ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ"

Transcript

1 Σελίδα 1 από 10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Εξεταστικά Κέντρα Ένας οργανισμός που πιστοποιείται και εγγράφεται ως Εξεταστικό Κέντρο πρέπει να μπορεί να ανταποκριθεί στους όρους που ορίζονται σε αυτόν τον κανονισμό. Η TELEFOS CERT διατηρεί για τον εαυτό της το δικαίωμα της ερμηνείας αυτών των όρων σε κάθε περίπτωση αμφισβήτησης καθώς και το δικαίωμα να αποσύρει την έγκριση ενός Κέντρου, οποιαδήποτε στιγμή, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής Σύμβασης που υπογράφεται μεταξύ των δύο μερών. Όλες οι υπηρεσίες που παρέχονται από την TELEFOS CERT σε ένα Κέντρο σύμφωνα με αυτόν τον Κανονισμό, εξαρτώνται από την διευθέτηση των οφειλών του Κέντρου προς την TELEFOS CERT Ρυθμίσεις Εξεταστικού Κέντρου Ένα Εξεταστικό Κέντρο είναι δυνατό να εγγράφεται με περισσότερες από μία δομές, οι οποίες βρίσκονται στην ίδια ή σε διαφορετικές περιοχές. Σε αυτήν την περίπτωση, οι δομές διακρίνονται σε Κεντρική δομή και Παραρτήματα (Υποκαταστήματα) ενώ οι εξεταστικές αίθουσες και οι χώροι κάθε δομής επιθεωρούνται και πιστοποιούνται ξεχωριστά. Το Εξεταστικό Κέντρο πρέπει να συμμορφώνεται με όλους τους προβλεπόμενους όρους και κανονισμούς, καθώς και με όποιους άλλους κανονισμούς και ανακοινώσεις εκδίδονται κατά καιρούς από την TELEFOS CERT. Για λογαριασμό της κεντρικής δομής και των παραρτημάτων τους, κατά περίπτωση και όπου απαιτείται, τα εξεταστικά κέντρα αναλαμβάνουν: i. να υποβάλλουν στην TELEFOS CERT σύμφωνα με τις εκάστοτε οδηγίες, τις λεπτομέρειες για τις προβλεπόμενες και πραγματικές συμμετοχές, για τις εξεταστικές διαδικασίες και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που η TELEFOS CERT μπορεί εύλογα να ζητήσει σε σχέση με τις διαδικασίες εξετάσεων και πιστοποιήσεων. ii. να χορηγήσουν σε κάθε δομή τις λεπτομέρειες για τις ημερομηνίες και τις ώρες των εξετάσεων των υποψηφίων τους, τα στοιχεία για τις συμμετοχές στις εξετάσεις των υποψηφίων και να αποστείλουν τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από την TELEFOS CERT. iii. να διασφαλίσουν ότι όλοι οι υποψήφιοι γνωρίζουν ότι τα δεδομένα τους θα δοθούν σε τρίτα μέρη. iv. να διασφαλίσουν ότι η υποβαλλόμενη προς αξιολόγηση εργασία κάθε υποψηφίου ανταποκρίνεται στα ειδικώς καθορισμένα κριτήρια και ότι η εργασία των υποψηφίων παράγεται, και όπου χρειάζεται, βαθμολογείται, ελέγχεται εσωτερικά και αποστέλλεται σύμφωνα με τις οδηγίες που εκδίδονται από την TELEFOS CERT. v. να υποβάλουν τις αιτήσεις για αλλαγές ως προς τον χώρο ή το χρονοδιάγραμμα των εξετάσεων σύμφωνα με τους κανονισμούς. vi. να κάνουν τις αιτήσεις για Ειδικές Ρυθμίσεις και Ειδική Μεταχείριση σύμφωνα με τους κανονισμούς vii. να διασφαλίσουν ότι οι υποψήφιοι θα έχουν πρόσβαση σε κατάλληλες εγκαταστάσεις προκειμένου να συμμετάσχουν στην εξεταστική διαδικασία. viii. να διασφαλίσουν ότι ελέγχεται η ταυτότητα των υποψηφίων σε κάθε αξιολόγηση. ix. να αναφέρουν στην TELEFOS CERT κάθε εξακριβωμένη ή υποτιθέμενη παράβαση του κανονισμού από έναν υποψήφιο ή τις περιπτώσεις όπου ανακαλύφθηκε από το εξεταστικό Κέντρο η άσκηση κακής πρακτικής ή κακοδιαχείρισης από ένα μέλος του προσωπικού, να βοηθήσουν σε κάθε έρευνα που αφορά στις παραπάνω περιπτώσεις ή όπου η TELEFOS CERT υποπτεύεται κάτι ανάλογο, και να δώσουν τις πληροφορίες και συμβουλές που μπορεί να ζητήσει η TELEFOS CERT.

2 Σελίδα 2 από 10 x. να υποβάλουν και να επεξεργάζονται κάθε ερώτηση για αποτελέσματα ή και ένσταση σύμφωνα με τους ανάλογους κανονισμούς. xi. να διευκολύνουν κάθε επιθεώρηση όλων των δομών τους από την TELEFOS CERT και να διασφαλίσουν ότι η TELEFOS CERT ειδοποιείται όταν κάποια από τις δομές αλλάζει εγκαταστάσεις και ότι θα επαναεπιθεωρηθεί. xii. να είναι υπεύθυνοι για τη σωστή διαχείριση και διεξαγωγή των αξιολογήσεων της TELEFOS CERT. xiii. να διασφαλίσουν ότι η λήψη και η ασφάλεια του υλικού εξέτασης, η διανομή των εγγράφων εξέτασης στους υποψηφίους, η συλλογή των γραπτών στο τέλος κάθε εξέτασης και η κατάλληλη αποστολή τους, καθώς και η διατήρηση συνεχούς και αποτελεσματικής επίβλεψης των υποψηφίων, διεξάγονται σύμφωνα με τους κανονισμούς της TELEFOS CERT. xiv. να διατηρήσουν όλα τα αζήτητα πιστοποιητικά κάτω από ασφαλείς συνθήκες για μια ελάχιστη περίοδο δώδεκα μηνών από την ημερομηνία έκδοσης και να μην καταστρέψουν τα πιστοποιητικά που δεν έχουν ζητηθεί. xv. να εκδώσουν και να αποστείλουν τις αμοιβές για τη συμμετοχή στις εξετάσεις που διενεργούνται σε κάθε δομή του Κέντρου 1.3. Υπηρεσίες που παρέχονται από την TELEFOS CERT: i. παρέχει το απαραίτητο λογισμικό για τη διεξαγωγή των εξετάσεων ii. δημοσιεύει λεπτομερή εξεταστέα ύλη iii. παρέχει κατάλληλο υλικό υποστήριξης iv. ενημερώνει και συμβουλεύει τους Υπεύθυνους των Κέντρων και τους Υπεύθυνους Εξετάσεων/ Τεχνικούς Υπεύθυνους v. ανταποκρίνεται σε αιτήσεις για πληροφορίες ή συμβουλές σχετικά με κάθε θέμα που αφορά στην παροχή της εξεταστέας ύλης και στη διαδικασία της αξιολόγησης vi. πραγματοποιεί την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, εκδίδει και αποστέλλει τα πιστοποιητικά vii. μεριμνά για την τήρηση του σχετικού θεσμικού πλαισίου και για τη διατήρηση της αξιοπιστίας των πιστοποιητικών της viii. υπογράφει σύμβαση συνεργασίας με τα Εξεταστικά Κέντρα στην οποία αναφέρονται αναλυτικά οι όροι συνεργασίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 2.1. Οι υποψήφιοι θα χρειαστούν πρόσβαση σε κατάλληλο εξοπλισμό Η/Υ για να αποδείξουν τις δεξιότητές τους. Τα Κέντρα θα πρέπει επομένως, να έχουν επαρκείς, κατάλληλες εγκαταστάσεις που θα επιτρέπουν στους εξεταζόμενους την πρόσβαση και χρήση του εξοπλισμού που απαιτείται για τη διεξαγωγή των εξετάσεων Τεχνική περιγραφή και προδιαγραφές Λογισμικού (software) και Υλικού (hardware) εξετάσεων i. Σε κάθε PC εξέτασης του εξεταστικού κέντρου εγκαθίσταται το λογισμικό Testing Software το οποίο παρέχεται από την TELEFOS CERT και συνιστά πλήρες εξεταστικό σύστημα για όλες τις ενότητες του σχήματος πιστοποίησης. Για την εγκατάσταση του λογισμικού εξετάσεων θα πρέπει να είναι προεγκατεστημένο το Λ.Σ. Microsoft Windows XP καθώς και η εφαρμογή Microsoft Office 2003 ελληνική έκδοση, σε πλήρη μορφή (full installation). ii. Για την Κεντρική διαχείριση των αποτελεσμάτων, υποψηφίων και εκτυπώσεων του συγκεκριμένου Εξεταστικού κέντρου, παρέχεται από την TELEFOS CERT το λογισμικό

3 Σελίδα 3 από 10 Test Center Administration το οποίο εγκαθίσταται στο server του εξεταστικού κέντρου ή σε PC που θα έχει τη θέση ενός server. iii. Για την εγκατάσταση και λειτουργία των λογισμικών της TELEFOS CERT απαιτούνται κατ ελάχιστο τα παρακάτω χαρακτηριστικά υλικού (hardware): Τουλάχιστον έξι (6) Η/Υ για εξετάσεις, με επεξεργαστή Pentium III συχνότητας λειτουργίας τουλάχιστον 1GHz ή αντίστοιχο (Celeron ή AMD) και 256ΜΒ RAM ή μεγαλύτερη Ένας (1) Η/Υ εκτός εξέτασης ως server, με τα παραπάνω χαρακτηριστικά Οι Η/Υ θα πρέπει να συνδέονται όλοι σε τοπικό δίκτυο (LAN) με ταχύτητα τουλάχιστον 100 Mbps. Ένας (1) δικτυακός εκτυπωτής laser ή inkjet με δυνατότητα εκτύπωσης τουλάχιστον 10 σελίδων το λεπτό (ασπρόμαυρες εκτυπώσεις) ανά αίθουσα εξετάσεων. Δυνατότητα πρόσβασης στο Internet με ταχύτητα σύνδεσης από 56 Κbps και άνω για τον server. CD-ROM ή DVD-ROM drive. DVD-ROM drive στον server Μέθοδο back-up (zip-drive, CD-r κλπ). 4 GB ελεύθερο χώρο στο δίσκο για τους σταθμούς και 10 GB για τον server. Κάρτα γραφικών με ανάλογη υποστήριξη και οθόνη ρυθμισμένη σε ανάλυση 800x600 ή 1024x768 και 16-bit βάθος χρώματος. Οθόνη 15. iv. Το παρεχόμενο λογισμικό εξετάσεων και διαχείρισης της TELEFOS CERT υποστηρίζει επιπλέον: Αυτοματοποιημένη αποστολή των αποτελεσμάτων με κρυπτογράφηση στον κεντρικό Server της TELEFOS CERT. Κεντρική Διαχείριση υποψηφίων (όλα τα δεδομένα όπως όνομα, επώνυμο κ.α.). Αυτοματοποιημένη λειτουργία επιλογής ανάθεσης τεστ σε κάθε υποψήφιο. v. Τέλος, απαιτείται σύνδεση στο Internet από το server για την αποστολή και λήψη δεδομένων από την εφαρμογή TELEFOS CERT Central Administration (τουλάχιστον τύπου ISDN 64 kbps). ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 3.1. Τόπος Εξέτασης Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να συμμετέχουν σε εξέταση που πραγματοποιείται στο εγκεκριμένο Κέντρο εκτός αν έχει δοθεί προηγουμένως άδεια από την TELEFOS CERT για να εξεταστούν οι υποψήφιοι κάπου αλλού Αίθουσα Εξέτασης Κάθε αίθουσα που χρησιμοποιείται για τη διεξαγωγή εξετάσεων πρέπει να παρέχει στους εξεταζόμενους κατάλληλες συνθήκες. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται σε θέματα όπως η θέρμανση, ο εξαερισμός, ο φωτισμός και το επίπεδο εξωτερικού θορύβου Αναρτημένο Διδακτικό Υλικό Κανένα αναρτημένο διδακτικό υλικό (π.χ. χάρτες, διαγράμματα) το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους υποψηφίους δεν πρέπει να είναι ορατό μέσα στην αίθουσα εξέτασης, εκτός αν η άσκηση δηλώνει συγκεκριμένα ότι επιτρέπεται στους υποψηφίους να χρησιμοποιήσουν υλικό αναφοράς κατά τη διάρκεια της εξέτασης.

4 Σελίδα 4 από Ρολόι Ένα αξιόπιστο ρολόι ή κάποιος άλλος μηχανισμός που δείχνει την ώρα, πρέπει να είναι ορατός σε όλους τους υποψηφίους στην αίθουσα εξέτασης Ανακοίνωση προς τους Υποψηφίους και Εμφάνιση των Πληροφοριών Το έγγραφο της TELEFOS CERT «Ανακοίνωση προς τους Υποψηφίους» πρέπει να εμφανίζεται μέσα και έξω από την αίθουσα εξέτασης. Ο αριθμός του Κέντρου, και όπου είναι απαραίτητο οι ώρες έναρξης και λήξης κάθε εξέτασης, πρέπει να εμφανίζονται και να είναι ορατές σε όλους τους υποψηφίους Τοποθέτηση των Υποψηφίων Η τοποθέτηση των υποψηφίων πρέπει να είναι τέτοια ώστε να τους αποτρέπει από το να κοιτάζουν την εργασία των άλλων, σκόπιμα ή μη. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των καθισμάτων των υποψηφίων πρέπει να είναι 0,80 μέτρα Ρυθμίσεις Επιτήρησης (α) Ο επιτηρητής είναι το άτομο που έχει την ευθύνη μέσα στην αίθουσα εξέτασης για τη διεξαγωγή μιας συγκεκριμένης εξέτασης με την παρουσία υποψηφίων. Οι επιτηρητές πρέπει να δώσουν όλη την προσοχή τους στη σωστή διεξαγωγή της εξέτασης και κατά τη διάρκεια της εξέτασης να ασχολούνται αποκλειστικά με την επιτήρηση ή με την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων. (β) Οι ρυθμίσεις του χώρου πρέπει να είναι τέτοιες ώστε ένας επιτηρητής να μπορεί να παρατηρεί ανά πάσα στιγμή κάθε έναν υποψήφιο μέσα στην αίθουσα εξέτασης. (γ) Ο επιτηρητής πρέπει να μπορεί να καλέσει σε βοήθεια εύκολα, χωρίς να φεύγει από την αίθουσα εξέτασης και χωρίς να ενοχλεί τους υποψηφίους. Οι επιτηρητές μπορούν να αλλάζουν κατά τη διάρκεια μιας εξέτασης, αρκεί ο αριθμός των επιτηρητών μέσα στην αίθουσα να μην μειωθεί κάτω από τον αριθμό που καθορίζεται. (γ) Ένα αντίγραφο αυτού του κανονισμού πρέπει να είναι διαθέσιμο σε κάθε επιτηρητή σε κάθε αίθουσα εξέτασης. Οι επιτηρητές πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με τα περιεχόμενα του Κανονισμού αυτού και με τα περιεχόμενα της Ανακοίνωσης προς τους Υποψηφίους Πριν την Έναρξη της Εξέτασης Τα Κέντρα θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι υποψήφιοι δίνουν εξετάσεις στις ώρες εξέτασης που εμφανίζονται στο χρονοδιάγραμμα. Η TELEFOS CERT διατηρεί το δικαίωμα να επισκεφτεί τα Κέντρα κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής των εξετάσεων για να επιθεωρήσει τις ρυθμίσεις που έχουν γίνει για την ασφάλεια του εμπιστευτικού υλικού εξέτασης και για τη διεξαγωγή των εξετάσεων 3.9. Προσδιορισμός Ταυτότητας των Υποψηφίων α) Οι επιτηρητές πρέπει να ελέγχουν την ταυτότητα κάθε υποψηφίου που συμμετέχει σε κάθε μία διαφορετική ενότητα εξέτασης. Ο Υπεύθυνος του Κέντρου πρέπει να διασφαλίσει ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους επιτηρητές να διεξάγουν τον έλεγχο της ταυτότητας όλων των υποψηφίων. β) Από τους υποψηφίους πρέπει να ζητηθεί να παρουσιάσουν έγγραφα (π.χ. ταυτότητα ή διαβατήριο) τα οποία να αποδεικνύουν ότι είναι το ίδιο άτομο που δήλωσε συμμετοχή για την εξέταση και να ζητούνται κάθε φορά που ο υποψήφιος συμμετέχει σε μία διαφορετική ενότητα εξέτασης Παρουσιολόγια Μέσα από το Διαχειριστικό πρόγραμμα του κάθε κέντρου υπάρχει η δυνατότητα να εκτυπωθούν τα ονοματεπώνυμα ή/και οι κωδικοί των υποψηφίων, καθώς και οι ενότητες στις οποίες θα εξεταστεί κάθε ένας. Η κατάσταση αυτή παραδίδεται στον επιτηρητή από τον διαχειριστή των εξετάσεων του Κέντρου. Το Παρουσιολόγιο θα πρέπει να ελεγχθεί και να υπογραφεί στο τέλος της εξέτασης.

5 Σελίδα 5 από Πλάνο Θέσεων Υποψηφίων Τα Κέντρα πρέπει να κρατούν υπογεγραμμένο πλάνο θέσεων των υποψηφίων που έχουν εξεταστεί σε κάθε διαφορετική περίοδο εξέτασης. Το πλάνο θέσεων μπορεί να ζητηθεί από την TELEFOS CERT ανά πάσα στιγμή μέχρι την έκδοση των πιστοποιητικών Μη Εξουσιοδοτημένο Υλικό Οι υποψήφιοι μπορούν να πάρουν μέσα στην αίθουσα εξέτασης μόνο αυτά τα αντικείμενα, τα έγγραφα ή το υλικό που επιτρέπεται από τους κανόνες της συγκεκριμένης εξέτασης. Μη εξουσιοδοτημένο υλικό, για παράδειγμα αριθμομηχανές / φυλλάδια οδηγιών, τσάντες, προσωπικά στερεοφωνικά, κινητά τηλέφωνα και υπολογιστές παλάμης, πρέπει να παραμείνουν είτε έξω από την αίθουσα εξέτασης ή να δοθούν στον επιτηρητή (όλες οι συσκευές, τα κινητά τηλέφωνα κτλ., πρέπει επίσης να είναι απενεργοποιημένες). Εάν κάποιος υποψήφιος έχει πάρει μαζί του μέσα στην αίθουσα εξετάσεων μη εξουσιοδοτημένο υλικό, αυτό το υλικό πρέπει να τοποθετηθεί μακριά από τους υποψηφίους πριν ξεκινήσει η εξέταση. Απαγορεύεται η κατανάλωση φαγητού και ποτού μέσα στην αίθουσα εξέτασης Έναρξη της Εξέτασης Μια εξέταση θεωρείται ότι είναι σε εξέλιξη από τη στιγμή που οι υποψήφιοι μπουν στην αίθουσα εξέτασης και μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εξετάσεις. Πριν επιτραπεί στους υποψηφίους να ξεκινήσουν να δουλεύουν, ο επιτηρητής πρέπει: (α) να διασφαλίσει ότι οι υποψήφιοι κάθονται σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στην παράγραφο 3.6. (β) να ενημερώσει τους υποψηφίους ότι υπόκεινται στο εξής στους κανονισμούς της εξέτασης. (γ) να προειδοποιήσει τους υποψηφίους ότι το μη εξουσιοδοτημένο υλικό που τυχόν δεν παραδόθηκε πρέπει να παραδοθεί. (δ) να ελέγξει ότι οι υποψήφιοι έχουν όλο το απαραίτητο υλικό ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα να ολοκληρώσουν την εξέταση. (ε) να ενημερώσει τους υποψηφίους για την ύπαρξη και το περιεχόμενο οποιασδήποτε διορθωτικής ανακοίνωσης Αναχώρηση από την Αίθουσα Εξέτασης Σε έναν υποψήφιο που ολοκλήρωσε την εξέταση του επιτρέπεται να φύγει από την αίθουσα εξέτασης Αντικανονική Συμπεριφορά Όπου είναι εφαρμόσιμο, ο επιτηρητής πρέπει να αφαιρέσει και να διατηρήσει το μη εξουσιοδοτημένο υλικό που ανακαλύφθηκε στην κατοχή ενός υποψηφίου κατά την εξέταση. Είναι καθήκον του Υπεύθυνου του εξεταστικού κέντρου να διασφαλίσει ότι όλες οι περιπτώσεις αντικανονικότητας ή κακής διεξαγωγής της εξέτασης αναφέρονται στην TELEFOS CERT το συντομότερο δυνατό. Ο Υπεύθυνος του Κέντρου εξουσιοδοτείται να αποβάλλει έναν υποψήφιο από την αίθουσα εξέτασης, αλλά αυτή η ενέργεια θα πρέπει να γίνει μόνο όταν διαπιστωθεί ότι είναι απαραίτητο ή όταν η συνέχιση της παρουσίας ενός υποψηφίου στην αίθουσα εξέτασης θα προκαλούσε ενόχληση στους άλλους υποψηφίους. Κάθε παράβαση των κανονισμών μπορεί να οδηγήσει στο να κριθεί ένας υποψήφιος ακατάλληλος. Η απόφαση για την κρίση ως ακατάλληλος θα ληφθεί από την Επιτροπή Πιστοποίησης της TELEFOS CERT Επείγουσες Καταστάσεις Ο επιτηρητής πρέπει να εκκενώσει την αίθουσα εξέτασης σε περίπτωση μιας επείγουσας κατάστασης όπως συναγερμός φωτιάς ή προειδοποίηση βόμβας.

6 Σελίδα 6 από 10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 4.1. Πιστοποιητικά στα οποία εφαρμόζεται αυτό το Μοντέλο Αξιολόγησης: Πιστοποίηση βασικών γνώσεων πληροφορικής ή Γνώσεων χειρισμού Η/Υ 4.2. Χρονοδιαγράμματα Οι ημερομηνίες για τις εξετάσεις των ενοτήτων του σχήματος πιστοποίησης της TELEFOS CERT ορίζονται από τον Υπεύθυνο του Κέντρου σε συνεργασία με την TELEFOS CERT. Ο Υπεύθυνος του Κέντρου μπορεί να ανακοινώσει αποτελέσματα ενοτήτων που παράγονται από το λογισμικό της TELEFOS CERT αμέσως μόλις ολοκληρωθεί κάθε εξέταση Περίληψη του Μοντέλου Αξιολόγησης (α) Τα τεστ αξιολόγησης του σχήματος πιστοποίησης της TELEFOS CERT που βασίζονται στον υπολογιστή δίνονται σε CD-ROM. (β) Ο Υπεύθυνος του Κέντρου θα πρέπει να εγκαταστήσει το τεστ σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης της TELEFOS CERT. Το λογισμικό εγκαθίσταται σε υπολογιστές που συνδέονται σε δίκτυο ώστε να επιτρέπεται η ταυτόχρονη εξέταση πολλών υποψηφίων. (γ) Προκειμένου ο Επιτηρητής να έχει πρόσβαση στο λογισμικό, παραλαμβάνει έναν κωδικό ενεργοποίησης από την TELEFOS CERT. (δ) Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε έναν από τους υπολογιστές δικτύου, στις ημερομηνίες που έχουν συμφωνηθεί από τον Υπεύθυνο του Κέντρου και την TELEFOS CERT. Η εξέταση κάθε ενότητας έχει διάρκεια 45 λεπτά. (ε) (ζ) (η) (θ) Μετά την εξέταση, το λογισμικό εξετάσεων θα παράγει ένα αποτέλεσμα για την ενότητα για κάθε υποψήφιο. Τα αποτελέσματα που δίνονται για κάθε ενότητα είναι «Επιτυχία» ή «Αποτυχία». Οι υποψήφιοι που είχαν ως αποτέλεσμα «Αποτυχία» μπορούν να ξαναδώσουν την ενότητα σε άλλη χρονική στιγμή. Η TELEFOS CERT θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να εκδώσει πλήρη πιστοποιητικά στους υποψηφίους που έχουν επιτύχει σε όλες τις απαιτούμενες ενότητες Σημαντικά θέματα που αφορούν τη Διαχείριση και την Αξιολόγηση του Πιστοποιητικού Το σχήμα Πιστοποίησης της TELEFOS CERT είναι μια διαδικασία αξιολόγησης που βασίζεται σε υπολογιστή, και χρησιμοποιεί CD-ROM. Η εγγραφή του Κέντρου και η παροχή άδειας πρέπει να διατηρηθεί σε κάθε περίπτωση για να διασφαλιστεί η συνεχής χρήση των τεστ. Τα Κέντρα χρεώνονται για εγγραφή και ετήσια επανεγγραφή και υπάρχει μια αμοιβή για κάθε τεστ που δίνεται στο Κέντρο. Τα αρχεία για τον αριθμό των τεστ που διατίθενται σε ένα Κέντρο κρατούνται από την TELEFOS CERT και το Κέντρο τιμολογείται σύμφωνα με αυτά. Προσοχή δίνεται σε όλα τα σημεία που αναφέρουν οι παράγραφοι 4.9 και 4.10, και αφορούν στην παροχή ενός κατάλληλου περιβάλλοντος εργασίας, στην διεξαγωγή των τεστ και στις Οδηγίες προς τους Υποψηφίους.

7 Σελίδα 7 από Άδεια χρήσης Λογισμικού Πριν τοποθετηθούν τα στοιχεία διαχείρισης (υποψήφιοι, στοιχεία κέντρου κλπ) στη βάση δεδομένων διαχείρισης, το λογισμικό θα πρέπει να ξεκλειδωθεί προκειμένου να δοθεί άδεια χρήσης του λογισμικού. Το λογισμικό ξεκλειδώνεται λαμβάνοντας έναν κωδικό ενεργοποίησης ο οποίος εισάγεται στο λογισμικό από τον Υπεύθυνο του κέντρου Κωδικός Διαχειριστή Μόλις ενεργοποιηθεί η άδεια ξεκλειδώματος, η πρόσβαση στο λογισμικό Διαχείρισης περιορίζεται για λόγους ασφαλείας με έναν κωδικό Εισαγωγή Στοιχείων Διαχείρισης Το λογισμικό επιτρέπει να προστεθούν στοιχεία του Κέντρου εξέτασης και των υποψηφίων. Πλήρεις οδηγίες περιλαμβάνονται στον Οδηγό Εγκατάστασης και Διαχείρισης 4.8. Εξέταση των Υποψηφίων Πριν ξεκινήσει η εξέταση, πρέπει να γίνει επαφή με την TELEFOS CERT για να ληφθεί η άδεια για την εξέταση. Η TELEFOS CERT παρέχει στον Επιτηρητή έναν κωδικό ενεργοποίησης ο οποίος θα εγκαταστήσει τον απαιτούμενο αριθμό εξετάσεων στο λογισμικό Το Περιβάλλον των Εξετάσεων Η εξέταση πρέπει να διεξαχθεί σε μια ήσυχη, άνετη αίθουσα. Όλο το μη εξουσιοδοτημένο υλικό (βλ. παρ. 3.13) πρέπει να απομακρυνθεί από την αίθουσα εξέτασης πριν από την έναρξη της εξέτασης. Σε όλους τους υποψηφίους θα πρέπει να δοθούν 15 λεπτά πριν από την έναρξη για να μελετήσουν το έγγραφο «Ανακοίνωση προς τους Υποψηφίους» και για να εκφράσουν τυχόν απορίες που έχουν σχετικά με τη διαδικασία. Είναι καθήκον του κάθε Κέντρου και του Επιτηρητή να διασφαλίσουν ότι οι εγκεκριμένες διαδικασίες εξέτασης ακολουθούνται πλήρως για κάθε υποψήφιο που δίνει την εξέταση. Ο ανώτερος χρόνος που επιτρέπεται για την εξέταση κάθε ενότητας είναι 45 λεπτά Διεξαγωγή της Εξέτασης Θα πρέπει να ενημερωθούν όλοι οι υποψήφιοι ότι η εξέταση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί κάτω από συνθήκες εξετάσεων, δηλαδή δεν επιτρέπεται να μιλούν μεταξύ τους, να αντιγράφουν κτλ. Ο Επιτηρητής πρέπει να διασφαλίσει ότι μόνον υποψήφιοι βρίσκονται μέσα στην αίθουσα εξετάσεων και ότι δεν υπάρχει μέσα στην αίθουσα μη εξουσιοδοτημένο υλικό όπως δισκέτες, CDs, κλπ. Κάθε παραβίαση αυτών των οδηγιών θα πρέπει να σημειωθεί και να αναφερθεί στον Υπεύθυνο Εξετάσεων της TELEFOS CERT Δήλωση Αποτελεσμάτων Μετά την ολοκλήρωση κάθε εξέτασης, στους υποψηφίους που εξετάστηκαν επιτυχώς, θα δοθούν ξεχωριστές «Δηλώσεις Αποτελεσμάτων» για κάθε ενότητα στην οποία εξετάστηκαν και πέτυχαν Εκτύπωση Αναφορών από το Σύστημα Διάφορες αναφορές μπορούν να εκτυπωθούν από το σύστημα δίνοντας στοιχεία για τις δηλώσεις συμμετοχής των υποψηφίων, για τα αποτελέσματα κτλ, τα οποία είναι χρήσιμα για τη διατήρηση των αρχείων των υποψηφίων στο Κέντρο.

8 Σελίδα 8 από Πιστοποίηση Ένα πλήρες πιστοποιητικό βασικών δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ απαιτεί από τον υποψήφιο να επιτύχει στις έξι Ενότητες Εφαρμογής που συνθέτουν το σχήμα πιστοποίησης. Το αποτέλεσμα που έχουν επιτύχει οι υποψήφιοι σε κάθε ενότητα έχει διάρκεια τριών χρόνων από την ημερομηνία που ο υποψήφιος πέρασε την εξέταση. Αν ο χρόνος αυτός λήξει πριν συμπληρωθούν επιτυχείς εξετάσεις σε όλες τις ενότητες ώστε να εκδοθεί το πλήρες δίπλωμα, τότε πρέπει να ξαναδοθεί η ενότητα/ενότητες το αποτέλεσμα της οποίας έχει λήξει. Το πλήρες πιστοποιητικό εκδίδεται από την TELEFOS CERT αφού ολοκληρωθούν επιτυχείς εξετάσεις και στις έξι Ενότητες και παραγγελθεί από το Εξεταστικό Κέντρο. Είναι δυνατή η έκδοση Πιστοποιητικού για μια μεμονωμένη ενότητα, εφόσον ζητηθεί. Τα πιστοποιητικά αποστέλλονται στον υπεύθυνο του Κέντρου και είναι ευθύνη του να τα παραδώσει στους υποψηφίους αμέσως μόλις παραληφθούν. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΚΑΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΚΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 5.1. Εισαγωγή Ως κακή πρακτική και κακοδιαχείριση εννοούνται οι ενέργειες που μπορεί να απειλήσουν την αξιοπιστία των εξετάσεων και του σχήματος πιστοποίησης. Είναι ευθύνη του Υπεύθυνου του Κέντρου να αναφέρει αμέσως όλες τις περιπτώσεις ενδεχομένου κακής πρακτικής και κακοδιαχείρισης στην TELEFOS CERT Διαδικασίες της TELEFOS CERT για την αντιμετώπιση του ενδεχομένου κακής πρακτικής i. Η TELEFOS CERT θα γνωστοποιήσει τη λήψη των αναφορών κακής πρακτικής συνεργαζόμενη αρχικά με τον Υπεύθυνο του Κέντρου ή αντιπρόσωπό του. Είναι ευθύνη του Υπεύθυνου του Κέντρου να διεξάγει έρευνα και να υποβάλλει μια τεκμηριωμένη γραπτή αναφορά με αποδείξεις στην TELEFOS CERT. ii. Αν είναι απαραίτητη περαιτέρω έρευνα, τα αποτελέσματα των υποψηφίων που εμπλέκονται θα κρατηθούν, εν αναμονή του αποτελέσματος της έρευνας. iii. Τα έγγραφα που ζητούνται πρέπει να αποσταλούν στην TELEFOS CERT το αργότερο εντός 15 ημερών από την ημερομηνία που θα ζητηθούν, διαφορετικά θα θεωρηθεί ότι το Κέντρο/ υποψήφιος δεν έχει τίποτα να προσθέσει και η Επιτροπή Πιστοποίησης θα εξετάσει την περίπτωση σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν παρουσιαστεί. iv. Με βάση τις πληροφορίες που λήφθηκαν, το θέμα θα παραπεμφθεί στο Συμβούλιο Διοίκησης της TELEFOS CERT, το οποίο θα αποφασίσει για περαιτέρω ενέργειες. Κάθε περίπτωση ενδεχομένου κακής πρακτικής θα μελετηθεί σε ξεχωριστή βάση και υπό το φως όλων των πληροφοριών που έχουν δοθεί. v. Η Διοίκηση της TELEFOS CERT μπορεί να αποφασίσει για μία από τις παρακάτω ενέργειες/ ποινές: να εκδοθεί μια προειδοποίηση. να μειωθούν οι βαθμοί ή να μην αποδοθούν καθόλου βαθμοί για μια ενότητα. να κριθούν ακατάλληλοι οι υποψήφιοι στην Ενότητα στην οποία παρουσιάστηκε η κακή πρακτική ή και σε όλες τις Ενότητες που εξετάστηκαν σε μια εξέταση, ανάλογα με το ζήτημα που έχει προκύψει να αποκλειστεί ένας υποψήφιος από τις εξετάσεις της TELEFOS CERT, μέχρι και πέντε χρόνια. να ενημερωθούν άλλοι εξεταστικοί φορείς για τις λεπτομέρειες της υπόθεσης. σε μερικές σοβαρές περιπτώσεις που αφορούν κλοπή, πλαστοπροσωπία ή νοθεία εγγράφων μπορεί να ενημερωθεί η αστυνομία. Άλλες ποινές

9 Σελίδα 9 από 10 vi. vii. Ακόμη κι αν οι κανονισμοί έχουν παραβιαστεί αθέλητα, η Διοίκηση μπορεί να αποφασίσει ότι οι συνθήκες είναι τέτοιες που η σωστή βαθμολόγηση είναι αδύνατη. Οι Υπεύθυνοι των Κέντρων θα ενημερωθούν για τις αποφάσεις γραπτώς αμέσως μόλις ληφθούν. Είναι ευθύνη του Υπεύθυνου του Κέντρου να ενημερώσει για το αποτέλεσμα τα άτομα που εμπλέκονται Ενδεχόμενο Κακής Πρακτικής από τους Υποψηφίους Τα παρακάτω είναι παραδείγματα κακής πρακτικής από υποψηφίους. Η λίστα δεν εξαντλεί τις περιπτώσεις και είναι στη διακριτική ευχέρεια της TELEFOS CERT να χαρακτηρίσει και άλλες περιπτώσεις ως κακή πρακτική. μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο υλικό εξέτασης. εισαγωγή μη εξουσιοδοτημένου υλικού μέσα στην αίθουσα εξέτασης. χρήση αριθμομηχανής ή άλλων μέσων προκειμένου να απαντήσει στα θέματα των εξετάσεων όταν αυτό απαγορεύεται από τον κανονισμό. συνεννόηση ή προσπάθεια συνεννόησης με άλλα άτομα κατά τη διάρκεια της εξέτασης. αντιγραφή από άλλο υποψήφιο. διαταρακτική συμπεριφορά μέσα στην αίθουσα εξέτασης. πλαστοπροσωπία λογοκλοπή αδυναμία προσαρμογής στην επιτήρηση που σχεδιάστηκε για να διατηρήσει την ασφάλεια των εξετάσεων ή στις οδηγίες του επιτηρητή εμφάνιση προσβλητικού ή άσεμνου υλικού στον Η/Υ της εξέτασης υποβολή της εργασίας άλλων ατόμων σαν να ήταν του ίδιου του υποψηφίου. νόθευση των εγγράφων αποτελεσμάτων, συμπεριλαμβανομένων των πιστοποιητικών Ενδεχόμενο Κακής Πρακτικής στις Εξετάσεις (α) Περιπτώσεις που αναγνωρίστηκαν από το Κέντρο Κάθε περίπτωση πραγματικής ή ενδεχόμενης κακής πρακτικής που ανακαλύπτεται από το Κέντρο θα πρέπει να αναφερθεί γραπτά από το Κέντρο στην TELEFOS CERT. Οι αναφορές θα πρέπει να υποστηρίζονται από δηλώσεις από τους επιτηρητές και τους υποψηφίους οι οποίοι εμπλέκονται. Αν η συμπεριφορά ενός υποψηφίου είναι τέτοια ώστε η συνέχιση της παρουσίας του στην αίθουσα εξέτασης θα προκαλούσε δυσφορία στους άλλους υποψηφίους τότε μπορεί να αποβληθεί από την αίθουσα εξέτασης. Όλες οι περιπτώσεις κακής συμπεριφοράς, είτε ο υποψήφιος έχει αποβληθεί από την αίθουσα εξέτασης είτε όχι, θα πρέπει να αναφερθούν στην TELEFOS CERT. Οι αναφορές για περιπτώσεις κακής πρακτικής που εντοπίστηκαν από το Εξεταστικό Κέντρο, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν: λεπτομερή αναφορά των περιστατικών που αφορούν στο ζήτημα συμπεριλαμβανομένης, στην περίπτωση κακής συμπεριφοράς, μια ένδειξη για το αν η συμπεριφορά συνεχίστηκε αφού δόθηκαν προειδοποιήσεις, και την αναφορά για κάθε έρευνα που το Κέντρο διεξήγαγε. γραπτές δηλώσεις από τους εμπλεκόμενους επιτηρητές και άλλο προσωπικό. γραπτές δηλώσεις από τους εμπλεκόμενους υποψηφίους ή μια δήλωση από υποψήφιο που να αποδεικνύει ότι τους δόθηκε η δυνατότητα να προβούν σε δήλωση. τυχόν μη εξουσιοδοτημένο υλικό που βρέθηκε στην κατοχή ενός υποψηφίου το πλάνο θέσεων υποψηφίων. τις διαδικασίες που ακολουθούνται από το Κέντρο για να γνωρίζει το προσωπικό και οι υποψήφιοι τους κανονισμούς της TELEFOS CERT ως προς τη διεξαγωγή των εξετάσεών του.

10 Σελίδα 10 από 10 Η TELEFOS CERT θα εξετάζει κάθε δήλωση ελαφρυντικών που δίνεται από το Κέντρο και κάθε πρόταση σχετικά με την ποινή που το Κέντρο θεωρεί κατάλληλη. Όλες οι τελικές αποφάσεις που αφορούν στο θέμα θα ληφθούν από την TELEFOS CERT Κακοδιαχείριση και Κακή Πρακτική από το Προσωπικό του Κέντρου Κάθε μη συμμόρφωση με τις οδηγίες για τη «Διεξαγωγή των Εξετάσεων», (βλ. Κεφάλαιο 3), ή κάθε ενέργεια από ένα μέλος του προσωπικού που αντιβαίνει τους κανονισμούς της TELEFOS CERT, θα θεωρηθεί κακοδιαχείριση ή κακή πρακτική από το Κέντρο. (α) Κάθε περίπτωση πραγματικής ή ενδεχόμενης κακοδιαχείρισης ή κακής πρακτικής εκ μέρους του προσωπικού ενός Κέντρου, πρέπει να κοινοποιείται γραπτά στην TELEFOS CERT (β) Ο Υπεύθυνος του Κέντρου θα ενημερωθεί από την TELEFOS CERT για κάθε επακόλουθη έρευνα που απαιτείται και για τη φύση της αναφοράς που θα υποβληθεί. (γ) Με βάση τυχόν αποδεικτικά στοιχεία που υποβλήθηκαν, το Συμβούλιο Διοίκησης της TELEFOS CERT θα μελετήσει κάθε περίπτωση και θα αποφασίσει για περαιτέρω ενέργειες. (δ) Η TELEFOS CERT θα προσπαθήσει να διασφαλίσει ότι οι υποψήφιοι δεν έχουν επωφεληθεί ούτε έχουν ζημιωθεί ως συνέπεια της κακής πρακτικής ή της κακοδιαχείρισης από το προσωπικό. Παρόλα αυτά, μπορεί να είναι απαραίτητο να παρακρατήσει τα αποτελέσματα για όλους τους υποψηφίους μέχρι η Επιτροπή να ολοκληρώσει τη μελέτη της για την υπόθεση αυτή. (ε) Η Διοίκηση της TELEFOS CERT μπορεί να αποφασίσει για μία από τις παρακάτω ενέργειες: να εκδοθεί μια προειδοποίηση για τη διεξαγωγή των μελλοντικών εξετάσεων, προς το Κέντρο ή το προσωπικό που εμπλέκεται. να αποκλειστούν μέλη του προσωπικού από την εμπλοκή τους στη διαχείριση των εξετάσεων της TELEFOS CERT για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. να αποκλειστεί το Κέντρο από τη συμμετοχή στις εξετάσεις της TELEFOS CERT. να ενημερωθούν άλλοι εξεταστικοί οργανισμοί για το περιστατικό και τις ενέργειες που έγιναν να ενημερωθούν η αστυνομία και άλλες σχετικές αρχές Εφέσεις κατά των αποφάσεων του Συμβουλίου Διοίκησης της TELEFOS CERT (α) Κάθε έφεση κατά των αποφάσεων της Διοίκησης της TELEFOS CERT θα μελετηθεί από το Συμβούλιο Πιστοποίησης της TELEFOS CERT. (β) Κάθε έφεση από ένα Κέντρο πρέπει να γίνεται γραπτώς από τον Υπεύθυνο του Κέντρου μέσα σε 28 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης. (γ) Μόλις υποβληθεί μια έφεση όλη η επικοινωνία που σχετίζεται με την υπόθεση πρέπει να γίνεται γραπτώς. (δ) Καμιά επικοινωνία με τους υποψηφίους ή τους γονείς των υποψηφίων δεν θα γίνει σχετικά με μια έφεση. (ε) Η TELEFOS CERT θα ενημερώσει το Κέντρο για το αποτέλεσμα της έφεσής τους μέσα σε 28 ημέρες από την ημερομηνία της έφεσης. (στ) Το αποτέλεσμα μιας έφεσης θεωρείται οριστικό και η TELEFOS CERT δεν θα έρθει σε περαιτέρω επικοινωνία σχετικά με μια έφεση με το Κέντρο μετά την κοινοποίηση αυτού του αποτελέσματος.

ξεχωριστό από τους υπόλοιπους κοινόχρηστους χώρους και τη Γραμματεία.

ξεχωριστό από τους υπόλοιπους κοινόχρηστους χώρους και τη Γραμματεία. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ECDL Οι ελάχιστες προδιαγραφές που πρέπει να ικανοποιεί μία επιχείρηση ώστε να πιστοποιηθεί ως Εξεταστικό Κέντρο ECDL χωρίζονται σε: Α. Χώροι / Απαιτούμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΕΔΟ Δ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ Δ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ Δ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων»

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 8-12-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. Πρωτ: 11905/136682 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024 ΕΓ-06 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024 ΕΓ-06 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΟΤ EN ISO 9001/2008 ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 ΣΕΛΙ Α 2 ΑΠΟ 15 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Β: ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Β.1 Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο Υ

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο Υ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Όλα τα περιεχόμενα αυτού του εγγράφου, όπως κείμενα, γραφικά, λογότυπα και εικόνες είναι ιδιοκτησία της DIPLOMA Φορέας Πιστοποίησης Ανθρωπίνου Δυναμικού

Διαβάστε περισσότερα

Π ΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ

Π ΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ - Υ ΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Κ ΕΝΤΡΟ Ε ΛΛΗΝΙΚΗΣ Γ ΛΩΣΣΑΣ Π ΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ 2012 ιεύθυνση: ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΤΕΟ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ADR)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας που θα διενεργηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος «Εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας σε πιστοποιημένα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης, για άνεργους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α Ι Τ Η Σ Η Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ Σ Τ Ι Σ Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ Τα στοιχεία που ακολουθούν θα πρέπει να συμπληρωθούν από τον Υποψήφιο ο οποίος επιθυμεί να συμμετέχει στις εξετάσεις DIPLOMA Φορέας Πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Aνακοίνωση Εξετάσεων Προγραμματισμού με τη Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και Μεταγλωττιστή στις Γλώσσες Προγραμματισμού PASCAL, C, C++ και JAVA

Aνακοίνωση Εξετάσεων Προγραμματισμού με τη Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και Μεταγλωττιστή στις Γλώσσες Προγραμματισμού PASCAL, C, C++ και JAVA Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Πληροφορικής (www.ccs.rg.cy ), ανταποκρινόμενος θετικά στην παρότρυνση και τις εισηγήσεις αριθμού συνεργατών τους τελευταίους δεκαοκτώ μήνες και τα θετικά σχόλια κατά τις συζητήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αναγνώριση της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου -ΥΜΕ) ως Τεχνική Υπηρεσία κατηγορίας Β στις Εγκρίσεις Τύπου Οχημάτων Με την επιτυχή αξιολόγηση μας από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου

Διαβάστε περισσότερα

Vellum Diploma in IT Skills. Πιστοποιητικό της Vellum στην Τεχνολογία των Πληροφοριών

Vellum Diploma in IT Skills. Πιστοποιητικό της Vellum στην Τεχνολογία των Πληροφοριών Vellum Diploma in IT Skills Πιστοποιητικό της Vellum στην Τεχνολογία των Πληροφοριών Εξεταστέα Ύλη 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή... 3 Κεφάλαιο 2: Παρουσίαση του Πιστοποιητικού.... 4 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ 1. Γραφείο Τύπου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ενταύθα. 2. Καταστήματα γεωργικών φαρμάκων Ν. Χαλκιδικής. 3. Δήμους Ν.

ΠΡΟΣ 1. Γραφείο Τύπου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ενταύθα. 2. Καταστήματα γεωργικών φαρμάκων Ν. Χαλκιδικής. 3. Δήμους Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος: 20 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ. : 05/ 4811 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (επιχείρησης) στο Mathiteia4u

Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (επιχείρησης) στο Mathiteia4u Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (επιχείρησης) στο Mathiteia4u Μέσω της ηλεκτρονικής πύλης www.mathiteia4u.gov.gr δίνεται πρόσβαση σε ένα νέο πρόγραμμα για την στήριξη νέων που έχουν μόλις αποφοιτήσει από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ E-LEARNING ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Καταχώρησης και Διαχείρισης Αιτήσεων για συμμετοχή στις Εξετάσεις Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων -

Σύστημα Καταχώρησης και Διαχείρισης Αιτήσεων για συμμετοχή στις Εξετάσεις Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων - Σύστημα Καταχώρησης και Διαχείρισης Αιτήσεων για συμμετοχή στις Εξετάσεις Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων - 1. Εισαγωγή Προκειμένου οι υποψήφιοι για την εξέταση των Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων να συμμετάσχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΚ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΩΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (Ε.Κ.) ECDL

ΑΙΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΚ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΩΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (Ε.Κ.) ECDL 1. ΑΙΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΚ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΩΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (Ε.Κ.) ECDL 1. Στοιχεία Εξεταστικού Κέντρου 1. 1 Επωνυµία Επιχείρησης : 1. 2 Εµπορικός Τίτλος Επιχείρησης : 1. 3 A.Φ. Μ : 1. 4.Ο.Υ. : 1. 5

Διαβάστε περισσότερα

Academia Financials Γενική Λογιστική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Academia Financials Γενική Λογιστική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 05010103/03/12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 1 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ DATA COMMUNICATION... 1 1.2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 1 1.3. ΤΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Τα εργαστήρια του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΗΣ SYLLABUS Vellum Global Educational Services A.E. 2014 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015 Vellum Global Educational Services A.E. Αναγεννήσεως 46 & Αναγνωσταρά 13 / Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εκπαιδευτών εισηγητών. 1.Γενικά

Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εκπαιδευτών εισηγητών. 1.Γενικά Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εκπαιδευτών εισηγητών 1.Γενικά Οι εισηγητές-μέλη του Μητρώου του Κυρίου Διδακτικού Προσωπικού του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. αποτελούν το βασικό παράγοντα επιτυχίας και αποτελεσματικής υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Τ.Θ. 12720 2252 Λευκωσία Τηλ: 22402380, 22402361, 22402454, 22402312 Φαξ: 22480505 proairetika@cyearn.pi.ac.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Τ.Θ. 12720 2252 Λευκωσία Τηλ: 22402380, 22402361, 22402454, 22402312 Φαξ: 22480505 proairetika@cyearn.pi.ac. ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους κατά 15% στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Ηρακλείου

Οδηγός Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Ηρακλείου Οδηγός Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Ηρακλείου 2 Περιεχόμενα 1. Αρχική 3 2. Δημιουργία λογαριασμού...4 3. Εισαγωγή στο σύστημα......7 4. Εκτέλεση ανταλλαγής....12 5. Αξιολόγηση 14 6. Έξοδος 14 3 1. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύµβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύµβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΙΠΤΗΛ) 6 ο χλµ. Χαριλάου-Θέρµης Θέρµη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πληροφορίες: Ιορδάνης Κουτσόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τους υποψήφιους των Εξετάσεων Πιστοποίησης αποφοίτων Ι.Ε.Κ. 1 ης περιόδου 2014

Οδηγίες για τους υποψήφιους των Εξετάσεων Πιστοποίησης αποφοίτων Ι.Ε.Κ. 1 ης περιόδου 2014 Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία www.eoppep.gr Οδηγίες για τους υποψήφιους των Εξετάσεων Πιστοποίησης αποφοίτων Ι.Ε.Κ. 1 ης περιόδου 2014 Συμβουλευτείτε τις παρακάτω Συχνές Ερωτήσεις-Απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) 6 ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης Θέρμη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πληροφορίες: κα Γιαννούλη Τηλ. 2310 498100 Fax. 2310 498181 E-mail: certh@certh.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Ε Π ΑΡ Κ Ε Ι ΑΣ ΤΗΣ Ε ΛΛΗΝΟΜ ΑΘ Ε Ι ΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Ε Π ΑΡ Κ Ε Ι ΑΣ ΤΗΣ Ε ΛΛΗΝΟΜ ΑΘ Ε Ι ΑΣ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π ΑΙ Δ Ε Ι Α Σ Κ ΑΙ Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ ΑΤ Ω Ν Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Ε Π ΑΡ Κ Ε Ι ΑΣ ΤΗΣ Ε ΛΛΗΝΟΜ ΑΘ Ε Ι ΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ)

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) Νοµικό Πρόσωπο Επωνυµία Εταιρείας: Άτοµο Επικοινωνίας: Αριθµός Τηλεφώνου: Τηλέφωνο Επικοινωνίας: Αριθµός Κινητού: Αριθµός Εγγραφής: Αριθµός ΦΠΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής. Διαχειριστής Ιδρύματος

Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής. Διαχειριστής Ιδρύματος Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής Διαχειριστής Ιδρύματος 1 Δημιουργία λογαριασμού και Είσοδος στο σύστημα Για να εγγραφείτε στο Πληροφοριακό Σύστημα «Απέλλα» ως Διαχειριστής Ιδρύματος θα πρέπει να δημιουργήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Τα Windows 8.1 και τα Windows RT 8.1 είναι βασισμένα στα Windows 8 και στα Windows RT, για να σας προσφέρουν βελτιώσεις στην εξατομίκευση, την αναζήτηση, τις εφαρμογές,

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός και Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών - Βασικά Εργαλεία Λογισμικού

Προγραμματισμός και Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών - Βασικά Εργαλεία Λογισμικού ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Προγραμματισμός και Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών - Βασικά Εργαλεία Λογισμικού Μάθημα 1ο Aντώνης Σπυρόπουλος v2_061015 Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 6 ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης Θέρμη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πληροφορίες: Λέανδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέματα Πληροφορικής Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2011-12 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ. Για να πραγματοποιήσετε την δήλωσή σας μεταβαίνετε στο σύνδεσμο:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2011-12 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ. Για να πραγματοποιήσετε την δήλωσή σας μεταβαίνετε στο σύνδεσμο: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2011-12 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ Για να πραγματοποιήσετε την δήλωσή σας μεταβαίνετε στο σύνδεσμο: https://e-gram.teilam.gr/unistudent Ειδικά οι πρωτοετείς μεταβαίνουν στον σύνδεσμο

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εργαστήρια Προσωπικών Υπολογιστών Γενικές οδηγίες Στο τμήμα μας λειτουργούν δύο εργαστήρια προσωπικών υπολογιστών. Στεγάζονται στον 1 ο όροφο του κτηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Ε Π Ι Τ Η Ρ Η Τ Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Ε Π Ι Τ Η Ρ Η Τ Ω Ν ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Όλα τα περιεχόμενα αυτού του εγγράφου, όπως κείμενα, γραφικά, λογότυπα και εικόνες είναι ιδιοκτησία της DIPLOMA Φορέας Πιστοποίησης Ανθρωπίνου Δυναμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA Α. Γενικά Η VOLTERRA, ως Προμηθευτής Ηλεκτρικής Ενέργειας και έχοντας ως αντικειμενικό στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

1. Χρονική διάρκεια εταιρικών εγγράφων (Πιστοποιητικά Διευθυντών) που είναι κατατεθειμένα στο ΚΑΜ

1. Χρονική διάρκεια εταιρικών εγγράφων (Πιστοποιητικά Διευθυντών) που είναι κατατεθειμένα στο ΚΑΜ ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Διαδικασίες Κεντρικού Αποθετηρίου Μητρώου ΗΜΕΡ. : 8 Μαΐου 2015 ΑΡ. ΕΓΚ. : 06-2015,

Διαβάστε περισσότερα

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL INFO ECDL Expert Ένα ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Πιστοποίησης γνώσεων πληροφορικής και δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1 Περίοδος υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΙΠΤΗΛ) 6 ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης Θέρμη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για άνοιγµα καρτέλας υποψηφίου στο ηλεκτρονικό σύστηµα της Infotest και της Certiport

Οδηγίες για άνοιγµα καρτέλας υποψηφίου στο ηλεκτρονικό σύστηµα της Infotest και της Certiport Οδηγίες για άνοιγµα καρτέλας υποψηφίου στο ηλεκτρονικό σύστηµα της Infotest και της Certiport 1. Γενικά...1 2. Άνοιγµα καρτέλας στο σύστηµα της Infotest...1 3. Άνοιγµα καρτέλας στο σύστηµα της Certiport...4

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Πιστοποίησης Επαγγελματιών MARITIME SECURITY OPERATORS

Πρόγραμμα Πιστοποίησης Επαγγελματιών MARITIME SECURITY OPERATORS Πρόγραμμα Πιστοποίησης Επαγγελματιών MARITIME SECURITY OPERATORS Ειδικός Κανονισμός Πιστοποίησης Υποψηφίων Περιεχόμενα Έκδοση 02.1 Οκτώβριος 2013 Σελίδα 1 από 13 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΟΡΙΣΜΟΙ - ΣΧΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες

Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες Ημερομηνία δημοσίευσης: 31.07.2010 Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών Προθεσμία: 29.09.2010 Δεδομένα Εγγράφου: - Τοποθεσία παράδοσης: Attiki Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Η εξασφάλιση άδειας από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού (ΥΠΠ) είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή έρευνας σε δηµόσια σχολεία οποιασδήποτε βαθµίδας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι,15-05-2015 ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ OΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 18.200,00 2014 Σελίδα 1 από 5 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη αφορά την προμήθεια έξι (6) φωτοαντιγραφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΘΟΝΗ 1. Σελίδα 1 από 14

ΟΘΟΝΗ 1. Σελίδα 1 από 14 ΟΘΟΝΗ 1 Πληκτρολογήστε την διεύθυνση https://www.infotestexams.gr/manager στον Internet Explorer για να εµφανιστεί η παραπάνω οθόνη (Οθόνη 1). ηλαδή, η οθόνη του κεντρικού διαχειριστικού συστήµατος, όπου

Διαβάστε περισσότερα

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 284/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Μαρτίου 2011 για καθορισμό ειδικών όρων και λεπτομερών διαδικασιών για την εισαγωγή πλαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι,15-05-2015 ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ OΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο Ο παρών Κανονισμός αναφέρεται στη χρήση σημάτων τα οποία χορηγεί η a Cert A.E. σε επιχειρήσεις για την επισήμανση και τη διαφήμιση των πιστοποιημένων προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΗΣ SYLLABUS Vellum Global Educational Services A.E. 2015 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015 Vellum Global Educational Services A.E. Αναγεννήσεως 46 & Αναγνωσταρά 13 / Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές. Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή. 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές. 1.1 Ποσότητα 15 ΝΑΙ

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές. Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή. 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές. 1.1 Ποσότητα 15 ΝΑΙ Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 1.1 Ποσότητα 15 1.2 Να αναφερθεί ο 1.3 Επεξεργαστής: INTELCOREI3 4 ης γενιάς 3.1GHZ αντίστοιχο ή ανώτερο 1.4 Σκληρός

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα C 92 A. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες. Γνωστοποιήσεις. 58ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα.

Επίσημη Εφημερίδα C 92 A. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες. Γνωστοποιήσεις. 58ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 92 A Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Ανακοινώσεις και Πληροφορίες 58ο έτος 19 Μαρτίου 2015 Περιεχόμενα V Γνωστοποιήσεις ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Ευρωπαϊκή Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΕΚΔΟΣΗ ΜΑΪΟΣ 2014 K 03 ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Όλο το περιεχόμενο αυτού του εγγράφου (όπως οι πληροφορίες, το κείμενο και οι εικόνες) ανήκει αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

Δίπλωμα : Εξέταστρα : Ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων : Α1 75 Γραπτά : 05.12.2015 16:00-17:20 Προφορικά : 30.11.2015

Δίπλωμα : Εξέταστρα : Ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων : Α1 75 Γραπτά : 05.12.2015 16:00-17:20 Προφορικά : 30.11.2015 Αθήνα, 01/10/2015 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 : DELF A1 A2 B1 B2 DALF C1 C2 Αγαπητοί Γονείς, Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές για τις εξετάσεις των Delf Α1, Α2,

Διαβάστε περισσότερα

BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση»

BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση» BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση» 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 1.1. Αυτοί οι όροι και κανονισμοί εφαρμόζονται στο σύστημα διάθεσης των ποδηλάτων «ποδήλατο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΔΕΠΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΔΕΠΑ FAQ για τη 7 η Δημοπρασία της ΔΕΠΑ για τους μήνες Απρίλιο - Μάιο - Ιούνιο 2014 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΔΕΠΑ 1. Τι γίνεται αν δεν εξασφαλίσω ποσότητα ;... 2 2. Όροι παραλαβής ΦΑ μέσω της Δημοπρασίας...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΚΔΟΣΗ 7.0 ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 NOMIKO KEIMENO ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Όλο το περιεχόμενο αυτού του εγγράφου (όπως οι πληροφορίες, το κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μεσολόγγι, Οκτώβριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 1. Γενικά... 3 2. Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση Επάρκειας Αγγλικής Γλώσσας. Η διεθνώς αναγνωρισµένη πιστοποίηση της αγγλικής γλώσσας στην αεροπορία ήταν το

Πιστοποίηση Επάρκειας Αγγλικής Γλώσσας. Η διεθνώς αναγνωρισµένη πιστοποίηση της αγγλικής γλώσσας στην αεροπορία ήταν το Aviation English Language Proficiency Πιστοποίηση Επάρκειας Αγγλικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας Αγγλικής Γλώσσας Η διεθνώς αναγνωρισµένη πιστοποίηση της αγγλικής γλώσσας στην αεροπορία ήταν το αποτέλεσµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ Μ.Ο.Δ..ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α.Ε. 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εγγραφή στο σύστημα...3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ. Οδηγίες για την πιστοποίηση των εκπαιδευτικών

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ. Οδηγίες για την πιστοποίηση των εκπαιδευτικών ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Άξονας Προτεραιότητας 2, Μέτρο 2.1 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Οδηγίες για την πιστοποίηση των εκπαιδευτικών Τοµέας Επιµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δ.Ι.Ε.Κ. ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ Μαρούσι 23-07-06 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ 1. Πιστοποιήσεις Συμμορφώσεις Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα κατά ISO

Διαβάστε περισσότερα

Μεριμνά, μέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με:

Μεριμνά, μέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ (i) Διασφαλίζει την επιλογή των προς χρηματοδότηση πράξεων σύμφωνα με τα κριτήρια που εφαρμόζονται στο πρόγραμμα καθώς και τη συμμόρφωση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων με τους ισχύοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΟΠΑ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΠΑ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΟΠΑ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΠΑ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ (σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συγκλήτου του ΟΠΑ 4-10-2012, 10-7-2014 και 30-10-2014) Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου εγκρίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2 Αντικείμενο των Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την πιστοποίηση των εκπαιδευτικών

Οδηγίες για την πιστοποίηση των εκπαιδευτικών Οδηγίες για την πιστοποίηση των εκπαιδευτικών Διεύθυνση Επιμόρφωσης & Πιστοποίησης Αθήνα, Ιούνιος 2014 Περιεχόμενα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ... 3 1.1 Η εξέταση... 3 2 ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενηµερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE Νομική ισχύ έχουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙAΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ερυθρού Σταυρού 28 και Καρυωτάκη, 22 100 Τρίπολη Τηλέφωνο: 2710 230380 Fax: 2710 230 383 Αναρτητέο στο Διαδίκτυο Τρίπολη,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ Το Medicon Pro είναι ένα σύγχρονο εύχρηστο πρόγραμμα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για τη δημιουργία Ιατρικού Φακέλου. Παρέχει τη δυνατότητα αρχειοθέτησης ασθενών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΗ46Ψ8Ζ6-ΖΑ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

ΑΔΑ: ΒΙΗΗ46Ψ8Ζ6-ΖΑ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 118 55 Αθήνα, 01/04/2014 Πληροφορίες: κα Ό. Δεφίγγου Αρ. Πρωτ: 06781

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Πνευµατικά δικαιώµατα και Άδεια χρήσης 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, προσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Συγγρού 56 Τ. Κ. 11742, Αθήνα 4 ος όροφος τηλ. : 210-9250280 fax : 210-9250290 e-mail

Διαβάστε περισσότερα

ORFEAS ORFEAS. Hellenic American Union

ORFEAS ORFEAS. Hellenic American Union Οδηγίες εγγραφής υποψηφίων μέσω του συστήματος ORFEAS ORFEAS Hellenic American Union Είσοδος στο σύστημα ORFEAS Για την είσοδο στο σύστημα εγγραφών ORFEAS (orfeas.hau.gr), επιλέξτε τη χώρα, τον κωδικό

Διαβάστε περισσότερα

Τοµέας Εϖιµόρφωσης & Κατάρτισης

Τοµέας Εϖιµόρφωσης & Κατάρτισης ικαιούχος Φορέας Συµπράττοντες Επιστηµονικοί Φορείς Οδηγίες για την πιστοποίηση των εκπαιδευτικών Τοµέας Εϖιµόρφωσης & Κατάρτισης Αθήνα, Νοέµβριος 2010 Περιεχόµενα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ... 3 1.1 Η εξέταση...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε από εσάς μπορεί να περιέχουν: το όνομα,

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε από εσάς μπορεί να περιέχουν: το όνομα, Πολιτική Απορρήτου 1. Εισαγωγή Είμαστε η Supplies Distributors SA, με έδρα επί της οδού Louis Blériot 5, 4460 Grâce- Hollogne, αριθμό εγγραφής στο Εμπορικό Μητρώο Λιέγης 208.795 και αριθμό φορολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Το δικαίωμά σας για ένσταση κατά της απόφασης για την απαίτησή σας

Το δικαίωμά σας για ένσταση κατά της απόφασης για την απαίτησή σας Το δικαίωμά σας για ένσταση κατά της απόφασης για την απαίτησή σας Το δικαίωμά σας για ένσταση κατά της απόφασης για την απαίτησή σας Υπηρεσία Κοινωνικής Ασφάλισης επιθυμεί Η να έχει διαβεβαιωθεί ότι λαμβάνετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 30.09.2014 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΙIΙ. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ 1 ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Ο πειθαρχικός έλεγχος ασκείται πρωτοβάθμια από μόνιμη Επιτροπή Πειθαρχικού Ελέγχου διετούς θητείας, την οποία διορίζει η Σύγκλητος και επικυρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ [ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ] Αθήνα, 12 Ιουλίου 2012 1 ΓΕΝΙΚΑ Η Ελληνική Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΙΠΤΗΛ) 6 ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης Θέρμη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πληροφορίες: Δρ. Δημήτριος Τζοβάρας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 11/09/2014 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner Περιεχόμενα V1.1 Κεφάλαιο 1 : Εγκατάσταση hardware Turbo-X Digital TV Tuner... 1 1.1 Περιεχόμενα συσκευασίας... 1 1.2 Απαιτήσεις συστήματος... 1 1.3 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης;

1. Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης; http://www.eoppep.gr 1. Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης; Οι απόφοιτοι δημοσίων και ιδιωτικών Ι.Ε.Κ., όλων των ειδικοτήτων - ακόμα και ειδικοτήτων που

Διαβάστε περισσότερα