ΓΟΖΓΝΟΖΠ ΔΓΙΡΝΔΛΗ ΞΝΤΖΦΗΝΠ ΓΖΚΑΟΣΝΠ ΥΟΑΗΝΘΑΠΡΟΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΟΖΓΝΟΖΠ ΔΓΙΡΝΔΛΗ ΞΝΤΖΦΗΝΠ ΓΖΚΑΟΣΝΠ ΥΟΑΗΝΘΑΠΡΟΝ"

Transcript

1 ΓΟΖΓΝΟΖΠ ΔΓΙΡΝΔΛΗ ΞΝΤΖΦΗΝΠ ΓΖΚΑΟΣΝΠ ΥΟΑΗΝΘΑΠΡΟΝ

2 ΟΙ ΑΡΥΔ ΜΑ Ξξνάζπηζε ηεο Θνηλσληθήο ζπλνρήο & Ξξνζηαζία απφ ηελ φμπλζε ησλ νηθνλνκηθψλ αληζνηήησλ. Δλάληηα ζηηο θπβεξλεηηθέο κλεκνληαθέο επηινγέο & ηηο απνδηαξζξσηηθέο πνιηηηθέο ηνπ Θαιιηθξάηε. Απνθαζίδνπκε δεκνθξαηηθά θαη ιεηηνπξγνχκε ζπιινγηθά. Δπθαηξία γηα ζπλεηδεηνπνίεζε θαη απην-νξγάλσζε ησλ δεκνηψλ σο ελεξγψλ πνιηηψλ. Αλάπηπμε & νηθηζηηθφο ζρεδηαζκφο ζην Γήκν Υξαηνθάζηξνπ, πνπ ζέβεηαη ην πεξηβάιινλ, φζν θαη ηνλ άλζξσπν.

3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΔ ΘΔΔΙ ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΓΗΝΗΘΖΠΖ & ΓΗΑΦΑΛΔΗΑ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΝΡΖΡΑ ΡΝ ΞΝΙΗΡΖ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖ - ΞΟΝΛΝΗΑ ΓΔΗΑ ΞΑΗΓΔΗΑ - ΞΝΙΗΡΗΠΚΝΠ - ΑΘΙΖΡΗΠΚΝΠ ΔΟΓΑΠΗΑ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ ΑΓΟΝΡΗΘΖ ΑΛΑΞΡΜΖ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ ΑΔΗΦΝΟΗΑ

4 ΑΞΟΝΑ 1 ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΓΙΑΦΑΝΔΙΑ

5 ΠΡΟΚΛΗΔΙ Θαιιηθξαηηθφο Γήκνο (ζπγθέληξσζε αξκνδηνηήησλ ρσξίο ηνπο αληίζηνηρνπο πφξνπο) Ονπζθεηνινγηθφ παξακάγαδν επαλεθινγήο Αδηαθαλήο δηαρείξηζε νηθνλνκηθψλ πφξσλ (θαηαθεξκαηηζκφο έξγσλ, 45άξηα, θιπ) Γεκαξρνθεληξηθή άζθεζε εμνπζίαο & απηνπξνβνιή Απαμίσζε ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ & ζεζκψλ (ηνπηθά ζπκβνχιηα, επηηξνπή δηαβνχιεπζεο, ζπκπαξαζηάηεο ηνπ δεκφηε θιπ) Απιήξσηνη εξγαδφκελνη ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ - ΓΙΑΦΑΝΔΙΑ

6 Δθαξκόδνπκε ηελ απνθέληξσζε ζηελ άζθεζε ηεο δεκνηηθήο δηνίθεζεο απμάλνληαο ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ Ρνπηθψλ Ππκβνπιίσλ. Δληζρχνπκε ηε Γεκφζηα Γηαβνχιεπζε θαη ηηο Ιατθέο Ππλειεχζεηο. Καζηεξώλνπκε θαη ζεζκνζεηνύκε ηνλ ζπκκεηνρηθφ πξνυπνινγηζκφ γηα ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο. Δμαζθαιίδνπκε ηε δίθαηε θαη νξζνινγηθή θαηαλνκή ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ κεηαμχ ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ, κε γλψκνλα ηελ ηζφξξνπε αλάπηπμε. Δμαζθαιίδνπκε πιήξε δηαθάλεηα θαη δεκνζηνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη ελεξγεηψλ ηνπ Γήκνπ. Απνδίδνπκε δεκφζην απνινγηζκφ πεπξαγκέλσλ. ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ - ΓΙΑΦΑΝΔΙΑ

7 Πεξηνξίδνπκε ηηο απεπζείαο αλαζέζεηο ζηηο απνιχησο απαξαίηεηεο. Αμηνπνηνύκε ηηο λέεο ηερλνινγίεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε παξνρή ππεξεζηψλ θαη ηελ πην ακεζνδεκνθξαηηθή άζθεζε δηνίθεζεο (ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ γηα αηηήκαηα, έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ, δεκφζηα δηαβνχιεπζε θηι) Πεξηνξίδνπκε ηηο πξνζιήςεηο κέζσ ζπκβάζεσλ γηα ςεθνζεξηθνχο ιφγνπο. Δμαζθαιίδνπκε ηελ άκεζε πιεξσκή ησλ ζπκβαζηνχρσλ εξγαδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ. Δπαλαιεηηνπξγνύκε ην αδξαλέο Γξαθείν Λενιαίαο. ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ - ΓΙΑΦΑΝΔΙΑ Δληζρύνπκε ην ζεζκφ ηνπ Ππκπαξαζηάηε ηνπ Γεκφηε θαη ηεο Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Γηαβνχιεπζεο.

8 Γεκηνπξγνύκε δεκνηηθή ππεξεζία απνξξφθεζεο θνλδπιίσλ θαη εθπφλεζεο κειεηψλ γηα δεκνηηθέο επελδχζεηο. Καηαξγνύκε ην πειαηεηαθφ ζχζηεκα. Πεξηνξίδνπκε ηηο πξνζιήςεηο κέζσ ζπκβάζεσλ γηα ςεθνζεξηθνχο ιφγνπο. Δμαζθαιίδνπκε ηελ άκεζε πιεξσκή ησλ ζπκβαζηνχρσλ εξγαδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ. Δπαλαιεηηνπξγνύκε ην αδξαλέο Γξαθείν Λενιαίαο. ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ - ΓΙΑΦΑΝΔΙΑ Δληζρύνπκε ην ζεζκφ ηνπ Ππκπαξαζηάηε ηνπ Γεκφηε θαη ηεο Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Γηαβνχιεπζεο.

9 ΑΞΟΝΑ 2 ΚΑΘΗΜΔΡΙΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ

10 ΠΡΟΚΛΗΔΙ Ξξφβιεκα πδξνδφηεζεο-απνρέηεπζεο Απνθιεηζκέλνη νηθηζκνί Νδηθφ δίθηπν ζε απαξάδεθηε θαηάζηαζε Αλχπαξθηε Δλδνδεκνηηθή Γεκφζηα ζπγθνηλσλία Αλεπαξθήο Γεκφζηα ζπγθνηλσλία κε ην ππφινηπν πνιενδνκηθφ ζπγθξφηεκα Θεζζαινλίθεο Έιιεηςε δεκφζησλ ρψξσλ Αζθάιεηα Θαζαξηφηεηα ΚΑΘΗΜΔΡΙΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ

11 Καηαξηίδνπκε Πρέδην Βηψζηκεο Αζηηθήο Θηλεηηθφηεηαο (ΠΒΑΘ) γηα ην ζχλνιν ηνπ Γήκνπ Υξαηνθάζηξνπ, ψζηε λα είλαη κειινληηθά επηιέμηκεο θαη ρξεκαηνδνηήζηκεο θαηά πξνηεξαηφηεηα φιεο νη πξνηάζεηο πνπ επείγνπλ. Δθπνλνύκε ζπγθνηλσληαθή κειέηε θαη παξεκβάζεηο κε ζθνπφ λα θαηαζηεί αζθαιέο ην επαξρηαθφ νδηθφ δίθηπν ηνπ Γήκνπ, ε δηαζχλδεζε κε ην εζληθφ νδηθφ δίθηπν πνπ δηέξρεηαη απφ ηελ πεξηνρή, ε δηαζχλδεζε κεηαμχ ησλ νηθηζκψλ ηνπ Γήκνπ. Δθπνλνύκε κειέηε γηα ηνλ εζσηεξηθφ ηζηφ ησλ νηθηζκψλ κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο θπθινθνξίαο ησλ νρεκάησλ εληφο ησλ νηθηζκψλ, ηε ιχζε ζην ζέκα ησλ ζέζεσλ ζηάζκεπζεο φπνπ ρξεηάδεηαη, ηε δεκηνπξγία δσλψλ ήπηαο θπθινθνξίαο. ΚΑΘΗΜΔΡΙΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ

12 Απνθαζηζηνύκε θαη ζπληεξνύκε ην νδηθφ δίθηπν ζε φιν ηνλ Γήκν. Δμαζθαιίδνπκε ηελ απξφζθνπηε θπθινθνξία θαη πξφζβαζε ζηα δεκνηηθά θηήξηα ησλ ΑΚΔΑ Γηεθδηθνύκε βειηίσζε ηεο ζχλδεζεο ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Κπγδνλίαο κε ηε Θεζζαινλίθε κέζσ ηνπ ΝΑΠΘ. Πξνρσξάκε ζηε δεκηνπξγία ελδνδεκνηηθήο ζπγθνηλσληαθήο θάιπςεο κεηαμχ ησλ ηξηψλ Γεκνηηθψλ Δλνηήησλ. ΚΑΘΗΜΔΡΙΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ

13 Γεκηνπξγνύκε δεκφζηνπο ρψξνπο θαη ρψξνπο πξαζίλνπ πνπ ελζσκαηψλνληαη ζηνλ αζηηθφ ηζηφ ζε ζπλδπαζκφ κε ην ζέκα ηνπ πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ησλ ζπγθνηλσληαθψλ κειεηψλ. Γξνκνινγνύκε άκεζα ιχζε ζην ζέκα ηεο πδξνδφηεζεο ησλ νηθηζκψλ ηεο Κπγδνλίαο θαη θπξίσο ηνπ Γξπκνχ ζηε ινγηθή ηεο αεηθνξίαο. Οινθιεξώλνπκε ηελ θαηαζθεπή ηνπ δηθηχνπ απνρέηεπζεο ζηε Κπγδνλία. Δπεθηείλνπκε ην δίθηπν ζηηο άιιεο Γεκνηηθέο Δλφηεηεο, ψζηε λα θαιχςεη φιεο ηηο θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο. ΚΑΘΗΜΔΡΙΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ

14 Αγσληδόκαζηε θαη απνκαθξύλνπκε ηνπο ππιψλεο πςειήο ηάζεο ηεο ΓΔΖ απφ ηηο θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο. Δθαξκόδνπκε πξφγξακκα θαζαξηφηεηαο ζηελ θαηεχζπλζε ηεο ελίζρπζεο ηεο αλαθχθισζεο θαη ηνπ ελαιιαθηηθνχ κνληέινπ δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ πνπ πξνσζνχκε Δθαξκόδνπκε πξφγξακκα εκβνιηαζκνχ, ζηείξσζεο θαη εγθαηάζηαζεο ηζηπ παξαθνινχζεζεο ζηα αδέζπνηα δψα ΚΑΘΗΜΔΡΙΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ

15 Δγθαζηζηνύκε ηαΐζηξεο γηα ηα αδέζπνηα ζε φιν ην Γήκν. Εψα ηατζκέλα θαη εκβνιηαζκέλα δελ ζπληζηνχλ θίλδπλν γηα ηε δεκφζηα πγεία. Δθαξκόδνπκε πξφγξακκα ελεκέξσζεο/πξφιεςεο ηεο ιχζζαο. Πηέδνπκε θαη δηεθδηθνύκε επαξθή αζηπλφκεπζε ηνπ Γήκνπ απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Ξνιηηείαο. Ιδξύνπκε ιατθέο αγνξέο ζε Κπγδνλία θαη Θαιιηζέα. ΚΑΘΗΜΔΡΙΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ

16 ΑΞΟΝΑ 3.1 ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ - ΠΡΟΝΟΙΑ

17 ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ - ΠΡΟΝΟΙΑ Ενχκε ζε επνρή θξίζεο θαη πξέπεη ν Γήκνο λα δηνηθείηαη απφ αλζξψπνπο πνπ ζπλεηδεηά λα κάρνληαη ηελ παγίσζε θαη φμπλζε ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ θαη ηελ ππνβάζκηζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ησλ νηθνλνκηθά αζζελέζηεξσλ ζπκπνιηηψλ καο. Θαινχκαζηε λα ζηαζνχκε αιιειέγγπνη ζηνπο ζπκπνιίηεο καο πνπ επιήγεζαλ απφ ηελ θπληθή κλεκνληαθή πνιηηηθή. Θαινχκαζηε λα θαιχςνπκε ην θελφ πνπ έρεη αθήζεη ε ζεκεξηλή δηνίθεζε θαη λα δεκηνπξγήζνπκε ηηο δνκέο αιιειεγγχεο πνπ ζα εληζρχζνπλ θαη ζα δηαζψζνπλ ηνλ θνηλσληθφ ηζηφ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ - ΠΡΟΝΟΙΑ

18 Οξγαλώλνπκε ηξάπεδα ρξφλνπ θαη δνκέο αληαιιαθηηθήο νηθνλνκίαο Καηαξγνύκε ηα ηξνθεία ησλ παηδηθψλ ζηαζκψλ γηα ηνπο καθξνρξφληα άλεξγνπο γνλείο Γεκηνπξγνύκε Θνηλσληθφ Ξαληνπσιείν θαη Θνηλσληθφ Φξνληηζηήξην Γεκηνπξγνύκε ηειεθσληθή γξακκή ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο θαη ζπκβνπιεπηηθή ππεξεζία γηα ηα ππεξρξεσκέλα λνηθνθπξηά ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ - ΠΡΟΝΟΙΑ

19 Μεξηκλνύκε γηα ηελ άξζε ησλ θνηλσληθψλ απνθιεηζκφ θαη ηελ νκαιή έληαμε θαη ζηήξημε ησλ θνηλσληθά απνθιεηζκέλσλ νκάδσλ Δληζρύνπκε ηηο ππεξεζίεο ηνπ πξνγξάκκαηνο «Βνήζεηα ζην Ππίηη» Παξέρνπκε ζηέγε θαη νξγαλσηηθή ππνδνκή ζε εζεινληηθά ζρήκαηα κε θνηλσληθή πξνζθνξά ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ - ΠΡΟΝΟΙΑ Γεκηνπξγνύκε Γεκνηηθφ Νίθν Ρειεηψλ

20 ΑΞΟΝΑ 3.2 ΤΓΔΙΑ

21 ΤΓΔΙΑ Θαινχκαζηε λα θαιχςνπκε έλα ηεξάζηην θελφ πνπ αθήλεη αθελφο ε θπβεξλεηηθή πνιηηηθή θαη αθεηέξνπ ε αληθαλφηεηα ηεο απεξρφκελεο δεκνηηθήο αξρήο Έιιεηςε δνκψλ παξνρήο Ξξσηνβάζκηαο γείαο δεκφζηνπ ραξαθηήξα ζην Υξαηφθαζηξν. ΤΓΔΙΑ Απνπζία γηαηξνχ ζε ρσξηά ηεο Θαιιηζέαο. Αλεπαξθήο παξνπζία γηαηξνχ ζηελ πεξηνρή ηεο Κπγδνλίαο.

22 Πηέδνπκε γηα ηελ παξνρή πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ Υξαηνθάζηξνπ Δμαζθαιίδνπκε ρψξνπο γηα λα ζηεγαζηνχλ αγξνηηθά ηαηξεία Γηαζθαιίδνπκε ηε ζπλερή παξνπζία γηαηξψλ ΤΓΔΙΑ Γεκηνπξγνύκε Θνηλσληθφ Ηαηξείν, Νδνληηαηξείν θαη Φαξκαθείν γηα ηνπο αλαζθάιηζηνπο ζπκπνιίηεο καο Γηνξγαλώλνπκε θακπάληα ελίζρπζεο ηεο Γεκνηηθήο Ρξάπεδαο Αίκαηνο θαη Κπεινχ ησλ Νζηψλ

23 Γηαζθαιίδνπκε ηελ παξαθνινχζεζε φισλ ησλ παηδηψλ ζηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο θαη ηα δεκνηηθά ζρνιεία απφ παηδίαηξν & νδνληίαηξν. Παξαθνινπζνύκε θαη δηαζθαιίδνπκε ηνλ εκβνιηαζκφ ησλ παηδηψλ Γηνξγαλώλνπκε ελεκεξσηηθέο εθζηξαηείεο θαη ζπλδπαζκέλα πξνγξάκκαηα εμέηαζεο θαη θιηληθήο παξέκβαζεο γηα ζεκαληηθά πγεηνλνκηθά ζέκαηα κε ζηφρν ηε δηαηήξεζε ηεο θαιήο πγείαο ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ (π.ρ. παξαθνινχζεζε θαη έιεγρνο γηα πίεζε, ρνιεζηεξίλε, δηαβήηε, θ.ά.) ΤΓΔΙΑ Γηνξγαλώλνπκε εηδηθή εθζηξαηεία θαηά ηνπ θαπλίζκαηνο θαη ππνζηεξηθηηθφ πξφγξακκα δηαθνπήο ηνπ.

24 ΑΞΟΝΑ 4.1 ΠΑΙΓΔΙΑ

25 ΠΑΙΓΔΙΑ Καινύκαζηε λα αλαηξέςνπκε κηα ζιηβεξή θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζην ρψξν ηεο Ξαηδείαο, ηφζν ζην Γήκν καο, φζν θαη γεληθφηεξα, θιεξνλνκηά ηεο κλεκνληαθήο πνιηηηθήο θαη ησλ πξνεγνχκελσλ δεκνηηθψλ δηνηθήζεσλ. Θιεηζηά θαη αθαηάιιεια ζρνιεία, νμχ πξφβιεκα έιιεηςεο ζρνιηθήο ζηέγεο, έιιεηςε ππνδνκψλ, παηδηθνί ζηαζκνί πεξηνξηζκέλεο δπλακηθφηεηαο, είλαη ηα άκεζα πξνβιήκαηα. Οξακαηηδόκαζηε ηελ Ξαηδεία ζαλ έλα δεκόζην θαη δσξεάλ αγαζφ ζην νπνίν έρνπλ πξφζβαζε φινη νη πνιίηεο πέξα απφ θάζε είδνπο θξαγκφ. ΠΑΙΓΔΙΑ Ρόινο ηεο δεκνηηθήο δηνίθεζεο είλαη λα δηαζθαιίζεη ζε ζπληνληζκφ κε ηνπο δεκφηεο θαη ηνπο γνλείο ην δεκφζην θαη δσξεάλ ραξαθηήξα ηεο Ξαηδείαο. Λα ππνζηεξίμεη θαη λα εληζρύζεη κε θάζε ηξφπν ην δηδαθηηθφ έξγν. Λα ελζαξξύλεη ηελ θαηλνηνκία παξέρνληαο ηηο απαξαίηεηεο ππνδνκέο ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα.

26 Άκεζν κέιεκα λα κελ ζπξξηθλσζνχλ νη ππάξρνπζεο δνκέο παξνρήο εθπαίδεπζεο ζην Γήκν Υξαηνθάζηξνπ. Θαλέλα θιεηζηφ ή αθαηάιιειν ζρνιείν. Γηεθδηθνύκε θαη δηαζθαιίδνπκε ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θνξείο ην δεκφζην θαη δσξεάλ ραξαθηήξα ηεο παηδείαο. ΠΑΙΓΔΙΑ Δπεθηείλνπκε θαη δεκηνπξγνύκε λέεο δνκέο θχιαμεο θαη δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο παηδηψλ (παηδηθνί ζηαζκνί, ΘΓΑΞ, θαηαζθελσηηθφ θέληξν, θ.ά.)

27 Αμηνπνηνύκε απνθάζεηο θαη κειέηεο γηα ίδξπζε θαη θαηαζθεπή λέσλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Γξνκνινγνύκε ηελ θαηαζθεπή λέσλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζε φιν ηνλ Γήκν. ΠΑΙΓΔΙΑ Παξεκβαίλνπκε θαη δηαζθαιίδνπκε ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ θηεξίσλ πνπ ζηεγάδνπλ παηδηθνχο ζηαζκνχο, θαζψο θαη ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ.

28 Αλνίγνπκε ηα ζρνιεία ζηελ θνηλσλία & ηηο αλάγθεο ηεο. Θεζκνζεηνύκε Πρνιή Ππκβνπιεπηηθήο γηα γνλείο, καζεηέο, εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ, ελάληηα ζε θαηλφκελα ελδν-νηθνγελεηαθψλ θξίζεσλ, επηζεηηθφηεηαο, βίαο, θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. ΠΑΙΓΔΙΑ Γεκηνπξγνύκε Δθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ειεχζεξνπ ρξφλνπ γηα καζεηέο θαη ελήιηθεο. Δληζρύνπκε ην ζεζκφ ηνπ Αλνηρηνχ Ιατθνχ Ξαλεπηζηεκίνπ.

29 ΑΞΟΝΑ 4.2 ΠΟΛΙΣΙΜΟ

30 ΠΡΟΚΛΗΔΙ Άζηεγνη νη Ξνιηηηζηηθνί Πχιινγνη θαη θαη επίθαζε ρξεκαηνδνηνχκελνη. Ιαλζαζκέλε θαη πδξνθέθαιε ε θπξίαξρε ινγηθή πνπ ινγίδεη σο «πνιηηηζκφ» κεξηθέο θαινθαηξηλέο θηέζηεο, θεληξηθά νξγαλσκέλεο γηα ηελ πξνβνιή ησλ εθάζηνηε δεκνηηθψλ αξρφλησλ. ΠΟΛΙΣΙΜΟ

31 Αλαιακβάλνπκε ζπληνληζηηθφ θαη ππνζηεξηθηηθφ ξφιν ζε ζέκαηα Ξνιηηηζκνχ (π.ρ. νηθνλνκίεο θιίκαθνο, εθδειψζεηο ππεξηνπηθνχ ραξαθηήξα, ελζαξξχλνπκε ηελ θαηά ηφπνπο πνιηηηζηηθή δξαζηεξηφηεηα) Απνθαζηζηνύκε ηελ ειεχζεξε έθθξαζε ησλ πξσηνβάζκησλ ζσκαηείσλ Γξνκνινγνύκε άκεζα ιχζε ζην πξφβιεκα ζηέγεο ζε Γξπκφ, Ξεληάινθν θαη φπνπ αιινχ ππάξρεη. ΠΟΛΙΣΙΜΟ Αμηνπνηνύκε ηηο ππνδνκέο πνπ παξαθκάδνπλ ιφγσ πιήξνπο αληθαλφηεηαο θαη αδηαθνξίαο (π.ρ. «Ρζνχθεο» Γξπκνχ, «Γέλεζηο» Λενρσξνχδαο)

32 Δλζαξξύλνπκε ηελ θαηαγξαθή, ςεθηνπνίεζε (θεηκέλνπ, ήρνπ θαη εηθφλαο) θαη αλάδεημε ηνπ ραξαθηήξα θαη ηεο θιεξνλνκηάο ησλ θαηά ηφπνπο νηθηζκψλ Αλαδεηθλύνπκε θαη αμηνπνηνύκε ηελ πνιηηηζηηθή θαη ιανγξαθηθή ηαπηφηεηα ηνπ δήκνπ Δπαλαιεηηνπξγνύκε ην Κνπζείν Υξαηνθάζηξνπ. Γξνκνινγνύκε ηε ιεηηνπξγία λέσλ κνπζεηαθψλ ρψξσλ φπνπ δελ ππάξρνπλ. ΠΟΛΙΣΙΜΟ Αλαδεηθλύνπκε θαη αμηνπνηνύκε ηνπο ηζηνξηθνχο θαη αξραηνινγηθνχο ρψξνπο

33 ΑΞΟΝΑ 4.3 ΑΘΛΗΣΙΜΟ

34 πζηήλνπκε ζπληνληζηηθφ φξγαλν γηα δεηήκαηα αζιεηηζκνχ (ππνδνκέο, εγθαηαζηάζεηο, αζιεηηθά ζσκαηεία, θηι) Δπηζθεπάδνπκε ηηο ππάξρνπζεο αζιεηηθέο ππνδνκέο (ΓΑΘ Γξπκνχ, γήπεδν Υξαηνθάζηξνπ) Γξνκνινγνύκε ηελ θαηαζθεπή λέσλ αζιεηηθψλ ππνδνκψλ (γήπεδν ζην Ξαιαηφθαζηξν) ΑΘΛΗΣΙΜΟ Γεκηνπξγνύκε δνκέο καδηθνχ αζιεηηζκνχ Δλζαξξύλνπκε ηελ ίδξπζε λέσλ ηκεκάησλ θαη ζε άιια αζιήκαηα

35 Γεκηνπξγνύκε δίθηπν ππαίζξησλ ρψξσλ αζιεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο (πνδειαηφδξνκνη, κνλνπάηηα πεδνπνξίαο, ππαίζξηα πάξθα κε φξγαλα γπκλαζηηθήο, γήπεδα θιπ) Δληζρύνπκε ηελ θαηαζθεπή ηνπ πάξθνπ νξεηλήο πνδειαζίαο ζην Γαζφθηεκα ηνπ Υξαηνθάζηξνπ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο αξκφδηνπο θνξείο. Γεκηνπξγνύκε παξφκνηα πάξθα ζε άιια κέξε ηνπ Γήκνπ ΑΘΛΗΣΙΜΟ Θεζκνζεηνύκε ηε δηνξγάλσζε ελφο ιατθνχ αζιεηηθνχ - πνιηηηζηηθνχ γεγνλφηνο καδηθήο ζπκκεηνρήο (π.ρ. mountain bike θαη trekking event)

36 ΑΞΟΝΑ 5 ΔΡΓΑΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

37 ΠΡΟΚΛΗΕΙ Ξξφεδξνο ηνπ Δξγαηηθνχ Θέληξνπ Θεζζαινλίθεο (ΔΘΘ), θ. Ξαλαγηψηεο Ρζαξακπνπιίδεο, 20/4/2014: "Με ηα ηειεπηαία ζηνηρεία ηεο Διιεληθήο Σηαηηζηηθήο Αξρήο, πνπ ππνινγίδεη ηελ αλεξγία ζηε Βόξεηα Διιάδα ζην 29,7%, ην Δξγαηηθό Κέληξν πξνζδηνξίδεη ην πνζνζηό ηεο πξαγκαηηθήο αλεξγίαο ζην 34%!" ΓΖΚΝΠΗΝΓΟΑΦΗΘΝ ΠΓΘΟΝΡΖΚΑ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ, απνινγηζηηθά ζηνηρεία 4νπ ηξηκήλνπ 2013: "Γεθαέμη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο έθιεηλαλ θάζε εκέξα ηνπ 2013 ζηε Θεζζαινλίθε, αζξνίδνληαο έλα ζύλνιν ινπθέηωλ κέρξη ην ηέινο Σεπηεκβξίνπ 2013". ΔΡΓΑΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

38 Δληζρύνπκε ηε ιεηηνπξγία ηνπ Γξαθείνπ Γηαζχλδεζεο ησλ αλέξγσλ κε ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην Γήκν καο Απαηηνύκε απφ δεκφζηα θνηλσθειή έξγα πνπ εθηεινχληαη ζηελ πεξηνρή καο ηελ απαζρφιεζε αλέξγσλ απφ ην Γήκν καο (π.ρ. αγσγφο ΡΑΟ) Γεκηνπξγνύκε έλα ηνπηθφ ζρέδην απαζρφιεζεο ζην Γήκν ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Δθδίδνπκε εθπησηηθή θάξηα δηάζεζεο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζε αλέξγνπο

39 Απινπνηνύκε ηηο παξερφκελεο δεκνηηθέο ππεξεζίεο πξνο ηνπο επηρεηξεκαηίεο Οξγαλώλνπκε ελεκεξψζεηο θαη εκεξίδεο γηα επηρεηξεκαηηθά ζέκαηα θαη Start Ups Μεηαηξέπνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο καο ζε ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα Γηαζέηνπκε ηηο θαιιηεξγήζηκεο δεκνηηθέο εθηάζεηο ζε αλέξγνπο γηα δεκηνπξγία ιαραλφθεπσλ. ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ Δλεκεξώλνπκε θαη αμηνπνηνύκε ζπλεηαηξηζηηθέο κνξθέο επηρεηξεκαηηθφηεηαο

40 Γεκηνπξγνύκε ζπκβνπιεπηηθή ππεξεζία ζρεηηθά κε κεζφδνπο θαιιηέξγεηαο θαη εθηξνθήο (ιίπαλζε, βηνινγηθέο θαιιηέξγεηεο, λέεο ελαιιαθηηθέο θαιιηέξγεηεο, θ.ά.) Δθκεηαιιεπόκαζηε ηα παξαπξντφληα ηεο αγξνηηθήο δξαζηεξηφηεηαο (παξαγσγή ιηπάζκαηνο, παξαγσγή ελέξγεηαο, θ.ά.) Δπηζθεπάδνπκε θαη ζπληεξνύκε ηηο ππνδνκέο (αγξνηηθφ νδηθφ δίθηπν θηι) ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ Γεκηνπξγνύκε Γεκνηηθή Αγνξά ζην Υξαηφθαζηξν, γηα άκεζε δηάζεζε γεσξγηθψλ θαη θηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ ρσξίο κεζάδνληεο.

41 ΑΞΟΝΑ 6 ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΔΙΦΟΡΙΑ

42 ΠΡΟΚΛΗΔΙ Σξήζεηο γεο θαη Ξνιενδνκηθφο Πρεδηαζκφο. Ρηκέο δψλεο. πνιείκκαηα θηελνηξνθηθήο δξαζηεξηφηεηαο (θνπξηά, λεθξά δψα). πεξιίπαλζε ζηελ γεσξγηθή δξαζηεξηφηεηα θαη θφξηηζε ηνπ εδάθνπο θαη πδξνθφξνπ νξίδνληα. Αλεμέιεγθηεο ρσκαηεξέο θαη κπαδψκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ παξάλνκα. Γηαρείξηζε ζθνππηδηψλ ππεξηνπηθφ πξφβιεκα εγθαηάζηαζεο Καπξνξάρεο/Πηαζκνχ Κεηαθφξησζεο Απνξξηκκάησλ Δπθαξπίαο. Απνηπρεκέλεο δελδξνθπηεχζεηο γηα ιφγνπο θσηνγξάθεζεο. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΔΙΦΟΡΙΑ Αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο.

43 Πνιενδνκηθόο ζρεδηαζκόο κε γλψκνλα ην θνηλφ ζπκθέξνλ, ηε δηαηήξεζε θαη αλάδεημε ηεο θπζηνγλσκίαο ησλ νηθηζκψλ, κέξηκλα γηα δεκφζηνπο ρψξνπο, απαξαίηεηεο ππνδνκέο θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Γεκφζηα δηαβνχιεπζε (ιατθέο ζπλειεχζεηο, δεκνςεθίζκαηα) γηα ηα ζεκαληηθά ζέκαηα. Λακβάλνπκε κέξηκλα ζηνλ πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ απφ ηψξα γηα επέθηαζε ηνπ απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ ηαπηφρξνλα κε ηελ επέθηαζε ηεο νηθηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Πξνηεξαηόηεηα έξγσλ κεηά απφ κειέηε ζθνπηκφηεηαο. Γηαζθαιίδνπκε ηελ ηήξεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ θαη δηεθδηθνχκε ηα κέγηζηα αληηζηαζκηζηηθά νθέιε απφ δξαζηεξηφηεηεο πνπ επηβαξχλνπλ ην πεξηβάιινλ (π.ρ. αγσγνί θπζηθνχ αεξίνπ, ιαηνκεία, ΣΡΑ θηι) ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΔΙΦΟΡΙΑ

44 Καζαξίδνπκε, αλαπιάζνπκε θαη αμηνπνηνύκε ηα ξέκαηα θαη ινηπέο δψλεο βιάζηεζεο πνπ δηαπεξλνχλ ηηο νηθηζηηθέο δψλεο. Γηα ην λεξό, ζπζηήλνπκε: Φνξέα Νξζνινγηθήο Αμηνπνίεζεο δάηηλνπ Γπλακηθνχ ηεο Ιεθάλεο Κπγδνλίαο. Πηφρνη: 1. Επαλαθνξά ηεο ηζνξξνπίαο ηνπ πδαηηθνχ ηζνδπγίνπ. 2. Εληνπηζκφο θαη ε αλάζρεζε ηεο πηζαλήο ξχπαλζεο ηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα, κέρξη ηελ νπζηαζηηθή κείσζε ηεο (Ξξφγξακκα Απνληηξνπνίεζεο). ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΔΙΦΟΡΙΑ Λύζεηο άκεζεο αλαθνύθηζεο: Νέεο γεσηξήζεηο ζε κεγαιχηεξν βάζνο πνπ δελ έρνπλ αθφκε κνιπλζεί, έσο φηνπ απνδψζεη ην πξφγξακκα απνληηξνπνίεζεο ηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα.

45 Δθαξκόδνπκε νινθιεξσκέλν κνληέιν ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ: 1. Γηαινγή ησλ απνξξηκκάησλ ζηελ πεγή κε ζηφρν ηε κείσζε ηνπ φγθνπ ηνπο. 2. Θνκπνζηνπνίεζε νξγαληθψλ απνξξηκκάησλ θαη αμηνπνίεζε ησλ πξντφλησλ ηεο 3. Οίςε ζηνπο ζσζηνχο θάδνπο αλαθχθισζεο ησλ αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ 4. Ππιινγή- δηαινγή-αλαθχθισζε-αμηνπνίεζε ησλ πξντφλησλ ηεο δηαδηθαζίαο απηήο. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΔΙΦΟΡΙΑ Δπζχλε ηνπ Γήκνπ απνηειεί ε δεκηνπξγία ησλ απαξαίηεησλ ππνδνκψλ (ζαθνχιεο ζηνπο δεκφηεο, θάδνη αλαθχθισζεο, θηι) θαη ε ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ θαηνίθσλ κε ελεκεξψζεηο, εκεξίδεο, δηαθεκίζεηο θιπ.

46 Θεζκνζεηνύκε δεκνηηθή ππεξεζία απνθνκηδήο νγθσδψλ απνξξηκκάησλ Καζαξίδνπκε θαη πεξηθξνπξνύκε ηνπο θαηά ηφπνπο παξάλνκνπο ζθνππηδφηνπνπο Απνθνκίδνπκε πεξηβαιινληηθά θαη νηθνλνκηθά νθέιε απφ ηα παξαπξντφληα ηεο αγξνηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΔΙΦΟΡΙΑ Αγσληδόκαζηε θαη απνηξέπνπκε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ΠΚΑ ζηελ Δπθαξπία, ησλ ζηαζκψλ θαχζεο απνξξηκάησλ θαη κεηαιιείσλ ζηελ Σαιθηδηθή.

47 Πξνρσξάκε ζε ραξηνγξάθεζε ηνπ νξεηλνχ φγθνπ Πξνρσξάκε ζε αμηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο δεκηνπξγψληαο κνλνπάηηα πεδνπνξίαο θαη νξεηλήο πνδειαζίαο, ρψξνπο αλαςπρήο, θέληξν πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο πνπ ζε ζπληνληζκφ κε ηνπηθνχο πεξηβαιινληηθνχο θνξείο ζα δηνξγαλψλεη δξάζεηο επαηζζεηνπνίεζεο θαη πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θηι. Δληζρύνπκε ηνπο πεξηαζηηθνχο ρψξνπο πξαζίλνπ κε εζεινληηθέο δξάζεηο, φπσο δελδξνθπηεχζεηο, θαζαξηζκνχο θηι. Δδαθνινγηθέο θαη θιηκαηηθέο κειέηεο, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε νξζνινγηθή θαη ελαξκνληζκέλε κε ην πεξηβάιινλ δελδξνθχηεπζε. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΔΙΦΟΡΙΑ

48 Δληζρύνπκε ηηο δξάζεηο ησλ θαηά ηφπνπο πεξηβαιινληηθψλ θνξέσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ πξσηνβνπιίεο ησλ θαηνίθσλ Γξνκνινγνύκε ηε δεκηνπξγία ππνδνκψλ γηα κεηαθίλεζε κε ελαιιαθηηθά κέζα, φπσο ην πνδήιαην Αλνίγνπκε ηελ αηδέληα ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ καο. Αμηνινγνύκε γηα εθκεηάιιεπζε γεσζεξκηθψλ πεδίσλ, γηα ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ησλ δσκάησλ ησλ δεκνζίσλ θηηξίσλ (θσηνβνιηατθά), γηα ζπκπαξαγσγή ελέξγεηαο θαη βηναεξίνπ ζε ρψξνπο θνκπνζηνπνίεζεο θαη ηαθήο απνξξηκκάησλ θαη παξαπξντφλησλ θηελνηξνθίαο (αδεηνδνηήζεηο, ελεξγνπνίεζε, θιπ). ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΔΙΦΟΡΙΑ

49 Γξνκνινγνύκε ηελ αχμεζε ηεο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη κε θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ κέζα, εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ. Μεηώλνπκε ην ελεξγεηαθφ καο απνηχπσκα κέζσ αλαζρεδηαζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ψζηε λα κεησζεί ε ρξήζε ραξηηνχ σο κέζνπ επηθνηλσλίαο θαη ηεθκεξίσζεο, ηεο ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο ησλ θηηξίσλ, ηεο ρξήζεο θαπζηήξσλ βηνκάδαο ζε θηίξηα πνπ ζηεγάδνπλ ηερληθέο ππεξεζίεο. Πξνσζνύκε πξνγξάκκαηα αμηνπνίεζεο πεξηνρψλ θπζηθνχ θάινπο (π.ρ. Ιίκλε Υξαηνθάζηξνπ, «Ρζνχθεο» Γξπκνχ, Γαζάθη Ιεηήο, Θξπνλέξη Κειηζζνρσξίνπ, νξεηλφο φγθνο Λενρσξνχδαο-Ξεληαιφθνπ) ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΔΙΦΟΡΙΑ

50 Εσταριστούμε για την προσοτή σας!! ΓΟΖΓΝΟΖΠ ΔΓΗΟΛΔΙΖΠ & Ομάδα Σύνηαξηρ Ππογπάμμαηορ Μεκέζηρ Εςθύμιορ Κοζμίδηρ Πανηελήρ Παζζιάρ Νίκορ Ωπαιόκαζηπο, 9/4/2014

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Πόιεηο ρακεινύ άλζξαθα θαη πξάζηλεο ζπλνηθίεο. Καθδέξε Φξηζηίλα, 20.01.2011 Μάζεκα 2Θ2 04: Θεσξίεο Αζηηθόηεηαο

Πόιεηο ρακεινύ άλζξαθα θαη πξάζηλεο ζπλνηθίεο. Καθδέξε Φξηζηίλα, 20.01.2011 Μάζεκα 2Θ2 04: Θεσξίεο Αζηηθόηεηαο Πόιεηο ρακεινύ άλζξαθα θαη πξάζηλεο ζπλνηθίεο Καθδέξε Φξηζηίλα, 20.01.2011 Μάζεκα 2Θ2 04: Θεσξίεο Αζηηθόηεηαο 1. Zero carbon city Masdar City Η πξώηε πόιε κε κεδεληθέο εθπνκπέο CO 2 Έθηαζε 6 km 2, 17 km

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα

4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα 4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα 4.5.1 Βαζηθά δεδνκέλα πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο Διεπζίλαο ην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο LIFE Environment, κε ηίηιν «Ζ Αλάπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΟΤ ΤΡΗΕΑ/ΔΚΜ

ΣΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΟΤ ΤΡΗΕΑ/ΔΚΜ ΣΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΟΤ ΤΡΗΕΑ/ΔΚΜ 1. Ζ νηθνινγηθή ζεώξεζε ηεο θνηλσληθήο παξαγσγήο θαη ηεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο, ζχκθσλα κε κηα ζηξαηεγηθή ζπκβησηηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ αλζξψπνπ κε ηε θχζε θαη ηα

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Value Del 2010 Περιεχόμενα Δηζαγσγή... 3 Οξηζκνί & Ιζηνξηθφ... 4 πληζηψζεο ηεο Αεηθφξνπ (Βηψζηκεο) Αλάπηπμεο... 6 Πξνυπνζέζεηο ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο...

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Athens Headquarters 40 Klitaimnistras, Athens 131 22 GREECE Tel: +30 2102693760 Fax: +30 2102693760 Brussels Office

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δεκφζηα Δηαβνχιεπζε: Υινπνίεζε κνλάδσλ αθαιάησζεο ζε λεζηά ησλ λνκψλ Δσδεθαλήζνπ θαη Κπθιάδσλ

Δεκφζηα Δηαβνχιεπζε: Υινπνίεζε κνλάδσλ αθαιάησζεο ζε λεζηά ησλ λνκψλ Δσδεθαλήζνπ θαη Κπθιάδσλ Δεκφζηα Δηαβνχιεπζε: Υινπνίεζε κνλάδσλ αθαιάησζεο ζε λεζηά ησλ λνκψλ Δσδεθαλήζνπ θαη Κπθιάδσλ Πεξηερφκελα Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ 3 Υινπνίεζε κέζσ ΣΔΘΤ 5 Πξφζθιεζε γηα Δεκφζηα Δηαβνχιεπζε 6 1. Πξνηεηλφκελε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΜΟΤ ΠΑΛΑΙΟΤ ΦΑΛΗΡΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 2011 2014

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΜΟΤ ΠΑΛΑΙΟΤ ΦΑΛΗΡΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 2011 2014 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΜΟΤ ΠΑΛΑΙΟΤ ΦΑΛΗΡΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 2011 2014 ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΚΑΗ ΔΗΖΓΖΖ ΣΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2011 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ. Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην περιοτή ηης Αριδαίας.

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ. Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην περιοτή ηης Αριδαίας. ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες χολή Θετικών Επιστημών Σμήμα Βιολογίας Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Η νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζπλνρή ζηε δηεπξπκέλε Δπξσπατθή Έλσζε... 52 Τινπνίεζε ηεο πξσηνβνπιίαο «Καηλνηνκία 2010» (i2i)...

Η νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζπλνρή ζηε δηεπξπκέλε Δπξσπατθή Έλσζε... 52 Τινπνίεζε ηεο πξσηνβνπιίαο «Καηλνηνκία 2010» (i2i)... ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ... 1 ΠΔΡΙΛΗΦΗ... 3 ABSTRACT... 3 ΠΙΝΑΚΑ ΤΝΣΜΗΔΧΝ ΚΑΙ ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΙΧΝ... 4 ΔΙΑΓΧΓΗ... 5 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 Ο... 7 Γεληθά ζηνηρεηά ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο... 7 1.1 Θεζκηθφ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός. Αριθμός Απόυασης. Αποτέλεσμα ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ

Αριθμός. Αριθμός Απόυασης. Αποτέλεσμα ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ Σσλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο 16 ης (15-6-2015) ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ

Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 2012» Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ Γεκηνπξγία Σνπηθνύ πκπιέγκαηνο Βηώζηκνπ Σνπξηζκνύ: Μειέηε ππάξρνπζαο ηνπξηζηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΡΣΕ ΚΤΡΙΟ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ (6 ος ΓΥΡΟΣ, 2012) 1 ΕΡΩΣΗΕΙ: A1, A2 ΚΑΡΣΑ 1 Καθόλου Λιγότερο από ½ ώρα Από ½ έως 1ώρα Περισσότερο από 1 ώρα, έως 1½ ώρα Περισσότερο από 1½ ώρα, έως

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΛΑΥΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ

ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΛΑΥΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ/ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ / Μ Β Α Δxecutive 2010/2011 ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΛΑΥΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ & ΓΗΚΣΤΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΦΡΟΝΣΗΓΑ 1 ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙΔ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα:: «Η Ππωηηοβάθμιια Φποννηηίίδα

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγά... 3 2. Θεζκηθφ πιαέζην ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Ανεπίςημα Πρακτικά ΔΣ τησ 23/3/2011 ςτο Δήμο Αλεξανδρούπολησ

Ανεπίςημα Πρακτικά ΔΣ τησ 23/3/2011 ςτο Δήμο Αλεξανδρούπολησ Ανεπίςημα Πρακτικά ΔΣ τησ 23/3/2011 ςτο Δήμο Αλεξανδρούπολησ Το κείμενο που ακολουκεί είναι το κείμενο του live blog όπωσ καταγράφθκε μζςα από τθν αίκουςα του ΔΣ με χρονολογικι ςειρά, διορκωμζνο ορκογραφικά.

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ

Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ www.ecorec.gr Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ γηα ηελ Δθαξκνγή ηνπ ΠΟΠ ζε έλα Γήκν ΑΘΖΝΑ ΗΟΤΝΗΟ 2011 Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ: Γηα ηελ Δθαξκνγή ησλ πζηεκάησλ ΠΟΠ ζε Έλα Γήκν -1- Οδεγφο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Καβάια, 29-02-2012. Αξηζ. Πξση: 198. θ. Οχζηνγινπ Γεψξγην Αληηπεξεηθεξεηάξρε Πξσηνγελνχο ηνκέα ηεο Πεξηθέξεηαο Α.Μ.Θ. Ππορ:

Καβάια, 29-02-2012. Αξηζ. Πξση: 198. θ. Οχζηνγινπ Γεψξγην Αληηπεξεηθεξεηάξρε Πξσηνγελνχο ηνκέα ηεο Πεξηθέξεηαο Α.Μ.Θ. Ππορ: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr Web site: www.geotee-anmak.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΝΟΜΟ ΠΙΕΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΥΕΛΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ ΔΗΜΟΤ ΠΤΔΝΑ ΚΟΛΙΝΔΡΟΤ ΕΣΗΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΗ ΕΣΟΤ 2015 ΑΞΟΝΔ ΔΣΗΙΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΡΑΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Αιγιαλείας 2014

Δήμος Αιγιαλείας 2014 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ > Δηζαγσγηθφ ζεκείσκα > ΑΡΥΔ > ΣΟΥΟΗ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΚΑΗ ΔΝΝΟΗΔ/ΟΡΗΜΟΗ Άξζξν 1: Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ Άξζξν 2: Αξκνδηφηεηα γηα ηε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θαλνληζκνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΓΗΚΟ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΔ ΥΡΖΔΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ ΑΠΟΘΔΜΑΣΟ ΓΖΜΟΤ ΖΡΑΗΑ ΑΡΚΑΓΗΑ (THE ARCADIAN HERITAGE NETWORK)

ΔΗΓΗΚΟ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΔ ΥΡΖΔΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ ΑΠΟΘΔΜΑΣΟ ΓΖΜΟΤ ΖΡΑΗΑ ΑΡΚΑΓΗΑ (THE ARCADIAN HERITAGE NETWORK) ΓΖΜΟ ΖΡΑΗΑ ΑΡΚΑΓΗΑ Δδξα: Παινχκπα ΔΗΓΗΚΟ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΔ ΥΡΖΔΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ ΑΠΟΘΔΜΑΣΟ ΓΖΜΟΤ ΖΡΑΗΑ ΑΡΚΑΓΗΑ (THE ARCADIAN HERITAGE NETWORK) Παινχκπα 30-11-2007 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή μελέτη της φοιτήτριας : Παρθενίου αικατερίνης

Μεταπτυχιακή μελέτη της φοιτήτριας : Παρθενίου αικατερίνης αξιολόγηση πρασίνου και σχεδιαστικές προτάσεις ανάπλασης σχολικών προαυλίων χώρων στη βιομηχανική περιοχή της Μάνδρας Αττικής, με στόχο την εκπαίδευση και τη καλλιέργεια της επαφής των μαθητών με τη φύση.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ-ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΠΡΟΧΘΖΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΟΤ ΓΟΜΖΜΔΝΟΤ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ-Ζ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ, ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟ ΜΟΝΑΓΧΝ ΑΦΑΛΑΣΧΖ : ΠΡΟΣΑΖ ΟΡΓΑΝΧΣΗΚΖ ΓΟΜΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ «Αληαιιαγή Καιώλ Πξαθηηθώλ Γήκνπ Τξηθθαίσλ κέζα από ηελ δηαβνύιεπζε ησλ εηαίξσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαπεξηθεξεηαθνύ Πξνγξάκκαηνο INTERREG IVC Digital Cities 1 Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ DIGITAL

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ξ η ε ρ φ κ ε λ α

Π ε ξ η ε ρ φ κ ε λ α ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΣΟ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΜΕΟΠΡΟΘΕΜΟ ΠΛΑΙΙΟ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015» Π ε ξ η ε ρ φ κ ε λ α Κεθάιαην 1 Ζ Διιάδα αιιάδεη. Σν εζληθό ζρέδην αλαζπγθξόηεζεο γηα ηελ Διιάδα ηεο δεκηνπξγίαο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 50.000,00 ΔΤΡΩ ΜΔ Φ.Π.Α. ΔΣΟ: 2014

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 50.000,00 ΔΤΡΩ ΜΔ Φ.Π.Α. ΔΣΟ: 2014 ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 50.000,00 ΔΤΡΩ ΜΔ Φ.Π.Α. ΔΣΟ: 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΗΠΔΙΡΟΤ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/ΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ,

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη Οη επαγγεικαηίεο εηδηθνί παηδαγσγνί θαζνδεγνύληαη από ηηο επαγγεικαηηθέο δενληνινγηθέο αξρέο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική. Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος

Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική. Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος 1. Ειζαγωγή Ζ Κχπξνο είλαη λεζησηηθφ θξάηνο, ην ηξίην ζε κέγεζνο λεζί

Διαβάστε περισσότερα

Πεπιθεπειακό Πλαίζιο Χωποηαξικού Σχεδιαζμού Κενηπικήρ Μακεδονίαρ

Πεπιθεπειακό Πλαίζιο Χωποηαξικού Σχεδιαζμού Κενηπικήρ Μακεδονίαρ Πεπιθεπειακό Πλαίζιο Χωποηαξικού Σχεδιαζμού Κενηπικήρ Μακεδονίαρ Θεκαηνινγία ΑΝΑΛΤΖ 1. ηφρνη 2. Θέζε θαη ξφινο ηεο Πεξηθ. ΚΜ 3. Αλαπηπμηαθή θπζηνγλσκία ΚΜ 4. Υσξηθή νξγάλσζε ππνδνκψλ Μεηαθνξέο Δλέξγεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΑ ΣΔΛΔΥΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ EXECUTIVE MBA ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΓΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΔΤΣΤΥΙΑ Δπηβιέπνπζα

Διαβάστε περισσότερα

Παπαχρήςτου Ιωάννα - Άννα

Παπαχρήςτου Ιωάννα - Άννα ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΣΑΞΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Διπλωματική Εργαςία ΕΠΑΝΑΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΦΩΡΟΘΕΣΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΗ ΒΙΩΙΜΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΤΠΑΡΦΟΝΣΟ ΦΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Θέμα Σειεταηξηθή : Σν δηθαίσκα ηεο ηζφηεηαο ζηελ πξφζβαζε ππεξεζηψλ πγείαο θαη ηνπ Ηαηξηθνχ Απνξξήηνπ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Θέμα Σειεταηξηθή : Σν δηθαίσκα ηεο ηζφηεηαο ζηελ πξφζβαζε ππεξεζηψλ πγείαο θαη ηνπ Ηαηξηθνχ Απνξξήηνπ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα Σειεταηξηθή : Σν δηθαίσκα ηεο ηζφηεηαο ζηελ πξφζβαζε ππεξεζηψλ πγείαο θαη ηνπ Ηαηξηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Τν ηκήκα είλαη αξκφδην γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ.

Τν ηκήκα είλαη αξκφδην γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ. Γιεύθσνζη Νεολαίας, Αθληηικών και Πολιηιζηικών Τπηρεζιών ποσ περιλαμβάνει ειδικόηερα ηις παρακάηω διοικηηικές ενόηηηες : 1.Σμήμα Παιδείας Μεξηκλά γηα ηε ζηέγαζε δεκφζησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ηε ζηέγαζε θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα Σα Γεληθά Πνιενδνκηθά ρέδηα. Μειέηε πεξίπησζεο: ΓΠ Γήκνπ Ξπινθάζηξνπ Δπηβιέπσλ: Λνπδνβίθνο Βαζελρόβελ πνπδαζηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL

ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL ωθξάηεο Αιεμηάδεο -Πξόεδξνο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο : Καιεκέξα ζε φινπο λα ζαο επραξηζηήζνπκε γηα ηε ζπκκεηνρή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ----- ΣΤΠΟΤ ----- Ταχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Οικονομική Γιασείπηζη ηων Θαλάζζιων Πόπων Ιζαβέιια Γεσξγίνπ Δπηβιέπσλ: Φνίβε Κνπληνχξε ΑΘΗΝΑ 2013 Πεπιεσόμενα Ειςαγωγή... 2 1.Η Ενεργειακή Πολιτική τησ

Διαβάστε περισσότερα