Προκήρυξη Πρόχειρου Επαναληπτικού Διαγωνισμού. για την. Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών. Αναθέτουσα Αρχή

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προκήρυξη Πρόχειρου Επαναληπτικού Διαγωνισμού. για την. Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών. Αναθέτουσα Αρχή"

Transcript

1 Προκήρυξη Πρόχειρου Επαναληπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών Αναθέτουσα Αρχή Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης / Ειδικός Λογαριασμός

2 Ημερομηνία: Α.Π.: Πρόχειρος Επαναληπτικός Διαγωνισμός Ο Ειδικός Λογαριασμός του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, για τη υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Αειφορική Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων» του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων» με ΚΕ 1550 (80228), το οποίο χρηματοδοτείται από δίδακτρα των μεταπτυχιακών φοιτητών, ενεργώντας με βάση τις διατάξεις της ΚΥΑ/679/ όπως ισχύει 1, τον Οδηγό Χρηματοδότησης και τις σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Ερευνών, προκηρύσσει Πρόχειρο Επαναληπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών».Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα προκήρυξη, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη και ώρα 09:30 π.μ. στη Γραμματεία του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δ.Π.Θ., Διεύθυνση: Αθανασίου Πανταζίδου 193, Πόλη Ορεστιάδα, Τ.Κ Οι προσφορές θα κατατίθενται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο που θα φέρει τις παρακάτω ενδείξεις : Στοιχεία του υποψηφίου :Επωνυμία, Διεύθυνση και αριθμό τηλεφώνου. Για τον Επαναληπτικό Διαγωνισμό: «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών» Ε.Υ.: Λάζαρος Ηλιάδης Διεύθυνση Αθανασίου Πανταζίδου 193 Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Πόλη Ορεστιάδα, Τ.Κ , Πληροφορίες: κα Ευγενία Οτέμπερη, Τηλ Ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των ,00 (τριάντα χιλιάδων εφτακοσίων ογδόντα εννέα) ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών Καθηγητής Κώστα Γεώργιος Αντιπρύτανης του Δ.Π.Θ. 1 Η Κ.Α 679/1996 (ΦΕΚ Β 826) κυρώθηκε με το άρθρο 36 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ Α 156) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ Α 71). 2

3 Περιεχόμενα 1. Όροι Διαγωνισμού 4 2. Τεχνικές Προδιαγραφές 6 3

4 1. Όροι Διαγωνισμού 1. Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με: την ΚΥΑ/679/ (ΦΕΚ 826Β), όπως ισχύει, τον Οδηγό Χρηματοδότησης του Ειδικού Λογαριασμού του Δ.Π. Θράκης και το Π.Δ. 118/2007 (στο βαθμό που οι διατάξεις του δεν συγκρούονται με τους όρους της παρούσας διακήρυξης και το νομικό πλαίσιο που διέπει τους Ειδικούς Λογαριασμούς των ΑΕΙ). Την απόφαση που ελήφθη με εξουσιοδότηση από τον Πρόεδρο της Ε.Ε., που αφορά στην έγκριση διενέργειας του παρόντος πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισμού (Α.Π.: 13341/ ) 2. Οι προσφορές (Οικονομική και Τεχνική) θα πρέπει να συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα, διαφορετικά θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες με εξαίρεση τα τυχόν συνημμένα στην τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορεί να είναι και στην Αγγλική γλώσσα. 3. Οι προσφορές γίνονται δεκτές μόνο σε Ευρώ. Προσφορές σε οποιαδήποτε άλλο νόμισμα εκτός από το ευρώ θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 4. Εναλλακτικές Προσφορές δεν επιτρέπονται. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 5. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 6. Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των ,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). 7. Κριτήριο για την αξιολόγηση των προσφορών είναι η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της προμήθειας, εφόσον πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές. 8. Η υποβολή προσφορών για όλα τα είδη της προμήθειας είναι υποχρεωτική και θεωρείται απαράβατος όρος της παρούσας διακήρυξης. Προσφορές οι οποίες θα αναφέρονται σε λιγότερα είδη από αυτά που περιλαμβάνουν οι τεχνικές προδιαγραφές (σελ. 6), δεν θα γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 9. Οι προσφορές ισχύουν για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. 10. Στις προσφορές (Οικονομική και Τεχνική) θα πρέπει τα τεμάχια καθώς και η ονομασία κάθε είδους να ταυτίζονται με τα αντίστοιχα στοιχεία που αναγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές (σελ. 6). 11. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές, σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα τεχνικά στοιχεία, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη και ώρα 09:30 π.μ. και συγκεκριμένα: Για τον Επαναληπτικό Διαγωνισμό «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών», στη Γραμματεία του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Πόλη: Ορεστιάδα Τ.Κ Πληροφορίες: κα Ευγενία Οτέμπερη, Τηλ Προσφορές που θα υποβληθούν ή περιέλθουν στην Ε.Δ.Δ.Α.Π με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα, δε λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 13. Ο πρόχειρος διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στη Γραμματεία του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Πόλη: Ορεστιάδα Τ.Κ

5 14. Ο προσφέρων εφόσον συμμετέχει στον διαγωνισμό με αντιπρόσωπό του υποβάλλει παραστατικό εκπροσώπησης. 15. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες και ενώσεις προμηθευτών που διαθέτουν την απαιτούμενη επαγγελματική αξιοπιστία και φερεγγυότητα με συναφή δραστηριότητα στο αντικείμενο του διαγωνισμού και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το Νόμο 2513/ Η πληρωμή της αξίας των υπό προμήθεια ειδών στους προμηθευτές θα γίνει με την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των αντίστοιχων ειδών. Για τους προμηθευτές Ελληνικής Επικράτειας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Νόμου 2198/94 (ΦΕΚ 43/Α/ ) παρακρατείτε φόρος επί του καθαρού ποσού της αξίας των υπό προμήθεια ειδών. Σημειώνεται ότι η ανωτέρω παρακράτηση αφορά προκαταβολή φόρου εισοδήματος και συμψηφίζεται κατά την ετήσια φορολογική δήλωση του προμηθευτή. 17. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει σύμφωνα με τους όρους που θα περιγράφονται στην υπογεγραμμένη σύμβαση με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών (ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα) και εφόσον έχει καταβληθεί η σχετική χρηματοδότηση στον Ειδικό Λογαριασμό του Δ.Π.Θ. 18. Τα έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν τον προμηθευτή. 19. Ο Προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 20. Θα πρέπει να περιλαμβάνεται στην προσφορά Εγγύηση Καλής Λειτουργίας των υπό προμήθεια ειδών για 2 τουλάχιστον χρόνια. 21. Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει στους χώρους της Γραμματείας του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του ΔΠΘ, Διεύθυνση Αθανασίου Πανταζίδου 193, Ορεστιάδα, κατόπιν συνεννοήσεως με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο. 22. Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει εντός 100 ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 5

6 2. Τεχνικές Προδιαγραφές Είδος 1 ο : Tablet PC με θήκη - ένα (1) τεμάχιο 1. Τεχνικά Χαρακτηριστικά Tablet PC Wi-Fi + 3G ( a/b/g/n) με Bluetooth τεχνολογία EDR, UMTS/HSDPA (850, 1900, 2100 MHz), GSM/EDGE (850, 900,1800, 1900 MHz). Λειτουργικό: ios5 ή ισοδύναμο Επεξεργαστής: 1GHz dual-core A5 ή ισοδύναμος υψηλής απόδοσης, με σύστημα χαμηλής ισχύος (on-a-chip) Κάμερα : Κάμερα στην πίσω όψη: εγγραφή video υψηλής ανάλυσης (HD) στα 720p, έως 30 frames/δευτερόλεπτο, φωτογραφίες με 5x ψηφιακό zoom Κάμερα στην μπροστινή όψη: εγγραφή video, VGA έως 30 frames/δευτερόλεπτο, φωτογραφίες ποιότητας VGA Εντοπισμός τοποθεσίας: Wi-Fi, Ψηφιακή πυξίδα, Assisted GPS (Wi-Fi + 3G model), Cellular (Wi-Fi + 3G model) Χωρητικότητα: 64GB flash drive Αισθητήρες: Γυροσκόπιο, Επιταχυνσιόμετρο, Αισθητήρας περιβάλλοντος φωτισμού Οθόνη: 9,7 ιντσών (διαγώνιος) γυαλιστερή ευρυγώνια οθόνη τύπου LED, οπίσθιου φωτισμού, πολλαπλής αφής (Multi-touch), με τεχνολογία IPS, ανάλυση 1024*768 pixel, σε 132 pixels ανά ίντσα (ppi). Ειδική επίστρωση (oleophobic) για αποφυγή αποτυπωμάτων πάνω στην οθόνη. Υποστήριξη προβολής πολλαπλών γλωσσών και χαρακτήρων ταυτόχρονα Τηλεόραση και βίντεο: Υποστήριξη video έως και 1080p. Βίντεο H.264 μέχρι και 1080p, 30 καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps), Main Profile level 3.1 με AAC-LC audio έως 160 Kbps, 48kHz, στερεοφωνικός ήχος σε μορφές αρχείων.m4v,.mp4, και.mov. Βίντεο MPEG-4, μέχρι 2,5 Mbps, 640x480 pixels, 30 καρέ ανά δευτερόλεπτο, Simple Profile με AAC-LC ήχο έως 160Kbps, 48 khz, στερεοφωνικός ήχος σε μορφές αρχείων.m4v,.mp4 και.mov. Motion JPEG έως 35 Mbps, 1280x720 pixels, 30 καρέ ανά δευτερόλεπτο, ήχο σε ulaw, PCM στερεοφωνικός ήχος σε.avi μορφή αρχείων. Αναπαραγωγή ήχου: Απόκριση συχνότητας: 20Hz έως Hz. Μορφές αρχείων ήχου που υποστηρίζονται: HE-AAC (V1 και V2),AAC (16 ως 320 Kbps), Protected AAC), MP3 (16 ως 320 Kbps), MP3 VBR, Audible (μορφές 2, 3 και 4), Apple Lossless, AIFF και WAV. Υποστήριξη επισυναπτώμενων αρχείων στα Mail :Tύποι αρχείων: Jpg,. Tiff,. Gif (εικόνες),.doc και.docx (Microsoft Word),.Htm και.html (ιστοσελίδες), Keynote, Numbers, Pages,.pdf (Preview και Adobe Acrobat).ppt και.pptx (Microsoft PowerPoint),.txt (κείμενο),.rtf (μορφή εμπλουτισμένου κειμένου),.vcf (ψηφιακή κάρτα),.xls και.xlsx (Microsoft Excel). Γλώσσες: Πλήρη ελληνική υποστήριξη (γλώσσα, πληκτρολόγιο, λεξικό), καθώς και υποστήριξη για πληθώρα άλλων γλωσσών Προσβασιμότητα: Υποστήριξη για αναπαραγωγή υποτίτλων closed-captioned, ανάγνωση οθόνης VoiceOver, μεγέθυνση οθόνης, άσπρο πάνω σε μαύρο, μονοφωνικός ήχος. Μπαταρία και Ισχύς: Ενσωματωμένη 25Whr επαναφορτιζόμενη μπαταρία πολυμερών λιθίου, μέχρι 10 ώρες σερφάρισμα στο Διαδίκτυο με Wi-Fi, μέχρι 9 ώρες σερφάρισμα στο Διαδίκτυο δίκτυο 3G, αναπαραγωγή βίντεο ή μουσικής, φόρτιση μέσω προσαρμογέα ρεύματος (power adapter) ή μέσω USB σε υπολογιστή. Dock Connector, 3,5 χιλιοστά στερεοφωνικό βύσμα ακουστικών (mini jack), ενσωματωμένα ηχεία, μικρόφωνο, υποδοχέας κάρτας SIM. 2. Τεχνικά Χαρακτηριστικά Θήκης Tablet PC Η θήκη να έχει διπλή χρήση. Να διπλώνει έτσι ώστε να λειτουργεί ως stand που κρατά το Tablet PC σε ιδανική θέση για την παρακολούθηση παρουσιάσεων ή για να δακτυλογραφείτε με χρήση του πληκτρολογίου οθόνης. Ενισχυμένο πλαίσιο και μαλακή επένδυση από μικροίνες για την απόλυτη προστασία. Ελαφριά και ανθεκτική. 6

7 Διπλώνει κάθετα ή οριζόντια για να κρατά το Tablet PC υπό γωνία. Εγκοπές για τα ακουστικά, την θύρα dock connector, το πλήκτρο on/off και τα πλήκτρα έντασης ήχου. Είδος 2 ο : Είδος 3 ο : Φορητός Υπολογιστής- ένα (1) τεμάχιο Διάσταση οθόνης: 16.4 " Ανάλυση οθόνης: 1920 χ 1080 Οθόνη Full hi Definition Λειτουργικό σύστημα: Windows 7 Home Premium GR/EN 64-bit ή ισοδύναμο Επεξεργαστής : ΙΝΤΕL, Επεξεργαστής Core ί QΜ (2.2OGHz) ή ισοδύναμος Μνήμη συστήματος: DDR3-1333ΜΗΖ Χωρητικότητα μνήμης: 8GΒ Κάρτα γραφικών: Ννίdia GeForce GT 540Μ ή ισοδύναμη Μνήμη κάρτας γραφικών: 2048 ΜΒ Σκληρός δίσκος:(χωρητικότητα / στροφές λειτουργίας): 75OGΒ, 5400rpm Οπτικά μέσα: Blu-Ray writer Δίκτυo: Ethernet 10/100 / 1000, Wi-Fi, Bluetooth Web camera: 1.3 Megapixels Mπαταρία: 6 Cell Li-Ion I/0 Ports: 4 Pίn i.link (leee1394), ΙxDC in, 1x Memory Stick Duo/SD Card combined (nο simultaneous use), 1x Headphone Jack/Optical Audio out combined, 1x Microphone in, 1x RJ-45, 1x USB 2.0, 2x USB 3.0 Port, 1x D-Sub, 1 x HDMI Επιπρόσθετα: Dolby Home Theater ν3, S-Force Front Surround 3d Netbook ένα (1) τεμάχιο Οθόνη: Μέγεθος Οθόνης 10.1 in, Τεχνολογία Οθόνης TFT-LED active matrix, Ανάλυση Οθόνης 1024x600 Κάρτα Γραφικών: Μοντέλο κάρτας Γραφικών Intel HD ή ισοδύναμο (έως 256 MB), Μνήμη Κάρτας Γραφικών 256 MB, Μέγιστη μνήμη Κάρτας Γραφικών Δυναμική συστήματος Κατασκευαστής Επεξεργαστή : Intel ή ισοδύναμο Μοντέλο Επεξεργαστή Intel Atom N570 ή ισοδύναμο Τεχνολογία Επεξεργαστή: Όχι Συχνότητα Επεξεργαστή 1.66 GHz Μνήμη cache 512 kb SmartCache Μνήμη Ram:Μέγεθος Μνήμης RAM 1 GB DDR3 Μέγιστη Μνήμη 2 GB - DDR3 SDRAM Σκληρός Δίσκος: Σκληρός δίσκος 320 GB - Serial ATA rpm Ήχος: Έξοδος Ήχου, Κάρτα ήχου - Ηχείο(α) Ενσωματωμένα Κάμερα: Κάμερα φορητού υπολογιστή, Κάμερα web με ενσωματωμένο μικρόφωνο Δίκτυα: Ενσύρματο δίκτυο Ethernet 10/100Base-TX, Ασύρματο δίκτυο Wi-Fi b/g/n, Ασύρματη επικοινωνία Bluetooth Συνδέσεις: Firewire Όχι, USB 3 x USB 2.0, Sata Όχι, HDMI Όχι Περιφερειακά: Όχι Μικρόφωνο: Μικρόφωνο - ενσωματωμένο Headphone 1xHeadphone Out Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Μονάδα ανάγνωσης καρτών μνήμης. Συσκευή ανάγνωσης ψηφιακών μέσων πολλών μορφών για κάρτες Secure Digital, Υποστηριζόμενες μνήμες Flash MultiMediaCard, SD Memory Card Διαχείριση Συσκευής Πληκτρολόγιο στο 93% του πλήρους μεγέθους με επίπεδα πλήκτρα Περιβαλλοντικά πρότυπα EPA Energy Star ή ισοδύναμο Πηγή τροφοδοσίας AC 120/230 V ( Hz ) Λειτουργικό σύστημα: Windows 7 Starter 32 ή ισοδύναμο Γλώσσα : Ελληνικά 7

8 Μπαταρία: Μπαταρία Επαναφορτιζόμενη - Ιόντων λιθίου, Παρεχόμενη ισχύς 40 Watt Είδος 4 ο : Laptop ένα (1) τεμάχιο Οθόνη: Μέγεθος Οθόνης 15.6", Τεχνολογία Οθόνης TFT-LED active matrix, Ανάλυση Οθόνης 1366 x 768 Κάρτα Γραφικών: Μοντέλο κάρτας Γραφικών NVIDIA GeForce GT 555M - 2GB ή ισοδύναμο Επεξεργαστής: Κατασκευαστής Επεξεργαστή Intel ή ισοδύναμος Μοντέλο Επεξεργαστή i7-2630qm ή ισοδύναμο Τεχνολογία Επεξεργαστή Quad-Core (τετραπλού πυρήνα) Συχνότητα Επεξεργαστή 2 GHz Μνήμη cache 6 MB SmartCache, Μνήμη Ram: Μέγεθος Μνήμης RAM 8 GB Σκληρός Δίσκος: Σκληρός δίσκος (1ος) 750 GB Οπτική μονάδα:οπτική μονάδα Blu-ray Disc (BD)/DVD-Super Multi double-layer drive Ήχος: Έξοδος Ήχου Κάρτα ήχου Κάμερα: Ενσωματωμένη κάμερα φορητού υπολογιστή Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Μονάδα ανάγνωσης καρτών μνήμης Ναι Διαχείριση Συσκευής Πληκτρολόγιο, επιφάνεια αφής, κουμπί κύλισης 4 κατευθύνσεων Περιβαλλοντικά πρότυπα EPA Energy Star ή ισοδύναμο Λειτουργικό σύστημα: Microsoft Windows 7 Home Premium - 64-bit ή ισοδύναμο Γλώσσα: Ελληνικά/Aγγλικά Μπαταρία: Μπαταρία Ιόντων λιθίου Είδος 5 ο : Είδος 6 ο : Είδος 7 ο : Σταθερός Ηλεκτρονικός Υπολογιστής τέσσερα (4) τεμάχια Επεξεργαστής: Intel ή ισοδύναμος Τεχνολογία Επεξεργαστή Core i7 ή ισοδύναμο Ονομασία Επεξεργαστή 2600 ή ισοδύναμος Ταχύτητα Επεξεργαστή 3.40 GHz Λειτουργικό Σύστημα: Windows 7 Home Premium 64 Bit ή ισοδύναμο Μέγεθος Μνήμης: 4 GB -DDR MHz Σκληρός Δίσκος: Χωρητικότητα 1 TB, Σύνδεση SATA III, Ταχύτητα 7200 rpm, Buffer Protection 32 MB Κάρτα γραφικών: Chipset ή ισοδύναμο Μοντέλο Κάρτας Γραφικών:GT 210 GeForce ή ισοδύναμο Μνήμη Κάρτας Γραφικών: 1024 MB Μητρική: Chipset Μητρικής ή ισοδύναμο Τύπος Chipset Μητρικής: H61 ή ισοδύναμο Τύπος Υποστηριζόμενης Μνήμης: DDR3 Τροφοδοτικό: Παρεχόμενη Ισχύς Τροφ. (Watts): 550 W Οπτικό Μέσο: DVD±RW Double layer Δικτύωση: Τύπος Δικτύωσης: Gigabit Ethernet Ταχύτητα Δικτύου: 10/100/1000 Mbps Ήχος: Κανάλια Ήχου: 5.1, Ηχεία: Αριθμός Ηχείων: 2.0, Συνολική Ισχύς: 3 Watt Πληκτρολόγιο- Ποντίκι: Ασύρματο Οθόνη: Διαγώνιος Οθόνης 18.5", Τεχνολογία Οθόνης: LED, Ανάλυση: 1366 x 768 Εκτυπωτής Laser- ένα (1) τεμάχιο Τύπος εκτύπωσης Μονόχρωμη Ταχύτητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης έως 16 σελ/λεπτό Notebook- ένα (1)τεμάχιο Οθόνη: Διάσταση 17.3'' 8

9 Ανάλυση: 1600 x 900 Λειτουργικό σύστημα: Windows 7 Home Premium GR/EN 64-bit ή ισοδύναμο Επεξεργαστής: INTEL Core i5 2430M (2.40GHz) ή ισοδύναμος Μνήμη συστήματος: DDR3-1333MHz Χωρητικότητα μνήμης: 4GB Κάρτα γραφικών: Nvidia GeForce 410M ή ισοδύναμη Μνήμη κάρτας γραφικών: 1024MB Σκληρός δίσκος: (χωρητικότητα / στροφές λειτουργίας) 640GB, 5400rpm Οπτικά μέσα: DVD-RW Δίκτυο: Ethernet 10 / 100 / 1000, Wi-Fi, Bluetooth Web camera: 0.3 Megapixels Μπαταρία: 6 Cell Li-Ion I/O Ports :1x DC in, 1x Memory Stick Duo, 1x SD memory card, 1x Microphone in, 1x Headphone Out, 1x RJ-45, 4x USB 2.0, 1x D-Sub, 1x HDMI Είδος 8 ο : Είδος 9 ο : Ανθεκτικός Φορητός Υπολογιστής Υπαίθρου ένα (1) τεμάχιο Βάρος:<3 kgr Επεξεργαστής: Intel Core Duo ή ισοδύναμος 1.83 GHz Processor speed 2MB L2 Cache Μπαταρία: διάρκειας περίπου 3,5 ωρών αυτονομίας Οθόνη: 14.1 TFT LCD Κάρτα γραφικών: INTEL 945GM ή ισοδύναμη Modem: 56 Kbps fax/modem. Κάρτα δικτύου: 10/100/1000M bit Ethernet. Aσύρματη σύνδεση. Tablet PC ένα (1) τεμάχιο 1. Τεχνικά Χαρακτηριστικά Tablet PC Wi-Fi + 3G ( a/b/g/n) με Bluetooth τεχνολογία EDR, UMTS/HSDPA (850, 1900, 2100 MHz), GSM/EDGE (850, 900,1800, 1900 MHz). Λειτουργικό: ios5 Επεξεργαστής: 1GHz dual-core A5 ή ισοδύναμος υψηλής απόδοσης, με σύστημα χαμηλής ισχύος (on-a-chip). Κάμερα : Κάμερα στην πίσω όψη: εγγραφή video υψηλής ανάλυσης (HD) στα 720p, έως 30 frames/δευτερόλεπτο, φωτογραφίες με 5x ψηφιακό zoom Κάμερα στην μπροστινή όψη: εγγραφή video, VGA έως 30 frames/δευτερόλεπτο, φωτογραφίες ποιότητας VGA Εντοπισμός τοποθεσίας: Wi-Fi, Ψηφιακή πυξίδα, Assisted GPS (Wi-Fi + 3G model), Cellular (Wi-Fi + 3G model) Χωρητικότητα: 64GB flash drive Αισθητήρες :Γυροσκόπιο, Επιταχυνσιόμετρο, Αισθητήρας περιβάλλοντος φωτισμού Οθόνη: 9,7 ιντσών (διαγώνιος) γυαλιστερή ευρυγώνια οθόνη τύπου LED, οπίσθιου φωτισμού, πολλαπλής αφής (Multi-touch), με τεχνολογία IPS, ανάλυση 1024*768 pixel, σε 132 pixels ανά ίντσα (ppi). Ειδική επίστρωση (oleophobic) για αποφυγή αποτυπωμάτων πάνω στην οθόνη. Υποστήριξη προβολής πολλαπλών γλωσσών και χαρακτήρων ταυτόχρονα Τηλεόραση και βίντεο: Υποστήριξη video έως και 1080p. Βίντεο H.264 μέχρι και 1080p, 30 καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps), Main Profile level 3.1 με AAC-LC audio έως 160 Kbps, 48kHz, στερεοφωνικός ήχος σε μορφές αρχείων.m4v,.mp4, και.mov. Βίντεο MPEG-4, μέχρι 2,5 Mbps, 640x480 pixels, 30 καρέ ανά δευτερόλεπτο, Simple Profile με AAC-LC ήχο έως 160Kbps, 48 khz, στερεοφωνικός ήχος σε μορφές αρχείων.m4v,.mp4 και.mov. Motion JPEG έως 35 Mbps, 1280x720 pixels, 30 καρέ ανά δευτερόλεπτο, ήχο σε ulaw, PCM στερεοφωνικός ήχος σε.avi μορφή αρχείων. 9

10 Αναπαραγωγή ήχου: Απόκριση συχνότητας: 20Hz έως Hz. Μορφές αρχείων ήχου που υποστηρίζονται: HE-AAC (V1 και V2),AAC (16 ως 320 Kbps), Protected AAC), MP3 (16 ως 320 Kbps), MP3 VBR, Audible (μορφές 2, 3 και 4), Apple Lossless, AIFF και WAV. Υποστήριξη επισυναπτώμενων αρχείων στα Mail: Tύποι αρχείων:. Jpg,. Tiff,. Gif (εικόνες),.doc και.docx (Microsoft Word),.Htm και.html (ιστοσελίδες), Keynote, Numbers, Pages,.pdf (Preview και Adobe Acrobat).ppt και.pptx (Microsoft PowerPoint),.txt (κείμενο),.rtf (μορφή εμπλουτισμένου κειμένου),.vcf (ψηφιακή κάρτα),.xls και.xlsx (Microsoft Excel). Γλώσσες: Πλήρη ελληνική υποστήριξη (γλώσσα, πληκτρολόγιο, λεξικό), καθώς και υποστήριξη για πληθώρα άλλων γλωσσών Προσβασιμότητα: Υποστήριξη για αναπαραγωγή υποτίτλων closed-captioned, ανάγνωση οθόνης VoiceOver, μεγέθυνση οθόνης, άσπρο πάνω σε μαύρο, μονοφωνικός ήχος. Μπαταρία και Ισχύς: Ενσωματωμένη 25Whr επαναφορτιζόμενη μπαταρία πολυμερών λιθίου, μέχρι 10 ώρες σερφάρισμα στο Διαδίκτυο με Wi-Fi, μέχρι 9 ώρες σερφάρισμα στο Διαδίκτυο δίκτυο 3G, αναπαραγωγή βίντεο ή μουσικής, φόρτιση μέσω προσαρμογέα ρεύματος (power adapter) ή μέσω USB σε υπολογιστή. Dock Connector, 3,5 χιλιοστά στερεοφωνικό βύσμα ακουστικών (mini jack), ενσωματωμένα ηχεία, μικρόφωνο, υποδοχέας κάρτας SIM. 2. Τεχνικά Χαρακτηριστικά Θήκης Tablet PC Η θήκη να έχει διπλή χρήση. Να διπλώνει έτσι ώστε να λειτουργεί ως stand που κρατά το Tablet PC σε ιδανική θέση για την παρακολούθηση παρουσιάσεων ή για να δακτυλογραφείτε με χρήση του πληκτρολογίου οθόνης. Ενισχυμένο πλαίσιο και μαλακή επένδυση από μικροίνες για την απόλυτη προστασία. Ελαφριά και ανθεκτική. Διπλώνει κάθετα ή οριζόντια για να κρατά το Tablet PC υπό γωνία. Εγκοπές για τα ακουστικά, την θύρα dock connector, το πλήκτρο on/off και τα πλήκτρα έντασης ήχου. Είδος 10 ο : Θήκη Netbook ένα (1) τεμάχιο Netbook: 14" Τύπου: Sleeve με Shock Absorption Support Ελάχιστες Διαστάσεις: Βάθος 4.32 cm, Πλάτος 36.83, Ύψος Είδος 11 ο : Εξωτερικός σκληρός δίσκος ένα (1) τεμάχιο Χωρητικότητα: 1 TB, Μέγεθος: Τουλάχιστο 2.5 inches, Σύνδεση: USB 3.0, Maximum RPM 7200 rpm Max Ρυθμός μεταφοράς USB 5 Gbit/sec Βάρος: μέχρι 280 gr Είδος 12 ο : Ηλεκτρονικός Υπολογιστής επτά (7) τεμάχια Προδιαγραφές MOTHERBOARD: Κατασκευαστής επεξεργαστή INTEL ή ισοδύναμος Socket s1155, Chipset H67 ή ισοδύναμα Τύπος μητρικής uatx ή ισοδύναμη Υποστηριζόμενη μνήμη DDR3 Μέγιστο μέγεθος μνήμης 32GB Ενσωματωμένη κάρτα γραφικών Intel HD Graphics support ή ισοδύναμη Υποστήριξη CrossfireX / SLI Yes / No Ήχος 8 Channel High Definition SATA 3Gb/s 4 SATA 6Gb/s 2 Raid 0, 1, 5, 10 10

11 PCI Express (x16, x8) 1 PCI Express (x1, x4) 2 PCI 1 USB USB 3.0 No Firewire / esata No / No Δίκτυο: Ethernet 10 / 100 / 1000, Σειριακή θύρα / Παράλληλη θύρα No / No Προδιαγραφές CPU: Συχνότητα 3.10GHz Socket s1155 ή ισοδύναμο Thermal Design Power 95W Συνολική Μνήμη Cache (L2 + L3) 6MB Τεχνολογία κατασκευής 32nm Αριθμός πυρήνων 4 Threads 4 Ενσωματωμένη κάρτα/chip γραφικών Intel HD Graphics 2000 ή ισοδύναμη Ψύκτρα: Yes Προδιαγραφές PSU:Τύπος ATX ή ισοδύναμος Ισχύς (Watt) 600W Energy-Efficient >70% Ανεμιστήρας 120mm Υποδοχές εξόδου 1x 20+4 Pin Main Connector, 1x 6 Pin PCIe, 1x 6+2 Pin PCIe, 1x V Power Connector, 5x 5 Pin SATA, 6x 4 Pin Peripheral, 1x Floppy PFC Active Επιπρόσθετα Over Current, Over Voltage and short circuit protection Προδιαγραφές MEMORY: Τύπος μνήμης DDR3 Χωρητικότητα μνήμης 4GB Τεμάχια 2 x 2GB Συχνότητα λειτουργίας 1333MHz CAS Latency CL9 Τάση λειτουργίας 1.50v Προδιαγραφές HDD: Χωρητικότητα 500GB Σύνδεση SATA III (6Gb /s) Διάσταση 3.5'' Cache 16MB Στροφές λειτουργίας 7200 rpm Προδιαγραφές MONITOR:Μέγιστη ανάλυση 1920 x 1080 Colour Support 16.7 million colours Αναλογία διαστάσεων εικόνας (οθόνης) 16:9 Φωτεινότητα εικόνας 250 cd/m2 Αναλογία αντίθεσης εικόνας :1 Χρόνος απόκρισης 5 ms Είσοδος σήματος 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x DVI Γωνία θέασης (Οριζόντια / Κάθετη) 170 / 160 Πρότυπα συμμόρφωσης UL(cUL), TUV-GS, TUV-Type, FCC-B. CE Περιβαλλοντικά πρότυπα EPA Energy Star ή ισοδύναμο Τύπος προϊόντος LED display / TFT active matrix - LED backlight Προδιαγραφές CD-DVD: DVDRW, 24X, SATA II, Internal Προδιαγραφές ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ: MICROSOFT Windows Pro 7, 64-bit, Greek, Έκδοση DSP- Media Yes, Τύπος λειτουργικού 64-bit, Γλώσσα Greek, Αριθμός αδειών 1, ή ισοδύναμο Ο υπολογιστής πρέπει να διαθέτει επίσης CASE συμβατό με τον παραπάνω εξοπλισμό πληκτρολόγιο και ποντίκι 11

12 Είδος 13 ο : Εκτυπωτής Laser επτά (7) τεμάχια Ταχύτητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης (κανονική, A4): Έως 18 σελ/λεπτό Εκτύπωση πρώτης ασπρόμαυρης σελίδας (A4, σε κατάσταση ετοιμότητας): σε 8,5 δευτερόλεπτα (από κατάσταση αυτόματης απενεργοποίησης) Ποιότητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης (βέλτιστη): Έως 600 x 600 dpi Τεχνολογία εκτύπωσης: Laser Κύκλος λειτουργίας (μηνιαίος, Α4): Έως 5000 σελίδες Μνήμη-βασική: 2 MB Ταχύτητα επεξεργαστή: 266 MHz Εκτύπωση διπλής όψεως: Χειροκίνητη (παρέχεται υποστήριξη προγράμματος οδήγησης) Υποστηριζόμενα μεγέθη μέσων: A4, A5, A6, B5, καρτ-ποστάλ, φάκελοι (C5, DL, B5) Χαρτί (laser, απλό, φωτογραφικό, σκληρό, βέλβετ), φάκελοι, ετικέτες, χαρτόνι, διαφάνειες, καρτ ποστάλ Θύρα: Hi-Speed USB 2.0 Μέγιστες διαστάσεις: (Π x Β x Υ): 349 x 410 x 228 mm Είδος 14 ο : Εξωτερικός σκληρός δίσκος ένα (1) τεμάχιο Φορητός: τροφοδοτείται απευθείας από μια θυρίδα USB του υπολογιστή και δεν απαιτεί πρόσθετη τροφοδοσία. Χωρητικότητα: 1ΤΒ Τύπος Σύνδεσης : Dual Compatibility (USB 3.0 και USB2.0) Ταχύτητα Διαμεταγωγής: Max 480 Mbit/s (USB 2.0) 5GB/s (USB 3.0) Πρόσθετα χαρακτηρηστικά: Τροφοδοτείται απευθείας από θύρα USB του υπολογιστή Απαιτήσεις: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Mac OS X Tiger, Leopard, Snow Leopard (σε συστήματα Leopard χρειάζεται διαμόρφωση) Είδος 15 ο : Φορητός Ηλεκτρονικός Υπολογιστής ένα (1) τεμάχιο Επεξεργαστής: Intel Core i3-2330m (2.20 GHz, 3M Cache) ή ισοδύναμος Μνήμη RAM: 4GB DDR3 1333MHz Σκληρός Δίσκος (HDD): 320GB SATA2 5400rpm Οθόνη: 15,5'' Led Baklight Ανάλυση Οθόνης: 1366 X 768 Κάρτα Γραφικών: Nvidia GeForce 410M 1GB dedicated ή ισοδύναμη CD / DVD / DVDRW: DVD-RW DL Ήχος: Built in stereo speakers Δίκτυα: lan, Wifi Θύρες: 4 usb2, Hdmi, Vga-out Λοιπές Δυνατότητες: Built in webcam, card reader Λειτουργικό Σύστημα: Microsoft Windows 7 Home Premium 64bit GR/EN ή ισοδύναμο Διάρκεια Μπαταρίας: Τουλάχιστο 4 Ώρες Είδος 16 ο : Φορητός Ηλεκτρονικός Υπολογιστής ένα (1) τεμάχιο Οθόνη: Διαγώνιος τουλάχιστον 16,4" Ανάλυση τουλάχιστον x Αναλογία πλευρών οθόνης ευρεία (16:9) Κάρτα γραφικών: Μνήμη Κάρτας τουλάχιστον 2 GB Επεξεργαστής: Τύπος Intel Core i5 ή ισοδύναμος Ταχύτητα Επεξεργαστή 2,20 με Turbo Boost έως 3,10 GHz ή ισοδύναμος Μνήμη cache L3 τουλάχιστον 6 ΜΒ Αριθμός πυρήνων τουλάχιστον 4 Μνήμη: Μέγεθος τουλάχιστον 8 GB, Τύπος DDR3 SDRAM ή ισοδύναμη, 12

13 Ταχύτητα μνήμης τουλάχιστον 1333 MHz Σκληρός Δίσκος: Χωρητικότητα τουλάχιστον 750 GB, Σύνδεση Σκληρού Δίσκου SATA, Ταχύτητα Σκληρού Δίσκου τουλάχιστον 5400 rpm Οπτικό Μέσο: Μονάδα Blu-ray Disc με DVD SuperMulti (Double Layer) Δίκτυα: Wireless Lan b/g/n, μέγιστος ρυθμός μεταφοράς 150 Mbps (RX)/150 Mbps Θύρα Ethernet 10/100/1000 Mbps Bluetooth HS Συνδέσεις:Card Reader με υποδοχές για Memory Stick, Memory Stick Duo, Συμβατότητα με SDHC, SDXC, υποστήριξη UHS (SDR50), Memory Stick PRO-HG, USB 2.0 & 3.0 τουλάχιστον 3 θύρες VGA out HDMI out Ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία - Ενσωματωμένο μικρόφωνο Κωδικοποίηση Dolby Τεχνολογία Dolby Home Theater Ενσωματωμένη Web κάμερα 1,3 megapixel Πληκτρολόγιο: Διαδρομή 1,7 mm με ενσωματωμένο κανονικό αριθμητικό πληκτρολόγιο. Μπαταρία : Li-Ion Λειτουργικό Σύστημα: Windows 7 Home Premium με Service Pack 1 64 Bit ή ισοδύναμο Είδος 17 ο : Ηλεκτρονικός Υπολογιστής δύο (2) τεμάχια με τρεις (3) οθόνες Kουτί: Υποστηριζόμενες Μητρικές: ATX, microatx ή ισοδύναμη Χρώμα Διακόσμησης: Μαύρο Θέσεις Περιφερειακών: 4 συσκευές 5,25'' (εξωτερικά), 4 συσκευές 3,5'' (εσωτερικά), Ανεμιστήρες: 1 x 12cm led (εμπρός) και 1 x 12cm (πίσω) παρέχονται. 2 x 12cm led (πλαϊνά) δεν παρέχονται Θέσεις Επέκτασης: 7 Θύρες Επικοινωνίας: USB x 2 + Audio x 2 Πρόσθετα Χαρακτηριστικά: Τοποθέτηση περιφερειακών χωρίς εργαλεία, εξαιρετικός αερισμός για μεγιστοποίηση θερμική απόδοση. Τροφοδοτικό: Τύπος τροφοδοτικού: Intel ATX 12V 2.3 & EPS 12V 2.91 ή ισοδύναμο Μέγιστη ονομαστική ισχύς: 775 Watt Σύνδεση: 1 x (20+4) pin Main connector, 1 x ATX 12V 4pin+4pin, 6 x Peripheral (4 PIN), 1 x FDD connector, 8 x Peripheral S-ATA, 2 x PCI-E (6+2pin), 2 X PCI-E 6pin, Σύστημα ψύξης: 140 mm Fan που εξασφαλίζει καλύτερη ροή αέρα 1900RPM ±10%, Πρόσθετα χαρακτηριστικά: ΑΤΧ 12V 2,3, EPS 12V, QUAD GPU ready, PCI-Express x 4 Προστασία: Yπέρτασης και βραχυκύκλωμα MTBF: Τουλάχιστον 120,000 hrs Πιστοποιήσεις: UL, TUV, CE, FCC, BSMI, GOST Μητρική: Τοποθέτηση: uatx (24.4 cm x 24.4 cm) Υποδοχή CPU: Socket 1155 ή ισοδύναμη Υποστηριζόμενοι Επεξεργαστές: Intel Core i7, Core i5, Core i, Chipset: Intel P67 Express B3 Stepping ή ισοδύναμοι Υποστήριξη Καρτών Γραφικών: 2 x PCIe x16, ή x16/x1) με υποστήριξη ATI Quad-GPU CrossFireX και Nvidia Quad-GPU SLI Υποδοχές Μνήμης: 4 x DDR3, 2200(O.C)/2133(O.C)/1866(O.C)/1600(O.C)/1333/1066 με δυνατότητα επέκτασης έως 32GB Dual Channel memory architecture, (σε συστήματα Windows XP και Vista 32-bit η διαθέσιμη μνήμη ενδέχεται να είναι μικρότερη των 4GB λόγω περιορισμού, σε Windows XP και Vista 64-bit δεν υπάρχει κάποια δέσμευση) Υποστήριξη Δίσκων: 4 x SATA 3.0Gb/s, 2 x SATA 6.0Gb/s 13

14 υποστήριξη Intel RAID 0/1/10/5 Θύρες Επικοινωνίας (Εξωτερικές): S/PDIF Out Connector (Optical), 2 x USB 3.0, 6 x USB 2.0 ports, 1 x Lan Port Gigabit (10/100/1000 Mbits/sec), 6-audio jacks, 2 x PS/2 Keyboard/Mouse, 1 x E-sata, 1 x IEEE 1394a Εσωτερικές Συνδέσεις: 4 x USB 2.0/1.1 connectors, 2 x PCIe 2.0 x16, 1 x PCIe x16 (Συμβατή με x4 και x1 συσκευές), 1 x PCIe x1, 1 x S/PDIF Out, 1 x Audio front panel, COM connector, 1 x 24-pin ATX Power connector, 1 x 8-pin ATX 12V Power connector On-Board Συσκευές: Ενσωματωμένη κάρτα δικτύου: Realtek RTL8111E Gigabit LAN controller ή ισοδύναμο. Ενσωματωμένη κάρτα ήχου: Realtek ALC892 8-Channel High Definition Audio CODEC ή ισοδύναμη. Επεξεργαστής : Τεχνολογία Κατασκευής: 32 nm (High-K metal gate) Συχνότητα: 3.4 GHz, Συχνότητα Turbo Mode: 3.8 GHz, Core/Threads: 4/8, Τοποθέτηση: LGA 1155, Intel Smart Cache Size: 8 MB, Bus/Core Ratio: 34, Instruction Set: 64bit, Instruction Set Extensions: SSE4.1/4.2, AVX Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη: 32 GB (ανάλογα με το είδος της μνήμης) Τύπος υποστηριζόμενης μνήμης: DDR3 1066/1333 non ECC Κανάλια μνήμης: 2 Μέγιστο bandwith μνήμης: 21GB/s, Thermal Design Power: 95W Ενσωματωμένη συχνότητα γραφικών: 850Mhz (1350MHz. Turbo Mode). Τα ενσωματωμένα γραφικά λειτουργούν μόνο αν ο επεξεργαστής εγκατασταθεί σε αντίστοιχης τεχνολογίας μητρική κάρτα, Υποστηριζόμενες δυνατότητες γραφικών: Intel HD Graphics with Dynamic Frequency, Intel Quick Sync Video, Intel InTRU 3D, Intel Flexible DFI, Intel Clear Video HD, Dual Display Υποστηριζόμενες δυνατότητες: Hyperthreading / Extended Memory 64 Technology (EM64T) / Advanced Vector Extensions AEX / Intel Virtualization Technology / Execute Disable Bit / Enhanced Intel Speedstep Technology / Enhanced Halt State / Intel 64 / Intel Demand Based Switching / Intel Turbo Boost Technology 2.0 / AES New Instructions / Idle States / Thermal Monitoring / Intel Fast Memory Access / Intel Flex Memory Access Σκληροί Δίσκοι: Χωρητικότητα: 120GB Τύπος δίσκου: 2.5'' Solid State Πρωτόκολλο επικοινωνίας: SATA 2 Ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων: 3Gb/s Μέγιστη ταχύτητα ανάγνωσης: Μέχρι 285MB/s Μέγιστη ταχύτητα εγγραφής: Μέχρι 275MB/s Seek Time: Λιγότερο από 0.1 ms Υποστήριξη TRIM: ΝΑΙ., Αντικραδασμική προστασία: 1500G, ΜTBF: ώρες, Επιπλέον χαρακτηριστικά: Πλήρως αθόρυβη λειτουργία, εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση ρεύματος μόλις 2W σε λειτουργία και 0,5W σε κατάσταση αναμονής, υποστήριξη συνδεσμολογίας σε διάταξη RAID, συμβατότητα με Windows XP/Vista/7 και Linux. Δεύτερος Σκληρός: Συνδεσιμότητα: SATA2 3Gb/s Cache: 32MB, Χωρητικότητα: 1 TB Areal density (κατά μέσο όρο): 422 Gbits/τετραγωνική ίντσα, Guaranteed Sectors: 1,953,525,168, Ταχύτητα περιστροφής: 5900 rpm, Sustained data transfer rate: 144 Μbps, Average latency: 4.16 msec, Random read seek time: 12.0 msec, Random write seek time: 13.0 msec, I/O data transfer rate: 300Mbps, Unrecoverable read errors: 1 in 10^14, Average idle power: 4.5W, Average idle power: 5.8W, Acoustics (Idle Volume): 2.1 bels, Acoustics (Seek Volume): 2.3 bels, Διαστάσεις: (H) 26.1 x (W) x (L) mm, Βάρος: 635g. RAM : Μέγεθος μνήμης: 2x4 8GB, Τύπος Μνήμης: DDR3 PC , Ταχύτητα 14

15 Διαύλου: 1333MHz, Timings: Κάρτα Γραφικών: Μνήμη: GDDR5 1280MB 320-bit Chipset: NVIDIA GeForce GTX 570 ή ισοδύναμη Core Clock: 742 MHz, Mem Clock: 3800 MHz ( 950 MHz GDDR5 ), Shader Clock: 1464 MHz Τοποθέτηση: PCI Express 2.0. Μέγιστη ψηφιακή ανάλυση: 2560x1600 Μέγιστη αναλογική ανάλυση: 2048x1536 Συνδέσεις: DVI Output x 2 (DVI-I), HDMI Output x 1 (via Mini HDMI to HDMI adaptor x 1), HDCP Support Πρόσθετα χαρακτηριστικά: DirectX 11 support, ASUS Gamer OSD, PhysX, CUDA Technology, NVIDIA 3D Vision, SLI Support. Οπτικά μέσα: Χρώμα: Μαύρο Μνήμη Βuffer: 2MB Σύνδεση: SATA Ταχύτητα εγγραφής: 22X Μεταφορά δεδομένων: CD-ROM 7,200 kb/s (48x) max, DVD-ROM Mbytes/s (16x) max, Μέσα εγγραφής: DVD-R/RW,DVD-R,DVD+R,DVD+R DL,CD- R/RW,DVD-RAM/+RW, Μέσα ανάγνωσης: DVD-R/RW/ROM,DVD-R DL,DVD- RAM,DVD-Video,DVD+R/+RW,DVD+R DL,CD-R/RW/ROM,CD-DA (DAE), Διαστάσεις: 146x165x41.3 Πληκτρολόγιο-Ποντίκι: Σύνδεση: Ασύρματη USB Εμβέλεια: 2.4GHz, περίπου 10 μέτρα Τεχνολογία mouse: Laser, Πλήκτρα: Zoom, Αγαπημένα, internet, , 4 προγραμματιζόμενα πλήκτρα mouse Μπαταρία: 6 μήνες διάρκεια ζωής Πρόσθετα χαρακτηριστικά:εργονομικός σχεδιασμός, άνετο μαξιλαράκι για τον καρπό, Συμβατότητα: Windows Vista, XP, 2000 (SP4). Mac OS X v10.2x-10.4x (εκτός Mac OS X v ) Χαρακτήρες: Λατινικά, Χρώμα: Μαύρο, Συσκευασία: Retail. Οθόνες τρία (3) τεμάχια: Τύπος Οθόνης: 27" LCD-TV Monitor, TFT active matrix, Μέγιστη Ανάλυση: 1920 x 1080, Αναλογία: 16:9, Χρόνος απόκρισης: 5 ms (τυπικός), Γωνίες θέασης: Οριζόντια: 170 μοίρες, Κατακόρυφα: 160 μοίρες, Τυπικό κοντράστ: :1, Φωτεινότητα: 300 cd/m², Είσοδος Σήματος: HDMI, VGA, Scart, Component RGB, Χρώμα: Μαύρο, Ενσωματωμένες συσκευές: Stereo speakers, TV tuner, Δέκτης MPEG 4, Πρόσθετα χαρακτηριστικά: 1080p (FullHD), High-Definition Multimedia Interface (HDMI), Προσαρμογή θέσης οθόνης (Κλίση), Υποστήριξη χρώματος 24-bit (16,7 εκατομμύρια χρώματα), Συμβατή με Windows 7, Πηγή τροφοδοσίας: AC 120/230 V, Κατανάλωση ενέργειας κατά τη λειτουργία: 120 Watt. Λειτουργικό Σύστημα: Windows Seven Ultimate 64 bit ή ισοδύναμο Είδος 18 ο : Σταθερός Υπολογιστής ένα (1) τεμάχιο Κουτί: Τύπος θήκης: Midi ATX ή ισοδύναμη, Χρώμα: Μαύρο, Θέσεις Περιφερειακών: 4 συσκευές 5,25'' (εξωτερικά), 1 συσκευή 3,5'' (εξωτερικά), 6 συσκευές 3,5'' (εσωτερικά), 15

16 Ανεμιστήρες: Περιέχεται 1 x 8 cm (πίσω), θέσεις για 1 x 8cm (εμπρός) ή 1 x 8cm (πίσω) (δεν περιέχονται), Θύρες Επικοινωνίας (πρόσοψη): 2 x USB, 2 x Audio, Πρόσθετα Χαρακτηριστικά: Τοποθέτηση περιφερειακών χωρίς εργαλεία, Κωδικός Κατασκευαστή: TA-K51, Διαστάσεις: 45,5 x 18 x 41 cm. Τροφοδοτικό: Τύπος PSU: ATX 12V 2.3, Ισχύς εξόδου: 420Watts, Τροφοδοσία: AC V, Ανεμιστήρας: 120mm, PFC: Ενεργό, Αποδοτικότητα: 80%, Καλώδιο τροφοδοσίας: Συμπεριλαμβάνεται, Πιστοποιητικά:TUV, WEEE, ROHS, CE, Διαθέσιμες συνδέσεις: Καλώδιο 1-1x 20+4 Pin MB 450mm, Καλώδιο 2-1x 4+4 Pin 500mm, Καλώδιο 3-2x S-ATA 400, 600mm Καλώδιο 4-2x S-ATA 400, 600mm, Καλώδιο 5-2x Molex 4 Pin HDD 400, 600mm, 1x 4 Pin FDD 800mm, Καλώδιο 6 1x PCI-E 6+2 Pin 500mm Μητρική: Τοποθέτηση: micro ATX ή ισοδύναμη, Υποδοχή CPU: Socket 1155, Υποστηριζόμενοι Επεξεργαστές: Intel Core i7/ Core i5/ Core i3 Processors ή ισοδύναμο Chipset: Intel P67 B3 Stepping, Υποστήριξη Καρτών Γραφικών: 2x PCIe 2.0 x16 με υποστήριξη τεχνολογίας CrossFire, Υποδοχές Μνήμης: 4x DIMM DDR3 1333/1600/2200*(O.C.) Un-buffered Memory, Max. 32 GB, Dual Channel memory architecture (Σε λειτουργικά συστήματα 32-bit η διαθέσιμη μνήμη ενδέχεται να είναι μικρότερη των 4GB λόγω περιορισμού του λειτουργικού, σε λειτουργικά συστήματα 64-bit δεν υπάρχει κάποια δέσμευση), Υποστήριξη Δίσκων: 2x SATA III με υποστήριξη RAID 0,1,5,10 και 4x SATA II με υποστήριξη RAID 0,1,5,10, 1x ATA133 για 2 IDE συσκευές, Θύρες Επικοινωνίας (Εξωτερικές): 12x USB2, 2x USB3, 1x LAN RJ-45, 8-Channel audio, 1x esata, 1x 1394, Εσωτερικές Συνδέσεις: 2x PCIe 2.0 x16 (x16/x4), 1x PCIe x1, 1x PCI, On-Board Συσκευές: Δίκτυο: Gigabit LAN controller, Ήχος: 8-Channel Audio CODEC, Firewire: Ενσωματωμένος Firewire controller. Επεξεργαστής: Τεχνολογία Κατασκευής: 32 nm (High-K metal gate), Συχνότητα: 3.4 GHz, Συχνότητα Turbo Mode: 3.8 GHz, Core/Threads: 4/8, Τοποθέτηση: LGA 1155, Intel Smart Cache Size: 8 MB, Bus/Core Ratio: 34, Instruction Set: 64bit, Instruction Set Extensions: SSE4.1/4.2, AVX, Mεγιστη υποστηριζόμενη μνήμη: 32 GB (ανάλογα με το είδος της μνήμης), Τύπος υποστηριζόμενης μνήμης: DDR3 1066/1333 non ECC, Κανάλια μνήμης: 2, Μέγιστο bandwith μνήμης: 21GB/s, Thermal Design Power: 95W, Ενσωματωμένη συχνότητα γραφικών: 850Mhz (1350MHz. Turbo Mode). Τα ενσωματωμένα γραφικά λειτουργούν μόνο αν ο επεξεργαστής εγκατασταθεί σε αντίστοιχης τεχνολογίας μητρική κάρτα με chipset Η67, P67, Υποστηριζόμενες δυνατότητες γραφικών: Intel HD Graphics with Dynamic Frequency, Intel Quick Sync Video, Intel InTRU 3D, Intel Flexible DFI, Intel Clear Video HD, Dual Display, Υποστηριζόμενες δυνατότητες: Hyperthreading / Extended Memory 64 Technology (EM64T) / Advanced Vector Extensions AEX / Intel Virtualization Technology / Execute Disable Bit / Enhanced Intel Speedstep Technology / Enhanced Halt State / Intel 64 / Intel Demand Based Switching / Intel Turbo Boost Technology 2.0 / AES New Instructions / Idle States / Thermal Monitoring / Intel Fast Memory Access / Intel Flex Memory Access. RAM : Μέγεθος μνήμης: 2x4 8GB, Τύπος Μνήμης: DDR3 PC ESSENTIALS SERIES, Ταχύτητα Διαύλου: 1333MHz, Timings: Κάρτα Γραφικών: Chipset: ATI HD5450 ή ισοδύναμη GPU: 850 MHz Core Clock, 800x Stream Processors, 16

17 Μνήμη: 1024 MB 128bit, 64-bit GDDR5, Memory Clock: 4800 MHz Effective, Τοποθέτηση: PCI Express x16, Πρόσθετα χαρακτηριστικά: Dual Link DVI, HDMI, VGA 15pin D-Sub Σκληρός Δίσκος: Συνδεσιμότητα: SATA2 3Gb/s, Cache: 32MB, Χωρητικότητα: 1 TB, Areal density (κατά μέσο όρο): 422 Gbits/τετραγωνική ίντσα, Guaranteed Sectors: 1,953,525,168, Ταχύτητα περιστροφής: 5900 rpm, Sustained data transfer rate: 144 Μbps, Average latency: 4.16 msec, Random read seek time: 12.0 msec, Random write seek time: 13.0 msec, I/O data transfer rate: 300Mbps, Unrecoverable read errors: 1 in 10^14, Average idle power: 4.5W, Average idle power: 5.8W, Acoustics (Idle Volume): 2.1 bels, Acoustics (Seek Volume): 2.3 bels, Πληκτρολόγιο-Ποντίκι: Σύνδεση: Ασύρματη USB, Εμβέλεια: 2.4GHz, περίπου 10 μέτρα, Τεχνολογία mouse: Laser, Πλήκτρα: Zoom, Αγαπημένα, internet, , 4 προγραμματιζόμενα πλήκτρα mouse, Μπαταρία: 6 μήνες διάρκεια ζωής, Πρόσθετα χαρακτηριστικά: Εργονομικός σχεδιασμός, άνετο μαξιλαράκι για τον καρπό, Συμβατότητα: Windows Vista, XP, 2000 (SP4). Mac OS X v10.2x-10.4x (εκτός Mac OS X v ), Χαρακτήρες: Λατινικά, Χρώμα: Μαύρο, Συσκευασία: Retail. ΟΘΟΝΗ : Μέγεθος: 27", Ανάλυση: 1920 x 1080, Pixel Pitch: mm x , Φωτεινότητα: 300 cd/m2, Δυναμική Αντίθεση: 50,000:1 DFC, Tυπική αντίθεση: 1000:1, Γωνία θέασης: 176?/170?(CR?5), Χρόνος απόκρισης:5ms, Αριθμός χρωμάτων: 16.7M, Δέκτης: Αναλογικός, Ψηφιακός δέκτης: DVB-T / Mpeg-4, Οριζότια συχνότητα: 30kHz~83kHz, Κάθετη συχνότητα: 56Hz~75Hz, Συνδεσιμότητα: 2 HDMI, DVI-D, 2x SCART, D-SUB, USB Port, Πρόσθετα χαρακτηριστικά: Hotel Mode, Δυνατότητα προσάρτησης στον τοίχο: VESA 200 x 200 (δεν παρέχεται), Οπτικός Δίσκος: Συμβατά Πρότυπα Εγγραφής: DVD±R, DVD±R DL, DVD±RW, DVD-RAM, CD-R, CD-RW, Συμβατά Πρότυπα Ανάγνωσης: BD-ROM ver2.0, BD-R ver1.0 & ver2.0, BD-RE ver2.0 SL/DL, BD hybrid(bd part), BD-9, DVD-ROM, DVD-RAM, DVD±RW, DVD- Video, Multi-border, Multi-session, CD-DA, CD-Extra, CD-ROM Mode-1, CD-ROM Mode-2, CD-ROM XA, Photo-CD(read only), Video-CD, CD-I, Μνήμη buffer: 2MB (Buffer Under-Run Prevention), Χρόνος Προσπέλασης: BD-ROM SL: 250 ms, BD-ROM DL: 180 ms, DVD-ROM DL: 160 ms, DVD-ROM: 150 ms, DVD-RAM 200 ms, CD-ROM 150 ms, Σύνδεση: SATA, Τοποθέτηση: Εσωτερικό, Υποστηριζόμενο Λειτουργικό Σύστημα: Υποστηρίζει Windows XP SP2/VISTA ή ανώτερο, Λειτουργικό Σύστημα: Windows Seven Ultimate 64 bit ή ισοδύναμο Είδος 19 ο : Φαξ δύο (2) τεμάχια Τύπος: ITU Group 3 compatible. Τεχνολογία εκτύπωσης: Thermal Transfer. Ταχύτητα μόντεμ: bps. Ανάλυση: Οριζόντια: 8 pixels/mm, Κάθετη 3.85 lines/mm. Μνήμη: Μέχρι 15 σελίδες. Χωρητικότητα χαρτιού: Μέχρι 50 φύλλα. Εκτύπωση Sudoku: easy - medium - tough - devil. Λοιπές λειτουργίες: Αυτόματη επανάκληση, Send later, Έτοιμες φόρμες φαξ, Group broadcasting, Easy polling, Cordless phone management. 17

18 Τηλέφωνο: Επαφές κλήσεων: 50 ονομαστικές, Μελωδίες: 10 ringer, Γρήγορες κλήσεις: 10 short dial keys. Άλλες λειτουργίες: Caller identification (CLIP), Distinctive ring tones, On hook dialling, Chain dialling. Αντιγραφικό: Κλίμακα διαβαθμίσεων γκρι: 16 διαβαθμίσεις του γκρι, Ζουμ: μεγένθυση/σμίκρυνση. Πολλαπλά αντίγραφα: μέχρι 15 φύλλα. Άλλα χαρακτηριστικά: Οθόνη: LCD 16 χαρακτήρων, 1 γραμμή, Κατανάλωση ενέργειας: 15W σε λειτουργία, 4W στο τηλέφωνο και 1,5W σε αναμονή, Είδος 20 ο : Εξωτερικός Σκληρός Δίσκος (2) τεμάχια Χωρητικότητα: 750GB. Τύπος Σύνδεσης: Dual Compatibility (USB 3.0 και USB 2.0). Ταχύτητα Διαμεταγωγής: Max 480Mbit/s (USB 2.0), 5 GB/s (USB 3.0). Πρόσθετα Χαρακτηριστικά: τροφοδοτείται απευθείας από μια θύρα USB του υπολογιστή σας. Απαιτήσεις: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Mac OS X Tiger, Leopard, Snow Leopard (σε συστήματα MAC χρειάζεται διαμόρφωση). Χρώμα: Cool Silver. Συσκευασία: Retail. Είδος 21 ο : Ηλεκτρονικός Υπολογιστής- ένα (1) τεμάχιο Κουτί : Τύπος θήκης: Midi ATX ή ισοδύναμο, Υποστηριζόμενες Μητρικές: ATX, Μ-ΑΤΧ ή ισοδύναμες, Χρώμα: Μαύρο, Θέσεις Περιφερειακών: 4 συσκευές 5,25'' (εξωτερικά), 1 συσκευή 3,5'' (εξωτερικά), 6 συσκευές 3,5'' (εσωτερικά), Ανεμιστήρες: Περιέχεται 1 x 8 cm (πίσω), θέσεις για 1 x 8cm (εμπρός) ή 1 x 8cm (πίσω) (δεν περιέχονται), Θύρες Επικοινωνίας (πρόσοψη): 2 x USB, 2 x Audio, Πρόσθετα Χαρακτηριστικά: Τοποθέτηση περιφερειακών χωρίς εργαλεία, Κωδικός Κατασκευαστή: TA-K51, Τροφοδοτικό: Τύπος PSU: ATX 12V 2.3, Ισχύς εξόδου: 420Watts, Τροφοδοσία: AC V, Ανεμιστήρας: 120mm, PFC: Ενεργό, Αποδοτικότητα: 80%, Καλώδιο τροφοδοσίας: Συμπεριλαμβάνεται, Πιστοποιητικά:TUV, WEEE, ROHS, CE, Διαθέσιμες συνδέσεις: Καλώδιο 1-1x 20+4 Pin MB 450mm, Καλώδιο 2-1x 4+4 Pin 500mm, Καλώδιο 3-2x S-ATA 400, 600mm Καλώδιο 4-2x S-ATA 400, 600mm, Καλώδιο 5-2x Molex 4 Pin HDD 400, 600mm, 1x 4 Pin FDD 800mm, Καλώδιο 6 1x PCI-E 6+2 Pin 500mm Μητρική: Τοποθέτηση: micro ATX ή ισοδύναμη, Υποδοχή CPU: Socket 1155 ή ισοδύναμη, Υποστηριζόμενοι Επεξεργαστές: Intel Core i7/ Core i5/ Core i3 Processors, Chipset: Intel P67 B3 Stepping, Υποστήριξη Καρτών Γραφικών: 2x PCIe 2.0 x16 με υποστήριξη τεχνολογίας CrossFire, Υποδοχές Μνήμης: 4x DIMM DDR3 1333/1600/2200*(O.C.) Un-buffered Memory, Max. 32 GB, Dual Channel memory architecture (Σε λειτουργικά συστήματα 32-bit η διαθέσιμη μνήμη ενδέχεται να είναι μικρότερη των 4GB λόγω περιορισμού του λειτουργικού, σε λειτουργικά συστήματα 64-bit δεν υπάρχει κάποια δέσμευση), Υποστήριξη Δίσκων: 2x SATA III με υποστήριξη RAID 0,1,5,10 και 4x SATA II με υποστήριξη RAID 0,1,5,10, 1x ATA133 για 2 IDE συσκευές, Θύρες Επικοινωνίας (Εξωτερικές): 12x USB2, 2x USB3, 1x LAN RJ-45, 8-Channel audio, 1x esata, 1x 1394, Εσωτερικές Συνδέσεις: 2x PCIe 2.0 x16 (x16/x4), 1x PCIe x1, 1x PCI, On-Board Συσκευές: Δίκτυο: Gigabit LAN controller, Ήχος: 8-Channel Audio CODEC, 18

19 Firewire: Ενσωματωμένος Firewire controller. Επεξεργαστής : Τεχνολογία Κατασκευής: 32 nm (High-K metal gate), Συχνότητα: 3.4 GHz, Συχνότητα Turbo Mode: 3.8 GHz, Core/Threads: 4/8, Τοποθέτηση: LGA 1155, Intel Smart Cache Size: 8 MB, Bus/Core Ratio: 34, Instruction Set: 64bit, Instruction Set Extensions: SSE4.1/4.2, AVX, Mεγιστη υποστηριζόμενη μνήμη: 32 GB (ανάλογα με το είδος της μνήμης), Τύπος υποστηριζόμενης μνήμης: DDR3 1066/1333 non ECC, Κανάλια μνήμης: 2, Μέγιστο bandwith μνήμης: 21GB/s, Thermal Design Power: 95W, Ενσωματωμένη συχνότητα γραφικών: 850Mhz (1350MHz. Turbo Mode). Τα ενσωματωμένα γραφικά λειτουργούν μόνο αν ο επεξεργαστής εγκατασταθεί σε αντίστοιχης τεχνολογίας μητρική κάρτα. Υποστηριζόμενες δυνατότητες γραφικών: Intel HD Graphics with Dynamic Frequency, Intel Quick Sync Video, Intel InTRU 3D, Intel Flexible DFI, Intel Clear Video HD, Dual Display, Υποστηριζόμενες δυνατότητες: Hyperthreading / Extended Memory 64 Technology (EM64T) / Advanced Vector Extensions AEX / Intel Virtualization Technology / Execute Disable Bit / Enhanced Intel Speedstep Technology / Enhanced Halt State / Intel 64 / Intel Demand Based Switching / Intel Turbo Boost Technology 2.0 / AES New Instructions / Idle States / Thermal Monitoring / Intel Fast Memory Access / Intel Flex Memory Access, Συσκευασία: Box. RAM : Μέγεθος μνήμης: 2x4 8GB, Ταχύτητα Διαύλου: 1333MHz, Timings: Κάρτα Γραφικών: Chipset ή ισοδύναμη: ATI HD5450, GPU: 850 MHz Core Clock, 800x Stream Processors, Μνήμη: 1024 MB 128bit, 64-bit GDDR5, Memory Clock: 4800 MHz Effective, Τοποθέτηση: PCI Express x16, Πρόσθετα χαρακτηριστικά: Dual Link DVI, HDMI, VGA 15pin D-Sub Σκληρός Δίσκος: Συνδεσιμότητα: SATA2 3Gb/s, Cache: 32MB, Χωρητικότητα: 1 TB, Areal density (κατά μέσο όρο): 422 Gbits/τετραγωνική ίντσα, Guaranteed Sectors: 1,953,525,168, Ταχύτητα περιστροφής: 5900 rpm, Sustained data transfer rate: 144 Μbps, Average latency: 4.16 msec, Random read seek time: 12.0 msec, Random write seek time: 13.0 msec, I/O data transfer rate: 300Mbps, Unrecoverable read errors: 1 in 10^14, Average idle power: 4.5W, Average idle power: 5.8W, Acoustics (Idle Volume): 2.1 bels, Acoustics (Seek Volume): 2.3 bels. Πληκτρολόγιο - Ποντίκι: Σύνδεση: Ασύρματη USB, Εμβέλεια: 2.4GHz, περίπου 10 μέτρα, Τεχνολογία mouse: Laser, Πλήκτρα: Zoom, Αγαπημένα, internet, , 4προγραμματιζόμενα πλήκτρα mouse, Μπαταρία: 6 μήνες διάρκεια ζωής, Πρόσθετα χαρακτηριστικά:εργονομικός σχεδιασμός, άνετο μαξιλαράκι για τον καρπό, Συμβατότητα: Windows Vista, XP, 2000 (SP4). Mac OS X v10.2x-10.4x (εκτός Mac OS X v ), Χαρακτήρες: Λατινικά, Χρώμα: Μαύρο, Συσκευασία: Retail. Οθόνη : Μέγεθος: 27", Ανάλυση: 1920 x 1080, Pixel Pitch: mm x , Φωτεινότητα: 300 cd/m2, Δυναμική Αντίθεση: 50,000:1 DFC, Tυπική αντίθεση: 1000:1, Γωνία θέασης: 176?/170?(CR?5), Χρόνος απόκρισης:5ms, Αριθμός χρωμάτων: 16.7M, Δέκτης: Αναλογικός, Ψηφιακός δέκτης: DVB-T / Mpeg-4, 19

20 Οριζότια συχνότητα: 30kHz~83kHz, Κάθετη συχνότητα: 56Hz~75Hz, Συνδεσιμότητα: 2 HDMI, DVI-D, 2x SCART, D-SUB, USB Port, Πρόσθετα χαρακτηριστικά: Hotel Mode, Δυνατότητα προσάρτησης στον τοίχο: VESA 200 x 200 (δεν παρέχεται), Οπτικός Δίσκος: Συμβατά Πρότυπα Εγγραφής: DVD±R, DVD±R DL, DVD±RW, DVD-RAM, CD-R, CD-RW, Συμβατά Πρότυπα Ανάγνωσης: BD-ROM ver2.0, BD-R ver1.0 & ver2.0, BD-RE ver2.0 SL/DL, BD hybrid(bd part), BD-9, DVD-ROM, DVD-RAM, DVD±RW, DVD- Video, Multi-border, Multi-session, CD-DA, CD-Extra, CD-ROM Mode-1, CD-ROM Mode-2, CD-ROM XA, Photo-CD(read only), Video-CD, CD-I, Μνήμη buffer: 2MB (Buffer Under-Run Prevention), Χρόνος Προσπέλασης: BD-ROM SL: 250 ms, BD-ROM DL: 180 ms, DVD-ROM DL: 160 ms, DVD-ROM: 150 ms, DVD-RAM 200 ms, CD-ROM 150 ms, Σύνδεση: SATA, Τοποθέτηση: Εσωτερικό, Υποστηριζόμενο Λειτουργικό Σύστημα: Υποστηρίζει Windows XP SP2/VISTA ή ανώτερο. Λειτουργικό Σύστημα: Windows Seven Ultimate 64 bit ή ισοδύναμο Είδος 22 ο : Εκτυπωτής Laser ένα (1) τεμάχιο Τεχνολογία εκτύπωσης: Μονόχρωμη εκτύπωση Laser. Μέγιστη ποιότητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης: Έως 600 x 600 dpi (1200 dpi effective output). Τεχνολογία Ανάλυσης: FastRes Tαχύτητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης (Α4): Μέχρι 18 σελίδες ανά λεπτό, σε κανονική ποιότητα. Μηνιαίος κύκλος εργασίας: Έως 5000 φύλλα. Tαχύτητα εκτύπωσης πρώτης σελίδας: Σε 8,5 δευτερόλεπτα (από κατάσταση αυτόματης απενεργοποίησης). Χωρ/τα εισόδου: Έως 150 φύλλα. Χωρ/τα εξόδου: Έως 100 φύλλα. Τύποι χαρτιού: Χαρτί (laser, απλό, φωτογραφικό, σκληρό, βέλβετ), φάκελοι, ετικέτες, χαρτόνι, διαφάνειες, καρτ ποστάλ. Επιλογές εκτύπωσης δύο όψεων: Χειροκίνητη (παρέχεται υποστήριξη προγράμματος οδήγησης). Συνδεσιμότητα: WiFi b/g, Θύρα Hi-Speed USB (συμβατότητα με τις προδιαγραφές USB 2.0), (Δεν περιέχεται Usb καλώδιο). Ενσωματωμένη μνήμη: 2 MB. Ταχύτητα επεξεργαστή: 266 Mhz. Συμβατότητα: Windows 7 (32-bit/64-bit), Windows Vista (32-bit/64-bit), Microsoft Windows XP (32-bit/64-bit), Server 2008 (32-bit/64-bit), Server 2003 (32-bit/64-bit), Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6, Linux. Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος: Windows 7 (32-bit/64-bit): μνήμη RAM 1 GB, Windows Vista (32-bit/64-bit), Microsoft Windows XP, Server 2008 (32-bit/64-bit), Server 2003: μνήμη RAM 512 MB, όλα τα συστήματα: ελεύθερος χώρος στο δίσκο 350 MB, μονάδα CD-ROM, θύρα USB. Περιεχόμενα συσκευασίας: Εκτυπωτής, αρχικά δοχεία μαύρου γραφίτη, καλώδιο τροφοδοσίας, CD με λογισμικό εκτυπωτή και τεκμηρίωση, οδηγός για ξεκίνημα, φυλλάδιο υποστήριξης, φυλλάδιο έξυπνης εγκατάστασης. 20

21 Είδος 23 ο : Notebook- ένα (1) τεμάχιο Επεξεργαστής : 2.2GHz Περίβλημα Από ενιαίο αλουμίνιο Επεξεργαστής 2.2GHz quad-core Intel Core i7 ή ισοδύναμο 2.4GHz quad-core Intel Core i7 ή ισοδύναμο L3 cache 6MB shared Δίαυλος Συστήματος 1333MHz Μνήμη 4GB (δύο x 2GB SO-DIMMs) στα 1333MHz DDR3 SDRAM, υποστηρίζει μέχρι 8GB Σκληρός δίσκος(4) 500GB Serial ATA, rpm 750GB Serial ATA, 5400-rpm Oπτικός δίσκος Slot-loading 8x SuperDrive (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW) Γραφικά Intel HD Graphics 3000 (3) ή ισοδύναμα και AMD Radeon HD 6750M ή ισοδύναμο με αυτόματη εναλλαγή γραφικών Intel HD Graphics 3000 (3) ή ισοδύναμα και AMD Radeon HD 6770M ή ισοδύναμα με αυτόματη εναλλαγή γραφικών Κάρτα μνήμης γραφικών 512MB GDDR5 1GB GDDR5 Video Ενσωματωμένη κάμερα FaceTime HD, θύρα Thunderbolt που υποστηρίζει DVI, VGA, dual-link DVI, και HDMI (απαιτούνται αντάπτορες που διατίθενται ξεχωριστά) Οθόνη 15,4 ιντσών (διαγώνιος), LED οπίσθιου φωτισμού, ευρυγώνια με ανάλυση 1440 x 900 Επέκταση Μια θύρα Thunderbolt (μέχρι 10Gbps), μια θύρα FireWire 800 (έως και 800 Mbps), δύο θύρες USB 2.0 (έως 480 Mbps), θύρα για SDXC κάρτα μνήμης Ήχος Ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία με subwoofers, ενσωματωμένο πολυκατευθυνόμενο μικρόφωνο, συνδυασμένη είσοδος/έξοδος ακουστικών (υποστηρίζει ψηφιακή έξοδο) Δικτύωση Ενσωματωμένη κάρτα 10/100/1000BASE-T (Gigabit) Ethernet Ασύρματη Επικοινωνία Wi-Fi (βασισμένο στις προδιαγραφές IEEE n)(2), ασύρματη τεχνολογία Bluetooth EDR (Enhanced Data Rate) Αξεσουάρ Εξοπλισμού Τροφοδοτικό 85W MagSafe, βύσμα AC, καλώδιο ρεύματος Λογισμικό (που περιλαμβάνεται) Mac OS X Lion ή ισοδύναμο ilife '11 ή ισοδύναμο. 21

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού. για την. Προμήθεια Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Τύπου Ταμπλέτας (Tablet) Αναθέτουσα Αρχή

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού. για την. Προμήθεια Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Τύπου Ταμπλέτας (Tablet) Αναθέτουσα Αρχή Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Τύπου Ταμπλέτας (Tablet) Αναθέτουσα Αρχή Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης / Ειδικός Λογαριασμός Ημερομηνία: 16.10.2012

Διαβάστε περισσότερα

Το προσωπικό μου στούντιο HD

Το προσωπικό μου στούντιο HD Το προσωπικό μου στούντιο HD www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium (64-bit) Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Σετ ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Το καθημερινό μου VAIO

Το καθημερινό μου VAIO Το καθημερινό μου VAIO www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium με Service Pack 1 64bit Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Intel

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού για το έτος 2013. Προϋπολογισμού: 8.

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού για το έτος 2013. Προϋπολογισμού: 8. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού

Διαβάστε περισσότερα

Το καθημερινό μου VAIO

Το καθημερινό μου VAIO Το καθημερινό μου VAIO www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium με Service Pack 1 64bit Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Intel

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Κτίριο Διοίκησης Λόφος Πανεπιστημίου 81 100 Μυτιλήνη Πληροφορίες: Δ. Δήμου Μυτιλήνη, 8.12.2011 Τηλ.: 22510 36862 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Οικογενειακή διασκέδαση σε μεγάλη οθόνη

Οικογενειακή διασκέδαση σε μεγάλη οθόνη Οικογενειακή διασκέδαση σε μεγάλη οθόνη www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium με Service Pack 1 64bit Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α. Για τις Διοικητικές Υπηρεσίες του ΤΕΙ Θεσσαλίας στη Λάρισα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α. Για τις Διοικητικές Υπηρεσίες του ΤΕΙ Θεσσαλίας στη Λάρισα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λήψη προσφορών για δαπάνη ποσού 19.700,00, ολογράφως ( δεκαεννέα χιλιάδων επτακοσίων ευρώ ) για την προμήθεια Η/Υ, εκτυπωτών κλπ για

Διαβάστε περισσότερα

Εύκολος, βασικός, φορητός

Εύκολος, βασικός, φορητός Εύκολος, βασικός, φορητός www.sonyeurope.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium (64bit) Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Intel HM65 Express

Διαβάστε περισσότερα

Εύκολη οικογενειακή χρήση

Εύκολη οικογενειακή χρήση Εύκολη οικογενειακή χρήση www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium (64-bit) Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Σετ ολοκληρωμένων Intel

Διαβάστε περισσότερα

Κορυφαία απόδοση στην εργασία και το παιχνίδι

Κορυφαία απόδοση στην εργασία και το παιχνίδι Κορυφαία απόδοση στην εργασία και το παιχνίδι www.sonyeurope.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Professional (64bit) Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Σετ ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Εύκολη χρήση του υπολογιστή

Εύκολη χρήση του υπολογιστή Εύκολη χρήση του υπολογιστή www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium (64-bit) Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Σετ ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 2718/Μ/08 Μυτιλήνη, 22 Οκτωβρίου 2008 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το καθημερινό μου VAIO

Το καθημερινό μου VAIO Το καθημερινό μου VAIO www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium με Service Pack 1 64bit Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων AMD

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού. για την. Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών. Αναθέτουσα Αρχή

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού. για την. Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών. Αναθέτουσα Αρχή Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών Αναθέτουσα Αρχή Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης / Ειδικός Λογαριασμός Ημερομηνία: 31.05.2012 Α.Π.: 9143 Πρόχειρος

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια 30 Φορητών Υπολογιστών (Laptops)»

«Προμήθεια 30 Φορητών Υπολογιστών (Laptops)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ΑΡ.ΠΡΩΤ. 3293 ΧΑΝΙΑ 15-2-2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κομψός φορητός υπολογιστής σε ασημί χρώμα, για γρήγορα πολυμέσα. Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro.eu/

Κομψός φορητός υπολογιστής σε ασημί χρώμα, για γρήγορα πολυμέσα. Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro.eu/ VGN-NR3Z/S Απλά, σπορ και έξυπνα Κομψός φορητός υπολογιστής σε ασημί χρώμα, για γρήγορα πολυμέσα Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaio.eu/ Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro.eu/

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 4 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 4 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ / ΟΧΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1 2 3 4 5 Επεξεργαστής κατασκευαστής Intel Μοντέλο επεξεργαστή τουλάχιστον core i.3 τουλάχιστον 4 ης γενιάς Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

50 % Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος ΙΙΙ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Α.Ε. (ΟΤΑ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

50 % Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος ΙΙΙ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Α.Ε. (ΟΤΑ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Α.Ε. (ΟΤΑ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Γρηγορίου Ε 50, Χανιά, Τ.Κ.: 73135, Τηλ.: 28210 91888, Fax: 28210 83400, E-mail: dedisa@dedisa.gr, URL: www.dedisa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λήψη προσφορών για δαπάνη ποσού 14.100,00, ολογράφως ( δεκατέσσερις χιλιάδες και εκατό ευρώ ) για την προµήθεια Η/Υ, εκτυπωτών, οθονών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 1. ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ I ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τεχνικές Προδιαγραφές Υποχρ/κή Απαίτηση Απάντηση 1 Τεχνολογία Εκτύπωσης: Μέγεθος εγγράφου: Ανάλυση εκτύπωσης: Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού. Αναθέτουσα Αρχή. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/ Ειδικός Λογαριασμός

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού. Αναθέτουσα Αρχή. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/ Ειδικός Λογαριασμός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εννέα (9) αισθητήρων αντίληψης βάθους για επιστημονικές εφαρμογές» Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 1. ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ I ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τεχνικές Προδιαγραφές Υποχρ/κή Απαίτηση Απάντηση 1 Τεχνολογία Εκτύπωσης: Μέγεθος εγγράφου: Ανάλυση εκτύπωσης: Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ιεύθυνση ιοικητικού- Οικονοµικού Τµήµα Μισθοδοσίας, Αποζηµιώσεων, Προµηθειών & Περιουσίας ιεύθυνση: Τέρµα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (2321) 049106 Fax: (2321) 046556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Ηµεροµηνία: 15-12-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ένας κομψός σύντροφος για τη δουλειά ή το σπίτι που συνδυάζει ισχύ και προηγμένες δυνατότητες ασφάλειας

Ένας κομψός σύντροφος για τη δουλειά ή το σπίτι που συνδυάζει ισχύ και προηγμένες δυνατότητες ασφάλειας VGN-SR9VN Ο "κινητός" σας συνεργάτης Ένας κομψός σύντροφος για τη δουλειά ή το σπίτι που συνδυάζει ισχύ και προηγμένες δυνατότητες ασφάλειας Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaio.eu/ Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN TERRITORIAL COOPERATION PROGRAMME GREECE ITALY 2007-2013

EUROPEAN TERRITORIAL COOPERATION PROGRAMME GREECE ITALY 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΔΤΛΙΩΝ ΕΡΕΤΝΑ Π.Δ. 432/81 ΣΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα,.26/06/2012 EUROPEAN TERRITORIAL

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 49999,50 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. Κ.Α. : 70.01.7134.001 ΕΤΟΣ : 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φορητός υπολογιστής 15,4'' με πρωτοποριακό περίβλημα και μονάδα Blu-ray Disc Combo. Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro.

Φορητός υπολογιστής 15,4'' με πρωτοποριακό περίβλημα και μονάδα Blu-ray Disc Combo. Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro. VGN-FZ38M Ψυχαγωγηθείτε με στυλ Φορητός υπολογιστής 5,4'' με πρωτοποριακό περίβλημα και μονάδα Blu-ray Disc Combo Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaio.eu/ Επίσημη τοποθεσία VAIO για την

Διαβάστε περισσότερα

16PROC003669293 2016-01-21

16PROC003669293 2016-01-21 TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓNΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ.23210 49239,49168 - FAX: (23210) 49251 Email: resc@teiser.gr Σέρρες, 21-01-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Με την παρούσα τεχνική περιγραφή προβλέπεται η προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κλπ) που θα χρησιμοποιηθεί στις Υπηρεσίες του Δήμου Ναυπακτίας σε

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού. για την. Προμήθεια Υλικών Εργαστηρίου. Φορέας Οικονομικής Διαχείρισης

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού. για την. Προμήθεια Υλικών Εργαστηρίου. Φορέας Οικονομικής Διαχείρισης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Υλικών Εργαστηρίου Φορέας Οικονομικής Διαχείρισης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Ένας κομψός σύντροφος πολυμέσων με Blu-ray σε Spicy Red. Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro.eu/

Ένας κομψός σύντροφος πολυμέσων με Blu-ray σε Spicy Red. Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro.eu/ VGN-CSZ/R Εκφράστε το στυλ σας Ένας κομψός σύντροφος πολυμέσων με Blu-ray σε Spicy Red Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaio.eu/ Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro.eu/

Διαβάστε περισσότερα

Ισχυρός φορητός υπολογιστής αναψυχής HD με μονάδα Blu-ray Disc (συσκευή ανάγνωσης/εγγραφής)

Ισχυρός φορητός υπολογιστής αναψυχής HD με μονάδα Blu-ray Disc (συσκευή ανάγνωσης/εγγραφής) VGN-AR7S Ευρεία οθόνη και ισχύς Ισχυρός φορητός υπολογιστής αναψυχής HD με μονάδα Blu-ray Disc (συσκευή ανάγνωσης/εγγραφής) Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaio.eu/ Επίσημη τοποθεσία VAIO

Διαβάστε περισσότερα

Υψηλής απόδοσης φορητός υπολογιστής πολυμέσων με πρωτοποριακή ευρεία οθόνη και μονάδα Blu-ray Disc Combo

Υψηλής απόδοσης φορητός υπολογιστής πολυμέσων με πρωτοποριακή ευρεία οθόνη και μονάδα Blu-ray Disc Combo VGN-FWM Σχεδιασμένο για ψυχαγωγία Υψηλής απόδοσης φορητός υπολογιστής πολυμέσων με πρωτοποριακή ευρεία οθόνη και μονάδα Blu-ray Disc Combo Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaio.eu/ Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ν. Πλαστήρα 100 BAΣIΛIKA BOYTΩN HPAKΛEIO 70013 Πληροφορίες: Μανουέλα Καψετάκη e-mail: kapseta@imbb.forth.gr Τηλ. 2810 391173, Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καλεί όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, αποθηκευτικών μέσων και περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠINAKAΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠINAKAΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠINAKAΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1 Κεντρικές μονάδες Η/Υ 65 τεμ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΠΤΝ ΠΤΔΕ ΦΠΨ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ: Intel Core i3-5503,20ghz ή καλύτερος ΜΗΤΡΙΚΗ : Intel Η57 Express Chipset ή καλύτερο ΜΝΗΜΗ: 4 GB DDR

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Τ Ε Ι Πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια Η/Υ οθονών - εκτυπωτών, προϋπολογισμού 45.000 με το Φ.Π.Α.

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Τ Ε Ι Πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια Η/Υ οθονών - εκτυπωτών, προϋπολογισμού 45.000 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 16 η /2009 Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ/19/Α/95) προμήθειες του δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι Α Σ ΚΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 12131258 ηµοτικό ιαµέρισµα Ν. Περιβολίου ήµος Κιλελέρ Τ.Κ. 41500 Τηλ: 2413506262 2410618000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Κ. Μ. : Π45/2011 ΠΡΟΫΠ. : 52.631,70

Διαβάστε περισσότερα

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 1. Σύστηµα ΗΥ Τύπου Α Τεµ. 40 - Κουτί Midi Twer µε τουλάχιστον 3 θέσεις συσκευών 5,25 και 2 θέσεις συσκευών 3,5, τουλάχιστον 2 ενεργές θύρες USB από την µπροστινή πλευρά, τουλάχιστον 1 ανεµιστήρα πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Ισχυρός φορητός υπολογιστής multimedia σε χρώμα Luxury Pink, με σκληρό δίσκο 200 GB. Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro.

Ισχυρός φορητός υπολογιστής multimedia σε χρώμα Luxury Pink, με σκληρό δίσκο 200 GB. Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro. VGN-CR4S/P Εκφράστε το στυλ σας Ισχυρός φορητός υπολογιστής multimedia σε χρώμα Luxury Pink, με σκληρό δίσκο 200 GB Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaio.eu/ Επίσημη τοποθεσία VAIO για

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να επιλέξετε το σωστό Υπολογιστή

Πώς να επιλέξετε το σωστό Υπολογιστή Η ΚΜΕ (CPU) είναι η καρδιά του κάθε υπολογιστή. Μια ταχύτερη ΚΜΕ σημαίνει: τι, και πόσα προγράμματα και πόσο γρήγορα και ομαλά εκτελούνται, Οι δύο μεγαλύτεροι παίκτες στο χώρο των CPU είναι Intel και AMD

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΙΕΤΕΘ) Δημητριάδος 95 & Π. Μελά 3ος όροφος Τ.Κ. 38333 Βόλος Βόλος, 08-01-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 29/08-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

Μοναδική φορητότητα, αξεπέραστη απόδοση

Μοναδική φορητότητα, αξεπέραστη απόδοση Μοναδική φορητότητα, αξεπέραστη απόδοση www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium 64bit με Service Pack 1 Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Δυτική Φραγκίστα 18-3-2015 Αρ. Πρωτ. : 2146 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Δυτική Φραγκίστα Τ.Κ. 36071 Τηλ. :2237351127 Fax: 2237351128 Email: nikolastakis@0929.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ.: 3788 Άρτα, 16/10/2012 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ηπείρου, σύμφωνα με τον Οδηγό Χρηματοδότησής του, προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου κατά 20% Μ Ε Λ Ε Τ Η

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου κατά 20% Μ Ε Λ Ε Τ Η ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.200,00 ΕΥΡΩ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 17-03-2009 & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 6431 α/α 03/09 Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ. Αριθμ. Πρωτ.: 25008/2014 Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ. Αριθμ. Πρωτ.: 25008/2014 Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 25008/2014 Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Τη διενέργεια διαδικασίας διαπραγμάτευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνολικού Προϋπολογισμού:73.800,οο Η/Υ ΤΥΠΟΣ-Α

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνολικού Προϋπολογισμού:73.800,οο Η/Υ ΤΥΠΟΣ-Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνολικού Προϋπολογισμού:73.800,οο Η/Υ ΤΥΠΟΣ-Α A. Desktop PC INTEL CORE i5-2500 3.30 GHz ή ανώτερο - Windows 7 PRO (64 bit) Τουλάχιστον 20 τεμάχια προτύπου: Επεξεργαστής: Μνήμη cache:

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εννέα (9) αισθητήρων αντίληψης βάθους, μίας(1)

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές. Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή. 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές. 1.1 Ποσότητα 15 ΝΑΙ

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές. Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή. 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές. 1.1 Ποσότητα 15 ΝΑΙ Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 1.1 Ποσότητα 15 1.2 Να αναφερθεί ο 1.3 Επεξεργαστής: INTELCOREI3 4 ης γενιάς 3.1GHZ αντίστοιχο ή ανώτερο 1.4 Σκληρός

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ.

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ α/α Εργαστήριο Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

1. Μία (1) μονάδα Η/Υ συνολικού προϋπολογισμού 1.100,00

1. Μία (1) μονάδα Η/Υ συνολικού προϋπολογισμού 1.100,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λήψη προσφορών για δαπάνη ποσού 8.800,00, ολογράφως (οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ) για την προμήθεια Η/Υ, ups, FAX κλπ για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ εξοπλισμού (17.320 )

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ εξοπλισμού (17.320 ) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ εξοπλισμού (17.320 ) ΟΜΑΔΑ 1 NETBOOKS (3 τεμ.) προϋπολογισμός 2100 Διαγώνιος Οθόνης 10.1" Τεχνολογία Οθόνης X-Black, LED Ανάλυση 1024 x 600 Τεχνολογία Επεξεργαστή Atom 1.83 GHz Μέγεθος Μνήμης

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών για τις ανάγκες της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων.

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών για τις ανάγκες της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ Ταχ. Δ/νση: Μ. Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124 Ταχ. Κωδ.: 11526, Αθήνα Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ανακοινώνεται προς τους ενδιαφερομένους ότι το ΕΚΚΕ προτίθεται να προβεί άμεσα στην προμήθεια των κάτωθι ειδών:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ανακοινώνεται προς τους ενδιαφερομένους ότι το ΕΚΚΕ προτίθεται να προβεί άμεσα στην προμήθεια των κάτωθι ειδών: 26.03.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοινώνεται προς τους ενδιαφερομένους ότι το ΕΚΚΕ προτίθεται να προβεί άμεσα στην προμήθεια των κάτωθι ειδών: 1. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (Ποσότητα: 1) (βλ. τεχνικά χαρακτηριστικά)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕXΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕXΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕXΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αριθμ. πρωτ. 7542 ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 25-5-2011 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ Τίτλος : «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ» ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 5.952,14 ΦΠΑ 16% : 1.011,86 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α. κεντρικός εξυπηρετητής τεµάχια : 5 (πέντε) Ολα τα µέρη του προσφερόµενου εξοπλισµού να είναι του ιδίου κατασκευαστή. Αριθµός µονάδων. 5 Τα τµήµατα που συνθέτουν το σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΥΔΕ Κ.Υ.Υ. (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών Τηλ /φαξ: 2242022044 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Κτίριο Διοίκησης Λόφος Πανεπιστημίου 81 100 Μυτιλήνη Μυτιλήνη 07-12-2011 Αριθ. Πρωτ. 8060 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Παράρτημα Α Τεχνικές Προδιαγραφές και Απαιτήσεις Ομάδας Εξοπλισμού Συντάκτες: Μίλτος Α. Κουτούγκος, Υπεύθυνος Μηχανογράφησης, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 15787/ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ.Αντωντζίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-8200859 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 23.09.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ηράκλειο, 11/01/2013 Αρ. πρωτ. 297 Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης πρόκειται να προβεί στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. Οι τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν αφορούν στην προµήθεια των εξής ειδών:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. Οι τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν αφορούν στην προµήθεια των εξής ειδών: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 15/6/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Πληροφορίες: Π. Τσέλιος Τηλ.: 213.2030607 Προµήθεια υπολογιστών, εκτυπωτών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Ε. 580 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1)Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 2)Εκτυπωτής 3)UPS ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ (Η/Υ κ.λ.π.) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ (Η/Υ κ.λ.π.) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 123/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΙΣΤΩΣΗ: 41.350,00 πλέον Φ.Π.Α. (ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 47.966,00 ) Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 10.7134.0003 ποσό 45.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συµµετοχής, σε πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό, για την προµήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισµού του ΕΦΕΤ».

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συµµετοχής, σε πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό, για την προµήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισµού του ΕΦΕΤ». Ν.Π.. ιεύθυνση ιοικητικής Υποστήριξης Αθήνα 27-06-2013 Τµήµα Οικονοµικών Υπηρεσιών ΑΠ 10793 Πληρ.: Ν.Γρίβας Τηλ. 2106971648 Fax: 2106971501 ΠΡΟΣ: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ (site Ε.Φ.Ε.Τ.: www.efet.gr) ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ MATRIX ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ

Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ MATRIX ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο: 21-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ (Η/Υ κ.λ.π.) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ (Η/Υ κ.λ.π.) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 123/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗ: 40.700,00 πλέον ΦΠΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 47.212,00 ) Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 10.7134.0003 ποσό 45.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:12503/749713 ΧΑΙΔΑΡΙ 30/10/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται.

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Οι πίνακες συμμόρφωσης που ακολουθούν θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να συμπεριληφθούν συμπληρωμένοι στην Τεχνική Προσφορά, με την σειρά, την τάξη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ Σαλαμίνα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, Αριθ. Πρωτ.: ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ Σαλαμίνα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, Αριθ. Πρωτ.: ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ AΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ Σαλαμίνα 27-12-2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, Αριθ. Πρωτ.: -28387 - ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λ. Κ. Καραμανλή &Αμμοχώστου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΕΠ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΕΠ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Α/Α Είδος Περιγραφή Ανάλυση Απαίτηση ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. Σκληρός δίσκος για NAS 1.1 Συμβατότητα Συμβατός με το Synology Rackstation RS2414RP+ Στο σύστημα επί του παρόντος είναι εγκατεστημένοι 4 δίσκοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER, ΦΟΡΗΤΟΥ Η/Υ (Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)»

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER, ΦΟΡΗΤΟΥ Η/Υ (Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)» Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο πιο χρωματιστός φορητός υπολογιστής VAIO

Ο πιο χρωματιστός φορητός υπολογιστής VAIO Ο πιο χρωματιστός φορητός υπολογιστής VAIO www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium (64-bit) Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Σετ ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη Οθόνη LCD X-black 14,1" για ευκρινείς εικόνες και έντονα χρώματα

Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη  Οθόνη LCD X-black 14,1 για ευκρινείς εικόνες και έντονα χρώματα VGN-CS3S/P Εκφράστε το στυλ σας O κομψός σύντροφος σας για πολυμέσα σε Coral Pink Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaio.eu/ Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro.eu/

Διαβάστε περισσότερα

Γ3. Πίνακες Συµµόρφωσης

Γ3. Πίνακες Συµµόρφωσης Γ3. Πίνακες Συµµόρφωσης Παρακάτω, δίνονται οι αναλυτικές προδιαγραφές των υπηρεσιών, µε τη µορφή πινάκων συµµόρφωσης προς τις προδιαγραφές. Ο υποψήφιος Ανάδοχος συµπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συµµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΙΠΤΗΛ) 6ο χλμ. Χαριλάου Θέρμης Τ.Θ. 60361, 57001 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη, 30-07-2015

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ Ταχ. Δ/νση Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε Τ.Κ. 156 69 Παπάγου Τηλέφωνο 210. 650 8925 FAX 210. 650 8043 E-mail Πληροφορίες info@edisas.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2014 Α.Π.: 6028 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Παρακαλώ όπως αποστείλετε αναλυτική προσφορά για την προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ LAΠ ΤΟP ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑ ΙΟ ΚΑΙ ΗΜΟΤΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ.

Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ LAΠ ΤΟP ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑ ΙΟ ΚΑΙ ΗΜΟΤΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο 30

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝIΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝIΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝIΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝIΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝIΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝIΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΟΣ 1. ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ Η/Υ i5... 3 ΕΙΔΟΣ 2. ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ Η/Υ i7... 6 ΕΙΔΟΣ 3.

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004771 016-07-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Ινστιτούτο Πληροφορικής Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτα βήματα στη Full HD

Πρώτα βήματα στη Full HD Πρώτα βήματα στη Full HD www.sony-europe.com Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium (64-bit) Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Σετ ολοκληρωμένων Mobile

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 5187/ΓΕ ΧΕ/.Ο.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ.Αντωντζίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-8200859 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 11.04.2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Τυποποιημένων Προδιαγραφών Υπολογιστικών Συστημάτων και Περιφερειακών Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Τύπου 1 Προσωπικός Υπολογιστής

Πίνακας Τυποποιημένων Προδιαγραφών Υπολογιστικών Συστημάτων και Περιφερειακών Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Τύπου 1 Προσωπικός Υπολογιστής Πίνακας Τυποποιημένων Προδιαγραφών Υπολογιστικών Συστημάτων και Περιφερειακών Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Τύπου 1 Προσωπικός Υπολογιστής Α/Α Περιγραφή Ποσ, Τιμή 1 Προδιαγραφές : ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ : Αριθμός πυρήνων

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια υπολογιστικού εξοπλισμού

Θέμα: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια υπολογιστικού εξοπλισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ YΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Θεσσαλονίκη, 1032014 Αριθ. Πρωτ.: ΕΕ 157 οικ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «Ο.Α.Σ.Π.» Τμήμα: ΕΛΚΕ ΟΑΣΠΙΤΣΑΚ Πληροφορίες: ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ. Δ/νσηΠρογραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Ταχ. Δ/νση: Βενιζέλου4, Τ.Κ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ. Δ/νσηΠρογραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Ταχ. Δ/νση: Βενιζέλου4, Τ.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/νσηΠρογραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Ταχ. Δ/νση: Βενιζέλου4, Τ.Κ. 45 444, Ιωάννινα Μελέτη ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΙΕΤΕΘ) Δημητριάδος 95 & Π. Μελά 3ος όροφος Τ.Κ. 38333 Βόλος Βόλος, 02-12-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 11/02-12-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ Θεσσαλονίκη 09/06/2015 4η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φάρσαλα, 18 Νοεμβρίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 17742 ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση : Πατρόκλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ.: 298600/8.5.2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για το έργο Integrated Territorial Synergies for Children

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 6533/ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ.Αντωντζίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-8200859 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα