ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 231 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ: ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 231 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ: ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ"

Transcript

1 ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 231 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ: ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Δοµή και λειτουργία του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου Ίδρυση, καταστατικό και έδρα Ίδρυση Το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (στη συνέχεια «Δ.Ν.Τ.») είναι ένας διεθνής οικονοµικός οργανισµός που εντάσσεται στην οµάδα των εξειδικευµένων οργανισµών του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών 277. Ιδρύθηκε βάσει διεθνούς συνθήκης το 1945 µε κύρια αποστολή τη διαχείριση του µεταπολεµικού διεθνούς νοµισµατικού συστήµατος, τη διασφάλιση της τήρησης πειθαρχίας από τα κράτη µέλη του κατά την άσκηση της νοµισµατικής και συναλλαγµατικής τους πολιτικής, και τη χρηµατοδοτική ενίσχυση των κρατών µελών του που αντιµετωπίζουν προβλήµατα στο ισοζύγιο πληρωµών τους 278. Το Δ.Ν.Τ. είναι διεθνής νοµισµατικός οργανισµός, ταυτόχρονα όµως αναλαµβάνει πρωτοβουλίες για τη µείωση των ανισορροπιών που εµφανίζονται στις οικονοµίες των κρατών µελών του, κυρίως δε των οικονοµικά ασθενεστέρων, µε στόχο την πρόληψη διεθνών κρίσεων. Το Δ.Ν.Τ. άρχισε να λειτουργεί την 1η Μαρτίου Είχαν προηγηθεί η ιδρυτική συνάντηση του Συµβουλίου Διοικητών (τον Μάρτιο του 1946), ο διορισµός και η εκλογή (κατά περίπτωση) των µελών του Εκτελεστικού Συµβου- 277 Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται δεκαπέντε (15) διεθνείς οργανισµοί που συνδέονται µε τον Ο.Η.Ε. µέσω ειδικών συµφωνιών και η δραστηριότητα των οποίων καλύπτει ένα ευρύτατο φάσµα θεµατικών αντικειµένων (νοµισµατικές σχέσεις, οικονοµική ανάπτυξη, αγροτική πολιτική, εκπαίδευση, υγεία, τηλεπικοινωνίες, µετεωρολογία). 278 Το ισοζύγιο πληρωµών ενός κράτους είναι µια λογιστική κατάσταση στην οποία απεικονίζονται οι οικονοµικές συναλλαγές τις οποίες πραγµατοποιούν οι κάτοικοί του µε αλλοδαπούς κατοίκους κατά τη διάρκεια µίας ορισµένης χρονικής περιόδου (συνήθως ενός έτους). Η εν λόγω λογιστική κατάσταση αναλύεται σε τρεις (3) επιµέρους λογαριασµούς: το εµπορικό ισοζύγιο, στο οποίο παρακολουθούνται εισαγωγές και εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών, το ισοζύγιο αδήλων, όπου απεικονίζονται οι άδηλοι πόροι και οι άδηλες πληρωµές, και το λογαριασµό κίνησης κεφαλαίων, όπου παρακολουθούνται οι χρηµατοπιστωτικής φύσεως απαιτήσεις και υποχρεώσεις ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα. Το λογιστικό άθροισµα του εµπορικού ισοζυγίου και του ισοζυγίου αδήλων συνιστά το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών.

2 232 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ λίου (τον Μάϊο του 1946), και η πρώτη κοινή ετήσια σύνοδος του Συµβουλίου Διοικητών του Δ.Ν.Τ. και της Διεθνούς Τράπεζας (τον Σεπτέµβριο του 1946) Καταστατικό Το περιεχόµενο των Άρθρων Συµφωνίας (Articles of Agreement) του Δ.Ν.Τ., δηλαδή του καταστατικού του, διαµορφώθηκε παράλληλα µε εκείνο του καταστατικού της Παγκόσµιας Τράπεζας κατά τη διάρκεια της Νοµισµατικής και Χρη- µατοπιστωτικής Συνδιάσκεψης (Monetary and Financial Conference) των Ηνω- µένων Εθνών, η οποία έλαβε χώρα τον Ιούλιο του 1944 στο Bretton Woods της Πολιτείας του New Hampshire των Η.Π.Α. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο οι δύο διεθνείς οργανισµοί αποκαλούνται «οργανισµοί του Bretton Woods». Τα Άρθρα Συµφωνίας τέθηκαν σε ισχύ στις 27 Δεκεµβρίου 1945 µε την υπογραφή τους από τις κυβερνήσεις 29 από τα 44 αρχικά κράτη µέλη του οργανισµού που αντιπροσώπευαν το 80% των συνολικών µεριδίων των κρατών µελών. Στα αρχικά µέλη του Δ.Ν.Τ. δεν περιλαµβάνονται δύο από τα µεγαλύτερα σήµερα, από άποψη µεριδίων συµµετοχής (quotas), κράτη µέλη του οργανισµού, η Γερµανία και η Ιαπωνία, τα οποία έγιναν µέλη τον Αύγουστο του Για την τροποποίηση διατάξεων των Άρθρων Συµφωνίας απαιτείται κατά κανόνα η αποδοχή της από τα τρία πέµπτα (3/5) των κρατών µελών που αντιπροσωπεύουν το 85% των δικαιωµάτων ψήφου 279. Κατ εξαίρεση, η τροποποίηση των τριών (3) µείζονος σηµασίας διατάξεων που παρατίθενται στο άρθρο XXVIII (παρ. β) προϋποθέτει οµόφωνη αποδοχή. Μέχρι τον Αύγουστο του 2005, τα Άρθρα Συµφωνίας είχαν τροποποιηθεί τρεις φορές: τον Ιούλιο του 1969, ώστε να καταστεί δυνατή η καθιέρωση των ειδικών τραβηκτικών δικαιωµάτων (βλέπε κατωτέρω, υπό ), τον Απρίλιο του 1978, όταν καταργήθηκε και τυπικά το σύστηµα σταθερών συναλλαγµατικών ισοτιµιών και καθιερώθηκε η αρµοδιότητα του Δ.Ν.Τ. να παρακολουθεί τη συναλλαγµατική πολιτική των κρατών µελών του στο πλαίσιο λειτουργίας του νέου διεθνούς συστήµατος κυµαινοµένων συναλλαγµατικών ισοτιµιών (βλέπε κατωτέρω, υπό ), και το Νοέµβριο του 1992, ώστε να διευρυνθεί το φάσµα των κυρώσεων που δικαιούται να επιβάλλει το Δ.Ν.Τ. σε όσα κράτη µέλη δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους έναντι του οργανισµού (τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου XXVI, τµήµα 2, παρ. α και β). 279 Άρθρα Συµφωνίας (1992), άρθρο XXVIII (παρ. α).

3 ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Έδρα Η έδρα του Δ.Ν.Τ. πρέπει να είναι εγκατεστηµένη στο κράτος µέλος µε το µεγαλύτερο µερίδιο (quota) στο Δ.Ν.Τ., ενώ γραφεία αντιπροσωπείας και υποκαταστήµατά του επιτρέπεται να ιδρύονται στην επικράτεια και άλλων κρατών µελών 280. Λαµβανοµένου υπόψη του γεγονότος ότι από την έναρξη της λειτουργίας του Δ.Ν.Τ. την ιδιότητα αυτή πληρούν διαρκώς οι Η.Π.Α., ο οργανισµός εδρεύει από το 1945 στην πόλη της Ουάσινγκτον, πρωτεύουσα των Η.Π.Α Μέλη Την ιδιότητα του µέλους του Δ.Ν.Τ. µπορεί να αποκτήσει κάθε κράτος που δεσµεύεται να αναλάβει τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στα Άρθρα Συµφωνίας και τις κανονιστικού περιεχοµένου πράξεις που εκδίδουν τα όργανα του Δ.Ν.Τ., και όχι εξαρτηµένες ή ανεξάρτητες διοικητικές αρχές (π.χ., κεντρικές τράπεζες) 281. Τον Αύγουστο του 2005 ο αριθµός των κρατών µελών του Δ.Ν.Τ. ανερχόταν σε 184. Λόγω του σηµαντικού ρόλου που διαδραµατίζει στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα µε την έναρξη του τρίτου σταδίου της Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης (καθώς είναι ο φορέας στον οποίο έχει ανατεθεί η χάραξη και εφαρµογή της ενιαίας νοµισµατικής πολιτικής και η άσκηση της ενιαίας συναλλαγµατικής πολιτικής της Κοινότητας), στην ΕΚΤ έχει αποδοθεί από το 1999 το καθεστώς του παρατηρητή στο Δ.Ν.Τ. Η απόφαση για την ένταξη ενός κράτους στο Δ.Ν.Τ. λαµβάνεται από το Συµβούλιο Διοικητών, το οποίο δικαιούται να θέτει σχετικά όρους βασισµένους σε αρχές συνεπείς µε εκείνες που εφαρµόζονται στα υφιστάµενα κράτη µέλη 282. Τα κράτη µέλη έχουν δικαίωµα να αποχωρήσουν από το Δ.Ν.Τ. µε την υποβολή γραπτής ειδοποίησης 283. Αντίστοιχα, το Δ.Ν.Τ. έχει το δικαίωµα να υποχρεώσει ένα κράτος µέλος σε αποχώρηση, εφόσον δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του σύµφωνα µε τη διαδικασία που καθορίζεται στα Άρθρα Συµφωνίας 284. Η σχετική απόφαση του Δ.Ν.Τ. λαµβάνεται από το Συµβούλιο Διοικητών µε πλειοψηφία Διοικητών που αντιπροσωπεύουν το 85% των συνολικών ψήφων. 280 Ibid, άρθρο ΧΙΙΙ, τµήµα Ibid, άρθρο ΙΙ. 282 Ibid, άρθρο ΙΙ, τµήµα Ibid, άρθρο XXVI, τµήµα Ibid, άρθρο XXVI, τµήµα 2.

4 234 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ Όργανα και Επιτροπές Συνολική θεώρηση Τα καταστατικά όργανα του Δ.Ν.Τ. είναι πέντε (5) 285 : το Συµβούλιο Διοικητών (Board of Directors, κατωτέρω, υπό ), το Εκτελεστικό Συµβούλιο (Executive Board, υπό ), ο Διευθύνων Σύµβουλος (Executive Director, υπό ), το προσωπικό (staff), και το Συµβούλιο (Council) 286, το οποίο µέχρι τον Αύγουστο του 2005 δεν είχε συσταθεί. Στα Άρθρα Συµφωνίας προβλέπεται επίσης η Επιτροπή για την Ερµηνεία του Συµβουλίου Διοικητών (Committee on the Interpretation of the Board of Governors) 287, η οποία επίσης δεν έχει συσταθεί ακόµα. Επιπλέον, το Συµβούλιο Διοικητών και το Εκτελεστικό Συµβούλιο έχουν την εξουσία να προβαίνουν στη σύσταση και άλλων επιτροπών, εφόσον τις κρίνουν αναγκαίες για την εκπλήρωση των σκοπών του Δ.Ν.Τ Στο πλαίσιο αυτό έχουν συσταθεί και λειτουργούν: η Διεθνής Νοµισµατική και Χρηµατοπιστωτική Επιτροπή (International Monetary and Financial Committee, κατωτέρω, υπό ), και η Επιτροπή Ανάπτυξης (Development Committee, υπό ) Το Συµβούλιο Διοικητών Το Συµβούλιο Διοικητών είναι το ανώτατο όργανο του Δ.Ν.Τ. και έχει τεκ- µήριο αρµοδιότητας για όλα τα θέµατα που αφορούν τη λειτουργία του 289. Στη σύνθεσή του µετέχουν ανά δύο εκπρόσωποι των κρατών µελών, από τους οποίους ο ένας διορίζεται Διοικητής και ο άλλος Αναπληρωτής του 290. Τα κράτη µέλη είθισται να εκπροσωπούνται στο όργανο από τον Υπουργό Εθνικής Οικονοµίας και τον Διοικητή της κεντρικής τους τράπεζας. 285 Ibid, άρθρο ΧΙΙ, τµήµα Ibid, Προσάρτηµα Δ. 287 Ibid, άρθρο ΧΧΙΧ, παρ. β. 288 Ibid, άρθρο ΧΙΙ, τµήµα 2, παρ. ι. 289 Ιbid, άρθρο ΧΙΙ, τµήµα 2, παρ. α, α εδάφιο. 290 Ibid, άρθρο ΧΙΙ, τµήµα 2, παρ. α, β εδάφιο.

5 ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 235 Το Συµβούλιο Διοικητών συνεδριάζει µία φορά τον χρόνο περί τα τέλη Σεπτεµβρίου. Κατά τη διάρκεια της συνόδου του, η οποία διεξάγεται ταυτόχρονα µε εκείνη του Συµβουλίου Διοικητών της Παγκόσµιας Τράπεζας: λαµβάνει χώρα η εκλογή και η ανανέωση της θητείας των µελών του Εκτελεστικού Συµβουλίου, λαµβάνονται αποφάσεις για όλα τα θέµατα της αρµοδιότητάς του για τα οποία δεν έχει εκχωρηθεί η εξουσία στο Εκτελεστικό Συµβούλιο 291 (όπως η ένταξη και αποβολή κρατών, καθώς και η αναθεώρηση των µεριδίων των κρατών µελών), και συζητούνται όλα τα µείζονος σηµασίας θέµατα που αφορούν το διεθνές νοµισµατικό και χρηµατοπιστωτικό σύστηµα και την κατάσταση των οικονοµικά αναπτυσσοµένων χωρών χαµηλού εισοδήµατος (που είναι οι βασικοί αποδέκτες της χρηµατοδοτικής ενίσχυσης που χορηγεί το Δ.Ν.Τ.), καθώς και εκείνων που είναι εκτεθειµένα σε κρίσεις Το Εκτελεστικό Συµβούλιο Στη σύνθεση του Εκτελεστικού Συµβουλίου µετέχουν ο Διευθύνων Σύµβουλος (ο οποίος προεδρεύει) και οι Εκτελεστικοί Διευθυντές του Δ.Ν.Τ., ο αριθµός των οποίων δεν επιτρέπεται να είναι µικρότερος των είκοσι (20) 292. Κάθε Εκτελεστικός Διευθυντής διορίζει έναν Αναπληρωτή του, ο οποίος τον αντικαθιστά όταν αυτός κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του 293. Τον Αύγουστο του 2005, ο αριθµός των Εκτελεστικών Διευθυντών (όπως και των Αναπληρωτών τους) ανερχόταν σε εικοσιτέσσερις (24) οι οποίοι τοποθετήθηκαν ως εξής: (α) Οι πέντε (5) διορίστηκαν αντίστοιχα, από τα πέντε κράτη µέλη µε το µεγαλύτερο µερίδιο στο Δ.Ν.Τ., δηλαδή τις Η.Π.Α., την Ιαπωνία, τη Γερµανία, τη Γαλλία και το Ηνωµένο Βασίλειο. Ο αριθµός ψήφων των διορισµένων διευθυντών προσδιορίζεται βάσει του αριθµού των ψήφων των κρατών µελών που τους έχουν διορίσει (οι οποίες µε τη σειρά τους προσδιορίζονται βάσει του µεριδίου (quota) του κράτους µέλους, σύµφωνα µε τα ειδικότερα αναφερόµενα κατωτέρω (υπό (β)). (β) Οι υπόλοιποι δεκαεννέα (19) εξελέγησαν από τα υπόλοιπα κράτη µέλη για διετή θητεία. Ο αριθµός ψήφων των εκλεγµένων διευθυντών προσδιορίζεται βάσει του αριθµού των ψήφων που αναλογούν στα κράτη µέλη τα οποία τους εξέλεξαν Ibid, άρθρο ΧΙΙ, τµήµα 2, παρ. β. 292 Ibid, άρθρο ΧΙΙ, τµήµα 3, παρ. β. 293 Ibid, άρθρο ΧΙΙ, τµήµα 3, παρ. ε. 294 Ibid, Προσάρτηµα Ε.

6 236 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ Στην αρµοδιότητα του Εκτελεστικού Συµβουλίου, στο πλαίσιο του οποίου λειτουργεί ανεξάρτητο Γραφείο Αξιολόγησης, εµπίπτουν η διεξαγωγή των εργασιών του Δ.Ν.Τ. και η άσκηση των καθηκόντων που του εκχωρούνται από το Συµβούλιο Διοικητών 295. Οι αποφάσεις του, οι οποίες (αν και υπάρχει στάθ- µιση της ψήφου των µελών) λαµβάνονται συνήθως µε βάση την αρχή της συναίνεσης, αφορούν θέµατα λειτουργικής και διαχειριστικής φύσεως, όπως π.χ. η άσκηση εποπτείας στα κράτη µέλη αναφορικά µε τη συναλλαγµατική τους πολιτική στο πλαίσιο της παρακολούθησης του διεθνούς συστήµατος συναλλαγµατικών ισοτιµιών και η έγκριση της χορήγησης χρηµατοδοτικής ενίσχυσης σε αιτούµενα κράτη µέλη (σύµφωνα µε τα ειδικότερα αναφερόµενα κατωτέρω, υπό και , αντίστοιχα). Επιπλέον, το Εκτελεστικό Συµβούλιο επιλαµβάνεται διαφόρων συστηµικής φύσεως θεµάτων που άπτονται της λειτουργίας του διεθνούς νοµισµατικού και χρηµατοπιστωτικού συστήµατος Ο Διευθύνων Σύµβουλος Ο Διευθύνων Σύµβουλος εκλέγεται από το Εκτελεστικό Συµβούλιο µεταξύ προσώπων τα οποία δεν διατελούν κατά το χρόνο της εκλογής του ούτε Διοικητές ούτε Εκτελεστικοί Διευθυντές του Δ.Ν.Τ 296. Η θητεία του είναι πενταετής και επιτρέπεται να ανανεώνεται απεριόριστα. Προεδρεύει του Εκτελεστικού Συµβουλίου, αλλά δεν έχει δικαίωµα ψήφου κατά τη λήψη αποφάσεων από το όργανο, παρά µόνον σε περίπτωση ισοψηφίας 297, και συντονίζει στο πλαίσιο λειτουργίας του οργάνου τις τρέχουσες δραστηριότητες του Δ.Ν.Τ 298. Στο Διευθύνοντα Σύµβουλο, ο οποίος επικουρείται στο έργο του από τρεις Αναπληρωτές που εκλέγονται επίσης από το Εκτελεστικό Συµβούλιο, υπάγεται το σύνολο των διοικητικών υπηρεσιών του οργανισµού, στις οποίες εντάσσεται το προσωπικό του Δ.Ν.Τ. Ο Διευθύνων Σύµβουλος προίσταται του προσωπικού Η Διεθνής Νοµισµατική και Χρηµατοπιστωτική Επιτροπή Η Διεθνής Νοµισµατική και Χρηµατοπιστωτική Επιτροπή (International Monetary and Financial Committee, γνωστή µέχρι το 1999 ως Ενδιάµεση Επιτροπή, Interim Committee) συστάθηκε από το Συµβούλιο Διοικητών τον Οκτώβριο του Είναι διάδοχος της Επιτροπής για την Αναµόρφωση του Διεθνούς Νοµισµατικού Συστήµατος (γνωστής ως Επιτροπής των Είκοσι) που συστάθηκε το 1972 για την επεξεργασία των προτάσεων βάσει των οποίων έγινε η δεύτερη τροποποίηση των Άρθρων Συµφωνίας (σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα). 295 Ιbid, άρθρο ΧΙΙ, τµήµα 3, παρ. α. 296 Ibid, άρθρο XII, τµήµα 4, παρ. α, α εδάφιο. 297 Ibid, άρθρο XII, τµήµα 4, παρ. α, β εδάφιο. 298 Ibid, άρθρο ΧΙΙ, τµήµα 4, παρ. β.

7 ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 237 Η Διεθνής Νοµισµατική και Χρηµατοπιστωτική Επιτροπή, η οποία συνεδριάζει δύο φορές το χρόνο, αποτελείται από είκοσι τέσσερα (24) µέλη που διορίζονται από τα πέντε κράτη µέλη που έχουν την εξουσία να διορίζουν Εκτελεστικούς Διευθυντές (σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα) µεταξύ Διοικητών του Δ.Ν.Τ., υπουργών των κρατών µελών και άλλων αξιωµατούχων αντιστοίχου επιπέδου. Στις αρµοδιότητές της εµπίπτει η υποβολή προς το Συµβούλιο Διοικητών: εκθέσεων αναφορικά µε τη διαχείριση και τη λειτουργία του διεθνούς νο- µισµατικού συστήµατος (όπως π.χ. η διακήρυξη αναφορικά µε τη «συνεργασία για τη βιώσιµη παγκόσµια ανάπτυξη», και η έκθεση αναφορικά µε τη «στρατηγική για την προώθηση της χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας» του 1996), και προτάσεων αναφορικά µε την ανάγκη και το περιεχόµενο της αναθεώρησης διατάξεων των Άρθρων Συµφωνίας Η Επιτροπή Ανάπτυξης Η Επιτροπή Ανάπτυξης (Development Committee, γνωστή παλαιότερα ως Joint Ministerial Committee of the Boards of Governors of the Bank and the Fund on the Transfer of Real Resources to Developing Countries) συστάθηκε επίσης το 1974 µε ψήφισµα του Συµβουλίου Διοικητών. Στη σύνθεσή της µετέχουν είκοσι τέσσερα (24) πρόσωπα, επιπέδου αντίστοιχου µε εκείνο των µελών της Ενδιάµεσης Επιτροπής. Το έργο της είναι επίσης συµβουλευτικό και συνίσταται στην υποβολή προτάσεων στα Συµβούλια Διοικητών του Δ.Ν.Τ. και της Παγκόσµιας Τράπεζας σε θέµατα οικονοµικής ανάπτυξης. Μεταξύ των µείζονος σηµασίας θεµάτων που έχει επεξεργαστεί η Επιτροπή Ανάπτυξης επισηµαίνονται: η υλοποίηση της πρωτοβουλίας για την επίλυση των προβληµάτων χρέους των υπερχρεωµένων πτωχών χωρών (Heavily Indebted Poor Countries), και η ενίσχυση των προσπαθειών για βελτίωση της συνεργασίας µεταξύ των οικονοµικά αναπτυσσοµένων χωρών χαµηλού εισοδήµατος, του ιδιωτικού τοµέα της οικονοµίας των κρατών µελών του Δ.Ν.Τ., και των πολυµερών οργανισµών που επιλαµβάνονται του ζητήµατος της χρηµατοδότησης της ανάπτυξης.

8 238 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ Λογιστική απεικόνιση συναλλαγών Οι συναλλαγές του Δ.Ν.Τ. απεικονίζονται σε τρεις κατηγορίες λογιστικών καταστάσεων: τη λογιστική κατάσταση της Γενικής Διεύθυνσης (General Department, κατωτέρω, υπό ), τη λογιστική κατάσταση της Διεύθυνσης Ειδικών Τραβηκτικών Δικαιωµάτων (Special Drawing Rights Department, υπό ), και τους λογαριασµούς υπό διαχείριση (administered accounts, υπό ). Η παρουσίαση των εν λόγω καταστάσεων κρίθηκε σκόπιµη διότι διευκολύνει την κατανόηση των µηχανισµών που έχει υιοθετήσει το Δ.Ν.Τ. για τη χρηµατοδοτική ενίσχυση κρατών µελών (σύµφωνα µε όσα θα αναπτυχθούν αναλυτικά κατωτέρω, υπό ) Λογιστική κατάσταση της Γενικής Διεύθυνσης Οι συναλλαγές της Γενικής Διεύθυνσης του Δ.Ν.Τ. παρακολουθούνται λογιστικά σε τέσσερις λογαριασµούς: το λογαριασµό γενικών πόρων (general resources account, βλέπε κατωτέρω, υπό ), το λογαριασµό ειδικής εκταµίευσης (special disbursement account, υπό ), το λογαριασµό επενδύσεων (investment account), ο οποίος µέχρι τον Αύγουστο του 2005 δεν είχε ενεργοποιηθεί, και τον προσωρινό λογαριασµό δανεισθέντων πόρων (borrowed resources suspense account), στον οποίο τηρούνται προσωρινά τα υπόλοιπα σε νο- µίσµατα που έχει δανειστεί το Δ.Ν.Τ. έως ότου µεταφερθούν στον λογαριασµό γενικών πόρων Λογαριασµός γενικών πόρων Γενική περιγραφή Ο πρώτος και από άποψη όγκου συναλλαγών σηµαντικότερος λογαριασµός της Γενικής Διεύθυνσης είναι ο λογαριασµός γενικών πόρων. Στο σκέλος του παθητικού του απεικονίζονται οι κύριες πηγές άντλησης των κεφαλαίων µέσω των οποίων το Δ.Ν.Τ. προβαίνει στο σηµαντικότερο τµήµα της χρηµατοδοτικής ενίσχυσης των κρατών µελών.

9 ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 239 Οι πηγές αυτές είναι τα µερίδια των κρατών µελών (το κύριο κονδύλιο του παθητικού του λογαριασµού, κατωτέρω υπό β), τα γενικά και ειδικά αποθεµατικά, καθώς και ο βραχυχρόνιος δανεισµός του Δ.Ν.Τ. για τη χρηµατοδότηση δραστηριοτήτων του σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου VII των Άρθρων Συµφωνίας. Τα αντλούµενα κεφάλαια τοποθετούνται σε λογαριασµούς οι οποίοι τηρούνται σε νοµίσµατα κρατών µελών, σε ειδικά τραβηκτικά δικαιώ- µατα και σε χρυσό, ενώ τµήµα τους επενδύεται και σε βραχυχρόνιους τίτλους Τα µερίδια των κρατών µελών (quotas) Μια από τις σηµαντικότερες υποχρεώσεις που αναλαµβάνουν τα κράτη που εντάσσονται στο Δ.Ν.Τ. είναι η καταβολή ενός µεριδίου συµµετοχής (quota). Η σηµασία των µεριδίων είναι κεντρική για τη λειτουργία του Δ.Ν.Τ., δεδοµένου ότι αποτελούν την κύρια πηγή εσόδων του. Ταυτόχρονα, το ύψος του µεριδίου κάθε κράτους µέλους καθορίζει και την έκταση των δικαιωµάτων του. Ειδικότερα: (α) Αποτελεί τον προσδιοριστικό παράγοντα για τον υπολογισµό των ψήφων που διαθέτει κατά τη λήψη αποφάσεων των οργάνων του Δ.Ν.Τ. (σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα, υπό ), καθώς κάθε κράτος µέλος διαθέτει: διακόσιες πενήντα (250) βασικές ψήφους, και επιπλέον ανά µία ψήφο για κάθε τµήµα του µεριδίου του που ισοδυναµεί µε εκατό χιλιάδες ( ) ειδικά τραβηκτικά δικαιώµατα 299. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, σύµφωνα µε στοιχεία του οργανισµού για τον Αύγουστο του 2005, οι Η.Π.Α. που έχουν το µεγαλύτερο µερίδιο, ύψους 54,2 δις δολαρίων Η.Π.Α., διαθέτουν ψήφους (ποσοστό 17,1% επί του συνόλου), ενώ το Παλάου που έχει το µικρότερο µερίδιο, ύψους 4,5 εκατ. δολαρίων Η.Π.Α., διαθέτει 281 ψήφους (ποσοστό 0,013% επί του συνόλου), (β) Οριοθετεί την έκταση της χρηµατοδοτικής ενίσχυσης που δικαιούται να ζητήσει αν αντιµετωπίσει προβλήµατα στο ισοζύγιο πληρωµών του. (γ) Αποτελεί τον προσδιοριστικό παράγοντα για τον υπολογισµό του ποσοστού που του αναλογεί κατά την κατανοµή των ειδικών τραβηκτικών δικαιωµάτων (βλέπε σχετικά κατωτέρω, υπό ). Το ύψος του µεριδίου κάθε κράτους µέλους καθορίζεται σύµφωνα µε ορισµένα κριτήρια, τα οποία σχετίζονται µε την οικονοµική του κατάσταση 300. Κατά την τρέχουσα περίοδο, οι οικονοµικές παράµετροι βάσει των οποίων γίνεται ο 299 Ibid, άρθρο ΧΙΙ, τµήµα 5, παρ. α. 300 Ibid, άρθρο ΙΙΙ, τµήµα 1.

10 240 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ υπολογισµός των µεριδίων των κρατών µελών (και οι οποίες αντανακλούν τη σχετική σηµασία κάθε κράτους µέλους στη διεθνή οικονοµία) είναι: το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, και τα επίσηµα αποθεµατικά. Το Συµβούλιο Διοικητών υποχρεούται να προβαίνει σε τακτά χρονικά διαστήµατα, και πάντως το αργότερο ανά πενταετία, σε γενική αναθεώρηση των µεριδίων των κρατών µελών και να προτείνει τις αναγκαίες προσαρµογές 301. Μέχρι τον Αύγουστο του 2005 είχαν λάβει χώρα δώδεκα (12) γενικές αναθεωρήσεις των µεριδίων µε ψηφίσµατα του Συµβουλίου Διοικητών, µε τελευταία εκείνη του Η εκπλήρωση από τα κράτη µέλη της υποχρέωσης καταβολής του µεριδίου τους τόσο κατά την ένταξή τους στο Δ.Ν.Τ. όσο και µεταγενέστερα στο πλαίσιο των αναθεωρήσεων πραγµατοποιείται κατά µεν ποσοστό 25% σε ειδικά τραβηκτικά δικαιώµατα ή σε ελεύθερα µετατρέψιµα νοµίσµατα κρατών µελών που διακρατά το Δ.Ν.Τ. ως αποθεµατικά στοιχεία (δολάριο Η.Π.Α., ευρώ, ιαπωνικό γιέν, βρετανική στερλίνα), κατά το δε υπόλοιπο ποσοστό στο εθνικό τους νό- µισµα. Το πρώτο ποσό συνιστά την καλούµενη αποθεµατική θυρίδα (reserve tranche) του κράτους µέλους και έχει ιδιαίτερη σηµασία στο πλαίσιο της χρηµατοδοτικής ενίσχυσης που δικαιούται να ζητήσει από το Δ.Ν.Τ. (βλέπε κατωτέρω, υπό ) Δανεισµός του Δ.Ν.Τ. Σε αντίθεση µε άλλους διεθνείς οργανισµούς, το Δ.Ν.Τ. δεν αντλεί δανειακά κεφάλαια από τις διεθνείς αγορές χρήµατος και κεφαλαίου. Από το 1962 όµως, οι κυβερνήσεις και οι κεντρικές τράπεζες των έντεκα (11) κρατών µελών του G- 10 έχουν παραχωρήσει στο Δ.Ν.Τ. πιστωτικά όρια για την άντληση δανειακών κεφαλαίων, εφόσον συντρέχουν συγκεκριµένες προϋποθέσεις. Ο εν λόγω δανειοδοτικός µηχανισµός καλείται «Γενικοί Διακανονισµοί Δανεισµού» (General Arrangements to Borrow, GAB) και υιοθετήθηκε µε απόφαση του Εκτελεστικού Συµβουλίου. Η κεντρική τράπεζα της Ελβετίας συµµετέχει επίσης στους Γενικούς Διακανονισµούς Δανεισµού από τον Απρίλιο του 1984, ενώ ανάλογου περιεχο- µένου συµφωνία έχει συναφθεί και µε την κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας. Οι GAB ενεργοποιούνται κατά κανόνα όταν υπάρχει ανάγκη χρηµατοδότησης συναλλαγών ανάµεσα στο Δ.Ν.Τ. και τα µέλη του G-10 µε σκοπό την ανακοπή ή την αντιµετώπιση µιας εξασθένισης του διεθνούς νοµισµατικού συστή- µατος. Κατ εξαίρεση, προσφυγή στα εν λόγω πιστωτικά όρια επιτρέπεται υπό 301 Ibid, άρθρο ΙΙΙ, τµήµα 2.

11 ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 241 όρους και για τη χρηµατοδοτική ενίσχυση κρατών µελών του Δ.Ν.Τ. τα οποία δεν είναι µέλη του G-10 και ακολουθούν σταθεροποιητικά προγράµµατα υπό την αιγίδα του διεθνούς οργανισµού. Όλες οι συναλλαγές συνοµολογούνται στο εθνικό νόµισµα του µέλους του G-10 στο πιστωτικό όριο του οποίου γίνεται προσφυγή. Τον Ιανουάριο του 1997, το Εκτελεστικό Συµβούλιο υιοθέτησε ένα νέο δανειοδοτικό µηχανισµό, τους «Νέους Διακανονισµούς Δανεισµού» (New Arrangements to Borrow, N.A.B.). Η ανάγκη για ενίσχυση της δανειοληπτικής ικανότητας του Δ.Ν.Τ. σε περιόδους κρίσης κατέστη ιδιαίτερα επιτακτική µετά τη νοµισµατική κρίση του Μεξικού το 1994, η οποία έθεσε σε λειτουργία µία σειρά ενεργειών οι οποίες κορυφώθηκαν µε την έκδοση της εν λόγω απόφασης. Ο αριθµός των κρατών µελών και κεντρικών τραπεζών που συµµετέχουν στον εν λόγω µηχανισµό, ο οποίος συµπληρώνει τους Γενικούς Διακανονισµούς Δανεισµού, ανέρχεται σε είκοσι πέντε (25). Εκτός των µελών του G-10 και της Σαουδικής Αραβίας συµµετέχουν η Αυστραλία, η Αυστρία, η Δανία, η Φινλανδία, η Κεντρική Τράπεζα του Χονγκ Κόνγκ, η Κορέα, το Κουβέϊτ, το Λουξεµβούργο, η Μαλαισία, η Νορβηγία, η Σιγκαπούρη, η Ισπανία και η Ταϋλάνδη. Σύµφωνα µε τους όρους της νέας συµφωνίας, οι συµµετέχοντες φορείς ανέλαβαν τη δέσµευση να χορηγούν στο Δ.Ν.Τ. δανειακά κεφάλαια στο εθνικό τους νόµισµα όταν αυτό έχει ανάγκη από συµπληρωµατικούς πόρους είτε για την ανακοπή ή την αντιµετώπιση µιας εξασθένισης του διεθνούς νοµισµατικού συστήµατος, είτε για την αντιµετώπιση µιας έκτακτης κατάστασης που θέτει σε διακινδύνευση τη σταθερότητά του. Όσα κράτη µέλη δεν συµµετέχουν στους Νέους Διακανονισµούς Δανεισµού έχουν επίσης δυνατότητα χρήσης των πιστωτικών ορίων µε όρους παρεµφερείς εκείνων που ισχύουν και για τους Γενικούς Λογαριασµός ειδικής εκταµίευσης Στο λογαριασµό ειδικής εκταµίευσης απεικονίζονται οι πηγές των κεφαλαίων που προορίζονταν για τη χορήγηση χρηµατοδοτικής ενίσχυσης σε όσα οικονοµικά αναπτυσσόµενα κράτη µέλη αντιµετώπιζαν προβλήµατα στο ισοζύγιο πληρωµών τους σύµφωνα µε τη διευκόλυνση διαρθρωτικής προσαρµογής (Structural Adjustment Facility, SAF). Η σηµασία του εν λόγω λογαριασµού είναι σήµερα πλέον οριακή, καθώς η διευκόλυνση διαρθρωτικής προσαρµογής έχει παύσει να χρησιµοποιείται, αφού αντικαταστάθηκε το 1987 από την ενισχυµένη διευκόλυνση διαρθρωτικής προσαρµογής (Enhanced Structural Adjustment Facility, ESAF), η οποία που παρακολουθείτο λογιστικά στους λογαριασµούς υπό διαχείριση.

12 242 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ Επισηµαίνεται ήδη στο σηµείο αυτό (βλέπε αναλυτικά κατωτέρω, υπό ), ότι η ESAF έχει επίσης καταργηθεί, καθώς αντικαταστάθηκε το 1999 από τη διευκόλυνση για τη µείωση της φτώχειας και την ανάπτυξη (Poverty Reduction and Growth Facility, PRGF) Λογιστική κατάσταση της Διεύθυνσης Ειδικών Τραβηκτικών Δικαιωµάτων Στο λογαριασµό της Διεύθυνσης Ειδικών Τραβηκτικών Δικαιωµάτων παρακολουθούνται οι συναλλαγές του Δ.Ν.Τ. που συνοµολογούνται σε ειδικά τραβηκτικά δικαιώµατα (special drawing rights) 302. Τα ειδικά τραβηκτικά δικαιώ- µατα είναι ένα διεθνές αποθεµατικό στοιχείο, το οποίο δηµιουργήθηκε από το Δ.Ν.Τ. το 1969 µε στόχο την ενίσχυση των υφιστάµενων επίσηµων αποθεµατικών των κρατών µελών του και κατ αυτόν τον τρόπο τη στήριξη του διεθνούς συστήµατος σταθερών συναλλαγµατικών ισοτιµιών που λειτουργούσε τότε υπό την αιγίδα του. Βέβαια µετά την κατάργηση του εν λόγω συστήµατος (βλέπε αναλυτικά κατωτέρω, υπό ) η αξία των ειδικών τραβηκτικών δικαιωµάτων ως αποθε- µατικού στοιχείου είναι πλέον περιορισµένη. Η σηµερινή βασική του λειτουργία συνίσταται στη χρησιµοποίησή του ως λογιστικής µονάδας του Δ.Ν.Τ. και ορισµένων άλλων διεθνών οργανισµών. Τα ειδικά τραβηκτικά δικαιώµατα κατανέµονται στα κράτη µέλη αναλογικά προς το µερίδιό τους στο Δ.Ν.Τ. Ο οργανισµός έχει την εξουσία να καθορίζει και να τροποποιεί τόσο τη σύνθεση όσο και τη µέθοδο αποτίµησης των ειδικών τραβηκτικών δικαιωµάτων. Η νοµισµατική αξία των ειδικών τραβηκτικών δικαιωµάτων, η οποία εκφράζεται σε δολάρια Η.Π.Α., διαµορφώνεται σε καθη- µερινή βάση από το Δ.Ν.Τ. σύµφωνα µε την αξία ενός καλαθιού στο οποίο περιλαµβάνονται το δολάριο Η.Π.Α., το ευρώ, το ιαπωνικό γιέν, και η βρετανική στερλίνα, η αναλογία συµµετοχής των οποίων αναθεωρείται κάθε πέντε χρόνια. Η αξία που αναλογεί στα τρία υπόλοιπα νοµίσµατα µετατρέπεται σε δολάρια Η.Π.Α. σύµφωνα µε την τρέχουσα συναλλαγµατική ισοτιµία τους, και το άθροισµα των κονδυλίων που προκύπτουν συνιστά την ηµερήσια αξία των ειδικών τραβηκτικών δικαιωµάτων Λογαριασµοί υπό διαχείριση Στην εν λόγω κατηγορία εµπίπτουν διάφοροι λογαριασµοί που δηµιουργούνται από το Εκτελεστικό Συµβούλιο στο πλαίσιο της δυνατότητας του Δ.Ν.Τ. να παρέχει χρηµατοπιστωτικής φύσεως υπηρεσίες που συνάδουν προς το σκοπό του. Στην εν λόγω κατηγορία εµπίπτουν ενδεικτικά 303 : 302 Ibid, άρθρα XV - XXV. 303 Ibid, άρθρο V, τµήµα 2, παρ. β.

13 ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 243 το καταπίστευµα της προωθηµένης διευκόλυνσης διαρθρωτικής προσαρ- µογής (enhanced structural adjustment facility trust), το καταπιστευµατικό ταµείο (trust fund), το οποίο δηµιουργήθηκε το 1976 µε σκοπό τη χρηµατοδοτική ενίσχυση των οικονοµικά αναπτυσσοµένων κρατών µελών από τα κέρδη που προκύπτουν από την πώληση των αποθεµάτων χρυσού, ο λογαριασµός για δραστηριότητες τεχνικής βοήθειας, τα συνταξιοδοτικά προγράµµατα του προσωπικού, και ad hoc λογαριασµοί που δηµιουργούνται µετά από αίτηµα κρατών µελών Σκοποί του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου Συνολική θεώρηση Το Δ.Ν.Τ. έχει τέσσερις βασικούς σκοπούς που καθορίζονται στο άρθρο Ι των Άρθρων Συµφωνίας, κοινός παρονοµαστής των οποίων είναι η µείωση της διάρκειας και της έκτασης της ανισορροπίας στο ισοζύγιο πληρωµών των κρατών µελών του 304. Οι σκοποί αυτοί, που διέπουν το σύνολο των πολιτικών που υιοθετεί το Δ.Ν.Τ. και των αποφάσεων που λαµβάνουν τα όργανά του, είναι 305 : η προώθηση της διεθνούς νοµισµατικής συνεργασίας µεταξύ των κρατών µελών του µέσω της λειτουργίας ενός µόνιµου forum που παρέχει τη βάση για διαβουλεύσεις αναφορικά µε διεθνή νοµισµατικά προβλήµατα, η συµβολή στη διευκόλυνση της επέκτασης και ισόρροπης ανάπτυξης του διεθνούς εµπορίου, ώστε αφενός µεν να επιτυγχάνεται και να διατηρείται ένα υψηλό επίπεδο απασχόλησης και πραγµατικού εισοδήµατος στα κράτη µέλη και αφετέρου η ανάπτυξη των παραγωγικών τους πόρων να αναχθεί σε βασικό στόχο της οικονοµικής τους πολιτικής, η παρακολούθηση του διεθνούς συστήµατος συναλλαγµατικών ισοτιµιών µε στόχο την προώθηση συναλλαγµατικής σταθερότητας, τη διατήρηση οµαλών συναλλαγµατικών σχέσεων ανάµεσα στα κράτη µέλη, και την εκ µέρους τους αποφυγή ανταγωνιστικών υποτιµήσεων των νοµισµάτων τους (βλέπε κατωτέρω υπό ), η χορήγηση στα κράτη µέλη χρηµατοδοτικής ενίσχυσης µε στόχο τη διόρθωση των ανισορροπιών στο ισοζύγιο πληρωµών τους χωρίς να προσ- 304 Ibid, άρθρο Ι, στοιχείο (vi). 305 Ibid, άρθρο Ι, στοιχεία (i) - (v).

14 244 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ φεύγουν σε µέτρα µε αρνητικές συνέπειες για την ευηµερία σε εθνικό και διεθνές επίπεδο (υπό ), και η συνδροµή στη δηµιουργία ενός πολυµερούς συστήµατος για το διακανονισµό των διεθνών πληρωµών µεταξύ των κρατών µελών του για τις τρέχουσες πληρωµές τους και στην εξάλειψη των συναλλαγµατικής φύσεως περιορισµών που εµποδίζουν την ανάπτυξη του διεθνούς εµπορίου αγαθών και υπηρεσιών (υπό ). Επιπλέον, το Δ.Ν.Τ. παρέχει υπηρεσίες τεχνικής βοήθειας στα οικονοµικά ασθενέστερα κράτη µέλη του (υπό ) 306. Για την επιτυχή εξάλλου εκπλήρωση των σκοπών του το Δ.Ν.Τ. συνεργάζεται µε άλλους διεθνείς οργανισµούς που επιδιώκουν παρεµφερείς σκοπούς Παρακολούθηση του διεθνούς συστήµατος συναλλαγµατικών ισοτιµιών Η περίοδος των σταθερών συναλλαγµατικών ισοτιµιών Κατά την ίδρυση του Δ.Ν.Τ., τα κράτη µέλη είχαν συµφωνήσει να συµβάλουν στη διαµόρφωση και διατήρηση ενός διεθνούς συστήµατος σταθερών συναλλαγµατικών ισοτιµιών, ώστε να αποφευχθεί η συνέχιση των νοµισµατικών διαταραχών της µεσοπολεµικής περιόδου. Ειδικότερα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρχικού άρθρου IV των Άρθρων Συµφωνίας, κάθε κράτος µέλος είχε αναλάβει τις ακόλουθες υποχρεώσεις. (α) Κατ αρχήν όφειλε να καθορίσει µία σταθερή ισοτιµία του νοµίσµατός του σε σχέση προς το δολάριο των Η.Π.Α Παράλληλα, οι Η.Π.Α. είχαν συµφωνήσει να προβαίνουν ελεύθερα σε αγοραπωλησίες χρυσού µε τις νοµισµατικές αρχές άλλων κρατών µελών στη σταθερή τιµή των 35 δολαρίων Η.Π.Α. ανά ουγγιά 309. (β) Επιπλέον, είχε αναλάβει την υποχρέωση να µην επιτρέπει στην επικράτειά του ούτε τη διακύµανση της συναλλαγµατικής ισοτιµίας του νοµίσµατός του πέρα από τα όρια που είχαν καθοριστεί στα Άρθρα Συµφωνίας 310, ούτε τη διενέργεια συναλλαγών σε συνάλλαγµα παρά µόνον µέσα στα εν λόγω όρια Ibid, άρθρο V, τµήµα 2, παρ. β. 307 Ibid, άρθρο Χ. 308 Άρθρα Συµφωνίας (1945), άρθρο IV, τµήµα 1, παρ. α (όπως το άρθρο ίσχυε αρχικά, πριν από τη δεύτερη τροποποίηση). 309 Ibid, άρθρο IV, τµήµα 1, παρ. β. 310 Ibid, άρθρο IV, τµήµα Ibid, άρθρο IV, τµήµα 4, παρ. β.

15 ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 245 (γ) Τέλος, όφειλε να συνεργάζεται µε το Δ.Ν.Τ. που είχε την ευθύνη για την παρακολούθηση της οµαλής λειτουργίας αυτού του διεθνούς συστήµατος συναλλαγµατικών ισοτιµιών, την προώθηση συναλλαγµατικής σταθερότητας και την αποφυγή ανταγωνιστικών υποτιµήσεων 312. Κάθε κράτος µέλος είχε δικαίωµα να προτείνει 313 µεταβολή της ισοτιµίας του νοµίσµατός του (υποτίµηση ή υπερτίµηση) µόνον αν υπήρχε ανάγκη διόρθωσης µιας «θεµελιώδους ανισορροπίας» στο ισοζύγιο πληρωµών του 314. Η αναπροσαρµογή της συναλλαγµατικής ισοτιµίας γινόταν µετά από διαβουλεύσεις µε το Δ.Ν.Τ., εφόσον συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις του άρθρου IV των Άρθρων Συµφωνίας 315. Κατ εξαίρεση, ένα κράτος µέλος είχε δικαίωµα να προβεί µονο- µερώς σε µεταβολή της συναλλαγµατικής ισοτιµίας του νοµίσµατός του αν αυτή δεν είχε αρνητική επίδραση στις διεθνείς συναλλαγές των λοιπών κρατών µελών 316. Αν ένα κράτος µέλος προέβαινε σε µεταβολή της ισοτιµίας χωρίς να ακολουθήσει την προβλεπόµενη διαδικασία (όπως, π.χ., η Γαλλία (το 1948), ο Καναδάς (κατ επανάληψη) και πολλά οικονοµικά αναπτυσσόµενα κράτη µέλη), έχανε προσωρινά το δικαίωµα προσφυγής στο Δ.Ν.Τ. για χρηµατοδοτική ενίσχυση, ενώ σε περίπτωση παρατεταµένης άρνησης συµµόρφωσης ήταν δυνατή ακόµα και η αποβολή του από τον οργανισµό Η περίοδος µετά τη µετάβαση στο καθεστώς των κυµαινόµενων συναλλαγµατικών ισοτιµιών Εισαγωγικές παρατηρήσεις Το άρθρο IV των Άρθρων Συµφωνίας τροποποιήθηκε ριζικά µε την κατάργηση του συστήµατος σταθερών συναλλαγµατικών ισοτιµιών και τη µετάβαση στο µέχρι σήµερα ισχύον καθεστώς των ελεύθερα κυµαινόµενων συναλλαγµατικών ισοτιµιών. Στις 15 Αυγούστου 1971 η κυβέρνηση των Η.Π.Α. ενηµέρωσε το Δ.Ν.Τ. ότι δεν θα συνεχίσει να προβαίνει σε αγοραπωλησίες χρυσού για το διακανονισµό των διεθνών συναλλαγών, µε αποτέλεσµα να πάψουν de facto να ισχύουν οι σταθερές ισοτιµίες και η ελεύθερη µετατρεψιµότητα του δολαρίου. Έκτοτε ακολούθησε µια σειρά από περιστατικά που κορυφώθηκε στις 19 Μαρτίου 1973, όταν η ελεύθερη διακύµανση των συναλλαγµατικών ισοτιµιών 312 Ibid, άρθρο IV, τµήµα 4, παρ. α. 313 Ibid, άρθρο IV, τµήµα 5, παρ. β. 314 Ibid, άρθρο IV, τµήµα 5, παρ. α. 315 Ibid, άρθρο IV, τµήµα 5, παρ. γ. 316 Ibid, άρθρο IV, τµήµα 5, παρ. δ 317 Ibid, άρθρο IV, τµήµα 6, µε αναφορά, ως προς το δεύτερο σκέλος, στο άρθρο XV, τµήµα 2, παρ. β.

16 246 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ έναντι του δολαρίου των Η.Π.Α. υιοθετήθηκε και από τα κράτη µέλη της (τότε) Ε.Ο.Κ. Με τη δεύτερη τροποποίηση των Άρθρων Συµφωνίας, το 1978, επήλθαν συνεπώς σηµαντικές µεταβολές στο θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας του διεθνούς νοµισµατικού συστήµατος, καθώς: καταργήθηκε τυπικά το σύστηµα των σταθερών συναλλαγµατικών ισοτι- µιών που είχε καθιερωθεί το 1944 στη Συνδιάσκεψη του Bretton Woods, τερµατίστηκε ο κεντρικός ρόλος που διαδραµάτιζε ο χρυσός στο διεθνές νοµισµατικό σύστηµα, δόθηκε στα κράτη µέλη η δυνατότητα να καθορίζουν ελεύθερα τη συναλλαγµατική ισοτιµία των νοµισµάτων τους, µέσα πάντως στο πλαίσιο συγκεκριµένων γενικών κατευθυντηρίων αρχών (κατωτέρω, υπό ), το Δ.Ν.Τ. ανέλαβε την υποχρέωση να παρακολουθεί την τήρηση από τα κράτη µέλη των γενικών κατευθυντηρίων µέσω συγκεκριµένης εποπτικής διαδικασίας (υπό ). Επιπλέον, στο πλαίσιο αυτής της καταστατικής του δραστηριότητας, το Δ.Ν.Τ. καθιέρωσε το 1999, από κοινού µε την Παγκόσµια Τράπεζα, το Πρόγραµ- µα Αξιολόγησης του Χρηµατοπιστωτικού Τοµέα (Financial Sector Assessment Program, FSAP, κατωτέρω, υπό ) Γενικές υποχρεώσεις κρατών µελών Σύµφωνα µε τις διατάξεις του τροποποιηµένου άρθρου IV, τα κράτη µέλη ανέλαβαν την υποχρέωση να συνεργάζονται τόσο µε το Δ.Ν.Τ. όσο και µεταξύ τους για τη διασφάλιση οµαλών συναλλαγµατικών σχέσεων και την προώθηση ενός σταθερού συστήµατος συναλλαγµατικών ισοτιµιών 318. Για την εκπλήρωση των ως άνω στόχων καλούνται να τηρούν τις ακόλουθες γενικές υποχρεώσεις 319 : να κατευθύνουν την οικονοµική και πιστωτική τους πολιτική µε άξονα την προώθηση οµαλής οικονοµικής ανάπτυξης µε εύλογη σταθερότητα τιµών, να φροντίζουν για την προώθηση οικονοµικής σταθερότητας µε τη δια- µόρφωση κατάλληλων συνθηκών αφενός µεν για την οµαλή λειτουργία της οικονοµίας και του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και αφετέρου για την αποτροπή των τάσεων του νοµισµατικού συστήµατος για πρόκληση ακανόνιστων διαταραχών, 318 Άρθρα Συµφωνίας (1992), άρθρο IV, τµήµα Ibid, άρθρο IV, τµήµα 3, παρ. α.

17 ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 247 να αποφεύγουν την πολιτική χειραγώγησης των συναλλαγµατικών ισοτιµιών και του διεθνούς νοµισµατικού συστήµατος, επιδιώκοντας είτε να αποφύγουν την πραγµατοποίηση αναγκαίων προσαρµογών στο ισοζύγιο πληρωµών τους είτε να εξασφαλίσουν συγκριτικά πλεονεκτήµατα έναντι άλλων κρατών µελών, και να ακολουθούν συναλλαγµατική πολιτική συµβατή µε τα ανωτέρω Παρακολούθηση της συναλλαγµατικής πολιτικής των κρατών µελών Με τη δεύτερη τροποποίηση των Άρθρων Συµφωνίας, το Δ.Ν.Τ. κατέστη αρµόδιο για την παρακολούθηση της συµµόρφωσης των κρατών µελών προς τις προαναφερθείσες γενικές υποχρεώσεις µε την άσκηση εποπτείας στη συναλλαγµατική πολιτική που ακολουθούν 320. Για την εκπλήρωση αυτής της εποπτικής του αρµοδιότητας (η οποία στην αγγλική ορολογία καλείται «surveillance») το Δ.Ν.Τ. διαµορφώνει συγκεκριµένες κατευθυντήριες αρχές, οι οποίες απευθύνονται στα κράτη µέλη και καθορίζουν το πλαίσιο µέσα στο οποίο πρέπει να ασκείται η συναλλαγµατική τους πολιτική 321. Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη µέλη οφείλουν να παρέχουν στο Δ.Ν.Τ. κάθε πληροφορία που κρίνεται αναγκαία για την αποτελεσµατική άσκηση της εποπτικής του αρµοδιότητας. Οφείλουν επίσης να συµµετέχουν σε διαβουλεύσεις µε στελέχη του Δ.Ν.Τ. (γνωστές ως «Article IV cosultations»), ώστε να καθίσταται δυνατή η αξιολόγηση της συµβατότητας των µέτρων της οικονοµικής τους πολιτικής προς τις γενικές υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει έναντι του Δ.Ν.Τ Κατ εφαρµογή των ανωτέρω, στελέχη του Δ.Ν.Τ. συναντώνται σε ετήσια βάση µε κυβερνητικά στελέχη και εκπροσώπους της κεντρικής τράπεζας των κρατών µελών και προβαίνουν σε ανάλυση της εξέλιξης των βασικών µακροοικονοµικών µεγεθών του, καθώς και της δηµοσιονοµικής, νοµισµατικής, και συναλλαγµατικής πολιτικής την οποία ακολουθούν. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών στο πλαίσιο των εν λόγω διαβουλεύσεων γίνεται αξιολόγηση όλων των παραµέτρων που έχουν επίδραση στην άσκηση της µακροοικονοµικής πολιτικής, όπως θέµατα περιφερειακής πολιτικής και κοινωνικής πολιτικής καθώς 320 Ibid, άρθρο IV, τµήµα 3, παρ. β, α εδάφιο. 321 Το κείµενο-πλαίσιο που κατευθύνει την εν λόγω δράση του Δ.Ν.Τ. είναι το έγγραφο «Surveillance over Exchange Rate Policies», το οποίο ήταν προσαρτηµένο σε Απόφαση του Εκτελεστικού Συµβουλίου της 29ης Απριλίου Με νεότερη απόφασή του της 10ης Απριλίου 1995, το Εκτελεστικό Συµβούλιο έθεσε τους άξονες της τρέχουσας στρατηγικής του Δ.Ν.Τ. αναφορικά µε την εν λόγω εποπτική του αρµοδιότητα, οι οποίοι τυγχάνουν έκτοτε διαρκούς περιοδικής αναθεώρησης. 322 Άρθρα Συµφωνίας (1992), άρθρο VI, τµήµα 3, παρ. β, β εδάφιο.

18 248 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ και προστασίας του περιβάλλοντος. Αναλυτική είναι επίσης και η εξέταση των εξελίξεων σε θέµατα χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας (σύµφωνα µε όσα αναφέρονται κατωτέρω, υπό ). Οι εκθέσεις που καταρτίζονται στο πλαίσιο αυτών των διαβουλεύσεων αποτελούν αντικείµενο συζήτησης στο Εκτελεστικό Συµβούλιο και τη βάση για τη διαµόρφωση του περιεχοµένου της διετούς περιοδικής έκδοσης του Δ.Ν.Τ. «Παγκόσµιες Οικονοµικές Προοπτικές» (World Economic Outlook) και της ετήσιας περιοδικής έκδοσης «Έκθεση Κεφαλαιαγορών» (Capital Markets Report). Στις δύο αυτές εκδόσεις γίνεται αξιολόγηση των επιπτώσεων που έχουν στη διεθνή οικονοµία οι πολιτικές που ακολουθούν τα κράτη µέλη και επισκόπηση των τάσεων και προοπτικών του διεθνούς νοµισµατικού και χρηµατοπιστωτικού συστήµατος Ειδικά: το Πρόγραµµα Αξιολόγησης του Χρηµατοπιστωτικού Τοµέα Εισαγωγικές παρατηρήσεις Όπως µόλις προαναφέρθηκε, το Εκτελεστικό Συµβούλιο έθεσε το 1995 τους άξονες της τρέχουσας στρατηγικής του Δ.Ν.Τ. αναφορικά µε την εποπτική του αρµοδιότητα. Δύο σηµεία αυτής της στρατηγικής είχαν εξαιρετική βαρύτητα: η επιβολή της υποχρέωσης στα κράτη µέλη να τροφοδοτούν έγκαιρα το Δ.Ν.Τ. και το κοινό µε αξιόπιστα και άµεσα διαθέσιµα στατιστικά στοιχεία οικονοµικής και χρηµατοπιστωτικής φύσεως, σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα στο ενδέκατο κεφάλαιο της παρούσας µελέτης (υπό ) πρότυπα (general data dissemination standard και special data dissemination standard), και το ενδιαφέρον του Δ.Ν.Τ. για τη σταθερότητα του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος των κρατών µελών του, εν όψει της συχνότητας και κρισιµό- τητας των συστηµικών προβληµάτων που έχουν παρουσιαστεί τα τελευ-ταία χρόνια και έχουν επηρεάσει τη σταθερότητα του διεθνούς χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. Στο πλαίσιο αυτό, το Δ.Ν.Τ., σε συνεργασία µε τη Παγκόσµια Τράπεζα, καθιέρωσε το 1999 το Πρόγραµµα Αξιολόγησης του Χρηµατοπιστωτικού Τοµέα (Financial Sector Assessment Program, FSAP). Συναφής είναι και ο µηχανισµός των Εκθέσεων για την Επιτήρηση των Διεθνών Προτύπων (Reports on the Observance of Standards and Codes, ROSCs) 323.

19 ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 249 Στόχος αυτών των πρωτοβουλιών είναι η αξιολόγηση της υιοθέτησης από τα κράτη µέλη του οργανισµού των διεθνών Προτύπων και Κωδίκων (Standards and Codes) που έχει υιοθετήσει το Φόρουµ Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα στο ενδέκατο κεφάλαιο, υπό ), µε στόχο τη διασφάλιση ορθών µακροοικονοµικών πολιτικών και της σταθερότητας του διεθνούς χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. Μέσω των εν λόγω µηχανισµών το Δ.Ν.Τ. έχει τη δυνατότητα άσκησης επιρροής στα οικονοµικά αναπτυσσόµενα, κυρίως, κράτη-µέλη του για την υιοθέτηση των διεθνών προτύπων και κωδίκων, τα οποία -καθότι αποτελούν ήπιο δίκαιο- στερούνται, όπως προαναφέρθηκε, νοµικά εξαναγκαστού χαρακτήρα Η διαδικασία αξιολόγησης Η διαδικασία αξιολόγησης ενός κράτους-µέλους σύµφωνα µε το εν λόγω πρόγραµµα ενεργοποιείται πάντοτε µετά από αίτησή του. Στο πλαίσιο της αξιολόγησης, η οποία µπορεί να περιλαµβάνει ένα ή περισσότερα πρότυπα και κώδικες, καταρτίζονται τρεις εκθέσεις: στην πρώτη έκθεση («Main Report»), η οποία είναι εµπιστευτική, γίνεται µια συνολική αποτίµηση του χρηµατοοικονοµικού τοµέα του κράτους µέλους, και καταγράφονται εκτιµήσεις αναφορικά µε τους βραχυπρόθεσµους και µεσοπρόθεσµους κινδύνους που διατρέχει η οικονοµία του, η δεύτερη έκθεση («Selected Financial Sector Issues»), η οποία είναι επίσης εµπιστευτική, είναι συµπληρωµατική της πρώτης µε την παράθεση αναλυτικού υποστηρικτικού υλικού, τέλος, η τρίτη έκθεση («Assessment of Observance of International Standards and Codes»), η οποία επιτρέπεται να δηµοσιευτεί από το κράτος µέλος µε την έγκριση του ΔΝΤ, περιέχει µια λεπτοµερή ανάλυση της προόδου που έχει κάνει το κράτος µέλος αναφορικά µε την ενσωµάτωση και εφαρµογή των υπό αξιολόγηση διεθνών προτύπων και κωδίκων. Στην συνέχεια, οι εµπειρογνώµονες που συνέβαλαν στη σύνταξη των προαναφερθεισών εκθέσεων στο πλαίσιο του FSAP συντάσσουν εσωτερική έκθεση, η οποία υποβάλλεται στο Εκτελεστικό Συµβούλιο του Δ.Ν.Τ. και καλείται Αξιολόγηση της Σταθερότητας του Χρηµατοοικονοµικού Τοµέα (Financial Sector Stability Assessment FSSA). Η εν λόγω έκθεση χρησιµοποιείται πλέον από το Δ.Ν.Τ. στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων του µε τα κράτη µέλη βάσει του Άρθρου IV (σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα, υπό ). 323 Οι ROSCs έχουν πλέον ενταχθεί στο FSAP, ως αναπόσπαστο εργαλείο του. Παρά ταύτα µια χώρα µπορεί να ζητήσει διεξαγωγή ROSC, ανεξάρτητα από το FSAP (stand alone-rosc).

20 250 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ Χρηµατοδοτική ενίσχυση κρατών µελών Γενικές αρχές Νοµική βάση για τη χρηµατοδοτική δραστηριότητα του Δ.Ν.Τ. αποτελεί τo άρθρο V των Άρθρων Συµφωνίας. Η δραστηριότητα αυτή διέπεται από ορισµένες γενικές αρχές, σύµφωνα µε όσα αναπτύσσονται στη συνέχεια Δικαιούχοι χρηµατοδοτικής ενίσχυσης Για τις ανάγκες άσκησης της χρηµατοδοτικής πολιτικής του Δ.Ν.Τ., το Εκτελεστικό Συµβούλιο κατατάσσει σήµερα τα κράτη µέλη του σε 3 κατηγορίες: βιοµηχανικά κράτη (industrialised countries), οικονοµικά αναπτυσσόµενα κράτη µέσου εισοδήµατος (middle-income developing countries), και οικονοµικά αναπτυσσόµενα κράτη χαµηλού εισοδήµατος (low-income developing countries). Μολονότι de jure όλα τα κράτη µέλη έχουν πρόσβαση στη χρηµατοδοτική ενίσχυση του Δ.Ν.Τ., de facto προσφυγή γίνεται πλέον κατά κύριο λόγο από τα οικονοµικά αναπτυσσόµενα κράτη µέλη χαµηλού εισοδήµατος. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι η τελευταία φορά που χορηγήθηκε χρηµατοδοτική ενίσχυση σε βιοµηχανικό κράτος µέλος ήταν το 1977 (Ηνωµένο Βασίλειο και Ιταλία). Το Δ.Ν.Τ. συναλλάσσεται αποκλειστικά µε το Υπουργείο Οικονοµικών, την κεντρική τράπεζα, το Σταθεροποιητικό Ταµείο (αν υπάρχει) ή άλλη παρεµφερούς λειτουργίας δηµόσια αρχή του κράτους µέλους το οποίο αιτείται την ενίσχυση Το κριτήριο της «ανάγκης του ισοζυγίου πληρωµών» Κατά κανόνα, το Δ.Ν.Τ. χορηγεί χρηµατοδοτική ενίσχυση σε κράτη µέλη µε σκοπό τη στήριξη του ισοζυγίου πληρωµών τους, προϋποθέτει δηλαδή την ύπαρξη «ανάγκης στο ισοζύγιο πληρωµών». 325 Για την εκτίµηση της συνδροµής αυτού του κριτηρίου λαµβάνονται υπόψη τρία στοιχεία: η θέση του ισοζυγίου πληρωµών, η θέση των αποθεµατικών σε ξένο νόµισµα, και 324 Άρθρα Συµφωνίας (1992), άρθρο V, τµήµα Ibid, άρθρο V, τµήµα 3, παρ. β (ii).

21 ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 251 η διαχρονική εξέλιξη αυτών των θέσεων. Σε περίπτωση πάντως που το ύψος της αιτούµενης ενίσχυσης δεν υπερβαίνει την αποθεµατική θυρίδα του κράτους µέλους, το Δ.Ν.Τ. την χορηγεί χωρίς όρους ή περιορισµούς. Επίσης, στην περίπτωση των κατωτέρω αναφεροµένων ειδικών διευκολύνσεων δεν λαµβάνεται υπόψη η ίδια η ανάγκη του ισοζυγίου πληρωµών αλλά διάφορα χαρακτηριστικά του Όροι οικονοµικής πολιτικής Η χρηµατοδοτική ενίσχυση χορηγείται από πάντοτε υπό όρους. Συγκεκρι- µένα, το αιτούµενο κράτος µέλος αναλαµβάνει την υποχρέωση να υιοθετήσει συγκεκριµένα µέτρα οικονοµικής πολιτικής που του υποδεικνύονται από το Δ.Ν.Τ., ώστε µε την προσωρινή χρήση των πόρων του Δ.Ν.Τ. να αντιµετωπίσει τα προβλήµατα στο ισοζύγιο πληρωµών του 326. Η πολιτική της υπό όρους χρη- µατοδοτικής ενίσχυσης που ακολουθεί το Δ.Ν.Τ. είναι γνωστή ως «αιρεσιµότητα» (στην αγγλική ορολογία «conditionality»). Με την επιβολή των εν λόγω όρων επιδιώκεται η διαρκής διατήρηση από τα κράτη µέλη µιας ισορροπηµένης θέσης στο ισοζύγιο πληρωµών, ώστε να µην είναι αναγκαία η προσφυγή στην επιβολή περιορισµών στο διεθνές εµπόριο και τις διεθνείς πληρωµές. Η αποδοχή από ένα κράτος µέλος των όρων οικονοµικής πολιτικής που θέτει το Δ.Ν.Τ. είναι σηµαντική στον βαθµό που αποτελεί δέσµευση για την υιοθέτηση µέτρων που έχουν συνήθως «αντιλαϊκό» χαρακτήρα. Αξιοσηµείωτη είναι βέβαια η σηµατοδοτική λειτουργία αυτής της αποδοχής προς τις διεθνείς αγορές, δεδοµένου ότι αντικειµενική επιδίωξη της πολιτικής που ακολουθεί το Δ.Ν.Τ. αναφορικά µε τη χρηµατοδοτική ενίσχυση των κρατών µελών είναι να εξασφαλιστεί η πρόσβασή τους στις αγορές για την άντληση δανειακών κεφαλαίων σε µόνιµη βάση. Κατά κανόνα, το Δ.Ν.Τ. χορηγεί χρηµατοδοτική ενίσχυση µόνον αν βεβαιωθεί ότι το αιτούµενο κράτος µέλος είναι σε θέση να αποπληρώσει το χρέος του. Σύµφωνα µάλιστα µε την εµπειρία που έχει αντληθεί, το Δ.Ν.Τ. δίνει πλέον ιδιαίτερη βαρύτητα στην ικανότητα των κρατών µελών να προβούν σε διαρθρωτικές µεταβολές στο περιβάλλον λειτουργίας της οικονοµίας τους (περιλαµβανοµένου του χρηµατοπιστωτικού τους συστήµατος) και να επιτύχουν βιώσι- µη ανάπτυξη Ibid, άρθρο V, τµήµα 3, παρ. α. 327 Αυτή η πολιτική της υπό όρους χρηµατοδοτικής ενίσχυσης του Δ.Ν.Τ έχει αναµφίβολα συµβάλει στην ενίσχυση των οικονοµιών δεκάδων κρατών µελών του κατά τη διάρκεια της υπερπεντακονταετούς λειτουργίας του, όπως προκύπτει από σειρά µελετών που έχουν καταρτιστεί τόσο από τον ίδιο τον οργανισµό όσο και από ανεξάρτητους αναλυτές. Όπως όµως όλες οι πολιτικές επιλογές, υπόκειται σε κριτική. Τα επιχειρήµατα αυτής της κριτικής αποτυπώνονται, µεταξύ άλλων, στη µελέτη του Stiglitz (2002) που παρατίθεται στη βιβλιογραφία.

22 252 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ Διαθεσιµότητα πόρων Εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις, το Δ.Ν.Τ. ανταποκρίνεται στο αίτηµα του κράτους µέλους, προσδιορίζει τη διαθεσιµότητα πόρων στον λογαριασµό από τον οποίο θα γίνει η εκταµίευση και διαµορφώνει ανάλογα το χρηµατοδοτικό πρόγραµµα. Η διάσταση αυτή διαφοροποιεί κατ εξοχήν την πολιτική χρηµατοδοτικής ενίσχυσης του Δ.Ν.Τ. από εκείνη της Παγκόσµιας Τράπεζας, η οποία χρηµατοδοτεί συγκεκριµένα έργα ή τοµείς της οικονοµίας Διάρκεια χρηµατοδοτικής ενίσχυσης Η χρηµατοδοτική ενίσχυση που παρείχε αρχικά το Δ.Ν.Τ. ήταν βραχυχρόνια. Από τη δεκαετία του 1980, όµως, παρατηρείται η τάση για επιµήκυνση της διάρκειας για την οποία χορηγείται η χρηµατοδότηση. Αυτό ισχύει τόσο για τις διευρυµένες πιστώσεις όσο και για τις ειδικές διευκολύνσεις, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται κατωτέρω στα οικεία σηµεία (υπό και ) Νόµισµα και επιτόκιο Η εκταµίευση της χρηµατοδοτικής ενίσχυσης γίνεται είτε σε ειδικά τραβηκτικά δικαιώµατα είτε σε νοµίσµατα των κρατών µελών 328. Το επιτόκιο που χρεώνει το Δ.Ν.Τ. για τη χορηγούµενη χρηµατοδότηση διαφοροποιείται ανάλογα µε το είδος της διευκόλυνσης, σε ορισµένες πάντως περιπτώσεις (όπως στην Poverty Reduction and Growth Facility) είναι επιδοτούµενο Όρια χρηµατοδοτικής ενίσχυσης Η χρηµατοδοτική ενίσχυση του Δ.Ν.Τ. προς ένα αιτούµενο κράτος µέλος γίνεται κλιµακωτά, σε τέσσερις «πιστωτικές θυρίδες», όπου κάθε πιστωτική θυρίδα αντιστοιχεί στο 25% του µεριδίου του κράτους µέλους στο Δ.Ν.Τ. Η άντληση πόρων από την πρώτη πιστωτική θυρίδα προϋποθέτει απλώς την εκδήλωση της πρόθεσης από το κράτος µέλος να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αντιµετώπιση των προβληµάτων του ισοζυγίου πληρωµών του. Αντίθετα, η χορήγηση πιστώσεων από τις ανώτερες πιστωτικές θυρίδες θέτει σε ενεργοποίηση το µηχανισµό της υπό όρους χρηµατοδότησης και συνδυάζεται µε τις κατωτέρω αναφερόµενες τακτικές ή ειδικές διευκολύνσεις. Το Εκτελεστικό Συµβούλιο θέτει µάλιστα συγκεκριµένα όρια χρηµατοδότησης για κάθε µία από τις µορφές χρηµατοδοτικής ενίσχυσης, τα οποία αναθεωρούνται σε ετήσια βάση. 328 Άρθρα Συµφωνίας (1992), άρθρο V, τµήµα 2, παρ. α.

23 ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Μορφές χρηµατοδοτικής ενίσχυσης Συνολική θεώρηση Στην προσπάθεια που καταβάλλει για να ανταποκρίνεται διαρκώς στις ανάγκες των κρατών µελών του, το Δ.Ν.Τ. έχει αναπτύξει και χρησιµοποιεί ποικίλες χρηµατοδοτικές τεχνικές. Μολονότι υπάρχει ένα βασικό χρηµατοδοτικό εργαλείο, οι εφεδρικές πιστώσεις (βλέπε κατωτέρω, υπό ), που είναι διαθέσιµο από το 1952, το Δ.Ν.Τ. διαµορφώνει κατά περιόδους ειδικά προγράµµατα (γνωστά ως «ειδικές διευκολύνσεις») µε στόχο την αντιµετώπιση: των ειδικών αναγκών ενός εξαιρετικά ετερογενούς πληθυσµού µελών, των κρίσεων που έχουν ενσκύψει κατά καιρούς στη λειτουργία της διεθνούς οικονοµίας (όπως κυρίως η πετρελαϊκή κρίση στις αρχές της δεκαετίας του 1970, η υπερβολική υπερχρέωση ορισµένων οικονοµικά λιγότερο αναπτυγµένων κρατών στις αρχές της δεκαετίας του 1980, η χρηµατοοικονοµική κρίση του Μεξικού κατά την περίοδο , και η χρηµατοοικονοµική κρίση των κρατών της νοτιανατολικής Ασίας κατά την περίοδο ), του µετασχηµατισµού των οικονοµιών των πρώην «σοσιαλιστικών» κρατών της ανατολικής Ευρώπης και κεντρικής Ασίας σε οικονοµίες της αγοράς στις αρχές της δεκαετίας του 1990, και των ειδικών αναγκών που αντιµετωπίζουν τα υπερχρεωµένα πτωχά κράτη µέλη του, κυρίως δε τα εκείνα της Αφρικής κάτω από τη Σαχάρα. Ειδικά για την αντιµετώπιση του τελευταίου προβλήµατος, το Δ.Ν.Τ. έχει διαµορφώσει και θέσει σε εφαρµογή από το 1996, σε συνεργασία µε την Παγκόσµια Τράπεζα και βάσει προτάσεων της Επιτροπής Ανάπτυξης, ένα συγκεκριµένο πλαίσιο για τη διαγραφή του χρέους των υπερχρεωµένων πτωχών κρατών µελών του, εφόσον αυτά ακολουθούν προγράµµατα προσαρµογής και µετασχηµατισµών υπό την αιγίδα των δύο διεθνών οργανισµών. Η σχετική πρωτοβουλία καλείται «Heavily Indebted Poor Countries Initiative». Από λογιστική άποψη, µετά την κατάργηση το 1999 της ενισχυµένης διευκόλυνσης διαρθρωτικής προσαρµογής, η οποία παρακολουθείτο λογιστικά στους λογαριασµούς υπό διαχείριση, η χρηµατοδοτική ενίσχυση του Δ.Ν.Τ. αποτυπώνεται πλέον πλήρως στο λογαριασµό γενικών πόρων της Γενικής Διεύθυνσης, στον οποίο παρακολουθούνται τόσο οι τακτικές (βλέπε κατωτέρω, υπό ), όσο και οι ειδικές διευκολύνσεις (υπό ).

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ενότητα 11: Διεθνείς Χρηματοδοτικοί Οργανισμοί Μιχαλόπουλος Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Τα όργανα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης

Τα όργανα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης Τα όργανα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης Τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης φέρουν την κύρια ευθύνη για τον καθορισμό της ευρωπαϊκής νομισματικής πολιτικής, τις αποφάσεις που

Διαβάστε περισσότερα

Το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα. Από το Διμεταλλισμό στο Ευρώ

Το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα. Από το Διμεταλλισμό στο Ευρώ Το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Από το Διμεταλλισμό στο Ευρώ Το Τρίληµµα των Ανοικτών Οικονοµιών 1. Σταθερότητα και Ελεγχος Συναλλαγματικής Ισοτιμίας 2. Χρήση Νομισματικής Πολιτικής για Εσωτερική Ισορροπία

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Ισοζύγιο πληρωµών

3.2 Ισοζύγιο πληρωµών 3 Ισοζύγιο πληρωµών 3.1 Εισαγωγή ιεθνή οικονοµία Ύφεση στην Γερµανία οικονοµίες του Ευρώ Αυξηση των αµερικανικών επιτοκίων διεθνή επιτόκια και δολάριο($) Χρηµατοοικονοµική κρίση στην Ασία Ανοιχτή οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιπτώσεις της πρόσφατης διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης και της τρέχουσας δηµοσιονοµικής κρίσης στην ευρωζώνη στο δίκαιο της ΟΝΕ Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Αναπληρωτής Καθηγητής ιεθνούς Οικονοµικού ικαίου

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική.! Καθ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική.! Καθ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική! Καθ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αντικείμενο Διεθνούς Μακροοικονομικής Η διεθνής μακροοικονομική ασχολείται με το προσδιορισμό των βασικών μακροοικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα 1 Αντικείµενο Διεθνούς Μακροοικονοµικής Η διεθνής µακροοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία. του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Δημήτρη Μάρδα. «Τα διεθνή Λογιστικά πρότυπα του Δημοσίου &

Ομιλία. του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Δημήτρη Μάρδα. «Τα διεθνή Λογιστικά πρότυπα του Δημοσίου & Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Δημήτρη Μάρδα «Τα διεθνή Λογιστικά πρότυπα του Δημοσίου & η συμβολή τους στην αντιμετώπιση του Ελληνικού χρέους» Στο ετήσιο 19 th Government Roundtable του Economist

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ Η επιβράδυνση του ρυθµού ανάπτυξης της παγκόσµιας οικονοµίας επηρεάζει άµεσα και τις χρηµαταγορές, οι οποίες χαρακτηρίζονται από έντονη µεταβλητότητα παρά τα αυστηρά δη- µοσιονοµικά µέτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 Ι. Σκοπός Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

Το ΝΤ και η Ευρώπη Σύμβουλος πολιτικής σε μεμονωμένες χώρες Η αξιολόγηση της ζώνης του ευρώ Τμήμα Εξωτερικών Σχέσεων Ουάσιγκτον 20431

Το ΝΤ και η Ευρώπη Σύμβουλος πολιτικής σε μεμονωμένες χώρες Η αξιολόγηση της ζώνης του ευρώ Τμήμα Εξωτερικών Σχέσεων Ουάσιγκτον 20431 Το ΝΤ και η Ευρώπη Το ΝΤ είναι ιδιαίτερα δραστήριο στην Ευρώπη όπου παρέχει συμβουλές εφαρμοσμένης πολιτικής, χρηματοδότηση και τεχνική βοήθεια. Συνεργαζόμαστε σε ανεξάρτητη βάση αλλά και σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

ΔΟΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24 ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Μικροοικονομική Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική Θέμα 3ο (κληρώθηκε) α) Ποια μέσα διαθέτει η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική και Παγκόσμια Οικονομία ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

Διεθνής Οικονομική και Παγκόσμια Οικονομία ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Διεθνής Οικονομική και Παγκόσμια Οικονομία ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Διεθνής Οικονομική 1. Διεθνές εμπόριο, Διεθνής Εμπορική Πολιτική και Διεθνείς Εμπορικές Συμφωνίες και Θεσμοί 2. Μακροοικονομική Ανοικτών

Διαβάστε περισσότερα

Η διαχρονική διαμόρφωση του ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου

Η διαχρονική διαμόρφωση του ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου Η διαχρονική διαμόρφωση του ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Επισκέπτης Καθηγητής, Europa Institut, Universität

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012 Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Τον Οκτώβριο του 2012 το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειµµα το οποίο διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Νοµικό πλαίσιο, σκοποί, αρµοδιότητες και βασικές εργασίες

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Νοµικό πλαίσιο, σκοποί, αρµοδιότητες και βασικές εργασίες Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου Νοµικό πλαίσιο, σκοποί, αρµοδιότητες και βασικές εργασίες Νοµικό πλαίσιο Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ιδρύθηκε το 1963, σε σύντοµο χρονικό διάστηµα µετά την ανακήρυξη της

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους.

Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους. Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους. 19Α. (1) Οι τράπεζες διαθέτουν αξιόπιστες, αποτελεσματικές και πλήρεις στρατηγικές και διαδικασίες για την αξιολόγηση και τη διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 11 Εισαγωγή... 13

Πρόλογος... 11 Εισαγωγή... 13 Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Εισαγωγή... 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οι διεθνείς συναλλαγές και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα... 17 Ι. Η αρχή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων... 17 Α. Κόστος εργασίας και εξειδικεύσεις...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. Ενηµερωθείτε πώς λειτουργεί και πώς σας καλύπτει. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. Ενηµερωθείτε πώς λειτουργεί και πώς σας καλύπτει. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. ΜΚΤ 9002/08-2012/5.500 801-11- 500900 210-366-9000 www.atticabank.gr Σε περισσότερα από 80 σηµεία σε όλη την Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου 1. Κάτω από ποιές προϋποθέσεις ενεργοποιείται το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων; Το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» (σελ. 196-206)

«ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» (σελ. 196-206) ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΑΝ. ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), εφαρµόζοντας την Π /ΤΕ 2496/28.5.2002, άρχισε από το Σεπτέµβριο του 2002 να συγκεντρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 247/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.9.2013 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Ιουλίου 2013 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2011/23

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2010. Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2010. Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2010 Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Τον Αύγουστο του 2010 το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών διαμορφώθηκε σε 259 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Ανάλυση των Στοιχείων Η θέση των συµβουλίων στη διάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήµατος

Συγκριτική Ανάλυση των Στοιχείων Η θέση των συµβουλίων στη διάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήµατος 4. Συγκριτική Ανάλυση των Στοιχείων Από τη σύντοµη επισκόπηση που προηγήθηκε προκύπτει ότι στον ορισµό και στα χαρακτηριστικά ενός συµβουλίου παιδείας που θέσαµε στην αρχή της µελέτης ανταποκρίνονται αρκετά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ 1. Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» (εφεξής η «Ένωση») είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 2. Η Ένωση δεν αποτελεί εργοδοτική ένωση, ούτε

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 9.9.2015

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 9.9.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.9.2015 C(2015) 6283 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9.9.2015 έγκριση ορισμένων στοιχείων του προγράμματος συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα- Βουλγαρία για υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που κατετέθην στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών µε αυξ. Αριθµό 5427 το οποίο θεωρήθηκε για την νόµιµη σήµανση, Αθήνα, 6 Απριλίου 2006. Εταίροι:

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Περιοδικό ΕΠΙΛΟΓΗ Ιούνιος 2008. Η επικείμενη αναθεώρηση του κοινοτικού δικαίου για την έκδοση και διαχείριση ηλεκτρονικού χρήματος

Οικονομικό Περιοδικό ΕΠΙΛΟΓΗ Ιούνιος 2008. Η επικείμενη αναθεώρηση του κοινοτικού δικαίου για την έκδοση και διαχείριση ηλεκτρονικού χρήματος Οικονομικό Περιοδικό ΕΠΙΛΟΓΗ Ιούνιος 2008 Η επικείμενη αναθεώρηση του κοινοτικού δικαίου για την έκδοση και διαχείριση ηλεκτρονικού χρήματος Του Κωνσταντίνου Τασάκου Ph. D, Ειδικού Συμβούλου Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Κεφάλαιο 5 Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Περίγραμμα κεφαλαίου Ισοζύγιο Πληρωμών Ισορροπία της αγοράς αγαθών σε μια ανοικτή οικονομία Αποταμίευση και επένδυση σε μια μικρή ανοικτή οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14.08.2015) αναφορικά με το ΦΠΑ και παροχή σχετικών διευκρινίσεων

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14.08.2015) αναφορικά με το ΦΠΑ και παροχή σχετικών διευκρινίσεων ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 15/9/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΦΠΑ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ. ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑ. Δρ Νικόλαος Λυμούρης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ. ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑ. Δρ Νικόλαος Λυμούρης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ. ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑ Δρ Νικόλαος Λυμούρης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Εισήχθη την 1η Ιανουαρίου 1999 και έγινε το νόμισμα περισσότερων από 300 εκατομμυρίων ανθρώπων στην Ευρώπη.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Eπεξηγηµατικές Σηµειώσεις στους Νοµισµατικούς, Χρηµατοπιστωτικούς και άλλους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες.

Eπεξηγηµατικές Σηµειώσεις στους Νοµισµατικούς, Χρηµατοπιστωτικούς και άλλους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες. Eπεξηγηµατικές Σηµειώσεις στους Νοµισµατικούς, Χρηµατοπιστωτικούς και άλλους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες. Προσφορά Χρήµατος Η Προσφορά Χρήµατος Μ1 αντιστοιχεί στην Πρωτογενή Ρευστότητα στην εθνική ορολογία.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 26.9.2003 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 241/1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Φεβρουαρίου 2003 Σχετικάμε ορισμένες υποχρεώσεις παροχής

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία

Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Σύμφωνα με το πιο πρόσφατο ενημερωτικό δελτίο του αρμόδιου Υπουργείου Οικονομικών (web: http://www.minfin.bg/en/page/542) και τα ενημερωμένα στατιστικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά Επίπεδα Τιμών και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Μακροχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών

Σχετικά Επίπεδα Τιμών και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Μακροχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών Σχετικά Επίπεδα Τιμών και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες Μακροχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών 1 Ισοτιµία Δολαρίου Στερλίνας, 1870-2011 $6.00$$ $5.00$$ $4.00$$ $3.00$$ $2.00$$

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006

ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006 ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006 Ενσωµάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2003/ 51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 18ης Ιουνίου 2003 "για την τροποποίηση των Οδηγιών του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

III. (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

III. (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 27.9.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 291 E/1 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΣΗ (ΕΕ) αριθ. 9/2012 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ενόψει της έκδοσης απόφασης του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Προοίμιο. ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει εθνική ανάγκη διασφάλισης της χρηματοοικονομικής σταθερότητας και αποφυγής οποιωνδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

λειτουργίες της Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

λειτουργίες της Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Κεντρική Τράπεζα Ρόλος και λειτουργίες της Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Εισαγωγή Η κορυφή της πυραμίδας του τραπεζικού συστήματος. Επιτελεί διαφορετικό ρόλο από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΡΑΤΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ (ASEAN)

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΡΑΤΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ (ASEAN) Γενική Διεύθυνση Εξωτερικών Πολιτικών της Ένωσης ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΡΑΤΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ (ASEAN) NT\790218EL.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Σε περιφερειακό επίπεδο, αποτελεί κρίσιµης σηµασίας ζήτηµα η στήριξη, µε τη µορφή της άµεσης κεφαλαιουχικής ενίσχυσης, των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-03

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-03 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Κωδικός: Δ2-02-Ε-03 Έκδοση 01 9/1/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Κηφισιά 2012 1. ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η Επιτροπή Ελέγχου εκλέγεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση για να συνδράμει το Διοικητικό Συμβούλιο στην εκπλήρωση των καθηκόντων του: να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες Μυρτώ - Σμαρώ Γιαλαμά Α.Μ.: 1207 Μ 075 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Τι είναι η παγκόσμια αγορά συναλλάγματος;

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2918/2001 (Φ.Ε.Κ. 119/Α/15-6-2001) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο πρώτο ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 182

ΝΟΜΟΣ 2918/2001 (Φ.Ε.Κ. 119/Α/15-6-2001) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο πρώτο ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 182 ΝΟΜΟΣ 2918/2001 Κύρωση της ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας 182 για την απαγόρευση των χειρότερων µορφών εργασίας των παιδιών και την άµεση δράση µε σκοπό την εξάλειψή τους (Φ.Ε.Κ. 119/Α/15-6-2001) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΩΣ ΤΙΣ 31-12-2016 ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΩΣ ΤΙΣ 31-12-2016 ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΩΣ ΤΙΣ 31-12-2016 ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 1 Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2015 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Θέμα: Υποβολή (α) κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα.

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID)

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Μάρτιος 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου (Απόφαση Συγκλήτου Παντείου Πανεπιστημίου της 8ης Ιουλίου 2010) Eιδικός Κανονισμός Άρθρο 1 Σύσταση-Λειτουργία (α) Ιδρύεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ- ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. Εννοείται το διαχειριστικό κόστος ανά δανειακό φάκελο που θα επιβαρύνει τον δανειολήπτη, Διαχειριστικό κόστος

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ- ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. Εννοείται το διαχειριστικό κόστος ανά δανειακό φάκελο που θα επιβαρύνει τον δανειολήπτη, Διαχειριστικό κόστος ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ- ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ «ΤΕΠΙΧ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΟΠΣ Η βασική φιλοσοφία των διαδικασιών αλλά και οι σηµαντικότερες διαφοροποιήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο αποτυπώνονται στα συνηµµένα έντυπα

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013)

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) 1. Κοινή Γεωργική Πολιτική 1.1. Μεταρρύθµιση της ΚΓΠ Τον Ιούνιο 2003 εγκρίθηκε µια εκ θεµελίων µεταρρύθµιση της Κοινής Γεωργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Mάρτιος 2010 Σύστηµα Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών Για την εφαρµογή και διαχείριση του Συστήµατος Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών - Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, το δ τρίμηνο 2014, το βουλγαρικό ΑΕΠ ενισχύθηκε κατά 1,3% σε ετήσια βάση και κατά 0,4% σε τριμηνιαία βάση. Σε ό,τι αφορά το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισµού σχετικά µε τις συµφωνίες ήσσονος σηµασίας οι οποίες δεν περιορίζουν σηµαντικά τον ανταγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. Ανακοίνωση ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ- ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (Tier 2 Capital) Λευκωσία, 30 Απριλίου 2008 Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής :

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής : ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Σκοπός και Ιδιότητα H παρούσα Δήλωση Γνωστοποίησης παραθέτει τις υπηρεσίες που παρέχει σε Ιδιώτες Πελάτες («Πελάτες») η εταιρεία «Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ Τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής έργων θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 14/8.12.2013. Εντολή μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων του υπό ειδική εκκαθάριση

Συνεδρίαση 14/8.12.2013. Εντολή μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων του υπό ειδική εκκαθάριση Συνεδρίαση 14/8.12.2013 Θέμα 7: Εντολή μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.» στο πιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

H Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με μια ματιά

H Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με μια ματιά H Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με μια ματιά Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), ως η τράπεζα της ΕΕ, παρέχει χρηματοδότηση και τεχνογνωσία για την υλοποίηση υγιών και βιώσιμων επενδύσεων στην Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

ΙI. ΕΠΙΠΕ Ο ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΙI. ΕΠΙΠΕ Ο ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΙI. ΕΠΙΠΕ Ο ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Υποχρέωση σε ατοµική βάση. 12. (1) Οι τράπεζες πρέπει να συµµορφώνονται µε τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παραγράφους 66 αναφορικά µε την εσωτερική διακυβέρνηση, και 19 αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

0 0 ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ Β. ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

0 0 ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ Β. ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ .MINOAN ITALIA S.p.A. Εταιρικό Κεφάλαιο 12., εξ ολοκλήρου κατατεθειµένο Μητρώο των Επιχειρήσεων της πόλης ΠΑΛΕΡΜΟ 5846825 Μοναδικός εταίρος Minoan Lines S.A. Ηράκλειο (Κρήτη) Εταιρία του Οµίλου Grimaldi

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.8.2014 L 248/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 913/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Αυγούστου 2014 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 8/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 8/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 8/459/27.12.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: «Εσωτερική ιαδικασία Αξιολόγησης της Κεφαλαιακής Επάρκειας (Ε ΑΚΕ) των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και ιαδικασία Εποπτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δείκτης Νέων Εργαζομένων της PwC αξιολογεί το κατά πόσο οι χώρες του ΟΟΣΑ συμβάλουν με επιτυχία στην εξέλιξη των νέων τους

Ο Δείκτης Νέων Εργαζομένων της PwC αξιολογεί το κατά πόσο οι χώρες του ΟΟΣΑ συμβάλουν με επιτυχία στην εξέλιξη των νέων τους Δελτίο τύπου Ημερομηνία: 10 Δεκεμβρίου 2015 Υπεύθυνη: Αλεξάνδρα Φιλιππάκη Τηλ: 2106874711 Email: alexandra.filippaki@gr.pwc.com Σελίδες: 5 Περισσότερες πληροφορίες εδώ. Follow/retweet: @pwc_press Ο Δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνας Χρυσού. Διεθνής Μακροοικονομική Πολιτική (κεφ.18) Σύστημα κανόνα χρυσού: σε ποια χρονική περίοδο αναφέρεται; Λειτουργία του κανόνα χρυσού

Κανόνας Χρυσού. Διεθνής Μακροοικονομική Πολιτική (κεφ.18) Σύστημα κανόνα χρυσού: σε ποια χρονική περίοδο αναφέρεται; Λειτουργία του κανόνα χρυσού Κανόνας Χρυσού Διεθνής Μακροοικονομική Πολιτική (κεφ.18) Το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα 1870-1973 Βασικές αρχές λειτουργίας Ιστορικά (ποια περίοδο καλύπτει) Εξωτερική ισορροπία (ισοζύγιο πληρωμών ισοσκελισμένο)

Διαβάστε περισσότερα

Θεματοφύλακας των οικονομικών της ΕΕ

Θεματοφύλακας των οικονομικών της ΕΕ EL Θεματοφύλακας των οικονομικών της ΕΕ ΕΥΡΩΠΑÏKΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ Ελέγχοντας τα κεφάλαια της ΕΕ σε ολόκληρο τον κόσμο Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο είναι θεσμικό όργανο της ΕΕ, το οποίο ιδρύθηκε το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 1. Εισαγωγή Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών εφαρµόζεται στις εταιρείες του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς, οι οποίες παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες κατά την

Διαβάστε περισσότερα

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 2 Ο ΑΔΜΗΕ είναι θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ που δημιουργήθηκε μετά τη συγχώνευση

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας,

Η Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, Διεθνής Σύμβαση Εργασίας Νο. 182 για την απαγόρευση των χειρότερων μορφών εργασίας των παιδιών και την άμεση δράση με σκοπό την εξάλειψή τους [όπως κυρώθηκε με το Ν. 2918/2001 «Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο Ιανουάριος Σεπτέμβριος 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΜΕ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΝ. (ΕΚ) 800/2008) ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΜΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΜΕ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΝ. (ΕΚ) 800/2008) ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΜΕ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΝ. (ΕΚ) 800/2008) ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΜΕ Άρθρο 1 Επιχείρηση Επιχείρηση θεωρείται κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από τη νομική της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ Μάιος, 2001 Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ 1.0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ....3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1. Ακαθάριστος κύκλος εργασιών....4 2. Λειτουργικό Κέρδος....7 3. Άποψη για την οικονομική κρίση... 10 4. Τα περισσότερο σημαντικά επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ κυρίου LÁSZLÓ ANDOR ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ κυρίου ΑΝΔΡΕΑ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ Εκτιμώντας τα ακόλουθα: I. Το Υπουργείο Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Πέμπτη, 3 Απριλίου 2008, ώρα 10:00 Grand Ballroom, Ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία» (Βασ. Γεωργίου Α αρ. 1) ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η δύναμη της Ενιαίας Αγοράς

Η δύναμη της Ενιαίας Αγοράς Η δύναμη της Ενιαίας Αγοράς Ηδύναμη της Ενιαίας Αγοράς 457 εκατομμύρια κάτοικοι 10,26 τρισεκατομμύρια Ευρώ συνολικό Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν ελεύθερη διακίνηση ανθρώπων, προϊόντων και κεφαλαίων μεγαλύτερες

Διαβάστε περισσότερα

Συναθροιστική Zήτηση στην Aνοικτή Οικονομία

Συναθροιστική Zήτηση στην Aνοικτή Οικονομία Κεφάλαιο 9 Συναθροιστική Zήτηση στην Aνοικτή Οικονομία 9.1 Σύνοψη Στο ένατο κεφάλαιο του συγγράμματος παρουσιάζεται η διαδικασία από την οποία προκύπτει η συναθροιστική ζήτηση (AD) σε μια ανοικτή οικονομία.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα