ιάρθρωση παρουσίασης 1. Ιστορικό διαχείρισης της λίµνης Πλαστήρα 2. Συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων 3. Μεθοδολογική προσέγγιση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιάρθρωση παρουσίασης 1. Ιστορικό διαχείρισης της λίµνης Πλαστήρα 2. Συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων 3. Μεθοδολογική προσέγγιση"

Transcript

1 Ανδρέας Ευστρατιάδης, υποψήφιος διδάκτορας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών πόρων Ποσοτική και ποιοτική θεώρηση της λειτουργίας του ταµιευτήρα Πλαστήρα Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από Υδραυλικά Εργα Παρουσίαση στα πλαίσια του µαθήµατος: ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»

2 ιάρθρωση παρουσίασης 1. Ιστορικό διαχείρισης της λίµνης Πλαστήρα 2. Συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων 3. Μεθοδολογική προσέγγιση 4. Υδρολογική διερεύνηση λειτουργίας ταµιευτήρα 5. Μελέτη ποιότητας νερού 6. Συµπεράσµατα Ανδρέας Ευστρατιάδης, Ποσοτική και ποιοτική θεώρηση της λειτουργίας του ταµιευτήρα Πλαστήρα 2

3 Περιοχή µελέτης και έργα Λεκάνη απορροής έκτασης km 2 Τοξωτό φράγµα, ύψους 83 m Ταµιευτήρας µέγιστης χωρητικότητας 362 hm 3 και έκτασης 25 km 2 ορυφορική εικόνα Landsat Λήψη 21/8/1999, ώρα 9:30 τοπική Στάθµη υδροληψίας +776 m, στάθµη υπερχείλισης +792 m Η/Υ σταθµός µε εγκατεστηµένη ισχύ 130 MW και ύψος πτώσης 577 m Ετήσιες υδατικές ανάγκες hm 3 Ανδρέας Ευστρατιάδης, Ποσοτική και ποιοτική θεώρηση της λειτουργίας του ταµιευτήρα Πλαστήρα 3

4 Μέση εισροή 153 hm 3 Ιστορική χρονοσειρά εκροών Καθαρή εισροή Εκροή από στροβίλους Ετήσιος όγκος εισροών/εκροών (hm 3 ) Η άµεση εξάρτηση των απολήψεων από τις υδρολογικές συνθήκες αναιρεί το ρυθµιστικό χαρακτήρα του ταµιευτήρα και αφαιρεί τη δυνατότητα µακροχρόνιου προγραµµατισµού της γεωργικής παραγωγής Ανδρέας Ευστρατιάδης, Ποσοτική και ποιοτική θεώρηση της λειτουργίας του ταµιευτήρα Πλαστήρα 4

5 Ιστορική χρονοσειρά µεταβολής της στάθµης Σεπ-61 Σεπ-63 Σεπ-65 Σεπ-67 Σεπ-69 Σεπ-71 Σεπ-73 Σεπ-75 Σεπ-77 Σεπ-79 Σεπ-81 Σεπ-83 Σεπ-85 Σεπ-87 Σεπ-89 Σεπ-91 Σεπ-93 Σεπ-95 Σεπ-97 Σεπ-99 Στάθµη στο τέλος κάθε µήνα (m) Η έντονη διακύµανση της στάθµης έχει ως αποτέλεσµα την αλλοίωση της φυσιογνωµίας του τοπίου και τη υποβάθµιση της ποιότητας του υδάτινου περιβάλλοντος Ανδρέας Ευστρατιάδης, Ποσοτική και ποιοτική θεώρηση της λειτουργίας του ταµιευτήρα Πλαστήρα 5

6 Ιστορική χρονοσειρά παραγωγής ενέργειας Μέση τιµή ως το : 220 GWh Τιµή σχεδιασµού: 250 GWh Μέση τιµή ετών : 160 GWh Ετήσια παραγωγή ενέργειας (GWh) Από τις αρχές της δεκαετίας του 1980, πραγµατοποιείται αλλαγή του χαρακτήρα του έργου από ενεργειακό σε αρδευτικό, µε αποτέλεσµα τη µείωση τη τόσο της ποσότητας όσο και της αξίας της παραγόµενης ενέργειας (δευτερεύουσα έναντι πρωτεύουσας) Ανδρέας Ευστρατιάδης, Ποσοτική και ποιοτική θεώρηση της λειτουργίας του ταµιευτήρα Πλαστήρα 6

7 Συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων Γεωγραφικά δεδοµένα Ψηφιοποιηµένοι χάρτες, αεροφωτογραφίες και διαθετικά της ΓΥΣ Παράγωγα δεδοµένα Χαρακτηριστικά µεγέθη λεκάνης απορροής, καµπύλες ταµιευτήρα εδοµένα υδροσυστήµατος Ιδιότητες και χαρακτηριστικά µεγέθη τεχνικών έργων εδοµένα ζήτησης νερού Χρήσεις νερού και υδατικές ανάγκες (µηνιαίες, ετήσιες) Υδρολογικά δεδοµένα Πρωτογενείς χρονοσειρές υδροµετεωρολογικών σταθµών περιοχής µελέτης, δεδοµένα υδατικού ισοζυγίου ταµιευτήρα (από ΕΗ/ ΑΥΕ) Παράγωγα δεδοµένα Μηνιαίες χρονοσειρές απορροής, βροχόπτωσης και εξάτµισης ταµιευτήρα εδοµένα ποιότητας νερού Ρυπαντικά φορτία και µετρήσεις χαρακτηριστικών ποιοτικών παραµέτρων Ανδρέας Ευστρατιάδης, Ποσοτική και ποιοτική θεώρηση της λειτουργίας του ταµιευτήρα Πλαστήρα 7

8 Γεωγραφικά δεδοµένα Ψηφιακό µοντέλο αναγλύφου λεκάνης Ψηφιακό µοντέλο πυθµένα ταµιευτήρα Ανδρέας Ευστρατιάδης, Ποσοτική και ποιοτική θεώρηση της λειτουργίας του ταµιευτήρα Πλαστήρα 8

9 Υδρολογικά δεδοµένα Mέγιστη τιµή 2196 mm (309 hm 3 ) Ελάχιστη τιµή 288 mm (43 hm 3 ) Ισοδύναµο ύψος απορροής (mm) Μέσο ετήσιο ύψος απορροής 1029 mm (147 hm 3 ), µε συντελεστή µεταβλητότητας 30% Τυπικά µεγέθη για υπολεκάνη του Αχελώου Ανδρέας Ευστρατιάδης, Ποσοτική και ποιοτική θεώρηση της λειτουργίας του ταµιευτήρα Πλαστήρα 9

10 Μέρος Α: Υδρολογική-ποσοτική θεώρηση Σκοπός: Ο καθορισµός της σχέσης κατώτατου ορίου στάθµης λειτουργίας της λίµνης και εγγυηµένης ετήσιας απόληψης, για δύο επίπεδα αξιοπιστίας (90% και 80%) Πολιτική διαχείρισης ταµιευτήρα Επιλογή ελάχιστης στάθµης Θέσπιση σταθερής ετήσιας απόληψης (ανεξάρτητης των εκάστοτε υδρολογικών συνθηκών), για συγκεκριµένο επίπεδο αξιοπιστίας Προτεραιότητα στην τήρηση της ελάχιστης στάθµης έναντι της απόληψης Ανδρέας Ευστρατιάδης, Ποσοτική και ποιοτική θεώρηση της λειτουργίας του ταµιευτήρα Πλαστήρα 10

11 Η έννοια της αξιοπιστίας στη διαχείριση των υδατικών πόρων Όλα τα συστήµατα έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων µπορούν να εξασφαλίσουν µια ανώτατη επίδοση (π.χ., απόληψη, ενέργεια), για δεδοµένο επίπεδο αξιοπιστίας Η αξιοπιστία είναι πιθανοτικό µέγεθος, το οποίο πρακτικά ορίζεται ως το ποσοστό του χρόνου κατά το οποίο η επίδοση του υπόψη έργου είναι ίση τουλάχιστον µε την τιµή-στόχο που έχει τεθεί Η αξιοπιστία διαφοροποιείται ανάλογα µε τη σκοπιµότητα του έργου (π.χ., το σύστηµα υδροδότησης της Αθήνας λειτουργεί µε αξιοπιστία 99% - επιτρέπεται αστοχία µία φορά, κατά µέσο όρο, στα 100 έτη) Η αστοχία δε συνεπάγεται πλήρη αδυναµία ικανοποίησης του στόχου, αλλά µειωµένη επίδοση σε σχέση µε την επιθυµητή Ανδρέας Ευστρατιάδης, Ποσοτική και ποιοτική θεώρηση της λειτουργίας του ταµιευτήρα Πλαστήρα 11

12 Μεθοδολογία: ιάγραµµα ροής Ιστορικά δείγµατα βροχής και απορροής Στοχαστικό υδρολογικό µοντέλο Συνθετικές χρονοσειρές βροχής και απορροής (µεγάλου µήκους) Χαρακτηριστικά µεγέθη συστήµατος Περιορισµοί: Αξιοπιστίας Ελάχιστης στάθµης Μοντέλο λειτουργικής προσοµοίωσης/βελτιστοποίησης Ασφαλής ετήσια απόληψη ιακύµανση µεγεθών ισοζυγίου - στάθµης Ανδρέας Ευστρατιάδης, Ποσοτική και ποιοτική θεώρηση της λειτουργίας του ταµιευτήρα Πλαστήρα 12

13 Στοχαστική προσοµοίωση εισροών Συνθετική χρονοσειρά Κινούµενοι µέσοι όροι 20 ετών Ετήσιο ύψος απορροής (mm) ιατήρηση ουσιωδών στατιστικών χαρακτηριστικών ιστορικών δειγµάτων απορροής και βροχόπτωσης (περιθώριων και από κοινού κατανοµών) Αναπαραγωγή περιόδων έµµονης ξηρασίας Ανδρέας Ευστρατιάδης, Ποσοτική και ποιοτική θεώρηση της λειτουργίας του ταµιευτήρα Πλαστήρα 13

14 Σχέση ασφαλούς ετήσιας απόληψης ελάχιστης στάθµης λειτουργίας ταµιευτήρα Αξιοπιστία 90% Αξιοπιστία 80% Ελάχιστη στάθµη λειτουργίας (m) Ετήσια ονοµαστική απόληψη (hm 3 ) Για στάθµες µεγαλύτερες των +786 m, το απολήψιµο δυναµικό του ταµιευτήρα µειώνεται ραγδαία (απορριπτέα ζώνη), ενώ βελτιώνεται µε βραδύ ρυθµό για στάθµες µικρότερες των +782 m Ανδρέας Ευστρατιάδης, Ποσοτική και ποιοτική θεώρηση της λειτουργίας του ταµιευτήρα Πλαστήρα 14

15 Συχνότητες διακύµανσης της στάθµης Πιθανότητα υπέρβασης Ιστορική χρονοσειρά στάθµης Προσοµοίωση - Ελάχιστη στάθµη +786 m Προσοµοίωση - Ελάχιστη στάθµη +784 m Προσοµοίωση - Ελάχιστη στάθµη +782 m Προσοµοίωση - Ελάχιστη στάθµη +780 m Στάθµη ταµιευτήρα (m) Η θέσπιση του ορίου ελάχιστης στάθµης, σε συνδυασµό µε τη σταθεροποίηση της απόληψης, περιορίζουν τις έντονες διακυµάνσεις της στάθµης, η οποία διατηρείται 3 τουλάχιστον µέτρα πάνω από το ελάχιστο επιτρεπόµενο όριο κατά τη διάρκεια του 90% του χρόνου Ανδρέας Ευστρατιάδης, Ποσοτική και ποιοτική θεώρηση της λειτουργίας του ταµιευτήρα Πλαστήρα 15

16 Παράδειγµα 1: Προσοµοίωση ιστορικών εισροών µε ελάχιστη στάθµη +782 m Οκτ-61 Οκτ-63 Οκτ-65 Οκτ-67 Οκτ-69 Οκτ-71 Οκτ-73 Οκτ-75 Οκτ-77 Οκτ-79 Οκτ-81 Οκτ-83 Οκτ-85 Οκτ-87 Οκτ-89 Οκτ-91 Οκτ-93 Οκτ-95 Οκτ-97 Οκτ-99 Στάθµη ταµιευτήρα (m) Ελάχιστη στάθµη λειτουργίας +782 m Ιστορική Προσοµοιωµένη Εξασφαλίζονται ετησίως 134 hm 3 (απόληψη-στόχος), µε αξιοπιστία 90% Ανδρέας Ευστρατιάδης, Ποσοτική και ποιοτική θεώρηση της λειτουργίας του ταµιευτήρα Πλαστήρα 16

17 Παράδειγµα 2: Προσοµοίωση ιστορικών εισροών µε ελάχιστη στάθµη +786 m Οκτ-61 Οκτ-63 Οκτ-65 Οκτ-67 Οκτ-69 Οκτ-71 Οκτ-73 Οκτ-75 Οκτ-77 Οκτ-79 Οκτ-81 Οκτ-83 Οκτ-85 Οκτ-87 Οκτ-89 Οκτ-91 Οκτ-93 Οκτ-95 Οκτ-97 Οκτ-99 Στάθµη ταµιευτήρα (m) Ελάχιστη στάθµη λειτουργίας +786 m Ιστορική Προσοµοιωµένη Εξασφαλίζονται ετησίως 117 hm 3 (απόληψη-στόχος), µε αξιοπιστία 90% Ανδρέας Ευστρατιάδης, Ποσοτική και ποιοτική θεώρηση της λειτουργίας του ταµιευτήρα Πλαστήρα 17

18 Μέρος Β: Ποιοτική θεώρηση Σκοπός: Η διερεύνηση της τροφικής κατάστασης των υδάτων της λίµνης, για διάφορα σενάρια ελάχιστης στάθµης Γενική µεθοδολογία Επιλογή χαρακτηριστικών σεναρίων ελάχιστης στάθµης, µε χρήση των ιστορικών χρονοσειρών εισροών και των προσοµοιωµένων χρονοσειρών απολήψεων, οι οποίες ελήφθησαν από τη µελέτη λειτουργίας του ταµιευτήρα Επιλογή περιόδου δυσµενών υδρολογικών συνθηκών Εκτίµηση ρυπαντικών φορτίων Προσοµοίωση δυναµικής βασικών ποιοτικών παραµέτρων (µε έµφαση στη χλωροφύλλη και το διαλυµένο οξυγόνο), µέσω δύο διαφορετικών προσεγγίσεων (µοντέλων) Βαθµονόµηση µοντέλων µε στοιχεία πεδίου Ανδρέας Ευστρατιάδης, Ποσοτική και ποιοτική θεώρηση της λειτουργίας του ταµιευτήρα Πλαστήρα 18

19 Σηµειακές πηγές Ρυπαντικά φορτία Ρύποι που µεταφέρονται στον ταµιευτήρα µέσω των αποχετευτικών δικτύων των παραλίµνιων οικισµών και των υδατορευµάτων που τροφοδοτούν τη λίµνη Εκτίµηση µε βάση τις χρήσεις γης στη λεκάνη απορροής ιαφοροποιηµένες τιµές για την τουριστική ( εκέµβριος, Απρίλιος, Ιούλιος, Αύγουστος) και µη τουριστική περίοδο Μη σηµειακές πηγές Ρύποι που µεταφέρονται στον ταµιευτήρα µέσω της επιφανειακής απορροής Κύρια πηγή µη σηµειακών ρύπων είναι η γεωργία (εξαιτίας της χρήσης λιπασµάτων και φυτοφαρµάκων) Ανδρέας Ευστρατιάδης, Ποσοτική και ποιοτική θεώρηση της λειτουργίας του ταµιευτήρα Πλαστήρα 19

20 Μεθοδολογία ιακριτοποίηση ταµιευτήρα σε δύο στρώµατα (επιλίµνιο και υπολίµνιο) Μεταφορά µάζας µέσω τυρβώδους διάχυσης Αυτόµατη µετάβαση από ένα στα δύο στρώµατα και αντίστροφα, ανάλογα µε τη διαφορά θερµοκρασίας Αποτελέσµατα Υδροδυναµικό µοντέλο (MERES) Η λίµνη οδηγείται προς τη µεσοτροφική κατάσταση, εφόσον η ελάχιστη στάθµη τεθεί στα +780 m, ενώ χαρακτηρίζεται ολιγοτροφική για στάθµες από +782 m και άνω Σε όλες τις περιπτώσεις, οι τιµές συγκεντρώσεων του διαλυµένου οξυγόνου στο επιλίµνιο είναι πολύ καλές, ενώ κατά την περίοδο της στρωµάτωσης παρατηρούνται σχετικά χαµηλές τιµές στο υπολίµνιο Ανδρέας Ευστρατιάδης, Ποσοτική και ποιοτική θεώρηση της λειτουργίας του ταµιευτήρα Πλαστήρα 20

21 Μοντέλο ευτροφισµού (EUTRO-SEL) Μεθοδολογία Προσοµοίωση φυσικών, χηµικών και βιολογικών διεργασιών, οι οποίες περιγράφονται µέσω εξισώσεων κινητικής και διατήρησης της µάζας Αποτελέσµατα Οι συγκεντρώσεις χλωροφύλλης που προέκυψαν κυµαίνονται εντός του εύρους τιµών που έχουν µετρηθεί ( µg/l) Η υιοθέτηση ελάχιστης στάθµης +786 m εξασφαλίζει πολύ καλή ποιότητα νερού και κατατάσσει τη λίµνη στην κατηγορία Ι, ενώ για τις στάθµες +782 και +784 m, η ποιότητα διατηρείται καλή, µε κατάταξη όµως της λίµνης στην αµέσως επόµενη κατηγορία Ανδρέας Ευστρατιάδης, Ποσοτική και ποιοτική θεώρηση της λειτουργίας του ταµιευτήρα Πλαστήρα 21

22 Συµπεράσµατα Η προτεινόµενη πολιτική διαχείρισης προϋποθέτει: 1. επιλογή µιας ελάχιστης επιτρεπόµενης στάθµης 2. θέσπιση µιας σταθερής ετήσιας απόληψης-στόχου 3. σε περίπτωση αδυναµίας ικανοποίησης της τιµής-στόχου, αυστηρή τήρηση του περιορισµού στάθµης Μέσω της υδρολογικής ανάλυσης, προσδιορίστηκε η σχέση ελάχιστης στάθµης ασφαλούς απόληψης αξιοπιστίας, ενώ µέσω της ποιοτικής ανάλυσης, εξετάστηκε η τροφική κατάσταση των υδάτων της λίµνης συναρτήσει της εκάστοτε ελάχιστης στάθµης Από τις δύο προσεγγίσεις προέκυψε ένα εύρος τιµών ελάχιστης στάθµης µεταξύ +782 και +786 m, για τις οποίες εξασφαλίζοται ταυτόχρονα καλή ποιότητα και ικανοποιητική ποσότητα νερού (από 134 ως 117 hm 3, για 90% αξιοπιστία) Ανδρέας Ευστρατιάδης, Ποσοτική και ποιοτική θεώρηση της λειτουργίας του ταµιευτήρα Πλαστήρα 22

ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟ ΝΕΡΟ

ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟ ΝΕΡΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟ ΝΕΡΟ Γ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 2000/60/ΕΚ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 2000/60/ΕΚ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 2000/60/ΕΚ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Λ. ΖΕΪΚΟΣ και Γ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ Ειδική Έκδοση Τεύχος Α/2011 Κέντρο Εκτίµησης Φυσικών Κινδύνων και Προληπτικού Σχεδιασµού Ε.Μ.Π. ΚΡΙΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 2 Στην έξοδο λεκάνης απορροής µετρήθηκε το παρακάτω καθαρό πληµµυρογράφηµα (έχει αφαιρεθεί η βασική ροή):

ΑΣΚΗΣΗ 2 Στην έξοδο λεκάνης απορροής µετρήθηκε το παρακάτω καθαρό πληµµυρογράφηµα (έχει αφαιρεθεί η βασική ροή): ΑΣΚΗΣΗ 1 Αρδευτικός ταµιευτήρας τροφοδοτείται κυρίως από την απορροή ποταµού που µε βάση δεδοµένα 30 ετών έχει µέση τιµή 10 m 3 /s και τυπική απόκλιση 4 m 3 /s. Ο ταµιευτήρας στην αρχή του υδρολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης GR13 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ II ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 Ομάδα εργασίας για την εκπόνηση της έκθεσης, βάσει της απόφασης Υ.Α.Π.Ε./Φ1/875/οικ.6292/19.03.2012:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 2.1. Αβιοτικά γνωρίσµατα 2.1.1. Κλίµα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 2.1. Αβιοτικά γνωρίσµατα 2.1.1. Κλίµα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2.1. Αβιοτικά γνωρίσµατα 2.1.1. Κλίµα Το κλίµα στην περιοχή της oϊράνης επηρεάζεται εκτός από παράγοντες, όπως είναι το υψόµετρο, το γεωγραφικό µήκος και πλάτος, από τη Μεσόγειο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗ ΣΗΘ

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗ ΣΗΘ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗ ΣΗΘ Το έργο χρηµατοδοτήθηκε από: Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006, Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα»

Διαβάστε περισσότερα

3 Υδατικοί πόροι Βιώσιμη Διαχείριση... 18

3 Υδατικοί πόροι Βιώσιμη Διαχείριση... 18 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πίνακες... 5 Σχήματα... 6 Πρόλογος... 7 Εισαγωγή... 8 1 Η Έννοια της Βιώσιμης ή Αειφόρου Ανάπτυξης... 11 2 Οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος - Συνοπτική παρουσίαση...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ Αειφορική Διαχείριση Νερού μέσω της Ενδυνάμωσης της Κοινής Ευθύνης σε Μεσογειακές Λεκάνες Απορροής ΜΑΪΟΣ 2012 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ (GR13) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μάρτιος 2014 Αναθεωρήσεις: 20-03-2014 Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΑΠ περιοχής Αμβρακικού «ΑΝΑΣΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΑΠ περιοχής Αμβρακικού «ΑΝΑΣΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ) ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΕΑΠ) ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟ (ΑΝΑΣΑ)»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΣΕ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΣΧΕ ΙΟ ΣΕ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 69, ΑΘΗΝΑ 10564 ΤΗΛ.: 3727400, FAX: 3255460, E-MAIL: info@rae.gr, WEB: www.rae.gr Μ Α Κ Ρ Ο Χ Ρ Ο Ν Ι Ο Σ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Ο Σ Σ Χ Ε Ι Α Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ Ε Λ Λ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 266355 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 54 ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 51 Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμέ νη προστασία

Διαβάστε περισσότερα

5.3.2. 2: >84%, , 117.487,58 , 2.315.074 2.822.525 ., 35-40% , 50-55% 10%

5.3.2. 2:  >84%,   ,  117.487,58   ,  2.315.074  2.822.525  ., 35-40%  , 50-55% 10% 5.3.2. Άξονας 2: Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου 1. Γενικά Εισαγωγή Α) Υδατικό Περιβάλλον-Εθνική Στρατηγική για τους Υδάτινους πόρους Όπως αναφέρθηκε εκτενώς στo κεφάλαιο 3.1.3., η Ελλάδα έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ SALFO & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. ENVIPLAN Γ. Θ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ & Συνεργάτες

ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ SALFO & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. ENVIPLAN Γ. Θ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ & Συνεργάτες ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ SALFO & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. Ιωάννης Φωτεινός Βασίλειος Μεταξάς Γεώργιος Πλακωτάρης Οικονοµολόγος Οικονοµολόγος Οικονοµολόγος - Περιφερειολόγος ENVIPLAN Γ. Θ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ & Συνεργάτες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΥΔ 03)

ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΥΔ 03) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2013 2020 Αθήνα, Οκτώβριος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1.1. Θεσµικό Πλαίσιο... 1 1.2. Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1. Σκοπός.

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1. Σκοπός. ΝΟΜΟΣ: 1650/86 Για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/16-10-86) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1. Σκοπός. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ i ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA TQM) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο ιαχείρισης Λίµνης Παµβώτιδας Ιωαννίνων

Σχέδιο ιαχείρισης Λίµνης Παµβώτιδας Ιωαννίνων ΠΙΝΑΚΑΣ 1 (βλέπε επίσης Πίνακα ΙΙ στο Παράρτηµα) Σηµαντικό σε επίπεδο Είδος οικοτόπου Κωδικός Είδος πτηνού 2 Κατάσταση ιεθνές Ευρώπη ς Εθνικό Παγκοσµίως απειλούµενο. Παρόν όλο το χρόνο, 10-20 ζευγάρια

Διαβάστε περισσότερα

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ Γ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ------------------------------------------------------------------------------------------------- THEMA Ε.Π.Ε. - ΒΕΛΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων.

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων. Ν. 1650/86 (ΦΕΚ - 160 Α') : Για την προστασία του περιβάλλοντος [Αρχή Τροποποίησης] (Με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 3010/02, ΦΕΚ-91 Α ορίζεται ότι : «Όπου στο Ν. 1650/1986 για την προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3428/2005 περί Απελευθέρωσης της Αγοράς Φυσικού Αερίου ΑΘΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 2 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ. Συνοπτική περίληψη

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ. Συνοπτική περίληψη Συνοπτική περίληψη Η παρούσα µελέτη αφορά στην καταγραφή παραµέτρων λειτουργίας του ΧΥΤΑ Αλµωπίας, ο οποίος είναι από τους πρώτους ΧΥΤΑ που κατασκευάστηκαν στον Ελλαδικό χώρο, και αποσκοπεί στην εξεύρεση

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος διπλωματικής εργασίας

Τίτλος διπλωματικής εργασίας ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τίτλος διπλωματικής εργασίας Μελέτη και οικονομική αξιολόγηση μονάδων συμπαραγωγής ΚΑΡΥΔΗ ΑΝΝΑ Εξεταστική Επιτροπή: Δρ. Γεώργιος Τσιναράκης, επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2000-2006 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σύμφωνα με την Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Παραγωγής. Είδη επιχειρηματικών αποφάσεων: Αποφάσεις Στρατηγικής και Αποφάσεις Τακτικής

Διοίκηση Παραγωγής. Είδη επιχειρηματικών αποφάσεων: Αποφάσεις Στρατηγικής και Αποφάσεις Τακτικής Διοίκηση Παραγωγής Είναι ο επιστημονικός κλάδος που πραγματεύεται τον Σχεδιασμό και τη Λειτουργία Συστημάτων Παραγωγής. Περιλαμβάνει: 1) Γενικές αρχές δηλ. το σύνολο των στόχων και κανόνων για τον ορθό

Διαβάστε περισσότερα