Στατική και Σεισµική Ανάλυση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Στατική και Σεισµική Ανάλυση"

Transcript

1 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ από οπλισµένο σκυρόδεµα ΤΟΜΟΣ Β Στατική και Σεισµική Ανάλυση ISBN set ISBN τ. Β Copyright: Απόστολος Κωνσταντινίδης Αλέκτορος 7, ΤΚ 116 3, ΑΘΗΝΑ Ο νόµος 11/93 κατοχυρώνει την πνευµατική ιδιοκτησία και απαγορεύει την αναπαραγωγή µε κάθε τρόπο ή µέσο, όλου ή τµήµατος του έργου χωρίς τη γραπτή άδεια του συγγραφέα.

2 Τόµος B 5.3 Χωρικά πλαίσια ιαφραγµατική λειτουργία Οι πλάκες στο σκελετό ενός ορόφου δηµιουργούν ένα ισχυρό οριζόντιο στοιχείο, το διάφραγµα. Αυτό είναι πρακτικά άκαµπτο και απαραµόρφωτο, οπότε υποχρεώνει τις δοκούς και τις κεφαλές των υποστυλωµάτων να κινηθούν µε βάση αυτό τον κανόνα. Απλό παράδειγµα ορόφου µε 4 υποστυλώµατα που καταλήγουν σε άκαµπτη πλάκα-διάφραγµα. Φορτιστικό Προσοµοίωµα 30 Ι Απόστολου Κωνσταντινίδη

3 Στατική και Σεισµική Ανάλυση Στην περίπτωση του σεισµού, που οι κύριες εντάσεις προκύπτουν από οριζόντιες σεισµικές δυνάµεις, η διαφραγµατική λειτουργία έχει καθοριστική σηµασία στη λειτουργία του σκελετού. Στη συνέχεια αναπτύσσεται η διαφραγµατική λειτουργία, που αφορά κατασκευές κάθε τύπου και µεγέθους, σαν παράδειγµα όµως χρησιµοποιείται η απλή τετράστυλη κατασκευή που φαίνεται στην εικόνα κάτω Κέντρο µάζας και ακτίνα αδράνειας Η αδρανειακή συµπεριφορά της µάζας Σ(m i ) ενός διαφράγµατος µπορεί να περιγραφεί από την ισοδύναµη αδρανειακά κατανοµή της µάζας σε ένα δακτύλιο µε συνολική µάζα Σ(m i ) που έχει κέντρο το Κέντρο Μάζας C M και ακτίνα την Ακτίνα Αδράνειας l s. Το κέντρο µάζας CM και ο ισοδύναµος δακτύλιος αδράνειας της µάζας µε ακτίνα ls Οι συντεταγµένες του κέντρου µάζας C M ενός διαφράγµατος µε πολλές µάζες σηµειακές, γραµ- µικά διανεµηµένες, επιφανειακά διανεµηµένες, προκύπτουν από τις σχέσεις: X CM ( X i mi ) (Yi mi ) =, YCM = (1) ( m ) ( m ) i i Η ακτίνα αδράνειας l s του διαφράγµατος ως προς το κέντρο µάζας C M προκύπτει από τη σχέση: ( I pi ) ls = () ( m ) i όπου x i και y i είναι οι συντεταγµένες του κέντρου κάθε µάζας m i του διαφράγµατος, ενώ I pi είναι η πολική ροπή αδράνειας κάθε µάζας m i ως προς το κέντρο µάζας C M. ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ Ι 31

4 Τόµος B Υπενθυµίζεται από τη µηχανική των υλικών ότι, ανάλογα µε τον τρόπο διανοµής µιας µάζας m που το κέντρο της απέχει απόσταση L από το κέντρο µάζας C M του διαφράγµατος, είναι: Για σηµειακή µάζα: I p =m L Για γραµµικά διανεµηµένη µάζα σε µήκος l: I p =m (l /1 + L ) Για επιφανειακά διανεµηµένη µάζα σε ορθογώνιο διαστάσεων b,l: I p =m [(b +l )/1 + L ] Για επιφανειακά διανεµηµένη µάζα σε τρίγωνο ή κυκλικό τµήµα: υπολογίζεται η ισοδύναµη κύρια ροπή αδράνειας ως προς το κέντρο µάζας του συγκεκριµένου τµήµατος και προστίθεται ο όρος m L του Steiner. Παρατήρηση σε µεγάλες κατόψεις, η ακτίνα αδράνειας µπορεί να υπολογιστεί µόνο από τις αντιδράσεις των δοκών επί των κολονών του ορόφου, ενώ στην περίπτωση που τα επιµέρους γραµ- µικά φορτία π.χ. των τοίχων, είναι διανεµηµένα οµοιόµορφα σε όλη την κάτοψη, θα µπορούσε η ακτίνα αδράνειας να υπολογιστεί από τον τύπο ls = όπου L x, L y εί- Lx + Ly 1 ναι οι διαστάσεις της κάτοψης. Παράδειγµα: Κέντρο Μάζας: Λόγω συµµετρικής κατανοµής των µαζών, λαµβάνεται 1 X CM =3.0 m και Y CM =.5 m. Ακτίνα αδράνειας: [Λαµβάνεται g=10 m/sec, οπότε δύναµη F=1 kn αντιστοιχεί σε µάζα m=0.1 t] Πλάκα: m 1 =6.0m 5.0m 0.71t/m =1.3 t, b 1 =6.0 m, l 1 =5.0 m, L 1 =0.0 m I p1 =1.3t ( )m /1=108.3 t m οκός µεταξύ C 1 -C : m =6m 1.0t/m=6.0 t, l =6.0 m, L =.5 m I p =6.0 (6 /1+.5 )=55.5 t m οκός µεταξύ C 3 -C 4 : οµοίως m 3 =6.0 t, I p =55.5 t m οκός µεταξύ C 1 -C 3 : m 4 =5.0m 1.0t/m=5.0 t, l 4 =5.0, L 4 =3.0 m I p4 =5.0 (5.0 /1+3.0 )=55.4 t m οκός µεταξύ C-C4: οµοίως m 5 =5.0 t, I p5 =55.4 t m Υποστυλώµατα: m 6 =0.1 ( )= 1.85 t, L 6 = ( )=3.905 m, I p6 = =8. t m. Τελικά Σ(m i )=45.3 t και Σ(I pi )=358.3 t m () l s = (Σ(I pι )/Σ(m i )= (358.3/45.3) =.81 m 1 Έχει ληφθεί υπόψη και το ίδιο βάρος των υποστυλωµάτων µε την θεώρηση ότι το ένα τρίτο του φορτίου αναλογεί στο διάφραγµα των κεφαλών και τα /3 στο διάφραγµα της βάσης. Τα φορτία (και οι αντίστοιχες µάζες) στις κεφαλές των υποστυλωµάτων είναι G1=4.0 kn, G=4.0 kn, G3=6.0 kn και G4=4.50 kn, που έχουν ως συνέπεια µία ελάχιστη απόκλιση του Κέντρου Μάζας, δηλαδή χωρίς πρακτική διαφορά από το γεωµετρικό κέντρο βάρους. Πολύ µικρές διαφορές προκύπτουν επίσης αν ληφθούν υπόψη και οι µικρές διαφοροποιήσεις των φορτίων (µαζών) του µήκους των οπτοπλινθοδοµών, λόγω διαφοροποίησης των διαστάσεων των κολονών, αλλά και η προέκταση των πλακών (που έχουν σχεδιαστεί έτσι για εποπτικούς λόγους). Αν τα ίδια φορτία ήταν οµοιόµορφα διανεµηµένα στην κάτοψη θα ήταν l s = [(L x +L y )/1]= [( )/1]=.5 m 3 Ι Απόστολου Κωνσταντινίδη

5 Στατική και Σεισµική Ανάλυση Κέντρο ελαστικής στροφής και ελαστικές µετακινήσεις διαφράγµατος Εδώ θα εξεταστεί η περίπτωση ορθογωνικών κολονών σε παράλληλη διάταξη. Η γενική περίπτωση αναλύεται στο Παράρτηµα Α Περιγραφή του θέµατος Κέντρο Μάζας Κέντρο Ελαστικής Στροφής Απλό παράδειγµα ορόφου µε 4 υποστυλώµατα που καταλήγουν σε άκαµπτη πλάκα-διάφραγµα. Παράλληλη µετατόπιση προς τις δύο διευθύνσεις και στροφή, του διαφράγµατος, λόγω της δύναµης Η (Χ0Υ αρχικό σύστηµα συντεταγµένων xcty κύριο σύστηµα συντεταγµένων) ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ Ι 33

6 Τόµος B Γενικά, κατά την οριζόντια ώθηση H ενός ορόφου, λόγω της ύπαρξης της πλάκας που στο επίπεδο της είναι πρακτικά άκαµπτη, όλα τα σηµεία, άρα και οι κεφαλές των κολονών 3 επί της πλάκας θα κινηθούν µε τον ίδιο κανόνα. Ο κανόνας αυτής της κίνησης είναι ότι το διάφραγµα θα έχει µία παράλληλη (µεταφορική) µετατόπιση κατά δ xo, δ yo και µία περιστροφή θ z πέριξ ενός σηµείου C T (x CT, y CT ) που ονοµάζεται πόλος περιστροφής, στο σύστηµα xc T y, που έχει αρχή των αξόνων το σηµείο C T παράλληλο 4 προς το αρχικό σύστηµα X0Y. Η διαφραγµατική λειτουργία µπορεί να εξετασθεί ως επαλληλία τριών καταστάσεων: (α) παράλληλη µετατόπιση του διαφράγµατος κατά X λόγω οριζόντιας συνιστώσας δύναµης H X, (β) παράλληλη µετατόπιση του διαφράγµατος κατά Y λόγω οριζόντιας συνιστώσας H Y και (γ) στροφή του διαφράγµατος λόγω της ροπής M CT που εξασκείται στον πόλο περιστροφής C T. Οι οριζόντιες σεισµικές δυνάµεις εξασκούνται σε κάθε σηµείο που υπάρχει µάζα, αλλά η συνισταµένη δύναµη εξασκείται στο κέντρο µάζας C M. Σε περίπτωση που η κατεύθυνση της δύναµης H διέρχεται εκτός από το σηµείο C M και από το σηµείο C T, η ροπή είναι µηδενική και εποµένως το διάφραγµα δεν έχει στροφή Μετατόπιση του πόλου περιστροφής C T κατά τη διεύθυνση x κατά δ xο : Παράλληλη µετατόπιση κατά x λόγω της δύναµης Hx 3 Στη συνέχεια θα χρησιµοποιείται ο όρος κολόνα που θα περιλαµβάνει τους όρους υποστύλωµα και τοιχίο. 4 Στη γενική περίπτωση, δηλαδή στη περίπτωση που υπάρχουν κολόνες που οι τοπικοί κύριοι άξονες τους είναι υπό κλίση ως προς το αρχικό σύστηµα X0Y, το κύριο σύστηµα έχει γωνία κλίσης a 0 ως προς το αρχικό σύστηµα (βλέπε παράρτηµα A). Συνεπώς στο σύστη- µα των ορθογωνικών κολονών σε παράλληλη διάταξη, KX=Kx, VX=Vx, KXY=Kxy=0, που σηµαίνει ότι µία οριζόντια δύναµη που εξασκείται στο κέντρο ελαστικής στροφής κατά τη διεύθυνση x δίνει µετατόπιση µόνο κατά x και το ίδιο συµβαίνει κατά τη διεύθυνση y. 34 Ι Απόστολου Κωνσταντινίδη

7 Στατική και Σεισµική Ανάλυση Για εξάσκηση οριζόντιας δύναµης H x επί του C T κατά x θα πρέπει να ισχύουν οι παρακάτω εξισώσεις ισορροπίας: Το άθροισµα των δυνάµεων κατά τη διεύθυνση x θα πρέπει να είναι ίσο µε H x, δηλαδή H x =Σ(V xoi ) (i), Το άθροισµα των ροπών των δυνάµεων V xoi ως προς το σηµείο C T θα είναι ίσο µε το µηδέν, δηλαδή Σ(V xoi y i )=0 (ii) Η κάθε κολόνα i αναλαµβάνει τέµνουσα δύναµη V xoi =δ xo K. Είναι Σ(V xoi )=Σ(δ xo K )= δ xo Σ(K ) οπότε η (i) δίνει H x =δ xo Σ(K ) H x =K x δ xo όπου K x =Σ(K ) H (ii) δίνει Σ(V xoi [Y i -Y CT ])=0 Σ(V xoi Y i )-Σ(V xoi Y CT )=0 Y CT Σ(V xoi )= Σ(V xoi Y CT ) Y CT =Σ(δ xo K Y i )/Σ(δ xo K ) Y CT =Σ(K Y i )/Σ(K ) Μετατόπιση του πόλου περιστροφής C T κατά τη διεύθυνση y κατά δ yο : Παράλληλη µετατόπιση κατά y λόγω της δύναµης Hy Με ανάλογο τρόπο προκύπτουν οι αντίστοιχοι τύποι για τη διεύθυνση y: H y =K y δ yo όπου K y =Σ(K ) και X CT =Σ(K X i )/Σ(K ) Άρα τελικά οι σχέσεις που δίνουν το κέντρο ελαστικής στροφής και τις µεταφορικές δυσκαµψίες είναι οι παρακάτω: Κέντρο Ελαστικής Στροφής και Μεταφορικές υσκαµψίες: X Y = ( X K i CT, x x xo ( K ) = (Y K ) ) H H i CT, y y yo ( K ) = K δ όπου K x = ( K ) (4 ) = K δ όπου K y = ( K ) (5 ) ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ Ι 35

8 Τόµος B Στροφή θ z του διαφράγµατος γύρω από το τον πόλο περιστροφής C T Μετατοπίσεις λόγω στροφής από ροπή M στο Κέντρο Ελαστικής Στροφής CT Εξετάζουµε την παραµόρφωση που δηµιουργείται από εξωτερική ροπή M που εξασκείται στο κέντρο ελαστικής στροφής C T. Για να εξετάσουµε αυτή τη κίνηση πρέπει να µεταφερθούµε από το αρχικό σύστηµα X0Y στο κύριο σύστηµα xc T y και για να γίνει αυτό χρειάζεται απλώς µία παράλληλη µεταφορά. Μεταφέροντας και το κέντρο µάζας στο κύριο σύστηµα, έχουµε τις στατικές εκκεντρότητες 5 e ox, e oy του C M ως προς το C T από τις σχέσεις: Κύριο σύστηµα συντεταγµένων: x i = X i X CT, Yi YCT =, e ox = xcm, e oy = ycm (6 ) Η παραµόρφωση του διαφράγµατος είναι µία στροφή θ z γύρω από το C T. Η στροφή θ z του διαφράγµατος προκαλεί µετατόπιση δ i στη κεφαλή κάθε υποστυλώµατος i που έχει συντεταγµένες x i,y i ως προς το σύστηµα συντεταγµένων µε αρχή το C T. Αν η απόσταση του σηµείου i από το C T είναι r i, οι δύο συνιστώσες της (απειροστής) παραµόρφωσης δ i είναι δ =-θ z y i και δ = θ z x i Οι µετατοπίσεις δ, δ δηµιουργούν σε κάθε υποστύλωµα τέµνουσες V και V όπου V =K δ = K (-θ z y i )= V = -θ z K y i και V =K δ = K (θ z x i ) V =θ z k x i Η συνισταµένη των ροπών όλων των τεµνουσών δυνάµεων V, V ως προς το κέντρο ελαστικής στροφής πρέπει να είναι ίση µε την εξωτερική ροπή M CT δηλαδή M CT =Σ(-V y i + Vy i x i +K zi ) M CT = θ z Σ(K y i + K x i +K zi ) 5 Οι εκκεντρότητες eox, eoy ονοµάζονται στατικές επειδή εξαρτώνται µόνο από τη γεωµετρία του φορέα και καθόλου από την εξωτερική φόρτιση. Όπως θα δούµε παρακάτω στην., εκτός από τις στατικές εκκεντρότητες υπάρχουν και οι τυχηµατικές εκκεντρότητες. 36 Ι Απόστολου Κωνσταντινίδη

9 Στατική και Σεισµική Ανάλυση υστρεψία K zi υποστυλώµατος i: Κατά την στροφή του διαφράγµατος ανθίστανται οι κολόνες µε την καµπτική δυσκαµψία τους κατά τους όρους K y i, K x i (σε N m) αλλά και µε την ίδια δυστρεψία τους K zi, σε µονάδες ροπής π.χ. N m. Η δυστρεψία ενός υποστυλώµατος δίνεται από την σχέση K z =0.5E I d /h όπου 0.5Ε είναι το µέτρο διάτµησης G του υλικού που συνήθως λαµβάνεται ίσο µε 0.5 του µέτρου ελαστικότητας του υλικού της κολόνας (βλέπε 4.1.1), h είναι το ύψος της κολόνας και I d είναι η στρεπτική ροπή αδράνεια της διατοµής. Το I d µπορεί να λαµβάνεται από τον παρακάτω πίνακα: Μορφή διατοµής I d π d a 4 n b 3 d όπου το n λαµβάνεται από τον πιο κάτω τύπο 1 19 d π n = [1 tanh( 5 3 π b d b )] b η µικρότερη πλευρά Παρατήρηση Η (ίδια) δυστρεψία των κολονών K z είναι πολύ µικρή και συνήθως µπορεί να παραλείπεται. υστρεψία του διαφραγµατικού ορόφου: M CT = K θ όπου Kθ = ( K + K + K zi ) (7 ) θ z Η ποσότητα Κ θ ονοµάζεται δυστρεψία του διαφράγµατος (ή κατά µία άλλη λεκτική εκδοχή, στροφική δυσκαµψία του διαφράγµατος) και έχει µονάδες N m, κατ αναλογία µε τις ποσότητες K x =Σ(K ), K y =Σ(K ) που ονοµάζονται µεταφορικές δυσκαµψίες του διαφράγµατος κατά τη διεύθυνση x και y αντίστοιχα και έχουν µονάδες N/m. Ορισµοί: Μεταφορική δυσκαµψία Κ j διαφράγµατος είναι η δύναµη κατά τη διεύθυνση j που χρειάζεται για να προκαλέσει παράλληλη µετατόπιση του διαφράγµατος κατά µία µονάδα προς αυτή τη διεύθυνση. υστρεψία K θ διαφράγµατος είναι η ροπή που χρειάζεται για να προκαλέσει στροφή του διαφράγµατος κατά µία µονάδα. ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ Ι 37

10 Τόµος B Έλλειψη και Ακτίνες υστρεψίας Ζητείται η δηµιουργία ενός ιδεατού απλού ισοδύναµου στατικού συστήµατος που θα έχει την ίδια σεισµική συµπεριφορά µε το πραγµατικό στατικό σύστηµα. Απάντηση: Τοποθετούµε 4 ιδεατές κολόνες E 1, E και E 3, E 4 συµµετρικά ως προς το κέντρο C T και ως προς τους άξονες x και y, δηλαδή και οι 4 ιδεατές κολόνες έχουν την ίδια απόλυτη τιµή της συντεταγµένης x και της συντεταγµένης y. Οι ιδεατές κολόνες E 1, E, E 3, E 4 θεωρείται ότι η κάθε µία έχει δυσκαµψία K x =1/4 Σ(K ) και K y =1/4 Σ(K ). Το σύστηµα αυτό ικανοποιεί τις συνθήκες του πραγµατικού συστήµατος που αφορούν τις µετακινήσεις ολίσθησης του διαφράγµατος του συνόλου των κολονών επειδή έχει : υσκαµψία κατά x: 4 1/4 Σ(K ) =Σ(K ) και δυσκαµψία κατά y: 4 (1/4) Σ(K ) =Σ(K ) Για να ικανοποιείται 3 η συνθήκη πρέπει το ιδεατό σύστηµα να έχει δυστρεψία K θ,eq =[4 (1/4) Σ(K ) y +4 (1/4) Σ(K ) x ]=Σ(K ) y +Σ(K ) x, ίση µε τη δυστρεψία του πραγµατικού συστήµατος K θ,re =Κ θ =Σ(K y i + K x i +K zi ), δηλαδή πρέπει K θ,eq = K θ,re Σ(K ) x + Σ(K ) y =K θ Ακτίνες δυστρεψίας του διαφράγµατος: x r x y + = 1 όπου r y Kθ rx = και ( K ) Kθ ry = (8 ) ( K ) Η καµπύλη (8 ) είναι έλλειψη µε κέντρο το C T, διεύθυνση αυτή των κυρίων αξόνων, εν προκειµένω η διεύθυνση του αρχικού συστήµατος, και ηµιάξονες r x, r y, οι οποίες καλούνται και ακτίνες δυστρεψίας του διαφράγµατος. 38 Ι Απόστολου Κωνσταντινίδη

11 Στατική και Σεισµική Ανάλυση Συµπέρασµα: Η στρεπτική συµπεριφορά ενός ορόφου µπορεί να περιγραφεί από την ελλειψοειδή γραµµή δυστρεψίας (C T, r x, r y ) που παριστάνει την ισοδύναµη κατανοµή της δυσκαµψίας του διαφράγµατος. Οι ακτίνες r x, r y, της έλλειψης ονοµάζονται ακτίνες δυστρεψίας. Υπάρχει απειρία λύσεων ιδεατών διπλών ζευγών συστηµάτων, εκ των οποίων το πιο χαρακτηριστικό είναι αυτό µε τις 4 ιδεατές κολόνες στα 4 άκρα της έλλειψης. Γενικότερα δε υπάρχει και απειρία λύσεων µε n-απλών αντιδιαµετρικών συστηµάτων, όπου η κάθε ιδεατή κολόνα έχει δυσκαµψίες ίσες µε το 1/n των συνολικών δυσκαµψιών του συστήµατος. Επαλληλία των τριών καταστάσεων: Έως εδώ όλοι οι υπολογισµοί εξαρτιόνταν από την γεωµετρία του φορέα και δεν επηρεάζονταν από το µέγεθος της εξωτερικής φόρτισης, π.χ. το Κέντρο Ελαστικής Στροφής, οι στατικές εκκεντρότητες, ή οι ακτίνες δυστρεψίας, είναι ανεξάρτητες του µεγέθους της σεισµικής δύναµης. Στη συνέχεια θα υπολογίσουµε τις παραµορφώσεις του φορέα και τις εντάσεις του λόγω της ε- ξωτερικής σεισµικής φόρτισης H. Η εκάστοτε σεισµική δύναµη H εξασκείται στο κέντρο µάζας C M του διαφράγµατος. Η δύναµη αυτή µπορεί να αναλυθεί στις δύο δυνάµεις H x και H y παράλληλα στους δύο άξονες του κύριου συστήµατος. Για να µπορέσουµε να εφαρµόσουµε την προηγούµενη ανάλυση, µεταφέρουµε τις δυνάµεις H x, H y στο κέντρο ελαστικής στροφής C T µαζί µε τη ροπή M CT βάσει της σχέσης: Ροπή σεισµού στο Κέντρο Ελαστικής Στροφής: M CT = H e + H e (9 ) x oy y ox Με τα εξωτερικά µεγέθη H x, H y, M CT, υπολογίζουµε: τις παραµορφώσεις δ xo, δ yo και θ z του πόλου περιστροφής του διαφράγµατος από τις σχέσεις: Παραµορφώσεις του Κέντρου Ελαστικής Στροφής: H x δ xo =, K x H y δ yo =, K y M CT θ z = όπου (10 ) Kθ K x = ( K ), K y = ( K ), K θ = ( K + K + K zi ) τις παραµορφώσεις δ, δ της κεφαλής κάθε κολόνας από τις σχέσεις: Μετατοπίσεις κολονών: δ = δxo θz, yo z i δ = δ + θ x (11 ) τις τέµνουσες και τις ροπές κάθε υποστυλώµατος στο τοπικό του σύστηµα βάσει των σχέσεων: ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ Ι 39

12 Τόµος B Σεισµικές Τέµνουσες και Σεισµικές Ροπές: V = δ K, V δ K = (13 ) M M,1,1 = V h a, M = V h ( 1 a ) (14 ), = V h a, M = V h (1 a ) Κατανοµή ροπών Ισχύει M ji,1 - M ji, =V ji h, Παρατηρήσεις Η κατανοµή των τεµνουσών δυνάµεων, δηλαδή η τέµνουσα που αναλαµβάνει κάθε κολόνα εξαρτάται µόνο από τη γεωµετρία του στατικού συστήµατος, δηλαδή αν αλλάξει π.χ. το µέτρο ελαστικότητας του υλικού των κολονών οι µετατοπίσεις των κολονών θα αλλάξουν αλλά οι τέµνουσες όχι. Όσο πιο µακριά από το κέντρο ελαστικής στροφής βρίσκεται µία κολόνα, τόσο µεγαλύτερη είναι η επιρροή της στροφής, άρα η πιο µεγάλη στροφική επιβάρυνση γίνεται σε κολόνες που βρίσκονται στη περίµετρο του ορόφου. Οι παραµορφώσεις λόγω στροφής εξαναγκάζουν τις κολόνες σε διαξονική κάµψη, δηλαδή σε ταυτόχρονη κάµψη και στις δύο διευθύνσεις των κολονών γι αυτό και πρέπει να περιορίζονται όσο το δυνατόν περισσότερο. Οι σεισµικές δυνάµεις αλλάζουν διαρκώς κατεύθυνση και ταυτόχρονα αλλάζει και η κατεύθυνση των µετατοπίσεων και αυτό έχει ως συνέπεια να αλλάζει συνεχώς η διαξονική κάµψη. Γι αυτό σε αντίθεση µε τις µη αντισεισµικές κατασκευές δεν µπορεί να προβλεφθεί η ακριβής θέση αυξηµένου οπλισµού και αυτός είναι ένας από τους λόγους που ο οπλισµός τοποθετείται σχετικά οµοιόµορφα στη περίµετρο των κολονών. Ακόµη και σε συµµετρικούς γεωµετρικά φορείς, οι τυχηµατικές εκκεντρότητες 6 µπορεί να δηµιουργήσει έντονες διαξονικές εντάσεις και γι αυτό η ανάγκη υψηλής δυστρεψίας είναι εξαιρετικά χρήσιµη. Υψηλή δυστρεψία επιτυγχάνεται κυρίως µε διάταξη ισχυρών κολονών, συνήθως τοιχίων, στη περίµετρο του κτιρίου. Η ισχυρή δυστρεψία είναι χρήσιµη όχι µόνο σε αντισεισµικά κτίρια αλλά και σε κάθε κτίριο επειδή κάθε κτίριο µπορεί να καταπονηθεί οριζόντιες δράσεις όπως είναι ο άνεµος ή από ασύµµετρο χιόνι ή από άλλους απρόβλεπτους παράγοντες. Η δυστρεψία ενός διαφραγµατικού ορόφου εξαρτάται κυρίως από τη θέση του κέντρου ελαστικής στροφής σε σχέση µε το κέντρο µάζας, και από το µέγεθος των ακτίνων δυστρεψίας. Και οι δύο αυτοί παράγοντες εξαρτώνται µόνο από τη γεωµετρία του φορέα και όχι από το µέγεθος των σεισµικών φορτίσεων. 6 Βλέπε. 40 Ι Απόστολου Κωνσταντινίδη

13 Στατική και Σεισµική Ανάλυση Μέθοδος εργασίας: Αν συνοψίσουµε όλη την θεωρία, για να επιτύχουµε την λύση του προβλήµατος υπολογισµού των παραµορφώσεων και των εντάσεων ενός διαφραγµατικού ορόφου, µπορούµε να ακολουθήσουµε την παρακάτω πορεία υπολογισµών. Η πορεία αυτή έχει ακολουθηθεί και στο συνοδευτικό αρχείο <diaphragm_ortho.xls> 7 µε το οποίο επαληθεύονται οι υπολογισµοί του παραδείγ- µατος αυτού καθώς και των υπόλοιπων που ακολουθούν, αλλά και κάθε άλλου φορέα. ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ (ανεξάρτητα της φόρτισης) 1. Υπολογίζονται οι δυσκαµψίες K, K και η δυστρεψία K zi κάθε κολόνας. Υπολογίζονται οι συντεταγµένες του κέντρου ελαστικής στροφής C T (X CT, Y CT ) από τις εξισώσεις (4 ) και (5 ) 3. Μεταφέρουµε τις συντεταγµένες X, Y του κέντρου µάζας C M του διαφράγµατος και του κέντρου βάρους κάθε κολόνας στο κύριο σύστηµα αξόνων και υπολογίζουµε τις στατικές εκκεντρότητες e ox, e oy του φορέα από τις σχέσεις (6 ) 4. Υπολογίζουµε την δυστρεψία K θ του διαφράγµατος από την εξίσωση (7 ) 5. Υπολογίζουµε τις ακτίνες δυστρεψίας r x, r y από τις σχέσεις (8 ) Έως εδώ οι υπολογισµοί ήταν ανεξάρτητοι της εξωτερικής φόρτισης. Στη συνέχεια υπολογίζεται η κατανοµή της έντασης και οι ελαστικές παραµορφώσεις των στοιχείων του διαφράγµατος, λόγω της εξωτερικής φόρτισης. ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΟΦΟΥ (εξαρτώµενες από την φόρτιση) 6. Μεταφέρουµε τη σεισµική δράση µε τις οριζόντιες δυνάµεις H x, H y και τη ροπή M CT στο κέντρο ελαστικής στροφής από την εξίσωση (9 ) 7. Υπολογίζουµε τις παραµορφώσεις δ xo, δ yo και θ z του πόλου περιστροφής του διαφράγµατος από τις σχέσεις (10 ) 8. Υπολογίζουµε τις παραµορφώσεις δ, δ της κεφαλής κάθε κολόνας από τις σχέσεις (11 ) 9. Υπολογίζουµε τις σεισµικές τέµνουσες V, V κάθε κολόνας από τις σχέσεις (13 ) 10. Υπολογίζουµε τις κύριες ροπές κάµψης M,1, M, & M,1, M, από τις σχέσεις (14 ) Παράδειγµα, της απλής κατασκευής που χρησιµοποιήθηκε στη θεωρία: ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ (ανεξάρτητα της φόρτισης) Υπολογισµός δυσκαµψιών: Η δυσκαµψία K ij κάθε κολόνας i προς τη διεύθυνση j είναι Κ ji =k ji (EI ji /h 3 ) k ji,vα ( 4.1.5). Θεωρούµε τα υ- ποστυλώµατα αµφίπακτα k ji =1 και δεν λαµβάνουµε υπόψη την επιρροή της διάτµησης 8 k ji,vα =1.0 ( 4.1.1), οπότε η δυσκαµψία του υποστυλώµατος προκύπτει από τη σχέση Κ ji =1 EI ji /h 3. Επίσης θεωρούµε την ίδια δυστρεψία των κολονών K zi =0. Οι κολόνες του παραδείγµατος έχουν τα µεγέθη E και h ίδια, οπότε η δυσκαµψία τους µπορεί να θεωρηθεί Κ ji =C I ji όπου C=1E/h 3 7 Υπάρχει επίσης και το συνοδευτικό αρχείο <diaphragm general.xls> το οποίο υποστηρίζει τη γενική περίπτωση που περιγράφεται στο παράρτηµα A 8 Αν στο συνοδευτικό αρχείο <diaphragm ortho.xls>, στο project 4Columns, ενεργοποιήσουµε την επιλογή να λαµβάνει υπόψη τα έργα από τέµνουσες δυνάµεις, οι συντελεστές µείωσης της δυσκαµψίας kva έχουν τιµή στις C1,C και την ισχυρότερη τιµή στη κολόνα C3 κατά x: kva,x3= ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ Ι 41

14 Τόµος B Λαµβάνουµε σαν µέτρο ελαστικότητας Ε=3.80 GPa που αντιστοιχεί σε σκυρόδεµα C30/37 ( 6.1) οπότε C=1E/h 3 = GPa/(3.0 3 m 3 )= N/m 5. C 1, C 400/400 K 1x =K 1y =K x =K y = N/m /1 m 4 = N/m, C 3 800/300 K 3x = /1= N/m, K 3y = /1= N/m C 4 300/600 K 4x = /1= N/m, K 4y = /1= N/m Οπότε βάσει των σχέσεων (3) προκύπτει: Υπολογισµός Κέντρου Ελαστικής Στροφής και των Μεταφορικων υσκαµψιών: εξισώσεις (4 ) και (5 ) K x =Σ(K)=( ) 10 6 N/m= N/m K y =Σ(K )=( ) 10 6 N/m= N/m Χ CT =Σ(X i K )/K y =[( ) 10 6 ]/( )=658.8/167.1=3.94 m Υ CT =Σ(Y i K )/K x = [( ) 10 6 ]/ =1031.5/68.5=3.84 m Μεταφορά των συντεταγµένων στο κύριο σύστηµα xc T y: εξισώσεις (6 ) C 1 (-3.94,-3.84), C (.06,-3.84), C 3 (-3.94, 1.16), C 4 (.06, 1.16), C M (-0.94,-1.34), C T (0.0, 0.0) e ox =-0.94 m, e oy =-1.34 m Υπολογισµός υστρεψίας του διαφράγµατος: εξίσωση (7 ) K θ =Σ[K y i + K x i +K zi ]=( ) 10 6 N/m m =( ) 10 6 Nm= Nm 9 Ακτίνες δυστρεψίας του διαφράγµατος: εξισώσεις (8 ) r x = K θ /K y = Nm/( N/m)=3.91 m, r y = K θ /K x = Nm/( N/m)=3.08 m ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΟΦΟΥ (εξαρτώµενες από την φόρτιση) Αν η σεισµική δύναµη είναι H=90.6 kn 10 και το ύψος του ορόφου h=3.0 m, ζητούνται οι µετατοπίσεις του κέντρου ελαστικής στροφής C T και κάθε κολόνας, οι τέµνουσες δυνάµεις που αναλαµβάνει η κάθε κολόνα και οι αντίστοιχες ροπές για τις τρείς περιπτώσεις φόρτισης: (A) H x =90.6 kn, H y =0 και (B) H x =0 kn, H y =90.6 kn, (Γ) H x =90.6 kn, H y =-7. kn Περίπτωση Α: H x =90.6 kn, H y =0.0 Ροπή σεισµού στο Κέντρο Ελαστικής Στροφής: εξίσωση (9 ) M CT =-H x e oy +H y e ox =-90.6kN (-1.34m)=11.4 knm Παραµορφώσεις Κέντρου Ελαστικής Στροφής: εξισώσεις (10 ) 9 Οι ίδιες δυστρεψίες των κολονών Kz είναι Kz1=Kz=0.5E Id/h= Pa m 4 /(3.0m)= N m. Kz3= 0.5E n b 3 d/h= Pa m 3 0.8m/(3.0m)= Nm και Kz4=0.5E n b 3 d/h= Pa m 3 0.6m/(3.0m)= Nm, οπότε αν λαµβανόντουσαν υπόψη στο Kθ= Nm θα γινόταν Kθ=(550+90) 10 6 Nm= Nm δηλαδή µία αύξηση της δυστρεψίας του ορόφου κατά 3.5%. 10 Η δύναµη αυτή αντιστοιχεί σε σεισµική επιτάχυνση εφαρµογής στη θέση της µάζας a=0.0g οπότε Η=Σ(mi) 0.0g= kgr m/sec =90.6 kn 4 Ι Απόστολου Κωνσταντινίδη

15 Στατική και Σεισµική Ανάλυση δ xo =H x /K x = N/( N/m)= m=0.337 mm, δ yo =0 11, θ z =M CT /K θ = Nm/( Nm)= Μετατοπίσεις κολονών: (εξισώσεις 11 ) δ =δ xo +δ xθi =δ xo -θ z y i, δ =0.0+θ z x i =θ z x i Για λόγους σύγκρισης των µεγεθών υπολογίζουµε ξεχωριστά τις παραµορφώσεις λόγω στροφής Κολόνα C 1 : δ xθ1 =-θ z y 1 = ( mm)=0.183 mm, δ yθ1 =θ z x 1 = mm άρα C 1 : δ xθ1 = mm, δ yθ1 = mm, δ x1 = =0.50 mm, δ y1 = mm Με τον ίδιο τρόπο προκύπτουν και για τις υπόλοιπες κολόνες: C : δ xθ = mm, δ yθ = mm, δ x = =0.50 mm, δ y = mm C 3 : δ xθ3 = mm, δ yθ3 = mm, δ x3 = =0.8 mm, δ y3 = mm C 4 : δ xθ4 = mm, δ yθ4 = mm, δ x4 = =0.8 mm, δ y4 = mm Σεισµικές Τέµνουσες: εξισώσεις (13 ) C 1 : V x1 =δ x1 K x1 = m N/m=16.17 kn, V y1 =δ y1 K y1 = =-5.85 kn C : V x =δ x K x = = kn, V y =δ y K y = = 3.05 kn C 3 : V x3 =δ x3 K x3 = =5.6 kn, V y3 =δ y3 K y3 = =-4.93 kn C 4 : V x4 =δ x4 K x4 = = 5.56 kn, V y4 =δ y4 K y4 = = 7.71 kn Επαλήθευση: Σ(V)=90.5 kn 90.6 kn και Σ(V)= όπως αναµενόταν Σεισµικές Ροπές: εξισώσεις (14 ) Λαµβάνεται για όλες τις κολόνες a =a =0.50 οπότε και (1-a )=(1-a )=0.50 C 1 : M x1,1 = =4.3 knm, M x1, =-4.3 knm, M y1,1 =0.5 (-5.85) 3.0=-8.8 knm, M y1, = 8.8 knm C : M x,1 = =4.3 knm, M x, =-4.3 knm, M y,1 = = 4.6 knm, M y, = -4.6 knm C 3 : M x3,1 = =78.9 knm, M x3, =-78.9 knm, M y3,1 =0.5 (-4.93) 3.0=-7.4 knm, M y3, = 7.4 knm C 4 : M x4,1 = = 8.3 knm, M x4, = -8.3 knm, M y4,1 = = 11.6 knm, M y4, =-11.6 knm Περίπτωση B: H x =0.0 kn, H y =90.6 Ροπή σεισµού στο Κέντρο Ελαστικής Στροφής: εξίσωση (9 ) M CT =-H x e oy +H y e ox =90.6kN (-0.94m)=-85. knm Παραµορφώσεις Κέντρου Ελαστικής Στροφής: εξισώσεις (10 ) δ xo =0, δ yo =H y /K y = N/( N/m)=0.54 mm, θ z =M CT /K θ = Nm/( Nm)= Στη γενική περίπτωση κολονών µε κλίση, η αντίστοιχη φόρτιση δηµιουργεί και µετακίνηση κατά y που συµβολίζουµε µε δxyo ενώ την µετακίνηση κατά x συµβολίζουµε µε δxxo (βλέπε Παράρτηµα A). Σε σύστηµα παράλληλων ορθογωνικών κολονών, όπως το συγκεκριµένο, οι δευτερεύουσες µετατοπίσεις δxyo, όπως και οι δyxo, είναι µηδενικές. ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ Ι 43

16 Τόµος B Για λόγους οικονοµίας χώρου στη συνέχεια θα υπολογιστούν µόνο τα στοιχεία της κολόνας C 3 τα υπόλοιπα αποτελέσµατα µπορούν να δηµιουργηθούν ούτως ή άλλως στο συνοδευτικό αρχείο <diaphragm ortho.xls> Μετατοπίσεις κολονών: (εξισώσεις 11 ) C 3 : δ xθ3 =-θ z y 3 =-(-33.4) mm=0.039 mm, δ yθ3 =θ z x 3 =(-33.4) ( mm)=0.13 mm δ xθ3 =0.039 mm, δ yθ3 =0.13 mm, δ x3 =0.039 mm, δ y3 = =0.674 mm Σεισµικές Τέµνουσες: εξισώσεις (13 ) C 3 : V x3 =δ x3 K x3 = =7.8 kn, V y3 =δ y3 K y3 = =17.66 kn Σεισµικές Ροπές: εξισώσεις (14 ) C 3 : M x3,1 = =10.9 knm, M x3, =-10.9 knm, M y3,1 = =6.5 knm, M y3, =-6.5 knm Περίπτωση Γ: H x =90.6 kn, H y =-7. kn 1 Ροπή σεισµού στο Κέντρο Ελαστικής Στροφής: εξίσωση (9 ) M CT =-H x e oy +H y e ox =-90.6 (-1.34)+(-7.) (-0.94m)= =147.0 knm Παραµορφώσεις Κέντρου Ελαστικής Στροφής: εξισώσεις (10 ) δ xo =H x /K x =90.6 /68.5mm=0.337 mm, δ yo =H y /K y =-7./167.1= mm, θ z =M CT /K θ = Nm/( Nm)= Για λόγους οικονοµίας χώρου στη συνέχεια θα υπολογιστούν µόνο τα στοιχεία της κολόνας C 3 τα υπόλοιπα αποτελέσµατα µπορούν να δηµιουργηθούν ούτως ή άλλως στο συνοδευτικό αρχείο <diaphragm ortho.xls> Μετατοπίσεις κολονών: (εξισώσεις 11 ) C 3 : δ xθ3 =-θ z y 3 = mm= mm, δ yθ3 =θ z x 3 =57.65 ( mm)=-0.7 mm δ xθ3 = mm, δ yθ3 =-0.7 mm, δ x3 = =0.70 mm, δ y3 = = mm Σεισµικές Τέµνουσες: εξισώσεις (13 ) C 3 : V x3 =δ x3 K x3 = =50.38 kn, V y3 =δ y3 K y3 = =-10. kn Σεισµικές Ροπές: εξισώσεις (14 ) C 3 : M x3,1 = =75.6 knm, M x3, =-75.6 knm, M y3,1 =0.5 (-10.) 3.0=-15.3 knm, M y3, =15.3 knm Παρατηρήσεις Η επίλυση τέτοιων προβληµάτων γίνεται πρακτικά µε την µορφή πίνακα, γι αυτό και έχουν δηµιουργηθεί οι σχετικοί ηλεκτρονικοί πίνακες που συνοδεύουν αυτό το βιβλίο. Με την χρήση αυτών των πινάκων µπορεί ο αναγνώστης να δώσει δικές του κατασκευές ή/και να δοκιµάσει την επιρροή διαφόρων παραγόντων π.χ. αλλαγή του µέτρου ελαστικότητας των κολονών, αλλαγή των συντελεστών δυσκαµψίας, αλλαγή των διατοµών, αλλαγή των φορτίων, κτλ. Για σεισµό κατά x η µετατόπιση του κέντρου ελαστικής στροφής είναι mm ενώ η µεγαλύτερη παραµόρφωση του διαφράγµατος λόγω στροφής είναι 0.50 mm, δηλαδή 54% µεγαλύτερη της µέσης τιµής. Για σεισµό κατά y η µετατόπιση του κέντρου ελαστικής 1 Οι αντισεισµικοί κανονισµοί επιβάλουν την εξέταση της σεισµικής φόρτισης µίας κατεύθυνσης µε τον συνδυασµό ενός ποσοστού και της άλλης κατεύθυνσης π.χ. 30%. Όλοι οι σεισµικοί συνδυασµοί επιβάλλεται να λαµβάνονται µε όλους τους πιθανούς συνδυασµούς προσή- µου (κατεύθυνσης) + και - 44 Ι Απόστολου Κωνσταντινίδη

17 Στατική και Σεισµική Ανάλυση στροφής είναι 0.50 mm ενώ η µεγαλύτερη παραµόρφωση του διαφράγµατος λόγω στροφής είναι mm, δηλαδή 30% µεγαλύτερη της µέσης τιµής. Η µέγιστη παραµόρφωση mm είναι ενδεικτική και ιδεατή επειδή η πραγµατική παραµόρφωση είναι πολύ µεγαλύτερη για τους παρακάτω λόγους: η πραγµατική δυσκαµψία [EC (6),(7)] λόγω ρηγµατώσεων πρέπει να λαµβάνεται µειωµένη κατά µία τάξη του 50% άρα γι αυτό το λόγο θα έχουµε διπλάσια παραµόρφωση 0.674=1.35 mm. Αν ταυτόχρονα λαµβάναµε µονόπακτες τις κολόνες θα είχαµε συντελεστή δυσκαµψίας k=3 αντί για k=1 και λόγω της προηγούµενης µείωσης κατά 50% θα είχαµε k=1.5. Με αυτό τον συντελεστή δυσκαµψίας, θα λαµβάναµε 1/1.5=8 φορές µεγαλύτερη ελαστική παρα- µόρφωση δ= =5.4 mm (µπορεί να επιβεβαιωθεί µε την αλλαγή στο αρχείο του excel). Για να υπολογίσουµε την πραγµατική παραµόρφωση, ο EC8 επιβάλλει τον πολλαπλασιασµό της ελαστικής παραµόρφωσης επί τον συντελεστή συµπεριφοράς q. Με µία µέση τιµή του q=3.50, η προηγούµενη παραµόρφωση θα γινόταν =19 mm. Βέβαια, για τα φορτία ενός µονώροφου κτιρίου αυτών των διαστάσεων, το µέγεθος των κολονών είναι πολύ µεγάλο γι αυτό και η µετακίνηση σχετικά µικρή. Αν οι κολόνες είχαν το ½ της διάστασής τους π.χ. η 400/400 να ήταν 00/00, η µετακίνηση του διαφράγµατος θα ήταν 4 µεγαλύτερη δηλαδή δ yo =16 19=304 mm. Αυτή η παραµόρφωση είναι εξαιρετικά µεγάλη και από άλλες διατάξεις του EC8 απαγορεύεται. Αν αναλογιστούµε δε το ίδιο κτίριο να είναι πολυώροφο, γίνεται ακόµα καλύτερα κατανοητή η ανάγκη ισχυρών υποστυλωµάτων Αξιολόγηση στρεπτικής συµπεριφοράς κτιρίου Η σχέση µεταξύ του δακτύλιου αδράνειας της µάζας (C M,l s ) και της έλλειψης δυστρεψίας (C T, r x, r y ) καθορίζει τον βαθµό δυστρεψίας του διαφραγµατικού ορόφου. Η ιδανική θέση των δύο καµπυλών είναι η έλλειψη δυσκαµψίας να περιβάλλει τον δακτύλιο αδράνειας. ακτύλιος αδράνειας της µάζας (CM, ls) και έλλειψη δυστρεψίας (CT, rx, ry) ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ Ι 45

18 Τόµος B Εφόσον έστω και σε ένα διαφραγµατικό όροφο ενός κτιρίου r x <l s ή r y <l s, τότε το σύστηµα θεωρείται στρεπτικά εύκαµπτο [EC ]. Στο συγκεκριµένο παράδειγµα είναι r x >l s και r y >l s. Για να είναι κανονικό σε κάτοψη ένα κτίριο θα πρέπει σε κάθε όροφο οι στατικές εκκεντρότητες e ox, e oy να ικανοποιούν την συνθήκη e ox 0.30r x & e oy 0.30r y [EC ]. Στο συγκεκριµένο παράδειγµα ισχύει ότι e ox =0.94 m 0.30r x (= =1.173 m) ενώ δεν ισχύει ότι e ox =1.34 m 0.30r x (= =0.94 m), άρα το κτίριο στο οποίο ανήκει ο συγκεκριµένος διαφραγµατικός όροφος, δεν είναι κανονικό σε κάτοψη. Για να επιτρέπεται απλοποιηµένη σεισµική ανάλυση πρέπει σε κάθε διεύθυνση x,y να ισχύει: r x > l s + e ox, r y > l s + e oy [EC (8)d)]. Στο συγκεκριµένο παράδειγµα η πρώτη σχέση ισχύει, επειδή 3.91 (=15.3)> (= =8.8), ενώ η δεύτερη δεν ισχύει, επειδή 3.08 (=9.5)< (= =9.7), άρα στο κτίριο στο οποίο ανήκει ο συγκεκριµένος διαφραγµατικός όροφος, δεν επιτρέπεται η απλοποιηµένη σεισµική ανάλυση. Παρατήρηση: Αν τα φορτία επί της πλάκας ήταν οµοιόµορφα διανεµηµένα ( 4.3.), θα ήταν l s =.5 m οπότε θα ίσχυε η τελευταία συνθήκη. Υπενθυµίσεις: Η θεωρία αυτή ισχύει για οποιαδήποτε περίπτωση τυχόντος ορόφου ενός πολυόροφου κτιρίου. Το µόνο που αλλάζει είναι ότι οι δυσκαµψίες έχουν ένα πολύπλοκο τρόπο υπολογισµού (πρακτικά αυτό µπορεί να γίνει µόνο µε χωρική επίλυση). Ο πίνακας των συντελεστών της ίδιας δυστρεψίας (επαληθεύεται από την εξίσωση της ) d/b n Ι Απόστολου Κωνσταντινίδη

Στατική και Σεισµική Ανάλυση

Στατική και Σεισµική Ανάλυση ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ από οπλισµένο σκυρόδεµα ΤΟΜΟΣ Β Στατική και Σεισµική Ανάλυση ISBN set 978-960-85506-6-7 ISBN τ. Β 978-960-85506-0-5 Copyright: Απόστολος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ www.tol.com.gr

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ www.tol.com.gr ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ www.tol.com.gr Ιούνιος 009 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Καρτερού 60, 7101 Ηράκλειο - Τηλ.: 810.33684 www.tol.com.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 1 Ευρωκώδικα 8 (EN1998-1:2004) Γενικοί Κανόνες, Σεισμικές Δράσεις, Κανόνες Για Κτίρια

Μέρος 1 Ευρωκώδικα 8 (EN1998-1:2004) Γενικοί Κανόνες, Σεισμικές Δράσεις, Κανόνες Για Κτίρια Ευρωκώδικες 2, 7, 8 Κατασκευή από Σκυρόδεμα Μέρος 1 Ευρωκώδικα 8 (EN1998-1:2004) Γενικοί Κανόνες, Σεισμικές Δράσεις, Κανόνες Για Κτίρια Επίκουρος Καθηγητής Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Υπουργείο Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Eκδ. 3xx Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ www.tol.com.gr Φεβρουάριος 2012 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΛ ΟΥ Καρτερού 60, 71201 Ηράκλειοο - Τηλ.: 2810.332684 www.tol.com.gr info@tol.com..gr

Διαβάστε περισσότερα

Αφιερώνεται στην οικογένειά μου.

Αφιερώνεται στην οικογένειά μου. Αφιερώνεται στην οικογένειά μου. ii Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος... 1 Εισαγωγή... Κεφάλαιο 1 ο Βασικές αρχές και έννοιες της Μηχανικής... 4 1.1 Η δύναμη...6 1. Τύποι συστημάτων δυνάμεων...8 1.3 Ροπή δύναμης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 14: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 14: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 14: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 159 Εισαγωγή: Μηχανική ονομάζεται το τμήμα της Φυσικής, το οποίο εξετάζει την κίνηση και την ισορροπία των σωμάτων. Επειδή η σημασία της είναι μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Σύνταξη σηµειώσεων : Πλαστήρα Β. ΑΙΓΑΛΕΩ, 2010 2 3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στις σηµειώσεις αυτές έχουν καταγραφεί θεµελιώδεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ)

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ) ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ) ΕΡΓΟ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ ΘΕΣΗ: ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: Έργο: ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ Θέση: Σελίδα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 5/06/009 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΝΕΑ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΕΡΓΟ: ΝΕΑ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΘΕΣΗ: ΑΧΑΡΝΩΝ 15 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: Παπαδόπουλος Τίτος ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: Νικολάου Αχιλεύς Σελίδα: 3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ VII. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΡΑΥΣΕΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ. Εισαγωγή Θραύση (fracture) ονοµάζεται ο διαχωρισµός, ή θρυµµατισµός, ενός στερεού σώµατος σε δύο ή περισσότερα κοµµάτια, κάτω από την επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» Ανάπτυξη νομογραφημάτων, πινάκων και άλλων εργαλείων υποστήριξης μελετών ΚΑΝ.ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Θέση, μετατόπιση και διάστημα Όταν ένα σημειακό αντικείμενο κινείται ευθύγραμμα, για να μελετήσουμε την κίνησή του θεωρούμε σαν σύστημα αναφοράς έναν άξονα χ χ. Στην αρχή του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΜΑ Α ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ

ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΜΑ Α ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ Ο.Α.Σ.Π. ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΜΑ Α ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 1 η Αναθεώρηση Ιούλιος 2013

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός µε τον Ευρωκώδικα 3

Σχεδιασµός µε τον Ευρωκώδικα 3 Σχεδιασµός µε τον Ευρωκώδικα 3 11 Μαΐου 2006 1 Γενικά Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφεται ο αλγόριθµος που χρησηµοποιεί το Steel για τον σχεδιασµό των µεταλλικών κατασκευών σύµφωνα µε τον Ευρωκώδικα 3. Το

Διαβάστε περισσότερα

Επιρροή της Διαφραγματικής Λειτουργίας σε Κτίρια με Τοιχώματα από ΟΣ Influence of Diaphragm Action in Wall-Frame RC Buildings

Επιρροή της Διαφραγματικής Λειτουργίας σε Κτίρια με Τοιχώματα από ΟΣ Influence of Diaphragm Action in Wall-Frame RC Buildings 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 28 Άρθρο 233 Επιρροή της Διαφραγματικής Λειτουργίας σε Κτίρια με Τοιχώματα από ΟΣ Influence of Diaphragm Action in

Διαβάστε περισσότερα

, y 1. y y y y = x ( )

, y 1. y y y y = x ( ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ. ΕΞΙΣΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Μία εξίσωση µε αγνώστους x, y λέγεται εξίσωση µίας γραµµής C, όταν οι συντεταγµένες των σηµείων της C και µόνο αυτές την επαληθεύουν. Αν έχουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.Π.Θ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 008-009 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΓΕΙΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΗ 1.1 ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δύναμη είναι η αιτία που μπορεί να προκαλέσει μεταβολή στην ταχύτητα ενός σώματος ή που μπορεί να το παραμορφώσει.

Δύναμη είναι η αιτία που μπορεί να προκαλέσει μεταβολή στην ταχύτητα ενός σώματος ή που μπορεί να το παραμορφώσει. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ 3.1 Η έννοια της δύναμης 1. Τι είναι δύναμη; Δύναμη είναι η αιτία που μπορεί να προκαλέσει μεταβολή στην ταχύτητα ενός σώματος ή που μπορεί να το παραμορφώσει. 2. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά Λυμένα Παραδείγματα. Στοιχεία Θεωρίας. Άλυτες Ασκήσεις. Ερωτήσεις Θεωρίας

Αναλυτικά Λυμένα Παραδείγματα. Στοιχεία Θεωρίας. Άλυτες Ασκήσεις. Ερωτήσεις Θεωρίας ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Αναλυτικά Λυμένα Παραδείγματα Στοιχεία Θεωρίας Άλυτες Ασκήσεις Ερωτήσεις Θεωρίας Νικόλαος Χονδράκης (Εκπαιδευτικός) ... Νικόλαος Γ. Χονδράκης ( chon nik o@g ma il.co

Διαβάστε περισσότερα

Καµπτική Ενίσχυση οκών µε Ελάσµατα και FRP κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Καµπτική Ενίσχυση οκών µε Ελάσµατα και FRP κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. Καµπτική Ενίσχυση οκών µε Ελάσµατα και FRP κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΜΠΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΚΩΝ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ FRP ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΥ ΕΛΠΙ Α ΚΩΤΣΟΒΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Περίληψη Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να εξετάσει

Διαβάστε περισσότερα

Διάδοση Κυμάτων στα Υλικά. Δ. Ευταξιόπουλος

Διάδοση Κυμάτων στα Υλικά. Δ. Ευταξιόπουλος Διάδοση Κυμάτων στα Υλικά Δ. Ευταξιόπουλος 14 Φεβρουαρίου 01 Περιεχόμενα 1 Διάδοση κυμάτων σε ελαστικό μέσο άπειρων διαστάσεων 5 1.1 Τάσεις και παραμορφώσεις...................... 5 1. Ο νόμος Hooke για

Διαβάστε περισσότερα

1kHz=10 3 Hz, 1MHz=10 6 Hz, 1GHz=10 9 Hz, κ.ο.κ.

1kHz=10 3 Hz, 1MHz=10 6 Hz, 1GHz=10 9 Hz, κ.ο.κ. Α5 ΗΧΟΣ : ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ ΑΠΟ ΥΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ, ΓΝΩΣΤΕΣ ΠΗΓΕΣ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΤΟΥΝΤΙΟ Σκοπός Πρόκειται για άσκηση θεωρητικού χαρακτήρα στην οποία πραγµατοποιούνται υπολογισµοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Τι λέμε δύναμη, πως συμβολίζεται και ποια η μονάδα μέτρησής της. Δύναμη είναι η αιτία που προκαλεί τη μεταβολή της κινητικής κατάστασης των σωμάτων ή την παραμόρφωσή

Διαβάστε περισσότερα

Αθ.Κεχαγιας. Σηµειωσεις Αναλυτικης Γεωµετριας. Θ. Κεχαγιας. Σεπτεµβρης 2009, υ.0.95

Αθ.Κεχαγιας. Σηµειωσεις Αναλυτικης Γεωµετριας. Θ. Κεχαγιας. Σεπτεµβρης 2009, υ.0.95 Σηµειωσεις Αναλυτικης Γεωµετριας Θ. Κεχαγιας Σεπτεµβρης 2009, υ.0.95 Περιεχόµενα Εισαγωγη 1 Επιπεδα στον Τρισδιαστατο Χωρο 1 1.1 Θεωρια.................................... 1 1.2 Λυµενες Ασκησεις..............................

Διαβάστε περισσότερα

Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών Σωμάτων Στο Σύστημα Γη Σελήνη

Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών Σωμάτων Στο Σύστημα Γη Σελήνη Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης χολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών ωμάτων το ύστημα Γη ελήνη - - - - - - - - Διπλωματική Εργασία Αντωνιάδης Παναγιώτης Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΟΚΩΝ ΠΕΡΙ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΤΕΜΝΟΥΣΑΣ. Περιεχόμενα

ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΟΚΩΝ ΠΕΡΙ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΤΕΜΝΟΥΣΑΣ. Περιεχόμενα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Μάθημα: Δομική Μηχανική 3 Διδάσκουσα: Μαρίνα Μωρέττη Ακαδ. Έτος 2014 2015 ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΛΕΞΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑ ΙΣΗΣ. Νίκος Αγγελούσης, Επ. Καθηγητής

Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΛΕΞΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑ ΙΣΗΣ. Νίκος Αγγελούσης, Επ. Καθηγητής Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΛΕΞΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑ ΙΣΗΣ Νίκος Αγγελούσης, Επ. Καθηγητής Γενικά Οι ικανότητες για στάση και για βάδισµα αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 1.1 Μονάδες και σύμβολα φυσικών μεγεθών Πριν προχωρήσουμε στη μελέτη των βασικών νόμων του ηλεκτροστατικού πεδίου κρίνουμε σκόπιμο να κάνουμε μια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ 2002 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...4 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...6. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ...7 2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΥΧΑΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ...0

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος υφισταμένων κατασκευών σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.)

Έλεγχος υφισταμένων κατασκευών σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) Έλεγχος υφισταμένων κατασκευών σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) Παπαχρηστίδης Αριστείδης (Π.Μ. ΕΜΠ) Βαδαλούκας Γεώργιος (Π.Μ. ΠΣΠΠ) Μέλη της επιτροπής ελέγχου εφαρμοσιμότητας του ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Διαβάστε περισσότερα