ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ"

Transcript

1 ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΜΙΣΘΟΥ 1. Τι είναι µισθός: Στο δίκαιο της εργασίας και στα πλαίσια µιας αµφοτεροβαρούς σύµβασης όπως είναι η σύµβαση εργασίας, µισθό αποτελεί η οφειλόµενη από τον εργοδότη στο µισθωτό αντιπαροχή της προσφερόµενης εργασίας, που ορίζεται ως συµβατικό ή νόµιµο αντάλλαγµα της εργασίας είτε µε την ατοµική σύµβαση εργασίας (ρητά ή σιωπηρά, έγγραφα ή προφορικά, αρχικά ή κατά τη διάρκεια της σχέσης εργασίας), είτε µε συλλογική σύµβαση εργασίας ή διαιτητική απόφαση, είτε µε κρατική ρύθµιση π.χ. µε υπουργική απόφαση. Κατά τη νοµολογία, µε βάση τις διατάξεις των άρθρων 648, 649 και 653 του Αστικού Κώδικα και του άρθρου 1 της 95 ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας που κυρώθηκε στην Ελλάδα µε το Ν. 3248/55, στην έννοια του µισθού εντάσσεται και κάθε άλλη συνοδευτική παροχή σε χρήµα ή σε είδος που καταβάλλεται ως αντιπαροχή στο συγκεκριµένο µισθωτό ως αντάλλαγµα της παρεχοµένης από αυτόν εργασίας (επιδόµατα ή προσαυξήσεις). Οµοίως µισθό αποτελεί όχι µόνο η ρητώς µεταξύ των µερών της εργασιακής σχέσης συνοµολογηµένη αντιπαροχή της εργασίας, αλλά και κάθε πρόσθετη παροχή που χορηγεί µονοµερώς ο εργοδότης στο µισθωτό τακτικά και ανελλιπώς κατά τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης, οπότε, µε την αποδοχή της παροχής αυτής από το µισθωτό καταρτίζεται σιωπηρή σύµβαση περί τακτικής καταβολής της ως µισθού, ώστε η παροχή αυτή να µην µπορεί πλέον να ανακληθεί µεταγενέστερα, εκτός αν ο εργοδότης επιφύλαξε ρητώς για τον εαυτό του το δικαίωµα της µονοµερούς ανάκλησής της ή αν η παροχή χορηγήθηκε από ελευθεριότητα και όχι ως συµβατικό αντάλλαγµα της εργασίας ή αν χορηγήθηκε προς αντιµετώπιση των λειτουργικών αναγκών της επιχείρησης που έπαυσαν να υπάρχουν (βλ. Ληξουριώτη «Ατοµικές Εργασιακές Σχέσεις» εκδ σελ. 254επ.) 2. Απαιτητό εργατικών απαιτήσεων: Εφόσον δεν υπάρχει αντίθετη συµφωνία ή συνήθεια, ο µισθός πρέπει να καταβάλλεται στον εργαζόµενο µετά την παροχή της εργασίας (άρθρο 655 Αστικού Κώδικα) και επειδή στη συντριπτική πλειοψηφία των εργασιακών σχέσεων ο µισθός προσδιορίζεται µε βάση ορισµένα χρονικά διαστήµατα, οι αποδοχές του εργαζόµενου πρέπει να καταβάλλονται στο τέλος

2 του χρονικού αυτού διαστήµατος (π.χ. στο τέλος κάθε µήνα, ή κάθε εβδοµάδας). Ο εργοδότης που παραλείπει να καταβάλει τον οφειλόµενο µισθό στο µισθωτό, γίνεται υπερήµερος έναντι αυτού και µε δεδοµένο ότι η καταβολή του µισθού (στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων) έχει συµφωνηθεί να γίνεται ορισµένη ηµέρα ή η ηµέρα αυτή έχει καθιερωθεί µε διάταξη νόµου ως ορισµένος χρόνος καταβολής (δήλη ηµέρα) όπως π.χ. για τα δώρα εορτών και τις αποδοχές και επίδοµα αδείας, µε την παρέλευσή της ο εργοδότης γίνεται υπερήµερος χωρίς άλλη όχληση. Από την παρέλευση αυτή ο εργοδότης οφείλει τόκο υπερηµερίας στο µισθωτό, ο οποίος προσαυξάνει τον οφειλόµενο µισθό. Σήµερα, , το επιτόκιο υπερηµερίας το οποίο καθορίζεται µε αποφάσεις του ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, είναι : 8,75 % (ετησίως). 3. Απαγόρευση παραίτησης από εργατικές απαιτήσεις: Η νοµολογία, µε βάση ένα πλέγµα ειδικότερων διατάξεων (άρθρ. 679 ΑΚ, 8 Ν.2112/20, 5 παρ.1 Α.Ν.539/45 και 8 παρ.4 Ν /59, 14 παρ.1 Ν. 551/15, βλ. Ληξουριώτη ο.π. σελ. 59) έχει υιοθετήσει τη θέση ότι είναι άκυρη κάθε συµφωνία µε την οποία ο εργαζόµενος, είτε κατά τη σύναψη της σύµβασης εργασίας, είτε κατά τη λειτουργία της, είτε µετά τη λήξη της, παραιτείται από δικαιώµατα που του παρέχει η εργατική νοµοθεσία αναγκαστικού χαρακτήρα. Πρακτικά αυτό σηµαίνει ότι αν ο εργαζόµενος, είτε οικειοθελώς είτε, το συνηθέστερο, κατόπιν πίεσης του εργοδότη, υπογράψει έγγραφο µε το οποίο να δηλώνεται ή να προκύπτει παραίτηση από αξιώσεις του που θεωρούνται αναγκαστικού χαρακτήρα (νόµιµος µισθός, επιδόµατα εορτών, προσαύξηση πρόσθετης εργασίας κλπ.), η παραίτηση αυτή είναι άκυρη και δεν µπορεί να ληφθεί υπόψη από το ικαστήριο που τυχόν επιληφθεί σχετικής αγωγικής αξίωσης του εργαζόµενου κατά του εργοδότη σχετική µε τις απαιτήσεις αυτές. ΠΡΟΣΟΧΗ: εν υπογράφουµε ποτέ αποδείξεις µισθοδοσίας που αναγράφουν διαφορετικό (συνήθως ανώτερο) του καταβαλλόµενου στα χέρια µας µισθού! Επίσης δεν υπογράφουµε ποτέ έγγραφα, υπεύθυνες δηλώσεις κλπ., που αναφέρουν είτε ότι έχουµε εξοφληθεί πλήρως και ολοσχερώς (εννοείται στην περίπτωση που έχουµε κι άλλες απαιτήσεις) ή ότι παραιτούµαστε από τυχόν αξιώσεις µας. Στην έσχατη περίπτωση αλλά και σε περίπτωση αµφιβολίας, υπογράφουµε πάντοτε «µε τη ρητή επιφύλαξη κάθε νοµίµου δικαιώµατός µου» και συµβουλευόµαστε το σωµατείο µας ή το Ε.Κ.Α.!

3 Β. ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΟΥ Είναι αναµφισβήτητο ότι η σηµερινή οικονοµική κρίση έχει χτυπήσει και εξουθενώσει πρωτίστως τους απλούς εργαζόµενους αλλά και τις µικρές και µεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις οι οποίες (σε ολοένα και περισσότερες περιπτώσεις) καθυστερούν την καταβολή του µισθού του εργαζόµενου ή ακόµα κλείνουν, έχοντας αφήσει απλήρωτο το προσωπικό τους το οποίο αναγκάζεται να εισέλθει σε έναν κυκεώνα δικαστικών (απαραίτητων όµως) διεκδικήσεων. Η κάθε συγκεκριµένη περίπτωση είναι ξεχωριστή. Αν όµως δούµε ότι η επιχείρηση-εργοδότης µας, έχει πρόθεση µόνιµης ανά µήνα καθυστέρησης καταβολής του µισθού (π.χ. µε την καταβολή έναντι, σε άτακτα χρονικά διαστήµατα, µε υποσχέσεις καταβολής που τελικά δεν εκπληρώνονται κλπ.), ο εργαζόµενος πρέπει να αφυπνιστεί. Και τούτο διότι η εµπειρία έχει δείξει ότι πολλοί εργοδότες, αφού συσσώρευσαν τις εργατικές οφειλές (αδιάφορο για ποιο λόγο) επέλεξαν τη λύση της πτώχευσης ή του «λουκέτου» της επιχείρησης (της λύσης δηλ. της εταιρείας), αδιαφορώντας για το προσωπικό τους, χωρίς µάλιστα καµία ευθύνη προσωπική (στην περίπτωση ύπαρξης κεφαλαιουχικής εταιρείας ως εργοδότη). Είναι σκόπιµο για τον εργαζόµενο, σε χρονική στιγµή που αυτός θα επιλέξει, να προσπαθήσει έγκαιρα να επιδιώξει την προστασία των δικαιωµάτων του, όσο ακόµα δηλ. ο εργοδότης του µπορεί, µε την περιουσία του, να τον ικανοποιήσει, διότι σε περίπτωση έλλειψης περιουσιακών στοιχείων του εργοδότη είναι πιθανή η µη ικανοποίηση των απαιτήσεων. Β1. ΕΞΩ ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 1.ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Πρώτο ανάχωµα στην εργοδοτική αυθαιρεσία, ιδίως όταν εκδηλώνεται µε τη µορφή καθυστέρησης καταβολής του µισθού, είναι η προσφυγή του εργαζόµενου στο Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας, το οποίο είναι κατά τόπο αρµόδιο για την υποβολή των καταγγελιών, συνήθως αυτό της έδρας του εργοδότη. Με βάση τον ιδρυτικό νόµο του Σ.ΕΠ.Ε. (Ν.2639/98, όπως ισχύει σήµερα, ), αυτό έχει, µεταξύ άλλων τις εξής αρµοδιότητες: α. Να ελέγχει όλες τις επιχειρήσεις και γενικότερα κάθε ιδιωτικό ή δηµόσιο χώρο εργασίας ή χώρο όπου υπάρχει υπόνοια ότι απασχολούνται εργαζόµενοι, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται διαφορετικά από ειδικές διατάξεις. β. Να προβαίνει σε κάθε είδους αναγκαία εξέταση, έλεγχο ή έρευνα αναφορικά µε τη διαπίστωση της τήρησης και

4 εφαρµογής των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας, της σχετικής µε τους όρους και τις συνθήκες εργασίας ιδίως τα χρονικά όρια εργασίας, την αµοιβή ή άλλες παροχές, την ασφάλεια και την υγεία των εργαζόµενων, τους ειδικούς όρους και συνθήκες εργασίας των ευπαθών οµάδων εργαζόµενων (όπως νέοι, γυναίκες σε κατάσταση εγκυµοσύνης ή λοχείας, άτοµα µε ειδικές ανάγκες), καθώς και ειδικών κατηγοριών εργαζόµενων. γ. Να εισέρχεται οποιαδήποτε ώρα κατά τη διάρκεια της ηµέρας ή της νύχτας στους χώρους εργασίας, όταν κρίνει αναγκαίο, χωρίς προειδοποίηση προς τον εργοδότη, για να διαπιστώσει αν τηρούνται οι διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας. δ. Να διακόπτει προσωρινά, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, τη λειτουργία της επιχείρησης ή τµήµατός της, αν κρίνει ότι υπάρχει άµεσος κίνδυνος για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζόµενων και να εισηγείται στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων την οριστική διακοπή της λειτουργίας της, όταν η επιχείρηση εξακολουθεί να παραβαίνει συστηµατικά τις διατάξεις της νοµοθεσίας µε άµεσο κίνδυνο για τους εργαζόµενους. ε. Να λαµβάνει άµεσα διοικητικά µέτρα, να επιβάλλει τις προβλεπόµενες ιοικητικές κυρώσεις ή να προσφεύγει στη δικαιοσύνη για την επιβολή των ποινών κυρώσεων ή, κατά την κρίση του, να χορηγεί εύλογη προθεσµία για τη συµµόρφωση µε τις προβλεπόµενες διατάξεις. ζ. Να έχει πρόσβαση στα αρχεία και έγγραφα της επιχείρησης, καθώς και στη δοµή της παραγωγικής διαδικασίας. στ. Να λαµβάνει άµεσα µέτρα, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, σε περίπτωση που διαπιστώσει παράνοµη απασχόληση. η. Να λαµβάνει γνώση οποιουδήποτε από τα τηρούµενα βιβλία, µητρώα, έγγραφα και κάθε άλλου είδους στοιχείου της επιχείρησης, καθώς και να λαµβάνει αντίγραφα. θ. Να ερευνά τα αίτια των θανατηφόρων και των σοβαρών εργατικών ατυχηµάτων και να συντάσσει σχετικές εκθέσεις. ι. Να διερευνά τα αίτια και τις συνθήκες της εµφάνισης επαγγελµατικών νόσων και να προτείνει µέτρα για την πρόληψή τους. ια. Να ενηµερώνει άµεσα τον ασφαλιστικό φορέα σε περίπτωση διαπιστώσεως παραβάσεων της ασφαλιστικής νοµοθεσίας. ιβ. Να προβαίνει σε δειγµατοληψίες και αναλύσεις των δειγµάτων, να λαµβάνει φωτογραφίες και να πρσβαίνει σε µετρήσεις φυσικών, χηµικών και βιολογικών παραγόντων στο περιβάλλον εργασίας. ιγ. Να εξετάζει κάθε καταγγελία και αίτηµα που υποβάλλεται στην Υπηρεσία και αφορά την ορθή εφαρµογή της εργατικής νοµοθεσίας. ιδ. Να παρεµβαίνει συµφιλιωτικά για την επίλυση των αναφυόµενων ατοµικών ή συλλογικών διαφορών εργασίας. Ο εργοδότης υποχρεούται να παρίσταται κατά τη διαδικασία επίλυσης των ανωτέρω

5 διαφορών εργασίας είτε αυτοπροσώπως είτε µέσω του νοµίµου εκπροσώπου του ή άλλου εξουσιοδοτηµένου τρίτου Στα πλαίσια της ανωτέρω υπό ιδ αρµοδιότητας του ΣΕΠΕ ο εργαζόµενος, εφόσον η καταβολή του µισθού του τίθεται εν κινδύνω, µπορεί να υποβάλλει καταγγελία στο κατά τόπο αρµόδιο ΣΕΠΕ κατά του εργοδότη του (καλό είναι να γνωρίζει τα πλήρη στοιχεία του επωνυµία εταιρείας, έδρα, ΑΦΜ κλπ.) και, συµπληρώνοντας το ειδικό έντυπο που χορηγεί η υπηρεσία, να καταγγείλει τις παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας, «τσεκάροντας» το αντίστοιχο «κουτάκι» στο έντυπο αυτό (π.χ. «µη καταβολή ώρου Πάσχα έτους», «µη καταβολή αποζηµίωσης απόλυσης» κλπ.). Ο αρµόδιος υπάλληλος, παραλαµβάνει την αίτηση, δίνοντας το σχετικό αριθµό πρωτοκόλλου στον εργαζόµενο και κανονίζει την ηµέρα και ώρα της Τριµερούς συνάντησης (εργαζόµενος-εργοδότης-επιθεωρητής). Την ηµέρα εκείνη ο εργαζόµενος (εφόσον παρίσταται αυτοπροσώπως και όχι µε νοµικό παραστάτη-δικηγόρο) είναι σκόπιµο να έχει αποκρυσταλλωµένη την άποψή του για το οφειλόµενο ποσό, έστω κατά προσέγγιση, έτσι ώστε να βοηθήσει το συµφιλιωτικό έργο του Επιθεωρητή. Ο εργοδότης οφείλει να αποδείξει ότι οι καταγγελίες του εργαζόµενου είναι αβάσιµες, λόγω π.χ. εξόφλησης, οπότε πρέπει ο τελευταίος να λάβει πολύ σοβαρά υπόψη του τους ισχυρισµούς και τα έγγραφα που τυχόν προσκοµίσει ο εργοδότης, έτσι ώστε να προετοιµάσει τις επόµενες κινήσεις του. Στο τέλος της προφορικής αυτής διαδικασίας-ανταλλαγής θέσεων και ισχυρισµών, ο Επιθεωρητής συντάσσει το «ελτίο Εργατικής ιαφοράς» στο οποίο περιέχονται οι θέσεις τουλάχιστον των δύο ενδιαφερόµενων µερών, εργαζόµενουεργοδότη και, αρκετές φορές, η θέση του ίδιου του Επιθεωρητή για το θέµα. Το ελτίο αυτό, υπογεγραµµένο από τους ενδιαφερόµενους και τον Επιθεωρητή, αποτελεί δηµόσιο έγγραφο και µπορεί να γίνει χρήση του στο ικαστήριο. Σηµειώνουµε ότι ο ρόλος του Επιθεωρητή Εργασίας είναι συµφιλιωτικός, δηλ. µ άλλα λόγια, δεν έχει αρµοδιότητα καταδίκης του εργοδότη στην καταβολή των οφειλοµένων στο µισθωτό (πλην της πιθανής επιβολής διοικητικών κυρώσεων). Παρόλα αυτά η διαδικασία ενώπιον της Επιθεώρησης Εργασίας µπορεί να αποβεί σηµαντική για το µέλλον της εργατικής αξίωσης, είτε διότι µπορεί να συνοµολογηθεί, έστω έµµεσα, η απαίτηση από τον εργοδότη, είτε να διατυπώσει ευµενή για τα εργατικά συµφέροντα άποψη ο Επιθεωρητής (γεγονός που λαµβάνεται υπόψη σε µελλοντικό δικαστήριο) είτε να καταβληθούν τα οφειλόµενα ενώπιον του τελευταίου και να κλείσει η εκκρεµότητα. Τέλος, µε την συµπλήρωση και υποβολή

6 υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/86 από τον εργαζόµενο, σχετικά µε το είδος και το ύψος των οφειλοµένων, ο Επιθεωρητής υποχρεούται να ενηµερώσει τον Εισαγγελέα για τις οφειλές µε συνέπεια την αυτεπάγγελτη άσκηση ποινικής δίωξης κατά του εργοδότη, για παράβαση του άρθρου 1 Α.Ν. 690/ ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Σύµφωνα µε το άρθρο 325 του Αστικού Κώδικα, ο µισθωτός που απέκτησε αξίωση ληξιπρόθεσµη και σχετική µε την παροχή της εργασίας έναντι του εργοδότη, δικαιούται να αρνηθεί να εκπληρώσει τη δική του υποχρέωση για παροχή της εργασίας µέχρι ο εργοδότης να εκπληρώσει την υποχρέωση που παράγει την εν λόγω αξίωση, εκτός αν προκύπτει κάτι άλλο (Γκούτου ΕΝ 1578, σελ. 515). Για να ασκήσει ο µισθωτός νόµιµα το δικαίωµα επίσχεσης εργασίας πρέπει η µεν σύµβαση εργασίας να είναι έγκυρη και να µην έχει λυθεί, η δε αξίωσή του έναντι του εργοδότη να είναι ληξιπρόθεσµη, δηλ. να είναι απαιτητή και να µην εξαρτάται από αίρεση ή προθεσµία, επιπλέον δε να είναι συναφής µε την παροχή της εργασίας, δηλ. να παράγεται από τη σύµβαση εργασίας ευθέως ή εµµέσως. Οι συνηθέστερες περιπτώσεις άσκησης του δικαιώµατος επίσχεσης εργασίας είναι, σύµφωνα µε την πρακτική και τη νοµολογία: η αξίωση καταβολής δεδουλευµένου µισθού, η αξίωση καταβολής του µισθού που οφείλεται στην υπερηµερία του εργοδότη, η καταβολή του υπολοίπου ποσού των αποδοχών, η παροχή δώρων εορτών, αποδοχών αδείας κλπ. Το δικαίωµα της επίσχεσης εργασίας ασκείται µε µονοµερή δήλωση του µισθωτού, που είναι έγγραφη ή προφορική (ασφαλώς ενδείκνυται η έγγραφη δήλωση µε απόδειξη παραλαβής από τον εργοδότη, π.χ. µε δικαστικό επιµελητή, για την αποφυγή κάθε ζητήµατος) και απευθύνεται στον εργοδότη. Στη δήλωση ο µισθωτός πρέπει να προσδιορίζει την αξίωση που ζητεί να ικανοποιήσει ο εργοδότης και να αναφέρει σαφώς ότι ασκεί το δικαίωµα επίσχεσης εργασίας. Η επίσχεση µπορεί να ασκηθεί και οµαδικά (δηλ. µε την έννοια της αποστολής ενός εγγράφου µε πολλούς δηλούντες, απευθυνόµενο στον ίδιο εργοδότη), χωρίς φυσικά να αποτελεί είδος απεργίας. Σηµειωτέον ότι νόµιµη είναι η επίσχεση όταν υπάρχει ατοµική δήλωση ενός εκάστου µέλους µίας οµάδας και όχι όταν τη σχετική δήλωση την υπογράφει το συνδικάτο, διότι το τελευταίο δεν έχει τέτοιο εκ του νόµου δικαίωµα. Κατά το χρόνο που διαρκεί η επίσχεση εργασίας, ο µισθωτός δεν καθίσταται υπερήµερος ως προς την παροχή της εργασίας, ενώ αντίθετα ο εργοδότης

7 καθίσταται υπερήµερος ως προς την αποδοχή της εργασίας και συνεπώς οφείλει το µισθό του χρόνου της επίσχεσης, χωρίς να προηγηθεί πραγµατική προσφορά της εργασίας. Από το µισθό αυτό ο εργοδότης δικαιούται να αφαιρέσει τη χρηµατική ωφέλεια που ο µισθωτός αποκόµισε ή απέφυγε δολίως να αποκοµίσει εργαζόµενος αλλού κατά τη διάρκεια της επίσχεσης εργασίας. Ο χρόνος της επίσχεσης συνυπολογίζεται για την εξεύρεση του ποσού των δώρων εορτών και για τη λήψη της άδειας αναψυχής. Κατά τη διάρκεια της επίσχεσης δεν απαγορεύεται η απόλυση, πλην όµως, αν έτσι εκδικείται το µισθωτό για την επίσχεση, η απόλυση µπορεί να κριθεί άκυρη. Ο χρόνος της επίσχεσης υπολογίζεται για τη θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος. Καταχρηστική επίσχεση: Περιπτώσεις που, σύµφωνα µε τη νοµολογία, έχει κριθεί ότι η άσκηση του δικαιώµατος επίσχεσης εργασίας είναι καταχρηστική: όταν η αξίωση του µισθωτού για την οποία γίνεται η επίσχεση εργασίας αµφισβητείται ως προς το χρηµατικό ποσό της και ιδίως όταν ο µισθωτός αρνείται να συµπράξει στην εκκαθάριση της αµφισβητούµενης αξίωσης, όταν η αξίωση του µισθωτού είναι καταχρηστική, όταν η εργοδοτική παροχή που αξιώνει ο µισθωτός µε την επίσχεση εργασίας είναι ασήµαντη, όταν δεν είναι µακρόχρονη η καθυστέρηση ικανοποίησης της αξίωσης του µισθωτού, όταν η αθέτηση από τον εργοδότη της υποχρέωσής του για ικανοποίηση της αξίωσης οφείλεται σε δυσπραγία του και όχι σε υπαιτιότητά του ή δυστροπία του (βλ. ΑΠ 1502/10 ΕΝ 2011 σελ.406), όταν ο καθυστερούµενος µισθός, που ο µισθωτός απαιτεί να του καταβληθεί, δεν είναι άµεσα και επιτακτικά αναγκαίος για τη διαβίωσή του, όταν η επίσχεση εργασίας προκαλεί δυσανάλογη ζηµία στον εργοδότη (ΑΠ 1153/09 ΕΝ 65,1186). Η επίσχεση λήγει: α) αν τα δύο µέρη συµφωνήσουν για τη λήξη τους, β) αν ο εργοδότης ικανοποιήσει την αξίωση του µισθωτού για την οποία έγινε επίσχεση, επιπλέον δε καταβάλει το µισθό του χρόνου της επίσχεσης, γ) αν ο εργοδότης προσφέρει πραγµατική ασφάλεια ως προς την ικανοποίηση της αξίωσης του µισθωτού (Γκούτου ΕΝ 1578, σελ. 515). Ο Άρειος Πάγος, σε πρόσφατη απόφασή του (1502/2010) έκρινε ότι, ανεξάρτητα από το αν η επίσχεση εργασίας κριθεί καταχρηστική (όπως και έγινε στην συγκεκριµένη περίπτωση), «από τα άρθρα 1 και 3 του ν. 2112/1920 και 1 και 5 του ν. 3198/1955 προκύπτει ότι η καταγγελία από τον εργοδότη σχέσεως εξαρτηµένης εργασίας αορίστου χρόνου είναι έγκυρη, εφόσον γίνει εγγράφως και καταβληθεί στο µισθωτό η νόµιµη αποζηµίωση, η οποία πρέπει να καταβάλλεται

8 ασχέτως από το λόγο που προκάλεσε την καταγγελία, εκτός από τις περιοριστικά αναφερόµενες στο νόµο περιπτώσεις (υποβολή µηνύσεως για αξιόποινη πράξη, ανωτέρα βία). Εποµένως, ο εργοδότης οφείλει την αποζηµίωση αυτή και όταν κατάγγειλε τη σύµβαση εργασίας για κάθε άλλη, εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, υπαίτια µη εκπλήρωση των από τη σύµβαση εργασίας υποχρεώσεων του µισθωτού». ηλ., µ άλλα λόγια, ακόµα και σε καταχρηστική επίσχεση εργασίας, ο εργοδότης δεν µπορεί να θεωρήσει την απουσία του εργαζόµενου ως οικειοθελή αποχώρηση (από µόνο το γεγονός της καταχρηστικής επίσχεσης) και, αν τον απολύσει, οφείλει τη νόµιµη αποζηµίωση απόλυσης. Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώµατος επίσχεσης εργασίας από τον εργαζόµενο, ο ΟΑΕ χορηγεί Ειδικό βοήθηµα επίσχεσης-διακοπής εργασιών, σύµφωνα µε το άρθρ. 22 παρ. 6 του Ν. 1836/89 και την Υ.Α /89 (βλ. Β.2. ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΙΣΘΟΥ 1. ΑΣΚΗΣΗ ΑΓΩΓΗΣ Αν παρ όλες τις ενέργειες του εργαζόµενου, όπως εκτέθηκαν ανωτέρω, δεν καταστεί δυνατή η ικανοποίηση των αξιώσεών του, τότε η µεταξύ των δύο µερών διαφορά επιλύεται οριστικά διά της δικαστικής οδού, µε την άσκηση αγωγής εκ µέρους του εργαζόµενου κατά του εργοδότη του, δηλ. αυτού ο οποίος απολαµβάνει των υπηρεσιών του εργαζόµενου (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο). Ο µισθωτός έχει τη δυνατότητα (µέσω δικηγόρου) να ασκήσει σχετική διεκδικητική ή αναγνωριστική αγωγή µε τη διαδικασία των εργατικών διαφορών, µε αίτηµα την καταδίκη του εργοδότη σε καταβολή των καθυστερούµενων αποδοχών, µε το νόµιµο τόκο από την ηµέρα που κατέστησαν απαιτητές οι δεδουλευµένες αποδοχές. Η άσκηση της αγωγής ολοκληρώνεται όχι µόνο µε την κατάθεσή της στο αρµόδιο καθ ύλην ικαστήριο (Ειρηνοδικείο ή Μονοµελές Πρωτοδικείο) αλλά και µε την κοινοποίησή της στον εργοδότη, εντός της προθεσµίας ή του χρόνου παραγραφής των αξιώσεων. Παραγραφή εργατικών αξιώσεων: Κατά το άρθρο 250 αρ. 6 και 17 ΑΚ, οι αξιώσεις των εργαζοµένων για την πληρωµή των µισθών ή άλλων αµοιβών τους παραγράφονται σε πέντε χρόνια, αρχίζει δε η παραγραφή αυτή, κατά το άρθρο 253 του ίδιου κώδικα, µόλις λήξει το έτος µέσα στο οποίο συµπίπτει η έναρξη αυτής. Κατά δε το άρθρο 2 παρ. 1 του Ν 515/1970, κάθε αξίωση των µισθωτών για

9 αµοιβή υπερωριακής απασχολήσεως, και αν ακόµη αυτή φέρει τα στοιχεία του αδικαιολόγητου πλουτισµού υπόκειται σε πενταετή παραγραφή, αρχόµενη από τη λήξη του έτους, εντός του οποίου αυτή γεννήθηκε. Περαιτέρω, επί παροχής εργασίας υπό άκυρη σύµβαση, ο εργοδότης υποχρεούται κατά τα άρθρα 904 και 908 ΑΚ, ως καθιστάµενος αδικαιολογήτως πλουσιότερος, στην απόδοση της ωφέλειας που αποκόµισε, ανεξαρτήτως της ζηµίας του εργαζοµένου και η οποία ωφέλεια συνίσταται σε ό,τι αυτός θα κατέβαλλε αν ήταν έγκυρη η σύµβαση, για την ίδια εργασία σε πρόσωπο µε τις ικανότητες και τα προσόντα του ακύρως απασχοληθέντος, εκτός των παροχών που προσιδιάζουν στην προσωπική κατάσταση του τελευταίου (επιδόµατα γάµου, τέκνων, προϋπηρεσίας κλπ.), εφόσον αυτά δεν θα συνέτρεχαν αναγκαίως στο πρόσωπο του δυναµένου να απασχοληθεί εγκύρως. Η ως άνω απαίτηση του ακύρως απασχοληθέντος µισθωτού υπόκειται στην εικοσαετή παραγραφή του άρθρου 249 ΑΚ. Για την αξίωση της µη καταβληθείσης νόµιµης αποζηµίωσης απόλυσης, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρ.6 παρ.2 Ν.3198/55, τίθεται εξά(6)µηνη αποσβεστική προθεσµία για την άσκηση της σχετικής αγωγής η αφετηρία της οποίας αποτελεί η ηµέρα κατά την οποία αυτή έγινε απαιτητή, δηλ. είτε η ηµέρα της απόλυσης είτε (εφόσον έχουµε απόλυση µε προειδοποίηση) η ηµέρα της παρόδου της προθεσµίας προειδοποίησης. Όλες οι προθεσµίες ξεκινούν από την εποµένη ηµέρα του γεγονότος που αποτελεί αφετηρία της αξίωσης (δηλ. σε απόλυση που έγινε χωρίς αποζηµίωση την η προθεσµία άσκησης της σχετικής αγωγής είναι µέχρι την ). 2. ΑΣΚΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΠΙ ΙΚΑΣΗ ΜΙΣΘΩΝ Σύµφωνα µε το άρθρο 728 του Κώδικα Πολιτικής ικονοµίας, το δικαστήριο µπορεί να επιδικάσει προσωρινά, ως ασφαλιστικό µέτρο, εν όλω ή εν µέρει, απαιτήσεις καθυστερούµενων τακτικών ή εκτάκτων αποδοχών, οποιασδήποτε µορφής ή αµοιβών ή αποζηµιώσεων που οφείλονται από την παροχή εργασίας ή εξόδων που έγιναν µε αφορµή την εργασία, µισθών υπερηµερίας ή αποζηµίωσης για παράνοµη καταγγελία της σύµβασης εργασίας ή για εργατικό ατύχηµα ή που οφείλεται από τη σύµβαση εργασίας ή λόγω παραβάσεώς της. Προϋπόθεση της υποβολής της σχετικής αίτησης ασφαλιστικών µέτρων, η οποία δεν διακόπτει την παραγραφή των απαιτήσεων, είναι η πιθανολόγηση από το ικαστήριο επείγουσας

10 περίπτωσης, δηλ. ύπαρξη άµεσου και επικείµενου κινδύνου είτε για τη διαβίωση του εργαζόµενου είτε λόγω του φόβου της αποξένωσης του εργοδότη από τα περιουσιακά του στοιχεία, µε συνέπεια την έλλειψη δυνατότητας µελλοντικής ικανοποίησης του εργαζόµενου. Σύµφωνα δε µε το άρθρο 729 του ίδιου Κώδικα, το ποσό που επιδικάζεται προσωρινά δεν µπορεί να υπερβεί συνολικά το µισό της πιθανολογούµενης απαίτησης, εκτός αν πρόκειται για διατροφή που πηγάζει από το νόµο, από σύµβαση ή από διάταξη τελευταίας βούλησης ή για συνεισφορά για τις ανάγκες της οικογένειας ή για έξοδα θεραπείας ή ανάρρωσης ή για αποζηµίωση λόγω στέρησης διατροφής ή για µισθούς υπερηµερίας ή καθυστερούµενους µισθούς. Μέσα σε τριάντα ηµέρες από τη δηµοσίευση της απόφασης που επιδικάζει προσωρινά απαίτηση, εκείνος υπέρ του οποίου έγινε η προσωρινή επιδίκαση ή µεταρρύθµιση οφείλει να ασκήσει αγωγή για την απαίτηση που επιδικάστηκε διότι αλλιώς η απόφαση παύει αυτοδικαίως να ισχύει, αν περάσει άπρακτη η προθεσµία αυτή. Παράλληλα µε το αίτηµα της προσωρινής επιδίκασης των απαιτήσεων, µπορεί να ζητηθεί η συντηρητική κατάσχεση της περιουσίας του εργοδότη, δηλ. η προσωρινή απαγόρευση διάθεσης της περιουσίας του, µέχρις ότου εκδοθεί οριστική ή τελεσίδικη απόφαση επί της κύριας αγωγής που λύνει τη διαφορά. Σκόπιµο είναι να επιδιώκεται και η λήψη προσωρινής διαταγής, δηλ. µίας διάταξης του Προέδρου υπηρεσίας του καθ ύλην αρµοδίου ικαστηρίου, µε την οποία απαγορεύεται προσωρινά κάθε µεταβολή στην πραγµατική και νοµική κατάσταση της περιουσίας του εργοδότη, µέχρι την έκδοση της απόφασης επί των ασφαλιστικών µέτρων, έτσι ώστε να υπάρχει απόλυτη προστασία των περιουσιακών στοιχείων και έτσι µεγαλύτερη πιθανότητα τελικής ικανοποίησης του εργαζόµενου. 3.ΠΟΙΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ Στην εργατική νοµοθεσία υπάρχει πληθώρα διατάξεων µε τις οποίες επισύρονται ποινές εις βάρος παραβατών εργοδοτών για διάφορους τοµείς και συγκεκριµένα: α) για παράβαση των χρονικών ορίων της εργασίας, όπως π.χ. για παράβαση των περί 8ώρου ηµερήσιας εργασίας διατάξεων του Π 27/6-4/7/1932, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν 515/70 (αρθρ.7), β) για παράβαση της αµοιβής εργασίας (βλ. παρακάτω), γ) για παράβαση των όρων υγιεινής και ασφάλειας, δυνάµει του άρθρ. 25 του Ν. 2224/94, στο οποίο παραπέµπουν όλα τα Π που αφορούν θέµατα ασφάλειας και υγείας των εργαζοµένων και δ) για παραβάσεις

11 διάφορων διατάξεων όπως π.χ. για την άρνηση χορήγησης ετήσιας κανονικής άδειας µε αποδοχές (ΑΝ 539/45 αρθρ.5 παρ.7), για τη µη εφαρµογή των διατάξεων περί εβδοµαδιαίας και Κυριακής ανάπαυσης και ηµερών αργίας (Β 748/66 αρθρ.17), για την παράβαση των άρθρων14 παρ.2 και 3 και 14 παρ. 5,8 και 9 του Ν. 1264/82 που αναφέρονται στα συνδικαλιστικά δικαιώµατα και ελευθερίες στους τόπους εργασίας (Ν.1264/82 αρθρ.23). Ειδικά για την ποινική προστασία της αµοιβής της εργασίας, ισχύει η διάταξη της παρ.1 του άρθρου µόνου του Α.Ν. 690/45, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ.1 του άρθρου 8 του Ν.2336/95, σύµφωνα µε την οποία: «1. Κάθε εργοδότης ή διευθυντής ή επιτετραµµένος ή µε οποιονδήποτε τίτλο εκπρόσωπος οποιασδήποτε επιχείρησης, εκµετάλλευσης ή εργασίας, οποίος δεν καταβάλλει εµπρόθεσµα στους απασχολουµένους σε αυτόν τις οφειλόµενες συνεπεία της σύµβασης ή της σχέσης εργασίας πάσης φύσεως αποδοχές, που καθορίζονται είτε από τη σύµβαση εργασίας είτε από τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας είτε από αποφάσεις διαιτησίας είτε από το νόµο ή έθιµο είτε σύµφωνα µε το άρθρο 10 του ν. 3198/1955, συνεπεία της θέσεως των εργαζοµένων σε κατάσταση διαθεσιµότητας, τιµωρείται κατόπιν µηνύσεως των ενδιαφεροµένων ή των οργάνων του Υπουργείου Εργασίας ή των οργάνων της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης που είναι εντεταλµένα για την εφαρµογή της εργατικής νοµοθεσίας ή της οικείας Αστυνοµικής Αρχής ή της οικείας επαγγελµατικής οργάνωσης των εργαζοµένων, µε φυλάκιση µέχρι έξι (6) µήνες και χρηµατική ποινή, της οποίας το ποσό δεν µπορεί να ορίζεται κάτω του 25% ούτε πάνω του 50% του καθυστερούµενου χρηµατικού ποσού, για την εξεύρεση του οποίου οι τυχόν σε είδος οφειλόµενες αποδοχές πρέπει να αποτιµώνται, µε τη σχετική απόφαση, σε χρήµα. Η εκδίκαση των παραπάνω υποθέσεων γίνεται µε τη διαδικασία του αυτοφώρου, όπως προβλέπεται από τα άρθρα 417 επ. του Κ.Π..». Όπως έγινε δεκτό από τη νοµολογία του Αρείου Πάγου, τα επιδόµατα εορτών θεωρούνται και αυτά τακτικές αποδοχές, επισύρονται εποµένως οι ίδιες ποινικές κυρώσεις. Σύµφωνα δε µε το άρθρο 242 του Κώδικα Ποινικής ικονοµίας, αυτόφωρο θεωρείται το αδίκηµα όταν ο δράστης συλλαµβάνεται µέχρι και το τέλος ολόκληρης της επόµενης ηµέρας από την διάπραξή του, δηλ. της επόµενης ηµέρας από τη δήλη ηµέρα καταβολής του µισθού ή του αντίστοιχου επιδόµατος εορτών. Η σχετική µήνυση ασκείται είτε σε οποιοδήποτε Αστυνοµικό Τµήµα, είτε στην

12 Εισαγγελία Πρωτοδικών είτε µέσω της διαδικασίας που περιγράφηκε πιο πάνω (Υπεύθυνη δήλωση στην Επιθεώρηση Εργασίας). 4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟ ΟΤΗ Η πτώχευση του εργοδότη, αποτελεί, δυστυχώς, έναν συνήθη πλέον λόγο απώλειας της θέσης εργασίας. Με αυτήν ουσιαστικά διακόπτεται κάθε λειτουργία της επιχείρησης ή της δραστηριότητας εν γένει του εργοδότη, εξαιτίας της παύσης των πληρωµών του και οι απαιτήσεις των πιστωτών εισέρχονται σε µία συλλογική διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης µε απώτερο σκοπό, εφόσον υπάρχει πτωχευτική περιουσία, την ικανοποίηση κατά το δυνατό σε µεγαλύτερο ποσοστό αυτών. Ο νόµος που ρυθµίζει τα της πτώχευσης, είναι ο Πτωχευτικός Κώδικας (Ν.3588/07). υνάµει του άρθρου 25 του ΠτωχΚ «από την κήρυξη της πτώχευσης αναστέλλονται αυτοδικαίως όλα τα ατοµικά καταδιωκτικά µέτρα των πιστωτών κατά του οφειλέτη προς ικανοποίηση ή εκπλήρωση πτωχευτικών απαιτήσεων τους. Ιδίως απαγορεύεται η έναρξη ή συνέχιση της αναγκαστικής εκτέλεσης, η άσκηση αναγνωριστικών ή καταψηφιστικών αγωγών, η συνέχιση των δικών επ` αυτών, η άσκηση ή εκδίκαση ένδικων µέσων, η έκδοση πράξεων διοικητικής ή φορολογικής φύσεως, ή η εκτέλεση τους σε στοιχεία της πτωχευτικής περιουσίας..», δηλ. µ άλλα λόγια, ο εργαζόµενος δεν µπορεί πλέον να ασκήσει ή να συνεχίσει δικαστική διαδικασία κατά του εργοδότη για την επιδίκαση των τυχόν οφειλοµένων αλλά πρέπει να ακολουθήσει τη διαδικασία που προβλέπεται στον κώδικα. Οι απαιτήσεις του αναγγέλονται στη Γραµµατεία του οικείου ικαστηρίου µέσα σε τρεις (3) µήνες από τη δηµοσίευση της Απόφασης που κήρυξε την πτώχευση στο ελτίο ικαστικών ηµοσιεύσεων του Ταµείου Νοµικών. Μετά την εκκαθάριση και εκποίηση της πτωχευτικής περιουσίας εκ µέρους του συνδίκου της πτώχευσης που διορίζεται από το ικαστήριο, οι πιστωτές (δηλ. και οι εργαζόµενοι) συµπεριλαµβάνονται στον πίνακα διανοµής που συντάσσει ο σύνδικος, προκειµένου να αναλάβουν, εφόσον υπάρξει, το σύνολο ή µέρος της απαίτησής τους (αναλόγως του αν το προς διάθεση ποσό επαρκεί ή όχι για την πλήρη ικανοποίησή τους). Τύχη των συµβάσεων εργασίας µετά την πτώχευση: Σύµφωνα µε το άρθρο 34 του ΠτωχΚ: «1. Με την κήρυξη της πτώχευσης δεν λύεται η σύµβαση εργασίας. 2. Ο σύνδικος, εφόσον ο οφειλέτης είναι εργοδότης, µπορεί να λύσει τη σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου, µε καταγγελία. Η πτώχευση αποτελεί σπουδαίο

13 λόγο καταγγελίας της σύµβασης εργασίας ορισµένου χρόνου ή έργου. Για το κύρος της καταγγελίας της σύµβασης εργασίας αορίστου χρόνου δεν απαιτείται η καταβολή αποζηµίωσης. 3. Σε περίπτωση που η κατά το άρθρο 70 έκθεση του συνδίκου προβλέπει βιωσιµότητα της επιχείρησης, ο σύνδικος, ο οφειλέτης και η επιτροπή πιστωτών, µπορούν χωριστά ο καθένας ή από κοινού να ζητήσουν από τον εισηγητή τη διατήρηση των αναγκαίων θέσεων εργασίας µέχρι την έγκριση ή απόρριψη από το πτωχευτικό δικαστήριο του κατά τα άρθρα 107 επ. σχεδίου αναδιοργάνωσης..» Προνόµια εργατικών απαιτήσεων κατά τη διανοµή: Σύµφωνα µε το άρθρο 154 ΠτωχΚ: «Μετά από την αφαίρεση των δικαστικών εξόδων, των εξόδων της διοίκησης της πτωχευτικής περιουσίας, στα οποία περιλαµβάνεται και η προσωρινή και οριστική Αντιµισθία του συνδίκου και των τυχόν οµαδικών πιστωµάτων, οι πιστωτές κατατάσσονται µε την ακόλουθη σειρά: α) Οι απαιτήσεις από χρηµατοδοτήσεις του οφειλέτη οποιασδήποτε φύσεως, προκειµένου να εξασφαλιστεί η συνέχιση της δραστηριότητας του και των πληρωµών του µε βάση τη συµφωνία συνδιαλλαγής ή το σχέδιο αναδιοργάνωσης της επιχείρησης. β) Οι απαιτήσεις για την κηδεία ή τα νοσήλια του οφειλέτη, της συζύγου και των ανήλικων τέκνων του, εφόσον προέκυψαν κατά το τελευταίο εξάµηνο πριν την κήρυξη της πτώχευσης. γ) Οι απαιτήσεις από την παροχή εξαρτηµένης εργασίας, καθώς και οι απαιτήσεις των δικηγόρων από πάγια περιοδική αµοιβή, εφόσον προέκυψαν κατά την τελευταία διετία πριν την κήρυξη της πτώχευσης. Απαιτήσεις από αποζηµίωση λόγω καταγγελίας της σχέσεως εξαρτηµένης εργασίας, καθώς και απαιτήσεις έµµισθων δικηγόρων για αποζηµίωση λόγω λύσης της σύµβασης έµµισθης εντολής κατατάσσονται στην τάξη αυτή ανεξάρτητα από το χρόνο που προέκυψαν. Απαιτήσεις δικηγόρων από αµοιβές, έξοδα και αποζηµιώσεις, εφόσον αµείβονται κατά υπόθεση, κατατάσσονται στην τάξη αυτή, εφόσον προέκυψαν κατά τους τελευταίους έξι (6) µήνες πριν την κήρυξη της πτώχευσης...». Σύµφωνα µε το άρθρο 41 του Ν. 3863/10, το οποίο επιγράφεται «Κατάταξη απαιτήσεων Οργανισµών και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης», ορίζεται ότι «1. Στις διατάξεις της περίπτωσης 3 του άρθρου 975 ΚΠολ, όπως έχει συµπληρωθεί µε το άρθρο 31 του ν.1545/1985 (ΦΕΚ 91 Α`) υπάγονται και οι απαιτήσεις των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης αρµοδιότητας Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων εφόσον προέκυψαν έως την ηµέρα του πλειστηριασµού ή την κήρυξη της πτώχευσης Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν έχουν

14 εφαρµογή σε πλειστηριασµούς που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη και σε πτωχεύσεις που έχουν ήδη κηρυχθεί µέχρι την ψήφιση του παρόντος νόµου». Αυτό σηµαίνει ότι, για τις νέες (µετά την ) κηρυχθείσες πτωχεύσεις ή πλειστηριασµούς, στην Τρίτη τάξη των προνοµίων συντρέχουν πλέον και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και µάλιστα για το σύνολο των οφειλών του πτωχού εργοδότη µέχρι την κήρυξη της πτώχευσης, µε συνέπεια την αποµείωση του τελικώς επιδικασθέντος ποσού στους εργαζόµενους. Το ίδιο προνόµιο (Τρίτη τάξη), ισχύει και σε συντασσόµενους Πίνακες Κατάταξης από συµβολαιογράφους, σε περίπτωση πλειστηριασµού περιουσίας οφειλέτη εργοδότη, δυνάµει του άρθρου 975 περ.3 Κώδικα Πολιτικής ικονοµίας (αρθρ. 31 Ν.1545/85). Εφιστούµε την προσοχή στο ότι, εξαιρουµένης της απαίτησης για αποζηµίωση απόλυσης, οι υπόλοιπες εργατικές απαιτήσεις κατατάσσονται προνοµιακά µόνο αν γεννήθηκαν έως δύο έτη πριν από την κήρυξη της πτώχευσης ή του ορισµού του πρώτου πλειστηριασµού, ειδάλλως κατατάσσονται τυχαία, δηλ. χωρίς προνόµιο. Αυτό σηµαίνει ότι οποιαδήποτε κωλυσιεργία στην άσκηση των νοµίµων δικαιωµάτων µας, µπορεί να έχει δυσµενείς συνέπειες στην τελική ικανοποίησή µας. Γ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟ ΟΤΗ (Π.. 1/1990) Σε συµµόρφωση µε την Οδηγία 80/987/ΕΟΚ «Περί προστασίας των δικαιωµάτων των εργαζοµένων σε περίπτωση αφερεγγυότητας του εργοδότη» εκδόθηκε το Π 1/1990, µε κύριο σκοπό την οικονοµική ενίσχυση σε σύντοµο χρονικό διάστηµα των εργαζοµένων των οποίων οι εργοδότριες επιχειρήσεις παύουν να λειτουργούν λόγω πτώχευσης ή για άλλους παρεµφερείς λόγους. Θεσπίστηκε έτσι ένας ειδικός «λογαριασµός προστασίας εργαζοµένων από την αφερεγγυότητα του εργοδότη" σκοπός του οποίου είναι η πληρωµή ανεξόφλητων, λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη, αποδοχών µέχρι τριών (3) µηνών, που προέρχονται από σύµβαση ή σχέση εξαρτηµένης εργασίας και εµπίπτουν στο χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών, που προηγείται της υποβολής της αιτήσεως ή της δηλώσεως για κήρυξη της πτώχευσης, εφόσον εκδοθεί απόφαση που κηρύσσει τον εργοδότη σε πτώχευση ή διαπιστωθεί ότι η επιχείρηση έκλεισε οριστικά και ότι λόγω

15 ανεπάρκειας του ενεργητικού δεν δικαιολογείται η έναρξη διαδικασίας πτωχεύσεως ή από τη δηµοσίευση της προβλεπόµενης, από τη νοµοθεσία ιδιωτικής ασφάλισης, υπουργικής απόφασης περί ασφαλιστικής εκκαθάρισης, ή από τη δηµοσίευση της απόφασης, µε την οποία τίθεται σε εκκαθάριση ο εργοδότης. Σύµφωνα µε το άρθρο 1 παρ.2 του Π 1/90 «ένας εργοδότης θεωρείται ότι ευρίσκεται σε κατάσταση αφερεγγυότητας όταν: α) έχει περιέλθει σε κατάσταση παύσεως ή αναστολής των πληρωµών του και είτε κηρύσσεται σε πτώχευση µε απόφαση του αρµόδιου δικαστηρίου είτε διαπιστωθεί ότι η επιχείρηση έκλεισε οριστικά και ότι λόγω ανεπάρκειας του ενεργητικού δεν συντρέχει λόγος κινήσεως της διαδικασίας πτωχεύσεως. Ως ηµεροµηνία επέλευσης της αφερεγγυότητας, θεωρείται η ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης για την κίνηση της πτωχευτικής διαδικασίας. β) Πρόκειται για επιχείρηση (προβληµατική) που υποβάλλεται στην ειδική εκκαθάριση των άρθρων 9 του ν. 1386/1983 (ΦΕΚ 107/Α`), 46 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α`) και 14 του ν. 2000/1991 (ΦΕΚ 206/Α`), όπως ισχύουν, γ) πρόκειται για ασφαλιστική επιχείρηση της οποίας η άδεια λειτουργίας ανακλήθηκε µε απόφαση του αρµοδίου υπουργού λόγω παράβασης διατάξεων της ασφαλιστικής νοµοθεσίας και τίθεται σε ασφαλιστική εκκαθάριση (αναγκαστική) σύµφωνα µε το άρθρο 12α του ν.δ. 400/1970 (ΦΕΚ 10/Α`), όπως ισχύει, δ) η επιχείρηση του τέθηκε ύστερα από προβλεπόµενη από το νόµο διαδικασία, σε εκκαθάριση µε σκοπό την ικανοποίηση των απαιτήσεων των δανειστών του και µε αποτέλεσµα τη λύση των σχέσεων εργασίας µε τους µισθωτούς του». Το Π 1/90 δεν εφαρµόζεται: α) στους κατ` οίκον εργαζόµενους που απασχολούνται από φυσικό πρόσωπο, β) στους αλιείς που αµείβονται µε το "κοµµάτι", και γ) στους εργαζόµενους που µόνοι τους ή από κοινού µε τον/την σύζυγο τους ή µε συγγενείς εξ αίµατος µέχρι και του δευτέρου βαθµού, κατέχουν ένα ουσιώδες µέρος της επιχείρησης ή της εγκατάστασης του εργοδότη και ασκούν σηµαντική επιρροή στις δραστηριότητες του. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: α. Βεβαίωση του συνδίκου της πτώχευσης ή του Γραµµατέα του πτωχευτικού δικαστηρίου, για την περίπτωση α` της παραγράφου 2 του άρθρου 1 Π 1/90, ή βεβαίωση του οικείου εκκαθαριστή για τις λοιπές περιπτώσεις, από την οποία να προκύπτει το ύψος των ανεξόφλητων αποδοχών που αναγγέλθηκαν προς επαλήθευση ή ικανοποίηση καθώς και ο χρόνος στον οποίο ανάγονται αυτές.

16 β. Υπεύθυνη ήλωση Νόµου 1599/1986 για το ύψος των ανεξόφλητων αποδοχών. γ. Τα ασφαλιστικά τους βιβλιάρια. Η πληρωµή των ανεξόφλητων αποδοχών που καταβάλλονται στους εργαζόµενους απο τον "Λογαριασµό προστασίας εργαζόµενων από την αφερεγγυότητα του εργοδότη" σε καµιά περίπτωση δεν µπορεί να υπερβεί τις αποδοχές 3 µηνών, όπως προβλέπονται από τις αντίστοιχες συλλογικές συµβάσεις εργασίας. Το δικαίωµα για πληρωµή ανεξόφλητων αποδοχών στον εργαζόµενο από το "Λογαριασµό προστασίας εργαζοµένων από την αφερεγγυότητα του εργοδότη" ασκείται µε έγγραφη αίτηση του εργαζοµένου προς την αρµόδια Υπηρεσία του ΟΑΕ, το αργότερο µέσα σε ένα εξάµηνο από τη δηµοσίευση της απόφασης για την κήρυξη του εργοδότη σε κατάσταση πτώχευσης ή από τη δηµοσίευση της προβλεπόµενης από τη νοµοθεσία Ιδιωτικής Ασφάλισης Υπουργικής απόφασης, περί ασφαλιστικής εκκαθάρισης ή από τη δηµοσίευση της απόφασης µε την οποία τίθεται σε εκκαθάριση ο εργοδότης. Με την πληρωµή των ανεξόφλητων αποδοχών ο ΟΑΕ υποκαθίσταται αυτοδικαίως στα αντίστοιχα δικαιώµατα των εργαζοµένων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 Ο ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ,ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 Ο ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ,ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 Ο ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ,ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 1.Εισαγωγικά Η διαθεσιμότητα και η εκ περιτροπής εργασία είναι δυο διαφορετικές περιπτώσεις υποαπασχόλησης του

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων Εργασιακά Θέματα ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων «Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης 3 1.1 Γενικά 6 1.2 Δικαιούχοι 6 α) Ιδιωτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Δώρο Πάσχα

Εργασιακά Θέματα. Δώρο Πάσχα Εργασιακά Θέματα Δώρο Πάσχα Μάρτιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Δώρο Πάσχα Συνοπτική παρουσίαση 3 2. Δικαιούχοι. 4 3. Χρόνος και τρόπος καταβολής 4 4. Υπολογισμός δώρου Πάσχα. 5 5. Βάση υπολογισμού. 6 6. Συνέπειες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΟΥ ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ... 2 1. Μέτρα προστασίας μισθού... 3 2. Επίσχεση εργασίας... 5 2.1 Πώς ασκείται νομίμως η επίσχεση εργασίας... 6 2.2 Άρση Ματαίωση επίσχεσης εργασίας...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Όλοι οι εργαζόμενοι, με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, ανεξάρτητα της, ειδικότητας και του τρόπου αμοιβής

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Άρθρο 648 Έννοια Με τη σύµβαση εργασίας ο εργαζόµενος έχει υποχρέωση

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Εργασιακά Θέματα Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Ιούλιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Διαβάστε περισσότερα

Πτώχευση των επιχειρήσεων και οι επιπτώσεις στις εργασιακές σχέσεις

Πτώχευση των επιχειρήσεων και οι επιπτώσεις στις εργασιακές σχέσεις Πτώχευση των επιχειρήσεων και οι επιπτώσεις στις εργασιακές σχέσεις ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Μια θεσμική αποτύπωση του φαινομένου με έμφαση στις

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Ειδικοί Χρόνοι Ασφάλισης

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Ειδικοί Χρόνοι Ασφάλισης Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης Ειδικοί Χρόνοι Ασφάλισης Φεβρουάριος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ειδικοί χρόνοι ασφάλισης Συνοπτική παρουσίαση. 3 1. Γενικά. 8 2. Ασφάλιση κατά τον χρόνο ασθένειας..... 8 3. Οφειλόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.»

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 85/2007 Αριθµ. Πρωτ.: Α23/266/12/7-6-2007 Σας κοινοποιούµε

Διαβάστε περισσότερα

2 ημέρες για κάθε μήνα απασχόλησης (ή 24/12 x μήνες απασχόλησης)(στρογγυ λοποίηση του

2 ημέρες για κάθε μήνα απασχόλησης (ή 24/12 x μήνες απασχόλησης)(στρογγυ λοποίηση του Πίνακας αδειών υπαλλήλων και εργατών με συνολική υπηρεσία ή προϋπηρεσία μέχρι 10 έτη μη συμπληρωμένα στον ίδιο εργοδότη ή μέχρι 12 έτη μη συμπληρωμένα σε οποιονδήποτε εργοδότη ή μέχρι 25 έτη συμπληρωμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ. Κύκλος Ισότητας των Φύλων. Σύνοψη Διαμεσολάβησης

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ. Κύκλος Ισότητας των Φύλων. Σύνοψη Διαμεσολάβησης ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Ισότητας των Φύλων Σύνοψη Διαμεσολάβησης Άρνηση χορήγησης ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας από τον ΟΑΕΔ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Σταματίνα Γιαννακούρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ Κοινοβουλευτική Ομάδα Λεωφ. Ηρακλείου 145, 14231 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ, τηλ.: 2102592213, 2102592105, 2102592258, fax: 2102592155 e-mail: ko@vouli.kke.gr, http:// www.kke.gr Γραφεία Βουλής: 2103708168, 2103708169,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΙΜΕΣΟ ΗΓΙΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΙΜΕΣΟ ΗΓΙΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΙΜΕΣΟ ΗΓΙΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ & TIPSΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΜΟΙΒΕΣ ΩΡΑΡΙΟ Α ΕΙΕΣ ΥΓIΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΙΑΚΟΠΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Αν η ΠΡΟΣΛΗΨΗ γίνει µε: τότε: Σχέση εξαρτηµένης εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ασφαλιστική Τακτοποίηση κατά την Επίσχεση Εργασίας»

ΘΕΜΑ: «Ασφαλιστική Τακτοποίηση κατά την Επίσχεση Εργασίας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας. 1. Η σύμβαση εξηρτημένης εργασίας. 2. Το στοιχείο της εξαρτήσεως 3. Σύμβαση εταιρείας... 4. Ενδείξεις διαφοροποιήσεως μεταξύ συμβάσεως εξηρτημένης εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 21/

Συνεδρίαση 21/ Συνεδρίαση 21/4.11.2011 Θέμα 2: Κανονισμός ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυμάτων Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, αφού έλαβε υπόψη: α) το άρθρο 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 425 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 7 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 7 -Ποιοί θεωρούνται μισθωτοί, ποιοί υπάλληλοι και ποιοί εργάτες 7 -Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας 10

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική παρουσίαση το Νέου Πτωχευτικού Κώδικα. Με τον ν. 3588/2007 θεσπίσθηκε Νέος Πτωχευτικός Κώδικας, ο οποίος:

Συνοπτική παρουσίαση το Νέου Πτωχευτικού Κώδικα. Με τον ν. 3588/2007 θεσπίσθηκε Νέος Πτωχευτικός Κώδικας, ο οποίος: Συνοπτική παρουσίαση το Νέου Πτωχευτικού Κώδικα Με τον ν. 3588/2007 θεσπίσθηκε Νέος Πτωχευτικός Κώδικας, ο οποίος: α) καταργεί την πτωχευτική νοµοθεσία των άρθρων 525 έως 707 του Εµπορικού Νόµου και του

Διαβάστε περισσότερα

Προς. Τον Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης. και Ανταγωνιστικότητας. Κ. Μ. Χρυσοχοΐδη. Κοινοποίηση. Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης

Προς. Τον Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης. και Ανταγωνιστικότητας. Κ. Μ. Χρυσοχοΐδη. Κοινοποίηση. Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης Προς Τον Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Κ. Μ. Χρυσοχοΐδη Κοινοποίηση Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης κα Λ. Κατσέλη Θέμα: Παρατηρήσεις Θέσεις Γ.Σ.Ε.Ε. στο ΣχΝ «Αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Απόλυση Εργαζομένων: Νομολογία, Όροι & Ποσά Αποζημίωσης

Απόλυση Εργαζομένων: Νομολογία, Όροι & Ποσά Αποζημίωσης Απόλυση Εργαζομένων: Νομολογία, Όροι & Ποσά Αποζημίωσης Καταγγελία Σύμβασης Εργασίας Αορίστου Χρόνου Η απόλυση των υπαλλήλων μπορεί να γίνει είτε με προειδοποίηση είτε αμέσως χωρίς προειδοποίηση. Εγκυρη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ (Νόμος 3588/2007, ΦΕΚ Α 153/10.7.2007) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η ΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ Ι. Γενική διάταξη Άρθρο 1. Σκοπός της πτώχευσης... 1 ΙΙ. Προϋποθέσεις και διαδικασία κήρυξης Άρθρο 2. Υποκειμενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Στην........., σήµερα......... οι συµβαλλόµενοι: Α. Η εταιρία µε την επωνυµία «.........., A.Ε.» που εδρεύει στο.............., οδός......... αρ.........., νοµίµως εκπροσωπούµενη

Διαβάστε περισσότερα

Ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τµήµα Εκούσιας ικαιοδοσίας)

Ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τµήµα Εκούσιας ικαιοδοσίας) Ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τµήµα Εκούσιας ικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ Του Α.Β.Γ., δικηγόρου Αθηνών, υπό την ιδιότητά του ως συνδίκου ενώσεως της σε κατάσταση πτώχευσης ανώνυµης εταιρείας µε την

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2522 ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεως δηµόσιων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών σύµφωνα µε την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2010 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2010 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2010 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Μείωση κατώτατων αποδοχών. Της ΕΓΣΣΕ από 14/2/2012 και για όσο διαρκεί το πρόγραµµα κατά 22% (µισθός 586,08 /

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υποπαράγραφος ΣΤ.1. Στην περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 146Β του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΦΟΡΩΝ

ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΦΟΡΩΝ ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΦΟΡΩΝ Ο Συντάξας: Ο Ελέγξας: Ο Εγκρίνων: Ηµεροµηνία: Ηµεροµηνία: Ηµεροµηνία: Αριθµός Έγκρισης: 1 από 1 Έκδοση : 0 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της πράξης αυτής είναι η αντίκρουση των ενδίκων µέσων,

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Σ.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ υπ αριθµ Αθήνα 4/1/2011 ΠΡΟΣ Τα Εργατικά Κέντρα και Οµοσπονδίες ύναµης Γ.Σ.Ε.Ε. Θέµα: Συλλογικές διαπραγµατεύσεις & Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας. 10 κρίσιµα σηµεία. Συνάδελφοι, Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 65Γ1Η-ΕΚΒ Αθήνα, 9 Ιουνίου 2017

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 65Γ1Η-ΕΚΒ Αθήνα, 9 Ιουνίου 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΟΛ. 1080 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 65Γ1Η-ΕΚΒ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο Α. ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ποιοι υπάγονται στο νόµο 3869/2010: Αίτηση για ρύθµιση οφειλών και απαλλαγή έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Πρακτικές Οδηγίες προς Εργοδότες

Ημερίδα 2014. Πρακτικές Οδηγίες προς Εργοδότες Ημερίδα 2014 Πρακτικές Οδηγίες προς Εργοδότες Πρόσληψη Εργαζομένου Η πρόσληψη κατατίθεται στο ηλεκτρονικό σύστημα Εργάνη την ίδια ημέρα και πριν ο εργαζόμενος αναλάβει καθήκοντα Ο πίνακας ωρών εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Πηγές Συντακτική ομάδα

Περιεχόμενα Πηγές Συντακτική ομάδα Περιεχόμενα Λύση της σχέσης εργασίας... 2 1. Πότε λήγει μια σχέση εργασίας... 4 1.1 Λύση σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου... 4 1.2 Καταγγελία της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου... 5 1.2.1 Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 3/2/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 423 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΑΕΔ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σ.ΕΠ.Ε. ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΑΕΔ ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ A. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Α.Μ.Ε. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ή 1 ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΕ ΕΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΝΟΜΟ

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΕ ΕΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΝΟΜΟ Εκατομμύρια φορολογούμενοι με ληξιπρόθεσμες οφειλές τόσο προς τις τράπεζες όσο και προς την Εφορία, τους Δήμους ή και τα ασφαλιστικά ταμεία έχουν τη δυνατότητα να εντάξουν το σύνολο των οφειλών τους στις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 25/09/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3950 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των καθηγητών που εργάζονται στ α Φροντιστ ήρια Μέσης Εκπαίδευσης Νοµού Αττικής

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των καθηγητών που εργάζονται στ α Φροντιστ ήρια Μέσης Εκπαίδευσης Νοµού Αττικής ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των καθηγητών που εργάζονται στ α Φροντιστ ήρια Μέσης Εκπαίδευσης Νοµού Αττικής (Πράξη Κατ άθεσης Υπουργείου Εργασίας 113/24-9-02) Σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 115/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 115/2011 Αθήνα, 11-10-2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6726/11-10-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 115/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ)

Εργασιακά Θέματα. Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) Εργασιακά Θέματα Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) Μάϊος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης Συνοπτική παρουσίαση... 3 2. Γενικά... 5 3. Νόμιμος Τρόπος Σύστασης Ε.Π.Α.... 5 4.

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 α ό 4 Αριθµός Απόφασης 272/2009 Αριθµός κατάθεσης αίτησης../2008 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΙΚΑΣΤΗΣ: Κλεόβουλος - ηµήτριος Κοκκορός, Πρόεδρος Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

λειτουργεί αποτρεπτικά και εξυπηρετεί την τακτική της καθυστέρησης της γενικευµένης χορήγησης του επιδόµατος σε όλους τους δικαιούχους, πάγια θέση και

λειτουργεί αποτρεπτικά και εξυπηρετεί την τακτική της καθυστέρησης της γενικευµένης χορήγησης του επιδόµατος σε όλους τους δικαιούχους, πάγια θέση και Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α της ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Α Ε Υ ΟΜΟ ΙΚΙΑ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ: ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ή ΑΡΝΗΣΙ ΙΚΙΑ Eίστε και εσείς µάρτυρες ως η κορυφαία συνδικαλισική οργάνωση των ηµοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 02-02-2007. Κύριοι,

Αθήνα, 02-02-2007. Κύριοι, Αθήνα, 02-02-2007 Κύριοι, Σχετικά με το ερώτημα που μου απευθύνατε, εάν οι Γιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ. νομιμοποιούνται στην ενάσκηση του δικαιώματος για επίσχεση εργασίας, έχω να παρατηρήσω τα εξής: 1. Το Κράτος

Διαβάστε περισσότερα

ιατάξεις της παρ. 3 & 4 του άρθρου 18 του Ν.3522/2006

ιατάξεις της παρ. 3 & 4 του άρθρου 18 του Ν.3522/2006 Κοινοποίηση διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν.3518/2006 (ΦΕΚ 272 τ. Α 21-12-2006) Κοινοποίηση διατάξεων της παρ. 3 & 4 του άρθρου 18 του Ν.3522/2006 (ΦΕΚ 276 τ. Α 22-12-2006) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α2 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Παροχή πληροφοριών για θέματα που αφορούν χορήγηση κανονικής άδειας, βιβλίο αδειών και Έντυπο Ε11.

ΘΕΜΑ: Παροχή πληροφοριών για θέματα που αφορούν χορήγηση κανονικής άδειας, βιβλίο αδειών και Έντυπο Ε11. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

«Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων του Συνδέσμου Ελληνικών Γυμναστικών Αθλητικών Σωματείων»

«Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων του Συνδέσμου Ελληνικών Γυμναστικών Αθλητικών Σωματείων» ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 51/2003 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων του Συνδέσμου Ελληνικών Γυμναστικών Αθλητικών Σωματείων» 1. Με βάση το ν. 1876/90 και τον Κανονισμό Καταστάσεως Μεσολαβητών

Διαβάστε περισσότερα

Το ιοικητικό Συµβούλιο της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «FLEXOPACK

Το ιοικητικό Συµβούλιο της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «FLEXOPACK Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των µετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «FLEXOPACK A.E.», στην ετήσια Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 6ο Καταβολή αποδοχών

Άρθρο 6ο Καταβολή αποδοχών Π.Κ. 142/8-11-2000 Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των καθηγητών που Εργάζονται στα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης Νομού Αττικής Σήμερα ++++ Οκτωβρίου 2000, με την παρουσία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1. Έννοια, σκοπός, ρύθμιση του Πτωχευτικού Δικαίου... 1 1.1. Έννοια πτωχεύσεως... 1 1.2. Έννοια Πτωχευτικού Δικαίου... 1 1.3. Αναγκαιότητα και σκοπός του ΠτωχΔ... 2 1.4. Ρύθμιση...

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός Δώρου Πάσχα

Υπολογισμός Δώρου Πάσχα Υπολογισμός Δώρου Πάσχα Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης και υπολογισμού του Δώρου Πάσχα. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο Υπουργείου Εργασίας / 823 /

Έγγραφο Υπουργείου Εργασίας / 823 / Έγγραφο Υπουργείου Εργασίας 35474 / 823 / 10.12.2013 Έννοια άμεσων γεωργικών εργασιών Επέκταση του θεσμού των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και στους εργάτες γης Τα θέματα αμοιβής και ασφάλισης των εργατών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΑ. ΑΠΛΉΡΩΤΗ ΕΡΓΑΣΊΑ: μάστιγα στην εποχή της κρίσης. Δέσμη προτάσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της

ΕΚΑ. ΑΠΛΉΡΩΤΗ ΕΡΓΑΣΊΑ: μάστιγα στην εποχή της κρίσης. Δέσμη προτάσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της ΕΚΑ ΑΠΛΉΡΩΤΗ ΕΡΓΑΣΊΑ: μάστιγα στην εποχή της κρίσης Δέσμη προτάσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της Τα τελευταία επτά χρόνια όλοι βιώνουμε μια βίαιη επιβολή μνημονιακών νόμων και μέτρων που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

-Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω θανάτου.»

-Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω θανάτου.» ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση διατάξεων αρ. 62 του Ν. 2676/99. -Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω θανάτου.» Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του αρ. 62 του Ν. 2676/99 (ΦΕΚ 1/5.1.99) «Οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Α. ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ-ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑ-ΥΠΕΡΩΡΙΑ Πλήρης / κανονική απασχόληση υπάρχει όταν συµφωνείται παροχή εργασίας που καλύπτει το ωράριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 59/2017 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 59/2017 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 59/2017 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Συγκροτήθηκε από τη Δικαστή Στεργιανή Μαλιώρα, Πρόεδρο Πρωτοδικών, την οποία όρισε η Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Αθήνα: Αριθµ. Πρωτ: 30874

EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Αθήνα: Αριθµ. Πρωτ: 30874 EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ /ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ι Ταχ. /νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182 FAX: 5242942 ΤΗΛ: 5295227 Πληροφορίες:Ελισάβετ ανιήλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στο σήμερα, την.., μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων : A)... του., ο οποίος ενεργεί στο παρόν, ως νόμιμος εκπρόσωπος, για

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής Εργαζομένων

Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής Εργαζομένων Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής Εργαζομένων Ιούλιος 2017 Η ευθύνη του εργοδότη κατά το Ν. 551/1915 Η ευθύνη του εργοδότη κατά τη νομοθεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΙΝΕ - ΓΣΕΕ www.inegsee.gr info@inegsee.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΕΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Το ισχύον νομοθετικό καθεστώς ν.4321 με τροπ. με ν.4337/2015

ΧΡΕΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Το ισχύον νομοθετικό καθεστώς ν.4321 με τροπ. με ν.4337/2015 ΧΡΕΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Το ισχύον νομοθετικό καθεστώς ν.4321 με τροπ. με ν.4337/2015 «1. Όποιος δεν καταβάλλει τα βεβαιωμένα στη Φορολογική Διοίκηση χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τις

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 8 η. Νικόλαος Καρανάσιος

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 8 η. Νικόλαος Καρανάσιος Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 8 η Νικόλαος Καρανάσιος Εξαρτημένη εργασία Συμβατική (νόμιμη) Εργασία Υπερεργασία Υπερωρία Εργασία σε εξαιρέσιμες ημέρες Εργασία σε εξαιρέσιμες ώρες Εργασία Μαθητείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ;...7 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...7 ΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1. Έννοια και χαρακτηριστικά του Εργατικού Δικαίου... 1 1.1. Έννοια Εργατικού Δικαίου... 1 1.2. Χαρακτηριστικά του ΕργΔ... 1 1.3. Σύγχρονες τάσεις... 2 2. Ιστορικά... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟ NOMOΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΒΑΣΙΚΟ NOMOΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 1 ΒΑΣΙΚΟ NOMOΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Με την ψήφιση του Ν.1568/85 «Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζοµένων» (ΦΕΚ 177/Α /85) εισάγονται για πρώτη φορά συστηµατικά ρυθµίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.» ----------. ---------- Άρθρο 1 Δικαιούμενοι στην άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

Εξαίρεση από τους κλάδους ανεργίας και εργατικής εστίας των ανέργων που επιδοτούνται από τον Ο.Α.Ε.., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.

Εξαίρεση από τους κλάδους ανεργίας και εργατικής εστίας των ανέργων που επιδοτούνται από τον Ο.Α.Ε.., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. Εξαίρεση από τους κλάδους ανεργίας και εργατικής εστίας των ανέργων που επιδοτούνται από τον Ο.Α.Ε.., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3227/04 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 50/2006 Αριθµ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Nόµος 3994/2011. «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της δικαιοσύνης»

Nόµος 3994/2011. «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της δικαιοσύνης» Nόµος 3994/2011 «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της δικαιοσύνης» 2 Αρµοδιότητα δικαστηρίων Ειρηνοδικείο: µέχρι 20.000 Ευρώ, Μισθώσεις µέχρι 600 Ευρώ Μικροδιαφορές: µέχρι 5.000 Ευρώ Μονοµελές

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 100(Ι) του 1997 ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ

Αριθµός 100(Ι) του 1997 ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ Ε.Ε. Παρ. I(I) Αρ. 3207, 19.12.97 Ν. 100(Ι)/97 Ο περί Προστασίας της Μητρότητας Νόµος του 19 97 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Π Α Ρ Α Γ Ρ Α Φ Η Έννοια - Σκοπός Έννοια Παραγραφή είναι η απόσβεση της αξίωσης του Δήμου λόγω μη ενάσκησής της μέσα στο χρόνο που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αθήνα, 9 Ιουνίου 2017 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αθήνα, 9 Ιουνίου 2017 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αθήνα, 9 Ιουνίου 2017 Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΟΛ.1080

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυασµένο Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση επιδοτούµενων ανέργων

Συνδυασµένο Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση επιδοτούµενων ανέργων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Συνδυασµένο Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση επιδοτούµενων ανέργων 1 Κ.Υ.Α. 30593/22-6-2007

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός Δώρου Πάσχα

Υπολογισμός Δώρου Πάσχα Υπολογισμός Δώρου Πάσχα ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ: Για την ορθή εξεύρεση των ημερών υπολογισμού του Δώρου Πάσχα προτείνεται από την επιστημονική ομάδα της Epsilon Net το Άνοιγμα Περιόδου ακόμη και για μήνες οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Επίδομα ανεργίας... 2 1.1 Γενικά... 3 1.2 Δικαιούχοι επιδόματος ανεργίας... 3 1.3 Προϋποθέσεις για τη λήψη του επιδόματος ανεργίας... 4 1.4 Τα απαιτούμενα ημερομίσθια που πρέπει να έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα Αριθμός απόφασης: 3174

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα Αριθμός απόφασης: 3174 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα 1.6.17 Αριθμός απόφασης: 3174 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α1 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα Τηλέφωνο : 2131604534

Διαβάστε περισσότερα

Υπ. Εργασίας 34331/Δ9.8920/

Υπ. Εργασίας 34331/Δ9.8920/ Υπ. Εργασίας 34331/Δ9.8920/ 26.7.2016 Υπ. Εργασίας 34331/Δ9.8920/ 26.7.2016 Απλούστευση διαδικασιών Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Σ.ΕΠ.Ε (ΟΠΣ-ΣΕΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής.

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Στην Αθήνα σήμερα,... 2012, ημέρα.., στο Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων, ανάμεσα : 1. αφενός

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Συμβάσεις ορισμένου χρόνου

Εργασιακά Θέματα. Συμβάσεις ορισμένου χρόνου Εργασιακά Θέματα Συμβάσεις ορισμένου χρόνου Μάρτιος 2017 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ορισμός... 3 2. Είδη συμβάσεων ορισμένου χρόνου.. 3 3. Συμβάσεις ορισμένου και αορίστου χρόνου 4 4. Διαδοχικές συμβάσεις ορισμένου

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις.

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4075/11-4-12 (ΦΕΚ 89Α) Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. αξιολόγησή τους.

Πρόλογος. αξιολόγησή τους. Πρόλογος Η μεγάλη οικονομική κρίση, η οποία ταλανίζει την Ελλάδα από τετραετίας τουλάχιστον, μεταξύ των άλλων σοβαρών επιπτώσεων, αποτέλεσε αιτία δραματικής συρρικνώσεως σημαντικών ατομικών και συλλογικών

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΑΕΔ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σ.ΕΠ.Ε. ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΑΕΔ ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ A. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Α.Μ.Ε. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ή 1 ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Καλλιθέα, 04/05/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 1846 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

Σας παρουσιάζουμε τις κυριότερες κατά θεματική κατηγορία αλλαγές που επέρχονται με τον νέο εργασιακό νόμο.

Σας παρουσιάζουμε τις κυριότερες κατά θεματική κατηγορία αλλαγές που επέρχονται με τον νέο εργασιακό νόμο. Σας παρουσιάζουμε τις κυριότερες κατά θεματική κατηγορία αλλαγές που επέρχονται με τον νέο εργασιακό νόμο. ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Το άρθρο 2 του ανωτέρω νόμου προβλέπει τα εξής: 1. Κατά την κατάρτιση σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία ΕΝ ΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Οι δικαστικές αποφάσεις υπόκεινται σε αιτήσεις διόρθωσης ουσιαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 18/05/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2040 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Α : ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Α : ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Α : ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 1. Η σύμβαση εργασίας 1.1. Είδη Συμβάσεων Εργασίας και η ισχύς τους 1.1.1. Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας 1.1.2. Σύμβαση Έργου 1.1.3. Σύμβαση Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ α. ικαίωµα Παράστασης και Ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις Στην Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας, δικαιούται να συµµετέχει όποιος εµφανίζεται ως µέτοχος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Σύµβαση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας 1. Στο Σύστηµα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, στο οποίο περιλαµβάνονται ο ΗΕΠ,

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 17 / 4 / 2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθ. Πρωτ. 2 / 41522 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ Στη Ρόδο σήµερα στις 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014, ηµέρα Πέµπτη, µεταξύ των: 1. Ευσταθίου Κουσουρνά, που ενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. αριθμ. Δ28/34026/2522/ Ρύθμιση επιμέρους θεμάτων. φορέων, Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Κ.Υ.Α. αριθμ. Δ28/34026/2522/ Ρύθμιση επιμέρους θεμάτων. φορέων, Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Πίνακας περιεχομένων 1 2 3 4 5 6 7 Κ.Υ.Α. αριθμ. Δ28/34026/2522/6.10.2014 Ρύθμιση επιμέρους θεμάτων εξυγίανσης προνοιακών φορέων, Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Αριθμ. Δ28/34026/2522 (ΦΕΚ Β' 3169/26-11-2014)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ... 2 1. Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου και αορίστου χρόνου... 2 1.1 Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου... 3

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L 204 της 26/07/2006, σελ. 23. Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Το με αριθ / έγγραφο του Γραφείου Νομικού Συμβούλου Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

ΣΧΕΤ. : Το με αριθ / έγγραφο του Γραφείου Νομικού Συμβούλου Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. «Άσκηση ενδίκων μέσων» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ Γενικό Έγγραφο: Ε40/338/27-10-06 ΣΧΕΤ. : Το με αριθ. 15176/19-10-06 έγγραφο του Γραφείου Νομικού Συμβούλου Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Σας διαβιβάζουμε το ανωτέρω

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Αθήνα, 31 εκεµβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ - /ΝΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα