Αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη. O Ρόλος της σχολικής μονάδας. Μελέτη Περίπτωσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη. O Ρόλος της σχολικής μονάδας. Μελέτη Περίπτωσης"

Transcript

1 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη. O Ρόλος της σχολικής μονάδας. Μελέτη Περίπτωσης Μήτκας Κυριάκος 1, Τσουλής Μιλτιάδης 2, ΠόΘος Διονύσιος 3 1 Δάσκαλος, Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου του Πανεπιστημίου Αιγαίου 2 Δάσκαλος, Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου του Πανεπιστημίου Αιγαίου, 3 Καθηγητής Αγγλικών, Διευθυντής του 2 ου Γυμνασίου Ζακύνθου, Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η έρευνα αυτή μελετά την υποστήριξη που παρέχεται από την εκπαιδευτική μονάδα σε επιμορφωθέντες εκπαιδευτικούς της επιμορφωτικής πράξης Β. Ειδικότερα γίνεται η αποτύπωση της υπάρχουσας υποδομής των σχολείων στα οποία ασκούν τα διδακτικά τους καθήκοντα, ο βαθμός στον οποίο καλύπτονται οι ανάγκες για την εισαγωγή και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση καθώς και ο βαθμός θεσμικής υποστήριξης που παρέχεται για τη δημιουργία των απαραίτητων προϋποθέσεων κλίματος ένταξης των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη. Πρόκειται για μια έρευνα που αξιοποιεί ποσοτικές και ποιοτικές μεθόδους άντλησης δεδομένων. Χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις κλειστού τύπου όπου συμμετείχαν 93 δάσκαλοι και πραγματοποιήθηκαν ημιδομημένες συνεντεύξεις σε έξι εκπαιδευτικούς και δύο επιμορφωτές. Από την έρευνα διαπιστώνεται ότι, η πλειονότητα των σχολικών μονάδων διαθέτει σύνδεση στο διαδίκτυο, εκπαιδευτικά λογισμικά ηλεκτρονικούς υπολογιστές οργανωμένους είτε σε εργαστήριο είτε μεμονωμένα σε γωνιές υπολογιστή μέσα στη σχολική τάξη. Οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι δεν παρέχεται τεχνική υποστήριξη,ούτε υποστηρίζονται και ενθαρρύνονται σε μεγάλο βαθμό, σε επίπεδο σχολικής μονάδας. Τονίζεται ακόμη η απουσία κινήτρων των εκπαιδευτικών προς αυτή την κατεύθυνση ενώ παράλληλα ο φόρτος και η ανελαστικότητα του αναλυτικού προγράμματος σπουδών δεν προάγουν την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία. Σημαντικός παράγοντας σε επίπεδο σχολικής μονάδας αναδεικνύεται ο ρόλος του διευθυντή, η επιμόρφωσή του στην αξιοποίηση των ΤΠΕ καθώς και οι ευκαιρίες για επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών του συλλόγου διδασκόντων. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ΤΠΕ, διδακτική πράξη, σχολική μονάδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σημερινή εποχή χαρακτηρίζεται από την όλο και μεγαλύτερη εξάπλωση και ενσωμάτωση των Νέων Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) σε κάθε τομέα της ανθρώπινης δραστηριότητας. Το σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον θέλει [233]

2 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» τις ΤΠΕ να αποτελούν πλέον αναπόσπαστο εργαλείο της διαδικασίας της μάθησης, συμβάλλοντας στην αύξηση του ενδιαφέροντος των μαθητών, την προώθηση της ενεργού συμμετοχής τους και τη μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων της διαδικασίας της μάθησης (Παρατηρητήριο για την ΚτΠ, 2009). Οι ΤΠΕ πλέον έχουν ενταχθεί στα εκπαιδευτικά συστήματα όλων των ανεπτυγμένων χωρών (Μικρόπουλος, 2006), άλλοτε ως εργαλείο διδασκαλίας και μάθησης στα διάφορα γνωστικά αντικείμενα, ενίοτε ως αντικείμενο γνώσης αυτό καθαυτό ή ως μέσο για τη διαχείριση του σχολικού περιβάλλοντος (Κόμης, 2004). Η διεθνής εμπειρία σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα ερευνών που διεξήχθηκαν στη χώρα μας δείχνουν ότι η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση είναι ένα πολύπλοκο, δύσκολο και μακροχρόνιο εγχείρημα, στο οποίο επιδρούν πολλοί παράγοντες (Βλαχάβας, Δαγδιλέλης, Ευαγγελίδης, Παπαδόπουλος, Σαρατζέμη & Ψύλλος 2004; Μικρόπουλος, 2006). Η διάχυση των ΤΠΕ στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα μέχρι πρόσφατα ήταν περιορισμένη και οι εφαρμογές τους υποτυπώδεις στη πλειοψηφία των σχολείων. Τα σχολεία στα οποία γίνονταν συστηματική και αποτελεσματική χρήση των υπολογιστών στη μαθησιακή διαδικασία ήταν συγκριτικά ελάχιστα και αποτέλεσαν πρόσφορες μελέτες περίπτωσης από τις οποίες αντλήθηκαν χρήσιμα δεδομένα. Η κατάσταση που περιγράφεται κατά τη συγγραφή της παρούσας μελέτης σε ότι αφορά το βαθμό ενσωμάτωσης των ΤΠΕ από τους εκπαιδευτικούς στη διαδικασία της μάθησης δείχνει να βελτιώνεται αν και η παρατεταμένη οικονομική κρίση επιβαρύνει σε σημαντικό βαθμό το επίπεδο και την ποιότητα των υπαρχουσών σχολικών υποδομών. Το Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα ήδη βρίσκεται σε μια περίοδο αλλαγών. Πολλές από τις αλλαγές που γίνονται στο εκπαιδευτικό μας σύστημα αφορούν την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Το νέο «σχολείο» και η δράση για την «Ψηφιακή Τάξη» στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής του Υπουργείου Παιδείας, δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ( ) περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, αλλαγές στα νέα σχολικά εγχειρίδια, «το ψηφιακό βιβλίο» για όλα τα μαθήματα της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, τα οποία θα συνοδεύονται και από ηλεκτρονικό διδακτικό υλικό καθώς και αντίστοιχο εκπαιδευτικό λογισμικό. Στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής ( ) στην χώρα μας υλοποιούνται δράσεις για την «Ψηφιακή Τάξη» που περιλαμβάνουν τη διανομή φορητών μαθητικών υπολογιστών και την υποστήριξη της διδασκαλίας ολοένα και περισσότερων μαθημάτων με ένα πλήθος εκπαιδευτικών λογισμικών, την χρήση διαδραστικών πινάκων, κλπ. (Παρατηρητήριο για την ΚΤΠ, 2009). Η δικτύωση των σχολείων και ο εξοπλισμός τους με σχολικά εργαστήρια, παρόλη την εκτεταμένη οικονομική κρίση που επιδρά αρνητικά στις υποδομές, είναι πλέον γεγονός, καθώς και η πρόβλεψη για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη διδακτική προσέγγιση των διαφόρων γνωστικών αντικειμένων του ημερήσιου προγράμματος (Κουστουράκης, & Παναγιωτακόπουλος, 2008). Έχουν αλλάξει ήδη τα Προγράμματα Σπουδών, μεταρρυθμιστική τομή στο Αναλυτικό Πρόγραμμα του Δημοτικού Σχολείου αποτελεί η είσοδος της Πληροφορικής στο Ολοήμερο Δημοτικό, καθώς και πιλοτικά σε 12/θέσια Δημοτικά σχολεία με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα (ΕΑΕΠ). Μια σειρά πακέτων εκπαιδευτικού λογισμικού είναι πλέον διαθέσιμα σε διδάσκοντες και μαθητές, με δυνατότητες υποστήριξης της διδασκαλίας και των διαδικασιών μάθησης σε όλα σχεδόν τα γνωστικά αντικείμενα. Όλα τα «υπάρχοντα σχολικά βιβλία, σχέδια μαθημάτων για τους εκπαιδευτικούς και ψηφιακές εκπαιδευτικές [234]

3 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ εφαρμογές για τους μαθητές για κάθε μάθημα, σε κάθε τάξη στο Γυμνάσιο και το Λύκειο αλλά και στο Δημοτικό ψηφιοποιούνται» (Υπουργείο παιδείας, Δια βίου Μάθησης και θρησκευμάτων, 2010:14). Οποιαδήποτε εκπαιδευτική μεταρρύθμιση όμως καταλήγει να εφαρμοστεί στην πράξη από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό (Ράπτης & Ράπτη, 2007). Ο εκπαιδευτικός αποτελεί τον σημαντικό παράγοντα, που επιφορτίζεται με το καθήκον της αναπαραγωγής της σχολικής γνώσης στο μικροεπίπεδο της σχολικής τάξης (Tsoulis, Tsolakidis & Mitkas, 2013), που συνδέεται με τη χρήση των ΤΠΕ (Κουστουράκης κ.α, 2008).Την ανάγκη για επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ και ουσιαστική τους ένταξη στην διδακτική διαδικασία προσπαθεί να καλύψει η επιμορφωτική πράξη «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» Βασικός παράγοντας ανάπτυξης δραστηριοτήτων επιμόρφωσης και κατάρτισης αποτέλεσαν και αποτελούν οι σημαντικού ύψους δαπάνες οι οποίες προέρχονται σε μεγάλο ποσοστό από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΣΠΑ) (Χασάπης, 2000), ταυτόχρονα όμως αναδύθηκε και το ζήτημα της αποτελεσματικότητας των προσφερόμενων προγραμμάτων, ενώ παράλληλα αυξάνουν και οι προσδοκίες που καλλιεργούνται από την επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό, στους φορείς που διαθέτουν τους οικονομικούς πόρους, στους υπεύθυνους για την οργάνωση και τη διεξαγωγή αυτών των προγραμμάτων, (Χασάπης, 2000; Guskey, 2002α; 2002β). Η κατάρτιση εκπαιδευτικών, όμως, μπορεί να θεωρηθεί ως μία πράξη που σκοπό της έχει να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να αποκτήσουν τις απαραίτητες τη γνώσεις ώστε να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα τους στην χώρο εργασίας τους. Ο Kirkpatrick (1996) συνδέει την κατάρτιση με την ανάπτυξη δηλώνοντας ότι εκπαιδευτικά σεμινάρια και προγράμματα εκπαίδευσης σχεδιάζονται για να βελτιώσουν τις δεξιότητες και να αλλάξουν οι εκπαιδευόμενοι, στάσεις, πεποιθήσεις και συμπεριφορές. Για την επιτυχή εκπαιδευτική αξιοποίηση των ΤΠΕ δεν αρκεί να υπάρχουν μόνο κατάλληλα επιμορφωμένοι εκπαιδευτικοί αλλά σημαντικό ρόλο παίζουν και άλλοι παράγοντες. Κυριότεροι παράγοντες για την επιτυχή ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική πράξη, εκτός της βασικής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, είναι και η ανάπτυξη της υλικοτεχνικής υποδομής στα σχολεία, η ανάπτυξη κατάλληλων λογισμικών, καθώς και η δημιουργία υποστηρικτικών δομών σε εθνικό και τοπικό επίπεδο (Βλαχάβας κ.α., 2004). Η ανάπτυξη υποδομών είναι ένα σημαντικό μέτρο το οποίο αποτελεί αναγκαία συνθήκη πλην όμως δεν είναι και ικανή για την αξιοποίηση όλου αυτού του εξοπλισμού. Η διεθνής εμπειρία δείχνει ότι ενώ υπάρχουν Η/Υ σε όλες σχεδόν σχολικές μονάδες τείνουν να χρησιμοποιούνται ελάχιστα (Καρασαββίδης & Πολάκης, 2004). Στη βιβλιογραφία συχνά αναφέρονται παράγοντες που σχετίζονται ως ανεξάρτητες μεταβλητές που ασκούν επίδραση στις στάσεις των εκπαιδευτικών στη χρήση των υπολογιστών στη διδακτική πράξη (Αναστασιάδης, 2006). Μεταξύ αυτών αναφέρονται ως σημαντικοί παράγοντες, η συχνότητα χρήσης των τεχνολογιών από τον/την εκπαιδευτικό, η κατοχή υπολογιστή (Δελημπόκης, Ναλμπάντη & Δέλλας, 2002; Καλογιαννάκης & Παπαδάκης, 2008; Οικονόνου, Ρήγας, & Ροζάνα, 2009; Μαρκαντώνης & Σαραφίδου, 2009), η πρόσβαση (Μπράτιτσης, Χλαπάνης, Μηναΐδη, & Δημητρακοπούλου, 2004), ή η ύπαρξη υπολογιστών στη σχολική μονάδα και εκπαιδευτικού λογισμικού (Κοτζαπασάκης & Ιωαννίδης, 2004; Ζαγούρας, 2005; Οικονόμου κ.α., 2009; Γιαβρίμης, Παπάνης, Νεοφώτιστος & Βαλκάνος, 2010) ή κακή [235]

4 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» ποιότητα και η μη αντιστοιχία με τη διδακτέα ύλη (Καλογιαννάκης & Παπαδάκης, 2009), η τεχνολογική υποστήριξη των εκπαιδευτικών (Κοτζαμπασάκης κ.α., 2004; Kiridis, Drossos & Tsakiridou, 2006; Μαρκαντώνης κ.α., 2009; Μιχάλης, Τσαλίκη & Χατζηβασιλείου, 2009), και η συνεχή παρουσία ειδικευμένου και καταρτισμένου παιδαγωγικά προσωπικού στη σχολική μονάδα (Ζαγούρας, 2005; Καλογιαννάκης κ.α., 2009). Οι εκπαιδευτικοί επίσης επισημαίνουν την έλλειψη ενός ρεαλιστικού πλαισίου παιδαγωγικής αναφοράς των ΤΠΕ και ένταξης στο αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου (Ζαγούρας, 2005; Καλογιαννάκης κ.α., 2009) και το πρόγραμμα σπουδών των σχολών τους (Μιχάλης κ.α., 2009). ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Στην παρούσα έρευνα, με κριτήριο τους ερευνητικούς στόχους και με σκοπό την επίτευξή τους σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, καταλληλότερο μέσο για τη συλλογή δεδομένων κρίθηκε ο συνδυασμός, ποσοτικών και ποιοτικών μεθόδων. Χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις κλειστού τύπου και ημιδομημένη συνέντευξη σε έξι εκπαιδευτικούς και σε δύο επιμορφωτές. Η επιλογή των δυο μεθόδων συλλογής πληροφοριών λειτουργεί συμπληρωματικά καθιστώντας εφικτό να διερευνηθεί η συμμετοχή ορισμένων παραγόντων και αφετέρου να δοθεί η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να διατυπώσουν ελεύθερα τις απόψεις τους ελεύθερα. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθήσαμε να επιτύχουμε την «πολυμεθοδική τριγωνοποίηση» της έρευνας, όπου με αυτό τον όρο εννοούμε τη χρήση δυο ή περισσοτέρων μεθόδων συλλογής στοιχείων για τη μελέτη κάποιας πλευράς της ανθρώπινης συμπεριφοράς (Cohen & Manion, 1994:321). Η χρήση διαφορετικών ερευνητικών μεθόδων, αποσκοπεί επίσης στη διασφάλιση της εγκυρότητας και αξιοπιστίας των ερευνητικών αποτελεσμάτων (Cohen & Manion, 1994; Berg, 2001; Seidman, 2006). Η διεξαγωγή της κυρίως έρευνας αφορούσε τους εκπαιδευτικούς (ΠΕ70) που επιμορφώθηκαν στα ΚΣΕ επιμόρφωσης του ν. Ημαθίας και σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό της περιλάμβανε την συμπλήρωση ερωτηματολογίου και την πραγματοποίηση συνεντεύξεων από 6 επιμορφωθέντες εκπαιδευτικούς και 2 επιμορφωτές. Το ερωτηματολόγιο ήταν ανώνυμο και διανεμήθηκε με δύο τρόπους είτε απευθείας στους εκπαιδευτικούς στις σχολικές μονάδες που υπηρετούν, είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε άλλες διευθύνσεις Α/θμιας εκπαίδευσης, ή δεν κατέστη εφικτό να τους βρούμε στις σχολικές τους μονάδες. Συνολικά διανεμήθηκαν 99 ερωτηματολόγια εκ των οποίων συμπληρώθηκαν τα 93. Από τα 64 που διανεμήθηκαν από τον ερευνητή απαντήθηκαν τα 62 και από τα 35 που στάλθηκαν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επιστράφηκαν τα 31. Στην συνέχεια πραγματοποιήθηκαν οι συνεντεύξεις. Οι οποίες πραγματοποιήθηκαν είτε στο χώρο του ερευνητή, είτε στο χώρο που καθόρισε ο εκπαιδευτικός, η ημέρα και η ώρα οριστικοποιήθηκε μετά από τηλεφωνική επικοινωνία. Οι συνεντεύξεις διήρκησαν από 20 έως 30 λεπτά. ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Η διαρκής προσπάθεια αναβάθμισης της παρεχόμενης εκπαίδευσης και η ανάγκη εκσυγχρονισμού του εκπαιδευτικού συστήματος βρίσκονται τα τελευταία χρόνια στο επίκεντρο της κοινωνίας και της πολιτείας. Το Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα ήδη [236]

5 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ βρίσκεται σε μια περίοδο αλλαγών. Το τελευταίο διάστημα πραγματοποιείται μια συντονισμένη προσπάθεια εισαγωγής των ΤΠΕ στα σχολεία και το αρχικό ερώτημα αν πρέπει να μπουν έχει πλέον μετασχηματισθεί στο «πώς» πρέπει να μπουν (Αργύρης, 2002). Η πρόκληση για την εκπαιδευτική κοινότητα είναι μεγάλη και αφορά κυρίως στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι ΤΠΕ στην επίτευξη των στόχων και των σκοπών του σχολείου (Παπαδόπουλος, 2002). Βασική προτεραιότητα της εκπαιδευτικής πολιτικής και μεταρρύθμισης για την μετάβαση στο «Νέο σχολείο» αποτελεί η ένταξη και ουσιαστική αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη. Οι νέες τεχνολογίες αποτελούν το βασικό εργαλείο στην εξυπηρέτηση των στόχων του «Νέου Σχολείου», «βασική προϋπόθεση είναι η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχουν, με την αναβάθμιση των υπαρχόντων δικτύων και η δημιουργία ενός ενιαίου ψηφιακού περιβάλλοντος για μαθητές και εκπαιδευτικούς καθώς και η δραστική αύξηση του ποσοστού των εκπαιδευτικών που χρησιμοποιούν την τεχνολογία για τη διδασκαλία, που θα εξασφαλίζει ένα καλύτερο εκπαιδευτικό αποτέλεσμα» (Υπουργείο παιδείας, και θρησκευμάτων, 2010:13). Από το 2008 υλοποιείται και βρίσκεται σε εξέλιξη η πράξη Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών για την «Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία». Αντικείμενο της συγκεκριμένης πράξης είναι η χρήση δικτυακών υπολογιστικών υπηρεσιών και ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού, η ουσιαστική αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού στην εκπαιδευτική διαδικασία για διάφορα γνωστικά αντικείμενα, η καλλιέργεια νέων στάσεων απέναντι στη διαδικασία της μάθησης και την εφαρμογή στην τάξη των γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτώνται στη διάρκεια της επιμόρφωσης. Οι νέες τεχνολογίες με την δυναμική που διαθέτουν καλούνται να συμβάλλουν θετικά στις νέες εκπαιδευτικές συνθήκες που δημιουργούνται. Οι νέες αυτές εκπαιδευτικές συνθήκες επιβάλλουν την καθιέρωση νέων διδακτικών στόχων, την αλλαγή των παραδοσιακών διδακτικών πρακτικών, την ανάπτυξη νέων παιδαγωγικών μεθόδων και, τέλος, την οργάνωση των εκπαιδευτικών χώρων (Τζιμογιάννης, 2002). Το ζήτημα αναφορικά με την εισαγωγή και αξιοποίηση των Τεχνολογιών και της Πληροφορίας(ΤΠΕ) στην εκπαίδευση αποτελεί αντικείμενο έντονων συζητήσεων και διαπραγματεύσεων στη χώρα μας την τελευταία δεκαετία. Ο τελικός στόχος κάθε επιμόρφωσης είναι η βελτίωση του εκπαιδευτικού για την επίτευξη των στόχων του ίδιου του εκπαιδευτικού συστήματος. Η εισαγωγή αυτή διαμορφώνει μια νέα εκπαιδευτική/τεχνολογική κουλτούρα, η οποία εξαρτάται από τον τρόπο που οι υπολογιστές εισάγονται στην Εκπαίδευση (Παρασκευόπουλος & Μπίλια, 2008). Για την επίτευξη όμως των στόχων της επιμορφωτικής πράξης και την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία από τον εκπαιδευτικό, λόγω της ιδιαιτερότητας που παρουσιάζουν καθοριστικός παράγοντας που συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα της επιμορφωτικής πράξης είναι και η υποστήριξη που παρέχεται στον εκπαιδευτικό από την εκπαιδευτική μονάδα και οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν ώστε να επιτευχθούν οι σκοποί και στόχοι της επιμορφωτικής πράξης (Guskey, 2002β). ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Η ένταξη των ΤΠΕ στην μαθησιακή διαδικασία απαιτεί ένα σύνολο συντονισμένων ενεργειών σε επίπεδο σχολικής μονάδας που αφορούν σε υποδομές σχετικά με υπολογιστικό και δικτυακό εξοπλισμό, τη δικτύωση, τους εργαστηριακούς χώρους, την ύπαρξη εκπαιδευτικών λογισμικών, προσαρμογές και ανατροπές στο ωρολόγιο [237]

6 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» πρόγραμμα, μηχανισμούς παιδαγωγικής και τεχνικής υποστήριξης. (Μικρόπουλος, 2006). Το ερευνητικό ερώτημα στοχεύει στον προσδιορισμό της υποστήριξης που παρέχεται από την εκπαιδευτική μονάδα στους επιμορφωμένους εκπαιδευτικούς, στην δημιουργία του κατάλληλου κλίματος και των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την επιτυχή εφαρμογή και αξιοποίηση των ΤΠΕ. Ειδικότερα το ερευνητικό ερώτημα που τέθηκε είναι: 1. Υποστηρίζει η εκπαιδευτική μονάδα την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη; 1.1. Η υπάρχουσα υποδομή των σχολείων καλύπτει τις ανάγκες για την εισαγωγή και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση; 1.2. Ποιος είναι ο βαθμός θεσμικής υποστήριξης για τη δημιουργία των απαραίτητων προϋποθέσεων κλίματος ένταξης των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη; ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Σύμφωνα με τα στοιχεία που μας διέθεσε το ΕΑΙΤΥ στα ΚΣΕ του ν. Ημαθίας επιμορφώθηκαν και στις 3 επιμορφωτικές περιόδους συνολικά 102 εκπαιδευτικοί της ειδικότητας των δασκάλων (ΠΕ 70). Το γεγονός ότι ο αριθμός δεν ήταν πολύ μεγάλος, καθιστούσε δυνατή τη συλλογή πληροφοριών από το σύνολο των εκπαιδευτικών που παρακολούθησαν το πρόγραμμα επιμόρφωσης, έτσι αποφασίστηκε να συμμετάσχει στην ποσοτική έρευνα το σύνολο των εκπαιδευτικών. Στην ποσοτική έρευνα συμμετείχαν τελικά 93 εκπαιδευτικοί από τους 102 Το δείγμα περιλάμβανε 53 άνδρες (57%) και 40 γυναίκες (43%). Από τους 93 εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στην έρευνα μόνο οι 84 ασκούν διδακτικά καθήκοντα (90,3%) ενώ 9 εκπαιδευτικοί (9,7) για διαφόρους λόγους (άλλες υπηρεσίες, άδειες) βρίσκονται εκτός τάξης. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Το ερευνητικό ερώτημα στόχευε καταρχήν στην αποτύπωση της υλικοτεχνικής υποδομής που είχαν στη διάθεση τους οι εκπαιδευτικοί καθώς και στον προσδιορισμό της υποστήριξης που παρέχεται στους επιμορφωμένους εκπαιδευτικούς, στην δημιουργία του κατάλληλου κλίματος και των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την επιτυχή εφαρμογή και αξιοποίηση των ΤΠΕ. Η ένταξη των ΤΠΕ στην μαθησιακή διαδικασία απαιτεί ένα σύνολο συντονισμένων ενεργειών σε επίπεδο σχολικής μονάδας που αφορούν σε υποδομές σχετικά με υπολογιστικό και δικτυακό εξοπλισμό, τη δικτύωση, τους εργαστηριακούς χώρους, την ύπαρξη εκπαιδευτικών λογισμικών, προσαρμογές και ανατροπές στο ωρολόγιο πρόγραμμα, μηχανισμούς παιδαγωγικής και τεχνικής υποστήριξης. (Μικρόπουλος, 2006). Από την έρευνα προκύπτει ότι το 78,6% των εκπαιδευτικών που ασκούν διδακτικά καθήκοντα διαθέτουν ηλεκτρονικό υπολογιστή στην τάξη. Μόνο όμως το 22.7% αυτών έχουν σύνδεση με το διαδίκτυο. Ενώ το 54,8% έχουν τη δυνατότητα αξιοποίησης και σχολικού εργαστηρίου, ενώ 9 εκπαιδευτικοί δεν διαθέτουν την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή. Αξιοσημείωτο είναι ότι, ενώ οι εκπαιδευτικοί διαθέτουν όλα τα εκπαιδευτικά λογισμικά, καθώς τους έχουν διατεθεί κατά την επιμόρφωση μόνο το 68% τα έχουν εγκαταστήσει είτε με πρωτοβουλία τους ή των διευθυντών των σχολικών μονάδων. Από τη στιγμή που οι σχολικές μονάδες δεν έχουν εφοδιαστεί με το εκπαιδευτικό λογισμικό, μάλλον επιφανειακές θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν οι παραπάνω [238]

7 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ αλλαγές, ιδίως όταν τίθενται και στη θέληση του εκάστοτε εκπαιδευτικού να τις χρησιμοποιήσει ή όχι. Μόνο στο 32,1% των εκπαιδευτικών παρέχεται τεχνική υποστήριξη, να σημειώσουμε ότι στην Α/θμια εκπαίδευση δεν προβλέπεται υπεύθυνος εργαστηρίου, ειδικότητας πληροφορικής. Η υποστήριξη παρέχεται από το ΚΕΠΛΗΝΕΤ. Στα σχολεία που έχουν εργαστήρια υπεύθυνος είναι ο διευθυντής της σχολικής μονάδας ή εκπαιδευτικός που έχει «κάποιες γνώσεις». Συνήθως η τεχνική υποστήριξη παρέχεται από ελεύθερους επαγγελματίες. Με εξαίρεση τα πιλοτικά ολοήμερα ΕΑΕΠ όπου από το σχολικό έτος υπάρχει καθηγητής πληροφορικής. Διαπιστώνουμε ότι η υλικοτεχνική υποδομή έχει αναπτυχθεί σε μεγάλο βαθμό. Οι απαντήσεις δείχνουν πως αν όχι όλες, τουλάχιστον οι περισσότερες σχολικές μονάδες είναι εξοπλισμένες με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, λόγω των κονδυλίων που δόθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας για την αγορά απαραίτητου εξοπλισμού, είτε με την πρωτοβουλία των Διευθυντών σε συνεργασία με το σύλλογο γονέων. «Το σχολείο μου ανήκει στα πιλοτικά ολοήμερα έτσι αποκτήσαμε φορητούς υπολογιστές. (Εκπ. Ε), «Προσπαθεί και εξοπλίζεται με νέους υπολογιστές, λογισμικά. Με τις όποιες δυνατότητες έχουμε. Υπάρχει μια πολλή καλή συνεργασία και με το σύλλογο γονέων» (Εκπ. B- Διευθυντής), «Με την βοήθεια όμως του Διευθυντή, ο οποίος ικανοποίησε το αίτημα μου, τώρα απέκτησα υπολογιστή και προτζέκτορα» (Εκπ. Γ). Ενός εξοπλισμού που συνοδεύτηκε και από την επιμόρφωση των ίδιων των δασκάλων, καθώς και από την παροχή επιπλέον χρημάτων για να εφοδιαστούν και να ασχοληθούν, πέρα από τα σχολεία, και οι ίδιοι με τους υπολογιστές. Ο εφοδιασμός των σχολικών μονάδων με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, δεν επέφερε όμως, όπως αναμενόταν, την άμεση παράδοση και του απαραίτητου εκπαιδευτικού λογισμικού (Μπράτιτσης 2010). Όσο και αν οι εκπαιδευτικοί ενεργούν με τον καλύτερο τρόπο και αξιοποιούν πραγματικά τις εφαρμογές των τεχνολογιών στη διδασκαλία τους, δε θα μπορέσουμε ποτέ να έχουμε τα βέλτιστα αποτελέσματα σε ευρεία κλίμακα, αν στο μακρο-επίπεδο της εκπαίδευσης δεν υπάρχουν κατάλληλα μέτρα στήριξης και οργάνωσης. Παράλληλα, ένας εκπαιδευτικός που αναλαμβάνει ατομικά πρωτοβουλίες ένταξης εφαρμογών στη διδασκαλία, λίγα πράγματα θα καταφέρει να επιτύχει με τους μαθητές του, αν δεν υπάρχει η επαρκής ενεργοποίηση και οργάνωση στο σύνολο των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας στην οποία εντάσσεται (Δημητρακοπούλου, 2002). Στο ερώτημα εάν ενθαρρύνονται σε επίπεδο σχολικής μονάδας ώστε να αξιοποιήσουν τις ΤΠΕ στη διδακτική πράξη οι απόψεις είναι σχεδόν μοιρασμένες Οι εκπαιδευτικοί δεν νιώθουν ότι ενθαρρύνονται, μάλιστα το 16,7% δηλώνει καθόλου. Στις εκπαιδευτικές μονάδες που δεν υποστηρίζονται, οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν ότι οφείλεται κυρίως στη στάση του Διευθυντή, την ηλικία, τις γνώσεις και γενικότερα στην αδιαφορία και την στάση των ιδίων των εκπαιδευτικών «Η σχολική μονάδα παρά το ότι οφείλει να συνεργάζεται και να προωθεί καινοτόμα προγράμματα και προσεγγίσεις, το όλο πλαίσιο αποθαρρύνει όλα αυτά. Οι διευθυντές, οι ίδιοι συνήθως δεν γνωρίζουν, είναι μεγάλοι σε ηλικία, δεν έχουν μεγαλώσει με τις ΤΠΕ, γεγονός που δυσκολεύει το όλο πλαίσιο» (Εκπ. ΣΤ), «Δεν θα έλεγα ότι με υποστηρίζει. Φυσικά δεν μου το έχει αρνηθεί κιόλας, θα έλεγα ότι μπορώ να τις εντάξω αρκεί να μην χρειάζεται να ζητήσω κάτι. Μόνος ότι κάνω». (Εκπ. Ε). Από τις συνεντεύξεις διαπιστώνουμε ότι ο ρόλος του διευθυντή είναι σημαντικός. Ναι, ο διευθυντής προσπαθεί να μας βοηθήσει και ψάχνει να βρει τρόπο να ικανοποιήσει αυτά που ζητάμε». (Εκπ. Γ), «πάντα υπάρχει [239]

8 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» μια βοήθεια άλλοτε μικρή και άλλοτε πιο μεγάλη - από τη σχολική μονάδα γιατί όλοι γνωρίζουν την χρησιμότητα των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία» (Εκπ. Γ). Διαφορετικά σκέφτονται οι Διευθυντές οι οποίοι επιμορφώθηκαν «θα πρέπει και ο διευθυντής να είναι επιμορφωμένος, ένα έχει περάσει από το δεύτερο επίπεδο για να καταλάβει γιατί ζητάς παραδείγματος τον πίνακα το διαδραστικό γιατί ναι μεν κοστίζει, αλλά θα ξέρει την αξία του πίνακα για τη μαθησιακή διαδικασία, έτσι θα το πάρει εύκολα από έναν άλλον που δεν έχει επιμορφωθεί και δεν ξέρει καθόλου και θα αρνηθεί να το κάνει» (Ε1). Στο ερώτημα εάν παρέχονται κίνητρα προς τους εκπαιδευτικούς η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών θεωρεί ότι δεν παρέχονται κίνητρα για όποιον θέλει να ασχοληθεί. Τα κίνητρα στα οποία αναφέρονται αφορούν την υλικοτεχνική υποδομή, τον προγραμματισμό σε επίπεδο σχολικής μονάδας, στην ενθάρρυνση, αλλά και την ανυπαρξία κεντρικού σχεδιασμού από πλευράς πολιτείας (Μπούγιας & Δημητριάδης, 2006). «Η χρήση των ΤΠΕ εθελοντικά και χωρίς την παροχή κινήτρων ή η έλλειψη σταθερού προσωπικού και ο δισταγμός των μεγαλύτερων σε ηλικία να εμπλακούν στη χρήση των ΤΠΕ, δεν μπορεί να αποδώσει. Επίσης το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα εμποδίζει πολλές πρωτοβουλίες οι οποίες αναλαμβάνονται» (Εκπ. Β). Η θέσπιση και κινήτρων θα ήταν επίσης προς θετική κατεύθυνση. «Ίσως θα μπορούσε να παίξει ρόλο και ο σχολικός σύμβουλος να δώσει κάποια κίνητρα σε κάποιους εκπαιδευτικούς» (Ε1). «ελάφρυνση στο ωρολόγιο πρόγραμμα π.χ γιατί η σωστή προετοιμασία θέλει πολύ χρόνο. Καλό επίσης θα ήταν να υπήρχε εκπαιδευτικός σε κάθε σχολείο που να είναι υπεύθυνος για τις ΤΠΕ, να μπορεί να υποστηρίζει όποιον θέλει να ασχοληθεί που να συντονίζει τη χρήση των ΤΠΕ, να βοηθάει» (Εκπ, Γ). Ως προς την συνεργασία οι απόψεις των εκπαιδευτικών είναι σχεδόν μοιρασμένες, παρόλο που η συνεργασία των εκπαιδευτικών είναι απαραίτητη για λόγους θεσμικούς, παιδαγωγικούς, λειτουργικούς. Υποχρέωση όλων των εκπαιδευτικών μια σχολικής μονάδας είναι να συνεργάζονται μεταξύ τους. Αποκορύφωμα μιας τέτοιας συνεργασίας θα ήταν ο από κοινού σχεδιασμός και η υλοποίηση διδακτικών σεναρίων (Πήλιουρας, Σιμωτάς, Σταμούλης, Φραγκάκη, & Καρτσιώτης, 2010). Αν ο στόχος σε επίπεδο σχολείου είναι η αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία και τη μάθηση, τότε είναι απαραίτητο να εμπλακεί ενεργά το σύνολο του συλλόγου των διδασκόντων της σχολικής μονάδας με ενέργειες προς την επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου. Πέρα από την γενική αυτή ενεργοποίηση, αναδύονται και θέματα συντονισμού και συνεργασίας σε απλά θέματα αναφορικά με το χρόνο χρήσης του εργαστηρίου (Δημητρακοπούλου, 2002). Παράλληλα για να αναφερόμαστε σε ουσιαστική αξιοποίηση των ΤΠΕ πρέπει να «γίνεται σωστός σχολικός προγραμματισμός σε επίπεδο σχολικής μονάδας αλλά και εκπαιδευτικού προσωπικού»(ε2), με την έναρξη του σχολικού έτους, προκειμένου να εντοπιστούν οι διδακτικές ενότητες που μπορούν να εξεταστούν διεπιστημονικά με τη χρήση των ΤΠΕ. Οι αλλαγές που πιστεύουν οι εκπαιδευτικοί ότι θα έπρεπε να γίνουν στο επίπεδο της εκπαιδευτικής μονάδας, ώστε να υπάρξουν οι προϋποθέσεις και το απαραίτητο κλίμα για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη δεν έχουν να κάνουν μόνο με την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή. Πρέπει να δοθούν κίνητρα στον εκπαιδευτικό που εντάσσει τις ΤΠΕ στη διδακτική πράξη, να προβλέπεται χρόνος για παιδαγωγικές συνεδρίες. Υπάρχει ανάγκη για βελτίωση της παιδαγωγικής ενημέρωσης των εκπαιδευτικών και για δημιουργία συνθηκών ουσιαστικής συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών να αλλάξει η νοοτροπία. Ακόμη και η ανάπτυξη κοινοτήτων πρακτικής [240]

9 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ και μάθησης και συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών που επιμορφώθηκαν αλλά και μεταξύ των σχολείων που εφαρμόζουν τις ΤΠΕ και ανταλλαγή εμπειριών και «καλών πρακτικών». Άλλες μορφές επιμόρφωσης, όπως η ενδοσχολική επιμόρφωση. «η επιμόρφωση να γίνεται σε επίπεδο σχολικής μονάδας ή 2-3 σχολικών μονάδων στο στάδιο της εφαρμογής των εκπαιδευτικών σεναρίων, ώστε να αξιοποιείται ορθότερα και εποικοδομητικότερα, με άμεση εποπτεία, σε ρόλο συμβουλευτικό» (Εκπ. ΣΤ). Απαραίτητη είναι και η αξιοποίηση των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών και η συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας, παρέχοντας υποστήριξη και στους εκπαιδευτικούς που δεν επιμορφώθηκαν. «Ως διευθυντής της σχολικής μονάδας διοργάνωσα ενδοσχολική επιμόρφωση με τη βοήθεια των συναδέλφων στην πληροφορική πάνω στη χρήση των ΤΠΕ και προσπαθώ με κάθε τρόπο να μεταφέρω όλα όσα έμαθα στους συναδέλφους στη δημιουργία διδακτικών σεναρίων». (Εκπ. Δ). Διαπιστώθηκε σημαντική διαφορά όσον αφορά την ύπαρξη κινήτρων σχετικά με την θέση που κατέχουν οι εκπαιδευτικοί στην σχολική μονάδα, H άποψη των Διευθυντών, διαφέρει σημαντικά στατιστικά ως προς την ύπαρξη κινήτρων σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε αυτές. Επίσης διαπιστώθηκε σημαντική διαφορά στην άποψη των εκπαιδευτικών που αφορά την ενθάρρυνση, την παροχή κινήτρων και την συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη σε σχέση με τον προγραμματισμό χρήσης του εργαστηρίου και την Τεχνική υποστήριξη που παρέχεται. Οι απόψεις είναι θετικότερες στα σχολεία στα οποία έγινε προγραμματισμός και παρέχεται τεχνική υποστήριξη. «να συνεργαζόμαστε, να υποστηριζόμαστε, να κάνει τον προγραμματισμό ο σύλλογος διδασκόντων, να προβλέπεται η χρήση και από άλλους συναδέλφους και σε όποιον επιθυμεί να του διατίθεται ο εξοπλισμός για κάποιες ώρες, και όχι να παρακαλεί». (Εκπ. Ε). Επιπλέον οι απόψεις των εκπαιδευτικών που διαθέτουν υπολογιστή στην τάξη είναι περισσότερο θετικές από ότι αυτών που δεν έχουν. Η ύπαρξη εργαστηρίου δεν φαίνεται να αποτελεί σημαντικό παράγοντα. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Η ανάλυση των ευρημάτων των ερωτηματολογίων και των συνεντεύξεων μας οδηγούν στα ακόλουθα συμπεράσματα: Στο επίπεδο της σχολικής μονάδας διαπιστώνουμε ότι η υλικοτεχνική υποδομή των σχολικών μονάδων έχει βελτιωθεί, η πλειονότητα των σχολικών μονάδων διαθέτει ηλεκτρονικούς υπολογιστές, σύνδεση στο διαδίκτυο, εκπαιδευτικά λογισμικά και άλλες βασικές υποδομές (Μπούγιας κ.α., 2006). Εκτός από τη δημιουργία των σχολικών εργαστηρίων πολλοί εκπαιδευτικοί διαθέτουν και γωνιά υπολογιστή στην τάξη. Η δικτύωση των σχολείων είναι πλέον πραγματικότητα. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ, Σεπτέμβριος 2009), το σύνολο των σχολείων που διαθέτουν Η/Υ είναι συνδεδεμένα στο Διαδίκτυο (100%), με τη σύνδεση ευρείας ζώνης να έχει υποκαταστήσει σημαντικά την ISDN, καθώς είναι πλέον εγκατεστημένη στο 69% των σχολικών (Παρατηρητήριο για την ΚτΠ, 2009). Παρόλο όμως, που όλες οι εκπαιδευτικές μονάδες έχουν σύνδεση στο διαδίκτυο μέσω του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, μικρός αριθμός αυτών των υπολογιστών έχουν σύνδεση. Αυτό που απαιτείται όμως είναι η αξιοποίηση της δικτύωσης για διδακτικούς σκοπούς (Αναστασιάδης, 2003). [241]

10 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» Η ανάπτυξη υποδομών η οποία περιλαμβάνει τον εξοπλισμό των σχολικών μονάδων με Η/Υ, εκπαιδευτικά λογισμικά και την δικτύωση τους είναι ένα σημαντικό μέτρο το οποίο μπορεί να αποτελεί αναγκαία συνθήκη (Σολωμονίδου, 2006), διαπιστώνεται ότι δεν έχουν στη διάθεση τους όλοι οι εκπαιδευτικοί εκπαιδευτικά λογισμικά. Παράλληλα δε, δεν παρέχεται και τεχνική υποστήριξη. Έρευνες έχουν δείξει ότι η παροχή υποστήριξης σε εκπαιδευτικά θέματα αλλά και η παρουσία τεχνικού, ο οποίος μπορεί να υποστηρίζει τους εκπαιδευτικούς κατά τη διάρκεια του μαθήματος, ενθαρρύνει τον εκπαιδευτικό, έτσι οι εκπαιδευτικοί μπορούν να ξεπεράσουν την ανασφάλεια που αισθάνονται προκειμένου να χρησιμοποιήσουν ένα διδακτικό μέσο με το οποίο δεν είναι εξοικειωμένοι. Οι εκπαιδευτικοί επισημαίνουν ακόμη ότι το πρόγραμμα σπουδών και το αναλυτικό πρόγραμμα δεν ενθαρρύνουν την αξιοποίηση των ΤΠΕ, παράλληλα δε, δεν υπήρχε πλέον και η παιδαγωγική υποστήριξη από εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς (Σολομωνίδου, 2004). Οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι δεν υποστηρίζονται σε μεγάλο βαθμό, ούτε ενθαρρύνονται σε επίπεδο σχολικής μονάδας, ώστε να εντάξουν τις ΤΠΕ στη διδακτική τους πρακτική. Παράλληλα θεωρούν ακόμη, ότι δεν παρέχονται κίνητρα προς αυτή την κατεύθυνση. Διαπιστώνουμε επίσης μικρή συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε καινοτόμα προγράμματα που εμπλέκουν τις ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αυτό που συμπεραίνει κανείς είναι ότι, σε πολλές περιπτώσεις η ενσωμάτωση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας, αφήνετε στην αποκλειστική ευχέρεια του κάθε εκπαιδευτικού να τις συμπεριλάβει στο μάθημά του. Δεν υπάρχει μια «ρυθμιστική» αρχή που να ελέγχει, να εξετάζει και να καθοδηγεί την εφαρμογή αυτής της προσπάθειας σε πρακτικό και καθημερινό επίπεδο, όπως συμβαίνει με τα υπόλοιπα μαθήματα. Σημαντικός παράγοντας όμως σε επίπεδο σχολικής μονάδας είναι ο ρόλος του διευθυντή και του συλλόγου των διδασκόντων (Reynolds, Treharne & Tripp, 2003; Τσουλής & Τσολακίδης, 2013), καθώς σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς, λίγοι είναι εκείνοι που συνεργάζονται μεταξύ τους, επισημαίνοντας δε, ότι δεν γίνεται εκπαιδευτικός προγραμματισμός που να αφορά την αξιοποίηση των ΤΠΕ. Το ετήσιο πλάνο, είναι απαραίτητο, για να αποφασίσουμε σε ποιες εφαρμογές και ποιες δραστηριότητες αξίζει να εστιάσουμε, δεδομένου όπως δηλώνουν και οι εκπαιδευτικοί ο χρόνος δεν είναι ποτέ επαρκής, αλλά και για να επιτύχουμε οργάνωση και συντονισμό με άλλους διδάσκοντες, που ενδεχόμενα επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν παρόμοιες εφαρμογές στη διδασκαλία τους. (Δημητρακοπούλου, 2002). Ο καλύτερος συντονισμός θα αποβάλει φαινόμενα ελλιπούς υποδομής στα σχολεία που την χρειάζονται, δεν θα αποθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς που καταβάλλουν σημαντικές προσπάθειες και επενδύουν τον απαραίτητο χρόνο ενώ περιορίζονται από τις αδυναμίες που καταπνίγουν την πρωτοβουλία και δεν επιτρέπουν την ανάληψη ευθύνης από την ίδια τη σχολική ομάδα. Επίσης σημαντικός παράγοντας στην όλη προσπάθεια αποτελεί η υποστήριξη, η βοήθεια, και η διευκόλυνση που παρέχεται στους επιμορφωθέντες από την σχολική μονάδα για την αξιοποίηση και χρήση της νέας γνώσης. Με βάση τα ευρήματα της έρευνας προτείνουμε: Την ενθάρρυνση και ενίσχυση της δημιουργίας δικτύων επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών σε επίπεδο Νομού με κοινά μορφωτικά-μαθησιακά ενδιαφέροντα με την συνεργασία και των Σχολικών Συμβούλων. [242]

11 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Υποστήριξη της χρήσης των ΤΠΕ από τη διοίκηση του σχολείου και ιδιαίτερα τον διευθυντή, Συνεχή αναβάθμιση του εξοπλισμού των σχολείων και ιδιαίτερα, κατάλληλη τεχνική υποστήριξη του σχολείου. Επιμόρφωση όλων των διευθυντών στην ένταξη και αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη, και ειδικότερα στη διαχείριση της ένταξης των ΤΠΕ στη εκπαιδευτική μονάδα. Για να επιτευχθεί πιο αποτελεσματικά η ένταξη των ΤΠΕ στη διδακτική πρακτική υπάρχει επίσης η ανάγκη καλύτερου συντονισμού των διάφορων ενεργειών επιμόρφωσης, αναθεώρηση αναλυτικών προγραμμάτων, δημιουργία και διάθεση κατάλληλου εκπαιδευτικού λογισμικού, με την παράλληλη ανάπτυξη και διδακτικού υλικού. Μια τέτοια ολοκληρωμένη προσέγγιση απαιτεί συντονισμένες ενέργειες που εγγράφονται στα πλαίσια ενός εκπαιδευτικού σχεδιασμού με σαφείς και ρητούς στόχους και συνοδεύονται από συγκεκριμένα μέτρα στήριξης που διευκολύνουν και ενεργοποιούν τους εκπαιδευτικούς (Δημητρακοπούλου, 2002). ΑΝΑΦΟΡΕΣ Αναστασιάδης, Π. (2003). Διαμόρφωση Πλαισίου για την Εισαγωγή των Νέων Τεχνολογιών στα Προγράμματα Σπουδών των Παιδαγωγικών Τμημάτων του Ελληνικού Πανεπιστημίου. Επιστημονικό Βήμα, τχ. 2, σσ Αργύρης, Μ. (2002). Υπολογιστές στα Σχολεία: Αναγκαίο κακό ή ευκαιρία. Πρακτικά 16 ου Πανελληνίου Εκπαιδευτικού συνεδρίου ΔΟΕ-ΠΟΕΔ, Αλεξανδρούπολη 8-9 Μαΐου 2002, Οι νέες τεχνολογίες στην Εκπαίδευση, σσ Αθήνα: ΔΟΕ, Επιστημονικό Βήμα του Δασκάλου. Βλαχάβας, Ι., Δαγδιλέλης, Β., Ευαγγελίδης, Γ., Παπαδόπουλος, Γ., Σαρατζέμη, Μ. & Ψύλλος, Δ. (2004). Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην ελληνική εκπαίδευση: απολογισμός και προοπτικές. Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Γιαβρίμης, Π., Παπάνης, Ε., Νεοφώτιστος, Β. & Βαλκάνος Ε. (2010). Απόψεις εκπαιδευτικών για την εφαρμογή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Στο Τζιμογιάννης, Α. (επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή, Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση, τόμος Β, σσ Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Κόρινθος, Σεπτεμβρίου Δαγδιλέλης, Β., & συν. (2008). Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στη Χρήση και Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διδακτική Διαδικασία. Επιμορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση των επιμορφωτών στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης. Τεύχος 1: Γενικό Μέρος. Πάτρα: ΥΠ.Ε.Π.Θ., Π.Ι., Ε.Α.Ι.Τ.Υ Δελημπόκης. Η, Ναλμπάντη, Θ., & Δέλλας, Σ. (2001). Αποτίμηση επιμορφωτικών προγραμμάτων στις Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στο Ν. Έβρου. Πρακτικά 1ου Συνεδρίου, ΤΠΕ στην Εκπαίδευση, σσ Σύρος. Δημητρακοπούλου, Α. (2002). Διαστάσεις Διδακτικής Διαχείρισης των Εκπαιδευτικών Εφαρμογών των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας: Προς μια ολοκληρωμένη αξιοποίησή τους στην Εκπαίδευση, στο Νοητικά εργαλεία και πληροφορικά μέσα, Επιμέλεια Κυνηγός Χ. Δημαράκη Ε.. Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη, [243]

12 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» Ζαγούρας, Χ. (2005). Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Στο Θα μας κρίνει όλους το μέλλον Η εμπειρία του ΕΑΙΤΥ. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Καλογιαννάκης, Μ. & Παπαδάκης, Στ. (2008). Αναπαραστάσεις νεοδιόριστων εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ στα πλαίσια της επιμόρφωσης στα ΠΕΚ. Πρακτικά 1 ου Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου Ημαθίας, Ψηφιακό υλικό για την υποστήριξη του παιδαγωγικού έργου των εκπαιδευτικών. Νάουσα, 9-11 Μαϊου. Καλογιαννάκης, Μ., & Παπαδάκης, Στ. (2009). Εμπόδια στη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία: οι απόψεις των επιμορφούμενων στις ΤΠΕ εκπαιδευτικών. Στο Γούσιας Φ. (Επιμ.) Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ σχολείο 2.0 εκπαιδευτικού, σσ Πειραιάς, Οκτωβρίου. Καρασαββίδης, Η. & Πολάκης, Γ. (2004). Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ ΤΠΕ και πρακτικών γνώσεων εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης. Μία μελέτη περίπτωσης στα πλαίσια μιας εικονικής κοινότητας. Πρακτικά 4 ου Πανελλήνιου Συνέδριου ΕΤΠΕ, με διεθνή συμμετοχή, Αξιοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας στη διδακτική πράξη, σσ Αθήνα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών. Κόμης, Β. (2004). Ζητήματα αξιολόγησης του σχεδιασμού και των πρακτικών ένταξης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση. Στο Βλαχάβας, Ι., Δαγδιλέλης, Β., Ευαγγελίδης, Γ., Παπαδόπουλος, Γ., Σαρατζέμη, Μ. και Ψύλλος, Δ. Οι Τεχνολογίες της πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Ελληνική Εκπαίδευση: Απολογισμός και Προοπτικές, σσ Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Κοτζαμπασάκης, Ε. & Ιωαννίδης, Χ. (2004). Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας: Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Πρακτικά 4ου Συνεδρίου ΕΤΠΕ, σσ Αθήνα. Παν/μιο Αθηνών, 29/09 03/10/2004. Κουστουράκης, Γ. & Παναγιωτακόπουλος, Χ. (2008). Οι ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: επιδράσεις και προβλήματα από την προσπάθεια της εφαρμογής τους στην παιδαγωγική πράξη. 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου, Διδακτικής της Πληροφορικής, σσ Πάτρα, Μαρτίου ΚτΠ (2009). Γραφείο για την Κοινωνία της Πληροφορίας Εκπαιδευτικό Υλικό. Ανακτήθηκε στις 15 Ιανουαρίου 2010 από Μαρκαντώνης, Χρ. & Σαραφίδου, Γ. (2009). Αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη από επιμορφωμένους στη χρήση τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στο Γούσιας Φ. (Επιμ.) Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ, σχολείο 2.0, σσ Πειραιάς, Οκτωβρίου Μαυρογιώργος, Γ. (2001). Κάνουν οι Νέες Τεχνολογίες θαύματα;. Εκπαιδευτική κοινότητα, τχ. 59, σσ Μικρόπουλος, Τ. (2006). Ο Υπολογιστής ως Γνωστικό Εργαλείο. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα Μιχάλης. Ι., Τσαλίκη. Χ. & Χατζηβασιλείου, Ε. (2009). Οι στάσεις των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης απέναντι στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τις τεχνολογικές καινοτομίες, 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ, Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη. Σύρος, 8 10 Μαΐου Μπούγιας, Ι. & Δημητριάδης, Σ. (2006). Eκπαιδευτική καινοτομία στο σχολείο με την υποστήριξη Τ.Π.Ε.: πιλοτικά αποτελέσματα από έρευνα ερωτηματολογίου Στα πρακτικά [244]

13 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ του 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ΕΤΠΕ με Διεθνή Συμμετοχή: Οι τεχνολογίες της επικοινωνίας και της πληροφορίας στην εκπαίδευση, σσ Θεσσαλονίκη, 5-8 Οκτωβρίου Μπράτιτσης, Θ. (2010). Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση: Διείσδυση, αποδοχή και προβληματισμοί. Στο Μ. Γρηγοριάδου (επιμ), 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο, Διδακτική της Πληροφορικής, σσ Αθήνα, 9-11 Απριλίου Μπρατίτσης, Θ., Χλαπάνης, Γ., Μηναΐδη Α. & Δημητρακοπούλου, Α. (2004). Σχεδιασμός Προγράμματος Διαρκούς Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών από Απόσταση, με βάση δεδομένα Έρευνας από τρέχουσα Επιμόρφωση στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, Ανακτήθηκε στις 20 Μαΐου 2010 από Οικονόμου, Θ., Ρήγα, Ε. & Ροζάνα, Β. (2009). Η σχέση των εκπαιδευτικών με τις νέες τεχνολογίες & η ενσωμάτωσή τους στη διδασκαλία των μαθημάτων. Στο Γούσιας Φ. (Επιμ.) Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ, σχολείο 2.0, σσ Πειραιάς, Οκτωβρίου 2009 Παπαδόπουλος, Γ. (2002). Τα νέα προγράμματα σπουδών στο Σχολείο, της Κοινωνίας της Πληροφορίας: Κατακερματισμός και αποσπασματικότητα ή ολιστική προσέγγιση. Πρακτικά 16 ου Πανελληνίου Εκπαιδευτικού συνεδρίου ΔΟΕ-ΠΟΕΔ, Αλεξανδρούπολη 8-9 Μαΐου 2002, Οι νέες τεχνολογίες στην Εκπαίδευση, σσ Αθήνα: ΔΟΕ, Επιστημονικό Βήμα του Δασκάλου. Παρασκευόπουλος, Μ. & Μπίλια, Α. (2008). Αναπαραστάσεις μαθητών του Δημοτικού για τους Υπολογιστές όπως αναδύονται στο πλαίσιο της εισαγωγής των ΤΠΕ στην Α/θμια Εκπαίδευση. 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου, Διδακτικής της Πληροφορικής, σσ Πάτρα, Μαρτίου Πήλιουρας, Π., Σιμωτάς, Κ., Σταμούλης, Ε., Φραγκάκη, Μ. & Καρτσιώτης, Θ. (2010). Οδηγός εκπαιδευτικών για το μάθημα των ΤΠΕ στα 800 ολοήμερα Δημοτικά σχολεία με Ε.Α.Ε.Π: Αθήνα: ΟΕΠΕΚ Π-ΚτΠ (2009). Έκθεση αναφοράς αποτελεσμάτων έρευνας χρήσης των Νέων Τεχνολογιών στα Σχολεία. Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας. Ανακτήθηκε στις 15 Ιανουαρίου 2010 από Ράπτης, Α. και Ράπτη, Α. (2007). Μάθηση και διδασκαλία στην εποχή της πληροφορίας. Ολική προσέγγιση. Τόμος Α, Αθήνα: Αυτοέκδοση. Τσουλής, Μ., & Τσολακίδης, Κ. (2013). Ο ρόλος της σχολικής ηγεσίας στην ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη. Από τα πρακτικά του 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ, Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη, Σύρος. ΥΠΔΒΜΘ. (2010). Νέο Σχολείο: Πρώτα ο μαθητής. Ανακτήθηκε στις 20 Οκτωβρίου 2010 από Χασάπης, Δ. (2000). Σχεδιασμός, Οργάνωση, Εφαρμογή και Αξιολόγηση Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, Μεθοδολογικές Αρχές και Κριτήρια Ποιότητας. Αθήνα: Μεταίχμιο. Berg, B. L. (2001). Qualitative Research Methods for the Social Sciences (4th ed.). Boston: Allyn & Bacon [245]

14 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» Cohen, L. & Manion L. (1994). Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας. Αθήνα: Μεταίχμιο Guskey, R.,T. (2002) (α). Professional Development and Teacher Change. Teachers and Teaching: theory and practice, Vol. 8, No. ¾ Guskey, R.,T. (2002) (β). Does it Make a Difference; Evaluating Professional Development. Educational leadership, 59 (6), Kiridis, A., Drossos, V. & Tsakiridou, E. (2006). Teachers Facing ICT: The Case of Greece, Journal of Technology and Teacher Education, 14(1) Kirkpatrick, D. L. (1996). Great Ideas Revisited. Training and development. January, Reynolds, D., Treharne, D. & Tripp, H. (2003). ICT the hopes and the reality. British Journal of Educational Technology, 34(2), Seidman, I. (2006). Interviewing as Qualitative Research. A Guide for Researchers in Education and the Social Sciences (3rd ed.). London: Teachers College Press. Tsoulis, M., Tsolakidis, C., & Mitkas, K. (2013). Collaborative Learning Using Google Facilities - An elementary school s case study International Conference - Interactive Conference on Computer Aided Learning, pp doi: /icl [246]

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΠΡΟΣ: Περ/κές

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική) Βασικές διαδικασίες 1 ου έτους εφαρμογής Γενική Εκτίμηση (άπαξ) Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 211-212 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ 1.Επικαιροποιημένα στοιχεία του ΕΚΦΕ. Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Είδος

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία Πρότυπα-πειραματικά σχολεία 1. Τα πρότυπα-πειραματικά: ένα ιστορικό Τα πειραματικά σχολεία (στα οποία εντάχθηκαν με το Ν. 1566/85 και τα ιστορικά πρότυπα σχολεία) έχουν μακρά ιστορία στον τόπο μας. Τα

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπές Συνεδρίου Συντονιστές Διοργάνωσης Συνεδρίου Συντονιστές Θεματικών Περιοχών

Επιτροπές Συνεδρίου Συντονιστές Διοργάνωσης Συνεδρίου Συντονιστές Θεματικών Περιοχών 3 η Ανακοίνωση 3ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

1. Ταυτότητα της Έρευνας. Βασικός σκοπός της έρευνας είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του θεσμού μέσα από τις

1. Ταυτότητα της Έρευνας. Βασικός σκοπός της έρευνας είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του θεσμού μέσα από τις Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Αξιολόγηση Πιλοτικού θεσμού παραχώρησης διδακτικού χρόνου στις σχολικές μονάδες για συντονισμό της ενσωμάτωσης παραχώρησης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 15 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νίκος Τζιμόπουλος Υπεύθυνος ΠΛΗΝΕΤ Ν. Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος ΔΣ ΕΑΕΠ Σε 960 ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία της χώρας, 12/θεσια και με τον μεγαλύτερο μαθητικό πληθυσμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ Open Discovery Space «Ανοιχτές Εκπαιδευτικές

Διαβάστε περισσότερα

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΚΑΠ 2015

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΚΑΠ 2015 9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΚΑΠ 2015 (5η ανακοίνωση) Αρ.Πρωτ.183708/Δ2/13-11-2014/ΥΠΑΙΘ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Απάντηση ερωτήσεων σχετικά με την οργάνωση των Ερευνητικών Εργασιών στο Γενικό Λύκειο κατά το σχολικό έτος 2012-2013 ΛΑΜΙΑ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Αγαπητοί/ες

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα ΥΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις LOGO Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας Σέρρες, 17/10/2010 Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις Δρ. Γεώργιος A. Κουλαουζίδης Μαθηματικός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ A/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ 3 η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟ Υ ΔΗΜΟΤ ΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΚΥΚΛ ΑΔΩΝ Νάξος,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγικά στοιχεία 2. Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών 3. Οργάνωση της τάξης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

«Ένας χρόνος μετά την επιμόρφωση: Οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής αξιοποιούν νέες γνώσεις και δεξιότητες μέσα στην τάξη»

«Ένας χρόνος μετά την επιμόρφωση: Οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής αξιοποιούν νέες γνώσεις και δεξιότητες μέσα στην τάξη» «Ένας χρόνος μετά την επιμόρφωση: Οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής αξιοποιούν νέες γνώσεις και δεξιότητες μέσα στην τάξη» Αθηνά Τραψιώτη Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, Τεχνικός ΚΕΠΛΗΝΕΤ Ημαθίας trapsiot@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Εφαρμογή του θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας κατά το σχολικό έτος 2013-2014 Διαδικασίες»

Θέμα: «Εφαρμογή του θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας κατά το σχολικό έτος 2013-2014 Διαδικασίες» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση σχετικά με το περιβάλλον Εκπαίδευση για το περιβάλλον Εκπαίδευση στο περιβάλλον

Εκπαίδευση σχετικά με το περιβάλλον Εκπαίδευση για το περιβάλλον Εκπαίδευση στο περιβάλλον Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕ) ονομάζεται η διδασκαλία του τρόπου λειτουργίας του οικοσυστήματος και στόχος της είναι η αλλαγή της συμπεριφοράς των ανθρώπων προς μια αειφορική κατεύθυνση Εκπαίδευση σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Καραλής Θανάσης Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Πατρών karalis@upatras.gr

Καραλής Θανάσης Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Πατρών karalis@upatras.gr 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 387 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας Οι ΤΠΕ στο Α.Π. του νηπιαγωγείου και η επιμόρφωση των νηπιαγωγών στην αξιοποίηση και εφαρμογή τους στη διδακτική πράξη: Σκέψεις, προβληματισμοί και προτάσεις Συντονίστρια: Γιώτα Παναγιωτοπούλου Σχολ. Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

Σέλινο, 30/10/2013. Αρ.Πρ. Φ. 12.3/134 ΠΡΟΣ: Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Ξάνθης. ΚΟΙΝ 1:

Σέλινο, 30/10/2013. Αρ.Πρ. Φ. 12.3/134 ΠΡΟΣ: Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Ξάνθης. ΚΟΙΝ 1: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---------------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ ----------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ.)

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ.) ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ.) ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΚΑΣΟΥΚΑ ΓΟΥΒΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Προ του 2010 2010-2011

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Τα ερωτήματα που προκύπτουν από την εισαγωγή της Φυσικής στην Α γυμνασίου είναι :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πειραιάς 5 Νοεμβρίου 2012 Αρ. Πρωτ. 20126093 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «BRINGING EUROPE TO SCHOOL TEACHERS (B.E.S.T.)» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ REMACO ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧEIΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ REMACO ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧEIΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ -1- 1. ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2. ΣΚΟΠΟΣ & ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 4. ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 5. ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥ3 ΕΞΑΜΗΝΟΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΙ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέματα Πληροφορικής

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέματα Πληροφορικής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία με ποσοστό 50% και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) με ποσοστό 50%στα πλαίσια του Μέτρου 2.1. «Αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ. EDUC 511: Αρχές και Μέθοδοι Ποιοτικής Έρευνας. Βιβλιογραφική ανασκόπηση

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ. EDUC 511: Αρχές και Μέθοδοι Ποιοτικής Έρευνας. Βιβλιογραφική ανασκόπηση ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΑΓΩΓΗΣ» EDUC 511: Αρχές και Μέθοδοι Ποιοτικής Έρευνας Βιβλιογραφική ανασκόπηση Τα αποτελέσματα της ενσωμάτωσης

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Καρατάσιος Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

Γεώργιος Καρατάσιος Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ Στη χώρα μας η μείωση των τροχαίων ατυχημάτων δεν είναι ακόμα σε ικανοποιητικό επίπεδο ώστε να την «ανεβάσουν» από τις τελευταίες θέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αντιλήψεις και προτάσεις των Δασκάλων και των Νηπιαγωγών που ολοκλήρωσαν το Β κύκλο επιμόρφωσης στις Νέες Τεχνολογίες

Αντιλήψεις και προτάσεις των Δασκάλων και των Νηπιαγωγών που ολοκλήρωσαν το Β κύκλο επιμόρφωσης στις Νέες Τεχνολογίες Αντιλήψεις και προτάσεις των Δασκάλων και των Νηπιαγωγών που ολοκλήρωσαν το Β κύκλο επιμόρφωσης στις Νέες Τεχνολογίες Α. Μαλέτσκος 1, Κ. Πενέκελης 2, Ζ. Ζίκος 3, Ε. Μπλιούμη 4, Ε. Ραρρά 5 1 Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2014 Χώρος Διεξαγωγής OTΕAcademy* Δ/νση Πέλικα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Μεθοδολογία:

Διδακτική Μεθοδολογία: Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2014, Αθήνα Διδακτική Μεθοδολογία: Σχεδιασμός - Διεξαγωγή και Αξιολόγηση της Διδασκαλίας Εισηγητής: Δρ. Ιγνάτιος Καράμηνας Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ Εκπαιδευτής Ενηλίκων Επιστ. Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Προσέγγιση για τη τοπολογία τοπικού δικτύου και υπηρεσιών σε Client Server περιβάλλον, με το πρόγραμμα Filius

Διδακτική Προσέγγιση για τη τοπολογία τοπικού δικτύου και υπηρεσιών σε Client Server περιβάλλον, με το πρόγραμμα Filius Διδακτική Προσέγγιση για τη τοπολογία τοπικού δικτύου και υπηρεσιών σε Client Server περιβάλλον, με το πρόγραμμα Filius Ζευγίτης Θεόδωρος 1, Καλτσίδης Χρήστος 2, Μακράκη Καλλιόπη 3 tzevgit@gmail.com, ckaltsidis@sch.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέματα Πληροφορικής Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Γκούμας Στέφανος Επίκουρος Καθηγητής στο Tμήμα Διαχείριση Πληροφοριών του Τ.Ε.Ι Καβάλας goumas@teikav.edu.gr. Περίληψη

Δρ. Γκούμας Στέφανος Επίκουρος Καθηγητής στο Tμήμα Διαχείριση Πληροφοριών του Τ.Ε.Ι Καβάλας goumas@teikav.edu.gr. Περίληψη Τρία χρόνια μετά την επιμόρφωση β επιπέδου: Οι εκπαιδευτικοί κάνουν χρήση και αξιοποιούν τις Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε) στην εκπαιδευτική - διδακτική διαδικασία;. Η περίπτωση του νομού

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Αγιώτης Πέτρος pagioti@sch.gr Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Τίτλος διδακτικού σεναρίου Η έννοια των σταθερών και της καταχώρησης στη Visual Basic Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

Τζιµόπουλος Νίκος Υπεύθυνος ΠΛΗΝΕΤ Ν. Κυκλάδων, Επιµορφωτής ΤΠΕ Σύρος, Μέγας Γιαλός, 84100 ntzimop@de.kyk.sch.gr

Τζιµόπουλος Νίκος Υπεύθυνος ΠΛΗΝΕΤ Ν. Κυκλάδων, Επιµορφωτής ΤΠΕ Σύρος, Μέγας Γιαλός, 84100 ntzimop@de.kyk.sch.gr Αξιολόγηση ενός Εντατικού Σεµιναρίου µε Θέµα "Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Εκπαιδευτικό Λογισµικό": Γνώµες, Κρίσεις και Αντιλήψεις Εκπαιδευτικών ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης για τους Υπολογιστές και

Διαβάστε περισσότερα

Η Δράση ανάδειξης και προβολής καλών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου

Η Δράση ανάδειξης και προβολής καλών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου Επιμορφωτικό Εργαστήριο «Καλές πρακτικές αξιοποίησης Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου: Η αναζήτηση Περιεχομένου και η δημοσίευση πρακτικών που το αξιοποιούν στο Φωτόδενδρο Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών»

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα Διδασκαλίας & Μαθητές με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες

Μοντέλα Διδασκαλίας & Μαθητές με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες επιστημονική ημερίδα Σάββατο 2 Μαρτίου 2013 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Μοντέλα Διδασκαλίας & Μαθητές με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες Προσκεκλημένη ομιλήτρια: Δρ Γιάννακα Νατάσσα Διδάκτορας Κλινικής Ψυχολογίας Ψυχοπαθολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε νέα ακαδημαϊκή χρονιά, ενδέχεται να γίνονται αλλαγές / τροποποιήσεις στα παρακάτω από τη διδάσκουσα.

Κάθε νέα ακαδημαϊκή χρονιά, ενδέχεται να γίνονται αλλαγές / τροποποιήσεις στα παρακάτω από τη διδάσκουσα. Τίτλος μαθήματος: Μεθοδολογία Έρευνας Κωδικός μαθήματος: ΒΠ0800 (3Ω/Υ) Διδάσκουσα: Ελευθερία Τσέλιου Ηλεκτρονική διεύθυνση για επικοινωνία: tseliou@uth.gr Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Εξάμηνο σπουδών:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Άρης Ασλανίδης 1, Αδάμ Δαμιανάκης 2, Κατερίνα Τσαδήμα 2 info@educationplace.gr, ad@conceptum.gr, katerina@conceptum.gr 1

Άρης Ασλανίδης 1, Αδάμ Δαμιανάκης 2, Κατερίνα Τσαδήμα 2 info@educationplace.gr, ad@conceptum.gr, katerina@conceptum.gr 1 Το εκπαιδευτικό λογισμικό «Μαθαίνουμε Γεωλογία- Γεωγραφία Α Γυμνασίου στον Διαδραστικό Πίνακα» και η αξιοποίησή του στη διδασκαλία του μαθήματος «Ο πλανήτης Γη» Άρης Ασλανίδης 1, Αδάμ Δαμιανάκης 2, Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα

1 ος Άξονας: Σύνδεση με ΑΕΙ και ΠΙ

1 ος Άξονας: Σύνδεση με ΑΕΙ και ΠΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (Βασικοί άξονες) Κατά την άποψή μας, η αναβάθμιση του ρόλου της Δημόσιου Σχολείου προϋποθέτει την ύπαρξη ειδικών Πειραματικών Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγική επιμόρφωση για νεοδιόριστους και προσλαμβανόμενους ως αναπληρωτές εκπαιδευτικούς σχολικού έτους 2009-2010

Εισαγωγική επιμόρφωση για νεοδιόριστους και προσλαμβανόμενους ως αναπληρωτές εκπαιδευτικούς σχολικού έτους 2009-2010 Εισαγωγική επιμόρφωση για νεοδιόριστους και προσλαμβανόμενους ως αναπληρωτές εκπαιδευτικούς σχολικού έτους 2009-2010 Εξωτερική αξιολόγηση του προγράμματος «Εισαγωγική επιμόρφωση για νεοδιόριστους και προσλαμβανόμενους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός Ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ. 6 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. 10 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε.

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ. 6 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. 10 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ 6 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. 10 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. Συνοδευτικό Θέματος 2: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Βασικές θέσεις για αναλυτικά προγράμματα και σχολικά βιβλία με βάση τα πορίσματα και

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση Αθανάσιος Τζιμογιάννης Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΓΕΝΙΚΑ Βασικός στόχος είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο εντοπισμός των μαθησιακών ελλείψεων με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Αθανάσιος Βράντζας 1 vrantzas@sch.gr 1 Καθηγητής Πληροφορικής Περίληψη Στην εργασία αυτή θα επιχειρηθεί να παρουσιαστεί η διδασκαλία του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 Οι εισηγήσεις, που παρουσιάζονται πιο κάτω είναι ενδεικτικές και δεν

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Πάσχου Αικατερίνη 1 katpas@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, 2 ο ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας Περίληψη Το μάθημα Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

«Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools»

«Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools» 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools» Αβραμίδου Μαργαρίτα Καθηγήτρια Πληροφορικής, 1 ο Γυμνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική διαδικασία και συγγραφή διατριβής: Μεθοδολογικές παρατηρήσεις ρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας Τα βασικά στάδια για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της δράσης «e-book: διαβάζω ψηφιακά» για την εισαγωγή ηλεκτρονικών αναγνωστών βιβλίων σε σχολεία του Ν. Μαγνησίας

Αξιολόγηση της δράσης «e-book: διαβάζω ψηφιακά» για την εισαγωγή ηλεκτρονικών αναγνωστών βιβλίων σε σχολεία του Ν. Μαγνησίας Αξιολόγηση της δράσης «e-book: διαβάζω ψηφιακά» για την εισαγωγή ηλεκτρονικών αναγνωστών βιβλίων σε σχολεία του Ν. Μαγνησίας Αλέξανδρος Καπανιάρης 1, Κωνσταντίνος Βαϊνάς 1, Γεωργία Βαλατσού 2 kapaniaris@sch.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ. ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Συνοπτική Έκθεση Αποτελεσμάτων

ΥΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ. ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Συνοπτική Έκθεση Αποτελεσμάτων ΥΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Συνοπτική Έκθεση Αποτελεσμάτων Δεκέμβριος 2012 Το παρόν κείμενο αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Άρθρο 5.1 - Γενικά Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Στο ΕΜΠ εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και πλαίσιο αρχών και διαδικασιών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται διαφάνεια στις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

http://www.ucy.ac.cy/~kedima.

http://www.ucy.ac.cy/~kedima. http://www.ucy.ac.cy/~kedima. Δομή και Στόχοι Mε απόφαση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου, στις 30 Αυγούστου 2002, ιδρύθηκε το Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας. Το Κέντρο Διδασκαλίας και Μάθησης,

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 381

1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 381 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 381 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ FORUM (E-GROUP) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: το μέλλον της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην προοπτική της Διά Βίου Μάθησης». δρ. Κιουλάνης Σπύρος, Δ/ντής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης

Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης Δρ. Γεώργιος Ζάχος Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης Εμμανουήλ Νίνος Εκπαιδευτικός, Υπεύθυνος στη Σ. Β. στο 9ο Γυμνάσιο Περιστερίου,

Διαβάστε περισσότερα

Καΐρη Μερόπη Εκπαιδευτικός Δ.Ε., καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής. Μακρυωνίτης Γεώργιος Υπεύθυνος ΕΚΦΕ Ν. Κυκλάδων, καθηγ.

Καΐρη Μερόπη Εκπαιδευτικός Δ.Ε., καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής. Μακρυωνίτης Γεώργιος Υπεύθυνος ΕΚΦΕ Ν. Κυκλάδων, καθηγ. 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 679 EΠΙMΟΡΦΩΣΗ EΚΠΑΙΔEΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠE ΣΤΗΝ EΚΠΑΙΔEΥΣΗ- ΟΙ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Η κοινωνία εµπιστεύεται το σχολείο ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑ Α Η πολιτεία εµπιστεύεται τον εκπαιδευτικό ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΕΕ 1/2 ΤΟΜΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι. Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε. πριν από λίγο

Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι. Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε. πριν από λίγο Μορφές Εκπόνησης Ερευνητικής Εργασίας Μαρία Κουτσούμπα Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι «η τηλεδιάσκεψη». Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε ερευνητικό ερώτημα που θέσαμε πριν από λίγο Κουτσούμπα/Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΙ46941Δ-ΠΑ6 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΑΔΑ: ΒΕΥΙ46941Δ-ΠΑ6 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ (έως 16) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π129_04-02-2013 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 2013 Εισαγωγή Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και ιδιαιτέρα ανταγωνιστικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, η δια βίου μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Έκθεση Έρευνας μεταξύ Στελεχών Οργανισμών της Περιφέρειας Ελλάδα 2015 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Θεοφάνη Γεωργία. gotheofani@yahoo.gr. 1996 Πτυχίο Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Θεοφάνη Γεωργία. gotheofani@yahoo.gr. 1996 Πτυχίο Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Θεοφάνη Γεωργία Ημερ/νία γέννησης 17.2.1971 E-mail gotheofani@yahoo.gr ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 1996 Πτυχίο Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Επιμόρφωση 2010 Βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τρίγωνα - Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες και τις πλευρές - Ύψη τριγώνου

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τρίγωνα - Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες και τις πλευρές - Ύψη τριγώνου ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τρίγωνα - Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες και τις πλευρές - Ύψη τριγώνου Κανέλλα Κούτση ΚΣΕ 7ο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Προσχολική Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στο Νηπιαγωγείο

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Προσχολική Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στο Νηπιαγωγείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Προσχολική Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στο Νηπιαγωγείο Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός των έργων Επιμόρφωσης - Πιστοποίησης εκπαιδευτικών σε βασικές δεξιότητες των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση

Απολογισμός των έργων Επιμόρφωσης - Πιστοποίησης εκπαιδευτικών σε βασικές δεξιότητες των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση 14-15-16-17:Layout 1 29/07/2010 11:18 ΠΜ Page 226 Απολογισμός των έργων Επιμόρφωσης - Πιστοποίησης εκπαιδευτικών σε βασικές δεξιότητες των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση Σωτήριος Γκλαβάς, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ»

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ» Ιουλιανού 28 (1 ος όροφος) - 10434 ΑΘΗΝΑ Σύμπραξη ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ και ΙΝΕ/ΓΣΕΕ για τη Δια Βίου Μάθηση Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου Μη Κερδοσκοπικό ΑΘΗΝΑ 2006 Τηλέφωνο: 210 88 38 680 Φαξ: 210 88 38 148 Email:

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 6972038117, 6932078466 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τηλ.: 6972038117, 6932078466 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) (www.eepek.gr) Τηλ.: 6972038117, 6932078466 Λάρισα Λάρισα, 10 Φεβρουαρίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Θέμα: «Ανοιχτή Ημερίδα ενημέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 757 Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική αγωγή δε συνηθίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» Σχέδιο Δράσης. Για την εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών & την επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στο Νέο Σχολείο

ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» Σχέδιο Δράσης. Για την εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών & την επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στο Νέο Σχολείο ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» Σχέδιο Δράσης Για την εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών & την επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στο Νέο Σχολείο ΥΠΔΒΜΘ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 24/3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Η γνώμη των εκπαιδευτικών και των μαθητών για τους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την εφαρμογή προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

Η γνώμη των εκπαιδευτικών και των μαθητών για τους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την εφαρμογή προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ B Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Η γνώμη των εκπαιδευτικών και των μαθητών για τους παράγοντες οι

Διαβάστε περισσότερα

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΡΟΣ Α Οι προτεραιότητες στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Λειτουργική Ανάλυση (copyright: Μαίρη

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η παρούσα έρευνα έχει σκοπό τη συλλογή εμπειρικών δεδομένων σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΣΕΛΙΟΥ Κωδικός μαθήματος: ΒΠΟ815 (3Ω/Υ) Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς «Εφαρμογές Υπολογιστών» Β ή Γ Γενικού Λυκείου Λαμβάνοντας υπόψη το Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) του μαθήματος, το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορικής του Γυμνασίου αλλά και

Διαβάστε περισσότερα