«Επιχειρηµατικότητα Χωρίς Εµπόδια»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Επιχειρηµατικότητα Χωρίς Εµπόδια»"

Transcript

1 «Επιχειρηµατικότητα Χωρίς Εµπόδια» Νέα προσέγγιση για τη βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος σε 6 κρίσιµους κλάδους και λειτουργίες της ελληνικής οικονοµίας. Κυριότερες προτάσεις

2 Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιοµηχανίας τροφίµων και ποτών Η ύπαρξη ξεκάθαρης, ως προς τους στόχους και σκοπούς, στρατηγικής ελέγχου της βιοµηχανίας τροφίµων και ποτών, από ένα ενιαίο, σύγχρονο και κατάλληλα καταρτισµένο εποπτικό φορέα για το σύνολο του κλάδου θα µπορούσε να συµβάλει ουσιαστικά στην περαιτέρω ενίσχυση της ποιότητας και ανταγωνιστικότητας των παραγόµενων προϊόντων, στην εύρυθµη λειτουργία της αγοράς και στην αποτελεσµατικότερη άσκηση του ρόλου του κράτους ως εποπτικού φορέα. Εντούτοις η υφιστάµενη κατάσταση χαρακτηρίζεται από πολυδιάσπαση αρµοδιοτήτων µεταξύ των εµπλεκόµενων ελεγκτικών και εποπτικών αρχών, από πολυπλοκότητα του θεσµικού πλαισίου και κυρίως έλλειψη µεθοδολογίας ελέγχου, µε αποτέλεσµα να επιβαρύνεται η καθηµερινή λειτουργία των επιχειρήσεων του κλάδου δίχως να διασφαλίζεται η µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα του ελέγχου. Τις δυνατότητες µείωσης του ρυθµιστικού κόστους µε το οποίο επιβαρύνονται οι επιχειρήσεις κατά τον έλεγχο από τους διάφορους ελεγκτικούς φορείς και τις εναλλακτικές για την κατάρτιση ενός ενιαίου συστήµατος ελέγχου για το σύνολο της βιοµηχανίας τροφίµων και ποτών, συζήτησαν στελέχη της δηµόσιας διοίκησης, των επιχειρήσεων και ειδικοί εµπειρογνώµονες σε ειδικό θεµατικό εργαστήριο (workshop) που διοργανώθηκε από τον ΣΕΒ στο πλαίσιο της εκδήλωσης µε θέµα «Επιχειρηµατικότητα χωρίς Εµπόδια: Ανοίγοντας δρόµους για την Ανάπτυξη» (Αθήνα, Παρασκευή 11 Μαρτίου 2011). Με αφετηρία ειδική έκθεση που εκπονήθηκε για το σκοπό αυτό και µέσα από ένα γόνιµο διάλογο οι συµµετέχοντες επιβεβαίωσαν τη θέληση τους για ισότιµη και διαρκής συνεργασία των δηµόσιων φορέων και της βιοµηχανίας τροφίµων και ποτών, µε κοινό σκοπό τον εξορθολογισµό του συστήµατος ελέγχου και εποπτείας του κλάδου και συµφώνησαν στην αναγκαιότητα των παρακάτω παρεµβάσεων: Εκσυγχρονισµός και κωδικοποίηση της νοµοθεσίας προκειµένου να θεµελιωθεί ένα σαφές και σύγχρονο θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας και ελέγχου της βιοµηχανίας τροφίµων και ποτών. Οργάνωση και συντονισµός των ελέγχων και των φορέων ελέγχου από ένα ενιαίο κεντρικό φορέα ελέγχου και εποπτείας του κλάδου. Καθιέρωση συστήµατος και µεθοδολογίας τακτικών ελέγχων στη βάση αντικειµενικής µεθόδου επιλογής των επιχειρήσεων που θα υπόκεινται σε έλεγχο. Κατάρτιση και αξιοποίηση του µητρώου επιχειρήσεων τροφίµων και ποτών για τη χάραξη πολιτικής και την αποτελεσµατικότερη εποπτεία του κλάδου. Επαναξιολόγηση και ανασχεδιασµός των διαδικασιών διαχείρισης καταγγελιών µε έµφαση: α) στη δυνατότητα ενδιάµεσης αξιολόγησης της κρισιµότητας των καταγγελιών από τους αρµόδιους φορείς, β) στη µείωση του χρόνου και του κόστους διεκπεραίωσης των σχετικών διαδικασιών για τις επιχειρήσεις και το δηµόσιο και γ) την προστασία της φήµης και τους κύρους των επιχειρήσεων από µη τεκµηριωµένες καταγγελίες. Ανάπτυξη ενός ολοκληρωµένου συστήµατος διαχείρισης κρίσεων µε κεντρικό συντονισµό των αρµόδιων φορέων και ενεργό συµµετοχή της βιοµηχανίας και των καταναλωτών. Σηµειώνεται ότι οι παραπάνω προτάσεις αποτελούν τους βασικούς άξονες για ένα σύνολο από επιµέρους ενέργειες, η αναγκαιότητα των οποίων έχει ήδη ωριµάσει αρκετά τόσο στη δηµόσια διοίκηση όσο και στις επιχειρήσεις του κλάδου. Η υλοποίησή τους προϋποθέτει εξειδίκευση σε ένα κοινό σχέδιο δράσης για το οποίο τόσο η δηµόσια διοίκηση όσο και οι επιχειρήσεις του κλάδου θα εργαστούν από κοινού.

3 Για τις διαδικασίες έγκρισης διάθεσης φαρµακευτικών προϊόντων: α) ιαδικασία αδειοδότησης β) ιαδικασία τιµοδότησης Οι επιχειρήσεις του φαρµακευτικού κλάδου αναγνωρίζουν τη σηµαντικότατη ευθύνη των αρµόδιων δηµόσιων αρχών και φορέων να προασπίζουν τη δηµόσια υγεία και ασφάλεια και ταυτόχρονα να αντιµετωπίσουν τόσο τις δηµοσιονοµικές πιέσεις για συγκράτηση της φαρµακευτικής δαπάνης όσο και διοικητικά και διαχειριστικά προβλήµατα (π.χ. µείωση δαπανών διοίκησης, διαρροή ανθρώπινων πόρων κ.α.) που η οικονοµική συγκυρία έχει επιβάλλει. Εντούτοις δεν µπορεί να αγνοηθεί ότι οι φαρµακευτικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα επωµίζονται στην καθηµερινή λειτουργία τους υψηλό το διοικητικό κόστος διεκπεραίωσης των σχετικών διαδικασιών έγκρισης και τιµοδότησης φαρµάκων, υψηλό χρηµατοοικονοµικό κόστος υπό τη µορφή των τελών τα οποία δεν εκπληρώνουν την ανταποδοτικότητα του σκοπού για τον οποίο καταβάλλονται, αλλά και κυριότερα σηµαντικά έµµεσα κόστη που απορρέουν από τη διατάραξη της ανταγωνιστικής λειτουργίας της αγοράς, λόγω των χρονικών καθυστερήσεων εγκρίσεων των φαρµάκων και άµεσης διάθεσης τους στην αγορά. Οι κοινωνικά υπεύθυνες επιχειρήσεις γνωρίζουν ότι τα παραπάνω αποτελούν κοινά προβλήµατα για τα οποία απαιτείται η συνεργασία των εκπροσώπων της δηµόσιας διοίκησης και της επιχειρηµατικότητας για την εξεύρεση λύσης. Τους τρόπους επιτάχυνσης της διαδικασίας αδειοδότησης από τον ΕΟΦ και τις δυνατότητες αναθεώρησης της διαδικασίας καθορισµού των τιµών από τις αρµόδιες αρχές, µε σκοπό να προσδιοριστεί ένας συγκεκριµένος άξονας άµεσα υλοποιήσιµων παρεµβάσεων, συζήτησαν υψηλόβαθµα στελέχη της δηµόσιας διοίκησης, των αρµόδιων εποπτικών φορέων και των επιχειρήσεων του κλάδου σε ειδικό θεµατικό εργαστήριο (workshop) που οργάνωσε ο ΣΕΒ στο πλαίσιο της Εκδήλωσης µε θέµα «Επιχειρηµατικότητα χωρίς Εµπόδια: Ανοίγοντας δρόµους για την Ανάπτυξη» (Αθήνα, Παρασκευή 11 Μαρτίου 2011). Μέσα από ένα γόνιµο διάλογο οι συµµετέχοντες αναγνώρισαν την επιτακτική ανάγκη για την επίλυση των προβληµάτων του κλάδου, την αποσυµφόρηση των επιχειρήσεων από τα περιττά διοικητικά βάρη και διατύπωσαν τις παρακάτω προτάσεις, τόσο για τη διαδικασία αδειοδότησης όσο και για τη διαδικασία τιµοδότησης των φαρµακευτικών προϊόντων σε Ειδική Έκθεση που εκπονήθηκε για το σκοπό αυτό. Ειδικότερα: Ι. ιαδικασία Αδειοδότησης φαρµακευτικών προϊόντων Για την αποτελεσµατική και ανταγωνιστική λειτουργία της αγοράς αλλά και για την ανάπτυξη του κλάδου του φαρµάκου στην Ελλάδα είναι αναγκαίο να επιτευχθεί και να τηρείται απαρέγκλιτα ο στόχος έκδοσης της άδειας φαρµάκων µέσω της Εθνικής ιαδικασίας από τον ΕΟΦ µέσα σε 210 ηµέρες, όπως ορίζει η νοµοθεσία. Για την επίτευξη του στόχου αυτού απαιτείται: Κατάρτιση ολοκληρωµένου σχεδίου δράσης για τη βελτίωση της λειτουργίας του ΕΟΦ µε την ενεργό συµµετοχή των επιχειρήσεων χρηστών των υπηρεσιών. Επιχειρησιακός και οργανωτικός ανασχεδιασµός των διαδικασιών του ΕΟΦ και εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήµατος διαχείρισης εγγράφων και ροών για όλα τα στάδια της αδειοδοτικής διαδικασίας. Υιοθέτηση δεσµευτικών χρονοδιαγραµµάτων υλοποίησης. Αξιοποίηση των εσόδων του ΕΟΦ για την αυτοχρηµατοδότηση της λειτουργίας του µε σκοπό την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισµό του οργανισµού, µέσω της ενίσχυσής του σε διοικητικό και οργανωτικό επίπεδο καθώς και σε επίπεδο υποδοµών και ανθρώπινου δυναµικού και της δυνατότητας χρησιµοποίησης εξωτερικών συνεργατών. Θέσπιση fast track διαδικασιών προκειµένου να επιτευχθεί η αποσυµφόρηση του όγκου εργασίας υπηρεσιών του ΕΟΦ, ιδίως για τις διαδικασίες έγκρισης φαρµακευτικών προϊόντων που κατατίθενται ως απολύτως ταυτόσηµα µε τα ήδη εγκριθέντα (πχ περίπτωση έγκρισης δεύτερης άδειας για το ίδιο προϊόν από άλλη εταιρεία µε επιστολή συναίνεσης co-marketing) ράσεις διαρκούς εκπαίδευσης και ενηµέρωσης τόσο των στελεχών του ΕΟΦ όσο και των στελεχών των επιχειρήσεων του κλάδου. Θέσπιση συστήµατος µέτρησης της ικανοποίησης των υπηρεσιών από τους χρήστες σε τακτά χρονικά διαστήµατα µε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των προσφερόµενων υπηρεσιών

4 II. ιαδικασία Τιµοδότησης φαρµακευτικών προϊόντων Η συνολική επαναξιολόγηση του συστήµατος τιµοδότησης των φαρµάκων είναι αναγκαία προκειµένου να επέλθει ισορροπία στην αγορά, να λειτουργήσει οµαλά ο ανταγωνισµός και να διασφαλιστεί παράλληλα µε την ορθολογικοποίηση της φαρµακευτικής δαπάνης η επάρκεια, η ασφάλεια και η ποιότητα των φαρµάκων αλλά η αναπτυξιακή δυναµική του κλάδου. Για την επίτευξη του στόχου αυτού απαιτείται: Απλοποίηση της διαδικασίας τιµοδότησης από τις αρµόδιες υπηρεσίες και προσδιορισµός µια αξιόπιστης µεθοδολογίας συγκέντρωσης και τήρησης των στοιχείων, ώστε να εξαλείφουν οι πιθανότητες λάθους ή αποκλίσεων. ιασφάλιση της οµαλής µετάβασης των αρµοδιοτήτων του Τµήµατος Τιµών Φαρµάκων της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ώστε να µην προκληθούν περεταίρω στρεβλώσεις στην αγορά και να καθυστερήσεις στην πρόσβαση των φαρµάκων στην αγορά Πρόγραµµα εκπαίδευσης των στελεχών της δηµόσιας διοίκησης που θα αναλάβουν στο εξής την αρµοδιότητα υπολογισµού των τιµών των φαρµάκων Επισηµαίνεται ότι οι ειδικές συνθήκες που διέπουν την αγορά φαρµάκου, η κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο, αλλά και η αναπτυξιακή δυναµική που διαθέτουν, ιδίως στην παρούσα δηµοσιονοµική συγκυρία καθιστούν αναγκαία την συνεργασία των φορέων της επιχειρηµατικότητας και της δηµόσια διοίκησης για την εξεύρεση κοινών λύσεων που θα διασφαλίζουν τη δηµόσια υγεία και θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα του κλάδου.

5 Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δοµικών κατασκευών Η προσαρµογή των επιχειρήσεων στις απαιτήσεις συµµόρφωσης των ευρωπαϊκών προτύπων για την έκδοση πιστοποιητικών σήµανσης CE και η συστηµατική διενέργεια των προβλεπόµενων από το νόµο ελέγχων για την ασφάλεια και ποιότητα των προϊόντων δοµικών κατασκευών, πιστοποιούν την εύρυθµη λειτουργία της αγοράς και συµβάλουν στη βιωσιµότητα και την αναπτυξιακή προοπτική του κλάδου. Ο ΣΕΒ προκειµένου να διερευνήσει τόσο το πλαίσιο συµµόρφωσης των επιχειρήσεων µε τα πρότυπα CE όσο και την αποτελεσµατικότητα των τακτικών και έκτακτων ελέγχων από τους αρµόδιους φορείς, για τα προϊόντα δοµικών κατασκευών που παράγονται ή διακινούνται στην ελληνική αγορά, εκπόνησε ειδική µελέτη και διοργάνωσε θεµατικό εργαστήριο (workshop) προκειµένου να αναδειχτούν οι αναγκαίες παρεµβάσεις για την ενίσχυση της υιοθέτησης των προτύπων CE από τις επιχειρήσεις του κλάδου και την αποτελεσµατικότερη άσκηση του ελεγκτικού ρόλου του κράτους. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της εκδήλωσης µε θέµα «Επιχειρηµατικότητα χωρίς Εµπόδια: Ανοίγοντας δρόµους για την Ανάπτυξη» (Αθήνα, Παρασκευή 11 Μαρτίου 2011) στελέχη της δηµόσιας διοίκησης, των επιχειρήσεων και ειδικοί εµπειρογνώµονες, συζήτησαν για τα σηµαντικότερα προβλήµατα που εντοπίζονται στον κλάδο των δοµικών υλικών και κατέληξαν στις παρακάτω προτάσεις, θέτοντας τους άξονες για ένα συνολικό πλαίσιο παρεµβάσεων τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους ελεγκτικούς φορείς. Οι προτάσεις αυτές διατυπώθηκαν σε Ειδική Έκθεση που εκπονήθηκε για το σκοπό αυτό και συνοψίζονται ως εξής: Η άµεση κατάρτιση και ενεργοποίηση ολοκληρωµένου συστήµατος ελέγχου στην παραγωγή και διακίνηση των προϊόντων δοµικών κατασκευών είναι αναγκαία α) για την ενίσχυση της ποιότητας και ασφάλειας των παραγόµενων και διακινούµενων προϊόντων δοµικών κατασκευών και β) για την εύρυθµη και ανταγωνιστική λειτουργία του κλάδου. Για την υλοποίηση του στόχου αυτού απαιτείται: Επιτάχυνση της ήδη καθυστερηµένης εναρµόνισης µε την ευρωπαϊκή νοµοθεσία για τα προϊόντα δοµικών κατασκευών και συγκεκριµενοποίηση των ποινών στις περιπτώσεις µη συµµόρφωσης µε το θεσµικό πλαίσιο. Η υποχρέωση συµµόρφωσης ως προς τον νέο Κανονισµό για την ασφάλεια των προϊόντων δοµικών κατασκευών αποτελεί ευκαιρία άµεσης προσαρµογής του εθνικού θεσµικού πλαισίου στις ευρωπαϊκές πρακτικές. ιευρυµένο πρόγραµµα ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης των επιχειρήσεων για την απόκτηση σήµανσης CE ως µέσο ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας των επιχειρήσεων. Ανάδειξη των συνδέσµων επιχειρήσεων ή και επιλεγµένων επιχειρήσεων σε κόµβους διάχυσης των πλεονεκτηµάτων σήµανσης CE, προκειµένου να διασφαλιστεί η µεγαλύτερη δυνατή διείσδυση της συµµόρφωσης ως προς τα πρότυπα CE, ιδίως στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις (παραγωγή και εµπορία). Θέσπιση συστήµατος τακτικών ελέγχων µε την καθιέρωση αντικειµενικής µεθόδου επιλογής των επιχειρήσεων που θα υπόκεινται σε έλεγχο καθώς και συστήµατος επιβράβευσης και ποινών. Αύξηση της συχνότητας των ελέγχων σε σηµεία παραγωγής, διακίνησης και διάθεσης προϊόντων δοµικών κατασκευών αξιοποιώντας τη δυνατότητα υποστήριξης από διαπιστευµένους φορείς. Κατάρτιση και επικαιροποίηση ηλεκτρονικής βάσης δεδοµένων για το σύνολο των προϊόντων ή των επιχειρήσεων που διαθέτουν σήµανση CE. Ενίσχυση της δηµιουργίας νέων εργαστηρίων, ειδικά εργαστηρίων για δοκιµές οι οποίες δεν ικανοποιούνται ή ικανοποιούνται µερικώς από τα υπάρχοντα εργαστήρια στην Ελλάδα. Επισηµαίνεται ότι οι παραπάνω προτάσεις περιλαµβάνουν ένα σύνολο από προτάσεις βελτίωσης αρκετές από τις οποίες διαθέτουν ήδη σηµαντικό βαθµό ωριµότητας ενώ άλλες µπορούν να λειτουργήσουν συµπληρωµατικά ως προς πρωτοβουλίες πού έχει ήδη αναλάβει και υλοποιεί η δηµόσια διοίκηση, µε αποτέλεσµα να καθιστούν εφικτή την άµεση υλοποίησή τους.

6 Για τις διαδικασίες ελέγχου τήρησης περιβαλλοντικής νοµοθεσίας σε εξορυκτικές δραστηριότητες Η σύγχρονη επιχειρηµατικότητα γνωρίζει ότι η τήρηση της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας και ένα αξιόπιστο σύστηµα ελέγχου που θα την προάγει και θα την πιστοποιεί, αποτελούν εγγύηση για την προστασία του περιβάλλοντος, την ανταγωνιστική λειτουργία των κλάδων και αγορών και την αναπτυξιακή δυναµική της οικονοµίας και της κοινωνίας. Η συµµόρφωση µε τη περιβαλλοντική νοµοθεσία αποτελεί κυρίαρχο σηµείο του επενδυτικού προγραµµατισµού και δέσµευση την οποία οι κοινωνικά υπεύθυνες επιχειρήσεις αναλαµβάνουν και τηρούν. Στο πλαίσιο αυτό είναι αναγκαίο, το πλέγµα των νόµων και διατάξεων που ορίζει τις υποχρεώσεις συµµόρφωσης της εξορυκτικής βιοµηχανίας µε την περιβαλλοντική νοµοθεσία, ο τρόπος µε τον οποίο αυτές ερµηνεύονται από τους αρµόδιους φορείς και κυρίως η µεθοδολογία έλεγχου της εξορυκτικής δραστηριότητας από τους δηµόσιους φορείς, να συντελούνται κατά τρόπο τέτοιο ώστε να διασφαλίζεται ο σεβασµός στο Περιβάλλον και να µην εµποδίζεται την ανάπτυξη. Εντούτοις η πολυπλοκότητα και ασάφεια της νοµοθεσίας, η επικάλυψη αρµοδιοτήτων µεταξύ των φορέων και τα ελλείµµατα στελέχωσης ή και γνώσης των υπηρεσιών περιγράφουν µια υφιστάµενη κατάσταση που δεν εγγυάται την προστασία του Περιβάλλοντος και στραγγαλίζει την αναπτυξιακή δυναµική του κλάδου. Για το λόγο αυτό ο ΣΕΒ, στο πλαίσιο της εκδήλωσης µε θέµα «Επιχειρηµατικότητα χωρίς Εµπόδια: Ανοίγοντας δρόµους για την Ανάπτυξη» (Αθήνα, Παρασκευή 11 Μαρτίου 2011), πραγµατοποίησε ειδικό θεµατικό εργαστήριο (workshop) προκειµένου υψηλόβαθµα στελέχη της ηµόσιας ιοίκησης και του Ιδιωτικού Τοµέα να αναζητήσουν από κοινού και να συµφωνήσουν σε ένα κοινά αποδεκτό τρόπο υλοποίησης (road map) αναγκαίων αλλαγών για ένα ορθολογικό πλαίσιο ελέγχου τήρησης της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας κατά την εξορυκτική δραστηριότητα, που να διασφαλίζει την προστασία του Περιβάλλοντος χωρίς τη δυσανάλογη επιβάρυνση της επιχειρηµατικής λειτουργίας. Οι προτάσεις αυτές ενσωµατώθηκαν σε Ειδική Έκθεση που εκπονήθηκε για το σκοπό αυτό και συνοψίζονται ως εξής: Τα παρακάτω κοινά σηµεία συµφωνίας, στα οποία κατέληξαν οι συµµετέχοντες, ορίζουν ένα πλέγµα από αναγκαίες παρεµβάσεις και πιστοποιούν τη θέληση των εκπροσώπων της δηµόσιας διοίκησης, της επιχειρηµατικής κοινότητας αλλά και της επιστήµης να συνεργαστούν µε σκοπό να καταρτιστεί ένα ορθολογικό, δοµηµένο και σταθερό σύστηµα ελέγχου της τήρησης της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας κατά την εξορυκτική δραστηριότητα που να διασφαλίζει την προστασία του Περιβάλλοντος, την ενίσχυση της συµµόρφωσης των επιχειρήσεων, την εξάλειψη των συνθηκών αθέµιτου ανταγωνισµού και τη διαµόρφωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος ευνοϊκού για επενδύσεις στον κλάδο. Για την υλοποίηση του στόχου αυτού απαιτούνται οι παρακάτω ενέργειες: Ανάπτυξη ενός ορθολογικού συστήµατος ελέγχου τήρησης της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας στη βάση ενός απλοποιηµένου και αποτελεσµατικού πλαισίου περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Αυτό κατ ελάχιστον προϋποθέτει: Χάραξη Εθνικής Μεταλλευτικής και Εξορυκτικής πολιτικής στη βάση ενός βιώσιµου Εθνικού Γενικού Χωροταξικού και Ειδικών Χωροταξικών Σχεδίων, ως προϋπόθεση αναπτυξιακής προοπτικής για τη λειτουργία του κλάδου και την προσέλκυση επενδύσεων. Σύσταση κεντρικού φορέα υπηρεσιών µιας στάσης (one-stop-shop) για τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικής αδειοδότησης, που θα καθοδηγεί τις περιφερειακές υπηρεσίες, θα εγγυάται την τήρηση των προβλεπόµενων από το νόµο χρονοδιαγραµµάτων (π.χ. άπρακτη προθεσµία) και θα αξιοποιεί τις υπηρεσίες διαπιστευµένων αξιολογητών. Άρση των συναρµοδιοτήτων µέσα από την διασφάλιση του κεντρικού συντονιστικού ρόλου του ΥΠΕΚΑ τόσο κατά την έγκριση όσο και κατά τον έλεγχο τήρησης της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας (περιβαλλοντικών όρων).

7 Καθιέρωση κοινής µεθοδολογίας τακτικών ελέγχων στη βάση αντικειµενικής µεθόδου επιλογής των επιχειρήσεων που θα υπόκεινται σε έλεγχο και της συχνότητας των ελέγχων. Αυτό κατ ελάχιστον προϋποθέτει: Ενίσχυση των ελεγκτικών µηχανισµών, αναβάθµιση του ρόλου των ελεγκτών και εντατικοποίηση των ελέγχων από εξειδικευµένα µικτά κλιµάκια. Ανάδειξη του συµβουλευτικού και υποστηρικτικού ρόλου των ελεγκτών και επιθεωρητών. Ανάπτυξη συστήµατος επιβράβευσης των συνεπών επιχειρήσεων και ρητός προσδιορισµός του αποτρεπτικού έναντι του κατασταλτικού χαρακτήρα των προστίµων. Υλοποίηση δράσεων ενίσχυσης της συµµόρφωσης των επιχειρήσεων µε την περιβαλλοντική νοµοθεσία και διασφάλιση της πληρότητας των µελετών περιβαλλοντικών όρων. Προώθηση δράσεων και δοµών υποστήριξης και συνεργασίας µεταξύ επιχειρήσεων και της τοπικής κοινωνίας. Όπως επισηµάνθηκε κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου οι παραπάνω προτάσεις αποτελούν ενέργειες η αναγκαιότητα των οποίων έχει ήδη ωριµάσει αρκετά τόσο στη δηµόσια διοίκηση όσο και στις επιχειρήσεις του κλάδου. Για την υλοποίηση τους απαιτείται συντονισµός των πρωτοβουλιών που αναλαµβάνονται και κοινή προσπάθεια και συνεργασία τόσο από τη δηµόσια διοίκηση όσο από τις επιχειρήσεις του κλάδου αλλά και την τοπική κοινωνία.

8 Ηλεκτρονική τιµολόγηση στις συναλλαγές Ο ΣΕΒ προκειµένου να εγείρει ένα ουσιαστικό διάλογο µεταξύ των άµεσα εµπλεκόµενων µερών, µε στόχο την ανάληψη συγκεκριµένων παρεµβάσεων για την ταχύτερη και βέλτιστη αξιοποίηση της ηλεκτρονικής τιµολόγησης στην Ελλάδα, εκπόνησε µελέτη και οργάνωσε ειδικό θεµατικό εργαστήριο (workshop), στο πλαίσιο της εκδήλωσης µε θέµα «Επιχειρηµατικότητα χωρίς Εµπόδια: Ανοίγοντας δρόµους για την Ανάπτυξη» (Αθήνα, Παρασκευή 11 Μαρτίου 2011) ώστε να αναζητηθούν οι κατάλληλες προτάσεις που θα συνθέσουν ένα αποτελεσµατικό και άµεσα υλοποιήσιµο σχέδιο δράσης. Οι προτάσεις αυτές διατυπώθηκαν σε Ειδική Έκθεση που εκπονήθηκε για το σκοπό αυτό και συνοψίζονται ως εξής: Η καθολική εφαρµογή της ηλεκτρονικής τιµολόγησης για όλες τις συναλλαγές πρέπει να αποτελέσει πολιτική δέσµευση και να αναδειχτεί σε προτεραιότητα άµεσης υλοποίησης. Για την υλοποίηση του στόχου αυτού και την περεταίρω αξιοποίηση των διαθέσιµων εναλλακτικών ηλεκτρονικής τιµολόγησης απαιτείται: Αµεση προσαρµογή του φορολογικού θεσµικού πλαισίου µέσω της επικαιροποίησης και συµπλήρωσης της υφιστάµενης νοµοθεσίας για τη µεταβίβαση, αποθήκευση και τον έλεγχο των ηλεκτρονικών τιµολογίων Προτυποποίηση και τυποποίηση όλων των απαιτούµενων ηλεκτρονικών εγγράφων, παραστατικών, αρχείων, πρωτοκόλλων, πιστοποιητικών, ψηφιακών υπογραφών κ.λπ. για την εφαρµογή της ηλεκτρονικής τιµολόγησης σε όλη την αλυσίδα διαχείρισης του τιµολογίου. ιερεύνηση της δυνατότητας υποχρεωτικής και αποκλειστικής εφαρµογής της ηλεκτρονικής τιµολόγησης από επιχειρήσεις µε συγκεκριµένα κριτήρια και χαρακτηριστικά (κύκλου εργασιών, όγκου συναλλαγών, όγκου τιµολογίων, κλάδου οικονοµικής δραστηριότητας κ.λπ.) ιερεύνηση της δυνατότητας υποχρεωτικής και αποκλειστικής εφαρµογής ηλεκτρονικής τιµολόγησης για όλες τις δηµόσιες προµήθειες και άµεση έναρξη προγράµµατος πιλοτικής εφαρµογής Παροχή κινήτρων (φορολογικών, χρηµατοδοτικών κ.α) προς τις επιχειρήσεις για την υιοθέτηση συστηµάτων ηλεκτρονικής τιµολόγησης ή και την προσαρµογή των υφιστάµενων υποδοµών (ERP s) των επιχειρήσεων, στις απαιτήσεις υιοθέτησης των συστηµάτων και εφαρµογών ηλεκτρονικής τιµολόγησης. Κατάρτιση διευρυµένου προγράµµατος ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης των επιχειρήσεων για την υιοθέτηση εφαρµογών ηλεκτρονικής τιµολόγησης, καθώς αποτελεί ένα σηµαντικό µέσο ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας. Επισηµαίνεται ότι οι παραπάνω προτάσεις περιλαµβάνουν ένα σύνολο από προτάσεις βελτίωσης αρκετές από τις οποίες διαθέτουν ήδη σηµαντικό βαθµό ωριµότητας ώστε να καθιστούν εφικτή την άµεση υλοποίησή τους.

9 Υποβολή στοιχείων ενδο-οµιλικών συναλλαγών στις αρµόδιες αρχές Ο ΣΕΒ έχει επανειληµµένα επισηµάνει τη σπουδαιότητα αντιµετώπισης της απώλειας της φορολογητέας ύλης από τις αρµόδιες αρχές και της ανάγκης καταπολέµησης της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, ιδιαιτέρως στο πλαίσιο της σηµερινής εξαιρετικά πιεστικής δηµοσιονοµικής συγκυρίας. Η έννοια του ελέγχου των ενδο-οµιλικών συναλλαγών συµβάλει σε αυτό το στόχο και αποτελεί ένα σηµαντικό εργαλείο για τις φορολογικές αρχές. Εντούτοις η χρήση του για άλλους σκοπούς πέραν των φορολογικών δηµιουργεί ανάγκες ελέγχου χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσµα επιβαρύνοντας τόσο τις επιχειρήσεις όσο και τις ίδιες τις διαφορετικές και συναρµόδιες ελεγκτικές αρχές και υπηρεσίες. Η διπλή και αλληλοεπικαλυπτόµενη υποχρέωση των επιχειρήσεων για υποβολή στοιχείων ενδο-οµιλικών συναλλαγών στις αρµόδιες αρχές, δηµιουργεί σηµαντικά διοικητικά κόστη για τις επιχειρήσεις οι οποίες αναγκάζονται να δεσµεύσουν σηµαντικούς πόρους προκειµένου να ανταποκριθούν. Τις δυνατότητες βελτίωσης του υφιστάµενου θεσµικού πλαισίου ώστε να είναι εφικτός τόσο ο αποτελεσµατικός έλεγχος των επιχειρήσεων από τις φορολογικές αρχές όσο και η µείωση του διοικητικού βάρους µε το οποίο επιφορτίζονται κατά την εκπλήρωση της υποχρέωσής τους, αναζήτησαν από κοινού εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας καθώς και υψηλόβαθµα στελέχη της δηµόσιας διοίκησης και της επιχειρηµατικότητας, κατά τη διάρκεια ειδικού θεµατικού εργαστηρίου (workshop) που πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο της εκδήλωσης µε θέµα «Επιχειρηµατικότητα χωρίς Εµπόδια: Ανοίγοντας δρόµους για την Ανάπτυξη» (Αθήνα, Παρασκευή 11 Μαρτίου 2011). Οι προτάσεις αυτές διατυπώθηκαν σε Ειδική Έκθεση που εκπονήθηκε για το σκοπό αυτό και συνοψίζονται ως εξής: ιαµόρφωση ενός σαφέστερου πλαισίου για την τεκµηρίωση της συµµόρφωσης ως προς την αρχή των ίσων αποστάσεων, η οποία να προκύπτει µέσα από τους φακέλους τεκµηρίωσης των ενδοοµιλικών συναλλαγών και ρητός προσδιορισµός του χρόνου κατά τον οποίο θα πρέπει να επικαιροποιούνται οι φάκελοι τεκµηρίωσης. Εισαγωγή στο Ελληνικό δίκαιο της δυνατότητας σύναψης προσυµφωνιών τεκµηρίσως ενδο-οµιλικών συναλλαγών µεταξύ επιχειρήσεων και δηµόσιας διοίκησης (APAs), τα οποία ισχύουν σε αρκετές προηγµένες φορολογικά χώρες του εξωτερικού και θα µπορούσαν να εφαρµοστούν και στην Ελλάδα. ιασφάλιση της αναλογικότητας των επιβαλλόµενων προστίµων για παραβάσεις των κανόνων τεκµηρίωσης των ενδο-οµιλικών συναλλαγών, ιδίως όταν αυτές αφορούν παραβάσεις τύπου και όχι ουσίας (π.χ. εκπρόθεσµη υποβολή λίστας ή φακέλου τεκµηρίωσης ενδοοµιλικών συναλλαγών), στο πλαίσιο συνεργατικότητας µεταξύ επιχειρήσεων και δηµόσιας διοίκησης. Αξιολόγηση της δυνατότητας κατάργησης της υποχρέωσης υποβολής λίστας ενδο-οµιλικών συναλλαγών, καθώς τα ζητούµενα στοιχεία µπορούν να προκύψουν και κατόπιν επεξεργασίας των φορολογικών καταστάσεων που υποβάλουν οι επιχειρήσεις. Αξιολόγηση της δυνατότητας κατάργησης της τεκµηρίωσης ενδοοµιλικών συναλλαγών µεταξύ ελληνικών επιχειρήσεων καθώς αυτές συντελούνται εντός τις ελληνικής επικράτειας. Επανεξέταση του ορισµού της διαµέσου τιµής, το οποίο προκύπτει µέσα από ένα δείγµα συγκρίσιµων στοιχείων, σύµφωνα µε την αρχή των ίσων αποστάσεων και σαφής ορισµός του εύρους το οποίο µπορεί να λάβει η υπό αξιολόγηση τιµή. Επαναξιολόγηση της διπλής φορολόγησης του ίδιου εσόδου, καθώς αυτό δηµιουργεί προβλήµατα τόσο στις ελληνικές πολυεθνικές επιχειρήσεις απέναντι στις αλλοδαπές φορολογικές αρχές µε τις οποίες συναλλάσσονται όσο και στις θυγατρικές επιχειρήσεις πολυεθνικών οµίλων των οποίων έξοδα απορρίπτονται. Και αυτό γιατί συχνά διαπιστώνεται, τόσο η αλλοδαπή µητρική όσο και η θυγατρική ελληνική, να έχουν φορολογηθεί για το ίδιο ποσό και στις δύο χώρες. Στο πλαίσιο αυτό είναι κρίσιµο να ενεργοποιηθούν οι συµφωνίες αµοιβαίου διακανονισµού και υποχρεωτικής διαιτησίας, οι οποίες άλλωστε αποτελούν µέρος των συµβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει µε διάφορες χώρες του εξωτερικού και παραµένουν ανενεργές.

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Απρίλιος 2011-1 - Μια πρωτοβουλία του

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε εξορυκτικές δραστηριότητες. Απρίλιος 2011

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε εξορυκτικές δραστηριότητες. Απρίλιος 2011 Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε εξορυκτικές δραστηριότητες Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Ηλεκτρονική τιμολόγηση στις συναλλαγές. Απρίλιος 2011. Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος

Ειδική Έκθεση: Ηλεκτρονική τιμολόγηση στις συναλλαγές. Απρίλιος 2011. Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Ηλεκτρονική τιμολόγηση στις συναλλαγές Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟ ΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟ ΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟ ΙΑ 30 ΠΕ ΙΑ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΙΛΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΛΛΑ Α Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα Έκθεση εκπονήθηκε, υπό την αιγίδα του ΣΕΒ, από ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση για το Επιχειρηµατικό Περιβάλλον 2014. ιοικητική Σύνοψη

Ετήσια Έκθεση για το Επιχειρηµατικό Περιβάλλον 2014. ιοικητική Σύνοψη Ετήσια Έκθεση για το Επιχειρηµατικό Περιβάλλον 2014 ιοικητική Σύνοψη 1 Το πλήρες κείµενο της Έκθεσης βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Παρατηρητηρίου Επιχειρηµατικού Περιβάλλοντος, στους συνδέσµους: www.observatory.org.gr/el-gr/protaseispolitikis/etisiaekthesi.aspx

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση για το Επιχειρηματικό Περιβάλλον 2014

Ετήσια Έκθεση για το Επιχειρηματικό Περιβάλλον 2014 Ετήσια Έκθεση για το Επιχειρηματικό Περιβάλλον 2014 1 i Πίνακας περιεχομένων Μήνυμα του Προέδρου του ΣΕΒ... 1 Διοικητική Σύνοψη... 3 1. Εισαγωγή...10 1.1. Στόχος και αντικείμενο της έκθεσης... 10 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ - Απρίλιος 2014 - Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Εισαγωγή Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2020 "Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 10 01 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 Α ΜΕΡΟΣ.

Διαβάστε περισσότερα

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μνηµόνιο Συνεργασίας. µεταξύ. του Υπουργείου Ανάπτυξης. και. του ΣΕΒ συνδέσµου επιχειρήσεων και βιοµηχανιών

Μνηµόνιο Συνεργασίας. µεταξύ. του Υπουργείου Ανάπτυξης. και. του ΣΕΒ συνδέσµου επιχειρήσεων και βιοµηχανιών Μνηµόνιο Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης και του ΣΕΒ συνδέσµου επιχειρήσεων και βιοµηχανιών Στην Αθήνα σήµερα την 23 η του µηνός Ιουνίου 2009, οι κατωτέρω συµβαλλόµενοι: 1. Το Ελληνικό ηµόσιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95,

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95, 14.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 211/55 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/72/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 401 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΥ LEADER του ΠΑΑ ΜΟΝΑ ΕΣ Α, Β και Γ Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015 Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015 Απρίλιος 2015 Το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων του 2015 Συντονίστηκε από το Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Οικονομικών σε συνεργασία με τα Υπουργεία

Διαβάστε περισσότερα

Τελική έκθεση. Περιβάλλον

Τελική έκθεση. Περιβάλλον Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Περιβάλλον Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1 2 Πίνακας περιεχομένων Ακρώνυμα και συντομογραφίες...

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Στρατηγική και Οδικός. Χάρτης για τη Διευκόλυνση του. Εξωτερικού Εμπορίου

Εθνική Στρατηγική και Οδικός. Χάρτης για τη Διευκόλυνση του. Εξωτερικού Εμπορίου Φ092.22/6842 Εθνική Στρατηγική και Οδικός Greece Trade Facilitation Roadmap Χάρτης για τη Διευκόλυνση του September 2012 Εξωτερικού Εμπορίου Draft Οκτώβριος Version 0.1 2012 " 25 δράσεις για τη μείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ...7 1.1. Εκπόνηση του επιχειρησιακου προγράµµατος και συµµετοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6

1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6 Περιεχόμενα 1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6 2 Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις με δημοσιονομικό ενδιαφέρον... 8 2.1 Αποκρατικοποίηση για την ώθηση της αποτελεσματικότητας στην οικονομία και την μείωση

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013»

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές.

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές. L 211/94 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.8.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/73/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και

Διαβάστε περισσότερα

«Υπηρεσία Υποστήριξης για τις ΜΜ εμπορικές επιχειρήσεις» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

«Υπηρεσία Υποστήριξης για τις ΜΜ εμπορικές επιχειρήσεις» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Υπηρεσία Υποστήριξης για τις ΜΜ εμπορικές επιχειρήσεις» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα