ΜΔΡΟ Β' ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΤΝΣΗΡΗΗ HARDWARE - SYSTEM SOFTWARE ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΔΡΟ Β' ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΤΝΣΗΡΗΗ HARDWARE - SYSTEM SOFTWARE ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ"

Transcript

1 ΜΔΡΟ Β' ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΤΝΣΗΡΗΗ HARDWARE - SYSTEM SOFTWARE ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΚΟΗΝΟΣΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΚΑΗ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΗΟΤΝΗΟ 2009 Ο ΤΝΣΑΚΣΖ : ΕΟΡΜΠΑ ΜΗΥΑΛΖ ΜΔΡΟ Β ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ - 1 -

2 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ Γπάζειρ Τποςπγείος - Δςπύηεπο Πεπιβάλλον Γενικά Τθιζηάμενη Σεσνολογική Τποδομή Τποςπγείος Γενικά ηοισεία Τθιζηάμενη Τποδομή Σηλεπικοινυνιακού Πεπιβάλλονηορ Τθιζηάμενη Τποδομή Λογιζμικού και Δθαπμογών Πποεηοιμαζία ζςνηήπηζηρ Ανηικείμενο Οπγάνυζη Γιοίκηζηρ έπγος Δπγαζίερ εγκαηάζηαζηρ αναδόσος Ανάλητη ζςνηήπηζηρ Καηαγπαθή απογπαθή εξοπλιζμού Δγκαηάζηαζη & Παποσή ςπηπεζιών πποζηαζίαρ από Ιούρ (Antivirus services) Τπηπεζίερ ηλεκηπονικήρ αλληλογπαθίαρ (e-mai services) Τποσπεώζειρ ηηρ Αναθέηοςζαρ Απσήρ Λειηοςπγική Τποζηήπιξη Hardware και System Software Πεπιγπαθή Κεθαλαίος Τπηπεζίερ Hardware & System Software πος ενηάζζονηαι ζηο SLA Παποσή Τπηπεζιών Δγγςημένος Δπιπέδος (SLA) Τπηπεζίερ Help Desk Τπηπεζίερ Systems Management Παποσή Τπηπεζιών ςνηήπηζηρ Δξοπλιζμού Τπηπεζίερ Πποληπηικήρ ςνηήπηζηρ Τπηπεζίερ Δπανοπθυηικήρ ςνηήπηζηρ Τπηπεζίερ ςνηήπηζηρ ηαθμών Δπγαζίαρ Τπηπεζίερ ςνηήπηζηρ Δξςπηπεηηηών Τπηπεζίερ Τποζηήπιξηρ Λογιζμικού ςζηήμαηορ Τπηπεζίερ ςνηήπηζηρ Δκηςπυηών Τπηπεζίερ ςνηήπηζηρ Δνεπγού Δξοπλιζμού Antivirus Support (Παποσή Τπηπεζιών Πποζηαζίαρ από Ιούρ) Τπηπεζίερ ηλεκηπονικού ηασςδπομείος (mail support) Παποσή Τπηπεζιών Γιασείπιζηρ Παγίυν Τπηπεζίερ MAC (Παποσή Τπηπεζιών Μεηαβολών και Αλλαγών) Ανανέυζη εξοπλιζμού Όποι Δγγςημένηρ Παποσήρ Τπηπεζίαρ (SLA) Γενικά - οπιζμοί SLA Τπηπεζιών Help Desk SLA Τπηπεζιών Πποληπηικήρ ςνηήπηζηρ SLA Τπηπεζιών επανοπθυηικήρ ςνηήπηζηρ PCs, Servers, Δκηςπυηών, Δνεπγού Δξοπλιζμού SLA Τπηπεζιών πποζηαζίαρ από ιούρ SLA Τπηπεζιών ηλεκηπονικού ηασςδπομείος (mail support) SLA Τπηπεζιών Configuration Management SLA Τπηπεζιών Move Add Change Λειηοςπγική Τποζηήπιξη Δθαπμογών Πληποθοπιακών ςζηημάηυν Πεπιγπαθή Κεθαλαίος Τθιζηάμενη Πληποθοπική Τποδομή Μεθοδολογία ςλοποίηζηρ έπγος Υπονοδιάγπαμμα Τλοποίηζηρ Ομάδα Έπγος / σήμα Γιοίκηζηρ Έπγος Παπακολούθηζη και Παπαλαβή ηος Έπγος Παπακολούθηζη καηά ηην εξέλιξη ηυν επγαζιών ΜΔΡΟ Β ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ - 2 -

3 5.3.2 ςμβούλιο Αναζκόπηζηρ Έπγος (.Α.Δ.) Έκηαζη Ιζσύορ Τπεςθςνόηηηερ ύνθεζη και Λειηοςπγίερ Λειηοςπγίερ ύγκληζη Αναζκόπηζη Πέπαρ Γιαδικαζίερ Πποεηοιμαζία ΑΔ Δκηέλεζη ΑΔ Πεπάηυζη ΑΔ Τπηπεζίερ Πεπίοδορ επιηόπιαρ ςποζηήπιξηρ πληποθοπιακών ζςζηημάηυν Όποι Δγγςημένηρ Παποσήρ Τπηπεζίαρ (SLA) Γενικά - οπιζμοί SLA παποσήρ ςπηπεζιών ςποζηήπιξηρ λειηοςπγίαρ εθαπμογών (help desk) Παποσή ςπηπεζιών επίλςζηρ πποβλημάηυν, δςζλειηοςπγιών ή λανθαζμένυν σειπιζμών ηυν σπηζηών Μεθοδολογία Τλοποίηζηρ Τπηπεζιών ςνηήπηζηρ Hardware & System Software Μεθοδολογία Τλοποίηζηρ Τπηπεζιών ςνηήπηζηρ Custom Software Κπιηήπια αξιολόγηζηρ Πίνακαρ οικονομικήρ πποζθοπάρ Υαπακηηπιζηικά και ιδιόηηηερ ηος αναδόσος Πίνακαρ κπιηηπίυν αξιολόγηζηρ Γιαδικαζία αξιολόγηζηρ Σεσνική αξιολόγηζη Οικονομική αξιολόγηζη Τπολογιζμόρ ςμθεπόηεπηρ πποζθοπάρ Γιαδικαζία παπαλαβήρ Σόπορ Δκηέλεζηρ-Γιάπκεια -Πληπυμή Έπγος Σόπορ Δκηέλεζηρ Γιάπκεια Σπόπορ Πληπυμήρ ΜΔΡΟ Β ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ - 3 -

4 1 Δπάζειρ Υποςπγείος - Εςπύηεπο Πεπιβάλλον. 1.1 Γενικά Σν Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, θαιείηαη λα αληαπνθξηζεί ζε έλα πνιχπιεπξν ξφιν πνπ πεξηιακβάλεη ηνπο αθφινπζνπο άμνλεο : 1. ηελ αλάπηπμε θαη ππνζηήξημε ηεο Διιεληθήο Αγξνηηθήο Κνηλσλίαο ζην ζχλνιφ ηεο θαη ζε φια ηεο ηα επίπεδα (παξαγσγή, εθκεηάιιεπζε, πξνψζεζε, ελίζρπζε, βειηίσζε θαη εμέιημε, αληαγσληζηηθφηεηα θαη αλαγλσξηζηκφηεηα, πνηφηεηα θαη δηάζεζε ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη ησλ παξαγψγσλ ησλ αγξνηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ), 2. ηελ ελαξκφληζε ηεο Υψξαο κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Κνηλήο Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο φπσο απηή αλαζεσξείηαη θαη εμειίζζεηαη ζε εθαξκνγή ζε φια ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ, 3. ηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ πινπνίεζε θαη ηελ αλάπηπμε παξάπιεπξσλ δξάζεσλ εληαγκέλσλ ζην Γ ΚΠ, πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζνχλ νη αλαγθαίεο ππνδνκέο θαη ην επλντθφ πεξηβάιινλ γηα ηελ πεξαηηέξσ εμέιημε θαη ελίζρπζε ηεο Διιεληθήο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο, 4. ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ δεκηνπξγία ελφο πιέγκαηνο δξάζεσλ Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο, πξνθεηκέλνπ λα πξνεηνηκαζζνχλ θαη λα ηνπνζεηεζνχλ ηφζν ε Υψξα φζν θαη νη ελαζρνινχκελνη κε ηελ Αγξνηηθή Δθκεηάιιεπζε, κε ην θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ζε έλα εληαίν παγθφζκην, απζηεξά αληαγσληζηηθφ θαη απαηηεηηθφ πεξηβάιινλ αγνξάο. 5. Σελ ζεηηθή αληαπφθξηζή ηνπ ζηηο ζηξαηεγηθέο θαη ηαθηηθέο ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη ηεο Φεθηαθήο χγθιηζεο. 6. Σελ αληηκεηψπηζε ηνπ ΔΠΑ θαη ηεο 4 εο Πξνγξακκαηηθήο Πεξηφδνπ. Σν Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ (Τπ.Α.Α.Σ), έρεη λα επηηειέζεη έλα εμαηξεηηθά θξίζηκν ξφιν, πξνσζψληαο ηελ Αγξνηηθή Οηθνλνκία ζην επξχηεξν πιαίζην ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο, φπνπ ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ξφινπ απηνχ επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ επηβίσζε, ηελ αλάπηπμε θαη ηελ εμέιημε ηεο Διιεληθήο Αγξνηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ζέηνληαο ηαπηφρξνλα ηζρπξέο βάζεηο γηα ηελ επξχηεξε ηνπνζέηεζή ηεο ζην ρξφλν θαη ζε άιιεο κειινληηθέο δξάζεηο. Σν Τπ.Α.Α.Σ έρεη αλαπηχμεη κία ζεκαληηθή δξαζηεξηφηεηα ζε πνιιαπιά επίπεδα, πξνο ηελ σο άλσ θαηεχζπλζε κε ελεξγή ζπκκεηνρή : ζε ηξία επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα ηνπ Γ ΚΠ (Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο, Αιηείαο, Αγξνηηθή Αλάπηπμε & Αλαζπγθξφηεζε Τπαίζξνπ ΔΠΑΑ-ΑΤ) Έγγξαθν Πξνγξακκαηηζκνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΔΠΑΑ) ζηε Κνηλνηηθή Πξσηνβνπιία LEADER + ζηελ ελαξκφληζε κε ηελ Αλαζεσξεκέλε Κνηλή Αγξνηηθή Πνιηηηθή, ζηελ δεκηνπξγία λέσλ δνκψλ πξφζβαζεο, ππνζηήξημεο θαη εμππεξέηεζεο ηνπ Έιιελα Αγξφηε. 1.2 Υθιζηάμενη Τεσνολογική Υποδομή Υποςπγείος Γενικά Σηοισεία. Σν Τπνπξγείν έρεη αλαπηχμεη έλα πιέγκα δξάζεσλ θαη δηαγσληζκψλ θαηά ηα ηειεπηαία έηε, πνπ δηαθξίλεηαη ζε δχν κεγάιεο νκάδεο : Οκάδα 1ε : Έξγα απ' επζείαο απφ ην Τπνπξγείν ηα νπνία έρνπλ πινπνηεζεί επηηπρψο φπσο ην πθηζηάκελν Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο, ην πθηζηάκελν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Γηεπζχλζεσλ θαη ΜΔΡΟ Β ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ - 4 -

5 Τπεξεζηψλ ηνπ, ην έξγν ηεο Μεηάβαζεο ζην Νφκηζκα Euro ( ), ηα ζπζηήκαηα - έξγα ηεο δηαρείξηζεο ησλ θνηλνηηθψλ επηδνηήζεσλ ΟΓΔ θαη ην εληαίν Παλειιαδηθφ Γίθηπν ηνπ Τπνπξγείνπ ηχπνπ VPN πνπ θαιχπηεη ηηο αλάγθεο Data -Voice - Video. Οκάδα 2ε : Έξγα πνπ έρνπλ δηελεξγεζεί απφ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ απφ ηηο αληίζηνηρεο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο - Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ θαη απνηεινχληαη θπξίσο απφ καδηθέο πξνκήζεηεο Ζ/Τ, πεξηθεξεηαθψλ ζπζθεπψλ, ηππνπνηεκέλσλ πξντφλησλ ινγηζκηθνχ (ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα, απηνκαηηζκφο γξαθείνπ, πξνγξάκκαηα antivirus, άιια utilities θαη παθέηα). To Τπνπξγείν, κέζσ ησλ έξγσλ απηψλ, παξέρεη ζην δίθηπφ ηνπ ππεξεζίεο backend γηα πιήζνο εθαξκνγψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ δχν νκάδεο ππεξεζηψλ ηνπ Τπ.Α.Α.Σ: Ομάδα Α : Τπεξεζίεο πνπ αλήθνπλ απ επζείαο δηνηθεηηθά ζην Τπνπξγείν θαη βξίζθνληαη γεσγξαθηθά ζηελ Αζήλα, ζην Λεθαλνπέδην Αηηηθήο θαη ζηελ ππφινηπε Πεξηθέξεηα. Ομάδα Β : Τπεξεζίεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ην Τπνπξγείν ρσξίο λα ππάγνληαη δηνηθεηηθά ζε απηφ, φπσο είλαη νη Γηεπζχλζεηο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ζηηο θαηά ηφπνπο Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο. Δπίζεο ην Τπνπξγείν δηαζέηεη θαη επνπηεπφκελνπο θνξείο (Ν.Π.Γ.Γ) κε αλεμάξηεηεο δηνηθήζεηο. Οη Οκάδεο ππεξεζηψλ (Α & Β) θαζψο θαη νη επνπηεπφκελνη θνξείο ζπλνιηθά εθηηκάηαη φηη αλαπηχζζνληαη ζε πεξίπνπ 900 ζεκεία θαη βξίζθνληαη ρσξνηαμηθά ηφζν ζηε Πεξηθέξεηα Αηηηθήο (Αζήλα θαη Λεθαλνπέδην Αηηηθήο) φζν θαη ζηελ Τπφινηπε Διιάδα. Ζ κεγάιε πιεηνςεθία ησλ ζεκείσλ παξνπζίαο ησλ ππεξεζηψλ (πεξίπνπ ην 80%) είλαη ππεξεζίεο κε κηθξφ αξηζκφ ηεξκαηηθψλ πνπ δελ δηαζέηνπλ θάπνην ηνπηθφ server θαη κέζσ δηαθφξσλ ηχπσλ ζπλδέζεσλ (ISDN Dial up, ADSL,) εμππεξεηνχληαη απφ ηνπο θεληξηθνχο servers ηνπ Τπ.Α.Α.Σ.. Οη ππφινηπεο νκάδεο ππεξεζηψλ ηνπ Τπ.Α.Α.Σ (πεξίπνπ ην 20%) ζπλδένληαη κέζσ κφληκσλ κηζζσκέλσλ γξακκψλ γηα ηελ εμππεξέηεζή ηνπο απφ ηνπο θεληξηθνχο servers πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζην Data Center ζηελ Γ/λζε Πιεξνθνξηθήο (Αραξλψλ 381 ζηελ Αζήλα). Μεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζπλδένληαη κέζσ κφληκσλ κηζζσκέλσλ γξακκψλ είλαη θαη νη έδξεο ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ ηεο Υψξαο. Ζ πιεηνςεθία ησλ ππνινίπσλ νκάδσλ ππεξεζηψλ πνπ ζπλδένληαη κέζσ κφληκσλ κηζζσκέλσλ γξακκψλ βξίζθεηαη ζηα φξηα ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο. Με ηελ πινπνίεζε ηνπ παξφληνο έξγνπ, κέξνο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ είλαη ε πιήξεο απνγξαθή θαη δηαρείξηζε ησλ παγίσλ φρη κε ηελ ινγηζηηθή αιιά κε ηελ επηρεηξεζηαθή απεηθφληζε ηνπ εμνπιηζκνχ (configuration management). Ζ πιήξεο απηή απνγξαθή θαη δηαρείξηζε ησλ παγίσλ αθνξά ηνλ εμνπιηζκφ φισλ ησλ νκάδσλ ππεξεζηψλ (Α & Β) ηφζν ζηελ Αζήλα θαη ζην Λεθαλνπέδην Αηηηθήο φζν θαη ζηελ ππφινηπε Πεξηθέξεηα. Απφ ηε θαηαγξαθή απηή ζα απεηθνληζζεί κε αθξίβεηα ν ηειηθφο πιεζπζκφο ησλ ζπζηεκάησλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ ζα εληαρζεί ζην εληαίν πξφγξακκα ζπληήξεζεο θαη ζηηο ππεξεζίεο ηνπ παξφληνο έξγνπ ρσξίο κεηαβνιή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο. Πξνθεηκέλνπ λα είλαη άκεζα ζπγθξίζηκεο νη πξνζθνξέο ησλ ππνςεθίσλ αλαδφρσλ, έρνπλ γίλεη θάπνηεο ηθαλνπνηεηηθέο πνζνηηθέο θαη πνηνηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ ζα επηηξέςνπλ ηελ έληαμε ηνπ ζπλφινπ ηνπ εμνπιηζκνχ ζε έλα εληαίν πιαίζην ζπληήξεζεο, εθ' φζνλ θαη αλ ν εμνπιηζκφο απηφο δελ θαιχπηεηαη απφ άιιν ζπκβφιαην ή απφ άιιεο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο άιισλ αλαδφρσλ Υθιζηάμενη Υποδομή Τηλεπικοινυνιακού Πεπιβάλλονηορ. ηε παξνχζα παξάγξαθν αλαπηχζζεηαη κία πεξηγξαθή ηεο πθηζηάκελεο ηειεπηθνηλσληαθήο ππνδνκήο ηνπ Τπ.Α.Α.Σ πξνθεηκέλνπ ν ππνςήθηνο αλάδνρνο λα θαηαλνήζεη ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηελ αλάπηπμε ηνπ έξγνπ θαη ηηο ηερληθέο παξακέηξνπο επηθνηλσλίαο θαζψο θαη ην εχξνο ησλ αλαγθαίσλ ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο πνπ πξφθεηηαη λα πξνζθέξεη. Δζσηεξηθά ηνπηθά δίθηπα (LAN): ΜΔΡΟ Β ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ - 5 -

6 Σν Τπ.Α.Α.Σ ζηελ Αζήλα δηαζέηεη ζπλνιηθά 27 θηίξηα (καδί θαη κε κεξηθνχο απφ ηνπο επνπηεπφκελνπο θνξείο ηνπ). Γηα ηελ Αηηηθή, ζηα πεξηζζφηεξα θηίξηα θαη φπνπ ππάξρεη αλάγθε έρνπλ αλαπηπρζεί ηνπηθά δίθηπα TCP/IP, δνκεκέλεο θαισδίσζεο θαηεγνξίαο Cat 5e, κε αλεμάξηεηνπο θαηαλεκεηέο θσλήο θαη δεδνκέλσλ θαη κε πξνβιέςεηο γηα άκεζε έληαμε ζην δίθηπν. ε φια ηα ηνπηθά δίθηπα, ππάξρνπλ hub ή switches ησλ εηαηξηψλ IBM, 3Com ηα νπνία ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπο είλαη δηαρεηξίζηκα απφ ηε πιαηθφξκα δηαρείξηζεο δηθηχνπ TME-10 Tivoli. Σα ηνπηθά δίθηπα είλαη ηχπνπ «αζηέξα». Δηδηθά γηα ην θηίξην φπνπ ζηεγάδεηαη ε Γ/λζε Πιεξνθνξηθήο, έπεηηα απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο αλαδηνξγάλσζεο ηνπ Data Center ηνπ Τπνπξγείνπ (ζην πιαίζην ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ απφ άιιν δηαγσληζκφ κε αλάδνρν ηελ Δηαηξία Altec) έρεη νινθιεξσζεί ε αλαδηνξγάλσζε κε ηελ απφζπξζε ησλ παιαηψλ hubs IBM θαη ηελ εγθαηάζηαζε δηθηπαθνχ εμνπιηζκνχ ηχπνπ switch ησλ εηαηξηψλ 3Com & Cisco. Metropolitan Area Network (MAN): Tα θηίξηα ηνπ Τπ.Α.Α.Σ ζηελ Αηηηθή, είλαη ζπλδεδεκέλα κε δίθηπν «αζηέξα» κε ην θηίξην ηεο Γ/λζεο Πιεξνθνξηθήο (Αραξλψλ 381) κε ζπγθεθξηκέλεο γξακκέο 2 θαη 4 Mbit νη νπνίεο θαη εμππεξεηνχλ ηελ επηθνηλσλία θσλήο, εηθφλαο θαη δεδνκέλσλ κεηαμχ ησλ θηηξίσλ. ηνπο θφκβνπο (θηίξηα) ηνπ Ννκνχ Αηηηθήο, έρεη ρξεζηκνπνηεζεί εμνπιηζκφο ησλ εηαηξηψλ Lucent (Definity ECS, Argent Branches) & Avaya. Καη απηφο ν εμνπιηζκφο έρεη εληαρζεί ζε δηαδηθαζία ειέγρνπ απφ ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο. Σν ΜΑΝ ηνπ Τπ.Α.Α.Σ έρεη ζρεδηαζηεί έηζη ψζηε λα επεθηείλεηαη εληάζζνληαο ζε απηφ θαη άιιεο ππεξεζίεο ηνπ Τπ.Α.Α.Σ ή επνπηεπφκελνπο θνξείο παξέρνληάο ηνπο δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζην internet, αζθάιεηα, ππεξεζίεο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαη πξφζβαζε ζηηο εθαξκνγέο ηνπ Τπ.Α.Α.Σ θαη ηνπ ΟΓΔ. Wide Area Network (WAN): Οη πεξηθεξεηαθέο ηνπηθέο δηεπζχλζεηο ηνπ Τπ.Α.Α.Σ θαζψο θαη δηεπζχλζεηο επνπηεπφκελσλ θνξέσλ, έρνπλ εληαρζεί ζε έλα εληαίν δίθηπν επηθνηλσληψλ κεηαθνξάο δεδνκέλσλ, εηθφλαο θαη θσλήο. Σν WAN ηνπ Τπ.Α.Α.Σ εμαζθαιίδεη επηθνηλσλία απφ θαη πξνο κε: (7) επηά κεγάιεο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο κε εχξνο 2 Μbit (57) πελήληα επηά Σνπηθέο Γ/λζεηο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ζηηο πξσηεχνπζεο ησλ λνκψλ ηεο Διιάδνο), (39) ηξηάληα ελλέα Κηεληαηξηθέο Γ/λζεηο, (13) δέθα ηξεηο πλνξηαθνχο ηαζκνχο Κηελνηξνθηθνχ Διέγρνπ, (15) δέθα πέληε Κηεληαηξηθά εξγαζηήξηα θαη ηκήκαηα, (28) είθνζη νθηψ Γηεπζχλζεηο Αιηείαο θαη άιια ηκήκαηα, (134) εθαηφ ηξηάληα ηέζζεξηο Γηεπζχλζεηο Γαζψλ θαη Γαζαξρεία, (2) δχν Γξαθεία Γεσξγίαο, - (11) έληεθα Γηεπζχλζεηο ΟΠΔΚΔΠΔ, (21) είθνζη κία Πεξηθεξεηαθέο δηεπζχλζεηο θαη Πεξηθεξεηάξρεο, Σν ζπγθεθξηκέλν δίθηπν, θαιχπηεη πιήξσο ηηο αλάγθεο ηνπ Τπ.Α.Α.Σ, έρεη αλαπηπρζεί κε ηερλνινγία MPLS θαη σο αξρηηεθηνληθή ρξεζηκνπνηεί VPN, VPDN θαη ISDN ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο. Σν δίθηπν δηαρεηξίδεηαη ηφζν απφ ηε πιαηθφξκα Tivoli φζν θαη απφ ηνλ πάξνρν ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ. Με βάζε ηα παξαπάλσ ην δίθηπν ηνπ Τπ.Α.Α.Σ, δηαζέηεη αμηνπηζηία, επεθηαζηκφηεηα, αλαβαζκηζηκφηεηα θαη επηρεηξεζηαθή θιηκάθσζε. Χο εθ ηνχηνπ νη νπνηεζδήπνηε παξεκβάζεηο, αιιαγέο, ηξνπνπνηήζεηο ή επεθηάζεηο απφ ηνλ αλάδνρν γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ, ζα αθνινπζνχλ ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία. Αλαιπηηθά, ππνβάιιεηαη αίηεκα ζηε Γ/λζε Πιεξνθνξηθήο ηνπ Τπ.Α.Α.Σ γηα ηηο αθξηβείο αιιαγέο. Σν Τπ.Α.Α.Σ θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ πάξνρν ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ ζα εμεηάδεη ην αίηεκα θαη ηηο ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη ΜΔΡΟ Β ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ - 6 -

7 εληφο δέθα (10) εκεξψλ ζα απνζηείιεη ζηνλ Αλάδνρν εγγξάθσο ζπγθεθξηκέλεο απαληήζεηο, ελδερφκελεο ηξνπνπνηήζεηο θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο κε ην αξκφδην πξνζσπηθφ. Γηεπθξηλίδεηαη ξεηά φηη δελ επηηξέπεηαη ζε θακία πεξίπησζε ε επέκβαζε ζην δίθηπν ηνπ Τπ.Α.Α.Σ ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν θαη επίπεδν ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε άδεηα απφ ηε Γ/λζε Πιεξνθνξηθήο. ε πεξίπησζε πνπ εληνπηζηεί απφθιηζε ζηε θάζε πινπνίεζεο απφ ηνλ αλάδνρν, ζα θαιείηαη θαη εληφο 24σξψλ ζα πξέπεη λα έρεη απνμειψζεη ηνλ φπνην εμνπιηζκφ έρεη πξνζζέζεη θαη λα επαλαθέξεη ην ζεκείν ζηελ αξρηθή ηνπ ζχλζεζε θαη ιεηηνπξγία. Αλ ν αλάδνρνο δε ζπκκνξθσζεί ή πξάμεη δηαθνξεηηθά, ην Τπ.Α.Α.Σ επηθπιάζζεηαη γηα νπνηαδήπνηε άζθεζε λνκίκσλ δηθαησκάησλ ηνπ, ελαληίνλ ηνπ αλαδφρνπ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη γηα ιφγνπο αζθάιεηαο θαη ερεκχζεηαο, δελ επηηξέπεηαη ζε θακία πεξίπησζε ζηνλ αλάδνρν λα θνηλνπνηήζεη ή γλσζηνπνηήζεη ζε ηξίην ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο ζην ζχλνιφ ηεο αιιά θαη εηδηθά φηη έρεη ζρέζε κε ηελ ηειεπηθνηλσληαθή ππνδνκή ηνπ Τπ.Α.Α.Σ. Ζ ζπγθεθξηκέλε δέζκεπζε ηνπ αλαδφρνπ πξέπεη λα αλαθέξεηαη ππνρξεσηηθά θαη ξεηά ζηελ πξνζθνξά ηνπ κε ηελ κνξθή δήισζεο. Δπέθηαζε Γηθηχνπ VPN ηνπ Τπ.Α.Α.Σ.: Σν Τπ.Α.Α.Σ θαη κε επζχλε ηεο Γ/λζεο Πιεξνθνξηθήο, έρεη νινθιεξψζεη θαη ηε δηαδηθαζία αλαβάζκηζεο θαη επέθηαζεο ηνπ VPN πνπ δηαζέηεη. Δηδηθφηεξα, έρνπλ αλαβαζκηζζεί ηφζν νη ηαρχηεηεο επηθνηλσλίεο, φζν θαη δνκηθά ζηνηρεία ηνπ δηθηχνπ φπσο ηειεπηθνηλσληαθφο εμνπιηζκφο, δηθηπαθφο εμνπιηζκφο αιιά θαη γξακκέο πξφζβαζεο. Δπίζεο ην δίθηπν επεθηείλεηαη φζν αθνξά ηελ γεσγξαθηθή θάιπςε, κε ηελ έληαμε θαη λέσλ ζεκείσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ, κε ηηο ίδηεο βαζηθέο αξρέο αξρηηεθηνληθήο θαη ιεηηνπξγίαο. Οη επεθηάζεηο θαη αλαβαζκίζεηο, θξίζεθαλ απφιπηα αλαγθαίεο ψζηε λα θαιπθζνχλ πιήξσο νη λέεο θαη απμεκέλεο αλάγθεο κεηάδνζεο δεδνκέλσλ απφ θαη πξνο ηελ Κεληξηθή Τπεξεζία κε ηηο πεξηθεξεηαθέο θαη ηνπηθέο Γ/λζεηο, ε ζεκαληηθή βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο επηθνηλσλίαο θσλήο θαζψο θαη ε ηερλνινγηθή αλαβάζκηζε ηνπ πθηζηάκελνπ ηειεπηθνηλσληαθνχ εμνπιηζκνχ. Με ην λέν αλαβαζκηζκέλν δίθηπν, βειηηψλεηαη δξαζηηθά ηφζν ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ φζν θαη ε ρξήζε θαη ιεηηνπξγία ησλ Τπεξεζηψλ ζηνλ θξίζηκν ηνκέα ηεο επηθνηλσλίαο. Ζ πιαηθφξκα πνπ αθνινπζείηαη, βαζίδεηαη ζε ηερλνινγίεο θαη πξντφληα ησλ θαηαζθεπαζηψλ Avaya (γηα ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο θσλήο θαη δεδνκέλσλ), CISCO (γηα ηηο ζπζθεπέο δξνκνιφγεζεο δεδνκέλσλ) θαη 3COM γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ δηαζπλδέζεσλ δεδνκέλσλ ζε ηνπηθφ επίπεδν. Με ην λέν αλαβαζκηζκέλν δίθηπν, επίζεο, νη Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείν κεηαπηψλνπλ ζε πεξηβάιινλ θαη ρξήζε IP ηειεθσλίαο, πνπ είλαη ε πιένλ ελδεδεηγκέλε κνξθή ηειεπηθνηλσληψλ. Σν δίθηπν ηνπ Τπ.Α.Α.Σ πξνβιέπεηαη λα βειηηζηνπνηεζεί εθ λένπ κε ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ ISDN ζπλδέζεσλ κε ADSL ζπλδέζεηο δηαθφξσλ ηαρπηήησλ γηα ηελ αθφκα θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ ρξεζηψλ ησλ Οκάδσλ ππεξεζηψλ Α & Β. χλδεζε θαη Αμηνπνίεζε ηνπ «χδεπμηο»: Σν Τπ.Α.Α.Σ εληαζζφκελν ζην Δζληθφ Γίθηπν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο έρεη νινθιεξψζεη φιεο νη αλαγθαίεο δξάζεηο θαη παξεκβάζεηο, γηα ηελ δηαζχλδεζή ηνπ ζε απηφ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΚηΠ ΑΔ θαη ηνλ αλάδνρν πάξνρν ηνπ Τπνέξγνπ-1 (Νεζίδα-1) ηνπ δηθηχνπ (Έλσζε Δηαηξηψλ Altec - AltecTelecoms). εκεηψλεηαη φηη ην VPN ηνπ Τπ.Α.Α.Σ είλαη αλεμάξηεην ηνπ «χδεπμηο» παξ' φιν πνπ αθνινπζεί ηελ ίδηα αξρηηεθηνληθή θαη ινγηθή κε απηφ. Ο ιφγνο είλαη φηη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ, ην δίθηπν θαη ηα ζεκεία ηνπ Τπ.Α.Α.Σ δελ αλαπηχζζνληαη ζε ηαπηφζεκα ζεκεία κε ην «χδεπμηο» ελψ νη ππεξεζίεο ηνπ πθηζηάκελνπ είλαη πνιιαπιάζηεο απφ απηέο πνπ παξέρεη ην Δζληθφ Γίθηπν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. Όκσο, ην Τπ.Α.Α.Σ ζπκκεηέρεη σο θνξέαο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ζην δίθηπν «χδεπμηο» ην νπνίν θαη πξνβιέπεηαη λα αμηνπνηήζεη θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ. ΜΔΡΟ Β ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ - 7 -

8 1.2.3 Υθιζηάμενη Υποδομή Λογιζμικού και Εθαπμογών. ηε Γ/λζε Πιεξνθνξηθήο (θπξίσο) αιιά θαη ζε άιιεο Γηεπζχλζεηο φπσο ε Σνπνγξαθηθή θαη Μεηξψσλ, Γ/λζε Οηθνλνκηθνχ, έρνπλ αλαπηπρζεί έλα ζχλνιν απφ εθαξκνγέο ινγηζκηθνχ, απφ πινπνίεζε έξγσλ αλαδφρσλ ηνπ Τπνπξγείνπ πνπ δηαθξίλνληαη ζε ηξία βαζηθά επίπεδα: Δζσηεξηθφ Γηνηθεηηθφ-νηθνλνκηθφ Δπηρεηξεζηαθφ Τπνζηεξηθηηθφ ην εζσηεξηθφ Γηνηθεηηθν-νηθνλνκηθφ επίπεδν, αλαθέξνληαη νη εθαξκνγέο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί ζε αξρηηεθηνληθή client-sever ή web based θαη αθνξνχλ ηελ Γηνηθεηηθφνηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ηνπ Τπνπξγείνπ. Σέηνηεο είλαη : νη θνηλνηηθέο επηδνηήζεηο (ινγηζηήξην), Γηαρείξηζε πξνζσπηθνχ, Αρξεψζηεηα, Παξέκβαζε Έζνδα-Έμνδα, ΚΣΓΚ & Γαζψλ θιπ. ην Δπηρεηξεζηαθφ επίπεδν, αλαθέξνληαη φιεο νη εθαξκνγέο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί ζε αξρηηεθηνληθή θπξίσο web based αιιά θαη client / server θαη αθνξνχλ ηελ επηρεηξεζηαθή ιεηηνπξγία ηνπ Τπνπξγείνπ ζε ζρέζε κε ηνπο ζπλαιιαζζφκελνπο πνιίηεο - αγξφηεο. ε απηφ ην επίπεδν αλήθνπλ εθαξκνγέο φπσο Ακπεινπξγηθφ Μεηξψν, Δμηζσηηθέο Απνδεκηψζεηο, Φπηηθή Παξαγσγή, Μεηξψν Αγξνηψλ, RICA, ην SITE ηνπ Τπνπξγείνπ θιπ. ην ππνζηεξηθηηθφ επίπεδν αλαθέξνληαη νη εθαξκνγέο φπσο : απηνκαηηζκφο γξαθείνπ, ην ειεθηξνληθφ πξσηφθνιιν, ην INTRANET ηνπ ΤπΑΑ&Σ θαζψο θαη θάζε άιιε εθαξκνγή πνπ αλαπηχζζεηαη εζσηεξηθά απφ ηελ Γ/λζε Πιεξνθνξηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ. ΜΔΡΟ Β ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ - 8 -

9 2 Πποεηοιμαζία ζςνηήπηζηρ 2.1 Ανηικείμενο Σν παξφλ θεθάιαην έρεη σο ζηφρν ηελ πεξηγξαθή θαη ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηεο ιεηηνπξγηθήο ππνζηήξημεο ηνπ hardware θαη system software θαζψο θαη ησλ εθαξκνγψλ ηνπ Τπ.Α.Α.Σ. Πξνθεηκέλνπ λα μεθηλήζεη ε πεξίνδνο ηεο ππνζηήξημεο είλαη αλαγθαίν λα ππάξμεη έλα δηάζηεκα πξνεηνηκαζίαο ηνπ αλαδφρνπ, λα γίλεη ε επηρεηξεζηαθή θαηαγξαθή ησλ ζπζηεκάησλ ηνπ Τπ.Α.Α.Σ. θαη λα γίλνπλ επίζεο θάπνηεο αλαγθαίεο αιιαγέο ζηελ ππνδνκή νξηζκέλσλ ζπζηεκάησλ ηνπ. 2.2 Οπγάνυζη Διοίκηζηρ έπγος Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη ζηελ Πξνζθνξά ηνπ νινθιεξσκέλε πξφηαζε γηα ην ζρήκα δηνίθεζεο, ηελ νξγάλσζε θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ Δξγνπ, ην πξνζσπηθφ πνπ ζα δηαζέζεη γηα ηε δηνίθεζε θαη πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ, ην αληηθείκελν θαη ην ρξφλν απαζρφιεζήο ηνπο ζην Έξγν. Σπρφλ αιιαγή ηνπ πξνζσπηθνχ ζα ηειεί ππφ ηελ έγθξηζε ηνπ Τπ.Α.Α.Σ. κεηά απφ ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο ηνπ Έξγνπ. Ο Αλάδνρνο ζηελ Πξνζθνξά ηνπ ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιάβεη ηα εμήο: ηνλ Τπεχζπλν ηνπ Έξγνπ ηα Μέιε Οκάδαο Έξγνπ Γηα ηνλ Τπεχζπλν Έξγνπ θαη ηα κέιε ηεο νκάδαο Έξγνπ ζα πξέπεη λα γίλεη αλαιπηηθή αλαθνξά κε : αλαιπηηθφ Βηνγξαθηθφ εκείσκα γλσζηηθφ αληηθείκελν πνπ ζα θαιχςνπλ ζέζε ζην νξγαλσηηθφ ζρήκα ηνπ Έξγνπ (π.ρ. Τπεχζπλνο Έξγνπ, κέινο Οκάδαο Έξγνπ) πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζην Έξγν Θα πξέπεη επίζεο λα δίδνληαη ζε Πίλαθα νη αλζξσπνκήλεο ζπκκεηνρήο θάζε ζηειέρνπο αλά Φάζε ηνπ Έξγνπ. Ο Τπεχζπλνο έξγνπ (Project Manager) ππνρξεσηηθά θαη θαη' ειάρηζηνλ λα δηαζέηεη ην ζχλνιν ησλ αθφινπζσλ ηδηνηήησλ : Πηπρίν ΑΔΗ ζρεηηθήο εηδηθφηεηαο κε ηερλνινγία (πιεξνθνξηθή, ηειεπηθνηλσλίεο ή άιιεο ζεηηθέο επηζηήκεο) Σεθκεξησκέλε γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ πνπ λα πξνθχπηεη απφ ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζε αλάινγα - αληίζηνηρα έξγα (αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ ρξεκαηννηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ή πιεξσκψλ ή πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ κεγάιεο θιίκαθαο). Ζ γλψζε ηεθκαίξεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηνλ ίδην ξφιν ζε αλάινγα αληίζηνηρα έξγα. Δκπεηξία ζπκκεηνρήο ζηελ νξγάλσζε - δηνίθεζε, αλάιπζε θαη αλάπηπμε ζηα πξναλαθεξφκελα έξγα, ηνπιάρηζην γηα κία δεθαεηία. Μφληκε ζρέζε εξγαζίαο κε ηνλ ππνςήθην αλάδνρν. Σεθκεξησκέλε εξγαζηαθή πξνυπεξεζία ζε παξφκνην ηερλνινγηθφ πεξηβάιινλ γηα ηνπιάρηζην πέληε έηε. Σεθκεξησκέλε εξγαζηαθή πξνυπεξεζία σο επηθεθαιήο - ππεχζπλνο νκάδαο έξγνπ ή δηαρεηξηζηήο έξγνπ (project manager) ζε έξγα αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ κε ηε πξνζθεξφκελε πιαηθφξκα γηα ηνπιάρηζην πέληε έηε θαη γηα έξγα αλάινγα - αληίζηνηρα κε ην αληηθείκελν ηνπ παξφληνο. ΜΔΡΟ Β ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ - 9 -

10 Σα κέιε ηεο Οκάδαο εξγαζίαο ππνζηήξημεο ινγηζκηθνχ ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ζην ζχλνιφ ηνπο θαη' ειάρηζην ηηο αθφινπζεο ηδηφηεηεο: πνπδέο ζε ΑΔΗ ή ΣΔΗ ζρεηηθήο εηδηθφηεηαο κε : ηερλνινγία ή νηθνλνκία. Σεθκεξησκέλε γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ πνπ λα πξνθχπηεη απφ ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζε αλάινγα - αληίζηνηρα έξγα (αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ ρξεκαηννηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ή πιεξσκψλ). Ζ γλψζε ηεθκαίξεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηνλ ίδην ξφιν ζε αλάινγα αληίζηνηρα έξγα. Μφληκε ζρέζε εξγαζίαο κε ηνλ ππνςήθην αλάδνρν. Γηα ηα ππφινηπα κέιε ησλ Οκάδσλ Δξγαζίαο ζε άιια πεδία ή ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ ηνλ αλάδνρν ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ λα αλαθεξζνχλ : πνπδέο ζε εηδηθφηεηεο ηερλνινγίαο ή νηθνλνκίαο ή δηνίθεζεο. Πξνυπεξεζία ζηνλ αλάδνρν. Ρφινπο θαη ζπκκεηνρέο ζε άιια έξγα πιεξνθνξηθήο. Μφληκε ζρέζε εξγαζίαο κε ηνλ αλάδνρν. Ρφιν θαη αξκνδηφηεηα γηα ην παξφλ έξγν. 2.3 Επγαζίερ εγκαηάζηαζηρ αναδόσος Πξνθεηκέλνπ λα μεθηλήζεη ηε ιεηηνπξγηθή ππνζηήξημε ηνπ hardware θαη system software θαζψο θαη ησλ εθαξκνγψλ ν Αλάδνρνο είλαη απαξαίηεην λα έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ηηο εξγαζίεο εγθαηάζηαζήο ηνπ ζε ρψξν πνπ ζα δηαζέζεη ην Τπ.Α.Α.Σ. Σφπνο εξγαζίαο ηνπ Αλαδφρνπ θαη ησλ ζηειερψλ ηεο Οκάδαο Έξγνπ ζα είλαη θαηάιιεινο ρψξνο πνπ ζα δηαηεζεί ζηελ Αζήλα (Αραξλψλ 381 θαη Γεζηνχλε 2). Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θξνληίζεη γηα ηελ παξνρή, δηάζεζε θαη εγθαηάζηαζε θαηάιιειεο ζε ζρέζε κε ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ ππνδνκήο ζε εμνπιηζκφ θαη κεραλνξγάλσζε. Οη εξγαζίεο εγθαηάζηαζεο ηνπ Αλαδφρνπ πξέπεη λα έρνπλ νινθιεξσζεί εληφο δπν κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο κε ην Τπ.Α.Α.Σ. 2.4 Ανάλητη ζςνηήπηζηρ ήκεξα ην Τπνπξγείν δηαζέηεη κία παλζπεξκία εγθαηαζηάζεσλ θαη ππνδνκψλ, ε νπνία ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο έξγνπ ζα δηαρεηξίδεηαη θαη ζα ππνζηεξίδεηαη εληαία. Μέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο πξνεηνηκαζίαο ηνπ αλαδφρνπ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ δσδεθακήλνπ ησλ ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο (Φάζε Β ) ζα κεζνιαβήζεη έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά ην νπνίν ην Τπνπξγείν κε δπζθνιία ζα δηαρεηξίδεηαη ηα γεγνλφηα πνπ ρξήδνπλ ζπληήξεζεο. Γηα ηνλ αλσηέξσ ιφγν, ν ππνςήθηνο αλάδνρνο ζηε πξνζθνξά ηνπ ππνρξεσηηθά ζα πεξηγξάςεη αλαιπηηθά: 1. ηηο δηαδηθαζίεο ελεκέξσζήο ηνπ θαζψο θαη ηνλ ξεαιηζηηθά απαηηνχκελν ρξφλν γηα ην ζθνπφ απηφ, 2. ηελ νξγάλσζε ηεο κεηάβαζεο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δπλαηφηεηαο ζπληήξεζεο ησλ ζπζηεκάησλ ηνπ Τπ.Α.Α.Σ. 3. ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ζα εθαξκφζεη ψζηε λα ελεκεξσζεί θαη λα ππνζηεξίμεη απνηειεζκαηηθά ην SLA πνπ ζα δεζκεπζεί, 4. ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία γηα απηφλ πνπ ζα πξέπεη λα παξαιάβεη απφ ην Τπνπξγείν ψζηε λα ελεκεξσζεί θαη λα ηεζεί ζε ζέζε γηα λα παξάζρεη ηηο ππεξεζίεο, 5. ηηο πξνβιεπφκελεο ελέξγεηεο επηθνηλσλίαο κε ηνπο θαηαζθεπαζηέο ηνπ πιηθνχ θαη ησλ εθαξκνγψλ, ψζηε λα δνκεζεί ην αλαγθαίν επίπεδν γλψζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ Τπνπξγείνπ. 6. ηελ δηαδηθαζία αιιά θαη ηηο ππεξεζίεο ππνζηήξημεο πνπ παξέρεη πξνο ην Τπνπξγείν θαηά ηε δηάξθεηα πξνεηνηκαζίαο ηνπ ζηελ Α Φάζε ηνπ έξγνπ. Απηνλφεηα είλαη αληηιεπηφ φηη ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εηνηκφηεηα παξνρήο ΜΔΡΟ Β ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ

11 ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο, φζν κηθξφηεξνο είλαη ηφζν θαιχηεξα είλαη γηα ην Τπνπξγείν δηφηη επηδξά ζπλνιηθά επεξγεηηθά ζηελ εχξπζκε εζσηεξηθή ιεηηνπξγία ηνπ. Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ηεθκεξηψζεη αλαιπηηθά ην ρξφλν κεηάβαζεο γηα ηελ εηνηκφηεηα ζηε παξνρή ζπληήξεζεο ησλ ζπζηεκάησλ ηνπ Τπ.Α.Α.Σ. Οη δηαδηθαζίεο ελεκέξσζεο, εγθαηάζηαζεο θαη πξνεηνηκαζίαο αλάιεςε ζπληήξεζεο ηνπ αλαδφρνπ πξέπεη λα έρνπλ νινθιεξσζεί εληφο δπν κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο κε ην Τπ.Α.Α.Σ. (Φάζε Α ηνπ έξγνπ). Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα θαηαξηίζεη αλαιπηηθφ ρξνλνδηάγξακκα πνπ ζαπεξηγξάθεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο πνπ ζα εθηειέζεη ην πξνζσπηθφ ηνπ πξνθεηκέλνπ λα αλαιάβεη ηελ ζπληήξεζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ. Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ζπλππνινγίζεη ζην ρξνλνδηάγξακκα ηεο δηαδηθαζίαο ελεκέξσζεο φηη ην Τπνπξγείν ζα κπνξεί λα δηαζέζεη ην κέγηζην 3 άηνκα πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψζνπλ ηνλ ππνςήθην αλάδνρν γηα ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηνπ Τπνπξγείνπ. 2.5 Καηαγπαθή απογπαθή εξοπλιζμού Ζ θαηαγξαθή-απνγξαθή εμνπιηζκνχ (configuration management) αθνξά ζην ζχλνιν ησλ (Οκάδσλ Α & Β) ππεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ ηφζν ζηελ Αζήλα θαη ζην Λεθαλνπέδην Αηηηθήο φζν θαη ζηελ ππφινηπε Δπηθξάηεηα. Πεξηιακβάλεη ζηνηρεία απνγξαθήο ηνπ εμνπιηζκνχ φπσο ην γεσγξαθηθφ ζεκείν, ηελ ππεξεζία, ηε ζέζε, ηνλ ηξφπν πξφζβαζεο, ην ρξήζηε θαη ην profile ηνπ, ηνλ ηχπν θαη ζεηξηαθφ αξηζκφ ηνπ εμνπιηζκνχ ηνλ αξηζκφ ζχκβαζεο, έηνο πξνκήζεηαο, δηάξθεηα εγγχεζεο θιπ πνπ ρξεζηκνπνηεί, ηηο ππεξεζίεο θαη ηηο εθαξκνγέο ζηηο νπνίεο έρεη πξφζβαζε απφ ηνπο θεληξηθνχο servers ηνπ Τπ.Α.Α.Σ. Οη δηαδηθαζίεο πνπ ζα ζεζπηζηνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ζα ζπκθσλεζνχλ απφ θνηλνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνεηνηκαζίαο ηεο ζπληήξεζεο ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ηελ αξρηθή απνγξαθή θαη ηαπηνπνίεζε ηνπ εμνπιηζκνχ (baseline inventory list). Ζ αξρηθή απνγξαθή θαη ηαπηνπνίεζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαζψο θαη ε παξάδνζε ηνπ κεηξψνπ παγίσλ ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί εληφο δπν κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο κεηαμχ ηνπ αλαδφρνπ θαη ηνπ Τπ.Α.Α.Σ. Δηδηθφηεξα ζα πξέπεη λα παξαζρεζεί αξρηθή απνγξαθή θαη ηαπηνπνίεζε ησλ αθφινπζσλ ζπζθεπψλ: PCs θαη ινγηζκηθνχ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλν Οζνλψλ Δθηππσηψλ Switches & Routers Σειεθσληθψλ Κέληξσλ Σειεθσληθψλ ζπζθεπψλ Πεξηθεξεηαθψλ Servers θαη ινγηζκηθνχ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλν ζε απηνχο 2.6 Εγκαηάζηαζη & Παποσή ςπηπεζιών πποζηαζίαρ από Ιούρ (Antivirus services). Έλα ρξφλην δήηεκα πνπ ηαιαλίδεη ην Τπνπξγείν, κέζσ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαη ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ, αληηκεησπίδεηαη ζπλνιηθά θαη νξηζηηθά. ΜΔΡΟ Β ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ

12 Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο έρεη ηελ ειεπζεξία ηεο επηινγήο ηεο δηαηήξεζεο ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο κε ηηο αλαγθαίεο επεθηάζεηο - αλαβαζκίζεηο ή ηελ εθ λένπ εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο antivirus ηνπιάρηζηνλ λεψηεξνπ θαη θαιχηεξνπ ηνπ πθηζηάκελνπ. Σν ζχζηεκα antivirus παξέρεηαη σο ππεξεζία απφ ηνλ αλάδνρν ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ θαη ζε θάζε πεξίπησζε, ν ππνςήθηνο αλάδνρνο αλαιπηηθά θαη ηεθκεξησκέλα λα παξνπζηάζεη ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ εμαηξεηηθά ζεκαληηθνχ δεηήκαηνο ηεο πξνζηαζίαο απφ ηνχο ηεο ππνδνκήο ηνπ Τπνπξγείνπ θαζψο θαη λα ηεθκεξηψζεη ζηε ηερληθή ηνπ πξνζθνξά ηηο επηινγέο, ηελ θαηαιιειφηεηα απηψλ θαη ηηο ππνδνκέο πνπ ζα δηαζέζεη γηα ηηο ππεξεζίεο απηέο. Σν ζχζηεκα antivirus πξέπεη λα θαιχπηεη ηνπιάρηζην ρξήζηεο φισλ ησλ Οκάδσλ ππεξεζηψλ (Α & Β) ζε φιε ηελ Δπηθξάηεηα πνπ έρνπλ πξφζβαζε απφ θαη πξνο ηνπο θεληξηθνχο servers ηνπ Τπνπξγείνπ. Δπηπξφζζεηα, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθέξεη ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ εθπαίδεπζε γηα ζέκαηα δηαρείξηζεο (administration) ηνπ ινγηζκηθνχ Antivirus δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 24 σξψλ ζε νκάδα πέληε (5) αηφκσλ. Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα εγθαηαζηήζεη ή λα αλαβαζκίζεη εληφο 30 εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ηελ απαξαίηεηε ππνδνκή πξνζηαζίαο απφ ηνχο. Οη ζρεηηθέο εθπαηδεχζεηο πξέπεη λα έρνπλ νινθιεξσζεί εληφο δπν κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο κε ην Τπ.Α.Α.Σ. 2.7 Υπηπεζίερ ηλεκηπονικήρ αλληλογπαθίαρ (e-mai services). Μεηαμχ ησλ εξγαζηψλ πξνεηνηκαζίαο ηεο ζπληήξεζεο θαη ελίζρπζεο ησλ πθηζηάκελσλ ππνδνκψλ ηνπ Τπ.Α.Α.Σ ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε αληηθαηάζηαζε ηνπ ππάξρνληνο mail server (πιηθφ θαη ινγηζκηθφ) ηνπ Τπνπξγείνπ απφ άιιν ζχγρξνλν σο παξνρή ππεξεζίαο ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο. Ζ λέα ππνδνκή πνπ ζα δηαζέζεη ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα κπνξεί λα θαιχςεη ηνπιάρηζηνλ 2000 ρξήζηεο ζε φιεο ηηο Οκάδεο ππεξεζηψλ ηνπ Τπ.Α.Α.Σ (Α & Β) ζε φινπο ηνπο ρξήζηεο πνπ έρνπλ ζχλδεζε κε ην δίθηπν κε φπνην ηξφπν ζχλδεζεο. Ζ δπλαηφηεηα επέθηαζεο ηεο ππνδνκήο ρσξίο αιιαγή ηνπ πιηθνχ ή ηνπ ινγηζκηθνχ ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ηνπιάρηζηνλ επηπιένλ 1000 ρξήζηεο. Σν ινγηζκηθφ πνπ ζα πξνζθεξζεί ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη (Secure) SMTP, POP3 & IMAP4 θαη ζα πξέπεη λα παξέρεη δπλαηφηεηεο antivirus θαη antispam ειέγρνπ θαη θηιηξαξίζκαηνο. Θα κπνξεί λα εμππεξεηεί Outlook Express clients θαζψο λα δίλεη πξνζπέιαζε ζηα mails φισλ ησλ ρξεζηψλ κέζσ Web. O αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέζεη ηελ ππνδνκή θαη λα ηελ νινθιεξψζεη εληφο ηνπ Data Center ηεο Γ/λζεο Πιεξνθνξηθήο ηνπ Τπ.Α.Α.Σ. (Αραξλψλ 381). Δπηπιένλ ππνρξενχηαη λα πξαγκαηνπνηήζεη ηηο απαξαίηεηεο εξγαζίεο γηα ηε κεηαθνξά φισλ ησλ ινγαξηαζκψλ (accounts) απφ ην παιαηφ ζχζηεκα ηνπ Τπ.Α.Α.Σ. κε (Λνγηζκηθφ Netscape Mail Server πνπ ιεηηνπξγεί ζε πιαηθφξκα IBM RS/6000 κε AIX v4.3) ζην λέν δηαζέζηκν ζχζηεκα. Σν ππάξρνλ δίθηπν ηνπ Τπ.Α.Α.Σ. (θαη νη ππάξρνληεο Outlook Express clients) ζα πξέπεη λα ζπλερίζνπλ λα ιεηηνπξγνχλ ρσξίο λα απαηηεζεί θάπνηα πξνζαξκνγή ή παξακεηξνπνίεζε ζηνπο clients ζε Hardware ή Software. Δπηπξφζζεηα Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθέξεη ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ εθπαίδεπζε γηα ζέκαηα δηαρείξηζεο (administration) ηνπ ινγηζκηθνχ Mail Server δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 24 σξψλ ζε νκάδα πέληε (5) αηφκσλ. Ζ εγθαηάζηαζε θαη δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ mail server, ε κεηαθνξά ησλ ππαξρφλησλ ινγαξηαζκψλ απφ ην παιαηφ ζχζηεκα ζην λέν θαζψο θαη νη ζρεηηθέο εθπαηδεχζεηο ζα ΜΔΡΟ Β ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ

13 πξέπεη λα έρνπλ νινθιεξσζεί εληφο δπν κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο ηνπ αλαδφρνπ κε ην Τπ.Α.Α.Σ. Όιν ην θφζηνο ηεο πιήξνπο εγθαηάζηαζεο δελ επηβαξχλεη ην Τπνπξγείν επηπιένλ θαη πεξηιακβάλεηαη ζην αληίζηνηρν ηίκεκα ησλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο. 2.8 Υποσπεώζειρ ηηρ Αναθέηοςζαρ Απσήρ. Πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίμεη ην έξγν ηνπ αλαδφρνπ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζα θαηαβάιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα ηελ αληαπφθξηζή ηεο ζηα αηηήκαηα ηνπ αλαδφρνπ. Δηδηθφηεξα ε αλαζέηνπζα αξρή : Θα δηαζέζεη ηνλ αλαγθαίν ρψξν ζηέγαζεο ζην θηίξην ηεο Γ/λζεο Πιεξνθνξηθήο (Αραξλψλ 381 θαη Γεζηνχλε 2) θαη ηηο αλαγθαίεο ππνδνκέο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ νκάδσλ εξγαζίαο ηνπ αλαδφρνπ, Θα παξαδίδεη κε πξσηφθνιιν θαη εγγξάθσο φπνην πιηθφ έρεη ζηε δηάζεζή ηεο θαη είλαη αδηαβάζκεην, πξνο ελεκέξσζε ηνπ αλαδφρνπ. Ο ρξφλνο παξάδνζεο ηνπ πιηθνχ ζα θαηαβιεζεί πξνζπάζεηα απφ ηελ Τπεξεζία ψζηε λα είλαη ν ζπληνκφηεξνο δπλαηφο θαη ζε θάζε πεξίπησζε φρη κεγαιχηεξνο απφ δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηνπ αηηήκαηνο. Ο ρξφλνο απηφο εληάζζεηαη ηφζν ζηε δηάξθεηα ελεκέξσζεο ηνπ αλαδφρνπ πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ δσδεθάκελνπ ηεο ζπληήξεζεο φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσδεθάκελεο ζπληήξεζεο. Όκσο ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπιιέμεη ηα αλαγθαία εξσηήκαηα θαη αηηήκαηα θαη λα ηα θαηαζέζεη ζηελ Τπεξεζία έσο ζπλνιηθά ηξεηο θνξέο. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή ζα εμαζθαιίζεη κε ηηο φπνηεο λφκηκεο δηαδηθαζίεο πξνβιέπνληαη ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα πξφζβαζεο ζηηο εθαξκνγέο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπο. Όκσο ν ππνςήθηνο αλάδνρνο λα ιάβεη ππ' φςε ηνπ φηη σο αλάδνρνο ηνπ έξγνπ, έρεη ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε ηεο επηθνηλσλίαο κε ηνπο θαηαζθεπαζηέο ηνπ πιηθνχ θαη ηνπ ινγηζκηθνχ, ρσξίο ηελ παξέκβαζε ηνπ Τπνπξγείνπ. Σν Τπνπξγείν δε δχλαηαη κε θαλέλα λνκηθφ εξγαιείν λα επηβάιιεη ζηνπο θαηά θαηξνχο αλαδφρνπο άιισλ έξγσλ λα παξάζρνπλ ππεξεζίεο ή πιεξνθνξίεο πξνο ηνλ αλάδνρν ηνπ παξφληνο έξγνπ. ΜΔΡΟ Β ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ

14 3 Λειηοςπγική Υποζηήπιξη Hardware και System Software. 3.1 Πεπιγπαθή Κεθαλαίος 3. Σν Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, έρεη νινθιεξψζεη έλα πιέγκα έξγσλ πνπ αθνξνχλ ηελ ηερλνινγηθή ηνπ ππνδνκή. Σα έξγα κεηά ηελ πινπνίεζή ηνπο, έρνπλ ππνζηεξίμεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ επηρεηξεζηαθή ιεηηνπξγία ηνπ θαη είλαη ζε παξαγσγηθή ιεηηνπξγία αθφκα θαη ζήκεξα. Γηαβιέπνληαο ηελ αλάγθε ηεο ππνζηήξημεο, ηεο ζπληήξεζεο αιιά θαη ηεο δηαηήξεζεο ζε έλα πςειφ βαζκφ δηαζεζηκφηεηαο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ππνδνκψλ απηψλ, δεδνκέλνπ φηη νη απαηηήζεηο θαη νη αλάγθεο νινέλα θαη απμάλνληαη ζπλδπαζηηθά κε ηελ σξηκφηεηα ηνπ ρξφλνπ, ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ αλέπηπμε ηε παξνχζα δηαθήξπμε γηα ηελ επηινγή θαη αλάδεημε ηνπ πιένλ θαηάιιεινπ αλαδφρνπ γηα ηελ ζπληήξεζε, ππνζηήξημε, ηερληθή βνήζεηα θαη ππεξεζίεο ηερληθήο ππνζηήξημεο, φιεο ηεο πθηζηάκελεο ηερλνινγηθήο ππνδνκήο πνπ δηαζέηεη ζηηο Οκάδεο ππεξεζηψλ ηνπ ηχπνπ Α & Β ζηελ Αζήλα, ζην Λεθαλνπέδην Αηηηθήο θαη ζε επηιεγκέλεο ππεξεζίεο ζηελ ππφινηπε Πεξηθέξεηα κε πξνζδηνξηζκέλεο εξγαζίεο. Σν ζπγθεθξηκέλν Κεθάιαην, αθνξά ηε παξνρή απφ ηνλ αλάδνρν, ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο, ππνζηήξημεο, απνθαηάζηαζεο βιαβψλ ζε φιν ην εχξνο ηεο ηερλνινγηθήο ππνδνκήο ηνπ Τπνπξγείνπ κε δηάζεζε εμεηδηθεπκέλσλ ζηειερψλ ηνπ. Δπηπιένλ, ν αλάδνρνο ζα παξέρεη ππεξεζίεο ζπληήξεζεο, ππνζηήξημεο, απνθαηάζηαζεο βιαβψλ γηα ηνπο servers θαη ηνλ ελεξγφ εμνπιηζκφ ηνπ Τπ.Α.Α.Σ. πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζηηο θαηά ηφπνπο ππεξεζίεο ηχπν Α & Β ηεο Τπφινηπεο Διιάδαο. Ζ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ απηψλ ζα γίλεηαη κέζσ εμνπζηνδνηεκέλσλ ζπλεξγαηψλ ηνπ αλά ηελ Δπηθξάηεηα. Οη παξερφκελεο ππεξεζίεο ζα έρνπλ δηάξθεηα δψδεθα (12) κελψλ, κε δπλαηφηεηα επέθηαζεο ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 60/2007 θαη ηελ Οδεγία 2004/18/ΔΚ ( Γηθαίσκα πξναίξεζεο ) γηα ηα επφκελα δχν (2) δσδεθάκελα κε εηήζηα αλαπξνζαξκνγή ηηκήκαηνο ζην χςνο ηνπ ηξέρνληνο πιεζσξηζκνχ. Οη παξερφκελεο ππεξεζίεο απφ ηνλ αλάδνρν, έρνπλ εθαξκνγή ζε ηξία επίπεδα : Δπίπεδο 1ο : επηηφπηα ππνζηήξημε (on site support) απφ έκπεηξν θαη εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη αθνινχζσο. Σν επίπεδν απηφ ππνζηήξημεο αλαπηχζζεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν ζηηο Οκάδεο ππεξεζηψλ Α & Β ηχπνπ ζηελ Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο. Σν πξνζσπηθφ ππνζηήξημεο ηνπ επηπέδνπ απηνχ ζα είλαη απφ ηνλ αλάδνρν θαη δελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ππεξγνιάβνπο (απηνπξφζσπε εθηέιεζε). Οη ππεξεζίεο απηέο ζπκκεηέρνπλ θαη δηακνξθψλνπλ ην SLA θαη εληάζζνληαη ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο έξγνπ. Δπίπεδο 2ο : αλά θιήζε ππνζηήξημε (on call support) πνπ ζα έρεη εθαξκνγή απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ Τπνπξγείνπ πξνο ηελ Δηαηξία - Αλάδνρν ψζηε λα εθθηλήζεη δηαδηθαζία άξζεο θαη πιήξνπο απνθαηάζηαζεο βιάβεο. Σν επίπεδν απηφ ππνζηήξημεο αλαπηχζζεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν ζηηο Οκάδεο ππεξεζηψλ Α & Β ηχπνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο. Σν πξνζσπηθφ ππνζηήξημεο ηνπ επηπέδνπ απηνχ ζα είλαη απφ ηνλ αλάδνρν θαη δελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ππεξγνιάβνπο (απηνπξφζσπε εθηέιεζε). εκεηψλεηαη φηη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο γηα ηελ ππφινηπε Πεξηθέξεηα θαη γηα ηηο ππφινηπεο ππεξεζίεο (Οκάδα ππεξεζηψλ Β) δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην SLA θαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ (θφζηνο αλά θιήζε αλ θαη φηαλ πξνθχςεη). Δπίπεδο 3ο : πεξηθεξεηαθή ππνζηήξημε (peripheral support) φπνπ ν ππνςήθηνο αλάδνρνο ζα παξέρεη ππεξεζίεο ζπληήξεζεο θαη ππνζηήξημεο ζηνπο servers θαη ηνλ ελεξγφ εμνπιηζκφ δηθηχσλ ηνπ Τπ.Α.Α.Σ. ησλ ππεξεζηψλ ηεο Οκάδαο Α ηεο Τπφινηπεο Διιάδαο κε ρξήζε ελφο εμνπζηνδνηεκέλνπ παλειιαδηθνχ δηθηχνπ ζπλεξγαηψλ ηνπ πνπ ζα πιεξνί φκσο ηα πνηνηηθά θαη ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε. ΜΔΡΟ Β ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ

15 Οη ππεξεζίεο ζπληήξεζεο θαη ππνζηήξημεο, παξέρνληαη κε ηε κνξθή εγγπεκέλνπ επηπέδνπ πνηφηεηαο ππεξεζηψλ (SLA) ην νπνίν ζα πξέπεη λα αθνινπζείηαη απζηεξά θαη απνηειεζκαηηθά ελψ ζε πεξίπησζε αζηνρηψλ ή παξεθθιίζεσλ ην Τπνπξγείν δχλαηαη θαη ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα απνδέρεηαη πνηληθέο ξήηξεο φπσο πεξηγξάθνληαη ζρεηηθά. Όπσο έρεη πξναλαθεξζεί, ην ζπγθεθξηκέλν έξγν γηα ην Τπνπξγείν είλαη εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο, δηφηη πινπνηεί πνιιαπινχο ζηφρνπο ελψ αληηκεησπίδεη απνηειεζκαηηθά θαη νξηζηηθά, πξνβιεκαηηθέο δηαδηθαζίεο ηνπ παξειζφληνο θαη θαζπζηεξήζεηο απφ δπζιεηηνπξγίεο ηνπ εμνπιηζκνχ απφ έιιεηςε ελφο εληαίνπ πιαηζίνπ παξνρήο ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο αιιά θαη δηαηήξεζεο ηεο πθηζηάκελεο πιαηθφξκαο ζε ιεηηνπξγηθά θαη ηερληθά πγηή θαηάζηαζε. Με ην ζπγθεθξηκέλν έξγν, ην Τπνπξγείν ζα αλαζέζεη ζηνλ θαηαιιειφηεξν αλάδνρν, ηε ζπλνιηθή επζχλε γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο (πξνιεπηηθήο θαη επαλνξζσηηθήο) γηα ην ζχλνιν ηεο ηερλνινγηθήο ππνδνκήο ηνπ ζηηο αλάινγεο ππεξεζίεο ηνπ, φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα : ΜΔΡΟ Β ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ

16 Πίνακαρ Απαιηούμενων Τπηπεζιών Απαιηούμενη Τπηπεζία Τπεξεζίεο εγθαηάζηαζεο Αλαδφρνπ Τπεξεζίεο αλάιεςεο ζπληήξεζεο Καηαγξαθή, απνγξαθή εμνπιηζκνχ Παξνρή ππεξεζηψλ πξνζηαζίαο απφ ηνχο (antivirus services) Τπεξεζίεο ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο ( services) Τπεξεζίεο Help Desk Τπεξεζίεο system management Πξνιεπηηθή ζπληήξεζε εμνπιηζκνχ Δπαλνξζσηηθή ζπληήξεζε εμνπιηζκνχ Τπεξεζίεο ζπληήξεζεο ζηαζκψλ εξγαζίαο Τπεξεζίεο ζπληήξεζεο εμππεξεηεηψλ Τπεξεζίεο ζπληήξεζεο ινγηζκηθνχ ζπζηήκαηνο Τπεξεζίεο ζπληήξεζεο εθηππσηψλ Τπεξεζίεο πληήξεζεο ελεξγνχ εμνπιηζκνχ Ομάδα Α (ςπηπεζίερ Τποςπγείος ενηόρ Αηηικήρ) Ομάδα Α (ςπηπεζίερ Τποςπγείος ζηην ςπόλοιπη Δλλάδα) Ομάδα Β (Νομαπσιακέρ Αςηοδιοικήζειρ Νομού Αηηικήρ) Ομάδα Β (Νομαπσιακέρ & Πεπιθεπειακέρ ςπηπεζίερ ζηην ςπόλοιπη Δλλάδα) Αναθοπά ζηην Γιακήπςξη / Φάζη ηος έπγος (θηήξην Αραξλψλ 381) Παξ. 2.3 / Φάζε Α Παξ. 2.4 / Φάζε Α (θηήξην Αραξλψλ 381) Παξ. 2.5 / Φάζε Α Παξ. 2.6 / Φάζε Α Παξ / Φάζε Β Παξ. 2.7 / Φάζε Α Παξ / Φάζε Β Παξ / Φάζε Α & Β Παξ / (θηήξην Αραξλψλ 381) Φάζε Α & Β. Παξ / Φάζε Β Μφλν servers & ελεξγφο Μφλν servers & ελεξγφο εμνπιηζκφο εμνπιηζκφο Μφλν servers & ελεξγφο εμνπιηζκφο Μφλν servers & ελεξγφο εμνπιηζκφο Παξ / Φάζε Β Παξ / Φάζε Β Παξ / Φάζε Β Παξ / Φάζε Β Μφλν γηα ηνπο servers Παξ / Φάζε Β Δθηφο εμνπιηζκνχ δηαζχλδεζεο κε WAN Δθηφο εμνπιηζκνχ δηαζχλδεζεο κε WAN Παξ / Φάζε Β ΜΔΡΟ Β ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ

17 Απαιηούμενη Τπηπεζία Ομάδα Α (ςπηπεζίερ Τποςπγείος ενηόρ Αηηικήρ) Ομάδα Α (ςπηπεζίερ Τποςπγείος ζηην ςπόλοιπη Δλλάδα) Ομάδα Β (Νομαπσιακέρ Αςηοδιοικήζειρ Νομού Αηηικήρ) Ομάδα Β (Νομαπσιακέρ & Πεπιθεπειακέρ ςπηπεζίερ ζηην ςπόλοιπη Δλλάδα) Αναθοπά ζηην Γιακήπςξη / Φάζη ηος έπγος Τπεξεζίεο δηαρείξηζεο παγίσλ Παξ / Φάζε Β Τπεξεζίεο M A C Παξ / Φάζε Β Τπεξεζίεο αλαλέσζεο εμνπιηζκνχ Παξ / Φάζε Β Τπεξεζίεο Help Desk Δθαξκνγψλ Παξ. 4 & / Φάζε Β Τπεξεζίεο Δπίιπζεο πξνβιεκάησλ, δπζιεηηνπξγηψλ θηι Παξ / Φάζε Β ΜΔΡΟ Β ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ

18 Καη πεξηιακβάλεη : 1. Κεληξηθά ζπζηήκαηα ηερλνινγίαο RISC ηεο Καηαζθεπάζηξηαο Δηαηξίαο IBM 2. Τπνινγηζηηθά ζπζηήκαηα ηερλνινγίαο CISC (Intel & AMD based) ζε δηάθνξεο εθδφζεηο (Pentium 4, Xeon, Opteron) ησλ θαηαζθεπαζηξηψλ εηαηξηψλ IBM, Compaq, Hewlett Packard & Altec. 3. Λεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα ηχπνπ Unix - AIX- θαη Windows ζηηο εθδφζεηο NT, 2000 & 2003 ζηηο παξαιιαγέο Standard & Enterprise. 4. Βάζεηο Γεδνκέλσλ MS Access, Oracle 5. Πεξηβάιινληα αλάπηπμεο εθαξκνγψλ Oracle Internet Application server ζε εθδφζεηο standard & enterprise 6. Γηθηπαθά πξντφληα δηαθφξσλ ξφισλ θαη δπλαηνηήησλ (users switches,) ησλ θαηαζθεπαζηξηψλ εηαηξηψλ 3COM, Cisco. 7. Γηθηπαθά πξντφληα πξφζβαζεο (δξνκνινγεηέο) ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξίαο CISCO ζε δηάθνξεο εθδφζεηο κε ζπγθεθξηκέλα configurations. 8. Γηθηπαθά πξντφληα αζθάιεηαο ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξίαο CISCO θαηεγνξίαο Pix. 9. ηαζκνί εξγαζίαο ζε δηάθνξεο ζέζεηο κε πνιιαπινχο ξφινπο κε ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα MS Windows NT workstation, MS Windows 2000, MS Windows Me, MS Windows XP & XP Pro ησλ θαηαζθεπαζηξηψλ εηαηξηψλ IBM, Hewlett Packard, Dell, Altec, θαζψο θαη ζπζηήκαηα standard AT, ATx. 10. Δθηππσηηθέο κνλάδεο ηχπνπ line matrix ηεο εηαηξίαο ΗΒΜ. 11. Δθηππσηηθέο ζπζθεπέο ηχπνπ laser ησλ εηαηξηψλ Lexmark, Hewlett Packard, OKI. 12. Δθηππσηηθέο ζπζθεπέο ηχπνπ ink jet ησλ εηαηξηψλ Lexmark & Hewlett Packard. 13. Scanners ησλ εηαηξηψλ Agfa, Hewlett Packard ζε δηάθνξα κνληέια. 14. Δθαξκνγέο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί γηα ηελ θάιπςε ησλ επηρεηξεζηαθψλ αλαγθψλ ηνπ Τπνπξγείνπ πνπ δηαθξίλνληαη ζε a. Γηνηθεηηθν-νηθνλνκηθέο b. πζηήκαηα πιεξσκψλ Καη έρνπλ αλαπηπρζεί ζην πιαίζην παξειζφλησλ δηαγσληζκψλ απφ δηαθνξεηηθνχο αλαδφρνπο. 15. Λνγηζκηθφ πξνζηαζίαο απφ ηνχο Symantec Antivirus Corporate Edition ζε πεξηβάιινλ Microsoft Windows Server Λνγηζκηθφ ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο ( ) πνπ είλαη δχν : Netscape Mail Server for Aix θαη Microsoft Exchange server Ζ αλσηέξσ πεξηγξαθή θαη θαηεγνξηνπνίεζε, είλαη απνηέιεζκα πξνζπάζεηαο απνγξαθήο ηνπ πθηζηάκελνπ εμνπιηζκνχ, αιιά δελ είλαη ζε πιήξε έθηαζε θαη αλάιπζε ιφγσ αληηθεηκεληθψλ αδπλακηψλ. ην πιαίζην ηνπ παξφληνο έξγνπ, ν αλάδνρνο ζα αλαιάβεη θαη ηελ απνγξαθή -θαηαγξαθή ηνπ πθηζηάκελνπ εμνπιηζκνχ φισλ ησλ Οκάδσλ Τπεξεζηψλ (Α&Β) ζηελ Αηηηθή θαη ζηε ππφινηπε Πεξηθέξεηα ζην πιαίζην ηεο αλάπηπμεο ηνπ πεξηβάιινληνο δηαρείξηζεο παγίσλ (configuration management). Σν απνηέιεζκα ηεο θαηαγξαθήο απηήο ζα απνηειέζεη ην ζχλνιν ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ ζα ππνζηεξηρζεί ζηηο θαηαηφπνπο ππεξεζίεο ζχκθσλα θαη κε ηηο ηδηαίηεξεο επηζεκάλζεηο. Δπηπξφζζεηα, νη ππεξεζίεο ζπληήξεζεο πνπ ζα παξαζρεζνχλ ζα ζπκπεξηιακβάλνπλ θαη ηνπο servers θαη ηνλ ελεξγφ εμνπιηζκφ ηνπ Τπ.Α.Α.Σ. ησλ ππεξεζηψλ ησλ Οκάδσλ Α & Β ηεο Τπφινηπεο Διιάδαο κε ρξήζε ελφο εμνπζηνδνηεκέλνπ παλειιαδηθνχ δηθηχνπ ζπλεξγαηψλ ηνπ αλαδφρνπ. 3.2 Υπηπεζίερ Hardware & System Software πος ενηάζζονηαι ζηο SLA Παποσή Υπηπεζιών Εγγςημένος Επιπέδος (SLA). ην πιαίζην ηνπ παξφληνο έξγνπ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο, ηερληθήο ππνζηήξημεο, επηζηεκνληθήο βνήζεηαο θαη κεηαθνξάο ηερλνγλσζίαο ην Τπνπξγείν ζα πξνβεί ζε ζχκβαζε κε ην θαηαιιειφηεξν αλάδνρν, ζε έλα πιαίζην παξνρήο εγγπεκέλνπ επηπέδνπ (SLA). ΜΔΡΟ Β ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ

19 Βάζε απηνχ, ζα παξαθνινπζείηαη απφ ηελ ΔΠΠΔ θαη ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ (ζα νξηζζνχλ αθξηβψο θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο) ε πιεξφηεηα, ε πνηφηεηα, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ζην ζχλνιν ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο ζηε πξνζθνξά ηνπ, ππνρξεσηηθά ζα παξνπζηάζεη θαη αλαιπηηθά ζα πξνηείλεη : Πξφηππα ζπκβνιαίσλ SLA γηα θάζε επίπεδν ππνζηήξημεο, Σερληθέο, κέζνδνη θαη δηαδηθαζίεο παξαθνινχζεζεο ηνπ SLA, Σν ηξφπν επηθνηλσλίαο θαη δηαρείξηζεο πξνβιεκάησλ πνπ άπηνληαη ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ δνκψλ. Ο αλάδνρνο δελ είλαη ππνρξεσκέλνο γηα άξζε βιαβψλ ζε ηειεπηθνηλσληαθέο ππνδνκέο ηξίησλ. Δίλαη φκσο ππνρξεσκέλνο λα κεξηκλά θαη λα ζπληνλίδεη ην πάξνρν ηειεπηθνηλσληαθψλ ππνδνκψλ πξνο ηελ άξζε ησλ δπζιεηηνπξγηψλ φπνπ εληνπίδνληαη. πλεπψο ππνρξεσηηθά ζα πεξηγξάςεη ηε δηαδηθαζία επηθνηλσλίαο θαη αληηκεηψπηζεο ηέηνησλ θαηαζηάζεσλ. Σνπο κεραληζκνχο θαη ηηο δνκέο ηνπ γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ SLA, ηελ θαηαγξαθή θαη παξαθνινχζεζε ησλ αηηεκάησλ, ηελ ζπκπιεξσκαηηθή ππνδνκή ηνπ Help Desk. Σελ νξγάλσζε θαη ηελ ππνδνκή ησλ ηερληθψλ ππεξεζηψλ ηνπ θαζψο θαη ησλ δπλαηνηήησλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ βιαβψλ. ηαηηζηηθά θαη γξαθήκαηα απφ πθηζηάκελεο ππεξεζίεο ζε άιινπο θνξείο. Κάζε άιιν ζπκπιεξσκαηηθφ ζηνηρείν ην νπνίν ηεθκεξηψλεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αλαδφρνπ, γηα ην πεξηβάιινλ ηνπ Τπνπξγείνπ θαη γηα ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο Οκάδσλ Α & Β. Δπίζεο, ζε επίπεδν Παλειιαδηθήο ππνζηήξημεο, ν ππνςήθηνο αλάδνρνο ππνρξεσηηθά ζηε πξνζθνξά ηνπ ζα παξνπζηάζεη αλαιπηηθά ηνπιάρηζην: Σελ νξγάλσζε θαη δηαρείξηζε ηνπ Παλειιαδηθνχ δηθηχνπ εμνπζηνδνηεκέλσλ ζπλεξγαηψλ. Σα έξγα ηα νπνία έρεη εθηειέζεη κε ην ζπγθεθξηκέλν δίθηπν ηε ηειεπηαία πεληαεηία κε αληηθείκελν αλάινγν ή αληίζηνηρν Άιια ζηνηρεία πνπ λα ηεθκεξηψλνπλ ηελ εκπεηξία, ηελ δηαζεζηκφηεηα θαη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ Παλειιαδηθνχ δηθηχνπ ππνζηήξημεο. Ζ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο δχλαηαη λα πξνβεί ζε επηηφπηα επίζθεςε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ αλαδφρνπ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηηο ηθαλφηεηεο, ηηο δνκέο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηε πξνζθνξά. Ζ επίζθεςε ζα πξαγκαηνπνηεζεί θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο θαη έπεηηα απφ έγγξαθε εηδνπνίεζε ηνπιάρηζην πέληε (5) εκεξψλ πξηλ ηελ εκεξνκελία επίζθεςεο. ε πεξίπησζε άξλεζεο ηνπ αλαδφρνπ γηα επίζθεςε θαη επηηφπηα αμηνιφγεζε ησλ πεξηγξαθφκελσλ δνκψλ, ε πξνζθνξά ηνπ ππνςήθηνπ αλαδφρνπ ελδέρεηαη λα ραξαθηεξηζζεί αλεηιηθξηλήο θαη λα απνξξηθζεί Υπηπεζίερ Help Desk. Οη ππεξεζίεο Help Desk ζα πξέπεη λα παξέρνληαη πξνο φινπο ηνπο ρξήζηεο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ ησλ Οκάδσλ ππεξεζηψλ Α & Β γηα φιε ηελ Δπηθξάηεηα θαη ζα έρνπλ ζα ζθνπφ ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ηνπο φζνλ αθνξά ζέκαηα ηα νπνία αθνξνχλ ζηε ρξήζε ηεο πιεξνθνξηαθήο ππνδνκήο ηνπ Τπνπξγείνπ ή ηε δηεξεχλεζε ζε πξψην επίπεδν ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αλαθέξνπλ νη ρξήζηεο ηνπ Τπνπξγείνπ ζε απηφ. Δηδηθφηεξα ζα παξέρνληαη: Βνήζεηα ηειηθψλ ρξεζηψλ φζνλ αθνξά ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζε ζέκαηα Hardware, system software, Office applications θαη Καηαγξαθή θαη δξνκνιφγεζε αηηεκάησλ πξνκήζεηαο αλαισζίκσλ. Καηαγξαθή θαη δξνκνιφγεζε αηηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζε εξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εθαξκνγψλ, αλαβάζκηζεο εθαξκνγψλ Καηαγξαθή θαη δξνκνιφγεζε αηηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζε εξγαζίεο εγθαηάζηαζεο λένπ εμνπιηζκνχ, αλαβάζκηζεο εμνπιηζκνχ ή κεηαθνξάο εμνπιηζκνχ (Install Move Add Change) ζχκθσλα κε ην πίλαθα απαηηνχκελσλ ΜΔΡΟ Β ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ

20 νκάδσλ ππεξεζηψλ. To Help Desk πνπ ζα εδξεχεη ζηε Γ/λζε Πιεξνθνξηθήο Αραξλψλ 381, ζα πξέπεη λα ζηειερψλεηαη κφληκα απφ άηνκα πνπ ζα δηαζέηνπλ εκπεηξία ζε ζέκαηα πιεξνθνξηθήο θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ ζε αληίζηνηρε ζέζε. To Help Desk ζα πξέπεη λα ζηειερψλεηαη κε ην θαηάιιειν πξνζσπηθφ έηζη ψζηε λα επηηπγράλεηαη ην επηζπκεηφ SLA ελψ ζα πξέπεη λα κπνξεί λα δέρεηαη αηηήκαηα κέζσ ηειεθψλνπ, fax, & Web απφ φινπο ηνπο ρξήζηεο ηνπ Τπνπξγείνπ. Δπίζεο νη ππνδνκέο help desk εηδηθά γηα ηε πεξίπησζε κέζσ Web ζα είλαη ζε ζέζε λα ππνζηεξίμεη πεξηζζφηεξνπο απφ ρξήζηεο, κε απνηέιεζκα αλ απαηηείηαη λα πξνζθεξζνχλ νη αλαγθαίεο άδεηεο ρξήζεο ηεο πιαηθφξκαο help desk. Σν σξάξην ιεηηνπξγίαο ηνπ Help Desk ζα είλαη ην ίδην κε ην επίζεκν σξάξην ιεηηνπξγίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ Οη ππνδνκέο (πιελ ησλ θηηξηαθψλ) πνπ είλαη απαξαίηεηεο πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγεί απνδνηηθά ην Help Desk ζα είλαη ηδηνθηεζία ηνπ Αλαδφρνπ. Οη αλαθνξέο πνπ ζα παξέρνληαη απφ ην Help Desk πεξηιακβάλνπλ εκεξήζηεο θαη κεληαίεο αλαθνξέο ζπκβάλησλ ζηα Help Desk αλά θαηεγνξία πξνβιήκαηνο θαη πιήξε θαηαγξαθή ησλ πεξηζηαηηθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζε απηφ απφ ηνπο ρξήζηεο ηνπ Τπνπξγείνπ. Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο ζηε ηερληθή πξνζθνξά ηνπ λα πεξηγξάςεη κε αθξίβεηα θαη πιεξφηεηα : 1. ηε πξνηεηλφκελε πιαηθφξκα help desk θαη ζε πνηεο αληίζηνηρεο εγθαηαζηάζεηο ηε ρξεζηκνπνηεί, 2. λα εκθαλίζεη ζηαηηζηηθά απνηειέζκαηα απφ πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο, 3. λα πεξηγξάςεη αλαιπηηθά ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο ξνέο εξγαζίαο (workflows) πνπ εθαξκφδεη θαη πνπ ζα εθαξκφζεη ζηελ πεξίπησζε πνπ θιεζεί σο αλάδνρνο λα πινπνηήζεη ην Help Desk ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο έξγνπ Υπηπεζίερ Systems Management. Με ηηο ππεξεζίεο Systems Management ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ ζα αλαζέζεη ηε δηαρείξηζε ησλ θεληξηθψλ ζπζηεκάησλ ζε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεί ηα θεληξηθά ζπζηήκαηα ζηε κεγαιχηεξε δπλαηή ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη κεξηθέο απφ ηηο ππεξεζίεο πνπ εληάζζνληαη ζηηο ππεξεζίεο systems management. Proactive service. Με ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ θαηάιιεινπ ινγηζκηθνχ (φπνπ απηφ είλαη εθηθηφ) ζα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο κεραληθνχο πνπ ζα επηβιέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ θεληξηθψλ ζπζηεκάησλ λα πξνβαίλνπλ ζε επαλνξζσηηθέο ελέξγεηεο απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο πξηλ απηή ζπκβεί θαη θαηαζηήζεη ην ζχζηεκα αλελεξγφ. Capacity Planning. Παξαθνινπζνχληαη φιεο νη θξίζηκεο παξάκεηξνη ησλ θεληξηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηε δπλαηφηεηά ηνπο λα αληεπεμέιζνπλ ζηνλ φγθν ησλ δεδνκέλσλ πνπ επεμεξγάδνληαη θαη εμάγνληαη ζπκπεξάζκαηα γηα ηε κειινληηθή ηνπο ιεηηνπξγηθή δπλαηφηεηα. Κξίζηκεο παξάκεηξνη πνπ παξαθνινπζνχληαη θαη επεξεάδνπλ ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ είλαη ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά νη αθφινπζεο: ν Storage utilization ν CPU utilization ν Memory Utilization ν Bandwidth Utilization Ζ ππεξεζία systems management ζα παξέρεηαη ζηνπο ρψξνπο ηνπ Τπνπξγείνπ θαη εηδηθφηεξα ζηελ Αζήλα (Αραξλψλ 381 Γ/λζε Πιεξνθνξηθήο) απφ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ θαηά ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη ζα απαζρνιεί θαη' ειάρηζηνλ δχν (2) άηνκα αλά εκέξα. Δπεηδή ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ έρεη εγθαηαζηήζεη θαη ιεηηνπξγεί κία ζεηξά απφ εξγαιεία δηαρείξηζεο ηνπ δηθηχνπ θαη ησλ ζπζηεκάησλ ηνπ, ζεσξείηαη απαξαίηεηε ΜΔΡΟ Β ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ

21 ε αμηνπνίεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ππαξρνπζψλ ππνδνκψλ δηαρείξηζεο απφ ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν. Πεξηιακβάλεη εβδνκαδηαίεο θαη κεληαίεο αλαθνξέο ζπκβάλησλ ζηα θεληξηθά ζπζηήκαηα φπσο επίζεο θαη αλαθνξέο ρξήζεο θαη ζηαηηζηηθψλ ησλ θεληξηθψλ ζπζηεκάησλ Παποσή Υπηπεζιών Σςνηήπηζηρ Εξοπλιζμού Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ απνηειεί ε παξνρή ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο ησλ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ. Βαζηθνί άμνλεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ είλαη νη αθφινπζνη: Ζ πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλνο ζηηο δηεπζχλζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ (Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ ζηελ Αηηηθή Οκάδα Α ζχκθσλα κε ην πίλαθα απαηηνχκελσλ ππεξεζηψλ) απφ ηνλ αλάδνρν ρσξίο ηελ κεζνιάβεζε ππεξγνιάβσλ (απηνπξφζσπε εθηέιεζε). Ζ επαλνξζσηηθή ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλνο ζηηο δηεπζχλζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ (Οκάδα Α & Β ζην Ννκφ Αηηηθήο θαη Οκάδα Β ζηε πεξηθέξεηα κφλν γηα ηνπο servers θαη ηνλ ελεξγφ εμνπιηζκφ ζχκθσλα θαη κε ηνλ πίλαθα απαηηνχκελσλ ππεξεζίσλ) βάζε πξνδηαγεγξακκέλσλ ρξφλσλ απφθξηζεο θαη απνθαηάζηαζεο φπσο απηνί πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά αθνινχζσο. Ζ επαλνξζσηηθή ζπληήξεζε ησλ servers θαη ηνπ ελεξγνχ εμνπιηζκνχ ηνπ Τπ.Α.Α.Σ. πνπ βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλνο ζηηο θαηά ηφπνπο ππεξεζίεο ηεο Τπφινηπεο Διιάδαο βάζε πξνδηαγεγξακκέλσλ ρξφλσλ απφθξηζεο θαη απνθαηάζηαζεο φπσο απηνί πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά αθνινχζσο. ηνλ ελεξγφ εμνπιηζκφ δε πεξηιακβάλεηαη ν ηειεπηθνηλσληαθφο εμνπιηζκφο, απηφο δειαδή ηεο ζχλδεζεο κε WAN. Ζ παξνρή γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζπληήξεζεο ππεξεζηψλ ζσξάθηζεο ηεο πιεξνθνξηαθήο ππνδνκήο ηνπ Τπνπξγείνπ απφ ηνχο (ζην ζχλνιν ησλ ρξεζηψλ) Ζ παξνρή ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο ( mail services) ηνπ Τπνπξγείνπ ψζηε λα θαιχπηνληαη κε ηελ ππεξεζία απηή ην ζχλνιν ησλ ρξεζηψλ. Ζ παξνρή ππεξεζηψλ configuration management γηα ηνλ ππφ ζπληήξεζε εμνπιηζκφ πνπ βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλνο ζηηο δηεπζχλζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ (Οκάδα ππεξεζηψλ Α & Β) Ζ παξνρή ππεξεζηψλ ηειεθσληθήο ππνζηήξημεο ηειηθψλ ρξεζηψλ (End User Help Desk) κε ζθνπφ ηελ ηαρχηεξε εμππεξέηεζε ησλ ρξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ θαη ηελ ηαρχηεξε δηάγλσζε θαη επίιπζε ηπρψλ πξνβιεκάησλ (γηα ην ζχλνιν ησλ ρξεζηψλ). Ζ παξνρή ππεξεζηψλ δεπηεξνβάζκηαο ππνζηήξημεο ηεο ιεηηνπξγίαο ζε κφληκε βάζε ησλ θεληξηθψλ ππνδνκψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ πνπ πεξηιακβάλεη ηα θεληξηθά ζπζηήκαηα θαη ηελ δηθηπαθή ππνδνκή ηνπ κε παξνπζία on site outsourcing εμεηδηθεπκέλσλ κεραληθψλ θαη ηερληθψλ ηνπ αλαδφρνπ (Οκάδα Α, ππεξεζίεο Τπνπξγείνπ εληφο Αηηηθήο). Ζ πινπνίεζε ππεξεζηψλ MAC (Move Add Change) (Οκάδα Α, ππεξεζίεο Τπνπξγείνπ εληφο Αηηηθήο) βάζε πξνδηαγεγξακκέλσλ ρξφλσλ πινπνίεζεο φπσο απηνί πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά. πλνπηηθά νη άμνλεο βειηίσζεο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο είλαη νη εμήο: Τςειφηεξε δηαζεζηκφηεηα ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ, κε ζπλέπεηα ηελ ηαρχηεηα εμππεξέηεζεο ηφζν εζσηεξηθά ησλ ζηειερψλ φζν θαη ησλ πνιηηψλ, ΜΔΡΟ Β ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Σο δίκηςο «ύδεςξιρ» ωρ επγαλείο βεληίωζερ ηερ λειηοςπγίαρ ηερ Γιοίκεζερ. Η πποζαπμογή ηων Γεμοζίων Τπεπεζιών.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗ ΓΓEΔ-ΓΓMΔ

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗ ΓΓEΔ-ΓΓMΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗ ΓΓEΔ-ΓΓMΔ ελίδα από 44 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΟΗΜΗΟ... 3 Άρθρο.

Διαβάστε περισσότερα

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Οκάδα γηα ηελ Σερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη ηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο «Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

"ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΤΡΜΑΣΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΞΔΝΑΓΗΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΧΝ ΜΔΧ ΦΟΡΗΣΧΝ ΤΚΔΤΧΝ ΣΟ ΓΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ"

ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΤΡΜΑΣΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΞΔΝΑΓΗΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΧΝ ΜΔΧ ΦΟΡΗΣΧΝ ΤΚΔΤΧΝ ΣΟ ΓΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ @ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ» ΕΡΓΟ: ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΤΡΜΑΣΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληπωμένη αξιοποίηση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση των πληπουοπιακών συστημάτων που υλοποιούνται από τον δημόσιο τομέα

Ολοκληπωμένη αξιοποίηση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση των πληπουοπιακών συστημάτων που υλοποιούνται από τον δημόσιο τομέα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG) http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ Σαρ.Γ/λζε: Ζξψσλ Πνιπηερλείνπ 9 Αζήλα, 20/01/2014 Σαρ.Κωδ. : 15780 Εσγξάθνπ Αξηζ. Πξση.: 1078 Πιεξνθνξίεο: θα Κνιίληδα Γήκεηξα, θα Αλαζηαζίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Αποδεληίωζη Δημόζιαρ Διαβούλεςζηρ

Αποδεληίωζη Δημόζιαρ Διαβούλεςζηρ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ» Αποδεληίωζη Δημόζιαρ Διαβούλεςζηρ για ηην Ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα έργα Περιφέρειας Αττικής για τη Ψηφιακή ύγκλιση

Προτεινόμενα έργα Περιφέρειας Αττικής για τη Ψηφιακή ύγκλιση ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ Προτεινόμενα έργα Περιφέρειας Αττικής για τη Ψηφιακή ύγκλιση Νίκοσ Ανδρουλακάκησ Εντεταλμένοσ Περιφερειακόσ Σύμβουλοσ Ηλεκτρονικήσ Διακυβέρνηςησ & Διαφάνειασ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΔΙΑΓΧΓΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

πλνπηηθά ζηνηρεία Σεχρνπο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ 4 πληνκνγξαθίεο - γεληθά 5 A ΚΔΟΝΠ: ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ ΘΑΗ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΔΟΓΝ 7 A.1 θνπνί θαη ζηφρνη Έξγνπ 7

πλνπηηθά ζηνηρεία Σεχρνπο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ 4 πληνκνγξαθίεο - γεληθά 5 A ΚΔΟΝΠ: ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ ΘΑΗ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΔΟΓΝ 7 A.1 θνπνί θαη ζηφρνη Έξγνπ 7 Σεχρνο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ «Πξνκήζεηα θαη Δγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ θαη αδεηψλ ρξήζεο ινγηζκηθνχ ζπζηεκάησλ θαη βάζεσλ δεδνκέλσλ πξνο εμππεξέηεζε ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Πιεξνθνξηψλ Schengen Γεχηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΘΕΗ Ε ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΚΣΤΠΩΣΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΕΠΣΑΕΣΗ (7) ΤΝΣΗΡΗΗ.

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΘΕΗ Ε ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΚΣΤΠΩΣΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΕΠΣΑΕΣΗ (7) ΤΝΣΗΡΗΗ. ΔΗΜΟΙΑ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ Α.Ε. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΛΙΚΟΤ ΚΑΤΙΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ ΣΟΤΡΝΑΡΗ 55, 104 32 ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ : 6 2 1 9 1 3 HMEΡOMHNIA : 23.10.09 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ : N 1 HMEΡΟΜΗΝΙΑ : 30.10.09 ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΙΩΝ ΔΡΔΤΝΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΙΩΝ ΔΡΔΤΝΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΙΩΝ ΔΡΔΤΝΑ Θέκα: Ξαξνρή δηεπθξηλήζεσλ γηα ηνλ Γηεζλή Αλνηθηφ Γηαγσληζκφ γηα ην Έξγν «Ρν Τεθηαθφ Άικα ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Ξαηξψλ: Ζιεθηξνληθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ

ΔΠΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ» ΔΠΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΝΧΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Αθήνα,./../2011 Απιθμ.Ππωη.:. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ - ΦΟΡΔΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΔΣΝΠ ΞΟΝΘΖΟΜΖΠ 1/2011 ΑΛΝΗΘΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ

ΡΔΣΝΠ ΞΟΝΘΖΟΜΖΠ 1/2011 ΑΛΝΗΘΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΜΥΡΔΟΗΘΥΛ ΔΗΓΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΑΜΗΝΞΝΗΖΠΖΠ ΓΗΔΘΛΥΛ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΥΛ ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΠΛΡΝΛΗΠΚΝ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΗΘΥΛ ΘΑΗ ΔΞΔΛΓΡΗΘΥΛ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΥΛ Βαζ. ΠνθΫαο 1, 106 71, ΑζΪλα

Διαβάστε περισσότερα

Γηαθήξπμε Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν «.Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Αξραηνινγηθνχ Κηεκαηνινγίνπ» Μέξνο Γ: Τπνδείγκαηα θαη Πίλαθεο πκκφξθσζεο

Γηαθήξπμε Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν «.Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Αξραηνινγηθνχ Κηεκαηνινγίνπ» Μέξνο Γ: Τπνδείγκαηα θαη Πίλαθεο πκκφξθσζεο ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν «ΟινθιεξσκΫλν Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα Αξραηνινγηθνύ Κηεκαηνινγένπ» (εληαία δηαθήξπμε γηα ην θπζηθφ αληηθείκελν ησλ ππνέξγσλ 2 θαη 5 ηνπ εγθεθξηκέλνπ Σερληθνχ Γειηίνπ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ (E-GOVERNMENT) ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΣΖΝ Δ.Δ. (Καλνληζηηθέο Ρπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡ. ΠΡΟΔΓΡΟΤ Πεηξαηάο: 29-07-2011

ΓΡ. ΠΡΟΔΓΡΟΤ Πεηξαηάο: 29-07-2011 Ο Ι Κ Ο Ν Α Τ Σ Ο Τ ΓΡ. ΠΡΟΔΓΡΟΤ Πεηξαηάο: 29-07-2011 Σειέθσλν:210-42 97 850 Φαμ:210-42 97 915 Email : grafeio_proedrou@oikosnautou.gr ΘΔΜΑ : Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε Γηα ην έξγν «Αλαβάζκηζε, Απινχζηεπζε θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ ΒΔΛΣΗΣΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Δ ΤΓΚΡΗΖ ΜΔ ΑΝΣΗΣΟΗΥΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίζιο και πποηάζειρ για ηην ανάπηςξη ζςνεπγαζιών: Σςμππάξειρ Γημοζίος και Ιδιωηικού Τομέα

Πλαίζιο και πποηάζειρ για ηην ανάπηςξη ζςνεπγαζιών: Σςμππάξειρ Γημοζίος και Ιδιωηικού Τομέα ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δπγαζηήπιο Βιομησανικήρ και Δνεπγειακήρ Οικονομίαρ Ομάδα για ηην Τεσνολογική, Οικονομική και Σηπαηηγική Ανάλςζη ηηρ Κοινωνίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ Πλαίζιο και πποηάζειρ για ηην ανάπηςξη

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Δργασίας Ιδ3. FTTX (Fiber to the Home Fiber to the Building) ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ 1 ΚΔΙΜΔΝΟ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ

Ομάδα Δργασίας Ιδ3. FTTX (Fiber to the Home Fiber to the Building) ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ 1 ΚΔΙΜΔΝΟ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ Ομάδα Δργασίας Ιδ3 FTTX (Fiber to the Home Fiber to the Building) ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ 1 ΚΔΙΜΔΝΟ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ Σπληνληζηέο: Αιέμαλδξνο Καιφμπινο Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ, Θεφδσξνο Καξνχλνο Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν,

Διαβάστε περισσότερα

«ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ e Trikala»

«ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ e Trikala» Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηαθψλ & Δπηθνηλσληαθψλ πζηεκάησλ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ Καηεχζπλζε: «Γηνίθεζε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ» «ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 25 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 2.1. Διζαγυγή ζηα Logistics Οη εμειίμεηο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ζην επηρεηξεκαηηθφ ηνπίν έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο θνζκνγνληθέο, θηι., δηφηη έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΑ ΣΔΛΔΥΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ EXECUTIVE MBA ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΓΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΔΤΣΤΥΙΑ Δπηβιέπνπζα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση για τη Δημιουργία Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης

Πρόταση για τη Δημιουργία Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης 2010 Πρόταση για τη Δημιουργία Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης Δ. ΜΑΡΓΑΡΟΠΟΤΛΟΤ 72 546 29 ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΗΛ. +30 2310 225.815 FAX. +30 2310 721.266 ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΟΤ 28 106 82 ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ. +30 210 689.7709

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Η εξ αποστάσεως εργασία ως ευέλικτη μορφή. απασχόλησης στην Κοινωνία της. Πληροφορίας»

ΘΕΜΑ: «Η εξ αποστάσεως εργασία ως ευέλικτη μορφή. απασχόλησης στην Κοινωνία της. Πληροφορίας» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΕ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΕΜΑ: «Η εξ αποστάσεως εργασία ως ευέλικτη μορφή απασχόλησης στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ. Ρφδνο, 21/10/2014 Αξ. Πξση.: 8920

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ. Ρφδνο, 21/10/2014 Αξ. Πξση.: 8920 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔNΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ 4 η ΔΦΟΡΔΗΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΩΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ Ρφδνο, 21/10/2014 Αξ. Πξση.: 8920 ΤΜΒΑΖ ΓΗΑ ΣΖΝ «Ππομήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Δθαπμογή ςζηήμαηορ Ηλεκηπονικήρ Γιασείπιζηρ Πελαηειακών σέζεων (CRM) ζηην εηαιπεία Staff- Jeans & Co

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Δθαπμογή ςζηήμαηορ Ηλεκηπονικήρ Γιασείπιζηρ Πελαηειακών σέζεων (CRM) ζηην εηαιπεία Staff- Jeans & Co ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Δθαπμογή ςζηήμαηορ Ηλεκηπονικήρ Γιασείπιζηρ Πελαηειακών σέζεων (CRM) ζηην εηαιπεία Staff- Jeans & Co Υοιτήτρια: Αρβανιτίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΨΝ ΠΟΤΔΨΝ ΣΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ. Διπλωματική Εργαςία

ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΨΝ ΠΟΤΔΨΝ ΣΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ. Διπλωματική Εργαςία ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΨΝ ΠΟΤΔΨΝ ΣΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ Διπλωματική Εργαςία «ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΣΕΦΝΙΚΨΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Ε ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΔΙΑΥΟΡΨΝ ΦΨΡΨΝ & Η ΠΡΟΚΛΗΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Σα θχξηα ζηνηρεία ηεο πθηζηάκελεο πνιηηηθήο ηεο Δ.Δ. γηα ηελ πγεία ησλ. δψσλ θαηαξηίζηεθαλ θαηά θχξην ιφγν ην δηάζηεκα 1986-1995, φηαλ αθφκε ε

Σα θχξηα ζηνηρεία ηεο πθηζηάκελεο πνιηηηθήο ηεο Δ.Δ. γηα ηελ πγεία ησλ. δψσλ θαηαξηίζηεθαλ θαηά θχξην ιφγν ην δηάζηεκα 1986-1995, φηαλ αθφκε ε ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1. ΔΙΑΓΩΓΗ 1.1. Δηζαγσγή-θνπφο κειέηεο Σα θχξηα ζηνηρεία ηεο πθηζηάκελεο πνιηηηθήο ηεο Δ.Δ. γηα ηελ πγεία ησλ δψσλ θαηαξηίζηεθαλ θαηά θχξην ιφγν ην δηάζηεκα 1986-1995, φηαλ αθφκε ε Κνηλφηεηα απνηεινχληαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ Α.Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΒΟΣΑΝΖ ΜΑΡΗΑ ΖΛΗΑΓΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ θ. ΦΧΛΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ»

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα