9 Νοεμβρίου 2008 Κυριακή στα Κανάλια

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "9 Νοεμβρίου 2008 Κυριακή στα Κανάλια"

Transcript

1 KΩΔ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΤΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ K A Ρ Δ Ι Τ Σ Α Σ ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΡΑΦΕΙΑ: ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ 10, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ ΧΡΟΝΟΣ 29ος ΟΚΤΩΒΡΙΟ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΦΥΛΛΟ Νοεμβρίου 2008 Κυριακή στα Κανάλια Ο Σύλλογος Καναλιωτών της Αθήνας σας εύχεται Kaλά Χριστούγεννα και ειρηνική και ευτυχισμένη η καινούρια χρονιά 2009 «Τα Κάλαντα» Η καλύτερη όμως άπ όλες τις μέρες ήταν η παραμονή της πρωτοχρονιάς. Τότις ξυπνούσαμε άπ τα άγρια χαράματα για να πούμι τα κάλαντα. Συνουιώμασταν για την παρέα απού προυτύτιρα. - «Τα Βασιλειού θα τραγδίσουμι μαζί, ιγώ, ισύ κ η Κώτσιους», τα κανόνζι η Τακ ς του Ζούμπου, σα μιγαλύτιρους. Παίρναμε τις φουρτουτήρις κι τσι μανουπούλις άπ τα κατώια κιαπό βραδύς τσιάφναμαν πίσου απ την αυλόπουρτα, για να τις βρούμε έτοιμες το πρωί. Δίχους φουρτουτήρα δε του κουνούσαμαν ρούπ(ι) γιατί σίγου ρα θά μπλαχνάμαν τίπουτα γκαβόσκλα στο δρόμο π θ αλυχτούσαν σα λυσσιασμένα κι θα μας καταφίαζαν, άσι που μπορεί να μας χιμούσαν βάζουντας μας στου κουντό κι άι ασύ μιτά να ξιπλέξ ς! Σακιασμέν(οι) καλά κι μπουρμπουλουμέν(οι) γιατί κειν την ώρα έκανι ψόφους κινούσαμαν για τα κάλαντα παίρνουντας ντιβιρλίγκα τσι μαχαλάδις. Η Κώτσιους κι γω είχαμαν κασκώλ, ινώ η Τακ ς κουνόμσι ένα πιτσένιου, χακί κατσκέτου, με χνουδουτά αφτιά που κατέβιναν ως τσι αμπούκις τ. Για σιφτέ αρχινούσαμαν άπ τη θκια την Αφταλία κι τραβούσαμαν μιτά κα τη Βρύσ(η). Συνέχεια στη σελ. 13

2 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ Περιεχόμενα ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ (ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ)...ΣΕΛ Ç áëþèåéá ãéá ôï Óýëëïãü ìáò ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ...ΣΕΛ. 11 ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ...ΣΕΛ. 12 ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ...ΣΕΛ. 13 ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΟΛΟ...ΣΕΛ.14 ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ...ΣΕΛ.14 ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ...ΣΕΛ.14 ΝΕΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ...ΣΕΛ.14 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ...ΣΕΛ.15 ΠΑΛΑΙΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ...ΣΕΛ.16 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΝΑΛΙΩΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ IΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Πολιτιστικός Σύλλογος Καναλιωτών Αθήνας Γραφ.: Γλάδστωνος Αθήνα Τηλ.: Fax: AΦΜ.: ΔΟΥ: Α Αθηνών ΕΚΔΟΤΗΣ Πολιτιστικός Σύλλογος Καναλιωτών Αθήνας Γραφ.: Γλάδστωνος Αθήνα ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ Λάμπρος Πυργιώτης - Παναγιώτης Μπέκος ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Κώστας Μπλιάτκας Δημοσιογράφος - Συγγραφέας ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Παναγιώτης Μπέκος Παν. Τσαλδάρη & Γούναρη Μελίσσια Τηλ.: Fax: Τçí ÊõñéáêÞ 9 Íïåìâñßïõ 2008 ç åéêüíá ôïõ ùñéïý ìáò ôáîßäåøå óôï ðáíåëëþíéï, áëëü êáé ó üëï ôïí êüóìï, üðïõ õðüñ ïõí ëëçíåò, ìýóù ôïõ äïñõöïñéêïý ðñïãñü - ììáôïò ôçò ÅÑÔ3. Áíáäåß èçêå ìéá äõíáôþ, îå ùñéóôþ êáé áîéï - èáýìáóôç åéêüíá, ãéá ôçí ïðïßá áéóèáíüìáóôå õðåñþ öáíïé. ÁõôÞ ôçí åéêüíá, ôçí ôçëåïðôéêþ, èýëïõìå ãéá ôï ùñéü ìáò, ðëïýóéá óå ñþìáôá êáé óå ðáñüäïóç, ìå ùñáßïõò áíèñþðïõò, íýïõò êáé çëéêéù - ìýíïõò. Èá èýëáìå íá ãñüøïõìå ðïëëü ãé áõôþ ôçí åéêüíá áëëü êáé ãéá ôçí ðñïóðüèåéá ðïõ áðáéôþèçêå ãéá ôç äçìéïõñãßá ôçò, éäßùò ãéá ôçí ðñïóöïñü ôçò Êáíáëéþôéóóáò, ðïõ èá ìåßíåé ãéá ðüíôá ùò ç ðéï ãëõêéü áíüìíçóç. Για την επιτυχία της «Κυριακής στο χωριό» ευχαριστούμε θερμά το Δήμαρχο Ιθώμης κο Σταύρο Παπαγεωργίου. Η ευαισθητοποίηση και ενεργοποίησή του ήταν καταλυτικής σημασίας για την ενδυνάμωση και καλύτερη οργάνωση της προσπάθειας αλλά και για την άμεση εφαρμογή τεχνι - κών έργων και εργασιών εξωρα σμού του χωριού εν όψει της εκπομπής (επένδυση με πέτρα και πλακοστρώσεις στο Καρκατσόλι, στην Εκκλησία και σε κάθετα μονοπάτια, συντηρήσεις και εγκαταστάσεις νέων κάγκελων ασφαλείας σε επικίνδυνα σημεία, βαφή εξωτερικής όψης Πνευματικού Κέντρου, κ.ά.) Èá èýëáìå íá æþóïõìå ðåñéóóüôåñï áõôþ ôç ãåíéêþ åõöïñßá êáé áéóéïäïîßá ðïõ ðñïêüëåóå ç «ÊõñéáêÞ óôï ùñéü» êáé ùñßò êáìßá áìöéâïëßá, ï êáèýíáò ìáò ðñï - óùðéêü áëëü êáé üëï ôï Óõìâïýëéï, ùò ìßá ðáñýá, èá åñãáóôïýìå ãéá ôï ìåôá ó çìá - ôéóìü ôçò ôçëåïðôéêþò åéêüíáò óå êáèçìåñéíü ôçôá. Áéóèáíüìáóôå üìùò, óþìåñá åíôïíüôåñá áðü êüèå Üëëç óôéãìþ êáôü ôç äéüñêåéá ôçò óýíôïìçò èçôåßáò ìáò, üôé ëåéôïõñãïýìå ðñüãìáôé ùò ìéá ìéêñþ ðáñýá êáé ü é ùò óõëëïãéêü üñãáíï. Áéóèá - íüìáóôå «åãêáôáëåéì ìýíïé» áðü ôï Óýëëïãï. Ôá ìýëç ôïõ Óõëëüãïõ ìáò ðßóôåøáí üôé ï Óýëëïãïò Ý åé ìðåé óå ìéá ôñï éü ìå «áõôüìáôï ðéëüôï». Ðïëý âéáóôéêü êáé áéóèçôü ðßóôåøáí üôé üëá «Ýôóé êé áëëéþò èá ãßíïíôáí êáé èá ãßíïõí». Ðùò áëëéþò ìðïñåß íá åîçãçèåß ç áéóèçôþ áðïõóßá ôïõò áðü ôçí «ÊõñéáêÞ óôï ùñéü»; Ðùò áëëéþò ìðïñåß íá åîçãçèåß ç áéóèçôþ áðïõóßá ôïõò áðü ôç ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç, ôçí ÊõñéáêÞ 7 Äåêåìâñßïõ 2008; Ο Σύλλογός μας αριθμεί 506 μέλη, από τα οποία μόλις τα 111 είναι ταμειακά τακτο ποιημένα. Απ αυτά, μόλις 20 άτομα συμμετείχαν στη Γενική Συνέ λευση. Αυτή είναι η αλήθεια για το Σύλλογό μας. Ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôïõ Óõëëüãïõ ôçò ÁèÞíáò 2

3 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ «ÊõñéáêÞ óôï ùñéü» Ôá êáíüëéá óôá «ÊáíÜëéá» Óáôéñßæïíôáò ôï ðáñáóêþíéï Τå Üëëåò óåëßäåò ôçò åöçìåñßäáò, ßóùò äéáâüóåôå óïâáñüôåñá Üñèñá ãéá ôçí åêðïìðþ «ÊõñéáêÞ óôï ùñéü» ìå èýìá ôá «ÊáíÜëéá». Åäþ èá áó ïëçèïýìå ìå ôçí ðåñéþãçóç óôçí áèýáôç ðëåõñü ôçò óåëþíçò, ðåñéãñüöïíôáò áóôåßåò êáé ðéêñýò óõíüìá êáôáóôüóåéò, Üãíùóôåò óôïí ðïëý êüóìï. Èá áðáëåßøïõìå âýâáéá ðüñá ðïëëü, ãéáôß óêïðüò ìáò äåí åßíáé íá èéãïýí ðñüóùðá êáé åðßìåìðôåò åíýñãåéåò óõã ùñéáíþí ìáò, ðïõ åíäå ïìýíùò íá áíôéëþöôçêáí äéáöïñåôéêü ôï üëï åðé åßñçìá. ÌáêÜñé óôï ôýëïò íá ìåßíåé óå üëïõò ìáò Ýóôù Ýíá áìüãåëï êáé ìéá ãëõêéü áíüìíçóç. Ãéá ôçí ðñáãìáôïðïßçóç ìéáò ôýôïéáò åêðïìðþò ñåéüæåôáé êüóìïò, åèåëïíôýò, ôñýîéìï. Óôá ÊáíÜëéá ãéá ðïëëýò ìýñåò, ðïëëïß êïéìþèçêáí ðïëý, åëü éóôïé êïéìþèçêáí åëü éóôá êáé Ýíáò (áõôüò ðïõ áíýëáâå ôï ñßóêï íá öýñåé ôçí åêðïìðþ óôï ùñéü) äåí Ýêëåéóå ìüôé. ¼ëïé îýñïõìå ôé èá ðåé ãüìïò! Å, ó áõôüí ôï ãüìï ðáíôñåýïíôáí, ôá ÊáíÜëéá íýöç, ìé ãáìðñü ôïõ ÅÑÔ 3! ¼ôé ðáñïéìßá êáé ãíùìéêü éó ýåé ãéá ôï ãüìï, æùíôüíåøå áðüëõôá êáé óå ôïýôï ôï ìïíáäéêü æåõãüñùìá: Ôïõ êïõôñïýë(ç) ç ãüìïõò! Ãéá ôïõ ãáìðñü ãéííüåé êé ç êüêïõñáò! Ìáëþíïõìé, íýö(ç); Óôá íý éá óôýêïõìé! ¼ðïõ ãüìïõò êé áñü, ç Âáóßëïõ ðñþôç! Ì Ýíá ôçëåöþíçìá áðü ôá äñáóôþñéá ìýëç ôïõ Óõëëüãïõ Êáíáëéùôþí ôçò ÁèÞíáò, Ýãéíå ôï ãåíéêü ðñïóêëçôþñéï: «Ôçí ÊõñéáêÞ ô Áé-Äçìçôñéïý, üëïé óôï ùñéü, ôï óõíåñãåßï èá êüíåé ãõñßóìáôá áðü ôçí ÐáñáóêåõÞ» ÐÝìðôç 23 Ïêôùâñßïõ, ðñþôç åéêüíá áðü ôï ùñéü. Ïýôå Ýíá áõôïêßíçôï ðáñêáñéóìýíï óôï äñüìï êáé óôçí ðëáôåßá! ÌùñÝ ìðñüâï, ãéá ðüôå êéíçôïðïéþèçêáí üëïé êáé ìðþêå ôýôïéá ôüîç;! ÖõóéïëïãéêÞ ç ðñþôç áðïñßá: - «Ðïý ðþãáí ôá áõôïêßíçôá;» - «Ðïéá áõôïõêßíçôá;» - «Ìá, óå üëï ôï äñüìï êáé óôç ðëáôåßá äå âñßóêåéò ïýôå Ýíá!» - «Êé ðïõ íá âñéèåß áõôü ôïõ Ýíá, éíïõðïõñéüô êá êé êáèçìéñ íþ; ëá ôç ÊõñéáêÞ íá äåéò üóá áõôïõêßíçôá èýë ò!» Äõóôõ þò ç åñçìéü ôï åéìþíá óôï ùñéü, äåí Ý åé ðñïçãïýìåíï. Óôï êáöåíåßï ôïõ ÆÞó(ç), ïé ðñþôåò êïõâýíôåò, äçêôéêýò óôé ïìõèßåò, éäýåò, áíôéðáñáèýóåéò, ãíþìåò, áðïñßåò ìå ëýóåéò óôï öôåñü: - «Ïé âñýóåò ßóéá-ßóéá áð óôüæïõí, ôé ìáëëéü èá äåßîïõí ïé êüìåñåò;» - «ÂÜæïõìé ôïõ ëüóôé ïõ ìé ôïõ íéñü êé ôóé êüíïõìé íá ôóáìðïõíüíé ùò ðýñá, ïõôéôþñá éü!» Ç Ýíôáóç ìåôáöýñèçêå ôï âñüäõ óôï Êáðçëåéü. Äåí õðüñ åé ðëþñç åéêüíá ãéá ôï ôé áðáéôåß ç ðáñáãùãþ ôçò ÅÑÔ3 êáé öõóéêü åßíáé ï êáèýíáò íá ëýåé ôá äéêü ôïõ: - «Êáíïíßóáìå íá êáëïõðéüóåé ï ÃéÜííçò óôï íõ ôýñé.» - «Êáëýôéñá íá êáëïýðéáæé ç ìðáñìðá Íßêïõò, óá ìéãáëýôéñïõò.» - «Áõôüò äå ìðïõñåß íá ìüó(åé) ôá âñáêïõæþíéá ô!..äå ëýìé ôïõ ÌÞôóéïõ;» - «ñé ð èá óé öêéüó(åé) ä ëåéá ç ÌÞôóéïõò!» - «Äå öôáßôå óåéò, öôáßù ãù ðïõ îüäåøá ôïí êáéñü ìïõ øü íïíôáò áð ôï Áãñßíéï ùò ôá Ôñßêáëá íá âñù êáðíü ãéá êáëïýðéáóìá óôá ÊáíÜëéá!» Ùò ðïõ íá êëåßóåé ìßá ðëçãþ Üíïéãå Üëëç, áëëü öôõ þò èåñáðåýïíôáí ïõôéôüôéò: - Ìå ôá áõôïêßíçôá ôé èá ãßíåé; Ìáò åßðáíå üôé åßíáé äýóêïëï íá êëåßóåé ï äñüìïò ôçí ÊõñéáêÞ.» - «ëëç åîõðíüäá áõôþ! Ôé èá ðåé äýóêïëï;! Áõôü Ýëåéðå í áöþóïõìå ôá áõôïêßíçôá ðåñáíôæüäá óôçí ðëáôåßá ôçí ÊõñéáêÞ, íá îéöôéëéóôïýìé íôéð ãéá íôéð! ÂÜæïõìå äõï ôñáêôýñéá, Ýíá óôïõ Êáñêáôóéüë(é) ê Ýíá óôïõ Êôßñéïõ êáé êáèáñßæïõìå!» ôýðçóå ôýóóåñéò ôï ðñùß ôï ñïëüé óôï êáìðáíáñéü êáé ç áãñõðíßá óõíå ßóôçêå óôïõ ÆÞó(ç): Συνέχεια στη σελ 4 3

4 «ÊõñéáêÞ óôï ùñéü» ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ Ôá êáíüëéá óôá «ÊáíÜëéá» Óáôéñßæïíôáò ôï ðáñáóêþíéï Συνέχεια από τη σελ. 3 - «Âñå êáôáëáâáßíåôå Þ äåí êáôáëáâáßíåôå; Äåí Ýñ ïíôáé óôï ùñéü ìáò åðåéäþ ôï åðýëåîáí óáí áðáñüìéëëçò ïìïñöéüò ôïðßï! Ïýôå Ýñ ïíôáé åðåéäþ äåí Ý ïõí ðïý áëëïý íá ðüíå! ñ ïíôáé ìåôü áðü óõãêåêñéìýíåò ãíùñéìßåò! ÄéêéÜ ôïõò åßíáé ç ðáñáãùãþ êáé èá äåßîïõí üôé èýëïõí áõôïß, ü é üôé èýëïõìå åìåßò. ÐÝíôå èá ôïõò ëýìå, Ýíá èá ðáßñíïõí. Åìåßò áðëü ðñýðåé íá ôïõò äåßîïõìå Ýíá æùíôáíü, öéëéùìýíï ùñéü! ÊïõâåíôéÜæïõìå þñåò, íá ìç ðù ìýñåò êáé äå ìðïñïýìå íá êáôáóôáëüîïõìå óå äõï-ôñßá ðñáãìáôüêéá! ïõí ëáêßóåé üëïé, Üëëïò åãþ áðý ù, Üëëïò åãþ äåí èá ìáé åäþ Áýñéï ðüíôùò áñ ßæïõí ôá ãõñßóìáôá, áëëü üðùò ðüìå äå âëýðù íá ìáò ôç äåßîïõí ðïôý áõôþ ôçí åêðïìðþ!» ÐáñáóêåõÞ ðñùß, üëïé óå áíáìïíþ ôïõ óõíåñãåßïõ, ðïõ áñãåß. - «Åì, êïéìþè êáí óôçí Êáñäßôóá! Ôï åßðáí üìùò. Ôï ìüíï ùñéü ðïõ ðþãáìå ùò ôþñá, ùñßò íá Ý åé îåíþíá!» ¼óï ðåñéóóüôåñïé êüèïíôáé óôïõ ÆÞóç, ôüóï ðåñéóóüôåñï áíüâåé ç êïõâýíôá, áíáêáëýðôïíôáé áôýëåéåò, äçìéïõñãïýíôáé áðïñßåò: - «Ôï êëåéäß, ãéá íá óõãõñßóïõìå ôçí áßèïõóá, ðïéïò ôï Ý åé;» - «ÌÜëëïõí ç äüóêáëïõò» - «ºóïõò ç ðñüåäñïõò» - «Ìðïõñåß íá åßíôïõ êé êüô Üð ôçí ðýôñá, óôïõ ðáñüèõñïõ äßðëá!» - Ìðïñåß íá ôï (åé) êé ç ìüíá ì, äçëáäþ!» Åêåß ðïõ âñßóêåôáé êüðïéá Üêñéá ãéá êüôé, îåãëéóôñüåé ç êïõâýíôá êáé áíüâåé áëëïý öùôéýò: - «ÔåëéêÜ ôßíïò åßíáé ôï ìïõóåßï;» - «ÐÜíôùò ôá óêåýç åßíáé äéêü ìáò.» - «Áðü ðïý êéùò ðïõ äéêü óáò; Áð ôïõò Êáíáëéþôåò åßíáé.» - «Óõìöùíþ, áõôïß ôá Üñéóáí êáé ðñýðåé íá îýñïõí ðïõ ôá âüëáìå.» - «Ôá âüëáôå óå þñï ðïõ åìåßò óáò ðáñá ùñþóáìå.» - «¼ é åóåßò, áëëü ïé äçìüôåò.» - «Ïé äçìüôåò åîïõóéïäüôçóáí åìüò.» - «Óå ìáò Ýäùóáí üìùò ôá áíôéêåßìåíá.» Êáé Üíôå ôþñá íá âñåèåß óôï êáöåíåßï, áí Ýêáíå ðñþôá ç êüôá ôï áâãü Þ ôï áâãü ôçí êüôá! ¹ñèå êáôü ôï ìåóçìýñé ôï óõíåñãåßï, ùñßò íá êáôáóôáëüîåé êüðïõ ç êïõâýíôá Áñ ßóáíå ôá ãõñßóìáôá áðü ôá ìáíôñéü ôïõ ñõóüêïõ. ÌåôÜ óôçí ðåñéþãçóç óôïí é Ëéá Þñèå ç ðñþôç áðïãïþôåõóç: ÃêñåìéóìÝíá ðåæïýëéá, ôóßãêéá, áëïõìéíïêáôáóêåõýò, áëáóìýíá áõôïêßíçôá, óêïõðéäüôïðïò. Óôï Óôñáôþíá, Ýíá êéüóêé åßäáíå ëýåé, üëï êáé üëï. Óôï êáæáíáñéü, äåí âñþêáí ôçí êáôáóêåõþ ðáñáäïóéáêþ. Ó áõôü ôá ìýñç ìáôáéþíïíôáé ôá ãõñßóìáôá, ìéáò êáé ôá ôóéìåíôüëéèá äåí Ý ïõí ôçëåèýáóç. Ï óêçíïèýôçò âáñýèõìïò, ìõãéüããé ôïò, áðáéôçôéêüò, ëåðôïëüãïò, óõíå ßæåé üìùò ôçí ðñïóðüèåéá. Ðëáóôüò óôç ãüóôñá. ÅðéëïãÞ: ÐáñáäïóéáêÞ áõëþ, ðýôñéíïò öïýñíïò. ÐáíÝôïéìï ôï ðñïôåéíüìåíï óðßôé, ìå ìáæåìýíá ôá ëü áíá êáé áíáììýíï ôï öïýñíï ãéá ôç ãüóôñá. Ðñþôç îéíþ êïõâýíôá ôïõ óêçíïèýôç óôç íïéêïêõñü: - «Ìì, óýã ñïíï óðßôé âëýðù, ìáò êüíåé äå ìáò êüíåé.» Ôï íýï ìáèåýôçêå óôç ðëáôåßá êáé áíáæçôïýíôáí ëåðôïìýñåéåò áðü ôï óðéôïíïéêïêýñç: - «Êé ôé ôïõò åßðé ìéôü ç êõñü ó ;» - «Ôßðïõôá äåí åßðé, áëëü Ýðñéðé íá ðåé: Ôé êáñôéñïýóáôáí íá âñåßôé; ÊÜíá á ïýñ(é);» Ôá ãõñßóìáôá óõíå ßóôçêáí óôï ðáëéü ó ïëåßï, üðïõ åß å óôçèåß åðéôïýôïõ Ýêèåóç æùãñáöéêþò. ÐñïêáôáñêôéêÝò åñùôþóåéò áðü ôç íåáñþ ñåðüñôåñ. - «Áõôü ôï ìåãüëï âáñýëé, ôé åßíáé;» - «ËÝãåôáé êüäç. ÂÜæáíå ìýóá ôá ðáôçìýíá óôáöýëéá, ãéá êñáóß.» - «Êáé áöþóáôå Ýôóé ìáýñç üëç ôçí åðéöüíåéá; Äåí ôç æùãñáößóáôå;» - «Ç êüäç åßíáé Ýêèåìá ãéá ôï ëáïãñáöéêü ìïõóåßï.» - «Áá!» Ïé áðïñßåò óõíå ßóôçêáí áðü ôïí öéëüôå íï óêçíïèýôç. - «Åãþ âëýðù ó áõôüí ôïí ðßíáêá êáèéóìýíç óå êáñýêëá ìßá ãõíáßêá ìå êåöüëé áðü Üëïãï!» - Ó áõôü ôï Ýñãï äßíåôáé âáñýôçôá óôç ñùìáôéêþ áðüêëéóç, üëç ç êáôáóêåõáóôéêþ ðáñïõóßá óôçñßæåôáé óå ñùìáôéêïýò óõíäõáóìïýò, ðáñü óå ìïñöýò.» - Ìðá, åãþ âëýðù îåêüèáñá êáèéóìýíç ãõíáßêá êáé åêåß åðüíù ôï êåöüëé áðü Üëïãï. Åóý ößëå ôé ëåò;» - ÓêçíïèÝôçò åßóáé êáé óá óêçíïèýôçò Ý åéò ìåãüëç öáíôáóßá. Ï êáëüò óêçíïèýôçò âëýðåé üôé äåí âëýðåé êáíåßò Üëëïò!» Ôï âñüäõ õðþñ å ãýñéóìá ãéá ôï «íõ ôýñé». ÅéäïðïéÞèçêáí íá åôïéìáóèïýí äõï-ôñßá óðßôéá ãéá íá åðéëýîåé ï óêçíïèýôçò ôï êáëýôåñï. Óáí åßäå üìùò áõôüò ôï åóùôåñéêü óôïõ ÆÞóç, ìå ôï ôæüêé êáé ôçí ðýôñá âïëåýôçêå åêåß. - «Åäþ åßìáóôå åíôüîåé, õðüñ åé Üðëá êáé ãéá ôéò êüìåñåò. Ãõñßæïõìå ôþñá!» - «Ìá åìåßò åéäïðïéþóáìå ôïí êüóìï óå Üëëá óðßôéá.» - «Äåí ðåéñüæåé, èýëïõìå ðáððïýäåò, ãéáãéüäåò, ðáéäüêéá êáé áñ ßæïõìå ôþñá.» - «Óýñé öýñé âñå ôáãëþãïõñá éäþ ôá êïýôóêá ó ÖïõíÜîôé êé êáìðüóïõò ðáððïýäéò áð ôïõ êáöéíåßïõ ôïõ ÔóéðñÜ ÃéáãéÜäéò üìïõò ðïõ íá âñïýìé óôç ðëáôåßá; Ðå ôç ìüíá ó âñå íá ñèåé.» - «ìá ñèåé, ìáíá Ü ðáñýá ìå ôç äéêéü ó èá ñèåé.» - «ÈÝëïõí êáé êáíáäõü ðáëéü óêáìíüêéá.» - «Èá ðüìé íá ôá ãéííþóïõìé ôýôïéá þñá!» ÔÝëïò êáëü, üëá êáëü. Ôá ðáñüðïíá üìùò, ðáñüðïíá, áöïý ôá óðßôéá ðïõ ôïéìüó êáí ãéá ôïõ íõ ôýñ(é) ôïõ êáñôéñüí áêüìá! ÐÜåé áìýíïõò êé ç êáðíüò áð ôï Áãñßíéï, ãéáôß ôé óüé êáëïýðéáóìá íá Ýêáíáí ìýóá óôïõ êáöéíåßïõ;! - «Äå ìéëüù ãù ðïõ Ýôñå á ìýñåò íá âñù êáðíü êáé Üëëïé îéóþêïõóáí ôïí ôüðï ãéáôß äåí ôïõò ðþñáí óôïõ íõ ôýñ(é)!» öáãå, Þðéå, ôñáãïýäçóå ìå ôï ÍôáñÜëá ôï óõíåñãåßï êáé ðþãå ãéá ýðíï óôçí Êáñäßôóá. Óôïõ ÆÞóç üìùò îáíü ìý ñé ôéò ôýóóåñéò ôï ðñùß áíáæçôïýíôáí ëýóåéò ãéá ôá ãõñßóìáôá ôçò íýáò ìýñáò. - «Ôïõò áëüåé ôç ìüóôñá ç ôæáìáñßá óôï Üäåéï êáöåíåßï ôïõ Ìðáëôáäþñïõ.» - «Èá ðáñáããåßëïõìå áð ôç Êáñäßôóá 4

5 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ìåãüëá äýíôñá óå ãëüóôñåò êáé èá óêåðáóôåß ðýñá-ðýñá äåíôñïóôïé ßá!» Ôï ÓÜââáôï óõíå ßóôçêáí ôá ãõñßóìáôá óôïõò ìá áëüäåò êáé ôá ìïíïðüôéá ôïõ ùñéïý. Ï óêçíïèýôçò ôï áâü ôïõ. Äå óþêùíå ìýãá óôï óðáèß ôïõ. Êáëþäéá åýñéóêå åäþ, êïëþíá Ýâëåðå ðáñáðýñá, óùëþíá ðáñáêåßèå, ðéíáêßäá ðáñáäßðëá, ðëáóôéêü ðïéï ðýñá, áëïõìßíéï ðïéï êåé, ôóéìåíôüëéèï ðáñáêåß ¼ëá ôïí áìðüäáãáí! - «Åõôõ þò äåí ôñüâçîáí ôï ìíçìåßï ôùí ðåóüíôùí ãéá ôï âïìðáñäéóìü.» - «Ãéáôß åõôõ þò;» - «Å, ôï ÔÉÌÇ ÊÁÉ ÄÏÎÁ åßíáé ãñáììýíï ìå äýï Þôôá, ÔÇÌÇ» - Ôþñá ðñýðåé íá ôïõò ðüìå ãéá ãõñßóìáôá óôï Ìïõñê, óôïí é-íéêüëá êáé óôç ÓáñáêÞíá. - ÐñÝðåé íá ðüìå åêåß ôéò åéêüíåò ãéáôß áõôýò áîßæåé íá öáíïýí.» - Íáé, áëëü ïé åéêüíåò Ý ïõí áñáêôçñéóèåß áñ áéïëïãéêþò áîßáò êáé äåí åðéôñýðåôáé íá ìåôáöýñïíôáé óôá ðïñô ìðáãêüæ! Ìå ôïí åíäüìõ ï öüâï ôçò áñ áéïêáðçëßáò, ìåôáöýñèçêáí Üñïí- Üñïí ïé åéêüíåò óôïí é-íéêüëá, ëá ôáñíþíôáò ãéá öèïñü ôïõò óôï êüèå óêáìðáíýâáóìá óå ëáêêïýâá. Ìßá þñá ùìáôüäñïìïò, âüãêçîå ôï óõíåñãåßï, ùñßò íá âñåé åí ôýëåé, ãéá íá ðïýìå êáé ôçí óôñáâþ áëþèåéá, êáìéü éäéáéôýñïõ êüëïõò ðåñéï Þ. Ç íåáñþ ñåðüñôåñ ðüó éæå íá áðïóôçèßóåé ôï ëéôü êåßìåíï ðáñïõóßáóçò åíþ âïìðáñäßæïíôáí áðü ëáïãñáöéêýò êáé éóôïñéêýò áíáëýóåéò ôçò üëçò ðåñéï Þò. -«Äåí ìå åíäéáöýñïõí ïé ëåðôïìýñåéåò, äõï ëüãéá èýëù íá ðù.» - «Ìá Üìá äå ðåßôå ôá âáóéêü êáé äå äåßîåôå ôá êýñéá, ôé Þñèáìå íá êüíïõìå üëïé åäþ;» - «Óáò ðáñáêáëþ, ðñýðåé íá áðïóôçèßóù ôï êåßìåíï.» - «óôçí Þóõ ç âñå íá ôï ìüèåé áð Ýîù ÌåôÜ íá ðüìå êáé óôïí é- ÃéÜííç, óôç ÓáñáêÞíá.» - «Ðüóç þñá åßíáé áõôüò ï é-ãéüííçò áðü äù;» - «Ì óþ þñá.» - «Áðïêëåßåôáé, åðéóôñýöïõìå óôï ùñéü, áñãþóáìå Þäç.» áìüò êáé ãêñßíéá óôçí åðéóôñïöþ: - «Ç ÓáñáêÞíá ðïõ Üîéæå äåí ðþãáìå, ìéá ôñýðá óôï íåñü êüíáìå. Ãéáôß âñå ôïõò åßðåò üôé åßíáé ìéóþ þñá ìáêñéü êáé ôïõò Ýóêéáîåò; ÄÝêá ëåðôü Þôáíå.» - «Ì óþ þñá åßíé ìé ôá ðüäéá.» - «Âñå ðéñðáôþíôáò èá ðçãáßíáìå; Áöïý åßìáóôå ìå ôá áõôïêßíçôá!» - «Éãþ äå ìáôáðþãá éêåß ìé êïýñóá. Ðïõäáñüäñïìïõ ðïõ îýñïõ, ì óç þñá åßíé.» Ôï âñüäõ ðïëëáðëáóéüóôçêáí ôá ðçãáäüêéá ðüôå óôï êáöåíåßï ôïõ ÔóéðñÜ, ðüôå óôïõ ÆÞó(ç), ðüôå óôï Êáðçëåéü. - «Ç ôçëéüñáó(ç) åßðé èá ïõìé âñïõ Ýò áýñéïõ.» - «é äåí ðåéñüæåé, èá áðïõìåßíåé ôï óõãýñéóìá êé ôï óïõëïýðïõìá ðïõ Ýãéíå.» - «Ìþñå Üìá ãýíïõíôáí êáð-êáð ïýëá áõôü, èá ãõáëßæïõíôáí ôïõ ïõñéü!» ÊõñéáêÞ ðñùß-ðñùß. Ìïýíôá, ïìß ëç, Ýôïéìï ãéá âñï Þ. Áããåëïðïõëéêü ôïðßï ãéá ôï óêçíïèýôç ðïõ áðôüçôïò óôþíåé ôï óêçíéêü. - «Íá åîáöáíéóôïýí üëåò ïé ðëáóôéêýò êáñýêëåò. Íá êáèáñéóôïýí ïé êüíïõëåò óôéò âñýóåò. Ôá ðáñáôçìýíá øõãåßá óôçí Üêñç ôçò ðëáôåßáò íá ìåôáöåñèïýí ìáêñéü. Ç ôóßãêéíç áðáãïñåõôéêþ ðéíáêßäá óôá óêáëüêéá íá áöáéñåèåß. ÁõôÞ ç êïììáôéêþ ðéíáêßäá óôï ìðáëêüíé íá êáôýâåé.» - «ÖÝñé ñå Ýíá óéäçñïõðñßïõíïõ.» - «Áá, ç ðéíáêßäá åßíáé éäéïêôçóßá, äåí êáôáóôñýöåôáé.» - «Âñå áëëïõôýóéí(ç) åßíé, Üñâáëïõ!..» Áöïý Ýðåóáí êüìðïõóá ðáñáäïõôü Ýãéíå êáé åäþ ï éóôïñéêüò óõìâéâáóìüò: ÓêåðÜóôçêå ç ðéíáêßäá ìå êáíáäõü êïõñåëïýäåò êáé Ýãéíå ôï ìðáëêüíé ðáñáäïóéáêü, êáëýôåñï áðü üëá ôá Üëëá! Óå ëßãï Üñ éóå íá ðëáêþíåé ï ðïëýò ï êüóìïò. Ó üëáóå êáé ç åêêëçóßá êáé Ýãéíå ôï áäéá þñçôï! Ç Ýñçìç ðëáôåßá ôùí ðñïçãïýìåíùí çìåñþí êõñéåýôçêå áðü êïóìïðëçììýñá. Óôéò åõôõ þò öñáãìýíåò äýï åéóüäïõò ôïõ ùñéïý ãßíïíôáí ðñùôïöáíýò êïìöïýæéï óå ìðïôéëéüñéóìá êáé ðáñêüñéóìá áìýôñçôùí áõôïêéíþôùí, åíþ ç êáôüóôáóç åðéäåéíþèçêå ìå ôçí Üöéîç ðïýëìáí êáé áóôéêïý ëåùöïñåßïõ ðïõ äåí Ýâñéóêáí ìýñïò íá óôñßøïõí! Óôçí ðëáôåßá ï áñéèìüò áðü êáñýêëåò êáé ôñáðýæéá ðáñïõóßáóçò Þôáí êáèïñéóìýíïò êáé ìüëéóôá åëëåéðôéêü, ìå áðïôýëåóìá íá âñåèïýí üñèéïé áêüìá êáé ïñéóèýíôåò ïìéëçôýò! Äåí ðåñßóóåõå ïýôå ìßá èýóç, ðéêñáßíïíôáò Ýôóé ðïëëïýò ðïõ êáôü êáéñïýò áðü äéüöïñåò èýóåéò ðñüóöåñáí êáé óõíå ßæïõí íá ðñïóöýñïõí ðïëëü óôï ùñéü. ÄçìéïõñãÞèçêáí ìéêñïåíôüóåéò, ìåìïíùìýíåò áðï ùñþóåéò, âåâéáóìýíåò êéíþóåéò. Ï óêçíïèýôçò ìå ôï åðéôåëåßï ôïõ, óïõëïõðþíáíå áêüìá ëåðôïìýñåéåò: - «Ìç ôñþôå, ìç ðßíåôå ü é ðåôáìýíá áðïôóßãáñá, ü é ôóáëáêùìýíåò áñôïðåôóýôåò, ü é áíüêáôá ìá áéñïðßñïõíá ü é ôóéãüñá óôá ôñáðýæéá ãéá íá ìç äéáöçìßæåôáé ç ìüñêá Ôþñá óôáìáôüìå, ôþñá áñ ßæïõìå» Ôçí ðáñáãùãþ ôçí åíäéýöåñå ôï áðïôýëåóìá ðïõ èá öáíåß óôï ãõáëß. Äåí ôçí åíäéýöåñå ç êáëïðýñáóç ôïõ êüóìïõ. Ãéá ôï óêçíïèýôç ìïíáäéêüò ðñùôáãùíéóôþò Þôáí ôá ÊáíÜëéá, üëïé ïé Üëëïé, ìçäåíüò åîáéñïõìýíïõ, Þôáí áðáñáßôçôïé êïìðüñóïé óôï åðéìåëþò óôçìýíï óêçíéêü. Äõóôõ þò üóïé êáé üóåò äåí ôï êáôüëáâáí áõôü, ßóùò íá ôáëáéðùñþèçêáí, íá æïñßóôçêáí, íá äõóáíáó Ýôçóáí, ãéáôß Þñèáí ãéá ðáíçãýñé óôçí ðëáôåßá êáé âñýèçêáí ãëüóôñåò óå óôïýíôéï. ÁõôÜ üìùò Ý ïõí ôá ôçëåïðôéêü ãõñßóìáôá. ÌïíôÜñïíôáé óôï ôýëïò üëá ôá óôéãìéüôõðá ìå ñüâå îþëùíå êáé ðáñïõóéüæåôáé óôçí ïèüíç Ýíá ôýëåéï áðïôýëåóìá! ÔåëéêÜ Üñ éóå íá âñý åé, ðþãáí íá äéáëõèïýí üëá êáé áðüìåéíáí ïé êáñýêëåò Üäåéåò! ÌåôÜ áðü þñá áíáìïíþò, êáëõôýñåõóå ï êáéñüò, çñýìçóáí ôá ðñüãìáôá, ôáêôïðïéþèçêå ï êüóìïò, ðþñå ôá ðüíù ôçò ç ÌÜñíç, ç ðáñïõóéüóôñéá, êáé ãýìéóå ç ðëáôåßá áðü êýöé, ãëýíôé, ïñïýò êáé Ü áíá. Óáí Ýöôáóå ç þñá íá áíáöùíþóåé áñïýìåíá ç ÌÜñíç ôï «åäþ ôåëåéþóáìå ãéáõôþ ôçí ÊõñéáêÞ. Ãåéá óáò áðü ôá üìïñöá ÊáíÜëéá!» ôüôå ìüíï öüíçêå áìüãåëï éêáíïðïßçóçò óôï ðñüóùðï ôïõ ìïýñíôæïõöëïõ ìý ñé ôüôå óêçíïèýôç, öáíåñþíïíôáò Ýíáí êåöüôï, êáëïêüãáèï, Üëëïí Üíèñùðï! Ôçí ÊõñéáêÞ 9 Íïåìâñßïõ 2008, üëïé ìåßíáìå êáñöùìýíïé óôçí ïèüíç ìáò, íá äïýìå óôçí ôçëåüñáóç ôá ÊáíÜëéá. ÌáêÜñé Ýíá áìüëåãï éêáíïðïßçóçò íá Ý åé ìåßíåé óôá ðñüóùðá üëùí ìáò. Ó.Ã.Ð. 5 5

6 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ... ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ, ΣΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΣ Να γίνει κάθε μέρα Κυριακή στο χωριό ôïõ ÁñôÝìç áëüôóç* Σôéò , áíþìåñá ôçò ãéïñôþò ôïõ Ìåãáëï - ìüñôõñá Áãßïõ Äçìçôñßïõ, ðñáãìáôïðïéþèçêå óôï ùñéü ìáò ÔÁ ÊÁÍÁËÉÁ ç åêðïìðþ ôçò ÅÑÔ3 «ÊõñéáêÞ óôï ùñéü». ÁíáìöéóâÞôçôá åðñüêåéôï ãéá Ýíá ìåãüëï ãåãïíüò, ðïõ üìïéü ôïõ äåí Ý åé îáíáãßíåé óôç óýã ñïíç æùþ ôïõ ùñéïý ìáò, áëëü ïýôå áíáìýíåôáé íá îáíáãßíåé óôï Üìåóï ìýëëïí. Óôï êüëåóìá áõôü ôùí «áðáíôá ïý åí ÅëëÜäé Êáíáëéùôþí Êáñäßôóçò», ï ÓÕËËÏÃÏÓ ÔÙÍ ÅÍ ÂÏËÙ ÊÁÍÁËÉÙÔÙÍ ÊÁÑÄÉÔÓÇÓ ìå åðéóôïëþ ðïõ Ýóôåéëå óôéò ðñïò üëá ôá ìýëç ôïõ, ôá êáëïýóå íá ìåôüó ïõí äõíáìéêü êáé ïìáäéêü ó áõôü ôï ãåãïíüò. ÐñÜãìáôé, ôï êüëåóìá âñþêå åõñåßá áðþ çóç êáé ôï ðïýëìáí ðïõ Ýâáëå ï Óýëëïãüò ìáò ó åäüí ãýìéóå. ÊÜðïéá ìýëç ìáò ôçí ôåëåõôáßá óôéãìþ äåí ìðüñåóáí íá Ýñèïõí, äõóôõ þò ùñßò íá ìáò åéäïðïéþóïõí åãêáßñùò êáé áõôü óõíåôýëåóå óôï íá ìçí Ýñèïõí êüðïéá Üëëá ìýëç ôïõ Óõëëüãïõ, ðïõ åêäþëùóáí åíäéáöýñïí ôçí ôåëåõôáßá óôéãìþ áëëü äåí ùñïýóáí. (Ãé áõôü êáëü èá åßíáé óå ìåëëïíôéêýò åêäñïìýò, üðïéïò äçëþóåé áëëü ôåëéêü äåí ìðïñýóåé íá Ýñèåé, Ýóôù êáé ôçí ôåëåõôáßá óôéãìþ íá ìáò åéäïðïéåß, ãéá íá ìðïñïýìå íá êáëýðôïõìå ôç èýóç ôïõ ìå êüðïéïí Üëëïí). Åêôüò áðü ôï ðïýëìáí ôçò áðïóôïëþò Þñèáí êáé áñêåôïß Êáíáëéþôåò áðü ôï Âüëï ìå ôá äéêü ôïõò ìýóá. Ï Óýëëïãüò ìáò Ýäùóå äõíáìéêü ðáñüí ìå 80 Üôïìá ðåñßðïõ. Ôçí çìýñá åêåßíç ï êáéñüò äåí Þôáí óýììá üò ìáò. Ðáñüëá áõôü η κακοκαιρία õðï þñçóå êáôü ôη 13:00 ôï ìåóçìýñé áðü ôï ìåãáëåßï ôùí áíèñþðùí ðïõ ôηí åß áí áøçöþóåé êáé åß áí óõíá - íôçèåß óôï ùñéü. Ï êüóìïò åß å óõãêåíôñùèåß áðü ôï ðñùß. Ãýñù óôéò 11:00 ðì êáé ðñéí áñ ßóïõí áêüìç ôá «ãõñßóìáôá» ôçò çìýñáò åêåßíçò, Üñ éóå íá âñý åé. Ïé ðåñéóóüôåñïé Ýâãáëáí ôéò ïìðñýëåò ôïõò. Ôá öáãçôü (øçôüêïêïñýôóé-ðßôôåò) óôá ìðñïóôéíü ôñáðýæéá ôùí «åðéóþìùí» óêåðü - óôçêáí ðñü åéñá áðü ôñáðåæï - ìüíôéëá þóôå íá ìç âñá ïýí. Ç ïñ Þóôñá ðïõ åß å ôïðïèåôçèåß áñ éêü óôá óêáëüêéá ðüíù áðü ôç âñýóç ôá ìüæåøå Üñοí-Üñοí. ¼ëïé ðñïóðáèïýóáí ìå êüèå ôñüðï íá ðñïóôáôåõèïýí. Ï ÄçìÞôñçò Æïý - ìðïò (çèéêüò áõôïõñãüò êáé ðíïþ ôïõ üëïõ åã åéñþìáôïò, ãéá ôï ïðïßï ôïõ áîßæåé Ýíá ðñïóùðéêü ìðñüâï) ãõñíïýóå óõíå þò áðü ôñáðýæé óå ôñáðýæé êáé åìøý ùíå ôïí êüóìï üôé ç åêðïìðþ èá ãõñéæüôáí üðùò êáé íá åß å êáé ç âñï Þ èá óôáìáôïýóå óýíôïìá. Ãé áõôü êáé Ýâáëå ôéò öùíýò óôá üñãáíá ìüëéò ôåëåßùóå ç âñï Þ, íá åðéóðåýóïõí ôéò äéáäéêáóßåò êáé íá áñ ßóïõí íá ðáßæïõí üóï ôï äõíáôüí ðéï ãñþãïñá, ãéáôß åêåßíá êùëõóéåñãïýóáí ðñïóðáèþíôáò íá ñõèìßóïõí, íá «êïõñäßóïõí», ðñïâüñïíôáò óõíå þò ôï ðñþôï ôñáãïýäé ìå ôï ïðïßï «Üíïéîå» ç åêðïìðþ, äçëáäþ ôï «Âñýóç ìïõ ìáëáìáôýíéá». Áîéüëïãï êáé ðïëý êáëü êáé ôï íåáíéêü óõãêñüôçìá ôùí Êáíáëéù - ôþí, ðïõ Ýðáéîå ôñáãïýäéá ôïõ óõã ùñéáíïý ÌðÜìðç ÌðáêÜëç êáé Ýäùóå ìéá äéáöïñåôéêþ íüôá óôçí åêðïìðþ êáèþò êáé ï ôñá - ãïõäéóôþò Âáóßëçò ÍôáñÜëáò. Áðü ôïõò ðñùôáãùíéóôýò üìùò ôçò ÊõñéáêÞò, ï óðïõäáéüôåñïò üëùí Þôáí ïé ãõíáßêåò ôïõ ùñéïý, ðïõ ðñüãìáôé åðýäåéîáí áñá - êôþñá áíôüîéï ôùí ðñïãüíùí ôïõò, ãéáôß ü é ìüíï ç óõììåôï Þ ôïõò Þôáí ðýñá áðü êüèå ðñïçãïýìåíï, ìå êüèå ëïãþò ðáñáäïóéáêýò ëé ïõäéýò, áëëü ðáñýìåéíáí üñ - èéåò ìðñïóôü óôá åäýóìáôü ôïõò êáè üëç ôç äéüñêåéá ôùí åããñá - öþí, ðïõ êñüôçóáí ðåñßðïõ 4 þñåò. Ðåñéôôü íá áíáöåñèåß üôé ôá åäýóìáôá êáôáíáëþèçêáí åíôüò 5 áðü ôï ðýñáò ôçò åêðïìðþò. Áðü ôç ìßá ç ïñèïóôáóßá, áðü ôçí Üëëç 6

7 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ôï êñýï êáé ç âñï Þ, áëëü êáé ôá óôïìü éá ðïõ Þôáí Üäåéá, ïäþ - ãçóáí óôçí Üìåóç êáôáíüëùóç ôùí ôïðéêþí ìáò ðéüôùí. ¼ðïéá êé áí åßíáé ôá ëéãïóôü ðáñüðïíá Þ ïé êüðïéåò åëëåßøåéò, äåí åðéóêéüæïõí ôçò åðéôõ ßá ôçò åêðïìðþò, ç ïðïßá áðïôåëåß ïñ - üóçìï óôç óýã ñïíç éóôïñßá ôïõ ùñéïý ìáò. Ïé åðüìåíåò ãåíéýò ðñýðåé íá åðéóôñýøïõí óôá ðüôñéá åäüöç. Åßìáé õðåñþöáíïò ðïõ êáôü ãïìáé áðü ôá ÊáíÜëéá Êáñäßôóáò êé åäþ óôï Âüëï üðïõ æù êáé ðïõ åñãüæïìáé äåí ðáýù íá öùíüæù êáé íá êáìáñþíù ãéá ôçí êáôáãùãþ ìïõ. Ôï ëýù áõôü ãéáôß Ý ù áêïý - óåé ðùò êüðïéïé «äéêïß ìáò» Ý ïõí áðáñíçèåß ôï ùñéü êáé êñýâïõí åðéìåëþò ôçí êáôáãùãþ ôïõò. Ï óçìåñéíüò ðñüåäñïò ôïõ Óõë - ëüãïõ ôùí åí Âüëù Êáíáëéùôþí Êáñäßôóçò, ãéüò ôïõ ÍéêÞôá êáé åããïíüò ôïõ äáóêüëïõ Îåíï - öþíôá, åßíáé êïììüôé áðü ôá ÊáíÜ - ëéá êáé èá êüíåé üôé ìðïñåß ìáæß ìå üëï ôï Óõìâïýëéï áëëü êáé ôá õðüëïéðá ìýëç ôïõ Óõëëüãïõ, ðïõ åßíáé êé åêåßíá åðßóçò õðåñþöáíá ðïõ êáôüãïíôáé áðü ôá ÊáíÜëéá, íá áíáäåßîåé ôï ùñéü ìáò êáé íá ôï âïçèþóåé íá áðïêôþóåé åðéôýëïõò ôï Ìïõóåßï õðü ôçí ìïñöþ ìå ôçí ïðïßá ðñýðåé íá õößóôáôáé, áëëü êáé ôïí ðïëýðáèï Îåíþíá. Ï Óýëëïãüò ìáò, ðñþôïò áðü üëïõò ðñï þñçóå óôçí ðáñáãùãþ DVD ôçò åêðïìðþò, ôï ïðïßï Þäç äéï Ýôåõóå óôá ìýëç ôïõ. Ìéá êáëþ éäýá ãéá åêåßíïõò ðïõ ðñïóá - íáôïëßæïíôáé íá ôï êüíïõí åßíáé ôï åðüìåíï DVD íá ðåñéëáìâüíåé üëåò ôéò óêçíýò ôçò ÅÑÔ3, äçëáäþ êé åêåßíåò ðïõ «êüðçêáí», ãéáôß Ýìáèá üôé õðüñ ïõí êáé ðëüíá êáé óõíåíôåýîåéò áîéüëïãåò ðïõ ôåëéêü äåí åßäáìå ëüãù ôçò ðåñéïñéóìýíçò ñïíéêþò äéüñêåéáò ôçò åêðïìðþò. Âñéóêüìáóôå ìðñïóôü óå ìéá íýá ðñüêëçóç. Ôï ùñéü ìáò ðñïâëþ - èçêå ðáíåëëáäéêü ìå áðïôýëåóìá íá ìáò ðüñïõí ôçëýöùíï üëïé ïé ãíùóôïß ìáò áðü üëç ôçí ÅëëÜäá ðïõ åßäáí ôçí åêðïìðþ êáé íá ìáò äþóïõí óõã áñçôþñéá êáé ãéá ôïõò áíèñþðïõò ìáò áëëü êáé ôï üìïñöï ùñéü ìáò ðïõ èýëïõí íá åðéóêåöèïýí ìå ôçí ðñþôç åõêáéñßá. Ìå äåäïìýíç ôçí íýá ðñüêëçóç ðïõ áðïôåëåß ï äñüìïò ðñïò ôç ëßìíç ÐëáóôÞñá ôï ùñéü èá áíáêüìøåé êáé èá åðáíýëèåé óôéò Ýíäïîåò çìýñåò ôïõ ðáñåëèüíôïò. Áò öýñïõìå üëïé ôá ðáéäéü ìáò ðüëé ðßóù óôéò ñßæåò ôïõò, áò óõã áñïýìå üëïõò ôïõò ìüíéìïõò êáôïßêïõò ôïõ ùñéïý ðïõ öõëüíå Èåñìïðýëåò, êáé áò äþóïõìå Ýíá ìåãüëï ìðñüâï óå üëïõò üóïõò óõíå ôýëåóáí óôï íá ãõñéóôåß áõôþ ç êáëüãïõóôç êáôü ãåíéêþ ïìï - ëïãßá «ÊõñéáêÞ óôï ùñéü». Ôï ùñéü ìáò ñåéüæåôáé üëïõò. Êáé åìüò ðïõ óõììåôý ïõìå óôéò åêäçëþóåéò áëëü êáé åêåßíïõò ðïõ ãéá êüðïéá ñüíéá áðïêüðçêáí ãéá êüðïéïõò ëüãïõò êáé ôþñá ôïõò äßäåôáé ç åõêáéñßá êáé ç áöïñìþ íá åðáíáóõíäåèïýíå. Áò áðïôåëýóåé áõôþ ç åêðïìðþ ôï êßíçôñï êáé ôçí áöåôçñßá þóôå íá åßíáé êüèå ìýñá «ÊõñéáêÞ óôï ùñéü». ÊÕÑÉÁÊÇ... ÓÔÏ ÙÑÉÏ ÌÁÓ, ÓÔÁ ÊÁÍÁËÉÁ ÌÁÓ. *Ï ÁñôÝìçò áëüôóçò ôïõ ÍéêÞôá åßíáé Ðñüåäñïò ôïõ Óõëëüãïõ ôùí åí Âüëù Êáíáëéùôþí Êáñäßôóçò, åßíáé Ãåùðüíïò (MSc), ìüíéìïò õðüëëçëïò ôçò Íïìáñ éáêþò Áõôïäéïßêçóçò Ìáãíçóßáò êáé õðçñåôåß óôçí Äéåýèõíóç Ðñïóôáóßáò ÐåñéâÜëëïíôïò. ÄéäÜóêåé ùò åðéóôçìïíéêüò óõíåñãüôçò óôï ôìþìá ÖõôéêÞò ÐáñáãùãÞò ôïõ ÔÅÉ/Ë 7 7

8 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ Æþíôáò ìå ôï üíåéñï ôùí ðáéäéêþí ìáò ñüíùí Ηäçìïóéüôçôá ðïõ äüèçêå óôï ùñéü ìáò áðü ôçí åêðïìðþ «ÊõñéáêÞ óôï ùñéü» ôçò ÅÑÔ3, Þôáí Ýíá ãåãïíüò ôéìçôéêü êáé ôáõôü ñïíá êáé áðáéôçôéêü ãéá ôïõò Êáíáëéþôåò êáé ôéò Êáíáëéþôéóóåò. Ç åðéëïãþ äåí Þôáí öõóéêü ôõ áßá. ÐÝñá áðü ôçí ïìïñöéü ôïõ öõóéêïý ôïðßïõ êáé ôï óðüíéï óêçíéêü ðïõ äéáìïñöþíåé ç ðëáôåßá ìå ôéò èáõìüóéåò âñýóåò ôçò êáé ôá ðåëþñéá ðëáôüíéá, üðïõ ïé ïñåõôýò êáé ïé ïñåýôñéåò êáèþò êáé ç ðáñáäïóéáêþ ïñ Þóôñá ìå ôçí ðáñåàóôéêç ëáúêþ êïìðáíßá Ýäåéîáí ôï ôáëýíôï ôïõò, üëïé ïé ðáñüíôåò Êáíáëéþôåò äåí öèåßóèçêáí êáìéüò èõóßáò ãéá íá ðáñïõóéüóïõí ôïí ðëïýôï ôçò ìáãåéñéêþò êáé ôá ðáëéü Ýèéìá ðïõ åðéâéþíïõí ìý ñé óþìåñá. Ïé áðáéôþóåéò ôçò óýã ñïíçò æùþò Ý ïõí ðüñåé ìáêñéü ôï ìåãáëýôåñï ìýñïò ôùí êáôïßêùí óþìåñá. ¼ìùò ç ðñïèõìßá üëùí íá óõììåôüó ïõí êáé íá áíáäåßîïõí ôïí ðïëéôéóìü ôïõ ùñéïý äåß íåé ôçí áãüðç êáé íïóôáëãßá ðïõ üëïé Ý ïõìå ãéá ôéò ñßæåò ìáò. Åßíáé Ýíá áðü ôá ùñéü ôïõ ôüðïõ, áðü ôï ïðïßï îåêßíçóå óçìáíôéêüò áñéèìüò åðéóôçìüíùí, ëüãéùí êáé êáëëéôå íþí, ðïõ ðñïóýöåñáí êáé åîáêïëïõèïýí íá ðñïóöýñïõí óôá ãñüììáôá, ôéò åðéóôþìåò êáé ôïí ðïëéôéóìü. Åßìáóôå üëïé ðåñþöáíïé ãéá ôçí ðñïóöïñü ôïõ ùñéïý óôïí ôüðï, êáé æïýìå ìå ôï üíåéñï ôùí ðáéäéêþí ìáò ñüíùí, ðïõ ðáñ üëåò ôéò áíôéîïüôçôåò óöõñçëüôçóå ìýóá ìáò ôç äýíáìç íá ðïëåìïýìå ôéò äõóêïëßåò ôçò æùþò. Åõ üìáóôå íá õðüñîïõí êáé Üëëåò ðáñüìïéåò åìðåéñßåò óôï ìýëëïí. ñçò Ä. ËéÜêïò Ïìüôéìïò ÊáèçãçôÞò Øõ éáôñéêþò ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Éùáííßíùí ÆùãñÜöïς 8

9 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ Tá KáíÜëéá ùò åéêüíá óôá óðßôéá ôçò EëëÜäáò του ΝικόλαουΓηράση Må ðñùôïâïõëßá ôïõ Ðïëéôéóôéêïý Óõëëüãïõ Káíáëéùôþí AèÞíáò êáé ôç óõìðüñåõóç ôùí Óõëëüãùí Káíáëéùôþí Büëïõ êáé Èåóóáëïíßêçò, ôçëåïðôéêü óõíåñãåßï ôïõ êñáôéêïý ôçëåïðôéêïý óôáèìïý ET3 ôçò Èåóóáëïíßêçò, âñýèçêå óôá KáíÜëéá ôçí Oêôù - âñßïõ Tçí ÐáñáóêåõÞ êáé ôï ÓÜââáôï áó ïëþèçêå ìå ôçëåïðôéêýò åããñáöýò þñùí êáé ðåñéãñáöýò áðü ôï ðñïóùðéêü ôïõ óôáèìïý. O ôçëåïðôéêüò öáêüò áðåéêüíéóå ôçí åêêëçóßá Aãßïõ NéêïëÜïõ Mïýñç, Ýíá ðïéìíéïóôüóéï, ôïí Iððéêü ¼ìéëï ËïîÜäáò, óðßôéá êáé ðëáêüóôñùôá äñïìüêéá, ôï ëáïãñáöéêü Mïõóåßï, ôçí âéâëéïèþêç, ôï Üëëïôå äçìïôéêü ó ïëåßï êáé ôçí óüõôü Ýêèåóç æùãñüöùí, ôç ãåíéêüôåñç ôçëåïðôéêþ åéêüíá ôïõ ùñéïý, óðßôéá êáé ðáñáóêåõþ öáãçôþí. Tçí KõñéáêÞ êõñéüñ éóå ç ðëáôåßá ìå ôéò âñýóåò ôéò ìáëáìáôýíéåò êáé ôï áíèñþðéíï óôïé åßï. Må ðñïãñáììáôéóìýíç þñá Ýíáñîçò ôçí åíäåêüôç êáé ðëþñç áðáñôßá, ï êáéñüò êáôóïýöéáóå êáé óêõèñùðüò Üñ éóå íá ñß íåé ôéò ðñþôåò óôáãüíåò, ôï óõíåñãåßï óêýðáóå ôéò êüìåñåò êáé ïé Üíèñùðïé ãýìéóáí Üã ïò áðü ôçí ðéèáíþ ìáôáßùóç ôçò ëþøçò. KáôÜ ôç ìßá ðáñá ôýôáñôï, ôá óýííåöá Ýöõãáí ðáé íéäéüñéêá ãéá Üëëï ôüðï, ïé óôáãüíåò ôá óõíôñüöåõóáí êáé áðü ôá ìüôéá ìáò äåí âãþêáí äüêñõá ðüíïõ, áëëü áñüò êáé áõôüñåóêçò éêáíïðïßçóçò, ãéáôß ôï ìïõóéêï óõãêñüôçìá êáé ç ôñáãïõäßóôñéá NÜíôéá KáñáãéÜííç óôá óðßôéá ôçò EëëÜäáò Ýóôåëíå ôï ôñáãïýäé (êáíáëéþôéêï ýìíï) âñýóç ìïõ ìáëáìáôýíéá ìå ïñåõôéêþ åéêüíá ìðñïóôü óôéò âñýóåò. Ðåñé áñåßò ïé èåáôýò áêïíßæïõí ôéò óêýøåéò ôïõò ãéá ôçí êáëõôåñç äþëùóç êáé Ýóéá íáí ôá ìáëëéü ôïõò êáé ôï íôõóéìü ôïõò ãáé ôçí êáëýôåñç åéêüíá. Oëïé óôç äéüèåóç ôçò ðñïâïëþò ôùí Káíáëßùí, ôïõ ìðáëêïíéïý ôçò Káñäßôóáò êáé ôïõ êüìðïõ. H ðáñïõóüóôñéá ìå ôï ìéêñüöùíï óôï Ýñé áðñüóìåíá âñå èçêå óå áéöíéäéáóìýíïõò èåáôýò ãéá ôéò ðñþôåò äçëþóåéò. Yóôåñá åðéóêýöèçêå ôï ôñáðýæé ôùí ÄçìÜñ ùí, ðñïýäñïõ Äéáìåñßóìáôïò Káíáëßùí êáé ïñéóèýíôùí åêðñïóþðùí ãéá äçëþóåéò óôá åéóéêü èýìáôá. ÐÞñå áðáíôþóåéò óôá åñùôþìáôá êáé óõíý éóå ñùôþíôáò ôïõò ðñïýäñïõò ôùí Ðoëéôóôéêþí Óõëëüãùí ôùí Káíáëéùôþí AèÞíáò, Büëïõ, Èåóóáëïíßêçò. H óôüóç ôçò óôï åðüìåíï ôñáðýæé üðïõ êüèïíôáí ôá ðáéäéü ôçò åöçâåßáò êáé Ý ïõí Üëëåò ðüëåéò ãéá ìüíéìç êáôïéêßá ôïõò, Þôáí éäéáßôåñá åíôõðùóéáêþ Ýêðëçîç. H ùñéìüôçáô ôçò óêýøçò, ç êáëëéýñãåéá ôïõ ëüãïõ, ç øý ñáéìç åíáôýíéóç ôïõ ãáêïý, ç ðåñéåêôéêüôçôá áãüðçò óôï ùñéü, ãýìéóå ôçí åëðßäá üôé ôá KáíÜëéá èá æþóïõí. MåôÜ áðü ìïõóéêü äéáëåßììáôá êáé ïñåõôéêýò öéãïýñåò, ðþñå óõíåíôåýîåéò áðü ôïõò ìïõóéêïýò êáé ôñáãïõäéóôýò êáèþò êáé ôïõò ïñåõôýò. Eßíáé äå åêðëçêôéêü ìå ðüóï èåñìü ëüãéá åêöñüóèçêáí ìç ãçãåíåßò Káíáëéþôåò. Kïñýöùóç ôçò åêäþëùóçò çôáí ç ðáñïõóßáóç öáãçôþí, óðéôéêþí ãëõêþí, áðü ôéò ðáñáóêåõüóôñéåò ãõíáßêåò. Óôï éäßáßôåñï åíäéáöýñïí ôçò ðáñïõóéüóôñéáò Ýäåéîáí ôçí ðáñáãùãþ ôïõò êáé óõíïðôéêþ ðåñéãñáöþ ôçò ðáñáóêåõþò êáé åîýðëçîáí ìå ôçí ðïéüôçôá êáé ôçí ðïóüôçôá. Eêåßíåò ôéò óôéãìýò ìüíï áñü êáé éêáíïðïßçóç Üéäåõå ôá ìáãïõëü ôïõò, ôá ïðïßá óôçí ìáêñü ñïíç áíáìïíþ Üðïíá ôá Ýäåéñå ï áýñáò êáé ôá ðëþãùóå ç õãñáóßá. H ôçëåïðôéêþ ðáñáãùãþ ìïíôáñéóìýíç áðü ôïõò áíèñþðïõò ôïõ óôáèìïý, óýìöùíá ìå ôïõò ôçëåïðôéêïýò êáíüíåò, ðñïâëþèçêå áðü ôïí ôçëåðôéêü óôáèìü ôçò ET3 Èåóóáëïíßêçò, ôçí KõñéêÜç 9/11/2008 áðü ôéò Èåùñïýìå âýâáéï üôé ôçí ðáñáêïëïýèçóáí óå üëç ôçí EëëÜäá ïé Káíáëéþôåò êáé ïé ößëïé ôïõò, áëëü êáé Üëëïé ðïëßôåò ëüôñåéò ôçò ðáñüäïóçò êáé ôùí ùñéþí. Eõåëðéóôïýìå üôé ôá KáíÜëéá áðýêôçóáí íýïõò ößëïõò. 9 9

10 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ Μια «Κυριακή στα Κανάλια» αλλιώτικη από τις άλλες ôïõ Κωνσταντίνου Δ. Μαυρομμάτη Εκείνη η Κυριακή του Αγίου Δημητρίου, της 26ης του παρελθόντος Οκτωβρίου, ήταν πραγματικά μια Κυριακή αλλιώτικη από τις άλλες. Πλημμύρισε το χωριό από ζωή και κίνηση. Οι εκκλησιές ήταν κατάμεστες, οι δρόμοι και τα σοκάκια γέμισαν από κόσμο, η δε πλατεία είχε φορέσει για καλά τα γιορτινά της. Καναλιώτες από όλα τα μέρη της Ελλάδος ήλθαν για ένα αλλιώτικο πανηγύρι, το πανηγύρι της «Κυριακής στο χωριό» της ΕΤ - 3. Και το πανηγύρι ήταν έτοιμο ν' αρχίσει στις 12 το μεσημέρι. Αλλά ένα ψιλοβρόχι εκείνη την ώρα έγινε αιτία να παραταθεί για μια ώρα η έναρξη του. Έτσι στις 1 μ.μ., όταν σταμάτησαν και οι ψυχάλες ακόμη, τα «βιολιά και τα κλαρίνα» άρχισαν να παίζουν και οι τρεις χοροί της «Καραγκούνας» έκαναν τις πρώτες στροφές, με λεβεντιά, χάρη και δεξιοτεχνία. Μπροστά στην ταβέρνα «Καναλιών γεύσεις» ήταν αραδιασμένα τα τραπέζια, στρωμένα με όμορφα Καναλιώτικα τραπεζομάνδηλα και με απλωμένες τις λιχουδιές (ψητό κρέας της σούβλας, σαλάτες παραδοσιακές, γλυκό λαχταριστό κ.λπ. κ.λπ.). Η σειρά των τραπεζιών άρχιζε από τις βρύσες όπου καθόταν η νεολαία του χωριού και συνεχίζονταν προς τα κάτω, σε όλο το βάθος της πλατείας, με πρώτους να κάθονται οι αρχές του χωριού, ύστερα οι αυτόχθονες χωριανοί, και πιο κάτω εκπρόσωποι διαφόρων φορέων και οργανώσεων. Στο βάθος είχαν παραταχθεί οι νοικοκυρές του χωριού έχοντας μπροστά τους τα φαγητά και τα γλυκά, που ετοίμασαν ακριβώς για τη γιορτινή αυτή ημέρα. Η ακούραστη Μάρνη, η παρουσιάστρια της τηλεόρασης, πήγαινε πότε εδώ και πότε εκεί, ρωτώντας στον καθένα για διάφορα πράγματα, για τις ομορφιές του χωριού, τους κατοίκους, την ιστορία του και τις παραδόσεις του, τα ήθη και έθιμα του και τόσα άλλα. Όλοι κάτι ήθελαν να πουν και μάλιστα οι «ειδήμονες» και «γραμματισμένου) έκαναν ολόκληρη προετοιμασία για να πουν όσο γίνεται περισσότερα και να μην αφήσουν καμιά πτυχή του ρόλου τους που να μην τον θίξουν. Αλλά ο τηλεοπτικός χρόνος τους απογοήτευσε και μόνο ακροθιγώς μπόρεσαν να ιστορήσουν και να αφηγηθούν μερικά από εκείνα τα πολλά που ήθελαν να πουν. «Σχίσ' τα κι εσύ τα χαρτιά σου» ακούστηκε να λέει ένας από αυτούς σε κάποιον άλλο, λίγο πριν από την έναρξη του πανηγυριού. Και πραγματικά τα χαρτιά που είχαν ετοιμάσει μερικοί αποδείχθηκαν άχρηστα, αφού άλλα ζήτησε ο σκηνοθέτης της «παράστασης». Το πανηγύρι κράτησε μέχρι τις 5 το απόγευμα και η παραδοσιακή ορχήστρα του Νταράλα, με το «Καναλιώτικο τρίο», κράτησαν αμείωτο το κέφι όλων. Στο τέλος, «γέροντες και νέοι κι αγόρια και κορίτσια» μαζί με τα χορευτικά συγκροτήματα, χόρεψαν με την ψυχή τους και παράλληλα απόλαυσαν τα πλούσια εδέσματα. Γιατί στο τέλος, όλα τα φαγητά «καθαρίστηκαν». Οι βολιώτες με το πούλμαν έφυγαν κατ οι άλλοι κάτοικοι αναχώρησαν για τις διάφορες πόλεις, όπου ζουν, και το χωριό επανήλθε στην κανονική του πορεία. Όλοι τώρα περίμεναν την Κυριακή, 9" Νοεμβρίου, στις 3 το μεσημέρι, για να ιδούν την εκπομπή της ΕΤ - 3 «Κυριακή στο χωριό», διότι αυτή τη φορά θα ήταν η «Κυριακή στα Κανάλια», Στήθηκαν, λοιπόν, κατά οικογένειες και γκρουπ στις τηλεοράσεις και περίμεναν. Όταν άρχισε η εκπομπή είδαν πόσο πραγματικά ωραία είναι τα Κανάλια, από την τηλεόραση αυτή τη φορά. Γιατί τα συνεργεία της ΕΤ - 3, είχαν πάει στο χωριό δυο μέρες νωρίτερα, και περιτριγύρισαν όλα τα όμορφα τοπία του, τις παραδοσιακές ενασχολήσεις των κατοίκων του, τα νυχτέρια δίπλα στο τζάκι, με το παλιό γραμμόφωνο να παίζει ξεχασμένες επιτυχίες τραγουδιών, τη νοικοκυρά να ετοιμάζει την πίτα στη γάστρα και την νιόπαντρη να ψήνει το γλυκό στη φωτιά, για να κεράσει τους συμπεθέρους, ενώ στο βάθος φάνταζε ο απέραντος θεσσαλικός κάμπος. Είδαν ακόμη στην τηλεόραση την αγροτική ζωή, με το πρόβατα να βόσκουν στις καταπράσινες πλαγιές, τα άλογα να καλπάζουν έχοντας καβάλα νέους αναβάτες και τα χωράφια να περιμένουν το σπαρμό. Πολλοί, προγραμμάτισαν και μαγνητοσκόπησαν την όλη εκπομπή, έβγαλαν δε και αντίγραφα και τα έδωσαν σε άλλους. Μια τέτοια Κυριακή στο χωριό μας, στα Κανάλια, αλλιώτικη από τις άλλες, δεν ξαναβρίσκεις εύκολα και πρέπει να την κρατήσεις για ενθύμιο. 10

11 ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ Μαθητές του σχολείου Καναλίων τα έτη (Από το βιβλίο Αναμνήσεις του δασκάλου Γεωργίου Β. Σωτήρη) Επιμέλεια από την κ. Παρασκευή Ματ. Σδρόλια Κρανιά Ο Γεώργιος Β. Σωτήρης γεννήθηκε στο Ζαγόρι τον Ιούλιο του Το 1870 μετέβη στη Βρα λα Ρουμα - νίας και σπούδασε στο Ελληνικό Εκπαιδευτήριο των Ψαριανών αδερφών Κου - μπάρη. Υπηρέτησε δάσκαλος από το 1875 μέχρι το 1924 στα χωριά της Καρδίτσας, Κανάλια, Μυρίνη, και Αγναντερό. Πέθανε το Υπήρξε άριστος πατριώτης, ευσυνείδητος και εργατικός. Αφιέρωσε μια πεντηκονταετία στην εξυπηρέτηση της παιδείας. Η διδασκαλική του υπηρεσία δεν λησμονείται από όπου κι αν πέρασε ανέφερε ο Θεολόγος καθηγητής από τα Κανάλια, Ιωάννης Κολοβός. Ακολουθούν οι καταστάσεις των μαθητών όπως ακριβώς γράφτηκαν από τον ίδιο το συγγραφέα. Το βιβλίο υπάρχει στη Λα κή Βιβλιοθήκη Καρδίτσας της οποίας πρόεδρος είναι ο Αστέρης Θωμά Χαλάτσης από τα Κανάλια. *Η κ. Παρασκευή Μ. Σδρόλια Κρανιά είανι βιβλιοθηκονόμος και προ σταμένη του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Καρδίτσας Απόσπασμα από το βιβλίο: 39. Κανάλια. Κωμόπολις της επαρχίας της Καρδίτσης. Εις τα Κανάλια ο Γεώργιος Β. Σωτήρης υπηρέτησεν ως διδάσκαλος επί μίαν πενταετίαν, ήτοι από 6 Σεπτεμβρίου 1876 μέχρι 17 Ιουλίου 1881, κατά την οποίαν εδιδάχθησαν υπ αυτού οι εξής μαθηταί. Χρήστος Ευαγ. Αλεξόπουλος Χριστούλας Αν, Χριστούλας Θωμάς Αν. Χριστούλας Στέργιος Γρηγ. Κατέρης Στάυρος Κ. Παπά Γεώργη (Τηκος) Ηλίας Ιων. Μέλου Ματθαίος Παπά Θεοδοσίου Θωμάς Δημ, Καπνιά Βάιος Γούλα Φασιανού Γεώργιος Παπαποστόλου (Τράλιστα) Θωμάς Νικολάκαινας Ματθαίος Δημ. Τσιόκου Κων/νος Ευ. Παταγάνα Γεώργιος Ιω. Σουκαλιά Στέφανος Γεωρ. Πρίντζου Ιωάννης Αθαν. Θέου Νικόλαος Χρ. Θέου Λάμπρος Αποστ. Ντράγκας Απόστολος Παναγιώτου Απόστολος Ιω. Μάστορα Κων/νος Κυρίτσης Γεώργιος Στεργίου Μπάγιου Γεώργιος Δημ. Φραγκιώτη Αριστείδης Κων. Ζούμπου Αθανάσιος Γεωργ. Κωσταράς Παναγιώτης Γεωργίου Καπούλα Νικόλαος Δημ. Νικολάκαινας Λεωνίδας Αθ. Τσικρίκα Στέφανος Ευαγγ. Γούλαινας Αθανάσιος Ευαγγ. Γούλαινας Σταύρος Παν. Μάστουρας Απόστολος Χρίστου Χόντου Βασίλειος Αθ. Πάσχου Βασίλειος Ζήση Γκουντή Ηλίας Κωνσταντίνου Βασίλειος Αθ. Παπά Βασίλη (Ντενής) Δημήτριος Χρίστου Τσικρίκα Παναγιώτης Αποστ. Γκρέκα Κωνστ. Αθ. Πυργιώτου Χρίστος Τσολιά Λουκάς Σδρόλιας Απόστολος Κ. Γαλανάκη Ιωάννης Μαστροβασίλης Κων/νος Αναστ. Πόλια Αρχοντής Σωτηρίου Κων/νος Γ. Ζήση Θωμάς Μπακογιάννης Βασίλειος Απ. Αναστάση Πύλια Νικόλαος Κων/νου Ζούμπου Λάμπρος Ευαγγ. Δήμου Χρίστος Λιάκου Θωμάς Ιω. Αλέζη Απόστολος Μαστοβασίλης Ιωάννης Νικολάου Ζήση Γεώργιος Πυργιώτου Αθανασούλας Κων. Δημητράκαινας Δημήτριος Παν. Κρίκου Γεώργιος Χρίστου Τσικρίκα Παναγιώτης Βασ. Σαμαρά Χρίστος Δημ. Μπλέτσας Λεωνίδας Κων. Νικολάκαινας Δημήτριος Χρίστου Θέου Βασίλειος Πέτρου Κρίκου Στέφανος Παναγ. Μπακάλη Κωνστ. Γκέκας ΑΠόστολος Δημ. Τσιόκου Απόστολος Στέριου Χαντσάρα Απόστολος Ιωαν, Πυργιώτου Δημήτριος Τζιόλιας Ξενοφών Κ. Γαλίνη Απόστολος Κ. Ζούμπου Θεόδωρος Γκουνταλά Παναγιώτης Ευαγγ. Μανώλη Λαμπράκης Καραλή Ευθύμιος Απ. Τσιομήτα Αρχοντής Ιω. Αλέξη Παναγιώτης Τίγκας Απόστολος Παναγ. Κιάφα Γεώργιος Ευαγ. Γιαταγάνα Λαμπράκης Κων. Χάιδως Λαμπράκης Τόλη Μάστουρα Σωτήριος Πατά Νικόλαος Ιω. Μάστορα Θεόδωρος Ιω. Κολοβού Κολιός (Νικολ) Καπνιά Νικόλαος Ευαγ. Γκίκα Βασίλειος Τσιολιά Λαμπράκης Αθ. Παπά Βασίλη Δημήτριος Σδρόλιας Αρχοντής Ν. Μαυράκη Αλέξανδρος Ν. Τσανάκας Νικόλαος Χριστάκου Σωτήριος Κώστα Αλκιβιάδης Κ. Γαλάνη Νικόλαος Π. Ιωάννου Λαμπράκης Γεωργίου Στέριος Σπανός Θωμάς Βάσιαινας Ευαγγ. Δημ. Ρίζου Κωνστ. Λ. Μακρή Χρίστος Μακρής Βαίος Δημ. Νικολάκαινας Παναγιώτης Αθανασίου Ανδρέας Παγώνη Θωμάς Γάκη Τσαρούχα Ματθαίος Ζέκιου Κων. Αναστ. Κωτή Απόστολος Ευαγγ. Γούλαινας Αρχοντής Κωνσταντούλα Γεώργιος Παναγ. Μάστορα Ιωάννης Τσιουμήτα Απόστολος Ιω. Πνάκα Γρηγόριος Καρανάσιου Κων/νος Ν. Καρακώστας Δημήτριος Ντράγκας Θωμάς Φίνου Στέφανος Αθ. Πάσχου Χριστάκης Μανώλη Κων/νος Γ. Ρίζου Δημήτριος Καπνουτζή Αριστοτέλης Εαυγγ. Πάσχου Καρακατσούλη Χρίστος Ζήση Κωτή ΚΟΡΑΣΙΑ Ουρανία Α. Χριστούλα Καλλιόπη Α. Καπνουτζή ΜΑρία Σακελλάριου Φώτώ Παπά Ζήση Αγγελική Βασιλ. Νικολάκη Αθηνά Πρίντσου Αικατερίνη Μπαλάφα Πολυξένη Αν. Καπνουτζή Ελένη Παπά Ζήση Αθηνά Χριστούλα Φώτω Ιω. Μάστουρα Ευδοξία Πρίντσου 11 11

12 Γενική Συνέλευση του Συλλόγου ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ Διοικητική Οργάνωση: Τακτική μηνιαία συνεδρίαση του ΔΣ, πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα, ώρα 17:00 Οργάνωση γραφείου: Απόκτηση γραμμής τηλεφώνου και fax - Εξοπλισμός του γραφείου με ηλεκτρονικό υπολογιστή, εκτυπωτή και συσκευή fax - Τακτική λειτουργία του γραφείου κάθε Τρίτη και Πέμπτη, ώρες 17:00-20:00 Οργάνωση οικονομικής διαχείρισης: Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στο όνομα του Συλλόγου - Απόκτηση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου από την Δ.Ο.Υ. Α Αθηνών Υποβολή Φορολογικών Δηλώσεων Δημιουργία Επιτροπής Νεολαίας Αναμόρφωση και τακτική έκδοση της εφημερίδας Διεύρυνση πηγών εσόδων μέσω διαφημιστικών καταχωρήσεων στην εφημερίδα Ενέργειες προς Υπουργεία, Οργανισμούς και Τράπεζες για την οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου. Εξασφάλιση δύο οικονομικών χορηγιών συνολικού ύψους ευρώ από ΕΤΕ Οικονομική εκστρατεία για την αγορά γραφείου Διεξαγωγή ετήσιου χορού, Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2008 Παροχή οικονομικής βοήθειας σε μόνιμους κατοίκους του χωριού εν όψει των εορτών του Πάσχα Συνάντηση Πολιτιστικών Συλλόγων με το Τοπικό Συμβούλιο Καναλίων, Μ. Σάββατο 26 Απριλίου 2008, στα Κανάλια Εορτασμός του Συλλόγου, Παρασκευή 27 Ιουνίου 2008, εν όψει της εορτής των Αγίων Αποστόλων Διεξαγωγή Διάλεξης με θέμα «Ορθή γυμναστική πρακτική για όλους Αποφυγή τραυματισμών», Κυριακή 17 Αυγούστου 2008, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του 15Αύγουστου στα Κανάλια Παραγωγή της τηλεοπτικής εκπομπής της ΕΡΤ3 «Κυριακή στο χωριό», Παρασκευή 24 έως και Κυριακή, στην κεντρική πλατεία των Καναλίων, 26 Οκτωβρίου ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ για τον εξωρα σμό του χωριού μας εν οψει της Κυριακής στο Χωριό σε ευρώ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 1/1/08-31/11/08 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ,85 ΕΣΟΔΑ ΕΤΟΥΣ 2008 Εσοδα ετήσιου χορού 6.705,00 Συνδρομές μελών εφημερίδας και συλλόγου ,53 Επιχορηγήσεις Εθνικής Τράπεζας 1.500,00 Δωρεές - Ενισχύσεις Μελών 5.000,00 Εορτή Συλλόγου 27/6/ ,00 Διαφημίσεις μελών μέσω εφημερίδας 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ,16 ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΤΟΥΣ 2008 Κόστος ετήσιου χορού 5.950,00 Αγορά παγίων 113,27 Κόστος εορτής Συλλόγου 27/6/ ,90 Δαπάνες εκδοσης εφημερίδας & ταχυδρομικά (3 τευχη 2008) 2.623,15 Κόστος εορτής ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ από 24-26/10/2008 * 4.489,00 Λοιπά Γενικά έξοδα (ΔΕΗ ΟΤΕ Κοινοχρηστα κ.λ.π.) 4.192,00 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ,36 ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΣΟΔΑ , ,53 ΔΑΠΑΝΕΣ ,36 ΜΕΤΡΗΤΑ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ 450,27 ΘΕΤΙΚΟ ΥΠΟΛ ,80 ΘΕΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ *Το κόστος θα καλυφθεί με τη συμμετοχή και των Συλλόγων Βόλου και Θεσσαλονίκης. Ο Σύλλογος Καναλίων αρνήθηκε να συμμετάσχει ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Á/Á ÏÍÏÌÁÔÅÐÙÍÕÌÏ Ποσό Συνδρομή & εφημερίδα 1 ΛΑΣΔΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 50 2 ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 40 3 ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (διαφήμιση) ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΗΛΙΑΣ ΚΩΤΟΥΛΑ ΜΑΝΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΖΑΝΑ ΡΟΔΑΝΘΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΜΑΥΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΡΥΚΛΕΙΑ ΖΕΚΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΠΑΛΛΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (εις μνημην των παππουδων και των γιαγιαδων) ΓΚΕΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΥΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΚΕΟΥ ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΑΡΧΟΝΤΗΣ ΠΥΡΓΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 20 12

13 ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ Τα μαγαζιά τάφναμαν για το τέλος, νιας κι τέτοια ώρα ήταν ούλα κλειστά. Τραγδούσαμαν στη θκια την Αγγιλική την Κουσταβάρινα όπ έβγινι στο πλατύσκαλο η μανιά η Βαγγέλου, κατέβινι κούτσα-κούτσα καναδυό σκαλιά κι σα μας γνώρζι, μαζί με τα χιριτίσματα μας έδουνι απού φράγκου κιαπάν. Μιτά του Ρίζου, τραγδούσαμαν οπωσδήποτε στην Κασσιανή του Πάνου. Ικεί είχαμαν σίγουρα ως κι τάλιαρου, μπουρεί κι δικάρκου κανιά βουλά, γιατί είμασταν σόι κι η θκια η Κασσιανή, μας χαίρουνταν όσου δε παίρν(ει) κιας την ξυπνούσαμαν χαράματα. Τόσου γιλαστή γυναίκα, ούλου καλουσύν(η) δε βρίσκουνταν άλλ(η) στου χουριό. Τα δόντια μας κρατσιανούσαν άπ το κρύο, αλλά κιαυτό το φχαριστιώμασταν γιατί φσούσαμαν δυνατά κιέκανάμαν χάζ(ι) μι τα χνώτα μας πό καναν αχνό ως πέρα, σα να κάπνιζάμαν τσιγάρις. Κι ούλου τραγδούσαμαν: - «Αρχιμηνιά κι αρχιχρονιά, ψιλή μου δέντρου λιβανιά, κι αρχή, κι αρχή καλός μας χρόνους, ικκλησιά, ικκλησιά μι τ Άγιους Θρόνους...» Παίρναμε βαθιά ανάσα κι παρακαλούσαμαν απού μέσα μας, μπάκι μας πουν οι θκιάδις π ανοιούσαν τσι πόρτις, να σταματήσουμι. - «Άι σών(ει) αγιέμ, σών(ει), να στι καλά.» - «Κι του χρόν(ου)», έλιγάμαν ουτιτότις ιμείς κι άπλουνάμαν το να χέρ(ι), μ ανοιχτή την χούφτα. Συνήθως μας έβαναν στην απαλάμ(η) δικάρις κι κουσιαρούλις, οι πιντάρις είχαν απού κιρό ξαφανιστεί. Μερικές όμως φορές αργούσαν οι κυράδις ν ανοίξουν τη θύρα κι τραγδούσαμαν μι του ζόρ(ι) κι παρακάτ λόια: - «Άιους Βασίλης έρχιτι κι δε μας καταδέχιτι, ν από, ν από την Κισαρεία συ σ αρχό, συ σ αρχόντισσα κυρία. Βαστάει πέννα κι χαρτί, ζαχαρουκάλαμου κρατεί, χαρτί, χαρτί κι καλαμάρι, δες κι με, δες κι με το παλικάρι!» Άλλες πάλι φορές μπαμπάλζαμαν τσιατ-πατ, καναδυό λέξεις κι καρτιρούσαμαν ουσότου να μας ανοίξουν, τριμουκουκαλιάζουντας άπ του βόρ σμα. Μιτά άπ τα σπίτια στη Βρύσ(η), τραβούσαμαν ίσια πέρα του δρόμου, μια άπ την απάν, μία άπ την κάτ μιριά, στη Βαγγιλή του Ηρακλή του Κατσόγιαννου, στην Αθηνά τ Αλέκου του Σδρόλια, στην Αγουρίτσα του Θέου, στη δασκάλα την Τέτα, στη Λιφτιρία του Πιρικλή τ Αλάφ(η) κι μίτα κατηφόρζαμαν για τη Θουμαή τ Αγαθουκλή του Τσιώκου κι την Ιριφύλ(η) του Δημητρακάκ(η). Κάτις κουνουμούσαμαν κιάπ τη Φτέρπ(η) του Θρασίβουλου του Θέου, κάτις κιάπ την Αλιξάντρα του Ηρακλή του Γηράσ(η). Ικεί πάντους στα Γακέικα μάζουνα ιγώ τα πιρισσότιρα τα φράγκα γιατί ήταν γιουμάτους μι μπαρμπάδις μ, άπ του σόι τσι μάνας μ, αυτός η μαχαλάς. Άσουτα κι τα χιριτίματα άπ τσι θκιάδις, την Αριτή του Μήτσιου, την Αθηνά τ Αντών(η), τη Γιουργία του Χρήστου, την Πηνιλιά του Νίκου κι τέλους τη Λέν(η), αδιρφή τσι Λισάβου. Ύστιρα τραβούσαμαν ντουγρού κα τουν Μπσόχαραχου, τουν αλώνζαμαν για τα καλά κιαπουκεί μιτά είμασταν στου Καρκατσιώλ(η). Φέρναμε μια γυρουβουλιά ως τα Τσαγκαρέικα κιαπ του κόνσμα ανηφόρζαμαν ως απάν στουν Άι Λια. Απουκεί δώστου Τα Κάλαντα Συνέχεια από τη σελ. 1 πάλι σιακάτ τουν κατήφουρου τραγδώντας στην αυλή του παπακώστα, στα Σδρουλέικα, στα Γιουτουπλέικα, μέχρι χαμπλά στ Αλουνάκ(ι), του Ντινίσ(η). Πιρνούσαμαν μιτά άπ τη θκια τη Ρίνα του Ρίζου που ήταν σόι μ κ έπιφτι απού φράγκου κι απάν, τά λιγάμαν στην Όλγα του Χαρίλ(η) του Χάιδου, στην Ήττα του Θιμουστακλή του Πυργιώτ(η) άπ την είχι θκια η Κώτσιους κι κουνουμούσι στα σίγουρα τάλιαρου κι μιτά είχαμαν μπρουστά μας τα μαγαζιά τα παναθέ άπ τη Βρύσ(η), Χαραλάμπους, Τελ ς, Σδτρόλιας, Θιμουστακλής, ούλα σβάρνα γιατί πέρασι η ώρα κ ήταν ανοιχτά. - «Παμίτι κι ιδώια μέσ στην Τσιούμινα, αστόξαταν που τα ιπέρσ(ι) μας έδουκι δίφραγκου;» Σειρά μιτά είχαν τα σπίτια άπ τα σκαλιά του Βακούφκου κι απάν, στη Βαγγιλή τ Αλέκου του Ζήσ(η), στην Αθηνά του Κώτσιου του Νάνου, ως του φτιλιά του Γκουνταλά. Ικεί τρόιρα ματαμάζουνα κάμπουσα φραγκουδίφραγκα γιατί είχα πουλλά σόια, όπους τη θκια τη Στυλιανή του Χρυσόστουμου του Γκίκα, τη Φρύν(η) του Μπαλάφα, την Αριτή του Δημουφώντα του Κουτρουνούλα κι άλλα πουλ - λά νοικουκυριά. Χτινίζουντας απάν-κατ τσι μαχαλάδις, άπ την Πιρσιφών(η) τ Αρίστειπου του Γατή, αμπδώντας ριματσούλια, ντουβάρια, σύρματα κι φράχτις, δρασκλώντας αστρέχις κι σουκάκια βγαίναμε απάν στη θκια την Όλγα του Μαυράκ(η), που σα μ έβλιπι χαίρουνταν όσου δε παίρν(ει) κι μι ρουτούσι ούλουένα. - «Ούιιι, καλώς τα! Τι φκιάν(ει) αρά η μάνας, τι φκιάν(ει); Έχου κιρό να την ανταμώσου. Καλά είντην;» Ανεβαίναμε μετά ως τα Καλιακδέικα κ έπιρνάμαν ύστιρα την καητφόρα, στην Πρισβία λουξουδρουμώντας, τραγδούσαμαν άπ την Αγγιλικούλα του Γιώργου του Μπέκου ως την Φιγένεια του Παμεινώντα του Γιαταγάνα κι τα Καρακουστέικα. Άπ του δρουμάκου του Γρέβια κιαπ τα Κουτρώνια ματαγυρνούσαμαν κα τουν Παλιουρούτ(η) μαχαλά. Άιντι μιτά σιακάτ στην Παρασκιβή του Ηρακλή του Παπανικουλάου κιαπ τη θκια τη Βαλασία, στην Αντιγόν(η) του Ντρέγκα κιαπουκεί στη Δηλα δα του Μάστουρα κι πίσου στη Φαίδρα του Τιμουλάκ(η) του Λιάκου κι λάχα-λάχα έβγινάμαν στη Βασιλκή τιυ Γιαταγάνα όπ ματάπιφτι φράγκου. Η κατηφόρα συνιχίζουνταν άπ την Πουλχιρία τ Απουστόλ(η) κι τη Μαρία του Τηλέμαχου του Βάλλα ως κατ στην Πιρσιφών(η) του Παπανικουλάου. Ικεί ξαναπίφτι φράγκου άπ την Κούλα τ Αριστείδ(η) του Κουλουβό, που μας έλιγι σα μας έγλιπι π σταματούσαμαν στου ψιλημουδέντρου λιβανιά: - «Πέτι, πέτι κι λίγου παρακάτ! Τι, ντιπ νια τρίμα;» Άπ τη στρουφή του Χαλιβώνα κι μιτά είχαμαν ούλου ανηφόρα που μας έβγανι στη Γιουργία του Μενέλαου του Καπιτανάκου κιαπουκεί στα Κουλουβέικα κι στη θκια τη Ρουμαλέα του Ηρακλή του Ντρέγκα όπ ματατσέπουνα απού φράγκου κιαπάν. Καταμπα λσμέν(οι) έβγινάμαν αγκαμπέτ(ι) ξανά στον κεντρικό δρόμο. Μία γύρα στη Φιγένεια του Πιρικλή του Λιασκουβίτ(η), στου Μπαλουμένου κι στα Παλιουρέικα κι ντουγρού μιτά για τα θκα μας τα σπίτια, πρώτα στου Κώτσιου κ ύστιρα στου Τακ(η) κι στου θκο μ, ινώ τελιβάμαν στου μαγαζί του πατέρα μ. Αυτή η ώρα ήταν η καλύτερη. Αδειάζαμε τις τσέπες και κάναμε σούμα, χώρια τσι πιντάρις, χώρια δικάρις κι κουσιαρούλις, πινινταράκια κι φράγκα. Σε όλα γίνονταν μερασιά στα τρία ικτός απού δίφραγκα κι απάν π τα κράταγι η δικαιούχους, αυτός δηλαδή που τα κουνόμσι απού κάποιου αόι τ. Τιλιφταία μοιράζαμε κι τίπουτις ξηρά σύκα κι λουκούμνια, αν πιρίσσιβαν, γιατί συνήθως αυτά τα χλαπανούσαμαν ουδί στου δρόμου, σα μας τά δουναν οι θκιάδις, ρουπώνουντας την κλια μας για ένα χρόνου! Νια βουλά θυμώμι μπουκώθκα άπ τα πουλλά ξηρουλούκουμα πό χουσα στου στόμα κι παραλίγου να γκουρλουθώ γιατί τ ανιμόχαψα κι πήγι σκόν(η) στου γκρίγλα μ. Πάντως για κανιά βδουμάδα καλουπιρνούσαμαν, μπέηκα την βγάζαμε, με τσέπες να κουδουνάν, γιουμάτις παράδις. Τις δεκάρες και τις κουσιαρούλις, ιπειδής είχαν τρύπα, τσ έκανάμαν αρμαθιά μ ένα σπάγγο κι μας τις έπιρναν τα μαγαζιά για να έχουν λιανά για ρέστα. - «Αρά δε τσι αλπάσι να τσι φα τόσις παράδις; Κράτα αγιέμ καμπόσις αβάντζα. Βάλι καμίνια στουν κουμπαρά», μι διάταζι η γιαγιά η Λισάβου. Απού ν αρτιρήσ(ει) όμους λιφτό σι μας! Είχαμαν αυτές τις μέρις κι του Τριανταένα άπ μας ξιάφριζαν ικεί τα τρανίτιρα τα πιδιά. Παίζαμε στα κρυφά, μέσ τα σουκάκια, σι ανήλιαες αστρέχις, κατ άπ την κινούργια την πλατεία κι αργότιρα πίσου στσι κιρκίδις. - «Είκουσιέξ(ι). Τραβάς;» - «Φέρι...» - «Κι παπάς, τριάνταφέξ(ι)!» - «Σι απόμνι κάνα φράγκου;» - «Καντίπουτα!» Ως π να μπιτίσουν όμους τόσις παράδις, πάλι καλά πό φτάναν τα Φώτα. Πφτού θκαπ την αρχή, μανάξανά, το ίδιο δρομολόγιο. Μαναχά του τραγούδ(ι) άλλαζ(ι): - «Προυχτές τουν ιουρτάσαμι εν Βηθλιέμ μι τ άστρα κι μι χουρούς αγγιλικούς, μι μάγους κι ποιμένις. Τώρα διαγυρίσαμι, πάλι πρους Ιουρδάνη, να βαφτιστούμι κι ιμείς, μι του Χριστό αντάμα. Να δούμι θάματα πουλλά, παράδουξα μιγάλα. Του Πνεύμα του Πανάγιου, μία φουνή μιγάλη! Του χρόόόν!!!» Αποκεί κι πέρα τέλιβαν οι γιουρτές κι αρχίναγι πάλι το σχολείο, προυί-απόγιμα. Αρχινούσαμαν κι μεις να μιτράμι πόσις μέρις απομένουν ακόμα ως την Πασχαλιά π θα ματακλειούσαν τα σχουλεία. Δε τό πιρνάμαν κι κατάκαρδα. ούτις κι μας κακουφαίνουνταν ως την Πασχαλιά... ίσια-ίσια κουτσιάν(ι) την έβγανάμαν, αρχίναγαν δεν αρχίναγαν τα σχολεία εμείς τα παιχνίδια δε τα πιριόρζαμαν, άσι πού χαμαν κι τσι Αποκριές μπρουστά μας! 13 13

14 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ Νέα από την Αθήνα Νέα από τη Θεσσαλονίκη ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ Η Μαρία Ευαγγέλου του Δημητρίου και της Ολυμπίας Κρίκου πέρασε στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών. Οι παππούδες της Θρασύβουλος και Αγορίτσα Κρίκου της εύχονται εις ανώτερα. Η Αμαλία - Μελίνα Κωστοπούλου του Ιωάννη και της Στέλλας Χαλάτση πέρασε Αρχιτέκτων στην Πάτρα. Η γιαγιά της Αμαλία Χαλάτση της εύχεται εις ανώτερα Θερμά συγχαρητήρια στην Μαρία Χαραλάμπου, του Γεώργιου και Λιούμπα Κωνσταντίνας, η οποία τελείωσε το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Παν. Πατρών και εργάζεται σε Δημοτικό σχολείο της Χαλκίδας. Οι γονείς της της ευχονται καλή σταδιοδρομία. Το ΔΣ του Συλλόγου της Αθήνας τους συγχαίρει και τους ευχεται καλές σπουδές και καλή σταδιοδρομία. Νέα από τον Βόλο ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ Η Μαρία Χαλάτση του Νικήστρατου σύζυγος Κων - σταντίνου Χαρατσή γέννησε στο Βόλο στις 24/9/2008 ένα πανέμοφο κοριτσάκι που είχε βάρος 3,2kgr και ύψος 53cm. Ο Σύλλογός τους εύχεται ολόψυχα να τους ζήσει. Η Φένια Κωστούλα κόρη του Απόστολου Κωστούλα και σύζυγος του Γιάννη Πατακιούτη γέννησε το 2ο αγοράκι τους στις 17/2/2008. Το βάπτισαν στις 6/7/2008 δίνοντας τους το όνομα Απόστολος. Ο Σύλλογός τους εύχεται ολόψυχα να τους ζήσει. Το ζεύγος Γιώργου Αποστόλου Κωστούλα και η Αικατερίνη Χρυσανθα κοπούλου που διαμέ νουν στην Πάτρα γέν - νησαν το πρώτο τους αγόρι στις 6/9/08. Ο Σύλλογός τους εύχεται ολόψυχα να τους ζήσει. ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ Ο Βασίλειος Αποστόλου Κωστούλας που διαμένει στη Λάρισα προήχθει στον βαθμό του Ανθυποσμηναγού της Πο - λεμικής Αεροπορίας. ΒΑΦΤΙΣΗ Ôçí ÊõñéáêÞ 9 Íïåìâñßïõ 2008 êáé þñá ôï ìåóçìýñé óôçí åêêëçóßá ôçò Ìåôáìïñöþóåùò ôïõ ÓùôÞñïò ÍÝáò Êáë - ëéêñüôåéáò áëêéäéêþò ï Áðüóôïëïò êáé ç ëåíá ÄÞìïõ ôïõ ÔñéáíôÜöõëëïõ êáé ôçò Âåñþíçò âüðôéóáí ôçí êüñç ôïõò êáé ôçò Ýäùóáí ôï üíïìá Áã - ãåëéêþ. Ï Óýëëïãïò Êáíáëéùôþí èåóσαλοíßêçò ôουò åý åôáé íá ôïõò ζþóåé. ÍÅ0É ÅÐÉÓÔÇÌ0ÍÅÓ Ï Ãåþñãéïò ÊáôÝñçò ôïõ Åõáã - Ο Σύλλογος του εύχεται ολόψυχα κάθε επιτυχία. ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ Ο Σύλλογος μας εκφράζει τα βαθιά του συλλυπητήρια στην κα Μαρία Ντενίση και τους οικείους της, για το χαμό του στρατηγού Αθανασίου Ντενί - ση, ο οποίος είχε ανακηρυχτεί και επίτιμο μέλος του συλλόγου μας το Θα θυμόμαστε πάντα τον «στρατηγό» μας γιατί ήταν καλός πατριώτης, καλός συγ - χωριανός και άριστος στρατιώτης της πατρίδας μας. ãýëïõ êáé ôçò. Êùí/íôßáò ï ïðïßïò åð áîéá Ýëáâå ôï ðôõ ßïí ôïõ åéñïýñãïõ ÏöèáëìéÜôñïõ ôïõ Áñéóôïôåëåßïõ Ðáíåðé - óôþìéïí èåó/íßêçò êáé ìåôå - êðáéäåõèåßò åéò Óïõçäßáí, åãêá - ôåóôüèçêå óôç Èåóóáëïíßêç ïäüò áããåëüêç 35,-ôçë äéá ôçí åîüóêçóç ôïõ åðáããýëìáôïò ôïõ. Ï Óýëëïãïò Êáíáëéùôþí èåóσαλοíßêçò åêöñüæåé ôá óõã áñçôþñéá του êáé ôïõ åý åôáé êáëýò äïõëåéýò. ÈÑΗÓÊÅÕÔÉÊÇ ÔÅËÅÔÇ Óôéò 3/I2/2008 çìýñá ÔåôÜñôç êáé þñá óôïí É.Í. ôïõ Áãßïõ. ÌçíÜ Èåó/íßêçò ôåëý - óôçêå, åóðåñéíüò ìåôü áñôï - êëáóßáò óôç ìíþìç ôïõ Áãßïõ Óåñáöåßì Ðïëõïý ïõ Öáíáñßïõ - Êáñäßôóçò. Ïðùò ãíùñßæïìåí ïëïé ï Áãéïò Óåñáöåßì õðýóôç ìáñôõñéêüí èüíáôïí êáôü ôçí ðåñßïäï ôùí ñüíùí ôçò óêëáâéüò ðïõ üëá ôá Ýóêéáæå ç öïâýñá. 0 Áãéïò Óåñáöåßì åêôüò ôùí Üëλùí Ýêáíå êáé ðïëëü èáýìáôá. Ç åêäþëùóç áõôþ ïñãáíþíåôáé áðü ôïí åêðïëéôéóôéêü Óýëëïãï Öáíáñéùôþí-èåó)íßêçò, ïðïý óõììåôý åé êáé ï Óýëëïãïò ìáò êáèþò êáé ïé Óýëëïãïé Êáñäé - ôóéùôþí, Ôñéêáëéíþí, Áñãé - èåáôþí êáé ç ËÝó ç Èåóóáëþí. Νέα από τα Κανάλια ΘΑΝΑΤΟΙ Στις 23 Νοεμβρίου 2008 έφυγε από τη ζωή η Σδρόλια Φωτεινή. Το ΔΣ του Συλλόγου της Αθήνας εκφράζει τα συλλυπητήρια του στην οικογενειά της. ΒΑΦΤΙΣΕΙΣ Ο Ανδρέας και η Φωτεινή Ζήση βάφτισαν την κόρη τους Μάλλιου Ηρα-Μαρία. Ο Βασίλειος και η Μαρία Λαρεντζάκη βάπτισαν τον γιο τους Θέο Αλέξανδρο. Το ΔΣ του Συλλόγου της Αθήνας τους ευχεται να τους ζήσουν. ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ Η Μαρία Δημητρίου Βάλλα πέρασε στη Σχολή Καλών Τεχνών Θεσσαλονίκης. Το ΔΣ του Συλλόγου της Αθήνας τη συγχαίρει και της ευχεται καλές σπουδές. Η εφημερίδα εκδόθηκε στη μνήμη του Κώστα Μανώλη Η συζυγός του Μαρία Αιωνία η μνήμη του - Το Δ.Σ. συμπάσχει και την ευχαριστεί 14 14

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ!

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ΑΞΕΣΟΥΑΡ Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ÅããõÜôáé ôçí áóöüëåéá êáé õãåßá ôïõ ìùñïý êáôü ôç äéüñêåéá ôïõ ýðíïõ! AP 1270638 Õðüóôñùìá Aerosleep, : 61,00 AP 125060 ÊÜëõììá Aerosleep, : 15,30 ÁóöáëÞò, ðüíôá áñêåôüò

Διαβάστε περισσότερα

ÓÕÃ ÑÏÍÇ ÅËËÇÍÉÊÇ ÐÅÆÏÃÑÁÖÉÁ

ÓÕÃ ÑÏÍÇ ÅËËÇÍÉÊÇ ÐÅÆÏÃÑÁÖÉÁ ÓÕÃ ÑÏÍÇ ÅËËÇÍÉÊÇ ÐÅÆÏÃÑÁÖÉÁ 13 Íåïé ÓõããñáöåéΣ, Äéáãùíéóìüò ÄéçãÞìáôïò 12,48 13,28 Åëåõèåñïôõðßáò, 2001 2002, óåë. 140, ISBN: 960-211-645-5 Γιώργος ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΟΣ Σενάριο για Μια χαμένη αγάπη 15,81 16,84

Διαβάστε περισσότερα

B i o f l o n. Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí

B i o f l o n. Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí B i o f l o n Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí Ç åôáéñåßá Aflex, ç ïðïßá éäñýèçêå ôï 1973, Þôáí ç ðñþôç ðïõ ó åäßáóå ôïí åýêáìðôï óùëþíá PTFE ãéá ôç ìåôáöïñü çìéêþí õãñþí ðñßí áðü 35 ñüíéá. Ï åëéêïåéäþò

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ. Εικονογράφηση ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ. Εικονογράφηση ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ Εικονογράφηση ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ï ðéï ìåãüëïò êáé ï ðéï óçìáíôéêüò ðáéäáãùãéêüò êáíüíáò äåí åßíáé ôï íá

Διαβάστε περισσότερα

ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ. Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ

ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ. Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ 138 Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ 10 ÌÏÍÔÅËÏ ÁÐÏÔÉÌÇÓÇÓ ÔÙÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ 11 ÔÏÌÅÉÓ ÅÖÁÑÌÏÃÇÓ ÔÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ 139

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ

ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ: ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ ÐÑÏÓÏ Ç: ÄåäïìÝíïõ üôé ðñüêåéôáé ãéá ðáñáäïóéáêü ïéêéóìü, ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôçò áîßáò ôùí áêéíþôùí äåí åöáñìüæïíôáé ïé óõíôåëåóôýò ðñüóïøçò:

Διαβάστε περισσότερα

0 np6e6p0(; T O U A.I Tr\q n.e.a. A.M.. oaq K Q A E I as auvespiaar) CTTIC; 2 AcKcpppiou

0 np6e6p0(; T O U A.I Tr\q n.e.a. A.M.. oaq K Q A E I as auvespiaar) CTTIC; 2 AcKcpppiou /II 2014 13:40 FAX 2551033552 T E D K N. E V R O U ool ANATOAIKirs MAKKAONIAV epakhs: la^.a/voti: itamovoc KupiaKidii 17 Ko^oTiivi'] 28-1! -2014 ApiO.i.npo)T : 726 Ko^ioTTivii 69 100 Tr >.:253l0-21975,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1. ΩΡΑ Η επίσημη ώρα για τον αγώνα "ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ 2007" είναι 9η του αστεροσκοπείου Αθηνών. Η πληροφόρηση γίνεται με τηλεφωνική κλήση του αριθμού 141. 2. ΠΡΟΓΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαλύπτουµε το µυστικό υπερόπλο του Μεσαίωνα

Αποκαλύπτουµε το µυστικό υπερόπλο του Μεσαίωνα ΣΗΜΕΙΑ-ΚΛΕΙΔΙΑ 1 Στον Ατλαντικό Κώδικα ο Λεονάρντο Ντα Βίντσι έκρυψε τις οδηγίες για την κατασκευή µιας στρατιάς από ροµπότ. 2 Η ανακάλυψη ανήκει στην οµάδα του Μάριο Ταντέι. Προηγουµένως πιστευόταν ότι

Διαβάστε περισσότερα

16. ÌåëÝôç ôùí óõíáñôþóåùí y=çìx, y=óõíx êáé ôùí ìåôáó çìáôéóìþí ôïõò.

16. ÌåëÝôç ôùí óõíáñôþóåùí y=çìx, y=óõíx êáé ôùí ìåôáó çìáôéóìþí ôïõò. 55 16. ÌåëÝôç ôùí óõíáñôþóåùí y=çìx, y=óõíx êáé ôùí ìåôáó çìáôéóìþí ôïõò. A ÌÝñïò 1. Íá êáôáóêåõüóåéò óôï Function Probe ôç ãñáöéêþ ðáñüóôáóç ôçò y=çìx. Óôïí ïñéæüíôéï Üîïíá íá ïñßóåéò êëßìáêá áðü ôï -4ð

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ. 2) Για τουριστικές εγκαταστάσεις και για εγκαταστάσεις οργανισμών κοινής ωφελείας:

ΠΑΡΟΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ. 2) Για τουριστικές εγκαταστάσεις και για εγκαταστάσεις οργανισμών κοινής ωφελείας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ ÐÑÏÓÏ Ç: ÄåäïìÝíïõ üôé ðñüêåéôáé ãéá ðáñáäïóéáêü ïéêéóìü, ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôçò áîßáò ôùí áêéíþôùí äåí åöáñìüæïíôáé ïé óõíôåëåóôýò

Διαβάστε περισσότερα

ATHINA COURT. ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá

ATHINA COURT. ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá ATHINA COURT ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ Το συγκρότημα διαμερισμάτων AΘΗΝΑ βρίσκεται σε μια ήσυχη περιοχή στην Έγκωμη, Γωνία Γρηγόρη Αυξεντίου & Αρχιεπισκόπου Λεοντίου και αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Ó ÅÄÉÁÓÌÏÓ - ÊÁÔÁÓÊÅÕÇ ÓÔÏÌÉÙÍ & ÅÉÄÉÊÙÍ ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÙÍ ÊËÉÌÁÔÉÓÌÏÕ V X

Ó ÅÄÉÁÓÌÏÓ - ÊÁÔÁÓÊÅÕÇ ÓÔÏÌÉÙÍ & ÅÉÄÉÊÙÍ ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÙÍ ÊËÉÌÁÔÉÓÌÏÕ V X V X A B+24 AEROGRAMÌI Ïé äéáóôüóåéò ôùí óôïìßùí ôçò óåéñüò Å öáßíïíôáé óôï ðáñáêüôù ó Þìá. Áíôßóôïé á, ïé äéáóôüóåéò ôùí óôïìßùí ôçò óåéñüò ÂÔ öáßíïíôáé óôï Ó Þìá Å. Ãéá ôïí ðñïóäéïñéóìü ôçò ðáñáããåëßáò

Διαβάστε περισσότερα

1. i) ÊÜèå üñïò ðñïêýðôåé áðü ôçí ðñüóèåóç ôïõ óôáèåñïý áñéèìïý 3 óôïí ðñïçãïýìåíï, ïðüôå Ý ïõìå áñéèìçôéêþ ðñüïäï á í ìå ðñþôï üñï

1. i) ÊÜèå üñïò ðñïêýðôåé áðü ôçí ðñüóèåóç ôïõ óôáèåñïý áñéèìïý 3 óôïí ðñïçãïýìåíï, ïðüôå Ý ïõìå áñéèìçôéêþ ðñüïäï á í ìå ðñþôï üñï 5. ÐÑÏÏÄÏÉ 7 5. ÁñéèìçôéêÞ ðñüïäïò Á ÏìÜäá. i) ÊÜèå üñïò ðñïêýðôåé áðü ôçí ðñüóèåóç ôïõ óôáèåñïý áñéèìïý 3 óôïí ðñïçãïýìåíï, ïðüôå Ý ïõìå áñéèìçôéêþ ðñüïäï á í ìå ðñþôï üñï á = 7 êáé äéáöïñü ù = 3. Óõíåðþò

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας.

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. Αρ.Πρωτ. 17α/10/22/ΦΝ 437 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÃÅÍÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÄÇÌÏÓÉÁÓ ÐÅÑÉÏÕÓÉÁÓ & ÅÈÍÉÊÙÍ ÊËÇÑÏÄÏÔÇÌÁÔÙÍ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÔÅ ÍÉÊÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ & ÓÔÅÃÁÓÇÓ ÔÌÇÌÁ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÏÕ ÐÑÏÓÄÉÏÑÉÓÌÏÕ ÖÏÑÏËÏÃÇÔÅÁÓ ÁÎÉÁÓ ÁÊÉÍÇÔÙÍ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε. Τµήµα Α Αν. Παπανδρέου 37 151 80 Μαρούσι Πληροφορίες: Ρ. Γεωργακόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÅÔÏÓ 4ï - AÑ. Ö. 16ï - ÉÏÕËÉÏÓ - ÁÕÃÏÕÓÔÏÓ - ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ 2013 ÁÓÇÌ. ÖÙÔÇËÁ 40 ÊÁÉ ËÅÙÖ. ÁËÅÎÁÍÄÑÁÓ - 114 73 ÁÈÇÍÁ ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ÈÝìáôá Áíáðçñßáò. Αφιέρωμα: Φεβρουάριος - Μάρτιος - Απρίλιος 2008. Η Πρόσβαση των Ατόμων με Αναπηρία στον κόσμο της Εργασίας.

ÈÝìáôá Áíáðçñßáò. Αφιέρωμα: Φεβρουάριος - Μάρτιος - Απρίλιος 2008. Η Πρόσβαση των Ατόμων με Αναπηρία στον κόσμο της Εργασίας. Φεβρουάριος - Μάρτιος - Απρίλιος 2008 ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΤΟ ΔΡΟΜΟ. Η καταπολέμηση της φτώχειας και του αποκλεισμού απαιτεί ένα νέο ριζοσπαστισμό στα αναπηρικά κινήματα της Ευρώπης.

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÅÔÁÉÑÉÁ ÔÁ ÐÑÏÚÏÍÔÁ. Ç åôáéñßá ðáñüãåé, åìðïñåýåôáé êáé åîüãåé ôá ðáñáêüôù ðñïúüíôá:

Ç ÅÔÁÉÑÉÁ ÔÁ ÐÑÏÚÏÍÔÁ. Ç åôáéñßá ðáñüãåé, åìðïñåýåôáé êáé åîüãåé ôá ðáñáêüôù ðñïúüíôá: Ç ÅÔÁÉÑÉÁ Ç åôáéñßá Áöïß ÊÜìôóç ÁÅ éäñýèçêå ôï 1991 ìåôü áðï óõã þíåõóç ôçò åôáéñßáò Ê.ÊÜìôóçò & Óßá ÏÅ êáé ôçò åôáéñßáò Áöïß ÊÜìôóç ÏÅ. äñá ôçò åôáéñßáò åßíáé ç Èåóóáëïíßêç. Ôï äßêôõï ðùëþóåùí ôçò åôáéñßáò

Διαβάστε περισσότερα

μικρές ιστορίες ΕΥΕΞΙΑ & ΙΑΤΡΟΦΗ 3

μικρές ιστορίες ΕΥΕΞΙΑ & ΙΑΤΡΟΦΗ 3 μικρές ιστορίες Κι όσο το φυσικό περιβάλλον περιορίζεται, τόσο και ακριβαίνει. Η ανάπτυξη πλέον δεν συμφέρει. εν το έχουμε συνειδητοποιήσει, αλλά η τελευταία μεγάλη αγορά στον πλανήτη θα είναι η Φύση.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΟ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. Αναστολή λειτουργίας των δήμων στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2012

ΔΙΗΜΕΡΟ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. Αναστολή λειτουργίας των δήμων στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2012 ΔΙΗΜΕΡΟ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Αναστολή λειτουργίας των δήμων στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2012 Τετάρτη, 12 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδική Συγκέντρωση στη Πλατεία Κλαυθμώνος, στις 11.00 π.μ. Πορεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠOΛITIΣMOΣ KAI TOΠIKH IΣTOPIA THΣ YTIKHΣ ΘEΣΣAΛIAΣ

ΠOΛITIΣMOΣ KAI TOΠIKH IΣTOPIA THΣ YTIKHΣ ΘEΣΣAΛIAΣ ΠOΛITIΣMOΣ KAI TOΠIKH IΣTOPIA THΣ YTIKHΣ ΘEΣΣAΛIAΣ (ΠPAKTIKA ΣYNE PIOY) Eπιµέλεια: Nότα Mακρυγιάννη - Πλακιά, Πρόεδρος Aρχαιολογικού Λαογραφικού Πολιτιστικού Συλλόγου Mουζακίου Mάνθος Παπάγγελος, Yπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 1. Βαρυτικές και Μαγνητικές Μέθοδοι Γεωφυσικής Διασκόπησης ΝΟΜΟΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ NEWTON ΓΗΙΝΟ ΠΕΔΙΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ -

ΜΑΘΗΜΑ 1. Βαρυτικές και Μαγνητικές Μέθοδοι Γεωφυσικής Διασκόπησης ΝΟΜΟΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ NEWTON ΓΗΙΝΟ ΠΕΔΙΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ - ΜΑΘΗΜΑ 1 Βαρυτικές και Μαγνητικές Μέθοδοι Γεωφυσικής Διασκόπησης ΝΟΜΟΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ NEWTON ΓΗΙΝΟ ΠΕΔΙΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΕΣ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ- ΟΡΥΚΤΩΝ ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ - ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΤΡΕΠΤΟΣ ΖΥΓΟΣ- ΕΚΚΡΕΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 1 . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ÅÐÉÐËÙÍ Σύντομη αναδρομή στην ιστορία της. Η εταιρία Salice, πρωτοπόρος στον τομέα των χωνευτών μεντεσέδων επίπλων, παράγει μια πολύ μεγάλη γκάμα μεντεσέδων και μηχανισμών

Διαβάστε περισσότερα

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 1 . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ÅÐÉÐËÙÍ Σύντομη αναδρομή στην ιστορία της. Η εταιρία Salice, πρωτοπόρος στον τομέα των χωνευτών μεντεσέδων επίπλων, παράγει μια πολύ μεγάλη γκάμα μεντεσέδων και μηχανισμών

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ - ÐÑÏÓÊËÇÓÇ Προς όλα τα μέλη του Συλλόγου ÓÔÇÍ ÊÏÐÇ ÔÇÓ ÐÑÙÔÏ ÑÏÍÉÁÔÉÊÇÓ ÐÉÔÁÓ & ÔÏÍ ÅÔÇÓÉÏ ÏÑÏ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ

Ç ÂÇÑÁ. ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ - ÐÑÏÓÊËÇÓÇ Προς όλα τα μέλη του Συλλόγου ÓÔÇÍ ÊÏÐÇ ÔÇÓ ÐÑÙÔÏ ÑÏÍÉÁÔÉÊÇÓ ÐÉÔÁÓ & ÔÏÍ ÅÔÇÓÉÏ ÏÑÏ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ ÓÅËÉÄÁ 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë. 32.16.532 ÅÔÏÓ 5 ï ÖÕËËÏ 28 o ÍÏÅÌÂÑÉÏÓ-ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÓ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ε Ι Ρ Α Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Σ O 114 Α, Β & Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Σ Ε Ι Ρ Α Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Σ O 114 Α, Β & Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ Αγκαλιά με παραμύθια ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Αγκαλιά με παραμύθια ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Γαλάτεια Γρηγοριάδου-Σουρέλη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ: Χρυσούλα Τσιρούκη ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Κατερίνα Χαδουλού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οëïé ïé åéäéêïß éó õñßæïíôáé. Σôá íçóéü ôá ïðïßá åîáñôþíôáé. Âéïëïãéêüò Êáèáñéóìüò, ôá ëüèç êáé ôá ðüèç ôïõ...

Οëïé ïé åéäéêïß éó õñßæïíôáé. Σôá íçóéü ôá ïðïßá åîáñôþíôáé. Âéïëïãéêüò Êáèáñéóìüò, ôá ëüèç êáé ôá ðüèç ôïõ... Äéáöùíþ ìå ü,ôé ëåò^ áëëü èá õðåñáóðéóèþ ìý ñé èáíüôïõ ôï äéêáßùìü óïõ íá ôï ëåò. ÂÏËÔÁÉÑÏÓ ΙΔΡΥΤΗΣ - ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ - ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΜΑΓΚΑΝΙΩΤΗΣ ΕΚΔΟΤΡΙΑ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: ΣΟΦΙΑ ΜΑΓΚΑΝΙΩΤΗ. ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. Ç áíáâßùóç ôïõ Èñáêéêïý åèßìïõ ôçò «âáñâüñáò»

Ç ÂÇÑÁ. Ç áíáâßùóç ôïõ Èñáêéêïý åèßìïõ ôçò «âáñâüñáò» ôïò 7 ï ö. 40 ï ÍïÝìâñéïò-ÄåêÝìâñéïò 2002 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ ÊÕÑÉÁÊÇ 18 ÍÏÅÌÂÑÉÏÕ 2001 ÁÑ ÁÉÑÅÓÉÅÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÄÅÉÎÇ ÍÅÏÕ Ä.Ó. ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ

Ç ÂÇÑÁ ÊÕÑÉÁÊÇ 18 ÍÏÅÌÂÑÉÏÕ 2001 ÁÑ ÁÉÑÅÓÉÅÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÄÅÉÎÇ ÍÅÏÕ Ä.Ó. ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ ÓÅËÉÄÁ 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë. 32.16.532 ÅÔÏÓ 6 ï ÖÕËËÏ 33 o ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ-ÏÊÔÙÂÑÉÏÓ

Διαβάστε περισσότερα

Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-616-0

Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-616-0 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ο Πονηρούλης ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ ΕΞΩΦΥΛΛΟ: ιονύσης Καραβίας ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ελένη Σταυροπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

ÐÉÓÔÇ ÁÈÅÚÁ ÊÁÉ ÓÕÃ ÑÏÍÁ ÂÇÌÁÔÁ Ç ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÔÙÍ ÁËÂÁÍÙÍ ÊÁÈÏËÉÊÙÍ ÏÉÊÏÃÅÍÅÉÁ: ¼ôáí ï åíáò áðü ôïõò äýï äåí ðéóôåýåé

ÐÉÓÔÇ ÁÈÅÚÁ ÊÁÉ ÓÕÃ ÑÏÍÁ ÂÇÌÁÔÁ Ç ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÔÙÍ ÁËÂÁÍÙÍ ÊÁÈÏËÉÊÙÍ ÏÉÊÏÃÅÍÅÉÁ: ¼ôáí ï åíáò áðü ôïõò äýï äåí ðéóôåýåé ÄÉÌÇÍÉÁÉÏ ÊÁÈÏËÉÊÏ ÐÅÑÉÏÄÉÊÏ ÈÑÇÓÊÅÕÔÉÊÏÕ & ÊÏÉÍÙÍÉÊÏÕ ÐÑÏÂËÇÌÁÔÉÓÌÏÕ ÔÅÕ ÏÓ 1050 ÌÁÑÔÉÏÓ-ÁÐÑÉËÉÏÓ 2008 ÔéìÞ ôåý ïõò: 5 åõñþ ÐÉÓÔÇ ÊÁÉ ÁÈÅÚÁ ÓÕÃ ÑÏÍÁ ÂÇÌÁÔÁ Ç ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÔÙÍ ÁËÂÁÍÙÍ ÊÁÈÏËÉÊÙÍ ÏÉÊÏÃÅÍÅÉÁ:

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. ÐÑÏÓÊËÇÓÇ ÓÔÏ ÏÑÏ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 4 ÌÁÑÔÉÏÕ 2005 Ï ÁðïêñéÜôéêïò ïñüò ìáò öýôïò óôï êýíôñï Åñìçíåßåò

Ç ÂÇÑÁ. ÐÑÏÓÊËÇÓÇ ÓÔÏ ÏÑÏ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 4 ÌÁÑÔÉÏÕ 2005 Ï ÁðïêñéÜôéêïò ïñüò ìáò öýôïò óôï êýíôñï Åñìçíåßåò ôïò 9 ï ö. 52 ï ÍïÝìâñéïò-ÄåêÝìâñéïò 2004 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ Ï ÁÐÏÊÑÉÁÔÉÊÏÓ ÏÑÏÓ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ. H éóôïñéêþ óçìáóßá ôçò ÅëëçíéêÞò ÅðáíÜóôáóçò ôïõ 1821

Ç ÂÇÑÁ Ï ÁÐÏÊÑÉÁÔÉÊÏÓ ÏÑÏÓ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ. H éóôïñéêþ óçìáóßá ôçò ÅëëçíéêÞò ÅðáíÜóôáóçò ôïõ 1821 ôïò 10 ï ö. 54 ï ÌÜñôéïò-Áðñßëéïò 2005 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë.

Διαβάστε περισσότερα

Ç åéêüíá ìïõ êáé åãþ...

Ç åéêüíá ìïõ êáé åãþ... Áíáëþóéìïò, (-ç, -ï): Áõôüò ðïõ ìðïñåß íá îïäåõôåß. ÊÜíïíôáò ìéá âüëôá óôçí áãïñü, èá ðáñáôçñþóåé êáíåßò áñêåôü ìáãáæéü ðïõ åìðïñåýïíôáé ÁÍÁËÙÓÉÌÁ åßäç, ãéá õðïëïãéóôýò, ãéá ôï ãñáöåßï, ãéá ìç áíþìáôá.

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. (ÓõíÝ åéá óôç óåë. 8) Ð Ñ Ï Ó Ê Ë Ç Ó Ç. ÓÔÇÍ ÁÐÏËÏÃÉÓÔÉÊÇ ÌÁÓ ÓÕÍÅËÅÕÓÇ ÊõñéáêÞ 2 Íïåìâñßïõ 2003 & þñá 5 ì.ì.

Ç ÂÇÑÁ. (ÓõíÝ åéá óôç óåë. 8) Ð Ñ Ï Ó Ê Ë Ç Ó Ç. ÓÔÇÍ ÁÐÏËÏÃÉÓÔÉÊÇ ÌÁÓ ÓÕÍÅËÅÕÓÇ ÊõñéáêÞ 2 Íïåìâñßïõ 2003 & þñá 5 ì.ì. ôïò 8 ï ö. 44 ï Éïýëéïò-Áýãïõóôïò 2003 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë.

Διαβάστε περισσότερα

Κáëü åßíáé íá ãíùñßæïõìå. ΜÝ ñé åäþ êáëü. Ìå. Λüãéá üìùò ôá ïðïßá öïâüìáóôå. Σé ôéñßæåé áíáãêáóôéêü ôï. Ζ η τ ε ί τ α ι... Μ π ρ ο σ τ ά ρ η ς

Κáëü åßíáé íá ãíùñßæïõìå. ΜÝ ñé åäþ êáëü. Ìå. Λüãéá üìùò ôá ïðïßá öïâüìáóôå. Σé ôéñßæåé áíáãêáóôéêü ôï. Ζ η τ ε ί τ α ι... Μ π ρ ο σ τ ά ρ η ς PRESS +7 P R E S S POST P O S T Äéáöùíþ ìå ü,ôé ëåò^ áëëü èá õðåñáóðéóèþ ìý ñé èáíüôïõ ôï äéêáßùìü óïõ íá ôï ëåò. ÂÏËÔÁÉÑÏÓ ñüíïò 33ïò Áñ. Öýëëïõ 389-390 ÌÜúïò Éïýíéïò 2012 ÊÙÄÉÊÏÓ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇÓ ÅÐÏÐÔÅÉÁÓ

Διαβάστε περισσότερα

Íá èõìçèïýìå ôç èåùñßá...

Íá èõìçèïýìå ôç èåùñßá... ÇËÅÊÔÑÉÊÏ ÐÅÄÉÏ Íá èõìçèïýìå ôç èåùñßá....1 Ôé ïíïìüæïõìå çëåêôñéêü ðåäßï; Çëåêôñéêü ðåäßï ïíïìüæïõìå ôïí þñï ìýóá óôïí ïðïßï áí âñåèåß Ýíá çëåêôñéêü öïñôßï èá äå èåß äýíáìç. Ãéá íá åîåôüóïõìå áí óå êüðïéï

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. Ç áðåëåõèýñùóç ôùí Öåñþí

Ç ÂÇÑÁ. Ç áðåëåõèýñùóç ôùí Öåñþí ôïò 7 ï ö. 38 ï Éïýëéïò-Áýãïõóôïò 2002 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë.

Διαβάστε περισσότερα

Freshen up your smile! Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν

Freshen up your smile! Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν ΤΕΥΧΟΣ 26 Freshen up your smile! ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Áóõìðôùôéêïß Óõìâïëéóìïß êáé Éåñáñ ßá ÓõíáñôÞóåùí

Áóõìðôùôéêïß Óõìâïëéóìïß êáé Éåñáñ ßá ÓõíáñôÞóåùí Áóõìðôùôéêïß Óõìâïëéóìïß êáé Éåñáñ ßá ÓõíáñôÞóåùí Çëßáò Ê. Óôáõñüðïõëïò Ïêôþâñéïò 006 1 Áóõìðôùôéêïß Óõìâïëéóìïß ÎåêéíÜìå äéáôõðþíïíôáò ôïõò ïñéóìïýò ôùí ðýíôå ãíùóôþí áóõìðôùôéêþí óõìâïëéóìþí: Ïñéóìüò

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΚ ΟΤΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ. Ασθενής: Τι λες να έχω γιατρέ; Γιατρός: Εκατό τοις εκατό δηλητηρίαση. Ασθενής: Από τι; Γιατρός: Η νεκροψία θα το δείξει!

ΑΝΕΚ ΟΤΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ. Ασθενής: Τι λες να έχω γιατρέ; Γιατρός: Εκατό τοις εκατό δηλητηρίαση. Ασθενής: Από τι; Γιατρός: Η νεκροψία θα το δείξει! ΑΝΕΚ ΟΤΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ _ ουλεύεται σε Ταχυδροµείο; Ρωτά µια όµορφη ξανθιά το καβαλιέρο της στο χορό. _Όχι, γιατί ρωτάς; Της απαντά αυτός. Και κείνη: _Γιατί, ρε φίλε, µού χεις κολλήσει σαν γραµµατόσηµο!.. Ασθενής:

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ Ï ÁÐÏÊÑÉÁÔÉÊÏÓ ÏÑÏÓ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ

Ç ÂÇÑÁ Ï ÁÐÏÊÑÉÁÔÉÊÏÓ ÏÑÏÓ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ ôïò 7 ï ö. 36 ï ÌÜñôéïò-Áðñßëéïò 2002 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë.

Διαβάστε περισσότερα

ÅÐÉÔÕ ÇÓ Ç ÃÅÍ. ÓÕÍÅËÅÕÓÇ ÊÁÉ Ç ÊÏÐÇ ÔÇÓ ÐÉÔÁÓ ÐÏÕ ÅÃÉÍÁÍ ÓÔÉÓ 11 ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÕ 2007

ÅÐÉÔÕ ÇÓ Ç ÃÅÍ. ÓÕÍÅËÅÕÓÇ ÊÁÉ Ç ÊÏÐÇ ÔÇÓ ÐÉÔÁÓ ÐÏÕ ÅÃÉÍÁÍ ÓÔÉÓ 11 ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÕ 2007 Ãñáöåßá: Êïëùíïý & Ëåùíßäïõ 20 104 36 ÁÈÇÍÁ Ôçë.: 210 52 42 995 ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÄÕÔÉÊÏÖÑÁÃÊÉÓÔÉÁÍÙÍ ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: ÌÁÑÉÁ ÃÏÕËÁ ÑÏÍÏÓ 21ïò ÁÑÉÈÌÏÓ ÖÕËËÏÕ 77 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÓ - ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÓ - ÌÁÑÔÉÏÓ

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ ÐÑÏÓÊËÇÓÇ ÓÔÇÍ 8ÇÌÅÑÇ ÅÊÄÑÏÌÇ ÌÁÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕÐÏËÇ - ÁÃÊÕÑÁ - ÊÁÐÐÁÄÏÊÉÁ. 16 Ýùò 23 Áõãïýóôïõ 2003

Ç ÂÇÑÁ ÐÑÏÓÊËÇÓÇ ÓÔÇÍ 8ÇÌÅÑÇ ÅÊÄÑÏÌÇ ÌÁÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕÐÏËÇ - ÁÃÊÕÑÁ - ÊÁÐÐÁÄÏÊÉÁ. 16 Ýùò 23 Áõãïýóôïõ 2003 ôïò 8 ï ö. 43 ï ÌÜéïò-Éïýíéïò 2003 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë.

Διαβάστε περισσότερα

Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-617-7

Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-617-7 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Η πεισµατάρα ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ ΕΞΩΦΥΛΛΟ: ηµήτρης Καρατζαφέρης ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα Λαδοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ÐïëëÝò åôáéñßåò ðñïóöýñïõí õðçñåóßåò

ÐïëëÝò åôáéñßåò ðñïóöýñïõí õðçñåóßåò Ferral Ferral Της Πηνελόπης Λεονταρά Σήμανση CE: Πως γίνεται ο έλεγχος της παραγωγικής Ï êáèïñéóìüò ôïõ åëýã ïõ ðáñáãùãþò óå Ýíá êáôáóêåõáóôéêü óýìöùíá ìå ôéò ôå íéêýò ðñïäéáãñáöýò ãéá ôá êïõöþìáôá, óôçí

Διαβάστε περισσότερα

ÓÕÃ ÑÏÍÁ ÂÇÌÁÔÁ ÓÔÇÍ ÐÉÓÔÇ ÊÁÉ ÔÏÍ ÐÏËÉÔÉÓÌÏ

ÓÕÃ ÑÏÍÁ ÂÇÌÁÔÁ ÓÔÇÍ ÐÉÓÔÇ ÊÁÉ ÔÏÍ ÐÏËÉÔÉÓÌÏ ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ ÅDITORIAL Áíïé ôïß Ïñßæïíôåò Áããåëéïöüñïò Êùäéêüò: 1044 Ýôïò ßäñõóçò: 1900 Éäéïêôçóßá: Ðßóôç & ÆùÞ ÁóôéêÞ Ìç ÊåñäïóêïðéêÞ Åôáéñåßá Ì. Âüäá 28 & Óìýñíçò 27, 10439 ÁèÞíá www.jesuits.gr Åêäüôçò

Διαβάστε περισσότερα

To èýìá: Ïé äéáæåõãìýíïé ìýóá óôçí Åêêëçóßá ÓÕÃ ÑÏÍÁ ÂÇÌÁÔÁ ÓÔÇÍ ÐÉÓÔÇ ÊÁÉ ÓÔÏÍ ÐÏËÉÔÉÓÌÏ

To èýìá: Ïé äéáæåõãìýíïé ìýóá óôçí Åêêëçóßá ÓÕÃ ÑÏÍÁ ÂÇÌÁÔÁ ÓÔÇÍ ÐÉÓÔÇ ÊÁÉ ÓÔÏÍ ÐÏËÉÔÉÓÌÏ ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ ÅDITORIAL Áíïé ôïß Ïñßæïíôåò Áããåëéïöüñïò Êùäéêüò: 1044 Ýôïò ßäñõóçò: 1900 Éäéïêôçóßá: Ðßóôç & ÆùÞ ÁóôéêÞ Ìç ÊåñäïóêïðéêÞ Åôáéñåßá Ì. Âüäá 28 & Óìýñíçò 27, 10439 ÁèÞíá www.jesuits.gr Åêäüôçò

Διαβάστε περισσότερα

ôåý ïò 08 ùñßò áíôßôéìï

ôåý ïò 08 ùñßò áíôßôéìï . áíôéåîïõóéáóôéêþ åðéèå þñçóç, Èåóóáëïíßê ç, ìüñôéïò 2007 ôåý ïò 08 ùñßò áíôßôéìï Ôï Black Out ìðáßíåé áéóßùò óôïí 3ï ñüíï æùþò ôïõ. Ôï ðñþôï ôåý- ïò (ìå áñéèìü #00) ôçò áíôéåîïõóéáóôéêþò åðéèåþñçóçò

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. Åðéôõ çìýíç Þôáí êáé ç öåôåéíþ åêäþëùóç

Ç ÂÇÑÁ. Åðéôõ çìýíç Þôáí êáé ç öåôåéíþ åêäþëùóç ôïò 11 ï ö. 59 ï ÉáíïõÜñéïò-ÖåâñïõÜñéïò 2006 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá

Διαβάστε περισσότερα

1. Íá ëõèåß ç äéáöïñéêþ åîßóùóç (15 ìïí.) 2. Íá âñåèåß ç ãåíéêþ ëýóç ôçò äéáöïñéêþò åîßóùóçò (15 ìïí.)

1. Íá ëõèåß ç äéáöïñéêþ åîßóùóç (15 ìïí.) 2. Íá âñåèåß ç ãåíéêþ ëýóç ôçò äéáöïñéêþò åîßóùóçò (15 ìïí.) ÔÅÉ ËÜñéóáò, ÔìÞìá Ìç áíïëïãßáò ÌáèçìáôéêÜ ÉI, ÅîÝôáóç Ðåñéüäïõ Éïõíßïõ 24/6/21 ÄéäÜóêùí: Á éëëýáò Óõíåöáêüðïõëïò 1. Íá ëõèåß ç äéáöïñéêþ åîßóùóç (15 ìïí.) (3x 2 + 6xy 2 )dx + (6x 2 y + 4y 3 )dy = 2. Íá

Διαβάστε περισσότερα

Μå üëïõò, üóïõò Ýìåéíáí. Ωñáßá ìáò Êßìùëï, óçêþíåéò. Σôçí ÅëëçíéêÞ åðéêñüôåéá

Μå üëïõò, üóïõò Ýìåéíáí. Ωñáßá ìáò Êßìùëï, óçêþíåéò. Σôçí ÅëëçíéêÞ åðéêñüôåéá PRESS +7 P R E S S POST P O S T Äéáöùíþ ìå ü,ôé ëåò^ áëëü èá õðåñáóðéóèþ ìý ñé èáíüôïõ ôï äéêáßùìü óïõ íá ôï ëåò. ÂÏËÔÁÉÑÏÓ ñüíïò 33ïò Áñ. Öýëëïõ 393-394 ÓåðôÝìâñéïò Ïêôþâñéïò 2012 ÊÙÄÉÊÏÓ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇÓ ÅÐÏÐÔÅÉÁÓ

Διαβάστε περισσότερα

e-book ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ Λ. Τ.

e-book ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ Λ. Τ. A' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ Λ. Τ. ΚΩΔ. Λ. Τ. Α. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚA 6488 Ομήρου Οδύσσεια, Α Γυμνασίου A. Παπαγεωργίου 22,21 7632 8,00 7287 Ομήρου Οδύσσεια, Α Γυμνασίου A. Παπαγεωργίου 15,14 (συντομευμένη

Διαβάστε περισσότερα

Μην απελπίζεστε... Κ ΙΝ Η Σ Η ΛΕΜΟΝΑΣ. www.exanatolis.gr. Αφορά όλες τις µάρκες αυτοκινήτων

Μην απελπίζεστε... Κ ΙΝ Η Σ Η ΛΕΜΟΝΑΣ. www.exanatolis.gr. Αφορά όλες τις µάρκες αυτοκινήτων ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 43 www.exanatolis.gr Μην απελπίζεστε... Ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ (Γενική Οµοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδος) κ. Γιώργος Λεχουρίτης σας καθοδηγεί µε ποιούς

Διαβάστε περισσότερα

ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 35 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ

ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 35 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 35 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ www.exanatolis.gr Κώστας Λεβαντής: Το κράτος παρανοµεί Óåë.18-19 Η καρδιά της Ανατολικής Αττικής δύο και πλέον µήνες κτυπάει

Διαβάστε περισσότερα

Óôï äñüìï ðñïò ôéò êüëðåò ÃÏÑÔÕÍÉÁ: Ï Ãéþñãïò Ìðáñïýôóáò ðþñå êåöüëé ùò åíùôéêüò õðïøþöéïò äþìáñ ïò, ìåôü áðü óýóêåøç ðïõ Ýãéíå óôçí ÉððïêñÜôïõò

Óôï äñüìï ðñïò ôéò êüëðåò ÃÏÑÔÕÍÉÁ: Ï Ãéþñãïò Ìðáñïýôóáò ðþñå êåöüëé ùò åíùôéêüò õðïøþöéïò äþìáñ ïò, ìåôü áðü óýóêåøç ðïõ Ýãéíå óôçí ÉððïêñÜôïõò Óôï äñüìï ðñïò ôéò êüëðåò ÃÏÑÔÕÍÉÁ: Ï Ãéþñãïò Ìðáñïýôóáò ðþñå êåöüëé ùò åíùôéêüò õðïøþöéïò äþìáñ ïò, ìåôü áðü óýóêåøç ðïõ Ýãéíå óôçí ÉððïêñÜôïõò Óåë. 12 ÁÓÔÑÏÓ: Ï ÓôñÜôçò ÄáëéÜíçò êáé ðüëé óôï óôßâï ôçò

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ... «Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΙΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ» ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ... «Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΙΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ» ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÅÔÏÓ 4ï - AÑ. Ö. 15ï - ÁÐÑÉËÉÏÓ - ÌÁÚÏÓ - ÉÏÕÍÉÏÓ 2013 ÁÓÇÌ. ÖÙÔÇËÁ 40 ÊÁÉ ËÅÙÖ. ÁËÅÎÁÍÄÑÁÓ - 114 73 ÁÈÇÍÁ «Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΟΙΚΙΣΜΟΣ: 1. ΤΙΜΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Τ.Ο.) Ανάλογα με την Τ.Ζ. και τον Σ.Α.Ο. Βλέπε Πίνακα 1 στις σελίδες 6-7 και 8-9

ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΟΙΚΙΣΜΟΣ: 1. ΤΙΜΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Τ.Ο.) Ανάλογα με την Τ.Ζ. και τον Σ.Α.Ο. Βλέπε Πίνακα 1 στις σελίδες 6-7 και 8-9 3ÍÏÌÏÓ ÑÅÈÕÌÍÇÓ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 1 ΤΙΜΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (ΤΟ) Ανάλογα με την ΤΖ και τον ΣΑΟ Βλέπε Πίνακα 1 στις σελίδες 6-7 και 8-9 2 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (ΣΟ) Α Ζώνη: 0, 40 ΠΡΟΣΟΧΗ: Για το ΣΟ τελ, βλέπε ορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Ιóùò íá Ý ïõí äßêéï. Ï ñüíïò

Ιóùò íá Ý ïõí äßêéï. Ï ñüíïò PRESS +7 P R E S S POST P O S T Äéáöùíþ ìå ü,ôé ëåò^ áëëü èá õðåñáóðéóèþ ìý ñé èáíüôïõ ôï äéêáßùìü óïõ íá ôï ëåò. ÂËÔÁÉÑÓ ñüíïò 33ïò Áñ. Öýëëïõ 395-396 ÍïÝìâñéïò ÄåêÝìâñéïò 2012 ÊÙÄÉÊÓ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇÓ ÅÐÐÔÅÉÁÓ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ... ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΝΟΥ ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ... ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΝΟΥ ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÅÔÏÓ 1ï - AÑ. Ö. 4ï - ÉÏÕËÉÏÓ - ÁÕÃÏÕÓÔÏÓ - ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ 2010 ÁÓÇÌ. ÖÙÔÇËÁ 40 ÊÁÉ ËÅÙÖ. ÁËÅÎÁÍÄÑÁÓ - 114 73 ÁÈÇÍÁ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας

17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας 17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας Á ãá ðç ôïß Óõ íü äåë öïé, ÇÅë ëç íé êþ Å ôáé ñåß á Management Õ ðç ñå óéþí Õ - ãåßáò (ÅÅÌÕÕ) áíáããýëëåé ôï 17ï ÅôÞóéï ÓõíÝäñéü ôçò, ðïõ èá ðñáãìáôïðïéçèåß

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΚΟΝΟΣ ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 8 - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 3 - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙ- ΣΜΟΥ (ΣΗΜΕΙΑ 3, 2, 1) - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 (ΘΕΣΗ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ)

ΜΥΚΟΝΟΣ ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 8 - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 3 - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙ- ΣΜΟΥ (ΣΗΜΕΙΑ 3, 2, 1) - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 (ΘΕΣΗ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ) ΝÇΣÏÓ: ΜΥΚΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ: ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ ÁíÜëïãá ìå ôçí Ô.Æ. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7 êáé 8-9 Α, Β, Γ, Δ, Ε Ζώνες: 0,60 ΣΤ 0,55 3. ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ Εκπαιδευτικό Σεμινάριο.

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ Εκπαιδευτικό Σεμινάριο. ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Τελικό Πρόγραμμα Β Χειρουργική και Γαστρεντερολογική κλινική, Ναυτικού Νοσοκομείου

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. H 84ç EÐÅÔÅÉÏÓ ÁÐÅËÅÕÈÅÑÙÓÇÓ ÔÇÓ ÈÑÁÊÇÓ. Áðü ôéò åêäçëþóåéò ôùí Èñáêéêþí óùìáôåßùí ôçò ÁèÞíáò

Ç ÂÇÑÁ. H 84ç EÐÅÔÅÉÏÓ ÁÐÅËÅÕÈÅÑÙÓÇÓ ÔÇÓ ÈÑÁÊÇÓ. Áðü ôéò åêäçëþóåéò ôùí Èñáêéêþí óùìáôåßùí ôçò ÁèÞíáò ôïò 9 ï ö. 49 ï ÌÜéïò-Éïýíéïò 2004 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë.

Διαβάστε περισσότερα

ÐÑÏ ÓÊËÇ ÓÇ. Αγαπητοί Συνάδελφοι,

ÐÑÏ ÓÊËÇ ÓÇ. Αγαπητοί Συνάδελφοι, ÐÑÏ ÓÊËÇ ÓÇ Αγαπητοί Συνάδελφοι, Έχουμε την ιδιαίτερη τιμή αλλά και χαρά να σας προσκαλέσουμε στο 1 ο Τακτικό Συνέδριο που διοργανώνει η νεοσυσταθείσα Πανελλήνια Επιστημονική Ένωση Θεραπευτικής με Laser

Διαβάστε περισσότερα

Ðñïêýðôïõí ôá ðáñáêüôù äéáãñüììáôá.

Ðñïêýðôïõí ôá ðáñáêüôù äéáãñüììáôá. ÌÅÈÏÄÏËÏÃÉÁ Ãéá Ýíá óþìá ðïõ åêôåëåß åõèýãñáììç ïìáëü ìåôáâáëëüìåíç êßíçóç éó ýïõí ïé ôýðïé: õ=õ ï +á. t x=õ. ï t+ át. ÅÜí ôï óþìá îåêéíüåé áðü ôçí çñåìßá, äçëáäþ ç áñ éêþ ôá ýôçôá åßíáé õ ï =0, ôüôå ïé

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. Ìå ìåãüëç åðéôõ ßá ðñáãìáôïðïéþèçêáí. Με εξαιρετική επιτυχία πραγματοποιήθηκε. Óôéò 8 ÌáÀïõ 1945 ï Äåýôåñïò Ðáãêüóìéïò "ÂÇÑÅÉÁ 2001"

Ç ÂÇÑÁ. Ìå ìåãüëç åðéôõ ßá ðñáãìáôïðïéþèçêáí. Με εξαιρετική επιτυχία πραγματοποιήθηκε. Óôéò 8 ÌáÀïõ 1945 ï Äåýôåñïò Ðáãêüóìéïò ÂÇÑÅÉÁ 2001 ÓÅËÉÄÁ 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë. 32.16.532 ÅÔÏÓ 6 ï ÖÕËËÏ 32 o ÉÏÕËÉÏÓ-ÁÕÃÏÕÓÔÏÓ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες

ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ Αθήνα, 10 Αυγούστου 2012 Αρ. Πρωτ: Δ6Δ 1114741

Διαβάστε περισσότερα

ËÏÕÔÑÁÊÉÏÕ - ÐÅÑÁ ÙÑÁÓ

ËÏÕÔÑÁÊÉÏÕ - ÐÅÑÁ ÙÑÁÓ ÁÃÃËÉÊÁ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΨΑΛΑΣ Ðùëïýíôáé ðïëõôåëþ äéáìåñßóìáôá Æçôïýíôáé ïéêüðåäá ãéá áãïñü - áíôéðáñï Þ ÌÁÊÑÕÃÉÁÍÍÇ 16 ËÏÕÔÑÁÊÉ ÔÇË.: 27440-22250, 27410-37734, 210-9732609 ÊÉÍ.: 0977-429265,

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ ÁÐÏÊÁËÕÐÔÇÑÉÁ ÔÇÓ ÐÑÏÔÏÌÇÓ ÔÇÓ ÄÏÌÍÁÓ ÁÔÆÇÁÍÔÙÍÇ ÂÉÓÂÉÆÇ ÓÔÇ ËÅÙÖÏÑÏ ÇÑÙÙÍ 1821 ÐÅÄÉÏÍ ÔÏÕ ÁÑÅÙÓ

Ç ÂÇÑÁ ÁÐÏÊÁËÕÐÔÇÑÉÁ ÔÇÓ ÐÑÏÔÏÌÇÓ ÔÇÓ ÄÏÌÍÁÓ ÁÔÆÇÁÍÔÙÍÇ ÂÉÓÂÉÆÇ ÓÔÇ ËÅÙÖÏÑÏ ÇÑÙÙÍ 1821 ÐÅÄÉÏÍ ÔÏÕ ÁÑÅÙÓ ôïò 10 ï ö. 55 ï ÌÜéïò-Éïýíéïò 2005 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΧΑΤΣΙΟΥΛΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΟ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΧΑΤΣΙΟΥΛΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΧΑΤΣΙΟΥΛΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΒΕΡΟΙΑ 2008 Φ2 Μιχαήλ Γεωργίου Χατσιούλης ( Α.2 ) Αικατερίνη Κωνσταντίνου Γιώβου ( Γ.2 ) Γεώργιος Μιχαήλ Χατσιούλης (Α.2.1)

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. Ï Óýëëïãüò ìáò ðüåé ÈÝáôñï

Ç ÂÇÑÁ. Ï Óýëëïãüò ìáò ðüåé ÈÝáôñï ôïò 7 ï ö. 376 ï ÌÜéïò-Éïýíéïò 2002 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ Υπάρχουν στοιχεία από το έτος 1946. Από τα μαθητολόγια για το έτος 1946 καταγράψαμε τους μαθητές όλων των τάξεων, ενώ για τα επόμενα έτη καταγράψαμε μόνο τους μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ÐÑÁÃÌÁÔÏÐÏÉÇÈÇÊÅ Ç ÃÅÍÉÊÇ ÓÕÍÅËÅÕÓÇ ÔÏÕ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ

ÐÑÁÃÌÁÔÏÐÏÉÇÈÇÊÅ Ç ÃÅÍÉÊÇ ÓÕÍÅËÅÕÓÇ ÔÏÕ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ Ãñáöåßá: Êïëùíïý & Ëåùíßäïõ 20 104 36 ÁÈÇÍÁ Ôçë.: 210 52 42 995 ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÄÕÔÉÊÏÖÑÁÃÊÉÓÔÉÁÍÙÍ ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: ÐÅÑÉÊËÇÓ ÃÏÕËÁÓ ÑÏÍÏÓ 24ïò ÁÑÉÈÌÏÓ ÖÕËËÏÕ 89 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÓ - ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÓ -

Διαβάστε περισσότερα

ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁ ÄÕÔÉÊÇÓ ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ 1. ÍÏÌÏÓ ÃÑÅÂÅÍÙÍ 2. ÍÏÌÏÓ ÊÁÓÔÏÑÉÁÓ 3. ÍÏÌÏÓ ÊÏÆÁÍÇÓ 4. ÍÏÌÏÓ ÖËÙÑÉÍÁÓ

ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁ ÄÕÔÉÊÇÓ ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ 1. ÍÏÌÏÓ ÃÑÅÂÅÍÙÍ 2. ÍÏÌÏÓ ÊÁÓÔÏÑÉÁÓ 3. ÍÏÌÏÓ ÊÏÆÁÍÇÓ 4. ÍÏÌÏÓ ÖËÙÑÉÍÁÓ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁ ÄÕÔÉÊÇÓ ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ 1 ÍÏÌÏÓ ÃÑÅÂÅÍÙÍ ÍÏÌÏÓ ÊÁÓÔÏÑÉÁÓ 3 ÍÏÌÏÓ ÊÏÆÁÍÇÓ 4 ÍÏÌÏÓ ÖËÙÑÉÍÁÓ 1 ÍÏÌÏÓ ÃÑÅÂÅÍÙÍ ΑΓΙΟΥ ÊÏÓÌÁ ÁÃÉÏÕ ÊÏÓÌÁ ÁÃÉÏÕ ÊÏÓÌÁ 1 ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÔÏ) ÁíÜëïãá ìå ôçí ÔÆ êáé ôïí ÓÁÏ

Διαβάστε περισσότερα

ÁÍÁÊÇÑÕ ÈÇÊÅ ÅÐÉÔÉÌÏÓ ÄÇÌÏÔÇÓ ÔÏÕ ÄÇÌÏÕ ÖÑÁÃÊÉÓÔÁÓ ÅÕÑÕÔÁÍÉÁÓ

ÁÍÁÊÇÑÕ ÈÇÊÅ ÅÐÉÔÉÌÏÓ ÄÇÌÏÔÇÓ ÔÏÕ ÄÇÌÏÕ ÖÑÁÃÊÉÓÔÁÓ ÅÕÑÕÔÁÍÉÁÓ Ãñáöåßá: Êïëùíïý & Ëåùíßäïõ 20 104 36 ÁÈÇÍÁ Ôçë.: 210 52 42 995 ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÄÕÔÉÊÏÖÑÁÃÊÉÓÔÉÁÍÙÍ ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: ÐÅÑÉÊËÇÓ ÃÏÕËÁÓ ÑÏÍÏÓ 23ïò ÁÑÉÈÌÏÓ ÖÕËËÏÕ 87 Ä/ÍÔÑÉÁ ÓÕÍÔÁÎÇÓ: ÓÏÖÉÁ ÔÑÉÁÍÔÏÃÉÁÍÍÇ-ÐÁÍÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

ÐÑÏÓÊËÇÓÇ. âéâëßá. Ôé ðéóôåýïõí ïé ëëçíåò êáèïëéêïß. ñåõíá: 3ç ÓÕÍÁÎÇ ÔÇÓ ÊÁÈÏËÉÊÇÓ ÅÊÊËÇÓÉÁÓ

ÐÑÏÓÊËÇÓÇ. âéâëßá. Ôé ðéóôåýïõí ïé ëëçíåò êáèïëéêïß. ñåõíá: 3ç ÓÕÍÁÎÇ ÔÇÓ ÊÁÈÏËÉÊÇÓ ÅÊÊËÇÓÉÁÓ ÄÉÌÇÍÉÁÉÏ ÊÁÈÏËÉÊÏ ÐÅÑÉÏÄÉÊÏ ÈÑÇÓÊÅÕÔÉÊÏÕ & ÊÏÉÍÙÍÉÊÏÕ ÐÑÏÂËÇÌÁÔÉÓÌÏÕ ENTYÐÏ ÊËÅÉÓÔÏ ÁÑ. ÁÄÅÉÁÓ 1091/9 ÊÅÌÐÁ Oäüò: Óìýñíçò 27-10439 ÁÈÇÍÁ Êùäéêüò: 1044 ÔÅÕ ÏÓ 1049 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÓ-ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÓ 2008 ÔéìÞ ôåý

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. (ÓõíÝ åéá óôç óåë. 8)

Ç ÂÇÑÁ. (ÓõíÝ åéá óôç óåë. 8) ôïò 11 ï ö. 63 ï ÓåðôÝìâñéïò-Ïêôþâñéïò 2006 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÌÅÓÏËÏÃÃÉÏÕ 2 & ËÏÍÔÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. Ç êïðþ ôçò Ðñùôï ñïíéüôéêçò ðßôáò ôïõ Óõëëüãïõ ìáò êáé ç ÂñÜâåõóç ôùí åéóá èýíôùí ðáéäéþí óôá ÁÅÉ êáé ÔÅÉ

Ç ÂÇÑÁ. Ç êïðþ ôçò Ðñùôï ñïíéüôéêçò ðßôáò ôïõ Óõëëüãïõ ìáò êáé ç ÂñÜâåõóç ôùí åéóá èýíôùí ðáéäéþí óôá ÁÅÉ êáé ÔÅÉ ÓÅËÉÄÁ 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë. 32.16.532 ÅÔÏÓ 5 ï ÖÕËËÏ 29 o ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÓ-ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÓ

Διαβάστε περισσότερα

Ç åñãáóßá êáé ï áíèñþðéíïò ìü èïò ðçãþ åìðíåõóçò ôùí åëëþíùí æùãñüöùí

Ç åñãáóßá êáé ï áíèñþðéíïò ìü èïò ðçãþ åìðíåõóçò ôùí åëëþíùí æùãñüöùí Ç åñãáóßá êáé ï áíèñþðéíïò ìü èïò ðçãþ åìðíåõóçò ôùí åëëþíùí æùãñüöùí C i ani euaei 2 0 0 6 OOE E I AI O O? A E E C E U I A E I EE C O ONA? A? A O Ai o?? ni euai o I eaec i anei uo i u?ei o, i e aa? i

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. 10Þìåñç ïäéêþ åêäñïìþ áðü 14 Ýùò 23 Áõãïýóôïõ 2001 ÁÐÏ ÔÇÍ ÁÈÇÍÁ ÓÔÁ ÐÁÑÁËÉÁ ÔÇÓ ÌÉÊÑÁÓ ÁÓÉÁÓ

Ç ÂÇÑÁ. 10Þìåñç ïäéêþ åêäñïìþ áðü 14 Ýùò 23 Áõãïýóôïõ 2001 ÁÐÏ ÔÇÍ ÁÈÇÍÁ ÓÔÁ ÐÁÑÁËÉÁ ÔÇÓ ÌÉÊÑÁÓ ÁÓÉÁÓ ÓÅËÉÄÁ 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë. 32.16.532 ÅÔÏÓ 5 ï ÖÕËËÏ 30 o MÁÑTÉÏÓ-ÁÐÑÉËÉÏÓ

Διαβάστε περισσότερα

Hμερολόγιο. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Τρίτη 9/6

Hμερολόγιο. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Τρίτη 9/6 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Hμερολόγιο Ο Ρομέο Καστελούτσι συναντά το κοινό του Φεστιβάλ Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στις 6.30 μ.μ. Βασ. Σοφίας και Κόκκαλη, τηλ. 210-72.82.333 Δημοπρασία Παλαιών βιβλίων και Χαρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. Ηεφημερίδα μας, «Η Βήρα», έκλεισε ήδη. (ÓõíÝ åéá óôç óåë. 8)

Ç ÂÇÑÁ. Ηεφημερίδα μας, «Η Βήρα», έκλεισε ήδη. (ÓõíÝ åéá óôç óåë. 8) ÓÅËÉÄÁ 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë. 32.16.532 ÅÔÏÓ 5 ï ÖÕËËÏ 25 o ÌÁÚÏÓ-ÉÏÕÍÉÏÓ

Διαβάστε περισσότερα

e-book ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ Λ. Τ. ΚΩΔ. Λ. Τ.

e-book ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ Λ. Τ. ΚΩΔ. Λ. Τ. Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Α. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚA Ομήρου Οδύσσεια, Α Γυμνασίου A. Παπαγεωργίου 6488 (αναλυτική έκδοση) 17,90 7632 5,99 7287 (συντομευμένη έκδοση) 15,28 5863 Ηροδότου Ιστορίες, Α Γυμνασίου Α. Κοκοβίνος 19,36

Διαβάστε περισσότερα

Å.Å.Ì.Å. Tá ÍÝá ôçò. Óå ìýñåò ôáñáãìýíåò óáí áõôýò ðïõ åíåïß ìüñôõñýò ôïõò ãéíüìáóôå

Å.Å.Ì.Å. Tá ÍÝá ôçò. Óå ìýñåò ôáñáãìýíåò óáí áõôýò ðïõ åíåïß ìüñôõñýò ôïõò ãéíüìáóôå ÓõíäåäåìÝíï ìýëïò êáé Åêðñüóùðïò ôçò Äéåèíïýò íùóçò ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç (ISME) óôçí ÅëëÜäá Tá ÍÝá ôçò Å.Å.Ì.Å. Ôåôñáìçíéáßá ÅíçìåñùôéêÞ êäïóç ôçò ÅëëçíéêÞò íùóçò ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç ôïò 12ï,

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. Στο χρονικό διάστημα από 29 Σεπτεμβρίου. ÐÅÑÁÓÁÍ áñêåôýò ìýñåò áðü ôï íáõüãéï Å ÐÁÃÊÏÓÌÉÏ ÓÕÍÅÄÑÉÏ ÈÑÁÊÙÍ

Ç ÂÇÑÁ. Στο χρονικό διάστημα από 29 Σεπτεμβρίου. ÐÅÑÁÓÁÍ áñêåôýò ìýñåò áðü ôï íáõüãéï Å ÐÁÃÊÏÓÌÉÏ ÓÕÍÅÄÑÉÏ ÈÑÁÊÙÍ ÓÅËÉÄÁ 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë. 32.16.532 ÅÔÏÓ 5 ï ÖÕËËÏ 27 o ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ-ÏÊÔÙÂÑÉÏÓ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

ÁÂÉÁÓ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ÁÂÉÁÓ ÁÑ ÏÍÔÉÊÏ ÐÁËÁÉÏ ÙÑÁÓ - ÁÊÑÏÃÉÁËÉÏÕ - ÌÅÃÁËÇÓ ÌÁÍÔÉÍÅÉÁÓ

ÁÂÉÁÓ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ÁÂÉÁÓ ÁÑ ÏÍÔÉÊÏ ÐÁËÁÉÏ ÙÑÁÓ - ÁÊÑÏÃÉÁËÉÏÕ - ÌÅÃÁËÇÓ ÌÁÍÔÉÍÅÉÁÓ 5.ÍÏÌÏÓ ÌÅÓÓÇÍÉÁÓ ÄÇÌÏÓ: ÏÉÊÉÓÌÏÉ: ÁÂÉÁÓ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ÁÂÉÁÓ ÁÑ ÏÍÔÉÊÏ ÐÁËÁÉÏ ÙÑÁÓ - ÁÊÑÏÃÉÁËÉÏÕ - ÌÅÃÁËÇÓ ÌÁÍÔÉÍÅÉÁÓ Á 0,60 Â 0,60 Ã 0,30 ÐÑÏÓÏ Ç: Ãéá ôï Ó.Ï. ôåë., âëýðå ïñéóìü óôéò óåëßäåò 12,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ TOΠΙΟ Μια βασική παράμετρος της ζωής μας

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ TOΠΙΟ Μια βασική παράμετρος της ζωής μας ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÅÔÏÓ 2ï - AÑ. Ö. 9ï - ÏÊÔÙÂÑÉÏÓ - ÍÏÅÌÂÑÉÏÓ - ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÓ 2011 ÁÓÇÌ. ÖÙÔÇËÁ 40 ÊÁÉ ËÅÙÖ. ÁËÅÎÁÍÄÑÁÓ - 114 73 ÁÈÇÍÁ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Ãéá íá ìç íéþèåôå óáí âñåãìýíç ãüôá... Αλλάξτε κλίμα!

Ãéá íá ìç íéþèåôå óáí âñåãìýíç ãüôá... Αλλάξτε κλίμα! Ãéá íá ìç íéþèåôå óáí âñåãìýíç ãüôá... Αλλάξτε κλίμα! Αφυγραντές Ιονιστές Το κλίμα αλλάζει. Οι αλλαγές που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια και που θα δούμε τα επόμενα ογδόντα χρόνια, είναι κυρίως αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ... ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ένα ιδιαιτέρως ευαίσθητο ζήτημα

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ... ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ένα ιδιαιτέρως ευαίσθητο ζήτημα ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÅÔÏÓ 2ï - AÑ. Ö. 7ï - AÐÑÉËÉÏÓ - ÌÁÚÏÓ - ÉÏÕÍÉÏÓ 2011 ÁÓÇÌ. ÖÙÔÇËÁ 40 ÊÁÉ ËÅÙÖ. ÁËÅÎÁÍÄÑÁÓ - 114 73 ÁÈÇÍÁ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. Στόχος της έκθεσης:

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. Στόχος της έκθεσης: ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών & Συναφών Επαγγελμάτων (Π.Ο.Ε.Σ.Ε.), πρόκειται να πραγματοποιήσει το 1 ον Πανελλήνιο Συνέδριο Εστίασης με θέμα «Ελλήνων γεύσεις» και παράλληλα την

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ ΑΘΗΝΑ 5-6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010

2o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ ΑΘΗΝΑ 5-6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 2o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ ΑΘΗΝΑ 5-6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 Αγαπητοί συνάδελφοι, Με ιδιαίτερη χαρά σας στέλνουμε το πρόγραμμα του 2ου Συνεδρίου για τις Διαταραχές

Διαβάστε περισσότερα

ÅõñùðáúêÞ íùóç Áëïõìéíßïõ Ý åé äçìïóéåýóåé Ýíáí ìßíé - ïäçãü åðåîþãçóçò

ÅõñùðáúêÞ íùóç Áëïõìéíßïõ Ý åé äçìïóéåýóåé Ýíáí ìßíé - ïäçãü åðåîþãçóçò Ôå íéêü èýìáôá CE marking of curtain walling This FAECF Guidance Sheet provides an explanation to the product standard on curtain walling EN 13830 with more details for the manufacturer and reader of the

Διαβάστε περισσότερα

Baby Bath Onda Evolution ÊÜèå øáñüêé ðñýðåé íá êïëõìðüåé óôç äéêþ ôïõ èüëáóóá.

Baby Bath Onda Evolution ÊÜèå øáñüêé ðñýðåé íá êïëõìðüåé óôç äéêþ ôïõ èüëáóóá. OK BABY Baby Bath Onda Evolution ÊÜèå øáñüêé ðñýðåé íá êïëõìðüåé óôç äéêþ ôïõ èüëáóóá. Áðü 0 Ýùò 12 ìçíþí Ôï äéêü óáò "øáñüêé" äå ãåííþèçêå óôç èüëáóóá êáé ðñýðåé íá åîïéêåéùèåß ìå ôï íåñü ìå ôïí ðéï áóöáëþ

Διαβάστε περισσότερα

Το λεύκωμα "Απολιθωμένο

Το λεύκωμα Απολιθωμένο www.lesvosmuseum.gr / www.petrifiedforest.gr Åíá ìïíáäéêü ëåýêùìá ãéá ôïô ÁðïëéèùìÝíï ÄÜóïò ôçò ËÝóâïõ óå ôñåéò ãëþóóåò Το λεύκωμα "Απολιθωμένο Δάσος Λέσβου" είναι μια πολυτελής τετράχρωμη έκδοση 160 σελίδων,

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλη πολιτιστική προσφορά η εκδήλωση για τον Μπάμπη Μπακάλη

Μεγάλη πολιτιστική προσφορά η εκδήλωση για τον Μπάμπη Μπακάλη KΩΔ. 6772 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΤΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ K A Ρ Δ Ι Τ Σ Α Σ ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΡΑΦΕΙΑ: ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ 10, 106 78 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210 3303.455 ΧΡΟΝΟΣ 30ος IANOYAΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Å.Å.Ì.Å. Tá ÍÝá ôçò. Ôåôñáìçíéáßá ÅíçìåñùôéêÞ êäïóç ôçò ÅëëçíéêÞò íùóçò ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç. ôïò 16ï, Ôåý ïò 48-49, ÌÜéïò-ÓåðôÝìâñéïò 2013

Å.Å.Ì.Å. Tá ÍÝá ôçò. Ôåôñáìçíéáßá ÅíçìåñùôéêÞ êäïóç ôçò ÅëëçíéêÞò íùóçò ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç. ôïò 16ï, Ôåý ïò 48-49, ÌÜéïò-ÓåðôÝìâñéïò 2013 ÓõíäåäåìÝíï ìýëïò êáé Åêðñüóùðïò ôçò Äéåèíïýò íùóçò ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç (ISME) óôçí ÅëëÜäá Tá ÍÝá ôçò Å.Å.Ì.Å. Ôåôñáìçíéáßá ÅíçìåñùôéêÞ êäïóç ôçò ÅëëçíéêÞò íùóçò ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç ôïò 16ï,

Διαβάστε περισσότερα