ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΗΠΙΑ ΑΝΑΠΛΑΗ ΛΟΦΟΤ ΡΑΥΩΝΙ ΜΟΓΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ .Α.Τ. Φ.Α.Τ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΗΠΙΑ ΑΝΑΠΛΑΗ ΛΟΦΟΤ ΡΑΥΩΝΙ ΜΟΓΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ .Α.Τ. Φ.Α.Τ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ"

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ Γ/ΝΗ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΔΩΝ ΣΜΗΜΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΓΗΜ. ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΔΩΝ ΚΟΙΝ. ΥΩΡΩΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΗΜΩΝ ΝΟΜΟΤ (ΠΡΩΗΝ ΣΤΓΚ) ΑΡΙΘΜΟ ΜΔΛΔΣΗ : ΑΚ16 / 2013 ΔΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ:¹ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ «ΠΡΟΣΑΙΑ & ΗΠΙΑ ΑΝΑΠΛΑΗ ΛΟΦΟΤ "ΡΑΥΩΝΙ" ΜΟΓΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ» ,00 ευρώ με ΦΠΑ ΣΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER Ν. ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΚΩΓ. 2010Δ ΑΔ 082/8 Μέτρο 413,Τπομέτρο L323, Γράση L323-1 ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 95% ΔΘΝΙΚΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 05% ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΗΠΙΑ ΑΝΑΠΛΑΗ ΛΟΦΟΤ ΡΑΥΩΝΙ ΜΟΓΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ (ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΗ ΜΕΛΕΣΗ) ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ.Α.Τ. Φ.Α.Τ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 2013

2 ΥΔΓΗΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ (.Α.Τ.) ΣΜΖΜΑ Α 1. ΔΗΓΟ ΔΡΓΟΤ ΥΡΖΖ ΑΤΣΟΤ Ο θχξηνο ζθνπφο ηνπ παξφληνο ρεδίνπ Αζθάιεηαο & Τγηεηλήο ηνπ Έξγνπ είλαη ε ΠΡΟΛΖΦΖ ησλ αηπρεκάησλ, ψζηε λα εμαζθαιηζζεί ε Εσή θαη ε Τγεία ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηφπν εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ θαζψο θαη ε απνηξνπή θζνξψλ ζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ θαη ηνπ Αλαδφρνπ. Γειαδή πεξηγξάθεη θαη δηεπθξηλίδεη ηνπο πηζαλνχο θηλδχλνπο θαη ηα κέηξα πξφιεςήο ηνπο ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ειάρηζηεο πξνβιέςεηο ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο. Δπηπιένλ, απνζθνπεί ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ ζπλεπεηψλ ηπρφλ αηπρεκάησλ. Σν έξγν εληάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία ησλ Γεκνζίσλ έξγσλ θαη αθνξά ζηελ ήπηα αλάπιαζε ηνπ Λφθνπ «Ραρσλίνπ» ζηνλ νηθηζκφ Μνδίνπ ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Βφιβεο, ηνπ Ννκνχ Θεζζαινλίθεο. Ζ πεξηνρή κειέηεο αθνξά ιφθν πνπ έρεη έθηαζε πεξίπνπ 30 ζηξέκκαηα. Ο ιφθνο απηφο βξίζθεηαη ζην άθξν ηνπ νηθηζκνχ θαη κπνξεί λα απνηειέζεη πφιν έιμεο ηφζν ηνπηθνχ φζν θαη ππεξηνπηθνχ ραξαθηήξα. 2. ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ Οη επεκβάζεηο ζην ρψξν πεξηιακβάλνπλ ηα παξαθάησ έξγα : Αλάδεημε ηεο θχξηαο εηζφδνπ κε εηδηθέο αξρηηεθηνληθέο παξεκβάζεηο φπσο μχιηλεο δηαθνζκεηηθήο πεξίθξαμεο θαη εηζφδνπ. Σνπνζέηεζε ελφο μχιηλνπ ζηεγάζηξνπ- παξαηεξεηεξίνπ νξζνγσληθνχ ζρήκαηνο δηαζηάζεσλ 5,30 ρ10 κ2, κε πξνζηέγαζηξν 2,40 ρ 5,90 κ2 ζε ζεκείν πνπ πξνζθέξεη παλνξακηθή ζέα ζηελ επξχηεξε πεξηνρή, ηφζν γηα ηελ εμππεξέηεζε νκάδσλ επηζθεπηψλ (ζρνιεία) αιιά θαη κεκνλσκέλσλ επηζθεπηψλ, θαζφηη ηα ςειά δέλδξα είλαη ιηγνζηά θαη δελ πξνζθέξνπλ επαξθεί ζθίαζε γηα ηελ άλεηε παξακνλή ζην ρψξν. Πεξηκεηξηθά ηνπ ζηεγάζηξνπ δηακνξθψλεηαη ρακειφ ηνηρίν απφ ιηζνδνκή κε ζηέςε απφ ζρηζηφπιαθα. Δζσηεξηθά ζην ηνηρίν θαηαζθεπάδνληαη μχιηλα θαζηζηηθά. Γηακφξθσζε ζήκαλζε κηθξψλ πεξηπαηεηηθψλ δηαδξνκψλ πνπ δηαηξέρνπλ ηνλ ρψξν. Έηζη δηακνξθψλεηαη έλα θχξην κνλνπάηη πξφζβαζεο πνπ δηαηξέρεη ηελ θνξπθνγξακκή θαη κηθξφηεξα ζηελ βφξεηα θαη ηε λφηηα πιαγηά ηνπ ιφθνπ. Σα κνλνπάηηα δηακνξθψλνληαη θαηά 2

3 ζέζεηο κε παηεκέλν ρψκα, ακκνράιηθν ή ιηζφζηξσην θαη κε δηακφξθσζε πέηξηλσλ παηεκάησλ ζε επηθιηλήο ζέζεηο ζε αξκνλία κε ην βξαρψδεο ππφβαζξν. Δξκελεία ηνπ πεξηβάιινληνο γηα πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε κε πηλαθίδεο γηα ηα είδε ησλ θπηψλ πνπ ππάξρνπλ θπζηθά ζηνλ ρψξν θαη απηά πνπ πξφθεηηαη λα ζπκπιεξσζνχλ (κηθξέο μχιηλεο πηλαθίδεο κε ηελ επηζηεκνληθή θαη ηελ ληφπηα νλνκαζία θάζε είδνπο). Διεγρφκελε είζνδνο θαη πξνζηαζία ηνπ ρψξνπ κε θαηάιιειε πεξίθξαμε κε ζσιήλεο αινπκηλίνπ ή γαιβαληδέ ζηδεξνζσιήλεο θαη δηθηπσηφ ζχξκα, ε νπνία ζηαδηαθά ζα θαιπθζεί κε θπηνθξάρηεο, γηα ηελ απνηξνπή ηεο βνζθήο θαη ηεο παξάλνκεο μχιεπζεο ε νπνία παξαηεξείηαη ζην ρψξν θαη απεηιεί ηα ελαπνκείλαληα αησλφβηα δέλδξα (βειαληδηέο). Δπίζεο ζα γίλνπλ δηάζπαξηεο θπηεχζεηο ζηνλ ρψξν θαη ππθλφηεξεο πεξηκεηξηθά κε είδε πνπ πξνζθέξνπλ ρξψκα ζε φιεο ηηο επνρέο θαη αηζζεηηθή πνηφηεηα, γηα λα ζπάζεη ε κνλνηνλία ηεο ππνβαζκηζκέλεο βιάζηεζεο (πνπξλαξηνχ) πνπ θπξηαξρεί ζήκεξα ζηελ πεξηνρή. Αθφκε πξνβιέπεηαη δηαρείξηζε ηεο βιάζηεζεο κε θαζαξηζκνχο θαη κηθξέο δαζνθνκηθέο παξεκβάζεηο γηα ηελ αλάδεημε άιισλ εηδψλ πνπ απαληψληαη ζηνλ ρψξν. Ζ ηνπνζέηεζεο ε/θσηηζκνχ ζε ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο ζηελ πεξίκεηξν θαη ζηελ είζνδν ηνπ ρψξνπ. Ζ ζπκπιήξσζε ησλ ππνδνκψλ εμππεξέηεζεο επηζθεπηψλ κε ηξαπεδφπαγθνπο, θαζηζηηθά θαη WC. Ο εκπινπηηζκφο ηεο βιάζηεζεο κε ληφπηα είδε ηεο πεξηνρήο θαη ηεο δψλεο βιάζηεζεο ζηελ νπνία εκπίπηεη θαη ν ιφθνο ηνπ Ραρσλίνπ, θπξίσο ζηελ λφηηα πιεπξά ε νπνία είλαη θαη ε πην ππνβαζκηζκέλε. Δγθαηάζηαζε φισλ ησλ απαξαίηεησλ πιηθψλ θαη ζπζηεκάησλ ηα νπνία πεξηγξάθνληαη ζηελ πξνκέηξεζε. Καηαζθεπή ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε. 3. ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ ΚΤΡΗΟΤ ΔΡΓΟΤ ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ 4. ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ ΤΠΟΥΡΔΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΠΟΝΖΖ Γ/ΝΖ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΓΖΜΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 3

4 .ΦΑΔΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΜΔΘΟΓΟΗ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΣΑ ΦΑΖ 5.1. ΦΑΔΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ Φ1 ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΗΚΔ - ΔΡΓΑΗΔ Φ2 ΥΧΜΑΣΟΤΡΓΗΚΑ Φ3 ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ Φ4 ΚΑΣΑΚΔΤΔ - ΥΡΧΜΑΣΗΜΟΗ Πξνεηνηκαζία εξγνηαμίνπ ήκαλζε Σνπνγξαθηθέο εξγαζίεο Καζαξηζκνί -Δθζθαθέο Δμπγηαληηθέο ζηξψζεηο θπξφδεκα C12/15 Οπιηζκέλν C 16/29 Ξπιφηππνη -νπιηζκνί -Φέξνληα ζηνηρεία απφ μπινδνθνπο Δπελδχζεηο κε ζαλίδεο Θχξεο- Σνπνζέηεζε μχιηλσλ κηθξνθαηαζθεπψλ Καηαζθεπή ζηεγψλ θαη επηθαιχςεηο κε θεξακίδηα Διαηνρξσκαηηζκνί θαη βεξληθνρξσκαηηζκνί. Πεξίθξαμε 4.5 Φ5 ΔΠΗΣΡΧΔΗ 5.1 Δπηζηξψζεηο -Ληζνδνκέο Φ6 ΦΤΣΔΤΔΗ 6.1 Γηάλνημε ιάθθσλ θπηεχζεηο, εγθαηάζηαζε δηθηχνπ Φ7 Ζ/Μ ΔΡΓΑΗΔ 7.1 Καινδηψζεηο σιελψζεηο εγθαηάζηαζε ΖιΦσηηζκνχ χδξεπζε απνρέηεπζε 5.2. ΜΔΘΟΓΟΗ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΣΑ ΦΑΖ Οη κέζνδνη εξγαζίαο θαη ηα ρξεζηκνπνηνχκελα κεραλήκαηα θαη πιηθά, πνπ αλαθέξνληαη ζην παξφλ θεθάιαην είλαη ελδεηθηηθά θαη φρη απνθιεηζηηθά θαη κπνξεί λα ηξνπνπνηεζνχλ αλάινγα κε ηελ πξνζθνξά θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ Αλαδφρνπ (π.ρ. ε ρξήζε εγθαηάζηαζεο ζθπξνδέκαηνο κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί απφ ηελ αγνξά έηνηκνπ ζθπξνδέκαηνο). Απνηέιεζκα ησλ αλσηέξσ είλαη ε πηζαλή θαηάξγεζε θάπνησλ κέηξσλ αζθαιείαο, ζηελ πεξίπησζε πνπ απηά δελ αθνξνχλ πιένλ πξαγκαηνπνηνχκελε εξγαζία θαη ε πξνζζήθε θάπνησλ πξφζζεησλ κέηξσλ ζηελ πεξίπησζε αιιαγήο θάπνησλ κεζφδσλ. Αλαιπηηθά νη απαηηνχκελεο εξγαζίεο θαη κέζα θαηαζθεπήο αλά θάζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ είλαη νη παξαθάησ : 4

5 1. Εγκαηάζηαζη επγοηαξίος Καηά ηε θάζε απηή απαηηείηαη δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ εγθαηάζηαζεο ηνπ ρψξνπ ηνπ εξγνηαμίνπ, θαηαζθεπή εγθαηαζηάζεσλ πξνζσπηθνχ (γξαθείν επίβιεςεο, γξαθείν εξγνιάβνπ, θαηάιπκα ελδηαίηεζεο, εγθαηαζηάζεηο πγηεηλήο, ήηνη ηνπαιέηεο, ληνπο, βξχζεο, θαξκαθείν), ζήκαλζε ηνπ ρψξνπ. 2. Χωμαηοςπγικά Καηά ηε θάζε απηή ζα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο εθζθαθέο γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ κνλνπαηηψλ θαη ησλ βάζεσλ ησλ παξαηεξεηεξίσλ θαη νη εμπγηαληηθέο ζηξψζεηο. Σα κεραλήκαηα πνπ ζα απαηηεζνχλ είλαη: ηζάπεο, θνξηεγά κεηαθνξάο αλαηξεπφκελα. 3. Σκςποδέμαηα Σν ζηάδην απηφ αθνξά ηηο εξγαζίεο θαηαζθεπήο ησλ βάζεσλ ησλ ζηεγάζηξσλ ππνζηέγσλ θαη ησλ άιισλ κηθξνθαηαζθεπψλ ζχκκθσλα κε ηε κειέηε. Σα κεραλήκαηα πνπ ζα απαηηεζνχλ είλαη: θνξηεγά κεηαθνξάο πιηθψλ, βαξέιεο ζθπξνδέκαηνο. 4. Καηαζκεςέρ - Χπωμαηιζμοί Σν ζηάδην απηφ αθνξά ηηο εξγαζίεο θαηαζθεπήο ησλ μχιηλσλ ζηεγάζηξσλ θαη κθξνθαηεζθεπψλ κε επέλδπζε μπινζαλίδεο. Καηαζθεπή ζηέγεο κε επηθάιπςε κε θεξακίδη γαιιηθνχ ηχπνπ θαη αζθαιηηθφ θεξακίδη. Σνπνζέηεζε ζπξψλ θαη εμνπιηζκνχ. ηνπο ρξσκαηηζκνχο πεξηιακβάλνληαη νη ειαηνρξσκαηηζκνί ζηδεξψλ επηθαλεηψλ θαζψο θαη ε πξνεηνηκαζία ησλ μχιηλσλ επηθαλεηψλ θαη ν βεξληθνρξσκαηηζκφο ηνπο. Γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο μχιηλεο πεξίθξαμεο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ πάζζαινη απφ μπιεία θαζηαληάο. Δλψ γηα ηελ κεηαιιηθή ζηδεξνζσιήλεο γαιβαληδέ. Σα πιηθά ζα κεηαθέξνληαη κε θνξηεγά απηνθίλεηα. 5

6 5. Επιζηπώζειρ -Λιθοδομέρ Σν ζηάδην απηφ αθνξά ηηο εξγαζίεο ηνπνζέηεζεο επηζηξψζεσλ κε ρνλδξφπιαθεο θαηά κήθνο ησλ κνλνπαηηψλ θαη θάζε είδνπο επελδχζεσλ κε πιαθίδηα 6. Φςηεύζειρ Σν ζηάδην απηφ πεξηιακβάλεη ηηο εξγαζίεο ζγηα ηελ εγθαηάζηαζε πξαζίλνπ, φπσο δηάλνημε ιάθθσλ, πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά θπηεπηηθνχ πιηθνχ, θεπαίνπ ρψκαηνο γηα ηελ πιήξσζε ησλ ιάθθσλ, ηνπνδέηεζε ησλ θπηψλ θαη εγθαηάζηαζε δηθηχνπ άξδεπζεο. 7. Η/Μ επγαζίερ Σν ζηάδην απηφ αθνξά ηηο θάζε είδνπο ειεθηξνινγηθέο θαη κεραλνινγηθέο εξγαζίεο, ηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε θσηηζηηθψλ ζσκάησλ θαη κερανινγηθνχ εμνπιηζκνχ Όια ηα πιηθά ζα θαιχπηνπλ ηηο απαηηήζεηο ησλ πξνδηαγξαθψλ θαη ζα κεηαθέξνληαη κε θνξηεγά απηνθίλεηα. 6

7 ΣΜΖΜΑ Β 1. ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΠΟΤ ΔΝΓΔΥΔΣΑΗ ΝΑ ΔΜΦΑΝΗΣΟΤΝ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΟΓΖΓΗΔ ΤΝΣΑΞΖ πκπιεξψλνληαη νη επηζπλαπηφκελνη πίλαθεο, πνπ ζπληίζεηαη νξηδφληηα κελ απφ πξνθαηαγεγξακκέλεο «πεγέο θηλδχλσλ», θαηαθφξπθα δε απφ κε πξνθαζνξηζκέλεο «θάζεηο θαη ππνθάζεηο εξγαζίαο». Ο ζπληάθηεο ηνπ ΑΤ : Αληηζηνηρίδεη ηηο θάζεηο / ππνθάζεηο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηνπ κειεηψκελνπ έξγνπ, φπσο απηέο απαξηζκνχληαη ζην παξαπάλσ ζεκείν 5.1 ηνπ ΑΤ, ζε ζέζεηο ηνπ πηλαθηδίνπ πνπ, γηα ιφγνπο επθνιίαο, είλαη ελζσκαησκέλν ζε φινπο ηνπο πίλαθεο (αλ ππάξρεη αλάγθε δηάθξηζεο πεξηζζφηεξσλ θάζεσλ / ππνθάζεσλ, ζα πξέπεη λα γίλεη αληίζηνηρε πξνζαξκνγή ηνπ πηλαθηδίνπ). Γηα θάζε επηκέξνπο θάζε / ππνθάζε εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, επηζεκαίλεη ηνπο θηλδχλνπο πνπ, θαηά ηελ θξίζε ηνπ, ελδέρεηαη λα παξνπζηαζηνχλ. Ζ επηζήκαλζε γίλεηαη κε ηελ αλαγξαθή ησλ αξηζκψλ 1, 2 ή 3 ζηνπο θφκβνπο ηνπ πίλαθα, φπνπ αληίζηνηρα εληνπίδεηαη πηζαλή πεγή θηλδχλνπ. Ζ ρξήζε ησλ αξηζκψλ είλαη ππνθεηκεληθή, απνδίδεη δε ηελ αληίιεςε ηνπ ζπληάθηε γηα ηελ έληαζε ησλ θηλδχλσλ. Ο αξηζκόο 3 ραξαθηεξίδεη πεξηπηώζεηο όπνπ δηαπηζηώλεηαη όηη: Δίηε i) Ζ πεγή θηλδχλνπ είλαη ζπλερψο παξνχζα θαηά ηελ εμεηαδφκελε θάζε / ππνθάζε εξγαζίαο (π.ρ. θίλδπλνο θαηάξξεπζεο θαηά ηελ εθζθαθή ζεκειίσλ δίπια ζε παιαηά νηθνδνκή). Δίηε ii) Οη ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ δεκηνπξγνχλ απμεκέλε πηζαλφηεηα επηθίλδπλσλ θαηαζηάζεσλ (π.ρ. θίλδπλνο αζηνρίαο ησλ πξαλψλ εθζθαθήο, φηαλ ην έδαθνο είλαη κηθξήο ζπλεθηηθφηεηαο ή πδξνθνξεί θιπ). Δίηε iii) Ο θίλδπλνο είλαη πνιχ ζνβαξφο, έζησ θαη αλ ε πηζαλφηεηα λα επηζπκβεί είλαη πεξηνξηζκέλε (π.ρ. θίλδπλνο έθξεμεο ιφγσ απξφζεθηεο 7

8 ρξήζεο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ή γπκλήο θιφγαο ζε ρψξν απνζήθεπζεο εθξεθηηθψλ ή ζε δεμακελή θαπζίκσλ). Ο αξηζκόο 1 ραξαθηεξίδεη πεξηπηώζεηο όπνπ: Δίηε i) Ζ πεγή θηλδχλνπ εκθαλίδεηαη πεξηνδηθά ή κε ρξνληθά δηαιείπνληα ηξφπν (π.ρ. θίλδπλνη ηξαπκαηηζκψλ απφ αλαηξνπέο πιηθψλ, ζε νηθνδνκηθφ εξγνηάμην). Δίηε ii) Γελ ζπληξέρνπλ εηδηθέο αηηίεο αχμεζεο ησλ θηλδχλσλ (π.ρ. θίλδπλνη απφ ηελ θίλεζε νρεκάησλ ζε έλα επξχρσξν ππαίζξην εξγνηάμην). Δίηε iii) Ο θίλδπλνο δελ είλαη ζνβαξφο, έζησ θη αλ ε πηζαλφηεηα λα επηζπκβεί είλαη κεγάιε (π.ρ. θίλδπλνη απφ ηελ εθηέιεζε ππαίζξησλ εξγαζηψλ ζε ζπλζήθεο θαχζσλα). Ο αξηζκόο 2 ραξαθηεξίδεη ηηο ζεσξνύκελεο σο «ελδηάκεζεο» ησλ 1 θαη 3 πεξηπηώζεηο. 8

9 ΦΑΖ ΦΑ ΦΑΖ 3 ε ΦΑΖ 4 ε 1 ε Ζ 2 ε ΦΑΖ 5 ε ΦΑΖ 6 ε ΦΑΖ 7 ε Κίλδπλνη Πεγέο Κηλδύλσλ Αζηνρίεο εδάθνπο Φπζηθά πξαλή Σερλεηά πξαλή & Δθζθαθέο Καηνιίζζεζε Απνπζία/ αλεπάξθεηα ππνζηήξημεο Απνθνιιήζεηο Απνπζία / αλεπάξθεηα ηαηηθή επηθφξηηζε Δγθαηαζηάζεηο εμνπιηζκφο Γπλακηθή επηθφξηηζε Φπζηθή αηηία Γπλακηθή επηθφξηηζε Αλαηηλάμεηο Γπλακηθή επηθφξηηζε Κηλεηφο εμνπιηζκφο Καηάξξεπζε Απνπζία / αλεπάξθεηα ππνζηήξημεο Απνθνιιήζεηο Απνπζία / αλεπάξθεηα πξνζηαζίαο ηαηηθή επηθφξηηζε Τπεξχςσζε ηαηηθή επηθφξηηζε Δγθαηαζηάζεηο / εμνπιηζκφο Γπλακηθή επηθφξηηζε Φπζηθή αηηία 9

10 Τπόγεηεο Δθζθαθέο Γπλακηθή επηθφξηηζε Αλαηηλάμεηο Γπλακηθή επηθφξηηζε Κηλεηφο εμνπιηζκφο Καηαπηψζεηο νξνθήο / παξεηψλ. Αλππνζηχισηα ηκήκαηα Καηαπηψζεηο νξνθήο / παξεηψλ. Αλεπαξθήο ππνζηχισζε Καηαπηψζεηο νξνθήο / παξεηψλ. Καζπζηεξεκέλε ππνζηχισζε Καηάξξεπζε κεηψπνπ πξνζβνιήο Καζηδήζεηο Αλππνζηήξηθηεο παξαθείκελεο εθζθαθέο Πξνυπάξρνπζα ππφγεηα θαηαζθεπή Γηάλνημε ππνγείνπ θαηαζθεπή Δξππζκφο Γεσινγηθέο / γεσρεκηθέο κεηαβνιέο Μεηαβνιέο πδξνθφξνπ νξίδνληα Τπνζθαθή / απφπιπζε Κίλδπλνη Πεγέο Κηλδύλσλ Καζηδήζεηο ηαηηθή επηθφξηηζε Γπλακηθή θαηαπφλεζεθπζηθή αηηία

11 01410 Γπλακηθή θαηαπφλεζεαλζξσπνγελήο αηηία Άιιε πεγή Κίλδπλνη από εξγνηαμηαθό εμνπιηζκό Κίλεζε νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ Αλαηξνπή νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ πγθξνχζεηο νρήκαηνονρήκαηνο πγθξνχζεηο νρήκαηνοπξνζψπσλ πγθξνχζεηο νρήκαηνοζηαζεξνχ εκπνδίνπ πλζιίςεηο κεηαμχ νρήκαηνο-νρήκαηνο πλζιίςεηο κεηαμχ νρήκαηνο-ζηαζεξνχ εκπνδίνπ Αλεμέιεγθηε θίλεζε Βιάβεο ζπζηεκάησλ Αλεμέιεγθηε θίλεζε Διιηπήο αθηλεηνπνίεζε Μέζα ζηαζεξήο ηξνρηάο Αλεπαξθήο πξνζηαζία Μέζα ζηαζεξήο ηξνρηάο- Δθηξνρηαζκφο Αζηαζήο έδξαζε Τπνρψξεζε εδάθνπο / δαπέδνπ Έθθεληξε θφξησζε

12 Μεραλήκαηα κε θηλεηά κέξε Κίλδπλνη Δξγαιεία ρεηξόο Άιιε πεγή Πηώζεηο από ύςνο Οηθνδνκέο- Κηίζκαηα Γάπεδα εξγαζίαο - πξνζπειάζεηο Δξγαζία ζε πξαλέο Τπεξθφξησζε Μεγάιεο ηαρχηεηεο ηελφηεηα ρψξνπ Βιάβε ζπζηεκάησλ θίλεζεο Αλεπαξθήο θάιπςε θηλνπκέλσλ ηκεκάησλπηψζεηο Αλεπαξθήο θάιπςε θηλνπκέλσλ ηκεκάησλπαγίδεπζεο κειψλ Σειερεηξηδφκελα κεραλήκαηα & ηκήκαηά ηνπο Πεγέο Κηλδύλσλ Καηεδαθίζεηο Κελά ηνίρσλ Κιηκαθνζηάζηα Δξγαζία ζε ζηέγεο Κελά δαπέδσλ 12

13 03202 Πέξαηα δαπέδσλ Δπηθιηλή δάπεδα Οιηζζεξά δάπεδα Αλψκαια δάπεδα Αζηνρία πιηθνχ δαπέδνπ Τπεξπςσκέλεο δίνδνη θαη πεδνγέθπξεο Κηλεηέο ζθάιεο θαη αλεκφζθαιεο Αλαξηεκέλα δάπεδα Αζηνρία αλάξηεζεο Κηλεηά δάπεδα Αζηνρία κεραληζκνχ Κηλεηά δάπεδα Πξφζθξνπζε Ηθξηώκαηα Κελά ηθξησκάησλ Αλαηξνπή Αζηνρία ζπλαξκνιφγεζεο Αλαηξνπή Αζηνρία έδξαζεο Καηάξξεπζε Αζηνρία πιηθνχ ηθξηψκαηνο Καηάξξεπζε Αλεκνπίεζε Κίλδπλνη Σάθξνη/θξέαηα Άιιε πεγή Πεγέο Κηλδύλσλ 13

14 Δθξήμεηο- Δθηνμεπόκελα πιηθάζξαύζκαηα Δθξεθηηθά Αλαηηλάμεηο Γνρεία θαη δίθηπα ππό πίεζε Αζηνρία πιηθώλ ππό έληαζε Αλαηηλάμεηο βξάρσλ Αλαηηλάμεηο θαηαζθεπψλ Αηειήο Αλαηίλαμε ππνλφκσλ Απνζήθεο εθξεθηηθψλ Υψξνη απνζήθεπζεο ππξνκαρηθψλ Γηαθπγή-έθιπζε εθξεθηηθψλ αεξίσλ & κηγκάησλ Φηάιεο αζεηπιίλεο / νμπγφλνπ Τγξαέξην Τγξφ Άδσην Αέξην πφιεο Πεπηεζκέλνο αέξαο Γίθηπα χδξεπζεο Διαηνδνρεία / πδξαπιηθά ζπζηήκαηα Βξαρψδε πιηθά ζε ζιίςε Πξνεληάζεηο νπιηζκνχ / αγθπξίσλ Καηεδάθηζε πξνεληεηακέλσλ ζηνηρείσλ πξκαηφζρνηλα Δμνιθεχζεηο Λαμεχζεηο / ηεκαρηζκφο 14

15 Κίλδπλνη Δθηνμεπόκελα πιηθά Πεγέο Κηλδύλσλ Δθηνμεπκέλν ζθπξφδεκα Ακκνβνιέο Σξνρίζεηο / ιεηάλζεηο Άιιε πεγή Πηώζεηο κεηαηνπίζεηο πιηθώλ & αληηθεηκέλσλ Κηίζκαηα θέξσλ νξγαληζκνο Οηθνδνκηθά ζηνηρεία Αζηνρία Γήξαλζε Αζηνρία ηαηηθή Δπηθφξηηζε Αζηνρία Φπζηθή δπλακηθή θαηαπφλεζε Αζηνρία Αλζξσπνγελείο δπλακηθή θαηαπφλεζε Καηεδάθηζε Καηεδάθηζε παξαθεηκέλσλ Γήξαλζε πιεξσηηθψλ ζηνηρείσλ Γηαζηνιή - ζπζηνιή πιηθψλ Απνμήισζε δνκηθψλ ζηνηρείσλ Αλαξηεκέλα ζηνηρεία θαη εμαξηήκαηα Φπζηθή δπλακηθή θαηαπφλεζε 15

16 Μεηαθεξόκελα πιηθά Κίλδπλνη ηνηβαζκέλα πιηθά Αλζξσπνγελείο δπλακηθή θαηαπφλεζε Καηεδάθηζε Αξκνιφγεζε / απαξκνιφγεζε πξνθαηαζθ. ζηνηρείσλ Μεηαθνξηθφ κεράλεκα Αθαηαιιειφηεηα / αλεπάξθεηα Μεηαθνξηθφ κεράλεκα Βιάβε Μεηαθνξηθφ κεράλεκα Τπεξθφξησζε Απφθιηζε κεραλήκαηνο Αλεπαξθήο έδξαζε Αηειήο / έθθεληξε θφξησζε Αζηνρία ζπζθεπαζίαο θνξηίνπ Πξφζθξνπζε θνξηίνπ Γηαθίλεζε αληηθεηκέλσλ κεγάινπ κήθνπο Υεηξσλαθηηθή κεηαθνξά βαξέσλ θνξηίσλ Απφιπζε ρχδελ πιηθψλ. Τπεξθφξησζε Δξγαζία θάησ απφ ζηιφ Πεγέο Κηλδύλσλ Τπεξζηνίβαζε Αλεπάξθεηα πιεπξηθνχ πεξηνξηζκνχ ζσξνχ Αλνξζνινγηθή απφιεςε 16

17 Άιιε πεγή Ππξθατέο Δύθιεθηα πιηθά πηλζήξεο& βξαρπθπθιώκαηα Τςειέο ζεξκνθξαζίεο Έθιπζε / δηαθπγή εχθιεθησλ αεξίσλ Γεμακελέο / αληιίεο θαπζίκσλ Μνλσηηθά, δηαιχηεο, PVC θιπ. εχθιεθηα Αζθαιηνζηξψζεηο / ρξήζε πίζζαο Απηαλάθιεμε - εδαθηθά πιηθά Απηαλάθιεμε - απνξξίκκαηα Δπέθηαζε εμσγελνχο εζηίαο. Αλεπαξθήο πξνζηαζία Δλαέξηνη αγσγνί ππφ ηάζε Τπφγεηνη αγσγνί ππφ ηάζε Δληνηρηζκέλνη αγσγνί ππφ ηάζε Δξγαιεία πνπ παξάγνπλ εμσηεξηθφ ζπηλζήξα Υξήζε θιφγαο - νμπγνλνθνιιήζεηο Υξήζε θιφγαο - θαζζηηεξνθνιιήζεηο Υξήζε θιφγαο - ρπηεχζεηο Ζιεθηξνζπγθνιιήζεηο 17

18 06305 Ππξαθηψζεηο πιηθψλ Κίλδπλνη Πεγέο Κηλδύλσλ Άιιε πεγή Ζιεθηξνπιεμία Γίθηπα εγθαηαζηάζεηο Δξγαιεία - κεραλήκαηα Πξνυπάξρνληα ελαέξηα δίθηπα Πξνυπάξρνληα ππφγεηα δίθηπα Πξνυπάξρνληα εληνηρηζκέλα δίθηπα Πξνυπάξρνληα επίηνηρα δίθηπα Γίθηπν ειεθηξνδφηεζεο έξγνπ Αλεπαξθήο αληηθεξαπληθή πξνζηαζία Ζιεθηξνθίλεηα κεραλήκαηα Ζιεθηξνθίλεηα κεραλήκαηα Άιιε πεγή Πληγκόο/Αζθπμία Νεξό Τπνβξχρηεο εξγαζίεο Δξγαζίεο ελ πισ - πηψζε

19 08103 Βχζηζε / αλαηξνπή πισηνχ κέζνπ Παξφρζηεο / παξάιηεο εξγαζίεο. Πηψζε Παξφρζηεο / παξάιηεο εξγαζίεο. Αλαηξνπή κεραλήκαηνο Τπαίζξηεο ιεθάλεο / Γεμακελέο. Πηψζε Τπαίζξηεο ιεθάλεο / Γεμακελέο. Αλαηξνπή κεραλήκαηνο Πιεκκχξα / Καηάθιηζε έξγνπ Κίλδπλνη Πεγέο Κηλδύλσλ Αζθπθηηθό πεξηβάιινλ Άιιε πεγή Δγθαύκαηα Βάιηνη, ηιείο, θηλνχκελεο άκκνη Τπφλνκνη, βφζξνη, βηνινγηθνί θαζαξηζκνί Βχζηζε ζε ζθπξφδεκα, αζβέζηε θιπ Δξγαζία ζε θιεηζηφ ρψξν-αλεπάξθεηα νμπγφλνπ

20 Τςειέο ζεξκνθξαζίεο Καπζηηθά πιηθά Ομέα Άιιε πεγή Έθζεζε ζε βιαπηηθνύο παξάγνληεο Φπζηθνί παξάγνληεο πγθνιιήζεηο / ζπληήμεηο Τπέξζεξκα ξεπζηά Ππξαθησκέλα ζηεξεά Σήγκαηα κεηάιισλ Άζθαιηνο/πίζζα Καπζηήξεο Τπεξζεξκαηλφκελα ηκήκαηα κεραλψλ Αζβέζηεο Αθηηλνβνιίεο Θφξπβνο / δνλήζεηο θφλε Τπαίζξηα εξγαζία. Παγεηφο Τπαίζξηα εξγαζία. Καχζσλαο Υακειή ζεξκνθξαζία ρψξνπ εξγαζίαο Τςειή ζεξκνθξαζία ρψξνπ εξγαζίαο Τγξαζία ρψξνπ εξγαζίαο 20

21 10109 Τπεξπίεζε / ππνπίεζε Υεκηθνί παξάγνληεο Βηνινγηθνί παξάγνληεο Γειεηεξηψδε αέξηα Υξήζε ηνμηθψλ πιηθψλ Ακίαληνο Αηκνί ηεγκάησλ Αλαζπκηάζεηο πγξψλ / βεξλίθηα, θφιιεο, κνλσηηθά, δηαιχηεο Καπλαέξηα αλαηηλάμεσλ Καπζαέξηα κεραλψλ εζσηεξηθήο θαχζεο πγθνιιήζεηο Καξθηλνγφλνη παξάγνληεο Μνιπζκέλα εδάθε Μνιπζκέλα θηίξηα

22 10303 Δξγαζία ζε ππνλφκνπο, βφζξνπο, βηνινγηθνχο θαζαξηζκνχο Υψξνη πγηεηλήο

23 ΣΜΖΜΑ Γ 1. ΜΔΣΡΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΚΑΗ ΑΠΟΣΡΟΠΖ ΣΧΝ ΚΗΝΓΤΝΧΝ ΚΑΗ ΓΔΝΗΚΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΤΓΔΗΑ ΣΧΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ ΟΓΖΓΗΔ ΤΝΣΑΞΖ Γηα θάζε «πεγή θηλδχλσλ» πνπ έρεη επηζεκαλζεί ζηνπο πίλαθεο ηνπ Σκήκαηνο Β (ζηήιε 1), θαηαγξάθνληαη νη θάζεηο / ππνθάζεηο φπνπ ππάξρεη πηζαλφηεηα εκθάληζεο (ζηήιε 2), αλαγξάθνληαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πνπ πξνβιέπνπλ ηε ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο (ζηήιε 3), θαη ζπκπιεξψλνληαη ηα θαηά ηελ θξίζε ηνπ ζπληάθηε αλαγθαία πξφζζεηα ή εηδηθά κέηξα πξνζηαζίαο πνπ επηβάιινληαη απφ ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ή απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ (ζηήιε 4). ΔΠΗΖΜΑΜΔΝΟΗ ΚΟΜΒΟΗ ΣΟΝ ΠΗΝΑΚΑ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ Β (1) ΠΖΓΔ ΚΗΝΓΤΝΧΝ (2) ΦΑ ΔΗ ΔΡΓΑΗΧΝ Φ21,Φ31,Φ3 2,Φ33,Φ41, Φ42,Φ Φ21,Φ31,Φ3 2,Φ33,Φ41, Φ42,Φ43, Φ Φ21,Φ31, Φ32,Φ33, Φ41,Φ42, Φ Φ21,Φ31,Φ3 2,Φ33,Φ41, Φ42,Φ Φ21,Φ31,Φ3 2,Φ33,Φ41, Φ42,Φ Φ21,Φ31,Φ3 2,Φ33,Φ41, Φ42,Φ43 (3) ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΑ ΑΠΟ ΣΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ (*) ΠΓ 1073/81: ΑΡΘΡΑ 37,39,46 ΠΓ 1073/81: ΑΡΘΡΑ 37,39, 46, 48, 50, 51 ΠΓ 1073/81: ΚΔΦ. Β Άξζξα 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 Άξζξα 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ΠΓ 1073/81: ΑΡΘΡΟ 47 ΜΔΣΡΑ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΛΖΦΘΟΤΝ (4) ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΑ Ή ΔΗΓΗΚΑ ΜΔΣΡΑ ΓΗΑ ΔΡΓΑΗΔ ΠΟΤ ΔΝΔΥΟΤΝ ΔΗΓΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ (**) Ο ρψξνο εξγαζίαο ζα ζεκαίλεηαη θαηάιιεια θαη ζα ππάξρεη θχιαμε γηα ηελ απαγφξεπζε ή πξνζηαζία θπθινθνξίαο άζρεησλ πξνο ην έξγν νρεκάησλ. Σν πξνζσπηθφ ζα θπθινθνξεί θαη ζα εξγάδεηαη ζε αζθαιείο δηαδξφκνπο θαη ζέζεηο εξγαζίαο, θαηά ην δπλαηφλ ζε απφζηαζε απφ νδνχο δηεξρνκέλσλ ή ρψξνπο εξγαδνκέλσλ νρεκάησλ-κεραλεκάησλ. Ο ρψξνο εξγαζίαο ζα ζεκαίλεηαη θαηάιιεια θαη ζα ππάξρεη θχιαμε γηα ηελ απαγφξεπζε θπθινθνξίαο πεδψλ, άζρεησλ πξνο ην έξγν. Σαθηηθή ζπληήξεζε ησλ νρεκάησλ πνπ ζα θπθινθνξνχλ εληφο θαηνηθεκέλεο πεξηνρήο, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηα ζπζηήκαηα πέδεζεο. Να ππάξρεη θαιή ζήκαλζε ζην ρψξν ηνπ εξγνηαμίνπ Να ηεξείηαη γηα θάζε κεράλεκα / φρεκα ηνπ εξγνηαμίνπ ηδηαίηεξν βηβιίν ζπληήξεζεο θαη επηζθεπψλ. Απαγνξεχνληαη νη απηνζρεδηαζκνί θαηά ηηο επηζθεπέο θαη ηε ζπληήξεζε ησλ κεραλεκάησλ ει. 23

24 02107 Φ21,Φ31,Φ3 2,Φ33,Φ41, Φ42,Φ Φ21,Φ31,Φ3 2,Φ33,Φ41, Φ42,Φ Φ21,Φ31,Φ3 2,Φ33,Φ41, Φ42,Φ Φ21,Φ31,Φ3 2,Φ33,Φ41, Φ42,Φ Φ21,Φ31,Φ3 2,Φ33,Φ41, Φ42,Φ Φ21,Φ31,Φ3 2,Φ33,Φ41, Φ42,Φ Φ31,Φ32,Φ3 3,Φ41,Φ42, Φ43,Φ Φ31,Φ32,Φ3 3,Φ41,Φ42, Φ43,Φ Φ31,Φ32,Φ3 3,Φ41,Φ42, Φ43,Φ Φ31,Φ32,Φ3 3,Φ41,Φ42, Φ43,Φ Φ31,Φ32,Φ3 3,Φ41,Φ42, Φ43,Φ51 ΠΓ 1073/81: ΑΡΘΡΑ 48, 50, 54, 55 ΠΓ 1073/81: ΑΡΘΡΟ 8, 46,48,85 ΠΓ 1073/81: ΑΡΘΡΑ 72 θαη ΠΓ 305/96, ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IV, BII, παξ.8 ΠΓ 305/96, ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IV,BII,παξ. 8, Π.Γ. 1073/81,άξζξν 85 Π.Γ. 1073/81, άξζξα 47, 85 ΠΓ 1073/81, Π.Γ. 395/94, Π.Γ. 212/76, έγγξαθν Γ13Δ/5933/ ΠΓ 1073/81 ΑΡΘΡΑ 46,47,48, 53, Π.Γ. 395/94, παξάξηεκα, παξ. 2.4, 2.7, 2.12, Π.Γ. 212/76, άξζξν 2.9 Π.Γ. 396/74, παξάξηεκα ΗΗ, παξ. 1.1, 6.3, Π.Γ. 225/89, άξζξν 14.9 ΠΓ 1073/81 ΑΡΘΡΟ 54, Π.Γ. 396/94, παξάξηεκα ΗΗ, παξ. 1.1, 6.3, Π.Γ. 225/89, άξζξν 14.9 ΠΓ 1073/81 ΑΡΘΡΑ 25, 69ε,86.3, 87, Π.Γ. 396/94, παξάξηεκα ΗΗ, παξ. 1.1, 6.3, Π.Γ. 225/89, άξζξν 14.9 ΠΓ 1073/81 ΑΡΘΡΑ 85, 86, 87, Π.Γ. 212/76, άξζξν Φ32 ΠΓ 1073/81: ΑΡΘΡΟ 91, Π.Γ. 397/94, Π.Γ. 396/94, παξάξηεκα ΗΗ, παξ. 1, 2, Φ41,Φ Φ21,Φ31,Φ3 2,Φ33,Φ41, Φ42,Φ43,Φ5 1 ΠΓ 1073/81 ΑΡΘΡΑ 78,79 θαη ΠΓ 305/96 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IV, B II, παξ Φ21 ΠΔ 1073/81 ΑΡΘΡΑ 78,79 και ΠΔ 305/96 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV, B II, παρ.2 Ζ ζέζε ζηάζεο, εξγαζίαο θαζψο θαη ε θίλεζε ησλ κεραλεκάησλ, δελ πξέπεη λα δεκηνπξγεί θηλδχλνπο γηα ηα ίδηα, ην πξνζσπηθφ ή ηξίηνπο. Απνθπγή εξγαζίαο ηεο ηζάπαο πιεζίνλ ηνπ πξαλνχο εθζθαθήο ηνπ ζθάκκαηνο αγσγνχ, θαζψο θαη ζηα πξαλή ησλ ρψξσλ απφζεζεο πεξίζζησλ πιηθψλ. Μεγάιε πξνζνρή ζηελ εθθφξησζε γηα ηα αλαηξεπφκελα νρήκαηα Απφ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ Απαγνξεχεηαη ε είζνδνο θαη ε παξακνλή ζε πεξηνρέο θφξησζεο, πξνζσπηθνχ άζρεηνπ κε ηελ εξγαζία. Πξέπεη λα ιακβάλεηαη κέξηκλα λα θαηαζθεπάδεηαη ζηαζεξή βάζε έδξαζεο θαη κεγάιεο επηθάλεηαο ησλ ζηεξηγκάησλ ηνπ κεραλήκαηνο Όπνπ είλαη εθηθηφ λα πξνηηκάηαη ε κεραληθή απφ ηελ ρεηξνλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίσλ. Σα θάζε είδνπο κεραλήκαηα ηνπ έξγνπ, πξέπεη λα απέρνπλ ηνπιάρηζην 2 κέηξα θαζ χςνο απφ ην δίθηπν ηεο ΓΔΖ. Ζ ίδηα απφζηαζε πξέπεη λα ηεξείηαη πεξηκεηξηθά ησλ αγσγψλ γηα ηα θηλεηά κέξε ησλ κεραλεκάησλ (γεξαλφο, αληιία ζθπξνδέκαηνο, θιπ.) Έγκαιρη ζυνεννόηζη με ηον ανηίζηοιχο οργανιζμό για ηον ενηοπιζμό ηου δικηύου Όιεο Έγθαηξε δηαθνπή ησλ εξγαζηψλ θαη κεηάβαζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζε αζθαιή θαιπκκέλν ρψξν ζε πεξίπησζε θαηαηγίδαο, Πιήξεο εγθαηάζηαζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζπζηεκάησλ αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο ην λσξίηεξν δπλαηφλ. ει. 24

25 08108 Όιεο ΠΓ 305/96 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IV, B II, παξ.10 θαη ΠΓ 778/80 ΑΡΘΡΟ 21, παξ. 4, Φ21,Φ31,Φ Φ21,Φ41, Φ42,Φ43 ΠΓ 1073/81 ΑΡΘΡΟ 102 ΠΓ 1073/81 ΑΡΘΡΟ 102 Να θαηαζθεπαζηνχλ ηα απαξαίηεηα ηερληθά έξγα γηα πξφιεςε ηέηνηαο θαηάζηαζεο. Να ρξεζηκνπνηνχληαη εηδηθέο σηναζπίδεο Να γίλεηαη δηαβξνρή ησλ εξγνηαμηαθψλ ρψξσλ γηα ηελ θαηαθάζηζε ηεο ζθφλεο Όιεο ΠΓ 305/96 Να δηαθφπηνληαη νη εμσηεξηθέο εξγαζίεο θαηά ηελ χπαξμε παγεηνχ Όιεο ΠΓ 305/96 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IV, B II, παξ.3 θαη ΔΓΚΤΚΛΗΟΗ ΤΠ. ΔΡΓ / , /89/ΚΤΑΔ θαη /90/ΓΔ Φ21,Φ31, Φ41,Φ42 ΠΓ 1073/81, ΑΡΘΡΟ 47 θαη ΠΓ 395/94 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ, παξ Να ππάξρεη πξφβιεςε απφ ην εξγνηάμην γηα ιήςε ηερληθψλ θαη νξγαλσηηθψλ κέηξσλ αληηκεηψπηζεο θαχζσλα ει. 25

26 ΣΜΖΜΑ Γ 1. ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ρεδηάδεηαη ζηνλ πξνβιεπφκελν ρψξν απηνχ ηνπ εληχπνπ ή επηζπλάπηεηαη ζρεδηάγξακκα ηεο ζέζεο ηνπ έξγνπ, ζην νπνίν ζα θαίλνληαη κε ραξαθηεξηζηηθφ θαη εχθνια αληηιεπηφ ηξφπν (π.ρ. δηαθνξεηηθφ ρξψκα, δηαθνξεηηθφ είδνο ή πάρνο γξακκψλ θιπ) ή θαη πεξηγξαθηθά ηα παξαθάησ ζηνηρεία: δηόδνπο πξνζπέιαζεο ζην εξγνηάμηα ηηο δηόδνπο θπθινθνξίαο πεδώλ θα νρεκάηωλ εληόο ηνπ εξγνηαμίνπ ηνπο ρώξνπο εγθαηάζηαζεο ηνπ βαζηθνύ κερ. Εμνπιηζκνύ ηνπο ρώξνπο απνζήθεπζεο ηνπο ρώξνπο ηωλ αρξήζηωλ θαη επηθίλδπλωλ πιηθώλ θαη ηεο πεξηγξαθήο ηνπ ηξόπνπ απνθνκηδήο ηνπο ηνπο ρώξνπο πγηεηλήο, εζηίαζεο θαη πξώηωλ βνεζεηώλ άιιωλ ζεκείωλ, ρώξωλ ή δωλώλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ αζθάιεηα θαη πγεία ηωλ εξγαδνκέλωλ ηπρνύζεο κειέηεο γηα ηελ θαηαζθεπή απαηηνπκέλωλ εηδηθώλ ηθξηωκάηωλ Ζ ζπκπιήξσζε ηνπ ηκήκαηνο απηνχ ζα γίλεη απφ ηνλ Αλάδνρν ηνπ έξγνπ, φηαλ νξηζηηθνπνηεζεί ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ θαη απνθαζηζηνχλ νη ζέζεηο εγθαηάζηαζεο ηνπ εξγνηαμίνπ θιπ. ΣΜΖΜΑ Δ 1. ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΚΔΗΜΔΝΑ ΓΗΑ ΣΖ ΛΖΦΖ ΜΔΣΡΧΝ ΠΡΟΣΑΗΑ Καηαρσξνχληαη εδψ νη ηίηινη ησλ λνκνζεηηθψλ δηαηάμεσλ ησλ νπνίσλ έρεη γίλεη αλαθνξά ζηνλ πίλαθα ηνπ Σκήκαηνο Γ ηνπ ΑΤ. ΠΓ 1073/81 Π.Γ. 77/1993 ΠΓ 305/96 ΔΓΚΤΚΛΗΟΗ ΤΠ.ΔΡΓ / , ΠΓ 95/ /89/ΚΤΑΔ θαη /90/ΓΔ Π.Γ. 395/94 Ν1181/81 Α2ζη/1539/1985 ΠΓ 778/80 Π.Γ. 399/94 Π.Γ. 396/94 Γ13Δ/5933/ Π.Γ. 22/1933 Ν. 1430/84 Π.Γ. 17/78 ΤΑ Β 10451/929/88 ει. 26

27 ΚΤΑ 16440/Φ.10.4/445/1993 Π.Γ. 378/94 Π.Γ. 105/95 Π.Γ. 845/96 Π.Γ. 212/76 ΚΜΛΔ (Απ. Τπ. Δλ. Φπζ. Πφξσλ II- Π.Γ. 225/89 5ε/Φ/17402/84 ΦΔΚ 931/B/ ) Ν.2094 Π.Γ. 397/94 Π.Γ. 95/1978 ΠΓ 71/88 ΚΔΖΔ ΠΓ 85/91 ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ / 03/2013 ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ Ζ Πξντζηακέλε ηεο Γ/λζεο Καηαζθεπψλ Αξρηηεθηνληθψλ Έξγσλ Ζ. Σνθαληδφγινπ Γεξάζηκνο Θαλάζεο Δ. Φνπληνπιίδνπ Πνι. Μεραληθφο Γαζνιφγνο πεξηβ/γνο Σνπνγξάθνο Μεραληθφο η. Σξάτθνο Μεραλνιφγνο ΣΔ ει. 27

28 ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ (Φ.Α.Τ.) ΣΜΖΜΑ Α 1. ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ Σίηινο Έξγνπ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΡΟΣΑΗΑ & ΖΠΗΑ ΑΝΑΠΛΑΖ ΛΟΦΟΤ ΡΑΥΧΝΗ ΜΟΓΗΟΤ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ηνηρεία Κύξηνπ ηνπ Έξγνπ: ΓΖΜΟ ΒΟΒΛΖ Σαρ. Γηεύζπλζε: Σει. Fax Σίηινο Μειέηεο: ΜΔΛΔΣΖ ΠΡΟΣΑΗΑ & ΖΠΗΑ ΑΝΑΠΛΑΖ ΛΟΦΟΤ ΡΑΥΧΝΗ ΜΟΓΗΟΤ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Πξντζηακέλε Αξρή Μειέηεο: Σαρ. Γηεύζπλζε: Σει. Fax Γηεπζύλνπζα Τπεξεζία Μειέηεο: Γ/ΝΖ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΓΖΜΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Σαρ. Γηεύζπλζε: Σει. Fax Μειεηεηήο: ει. 28

29 Σαρ. Γηεύζπλζε: Σει. Fax πληνληζηήο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο θαηά ην ζηάδην ηεο Μειέηεο: Σαρ. Γηεύζπλζε: Σει. Fax Φνξέαο Καηαζθεπήο Έξγνπ: Σαρ. Γηεύζπλζε: Σει. Fax Πξντζηακέλε Αξρή Καηαζθεπήο Έξγνπ: Σαρ. Γηεύζπλζε: Σει. Fax Γηεπζύλνπζα Τπεξεζία Καηαζθεπήο Έξγνπ: Σαρ. Γηεύζπλζε: Σει. Fax Αλάδνρνο Καηαζθεπήο: Σαρ. Γηεύζπλζε: Σει. Fax πληνληζηήο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο θαηά ην ζηάδην ηεο Καηαζθεπήο: Σαρ. Γηεύζπλζε: Σει. Fax ει. 29

30 Φνξέαο Γηαρείξεζεο Έξγνπ: Σαρ. Γηεύζπλζε: Σει. Fax ΣΜΖΜΑ Β 2. ΜΖΣΡΧΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 2.1. Σερληθή Πεξηγξαθή Έξγνπ. Σν έξγν εληάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία ησλ Γεκνζίσλ έξγσλ θαη αθνξά ζηελ ήπηα αλάπιαζε ηνπ Λφθνπ «Ραρσλίνπ» ζηνλ νηθηζκφ Μνδίνπ ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Βφιβεο, ηνπ Ννκνχ Θεζζαινλίθεο. Πίλαθαο Απνγξαθήο κε ηα επηκέξνπο έξγα. Α)ΥΧΜΑΣΟΤΡΓΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 1 Δθζάκλσζε εδάθνπο ή εθξίδσζε δελδξπιιίσλ Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο γαηψδεο-εκηβξαρψδεο γηα ηελ δεκηνπξγία ππνγείσλ 2 θιπ ρψξσλ, ρσξίο ηελ θαζαξή κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο Eθζθαθή ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ κε ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ, ρσξίο ηελ θαζαξή 3 κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο 4 Δπίρσζε κε πξντφληα εθζθαθψλ, εθβξαρηζκψλ ή θαηεδαθίζεσλ 5 Μεηαθνξέο ακκνραιίθσλ κε απηνθίλεην 6 Δμπγηαληηθέο ζηξψζεηο κε ζξαπζηφ πιηθφ ιαηνκείνπ 7 Φνξηνεθθφξησζε πξντφλησλ εθζθαθψλ κε κεραληθά κέζα 8 Καζαξή κεηαθνξά πξντφλησλ εθζθαθψλ θαη θαηεδαθίζεσλ κε απηνθίλεην Β) ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΑΠΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ 9 Γηα θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C12/15 10 Γηα θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C16/20 11 Ξπιφηππνη ρπηψλ κηθξνθαηαζθεπψλ ει. 30

31 12 Ξπιφηππνη ζπλήζσλ ρπηψλ θαηαζθεπψλ 13 Υαιχβδηλνη νπιηζκνί θαηεγνξίαο B500C (S500s) 14 Υαιχβδηλνη νπιηζκνί ζθπξνδέκαηνο: Γνκηθά πιέγκαηα B500C (S500s) Γ) ΣΟΗΥΟΓΟΜΔ 15 Αξγνιηζνδνκέο κε αζβεζηνηζηκεληνθνλίακα κηάο νξαηήο φςεσο 16 Ληζνδνκέο αλσδνκψλ κε αζβεζηνηζηκεληνθνλίακα 1:2 1/2 ησλ 150 kg ηζηκέληνπ 17 Καηαζθεπή ιηζνδνκήο δχν φςεσλ 18 Ξπζηέο επελδχζεηο ηνίρσλ (θαπιακάο) 19 Γηακφξθσζε φςεσλ αθαλνλίζησλ (εκηεκπιέθησλ) ιηζνδνκψλ 20 Οπηνπιηλζνδνκέο κε δηαθέλνπο ηππνπνηεκέλνπο νπηνπιίλζνπο 6x9x19 cm 21 Γηαδψκαηα (ζελάδ) απφ ειαθξά νπιηζκέλν ζθπξφδεκα Γ) ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΞΤΛΗΝΔ Ή ΜΔΣΑΛΛΗΚΔ 22 Πάζζαινη απφ κε επεμεξγαζκέλε μπιεία 23 Έκπεμε μχιηλσλ παζζάισλ 24 θειεηνί μπινπήθησλ ηνίρσλ 25 Δπελδχζεηο ζθειεηψλ μπινπήθησλ ηνίρσλ κε παξαηηζέκελεο ηάβιεο ηέγε μχιηλε, γηα επηζηέγαζε κε θεξακίδηα γαιιηθά ή ηερλεηέο πιάθεο επίπεδεο ή 26 θπκαηνεηδείο 27 αλίδσκα ζηέγεο 28 Καηεξγαζία επηθαλεηψλ ζθειεηνχ ζηέγεο 29 Ταινζηάζηα μχιηλα ζπξφκελα 30 Θχξα πξεζζαξηζηή μχιηλε δξνκηθή κε ειαζηηθφ παξέκβπζκα 31 Κηγθιηδψκαηα εμσζηψλ 32 Πηλαθίδα θαηεχζπλζεο 33 Πηλαθίδα εξκελείαο πεξηβάιινληνο 34 Πηλαθίδα ππνδνρήο 35 Πεξίθξαμε ηχπνπ Α χςνπο 1,00 κ Δ) ΔΠΗΣΡΧΔΗ - ΔΠΔΝΓΤΔΗ 36 Δπηθεξάκσζε κε θεξακίδηα γαιιηθνχ ηχπνπ 37 Δπηζηξψζεηο κε ρνλδξφπιαθεο αθαλφληζηεο 38 Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ κε πιαθίδηα GROUP 4, δηαζηάζεσλ 20x20 cm 39 Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ κε πιαθίδηα GROUP 4, δηαζηάζεσλ 40x40 cm 40 Πεξηζψξηα (ζνβαηεπηά) απφ θεξακηθά πιαθίδηα 41 Καηψθιηα θαη πεξηδψκαηα (κπνξληνχξεο) επηζηξψζεσλ απφ κάξκαξν ει. 31

32 42 Πνδηέο παξαζχξσλ απφ κάξκαξν 43 Δπελδχζεηο ιακπάδσλ θαη ππεξηφλσλ θνπθσκάησλ 44 Βεξληθνρξσκαηηζκνί μχιηλσλ επηθαλεηψλ Σ) ΔΞΟΠΛΗΜΟ 45 Γνρείν Απνξξηκκάησλ 46 Σξαπεδνθάζηζκα κε πιάηε (γηα πηθ ληθ) 47 Ταινπίλαθεο νπιηζκέλνη Ε) ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΠΡΑΗΝΟΤ 48 Άλνηγκα ιάθθσλ δηαζηάζεσλ 0,50 Υ 0,50 Υ 0,50 m 49 Φχηεπζε θπηψλ κε κπάια ρψκαηνο φγθνπ 2,00-4,00 lt 50 Τπνζηχισζε δέλδξνπ κε ηελ αμία ηνπ παζζάινπ 51 Άξδεπζε θπηψλ απφ παξνρέο 52 Γηακφξθσζε θφκεο δέλδξσλ χςνπο κέρξη 4 m Αλαλέσζε - Γηακφξθσζε θφκεο παιαηψλ αλεπηπγκέλσλ ζάκλσλ χςνπο έσο 53 1,70 m 54 Πξνκήζεηα θπηηθήο γεο 55 Γέλδξα θαηεγνξίαο Γ3 56 Γέλδξα θαηεγνξίαο Γ5 57 Θάκλνη θαηεγνξίαο Θ5 58 σιήλεο απφ πνιπαηζπιέλην ΡΔ 6 atm 59 σιήλεο απφ πνιπαηζπιέλην ΡΔ 6 atm 60 ηαιάθηεο απηνξπζκηδφκελνο, επηζθέςηκνο 61 Απηφκαηε βαιβίδα εμαεξηζκνχ, πιαζηηθή ή κεηαιιηθή 62 Μεησηέο πίεζεο ΡΝ 16 atm 63 Βαιβίδεο αληεπηζηξνθήο (θιαπέ) κε ειαηήξην ή άιιν 64 Φίιηξα λεξνχ, ζίηαο ή δίζθσλ, πιαζηηθά, νλνκαζηηθήο πίεζεο 10 atm 65 Βάλεο ειέγρνπ άξδεπζεο (ειεθηξνβάλεο), ΡΝ 10 atm, πιαζηηθέο 66 Οηθηαθφο πξνγξακκαηηζηήο ξεχκαηνο εμσηεξηθνχ ρψξνπ 67 Πιαζηηθφ θξεάηην ειεθηξνβαλψλ 68 ηεγαλφ θνπηί γηα πξνγξακκαηηζηέο Ζ) ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ Δθζθαθή θαη επαλαπιήξσζε ράλδαθνο ζε θάζε είδνο εδάθε εθηφο απφ βξαρψδε (εθηφο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ) αλεμαξηήηνπ ηξφπνπ εθηέιεζεο 69 εξγαζηψλ Δθζθαθή ράλδαθνο ζε θάζε είδνο εδάθε εθηφο απφ βξαρψδε (εθηφο 70 θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ) αλεμαξηήηνπ ηξφπνπ εθηέιεζεο εξγαζηψλ Φξεάηην έιμεο θαισδίσλ 40Υ40 πάρνπο 10cm 71 ει. 32

33 Υπηνζηδεξά θαιχκκαηα θξεαηίσλ, απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν 72 Πιαζηηθνί ζσιήλεο απφ ζθιεξφ PVC νλνκαζηηθήο πίεζεο 6Atm νλνκαζηηθήο 73 δηακέηξνπ D 110 mm 74 Βάζε ζηδεξνηζηνχ χςνπο 4κ Βάζε ζηδεξντζηνχ χςνπο 8κ ηδεξντζηφο θσηηζηηθνχ ζψκαηνο θνξπθήο, χςνπο 4κ. 77 ηδεξντζηφο πξνβνιέσλ, χςνπο 8κ. 78 Φσηηζηηθφ ζψκα θνξπθήο κε ιακπηήξα αηκψλ Ναηξίνπ Τςειήο Πίεζεο 70W Πξνβνιέαο ζπκκεηξηθήο δέζκεο κε ιακπηήξα κεηαιιηθψλ αινγνληδίσλ(μζ) W 80 Πίιαξ ειεθηξνδφηεζεο κέρξη ηεζζάξσλ αλαρσξήζεσλ Καιψδην ΝΤY, ηεηξαπνιηθφ, δηαηνκήο 4Υ10 mm2 81 Αγσγφο γπκλφο ράιθηλνο, πνιχθισλνο 25 mm Φσηηζηηθφ ζψκα θζνξηζκνχ ζηεγαλφ IP65 κε ιακπηήξεο θσηηζκνχ 2x58W 84 Φξεάηην πδξνιεςίαο 60cm Υ 60cm Φξεάηην επηζθέςεσο δηθηχσλ απνρεηεχζεσο βάζνπο απφ 0,50 έσο 1,00m 85 δηαζηάζάζεσλ 40cm x 50cm 86 Αγσγνί απνρέηεπζεο απφ ζσιήλεο PVC ζεηξάο 41 Dεζ= 110 mm 87 σιήλαο απφ ζθιεξφ πνιπαηζπιέλην (ΖDPE) Φ25 88 θαηξηθνί θξνπλνί, νξεηράιθηλνη, θνριησηνί, PN 16 atm, 1 Λεθάλε απνρσξεηεξίνπ απφ πνξζειάλε Υακειήο πηέζεσο κε ην δνρείν 89 πιχζεσο θαη ηα εμαξηήκαηα ηνπ Νηπηήξαο πνξζειάλεο δηαζηάζεσλ 40*50 cm 90 Υαξηνζήθε πιήξεο πνξζειάλεο δηαζηάζεσλ 15*15 cm 91 απσλνζήθε πνξζειάλεο πιήξεο δηαζηάζεσλ 15*15 cm Καζξέπηεο ηνίρνπ πάρνπο 4mm κπηδνπηέ δηαζηάζεσλ 36*48 cm 2.3. Παξαδνρέο Μειέηεο. Α. Τιηθά Α/Α Τιηθό Θέζεηο Υξήζεο ηνπ πιηθνύ Πξνδηαγξαθέο 1 Θξαπζηά Τιηθά Λαηνκείνπ Δμπγηαληηθέο ζηξψζεηο ΠΣΠ 0155 βάζε 2 θπξφδεκα Βάζεηο Παξαηεξεηεξίσλ C8/10 3 θπξφδεκα Βάζεηο Παξαηεξεηεξίσλ C20/25 ει. 33

34 4 Υάιπβαο Παξαηεξεηήξηα Β500C (S500s) 5 ηδεξνδνθνί ή θνηινδνθνί Φέξνληα ζηνηρεία 6 Ξχιηλεο αλίδεο Δπελδχζεηο Παξαηεξεηεξίσλ 7 Κφληξα πιαθέ ζαιάζζεο Κάιπςε ηέγεο 8 Κπκαηνεηδήο Λακαξίλα Δπηθάιπςε ζηέγεο 9 Αζθαιηηθφ θεξακίδη Δπηθάιπςε ζηέγεο 10 Πάζζαινη θαζηαληάο Πεξίθξαμε 11 Υνλδξφπιαθεο Δπίζηξσζε Μνλνπαηηψλ 12 Διαηνρξψκαηα θαη Βεξλίθηα Δπάιεηςε ηδεξψλ θαη Ξχιηλσλ επηθαλεηψλ 2.4. ρέδηα «όπσο θαηαζθεπάζηεθε» Ο αλάδνρνο θαηαζθεπήο ζα ζπκπιεξψζεη ην Μεηξψνπ ηνπ Έξγνπ κε ηα ζρέδηα «φπσο θαηαζθεπάζζεθε». Δπίζεο, ζα δψζεη ηα ζηνηρεία γηα ην ζχλνιν ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ έξγνπ θαζψο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη νδεγίεο ησλ θαηαζθεπαζηψλ γηα ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε. ει. 34

35 ΣΜΖΜΑ Γ 3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΠΗΘΔΧΡΖΔΧΝ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΔΧΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΑ ΔΠΗΘΔΧΡΖΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ 3.1. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ λα παξαδψζεη ζην θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ έλα πιήξεο θαη ιεπηνκεξέο Δγρεηξίδην Δπηζεψξεζεο θαη πληήξεζεο ηνπ Έξγνπ. Σν Δγρεηξίδην απηφ ζα πεξηιακβάλεη ηηο νδεγίεο θαη ηνπο ηξφπνπο γηα απνηειεζκαηηθή ζπληήξεζε ηνπ έξγνπ, φπσο αλαθέξεηαη παξαθάησ: Οδεγίεο ζπληήξεζεο εμνπιηζκνχ θαη πιηθψλ ζε πεξηφδνπο έθηαθηεο ή πξνγξακκαηηζκέλεο ζπληήξεζεο Σεχρνο νδεγηψλ γηα ηηο επηζεσξήζεηο θαη ηνπο ειέγρνπο, πνπ ζα πξέπεη λα γίλνληαη πεξηνδηθά Σεχρε νδεγηψλ γηα ηε ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ δηαθφξσλ θχξησλ έξγσλ (π.ρ. γεθπξψλ, ζεξάγγσλ, ζηαζκψλ δηνδίσλ) θαη φινπ ηνπ εμνπιηζκνχ, αθίλεηνπ θαη θηλεηνχ Σεχρνο νδεγηψλ γηα ηνλ ηξφπν απνθαηάζηαζεο θζνξψλ θαη δεκηψλ, πνπ ηπρφλ ζα παξνπζηαζηνχλ κειινληηθά. 3.2 Δηδηθφηεξα γηα ην ηεχρνο νδεγηψλ ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ζα δίλεηαη πιήξεο πίλαθαο ησλ πεξηιακβαλνκέλσλ ζε απηά κεραλεκάησλ κε φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ηα ζηνηρεία θαηαζθεπήο ηνπο (θαηαζθεπαζηήο/ πξνκεζεπηήο, ηχπνο, κνληέιν, κέγεζνο, αξηζκφο ζεηξάο θαηαζθεπήο, απνδφζεηο, πξνηεηλφκελα αληαιιαθηηθά, θιπ.) θαη ζα επηζπλάπηνληαη νη έληππεο νδεγίεο εγθαηάζηαζεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή Σν Δγρεηξίδην Δπηζεψξεζεο θαη πληήξεζεο ζα ζπκπιεξσζεί κε ηα επηπιένλ ζηνηρεία πνπ ζα πξνθχςνπλ θαηά ην ζηάδην ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ κέρξη ηελ νξηζηηθή ηνπ παξαιαβή Καηά ηελ Οξηζηηθή Παξαιαβή ηνπ Έξγνπ ν αλάδνρνο ζα παξαδψζεη επηπιένλ ζηνλ Κ.η.Δ. ηα αθφινπζα, ζρεηηθά κε ηε πληήξεζε ηνπ Έξγνπ, ζηνηρεία: ει. 35

36 Σεχρνο ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο (πνζφηεηεο πιηθψλ θαηά θαηεγνξίεο, πξνζσπηθφ θαηά θαηεγνξίεο θαη ρξφλν απαζρφιεζεο, κεραλήκαηα θαηά θαηεγνξίεο θαη ρξφλν απαζρφιεζεο, θιπ.) κε κεληαία αλάιπζε (αλά εκεξνινγηαθφ κήλα) θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ πληήξεζεο ηνπ Έξγνπ. ην ηεχρνο ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ζα πεξηιακβάλνληαη θαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο (δαπάλεο θαηά θαηεγνξία πιηθψλ, πξνζσπηθνχ κεραλεκάησλ, αληαιιαθηηθψλ αλαιψζηκσλ θιπ.) κε ρξνληθή αλάιπζε θαηά πεξίνδν πνπ ρνξεγνχληαη ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία Πξφγξακκα νξγάλσζεο ηεο ζπληήξεζεο. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ / 03/2013 ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ Ζ Πξντζηακέλε ηεο Γ/λζεο Καηαζθεπψλ Αξρηηεθηνληθψλ Έξγσλ Ζ. Σνθαληδφγινπ Γεξάζηκνο Θαλάζεο Δ. Φνπληνπιίδνπ Πνι. Μεραληθφο Γαζνιφγνο πεξηβ/γνο Σνπνγξάθνο Μεραληθφο η. Σξάτθνο Μηχανολόγος ΣΕ ει. 36

ΥΔΓΗΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ (ΑΤ)

ΥΔΓΗΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ (ΑΤ) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΓΖΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΥΧΡΟΤ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΣΑΦΖ ΤΠΟΛΔΗΜΜΑΣΧΝ (Υ.Τ.Σ.Τ.) ΑΝΑΣΟΛΗΚΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΘΡΑΚΖ : ΥΔΓΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΑΦΑΛΔΗΑ & ΤΓΔΗΑ

ΥΔΓΗΟ ΑΦΑΛΔΗΑ & ΤΓΔΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ ΔΡΓΟ: ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΛΔΓΜΑΣΟ ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΧΝ ΚΑΗ ΑΝΑΠΛΑΖ Κ.Υ. ΟΓΧΝ ΚΟΤΡΜΟΤΛΖ ΚΑΗ ΚΡΗΑΡΖ (ΣΜΖΜΑ ΟΓΟΤ ΚΡΗΑΡΖ) ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: Π.Δ. Π. ΚΡΖΣΖ ΚΑΗ ΝΖΧΝ ΑΗΓΑΗΟΤ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ

ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΟΤ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ «Α ΔΡΓΟ : Βηνθιηκαηηθέο Αλαβαζκίζεηο Αλνηθηώλ Γεκνζίσλ Υώξσλ Γ. Ρεζύκλεο (Γπηηθό Παξαιηαθό Μέησπν) ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: ΚΧΓ. Α. Δ0618 ΚΧΓ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΑΦΑΛΔΙΑ & ΤΓΔΙΑ (ΑΤ) ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ :

ΥΔΓΙΟ ΑΦΑΛΔΙΑ & ΤΓΔΙΑ (ΑΤ) ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ : ΥΔΓΙΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ ελίδα 1 από 49 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΡΗΣΗ ΓΗΜΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΥΔΓΙΟ ΑΦΑΛΔΙΑ & ΤΓΔΙΑ (ΑΤ) ΦΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ : ΟΡΓΑΝΧΗ ΓΙΑ ΓΑΙΚΗ ΑΝΑΦΤΥΗ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Απάνθισμα Νομολογίας»

«Απάνθισμα Νομολογίας» Θανάσης Παζαρλόγλοσ: Απάνθισμα Νομολογίας 1 «Απάνθισμα Νομολογίας» ΠΡΟΦΑΣΕ ΠΡΑΞΕΙ ΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΙΚΟΤ ΤΝΕΔΡΙΟΤ ΥΕΣΙΚΑ ΜΕ ΘΕΜΑΣΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΩΝ Ο.Σ.Α. Θανάσης Παζαρλόγλου Ιούνης 2015 Θανάσης Παζαρλόγλοσ: Απάνθισμα

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΡΖΣΖ (ΟAK A.E.) Σαρ. Γ/λζε: ΟΑΖ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΗΧΝ Σ.Κ. 73100 ΥΑΝΗΑ ΔΡΓΟ: " ΔΡΓΑΗΔ ΓΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΡΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΗΑ ΣΟ 2015" Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΟΠΛΙΜΔΝΑ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ 2. ΣΟΙΥΟΓΟΜΔ

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΟΠΛΙΜΔΝΑ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ 2. ΣΟΙΥΟΓΟΜΔ ΓΗΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ Απ. Μελ: 71/2014 Έπγο: ΚΑΣΑΚΔΤΗ 7ος ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ(οδόρ ινώπηρ) ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΟΠΛΙΜΔΝΑ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ Οη εξγαζίεο νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΟΤ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΜΔΛΔΣΧΝ

ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΟΤ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΜΔΛΔΣΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΟΤ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΜΔΛΔΣΧΝ «Α ΔΡΓΟ : Βηνθιηκαηηθέο Αλαβαζκίζεηο Αλνηθηώλ Γεκνζίσλ Υώξσλ Γ. Ρεζύκλεο (Γπηηθό Παξαιηαθό Μέησπν)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 19/12/2011

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 19/12/2011 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 19/12/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΠΟΓΟΜΧΝ Αξ. Πξση.: νηθ: 6772/Β9β ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜ. ΓΖΜ. ΔΡΓΧΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΚΑΗ ΛΟΗΠΧΝ ΔΡΓΧΝ ΤΠΖΡΔΗΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΔΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΠΡΟΟΓΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΣΑ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ

ΔΚΘΔΗ ΔΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΠΡΟΟΓΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΣΑ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΣΑ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ 1 / 36 ΔΡΓΟ: «ΜΔΛΔΣΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ «ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΓΡΟΜΟ ΙΟΝΙΑ ΟΓΟ ΑΠΟ ΑΝΣΙΡΡΙΟ ΜΔΥΡΙ ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΠΑΘΔ

Διαβάστε περισσότερα

1. Γνκηθό έξγν. Δίλαη θάζε θαηαζθεπή πνπ πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηαζεξά

1. Γνκηθό έξγν. Δίλαη θάζε θαηαζθεπή πνπ πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηαζεξά ΑΡΘΡΟΝ-1 ΔΓΚΡΗΖ ΚΑΗ ΚΟΠΟ. 1. Δγθξίλεηαη ν θηηξηνδνκηθφο θαλνληζκφο, φπσο ζηα επφκελα άξζξα. 2. θνπφο. θνπφο ηνπ θαλνληζκνχ απηνχ είλαη ε ξχζκηζε ηεο θαηαζθεπήο ησλ δνκηθψλ έξγσλ ζην ζχλνιφ ηνπο θαη ζηα

Διαβάστε περισσότερα

Σερληθφ Παξάξηεκα Αλάπηπμεο Γηθηχσλ FTTX. Ομάδα Δπγαζίαρ Ιδ3. FTTX (Fiber to the Home Fiber to the Building)

Σερληθφ Παξάξηεκα Αλάπηπμεο Γηθηχσλ FTTX. Ομάδα Δπγαζίαρ Ιδ3. FTTX (Fiber to the Home Fiber to the Building) E Business forum Οκάδα Δξγαζίαο Ιδ3 Σερληθφ Παξάξηεκα Αλάπηπμεο Γηθηχσλ FTTX Ομάδα Δπγαζίαρ Ιδ3 FTTX (Fiber to the Home Fiber to the Building) Σερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ θαηαζθεπή δηθηύωλ νπηηθώλ ηλώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΓΗΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ Αρ. Μελ: 71/2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ 7 οσ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ(οδός ινώπης) ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΣΜΖΜΑ 1 ΣΜΖΜΑ 2 ΣΜΖΜΑ 3 ΣΜΖΜΑ 4 ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ 27/02/2015 ΑΠΟ ΠΑ ΜΑ 03 / 2015 Αξηζκ. Απνθ. 29 / 2015 ΠΔΡΗΛΖΦΖ 19-02-2015 Πέκπηε 8.30 κ.κ. Σαθηηθή πλεδξίαζε

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ  27/02/2015 ΑΠΟ ΠΑ ΜΑ 03 / 2015 Αξηζκ. Απνθ. 29 / 2015 ΠΔΡΗΛΖΦΖ 19-02-2015 Πέκπηε 8.30 κ.κ. Σαθηηθή πλεδξίαζε ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αγία Παξαζθεπή, 27/02/2015 ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Αξ. Πξση.: 5683 ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΖΜΟΣΗΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Πληροθορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΔΡΓΟ: ΤΠΟΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: Απ.Μελ.: ΔΡΓΑ ΑΝΣΙΠΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΓΑΟ ΣΔΦΑΝΙΝΩΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΔΡΓΟ: ΤΠΟΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: Απ.Μελ.: ΔΡΓΑ ΑΝΣΙΠΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΓΑΟ ΣΔΦΑΝΙΝΩΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ Γ/ΝΗ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΔΩΝ ΣΜΗΜΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΓΗΜ. ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΔΩΝ ΚΟΙΝ. ΥΩΡΩΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΗΜΩΝ ΝΟΜΟΤ (ΠΡΩΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ A.1 Τινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Η πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηε ζεηξά Πξνηχπσλ ΔΝ50174-x, αλάινγα κε ην ρψξν θαη ηνλ ηχπν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΗΜΟ ΟΡΟΠΕΔΙΟΤ ΛΑΙΘΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΕΔΡΜΗΑΓΧΝ 2012. Ευρωπαϊκό Σαμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΗΜΟ ΟΡΟΠΕΔΙΟΤ ΛΑΙΘΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΕΔΡΜΗΑΓΧΝ 2012. Ευρωπαϊκό Σαμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΗΜΟ ΟΡΟΠΕΔΙΟΤ ΛΑΙΘΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ Ευρωπαϊκό Σαμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΔΡΓΟ: Δημιοςπγία παπαηηπηηηπίος αππακηικών πηηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟ : ΡΗΓΑ ΦΔΡΑΙΟΤ ΔΡΓΟ : ΙΓΡΤΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΜΟΤΔΙΟΤ ΣΔΦΑΝΟΒΙΚΔΙΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 80.000,00 EURO

ΓΗΜΟ : ΡΗΓΑ ΦΔΡΑΙΟΤ ΔΡΓΟ : ΙΓΡΤΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΜΟΤΔΙΟΤ ΣΔΦΑΝΟΒΙΚΔΙΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 80.000,00 EURO ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΡΗΓΑ ΦΔΡΑΙΟΤ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΡ. ΜΔΛ. : 49 / 2012 ΓΗΜΟ : ΡΗΓΑ ΦΔΡΑΙΟΤ ΔΡΓΟ : ΙΓΡΤΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΜΟΤΔΙΟΤ ΣΔΦΑΝΟΒΙΚΔΙΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 80.000,00 EURO

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ: ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΓΗΑΝΟΜΖ ΚΑΗ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΔΧ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG)

Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG) ΑΡΙΘ.: 595/84 Βλέπεηε ηο πλήπερ κείμενο Δίδορ Δγγπάθος: ΠΡΟΔΓΡΙΚΑ ΓΙΑΣΑΓΜΑΣΑ ΦΔΚ: 218Α Μέγεθορ κειμένος: 377 KB Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ (ΦΑΤ)

ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ (ΦΑΤ) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΓΖΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΥΩΡΟΤ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΑΦΗ ΤΠΟΛΔΙΜΜΑΣΩΝ (Υ.Τ.Σ.Τ.) ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ πνπδαζηήο: Γνγόπνπινο ΠαλαγηώηεοΑΔΜ: 853/1042 Δπηβιέπωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΑΠΛΑΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΣΖ ΝΖΟ ΚΤΘΝΟ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΖ ΒΗΟΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟΤ Δ ΑΤΣΖ. πνπδαζηέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΑΡΗΣΟΤ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΜΗΑ ΤΜΒΑΣΗΚΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ Δ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΑ ΑΤΣΟΝΟΜΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Α.Γ.Α.: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΖΠΔΗΡΟΤ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟ ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ ΤΔΡΕΤΗ

ΕΝΙΑΙΟ ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ ΤΔΡΕΤΗ ΕΝΙΑΙΟ ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ ΤΔΡΕΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΔΗΑΓΩΓΖ... 1 2. ΓΗΚΣΤΑ ΤΓΡΔΤΖ... 2 2.1 ύζηημα Ύδπεςζηρ... 2 2.2 Δξοπλιζμόρ Γικηύων... 5 3. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ KAΘΑΡΙΟΣΗΣΑ. Άρθρο 1. ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΣΟΤΑΝΑΓΟΥΟΤ

ΓΔΝΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ KAΘΑΡΙΟΣΗΣΑ. Άρθρο 1. ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΣΟΤΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΔΝΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ KAΘΑΡΙΟΣΗΣΑ Άρθρο 1. ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΣΟΤΑΝΑΓΟΥΟΤ 1. Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηελ απνιχκαλζε ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ ελ γέλεη ρψξσλ ηνπ Γ.Ν.IOΤ«ΚΤΛΙΣΔΙΟ»,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ ΣMΗΜΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ

ΜΔΛΔΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ ΣMΗΜΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ ΣMΗΜΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΜΔΛΔΣΗ ΔΡΓΟ : ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΤΠΟΔΡΓΟ 2: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΓΔΚΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ Σμήμα Πεπιβαλλονηικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΟ ΩΡΑΗΟΚΑΣΡΟΤ Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ Σ Ο Τ Π Ε Ρ Ι Β Α ΛΛΟΝΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' - ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ & ΔΝΝΟΗΔ

ΓΖΜΟ ΩΡΑΗΟΚΑΣΡΟΤ Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ Σ Ο Τ Π Ε Ρ Ι Β Α ΛΛΟΝΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' - ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ & ΔΝΝΟΗΔ ΓΖΜΟ ΩΡΑΗΟΚΑΣΡΟΤ Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ Σ Ο Τ Π Ε Ρ Ι Β Α ΛΛΟΝΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' - ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ & ΔΝΝΟΗΔ ΑΡΘΡΟ 1 Αληηθείκελν ηνπ Καλνληζκνχ Η θαζαξηφηεηα ζην Γήκν θαη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο

Διαβάστε περισσότερα