ΓΟΖΓΝΟΖΠ ΔΓΙΡΝΔΛΗ ΞΝΤΖΦΗΝΠ ΓΖΚΑΟΣΝΠ ΥΟΑΗΝΘΑΠΡΟΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΟΖΓΝΟΖΠ ΔΓΙΡΝΔΛΗ ΞΝΤΖΦΗΝΠ ΓΖΚΑΟΣΝΠ ΥΟΑΗΝΘΑΠΡΟΝ"

Transcript

1 ΓΟΖΓΝΟΖΠ ΔΓΙΡΝΔΛΗ ΞΝΤΖΦΗΝΠ ΓΖΚΑΟΣΝΠ ΥΟΑΗΝΘΑΠΡΟΝ

2 ΟΙ ΑΡΥΔ ΜΑ Ξξνάζπηζε ηεο Θνηλσληθήο ζπλνρήο & Ξξνζηαζία απφ ηελ φμπλζε ησλ νηθνλνκηθψλ αληζνηήησλ. Δλάληηα ζηηο θπβεξλεηηθέο κλεκνληαθέο επηινγέο & ηηο απνδηαξζξσηηθέο πνιηηηθέο ηνπ Θαιιηθξάηε. Απνθαζίδνπκε δεκνθξαηηθά θαη ιεηηνπξγνχκε ζπιινγηθά. Δπθαηξία γηα ζπλεηδεηνπνίεζε θαη απην-νξγάλσζε ησλ δεκνηψλ σο ελεξγψλ πνιηηψλ. Αλάπηπμε & νηθηζηηθφο ζρεδηαζκφο ζην Γήκν Υξαηνθάζηξνπ, πνπ ζέβεηαη ην πεξηβάιινλ, φζν θαη ηνλ άλζξσπν.

3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΔ ΘΔΔΙ ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΓΗΝΗΘΖΠΖ & ΓΗΑΦΑΛΔΗΑ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΝΡΖΡΑ ΡΝ ΞΝΙΗΡΖ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖ - ΞΟΝΛΝΗΑ ΓΔΗΑ ΞΑΗΓΔΗΑ - ΞΝΙΗΡΗΠΚΝΠ - ΑΘΙΖΡΗΠΚΝΠ ΔΟΓΑΠΗΑ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ ΑΓΟΝΡΗΘΖ ΑΛΑΞΡΜΖ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ ΑΔΗΦΝΟΗΑ

4 ΑΞΟΝΑ 1 ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΓΙΑΦΑΝΔΙΑ

5 ΠΡΟΚΛΗΔΙ Θαιιηθξαηηθφο Γήκνο (ζπγθέληξσζε αξκνδηνηήησλ ρσξίο ηνπο αληίζηνηρνπο πφξνπο) Ονπζθεηνινγηθφ παξακάγαδν επαλεθινγήο Αδηαθαλήο δηαρείξηζε νηθνλνκηθψλ πφξσλ (θαηαθεξκαηηζκφο έξγσλ, 45άξηα, θιπ) Γεκαξρνθεληξηθή άζθεζε εμνπζίαο & απηνπξνβνιή Απαμίσζε ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ & ζεζκψλ (ηνπηθά ζπκβνχιηα, επηηξνπή δηαβνχιεπζεο, ζπκπαξαζηάηεο ηνπ δεκφηε θιπ) Απιήξσηνη εξγαδφκελνη ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ - ΓΙΑΦΑΝΔΙΑ

6 Δθαξκόδνπκε ηελ απνθέληξσζε ζηελ άζθεζε ηεο δεκνηηθήο δηνίθεζεο απμάλνληαο ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ Ρνπηθψλ Ππκβνπιίσλ. Δληζρχνπκε ηε Γεκφζηα Γηαβνχιεπζε θαη ηηο Ιατθέο Ππλειεχζεηο. Καζηεξώλνπκε θαη ζεζκνζεηνύκε ηνλ ζπκκεηνρηθφ πξνυπνινγηζκφ γηα ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο. Δμαζθαιίδνπκε ηε δίθαηε θαη νξζνινγηθή θαηαλνκή ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ κεηαμχ ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ, κε γλψκνλα ηελ ηζφξξνπε αλάπηπμε. Δμαζθαιίδνπκε πιήξε δηαθάλεηα θαη δεκνζηνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη ελεξγεηψλ ηνπ Γήκνπ. Απνδίδνπκε δεκφζην απνινγηζκφ πεπξαγκέλσλ. ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ - ΓΙΑΦΑΝΔΙΑ

7 Πεξηνξίδνπκε ηηο απεπζείαο αλαζέζεηο ζηηο απνιχησο απαξαίηεηεο. Αμηνπνηνύκε ηηο λέεο ηερλνινγίεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε παξνρή ππεξεζηψλ θαη ηελ πην ακεζνδεκνθξαηηθή άζθεζε δηνίθεζεο (ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ γηα αηηήκαηα, έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ, δεκφζηα δηαβνχιεπζε θηι) Πεξηνξίδνπκε ηηο πξνζιήςεηο κέζσ ζπκβάζεσλ γηα ςεθνζεξηθνχο ιφγνπο. Δμαζθαιίδνπκε ηελ άκεζε πιεξσκή ησλ ζπκβαζηνχρσλ εξγαδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ. Δπαλαιεηηνπξγνύκε ην αδξαλέο Γξαθείν Λενιαίαο. ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ - ΓΙΑΦΑΝΔΙΑ Δληζρύνπκε ην ζεζκφ ηνπ Ππκπαξαζηάηε ηνπ Γεκφηε θαη ηεο Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Γηαβνχιεπζεο.

8 Γεκηνπξγνύκε δεκνηηθή ππεξεζία απνξξφθεζεο θνλδπιίσλ θαη εθπφλεζεο κειεηψλ γηα δεκνηηθέο επελδχζεηο. Καηαξγνύκε ην πειαηεηαθφ ζχζηεκα. Πεξηνξίδνπκε ηηο πξνζιήςεηο κέζσ ζπκβάζεσλ γηα ςεθνζεξηθνχο ιφγνπο. Δμαζθαιίδνπκε ηελ άκεζε πιεξσκή ησλ ζπκβαζηνχρσλ εξγαδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ. Δπαλαιεηηνπξγνύκε ην αδξαλέο Γξαθείν Λενιαίαο. ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ - ΓΙΑΦΑΝΔΙΑ Δληζρύνπκε ην ζεζκφ ηνπ Ππκπαξαζηάηε ηνπ Γεκφηε θαη ηεο Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Γηαβνχιεπζεο.

9 ΑΞΟΝΑ 2 ΚΑΘΗΜΔΡΙΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ

10 ΠΡΟΚΛΗΔΙ Ξξφβιεκα πδξνδφηεζεο-απνρέηεπζεο Απνθιεηζκέλνη νηθηζκνί Νδηθφ δίθηπν ζε απαξάδεθηε θαηάζηαζε Αλχπαξθηε Δλδνδεκνηηθή Γεκφζηα ζπγθνηλσλία Αλεπαξθήο Γεκφζηα ζπγθνηλσλία κε ην ππφινηπν πνιενδνκηθφ ζπγθξφηεκα Θεζζαινλίθεο Έιιεηςε δεκφζησλ ρψξσλ Αζθάιεηα Θαζαξηφηεηα ΚΑΘΗΜΔΡΙΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ

11 Καηαξηίδνπκε Πρέδην Βηψζηκεο Αζηηθήο Θηλεηηθφηεηαο (ΠΒΑΘ) γηα ην ζχλνιν ηνπ Γήκνπ Υξαηνθάζηξνπ, ψζηε λα είλαη κειινληηθά επηιέμηκεο θαη ρξεκαηνδνηήζηκεο θαηά πξνηεξαηφηεηα φιεο νη πξνηάζεηο πνπ επείγνπλ. Δθπνλνύκε ζπγθνηλσληαθή κειέηε θαη παξεκβάζεηο κε ζθνπφ λα θαηαζηεί αζθαιέο ην επαξρηαθφ νδηθφ δίθηπν ηνπ Γήκνπ, ε δηαζχλδεζε κε ην εζληθφ νδηθφ δίθηπν πνπ δηέξρεηαη απφ ηελ πεξηνρή, ε δηαζχλδεζε κεηαμχ ησλ νηθηζκψλ ηνπ Γήκνπ. Δθπνλνύκε κειέηε γηα ηνλ εζσηεξηθφ ηζηφ ησλ νηθηζκψλ κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο θπθινθνξίαο ησλ νρεκάησλ εληφο ησλ νηθηζκψλ, ηε ιχζε ζην ζέκα ησλ ζέζεσλ ζηάζκεπζεο φπνπ ρξεηάδεηαη, ηε δεκηνπξγία δσλψλ ήπηαο θπθινθνξίαο. ΚΑΘΗΜΔΡΙΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ

12 Απνθαζηζηνύκε θαη ζπληεξνύκε ην νδηθφ δίθηπν ζε φιν ηνλ Γήκν. Δμαζθαιίδνπκε ηελ απξφζθνπηε θπθινθνξία θαη πξφζβαζε ζηα δεκνηηθά θηήξηα ησλ ΑΚΔΑ Γηεθδηθνύκε βειηίσζε ηεο ζχλδεζεο ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Κπγδνλίαο κε ηε Θεζζαινλίθε κέζσ ηνπ ΝΑΠΘ. Πξνρσξάκε ζηε δεκηνπξγία ελδνδεκνηηθήο ζπγθνηλσληαθήο θάιπςεο κεηαμχ ησλ ηξηψλ Γεκνηηθψλ Δλνηήησλ. ΚΑΘΗΜΔΡΙΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ

13 Γεκηνπξγνύκε δεκφζηνπο ρψξνπο θαη ρψξνπο πξαζίλνπ πνπ ελζσκαηψλνληαη ζηνλ αζηηθφ ηζηφ ζε ζπλδπαζκφ κε ην ζέκα ηνπ πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ησλ ζπγθνηλσληαθψλ κειεηψλ. Γξνκνινγνύκε άκεζα ιχζε ζην ζέκα ηεο πδξνδφηεζεο ησλ νηθηζκψλ ηεο Κπγδνλίαο θαη θπξίσο ηνπ Γξπκνχ ζηε ινγηθή ηεο αεηθνξίαο. Οινθιεξώλνπκε ηελ θαηαζθεπή ηνπ δηθηχνπ απνρέηεπζεο ζηε Κπγδνλία. Δπεθηείλνπκε ην δίθηπν ζηηο άιιεο Γεκνηηθέο Δλφηεηεο, ψζηε λα θαιχςεη φιεο ηηο θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο. ΚΑΘΗΜΔΡΙΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ

14 Αγσληδόκαζηε θαη απνκαθξύλνπκε ηνπο ππιψλεο πςειήο ηάζεο ηεο ΓΔΖ απφ ηηο θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο. Δθαξκόδνπκε πξφγξακκα θαζαξηφηεηαο ζηελ θαηεχζπλζε ηεο ελίζρπζεο ηεο αλαθχθισζεο θαη ηνπ ελαιιαθηηθνχ κνληέινπ δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ πνπ πξνσζνχκε Δθαξκόδνπκε πξφγξακκα εκβνιηαζκνχ, ζηείξσζεο θαη εγθαηάζηαζεο ηζηπ παξαθνινχζεζεο ζηα αδέζπνηα δψα ΚΑΘΗΜΔΡΙΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ

15 Δγθαζηζηνύκε ηαΐζηξεο γηα ηα αδέζπνηα ζε φιν ην Γήκν. Εψα ηατζκέλα θαη εκβνιηαζκέλα δελ ζπληζηνχλ θίλδπλν γηα ηε δεκφζηα πγεία. Δθαξκόδνπκε πξφγξακκα ελεκέξσζεο/πξφιεςεο ηεο ιχζζαο. Πηέδνπκε θαη δηεθδηθνύκε επαξθή αζηπλφκεπζε ηνπ Γήκνπ απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Ξνιηηείαο. Ιδξύνπκε ιατθέο αγνξέο ζε Κπγδνλία θαη Θαιιηζέα. ΚΑΘΗΜΔΡΙΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ

16 ΑΞΟΝΑ 3.1 ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ - ΠΡΟΝΟΙΑ

17 ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ - ΠΡΟΝΟΙΑ Ενχκε ζε επνρή θξίζεο θαη πξέπεη ν Γήκνο λα δηνηθείηαη απφ αλζξψπνπο πνπ ζπλεηδεηά λα κάρνληαη ηελ παγίσζε θαη φμπλζε ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ θαη ηελ ππνβάζκηζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ησλ νηθνλνκηθά αζζελέζηεξσλ ζπκπνιηηψλ καο. Θαινχκαζηε λα ζηαζνχκε αιιειέγγπνη ζηνπο ζπκπνιίηεο καο πνπ επιήγεζαλ απφ ηελ θπληθή κλεκνληαθή πνιηηηθή. Θαινχκαζηε λα θαιχςνπκε ην θελφ πνπ έρεη αθήζεη ε ζεκεξηλή δηνίθεζε θαη λα δεκηνπξγήζνπκε ηηο δνκέο αιιειεγγχεο πνπ ζα εληζρχζνπλ θαη ζα δηαζψζνπλ ηνλ θνηλσληθφ ηζηφ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ - ΠΡΟΝΟΙΑ

18 Οξγαλώλνπκε ηξάπεδα ρξφλνπ θαη δνκέο αληαιιαθηηθήο νηθνλνκίαο Καηαξγνύκε ηα ηξνθεία ησλ παηδηθψλ ζηαζκψλ γηα ηνπο καθξνρξφληα άλεξγνπο γνλείο Γεκηνπξγνύκε Θνηλσληθφ Ξαληνπσιείν θαη Θνηλσληθφ Φξνληηζηήξην Γεκηνπξγνύκε ηειεθσληθή γξακκή ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο θαη ζπκβνπιεπηηθή ππεξεζία γηα ηα ππεξρξεσκέλα λνηθνθπξηά ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ - ΠΡΟΝΟΙΑ

19 Μεξηκλνύκε γηα ηελ άξζε ησλ θνηλσληθψλ απνθιεηζκφ θαη ηελ νκαιή έληαμε θαη ζηήξημε ησλ θνηλσληθά απνθιεηζκέλσλ νκάδσλ Δληζρύνπκε ηηο ππεξεζίεο ηνπ πξνγξάκκαηνο «Βνήζεηα ζην Ππίηη» Παξέρνπκε ζηέγε θαη νξγαλσηηθή ππνδνκή ζε εζεινληηθά ζρήκαηα κε θνηλσληθή πξνζθνξά ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ - ΠΡΟΝΟΙΑ Γεκηνπξγνύκε Γεκνηηθφ Νίθν Ρειεηψλ

20 ΑΞΟΝΑ 3.2 ΤΓΔΙΑ

21 ΤΓΔΙΑ Θαινχκαζηε λα θαιχςνπκε έλα ηεξάζηην θελφ πνπ αθήλεη αθελφο ε θπβεξλεηηθή πνιηηηθή θαη αθεηέξνπ ε αληθαλφηεηα ηεο απεξρφκελεο δεκνηηθήο αξρήο Έιιεηςε δνκψλ παξνρήο Ξξσηνβάζκηαο γείαο δεκφζηνπ ραξαθηήξα ζην Υξαηφθαζηξν. ΤΓΔΙΑ Απνπζία γηαηξνχ ζε ρσξηά ηεο Θαιιηζέαο. Αλεπαξθήο παξνπζία γηαηξνχ ζηελ πεξηνρή ηεο Κπγδνλίαο.

22 Πηέδνπκε γηα ηελ παξνρή πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ Υξαηνθάζηξνπ Δμαζθαιίδνπκε ρψξνπο γηα λα ζηεγαζηνχλ αγξνηηθά ηαηξεία Γηαζθαιίδνπκε ηε ζπλερή παξνπζία γηαηξψλ ΤΓΔΙΑ Γεκηνπξγνύκε Θνηλσληθφ Ηαηξείν, Νδνληηαηξείν θαη Φαξκαθείν γηα ηνπο αλαζθάιηζηνπο ζπκπνιίηεο καο Γηνξγαλώλνπκε θακπάληα ελίζρπζεο ηεο Γεκνηηθήο Ρξάπεδαο Αίκαηνο θαη Κπεινχ ησλ Νζηψλ

23 Γηαζθαιίδνπκε ηελ παξαθνινχζεζε φισλ ησλ παηδηψλ ζηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο θαη ηα δεκνηηθά ζρνιεία απφ παηδίαηξν & νδνληίαηξν. Παξαθνινπζνύκε θαη δηαζθαιίδνπκε ηνλ εκβνιηαζκφ ησλ παηδηψλ Γηνξγαλώλνπκε ελεκεξσηηθέο εθζηξαηείεο θαη ζπλδπαζκέλα πξνγξάκκαηα εμέηαζεο θαη θιηληθήο παξέκβαζεο γηα ζεκαληηθά πγεηνλνκηθά ζέκαηα κε ζηφρν ηε δηαηήξεζε ηεο θαιήο πγείαο ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ (π.ρ. παξαθνινχζεζε θαη έιεγρνο γηα πίεζε, ρνιεζηεξίλε, δηαβήηε, θ.ά.) ΤΓΔΙΑ Γηνξγαλώλνπκε εηδηθή εθζηξαηεία θαηά ηνπ θαπλίζκαηνο θαη ππνζηεξηθηηθφ πξφγξακκα δηαθνπήο ηνπ.

24 ΑΞΟΝΑ 4.1 ΠΑΙΓΔΙΑ

25 ΠΑΙΓΔΙΑ Καινύκαζηε λα αλαηξέςνπκε κηα ζιηβεξή θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζην ρψξν ηεο Ξαηδείαο, ηφζν ζην Γήκν καο, φζν θαη γεληθφηεξα, θιεξνλνκηά ηεο κλεκνληαθήο πνιηηηθήο θαη ησλ πξνεγνχκελσλ δεκνηηθψλ δηνηθήζεσλ. Θιεηζηά θαη αθαηάιιεια ζρνιεία, νμχ πξφβιεκα έιιεηςεο ζρνιηθήο ζηέγεο, έιιεηςε ππνδνκψλ, παηδηθνί ζηαζκνί πεξηνξηζκέλεο δπλακηθφηεηαο, είλαη ηα άκεζα πξνβιήκαηα. Οξακαηηδόκαζηε ηελ Ξαηδεία ζαλ έλα δεκόζην θαη δσξεάλ αγαζφ ζην νπνίν έρνπλ πξφζβαζε φινη νη πνιίηεο πέξα απφ θάζε είδνπο θξαγκφ. ΠΑΙΓΔΙΑ Ρόινο ηεο δεκνηηθήο δηνίθεζεο είλαη λα δηαζθαιίζεη ζε ζπληνληζκφ κε ηνπο δεκφηεο θαη ηνπο γνλείο ην δεκφζην θαη δσξεάλ ραξαθηήξα ηεο Ξαηδείαο. Λα ππνζηεξίμεη θαη λα εληζρύζεη κε θάζε ηξφπν ην δηδαθηηθφ έξγν. Λα ελζαξξύλεη ηελ θαηλνηνκία παξέρνληαο ηηο απαξαίηεηεο ππνδνκέο ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα.

26 Άκεζν κέιεκα λα κελ ζπξξηθλσζνχλ νη ππάξρνπζεο δνκέο παξνρήο εθπαίδεπζεο ζην Γήκν Υξαηνθάζηξνπ. Θαλέλα θιεηζηφ ή αθαηάιιειν ζρνιείν. Γηεθδηθνύκε θαη δηαζθαιίδνπκε ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θνξείο ην δεκφζην θαη δσξεάλ ραξαθηήξα ηεο παηδείαο. ΠΑΙΓΔΙΑ Δπεθηείλνπκε θαη δεκηνπξγνύκε λέεο δνκέο θχιαμεο θαη δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο παηδηψλ (παηδηθνί ζηαζκνί, ΘΓΑΞ, θαηαζθελσηηθφ θέληξν, θ.ά.)

27 Αμηνπνηνύκε απνθάζεηο θαη κειέηεο γηα ίδξπζε θαη θαηαζθεπή λέσλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Γξνκνινγνύκε ηελ θαηαζθεπή λέσλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζε φιν ηνλ Γήκν. ΠΑΙΓΔΙΑ Παξεκβαίλνπκε θαη δηαζθαιίδνπκε ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ θηεξίσλ πνπ ζηεγάδνπλ παηδηθνχο ζηαζκνχο, θαζψο θαη ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ.

28 Αλνίγνπκε ηα ζρνιεία ζηελ θνηλσλία & ηηο αλάγθεο ηεο. Θεζκνζεηνύκε Πρνιή Ππκβνπιεπηηθήο γηα γνλείο, καζεηέο, εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ, ελάληηα ζε θαηλφκελα ελδν-νηθνγελεηαθψλ θξίζεσλ, επηζεηηθφηεηαο, βίαο, θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. ΠΑΙΓΔΙΑ Γεκηνπξγνύκε Δθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ειεχζεξνπ ρξφλνπ γηα καζεηέο θαη ελήιηθεο. Δληζρύνπκε ην ζεζκφ ηνπ Αλνηρηνχ Ιατθνχ Ξαλεπηζηεκίνπ.

29 ΑΞΟΝΑ 4.2 ΠΟΛΙΣΙΜΟ

30 ΠΡΟΚΛΗΔΙ Άζηεγνη νη Ξνιηηηζηηθνί Πχιινγνη θαη θαη επίθαζε ρξεκαηνδνηνχκελνη. Ιαλζαζκέλε θαη πδξνθέθαιε ε θπξίαξρε ινγηθή πνπ ινγίδεη σο «πνιηηηζκφ» κεξηθέο θαινθαηξηλέο θηέζηεο, θεληξηθά νξγαλσκέλεο γηα ηελ πξνβνιή ησλ εθάζηνηε δεκνηηθψλ αξρφλησλ. ΠΟΛΙΣΙΜΟ

31 Αλαιακβάλνπκε ζπληνληζηηθφ θαη ππνζηεξηθηηθφ ξφιν ζε ζέκαηα Ξνιηηηζκνχ (π.ρ. νηθνλνκίεο θιίκαθνο, εθδειψζεηο ππεξηνπηθνχ ραξαθηήξα, ελζαξξχλνπκε ηελ θαηά ηφπνπο πνιηηηζηηθή δξαζηεξηφηεηα) Απνθαζηζηνύκε ηελ ειεχζεξε έθθξαζε ησλ πξσηνβάζκησλ ζσκαηείσλ Γξνκνινγνύκε άκεζα ιχζε ζην πξφβιεκα ζηέγεο ζε Γξπκφ, Ξεληάινθν θαη φπνπ αιινχ ππάξρεη. ΠΟΛΙΣΙΜΟ Αμηνπνηνύκε ηηο ππνδνκέο πνπ παξαθκάδνπλ ιφγσ πιήξνπο αληθαλφηεηαο θαη αδηαθνξίαο (π.ρ. «Ρζνχθεο» Γξπκνχ, «Γέλεζηο» Λενρσξνχδαο)

32 Δλζαξξύλνπκε ηελ θαηαγξαθή, ςεθηνπνίεζε (θεηκέλνπ, ήρνπ θαη εηθφλαο) θαη αλάδεημε ηνπ ραξαθηήξα θαη ηεο θιεξνλνκηάο ησλ θαηά ηφπνπο νηθηζκψλ Αλαδεηθλύνπκε θαη αμηνπνηνύκε ηελ πνιηηηζηηθή θαη ιανγξαθηθή ηαπηφηεηα ηνπ δήκνπ Δπαλαιεηηνπξγνύκε ην Κνπζείν Υξαηνθάζηξνπ. Γξνκνινγνύκε ηε ιεηηνπξγία λέσλ κνπζεηαθψλ ρψξσλ φπνπ δελ ππάξρνπλ. ΠΟΛΙΣΙΜΟ Αλαδεηθλύνπκε θαη αμηνπνηνύκε ηνπο ηζηνξηθνχο θαη αξραηνινγηθνχο ρψξνπο

33 ΑΞΟΝΑ 4.3 ΑΘΛΗΣΙΜΟ

34 πζηήλνπκε ζπληνληζηηθφ φξγαλν γηα δεηήκαηα αζιεηηζκνχ (ππνδνκέο, εγθαηαζηάζεηο, αζιεηηθά ζσκαηεία, θηι) Δπηζθεπάδνπκε ηηο ππάξρνπζεο αζιεηηθέο ππνδνκέο (ΓΑΘ Γξπκνχ, γήπεδν Υξαηνθάζηξνπ) Γξνκνινγνύκε ηελ θαηαζθεπή λέσλ αζιεηηθψλ ππνδνκψλ (γήπεδν ζην Ξαιαηφθαζηξν) ΑΘΛΗΣΙΜΟ Γεκηνπξγνύκε δνκέο καδηθνχ αζιεηηζκνχ Δλζαξξύλνπκε ηελ ίδξπζε λέσλ ηκεκάησλ θαη ζε άιια αζιήκαηα

35 Γεκηνπξγνύκε δίθηπν ππαίζξησλ ρψξσλ αζιεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο (πνδειαηφδξνκνη, κνλνπάηηα πεδνπνξίαο, ππαίζξηα πάξθα κε φξγαλα γπκλαζηηθήο, γήπεδα θιπ) Δληζρύνπκε ηελ θαηαζθεπή ηνπ πάξθνπ νξεηλήο πνδειαζίαο ζην Γαζφθηεκα ηνπ Υξαηνθάζηξνπ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο αξκφδηνπο θνξείο. Γεκηνπξγνύκε παξφκνηα πάξθα ζε άιια κέξε ηνπ Γήκνπ ΑΘΛΗΣΙΜΟ Θεζκνζεηνύκε ηε δηνξγάλσζε ελφο ιατθνχ αζιεηηθνχ - πνιηηηζηηθνχ γεγνλφηνο καδηθήο ζπκκεηνρήο (π.ρ. mountain bike θαη trekking event)

36 ΑΞΟΝΑ 5 ΔΡΓΑΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

37 ΠΡΟΚΛΗΕΙ Ξξφεδξνο ηνπ Δξγαηηθνχ Θέληξνπ Θεζζαινλίθεο (ΔΘΘ), θ. Ξαλαγηψηεο Ρζαξακπνπιίδεο, 20/4/2014: "Με ηα ηειεπηαία ζηνηρεία ηεο Διιεληθήο Σηαηηζηηθήο Αξρήο, πνπ ππνινγίδεη ηελ αλεξγία ζηε Βόξεηα Διιάδα ζην 29,7%, ην Δξγαηηθό Κέληξν πξνζδηνξίδεη ην πνζνζηό ηεο πξαγκαηηθήο αλεξγίαο ζην 34%!" ΓΖΚΝΠΗΝΓΟΑΦΗΘΝ ΠΓΘΟΝΡΖΚΑ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ, απνινγηζηηθά ζηνηρεία 4νπ ηξηκήλνπ 2013: "Γεθαέμη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο έθιεηλαλ θάζε εκέξα ηνπ 2013 ζηε Θεζζαινλίθε, αζξνίδνληαο έλα ζύλνιν ινπθέηωλ κέρξη ην ηέινο Σεπηεκβξίνπ 2013". ΔΡΓΑΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

38 Δληζρύνπκε ηε ιεηηνπξγία ηνπ Γξαθείνπ Γηαζχλδεζεο ησλ αλέξγσλ κε ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην Γήκν καο Απαηηνύκε απφ δεκφζηα θνηλσθειή έξγα πνπ εθηεινχληαη ζηελ πεξηνρή καο ηελ απαζρφιεζε αλέξγσλ απφ ην Γήκν καο (π.ρ. αγσγφο ΡΑΟ) Γεκηνπξγνύκε έλα ηνπηθφ ζρέδην απαζρφιεζεο ζην Γήκν ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Δθδίδνπκε εθπησηηθή θάξηα δηάζεζεο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζε αλέξγνπο

39 Απινπνηνύκε ηηο παξερφκελεο δεκνηηθέο ππεξεζίεο πξνο ηνπο επηρεηξεκαηίεο Οξγαλώλνπκε ελεκεξψζεηο θαη εκεξίδεο γηα επηρεηξεκαηηθά ζέκαηα θαη Start Ups Μεηαηξέπνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο καο ζε ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα Γηαζέηνπκε ηηο θαιιηεξγήζηκεο δεκνηηθέο εθηάζεηο ζε αλέξγνπο γηα δεκηνπξγία ιαραλφθεπσλ. ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ Δλεκεξώλνπκε θαη αμηνπνηνύκε ζπλεηαηξηζηηθέο κνξθέο επηρεηξεκαηηθφηεηαο

40 Γεκηνπξγνύκε ζπκβνπιεπηηθή ππεξεζία ζρεηηθά κε κεζφδνπο θαιιηέξγεηαο θαη εθηξνθήο (ιίπαλζε, βηνινγηθέο θαιιηέξγεηεο, λέεο ελαιιαθηηθέο θαιιηέξγεηεο, θ.ά.) Δθκεηαιιεπόκαζηε ηα παξαπξντφληα ηεο αγξνηηθήο δξαζηεξηφηεηαο (παξαγσγή ιηπάζκαηνο, παξαγσγή ελέξγεηαο, θ.ά.) Δπηζθεπάδνπκε θαη ζπληεξνύκε ηηο ππνδνκέο (αγξνηηθφ νδηθφ δίθηπν θηι) ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ Γεκηνπξγνύκε Γεκνηηθή Αγνξά ζην Υξαηφθαζηξν, γηα άκεζε δηάζεζε γεσξγηθψλ θαη θηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ ρσξίο κεζάδνληεο.

41 ΑΞΟΝΑ 6 ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΔΙΦΟΡΙΑ

42 ΠΡΟΚΛΗΔΙ Σξήζεηο γεο θαη Ξνιενδνκηθφο Πρεδηαζκφο. Ρηκέο δψλεο. πνιείκκαηα θηελνηξνθηθήο δξαζηεξηφηεηαο (θνπξηά, λεθξά δψα). πεξιίπαλζε ζηελ γεσξγηθή δξαζηεξηφηεηα θαη θφξηηζε ηνπ εδάθνπο θαη πδξνθφξνπ νξίδνληα. Αλεμέιεγθηεο ρσκαηεξέο θαη κπαδψκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ παξάλνκα. Γηαρείξηζε ζθνππηδηψλ ππεξηνπηθφ πξφβιεκα εγθαηάζηαζεο Καπξνξάρεο/Πηαζκνχ Κεηαθφξησζεο Απνξξηκκάησλ Δπθαξπίαο. Απνηπρεκέλεο δελδξνθπηεχζεηο γηα ιφγνπο θσηνγξάθεζεο. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΔΙΦΟΡΙΑ Αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο.

43 Πνιενδνκηθόο ζρεδηαζκόο κε γλψκνλα ην θνηλφ ζπκθέξνλ, ηε δηαηήξεζε θαη αλάδεημε ηεο θπζηνγλσκίαο ησλ νηθηζκψλ, κέξηκλα γηα δεκφζηνπο ρψξνπο, απαξαίηεηεο ππνδνκέο θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Γεκφζηα δηαβνχιεπζε (ιατθέο ζπλειεχζεηο, δεκνςεθίζκαηα) γηα ηα ζεκαληηθά ζέκαηα. Λακβάλνπκε κέξηκλα ζηνλ πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ απφ ηψξα γηα επέθηαζε ηνπ απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ ηαπηφρξνλα κε ηελ επέθηαζε ηεο νηθηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Πξνηεξαηόηεηα έξγσλ κεηά απφ κειέηε ζθνπηκφηεηαο. Γηαζθαιίδνπκε ηελ ηήξεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ θαη δηεθδηθνχκε ηα κέγηζηα αληηζηαζκηζηηθά νθέιε απφ δξαζηεξηφηεηεο πνπ επηβαξχλνπλ ην πεξηβάιινλ (π.ρ. αγσγνί θπζηθνχ αεξίνπ, ιαηνκεία, ΣΡΑ θηι) ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΔΙΦΟΡΙΑ

44 Καζαξίδνπκε, αλαπιάζνπκε θαη αμηνπνηνύκε ηα ξέκαηα θαη ινηπέο δψλεο βιάζηεζεο πνπ δηαπεξλνχλ ηηο νηθηζηηθέο δψλεο. Γηα ην λεξό, ζπζηήλνπκε: Φνξέα Νξζνινγηθήο Αμηνπνίεζεο δάηηλνπ Γπλακηθνχ ηεο Ιεθάλεο Κπγδνλίαο. Πηφρνη: 1. Επαλαθνξά ηεο ηζνξξνπίαο ηνπ πδαηηθνχ ηζνδπγίνπ. 2. Εληνπηζκφο θαη ε αλάζρεζε ηεο πηζαλήο ξχπαλζεο ηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα, κέρξη ηελ νπζηαζηηθή κείσζε ηεο (Ξξφγξακκα Απνληηξνπνίεζεο). ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΔΙΦΟΡΙΑ Λύζεηο άκεζεο αλαθνύθηζεο: Νέεο γεσηξήζεηο ζε κεγαιχηεξν βάζνο πνπ δελ έρνπλ αθφκε κνιπλζεί, έσο φηνπ απνδψζεη ην πξφγξακκα απνληηξνπνίεζεο ηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα.

45 Δθαξκόδνπκε νινθιεξσκέλν κνληέιν ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ: 1. Γηαινγή ησλ απνξξηκκάησλ ζηελ πεγή κε ζηφρν ηε κείσζε ηνπ φγθνπ ηνπο. 2. Θνκπνζηνπνίεζε νξγαληθψλ απνξξηκκάησλ θαη αμηνπνίεζε ησλ πξντφλησλ ηεο 3. Οίςε ζηνπο ζσζηνχο θάδνπο αλαθχθισζεο ησλ αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ 4. Ππιινγή- δηαινγή-αλαθχθισζε-αμηνπνίεζε ησλ πξντφλησλ ηεο δηαδηθαζίαο απηήο. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΔΙΦΟΡΙΑ Δπζχλε ηνπ Γήκνπ απνηειεί ε δεκηνπξγία ησλ απαξαίηεησλ ππνδνκψλ (ζαθνχιεο ζηνπο δεκφηεο, θάδνη αλαθχθισζεο, θηι) θαη ε ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ θαηνίθσλ κε ελεκεξψζεηο, εκεξίδεο, δηαθεκίζεηο θιπ.

46 Θεζκνζεηνύκε δεκνηηθή ππεξεζία απνθνκηδήο νγθσδψλ απνξξηκκάησλ Καζαξίδνπκε θαη πεξηθξνπξνύκε ηνπο θαηά ηφπνπο παξάλνκνπο ζθνππηδφηνπνπο Απνθνκίδνπκε πεξηβαιινληηθά θαη νηθνλνκηθά νθέιε απφ ηα παξαπξντφληα ηεο αγξνηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΔΙΦΟΡΙΑ Αγσληδόκαζηε θαη απνηξέπνπκε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ΠΚΑ ζηελ Δπθαξπία, ησλ ζηαζκψλ θαχζεο απνξξηκάησλ θαη κεηαιιείσλ ζηελ Σαιθηδηθή.

47 Πξνρσξάκε ζε ραξηνγξάθεζε ηνπ νξεηλνχ φγθνπ Πξνρσξάκε ζε αμηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο δεκηνπξγψληαο κνλνπάηηα πεδνπνξίαο θαη νξεηλήο πνδειαζίαο, ρψξνπο αλαςπρήο, θέληξν πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο πνπ ζε ζπληνληζκφ κε ηνπηθνχο πεξηβαιινληηθνχο θνξείο ζα δηνξγαλψλεη δξάζεηο επαηζζεηνπνίεζεο θαη πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θηι. Δληζρύνπκε ηνπο πεξηαζηηθνχο ρψξνπο πξαζίλνπ κε εζεινληηθέο δξάζεηο, φπσο δελδξνθπηεχζεηο, θαζαξηζκνχο θηι. Δδαθνινγηθέο θαη θιηκαηηθέο κειέηεο, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε νξζνινγηθή θαη ελαξκνληζκέλε κε ην πεξηβάιινλ δελδξνθχηεπζε. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΔΙΦΟΡΙΑ

48 Δληζρύνπκε ηηο δξάζεηο ησλ θαηά ηφπνπο πεξηβαιινληηθψλ θνξέσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ πξσηνβνπιίεο ησλ θαηνίθσλ Γξνκνινγνύκε ηε δεκηνπξγία ππνδνκψλ γηα κεηαθίλεζε κε ελαιιαθηηθά κέζα, φπσο ην πνδήιαην Αλνίγνπκε ηελ αηδέληα ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ καο. Αμηνινγνύκε γηα εθκεηάιιεπζε γεσζεξκηθψλ πεδίσλ, γηα ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ησλ δσκάησλ ησλ δεκνζίσλ θηηξίσλ (θσηνβνιηατθά), γηα ζπκπαξαγσγή ελέξγεηαο θαη βηναεξίνπ ζε ρψξνπο θνκπνζηνπνίεζεο θαη ηαθήο απνξξηκκάησλ θαη παξαπξντφλησλ θηελνηξνθίαο (αδεηνδνηήζεηο, ελεξγνπνίεζε, θιπ). ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΔΙΦΟΡΙΑ

49 Γξνκνινγνύκε ηελ αχμεζε ηεο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη κε θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ κέζα, εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ. Μεηώλνπκε ην ελεξγεηαθφ καο απνηχπσκα κέζσ αλαζρεδηαζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ψζηε λα κεησζεί ε ρξήζε ραξηηνχ σο κέζνπ επηθνηλσλίαο θαη ηεθκεξίσζεο, ηεο ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο ησλ θηηξίσλ, ηεο ρξήζεο θαπζηήξσλ βηνκάδαο ζε θηίξηα πνπ ζηεγάδνπλ ηερληθέο ππεξεζίεο. Πξνσζνύκε πξνγξάκκαηα αμηνπνίεζεο πεξηνρψλ θπζηθνχ θάινπο (π.ρ. Ιίκλε Υξαηνθάζηξνπ, «Ρζνχθεο» Γξπκνχ, Γαζάθη Ιεηήο, Θξπνλέξη Κειηζζνρσξίνπ, νξεηλφο φγθνο Λενρσξνχδαο-Ξεληαιφθνπ) ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΔΙΦΟΡΙΑ

50 Εσταριστούμε για την προσοτή σας!! ΓΟΖΓΝΟΖΠ ΔΓΗΟΛΔΙΖΠ & Ομάδα Σύνηαξηρ Ππογπάμμαηορ Μεκέζηρ Εςθύμιορ Κοζμίδηρ Πανηελήρ Παζζιάρ Νίκορ Ωπαιόκαζηπο, 9/4/2014

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγά... 3 2. Θεζκηθφ πιαέζην ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Δλόηεηα Α : Πηξαηεγηθόο Πρεδηαζκόο

Δλόηεηα Α : Πηξαηεγηθόο Πρεδηαζκόο ΓΖΚΝΠ ΜΙΝΘΑΠΡΟΝ - ΔΟΥΠΡΗΛΖΠ ΔΟΓΝ : «Δπηρεηξεζηαθό Ξξόγξακκα Γήκνπ Μπινθάζηξνπ - Δπξσζηίλεο» ΘΟΗΝΠ ΡΝ ΔΟΓΝ : Γήκνο Μπινθάζηξνπ - Δπξσζηίλεο ΡΗΡΙΝΠ ΔΓΓΟΑΦΝ : Δλόηεηα Α : Πηξαηεγηθόο Πρεδηαζκόο ΛΝΔΚΒΟΗΝΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΗΜΟΤ ΔΡΑΜΑ, ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2007 2010. ΦΑΖ Β : Δλφηεηα 2 Δπηρεηξεζηαθφο Πξνγξακκαηηζκφο

ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΗΜΟΤ ΔΡΑΜΑ, ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2007 2010. ΦΑΖ Β : Δλφηεηα 2 Δπηρεηξεζηαθφο Πξνγξακκαηηζκφο ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΗΜΟΤ ΔΡΑΜΑ, ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2007 2010 ΦΑΖ Β : Δλφηεηα 2 Δπηρεηξεζηαθφο Πξνγξακκαηηζκφο Σεπτέμβριος 2009 ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΗΔ Α.Ο.Γ.Γ. Αζιεηηθφο Οξγαληζκφο Γήκνπ Γξάκαο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ Δηζήγεζε Θεαλώο Βξέληδνπ θνξδαιάθε Αληηπεξηθεξεηάξρε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο, Κηεληαηξηθήο θαη Αιηείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΟΤ ΤΡΗΕΑ/ΔΚΜ

ΣΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΟΤ ΤΡΗΕΑ/ΔΚΜ ΣΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΟΤ ΤΡΗΕΑ/ΔΚΜ 1. Ζ νηθνινγηθή ζεώξεζε ηεο θνηλσληθήο παξαγσγήο θαη ηεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο, ζχκθσλα κε κηα ζηξαηεγηθή ζπκβησηηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ αλζξψπνπ κε ηε θχζε θαη ηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΖΜΟΤ ΒΔΛΟΤ- ΒΟΥΑ 2012-2014

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΖΜΟΤ ΒΔΛΟΤ- ΒΟΥΑ 2012-2014 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΖΜΟΤ ΒΔΛΟΤ- ΒΟΥΑ 2012-2014 2011 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ: ΜΔΡΟ Α : ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: ΔΗΑΓΩΓΖ - Ση είλαη ην Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην - Μεζνδνινγία - ηάδηα - Γηεπηζηεκνληθή Οκάδα Έξγνπ -

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ξ η ε ρ φ κ ε λ α

Π ε ξ η ε ρ φ κ ε λ α ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΣΟ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΜΕΟΠΡΟΘΕΜΟ ΠΛΑΙΙΟ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015» Π ε ξ η ε ρ φ κ ε λ α Κεθάιαην 1 Ζ Διιάδα αιιάδεη. Σν εζληθό ζρέδην αλαζπγθξόηεζεο γηα ηελ Διιάδα ηεο δεκηνπξγίαο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΔΗΜΟ ΠΑΣΩΝ-ΑΡΣΕΜΙΔΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΦΑΗ Α «ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΕΔΙΑΜΟ» ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2011 Πει 1 ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΓΖΚΝ ΠΞΑΡΥΛ ΑΟΡΔΚΗΓΝΠ Α ΦΑΠΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ, ΛΝΔΚΒΟΗΝΠ 2011 Πει 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τποέπγο 6 ηηρ Ππάξηρ

Τποέπγο 6 ηηρ Ππάξηρ Α Π Ο Π Α Μ Α ------------------------------------- Απφ ην 12 ν ηνπ 2011 πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Κάζνπ. Αξηζκφο απφθαζεο 72/2011. Π ε ξ ί ι ε ς ε ------------------ Δηζεγεηηθή έθζεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΗΣΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΑΘΖΝΑ / ΑΣΣΗΚΖ (ΡΑ) 2021

ΡΤΘΜΗΣΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΑΘΖΝΑ / ΑΣΣΗΚΖ (ΡΑ) 2021 ΥΒΑΕΟ ΝΟΜΟΤ ΡΏ Ώζήλαο/Ώηηηθήο 2021 ΕΏΝΟΤΏΡΕΟ 2012 ΤΠΟΤΡΓΒΕΟ ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΟ, ΒΝΒΡΓΒΕΏ ΚΏΕ ΚΛΕΜΏΣΕΚΔ ΏΛΛΏΓΔ ΟΡΓΏΝΕΜΟ ΡΤΘΜΕΣΕΚΟΤ ΥΒΑΕΟΤ ΚΏΕ ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΟ ΏΘΔΝΏ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΡΤΘΜΗΣΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΑΘΖΝΑ / ΑΣΣΗΚΖ (ΡΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ «Προβολή ηων Έργων ηοσ ΕΠΠΕΡΑΑ ζηην Περιθέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΟ ΔΛΔΤΘΔΡΙΟΤ ΒΔΝΙΕΔΛΟΤ. Δτήσιο Δπιτειρησιακό Πρόγραμμα Γράσης 2009 Γήμοσ Δλεσθερίοσ Βενιζέλοσ

ΓΖΜΟ ΔΛΔΤΘΔΡΙΟΤ ΒΔΝΙΕΔΛΟΤ. Δτήσιο Δπιτειρησιακό Πρόγραμμα Γράσης 2009 Γήμοσ Δλεσθερίοσ Βενιζέλοσ ΓΖΜΟ ΔΛΔΤΘΔΡΙΟΤ ΒΔΝΙΕΔΛΟΤ Δτήσιο Δπιτειρησιακό Πρόγραμμα Γράσης 2009 Γήμοσ Δλεσθερίοσ Βενιζέλοσ Απρίλιος 2009 1 ΓΖΜΟ ΔΛΔΤΘΔΡΙΟΤ ΒΔΝΙΕΔΛΟΤ Δηήζην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα Γξάζεο 2009 Γήκνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν.: Αθνινπζνχλ αλαιπηηθά νη πξνηάζεηο καο. Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015. Αριθ. Πρφη: 283. Περιθερειακή Δνόηηηα Γράμας Γραθείο Ανηιπεριθερειάρτη

Προς: Κοιν.: Αθνινπζνχλ αλαιπηηθά νη πξνηάζεηο καο. Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015. Αριθ. Πρφη: 283. Περιθερειακή Δνόηηηα Γράμας Γραθείο Ανηιπεριθερειάρτη Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα Σα Γεληθά Πνιενδνκηθά ρέδηα. Μειέηε πεξίπησζεο: ΓΠ Γήκνπ Ξπινθάζηξνπ Δπηβιέπσλ: Λνπδνβίθνο Βαζελρόβελ πνπδαζηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Προβολή ηων έργων ηοσ ΕΠΠΕΡΑΑ ζηην Περιθέρεια Δσηικής Μακεδονίας- Νέες εσκαιρίες για ηις Χρημαηοδοηικές Δσναηόηηηες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΖΜΟΤ ΦΤΛΖ

ΥΔΓΗΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΖΜΟΤ ΦΤΛΖ ΥΔΓΗΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΖΜΟΤ ΦΤΛΖ ΗΟΤΛΗΟ 2011 Σελίδα 1 ΜΔΡΟ 1 Ο ΓΗΑΘΡΧΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ Σελίδα 2 Άξζξν 1 ΓΗΑΡΘΡΧΖ ΚΔΝΣΡΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Οη Κεληξηθέο Τπεξεζίεο, ηνπ Γήκνπ Φπιήο, είλαη εγθαηεζηεκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΝ ΗΘΑΘΖΠ 2012-2014

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΝ ΗΘΑΘΖΠ 2012-2014 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΝ ΗΘΑΘΖΠ 2012-2014 ΗΘΑΘΖ 2011 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΝ ΗΘΑΘΖΠ 2012-2014 ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝΠ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝΠ Α ΦΑΠΖ ΗΘΑΘΖ 2011 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΝ ΗΘΑΘΖΠ 2012-2014 ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

Καβάια, 29-02-2012. Αξηζ. Πξση: 198. θ. Οχζηνγινπ Γεψξγην Αληηπεξεηθεξεηάξρε Πξσηνγελνχο ηνκέα ηεο Πεξηθέξεηαο Α.Μ.Θ. Ππορ:

Καβάια, 29-02-2012. Αξηζ. Πξση: 198. θ. Οχζηνγινπ Γεψξγην Αληηπεξεηθεξεηάξρε Πξσηνγελνχο ηνκέα ηεο Πεξηθέξεηαο Α.Μ.Θ. Ππορ: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr Web site: www.geotee-anmak.gr

Διαβάστε περισσότερα

Β1 ΣΑΓΗΟ (ΠΡΟΣΑΖ) ΥΔΓΗΟΤ ΥΩΡΗΚΖ ΚΑΗ ΟΗΚΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΠΟΛΖ Γ.Δ. ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ Γ. ΒΟΛΟΤ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ

Β1 ΣΑΓΗΟ (ΠΡΟΣΑΖ) ΥΔΓΗΟΤ ΥΩΡΗΚΖ ΚΑΗ ΟΗΚΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΠΟΛΖ Γ.Δ. ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ Γ. ΒΟΛΟΤ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ (ΠΡΟΣΑΖ) ΥΔΓΗΟΤ ΥΩΡΗΚΖ ΚΑΗ ΟΗΚΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΠΟΛΖ Γ.Δ. ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ Γ. ΒΟΛΟΤ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΔΗΑΓΩΓΖ... - 4-1. ηφρνη θαη πεξηερφκελν ηνπ ρεδίνπ Υσξηθήο θαη Οηθηζηηθήο Οξγάλσζεο Αλνηρηήο Πφιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΚΝΠΗΝΠ ΑΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ 2014 ΔΗΠΖΓΖΠΖ ΓΖΚΑΟΣΝ ΓΗΑΛΛΖ ΠΡΑΘΝΞΝΙΝ

ΓΖΚΝΠΗΝΠ ΑΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ 2014 ΔΗΠΖΓΖΠΖ ΓΖΚΑΟΣΝ ΓΗΑΛΛΖ ΠΡΑΘΝΞΝΙΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αγία Παρασκευή 24/03/2015 ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΓΡΑΥΕΙΟ ΔΗΜΑΡΦΟΤ Λεωφ. Μεσογείων 415-417 153 43 Αγία Παρασκευή Σηλ.: 213-2004-502 & 530 Fax: 213-2004-529 email: grafeio.dimarchou@agiaparaskevi.gr

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ»

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ» (ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΑΓΝΩΖ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ) ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1. Γεληθά... 3 1.1 ηφρνη θαη πεξηερφκελν ηνπ.υ.ο.ο.α.π.... 3 1.2 Ηζηνξηθφ ηεο κειέηεο... 3 1.3 Πξνδηαγξαθέο θαη δηαδηθαζία ζχληαμεο ηεο κειέηεο...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ Από ην Ξξαθηηθό 5/2011 ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Δκκαλνπήι Ξαππά

ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ Από ην Ξξαθηηθό 5/2011 ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Δκκαλνπήι Ξαππά ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΠΔΟΟΥΛ ΓΖΚΝΠ ΔΚΚ.ΞΑΞΞΑ Αξηζ.Απνθ 5/2011 ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ Από ην Ξξαθηηθό 5/2011 ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Δκκαλνπήι Ξαππά ΘΔΚΑ: Δηζήγεζε Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ... 3. 1.1 Αξρή ζρεδηαζκνύ θαη Οκάδα κειέηεο... 3 2. ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΔΠ ΥΧΡΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΘΗ...

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ... 3. 1.1 Αξρή ζρεδηαζκνύ θαη Οκάδα κειέηεο... 3 2. ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΔΠ ΥΧΡΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΘΗ... ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ... 3 1.1 Αξρή ζρεδηαζκνύ θαη Οκάδα κειέηεο... 3 2. ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΔΠ ΥΧΡΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΘΗ... 3 2.1 θνπόο ηεο ηξαηεγηθήο Πεξηβαιινληηθήο Δθηίκεζεο (ΠΔ)... 3 2.2. θνπηκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε. Λέμεηο Κιεηδηά. Κέληξν Τγείαο Παξαγσγηθφηεηα πγθξηηηθή θνζηνιφγεζε Πε..Τ.Π. Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο Ννζειεπηηθνί θαη νηθνλνκηθνί δείθηεο

Πεξίιεςε. Λέμεηο Κιεηδηά. Κέληξν Τγείαο Παξαγσγηθφηεηα πγθξηηηθή θνζηνιφγεζε Πε..Τ.Π. Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο Ννζειεπηηθνί θαη νηθνλνκηθνί δείθηεο Πεξίιεςε Παξά ηε δηεζλή αλαγλψξηζε ηεο αλάγθεο γηα πεξαηηέξσ ππνζηήξημε ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο, ε Διιάδα κάιινλ απέρεη πνιχ απφ ηελ πινπνίεζε ελφο απνδνηηθνχ θαη νξζνινγηθά ζρεδηαζκέλνπ ζπζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 145 KW Δ ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ.

ΜΔΛΔΣΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 145 KW Δ ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔΛΔΣΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 145 KW Δ ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ. ΓΖΜΖΣΡΑΚΔ ΦΧΣΗΟ ΕΑΜΠΟΤΡΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΑ ΔΠΗΒΛΔΦΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΠΟΣΟΛΗΑ, Καζεγεηήο

Διαβάστε περισσότερα

Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ

Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 2012» Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ Γεκηνπξγία Σνπηθνύ πκπιέγκαηνο Βηώζηκνπ Σνπξηζκνύ: Μειέηε ππάξρνπζαο ηνπξηζηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Προβολή ηων έργων ηοσ ΕΠΠΕΡΑΑ ζηην Περιθέρεια Αναηολικής Μακεδονίας - Θράκης. Νέες εσκαιρίες για ηις Χρημαηοδοηικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ»

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ» ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ» ΤΡΙΤΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Value Del 2010 Περιεχόμενα Δηζαγσγή... 3 Οξηζκνί & Ιζηνξηθφ... 4 πληζηψζεο ηεο Αεηθφξνπ (Βηψζηκεο) Αλάπηπμεο... 6 Πξνυπνζέζεηο ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο...

Διαβάστε περισσότερα

Ξίλαθαο πεξηερνκέλωλ

Ξίλαθαο πεξηερνκέλωλ ΠΣΔΓΗΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ 2012-2014 Ωξαηόθαζηξν, 2011 Πηξαηεγηθόο ζρεδηαζκόο Ξίλαθαο πεξηερνκέλωλ Πηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο... 1 ΔΗΠΑΓΥΓΖ... 2 ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΠΣΔΓΗΝ... 3 Θεθάιαην 1. Ππλνπηηθή πεξηγξαθή ηεο

Διαβάστε περισσότερα