ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ"

Transcript

1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ Άρθρο 1 ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ Ιδρύεται επαγγελµατικό και επιστηµονικό Σωµατείο µε την επωνυµία "ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΑΣΟΛΟΓΩΝ", τον διακριτικό τίτλο "Π.Κ..", και έδρα την Αθήνα. Άρθρο 2 ΣΚΟΠΟΙ Οι σκοποί του σωµατείου είναι: α) Η κατοχύρωση, η προαγωγή και η εξύψωση της επαγγελµατικής και επιστηµονικής στάθµης των µελών του. β) Η προστασία, η υπεράσπιση και η προαγωγή των επιστηµονικών, ε- παγγελµατικών, οικονοµικών, συνδικαλιστικών, ασφαλιστικών και κοινωνικών συµφερόντων τους. γ) Η προώθηση των γενικότερων κλαδικών ζητηµάτων των µελών του και η βελτίωση των όρων µε τους οποίους εξασκείται το επάγγελµα του ασολόγου - Περιβαλλοντολόγου. δ) Η προβολή της ασοπονίας και του φυσικού περιβάλλοντος, η επεξεργασία θέσεων και προτάσεων, καθώς και η υλοποίηση συγκεκριµένων ενεργειών για την προστασία και βελτίωση των δασών, των δασικών εκτάσεων και του εν γένει φυσικού περιβάλλοντος. ε) Η επαγρύπνηση και προσφυγή σε κάθε ικαστική ή άλλη Αρχή (εθνική, κοινοτική ή διεθνή), για τον σεβασµό, την προστασία και την υπεράσπιση, τόσο των παραπάνω δικαιωµάτων των µελών του, όσο και των επιστηµονικών επιταγών για την προστασία και βελτίωση των δασών και του φυσικού περιβάλλοντος. στ) Η ανάπτυξη πνεύµατος συνεργασίας και αλληλεγγύης µεταξύ των µελών και η παροχή οικονοµικής ή άλλης βοήθειας σε µέλη του σωµατείου που αποδεδειγµένα έχουν ανάγκη.

2 - 2 - ζ) Η συνεργασία µε άλλες επαγγελµατικές, επιστηµονικές, περιβαλλοντικές ή κοινωνικές Κυβερνητικές ή µη Ενώσεις προσώπων, Οργανώσεις και Σω- µατεία, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, και η συµµετοχή σε ευτεροβάθµιες και Τριτοβάθµιες Συνδικαλιστικές Οργανώσεις. η) Η ενεργός συµµετοχή και η συµβολή στην ανάπτυξη και εξύψωση της δασικής και περιβαλλοντικής παιδείας και επιστήµης. Η επεξεργασία, προώθηση και συµµετοχή σε κάθε είδους προγράµµατα και δραστηριότητες που συνδέονται µε το επιστηµονικό και επαγγελµατικό αντικείµενο των µελών του, µε σκοπό την εξέλιξη και την κατοχύρωσή του. θ) Η προβολή στην κοινή γνώµη του επιστηµονικού και επαγγελµατικού αντικειµένου των µελών του, και των γενικότερων ζητηµάτων που έχουν σχέση µε την ορθή άσκηση της ασοπονίας, καθώς και µε την προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος. Άρθρο 3 ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ Η επίτευξη των σκοπών του σωµατείου επιδιώκεται κύρια µε κάθε συνταγµατικά και νοµοθετικά κατοχυρωµένη ενέργεια, όπως και µε κάθε άλλη νόµιµη θεµιτή ενέργεια που αποφασίζεται από τα όργανά του, ενδεικτικά δε: α) Με την συσπείρωση και δραστηριοποίηση όλων των µελών του Σωµατείου. β) Με την συνεχή ενηµέρωση των µελών και της κοινής γνώµης, µε την κυκλοφορία εντύπων, µε την οργάνωση διαλέξεων, σεµιναρίων, συνεντεύξεων, εκδροµών, πολιτιστικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων, λέσχης, αναγνωστηρίου, βιβλιοθήκης ή ότι άλλο συµβάλλει στην ανύψωση του µορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου των µελών του συλλόγου. γ) Με την συµµετοχή του σωµατείου σε κάθε µορφής συνδικαλιστική πάλη, σε δευτεροβάθµιες και τριτοβάθµιες οργανώσεις και στους λαϊκούς αγώνες γενικότερα, για βελτίωση της θέσης του, καθώς και σαν έκφραση αλληλεγγύης στους αγώνες όλων των εργαζοµένων. δ) Με καταγγελίες, ψηφίσµατα, στάσεις εργασίας και απεργίες.

3 - 3 - ε) Με τη σύσταση συνεταιρισµών, ταµείων πρόνοιας και αλληλοβοήθειας. στ) Με τη θέσπιση κανόνων δεοντολογίας, την επεξεργασία και προώθηση τεχνικών προδιαγραφών, προτύπων και οδηγιών µε τη συνεργασία ή µη τυχόν αρµόδιων εκάστοτε φορέων και αρχών. ζ) Με την υπογραφή Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας. η) Με την ανταλλαγή επισκέψεων των µελών του και συνεργασία µε ε- παγγελµατικές οργανώσεις του εξωτερικού. θ) Με την ίδρυση γραφείων και τη δηµιουργία εντευκτηρίου και εστιατορίου κ.λ.π., όπου θα πραγµατοποιούνται συγκεντρώσεις και εκδηλώσεις των µελών του µε σκοπό την επαφή τους και την ανάπτυξη των επιστηµονικών δεσµών τους. ι) Με την έκδοση, κυκλοφορία και µετάδοση ανακοινώσεων, ενηµερωτικών δελτίων, περιοδικών, εφηµερίδων και οποιωνδήποτε άλλων µέσων επικοινωνίας, σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή. ια) Με τη συγκρότηση επιτροπών για τη µελέτη επιστηµονικών, επαγγελ- µατικών, συνδικαλιστικών και άλλων θεµάτων για την πραγµάτωση των σκοπών του σωµατείου. ιβ) Με την προσφυγή και παράσταση ενώπιον όλων γενικώς των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών, διοικητικών και ποινικών ικαστηρίων και κάθε Αρχής, οποιουδήποτε βαθµού και δικαιοδοσίας, για την επίτευξη των παραπάνω στόχων και σκοπών του σωµατείου. Άρθρο 4 ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Βασική αρχή είναι η δηµοκρατική λειτουργία του σωµατείου που εξασφαλίζει σε κάθε µέλος να εκφράζει και να υποστηρίζει ελεύθερα τις απόψεις του σε κάθε θέµα σχετικό µε την επιδίωξη των σκοπών. Η εκλογή και ο έλεγχος όλων των οργάνων γίνεται από τις Γενικές Συνελεύσεις. Το σωµατείο διοικείται και αποφασίζει ελεύθερα από εργοδοσία, κυβέρνηση και κόµµατα και συνεργάζεται στενά µε τις άλλες οργανώσεις των εργαζοµένων.

4 - 4 - Άρθρο 5 ΜΕΛΗ α) Ως µέλη του σωµατείου εγγράφονται όλοι οι πτυχιούχοι Σχολών ή Τµηµάτων ασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ανώτατης πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης, της Ελλάδας ή ισοτίµων και αναγνωρισµένων σχολών του εξωτερικού. Η εγγραφή του µέλους γίνεται µε αίτησή του προς το ιοικητικό Συµβούλιο του σωµατείου, το οποίο υποχρεούται να την εξετάσει στην αµέσως επόµενη συνεδρίασή του. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης από το.σ. ο ενδιαφερόµενος µπορεί να προσφύγει στην αµέσως επόµενη τακτική ή έκτακτη Γ.Σ. ανεξάρτητα από τη δυνατότητα δικαστικής προσφυγής. Η προσφυγή σε Γ.Σ. ή δικαστήριο δεν αναστέλλει την απόφαση του.σ. µέχρι αυτή να ανακληθεί. Η µη εµπρόθεσµη εξέταση της αίτησης εγγραφής µέλους από το.σ., συνεπάγεται αυτοδίκαιη αποδοχή της. β) Με την επιφύλαξη των διατάξεων της ισχύουσας νοµοθεσίας περί σω- µατείων, ο αριθµός των µελών µπορεί να είναι απεριόριστος. γ) Με αιτιολογηµένη πρόταση του.σ., η Γενική Συνέλευση, µε απόφασή της που λαµβάνεται µε απλή πλειοψηφία, δύναται να ανακηρύσσει ως επίτιµα µέλη, πρόσωπα που πρόσφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στη ασοπονία ή συνέβαλαν ιδιαίτερα στην εκπλήρωση των σκοπών του σωµατείου. Τα επίτιµα µέλη δύνανται να συµµετέχουν στις συνεδριάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου, των Γενικών Συνελεύσεων και άλλων εκδηλώσεων του σωµατείου µετά από πρόσκλησή τους και να διατυπώνουν τις απόψεις τους, στερούνται όµως του δικαιώµατος ψήφου για τη λήψη των αποφάσεων. Άρθρο 6 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ α) Με τους περιορισµούς του προηγουµένου άρθρου τα µέλη του σωµατείου είναι µεταξύ τους ισότιµα. β) Κάθε µέλος δικαιούται : β.1. Να λαµβάνει µέρος σε όλες τις εκδηλώσεις του σωµατείου, και να συµµετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις µε δικαίωµα λόγου και ψήφου.

5 - 5 - β.2. Να εκλέγει και να εκλέγεται στα όργανα του σωµατείου και να ασκεί έλεγχο σ αυτά σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο Καταστατικό αυτό και στους σχετικούς Νόµους. β.3. Να λαµβάνει γνώση και να παίρνει αντίγραφα των βιβλίων του σωµατείου µε δικά του έξοδα, µετά από αίτησή του προς το.σ.. β.4. Να υποβάλει έγγραφες και προφορικές προτάσεις προς το.σ. και τα άλλα όργανα ή επιτροπές του σωµατείου. β.5. Να αποχωρεί οποτεδήποτε από το σωµατείο ύστερα από προφορική ή έγγραφη αίτησή του, µε την υποχρέωση να καταβάλει τις οφειλές του ταυτόχρονα µε την αίτηση αποχώρησης. γ) Κάθε µέλος είναι υποχρεωµένο : γ.1. Να ενεργεί µε συνδικαλιστική, επαγγελµατική και επιστηµονική υπευθυνότητα και συνέπεια, σύµφωνα µε τις αρχές της συναδελφικότητας και της αλληλεγγύης. Να εργάζεται οπουδήποτε κι αν βρίσκεται για τη διάδοση, την προάσπιση και την προώθηση των σκοπών του σωµατείου, να συµµετέχει σε κάθε εκδήλωσή του και σε κάθε επιτροπή στην οποία καλείται, και να µην απουσιάζει αδικαιολόγητα από τις Γενικές Συνελεύσεις του. γ.2. Να ασκεί το εκλογικό του δικαίωµα στις εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων του και στις ψηφοφορίες για τη λήψη αποφάσεων, να πειθαρχεί στις νόµιµες αποφάσεις των οργάνων του σωµατείου, έστω και αν διαφώνησε, σύµφωνα µε τις δηµοκρατικές και καταστατικές αρχές λειτουργίας. γ.3. Να πληρώνει τακτικά τις εισφορές του προς το σωµατείο. Οικονοµικά τακτοποιηµένο µέλος θεωρείται αυτό, που έχει καταβάλει τις ετήσιες εισφορές του. Στην περίπτωση αυτή, για το µέλος εκδίδεται µετά από αίτηµά του Βεβαίωση Ταµειακής Ενηµερότητας. γ.4. Να γνωστοποιεί κάθε φορά στο σωµατείο τη διεύθυνση της µόνιµης κατοικίας του.

6 - 6 - Άρθρο 7 ΠΟΙΝΕΣ ΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ α) Μέλη των οποίων η συµπεριφορά είναι ασυµβίβαστη µε τις διατάξεις του καταστατικού, ή οι πράξεις τους µπορούν να επιφέρουν βλάβη στα συµφέροντα των µελών του σωµατείου ή του ίδιου του σωµατείου, ή δεν πειθαρχούν στις αποφάσεις των οργάνων του σωµατείου, ελέγχονται από το.σ. αυτοδίκαια ή µετά από καταγγελία. Αν κριθεί αναγκαίο, το.σ. τους παραπέµπει στο Πειθαρχικό Συµβούλιο (Π.Σ.) Η διαδικασία που ακολουθείται και οι ποινές που επιβάλλονται σ αυτές τις περιπτώσεις, περιγράφονται στο αντίστοιχο άρθρο για το Πειθαρχικό Συµβούλιο. β) ιαγραφή µέλους γίνεται: β.1. Με απόφαση του Πειθαρχικού Συµβουλίου, που επικυρώνεται στην αµέσως επόµενη Γενική Συνέλευση, β.2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ύστερα από πρόταση του ιοικητικού Συµβουλίου. β.3. Με απόφαση του.σ., εάν το µέλος δεν καταβάλει τις οικονοµικές του υποχρεώσεις για δέκα (10) συνεχόµενα έτη. ιαγραµµένο µέλος για οικονοµικές οφειλές, για να επανεγγραφεί οφείλει να καταβάλει το τετραπλάσιο της ισχύουσας ετήσιας συνδροµής. γ) Τα επίτιµα µέλη διαγράφονται µόνο µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ύστερα από πρόταση του ιοικητικού Συµβουλίου. Άρθρο 8: ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ α) Το σωµατείο τηρεί τα ακόλουθα βιβλία : 1. Μητρώο Μελών. 2. Πρακτικά συνεδριάσεων του.σ.. 3. Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων. 4. Βιβλίο ταµείου (εσόδων-εξόδων) του σωµατείου. 5. Βιβλίο περιουσίας του σωµατείου. 6. Βιβλίο Πρωτοκόλλου.

7 - 7 - Τα βιβλία αυτά, πριν να από την χρησιµοποίησή τους θεωρούνται από τον γραµµατέα του Πρωτοδικείου Αθηνών. β) Για την απόδειξη των οικονοµικών του συναλλαγών, το σωµατείο εκδίδει γραµµάτια εισπράξεων και εντάλµατα πληρωµών, τα οποία αριθµούνται και θεωρούνται από την Ελεγκτική Επιτροπή. γ) Όλα τα έγγραφα που αποστέλλει και παραλαµβάνει το σωµατείο, πρωτοκολλούνται, στο Βιβλίο Πρωτοκόλλου. Τα επίσηµα έγγραφα του σωµατείου φέρουν στο πάνω αριστερό µέρος τους την επωνυµία και τη διεύθυνση του σω- µατείου, υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραµµατέα του.σ. και σφραγίζονται µε την πρωτότυπη σφραγίδα του σωµατείου. Εξαίρεση αποτελούν οι Βεβαιώσεις ταµειακής ενηµερότητας, οι οποίες υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Ταµία του σωµατείου. Άρθρο 9 ΠΟΡΟΙ Οικονοµικοί πόροι του σωµατείου είναι : α) Τα ποσά που εισπράττονται σαν δικαιώµατα εγγραφής νέων µελών και οι τακτικές εισφορές των µελών, όπως καθορίζονται παρακάτω. α.1 Το ποσό για το δικαίωµα εγγραφής, το οποίο καθορίζεται σε πέντε (5) Ευρώ, και µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. α.2 Η ετήσια συνδροµή-τακτική εισφορά, η οποία καθορίζεται σε είκοσι (20) Ευρώ και µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης β) Οι εθελοντικές εισφορές των µελών του. γ) Τα ποσά που εισπράττονται από τυχόν έκτακτες εισφορές που επιβάλλονται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή οικονοµικές εξορµήσεις που οργανώνονται µετά από απόφαση του.σ.. δ) Τα ποσά από δωρεές, κληρονοµιές, κληροδοσίες, ενισχύσεις, χορηγίες, επιχορηγήσεις, καθώς και από διάφορες εκδηλώσεις και δραστηριότητες του σωµατείου. ε) Τα εισοδήµατα από τυχόν αξιοποίηση της περιουσίας του σωµατείου.

8 - 8 - Άρθρο 10 Το σωµατείο έχει δικαίωµα να συµµετέχει σε δευτεροβάθµιες οργανώσεις (Οµοσπονδία, Εργατικό Κέντρο) µε απόφαση της Γ.Σ. και µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών. Αποχωρεί µε τον ίδιο τρόπο. Το σωµατείο συµµετέχει στην τριτοβάθµια οργάνωση µέσω µιας µόνο δευτεροβάθµιας στην οποία ανήκει και που την επιλέγει στην Γ.Σ.. Ο αριθµός των Αντιπροσώπων του σωµατείου σε δευτεροβάθµια οργάνωση ορίζεται από το Καταστατικό της ευτεροβάθµιας Οργάνωσης και από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Νόµου. Άρθρο 11 ΟΡΓΑΝΑ Όργανα του σωµατείου είναι: α) Η Γενική Συνέλευση των µελών (Γ.Σ.), β) Το ιοικητικό Συµβούλιο του σωµατείου (.Σ.), γ) Οι Περιφερειακές Επιτροπές (Π.Ε.), δ) Η Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.) και ε) Το Πειθαρχικό Συµβούλιο (Π.Σ.). Άρθρο 12 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ α) Η Γενική Συνέλευση των µελών είναι το ανώτατο όργανο του σωµατείου και αποφασίζει για όλα τα θέµατα που αφορούν το σωµατείο, πλην των υποκείµενων στην αποφασιστική αρµοδιότητα άλλου οργάνου. Στην αποκλειστική αρµοδιότητα της Γ.Σ., ανήκουν η µεταβολή των σκοπών του σωµατείου, η τροποποίηση του καταστατικού, η έγκριση του απολογισµού, η απαλλαγή ή µη του.σ. από κάθε ευθύνη, η έγκριση του προϋπολογισµού, η διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την ανάδειξη των οργάνων του σωµατείου, η απόφαση για συµµετοχή του σωµατείου σε υπερκείµενη Οργάνωση, η απόφαση για εκποίηση περιουσίας του σωµατείου και η απόφαση για τη διάλυση του σωµατείου. β) ικαίωµα συµµετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις έχουν µόνο τα µέλη τα οποία έχουν τακτοποιήσει τις προς το σωµατείο οικονοµικές υποχρεώσεις τους,

9 - 9 - µέχρι το τέλος του προηγούµενου της διεξαγωγής τους έτους. Η ταµειακή τακτοποίηση µπορεί να πραγµατοποιηθεί και κατά την ηµέρα της Συνέλευσης, πριν την έναρξη των εργασιών της. γ) Οι Γενικές Συνελεύσεις είναι τακτικές και έκτακτες. γ.1. Τακτική Γ.Σ,. συγκαλείται κάθε δύο έτη, µέσα στο πρώτο τετράµηνο του έτους (Ιανουάριος Απρίλιος). γ.2. Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο το ιοικητικό Συµβούλιο ή το ζητήσει το 1/10 των οικονοµικά τακτοποιηµένων µελών. Στην τελευταία περίπτωση το.σ. είναι υποχρεωµένο να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, η οποία συνέρχεται µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την υποβολή της αίτησης. δ) Η Γενική Συνέλευση, είτε τακτική είτε έκτακτη, συγκαλείται µε πρόσκληση του ιοικητικού Συµβουλίου που απευθύνεται σε όλα τα µέλη του Σω- µατείου και αναρτάται στα γραφεία του, τουλάχιστον δεκαπέντε ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία σύγκλησής της. Στην ίδια προθεσµία, η πρόσκληση δηµοσιεύεται στα έντυπα και ηλεκτρονικά µέσα επικοινωνίας του σωµατείου και σε περίπτωση µη ύπαρξής τους, σε µία (1) ηµερήσια εφηµερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας. Στην πρόσκληση αναγράφεται ο τόπος, η ηµέρα και η ώρα της Συνέλευσης και της τυχόν επαναληπτικής της, το αν η συνέλευση είναι τακτική ή έκτακτη, καθώς και τα θέµατα που πρόκειται να συζητηθούν. Σε περίπτωση επαναληπτικής γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται νέα πρόσκληση. Θέµατα που δεν αναγράφονται στην πρόσκληση, συζητούνται εφόσον προταθούν από οποιοδήποτε παρόν µέλος και εγκριθεί η συζήτησή τους από τα 3/4 των παρόντων µελών της γενικής συνέλευσης. ε) Στην αίτηση του 1/10 των οικονοµικά τακτοποιηµένων µελών για σύγκληση έκτακτης Γ.Σ. υποχρεωτικά αναγράφονται µε λεπτοµέρεια τα θέµατα που πρόκειται να συζητηθούν. Στις περιπτώσεις αυτές το ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να περιλάβει στην ηµερήσια διάταξη και στην πρόσκληση για σύγκληση έκτακτης Γ.Σ. όλα τα αναγραφόµενα στην αίτηση θέµατα. Το δικαίωµα του ιοικητικού Συµβουλίου να προτείνει για συζήτηση και άλλα θέµατα που αυτό κρίνει δεν περιορίζεται από την παραπάνω υποχρέωση.

10 στ) Στις Γενικές Συνελεύσεις τακτικές ή έκτακτες µπορεί να καλούνται εκπρόσωποι της Κυβέρνησης, πολιτικών παρατάξεων, συνδικαλιστικών ενώσεων, επιστηµονικών οργανώσεων κλπ.φορέων, οι οποίοι µπορεί να απευθύνουν χαιρετισµό, να αναφερθούν στα θέµατα της ασοπονίας και του σωµατείου ή ακόµη και στα συγκεκριµένα θέµατα για τα οποία συγκαλείται η Γ.Σ.. ζ) Με την επιφύλαξη των άρθρων 99 και 100 Α.Κ., όπως και κάθε άλλης διάταξης, µε την οποία προβλέπεται ειδική απαρτία, η Τακτική Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και µπορεί να γίνει συζήτηση και να αποφασίσει έγκυρα αν παρίσταται το 1/2 τουλάχιστον των οικονοµικά τακτοποιηµένων µελών. Αν κατά την ορισµένη ηµέρα και ώρα δεν υπάρχει απαρτία συγκαλείται νέα Τακτική Γενική Συνέλευση, χωρίς νέα πρόσκληση, µέσα σε οκτώ (8) ηµέρες, στον ίδιο τόπο και την ίδια ηµέρα και ώρα. Στη δεύτερη αυτή σύνοδο, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία µε όσα µέλη κι αν παρευρίσκονται σ αυτήν. Η έκτακτη Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και µπορεί έγκυρα να αποφασίσει, αν συµµετέχουν σε αυτήν το 1/3 των ταµειακά τακτοποιηµένων µελών. Αν κατά την ορισµένη ηµέρα και ώρα δεν υπάρχει απαρτία, η έκτακτη Γενική Συνέλευση ανασυγκαλείται χωρίς νέα πρόσκληση, µέσα σε οκτώ (8) ηµέρες, στον ίδιο τόπο και την ίδια ηµέρα και ώρα. η) Η απαρτία της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, διαπιστώνεται από τον Πρόεδρο του.σ., ο οποίος είναι υπεύθυνος για να διαπιστώσει το εάν τηρήθηκαν οι νόµιµες και οι καταστατικές διαδικασίες σύγκλησής της, ό- πως και το εάν παρίσταται ο απαιτούµενος αριθµός των µελών. θ) Η παρουσία στις Γ.Σ. γίνεται πάντοτε αυτοπρόσωπα. Η συµµετοχή στις Γ.Σ. και τις ψηφοφορίες µε οποιουδήποτε είδους εξουσιοδότηση απαγορεύεται. ι) Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει πάντοτε µε ψηφοφορία µυστική ή φανερή, ποτέ όµως δια βοής. Είναι µυστική κάθε ψηφοφορία που αναφέρεται σε εκλογές των οργάνων του σωµατείου και την εκλογή αντιπροσώπων σε δευτεροβάθµια οργάνωση, µυστική δε ή φανερή (µε ανάταση της χειρός) κατόπιν απόφασής της που λαµβάνεται µε φανερή ψηφοφορία, ενδεικτικά, για επιλογή δευτεροβάθµιας οργάνωσης, σε θέµατα εµπιστοσύνης προς τη διοίκηση, σε έ- γκριση λογοδοσίας, σε προσωπικά ζητήµατα, σε παραµονή ή αποχώρηση από σωµατειακή ένωση της ηµεδαπής ή ευρύτερου επιπέδου, και σε κάθε άλλο θέ-

11 µα. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης, αν δεν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν Καταστατικό, λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών. Η ισοψηφία θεωρείται αρνητική. Απόφαση της Συνέλευσης µπορεί να ακυρωθεί αν αντίκειται στο Νόµο ή στο ισχύον καταστατικό του σωµατείου. ια) Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, η Γενική Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης. Η εκλογή γίνεται µεταξύ ό- λων των επιθυµούντων, που έχουν δικαίωµα ψήφου στη Γ.Σ. φανερά µε ανάταση του χεριού. Πρόεδρος εκλέγεται ο υποψήφιος που πλειοψηφεί έναντι των άλλων και σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση µεταξύ αυτών που ισοψηφούν. Με τον ίδιο τρόπο εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση ο Αντιπρόεδρος και ο Γραµµατέας της Γ.Σ. για τη συµπλήρωση του Προεδρείου. ιβ) Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. διευθύνει τις εργασίες και αφού κηρύξει την έ- ναρξη της συζήτησης, δίνει το λόγο κατά σειρά προτεραιότητας, σύµφωνα µε την εξαρχής αναγραφή των υποψηφίων οµιλητών σε ειδική κατάσταση, αφαιρεί το λόγο από αυτούς που παρεκτρέπονται ή που βρίσκονται έξω από το υπό συζήτηση θέµα, ανακαλεί στην τάξη κάθε µέλος που παρεκτρέπεται, θέτει σε ψηφοφορία τις προτάσεις που έχουν υποβληθεί. Το Προεδρείο της Γ.Σ., κατα- µετράει και εκφωνεί τα αποτελέσµατα, και είναι υπεύθυνο για την ακριβή τήρηση των πρακτικών της Γ.Σ. στο αντίστοιχο βιβλίο, τα οποία και υπογράφει, πλην της καταµέτρησης των ψήφων για την ανάδειξη των οργάνων του σωµατείου στις αρχαιρεσίες, για την οποία είναι αρµόδια η Εφορευτική Επιτροπή. Άρθρο 13 ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (.Σ.) α) Το ιοικητικό Συµβούλιο απαρτίζεται από επτά (7) µέλη που εκλέγονται σύµφωνα µε τη διαδικασία του παρόντος Καταστατικού. Η θητεία του ο- ρίζεται σε δύο (2) χρόνια. β) Το.Σ. απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραµµατέα, τον Ταµία, τον Αναπληρωτή Γενικό Γραµµατέα και δύο (2) συµβούλους. γ) Το νεοεκλεγέν.σ. συνέρχεται σε πρώτη συνεδρίαση µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την οριστικοποίηση των αποτελεσµάτων των εκλογών, µε

12 ευθύνη του πλειοψηφούντος συνδυασµού ή του πλειοψηφούντος συµβούλου, µε πρώτο θέµα τη συγκρότησή του σε σώµα. Στην πρώτη αυτή συνεδρίαση, η οποία γίνεται στην έδρα του σωµατείου, προεδρεύει ο σύµβουλος του πλειοψηφούντος συνδυασµού που πήρε τους περισσότερους σταυρούς προτίµησης. δ) Η εκλογή του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, του Γενικού Γραµµατέα, του Ταµία και του Αναπληρωτή Γενικού Γραµµατέα γίνεται µε µυστική ψηφοφορία, για καθέναν από αυτούς ξεχωριστά. ε) Μετά τη συγκρότησή του σε σώµα, το νέο.σ. συνέρχεται σε κοινή συνεδρίαση µε το προηγούµενο.σ. και παραλαµβάνει τα έγγραφα, τα βιβλία και τα περιουσιακά στοιχεία του σωµατείου µε τη σύνταξη και υπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου παράδοσης-παραλαβής. Μέχρι τη συγκρότηση των νέων οργάνων σε σώµα, τη διοίκηση του σωµατείου ασκεί το απερχόµενο.σ. Άρθρο 14 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ α) Το.Σ. συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον µία φορά το πρώτο δεκαή- µερο κάθε µήνα. Έκτακτα συγκαλείται κάθε φορά που ο Πρόεδρος κρίνει αναγκαίο ή αν ζητηθεί από τρία (3) τουλάχιστον µέλη του. Στις περιπτώσεις αυτές, ο Πρόεδρος υποχρεούται να ειδοποιήσει όλα τα µέλη για την επικείµενη συνεδρίαση, µε πρόσκληση στην οποία αναφέρεται ο τόπος, ο χρόνος και τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. β) Το συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τέσσερα (4) τουλάχιστον από τα µέλη του. Οι συνεδριάσεις του.σ. διευθύνονται από τον Πρόεδρο, είναι ανοιχτές για τα µέλη του συλλόγου στα οποία µπορεί να δοθεί ο λόγος, όχι όµως το δικαίωµα της ψήφου. γ) Όλες οι αποφάσεις του.σ. παίρνονται µε φανερή ψηφοφορία και καταχωρούνται στο Βιβλίο Πρακτικών των συνεδριάσεων του.σ. Τα πρακτικά αυτά υπογράφονται από όλα τα παρόντα µέλη του.σ. δ) Οι αποφάσεις του.σ. παίρνονται µε βάση την πλειοψηφία των παρευρισκοµένων µελών. Η ψήφος του Προέδρου υπολογίζεται ως διπλή, µόνον στις περιπτώσεις ισοψηφίας.

13 ε) Το.Σ. διοικεί το σωµατείο µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία και το ισχύον καταστατικό του σωµατείου. ιαχειρίζεται την περιουσία του σωµατείου, εκτελεί τις αποφάσεις των Γ.Σ., αντιµετωπίζει όλα τα τρέχοντα θέµατα, προγραµµατίζει και συντονίζει τη δουλειά του σωµατείου και διορίζει τεχνικές βοηθητικές ή άλλες επιτροπές. ύναται ακόµα µε απόφασή του, να εξουσιοδοτεί µε ειδικές εντολές τα µέλη των παραπάνω επιτροπών και των Περιφερειακών Επιτροπών να εκπροσωπούν το σωµατείο σε συγκεκριµένες σχέσεις και συναλλαγές µε τρίτους. στ) Τα µέλη του.σ. είναι προσωπικά και αλληλέγγυα υπεύθυνα για την εκτέλεση των αποφάσεων της Γ.Σ.. Η συµµετοχή των µελών σε όλες τις συνεδριάσεις του.σ. είναι υποχρεωτική. Αδικαιολόγητη απουσία από τέσσερις συνεχόµενες συνεδριάσεις συνεπάγεται την έκπτωση του µέλους του.σ. και την αναγκαστική αντικατάστασή του. ζ) Σε περίπτωση παραίτησης ή έκπτωσης ή από άλλη αιτία αποχώρησης συµβούλου, τη θέση του καταλαµβάνει ο κατά σειρά επιτυχίας υποψήφιος σύµβουλος του συνδυασµού µε τον οποίο εκλέχτηκε αυτός που αποχώρησε. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αναπληρωµατικό µέλος του συνδυασµού που ανήκει ο σύµβουλος που αποχωρεί, η αναπλήρωση γίνεται από τον κατά σειρά επιτυχίας αναπληρωµατικό σύµβουλο του συνδυασµού που πλειοψήφησε στις τελευταίες εκλογές του σωµατείου. η) Σε περίπτωση που καθαιρεθεί ολόκληρο το.σ., ή τόσοι σύµβουλοι που οι εναποµείναντες να είναι τουλάχιστον τέσσερις, το.σ. συγκαλεί άµεσα έκτακτη Γ.Σ. και προκηρύσσει εκλογές για ανάδειξη νέου.σ. Άρθρο 15 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΥ α) Ο Πρόεδρος του.σ. εκπροσωπεί το σωµατείο σε κάθε ελληνική και αλλοδαπή αρχή, στα δικαστήρια, τις οργανώσεις και σ όλες γενικά τις σχέσεις και συναλλαγές του σωµατείου µε τρίτους. Συγκαλεί, προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις του.σ., οργανώνει τη λειτουργία του, καταρτίζει µε την βοήθεια του Γενικού Γραµµατέα την ηµερήσια διάταξη. Ελέγχει για την πιστή ε- κτέλεση των αποφάσεων του.σ. και των Γ.Σ.. Υπογράφει µε τον Γ.Γ. όλα τα

14 έγγραφα που έχουν σχέση µε τη ιοίκηση του σωµατείου, καθώς και τα πρακτικά του.σ., και συνυπογράφει µε τον Ταµία βεβαιώσεις ταµειακής ενηµερότητας και τα εντάλµατα πληρωµών. Συντάσσει και εισηγείται στο σώµα τον απολογισµό του έργου του.σ.. Στη διάρκεια των συνεδριάσεων του.σ. κατανέµει τις εργασίες στα µέλη και ελέγχει την πορεία των εργασιών τους. Ο Πρόεδρος του.σ. επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσµατα των πρακτικών των Γ.Σ., των συνεδριάσεων του.σ. από τα αντίστοιχα βιβλία και κάθε εγγράφου που έχει εκδοθεί από όργανο του σωµατείου. β) Τον Πρόεδρο, εφόσον απουσιάζει για οποιοδήποτε λόγο, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. Αν κωλύεται ο αντιπρόεδρος αποφασίζουν για την αναπλήρωσή του τα παρόντα µέλη του.σ. Ο αντιπρόεδρος βοηθά τον Πρόεδρο στην εκτέλεση των καθηκόντων του. Άρθρο 16 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑ- ΤΕΑ α) Ο Γενικός Γραµµατέας είναι προϊστάµενος της Γραµµατείας του σω- µατείου και υπεύθυνος για την τήρηση των Βιβλίων του σωµατείου. Είναι υ- πεύθυνος για την φύλαξη της σφραγίδας του σωµατείου, για το υπαλληλικό προσωπικό που εργάζεται στο σωµατείο, για τη διεκπεραίωση της αλληλογραφίας του σωµατείου, την τήρηση του πρωτοκόλλου, καθώς και για την γενικότερη τήρηση του αρχείου του σωµατείου. Είναι επίσης υπεύθυνος για την ορθή τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του.σ., καθώς και για την τήρηση του Μητρώου Μελών και την τακτική ενηµέρωσή του. Υπογράφει µαζί µε τον Πρόεδρο κάθε επίσηµο έγγραφο του σωµατείου. β) Το Γενικό Γραµµατέα, εφόσον απουσιάζει για οποιοδήποτε λόγο, αναπληρώνει ο Αναπληρωτής Γενικός Γραµµατέας. Αν κωλύεται και ο Αναπληρωτής Γενικός Γραµµατέας αποφασίζουν για την αναπλήρωσή του τα παρόντα µέλη του.σ. Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραµµατέας βοηθά τον Γενικό Γραµ- µατέα στην εκτέλεση των καθηκόντων του.

15 Άρθρο 17 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ α) Ο Ταµίας είναι υπεύθυνος για το ταµείο και την περιουσία του σωµατείου. Εισπράττει και καταθέτει χρήµατα για λογαριασµό του σωµατείου, υπογράφει τα αντίστοιχα παραστατικά, παρακολουθεί τους τραπεζικούς λογαριασµούς και συνυπογράφει µε τον Πρόεδρο τις βεβαιώσεις ταµειακής ενηµερότητας των µελών. Είναι υπεύθυνος για την ορθή τήρηση των αντίστοιχων βιβλίων του σωµατείου (ταµείου και περιουσίας) και ελέγχεται από την Ελεγκτική Επιτροπή για τη γενικότερη οικονοµική διαχείριση του ταµείου και της περιουσίας του σωµατείου. β) Όποτε αυτό ζητηθεί από το.σ., υποβάλλει έκθεση µε την κατάσταση του ταµείου και της γενικότερης περιουσίας του σωµατείου. Συντάσσει τον α- πολογισµό της οικονοµικής διαχείρισης, καθώς και τους προϋπολογισµούς των επόµενων ετών, τους υποβάλλει για έγκριση στο.σ. και τους παρουσιάζει στις Γενικές Συνελεύσεις. γ) Οφείλει να καταθέτει στους τραπεζικούς λογαριασµούς τα χρηµατικά κεφάλαια του σωµατείου και να µην κρατά στα χέρια του ποσά µεγαλύτερα των δύο χιλιάδων (2.000,00) Ευρώ. Για ανάληψη ποσών µεγαλύτερων των δύο χιλιάδων (2.000,00) Ευρώ απαιτείται εντολή που υπογράφεται από τον Πρόεδρο. Τα ποσά αυτά αναπροσαρµόζονται από τη Γενική Συνέλευση µετά από σχετική εισήγηση του.σ.. δ) Όταν ο Ταµίας απουσιάζει ή κωλύεται για οποιονδήποτε λόγο, αντικαθίσταται από ένα άλλο µέλος του.σ. που ορίζεται µε σχετική απόφαση του.σ. Άρθρο 18 ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Ή ΟΜΑ ΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ α) Με απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί να συγκροτούνται Επιτροπές ή Οµάδες Εργασίας για την ειδικότερη µελέτη και επεξεργασία προτάσεων σε συγκεκριµένα επιστηµονικά, επαγγελµατικά ή άλλα θέµατα.

16 β) Οι επιτροπές αυτές είναι συνήθως ολιγοµελείς, και εισηγούνται τις ε- κτιµήσεις και τις προτάσεις τους προς το.σ.. Η λειτουργία και οι ενέργειές τους, ορίζονται µε απόφαση του.σ. Άρθρο 19 ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Ε.Ε.) α) Η Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.) είναι τριµελής, εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση ταυτόχρονα µε την εκλογή του.σ., µε το ίδιο εκλογικό σύστηµα και για το ίδιο χρονικό διάστηµα. β) Η Ε.Ε. ελέγχει την διαχείριση του ταµείου και της περιουσίας του σω- µατείου, ερευνά για το εάν οι πληρωµές και οι εισπράξεις έγιναν νόµιµα, αν υπάρχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, και γενικότερα, αν η οικονοµική διαχείριση του σωµατείου έγινε µε τον προσήκοντα τρόπο, τις διατάξεις του παρόντος και της ισχύουσας νοµοθεσίας. γ) Για το σκοπό αυτό συντάσσει έκθεση την οποία κοινοποιεί στο.σ. και παρουσιάζει στην Τακτική Γενική Συνέλευση. Με βάση αυτήν την έκθεση, η Γ.Σ. αποφασίζει την απαλλαγή του.σ. από κάθε οικονοµική ευθύνη για την περίοδο στην οποία αναφέρεται η έκθεση. Άρθρο 20 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Π.Σ.) α) Το Πειθαρχικό Συµβούλιο είναι τριµελές, εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση ταυτόχρονα µε την εκλογή του.σ., µε το ίδιο εκλογικό σύστηµα και για το ίδιο χρονικό διάστηµα. Υποψήφιοι για το Πειθαρχικό Συµβούλιο δεν µπορεί να είναι υποψήφιοι για το.σ., την Ελεγκτική Επιτροπή ή τις Περιφερειακές Επιτροπές. β) Στο Πειθαρχικό Συµβούλιο παραπέµπονται µέλη του σωµατείου για παράβαση του Καταστατικού, για αντιεπιστηµονική, αντιεπαγγελµατική ή α- ντισυναδελφική συµπεριφορά, καθώς και για ενέργειες που ζηµιώνουν τα συµφέροντα του κλάδου. Η παραποµπή γίνεται πάντα µε απόφαση του.σ. ή της Γ.Σ. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο εισηγείται στο.σ. την απαλλαγή ή την επιβολή ποινής στο µέλος που παραπέµπεται.

17 γ) Οι ποινές που µπορεί να εισηγηθεί το Π.Σ. είναι : 1. Έγγραφη επίπληξη. 2. Έκπτωση από κάθε αξίωµα. 3. Προσωρινή διαγραφή µέχρι δύο (2) χρόνια. 4. Οριστική διαγραφή. Όλες οι ποινές που επιβάλλονται από το.σ. κατόπιν εισήγησης του Π.Σ. εκτελούνται υποχρεωτικά από το.σ.. δ) Το Π.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα µόνον εφόσον παρίστανται και τα τρία µέλη του. Οι αποφάσεις του παίρνονται πάντοτε µε φανερή ψηφοφορία και µε την έκδοση αιτιολογηµένης έκθεσης. ε) Στο µέλος στο οποίο επιβλήθηκε µία από τις παραπάνω ποινές, δικαιούται να προσφύγει κατά της απόφασης στη Γενική Συνέλευση. Η προσφυγή ασκείται από το µέλος ενώπιον του.σ., µέσα σε διάστηµα 60 ηµερών από την κοινοποίηση της απόφασης. Στην περίπτωση άσκησης προσφυγής, το.σ. είναι υποχρεωµένο να την φέρει προς συζήτηση στην αµέσως επόµενη τακτική Γενική Συνέλευση, διαφορετικά η πειθαρχική απόφαση παύει να ισχύει, θεωρουµένης ως µηδέποτε επιβληθείσας. Η προθεσµία άσκησης προσφυγής και η εµπρόθεσµη άσκησή της ενώπιον του.σ., αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης επιβολής ποινής, µέχρι την έκδοση απόφασης από τη Γ.Σ. επ αυτής. Άρθρο 21 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ α) Μετά από σχετική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το σω- µατείο µπορεί να συστήσει περιφερειακές επιτροπές στις έδρες διαφόρων διοικητικών περιφερειών της χώρας. Οι Επιτροπές αυτές είναι πάντοτε τριµελείς, εκλέγονται ταυτόχρονα και για ίση θητεία µε το.σ. και διαλύονται µε απόφαση της τακτικής Γ. Σ., η οποία µε απόφασή της που λαµβάνεται µε απλή πλειοψηφία, καθορίζει τις αρµοδιότητες και τον τρόπο λειτουργίας τους. β) Οι Π.Ε. λειτουργούν πάντοτε µέσα στο πλαίσιο των αποφάσεων των Γ.Σ. και του.σ., ενηµερώνουν υποχρεωτικά το.σ. για τα θέµατα που επεξεργάζονται και εξασφαλίζουν µε τη δράση τους τον ενιαίο και πανελλαδικό

18 χαρακτήρα του σωµατείου. Σε κάθε περίπτωση υποχρεούνται να εκτελούν τις προς αυτές απευθυνόµενες αποφάσεις του.σ. και της Γ.Σ.. γ) Με απόφαση της Γ.Σ. οι Π.Ε. µπορούν να εισπράττουν από τα µέλη της Περιφέρειας στην οποία δραστηριοποιούνται τα ποσά για την εγγραφή ή την ετήσια συνδροµή των µελών, µετά από υποχρεωτική ενηµέρωση του µητρώου µελών του σωµατείου και την υποβολή των σχετικών παραστατικών στοιχείων. Στις περιπτώσεις αυτές, παρακρατούν το 50% αυτών των εισπράξεων για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών και το υπόλοιπο ποσό το καταθέτουν στο ταµείο του σωµατείου. Τα ποσοστά αυτά µπορούν να αλλάξουν µόνον µετά από σχετική απόφαση της τακτικής Γ.Σ. του σωµατείου. δ) Ιδρύεται Περιφερειακή Επιτροπή Βόρειας Ελλάδας µε έδρα τη Θεσσαλονίκη. Η δοµή και η λειτουργία της καθορίζεται σύµφωνα µε τα προαναφερό- µενα. Άρθρο 22 ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ α) Οι εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων του σωµατείου, καθώς και των αντιπροσώπων του στις δευτεροβάθµιες οργανώσεις γίνονται κάθε δύο χρόνια στην έδρα του σωµατείου κατά τη διάρκεια της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Εφόσον το.σ. κρίνει σκόπιµο ή η προηγούµενη τακτική Γ.Σ. αποφασίσει, εκλογές µπορεί να γίνουν ταυτόχρονα και στις έδρες κάποιων Π.Ε.. Στην περίπτωση αυτή, οι φάκελοι των ψηφοδελτίων από όλες τις Περιφέρειες συγκεντρώνονται στην έδρα του σωµατείου, ανοίγονται και καταµετρώνται ταυτόχρονα. Το.Σ. είναι υπεύθυνο για την οργάνωση των εκλογών και φροντίζει για όλες τις λεπτοµέρειες της διεξαγωγής τους. β) Η εκλογή των οργάνων του σωµατείου γίνεται µε το σύστηµα της α- πλής αναλογικής. Τα µέλη του σωµατείου εκλέγουν και εκλέγονται εφόσον έ- χουν εκπληρώσει τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις. Η υποβολή των υποψηφίων ατόµων ή συνδυασµών γίνεται µετά από δήλωσή τους στο.σ., τουλάχιστον επτά (7) ηµέρες πριν την προκαθορισµένη ηµεροµηνία των εκλογών. Μετά την ηµεροµηνία αυτή ανακηρύσσονται οι υποψήφιοι. Εάν οι εκλογές πρόκειται να διεξαχθούν σε περισσότερες της µιας Περιφέρειες, ή αν συντρέχουν άλλοι, οργανωτικοί κυρίως λόγοι, το διάστηµα αυτό µπορεί να αυξηθεί µέχρι

19 και είκοσι (20) ηµέρες, µετά από σχετική απόφαση του.σ., η οποία όµως δη- µοσιεύεται υποχρεωτικά ταυτόχρονα µε την πρόσκληση διεξαγωγής των εκλογών. Υποψηφιότητες µελών ή συνδυασµών που κατά την ηµεροµηνία της δήλωσής τους δεν είναι οικονοµικά τακτοποιηµένοι, απορρίπτονται. Με µέριµνα του.σ. τυπώνονται τα αντίστοιχα ψηφοδέλτια, τα οποία είναι ίδια για όλους τους υποψήφιους συνδυασµούς. Κάθε ψηφοδέλτιο περιέχει όλους τους υποψήφιους για όλα τα όργανα του σωµατείου και για όλους τους αντιπροσώπους στις δευτεροβάθµιες οργανώσεις. Για κάθε επιµέρους όργανο ή δευτεροβάθµια οργάνωση, σε ένα ψηφοδέλτιο µπορούν να εµφανίζονται υποψήφιοι µέχρι και το διπλάσιο αριθµό από αυτόν που προβλέπει για το κάθε όργανο το καταστατικό ή καθορίζει η αντίστοιχη δευτεροβάθµια οργάνωση. γ) Υποψήφιοι για το.σ. µπορεί να είναι ταυτόχρονα και υποψήφιοι για τις Περιφερειακές Επιτροπές ή τις δευτεροβάθµιες οργανώσεις. Υποψήφιος για την Ελεγκτική Επιτροπή ή για το Πειθαρχικό Συµβούλιο δεν µπορεί να είναι ταυτόχρονα και υποψήφιος για το.σ. η τις Π.Ε. δ) Αρµόδια για τη διεξαγωγή των εκλογών είναι η Εφορευτική Επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από τρία (3) µέλη. Ο ικαστικός Αντιπρόσωπος, ο οποίος και προεδρεύει της Εφορευτικής Επιτροπής, και δύο µέλη που εκλέγονται από την Γ.Σ.. Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει για την τήρηση της τάξης και την οµαλή διεξαγωγή των εκλογών. Αποφαίνεται για κάθε αµφισβήτηση που προκύπτει ή ένσταση που υποβάλλεται. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας κάνει τη διαλογή των ψηφοδελτίων και των ψήφων, ανακοινώνει τα αποτελέσµατα και συντάσσει το πρακτικό των αρχαιρεσιών που υπογράφεται από όλα τα µέλη της και στο οποίο επισυνάπτονται τα ονόµατα των ψηφισάντων µελών. Σε όλη τη διάρκεια της διεξαγωγής των εκλογών µέχρι και την ανακήρυξη των εκλεγέντων, στις συνεδριάσεις της µπορεί να παραβρίσκεται ένας αντιπρόσωπος κάθε συνδυασµού ή µεµονωµένου υποψηφίου. Για κάθε ένα από τα όργανα του Συλλόγου και τους αντιπροσώπους στις δευτεροβάθµιες οργανώσεις, η Εφορευτική Επιτροπή ανακηρύσσει έναν αριθµό αναπληρωµατικών µελών, ίσο µε τον αριθµό των τακτικών µελών, εφόσον βέβαια υπάρχουν.

20 Άρθρο 23 ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ α) Για την υλοποίηση των σκοπών του σωµατείου ιδρύεται «Ταµείο Αλληλοβοήθειας Μελών της Π.Κ..» (Τ.Α.). Οι πόροι αυτού του Ταµείου προέρχονται από την ετήσια συνδροµή των µελών και τα άλλα έσοδα του σωµατείου, από σχετικές δωρεές ή ενισχύσεις, καθώς και από ειδική έκτακτη εισφορά των µελών που µπορεί να αποφασίσει για το σκοπό αυτό η Γ.Σ. β) Οι πόροι αυτού του Ταµείου διατίθενται αποκλειστικά σε µέλη του σωµατείου ή τις οικογένειές τους που έχουν ανάγκη οικονοµικής βοήθειας, χωρίς την υποχρέωση επιστροφής αυτής της οικονοµικής βοήθειας. γ) Οι αποφάσεις για τη διάθεση των πόρων του Τ.Α. παίρνονται µε οµόφωνη απόφαση των µελών του.σ. ή µετά από απόφαση των 3/4 των παρόντων µελών της έκτακτης ή τακτικής Γ.Σ. Η διαχείριση των οικονοµικών του Τ.Α. γίνεται από τον Ταµία του.σ. και ελέγχεται από την Ελεγκτική Επιτροπή. Άρθρο 24 ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ α) Όλα τα έντυπα και ηλεκτρονικά µέσα του σωµατείου εκδίδονται µε ευθύνη του.σ.. Υπεύθυνος σύµφωνα µε το Νόµο είναι ο Πρόεδρος του.σ.. β) Μετά από απόφαση του.σ. η επιµέλεια των εκδόσεων και της λειτουργίας των µέσων του σωµατείου µπορεί να ανατίθεται σε Συντακτική Επιτροπή. Άρθρο 25 ΣΦΡΑΓΙ Α ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Το σωµατείο έχει σφραγίδα κυκλική, η οποία φέρει στο κέντρο αναπαράσταση της κεφαλής της θεάς Άρτεµις και περιφερειακά τις λέξεις «ΠΑΝΕΛ- ΛΗΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΑΣΟΛΟΓΩΝ».

21 Άρθρο 26 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ - ΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ α) Κάθε τροποποίηση του παρόντος καταστατικού αποφασίζεται από Γενική Συνέλευση που συγκαλείται για το σκοπό αυτό και βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται το 1/2 των µελών του σωµατείου. Υπέρ της απόφασης τροποποίησης θα πρέπει να ψηφίσουν τα 3/4 των παρόντων στη Γενική Συνέλευση µελών. β) ιάλυση του σωµατείου γίνεται όταν στο µητρώο των µελών δεν υ- πάρχει ο απαιτούµενος αριθµός για τη συγκρότηση των οργάνων του σωµατείου. Σε περίπτωση διάλυσης, η περιουσία του σωµατείου αποδίδεται στο ΓΕΩ- ΤΕΕ µε µέριµνα και ευθύνη του τελευταίου.σ. Άρθρο 27 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ α) Για κάθε τι που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, ισχύει η εκάστοτε σχετική νοµοθεσία. β) Μέχρι την έγκριση από το ικαστήριο του παρόντος καταστατικού, το σωµατείο διοικείται µε το ισχύον καταστατικό, από τα νόµιµα εκλεγέντα όργανά του. γ) Η επόµενη τακτική Γενική Συνέλευση των µελών του σωµατείου θα διεξαχθεί το πρώτο τετράµηνο του έτους δ) Το παρόν καταστατικό αποτελούµενο από είκοσι επτά (27) άρθρα, διαβάστηκε και συζητήθηκε στην έκτακτη Γενική Συνέλευση της και ψηφίσθηκε οµόφωνα και νόµιµα από αυτή, κατ άρθρο και στο σύνολό του, θα τεθεί δε σε ισχύ µετά τη νόµιµη δηµοσίευση και καταχώρησή του στα βιβλία σωµατείων του Πρωτοδικείου Αθηνών. Αθήνα, Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. Ο Αντιπρόεδρος της Γ.Σ. Ο Γραµµατέας της Γ.Σ. Θανάσης Μπουζινέκης Τάσος Κουρής Γιώργος Μαχαίρας

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1: Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σύλλογος με την επωνυμία Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες.

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες. Όνομα, Έδρα και Σφραγίδα της Εταιρείας Άρθρο 1 Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1835 και αναγνωρίσθηκε ως Σωματείο στις 17 Ιανουαρίου 1924, με την επωνυμία τότε «Η εν Αθήναις Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ» µε έδρα την Πτολεµαΐδα. Άρθρο 2 Σκοπός του σωµατείου είναι η προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙ ΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την Ειδοµένη και µε τους εξής σκοπούς: α) Να

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α Άρθρο 1ο α) Ιδρύεται στο Ίλιον Αττικής επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 ο Γίνεται σύλλογος με την επωνυμία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με έδρα την κωμόπολη Άγιος Αθανάσιος του Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. Mετάφραση από τη γερμανική γλώσσα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΟΝΟΜΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ α) Η Κοινότητα ονομάζεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Κεφάλαιο Α Ίδρυση Έδρα Σκοπός ΑΡΘΡΟ 1 Ίδρυση Έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ Η επωνυμία του Σωματείου είναι "ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ". Στις διεθνείς σχέσεις η επωνυμία του Σωματείου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ» ΑΡΘΡΟ 1: Επωνυµία - Έδρα - Σφραγίδα Ιδρύεται αστική µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιρεία µε την

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α)

Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α) Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α) Έδρα: Ασέα, Αρκαδίας ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την Επωνυμία «Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με τον τίτλο ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με τον τίτλο ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με τον τίτλο ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο των εργαζομένων στο Δήμο Αθήνας και στα εποπτευόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» Άρθρο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ 1.1 Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Οβολός κέντρο μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

1999, 2000, 2001, 2002 κ.ο.κ.

1999, 2000, 2001, 2002 κ.ο.κ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (ΣY.Α.ΠΑΚ.) ΑΡΘΡΟ 1 Ι ΡΥΣΗ-Ε ΡΑ-ΣΦΡΑΓΙ Α Ιδρύεται στην Κύπρο Σύνδεσµος Αποφοίτων του Πανεπιστηµίου Κύπρου µε το όνοµα "Σύνδεσµος Αποφοίτων Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 'Άρθρο 1. 'Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 'Άρθρο 1. 'Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 'Άρθρο 1 'Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται Δευτεροβάθμια Αγροτική συνδικαλιστική οργάνωση με

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία - Έδρα Άρθρο 2 - Σκοπός

Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία - Έδρα Άρθρο 2 - Σκοπός Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται, κατά τους όρους και τις προβλέψεις του Αστικού Κώδικα, σωματείο (μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) με την επωνυμία «Σύλλογος Διερμηνέων Συνεδρίων Ελλάδος» (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Ε)

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Άρθρο 1 ο.- ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ» ΚΑΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ» «THE CHEFS ACADEMY OF GREECE»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ» ΚΑΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ» «THE CHEFS ACADEMY OF GREECE» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ» ΚΑΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ» «THE CHEFS ACADEMY OF GREECE» Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία Σφραγίδα Ιδρύεται Σωματείο, με την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Άρθρο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ Ιδρύεται επιστημονικό, επαγγελματικό σωματείο, συλλογικό όργανο των εγκατεστημένων επαγγελματικά σ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Ι ΡΥΣΗ, ΤΙΤΛΟΣ, Ε ΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ

Ι. Ι ΡΥΣΗ, ΤΙΤΛΟΣ, Ε ΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ Ι. Ι ΡΥΣΗ, ΤΙΤΛΟΣ, Ε ΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1. α) Ιδρύεται επιστηµονικός, µη κερδοσκοπικός σύλλογος µε τίτλο "Ελληνική Αστρονο- µική Εταιρεία () µε έδρα την Αθήνα, Εργαστήριο Αστρονοµίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών,

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ. Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.Ε» Άρθρο 1ο Σύσταση:Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ «ΔΙΟΣ ΚΟΥΡΟΙ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ «ΔΙΟΣ ΚΟΥΡΟΙ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 1 ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ «ΔΙΟΣ ΚΟΥΡΟΙ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1ο Ιδρύεται, με την επωνυμία «ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ» και με διακριτική ονομασία «ΔΙΟΣ ΚΟΥΡΟΙ» μη κερδοσκοπικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΗΣ - ΥΠΑΡΞΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ και ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΗΣ - ΥΠΑΡΞΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ και ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΗΣ - ΥΠΑΡΞΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ και ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα 19 Φεβρουαρίου 2004, οι συμβαλλόμενοι της εταιρείας με την επωνυμία {ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΗΣ-ΥΠΑΡΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ FORTHNET AE, FORTHNET MEDIA HOLDINGS KAI NETMED»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ FORTHNET AE, FORTHNET MEDIA HOLDINGS KAI NETMED» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ FORTHNET AE, FORTHNET MEDIA HOLDINGS KAI NETMED» Άρθρο 1 Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση -

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής

Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής Άρθρο 1 Τίτλος - Έδρα Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία "Ελληνική Εταιρεία Συµβουλευτικής" ( ΕΕΣ) µε έδρα την Αθήνα. Άρθρο 2 Σκοπός Το Σωµατείο έχει σαν σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα 1. Το όνοµα του Σωµατείου (στη συνέχεια καλουµένου το Σωµατείο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα. ΑΡΘΡΟ 2 Α. Σκοπός του Σωματείου είναι η ανάπτυξη δικτύου φορέων παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ Ιδρύεται σωματείο ασφαλιστικών συμβούλων με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ>> και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ"

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΣ- ΠΟΡΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1ο ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ 1. Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ INTERCOLLEGE ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (Φ.ΕΝ.Ι.Λ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ INTERCOLLEGE ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (Φ.ΕΝ.Ι.Λ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ INTERCOLLEGE ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (Φ.ΕΝ.Ι.Λ) -1- Άρθρο 1ο Ι ΡΥΣΗ Ε ΡΑ- ΣΦΡΑΓΙ Α α) Ιδρύεται στη Λευκωσία Φοιτητική Ένωση µε την επωνυµία «Φοιτητική Ένωση Intercollege Λευκωσίας ( Φ.ΕΝ.Ι.Λ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ «ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΣΤΕΓΗ» Μ.Φ.Η. Μ.Κ.Χ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ «ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΣΤΕΓΗ» Μ.Φ.Η. Μ.Κ.Χ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σωµατείου µε την επωνυµία «ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΣΤΕΓΗ» Μ.Φ.Η. Μ.Κ.Χ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ Ε ΡΑ ΣΚΟΠΟΣ - ΜΕΣΑ Αρθρο 1 1. Το Σωµατείο µε την επωνυµία «ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΣΤΕΓΗ», πρώην Γηροκοµείο Σερρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ Άρθρο 1 ο 1. Ιδρύεται το μουσείο με την επωνυμία ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου (Απόφαση Συγκλήτου Παντείου Πανεπιστημίου της 8ης Ιουλίου 2010) Eιδικός Κανονισμός Άρθρο 1 Σύσταση-Λειτουργία (α) Ιδρύεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Λειτουργίας Ομίλου Ορειβασίας

Κανονισμοί Λειτουργίας Ομίλου Ορειβασίας Κανονισμοί Λειτουργίας Ομίλου Ορειβασίας 1. ΙΔΡΥΣΗ - ΥΠΟΣΤΑΣΗ 1.1. Ο «Όμιλος Ορειβασίας ΤΕΥ-ΑΤΗΚ» συστάθηκε και αναγνωρίστηκε ως Όμιλος στις 04.04.2014, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. 1

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ Ε ΡΑ Ιδρύεται Σωµατείο µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΟΛΕΓΙΟ». Το Κολέγιο έχει έδρα την Αθήνα. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΣΜΥΕ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΣΜΥΕ) Άρθρο 1 ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΣΜΥΕ) Συνιστάται σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ 1. Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» (εφεξής η «Ένωση») είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 2. Η Ένωση δεν αποτελεί εργοδοτική ένωση, ούτε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟY ΟΜΙΛΟY ΚΥΠΡΟΥ CYPRUS KENNEL CLUB. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βασ. Βουλγαροκτόνου 44 Διαμ. 3&4 1010 Λευκωσία

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟY ΟΜΙΛΟY ΚΥΠΡΟΥ CYPRUS KENNEL CLUB. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βασ. Βουλγαροκτόνου 44 Διαμ. 3&4 1010 Λευκωσία ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟY ΟΜΙΛΟY ΚΥΠΡΟΥ CYPRUS KENNEL CLUB ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βασ. Βουλγαροκτόνου 44 Διαμ. 3&4 1010 Λευκωσία ΑΡΘΡΟ 1 ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1. Ιδρύεται στην Κύπρο 'Όμιλος με την επωνυμία «ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό. ΑΡΘΡΟ 3: Μέσα Η εξυπηρέτηση και η προώθηση των ως άνω σκοπών του συλλόγου επιδιώκεται με κάθε νόμιμο μέσο και ιδιαίτερα με:

Καταστατικό. ΑΡΘΡΟ 3: Μέσα Η εξυπηρέτηση και η προώθηση των ως άνω σκοπών του συλλόγου επιδιώκεται με κάθε νόμιμο μέσο και ιδιαίτερα με: Καταστατικό ΑΡΘΡΟ 1 Με έδρα τον Δήμο Αθηναίων του Νομού Αττικής, ιδρύεται σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «Σύλλογος Αστικών Ποδηλατών Αττικής» και διακριτικό τίτλο «ΠοδηλΑΤΤΙΚΗ Κοινότητα».

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ.Α.Α.Κ.Ξ.Γ. (25 Ιουνίου 2006) ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Λυκαβηττού 2, 106 71 Αθήνα.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ.Α.Α.Κ.Ξ.Γ. (25 Ιουνίου 2006) ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Λυκαβηττού 2, 106 71 Αθήνα. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ.Α.Α.Κ.Ξ.Γ. (25 Ιουνίου 2006) ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Λυκαβηττού 2, 106 71 Αθήνα. Τηλ 3636492 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται ένωση σωματείων των εργατών και υπαλλήλων βιομηχανιών και βιοτεχνιών μετάλλου, των χειριστών μεταλλουργικών μηχανών βιομηχανίας και εκσκαπτικών μηχανημάτων, των ηλεκτροτεχνιτών,

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας «Επιτροπής Ελληνικού Σήµατος»

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας «Επιτροπής Ελληνικού Σήµατος» Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας «Επιτροπής Ελληνικού Σήµατος» Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος Κανονισµού είναι ο καθορισµός των διαδικασιών που αφορούν τη λειτουργία της Επιτροπής Ελληνικού Σήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «Ο δρόμος ΣΥΝ.ΠΕ.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «Ο δρόμος ΣΥΝ.ΠΕ.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «Ο δρόμος ΣΥΝ.ΠΕ.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΡΘΡΟ 1 Ο ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Στην Αθήνα σήμερα του έτους 2009, οι στο

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό Κεφάλαιο Α Ίδρυση Σκοπός Μέλη - Πόροι Άρθρο 1 Ονομασία Έδρα Σφραγίδα Σήμα

Καταστατικό Κεφάλαιο Α Ίδρυση Σκοπός Μέλη - Πόροι Άρθρο 1 Ονομασία Έδρα Σφραγίδα Σήμα Καταστατικό Κεφάλαιο Α Ίδρυση Σκοπός Μέλη - Πόροι Άρθρο 1 Ονομασία Έδρα Σφραγίδα Σήμα 1. Ιδρύεται Σωματείο με την ονομασία Διεθνής Αδελφότητα Μνήμης Αγωνιστών Πολιορκιών και της Εξόδου του Μεσολογγίου,

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα.

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΑΤΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΑΤΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΑΤΕ 1. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των µελών των συλλογικών οργάνων του ΣΑΤΕ διεξάγονται µε βάση τον ακόλουθο Κανονισµό Αρχαιρεσιών σε συµφωνία µε τις διατάξεις του Καταστατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ (Σ.Ε. Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ) ΝΟΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ (Σ.Ε. Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ) ΝΟΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ (Σ.Ε. Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ) ΝΟΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1 Ο Το Σωματείο ιδρύθηκε με την με αριθμό 603/1971

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΕΠΕΑ) ΑΡΘΡΟ 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΕΠΕΑ) ΑΡΘΡΟ 1 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΕΠΕΑ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1 Ι ΡΥΣΗ Ε ΡΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΙ Ιδρύεται Σωµατείο, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.2310 539817 Fax 2310 541933 www.sbbe.gr email : info@sbbe.gr

Τηλ.2310 539817 Fax 2310 541933 www.sbbe.gr email : info@sbbe.gr ΑΠ..140 Θεσσαλονίκη, 15 Μαΐου 2015 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 1 2 / 2 0 1 5 Προς τις Βιοµηχανίες & τους Συνδέσµους Μέλη του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος (Σ.Β.Β.Ε.) Θέµα : Σύγκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Έχοντας υπόψη:

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Έχοντας υπόψη: Σχέδιο απόφασης της Συγκλήτου του άρθρου 77 παρ. 3 του Ν. 4009/2011: Διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης σε θέσεις καθηγητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ (ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΙΚΗΣ) ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ (ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΙΚΗΣ) ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ (ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΙΚΗΣ) ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 ο Επωνυμία Έδρα Ιδρύεται Επιστημονικό μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ (ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» ΠΟΥ Ε ΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» ΠΟΥ Ε ΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» ΠΟΥ Ε ΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε τον τίτλο: «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚOΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 5ης ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α Ρ Θ Ρ Ο 1 ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ Ιδρύεται επαγγελµατικό σωµατείο των τελωνειακών υπαλλήλων που υπηρετούν στις Τελωνειακές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Του πρωτοβάθµιου επαγγελµατικού σωµατείου αδειούχων εκπαιδευτικών φροντιστών (Iδιοκτητών Φροντιστηρίων) ευτεροβάθµιας και Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης του Νοµού Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

ACADEMY COMMUNITY OPEN SOURCE WEST MACEDONIA (A.C.O.S.W.M.)

ACADEMY COMMUNITY OPEN SOURCE WEST MACEDONIA (A.C.O.S.W.M.) 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ (Α.Κ.Α.ΛΟ. Υ.ΜΑ) - ACADEMY COMMUNITY OPEN SOURCE WEST MACEDONIA (A.C.O.S.W.M.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ»

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 α) Ιδρύεται μη κερδοσκοπικός σύλλογος με την επωνυμία «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» β) Έδρα του συλλόγου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 01/2015. ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 01/2015. ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 01/2015 ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α., στις 26/04/2015 Η παρούσα εγκύκλιος αφορά στη διοργάνωση των εκλογών του Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Αρθρο 1ο 1. Ιδρύεται µη κερδοσκοπικό Σωµατείο µε την επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ το οποίο διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σωµατείου «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΚΟΟΠΡΟΘΕΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΑΕ»

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σωµατείου «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΚΟΟΠΡΟΘΕΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΑΕ» ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σωµατείου «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΚΟΟΠΡΟΘΕΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΑΕ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ίδρυση Επωνυµία Σκοπός και Μέσα του Σωµατείου Άρθρο 1 Ιδρύεται στην Αθήνα επαγγελµατικό Σωµατείο µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Δασκάλων Κιθάρας - Κύπρου

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Δασκάλων Κιθάρας - Κύπρου ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Δασκάλων Κιθάρας - Κύπρου Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικό με την επωνυμία «Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Δασκάλων Κιθάρας - Κύπρου». Άρθρο 1. Επωνυμία και έδρα. Η επωνυμία του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΓΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ «Α.Κ.Α.Σ. ΗΛΙΟΣ» ΩΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ (Ε.Ε.) 2200/96 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άρθρο 1 Τύπος Αναγνώρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Άρθρο 1ο. Ίδρυση Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Άρθρο 1ο. Ίδρυση Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Άρθρο 1ο Ίδρυση Έδρα Ιδρύεται σωματείο με έδρα την Αθήνα και επωνυμία : ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΩΣΗΣ «ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΚΛΕΙ ΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΩΣΗΣ «ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΚΛΕΙ ΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Προτείνεται προς τροποποίηση το από 28.8.1968 Καταστατικό το οποίο αποτελούσε τροποποίηση δια της υπ αριθ. 8544/68 αποφάσεως του Πρωτοδικείου Αθηνών του αρχικού Καταστατικού, εγκριθέντος δια της υπ αριθ.1361/66

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του της.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του της. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του της. ης Μαΐου 2015 Σημείωση: Τα σημεία με κόκκινο διαγράφονται και τα σημεία

Διαβάστε περισσότερα

3. Η ευαισθητοποίηση, παρακίνηση, διευκόλυνση και εκπαίδευση των καταναλωτών στην κοινωνικά ορθή και οικονοµικά ορθολογική καταναλωτική συµπεριφορά.

3. Η ευαισθητοποίηση, παρακίνηση, διευκόλυνση και εκπαίδευση των καταναλωτών στην κοινωνικά ορθή και οικονοµικά ορθολογική καταναλωτική συµπεριφορά. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ» Άρθρο 1ο Σύσταση, Έδρα 1. Συνιστάται Ένωση Καταναλωτών µε την επωνυµία «Ένωση Εργαζόµενων Καταναλωτών Ελλάδος»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 103/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00 Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. Επεξηγηµατική έκθεση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων σχετικά µε τις παρεχόµενες πληροφορίες σύµφωνα µε το άρθρο 11 α του Νόµου 3371/2005 για την χρήση 01.01.2006

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΚΟΜΩΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΡΚΟΜΩΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΡΚΟΜΩΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Η εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών γίνεται την 1η Σεπτεμβρίου του έτους των εκλογών. Μετά την ανακήρυξη των συνδυασμών και πριν την εγκατάσταση, πραγματοποιείται η

Διαβάστε περισσότερα

1/8 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ- ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

1/8 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ- ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ- ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛ.Ε.Μ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ. ΑΡΧΕΣ & ΣΤΟΧΟΙ. ΑΡΘΡΟ 1 ο : Ίδρυση

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛ.Ε.Μ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ. ΑΡΧΕΣ & ΣΤΟΧΟΙ. ΑΡΘΡΟ 1 ο : Ίδρυση ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛ.Ε.Μ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ. ΑΡΧΕΣ & ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ο : Ίδρυση 1.1. Ίδρυση Η ανεξάρτητη συνδικαλιστική κίνηση Ελευθέρων Επαγγελματιών Μηχανικών, είναι μία άτυπη μη κερδοσκοπική ένωση προσώπων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Το Προεδρείο της Βουλής Το Προεδρείο της Βουλής προβλέπεται από το ίδιο το Σύνταγµα. Αποτελείται από τον Πρόεδρο της Βουλής, από επτά(7) Αντιπροέδρους, τρεις (3)

Διαβάστε περισσότερα

Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Μοτοσυκλετιστικός Αθλητικός Όμιλος Μετεώρων Μ.Α.Σ.Κ.» με έδρα την πόλη της Καλαμπάκας.

Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Μοτοσυκλετιστικός Αθλητικός Όμιλος Μετεώρων Μ.Α.Σ.Κ.» με έδρα την πόλη της Καλαμπάκας. 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ (Μ.Α.Σ.Κ.)» «MOTORCYCLE ATHLETIC CLUB OF KALAMPAKA (M.A.S.K.)» ΑΡΘΡΟ 1 Ίδρυση-Επωνυμία-Έδρα Ιδρύεται σωματείο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΩΝ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΩΝ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΩΝ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Άρθρο 1 Ιδρύεται με έδρα την Αθήνα και επί της οδού Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ»- «ΣΠΠΑΖ» *********************

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ»- «ΣΠΠΑΖ» ********************* ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ»- «ΣΠΠΑΖ» ********************* Στην Αθήνα σήµερα την 2-11-2004 αυτοί που υπογράφουν παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ. Άρθρο 1 Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα - Σφραγίδα

Καταστατικό της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ. Άρθρο 1 Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα - Σφραγίδα Καταστατικό της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας Με την υπ αριθμ. 280/03 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών εγκρίθηκε και ισχύει το νέο Καταστατικό της Εταιρείας μας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Eπιστημονικού Σωµατείου µε την επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΓΟΛΟΓΙΑΣ. Άρθρο 1 Επωνυμία Έδρα Σφραγίδα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Eπιστημονικού Σωµατείου µε την επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΓΟΛΟΓΙΑΣ. Άρθρο 1 Επωνυμία Έδρα Σφραγίδα 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Eπιστημονικού Σωµατείου µε την επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΓΟΛΟΓΙΑΣ Άρθρο 1 Επωνυμία Έδρα Σφραγίδα 1. Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωματείο, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µε

Διαβάστε περισσότερα

KATAΣTATIKO ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (Σ.Ο.ΚΑ.Κ.)

KATAΣTATIKO ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (Σ.Ο.ΚΑ.Κ.) KATAΣTATIKO ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (Σ.Ο.ΚΑ.Κ.) APΘPO 1 - EΠΩNYMIA 1.1 Ο Σύνδεσμος φέρει την επωνυμία Σύνδεσμος Οικονομολόγων Καθηγητών Κύπρου (Σ.Ο.ΚΑ.Κ.) ονομαζόμενος πιο κάτω Σ.Ο.ΚΑ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους»

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Δείτε εδώ τον κανονισμό λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων, μεταγραμμένο σε «Κείμενο για όλους»*. Στη μορφή αυτή, ο κανονισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι : «Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ - ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ - ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ - ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2000 Σελίδα 1 από 9 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : ΙΟΙΚΗΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΘΡΟ 1 Ο : ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΛ.Α.Ο. Για την άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ) για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς στο Τμήμα Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 1. Ίδρυση, αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 19ο ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Άρθρο 19ο ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) Στην... σήμερα... του έτους..., οι: 1)... του... και της..., που γεννήθηκε στο/ην..., το έτος..., κάτοικος...

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 Τροποποίηση του άρθρου 1 του κ.ν. 2190/1920 (Α 37) 1. Ο τίτλος του άρθρου 1 του κ.ν. 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 2 Τροποποίηση του άρθρου 1 του κ.ν. 2190/1920 (Α 37) 1. Ο τίτλος του άρθρου 1 του κ.ν. 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής: «Ενσωµάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 11 ης Ιουλίου 2007, σχετικά µε την άσκηση ορισµένων δικαιωµάτων από µετόχους εισηγµένων εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΙΛΟΤΟΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ. Ίδρυση Έδρα Επωνυµία Σκοπός

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΙΛΟΤΟΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ. Ίδρυση Έδρα Επωνυµία Σκοπός ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΙΛΟΤΟΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ίδρυση Έδρα Επωνυµία Σκοπός Άρθρο 1 Ιδρύεται επαγγελµατικό Σωµατείο, µε έδρα τ.., υπό την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΩΝ (ή ΞΕΝΟ ΟΧΩΝ)..» (.), του οποίου

Διαβάστε περισσότερα

τέσσερις (4) αγωνιστικές περιόδους.

τέσσερις (4) αγωνιστικές περιόδους. Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ - Υ ΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ - ΚΑΤΑ ΥΣΕΩΝ» (Σ.Ε.Π.Κ.Υ.Κ.) που µετά την από 7-3-1987 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µελών του τροποποιείται

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ... 2 2. ΕΝΝΟΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ... 2

1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ... 2 2. ΕΝΝΟΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ... 2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ... 2 2. ΕΝΝΟΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ... 2 3. ΟΡΓΑΝΑ, ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα.

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα. Τι πρέπει να γνωρίζω για τη Βουλή Τι είναι η Βουλή; Είναι συλλογικό πολιτικό όργανο που αντιπροσωπεύει τον λαό. Αναδεικνύεται µε την ψήφο του εκλογικού σώµατος, δηλαδή όλων των ελλήνων πολιτών που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ Ο εθελοντισμός είναι μια δραστηριότητα που πραγματοποιείται μέσω μη κερδοσκοπικών οργανώσεων ή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Επαγγελματικού Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα, Πανόρμου 23, ΤΚ 11522, με την επωνυμία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ Hellenic Dietetic Association Άρθρο 1 ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Άρθρο 1 ο : Α) Η επωνυμία του Σωματείου είναι: «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ». Β) Έδρα του είναι η Θεσσαλονίκη.

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο.

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. 2013 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Προοίμιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής... 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 Δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Στ.., σήµερα. οι εδώ συµβαλλόµενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συµφώνησαν να συστήσουν αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία, της οποίας θα είναι εταίροι

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα