Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας «Επιτροπής Ελληνικού Σήµατος»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας «Επιτροπής Ελληνικού Σήµατος»"

Transcript

1 Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας «Επιτροπής Ελληνικού Σήµατος» Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος Κανονισµού είναι ο καθορισµός των διαδικασιών που αφορούν τη λειτουργία της Επιτροπής Ελληνικού Σήµατος, προκειµένου να επιτύχει τους στόχους της. Άρθρο 2 Σύσταση -Αντικείµενο 1. Συστήνεται στη ιεύθυνση Εµπορικής και Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας, της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων, «Επιτροπή Ελληνικού Σήµατος», εφεξής καλούµενη ΕΕΣ., η οποία συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων. 2. Αντικείµενο της ΕΕΣ είναι η υποβολή προτάσεων προς τον αρµόδιο Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων, για την έκδοση Κανονισµών και το συντονισµό των διαδικασιών για την απονοµή του Σήµατος Ελληνικών Προϊόντων- Υπηρεσιών. 3. Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της µε την αλλοδαπή, η ΕΕΣ αποδίδεται στην αγγλική ως: «NATIONAL COMMITTEE OF THE HELLENIC TRADEMARK». 4. Η ΕΕΣ εκπροσωπείται έναντι τρίτων δικαστικώς και εξωδίκως στην Ελλάδα και το εξωτερικό από τον Υπουργό Οικονοµικών. Άρθρο 3 Αρµοδιότητες- Εσωτερική λειτουργία 1. Οι αρµοδιότητες και η εσωτερική λειτουργία της ΕΕΣ διέπονται από τις διατάξεις του ν. 4072/2012, (ΦΕΚ 86/Α), του παρόντος Κανονισµού και από τις συναφείς διατάξεις της νοµοθεσίας περί λειτουργίας των συλλογικών οργάνων διοίκησης, όπως ισχύουν κάθε φορά. 2 Η ΕΕΣ έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: α) Κατόπιν διενέργειας δηµόσιας διαβούλευσης, εισηγείται προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων, το περιεχόµενο των κανονισµών σχετικά: αα) µε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες για τις οποίες απονέµεται το Σήµα, αβ) τις διαδικασίες, τους όρους, τις προϋποθέσεις και το τέλος απονοµής του, αγ) τους φορείς που απονέµουν το Σήµα, ελέγχουν την τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων απονοµής και διατήρησής του και επιβάλλουν κυρώσεις σε περιπτώσεις παράβασής τους, 1

2 αδ) τις προδιαγραφές που πρέπει να τηρούν οι φορείς που απονέµουν το σήµα, β) Εκδίδει τον Κανονισµό Λειτουργίας της, γ) Εξετάζει ενστάσεις σε περιπτώσεις µη απονοµής του Σήµατος, µη έγκρισης της µεταβίβασής του ή επιβολής κυρώσεων, δ) Ενηµερώνει και παρέχει πληροφοριακά στοιχεία στις αρµόδιες αρχές, στους καταναλωτές και στις επιχειρήσεις, ε) Οργανώνει ή συµµετέχει σε σεµινάρια, προγράµµατα, συνέδρια, διαλέξεις ή δηµόσιες συζητήσεις κ.λπ., για την ανάπτυξη και διάδοση του Σήµατος, στ) Εποπτεύει το Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελληνικών Προϊόντων Υπηρεσιών και θέτει τις προδιαγραφές λειτουργίας του, ζ) Τηρεί ιστοσελίδα, στην οποία αναρτώνται οι Κανονισµοί Απονοµής του Ελληνικού Σήµατος καθώς και κάθε άλλη σχετική µε το σήµα πληροφορία. 2. Για την εκτέλεση των αρµοδιοτήτων της η ΕΕΣ µπορεί να ζητά την τεχνική και επιστηµονική υποστήριξη Υπηρεσιών του δηµοσίου τοµέα, του ΕΛΟΤ, του ΕΦΕΤ, του Γενικού Χηµείου του Κράτους, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ή του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, είτε ιδιωτικών φορέων και µεµονωµένων εµπειρογνωµόνων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής. 3. Η ΕΕΣ µπορεί να ζητά κάθε πληροφορία ή έγγραφο χρήσιµο για την άσκηση των αρµοδιοτήτων της, ως και να καλεί ενώπιων της υπαλλήλους υπηρεσιών του δηµοσίου τοµέα του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ Α/28) ή άλλα πρόσωπα για παροχή πληροφοριών. 4. Η ΕΕΣ µπορεί µε απόφασή της να συγκροτεί επιτροπές και οµάδες εργασίας ή να δίδει εντολή σε συγκεκριµένα µέλη της για την εξέταση θεµάτων που εµπίπτουν στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της. Στις επιτροπές και οµάδες εργασίας µπορούν να συµµετέχουν και πρόσωπα που δεν αποτελούν µέλη της και τα οποία προέρχονται από τον ιδιωτικό ή το δηµόσιο τοµέα του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ Α/28) και διαθέτουν εµπειρία και προϋπηρεσία στο σχετικό κλάδο στον οποίο αφορά το εκάστοτε προς εξέταση θέµα. Το έργο των επιτροπών και των οµάδων εργασίας κατευθύνεται από µέλη της ΕΕΣ. Οι µελέτες, τα πορίσµατα, οι εισηγήσεις και οι γνωµοδοτήσεις των επιτροπών και των οµάδων εργασίας υποβάλλονται στην ΕΕΣ. 5. Η ΕΕΣ µπορεί να διενεργεί ελέγχους στους φορείς απονοµής σχετικά µε την τηρούµενη διαδικασία απονοµής του Σήµατος και επιβολής κυρώσεων, να απευθύνει συστάσεις και να εκδίδει οδηγίες. Αν η ΕΕΣ διαπιστώσει ότι ο φορέας δεν πληροί τις προδιαγραφές που απαιτούνται από τον κανονισµό απονοµής και την κείµενη νοµοθεσία ( άρθρο 189, ν. 4072/2012) µπορεί να αποφασίσει την αντικατάστασή του. Η ΕΕΣ αποτελείται από: Άρθρο 4 Συγκρότηση α) Το Γενικό Γραµµατέα Εµπορίου, ως Πρόεδρο, µε αναπληρωτή το Γενικό ιευθυντή Εσωτερικού Εµπορίου της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου, β) Τρεις εκπροσώπους της Γενικής ιεύθυνσης Εσωτερικού Εµπορίου της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου µε τους αναπληρωτές τους, εκ των οποίων ένας 2

3 εκπρόσωπος του Τµήµατος Καταχώρισης Σηµάτων και ένας εκπρόσωπος της ιεύθυνσης Τιµών Τροφίµων και Ποτών της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου, γ) Τρεις εκπροσώπους της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων µε τους αναπληρωτές τους, δ) Έναν εκπρόσωπο του Εθνικού Συµβουλίου Καταναλωτών µε τον αναπληρωτή του, ε) Έναν εκπρόσωπο του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισµού (ΕΛΓΟ) ήµητρα µε τον Αναπληρωτή του, στ) Έναν εκπρόσωπο της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας µε τον αναπληρωτή του, ζ) Έναν εκπρόσωπο του Ελληνικού Οργανισµού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) µε τον αναπληρωτή του. η) Έναν εκπρόσωπο του Γενικού Χηµείου του Κράτους µε τον αναπληρωτή του. θ) Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µε τον αναπληρωτή του. ι) Έναν εκπρόσωπο του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίµων (ΕΦΕΤ) µε τον αναπληρωτή του. 2. Τα µέλη της ΕΕΣ των περιπτώσεων ε έως ι, συµµετέχουν στην Επιτροπή κατά περίπτωση, εφόσον συζητείται θέµα της αρµοδιότητάς τους, µετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου προ 10 ηµερών, στην οποία αναγράφονται και τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. Εφόσον πρόκειται να συζητηθούν θέµατα που αφορούν τη λειτουργία της Επιτροπής, γενικού ή διατοµεακού ενδιαφέροντος καλούνται υποχρεωτικά όλα τα µέλη. 3. Ο Πρόεδρος και τα λοιπά µέλη της επιτροπής ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων. Για την έκδοση της απόφασης, οι δηµόσιες υπηρεσίες και οι φορείς, εκπρόσωποι των οποίων µετέχουν ως µέλη στην ΕΕΣ, προτείνουν εγγράφως τους εκπροσώπους τους. Ως µέλη της ΕΕΣ επιλέγονται πτυχιούχοι τριτοβάθµιας εκπαίδευσης µε ειδικές γνώσεις ή µε εµπειρία στους επιδιωκόµενους σκοπούς της. Άρθρο 5 Θητεία Μελών 1. Η θητεία των µελών της ΕΕΣ είναι διετής και µπορεί να ανανεωθεί µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Τα µέλη είναι δυνατόν να ανακληθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, ύστερα από υποβολή σχετικού αιτήµατος του φορέα που τα πρότεινε προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων. Οι φορείς προτείνουν στον Υπουργό τα νέα µέλη για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας των αποχωρούντων µελών. 2. Παύεται µέλος των περιπτώσεων α έως δ της παρ. 1, του άρθρου 4, του παρόντος, το οποίο απουσίαζε αδικαιολόγητα από τρείς (3) διαδοχικές συνεδριάσεις της ΕΕΣ, παρότι κλήθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ.4 του άρθρου 2. Για την εφαρµογή της παρούσας στα υπόλοιπα µέλη, πρέπει να έχει προηγηθεί νόµιµη κλήση σύµφωνα µε την παρ. 2, του άρθρου 4 του παρόντος. Για τον υπόλοιπο χρόνο της 3

4 θητείας του αποχωρούντος µέλους ορίζεται νέο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 3 του άρθρου 4 του παρόντος. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων, µπορεί µε αιτιολογηµένη πράξη να παύσει µέλος της ΕΕΣ και να ζητήσει τον ορισµό νέου µέλους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 3 του άρθρου 4 του παρόντος. Άρθρο 6 Σύγκληση 1. Η ΕΕΣ συνέρχεται στη Γενική Γραµµατεία Εµπορίου τακτικά, τουλάχιστον µία φορά το µήνα και έκτακτα, είτε µε έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, είτε από έγγραφο αίτηµα του ενός τρίτου (1/3) τουλάχιστον των µελών της προς τον Πρόεδρο, προσδιορίζοντας και το προς συζήτηση θέµα. 2. Ο Πρόεδρος καθορίζει τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, καθώς και τους εισηγητές. Χρέη εισηγητών εκτελούν, κατά περίπτωση, υπάλληλοι των αρµοδίων Υπηρεσιών, ενδεικτικά του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων, (Υπ.Α.Α.Υ.Μ. ), Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (ΥΠΑΑΤ), του Εθνικού Φορέα Ελέγχου Τροφίµων (ΕΦΕΤ), του Ελληνικού Οργανισµού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) και του Γενικού Χηµείου του Κράτους ή εκπρόσωποι ιδιωτικών φορέων, καθώς και µεµονωµένοι επιστήµονες εµπειρογνώµονες που ορίζονται µε απόφαση της ΕΕΣ. 3. Η πρόσκληση, η οποία περιλαµβάνει τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης γνωστοποιείται από το Γραµµατέα της ΕΕΣ, στα µέλη το αργότερο 10 µέρες πριν από τη συνεδρίαση. Η πρόσκληση µπορεί να γίνει και µε ηλεκτρονικό τρόπο, τηλεοµοιοτυπία,, τηλεφώνηµα ή άλλο πρόσφορο µέσο, εφόσον αυτό αποδεικνύεται από σχετική σηµείωση σε ειδικό βιβλίο, η οποία πρέπει να φέρει χρονολογία και την υπογραφή του αρµόδιου υπαλλήλου. Η ως άνω προθεσµία είναι δυνατόν να συντµηθεί µόνο λόγω κατεπείγοντος, η πρόσκληση όµως στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να είναι γραπτή και να βεβαιώνονται οι λόγοι που κατέστη η σύντµηση του χρόνου αναγκαία. Μαζί µε την πρόσκληση διαβιβάζεται προς τα µέλη και κάθε σχετικό µε τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης πληροφοριακό υλικό (εισηγήσεις, έγγραφα, υποµνήµατα κ.α). Οποιαδήποτε άλλο κείµενο ενηµερωτικού χαρακτήρα, είναι δυνατόν να διανέµεται στα µέλη λίγο πριν τη συνεδρίαση. Πρόσκληση δεν απαιτείται όταν µέλος έχει δηλώσει, πριν τη συνεδρίαση κώλυµα συµµετοχής, ή όταν το κώλυµα αυτό είναι γνωστό στον Πρόεδρο. Άρθρο 7 Συνεδριάσεις 1. Η ΕΕΣ συνεδριάζει νοµίµως όταν στη σύνθεσή της µετέχει το ήµισυ, πλέον του ενός, των τακτικών, ή, αναπληρωµατικών µελών της (απαρτία). Η απαρτία πρέπει να υπάρχει σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης. Αν, κατά την πρώτη συνεδρίαση, διαπιστωθεί έλλειψη απαρτίας, η ΕΕΣ συγκαλείται εκ νέου σε συνεδρίαση, η οποία πραγµατοποιείται το νωρίτερο σε είκοσι τέσσερις (24) ώρες, και εντός οκτώ (8) ηµερών, µε την ίδια ηµερήσια διάταξη. Κατά τη συνεδρίαση αυτή, υπάρχει απαρτία αν µετέχουν στη σύνθεση τακτικά ή αναπληρωµατικά µέλη που παριστούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του συνόλου των τακτικών µελών της. 4

5 2. Εάν πάλι διαπιστωθεί έλλειψη απαρτίας, η συνεδρίαση µαταιώνεται και τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης εισάγονται στην επόµενη τακτική συνεδρίαση. 3. Οι συνεδριάσεις της ΕΕΣ δεν είναι δηµόσιες, οι δε συζητήσεις είναι εµπιστευτικές. 4. Κατά την είσοδο στην αίθουσα συνεδριάσεως τα µέλη της ΕΕΣ ανακοινώνουν στο Γραµµατέα την προσέλευσή τους για την καταχώριση της παρουσίας τους στα πρακτικά. Με την έναρξη της συνεδρίασης ο Γραµµατέας διαβάζει τον κατάλογο των παρευρισκοµένων, που έχει προκύψει από την καταγραφή κατά την είσοδο, προκειµένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει απαρτία και στη συνέχεια επικυρώνονται, µετά από συζήτηση, τα πρακτικά της προηγούµενης συνεδρίασης. 5. Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες και φροντίζει για την εφαρµογή του Κανονισµού και την εύρυθµη λειτουργία της ΕΕΣ. 6. Αντικείµενο της συνεδρίασης είναι µόνο τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη. Κατ εξαίρεση µπορούν να συζητηθούν και θέµατα που δεν περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη, µε την προϋπόθεση ότι είναι παρόντα όλα τα τακτικά µέλη και συµφωνούν µε τη συζήτηση αυτή. Όσα θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης δε συζητηθούν, παραπέµπονται για συζήτηση στην αµέσως επόµενη συνεδρίαση, ως θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. 7. Η συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης γίνεται κατά την σειρά εγγραφής αυτών. Παρέκκλιση από τη σειρά αυτή επιτρέπεται µόνο για σπουδαίο λόγο και εφόσον ζητηθεί από τον Πρόεδρο ή από µέλη της ΕΕΣ, η οποία τελικά θα αποφασίσει. 8. Οι τοποθετήσεις των µελών επί των θεµάτων γίνονται µόνο µετά από άδεια του Προέδρου και κατά τη σειρά της εγγραφής τους στον κατάλογο οµιλητών που συντάσσει ο Γραµµατέας, µετά την εισήγηση κάθε θέµατος. 9. Κάθε µέλος της ΕΕΣ δύναται να εισηγηθεί θέµα προς εισαγωγή σε ηµερήσια διάταξη συνεδρίασης της Επιτροπής, καθώς και να καταθέσει εισηγήσεις, υποµνήµατα, προτάσεις, κ.α. σχετικά µε τις αρµοδιότητες και τους σκοπούς της ΕΕΣ. Τα θέµατα αυτά υποβάλλονται εγγράφως προς τον Πρόεδρο και κοινοποιούνται στα µέλη µε µέριµνα του Γραµµατέα.. Άρθρο 8 Αποφάσεις 1. Οι αποφάσεις της ΕΕΣ λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών και σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. 2. Η ψηφοφορία είναι φανερή. 3. Οι αποφάσεις της ΕΕΣ εκδίδονται µε ευθύνη του Προέδρου της, αριθµούνται και κωδικοποιούνται. 4. Οι αποφάσεις της ΕΕΣ ισχύουν µέχρις ανακλήσεώς των µε νεώτερη απόφαση της ΕΕΣ. Άρθρο 9 Υποχρεώσεις Μελών 5

6 1. Τα µέλη της ΕΕΣ κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ενεργούν συλλογικά. 2. Τα µέλη της ΕΕΣ είναι υποχρεωµένα να παρίστανται ανελλιπώς στις συνεδριάσεις αυτής. Σε περίπτωση κωλύµατος, τα µέλη της ΕΕΣ υποχρεούνται να ενηµερώσουν για τον λόγο της απουσίας τους, µε οποιονδήποτε τρόπο και πριν από τη συνεδρίαση, τον Πρόεδρο της ΕΕΣ. ικαιολογηµένη θεωρείται η απουσία, για λόγους ανωτέρας βίας ή εφόσον το µέλος ασθενεί ή βρίσκεται εκτός έδρας ή επικαλείται επαγγελµατικό ή προσωπικό λόγο. Άλλως η απουσία θεωρείται αδικαιολόγητη. 3. Κάθε µέλος της ΕΕΣ οφείλει να σέβεται και να εφαρµόζει τον παρόντα Κανονισµό, όπως επίσης και να συµµορφώνεται µε τις υποδείξεις του Προέδρου. Ο Πρόεδρος, σε περίπτωση διατάραξης της ηρεµίας της συνεδρίασης έχει το δικαίωµα να κηρύξει ολιγόλεπτη διακοπή της συνεδρίασης. 4. Τα µέλη της ΕΕΣ, των οµάδων εργασίας, ή οι εξωτερικοί εµπειρογνώµονες απαγορεύεται να ανακοινώνουν σε τρίτους πληροφορίες ή ενηµερωτικά έγγραφα ή εισηγήσεις ή γνωµοδοτήσεις σχετικές µε την διαδικασία και τις αποφάσεις της ΕΕΣ. 5. Τα µέλη της ΕΕΣ, των οµάδων εργασίας και κατά περίπτωση οι εξωτερικοί ειδικοί επιστήµονες και εµπειρογνώµονες θα πρέπει να συµµετέχουν στις διαδικασίες των παραπάνω οργάνων κατά τρόπο ανεξάρτητο από την οποιαδήποτε εξωτερική επιρροή και ατοµικό συµφέρον. Άρθρο 10 Πρακτικά 1. Για τις συνεδριάσεις της ΕΕΣ τηρούνται πρακτικά από τον οριζόµενο Γραµµατέα, υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραµµατέα ή τους νόµιµους αναπληρωτές τους, κατά περίπτωση και κοινοποιούνται στα µέλη. 2. Σε κάθε συνεδρίαση της ΕΕΣ επικυρώνονται από τα µέλη τα πρακτικά της προηγούµενης συνεδρίασης. 3. Στα πρακτικά αναγράφονται τα ονόµατα των παρόντων, των δικαιολογηµένα και αδικαιολόγητα απόντων, ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης ως και οι διεξαχθείσες συζητήσεις, µε συνοπτική, αλλά περιεκτική αναφορά στο περιεχόµενό τους, µετά των αποφάσεων επί των θεµάτων ηµερήσιας διάταξης. Στα πρακτικά επίσης καταχωρίζονται υποχρεωτικά όλες οι επί µέρους γνώµες που διατυπώθηκαν και τέθηκαν σε ψηφοφορία,, οι τυχόν γνώµες της µειοψηφίας και τα ονόµατα των µειοψηφισάντων. 4. Τα πρακτικά της ΕΕΣ αποτελούν δηµόσια έγγραφα και υπόκειται στους κανόνες περί προσβασιµότητας του άρθρου 5 του Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας (ν. 2960/1999, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει). Άρθρο 11 ιοικητική Υποστήριξη 1. Η Γραµµατειακή και διοικητική υποστήριξη της ΕΕΣ παρέχεται από τη Γενική Γραµµατεία Εµπορίου. Με Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων, ορίζεται ο γραµµατέας της ΕΕΣ και ο αναπληρωτής του, οι οποίοι πρέπει να είναι 6

7 υπάλληλοι του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων. 2. Η διοικητική υποστήριξη συνίσταται στα εξής: α) τη διεκπεραίωση της αλληλογραφίας της ΕΕΣ β) την παραλαβή, κατανοµή και διεκπεραίωση των εισερχοµένων εγγράφων στα µέλη της ΕΕΣ γ) την κατάρτιση και τήρηση του αρχείου, ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης και άµεση ενηµέρωσή της ΕΕΣ επί όλων των θεµάτων που την αφορούν δ) την παροχή γενικών πληροφοριών επί διαφόρων θεµάτων επίκαιρου ενδιαφέροντος σε ενδιαφερόµενους φορείς και ιδιώτες, σύµφωνα µε τις οδηγίες της ΕΕΣ. ε) την τήρηση του προγράµµατος και των πρακτικών συνεδριάσεων της ΕΕΣ. στ) την τήρηση του προγράµµατος συναντήσεων του Προέδρου της ΕΕΣ. ζ) την υποδοχή και εξυπηρέτηση του κοινού που επισκέπτεται την ΕΕΣ. η) τη διενέργεια όλων των αναγκαίων πράξεων για την αποτελεσµατικότερη εκτέλεση των αρµοδιοτήτων της ΕΕΣ. Άρθρο 12 ηµοσίευση Αποφάσεων 1. Οι πράξεις της ΕΕΣ και συνεπώς και ο παρών κανονισµός, µε εξαίρεση τις πράξεις του άρθρου 195 του ν. 4072/2012, (ΦΕΚ 86/Α), αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα της ή, εφόσον δεν διαθέτει, στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου. Άρθρο 13 Τροποποιήσεις Ο παρών Κανονισµός δύναται να τροποποιείται µε απόφαση της ΕΕΣ που λαµβάνεται µε αυξηµένη πλειοψηφία των πέντε εβδόµων (5/7) των µελών του. Τα συγκεκριµένα σηµεία προσθήκης, τροποποίησης ή µεταβολής των όρων του παρόντος Κανονισµού πρέπει να έχουν γνωστοποιηθεί στα µέλη της Επιτροπής τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ηµέρες προ της σχετικής συνεδρίασης. Η απόφαση της Επιτροπής διαβιβάζεται στον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων για την έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης. Άρθρο 14 Ισχύς Η έγκριση του παρόντος Κανονισµού γίνεται µε απόφαση της ΕΕΣ. 7

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘΜ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. τη διάταξη του άρθρου 3 του ν. 3242/2004

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άρθρο 1 Διοίκηση Δήμου Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Σύσταση και Καταστατικό της «Εταιρείας Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων Α.Ε.» (Ε.Σ.Α.Ν Α.Ε.-) και λοιπές οργανωτικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2011 1 Το παρόν Σχέδιο Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών εκπονήθηκε από ομάδα επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 Έμβλημα Σφραγίδα 1. Το κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 2.ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 4 3.ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΑ -ΕΑΠΑΕ 5 3.1.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Άρθρο 2 Λειτουργία της Αρχής

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Άρθρο 2 Λειτουργία της Αρχής Αριθ.209 Κανονισµός Λειτουργίας της Αρχής Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΦΕΚ Β 336/2000), όπως τροποποιήθηκε µε τις µε αριθ. πρωτ. Γ/ΕΞ/2015/22-04-2008 (ΦΕΚ Β 859) και Γ/ΕΞ/3082/03-05-2011 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

3. Η ευαισθητοποίηση, παρακίνηση, διευκόλυνση και εκπαίδευση των καταναλωτών στην κοινωνικά ορθή και οικονοµικά ορθολογική καταναλωτική συµπεριφορά.

3. Η ευαισθητοποίηση, παρακίνηση, διευκόλυνση και εκπαίδευση των καταναλωτών στην κοινωνικά ορθή και οικονοµικά ορθολογική καταναλωτική συµπεριφορά. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ» Άρθρο 1ο Σύσταση, Έδρα 1. Συνιστάται Ένωση Καταναλωτών µε την επωνυµία «Ένωση Εργαζόµενων Καταναλωτών Ελλάδος»

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Σύστασης και Λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης

Κανονισµός Σύστασης και Λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης Κανονισµός Σύστασης και Λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης Περιεχόµενα Άρθρο 1. Γενικά θέµατα και ορισµοί- Τεχνικά Όργανα Τυποποίησης...2 Άρθρο 2. Έργο της Τεχνικής Επιτροπής Τοµέα (ΤΕ-Τ) και της

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Άρθρο 1 ο.- ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα ήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920) 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ * 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς

Διαβάστε περισσότερα

http://www.sev.org.gr/uploads/pdf/ked_teliko_jan2011.pdf

http://www.sev.org.gr/uploads/pdf/ked_teliko_jan2011.pdf ήλωση Εταιρικής ιακυβέρνησης (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 1. Αρχές Εταιρικής ιακυβέρνησης Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα

Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 266 Απόσπασµα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ Από το πρακτικό της 17 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ Άρθρο 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με έδρα την Αθήνα και με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ε.Ε.Κ.Ε.).

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ Άρθρο 01 Σύσταση και Επωνυμία Με το παρόν συστήνεται, κατά τους παρακάτω ειδικότερους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» ΠΟΥ Ε ΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» ΠΟΥ Ε ΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» ΠΟΥ Ε ΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε τον τίτλο: «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚOΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 1. Αρχές Εταιρικής ιακυβέρνησης Η Εταιρία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ - ΣΥΜΒΑΣΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.)."

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.). Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο της Οµοσπονδίας µε την Επωνυµία ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.)." (Τροποποίηση και Κωδικοποίηση) Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α Ε Ρ Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 19ο ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Άρθρο 19ο ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) Στην... σήμερα... του έτους..., οι: 1)... του... και της..., που γεννήθηκε στο/ην..., το έτος..., κάτοικος...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Προοίμιο- Νομικό καθεστώς-έδρα Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (εφεξής Ε.Ε.Σ.) ιδρύθηκε την 10 Ιουνίου 1877. Το Καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4123 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 182 14 Οκτωβρίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3889 Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πρά σινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΙΕ, 24 Οκτωβρίου 2014, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΙΕ, 24 Οκτωβρίου 2014, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΙΕ, 24 Οκτωβρίου 2014, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Ανοικτή διάθεση και

Διαβάστε περισσότερα

NΟΜΟΣ 1568/1985. "Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων" (Φ.Ε.Κ. 177/Α/18-10-1985) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ.

NΟΜΟΣ 1568/1985. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων (Φ.Ε.Κ. 177/Α/18-10-1985) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. NΟΜΟΣ 1568/1985 "Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων" (Φ.Ε.Κ. 177/Α/18-10-1985) ( Σηµειώνεται, ότι για όλες τις επιχειρήσεις, συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόµενους,

Διαβάστε περισσότερα

3 2.1 : . / .. / /

3 2.1 : . /  .. /   / Υποέργο 3 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» της Πράξης «Επιµόρφωση Στελεχών ιοίκησης της Εκπαίδευσης» του Μέτρου 2.1 του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα