Αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη. O Ρόλος της σχολικής μονάδας. Μελέτη Περίπτωσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη. O Ρόλος της σχολικής μονάδας. Μελέτη Περίπτωσης"

Transcript

1 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη. O Ρόλος της σχολικής μονάδας. Μελέτη Περίπτωσης Μήτκας Κυριάκος 1, Τσουλής Μιλτιάδης 2, ΠόΘος Διονύσιος 3 1 Δάσκαλος, Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου του Πανεπιστημίου Αιγαίου 2 Δάσκαλος, Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου του Πανεπιστημίου Αιγαίου, 3 Καθηγητής Αγγλικών, Διευθυντής του 2 ου Γυμνασίου Ζακύνθου, Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η έρευνα αυτή μελετά την υποστήριξη που παρέχεται από την εκπαιδευτική μονάδα σε επιμορφωθέντες εκπαιδευτικούς της επιμορφωτικής πράξης Β. Ειδικότερα γίνεται η αποτύπωση της υπάρχουσας υποδομής των σχολείων στα οποία ασκούν τα διδακτικά τους καθήκοντα, ο βαθμός στον οποίο καλύπτονται οι ανάγκες για την εισαγωγή και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση καθώς και ο βαθμός θεσμικής υποστήριξης που παρέχεται για τη δημιουργία των απαραίτητων προϋποθέσεων κλίματος ένταξης των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη. Πρόκειται για μια έρευνα που αξιοποιεί ποσοτικές και ποιοτικές μεθόδους άντλησης δεδομένων. Χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις κλειστού τύπου όπου συμμετείχαν 93 δάσκαλοι και πραγματοποιήθηκαν ημιδομημένες συνεντεύξεις σε έξι εκπαιδευτικούς και δύο επιμορφωτές. Από την έρευνα διαπιστώνεται ότι, η πλειονότητα των σχολικών μονάδων διαθέτει σύνδεση στο διαδίκτυο, εκπαιδευτικά λογισμικά ηλεκτρονικούς υπολογιστές οργανωμένους είτε σε εργαστήριο είτε μεμονωμένα σε γωνιές υπολογιστή μέσα στη σχολική τάξη. Οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι δεν παρέχεται τεχνική υποστήριξη,ούτε υποστηρίζονται και ενθαρρύνονται σε μεγάλο βαθμό, σε επίπεδο σχολικής μονάδας. Τονίζεται ακόμη η απουσία κινήτρων των εκπαιδευτικών προς αυτή την κατεύθυνση ενώ παράλληλα ο φόρτος και η ανελαστικότητα του αναλυτικού προγράμματος σπουδών δεν προάγουν την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία. Σημαντικός παράγοντας σε επίπεδο σχολικής μονάδας αναδεικνύεται ο ρόλος του διευθυντή, η επιμόρφωσή του στην αξιοποίηση των ΤΠΕ καθώς και οι ευκαιρίες για επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών του συλλόγου διδασκόντων. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ΤΠΕ, διδακτική πράξη, σχολική μονάδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σημερινή εποχή χαρακτηρίζεται από την όλο και μεγαλύτερη εξάπλωση και ενσωμάτωση των Νέων Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) σε κάθε τομέα της ανθρώπινης δραστηριότητας. Το σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον θέλει [233]

2 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» τις ΤΠΕ να αποτελούν πλέον αναπόσπαστο εργαλείο της διαδικασίας της μάθησης, συμβάλλοντας στην αύξηση του ενδιαφέροντος των μαθητών, την προώθηση της ενεργού συμμετοχής τους και τη μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων της διαδικασίας της μάθησης (Παρατηρητήριο για την ΚτΠ, 2009). Οι ΤΠΕ πλέον έχουν ενταχθεί στα εκπαιδευτικά συστήματα όλων των ανεπτυγμένων χωρών (Μικρόπουλος, 2006), άλλοτε ως εργαλείο διδασκαλίας και μάθησης στα διάφορα γνωστικά αντικείμενα, ενίοτε ως αντικείμενο γνώσης αυτό καθαυτό ή ως μέσο για τη διαχείριση του σχολικού περιβάλλοντος (Κόμης, 2004). Η διεθνής εμπειρία σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα ερευνών που διεξήχθηκαν στη χώρα μας δείχνουν ότι η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση είναι ένα πολύπλοκο, δύσκολο και μακροχρόνιο εγχείρημα, στο οποίο επιδρούν πολλοί παράγοντες (Βλαχάβας, Δαγδιλέλης, Ευαγγελίδης, Παπαδόπουλος, Σαρατζέμη & Ψύλλος 2004; Μικρόπουλος, 2006). Η διάχυση των ΤΠΕ στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα μέχρι πρόσφατα ήταν περιορισμένη και οι εφαρμογές τους υποτυπώδεις στη πλειοψηφία των σχολείων. Τα σχολεία στα οποία γίνονταν συστηματική και αποτελεσματική χρήση των υπολογιστών στη μαθησιακή διαδικασία ήταν συγκριτικά ελάχιστα και αποτέλεσαν πρόσφορες μελέτες περίπτωσης από τις οποίες αντλήθηκαν χρήσιμα δεδομένα. Η κατάσταση που περιγράφεται κατά τη συγγραφή της παρούσας μελέτης σε ότι αφορά το βαθμό ενσωμάτωσης των ΤΠΕ από τους εκπαιδευτικούς στη διαδικασία της μάθησης δείχνει να βελτιώνεται αν και η παρατεταμένη οικονομική κρίση επιβαρύνει σε σημαντικό βαθμό το επίπεδο και την ποιότητα των υπαρχουσών σχολικών υποδομών. Το Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα ήδη βρίσκεται σε μια περίοδο αλλαγών. Πολλές από τις αλλαγές που γίνονται στο εκπαιδευτικό μας σύστημα αφορούν την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Το νέο «σχολείο» και η δράση για την «Ψηφιακή Τάξη» στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής του Υπουργείου Παιδείας, δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ( ) περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, αλλαγές στα νέα σχολικά εγχειρίδια, «το ψηφιακό βιβλίο» για όλα τα μαθήματα της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, τα οποία θα συνοδεύονται και από ηλεκτρονικό διδακτικό υλικό καθώς και αντίστοιχο εκπαιδευτικό λογισμικό. Στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής ( ) στην χώρα μας υλοποιούνται δράσεις για την «Ψηφιακή Τάξη» που περιλαμβάνουν τη διανομή φορητών μαθητικών υπολογιστών και την υποστήριξη της διδασκαλίας ολοένα και περισσότερων μαθημάτων με ένα πλήθος εκπαιδευτικών λογισμικών, την χρήση διαδραστικών πινάκων, κλπ. (Παρατηρητήριο για την ΚΤΠ, 2009). Η δικτύωση των σχολείων και ο εξοπλισμός τους με σχολικά εργαστήρια, παρόλη την εκτεταμένη οικονομική κρίση που επιδρά αρνητικά στις υποδομές, είναι πλέον γεγονός, καθώς και η πρόβλεψη για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη διδακτική προσέγγιση των διαφόρων γνωστικών αντικειμένων του ημερήσιου προγράμματος (Κουστουράκης, & Παναγιωτακόπουλος, 2008). Έχουν αλλάξει ήδη τα Προγράμματα Σπουδών, μεταρρυθμιστική τομή στο Αναλυτικό Πρόγραμμα του Δημοτικού Σχολείου αποτελεί η είσοδος της Πληροφορικής στο Ολοήμερο Δημοτικό, καθώς και πιλοτικά σε 12/θέσια Δημοτικά σχολεία με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα (ΕΑΕΠ). Μια σειρά πακέτων εκπαιδευτικού λογισμικού είναι πλέον διαθέσιμα σε διδάσκοντες και μαθητές, με δυνατότητες υποστήριξης της διδασκαλίας και των διαδικασιών μάθησης σε όλα σχεδόν τα γνωστικά αντικείμενα. Όλα τα «υπάρχοντα σχολικά βιβλία, σχέδια μαθημάτων για τους εκπαιδευτικούς και ψηφιακές εκπαιδευτικές [234]

3 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ εφαρμογές για τους μαθητές για κάθε μάθημα, σε κάθε τάξη στο Γυμνάσιο και το Λύκειο αλλά και στο Δημοτικό ψηφιοποιούνται» (Υπουργείο παιδείας, Δια βίου Μάθησης και θρησκευμάτων, 2010:14). Οποιαδήποτε εκπαιδευτική μεταρρύθμιση όμως καταλήγει να εφαρμοστεί στην πράξη από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό (Ράπτης & Ράπτη, 2007). Ο εκπαιδευτικός αποτελεί τον σημαντικό παράγοντα, που επιφορτίζεται με το καθήκον της αναπαραγωγής της σχολικής γνώσης στο μικροεπίπεδο της σχολικής τάξης (Tsoulis, Tsolakidis & Mitkas, 2013), που συνδέεται με τη χρήση των ΤΠΕ (Κουστουράκης κ.α, 2008).Την ανάγκη για επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ και ουσιαστική τους ένταξη στην διδακτική διαδικασία προσπαθεί να καλύψει η επιμορφωτική πράξη «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» Βασικός παράγοντας ανάπτυξης δραστηριοτήτων επιμόρφωσης και κατάρτισης αποτέλεσαν και αποτελούν οι σημαντικού ύψους δαπάνες οι οποίες προέρχονται σε μεγάλο ποσοστό από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΣΠΑ) (Χασάπης, 2000), ταυτόχρονα όμως αναδύθηκε και το ζήτημα της αποτελεσματικότητας των προσφερόμενων προγραμμάτων, ενώ παράλληλα αυξάνουν και οι προσδοκίες που καλλιεργούνται από την επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό, στους φορείς που διαθέτουν τους οικονομικούς πόρους, στους υπεύθυνους για την οργάνωση και τη διεξαγωγή αυτών των προγραμμάτων, (Χασάπης, 2000; Guskey, 2002α; 2002β). Η κατάρτιση εκπαιδευτικών, όμως, μπορεί να θεωρηθεί ως μία πράξη που σκοπό της έχει να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να αποκτήσουν τις απαραίτητες τη γνώσεις ώστε να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα τους στην χώρο εργασίας τους. Ο Kirkpatrick (1996) συνδέει την κατάρτιση με την ανάπτυξη δηλώνοντας ότι εκπαιδευτικά σεμινάρια και προγράμματα εκπαίδευσης σχεδιάζονται για να βελτιώσουν τις δεξιότητες και να αλλάξουν οι εκπαιδευόμενοι, στάσεις, πεποιθήσεις και συμπεριφορές. Για την επιτυχή εκπαιδευτική αξιοποίηση των ΤΠΕ δεν αρκεί να υπάρχουν μόνο κατάλληλα επιμορφωμένοι εκπαιδευτικοί αλλά σημαντικό ρόλο παίζουν και άλλοι παράγοντες. Κυριότεροι παράγοντες για την επιτυχή ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική πράξη, εκτός της βασικής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, είναι και η ανάπτυξη της υλικοτεχνικής υποδομής στα σχολεία, η ανάπτυξη κατάλληλων λογισμικών, καθώς και η δημιουργία υποστηρικτικών δομών σε εθνικό και τοπικό επίπεδο (Βλαχάβας κ.α., 2004). Η ανάπτυξη υποδομών είναι ένα σημαντικό μέτρο το οποίο αποτελεί αναγκαία συνθήκη πλην όμως δεν είναι και ικανή για την αξιοποίηση όλου αυτού του εξοπλισμού. Η διεθνής εμπειρία δείχνει ότι ενώ υπάρχουν Η/Υ σε όλες σχεδόν σχολικές μονάδες τείνουν να χρησιμοποιούνται ελάχιστα (Καρασαββίδης & Πολάκης, 2004). Στη βιβλιογραφία συχνά αναφέρονται παράγοντες που σχετίζονται ως ανεξάρτητες μεταβλητές που ασκούν επίδραση στις στάσεις των εκπαιδευτικών στη χρήση των υπολογιστών στη διδακτική πράξη (Αναστασιάδης, 2006). Μεταξύ αυτών αναφέρονται ως σημαντικοί παράγοντες, η συχνότητα χρήσης των τεχνολογιών από τον/την εκπαιδευτικό, η κατοχή υπολογιστή (Δελημπόκης, Ναλμπάντη & Δέλλας, 2002; Καλογιαννάκης & Παπαδάκης, 2008; Οικονόνου, Ρήγας, & Ροζάνα, 2009; Μαρκαντώνης & Σαραφίδου, 2009), η πρόσβαση (Μπράτιτσης, Χλαπάνης, Μηναΐδη, & Δημητρακοπούλου, 2004), ή η ύπαρξη υπολογιστών στη σχολική μονάδα και εκπαιδευτικού λογισμικού (Κοτζαπασάκης & Ιωαννίδης, 2004; Ζαγούρας, 2005; Οικονόμου κ.α., 2009; Γιαβρίμης, Παπάνης, Νεοφώτιστος & Βαλκάνος, 2010) ή κακή [235]

4 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» ποιότητα και η μη αντιστοιχία με τη διδακτέα ύλη (Καλογιαννάκης & Παπαδάκης, 2009), η τεχνολογική υποστήριξη των εκπαιδευτικών (Κοτζαμπασάκης κ.α., 2004; Kiridis, Drossos & Tsakiridou, 2006; Μαρκαντώνης κ.α., 2009; Μιχάλης, Τσαλίκη & Χατζηβασιλείου, 2009), και η συνεχή παρουσία ειδικευμένου και καταρτισμένου παιδαγωγικά προσωπικού στη σχολική μονάδα (Ζαγούρας, 2005; Καλογιαννάκης κ.α., 2009). Οι εκπαιδευτικοί επίσης επισημαίνουν την έλλειψη ενός ρεαλιστικού πλαισίου παιδαγωγικής αναφοράς των ΤΠΕ και ένταξης στο αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου (Ζαγούρας, 2005; Καλογιαννάκης κ.α., 2009) και το πρόγραμμα σπουδών των σχολών τους (Μιχάλης κ.α., 2009). ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Στην παρούσα έρευνα, με κριτήριο τους ερευνητικούς στόχους και με σκοπό την επίτευξή τους σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, καταλληλότερο μέσο για τη συλλογή δεδομένων κρίθηκε ο συνδυασμός, ποσοτικών και ποιοτικών μεθόδων. Χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις κλειστού τύπου και ημιδομημένη συνέντευξη σε έξι εκπαιδευτικούς και σε δύο επιμορφωτές. Η επιλογή των δυο μεθόδων συλλογής πληροφοριών λειτουργεί συμπληρωματικά καθιστώντας εφικτό να διερευνηθεί η συμμετοχή ορισμένων παραγόντων και αφετέρου να δοθεί η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να διατυπώσουν ελεύθερα τις απόψεις τους ελεύθερα. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθήσαμε να επιτύχουμε την «πολυμεθοδική τριγωνοποίηση» της έρευνας, όπου με αυτό τον όρο εννοούμε τη χρήση δυο ή περισσοτέρων μεθόδων συλλογής στοιχείων για τη μελέτη κάποιας πλευράς της ανθρώπινης συμπεριφοράς (Cohen & Manion, 1994:321). Η χρήση διαφορετικών ερευνητικών μεθόδων, αποσκοπεί επίσης στη διασφάλιση της εγκυρότητας και αξιοπιστίας των ερευνητικών αποτελεσμάτων (Cohen & Manion, 1994; Berg, 2001; Seidman, 2006). Η διεξαγωγή της κυρίως έρευνας αφορούσε τους εκπαιδευτικούς (ΠΕ70) που επιμορφώθηκαν στα ΚΣΕ επιμόρφωσης του ν. Ημαθίας και σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό της περιλάμβανε την συμπλήρωση ερωτηματολογίου και την πραγματοποίηση συνεντεύξεων από 6 επιμορφωθέντες εκπαιδευτικούς και 2 επιμορφωτές. Το ερωτηματολόγιο ήταν ανώνυμο και διανεμήθηκε με δύο τρόπους είτε απευθείας στους εκπαιδευτικούς στις σχολικές μονάδες που υπηρετούν, είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε άλλες διευθύνσεις Α/θμιας εκπαίδευσης, ή δεν κατέστη εφικτό να τους βρούμε στις σχολικές τους μονάδες. Συνολικά διανεμήθηκαν 99 ερωτηματολόγια εκ των οποίων συμπληρώθηκαν τα 93. Από τα 64 που διανεμήθηκαν από τον ερευνητή απαντήθηκαν τα 62 και από τα 35 που στάλθηκαν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επιστράφηκαν τα 31. Στην συνέχεια πραγματοποιήθηκαν οι συνεντεύξεις. Οι οποίες πραγματοποιήθηκαν είτε στο χώρο του ερευνητή, είτε στο χώρο που καθόρισε ο εκπαιδευτικός, η ημέρα και η ώρα οριστικοποιήθηκε μετά από τηλεφωνική επικοινωνία. Οι συνεντεύξεις διήρκησαν από 20 έως 30 λεπτά. ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Η διαρκής προσπάθεια αναβάθμισης της παρεχόμενης εκπαίδευσης και η ανάγκη εκσυγχρονισμού του εκπαιδευτικού συστήματος βρίσκονται τα τελευταία χρόνια στο επίκεντρο της κοινωνίας και της πολιτείας. Το Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα ήδη [236]

5 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ βρίσκεται σε μια περίοδο αλλαγών. Το τελευταίο διάστημα πραγματοποιείται μια συντονισμένη προσπάθεια εισαγωγής των ΤΠΕ στα σχολεία και το αρχικό ερώτημα αν πρέπει να μπουν έχει πλέον μετασχηματισθεί στο «πώς» πρέπει να μπουν (Αργύρης, 2002). Η πρόκληση για την εκπαιδευτική κοινότητα είναι μεγάλη και αφορά κυρίως στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι ΤΠΕ στην επίτευξη των στόχων και των σκοπών του σχολείου (Παπαδόπουλος, 2002). Βασική προτεραιότητα της εκπαιδευτικής πολιτικής και μεταρρύθμισης για την μετάβαση στο «Νέο σχολείο» αποτελεί η ένταξη και ουσιαστική αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη. Οι νέες τεχνολογίες αποτελούν το βασικό εργαλείο στην εξυπηρέτηση των στόχων του «Νέου Σχολείου», «βασική προϋπόθεση είναι η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχουν, με την αναβάθμιση των υπαρχόντων δικτύων και η δημιουργία ενός ενιαίου ψηφιακού περιβάλλοντος για μαθητές και εκπαιδευτικούς καθώς και η δραστική αύξηση του ποσοστού των εκπαιδευτικών που χρησιμοποιούν την τεχνολογία για τη διδασκαλία, που θα εξασφαλίζει ένα καλύτερο εκπαιδευτικό αποτέλεσμα» (Υπουργείο παιδείας, και θρησκευμάτων, 2010:13). Από το 2008 υλοποιείται και βρίσκεται σε εξέλιξη η πράξη Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών για την «Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία». Αντικείμενο της συγκεκριμένης πράξης είναι η χρήση δικτυακών υπολογιστικών υπηρεσιών και ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού, η ουσιαστική αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού στην εκπαιδευτική διαδικασία για διάφορα γνωστικά αντικείμενα, η καλλιέργεια νέων στάσεων απέναντι στη διαδικασία της μάθησης και την εφαρμογή στην τάξη των γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτώνται στη διάρκεια της επιμόρφωσης. Οι νέες τεχνολογίες με την δυναμική που διαθέτουν καλούνται να συμβάλλουν θετικά στις νέες εκπαιδευτικές συνθήκες που δημιουργούνται. Οι νέες αυτές εκπαιδευτικές συνθήκες επιβάλλουν την καθιέρωση νέων διδακτικών στόχων, την αλλαγή των παραδοσιακών διδακτικών πρακτικών, την ανάπτυξη νέων παιδαγωγικών μεθόδων και, τέλος, την οργάνωση των εκπαιδευτικών χώρων (Τζιμογιάννης, 2002). Το ζήτημα αναφορικά με την εισαγωγή και αξιοποίηση των Τεχνολογιών και της Πληροφορίας(ΤΠΕ) στην εκπαίδευση αποτελεί αντικείμενο έντονων συζητήσεων και διαπραγματεύσεων στη χώρα μας την τελευταία δεκαετία. Ο τελικός στόχος κάθε επιμόρφωσης είναι η βελτίωση του εκπαιδευτικού για την επίτευξη των στόχων του ίδιου του εκπαιδευτικού συστήματος. Η εισαγωγή αυτή διαμορφώνει μια νέα εκπαιδευτική/τεχνολογική κουλτούρα, η οποία εξαρτάται από τον τρόπο που οι υπολογιστές εισάγονται στην Εκπαίδευση (Παρασκευόπουλος & Μπίλια, 2008). Για την επίτευξη όμως των στόχων της επιμορφωτικής πράξης και την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία από τον εκπαιδευτικό, λόγω της ιδιαιτερότητας που παρουσιάζουν καθοριστικός παράγοντας που συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα της επιμορφωτικής πράξης είναι και η υποστήριξη που παρέχεται στον εκπαιδευτικό από την εκπαιδευτική μονάδα και οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν ώστε να επιτευχθούν οι σκοποί και στόχοι της επιμορφωτικής πράξης (Guskey, 2002β). ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Η ένταξη των ΤΠΕ στην μαθησιακή διαδικασία απαιτεί ένα σύνολο συντονισμένων ενεργειών σε επίπεδο σχολικής μονάδας που αφορούν σε υποδομές σχετικά με υπολογιστικό και δικτυακό εξοπλισμό, τη δικτύωση, τους εργαστηριακούς χώρους, την ύπαρξη εκπαιδευτικών λογισμικών, προσαρμογές και ανατροπές στο ωρολόγιο [237]

6 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» πρόγραμμα, μηχανισμούς παιδαγωγικής και τεχνικής υποστήριξης. (Μικρόπουλος, 2006). Το ερευνητικό ερώτημα στοχεύει στον προσδιορισμό της υποστήριξης που παρέχεται από την εκπαιδευτική μονάδα στους επιμορφωμένους εκπαιδευτικούς, στην δημιουργία του κατάλληλου κλίματος και των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την επιτυχή εφαρμογή και αξιοποίηση των ΤΠΕ. Ειδικότερα το ερευνητικό ερώτημα που τέθηκε είναι: 1. Υποστηρίζει η εκπαιδευτική μονάδα την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη; 1.1. Η υπάρχουσα υποδομή των σχολείων καλύπτει τις ανάγκες για την εισαγωγή και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση; 1.2. Ποιος είναι ο βαθμός θεσμικής υποστήριξης για τη δημιουργία των απαραίτητων προϋποθέσεων κλίματος ένταξης των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη; ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Σύμφωνα με τα στοιχεία που μας διέθεσε το ΕΑΙΤΥ στα ΚΣΕ του ν. Ημαθίας επιμορφώθηκαν και στις 3 επιμορφωτικές περιόδους συνολικά 102 εκπαιδευτικοί της ειδικότητας των δασκάλων (ΠΕ 70). Το γεγονός ότι ο αριθμός δεν ήταν πολύ μεγάλος, καθιστούσε δυνατή τη συλλογή πληροφοριών από το σύνολο των εκπαιδευτικών που παρακολούθησαν το πρόγραμμα επιμόρφωσης, έτσι αποφασίστηκε να συμμετάσχει στην ποσοτική έρευνα το σύνολο των εκπαιδευτικών. Στην ποσοτική έρευνα συμμετείχαν τελικά 93 εκπαιδευτικοί από τους 102 Το δείγμα περιλάμβανε 53 άνδρες (57%) και 40 γυναίκες (43%). Από τους 93 εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στην έρευνα μόνο οι 84 ασκούν διδακτικά καθήκοντα (90,3%) ενώ 9 εκπαιδευτικοί (9,7) για διαφόρους λόγους (άλλες υπηρεσίες, άδειες) βρίσκονται εκτός τάξης. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Το ερευνητικό ερώτημα στόχευε καταρχήν στην αποτύπωση της υλικοτεχνικής υποδομής που είχαν στη διάθεση τους οι εκπαιδευτικοί καθώς και στον προσδιορισμό της υποστήριξης που παρέχεται στους επιμορφωμένους εκπαιδευτικούς, στην δημιουργία του κατάλληλου κλίματος και των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την επιτυχή εφαρμογή και αξιοποίηση των ΤΠΕ. Η ένταξη των ΤΠΕ στην μαθησιακή διαδικασία απαιτεί ένα σύνολο συντονισμένων ενεργειών σε επίπεδο σχολικής μονάδας που αφορούν σε υποδομές σχετικά με υπολογιστικό και δικτυακό εξοπλισμό, τη δικτύωση, τους εργαστηριακούς χώρους, την ύπαρξη εκπαιδευτικών λογισμικών, προσαρμογές και ανατροπές στο ωρολόγιο πρόγραμμα, μηχανισμούς παιδαγωγικής και τεχνικής υποστήριξης. (Μικρόπουλος, 2006). Από την έρευνα προκύπτει ότι το 78,6% των εκπαιδευτικών που ασκούν διδακτικά καθήκοντα διαθέτουν ηλεκτρονικό υπολογιστή στην τάξη. Μόνο όμως το 22.7% αυτών έχουν σύνδεση με το διαδίκτυο. Ενώ το 54,8% έχουν τη δυνατότητα αξιοποίησης και σχολικού εργαστηρίου, ενώ 9 εκπαιδευτικοί δεν διαθέτουν την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή. Αξιοσημείωτο είναι ότι, ενώ οι εκπαιδευτικοί διαθέτουν όλα τα εκπαιδευτικά λογισμικά, καθώς τους έχουν διατεθεί κατά την επιμόρφωση μόνο το 68% τα έχουν εγκαταστήσει είτε με πρωτοβουλία τους ή των διευθυντών των σχολικών μονάδων. Από τη στιγμή που οι σχολικές μονάδες δεν έχουν εφοδιαστεί με το εκπαιδευτικό λογισμικό, μάλλον επιφανειακές θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν οι παραπάνω [238]

7 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ αλλαγές, ιδίως όταν τίθενται και στη θέληση του εκάστοτε εκπαιδευτικού να τις χρησιμοποιήσει ή όχι. Μόνο στο 32,1% των εκπαιδευτικών παρέχεται τεχνική υποστήριξη, να σημειώσουμε ότι στην Α/θμια εκπαίδευση δεν προβλέπεται υπεύθυνος εργαστηρίου, ειδικότητας πληροφορικής. Η υποστήριξη παρέχεται από το ΚΕΠΛΗΝΕΤ. Στα σχολεία που έχουν εργαστήρια υπεύθυνος είναι ο διευθυντής της σχολικής μονάδας ή εκπαιδευτικός που έχει «κάποιες γνώσεις». Συνήθως η τεχνική υποστήριξη παρέχεται από ελεύθερους επαγγελματίες. Με εξαίρεση τα πιλοτικά ολοήμερα ΕΑΕΠ όπου από το σχολικό έτος υπάρχει καθηγητής πληροφορικής. Διαπιστώνουμε ότι η υλικοτεχνική υποδομή έχει αναπτυχθεί σε μεγάλο βαθμό. Οι απαντήσεις δείχνουν πως αν όχι όλες, τουλάχιστον οι περισσότερες σχολικές μονάδες είναι εξοπλισμένες με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, λόγω των κονδυλίων που δόθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας για την αγορά απαραίτητου εξοπλισμού, είτε με την πρωτοβουλία των Διευθυντών σε συνεργασία με το σύλλογο γονέων. «Το σχολείο μου ανήκει στα πιλοτικά ολοήμερα έτσι αποκτήσαμε φορητούς υπολογιστές. (Εκπ. Ε), «Προσπαθεί και εξοπλίζεται με νέους υπολογιστές, λογισμικά. Με τις όποιες δυνατότητες έχουμε. Υπάρχει μια πολλή καλή συνεργασία και με το σύλλογο γονέων» (Εκπ. B- Διευθυντής), «Με την βοήθεια όμως του Διευθυντή, ο οποίος ικανοποίησε το αίτημα μου, τώρα απέκτησα υπολογιστή και προτζέκτορα» (Εκπ. Γ). Ενός εξοπλισμού που συνοδεύτηκε και από την επιμόρφωση των ίδιων των δασκάλων, καθώς και από την παροχή επιπλέον χρημάτων για να εφοδιαστούν και να ασχοληθούν, πέρα από τα σχολεία, και οι ίδιοι με τους υπολογιστές. Ο εφοδιασμός των σχολικών μονάδων με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, δεν επέφερε όμως, όπως αναμενόταν, την άμεση παράδοση και του απαραίτητου εκπαιδευτικού λογισμικού (Μπράτιτσης 2010). Όσο και αν οι εκπαιδευτικοί ενεργούν με τον καλύτερο τρόπο και αξιοποιούν πραγματικά τις εφαρμογές των τεχνολογιών στη διδασκαλία τους, δε θα μπορέσουμε ποτέ να έχουμε τα βέλτιστα αποτελέσματα σε ευρεία κλίμακα, αν στο μακρο-επίπεδο της εκπαίδευσης δεν υπάρχουν κατάλληλα μέτρα στήριξης και οργάνωσης. Παράλληλα, ένας εκπαιδευτικός που αναλαμβάνει ατομικά πρωτοβουλίες ένταξης εφαρμογών στη διδασκαλία, λίγα πράγματα θα καταφέρει να επιτύχει με τους μαθητές του, αν δεν υπάρχει η επαρκής ενεργοποίηση και οργάνωση στο σύνολο των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας στην οποία εντάσσεται (Δημητρακοπούλου, 2002). Στο ερώτημα εάν ενθαρρύνονται σε επίπεδο σχολικής μονάδας ώστε να αξιοποιήσουν τις ΤΠΕ στη διδακτική πράξη οι απόψεις είναι σχεδόν μοιρασμένες Οι εκπαιδευτικοί δεν νιώθουν ότι ενθαρρύνονται, μάλιστα το 16,7% δηλώνει καθόλου. Στις εκπαιδευτικές μονάδες που δεν υποστηρίζονται, οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν ότι οφείλεται κυρίως στη στάση του Διευθυντή, την ηλικία, τις γνώσεις και γενικότερα στην αδιαφορία και την στάση των ιδίων των εκπαιδευτικών «Η σχολική μονάδα παρά το ότι οφείλει να συνεργάζεται και να προωθεί καινοτόμα προγράμματα και προσεγγίσεις, το όλο πλαίσιο αποθαρρύνει όλα αυτά. Οι διευθυντές, οι ίδιοι συνήθως δεν γνωρίζουν, είναι μεγάλοι σε ηλικία, δεν έχουν μεγαλώσει με τις ΤΠΕ, γεγονός που δυσκολεύει το όλο πλαίσιο» (Εκπ. ΣΤ), «Δεν θα έλεγα ότι με υποστηρίζει. Φυσικά δεν μου το έχει αρνηθεί κιόλας, θα έλεγα ότι μπορώ να τις εντάξω αρκεί να μην χρειάζεται να ζητήσω κάτι. Μόνος ότι κάνω». (Εκπ. Ε). Από τις συνεντεύξεις διαπιστώνουμε ότι ο ρόλος του διευθυντή είναι σημαντικός. Ναι, ο διευθυντής προσπαθεί να μας βοηθήσει και ψάχνει να βρει τρόπο να ικανοποιήσει αυτά που ζητάμε». (Εκπ. Γ), «πάντα υπάρχει [239]

8 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» μια βοήθεια άλλοτε μικρή και άλλοτε πιο μεγάλη - από τη σχολική μονάδα γιατί όλοι γνωρίζουν την χρησιμότητα των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία» (Εκπ. Γ). Διαφορετικά σκέφτονται οι Διευθυντές οι οποίοι επιμορφώθηκαν «θα πρέπει και ο διευθυντής να είναι επιμορφωμένος, ένα έχει περάσει από το δεύτερο επίπεδο για να καταλάβει γιατί ζητάς παραδείγματος τον πίνακα το διαδραστικό γιατί ναι μεν κοστίζει, αλλά θα ξέρει την αξία του πίνακα για τη μαθησιακή διαδικασία, έτσι θα το πάρει εύκολα από έναν άλλον που δεν έχει επιμορφωθεί και δεν ξέρει καθόλου και θα αρνηθεί να το κάνει» (Ε1). Στο ερώτημα εάν παρέχονται κίνητρα προς τους εκπαιδευτικούς η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών θεωρεί ότι δεν παρέχονται κίνητρα για όποιον θέλει να ασχοληθεί. Τα κίνητρα στα οποία αναφέρονται αφορούν την υλικοτεχνική υποδομή, τον προγραμματισμό σε επίπεδο σχολικής μονάδας, στην ενθάρρυνση, αλλά και την ανυπαρξία κεντρικού σχεδιασμού από πλευράς πολιτείας (Μπούγιας & Δημητριάδης, 2006). «Η χρήση των ΤΠΕ εθελοντικά και χωρίς την παροχή κινήτρων ή η έλλειψη σταθερού προσωπικού και ο δισταγμός των μεγαλύτερων σε ηλικία να εμπλακούν στη χρήση των ΤΠΕ, δεν μπορεί να αποδώσει. Επίσης το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα εμποδίζει πολλές πρωτοβουλίες οι οποίες αναλαμβάνονται» (Εκπ. Β). Η θέσπιση και κινήτρων θα ήταν επίσης προς θετική κατεύθυνση. «Ίσως θα μπορούσε να παίξει ρόλο και ο σχολικός σύμβουλος να δώσει κάποια κίνητρα σε κάποιους εκπαιδευτικούς» (Ε1). «ελάφρυνση στο ωρολόγιο πρόγραμμα π.χ γιατί η σωστή προετοιμασία θέλει πολύ χρόνο. Καλό επίσης θα ήταν να υπήρχε εκπαιδευτικός σε κάθε σχολείο που να είναι υπεύθυνος για τις ΤΠΕ, να μπορεί να υποστηρίζει όποιον θέλει να ασχοληθεί που να συντονίζει τη χρήση των ΤΠΕ, να βοηθάει» (Εκπ, Γ). Ως προς την συνεργασία οι απόψεις των εκπαιδευτικών είναι σχεδόν μοιρασμένες, παρόλο που η συνεργασία των εκπαιδευτικών είναι απαραίτητη για λόγους θεσμικούς, παιδαγωγικούς, λειτουργικούς. Υποχρέωση όλων των εκπαιδευτικών μια σχολικής μονάδας είναι να συνεργάζονται μεταξύ τους. Αποκορύφωμα μιας τέτοιας συνεργασίας θα ήταν ο από κοινού σχεδιασμός και η υλοποίηση διδακτικών σεναρίων (Πήλιουρας, Σιμωτάς, Σταμούλης, Φραγκάκη, & Καρτσιώτης, 2010). Αν ο στόχος σε επίπεδο σχολείου είναι η αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία και τη μάθηση, τότε είναι απαραίτητο να εμπλακεί ενεργά το σύνολο του συλλόγου των διδασκόντων της σχολικής μονάδας με ενέργειες προς την επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου. Πέρα από την γενική αυτή ενεργοποίηση, αναδύονται και θέματα συντονισμού και συνεργασίας σε απλά θέματα αναφορικά με το χρόνο χρήσης του εργαστηρίου (Δημητρακοπούλου, 2002). Παράλληλα για να αναφερόμαστε σε ουσιαστική αξιοποίηση των ΤΠΕ πρέπει να «γίνεται σωστός σχολικός προγραμματισμός σε επίπεδο σχολικής μονάδας αλλά και εκπαιδευτικού προσωπικού»(ε2), με την έναρξη του σχολικού έτους, προκειμένου να εντοπιστούν οι διδακτικές ενότητες που μπορούν να εξεταστούν διεπιστημονικά με τη χρήση των ΤΠΕ. Οι αλλαγές που πιστεύουν οι εκπαιδευτικοί ότι θα έπρεπε να γίνουν στο επίπεδο της εκπαιδευτικής μονάδας, ώστε να υπάρξουν οι προϋποθέσεις και το απαραίτητο κλίμα για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη δεν έχουν να κάνουν μόνο με την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή. Πρέπει να δοθούν κίνητρα στον εκπαιδευτικό που εντάσσει τις ΤΠΕ στη διδακτική πράξη, να προβλέπεται χρόνος για παιδαγωγικές συνεδρίες. Υπάρχει ανάγκη για βελτίωση της παιδαγωγικής ενημέρωσης των εκπαιδευτικών και για δημιουργία συνθηκών ουσιαστικής συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών να αλλάξει η νοοτροπία. Ακόμη και η ανάπτυξη κοινοτήτων πρακτικής [240]

9 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ και μάθησης και συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών που επιμορφώθηκαν αλλά και μεταξύ των σχολείων που εφαρμόζουν τις ΤΠΕ και ανταλλαγή εμπειριών και «καλών πρακτικών». Άλλες μορφές επιμόρφωσης, όπως η ενδοσχολική επιμόρφωση. «η επιμόρφωση να γίνεται σε επίπεδο σχολικής μονάδας ή 2-3 σχολικών μονάδων στο στάδιο της εφαρμογής των εκπαιδευτικών σεναρίων, ώστε να αξιοποιείται ορθότερα και εποικοδομητικότερα, με άμεση εποπτεία, σε ρόλο συμβουλευτικό» (Εκπ. ΣΤ). Απαραίτητη είναι και η αξιοποίηση των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών και η συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας, παρέχοντας υποστήριξη και στους εκπαιδευτικούς που δεν επιμορφώθηκαν. «Ως διευθυντής της σχολικής μονάδας διοργάνωσα ενδοσχολική επιμόρφωση με τη βοήθεια των συναδέλφων στην πληροφορική πάνω στη χρήση των ΤΠΕ και προσπαθώ με κάθε τρόπο να μεταφέρω όλα όσα έμαθα στους συναδέλφους στη δημιουργία διδακτικών σεναρίων». (Εκπ. Δ). Διαπιστώθηκε σημαντική διαφορά όσον αφορά την ύπαρξη κινήτρων σχετικά με την θέση που κατέχουν οι εκπαιδευτικοί στην σχολική μονάδα, H άποψη των Διευθυντών, διαφέρει σημαντικά στατιστικά ως προς την ύπαρξη κινήτρων σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε αυτές. Επίσης διαπιστώθηκε σημαντική διαφορά στην άποψη των εκπαιδευτικών που αφορά την ενθάρρυνση, την παροχή κινήτρων και την συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη σε σχέση με τον προγραμματισμό χρήσης του εργαστηρίου και την Τεχνική υποστήριξη που παρέχεται. Οι απόψεις είναι θετικότερες στα σχολεία στα οποία έγινε προγραμματισμός και παρέχεται τεχνική υποστήριξη. «να συνεργαζόμαστε, να υποστηριζόμαστε, να κάνει τον προγραμματισμό ο σύλλογος διδασκόντων, να προβλέπεται η χρήση και από άλλους συναδέλφους και σε όποιον επιθυμεί να του διατίθεται ο εξοπλισμός για κάποιες ώρες, και όχι να παρακαλεί». (Εκπ. Ε). Επιπλέον οι απόψεις των εκπαιδευτικών που διαθέτουν υπολογιστή στην τάξη είναι περισσότερο θετικές από ότι αυτών που δεν έχουν. Η ύπαρξη εργαστηρίου δεν φαίνεται να αποτελεί σημαντικό παράγοντα. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Η ανάλυση των ευρημάτων των ερωτηματολογίων και των συνεντεύξεων μας οδηγούν στα ακόλουθα συμπεράσματα: Στο επίπεδο της σχολικής μονάδας διαπιστώνουμε ότι η υλικοτεχνική υποδομή των σχολικών μονάδων έχει βελτιωθεί, η πλειονότητα των σχολικών μονάδων διαθέτει ηλεκτρονικούς υπολογιστές, σύνδεση στο διαδίκτυο, εκπαιδευτικά λογισμικά και άλλες βασικές υποδομές (Μπούγιας κ.α., 2006). Εκτός από τη δημιουργία των σχολικών εργαστηρίων πολλοί εκπαιδευτικοί διαθέτουν και γωνιά υπολογιστή στην τάξη. Η δικτύωση των σχολείων είναι πλέον πραγματικότητα. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ, Σεπτέμβριος 2009), το σύνολο των σχολείων που διαθέτουν Η/Υ είναι συνδεδεμένα στο Διαδίκτυο (100%), με τη σύνδεση ευρείας ζώνης να έχει υποκαταστήσει σημαντικά την ISDN, καθώς είναι πλέον εγκατεστημένη στο 69% των σχολικών (Παρατηρητήριο για την ΚτΠ, 2009). Παρόλο όμως, που όλες οι εκπαιδευτικές μονάδες έχουν σύνδεση στο διαδίκτυο μέσω του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, μικρός αριθμός αυτών των υπολογιστών έχουν σύνδεση. Αυτό που απαιτείται όμως είναι η αξιοποίηση της δικτύωσης για διδακτικούς σκοπούς (Αναστασιάδης, 2003). [241]

10 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» Η ανάπτυξη υποδομών η οποία περιλαμβάνει τον εξοπλισμό των σχολικών μονάδων με Η/Υ, εκπαιδευτικά λογισμικά και την δικτύωση τους είναι ένα σημαντικό μέτρο το οποίο μπορεί να αποτελεί αναγκαία συνθήκη (Σολωμονίδου, 2006), διαπιστώνεται ότι δεν έχουν στη διάθεση τους όλοι οι εκπαιδευτικοί εκπαιδευτικά λογισμικά. Παράλληλα δε, δεν παρέχεται και τεχνική υποστήριξη. Έρευνες έχουν δείξει ότι η παροχή υποστήριξης σε εκπαιδευτικά θέματα αλλά και η παρουσία τεχνικού, ο οποίος μπορεί να υποστηρίζει τους εκπαιδευτικούς κατά τη διάρκεια του μαθήματος, ενθαρρύνει τον εκπαιδευτικό, έτσι οι εκπαιδευτικοί μπορούν να ξεπεράσουν την ανασφάλεια που αισθάνονται προκειμένου να χρησιμοποιήσουν ένα διδακτικό μέσο με το οποίο δεν είναι εξοικειωμένοι. Οι εκπαιδευτικοί επισημαίνουν ακόμη ότι το πρόγραμμα σπουδών και το αναλυτικό πρόγραμμα δεν ενθαρρύνουν την αξιοποίηση των ΤΠΕ, παράλληλα δε, δεν υπήρχε πλέον και η παιδαγωγική υποστήριξη από εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς (Σολομωνίδου, 2004). Οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι δεν υποστηρίζονται σε μεγάλο βαθμό, ούτε ενθαρρύνονται σε επίπεδο σχολικής μονάδας, ώστε να εντάξουν τις ΤΠΕ στη διδακτική τους πρακτική. Παράλληλα θεωρούν ακόμη, ότι δεν παρέχονται κίνητρα προς αυτή την κατεύθυνση. Διαπιστώνουμε επίσης μικρή συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε καινοτόμα προγράμματα που εμπλέκουν τις ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αυτό που συμπεραίνει κανείς είναι ότι, σε πολλές περιπτώσεις η ενσωμάτωση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας, αφήνετε στην αποκλειστική ευχέρεια του κάθε εκπαιδευτικού να τις συμπεριλάβει στο μάθημά του. Δεν υπάρχει μια «ρυθμιστική» αρχή που να ελέγχει, να εξετάζει και να καθοδηγεί την εφαρμογή αυτής της προσπάθειας σε πρακτικό και καθημερινό επίπεδο, όπως συμβαίνει με τα υπόλοιπα μαθήματα. Σημαντικός παράγοντας όμως σε επίπεδο σχολικής μονάδας είναι ο ρόλος του διευθυντή και του συλλόγου των διδασκόντων (Reynolds, Treharne & Tripp, 2003; Τσουλής & Τσολακίδης, 2013), καθώς σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς, λίγοι είναι εκείνοι που συνεργάζονται μεταξύ τους, επισημαίνοντας δε, ότι δεν γίνεται εκπαιδευτικός προγραμματισμός που να αφορά την αξιοποίηση των ΤΠΕ. Το ετήσιο πλάνο, είναι απαραίτητο, για να αποφασίσουμε σε ποιες εφαρμογές και ποιες δραστηριότητες αξίζει να εστιάσουμε, δεδομένου όπως δηλώνουν και οι εκπαιδευτικοί ο χρόνος δεν είναι ποτέ επαρκής, αλλά και για να επιτύχουμε οργάνωση και συντονισμό με άλλους διδάσκοντες, που ενδεχόμενα επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν παρόμοιες εφαρμογές στη διδασκαλία τους. (Δημητρακοπούλου, 2002). Ο καλύτερος συντονισμός θα αποβάλει φαινόμενα ελλιπούς υποδομής στα σχολεία που την χρειάζονται, δεν θα αποθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς που καταβάλλουν σημαντικές προσπάθειες και επενδύουν τον απαραίτητο χρόνο ενώ περιορίζονται από τις αδυναμίες που καταπνίγουν την πρωτοβουλία και δεν επιτρέπουν την ανάληψη ευθύνης από την ίδια τη σχολική ομάδα. Επίσης σημαντικός παράγοντας στην όλη προσπάθεια αποτελεί η υποστήριξη, η βοήθεια, και η διευκόλυνση που παρέχεται στους επιμορφωθέντες από την σχολική μονάδα για την αξιοποίηση και χρήση της νέας γνώσης. Με βάση τα ευρήματα της έρευνας προτείνουμε: Την ενθάρρυνση και ενίσχυση της δημιουργίας δικτύων επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών σε επίπεδο Νομού με κοινά μορφωτικά-μαθησιακά ενδιαφέροντα με την συνεργασία και των Σχολικών Συμβούλων. [242]

11 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Υποστήριξη της χρήσης των ΤΠΕ από τη διοίκηση του σχολείου και ιδιαίτερα τον διευθυντή, Συνεχή αναβάθμιση του εξοπλισμού των σχολείων και ιδιαίτερα, κατάλληλη τεχνική υποστήριξη του σχολείου. Επιμόρφωση όλων των διευθυντών στην ένταξη και αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη, και ειδικότερα στη διαχείριση της ένταξης των ΤΠΕ στη εκπαιδευτική μονάδα. Για να επιτευχθεί πιο αποτελεσματικά η ένταξη των ΤΠΕ στη διδακτική πρακτική υπάρχει επίσης η ανάγκη καλύτερου συντονισμού των διάφορων ενεργειών επιμόρφωσης, αναθεώρηση αναλυτικών προγραμμάτων, δημιουργία και διάθεση κατάλληλου εκπαιδευτικού λογισμικού, με την παράλληλη ανάπτυξη και διδακτικού υλικού. Μια τέτοια ολοκληρωμένη προσέγγιση απαιτεί συντονισμένες ενέργειες που εγγράφονται στα πλαίσια ενός εκπαιδευτικού σχεδιασμού με σαφείς και ρητούς στόχους και συνοδεύονται από συγκεκριμένα μέτρα στήριξης που διευκολύνουν και ενεργοποιούν τους εκπαιδευτικούς (Δημητρακοπούλου, 2002). ΑΝΑΦΟΡΕΣ Αναστασιάδης, Π. (2003). Διαμόρφωση Πλαισίου για την Εισαγωγή των Νέων Τεχνολογιών στα Προγράμματα Σπουδών των Παιδαγωγικών Τμημάτων του Ελληνικού Πανεπιστημίου. Επιστημονικό Βήμα, τχ. 2, σσ Αργύρης, Μ. (2002). Υπολογιστές στα Σχολεία: Αναγκαίο κακό ή ευκαιρία. Πρακτικά 16 ου Πανελληνίου Εκπαιδευτικού συνεδρίου ΔΟΕ-ΠΟΕΔ, Αλεξανδρούπολη 8-9 Μαΐου 2002, Οι νέες τεχνολογίες στην Εκπαίδευση, σσ Αθήνα: ΔΟΕ, Επιστημονικό Βήμα του Δασκάλου. Βλαχάβας, Ι., Δαγδιλέλης, Β., Ευαγγελίδης, Γ., Παπαδόπουλος, Γ., Σαρατζέμη, Μ. & Ψύλλος, Δ. (2004). Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην ελληνική εκπαίδευση: απολογισμός και προοπτικές. Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Γιαβρίμης, Π., Παπάνης, Ε., Νεοφώτιστος, Β. & Βαλκάνος Ε. (2010). Απόψεις εκπαιδευτικών για την εφαρμογή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Στο Τζιμογιάννης, Α. (επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή, Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση, τόμος Β, σσ Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Κόρινθος, Σεπτεμβρίου Δαγδιλέλης, Β., & συν. (2008). Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στη Χρήση και Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διδακτική Διαδικασία. Επιμορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση των επιμορφωτών στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης. Τεύχος 1: Γενικό Μέρος. Πάτρα: ΥΠ.Ε.Π.Θ., Π.Ι., Ε.Α.Ι.Τ.Υ Δελημπόκης. Η, Ναλμπάντη, Θ., & Δέλλας, Σ. (2001). Αποτίμηση επιμορφωτικών προγραμμάτων στις Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στο Ν. Έβρου. Πρακτικά 1ου Συνεδρίου, ΤΠΕ στην Εκπαίδευση, σσ Σύρος. Δημητρακοπούλου, Α. (2002). Διαστάσεις Διδακτικής Διαχείρισης των Εκπαιδευτικών Εφαρμογών των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας: Προς μια ολοκληρωμένη αξιοποίησή τους στην Εκπαίδευση, στο Νοητικά εργαλεία και πληροφορικά μέσα, Επιμέλεια Κυνηγός Χ. Δημαράκη Ε.. Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη, [243]

12 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» Ζαγούρας, Χ. (2005). Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Στο Θα μας κρίνει όλους το μέλλον Η εμπειρία του ΕΑΙΤΥ. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Καλογιαννάκης, Μ. & Παπαδάκης, Στ. (2008). Αναπαραστάσεις νεοδιόριστων εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ στα πλαίσια της επιμόρφωσης στα ΠΕΚ. Πρακτικά 1 ου Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου Ημαθίας, Ψηφιακό υλικό για την υποστήριξη του παιδαγωγικού έργου των εκπαιδευτικών. Νάουσα, 9-11 Μαϊου. Καλογιαννάκης, Μ., & Παπαδάκης, Στ. (2009). Εμπόδια στη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία: οι απόψεις των επιμορφούμενων στις ΤΠΕ εκπαιδευτικών. Στο Γούσιας Φ. (Επιμ.) Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ σχολείο 2.0 εκπαιδευτικού, σσ Πειραιάς, Οκτωβρίου. Καρασαββίδης, Η. & Πολάκης, Γ. (2004). Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ ΤΠΕ και πρακτικών γνώσεων εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης. Μία μελέτη περίπτωσης στα πλαίσια μιας εικονικής κοινότητας. Πρακτικά 4 ου Πανελλήνιου Συνέδριου ΕΤΠΕ, με διεθνή συμμετοχή, Αξιοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας στη διδακτική πράξη, σσ Αθήνα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών. Κόμης, Β. (2004). Ζητήματα αξιολόγησης του σχεδιασμού και των πρακτικών ένταξης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση. Στο Βλαχάβας, Ι., Δαγδιλέλης, Β., Ευαγγελίδης, Γ., Παπαδόπουλος, Γ., Σαρατζέμη, Μ. και Ψύλλος, Δ. Οι Τεχνολογίες της πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Ελληνική Εκπαίδευση: Απολογισμός και Προοπτικές, σσ Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Κοτζαμπασάκης, Ε. & Ιωαννίδης, Χ. (2004). Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας: Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Πρακτικά 4ου Συνεδρίου ΕΤΠΕ, σσ Αθήνα. Παν/μιο Αθηνών, 29/09 03/10/2004. Κουστουράκης, Γ. & Παναγιωτακόπουλος, Χ. (2008). Οι ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: επιδράσεις και προβλήματα από την προσπάθεια της εφαρμογής τους στην παιδαγωγική πράξη. 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου, Διδακτικής της Πληροφορικής, σσ Πάτρα, Μαρτίου ΚτΠ (2009). Γραφείο για την Κοινωνία της Πληροφορίας Εκπαιδευτικό Υλικό. Ανακτήθηκε στις 15 Ιανουαρίου 2010 από Μαρκαντώνης, Χρ. & Σαραφίδου, Γ. (2009). Αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη από επιμορφωμένους στη χρήση τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στο Γούσιας Φ. (Επιμ.) Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ, σχολείο 2.0, σσ Πειραιάς, Οκτωβρίου Μαυρογιώργος, Γ. (2001). Κάνουν οι Νέες Τεχνολογίες θαύματα;. Εκπαιδευτική κοινότητα, τχ. 59, σσ Μικρόπουλος, Τ. (2006). Ο Υπολογιστής ως Γνωστικό Εργαλείο. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα Μιχάλης. Ι., Τσαλίκη. Χ. & Χατζηβασιλείου, Ε. (2009). Οι στάσεις των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης απέναντι στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τις τεχνολογικές καινοτομίες, 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ, Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη. Σύρος, 8 10 Μαΐου Μπούγιας, Ι. & Δημητριάδης, Σ. (2006). Eκπαιδευτική καινοτομία στο σχολείο με την υποστήριξη Τ.Π.Ε.: πιλοτικά αποτελέσματα από έρευνα ερωτηματολογίου Στα πρακτικά [244]

13 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ του 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ΕΤΠΕ με Διεθνή Συμμετοχή: Οι τεχνολογίες της επικοινωνίας και της πληροφορίας στην εκπαίδευση, σσ Θεσσαλονίκη, 5-8 Οκτωβρίου Μπράτιτσης, Θ. (2010). Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση: Διείσδυση, αποδοχή και προβληματισμοί. Στο Μ. Γρηγοριάδου (επιμ), 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο, Διδακτική της Πληροφορικής, σσ Αθήνα, 9-11 Απριλίου Μπρατίτσης, Θ., Χλαπάνης, Γ., Μηναΐδη Α. & Δημητρακοπούλου, Α. (2004). Σχεδιασμός Προγράμματος Διαρκούς Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών από Απόσταση, με βάση δεδομένα Έρευνας από τρέχουσα Επιμόρφωση στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, Ανακτήθηκε στις 20 Μαΐου 2010 από Οικονόμου, Θ., Ρήγα, Ε. & Ροζάνα, Β. (2009). Η σχέση των εκπαιδευτικών με τις νέες τεχνολογίες & η ενσωμάτωσή τους στη διδασκαλία των μαθημάτων. Στο Γούσιας Φ. (Επιμ.) Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ, σχολείο 2.0, σσ Πειραιάς, Οκτωβρίου 2009 Παπαδόπουλος, Γ. (2002). Τα νέα προγράμματα σπουδών στο Σχολείο, της Κοινωνίας της Πληροφορίας: Κατακερματισμός και αποσπασματικότητα ή ολιστική προσέγγιση. Πρακτικά 16 ου Πανελληνίου Εκπαιδευτικού συνεδρίου ΔΟΕ-ΠΟΕΔ, Αλεξανδρούπολη 8-9 Μαΐου 2002, Οι νέες τεχνολογίες στην Εκπαίδευση, σσ Αθήνα: ΔΟΕ, Επιστημονικό Βήμα του Δασκάλου. Παρασκευόπουλος, Μ. & Μπίλια, Α. (2008). Αναπαραστάσεις μαθητών του Δημοτικού για τους Υπολογιστές όπως αναδύονται στο πλαίσιο της εισαγωγής των ΤΠΕ στην Α/θμια Εκπαίδευση. 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου, Διδακτικής της Πληροφορικής, σσ Πάτρα, Μαρτίου Πήλιουρας, Π., Σιμωτάς, Κ., Σταμούλης, Ε., Φραγκάκη, Μ. & Καρτσιώτης, Θ. (2010). Οδηγός εκπαιδευτικών για το μάθημα των ΤΠΕ στα 800 ολοήμερα Δημοτικά σχολεία με Ε.Α.Ε.Π: Αθήνα: ΟΕΠΕΚ Π-ΚτΠ (2009). Έκθεση αναφοράς αποτελεσμάτων έρευνας χρήσης των Νέων Τεχνολογιών στα Σχολεία. Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας. Ανακτήθηκε στις 15 Ιανουαρίου 2010 από Ράπτης, Α. και Ράπτη, Α. (2007). Μάθηση και διδασκαλία στην εποχή της πληροφορίας. Ολική προσέγγιση. Τόμος Α, Αθήνα: Αυτοέκδοση. Τσουλής, Μ., & Τσολακίδης, Κ. (2013). Ο ρόλος της σχολικής ηγεσίας στην ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη. Από τα πρακτικά του 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ, Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη, Σύρος. ΥΠΔΒΜΘ. (2010). Νέο Σχολείο: Πρώτα ο μαθητής. Ανακτήθηκε στις 20 Οκτωβρίου 2010 από Χασάπης, Δ. (2000). Σχεδιασμός, Οργάνωση, Εφαρμογή και Αξιολόγηση Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, Μεθοδολογικές Αρχές και Κριτήρια Ποιότητας. Αθήνα: Μεταίχμιο. Berg, B. L. (2001). Qualitative Research Methods for the Social Sciences (4th ed.). Boston: Allyn & Bacon [245]

14 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» Cohen, L. & Manion L. (1994). Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας. Αθήνα: Μεταίχμιο Guskey, R.,T. (2002) (α). Professional Development and Teacher Change. Teachers and Teaching: theory and practice, Vol. 8, No. ¾ Guskey, R.,T. (2002) (β). Does it Make a Difference; Evaluating Professional Development. Educational leadership, 59 (6), Kiridis, A., Drossos, V. & Tsakiridou, E. (2006). Teachers Facing ICT: The Case of Greece, Journal of Technology and Teacher Education, 14(1) Kirkpatrick, D. L. (1996). Great Ideas Revisited. Training and development. January, Reynolds, D., Treharne, D. & Tripp, H. (2003). ICT the hopes and the reality. British Journal of Educational Technology, 34(2), Seidman, I. (2006). Interviewing as Qualitative Research. A Guide for Researchers in Education and the Social Sciences (3rd ed.). London: Teachers College Press. Tsoulis, M., Tsolakidis, C., & Mitkas, K. (2013). Collaborative Learning Using Google Facilities - An elementary school s case study International Conference - Interactive Conference on Computer Aided Learning, pp doi: /icl [246]

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Θέμα: «Σχεδιάζεται κατάργηση της Επιμόρφωσης Β Επιπέδου στις Τ.Π.Ε.;»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Θέμα: «Σχεδιάζεται κατάργηση της Επιμόρφωσης Β Επιπέδου στις Τ.Π.Ε.;» Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων ΚΟΙΝ.: Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δ.Ο.Ε., Ο.Λ.Μ.Ε. Εκπαιδευτικά Δίκτυα Ενημέρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος επιμορφωτικού υλικού για την εκπαίδευση επιμορφωτών στην εκπαιδευτική αξιοποίηση διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας

Φάκελος επιμορφωτικού υλικού για την εκπαίδευση επιμορφωτών στην εκπαιδευτική αξιοποίηση διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ (2007 2013) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Φάκελος επιμορφωτικού υλικού για την εκπαίδευση επιμορφωτών στην

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η θέση της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Πληροφορικής Επιμέλεια κειμένου: Δ.Σ. ΠΕΚαΠ κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης των μελών της Ένωσης από 20/07/2010. Τελική έκδοση κειμένου:

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες:

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες: 1 Σχέδια Δράσης Πεδία: 1. Εκπαιδευτικές διαδικασίες. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Τομείς: 1. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 6: Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΠΡΟΣ: Περ/κές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Επιμορφωτών για διδασκαλία στην Α Φάση της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σχολικού έτους »

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Επιμορφωτών για διδασκαλία στην Α Φάση της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σχολικού έτους » EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2 ο ΠΕΚ ΑΘΗΝΑΣ Φιλοθέη, 23-8-2011 Αριθ. Πρωτ. : 234 Ανδρέα Μεταξά 7 Τ.Κ. 15237 Φιλοθέη

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη: «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (Επιμόρφωση Β επιπέδου Τ.Π.Ε.

Πράξη: «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (Επιμόρφωση Β επιπέδου Τ.Π.Ε. Πράξη: «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Χρήση Εργαστηρίων Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ.

ΘΕΜΑ : Χρήση Εργαστηρίων Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ. Nα διατηρηθεί μέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ Βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ Υλοποίηση Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής

ΕΡΓΟ Υλοποίηση Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής» ΠΡΑΞΗ «Δράσεις Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής» ΜΕΤΡΟ 1.2 «Εισαγωγή & Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία Πρότυπα-πειραματικά σχολεία 1. Τα πρότυπα-πειραματικά: ένα ιστορικό Τα πειραματικά σχολεία (στα οποία εντάχθηκαν με το Ν. 1566/85 και τα ιστορικά πρότυπα σχολεία) έχουν μακρά ιστορία στον τόπο μας. Τα

Διαβάστε περισσότερα

Αναγκαιότητα περιοδικής επιμόρφωσης καθηγητών πληροφορικής

Αναγκαιότητα περιοδικής επιμόρφωσης καθηγητών πληροφορικής Αναγκαιότητα περιοδικής επιμόρφωσης καθηγητών πληροφορικής Χούμκοζλης Χρήστος Υποψήφιος Διδάκτορας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκη, Ελλάδα houm@eng.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση εισαγωγής φορητών υπολογιστών στη δημόσια εκπαίδευση: Αποτελέσματα έρευνας στους εκπαιδευτικούς

Αξιολόγηση εισαγωγής φορητών υπολογιστών στη δημόσια εκπαίδευση: Αποτελέσματα έρευνας στους εκπαιδευτικούς Αξιολόγηση εισαγωγής φορητών υπολογιστών στη δημόσια εκπαίδευση: Αποτελέσματα έρευνας στους εκπαιδευτικούς Βαγγελάτος Αριστείδης 1, Αγγελόπουλος Παναγιώτης 2, Μεϊντάνης Σωτήρης 2 vagelat@cti.gr, angelopoulos@minedu.gov.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Ο υπολογιστής ως γνωστικό εργαλείο. Καθηγητής Τ. Α. Μικρόπουλος

Ο υπολογιστής ως γνωστικό εργαλείο. Καθηγητής Τ. Α. Μικρόπουλος Ο υπολογιστής ως γνωστικό εργαλείο Καθηγητής Τ. Α. Μικρόπουλος Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών ΟιΤΠΕχαρακτηρίζουνόλαταμέσαπουείναιφορείς άυλων μηνυμάτων (χαρακτήρες, εικόνες, ήχοι). Η αξιοποίησή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ευάγγελος Κελεσίδης Δάσκαλος (ΠΕ70) Έτος γέννησης 1963 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος Αλεξανδρείας 68 546 45 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310 851 117 (οικ), 6947838389

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε.

Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε. Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε. 10 χρόνια + Η συνέχεια Καθηγητής Χαράλαμπος Ζαγούρας 4 ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκη, 8-10 Απριλίου 2016 Ιστορική Αναδρομή Επιμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

Το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο etwinning τον Νοέμβριο στην Πάτρα

Το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο etwinning τον Νοέμβριο στην Πάτρα Το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο etwinning τον Νοέμβριο στην Πάτρα Το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο etwinning για τα συνεργατικά προγράμματα στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με τίτλο «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπαίδευση καθηγητών για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη

Η εκπαίδευση καθηγητών για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη Η εκπαίδευση καθηγητών για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ http://b-epipedo2.cti.gr/ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ Το έργο Το Έργο Το έργο «επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτης Αξιολόγησης 5.2: Ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίων δράσης για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου

Δείκτης Αξιολόγησης 5.2: Ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίων δράσης για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου Δείκτης Αξιολόγησης 5.2: Ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίων δράσης για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου ΤΟΜΕΑΣ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Περιγραφή: Η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΠΕ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2002

ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΠΕ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2002 650 ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΠΕ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2002 Γεωργιάδου Αναστασία Δρ., Επιμορφώτρια στις ΤΠΕ, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο anavasi@otenet.gr, Κασκαντάμη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Ο19-9Ω2. Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΑΔΑ: 45Ο19-9Ω2. Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΕΡΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ A Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ----- Ταχ. Δ/νση: Αν. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος ΔΣ ΕΑΕΠ Σε 960 ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία της χώρας, 12/θεσια και με τον μεγαλύτερο μαθητικό πληθυσμό

Διαβάστε περισσότερα

Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών

Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών Πηγή: Δημάκη, Α. Χαϊτοπούλου, Ι. Παπαπάνου, Ι. Ραβάνης, Κ. Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών: μια ποιοτική προσέγγιση αντιλήψεων μελλοντικών νηπιαγωγών. Στο Π. Κουμαράς & Φ. Σέρογλου (επιμ.). (2008).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α. Διαδικασίες Υλοποίησης 1. Ανάπτυξη Διαδικασιών ΑΕΕ Καταγράφονται στοιχεία για τις διαδικασίες τις οποίες ανέπτυξε το σχολείο κατά τη διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Γλέζου Ph.D., M.Sc., M.Ed. Εκπαιδευτικός ΠΕ04/19

Κατερίνα Γλέζου Ph.D., M.Sc., M.Ed. Εκπαιδευτικός ΠΕ04/19 Αξιοποίηση του εκπαιδευτικού διαδικτυακού κοινωνικού δικτύου «Η Logo στην εκπαίδευση: Μια κοινότητα πρακτικής και μάθησης» στη διδακτική-μαθησιακή διαδικασία Κατερίνα Γλέζου Ph.D., M.Sc., M.Ed. Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις καθηγητών της περιοχής των Ιωαννίνων σχετικά με την Πληροφορική και τις Νέες Τεχνολογίες στο Ενιαίο Λύκειο

Στάσεις καθηγητών της περιοχής των Ιωαννίνων σχετικά με την Πληροφορική και τις Νέες Τεχνολογίες στο Ενιαίο Λύκειο Στάσεις καθηγητών της περιοχής των Ιωαννίνων σχετικά με την Πληροφορική και τις Νέες Τεχνολογίες στο Ενιαίο Λύκειο Α. Εμβαλωτής, Α. Τζιμογιάννης 1. Εισαγωγή Είναι ευρύτατα αποδεκτό ότι η σημερινή εποχή

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική) Βασικές διαδικασίες 1 ου έτους εφαρμογής Γενική Εκτίμηση (άπαξ) Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑ Α Α 1 Ταx. /νση : Ξενοφώντος 15 Α 105 57 Αθήνα e-mail : eye-ypepth@mou.gr Ιστοσελίδα: www.eye-ypepth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για το Νέο Σχολείο: Η γνώση είναι ο δρόμος για το μέλλον!

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για το Νέο Σχολείο: Η γνώση είναι ο δρόμος για το μέλλον! Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για το Νέο Σχολείο: Η γνώση είναι ο δρόμος για το μέλλον! 1 ΣΥΝΟΨΗ 150.000 εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα συμμετάσχουν μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδιο Ετήσιας Έκθεσης Αυτοαξιoλόγησης Υλοποίηση, Παρακολούθηση και

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα PROFILES ανακοινώνει τη δυνατότητα δήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο δεύτερο κύκλο βιωματικών εργαστηρίων (2012-2013) με θέμα το σχεδιασμό και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Απάντηση ερωτήσεων σχετικά με την οργάνωση των Ερευνητικών Εργασιών στο Γενικό Λύκειο κατά το σχολικό έτος 2012-2013 ΛΑΜΙΑ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Αγαπητοί/ες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο Παρουσίαση από τις: Φροσούλα Πατσαλίδου, ερευνήτρια, & Μαίρη Κουτσελίνη, επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εκπαιδευτικών πυρήνων για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικασία στη σχολική μονάδα

Πρόγραμμα εκπαιδευτικών πυρήνων για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικασία στη σχολική μονάδα Πρόγραμμα εκπαιδευτικών πυρήνων για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικασία στη σχολική μονάδα Χριστόδουλος Τασουρής, Συνεργάτης Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑ Α Α 1 Ταx. /νση : Ξενοφώντος 15 Α 105 57 Αθήνα e-mail : eye-ypepth@mou.gr Ιστοσελίδα: www.eye-ypepth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης «Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη Διδακτική Πράξη» «Ανάκλαση-Διάθλαση, Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, Κίνηση-Ταχύτητα: τρία υποδειγματικά ψηφιακά διδακτικά σενάρια για τη Φυσική Γενικού Λυκείου στην πλατφόρμα "Αίσωπος"»

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου

Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Έκθεση Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Ταυτότητα του σχολείου Καταγράφονται στοιχεία της ταυτότητας της Σχολικής Μονάδας. Α. Διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης του Σχολείου - (Q-ΕΕΑ : 2)

Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης του Σχολείου - (Q-ΕΕΑ : 2) Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης του Σχολείου - (Q-ΕΕΑ : ) ) Ανάπτυξη και Εφαρμογή Διαδικασιών ΑΕΕ. ) Από τις διαδικασίες της ΑΕΕ εφαρμόστηκαν: Ετήσιος Προγραμματισμός του σχολείου Γενική Εκτίμηση της εικόνας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

Ισαβέλλα Κοτίνη, Σοφία Τζελέπη 27/5/2013 ΚΣΕ ΠΕ19 20 ΙΣΑΒΕΛΛΑ ΚΟΤΙΝΗ, ΣΟΦΙΑ ΤΖΕΛΕΠΗ

Ισαβέλλα Κοτίνη, Σοφία Τζελέπη 27/5/2013 ΚΣΕ ΠΕ19 20 ΙΣΑΒΕΛΛΑ ΚΟΤΙΝΗ, ΣΟΦΙΑ ΤΖΕΛΕΠΗ Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της κοινωνίας της Γνώσης. Η ένταξη των ΤΠΕ στα πλαίσια των στόχων της εκπαίδευσης για την περίοδο 2007 2013 και για το 2020. Ισαβέλλα Κοτίνη, Σοφία Τζελέπη Ευρωπαϊκές Πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος του Διευθυντή σχολικής μονάδας στην κάλυψη των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών»

«Ο ρόλος του Διευθυντή σχολικής μονάδας στην κάλυψη των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών» «Ο ρόλος του Διευθυντή σχολικής μονάδας στην κάλυψη των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών» 1 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Μαρίνα Κουγιουρούκη ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Ελένη Ταρατόρη Μαρία Βεργέτη Μαρίνα Κουγιουρούκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ Υλοποίηση Επιµόρφωσης εκπαιδευτικών Πληροφορικής

ΕΡΓΟ Υλοποίηση Επιµόρφωσης εκπαιδευτικών Πληροφορικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑ Α Α1β Ταχ. /νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Ταχ. Κωδ. : 151 80 Μαρούσι Fax : 210-34 42 153 Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης

Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Ερευνητικό Πρόγραμμα «Αξιολόγηση Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας στα δημόσια σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης της Κύπρου» 1. Ταυτότητα της Έρευνας Με απόφαση του Υπουργικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ Ρέθυμνο, 12 Αυγούστου 2013 Δεύτερη Αναγγελία Η Ελληνική Επιστημονική Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα ΥΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο:

Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: 2231081842 Χώρος υλοποίησης: ΕΚΦΕ Φωκίδας Υπεύθυνος: Μπεμπή Ευαγγελία Τηλέφωνο επικοινωνίας:

Διαβάστε περισσότερα

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών 5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών συντελεστές Σπυρίδων Δουκάκης sdoukakis@rhodes.aegean.gr ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου Μαρία Μοσκοφόγλου-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΕ19 20 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΕ19 20 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΕ19 20 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΙΣΑΒΕΛΛΑ ΚΟΤΙΝΗ, ΣΟΦΙΑ ΤΖΕΛΕΠΗ ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 Στόχος της Επιμόρφωσης Ο στόχος της Επιμόρφωσης Β Επιπέδου δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση 6 Αντιμετώπισα πρόβλημα μετάβασης, λόγω της κινητοποίησης των αγροτών, που γίνονταν κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου. Κανένα, παρακολούθησα όλες τις επιμορφώσεις Γράψτε κάποια άλλη επιμορφωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε.)» http://e-pimorfosi.cti.gr ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: Παρουσίαση μαθήματος. Διδάσκων: Βασίλης Κόμης, Καθηγητής

Ενότητα 1: Παρουσίαση μαθήματος. Διδάσκων: Βασίλης Κόμης, Καθηγητής Διδακτική της Πληροφορικής: Ερευνητικές προσεγγίσεις στη μάθηση και τη διδασκαλία Μάθημα επιλογής B εξάμηνο, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση Εκπαιδευομένων στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ)

Πρακτική Άσκηση Εκπαιδευομένων στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ) Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ (2007 2013) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Πρακτική Άσκηση Εκπαιδευομένων στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων στα Εθνικά Θεματικά Δίκτυα Ερωτηματολόγιο Υπεύθυνων Συντονιστών

Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων στα Εθνικά Θεματικά Δίκτυα Ερωτηματολόγιο Υπεύθυνων Συντονιστών Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων στα Εθνικά Θεματικά Δίκτυα Ερωτηματολόγιο Υπεύθυνων Συντονιστών Αγαπητοί συνάδελφοι των ΚΠΕ της χώρας, Στο πλαίσιο εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας, στο Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ 1.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Α ΜΕΡΟΣ 1.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Οι αντιλήψεις - θέσεις των εκπαιδευτικών για την ειδική εκπαίδευση όπως αυτή προσφέρεται σήμερα στα συνηθισμένα σχολεία : πραγματικότητα, δυνατότητες, εμπόδια και προοπτικές ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Βασικός σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

1. Ταυτότητα της Έρευνας. Βασικός σκοπός της έρευνας είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του θεσμού μέσα από τις

1. Ταυτότητα της Έρευνας. Βασικός σκοπός της έρευνας είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του θεσμού μέσα από τις Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Αξιολόγηση Πιλοτικού θεσμού παραχώρησης διδακτικού χρόνου στις σχολικές μονάδες για συντονισμό της ενσωμάτωσης παραχώρησης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπές Συνεδρίου Συντονιστές Διοργάνωσης Συνεδρίου Συντονιστές Θεματικών Περιοχών

Επιτροπές Συνεδρίου Συντονιστές Διοργάνωσης Συνεδρίου Συντονιστές Θεματικών Περιοχών 3 η Ανακοίνωση 3ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση 2011 2012 Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση Επιστημονικό Πεδίο: Σχολική & Κοινωνική Ζωή Ανδρέας Γ. Αυγερινός Συντονιστής για τη Φυσική Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Δρ Κώστας Χαμπιαούρης Επιθεωρητής Δημοτικής Εκπαίδευσης Συντονιστής Άξονα Αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για υποδομές ΤΠΕ στα Γυμνάσια και Υποβολή πρότασης/αιτήματος για Διαδραστικά Συστήματα Διδασκαλίας

Έρευνα για υποδομές ΤΠΕ στα Γυμνάσια και Υποβολή πρότασης/αιτήματος για Διαδραστικά Συστήματα Διδασκαλίας Καλωσορίσατε στην «Έρευνα για υποδομές ΤΠΕ στα Γυμνάσια και Υποβολή πρότασης/αιτήματος για Συστήματα Διδασκαλίας». Για την συμπλήρωση του σχετικού ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου απαιτούνται τα στοιχεία πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη 33 Πρόταση διδασκαλίας με τη χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος της Δ τάξης Δημοτικού: Μαθαίνω για τα σημαντικά έργα που υπάρχουν στην Ελλάδα μέσα από το google earth Καρτσιώτου Θωμαϊς

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών σε θέματα Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας Ερευνητικές-Πιλοτικές Εφαρμογές ΗΜΕΡΙΔΑ - 6 Φεβρουαρίου 2010 Καλές πρακτικές ενσωμάτωσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιούπολη, Αρ. Πρωτ.: 7283

Ηλιούπολη, Αρ. Πρωτ.: 7283 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 1ο ΠΕΚ ΑΘΗΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ηρώς Κωνσταντοπούλου 176 T.K. : 161 - Ηλιούπολη Πληροφορίες: Ο. Τσώλου Tηλ: 10-991617, 10-996801

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτης Αξιολόγησης 7.1: Επίτευξη των στόχων του σχολείου

Δείκτης Αξιολόγησης 7.1: Επίτευξη των στόχων του σχολείου Δείκτης Αξιολόγησης 7.1: Επίτευξη των στόχων του σχολείου ΤΟΜΕΑΣ 7: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Περιγραφή - Σκοπός: Η συνολική αποτίμηση της επίτευξης των στόχων του σχολείου σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 211-212 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ 1.Επικαιροποιημένα στοιχεία του ΕΚΦΕ. Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Είδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Σάββατο 5 Μαρτίου και Σάββατο 19 Μαρτίου 2016,ώρες 9.00-15.00 (2 δια ζώσης συναντήσεις του Σεμιναρίου) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: Η Διδασκαλία της Οπτικής στην Ε και τη

Διαβάστε περισσότερα

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΚΑΠ 2015

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΚΑΠ 2015 9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΚΑΠ 2015 (5η ανακοίνωση) Αρ.Πρωτ.183708/Δ2/13-11-2014/ΥΠΑΙΘ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου

Α. Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ A/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ 3 η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος, 20 / 01

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ»

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη» «ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» Ενημερωτική Συνάντηση Στελεχών Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ για τους εκπαιδευτικούς Αγγλικής σε σχολεία ΕΑΕΠ του νομού Αττικής Περιόδου Οκτωβρίου Δεκεμβρίου 2012. Απολογιστική Έκθεση

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ για τους εκπαιδευτικούς Αγγλικής σε σχολεία ΕΑΕΠ του νομού Αττικής Περιόδου Οκτωβρίου Δεκεμβρίου 2012. Απολογιστική Έκθεση ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ για τους εκπαιδευτικούς Αγγλικής σε σχολεία ΕΑΕΠ του νομού Αττικής Περιόδου Οκτωβρίου Δεκεμβρίου 2012 Απολογιστική Έκθεση Α. Γενικά στοιχεία Στο πλαίσιο της Πράξης «Νέες Πολιτικές Ξενόγλωσσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 30 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Αγγελική Δημητρακοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 3 η Θεματική ενότητα: Ανάλυση μεθοδολογίας ερευνητικής εργασίας Σχεδιασμός έρευνας: Θεωρητικό πλαίσιο και ανάλυση μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο πολλαπλός ρόλος του Διευθυντή στο νέο σχολείο 1. Εισαγωγή 2. Τα καθήκοντα του Διευθυντή της σχολικής μονάδας.

Ο πολλαπλός ρόλος του Διευθυντή στο νέο σχολείο 1. Εισαγωγή 2. Τα καθήκοντα του Διευθυντή της σχολικής μονάδας. Ο πολλαπλός ρόλος του Διευθυντή στο νέο σχολείο 1. Εισαγωγή 2. Τα καθήκοντα του Διευθυντή της σχολικής μονάδας. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 1 Εισαγωγή Στη σημερινή παρουσίαση εξετάζεται και αναλύεται μέσα

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή για τα συνεργατικά προγράμματα στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών

3 ο Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή για τα συνεργατικά προγράμματα στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών 3 ο Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή για τα συνεργατικά προγράμματα στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στα συνεργατικά

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ Open Discovery Space «Ανοιχτές Εκπαιδευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Θεματικό Πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης

Θεματικό Πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης Θεματικό Πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης Τομέας/Δείκτης: Ανάπτυξη και εφαρμογή διδακτικών πρακτικών Δείκτης 3.1 Τίτλος: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ"

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικό αντικείµενο της ενότητας είναι η παρουσίαση του

Γνωστικό αντικείµενο της ενότητας είναι η παρουσίαση του Κολίτση Φιλοθέη ΠΛΑΝΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΚΣΕ 1. Θέµα της ενότητας Αναφέρετε το γνωστικό αντικείµενο της ενότητας, τη σχέση της µε το ΑΠΣ και το υλικό του ΚΣΕ. Ποιες ήταν οι κυριότερες νέες γνώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Πειραιάς, 27/7/2012 Αρ. Πρωτ. 544 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ.) ΠΕΙΡΑΙΑ Ταχ. /νση: Ασκληπιού & Παπαστράτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΠΟΕΔ)

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΠΟΕΔ) ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΠΟΕΔ) Λεωφ. Κυρηνείας 184, 2112 Λευκωσία Κύπρος Τηλ. : 22817585 Φαξ : 22817599 Web : www.poed.com.cy E-mail : poed@cytanet.com.cy Λευκωσία, 9 Σεπτεμβρίου, 2016 Διευθυντές/Διευθύντριες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση επιμορφωτικού σεμιναρίου για τη συντήρηση σχολικών εργαστηρίων Πληροφορικής με χρήση εργαλείων λογισμικού δωρεάν διανομής

Αποτίμηση επιμορφωτικού σεμιναρίου για τη συντήρηση σχολικών εργαστηρίων Πληροφορικής με χρήση εργαλείων λογισμικού δωρεάν διανομής Αποτίμηση επιμορφωτικού σεμιναρίου για τη συντήρηση σχολικών εργαστηρίων Πληροφορικής με χρήση εργαλείων λογισμικού δωρεάν διανομής K. Ζάχος,. Μωράκης, Γ. Χορόζογλου, Τ. Λιάσκας, Ι. Αποστολάκης ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ...Ε.

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών. Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας Ερωτηματολόγια εκπαιδευτικών

2 ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών. Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας Ερωτηματολόγια εκπαιδευτικών ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας 05-6 Ερωτηματολόγια εκπαιδευτικών Οι εκπαιδευτικοί έχουν συμφωνήσει πάνω σ' ένα γενικό πλαίσιο αρχών και εφαρμόζουν τον εσωτερικό κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλής Χρήση του Διαδικτύου Ο ρόλος της εκπαίδευσης

Ασφαλής Χρήση του Διαδικτύου Ο ρόλος της εκπαίδευσης Διαφάνεια 1 Ασφαλής Χρήση του Διαδικτύου Ο ρόλος της εκπαίδευσης Δρ. Ναλμπάντη Θεοδώρα Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Θράκης Σελ. 1 από 50 Διαφάνεια 2 Τα παιδιά σήμερα. Κινητό Κονσόλα παιχνιδιού Ποντίκι

Διαβάστε περισσότερα

Το σχολείο ως εστία προώθησης της διαφοροποιημένης διδασκαλίας μέσω της επαγγελματικής μάθησης ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

Το σχολείο ως εστία προώθησης της διαφοροποιημένης διδασκαλίας μέσω της επαγγελματικής μάθησης ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Μάιος 2017 Το σχολείο ως εστία προώθησης της διαφοροποιημένης διδασκαλίας μέσω της επαγγελματικής μάθησης ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Δρ Γεωργία Πασιαρδή (Διευθύντρια) Χριστίνα Σταύρου (Λειτουργός Π.Ι.) Ημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ένας δάσκαλος θα κρίνεται ελλιπής και πότε εξαιρετικός

Πότε ένας δάσκαλος θα κρίνεται ελλιπής και πότε εξαιρετικός Πότε ένας δάσκαλος θα κρίνεται ελλιπής και πότε εξαιρετικός Στο σχέδιο της αξιολόγησης το μεγαλύτερο μέρος (περισσότερες από 5.000 λέξεις!) καταλαμβάνεται από αναλυτικές οδηγίες για το πώς ο διδάσκων μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151

Διαβάστε περισσότερα

Π 1901 Παιδαγωγικοί προβληματισμοί από την εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση

Π 1901 Παιδαγωγικοί προβληματισμοί από την εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Π 1901 Παιδαγωγικοί προβληματισμοί από την εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση Ενότητα 6.2: Η εισαγωγή των Η/Υ στο σχολείο ως πρόβλημα Αναλυτικού

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «Ψηφιακή αφήγηση Ένα πολυδιάστατο εργαλείο μάθησης» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «Ψηφιακή αφήγηση Ένα πολυδιάστατο εργαλείο μάθησης» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «Ψηφιακή αφήγηση Ένα πολυδιάστατο εργαλείο μάθησης» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Επιμορφωτές: Δήμητρα Θεοδοσιάδου, Άγγελος Κωνσταντινίδης, Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 2: Το πρόγραμμα σπουδών Πληροφορικής στην Ελληνική Εκπαίδευση Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

«Η Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Β επιπέδου: η περίπτωση του κλάδου ΠΕ19/20»

«Η Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Β επιπέδου: η περίπτωση του κλάδου ΠΕ19/20» «Η Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Β επιπέδου: η περίπτωση του κλάδου ΠΕ19/20» Βασίλης Κόμης, Καθηγητής Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης, ΙΤΥΕ «Διόφαντος» http://www.cti.gr/ http://b-epipedo2.cti.gr/ Ερευνητική

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Ι. Κλίμακα Διερεύνησης Προσδοκιών. Ερωτηματολόγιο Οι Προσδοκίες μου από το σεμινάριο

Παράρτημα Ι. Κλίμακα Διερεύνησης Προσδοκιών. Ερωτηματολόγιο Οι Προσδοκίες μου από το σεμινάριο Παράρτημα Ι Κλίμακα Διερεύνησης Προσδοκιών Ερωτηματολόγιο Οι Προσδοκίες μου από το σεμινάριο Σημειώστε τον βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας σας με τις παρακάτω προτάσεις, με βάση την επεξήγηση που ακολουθεί:

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Πίνακας Μαθησιακών Αποτελεσμάτων Πίνακας Μαθησιακών Αποτελεσμάτων Τα Μαθησιακά Αποτελέσματα στον παρακάτω πίνακα έχουν σχηματιστεί με βάση τα συμπεράσματα στη Διεθνική Αναφορά Έρευνας Ο1 που περιέχει τα ευρήματα της έρευνας που διεξήχθη

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολογώντας την επιμόρφωσης Β επιπέδου για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία στους φιλολόγους Σερρών, Δράμας και Καβάλας

Αξιολογώντας την επιμόρφωσης Β επιπέδου για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία στους φιλολόγους Σερρών, Δράμας και Καβάλας Αξιολογώντας την επιμόρφωσης Β επιπέδου για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία στους φιλολόγους Σερρών, Δράμας και Καβάλας Β. Ζέττα 1, Σ. Παπακωνσταντίνου 2, Γ. Αποστολίδης 3 1 Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα