ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ"

Transcript

1 Σελίδα 1 από 10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Εξεταστικά Κέντρα Ένας οργανισμός που πιστοποιείται και εγγράφεται ως Εξεταστικό Κέντρο πρέπει να μπορεί να ανταποκριθεί στους όρους που ορίζονται σε αυτόν τον κανονισμό. Η TELEFOS CERT διατηρεί για τον εαυτό της το δικαίωμα της ερμηνείας αυτών των όρων σε κάθε περίπτωση αμφισβήτησης καθώς και το δικαίωμα να αποσύρει την έγκριση ενός Κέντρου, οποιαδήποτε στιγμή, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής Σύμβασης που υπογράφεται μεταξύ των δύο μερών. Όλες οι υπηρεσίες που παρέχονται από την TELEFOS CERT σε ένα Κέντρο σύμφωνα με αυτόν τον Κανονισμό, εξαρτώνται από την διευθέτηση των οφειλών του Κέντρου προς την TELEFOS CERT Ρυθμίσεις Εξεταστικού Κέντρου Ένα Εξεταστικό Κέντρο είναι δυνατό να εγγράφεται με περισσότερες από μία δομές, οι οποίες βρίσκονται στην ίδια ή σε διαφορετικές περιοχές. Σε αυτήν την περίπτωση, οι δομές διακρίνονται σε Κεντρική δομή και Παραρτήματα (Υποκαταστήματα) ενώ οι εξεταστικές αίθουσες και οι χώροι κάθε δομής επιθεωρούνται και πιστοποιούνται ξεχωριστά. Το Εξεταστικό Κέντρο πρέπει να συμμορφώνεται με όλους τους προβλεπόμενους όρους και κανονισμούς, καθώς και με όποιους άλλους κανονισμούς και ανακοινώσεις εκδίδονται κατά καιρούς από την TELEFOS CERT. Για λογαριασμό της κεντρικής δομής και των παραρτημάτων τους, κατά περίπτωση και όπου απαιτείται, τα εξεταστικά κέντρα αναλαμβάνουν: i. να υποβάλλουν στην TELEFOS CERT σύμφωνα με τις εκάστοτε οδηγίες, τις λεπτομέρειες για τις προβλεπόμενες και πραγματικές συμμετοχές, για τις εξεταστικές διαδικασίες και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που η TELEFOS CERT μπορεί εύλογα να ζητήσει σε σχέση με τις διαδικασίες εξετάσεων και πιστοποιήσεων. ii. να χορηγήσουν σε κάθε δομή τις λεπτομέρειες για τις ημερομηνίες και τις ώρες των εξετάσεων των υποψηφίων τους, τα στοιχεία για τις συμμετοχές στις εξετάσεις των υποψηφίων και να αποστείλουν τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από την TELEFOS CERT. iii. να διασφαλίσουν ότι όλοι οι υποψήφιοι γνωρίζουν ότι τα δεδομένα τους θα δοθούν σε τρίτα μέρη. iv. να διασφαλίσουν ότι η υποβαλλόμενη προς αξιολόγηση εργασία κάθε υποψηφίου ανταποκρίνεται στα ειδικώς καθορισμένα κριτήρια και ότι η εργασία των υποψηφίων παράγεται, και όπου χρειάζεται, βαθμολογείται, ελέγχεται εσωτερικά και αποστέλλεται σύμφωνα με τις οδηγίες που εκδίδονται από την TELEFOS CERT. v. να υποβάλουν τις αιτήσεις για αλλαγές ως προς τον χώρο ή το χρονοδιάγραμμα των εξετάσεων σύμφωνα με τους κανονισμούς. vi. να κάνουν τις αιτήσεις για Ειδικές Ρυθμίσεις και Ειδική Μεταχείριση σύμφωνα με τους κανονισμούς vii. να διασφαλίσουν ότι οι υποψήφιοι θα έχουν πρόσβαση σε κατάλληλες εγκαταστάσεις προκειμένου να συμμετάσχουν στην εξεταστική διαδικασία. viii. να διασφαλίσουν ότι ελέγχεται η ταυτότητα των υποψηφίων σε κάθε αξιολόγηση. ix. να αναφέρουν στην TELEFOS CERT κάθε εξακριβωμένη ή υποτιθέμενη παράβαση του κανονισμού από έναν υποψήφιο ή τις περιπτώσεις όπου ανακαλύφθηκε από το εξεταστικό Κέντρο η άσκηση κακής πρακτικής ή κακοδιαχείρισης από ένα μέλος του προσωπικού, να βοηθήσουν σε κάθε έρευνα που αφορά στις παραπάνω περιπτώσεις ή όπου η TELEFOS CERT υποπτεύεται κάτι ανάλογο, και να δώσουν τις πληροφορίες και συμβουλές που μπορεί να ζητήσει η TELEFOS CERT.

2 Σελίδα 2 από 10 x. να υποβάλουν και να επεξεργάζονται κάθε ερώτηση για αποτελέσματα ή και ένσταση σύμφωνα με τους ανάλογους κανονισμούς. xi. να διευκολύνουν κάθε επιθεώρηση όλων των δομών τους από την TELEFOS CERT και να διασφαλίσουν ότι η TELEFOS CERT ειδοποιείται όταν κάποια από τις δομές αλλάζει εγκαταστάσεις και ότι θα επαναεπιθεωρηθεί. xii. να είναι υπεύθυνοι για τη σωστή διαχείριση και διεξαγωγή των αξιολογήσεων της TELEFOS CERT. xiii. να διασφαλίσουν ότι η λήψη και η ασφάλεια του υλικού εξέτασης, η διανομή των εγγράφων εξέτασης στους υποψηφίους, η συλλογή των γραπτών στο τέλος κάθε εξέτασης και η κατάλληλη αποστολή τους, καθώς και η διατήρηση συνεχούς και αποτελεσματικής επίβλεψης των υποψηφίων, διεξάγονται σύμφωνα με τους κανονισμούς της TELEFOS CERT. xiv. να διατηρήσουν όλα τα αζήτητα πιστοποιητικά κάτω από ασφαλείς συνθήκες για μια ελάχιστη περίοδο δώδεκα μηνών από την ημερομηνία έκδοσης και να μην καταστρέψουν τα πιστοποιητικά που δεν έχουν ζητηθεί. xv. να εκδώσουν και να αποστείλουν τις αμοιβές για τη συμμετοχή στις εξετάσεις που διενεργούνται σε κάθε δομή του Κέντρου 1.3. Υπηρεσίες που παρέχονται από την TELEFOS CERT: i. παρέχει το απαραίτητο λογισμικό για τη διεξαγωγή των εξετάσεων ii. δημοσιεύει λεπτομερή εξεταστέα ύλη iii. παρέχει κατάλληλο υλικό υποστήριξης iv. ενημερώνει και συμβουλεύει τους Υπεύθυνους των Κέντρων και τους Υπεύθυνους Εξετάσεων/ Τεχνικούς Υπεύθυνους v. ανταποκρίνεται σε αιτήσεις για πληροφορίες ή συμβουλές σχετικά με κάθε θέμα που αφορά στην παροχή της εξεταστέας ύλης και στη διαδικασία της αξιολόγησης vi. πραγματοποιεί την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, εκδίδει και αποστέλλει τα πιστοποιητικά vii. μεριμνά για την τήρηση του σχετικού θεσμικού πλαισίου και για τη διατήρηση της αξιοπιστίας των πιστοποιητικών της viii. υπογράφει σύμβαση συνεργασίας με τα Εξεταστικά Κέντρα στην οποία αναφέρονται αναλυτικά οι όροι συνεργασίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 2.1. Οι υποψήφιοι θα χρειαστούν πρόσβαση σε κατάλληλο εξοπλισμό Η/Υ για να αποδείξουν τις δεξιότητές τους. Τα Κέντρα θα πρέπει επομένως, να έχουν επαρκείς, κατάλληλες εγκαταστάσεις που θα επιτρέπουν στους εξεταζόμενους την πρόσβαση και χρήση του εξοπλισμού που απαιτείται για τη διεξαγωγή των εξετάσεων Τεχνική περιγραφή και προδιαγραφές Λογισμικού (software) και Υλικού (hardware) εξετάσεων i. Σε κάθε PC εξέτασης του εξεταστικού κέντρου εγκαθίσταται το λογισμικό Testing Software το οποίο παρέχεται από την TELEFOS CERT και συνιστά πλήρες εξεταστικό σύστημα για όλες τις ενότητες του σχήματος πιστοποίησης. Για την εγκατάσταση του λογισμικού εξετάσεων θα πρέπει να είναι προεγκατεστημένο το Λ.Σ. Microsoft Windows XP καθώς και η εφαρμογή Microsoft Office 2003 ελληνική έκδοση, σε πλήρη μορφή (full installation). ii. Για την Κεντρική διαχείριση των αποτελεσμάτων, υποψηφίων και εκτυπώσεων του συγκεκριμένου Εξεταστικού κέντρου, παρέχεται από την TELEFOS CERT το λογισμικό

3 Σελίδα 3 από 10 Test Center Administration το οποίο εγκαθίσταται στο server του εξεταστικού κέντρου ή σε PC που θα έχει τη θέση ενός server. iii. Για την εγκατάσταση και λειτουργία των λογισμικών της TELEFOS CERT απαιτούνται κατ ελάχιστο τα παρακάτω χαρακτηριστικά υλικού (hardware): Τουλάχιστον έξι (6) Η/Υ για εξετάσεις, με επεξεργαστή Pentium III συχνότητας λειτουργίας τουλάχιστον 1GHz ή αντίστοιχο (Celeron ή AMD) και 256ΜΒ RAM ή μεγαλύτερη Ένας (1) Η/Υ εκτός εξέτασης ως server, με τα παραπάνω χαρακτηριστικά Οι Η/Υ θα πρέπει να συνδέονται όλοι σε τοπικό δίκτυο (LAN) με ταχύτητα τουλάχιστον 100 Mbps. Ένας (1) δικτυακός εκτυπωτής laser ή inkjet με δυνατότητα εκτύπωσης τουλάχιστον 10 σελίδων το λεπτό (ασπρόμαυρες εκτυπώσεις) ανά αίθουσα εξετάσεων. Δυνατότητα πρόσβασης στο Internet με ταχύτητα σύνδεσης από 56 Κbps και άνω για τον server. CD-ROM ή DVD-ROM drive. DVD-ROM drive στον server Μέθοδο back-up (zip-drive, CD-r κλπ). 4 GB ελεύθερο χώρο στο δίσκο για τους σταθμούς και 10 GB για τον server. Κάρτα γραφικών με ανάλογη υποστήριξη και οθόνη ρυθμισμένη σε ανάλυση 800x600 ή 1024x768 και 16-bit βάθος χρώματος. Οθόνη 15. iv. Το παρεχόμενο λογισμικό εξετάσεων και διαχείρισης της TELEFOS CERT υποστηρίζει επιπλέον: Αυτοματοποιημένη αποστολή των αποτελεσμάτων με κρυπτογράφηση στον κεντρικό Server της TELEFOS CERT. Κεντρική Διαχείριση υποψηφίων (όλα τα δεδομένα όπως όνομα, επώνυμο κ.α.). Αυτοματοποιημένη λειτουργία επιλογής ανάθεσης τεστ σε κάθε υποψήφιο. v. Τέλος, απαιτείται σύνδεση στο Internet από το server για την αποστολή και λήψη δεδομένων από την εφαρμογή TELEFOS CERT Central Administration (τουλάχιστον τύπου ISDN 64 kbps). ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 3.1. Τόπος Εξέτασης Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να συμμετέχουν σε εξέταση που πραγματοποιείται στο εγκεκριμένο Κέντρο εκτός αν έχει δοθεί προηγουμένως άδεια από την TELEFOS CERT για να εξεταστούν οι υποψήφιοι κάπου αλλού Αίθουσα Εξέτασης Κάθε αίθουσα που χρησιμοποιείται για τη διεξαγωγή εξετάσεων πρέπει να παρέχει στους εξεταζόμενους κατάλληλες συνθήκες. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται σε θέματα όπως η θέρμανση, ο εξαερισμός, ο φωτισμός και το επίπεδο εξωτερικού θορύβου Αναρτημένο Διδακτικό Υλικό Κανένα αναρτημένο διδακτικό υλικό (π.χ. χάρτες, διαγράμματα) το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους υποψηφίους δεν πρέπει να είναι ορατό μέσα στην αίθουσα εξέτασης, εκτός αν η άσκηση δηλώνει συγκεκριμένα ότι επιτρέπεται στους υποψηφίους να χρησιμοποιήσουν υλικό αναφοράς κατά τη διάρκεια της εξέτασης.

4 Σελίδα 4 από Ρολόι Ένα αξιόπιστο ρολόι ή κάποιος άλλος μηχανισμός που δείχνει την ώρα, πρέπει να είναι ορατός σε όλους τους υποψηφίους στην αίθουσα εξέτασης Ανακοίνωση προς τους Υποψηφίους και Εμφάνιση των Πληροφοριών Το έγγραφο της TELEFOS CERT «Ανακοίνωση προς τους Υποψηφίους» πρέπει να εμφανίζεται μέσα και έξω από την αίθουσα εξέτασης. Ο αριθμός του Κέντρου, και όπου είναι απαραίτητο οι ώρες έναρξης και λήξης κάθε εξέτασης, πρέπει να εμφανίζονται και να είναι ορατές σε όλους τους υποψηφίους Τοποθέτηση των Υποψηφίων Η τοποθέτηση των υποψηφίων πρέπει να είναι τέτοια ώστε να τους αποτρέπει από το να κοιτάζουν την εργασία των άλλων, σκόπιμα ή μη. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των καθισμάτων των υποψηφίων πρέπει να είναι 0,80 μέτρα Ρυθμίσεις Επιτήρησης (α) Ο επιτηρητής είναι το άτομο που έχει την ευθύνη μέσα στην αίθουσα εξέτασης για τη διεξαγωγή μιας συγκεκριμένης εξέτασης με την παρουσία υποψηφίων. Οι επιτηρητές πρέπει να δώσουν όλη την προσοχή τους στη σωστή διεξαγωγή της εξέτασης και κατά τη διάρκεια της εξέτασης να ασχολούνται αποκλειστικά με την επιτήρηση ή με την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων. (β) Οι ρυθμίσεις του χώρου πρέπει να είναι τέτοιες ώστε ένας επιτηρητής να μπορεί να παρατηρεί ανά πάσα στιγμή κάθε έναν υποψήφιο μέσα στην αίθουσα εξέτασης. (γ) Ο επιτηρητής πρέπει να μπορεί να καλέσει σε βοήθεια εύκολα, χωρίς να φεύγει από την αίθουσα εξέτασης και χωρίς να ενοχλεί τους υποψηφίους. Οι επιτηρητές μπορούν να αλλάζουν κατά τη διάρκεια μιας εξέτασης, αρκεί ο αριθμός των επιτηρητών μέσα στην αίθουσα να μην μειωθεί κάτω από τον αριθμό που καθορίζεται. (γ) Ένα αντίγραφο αυτού του κανονισμού πρέπει να είναι διαθέσιμο σε κάθε επιτηρητή σε κάθε αίθουσα εξέτασης. Οι επιτηρητές πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με τα περιεχόμενα του Κανονισμού αυτού και με τα περιεχόμενα της Ανακοίνωσης προς τους Υποψηφίους Πριν την Έναρξη της Εξέτασης Τα Κέντρα θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι υποψήφιοι δίνουν εξετάσεις στις ώρες εξέτασης που εμφανίζονται στο χρονοδιάγραμμα. Η TELEFOS CERT διατηρεί το δικαίωμα να επισκεφτεί τα Κέντρα κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής των εξετάσεων για να επιθεωρήσει τις ρυθμίσεις που έχουν γίνει για την ασφάλεια του εμπιστευτικού υλικού εξέτασης και για τη διεξαγωγή των εξετάσεων 3.9. Προσδιορισμός Ταυτότητας των Υποψηφίων α) Οι επιτηρητές πρέπει να ελέγχουν την ταυτότητα κάθε υποψηφίου που συμμετέχει σε κάθε μία διαφορετική ενότητα εξέτασης. Ο Υπεύθυνος του Κέντρου πρέπει να διασφαλίσει ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους επιτηρητές να διεξάγουν τον έλεγχο της ταυτότητας όλων των υποψηφίων. β) Από τους υποψηφίους πρέπει να ζητηθεί να παρουσιάσουν έγγραφα (π.χ. ταυτότητα ή διαβατήριο) τα οποία να αποδεικνύουν ότι είναι το ίδιο άτομο που δήλωσε συμμετοχή για την εξέταση και να ζητούνται κάθε φορά που ο υποψήφιος συμμετέχει σε μία διαφορετική ενότητα εξέτασης Παρουσιολόγια Μέσα από το Διαχειριστικό πρόγραμμα του κάθε κέντρου υπάρχει η δυνατότητα να εκτυπωθούν τα ονοματεπώνυμα ή/και οι κωδικοί των υποψηφίων, καθώς και οι ενότητες στις οποίες θα εξεταστεί κάθε ένας. Η κατάσταση αυτή παραδίδεται στον επιτηρητή από τον διαχειριστή των εξετάσεων του Κέντρου. Το Παρουσιολόγιο θα πρέπει να ελεγχθεί και να υπογραφεί στο τέλος της εξέτασης.

5 Σελίδα 5 από Πλάνο Θέσεων Υποψηφίων Τα Κέντρα πρέπει να κρατούν υπογεγραμμένο πλάνο θέσεων των υποψηφίων που έχουν εξεταστεί σε κάθε διαφορετική περίοδο εξέτασης. Το πλάνο θέσεων μπορεί να ζητηθεί από την TELEFOS CERT ανά πάσα στιγμή μέχρι την έκδοση των πιστοποιητικών Μη Εξουσιοδοτημένο Υλικό Οι υποψήφιοι μπορούν να πάρουν μέσα στην αίθουσα εξέτασης μόνο αυτά τα αντικείμενα, τα έγγραφα ή το υλικό που επιτρέπεται από τους κανόνες της συγκεκριμένης εξέτασης. Μη εξουσιοδοτημένο υλικό, για παράδειγμα αριθμομηχανές / φυλλάδια οδηγιών, τσάντες, προσωπικά στερεοφωνικά, κινητά τηλέφωνα και υπολογιστές παλάμης, πρέπει να παραμείνουν είτε έξω από την αίθουσα εξέτασης ή να δοθούν στον επιτηρητή (όλες οι συσκευές, τα κινητά τηλέφωνα κτλ., πρέπει επίσης να είναι απενεργοποιημένες). Εάν κάποιος υποψήφιος έχει πάρει μαζί του μέσα στην αίθουσα εξετάσεων μη εξουσιοδοτημένο υλικό, αυτό το υλικό πρέπει να τοποθετηθεί μακριά από τους υποψηφίους πριν ξεκινήσει η εξέταση. Απαγορεύεται η κατανάλωση φαγητού και ποτού μέσα στην αίθουσα εξέτασης Έναρξη της Εξέτασης Μια εξέταση θεωρείται ότι είναι σε εξέλιξη από τη στιγμή που οι υποψήφιοι μπουν στην αίθουσα εξέτασης και μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εξετάσεις. Πριν επιτραπεί στους υποψηφίους να ξεκινήσουν να δουλεύουν, ο επιτηρητής πρέπει: (α) να διασφαλίσει ότι οι υποψήφιοι κάθονται σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στην παράγραφο 3.6. (β) να ενημερώσει τους υποψηφίους ότι υπόκεινται στο εξής στους κανονισμούς της εξέτασης. (γ) να προειδοποιήσει τους υποψηφίους ότι το μη εξουσιοδοτημένο υλικό που τυχόν δεν παραδόθηκε πρέπει να παραδοθεί. (δ) να ελέγξει ότι οι υποψήφιοι έχουν όλο το απαραίτητο υλικό ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα να ολοκληρώσουν την εξέταση. (ε) να ενημερώσει τους υποψηφίους για την ύπαρξη και το περιεχόμενο οποιασδήποτε διορθωτικής ανακοίνωσης Αναχώρηση από την Αίθουσα Εξέτασης Σε έναν υποψήφιο που ολοκλήρωσε την εξέταση του επιτρέπεται να φύγει από την αίθουσα εξέτασης Αντικανονική Συμπεριφορά Όπου είναι εφαρμόσιμο, ο επιτηρητής πρέπει να αφαιρέσει και να διατηρήσει το μη εξουσιοδοτημένο υλικό που ανακαλύφθηκε στην κατοχή ενός υποψηφίου κατά την εξέταση. Είναι καθήκον του Υπεύθυνου του εξεταστικού κέντρου να διασφαλίσει ότι όλες οι περιπτώσεις αντικανονικότητας ή κακής διεξαγωγής της εξέτασης αναφέρονται στην TELEFOS CERT το συντομότερο δυνατό. Ο Υπεύθυνος του Κέντρου εξουσιοδοτείται να αποβάλλει έναν υποψήφιο από την αίθουσα εξέτασης, αλλά αυτή η ενέργεια θα πρέπει να γίνει μόνο όταν διαπιστωθεί ότι είναι απαραίτητο ή όταν η συνέχιση της παρουσίας ενός υποψηφίου στην αίθουσα εξέτασης θα προκαλούσε ενόχληση στους άλλους υποψηφίους. Κάθε παράβαση των κανονισμών μπορεί να οδηγήσει στο να κριθεί ένας υποψήφιος ακατάλληλος. Η απόφαση για την κρίση ως ακατάλληλος θα ληφθεί από την Επιτροπή Πιστοποίησης της TELEFOS CERT Επείγουσες Καταστάσεις Ο επιτηρητής πρέπει να εκκενώσει την αίθουσα εξέτασης σε περίπτωση μιας επείγουσας κατάστασης όπως συναγερμός φωτιάς ή προειδοποίηση βόμβας.

6 Σελίδα 6 από 10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 4.1. Πιστοποιητικά στα οποία εφαρμόζεται αυτό το Μοντέλο Αξιολόγησης: Πιστοποίηση βασικών γνώσεων πληροφορικής ή Γνώσεων χειρισμού Η/Υ 4.2. Χρονοδιαγράμματα Οι ημερομηνίες για τις εξετάσεις των ενοτήτων του σχήματος πιστοποίησης της TELEFOS CERT ορίζονται από τον Υπεύθυνο του Κέντρου σε συνεργασία με την TELEFOS CERT. Ο Υπεύθυνος του Κέντρου μπορεί να ανακοινώσει αποτελέσματα ενοτήτων που παράγονται από το λογισμικό της TELEFOS CERT αμέσως μόλις ολοκληρωθεί κάθε εξέταση Περίληψη του Μοντέλου Αξιολόγησης (α) Τα τεστ αξιολόγησης του σχήματος πιστοποίησης της TELEFOS CERT που βασίζονται στον υπολογιστή δίνονται σε CD-ROM. (β) Ο Υπεύθυνος του Κέντρου θα πρέπει να εγκαταστήσει το τεστ σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης της TELEFOS CERT. Το λογισμικό εγκαθίσταται σε υπολογιστές που συνδέονται σε δίκτυο ώστε να επιτρέπεται η ταυτόχρονη εξέταση πολλών υποψηφίων. (γ) Προκειμένου ο Επιτηρητής να έχει πρόσβαση στο λογισμικό, παραλαμβάνει έναν κωδικό ενεργοποίησης από την TELEFOS CERT. (δ) Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε έναν από τους υπολογιστές δικτύου, στις ημερομηνίες που έχουν συμφωνηθεί από τον Υπεύθυνο του Κέντρου και την TELEFOS CERT. Η εξέταση κάθε ενότητας έχει διάρκεια 45 λεπτά. (ε) (ζ) (η) (θ) Μετά την εξέταση, το λογισμικό εξετάσεων θα παράγει ένα αποτέλεσμα για την ενότητα για κάθε υποψήφιο. Τα αποτελέσματα που δίνονται για κάθε ενότητα είναι «Επιτυχία» ή «Αποτυχία». Οι υποψήφιοι που είχαν ως αποτέλεσμα «Αποτυχία» μπορούν να ξαναδώσουν την ενότητα σε άλλη χρονική στιγμή. Η TELEFOS CERT θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να εκδώσει πλήρη πιστοποιητικά στους υποψηφίους που έχουν επιτύχει σε όλες τις απαιτούμενες ενότητες Σημαντικά θέματα που αφορούν τη Διαχείριση και την Αξιολόγηση του Πιστοποιητικού Το σχήμα Πιστοποίησης της TELEFOS CERT είναι μια διαδικασία αξιολόγησης που βασίζεται σε υπολογιστή, και χρησιμοποιεί CD-ROM. Η εγγραφή του Κέντρου και η παροχή άδειας πρέπει να διατηρηθεί σε κάθε περίπτωση για να διασφαλιστεί η συνεχής χρήση των τεστ. Τα Κέντρα χρεώνονται για εγγραφή και ετήσια επανεγγραφή και υπάρχει μια αμοιβή για κάθε τεστ που δίνεται στο Κέντρο. Τα αρχεία για τον αριθμό των τεστ που διατίθενται σε ένα Κέντρο κρατούνται από την TELEFOS CERT και το Κέντρο τιμολογείται σύμφωνα με αυτά. Προσοχή δίνεται σε όλα τα σημεία που αναφέρουν οι παράγραφοι 4.9 και 4.10, και αφορούν στην παροχή ενός κατάλληλου περιβάλλοντος εργασίας, στην διεξαγωγή των τεστ και στις Οδηγίες προς τους Υποψηφίους.

7 Σελίδα 7 από Άδεια χρήσης Λογισμικού Πριν τοποθετηθούν τα στοιχεία διαχείρισης (υποψήφιοι, στοιχεία κέντρου κλπ) στη βάση δεδομένων διαχείρισης, το λογισμικό θα πρέπει να ξεκλειδωθεί προκειμένου να δοθεί άδεια χρήσης του λογισμικού. Το λογισμικό ξεκλειδώνεται λαμβάνοντας έναν κωδικό ενεργοποίησης ο οποίος εισάγεται στο λογισμικό από τον Υπεύθυνο του κέντρου Κωδικός Διαχειριστή Μόλις ενεργοποιηθεί η άδεια ξεκλειδώματος, η πρόσβαση στο λογισμικό Διαχείρισης περιορίζεται για λόγους ασφαλείας με έναν κωδικό Εισαγωγή Στοιχείων Διαχείρισης Το λογισμικό επιτρέπει να προστεθούν στοιχεία του Κέντρου εξέτασης και των υποψηφίων. Πλήρεις οδηγίες περιλαμβάνονται στον Οδηγό Εγκατάστασης και Διαχείρισης 4.8. Εξέταση των Υποψηφίων Πριν ξεκινήσει η εξέταση, πρέπει να γίνει επαφή με την TELEFOS CERT για να ληφθεί η άδεια για την εξέταση. Η TELEFOS CERT παρέχει στον Επιτηρητή έναν κωδικό ενεργοποίησης ο οποίος θα εγκαταστήσει τον απαιτούμενο αριθμό εξετάσεων στο λογισμικό Το Περιβάλλον των Εξετάσεων Η εξέταση πρέπει να διεξαχθεί σε μια ήσυχη, άνετη αίθουσα. Όλο το μη εξουσιοδοτημένο υλικό (βλ. παρ. 3.13) πρέπει να απομακρυνθεί από την αίθουσα εξέτασης πριν από την έναρξη της εξέτασης. Σε όλους τους υποψηφίους θα πρέπει να δοθούν 15 λεπτά πριν από την έναρξη για να μελετήσουν το έγγραφο «Ανακοίνωση προς τους Υποψηφίους» και για να εκφράσουν τυχόν απορίες που έχουν σχετικά με τη διαδικασία. Είναι καθήκον του κάθε Κέντρου και του Επιτηρητή να διασφαλίσουν ότι οι εγκεκριμένες διαδικασίες εξέτασης ακολουθούνται πλήρως για κάθε υποψήφιο που δίνει την εξέταση. Ο ανώτερος χρόνος που επιτρέπεται για την εξέταση κάθε ενότητας είναι 45 λεπτά Διεξαγωγή της Εξέτασης Θα πρέπει να ενημερωθούν όλοι οι υποψήφιοι ότι η εξέταση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί κάτω από συνθήκες εξετάσεων, δηλαδή δεν επιτρέπεται να μιλούν μεταξύ τους, να αντιγράφουν κτλ. Ο Επιτηρητής πρέπει να διασφαλίσει ότι μόνον υποψήφιοι βρίσκονται μέσα στην αίθουσα εξετάσεων και ότι δεν υπάρχει μέσα στην αίθουσα μη εξουσιοδοτημένο υλικό όπως δισκέτες, CDs, κλπ. Κάθε παραβίαση αυτών των οδηγιών θα πρέπει να σημειωθεί και να αναφερθεί στον Υπεύθυνο Εξετάσεων της TELEFOS CERT Δήλωση Αποτελεσμάτων Μετά την ολοκλήρωση κάθε εξέτασης, στους υποψηφίους που εξετάστηκαν επιτυχώς, θα δοθούν ξεχωριστές «Δηλώσεις Αποτελεσμάτων» για κάθε ενότητα στην οποία εξετάστηκαν και πέτυχαν Εκτύπωση Αναφορών από το Σύστημα Διάφορες αναφορές μπορούν να εκτυπωθούν από το σύστημα δίνοντας στοιχεία για τις δηλώσεις συμμετοχής των υποψηφίων, για τα αποτελέσματα κτλ, τα οποία είναι χρήσιμα για τη διατήρηση των αρχείων των υποψηφίων στο Κέντρο.

8 Σελίδα 8 από Πιστοποίηση Ένα πλήρες πιστοποιητικό βασικών δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ απαιτεί από τον υποψήφιο να επιτύχει στις έξι Ενότητες Εφαρμογής που συνθέτουν το σχήμα πιστοποίησης. Το αποτέλεσμα που έχουν επιτύχει οι υποψήφιοι σε κάθε ενότητα έχει διάρκεια τριών χρόνων από την ημερομηνία που ο υποψήφιος πέρασε την εξέταση. Αν ο χρόνος αυτός λήξει πριν συμπληρωθούν επιτυχείς εξετάσεις σε όλες τις ενότητες ώστε να εκδοθεί το πλήρες δίπλωμα, τότε πρέπει να ξαναδοθεί η ενότητα/ενότητες το αποτέλεσμα της οποίας έχει λήξει. Το πλήρες πιστοποιητικό εκδίδεται από την TELEFOS CERT αφού ολοκληρωθούν επιτυχείς εξετάσεις και στις έξι Ενότητες και παραγγελθεί από το Εξεταστικό Κέντρο. Είναι δυνατή η έκδοση Πιστοποιητικού για μια μεμονωμένη ενότητα, εφόσον ζητηθεί. Τα πιστοποιητικά αποστέλλονται στον υπεύθυνο του Κέντρου και είναι ευθύνη του να τα παραδώσει στους υποψηφίους αμέσως μόλις παραληφθούν. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΚΑΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΚΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 5.1. Εισαγωγή Ως κακή πρακτική και κακοδιαχείριση εννοούνται οι ενέργειες που μπορεί να απειλήσουν την αξιοπιστία των εξετάσεων και του σχήματος πιστοποίησης. Είναι ευθύνη του Υπεύθυνου του Κέντρου να αναφέρει αμέσως όλες τις περιπτώσεις ενδεχομένου κακής πρακτικής και κακοδιαχείρισης στην TELEFOS CERT Διαδικασίες της TELEFOS CERT για την αντιμετώπιση του ενδεχομένου κακής πρακτικής i. Η TELEFOS CERT θα γνωστοποιήσει τη λήψη των αναφορών κακής πρακτικής συνεργαζόμενη αρχικά με τον Υπεύθυνο του Κέντρου ή αντιπρόσωπό του. Είναι ευθύνη του Υπεύθυνου του Κέντρου να διεξάγει έρευνα και να υποβάλλει μια τεκμηριωμένη γραπτή αναφορά με αποδείξεις στην TELEFOS CERT. ii. Αν είναι απαραίτητη περαιτέρω έρευνα, τα αποτελέσματα των υποψηφίων που εμπλέκονται θα κρατηθούν, εν αναμονή του αποτελέσματος της έρευνας. iii. Τα έγγραφα που ζητούνται πρέπει να αποσταλούν στην TELEFOS CERT το αργότερο εντός 15 ημερών από την ημερομηνία που θα ζητηθούν, διαφορετικά θα θεωρηθεί ότι το Κέντρο/ υποψήφιος δεν έχει τίποτα να προσθέσει και η Επιτροπή Πιστοποίησης θα εξετάσει την περίπτωση σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν παρουσιαστεί. iv. Με βάση τις πληροφορίες που λήφθηκαν, το θέμα θα παραπεμφθεί στο Συμβούλιο Διοίκησης της TELEFOS CERT, το οποίο θα αποφασίσει για περαιτέρω ενέργειες. Κάθε περίπτωση ενδεχομένου κακής πρακτικής θα μελετηθεί σε ξεχωριστή βάση και υπό το φως όλων των πληροφοριών που έχουν δοθεί. v. Η Διοίκηση της TELEFOS CERT μπορεί να αποφασίσει για μία από τις παρακάτω ενέργειες/ ποινές: να εκδοθεί μια προειδοποίηση. να μειωθούν οι βαθμοί ή να μην αποδοθούν καθόλου βαθμοί για μια ενότητα. να κριθούν ακατάλληλοι οι υποψήφιοι στην Ενότητα στην οποία παρουσιάστηκε η κακή πρακτική ή και σε όλες τις Ενότητες που εξετάστηκαν σε μια εξέταση, ανάλογα με το ζήτημα που έχει προκύψει να αποκλειστεί ένας υποψήφιος από τις εξετάσεις της TELEFOS CERT, μέχρι και πέντε χρόνια. να ενημερωθούν άλλοι εξεταστικοί φορείς για τις λεπτομέρειες της υπόθεσης. σε μερικές σοβαρές περιπτώσεις που αφορούν κλοπή, πλαστοπροσωπία ή νοθεία εγγράφων μπορεί να ενημερωθεί η αστυνομία. Άλλες ποινές

9 Σελίδα 9 από 10 vi. vii. Ακόμη κι αν οι κανονισμοί έχουν παραβιαστεί αθέλητα, η Διοίκηση μπορεί να αποφασίσει ότι οι συνθήκες είναι τέτοιες που η σωστή βαθμολόγηση είναι αδύνατη. Οι Υπεύθυνοι των Κέντρων θα ενημερωθούν για τις αποφάσεις γραπτώς αμέσως μόλις ληφθούν. Είναι ευθύνη του Υπεύθυνου του Κέντρου να ενημερώσει για το αποτέλεσμα τα άτομα που εμπλέκονται Ενδεχόμενο Κακής Πρακτικής από τους Υποψηφίους Τα παρακάτω είναι παραδείγματα κακής πρακτικής από υποψηφίους. Η λίστα δεν εξαντλεί τις περιπτώσεις και είναι στη διακριτική ευχέρεια της TELEFOS CERT να χαρακτηρίσει και άλλες περιπτώσεις ως κακή πρακτική. μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο υλικό εξέτασης. εισαγωγή μη εξουσιοδοτημένου υλικού μέσα στην αίθουσα εξέτασης. χρήση αριθμομηχανής ή άλλων μέσων προκειμένου να απαντήσει στα θέματα των εξετάσεων όταν αυτό απαγορεύεται από τον κανονισμό. συνεννόηση ή προσπάθεια συνεννόησης με άλλα άτομα κατά τη διάρκεια της εξέτασης. αντιγραφή από άλλο υποψήφιο. διαταρακτική συμπεριφορά μέσα στην αίθουσα εξέτασης. πλαστοπροσωπία λογοκλοπή αδυναμία προσαρμογής στην επιτήρηση που σχεδιάστηκε για να διατηρήσει την ασφάλεια των εξετάσεων ή στις οδηγίες του επιτηρητή εμφάνιση προσβλητικού ή άσεμνου υλικού στον Η/Υ της εξέτασης υποβολή της εργασίας άλλων ατόμων σαν να ήταν του ίδιου του υποψηφίου. νόθευση των εγγράφων αποτελεσμάτων, συμπεριλαμβανομένων των πιστοποιητικών Ενδεχόμενο Κακής Πρακτικής στις Εξετάσεις (α) Περιπτώσεις που αναγνωρίστηκαν από το Κέντρο Κάθε περίπτωση πραγματικής ή ενδεχόμενης κακής πρακτικής που ανακαλύπτεται από το Κέντρο θα πρέπει να αναφερθεί γραπτά από το Κέντρο στην TELEFOS CERT. Οι αναφορές θα πρέπει να υποστηρίζονται από δηλώσεις από τους επιτηρητές και τους υποψηφίους οι οποίοι εμπλέκονται. Αν η συμπεριφορά ενός υποψηφίου είναι τέτοια ώστε η συνέχιση της παρουσίας του στην αίθουσα εξέτασης θα προκαλούσε δυσφορία στους άλλους υποψηφίους τότε μπορεί να αποβληθεί από την αίθουσα εξέτασης. Όλες οι περιπτώσεις κακής συμπεριφοράς, είτε ο υποψήφιος έχει αποβληθεί από την αίθουσα εξέτασης είτε όχι, θα πρέπει να αναφερθούν στην TELEFOS CERT. Οι αναφορές για περιπτώσεις κακής πρακτικής που εντοπίστηκαν από το Εξεταστικό Κέντρο, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν: λεπτομερή αναφορά των περιστατικών που αφορούν στο ζήτημα συμπεριλαμβανομένης, στην περίπτωση κακής συμπεριφοράς, μια ένδειξη για το αν η συμπεριφορά συνεχίστηκε αφού δόθηκαν προειδοποιήσεις, και την αναφορά για κάθε έρευνα που το Κέντρο διεξήγαγε. γραπτές δηλώσεις από τους εμπλεκόμενους επιτηρητές και άλλο προσωπικό. γραπτές δηλώσεις από τους εμπλεκόμενους υποψηφίους ή μια δήλωση από υποψήφιο που να αποδεικνύει ότι τους δόθηκε η δυνατότητα να προβούν σε δήλωση. τυχόν μη εξουσιοδοτημένο υλικό που βρέθηκε στην κατοχή ενός υποψηφίου το πλάνο θέσεων υποψηφίων. τις διαδικασίες που ακολουθούνται από το Κέντρο για να γνωρίζει το προσωπικό και οι υποψήφιοι τους κανονισμούς της TELEFOS CERT ως προς τη διεξαγωγή των εξετάσεών του.

10 Σελίδα 10 από 10 Η TELEFOS CERT θα εξετάζει κάθε δήλωση ελαφρυντικών που δίνεται από το Κέντρο και κάθε πρόταση σχετικά με την ποινή που το Κέντρο θεωρεί κατάλληλη. Όλες οι τελικές αποφάσεις που αφορούν στο θέμα θα ληφθούν από την TELEFOS CERT Κακοδιαχείριση και Κακή Πρακτική από το Προσωπικό του Κέντρου Κάθε μη συμμόρφωση με τις οδηγίες για τη «Διεξαγωγή των Εξετάσεων», (βλ. Κεφάλαιο 3), ή κάθε ενέργεια από ένα μέλος του προσωπικού που αντιβαίνει τους κανονισμούς της TELEFOS CERT, θα θεωρηθεί κακοδιαχείριση ή κακή πρακτική από το Κέντρο. (α) Κάθε περίπτωση πραγματικής ή ενδεχόμενης κακοδιαχείρισης ή κακής πρακτικής εκ μέρους του προσωπικού ενός Κέντρου, πρέπει να κοινοποιείται γραπτά στην TELEFOS CERT (β) Ο Υπεύθυνος του Κέντρου θα ενημερωθεί από την TELEFOS CERT για κάθε επακόλουθη έρευνα που απαιτείται και για τη φύση της αναφοράς που θα υποβληθεί. (γ) Με βάση τυχόν αποδεικτικά στοιχεία που υποβλήθηκαν, το Συμβούλιο Διοίκησης της TELEFOS CERT θα μελετήσει κάθε περίπτωση και θα αποφασίσει για περαιτέρω ενέργειες. (δ) Η TELEFOS CERT θα προσπαθήσει να διασφαλίσει ότι οι υποψήφιοι δεν έχουν επωφεληθεί ούτε έχουν ζημιωθεί ως συνέπεια της κακής πρακτικής ή της κακοδιαχείρισης από το προσωπικό. Παρόλα αυτά, μπορεί να είναι απαραίτητο να παρακρατήσει τα αποτελέσματα για όλους τους υποψηφίους μέχρι η Επιτροπή να ολοκληρώσει τη μελέτη της για την υπόθεση αυτή. (ε) Η Διοίκηση της TELEFOS CERT μπορεί να αποφασίσει για μία από τις παρακάτω ενέργειες: να εκδοθεί μια προειδοποίηση για τη διεξαγωγή των μελλοντικών εξετάσεων, προς το Κέντρο ή το προσωπικό που εμπλέκεται. να αποκλειστούν μέλη του προσωπικού από την εμπλοκή τους στη διαχείριση των εξετάσεων της TELEFOS CERT για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. να αποκλειστεί το Κέντρο από τη συμμετοχή στις εξετάσεις της TELEFOS CERT. να ενημερωθούν άλλοι εξεταστικοί οργανισμοί για το περιστατικό και τις ενέργειες που έγιναν να ενημερωθούν η αστυνομία και άλλες σχετικές αρχές Εφέσεις κατά των αποφάσεων του Συμβουλίου Διοίκησης της TELEFOS CERT (α) Κάθε έφεση κατά των αποφάσεων της Διοίκησης της TELEFOS CERT θα μελετηθεί από το Συμβούλιο Πιστοποίησης της TELEFOS CERT. (β) Κάθε έφεση από ένα Κέντρο πρέπει να γίνεται γραπτώς από τον Υπεύθυνο του Κέντρου μέσα σε 28 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης. (γ) Μόλις υποβληθεί μια έφεση όλη η επικοινωνία που σχετίζεται με την υπόθεση πρέπει να γίνεται γραπτώς. (δ) Καμιά επικοινωνία με τους υποψηφίους ή τους γονείς των υποψηφίων δεν θα γίνει σχετικά με μια έφεση. (ε) Η TELEFOS CERT θα ενημερώσει το Κέντρο για το αποτέλεσμα της έφεσής τους μέσα σε 28 ημέρες από την ημερομηνία της έφεσης. (στ) Το αποτέλεσμα μιας έφεσης θεωρείται οριστικό και η TELEFOS CERT δεν θα έρθει σε περαιτέρω επικοινωνία σχετικά με μια έφεση με το Κέντρο μετά την κοινοποίηση αυτού του αποτελέσματος.

ξεχωριστό από τους υπόλοιπους κοινόχρηστους χώρους και τη Γραμματεία.

ξεχωριστό από τους υπόλοιπους κοινόχρηστους χώρους και τη Γραμματεία. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ECDL Οι ελάχιστες προδιαγραφές που πρέπει να ικανοποιεί μία επιχείρηση ώστε να πιστοποιηθεί ως Εξεταστικό Κέντρο ECDL χωρίζονται σε: Α. Χώροι / Απαιτούμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Εισαγωγή 1. Προπαρασκευή των εξετάσεων Έναρξη των εξετάσεων (i) (ii)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Εισαγωγή 1. Προπαρασκευή των εξετάσεων Έναρξη των εξετάσεων (i) (ii) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Εισαγωγή O κανονισμός αυτός προσδιορίζει τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των διδασκόντων, των φοιτητών, των επιτηρητών για την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων 1. Προπαρασκευή των εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Θέματα εξετάσεων... 2 2. Οργάνωση εξετάσεων... 2 3. Διεξαγωγή εξετάσεων... 3 Εσωτερικοί Κανονισμοί Εξετάσεων 1 1. Θέματα εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για την Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Χορήγησης Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής

Μελέτη για την Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Χορήγησης Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής Μελέτη για την Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Χορήγησης Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2 ΕΝΟΤΗΤΑ «Σύστημα Χορήγησης Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής» V. 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 0 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024 ΕΓ-06 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024 ΕΓ-06 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΟΤ EN ISO 9001/2008 ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 ΣΕΛΙ Α 2 ΑΠΟ 15 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Β: ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Β.1 Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΕΔΟ Δ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ Δ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ Δ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Καθήκοντα Ομάδας Υποστήριξης Μηχανογραφικού Εξοπλισμού στη Σχολική Μονάδα

Καθήκοντα Ομάδας Υποστήριξης Μηχανογραφικού Εξοπλισμού στη Σχολική Μονάδα Καθήκοντα Ομάδας Υποστήριξης Μηχανογραφικού Εξοπλισμού στη Σχολική Μονάδα Ευθύνη της Ομάδας Υποστήριξης Μηχανογραφικού Εξοπλισμού είναι η εύρυθμη λειτουργία του μηχανογραφικού εξοπλισμού του σχολείου που

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων»

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 8-12-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. Πρωτ: 11905/136682 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

EΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ EΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Αθήνα, Νοέμβριος 2006 Το παρόν πλαίσιο εργασίας κωδικοποιεί τις απλές και αντικειμενικές προϋποθέσεις διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Αρχική ψήφιση: Δεκέμβριος 2004 Πρώτη Αναθεώρηση: Δεκέμβριος 2005 Δεύτερη αναθεώρηση: Ιανουάριος 2016 Με τον

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο Υ

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο Υ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Όλα τα περιεχόμενα αυτού του εγγράφου, όπως κείμενα, γραφικά, λογότυπα και εικόνες είναι ιδιοκτησία της DIPLOMA Φορέας Πιστοποίησης Ανθρωπίνου Δυναμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΤΕΟ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ADR)

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής, για τη διαρκή αξιοπλοΐα αεροσκάφους και των αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Aνακοίνωση Εξετάσεων Προγραμματισμού με τη Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και Μεταγλωττιστή στις Γλώσσες Προγραμματισμού PASCAL, C, C++ και JAVA

Aνακοίνωση Εξετάσεων Προγραμματισμού με τη Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και Μεταγλωττιστή στις Γλώσσες Προγραμματισμού PASCAL, C, C++ και JAVA Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Πληροφορικής (www.ccs.rg.cy ), ανταποκρινόμενος θετικά στην παρότρυνση και τις εισηγήσεις αριθμού συνεργατών τους τελευταίους δεκαοκτώ μήνες και τα θετικά σχόλια κατά τις συζητήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α Ι Τ Η Σ Η Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ Σ Τ Ι Σ Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ Τα στοιχεία που ακολουθούν θα πρέπει να συμπληρωθούν από τον Υποψήφιο ο οποίος επιθυμεί να συμμετέχει στις εξετάσεις DIPLOMA Φορέας Πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 26685 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 26686 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Ε Π ΑΡ Κ Ε Ι ΑΣ ΤΗΣ Ε ΛΛΗΝΟΜ ΑΘ Ε Ι ΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Ε Π ΑΡ Κ Ε Ι ΑΣ ΤΗΣ Ε ΛΛΗΝΟΜ ΑΘ Ε Ι ΑΣ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π ΑΙ Δ Ε Ι Α Σ, Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Κ ΑΙ Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ ΑΤ Ω Ν Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Ε Π ΑΡ Κ Ε Ι ΑΣ ΤΗΣ Ε ΛΛΗΝΟΜ ΑΘ Ε Ι ΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π ΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ

Π ΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ - Υ ΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Κ ΕΝΤΡΟ Ε ΛΛΗΝΙΚΗΣ Γ ΛΩΣΣΑΣ Π ΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ 2012 ιεύθυνση: ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Help-File) Για το περιβάλλον ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στην πιστοποίηση

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Help-File) Για το περιβάλλον ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στην πιστοποίηση Πράξη: «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Βασικές Δεξιότητες των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.)στην Εκπαίδευση» Είναι ενταγμένη στο Μέτρο 2.1 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αναγνώριση της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου -ΥΜΕ) ως Τεχνική Υπηρεσία κατηγορίας Β στις Εγκρίσεις Τύπου Οχημάτων Με την επιτυχή αξιολόγηση μας από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου

Διαβάστε περισσότερα

Υποστηρικτικές λειτουργίες διοικητικών διαδικασιών των έργων υπό τη διαχείριση του ΕΛΚΕ

Υποστηρικτικές λειτουργίες διοικητικών διαδικασιών των έργων υπό τη διαχείριση του ΕΛΚΕ Υποστηρικτικές λειτουργίες διοικητικών διαδικασιών των έργων υπό τη διαχείριση του ΕΛΚΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ 1. Γραφείο Τύπου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ενταύθα. 2. Καταστήματα γεωργικών φαρμάκων Ν. Χαλκιδικής. 3. Δήμους Ν.

ΠΡΟΣ 1. Γραφείο Τύπου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ενταύθα. 2. Καταστήματα γεωργικών φαρμάκων Ν. Χαλκιδικής. 3. Δήμους Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος: 20 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ. : 05/ 4811 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ E-LEARNING ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εκπαιδευτών εισηγητών. 1.Γενικά

Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εκπαιδευτών εισηγητών. 1.Γενικά Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εκπαιδευτών εισηγητών 1.Γενικά Οι εισηγητές-μέλη του Μητρώου του Κυρίου Διδακτικού Προσωπικού του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. αποτελούν το βασικό παράγοντα επιτυχίας και αποτελεσματικής υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Vellum Diploma in IT Skills. Πιστοποιητικό της Vellum στην Τεχνολογία των Πληροφοριών

Vellum Diploma in IT Skills. Πιστοποιητικό της Vellum στην Τεχνολογία των Πληροφοριών Vellum Diploma in IT Skills Πιστοποιητικό της Vellum στην Τεχνολογία των Πληροφοριών Εξεταστέα Ύλη 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή... 3 Κεφάλαιο 2: Παρουσίαση του Πιστοποιητικού.... 4 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Ι.- όσον αφορά το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών (Ε.Ι.Α.Σ), οι γραπτές εξετάσεις θα διεξαχθούν στις αίθουσες, ως ακολουθεί:

Ι.- όσον αφορά το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών (Ε.Ι.Α.Σ), οι γραπτές εξετάσεις θα διεξαχθούν στις αίθουσες, ως ακολουθεί: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26/09/2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤ.ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ & ΑΝΑΛ/ΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ. «Vellum ICT Certificate in Journalism»

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ. «Vellum ICT Certificate in Journalism» ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ SYLLABUS Vellum Global Educational Services A.E. 2014 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015 Vellum Global Educational Services A.E. Αναγεννήσεως 46 & Αναγνωσταρά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΚ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΩΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (Ε.Κ.) ECDL

ΑΙΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΚ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΩΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (Ε.Κ.) ECDL 1. ΑΙΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΚ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΩΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (Ε.Κ.) ECDL 1. Στοιχεία Εξεταστικού Κέντρου 1. 1 Επωνυµία Επιχείρησης : 1. 2 Εµπορικός Τίτλος Επιχείρησης : 1. 3 A.Φ. Μ : 1. 4.Ο.Υ. : 1. 5

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας που θα διενεργηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος «Εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας σε πιστοποιημένα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης, για άνεργους

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3851, 30.4.2004 3927 Κ.Δ.Π. 472/2004

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (επιχείρησης) στο Mathiteia4u

Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (επιχείρησης) στο Mathiteia4u Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (επιχείρησης) στο Mathiteia4u Μέσω της ηλεκτρονικής πύλης www.mathiteia4u.gov.gr δίνεται πρόσβαση σε ένα νέο πρόγραμμα για την στήριξη νέων που έχουν μόλις αποφοιτήσει από

Διαβάστε περισσότερα

Academia Financials Γενική Λογιστική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Academia Financials Γενική Λογιστική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 05010103/03/12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 1 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ DATA COMMUNICATION... 1 1.2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 1 1.3. ΤΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Πλαίσιο και Επισκόπηση Εισαγωγή Η εταιρεία «Celebrity International Movers SA» χρειάζεται να συλλέγει και να χρησιμοποιεί συγκεκριμένες πληροφορίες για τα πρόσωπα. Τα πρόσωπα αυτά μπορεί να είναι πελάτες,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Τα εργαστήρια του

Διαβάστε περισσότερα

Προβαίνοντας σε άµεσες σχετικές διορθωτικές ενέργειες και επικοινωνώντας µε τον ενδιαφερόµενο για τη διευθέτηση του θέµατος.

Προβαίνοντας σε άµεσες σχετικές διορθωτικές ενέργειες και επικοινωνώντας µε τον ενδιαφερόµενο για τη διευθέτηση του θέµατος. ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 5 1. Αντικείµενο, Πεδίο Εφαρµογής και Πολιτική του Φορέα Καθορισµός των µεθόδων που ακολουθούνται από τον GMCert για την αντιµετώπιση οποιασδήποτε έκφρασης παραπόνων, ενστάσεων και διαφορών

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Καταχώρησης και Διαχείρισης Αιτήσεων για συμμετοχή στις Εξετάσεις Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων -

Σύστημα Καταχώρησης και Διαχείρισης Αιτήσεων για συμμετοχή στις Εξετάσεις Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων - Σύστημα Καταχώρησης και Διαχείρισης Αιτήσεων για συμμετοχή στις Εξετάσεις Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων - 1. Εισαγωγή Προκειμένου οι υποψήφιοι για την εξέταση των Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων να συμμετάσχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΕΙΕΕ («ΚΩΔΙΚΑΣ»)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΕΙΕΕ («ΚΩΔΙΚΑΣ») ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΕΙΕΕ («ΚΩΔΙΚΑΣ») Εισαγωγή Το ΕΙΕΕ είναι δεσμευμένο με τα υψηλότερα πρότυπα ηθικής για να διεκδικεί και να διατηρεί την εμπιστοσύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΤΣΜΕΔΕ: Τμ. Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής» ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: C.704

ΕΡΓΟ: «ΤΣΜΕΔΕ: Τμ. Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής» ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: C.704 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 18/01/2017 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Διεξαγωγή εξετάσεων για υποψήφιους Ειδικευμένους Εμπειρογνώμονες που θα εκδίδουν Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης για κατοικίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Διεξαγωγή εξετάσεων για υποψήφιους Ειδικευμένους Εμπειρογνώμονες που θα εκδίδουν Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης για κατοικίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Διεξαγωγή εξετάσεων για υποψήφιους Ειδικευμένους Εμπειρογνώμονες που θα εκδίδουν Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης για κατοικίες Το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών επιθυμεί να ενημερώσει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Ηρακλείου

Οδηγός Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Ηρακλείου Οδηγός Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Ηρακλείου 2 Περιεχόμενα 1. Αρχική 3 2. Δημιουργία λογαριασμού...4 3. Εισαγωγή στο σύστημα......7 4. Εκτέλεση ανταλλαγής....12 5. Αξιολόγηση 14 6. Έξοδος 14 3 1. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης του πληροφοριακού συστήματος του Αρχείου Ενεργειακών Επιθεωρήσεων (www.buildingcert.gr)

Οδηγίες χρήσης του πληροφοριακού συστήματος του Αρχείου Ενεργειακών Επιθεωρήσεων (www.buildingcert.gr) Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας Αρχείο Ενεργειακών Επιθεωρήσεων Οδηγίες χρήσης του πληροφοριακού συστήματος του Αρχείου Ενεργειακών Επιθεωρήσεων (www.buildingcert.gr) Βήμα 1 ο - Υποβολή αίτησης & επίδοση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός διαδικασιών συµµόρφωσης µε τη CITES

Οδηγός διαδικασιών συµµόρφωσης µε τη CITES Συνδ. 14.3* ιαδικασίες συµµόρφωσης της CITES ΑΝΑΚΑΛΩΝΤΑΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ την Απόφαση 12.84, µέσω της οποίας η Συνδιάσκεψη των Μερών έδωσε εντολή στη Γραµµατεία να σχεδιάσει ένα πακέτο οδηγιών για τη συµµόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Ε Π ΑΡ Κ Ε Ι ΑΣ ΤΗΣ Ε ΛΛΗΝΟΜ ΑΘ Ε Ι ΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Ε Π ΑΡ Κ Ε Ι ΑΣ ΤΗΣ Ε ΛΛΗΝΟΜ ΑΘ Ε Ι ΑΣ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π ΑΙ Δ Ε Ι Α Σ Κ ΑΙ Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ ΑΤ Ω Ν Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Ε Π ΑΡ Κ Ε Ι ΑΣ ΤΗΣ Ε ΛΛΗΝΟΜ ΑΘ Ε Ι ΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός και Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών - Βασικά Εργαλεία Λογισμικού

Προγραμματισμός και Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών - Βασικά Εργαλεία Λογισμικού ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Προγραμματισμός και Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών - Βασικά Εργαλεία Λογισμικού Μάθημα 1ο Aντώνης Σπυρόπουλος v2_061015 Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Τ.Θ. 12720 2252 Λευκωσία Τηλ: 22402380, 22402361, 22402454, 22402312 Φαξ: 22480505 proairetika@cyearn.pi.ac.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Τ.Θ. 12720 2252 Λευκωσία Τηλ: 22402380, 22402361, 22402454, 22402312 Φαξ: 22480505 proairetika@cyearn.pi.ac. ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους κατά 15% στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720. Ημερομηνία: 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Ο κανονισμός αυτός προσδιορίζει τα καθήκοντα, τις υποχρεώσεις και τις απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής. Διαχειριστής Ιδρύματος

Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής. Διαχειριστής Ιδρύματος Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής Διαχειριστής Ιδρύματος 1 Δημιουργία λογαριασμού και Είσοδος στο σύστημα Για να εγγραφείτε στο Πληροφοριακό Σύστημα «Απέλλα» ως Διαχειριστής Ιδρύματος θα πρέπει να δημιουργήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέματα Πληροφορικής Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις για την Προσφορά Μετεγκατάστασης του SharePoint 2013 Αναθεωρήθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2016

Όροι και Προϋποθέσεις για την Προσφορά Μετεγκατάστασης του SharePoint 2013 Αναθεωρήθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2016 Όροι και Προϋποθέσεις για την Προσφορά Μετεγκατάστασης του SharePoint 2013 Αναθεωρήθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2016 Σελίδα 1 από 5 Στο παρόν έγγραφο περιγράφονται οι λεπτομέρειες της Προσφοράς Μετεγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Α Ι Τ Η Σ Η

- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Α Ι Τ Η Σ Η - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Τ Ι Κ Ο Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ Ε Λ Λ Η Ν Ο Μ Α Θ Ε Ι Α Σ Α Ι Τ Η Σ Η Γ Ι Α ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΗΣ SYLLABUS Vellum Global Educational Services A.E. 2014 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015 Vellum Global Educational Services A.E. Αναγεννήσεως 46 & Αναγνωσταρά 13 / Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

HP Workspace. Οδηγός χρήσης

HP Workspace. Οδηγός χρήσης HP Workspace Οδηγός χρήσης Copyright 2016 HP Development Company, L.P. 2016 Google Inc. Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Η ονομασία Google Drive είναι εμπορικό σήμα της Google Inc. Η ονομασία Windows είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜ ΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜ ΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜ ΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Εισανωνή Σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων και την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟΥ ΡΕΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 2 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL INFO ECDL Expert Ένα ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Πιστοποίησης γνώσεων πληροφορικής και δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες

Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες Ημερομηνία δημοσίευσης: 31.07.2010 Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών Προθεσμία: 29.09.2010 Δεδομένα Εγγράφου: - Τοποθεσία παράδοσης: Attiki Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ)

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) Νοµικό Πρόσωπο Επωνυµία Εταιρείας: Άτοµο Επικοινωνίας: Αριθµός Τηλεφώνου: Τηλέφωνο Επικοινωνίας: Αριθµός Κινητού: Αριθµός Εγγραφής: Αριθµός ΦΠΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Πιστοποίησης Επαγγελματιών MARITIME SECURITY OPERATORS

Πρόγραμμα Πιστοποίησης Επαγγελματιών MARITIME SECURITY OPERATORS Πρόγραμμα Πιστοποίησης Επαγγελματιών MARITIME SECURITY OPERATORS Ειδικός Κανονισμός Πιστοποίησης Υποψηφίων Περιεχόμενα Έκδοση 02.1 Οκτώβριος 2013 Σελίδα 1 από 13 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΟΡΙΣΜΟΙ - ΣΧΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ» Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Γενικός Διευθυντής

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ» Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Γενικός Διευθυντής ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ» 1. Αρμόδια Αρχή υπεύθυνη για την εφαρμογή: Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Αρμόδιος Λειτουργός: Γενικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εργαστήρια Προσωπικών Υπολογιστών Γενικές οδηγίες Στο τμήμα μας λειτουργούν δύο εργαστήρια προσωπικών υπολογιστών. Στεγάζονται στον 1 ο όροφο του κτηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες προς Υποψηφίους. Α. Γενικές Οδηγίες

Οδηγίες προς Υποψηφίους. Α. Γενικές Οδηγίες ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία www.eoppep.gr Εξετάσεις Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη Τυπικής Εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Η εξασφάλιση άδειας από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού (ΥΠΠ) είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή έρευνας σε δηµόσια σχολεία οποιασδήποτε βαθµίδας.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Τα Windows 8.1 και τα Windows RT 8.1 είναι βασισμένα στα Windows 8 και στα Windows RT, για να σας προσφέρουν βελτιώσεις στην εξατομίκευση, την αναζήτηση, τις εφαρμογές,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για Ελεγκτές Δόμησης - Περιγραφή διαδικασίας

Οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για Ελεγκτές Δόμησης - Περιγραφή διαδικασίας Οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για Ελεγκτές Δόμησης - Περιγραφή διαδικασίας 1. Εισαγωγή Σύμφωνα με το Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ Α 249), από 1 η Μαρτίου 2012 απαιτείται έλεγχος των οικοδομών από Ελεγκτές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2011-12 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ. Για να πραγματοποιήσετε την δήλωσή σας μεταβαίνετε στο σύνδεσμο:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2011-12 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ. Για να πραγματοποιήσετε την δήλωσή σας μεταβαίνετε στο σύνδεσμο: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2011-12 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ Για να πραγματοποιήσετε την δήλωσή σας μεταβαίνετε στο σύνδεσμο: https://e-gram.teilam.gr/unistudent Ειδικά οι πρωτοετείς μεταβαίνουν στον σύνδεσμο

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Ε Π Ι Τ Η Ρ Η Τ Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Ε Π Ι Τ Η Ρ Η Τ Ω Ν ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Όλα τα περιεχόμενα αυτού του εγγράφου, όπως κείμενα, γραφικά, λογότυπα και εικόνες είναι ιδιοκτησία της DIPLOMA Φορέας Πιστοποίησης Ανθρωπίνου Δυναμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύµβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύµβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΙΠΤΗΛ) 6 ο χλµ. Χαριλάου-Θέρµης Θέρµη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πληροφορίες: Ιορδάνης Κουτσόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΙΠΤΗΛ) 6 ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης Θέρμη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA Α. Γενικά Η VOLTERRA, ως Προμηθευτής Ηλεκτρικής Ενέργειας και έχοντας ως αντικειμενικό στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) 6 ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης Θέρμη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πληροφορίες: κα Γιαννούλη Τηλ. 2310 498100 Fax. 2310 498181 E-mail: certh@certh.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΙΠΤΗΛ) 6 ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης Θέρμη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τους υποψήφιους των Εξετάσεων Πιστοποίησης αποφοίτων Ι.Ε.Κ. 1 ης περιόδου 2014

Οδηγίες για τους υποψήφιους των Εξετάσεων Πιστοποίησης αποφοίτων Ι.Ε.Κ. 1 ης περιόδου 2014 Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία www.eoppep.gr Οδηγίες για τους υποψήφιους των Εξετάσεων Πιστοποίησης αποφοίτων Ι.Ε.Κ. 1 ης περιόδου 2014 Συμβουλευτείτε τις παρακάτω Συχνές Ερωτήσεις-Απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1 Περίοδος υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί ο εξοπλισμός προς προμήθεια (σε όλες τις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. Γενικά χαρακτηριστικά

Ακολουθεί ο εξοπλισμός προς προμήθεια (σε όλες τις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. Γενικά χαρακτηριστικά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Βόλος 14/11/2014 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση: Πολυμέρη 134, 38222, Βόλος Επιτροπή σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο Ο παρών Κανονισμός αναφέρεται στη χρήση σημάτων τα οποία χορηγεί η a Cert A.E. σε επιχειρήσεις για την επισήμανση και τη διαφήμιση των πιστοποιημένων προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τεύχη ενδεικτικού προϋπολογισμού & τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού έτους 201 6 για το ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

Διαβάστε περισσότερα

Δίπλωμα : Εξέταστρα : Ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων : Α1 75 Γραπτά : 05.12.2015 16:00-17:20 Προφορικά : 30.11.2015

Δίπλωμα : Εξέταστρα : Ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων : Α1 75 Γραπτά : 05.12.2015 16:00-17:20 Προφορικά : 30.11.2015 Αθήνα, 01/10/2015 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 : DELF A1 A2 B1 B2 DALF C1 C2 Αγαπητοί Γονείς, Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές για τις εξετάσεις των Delf Α1, Α2,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 1.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2009 για την εναρμόνιση και την τακτική διαβίβαση των πληροφοριών και του ερωτηματολογίου που προβλέπονται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΘΟΝΗ 1. Σελίδα 1 από 14

ΟΘΟΝΗ 1. Σελίδα 1 από 14 ΟΘΟΝΗ 1 Πληκτρολογήστε την διεύθυνση https://www.infotestexams.gr/manager στον Internet Explorer για να εµφανιστεί η παραπάνω οθόνη (Οθόνη 1). ηλαδή, η οθόνη του κεντρικού διαχειριστικού συστήµατος, όπου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΔΕΠΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΔΕΠΑ FAQ για τη 7 η Δημοπρασία της ΔΕΠΑ για τους μήνες Απρίλιο - Μάιο - Ιούνιο 2014 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΔΕΠΑ 1. Τι γίνεται αν δεν εξασφαλίσω ποσότητα ;... 2 2. Όροι παραλαβής ΦΑ μέσω της Δημοπρασίας...

Διαβάστε περισσότερα

BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση»

BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση» BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση» 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 1.1. Αυτοί οι όροι και κανονισμοί εφαρμόζονται στο σύστημα διάθεσης των ποδηλάτων «ποδήλατο

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις διαχείρισης υπολογιστών-πελατών και φορητής εκτύπωσης

Λύσεις διαχείρισης υπολογιστών-πελατών και φορητής εκτύπωσης Λύσεις διαχείρισης υπολογιστών-πελατών και φορητής εκτύπωσης Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΚΔΟΣΗ 7.0 ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 NOMIKO KEIMENO ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Όλο το περιεχόμενο αυτού του εγγράφου (όπως οι πληροφορίες, το κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 6 ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης Θέρμη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πληροφορίες: Λέανδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ Μ.Ο.Δ..ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α.Ε. 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εγγραφή στο σύστημα...3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΕΚΔΟΣΗ ΜΑΪΟΣ 2014 K 03 ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Όλο το περιεχόμενο αυτού του εγγράφου (όπως οι πληροφορίες, το κείμενο και οι εικόνες) ανήκει αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ http://edu19-20.cti.gr ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ του ΥπΕΠΘ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Ερευνητικό

Διαβάστε περισσότερα

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 284/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Μαρτίου 2011 για καθορισμό ειδικών όρων και λεπτομερών διαδικασιών για την εισαγωγή πλαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ Εισαγωγή H Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ("Κεντρική Τράπεζα") στο πλαίσιο της ευρύτερης ευθύνης της έναντι του αυξημένου

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα)

Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation.

Διαβάστε περισσότερα

«Επαγγελματική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήματος Αξιών και του Συστήματος Παραγώγων»

«Επαγγελματική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήματος Αξιών και του Συστήματος Παραγώγων» ΑΠΟΦΑΣΗ 4 «Επαγγελματική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήματος Αξιών και του Συστήματος Παραγώγων» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι,15-05-2015 ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ OΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα