«Εγχειρίδιο ορθής διαχείρισης κατά τη Συλλογή και Μεταφορά ΑΗΗΕ»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Εγχειρίδιο ορθής διαχείρισης κατά τη Συλλογή και Μεταφορά ΑΗΗΕ»"

Transcript

1 LIFE Project Number LIFE13 INF/GR/1342 «Εγχειρίδιο ορθής διαχείρισης κατά τη Συλλογή και Μεταφορά ΑΗΗΕ»

2 Το έργο LIFE INFOCYCLE Ανάπτυξη επικοινωνιακής και εκπαιδευτικής εκστρατείας ανακύκλωσης Αποβλήτων Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών (ΑΗΗΕ) (LIFE13 INF/GR/001342) συγχρηματοδοτείται από το Περιβαλλοντικό Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα LIFE+ Information & Communication. Διάρκεια υλοποίησης έργου: έως Προϋπολογισμός έργου: Συνολικός προϋπολογισμός: Συμμετοχή Ευρωπαϊκής Ένωσης: Φορείς συγχρηματοδότησης υλοποίησης: Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. TERRA NOVA Ε.Π.Ε. Περιβαλλοντική Τεχνική Συμβουλευτική Ι. Κοψιάς Ν. Μυστριώτης ΟΕ ΧΥΖ Productions

3 Περιεχόμενα Με τη συνεισφορά Εισαγωγή... 4 Συντομογραφίες... 5 Ορισμοί... 6 Α Μέρος - Νομοθετικό πλαίσιο συλλογής και μεταφοράς ΑΗΗΕ... 8 Αδειοδότηση δραστηριότητας Συλλογής και Μεταφοράς ΑΗΗΕ... 9 Κωδικοί Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων Συσκευές που περιλαμβάνουν επικίνδυνες ουσίες Ορισμοί και παραδείγματα Υγεία και ασφάλεια στην Εργασία - Μέσα Ατομικής Προστασίας - ΜΑΠ Β Μέρος - Καλές και κακές πρακτικές κατά τη συλλογή και μεταφορά ΑΗΗΕ Εξοπλισμός / Μέσα συλλογής ΑΗΗΕ Παραλαβή / Ταξινόμηση ΑΗΗΕ Εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα διαχείρισης αποβλήτων Πιθανοί κίνδυνοι από την δραστηριότητα ή/και την χρήση του εξοπλισμού Εξοπλισμός αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης Διασπορά αποβλήτων κατά τη συλλογή και μεταφορά Προδιαγραφές οχημάτων συλλογής & μεταφοράς ΑΗΗΕ Φορτοεκφόρτωση ΑΗΗΕ στο μέσο μεταφοράς Καλές πρακτικές φορτοεκφόρτωσης ΑΗΗΕ Κακές πρακτικές φορτοεκφόρτωσης ΑΗΗΕ... 32

4 Εισαγωγή Το παρόν εγχειρίδιο συντάχθηκε στο πλαίσιο του Έργου LIFE INFOCYCLE από τους συνδικαιούχους Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. και TERRA NOVA ΕΠΕ, σύμφωνα με ευρωπαϊκά κανονιστικά έγγραφα και προδιαγραφές. Στο εγχειρίδιο αυτό περιγράφονται βασικές πρακτικές για την συλλογή και μεταφορά των ΑΗΗΕ, οι υλικοτεχνικές υποδομές και οι αδειοδοτικές απαιτήσεις όσον αφορά στην περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση των ΑΗΗΕ. Στόχος του εγχειριδίου αυτού είναι να αποτελέσει συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό στις εκπαιδεύσεις που θα πραγματοποιηθούν από στελέχη των δύο συνδικαιούχων του INFOCYCLE κατά την υλοποίηση του έργου. Απώτερος στόχος του είναι να αποτελέσει βασικό υλικό εκπαίδευσης από τις εταιρείες συλλογής και μεταφοράς ΑΗΗΕ για το προσωπικό τους. Το παρόν εγχειρίδιο προορίζεται να αποτελέσει επικουρικό εκπαιδευτικό υλικό για το προσωπικό και τη διοίκηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων με τη συλλογή, το χειρισμό και την μεταφορά, ώστε στο τέλος να εξυπηρετείται η βέλτιστη περιβαλλοντική διαχείριση. Πιο συγκεκριμένα έχει στόχο να: επιτύχει την ποιοτική διαχείριση των ΑΗΗΕ προκειμένου να αποφευχθεί η ρύπανση και να επιτευχθεί η ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον, αποτρέψει την ακατάλληλη διάθεση των ΑΗΗΕ, διασφαλίσει την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας και ασφάλειας, αποτρέψει την παράνομη διακίνηση των ΑΗΗΕ να αποτελέσει ένα εύχρηστο εργαλείο εκπαίδευσης του προσωπικού των εμπλεκόμενων φορέων στη διαχείριση των ΑΗΗΕ Τέλος σημειώνεται ότι το παρόν εγχειρίδιο στηρίχθηκε στις κατευθυντήριες γραμμές που ορίζονται στο WEEELABEX κανονιστικό έγγραφο για την συλλογή V9.0. Οι προδιαγραφές αυτές αφορούν στην προτυποποίηση του διαδικασιών συλλογής και μεταφοράς των ΑΗΗΕ. Σελίδα 4

5 Συντομογραφίες ΑΗΗΕ: ΕΚΑ: ΚΥΑ: ΜΑΠ: ΜΟΛ: ΟΤΑ: ΥΑ: ΥΑΕ: ΥΕΔ: Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων Κοινή Υπουργική Απόφαση Μέσο Ατομικής Προστασίας Μελέτη Οργάνωσης και Λειτουργίας Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Υπουργική Απόφαση Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία Υλικά Ειδικής Διαχείρισης CRT: EWC: FPD: Cathode Ray Tube European Waste Catalogue Flat Panel Displays Σελίδα 5

6 Ορισμοί Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) Ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός που θεωρείται απόβλητο, συμπεριλαμβανομένων όλων των εξαρτημάτων, των συναρμολογημένων μερών και των αναλωσίμων, που συνιστούν τμήμα του προϊόντος κατά το χρόνο απόρριψής. Απόβλητο Κάθε ουσία ή αντικείμενο του οποίου ο κάτοχός απορρίπτει, ή προτίθεται να απορρίψει ή υποχρεούται να απορρίψει. Υλικά Ειδικής Διαχείρισης (ΥΕΔ) Ουσίες, μείγματα και κατασκευαστικά στοιχεία που πρέπει να αφαιρούνται από τα ΑΗΗΕ που συλλέγονται χωριστά, όπως περιγράφονται στο παράρτημα VII ΚΥΑ 23615/651/Ε.103 (ΦΕΚ Β 1184/ ) Συλλογή Η συγκέντρωση ΑΗΗΕ, συμπεριλαμβανομένης της προκαταρκτικής διαλογής και της προκαταρκτικής αποθήκευσης των ΑΗΗΕ για τους σκοπούς της μεταφοράς τους σε εγκατάσταση επεξεργασίας ΑΗΗΕ Φορέας Εκμετάλλευσης Οντότητα που επιτελεί δραστηριότητες σχετικές με τα ΑΗΗΕ, σύμφωνα με το παρόν κανονιστικό έγγραφο. Κατασκευαστικό στοιχείο Το στοιχείο μιας συσκευής με μια διακριτή και σωστή λειτουργία ως μέρος μιας συσκευής, όπως μια μεγαλύτερη μονάδα Επαναχρησιμοποίηση Κάθε εργασία με την οποία τα προϊόντα ή τα συστατικά στοιχεία που δεν είναι απόβλητα χρησιμοποιούνται εκ νέου για τον ίδιο σκοπό για τον οποίο σχεδιάστηκαν. Προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση Κάθε εργασία ανάκτησης που συνιστά έλεγχο, καθαρισμό ή επισκευή, με την οποία προϊόντα ή συστατικά στοιχεία προϊόντων που αποτελούν πλέον απόβλητα προετοιμάζονται προκειμένου Σελίδα 6

7 να επαναχρησιμοποιηθούν χωρίς άλλη προεπεξεργασία. Επεξεργασία Δραστηριότητες ανάκτησης ή διάθεσης, συμπεριλαμβανομένης κάθε προετοιμασίας πριν από την ανάκτηση ή τη διάθεση. Συλλογή Η συγκέντρωση αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της προκαταρκτικής διαλογής και της προκαταρκτικής αποθήκευσης αποβλήτων με σκοπό τη μεταφορά τους σε εγκατάσταση επεξεργασίας αποβλήτων, Χωριστή συλλογή Η συλλογή όπου μια ροή αποβλήτων διατηρείται χωριστά με βάση τον τύπο και τη φύση για να διευκολυνθεί η ειδική επεξεργασία» Μεταφορά Το σύνολο των εργασιών μετακίνησης των αποβλήτων από τα μέσα ή τους χώρους συλλογής στους χώρους διάθεσης, αξιοποίησης ή μεταφόρτωσης.» Σελίδα 7

8 Α Μέρος - Νομοθετικό πλαίσιο συλλογής και μεταφοράς ΑΗΗΕ Σελίδα 8

9 Αδειοδότηση δραστηριότητας Συλλογής και Μεταφοράς ΑΗΗΕ Οι εργασίες Συλλογής και Μεταφοράς επιτελούν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην διαχείριση των ΑΗΗΕ. Οι εργασίες συλλογής και μεταφοράς εμπλέκονται στον κύκλο Ζωής μιας συσκευής από τη στιγμή που η συσκευή αυτή ορίζεται ως απόβλητο, έως την παράδοσή τους για επεξεργασία. Το τμήμα αυτό της διαχείρισης έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί ευθύνεται τόσο για την ποσότητα όσο και την ποιότητα των ΑΗΗΕ που φτάνουν στις εγκαταστάσεις ανακύκλωσης. Το παρακάτω σχήμα παρουσιάζει την εμπλοκή της συλλογής και μεταφοράς των ΑΗΗΕ στον κύκλο ζωής των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Ιδιαίτερη σημασία έχει η διαδικασία Συλλογής και Μεταφοράς να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που θέτει η νομοθεσία. Για τις εργασίες συλλογής και μεταφοράς ΑΗΗΕ απαιτείται ο συλλέκτης να διαθέτει κατάλληλη άδεια συλλογής και μεταφοράς εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας όπου λαμβάνουν χώρα οι εργασίες συλλογής και μεταφοράς, η οποία διέπεται από τις διατάξεις της ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β / ) και του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α / ). Πρέπει να σημειωθεί ότι τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) με κωδικούς ΕΚΑ *, *, *, * και * ταξινομούνται για τη Σελίδα 9

10 συλλογή στην κατηγορία μη επικινδύνων υλών σύμφωνα με σχετικό έγγραφο του ΓΧΚ, υπό την προϋπόθεση ότι οι συσκευές αυτές είναι ακέραιες. Οι προαναφερόμενες άδειες συλλογής και μεταφοράς εκδίδονται από τις Διευθύνσεις Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων στις οποίες γίνεται: - συλλογή και μεταφορά. - παράδοση των αποβλήτων σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης, επεξεργασίας ή διάθεσης. - εξαγωγή του αποβλήτου (πύλη εξόδου), για την περίπτωση της διασυνοριακής μεταφοράς. Για την μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων δια μέσου άλλης Αποκεντρωμένης Διοίκησης (transit μεταφορά) δεν απαιτείται άδεια. Για την έκδοση άδειας συλλογής και μεταφοράς ΑΗΗΕ απαιτείται η υποβολή φακέλου οργάνωσης και λειτουργίας συστήματος συλλογής και μεταφοράς, τα περιεχόμενα του οποίου καθορίζονται στο Παράρτημα Ι της εγκυκλίου /4345/ (ΑΔΑ: 4ΑΣΨ0-ΚΘΣ). Στις άδειες συλλογής και μεταφοράς αναφέρονται υποχρεωτικά οι κωδικοί του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (ΕΚΑ) με την αντίστοιχη περιγραφή, για τη διαχείριση των οποίων εκδίδεται η άδεια. Σύμφωνα με την ΚΥΑ 50910/2003, οι συλλέκτες υποχρεούνται να τηρούν μητρώο στο οποίο να σημειώνονται οι ποσότητες, οι κατηγορίες, τα χαρακτηριστικά, η προέλευση κ.λπ. των αποβλήτων που διαχειρίζονται για τουλάχιστον δύο έτη. Επιπλέον, οι εγκαταστάσεις ή επιχειρήσεις που ασχολούνται επαγγελματικά με τη συλλογής και μεταφορά αποβλήτων υποχρεούνται να καταχωρηθούν στο σχετικό μητρώο που τηρείται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Επίσης, οι εταιρείες που πραγματοποιούν εργασίες συλλογής και μεταφοράς είναι υποχρεωμένες να καταθέτουν ετήσιες εκθέσεις με τις ποσότητες που διαχειρίστηκαν κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος. Στην περίπτωση που πραγματοποιείται διασυνοριακή μεταφορά ΑΗΗΕ θα πρέπει να πληρούνται οι απαιτήσεις του Κανονισμού 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2006 «για τις μεταφορές των αποβλήτων». Σελίδα 10

11 Κωδικοί Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων Τα ΑΗΗΕ, κωδικοποιούνται σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο αποβλήτων με τους παρακάτω κωδικούς (κωδικοί ΕΚΑ): 16 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΜΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ Απόβλητα από ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό * απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει χλωροφθοράνθρακες HCFC, HFC * απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει επικίνδυνα συστατικά στοιχεία (2) άλλος από τους αναφερόμενους στα σημεία έως απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει επικίνδυνα συστατικά στοιχεία άλλος από τον αναφερόμενο στα σημεία έως συστατικά στοιχεία που έχουν αφαιρεθεί από απορριπτόμενο εξοπλισμό άλλα από αυτά που αναφέρονται στο σημείο ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ), ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΧΩΡΙΣΤΑ ΣΥΛΛΕΓΕΝΤΩΝ Χωριστά συλλεγέντα μέρη (εκτός των σημείων 15 01) * σωλήνες φθορισμού και άλλα απόβλητα περιέχοντα υδράργυρο * απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει χλωροφθοράνθρακες * απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός άλλος από τον αναφερόμενο στα σημεία και που περιέχει επικίνδυνα συστατικά στοιχεία (6 ) απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός άλλος από τον αναφερόμενο στα σημεία απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός άλλος από τον αναφερόμενο στα σημεία , και Οι κωδικοί που φέρουν αστερίσκο (*) αναφέρονται σε επικίνδυνα απόβλητα. Σελίδα 11

12 Συσκευές που περιλαμβάνουν επικίνδυνες ουσίες Ορισμοί και παραδείγματα Τα Υλικά Ειδικής Διαχείρισης (ΥΕΔ) εντοπίζονται σε μεγάλο αριθμό ΑΗΗΕ είτε ως ουσίες, είτε ως μείγματα, είτε ως κατασκευαστικά τους στοιχεία. Σύμφωνα με την οδηγία Οδηγία ΕΕ 2012/19 όπως αυτή εναρμονίστηκε με την ΚΥΑ Η.Π /651/Ε.103 είναι οι πυκνωτές, οι λαμπτήρες, οι διακόπτες υδραργύρου, οι μπαταρίες, οι πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων, τα δοχεία μελανιών εκτύπωσης, τα πλαστικά υλικά και καλώδια που περιέχουν βρωμιούχους φλογοεπιβραδυντές, τα κατασκευαστικά στοιχεία που περιέχουν αμίαντο, οι καθοδικές λυχνίες και οι οθόνες υγρών κρυστάλλων, οι πυρίμαχες κεραμικές ίνες και ορισμένα κατασκευαστικά στοιχεία που περιέχουν ραδιενεργές ουσίες. Το σύνολο των ΥΕΔ (ουσίες, μείγματα και κατασκευαστικά στοιχεία) διατίθενται ή ανακτώνται σύμφωνα με την οδηγία 2008/98/ΕΚ. Παρακάτω παρουσιάζεται ενδεικτική λίστα συσκευών που περιέχουν ΥΕΔ και απαιτούν ιδιαίτερα προσεκτικούς χειρισμούς κατά τη Συλλογή και Μεταφορά τους. Σελίδα 12

13 Σελίδα 13

14 Υγεία και ασφάλεια στην Εργασία - Μέσα Ατομικής Προστασίας - ΜΑΠ Ως Μέσο Ατομικής Προστασίας ορίζεται κάθε εξοπλισμός τον οποίο ο εργαζόμενος πρέπει να φορά ή να φέρει κατά την εργασία για να προστατεύεται από έναν η περισσότερους κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία του, καθώς και κάθε συμπλήρωμα ή εξάρτημα του εξοπλισμού που εξυπηρετεί αυτό το σκοπό. Ενδεικτικά τα ΜΑΠ που είναι απαραίτητα στο προσωπικό που ασχολείται με εργασίες συλλογής και μεταφοράς ΑΗΗΕ είναι τα παρακάτω: Προστασία κορμού Προστασία ποδιών από την πτώση αντικειμένων, από ολισθηρά δάπεδα κλπ Προστασία χεριών για αποφυγή τραυματισμών Προστασία ματιών και προσώπου από εκτινασσόμενα σωματίδια Σελίδα 14

15 Προστασία κεφαλιού από πτώση των ιδίων των εργαζόμενων ή από πτώση αντικειμένων Ανακλαστικό γιλέκο όταν βρίσκεται σε χώρους που κινούνται οχήματα Προστασία των αναπνευστικών οδών όταν εργάζονται σε περιβάλλον με εκπομπές σκόνης Επιπλέον πληροφορίες για τα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ), τη σήμανση των χώρων εργασίας, την εργονομία, τους κινδύνους και τα έκτακτα περιστατικά στο χώρο εργασίας είναι διαθέσιμες στο «Εγχειρίδιο ορθής διαχείρισης (συγκέντρωση προσωρινή αποθήκευση) ΑΗΗΕ». Σελίδα 15

16 Β Μέρος - Καλές και κακές πρακτικές κατά τη συλλογή και μεταφορά ΑΗΗΕ Σελίδα 16

17 Εξοπλισμός / Μέσα συλλογής ΑΗΗΕ Κάθε σημείο παραλαβής ΑΗΗΕ πρέπει διαθέτει τα κατάλληλα μέσα συλλογής. Στην περίπτωση που στο σημείο συλλογής δεν είναι διαθέσιμα τέτοια μέσα συλλογής ο μεταφορέας θα πρέπει να είναι εξοπλισμένος με τα κατάλληλα μέσα ώστε να παραλάβει και να αποθηκεύσει στο μεταφορικό του μέσο σωστά τα ΑΗΗΕ (π.χ. παραλαβή ΑΗΗΕ από Β2Β). Τα μέσα συλλογής έχουν διαφορετικές προδιαγραφές για κάθε ομάδα συσκευών έτσι ώστε να καλύπτουν τις απαιτήσεις για την ασφαλή μεταφορά και αποθήκευσή τους. Οι προδιαγραφές αυτές θα πρέπει να εξασφαλίζουν την ακεραιότητα και την αποφυγή θραύσης των ΑΗΗΕ κατά τη μεταφορά τους. Το είδος του μέσου συλλογής εξαρτάται από την ποσότητα και την κατηγορία των συσκευών που αποθηκεύει. Αναλυτικότερα τα μέσα συλλογής και οι εφαρμογές τους παρουσιάζονται στο «Εγχειρίδιο ορθής διαχείρισης (συγκέντρωση προσωρινή αποθήκευση) ΑΗΗΕ». Ενδεικτικές φωτογραφίες των μέσων παρουσιάζονται παρακάτω. Σελίδα 17

18 Σελίδα 18

19 Παραλαβή / Ταξινόμηση ΑΗΗΕ Καλή πρακτική είναι η ταξινόμηση των ΑΗΗΕ πριν την επεξεργασία τους. Για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη διασφάλιση της ποιότητας της επεξεργασίας των συσκευών να πραγματοποιείται ταξινόμηση, όπου είναι εφικτό κατά την παραλαβή, σύμφωνα με την παρακάτω κατηγοριοποίηση. 1. Λαμπτήρες 2. Συσκευές ανταλλαγής θερμότητας 3. Οθόνες 4. Μεγάλες συσκευές 5. Μικρές συσκευές 6. Μικρές συσκευές πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών Καλές πρακτικές ταξινόμησης παρουσιάζονται αναλυτικά στο «Εγχειρίδιο ορθής διαχείρισης (συγκέντρωση προσωρινή αποθήκευσης) ΑΗΗΕ». Κατά την παραλαβή φορτίου ΑΗΗΕ, το προσωπικό της εταιρείας μεταφοράς θα πρέπει να διαθέτει την απαιτούμενη εκπαίδευση προκειμένου να είναι σε θέση να αναγνωρίζει στοιχειωδώς τα ΑΗΗΕ και να μπορεί να απορρίψει φορτίο το οποίο περιλαμβάνει και άλλου τύπου απόβλητα. Ενδεικτική απεικόνιση συσκευών παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα. Σελίδα 19

20 Λαμπτήρες Συσκευές ανταλλαγής θερμότητας Οθόνες Μεγάλες οικιακές συσκευές Συσκευές πληροφορικής και επικοινωνίας Μικρές οικιακές συσκευές Σελίδα 20

21 Εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα διαχείρισης αποβλήτων Το προσωπικό (οδηγοί) που θα απασχολεί η επιχείρηση για τη μεταφορά των στερεών μη επικίνδυνων υλικών θα είναι ειδικά εκπαιδευμένο ώστε αφενός μεν οι εργασίες να πραγματοποιούνται με την ελάχιστη δυνατή όχληση και τη μέγιστη ασφάλεια, αφετέρου δε σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης να είναι ικανό να διαχειριστεί άμεσα και αποτελεσματικά το οποιοδήποτε συμβάν. Οι οδηγοί πρέπει να έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα ως προς τον τρόπο χρήσης των διαφόρων μηχανημάτων και οχημάτων προκειμένου να εξοικειωθούν με τις διαστάσεις των οχημάτων κυρίως το ύψος και την ακτίνα στροφής αυτών. Παράλληλα η εταιρεία Συλλογής και Μεταφοράς πρέπει να λαμβάνει μέριμνα για την εκπαίδευση των οδηγών σε θέματα σχετικά με την διαχείριση και μεταφορά των μη επικίνδυνων αποβλήτων και την τήρηση των κατάλληλων μέτρων υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Ανεξάρτητα από την εκπαίδευση που θα έχουν οι οδηγοί, υποχρεωτικά θα υπάρχει σε κάθε όχημα εγχειρίδιο ελέγχου και λειτουργίας του οχήματος Πιθανοί κίνδυνοι από την δραστηριότητα ή/και την χρήση του εξοπλισμού Οι πιθανοί κίνδυνοι από την συλλογή και μεταφορά ΑΗΗΕ είναι: Πιθανότητα ανατροπής του φορτίου λόγω ατυχήματος Πιθανότητα απόρριψης του φορτίου υπάρχει σε περιπτώσεις ατυχήματος όπου θα προκληθεί ανατροπή του φορτηγού. Σε περίπτωση απόρριψης του φορτίου πρέπει να γίνεται άμεση συλλογή των μεταφερόμενων αποβλήτων και αποκατάσταση του χώρου. Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι κατά τη φόρτωση των ΑΗΗΕ λαμβάνεται μέριμνα ώστε να αποκλείεται η μετακίνηση του φορτίου στα οχήματα μεταφοράς και να υπάρχει ομοιογενής κατανομή του φορτίου σε αυτά. Επίσης, σημαντικό είναι να χρησιμοποιείται το Σελίδα 21

22 κατάλληλο σε κάθε περίπτωση φορτηγό όχημα και να λαμβάνεται μέριμνα ώστε το φορτίο να μην είναι υπέρβαρο και το κέντρο βάρους του φορτίου να είναι όσο τον δυνατόν χαμηλότερα. Πιθανότητα διασποράς των αποβλήτων Κατά την εκφόρτωση των ΑΗΗΕ υπάρχει μικρή πιθανότητα απόρριψης υλικών λόγω ατυχούς χειρισμού του οδηγού κατά την εκφόρτωση. Σε μια τέτοια περίπτωση απόρριψης υλικών λόγω ατυχούς χειρισμού, θα γίνεται άμεση συλλογή των αποβλήτων και αποκατάσταση του χώρου από τον οδηγό του οχήματος. Τα απόβλητα πρέπει να φορτώνονται εκ νέου στο όχημα και ο χώρος καθαρίζεται αμέσως με τη χρήση κατάλληλου εξοπλισμού. Μεγάλη προσοχή πρέπει να επιδεικνύεται στην περίπτωση διασποράς και σπασίματος λαμπτήρων. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να ακολουθείται κατάλληλη οδηγία εργασίας ώστε να διασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος και η ασφάλεια και υγεία του προσωπικού. Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί στην περίπτωση ανοιχτού τύπου οχήματος μεταφοράς, μετά την πλήρωσή του θα γίνεται επιμελής κάλυψη του φορτίου με ειδικά σκέπαστρα για την αποφυγή τυχόν διασποράς αποβλήτων στο περιβάλλον κατά την διαδρομή. Πυρκαγιά Λόγω του γεγονότος ότι τα υλικά που θα μεταφέρονται δεν είναι εκρηκτικά, εκδήλωση πυρκαγιάς μπορεί να προκληθεί μόνο από εξωτερικούς παράγοντες, όπως για παράδειγμα ατύχημα που θα προκαλέσει διαρροή πετρελαίου κίνησης από το όχημα. Στην περίπτωση αυτή, σε κάθε όχημα υπάρχει πάντα ο κατάλληλος εξοπλισμός πυρόσβεσης και ο οδηγός είναι ενημερωμένος ως προς την χρήση του. Στην περίπτωση πυρκαγιάς θα ενημερώνεται άμεσα η πυροσβεστική υπηρεσία. Εξοπλισμός αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης Για την αντιμετώπιση των παραπάνω περιστατικών κατά τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς των ΑΗΗΕ πρέπει να υπάρχει πάντα στη διάθεση του προσωπικού ο παρακάτω εξοπλισμός: Σελίδα 22

23 πυροσβεστήρες κατάλληλος ρουχισμός και προστατευτικός εξοπλισμός (γάντια, μπότες, μάσκες, προστατευτικός ιματισμός κτλ) καθαριστικά είδη. Φορητό Φαρμακείο Ο εξοπλισμός αυτός πρέπει να βρίσκεται πάντα στην καμπίνα του οχήματος και η καταλληλότητά του ελέγχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Επιπλέον, οι οδηγοί των οχημάτων της εταιρίας θα διαθέτουν κινητό τηλέφωνο για την άμεση επικοινωνία και για λόγους καλής οργάνωσης και ομαλής λειτουργίας. Διασπορά αποβλήτων κατά τη συλλογή και μεταφορά Στην περίπτωση διασποράς υλικών μικρής έκτασης είτε κατά την συλλογή είτε κατά την μεταφορά του φορτίου θα γίνεται άμεση συλλογή των ΑΗΗΕ και αποκατάσταση του χώρου από τον οδηγό του οχήματος. Στην περίπτωση ατυχήματος κατά το οποίο θα προκληθεί διασκορπισμός του φορτίου, προβλέπεται ο υπεύθυνος της εταιρίας να είναι υπεύθυνος αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων, ο οποίος θα έχει τη δυνατότητα μετακίνησης με ευέλικτα οχήματα (Ι.Χ.), και να είναι εξοπλισμένος με: - κινητά τηλέφωνα για την άμεση και έγκαιρη επέμβαση - τα απαραίτητα εργαλεία (σκούπες, φτυάρια κλπ) για την συλλογή των διασκορπισμένων υλικών, και - τα κατάλληλα καθαριστικά και απορρυπαντικά υλικά και απολυμαντικά μέσα για τον καθαρισμό της περιοχής όπου διασκορπίστηκαν τα στερεά απόβλητα. Κατά την άφιξη στον τόπο του συμβάντος ο υπεύθυνος συμπληρώνει το κάτωθι ενημερωτικό και πληροφοριακό δελτίο: Σελίδα 23

24 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΤΟΠΟΣ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ ΕΚΤΑΣΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΙΤΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΠΙΘΑΝΑ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΛΗΦΘΕΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ (ΤΡΟΧΑΙΑ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ. ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, ΚΛΠ) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΑΡΕΥΡΕΣΚΟΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Σε περίπτωση ατυχήματος ή βλάβης του οχήματος μεταφοράς ΑΗΗΕ θα γίνεται κλήση στην οδική βοήθεια βαρέων οχημάτων (ΟΒΒΟ) ώστε το όχημα της επιχείρησης να ρυμουλκηθεί με γερανό σε συνεργαζόμενο συνεργείο. Σελίδα 24

25 Προδιαγραφές οχημάτων συλλογής & μεταφοράς ΑΗΗΕ Τα οχήματα που χρησιμοποιούνται για την συλλογή και μεταφορά ΑΗΗΕ πρέπει να πληρούν κατ ελάχιστο τις παρακάτω προδιαγραφές Να διαθέτουν τις απαιτούμενες άδειες κυκλοφορίας Να διαθέτουν δελτία τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ Να διαθέτουν κατάλληλο σύστημα πυρόσβεσης Να είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας Να συντηρούνται τακτικά σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή Χαρακτηριστική εικόνα οχήματος παρουσιάζεται παρακάτω: Σελίδα 25

26 Φορτοεκφόρτωση ΑΗΗΕ στο μέσο μεταφοράς Οι εργασίες συλλογής, παραλαβής, ταξινόμησης και προσωρινής αποθήκευσης των ΑΗΗΕ αποτελούν σημαντικό κομμάτι της αλυσίδας διαχείρισης των ΑΗΗΕ. Στην ενότητα αυτή, παρουσιάζονται καλές και κακές πρακτικές χειρισμού κατά την φορτοεκφόρτωση των ΑΗΗΕ στο μέσο μεταφοράς. Σελίδα 26

27 Καλές πρακτικές φορτοεκφόρτωσης ΑΗΗΕ Ζυγίζουμε πάντα κατά την παράδοση ή παραλαβή όλα τα φορτία σε διακριβωμένη γεφυροπλάστιγγα εκδίδοντας τα απαραίτητα έγγραφα και παραστατικά Ιδιαίτερη προσοχή κατά την φορτοεκφόρτωση του container για την αποφυγή τραυματισμών του προσωπικού και καταστροφή των συσκευών Φορτώνουμε και ξεφορτώνουμε πάντα τα ψυγεία σε όρθια θέση με τη χρήση κατάλληλου εξοπλισμού και προσέχουμε να μην ανατραπούν κατά τη μεταφορά τους Σελίδα 27

28 Ισοσκελίζουμε πάντα το βάρος του φορτίου στο container και τοποθετούμε το μεγάλο βάρος στο μπροστινό μέρος του container ή της καρότσας διασφαλίζοντας την αποφυγή ανατροπής του φορτίου κατά τη μεταφορά Επιβάλλεται ο καθαρισμός του χώρου ή του container ή του οχήματος μεταφοράς μετά την εκφόρτωση ή πριν από κάθε παραλαβή και τακτικό πλύσιμο σε αδειοδοτημένο πλυντήριο οχημάτων Ταξινόμηση των συσκευών κατά τη φόρτωση και εκφόρτωση του container σε κατάλληλους περιέκτες προσέχοντας την ακεραιότητα τους Σελίδα 28

29 Χρησιμοποιούμε πάντα τους διαδρόμους κυκλοφορίας και ακολουθούμε τους κανόνες υγείας και ασφάλειας κάθε χώρου που επισκεπτόμαστε για παραλαβή ή παράδοση ΑΗΗΕ Λήψη κατάλληλων μέτρων προστασίας και έλεγχος πριν το άνοιγμα του container (π.χ. τοποθέτηση αλυσίδας ασφαλείας) Μεταφέρουμε πάντα τους λαμπτήρες εντός κατάλληλου μέσου συλλογής και όχι χύδην Σελίδα 29

30 Χρησιμοποιούμε πάντα κλειστού τύπου ή καλυμμένο container ή φορτηγό Μεταφόρτωση συσκευών σε κατάλληλο περιέκτη ώστε οι συσκευές να παραδίδονται ταξινομημένες και σε καλή κατάσταση Κατά την παραλαβή κάδου με ΑΗΗΕ φροντίσουμε να ενημερώνουμε τον διαχειριστή του σημείου συλλογής να παραδίδει πάντα τον κάδο σε καλή κατάσταση χωρίς ξένα υλικά Σελίδα 30

31 Φροντίσουμε να φορτώνουμε το container ή το όχημα εκμεταλλευόμενοι στο μέτρο του δυνατού την αποθηκευτική του ικανότητα, τοποθετώντας τις συσκευές με τρόπο που δεν θα κινδυνεύουν να καταστραφούν Ανάλογα με τον τρόπο που συσκευάζουμε τις οθόνες μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε stretch film ή διάτρητο κάδο Σελίδα 31

32 Δεν εκφορτώνουμε container και μέσα συλλογής με ανατροπή Κακές πρακτικές φορτοεκφόρτωσης ΑΗΗΕ Δεν χρησιμοποιούμε αρπάγη γιατί καταστρέφονται οι συσκευές και απελευθερώνονται επικίνδυνες ουσίες στο περιβάλλον Κακή πρακτική αποτελεί η φόρτωση συσκευών χύδην στο container Σελίδα 32

33 Δεν μεταφέρουμε ποτέ τα ψυγεία σε οριζόντια θέση κίνδυνος διαρροής επικίνδυνων ουσιών Δεν μεταφέρουμε φορτηγό ή container χωρίς κάλυψη (π.χ. σχισμένος μουσαμάς) Δεν παραλαμβάνουμε και δεν μεταφέρουμε container των οποίων η κάλυψη δεν είναι άρτια ή απουσιάζει Σελίδα 33

34 Ποτέ δεν μεταφέρουμε λαμπτήρες χύδην Απαγορεύεται η τοποθέτηση οθονών χωρίς στοίχιση (π.χ. χύδην στο container) Σελίδα 34

35 Νομική δήλωση Οι απόψεις που εκφράζονται στην παρούσα έκδοση είναι των συγγραφέων και δεν απηχούν απαραίτητα τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δήλωση Πνευματικών Δικαιωμάτων Η παρούσα έκδοση διασφαλίζεται σύμφωνα με την Διεθνή άδεια «Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0». Για να δείτε αντίγραφο της άδειας, παρακαλούμε επισκεφθείτε τη διεύθυνση:

LIFE13 INF/GR/1342 Με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού μέσου LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Περιβάλλον

LIFE13 INF/GR/1342 Με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού μέσου LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Περιβάλλον LIFE13 INF/GR/1342 Με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού μέσου LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Περιβάλλον Παρουσίαση προγράμματος LIFE Infocycle Παρουσίαση προγράμματος LIFE infocycle Τίτλος έργου «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

«Εγχειρίδιο ορθής διαχείρισης Μικρών και Μεγάλων συσκευών ΑΗΗΕ»

«Εγχειρίδιο ορθής διαχείρισης Μικρών και Μεγάλων συσκευών ΑΗΗΕ» LIFE Project Number LIFE13 INF/GR/1342 «Εγχειρίδιο ορθής διαχείρισης Μικρών και Μεγάλων συσκευών ΑΗΗΕ» Το έργο LIFE INFOCYCLE Ανάπτυξη επικοινωνιακής και εκπαιδευτικής εκστρατείας ανακύκλωσης Αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

«Εγχειρίδιο ορθής διαχείρισης απόβλητων συσκευών ανταλλαγής θερμότητας»

«Εγχειρίδιο ορθής διαχείρισης απόβλητων συσκευών ανταλλαγής θερμότητας» LIFE Project Number LIFE13 INF/GR/1342 «Εγχειρίδιο ορθής διαχείρισης απόβλητων συσκευών ανταλλαγής θερμότητας» Το έργο LIFE INFOCYCLE Ανάπτυξη επικοινωνιακής και εκπαιδευτικής εκστρατείας ανακύκλωσης Αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

«Εγχειρίδιο ορθής διαχείρισης Οθονών»

«Εγχειρίδιο ορθής διαχείρισης Οθονών» LIFE Project Number LIFE13 INF/GR/1342 «Εγχειρίδιο ορθής διαχείρισης Οθονών» 1 Το έργο LIFE INFOCYCLE Ανάπτυξη επικοινωνιακής και εκπαιδευτικής εκστρατείας ανακύκλωσης Αποβλήτων Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

LIFE13 INF/GR/1342 Με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού μέσου LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Περιβάλλον

LIFE13 INF/GR/1342 Με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού μέσου LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Περιβάλλον LIFE13 INF/GR/1342 Με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού μέσου LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Περιβάλλον «Καλές πρακτικές διαχείρισης ΑΗΗΕ / υποδομές / στοιχεία σε Τοπικό επίπεδο» Συνδικαιούχοι Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

LIFE13 INF/GR/1342. Παρουσίαση προγράμματος LIFE infocycle

LIFE13 INF/GR/1342. Παρουσίαση προγράμματος LIFE infocycle LIFE13 INF/GR/1342 Παρουσίαση προγράμματος LIFE infocycle Παρουσίαση προγράμματος LIFE infocycle Τίτλος έργου «Ανάπτυξη επικοινωνιακής και εκπαιδευτικής εκστρατείας ανακύκλωσης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και

Διαβάστε περισσότερα

«Εγχειρίδιο ορθής διαχείρισης ΑΗΗΕ για καταστήματα (retailers)»

«Εγχειρίδιο ορθής διαχείρισης ΑΗΗΕ για καταστήματα (retailers)» LIFE Project Number LIFE13 INF/GR/1342 «Εγχειρίδιο ορθής διαχείρισης ΑΗΗΕ για καταστήματα (retailers)» Το έργο LIFE INFOCYCLE Ανάπτυξη επικοινωνιακής και εκπαιδευτικής εκστρατείας ανακύκλωσης Αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Στέρεα Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 179/Α/2001, Νόµος Υπ Αριθ. 2939 Ανακύκλωση συσκευασιών και άλλων προϊόντων (µπαταρίες, ηλεκτρονικά απόβλητα) 2. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΓΟΜΩΣΕΩΝ vπυροπροστασια - ΜΑΝΩΛΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΔΙΠΛ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 1 ΕΙΔΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ-ΟΡΟΛΟΓΙΑ Απόβλητο: κάθε ουσία ή αντικείμενο,

Διαβάστε περισσότερα

«Εγχειρίδιο ορθής διαχείρισης (συγκέντρωση προσωρινή αποθήκευση) ΑΗΗΕ»

«Εγχειρίδιο ορθής διαχείρισης (συγκέντρωση προσωρινή αποθήκευση) ΑΗΗΕ» LIFE Project Number LIFE13 INF/GR/1342 «Εγχειρίδιο ορθής διαχείρισης (συγκέντρωση προσωρινή αποθήκευση) ΑΗΗΕ» Το έργο LIFE INFOCYCLE Ανάπτυξη επικοινωνιακής και εκπαιδευτικής εκστρατείας ανακύκλωσης Αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ GWS Ltd. Γιαννιτσών 200, 54628 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 523245, Φαξ.: 2310 523241 info@gws.gr www.gws.gr Η Global

Διαβάστε περισσότερα

LIFE13 INF/GR/1342 Με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού μέσου LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Περιβάλλον

LIFE13 INF/GR/1342 Με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού μέσου LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Περιβάλλον LIFE13 INF/GR/1342 Με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού μέσου LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Περιβάλλον Οκτώβριος 2015 Περιβαλλοντικό πρόβλημα Σχηματικά Ποιο είναι το περιβαλλοντικό πρόβλημα που καλούμαστε

Διαβάστε περισσότερα

50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/ )

50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/ ) Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές WEEELABEX normative document on Collection V9.0

Προδιαγραφές WEEELABEX normative document on Collection V9.0 Με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού μέσου LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Περιβάλλον LIFE Project Number LIFE13 INF/GR/1342 Προδιαγραφές WEEELABEX normative document on Collection V9.0 Κανονιστικό έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Αναρτητέο στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θραύση-τεμαχισμό ογκωδών αντικειμένων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θραύση-τεμαχισμό ογκωδών αντικειμένων Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θραύση-τεμαχισμό ογκωδών αντικειμένων Αρ. Πρωτ.: 18458 Σταυρούπολη 26/03/2013 Ο Δήμος Παύλου Μελά Θεσσαλονίκης ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην ανάθεση εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

«Ανακύκλωση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού» Ημερίδα 27 Ιουνίου 2008 «Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων» Εισηγήτρια: Κατερίνα Παπαοικονόμου Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τοποθέτηση του προβλήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ0ΖΟΡ10-2Φ2 ΑΠΟΦΑΣΗ. Λάρισα, 2-12-2013

ΑΔΑ: ΒΛ0ΖΟΡ10-2Φ2 ΑΠΟΦΑΣΗ. Λάρισα, 2-12-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΑΣΚΟΥΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΑΣΚΟΥΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 05/09/2016 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : 49871 / 3971 / Φ12 / 2016 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΟΣΗ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΟΣΗ 1. ΣΚΟΠΟΣ Η διαδικασία αυτή περιγράφει τον τρόπο µε τον οποίο γίνεται ο χειρισµός, η συσκευασία, η αποθήκευση και η παράδοση των προϊόντων στους Πελάτες της εταιρείας, έτσι ώστε να προστατεύεται η ποιότητά

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση και διάθεση συσκευασιών ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων

Διαχείριση και διάθεση συσκευασιών ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Αρ. μελέτης: 20/205 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Εντός του περιφραγμένου ΧΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

LIFE Project Number LIFE13 INF/GR/1342. Προδιαγραφές WEEELABEX normative document on Logistics V9.0

LIFE Project Number LIFE13 INF/GR/1342. Προδιαγραφές WEEELABEX normative document on Logistics V9.0 LIFE Project Number LIFE13 INF/GR/1342 Προδιαγραφές WEEELABEX normative document on Logistics V9.0 Κανονιστικό έγγραφο WEEELABEX Εφοδιασμός (logistics) 2 Μαΐου 2011 Με την οικονομική υποστήριξη του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟΧΟI: ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛ.ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛ.ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛ.ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νάξος, 28-6-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8450 Ταχ. ιεύθυνση : Χώρα Νάξος Ταχ. Κώδικας : 84 300 Τηλέφωνο : 2285360100 Fax : 2285023570 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συλλογή Επικίνδυνων Αποβλήτων από τον ψυκτικό θάλαμο του νοσοκομείου Σάμου και μεταφοράς τους σε μονάδα επεξεργασίας ιατρικών αποβλήτων. ΓΕΝΙΚΑ Η όλη διαχείριση των ΕΑΑΜ και ΜΕΑ και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΨΟΡ1Κ-Ξ5Φ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: Β49ΨΟΡ1Κ-Ξ5Φ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25/04/2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : Φ 4233 / 2001 / ΠΕΡΙΒ-ΣΑ /2012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση. και σήμανση των Επικινδύνων Ιατρικών-Μολυσματικών Αποβλήτων» απόβλητα; πανεπιστημιακά / περιφερειακά /στρατιωτικά

«Διαχείριση. και σήμανση των Επικινδύνων Ιατρικών-Μολυσματικών Αποβλήτων» απόβλητα; πανεπιστημιακά / περιφερειακά /στρατιωτικά «Διαχείριση και σήμανση των Επικινδύνων Ιατρικών-Μολυσματικών Αποβλήτων» Τι είναι τα ιατρικά και νοσοκομειακά απόβλητα; Ως Ιατρικά Απόβλητα (Ι.Α.).) νοούνται τα απορρίμματα στις Υγειονομικές Μονάδες (Υ.Μ.).)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜ Α ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΑΣΚΟΥΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΕΜ Α ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΑΣΚΟΥΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 07/12/2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : Φ 6486 / 6429 / ΠΕΡΙΒ-ΣΑ / 2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑΗΟΡ1Γ-ΘΤΩ. σελ.1/6 ΑΔΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Σχετικά: ΠΡΟΣ : Πίνακας Αποδεκτών

ΑΔΑ: ΒΕΑΗΟΡ1Γ-ΘΤΩ. σελ.1/6 ΑΔΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Σχετικά: ΠΡΟΣ : Πίνακας Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ιωάννινα, 4 Απριλίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡ/ΙΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15234/719 Σχετικά: Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : Συµβάσεις ιαγωνισµοί ( ιαχείριση Ιατρικών Αποβλήτων)

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : Συµβάσεις ιαγωνισµοί ( ιαχείριση Ιατρικών Αποβλήτων) ΠΡΟΣ: 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΕΩΣ Τµ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ.: 2310 381080 ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Φ. 460.2/64/14050 Σ. 4098 ΚΟΙΝ: Θεσσαλονίκη, 03 Σεπ 2014 Συν. ΘΕΜΑ : Συµβάσεις ιαγωνισµοί ( ιαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λάρισα, 26-2-2015 Αριθ. Πρωτ.: 528/31557

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λάρισα, 26-2-2015 Αριθ. Πρωτ.: 528/31557 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΑΣΚΟΥΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΑΣΚΟΥΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 02/06/2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : Φ 7192 / 1349 / ΠΕΡΙΒ-ΣΑ / 2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα 13-3-2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τμήμα Κατασκευών & Επισκευών Γραφείο Διαχείρισης Περιβάλλοντος ΠΛΗΡ: Γ. Μακρής, Γεωπόνος Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές WEEELABEX normative document on Treatment V10.0

Προδιαγραφές WEEELABEX normative document on Treatment V10.0 Με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού μέσου LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Περιβάλλον LIFE Project Number LIFE13 INF/GR/1342 Προδιαγραφές WEEELABEX normative document on Treatment V10.0 WEEELABEX κανονιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΝΟΡ1Κ-Δ9Φ ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΔΑ: ΒΕΝΝΟΡ1Κ-Δ9Φ ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13/05/2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : Φ 6566 / 2075 / ΠΕΡΙΒ-ΣΑ / 2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Βέλλιου & Θεοδωράτου ΚΟΙΝ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Ταχ. Κώδικας : 351 00 ΑΠΟΦΑΣΗ

Ταχ. Δ/νση : Βέλλιου & Θεοδωράτου ΚΟΙΝ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Ταχ. Κώδικας : 351 00 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 9 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 41628/4614 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒ. & ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές θα υποβληθούν σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου μέχρι 14/12/2015 και ώρα: 13:00 μ.μ.

Οι προσφορές θα υποβληθούν σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου μέχρι 14/12/2015 και ώρα: 13:00 μ.μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ.ΠΕΡ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» Διεύθυνση: Τέρμα Ερυθρού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. Αριθ. πρωτ.: 1855/ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. Αριθ. πρωτ.: 1855/ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 5-6 - 2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. πρωτ.: 1855/100061 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (σχετ. 1423/74322) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Προϊόντος. 1 Στοιχεία του παρασκευάσματος και της επιχείρησης

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Προϊόντος. 1 Στοιχεία του παρασκευάσματος και της επιχείρησης Σελίδα 1/7 1 Στοιχεία του παρασκευάσματος και της επιχείρησης Όνομα προϊόντος: dill Εφαρμογή προϊόντος: Υγρό διάλυσης αλάτων Υπεύθυνος κυκλοφορίας: Δ.Γ. ΜΕΪΜΑΡΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. Τμήμα πληροφοριών: Δ.Γ. ΜΕΪΜΑΡΟΓΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΓΠΑ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΓΠΑ ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΓΠΑ Η εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων σε ένα εργασιακό περιβάλλον, θα πρέπει να εξασφαλίζει σε

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Δ Ι Κ Τ Υ Ω Ν ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 7

Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Δ Ι Κ Τ Υ Ω Ν ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 7 Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Δ Ι Κ Τ Υ Ω Ν ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ- ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φιλοσοφία της «διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού»

Φιλοσοφία της «διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού» Φιλοσοφία της «διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού» Η φιλοσοφία στην οποία βασίστηκε η ίδρυση και σημερινή λειτουργία της Ecoelastika σχετίζεται άμεσα με την αρχή της «διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού»

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεώσεις Μικροµεσαίων Εταιριών σύµφωνα µε Περιβαλλοντική Νοµοθεσία

Υποχρεώσεις Μικροµεσαίων Εταιριών σύµφωνα µε Περιβαλλοντική Νοµοθεσία Υποχρεώσεις Μικροµεσαίων Εταιριών σύµφωνα µε Περιβαλλοντική Νοµοθεσία ηµήτρης ηµητρίου Υπηρεσία Περιβάλλοντος 25 Ιουνίου 2010 Περιεχόµενα 1. Υποχρεώσεις Κατόχου/Παραγωγού - ιαχειριστή. 2. Ευθύνη Παραγωγού

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΔΗΜΟ

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΔΗΜΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΗΗΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΚΑ Διαχείριση Αποβλήτων Φωτιστικών-Ηλεκτρικών ειδών, Ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και υλικού, Λαμπτήρων, LED, Μικροσυσκευών, & Συναφών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 3 Κεφάλαιο 1: Διαχείριση Προσωπικού... 4 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση Εξοπλισμού/ Εγκαταστάσεων... 5 Κεφάλαιο 3: Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. ΘΕΜΑ: Διαχείριση Επικινδύνων Ιατρικών Αποβλήτων αμιγώς Τοξικού Χαρακτήρα (ΕΙΑ ΤΧ) από Υγειονομικές Μονάδες

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. ΘΕΜΑ: Διαχείριση Επικινδύνων Ιατρικών Αποβλήτων αμιγώς Τοξικού Χαρακτήρα (ΕΙΑ ΤΧ) από Υγειονομικές Μονάδες ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ. ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ταχ. Δ/νση : Πατησίων 147 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α Αρφανάκου Αναστασία ΥΠΕΚΑ Γραφείο Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων Θεσμικό Πλαίσιο για την Ανακύκλωση Νόμος 4042/ 2012 (ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του περί Αποβλήτων Νόμου

Τροποποίηση του περί Αποβλήτων Νόμου Τροποποίηση του περί Αποβλήτων Νόμου Μεταφορά αρμοδιοτήτων Υπουργού Εσωτερικών στον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος για τη διαχείριση των ακόλουθων ρευμάτων αποβλήτων: Οικιακά Απόβλητα

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Γραµµατεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Ειδική Γραµµατεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας Ειδική Γραµµατεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας Η διενέργεια περιβαλλοντικών ελέγχων και η επίτευξη των στόχων ανακύκλωσης ειδικών ρευµάτων αποβλήτων Rebattery: Εναλλακτική διαχείριση συσσωρευτών.

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Προϊόντος. 1 Στοιχεία του παρασκευάσματος και της επιχείρησης

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Προϊόντος. 1 Στοιχεία του παρασκευάσματος και της επιχείρησης Σελίδα 1/7 1 Στοιχεία του παρασκευάσματος και της επιχείρησης Όνομα προϊόντος: berill Εφαρμογή προϊόντος: Υγρό καθαριστικό για ανοξείδωτες επιφάνειες Υπεύθυνος κυκλοφορίας: Δ.Γ. ΜΕΪΜΑΡΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΓΜΟΡ1Κ-ΦΒΘ ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΔΑ: Β4ΓΜΟΡ1Κ-ΦΒΘ ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30/08/2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : Φ 6263 / 3850 / ΠΕΡΙΒ-ΣΑ / 2012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ADR 1.4

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ADR 1.4 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ADR 1.4 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ Ξένος Παναγιώτης Χημικός Μηχανικός Σύμβουλος ADR-RID Γραμματέας ΠΣΣΑΜΕΕ Όλοι πιστεύουμε ότι οι διατάξεις του ADR αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΜΟΡ1Φ-0ΒΗ. Τρίπολη, Αριθ. Πρωτ.: 61490/2513. Πρός: Ως Πίνακας Αποδεκτών

ΑΔΑ: ΒΛΛΜΟΡ1Φ-0ΒΗ. Τρίπολη, Αριθ. Πρωτ.: 61490/2513. Πρός: Ως Πίνακας Αποδεκτών Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΕΟΡ1Θ-ΒΗΑ. ΘΕΜΑ: Χορήγηση άδειας συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων για την

ΑΔΑ: ΒΕΝΕΟΡ1Θ-ΒΗΑ. ΘΕΜΑ: Χορήγηση άδειας συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων για την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 02/05/2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 898 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τμήμα Περ/κού & Χωρικού Σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό φυλλάδιο για τη διαχείριση ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος - HALON www.intergeo.gr

Ενημερωτικό φυλλάδιο για τη διαχείριση ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος - HALON www.intergeo.gr Ενημερωτικό φυλλάδιο για τη διαχείριση ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος - HALON www.intergeo.gr ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ (CFCs, HCFCs & HALON) ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. Draft version

ΟΓΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. Draft version ΟΓΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Draft version Θεσσαλονίκη, Ιούλιος 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1. ΓΕΝΙΚΑ... 5 1.1. Πρόσβαση... 5 1.2. Χρήστες... 5 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΗΜΑ... 6 2.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αγαπητοί/ες κύριοι/ες,

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αγαπητοί/ες κύριοι/ες, Αγαπητοί/ες κύριοι/ες, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Η Ελλάδα, στα πλαίσια της ορθολογικής εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων με σκοπό την τελική τους διάθεση με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και ακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Σχ. Έτος : 2013-2014 ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ. Μάθημα: Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων Ενότητα: Κεφάλαιο 5

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Σχ. Έτος : 2013-2014 ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ. Μάθημα: Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων Ενότητα: Κεφάλαιο 5 ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας Ημ/νια: 09/01/2014 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Μάθημα: Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων Ενότητα: Κεφάλαιο 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική Διαχείριση A.H.H.E. Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας 2014

Εναλλακτική Διαχείριση A.H.H.E. Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας 2014 Εναλλακτική Διαχείριση A.H.H.E. Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας 2014 Δουζίνας Άκης Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού Το χρονικό δημιουργίας του συλλογικού συστήματός

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός Δεκέλειας

Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός Δεκέλειας Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός Δεκέλειας Νομοθετικές υποχρεώσεις με βάση την Κ.Δ.Π. 347/2015 σχετικά με πληροφορίες που αφορούν κυρίως στις επικίνδυνες ουσίες και στη φύση των κινδύνων, που είναι δυνατόν να

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ Οδηγίες για την αδειοδότηση & τη λειτουργία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΝΟΡ1Κ-Π5Σ ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΔΑ: ΒΕΝΝΟΡ1Κ-Π5Σ ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13/05/2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : Φ 5734 / 1813 / ΠΕΡΙΒ-ΣΑ / 2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ NOMOY ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Σ.Μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ NOMOY ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Σ.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ NOMOY ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Σ.Μ.Α ΣΧΙΣΤΟΥ 2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Σ.Μ.Α ΣΧΙΣΤΟΥ 1. Εισερχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οι παρούσες οδηγίες εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις ή στους μεμονωμένους ιδιώτες οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτόματους πωλητές τροφίμων ή ροφημάτων

Οι παρούσες οδηγίες εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις ή στους μεμονωμένους ιδιώτες οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτόματους πωλητές τροφίμων ή ροφημάτων Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1Πεδίο εφαρμογής Ορισμοί επιχειρήσεων... 2 1.2. Σκοπός... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο : ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ... 2 2.1. Διαδικασία αδειοδότησης (ως προς την Υγειονομική Υπηρεσία)...

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ «KNOW WASTE» ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ «KNOW WASTE» ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ «KNOW WASTE» ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Aθηνά Παπαναστασίου ΛειτουργόςΤμήματος Περιβάλλοντος Λευκωσία 20.11.2014 ΔΕΔΟΜΕΝΑ 800 700 600 500 400 300 200 100 0 κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 928/19/ΑΦ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 928/19/ΑΦ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΔΑ: ΒΟΖΛΟΡ1Ι-36Π ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 31.1.2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 928/19/ΑΦ 6.1.16.1 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ Φ.98 ΜΟΛ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Το έργο αφορά: Τη μεταφορά και διαχείριση των υγρών εμφάνισης και στερέωσης των ακτινολογικών εργαστηρίων των ΠΕΔΥ-Μονάδων Υγείας και των ΠΕΔΥ- Κέντρων Υγείας ευθύνης της 4 ης Υγειονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ. Ειρήνη Βασιλάκη. αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ. Ειρήνη Βασιλάκη. αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 2008/98/ ΕΚ "ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ" Ειρήνη Βασιλάκη αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Η διαχείριση αποβλήτων στο Τμήμα Χημείας του Παν/μιου Ιωαννίνων

Η διαχείριση αποβλήτων στο Τμήμα Χημείας του Παν/μιου Ιωαννίνων Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Η διαχείριση αποβλήτων στο Τμήμα Χημείας του Παν/μιου Ιωαννίνων MSc. Χριστίνα Πιπερίδη Χημικός, Ε.ΔΙ.Π Υπεύθυνη της Μονάδας Διαχείρισης Τοξικών Αποβλήτων Εργαστήριο Χημείας Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτη Παναγή, Λειτουργό Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων. Εκστρατεία επιθεωρήσεων σε υποστατικά Υπεραγορών και Χονδρικού Εμπορίου

Παναγιώτη Παναγή, Λειτουργό Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων. Εκστρατεία επιθεωρήσεων σε υποστατικά Υπεραγορών και Χονδρικού Εμπορίου Λευκωσία, 14 Φεβρουαρίου 2017 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: ΘΕΜΑ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Παναγιώτη Παναγή, Λειτουργό Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων Εκστρατεία επιθεωρήσεων σε υποστατικά Υπεραγορών και Χονδρικού Εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ Διεύθυνση: Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 33 Ταχ.Δ/νση: Τ.Θ. 5036 Ταχ. Κώδικας:261-10 Πληροφορίες: Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 6 / 2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 6 / 2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 6 / 2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙ ΗΣ ΚΟΠΗ ΨΗΛΩΝ ΕΝ ΡΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Γενικός Γραμματέας τους Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Γενικός Γραμματέας τους Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκστρατεία Επιθεωρήσεων στη Μεταλλουργική Βιομηχανία Νοέμβριος 2017

ΘΕΜΑ: Εκστρατεία Επιθεωρήσεων στη Μεταλλουργική Βιομηχανία Νοέμβριος 2017 Λευκωσία, 27 Οκτωβρίου 2017 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Παναγιώτη Παναγή, Λειτουργό Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων ΘΕΜΑ: Εκστρατεία Επιθεωρήσεων στη Μεταλλουργική Βιομηχανία Σας ενημερώνουμε ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1 ΣΤΟΧΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μείωση οδικών ατυχημάτων. Εξάλειψη τραυματισμών / θανάτων. Εξάλειψη ζημιών στο περιβάλλον. 2 ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Δ Ι Κ Τ Υ Ω Ν ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 7

Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Δ Ι Κ Τ Υ Ω Ν ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 7 Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Δ Ι Κ Τ Υ Ω Ν ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: Υ Δ Ρ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η Ν Ο Τ Ι ΑΣ Ρ Ο Δ Ο Υ Γ Ι Α Τ Ι Σ Δ. Κ. ΑΣ Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Επισκευή Κτηρίου Παντελίδιου Λήμνου»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Επισκευή Κτηρίου Παντελίδιου Λήμνου» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Επισκευή Κτηρίου Παντελίδιου Λήμνου» Π. Δ. 350 / 1996 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) Μυτιλήνη 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΑΔΑ: ΒΟΝΝΟΡ1Ι-Δ23 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 13.1.2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 20144/1710/ΑΦ 6.1.16.3 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ Φ.4 ΜΟΛ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΑΓΩΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΕΡΓΟ: ΑΓΩΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Μελέτη ΦΑΥ Σελίδα 2 από 32 Μελέτη ΦΑΥ Σελίδα 3 από 32 Μελέτη ΦΑΥ Σελίδα 4 από 32 Μελέτη ΦΑΥ Σελίδα 5 από 32 Μελέτη ΦΑΥ Σελίδα 6 από 32 Μελέτη ΦΑΥ Σελίδα 7 από 32 Μελέτη ΦΑΥ Σελίδα 8 από 32 Μελέτη ΦΑΥ Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΕΪΝΤΗ Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ Msc Προϊσταμένη Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Αχαΐας. Νομοθετικό Πλαίσιο

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΕΪΝΤΗ Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ Msc Προϊσταμένη Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Αχαΐας. Νομοθετικό Πλαίσιο ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΕΪΝΤΗ Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ Msc Προϊσταμένη Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Αχαΐας Νομοθετικό Πλαίσιο Στη χώρα μας ο θεσμός είναι σε ισχύ από το 1985 όπως καθορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σ: Κατασκευή ξυλοτύπου (ή μεταλλοτύπου) και υποστύλωση του με ικριώματα (πύργους), όπως και αφαίρεση του μετά το πέρας της σκυροδετήσεως.

Διαβάστε περισσότερα

Carbon footprint ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ TERRA NOVA

Carbon footprint ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ TERRA NOVA Carbon footprint ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ TERRA NOVA Ανδρέας Σωτηρόπουλος, Περιβαλλοντολόγος, MSc. Ωκεανογραφίας Ρούλα Χανδρινού, Περιβαλλοντολόγος, MSc.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ (Ο.Α.Κ) ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ (Ο.Α.Κ) ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ (Ο.Α.Κ) ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ (Α.Ε.Κ.Κ.) [σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός 1 Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός Η διαχείριση των στερεών απορριμμάτων αποτελεί ένα σύνθετο πρόβλημα, δεν είναι μόνο περιβαλλοντικό, αλλά πολιτικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ. 22ης/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΜΕΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ. 22ης/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΜΕΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ. 22ης/11-06-2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Αριθμ. απόφ. 242/2015 Περίληψη: «Λήψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Φ.Α.Υ.

ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Φ.Α.Υ. ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Φ.Α.Υ. ΕΡΓΟ : «ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΟΙΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) (Π.Δ. 305/96 άρθρο 3 παράγραφοι 3,7,8,9,10) ΤΜΗΜΑ Α : ΓΕΝΙΚΑ 1. Είδος του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Αντικείμενο του έργου: ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΜΙΓΩΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ (ΕΑΑΜ), ΜΙΚΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΑ & ΑΕΑ) ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιθεωρήσεις θα επικεντρωθούν στον έλεγχο συμμόρφωσης με τις πρόνοιες της Νομοθεσίας για Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία.

Οι επιθεωρήσεις θα επικεντρωθούν στον έλεγχο συμμόρφωσης με τις πρόνοιες της Νομοθεσίας για Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία. Λευκωσία, 29 Ιανουαρίου 2015 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: ΘΕΜΑ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Αιμίλιο Μιχαήλ, ιευθυντή Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ Περίφραξη, σήμανση εργοταξίου Α, 3 & 18.1) ΠΔ 105/95 Σήμανση εγκαταστάσεων αγωγών ατμών, θερμών υγρών ΠΔ 1073/81 (αρ. 93 & 95) ή αερίων Μέτρα ασφάλειας ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ΠΔ 1073/81 (αρ. 75-79) (εντοπισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. Βασικές Πληροφορίες του Έργου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. Βασικές Πληροφορίες του Έργου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Βασικές Πληροφορίες του Έργου LIFE14 ENV/GR/000858 Χώρες Υλοποίησης: Ελλάδα, Βέλγιο Ημερομηνία Έναρξης : 01/01/2016 Ημερομηνία Λήξης: 30/06/2019 Συνολικός Προϋπολογισμός: 2.161.405 Συνεισφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 18.09.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 18.09.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΜΕΑ-ΑΕΑ), για ένα (1) μήνα, ΚΑΕ 0439

ΜΙΚΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΜΕΑ-ΑΕΑ), για ένα (1) μήνα, ΚΑΕ 0439 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΡ. ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Ενότητα 2 η : Μέσα Ατομικής Προστασίας. Τσικριτζής Λάζαρος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Ενότητα 2 η : Μέσα Ατομικής Προστασίας. Τσικριτζής Λάζαρος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ενότητα 2 η : Μέσα Ατομικής Προστασίας Τσικριτζής Λάζαρος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ: ΕΡΓΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΕΤΑΛΟ Δ.Δ. ΝΕΩΝ ΣΤΥΡΩΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΤΜΗΜΑ: ΕΡΓΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΕΤΑΛΟ Δ.Δ. ΝΕΩΝ ΣΤΥΡΩΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Σκοπός του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας Ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) αποτελεί αρχείο πληροφοριών για τον τελικό χρήστη σε θέματα

Διαβάστε περισσότερα

2349 Κ.Λ.Π. 271/2005 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. (Αρ. 106(1)/2002) Ελέγχου της Ρύπανσης -των Νερών Νόμου του 20021

2349 Κ.Λ.Π. 271/2005 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. (Αρ. 106(1)/2002) Ελέγχου της Ρύπανσης -των Νερών Νόμου του 20021 Ε.Ε. Παρ. 111(1) Αρ. 4000, 3.6.2005 2349 Κ.Λ.Π. 271/2005 Αριθμός 271 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 (Αρ. 106(1)/2002) Διάταγμα με βάση το άρθρο S(l)(t) Ο Υπουργός, Γεωργίας, Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα