Η εσωτερική ποιότητα και η εργασιακή δέσμευση μέσω των αντιλήψεων του νοσηλευτικού προσωπικού στο χώρο του νοσοκομείου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η εσωτερική ποιότητα και η εργασιακή δέσμευση μέσω των αντιλήψεων του νοσηλευτικού προσωπικού στο χώρο του νοσοκομείου"

Transcript

1 ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2015, 32(2): Η εσωτερική ποιότητα και η εργασιακή δέσμευση μέσω των αντιλήψεων του νοσηλευτικού προσωπικού στο χώρο του νοσοκομείου Copyright Athens Medical Society ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE 2015, 32(2): Χ. Γώγος, 1,2 Κ. Ιτσκάρα, 1,2 Ε. Ιτσκάρα 2 1 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Αθήνα 2 Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας, Βέροια ΣΚΟΠΟΣ Η διερεύνηση του επιπέδου της εσωτερικής ποιότητας ενός γενικού νοσοκομείου, όπως την αντιλαμβανόταν το νοσηλευτικό προσωπικό που εργαζόταν στο εν λόγω νοσοκομείο, καθώς και του επιπέδου της εργασιακής δέσμευσης που το χαρακτηρίζει. Επί πλέον, στόχος ήταν η διερεύνηση της συσχέτισης των παραγόντων της αντιλαμβανόμενης εσωτερικής ποιότητας και της εργασιακής δέσμευσης. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα έρευνα ήταν το ερωτηματολόγιο Utrecht Work Engagement Scale (UWES) για την αξιολόγηση της εργασιακής δέσμευσης και το ερωτηματολόγιο SERVQUAL για την αξιολόγηση της ποιότητας. Διαμορφώθηκε ένα ερωτηματολόγιο 15 ερωτήσεων, προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες του νοσοκομείου και ενσωματώνοντας τα κριτήρια του μοντέλου SERVQUAL, στο οποίο κλήθηκαν οι ερωτώμενοι να δώσουν απαντήσεις σε κλίμακα Likert 5 σημείων. Τα ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν στα 118 άτομα του νοσηλευτικού προσωπικού, με ποσοστό απαντητικότητας 80,5% (n=95). Η έρευνα διεξήχθη κατά τους μήνες Ιούλιο Αύγουστο του Η στατιστική επεξεργασία πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του στατιστικού προγράμματος Statistical Package for Social Sciences (SPSS), έκδοση 19.0 και περιλάμβανε συχνότητες, ποσοστά, παραμετρικό έλεγχο, ανάλυση διακύμανσης και υπολογισμό του συντελεστή γραμμικής συσχέτισης. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι το νοσηλευτικό προσωπικό κατέδειξε μέτρια προς υψηλά επίπεδα σε όλες τις διαστάσεις της ποιότητας (υποδομές, αξιοπιστία, ανταπόκριση, διασφάλιση, ενσυναίσθηση) και στην εργασιακή δέσμευση. Ειδικότερα, οι γυναίκες αξιολόγησαν ως χαμηλότερο το επίπεδο των υποδομών, ως διάσταση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών, απ ό,τι οι άνδρες. Τέλος, όλες οι διαστάσεις που μελετήθηκαν χαρακτηρίζονταν από υψηλή συσχέτιση μεταξύ τους. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η θετική συσχέτιση μεταξύ εργασιακής δέσμευσης και εσωτερικής ποιότητας του εργασιακού περιβάλλοντος προκύπτει ως μια έμμεση συσχέτιση, μέσω της εργασιακής αποδοτικότητας. Η εργασιακή δέσμευση των εργαζομένων σχετίζεται με την απόδοση και τη βελτίωση της παρεχόμενης φροντίδας. Επομένως, η μέτρηση της εργασιακής δέσμευσης του νοσηλευτικού προσωπικού είναι σημαντική πηγή πληροφόρησης προς τις υπηρεσίες υγείας. Internal quality and work commitment: A study on the perceptions of hospital nursing staff Λέξεις ευρετηρίου Εργασιακή δέσμευση Εσωτερική ποιότητα Νοσηλευτικό προσωπικό Νοσοκομείο Abstract at the end of the article Υποβλήθηκε Εγκρίθηκε Η έννοια της εσωτερικής ποιότητας μελετάται από την επιστημονική κοινότητα τουλάχιστον τις τρεις τελευταίες δεκαετίες, 1,2 γεγονός που καταδεικνύει ότι η έννοια του εσωτερικού marketing προσελκύει το ενδιαφέρον της επιχειρηματικής κοινότητας, ως μια συνολική διεργασία προβολής των εργαζομένων, όλων των βαθμίδων, ως εσωτερικών πελατών. 3,4 Η αντιμετώπιση των εργαζομένων ως εσωτερικών πελατών, κινητοποιημένων να δράσουν µε επίκεντρο την παροχή των υπηρεσιών στους εξωτερικούς πελάτες, μπορεί, µε τη σειρά της, να προσφέρει αναγνώριση των ρόλων τους σε όλα τα στάδια παροχής υπηρεσιών. 5,6 Στον τομέα των υπηρεσιών υγείας, δεδομένου του χαρακτήρα της υγείας ως κοινωνικού αγαθού, η έννοια της εσωτερικής ποιότητας σχετίζεται με την εργασιακή ικανοποίηση των επαγγελματιών υγείας, 7 που έχει αντίκτυπο

2 176 Χ. ΓΩΓΟΣ και συν στην ποιότητα και το κόστος των παρεχομένων υπηρεσιών Η προσφορά υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας, σε όσο το δυνατό μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού, τις οποίες έχει ανάγκη, δεδομένου ότι οι διαθέσιμοι κοινωνικοί, οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι είναι συγκεκριμένοι, αποτελεί τον κύριο στόχο των συστημάτων υγείας, καθώς και των επί μέρους υπηρεσιών υγείας. Η επίτευξη του εν λόγω στόχου απαιτεί, εκτός των άλλων, ένα επαρκές και ποιοτικό ανθρώπινο δυναμικό. 12 Οι υγειονομικές οργανώσεις, όπως τα νοσοκομεία, είναι συστήματα «έντασης εργασίας», όπου οι ανθρώπινοι πόροι είναι οι σημαντικότεροι συντελεστές της επίτευξης της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας. 13 Η στόχευση προς την επαγγελματική ικανοποίηση του προσωπικού είναι ένα θεμελιώδες συστατικό της ποιοτικής διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων, 14 που αφορά, εκτός των άλλων, στην εξασφάλιση συνθηκών οργανωτικής ενδυνάμωσης και ενίσχυσης της προσωπικής ικανότητας. 15,16 Η οργανωτική ενδυνάμωση, εκτός από την επαγγελματική ικανοποίηση, περιορίζει την εργασιακή ένταση και την τάση αποχώρησης από την εργασία 9,15 και ταυτόχρονα ενισχύει την αυτονομία, την έκφραση των προσωπικών ικανοτήτων και την αφοσίωση στο φορέα εργασίας, 17,18 συμπεριφορά που σχετίζεται με την ταύτιση της κοινωνικής και της επαγγελματικής ταυτότητας του ατόμου, με την ταυτότητα του φορέα εργασίας του, υπό την έννοια της εργασιακής δέσμευσης. Η παρούσα μελέτη αποπειράθηκε να διερευνήσει την εργασιακή δέσμευση του νοσηλευτικού προσωπικού και το επίπεδο της αντιλαμβανόμενης εσωτερικής ποιότητας. Επιπρόσθετα, για πρώτη φορά στο πλαίσιο του ελληνικού δημόσιου νοσοκομείου, επιχείρησε να αποτυπώσει τη συσχέτιση των παραγόντων της αντιλαμβανόμενης εσωτερικής ποιότητας και της εργασιακής δέσμευσης. ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ Υλικό Η παρούσα έρευνα διεξήχθη σε ένα δημόσιο, γενικό νοσοκομείο της Μακεδονίας. Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσε το σύνολο του νοσηλευτικού προσωπικού (n=118), προκειμένου να πραγματοποιηθεί απογραφή όλου του στατιστικού πληθυσμού. Θεωρείται ότι με τη συγκεκριμένη μέθοδο επιτυγχάνεται ο ακριβής προσδιορισμός της κατανομής των απαντήσεων, ώστε να καταγραφούν σε μεγαλύτερη έκταση οι στάσεις και οι αντιλήψεις. 19 Η έρευνα εκπονήθηκε κατά τον Ιούλιο Αύγουστο του 2012, αφού είχε προηγηθεί πιλοτική μελέτη, και με ποσοστό συμμετοχής 80,5% (n=95). Μέθοδος Για τη διερεύνηση της εσωτερικής ποιότητας χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο SERVQUAL, με αναφερόμενες διαστάσεις αντιλαμβανόμενης ποιότητας τις υποδομές (tangibles), την αξιοπιστία (reliability), την ανταπόκριση (responsiveness), τη διασφάλιση (assurance) και την ενσυναίσθηση (empathy). 20 Για τους ερευνητικούς στόχους διαμορφώθηκε ένα ερωτηματολόγιο προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες του νοσοκομείου, ενσωματώνοντας τα κριτήρια του μοντέλου SERVQUAL και αναπτύσσοντας κάθε διάσταση με τρεις διατυπώσεις. Προέκυψε ένα ερωτηματολόγιο 15 ερωτήσεων, στις οποίες οι ερωτώμενοι κλήθηκαν να δώσουν απαντήσεις σε κλίµακα Likert 5 σημείων (0: πολύ χαμηλή έως 4: πολύ υψηλή). Για τη μέτρηση της εργασιακής δέσμευσης χρησιμοποιήθηκε το Utrecht Work Engagement Scale (UWES). 21 Το UWES αποτελείται από 17 ερωτήσεις, οι οποίες αποτιμούν τις τρεις διαστάσεις της εργασιακής δέσμευσης: Σφρίγος, αφοσίωση και απορρόφηση. Οι μετρήσεις των απαντήσεων πραγματοποιήθηκαν με τη βοήθεια μιας κλίμακας Likert 7 σημείων (0: ποτέ έως 6: κάθε ημέρα). Όσο μεγαλύτερη είναι η βαθμολογία που συγκεντρώνει κάθε μία από τις παραπάνω μεταβλητές, τόσο πιο μεγάλα είναι τα επίπεδα της εργασιακής δέσμευσης. Στατιστική μεθοδολογία Η δομή των ερωτηματολογίων παρείχε τη δυνατότητα λήψης ποιοτικών στοιχείων (δεδομένα ονομαστικού τύπου, nominal) και ποσοτικών στοιχείων (κλίμακα Likert). Η επεξεργασία των στοιχείων περιλάμβανε περιγραφική και συμπερασματική στατιστική επεξεργασία, όπως ο συντελεστής συσχέτισης Pearson, για την εύρεση θετικών/αρνητικών συσχετίσεων ανάμεσα στις μεταβλητές, το Independent Sample T-Test και η ANOVA για τη διερεύνηση διαφοροποιήσεων, μεταξύ της αντιλαμβανόμενης εσωτερικής ποιότητας και της εργασιακής δέσμευσης, καθώς και των επί μέρους δημογραφικών μεταβλητών. Για τη μέτρηση της αξιοπιστίας όλων των κλιμάκων εφαρμόστηκε ανάλυση αξιοπιστίας (reliability analysis). Όλες οι στατιστικές επεξεργασίες πραγματοποιήθηκαν με το στατιστικό λογισμικό Statistical Package for Social Sciences (SPSS), έκδοση ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Ο συντελεστής αξιοπιστίας Cronbach α, του ερωτηματολογίου της εσωτερικής ποιότητας, προσδιορίστηκε υψηλός για όλες τις διαστάσεις, αποδεικνύοντας την πολύ καλή διαβάθμιση του εργαλείου μέτρησης. Συγκεκριμένα, για τις «υποδοµές» βρέθηκε 0,773, για την «αξιοπιστία» 0,755, για την «ανταπόκριση» 0,833, για τη «διασφάλιση» 0,834 και για την «ενσυναίσθηση» 0,801. Λόγω της υψηλής αξιοπιστίας του ερωτηματολογίου της εργασιακής δέσμευσης στο σύνολό του (Cronbach α, 0,973)

3 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ 177 ήταν δυνατή η ανάλυσή του σε ένα μοναδικό παράγοντα, με τίτλο «εργασιακή δέσμευση», όπως αυτός προτάθηκε από τους Schaufeli και Bakker, 22 κυρίως λόγω της υψηλής συσχέτισης μεταξύ των τριών παραγόντων. Ως προς το φύλο του στατιστικού πληθυσμού που απάντησε, παρατηρήθηκε ανομοιογενής κατανομή, με ποσοστό γυναικών 83,2% έναντι ποσοστού ανδρών 16,8% (πίν. 1). Σχετικά με την ηλικία, παρατηρήθηκε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό (63,1%) ανήκε στην ηλικιακή ομάδα των ετών, ενώ ελάχιστοι ήταν ηλικίας ετών και 60+ (εικ. 1). Το μεγαλύτερο ποσοστό (62,1%) είχε προϋπηρεσία στο συγκεκριμένο νοσοκομείο έτη (εικ. 2), ενώ η γενική εµπειρία στη Νοσηλευτική ήταν έτη, σε ποσοστό 66,3% (εικ. 3). Πίνακας 1. Κατανομή του πληθυσμού ανά φύλο. Φύλο n Ποσοστό (%) Έγκυρα Άνδρες 16 16,18 Γυναίκες 79 83,20 Σύνολο ,00 Εικόνα 3. Γράφημα συνολικής προϋπηρεσίας. Στατιστική ανάλυση Το επίπεδο της µεταβλητής «υποδοµή» αξιολογήθηκε ως μέτριο (μέσος όρος [ΜΟ]: 2,55). Το επίπεδο της µεταβλητής «αξιοπιστία» κρίθηκε µέτριο προς υψηλό (ΜΟ: 2,84), το επίπεδο της µεταβλητής «διασφάλιση» ως υψηλό (ΜΟ: 2,99), το επίπεδο του παράγοντα «ενσυναίσθηση» αξιολογήθηκε ως µέτριο (ΜΟ: 2,49), ενώ η µεταβλητή «ανταπόκριση» αξιολογήθηκε υψηλότερα σε σχέση µε τις υπόλοιπες μεταβλητές της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών (ΜΟ: 3,20). Από την ανάλυση των δεδομένων προέκυψε ότι οι συμμετέχοντες στην έρευνα διακατέχονταν από σχετικά υψηλά επίπεδα εργασιακής δέσµευσης (ΜΟ: 4,52). Η μέση τιμή και η τυπική απόκλιση για όλους τους παράγοντες που προέκυψαν από τις αναλύσεις, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν παραπάνω, αποτυπώνονται στον πίνακα 2. Εικόνα 1. Γράφημα ηλικιακής κατανομής δείγματος. Συσχέτιση αντιλαμβανόμενης εσωτερικής ποιότητας και εργασιακής δέσμευσης με ποιοτικά στοιχεία Φύλο Ο στατιστικός έλεγχος της μέσης τιμής του κάθε παράγοντα ποιότητας και της εργασιακής δέσμευσης, ανά φύλο Πίνακας 2. Μέσος όρος, τυπική απόκλιση ανά παράγοντα και δειγματοληπτική μονάδα. Παράγοντες n Μέσος όρος Τυπική απόκλιση Εικόνα 2. Γράφημα προϋπηρεσίας στο συγκεκριμένο νοσοκομείο. Υποδομές 95 2,55 0,67 Αξιοπιστία 95 2,84 0,79 Ανταπόκριση 95 3,20 0,69 Διασφάλιση 95 2,99 0,70 Ενσυναίσθηση 95 2,49 0,80 Εργασιακή δέσμευση 95 4,52 1,37

4 178 Χ. ΓΩΓΟΣ και συν (t-test), ανέδειξε στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση (p=0,026 <0,05) μόνο για τον παράγοντα «υποδομές». Ωστόσο, η μεγάλη διαφορά ανάμεσα στα δύο φύλα (άνδρες: n=16, γυναίκες: n=79) δεν μπορεί να οδηγήσει σε ασφαλή συμπεράσματα. Η εφαρμογή του ελέγχου της ανάλυσης διακύμανσης (ANOVA), μέσω της οποίας διερευνήθηκε η υπόθεση για τη διαφοροποίηση ή όχι της αντιλαμβανόμενης εσωτερικής ποιότητας και της εργασιακής δέσμευσης, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση, το χρόνο προϋπηρεσίας και την ηλικία, έδειξε ότι δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές σε κάποια από τις εξεταζόμενες μεταβλητές. Διμεταβλητές συσχετίσεις Για τη διερεύνηση των σχέσεων των επί μέρους παραγόντων της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών και της εργασιακής δέσμευσης εφαρμόστηκε ανάλυση συσχέτισης και υπολογίστηκαν οι δείκτες συνάφειας μεταξύ τους. Όλοι οι επί μέρους παράγοντες της αντιλαμβανόμενης ποιότητας συσχετίζονταν θετικά μεταξύ τους και με την εργασιακή δέσμευση. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια γραµµική σχέση μεταξύ των συγκεκριμένων παραγόντων. Όσα υποκείμενα του στατιστικού πληθυσμού χαρακτήρισαν ως υψηλού επιπέδου τις διαστάσεις της ποιότητας διακατέχονταν από υψηλή εργασιακή δέσμευση και το αντίστροφο. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον πίνακα 3. ΣΥΖΗΤΗΣΗ Στη συγκεκριμένη έρευνα, από την ανάλυση των αποτελεσμάτων, διαπιστώθηκε ότι οι ερωτηθέντες αξιολογούν το επίπεδο των υποδομών ως μέτριο προς υψηλό, το επίπεδο αξιοπιστίας, ανταπόκρισης και διασφάλισης ως υψηλό και το επίπεδο ενσυναίσθησης ως μέτριο προς υψηλό. Ανάλογα αποτελέσματα προκύπτουν και από παλαιότερες έρευνες Τα υψηλά επίπεδα όλων των διαστάσεων μπορούν να δικαιολογηθούν, καθώς οι ερωτηθέντες απάντησαν σε ερωτηματολόγιο αυτοαναφορών, το οποίο εξέταζε την εσωτερική ποιότητα όπως την αντιλαμβάνονται οι ίδιοι. Άλλωστε, για το λόγο αυτόν, η μεταβλητή «υποδομές» σημείωσε χαμηλή συγκριτικά βαθμολογία, καθώς είναι ένας παράγοντας ο οποίος δεν σχετίζεται µε τους ίδιους τους ερωτηθέντες, αλλά µε το νοσοκομείο και τη διοίκησή του. Αυτό δεν σημαίνει προκατάληψη του πληθυσμού της μελέτης. Απλά αποτυπώνεται η προσωπική γνώμη, γεγονός που συνιστά μειονέκτημα και αδυναμία των ερωτηματολογίων αυτοαναφοράς. 28 Αντίστοιχα, η μεταβλητή «ανταπόκριση» που σχετίζεται απόλυτα µε το προσωπικό και µε τις ενέργειές του, κατά τη διάρκεια της εργασίας, αξιολογήθηκε µε πολύ υψηλή βαθμολογία, υψηλότερη από όλες τις άλλες. Προφανώς, οι ερωτηθέντες θεωρούσαν ότι ανταποκρίνονταν με αμεσότητα στις κλήσεις των ασθενών. Η «ενσυναίσθηση» κρίθηκε ως η χαμηλότερη από τις διαστάσεις της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών. Φαίνεται ότι οι εργαζόμενοι αισθάνονταν να αντεπεξέρχονται με δυσκολία στις ολοένα και αυξανόμενες απαιτήσεις εξατομικευμένης φροντίδας. Σε επίπεδο εργασιακής δέσμευσης, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι ερωτηθέντες παρουσίασαν σχετικά υψηλά επίπεδα εργασιακής δέσμευσης, σε συμφωνία και με αποτελέσματα προγενέστερων ερευνών ,29 Ωστόσο, αναφέρονται και έρευνες όπου η εργασιακή δέσμευση του νοσηλευτικού προσωπικού αποτυπώθηκε σε χαμηλά 30 ή μέτρια επίπεδα. 31 Οι εργαζόμενοι αισθάνονταν, συχνά, απορροφημένοι από την εργασία τους, ενθουσιασμένοι και με αρκετή διάθεση, γεγονός που μπορεί να οφείλεται σε χαρακτηριστικά των ίδιων των εργαζομένων, όπως δεξιότητες, αυτονομία, τρόπος ερμηνείας του περιβάλλοντος. Επί πλέον, ίσως τα Πίνακας 3. Δείκτες συνάφειας (Pearson r) μεταξύ των διαστάσεων. Παράγοντας Υποδοµές Αξιοπιστία 0,481** Ανταπόκριση 0,370** 0,784** Διασφάλιση 0,451** 0,743** 0,793** Ενσυναίσθηση 0,597** 0,677** 0,643** 0,793** Ποιότητα 0,680** 0,898** 0,836** 0,888** 0,883** Εργασιακή δέσµευση 0,346** 0,595** 0,507** 0,458** 0,559** 0,626** Οι συσχετίσεις που αναφέρονται µε ** είναι στατιστικά σημαντικές σε επίπεδο p<0,001, ενώ οι συσχετίσεις που αναφέρονται µε * είναι στατιστικά σημαντικές σε επίπεδο p<0,005. Κατά τη στατιστική ανάλυση και επεξεργασία των δεδομένων οι συσχετίσεις που προέκυψαν θεωρούνται στατιστικά σημαντικές, εφ όσον αντιστοιχούν σε πιθανότητα p<0,05 (όπως αυτή προκύπτει από τον αντίστοιχο κάθε φορά στατιστικό έλεγχο)

5 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ 179 συναισθήματα αυτά να προκύπτουν λόγω της υποστήριξης από συναδέλφους, της προσφοράς ευκαιριών εκπαίδευσης και της ανατροφοδότησης, γενικότερα, από το εργασιακό περιβάλλον και τη διοίκηση, σχετικά με την απόδοσή τους. Έχει βρεθεί ότι τα οργανωτικά χαρακτηριστικά του νοσοκομείου διαδραματίζουν κυρίαρχο ρόλο στην επαγγελματική ικανοποίηση και τη δέσμευση των εργαζομένων σε αυτό, ενώ, αντίθετα, ο περιοριστικός χαρακτήρας του εργασιακού χώρου του νοσοκομείου, η απουσία αξιοποίησης των διατιθέμενων προσόντων και η ελλειμματική διάθεση πόρων έχει συσχετιστεί με τη βίωση αρνητικών συναισθημάτων, όταν δεν υποστηρίζεται η εν λόγω ανάγκη. 12 Από τη διερεύνηση διαφοροποιήσεων, μεταξύ της αντιλαμβανόμενης εσωτερικής ποιότητας και των επί μέρους δημογραφικών μεταβλητών, μόνο το φύλο φάνηκε να παρουσιάζει συσχέτιση με τον παράγοντα «υποδομές». Συγκεκριμένα, οι γυναίκες αξιολόγησαν ως χαμηλότερο το επίπεδο αυτής της διάστασης, σε σχέση με τους άνδρες. Αντίστοιχα αποτελέσματα εντοπίστηκαν σε έρευνες που διεξήχθησαν σε μη υγειονομικούς οργανισμούς. 36,37 Οι Shemwell et al 38 έχουν επισημάνει τη σημαντικότητα της συγκεκριμένης μεταβλητής, όσον αφορά στις γυναίκες, για την ευημερία στην εργασία τους. Στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις των άλλων διαστάσεων, σχετικά με λοιπούς δημογραφικούς παράγοντες, δεν αναδείχθηκαν, σύμφωνα και με παλαιότερα ευρήματα Τα συναισθήματα εργασιακής δέσμευσης κατανεμήθηκαν με την ίδια περίπου αναλογία σε άνδρες και γυναίκες, ανεξαρτήτως δημογραφικών παραγόντων, 42 παρ όλο που αναφέρεται επίδραση της οικογενειακής κατάστασης στη διαφοροποίηση του επιπέδου εργασιακής δέσμευσης, με τους έγγαμους να εμφανίζονται λιγότερο αφοσιωμένοι από τους άγαμους. 43,44 Η θετική συσχέτιση των παραγόντων της ποιότητας μεταξύ τους αποτελεί µια εύλογη διαπίστωση, καθώς οι εν λόγω παράγοντες αποτελούν τμήματα ενός συνόλου και η συσχέτιση μεταξύ τους είναι πιθανότατη. Η ανάδειξη της θετικής σχέσης των διαστάσεων της εσωτερικής ποιότητας και της εργασιακής δέσμευσης προκύπτει ως μια έμμεση συσχέτιση, μέσω της εργασιακής αποδοτικότητας. 45,46 Η επαγγελματική ικανοποίηση και η εργασιακή δέσμευση των εργαζομένων αποτελούν δύο συνιστώσες που αυξάνουν την ενεργητικότητα και την απόδοση των εργαζομένων, παράμετροι που θεωρούνται ιδιαίτερης σημασίας αναφορικά με την εξοικονόμηση κόστους και τη βελτίωση της παρεχόμενης φροντίδας. 8,10 Καθώς τα ελληνικά νοσοκομεία είναι σχετικά ομοιογενή, ως προς τον τρόπο οργάνωσης, παροχής νοσηλευτικής φροντίδας και στελέχωσης, θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι τα συγκεκριμένα ευρήματα μπορούν να γενικευτούν στο σύνολο του ελληνικού νοσηλευτικού δυναμικού των νοσοκομείων. Ωστόσο, για την επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων κρίνεται απαραίτητη η διενέργεια μελετών σε μεγαλύτερο δείγμα. Ως περιοριστικός παράγοντας σημειώνεται η ανισοκατανομή του δείγματος, αναφορικά με το φύλο. Αποτυπώνεται μεν η πραγματική εικόνα του αριθμού του κάθε φύλου στο συγκεκριμένο επάγγελμα, δεν εξάγονται όμως ασφαλή συµπεράσµατα ως προς την επίδραση της εν λόγω μεταβλητής. Η παρούσα έρευνα επιχείρησε να εξετάσει το επίπεδο της εργασιακής δέσμευσης των εργαζομένων και της εσωτερικής ποιότητας και να διερευνήσει τη συσχέτιση μεταξύ τους, σε ένα δημόσιο νοσοκομείο. Μελλοντική έρευνα θα μπορούσε να συγκρίνει αντίστοιχα αποτελέσματα μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού νοσοκομείου. Επί πλέον, δεδομένου ότι πρόκειται για µια πρώιµη µελέτη, θεωρείται ότι απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση για τον προσδιορισμό του τρόπου επίδρασης των τρεχουσών πολιτικών και κοινωνικών εξελίξεων, γεγονότων και αλλαγών, στο επίπεδο της εργασιακής δέσμευσης του νοσηλευτικού προσωπικού των νοσοκομείων. Συνεκτιμώντας την έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού στα νοσοκομεία, τους περιορισμένους πόρους, τη συνεχόμενη αύξηση των αναγκών για φροντίδα υγείας και τη συνεχώς αυξανόμενη απαίτηση της κοινωνίας για ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, καθίσταται αντιληπτή η απαίτηση για ένα επαρκές και ποιοτικό ανθρώπινο δυναμικό. Επομένως, η μέτρηση της εργασιακής δέσμευσης του νοσηλευτικού προσωπικού από την εργασία τους αποτελεί σημαντική πηγή πληροφόρησης προς τις υπηρεσίες υγείας, σχετικά με το επίπεδο υπηρεσιών που παρέχουν, συνάγοντας πληροφορίες απαραίτητες για το σχεδιασμό της στρατηγικής, εφ όσον στοχεύουν σε ποσοτική και ποιοτική αναβάθμιση των εν λόγω υπηρεσιών.

6 180 Χ. ΓΩΓΟΣ και συν ABSTRACT Internal quality and work commitment: A study on the perceptions of hospital nursing staff C. GOGOS, 1,2 K. ITSKARA, 1,2 E. ITSKARA 2 1 Graduate Program for Health Services Administration, National School of Public Health, Athens, 2 General Hospital of Imathia, Veria, Greece Archives of Hellenic Medicine 2015, 32(2): OBJECTIVE To investigate the level of the internal quality in a regional general hospital, as perceived by the nursing staff and its association with work commitment. METHOD The tools used were the questionnaire Utrecht Work Engagement Scale (UWES) for the assessment of work engagement and the questionnaire SERVQUAL for quality assessment. A 15-item questionnaire was developed, adapted to the specifics of the study hospital, incorporating the criteria of SERVQUAL, with responses on a five-point Likert scale. The questionnaire was distributed to 118 members of the nursing stuff (response rate was 80.5%, n=95) in July and August Statistical analysis using the Statistical Package for Social Sciences (SPSS), v included frequencies, percentages, Student t-test, ANOVA one-way, and Spearman correlation coefficient. RESULTS The nursing staff recorded moderate to high levels on all dimensions of both quality (tangibility, reliability, responsiveness, assurance, and empathy) and work engagement. The females ranked the level of tangibility as a dimension of quality of service lower than the males. Strong correlation was demonstrated between all the dimensions studied. CONCLUSIONS The positive relationship shown between the work commitment of the nursing staff and the internal quality in their work environment suggests an indirect link with work efficiency. The work commitment of employees is associated with their performance and improvement of the care they provide. Measurement of the work engagement of nursing staff is thus a significant source of information in the health services sector. Key words: Hospital, Internal quality, Nursing staff, Work engagement Βιβλιογραφία 1. BERRY LL. The employee as customer. J Retail Bank 1981, 3: DAVIS D, MORRIS M, ALLEN J. Perceived environmental turbulence and its effect on selected entrepreneurship, marketing, and organizational characteristics in industrial firms. JAMS 1991, 19: GRONROOS C. Relationship approach to marketing in service contexts: The marketing and organizational behavior interface. J Bus Res 1990, 20: COOK S. Measuring customer service effectiveness. Gower Publishing Co, London, SCHNEIDER B, BROWN DE. New services design, development, and implementation and the employee. In: George WR, Marshall CE (eds) Developing new services. American Marketing Association, Chicago, 1984: BOWEN DE. Managing customers as human resources in service organizations. Hum Resour Manage 1986, 25: ΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗΣ Α, ΜΠΟΓΙΑΤΖΙΔΗΣ Π. Η σχέση µεταξύ εργασιακής ικανοποίησης και εσωτερικής ποιότητας µέσω των αντιλήψεων της κλινικής ηγεσίας νοσηλευτικών τµηµάτων. Αρχ Ελλ Ιατρ 2012, 29: REDFERN S, HANNAN S, NORMAN I, MARTIN F. Work satisfaction, stress, quality of care and morale of older people in a nursing home. Health Soc Care Community 2002, 10: MARK BA, HARLESS DW, McCUE M, XU Y. A longitudinal examination of hospital registered nurse staffing and quality of care. Health Serv Res 2004, 39: CHEN HC, BECK SL, AMOS LK. Leadership styles and nursing faculty job satisfaction in Taiwan. J Nurs Scholarsh 2005, 37: ARAB M, POURREZA A, AKBARI F, RAMESH N, AGHLMAND S. Job satisfaction on primary health care providers in the rural settings. Iranian J Publ Health 2007, 36: ΓΩΓΟΣ Χ. Επαγγελματική ικανοποίηση νοσηλευτικού προσωπικού σε ένα δημόσιο Γενικό Νοσοκομείο. Επιθεώρηση Yγείας 2012, 23: ΤΟΥΝΤΑΣ Γ. Ο σχεδιασμός των υπηρεσιών υγείας. Αρχ Ελλ Ιατρ 2005, 23: KAARNA M. The importance of job satisfaction in hospital quality process. Nordic School of Public Health, Goteborg, COLLINS K, JONES ML, McDONNELL A, READ S, JONES R, CAMER- ON A. Do new roles contribute to job satisfaction and retention of staff in nursing and professions allied to medicine? J Nurs Manag 2000, 8: MANOJLOVICH M, SPENCE LASCHINGER HK. The relationship of empowerment and selected personality characteristics to nursing job satisfaction. J Nurs Adm 2002, 32: LASCHINGER HK, ALMOST J, TUER-HODES D. Workplace empowerment and magnet hospital characteristics: Making the link. J Nurs Adm 2003, 33:

7 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ LASCHINGER HK, FINEGAN J. Using empowerment to build trust and respect in the workplace: Α strategy for addressing the nursing shortage. Nurs Econ 2005, 23: KINNEAR CT, TAYLOR RJ. Marketing research: An applied approach. 5th ed. McGraw-Hill Inc, New York, PARASURAMAN Α, ZEITHANL VA, BERRY LL. SERVQUAL: A multiple-item scale for measuring consumer perceptions of service quality. J Retailing 1988, 64: SCHAUFELI WB, BAKKER AB. Utrecht work engagement scale: Preliminary manual. Occupational Health Psychology Unit, Utrecht University, Utrecht, SCHAUFELI WB, BAKKER AB. Job demands, job resources and their relationship with burnout and engagement: A multisample study. J Organiz Behav 2004, 25: JOSEPH WB. Internal marketing builds service quality. J Health Care Mark 1996, 16: NEEDLEMAN J, BUERHAUS P, MATTKE S, STEWART M, ZELEVINSKY K. Nurse-staffing levels and the quality of care in hospitals. N Engl J Med 2002, 346: AIKEN LH, CLARKE SP, SLOANE DM, SOCHALSKI J, SILBER JS. Hospital nurse staffing and patient mortality, nurse burnout, and job dissatisfaction. JAMA 2002, 288: MAUNO S, KINNUNEN U, MÄKIKANGAS A, FELDT T. Job demands and resources as antecedents of work engagement: A qualitative review and directions for future research. In: Albrecht SL (ed) Handbook of employee engagement: Perspectives, issues, research and practice. Edwin Elgar, Northampton, 2010: CHO J, LASHINGER HK, WONG C. Workplace empowerment, work engagement and organizational commitment of new graduate nurses. Nurs Leadersh (Tor Ont) 2006, 19: PAULHUS DL, VAZIRE S. The self-report method. In: Robins RW, Fraley RC, Krueger RF (eds) Handbook of research methods in personality psychology. The Guilford Press, New York, 2007: SPENCE-LASCHINGER HK, LEITER MP. The impact of nursing work environments on patient safety outcomes: The mediating role of burnout/engagement. J Nurs Admin 2006, 36: SCHAUFELI WB, SALANOVA M. Enhancing work engagement through the management of human resources. In: Näswall K, Sverke M, Hellgren J (eds) The individual in the changing working life. Cambridge University Press, Cambridge, 2008: SIMPSON MR. Predictors of work engagement among medical-surgical registered nurses. West J Nurs Res 2009, 31: HAYES LJ, O BRIEN-PALLAS L, DUFFIELD C, SHAMIAN J, BUCHAN J, HUGHES F ET AL. Nurse turnover: A literature review. Int J Nurs Stud 2006, 43: RAD AM, YARMOHAMMADIAN MH. A study of relationship between managers leadership style and employees job satisfaction. Leader Health Serv 2006, 19: STORDEUR S, D HOORE W; NEXT-STUDY GROUP. Organizational configuration of hospitals succeeding in attracting and retaining nurses. J Adv Nurs 2007, 57: MASROOR AM, FAKIR MJ. Level of job satisfaction and intent to leave among Malaysian nurses. Business Intelligence Journal 2010, 3: ROSS LW, FLEMING RS, FABES KJ, FRANK R. Gender effects on customer satisfaction with employment services. Career Development International 1999, 4: SPATHIS C, PETRIDOU E, GLAVELI N. An empirical study of service quality perspectives in public and private banks. In: Zopounidis C (ed) New trends in banking management. 1st ed. Physica-Verlag, Heidelberg, 2002: SHEMWELL DJ, YAVAS U, BILGIN Z. Service quality and relationship-oriented outcomes in the hair-care services: An analysis of differences between males and females. J Prof Serv Market 1999, 19: LIN NP, CHIU HC, HSIEH YC. Investigating the relationship between service providers personality and customers perceptions of service quality across gender. Total Qual Manage 2001, 2: LEE MA. A study of the nursing service quality and satisfaction that admitted patients perceived: Being used SERVQUAL. J Korean Acad Nurs 2002, 32: DUFFY JA, DUFFY M, KILBOURNE WE. A comparative study of resident, family, and administrator expectations for service quality in nursing homes. Health Care Manage Rev 2001, 26: SCHAUFELI WB, BAKKER AB, SALANOVA M. The measurement of work engagement with a short questionnaire: A cross-national study. Educ Psychol Meas 2006, 66: SONNENTAG S. Recovery, work engagement and proactive behavior: A new look at the interface between non-work and work. J Appl Psychol 2003, 88: GREENHAUS JH, POWELL GN. When work and family are allies: A theory of work-family enrichment. Acad Manage Rev 2006, 31: KAHN WA. To be fully there: Psychological presence at work. Hum Relat 1992, 45: SALANOVA M, AGUT S, PEIRÓ JM. Linking organizational resources and work engagement to employee performance and customer loyalty: The mediation of service climate. J Appl Psychol 2005, 90: JUDGE TA, THORESEN CJ, BONO JE, PATTON GK. The job satisfaction-job performance relationship: A qualitative and quantitative review. Psychol Bull 2001, 127: ENBERG B, STENLUND H, SUNDELIN G, ÖHMAN A. Work satisfaction, career preferences and unpaid household work among recently graduated health-care professionals a gender perspective. Scand J Caring Sci 2007, 21: WRIGHT T, CROPANZANO R, BONETT DG. The moderating role of employee positive well being on the relation between job satisfaction and job performance. J Occup Health Psychol 2007, 12: Corresponding author: C. Gogos, 7 Lilia street, GR Makrohori Imathias, Greece

Μεταπτυχιακή Διατριβή Το εργασιακό άγχος των κοινωνικών λειτουργών και η σχέση του με την εργασιακή δέσμευση και τη συναισθηματική νοημοσύνη

Μεταπτυχιακή Διατριβή Το εργασιακό άγχος των κοινωνικών λειτουργών και η σχέση του με την εργασιακή δέσμευση και τη συναισθηματική νοημοσύνη Μεταπτυχιακή Διατριβή Το εργασιακό άγχος των κοινωνικών λειτουργών και η σχέση του με την εργασιακή δέσμευση και τη συναισθηματική νοημοσύνη Επιμέλεια : Αγαγιώτου Σμαρώ Επιβλέποντες καθηγητές : Μ. Πλατσίδου

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας

Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Ονοματεπώνυμο: Φανή Φιλίππου Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Παρασκευάς Αργουσλίδης Δεκέμβριος 2012 1 Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα. Ζωής Σ. Δημητριάδη, Ph.D.

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα. Ζωής Σ. Δημητριάδη, Ph.D. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Ζωής Σ. Δημητριάδη, Ph.D. I. Σπουδές Διδακτορική Διατριβή (Ph.D): Μεταπτυχιακές Σπουδές (M.Sc): Προπτυχιακές Σπουδές: London School of Economics and Political Science, University

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ (ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΚΡΙΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ (ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΚΡΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ (ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΚΡΙΤΩΝ 1. Priporas, C., Vasiliadis, C., Bellou, V., and Andronikidis, A., Exploring the constraint profile of winter sports resort tourist segments. Journal

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Ανδρουλακάκη Αικατερίνη

Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Ανδρουλακάκη Αικατερίνη Π.Μ.Σ. ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Ανδρουλακάκη Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

ORIGINAL PAPER ... Δ. Τσορομώκος, 1 Π. Πρεζεράκος, 2 Σ. Τζιαφέρη, 2 Α. Λαζακίδου 2

ORIGINAL PAPER ... Δ. Τσορομώκος, 1 Π. Πρεζεράκος, 2 Σ. Τζιαφέρη, 2 Α. Λαζακίδου 2 ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2014, 31(6):702-717 Διερεύνηση των γνώσεων και των στάσεων των επαγγελματιών υγείας σχετικά με τη χρήση υπολογιστών με τη βοήθεια ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου στο

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Ονοματεπώνυμο: Πατεράκη Σοφία Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: κα. Άννα Ζαρκάδα Δεκέμβριος 2011 Περιεχόμενα Βιβλιογραφία Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ Εκπαίδευση: 5.2010-10.2013 PhD in Marketing and Communication (Άριστα) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 9.2008-5.2010 MSc

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Επιστημονικά περιοδικά μετά από κρίση (Blind Review Process)

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Επιστημονικά περιοδικά μετά από κρίση (Blind Review Process) Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Επιστημονικά περιοδικά μετά από κρίση (Blind Review Process) 1) Marketing Orientation and Company Performance: A Comparative Study of Industrial vs. Consumer Goods Companies, Industrial

Διαβάστε περισσότερα

Η σχέση μεταξύ εργασιακής ικανοποίησης και εσωτερικής ποιότητας μέσω των αντιλήψεων της κλινικής ηγεσίας νοσηλευτικών τμημάτων

Η σχέση μεταξύ εργασιακής ικανοποίησης και εσωτερικής ποιότητας μέσω των αντιλήψεων της κλινικής ηγεσίας νοσηλευτικών τμημάτων ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2012, 29(1):44-50 Η σχέση μεταξύ εργασιακής ικανοποίησης και εσωτερικής ποιότητας μέσω των αντιλήψεων της κλινικής ηγεσίας νοσηλευτικών τμημάτων Copyright Athens

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D σχετιζόμενα με το βρογχικό άσθμα στα παιδιά και στους έφηβους Κουρομπίνα Αλεξάνδρα Λεμεσός [2014] i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική μελέτη ικανοποίησης του ιατρικού και του νοσηλευτικού προσωπικού σε δύο νοσοκομεία της Ελλάδας

Συγκριτική μελέτη ικανοποίησης του ιατρικού και του νοσηλευτικού προσωπικού σε δύο νοσοκομεία της Ελλάδας ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2013, 30(3):325-334 Συγκριτική μελέτη ικανοποίησης του ιατρικού και του νοσηλευτικού προσωπικού σε δύο νοσοκομεία της Ελλάδας ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Approaches to Research) Δρ ΚΟΡΡΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΑ 2013 Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Research

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της πελατοκεντρικής στρατηγικής στον επαγγελματικό αθλητισμό στην Ελλάδα: Μελέτη περίπτωσης στις ΚΑΕ και ΠΑΕ

Εφαρμογή της πελατοκεντρικής στρατηγικής στον επαγγελματικό αθλητισμό στην Ελλάδα: Μελέτη περίπτωσης στις ΚΑΕ και ΠΑΕ Εφαρμογή της πελατοκεντρικής στρατηγικής στον επαγγελματικό αθλητισμό στην Ελλάδα: Μελέτη περίπτωσης στις ΚΑΕ και ΠΑΕ Ονοματεπώνυμο: Ζαχαράκης Παναγιώτης Σειρά: 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΟ 11. ΘΕΜΑ 1 Ο... 2 Ερώτηση 1.1...2 Ερώτηση 2.2...3 ΘΕΜΑ 2 Ο... 3 Ερώτηση 2.1...3 Ερώτηση 2.2...5 Θέμα 3 ο... 6 Πηγές...

2 η ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΟ 11. ΘΕΜΑ 1 Ο... 2 Ερώτηση 1.1...2 Ερώτηση 2.2...3 ΘΕΜΑ 2 Ο... 3 Ερώτηση 2.1...3 Ερώτηση 2.2...5 Θέμα 3 ο... 6 Πηγές... 2 η ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΟ 11 ΘΕΜΑ 1 Ο... 2 Ερώτηση 1.1...2 Ερώτηση 2.2...3 ΘΕΜΑ 2 Ο... 3 Ερώτηση 2.1...3 Ερώτηση 2.2...5 Θέμα 3 ο... 6 Πηγές... 8 ΘΕΜΑ 1 Ο Ερώτηση 1.1 Σύμφωνα με τους Nαξάκης et al (1999;113) η λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση του digital marketing για την επιτυχή διοργάνωση μουσικών εκδηλώσεων

Αξιοποίηση του digital marketing για την επιτυχή διοργάνωση μουσικών εκδηλώσεων Αξιοποίηση του digital marketing για την επιτυχή διοργάνωση μουσικών εκδηλώσεων Ονοματεπώνυμο: Παναγιωτοπούλου Ελένη Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: κος Βρεχόπουλος Α. Δεκέμβριος 2012 Στόχοι έρευνας Προσδιορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση της οργανωσιακής δέσμευσης του νοσηλευτικού προσωπικού σε δύο δημόσια νοσοκομεία της Αττικής

Διερεύνηση της οργανωσιακής δέσμευσης του νοσηλευτικού προσωπικού σε δύο δημόσια νοσοκομεία της Αττικής Διεπιστημονική Φροντίδα Υγείας(2014) Τόμος 6,Τεύχος 2, 86-92 ISSN 1791-9649 Διερεύνηση της οργανωσιακής δέσμευσης του νοσηλευτικού προσωπικού σε δύο δημόσια νοσοκομεία της Αττικής Κωνσταντινοπούλου Α.

Διαβάστε περισσότερα

OΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ"

OΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ OΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" Εμπειρική διερεύνηση αγοραστικής πρόθεσης καταναλωτών σε προωθητικές ενέργειες για διαρκή προϊόντα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

«Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Διαδικτυακή Συμπεριφορά Καταναλωτή» Ονοματεπώνυμο: Ελένη Σ. Γυμνοπούλου Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Π.

«Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Διαδικτυακή Συμπεριφορά Καταναλωτή» Ονοματεπώνυμο: Ελένη Σ. Γυμνοπούλου Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Π. «Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Διαδικτυακή Συμπεριφορά Καταναλωτή» Ονοματεπώνυμο: Ελένη Σ. Γυμνοπούλου Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Π. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 e-business Τεχνολογική σύγκλιση Click

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Η βιτρίνα των καταστημάτων ως εργαλείο δημοσίων σχέσεων. Ονοματεπώνυμο: Ειρήνη Πορτάλιου Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα: Αν. Καθηγήτρια : Βεντούρα Ζωή

Η βιτρίνα των καταστημάτων ως εργαλείο δημοσίων σχέσεων. Ονοματεπώνυμο: Ειρήνη Πορτάλιου Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα: Αν. Καθηγήτρια : Βεντούρα Ζωή Η βιτρίνα των καταστημάτων ως εργαλείο δημοσίων σχέσεων Ονοματεπώνυμο: Ειρήνη Πορτάλιου Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα: Αν. Καθηγήτρια : Βεντούρα Ζωή Δεκέμβριος 2011 Στόχος Έρευνας H βιτρίνα των καταστημάτων αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία- ISO 9001 Σαπφούς 3, 81100 Μυτιλήνη (1ος Όροφος) 2251054739 (09:00-14:30) academy@aigaion.org civilacademy.ucoz.org «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης»

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» «Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» Ονοματεπώνυμο: Ταχταρά Κατερίνα Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση ιατρικών δεδομένων

Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση ιατρικών δεδομένων Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση ιατρικών δεδομένων Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ 1 ο βήμα : καταγραφή δεδομένων Το πιο πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχοκοινωνικοί βλαπτικοί παράγοντες του εργασιακού περιβάλλοντος. Γ. Ραχιώτης Ειδικός ιατρός εργασίας Λέκτορας Επιδημιολογίας ΠΘ

Ψυχοκοινωνικοί βλαπτικοί παράγοντες του εργασιακού περιβάλλοντος. Γ. Ραχιώτης Ειδικός ιατρός εργασίας Λέκτορας Επιδημιολογίας ΠΘ Ψυχοκοινωνικοί βλαπτικοί παράγοντες του εργασιακού περιβάλλοντος Γ. Ραχιώτης Ειδικός ιατρός εργασίας Λέκτορας Επιδημιολογίας ΠΘ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τροποποίηση της σχέσης του ανθρώπου με το περιβάλλον.

Διαβάστε περισσότερα

Διερευνώντας τον ρόλο των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας στο city branding.

Διερευνώντας τον ρόλο των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας στο city branding. Διερευνώντας τον ρόλο των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας στο city branding. Ονοματεπώνυμο: ΝΟΜΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: ΒΡΕΧΟΠΟΥΛΟΣ Α. Δεκέμβριος 2014 BRAND ΚΑΙ BRANDING Kotler and Armstrong

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις, Προτιμήσεις και Συμπεριφορικές Προθέσεις Ελλήνων Καταναλωτών Απέναντι στο Mobile Advertising

Στάσεις, Προτιμήσεις και Συμπεριφορικές Προθέσεις Ελλήνων Καταναλωτών Απέναντι στο Mobile Advertising Στάσεις, Προτιμήσεις και Συμπεριφορικές Προθέσεις Ελλήνων Καταναλωτών Απέναντι στο Mobile Advertising Ονοματεπώνυμο:Σταματιάδη Φραγκίτσα Σειρά:9 η Επιβλέπον καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η εμπειρία από την εφαρμογή & την πιστοποίηση της ποιότητας στην Ευρωκλινική

Η εμπειρία από την εφαρμογή & την πιστοποίηση της ποιότητας στην Ευρωκλινική Η εμπειρία από την εφαρμογή & την πιστοποίηση της ποιότητας στην Ευρωκλινική Θάνος Μυτιληναίος Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού Ευρωκλινική Αθηνών ΑΕ 210 64 16 160 thmytilinaios@euroclinic.gr TÜV ACADEMY,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΓΙΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΩΣ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΝΤΡΕΑΣ ΠΙΤΣΙΛΛΟΣ Α.Φ.Τ 2007947541 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 5: Dealing with Academic Abstracts. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 5: Dealing with Academic Abstracts. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ενότητα 5: Dealing with Academic Abstracts Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Αξιολόγηση Ανθρώπινου Δυναμικού στις Υπηρεσίες: Η Περίπτωση της Ναυτιλίας»

«Αξιολόγηση Ανθρώπινου Δυναμικού στις Υπηρεσίες: Η Περίπτωση της Ναυτιλίας» «Αξιολόγηση Ανθρώπινου Δυναμικού στις Υπηρεσίες: Η Περίπτωση της Ναυτιλίας» Ονοματεπώνυμο: Αγγιολίνα Καρκαμπούνα Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Άγγελος Παντουβάκης Περιεχόμενα Σκοπός της Έρευνας Παρατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Γκούμας Στέφανος Επίκουρος Καθηγητής στο Tμήμα Διαχείριση Πληροφοριών του Τ.Ε.Ι Καβάλας goumas@teikav.edu.gr. Περίληψη

Δρ. Γκούμας Στέφανος Επίκουρος Καθηγητής στο Tμήμα Διαχείριση Πληροφοριών του Τ.Ε.Ι Καβάλας goumas@teikav.edu.gr. Περίληψη Τρία χρόνια μετά την επιμόρφωση β επιπέδου: Οι εκπαιδευτικοί κάνουν χρήση και αξιοποιούν τις Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε) στην εκπαιδευτική - διδακτική διαδικασία;. Η περίπτωση του νομού

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Συμπεριφοράς Καταναλωτή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο: Η περίπτωση των Ιστοσελίδων Ηλεκτρονικών Κουπονιών

Μελέτη Συμπεριφοράς Καταναλωτή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο: Η περίπτωση των Ιστοσελίδων Ηλεκτρονικών Κουπονιών Μελέτη Συμπεριφοράς Καταναλωτή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο: Η περίπτωση των Ιστοσελίδων Ηλεκτρονικών Κουπονιών Ονοματεπώνυμο: Βλαχάκη Παρασκευή- Ερασμία Σειρά: 9η Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του διαιτολόγου στην πρόληψη και αντιμετώπιση της σχετιζόμενης με τη διατροφή νόσο σε ηλικιωμένα άτομα

Ο ρόλος του διαιτολόγου στην πρόληψη και αντιμετώπιση της σχετιζόμενης με τη διατροφή νόσο σε ηλικιωμένα άτομα Ο ρόλος του διαιτολόγου στην πρόληψη και αντιμετώπιση της σχετιζόμενης με τη διατροφή νόσο σε ηλικιωμένα άτομα Οι διαιτολόγοι, ως μέλη ολοκληρωμένων διεπιστημονικών και πολυεπιστημονικών ομάδων, διαδραματίζουν

Διαβάστε περισσότερα

«Βελτιώνοντας την Απόδοση των Πωλητών» Νικόλαος Γ. Παναγόπουλος

«Βελτιώνοντας την Απόδοση των Πωλητών» Νικόλαος Γ. Παναγόπουλος «Βελτιώνοντας την Απόδοση των Πωλητών» Νικόλαος Γ. Παναγόπουλος Λέκτορας Μάρκετινγκ Οικονομικού Παν/μίου Αθηνών 3ο Συμπόσιο Ελληνικής Ακαδημίας Μάρκετινγκ, Ξενοδοχείο Intercontinental, 17-18 18 Μαΐου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (Ε.ΠΕ.ΘΕ.Κ.Ο.Ν.): ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (Ε.ΠΕ.ΘΕ.Κ.Ο.Ν.): ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (Ε.ΠΕ.ΘΕ.Κ.Ο.Ν.): ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ Σελίδα 1 από 28 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Άσκηση σε Άτομα με Αναπηρία Αναρτημένες Ανακοινώσεις 18 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Θεματική Ενότητα: Άσκηση σε Άτομα με Αναπηρία Αναρτημένες Ανακοινώσεις 18 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Θεματική Ενότητα: Άσκηση σε Άτομα με Αναπηρία Αναρτημένες Ανακοινώσεις 18 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Section: Exercise for people with disabilities Poster Presentations of the 18

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ÔÅÕ ÏÓ 37, ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2010

ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ÔÅÕ ÏÓ 37, ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2010 Ôñéìçíéáßá Ýêäïóç ôïõ ÔïìÝá Åðåßãïõóáò êáé ÅíôáôéêÞò ÍïóçëåõôéêÞò ôïõ Åèíéêïý ÓõíäÝóìïõ Íïóçëåõôþí ÅëëÜäáò Ìåóïãåßùí 2, à êôßñéï Ðýñãïò Áèçíþí, ÁèÞíá 115 27 ÔÅÕ ÏÓ 37, ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2010 ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ Ως χώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 5 Ο Διεθνές Επιστηµονικό Συνέδριο ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ: ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ Πάντειο Πανεπιστήµιο, 8-10 Μαίου 2014 ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ

Διαβάστε περισσότερα

Γνώσεις και απόψεις των εργαζομένων για την προμήθεια των υλικών στα ελληνικά νοσοκομεία

Γνώσεις και απόψεις των εργαζομένων για την προμήθεια των υλικών στα ελληνικά νοσοκομεία ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2010, 27(4):662-668 Γνώσεις και απόψεις των εργαζομένων για την προμήθεια των υλικών στα ελληνικά νοσοκομεία ΣΚΟΠΟΣ Πρωταρχικός σκοπός της παρούσας

Διαβάστε περισσότερα

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -.

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Θεωρείο 10 «-» 1 vasalap@otenet.gr 2 andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. Abstract In the survey we investigated the views of those who

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Διατριβή Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κα Παναγιώτα Ταμανά ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ 1. Αθανασοπούλου Μαρία, RN, MSc, PhD, Γ.Ν. «Έλενα Βενιζέλου» 2. Δρ Καλοκαιρινού Αθηνά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κοινοτικής Νοσηλευτικής,

Διαβάστε περισσότερα

«Η επίδραση των on-line reviews των ξενοδοχείων στην εμπειρία των τουριστών από τα ξενοδοχεία»

«Η επίδραση των on-line reviews των ξενοδοχείων στην εμπειρία των τουριστών από τα ξενοδοχεία» «Η επίδραση των on-line reviews των ξενοδοχείων στην εμπειρία των τουριστών από τα ξενοδοχεία» Ονοματεπώνυμο:Ζαχίλα Αφροδίτη Σειρά:8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Σιώμκος Γεώργιος Δεκέμβριος 2011 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Management και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Μάθημα: Management και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMIC & REGIONAL DEVELOPMENT Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πρόλογος στη δεύτερη έκδοση Πρόλογος στην πρώτη έκδοση Εισαγωγή Τι είναι η μεθοδολογία έρευνας Οι μέθοδοι έρευνας ΜEΡOΣ A : ΓNΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙO 1: Γενικά για την επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο)

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Καλωσήλθατε στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του epiheirimatikotita.gr. Εδώ μπορείτε να βρείτε άφθονο BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Seven Steps To A Successfull pdf Business Plan Writing an effective

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΑ :ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΑ :ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΑ :ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΒΕΝΤΟΥΡΑ ΖΩΗ ΧΑΝΟΣ ΖΑΝΝΗΣ ΤΙ ΕΊΝΑΙ ΧΟΡΗΓΙΑ??? Η χορηγία ή αλλιώς sponsoring είναι μια λέξη η οποία έχει τις ρίζες

Διαβάστε περισσότερα

Οικολογικό-πολιτισμικό πλαίσιο, συνιστώσες επιπολιτισμοποίησης και προσαρμογή:

Οικολογικό-πολιτισμικό πλαίσιο, συνιστώσες επιπολιτισμοποίησης και προσαρμογή: Οικολογικό-πολιτισμικό πλαίσιο, συνιστώσες επιπολιτισμοποίησης και προσαρμογή: Μελέτη περίπτωσης οικισμού Δροσερού Ξάνθης Διδώ Παπαθεοδώρου, Βασίλης Παυλόπουλος Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Αντιλαµβανόµενη Ποιότητα Υπηρεσιών σε Γυµναστήρια: ιερεύνηση της Σχέσης µε τη Θετική Προφορική Επικοινωνία 1

Αντιλαµβανόµενη Ποιότητα Υπηρεσιών σε Γυµναστήρια: ιερεύνηση της Σχέσης µε τη Θετική Προφορική Επικοινωνία 1 Ελληνική Εταιρεία ιοίκησης Αθλητισµού Περιοδικό ιοίκησης Αθλητισµού και Αναψυχής 1(1), 30-40 Αντιλαµβανόµενη Ποιότητα Υπηρεσιών σε Γυµναστήρια: ιερεύνηση της Σχέσης µε τη Θετική Προφορική Επικοινωνία 1

Διαβάστε περισσότερα

Πίσω στα βασικά: Βασικές αρχές στατιστικής για κοινωνιολογικές έρευνες

Πίσω στα βασικά: Βασικές αρχές στατιστικής για κοινωνιολογικές έρευνες Σχετικές πληροφορίες: http://dlib.ionio.gr/~spver/seminars/statistics/ Πίσω στα βασικά: Βασικές αρχές στατιστικής για κοινωνιολογικές έρευνες Σπύρος Βερονίκης Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας Θεματικές

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή.

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΟΙΝΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ ΤΟΡΙΝΟ, ΣΧΟΛΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΟΙΝΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες που Συμβάλλουν στην Ικανοποίηση του Τραπεζικού Πελάτη

Παράγοντες που Συμβάλλουν στην Ικανοποίηση του Τραπεζικού Πελάτη Παράγοντες που Συμβάλλουν στην Ικανοποίηση του Τραπεζικού Πελάτη Βερβερίδου Φανή, Βλασοπούλου Ασπασία, Ζιάκα Σταματία Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μεταπτυχιακό Διοίκησης Επιχειρήσεων(ΜΒΑ) mba09034@ba.aegean.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Αξιολόγηση της αποδιδόμενης

Διαβάστε περισσότερα

i. Μηχανογράφηση δεδομένων και στατιστική ανάλυση απαντήσεων ερωτηματολογίου Β

i. Μηχανογράφηση δεδομένων και στατιστική ανάλυση απαντήσεων ερωτηματολογίου Β i. Μηχανογράφηση δεδομένων και στατιστική ανάλυση απαντήσεων ερωτηματολογίου Β Μ. ΓΡΥΠΑΡΗΣ 1 & Θ. ΜΠΑΡΤΖΑΝΑΣ" Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η μηχανογραφημένη μορφή των δεδομένων και η στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,.

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Προσκήνιο 77 : patrhenis@keda.gr -,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. Abstract Constructivism constitutes a broad theoretical-cognitive movement encompassing

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα με έγκριση ποιότητας από την ΕΑΙΠ. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών και Νομικής

Προγράμματα με έγκριση ποιότητας από την ΕΑΙΠ. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών και Νομικής Ενημέρωση: 11 Μαρτίου, 2015 Διευκρινίζεται ότι τα ΙΠ με «Άδεια Λειτουργίας» δικαιούνται να προσφέρουν προγράμματα, τα οποία αυτόματα αναγνωρίζονται από το κράτος, χωρίς να τα υποβάλουν στην αυστηρή διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Α. Σερβετάς ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Α. Σερβετάς ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 2010 Α. Σερβετάς ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ημερομηνία: 15/3/2011 Εκτύπωση: 15/3/2011, 2:43 μμ 1 από 35 Πίνακας Περιεχομένων 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1.1 ΓΕΝΙΚΆ 5 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας από Φοιτητές Επιχειρηµατικών Σπουδών

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας από Φοιτητές Επιχειρηµατικών Σπουδών Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας από Φοιτητές Επιχειρηµατικών Σπουδών Χαράλαµπος Σπαθής Επίκουρος Καθηγητής-Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη E-mail: hspathis@econ.auth.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προσανατολισµός στην Αγορά ή την Επιχειρηµατικότητα;

Προσανατολισµός στην Αγορά ή την Επιχειρηµατικότητα; Προσανατολισµός στην Αγορά ή την Επιχειρηµατικότητα; Βασίλης Θεοχαράκης Assistant Professor of Marketing & Entrepreneurship Ποια είναι τα ερωτήµατα; Είναι η ελληνική αγορά πραγµατικά τόσο διαφορετική;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική Πούλιου Χριστίνα(5543) Κορρέ Πελαγία(5480) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική Πούλιου Χριστίνα(5543) Κορρέ Πελαγία(5480) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική Πούλιου Χριστίνα(55) Κορρέ Πελαγία(580) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εαρινό εξάμηνο 0 Ρέθυμνο, 5/6/0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:. Εισαγωγή.

Διαβάστε περισσότερα

Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης

Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης και συγγραφή ερευνητικής έκθεσης / διατριβής. Δρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π.,., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση ψυχικής υγείας προϊσταµένων νοσηλευτικών

Αξιολόγηση ψυχικής υγείας προϊσταµένων νοσηλευτικών ιεπιστηµονική Φροντίδα Υγείας(2012) Τόµος 4,Τεύχος 3, 121-127 ISSN 1791-9649 Αξιολόγηση ψυχικής υγείας προϊσταµένων νοσηλευτικών τµηµάτων Γκεσούλη-Βολτυράκη Ε. 1, Μαρνέρας Χ. 2, Χαρίση Ε. 3, Κωστοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Εισαγωγή στο P.A.S.W. Υποχρεωτικό μάθημα 4 ου εξαμήνου

Διαβάστε περισσότερα

Βιώματα μοναξιάς των παιδιών με νοητική καθυστέρηση στο σχολικό περιβάλλον. Παπουτσάκη Καλλιόπη Δρ. Σχολική Σύμβουλος Π.Ε.70 kpapouts@primedu.uoa.

Βιώματα μοναξιάς των παιδιών με νοητική καθυστέρηση στο σχολικό περιβάλλον. Παπουτσάκη Καλλιόπη Δρ. Σχολική Σύμβουλος Π.Ε.70 kpapouts@primedu.uoa. Βιώματα μοναξιάς των παιδιών με νοητική καθυστέρηση στο σχολικό περιβάλλον Παπουτσάκη Καλλιόπη Δρ. Σχολική Σύμβουλος Π.Ε.70 kpapouts@primedu.uoa.gr Περίληψη Σκοπός αυτής της μελέτης είναι η διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βάλια Τσοπόκη, Φωτεινή Τολίκα Γενική ΕΞΥΠΠ Προστασία Α.Ε. Νοσηλεύτριες Επαγγελματικής υγείας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Νοσηλευτική επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ Θεοφάνης Παύλου Αρ. Φοιτ. Ταυτότητας: 2010207299 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μία νέα προσέγγιση µελέτης του εργασιακού στρες και εφαρµογή της σε κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών

Μία νέα προσέγγιση µελέτης του εργασιακού στρες και εφαρµογή της σε κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών Μία νέα προσέγγιση µελέτης του εργασιακού στρες και εφαρµογή της σε κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών Σ. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ (1), Ν. ΜΑΡΜΑΡΑΣ (2) (1) (2) ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΕΠΕ, Ελ. Βενιζέλου 63-71, 142 31 Νέα Ιωνία,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία. Προσωπικά στοιχεία. Γνωστικό αντικείμενο: Αθλητική Ψυχολογία με έμφαση τις εφαρμογές

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία. Προσωπικά στοιχεία. Γνωστικό αντικείμενο: Αθλητική Ψυχολογία με έμφαση τις εφαρμογές ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Φωτογραφία Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Ιδιότητα: Γνωστικό αντικείμενο: Τομέας: Εργαστήριο: Τρέχουσα διοικητική θέση: Προσωπική ιστοσελίδα: Τσορμπατζούδης Χαράλαμπος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

www.almarealestate.gr Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015

www.almarealestate.gr Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015 Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015 Περιεχόμενα Contents 01 02 03 04 05 06 Ποιοί Είμαστε - Who we are Τι κάνουμε - What we do Τι κάνουμε διαφορετικά - What we do differently Τι έχουμε πετύχει - What

Διαβάστε περισσότερα

ISO 9001:2008. Οι αλλαγές του νέου προτύπου ISO 9001:2008 σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση ISO 9001:2000

ISO 9001:2008. Οι αλλαγές του νέου προτύπου ISO 9001:2008 σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση ISO 9001:2000 ISO 9001:2008 Οι αλλαγές του νέου προτύπου ISO 9001:2008 σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση ISO 9001:2000 Όπως και το νέο πρότυπο ρητά αναφέρει οι αλλαγές δεν είναι μεγάλης έκτασης και δεν εισάγονται νέες

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωσιακή Ψυχολογία

Οργανωσιακή Ψυχολογία Οργανωσιακή Ψυχολογία Ιωάννης Νικολάου Επίκουρος Καθηγητής Οργανωσιακής Συμπεριφοράς Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα ιοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας www.inikolaou.gr inikol@aueb.gr Ιωάννης Νικολάου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΟΝΕΪΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΓΟΝΕΪΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΓΟΝΕΪΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Κασσώτη Όλγα, Κλιάπης Πέτρος Δασκάλα M.Ed, Σχολ. Σύμβουλος Π.Ε. kassoti@sch.gr kliapis@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στο άρθρο παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ονοματεπώνυμο: Μαγδαληνή Βασιλάκη Σειρά: MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Α. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 Σκοπός Έρευνας και Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

CASE STUDY ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ INTERNET MARKETING: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ SAN FRANCISCO (USF)

CASE STUDY ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ INTERNET MARKETING: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ SAN FRANCISCO (USF) CASE STUDY ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ INTERNET MARKETING: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ SAN FRANCISCO (USF) Αλεξανδρής Χρήστος Πιάκης Θεόδωρος Σπυρίδης Θεόδωρος 1 University of San Francisco Ιδρύθηκε το

Διαβάστε περισσότερα

Ικανοποίηση ασθενών από τις Νοσηλευτικές Υπηρεσίες: κριτική ερευνητική ανασκόπηση.

Ικανοποίηση ασθενών από τις Νοσηλευτικές Υπηρεσίες: κριτική ερευνητική ανασκόπηση. Τίτλος εργασίας: Ικανοποίηση ασθενών από τις Νοσηλευτικές Υπηρεσίες: κριτική ερευνητική ανασκόπηση. Συγγραφείς: Μερκούρης Αναστάσιος, Ανδρεάδη Αγγελική Εισαγωγή Τα τελευταία χρόνια, σε παγκόσμιο επίπεδο,

Διαβάστε περισσότερα

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τελευταία έρευνα στην Ελλάδα: 2000-2001 Αφορούσε την επαγγελματική κατάσταση των μεταφραστών Διεξήχθη μέσω σωματείων και συλλόγων ως επί το πλείστον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙ Α (INFODAY) για το Πρόγραµµα eten - ιευρωπαϊκά ίκτυα Τηλεπικοινωνιών) 10 Μαρτίου 2005 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙ Α (INFODAY) για το Πρόγραµµα eten - ιευρωπαϊκά ίκτυα Τηλεπικοινωνιών) 10 Μαρτίου 2005 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙ Α (INFODAY) για το Πρόγραµµα eten - ιευρωπαϊκά ίκτυα Τηλεπικοινωνιών) 10 Μαρτίου 2005 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΟΥ KLAB Knowledge & Learning Among Businesses Φραγκίσκος Μαγκαφάς, Συντονιστής Έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ORIGINAL PAPER. ... Γ. Αλεξιάς, 1 Α. Φλάμου ...

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ORIGINAL PAPER. ... Γ. Αλεξιάς, 1 Α. Φλάμου ... ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2007, 24(Suppl 1):37-42 Αξιολόγηση της κοινωνικής και ψυχο-συναισθηματικής υποστήριξης των ηλικιωμένων με προβλήματα υγείας, κοινωνικής απομόνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας: Σταθακόπουλος Βλάσης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΟΠΑ Επιστημονικός Υπεύθυνος Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

Ηποσοτικήέρευνα. (Θεμελιώδεις έννοιες)

Ηποσοτικήέρευνα. (Θεμελιώδεις έννοιες) Ηποσοτικήέρευνα (Θεμελιώδεις έννοιες) 1 Πειραματική έρευνα Ποσοτική έρευνα Πειραματική Ημι-πειραματική Αντιστροφής Περιγραφική Σύγκρισης Συσχέτισης Διαδοχικων Μ. 2 Μη Ισοδ..Ομ. Αντιστροφής Πειραματική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

PVC + ABS Door Panels

PVC + ABS Door Panels PVC + ABS Door Panels Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 με αντικείμενο τις ηλεκτροστατικές βαφές μετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη ικανοποίησης από την εργασία των φροντιστών υγείας-νοσηλευτών παθολογικών κλινικών του Εθνικού Συστήματος Υγείας

Μελέτη ικανοποίησης από την εργασία των φροντιστών υγείας-νοσηλευτών παθολογικών κλινικών του Εθνικού Συστήματος Υγείας ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2012, 29(1):61-69 Μελέτη ικανοποίησης από την εργασία των φροντιστών υγείας-νοσηλευτών παθολογικών κλινικών του Εθνικού Συστήματος Υγείας ΣΚΟΠΟΣ Ο τομέας υγείας,

Διαβάστε περισσότερα