Απειεπζεξώζεηο νξληζόκνξθωλ ζηε Βόξεηα, Κεληξηθή θαη Νεζηωηηθή Ειιάδα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Απειεπζεξώζεηο νξληζόκνξθωλ ζηε Βόξεηα, Κεληξηθή θαη Νεζηωηηθή Ειιάδα"

Transcript

1 Σώθνο Φ., Μπίξηζαο Π., Παπαζππξόπνπινο K., Κειεζίδνπ Σ., Μπηιιίλεο Φ Απειεπζεξώζεηο νξληζόκνξθσλ ζηε Βόξεηα, Κεληξηθή θαη Νεζησηηθή Διιάδα. 15 ν Παλειιήλην Γαζνινγηθό Σπλέδξην, Διιεληθή Γαζνινγηθή Δηαηξεία, Καξδίηζα Οθησβξίνπ CONFERENCE/Presentations/Swkos.pdf Απειεπζεξώζεηο νξληζόκνξθωλ ζηε Βόξεηα, Κεληξηθή θαη Νεζηωηηθή Ειιάδα Φ. K. Σώθνο 1,3, Π. K. Μπίξηζαο 1,2, K. Γ. Παπαζππξόπνπινο 1, Σ. Π. Κειεζίδνπ 1 θαη Φ. Μπηιιίλεο 3 1 Γηεύζπλζε Έξεπλαο & Τεθκεξίσζεο, Κπλεγεηηθή Οκνζπνλδία Μαθεδνλίαο & Θξάθεο, Δζληθήο Αληίζηαζεο 173, Θεζζαινλίθε, 2 Τκήκα Γαζνπνλίαο θαη Γηαρείξηζεο Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο, Δξγαζηήξην Άγξηαο Παλίδαο, Τερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Λάξηζαο, Τέξκα Μαπξνκηράιε, ΤΚ , Καξδίηζα 3 Δξγαζηήξην Μηθξνβηνινγίαο θαη Παξαζηηνινγίαο, Τκήκα Κηεληαηξηθήο, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, ΤΚ , Καξδίηζα Πεξίιεψε Οη θπλεγεηηθέο νξγαλώζεηο ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γαζηθή Υπεξεζία απειεπζεξώλνπλ ηερλεηά εθηξεθόκελνπο θαζηαλνύο θαη πέξδηθεο. Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπ κέηξνπ απηνύ ζρεδηάζηεθε θαη δηαλεκήζεθε εξσηεκαηνιόγην ζε ζεξνθύιαθεο ηεζζάξσλ Κπλεγεηηθώλ Οκνζπνλδηώλ ην 2002 θαη κίαο Κπλεγεηηθήο Οκνζπνλδίαο ην Η απειεπζέξσζε πβξηδίσλ θαζηαλώλ θαη πεξδίθσλ ηζνύθαξ απνηέιεζε δξάζε γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ θπλεγεηηθώλ ζπιιόγσλ. Οη πεξηζζόηεξνη ζεξνθύιαθεο αλαθέξνπλ όηη αθόκα θαη ζηελ πην επηηπρεκέλε απειεπζέξσζε έλα κηθξό κόλν πνζνζηό (1-10%) ησλ απειεπζεξσκέλσλ πηελώλ κπνξεί λα επηβηώζεη γηα πεξηζζόηεξν από ηξεηο κήλεο θαη όηη ζπλήζσο θαλέλα από ηα απειεπζεξσκέλα πηελά ή ειάρηζηα θαηαθέξλνπλ λα αλαζξέςνπλ λενζζνύο. Οη επαλαιακβαλόκελεο απειεπζεξώζεηο νδήγεζαλ ζηελ εγθαηάζηαζε, κηθξώλ ζπλήζσο, νκάδσλ νξληζόκνξθσλ ζε κεξηθέο πεξηνρέο. Γηα ηελ άκεζε θάξπσζε ζε θπλεγόηνπνπο, νη ζεξνθύιαθεο απάληεζαλ όηη ην 90% ησλ νξληζόκνξθσλ ζαλαηώζεθαλ ζε δηάζηεκα ιίγσλ εκεξώλ κεηά ηελ απειεπζέξσζε θαη όηη κόλν ιίγεο δεθάδεο θπλεγνί θαξπώζεθαλ ηα απειεπζεξσκέλα πηελά. Έσο ην 2009 ηα νξληζόκνξθα πνπ πξνέξρνληαλ από απειεπζεξώζεηο θαη ζεξεύηεθαλ από θπλεγνύο ζηνίρηδαλ 143 /ζεξεπκέλν πηελό ζηε βόξεηα θαη θεληξηθή επεηξσηηθή Διιάδα. Σηε λεζησηηθή Διιάδα αλέθαζελ θαη κεηά ην 2009 ζηελ επεηξσηηθή, ην πνζό απηό εθηηκάηαη όηη κεηώλεηαη ζε 36 /πηελό θαζώο επηηξάπεθαλ νη απειεπζεξώζεηο εθηόο απαγνξεπκέλσλ ζηε ζήξα πεξηνρώλ. Λέμεηο θιεηδηά: επηβίσζε, αλαπαξαγσγή, εθηξνθή, «put and take», ζήξα, εγθαηάζηαζε πιεζπζκνύ, νηθνλνκηθή απνηίκεζε Εηζαγωγή Τηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ε ζεξεπηηθή δήηεζε ζηελ Διιάδα απμήζεθε, ελώ δηάθνξεο αηηίεο πεξηόξηζαλ ηε δηαζεζηκόηεηα θαη ηελ πνηόηεηα ηεο ζήξαο σο «πξντόλ» (Μπίξηζαο 2006). Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο απηνύ νη θπλεγνί, κεηαμύ άιισλ, ρξεκαηνδνηνύλ κέζσ ησλ ηειώλ έθδνζεο ηεο άδεηαο ζήξαο ηνπο πόξνπο ηνπ Δηδηθνύ

2 Φνξέα Γαζώλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ζήξαο. Τν Διιεληθό Γεκόζην δελ αληαπνθξίλεηαη επαξθώο ζηε λνκνζεηηθή απηή επηηαγή, ελώ ην θύξην θαη άκεζν έξγν ην νπνίν πξαγκαηνπνηεί γηα ηνπο θπλεγνύο είλαη ε εθηξνθή νξληζόκνξθσλ (Μπίξηζαο 2006). Η απειεπζέξσζε νξληζόκνξθσλ ππνζηεξίδεηαη όηη εμππεξεηεί ζθνπνύο, όπσο: 1) ε δηαηήξεζε ή ε αύμεζε βηώζηκνπ (viable) πιεζπζκνύ, 2) ε εγθαηάζηαζε λένπ ή ε ελδπλάκσζε απεηινύκελνπ (endangered) πιεζπζκνύ, 3) ε άκεζε θάξπσζε, ζπλήζσο κεξηθέο εκέξεο ή εβδνκάδεο κεηά ηελ απειεπζέξσζε, πξαθηηθή πνπ είλαη γλσζηή σο «put and take», θαη 4) ε εθπαίδεπζε ησλ θπλεγεηηθώλ ζθύισλ (Sokos θ.α. 2008). Τα απειεπζεξσκέλα πηελά κπνξεί λα πξνέξρνληαη είηε από ηε ζύιιεςε θαη κεηαθνξά άγξησλ αηόκσλ είηε από εθηξνθή. Σηελ εθηξνθή ησλ νξληζόκνξθσλ εθαξκόδνληαη δηάθνξεο ηερληθέο γηα ηελ επώαζε ησλ αβγώλ, ηελ αλαηξνθή ησλ λενζζώλ θαη ηελ απειεπζέξσζε ζηε θύζε (Sokos θ.α. 2008). Δλδείμεηο επηηπρνύο εγθαηάζηαζεο πιεζπζκώλ νξληζόκνξθσλ κεηά ηελ απειεπζέξσζή ηνπο από ηνλ άλζξσπν ζηνλ ειιεληθό ρώξν ππάξρνπλ από ηνπο πξντζηνξηθνύο ρξόλνπο (Masseti 1997). Σηε λεόηεξε Διιάδα κηα από ηηο πξώηεο απειεπζεξώζεηο νξληζόκνξθσλ πξαγκαηνπνηήζεθε ηε δεθαεηία ηνπ 1930 από ηελ Δηαηξεία Πξνζηαζίαο θαη Αλαπαξαγσγήο Θεξακάησλ ησλ θπλεγώλ ηεο Θεζζαινλίθεο. Δηζήρζεζαλ ηόηε από ηελ Οπγγαξία 600 πβξίδηα θαζηαλνύ θαη απειεπζεξώζεθαλ ζηνλ Ταμηάξρε Φαιθηδηθήο κε ζθνπό ηελ εγθαηάζηαζε πιεζπζκνύ, θάηη πνπ δελ επηηεύρζεθε (Σπξξήο 2003 πξνζσπηθή επηθνηλσλία). Πεξηζζόηεξεο πξνζπάζεηεο απειεπζέξσζεο άξρηζαλ λα πξαγκαηνπνηνύληαη ζηελ Διιάδα από ην 1956 κε ηελ ίδξπζε ησλ θξαηηθώλ εθηξνθείσλ (Pringale 1972). Σήκεξα ιεηηνπξγνύλ δέθα θξαηηθά εθηξνθεία ηερλεηήο εθηξνθήο (ρξεζηκνπνηνύληαη επσαζηηθέο κεραλέο θαη ζεξκνκεηέξεο). Τν 2003 παξήγαγαλ εηεζίσο λεζηώηηθεο πέξδηθεο (Alectoris chukar cypriotes θαη A. chukar kleini), θαζηαλνύο (θπξίσο πβξίδηα κεηαμύ ππνεηδώλ ηνπ Phasianus colchicus) θαη ηαπσληθά νξηύθηα (Coturnix coturnix japonica) (Αλέζηεο 2003, πξνζσπηθή επηθνηλσλία, Υπνπξγείν Γεσξγίαο). Σύκθσλα κε ηνλ εηήζην Απνινγηζκό Γξαζηεξηνηήησλ ησλ Γαζηθώλ Υπεξεζηώλ ηνπ 2008 ην θόζηνο παξαγσγήο ησλ νξληζόκνξθσλ από ηα θξαηηθά εθηξνθεία μεπεξλά ην Από ην 2010 ε παξαγσγή κεηώζεθε ζνβαξά αιιά δελ ππάξρνπλ ζρεηηθά ζηνηρεία (Τξατθόξνο 2011, πξνζσπηθή επηθνηλσλία, ΥΠΔΚΑ). Σήκεξα θάπνηεο θπλεγεηηθέο νξγαλώζεηο δηαηεξνύλ εθηξνθεία, ελώ άιιεο πξνκεζεύνληαη πηελά από ηδησηηθά εθηξνθεία όπνπ επίζεο εθαξκόδεηαη ηερλεηή εθηξνθή. Μέρξη ην 2009 ηα νξληζόκνξθα έπξεπε λα απειεπζεξσζνύλ εληόο απαγνξεπκέλσλ γηα ηε ζήξα πεξηνρώλ. Δμαίξεζε απνηεινύζαλ ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ, όπνπ από 1/1 έσο 31/8 επηηξεπόηαλ λα απειεπζεξσζεί έλα πνζνζηό έσο 50% ησλ λεζηώηηθσλ πεξδίθσλ ζε θπλεγνηόπνπο. Από ην 2009 νη απειεπζεξώζεηο κπνξνύλ λα ιάβνπλ ρώξα θαη ζε θπλεγνηόπνπο γηα άκεζε θάξπσζε, ζε ρξόλν όκσο όζν ην δπλαηόλ απνκαθξπζκέλν από ηελ έλαξμε ζήξαο θάζε είδνπο, ζε θάζε πεξίπησζε ηνπιάρηζηνλ 30 εκέξεο πξηλ (Υπνπξγηθή Απόθαζε 98161/4136/ /Υ.Α.Α.Τ.). Δπηπξόζζεηα ε Υπνπξγηθή Απόθαζε πξνζπαζεί λα πεξηνξίζεη ηε ζνβαξή γελεηηθή κόιπλζε πνπ πξνθιήζεθε από ηηο αλεμέιεγθηεο εθηξνθέο θαη απειεπζεξώζεηο νξληζόκνξθσλ (π.ρ. Barbanera θ.α. 2007, Barilani θ.α. 2007). Σπλεπώο ηα ηειεπηαία έηε δελ επηηξέπεηαη λα

3 απειεπζεξσζνύλ πβξίδηα θαζηαλνύ ζηε Θξάθε θαη λεζηώηηθεο πέξδηθεο ζηελ επεηξσηηθή Διιάδα (εθηόο ηεο Θξάθεο). Σηελ εξγαζία απηή εμεηάδεηαη ε απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ απειεπζεξώζεσλ νξληζόκνξθσλ κέζσ εξσηεκαηνινγίσλ ζε ζεξνθύιαθεο θαηά ηα έηε 2002 θαη Δπίζεο γίλεηαη κηα πξώηε πξνζπάζεηα νηθνλνκηθήο απνηίκεζεο ηνπ εγρεηξήκαηνο. Υιηθά θαη κέζνδνη Οη ζεξνθύιαθεο ησλ θπλεγεηηθώλ νξγαλώζεσλ ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηηο απειεπζεξώζεηο θαη ζηελ παξαθνινύζεζε ησλ απειεπζεξσκέλσλ αηόκσλ. Σπλεπώο, θαηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο εθπαηδεπηηθώλ ζεκηλαξίσλ νκνζπνλδηαθώλ ζεξνθπιάθσλ δηαλεκήζεθε εξσηεκαηνιόγην γηα ηηο απειεπζεξώζεηο νξληζόκνξθσλ. Η απνγξαθή έγηλε αλά θπλεγεηηθό ζύιινγν (Κ.Σ.) ηνλ νπνίν εθπξνζσπνύζε έλαο ηνπιάρηζηνλ ζεξνθύιαθαο. Σηηο πεξηπηώζεηο πνπ ηνλ Κ.Σ. εθπξνζσπνύζαλ δύν ή πεξηζζόηεξνη ζεξνθύιαθεο ιήθζεθε ε δηάκεζνο ησλ απόςεώλ ηνπο. Δπίζεο ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο πξαγκαηνπνηήζεθε δηαζηαύξσζε ησλ πιεξνθνξηώλ από ηνπο επηζηεκνληθνύο ζπλεξγάηεο ηεο θάζε θπλεγεηηθήο νκνζπνλδίαο. Γεκηνπξγήζεθαλ δίηηκεο κεηαβιεηέο, θαζώο θαη νλνκαζηηθέο κεηαβιεηέο κε πεξηζζόηεξεο ησλ δύν θαηεγνξίεο, αλάινγα κε ηηο πηζαλέο απαληήζεηο πνπ πξνζθέξνληαλ ζηνπο εξσηώκελνπο. Φξεζηκνπνηήζεθε ην κε παξακεηξηθό ηεζη McNemar, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ζε νλνκαζηηθέο θαη δίηηκεο κεηαβιεηέο όηαλ ηα δείγκαηα είλαη εμαξηώκελα (Hair θ.α. 2006). Με ην ηεζη απηό έγηλαλ ζπγθξίζεηο ζηηο πεξηνρέο Μαθεδνλία θαη Θξάθε, γηα ην αλ κέζα ζηελ πεξηνρή ππήξμε ζηαηηζηηθή δηαθνξνπνίεζε κεηαμύ ησλ εηώλ 2002 θαη Δπίζεο, επεηδή νη νλνκαζηηθέο κεηαβιεηέο δελ πιεξνύζαλ όιεο ηελ ππόζεζε ηεο θαλνληθήο θαηαλνκήο (έιεγρνο κε ην κε παξακεηξηθό ηεζη Kolmogorov Smirnof), ρξεζηκνπνηήζεθε ην γηα πεξηζζόηεξα από δύν αλεμάξηεηα δείγκαηα κε παξακεηξηθό ηεζη ηεο Kruskal-Wallis κνλνκεηαβιεηήο αλάιπζεο δηαθύκαλζεο (One-Way ANOVA) (H test), θαζώο θαη ην γηα δύν αλεμάξηεηα δείγκαηα Mann-Whitney U test (Hair θ.α. 2006). Καηαξρήλ ζπγθξίζεθαλ νη απαληήζεηο ησλ εξσηώκελσλ (Ναη ή ρη) γηα ην αλ γίλεηαη απειεπζέξσζε ζηελ πεξηνρή ηνπο ησλ ηξηώλ εηδώλ: θνιρηθόο θαζηαλόο, πβξίδηα θαζηαλνύ θαη πέξδηθα ηζνύθαξ (Θξάθε, Μαθεδνλία, Θεζζαιία, Ήπεηξνο, Αηγαίν). Σηε ζπλέρεηα ζπγθξίζεθε ην αλ νη πξνζσπηθέο εθηηκήζεηο-παξαηεξήζεηο ηνπ ζεξνθύιαθα ηαηξηάδνπλ κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έρεη ν ζεξνθύιαθαο από θπλεγνύο όζνλ αθνξά ηελ επηηπρία ησλ απειεπζεξώζεσλ, ελώ ζπγθξίζεθαλ θαη νη απαληήζεηο ηνπο γηα ην αλ έρνπλ εγθαηαζηαζεί πιεζπζκνί νξληζόκνξθσλ κεηά ηελ απειεπζέξσζε. Η ζύγθξηζε έγηλε ηόζν ζπλνιηθά γηα όιεο ηηο πεξηνρέο, όζν θαη αλά πεξηνρή. Οη ζπγθξίζεηο έγηλαλ κε ην ζηαηηζηηθό παθέην SPSS 19.0 ζε επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο α= 5%. Απνηειέζκαηα Εθαξκνγή ηωλ απειεπζεξώζεωλ Η απνγξαθή έγηλε ζε 81 Κ.Σ. ην 2002 θαη ζε 55 ην Οη Κ.Σ. ηεο επεηξσηηθήο Διιάδαο απειεπζεξώλνπλ θπξίσο πβξίδηα θαζηαλνύ, ελώ ηεο λεζησηηθήο Διιάδαο θπξίσο λεζηώηηθεο πέξδηθεο. Σηε Θξάθε θαη Μαθεδνλία δελ ππήξμαλ δηαθνξνπνηήζεηο

4 κεηαμύ 2002 θαη 2011 γηα ηα είδε ηα νπνία ζπλέρηζαλ λα απειεπζεξώλνληαη (exact p>1). Τν έηνο 2002 απειεπζεξώζεθαλ λεζηώηηθεο πέξδηθεο ζε όιεο ηηο πεξηνρέο. Η αλάιπζε δηαθύκαλζεο έδεημε όηη ππήξραλ δηαθνξέο από πεξηνρή ζε πεξηνρή (Kruskal- Wallis asymptotic p=0,038, β.ε.=4). Οη ζπγθξίζεηο αλά δύν ησλ πεξηνρώλ (post hoc tests) έδεημαλ όηη κόλν κεηαμύ Θξάθεο θαη Θεζζαιίαο ππήξμε ζεκαληηθή δηαθνξά (Kruskal-Wallis asymptotic p=0,043). Πίλαθαο 1. Αλαινγία ησλ Κπλεγεηηθώλ Σπιιόγσλ (Κ.Σ.) νη νπνίνη πξαγκαηνπνίεζαλ έζησ θαη κία απειεπζέξσζε νξληζόκνξθσλ ηελ ηειεπηαία πεληαεηία ζηελ πεξηνρή ηνπο (Κ.Σ. πνπ απειεπζέξσζαλ/ζύλνιν Κ.Σ.). Table 1. Ratio of hunting clubs which made even one release with galliforms in the last five years in their area. Θξάθε Μαθεδνλία Ήπεηξνο Θεζζαιία Β. Αηγαίν Δίδνο Κνιρ. θαζηαλόο 6/9 7/10 0/42 1/45 0/7 0/9 0/14 Υβξ. θαζηαλνύ 5/9 0/10 28/42 31/45 4/7 2/9 8/14 Νεζ. πέξδηθα 8/9 6/10 19/42 0/45 4/7 7/9 3/14 Πεδηλή πέξδηθα 0/9 0/10 0/42 2/45 0/7 0/9 0/14 Σπλνιηθά 8/9 7/10 31/42 32/45 4/7 7/9 8/14 Επηβίωζε θαη αλαηξνθή λενζζώλ κεηά ηελ απειεπζέξωζε Οη πεξηζζόηεξνη ζεξνθύιαθεο αλαθέξνπλ θαη δηαζέηνπλ πιεξνθνξίεο πσο αθόκα θαη ζηελ πην επηηπρεκέλε απειεπζέξσζε έλα κηθξό πνζνζηό (1-10%) ησλ απειεπζεξσκέλσλ πηελώλ επέδεζε πεξηζζόηεξν από ηξεηο κήλεο θαη έλα αθόκα κηθξόηεξν πνζνζηό αλάζξεςε λενζζνύο. Τν Mann-Whitney U test έδεημε όηη δελ ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε κεηαμύ πξνζσπηθώλ εθηηκήζεσλ θαη πιεξνθνξηώλ ησλ ζεξνθπιάθσλ, νύηε αλά πεξηνρή (asymptotic p>0,05). Πίλαθαο 2. Kαηαλνκή ησλ απαληήζεσλ ησλ ζεξνθπιάθσλ, γηα ην αλ ζηελ πην επηηπρεκέλε απειεπζέξσζε ηεο ηειεπηαίαο πεληαεηίαο, ππήξραλ πηελά πνπ επέδεζαλ πεξηζζόηεξν από ηξεηο κήλεο ζύκθσλα κε πξνζσπηθέο παξαηεξήζεηο εθηηκήζεηο θαη πιεξνθνξίεο από θπλεγνύο. Table 2. Distribution of hunting wardens answers whether, in the most successful release of the last five years, there were birds which survived more than three months in accordance with personal observations - estimations and information from hunters. Δίδνο Καλέλα 1 10% 11 50% 50% Γελ γλσξίδσ Κνιρ. θαζηαλόο Υβξ. θαζηαλνύ Νεζ. πέξδηθα Σπλνιηθά

5 Πίλαθαο 3. Καηαλνκή ησλ απαληήζεσλ ησλ ζεξνθπιάθσλ, γηα ην αλ ζηελ πην επηηπρεκέλε απειεπζέξσζε ηεο ηειεπηαίαο πεληαεηίαο, ππήξραλ πηελά πνπ θαηάθεξαλ λα αλαζξέςνπλ λενζζνύο ηελ εξρόκελε άλνημε ζύκθσλα κε πξνζσπηθέο παξαηεξήζεηο εθηηκήζεηο θαη πιεξνθνξίεο από θπλεγνύο. Table 3. Distribution of hunting wardens answers whether, in the most successful release of the last five years, there were birds which reared chicks in accordance with personal observations - estimations and information from hunters. Δίδνο Καλέλα 1 10% 11 50% 50% Γελ γλσξίδσ Κνιρ. θαζηαλόο Υβξ. θαζηαλνύ Νεζ. πέξδηθα Σύλνιν Εγθαηάζηαζε νξληζόκνξθωλ Σηνλ Πίλαθα 4 θαίλεηαη όηη ζε ζύλνιν 141 Κ.Σ. ζηνπο νπνίνπο πξαγκαηνπνηήζεθαλ απειεπζεξώζεηο θαη ζηηο δύν πεξηόδνπο, ζε ιηγόηεξνπο από ηνπο κηζνύο (59) εγθαηαζηάζεθε αξηζκόο αηόκσλ ηνπ είδνπο. Σηε Μαθεδνλία βξέζεθε ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε γηα ηα πβξίδηα θαζηαλνύ κεηαμύ 2002 θαη 2011 (exact p=0,003, βε=1). Τν 2002 αλάκεζα ζηηο πέληε πεξηνρέο βξέζεθε δηαθνξά γηα ηε λεζηώηηθε πέξδηθα (Kruskal Wallis asymptotic p=0,008, βε=4). Οη δηαθνξέο απηέο εληνπίζηεθαλ κε post hoc tests κεηαμύ Θξάθεο θαη Β. Αηγαίνπ (p=0,034) θαη Μαθεδνλίαο θαη Β. Αηγαίνπ νξηαθά (p=0,05). Πίλαθαο 4. Αλαινγία ησλ Κπλεγεηηθώλ Σπιιόγσλ (Κ.Σ.) ζηνπο νπνίνπο έγηλαλ απειεπζεξώζεηο θαη εγθαηαζηάζεθε αξηζκόο αηόκσλ ηνπ είδνπο (Κ.Σ. πνπ εγθαηαζηάζεθαλ/κ.σ. πνπ απειεπζέξσζαλ). Table 4. Ratio of hunting clubs where a number of galliforms were established after releases. Θξάθε Μαθεδνλία Ήπεηξνο Θεζζαιία Β. Αηγαίν Σπλ Δίδνο Κνιρ. θαζηαλόο 2/6 1/7 0/0 0/1 0/0 0/0 0/0 3/14 Υβξ. θαζηαλνύ 1/5 0/0 14/28 9/31 3/4 1/2 5/8 33/78 Νεζ. πέξδηθα 2/8 1/6 7/19 2/0 3/4 7/7 1/3 23/47 Πεδηλή πέξδηθα 0/0 0/0 0/0 0/2 0/0 0/0 0/0 0/2 Σύλνιν 5/19 2/13 21/47 11/34 6/8 8/9 6/11 59/141 Σηε Θξάθε έρεη γίλεη εγθαηάζηαζε πιεζπζκνύ λεζηώηηθσλ πεξδίθσλ θαη γελεηηθά κνιπζκέλσλ θνιρηθώλ θαζηαλώλ ζε δύν πεξηνρέο ηνπ Κ.Σ. Κνκνηελήο. Τελ άλνημε νη πιεζπζκνί απηνί αλέξρνληαη ζε 200 κε 300 άηνκα, ε απειεπζέξσζε ζπλερίδεηαη ζε απηνύο θαη θαηά ηελ θπλεγεηηθή πεξίνδν ζεξεύνληαη 50 έσο 100 άηνκα. Σηε Μαθεδνλία έρνπλ εγθαηαζηαζεί ζε ελλέα πεξηνρέο άηνκα πβξηδίσλ θαζηαλώλ. Ο κεγαιύηεξνο πιεζπζκόο βξίζθεηαη ζε πεξηνρή ηνπ Κ.Σ. Δπαλνκήο θαη ηελ άλνημε αλέξρεηαη ζε 150 έσο 200 άηνκα (Φ. Σώθνο 2008, αδεκνζίεπηα δεδνκέλα, ΚΟΜΑΘ). Σηελ πεξηνρή ζπλερηδόηαλ ε απειεπζέξσζε κέρξη ην 2009 θαη θαηά ηελ θπλεγεηηθή πεξίνδν ζεξεύνληαλ 50 έσο 100 άηνκα. Σηηο ππόινηπεο πεξηνρέο νη αλαπαξαγόκελεο νκάδεο θαη ε θάξπσζε αλέξρνληαλ ζε 10 έσο 40 άηνκα. Δπίζεο ζε πεξηνρέο ησλ Κ.Σ. Κάησ Σηαπξνύ θαη πιεζίνλ ηεο πόιεο ηεο Θεζζαινλίθεο ππάξρνπλ πιεζπζκνί πβξηδίσλ

6 πεξδίθσλ όπνπ πξνθιήζεθαλ από ηηο απειεπζεξώζεηο λεζηώηηθσλ πεξδίθσλ ζε πεξηνρέο πνπ δηαβηνύζε ε νξεηλή πέξδηθα (Μάληνο θαη Μπίξηζαο, αδεκνζίεπηα δεδνκέλα). Σηελ Ήπεηξν θαη Θεζζαιία έρνπλ εγθαηαζηαζεί ζε πεξηνρέο νθηώ θπλεγεηηθώλ ζπιιόγσλ άηνκα πβξηδίσλ θαζηαλώλ όπνπ θαηά ηελ άλνημε αλέξρνληαη ζε κεξηθέο δεθάδεο θαη παξάγνπλ πιένλ ιίγεο δεθάδεο άγξηνπο θαζηαλνύο πνπ ζεξεύνληαη. Σηνπο Κ.Σ. ηεο Κπλεγεηηθήο Οκνζπνλδίαο Βνξείνπ Αηγαίνπ απειεπζεξώλνληαη λεζηώηηθεο πέξδηθεο ζε πεξηνρέο πνπ ζπλήζσο ππάξρεη ήδε άγξηνο πιεζπζκόο, ελώ ζηε Σάκν έρνπλ εγθαηαζηαζεί ιίγεο δεθάδεο πβξίδηα θαζηαλώλ. Απειεπζεξώζεηο ζε θπλεγνηόπνπο Τν 2011 νη νκνζπνλδηαθνί ζεξνθύιαθεο ηεο Κπλεγεηηθήο Οκνζπνλδίαο Μαθεδνλίαο & Θξάθεο ξσηήζεθαλ θαηά πόζν ηα ηειεπηαία δύν έηε έγηλαλ απειεπζεξώζεηο ζε θπλεγνηόπνπο. Σύκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ηνπο νη κηζνί ζύιινγνη πξαγκαηνπνίεζαλ απειεπζεξώζεηο ζε θπλεγόηνπν (22/44) γηα άκεζε ζήξεπζε. Απηό ζπλέβε θπξίσο γηα ηα πβξίδηα θαζηαλνύ (18/31). Σύκθσλα κε ηνπο ζεξνθύιαθεο ην 90% ησλ πηελώλ ζαλαηώλεηαη ζε 9,7±1,8 εκέξεο, ελώ νη θπλεγνί πνπ θαξπώζεθαλ ηα πηελά θάζε απειεπζέξσζεο αλέξρνληαλ θαηά κέζν όξν ζε 25±3,2. Οηθνλνκηθή απνηίκεζε Σηελ ελόηεηα απηή παξνπζηάδεηαη κηα αδξνκεξήο θνζηνιόγεζε ηεο πξαθηηθήο ηεο απειεπζέξσζεο νξληζόκνξθσλ ζηελ Διιάδα. Σίγνπξα ρξεηάδνληαη πην πιήξε ζηνηρεία θαη εθαξκνγή πεξηζζόηεξν επηζηεκνληθώλ κεζόδσλ θνζηνιόγεζεο θαηά θνξέα θόζηνπο (πιήξεο, κεξηθή) (Σηάκνπ 2006) γηα ηελ νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο. Παξόια απηά θαη ηα παξαθάησ ζηνηρεία δίλνπλ κηα εηθόλα ηεο θαηάζηαζεο. Σύκθσλα κε ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα, ηα θξαηηθά εθηξνθεία παξήγαγαλ νξληζόκνξθα κε θόζηνο πεξίπνπ (εηήζηνη Απνινγηζκνί Γξαζηεξηνηήησλ ησλ Γαζηθώλ Υπεξεζηώλ). Άξα ην θόζηνο θάζε πηελνύ όηαλ έβγαηλε από ην εθηξνθείν αλεξρόηαλ ζε 6,7. Τν αληίζηνηρν θόζηνο αγνξάο από ηδησηηθά εθηξνθεία θπκαίλεηαη από 8 έσο 17 αλάινγα κε ην είδνο θαη ηελ ειηθία ηνπ (Ιζααθ θαη Καιατηδήο, πξνζσπηθή επηθνηλσλία, ΚΟΜΑΘ). Οη Κ.Σ. ππνρξενύληαλ λα δηαηεξήζνπλ ηα νξληζόκνξθα ζε ππξήλεο πξνζαξκνγήο γηα έλα κήλα πεξίπνπ. Η κεηαθνξά ησλ πηελώλ θαη ε δηαηήξεζή ηνπο ζηνλ ππξήλα πξνζαξκνγήο κέρξη ηελ απειεπζέξσζή ηνπο εθηηκάηαη όηη αλεβάδεη ην θόζηνο ζε ηνπιάρηζηνλ 8 /πηελό. Σηελ Κεληξηθή θαη Βόξεηα επεηξσηηθή Διιάδα βξήθακε όηη 51 Κ.Σ. θάλνπλ απειεπζεξώζεηο. Καηά κέζν όξν απειεπζεξώλνπλ 400 νξληζόκνξθα αλά Κ.Σ. θαη αλά έηνο (επηζηεκνληθνί ζπλεξγάηεο θπλεγεηηθώλ νκνζπνλδηώλ). Σπλεπώο απειεπζεξώλνπλ = πηελά θαη ην ζπλνιηθό θόζηνο εθηηκάηαη ζε = /έηνο. Μέρξη ην 2009 ζηελ επεηξσηηθή Διιάδα νη απειεπζεξώζεηο επηηξέπνληαλ κόλν ζηηο απαγνξεπκέλεο γηα ηε ζήξα πεξηνρέο. Βξήθακε όηη ζε 38 ηέηνηεο πεξηνρέο ηεο Κεληξηθήο θαη Βόξεηαο Διιάδαο εγθαηαζηάζεθαλ κηθξέο νκάδεο θαη θαηά κέζν όξν ζεξεύνληαλ 30 πηελά (απειεπζεξσκέλα θαη άγξηα από γνλείο πνπ είραλ απειεπζεξσζεί παιαηόηεξα), δειαδή ζπλνιηθά εθηηκάηαη όηη ζεξεύνληαη Άξα ην θόζηνο αλά ζεξεπκέλν νξληζόκνξθν κέρξη ην 2009 αλεξρόηαλ ζε 143.

7 Από ην 2009 ηα κηζά πηελά απειεπζεξώλνληαη ζε θπλεγνηόπνπο, δειαδή άηνκα. Αλ ηα πηελά απειεπζεξώλνληαλ εληόο ηεο θπλεγεηηθήο πεξηόδνπ νη θπλεγνί ζα θαξπώλνληαλ ηα κηζά (Burger 1964), δειαδή Δπεηδή όκσο απειεπζεξώλνληαη αξθεηέο εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζήξαο ηνπο, νη απώιεηεο απμάλνληαη, νπόηε εθηηκάηαη πσο νη θπλεγνί θαξπώλνληαη, ζηελ θαιύηεξε πεξίπησζε, ην έλα ηξίην, δειαδή Άξα ε ζπλνιηθή θάξπσζε εθηηκάηαη ζε = νξληζόκνξθα εηεζίσο. Σπλεπώο ην θόζηνο αλά ζεξεπκέλν νξληζόκνξθν κεηά ην 2009 κεηώζεθε ζε 36. Παξόκνην εθηηκάηαη πσο είλαη ην θόζηνο θαη ζηελ λεζησηηθή Διιάδα θαζώο θαη πξηλ ην 2009 επηηξέπνληαλ νη απειεπζεξώζεηο ζε θπλεγνηόπνπο. Σπδήηεζε Η απειεπζέξσζε νξληζόκνξθσλ απνηέιεζε δξάζε ηελ νπνία πινπνίεζε ε πιεηνςεθία ησλ Κ.Σ.. Σε απηό θαίλεηαη λα ζπληεινύζε ε δσξεάλ ρνξήγεζε ησλ πηελώλ από ηα θξαηηθά εθηξνθεία, θαζώο νη απειεπζεξώζεηο κεηώζεθαλ ζνβαξά από ην 2010 πνπ ε ρνξήγεζε πξνο ηνπο Κ.Σ. πεξηνξίζηεθε. Άιισζηε ζύκθσλα κε ηελ άπνςε θπλεγώλ ηεο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο, άιια δηαρεηξηζηηθά κέηξα όπσο ε ζεξνθύιαμε θαη ν έιεγρνο ηεο αξπαθηηθόηεηαο είλαη ζεκαληηθόηεξα γηα ηελ αύμεζε ησλ ζεξακάησλ (Sokos θ.α. 2009). Οη πεξηζζόηεξνη ζεξνθύιαθεο αλαθέξνπλ όηη αθόκα θαη ζηελ πην επηηπρεκέλε απειεπζέξσζε έλα κηθξό κόλν πνζνζηό (1-10%) ησλ απειεπζεξσκέλσλ πηελώλ κπνξεί λα επηβηώζεη γηα πεξηζζόηεξν από ηξεηο κήλεο. Δξεπλεηέο έρνπλ απνδείμεη, εδώ θαη αξθεηέο δεθαεηίεο όηη ε επηβίσζε ησλ ηερλεηά εθηξεθόκελσλ νξληζόκνξθσλ ζην θπζηθό πεξηβάιινλ είλαη πνιύ κηθξόηεξε ζε ζύγθξηζε κε ηελ επηβίσζε ησλ άγξησλ (π.ρ. Leopold θ.α. 1938, Anderson 1964). Τα πεξηζζόηεξα πηελά πεζαίλνπλ ηηο πξώηεο εβδνκάδεο κεηά ηελ απειεπζέξσζε θαη έλα πνζνζηό κηθξόηεξν ηνπ 10% κπνξεί λα επηβηώζεη γηα ιίγνπο κήλεο (βιέπε ζηελ αλαζθόπεζε ησλ Sokos et al. 2008). Οη ζεξνθύιαθεο απαληνύλ όηη ζπλήζσο θαλέλα ή ειάρηζηα από ηα απειεπζεξσκέλα πηελά θαηαθέξλνπλ λα αλαζξέςνπλ λενζζνύο. Δίλαη γλσζηό όηη ηα ηερλεηά εθηξεθόκελα πηελά πνπ επηβίσζαλ θαη εηζήιζαλ ζηελ αλαπαξαγσγηθή πεξίνδν έρνπλ κηθξόηεξε αλαπαξαγσγηθή επηηπρία ζε ζύγθξηζε κε ηα άγξηα (Brittas θ.α. 1992, Leif 1994, Putaala θαη Hissa 1998). Έρεη απνδεηρζεί όηη ε θύξηα αηηία απνηπρίαο ησλ απειεπζεξώζεσλ είλαη ε ζλεζηκόηεηα πνπ πξνθαιείηαη από ηνπο άξπαγεο αλ θαη εθαξκόδεηαη ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο (εθηόο Διιάδαο) ν έιεγρνο ηνπ αξηζκνύ ηνπο. Τν γεγνλόο απηό απνδίδεηαη ζε αδπλακίεο ησλ ηερλεηά εθηξεθόκελσλ νξληζόκνξθσλ ζηε κνξθνινγία, θπζηνινγία θαη ζπκπεξηθνξά ηνπο (Sokos θ.α. 2008). Ωζηόζν νη επαλαιακβαλόκελεο απειεπζεξώζεηο από ηνπο Κ.Σ. θαη ηε Γαζηθή Υπεξεζία νδήγεζαλ ζηελ εγθαηάζηαζε κηθξώλ νκάδσλ αηόκσλ ηνπ είδνπο ζε κεξηθέο πεξηνρέο. Πξόθεηηαη ζπλήζσο γηα ιίγεο δεθάδεο άηνκα ζε πεξηνρέο όπνπ νη απειεπζεξώζεηο ζπλερίδνληαη, ζπλεπώο δελ κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί όηη πξόθεηηαη γηα βηώζηκνπο πιεζπζκνύο, δηόηη αλ ζηακαηήζνπλ νη απειεπζεξώζεηο ππάξρεη ην ελδερόκελν λα αθαληζηνύλ θαη ηα ιίγα άηνκα πνπ παξαηεξνύληαη. Απηό παξαηεξήζεθε ζηε Μαθεδνλία όπνπ νη ίδηνη ζεξνθύιαθεο ελώ αλάθεξαλ όηη ην 2002 είραλ εγθαηαζηαζεί πβξίδηα θαζηαλώλ ζηελ πεξηνρή ηνπο απηό δελ ίζρπε ην 2011.

8 Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ε απειεπζέξσζε ζπλήζσο δε ζπλδπάδεηαη κε άιια δηαρεηξηζηηθά κέηξα όπσο ε κείσζε ηεο αξπαθηηθόηεηαο, ε βειηίσζε ηνπ ελδηαηηήκαηνο θαη ε ξύζκηζε ηεο ζήξαο, κε απνηέιεζκα ην εγρείξεκα λα βαίλεη ζε απνηπρία. Φαξαθηεξηζηηθό είλαη όηη ζηα λεζηά ηνπ Β. Αηγαίνπ νη ζεξνθύιαθεο απαληνύλ όηη εγθαζίζηαληαη ζπρλόηεξα άηνκα ηζνύθαξ ζε αληίζεζε κε ηνπο ζεξνθύιαθεο ηεο επεηξσηηθήο Διιάδαο. Απηό κπνξεί λα νθείιεηαη ζην όηη ζηα λεζηά ε αθζνλία ησλ αξπάγσλ κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξε ζε ζρέζε κε ηελ επεηξσηηθή Διιάδα. Σηα πιαίζηα ηεο απειεπζέξσζεο ζε θπλεγνηόπνπο νη ζεξνθύιαθεο αλαθέξνπλ όηη ην 90% ησλ νξληζόκνξθσλ ζαλαηώλνληαη ζε δηάζηεκα ιίγσλ εκεξώλ κεηά ηελ απειεπζέξσζε θαη όηη κόλν ιίγεο δεθάδεο θπλεγνί θαξπώλνληαη ηα πηελά. Παξόκνηα, ν Burger (1964) βξήθε πσο από ηνπο ηερλεηά εθηξεθόκελνπο θαζηαλνύο πνπ απειεπζεξώζεθαλ, νη θπλεγνί θαξπώζεθαλ ην 50% ησλ πηελώλ, εθ ησλ νπνίσλ ην 80% θαξπώζεθε κέζα ζηελ πξώηε εβδνκάδα κεηά ηελ απειεπζέξσζε θαη ην 92% κέζα ζε ηξεηο εβδνκάδεο. Σύκθσλα κε ηνλ ίδην, ην ππόινηπν 50% ησλ πηελώλ ζαλαηώζεθε θπξίσο από ηνπο άξπαγεο. Παξόκνηα είλαη ηα απνηειέζκαηα θαη άιισλ εξεπλώλ (Thompson θ.α. 1992, Diefenbach θ.α. 2000). Η κηθξή επηβίσζε όπσο θαη άιια κεηνλεθηήκαηα ηεο άκεζεο θάξπσζεο εθηξεθόκελσλ νξληζόκνξθσλ αλαθέξνληαη ζηε βηβιηνγξαθία (Σώθνο θαη Μπίξηζαο 2000). Ο Buechner (1950) ππνζηεξίδεη όηη ην θόζηνο γηα θάζε απειεπζεξσκέλν νξληζόκνξθν πνπ κπαίλεη ζηελ ηζάληα ηνπ θπλεγνύ είλαη πςειό ιόγσ ηεο κηθξήο επηβίσζεο κεηά ηελ απειεπζέξσζε. Σηελ Διιάδα, ζύκθσλα κε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία, ην ειάρηζην θόζηνο ησλ νξληζόκνξθσλ ηε ζηηγκή ηεο απειεπζέξσζεο εθηηκάηαη ζε 8 /πηελό πεξίπνπ, ελώ απηά πνπ ηειηθά κπαίλνπλ ζηε ηζάληα ηνπ θπλεγνύ ζηνίρηδαλ 143 /πηελό ζηε βόξεηα θαη θεληξηθή επεηξσηηθή Διιάδα κέρξη ην Σηε λεζησηηθή Διιάδα από αλέθαζελ θαη κεηά ην 2009 ζηελ επεηξσηηθή, ην πνζό απηό κεηώλεηαη ζε 36 /πηελό. Ωζηόζν πεξηζζόηεξα δεδνκέλα απαηηνύληαη γηα κηα αθξηβέζηεξε εθηίκεζε ηνπ πνζνύ. Σηελ Πελζηιβαλία νη Diefenbach θ.α. (2000) βξήθαλ όηη ην θόζηνο απηό γηα ην θαζηαλό αλέξρεηαη ζε 22,63 έσο 90,74 δνιάξηα/πηελό. Τν αληίζηνηρν θόζηνο ζηε Βξεηαλία είλαη ιίξεο/πηελό, ελώ ε αμία ηνπ θαζηαλνύ ηε ζηηγκή ηεο απειεπζέξσζεο είλαη δπόκηζη ιίξεο (Robinson 2000). Η απειεπζέξσζε ηερλεηά εθηξεθόκελσλ νξληζόκνξθσλ κέζα ζε απαγνξεπκέλεο γηα ηε ζήξα πεξηνρέο πξέπεη λα πεξηνξηζηεί, δηόηη ηα πηελά απηά δελ είλαη θαηάιιεια γηα ηελ εγθαηάζηαζε λένπ ή ηελ ελδπλάκσζε απεηινύκελνπ πιεζπζκνύ. Σε απηή ηελ πεξίπησζε πξνηείλεηαη ε ζύιιεςε θαη κεηαθνξά άγξησλ αηόκσλ θαη ελαιιαθηηθά ε ρξεζηκνπνίεζε εθηξεθόκελσλ πηελώλ θπζηθήο ή εκηθπζηθήο εθηξνθήο (Sokos θ.α. 2008). Δπηπξόζζεηα ε απειεπζέξσζε πξέπεη ππνρξεσηηθά λα ζπλδπάδεηαη κε ηερληθέο κείσζεο ηεο αξπαθηηθόηεηαο (π.ρ. Σώθνο θ.α. 2009). Η απειεπζέξσζε γηα άκεζε θάξπσζε ζε θπλεγόηνπν έρεη ζνβαξά κεηνλεθηήκαηα (Σώθνο θαη Μπίξηζαο 2000, Sokos et al. 2008), σζηόζν αλ απνθαζηζηεί λα εθαξκνζηεί ζα πξέπεη λα αξζεί ν θαλνληζκόο πνπ ηνπνζεηεί ρξνληθά ηελ απειεπζέξσζε ζε ηνπιάρηζηνλ 30 εκέξεο πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζήξαο ηνπ είδνπο. Αληίζεηα πξνηείλεηαη λα γίλεηαη κέρξη δύν εκέξεο πξηλ ή θαιύηεξα εληόο ηεο θπλεγεηηθήο πεξηόδνπ, απηό αλακέλεηαη λα κεηώζεη ην θόζηνο αλά πηελό πνπ κπαίλεη ζηε ηζάληα ηνπ θπλεγνύ από 36 ζε 26.

9 Έλα άιιν πξόβιεκα πνπ θαηαγξάθεθε ζε απηή ηελ έξεπλα είλαη όηη ηα νξληζόκνξθα θαξπώλνληαη από έλα κηθξό πνζνζηό θπλεγώλ, πεξίπνπ ην 2,5 έσο 5% γηα Κ.Σ. από 1000 έσο 500 κέιε αληίζηνηρα. Σπλεπώο, ν θπλεγόο πνπ ζα βξεζεί ζηελ πεξηνρή ηεο απειεπζέξσζεο, ζε ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα κεηά ηελ απειεπζέξσζε, ζα θαξπσζεί θαη ηα αθξηβνπιεξσκέλα πηελά. Δπνκέλσο, αθνύ δελ επσκίδεηαη απηόο ν θπλεγόο άκεζα ην θόζηνο, θάηη ην νπνίν ζα ήηαλ δηθαηόηεξν, ζπλίζηαηαη: 1) λα γίλεηαη όζν ην δπλαηόλ κεγαιύηεξε δηαζπνξά ησλ πηελώλ θαηά ηελ απειεπζέξσζε ζηνλ θπλεγόηνπν, 2) λα ελεκεξώλνληαη κε ηνλ ίδην ηξόπν όινη νη θπλεγνί ηνπ Κ.Σ. θαη 3) λα ππάξρεη επίβιεςε ηεο πεξηνρήο από ζεξνθύιαθεο ώζηε λα ηεξείηαη ην όξην θάξπσζεο. Αλαγλώξηζε βνήζεηαο Δπραξηζηίεο εθθξάδνληαη ζηνπο ζεξνθύιαθεο θαη ηνπο επηζηεκνληθνύο ζπλεξγάηεο ησλ θπλεγεηηθώλ νξγαλώζεσλ ηεο Μαθεδνλίαο, Θξάθεο, Βνξείνπ Αηγαίνπ, Ηπείξνπ θαη Θεζζαιίαο. Galliforms releases in North, Central and Island Hellas C. K. Sokos 1, P.K. Birtsas 1,2, A. K. Papaspyropoulos 1, S. P. Kelesidou 1 and C. Billinis 3 1 Research Division, Hunting Federation of Macedonia and Thrace, Ethnikis Antistasis , , Thessaloniki, Hellas, 2 Wildlife Laboratory, Department of Forestry and Management of Natural Environment, Technological Education Institute of Larissa, End of Mavromichali Str., 43100, Karditsa 3 Laboratory of Microbiology and Parasitology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Thessaly, Trikalon 224, Karditsa, Greece Abstract Hunting organizations in cooperation with the Forest Service release artificially reared pheasants and partridges. To evaluate the effectiveness of this practice a questionnaire was applied to hunting wardens of four hunting federations in 2002 and of one in The release of pheasant hybrids and chukars was performed by the majority of local hunting clubs. Most hunting wardens state that even for the most successful release a small percentage (1-10%) of released birds can survive for more than three months and usually none of the released birds or few raise chicks. However, repeated releases led to the establishment of small groups of birds in several areas. In case of put and take the hunting wardens say that 90% of galliforms are killed within a few days after release and that only a few dozen hunters harvested the released birds. Until 2009, in northern and central mainland Greece, the cost per bird entering to the hunter's bag is estimated to 143. This amount is reduced to 36 in islands and after 2009 in mainland. Key-words: survival, reproduction, genetics, rearing, «put and take», hunting, population establishment, economic evaluation

10 Βηβιηνγξαθία Anderson, W.L Survival and reproduction of pheasants released in southern Illinois. J. Wildl. Manage. 28(2): Barbanera, F., Guerrini, M., Hadjigerou, P., Panaides, P., Sokos, C., Wilkinson, P., Khan, A., Khan, Β., Cappelli, F., Dini, F Genetic insight into Mediterranean chukar (Alectoris chukar, Galliformes) populations inferred from mitochondrial DNA and RAPD markers. Genetica 131: Barilani, M., Bernard-Laurent, A., Mucci, N., Tabarroni, C., Kark, S., Garrido, J.A.P, Randi, E., Hybridisation with introduced chukars (Alectoris chukar) threatens the gene, pool integrity of native rock (A. graeca) and redlegged (A. rufa) partridge populations. Biol. Conserv. 137: Brittas, R., Marcstrom, V., Kenward R.E., Karlbom M., Survival and breeding success of reared and wild ring-necked pheasants. J. Wildl. Manage. 56(2): Buechner, H.K An evaluation of restocking with pen-reared bobwhite. J. Wildl. Manage. 14 (4): Burger, G.V., Survival of ring-necked pheasants released on a Wisconsin shooting preserve. J. Wildl. Manage. 28: Diefenbach, D.R., Rienger C.F., Hardisky T.S Harvest and reporting rates of game-farm ring-necked pheasants. Wildl. Soc. Bull. 28(4): Hair, J.F., Black., W.C., Babin, B.J., Anderson, R.E., Tattum, R.C Multivariate Data Analysis. Sixth edition. Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River, N.J. Leif, A.P., Survival and reproduction of wild and pen-reared ring-necked pheasant hens. J. Wildl. Manage. 58: Leopold, A., Lee, O.S., Anderson, H.G Wisconsin pheasant movement study, J. Wildl. Manage. 2: Masseti, M Representations of birds in Minoan art. Int. J. Osteoarchaeol. 7: Pringale, G Η Θήξα εηο ηελ Διιάδα. Αλάιπζηο ησλ πξνβιεκάησλ θαη ζπζηάζεηο. UNSF/FAO GRE-20/ ζει. Putaala, A., Hissa R., Breeding dispersal and demography of wild and handreared grey partridges (Perdix perdix) in Finland. Wildl. Biol. 4: Sokos, C., Birtsas, P., Tsachalidis, Δ., The aims of galliforms release and choice of techniques. Wildl. Biol. 14(4): Sokos, C., Hasanagas, N., Papaspyropoulos, K., Birtsas, P Hunting management and hunting related values. Proceedings of 2 nd Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE 2009). Thompson, J.D., Burger G.V., Semel B., Ganshirt C., Evaluation of the productivity of two strains of gray partridge. Poultry Sci. 71: Μπίξηζαο, Π.Κ Η δηαρείξηζε ηεο ζήξαο ζηελ Διιάδα παξειζόλ, παξόλ θαη κέιινλ. Πξαθηηθά επηζηεκνληθήο δηεκεξίδαο κε ηίηιν «Τν κέιινλ ηνπ δάζνπο θαη ην δάζνο ηνπ κέιινληνο» πνπ δηνξγάλσζε ε Παλειιήληα Έλσζε Γαζνιόγσλ Γεκνζίσλ Υπαιιήισλ θαη ην Γεσηερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδαο. Αζήλα Μαξηίνπ, 2006.

11 Σηάκνπ, Ν., Οηθνλνκηθή ησλ Γαζηθώλ Δθκεηαιιεύζεσλ. Γαζηθή Οηθνλνκηθή Ι. Υπεξεζία Γεκνζηεπκάησλ ΑΠΘ, Θεζζαινλίθε. Σώθνο, Φ., Μπίξηζαο, Π., Η αιινηξίσζε ηεο ζήξαο: ε πεξίπησζε ηνπ put & take ζηηο Δ.Κ.Π.. Δπηζηεκνληθή Δπεηεξίδα ηεο Σρνιήο Γαζνινγίαο θαη Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο Α.Π.Θ. πξνο ηηκή ηνπ θαζεγεηή Γ. Μνπιαιή. Τόκνο ΜΓ43: Σώθνο, Φ., Μπίξηζαο, Π., Καζηόξεο, Α Μείσζε ηεο αξπαθηηθόηεηαο ηεο αιεπνύο (Vulpes vulpes). Μέξνο Α: άκεζεο ηερληθέο. 6ν Παλειιήλην Ληβαδνπνληθό Σπλέδξην. Διιεληθή Ληβαδνπνληθή Δηαηξεία. Λεσλίδην Αξθαδίαο 2 4/10/2008. Γεκ. Νν 14, ζει /2008_fox-direct-techniques.pdf

Απελευθερώσεις ορνιθόμορφων στη Βόρεια, Κεντρική και Νησιωτική Ελλάδα

Απελευθερώσεις ορνιθόμορφων στη Βόρεια, Κεντρική και Νησιωτική Ελλάδα Απελευθερώσεις ορνιθόμορφων στη Βόρεια, Κεντρική και Νησιωτική Ελλάδα Χ. K. Σώκος 1,3, Π. K. Μπίρτσας 1,2, K. Γ. Παπασπυρόπουλος 1, Σ. Π. Κελεσίδου 1 και Χ. Μπιλλίνης 3 1 Διεύθυνση Έρευνας & Τεκμηρίωσης,

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σεσνικέρ Δκηποθήρ για Παπαγυγή Οπνιθόμοπθυν Θηπαμαηικών Διδών. Rearing techniques to produce galliform species

Σεσνικέρ Δκηποθήρ για Παπαγυγή Οπνιθόμοπθυν Θηπαμαηικών Διδών. Rearing techniques to produce galliform species Σεσνικέρ Δκηποθήρ για Παπαγυγή Οπνιθόμοπθυν Θηπαμαηικών Διδών Πεξηθιήο Κ. Μπίξηζαο¹ & Χξήζηνο Κ. Σώθνο² ¹Αλώηαην Τερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Λάξηζαο, Παξάξηεκα Καξδίηζαο, Τκήκα Γαζνπνλίαο θαη Γηαρείξηζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

Αμηνιόγεζε ηεο ζήξαο θαη δηαρείξηζε ηνπ ιαγνύ (Lepus europaeus) ζηα ιηβαδηθά νηθνζπζηήκαηα

Αμηνιόγεζε ηεο ζήξαο θαη δηαρείξηζε ηνπ ιαγνύ (Lepus europaeus) ζηα ιηβαδηθά νηθνζπζηήκαηα ώθνο Χ., θνξδάο Κ., Μπίξηζαο Π. 2003. Αμηνιόγεζε ηεο ζήξαο θαη δηαρείξηζε ηνπ ιαγνύ (Lepus europaeus) ζηα ιηβαδηθά νηθνζπζηήκαηα. 3 ν Παλειιήλην Ληβαδνπνληθό πλέδξην. Διιεληθή Ληβαδνπνληθή Δηαηξεία. Καξπελήζη

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Η πνδνζθαηξηθή απόδνζε εμαξηάηαη από πνιινύο παξάγνληεο. Από απηνύο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

AND NUMERICAL MAGNITUDE COMPARISON.

AND NUMERICAL MAGNITUDE COMPARISON. CHILD DEVELOPMENT,NOVEMBER/DECEMBER 2007, VOLUME 78, NUMBER 6, PAGES 1723-1743 IS 27 A BIG NUMBER? CORRELATIONAL AND CAUSAL CONNECTIONS AMONG NUMERICAL CATEGORIZATION, NUMBER LINE ESTIMATION, AND NUMERICAL

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΔΑ ΚΑΘ ΠΡΟΜΗΘΕΘΕ ΣΡΑΠΕΖΘΚΩΝ ΕΡΓΑΘΩΝ

ΕΞΟΔΑ ΚΑΘ ΠΡΟΜΗΘΕΘΕ ΣΡΑΠΕΖΘΚΩΝ ΕΡΓΑΘΩΝ AEGEAN BALTIC BANK Α.Ε. 0,20% ειαρ. 20-κεγ. 150 3 3 πιένλ 5-15 1 ATTICA BANK ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ ΕΣΑΘΡΕΘΑ ΜΕΩ ΑΝΣΑΠΟΚΡΘΣΩΝ 0,30% κε ειαρ. 15 + έμνδα SWIFT 10 0 0 3 15/10/2010 page 1 of 19 BANK SADERAT IRAN

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

3 rd AVIATION CAREER DAY

3 rd AVIATION CAREER DAY 3 rd AVIATION CAREER DAY ΑΘΗΝΑ - ΞΕΝΟΔΟΦΕΙΟ INTERCONTINENTAL 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Η Aviation Career Day είλαη εκεξίδα επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ αθηεξσκέλε ζηνλ αεξνπνξηθό θιάδν θαη ζηα ζπλαθή

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις Εμπορικής Χρήζες. Kώδικες 15, 16, 17, 60, 61, 62, 63, 64 και 66

Διαηιμήζεις Εμπορικής Χρήζες. Kώδικες 15, 16, 17, 60, 61, 62, 63, 64 και 66 Διαηιμήζεις Εμπορικής Χρήζες Kώδικες 15, 16, 17, 60, 61, 62, 63, 64 και 66 Διαηιμήζεις Εμπορικής Χρήζες Οη Διαηιμήζεις Εμπορικής Χρήζες εθαξκόδνληαη ζηηο θαηεγνξίεο θαηαλαισηώλ ησλ νπνίσλ ε νηθνλνκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ -1980- Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Υπό ηελ αηγίδα ηεο Κεληξηθήο Έλωζεο Δπηκειεηεξίωλ Διιάδνο θαη ηνπ Δκπνξηθνύ θαη Βηνκεραληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Αζελώλ, πξαγκαηνπνηείηαη ηελ Τξίηε

Διαβάστε περισσότερα

E-mail: eskilkis@gmail.com www.eskilkis.gr ΔΡΔΤΛΑ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΚΔ ΘΔΚΑ: ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΑ ΘΗΛΖΖ ΑΓΟΡΑ ΘΑΣΑ ΣΖΛ ΠΔΡΗΟΓΟ ΣΩΛ ΥΡΗΣΟΤΓΔΛΛΩΛ 2009

E-mail: eskilkis@gmail.com www.eskilkis.gr ΔΡΔΤΛΑ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΚΔ ΘΔΚΑ: ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΑ ΘΗΛΖΖ ΑΓΟΡΑ ΘΑΣΑ ΣΖΛ ΠΔΡΗΟΓΟ ΣΩΛ ΥΡΗΣΟΤΓΔΛΛΩΛ 2009 ΔΡΔΤΛΑ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΚΔ ΘΔΚΑ: ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΑ ΘΗΛΖΖ ΑΓΟΡΑ ΘΑΣΑ ΣΖΛ ΠΔΡΗΟΓΟ ΣΩΛ ΥΡΗΣΟΤΓΔΛΛΩΛ 2009 ΗΑΛΟΤΑΡΗΟ 2010 1 Ζ ΔΡΔΤΛΑ Όπσο είλαη γλσζηό ε ειιεληθή νηθνλνκία έρεη εηζέιζεη ζε κηα πεξίνδν ύθεζεο θάηη ην νπνίν

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Tροθοζυλλογή εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Φηιάξεηνο Ψεκκέλνο Ξελώλαο ΑΜΑΝΙΤΑ Θα ήζεια λα αξρίζσ κε μια διαπίζηωζη. Οη έιιελεο, ηδηαίηεξα ζηελ επαξρία ληξέπνληαη γηα ην παξειζόλ ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ)

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ) Μιτάλης Λάμπροσ Νίκος Κ. Σπαοσδάκης Θέμαηα Καγκοσρό 009 Δπίπεδο: (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίπ) Δξσηήζεηο βαζκώλ: ) Πηο από ηπο παξαθάησ αξηζκύο είλαη δπγόο (δειαδή άξηηο); 009 9 Β) 008 009

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Νονιήξ Γ. Γεςζεζία ΓΝΓ Ημοθμοβίκμξ Α. Γζκηθό Ιεηζόβημ Νμιοηεπκείμ Οαιαπώνεξ Ι. Γεςζεζία ΓΝΓ Πη είκαη ημ θμηκό γεςγναθηθό οπόβαζνμ γηα ημ WISE Απμηειείηαη από : A.

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Μελιάδης Μιληιάδης: Γεωγράθος, Μεηαπηστιακός θοιηηηής ΑΠΘ-ΣΧΟΛΗ ΓΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & Φ.Π. Δργαζηήριο Γαζικής Γιατειριζηικής και Τηλεπιζκόπηζης Μελιάδοσ

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) TETAPTH 4 IOYNIOY 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α

ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α 1 ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α 1. ΤΝΘΗΚΗ ΘΟΔΤΝΑΜΘΑ ΕΠΘΣΟΚΘΩΝ Ζ ζπλζήθε ηζνδπλακίαο επηηνθίσλ είλαη κηα ζρέζε ηζνξξνπίαο πνπ ζπλδέεη ην εγρώξην θαη ην μέλν επηηόθην καδί κε ηελ ηξέρνπζα θαη ηελ πξνζεζκηαθή ηζνηηκία

Διαβάστε περισσότερα