ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ"

Transcript

1 Σελίδα 1 από 10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Εξεταστικά Κέντρα Ένας οργανισμός που πιστοποιείται και εγγράφεται ως Εξεταστικό Κέντρο πρέπει να μπορεί να ανταποκριθεί στους όρους που ορίζονται σε αυτόν τον κανονισμό. Η TELEFOS CERT διατηρεί για τον εαυτό της το δικαίωμα της ερμηνείας αυτών των όρων σε κάθε περίπτωση αμφισβήτησης καθώς και το δικαίωμα να αποσύρει την έγκριση ενός Κέντρου, οποιαδήποτε στιγμή, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής Σύμβασης που υπογράφεται μεταξύ των δύο μερών. Όλες οι υπηρεσίες που παρέχονται από την TELEFOS CERT σε ένα Κέντρο σύμφωνα με αυτόν τον Κανονισμό, εξαρτώνται από την διευθέτηση των οφειλών του Κέντρου προς την TELEFOS CERT Ρυθμίσεις Εξεταστικού Κέντρου Ένα Εξεταστικό Κέντρο είναι δυνατό να εγγράφεται με περισσότερες από μία δομές, οι οποίες βρίσκονται στην ίδια ή σε διαφορετικές περιοχές. Σε αυτήν την περίπτωση, οι δομές διακρίνονται σε Κεντρική δομή και Παραρτήματα (Υποκαταστήματα) ενώ οι εξεταστικές αίθουσες και οι χώροι κάθε δομής επιθεωρούνται και πιστοποιούνται ξεχωριστά. Το Εξεταστικό Κέντρο πρέπει να συμμορφώνεται με όλους τους προβλεπόμενους όρους και κανονισμούς, καθώς και με όποιους άλλους κανονισμούς και ανακοινώσεις εκδίδονται κατά καιρούς από την TELEFOS CERT. Για λογαριασμό της κεντρικής δομής και των παραρτημάτων τους, κατά περίπτωση και όπου απαιτείται, τα εξεταστικά κέντρα αναλαμβάνουν: i. να υποβάλλουν στην TELEFOS CERT σύμφωνα με τις εκάστοτε οδηγίες, τις λεπτομέρειες για τις προβλεπόμενες και πραγματικές συμμετοχές, για τις εξεταστικές διαδικασίες και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που η TELEFOS CERT μπορεί εύλογα να ζητήσει σε σχέση με τις διαδικασίες εξετάσεων και πιστοποιήσεων. ii. να χορηγήσουν σε κάθε δομή τις λεπτομέρειες για τις ημερομηνίες και τις ώρες των εξετάσεων των υποψηφίων τους, τα στοιχεία για τις συμμετοχές στις εξετάσεις των υποψηφίων και να αποστείλουν τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από την TELEFOS CERT. iii. να διασφαλίσουν ότι όλοι οι υποψήφιοι γνωρίζουν ότι τα δεδομένα τους θα δοθούν σε τρίτα μέρη. iv. να διασφαλίσουν ότι η υποβαλλόμενη προς αξιολόγηση εργασία κάθε υποψηφίου ανταποκρίνεται στα ειδικώς καθορισμένα κριτήρια και ότι η εργασία των υποψηφίων παράγεται, και όπου χρειάζεται, βαθμολογείται, ελέγχεται εσωτερικά και αποστέλλεται σύμφωνα με τις οδηγίες που εκδίδονται από την TELEFOS CERT. v. να υποβάλουν τις αιτήσεις για αλλαγές ως προς τον χώρο ή το χρονοδιάγραμμα των εξετάσεων σύμφωνα με τους κανονισμούς. vi. να κάνουν τις αιτήσεις για Ειδικές Ρυθμίσεις και Ειδική Μεταχείριση σύμφωνα με τους κανονισμούς vii. να διασφαλίσουν ότι οι υποψήφιοι θα έχουν πρόσβαση σε κατάλληλες εγκαταστάσεις προκειμένου να συμμετάσχουν στην εξεταστική διαδικασία. viii. να διασφαλίσουν ότι ελέγχεται η ταυτότητα των υποψηφίων σε κάθε αξιολόγηση. ix. να αναφέρουν στην TELEFOS CERT κάθε εξακριβωμένη ή υποτιθέμενη παράβαση του κανονισμού από έναν υποψήφιο ή τις περιπτώσεις όπου ανακαλύφθηκε από το εξεταστικό Κέντρο η άσκηση κακής πρακτικής ή κακοδιαχείρισης από ένα μέλος του προσωπικού, να βοηθήσουν σε κάθε έρευνα που αφορά στις παραπάνω περιπτώσεις ή όπου η TELEFOS CERT υποπτεύεται κάτι ανάλογο, και να δώσουν τις πληροφορίες και συμβουλές που μπορεί να ζητήσει η TELEFOS CERT.

2 Σελίδα 2 από 10 x. να υποβάλουν και να επεξεργάζονται κάθε ερώτηση για αποτελέσματα ή και ένσταση σύμφωνα με τους ανάλογους κανονισμούς. xi. να διευκολύνουν κάθε επιθεώρηση όλων των δομών τους από την TELEFOS CERT και να διασφαλίσουν ότι η TELEFOS CERT ειδοποιείται όταν κάποια από τις δομές αλλάζει εγκαταστάσεις και ότι θα επαναεπιθεωρηθεί. xii. να είναι υπεύθυνοι για τη σωστή διαχείριση και διεξαγωγή των αξιολογήσεων της TELEFOS CERT. xiii. να διασφαλίσουν ότι η λήψη και η ασφάλεια του υλικού εξέτασης, η διανομή των εγγράφων εξέτασης στους υποψηφίους, η συλλογή των γραπτών στο τέλος κάθε εξέτασης και η κατάλληλη αποστολή τους, καθώς και η διατήρηση συνεχούς και αποτελεσματικής επίβλεψης των υποψηφίων, διεξάγονται σύμφωνα με τους κανονισμούς της TELEFOS CERT. xiv. να διατηρήσουν όλα τα αζήτητα πιστοποιητικά κάτω από ασφαλείς συνθήκες για μια ελάχιστη περίοδο δώδεκα μηνών από την ημερομηνία έκδοσης και να μην καταστρέψουν τα πιστοποιητικά που δεν έχουν ζητηθεί. xv. να εκδώσουν και να αποστείλουν τις αμοιβές για τη συμμετοχή στις εξετάσεις που διενεργούνται σε κάθε δομή του Κέντρου 1.3. Υπηρεσίες που παρέχονται από την TELEFOS CERT: i. παρέχει το απαραίτητο λογισμικό για τη διεξαγωγή των εξετάσεων ii. δημοσιεύει λεπτομερή εξεταστέα ύλη iii. παρέχει κατάλληλο υλικό υποστήριξης iv. ενημερώνει και συμβουλεύει τους Υπεύθυνους των Κέντρων και τους Υπεύθυνους Εξετάσεων/ Τεχνικούς Υπεύθυνους v. ανταποκρίνεται σε αιτήσεις για πληροφορίες ή συμβουλές σχετικά με κάθε θέμα που αφορά στην παροχή της εξεταστέας ύλης και στη διαδικασία της αξιολόγησης vi. πραγματοποιεί την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, εκδίδει και αποστέλλει τα πιστοποιητικά vii. μεριμνά για την τήρηση του σχετικού θεσμικού πλαισίου και για τη διατήρηση της αξιοπιστίας των πιστοποιητικών της viii. υπογράφει σύμβαση συνεργασίας με τα Εξεταστικά Κέντρα στην οποία αναφέρονται αναλυτικά οι όροι συνεργασίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 2.1. Οι υποψήφιοι θα χρειαστούν πρόσβαση σε κατάλληλο εξοπλισμό Η/Υ για να αποδείξουν τις δεξιότητές τους. Τα Κέντρα θα πρέπει επομένως, να έχουν επαρκείς, κατάλληλες εγκαταστάσεις που θα επιτρέπουν στους εξεταζόμενους την πρόσβαση και χρήση του εξοπλισμού που απαιτείται για τη διεξαγωγή των εξετάσεων Τεχνική περιγραφή και προδιαγραφές Λογισμικού (software) και Υλικού (hardware) εξετάσεων i. Σε κάθε PC εξέτασης του εξεταστικού κέντρου εγκαθίσταται το λογισμικό Testing Software το οποίο παρέχεται από την TELEFOS CERT και συνιστά πλήρες εξεταστικό σύστημα για όλες τις ενότητες του σχήματος πιστοποίησης. Για την εγκατάσταση του λογισμικού εξετάσεων θα πρέπει να είναι προεγκατεστημένο το Λ.Σ. Microsoft Windows XP καθώς και η εφαρμογή Microsoft Office 2003 ελληνική έκδοση, σε πλήρη μορφή (full installation). ii. Για την Κεντρική διαχείριση των αποτελεσμάτων, υποψηφίων και εκτυπώσεων του συγκεκριμένου Εξεταστικού κέντρου, παρέχεται από την TELEFOS CERT το λογισμικό

3 Σελίδα 3 από 10 Test Center Administration το οποίο εγκαθίσταται στο server του εξεταστικού κέντρου ή σε PC που θα έχει τη θέση ενός server. iii. Για την εγκατάσταση και λειτουργία των λογισμικών της TELEFOS CERT απαιτούνται κατ ελάχιστο τα παρακάτω χαρακτηριστικά υλικού (hardware): Τουλάχιστον έξι (6) Η/Υ για εξετάσεις, με επεξεργαστή Pentium III συχνότητας λειτουργίας τουλάχιστον 1GHz ή αντίστοιχο (Celeron ή AMD) και 256ΜΒ RAM ή μεγαλύτερη Ένας (1) Η/Υ εκτός εξέτασης ως server, με τα παραπάνω χαρακτηριστικά Οι Η/Υ θα πρέπει να συνδέονται όλοι σε τοπικό δίκτυο (LAN) με ταχύτητα τουλάχιστον 100 Mbps. Ένας (1) δικτυακός εκτυπωτής laser ή inkjet με δυνατότητα εκτύπωσης τουλάχιστον 10 σελίδων το λεπτό (ασπρόμαυρες εκτυπώσεις) ανά αίθουσα εξετάσεων. Δυνατότητα πρόσβασης στο Internet με ταχύτητα σύνδεσης από 56 Κbps και άνω για τον server. CD-ROM ή DVD-ROM drive. DVD-ROM drive στον server Μέθοδο back-up (zip-drive, CD-r κλπ). 4 GB ελεύθερο χώρο στο δίσκο για τους σταθμούς και 10 GB για τον server. Κάρτα γραφικών με ανάλογη υποστήριξη και οθόνη ρυθμισμένη σε ανάλυση 800x600 ή 1024x768 και 16-bit βάθος χρώματος. Οθόνη 15. iv. Το παρεχόμενο λογισμικό εξετάσεων και διαχείρισης της TELEFOS CERT υποστηρίζει επιπλέον: Αυτοματοποιημένη αποστολή των αποτελεσμάτων με κρυπτογράφηση στον κεντρικό Server της TELEFOS CERT. Κεντρική Διαχείριση υποψηφίων (όλα τα δεδομένα όπως όνομα, επώνυμο κ.α.). Αυτοματοποιημένη λειτουργία επιλογής ανάθεσης τεστ σε κάθε υποψήφιο. v. Τέλος, απαιτείται σύνδεση στο Internet από το server για την αποστολή και λήψη δεδομένων από την εφαρμογή TELEFOS CERT Central Administration (τουλάχιστον τύπου ISDN 64 kbps). ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 3.1. Τόπος Εξέτασης Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να συμμετέχουν σε εξέταση που πραγματοποιείται στο εγκεκριμένο Κέντρο εκτός αν έχει δοθεί προηγουμένως άδεια από την TELEFOS CERT για να εξεταστούν οι υποψήφιοι κάπου αλλού Αίθουσα Εξέτασης Κάθε αίθουσα που χρησιμοποιείται για τη διεξαγωγή εξετάσεων πρέπει να παρέχει στους εξεταζόμενους κατάλληλες συνθήκες. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται σε θέματα όπως η θέρμανση, ο εξαερισμός, ο φωτισμός και το επίπεδο εξωτερικού θορύβου Αναρτημένο Διδακτικό Υλικό Κανένα αναρτημένο διδακτικό υλικό (π.χ. χάρτες, διαγράμματα) το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους υποψηφίους δεν πρέπει να είναι ορατό μέσα στην αίθουσα εξέτασης, εκτός αν η άσκηση δηλώνει συγκεκριμένα ότι επιτρέπεται στους υποψηφίους να χρησιμοποιήσουν υλικό αναφοράς κατά τη διάρκεια της εξέτασης.

4 Σελίδα 4 από Ρολόι Ένα αξιόπιστο ρολόι ή κάποιος άλλος μηχανισμός που δείχνει την ώρα, πρέπει να είναι ορατός σε όλους τους υποψηφίους στην αίθουσα εξέτασης Ανακοίνωση προς τους Υποψηφίους και Εμφάνιση των Πληροφοριών Το έγγραφο της TELEFOS CERT «Ανακοίνωση προς τους Υποψηφίους» πρέπει να εμφανίζεται μέσα και έξω από την αίθουσα εξέτασης. Ο αριθμός του Κέντρου, και όπου είναι απαραίτητο οι ώρες έναρξης και λήξης κάθε εξέτασης, πρέπει να εμφανίζονται και να είναι ορατές σε όλους τους υποψηφίους Τοποθέτηση των Υποψηφίων Η τοποθέτηση των υποψηφίων πρέπει να είναι τέτοια ώστε να τους αποτρέπει από το να κοιτάζουν την εργασία των άλλων, σκόπιμα ή μη. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των καθισμάτων των υποψηφίων πρέπει να είναι 0,80 μέτρα Ρυθμίσεις Επιτήρησης (α) Ο επιτηρητής είναι το άτομο που έχει την ευθύνη μέσα στην αίθουσα εξέτασης για τη διεξαγωγή μιας συγκεκριμένης εξέτασης με την παρουσία υποψηφίων. Οι επιτηρητές πρέπει να δώσουν όλη την προσοχή τους στη σωστή διεξαγωγή της εξέτασης και κατά τη διάρκεια της εξέτασης να ασχολούνται αποκλειστικά με την επιτήρηση ή με την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων. (β) Οι ρυθμίσεις του χώρου πρέπει να είναι τέτοιες ώστε ένας επιτηρητής να μπορεί να παρατηρεί ανά πάσα στιγμή κάθε έναν υποψήφιο μέσα στην αίθουσα εξέτασης. (γ) Ο επιτηρητής πρέπει να μπορεί να καλέσει σε βοήθεια εύκολα, χωρίς να φεύγει από την αίθουσα εξέτασης και χωρίς να ενοχλεί τους υποψηφίους. Οι επιτηρητές μπορούν να αλλάζουν κατά τη διάρκεια μιας εξέτασης, αρκεί ο αριθμός των επιτηρητών μέσα στην αίθουσα να μην μειωθεί κάτω από τον αριθμό που καθορίζεται. (γ) Ένα αντίγραφο αυτού του κανονισμού πρέπει να είναι διαθέσιμο σε κάθε επιτηρητή σε κάθε αίθουσα εξέτασης. Οι επιτηρητές πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με τα περιεχόμενα του Κανονισμού αυτού και με τα περιεχόμενα της Ανακοίνωσης προς τους Υποψηφίους Πριν την Έναρξη της Εξέτασης Τα Κέντρα θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι υποψήφιοι δίνουν εξετάσεις στις ώρες εξέτασης που εμφανίζονται στο χρονοδιάγραμμα. Η TELEFOS CERT διατηρεί το δικαίωμα να επισκεφτεί τα Κέντρα κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής των εξετάσεων για να επιθεωρήσει τις ρυθμίσεις που έχουν γίνει για την ασφάλεια του εμπιστευτικού υλικού εξέτασης και για τη διεξαγωγή των εξετάσεων 3.9. Προσδιορισμός Ταυτότητας των Υποψηφίων α) Οι επιτηρητές πρέπει να ελέγχουν την ταυτότητα κάθε υποψηφίου που συμμετέχει σε κάθε μία διαφορετική ενότητα εξέτασης. Ο Υπεύθυνος του Κέντρου πρέπει να διασφαλίσει ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους επιτηρητές να διεξάγουν τον έλεγχο της ταυτότητας όλων των υποψηφίων. β) Από τους υποψηφίους πρέπει να ζητηθεί να παρουσιάσουν έγγραφα (π.χ. ταυτότητα ή διαβατήριο) τα οποία να αποδεικνύουν ότι είναι το ίδιο άτομο που δήλωσε συμμετοχή για την εξέταση και να ζητούνται κάθε φορά που ο υποψήφιος συμμετέχει σε μία διαφορετική ενότητα εξέτασης Παρουσιολόγια Μέσα από το Διαχειριστικό πρόγραμμα του κάθε κέντρου υπάρχει η δυνατότητα να εκτυπωθούν τα ονοματεπώνυμα ή/και οι κωδικοί των υποψηφίων, καθώς και οι ενότητες στις οποίες θα εξεταστεί κάθε ένας. Η κατάσταση αυτή παραδίδεται στον επιτηρητή από τον διαχειριστή των εξετάσεων του Κέντρου. Το Παρουσιολόγιο θα πρέπει να ελεγχθεί και να υπογραφεί στο τέλος της εξέτασης.

5 Σελίδα 5 από Πλάνο Θέσεων Υποψηφίων Τα Κέντρα πρέπει να κρατούν υπογεγραμμένο πλάνο θέσεων των υποψηφίων που έχουν εξεταστεί σε κάθε διαφορετική περίοδο εξέτασης. Το πλάνο θέσεων μπορεί να ζητηθεί από την TELEFOS CERT ανά πάσα στιγμή μέχρι την έκδοση των πιστοποιητικών Μη Εξουσιοδοτημένο Υλικό Οι υποψήφιοι μπορούν να πάρουν μέσα στην αίθουσα εξέτασης μόνο αυτά τα αντικείμενα, τα έγγραφα ή το υλικό που επιτρέπεται από τους κανόνες της συγκεκριμένης εξέτασης. Μη εξουσιοδοτημένο υλικό, για παράδειγμα αριθμομηχανές / φυλλάδια οδηγιών, τσάντες, προσωπικά στερεοφωνικά, κινητά τηλέφωνα και υπολογιστές παλάμης, πρέπει να παραμείνουν είτε έξω από την αίθουσα εξέτασης ή να δοθούν στον επιτηρητή (όλες οι συσκευές, τα κινητά τηλέφωνα κτλ., πρέπει επίσης να είναι απενεργοποιημένες). Εάν κάποιος υποψήφιος έχει πάρει μαζί του μέσα στην αίθουσα εξετάσεων μη εξουσιοδοτημένο υλικό, αυτό το υλικό πρέπει να τοποθετηθεί μακριά από τους υποψηφίους πριν ξεκινήσει η εξέταση. Απαγορεύεται η κατανάλωση φαγητού και ποτού μέσα στην αίθουσα εξέτασης Έναρξη της Εξέτασης Μια εξέταση θεωρείται ότι είναι σε εξέλιξη από τη στιγμή που οι υποψήφιοι μπουν στην αίθουσα εξέτασης και μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εξετάσεις. Πριν επιτραπεί στους υποψηφίους να ξεκινήσουν να δουλεύουν, ο επιτηρητής πρέπει: (α) να διασφαλίσει ότι οι υποψήφιοι κάθονται σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στην παράγραφο 3.6. (β) να ενημερώσει τους υποψηφίους ότι υπόκεινται στο εξής στους κανονισμούς της εξέτασης. (γ) να προειδοποιήσει τους υποψηφίους ότι το μη εξουσιοδοτημένο υλικό που τυχόν δεν παραδόθηκε πρέπει να παραδοθεί. (δ) να ελέγξει ότι οι υποψήφιοι έχουν όλο το απαραίτητο υλικό ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα να ολοκληρώσουν την εξέταση. (ε) να ενημερώσει τους υποψηφίους για την ύπαρξη και το περιεχόμενο οποιασδήποτε διορθωτικής ανακοίνωσης Αναχώρηση από την Αίθουσα Εξέτασης Σε έναν υποψήφιο που ολοκλήρωσε την εξέταση του επιτρέπεται να φύγει από την αίθουσα εξέτασης Αντικανονική Συμπεριφορά Όπου είναι εφαρμόσιμο, ο επιτηρητής πρέπει να αφαιρέσει και να διατηρήσει το μη εξουσιοδοτημένο υλικό που ανακαλύφθηκε στην κατοχή ενός υποψηφίου κατά την εξέταση. Είναι καθήκον του Υπεύθυνου του εξεταστικού κέντρου να διασφαλίσει ότι όλες οι περιπτώσεις αντικανονικότητας ή κακής διεξαγωγής της εξέτασης αναφέρονται στην TELEFOS CERT το συντομότερο δυνατό. Ο Υπεύθυνος του Κέντρου εξουσιοδοτείται να αποβάλλει έναν υποψήφιο από την αίθουσα εξέτασης, αλλά αυτή η ενέργεια θα πρέπει να γίνει μόνο όταν διαπιστωθεί ότι είναι απαραίτητο ή όταν η συνέχιση της παρουσίας ενός υποψηφίου στην αίθουσα εξέτασης θα προκαλούσε ενόχληση στους άλλους υποψηφίους. Κάθε παράβαση των κανονισμών μπορεί να οδηγήσει στο να κριθεί ένας υποψήφιος ακατάλληλος. Η απόφαση για την κρίση ως ακατάλληλος θα ληφθεί από την Επιτροπή Πιστοποίησης της TELEFOS CERT Επείγουσες Καταστάσεις Ο επιτηρητής πρέπει να εκκενώσει την αίθουσα εξέτασης σε περίπτωση μιας επείγουσας κατάστασης όπως συναγερμός φωτιάς ή προειδοποίηση βόμβας.

6 Σελίδα 6 από 10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 4.1. Πιστοποιητικά στα οποία εφαρμόζεται αυτό το Μοντέλο Αξιολόγησης: Πιστοποίηση βασικών γνώσεων πληροφορικής ή Γνώσεων χειρισμού Η/Υ 4.2. Χρονοδιαγράμματα Οι ημερομηνίες για τις εξετάσεις των ενοτήτων του σχήματος πιστοποίησης της TELEFOS CERT ορίζονται από τον Υπεύθυνο του Κέντρου σε συνεργασία με την TELEFOS CERT. Ο Υπεύθυνος του Κέντρου μπορεί να ανακοινώσει αποτελέσματα ενοτήτων που παράγονται από το λογισμικό της TELEFOS CERT αμέσως μόλις ολοκληρωθεί κάθε εξέταση Περίληψη του Μοντέλου Αξιολόγησης (α) Τα τεστ αξιολόγησης του σχήματος πιστοποίησης της TELEFOS CERT που βασίζονται στον υπολογιστή δίνονται σε CD-ROM. (β) Ο Υπεύθυνος του Κέντρου θα πρέπει να εγκαταστήσει το τεστ σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης της TELEFOS CERT. Το λογισμικό εγκαθίσταται σε υπολογιστές που συνδέονται σε δίκτυο ώστε να επιτρέπεται η ταυτόχρονη εξέταση πολλών υποψηφίων. (γ) Προκειμένου ο Επιτηρητής να έχει πρόσβαση στο λογισμικό, παραλαμβάνει έναν κωδικό ενεργοποίησης από την TELEFOS CERT. (δ) Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε έναν από τους υπολογιστές δικτύου, στις ημερομηνίες που έχουν συμφωνηθεί από τον Υπεύθυνο του Κέντρου και την TELEFOS CERT. Η εξέταση κάθε ενότητας έχει διάρκεια 45 λεπτά. (ε) (ζ) (η) (θ) Μετά την εξέταση, το λογισμικό εξετάσεων θα παράγει ένα αποτέλεσμα για την ενότητα για κάθε υποψήφιο. Τα αποτελέσματα που δίνονται για κάθε ενότητα είναι «Επιτυχία» ή «Αποτυχία». Οι υποψήφιοι που είχαν ως αποτέλεσμα «Αποτυχία» μπορούν να ξαναδώσουν την ενότητα σε άλλη χρονική στιγμή. Η TELEFOS CERT θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να εκδώσει πλήρη πιστοποιητικά στους υποψηφίους που έχουν επιτύχει σε όλες τις απαιτούμενες ενότητες Σημαντικά θέματα που αφορούν τη Διαχείριση και την Αξιολόγηση του Πιστοποιητικού Το σχήμα Πιστοποίησης της TELEFOS CERT είναι μια διαδικασία αξιολόγησης που βασίζεται σε υπολογιστή, και χρησιμοποιεί CD-ROM. Η εγγραφή του Κέντρου και η παροχή άδειας πρέπει να διατηρηθεί σε κάθε περίπτωση για να διασφαλιστεί η συνεχής χρήση των τεστ. Τα Κέντρα χρεώνονται για εγγραφή και ετήσια επανεγγραφή και υπάρχει μια αμοιβή για κάθε τεστ που δίνεται στο Κέντρο. Τα αρχεία για τον αριθμό των τεστ που διατίθενται σε ένα Κέντρο κρατούνται από την TELEFOS CERT και το Κέντρο τιμολογείται σύμφωνα με αυτά. Προσοχή δίνεται σε όλα τα σημεία που αναφέρουν οι παράγραφοι 4.9 και 4.10, και αφορούν στην παροχή ενός κατάλληλου περιβάλλοντος εργασίας, στην διεξαγωγή των τεστ και στις Οδηγίες προς τους Υποψηφίους.

7 Σελίδα 7 από Άδεια χρήσης Λογισμικού Πριν τοποθετηθούν τα στοιχεία διαχείρισης (υποψήφιοι, στοιχεία κέντρου κλπ) στη βάση δεδομένων διαχείρισης, το λογισμικό θα πρέπει να ξεκλειδωθεί προκειμένου να δοθεί άδεια χρήσης του λογισμικού. Το λογισμικό ξεκλειδώνεται λαμβάνοντας έναν κωδικό ενεργοποίησης ο οποίος εισάγεται στο λογισμικό από τον Υπεύθυνο του κέντρου Κωδικός Διαχειριστή Μόλις ενεργοποιηθεί η άδεια ξεκλειδώματος, η πρόσβαση στο λογισμικό Διαχείρισης περιορίζεται για λόγους ασφαλείας με έναν κωδικό Εισαγωγή Στοιχείων Διαχείρισης Το λογισμικό επιτρέπει να προστεθούν στοιχεία του Κέντρου εξέτασης και των υποψηφίων. Πλήρεις οδηγίες περιλαμβάνονται στον Οδηγό Εγκατάστασης και Διαχείρισης 4.8. Εξέταση των Υποψηφίων Πριν ξεκινήσει η εξέταση, πρέπει να γίνει επαφή με την TELEFOS CERT για να ληφθεί η άδεια για την εξέταση. Η TELEFOS CERT παρέχει στον Επιτηρητή έναν κωδικό ενεργοποίησης ο οποίος θα εγκαταστήσει τον απαιτούμενο αριθμό εξετάσεων στο λογισμικό Το Περιβάλλον των Εξετάσεων Η εξέταση πρέπει να διεξαχθεί σε μια ήσυχη, άνετη αίθουσα. Όλο το μη εξουσιοδοτημένο υλικό (βλ. παρ. 3.13) πρέπει να απομακρυνθεί από την αίθουσα εξέτασης πριν από την έναρξη της εξέτασης. Σε όλους τους υποψηφίους θα πρέπει να δοθούν 15 λεπτά πριν από την έναρξη για να μελετήσουν το έγγραφο «Ανακοίνωση προς τους Υποψηφίους» και για να εκφράσουν τυχόν απορίες που έχουν σχετικά με τη διαδικασία. Είναι καθήκον του κάθε Κέντρου και του Επιτηρητή να διασφαλίσουν ότι οι εγκεκριμένες διαδικασίες εξέτασης ακολουθούνται πλήρως για κάθε υποψήφιο που δίνει την εξέταση. Ο ανώτερος χρόνος που επιτρέπεται για την εξέταση κάθε ενότητας είναι 45 λεπτά Διεξαγωγή της Εξέτασης Θα πρέπει να ενημερωθούν όλοι οι υποψήφιοι ότι η εξέταση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί κάτω από συνθήκες εξετάσεων, δηλαδή δεν επιτρέπεται να μιλούν μεταξύ τους, να αντιγράφουν κτλ. Ο Επιτηρητής πρέπει να διασφαλίσει ότι μόνον υποψήφιοι βρίσκονται μέσα στην αίθουσα εξετάσεων και ότι δεν υπάρχει μέσα στην αίθουσα μη εξουσιοδοτημένο υλικό όπως δισκέτες, CDs, κλπ. Κάθε παραβίαση αυτών των οδηγιών θα πρέπει να σημειωθεί και να αναφερθεί στον Υπεύθυνο Εξετάσεων της TELEFOS CERT Δήλωση Αποτελεσμάτων Μετά την ολοκλήρωση κάθε εξέτασης, στους υποψηφίους που εξετάστηκαν επιτυχώς, θα δοθούν ξεχωριστές «Δηλώσεις Αποτελεσμάτων» για κάθε ενότητα στην οποία εξετάστηκαν και πέτυχαν Εκτύπωση Αναφορών από το Σύστημα Διάφορες αναφορές μπορούν να εκτυπωθούν από το σύστημα δίνοντας στοιχεία για τις δηλώσεις συμμετοχής των υποψηφίων, για τα αποτελέσματα κτλ, τα οποία είναι χρήσιμα για τη διατήρηση των αρχείων των υποψηφίων στο Κέντρο.

8 Σελίδα 8 από Πιστοποίηση Ένα πλήρες πιστοποιητικό βασικών δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ απαιτεί από τον υποψήφιο να επιτύχει στις έξι Ενότητες Εφαρμογής που συνθέτουν το σχήμα πιστοποίησης. Το αποτέλεσμα που έχουν επιτύχει οι υποψήφιοι σε κάθε ενότητα έχει διάρκεια τριών χρόνων από την ημερομηνία που ο υποψήφιος πέρασε την εξέταση. Αν ο χρόνος αυτός λήξει πριν συμπληρωθούν επιτυχείς εξετάσεις σε όλες τις ενότητες ώστε να εκδοθεί το πλήρες δίπλωμα, τότε πρέπει να ξαναδοθεί η ενότητα/ενότητες το αποτέλεσμα της οποίας έχει λήξει. Το πλήρες πιστοποιητικό εκδίδεται από την TELEFOS CERT αφού ολοκληρωθούν επιτυχείς εξετάσεις και στις έξι Ενότητες και παραγγελθεί από το Εξεταστικό Κέντρο. Είναι δυνατή η έκδοση Πιστοποιητικού για μια μεμονωμένη ενότητα, εφόσον ζητηθεί. Τα πιστοποιητικά αποστέλλονται στον υπεύθυνο του Κέντρου και είναι ευθύνη του να τα παραδώσει στους υποψηφίους αμέσως μόλις παραληφθούν. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΚΑΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΚΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 5.1. Εισαγωγή Ως κακή πρακτική και κακοδιαχείριση εννοούνται οι ενέργειες που μπορεί να απειλήσουν την αξιοπιστία των εξετάσεων και του σχήματος πιστοποίησης. Είναι ευθύνη του Υπεύθυνου του Κέντρου να αναφέρει αμέσως όλες τις περιπτώσεις ενδεχομένου κακής πρακτικής και κακοδιαχείρισης στην TELEFOS CERT Διαδικασίες της TELEFOS CERT για την αντιμετώπιση του ενδεχομένου κακής πρακτικής i. Η TELEFOS CERT θα γνωστοποιήσει τη λήψη των αναφορών κακής πρακτικής συνεργαζόμενη αρχικά με τον Υπεύθυνο του Κέντρου ή αντιπρόσωπό του. Είναι ευθύνη του Υπεύθυνου του Κέντρου να διεξάγει έρευνα και να υποβάλλει μια τεκμηριωμένη γραπτή αναφορά με αποδείξεις στην TELEFOS CERT. ii. Αν είναι απαραίτητη περαιτέρω έρευνα, τα αποτελέσματα των υποψηφίων που εμπλέκονται θα κρατηθούν, εν αναμονή του αποτελέσματος της έρευνας. iii. Τα έγγραφα που ζητούνται πρέπει να αποσταλούν στην TELEFOS CERT το αργότερο εντός 15 ημερών από την ημερομηνία που θα ζητηθούν, διαφορετικά θα θεωρηθεί ότι το Κέντρο/ υποψήφιος δεν έχει τίποτα να προσθέσει και η Επιτροπή Πιστοποίησης θα εξετάσει την περίπτωση σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν παρουσιαστεί. iv. Με βάση τις πληροφορίες που λήφθηκαν, το θέμα θα παραπεμφθεί στο Συμβούλιο Διοίκησης της TELEFOS CERT, το οποίο θα αποφασίσει για περαιτέρω ενέργειες. Κάθε περίπτωση ενδεχομένου κακής πρακτικής θα μελετηθεί σε ξεχωριστή βάση και υπό το φως όλων των πληροφοριών που έχουν δοθεί. v. Η Διοίκηση της TELEFOS CERT μπορεί να αποφασίσει για μία από τις παρακάτω ενέργειες/ ποινές: να εκδοθεί μια προειδοποίηση. να μειωθούν οι βαθμοί ή να μην αποδοθούν καθόλου βαθμοί για μια ενότητα. να κριθούν ακατάλληλοι οι υποψήφιοι στην Ενότητα στην οποία παρουσιάστηκε η κακή πρακτική ή και σε όλες τις Ενότητες που εξετάστηκαν σε μια εξέταση, ανάλογα με το ζήτημα που έχει προκύψει να αποκλειστεί ένας υποψήφιος από τις εξετάσεις της TELEFOS CERT, μέχρι και πέντε χρόνια. να ενημερωθούν άλλοι εξεταστικοί φορείς για τις λεπτομέρειες της υπόθεσης. σε μερικές σοβαρές περιπτώσεις που αφορούν κλοπή, πλαστοπροσωπία ή νοθεία εγγράφων μπορεί να ενημερωθεί η αστυνομία. Άλλες ποινές

9 Σελίδα 9 από 10 vi. vii. Ακόμη κι αν οι κανονισμοί έχουν παραβιαστεί αθέλητα, η Διοίκηση μπορεί να αποφασίσει ότι οι συνθήκες είναι τέτοιες που η σωστή βαθμολόγηση είναι αδύνατη. Οι Υπεύθυνοι των Κέντρων θα ενημερωθούν για τις αποφάσεις γραπτώς αμέσως μόλις ληφθούν. Είναι ευθύνη του Υπεύθυνου του Κέντρου να ενημερώσει για το αποτέλεσμα τα άτομα που εμπλέκονται Ενδεχόμενο Κακής Πρακτικής από τους Υποψηφίους Τα παρακάτω είναι παραδείγματα κακής πρακτικής από υποψηφίους. Η λίστα δεν εξαντλεί τις περιπτώσεις και είναι στη διακριτική ευχέρεια της TELEFOS CERT να χαρακτηρίσει και άλλες περιπτώσεις ως κακή πρακτική. μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο υλικό εξέτασης. εισαγωγή μη εξουσιοδοτημένου υλικού μέσα στην αίθουσα εξέτασης. χρήση αριθμομηχανής ή άλλων μέσων προκειμένου να απαντήσει στα θέματα των εξετάσεων όταν αυτό απαγορεύεται από τον κανονισμό. συνεννόηση ή προσπάθεια συνεννόησης με άλλα άτομα κατά τη διάρκεια της εξέτασης. αντιγραφή από άλλο υποψήφιο. διαταρακτική συμπεριφορά μέσα στην αίθουσα εξέτασης. πλαστοπροσωπία λογοκλοπή αδυναμία προσαρμογής στην επιτήρηση που σχεδιάστηκε για να διατηρήσει την ασφάλεια των εξετάσεων ή στις οδηγίες του επιτηρητή εμφάνιση προσβλητικού ή άσεμνου υλικού στον Η/Υ της εξέτασης υποβολή της εργασίας άλλων ατόμων σαν να ήταν του ίδιου του υποψηφίου. νόθευση των εγγράφων αποτελεσμάτων, συμπεριλαμβανομένων των πιστοποιητικών Ενδεχόμενο Κακής Πρακτικής στις Εξετάσεις (α) Περιπτώσεις που αναγνωρίστηκαν από το Κέντρο Κάθε περίπτωση πραγματικής ή ενδεχόμενης κακής πρακτικής που ανακαλύπτεται από το Κέντρο θα πρέπει να αναφερθεί γραπτά από το Κέντρο στην TELEFOS CERT. Οι αναφορές θα πρέπει να υποστηρίζονται από δηλώσεις από τους επιτηρητές και τους υποψηφίους οι οποίοι εμπλέκονται. Αν η συμπεριφορά ενός υποψηφίου είναι τέτοια ώστε η συνέχιση της παρουσίας του στην αίθουσα εξέτασης θα προκαλούσε δυσφορία στους άλλους υποψηφίους τότε μπορεί να αποβληθεί από την αίθουσα εξέτασης. Όλες οι περιπτώσεις κακής συμπεριφοράς, είτε ο υποψήφιος έχει αποβληθεί από την αίθουσα εξέτασης είτε όχι, θα πρέπει να αναφερθούν στην TELEFOS CERT. Οι αναφορές για περιπτώσεις κακής πρακτικής που εντοπίστηκαν από το Εξεταστικό Κέντρο, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν: λεπτομερή αναφορά των περιστατικών που αφορούν στο ζήτημα συμπεριλαμβανομένης, στην περίπτωση κακής συμπεριφοράς, μια ένδειξη για το αν η συμπεριφορά συνεχίστηκε αφού δόθηκαν προειδοποιήσεις, και την αναφορά για κάθε έρευνα που το Κέντρο διεξήγαγε. γραπτές δηλώσεις από τους εμπλεκόμενους επιτηρητές και άλλο προσωπικό. γραπτές δηλώσεις από τους εμπλεκόμενους υποψηφίους ή μια δήλωση από υποψήφιο που να αποδεικνύει ότι τους δόθηκε η δυνατότητα να προβούν σε δήλωση. τυχόν μη εξουσιοδοτημένο υλικό που βρέθηκε στην κατοχή ενός υποψηφίου το πλάνο θέσεων υποψηφίων. τις διαδικασίες που ακολουθούνται από το Κέντρο για να γνωρίζει το προσωπικό και οι υποψήφιοι τους κανονισμούς της TELEFOS CERT ως προς τη διεξαγωγή των εξετάσεών του.

10 Σελίδα 10 από 10 Η TELEFOS CERT θα εξετάζει κάθε δήλωση ελαφρυντικών που δίνεται από το Κέντρο και κάθε πρόταση σχετικά με την ποινή που το Κέντρο θεωρεί κατάλληλη. Όλες οι τελικές αποφάσεις που αφορούν στο θέμα θα ληφθούν από την TELEFOS CERT Κακοδιαχείριση και Κακή Πρακτική από το Προσωπικό του Κέντρου Κάθε μη συμμόρφωση με τις οδηγίες για τη «Διεξαγωγή των Εξετάσεων», (βλ. Κεφάλαιο 3), ή κάθε ενέργεια από ένα μέλος του προσωπικού που αντιβαίνει τους κανονισμούς της TELEFOS CERT, θα θεωρηθεί κακοδιαχείριση ή κακή πρακτική από το Κέντρο. (α) Κάθε περίπτωση πραγματικής ή ενδεχόμενης κακοδιαχείρισης ή κακής πρακτικής εκ μέρους του προσωπικού ενός Κέντρου, πρέπει να κοινοποιείται γραπτά στην TELEFOS CERT (β) Ο Υπεύθυνος του Κέντρου θα ενημερωθεί από την TELEFOS CERT για κάθε επακόλουθη έρευνα που απαιτείται και για τη φύση της αναφοράς που θα υποβληθεί. (γ) Με βάση τυχόν αποδεικτικά στοιχεία που υποβλήθηκαν, το Συμβούλιο Διοίκησης της TELEFOS CERT θα μελετήσει κάθε περίπτωση και θα αποφασίσει για περαιτέρω ενέργειες. (δ) Η TELEFOS CERT θα προσπαθήσει να διασφαλίσει ότι οι υποψήφιοι δεν έχουν επωφεληθεί ούτε έχουν ζημιωθεί ως συνέπεια της κακής πρακτικής ή της κακοδιαχείρισης από το προσωπικό. Παρόλα αυτά, μπορεί να είναι απαραίτητο να παρακρατήσει τα αποτελέσματα για όλους τους υποψηφίους μέχρι η Επιτροπή να ολοκληρώσει τη μελέτη της για την υπόθεση αυτή. (ε) Η Διοίκηση της TELEFOS CERT μπορεί να αποφασίσει για μία από τις παρακάτω ενέργειες: να εκδοθεί μια προειδοποίηση για τη διεξαγωγή των μελλοντικών εξετάσεων, προς το Κέντρο ή το προσωπικό που εμπλέκεται. να αποκλειστούν μέλη του προσωπικού από την εμπλοκή τους στη διαχείριση των εξετάσεων της TELEFOS CERT για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. να αποκλειστεί το Κέντρο από τη συμμετοχή στις εξετάσεις της TELEFOS CERT. να ενημερωθούν άλλοι εξεταστικοί οργανισμοί για το περιστατικό και τις ενέργειες που έγιναν να ενημερωθούν η αστυνομία και άλλες σχετικές αρχές Εφέσεις κατά των αποφάσεων του Συμβουλίου Διοίκησης της TELEFOS CERT (α) Κάθε έφεση κατά των αποφάσεων της Διοίκησης της TELEFOS CERT θα μελετηθεί από το Συμβούλιο Πιστοποίησης της TELEFOS CERT. (β) Κάθε έφεση από ένα Κέντρο πρέπει να γίνεται γραπτώς από τον Υπεύθυνο του Κέντρου μέσα σε 28 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης. (γ) Μόλις υποβληθεί μια έφεση όλη η επικοινωνία που σχετίζεται με την υπόθεση πρέπει να γίνεται γραπτώς. (δ) Καμιά επικοινωνία με τους υποψηφίους ή τους γονείς των υποψηφίων δεν θα γίνει σχετικά με μια έφεση. (ε) Η TELEFOS CERT θα ενημερώσει το Κέντρο για το αποτέλεσμα της έφεσής τους μέσα σε 28 ημέρες από την ημερομηνία της έφεσης. (στ) Το αποτέλεσμα μιας έφεσης θεωρείται οριστικό και η TELEFOS CERT δεν θα έρθει σε περαιτέρω επικοινωνία σχετικά με μια έφεση με το Κέντρο μετά την κοινοποίηση αυτού του αποτελέσματος.

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Ε Π Ι Τ Η Ρ Η Τ Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Ε Π Ι Τ Η Ρ Η Τ Ω Ν ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Όλα τα περιεχόμενα αυτού του εγγράφου, όπως κείμενα, γραφικά, λογότυπα και εικόνες είναι ιδιοκτησία της DIPLOMA Φορέας Πιστοποίησης Ανθρωπίνου Δυναμικού

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2012 Πίνακας Περιεχομένων 1 Σκοπός της Πολιτικής Σύνδεσης Χρηστών...

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό Ανίχνευσης Μαθησιακών Δεξιοτήτων και Αδυναμιών ΛΑΜΔΑ. Αθανάσιος Πρωτόπαπας Κύριος Ερευνητής Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου

Λογισμικό Ανίχνευσης Μαθησιακών Δεξιοτήτων και Αδυναμιών ΛΑΜΔΑ. Αθανάσιος Πρωτόπαπας Κύριος Ερευνητής Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου Λογισμικό Ανίχνευσης Μαθησιακών Δεξιοτήτων και Αδυναμιών ΛΑΜΔΑ Τάξεις Β Δ Δημοτικού και Ε Δημοτικού Β Γυμνασίου Αθανάσιος Πρωτόπαπας Κύριος Ερευνητής Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου Χρήστος Σκαλούμπακας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΚΑΝ-02/4 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ-02 Σελίδα 1 από 19 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2015 ΤΟΜΟΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 281/17.3.2009

Συνεδρίαση 281/17.3.2009 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Συνεδρίαση 281/17.3.2009 Θέμα: 5 Πρόληψη της χρησιμοποίησης των εποπτευομένων από την Τράπεζα της Ελλάδος πιστωτικών ιδρυμάτων και χρηματοπιστωτικών οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΑξιοΠιστοΣυν) ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΔΕΚ)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΑξιοΠιστοΣυν) ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΔΕΚ) ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΑξιοΠιστοΣυν) ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΔΕΚ) ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Μάρτιος 2014 Αναβύσσου 2, 2025 Στρόβολος, Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2003-2010 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος Η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Συμμόρφωσης ΔΕΣΦΑ ΑΕ

Πρόγραμμα Συμμόρφωσης ΔΕΣΦΑ ΑΕ Πρόγραμμα Συμμόρφωσης ΑΕ 1 Απριλίου 2013 1 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 1. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 4 2. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 7 3. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας»

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Επικαιροποιημένη Έκδοση μετά τη λήξη της Πιλοτικής Φάσης Επωνυμία: ENVIROMETRICS ΤΕΧΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ιανουάριος 2011 1 Περιεχόμενα ιάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το Σ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Σ... 7 II.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 3 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) της 8ης Δεκεμβρίου 2006

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) της 8ης Δεκεμβρίου 2006 27.12.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 371/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια ολοκλήρωσης των σπουδών για την απόκτηση προπτυχιακού διπλώµατος του Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

1. Να σκιαγραφήσουν τις βασικές αρχές που αντιπροσωπεύουν την ενδεικνυόμενη πρακτική του εσωτερικού ελέγχου.

1. Να σκιαγραφήσουν τις βασικές αρχές που αντιπροσωπεύουν την ενδεικνυόμενη πρακτική του εσωτερικού ελέγχου. Εισαγωγή Οι δραστηριότητες του εσωτερικού ελέγχου διεξάγονται σε ποικίλα νομικά και πολιτιστικά περιβάλλοντα, σε οργανισμούς που διαφέρουν μεταξύ τους σε σκοπό, μέγεθος, πολυπλοκότητα και δομή και από

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ»

Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ» ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» Υποέργο 2: «Παραγωγή Ενημερωτικού Υλικού» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ Οι ακόλουθοι Όροι διέπουν τη Συμφωνία Συμμετοχής στα Συστήματα Καρτών μεταξύ της JCC και του Εμπόρου και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 1. ΟΡΙΣΜΟΙ: Εκτός όπου το

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ»

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 7 1. Γενική περιγραφή του Σχεδίου 7 2. Περιορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Προγραµµάτων και Εκπαίδευσης

Κανονισµός Προγραµµάτων και Εκπαίδευσης Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης Ινστιτούτο ια Βίου Εκπαίδευσης Κανονισµός Προγραµµάτων και Εκπαίδευσης Φεβρουάριος 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 Έγκριση Προγραµµάτων Άρθρο 2 Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Επιχειρηματική Πρακτική

Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Επιχειρηματική Πρακτική Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Πρακτική CSL Limited Ιούλιος 2013 Περιεχόμενα > < Προηγούμενη σελίδα Περιεχόμενα Επόμενη σελίδα > Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Πρακτική Εστίαση στον Πελάτη. Καινοτομία. Ακεραιότητα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΜΑΛΙΑ Μάρτιος 2005 I ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Στον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Οδηγία 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 12ης Μαρτίου 2001, για τη σκόπιµη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών στο περιβάλλον και την κατάργηση της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015

Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Απρίλιος 2009 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. /νση: Νίκης 10, Σύνταγµα Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 16 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 122/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.5.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Μαΐου 2009 για τη θέσπιση ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων ή διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 1 Περιεχόμενα Διάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το ΔΣ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα