«Εγχειρίδιο ορθής διαχείρισης απόβλητων συσκευών ανταλλαγής θερμότητας»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Εγχειρίδιο ορθής διαχείρισης απόβλητων συσκευών ανταλλαγής θερμότητας»"

Transcript

1 LIFE Project Number LIFE13 INF/GR/1342 «Εγχειρίδιο ορθής διαχείρισης απόβλητων συσκευών ανταλλαγής θερμότητας»

2 Το έργο LIFE INFOCYCLE Ανάπτυξη επικοινωνιακής και εκπαιδευτικής εκστρατείας ανακύκλωσης Αποβλήτων Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών (ΑΗΗΕ) (LIFE13 INF/GR/001342) συγχρηματοδοτείται από το Περιβαλλοντικό Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα LIFE+ Information & Communication. Διάρκεια υλοποίησης έργου: έως Προϋπολογισμός έργου: Συνολικός προϋπολογισμός: Συμμετοχή Ευρωπαϊκής Ένωσης: Φορείς συγχρηματοδότησης υλοποίησης: Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. TERRA NOVA Ε.Π.Ε. Περιβαλλοντική Τεχνική Συμβουλευτική Ι. Κοψιάς Ν. Μυστριώτης ΟΕ ΧΥΖ Productions

3 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 4 Συντομογραφίες... 6 Ορισμοί... 7 Α Μέρος Παρουσίαση των Συσκευών Ανταλλαγής Θερμότητας ΑΗΗΕ... 9 Κατηγοριοποίηση των αποβλήτων Εξοπλισμού Ανταλλαγής Θερμότητας σύμφωνα με τη νομοθεσία Υλικά Ειδικής Διαχείρισης Ορισμοί και παραδείγματα Υγεία και ασφάλεια στην Εργασία Μέσα Ατομικής Προστασίας - ΜΑΠ Β Μέρος Καλές και κακές-πρακτικές κατά τη διαχείριση Εξοπλισμού Ανταλλαγής Θερμότητας.20 Εξοπλισμός / Μέσα αποθήκευσης Εξοπλισμού Ανταλλαγής Θερμότητας Ταξινόμηση ΑΗΗΕ Απορρύπανση εξοπλισμού ανταλλαγής θερμότητας Καλές πρακτικές απορρύπανσης εξοπλισμού ανταλλαγής θερμότητας Κακές πρακτικές απορρύπανσης και χειρισμού εξοπλισμού ανταλλαγής θερμότητας Χώρος αποθήκευσης και επεξεργασίας συσκευών ανταλλαγής θερμότητας Καλές πρακτικές χώρου Αποθήκευσης και Επεξεργασίας ΑΗΗΕ Κακές πρακτικές χώρου αποθήκευσης ΑΗΗΕ Διασφάλιση ποιότητας επεξεργασίας και ανακύκλωσης εξοπλισμού ανταλλαγής θερμότητας 45

4 Εισαγωγή Το παρόν εγχειρίδιο συντάχθηκε στο πλαίσιο του Έργου LIFE INFOCYCLE από τους συνδικαιούχους Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. και TERRA NOVA ΕΠΕ, σύμφωνα με ευρωπαϊκά κανονιστικά έγγραφα και προδιαγραφές. Το εγχειρίδιο παρουσιάζει τις καλές και κακές πρακτικές στον κύκλο διαχείρισης των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) με στόχο τόσο την προστασία του περιβάλλοντος, όσο και της ανθρώπινης υγείας και της ασφάλειας, μέσω της πρόληψης και του μετριασμού των αρνητικών επιπτώσεων από τη συλλογή, την αποθήκευση και γενικότερα τη διαχείριση των αποβλήτων αυτών. Στο εγχειρίδιο αυτό περιγράφονται βασικά στοιχεία λειτουργίας που θα πρέπει να διέπουν μία μονάδα διαχείρισης ΑΗΗΕ, οι υλικοτεχνικές υποδομές και οι διαχειριστικές απαιτήσεις όσον αφορά στην περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση των ΑΗΗΕ. Στόχος του εγχειριδίου αυτού είναι να αποτελέσει συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό στις εκπαιδεύσεις που θα πραγματοποιηθούν από στελέχη των δύο συνδικαιούχων του INFOCYCLE κατά την υλοποίηση του έργου. Απώτερος στόχος του είναι να αποτελέσει βασικό υλικό για την εκπαίδευση του συνόλου των εμπλεκόμενων στην διαχείριση συσκευών ανταλλαγής θερμότητας. Το παρόν εγχειρίδιο προορίζεται να αποτελέσει επικουρικό εκπαιδευτικό υλικό για το προσωπικό και τη διοίκηση όλων των εμπλεκόμενων με το χειρισμό, την ταξινόμηση/διαλογή, την αποθήκευση και την επεξεργασία ώστε στο τέλος να εξυπηρετείται η βέλτιστη περιβαλλοντική διαχείριση. Πιο συγκεκριμένα έχει στόχο να: επιτύχει τον ποιοτικό χειρισμό, αποθήκευση, επεξεργασία των ΑΗΗΕ και των τελικών παραγόμενων προϊόντων, προκειμένου να αποφευχθεί η ρύπανση, να επιτευχθεί η ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον και να μεγιστοποιηθεί η ποσότητα των ανακτώμενων υλικών, διασφαλίσει την προστασία της ανθρώπινης υγείας και ασφάλειας, αποτρέψει την ακατάλληλη διάθεση και την παράνομη διακίνηση των ΑΗΗΕ να αποτελέσει ένα εύχρηστο εργαλείο εκπαίδευσης του προσωπικού των εμπλεκόμενων φορέων στη διαχείριση των ΑΗΗΕ Στο παρόν εγχειρίδιο περιέχονται διατυπώσεις που αφορούν στην προετοιμασία για 4

5 επαναχρησιμοποίηση των ΑΗΗΕ. Ωστόσο οι απαιτήσεις για τις εργασίες αυτές, πέραν τις μεταφοράς των συσκευών σε καλή κατάσταση, δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος εγχειριδίου και επομένως, δεν εξετάζονται. Τέλος σημειώνεται ότι το παρόν εγχειρίδιο στηρίχθηκε στις κατευθυντήριες γραμμές που ορίζονται στο WEEELABEX κανονιστικό έγγραφο για την επεξεργασία v10. Οι προδιαγραφές αυτές αφορούν στην προτυποποίηση του διαδικασιών διαχείρισης των ΑΗΗΕ, τον καθορισμό των απαιτήσεων για την πραγματοποίηση ορθών διαδικασιών ελέγχου, τον καθορισμό διαδικασιών για την εξαγωγή συντελεστών ανάκτησης και ανακύκλωσης καθώς και ειδικές προδιαγραφές διαχείρισης ανά κατηγορία ΑΗΗΕ. 5

6 Συντομογραφίες ΑΕΠΟ: ΑΗΗΕ: ΕΚΑ: ΚΥΑ: ΜΑΠ: ΟΤΑ: ΠΠΔ: ΥΑ: ΥΑΕ: ΥΕΔ: Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων Κοινή Υπουργική Απόφαση Μέσο Ατομικής Προστασίας Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις Υπουργική Απόφαση Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία Υλικά Ειδικής Διαχείρισης EWC: CFC: HCFC: HFC: European Waste Catalogue Chlorofluorocarbon Hydrochlorofluorocarbon Hydrofluorocarbon 6

7 Ορισμοί Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) Ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός που θεωρείται απόβλητο, συμπεριλαμβανομένων όλων των εξαρτημάτων, των συναρμολογημένων μερών και των αναλωσίμων, που συνιστούν τμήμα του προϊόντος κατά το χρόνο απόρριψής. Απόβλητο Κάθε ουσία ή αντικείμενο του οποίου ο κάτοχός απορρίπτει, ή προτίθεται να απορρίψει ή υποχρεούται να απορρίψει. Υλικά Ειδικής Διαχείρισης (ΥΕΔ) Ουσίες, μείγματα και κατασκευαστικά στοιχεία που πρέπει να αφαιρούνται από τα ΑΗΗΕ που συλλέγονται χωριστά, όπως περιγράφονται στο παράρτημα VII ΚΥΑ 23615/651/Ε.103 (ΦΕΚ Β 1184/ ) Συλλογή Η συγκέντρωση ΑΗΗΕ, συμπεριλαμβανομένης της προκαταρκτικής διαλογής και της προκαταρκτικής αποθήκευσης των ΑΗΗΕ για τους σκοπούς της μεταφοράς τους σε εγκατάσταση επεξεργασίας ΑΗΗΕ Φορέας Εκμετάλλευσης Οντότητα που επιτελεί δραστηριότητες σχετικές με τα ΑΗΗΕ, σύμφωνα με το παρόν κανονιστικό έγγραφο. Κατασκευαστικό στοιχείο Το στοιχείο μιας συσκευής με μια διακριτή και σωστή λειτουργία ως μέρος μιας συσκευής, όπως μια μεγαλύτερη μονάδα Επαναχρησιμοποίηση Κάθε εργασία με την οποία τα προϊόντα ή τα συστατικά στοιχεία που δεν είναι απόβλητα χρησιμοποιούνται εκ νέου για τον ίδιο σκοπό για τον οποίο σχεδιάστηκαν. Προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση Κάθε εργασία ανάκτησης που συνιστά έλεγχο, καθαρισμό ή επισκευή, με την οποία προϊόντα ή συστατικά στοιχεία προϊόντων που αποτελούν πλέον απόβλητα προετοιμάζονται προκειμένου 7

8 να επαναχρησιμοποιηθούν χωρίς άλλη προεπεξεργασία. Επεξεργασία Δραστηριότητες ανάκτησης ή διάθεσης, συμπεριλαμβανομένης κάθε προετοιμασίας πριν από την ανάκτηση ή τη διάθεση. 8

9 Α Μέρος Παρουσίαση των Συσκευών Ανταλλαγής Θερμότητας ΑΗΗΕ 9

10 Κατηγοριοποίηση των αποβλήτων Εξοπλισμού Ανταλλαγής Θερμότητας σύμφωνα με τη νομοθεσία Το παρόν εγχειρίδιο αφορά στη διαχείριση εξοπλισμού ανταλλαγής θερμότητας, όπως ορίζεται βάσει της νέας νομοθεσίας η οποία και τροποποιεί την υφιστάμενη κατηγοριοποίηση των 10 κατηγοριών σε 6 νέες. Η νέα αυτή κατηγορία περιλαμβάνει ψυγεία, μηχανήματα αυτόματης διανομής προϊόντων με ψύξη, συσκευές κλιματισμού και άλλες συσκευές ανταλλαγής θερμότητας που χρησιμοποιούν ρευστά πλην του νερού για την ανταλλαγή θερμότητας. Κατά την περίοδο σύνταξης του παρόντος εγχειριδίου διανύουμε τη μεταβατική περίοδο εφαρμογής της νέας νομοθεσίας, έως τις 14 Αυγούστου Μετά τη μεταβατική περίοδο οι κατηγοριοποίηση του εξοπλισμού θα πραγματοποιείται μόνο με τη διάκριση των 6 νέων κατηγοριών και οι υφιστάμενες 10 θα καταργηθούν. Για την μεταβατική περίοδο, έως τις 14 Αυγούστου 2018, ο εξοπλισμός ανταλλαγής θερμότητας μπορεί να προέρχεται από τις παρακάτω κατηγορίες (Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2012/19/ΕΚ). 1. Μεγάλες οικιακές συσκευές 2. Μικρές οικιακές συσκευές 10. Συσκευές αυτόματης διανομής. Μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, από τις 15 Αυγούστου 2018, ο εξοπλισμός ανταλλαγής θερμότητας θα ομαδοποιείται σε μια αυτόνομη κατηγορία από τις νέες 6 κατηγορίες (Παράρτημα ΙΙΙ της Οδηγίας 2012/19/ΕΚ) 1. Εξοπλισμός ανταλλαγής θερμότητας συμπεριλαμβανομένων (όχι αποκλειστικά) των εξής: Ψυγεία, καταψύκτες, μηχανήματα αυτόματης διανομής προϊόντων σε ψύξη, συσκευές κλιματισμού, συσκευές αφύγρανσης, αντλίες θέρμανσης, θερμάστρες που περιέχουν λάδι και άλλες συσκευές ανταλλαγής θερμότητας που χρησιμοποιούν ρευστά πλην του νερού για την ανταλλαγή θερμότητας. Η οδηγία 2012/19/ΕΕ ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με την ΚΥΑ 23615/651/Ε.103 (ΦΕΚ Β 1184/ ) (βλ. παράρτημα), στην οποία και παρατίθεται μη εξαντλητικός κατάλογος των παραπάνω κατηγοριών (Παράρτημα IV). Στις παρακάτω εικόνες παρουσιάζεται η κατηγορία των συσκευών που εξετάζεται στο παρόν εγχειρίδιο όπως θα ισχύει από τον Αύγουστο του

11 Ψυγεία οικιακής και επαγγελματικής χρήσης Κλιματιστικά Θερμαντικά σώματα (Καλοριφέρ) 11

12 Τα ψυγεία χωρίζονται σε 5 επιμέρους κατηγορίες ανάλογα με το μέγεθος τους. Αυτές είναι οι παρακάτω: 12

13 Υλικά Ειδικής Διαχείρισης Ορισμοί και παραδείγματα Τα Υλικά Ειδικής Διαχείρισης (ΥΕΔ) εντοπίζονται σε μεγάλο αριθμό ΑΗΗΕ είτε ως ουσίες, είτε ως μείγματα, είτε ως κατασκευαστικά τους στοιχεία. Σύμφωνα με την οδηγία Οδηγία ΕΕ 2012/19 όπως αυτή εναρμονίστηκε με την ΚΥΑ Η.Π /651/Ε.103, αυτά είναι οι πυκνωτές, οι λαμπτήρες, οι διακόπτες υδραργύρου, οι μπαταρίες, οι πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων, τα πλαστικά υλικά και καλώδια που περιέχουν βρωμιούχους φλογοεπιβραδυντές, κλπ. Το σύνολο των ΥΕΔ (ουσίες, μείγματα και κατασκευαστικά στοιχεία) διατίθενται ή ανακτώνται σύμφωνα με την οδηγία 2008/98/ΕΚ. Παρακάτω παρουσιάζονται οι κύριες επικίνδυνες ουσίες που περιλαμβάνονται στο σύνολο των ηλεκτρικών συσκευών και ενδεικτικά παραδείγματα υλικών ειδικής διαχείρισης που περιλαμβάνονται στη νέα κατηγορία εξοπλισμού ανταλλαγής θερμότητας. 13

14 Σχήμα 1 Κύριες επικίνδυνες ουσίες που συναντάμε σε ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές 14

15 Ενδεικτικά Υλικά Ειδικής Διαχείρισης (ΥΕΔ) που περιλαμβάνονται στην νέα κατηγορία εξοπλισμού ανταλλαγής θερμότητας. Πυκνωτές που περιέχουν πολυχλωριωμένα διφαινύλια (PCB s) σύμφωνα με την οδηγία 96/59/ΕΚ Ηλεκτρολυτικοί πυκνωτές των οποίων το ύψος ή η διάμετρος ξεπερνάει τα 2,5 εκατοστά Πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων. Οι πλακέτες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των ΑΗΗΕ είναι αυτές των οποίων η επιφάνεια υπερβαίνει τα 10 cm 2 15

16 Λαμπτήρες εκκένωσης αερίων οι οποίοι συνήθως χρησιμοποιούνται για τον εσωτερικό φωτισμό ψυγείων και πιθανόν να περιέχουν υδράργυρο. Εξωτερικά ηλεκτρικά καλώδια και πλαστικά υλικά που περιέχουν βρωμιούχους φλογοεπιβραδυντές (πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων, καλώδια και πλαστικά μέρη συσκευών) Κατασκευαστικά στοιχεία που περιέχουν υδράργυρο, όπως για παράδειγμα διακόπτες 16

17 Ουσίες που προσβάλουν τη στοιβάδα του όζοντος (CFC/HCFC/HFC) οι οποίες περιέχονται στο ψυκτικό κύκλωμα και στο μονωτικό υλικό των πλευρικών τοιχωμάτων Μπαταρίες όλων των τύπων οι οποίες περιλαμβάνονται σε ορισμένες συσκευές ανταλλαγής θερμότητας 17

18 Υγεία και ασφάλεια στην Εργασία Μέσα Ατομικής Προστασίας - ΜΑΠ Ως Μέσο Ατομικής Προστασίας ορίζεται κάθε εξοπλισμός τον οποίο ο εργαζόμενος πρέπει να φορά ή να φέρει κατά την εργασία για να προστατεύεται από έναν η περισσότερους κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία του, καθώς και κάθε συμπλήρωμα ή εξάρτημα του εξοπλισμού που εξυπηρετεί αυτό το σκοπό. Ενδεικτικά τα ΜΑΠ που είναι απαραίτητα στο προσωπικό που ασχολείται με εργασίες διαχείρισης απόβλητων συσκευών ανταλλαγής θερμότητας είναι τα παρακάτω: Προστασία κορμού Προστασία ποδιών από την πτώση αντικειμένων, από ολισθηρά δάπεδα κλπ Προστασία χεριών για αποφυγή τραυματισμών Προστασία ματιών και προσώπου από εκτινασσόμενα σωματίδια 18

19 Προστασία κεφαλιού από πτώση των ιδίων των εργαζόμενων ή από πτώση αντικειμένων Ανακλαστικό γιλέκο όταν βρίσκεται σε χώρους που κινούνται οχήματα Προστασία της ακοής με τη χρήση κατάλληλων ωτοασπίδων Προστασία των αναπνευστικών οδών όταν εργάζονται σε περιβάλλον με εκπομπές σκόνης Επιπλέον πληροφορίες για τα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ), τη σήμανση των χώρων εργασίας, την εργονομία, τους κινδύνους και τα έκτακτα περιστατικά στο χώρο εργασίας είναι διαθέσιμες στο «Εγχειρίδιο ορθής διαχείρισης (συγκέντρωση προσωρινή αποθήκευσης) ΑΗΗΕ». 19

20 Β Μέρος Καλές και κακές-πρακτικές κατά τη διαχείριση Εξοπλισμού Ανταλλαγής Θερμότητας 20

21 Εξοπλισμός / Μέσα αποθήκευσης Εξοπλισμού Ανταλλαγής Θερμότητας Κάθε εγκατάσταση επεξεργασίας εξοπλισμού ανταλλαγής θερμότητας πρέπει να διαθέτει τα κατάλληλα μέσα συλλογής τόσο για τα εισερχόμενα υλικά (συσκευές) όσο και για τα εξερχόμενα (μέταλλα, πλαστικά, κ.λπ.). Τα μέσα συλλογής πρέπει να έχουν διαφορετικές προδιαγραφές για κάθε ομάδα συσκευών και υλικών έτσι ώστε να εξασφαλίζουν τόσο την αποφυγή πρόκλησης κινδύνων και ατυχημάτων (π.χ. θραύση συσκευών, γυαλιών κ.λπ.) όσο και την εργονομική μεταφορά και αποθήκευσή τους. Γενικότερα οι προδιαγραφές θα πρέπει να εξασφαλίζουν την μέγιστη δυνατή ακεραιότητα των συσκευών, την προστασία από τα καιρικά φαινόμενα για τον εξοπλισμό και τα υλικά που απαιτείται βάσει προτύπων, καθώς και τον ασφαλή χειρισμό τους από το προσωπικό κατά τις διαδικασίες φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς. Επομένως η επιλογή του είδους των μέσων συλλογής εξαρτάται τόσο από την ποσότητα όσο και από το είδος των υλικών που χρίζουν μεταφοράς και αποθήκευσης. Παρακάτω παρουσιάζονται ενδεικτικά μέσα συλλογής τα οποία συναντώνται σε μονάδες επεξεργασίας ΑΗΗΕ. 21

22 22

23 Ταξινόμηση ΑΗΗΕ Καλή πρακτική είναι η ταξινόμηση των ΑΗΗΕ πριν την επεξεργασία τους. Για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη διασφάλιση της ποιότητας της επεξεργασίας των συσκευών, η ταξινόμηση ακολουθεί την παρακάτω υποκατηγοριοποίηση. 1. Ψυγεία (οικιακής ή επαγγελματικής χρήσης) 2. Κλιματιστικά 3. Θερμαντικά σώματα (Καλοριφέρ) 4. Λοιπές συσκευές Καλές πρακτικές ταξινόμησης παρουσιάζονται αναλυτικά στο «Εγχειρίδιο ορθής διαχείρισης (συγκέντρωση προσωρινή αποθήκευσης) ΑΗΗΕ». Ενδεικτική απεικόνιση συσκευών παρουσιάζεται παρακάτω: Ψυγεία οικιακής και επαγγελματικής χρήσης 23

24 Κλιματιστικά Θερμαντικά σώματα (Καλοριφέρ) Κατά την παραλαβή ενός φορτίου ΑΗΗΕ, το προσωπικό της εταιρείας ανακύκλωσης θα πρέπει να διαθέτει την απαιτούμενη εκπαίδευση προκειμένου να είναι σε θέση να αναγνωρίζει τις κατηγορίες των ΑΗΗΕ που παραλαμβάνει και να ταξινομεί τις συσκευές πριν την τελική επεξεργασία τους ανάλογα με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Μέγεθος και είδος των ψυγείων που θα οδηγηθούν προς επεξεργασία Είδος μονωτικού υλικού ψυγείων (αφρός πολυουρεθάνης ή υαλοβάμβακας). Είδος ψυκτικού μέσου 24

25 Απορρύπανση εξοπλισμού ανταλλαγής θερμότητας Κατά την επεξεργασία του εξοπλισμού ανταλλαγής θερμότητας καλή πρακτική αποτελεί η απορρύπανση των συσκευών πριν από οποιαδήποτε περεταίρω επεξεργασία, η οποία πραγματοποιείται σε δύο στάδια, step 1 και step 2. Κατά τη διαδικασία αυτή αφαιρούνται από τις συσκευές οι ουσίες, τα παρασκευάσματα και τα κατασκευαστικά στοιχεία (όπως συχνά αναφέρονται υλικά ειδικής διαχείρισης ή αλλιώς ΥΕΔ) που αναφέρονται στο Παράρτημα VII (Επιλεκτική επεξεργασία υλικών και κατασκευαστικών στοιχείων των ΑΗΗΕ) της οδηγίας 2012/19/ΕΚ. Τα στοιχεία αυτά μπορούν γενικότερα να αφαιρεθούν με χειρωνακτικό, μηχανικό, ή χημικό και μεταλλουργικό τρόπο. Τα παραπάνω υλικά και ουσίες μετά την αφαίρεσή τους αποτελούν ένα αναγνωρίσιμο ρεύμα ή ένα αναγνωρίσιμο τμήμα ρεύματος μέχρι το τέλος της διαδικασίας επεξεργασίας. Μια ουσία, παρασκεύασμα ή κατασκευαστικό στοιχείο είναι αναγνωρίσιμο, εάν υπάρχει δυνατότητα να παρακολουθείται, κατά τρόπον ώστε να αποδεικνύεται η περιβαλλοντικά ασφαλής διαχείριση σε όλα τα στάδια της διαδικασίας. Ως συνέπεια της εν λόγω ερμηνείας της φράσης «πρέπει να αφαιρεθεί», διακρίνονται δύο διαφορετικές κατηγορίες. α) Ουσίες, παρασκευάσματα και κατασκευαστικά στοιχεία, τα οποία «πρέπει να αφαιρούνται», ως ένα πρώτο στάδιο στη διαδικασία επεξεργασίας. Παραδείγματα τέτοιων υλικών μπορούν να αποτελέσουν τα εξής: Καλώδια τροφοδοσίας Πυκνωτές Λαμπτήρες Εξωτερικές μπαταρίες Διακόπτες υδραργύρου Πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων Μετά την αφαίρεση των παραπάνω υλικών, τα ψυγεία και τα κλιματιστικά οδηγούνται σε ειδική μηχανική διάταξη, το step 1, κατά το οποίο αφαιρείται το ψυκτικό μέσο από το κύκλωμα και διαχωρίζεται από τα έλαια. 25

26 β) Ουσίες, παρασκευάσματα και κατασκευαστικά στοιχεία, τα οποία «πρέπει να αφαιρούνται» ως ένα αναγνωρίσιμο ρεύμα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επεξεργασίας. Αντίστοιχα παραδείγματα τέτοιων υλικών μπορούν να αποτελέσουν τα εξής. Πλαστικά που περιέχουν βρωμιούχους φλογοεπιβραδυντές Εσωτερικές μπαταρίες (που δεν προορίζονται για αντικατάσταση από τον καταναλωτή) Κατά το στάδιο αυτό, γνωστό ως step 2, απομακρύνονται οι ουσίες που καταστρέφουν το όζον και φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, τα οποία εντοπίζονται εντός του μονωτικού υλικού. Σημειώνεται ότι βασική προϋπόθεση να οδηγηθεί μια συσκευή στο Step 2 είναι να έχει προηγηθεί το Step 1. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η αναγνώριση του μονωτικού υλικού των τοιχωμάτων. Μόνο ψυγεία που περιέχουν ως μονωτικό υλικό αφρό πολυουρεθάνης, μπορούν να οδηγηθούν στο step 2. Οι καμπίνες υαλοβάμβακα σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να οδηγούνται στο step 2. Σε ορισμένες εγκαταστάσεις ακολουθεί και τρίτο στάδιο (Step 3) κατά το οποίο πραγματοποιείται πλήρης διαχείριση των ανακτώμενων ουσιών. Για την απορρύπανση των κλιματιστικών ακολουθείται ανάλογη διαδικασία με αυτή της επεξεργασίας του πρώτου σταδίου των ψυγείων, ενώ η απορρύπανση των θερμαντικών σωμάτων λαδιού, επιτυγχάνεται με τη χειρωνακτική αφαίρεση των ελαίων. Στη συνέχεια παρουσιάζονται καλές και κακές πρακτικές απορρύπανσης και χειρισμού κατά την επεξεργασία του εξοπλισμού ανταλλαγής θερμότητας. 26

27 Καλές πρακτικές απορρύπανσης εξοπλισμού ανταλλαγής θερμότητας Αφαιρούμε όλα τα εξωτερικά καλώδια τροφοδοσίας από τις συσκευές πριν την επεξεργασία τους. Αφαιρούμε το σύνολο των πυκνωτών PCB s καθώς και σύνολο των ηλεκτρολυτικών που το μέγεθος τους ξεπερνά τα 2,5cm, σε πρώτο στάδιο επεξεργασίας Στην περίπτωση που δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε το τύπο του πυκνωτή μιας συσκευής τον διαχειριζόμαστε ως πυκνωτή που περιέχει PCB s 27

28 Γνωρίζουμε τα βασικά κριτήρια αναγνώρισης των πυκνωτών με PCB s Εάν αναγράφεται η ένδειξη: PCB free ή no PCB s Εάν έχει κατασκευαστεί μετά το 1986 ή εμπεριέχεται σε συσκευή που κατασκευάστηκε μετά το 1987 Αν είναι πολωμένος, δηλαδή φέρει τις ενδείξεις + και Αν έχουμε έγγραφα από τον κατασκευαστή Αφαιρούμε το σύνολο των πλακετών με επιφάνεια μεγαλύτερη των 10cm 2 από τις συσκευές. 28

29 Αφαίρεση των λαμπτήρων εκκένωσης αερίων από τα ψυγεία πριν το Step 1 Αφαίρεση με προσοχή όλων των διακοπτών υδραργύρου Κατά το Step 1 απαραίτητη είναι η επικλινής τοποθέτηση των ψυγείων 29

30 Αφαιρούμε το μοτέρ των ψυγείων και των κλιματιστικών μόνο μετά την απομάκρυνση του ψυκτικού μέσου από το ψυκτικό κύκλωμα Αναγνωρίζουμε πάντα το μονωτικό υλικό των τοιχωμάτων των ψυγείων. Αφαιρούμε πλακέτες και πυκνωτές που εμπίπτουν στο πεδίο των ΑΗΗΕ 30

31 Αφαιρούμε χειρωνακτικά τα έλαια που περιέχονται εντός των θερμαντικών σωμάτων Για την απορρύπανση των κλιματιστικών ακολουθούμε τη ίδια διαδικασία απορρύπανσης του Step 1, όπως και στα ψυγεία Τοποθετούμε το σύνολο των ΥΕΔ σε ειδικούς κάδους με κατάλληλη σήμανση, διακριτούς από τα υπόλοιπα παραγόμενα υλικά. 31

32 Όλοι οι χώροι θα πρέπει να διαθέτουν απορροφητικό υλικό για τη συλλογή τυχόντων διαρροών ελαίων. 32

33 Κακές πρακτικές απορρύπανσης και χειρισμού εξοπλισμού ανταλλαγής θερμότητας Αφαιρούμε πάντα τους πυκνωτές πριν την επεξεργασία προκειμένου να αποφεύγεται η καταστροφή τους Εισαγωγή μη απορρυπασμένων ψυγείων στο Step 2 Απαγορεύεται η εισαγωγή ψυγείων με μονωτικό υλικό υαλοβάμβακα στο Step 2 33

34 Προσοχή ώστε να αποφεύγεται η διάρρηξη του ψυκτικού κυκλώματος κατά το χειρισμό των συσκευών ανταλλαγής θερμότητας 34

35 Χώρος αποθήκευσης και επεξεργασίας συσκευών ανταλλαγής θερμότητας Σύμφωνα με τη νομοθεσία οι χώροι επεξεργασίας πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές: Να διαθέτουν στεγανές επιφάνειες στα κατάλληλα σημεία, με πρόβλεψη εγκαταστάσεων συλλογής υπερχειλιζόντων, καθώς και, οσάκις ενδείκνυται, διαχωριστών, και συστημάτων καθαρισμού απολίπανσης, Κάλυψη των κατάλληλων σημείων για προστασία από τα καιρικά φαινόμενα, όπου κρίνεται απαραίτητο. Επιπλέον οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας πρέπει να διαθέτουν τις απαιτούμενες από το νόμο άδειες σύμφωνα με την ενότητα (Υποχρεώσεις από τη νομοθεσία). Σημαντικό είναι ο χώρος να διαθέτει την κατάλληλη σήμανση για θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία καθώς επίσης και κατάλληλη σήμανση των επιμέρους χώρων και των μέσων αποθήκευσης με τον αντίστοιχο κωδικό ΕΚΑ για κάθε κατηγορία αποβλήτων. Ο χώρος επεξεργασίας μπορεί να είναι κατά περίπτωση στεγασμένος (π.χ. μεταλλική κατασκευή ελαφρού τύπου), περιμετρικά κλειστός, με δάπεδο αδιαπέραστο από τυχόν διαρροές, διαθέτοντας μια πόρτα για την είσοδο των ΑΗΗΕ στον χώρο και διαθέτοντας τον απαιτούμενο σύμφωνα με τις αρχές της εργονομίας φωτισμό και απαιτούμενο αερισμό για τις εργασίες διαχείρισης. Η συνολική εγκατάσταση πρέπει να είναι περιφραγμένη και να διαθέτει στοιχειώδη ασφάλεια, λόγω του ότι τα ΑΗΗΕ έχουν οικονομική αξία. Ο τρόπος με τον οποίο οι εγκαταστάσεις θα φυλάσσονται καθορίζεται ανά περίπτωση από τον υπεύθυνο των λειτουργίας της μονάδας. Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί ιδιωτική εταιρεία φύλαξης για την ασφάλεια του χώρου. Το προσωπικό της μονάδας πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο και να διαθέτει τις απαιτούμενες από τον Νόμο άδειες (π.χ. χειριστής περονοφόρου οχήματος). Στον χώρο διαχείρισης απαραίτητος είναι ο εξής εξοπλισμός: Χειροκίνητοι ή ηλεκτρικοί παλετοφόροι για την μεταφορά παλετών και palet boxes Παλετοφόρο ανυψωτικό μηχάνημα (κλάρκ), όπου απαιτείται, κυρίως για το χειρισμό μεγάλων συσκευών 35

36 Κατάλληλοι πάγκοι εργασίας για την αποσυναρμολόγηση και απορρύπανση των συσκευών. Κατάλληλοι πάγκοι εργασίας για την αποσυναρμολόγηση και απορρύπανση των συσκευών. Κατάλληλα σημασμένα (κωδικός ΕΚΑ ή χρωμοσήμανση) μέσα αποθήκευσης των ΥΕΔ που προκύπτουν από την απορρύπανση των συσκευών Κατάλληλο χώρο προσωρινής αποθήκευσης των ΥΕΔ σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας Σχηματικά ο χώρος επεξεργασίας εξοπλισμού ανταλλαγής θερμότητας με τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα: 36

37 Στη συνέχεια παρουσιάζονται καλές πρακτικές χώρων αποθήκευσης και επεξεργασίας εξοπλισμού ανταλλαγής θερμότητας (κατηγορία 1 σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία). Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι ιδιαίτερη σημασία για την διασφάλιση της ανθρώπινης υγείας και της προστασίας του περιβάλλοντος έχει ο χώρος αποθήκευσης των ΥΕΔ που προκύπτουν από την απορρύπανση και την επεξεργασία των συσκευών ανταλλαγής θερμότητας. Ενδεικτικά παρακάτω παρουσιάζονται ορισμένες σημαντικές προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν οι χώροι επεξεργασίας και αποθήκευσης ΑΗΗΕ και ΥΕΔ. Καλές πρακτικές χώρου Αποθήκευσης και Επεξεργασίας Συσκευών Ανταλλαγής θερμότητας Ο χώρος αποθήκευσης και επεξεργασίας ΑΗΗΕ πρέπει να είναι περιφραγμένος και ασφαλιζόμενος Ο χώρος αποθήκευσης και επεξεργασίας ΑΗΗΕ πρέπει να διαθέτει αδιαπέρατο στεγανό δάπεδο (στεγανό container) ή δάπεδο με σύστημα συλλογής υγρών αποβλήτων 37

38 Το σύνολο του χώρου επεξεργασίας πρέπει να διαθέτει αδιαπέρατο βιομηχανικό δάπεδο Ο χώρος αποθήκευσης και επεξεργασίας ΑΗΗΕ πρέπει να διαθέτει σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης Σε οποιοδήποτε χώρο πραγματοποιείται χειρισμός (απορρύπανση, αποθήκευση), θα πρέπει να υπάρχει πυροσβεστήρας τύπου D. 38

39 Ο χώρος επεξεργασίας ΑΗΗΕ πρέπει να είναι επαρκώς φωτισμένος και αεριζόμενος Ο χώρος επεξεργασίας ΑΗΗΕ πρέπει να είναι στεγασμένος για προστασία από τα καιρικά φαινόμενα όπου απαιτείται Ο χώρος επεξεργασίας ΑΗΗΕ πρέπει να διαθέτει την κατάλληλη σήμανση για την ασφάλεια και υγεία του προσωπικού και των επισκεπτών 39

40 Ο χώρος επεξεργασίας ΑΗΗΕ πρέπει να διαθέτει την κατάλληλη σήμανση με τα απαιτούμενα ΜΑΠ ανά θέση εργασίας και τις αντίστοιχες οδηγίες εργασίας Ο χώρος επεξεργασίας ΑΗΗΕ πρέπει να διαθέτει την κατάλληλη σήμανση για την ασφαλή και έγκαιρη εκκένωσή του Η καθαριότητα και η ευταξία των χώρων διαχείρισης βελτιώνει την ποιότητα των ΑΗΗΕ που οδηγούνται για τελική επεξεργασία. Επίσης μειώνει τους κινδύνους ατυχημάτων 40

41 Ο χώρος επεξεργασίας πρέπει να διαθέτει ευδιάκριτους διαδρόμους κυκλοφορίας οχημάτων έργου και προσωπικού Ο χώρος επεξεργασίας πρέπει να διαθέτει ευδιάκριτους διαδρόμους κυκλοφορίας πεζών (εργαζόμενων και επισκεπτών) Τα ΥΕΔ που προκύπτουν από την επεξεργασία των συσκευών πρέπει να τοποθετούνται σε κατάλληλους περιέκτες οι οποίοι θα φέρουν σήμανση με το είδος του αποβλήτων και τον αντίστοιχο κωδικό ΕΚΑ 41

42 Τα δοχεία (περιέκτες) τα οποία περιέχουν ΥΕΔ σε υγρή μορφή θα πρέπει να τοποθετούνται εντός κατάλληλης λεκάνης ασφαλείας για την αποφυγή διαρροών Το σύνολο των ΥΕΔ που προκύπτει από την απορρύπανση και την επεξεργασία των συσκευών πρέπει να αποθηκεύεται σε χώρο διακριτό αποθήκευσης επικίνδυνων υλικών πριν της τελική επεξεργασία σε εξειδικευμένες εταιρείες διαχείρισης. 42

43 Κακές πρακτικές χώρου αποθήκευσης ΑΗΗΕ Απαγορεύεται η απόθεση ΑΗΗΕ στο έδαφος Απαγορεύεται η τοποθέτηση των κατεστραμμένων συσκευών χύδην σε υπαίθριο χώρο Κακή πρακτική αποτελεί η αποθήκευση συσκευών σε μεγάλο ύψος (π.χ. μεγαλύτερο από 3m) 43

44 Απαγορεύεται η μεταφορά και τοποθέτηση των ψυγείων σε οριζόντια θέση, καθώς υπάρχει κίνδυνος διαρροής επικίνδυνων ουσιών σε περίπτωση κατεστραμμένου κυκλώματος 44

45 Διασφάλιση ποιότητας επεξεργασίας και ανακύκλωσης εξοπλισμού ανταλλαγής θερμότητας Η επεξεργασία των ΑΗΗΕ πρέπει να επιτελείται με στόχο την συνεχή διασφάλιση ποιότητας της συγκεκριμένης διαδικασίας σε όλα τα επιμέρους στάδια της. Απώτερος στόχος είναι η διασφάλιση συμμόρφωσης με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, όπως αυτό περιγράφεται στην αντίστοιχη ενότητα του παρόντος εγχειριδίου αλλά και των όρων και προϋποθέσεων που τίθενται από τις σχετικές αδειοδοτήσεις του κάθε φορέα επεξεργασίας ΑΗΗΕ (treatment operator). Η διασφάλιση ποιοτικών διαδικασιών επεξεργασίας ΑΗΗΕ εμπίπτει και στη συμμόρφωση με όρους που τίθενται από ειδικά πρότυπα διαχείρισης ΑΗΗΕ όπως αυτά έχουν αναπτυχθεί από Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς (πχ WEEELABEX, CEN/CENELEC). Τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα, τα οποία είτε είναι «εθελοντικής εφαρμογής» είτε αποτελέσουν μέρος νομοθετικών απαιτήσεων (Ευρωπαϊκές Οδηγίες) στοχεύουν: στην επίτευξη αποτελεσματικής και αποδοτικής επεξεργασίας και διάθεσης των ΑΗΗΕ με σκοπό την πρόληψη της ρύπανσης και την ελαχιστοποίηση των εκπομπών στην προώθηση αύξησης της ανακύκλωσης υλικών στην προώθηση υψηλής ποιότητας εργασιών ανάκτησης στην πρόληψη ακατάλληλης διάθεσης των ΑΗΗΕ και των κλασμάτων τους στη διασφάλιση της προστασίας της ανθρώπινης υγείας και της ασφάλειας, καθώς και του περιβάλλοντος στην πρόληψη των εξαγωγών ΑΗΗΕ σε επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα δεν συμμορφώνονται με τα κανονιστικά έγγραφα Σημειώνεται ότι το παρόν εγχειρίδιο στηρίχθηκε στις κατευθυντήριες γραμμές που ορίζονται στο WEEELABEX κανονιστικό έγγραφο για την επεξεργασία v10. Οι προδιαγραφές αυτές αφορούν στην προτυποποίηση των διαδικασιών διαχείρισης των ΑΗΗΕ, τον καθορισμό των απαιτήσεων για την πραγματοποίηση ορθών διαδικασιών ελέγχου, τον καθορισμό διαδικασιών για την εξαγωγή συντελεστών ανάκτησης και ανακύκλωσης καθώς και ειδικές προδιαγραφές διαχείρισης ανά κατηγορία ΑΗΗΕ. 45

46 Οι αναλυτικές διαδικασίες παρακολούθησης τήρησης και διασφάλισης των διαδικασιών επεξεργασίας ΑΗΗΕ περιγράφονται στα πρότυπα (εν προκειμένω WEEELABEX με την επιφύλαξη αντικατάστασης τους με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα CEN/ CENELEC EN / / 50574). Οι διαδικασίες παρακολούθησης αφορούν την καθημερινή λειτουργία των φορέων επεξεργασίας και η συμμόρφωση με τους όρους μπορεί να επαληθευτεί με τη διαδικασία επιθεωρήσεων από πιστοποιημένους επιθεωρητές (εν προκειμένω όπως ορίζεται αναλυτικά από τις διαδικασίες του WEEELABEX Organization). Ενδεικτικά και μη περιοριστικά τα πεδία παρακολούθησης σύμφωνα με τα πρότυπα διαχείρισης περιλαμβάνουν τα εξής: Διασφάλιση συμμόρφωσης με τη νομοθεσία Επίτευξη στόχων ανακύκλωσης και ανάκτησης, όπως αυτοί καθορίζονται στη σχετική νομοθεσία Τήρηση εγγράφων, αρχείων και τεκμηρίων, συμπεριλαμβανομένων: αρχείων που αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με τις νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις που ισχύουν για όλες τις δραστηριότητες που αναλαμβάνονται στο χώρο, εσωτερικών διοικητικών διαδικασιών και διαδικασιών αναθεώρησης και βελτίωσης, αποτελεσμάτων και εγγράφων περαιτέρω παρακολούθησης παραγόμενων υλικών και αποβλήτων, εγγράφων που να πιστοποιούν τη ορθή εφαρμογή της διαδικασίας της προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση, μέτρων πρώτων βοηθειών και σχεδίων εκτάκτου ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων των αρχείων των ασφαλιστικών ή οικονομικών πόρων εγγράφων για την εκτίμηση του κινδύνου και σχεδίων εκτάκτων αναγκών για την αντιμετώπιση περιστατικών, ατυχημάτων, ασθενειών, διαρροών, πυρκαγιών και ζημιών, αρχείων εκπαίδευσης προσωπικού και εμπλεκόμενων φορέων (εργολάβοι, συνεργάτες κ.λπ.), καθώς και αρχείων για την παρακολούθηση των διαδικασιών που εφαρμόζονται για την προστασία της υγείας, της ασφάλειας και του περιβάλλοντος, 46

47 οδηγιών, υποδείξεων, συμβουλών για τα στάδια επεξεργασίας, καθώς και εγχειριδίων αποσυναρμολόγησης συσκευών διαγραμμάτων διαδικασιών με απλοποιημένα τα στάδια επεξεργασίας, περιλαμβανομένων και των παραγόμενων σχετικών κλασμάτων αρχείων για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων και των μηχανημάτων, εκθέσεων προσδιορισμού των συντελεστών ανακύκλωσης και ανάκτησης. Διαδικασία πιστοποιημένων ισοζυγίων μάζας ανά ρεύμα ΑΗΗΕ (εν προκειμένω όπως καθορίζεται από το WEEELABEX κανονιστικό έγγραφο για την επεξεργασία v10 Annex C Requirements concerning batches) Διαδικασία παρακολούθησης ποιοτικής απορρύπανσης μέσω επίτευξης στόχων (εν προκειμένω όπως καθορίζεται από το WEEELABEX A 10 Documentation to measure depollution performances_defrev_08. H διαδικασία περιλαμβάνει ανάλυση παραγόμενων κλασμάτων και σύγκριση των κρισιμότερων στοιχείων αυτού, με όρια που ορίζονται από το Ευρωπαϊκό πρότυπο (με την επιφύλαξη επικαιροποίησής τους). Οι αναλύσεις αυτές θα πρέπει να πραγματοποιούνται σε διαπιστευμένα εργαστήρια. Διαδικασία ιχνηλασιμότητας των παραγόμενων υλικών ώστε να διασφαλίζεται η ορθή περιβαλλοντικά διαχείριση τους μέχρι και την τελική μέθοδο ανάκτησής τους (ανακύκλωση ή διάθεση τους αντίστοιχα) 47

48 Νομική δήλωση Οι απόψεις που εκφράζονται στην παρούσα έκδοση είναι των συγγραφέων και δεν απηχούν απαραίτητα τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δήλωση Πνευματικών Δικαιωμάτων Η παρούσα έκδοση διασφαλίζεται σύμφωνα με την Διεθνή άδεια «Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0». Για να δείτε αντίγραφο της άδειας, παρακαλούμε επισκεφθείτε τη διεύθυνση:

«Εγχειρίδιο ορθής διαχείρισης Μικρών και Μεγάλων συσκευών ΑΗΗΕ»

«Εγχειρίδιο ορθής διαχείρισης Μικρών και Μεγάλων συσκευών ΑΗΗΕ» LIFE Project Number LIFE13 INF/GR/1342 «Εγχειρίδιο ορθής διαχείρισης Μικρών και Μεγάλων συσκευών ΑΗΗΕ» Το έργο LIFE INFOCYCLE Ανάπτυξη επικοινωνιακής και εκπαιδευτικής εκστρατείας ανακύκλωσης Αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

«Εγχειρίδιο ορθής διαχείρισης Οθονών»

«Εγχειρίδιο ορθής διαχείρισης Οθονών» LIFE Project Number LIFE13 INF/GR/1342 «Εγχειρίδιο ορθής διαχείρισης Οθονών» 1 Το έργο LIFE INFOCYCLE Ανάπτυξη επικοινωνιακής και εκπαιδευτικής εκστρατείας ανακύκλωσης Αποβλήτων Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

LIFE13 INF/GR/1342 Με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού μέσου LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Περιβάλλον

LIFE13 INF/GR/1342 Με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού μέσου LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Περιβάλλον LIFE13 INF/GR/1342 Με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού μέσου LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Περιβάλλον Παρουσίαση προγράμματος LIFE Infocycle Παρουσίαση προγράμματος LIFE infocycle Τίτλος έργου «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

«Εγχειρίδιο ορθής διαχείρισης κατά τη Συλλογή και Μεταφορά ΑΗΗΕ»

«Εγχειρίδιο ορθής διαχείρισης κατά τη Συλλογή και Μεταφορά ΑΗΗΕ» LIFE Project Number LIFE13 INF/GR/1342 «Εγχειρίδιο ορθής διαχείρισης κατά τη Συλλογή και Μεταφορά ΑΗΗΕ» Το έργο LIFE INFOCYCLE Ανάπτυξη επικοινωνιακής και εκπαιδευτικής εκστρατείας ανακύκλωσης Αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

LIFE13 INF/GR/1342. Παρουσίαση προγράμματος LIFE infocycle

LIFE13 INF/GR/1342. Παρουσίαση προγράμματος LIFE infocycle LIFE13 INF/GR/1342 Παρουσίαση προγράμματος LIFE infocycle Παρουσίαση προγράμματος LIFE infocycle Τίτλος έργου «Ανάπτυξη επικοινωνιακής και εκπαιδευτικής εκστρατείας ανακύκλωσης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και

Διαβάστε περισσότερα

LIFE13 INF/GR/1342 Με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού μέσου LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Περιβάλλον

LIFE13 INF/GR/1342 Με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού μέσου LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Περιβάλλον LIFE13 INF/GR/1342 Με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού μέσου LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Περιβάλλον «Καλές πρακτικές διαχείρισης ΑΗΗΕ / υποδομές / στοιχεία σε Τοπικό επίπεδο» Συνδικαιούχοι Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

«Εγχειρίδιο ορθής διαχείρισης ΑΗΗΕ για καταστήματα (retailers)»

«Εγχειρίδιο ορθής διαχείρισης ΑΗΗΕ για καταστήματα (retailers)» LIFE Project Number LIFE13 INF/GR/1342 «Εγχειρίδιο ορθής διαχείρισης ΑΗΗΕ για καταστήματα (retailers)» Το έργο LIFE INFOCYCLE Ανάπτυξη επικοινωνιακής και εκπαιδευτικής εκστρατείας ανακύκλωσης Αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

«Ανακύκλωση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού» Ημερίδα 27 Ιουνίου 2008 «Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων» Εισηγήτρια: Κατερίνα Παπαοικονόμου Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τοποθέτηση του προβλήματος

Διαβάστε περισσότερα

LIFE13 INF/GR/1342 Με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού μέσου LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Περιβάλλον

LIFE13 INF/GR/1342 Με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού μέσου LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Περιβάλλον LIFE13 INF/GR/1342 Με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού μέσου LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Περιβάλλον Οκτώβριος 2015 Περιβαλλοντικό πρόβλημα Σχηματικά Ποιο είναι το περιβαλλοντικό πρόβλημα που καλούμαστε

Διαβάστε περισσότερα

«Εγχειρίδιο ορθής διαχείρισης (συγκέντρωση προσωρινή αποθήκευση) ΑΗΗΕ»

«Εγχειρίδιο ορθής διαχείρισης (συγκέντρωση προσωρινή αποθήκευση) ΑΗΗΕ» LIFE Project Number LIFE13 INF/GR/1342 «Εγχειρίδιο ορθής διαχείρισης (συγκέντρωση προσωρινή αποθήκευση) ΑΗΗΕ» Το έργο LIFE INFOCYCLE Ανάπτυξη επικοινωνιακής και εκπαιδευτικής εκστρατείας ανακύκλωσης Αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Στέρεα Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 179/Α/2001, Νόµος Υπ Αριθ. 2939 Ανακύκλωση συσκευασιών και άλλων προϊόντων (µπαταρίες, ηλεκτρονικά απόβλητα) 2. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές WEEELABEX normative document on Treatment V10.0

Προδιαγραφές WEEELABEX normative document on Treatment V10.0 Με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού μέσου LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Περιβάλλον LIFE Project Number LIFE13 INF/GR/1342 Προδιαγραφές WEEELABEX normative document on Treatment V10.0 WEEELABEX κανονιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ. Ειρήνη Βασιλάκη. αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ. Ειρήνη Βασιλάκη. αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 2008/98/ ΕΚ "ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ" Ειρήνη Βασιλάκη αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΓΟΜΩΣΕΩΝ vπυροπροστασια - ΜΑΝΩΛΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΔΙΠΛ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 1 ΕΙΔΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ-ΟΡΟΛΟΓΙΑ Απόβλητο: κάθε ουσία ή αντικείμενο,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α Αρφανάκου Αναστασία ΥΠΕΚΑ Γραφείο Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων Θεσμικό Πλαίσιο για την Ανακύκλωση Νόμος 4042/ 2012 (ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟΧΟI: ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛ.ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛ.ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛ.ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές WEEELABEX normative document on Collection V9.0

Προδιαγραφές WEEELABEX normative document on Collection V9.0 Με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού μέσου LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Περιβάλλον LIFE Project Number LIFE13 INF/GR/1342 Προδιαγραφές WEEELABEX normative document on Collection V9.0 Κανονιστικό έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός 1 Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός Η διαχείριση των στερεών απορριμμάτων αποτελεί ένα σύνθετο πρόβλημα, δεν είναι μόνο περιβαλλοντικό, αλλά πολιτικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ Οδηγίες για την αδειοδότηση & τη λειτουργία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Διαβάστε περισσότερα

Νέοι Κανονισμοί για τα Ψυκτικά Ρευστά στην Ε.Ε. Επιλέγοντας Συστήματα Κλιματισμού για την επόμενη 15ετία. LG Business Solutions

Νέοι Κανονισμοί για τα Ψυκτικά Ρευστά στην Ε.Ε. Επιλέγοντας Συστήματα Κλιματισμού για την επόμενη 15ετία. LG Business Solutions τεύχος 04 Νέοι Κανονισμοί για τα Ψυκτικά Ρευστά στην Ε.Ε. Επιλέγοντας Συστήματα Κλιματισμού για την επόμενη 15ετία LG Business Solutions Air Conditioning I Heating I Hotel TV I Lighting I Signage I Photovoltaic

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡ. 842/2006 ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ ΑΕΡΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡ. 842/2006 ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ ΑΕΡΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡ. 842/2006 ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ ΑΕΡΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ Ενημέρωση των ιδιοκτητών, παραγωγών και εισαγωγέων εξοπλισμού που περιέχει Φθοριούχα Αέρια του Θερμοκηπίου καθώς και

Διαβάστε περισσότερα

LIFE Project Number LIFE13 INF/GR/1342. Προδιαγραφές WEEELABEX normative document on Logistics V9.0

LIFE Project Number LIFE13 INF/GR/1342. Προδιαγραφές WEEELABEX normative document on Logistics V9.0 LIFE Project Number LIFE13 INF/GR/1342 Προδιαγραφές WEEELABEX normative document on Logistics V9.0 Κανονιστικό έγγραφο WEEELABEX Εφοδιασμός (logistics) 2 Μαΐου 2011 Με την οικονομική υποστήριξη του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 3 Κεφάλαιο 1: Διαχείριση Προσωπικού... 4 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση Εξοπλισμού/ Εγκαταστάσεων... 5 Κεφάλαιο 3: Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Οι παρούσες οδηγίες εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις ή στους μεμονωμένους ιδιώτες οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτόματους πωλητές τροφίμων ή ροφημάτων

Οι παρούσες οδηγίες εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις ή στους μεμονωμένους ιδιώτες οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτόματους πωλητές τροφίμων ή ροφημάτων Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1Πεδίο εφαρμογής Ορισμοί επιχειρήσεων... 2 1.2. Σκοπός... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο : ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ... 2 2.1. Διαδικασία αδειοδότησης (ως προς την Υγειονομική Υπηρεσία)...

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΓΠΑ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΓΠΑ ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΓΠΑ Η εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων σε ένα εργασιακό περιβάλλον, θα πρέπει να εξασφαλίζει σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκστρατεία Επιθεωρήσεων στη Μεταλλουργική Βιομηχανία Νοέμβριος 2017

ΘΕΜΑ: Εκστρατεία Επιθεωρήσεων στη Μεταλλουργική Βιομηχανία Νοέμβριος 2017 Λευκωσία, 27 Οκτωβρίου 2017 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Παναγιώτη Παναγή, Λειτουργό Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων ΘΕΜΑ: Εκστρατεία Επιθεωρήσεων στη Μεταλλουργική Βιομηχανία Σας ενημερώνουμε ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ υγιεινή και ασφάλεια εργασίας προστασία περιβάλλοντος ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ Φαξ 210.

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ υγιεινή και ασφάλεια εργασίας προστασία περιβάλλοντος ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ Φαξ 210. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ υγιεινή και ασφάλεια εργασίας προστασία περιβάλλοντος ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική Διαχείριση A.H.H.E. Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας 2014

Εναλλακτική Διαχείριση A.H.H.E. Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας 2014 Εναλλακτική Διαχείριση A.H.H.E. Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας 2014 Δουζίνας Άκης Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού Το χρονικό δημιουργίας του συλλογικού συστήματός

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας Ημ/νια: 12/12/2013 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Μάθημα: Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων Ενότητα: Κεφάλαιο 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων

Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων WASTEMED ΕΠΕ Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων Εταιρική Παρουσίαση H WASTEMED Ε.Π.Ε. δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - D017728/01.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - D017728/01. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 11 Ιανουαρίου 2012 (OR. en) 5198/12 ENV 10 ENT 2 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: 5 Ιανουαρίου 2012 Αποδέκτης: Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας.

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας. Παιδαγωγική προσέγγιση o προκαλεί και να διατηρεί το ενδιαφέρον του χρήστη εκπαιδευόμενου

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογοι με ενδεικτικά μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στο πλαίσιο του Καθεστώτος Επιβολής

Κατάλογοι με ενδεικτικά μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στο πλαίσιο του Καθεστώτος Επιβολής Κατάλογοι με ενδεικτικά μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στο πλαίσιο του Καθεστώτος Επιβολής Ημερομηνία: 01/06/2017 Έκδοση: 2017_v1 1 Ενδεικτικά μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης οικιακού

Διαβάστε περισσότερα

Carbon footprint ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ TERRA NOVA

Carbon footprint ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ TERRA NOVA Carbon footprint ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ TERRA NOVA Ανδρέας Σωτηρόπουλος, Περιβαλλοντολόγος, MSc. Ωκεανογραφίας Ρούλα Χανδρινού, Περιβαλλοντολόγος, MSc.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ GWS Ltd. Γιαννιτσών 200, 54628 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 523245, Φαξ.: 2310 523241 info@gws.gr www.gws.gr Η Global

Διαβάστε περισσότερα

50mm. 1x A B. a b c. 4 b

50mm. 1x A B. a b c. 4 b 50mm 4x x A B x C x D 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 B D 5 A B 3 45 o 3 4 45 o 3 5 6 ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες για την ασφάλεια πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Κρατήστε τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετικές Υποχρεώσεις για τη διαχείριση πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων. Παπαπαθεοχάρη Σταυρούλα, Περιβαλλοντολόγος MSc

Νομοθετικές Υποχρεώσεις για τη διαχείριση πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων. Παπαπαθεοχάρη Σταυρούλα, Περιβαλλοντολόγος MSc Νομοθετικές Υποχρεώσεις για τη διαχείριση πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων Παπαπαθεοχάρη Σταυρούλα, Περιβαλλοντολόγος MSc Γενικό Πλαίσιο Σύντομη παρουσίαση του ELINA project Πετρελαιοειδή Απόβλητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ. Θεώνη Κουκουλάκη, Τοπογράφος Μηχανικός, Εργονόµος Υπεύθυνη Κέντρου Ασφάλειας της Εργασίας ΕΛΙΝΥΑΕ. Εισαγωγή στην ασφάλεια µηχανών

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ. Θεώνη Κουκουλάκη, Τοπογράφος Μηχανικός, Εργονόµος Υπεύθυνη Κέντρου Ασφάλειας της Εργασίας ΕΛΙΝΥΑΕ. Εισαγωγή στην ασφάλεια µηχανών ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Θεώνη Κουκουλάκη, Τοπογράφος Μηχανικός, Εργονόµος Υπεύθυνη Κέντρου Ασφάλειας της Εργασίας ΕΛΙΝΥΑΕ Εισαγωγή στην ασφάλεια µηχανών Τα βασικά νοµοθετήµατα που αφορούν σε ασφάλεια µηχανών

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για τεχνικό προσωπικό και επιχειρήσεις που ασχολούνται με εξοπλισμό που περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου

Πληροφορίες για τεχνικό προσωπικό και επιχειρήσεις που ασχολούνται με εξοπλισμό που περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Πληροφορίες για τεχνικό προσωπικό και επιχειρήσεις που ασχολούνται με εξοπλισμό που περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Ψυκτικός και κλιματιστικός εξοπλισμός, αντλίες θερμότητας Κανονισμός (ΕΕ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Μοναδικός ανθεκτικός σχεδιασμός. Γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση. Τύπος μοντέλων Σελίδα Πρέσες δοκιμής κυκλωμάτων 2 9.2 Ψύκτες σωλήνων 2 9.3 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΕΪΝΤΗ Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ Msc Προϊσταμένη Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Αχαΐας. Νομοθετικό Πλαίσιο

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΕΪΝΤΗ Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ Msc Προϊσταμένη Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Αχαΐας. Νομοθετικό Πλαίσιο ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΕΪΝΤΗ Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ Msc Προϊσταμένη Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Αχαΐας Νομοθετικό Πλαίσιο Στη χώρα μας ο θεσμός είναι σε ισχύ από το 1985 όπως καθορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Γραµµατεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Ειδική Γραµµατεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας Ειδική Γραµµατεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας Η διενέργεια περιβαλλοντικών ελέγχων και η επίτευξη των στόχων ανακύκλωσης ειδικών ρευµάτων αποβλήτων Rebattery: Εναλλακτική διαχείριση συσσωρευτών.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Στρατηγική της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στοχεύει αφενός στην υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1 Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Dr ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ε.Σ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Σε κάθε εργαστήριο, πρέπει να λαμβάνονται προφυλάξεις ώστε οι άνθρωποι που ερευνούν για να εντοπίσουν

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών

1.1. Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών 1.1. Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών Η Voiceland στα πλαίσια των επιχειρησιακών της λειτουργιών διαχειρίζεται τηλεπικοινωνιακά συστήματα μέσω των οποίων προσφέρει υπηρεσίες τηλεφωνίας στην πελατειακή της

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προστασίας Περιβάλλοντος Αρχές Αειφορίας

Τεχνική Προστασίας Περιβάλλοντος Αρχές Αειφορίας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Τεχνική Προστασίας Περιβάλλοντος Αρχές Αειφορίας Ενότητα 12: Εργαλεία Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Μουσιόπουλος Νικόλαος Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό φυλλάδιο για τη διαχείριση ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος - HALON www.intergeo.gr

Ενημερωτικό φυλλάδιο για τη διαχείριση ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος - HALON www.intergeo.gr Ενημερωτικό φυλλάδιο για τη διαχείριση ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος - HALON www.intergeo.gr ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ (CFCs, HCFCs & HALON) ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 4: Περιεχόμενα Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) - ΙI

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 4: Περιεχόμενα Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) - ΙI Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 4: Περιεχόμενα Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) - ΙI Καθηγητής Α. Κούγκολος Δρ Στ. Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ιωάννης Μαχαίρας ΥΠΕΧΩΔΕ Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 3η Πανελλήνια Σύνοδος ΦΟΔΣΑ. Χανιά, 2-4 Ιουλίου 2009 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου

Μελέτες εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου Περιβαλλοντικές μελέτες Πιστοποιητικά πυρασφάλειας Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας Μελέτες εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου Συμβουλευτικές υπηρεσίες Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ 1 Ποιότητας ISO 9001 Ασφάλειας τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ENGLISH Instructions for use Page 4 ESPAÑOL Instrucciones de uso Página 8 PORTUGUÊS Instruções de utilização Página 12 ITALIANO Istruzioni per l uso

ENGLISH Instructions for use Page 4 ESPAÑOL Instrucciones de uso Página 8 PORTUGUÊS Instruções de utilização Página 12 ITALIANO Istruzioni per l uso ENGLISH Instructions for use Page 4 ESPAÑOL Instrucciones de uso Página 8 PORTUGUÊS Instruções de utilização Página 12 ITALIANO Istruzioni per l uso Pagina 16 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγίες χρήσης Σελίδα 20 3 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΦΩΤΗΣ Μηχανολόγος Μηχανικός, ΜΒΑ Επιθεωρητής Ασφάλειας & Υγείας Εργασίας ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΕΚ - ΗΜΕΡΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ιουνίου 2016

ΕΤΕΚ - ΗΜΕΡΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ιουνίου 2016 ΕΤΕΚ - ΗΜΕΡΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 2016 15 Ιουνίου 2016 Ασφάλεια & Υγεία στα Κατασκευαστικά Έργα Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις του Μηχανικού Ενότητα 1 Εισαγωγή Στατιστικά στοιχεία ατυχημάτων Αρχές Πρόληψης Ορισμοί Ευαγγελίτσα

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια

Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια Γιώργος Μαρκογιαννάκης Διπλ. Μηχανολόγος - Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc. ΚΑΠΕ Τομέας Ανάλυσης Ενεργειακής Πολιτικής Γενικά Υφιστάμενα Κτίρια Ανομοιομορφία στις Καταναλώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για μηνιαία συντήρηση αντλιών θερμότητας

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για μηνιαία συντήρηση αντλιών θερμότητας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα: Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax: e-mail: Πειραιώς 211, 177 78 Ταύρος Διονυσία Σγούρου 213 1306 208 213 1306 480 dsgourou@ekdd.gr Αθήνα, 08 /04/2016 Α.Π.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νάξος, 28-6-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8450 Ταχ. ιεύθυνση : Χώρα Νάξος Ταχ. Κώδικας : 84 300 Τηλέφωνο : 2285360100 Fax : 2285023570 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ Ενδυνάμωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας καθώς και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των ιδιωτικών επιχειρήσεων, μεσκοπότηβελτίωσητων συνθηκών εργασίας στους τομείς των κατασκευών,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων

Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων ΕΨΙΛΟΝ Α.Ε. Despina Kallidromitou Managing Director 27, Monemvasias str. 151 25 MAROUSI, ATHENS -GREECE T: +30 210 6898622, F: +30 210 6842420 email: kallidromitou@epsilon.gr Σύμβαση: τελος 2012 Ανάδοχο

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, ankallia@auth.gr 2 δισ. τόνοι αποβλήτων /χρόνο παράγονται στην

Διαβάστε περισσότερα

OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008

OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008 OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008 Το OHSAS 18001 εκδόθηκε το 1999, αναθεωρήθηκε το 2007 και αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρισμένα πρότυπα διεθνώς για τα Συστήματα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. Βασικές Πληροφορίες του Έργου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. Βασικές Πληροφορίες του Έργου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Βασικές Πληροφορίες του Έργου LIFE14 ENV/GR/000858 Χώρες Υλοποίησης: Ελλάδα, Βέλγιο Ημερομηνία Έναρξης : 01/01/2016 Ημερομηνία Λήξης: 30/06/2019 Συνολικός Προϋπολογισμός: 2.161.405 Συνεισφορά

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική Διαχείριση Άλλων Αποβλήτων

Εναλλακτική Διαχείριση Άλλων Αποβλήτων Εναλλακτική Διαχείριση Άλλων Αποβλήτων Ε. Τριτοπούλου Δρ. Χημικός Μηχανικός Στέλεχος ΕΟΑΝ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (AHHE) Πληροφορίες: Ιωάννα Γκιτζένη 210-8668652, i.gitzeni@eoan.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ:

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: «Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. 20488/10 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΠΟ ΕΟΑΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΠΟ ΕΟΑΝ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΠΟ ΕΟΑΝ Αθήνα, 25 Μαρτίου 2014 1. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Σχ. Έτος : 2013-2014 ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ. Μάθημα: Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων Ενότητα: Κεφάλαιο 5

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Σχ. Έτος : 2013-2014 ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ. Μάθημα: Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων Ενότητα: Κεφάλαιο 5 ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας Ημ/νια: 09/01/2014 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Μάθημα: Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων Ενότητα: Κεφάλαιο 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά εκτυπωτών HP Designjet L65500 Λίστα ελέγχου προετοιμασίας χώρου εγκατάστασης (δεύτερη έκδοση)

Σειρά εκτυπωτών HP Designjet L65500 Λίστα ελέγχου προετοιμασίας χώρου εγκατάστασης (δεύτερη έκδοση) Σειρά εκτυπωτών HP Designjet L65500 Λίστα ελέγχου προετοιμασίας χώρου εγκατάστασης (δεύτερη έκδοση) Νομικές σημειώσεις 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος

Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος Εξοικονόμηση Ενέργειας Στα Κτίρια Πάρος 15 Οκτωβρίου 2012 Ελπίδα Πολυχρόνη Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΟΣΗ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΟΣΗ 1. ΣΚΟΠΟΣ Η διαδικασία αυτή περιγράφει τον τρόπο µε τον οποίο γίνεται ο χειρισµός, η συσκευασία, η αποθήκευση και η παράδοση των προϊόντων στους Πελάτες της εταιρείας, έτσι ώστε να προστατεύεται η ποιότητά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Περιεχόμενα Ασφάλεια του πολυμίξερ Σημαντικά μέτρα ασφάλειας 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις 8 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού 8 ΜΈΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ Μέρη και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ A ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ A ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/02/2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : Φ 802 / 630 / ΠΕΡΙΒ-9 / 2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ Σχετ. : Φ802/627/15

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ α και βοηθητικές ύλες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26/03/2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : Φ 802 / 630 / ΠΕΡΙΒ-9 / 2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENV/GR/000950 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ. 25 Σεπτεμβρίου 2013

LIFE ENV/GR/000950 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ. 25 Σεπτεμβρίου 2013 25 Σεπτεμβρίου 2013 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΜΑΡΙΑ Σ. ΚΑΣΙΔΩΝΗ Αύξηση των παραγόμενων ποσοτήτων απορριμμάτων Πολύπλοκη σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

{access view=guest} Αν είστε συνδρομητής παρακαλούμε συνδεθείτε με το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας για να διαβάστε όλο το άρθρο.

{access view=guest} Αν είστε συνδρομητής παρακαλούμε συνδεθείτε με το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας για να διαβάστε όλο το άρθρο. Μια ακόμη επιτυχία της Ομοσπονδίας αποτελεί η υπαγωγή των συνεργείων στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις ΠΠΔ με αρμόδιο φορέα το Υπουργείο Μεταφορών και διάρκεια ισχύος όσο και ο χρόνος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ «KNOW WASTE» ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ «KNOW WASTE» ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ «KNOW WASTE» ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Aθηνά Παπαναστασίου ΛειτουργόςΤμήματος Περιβάλλοντος Λευκωσία 20.11.2014 ΔΕΔΟΜΕΝΑ 800 700 600 500 400 300 200 100 0 κατά

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Προϊόντος. 1 Στοιχεία του παρασκευάσματος και της επιχείρησης

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Προϊόντος. 1 Στοιχεία του παρασκευάσματος και της επιχείρησης Σελίδα 1/7 1 Στοιχεία του παρασκευάσματος και της επιχείρησης Όνομα προϊόντος: dill Εφαρμογή προϊόντος: Υγρό διάλυσης αλάτων Υπεύθυνος κυκλοφορίας: Δ.Γ. ΜΕΪΜΑΡΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. Τμήμα πληροφοριών: Δ.Γ. ΜΕΪΜΑΡΟΓΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος. Ενότητα 10η: Εξαντλήσιμοι-Ανακυκλωσιμοι Φυσικοί Πόροι Δημήτριος Σκούρας Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Τίτλος Μαθήματος. Ενότητα 10η: Εξαντλήσιμοι-Ανακυκλωσιμοι Φυσικοί Πόροι Δημήτριος Σκούρας Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Τίτλος Μαθήματος Ενότητα 10η: Εξαντλήσιμοι-Ανακυκλωσιμοι Φυσικοί Πόροι Δημήτριος Σκούρας Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών 1 Σκοποί ενότητας Κατανόηση των ειδών και τον χαρακτηριστικών

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες ελικοειδών συμπιεστών Grasso SSP1. Βιβλίο συντήρησης (Αρχική γλώσσα, Γερμανικά) P_252515_4

Μονάδες ελικοειδών συμπιεστών Grasso SSP1. Βιβλίο συντήρησης (Αρχική γλώσσα, Γερμανικά) P_252515_4 Βιβλίο συντήρησης (Αρχική γλώσσα, Γερμανικά) P_252515_4 Πνευματικά δικαιώματα Με την επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος. Δεν επιτρέπεται η ανατύπωση ή η διάδοση κανενός τμήματος με κανέναν τρόπο (εκτύπωση,

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του περί Αποβλήτων Νόμου

Τροποποίηση του περί Αποβλήτων Νόμου Τροποποίηση του περί Αποβλήτων Νόμου Μεταφορά αρμοδιοτήτων Υπουργού Εσωτερικών στον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος για τη διαχείριση των ακόλουθων ρευμάτων αποβλήτων: Οικιακά Απόβλητα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4270, 18/2/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4270, 18/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Εφημερίδα της Ε.Ε.: L. 269, 21.10.2000,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αγαπητοί/ες κύριοι/ες,

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αγαπητοί/ες κύριοι/ες, Αγαπητοί/ες κύριοι/ες, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Η Ελλάδα, στα πλαίσια της ορθολογικής εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων με σκοπό την τελική τους διάθεση με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και ακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση. και σήμανση των Επικινδύνων Ιατρικών-Μολυσματικών Αποβλήτων» απόβλητα; πανεπιστημιακά / περιφερειακά /στρατιωτικά

«Διαχείριση. και σήμανση των Επικινδύνων Ιατρικών-Μολυσματικών Αποβλήτων» απόβλητα; πανεπιστημιακά / περιφερειακά /στρατιωτικά «Διαχείριση και σήμανση των Επικινδύνων Ιατρικών-Μολυσματικών Αποβλήτων» Τι είναι τα ιατρικά και νοσοκομειακά απόβλητα; Ως Ιατρικά Απόβλητα (Ι.Α.).) νοούνται τα απορρίμματα στις Υγειονομικές Μονάδες (Υ.Μ.).)

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Προϊόντος. 1 Στοιχεία του παρασκευάσματος και της επιχείρησης

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Προϊόντος. 1 Στοιχεία του παρασκευάσματος και της επιχείρησης Σελίδα 1/7 1 Στοιχεία του παρασκευάσματος και της επιχείρησης Όνομα προϊόντος: berill Εφαρμογή προϊόντος: Υγρό καθαριστικό για ανοξείδωτες επιφάνειες Υπεύθυνος κυκλοφορίας: Δ.Γ. ΜΕΪΜΑΡΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

FM459 Πλακέτα στρατηγικής. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα ελέγχου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 105 C 6 720 648 484 (2011/04) GR

FM459 Πλακέτα στρατηγικής. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα ελέγχου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 105 C 6 720 648 484 (2011/04) GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα ελέγχου 105 C FM459 6 720 647 846-01.1T FM459 Πλακέτα στρατηγικής Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 648 484 (2011/04) GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια............................

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΤΖΙΝΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. ΜSc Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιµη Ανάπτυξη Α.Π.Θ. Επιθεωρήτρια Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η διαχείριση αποβλήτων στο Τμήμα Χημείας του Παν/μιου Ιωαννίνων

Η διαχείριση αποβλήτων στο Τμήμα Χημείας του Παν/μιου Ιωαννίνων Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Η διαχείριση αποβλήτων στο Τμήμα Χημείας του Παν/μιου Ιωαννίνων MSc. Χριστίνα Πιπερίδη Χημικός, Ε.ΔΙ.Π Υπεύθυνη της Μονάδας Διαχείρισης Τοξικών Αποβλήτων Εργαστήριο Χημείας Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιθεωρήσεις θα επικεντρωθούν στον έλεγχο συμμόρφωσης με τις πρόνοιες της Νομοθεσίας για Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία.

Οι επιθεωρήσεις θα επικεντρωθούν στον έλεγχο συμμόρφωσης με τις πρόνοιες της Νομοθεσίας για Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία. Λευκωσία, 29 Ιανουαρίου 2015 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: ΘΕΜΑ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Αιμίλιο Μιχαήλ, ιευθυντή Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση στην Ελλάδα Νομοθεσία και Προγράμματα

Ανακύκλωση στην Ελλάδα Νομοθεσία και Προγράμματα Ανακύκλωση στην Ελλάδα Νομοθεσία και Προγράμματα Αδαμάντιου Σκορδίλη Πρόεδρος ΕΠΕΔ-Προιστάμενος Προιστάμενος ΓΕΔΣΑΠ Εκτίμηση Παραγωγής Απορ/μάτων στην Ελλάδα 6.000 5.000 4.000 tn x 10 3 3.000 2.000 1.000

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: V~ 50/60Hz W

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: V~ 50/60Hz W ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: CP3639 220-240V~ 50/60Hz 1900-2250W ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεχτικά πριν κάνετε χρήση της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 23 Νοεμβρίου 2011 (OR. en) 16085/11 Διοργανικός φάκελος: 2011/0132 (NLE) ENV 824 COMER 218 SAN 214 OC 11

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 23 Νοεμβρίου 2011 (OR. en) 16085/11 Διοργανικός φάκελος: 2011/0132 (NLE) ENV 824 COMER 218 SAN 214 OC 11 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 23 Νοεμβρίου 2011 (OR. en) 16085/11 Διοργανικός φάκελος: 2011/0132 (NLE) ENV 824 COMER 218 SAN 214 OC 11 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Ενότητα 2 η : Μέσα Ατομικής Προστασίας. Τσικριτζής Λάζαρος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Ενότητα 2 η : Μέσα Ατομικής Προστασίας. Τσικριτζής Λάζαρος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ενότητα 2 η : Μέσα Ατομικής Προστασίας Τσικριτζής Λάζαρος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Αντικείμενο του έργου: ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΜΙΓΩΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ (ΕΑΑΜ), ΜΙΚΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΑ & ΑΕΑ) ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική και Εργαλεία Διαχείρισης στερεών αποβλήτων

Πολιτική και Εργαλεία Διαχείρισης στερεών αποβλήτων Πολιτική και Εργαλεία Διαχείρισης στερεών αποβλήτων Σωκράτης Φάμελλος, Χημικός Μηχανικός MSc, Μέλος Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ/ΤΚΜ Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων Προημερίδα HELECO 2011 22/03/2010 Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΞΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΓΙΑ ΦΑΒΟΡΙΤΕΣ-ΜΥΤΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΞΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΓΙΑ ΦΑΒΟΡΙΤΕΣ-ΜΥΤΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΞΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΓΙΑ ΦΑΒΟΡΙΤΕΣ-ΜΥΤΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Λεπίδα για τη μύτη Διακόπτης ON/OFF Κυρίως σώμα Λεπίδα για φαβορίτες Κεφαλή Βούρτσα Σχ.1 Θέση μπαταρίας Θήκη ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η βιομηχανική συμβίωση ως μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης

Η βιομηχανική συμβίωση ως μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χημικών Μηχανικών Η βιομηχανική συμβίωση ως μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης Καθηγήτρια Μαρία Λοϊζίδου Αθήνα, 3/4/2014 Βιομηχανική Συμβίωση Ως Βιομηχανική Συμβίωση (Industrial

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ Χημικός, Προϊστάμενος Χημικής Υπηρεσίας Πατρών Γενικού Χημείου του Κράτους Πάτρα, 5-12-2007

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 18.09.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 18.09.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα