Α Π Ο Φ Α Σ Η. Ώρα. Προϋπολογισθείσα δαπάνη : # ,00 #, συµπεριλαµβανοµένου και του Φ. Π. Α. 19%.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Φ Α Σ Η. Ώρα. Προϋπολογισθείσα δαπάνη : # 45.000,00 #, συµπεριλαµβανοµένου και του Φ. Π. Α. 19%."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Παπάγου, 31 Μαΐου 2007 ΓΕΝΙΚΗ / ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ. Βαθµ. Προτ/τας ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 25937/5416 Ταχ. /νση : Αναστάσεως & Τσιγάντε Ταχ. Κώδικας : Παπάγου Πληροφορίες : Ρ. Σαγάνη Τηλέφωνο : Fax E - mail : : ΘΕΜΑ : Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού, για την προµήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών ειδικών χρήσεων (servers). Α Π Ο Φ Α Σ Η ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ηµ. Μην. Έτος Ηµέρα εβδοµάδας Ώρα Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών Παρασκευή π.µ. Αναστάσεως και Τσιγάντε Παπάγου 6ος Όροφος - Γραφείο 605 Προϋπολογισθείσα δαπάνη : # ,00 #, συµπεριλαµβανοµένου και του Φ. Π. Α. 19%. Χρόνος παράδοσης : Το αργότερο σε σαράντα ( 40 ) ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµεροµηνία αποδοχής των όρων της κατακυρωτικής απόφασης. Σελίδα 1 από 5

2 Έχοντας υπόψη : 1 - Τις διατάξεις : α ) Του ν. δ. 638 / 1970 «Περί ιατρικής εξετάσεως των οδηγών αυτοκινήτων κλπ», άρθρο 2 (όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τους νόµους 771 / 78, 823 / 78, 1959 / 91, 2366 / 95, 2465 / 97, 2671 / 98, 2801 / 2000, 2898 / 2001, 3371 / 2005 και 3534/2007 και ισχύει σήµερα ), β ) Του άρθρου 24 του ν / 94, σχετικά µε την «παρακράτηση φόρου εισοδήµατος από εµπορικές επιχειρήσεις», γ ) Του ν / 95 «Προµήθειες του ηµόσιου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το άρθρο 8 του ν / 95 «Υπαίθριο εµπόριο και άλλες διατάξεις» και το άρθρο 8 του ν / 99 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων, άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» και ισχύει σήµερα, δ ) Του ν / 95 «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», ε ) Του π. δ. 394 / 96 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου», όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 35 του ν / 2005, στ ) Του π. δ. 293 / 99 «Οργανισµός του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών», όπως τροποποιήθηκε µε τα π. δ. 100 / 2002, 59 / 2003 και 99 / 2005 και ισχύει σήµερα και ζ ) Του π. δ. 166 / 2003 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην Οδηγία 2000 / 35 της για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές». 2 - Τις αποφάσεις µε αριθµούς : α ) 2 / / Α0024 / κ. υ. α. των Υπουργών Οικονοµικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών «ιατήρηση του εκτός προϋπολογισµού ειδικού λογαριασµού αριθµ µε τίτλο Εξετάσεις ιατρικές οδηγών ( ΕΞ. Ι. Ο. )», β ) Π 1 / 7445 / των Υφυπουργών Ανάπτυξης, µε την οποία εξαιρούνται, από την ένταξή τους στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών, οι προµήθειες ειδών των οποίων η προϋπολογισθείσα δαπάνη, κατά κωδικό είδους του αρχείου ειδών του προγράµµατος, δεν υπερβαίνει ετησίως το ποσό των σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ # ,00 # ( συµπεριλαµβανοµένου Φ. Π. Α. ), γ ) Π 1 / 7446 / του Υφυπουργού Ανάπτυξης, µε την οποία καθορίσθηκε το ποσό των σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ # ,00 # ( συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. ), ως η µέγιστη ετήσια συνολική δαπάνη των προµηθειών, κατά κωδικό είδους του αρχείου ειδών του προγράµµατος, για τις οποίες η σύναψη των σχετικών συµβάσεων θα διενεργείται µε τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού και δ ) Οικ. 776/169/ του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, µε την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισµός Εσόδων- Εξόδων του ειδικού λογαριασµού Νο έτους Το µε αριθµ /2040/ έγγραφο της ιεύθυνσης Οργάνωσης και Πληροφορικής του Υπ. Μ. & Ε., το οποίο αναφέρεται στην ανάγκη προµήθειας τεσσάρων (4) ηλεκτρονικών υπολογιστών ειδικών χρήσεων (servers). Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε. 1 - Εγκρίνουµε, µε τη συνοπτική διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού ( λόγω ύψους δαπάνης ), την προµήθεια τεσσάρων (4) ηλεκτρονικών υπολογιστών ειδικών χρήσεων (servers), που θα πληρούν, κατ ελάχιστον, τις εξής τεχνικές προδιαγραφές : ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗΣ Α/Α ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Οι προσφερόµενοι εξυπηρετητές (4µονάδες) θα πρέπει να έχουν την ίδια ακριβώς σύνθεση, πλήρη συµβατότητα µε Linux Debian ή (αν δεν είναι δυνατό) Redhat και µπορούν να είναι τµήµατα ενός blade server. Οι δύο θα συνοδεύονται από λειτουργικό MS Windows Server 2003 Standard Edition µε άδειες για 350 χρήστες. Θα καλύπτονται από εγγύηση on-site 3 ετών µε αποκατάσταση βλάβης εντός µίας εργάσιµης ηµέρας. 2 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ Επεξεργαστής τεχνολογίας 64-bit και διπλο-πύρηνης αρχιτεκτονικής (Dual Core) Σελίδα 2 από 5

3 Συµβατότητα µε την αρχιτεκτονική συνόλου εντολών x86-64 και x Αριθµός επεξεργαστικών µονάδων (πυρήνων). 4 Συχνότητα (GHz) επεξεργαστή. 2,0 Cache µνήµη (ΜΒ) που αναλογεί συνολικά ανά επεξεργαστική µονάδα (πυρήνα). 3 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΝΗΜΗ Μέγεθος (GB). Συχνότητα κάθε δοµοστοιχείου µνήµης (ΜΗz). Υποστήριξη ταυτόχρονης επικοινωνίας µε δύο δοµοστοιχεία µνήµης για διπλάσιο εύρος (dual channel). Υποστήριξη για δύο πράξεις σε κάθε παλµό του ρολογιού (Dual Data Rate - DDR). Ενσωµατωµένο κύκλωµα για τη διόρθωση λαθών (ECC). 4 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑ Α Θέσεις για µνήµη. Μέγιστη µνήµη που υποστηρίζεται από το motherboard ως αναβάθµιση της 8 προσφερόµενης σύνθεσης(gb). Ενσωµατωµένος ελεγκτής για τη διασύνδεση τουλάχιστον µίας συσκευής ανάγνωσης-εγγραφής οπτικών δίσκων (CD/DVD). Θύρες εισόδου εξόδου: Σειριακές RS pin PS2 (keyboard, mouse) 1+1 USB 2 Υποδοχές PCI-Χ 64bit, τουλάχιστον 133MHz ή PCI-Express τουλάχιστον 4x. Υποδοχές PCI-Χ 64bit, τουλάχιστον 66MHz ή PCI-Express τουλάχιστον 1x. 5 ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ Τύπος SAS ή άλλου τύπου ισοδύναµων ή καλύτερων επιδόσεων. Ρυθµός µεταφοράς δεδοµένων (MB/sec). 300 Αριθµός συσκευών που µπορούν να συνδεθούν. Υποστήριξη RAID επιπέδου 1 (mirroring). Υποστήριξη για την αφαίρεση συσκευών (δίσκων) ενώ το σύστηµα βρίσκεται σε λειτουργία (hot swap). 6 ΜΟΝΑ ΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (2 ΤΕΜ) Ωφέλιµη χωρητικότητα σε διάταξη Hardware RAID 1 (GΒ). 40 Τύπος SAS ή άλλου τύπου ισοδύναµων ή καλύτερων επιδόσεων. Ταχύτητα περιστροφής (rpm) υνατότητα αφαίρεσης ενώ το σύστηµα βρίσκεται σε λειτουργία (hot swap). 7 ΜΟΝΑ ΕΣ ΟΠΤΙΚΟΥ ΙΣΚΟΥ DVD Drive εσωτερικό. υνατότητα ανάγνωσης CD-ROM/CD-R/CD-RW/DVD- ROM/DVD±R/DVD±RW και εγγραφής CD & DVD Ταχύτητα ανάγνωσης CD-ROM. 24x Ταχύτητα ανάγνωσης DVD-ROM. 8x 8 ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ υνατότητα απεικόνισης µε ανάλυση τουλάχιστον 1024x768. Μνήµη που διαχειρίζεται ο ελεγκτής για λειτουργίες γραφικών (ΜB). 6 9 ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΙΚΤΥΟΥ Αριθµός θυρών. Υποστήριξη Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base T. 11 ΣΑΣΙ - ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ Τύπος σασί rack mounted, για ενσωµάτωση σε ικρίωµα (rack). Ύψος σασί σε U (rack units). 2 Τροφοδοτικά redundant Ορίζουµε τριµελή επιτροπή, για τη διενέργεια του διαγωνισµού, αποτελούµενη από τους υπαλλήλους : α ) Εµµανουήλ Βήχο, ως Πρόεδρο, β ) Μιχαήλ Γούναρη και γ ) Βασίλειο Παπαθανασίου, µε αναπληρωτές τους : Σεραφείµ Μακρή (ως αναπληρωτή του Προέδρου), Σωκράτη Ιωαννίδη και Σελίδα 3 από 5 533

4 Αθανασία Ράπτη. Η αναπλήρωση κάποιου µέλους της επιτροπής, λόγω απουσίας ή κωλύµατος, γίνεται µε φροντίδα του Προέδρου, χωρίς άλλη απόφαση. Για την έγκαιρη κλήτευση των αναπληρωµατικών, τα τακτικά µέλη πρέπει να ενηµερώνουν εγκαίρως τον Πρόεδρο, για τυχόν απουσία ή κώλυµά τους. 3 - Έργο της παραπάνω επιτροπής είναι : α ) Η παραλαβή, αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών και β ) Η σύνταξη και υποβολή πρακτικού, καθώς και συγκριτικού πίνακα τιµών, στη ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπ. Μ. & Ε., µε τα αποτελέσµατα της διενέργειας του διαγωνισµού, το συντοµότερο δυνατό. Η επιτροπή θα αξιολογήσει τις προσφορές µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, εφόσον η προσφορά µε το χαµηλότερο τίµηµα, κατά την απόλυτη κρίση της τριµελούς επιτροπής, καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας απόφασης. Αναλυτικότερα, για την αξιολόγηση των προσφορών, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, λαµβάνονται υπόψη τα παρακάτω στοιχεία : Η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας απόφασης. Ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε. Η προσφερόµενη τιµή, σε σχέση µε τιµές που προσφέρθηκαν σε προηγούµενους διαγωνισµούς και την τρέχουσα στην, αγορά, τιµή, για όµοιο ή παρεµφερές υλικό. Ο χρόνος παράδοσης του εξοπλισµού πληροφορικής. Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προµηθευτή µε τη χαµηλότερη τιµή, εκ των προµηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές, µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας απόφασης. Στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού παρέχεται η ευχέρεια, κατά την κρίση της, να κάνει αποδεκτές προσφορές για εξοπλισµό, που παρουσιάζει µη ουσιώδεις αποκλίσεις από τις εν λόγω τεχνικές προδιαγραφές. 4 - ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν : α ) Φυσικά ή Νοµικά πρόσωπα ( ηµεδαπά ή αλλοδαπά ), β ) Συνεταιρισµοί, γ ) Ενώσεις προµηθευτών, που υποβάλλουν κοινή προσφορά και δ ) Κοινοπραξίες προµηθευτών. Ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν / 95 ( όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ), του ν / 95, του π. δ. 394 / 96 ( όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ) και τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση. Οι τιµές στην προσφορά των εταιρειών, που θα λάβουν µέρος στο διαγωνισµό, θα αναγράφονται ολογράφως και αριθµητικώς και θα δίνονται, ως εξής : α ) συνολική τιµή προµήθειας του εξοπλισµού πληροφορικής ή τιµή τεµαχίου χωρίς Φ. Π. Α. και β ) ποσοστό Φ. Π. Α. επί τοις %, στο οποίο υπάγεται η προµήθεια. ( Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλµένος Φ. Π. Α., αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία ). Η συνολική τιµή µε κρατήσεις, χωρίς Φ. Π. Α., θα λαµβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. Προσφορές που δε δίνουν τις τιµές σε ευρώ ή καθορίζουν σχέση ευρώ µε άλλο νόµισµα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Στην προσφορά κάθε εταιρείας, θα αναφέρεται ρητώς ο χρόνος παράδοσης του εξοπλισµού πληροφορικής, που πρέπει να είναι ο συντοµότερος δυνατός. Ο χρόνος αυτός σε ουδεµία περίπτωση, µε ποινή την απόρριψη της προσφοράς, θα είναι µεγαλύτερος των σαράντα ( 40 ) ηµερολογιακών ηµερών, από την ηµεροµηνία αποδοχής των όρων της κατακυρωτικής απόφασης. Οι προσφορές θα συνοδεύονται µε σχετικά prospectus και θα υπάρχει δήλωση, εκ µέρους του προµηθευτή, ότι θα υπάρξει πλήρης τεχνική υποστήριξη για οποιοδήποτε, σχετικό µε τον εξοπλισµό, πρόβληµα παρουσιασθεί. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία, απαραίτητα για την τεκµηρίωση του κανονικού ή µη των προσφεροµένων τιµών, οι δε προµηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 5 - Ο µειοδότης - προµηθευτής, που θα αναδειχθεί, θα παραδώσει τον εξοπλισµό πληροφορικής στα κεντρικό κτίριο στέγασης του Υπ. Μ. & Ε. ( Αναστάσεως και Τσιγάντε - Παπάγου ) και θα εγγυηθεί την καλή λειτουργία του εξοπλισµού πληροφορικής, µε τριετή πλήρη εγγύηση on-site µε αποκατάσταση βλάβης την επόµενη εργάσιµη µέρα ή προσωρινή αντικατάσταση. Σελίδα 4 από 5

5 Η εγγύηση του εξοπλισµού περιλαµβάνει ανταλλακτικά, συντήρηση, τεχνική και επιστηµονική υποστήριξη και συνολικά όλες τις υπηρεσίες για την αποκατάσταση των βλαβών, που έχουν προέλθει από κανονική και συνήθη χρήση του εξοπλισµού. Στην εγγύηση δεν συµπεριλαµβάνεται η αποκατάσταση των βλαβών που οφείλονται σε κακή χρήση και σε ατύχηµα. Ο εξοπλισµός θα συνοδεύεται από µία (1) πλήρη σειρά εγχειριδίων χρήσης - λειτουργίας στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα. Η τεχνική υποστήριξη του εξοπλισµού, µετά τη λήξη της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας του, θα παρέχεται εναλλακτικά µε έναν (1) από τους εξής τρόπους : α ) µε την υπογραφή ετήσιου συµβολαίου συντήρησης, που θα εγγυάται την καλή λειτουργία του εξοπλισµού και β ) µε αποκατάσταση των βλαβών, ύστερα από κλήσεις του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. 6 - Η πληρωµή της αξίας του εξοπλισµού πληροφορικής, θα γίνει µετά την παράδοσή του, την οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του από την αρµόδια τριµελή επιτροπή και αφού ο προµηθευτής υποβάλει το τιµολόγιο και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά. Οι κρατήσεις για τρίτους 3,072 %, στο χωρίς Φ. Π. Α. ποσό του τιµολογίου του προµηθευτή, βαρύνουν τον ίδιο. Κατά την εξόφληση θα παρακρατηθεί από τον προµηθευτή ο νόµιµος φόρος εισοδήµατος 4%, σύµφωνα µε το άρθρο 24 του ν / Η δαπάνη προµήθειας του εξοπλισµού πληροφορικής προϋπολογίζεται µέχρι του ποσού των σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ # ,00 # ( συµπεριλαµβανοµένου Φ. Π. Α. 19 % ) και βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού εξόδων, οικονοµικού έτους 2007, του ειδικού λογαριασµού ( που τηρεί το Υπ. Μ. & Ε. στην Ε. Τ. Ε. ) και Κ. Α. Ε «Προµήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισµικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισµού». 8 - Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα κατακύρωσης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού για µέρος της υπό προµήθειας ποσότητας του εξοπλισµού και µέχρι του ποσοστού 50%. Επίσης έχει το δικαίωµα κατακύρωσης µεγαλύτερης ποσότητας από την προκηρυχθείσα ποσότητα του εξοπλισµού και µέχρι του ποσοστού 30 % [υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική δαπάνη του διαγωνισµού δεν θα υπερβαίνει το ποσό των σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ # ,00 # (συµπεριλαµβανοµένου Φ. Π. Α.), που αποτελεί το ανώτατο όριο για την εκτέλεση προµηθειών µε τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού]. 9 - Για την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού θα λαµβάνεται υπόψη και η προηγούµενη συµβατική συµπεριφορά κάθε προµηθευτή Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα µαταίωσης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού, εάν αυτό κριθεί ασύµφορο Περίληψη της παρούσας απόφασης να δηµοσιευθεί στις ηµερήσιες οικονοµικές εφηµερίδες : α ) «ΚΕΡ ΟΣ», β ) «ΓΕΝΙΚΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» και γ ) «ΗΜΕΡΗΣΙΑ». Επίσης η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπ. Μ. & Ε. ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦ. & ΕΠΙΚΟΙΝ. 1 - Αναφερόµενοι υπάλληλοι, µέλη της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού ( 6 ) 2 - /νση Οργάν. & Πληροφορικής ( για την ανάρτηση της απόφασης στην ιστοσελίδα του Υπ. Μ. & Ε. ) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Κ. ΛΙΑΠΗΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦ. & ΕΠΙΚΟΙΝ. 1 - Γραφείο Γενικού Γραµµατέα 2 - Γραφείο Γενικού ιευθυντή ιοικητικής Υποστήριξης ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Για τη Γραµµατεία της /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΙΑΝΟΜΗ 1 - /νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 2 - /ντρια Οικονοµικών Υπηρεσιών 3 - Τµήµα Προµηθειών Ιωάννα Αϊβαζίδου 4 - Ρ. Σαγάνη Σελίδα 5 από 5

ΑΔΑ: Αθήνα, 19/11/2014 Α. Π. : 23973 (ΕΠΕΙΓΟΝ) ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ

ΑΔΑ: Αθήνα, 19/11/2014 Α. Π. : 23973 (ΕΠΕΙΓΟΝ) ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πρωτ: ΠΡΠ0520180912 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.) Ημερ/νία: 18-09-2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔIΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 29-11-2013 ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΓ1-Ν00 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ : - ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ Ε.Ε. 06/03/2013 - ΣΤΟ «ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ» ΤΗΣ

ΑΔΑ: ΒΕΔΓ1-Ν00 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ : - ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ Ε.Ε. 06/03/2013 - ΣΤΟ «ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ» ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ - ΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Παπάγου, 05.03.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 23 Δεκεμβρίου 2013 ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Αρ. Πρωτ. : 5676 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002657697 2015-03-23

15PROC002657697 2015-03-23 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ& ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Πάτρα, 23/3/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ, ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΑΕΞΙ (16) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Fax :2310252487 E mail :prom@3ype.gr

Fax :2310252487 E mail :prom@3ype.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.διεύθυνση : Αριστοτέλους 16 Ταχ.Κώδικας : 546 23

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ/κή Διεύθυνση: ΤΘ.70360 16610 Γλυφάδα Πληροφορίες: B. Κουκουλομάτη Τηλέφωνο: 2109972559 FAΧ: 2109972582 e-mail : d21b@hcaa.gr ΠΡΟΣ : ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΔ

Ταχ/κή Διεύθυνση: ΤΘ.70360 16610 Γλυφάδα Πληροφορίες: B. Κουκουλομάτη Τηλέφωνο: 2109972559 FAΧ: 2109972582 e-mail : d21b@hcaa.gr ΠΡΟΣ : ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ(

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ ΒΙΦΧ4691ΩΓ-ΛΦ3 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠ. Αθήνα, 19.05.2014 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠ. Γ99/Γ/46/3054 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Tαχ. Δ/νση: Πλ. Ελευθερίας 3 Πληροφορίες : Ε. Κομνηνού Τηλέφωνο : ( 22313-53318 )

Tαχ. Δ/νση: Πλ. Ελευθερίας 3 Πληροφορίες : Ε. Κομνηνού Τηλέφωνο : ( 22313-53318 ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Λαμία: 4 / 10 /2011 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. πρ. 4064 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Ελευθερίας 3 Πληροφορίες : Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Α Α:ΩΣΨ Ν-3ΕΒ ΑΠΟΦΑΣΗ

Α Α:ΩΣΨ Ν-3ΕΒ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 24 Οκτωβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθµ. πρωτ. οικ. 41365 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Υ. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά»

Προµήθεια «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & G.I.S. ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΗ7Λ9-Π9Τ. Άρτα 29-01 -2014 Αρ.Πρωτ.:οικ.392

ΑΔΑ: ΒΙΨΗ7Λ9-Π9Τ. Άρτα 29-01 -2014 Αρ.Πρωτ.:οικ.392 ΕΛΛΝΙΚ ΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚ ΕΝΟΤΤΑ ΑΡΤΑΣ /ΝΣ ΙΟΙΚΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΜΑ ΠΡΟΜΘΕΙΩΝ Άρτα 29-01 -2014 Αρ.Πρωτ.:οικ.392 Ταχ. /νση : Πλ.Εθν.Αντίστασης Ταχ.Κώδικας : 47100 FAX : 26810-75855

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Λάρισα 11/2/2013 Αριθ. Πρωτ.: 161 Ταχ. /νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕ ΕΥΡΩ-ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ-Ν.Π.Δ.Δ. Τηλέφωνο : 2132143327,317 Fax : 2132143222 E-mail : k.marsangelou@ekab.gr

ΣΕ ΕΥΡΩ-ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ-Ν.Π.Δ.Δ. Τηλέφωνο : 2132143327,317 Fax : 2132143222 E-mail : k.marsangelou@ekab.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ OIKON.ΔΙΟΙΚ.& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Α Α:6ΚΟ4ΟΡ1Π-7ΥΨ A ΑΜ:15PROC002620698

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΔΑΜ :15PROC002916824. Μυτιλήνη,14 Ιουλίου 2015 Αριθ. Διακ.: 1MYT/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΔΑΜ :15PROC002916824. Μυτιλήνη,14 Ιουλίου 2015 Αριθ. Διακ.: 1MYT/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΔΑΜ :15PROC002916824 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Μυτιλήνη,14 Ιουλίου 2015 Αριθ. Διακ.: 1MYT/2015 Ταχ. Δ/νση : Ε.Βοστάνη 46-48 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Δ/νσεως ίου Πρωτοδικείου Πειραιώς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Δ/νσεως ίου Πρωτοδικείου Πειραιώς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Πειραιάς : 25/11/2013 Αριθ. Πρωτ: Δ/νση:Σκουζέ 3-5 & Φίλωνος ΤΚ18535 Πειραιάς ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Δ/νσεως ίου Πρωτοδικείου

Διαβάστε περισσότερα

49.416,33 06/04/2015 11.00 1 06/04/2015 10:00 .

49.416,33      06/04/2015 11.00 1 06/04/2015 10:00 . Θεσσαλονίκη 23/03/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ιεύθυνση Οικονοµικής Οργάνωσης και Υποστήριξης Τµήµα Προµηθειών Πληροφορίες: Βλαχόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών &Διαχείρισης Συμβάσεων Βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Παπάγου, 3 / 5 / 2006 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. Βαθµός Προτ/τας ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 22164 / 5006 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση: Χρονική διάρκεια έργου:

Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση: Χρονική διάρκεια έργου: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου, 20 Νοεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ. Βαθμ. Προτ/τας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΘΝΟΥΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Ικάρων 1 (ΤΘ 14) Φοίνικας 55102 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Ε-mail: kdeod@cieel.gr Αρ. Πρωτ: 13600 URL:http://www.cieel.gr Ηµεροµηνία: 30/11/2009 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Υποέργο: 5 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1 Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης».

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: Ηράκλειο, 5 εκεµβρίου 2013 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ. 121879/45953 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Τ. Κ.: Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 7Β6ΞΝ-10 ΑΠΟΦΑΣΗ

Α Α: 7Β6ΞΝ-10 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΟΙΚ. 38313 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Υ. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λευκάδα 23-07-2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ.72990/11276 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Λάρισα 13/4/2011 Αριθ. Πρωτ.: 274 Ταχ. /νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο :

Διαβάστε περισσότερα