ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 231 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ: ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 231 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ: ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ"

Transcript

1 ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 231 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ: ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Δοµή και λειτουργία του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου Ίδρυση, καταστατικό και έδρα Ίδρυση Το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (στη συνέχεια «Δ.Ν.Τ.») είναι ένας διεθνής οικονοµικός οργανισµός που εντάσσεται στην οµάδα των εξειδικευµένων οργανισµών του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών 277. Ιδρύθηκε βάσει διεθνούς συνθήκης το 1945 µε κύρια αποστολή τη διαχείριση του µεταπολεµικού διεθνούς νοµισµατικού συστήµατος, τη διασφάλιση της τήρησης πειθαρχίας από τα κράτη µέλη του κατά την άσκηση της νοµισµατικής και συναλλαγµατικής τους πολιτικής, και τη χρηµατοδοτική ενίσχυση των κρατών µελών του που αντιµετωπίζουν προβλήµατα στο ισοζύγιο πληρωµών τους 278. Το Δ.Ν.Τ. είναι διεθνής νοµισµατικός οργανισµός, ταυτόχρονα όµως αναλαµβάνει πρωτοβουλίες για τη µείωση των ανισορροπιών που εµφανίζονται στις οικονοµίες των κρατών µελών του, κυρίως δε των οικονοµικά ασθενεστέρων, µε στόχο την πρόληψη διεθνών κρίσεων. Το Δ.Ν.Τ. άρχισε να λειτουργεί την 1η Μαρτίου Είχαν προηγηθεί η ιδρυτική συνάντηση του Συµβουλίου Διοικητών (τον Μάρτιο του 1946), ο διορισµός και η εκλογή (κατά περίπτωση) των µελών του Εκτελεστικού Συµβου- 277 Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται δεκαπέντε (15) διεθνείς οργανισµοί που συνδέονται µε τον Ο.Η.Ε. µέσω ειδικών συµφωνιών και η δραστηριότητα των οποίων καλύπτει ένα ευρύτατο φάσµα θεµατικών αντικειµένων (νοµισµατικές σχέσεις, οικονοµική ανάπτυξη, αγροτική πολιτική, εκπαίδευση, υγεία, τηλεπικοινωνίες, µετεωρολογία). 278 Το ισοζύγιο πληρωµών ενός κράτους είναι µια λογιστική κατάσταση στην οποία απεικονίζονται οι οικονοµικές συναλλαγές τις οποίες πραγµατοποιούν οι κάτοικοί του µε αλλοδαπούς κατοίκους κατά τη διάρκεια µίας ορισµένης χρονικής περιόδου (συνήθως ενός έτους). Η εν λόγω λογιστική κατάσταση αναλύεται σε τρεις (3) επιµέρους λογαριασµούς: το εµπορικό ισοζύγιο, στο οποίο παρακολουθούνται εισαγωγές και εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών, το ισοζύγιο αδήλων, όπου απεικονίζονται οι άδηλοι πόροι και οι άδηλες πληρωµές, και το λογαριασµό κίνησης κεφαλαίων, όπου παρακολουθούνται οι χρηµατοπιστωτικής φύσεως απαιτήσεις και υποχρεώσεις ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα. Το λογιστικό άθροισµα του εµπορικού ισοζυγίου και του ισοζυγίου αδήλων συνιστά το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών.

2 232 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ λίου (τον Μάϊο του 1946), και η πρώτη κοινή ετήσια σύνοδος του Συµβουλίου Διοικητών του Δ.Ν.Τ. και της Διεθνούς Τράπεζας (τον Σεπτέµβριο του 1946) Καταστατικό Το περιεχόµενο των Άρθρων Συµφωνίας (Articles of Agreement) του Δ.Ν.Τ., δηλαδή του καταστατικού του, διαµορφώθηκε παράλληλα µε εκείνο του καταστατικού της Παγκόσµιας Τράπεζας κατά τη διάρκεια της Νοµισµατικής και Χρη- µατοπιστωτικής Συνδιάσκεψης (Monetary and Financial Conference) των Ηνω- µένων Εθνών, η οποία έλαβε χώρα τον Ιούλιο του 1944 στο Bretton Woods της Πολιτείας του New Hampshire των Η.Π.Α. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο οι δύο διεθνείς οργανισµοί αποκαλούνται «οργανισµοί του Bretton Woods». Τα Άρθρα Συµφωνίας τέθηκαν σε ισχύ στις 27 Δεκεµβρίου 1945 µε την υπογραφή τους από τις κυβερνήσεις 29 από τα 44 αρχικά κράτη µέλη του οργανισµού που αντιπροσώπευαν το 80% των συνολικών µεριδίων των κρατών µελών. Στα αρχικά µέλη του Δ.Ν.Τ. δεν περιλαµβάνονται δύο από τα µεγαλύτερα σήµερα, από άποψη µεριδίων συµµετοχής (quotas), κράτη µέλη του οργανισµού, η Γερµανία και η Ιαπωνία, τα οποία έγιναν µέλη τον Αύγουστο του Για την τροποποίηση διατάξεων των Άρθρων Συµφωνίας απαιτείται κατά κανόνα η αποδοχή της από τα τρία πέµπτα (3/5) των κρατών µελών που αντιπροσωπεύουν το 85% των δικαιωµάτων ψήφου 279. Κατ εξαίρεση, η τροποποίηση των τριών (3) µείζονος σηµασίας διατάξεων που παρατίθενται στο άρθρο XXVIII (παρ. β) προϋποθέτει οµόφωνη αποδοχή. Μέχρι τον Αύγουστο του 2005, τα Άρθρα Συµφωνίας είχαν τροποποιηθεί τρεις φορές: τον Ιούλιο του 1969, ώστε να καταστεί δυνατή η καθιέρωση των ειδικών τραβηκτικών δικαιωµάτων (βλέπε κατωτέρω, υπό ), τον Απρίλιο του 1978, όταν καταργήθηκε και τυπικά το σύστηµα σταθερών συναλλαγµατικών ισοτιµιών και καθιερώθηκε η αρµοδιότητα του Δ.Ν.Τ. να παρακολουθεί τη συναλλαγµατική πολιτική των κρατών µελών του στο πλαίσιο λειτουργίας του νέου διεθνούς συστήµατος κυµαινοµένων συναλλαγµατικών ισοτιµιών (βλέπε κατωτέρω, υπό ), και το Νοέµβριο του 1992, ώστε να διευρυνθεί το φάσµα των κυρώσεων που δικαιούται να επιβάλλει το Δ.Ν.Τ. σε όσα κράτη µέλη δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους έναντι του οργανισµού (τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου XXVI, τµήµα 2, παρ. α και β). 279 Άρθρα Συµφωνίας (1992), άρθρο XXVIII (παρ. α).

3 ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Έδρα Η έδρα του Δ.Ν.Τ. πρέπει να είναι εγκατεστηµένη στο κράτος µέλος µε το µεγαλύτερο µερίδιο (quota) στο Δ.Ν.Τ., ενώ γραφεία αντιπροσωπείας και υποκαταστήµατά του επιτρέπεται να ιδρύονται στην επικράτεια και άλλων κρατών µελών 280. Λαµβανοµένου υπόψη του γεγονότος ότι από την έναρξη της λειτουργίας του Δ.Ν.Τ. την ιδιότητα αυτή πληρούν διαρκώς οι Η.Π.Α., ο οργανισµός εδρεύει από το 1945 στην πόλη της Ουάσινγκτον, πρωτεύουσα των Η.Π.Α Μέλη Την ιδιότητα του µέλους του Δ.Ν.Τ. µπορεί να αποκτήσει κάθε κράτος που δεσµεύεται να αναλάβει τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στα Άρθρα Συµφωνίας και τις κανονιστικού περιεχοµένου πράξεις που εκδίδουν τα όργανα του Δ.Ν.Τ., και όχι εξαρτηµένες ή ανεξάρτητες διοικητικές αρχές (π.χ., κεντρικές τράπεζες) 281. Τον Αύγουστο του 2005 ο αριθµός των κρατών µελών του Δ.Ν.Τ. ανερχόταν σε 184. Λόγω του σηµαντικού ρόλου που διαδραµατίζει στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα µε την έναρξη του τρίτου σταδίου της Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης (καθώς είναι ο φορέας στον οποίο έχει ανατεθεί η χάραξη και εφαρµογή της ενιαίας νοµισµατικής πολιτικής και η άσκηση της ενιαίας συναλλαγµατικής πολιτικής της Κοινότητας), στην ΕΚΤ έχει αποδοθεί από το 1999 το καθεστώς του παρατηρητή στο Δ.Ν.Τ. Η απόφαση για την ένταξη ενός κράτους στο Δ.Ν.Τ. λαµβάνεται από το Συµβούλιο Διοικητών, το οποίο δικαιούται να θέτει σχετικά όρους βασισµένους σε αρχές συνεπείς µε εκείνες που εφαρµόζονται στα υφιστάµενα κράτη µέλη 282. Τα κράτη µέλη έχουν δικαίωµα να αποχωρήσουν από το Δ.Ν.Τ. µε την υποβολή γραπτής ειδοποίησης 283. Αντίστοιχα, το Δ.Ν.Τ. έχει το δικαίωµα να υποχρεώσει ένα κράτος µέλος σε αποχώρηση, εφόσον δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του σύµφωνα µε τη διαδικασία που καθορίζεται στα Άρθρα Συµφωνίας 284. Η σχετική απόφαση του Δ.Ν.Τ. λαµβάνεται από το Συµβούλιο Διοικητών µε πλειοψηφία Διοικητών που αντιπροσωπεύουν το 85% των συνολικών ψήφων. 280 Ibid, άρθρο ΧΙΙΙ, τµήµα Ibid, άρθρο ΙΙ. 282 Ibid, άρθρο ΙΙ, τµήµα Ibid, άρθρο XXVI, τµήµα Ibid, άρθρο XXVI, τµήµα 2.

4 234 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ Όργανα και Επιτροπές Συνολική θεώρηση Τα καταστατικά όργανα του Δ.Ν.Τ. είναι πέντε (5) 285 : το Συµβούλιο Διοικητών (Board of Directors, κατωτέρω, υπό ), το Εκτελεστικό Συµβούλιο (Executive Board, υπό ), ο Διευθύνων Σύµβουλος (Executive Director, υπό ), το προσωπικό (staff), και το Συµβούλιο (Council) 286, το οποίο µέχρι τον Αύγουστο του 2005 δεν είχε συσταθεί. Στα Άρθρα Συµφωνίας προβλέπεται επίσης η Επιτροπή για την Ερµηνεία του Συµβουλίου Διοικητών (Committee on the Interpretation of the Board of Governors) 287, η οποία επίσης δεν έχει συσταθεί ακόµα. Επιπλέον, το Συµβούλιο Διοικητών και το Εκτελεστικό Συµβούλιο έχουν την εξουσία να προβαίνουν στη σύσταση και άλλων επιτροπών, εφόσον τις κρίνουν αναγκαίες για την εκπλήρωση των σκοπών του Δ.Ν.Τ Στο πλαίσιο αυτό έχουν συσταθεί και λειτουργούν: η Διεθνής Νοµισµατική και Χρηµατοπιστωτική Επιτροπή (International Monetary and Financial Committee, κατωτέρω, υπό ), και η Επιτροπή Ανάπτυξης (Development Committee, υπό ) Το Συµβούλιο Διοικητών Το Συµβούλιο Διοικητών είναι το ανώτατο όργανο του Δ.Ν.Τ. και έχει τεκ- µήριο αρµοδιότητας για όλα τα θέµατα που αφορούν τη λειτουργία του 289. Στη σύνθεσή του µετέχουν ανά δύο εκπρόσωποι των κρατών µελών, από τους οποίους ο ένας διορίζεται Διοικητής και ο άλλος Αναπληρωτής του 290. Τα κράτη µέλη είθισται να εκπροσωπούνται στο όργανο από τον Υπουργό Εθνικής Οικονοµίας και τον Διοικητή της κεντρικής τους τράπεζας. 285 Ibid, άρθρο ΧΙΙ, τµήµα Ibid, Προσάρτηµα Δ. 287 Ibid, άρθρο ΧΧΙΧ, παρ. β. 288 Ibid, άρθρο ΧΙΙ, τµήµα 2, παρ. ι. 289 Ιbid, άρθρο ΧΙΙ, τµήµα 2, παρ. α, α εδάφιο. 290 Ibid, άρθρο ΧΙΙ, τµήµα 2, παρ. α, β εδάφιο.

5 ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 235 Το Συµβούλιο Διοικητών συνεδριάζει µία φορά τον χρόνο περί τα τέλη Σεπτεµβρίου. Κατά τη διάρκεια της συνόδου του, η οποία διεξάγεται ταυτόχρονα µε εκείνη του Συµβουλίου Διοικητών της Παγκόσµιας Τράπεζας: λαµβάνει χώρα η εκλογή και η ανανέωση της θητείας των µελών του Εκτελεστικού Συµβουλίου, λαµβάνονται αποφάσεις για όλα τα θέµατα της αρµοδιότητάς του για τα οποία δεν έχει εκχωρηθεί η εξουσία στο Εκτελεστικό Συµβούλιο 291 (όπως η ένταξη και αποβολή κρατών, καθώς και η αναθεώρηση των µεριδίων των κρατών µελών), και συζητούνται όλα τα µείζονος σηµασίας θέµατα που αφορούν το διεθνές νοµισµατικό και χρηµατοπιστωτικό σύστηµα και την κατάσταση των οικονοµικά αναπτυσσοµένων χωρών χαµηλού εισοδήµατος (που είναι οι βασικοί αποδέκτες της χρηµατοδοτικής ενίσχυσης που χορηγεί το Δ.Ν.Τ.), καθώς και εκείνων που είναι εκτεθειµένα σε κρίσεις Το Εκτελεστικό Συµβούλιο Στη σύνθεση του Εκτελεστικού Συµβουλίου µετέχουν ο Διευθύνων Σύµβουλος (ο οποίος προεδρεύει) και οι Εκτελεστικοί Διευθυντές του Δ.Ν.Τ., ο αριθµός των οποίων δεν επιτρέπεται να είναι µικρότερος των είκοσι (20) 292. Κάθε Εκτελεστικός Διευθυντής διορίζει έναν Αναπληρωτή του, ο οποίος τον αντικαθιστά όταν αυτός κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του 293. Τον Αύγουστο του 2005, ο αριθµός των Εκτελεστικών Διευθυντών (όπως και των Αναπληρωτών τους) ανερχόταν σε εικοσιτέσσερις (24) οι οποίοι τοποθετήθηκαν ως εξής: (α) Οι πέντε (5) διορίστηκαν αντίστοιχα, από τα πέντε κράτη µέλη µε το µεγαλύτερο µερίδιο στο Δ.Ν.Τ., δηλαδή τις Η.Π.Α., την Ιαπωνία, τη Γερµανία, τη Γαλλία και το Ηνωµένο Βασίλειο. Ο αριθµός ψήφων των διορισµένων διευθυντών προσδιορίζεται βάσει του αριθµού των ψήφων των κρατών µελών που τους έχουν διορίσει (οι οποίες µε τη σειρά τους προσδιορίζονται βάσει του µεριδίου (quota) του κράτους µέλους, σύµφωνα µε τα ειδικότερα αναφερόµενα κατωτέρω (υπό (β)). (β) Οι υπόλοιποι δεκαεννέα (19) εξελέγησαν από τα υπόλοιπα κράτη µέλη για διετή θητεία. Ο αριθµός ψήφων των εκλεγµένων διευθυντών προσδιορίζεται βάσει του αριθµού των ψήφων που αναλογούν στα κράτη µέλη τα οποία τους εξέλεξαν Ibid, άρθρο ΧΙΙ, τµήµα 2, παρ. β. 292 Ibid, άρθρο ΧΙΙ, τµήµα 3, παρ. β. 293 Ibid, άρθρο ΧΙΙ, τµήµα 3, παρ. ε. 294 Ibid, Προσάρτηµα Ε.

6 236 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ Στην αρµοδιότητα του Εκτελεστικού Συµβουλίου, στο πλαίσιο του οποίου λειτουργεί ανεξάρτητο Γραφείο Αξιολόγησης, εµπίπτουν η διεξαγωγή των εργασιών του Δ.Ν.Τ. και η άσκηση των καθηκόντων που του εκχωρούνται από το Συµβούλιο Διοικητών 295. Οι αποφάσεις του, οι οποίες (αν και υπάρχει στάθ- µιση της ψήφου των µελών) λαµβάνονται συνήθως µε βάση την αρχή της συναίνεσης, αφορούν θέµατα λειτουργικής και διαχειριστικής φύσεως, όπως π.χ. η άσκηση εποπτείας στα κράτη µέλη αναφορικά µε τη συναλλαγµατική τους πολιτική στο πλαίσιο της παρακολούθησης του διεθνούς συστήµατος συναλλαγµατικών ισοτιµιών και η έγκριση της χορήγησης χρηµατοδοτικής ενίσχυσης σε αιτούµενα κράτη µέλη (σύµφωνα µε τα ειδικότερα αναφερόµενα κατωτέρω, υπό και , αντίστοιχα). Επιπλέον, το Εκτελεστικό Συµβούλιο επιλαµβάνεται διαφόρων συστηµικής φύσεως θεµάτων που άπτονται της λειτουργίας του διεθνούς νοµισµατικού και χρηµατοπιστωτικού συστήµατος Ο Διευθύνων Σύµβουλος Ο Διευθύνων Σύµβουλος εκλέγεται από το Εκτελεστικό Συµβούλιο µεταξύ προσώπων τα οποία δεν διατελούν κατά το χρόνο της εκλογής του ούτε Διοικητές ούτε Εκτελεστικοί Διευθυντές του Δ.Ν.Τ 296. Η θητεία του είναι πενταετής και επιτρέπεται να ανανεώνεται απεριόριστα. Προεδρεύει του Εκτελεστικού Συµβουλίου, αλλά δεν έχει δικαίωµα ψήφου κατά τη λήψη αποφάσεων από το όργανο, παρά µόνον σε περίπτωση ισοψηφίας 297, και συντονίζει στο πλαίσιο λειτουργίας του οργάνου τις τρέχουσες δραστηριότητες του Δ.Ν.Τ 298. Στο Διευθύνοντα Σύµβουλο, ο οποίος επικουρείται στο έργο του από τρεις Αναπληρωτές που εκλέγονται επίσης από το Εκτελεστικό Συµβούλιο, υπάγεται το σύνολο των διοικητικών υπηρεσιών του οργανισµού, στις οποίες εντάσσεται το προσωπικό του Δ.Ν.Τ. Ο Διευθύνων Σύµβουλος προίσταται του προσωπικού Η Διεθνής Νοµισµατική και Χρηµατοπιστωτική Επιτροπή Η Διεθνής Νοµισµατική και Χρηµατοπιστωτική Επιτροπή (International Monetary and Financial Committee, γνωστή µέχρι το 1999 ως Ενδιάµεση Επιτροπή, Interim Committee) συστάθηκε από το Συµβούλιο Διοικητών τον Οκτώβριο του Είναι διάδοχος της Επιτροπής για την Αναµόρφωση του Διεθνούς Νοµισµατικού Συστήµατος (γνωστής ως Επιτροπής των Είκοσι) που συστάθηκε το 1972 για την επεξεργασία των προτάσεων βάσει των οποίων έγινε η δεύτερη τροποποίηση των Άρθρων Συµφωνίας (σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα). 295 Ιbid, άρθρο ΧΙΙ, τµήµα 3, παρ. α. 296 Ibid, άρθρο XII, τµήµα 4, παρ. α, α εδάφιο. 297 Ibid, άρθρο XII, τµήµα 4, παρ. α, β εδάφιο. 298 Ibid, άρθρο ΧΙΙ, τµήµα 4, παρ. β.

7 ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 237 Η Διεθνής Νοµισµατική και Χρηµατοπιστωτική Επιτροπή, η οποία συνεδριάζει δύο φορές το χρόνο, αποτελείται από είκοσι τέσσερα (24) µέλη που διορίζονται από τα πέντε κράτη µέλη που έχουν την εξουσία να διορίζουν Εκτελεστικούς Διευθυντές (σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα) µεταξύ Διοικητών του Δ.Ν.Τ., υπουργών των κρατών µελών και άλλων αξιωµατούχων αντιστοίχου επιπέδου. Στις αρµοδιότητές της εµπίπτει η υποβολή προς το Συµβούλιο Διοικητών: εκθέσεων αναφορικά µε τη διαχείριση και τη λειτουργία του διεθνούς νο- µισµατικού συστήµατος (όπως π.χ. η διακήρυξη αναφορικά µε τη «συνεργασία για τη βιώσιµη παγκόσµια ανάπτυξη», και η έκθεση αναφορικά µε τη «στρατηγική για την προώθηση της χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας» του 1996), και προτάσεων αναφορικά µε την ανάγκη και το περιεχόµενο της αναθεώρησης διατάξεων των Άρθρων Συµφωνίας Η Επιτροπή Ανάπτυξης Η Επιτροπή Ανάπτυξης (Development Committee, γνωστή παλαιότερα ως Joint Ministerial Committee of the Boards of Governors of the Bank and the Fund on the Transfer of Real Resources to Developing Countries) συστάθηκε επίσης το 1974 µε ψήφισµα του Συµβουλίου Διοικητών. Στη σύνθεσή της µετέχουν είκοσι τέσσερα (24) πρόσωπα, επιπέδου αντίστοιχου µε εκείνο των µελών της Ενδιάµεσης Επιτροπής. Το έργο της είναι επίσης συµβουλευτικό και συνίσταται στην υποβολή προτάσεων στα Συµβούλια Διοικητών του Δ.Ν.Τ. και της Παγκόσµιας Τράπεζας σε θέµατα οικονοµικής ανάπτυξης. Μεταξύ των µείζονος σηµασίας θεµάτων που έχει επεξεργαστεί η Επιτροπή Ανάπτυξης επισηµαίνονται: η υλοποίηση της πρωτοβουλίας για την επίλυση των προβληµάτων χρέους των υπερχρεωµένων πτωχών χωρών (Heavily Indebted Poor Countries), και η ενίσχυση των προσπαθειών για βελτίωση της συνεργασίας µεταξύ των οικονοµικά αναπτυσσοµένων χωρών χαµηλού εισοδήµατος, του ιδιωτικού τοµέα της οικονοµίας των κρατών µελών του Δ.Ν.Τ., και των πολυµερών οργανισµών που επιλαµβάνονται του ζητήµατος της χρηµατοδότησης της ανάπτυξης.

8 238 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ Λογιστική απεικόνιση συναλλαγών Οι συναλλαγές του Δ.Ν.Τ. απεικονίζονται σε τρεις κατηγορίες λογιστικών καταστάσεων: τη λογιστική κατάσταση της Γενικής Διεύθυνσης (General Department, κατωτέρω, υπό ), τη λογιστική κατάσταση της Διεύθυνσης Ειδικών Τραβηκτικών Δικαιωµάτων (Special Drawing Rights Department, υπό ), και τους λογαριασµούς υπό διαχείριση (administered accounts, υπό ). Η παρουσίαση των εν λόγω καταστάσεων κρίθηκε σκόπιµη διότι διευκολύνει την κατανόηση των µηχανισµών που έχει υιοθετήσει το Δ.Ν.Τ. για τη χρηµατοδοτική ενίσχυση κρατών µελών (σύµφωνα µε όσα θα αναπτυχθούν αναλυτικά κατωτέρω, υπό ) Λογιστική κατάσταση της Γενικής Διεύθυνσης Οι συναλλαγές της Γενικής Διεύθυνσης του Δ.Ν.Τ. παρακολουθούνται λογιστικά σε τέσσερις λογαριασµούς: το λογαριασµό γενικών πόρων (general resources account, βλέπε κατωτέρω, υπό ), το λογαριασµό ειδικής εκταµίευσης (special disbursement account, υπό ), το λογαριασµό επενδύσεων (investment account), ο οποίος µέχρι τον Αύγουστο του 2005 δεν είχε ενεργοποιηθεί, και τον προσωρινό λογαριασµό δανεισθέντων πόρων (borrowed resources suspense account), στον οποίο τηρούνται προσωρινά τα υπόλοιπα σε νο- µίσµατα που έχει δανειστεί το Δ.Ν.Τ. έως ότου µεταφερθούν στον λογαριασµό γενικών πόρων Λογαριασµός γενικών πόρων Γενική περιγραφή Ο πρώτος και από άποψη όγκου συναλλαγών σηµαντικότερος λογαριασµός της Γενικής Διεύθυνσης είναι ο λογαριασµός γενικών πόρων. Στο σκέλος του παθητικού του απεικονίζονται οι κύριες πηγές άντλησης των κεφαλαίων µέσω των οποίων το Δ.Ν.Τ. προβαίνει στο σηµαντικότερο τµήµα της χρηµατοδοτικής ενίσχυσης των κρατών µελών.

9 ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 239 Οι πηγές αυτές είναι τα µερίδια των κρατών µελών (το κύριο κονδύλιο του παθητικού του λογαριασµού, κατωτέρω υπό β), τα γενικά και ειδικά αποθεµατικά, καθώς και ο βραχυχρόνιος δανεισµός του Δ.Ν.Τ. για τη χρηµατοδότηση δραστηριοτήτων του σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου VII των Άρθρων Συµφωνίας. Τα αντλούµενα κεφάλαια τοποθετούνται σε λογαριασµούς οι οποίοι τηρούνται σε νοµίσµατα κρατών µελών, σε ειδικά τραβηκτικά δικαιώ- µατα και σε χρυσό, ενώ τµήµα τους επενδύεται και σε βραχυχρόνιους τίτλους Τα µερίδια των κρατών µελών (quotas) Μια από τις σηµαντικότερες υποχρεώσεις που αναλαµβάνουν τα κράτη που εντάσσονται στο Δ.Ν.Τ. είναι η καταβολή ενός µεριδίου συµµετοχής (quota). Η σηµασία των µεριδίων είναι κεντρική για τη λειτουργία του Δ.Ν.Τ., δεδοµένου ότι αποτελούν την κύρια πηγή εσόδων του. Ταυτόχρονα, το ύψος του µεριδίου κάθε κράτους µέλους καθορίζει και την έκταση των δικαιωµάτων του. Ειδικότερα: (α) Αποτελεί τον προσδιοριστικό παράγοντα για τον υπολογισµό των ψήφων που διαθέτει κατά τη λήψη αποφάσεων των οργάνων του Δ.Ν.Τ. (σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα, υπό ), καθώς κάθε κράτος µέλος διαθέτει: διακόσιες πενήντα (250) βασικές ψήφους, και επιπλέον ανά µία ψήφο για κάθε τµήµα του µεριδίου του που ισοδυναµεί µε εκατό χιλιάδες ( ) ειδικά τραβηκτικά δικαιώµατα 299. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, σύµφωνα µε στοιχεία του οργανισµού για τον Αύγουστο του 2005, οι Η.Π.Α. που έχουν το µεγαλύτερο µερίδιο, ύψους 54,2 δις δολαρίων Η.Π.Α., διαθέτουν ψήφους (ποσοστό 17,1% επί του συνόλου), ενώ το Παλάου που έχει το µικρότερο µερίδιο, ύψους 4,5 εκατ. δολαρίων Η.Π.Α., διαθέτει 281 ψήφους (ποσοστό 0,013% επί του συνόλου), (β) Οριοθετεί την έκταση της χρηµατοδοτικής ενίσχυσης που δικαιούται να ζητήσει αν αντιµετωπίσει προβλήµατα στο ισοζύγιο πληρωµών του. (γ) Αποτελεί τον προσδιοριστικό παράγοντα για τον υπολογισµό του ποσοστού που του αναλογεί κατά την κατανοµή των ειδικών τραβηκτικών δικαιωµάτων (βλέπε σχετικά κατωτέρω, υπό ). Το ύψος του µεριδίου κάθε κράτους µέλους καθορίζεται σύµφωνα µε ορισµένα κριτήρια, τα οποία σχετίζονται µε την οικονοµική του κατάσταση 300. Κατά την τρέχουσα περίοδο, οι οικονοµικές παράµετροι βάσει των οποίων γίνεται ο 299 Ibid, άρθρο ΧΙΙ, τµήµα 5, παρ. α. 300 Ibid, άρθρο ΙΙΙ, τµήµα 1.

10 240 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ υπολογισµός των µεριδίων των κρατών µελών (και οι οποίες αντανακλούν τη σχετική σηµασία κάθε κράτους µέλους στη διεθνή οικονοµία) είναι: το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, και τα επίσηµα αποθεµατικά. Το Συµβούλιο Διοικητών υποχρεούται να προβαίνει σε τακτά χρονικά διαστήµατα, και πάντως το αργότερο ανά πενταετία, σε γενική αναθεώρηση των µεριδίων των κρατών µελών και να προτείνει τις αναγκαίες προσαρµογές 301. Μέχρι τον Αύγουστο του 2005 είχαν λάβει χώρα δώδεκα (12) γενικές αναθεωρήσεις των µεριδίων µε ψηφίσµατα του Συµβουλίου Διοικητών, µε τελευταία εκείνη του Η εκπλήρωση από τα κράτη µέλη της υποχρέωσης καταβολής του µεριδίου τους τόσο κατά την ένταξή τους στο Δ.Ν.Τ. όσο και µεταγενέστερα στο πλαίσιο των αναθεωρήσεων πραγµατοποιείται κατά µεν ποσοστό 25% σε ειδικά τραβηκτικά δικαιώµατα ή σε ελεύθερα µετατρέψιµα νοµίσµατα κρατών µελών που διακρατά το Δ.Ν.Τ. ως αποθεµατικά στοιχεία (δολάριο Η.Π.Α., ευρώ, ιαπωνικό γιέν, βρετανική στερλίνα), κατά το δε υπόλοιπο ποσοστό στο εθνικό τους νό- µισµα. Το πρώτο ποσό συνιστά την καλούµενη αποθεµατική θυρίδα (reserve tranche) του κράτους µέλους και έχει ιδιαίτερη σηµασία στο πλαίσιο της χρηµατοδοτικής ενίσχυσης που δικαιούται να ζητήσει από το Δ.Ν.Τ. (βλέπε κατωτέρω, υπό ) Δανεισµός του Δ.Ν.Τ. Σε αντίθεση µε άλλους διεθνείς οργανισµούς, το Δ.Ν.Τ. δεν αντλεί δανειακά κεφάλαια από τις διεθνείς αγορές χρήµατος και κεφαλαίου. Από το 1962 όµως, οι κυβερνήσεις και οι κεντρικές τράπεζες των έντεκα (11) κρατών µελών του G- 10 έχουν παραχωρήσει στο Δ.Ν.Τ. πιστωτικά όρια για την άντληση δανειακών κεφαλαίων, εφόσον συντρέχουν συγκεκριµένες προϋποθέσεις. Ο εν λόγω δανειοδοτικός µηχανισµός καλείται «Γενικοί Διακανονισµοί Δανεισµού» (General Arrangements to Borrow, GAB) και υιοθετήθηκε µε απόφαση του Εκτελεστικού Συµβουλίου. Η κεντρική τράπεζα της Ελβετίας συµµετέχει επίσης στους Γενικούς Διακανονισµούς Δανεισµού από τον Απρίλιο του 1984, ενώ ανάλογου περιεχο- µένου συµφωνία έχει συναφθεί και µε την κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας. Οι GAB ενεργοποιούνται κατά κανόνα όταν υπάρχει ανάγκη χρηµατοδότησης συναλλαγών ανάµεσα στο Δ.Ν.Τ. και τα µέλη του G-10 µε σκοπό την ανακοπή ή την αντιµετώπιση µιας εξασθένισης του διεθνούς νοµισµατικού συστή- µατος. Κατ εξαίρεση, προσφυγή στα εν λόγω πιστωτικά όρια επιτρέπεται υπό 301 Ibid, άρθρο ΙΙΙ, τµήµα 2.

11 ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 241 όρους και για τη χρηµατοδοτική ενίσχυση κρατών µελών του Δ.Ν.Τ. τα οποία δεν είναι µέλη του G-10 και ακολουθούν σταθεροποιητικά προγράµµατα υπό την αιγίδα του διεθνούς οργανισµού. Όλες οι συναλλαγές συνοµολογούνται στο εθνικό νόµισµα του µέλους του G-10 στο πιστωτικό όριο του οποίου γίνεται προσφυγή. Τον Ιανουάριο του 1997, το Εκτελεστικό Συµβούλιο υιοθέτησε ένα νέο δανειοδοτικό µηχανισµό, τους «Νέους Διακανονισµούς Δανεισµού» (New Arrangements to Borrow, N.A.B.). Η ανάγκη για ενίσχυση της δανειοληπτικής ικανότητας του Δ.Ν.Τ. σε περιόδους κρίσης κατέστη ιδιαίτερα επιτακτική µετά τη νοµισµατική κρίση του Μεξικού το 1994, η οποία έθεσε σε λειτουργία µία σειρά ενεργειών οι οποίες κορυφώθηκαν µε την έκδοση της εν λόγω απόφασης. Ο αριθµός των κρατών µελών και κεντρικών τραπεζών που συµµετέχουν στον εν λόγω µηχανισµό, ο οποίος συµπληρώνει τους Γενικούς Διακανονισµούς Δανεισµού, ανέρχεται σε είκοσι πέντε (25). Εκτός των µελών του G-10 και της Σαουδικής Αραβίας συµµετέχουν η Αυστραλία, η Αυστρία, η Δανία, η Φινλανδία, η Κεντρική Τράπεζα του Χονγκ Κόνγκ, η Κορέα, το Κουβέϊτ, το Λουξεµβούργο, η Μαλαισία, η Νορβηγία, η Σιγκαπούρη, η Ισπανία και η Ταϋλάνδη. Σύµφωνα µε τους όρους της νέας συµφωνίας, οι συµµετέχοντες φορείς ανέλαβαν τη δέσµευση να χορηγούν στο Δ.Ν.Τ. δανειακά κεφάλαια στο εθνικό τους νόµισµα όταν αυτό έχει ανάγκη από συµπληρωµατικούς πόρους είτε για την ανακοπή ή την αντιµετώπιση µιας εξασθένισης του διεθνούς νοµισµατικού συστήµατος, είτε για την αντιµετώπιση µιας έκτακτης κατάστασης που θέτει σε διακινδύνευση τη σταθερότητά του. Όσα κράτη µέλη δεν συµµετέχουν στους Νέους Διακανονισµούς Δανεισµού έχουν επίσης δυνατότητα χρήσης των πιστωτικών ορίων µε όρους παρεµφερείς εκείνων που ισχύουν και για τους Γενικούς Λογαριασµός ειδικής εκταµίευσης Στο λογαριασµό ειδικής εκταµίευσης απεικονίζονται οι πηγές των κεφαλαίων που προορίζονταν για τη χορήγηση χρηµατοδοτικής ενίσχυσης σε όσα οικονοµικά αναπτυσσόµενα κράτη µέλη αντιµετώπιζαν προβλήµατα στο ισοζύγιο πληρωµών τους σύµφωνα µε τη διευκόλυνση διαρθρωτικής προσαρµογής (Structural Adjustment Facility, SAF). Η σηµασία του εν λόγω λογαριασµού είναι σήµερα πλέον οριακή, καθώς η διευκόλυνση διαρθρωτικής προσαρµογής έχει παύσει να χρησιµοποιείται, αφού αντικαταστάθηκε το 1987 από την ενισχυµένη διευκόλυνση διαρθρωτικής προσαρµογής (Enhanced Structural Adjustment Facility, ESAF), η οποία που παρακολουθείτο λογιστικά στους λογαριασµούς υπό διαχείριση.

12 242 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ Επισηµαίνεται ήδη στο σηµείο αυτό (βλέπε αναλυτικά κατωτέρω, υπό ), ότι η ESAF έχει επίσης καταργηθεί, καθώς αντικαταστάθηκε το 1999 από τη διευκόλυνση για τη µείωση της φτώχειας και την ανάπτυξη (Poverty Reduction and Growth Facility, PRGF) Λογιστική κατάσταση της Διεύθυνσης Ειδικών Τραβηκτικών Δικαιωµάτων Στο λογαριασµό της Διεύθυνσης Ειδικών Τραβηκτικών Δικαιωµάτων παρακολουθούνται οι συναλλαγές του Δ.Ν.Τ. που συνοµολογούνται σε ειδικά τραβηκτικά δικαιώµατα (special drawing rights) 302. Τα ειδικά τραβηκτικά δικαιώ- µατα είναι ένα διεθνές αποθεµατικό στοιχείο, το οποίο δηµιουργήθηκε από το Δ.Ν.Τ. το 1969 µε στόχο την ενίσχυση των υφιστάµενων επίσηµων αποθεµατικών των κρατών µελών του και κατ αυτόν τον τρόπο τη στήριξη του διεθνούς συστήµατος σταθερών συναλλαγµατικών ισοτιµιών που λειτουργούσε τότε υπό την αιγίδα του. Βέβαια µετά την κατάργηση του εν λόγω συστήµατος (βλέπε αναλυτικά κατωτέρω, υπό ) η αξία των ειδικών τραβηκτικών δικαιωµάτων ως αποθε- µατικού στοιχείου είναι πλέον περιορισµένη. Η σηµερινή βασική του λειτουργία συνίσταται στη χρησιµοποίησή του ως λογιστικής µονάδας του Δ.Ν.Τ. και ορισµένων άλλων διεθνών οργανισµών. Τα ειδικά τραβηκτικά δικαιώµατα κατανέµονται στα κράτη µέλη αναλογικά προς το µερίδιό τους στο Δ.Ν.Τ. Ο οργανισµός έχει την εξουσία να καθορίζει και να τροποποιεί τόσο τη σύνθεση όσο και τη µέθοδο αποτίµησης των ειδικών τραβηκτικών δικαιωµάτων. Η νοµισµατική αξία των ειδικών τραβηκτικών δικαιωµάτων, η οποία εκφράζεται σε δολάρια Η.Π.Α., διαµορφώνεται σε καθη- µερινή βάση από το Δ.Ν.Τ. σύµφωνα µε την αξία ενός καλαθιού στο οποίο περιλαµβάνονται το δολάριο Η.Π.Α., το ευρώ, το ιαπωνικό γιέν, και η βρετανική στερλίνα, η αναλογία συµµετοχής των οποίων αναθεωρείται κάθε πέντε χρόνια. Η αξία που αναλογεί στα τρία υπόλοιπα νοµίσµατα µετατρέπεται σε δολάρια Η.Π.Α. σύµφωνα µε την τρέχουσα συναλλαγµατική ισοτιµία τους, και το άθροισµα των κονδυλίων που προκύπτουν συνιστά την ηµερήσια αξία των ειδικών τραβηκτικών δικαιωµάτων Λογαριασµοί υπό διαχείριση Στην εν λόγω κατηγορία εµπίπτουν διάφοροι λογαριασµοί που δηµιουργούνται από το Εκτελεστικό Συµβούλιο στο πλαίσιο της δυνατότητας του Δ.Ν.Τ. να παρέχει χρηµατοπιστωτικής φύσεως υπηρεσίες που συνάδουν προς το σκοπό του. Στην εν λόγω κατηγορία εµπίπτουν ενδεικτικά 303 : 302 Ibid, άρθρα XV - XXV. 303 Ibid, άρθρο V, τµήµα 2, παρ. β.

13 ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 243 το καταπίστευµα της προωθηµένης διευκόλυνσης διαρθρωτικής προσαρ- µογής (enhanced structural adjustment facility trust), το καταπιστευµατικό ταµείο (trust fund), το οποίο δηµιουργήθηκε το 1976 µε σκοπό τη χρηµατοδοτική ενίσχυση των οικονοµικά αναπτυσσοµένων κρατών µελών από τα κέρδη που προκύπτουν από την πώληση των αποθεµάτων χρυσού, ο λογαριασµός για δραστηριότητες τεχνικής βοήθειας, τα συνταξιοδοτικά προγράµµατα του προσωπικού, και ad hoc λογαριασµοί που δηµιουργούνται µετά από αίτηµα κρατών µελών Σκοποί του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου Συνολική θεώρηση Το Δ.Ν.Τ. έχει τέσσερις βασικούς σκοπούς που καθορίζονται στο άρθρο Ι των Άρθρων Συµφωνίας, κοινός παρονοµαστής των οποίων είναι η µείωση της διάρκειας και της έκτασης της ανισορροπίας στο ισοζύγιο πληρωµών των κρατών µελών του 304. Οι σκοποί αυτοί, που διέπουν το σύνολο των πολιτικών που υιοθετεί το Δ.Ν.Τ. και των αποφάσεων που λαµβάνουν τα όργανά του, είναι 305 : η προώθηση της διεθνούς νοµισµατικής συνεργασίας µεταξύ των κρατών µελών του µέσω της λειτουργίας ενός µόνιµου forum που παρέχει τη βάση για διαβουλεύσεις αναφορικά µε διεθνή νοµισµατικά προβλήµατα, η συµβολή στη διευκόλυνση της επέκτασης και ισόρροπης ανάπτυξης του διεθνούς εµπορίου, ώστε αφενός µεν να επιτυγχάνεται και να διατηρείται ένα υψηλό επίπεδο απασχόλησης και πραγµατικού εισοδήµατος στα κράτη µέλη και αφετέρου η ανάπτυξη των παραγωγικών τους πόρων να αναχθεί σε βασικό στόχο της οικονοµικής τους πολιτικής, η παρακολούθηση του διεθνούς συστήµατος συναλλαγµατικών ισοτιµιών µε στόχο την προώθηση συναλλαγµατικής σταθερότητας, τη διατήρηση οµαλών συναλλαγµατικών σχέσεων ανάµεσα στα κράτη µέλη, και την εκ µέρους τους αποφυγή ανταγωνιστικών υποτιµήσεων των νοµισµάτων τους (βλέπε κατωτέρω υπό ), η χορήγηση στα κράτη µέλη χρηµατοδοτικής ενίσχυσης µε στόχο τη διόρθωση των ανισορροπιών στο ισοζύγιο πληρωµών τους χωρίς να προσ- 304 Ibid, άρθρο Ι, στοιχείο (vi). 305 Ibid, άρθρο Ι, στοιχεία (i) - (v).

14 244 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ φεύγουν σε µέτρα µε αρνητικές συνέπειες για την ευηµερία σε εθνικό και διεθνές επίπεδο (υπό ), και η συνδροµή στη δηµιουργία ενός πολυµερούς συστήµατος για το διακανονισµό των διεθνών πληρωµών µεταξύ των κρατών µελών του για τις τρέχουσες πληρωµές τους και στην εξάλειψη των συναλλαγµατικής φύσεως περιορισµών που εµποδίζουν την ανάπτυξη του διεθνούς εµπορίου αγαθών και υπηρεσιών (υπό ). Επιπλέον, το Δ.Ν.Τ. παρέχει υπηρεσίες τεχνικής βοήθειας στα οικονοµικά ασθενέστερα κράτη µέλη του (υπό ) 306. Για την επιτυχή εξάλλου εκπλήρωση των σκοπών του το Δ.Ν.Τ. συνεργάζεται µε άλλους διεθνείς οργανισµούς που επιδιώκουν παρεµφερείς σκοπούς Παρακολούθηση του διεθνούς συστήµατος συναλλαγµατικών ισοτιµιών Η περίοδος των σταθερών συναλλαγµατικών ισοτιµιών Κατά την ίδρυση του Δ.Ν.Τ., τα κράτη µέλη είχαν συµφωνήσει να συµβάλουν στη διαµόρφωση και διατήρηση ενός διεθνούς συστήµατος σταθερών συναλλαγµατικών ισοτιµιών, ώστε να αποφευχθεί η συνέχιση των νοµισµατικών διαταραχών της µεσοπολεµικής περιόδου. Ειδικότερα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρχικού άρθρου IV των Άρθρων Συµφωνίας, κάθε κράτος µέλος είχε αναλάβει τις ακόλουθες υποχρεώσεις. (α) Κατ αρχήν όφειλε να καθορίσει µία σταθερή ισοτιµία του νοµίσµατός του σε σχέση προς το δολάριο των Η.Π.Α Παράλληλα, οι Η.Π.Α. είχαν συµφωνήσει να προβαίνουν ελεύθερα σε αγοραπωλησίες χρυσού µε τις νοµισµατικές αρχές άλλων κρατών µελών στη σταθερή τιµή των 35 δολαρίων Η.Π.Α. ανά ουγγιά 309. (β) Επιπλέον, είχε αναλάβει την υποχρέωση να µην επιτρέπει στην επικράτειά του ούτε τη διακύµανση της συναλλαγµατικής ισοτιµίας του νοµίσµατός του πέρα από τα όρια που είχαν καθοριστεί στα Άρθρα Συµφωνίας 310, ούτε τη διενέργεια συναλλαγών σε συνάλλαγµα παρά µόνον µέσα στα εν λόγω όρια Ibid, άρθρο V, τµήµα 2, παρ. β. 307 Ibid, άρθρο Χ. 308 Άρθρα Συµφωνίας (1945), άρθρο IV, τµήµα 1, παρ. α (όπως το άρθρο ίσχυε αρχικά, πριν από τη δεύτερη τροποποίηση). 309 Ibid, άρθρο IV, τµήµα 1, παρ. β. 310 Ibid, άρθρο IV, τµήµα Ibid, άρθρο IV, τµήµα 4, παρ. β.

15 ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 245 (γ) Τέλος, όφειλε να συνεργάζεται µε το Δ.Ν.Τ. που είχε την ευθύνη για την παρακολούθηση της οµαλής λειτουργίας αυτού του διεθνούς συστήµατος συναλλαγµατικών ισοτιµιών, την προώθηση συναλλαγµατικής σταθερότητας και την αποφυγή ανταγωνιστικών υποτιµήσεων 312. Κάθε κράτος µέλος είχε δικαίωµα να προτείνει 313 µεταβολή της ισοτιµίας του νοµίσµατός του (υποτίµηση ή υπερτίµηση) µόνον αν υπήρχε ανάγκη διόρθωσης µιας «θεµελιώδους ανισορροπίας» στο ισοζύγιο πληρωµών του 314. Η αναπροσαρµογή της συναλλαγµατικής ισοτιµίας γινόταν µετά από διαβουλεύσεις µε το Δ.Ν.Τ., εφόσον συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις του άρθρου IV των Άρθρων Συµφωνίας 315. Κατ εξαίρεση, ένα κράτος µέλος είχε δικαίωµα να προβεί µονο- µερώς σε µεταβολή της συναλλαγµατικής ισοτιµίας του νοµίσµατός του αν αυτή δεν είχε αρνητική επίδραση στις διεθνείς συναλλαγές των λοιπών κρατών µελών 316. Αν ένα κράτος µέλος προέβαινε σε µεταβολή της ισοτιµίας χωρίς να ακολουθήσει την προβλεπόµενη διαδικασία (όπως, π.χ., η Γαλλία (το 1948), ο Καναδάς (κατ επανάληψη) και πολλά οικονοµικά αναπτυσσόµενα κράτη µέλη), έχανε προσωρινά το δικαίωµα προσφυγής στο Δ.Ν.Τ. για χρηµατοδοτική ενίσχυση, ενώ σε περίπτωση παρατεταµένης άρνησης συµµόρφωσης ήταν δυνατή ακόµα και η αποβολή του από τον οργανισµό Η περίοδος µετά τη µετάβαση στο καθεστώς των κυµαινόµενων συναλλαγµατικών ισοτιµιών Εισαγωγικές παρατηρήσεις Το άρθρο IV των Άρθρων Συµφωνίας τροποποιήθηκε ριζικά µε την κατάργηση του συστήµατος σταθερών συναλλαγµατικών ισοτιµιών και τη µετάβαση στο µέχρι σήµερα ισχύον καθεστώς των ελεύθερα κυµαινόµενων συναλλαγµατικών ισοτιµιών. Στις 15 Αυγούστου 1971 η κυβέρνηση των Η.Π.Α. ενηµέρωσε το Δ.Ν.Τ. ότι δεν θα συνεχίσει να προβαίνει σε αγοραπωλησίες χρυσού για το διακανονισµό των διεθνών συναλλαγών, µε αποτέλεσµα να πάψουν de facto να ισχύουν οι σταθερές ισοτιµίες και η ελεύθερη µετατρεψιµότητα του δολαρίου. Έκτοτε ακολούθησε µια σειρά από περιστατικά που κορυφώθηκε στις 19 Μαρτίου 1973, όταν η ελεύθερη διακύµανση των συναλλαγµατικών ισοτιµιών 312 Ibid, άρθρο IV, τµήµα 4, παρ. α. 313 Ibid, άρθρο IV, τµήµα 5, παρ. β. 314 Ibid, άρθρο IV, τµήµα 5, παρ. α. 315 Ibid, άρθρο IV, τµήµα 5, παρ. γ. 316 Ibid, άρθρο IV, τµήµα 5, παρ. δ 317 Ibid, άρθρο IV, τµήµα 6, µε αναφορά, ως προς το δεύτερο σκέλος, στο άρθρο XV, τµήµα 2, παρ. β.

16 246 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ έναντι του δολαρίου των Η.Π.Α. υιοθετήθηκε και από τα κράτη µέλη της (τότε) Ε.Ο.Κ. Με τη δεύτερη τροποποίηση των Άρθρων Συµφωνίας, το 1978, επήλθαν συνεπώς σηµαντικές µεταβολές στο θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας του διεθνούς νοµισµατικού συστήµατος, καθώς: καταργήθηκε τυπικά το σύστηµα των σταθερών συναλλαγµατικών ισοτι- µιών που είχε καθιερωθεί το 1944 στη Συνδιάσκεψη του Bretton Woods, τερµατίστηκε ο κεντρικός ρόλος που διαδραµάτιζε ο χρυσός στο διεθνές νοµισµατικό σύστηµα, δόθηκε στα κράτη µέλη η δυνατότητα να καθορίζουν ελεύθερα τη συναλλαγµατική ισοτιµία των νοµισµάτων τους, µέσα πάντως στο πλαίσιο συγκεκριµένων γενικών κατευθυντηρίων αρχών (κατωτέρω, υπό ), το Δ.Ν.Τ. ανέλαβε την υποχρέωση να παρακολουθεί την τήρηση από τα κράτη µέλη των γενικών κατευθυντηρίων µέσω συγκεκριµένης εποπτικής διαδικασίας (υπό ). Επιπλέον, στο πλαίσιο αυτής της καταστατικής του δραστηριότητας, το Δ.Ν.Τ. καθιέρωσε το 1999, από κοινού µε την Παγκόσµια Τράπεζα, το Πρόγραµ- µα Αξιολόγησης του Χρηµατοπιστωτικού Τοµέα (Financial Sector Assessment Program, FSAP, κατωτέρω, υπό ) Γενικές υποχρεώσεις κρατών µελών Σύµφωνα µε τις διατάξεις του τροποποιηµένου άρθρου IV, τα κράτη µέλη ανέλαβαν την υποχρέωση να συνεργάζονται τόσο µε το Δ.Ν.Τ. όσο και µεταξύ τους για τη διασφάλιση οµαλών συναλλαγµατικών σχέσεων και την προώθηση ενός σταθερού συστήµατος συναλλαγµατικών ισοτιµιών 318. Για την εκπλήρωση των ως άνω στόχων καλούνται να τηρούν τις ακόλουθες γενικές υποχρεώσεις 319 : να κατευθύνουν την οικονοµική και πιστωτική τους πολιτική µε άξονα την προώθηση οµαλής οικονοµικής ανάπτυξης µε εύλογη σταθερότητα τιµών, να φροντίζουν για την προώθηση οικονοµικής σταθερότητας µε τη δια- µόρφωση κατάλληλων συνθηκών αφενός µεν για την οµαλή λειτουργία της οικονοµίας και του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και αφετέρου για την αποτροπή των τάσεων του νοµισµατικού συστήµατος για πρόκληση ακανόνιστων διαταραχών, 318 Άρθρα Συµφωνίας (1992), άρθρο IV, τµήµα Ibid, άρθρο IV, τµήµα 3, παρ. α.

17 ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 247 να αποφεύγουν την πολιτική χειραγώγησης των συναλλαγµατικών ισοτιµιών και του διεθνούς νοµισµατικού συστήµατος, επιδιώκοντας είτε να αποφύγουν την πραγµατοποίηση αναγκαίων προσαρµογών στο ισοζύγιο πληρωµών τους είτε να εξασφαλίσουν συγκριτικά πλεονεκτήµατα έναντι άλλων κρατών µελών, και να ακολουθούν συναλλαγµατική πολιτική συµβατή µε τα ανωτέρω Παρακολούθηση της συναλλαγµατικής πολιτικής των κρατών µελών Με τη δεύτερη τροποποίηση των Άρθρων Συµφωνίας, το Δ.Ν.Τ. κατέστη αρµόδιο για την παρακολούθηση της συµµόρφωσης των κρατών µελών προς τις προαναφερθείσες γενικές υποχρεώσεις µε την άσκηση εποπτείας στη συναλλαγµατική πολιτική που ακολουθούν 320. Για την εκπλήρωση αυτής της εποπτικής του αρµοδιότητας (η οποία στην αγγλική ορολογία καλείται «surveillance») το Δ.Ν.Τ. διαµορφώνει συγκεκριµένες κατευθυντήριες αρχές, οι οποίες απευθύνονται στα κράτη µέλη και καθορίζουν το πλαίσιο µέσα στο οποίο πρέπει να ασκείται η συναλλαγµατική τους πολιτική 321. Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη µέλη οφείλουν να παρέχουν στο Δ.Ν.Τ. κάθε πληροφορία που κρίνεται αναγκαία για την αποτελεσµατική άσκηση της εποπτικής του αρµοδιότητας. Οφείλουν επίσης να συµµετέχουν σε διαβουλεύσεις µε στελέχη του Δ.Ν.Τ. (γνωστές ως «Article IV cosultations»), ώστε να καθίσταται δυνατή η αξιολόγηση της συµβατότητας των µέτρων της οικονοµικής τους πολιτικής προς τις γενικές υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει έναντι του Δ.Ν.Τ Κατ εφαρµογή των ανωτέρω, στελέχη του Δ.Ν.Τ. συναντώνται σε ετήσια βάση µε κυβερνητικά στελέχη και εκπροσώπους της κεντρικής τράπεζας των κρατών µελών και προβαίνουν σε ανάλυση της εξέλιξης των βασικών µακροοικονοµικών µεγεθών του, καθώς και της δηµοσιονοµικής, νοµισµατικής, και συναλλαγµατικής πολιτικής την οποία ακολουθούν. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών στο πλαίσιο των εν λόγω διαβουλεύσεων γίνεται αξιολόγηση όλων των παραµέτρων που έχουν επίδραση στην άσκηση της µακροοικονοµικής πολιτικής, όπως θέµατα περιφερειακής πολιτικής και κοινωνικής πολιτικής καθώς 320 Ibid, άρθρο IV, τµήµα 3, παρ. β, α εδάφιο. 321 Το κείµενο-πλαίσιο που κατευθύνει την εν λόγω δράση του Δ.Ν.Τ. είναι το έγγραφο «Surveillance over Exchange Rate Policies», το οποίο ήταν προσαρτηµένο σε Απόφαση του Εκτελεστικού Συµβουλίου της 29ης Απριλίου Με νεότερη απόφασή του της 10ης Απριλίου 1995, το Εκτελεστικό Συµβούλιο έθεσε τους άξονες της τρέχουσας στρατηγικής του Δ.Ν.Τ. αναφορικά µε την εν λόγω εποπτική του αρµοδιότητα, οι οποίοι τυγχάνουν έκτοτε διαρκούς περιοδικής αναθεώρησης. 322 Άρθρα Συµφωνίας (1992), άρθρο VI, τµήµα 3, παρ. β, β εδάφιο.

18 248 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ και προστασίας του περιβάλλοντος. Αναλυτική είναι επίσης και η εξέταση των εξελίξεων σε θέµατα χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας (σύµφωνα µε όσα αναφέρονται κατωτέρω, υπό ). Οι εκθέσεις που καταρτίζονται στο πλαίσιο αυτών των διαβουλεύσεων αποτελούν αντικείµενο συζήτησης στο Εκτελεστικό Συµβούλιο και τη βάση για τη διαµόρφωση του περιεχοµένου της διετούς περιοδικής έκδοσης του Δ.Ν.Τ. «Παγκόσµιες Οικονοµικές Προοπτικές» (World Economic Outlook) και της ετήσιας περιοδικής έκδοσης «Έκθεση Κεφαλαιαγορών» (Capital Markets Report). Στις δύο αυτές εκδόσεις γίνεται αξιολόγηση των επιπτώσεων που έχουν στη διεθνή οικονοµία οι πολιτικές που ακολουθούν τα κράτη µέλη και επισκόπηση των τάσεων και προοπτικών του διεθνούς νοµισµατικού και χρηµατοπιστωτικού συστήµατος Ειδικά: το Πρόγραµµα Αξιολόγησης του Χρηµατοπιστωτικού Τοµέα Εισαγωγικές παρατηρήσεις Όπως µόλις προαναφέρθηκε, το Εκτελεστικό Συµβούλιο έθεσε το 1995 τους άξονες της τρέχουσας στρατηγικής του Δ.Ν.Τ. αναφορικά µε την εποπτική του αρµοδιότητα. Δύο σηµεία αυτής της στρατηγικής είχαν εξαιρετική βαρύτητα: η επιβολή της υποχρέωσης στα κράτη µέλη να τροφοδοτούν έγκαιρα το Δ.Ν.Τ. και το κοινό µε αξιόπιστα και άµεσα διαθέσιµα στατιστικά στοιχεία οικονοµικής και χρηµατοπιστωτικής φύσεως, σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα στο ενδέκατο κεφάλαιο της παρούσας µελέτης (υπό ) πρότυπα (general data dissemination standard και special data dissemination standard), και το ενδιαφέρον του Δ.Ν.Τ. για τη σταθερότητα του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος των κρατών µελών του, εν όψει της συχνότητας και κρισιµό- τητας των συστηµικών προβληµάτων που έχουν παρουσιαστεί τα τελευ-ταία χρόνια και έχουν επηρεάσει τη σταθερότητα του διεθνούς χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. Στο πλαίσιο αυτό, το Δ.Ν.Τ., σε συνεργασία µε τη Παγκόσµια Τράπεζα, καθιέρωσε το 1999 το Πρόγραµµα Αξιολόγησης του Χρηµατοπιστωτικού Τοµέα (Financial Sector Assessment Program, FSAP). Συναφής είναι και ο µηχανισµός των Εκθέσεων για την Επιτήρηση των Διεθνών Προτύπων (Reports on the Observance of Standards and Codes, ROSCs) 323.

19 ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 249 Στόχος αυτών των πρωτοβουλιών είναι η αξιολόγηση της υιοθέτησης από τα κράτη µέλη του οργανισµού των διεθνών Προτύπων και Κωδίκων (Standards and Codes) που έχει υιοθετήσει το Φόρουµ Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα στο ενδέκατο κεφάλαιο, υπό ), µε στόχο τη διασφάλιση ορθών µακροοικονοµικών πολιτικών και της σταθερότητας του διεθνούς χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. Μέσω των εν λόγω µηχανισµών το Δ.Ν.Τ. έχει τη δυνατότητα άσκησης επιρροής στα οικονοµικά αναπτυσσόµενα, κυρίως, κράτη-µέλη του για την υιοθέτηση των διεθνών προτύπων και κωδίκων, τα οποία -καθότι αποτελούν ήπιο δίκαιο- στερούνται, όπως προαναφέρθηκε, νοµικά εξαναγκαστού χαρακτήρα Η διαδικασία αξιολόγησης Η διαδικασία αξιολόγησης ενός κράτους-µέλους σύµφωνα µε το εν λόγω πρόγραµµα ενεργοποιείται πάντοτε µετά από αίτησή του. Στο πλαίσιο της αξιολόγησης, η οποία µπορεί να περιλαµβάνει ένα ή περισσότερα πρότυπα και κώδικες, καταρτίζονται τρεις εκθέσεις: στην πρώτη έκθεση («Main Report»), η οποία είναι εµπιστευτική, γίνεται µια συνολική αποτίµηση του χρηµατοοικονοµικού τοµέα του κράτους µέλους, και καταγράφονται εκτιµήσεις αναφορικά µε τους βραχυπρόθεσµους και µεσοπρόθεσµους κινδύνους που διατρέχει η οικονοµία του, η δεύτερη έκθεση («Selected Financial Sector Issues»), η οποία είναι επίσης εµπιστευτική, είναι συµπληρωµατική της πρώτης µε την παράθεση αναλυτικού υποστηρικτικού υλικού, τέλος, η τρίτη έκθεση («Assessment of Observance of International Standards and Codes»), η οποία επιτρέπεται να δηµοσιευτεί από το κράτος µέλος µε την έγκριση του ΔΝΤ, περιέχει µια λεπτοµερή ανάλυση της προόδου που έχει κάνει το κράτος µέλος αναφορικά µε την ενσωµάτωση και εφαρµογή των υπό αξιολόγηση διεθνών προτύπων και κωδίκων. Στην συνέχεια, οι εµπειρογνώµονες που συνέβαλαν στη σύνταξη των προαναφερθεισών εκθέσεων στο πλαίσιο του FSAP συντάσσουν εσωτερική έκθεση, η οποία υποβάλλεται στο Εκτελεστικό Συµβούλιο του Δ.Ν.Τ. και καλείται Αξιολόγηση της Σταθερότητας του Χρηµατοοικονοµικού Τοµέα (Financial Sector Stability Assessment FSSA). Η εν λόγω έκθεση χρησιµοποιείται πλέον από το Δ.Ν.Τ. στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων του µε τα κράτη µέλη βάσει του Άρθρου IV (σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα, υπό ). 323 Οι ROSCs έχουν πλέον ενταχθεί στο FSAP, ως αναπόσπαστο εργαλείο του. Παρά ταύτα µια χώρα µπορεί να ζητήσει διεξαγωγή ROSC, ανεξάρτητα από το FSAP (stand alone-rosc).

20 250 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ Χρηµατοδοτική ενίσχυση κρατών µελών Γενικές αρχές Νοµική βάση για τη χρηµατοδοτική δραστηριότητα του Δ.Ν.Τ. αποτελεί τo άρθρο V των Άρθρων Συµφωνίας. Η δραστηριότητα αυτή διέπεται από ορισµένες γενικές αρχές, σύµφωνα µε όσα αναπτύσσονται στη συνέχεια Δικαιούχοι χρηµατοδοτικής ενίσχυσης Για τις ανάγκες άσκησης της χρηµατοδοτικής πολιτικής του Δ.Ν.Τ., το Εκτελεστικό Συµβούλιο κατατάσσει σήµερα τα κράτη µέλη του σε 3 κατηγορίες: βιοµηχανικά κράτη (industrialised countries), οικονοµικά αναπτυσσόµενα κράτη µέσου εισοδήµατος (middle-income developing countries), και οικονοµικά αναπτυσσόµενα κράτη χαµηλού εισοδήµατος (low-income developing countries). Μολονότι de jure όλα τα κράτη µέλη έχουν πρόσβαση στη χρηµατοδοτική ενίσχυση του Δ.Ν.Τ., de facto προσφυγή γίνεται πλέον κατά κύριο λόγο από τα οικονοµικά αναπτυσσόµενα κράτη µέλη χαµηλού εισοδήµατος. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι η τελευταία φορά που χορηγήθηκε χρηµατοδοτική ενίσχυση σε βιοµηχανικό κράτος µέλος ήταν το 1977 (Ηνωµένο Βασίλειο και Ιταλία). Το Δ.Ν.Τ. συναλλάσσεται αποκλειστικά µε το Υπουργείο Οικονοµικών, την κεντρική τράπεζα, το Σταθεροποιητικό Ταµείο (αν υπάρχει) ή άλλη παρεµφερούς λειτουργίας δηµόσια αρχή του κράτους µέλους το οποίο αιτείται την ενίσχυση Το κριτήριο της «ανάγκης του ισοζυγίου πληρωµών» Κατά κανόνα, το Δ.Ν.Τ. χορηγεί χρηµατοδοτική ενίσχυση σε κράτη µέλη µε σκοπό τη στήριξη του ισοζυγίου πληρωµών τους, προϋποθέτει δηλαδή την ύπαρξη «ανάγκης στο ισοζύγιο πληρωµών». 325 Για την εκτίµηση της συνδροµής αυτού του κριτηρίου λαµβάνονται υπόψη τρία στοιχεία: η θέση του ισοζυγίου πληρωµών, η θέση των αποθεµατικών σε ξένο νόµισµα, και 324 Άρθρα Συµφωνίας (1992), άρθρο V, τµήµα Ibid, άρθρο V, τµήµα 3, παρ. β (ii).

21 ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 251 η διαχρονική εξέλιξη αυτών των θέσεων. Σε περίπτωση πάντως που το ύψος της αιτούµενης ενίσχυσης δεν υπερβαίνει την αποθεµατική θυρίδα του κράτους µέλους, το Δ.Ν.Τ. την χορηγεί χωρίς όρους ή περιορισµούς. Επίσης, στην περίπτωση των κατωτέρω αναφεροµένων ειδικών διευκολύνσεων δεν λαµβάνεται υπόψη η ίδια η ανάγκη του ισοζυγίου πληρωµών αλλά διάφορα χαρακτηριστικά του Όροι οικονοµικής πολιτικής Η χρηµατοδοτική ενίσχυση χορηγείται από πάντοτε υπό όρους. Συγκεκρι- µένα, το αιτούµενο κράτος µέλος αναλαµβάνει την υποχρέωση να υιοθετήσει συγκεκριµένα µέτρα οικονοµικής πολιτικής που του υποδεικνύονται από το Δ.Ν.Τ., ώστε µε την προσωρινή χρήση των πόρων του Δ.Ν.Τ. να αντιµετωπίσει τα προβλήµατα στο ισοζύγιο πληρωµών του 326. Η πολιτική της υπό όρους χρη- µατοδοτικής ενίσχυσης που ακολουθεί το Δ.Ν.Τ. είναι γνωστή ως «αιρεσιµότητα» (στην αγγλική ορολογία «conditionality»). Με την επιβολή των εν λόγω όρων επιδιώκεται η διαρκής διατήρηση από τα κράτη µέλη µιας ισορροπηµένης θέσης στο ισοζύγιο πληρωµών, ώστε να µην είναι αναγκαία η προσφυγή στην επιβολή περιορισµών στο διεθνές εµπόριο και τις διεθνείς πληρωµές. Η αποδοχή από ένα κράτος µέλος των όρων οικονοµικής πολιτικής που θέτει το Δ.Ν.Τ. είναι σηµαντική στον βαθµό που αποτελεί δέσµευση για την υιοθέτηση µέτρων που έχουν συνήθως «αντιλαϊκό» χαρακτήρα. Αξιοσηµείωτη είναι βέβαια η σηµατοδοτική λειτουργία αυτής της αποδοχής προς τις διεθνείς αγορές, δεδοµένου ότι αντικειµενική επιδίωξη της πολιτικής που ακολουθεί το Δ.Ν.Τ. αναφορικά µε τη χρηµατοδοτική ενίσχυση των κρατών µελών είναι να εξασφαλιστεί η πρόσβασή τους στις αγορές για την άντληση δανειακών κεφαλαίων σε µόνιµη βάση. Κατά κανόνα, το Δ.Ν.Τ. χορηγεί χρηµατοδοτική ενίσχυση µόνον αν βεβαιωθεί ότι το αιτούµενο κράτος µέλος είναι σε θέση να αποπληρώσει το χρέος του. Σύµφωνα µάλιστα µε την εµπειρία που έχει αντληθεί, το Δ.Ν.Τ. δίνει πλέον ιδιαίτερη βαρύτητα στην ικανότητα των κρατών µελών να προβούν σε διαρθρωτικές µεταβολές στο περιβάλλον λειτουργίας της οικονοµίας τους (περιλαµβανοµένου του χρηµατοπιστωτικού τους συστήµατος) και να επιτύχουν βιώσι- µη ανάπτυξη Ibid, άρθρο V, τµήµα 3, παρ. α. 327 Αυτή η πολιτική της υπό όρους χρηµατοδοτικής ενίσχυσης του Δ.Ν.Τ έχει αναµφίβολα συµβάλει στην ενίσχυση των οικονοµιών δεκάδων κρατών µελών του κατά τη διάρκεια της υπερπεντακονταετούς λειτουργίας του, όπως προκύπτει από σειρά µελετών που έχουν καταρτιστεί τόσο από τον ίδιο τον οργανισµό όσο και από ανεξάρτητους αναλυτές. Όπως όµως όλες οι πολιτικές επιλογές, υπόκειται σε κριτική. Τα επιχειρήµατα αυτής της κριτικής αποτυπώνονται, µεταξύ άλλων, στη µελέτη του Stiglitz (2002) που παρατίθεται στη βιβλιογραφία.

22 252 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ Διαθεσιµότητα πόρων Εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις, το Δ.Ν.Τ. ανταποκρίνεται στο αίτηµα του κράτους µέλους, προσδιορίζει τη διαθεσιµότητα πόρων στον λογαριασµό από τον οποίο θα γίνει η εκταµίευση και διαµορφώνει ανάλογα το χρηµατοδοτικό πρόγραµµα. Η διάσταση αυτή διαφοροποιεί κατ εξοχήν την πολιτική χρηµατοδοτικής ενίσχυσης του Δ.Ν.Τ. από εκείνη της Παγκόσµιας Τράπεζας, η οποία χρηµατοδοτεί συγκεκριµένα έργα ή τοµείς της οικονοµίας Διάρκεια χρηµατοδοτικής ενίσχυσης Η χρηµατοδοτική ενίσχυση που παρείχε αρχικά το Δ.Ν.Τ. ήταν βραχυχρόνια. Από τη δεκαετία του 1980, όµως, παρατηρείται η τάση για επιµήκυνση της διάρκειας για την οποία χορηγείται η χρηµατοδότηση. Αυτό ισχύει τόσο για τις διευρυµένες πιστώσεις όσο και για τις ειδικές διευκολύνσεις, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται κατωτέρω στα οικεία σηµεία (υπό και ) Νόµισµα και επιτόκιο Η εκταµίευση της χρηµατοδοτικής ενίσχυσης γίνεται είτε σε ειδικά τραβηκτικά δικαιώµατα είτε σε νοµίσµατα των κρατών µελών 328. Το επιτόκιο που χρεώνει το Δ.Ν.Τ. για τη χορηγούµενη χρηµατοδότηση διαφοροποιείται ανάλογα µε το είδος της διευκόλυνσης, σε ορισµένες πάντως περιπτώσεις (όπως στην Poverty Reduction and Growth Facility) είναι επιδοτούµενο Όρια χρηµατοδοτικής ενίσχυσης Η χρηµατοδοτική ενίσχυση του Δ.Ν.Τ. προς ένα αιτούµενο κράτος µέλος γίνεται κλιµακωτά, σε τέσσερις «πιστωτικές θυρίδες», όπου κάθε πιστωτική θυρίδα αντιστοιχεί στο 25% του µεριδίου του κράτους µέλους στο Δ.Ν.Τ. Η άντληση πόρων από την πρώτη πιστωτική θυρίδα προϋποθέτει απλώς την εκδήλωση της πρόθεσης από το κράτος µέλος να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αντιµετώπιση των προβληµάτων του ισοζυγίου πληρωµών του. Αντίθετα, η χορήγηση πιστώσεων από τις ανώτερες πιστωτικές θυρίδες θέτει σε ενεργοποίηση το µηχανισµό της υπό όρους χρηµατοδότησης και συνδυάζεται µε τις κατωτέρω αναφερόµενες τακτικές ή ειδικές διευκολύνσεις. Το Εκτελεστικό Συµβούλιο θέτει µάλιστα συγκεκριµένα όρια χρηµατοδότησης για κάθε µία από τις µορφές χρηµατοδοτικής ενίσχυσης, τα οποία αναθεωρούνται σε ετήσια βάση. 328 Άρθρα Συµφωνίας (1992), άρθρο V, τµήµα 2, παρ. α.

23 ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Μορφές χρηµατοδοτικής ενίσχυσης Συνολική θεώρηση Στην προσπάθεια που καταβάλλει για να ανταποκρίνεται διαρκώς στις ανάγκες των κρατών µελών του, το Δ.Ν.Τ. έχει αναπτύξει και χρησιµοποιεί ποικίλες χρηµατοδοτικές τεχνικές. Μολονότι υπάρχει ένα βασικό χρηµατοδοτικό εργαλείο, οι εφεδρικές πιστώσεις (βλέπε κατωτέρω, υπό ), που είναι διαθέσιµο από το 1952, το Δ.Ν.Τ. διαµορφώνει κατά περιόδους ειδικά προγράµµατα (γνωστά ως «ειδικές διευκολύνσεις») µε στόχο την αντιµετώπιση: των ειδικών αναγκών ενός εξαιρετικά ετερογενούς πληθυσµού µελών, των κρίσεων που έχουν ενσκύψει κατά καιρούς στη λειτουργία της διεθνούς οικονοµίας (όπως κυρίως η πετρελαϊκή κρίση στις αρχές της δεκαετίας του 1970, η υπερβολική υπερχρέωση ορισµένων οικονοµικά λιγότερο αναπτυγµένων κρατών στις αρχές της δεκαετίας του 1980, η χρηµατοοικονοµική κρίση του Μεξικού κατά την περίοδο , και η χρηµατοοικονοµική κρίση των κρατών της νοτιανατολικής Ασίας κατά την περίοδο ), του µετασχηµατισµού των οικονοµιών των πρώην «σοσιαλιστικών» κρατών της ανατολικής Ευρώπης και κεντρικής Ασίας σε οικονοµίες της αγοράς στις αρχές της δεκαετίας του 1990, και των ειδικών αναγκών που αντιµετωπίζουν τα υπερχρεωµένα πτωχά κράτη µέλη του, κυρίως δε τα εκείνα της Αφρικής κάτω από τη Σαχάρα. Ειδικά για την αντιµετώπιση του τελευταίου προβλήµατος, το Δ.Ν.Τ. έχει διαµορφώσει και θέσει σε εφαρµογή από το 1996, σε συνεργασία µε την Παγκόσµια Τράπεζα και βάσει προτάσεων της Επιτροπής Ανάπτυξης, ένα συγκεκριµένο πλαίσιο για τη διαγραφή του χρέους των υπερχρεωµένων πτωχών κρατών µελών του, εφόσον αυτά ακολουθούν προγράµµατα προσαρµογής και µετασχηµατισµών υπό την αιγίδα των δύο διεθνών οργανισµών. Η σχετική πρωτοβουλία καλείται «Heavily Indebted Poor Countries Initiative». Από λογιστική άποψη, µετά την κατάργηση το 1999 της ενισχυµένης διευκόλυνσης διαρθρωτικής προσαρµογής, η οποία παρακολουθείτο λογιστικά στους λογαριασµούς υπό διαχείριση, η χρηµατοδοτική ενίσχυση του Δ.Ν.Τ. αποτυπώνεται πλέον πλήρως στο λογαριασµό γενικών πόρων της Γενικής Διεύθυνσης, στον οποίο παρακολουθούνται τόσο οι τακτικές (βλέπε κατωτέρω, υπό ), όσο και οι ειδικές διευκολύνσεις (υπό ).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (Β) 197 198 ΕΝΟΤΗΤΑ VΙΙΙ: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 1. Εισαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Πανεπιστημιακές Παραδόσεις ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Αναπληρωτής Καθηγητής ιεθνούς Οικονοµικού ικαίου, Πάντειο Πανεπιστήµιο Αθηνών Επισκέπτης Καθηγητής, Europa Institut, Universität

Διαβάστε περισσότερα

Η παρούσα διπλωματική εργασία αφιερώνεται στους γονείς μου Οδυσσέα και Ελένη, και στον αδερφό μου Βάϊο-Απόστολο.

Η παρούσα διπλωματική εργασία αφιερώνεται στους γονείς μου Οδυσσέα και Ελένη, και στον αδερφό μου Βάϊο-Απόστολο. ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία Η συµβολή του ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου στην εξυγίανση των δηµοσιονοµικών των κρατών-µελών της ΕΕ. ΤΣΙΝΤΖΙΡΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2 ΕΕ C 83, 30.3.2010, σελ. 47-199. 6 EE L 189, 3.7.1998, σελ. 42-44.

2 ΕΕ C 83, 30.3.2010, σελ. 47-199. 6 EE L 189, 3.7.1998, σελ. 42-44. Η πορεία προς µια «ευρωπαϊκή τραπεζική ένωση»: oι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διαµόρφωση ενός «ενιαίου εποπτικού µηχανισµού» στον τραπεζικό τοµέα (*) Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Αναπληρωτής Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΘΕΜΑ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑΣ (7669) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΜΑΓΟΥΛΙΟΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Επίκουρος Καθηγητής ΣΕΡΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ισμήνη Πάττα. Πώς Η Οικονομική Κρίση Άλλαξε Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Ισμήνη Πάττα. Πώς Η Οικονομική Κρίση Άλλαξε Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. 23 Απριλίου 2010 Ισμήνη Πάττα Σημ.: το άρθρο δημοσιεύτητκε στην εφημερίδα Ναυτεμπορική, 28/4/2010, σελ.40-42. Οι αριθμοί σε παρένθεση αναφέρονται σε παραπομπές, στο τέλος. Πώς Η Οικονομική Κρίση Άλλαξε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Τοµέας: Οργάνωση & ιοίκηση

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Τοµέας: Οργάνωση & ιοίκηση ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Τοµέας: Οργάνωση & ιοίκηση ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Βιβλιογραφική επισκόπηση των πιστωτικών κινδύνων τραπεζών» ιατριβή

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΜΑΑΣΤΡΙΧΤ ΚΑΙ Η ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ»

«ΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΜΑΑΣΤΡΙΧΤ ΚΑΙ Η ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ» Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Πολιτικών Επιστηµών Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών Κατεύθυνση Πολιτικής Ανάλυσης ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΟΙ ΘΕΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ : ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ : ΚΑΝΛΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΚΤ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΚΤ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕNΑ ΜΕΡΗ, ΕΠIΘΥΜΩNΤΑΣ να καθορίσουν το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ε. ΠΑΪΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014

Ε. ΠΑΪΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Ε. ΠΑΪΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014 (σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007) Ετήσια Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E.

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E. ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της οικονομικής χρήσης από 1 η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2014 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΕΔΡΑ: 56 ο χλμ. ΕΘΝ.ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Αύγουστος 2000 ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Αύγουστος 2000

Διαβάστε περισσότερα

MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ. Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 34194/06/Β/95/14 ΓΕΜΗ: 57957704000 ήµος Πυλαίας Θεσσαλονίκης

MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ. Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 34194/06/Β/95/14 ΓΕΜΗ: 57957704000 ήµος Πυλαίας Θεσσαλονίκης MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ AE ΕΤΗΣΙΙΑ ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της χρήσης από 1 ΙΙανουαρίίου 2012 έως 31 εκεµβρίίου 2012 MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 34194/06/Β/95/14 ΓΕΜΗ: 57957704000 ήµος Πυλαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΗΚΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Είναι κοινή διαπίστωση ότι ένα τραπεζικό σύστημα που είναι αποδοτικό και διαθέτει

Είναι κοινή διαπίστωση ότι ένα τραπεζικό σύστημα που είναι αποδοτικό και διαθέτει ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 17 ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙA Tου Δρα Δημήτρη Μ. Μυλωνά 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Είναι κοινή

Διαβάστε περισσότερα

Προλογος TOY Διοικητη

Προλογος TOY Διοικητη Προλογος TOY Διοικητη Το 2001, όταν η Ελλάδα έγινε μέλος της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και υιοθέτησε το ενιαίο νόμισμα, οι οιωνοί ήταν αίσιοι και οι προσδοκίες μεγάλες. Δημιουργήθηκε τότε η εντύπωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Εταιρεία Ν.3371/2005 Άδεια Συστάσεως Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της 111 / 02-06 1992 Έδρα Αθήνα Πλ. Φιλικής Εταιρείας 14 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 1097701000 Εξαμηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

4. Εργασiες της Τράπεζας

4. Εργασiες της Τράπεζας 4. Εργασiες της Τράπεζας 4.1 Ρύθμιση και Εποπτεία του Τραπεζικού Τομέα Η ΚΤΚ είναι η αρμόδια αρχή, δυνάμει των περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμων του 2002-2007 και των περί Τραπεζικών Εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε Α.Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσβαση των ΜμΕ σε χρηματοδότηση στην Ελλάδα. Έκθεση της Συνεδρίασης Αντιπροσώπων Υψηλού Επιπέδου

Πρόσβαση των ΜμΕ σε χρηματοδότηση στην Ελλάδα. Έκθεση της Συνεδρίασης Αντιπροσώπων Υψηλού Επιπέδου Πρόσβαση των ΜμΕ σε χρηματοδότηση στην Ελλάδα Έκθεση της Συνεδρίασης Αντιπροσώπων Υψηλού Επιπέδου Ιούλιος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Συνοπτική παρουσίαση I. Γενική επισκόπηση II. Ισχύουσα κατάσταση: A.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΥΣΣΑΑΠ) Ταχ. /νση : ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 3 (5 ος όροφος) Ταχ. Κώδικας: 105 57 ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

European Fiscal Policy and Economic Growth: The Neoclassical Economic Theory in the Case of Greece

European Fiscal Policy and Economic Growth: The Neoclassical Economic Theory in the Case of Greece MPRA Munich Personal RePEc Archive European Fiscal Policy and Economic Growth: The Neoclassical Economic Theory in the Case of Greece Dimitrios Koumparoulis 2006 Online at http://mpra.ub.uni-muenchen.de/44310/

Διαβάστε περισσότερα

************************

************************ ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα Δήλωση συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 43α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920 και αποτελεί μέρος της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. της Εταιρείας) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Έδρα : Αδριανή Δράμας Τ.Κ. 661 00 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ περιόδου 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ιανουάριος 2011 1 Περιεχόμενα ιάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το Σ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Σ... 7 II.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΝΤΟΠΛΕΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Βεβαιώνεται ότι η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

I IBAN (International Bank Account Number) = ICS Internet Connection Sharing

I IBAN (International Bank Account Number) =     ICS Internet Connection Sharing I IBAN (International Bank Account Number) = Διεθνής Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού. Αναπτύχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα Τραπεζικά Πρότυπα (European Committee for Banking Standards, ECBS) και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007) Περιεχόµενα Α. ηλώσεις των Μελών του ιοικητικού Συµβουλίου 5 Β. Ετήσια Έκθεση του

Διαβάστε περισσότερα