ΓΟΖΓΝΟΖΠ ΔΓΙΡΝΔΛΗ ΞΝΤΖΦΗΝΠ ΓΖΚΑΟΣΝΠ ΥΟΑΗΝΘΑΠΡΟΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΟΖΓΝΟΖΠ ΔΓΙΡΝΔΛΗ ΞΝΤΖΦΗΝΠ ΓΖΚΑΟΣΝΠ ΥΟΑΗΝΘΑΠΡΟΝ"

Transcript

1 ΓΟΖΓΝΟΖΠ ΔΓΙΡΝΔΛΗ ΞΝΤΖΦΗΝΠ ΓΖΚΑΟΣΝΠ ΥΟΑΗΝΘΑΠΡΟΝ

2 ΟΙ ΑΡΥΔ ΜΑ Ξξνάζπηζε ηεο Θνηλσληθήο ζπλνρήο & Ξξνζηαζία απφ ηελ φμπλζε ησλ νηθνλνκηθψλ αληζνηήησλ. Δλάληηα ζηηο θπβεξλεηηθέο κλεκνληαθέο επηινγέο & ηηο απνδηαξζξσηηθέο πνιηηηθέο ηνπ Θαιιηθξάηε. Απνθαζίδνπκε δεκνθξαηηθά θαη ιεηηνπξγνχκε ζπιινγηθά. Δπθαηξία γηα ζπλεηδεηνπνίεζε θαη απην-νξγάλσζε ησλ δεκνηψλ σο ελεξγψλ πνιηηψλ. Αλάπηπμε & νηθηζηηθφο ζρεδηαζκφο ζην Γήκν Υξαηνθάζηξνπ, πνπ ζέβεηαη ην πεξηβάιινλ, φζν θαη ηνλ άλζξσπν.

3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΔ ΘΔΔΙ ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΓΗΝΗΘΖΠΖ & ΓΗΑΦΑΛΔΗΑ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΝΡΖΡΑ ΡΝ ΞΝΙΗΡΖ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖ - ΞΟΝΛΝΗΑ ΓΔΗΑ ΞΑΗΓΔΗΑ - ΞΝΙΗΡΗΠΚΝΠ - ΑΘΙΖΡΗΠΚΝΠ ΔΟΓΑΠΗΑ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ ΑΓΟΝΡΗΘΖ ΑΛΑΞΡΜΖ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ ΑΔΗΦΝΟΗΑ

4 ΑΞΟΝΑ 1 ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΓΙΑΦΑΝΔΙΑ

5 ΠΡΟΚΛΗΔΙ Θαιιηθξαηηθφο Γήκνο (ζπγθέληξσζε αξκνδηνηήησλ ρσξίο ηνπο αληίζηνηρνπο πφξνπο) Ονπζθεηνινγηθφ παξακάγαδν επαλεθινγήο Αδηαθαλήο δηαρείξηζε νηθνλνκηθψλ πφξσλ (θαηαθεξκαηηζκφο έξγσλ, 45άξηα, θιπ) Γεκαξρνθεληξηθή άζθεζε εμνπζίαο & απηνπξνβνιή Απαμίσζε ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ & ζεζκψλ (ηνπηθά ζπκβνχιηα, επηηξνπή δηαβνχιεπζεο, ζπκπαξαζηάηεο ηνπ δεκφηε θιπ) Απιήξσηνη εξγαδφκελνη ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ - ΓΙΑΦΑΝΔΙΑ

6 Δθαξκόδνπκε ηελ απνθέληξσζε ζηελ άζθεζε ηεο δεκνηηθήο δηνίθεζεο απμάλνληαο ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ Ρνπηθψλ Ππκβνπιίσλ. Δληζρχνπκε ηε Γεκφζηα Γηαβνχιεπζε θαη ηηο Ιατθέο Ππλειεχζεηο. Καζηεξώλνπκε θαη ζεζκνζεηνύκε ηνλ ζπκκεηνρηθφ πξνυπνινγηζκφ γηα ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο. Δμαζθαιίδνπκε ηε δίθαηε θαη νξζνινγηθή θαηαλνκή ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ κεηαμχ ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ, κε γλψκνλα ηελ ηζφξξνπε αλάπηπμε. Δμαζθαιίδνπκε πιήξε δηαθάλεηα θαη δεκνζηνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη ελεξγεηψλ ηνπ Γήκνπ. Απνδίδνπκε δεκφζην απνινγηζκφ πεπξαγκέλσλ. ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ - ΓΙΑΦΑΝΔΙΑ

7 Πεξηνξίδνπκε ηηο απεπζείαο αλαζέζεηο ζηηο απνιχησο απαξαίηεηεο. Αμηνπνηνύκε ηηο λέεο ηερλνινγίεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε παξνρή ππεξεζηψλ θαη ηελ πην ακεζνδεκνθξαηηθή άζθεζε δηνίθεζεο (ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ γηα αηηήκαηα, έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ, δεκφζηα δηαβνχιεπζε θηι) Πεξηνξίδνπκε ηηο πξνζιήςεηο κέζσ ζπκβάζεσλ γηα ςεθνζεξηθνχο ιφγνπο. Δμαζθαιίδνπκε ηελ άκεζε πιεξσκή ησλ ζπκβαζηνχρσλ εξγαδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ. Δπαλαιεηηνπξγνύκε ην αδξαλέο Γξαθείν Λενιαίαο. ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ - ΓΙΑΦΑΝΔΙΑ Δληζρύνπκε ην ζεζκφ ηνπ Ππκπαξαζηάηε ηνπ Γεκφηε θαη ηεο Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Γηαβνχιεπζεο.

8 Γεκηνπξγνύκε δεκνηηθή ππεξεζία απνξξφθεζεο θνλδπιίσλ θαη εθπφλεζεο κειεηψλ γηα δεκνηηθέο επελδχζεηο. Καηαξγνύκε ην πειαηεηαθφ ζχζηεκα. Πεξηνξίδνπκε ηηο πξνζιήςεηο κέζσ ζπκβάζεσλ γηα ςεθνζεξηθνχο ιφγνπο. Δμαζθαιίδνπκε ηελ άκεζε πιεξσκή ησλ ζπκβαζηνχρσλ εξγαδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ. Δπαλαιεηηνπξγνύκε ην αδξαλέο Γξαθείν Λενιαίαο. ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ - ΓΙΑΦΑΝΔΙΑ Δληζρύνπκε ην ζεζκφ ηνπ Ππκπαξαζηάηε ηνπ Γεκφηε θαη ηεο Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Γηαβνχιεπζεο.

9 ΑΞΟΝΑ 2 ΚΑΘΗΜΔΡΙΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ

10 ΠΡΟΚΛΗΔΙ Ξξφβιεκα πδξνδφηεζεο-απνρέηεπζεο Απνθιεηζκέλνη νηθηζκνί Νδηθφ δίθηπν ζε απαξάδεθηε θαηάζηαζε Αλχπαξθηε Δλδνδεκνηηθή Γεκφζηα ζπγθνηλσλία Αλεπαξθήο Γεκφζηα ζπγθνηλσλία κε ην ππφινηπν πνιενδνκηθφ ζπγθξφηεκα Θεζζαινλίθεο Έιιεηςε δεκφζησλ ρψξσλ Αζθάιεηα Θαζαξηφηεηα ΚΑΘΗΜΔΡΙΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ

11 Καηαξηίδνπκε Πρέδην Βηψζηκεο Αζηηθήο Θηλεηηθφηεηαο (ΠΒΑΘ) γηα ην ζχλνιν ηνπ Γήκνπ Υξαηνθάζηξνπ, ψζηε λα είλαη κειινληηθά επηιέμηκεο θαη ρξεκαηνδνηήζηκεο θαηά πξνηεξαηφηεηα φιεο νη πξνηάζεηο πνπ επείγνπλ. Δθπνλνύκε ζπγθνηλσληαθή κειέηε θαη παξεκβάζεηο κε ζθνπφ λα θαηαζηεί αζθαιέο ην επαξρηαθφ νδηθφ δίθηπν ηνπ Γήκνπ, ε δηαζχλδεζε κε ην εζληθφ νδηθφ δίθηπν πνπ δηέξρεηαη απφ ηελ πεξηνρή, ε δηαζχλδεζε κεηαμχ ησλ νηθηζκψλ ηνπ Γήκνπ. Δθπνλνύκε κειέηε γηα ηνλ εζσηεξηθφ ηζηφ ησλ νηθηζκψλ κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο θπθινθνξίαο ησλ νρεκάησλ εληφο ησλ νηθηζκψλ, ηε ιχζε ζην ζέκα ησλ ζέζεσλ ζηάζκεπζεο φπνπ ρξεηάδεηαη, ηε δεκηνπξγία δσλψλ ήπηαο θπθινθνξίαο. ΚΑΘΗΜΔΡΙΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ

12 Απνθαζηζηνύκε θαη ζπληεξνύκε ην νδηθφ δίθηπν ζε φιν ηνλ Γήκν. Δμαζθαιίδνπκε ηελ απξφζθνπηε θπθινθνξία θαη πξφζβαζε ζηα δεκνηηθά θηήξηα ησλ ΑΚΔΑ Γηεθδηθνύκε βειηίσζε ηεο ζχλδεζεο ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Κπγδνλίαο κε ηε Θεζζαινλίθε κέζσ ηνπ ΝΑΠΘ. Πξνρσξάκε ζηε δεκηνπξγία ελδνδεκνηηθήο ζπγθνηλσληαθήο θάιπςεο κεηαμχ ησλ ηξηψλ Γεκνηηθψλ Δλνηήησλ. ΚΑΘΗΜΔΡΙΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ

13 Γεκηνπξγνύκε δεκφζηνπο ρψξνπο θαη ρψξνπο πξαζίλνπ πνπ ελζσκαηψλνληαη ζηνλ αζηηθφ ηζηφ ζε ζπλδπαζκφ κε ην ζέκα ηνπ πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ησλ ζπγθνηλσληαθψλ κειεηψλ. Γξνκνινγνύκε άκεζα ιχζε ζην ζέκα ηεο πδξνδφηεζεο ησλ νηθηζκψλ ηεο Κπγδνλίαο θαη θπξίσο ηνπ Γξπκνχ ζηε ινγηθή ηεο αεηθνξίαο. Οινθιεξώλνπκε ηελ θαηαζθεπή ηνπ δηθηχνπ απνρέηεπζεο ζηε Κπγδνλία. Δπεθηείλνπκε ην δίθηπν ζηηο άιιεο Γεκνηηθέο Δλφηεηεο, ψζηε λα θαιχςεη φιεο ηηο θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο. ΚΑΘΗΜΔΡΙΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ

14 Αγσληδόκαζηε θαη απνκαθξύλνπκε ηνπο ππιψλεο πςειήο ηάζεο ηεο ΓΔΖ απφ ηηο θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο. Δθαξκόδνπκε πξφγξακκα θαζαξηφηεηαο ζηελ θαηεχζπλζε ηεο ελίζρπζεο ηεο αλαθχθισζεο θαη ηνπ ελαιιαθηηθνχ κνληέινπ δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ πνπ πξνσζνχκε Δθαξκόδνπκε πξφγξακκα εκβνιηαζκνχ, ζηείξσζεο θαη εγθαηάζηαζεο ηζηπ παξαθνινχζεζεο ζηα αδέζπνηα δψα ΚΑΘΗΜΔΡΙΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ

15 Δγθαζηζηνύκε ηαΐζηξεο γηα ηα αδέζπνηα ζε φιν ην Γήκν. Εψα ηατζκέλα θαη εκβνιηαζκέλα δελ ζπληζηνχλ θίλδπλν γηα ηε δεκφζηα πγεία. Δθαξκόδνπκε πξφγξακκα ελεκέξσζεο/πξφιεςεο ηεο ιχζζαο. Πηέδνπκε θαη δηεθδηθνύκε επαξθή αζηπλφκεπζε ηνπ Γήκνπ απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Ξνιηηείαο. Ιδξύνπκε ιατθέο αγνξέο ζε Κπγδνλία θαη Θαιιηζέα. ΚΑΘΗΜΔΡΙΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ

16 ΑΞΟΝΑ 3.1 ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ - ΠΡΟΝΟΙΑ

17 ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ - ΠΡΟΝΟΙΑ Ενχκε ζε επνρή θξίζεο θαη πξέπεη ν Γήκνο λα δηνηθείηαη απφ αλζξψπνπο πνπ ζπλεηδεηά λα κάρνληαη ηελ παγίσζε θαη φμπλζε ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ θαη ηελ ππνβάζκηζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ησλ νηθνλνκηθά αζζελέζηεξσλ ζπκπνιηηψλ καο. Θαινχκαζηε λα ζηαζνχκε αιιειέγγπνη ζηνπο ζπκπνιίηεο καο πνπ επιήγεζαλ απφ ηελ θπληθή κλεκνληαθή πνιηηηθή. Θαινχκαζηε λα θαιχςνπκε ην θελφ πνπ έρεη αθήζεη ε ζεκεξηλή δηνίθεζε θαη λα δεκηνπξγήζνπκε ηηο δνκέο αιιειεγγχεο πνπ ζα εληζρχζνπλ θαη ζα δηαζψζνπλ ηνλ θνηλσληθφ ηζηφ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ - ΠΡΟΝΟΙΑ

18 Οξγαλώλνπκε ηξάπεδα ρξφλνπ θαη δνκέο αληαιιαθηηθήο νηθνλνκίαο Καηαξγνύκε ηα ηξνθεία ησλ παηδηθψλ ζηαζκψλ γηα ηνπο καθξνρξφληα άλεξγνπο γνλείο Γεκηνπξγνύκε Θνηλσληθφ Ξαληνπσιείν θαη Θνηλσληθφ Φξνληηζηήξην Γεκηνπξγνύκε ηειεθσληθή γξακκή ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο θαη ζπκβνπιεπηηθή ππεξεζία γηα ηα ππεξρξεσκέλα λνηθνθπξηά ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ - ΠΡΟΝΟΙΑ

19 Μεξηκλνύκε γηα ηελ άξζε ησλ θνηλσληθψλ απνθιεηζκφ θαη ηελ νκαιή έληαμε θαη ζηήξημε ησλ θνηλσληθά απνθιεηζκέλσλ νκάδσλ Δληζρύνπκε ηηο ππεξεζίεο ηνπ πξνγξάκκαηνο «Βνήζεηα ζην Ππίηη» Παξέρνπκε ζηέγε θαη νξγαλσηηθή ππνδνκή ζε εζεινληηθά ζρήκαηα κε θνηλσληθή πξνζθνξά ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ - ΠΡΟΝΟΙΑ Γεκηνπξγνύκε Γεκνηηθφ Νίθν Ρειεηψλ

20 ΑΞΟΝΑ 3.2 ΤΓΔΙΑ

21 ΤΓΔΙΑ Θαινχκαζηε λα θαιχςνπκε έλα ηεξάζηην θελφ πνπ αθήλεη αθελφο ε θπβεξλεηηθή πνιηηηθή θαη αθεηέξνπ ε αληθαλφηεηα ηεο απεξρφκελεο δεκνηηθήο αξρήο Έιιεηςε δνκψλ παξνρήο Ξξσηνβάζκηαο γείαο δεκφζηνπ ραξαθηήξα ζην Υξαηφθαζηξν. ΤΓΔΙΑ Απνπζία γηαηξνχ ζε ρσξηά ηεο Θαιιηζέαο. Αλεπαξθήο παξνπζία γηαηξνχ ζηελ πεξηνρή ηεο Κπγδνλίαο.

22 Πηέδνπκε γηα ηελ παξνρή πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ Υξαηνθάζηξνπ Δμαζθαιίδνπκε ρψξνπο γηα λα ζηεγαζηνχλ αγξνηηθά ηαηξεία Γηαζθαιίδνπκε ηε ζπλερή παξνπζία γηαηξψλ ΤΓΔΙΑ Γεκηνπξγνύκε Θνηλσληθφ Ηαηξείν, Νδνληηαηξείν θαη Φαξκαθείν γηα ηνπο αλαζθάιηζηνπο ζπκπνιίηεο καο Γηνξγαλώλνπκε θακπάληα ελίζρπζεο ηεο Γεκνηηθήο Ρξάπεδαο Αίκαηνο θαη Κπεινχ ησλ Νζηψλ

23 Γηαζθαιίδνπκε ηελ παξαθνινχζεζε φισλ ησλ παηδηψλ ζηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο θαη ηα δεκνηηθά ζρνιεία απφ παηδίαηξν & νδνληίαηξν. Παξαθνινπζνύκε θαη δηαζθαιίδνπκε ηνλ εκβνιηαζκφ ησλ παηδηψλ Γηνξγαλώλνπκε ελεκεξσηηθέο εθζηξαηείεο θαη ζπλδπαζκέλα πξνγξάκκαηα εμέηαζεο θαη θιηληθήο παξέκβαζεο γηα ζεκαληηθά πγεηνλνκηθά ζέκαηα κε ζηφρν ηε δηαηήξεζε ηεο θαιήο πγείαο ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ (π.ρ. παξαθνινχζεζε θαη έιεγρνο γηα πίεζε, ρνιεζηεξίλε, δηαβήηε, θ.ά.) ΤΓΔΙΑ Γηνξγαλώλνπκε εηδηθή εθζηξαηεία θαηά ηνπ θαπλίζκαηνο θαη ππνζηεξηθηηθφ πξφγξακκα δηαθνπήο ηνπ.

24 ΑΞΟΝΑ 4.1 ΠΑΙΓΔΙΑ

25 ΠΑΙΓΔΙΑ Καινύκαζηε λα αλαηξέςνπκε κηα ζιηβεξή θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζην ρψξν ηεο Ξαηδείαο, ηφζν ζην Γήκν καο, φζν θαη γεληθφηεξα, θιεξνλνκηά ηεο κλεκνληαθήο πνιηηηθήο θαη ησλ πξνεγνχκελσλ δεκνηηθψλ δηνηθήζεσλ. Θιεηζηά θαη αθαηάιιεια ζρνιεία, νμχ πξφβιεκα έιιεηςεο ζρνιηθήο ζηέγεο, έιιεηςε ππνδνκψλ, παηδηθνί ζηαζκνί πεξηνξηζκέλεο δπλακηθφηεηαο, είλαη ηα άκεζα πξνβιήκαηα. Οξακαηηδόκαζηε ηελ Ξαηδεία ζαλ έλα δεκόζην θαη δσξεάλ αγαζφ ζην νπνίν έρνπλ πξφζβαζε φινη νη πνιίηεο πέξα απφ θάζε είδνπο θξαγκφ. ΠΑΙΓΔΙΑ Ρόινο ηεο δεκνηηθήο δηνίθεζεο είλαη λα δηαζθαιίζεη ζε ζπληνληζκφ κε ηνπο δεκφηεο θαη ηνπο γνλείο ην δεκφζην θαη δσξεάλ ραξαθηήξα ηεο Ξαηδείαο. Λα ππνζηεξίμεη θαη λα εληζρύζεη κε θάζε ηξφπν ην δηδαθηηθφ έξγν. Λα ελζαξξύλεη ηελ θαηλνηνκία παξέρνληαο ηηο απαξαίηεηεο ππνδνκέο ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα.

26 Άκεζν κέιεκα λα κελ ζπξξηθλσζνχλ νη ππάξρνπζεο δνκέο παξνρήο εθπαίδεπζεο ζην Γήκν Υξαηνθάζηξνπ. Θαλέλα θιεηζηφ ή αθαηάιιειν ζρνιείν. Γηεθδηθνύκε θαη δηαζθαιίδνπκε ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θνξείο ην δεκφζην θαη δσξεάλ ραξαθηήξα ηεο παηδείαο. ΠΑΙΓΔΙΑ Δπεθηείλνπκε θαη δεκηνπξγνύκε λέεο δνκέο θχιαμεο θαη δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο παηδηψλ (παηδηθνί ζηαζκνί, ΘΓΑΞ, θαηαζθελσηηθφ θέληξν, θ.ά.)

27 Αμηνπνηνύκε απνθάζεηο θαη κειέηεο γηα ίδξπζε θαη θαηαζθεπή λέσλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Γξνκνινγνύκε ηελ θαηαζθεπή λέσλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζε φιν ηνλ Γήκν. ΠΑΙΓΔΙΑ Παξεκβαίλνπκε θαη δηαζθαιίδνπκε ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ θηεξίσλ πνπ ζηεγάδνπλ παηδηθνχο ζηαζκνχο, θαζψο θαη ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ.

28 Αλνίγνπκε ηα ζρνιεία ζηελ θνηλσλία & ηηο αλάγθεο ηεο. Θεζκνζεηνύκε Πρνιή Ππκβνπιεπηηθήο γηα γνλείο, καζεηέο, εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ, ελάληηα ζε θαηλφκελα ελδν-νηθνγελεηαθψλ θξίζεσλ, επηζεηηθφηεηαο, βίαο, θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. ΠΑΙΓΔΙΑ Γεκηνπξγνύκε Δθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ειεχζεξνπ ρξφλνπ γηα καζεηέο θαη ελήιηθεο. Δληζρύνπκε ην ζεζκφ ηνπ Αλνηρηνχ Ιατθνχ Ξαλεπηζηεκίνπ.

29 ΑΞΟΝΑ 4.2 ΠΟΛΙΣΙΜΟ

30 ΠΡΟΚΛΗΔΙ Άζηεγνη νη Ξνιηηηζηηθνί Πχιινγνη θαη θαη επίθαζε ρξεκαηνδνηνχκελνη. Ιαλζαζκέλε θαη πδξνθέθαιε ε θπξίαξρε ινγηθή πνπ ινγίδεη σο «πνιηηηζκφ» κεξηθέο θαινθαηξηλέο θηέζηεο, θεληξηθά νξγαλσκέλεο γηα ηελ πξνβνιή ησλ εθάζηνηε δεκνηηθψλ αξρφλησλ. ΠΟΛΙΣΙΜΟ

31 Αλαιακβάλνπκε ζπληνληζηηθφ θαη ππνζηεξηθηηθφ ξφιν ζε ζέκαηα Ξνιηηηζκνχ (π.ρ. νηθνλνκίεο θιίκαθνο, εθδειψζεηο ππεξηνπηθνχ ραξαθηήξα, ελζαξξχλνπκε ηελ θαηά ηφπνπο πνιηηηζηηθή δξαζηεξηφηεηα) Απνθαζηζηνύκε ηελ ειεχζεξε έθθξαζε ησλ πξσηνβάζκησλ ζσκαηείσλ Γξνκνινγνύκε άκεζα ιχζε ζην πξφβιεκα ζηέγεο ζε Γξπκφ, Ξεληάινθν θαη φπνπ αιινχ ππάξρεη. ΠΟΛΙΣΙΜΟ Αμηνπνηνύκε ηηο ππνδνκέο πνπ παξαθκάδνπλ ιφγσ πιήξνπο αληθαλφηεηαο θαη αδηαθνξίαο (π.ρ. «Ρζνχθεο» Γξπκνχ, «Γέλεζηο» Λενρσξνχδαο)

32 Δλζαξξύλνπκε ηελ θαηαγξαθή, ςεθηνπνίεζε (θεηκέλνπ, ήρνπ θαη εηθφλαο) θαη αλάδεημε ηνπ ραξαθηήξα θαη ηεο θιεξνλνκηάο ησλ θαηά ηφπνπο νηθηζκψλ Αλαδεηθλύνπκε θαη αμηνπνηνύκε ηελ πνιηηηζηηθή θαη ιανγξαθηθή ηαπηφηεηα ηνπ δήκνπ Δπαλαιεηηνπξγνύκε ην Κνπζείν Υξαηνθάζηξνπ. Γξνκνινγνύκε ηε ιεηηνπξγία λέσλ κνπζεηαθψλ ρψξσλ φπνπ δελ ππάξρνπλ. ΠΟΛΙΣΙΜΟ Αλαδεηθλύνπκε θαη αμηνπνηνύκε ηνπο ηζηνξηθνχο θαη αξραηνινγηθνχο ρψξνπο

33 ΑΞΟΝΑ 4.3 ΑΘΛΗΣΙΜΟ

34 πζηήλνπκε ζπληνληζηηθφ φξγαλν γηα δεηήκαηα αζιεηηζκνχ (ππνδνκέο, εγθαηαζηάζεηο, αζιεηηθά ζσκαηεία, θηι) Δπηζθεπάδνπκε ηηο ππάξρνπζεο αζιεηηθέο ππνδνκέο (ΓΑΘ Γξπκνχ, γήπεδν Υξαηνθάζηξνπ) Γξνκνινγνύκε ηελ θαηαζθεπή λέσλ αζιεηηθψλ ππνδνκψλ (γήπεδν ζην Ξαιαηφθαζηξν) ΑΘΛΗΣΙΜΟ Γεκηνπξγνύκε δνκέο καδηθνχ αζιεηηζκνχ Δλζαξξύλνπκε ηελ ίδξπζε λέσλ ηκεκάησλ θαη ζε άιια αζιήκαηα

35 Γεκηνπξγνύκε δίθηπν ππαίζξησλ ρψξσλ αζιεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο (πνδειαηφδξνκνη, κνλνπάηηα πεδνπνξίαο, ππαίζξηα πάξθα κε φξγαλα γπκλαζηηθήο, γήπεδα θιπ) Δληζρύνπκε ηελ θαηαζθεπή ηνπ πάξθνπ νξεηλήο πνδειαζίαο ζην Γαζφθηεκα ηνπ Υξαηνθάζηξνπ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο αξκφδηνπο θνξείο. Γεκηνπξγνύκε παξφκνηα πάξθα ζε άιια κέξε ηνπ Γήκνπ ΑΘΛΗΣΙΜΟ Θεζκνζεηνύκε ηε δηνξγάλσζε ελφο ιατθνχ αζιεηηθνχ - πνιηηηζηηθνχ γεγνλφηνο καδηθήο ζπκκεηνρήο (π.ρ. mountain bike θαη trekking event)

36 ΑΞΟΝΑ 5 ΔΡΓΑΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

37 ΠΡΟΚΛΗΕΙ Ξξφεδξνο ηνπ Δξγαηηθνχ Θέληξνπ Θεζζαινλίθεο (ΔΘΘ), θ. Ξαλαγηψηεο Ρζαξακπνπιίδεο, 20/4/2014: "Με ηα ηειεπηαία ζηνηρεία ηεο Διιεληθήο Σηαηηζηηθήο Αξρήο, πνπ ππνινγίδεη ηελ αλεξγία ζηε Βόξεηα Διιάδα ζην 29,7%, ην Δξγαηηθό Κέληξν πξνζδηνξίδεη ην πνζνζηό ηεο πξαγκαηηθήο αλεξγίαο ζην 34%!" ΓΖΚΝΠΗΝΓΟΑΦΗΘΝ ΠΓΘΟΝΡΖΚΑ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ, απνινγηζηηθά ζηνηρεία 4νπ ηξηκήλνπ 2013: "Γεθαέμη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο έθιεηλαλ θάζε εκέξα ηνπ 2013 ζηε Θεζζαινλίθε, αζξνίδνληαο έλα ζύλνιν ινπθέηωλ κέρξη ην ηέινο Σεπηεκβξίνπ 2013". ΔΡΓΑΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

38 Δληζρύνπκε ηε ιεηηνπξγία ηνπ Γξαθείνπ Γηαζχλδεζεο ησλ αλέξγσλ κε ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην Γήκν καο Απαηηνύκε απφ δεκφζηα θνηλσθειή έξγα πνπ εθηεινχληαη ζηελ πεξηνρή καο ηελ απαζρφιεζε αλέξγσλ απφ ην Γήκν καο (π.ρ. αγσγφο ΡΑΟ) Γεκηνπξγνύκε έλα ηνπηθφ ζρέδην απαζρφιεζεο ζην Γήκν ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Δθδίδνπκε εθπησηηθή θάξηα δηάζεζεο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζε αλέξγνπο

39 Απινπνηνύκε ηηο παξερφκελεο δεκνηηθέο ππεξεζίεο πξνο ηνπο επηρεηξεκαηίεο Οξγαλώλνπκε ελεκεξψζεηο θαη εκεξίδεο γηα επηρεηξεκαηηθά ζέκαηα θαη Start Ups Μεηαηξέπνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο καο ζε ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα Γηαζέηνπκε ηηο θαιιηεξγήζηκεο δεκνηηθέο εθηάζεηο ζε αλέξγνπο γηα δεκηνπξγία ιαραλφθεπσλ. ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ Δλεκεξώλνπκε θαη αμηνπνηνύκε ζπλεηαηξηζηηθέο κνξθέο επηρεηξεκαηηθφηεηαο

40 Γεκηνπξγνύκε ζπκβνπιεπηηθή ππεξεζία ζρεηηθά κε κεζφδνπο θαιιηέξγεηαο θαη εθηξνθήο (ιίπαλζε, βηνινγηθέο θαιιηέξγεηεο, λέεο ελαιιαθηηθέο θαιιηέξγεηεο, θ.ά.) Δθκεηαιιεπόκαζηε ηα παξαπξντφληα ηεο αγξνηηθήο δξαζηεξηφηεηαο (παξαγσγή ιηπάζκαηνο, παξαγσγή ελέξγεηαο, θ.ά.) Δπηζθεπάδνπκε θαη ζπληεξνύκε ηηο ππνδνκέο (αγξνηηθφ νδηθφ δίθηπν θηι) ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ Γεκηνπξγνύκε Γεκνηηθή Αγνξά ζην Υξαηφθαζηξν, γηα άκεζε δηάζεζε γεσξγηθψλ θαη θηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ ρσξίο κεζάδνληεο.

41 ΑΞΟΝΑ 6 ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΔΙΦΟΡΙΑ

42 ΠΡΟΚΛΗΔΙ Σξήζεηο γεο θαη Ξνιενδνκηθφο Πρεδηαζκφο. Ρηκέο δψλεο. πνιείκκαηα θηελνηξνθηθήο δξαζηεξηφηεηαο (θνπξηά, λεθξά δψα). πεξιίπαλζε ζηελ γεσξγηθή δξαζηεξηφηεηα θαη θφξηηζε ηνπ εδάθνπο θαη πδξνθφξνπ νξίδνληα. Αλεμέιεγθηεο ρσκαηεξέο θαη κπαδψκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ παξάλνκα. Γηαρείξηζε ζθνππηδηψλ ππεξηνπηθφ πξφβιεκα εγθαηάζηαζεο Καπξνξάρεο/Πηαζκνχ Κεηαθφξησζεο Απνξξηκκάησλ Δπθαξπίαο. Απνηπρεκέλεο δελδξνθπηεχζεηο γηα ιφγνπο θσηνγξάθεζεο. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΔΙΦΟΡΙΑ Αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο.

43 Πνιενδνκηθόο ζρεδηαζκόο κε γλψκνλα ην θνηλφ ζπκθέξνλ, ηε δηαηήξεζε θαη αλάδεημε ηεο θπζηνγλσκίαο ησλ νηθηζκψλ, κέξηκλα γηα δεκφζηνπο ρψξνπο, απαξαίηεηεο ππνδνκέο θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Γεκφζηα δηαβνχιεπζε (ιατθέο ζπλειεχζεηο, δεκνςεθίζκαηα) γηα ηα ζεκαληηθά ζέκαηα. Λακβάλνπκε κέξηκλα ζηνλ πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ απφ ηψξα γηα επέθηαζε ηνπ απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ ηαπηφρξνλα κε ηελ επέθηαζε ηεο νηθηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Πξνηεξαηόηεηα έξγσλ κεηά απφ κειέηε ζθνπηκφηεηαο. Γηαζθαιίδνπκε ηελ ηήξεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ θαη δηεθδηθνχκε ηα κέγηζηα αληηζηαζκηζηηθά νθέιε απφ δξαζηεξηφηεηεο πνπ επηβαξχλνπλ ην πεξηβάιινλ (π.ρ. αγσγνί θπζηθνχ αεξίνπ, ιαηνκεία, ΣΡΑ θηι) ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΔΙΦΟΡΙΑ

44 Καζαξίδνπκε, αλαπιάζνπκε θαη αμηνπνηνύκε ηα ξέκαηα θαη ινηπέο δψλεο βιάζηεζεο πνπ δηαπεξλνχλ ηηο νηθηζηηθέο δψλεο. Γηα ην λεξό, ζπζηήλνπκε: Φνξέα Νξζνινγηθήο Αμηνπνίεζεο δάηηλνπ Γπλακηθνχ ηεο Ιεθάλεο Κπγδνλίαο. Πηφρνη: 1. Επαλαθνξά ηεο ηζνξξνπίαο ηνπ πδαηηθνχ ηζνδπγίνπ. 2. Εληνπηζκφο θαη ε αλάζρεζε ηεο πηζαλήο ξχπαλζεο ηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα, κέρξη ηελ νπζηαζηηθή κείσζε ηεο (Ξξφγξακκα Απνληηξνπνίεζεο). ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΔΙΦΟΡΙΑ Λύζεηο άκεζεο αλαθνύθηζεο: Νέεο γεσηξήζεηο ζε κεγαιχηεξν βάζνο πνπ δελ έρνπλ αθφκε κνιπλζεί, έσο φηνπ απνδψζεη ην πξφγξακκα απνληηξνπνίεζεο ηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα.

45 Δθαξκόδνπκε νινθιεξσκέλν κνληέιν ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ: 1. Γηαινγή ησλ απνξξηκκάησλ ζηελ πεγή κε ζηφρν ηε κείσζε ηνπ φγθνπ ηνπο. 2. Θνκπνζηνπνίεζε νξγαληθψλ απνξξηκκάησλ θαη αμηνπνίεζε ησλ πξντφλησλ ηεο 3. Οίςε ζηνπο ζσζηνχο θάδνπο αλαθχθισζεο ησλ αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ 4. Ππιινγή- δηαινγή-αλαθχθισζε-αμηνπνίεζε ησλ πξντφλησλ ηεο δηαδηθαζίαο απηήο. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΔΙΦΟΡΙΑ Δπζχλε ηνπ Γήκνπ απνηειεί ε δεκηνπξγία ησλ απαξαίηεησλ ππνδνκψλ (ζαθνχιεο ζηνπο δεκφηεο, θάδνη αλαθχθισζεο, θηι) θαη ε ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ θαηνίθσλ κε ελεκεξψζεηο, εκεξίδεο, δηαθεκίζεηο θιπ.

46 Θεζκνζεηνύκε δεκνηηθή ππεξεζία απνθνκηδήο νγθσδψλ απνξξηκκάησλ Καζαξίδνπκε θαη πεξηθξνπξνύκε ηνπο θαηά ηφπνπο παξάλνκνπο ζθνππηδφηνπνπο Απνθνκίδνπκε πεξηβαιινληηθά θαη νηθνλνκηθά νθέιε απφ ηα παξαπξντφληα ηεο αγξνηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΔΙΦΟΡΙΑ Αγσληδόκαζηε θαη απνηξέπνπκε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ΠΚΑ ζηελ Δπθαξπία, ησλ ζηαζκψλ θαχζεο απνξξηκάησλ θαη κεηαιιείσλ ζηελ Σαιθηδηθή.

47 Πξνρσξάκε ζε ραξηνγξάθεζε ηνπ νξεηλνχ φγθνπ Πξνρσξάκε ζε αμηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο δεκηνπξγψληαο κνλνπάηηα πεδνπνξίαο θαη νξεηλήο πνδειαζίαο, ρψξνπο αλαςπρήο, θέληξν πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο πνπ ζε ζπληνληζκφ κε ηνπηθνχο πεξηβαιινληηθνχο θνξείο ζα δηνξγαλψλεη δξάζεηο επαηζζεηνπνίεζεο θαη πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θηι. Δληζρύνπκε ηνπο πεξηαζηηθνχο ρψξνπο πξαζίλνπ κε εζεινληηθέο δξάζεηο, φπσο δελδξνθπηεχζεηο, θαζαξηζκνχο θηι. Δδαθνινγηθέο θαη θιηκαηηθέο κειέηεο, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε νξζνινγηθή θαη ελαξκνληζκέλε κε ην πεξηβάιινλ δελδξνθχηεπζε. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΔΙΦΟΡΙΑ

48 Δληζρύνπκε ηηο δξάζεηο ησλ θαηά ηφπνπο πεξηβαιινληηθψλ θνξέσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ πξσηνβνπιίεο ησλ θαηνίθσλ Γξνκνινγνύκε ηε δεκηνπξγία ππνδνκψλ γηα κεηαθίλεζε κε ελαιιαθηηθά κέζα, φπσο ην πνδήιαην Αλνίγνπκε ηελ αηδέληα ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ καο. Αμηνινγνύκε γηα εθκεηάιιεπζε γεσζεξκηθψλ πεδίσλ, γηα ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ησλ δσκάησλ ησλ δεκνζίσλ θηηξίσλ (θσηνβνιηατθά), γηα ζπκπαξαγσγή ελέξγεηαο θαη βηναεξίνπ ζε ρψξνπο θνκπνζηνπνίεζεο θαη ηαθήο απνξξηκκάησλ θαη παξαπξντφλησλ θηελνηξνθίαο (αδεηνδνηήζεηο, ελεξγνπνίεζε, θιπ). ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΔΙΦΟΡΙΑ

49 Γξνκνινγνύκε ηελ αχμεζε ηεο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη κε θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ κέζα, εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ. Μεηώλνπκε ην ελεξγεηαθφ καο απνηχπσκα κέζσ αλαζρεδηαζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ψζηε λα κεησζεί ε ρξήζε ραξηηνχ σο κέζνπ επηθνηλσλίαο θαη ηεθκεξίσζεο, ηεο ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο ησλ θηηξίσλ, ηεο ρξήζεο θαπζηήξσλ βηνκάδαο ζε θηίξηα πνπ ζηεγάδνπλ ηερληθέο ππεξεζίεο. Πξνσζνύκε πξνγξάκκαηα αμηνπνίεζεο πεξηνρψλ θπζηθνχ θάινπο (π.ρ. Ιίκλε Υξαηνθάζηξνπ, «Ρζνχθεο» Γξπκνχ, Γαζάθη Ιεηήο, Θξπνλέξη Κειηζζνρσξίνπ, νξεηλφο φγθνο Λενρσξνχδαο-Ξεληαιφθνπ) ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΔΙΦΟΡΙΑ

50 Εσταριστούμε για την προσοτή σας!! ΓΟΖΓΝΟΖΠ ΔΓΗΟΛΔΙΖΠ & Ομάδα Σύνηαξηρ Ππογπάμμαηορ Μεκέζηρ Εςθύμιορ Κοζμίδηρ Πανηελήρ Παζζιάρ Νίκορ Ωπαιόκαζηπο, 9/4/2014

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Αξκνδηόηεηεο Γηεύζπλζεο «Κνηλσληθήο Μέξηκλαο θαη Αιιειεγγύεο».

Αξκνδηόηεηεο Γηεύζπλζεο «Κνηλσληθήο Μέξηκλαο θαη Αιιειεγγύεο». Αξκνδηόηεηεο Γηεύζπλζεο «Κνηλσληθήο Μέξηκλαο θαη Αιιειεγγύεο». Η Γ/λζε «Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο & Αιιειεγγχεο» είλαη αξκφδηα γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαη γηα ηελ πξνζηαζία

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα

4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα 4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα 4.5.1 Βαζηθά δεδνκέλα πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο Διεπζίλαο ην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο LIFE Environment, κε ηίηιν «Ζ Αλάπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Πόιεηο ρακεινύ άλζξαθα θαη πξάζηλεο ζπλνηθίεο. Καθδέξε Φξηζηίλα, 20.01.2011 Μάζεκα 2Θ2 04: Θεσξίεο Αζηηθόηεηαο

Πόιεηο ρακεινύ άλζξαθα θαη πξάζηλεο ζπλνηθίεο. Καθδέξε Φξηζηίλα, 20.01.2011 Μάζεκα 2Θ2 04: Θεσξίεο Αζηηθόηεηαο Πόιεηο ρακεινύ άλζξαθα θαη πξάζηλεο ζπλνηθίεο Καθδέξε Φξηζηίλα, 20.01.2011 Μάζεκα 2Θ2 04: Θεσξίεο Αζηηθόηεηαο 1. Zero carbon city Masdar City Η πξώηε πόιε κε κεδεληθέο εθπνκπέο CO 2 Έθηαζε 6 km 2, 17 km

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Προγραμμαηικές δηλώζεις ηοσ Δημάρτοσ Δράμας κ. Κσριάκοσ Φαρακίδη

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Προγραμμαηικές δηλώζεις ηοσ Δημάρτοσ Δράμας κ. Κσριάκοσ Φαρακίδη Δξάκα 18-1-2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Προγραμμαηικές δηλώζεις ηοσ Δημάρτοσ Δράμας κ. Κσριάκοσ Φαρακίδη Σαο ζηέιλνπκε ζπλεκκέλα ηηο πξνγξακκαηηθέο δειψζεηο ηνπ Δεκάξρνπ Δξάκαο Κπξηάθνπ Φαξαθίδε, φπσο αλαγλψζηεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 26.03.2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αζήλα, 26.03.2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αζήλα, 26.03.2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οινθιεξψζεθε ζηηο 17 Μαξηίνπ 2015 ε πξψηε Ηκεξίδα Δπαηζζεηνπνίεζεο κε ζέκα: «Εηαιρική Κοινωνική Εσθύνη και Τοπική Ασηοδιοίκηζη: Η περίπηωζη ηοσ Δήμοσ ηης Αθήνας», ζην πιαίζην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ευπωπαϊκό ππόηυπο Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης

ευπωπαϊκό ππόηυπο Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας ευπωπαϊκό ππόηυπο Εκπαιδευτικά Αποτελέσματα «Επίδοση & Πρόοδος των Μαθητών»

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000.

«ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000. «ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000.000,00 Σο έπγο ανήκει ςσην κασηγοπία σψν έπγψν οδοποιΐαρ & πεπιελάμβανε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΗΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΒΗΧΗΜΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

ΠΡΑΗΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΒΗΧΗΜΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Σ.Δ.Ι. ΗΠΔΙΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΑΗΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΒΗΧΗΜΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: ΜΟΤΕΑΚΗΣΖ ΒΑΗΛΔΗΟ ΡΗΕΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ: Κα. ΥΤΕ ΑΛΗΝΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 2012 Δγθξίζεθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΟΤ ΤΡΗΕΑ/ΔΚΜ

ΣΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΟΤ ΤΡΗΕΑ/ΔΚΜ ΣΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΟΤ ΤΡΗΕΑ/ΔΚΜ 1. Ζ νηθνινγηθή ζεώξεζε ηεο θνηλσληθήο παξαγσγήο θαη ηεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο, ζχκθσλα κε κηα ζηξαηεγηθή ζπκβησηηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ αλζξψπνπ κε ηε θχζε θαη ηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Σι είναι εθελονηιζμός Σι είναι εθελονηική εργαζία

Σι είναι εθελονηιζμός Σι είναι εθελονηική εργαζία Διαχείριςη του ανθρώπινου δυναμικού και των εθελοντών ςτισ ΜΚΟ Στο πλαίςιο του Σεμιναρίου «ΜΚΟ: Οργάνωςη, ςυμμετοχικότητα, παρέμβαςη» Σπύρος Ψύχας Σι είναι εθελονηιζμός Σι είναι εθελονηική εργαζία Εθελονηική

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπηςξη Ικανοηήηων ηων ΟΤΑ για ηη λειηοςπγική αξιοποίηζη ηων ΤΠΕ (ICT Capacity Building)

Ανάπηςξη Ικανοηήηων ηων ΟΤΑ για ηη λειηοςπγική αξιοποίηζη ηων ΤΠΕ (ICT Capacity Building) ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG) http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΕΝΣΡΩΝ ΣΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΥΕΔΙΑΜΟ

ΕΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΕΝΣΡΩΝ ΣΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΥΕΔΙΑΜΟ ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΡΑ ΕΕΕ:ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΠΟΛΗ. Αθήνα 16/2/2010 ΝΕΕ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΣΟ ΥΩΡΟ ΣΟΤ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΚΑΙ ΥΩΡΙΚΕ ΣΡΑΣΗΓΙΚΕ. Λ. Πάλλα Αρτιηέκηων-Πολεοδόμος, Οργανιζμός Αθήνας ΕΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΕΝΣΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Κπξίεο θαη θύξηνη θαιεκέξα ζαο.

Κπξίεο θαη θύξηνη θαιεκέξα ζαο. Κπξίεο θαη θύξηνη θαιεκέξα ζαο. Θα πξνζπαζήζσ ζύληνκα θαη πεξηεθηηθά λα ζαο παξνπζηάζσ ηνλ πξνγξακκαηηζκό δξάζεσλ ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο ζην Κνηλσληθό Πεδίν γηα ηα επόκελα έηε θαη κέρξη ην ηέινο ηεο ζεηείαο

Διαβάστε περισσότερα

Δεκφζηα Δηαβνχιεπζε: Υινπνίεζε κνλάδσλ αθαιάησζεο ζε λεζηά ησλ λνκψλ Δσδεθαλήζνπ θαη Κπθιάδσλ

Δεκφζηα Δηαβνχιεπζε: Υινπνίεζε κνλάδσλ αθαιάησζεο ζε λεζηά ησλ λνκψλ Δσδεθαλήζνπ θαη Κπθιάδσλ Δεκφζηα Δηαβνχιεπζε: Υινπνίεζε κνλάδσλ αθαιάησζεο ζε λεζηά ησλ λνκψλ Δσδεθαλήζνπ θαη Κπθιάδσλ Πεξηερφκελα Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ 3 Υινπνίεζε κέζσ ΣΔΘΤ 5 Πξφζθιεζε γηα Δεκφζηα Δηαβνχιεπζε 6 1. Πξνηεηλφκελε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα