Ιωάννινα, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ιωάννινα, 3-11-2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ιωάννινα, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Αριθμ. πρωτ Ταχ. Δ/νση : Τηλέφωνο : Fax : Πλατεία Πύρρου 1 ΤΚ Ιωάννινα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Στρατηγικό Σχέδιο Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Ηπείρου» Α Π Ο Φ Α Σ Η Έχοντας υπ όψιν: Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1. Το Νόμο 3614/2007 για τη «Διαχείριση, έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παραβάσεων για την προγραμματική περίοδο » όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Το Προεδρικό Διάταγμα 4/2002 για την «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων» και την υπ. αριθμ / ΕΥΣΣΑΑΠ 3628 «Καθορισμός των στοιχείων των προγραμμάτων τεχνικής υποστήριξης της εφαρμογής και της διαδικασίας υποβολής και έγκρισής τους» (ΦΕΚ 1856/ ). 3. Την από 8/12/2000 Κοινή Υπουργική Απόφαση με αρ. πρωτ /Γ ΚΠΣ 279 για σύσταση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Ηπείρου και όπως αυτή τροποποιήθηκε μεταγενέστερα. 4. Τις διατάξεις των άρθρων 159,160 και 161 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α / ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 1

2 5. Το ΠΔ 140/ «Οργανισμός Περιφέρειας Ηπείρου» που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 233/τ.Α / Την υπ. αριθμ. 137/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, με την οποία έγινε η ανακήρυξη του εκλεγμένου Περιφερειάρχη Ηπείρου και των εκλεγμένων τακτικών και αναπληρωματικών Συμβούλων της Περιφέρειας Ηπείρου. 7. Τη με αρ /ΕΥΣΣΑΑΠ 1703/ Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας περί έγκρισης ετήσιου προγράμματος Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου ». 8. Την υπ αριθ. Ε (2007) 5332/ απόφαση έγκρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδος Ηπείρου », όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 9. Την Απόφαση έγκρισης του Προγράμματος Τεχνικής Υποστήριξης ΕΔΑ Περιφέρειας Ηπείρου. 10. Τον Κατάλογο Παρεχόντων Υπηρεσιών Εκπόνησης Μελετών Εμπειρογνωμοσυνών - Ερευνών και Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης της ΕΔΑ Περιφέρειας Ηπείρου, όπως αυτός ισχύει κατά την έκδοση της παρούσας. 11. Τη με αριθμό πρωτ. 5338/ η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης πράξης «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΩΝ - ΕΡΕΥΝΩΝ» με κωδικό MIS ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Να απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση του έργου «Στρατηγικό Σχέδιο Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Ηπείρου», στην εταιρεία EEO GROUP AE ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, λόγο εμπειρίας σχετικής με τις απαιτήσεις του έργου, ο οποίος είναι ενταγμένος στην Υποκατηγορία 1 του Καταλόγου Μελετητών-Συμβούλων, όπως αυτός ισχύει κατά την έκδοση της παρούσας. Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 2

3 ΜΕΡΟΣ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, βρίσκεται στο επίκεντρο της οικονομικής και κοινωνικής ατζέντας αλλά και των προτεραιοτήτων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της τριμηνιαίας έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κοινωνική κατάσταση και την απασχόληση στην Ε.Ε, η Ελλάδα εμφανίζει τη μεγαλύτερη αύξηση του ποσοστού του πληθυσμού που κινδυνεύει με φτώχεια την περίοδο Το 2013 το 23,7% του πληθυσμού βρισκόταν σε κατάσταση φτώχειας, ποσοστό αυξημένο κατά 1,8% σε σχέση με το Επιπροσθέτως, την περίοδο το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών μειώθηκε κατά 14,8% στην Ελλάδα, καταγράφοντας το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό στην Ε.Ε. Ο στόχος που έχει θέσει η Ελλάδα έναντι της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» που συνδέεται άμεσα με τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) είναι μέχρι το 2020 να έχει μειωθεί ο αριθμός των ατόμων σε κατάσταση ή σε κίνδυνο φτώχειας ή αποκλεισμού κατά Η υπάρχουσα κοινωνικοοικονομική κρίση της χώρας έχει επηρεάσει αρνητικά τις οικονομικές επιδόσεις του συνόλου των Περιφερειών. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Περιφέρεια Ηπείρου μέχρι το 2007 παρουσίαζε ικανοποιητικούς ρυθμούς ανάπτυξης του κ.κ.αεπ, ενώ αντίθετα, από το 2008, όπου εμφανίστηκαν οι πρώτες επιπτώσεις της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης στη Ελλάδα, καταγράφεται μείωση του κ.κ.αεπ (ΜΑΔ) της Περιφέρειας περίπου κατά 6,2%, η οποία όμως είναι χαμηλότερη της μείωσης που επήλθε σε επίπεδο χώρας, γεγονός που συνδέεται άμεσα και με τον αγροτικό χαρακτήρα της Περιφέρειας. Η Ήπειρος αποτελεί, σε όρους Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, την φτωχότερη Περιφέρεια της Ελλάδας, με αποτέλεσμα να υπολείπεται σημαντικά σε σύγκριση και με τον αντίστοιχο μέσο όρο της Ε.Ε. Σημαντικό κομμάτι του πληθυσμού της ζει κάτω από το όριο της φτώχειας, φαινόμενο που διογκώνεται με την παρατεταμένη οικονομική ύφεση. Επιπρόσθετα, στην Περιφέρεια Ηπείρου αν και σε μικρότερο βαθμό σε σύγκριση με άλλες περιφέρειες της χώρας συγκεντρώνονται περιθωριοποιημένες ομάδες του πληθυσμού που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο του κοινωνικού αποκλεισμού (π.χ Ρομά, άστεγοι κλπ). Η αδυναμία κοινωνικής ένταξης και η απειλή του κοινωνικού αποκλεισμού των παραπάνω ομάδων, αλλά και λοιπών ευπαθών ομάδων του πληθυσμού συνδέεται άμεσα και με τις ανισότητες ευκαιριών πρόσβασης στην απασχόληση. 3

4 Για την αντιμετώπιση του φαινομένου της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού η χώρα πρόκειται να υιοθετήσει Εθνική Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης, ενώ και σε περιφερειακό επίπεδο προβλέπεται η εκπόνηση Στρατηγικών Σχεδίων Κοινωνικής Ένταξης. Σημειώνεται ότι οι σχετικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της φτώχειας θα υλοποιηθούν κυρίως μέσω του Θεματικού Στόχου 9 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε διάκρισης» στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου Επίσης, συνέργειες θα αναζητηθούν και με δράσεις άλλων Ταμείων όπως είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Απόρων (Fund for European Aid to the most Deprived - FEAD). ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Αντικείμενο του έργου είναι η εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Στρατηγικό Σχέδιο Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Ηπείρου». Βασικός στόχος του Στρατηγικού Σχεδίου αποτελεί η διαφύλαξη και αναζωογόνηση του κοινωνικού ιστού με την ενδυνάμωση των δημόσιων πολιτικών πρόληψης / καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού των κατοίκων που διαβιούν στην Περιφέρεια και αντιμετωπίζουν αυξημένα προβλήματα διαβίωσης και κοινωνικής ένταξης. Οι βασικοί άξονες του Σχεδίου αποσκοπούν στην ορθολογική ανάπτυξη ενός πλέγματος παρεμβάσεων που θα καλύπτουν όχι μόνο τις παραδοσιακές ομάδες στόχου των προνοιακών πολιτικών (ανάπηροι και ηλικιωμένοι με περιορισμένους πόρους), αλλά και άλλες κατηγορίες προσώπων που απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας παρά την ικανότητα και διαθεσιμότητα τους για άσκηση απασχόλησης (π.χ. μακροχρόνια άνεργοι, υπερχρεωμένα νοικοκυριά, φτωχοί απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης). Για την εκπόνηση της μελέτης προβλέπονται οι ακόλουθες εργασίες: Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης στην Περιφέρεια Ηπείρου σε ότι αφορά την φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Προσδιορισμός των χαρακτηριστικών και των αναγκών των ομάδων του πληθυσμού που κινδυνεύουν από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό, οι οποίες θα πρέπει να συμβαδίζουν με τον προσδιορισμό των ομάδων όπως θα ορισθεί σε εθνικό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό ο Ανάδοχος θα αξιοποιήσει, μεταξύ άλλων, και τα στοιχεία που έχουν προκύψει από ερωτηματολόγιο που έχει στείλει η ΕΔΑ Περιφέρειας Ηπείρου προς τις τοπικές Δομές της Περιφέρειας που παράγουν και παρέχουν κοινωνικό έργο. Στη διαδικασία αυτή εφόσον απαιτηθεί θα γίνουν και επιτόπιες επισκέψεις σε Δήμους της Περιφέρειας Ηπείρου. Διαμόρφωση της προτεινόμενης Στρατηγικής της Περιφέρειας Ηπείρου για την καταπολέμηση της φτώχειας και την προώθηση της κοινωνικής ένταξης. Η διαμόρφωση της Στρατηγικής θα λάβει υπόψη της τυχόν κατευθύνσεις από το Υπουργείο Εργασίας και την ΕΥΣΕΚΤ. 4

5 Κατάρτιση σχεδίου δράσης για την καταπολέμηση της φτώχειας και την προώθηση της κοινωνικής ένταξης στην Περιφέρεια Ηπείρου, που θα περιλαμβάνει την εξειδίκευση των παρεμβάσεων του ΘΣ 9 του ΠΕΠ Ηπείρου Το σχέδιο θα λάβει υπόψη τις προτεινόμενες δράσεις των αρμόδιων Υπουργείων και των τοπικών φορέων/οργανισμών 2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ & ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η διάρκεια του έργου είναι τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η σύμβαση υλοποιείται στα γραφεία του Αναδόχου, στα γραφεία της Περιφέρειας και όπου κρίνεται απαραίτητο για την άρτια υλοποίηση της. 3. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται έως το ποσό των τριάντα δύο χιλιάδων ευρώ (32.000,00 ) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. (23% από σύμφωνα με το νόμο 3845/2010, ΦΕΚ 65/Α/2010). Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες για την εκτέλεση του έργου χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της ΕΔΑ έστω και εξ επιγενόμενης αιτίας. Ενδεικτικά περιλαμβάνονται: Η αμοιβή του προσωπικού που διαθέτει ο Ανάδοχος Κάθε δαπάνη που αφορά οποιονδήποτε τρίτο, σχετικό με τις υπηρεσίες αυτές, συμπεριλαμβανομένων των εισφορών σε Ασφαλιστικά Ταμεία οποιασδήποτε φύσης, της ασφάλισης έναντι όλων των ατυχημάτων (προσώπων, περιουσιών, κλπ.) ή υποχρεώσεων έναντι τρίτων κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών της παρούσας ή εξ αφορμής αυτών. Οι δαπάνες πάσης φύσεως υλικοτεχνικής υποδομής. Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή της αμοιβής του Αναδόχου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των υπηρεσιών που θα αναλάβει, σύμφωνα με τη σχετική σύμβαση. Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων οργανισμών, η οποία, κατά το νόμο, βαρύνει τον Ανάδοχο. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους. 4. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΡΓΟΥ Στο πλαίσιο του έργου, ο Ανάδοχος θα παραδώσει τα ακόλουθα παραδοτέα: Παραδοτέο 1: Μελέτη με τίτλο «Στρατηγικό Σχέδιο Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Ηπείρου». 5

6 Ενδεικτικά περιεχόμενα παραδοτέου: Αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης για τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό στην Περιφέρεια Ηπείρου. SWOT Ανάλυση. Προσδιορισμός των ομάδων στόχου και κατηγοριοποίηση περιφερειακών αναγκών για την αντιμετώπιση της φτώχειας και την προώθηση της κοινωνικής ένταξης. Προτεινόμενη στρατηγική της Περιφέρειας Ηπείρου για την καταπολέμηση της φτώχειας και την προώθηση της κοινωνικής ένταξης Παραδοτέο 2: «Σχέδιο Δράσης για την καταπολέμηση της φτώχειας και την προώθηση της κοινωνικής ένταξης στην Περιφέρεια Ηπείρου». Ενδεικτικά περιεχόμενα παραδοτέου: Προσδιορισμός παρεμβάσεων που θα περιλαμβάνει ενδεικτικά: o o o o o Περιγραφή φυσικού αντικειμένου (στόχο, περιεχόμενο, αποτελέσματα). Πηγή χρηματοδότησης Ενδεικτική κοστολόγηση Χρονικό Προγραμματισμό Δείκτες Συγκεντρωτικός οικονομικός και χρονικός προγραμματισμός Αρμόδιο όργανο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Ηπείρου, για τη διαδικασία επιλογής Αναδόχου, την παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου, την παραλαβή του καθώς και των εκάστοτε παραδοτέων, θα είναι η Επιτροπή Επιλογής - Επίβλεψης και Παραλαβής Έργου, η οποία θα συγκροτηθεί με Απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου. Η Επιτροπή έχει δικαίωμα να ζητήσει διορθώσεις στα Παραδοτέα που υποβάλλει ο Ανάδοχος, εφόσον κριθεί σκόπιμο ή να μην τα παραλάβει, εάν δεν έχουν ενσωματωθεί οι παρατηρήσεις της. Η διαδικασία Παράδοσης Παραλαβής θα προσδιοριστεί αναλυτικά στη σύμβαση του Αναδόχου. Το έργο παραλαμβάνεται οριστικά, μετά την πλήρη και προσήκουσα ολοκλήρωσή του, με 6

7 την έκδοση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής από την Επιτροπή Επιλογής- Επίβλεψης και Παραλαβής Έργου. 5. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ Στο πλαίσιο του έργου, ο Ανάδοχος θα παραδώσει τα παραδοτέα, που έχουν ήδη περιγραφεί στους ακόλουθους χρόνους: Παραδοτέο 1: Μελέτη με τίτλο «Στρατηγικό Σχέδιο Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Ηπείρου». Το παραδοτέο 1 θα υποβληθεί εντός ενός (1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης. Παραδοτέο 2: «Σχέδιο Δράσης για την καταπολέμηση της φτώχειας και την προώθηση της κοινωνικής ένταξης στην Περιφέρεια Ηπείρου». Το παραδοτέο 2 θα υποβληθεί εντός τριών (3) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. 7

8 ΜΕΡΟΣ Β ΟΡΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Όλοι οι περιεχόμενοι στην παρούσα όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί. Απόκλιση από τους υποχρεωτικούς όρους και απαιτήσεις (ποσοτικές και ποιοτικές) επιφέρει τον αποκλεισμό του συμμετέχοντα. 2. ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος μέσω Καταλόγου, θα διενεργηθεί σύμφωνα με το ΠΔ4/2002 για την «Εκτέλεση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων», την υπ. Αριθμ / ΕΥΣΣΑΑΠ 3628 «Καθορισμός των στοιχείων των προγραμμάτων τεχνικής υποστήριξης της εφαρμογής και της διαδικασίας υποβολής και έγκρισής τους» (ΦΕΚ 1856/ ). 3. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να υποβάλλει την προσφορά του σε έντυπη μορφή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα το αργότερο μέχρι την 7/11/2014, ημέρα Παρασκευή και κατά τις ώρες στα γραφεία της ΕΔΑ Ηπείρου, Πλ. Πύρρου 1, ΤΚ Ιωάννινα, γραφείο 256. Δεκτές γίνονται οι προσφορές που υποβάλλονται και μέσω: 1. ΕΛΤΑ 2. Εταιριών Ταχυμεταφορών 3. Δια χειρός στο πρωτόκολλο της ΕΔΑ Περιφέρειας Ηπείρου Η προσφορά θα παραληφθεί μόνο εάν φτάσει στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, μέχρι την ως άνω ημέρα και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής. Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου δε λαμβάνεται υπόψη. Σε κάθε περίπτωση, η Προσφορά θα πρέπει να έχει πρωτοκολληθεί στην ΕΔΑ Ηπείρου πριν ή κατά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα. 8

9 4. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ Η αποσφράγιση της προσφοράς του υποψηφίου αναδόχου, θα γίνει στα γραφεία της ΕΔΑ της Περιφέρειας Ηπείρου, Πλ. Πύρρου 1, ΤΚ Ιωάννινα, 1 ος όροφος τη Δευτέρα 10/11/2014 και ώρα ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα αποσταλεί με εταιρεία ταχυμεταφοράς στον ενταγμένο στον κατάλογο υποψήφιο ανάδοχο και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δικαίωμα συμμετοχής έχει μόνο ο υποψήφιος Ανάδοχος που είναι ενταγμένος στον Κατάλογο της Υποκατηγορίας 1, όπως αυτός έχει συσταθεί από την ΕΔΑ Περιφέρειας Ηπείρου και ισχύει κατά τη δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης στον οποίο και θα αποσταλεί η παρούσα. 7. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ - ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Προσφορά αποκλείεται από την αξιολόγηση όταν: α. Είναι αόριστη και δε μπορεί να εκτιμηθεί ή όταν περιέχει ανακριβή στοιχεία. β. Δεν έχουν υποβληθεί τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του μέρους Γ της παρούσης. γ. Δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή και δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με την παράγραφο 3 του μέρους Γ της παρούσης. δ. Ο χρόνος παράδοσης του έργου και τα παραδοτέα δεν είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 και 5 του μέρους Α της παρούσης. ε. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται μικρότερος των έξι (6) μηνών. στ. Δεν είναι σύμφωνη με τους επιμέρους υποχρεωτικούς όρους της παρούσης, όπου αυτοί αναφέρονται. ζ. Περιέχονται οικονομικά στοιχεία ή σχετικές οικονομικές αναφορές σε έγγραφα ή σε ηλεκτρονικό μέσο της προσφοράς, εκτός του φακέλου της οικονομικής προσφοράς. η. Αφορά σε μέρος του έργου και όχι στο σύνολό του θ. Περιέχει εναλλακτικές προσφορές ι. Δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του μέρους Γ της παρούσης. 9

10 8. ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Υποβολή Προσφοράς 1. Για την υποβολή προσφοράς ισχύουν τα οριζόμενα στην παράγραφο 3, του μέρους Β και στην παράγραφο 1 του μέρους Γ της παρούσας. 2. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δε γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε υποβολή συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών στοιχείων, εκτός εκείνων που τυχόν θα ζητηθούν από την Επιτροπή Επιλογής- Επίβλεψης και Παραλαβής Έργου. 3. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος Ανάδοχος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δε δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών. Σύνταξη Προσφορών 1. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα. 2. Οι προσφορές είναι δακτυλογραφημένες και δεν φέρουν παρατυπίες και διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ.). Αν υπάρχουν διορθώσεις, προσθήκες, κλπ. θα πρέπει να είναι με τα ίδια στοιχεία εκτυπωτικής μηχανής και μονογεγραμμένες από τον προσφέροντα. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικώς στην αρχή της προσφοράς. Η αρμόδια Επιτροπή Επιλογής- Επίβλεψης και Παραλαβής Έργου, κατά τον έλεγχο θα μονογράψει τις διορθώσεις, κλπ. και θα τις αναφέρει στο συντασσόμενο πρακτικό, ώστε να αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα, ότι αυτές έγιναν πριν από την αποσφράγιση της προσφοράς. 3. Οι προσφορές αφορούν σε ολόκληρο το έργο και έχουν συνταχθεί υποχρεωτικά με τον τρόπο που αναφέρεται στην παρούσα και φέρουν την υπογραφή του υποψηφίου αναδόχου. 4. Αναφέρουν τη γενική συνολική τιμή της προσφοράς ΣΕ ΕΥΡΩ, η οποία θα γράφεται αριθμητικά και ολογράφως με και χωρίς ΦΠΑ. 5. Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των προσφορών, διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της προκήρυξης ή των προσφορών δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 9. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1. Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον υποψήφιο ανάδοχο για έξι (6) μήνες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορές που αναφέρουν χρόνο ισχύος μικρότερο των έξι μηνών απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 2. Εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή απευθύνει έγγραφο ερώτημα προς τον προσφέροντα, πριν τη λήξη ισχύος της 10

11 προσφοράς, αν αποδέχεταιι την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ο προσφέρον οφείλει να απαντήσει μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. 3. Ανακοίνωση επιλογής αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως τον προσφέροντα μόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί. 4. Ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την Προσφορά του ή μέρος της μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η Προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος Ανάδοχος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα σε έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση. 11

12 ΜΕΡΟΣ Γ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο υποψήφιος Ανάδοχος καλείται να υποβάλλει, επί ποινή αποκλεισμού, Φάκελο ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ σφραγισμένο, ο οποίος θα αναγράφει τα στοιχεία του Υποψηφίου Αναδόχου (επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και αριθμό φαξ) καθώς και τον τίτλο του έργου («Φάκελος Προσφοράς για το έργο «Στρατηγικό Σχέδιο Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Ηπείρου»). ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. Εκτός του φακέλου η προσφορά θα συνοδεύεται κατά την υποβολή της και από έγγραφο υποβολής προσφοράς για την πρωτοκόλλησή του. 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει: Υπεύθυνη Δήλωση, υπογεγραμμένη από το Νόμιμο Εκπρόσωπο του προσφέροντα, ΧΩΡΙΣ θεώρηση του γνησίου της υπογραφής σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν.4111/2013, ότι δεν έχει επέλθει καμία μεταβολή στα στοιχεία που έχουν υποβληθεί και συμπεριλαμβάνονται στον Κατάλογο Μελετητών- Συμβούλων της ΕΔΑ Περιφέρειας Ηπείρου. Υπεύθυνη Δήλωση, υπογεγραμμένη από το Νόμιμο Εκπρόσωπο του προσφέροντα ΧΩΡΙΣ θεώρηση του γνησίου της υπογραφής σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν.4111/2013, ότι με την υποβολή της προσφοράς ο προσφέρον αποδέχεται τους όρους της παρούσας διακήρυξης και αναλαμβάνει την υλοποίησή του φυσικού αντικειμένου του έργου στο σύνολό του και όπως αυτό προσδιορίζεται στην παρούσα. Υπεύθυνη Δήλωση, υπογεγραμμένη από το Νόμιμο Εκπρόσωπο του προσφέροντα ΧΩΡΙΣ θεώρηση του γνησίου της υπογραφής σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν.4111/2013, ότι η οικονομική προσφορά αφορά στο σύνολο του έργου και συντάχθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Τη συνολική οικονομική προσφορά του υποψηφίου αναδόχου για την υλοποίηση του αντικειμένου του έργου Ειδικότερα, σε ότι αφορά στη συνολική οικονομική προσφορά του υποψηφίου αναδόχου για την εκτέλεση του Έργου, αυτή διατυπώνεται ολογράφως και αριθμητικώς, σε ΕΥΡΩ, 12

13 χωρίς ΦΠΑ και με ΦΠΑ. Η οικονομική προσφορά υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα. Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες για την εκτέλεση του έργου χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της ΕΔΑ έστω και εξ επιγενόμενης αιτίας. Ενδεικτικά περιλαμβάνονται: Η αμοιβή του προσωπικού που διαθέτει ο Ανάδοχος Κάθε δαπάνη που αφορά οποιονδήποτε τρίτο, σχετικό με τις υπηρεσίες αυτές, συμπεριλαμβανομένων των εισφορών σε Ασφαλιστικά Ταμεία οποιασδήποτε φύσης, της ασφάλισης έναντι όλων των ατυχημάτων (προσώπων, περιουσιών, κλπ.) ή υποχρεώσεων έναντι τρίτων κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών της παρούσας ή εξ αφορμής αυτών. Οι δαπάνες πάσης φύσεως υλικοτεχνικής υποδομής. Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή της αμοιβής του Αναδόχου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των υπηρεσιών που θα αναλάβει, σύμφωνα με την σχετική σύμβαση. Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων οργανισμών, η οποία, κατά το νόμο, βαρύνει τον Ανάδοχο. Ο υποψήφιος ανάδοχος με την προσφορά του δεσμεύεται να υλοποιήσει το έργο στον προδιαγεγραμμένο χρόνο και στην ποιότητα και επίπεδο σύμφωνα με τους όρους της παρούσης. 3. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ, ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Ο έλεγχος της Προσφοράς θα γίνει από την Επιτροπή Επιλογής, Επίβλεψης και Παραλαβής, που θα συγκροτηθεί με Απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου. Έργο της Επιτροπής είναι, ο Έλεγχος της Προσφοράς και η έκδοση των αποτελεσμάτων και στη συνέχεια η παρακολούθηση και παραλαβή της υλοποίησης του έργου. Τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής είναι αρμόδια για οποιαδήποτε άλλη ενέργεια απαιτείται για την προετοιμασία, έναρξη και ολοκλήρωση του έργου της. 13

14 ΜΕΡΟΣ Δ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 1. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ / ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η Επιτροπή Επιλογής - Επίβλεψης και Παραλαβής Έργου με πρακτικό της εισηγείται την ανάθεση του έργου στον υποψήφιο Ανάδοχο, ο οποίος υπέβαλλε αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με τα παραπάνω. Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου (Εργοδότης) εκδίδει Απόφαση Ανάθεσης και καλεί τον Ανάδοχο να υπογράψει τη σχετική Σύμβαση. Με την Απόφαση ανάθεσης και πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος καλείται να προσκομίσει, τα απαιτούμενα Δικαιολογητικά, όπως αυτά αναγράφονται σε αυτήν. 2. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ O τρόπος αμοιβής του Αναδόχου θα προβλέπεται στη Σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ αυτού και του Περιφερειάρχη Ηπείρου και θα συνδέεται με τα παραδοτέα. Το έργο παραλαμβάνεται οριστικά, μετά την πλήρη και προσήκουσα ολοκλήρωσή του, την παραλαβή όλων των παραδοτέων από την αρμόδια Επιτροπή Επιλογής- Επίβλεψης και Παραλαβής Έργου και την έκδοση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής από την Επιτροπή Επιλογής- Επίβλεψης και Παραλαβής Έργου. 14

15 ΜΕΡΟΣ Ε ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμός Σύμβασης:.. ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ «Στρατηγικό Σχέδιο Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Ηπείρου» Στα Ιωάννινα σήμερα 2014, ημέρα., μεταξύ των: Α. Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Ηπείρου που εδρεύει στα Ιωάννινα, Πλ. Πύρρου 1, ΤΚ Ιωάννινα, 1 ος όροφος, με ΑΦΜ , ΔΟΥ ΑΒ Ιωαννίνων και εκπροσωπείται νομίμως τον Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρο Καχριμάνη (στο εξής «ο Εργοδότης») Β. Την.. ( Δ/νση, Τηλ.... Φαξ.., ΑΦΜ., Δ.Ο.Υ. που εκπροσωπούνται νόμιμα από.. (στο εξής «ο Ανάδοχος») Και έχοντας υπόψη: 1. Το Π.Δ. 4/2002 και την υπ. Αριθμ / ΕΥΣΣΑΑΠ 3628 «Καθορισμός των στοιχείων των προγραμμάτων τεχνικής υποστήριξης της εφαρμογής και της διαδικασίας υποβολής και έγκρισής τους» (ΦΕΚ 1856/ ) 2. Τον Οδηγό Τεχνικής Βοήθειας Στήριξης 3. Τον Εγκεκριμένο Προϋπολογισμό της Τεχνικής Βοήθειας 4. Την ΣΑΕΠ 018/8 5. Την από 8/12/2000 Κοινή Υπουργική Απόφαση με αρ. πρωτ /Γ ΚΠΣ 279 για σύσταση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Ηπείρου και όπως αυτή τροποποιήθηκε μεταγενέστερα. 6. Τις διατάξεις των άρθρων 159,160 και 161 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α / ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» 15

16 7. Το ΠΔ 140/ «Οργανισμός Περιφέρειας Ηπείρου» που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 233/τ.Α / Την υπ. αριθμ. 137/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, με την οποία έγινε η ανακήρυξη του εκλεγμένου Περιφερειάρχη Ηπείρου και των εκλεγμένων τακτικών και αναπληρωματικών Συμβούλων της Περιφέρειας Ηπείρου. 9. Την υπ αριθμ. πρωτ πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω καταλόγου για το έργο 10.Την υπ αριθμ.. Απόφαση Συγκρότησης Επιτροπής Επιλογής Επίβλεψης και Παραλαβής του έργου 11.Την από. Προσφορά του Αναδόχου 12.Την υπ αριθμ απόφαση Κατακύρωσης 13.Την υπ αριθμ. υποβολή δικαιολογητικών σύμβασης του αναδόχου συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα ακόλουθα: ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Αντικείμενο του έργου είναι η εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Στρατηγικό Σχέδιο Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Ηπείρου». Βασικός στόχος του Στρατηγικού Σχεδίου αποτελεί η διαφύλαξη και αναζωογόνηση του κοινωνικού ιστού με την ενδυνάμωση των δημόσιων πολιτικών πρόληψης / καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού των κατοίκων που διαβιούν στην Περιφέρεια και αντιμετωπίζουν αυξημένα προβλήματα διαβίωσης και κοινωνικής ένταξης. Οι βασικοί άξονες του Σχεδίου αποσκοπούν στην ορθολογική ανάπτυξη ενός πλέγματος παρεμβάσεων που θα καλύπτουν όχι μόνο τις παραδοσιακές ομάδες στόχου των προνοιακών πολιτικών (ανάπηροι και ηλικιωμένοι με περιορισμένους πόρους), αλλά και άλλες κατηγορίες προσώπων που απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας παρά την ικανότητα και διαθεσιμότητα τους για άσκηση απασχόλησης (π.χ. μακροχρόνια άνεργοι, υπερχρεωμένα νοικοκυριά, φτωχοί απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης). Για την εκπόνηση της μελέτης προβλέπονται οι ακόλουθες εργασίες: Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης στην Περιφέρεια Ηπείρου σε ότι αφορά την φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. 16

17 Προσδιορισμός των χαρακτηριστικών και των αναγκών των ομάδων του πληθυσμού που κινδυνεύουν από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό, οι οποίες θα πρέπει να συμβαδίζουν με τον προσδιορισμό των ομάδων όπως θα ορισθεί σε εθνικό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό ο Ανάδοχος θα αξιοποιήσει, μεταξύ άλλων, και τα στοιχεία που έχουν προκύψει από ερωτηματολόγιο που έχει στείλει η ΕΔΑ Περιφέρειας Ηπείρου προς τις τοπικές Δομές της Περιφέρειας που παράγουν και παρέχουν κοινωνικό έργο. Στη διαδικασία αυτή εφόσον απαιτηθεί θα γίνουν και επιτόπιες επισκέψεις σε Δήμους της Περιφέρειας Ηπείρου. Διαμόρφωση της προτεινόμενης Στρατηγικής της Περιφέρειας Ηπείρου για την καταπολέμηση της φτώχειας και την προώθηση της κοινωνικής ένταξης. Η διαμόρφωση της Στρατηγικής θα λάβει υπόψη της τυχόν κατευθύνσεις από το Υπουργείο Εργασίας και την ΕΥΣΕΚΤ. Κατάρτιση σχεδίου δράσης για την καταπολέμηση της φτώχειας και την προώθηση της κοινωνικής ένταξης στην Περιφέρεια Ηπείρου, που θα περιλαμβάνει την εξειδίκευση των παρεμβάσεων του ΘΣ 9 του ΠΕΠ Ηπείρου Το σχέδιο θα λάβει υπόψη τις προτεινόμενες δράσεις των αρμόδιων Υπουργείων και των τοπικών φορέων/οργανισμών ΑΡΘΡΟ 2 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Η διάρκεια του έργου είναι τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, Η σύμβαση υλοποιείται στα γραφεία του Αναδόχου, στα γραφεία της Περιφέρειας και όπου κρίνεται απαραίτητο για την άρτια υλοποίηση της. Στο πλαίσιο του έργου, ο Ανάδοχος θα παραδώσει τα ακόλουθα παραδοτέα, τα οποία απορρέουν από το φυσικό αντικείμενο του έργου, όπως αυτό έχει ήδη περιγραφεί: Παραδοτέο 1: Μελέτη με τίτλο «Στρατηγικό Σχέδιο Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Ηπείρου». Ενδεικτικά περιεχόμενα παραδοτέου: Αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης για τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό στην Περιφέρεια Ηπείρου. SWOT Ανάλυση. Προσδιορισμός των ομάδων στόχου και κατηγοριοποίηση περιφερειακών αναγκών για την αντιμετώπιση της φτώχειας και την προώθηση της κοινωνικής ένταξης. 17

18 Προτεινόμενη στρατηγική της Περιφέρειας Ηπείρου για την καταπολέμηση της φτώχειας και την προώθηση της κοινωνικής ένταξης Ημερομηνία Υποβολής: Το παραδοτέο 1 θα υποβληθεί εντός ενός (1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης. Παραδοτέο 2: «Σχέδιο Δράσης για την καταπολέμηση της φτώχειας και την προώθηση της κοινωνικής ένταξης στην Περιφέρεια Ηπείρου». Ενδεικτικά περιεχόμενα παραδοτέου: Προσδιορισμός παρεμβάσεων που θα περιλαμβάνει ενδεικτικά: o Περιγραφή φυσικού αντικειμένου (στόχο, περιεχόμενο, αποτελέσματα). o o o o Πηγή χρηματοδότησης Ενδεικτική κοστολόγηση Χρονικό Προγραμματισμό Δείκτες Συγκεντρωτικός οικονομικός και χρονικός προγραμματισμός Ημερομηνία Υποβολής: Το παραδοτέο 2 θα υποβληθεί εντός τριών (3) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Αρμόδιο όργανο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Ηπείρου, για την παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου του Αναδόχου και την παραλαβή του, καθώς και των εκάστοτε παραδοτέων του, είναι η Επιτροπή Επιλογής - Επίβλεψης και Παραλαβής Έργου, η οποία θα συγκροτηθεί με Απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου. Για κάθε παραδοτέο, η Επιτροπή θα προβεί αρχικά στην προσωρινή παραλαβή του συντάσσοντας Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής, εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την υποβολή του, στο οποίο θα διατυπώνεται το εμπρόθεσμο ή μη της παράδοσής του, καθώς και οι τυχόν διαπιστωθείσες ελλείψεις, παραλείψεις ή αδυναμίες αυτού. Για αυτό το λόγο ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το παραδοτέο σε τρία (3) αντίγραφα. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενσωματώσει τις παρατηρήσεις της Επιτροπής στα παραδοτέα της 18

19 συγκεκριμένης φάσης εντός 10 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία διαβίβασης του Πρωτοκόλλου από τον Εργοδότη. Η Επιτροπή ελέγχει τα παραδοτέα και σε περίπτωση συμμόρφωσης συντάσσει Πρακτικό Οριστικής Παραλαβής των Παραδοτέων. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης μπορεί να δώσει νέα τελική προθεσμία 5 εργασίμων ημερών, για τη συμμόρφωση του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει τα οριστικά παραδοτέα του έργου και σε τρία (3) ηλεκτρονικά αντίγραφα. Το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής διαβιβάζεται από τον Εργοδότη στον Ανάδοχο με συστημένη επιστολή. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφωθεί με τις παρατηρήσεις της Επιτροπής αναμορφώνοντας και παραδίδοντας το παραδοτέο. Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως του Αναδόχου εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της παρούσας σύμβασης. Η Επιτροπή είναι αρμόδια και έχει τη δυνατότητα τροποποίησης των προθεσμιών επανυποβολής παραδοτέων σε χρονικά διαστήματα διαφορετικά από τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο, καθώς και ημερομηνιών υποβολής παραδοτέων που δεν τροποποιούν τη συνολική χρονική διάρκεια του έργου, με σχετική αναφορά της σε πρακτικό και χωρίς την υποχρέωση τροποποίησης της σύμβασης, εφόσον δεν προκύπτει αλλαγή της συμβατικής ημερομηνίας ολοκλήρωσης του έργου. Το χρονικό διάστημα των διορθώσεων ενός παραδοτέου, δεν πρέπει να θεωρείται από τον Ανάδοχο εν γένει ως αιτία καθυστέρησης παράδοσης του επόμενου παραδοτέου, εκτός εάν έτσι κριθεί και από την αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης του έργου. Το έργο παραλαμβάνεται οριστικά, μετά την πλήρη και προσήκουσα ολοκλήρωσή του. Η Επιτροπή προβαίνει στην έκδοση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου. ΑΡΘΡΟ 3 ΑΜΟΙΒΗ Η αμοιβή του Αναδόχου για την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των. ευρώ ( ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Στο ανωτέρω ποσό της συνολικής αμοιβής περιλαμβάνεται η αμοιβή του Αναδόχου και των συνεργατών του, καθώς και τα γενικά ή ειδικά για την συγκεκριμένη περίπτωση έξοδά του, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου. 19

20 Για την είσπραξη της αμοιβής, ο Ανάδοχος θα εκδώσει Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών και θα υποβάλλει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα όταν χρειάζεται. ΑΡΘΡΟ 4 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η καταβολή της αμοιβής στον Ανάδοχο καθορίζεται να γίνει ως εξής: 1. Το 50% της συνολικής αμοιβής, ήτοι ποσό ευρώ (. ), με τη σύνταξη Πρακτικού Οριστικής Παραλαβής για το παραδοτέο Το 50% της συνολικής αμοιβής, ήτοι ποσό ευρώ (. ), με την έκδοση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου από την Επιτροπή Επιλογής Επίβλεψης και Παραλαβής. ΑΡΘΡΟ 5 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ως εγγύηση για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης ο Ανάδοχος προσκόμισε την υπ αριθμ. Εγγυητική Επιστολή της ύψους. ευρώ ( ), η οποία αποτελεί το 10% του συνολικού ποσού, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, και η οποία θα του επιστραφεί μετά την οριστική παραλαβή του έργου και την εκπλήρωση όλων των προβλεπόμενων υποχρεώσεών του. Ο Εργοδότης εις ουδεμίαν επιβάρυνση θα υποβληθεί σε περίπτωση μη έγκαιρης επιστροφής της εγγυητικής επιστολής λόγω καθυστέρησης της οριστικής παραλαβής ή μη έγκαιρης αναζήτησης αυτής από τον Ανάδοχο. ΑΡΘΡΟ 6 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΕΚΠΤΩΣΗ Σε περίπτωση αθέτησης οποιουδήποτε όρου της παρούσας σύμβασης, της οποίας συμφωνείται μεταξύ των μερών ότι όλοι οι όροι θεωρούνται ουσιώδεις, ο Εργοδότης δύναται να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο, να ζητήσει την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και να απαιτήσει από αυτόν την αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας του. ΑΡΘΡΟ 7 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να υποκατασταθεί από άλλον στην εκπόνηση του έργου. 20

21 ΑΡΘΡΟ 8 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνο με την έγγραφη συμφωνία των συμβεβλημένων μερών. ΑΡΘΡΟ 9 ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρήσει τα εισπρακτέα δικαιώματά του, που απορρέουν από αυτή τη Σύμβαση, σε οποιοδήποτε Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο, χωρίς την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του Εργοδότη, που παρέχεται μόνον εγγράφως. ΑΡΘΡΟ 10 ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ/ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ/ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ Τα παραδοτέα που θα εκπονηθούν στο πλαίσιο της παρούσας, θα αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία αποκλειστικά του Εργοδότη, ο οποίος θα έχει το πλήρες δικαίωμα εκμετάλλευσής τους. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μεταβιβάζονται αυτοδικαίως από τον Ανάδοχο στον Εργοδότη με την αποδοχή των Παραδοτέων. Καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του Εργοδότη. Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το Έργο χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του Εργοδότη, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι του και δεν δεσμεύει τον Εργοδότη με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή του συναίνεση. 21

22 ΑΡΘΡΟ 11 ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Για κάθε διαφορά που θα προκύψει από την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Ιωαννίνων. Η παρούσα σύμβαση υπογράφεται σε τρία (3) πρωτότυπα. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 22

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 31236/30-09-2013 Τεύχος Διακήρυξης της πράξης «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Ωραιοκάστρου», με κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 10: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 4Χ4»

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 10: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 4Χ4» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 3ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤ ΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007).

1. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Κομοτηνή, 3-8-2010 Αριθ. Πρωτ.: 5347 Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Δημιουργία Υλικού Προβολής της Μουσικής Παράδοσης των Ανωγείων»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Δημιουργία Υλικού Προβολής της Μουσικής Παράδοσης των Ανωγείων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ Ταχ. Κώδικας: 74100, ΡΕΘΥΜΝΟ Πληροφορίες : Γ. Χαιρετάκη Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΣΑΠ «ΕΙΡΗΝΗ», ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 14121 Α.Φ.Μ. : 999655324

Διαβάστε περισσότερα

«Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Επίπλων Γραφείου και Εξοπλισμού Γραφείου»

«Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Επίπλων Γραφείου και Εξοπλισμού Γραφείου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑ 80% ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων Περιστερίου & Χ. Αράχθου Ιωάννινα, 28/01/2014

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΜΟΝΑΔΑ Δ Αθήνα, 3-4-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Διάρκεια του Έργου : 8 μήνες Προϋπολογισμός : 193.907.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Διάρκεια του Έργου : 8 μήνες Προϋπολογισμός : 193.907. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, Αριθμ.Πρωτ.: ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 30 / 04 / 2015 Αρ. Πρωτ.: - 2396 - Ταχ. Δ/νση : Ζ.Ε.Π. Κοζάνης Προς Ταχ. Κώδικας : 501 00 Κοζάνη Όπως Πίνακας Αποδεκτών Πληροφορίες : Ανδρέας I. Φιλιππόπουλος Τηλέφωνα :

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Διακήρυξης 51.301,90 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ ΦΠΑ. 15-07-2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00

Τεύχος Διακήρυξης 51.301,90 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ ΦΠΑ. 15-07-2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 ΑNΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ A.A.E. O.T.A. ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 9457/27-06-2013 Τεύχος Διακήρυξης Του έργου Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών φιλοξενίας και διοργάνωσης εκδηλώσεων συναντήσεων επικοινωνιακών γεγονότων της

Διαβάστε περισσότερα

Πάτρα, 09/04/2015 Αρ. Πρωτ.: 655 Αρ. Προκήρυξης: 9/2015. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 46.000,00 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Πάτρα, 09/04/2015 Αρ. Πρωτ.: 655 Αρ. Προκήρυξης: 9/2015. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 46.000,00 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ Ταχ. Δ/νση : Κεντρικό: Αιγίου 23 & Αμερικής, Πάτρα, Τ.Κ. 26441 Υποκατάστημα: Μανωλοπούλου 31, Πύργος, Τ.Κ. 27100 Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223, Fax: 26210 37169 e-mail: aepde@aepde.gr, website: www.aepde.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Infrafrontier GR: H Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για το Φαινοτυπικό Χαρακτηρισμό και την Αρχειοθέτηση Πρότυπων Γενοτύπων Θηλαστικών ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης INFORMATICS ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ DEVELOPMEN ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.07.03 10:53:37 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΕΞ Σωματείο Ελλήνων Μηχανικών & Επισκευαστών Εξωλέμβιων Μηχανών & Μηχανών Θαλάσσης Μικρών Σκαφών Αναψυχής

ΣΕΜΕΞ Σωματείο Ελλήνων Μηχανικών & Επισκευαστών Εξωλέμβιων Μηχανών & Μηχανών Θαλάσσης Μικρών Σκαφών Αναψυχής ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΕΞΩΛΕΜΒΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ & ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Τηλ. Επικοινωνίας: 210 3848073 Fax: 210 3848073 Ταχ. Δ/νση : Γλάδστωνος 8 Ταχ. Κώδικας : 106 77 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Διακήρυξη ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού με θέμα «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης για το σύστημα ΕΡΜΗΣ-ΚΕΠ-ΕΚΕ»

Θέμα: Διακήρυξη ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού με θέμα «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης για το σύστημα ΕΡΜΗΣ-ΚΕΠ-ΕΚΕ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2013 Αριθμ. Πρωτ. : ΔΙΟΙΚ/Φ.932/2/33604 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Ολοκλήρωση Έκθεσης Κέντρου Ενημέρωσης Καστάνιτσας»

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Ολοκλήρωση Έκθεσης Κέντρου Ενημέρωσης Καστάνιτσας» Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Άστρος Αρκαδίας, 22001 Πληροφορίες: Μπόγλης Αργύριος Τηλ.: 27550 22021, Φαξ: 27550 22806 Email: info@fdparnonas.gr ΑΔΑ: 7ΡΛΦ46Ψ8ΒΞ-Τ0Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Ημέρα Ώρα ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27,

Ημερομηνία Ημέρα Ώρα ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27 / ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ 7, 71202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τηλέφωνο: 2810-288708, 2810-283219 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αριθ. Πρωτ.: 702 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΡΟΣ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Καλεντζίδης Βλάσης ΤΗΛ.:2552350360 ΦΑΞ. 2552029966 ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 11 68200, ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΘ1-ΒΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΔΑ: ΒΙΦΘ1-ΒΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Αθήνα, 7/5/2014 Αρ. Πρωτ.: ΔΜΕΟ/o/1890

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΛΗΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΩΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΛΗΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΩΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΤΡΑ: 10-ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 Αρ. Πρωτ.: 1720 Αρ. Σχ.: 463 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΛΗΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΩΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩ51-Ν61. Αθήνα, 20/8/2013. Αρ.Πρωτ.: 151.886/ΨΣ4558 - Δ/Φ316

ΑΔΑ: ΒΛΩ51-Ν61. Αθήνα, 20/8/2013. Αρ.Πρωτ.: 151.886/ΨΣ4558 - Δ/Φ316 . ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΜΟΝΑΔΑ Δ Ταχ. Δ/νση: Λέκκα 23-25 Ταχ. Κωδ. : 105 62 Αθήνα Αθήνα, 20/8/2013

Διαβάστε περισσότερα

O EI ΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ

O EI ΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013» Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠ_1_ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ_ ΚΕΦ_3_1_ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ_2013

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠ_1_ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ_ ΚΕΦ_3_1_ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ_2013 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠ_1_ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ_ ΚΕΦ_3_1_ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ_2013 ή / και ΥΠ_1_ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ_ ΚΕΦ_3_2_ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ_2013 Το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 15/7/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: -20490- ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 15/7/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: -20490- ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΔΑ: ΒΛ4ΙΩΞΧ-18 ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 15/7/013 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: -0490- ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΛΦ/ΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 2/2012. Στο πλαίσιο του πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 2/2012. Στο πλαίσιο του πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 2/2012 Στο πλαίσιο του πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: Πιστοποίηση ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ Διάρκεια του έργου: Από την

Διαβάστε περισσότερα