η ηγεσια στο χωρο των οργανωσεων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "η ηγεσια στο χωρο των οργανωσεων"

Transcript

1 ΣΧΟΛΗ: ΙΟΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ η ηγεσια στο χωρο των οργανωσεων ΞΥΣΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: : ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2011

2 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Ε ιθυµούµε να ευχαριστήσουµε θερµά τον ε ιβλέ οντα καθηγητή µας, κ. Αντωνάκη Ιωάννη για τη βοήθεια ου µας αρείχε, το χρόνο ου µας αφιέρωσε και τις συµβουλές ου µας έδωσε για την εκ όνηση της τυχιακής µας εργασίας. Ε ίσης, να ευχαριστήσουµε τον διευθυντή του καταστήµατος κράτησης για το χρόνο ου µας διέθεσε και τις ληροφορίες ου µας έδωσε στην έρευνα ου διεξήγαµε. [2]

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΣΕΛ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ 6 TRANSLATION.7 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Έννοια-ορισµός της ηγεσίας Τι είναι ηγεσία Η φύση της ηγεσίας Αρχές της ηγεσίας Ιστορική εξέλιξη της ηγεσίας..12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 Ηγέτης Τι είναι ηγέτης Χαρακτηριστικά του ηγέτη ιαφορές ηγέτη- µάνατζερ Θεωρία µεγάλης ροσω ικότητας Ο σύγχρονος ηγέτης Η δυναµική της οµάδας Η ανταµοιβή στην οµάδα Ευθύνη και άγχος Η αίσθηση της ασφάλειας και της σιγουριάς 22 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Θεωρίες ηγεσίας Θεωρία Χ, Ψ..23 [3]

4 3.2 Το µοντέλο των Vroom- Yetton Στυλ ηγεσίας κατά τον Likert Tα τέσσερα συστήµατα ηγεσίας Βασικές αρχές της θεωρίας Ενδεχοµενική θεωρία του Fiedler Σχέσεις ηγέτη µε υφιστάµενους Η δοµή των καθηκόντων Η υφιστάµενη δύναµη της θέσης του ηγέτη Θεωρία ηγεσίας του στόχου και του µονο ατιού του Robert House Θεωρία ηγεσίας 3D του Reddin Θεωρίες ου λαµβάνουν υ όψη τα ατοµικά χαρακτηριστικά του ηγέτη ( ) Θεωρίες ου εξετάζουν τη συµ εριφορά του ηγέτη ( ) Το ηγετικό µοντέλο των Hersey και Blanchard Σύγχρονες θεωρίες ηγεσίας Η νέα ηγεσία Η χαρισµατική ηγεσία Η µετασχηµατιστική ηγεσία ιοικητική σχάρα..44 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Αρνητικά χαρακτηριστικά και συµ εριφορές των ηγετών 4.1 Εισαγωγή Η αλαζονεία ως κύρια αιτία α οτυχίας των ηγετών Εκτροχιασµός ηγετών: Βγαίνοντας α ό το δρόµο της ε ιτυχίας Οι αιτίες του εκτροχιασµού των ηγετών.49 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Βασικά ηγετικά στυλ Ο αυταρχικός ηγετικός τρό ος συµ εριφοράς Ο ανθρω ιστικός ηγετικός τρό ος συµ εριφοράς Ο αδιάφορος ηγετικός τρό ος συµ εριφοράς.55 [4]

5 5.1.4 Ο ειστικός ηγετικός τρό ος συµ εριφοράς Ο δηµοκρατικός ηγετικός τρό ος συµ εριφοράς 55 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Μηχανισµοί και κριτήρια α οτελεσµατικής ηγεσίας Μέσα ε ίτευξης α οτελεσµατικής ηγεσίας Η ε ίδραση της ηγεσίας στην α οδοτική συµ εριφορά 60 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ..62 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Η ηγεσία σε σωφρονιστικό κατάστηµα Σκο ός της έρευνας Στόχοι της έρευνας.65 3 Ερευνητικά ερωτήµατα Συλλογή στοιχείων.66 5 Συµ εράσµατα έρευνας 66 Βιβλιογραφία 68 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ [5]

6 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το θέµα της ηγεσίας έχει α ασχολήσει αρκετά τους µελετητές και τους ερευνητές. Έχουν ασχοληθεί µε την οραµατική, την κλασική, την εφευρετική, την ηθική, την αναδυόµενη ηγεσία και γενικώς µε ολλά α ό τα αρακλάδια της ηγεσίας. Και όλοι έχουν καταλήξει στο ίδιο συµ έρασµα, ότι στην ηγεσία υ άρχει σηµαντική διαφορά ανάµεσα στους διευθυντές και στους ηγέτες. Στην συγκεκριµένη ερί τωση µας α ασχολούν οι ηγέτες ό ου είναι άτοµα ου µέσα α ό µια ολύ λοκη διεργασία χρησιµο οιούν ορισµένα στοιχεία ό ως είναι η ίστη, οι άξιες, οι δεξιότητες, το ήθος, οι γνώσεις, µε σκο ό να ε ηρεάσουν και να καθοδηγήσουν τους άλλους ούτως ώστε να ε ιτύχουν στην α οστολή τους και στους στόχους της ε ιχείρησης. Η ηγεσία στηρίζεται στην κινητο οίηση και ενεργο οίηση των άλλων ατόµων και στελεχών ενός οργανισµού, ράγµα ου ε ιτυγχάνεται α ό την εξασφάλιση και τη διατήρηση των αναγκών των εργαζοµένων της ε ιχείρησης. Είναι δηλαδή, µια σχέση ανάµεσα στον ηγέτη και τον ο αδό. Αυτά ου διαφορο οιούν τα είδη της ηγεσίας εξαρτώνται α ό τον τρό ο ου ορίζεται και λειτούργει η σχέση ηγέτη ο αδού. Ιδιαίτερο ρολό στους οργανισµούς αίζει η αρακίνηση των ατόµων και ιο συγκεκριµένα αρουσιάζονται αρκετές σηµαντικές θεωρίες ηγεσίας και υ οδείγµατα αρακίνησης των εργαζοµένων. Βέβαια, ρωταρχικό καθήκον ενός ηγέτη είναι να συνδέσει τους αράγοντες ου α οσκο ούν στην ε ίτευξη των στόχων του οργανισµού. Πρέ ει άντα να υ άρχουν σηµαντικά κίνητρα και σοβαρές συνέ ειες για την καριέρα των εργαζοµένων ειδάλλως δεν θα δοθεί α ό αυτούς η α αιτούµενη σηµασία σε ο οιοδή οτε στρατηγικό σχέδιο. Τι κίνητρα ρέ ει να χρησιµο οιηθούν α ό ένα ηγέτη σε κάθε ερί τωση εξαρτάται α ό τη δυσκολία εκτέλεσης ενός έργου. Η εύρεση των κατάλληλων κινήτρων α αιτεί ευρηµατικότητα και συνεχή ροσοχή α ό τον ηγέτη. Ε ίσης α αραίτητο είναι να γνωρίζει τι ακριβώς κινητο οιεί τους εργαζόµενους. [6]

7 ABSTRACT The issue of leadership is a matter of concern for many researchers and investigators. The latter have dealt with visional, classical, imaginative, ethical, resurgent leadership as well as with several other branches of it in general terms. Nevertheless, they all have reached the same conclusion; that is, there is an emerge difference in leadership between managers and leaders. In this specific essay, we are mainly concerned about the leaders, who under a complicated process, they make use of various elements such as faith, values, aptitudes, ethics and knowledge in order to affect or lead the lay people and succeed the missions and objectives of their enterprise. The leadership is based on the mobilization and the activation of the members as well as the stuff of a constitution. This actually happens successfully when the needs of the employees in a business are secured and retained. This is the so-called relationship between the leader and the follower. The different parts of the leadership, firmly, depend upon the way this so-called relationship of the leader-follower is arranged and functions as well. The stimulation of the lay people has a subtle effect on the organizations. To be more specific, there are various, significant theories about the leadership as well as many models about the stimulation of the employees. Nevertheless, the major duty of a leader is to highlight the various factors which aim at the achievement of the objectives of the constitution. It would always be better to exist reasonable motivation as well as significant consequences for career of the employees or else the employees would lose their interest to any strategic plan. The motivation which should exist by the leader in any case, depends upon the difficulty of realization of any mission. To find the right motives requires creativity and constant attention by the leader. Its is also necessary for the leader to be aware of what exactly motivates and reasons the employees. [7]

8 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η ηγεσία ως µια α ό τις λειτουργίες της διοικήσεως, αφορά τις δια ροσω ικές σχέσεις σε όλη την κλίµακα της ιεραρχίας. Είναι η δια ροσω ική λευρά της διοικήσεως, µε την ο οία οι υφιστάµενοι οδηγούνται να κατανοήσουν και να συµβάλουν α οδοτικά και α οτελεσµατικά στην ε ίτευξη των αντικειµενικών σκο ών. Ως ένα υ οσύστηµα στο όλο σύστηµα της οργανώσεως και διοικήσεως, συµµετέχει α οφασιστικά στην αύξηση της αραγωγικότητας και του µεγέθους του α οτελέσµατος. Η ηγεσία είναι η ε ιρροή, η ικανότητα, η τέχνη ή διαδικασία ε ηρεασµού των ατόµων, ώστε να εργαστούν µε ζήλο και εµ ιστοσύνη. Ο ζήλος αντικατο τρίζει ροθυµία και ένταση στην εκτέλεση της εργασίας η εµ ιστοσύνη, είρα και τεχνική ικανότητα. Το να ηγείται κανείς σηµαίνει να είθει, να εµ νέει, να ροτείνει, να διευθύνει, να κατευθύνει και να ροηγείται και όχι να ακολουθεί. Ε ι λέον ολλοί βλέ ουν την ηγεσία, ό ως εφαρµόζεται στις τυ ικές οργανώσεις, ως ισχυρή αυξητική ε ιρροή έρα και άνω α ό τη µηχανική συµµόρφωση µε τις συνηθισµένες γενικές οδηγίες του οργανισµού. Ως δια ροσω ική σχέση, έχει στενή σχέση µε την υ οκίνηση και την ε ικοινωνία. Κατά γενική εκτίµηση, η ηγετική ικανότητα συµβάλλει σε µεγάλο οσοστό στη χρησιµο οίηση των ικανοτήτων των υφιστάµενων. [8]

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1º 1.1 Έννοια ορισµός της ηγεσίας. Ηγεσία είναι η άσκηση ε ιρροής ενός ατόµου άνω σε άλλα άτοµα, έτσι ώστε αυτά εθελοντικά και ρόθυµα να το ακολουθούν και να δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό για να υλο οιούν στόχους, για την ρόοδο και για ένα καλύτερο µέλλον. (Μ ουραντάς, 2005:208). Για την καλύτερη κατανόηση της ηγεσίας είναι αναγκαία η συστηµική σκέψη, η κατανόηση των αιτιών των φαινοµένων, η δυναµική των φαύλων κύκλων, το τι χρειάζεται να κάνει ένας οργανισµός και τι όχι, για να µ ορεί να χαρακτηριστεί ε ιτυχηµένος ή α οτυχηµένος. Τα κύρια συστατικά ε οµένως της ηγεσίας είναι η άσκηση εξουσίας, η ύ αρξη των µελών της οµάδας και η ραγµατο οίηση του κοινού σκο ού. [9]

10 1.2 Τι είναι ηγεσία. Η έννοια της ηγεσίας σύµφωνα µε τη διοικητική ε ιστήµη δεν είναι έτσι ό ως ιστεύουν ορισµένοι άνθρω οι. Αυτά τα άτοµα ταυτίζουν τον όρο ηγεσία µε την κορυφή της διοικητικής υραµίδας της ε ιχείρησης ή του οργανισµού. Πιστεύουν δηλαδή ότι, ηγέτης είναι ο διευθυντής, ο ρόεδρος, ο υ ουργός κ.τ.λ. Στη διοικητική ε ιστήµη όµως η ηγεσία δεν αίζει αυτό το ρόλο της κορυφής. Ηγεσία λοι όν είναι η διαδικασία ε ηρεασµού των συναισθηµάτων, της σκέψης, των συµ εριφορών µιας τυ ικής ή άτυ ης οµάδας ανθρώ ων α ό ένα άτοµο-ηγέτη µε τέτοιο τρό ο ώστε αυτά τα άτοµα µε την κατάλληλη συνεργασία, εθελοντικά και ρόθυµα να κάνουν ότι καλύτερο µ ορούν για να υλο οιήσουν τους στόχους ου έχει η ε ιχείρηση και η οµάδα. Σύµφωνα λοι όν µε αυτό τον ορισµό της ηγεσίας δυο είναι τα κύρια στοιχεία ου συγκροτούν τον υρήνα της έννοιας της ηγεσίας. Αρχικά, είναι η άσκηση ε ιρροής ενός ατόµου άνω σε άλλους ανθρώ ους, ούτως ώστε να δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό για την ε ίτευξη των στόχων. Και στη συνέχεια, το δεύτερο στοιχείο της έννοιας αυτής είναι οι άνθρω οι. Οι ο οίοι ροσ αθούν να υλο οιήσουν τους στόχους ου αφορούν την ρόοδο του οργανισµού. Αυτό συνε άγεται ότι ο όρος ηγεσία συνδέεται µε την αλλαγή και την ατοµική ρόοδο και των ατόµων ου δουλεύουν στην ε ιχείρηση. (Μ ουραντάς, 2005:197) 1.3 H φύση της ηγεσίας. Όλες οι οµάδες ανθρώ ων ό ου λειτουργούν µε σκο ό το µέγιστο των ικανοτήτων τους, έχουν ε ικεφαλή κά οιο ου είναι ε ιδέξιος στην τέχνη της ηγεσίας. Αυτή η ε ιδεξιότητα είναι το α οτέλεσµα τριών βασικών συστατικών ου α οτελούν τη φύση της ηγεσίας. Τα συστατικά αυτά είναι τα εξής:(potter, 1996), 1. Η ικανότητα του ατόµου να εµ νέει. 2. Η ικανότητα του ατόµου να µ ορεί να αντιληφθεί ότι οι άνθρω οι γύρω του υ οκινούνται α ό διάφορες ερι τώσεις, α ό διάφορα ράγµατα και α ό διαφορετικές καταστάσεις. [10]

11 3. Η ικανότητα του ατόµου να ενεργεί µε τέτοιο τρό ο ώστε να ανα τύσσει κατάλληλο κλίµα για την αντα όκριση στους υ οκινητικούς αράγοντες και για τη διέγερση τους. (Potter, 1996). 1.4 Αρχές της ηγεσίας. Σύµφωνα µε τον Potter, (1996), υ άρχουν αρκετές διατυ ώσεις αρχών ηγεσίας στη γενική βιβλιογραφία και σε διάφορα στρατιωτικά εγχειρίδια. Στις ερισσότερες ερι τώσεις ε ικρατεί ο υ οκειµενισµός και η σύγχυση ανάµεσα στις έννοιες αρχή και καθήκον. Για το λόγο αυτό θα εριοριστούµε στις διατυ ώσεις αυτές ό ου υ οκειµενικά λησιάζουν ερισσότερο την αντίληψη της θεµελιώδους αλήθειας. Α. Αρχή της διευθύνσεως και της ηγεσίας ρος την ε ίτευξη των αντικειµενικών σκο ών, ό ου δηλαδή, είναι η συµβολή των υφιστάµενων, σε οσότητα και οιότητα, ό ου γίνεται τόσο µεγαλύτερη, όσο καλύτερη είναι η άσκηση της διευθύνσεως και της ηγεσίας. Β. Αρχή της υ οκινήσεως ου σηµαίνει ότι οι άνθρω οι έχουν την τάση να ακολουθούν αυτούς ου θεωρούν το µέσον για την ικανο οίηση των ατοµικών τους στόχων. Όσο ερισσότερο τα διοικητικά στελέχη αντιλαµβάνονται τι υ οκινεί τους υφισταµένους τους και όσο ερισσότερο εφαρµόζουν αυτά ου αντιλήφθησαν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, τόσο ιο α οτελεσµατικοί ηγέτες µ ορούν να γίνουν. Γ. Αρχή της αρµονίας των αντικειµενικών σκο ών η αρχή αυτή ορίζει ότι όσο ιο α οτελεσµατική είναι η άσκηση της ηγεσίας, τόσο ιο εύκολα κατανοούν τα άτοµα ότι οι ατοµικοί τους στόχοι σχετίζονται µε τους αντικειµενικούς σκο ούς της οργάνωσης.(potter, 1996).. Αρχή της άµεσης ε ο τείας. Αυτό σηµαίνει ότι όσο ιο άµεση είναι η ροσω ική σχέση µε τους εργαζόµενους, τόσο ιο α οτελεσµατική είναι και η ηγεσία. Ε. Αρχή της ενότητας των εντολών στη συγκεκριµένη ερί τωση όσο ληρέστερη σχέση αναφοράς έχει ένα άτοµο ρος ένα µόνο ανώτερο, τόσο λιγότερες είναι οι ιθανότητες να υ άρξουν συγκρούσεις και τόσο µεγαλύτερο είναι το αίσθηµα της [11]

12 ροσω ικής ευθύνης για το α οτέλεσµα. Η αρχή αυτή είναι ε ίσης και αρχή της διοικήσεως. (Potter, 1996). 1.5 Ιστορική εξέλιξη της ηγεσίας. Α ό όταν άρχισαν οι άνθρω οι να δηµιουργούν οµάδες για να καλύψουν τις ανάγκες τους, η ηγεσία έγινε αναγκαία για την εξασφάλιση του συντονισµού. Πολλές αναφορές και ιδέες σχετικές µε την ηγεσία, χρονολογούνται α ό την αρχαιότητα. Ανάµεσα τους και οι αναφορές των Αιγυ τίων, των Ελλήνων και των Ρωµαίων. Οι αρχές της οργανώσεως, της διοικήσεως και της ηγεσίας των αραδοσιακών σχολών είναι ε ηρεασµένες α ό τη φιλοσοφία του 17 ου αιώνα και ιο συγκεκριµένα α ό τον Καρτέσιο (Ρενέ Ντεκάρτ, ), ου µε τους κανόνες της λογικής κατάφερε µετά τον Αριστοτέλη ( Χ.) να εκλαϊκεύει τα κριτήρια της ε ιστηµονικής µεθόδου και να καταστήσει τον ορθό λόγο ( ορθολογισµό) κριτήριο της αλήθειας.(κα ραβέλας,2002). Η ηγεσία λοι όν ό ως αναφέραµε, ως ένα κοινωνικό φαινόµενο υφίσταται α ό την ε οχή ου ο άνθρω ος ένοιωσε την ανάγκη για συνεργασία µε άλλους ανθρώ ους. Το έργο Ο οικονοµικός του Ξενοφώντος ( Χ.) θεωρείται ως το ρώτο στο είδος του. Στις κλασικές σχολές ο Frederick Taylor ( ) και ο Henri Fayol ( ) έδωσαν το έναυσµα για τη σύγχρονη, συστηµατική και µεθοδική µελέτη των ροβληµάτων ου δηµιουργούνταν α ό την ηγεσία, ό ως ε ίσης καθιέρωσαν ιδέες, θεωρίες, αρχές και τεχνικές.(λέκα, 2008), Ο Frank Gilbreth ( ) και η Lillian M. Gilbreth ( ) είναι ρωτεργάτες στις µελέτες των κινήσεων για την βελτίωση της α όδοσης και της αραγωγικότητας των εργαζοµένων. Ο Henry Gant ( ) έ αιξε σηµαντικό ρόλο στον κλάδο του ρογραµµατισµού και του έλεγχου. Η Mary Parker Follet ( ) υ οστήριξε την ροσέγγιση της συνεργασίας για την ε ίλυση των ροβληµάτων µε συµβιβασµό. Στην σχολή συµ εριφοράς α ό την άλλη, ο Elton Mayo ( ) µελέτησε συστηµατικά τους αράγοντες των ανθρω ινών σχέσεων για την βελτίωση της α οδόσεως. O Douglas McGregor ( ) δια ίστωσε τις διαφορές ανάµεσα στην [12]

13 κλασσική ροσέγγιση και την ροσέγγιση της συµ εριφοράς και κατέληξε στις θεωρίες Χ και Ψ. Τέλος, η ανά τυξη της βιοµηχανίας της Ια ωνίας, δηλαδή της Ια ωνικής ροσεγγίσεως της θεωρίας της διοικήσεως θεµελίωσε την θεωρία Ζ, ως µια λογική ροέκταση των Χ και Ψ του McGregor. Η θεωρία αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη στις ΗΠΑ µε τον γενικό όρο Total Quality Leadership. Περιοριζόµαστε στα συγκεκριµένα ιστορικά στοιχεία καθώς η ιστορία έχει αρκετά να µας καταγράψει και δεν είναι δυνατόν να αναφερθούν όλα.(κα ραβέλας, 2002) [13]

14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2º Ηγέτης. 2.1 Τι είναι ηγέτης. Ηγέτης είναι εκείνο το άτοµο, και ο οιοδή οτε άτοµο, το ό οιο ασκεί ε ιρροή άνω σε άλλα άτοµα και τα κάνει να τον ακολουθούν εθελοντικά και ρόθυµα.(μ ουραντάς, 2005:198). Ηγέτης δηλαδή είναι αυτός ου µ ορεί να κερδίσει την συµµέτοχη των ατόµων στην υλο οίηση κά οιου στόχου. Ε ίσης ξέρει ώς να κερδίσει την αφοσίωση, την όρεξη, τον ενθουσιασµό, την ίστη και την εµ ιστοσύνη των ανθρώ ων και τους σ ρώχνει να δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό και ως άτοµα άλλα και ως οµάδα για να ε ιτύχουν τους στόχους τους. Με αυτή την έννοια λοι όν, ηγέτης µ ορεί να είναι ένας διευθυντής, ένας ρόεδρος αλλά ακόµα και ένα άτοµο ου βρίσκεται στην χαµηλότερη θέση της ιεραρχίας. (Μ ουραντάς, 2005:198) Χαρακτηριστικά του ηγέτη. Τα τελευταία χρόνια, µια α ό τις σηµαντικότερες συνεισφορές της ψυχολογίας στον ε ιχειρηµατικό κλάδο είναι ότι ροσδιόρισε τα κυριότερα γνωρίσµατα των ηγετών. Για να ροσδιοριστούν τα χαρακτηριστικά τα ό οια αρατηρούνται συχνότερα στους ε ιτυχηµένους ηγέτες, χρησιµο οιηθήκαν ψυχολογικά τεστ. Ο ολοένα εντονότερος ρυθµός µε τον ο οίο ε έρχονται οι αλλαγές στο ε ιχειρηµατικό εριβάλλον, είναι ένας σηµαντικός αράγοντας για τη νέα εστίαση στις ηγετικές ικανότητες. Οι νέοι ηγέτες του αύριο είναι οραµατιστές. Είναι και µαθητές και δάσκαλοι.(τρα εζα Πειραιως, 2010). O ραγµατικός ηγέτης είναι αυτός ου έχει ίστη στο όραµα της εταιρείας του και κουράγιο να ε ιµείνει σε αυτό. Είναι αυτός ου αναλαµβάνει την ευθύνη των ράξεων του, των σκέψεων του και της συµ εριφοράς του. Μ ορεί και αντιλαµβάνεται τα λάθη του και δεν α οφεύγει να µιλά γι αυτά. Ο Raymond Cattel, ένας α ό τους ρωτο όρους µελετητές της ροσω ικότητας, ανέ τυξε µια θεωρία ερί ηγετικού [14]

15 δυναµικού το Η θεωρία αυτή, η ο οία βασίστηκε σε µια µελέτη για τη στρατιωτική ηγεσία, χρησιµο οιείται σήµερα για τον καθορισµό των γνωρισµάτων ου διακρίνουν ένα ικανό ηγέτη. Τα βασικότερα γνωρίσµατα ενός άξιου ηγέτη εριλαµβάνουν τα εξής:(τρα εζα Πειραιως, 2010), Συναισθηµατική σταθερότητα. Οι ικανοί ηγέτες ρέ ει να υ οµένουν το άγχος και την α ογοήτευση. Γενικά ρέ ει να είναι ισορρο ηµένοι και ψυχολογικά ώριµοι σε τέτοιο βαθµό, ώστε να είναι σε θέση να αντιµετω ίσουν οτιδή οτε ροκύψει. Κυριαρχία. Οι ηγέτες είναι συχνά ανταγωνιστικοί και α οφασιστικοί,α ολαµβάνουν τις ροκλήσεις ου τους φέρνουν αντιµέτω ους µε εµ όδια, τα ο οία ρέ ει να υ ερβούν. Γενικά είναι αυταρχικοί στον τρό ο σκέψης τους και τη συµ εριφορά τους ρος τους άλλους. Ενθουσιασµός. Οι ηγέτες είναι συνήθως δραστήριοι, εκφραστικό και δυναµικοί. Είναι συχνά ολύ αισιόδοξοι και δεκτικοί στις αλλαγές. Γενικά, βρίσκονται σε εγρήγορση, κινούνται µε ταχύτητα και τείνουν να µην έχουν αναστολές. Ευσυνειδησία. Οι ηγέτες διακατέχονται συχνά α ό µια αίσθηση καθήκοντος και τείνουν να είναι ολύ α αιτητικοί α ό τον εαυτό τους. Συνήθως, έχουν ολύ υψηλά ρότυ α και νοιώθουν την εσωτερική ανάγκη να ροσ αθήσουν όσο ερισσότερο µ ορούν. Ε ίσης, ε ιζητούν την τάξη και τη οργάνωση και είναι ολύ αυτοκυριαρχηµένοι. Κοινωνική τόλµη.οι ηγέτες έχουν την τάση να είναι αυθόρµητα ριψοκίνδυνοι. Είναι συχνά κοινωνικά θρασείς και αδιάφοροι. Παρόλα αυτά αντα οκρίνονται συνήθως στις ανάγκες των άλλων και ανα τύσσουν µεγάλες συναισθηµατικές αντοχές. [15]

16 Πειθαρχηµένη σκέψη. Οι ικανοί ηγέτες είναι ρακτικοί, λογικοί και εστιασµένοι. εν αρασύρονται σε συναισθηµατικές δεσµεύσεις και δέχονται εύκολα την κριτική. Αντέχουν τις κακουχίες και γενικά είναι αρκετά ισορρο ηµένοι. Αυτοε ιβεβαίωση. Η αυτο ε οίθηση και η ευελιξία είναι κοινά χαρακτηριστικά των ηγετών. Οι ηγέτες σ άνια έχουν τύψεις και συχνά δεν ενδιαφέρονται για την α οδοχή των άλλων. Είναι σε γενικά λαίσια σίγουροι για τον εαυτό τους. Ορµητικότητα. Οι ηγέτες είναι συγκρατηµένοι και ολύ ακριβείς στις κοινωνικές συναναστροφές τους. ιαφυλάσσουν όσο το δυνατόν ερισσότερο την αξιο ιστία και την υ όληψη τους, συνε ώς είναι κοινωνικά συνειδητο οιηµένοι και συνετοί, ρονοητικοί και ε ιδεικνύουν µεγάλη ροσοχή κατά τη λήψη α οφάσεων ή των καθορισµό συγκεκριµένων ενεργειών. Περά α ό τα βασικά χαρακτηριστικά, οι ηγέτες σήµερα ρέ ει να ανα τύξουν ιδιότητες οι ο οίες θα τους βοηθήσουν να αροτρύνουν τους άλλους και να τους οδηγήσουν ρος νέες κατευθύνσεις. Οι ηγέτες ρέ ει να είναι ικανοί να οραµατιστούν το µέλλον και να είσουν τους υ όλοι ους ότι το όραµα τους αξίζει να ε ιδιωχθεί. Για να συµβεί αυτό, ρέ ει να ανα τύξουν τα εξής γνωρίσµατα.(τρα εζα Πειραιως, 2010). Ενεργητικότητα. Τα αρατεταµένα ωράρια εργασίας και οι µετακινήσεις είναι συνήθως α αραίτητες ροϋ οθέσεις για τις ηγετικές θέσεις οι ο οίες γίνονται ολοένα και ιο ε ιτακτικές όσο η οργάνωση ανα τύσσεται. Η ανάγκη για συνεχή εγρήγορση και εστίαση, α οτελεί µια τις σηµαντικότερες ροκλήσεις µε τις ο οίες θα έρθει αντιµέτω ος ο ηγέτης. [16]

17 ιορατικότητα. Σήµερα ου οι αλλαγές ε έρχονται ραγδαία και στην κυριολεξία κατακλυζόµαστε α ό ληροφορίες, δεν είµαστε σε θέση να "γνωρίζουµε" τα άντα. Για να το θέσουµε διαφορετικά, η σκέψη και η λογική θα α οδειχθούν άκαρ ες σε ολλές ερι τώσεις. Για την ακρίβεια, όλο και ερισσότεροι ηγέτες µαθαίνουν την αξία του να χρησιµο οιούν τη διαίσθησή τους και να εµ ιστεύονται τις ικανότητές τους όταν λαµβάνουν α οφάσεις. Ωριµότητα. Ένας καλός ηγέτης ρέ ει να αραβλέ ει την ροσω ική του εξουσία και αναγνώριση και να εστιάζει στην ανά τυξη των υ αλλήλων του. Με άλλα λόγια, θα χαρακτηριστεί ως ώριµος εάν µ ορεί να αναγνωρίσει ότι θα είναι σε θέση να ε ιτύχει ερισσότερα υ οστηρίζοντας τους άλλους και όχι εξουσιάζοντάς τους. Οµαδικό νεύµα. Οι ε ιχειρηµατικοί ηγέτες του σήµερα δίνουν µεγάλη έµφαση στην οµαδική εργασία. Αντί να ροωθούν µια σχέση ενήλικου / αιδιού µε τους υ αλλήλους τους, οι ηγέτες ανα τύσσουν µια σχέση ενήλικος ρος - ενήλικο η ο οία και ευνοεί τη συνεκτικότητα της οµάδας. Χάρισµα. Συχνά, θεωρούµε ότι οι ηγέτες είναι µοναδικές ροσω ικότητες. Το χάρισµα διαδραµατίζει καθοριστικό ρόλο στο να διαµορφωθεί αυτή η αντίληψη. Οι χαρισµατικοί ηγέτες εµ νέουν έντονα συναισθήµατα στους υ αλλήλους τους οριοθετώντας ένα όραµα το ο οίο τους ενώνει και τους αιχµαλωτίζει. Μέσω αυτού του οράµατος, οι ηγέτες αροτρύνουν τους υ αλλήλους τους να ε ιδιώξουν µελλοντικούς στόχους συνδέοντας το στόχο µε ουσιαστικές ε ιβραβεύσεις και ατοµικές αξίες. (Τρα εζα Πειραιως, 2010) [17]

18 2.2 ιαφορές ηγέτη και µάνατζερ. Τα αρα άνω είναι τα χαρακτηριστικά ό ου ξεχωρίζουν οι ηγέτες, ωστόσο αρκετοί συνήθως συσχετίζουν τους ηγέτες µε τους διευθυντές. Πρέ ει όµως να τονιστεί ότι υ άρχουν αρκετές διαφορές ανάµεσα τους. Παρ όλα αυτά, ρέ ει να τονιστεί ότι η τελική ε ιδίωξη και των δυο, ρέ ει να είναι η ε ίτευξη α οτελεσµάτων µέσω άλλων ανθρώ ων, ούτως ώστε να αξιο οιούνται α οτελεσµατικά οι διαθέσιµοι υλικοί και µη υλικοί όροι. Ε οµένως, αρακάτω αρουσιάζονται κά οιες α ό τις διαφορές του ηγέτη α ό του µάνατζερ. (Φωτήλας & Γιαννάτσης, 2009). ΗΓΕΤΗΣ Καινοτοµεί Εστιάζει στα «τι» και «γιατί» Εστίαση στους ανθρώ ους Ανα τύσσει Εµ νέει εµ ιστοσύνη Έχει µακρο ρόθεσµο ορίζοντα Ε ιδιώκει την αλλαγή Πρωτοτυ εί Αναδεικνύεται Ερευνά την ραγµατικότητα Κάνει τα σωστά ράγµατα ΜΑΝΑΤΖΕΡ ιαχειρίζεται Εστιάζει στο ερώτηµα «ως» Εστίαση στο σύστηµα ιατηρεί Στηρίζεται στον έλεγχο Έχει βραχυ ρόθεσµο ορίζοντα Λειτούργει µε βάση την υ άρχουσα κατάσταση Μιµείται ε ιτυχηµένες ρακτικές ιορίζεται Α οδέχεται την ραγµατικότητα Κάνει τα ράγµατα σωστά 2.3 Η θεωρία της µεγάλης ροσω ικότητας. Η θεωρία της µεγάλης ροσω ικότητας αναφέρεται στο ότι οι ηγέτες διαθέτουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ου τους ξεχωρίζουν α ό τους υ όλοι ους και τους κάνουν ιο κατάλληλους για ηγετικές θέσεις. Συγκεκριµένα λέει ότι διαθέτουν: - Ηγετικά κίνητρα (ιδανικά για την ε ίτευξη των κοινών στόχων και όχι α λά για την άσκηση ισχύος) - Ευελιξία και ροσαρµοστικότητα. - Ηθική εστίαση (βασική για την ανά τυξη εµ ιστοσύνης) - Αυτο ε οίθηση, αισιοδοξία και αντοχή. [18]

19 - Ανε τυγµένη γνωστική, συναισθηµατική και ολιτισµική νοηµοσύνη.(φωτήλας Γιαννάτσης, 2010). 2.4 O σύγχρονος ηγέτης. Για ολύ καιρό ίστευα στο αλιό µοντέλο ηγεσίας, το ό οιο µου έλεγε ότι η δουλειά µου ήταν να σχεδιάζω, να οργανώνω, να συντονίζω, να διατάζω και να ελέγχω. Αρχικά µου άρεσε αυτό το λαίσιο στην εταιρεία µου. Ήθελα οι άνθρω οι γύρω µου να κάνουν ακριβώς αυτό ου τους έλεγα, να είναι αφοσιωµένοι και δεσµευµένοι. Μου άρεσε να είµαι το ε ίκεντρο της εξουσίας, και ίστευα ως αυτή είναι η θέση ενός ηγέτη. Αργότερα δια ίστωσα ως ήταν µεγάλο φορτίο συνεχώς να διατάζεις, να κάνεις τα σηµαντικά ράγµατα µόνος σου και να δουλεύεις ώρες τη µέρα. Και µετά, µια µέρα µου έφεξε, συνειδητο οίησα ότι τις ερισσότερες φορές ου ροέκυ ταν δυσκολίες, το ρόβληµα ήµουν εγώ- οι ροσδοκίες, η νοοτρο ία και η στάση µου. (James A. Belasco & Ralph C. Stayer, Fight of the buffalo.) Οι συγγραφείς J. Belasco και R. Stayer ισχυρίζονται στο βιβλίο τους, Flight of the buffalo, ότι ένας ηγέτης ρέ ει να δηµιουργεί ένα κατάλληλο εριβάλλον στο ο οίο οι άλλοι να θέλουν να είναι υ εύθυνοι και ότι η ηγεσία σηµαίνει να θέλεις να µαθαίνεις διαρκώς. Περιγράφουν ε ίσης ως ο δρόµος ρος αυτού του είδους τις συνειδητο οιήσεις δεν είναι άντα εύκολος και οµαλός. Μερικές φορές υ άρχει η ευφορία της νίκης και λίγες στιγµές αργότερα µ ορεί να ακολουθήσει η θλίψη της ήττας. Ο ηγέτης είναι αυτός ου δεν το βάζει κάτω- συνεχίζει ακάθεκτος και δριµύτερος µετά α ό α οτυχίες, γιατί έχει ένα ανώτερο σκο ό. (Μαυρουδής, 2004:67) Ο Anthony Strano, δάσκαλος διαλογισµού στο Πνευµατικό Πανε ιστήµιο Brahma Kumaris, εριγράφει ολύ ξεκάθαρα σε µια α ό τις διαλέξεις του τις ιδιότητες του σύγχρονου ηγέτη µέσα στον κόσµο των αλλαγών του 21 ου αιώνα. Όλο και ερισσότερο φαίνεται ότι µελλοντική ηγεσία σηµαίνει να έχει κανείς την ικανότητα να καθοδηγήσει και να εξυ ηρετήσει άλλους γύρω του ροκειµένου το φορτίο των κρίσεων, του χάους και της αναστάτωσης να µην α ο ροσανατολίζει το νου και τη ζωή τους. Η αναστάτωση ου υ άρχει σε ατοµικό και συλλογικό ε ί εδο είναι γιατί έχουµε χάσει την αίσθηση της ταυτότητας, την αίσθηση του ανήκειν και την αίσθηση του σκο ού [19]

20 µας. Χωρίς αυτά τα τρία, η σταθερή ευηµερία ζηµιώνεται και χάνεται. (Μαυρουδής, 2004:68). Γνήσιος ηγέτης είναι εκείνος ου ερευνά και µελετά αυτούς τους τρεις αράγοντες για τον εαυτό του και συνε ώς µ ορεί να ενθαρρύνει κι άλλους να κάνουν το ίδιο. Μια εικόνα του σύγχρονου ηγέτη, κοντά σε αυτή ου αναφέρθηκε είναι και αυτή ου έχει εριγράψει σε µια συνέντευξη του ο Geoffrey Wallace, ρώην αντι ρόεδρος της τρά εζας Chase Manhattan στα νησιά Jersey, O ηγέτης ρέ ει να είναι γεµάτος µε άθος ου του δίνει ώθηση, ρεαλιστής, µε βάθος και µε ικανότητα να υ οστηρίζει άλλους µε γνησιότητα. Κυρίως όµως, ρέ ει να είναι ροικισµένος µε ε ικοινωνιακές ικανότητες. (Μαυρουδής, 2004:69) Η δυναµική της οµάδας. Πάντα ένας στρατηγός άει στον όλεµο µε τους στρατιώτες ου έχει και όχι µε αυτούς ου θα ήθελε να έχει. Ο ηγέτης ως ολεµιστής, µ ορεί κατά διαστήµατα να χρειαστεί να ιέσει τους άλλους. Ως θερα ευτής όµως, α οφεύγει αυτήν την τακτική όσο ερισσότερο µ ορεί γιατί η υ ερβολική ίεση α οθαρρύνει τους υ άλληλους του. Εάν αρεµβαίνει συνεχώς δεν ενισχύεται η δυναµική της οµάδας αλλά αντιθέτως διαλύεται, και τα µέλη της εξαρτώνται α ό αυτόν. (Μαυρουδής, 2004:71). Όταν ο ηγέτης ε ιβάλλεται ή ροσ αθεί να ελέγξει την οµάδα ασκώντας ίεση στα µέλη της, δείχνει α λά ως δεν γνωρίζει τη διαδικασία της οµαλής λειτουργιάς της και όσο φοβάται. Παίζει το ρόλο του µονοµάχου γιατί είναι µόνος του ενάντια σε όλους, και οι λίγοι ου µ ορεί να έρθουν µε το µέρος του είναι κά οιοι φοβισµένοι και εξαρτηµένοι α ό την οµάδα. Τα υ όλοι α µέλη, τα ό οια είναι και τα υγιή µέλη της οµάδας θα α οµακρυνθούν και θα αναζητήσουν ένα ιο γόνιµο έδαφος για να καλλιεργήσουν την µάθηση και την ροσφορά ρος την οµάδα τους. Οι ιεστικοί ηγέτες κοροϊδεύουν τον εαυτό τους εάν νοµίζουν ότι µε το να ιέζουν την οµάδα, τη βοηθούν να λειτουργεί καλύτερα και ιο α οτελεσµατικά. Αντιθέτως, σιγά σιγά την καταστρέφουν. [20]

21 Βέβαια υ άρχουν και στιγµές ου είναι αναγκαίο να ε έµβει ο ηγέτης δυναµικά, και αυτό το κάνει µόνο όταν έχουν α οτύχει τα άλλα µέσα ου έχει χρησιµο οιήσει. (Μαυρουδής, 2004:72) Η ανταµοιβή στην οµάδα. Ο ανταγωνισµός ου υ άρχει σήµερα µέσα στις ε ιχειρήσεις είναι ολύ µεγάλος. Οι εργαζόµενοι αρχίζουν και αµελούν την οιότητα και τα κάνουν σχεδόν όλα ρόχειρα και βιαστικά. Ο ενδοε ιχειρησιακός ανταγωνισµός ου καλλιεργείται είναι ίσως µια α ό τις κυριότερες αιτίες της µακρο ρόθεσµης α οτυχίας των ε ιχειρήσεων στην αγορά. Πρέ ει να γίνει κατανοητό ότι το ιο ισχυρό εργαλείο τους είναι το ανθρώ ινο δυναµικό ου εργάζεται στον οργανισµό, να το αξιο οιούν όσο το δυνατόν καλύτερα και ιο α οτελεσµατικά. (Μαυρουδής, 2004:72). Χρειάζεται να βρεθούν τρό οι ανταµοιβής, ιδιαίτερα εκείνων ου δεν είναι αρκετά α οδοτικοί ούτως ώστε να έρθουν στο ίδιο ε ί εδο µε τα υ όλοι α µέλη της ε ιχείρησης Ευθύνη και άγχος. Τα ερισσότερα άτοµα ου κατέχουν µια ηγετική θέση, έχουν υ ερβολικό φόρτο εργασίας και για το λόγο αυτό, άσχουν και α ό υ ερβολικό άγχος. Κά οιοι ισχυρίζονται ότι εάν ένας ηγέτης δεν έχει άγχος, δεν είναι αρκετά υ εύθυνος στα καθήκοντα του, και ίσως ότι είναι ακατάλληλος για τη θέση του ηγέτη. (Μαυρουδής, 2004:73) Γιατί όµως συµβαίνει αυτό; Ε ειδή οι ερισσότεροι άνθρω οι δεν έχουν µάθει να βάζουν ροτεραιότητες, να ταχτο οιούν τις αρµοδιότητες τους και να µοιράζονται την ευθύνη και την εξουσία ου τους έχει δοθεί. Ουσιαστικά δεν ξέρουν ώς να συνεργάζονται. Ή θα θέλουν να τα κάνουν όλα µόνοι τους ή θα α αιτούν α ό τους άλλους να τα κάνουν όλα ό ως θέλουν αυτοί. Στην ρώτη ερί τωση θεωρούν τους άλλους ακατάλληλους και ανίκανους να τα καταφέρουν, και στην δεύτερη ερί τωση, νοµίζουν ότι οι άλλοι είναι υ οχρεωµένοι να [21]

22 τα κάνουν και ότι ρέ ει να τους διατάζουν. Και στις δυο ερι τώσεις όµως, ολεµούν σε µια ήδη χαµένη µάχη. Υ άρχει και µια τρίτη ερί τωση, η ό οια συχνά αραβλέ εται και ονοµάζεται ροο τική. Στην ερί τωση αυτή, δεν είναι όλα τα εριστατικά ίδια. Άλλα είναι ερισσότερο σηµαντικά και άλλα λιγότερο ό ως και άλλα είναι ιο ε είγοντα α ό κά οια άλλα. Έτσι, ο ηγέτης βλέ ει τις καταστάσεις, βάζει τα κατάλληλα άτοµα στις σχετικές θέσεις και ράττει ανάλογα µε τις καταστάσεις. (Μαυρουδής, 2004:73) Η αίσθηση ασφάλειας και σιγουριάς. Ένα συχνό ρόβληµα ου αντιµετω ίζουν τα άτοµα ου βρίσκονται σε υψηλές, ηγετικές θέσεις είναι ότι ροσ αθούν να διοικήσουν τους υ αλλήλους τους όσο καλύτερα µ ορούν και ξεχνούν το ίδιο τους τον εαυτό, α ωθούν την ανάγκη της αυτοβελτίωσης και της αυτο αρατήρησης. Αντιθέτως, άτοµα ου ροσ αθούν να ηγηθούν ρώτα στον εαυτό τους και µετά σε όλους τους άλλους, χαράζουν µια λαµ ρή ορεία. Έχουν µια αίσθηση ασφάλειας, αυτοεκτίµησης και εµ ιστοσύνη στον εαυτό τους και στα ροσόντα τους. Ξέρουν να δέχονται τα λάθη τους και να µαθαίνουν α ό αυτά. Το µεγαλείο ενός ραγµατικού ηγέτη είναι ότι δεν ιέζει τους υ αλλήλους του, γιατί ολύ α λά δεν τους φοβάται. Έχει ξεκάθαρο όραµα και µεγάλη α οφασιστικότητα, γι' αυτό και χειρίζεται ε ιτυχηµένα τις α ρόσµενες καταστάσεις. Τέτοιου τύ ου ηγέτες συνήθως βρίσκονται στην αφάνεια αλλά αρ όλα αυτά ξέρουν να καθοδηγούν δυναµικά. (Μαυρουδής, 2004:74). [22]

23 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3º Θεωρίες ηγεσίας. 3.1 Θεωρία Χ, Ψ. Σύµφωνα µε τον D. McGregor (Μαντζάρης, 2006:291) οι ηγετικές συµ εριφορές ταξινοµούνται σε δυο βασικές κατηγορίες, το δηµοκρατικό στυλ ηγεσίας και το αυταρχικό στυλ ηγεσίας. Σύµφωνα λοι όν µε αυτή τη θεωρία, υ άρχουν δυο οµάδες υ οθέσεων, η οµάδα Χ και η οµάδα Ψ. Στην οµάδα Χ ο άνθρω ος έχει µια έµφυτη τάση να α οφεύγει την εργασία. Χρειάζεται να ιεστεί, να αρακινηθεί και να κατευθυνθεί για να δουλέψει. Ε ίσης, χρειάζεται ο έλεγχος και η τιµωρία για να αναγκαστεί έτσι να καταβάλλει ροσ άθεια για την ε ιτυχία των στόχων του οργανισµού. Αυτή η στάση έχει ως συνέ εια, ο ηγέτης να α οφασίζει µόνος του, να καθοδηγεί και να ελέγχει στενά τους υφισταµένους του και να ασκεί τη δύναµη της τιµωρίας. Ε οµένως µιλάµε για το αυταρχικό στυλ ηγεσίας. Στην οµάδα Ψ α ό την άλλη, ο άνθρω ος σ αταλά αρκετή σωµατική και νευµατική ενέργεια για την εργασία του, η ο οία εξαρτάται α ό ελεγχόµενους αράγοντες και µ ορεί να γίνει ηγή ικανο οίησης. Στην ερί τωση αυτή ο άνθρω ος είναι υ εύθυνος και ανα τύσσει ρωτοβουλίες όταν του το ε ιτρέ ουν οι συνθήκες. Ε ίσης, του αρέσει η εργασία και δεν χρειάζεται αρακίνηση για να δουλέψει. Εδώ αρµόζει το δηµοκρατικό στυλ ηγεσίας.(μαντζάρης, 2006:291). Οι θεωρίες Χ και Ψ του D. McGregor εκφράζουν δύο διαφορετικές αντιλήψεις και ιδεολογίες για τον άνθρω ο. Στην ρώτη θεωρείται ότι κυριαρχούν οι χαρισµατικοί άνθρω οιηγέτες ό ου κατευθύνουν τη µάζα, αυτούς δηλαδή ου δεν έχουν όρεξη για δουλειά. Αντιθέτως, στην θεωρία Ψ οι διαφορές ανάµεσα στους ανθρώ ους είναι σηµαντικά ιο λίγες ο ότε τα δικαιώµατα και οι υ οχρεώσεις τους διαφορο οιούνται σηµαντικά. Ε ίσης, ο McGregor υ οστηρίζει την εξέλιξη α ό τη θεωρία Χ στην θεωρία Ψ ως αναγκαίο αράγοντα α οτελεσµατικότητας και ικανο οίησης των ανθρώ ων στο χώρο [23]

24 των κοινωνικών οργανώσεων. Αυτό βέβαια αρα έµ ει στο δηµοκρατικό στυλ ηγεσίας. 3.2 Το µοντέλο των Vroom- Yetton. Οι Vroom-Yetton (Αλαµ άκης, 2009) ανακάλυψαν µια αδυναµία ου είχαν τα µοντέλα στη διατύ ωση των σχέσεων ου συνδέει τη συµ εριφορά του ηγέτη µε την κατάσταση στην ο οία βρίσκεται. Ανέ τυξαν λοι όν ένα µοντέλο ό ου να µ ορεί να καλύψει αυτό το κενό. Το µοντέλο αυτό εριλαµβάνει 4 στυλ ηγεσίας ό ου φαίνεται η συµµετοχή των ατόµων στη λήψη των α οφάσεων. Το ρώτο συµβουλευτικό στυλ, στο ο οίο ο ηγέτης α οφασίζει µόνος του αλλά ριν άρει την ο οιαδή οτε α όφαση συζητά και ακούει τη γνώµη των υφιστάµενων του α ό έναν ένα ροσω ικά. Το δεύτερο συµβουλευτικό στυλ, ό ου ο ηγέτης άλι αίρνει την γνώµη των υφισταµένων του µόνο ου αυτή τη φορά τους χωρίζει σε οµάδες, και κατό ιν α οφασίζει. (Αλαµ άκης, 2009) Το ρώτο αυταρχικό στυλ, κατά το ο οίο ο ηγέτης α οφασίζει µόνος µε βάση τις ληροφορίες ου έχει και στη συνέχεια ανακοινώνει τις α οφάσεις ου ήρε στους υφισταµένους του. Το δεύτερο αυταρχικό στυλ, ό ου ο ηγέτης αίρνει µόνος του τις α οφάσεις σύµφωνα µε τις ληροφορίες ου έχει αλλά και σύµφωνα µε τις ληροφορίες ου σύλλεξε α ό τους υφισταµένους του. (Αλαµ άκης, 2009) [24]

25 3.3 Στυλ ηγεσίας κατά τον Likert. Σύµφωνα µε (Αλαµ άκης, 2009) ο Likert ραγµατο οίησε µια έρευνα γύρω α ό τον όρο ηγεσία και κατέληξε στο συµ έρασµα ότι η ιο α οτελεσµατική ηγεσία είναι η δηµοκρατική ηγεσία. Με αυτή του την έρευνα λοι όν ήταν σε θέση να ανα τύξει µια θεωρία, η ο οία έχει ως βάση της τέσσερα συστήµατα ηγεσίας. Τα συστήµατα είναι: το καλο ροαίρετο το συµµετοχικό το εκµεταλλευτικό και το συµβουλευτικό Τα τέσσερα συστήµατα ηγεσίας. Το καλο ροαίρετο: Στο καλο ροαίρετο σύστηµα, ο ηγέτης είναι αυταρχικός. Παρ όλα αυτά όµως, ε ιτρέ ει την ε ικοινωνία µεταξύ των υφιστάµενων του για να τους δείξει ως είναι ροσιτός α έναντι τους και γίνεται αυστηρός µόνο όταν το α αιτεί µια κατάσταση και αυτό είναι άντα για το συµφέρον των υφισταµένων του. Σε αυτό το σύστηµα ε ιτρέ εται µόνο µιας µορφής ε ικοινωνία για να α οδίδουν οι εργαζόµενοι ερισσότερο. (Αλαµ άκης, 2009). Το συµµετοχικό: Σύµφωνα µε το συγκεκριµένο σύστηµα, ο ηγέτης εµ ιστεύεται τους εργαζόµενους, ό ου συνήθως α οτελούν µέλη µιας οµάδας. Παίρνει α οφάσεις µε δηµοκρατικό τρό ο, ακούει τους υφισταµένους του και τους ε ιτρέ ει να συµβάλλουν και εκείνοι στην λήψη των α οφάσεων. Στην ουσία α οφασίζει η λειοψηφία και έντονο χαρακτηριστικό του συστήµατος είναι η καλή ε ικοινωνία και η συλλογική εργασία. Το εκµεταλλευτικό: Στο εκµεταλλευτικό σύστηµα, οι στόχοι της οργάνωσης καθορίζονται α ό την ανώτατη διοίκηση και φτάνουν στους εργαζόµενους µε τη µορφή διαταγών. Οι εργαζόµενοι έχουν [25]

26 ελάχιστη εµ ιστοσύνη στον ηγέτη τους και η υ οκίνηση ε ιδιώκεται µόνο µέσω τιµωρίας. Η αραγωγικότητα είναι σχεδόν ανύ αρκτη και οι σχέσεις ανάµεσα υφισταµένων και ροϊσταµένων, άθλιες. (Αλαµ άκης, 2009). Το συµβουλευτικό: Κατά το συµβουλευτικό σύστηµα, υ άρχει εµ ιστοσύνη µεταξύ των µελών της οµάδας. Ο ηγέτης µέσω της καλής ε ικοινωνίας µε τους υφισταµένους του, χρησιµο οιεί τις ληροφορίες ου αίρνει α ό αυτούς. Και τέλος, η τιµωρία ως τρό ος συµµόρφωσης χρησιµο οιείται ελάχιστα. Ο Likert συµ έρανε ως το ιο α οτελεσµατικό και α οδοτικό σύστηµα ηγεσίας είναι το συµµετοχικό. Ε ίσης υ οστήριξε ως δεν υ άρχει αιτιατή σχέση ανάµεσα στο στυλ ηγεσίας και το βαθµό α όδοσης της οµάδας, αλλά αυτή δηµιουργείται α ό την αρέµβαση άλλων µεταβλητών, οι ο οίες και ονοµάζονται αρεµβαίνουσες. Οι µεταβλητές αυτές χωρίζονται σε δυο κατηγορίες, Στην ρώτη κατηγορία ου εριλαµβάνει τις αιτιατές ή τις ανεξάρτητες µεταβλητές οι ο οίες ελέγχονται α ό τον ηγέτη της οµάδας. Και την δεύτερη κατηγορία µεταβλητών ό ου εκεί ανήκουν οι εξαρτηµένες α ό αυτές της ροηγούµενης οµάδας. Για αράδειγµα οι στάσεις των ατόµων, η αρακίνηση κ.τ.λ. (Αλαµ άκης, 2009) Βασικές αρχές της θεωρίας. Συνοψίζοντας λοι όν τα αρα άνω, είµαστε σε θέση να καταλήξουµε ότι οι βασικές αρχές ό ου στηρίζεται το συµµετοχικό σύστηµα είναι: (Αλαµ άκης, 2009), Η οµαδική εργασία. Ο ηγέτης ρέ ει να ενθαρρύνει και να αρακινεί την οµάδα του. Η ανά τυξη του οµαδικού νεύµατος είναι βασικό συστατικό για να ε ιτύχει η οµάδα τους στόχους της αλλά και για να ε ιτύχει και ο οργανισµός. [26]

27 Η θέσ ιση υψηλών στόχων. Οι στόχοι της οµάδας θα ρέ ει να είναι δηµοκρατικοί αλλά και αρκετά υψηλοί συγχρόνως. Η θέσ ιση υψηλών στόχων αυξάνει το αίσθηµα της αυτο ε οίθησης των µελών της οµάδας, ό ως ε ίσης και την ικανο οίηση ου νοιώθουν όταν ε ιτευχθούν οι στόχοι τους. Η αρακίνηση. Σε όλες τις οργανώσεις ρέ ει να ε ικρατούν οι κατάλληλες συνθήκες ώστε να ενισχύεται η θέληση των εργαζοµένων για εργασία. Και φυσικά αυτό έχει ως φυσικό ακόλουθο να ικανο οιούνται οι ανάγκες των εργαζοµένων. Ο συντονισµός της οµάδας. Σκο ός του ηγέτη ρέ ει να είναι η ε ιδίωξη του συντονισµού των µελών της οµάδας αλλά και ο συντονισµός όλων των οµάδων µεταξύ τους. Και αυτό γιατί δεν είναι αρκετός ο συντονισµός µόνο της δικής του οµάδας, είναι α αραίτητος και ο συντονισµός των οµάδων της οργάνωσης µεταξύ τους. (Αλαµ άκης, 2009). 3.4 Ενδεχοµενική θεωρία του Fiedler. Στην θεωρία του Fiedler (Koontz & O Donnell, 1983), αναφέρεται ως εάν οι ηγέτες δώσουν έµφαση στην ραγµατο οίηση του καθήκοντος τους και στις σχέσεις τους µε τα άτοµα γύρω τους, µ ορούν να αντα εξέλθουν α οτελεσµατικά σε µια οµάδα, εφόσον βέβαια υ άρχουν οι κατάλληλες ροϋ οθέσεις και η υ οστήριξη α ό την ίδια την οµάδα. Η θεωρία αυτή α οδέχεται το στυλ του ηγέτη ως δεδοµένο και αρουσιάζει τον τρό ο ρύθµισης των καθηκόντων µέσα στον οργανισµό αράλληλα µε τις καταστάσεις και τις συνθήκες ου ε ικρατούν στο εριβάλλον ως τα στοιχειά ου καθορίζουν το στυλ του ηγέτη και όχι τον ηγέτη να µεταβάλλει τον τρό ο ηγεσίας του και να τον ροσαρµόζει στις τρέχουσες καταστάσεις. Η ηγεσία σύµφωνα µε την εκάστοτε ερί τωση αρουσιάζεται στο ρότυ ο ηγεσίας του Fiedler, ό ου και τονίζονται οι καταστάσεις ου αντιµετω ίζει ο ηγέτης κατά την άσκηση της ηγεσίας του. (Koontz & O Donnell, 1983). Ο Fiedler υ οστηρίζει ως υ άρχουν δυο τύ οι ηγεσίας, η κατευθυντική ηγεσία εκείνη δηλαδή, ό ου ως ε ίκεντρο της έχει το έργο, και ο ηγέτης θεωρείται ο νους της οµάδας, και η [27]

28 φιλελεύθερη ηγεσία ό ου δηλαδή, έχει ως ε ίκεντρο της τις σχέσεις των ανθρώ ων και ο ηγέτης έχει ως α οστολή του να καταφέρει να κάνει τους υφιστάµενους του να αυτοκατευθύνονται, δηµιουργώντας έτσι ένα κλίµα µέσα στο ό οιο αυτοί θα µ ορούν να ροσφέρουν α οδοτικά στην οργάνωση. Υ άρχουν τρεις αράγοντες ου υ οδεικνύουν οια α ό τις δυο αυτές µορφές ηγεσίας είναι ιο α οδοτική: η οιότητα των σχέσεων ανάµεσα στον ηγέτη και στους ακόλουθους του, η δοµή των καθηκόντων και η υφιστάµενη δύναµη της θέσης του ηγέτη (Koontz & O Donnell, 1983) Σχέσεις ηγέτη µε υφιστάµενους. Για να µ ορέσει να ε ιτύχει ο ηγέτης, είναι α αραίτητο να έχει ιδανικές σχέσεις µε τους υφιστάµενους του. Με την καλή ε ικοινωνία θα καταφέρει να τους κάνει να νοιώσουν εµ ιστοσύνη α έναντι του και φυσικά να ακολουθούν τις οδηγίες του. Α ό την άλλη, οι υφιστάµενοι θα τρέφουν ιδιαίτερη εκτίµηση ρος το ρόσω ο του ηγέτη τους και θα είναι ρόθυµοι να τον ευχαριστήσουν. Σε ένα οργανισµό λοι όν ό ου υ άρχουν καλές σχέσεις µεταξύ του ηγέτη και των υφισταµένων του, δεν αρουσιάζονται ιδιαίτερα ροβλήµατα και έτσι και οι δυο λευρές είναι ικανο οιηµένες. (Koontz & O Donnell, 1983) Η δοµή των καθηκόντων. Η δοµή των καθηκόντων φανερώνει σε τι µέγεθος του ρογραµµατισµού ου έχει κάνει ο ηγέτης στον οργανισµό του, ισχύει και κατά όσο τον ακολουθούν οι υφιστάµενοι του. (Koontz & O Donnell, 1983). [28]

29 3.4.3 Η υφιστάµενη δύναµη της θέσης του ηγέτη. Η δύναµη της θέσης ου κατέχει ο ηγέτης (Ζαλβανός 2002:277) αναφέρεται στην ε ίσηµη εξουσία ου του δίνει η θέση του. ηλαδή, τη δύναµη ου έχει να ροσλαµβάνει, να α ολύει, να τιµωρεί, να ε αινεί κ.τ.λ. Α ό τους τρεις αρα άνω αράγοντες ο Fiedler έκανε οκτώ συνδυασµούς της κατάστασης του εριβάλλοντος. εχόµαστε τις τρεις εκ των οκτώ καταστάσεων του εριβάλλοντος, οι ο οίες είναι: 1. η ολύ ευνοϊκή ή κατάλληλη κατάσταση 2. η µέση τιµή καταλληλότητας 3. η δυσµενής. Στον αρακάτω ινάκα φαίνονται αυτοί οι συνδυασµοί, Πολύ ευνοϊκή Μέση τιµή υσµενής Κατάσταση καταλληλότητας κατάσταση Σχέσεις ηγέτηυφιστα µένων οµή των καθηκό ντων ύναµη της θέσης καλή καλή καλή καλή Κακή κακή κακή κακή υψηλή υψηλή χαµηλή χαµηλή Υψηλή υψηλή χαµηλή χαµηλή ισχυρή ασθενής ισχυρή ασθενής Ισχυρή ασθενής ισχυρή ασθενής Σχ.1. Οι κατηγορίες της καταλληλότητας οι ο οίες αυξάνονται ή ροκαλούνται α ό µια κατάσταση, στο µοντέλο ηγεσίας του Fiedler. (Ζαλβανός 2002:279) Σε αυτό ου δίνεται ιδιαίτερη ροσοχή είναι ότι στο ρότυ ο του Fiedler, η καθοδήγηση του ηγέτη σύµφωνα µε τους αράγοντες ου υ άρχουν σε µια κατάσταση, εάν ο ηγέτης δεν είναι διατιθέµενος να αλλάξει τη µορφή ηγεσίας ου ασκεί ή εάν δεν µ ορεί να το κάνει, τότε, θα ρέ ει να αλλάξουν οι αράγοντες ου ε ικρατούν στον οργανισµό, στη δεδοµένη κατάσταση. Εάν για αράδειγµα, κά οιος ηγέτης ου ασκούσε [29]

30 κατευθυντική µορφή ηγεσίας, αντιµετώ ιζε µια ορισµένη κατάσταση, ό ου οι σχέσεις ανάµεσα σε αυτόν και στους υφισταµένους του ήταν καλές, το έργο του δεν θα ήταν ιδιαίτερα δύσκολο και συγχρόνως η δύναµη της θέσης του θα ήταν αρκετά ισχυρή. Έτσι, ο ηγέτης θα είχε τη δυνατότητα να γίνει ιο α οδοτικός στο έργο του αλλά και να καταφέρει τους υφιστάµενους του να γίνουν και αυτοί ερισσότερο α οδοτικοί. (Ζαλβανός Μ, 2002:277). Ένα ακόµα αξιοσηµείωτο στοιχείο της θεωρίας είναι ότι κά οιες καταστάσεις και συγκεκριµένα για τις υ αριθµόν 1, 2, 3 και 8, ο κατευθυντικός τύ ος ηγεσίας είναι ιο α οδοτικός και α οτελεσµατικός, διότι, η αραγωγικότητα δεν συνε άγεται άντα µε τη φιλελεύθερη µορφή ηγεσίας. Τέλος, ο Fiedler κατέληξε στο συµ έρασµα ότι, η α όδοση της ηγεσίας εξαρτάται τόσο α ό την οργάνωση όσο και α ό τα χαρακτηριστικά του ηγέτη. Εξαιρώντας βέβαια κά οιες έκτακτες ερι τώσεις, δεν υ άρχει λόγος να αναφέρεται κά οιος σε α οδοτικό ή µη α οδοτικό ηγέτη. Μ ορεί να γίνεται λόγος µόνο για όταν ο ηγέτης τείνει να είναι α οδοτικός σε µια ορισµένη ερί τωση και µη α οδοτικός αντίστοιχα για µια άλλη ερί τωση. (Ζαλβανός Μ, 2002:277). 3.5 Θεωρία ηγεσίας του στόχου και του µονο ατιού του Robert House. Η θεωρία του Robert House (Ζαλβανός, 2002:289), δέχεται ότι η α όδοση των υφισταµένων ε ηρεάζεται σε σηµαντικό βαθµό α ό τις ροσδοκίες ου τους ικανο οιεί ο ηγέτης τους. Ε οµένως, η θεωρία αυτή σχετίζεται µε τη θεωρία της αρακίνησης των ροσδοκιών. Στη θεωρία του στόχου και του µονο ατιού δίνεται έµφαση στο ως ο ηγέτης µ ορεί να ε ηρεάσει την αντίληψη των υφισταµένων του για τους στόχους της εργασίας τους και συγχρόνως για τους ροσω ικούς του στόχους. Παράλληλα, [30]

31 τονίζεται η σχέση µεταξύ αυτών των δυο και οι τρό οι ροσέγγισης τους, δηλαδή, τα µονο άτια ρος αυτούς. Καθήκον του ηγέτη είναι να αρακινεί τους υφισταµένους του και να τους βοηθάει να εκ ληρώσουν τους στόχους τους. Το συγκεκριµένο στυλ της ηγετικής συµ εριφοράς ροσδιορίζεται α ό δυο µεταβλητές: 1. Α ό τα ροσω ικά χαρακτηριστικά του υ αλλήλου και 2. Α ό τα χαρακτηριστικά του καθήκοντος. Η θεωρία του Robert House εριλαµβάνει τέσσερα στυλ ηγεσίας ό ου συνδέονται µε την αντίληψη ου έχει ο υφιστάµενος για τα µονο άτια ροσέγγισης και τους στόχους. Τα στυλ ηγεσίας είναι: Το ενισχυτικό στυλ ηγεσίας. Στο ενισχυτικό στυλ, ο ηγέτης ενδιαφέρεται για τις ανάγκες των υφισταµένων του και για την ροσω ική τους ευηµερία, ενώ συγχρόνως είναι διαθέσιµος και φιλικός όταν τον χρειάζονται. Αυτό το στυλ ηγεσίας αυξάνει την ικανο οίηση των υφισταµένων ου εκτελούν καθήκοντα ρουτίνας ή καθήκοντα ου δεν τους είναι ευχάριστα. (Ζαλβανός, 2002:289). Το κατευθυντικό στυλ ηγεσίας. Το στυλ αυτό είναι αυταρχικό. Ο ηγέτης δίνει οδηγίες στους υφισταµένους για το ώς θα εκτελέσουν µια εργασία και συγχρόνως τους τονίζει τι α οτελέσµατα εριµένει α ό αυτούς. Το στυλ αυτό ε ιδρά θετικά στους εργαζόµενους όταν τα καθήκοντα τους δεν είναι κατάλληλα δοµηµένα και υ άρχουν αµφιβολίες για το ώς θα εκτελεστούν. Το ηγετικό στυλ της ε ίτευξης. Στο συγκεκριµένο στυλ, ο ηγέτης θέτει υψηλούς στόχους στους υφισταµένους του και δίνει ιδιαίτερη έµφαση στην υψηλή τους α όδοση. Ενώ συγχρόνως, τους δείχνει εµ ιστοσύνη και ιστεύει ως θα τα καταφέρουν. Το συµµετοχικό στυλ ηγεσίας. Στο συµµετοχικό στυλ, ο ηγέτης ζητεί τις γνώµες των υφισταµένων του όταν ρόκειται να άρει κά οιες α οφάσεις αλλά στη συνέχεια αυτός είναι ου θα άρει την τελική α όφαση. Το στυλ αυτό ικανο οιεί αρκετά τους υ αλλήλους ου εκτελούν αγχώδες έργο λόγω του φόβου µιας ενδεχόµενης α οτυχίας. Παρακάτω φαίνεται το ηγετικό µοντέλο του στόχου και του µονο ατιού. (Σχ. 2. Ζαλβανός, 2002: 290) [31]

32 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ: -Ικανότητα - Ανάγκες -Έλεγχος ΗΓΕΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ -κατευθυντική -ενισχυτική Απόδοση και Ικανοποίηση -συμμετοχική ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ: -επίτευξης -Δομημένα -Μη δομημένα Α. Τα χαρακτηριστικά των υφισταµένων ό ου βοηθούν τον ηγέτη να ροσδιορίσει την κατάσταση είναι τα εξής: η ικανότητα, οι γνώσεις και η εµ ειρία των υφισταµένων να ραγµατο οιήσουν το έργο. οι ανάγκες του κάθε υφισταµένου και ο βαθµός έλεγχου ου ιστεύουν ότι έχουν άνω σε γεγονότα και α οτελέσµατα. Ε οµένως, οι υφιστάµενοι θα α οδεχτούν ένα ορισµένο ηγετικό στυλ, όταν καταλάβουν ότι αυτό θα τους βοηθήσει να εκ ληρώσουν τους στόχους τους. Β. Για τα χαρακτηριστικά της κατάστασης και της δοµής των καθηκόντων, αρατηρούµε τα εξής: Όταν τα καθήκοντα είναι δοµηµένα, το ενισχυτικό και το συµµετοχικό ηγετικό στυλ είναι ιο α οτελεσµατικά. Οι υφιστάµενοι ου εργάζονται σε µη δοµηµένα καθήκοντα ροτιµούν το κατευθυντικό στυλ ηγεσίας. Σε αυτή την κατάσταση των µη δοµηµένων καθηκόντων, ο ηγέτης ρέ ει να διατυ ώνει µε [32]

33 σαφήνεια τους στόχους και να εριγράφει τα καθήκοντα. Έτσι, µειώνεται η αβεβαιότητα και αυξάνεται η αρακίνηση των υφισταµένων και η α όδοση τους. (Ζαλβανός, 2002: 290). 3.6 Θεωρία ηγεσίας 3D του Reddin. Ο Reddin (Μαντζάρης, 2006: 298) ήταν ο ρώτος ου ρόσθεσε τη διάσταση της α οτελεσµατικότητας στις άλλες δυο διαστάσεις του ενδιαφέροντος για το καθήκον και του ενδιαφέροντος για τα άτοµα. Για το λόγο αυτό η θεωρία του ονοµάζεται θεωρία των τριών διαστάσεων. Το µοντέλο του βασίστηκε στις µελέτες του ανε ιστηµίου του Ohio και ιδιαίτερα στη θεωρία της διοικητικής σχάρας του Blake και Mouton. Παρακρατούνται οι δυο διαστάσεις της συµ εριφοράς της ηγεσίας, η ροσανατολισµένη στη σχέση και ο ροσανατολισµός στο έργο, ως ανεξάρτητες µεταξύ τους όµως εισάγεται και µια τρίτη διάσταση, αυτή της κατάστασης. Ανάλογα µε την κατάσταση, η ο οία γίνεται λειτουργική µέσω εργασιακών κανόνων, ηγεσίας και ολλών άλλων αραγόντων, µ ορεί να αραµεριστεί µε α οτελεσµατικό ή µη α οτελεσµατικό τρό ο κάθε διαφορά. Ως σηµείο αναφοράς είναι τα τέσσερα βασικά ηγετικά στυλ της θεωρίας του Blake Mouton, δηλαδή τα εδία Κάθε ένα α ό αυτά τα ηγετικά στυλ µ ορεί να εφαρµοστεί α οτελεσµατικά ή µη α οτελεσµατικά, ό ως φαίνεται στον αρακάτω ινάκα: Σχ. 3, Βασικά ηγετικά στυλ του 3D µοντέλου του Reddin (Μαντζάρης, 2006: 298) [33]

34 Μη α οτελεσµατική χρήση Βασικό στυλ Α οτελεσµατική χρήση Συµβιβαστικός Ολοκληρωµένος υναµικός ηγέτης Αδιάφορος Μεµονωµένος Γραφειοκράτης Αυταρχικός Μετατο ιστικός Ευµενικός Αυταρχικός Ιερα οστολικός Σχεσιακός Προωθητικός Σχ. 4, Θεωρία ηγεσίας των τριών διαστάσεων. (Ζαλβανός, 2002: 282). Ενδιαφέρον Για τα άτοµα Και τις σχέσεις ιάσταση της α οτελεσµατικότητας Ενδιαφέρον για το καθήκον Στη θεωρία του Reddin καθορίστηκαν τέσσερις τρό οι ηγεσίας (Ζαλβανός, 2002: 283), [34]

35 1. Το ηγετικό στυλ της αφοσίωσης, ό ου χαρακτηρίζεται α ό την έµφαση ου δίνει ο ηγέτης στον οργανισµό και στη γενική αξιολόγηση των υφισταµένων του. 2. Το ηγετικό στυλ της ολοκλήρωσης ή αλλιώς της ακεραιότητας, δίνει έµφαση στην αρακίνηση, τη συµµέτοχη, τις καινοτοµίες. 3. Το ηγετικό στυλ των σχέσεων, χαρακτηρίζεται α ό την έµφαση ου δίνει ο ηγέτης στην ε ικοινωνία, την εµ ιστοσύνη, τις συµβουλές και την ενθάρρυνση. 4. Το ηγετικό στυλ του ε ηρεασµού, χαρακτηρίζεται α ό την έµφαση ου δίνει ο ηγέτης στη µέτρηση, την εξέταση και τον έλεγχο. Τα τέσσερα βασικά ηγετικά στυλ του Reddin είναι τα ίδια µε αυτά ου ροσδιορίζουν ο Blake και ο Mouton στη διοικητική σχάρα. Σχ. 5. Τα βασικά ηγετικά στυλ του Reddin (Ζαλβανός. 2002:283) Ενδιαφέρον για τα άτοµα και τις σχέσεις Ηγετικό στυλ των σχέσεων (Releated) Ηγετικό στυλ του ε ηρεασµού (Separated) Ηγετικό στυλ της ολοκλήρωση (Integrated) Ηγετικό στυλ της αφοσίωσης (Dedicated) Ενδιαφέρον για το καθήκον Ο Reddin ιστεύει ότι οι διαφορετικές καταστάσεις, α αιτούν και διαφορετικά ηγετικά στυλ και ε ίσης ροτείνει ότι η α οτελεσµατικότητα ενός συγκεκριµένου ηγετικού στυλ, µ ορεί [35]

36 να κριθεί µόνο µέσα στα λαίσια της κατάστασης, δηλαδή, των συνθηκών ό ου εφαρµόζεται η ηγεσία. έχεται ότι η µορφή ηγεσίας της ολοκλήρωσης, των σχέσεων, της αφοσίωσης και του ε ιµερισµού δεν είναι αρά µόνο τέσσερα βασικά ηγετικά στυλ, το κάθε ένα µε το α οτελεσµατικό και µη α οτελεσµατικό αντίστοιχο του, σύµφωνα µε την κατάσταση στην ο οία χρησιµο οιείται. (Ζαλβανός, 2002:283) 3.7 Θεωρίες ου λαµβάνουν υ όψη τα ατοµικά χαρακτηριστικά του ηγέτη. Πολλές µελέτες σχετικές µε την ηγεσία (Ζαλβανός, 2002:259), έριχναν το βάρος τους στα γνωρίσµατα του ηγέτη. Οι ερευνητές ίστευαν και ροσ αθούσαν να βρουν συγκεκριµένα γνωρίσµατα και χαρακτηριστικά ου διέκριναν τους ε ιτυχηµένους α ό τους α οτυχηµένους ηγέτες. Ερευνητές σε µελέτες τους, ροσ άθησαν να εντο ίσουν βιογραφικά χαρακτηριστικά, συναισθηµατικά, νευµατικά, σωµατικά, χαρακτηριστικά ροσω ικότητας και άλλα ροσω ικά γνωρίσµατα των ε ιτυχηµένων ηγετών. Σε µια ε ισκό ηση των ερευνητών, (Ζαλβανός, 2002:259), ου ραγµατο οιήθηκαν α ό το 1948 ο Stogdill ταξινόµησε τα χαρακτηριστικά του ηγέτη σε έξι κατηγορίες, οι ο οίες είναι: 1. Σωµατικά χαρακτηριστικά: ηλικία, ύψος, βάρος και εµφάνιση. 2. Κοινωνικό υ όβαθρο: µόρφωση, κοινωνική θέση. 3. Χαρακτηριστικά ροσω ικότητας: ενεργητικότητα, ε ιβλητικότητα, ε ιθετικότητα, ενθουσιασµός, αυτο ε οίθηση, ανεξαρτησία, εξωτερίκευση συναισθηµάτων, δηµιουργικότητα. 4. Χαρακτηριστικά ευφυΐας: α οφασιστικότητα, κρίση, ευστροφία, ευφράδεια λόγου. 5. Κοινωνικά χαρακτηριστικά: διοικητική ικανότητα, συνεργασία, κοινωνικότητα, δι λωµατία, γόητρο, ευγένεια. 6. Χαρακτηριστικά σχετικά µε τα καθήκοντα: ρωτοβουλία, ανάληψη ευθυνών, υ ευθυνότητα. (Ζαλβανός, 2002:259). [36]

37 3.8 Θεωρίες ου εξετάζουν τη συµ εριφορά του ηγέτη ( ). Τη δεκαετία 1950, η α οτυχία της θεωρίας των ατοµικών χαρακτηριστικών του ηγέτη, τράβηξε την ροσοχή των ε ιστηµόνων της συµ εριφοράς, στην συµ εριφορά του ηγέτη. Πίστευαν ότι οι τυχωµένοι ηγέτες χρησιµο οιούν ένα συγκεκριµένο τρό ο ου διοικούν τα άτοµα και τις οµάδες, ώστε να εκ ληρωθούν οι στόχοι του οργανισµού, να διατηρηθεί ψηλά το ηθικό των ατόµων και να αυξηθεί η αραγωγικότητα. (Ζαλβανός, 2002:260). Σε µια α ό τις ιο γνώστες έρευνες ου ραγµατο οιήθηκε στο ανε ιστήµιο του Οχάιο, οι µελέτες είχαν σαν στόχο να διατυ ώσουν µια συγκεκριµένη θεωρία ηγεσίας. Οι ερευνητές µελέτησαν τη συµ εριφορά του ηγέτη και όχι τα γνωρίσµατα και εριέγραφαν τη συµ εριφορά του ατόµου ου ασκεί καθήκοντα ηγέτη σε ένα οργανισµό ή µια οµάδα. Ο Halpin αναγνωρίζοντας ότι η ηγεσία εξαρτάται σε ορισµένο βαθµό α ό τις καταστάσεις, δίνει µια σύντοµη εξήγηση της ροσέγγισης ου λαµβάνει υ όψη της συµ εριφοράς του ηγέτη. Η βαρύτητα δίνεται στην αρατηρούµενη συµ εριφορά του ηγέτη και όχι στην ικανότητα. Οι ροϋ οθέσεις για την εξατοµικευµένη σχέση µεταξύ της συµ εριφοράς του ηγέτη και της α όδοσης ου ροσδιορίζεται α ό αυτή τη συµ εριφορά δεν καθορίζονται. Με την ίδια τακτική δεν γίνονται εκ των ρότερων υ οθέσεις ότι η συµ εριφορά ου θα ε ιδείξει ο ηγέτης σε µια οµάδα ου βρίσκεται στην άλφα κατάσταση θα είναι η ίδια και σε µια άλλη οµάδα ου βρίσκεται στη βήτα κατάσταση, ούτε ότι η συµ εριφορά αυτή καθορίζεται α ό το ένστικτο ή την κατάσταση. Και οι δύο αράγοντες είναι δυνατοί ό ως και κάθε συνδυασµός των δύο, λην όµως η βασική ιδέα για τη συµ εριφορά του ηγέτη δεν µας ροδιαθέτει να δεχτούµε τον έναν ή τον άλλο αράγοντα. (Ζαλβανός, 2002:260). [37]

Από τη θεωρία στην πράξη: Η Εμπειρία της Ένταξης της Οπτικής του Φύλου στα Αναλυτικά Προγράμματα της Πρωτοβάθμιας

Από τη θεωρία στην πράξη: Η Εμπειρία της Ένταξης της Οπτικής του Φύλου στα Αναλυτικά Προγράμματα της Πρωτοβάθμιας Από τη θεωρία στην πράξη: Η Εμπειρία της Ένταξης της Οπτικής του Φύλου στα Αναλυτικά Προγράμματα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Κυπριακής Εκπαίδευσης ΜΑΡΙΑ ΓΚΑΣΟΥΚΑ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1 Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1 Κύριε Πρόεδρε, κυρίες, κύριοι, Θα ήθελα να σας µιλήσω για τέσσερα ράγµατα ου θεωρώ

Διαβάστε περισσότερα

EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ. Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου

EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ. Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΕΠΑΦΕΣ Κάθε 100 ε ισκέψεις θα ρέ ει να καταχωρείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα 25 Νοεµβρίου 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΜΑ: «Συγκριτικές οκιµές Προϊόντων/Υ ηρεσιών Το αράδειγµα του Βελγίου (Test-achats)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΘΗΝΑ, 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1.Νοµοθετικό Πλαίσιο 3 2.Ορισµοί-Πεδίο Εφαρµογής της Πολιτικής Βέλτιστης Εκτέλεσης 3 3.Συναίνεση Πελάτη

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχοκοινωνικοί και εξελικτικοί αράγοντες στην HIV λοίµωξη

Ψυχοκοινωνικοί και εξελικτικοί αράγοντες στην HIV λοίµωξη Ψυχοκοινωνικοί και εξελικτικοί αράγοντες στην HIV λοίµωξη Αθήνα, 28-11-2014 26 ο Πανελλήνιο Συνέδριο AIDS Χαντζαρά Βασιλική Παιδοψυχίατρος - /ντρια Ε.Σ.Υ Παν/κή Παιδοψυχιατρική Κλινική Νοσ/µειο Παίδων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ EVITA ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α Ερµούπολη, Σύρος 27/10/2010 Βασίλειος Πα ανικολάου ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α Ο στόχος αυτής της διαδικασίας είναι να ροσελκύσει «στοχο οιηµένες»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 Α.Π.: 817 Χίος, 22.04.2015 Το Τµήµα ιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Την Οικονοµική Ε ιτρο ή ήµου ιονύσου ΘΕΜΑ: «Σύνταξη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΝΤ Ε ΟΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Σ Τ ΗΝ Ε Κ ΠΑΙΔΕ Υ Σ Η Κ ΙΝΗΤ ΡΑ, Ε Υ Κ ΑΙΡΙΕ Σ Κ ΑΙ Ε ΜΠΟΔΙΑ

ΒΙΝΤ Ε ΟΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Σ Τ ΗΝ Ε Κ ΠΑΙΔΕ Υ Σ Η Κ ΙΝΗΤ ΡΑ, Ε Υ Κ ΑΙΡΙΕ Σ Κ ΑΙ Ε ΜΠΟΔΙΑ ΒΙΝΤ Ε ΟΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Σ Τ ΗΝ Ε Κ ΠΑΙΔΕ Υ Σ Η Κ ΙΝΗΤ ΡΑ, Ε Υ Κ ΑΙΡΙΕ Σ Κ ΑΙ Ε ΜΠΟΔΙΑ Κώστας Αναγνώστου Ομάδα Ε φαρμογών Πληροφορικής στις Ανθρωπ ιστικές - Κοινωνικές Ε π ιστήμες Τμήμα Πληροφορικής - Ιόνιο Πανεπ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : Ανά τυξη Συστήµατος Στρατηγικής ιοίκησης (ν. 3230/2004)

Θέµα : Ανά τυξη Συστήµατος Στρατηγικής ιοίκησης (ν. 3230/2004) Αθήνα, 1 Μαρτίου 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων Άρθρο 1 (Άρθρο 7, αρ. 1 Ν. 3852/2010) ιοίκηση ήµου Ο δήµος διοικείται α ό το δηµοτικό συµβούλιο, την οικονοµική ε ιτρο ή, την ε ιτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ITS ACTION PLAN Το Σχέδιο ράσης για τις Ευφυείς Μεταφορές στην Ελλάδα Αθήνα, Οκτώβριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 1.1 Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΞΥΠΝΩΝ ΛΥΣΕΩΝ... 4 1.2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :11311 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Aθήνα, 09.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. Πρ.:..Α.Α../οικ. 62019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Aθήνα, 09.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. Πρ.:..Α.Α../οικ. 62019 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 3 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 3 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 3 ο Διεύθυνση-Παρακίνηση 3.1. Ηγεσία-Βασικές έννοιες Η επιτυχία των επιχειρήσεων ή των οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α : 7ΚΒΧΩΛΚ-6Ρ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό τη 3 η συνεδρίαση τη Οικονοµική Ε ιτρο ή. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 61 /1 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµό θέµατο, µη συµ εριλαµβανοµένου στην ηµερήσια

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία ενθάρρυνσης, έµπνευσης και βοήθειας στους άλλους για να δουλέψουν µε ενθουσιασµό ως προς κάποιους στόχους.

ιαδικασία ενθάρρυνσης, έµπνευσης και βοήθειας στους άλλους για να δουλέψουν µε ενθουσιασµό ως προς κάποιους στόχους. ΗΓΕΣΙΑ Η φύση της ηγεσίας ιαδικασία ενθάρρυνσης, έµπνευσης και βοήθειας στους άλλους για να δουλέψουν µε ενθουσιασµό ως προς κάποιους στόχους. Βοηθάει την οµάδα να εντοπίσει «που πηγαίνει» και προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ρόδος, 16/04/2015 Αριθµ. Πρωτοκ:2/33054 Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096 Ελληνική ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΤΑ Εγκύκλιος:

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, οι τρο ο οιήσεις ου σχεδιάστηκαν για το εγκεκριµένο έργο και εριγράφονται στο αρόν συµ ληρωµατικό τεύχος είναι οι εξής:

Πιο αναλυτικά, οι τρο ο οιήσεις ου σχεδιάστηκαν για το εγκεκριµένο έργο και εριγράφονται στο αρόν συµ ληρωµατικό τεύχος είναι οι εξής: Ονοµασία - Περιγραφή Τρο ο οιήσεων Έργου Το εγκεκριµένο έργο ου ρόκειται να τρο ο οιηθεί αφορά στην κατασκευή των διασυνδετικών Γ.Μ. 400 & 150 KV του νέου ΚΥΤ Μεγαλό ολης. Πιο συγκεκριµένα, αφορά στην

Διαβάστε περισσότερα

4. Η συµµετοχή στην ροωθητική ενέργεια και τον ιαγωνισµό είναι δωρεάν και δεν α αιτείται αγορά ο οιουδή οτε ροϊόντος της ιοργανώτριας.

4. Η συµµετοχή στην ροωθητική ενέργεια και τον ιαγωνισµό είναι δωρεάν και δεν α αιτείται αγορά ο οιουδή οτε ροϊόντος της ιοργανώτριας. Όροι συµµετοχής στον ιαγωνισµό ΝΕΑ ΣΚΑΝ ΑΛΟ 1. H εταιρεία ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΑΒΕΕ (έδρα Άλιµος Αττικής, Αρχαίου Θεάτρου 8, τηλ. 210-9971100), εφεξής η «ιοργανώτρια», διοργανώνει ροωθητική ενέργεια &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ19Λ-7ΛΑ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ : «Καθορισµός λαισίου ελάχιστων ροδιαγραφών λειτουργίας Κοινωνικών Ξενώνων Βραχυχρόνιας Φιλοξενίας».

ΑΔΑ: ΒΛ19Λ-7ΛΑ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ : «Καθορισµός λαισίου ελάχιστων ροδιαγραφών λειτουργίας Κοινωνικών Ξενώνων Βραχυχρόνιας Φιλοξενίας». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 12/ 11/2013 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. ρ. 28οικ.37401/3462 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΊΑ ΕΊΝΑΙ ΕΠΙΚΊΝΔΥΝΗ ΓΙΑ ΕΣΆΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΈΜΒΡΥΟ ΣΑΣ

Η ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΊΑ ΕΊΝΑΙ ΕΠΙΚΊΝΔΥΝΗ ΓΙΑ ΕΣΆΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΈΜΒΡΥΟ ΣΑΣ Η ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΊΑ ΕΊΝΑΙ ΕΠΙΚΊΝΔΥΝΗ ΓΙΑ ΕΣΆΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΈΜΒΡΥΟ ΣΑΣ Alexander Kofinas, MD Director Associate Professor Clinical Obstetrics and Gynecology Cornell University, College of Medicine www.kofinasperinatal.org

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ HELLENIC PSYCHIATRIC ASSOCIATION

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ HELLENIC PSYCHIATRIC ASSOCIATION ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ HELLENIC PSYCHIATRIC ASSOCIATION Αθήνα 30/10/2012 Αγα ητοί Συνάδελφοι και Φίλοι, Σας γράφουµε για να σας ενηµερώσουµε για σηµαντικά τρέχοντα θέµατα ου αφορούν στην Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών ΒΟΥΡΟΥ ΣΤΕΛΛΑ

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών ΒΟΥΡΟΥ ΣΤΕΛΛΑ Το Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών και οι υ π ηρεσίες του ΒΟΥΡΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Είναι μια υπ ηρεσία του Πανεπ ιστημίου Κρήτης π ου π αρέχει ψυχολογική υπ οστήριξη και συμβουλευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ηγεσία Διδάσκουσα: Αφροδίτη Δαλακούρα ΔΙΟΙΚΗΣΗ: ΟΙ ΡΟΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΗΓΕΤΗΣ MANAGER COACH 1 Κλασική-μηχανιστική αντίληψη Το παλιό μοντέλο διοίκησης: οικονομικές-υλικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΙΠΠΑΣΙΑΣ. Άρθρο 1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΙΠΠΑΣΙΑΣ. Άρθρο 1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΙΠΠΑΣΙΑΣ Άρθρο 1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 1. Το ε άγγελµα του ρο ονητή ι ασίας στην Ελλάδα έχουν το δικαίωµα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πανελλαδικές εξετάσεις υ οψηφίων ΕΠΑΛ (Οµάδα Α) και µαθηµάτων ειδικότητας (Οµάδα Β) µε ανα ηρία και ειδικές εκ αιδευτικές ανάγκες έτους 2011.

ΘΕΜΑ: Πανελλαδικές εξετάσεις υ οψηφίων ΕΠΑΛ (Οµάδα Α) και µαθηµάτων ειδικότητας (Οµάδα Β) µε ανα ηρία και ειδικές εκ αιδευτικές ανάγκες έτους 2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - - - - /ΝΣΗ OΡΓΑΝ. ΚΑΙ ΙΕΞ.ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ A - - - - Ταχ. /νση: Α. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ 37 T.K. Πόλη: 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ Ιστοσελίδα: www.ypepth.gr/exams

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 1913-1914: Η ΠΟΛΗ ΑΛΛΑΖΕΙ (Οµιλία στα λαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων για την α ελευθέρωση των Ιωαννίνων της 20ής Φεβρουαρίου 2012)

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 1913-1914: Η ΠΟΛΗ ΑΛΛΑΖΕΙ (Οµιλία στα λαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων για την α ελευθέρωση των Ιωαννίνων της 20ής Φεβρουαρίου 2012) ΙΩΑΝΝΙΝΑ 1913-1914: Η ΠΟΛΗ ΑΛΛΑΖΕΙ (Οµιλία στα λαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων για την α ελευθέρωση των Ιωαννίνων της 20ής Φεβρουαρίου 2012) Μαρία Πα ά Ιστορικό Αρχείο ήµου Ιωαννιτών Αρχειονόµος / Ιστορικός

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΩΜΟΣΩΜΙΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ

ΧΡΩΜΟΣΩΜΙΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΧΡΩΜΟΣΩΜΙΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ Σύνδροµο Down Το σύνδροµο Down είναι µια γενετική ανωµαλία ου εριλαµβάνει συνδυασµό χαρακτηριστικών, ό ως νευµατική καθυστέρηση, συγκεκριµένα χαρακτηριστικά ροσώ ου και συχνά καρδιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Επικαιροποίηση των µοντέλων υπολογισµού επιπτώσεων από βιοµηχανικά ατυχήµατα:

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Επικαιροποίηση των µοντέλων υπολογισµού επιπτώσεων από βιοµηχανικά ατυχήµατα: 17 Φεβρουαρίου 2009 ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Θέσεις για Εκ όνηση ι λωµατικής Εργασίας ή/και για Πρακτική Άσκηση στο Εργαστήριο Αξιο ιστίας Συστηµάτων και Βιοµηχανικής Ασφάλειας, Ινστιτούτο Πυρηνικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014 Πληροφορίες: Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο: 214-4141339 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια 70.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου Γάλακτος

Διαβάστε περισσότερα

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό Αριθ. Πρωτ.:3744 Ηµεροµηνία:27/2/2015 Πληροφορίες: Μ ιτσώρη Αγγ. Τηλέφωνο: 2144141191 E-mail: abitsori@ stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ροσθήκης εδίλου ρεύµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη, 13-09-2013 Αρ. Πρωτ: 2142 ΣΥΜΒΑΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη, 13-09-2013 Αρ. Πρωτ: 2142 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ισύρµατων Ποµ ών και διενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού (MR-268060)

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ισύρµατων Ποµ ών και διενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού (MR-268060) Αριθ. Πρωτ.: 19704 Ηµεροµηνία:15/10/2014 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ισύρµατων Ποµ ών και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 14/6/2012 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βασ. Γεωργίου 1Α - 546 40 Αρ. Πρωτ: 51987 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΗΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΗΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:... ΕΠΩΝΥΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΥ4691Ω2-ΠΙ2. Ηµερ. 27/12/2013 Αρ. Πρωτ.110133

ΑΔΑ: ΒΛΓΥ4691Ω2-ΠΙ2. Ηµερ. 27/12/2013 Αρ. Πρωτ.110133 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Εθν. Αντίστασης 8, ΤΚ 16610,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ19Λ-ΙΦΟ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ : «Καθορισµός λαισίου ελάχιστων ροδιαγραφών λειτουργίας Ανοικτών Κέντρων Ηµέρας Αστέγων».

ΑΔΑ: ΒΛ19Λ-ΙΦΟ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ : «Καθορισµός λαισίου ελάχιστων ροδιαγραφών λειτουργίας Ανοικτών Κέντρων Ηµέρας Αστέγων». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 12/ 11/2013 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. ρ. 28οικ.37400/3461 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ Φ/Β ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΦΟΡΤΙΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ Φ/Β ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ Φ/Β ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΦΟΡΤΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αθανάσιος Α. Γραµµατικό ουλος Μηχ/γος Μηχ/κός - M.Sc. Μέλος Μόνιµης Ε ιτρο ής E-mail: a.grammatikopoulos@teemail.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 620/13/16-04-20132013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το έργο LIFE10 ENV/GR/622 συγχρηµατοδοτείται από την Ε.Ε. Σύνταξη Ε ιµέλεια: Χρήστος Καρατζάς Η αρούσα έκδοση έγινε στο λαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ρελέ ασφαλείας και ιενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ρελέ ασφαλείας και ιενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού Αριθ. Πρωτ.:11366 Ηµεροµηνία:10/6/2015 Πληροφορίες: Χ.Πανταζή Τηλέφωνο: 214-414-1365 E-mail: cpantazi@stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ρελέ ασφαλείας και ιενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΗΣ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία. Δρ. Βασιλική Καζάνα

Ηγεσία. Δρ. Βασιλική Καζάνα Ηγεσία Δρ. Βασιλική Καζάνα Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Δράμας Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής Τηλ. & Φαξ: 25210 60435 E-mail: vkazana@teikav.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ».

Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 1 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ». ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 12 /2014 Σήµερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Ιανουάριος 2015

ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Ιανουάριος 2015 ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Ιανουάριος 2015 H Ουκρανία αυξάνει εισαγωγές αερίου α ό την Ευρώ η 5.1.2015 Η Ουκρανία εισήγαγε 5,1 δισ. κ.µ. φυσικού αερίου α ό την Ευρώ η το 2014, οσότητα αυξηµένη κατά 59%, ή τρία δισεκατοµµύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αξιότιµε Κύριε Πρόεδρε, Με την ροτεινόµενη Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου αντιµετω ίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση ΒΕΘ, 27.05.2013

Παρουσίαση ΒΕΘ, 27.05.2013 Παρουσίαση ΒΕΘ, 27.05.2013 H εικόνα της βουλγαρικής αγοράς ξεκινώντας α ό την εριγραφή του µακροοικονοµικού και ε ιχειρηµατικού εριβάλλοντος και ροχωρώντας στη συνέχεια στις διµερείς οικονοµικές και εµ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -149/14 για την αροχή υ ηρεσιών οδοντιατρικής φροντίδας στους εργαζόµενους της ΣΤΑΣΥ ΑΕ.

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -149/14 για την αροχή υ ηρεσιών οδοντιατρικής φροντίδας στους εργαζόµενους της ΣΤΑΣΥ ΑΕ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 5 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214 4141211 FAX: 2-3223935 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε.

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. Αριθ. Πρωτ.: 16923 Ηµεροµηνία:11.09.2014 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 214 414 13 04 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την ροµήθεια Κεντρικού Συστήµατος Α οθήκευσης εδοµένων (Storage), µε

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 1ου ΣΤΑ ΙΟΥ ΓΙΑΤΟ ΕΡΓΟ " ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΕΥΡΟΠΟΛΗ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ"».

Θ Ε Μ Α : «ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 1ου ΣΤΑ ΙΟΥ ΓΙΑΤΟ ΕΡΓΟ  ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΕΥΡΟΠΟΛΗ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 25 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 419 /2014 Θ Ε Μ Α : «ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 1ου ΣΤΑ ΙΟΥ ΓΙΑΤΟ ΕΡΓΟ " ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014. Ενότητα 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ

ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014. Ενότητα 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014 Ενότητα 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Αυτοτελές Γραφείο Προγραµµατισµού Σε τέµβριος 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΚΟΠΟΣ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Ιατροφαρµακευτική & Ψυχοκοινωνική Φροντίδα νεοαφιχθέντων ασυνόδευτων ανηλίκων στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου Καλές ρακτικές υ οδοχής»

«Ιατροφαρµακευτική & Ψυχοκοινωνική Φροντίδα νεοαφιχθέντων ασυνόδευτων ανηλίκων στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου Καλές ρακτικές υ οδοχής» «Ιατροφαρµακευτική & Ψυχοκοινωνική Φροντίδα νεοαφιχθέντων ασυνόδευτων ανηλίκων στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου Καλές ρακτικές υ οδοχής» Eισηγήτρια: Νάνσυ Ρετινιώτη, Κοινωνική Λειτουργός, Συντονίστρια

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΑΕ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ»

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΑΕ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΑΕ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ» Οδηγίες καταχώρησης Υ οστήριξη: Σας γνωρίζουµε ότι: α) στο Πληροφοριακό Σύστηµα ΕΡΓΑΝΗ-κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Η ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΕΠΟΠΤΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (Αριθµ.Αδείας : 2/61/20-11-1990) Επικαιροποίηση Νοέµβριος

Διαβάστε περισσότερα

ότι τα δηµοσιευθέντα στον τύ ο οικονοµικά στοιχεία και ληροφορίες στοχεύουν στο να

ότι τα δηµοσιευθέντα στον τύ ο οικονοµικά στοιχεία και ληροφορίες στοχεύουν στο να ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσης από 01/01/2013 έως 31/12/20133 (σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν.3556/2007) ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Αρ. ΓΕΜΗ: 305501000 ΑΦΜ:094060868-.Ο.Υ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-72 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Ηµεροµηνία: 13-12-2013 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια στη Χορήγηση ενδοφλέβιων υγρών στο Νοσοκοµείο

Ασφάλεια στη Χορήγηση ενδοφλέβιων υγρών στο Νοσοκοµείο Ασφάλεια στη Χορήγηση ενδοφλέβιων υγρών στο Νοσοκοµείο Κλινικό Φροντιστήριο ιάρκεια: 360 Συµµετέχοντες: 45 I. Ασφαλείς χειρισµοί εριφερικού & κεντρικού φλεβικού καθετήρα. Εκ αιδευτές: Κωσταντούδης Αντώνιος,

Διαβάστε περισσότερα

Ενώ ο Πίνακας (2) αναφέρεται στους ροορισµούς ου µ ορεί να ροκύψουν ε ι λέον ή να αντικαταστήσουν τους ροορισµούς της ρόσκλησης.

Ενώ ο Πίνακας (2) αναφέρεται στους ροορισµούς ου µ ορεί να ροκύψουν ε ι λέον ή να αντικαταστήσουν τους ροορισµούς της ρόσκλησης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΣΠΑΡΤΗΣ Ηµεροµηνία : 11-12-2014 Αρ. Πρωτ. :Φ/ΤΠ/12/14890

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Προτεινόµενες εταιρικές ράξεις

Ι. Προτεινόµενες εταιρικές ράξεις Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας «Μ. Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.», σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν.3016/2002, των άρθρων 4.1.4.1.1 και 4.1.4.1.2 του Κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε.

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» Α. Γενική αρουσίαση Ενόψει της έναρξης των συζητήσεων µε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 4/2015

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 4/2015 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµερ. 10 /07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 56010 ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 3

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 3 Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΕΙΑ: ΝΙΚΟΑΟ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΟΓΟ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΤΩΝ 3 Κεφάλαιο 3 ο ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΠΑΡΑΚΙΝΗΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΟΜΑΔΩΝ Ομάδα Α Ερωτήσεις ωστού άθους

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: 748ΡΩΚΑ-Ζ52 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Aρετής Νιώτη & Σκορδιλών

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.πρωτ.:620/32/04-09-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292

Διαβάστε περισσότερα

τόµος 8 (2), 18 28 ηµοσιεύτηκε: εκέµβριος 30, 2011 Greek Society of Sport Management Released: εκέµβριος 30, 2011

τόµος 8 (2), 18 28 ηµοσιεύτηκε: εκέµβριος 30, 2011 Greek Society of Sport Management Released: εκέµβριος 30, 2011 Ηλεκτρονικό Περιοδικό ιοίκηση Αθλητισµού & Αναψυχής e-journal Sport & Recreation Management 2011 Volume 8 (2), 18-28 Ελληνική Εταιρία ιοίκησης Αθλητισµού ιοίκηση Αθλητισµού & Αναψυχής τόµος 8 (2), 18 28

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003021130 2015-09-07

15PROC003021130 2015-09-07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας: 73135 Τηλέφωνο: 2821341760 Fax: 28210 93300 e-mail: g-promitheies@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

Νίκαια : 20/11/2014 Αρ.Πρωτ.: 77080

Νίκαια : 20/11/2014 Αρ.Πρωτ.: 77080 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 213-2075241,398,326

Διαβάστε περισσότερα

Aντιλήψεις νη ίων για την οικονοµική κρίση: Μια µελέτη ερί τωσης στην Ελλάδα

Aντιλήψεις νη ίων για την οικονοµική κρίση: Μια µελέτη ερί τωσης στην Ελλάδα Προσχολική & Σχολική Εκ αίδευση, 2013, Τόµος 1, Tεύχος 1, σσ. 108-129 e-issn: 2241-7206 Εργαστήριο Παιδαγωγικών Ερευνών & Εφαρµογών Π.Τ.Π.Ε., Πανε ιστήµιο Κρήτης doi: dx.doi.org/10.12681/ppej.22 Aντιλήψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΕΕ/ΤΚΜ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΕΕ/ΤΚΜ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΕΕ/ΤΚΜ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αθανάσιος Α. Γραµµατικό ουλος Μηχ/γος Μηχ/κός Ενέργειας- M.Sc. Μέλος Μόνιµης Ε ιτρο ής Ενέργειας E-mail: a.grammatikopoulos@teemail.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα ιαχείρισης Ανθρώ ινου υναµικού Πληροφορίες: Σ.Κολοκώτσιου, Ρ. αουτάκου Τηλ. 2732360119, -184 Φαξ 2732022222 email gra.prosopikou.gmail.

Τµήµα ιαχείρισης Ανθρώ ινου υναµικού Πληροφορίες: Σ.Κολοκώτσιου, Ρ. αουτάκου Τηλ. 2732360119, -184 Φαξ 2732022222 email gra.prosopikou.gmail. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α MOΛΑΩΝ Ηµεροµηνία: 19-3-2015 Αρ. Πρωτ.: 1936 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία. Ενότητα 5: Τα συστατικά στοιχεία του ηγέτη. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ηγεσία. Ενότητα 5: Τα συστατικά στοιχεία του ηγέτη. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Ηγεσία Ενότητα 5: Τα συστατικά στοιχεία του ηγέτη Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

!"#"$%&'()*+,-.(( #$"(/"%-0($",(12345(6728(9:;9(( #$<-(=>'-.( 42-44, 161 21.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.

!#$%&'()*+,-.(( #$(/%-0($,(12345(6728(9:;9(( #$<-(=>'-.( 42-44, 161 21.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh. !"#"$%&'()*+,-.(( #$"(/"%-0($",(12345(6728(9:;9(( #$'-.( 42-44, 161 21.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.gr ?%#.@A@'(B(C$0D"E($

Διαβάστε περισσότερα

ΗΓΕΣΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟΤ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ

ΗΓΕΣΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟΤ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΗΓΕΣΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟΤ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ Κάθε σύγχρονη νοσηλευτική μονάδα απαιτεί: υψηλά πρότυπα απόδοσης σε ότι αφορά την ποιότητα και την ποσότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών έναν προϊστάμενο με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε δ.τ. «ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε.» ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε δ.τ. «ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε.» ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε δ.τ. «ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε.» ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Για την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της Ανωνύµου Εταιρείας µε την ε ωνυµία ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΥΦΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ / ΜΑΛΛΙΩΝ / LASER ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ / ΣΩΜΑΤΟΣ 1. ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΝΥΦΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ / ΜΑΛΛΙΩΝ / LASER ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ / ΣΩΜΑΤΟΣ 1. ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΝΥΦΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ / ΜΑΛΛΙΩΝ / LASER ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ / ΣΩΜΑΤΟΣ 1. ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (Ε ιλογή Μίας Θερα είας α ό τις αρακάτω και ώρο Μασάζ Ντεκολτέ Πλάτης Αυχένα σε κάθε Θερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΔΟΡΛΟ-7ΜΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΗΔΟΡΛΟ-7ΜΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ.: 214-4141369 & 214-4141138 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

Ο ιευθυντής Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής. Αντώνης Πανούσης

Ο ιευθυντής Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής. Αντώνης Πανούσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Χαλκίδα, 27/04/2011 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 2824 & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

www.rodafinos.cjb.net

www.rodafinos.cjb.net ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ Είµαι ε εισµένος ότι η ανάγνωση των α οσ ασµάτων ου εριέχονται στο αρόν e-book ενδέχεται να αλλάξει, αν όχι τις συνθήκες στη ζωή σας, τον τρό ο ου σκέφτεστε - ρος το

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9, 2102517292 - FAX:2102517292 Το Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ COMISSÃO INTERMEDITERRÂNICA COMMISSIONE INTERMEDITERRANEA COMISIÓN INTERMEDITERRÁNEA ΙΑΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ COMMISSION INTERMEDITERRANEENNE اللجنة المتوسطية المشترکة Γενική Συνέλευση ιαµεσογειακής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) 1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρού ολη, 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) Αρ.Μ.Α.Ε. : 49875/65/Β/01/11 Ταχ/κή /νση : Μακράς Γεφύρας 2 68100 Αλεξ/ ολη Τηλέφωνο : 25510 28463, 26251

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2071/07-03-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2071/07-03-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: ΒΙΚ3ΩΚΑ-Α25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :312 Ηµεροµηνία :08/01/2014. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214 414 1339

Αριθ. Πρωτ. :312 Ηµεροµηνία :08/01/2014. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214 414 1339 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1369 & 214

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 425/29.01.2013 Η 10

Διαβάστε περισσότερα

Το παρών κείμενο αφορά τα αποτελέσματα

Το παρών κείμενο αφορά τα αποτελέσματα Το παρών κείμενο αφορά τα αποτελέσματα των συζητήσεων των 2 σεμιναρίων σε Αθήνα και Βόλο που διοργανώθηκαν σε συνεργασία του Systemic Innovation Zone και μελών του δικτύου Imagine the City. Σκοπός των

Διαβάστε περισσότερα

κινητού και να βρούµε ποιο από τα δυο προηγείται, πρέπει να ακολουθήσουµε τα εξής βήµατα:

κινητού και να βρούµε ποιο από τα δυο προηγείται, πρέπει να ακολουθήσουµε τα εξής βήµατα: Ποιο µέγεθος ροηγείται ανάµεσα σε δυο µεγέθη ου αρουσιάζουν διαφορά φάσης µεταξύ τους Προκειµένου να καθορίσουµε τη διαφορά φάσης ανάµεσα σε δύο φυσικά µεγέθη ενός κινητού και να βρούµε οιο αό τα δυο ροηγείται,

Διαβάστε περισσότερα

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ δ.τ. (ELBISCO A.E.) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ δ.τ. (ELBISCO A.E.) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ δ.τ. (ELBISCO A.E.) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 10-05-2007 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α ΒΧ61ΩΛΚ-0ΓΞ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 23 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 304 /2015 Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ-ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αµισσού 70, Νέα Σµύρνη,

Αµισσού 70, Νέα Σµύρνη, ΤΕΧΝΙΚΉ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ε.Π.Ε. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Αµισσού 70, Νέα Σµύρνη, 171 24, Αθήνα Ελλάδα Τηλ: 2109343509-520, 2109353693 Fax: 2109343504 1 Η Τ.Ε.Μ.Κ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία στον αθλητισµό. Μάριος Γούδας. Χαρακτηριστικά. Θέµα διάλεξης 6. πετυχηµένος ή αποτελεσµατικός προπονητής; ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108)

Ηγεσία στον αθλητισµό. Μάριος Γούδας. Χαρακτηριστικά. Θέµα διάλεξης 6. πετυχηµένος ή αποτελεσµατικός προπονητής; ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) ΕΠΕΑΕΚ : AΝΑΜΟΡΦΩΣΗ A ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 6 Ηγεσία στον αθλητισµό Μάριος Γούδας ορισµοί ο ρόλος του προπονητή - πετυχηµένος αποτελεσµατικός

Διαβάστε περισσότερα

προσώπ ων και ως μελών κοινοτήτων. Αναμενόμενες επιπ τώσεις.»

προσώπ ων και ως μελών κοινοτήτων. Αναμενόμενες επιπ τώσεις.» «Ηλεκτρονική διακυβέρνηση. A νάγκες και π ροσδοκίες των π ολιτών, ως προσώπ ων και ως μελών κοινοτήτων. Αναμενόμενες επιπ τώσεις.» Γιάνης Μαΐστρος, Επ ίκουρος Καθηγητής Ε. Μ. Π. Θέλουμε μια κοινωνία με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Της εριόδου α ό 1 Ιανουαρίου µέχρι σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυ α Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, ου έχουν υιοθετηθεί

Διαβάστε περισσότερα