Απειεπζεξώζεηο νξληζόκνξθωλ ζηε Βόξεηα, Κεληξηθή θαη Νεζηωηηθή Ειιάδα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Απειεπζεξώζεηο νξληζόκνξθωλ ζηε Βόξεηα, Κεληξηθή θαη Νεζηωηηθή Ειιάδα"

Transcript

1 Σώθνο Φ., Μπίξηζαο Π., Παπαζππξόπνπινο K., Κειεζίδνπ Σ., Μπηιιίλεο Φ Απειεπζεξώζεηο νξληζόκνξθσλ ζηε Βόξεηα, Κεληξηθή θαη Νεζησηηθή Διιάδα. 15 ν Παλειιήλην Γαζνινγηθό Σπλέδξην, Διιεληθή Γαζνινγηθή Δηαηξεία, Καξδίηζα Οθησβξίνπ CONFERENCE/Presentations/Swkos.pdf Απειεπζεξώζεηο νξληζόκνξθωλ ζηε Βόξεηα, Κεληξηθή θαη Νεζηωηηθή Ειιάδα Φ. K. Σώθνο 1,3, Π. K. Μπίξηζαο 1,2, K. Γ. Παπαζππξόπνπινο 1, Σ. Π. Κειεζίδνπ 1 θαη Φ. Μπηιιίλεο 3 1 Γηεύζπλζε Έξεπλαο & Τεθκεξίσζεο, Κπλεγεηηθή Οκνζπνλδία Μαθεδνλίαο & Θξάθεο, Δζληθήο Αληίζηαζεο 173, Θεζζαινλίθε, 2 Τκήκα Γαζνπνλίαο θαη Γηαρείξηζεο Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο, Δξγαζηήξην Άγξηαο Παλίδαο, Τερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Λάξηζαο, Τέξκα Μαπξνκηράιε, ΤΚ , Καξδίηζα 3 Δξγαζηήξην Μηθξνβηνινγίαο θαη Παξαζηηνινγίαο, Τκήκα Κηεληαηξηθήο, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, ΤΚ , Καξδίηζα Πεξίιεψε Οη θπλεγεηηθέο νξγαλώζεηο ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γαζηθή Υπεξεζία απειεπζεξώλνπλ ηερλεηά εθηξεθόκελνπο θαζηαλνύο θαη πέξδηθεο. Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπ κέηξνπ απηνύ ζρεδηάζηεθε θαη δηαλεκήζεθε εξσηεκαηνιόγην ζε ζεξνθύιαθεο ηεζζάξσλ Κπλεγεηηθώλ Οκνζπνλδηώλ ην 2002 θαη κίαο Κπλεγεηηθήο Οκνζπνλδίαο ην Η απειεπζέξσζε πβξηδίσλ θαζηαλώλ θαη πεξδίθσλ ηζνύθαξ απνηέιεζε δξάζε γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ θπλεγεηηθώλ ζπιιόγσλ. Οη πεξηζζόηεξνη ζεξνθύιαθεο αλαθέξνπλ όηη αθόκα θαη ζηελ πην επηηπρεκέλε απειεπζέξσζε έλα κηθξό κόλν πνζνζηό (1-10%) ησλ απειεπζεξσκέλσλ πηελώλ κπνξεί λα επηβηώζεη γηα πεξηζζόηεξν από ηξεηο κήλεο θαη όηη ζπλήζσο θαλέλα από ηα απειεπζεξσκέλα πηελά ή ειάρηζηα θαηαθέξλνπλ λα αλαζξέςνπλ λενζζνύο. Οη επαλαιακβαλόκελεο απειεπζεξώζεηο νδήγεζαλ ζηελ εγθαηάζηαζε, κηθξώλ ζπλήζσο, νκάδσλ νξληζόκνξθσλ ζε κεξηθέο πεξηνρέο. Γηα ηελ άκεζε θάξπσζε ζε θπλεγόηνπνπο, νη ζεξνθύιαθεο απάληεζαλ όηη ην 90% ησλ νξληζόκνξθσλ ζαλαηώζεθαλ ζε δηάζηεκα ιίγσλ εκεξώλ κεηά ηελ απειεπζέξσζε θαη όηη κόλν ιίγεο δεθάδεο θπλεγνί θαξπώζεθαλ ηα απειεπζεξσκέλα πηελά. Έσο ην 2009 ηα νξληζόκνξθα πνπ πξνέξρνληαλ από απειεπζεξώζεηο θαη ζεξεύηεθαλ από θπλεγνύο ζηνίρηδαλ 143 /ζεξεπκέλν πηελό ζηε βόξεηα θαη θεληξηθή επεηξσηηθή Διιάδα. Σηε λεζησηηθή Διιάδα αλέθαζελ θαη κεηά ην 2009 ζηελ επεηξσηηθή, ην πνζό απηό εθηηκάηαη όηη κεηώλεηαη ζε 36 /πηελό θαζώο επηηξάπεθαλ νη απειεπζεξώζεηο εθηόο απαγνξεπκέλσλ ζηε ζήξα πεξηνρώλ. Λέμεηο θιεηδηά: επηβίσζε, αλαπαξαγσγή, εθηξνθή, «put and take», ζήξα, εγθαηάζηαζε πιεζπζκνύ, νηθνλνκηθή απνηίκεζε Εηζαγωγή Τηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ε ζεξεπηηθή δήηεζε ζηελ Διιάδα απμήζεθε, ελώ δηάθνξεο αηηίεο πεξηόξηζαλ ηε δηαζεζηκόηεηα θαη ηελ πνηόηεηα ηεο ζήξαο σο «πξντόλ» (Μπίξηζαο 2006). Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο απηνύ νη θπλεγνί, κεηαμύ άιισλ, ρξεκαηνδνηνύλ κέζσ ησλ ηειώλ έθδνζεο ηεο άδεηαο ζήξαο ηνπο πόξνπο ηνπ Δηδηθνύ

2 Φνξέα Γαζώλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ζήξαο. Τν Διιεληθό Γεκόζην δελ αληαπνθξίλεηαη επαξθώο ζηε λνκνζεηηθή απηή επηηαγή, ελώ ην θύξην θαη άκεζν έξγν ην νπνίν πξαγκαηνπνηεί γηα ηνπο θπλεγνύο είλαη ε εθηξνθή νξληζόκνξθσλ (Μπίξηζαο 2006). Η απειεπζέξσζε νξληζόκνξθσλ ππνζηεξίδεηαη όηη εμππεξεηεί ζθνπνύο, όπσο: 1) ε δηαηήξεζε ή ε αύμεζε βηώζηκνπ (viable) πιεζπζκνύ, 2) ε εγθαηάζηαζε λένπ ή ε ελδπλάκσζε απεηινύκελνπ (endangered) πιεζπζκνύ, 3) ε άκεζε θάξπσζε, ζπλήζσο κεξηθέο εκέξεο ή εβδνκάδεο κεηά ηελ απειεπζέξσζε, πξαθηηθή πνπ είλαη γλσζηή σο «put and take», θαη 4) ε εθπαίδεπζε ησλ θπλεγεηηθώλ ζθύισλ (Sokos θ.α. 2008). Τα απειεπζεξσκέλα πηελά κπνξεί λα πξνέξρνληαη είηε από ηε ζύιιεςε θαη κεηαθνξά άγξησλ αηόκσλ είηε από εθηξνθή. Σηελ εθηξνθή ησλ νξληζόκνξθσλ εθαξκόδνληαη δηάθνξεο ηερληθέο γηα ηελ επώαζε ησλ αβγώλ, ηελ αλαηξνθή ησλ λενζζώλ θαη ηελ απειεπζέξσζε ζηε θύζε (Sokos θ.α. 2008). Δλδείμεηο επηηπρνύο εγθαηάζηαζεο πιεζπζκώλ νξληζόκνξθσλ κεηά ηελ απειεπζέξσζή ηνπο από ηνλ άλζξσπν ζηνλ ειιεληθό ρώξν ππάξρνπλ από ηνπο πξντζηνξηθνύο ρξόλνπο (Masseti 1997). Σηε λεόηεξε Διιάδα κηα από ηηο πξώηεο απειεπζεξώζεηο νξληζόκνξθσλ πξαγκαηνπνηήζεθε ηε δεθαεηία ηνπ 1930 από ηελ Δηαηξεία Πξνζηαζίαο θαη Αλαπαξαγσγήο Θεξακάησλ ησλ θπλεγώλ ηεο Θεζζαινλίθεο. Δηζήρζεζαλ ηόηε από ηελ Οπγγαξία 600 πβξίδηα θαζηαλνύ θαη απειεπζεξώζεθαλ ζηνλ Ταμηάξρε Φαιθηδηθήο κε ζθνπό ηελ εγθαηάζηαζε πιεζπζκνύ, θάηη πνπ δελ επηηεύρζεθε (Σπξξήο 2003 πξνζσπηθή επηθνηλσλία). Πεξηζζόηεξεο πξνζπάζεηεο απειεπζέξσζεο άξρηζαλ λα πξαγκαηνπνηνύληαη ζηελ Διιάδα από ην 1956 κε ηελ ίδξπζε ησλ θξαηηθώλ εθηξνθείσλ (Pringale 1972). Σήκεξα ιεηηνπξγνύλ δέθα θξαηηθά εθηξνθεία ηερλεηήο εθηξνθήο (ρξεζηκνπνηνύληαη επσαζηηθέο κεραλέο θαη ζεξκνκεηέξεο). Τν 2003 παξήγαγαλ εηεζίσο λεζηώηηθεο πέξδηθεο (Alectoris chukar cypriotes θαη A. chukar kleini), θαζηαλνύο (θπξίσο πβξίδηα κεηαμύ ππνεηδώλ ηνπ Phasianus colchicus) θαη ηαπσληθά νξηύθηα (Coturnix coturnix japonica) (Αλέζηεο 2003, πξνζσπηθή επηθνηλσλία, Υπνπξγείν Γεσξγίαο). Σύκθσλα κε ηνλ εηήζην Απνινγηζκό Γξαζηεξηνηήησλ ησλ Γαζηθώλ Υπεξεζηώλ ηνπ 2008 ην θόζηνο παξαγσγήο ησλ νξληζόκνξθσλ από ηα θξαηηθά εθηξνθεία μεπεξλά ην Από ην 2010 ε παξαγσγή κεηώζεθε ζνβαξά αιιά δελ ππάξρνπλ ζρεηηθά ζηνηρεία (Τξατθόξνο 2011, πξνζσπηθή επηθνηλσλία, ΥΠΔΚΑ). Σήκεξα θάπνηεο θπλεγεηηθέο νξγαλώζεηο δηαηεξνύλ εθηξνθεία, ελώ άιιεο πξνκεζεύνληαη πηελά από ηδησηηθά εθηξνθεία όπνπ επίζεο εθαξκόδεηαη ηερλεηή εθηξνθή. Μέρξη ην 2009 ηα νξληζόκνξθα έπξεπε λα απειεπζεξσζνύλ εληόο απαγνξεπκέλσλ γηα ηε ζήξα πεξηνρώλ. Δμαίξεζε απνηεινύζαλ ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ, όπνπ από 1/1 έσο 31/8 επηηξεπόηαλ λα απειεπζεξσζεί έλα πνζνζηό έσο 50% ησλ λεζηώηηθσλ πεξδίθσλ ζε θπλεγνηόπνπο. Από ην 2009 νη απειεπζεξώζεηο κπνξνύλ λα ιάβνπλ ρώξα θαη ζε θπλεγνηόπνπο γηα άκεζε θάξπσζε, ζε ρξόλν όκσο όζν ην δπλαηόλ απνκαθξπζκέλν από ηελ έλαξμε ζήξαο θάζε είδνπο, ζε θάζε πεξίπησζε ηνπιάρηζηνλ 30 εκέξεο πξηλ (Υπνπξγηθή Απόθαζε 98161/4136/ /Υ.Α.Α.Τ.). Δπηπξόζζεηα ε Υπνπξγηθή Απόθαζε πξνζπαζεί λα πεξηνξίζεη ηε ζνβαξή γελεηηθή κόιπλζε πνπ πξνθιήζεθε από ηηο αλεμέιεγθηεο εθηξνθέο θαη απειεπζεξώζεηο νξληζόκνξθσλ (π.ρ. Barbanera θ.α. 2007, Barilani θ.α. 2007). Σπλεπώο ηα ηειεπηαία έηε δελ επηηξέπεηαη λα

3 απειεπζεξσζνύλ πβξίδηα θαζηαλνύ ζηε Θξάθε θαη λεζηώηηθεο πέξδηθεο ζηελ επεηξσηηθή Διιάδα (εθηόο ηεο Θξάθεο). Σηελ εξγαζία απηή εμεηάδεηαη ε απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ απειεπζεξώζεσλ νξληζόκνξθσλ κέζσ εξσηεκαηνινγίσλ ζε ζεξνθύιαθεο θαηά ηα έηε 2002 θαη Δπίζεο γίλεηαη κηα πξώηε πξνζπάζεηα νηθνλνκηθήο απνηίκεζεο ηνπ εγρεηξήκαηνο. Υιηθά θαη κέζνδνη Οη ζεξνθύιαθεο ησλ θπλεγεηηθώλ νξγαλώζεσλ ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηηο απειεπζεξώζεηο θαη ζηελ παξαθνινύζεζε ησλ απειεπζεξσκέλσλ αηόκσλ. Σπλεπώο, θαηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο εθπαηδεπηηθώλ ζεκηλαξίσλ νκνζπνλδηαθώλ ζεξνθπιάθσλ δηαλεκήζεθε εξσηεκαηνιόγην γηα ηηο απειεπζεξώζεηο νξληζόκνξθσλ. Η απνγξαθή έγηλε αλά θπλεγεηηθό ζύιινγν (Κ.Σ.) ηνλ νπνίν εθπξνζσπνύζε έλαο ηνπιάρηζηνλ ζεξνθύιαθαο. Σηηο πεξηπηώζεηο πνπ ηνλ Κ.Σ. εθπξνζσπνύζαλ δύν ή πεξηζζόηεξνη ζεξνθύιαθεο ιήθζεθε ε δηάκεζνο ησλ απόςεώλ ηνπο. Δπίζεο ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο πξαγκαηνπνηήζεθε δηαζηαύξσζε ησλ πιεξνθνξηώλ από ηνπο επηζηεκνληθνύο ζπλεξγάηεο ηεο θάζε θπλεγεηηθήο νκνζπνλδίαο. Γεκηνπξγήζεθαλ δίηηκεο κεηαβιεηέο, θαζώο θαη νλνκαζηηθέο κεηαβιεηέο κε πεξηζζόηεξεο ησλ δύν θαηεγνξίεο, αλάινγα κε ηηο πηζαλέο απαληήζεηο πνπ πξνζθέξνληαλ ζηνπο εξσηώκελνπο. Φξεζηκνπνηήζεθε ην κε παξακεηξηθό ηεζη McNemar, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ζε νλνκαζηηθέο θαη δίηηκεο κεηαβιεηέο όηαλ ηα δείγκαηα είλαη εμαξηώκελα (Hair θ.α. 2006). Με ην ηεζη απηό έγηλαλ ζπγθξίζεηο ζηηο πεξηνρέο Μαθεδνλία θαη Θξάθε, γηα ην αλ κέζα ζηελ πεξηνρή ππήξμε ζηαηηζηηθή δηαθνξνπνίεζε κεηαμύ ησλ εηώλ 2002 θαη Δπίζεο, επεηδή νη νλνκαζηηθέο κεηαβιεηέο δελ πιεξνύζαλ όιεο ηελ ππόζεζε ηεο θαλνληθήο θαηαλνκήο (έιεγρνο κε ην κε παξακεηξηθό ηεζη Kolmogorov Smirnof), ρξεζηκνπνηήζεθε ην γηα πεξηζζόηεξα από δύν αλεμάξηεηα δείγκαηα κε παξακεηξηθό ηεζη ηεο Kruskal-Wallis κνλνκεηαβιεηήο αλάιπζεο δηαθύκαλζεο (One-Way ANOVA) (H test), θαζώο θαη ην γηα δύν αλεμάξηεηα δείγκαηα Mann-Whitney U test (Hair θ.α. 2006). Καηαξρήλ ζπγθξίζεθαλ νη απαληήζεηο ησλ εξσηώκελσλ (Ναη ή ρη) γηα ην αλ γίλεηαη απειεπζέξσζε ζηελ πεξηνρή ηνπο ησλ ηξηώλ εηδώλ: θνιρηθόο θαζηαλόο, πβξίδηα θαζηαλνύ θαη πέξδηθα ηζνύθαξ (Θξάθε, Μαθεδνλία, Θεζζαιία, Ήπεηξνο, Αηγαίν). Σηε ζπλέρεηα ζπγθξίζεθε ην αλ νη πξνζσπηθέο εθηηκήζεηο-παξαηεξήζεηο ηνπ ζεξνθύιαθα ηαηξηάδνπλ κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έρεη ν ζεξνθύιαθαο από θπλεγνύο όζνλ αθνξά ηελ επηηπρία ησλ απειεπζεξώζεσλ, ελώ ζπγθξίζεθαλ θαη νη απαληήζεηο ηνπο γηα ην αλ έρνπλ εγθαηαζηαζεί πιεζπζκνί νξληζόκνξθσλ κεηά ηελ απειεπζέξσζε. Η ζύγθξηζε έγηλε ηόζν ζπλνιηθά γηα όιεο ηηο πεξηνρέο, όζν θαη αλά πεξηνρή. Οη ζπγθξίζεηο έγηλαλ κε ην ζηαηηζηηθό παθέην SPSS 19.0 ζε επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο α= 5%. Απνηειέζκαηα Εθαξκνγή ηωλ απειεπζεξώζεωλ Η απνγξαθή έγηλε ζε 81 Κ.Σ. ην 2002 θαη ζε 55 ην Οη Κ.Σ. ηεο επεηξσηηθήο Διιάδαο απειεπζεξώλνπλ θπξίσο πβξίδηα θαζηαλνύ, ελώ ηεο λεζησηηθήο Διιάδαο θπξίσο λεζηώηηθεο πέξδηθεο. Σηε Θξάθε θαη Μαθεδνλία δελ ππήξμαλ δηαθνξνπνηήζεηο

4 κεηαμύ 2002 θαη 2011 γηα ηα είδε ηα νπνία ζπλέρηζαλ λα απειεπζεξώλνληαη (exact p>1). Τν έηνο 2002 απειεπζεξώζεθαλ λεζηώηηθεο πέξδηθεο ζε όιεο ηηο πεξηνρέο. Η αλάιπζε δηαθύκαλζεο έδεημε όηη ππήξραλ δηαθνξέο από πεξηνρή ζε πεξηνρή (Kruskal- Wallis asymptotic p=0,038, β.ε.=4). Οη ζπγθξίζεηο αλά δύν ησλ πεξηνρώλ (post hoc tests) έδεημαλ όηη κόλν κεηαμύ Θξάθεο θαη Θεζζαιίαο ππήξμε ζεκαληηθή δηαθνξά (Kruskal-Wallis asymptotic p=0,043). Πίλαθαο 1. Αλαινγία ησλ Κπλεγεηηθώλ Σπιιόγσλ (Κ.Σ.) νη νπνίνη πξαγκαηνπνίεζαλ έζησ θαη κία απειεπζέξσζε νξληζόκνξθσλ ηελ ηειεπηαία πεληαεηία ζηελ πεξηνρή ηνπο (Κ.Σ. πνπ απειεπζέξσζαλ/ζύλνιν Κ.Σ.). Table 1. Ratio of hunting clubs which made even one release with galliforms in the last five years in their area. Θξάθε Μαθεδνλία Ήπεηξνο Θεζζαιία Β. Αηγαίν Δίδνο Κνιρ. θαζηαλόο 6/9 7/10 0/42 1/45 0/7 0/9 0/14 Υβξ. θαζηαλνύ 5/9 0/10 28/42 31/45 4/7 2/9 8/14 Νεζ. πέξδηθα 8/9 6/10 19/42 0/45 4/7 7/9 3/14 Πεδηλή πέξδηθα 0/9 0/10 0/42 2/45 0/7 0/9 0/14 Σπλνιηθά 8/9 7/10 31/42 32/45 4/7 7/9 8/14 Επηβίωζε θαη αλαηξνθή λενζζώλ κεηά ηελ απειεπζέξωζε Οη πεξηζζόηεξνη ζεξνθύιαθεο αλαθέξνπλ θαη δηαζέηνπλ πιεξνθνξίεο πσο αθόκα θαη ζηελ πην επηηπρεκέλε απειεπζέξσζε έλα κηθξό πνζνζηό (1-10%) ησλ απειεπζεξσκέλσλ πηελώλ επέδεζε πεξηζζόηεξν από ηξεηο κήλεο θαη έλα αθόκα κηθξόηεξν πνζνζηό αλάζξεςε λενζζνύο. Τν Mann-Whitney U test έδεημε όηη δελ ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε κεηαμύ πξνζσπηθώλ εθηηκήζεσλ θαη πιεξνθνξηώλ ησλ ζεξνθπιάθσλ, νύηε αλά πεξηνρή (asymptotic p>0,05). Πίλαθαο 2. Kαηαλνκή ησλ απαληήζεσλ ησλ ζεξνθπιάθσλ, γηα ην αλ ζηελ πην επηηπρεκέλε απειεπζέξσζε ηεο ηειεπηαίαο πεληαεηίαο, ππήξραλ πηελά πνπ επέδεζαλ πεξηζζόηεξν από ηξεηο κήλεο ζύκθσλα κε πξνζσπηθέο παξαηεξήζεηο εθηηκήζεηο θαη πιεξνθνξίεο από θπλεγνύο. Table 2. Distribution of hunting wardens answers whether, in the most successful release of the last five years, there were birds which survived more than three months in accordance with personal observations - estimations and information from hunters. Δίδνο Καλέλα 1 10% 11 50% 50% Γελ γλσξίδσ Κνιρ. θαζηαλόο Υβξ. θαζηαλνύ Νεζ. πέξδηθα Σπλνιηθά

5 Πίλαθαο 3. Καηαλνκή ησλ απαληήζεσλ ησλ ζεξνθπιάθσλ, γηα ην αλ ζηελ πην επηηπρεκέλε απειεπζέξσζε ηεο ηειεπηαίαο πεληαεηίαο, ππήξραλ πηελά πνπ θαηάθεξαλ λα αλαζξέςνπλ λενζζνύο ηελ εξρόκελε άλνημε ζύκθσλα κε πξνζσπηθέο παξαηεξήζεηο εθηηκήζεηο θαη πιεξνθνξίεο από θπλεγνύο. Table 3. Distribution of hunting wardens answers whether, in the most successful release of the last five years, there were birds which reared chicks in accordance with personal observations - estimations and information from hunters. Δίδνο Καλέλα 1 10% 11 50% 50% Γελ γλσξίδσ Κνιρ. θαζηαλόο Υβξ. θαζηαλνύ Νεζ. πέξδηθα Σύλνιν Εγθαηάζηαζε νξληζόκνξθωλ Σηνλ Πίλαθα 4 θαίλεηαη όηη ζε ζύλνιν 141 Κ.Σ. ζηνπο νπνίνπο πξαγκαηνπνηήζεθαλ απειεπζεξώζεηο θαη ζηηο δύν πεξηόδνπο, ζε ιηγόηεξνπο από ηνπο κηζνύο (59) εγθαηαζηάζεθε αξηζκόο αηόκσλ ηνπ είδνπο. Σηε Μαθεδνλία βξέζεθε ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε γηα ηα πβξίδηα θαζηαλνύ κεηαμύ 2002 θαη 2011 (exact p=0,003, βε=1). Τν 2002 αλάκεζα ζηηο πέληε πεξηνρέο βξέζεθε δηαθνξά γηα ηε λεζηώηηθε πέξδηθα (Kruskal Wallis asymptotic p=0,008, βε=4). Οη δηαθνξέο απηέο εληνπίζηεθαλ κε post hoc tests κεηαμύ Θξάθεο θαη Β. Αηγαίνπ (p=0,034) θαη Μαθεδνλίαο θαη Β. Αηγαίνπ νξηαθά (p=0,05). Πίλαθαο 4. Αλαινγία ησλ Κπλεγεηηθώλ Σπιιόγσλ (Κ.Σ.) ζηνπο νπνίνπο έγηλαλ απειεπζεξώζεηο θαη εγθαηαζηάζεθε αξηζκόο αηόκσλ ηνπ είδνπο (Κ.Σ. πνπ εγθαηαζηάζεθαλ/κ.σ. πνπ απειεπζέξσζαλ). Table 4. Ratio of hunting clubs where a number of galliforms were established after releases. Θξάθε Μαθεδνλία Ήπεηξνο Θεζζαιία Β. Αηγαίν Σπλ Δίδνο Κνιρ. θαζηαλόο 2/6 1/7 0/0 0/1 0/0 0/0 0/0 3/14 Υβξ. θαζηαλνύ 1/5 0/0 14/28 9/31 3/4 1/2 5/8 33/78 Νεζ. πέξδηθα 2/8 1/6 7/19 2/0 3/4 7/7 1/3 23/47 Πεδηλή πέξδηθα 0/0 0/0 0/0 0/2 0/0 0/0 0/0 0/2 Σύλνιν 5/19 2/13 21/47 11/34 6/8 8/9 6/11 59/141 Σηε Θξάθε έρεη γίλεη εγθαηάζηαζε πιεζπζκνύ λεζηώηηθσλ πεξδίθσλ θαη γελεηηθά κνιπζκέλσλ θνιρηθώλ θαζηαλώλ ζε δύν πεξηνρέο ηνπ Κ.Σ. Κνκνηελήο. Τελ άλνημε νη πιεζπζκνί απηνί αλέξρνληαη ζε 200 κε 300 άηνκα, ε απειεπζέξσζε ζπλερίδεηαη ζε απηνύο θαη θαηά ηελ θπλεγεηηθή πεξίνδν ζεξεύνληαη 50 έσο 100 άηνκα. Σηε Μαθεδνλία έρνπλ εγθαηαζηαζεί ζε ελλέα πεξηνρέο άηνκα πβξηδίσλ θαζηαλώλ. Ο κεγαιύηεξνο πιεζπζκόο βξίζθεηαη ζε πεξηνρή ηνπ Κ.Σ. Δπαλνκήο θαη ηελ άλνημε αλέξρεηαη ζε 150 έσο 200 άηνκα (Φ. Σώθνο 2008, αδεκνζίεπηα δεδνκέλα, ΚΟΜΑΘ). Σηελ πεξηνρή ζπλερηδόηαλ ε απειεπζέξσζε κέρξη ην 2009 θαη θαηά ηελ θπλεγεηηθή πεξίνδν ζεξεύνληαλ 50 έσο 100 άηνκα. Σηηο ππόινηπεο πεξηνρέο νη αλαπαξαγόκελεο νκάδεο θαη ε θάξπσζε αλέξρνληαλ ζε 10 έσο 40 άηνκα. Δπίζεο ζε πεξηνρέο ησλ Κ.Σ. Κάησ Σηαπξνύ θαη πιεζίνλ ηεο πόιεο ηεο Θεζζαινλίθεο ππάξρνπλ πιεζπζκνί πβξηδίσλ

6 πεξδίθσλ όπνπ πξνθιήζεθαλ από ηηο απειεπζεξώζεηο λεζηώηηθσλ πεξδίθσλ ζε πεξηνρέο πνπ δηαβηνύζε ε νξεηλή πέξδηθα (Μάληνο θαη Μπίξηζαο, αδεκνζίεπηα δεδνκέλα). Σηελ Ήπεηξν θαη Θεζζαιία έρνπλ εγθαηαζηαζεί ζε πεξηνρέο νθηώ θπλεγεηηθώλ ζπιιόγσλ άηνκα πβξηδίσλ θαζηαλώλ όπνπ θαηά ηελ άλνημε αλέξρνληαη ζε κεξηθέο δεθάδεο θαη παξάγνπλ πιένλ ιίγεο δεθάδεο άγξηνπο θαζηαλνύο πνπ ζεξεύνληαη. Σηνπο Κ.Σ. ηεο Κπλεγεηηθήο Οκνζπνλδίαο Βνξείνπ Αηγαίνπ απειεπζεξώλνληαη λεζηώηηθεο πέξδηθεο ζε πεξηνρέο πνπ ζπλήζσο ππάξρεη ήδε άγξηνο πιεζπζκόο, ελώ ζηε Σάκν έρνπλ εγθαηαζηαζεί ιίγεο δεθάδεο πβξίδηα θαζηαλώλ. Απειεπζεξώζεηο ζε θπλεγνηόπνπο Τν 2011 νη νκνζπνλδηαθνί ζεξνθύιαθεο ηεο Κπλεγεηηθήο Οκνζπνλδίαο Μαθεδνλίαο & Θξάθεο ξσηήζεθαλ θαηά πόζν ηα ηειεπηαία δύν έηε έγηλαλ απειεπζεξώζεηο ζε θπλεγνηόπνπο. Σύκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ηνπο νη κηζνί ζύιινγνη πξαγκαηνπνίεζαλ απειεπζεξώζεηο ζε θπλεγόηνπν (22/44) γηα άκεζε ζήξεπζε. Απηό ζπλέβε θπξίσο γηα ηα πβξίδηα θαζηαλνύ (18/31). Σύκθσλα κε ηνπο ζεξνθύιαθεο ην 90% ησλ πηελώλ ζαλαηώλεηαη ζε 9,7±1,8 εκέξεο, ελώ νη θπλεγνί πνπ θαξπώζεθαλ ηα πηελά θάζε απειεπζέξσζεο αλέξρνληαλ θαηά κέζν όξν ζε 25±3,2. Οηθνλνκηθή απνηίκεζε Σηελ ελόηεηα απηή παξνπζηάδεηαη κηα αδξνκεξήο θνζηνιόγεζε ηεο πξαθηηθήο ηεο απειεπζέξσζεο νξληζόκνξθσλ ζηελ Διιάδα. Σίγνπξα ρξεηάδνληαη πην πιήξε ζηνηρεία θαη εθαξκνγή πεξηζζόηεξν επηζηεκνληθώλ κεζόδσλ θνζηνιόγεζεο θαηά θνξέα θόζηνπο (πιήξεο, κεξηθή) (Σηάκνπ 2006) γηα ηελ νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο. Παξόια απηά θαη ηα παξαθάησ ζηνηρεία δίλνπλ κηα εηθόλα ηεο θαηάζηαζεο. Σύκθσλα κε ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα, ηα θξαηηθά εθηξνθεία παξήγαγαλ νξληζόκνξθα κε θόζηνο πεξίπνπ (εηήζηνη Απνινγηζκνί Γξαζηεξηνηήησλ ησλ Γαζηθώλ Υπεξεζηώλ). Άξα ην θόζηνο θάζε πηελνύ όηαλ έβγαηλε από ην εθηξνθείν αλεξρόηαλ ζε 6,7. Τν αληίζηνηρν θόζηνο αγνξάο από ηδησηηθά εθηξνθεία θπκαίλεηαη από 8 έσο 17 αλάινγα κε ην είδνο θαη ηελ ειηθία ηνπ (Ιζααθ θαη Καιατηδήο, πξνζσπηθή επηθνηλσλία, ΚΟΜΑΘ). Οη Κ.Σ. ππνρξενύληαλ λα δηαηεξήζνπλ ηα νξληζόκνξθα ζε ππξήλεο πξνζαξκνγήο γηα έλα κήλα πεξίπνπ. Η κεηαθνξά ησλ πηελώλ θαη ε δηαηήξεζή ηνπο ζηνλ ππξήλα πξνζαξκνγήο κέρξη ηελ απειεπζέξσζή ηνπο εθηηκάηαη όηη αλεβάδεη ην θόζηνο ζε ηνπιάρηζηνλ 8 /πηελό. Σηελ Κεληξηθή θαη Βόξεηα επεηξσηηθή Διιάδα βξήθακε όηη 51 Κ.Σ. θάλνπλ απειεπζεξώζεηο. Καηά κέζν όξν απειεπζεξώλνπλ 400 νξληζόκνξθα αλά Κ.Σ. θαη αλά έηνο (επηζηεκνληθνί ζπλεξγάηεο θπλεγεηηθώλ νκνζπνλδηώλ). Σπλεπώο απειεπζεξώλνπλ = πηελά θαη ην ζπλνιηθό θόζηνο εθηηκάηαη ζε = /έηνο. Μέρξη ην 2009 ζηελ επεηξσηηθή Διιάδα νη απειεπζεξώζεηο επηηξέπνληαλ κόλν ζηηο απαγνξεπκέλεο γηα ηε ζήξα πεξηνρέο. Βξήθακε όηη ζε 38 ηέηνηεο πεξηνρέο ηεο Κεληξηθήο θαη Βόξεηαο Διιάδαο εγθαηαζηάζεθαλ κηθξέο νκάδεο θαη θαηά κέζν όξν ζεξεύνληαλ 30 πηελά (απειεπζεξσκέλα θαη άγξηα από γνλείο πνπ είραλ απειεπζεξσζεί παιαηόηεξα), δειαδή ζπλνιηθά εθηηκάηαη όηη ζεξεύνληαη Άξα ην θόζηνο αλά ζεξεπκέλν νξληζόκνξθν κέρξη ην 2009 αλεξρόηαλ ζε 143.

7 Από ην 2009 ηα κηζά πηελά απειεπζεξώλνληαη ζε θπλεγνηόπνπο, δειαδή άηνκα. Αλ ηα πηελά απειεπζεξώλνληαλ εληόο ηεο θπλεγεηηθήο πεξηόδνπ νη θπλεγνί ζα θαξπώλνληαλ ηα κηζά (Burger 1964), δειαδή Δπεηδή όκσο απειεπζεξώλνληαη αξθεηέο εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζήξαο ηνπο, νη απώιεηεο απμάλνληαη, νπόηε εθηηκάηαη πσο νη θπλεγνί θαξπώλνληαη, ζηελ θαιύηεξε πεξίπησζε, ην έλα ηξίην, δειαδή Άξα ε ζπλνιηθή θάξπσζε εθηηκάηαη ζε = νξληζόκνξθα εηεζίσο. Σπλεπώο ην θόζηνο αλά ζεξεπκέλν νξληζόκνξθν κεηά ην 2009 κεηώζεθε ζε 36. Παξόκνην εθηηκάηαη πσο είλαη ην θόζηνο θαη ζηελ λεζησηηθή Διιάδα θαζώο θαη πξηλ ην 2009 επηηξέπνληαλ νη απειεπζεξώζεηο ζε θπλεγνηόπνπο. Σπδήηεζε Η απειεπζέξσζε νξληζόκνξθσλ απνηέιεζε δξάζε ηελ νπνία πινπνίεζε ε πιεηνςεθία ησλ Κ.Σ.. Σε απηό θαίλεηαη λα ζπληεινύζε ε δσξεάλ ρνξήγεζε ησλ πηελώλ από ηα θξαηηθά εθηξνθεία, θαζώο νη απειεπζεξώζεηο κεηώζεθαλ ζνβαξά από ην 2010 πνπ ε ρνξήγεζε πξνο ηνπο Κ.Σ. πεξηνξίζηεθε. Άιισζηε ζύκθσλα κε ηελ άπνςε θπλεγώλ ηεο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο, άιια δηαρεηξηζηηθά κέηξα όπσο ε ζεξνθύιαμε θαη ν έιεγρνο ηεο αξπαθηηθόηεηαο είλαη ζεκαληηθόηεξα γηα ηελ αύμεζε ησλ ζεξακάησλ (Sokos θ.α. 2009). Οη πεξηζζόηεξνη ζεξνθύιαθεο αλαθέξνπλ όηη αθόκα θαη ζηελ πην επηηπρεκέλε απειεπζέξσζε έλα κηθξό κόλν πνζνζηό (1-10%) ησλ απειεπζεξσκέλσλ πηελώλ κπνξεί λα επηβηώζεη γηα πεξηζζόηεξν από ηξεηο κήλεο. Δξεπλεηέο έρνπλ απνδείμεη, εδώ θαη αξθεηέο δεθαεηίεο όηη ε επηβίσζε ησλ ηερλεηά εθηξεθόκελσλ νξληζόκνξθσλ ζην θπζηθό πεξηβάιινλ είλαη πνιύ κηθξόηεξε ζε ζύγθξηζε κε ηελ επηβίσζε ησλ άγξησλ (π.ρ. Leopold θ.α. 1938, Anderson 1964). Τα πεξηζζόηεξα πηελά πεζαίλνπλ ηηο πξώηεο εβδνκάδεο κεηά ηελ απειεπζέξσζε θαη έλα πνζνζηό κηθξόηεξν ηνπ 10% κπνξεί λα επηβηώζεη γηα ιίγνπο κήλεο (βιέπε ζηελ αλαζθόπεζε ησλ Sokos et al. 2008). Οη ζεξνθύιαθεο απαληνύλ όηη ζπλήζσο θαλέλα ή ειάρηζηα από ηα απειεπζεξσκέλα πηελά θαηαθέξλνπλ λα αλαζξέςνπλ λενζζνύο. Δίλαη γλσζηό όηη ηα ηερλεηά εθηξεθόκελα πηελά πνπ επηβίσζαλ θαη εηζήιζαλ ζηελ αλαπαξαγσγηθή πεξίνδν έρνπλ κηθξόηεξε αλαπαξαγσγηθή επηηπρία ζε ζύγθξηζε κε ηα άγξηα (Brittas θ.α. 1992, Leif 1994, Putaala θαη Hissa 1998). Έρεη απνδεηρζεί όηη ε θύξηα αηηία απνηπρίαο ησλ απειεπζεξώζεσλ είλαη ε ζλεζηκόηεηα πνπ πξνθαιείηαη από ηνπο άξπαγεο αλ θαη εθαξκόδεηαη ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο (εθηόο Διιάδαο) ν έιεγρνο ηνπ αξηζκνύ ηνπο. Τν γεγνλόο απηό απνδίδεηαη ζε αδπλακίεο ησλ ηερλεηά εθηξεθόκελσλ νξληζόκνξθσλ ζηε κνξθνινγία, θπζηνινγία θαη ζπκπεξηθνξά ηνπο (Sokos θ.α. 2008). Ωζηόζν νη επαλαιακβαλόκελεο απειεπζεξώζεηο από ηνπο Κ.Σ. θαη ηε Γαζηθή Υπεξεζία νδήγεζαλ ζηελ εγθαηάζηαζε κηθξώλ νκάδσλ αηόκσλ ηνπ είδνπο ζε κεξηθέο πεξηνρέο. Πξόθεηηαη ζπλήζσο γηα ιίγεο δεθάδεο άηνκα ζε πεξηνρέο όπνπ νη απειεπζεξώζεηο ζπλερίδνληαη, ζπλεπώο δελ κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί όηη πξόθεηηαη γηα βηώζηκνπο πιεζπζκνύο, δηόηη αλ ζηακαηήζνπλ νη απειεπζεξώζεηο ππάξρεη ην ελδερόκελν λα αθαληζηνύλ θαη ηα ιίγα άηνκα πνπ παξαηεξνύληαη. Απηό παξαηεξήζεθε ζηε Μαθεδνλία όπνπ νη ίδηνη ζεξνθύιαθεο ελώ αλάθεξαλ όηη ην 2002 είραλ εγθαηαζηαζεί πβξίδηα θαζηαλώλ ζηελ πεξηνρή ηνπο απηό δελ ίζρπε ην 2011.

8 Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ε απειεπζέξσζε ζπλήζσο δε ζπλδπάδεηαη κε άιια δηαρεηξηζηηθά κέηξα όπσο ε κείσζε ηεο αξπαθηηθόηεηαο, ε βειηίσζε ηνπ ελδηαηηήκαηνο θαη ε ξύζκηζε ηεο ζήξαο, κε απνηέιεζκα ην εγρείξεκα λα βαίλεη ζε απνηπρία. Φαξαθηεξηζηηθό είλαη όηη ζηα λεζηά ηνπ Β. Αηγαίνπ νη ζεξνθύιαθεο απαληνύλ όηη εγθαζίζηαληαη ζπρλόηεξα άηνκα ηζνύθαξ ζε αληίζεζε κε ηνπο ζεξνθύιαθεο ηεο επεηξσηηθήο Διιάδαο. Απηό κπνξεί λα νθείιεηαη ζην όηη ζηα λεζηά ε αθζνλία ησλ αξπάγσλ κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξε ζε ζρέζε κε ηελ επεηξσηηθή Διιάδα. Σηα πιαίζηα ηεο απειεπζέξσζεο ζε θπλεγνηόπνπο νη ζεξνθύιαθεο αλαθέξνπλ όηη ην 90% ησλ νξληζόκνξθσλ ζαλαηώλνληαη ζε δηάζηεκα ιίγσλ εκεξώλ κεηά ηελ απειεπζέξσζε θαη όηη κόλν ιίγεο δεθάδεο θπλεγνί θαξπώλνληαη ηα πηελά. Παξόκνηα, ν Burger (1964) βξήθε πσο από ηνπο ηερλεηά εθηξεθόκελνπο θαζηαλνύο πνπ απειεπζεξώζεθαλ, νη θπλεγνί θαξπώζεθαλ ην 50% ησλ πηελώλ, εθ ησλ νπνίσλ ην 80% θαξπώζεθε κέζα ζηελ πξώηε εβδνκάδα κεηά ηελ απειεπζέξσζε θαη ην 92% κέζα ζε ηξεηο εβδνκάδεο. Σύκθσλα κε ηνλ ίδην, ην ππόινηπν 50% ησλ πηελώλ ζαλαηώζεθε θπξίσο από ηνπο άξπαγεο. Παξόκνηα είλαη ηα απνηειέζκαηα θαη άιισλ εξεπλώλ (Thompson θ.α. 1992, Diefenbach θ.α. 2000). Η κηθξή επηβίσζε όπσο θαη άιια κεηνλεθηήκαηα ηεο άκεζεο θάξπσζεο εθηξεθόκελσλ νξληζόκνξθσλ αλαθέξνληαη ζηε βηβιηνγξαθία (Σώθνο θαη Μπίξηζαο 2000). Ο Buechner (1950) ππνζηεξίδεη όηη ην θόζηνο γηα θάζε απειεπζεξσκέλν νξληζόκνξθν πνπ κπαίλεη ζηελ ηζάληα ηνπ θπλεγνύ είλαη πςειό ιόγσ ηεο κηθξήο επηβίσζεο κεηά ηελ απειεπζέξσζε. Σηελ Διιάδα, ζύκθσλα κε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία, ην ειάρηζην θόζηνο ησλ νξληζόκνξθσλ ηε ζηηγκή ηεο απειεπζέξσζεο εθηηκάηαη ζε 8 /πηελό πεξίπνπ, ελώ απηά πνπ ηειηθά κπαίλνπλ ζηε ηζάληα ηνπ θπλεγνύ ζηνίρηδαλ 143 /πηελό ζηε βόξεηα θαη θεληξηθή επεηξσηηθή Διιάδα κέρξη ην Σηε λεζησηηθή Διιάδα από αλέθαζελ θαη κεηά ην 2009 ζηελ επεηξσηηθή, ην πνζό απηό κεηώλεηαη ζε 36 /πηελό. Ωζηόζν πεξηζζόηεξα δεδνκέλα απαηηνύληαη γηα κηα αθξηβέζηεξε εθηίκεζε ηνπ πνζνύ. Σηελ Πελζηιβαλία νη Diefenbach θ.α. (2000) βξήθαλ όηη ην θόζηνο απηό γηα ην θαζηαλό αλέξρεηαη ζε 22,63 έσο 90,74 δνιάξηα/πηελό. Τν αληίζηνηρν θόζηνο ζηε Βξεηαλία είλαη ιίξεο/πηελό, ελώ ε αμία ηνπ θαζηαλνύ ηε ζηηγκή ηεο απειεπζέξσζεο είλαη δπόκηζη ιίξεο (Robinson 2000). Η απειεπζέξσζε ηερλεηά εθηξεθόκελσλ νξληζόκνξθσλ κέζα ζε απαγνξεπκέλεο γηα ηε ζήξα πεξηνρέο πξέπεη λα πεξηνξηζηεί, δηόηη ηα πηελά απηά δελ είλαη θαηάιιεια γηα ηελ εγθαηάζηαζε λένπ ή ηελ ελδπλάκσζε απεηινύκελνπ πιεζπζκνύ. Σε απηή ηελ πεξίπησζε πξνηείλεηαη ε ζύιιεςε θαη κεηαθνξά άγξησλ αηόκσλ θαη ελαιιαθηηθά ε ρξεζηκνπνίεζε εθηξεθόκελσλ πηελώλ θπζηθήο ή εκηθπζηθήο εθηξνθήο (Sokos θ.α. 2008). Δπηπξόζζεηα ε απειεπζέξσζε πξέπεη ππνρξεσηηθά λα ζπλδπάδεηαη κε ηερληθέο κείσζεο ηεο αξπαθηηθόηεηαο (π.ρ. Σώθνο θ.α. 2009). Η απειεπζέξσζε γηα άκεζε θάξπσζε ζε θπλεγόηνπν έρεη ζνβαξά κεηνλεθηήκαηα (Σώθνο θαη Μπίξηζαο 2000, Sokos et al. 2008), σζηόζν αλ απνθαζηζηεί λα εθαξκνζηεί ζα πξέπεη λα αξζεί ν θαλνληζκόο πνπ ηνπνζεηεί ρξνληθά ηελ απειεπζέξσζε ζε ηνπιάρηζηνλ 30 εκέξεο πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζήξαο ηνπ είδνπο. Αληίζεηα πξνηείλεηαη λα γίλεηαη κέρξη δύν εκέξεο πξηλ ή θαιύηεξα εληόο ηεο θπλεγεηηθήο πεξηόδνπ, απηό αλακέλεηαη λα κεηώζεη ην θόζηνο αλά πηελό πνπ κπαίλεη ζηε ηζάληα ηνπ θπλεγνύ από 36 ζε 26.

9 Έλα άιιν πξόβιεκα πνπ θαηαγξάθεθε ζε απηή ηελ έξεπλα είλαη όηη ηα νξληζόκνξθα θαξπώλνληαη από έλα κηθξό πνζνζηό θπλεγώλ, πεξίπνπ ην 2,5 έσο 5% γηα Κ.Σ. από 1000 έσο 500 κέιε αληίζηνηρα. Σπλεπώο, ν θπλεγόο πνπ ζα βξεζεί ζηελ πεξηνρή ηεο απειεπζέξσζεο, ζε ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα κεηά ηελ απειεπζέξσζε, ζα θαξπσζεί θαη ηα αθξηβνπιεξσκέλα πηελά. Δπνκέλσο, αθνύ δελ επσκίδεηαη απηόο ν θπλεγόο άκεζα ην θόζηνο, θάηη ην νπνίν ζα ήηαλ δηθαηόηεξν, ζπλίζηαηαη: 1) λα γίλεηαη όζν ην δπλαηόλ κεγαιύηεξε δηαζπνξά ησλ πηελώλ θαηά ηελ απειεπζέξσζε ζηνλ θπλεγόηνπν, 2) λα ελεκεξώλνληαη κε ηνλ ίδην ηξόπν όινη νη θπλεγνί ηνπ Κ.Σ. θαη 3) λα ππάξρεη επίβιεςε ηεο πεξηνρήο από ζεξνθύιαθεο ώζηε λα ηεξείηαη ην όξην θάξπσζεο. Αλαγλώξηζε βνήζεηαο Δπραξηζηίεο εθθξάδνληαη ζηνπο ζεξνθύιαθεο θαη ηνπο επηζηεκνληθνύο ζπλεξγάηεο ησλ θπλεγεηηθώλ νξγαλώζεσλ ηεο Μαθεδνλίαο, Θξάθεο, Βνξείνπ Αηγαίνπ, Ηπείξνπ θαη Θεζζαιίαο. Galliforms releases in North, Central and Island Hellas C. K. Sokos 1, P.K. Birtsas 1,2, A. K. Papaspyropoulos 1, S. P. Kelesidou 1 and C. Billinis 3 1 Research Division, Hunting Federation of Macedonia and Thrace, Ethnikis Antistasis , , Thessaloniki, Hellas, 2 Wildlife Laboratory, Department of Forestry and Management of Natural Environment, Technological Education Institute of Larissa, End of Mavromichali Str., 43100, Karditsa 3 Laboratory of Microbiology and Parasitology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Thessaly, Trikalon 224, Karditsa, Greece Abstract Hunting organizations in cooperation with the Forest Service release artificially reared pheasants and partridges. To evaluate the effectiveness of this practice a questionnaire was applied to hunting wardens of four hunting federations in 2002 and of one in The release of pheasant hybrids and chukars was performed by the majority of local hunting clubs. Most hunting wardens state that even for the most successful release a small percentage (1-10%) of released birds can survive for more than three months and usually none of the released birds or few raise chicks. However, repeated releases led to the establishment of small groups of birds in several areas. In case of put and take the hunting wardens say that 90% of galliforms are killed within a few days after release and that only a few dozen hunters harvested the released birds. Until 2009, in northern and central mainland Greece, the cost per bird entering to the hunter's bag is estimated to 143. This amount is reduced to 36 in islands and after 2009 in mainland. Key-words: survival, reproduction, genetics, rearing, «put and take», hunting, population establishment, economic evaluation

10 Βηβιηνγξαθία Anderson, W.L Survival and reproduction of pheasants released in southern Illinois. J. Wildl. Manage. 28(2): Barbanera, F., Guerrini, M., Hadjigerou, P., Panaides, P., Sokos, C., Wilkinson, P., Khan, A., Khan, Β., Cappelli, F., Dini, F Genetic insight into Mediterranean chukar (Alectoris chukar, Galliformes) populations inferred from mitochondrial DNA and RAPD markers. Genetica 131: Barilani, M., Bernard-Laurent, A., Mucci, N., Tabarroni, C., Kark, S., Garrido, J.A.P, Randi, E., Hybridisation with introduced chukars (Alectoris chukar) threatens the gene, pool integrity of native rock (A. graeca) and redlegged (A. rufa) partridge populations. Biol. Conserv. 137: Brittas, R., Marcstrom, V., Kenward R.E., Karlbom M., Survival and breeding success of reared and wild ring-necked pheasants. J. Wildl. Manage. 56(2): Buechner, H.K An evaluation of restocking with pen-reared bobwhite. J. Wildl. Manage. 14 (4): Burger, G.V., Survival of ring-necked pheasants released on a Wisconsin shooting preserve. J. Wildl. Manage. 28: Diefenbach, D.R., Rienger C.F., Hardisky T.S Harvest and reporting rates of game-farm ring-necked pheasants. Wildl. Soc. Bull. 28(4): Hair, J.F., Black., W.C., Babin, B.J., Anderson, R.E., Tattum, R.C Multivariate Data Analysis. Sixth edition. Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River, N.J. Leif, A.P., Survival and reproduction of wild and pen-reared ring-necked pheasant hens. J. Wildl. Manage. 58: Leopold, A., Lee, O.S., Anderson, H.G Wisconsin pheasant movement study, J. Wildl. Manage. 2: Masseti, M Representations of birds in Minoan art. Int. J. Osteoarchaeol. 7: Pringale, G Η Θήξα εηο ηελ Διιάδα. Αλάιπζηο ησλ πξνβιεκάησλ θαη ζπζηάζεηο. UNSF/FAO GRE-20/ ζει. Putaala, A., Hissa R., Breeding dispersal and demography of wild and handreared grey partridges (Perdix perdix) in Finland. Wildl. Biol. 4: Sokos, C., Birtsas, P., Tsachalidis, Δ., The aims of galliforms release and choice of techniques. Wildl. Biol. 14(4): Sokos, C., Hasanagas, N., Papaspyropoulos, K., Birtsas, P Hunting management and hunting related values. Proceedings of 2 nd Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE 2009). Thompson, J.D., Burger G.V., Semel B., Ganshirt C., Evaluation of the productivity of two strains of gray partridge. Poultry Sci. 71: Μπίξηζαο, Π.Κ Η δηαρείξηζε ηεο ζήξαο ζηελ Διιάδα παξειζόλ, παξόλ θαη κέιινλ. Πξαθηηθά επηζηεκνληθήο δηεκεξίδαο κε ηίηιν «Τν κέιινλ ηνπ δάζνπο θαη ην δάζνο ηνπ κέιινληνο» πνπ δηνξγάλσζε ε Παλειιήληα Έλσζε Γαζνιόγσλ Γεκνζίσλ Υπαιιήισλ θαη ην Γεσηερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδαο. Αζήλα Μαξηίνπ, 2006.

11 Σηάκνπ, Ν., Οηθνλνκηθή ησλ Γαζηθώλ Δθκεηαιιεύζεσλ. Γαζηθή Οηθνλνκηθή Ι. Υπεξεζία Γεκνζηεπκάησλ ΑΠΘ, Θεζζαινλίθε. Σώθνο, Φ., Μπίξηζαο, Π., Η αιινηξίσζε ηεο ζήξαο: ε πεξίπησζε ηνπ put & take ζηηο Δ.Κ.Π.. Δπηζηεκνληθή Δπεηεξίδα ηεο Σρνιήο Γαζνινγίαο θαη Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο Α.Π.Θ. πξνο ηηκή ηνπ θαζεγεηή Γ. Μνπιαιή. Τόκνο ΜΓ43: Σώθνο, Φ., Μπίξηζαο, Π., Καζηόξεο, Α Μείσζε ηεο αξπαθηηθόηεηαο ηεο αιεπνύο (Vulpes vulpes). Μέξνο Α: άκεζεο ηερληθέο. 6ν Παλειιήλην Ληβαδνπνληθό Σπλέδξην. Διιεληθή Ληβαδνπνληθή Δηαηξεία. Λεσλίδην Αξθαδίαο 2 4/10/2008. Γεκ. Νν 14, ζει /2008_fox-direct-techniques.pdf

Απελευθερώσεις ορνιθόμορφων στη Βόρεια, Κεντρική και Νησιωτική Ελλάδα

Απελευθερώσεις ορνιθόμορφων στη Βόρεια, Κεντρική και Νησιωτική Ελλάδα Απελευθερώσεις ορνιθόμορφων στη Βόρεια, Κεντρική και Νησιωτική Ελλάδα Χ. K. Σώκος 1,3, Π. K. Μπίρτσας 1,2, K. Γ. Παπασπυρόπουλος 1, Σ. Π. Κελεσίδου 1 και Χ. Μπιλλίνης 3 1 Διεύθυνση Έρευνας & Τεκμηρίωσης,

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n . ΜΑΚΡΑ ΣΟΑ 7 & ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ (ΠΕΙΡΑΙΑ),. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 06 Α (ΠΕΙΡΑΙΑ), 3. ΠΤΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ). ΣΗΛ 040970,,, www.vtal.gr Επιλεγμένες Ασκήσεις. α) Έζησ η.δ. Ep. Να δεηρζεί όηη ε T,..., ~, 0

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σεσνικέρ Δκηποθήρ για Παπαγυγή Οπνιθόμοπθυν Θηπαμαηικών Διδών. Rearing techniques to produce galliform species

Σεσνικέρ Δκηποθήρ για Παπαγυγή Οπνιθόμοπθυν Θηπαμαηικών Διδών. Rearing techniques to produce galliform species Σεσνικέρ Δκηποθήρ για Παπαγυγή Οπνιθόμοπθυν Θηπαμαηικών Διδών Πεξηθιήο Κ. Μπίξηζαο¹ & Χξήζηνο Κ. Σώθνο² ¹Αλώηαην Τερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Λάξηζαο, Παξάξηεκα Καξδίηζαο, Τκήκα Γαζνπνλίαο θαη Γηαρείξηζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Βασικά Εργαλεία και Μέθοδοι για τον Έλεγχο της Ποιότητας [ΔΙΠ 50] ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Προσοχή: Οι απαντήσεις των ασκήσεων πρέπει να φθάσουν στον

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1.

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1. ΘΕΜΑ. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f : IR IR ηζρύεη + f() f(- ) = γηα θάζε IR. Να δείμεηε όηη f() =, ΙR. Να βξείηε ηελ εθαπηόκελε (ε) ηεο C f πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν (-,-) 3. Να βξείηε ην εκβαδόλ Δ(α) ηνπ ρωξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο

Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο 1 Ολιγοπώλιο Έλα κνλνπώιην είλαη κηα αγνξά πνπ απνηειείηαη από κηα θαη κόλν επηρείξεζε. Έλα δπνπώιην είλαη κηα αγνξά πνπ απνηειείηαη από δπν επηρεηξήζεηο. Έλα νιηγνπώιην είλαη κηα

Διαβάστε περισσότερα

Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο

Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο Αλεξάνδπειο Τεσνολογικό Εκπαιδεςηικό Ίδπςμα Θεζζαλονίκηρ, Τ.Θ. 141 Τ.Κ.574 00 Σίνδορ, Θεζζαλονίκη Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Χημική

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ.

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ. Άσκηση cash flow tunnel Δίζηε επικεθαλήρ ηηρ ομάδαρ διασείπιζηρ κινδύνος πος αζσολείηαι με ηη λειηοςπγική ανάλςζη κινδύνυν μεγάληρ εηαιπείαρ διασείπιζηρ αςηοκινηηοδπόμυν. Έσεηε να παπαδώζεηε μελέηη πος

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα