ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ"

Transcript

1 ΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΙΦΡΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΙΜΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΜΛΤΗ ΠΡΑΞΗΣ ΦΑΡΜΟΓΗΣ Π.1- Καραούζι, Π.8- Παπαχωράφι, Π.9-Μάριζα & Π.13- Νέα Παλλήνη» Ίδιοι Πόροι Ο.Τ.Α. ΠΡΟΚΤΙΜΩΜΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: ,38 (εργασίες: ,85) (ΦΠΑ 23% : ,53) ΤΥΧΟΣ ΤΧΝΙΚΩΝ ΔΔΟΜΝΩΝ Για μελέτες που ανατίθενται κατά το άρθρο 7 του Ν.3316/05 ΓΡΑΚΑΣ IOYNIOΣ 2014

2 ΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΙΦΡΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΜΛΤΗ: «ΜΛΤΗ ΠΡΑΞΗΣ ΦΑΡΜΟΓΗΣ Π.1- Καραούζι, Π.8- Παπαχωράφι, Π.9- Μάριζα & Π.13- Νέα Παλλήνη» 1. ΑΝΤΙΚΙΜΝΟ-ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΛΤΗΣ Αντικείμενο της ανωτέρω μελέτης είναι η Πράξη εφαρμογής πολεοδομικών ενοτήτων 1,8,9 και 13 της Δημοτικής νότητας Παλλήνης του Δήμου Παλλήνης 2. ΠΡΙΧΟΜΝΟ ΜΛΤΗΣ ιδικότερα, στο περιεχόμενο της μελέτης που αφορά στην μελέτη της πράξης εφαρμογής περιλαμβάνονται (παραδοτέα στοιχεία): 2.1. νημέρωση κτηματολογικών διαγραμμάτων επεξεργασία δηλώσεων ιδιοκτησίών H ενημέρωση των τοπογραφικών και κτηματολογικών διαγραμμάτων γίνεται και για τις τέσσερεις ενότητες. Στο Στάδιο αυτό γίνεται επεξεργασία όλων των δηλώσεων ιδιοκτησίας που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι σήμερα από το Δήμο καθώς και η εφαρμογή των διαγραμμάτων διανομών του Υπουργείου Γεωργίας και ιδιωτικών διανομών στο έδαφος. Στον ίδιο χρόνο αναρτώνται τα κτηματολογικά διαγράμματα που θα χορηγηθούν από το Δήμο και συγκεντρώνονται δηλώσεις ιδιοκτησίας 2.2. Β και Γ Κεφάλαιο της Πράξης φαρμογής Στο Στάδιο αυτό συντάσσεται η υψομετρική μελέτη των οδών σύμφωνα με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο και η τακτοποίηση των ιδιοκτησιών σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές. 3. Κατηγορίες μελετών (Π.Δ. 541/1978/ ΦΚ 116Α ), όπως συμπληρώθηκε και ισχύει Κατηγορία 16 (Τοπογραφικές μελέτες) 3. ΙΣΧΥΟΥΣΣ ΔΙΑΤΑΞΙΣ Μελέτη Πράξης φαρμογής Π. 1,8,9 και 13 Δ.. Παλλήνης Σελίδα 2 από 8

3 Η διαδικασία και οι προδιαγραφές εκπόνησης της μελέτης διέπονται ενδεικτικά από τις παρακάτω διατάξεις : 1. Π.Δ. 696/1974 «Αμοιβαί Μηχανικών», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 515/1989 και ισχύει σήμερα. 2. Ν. 998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας» (ΦΚ 289/Α /1979). 3. Ν.1418/1984 (ΦΚ 23/Α/ ) «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 2229/1994 (ΦΚ 138/Α/ ). 4. Ν.1515/1985 «Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας» 5. Ν. 1650/1986 «Την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΚ 160/Α / ). 6. Αποφ /5073/ «Βασικό οδικό δίκτυο Αττικής» (ΦΚ 701/Δ / ). 7. Αποφ. Δ14ε/1362/ «Ανάλυση τιμών γεωλογικών μελετών» (ΦΚ 223/Β /1993). 8. Ν.2307/1995 (ΦΚ 113/Α/ ) «Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υ- πουργείο σωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις», καθώς επίσης το Π.Δ. 28/1980 (ΦΚ 11/Α/ ) «Περί εκτελέσεων έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης», το Ν. 3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας). 9. Ν.2503/97 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση», ως ισχύει σήμερα. 10. Ν.2508/1997 (ΦΚ 124/Α/ ) «Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις» και ιδιαίτερα τα άρθρα 4 και Αποφ /3696/ «Προδιαγραφές Γεωλογικής Μελέτης» (ΦΚ 723/Β /1998). 12. Ο κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας Π.Δ (ΦΚ 580/Δ /1999) 13. Την υπ αρ. 9572/1845/00 (ΦΚ 209/Δ / ) απόφαση Υπ. Π.ΧΩ.Δ.. «Τεχνικές προδιαγραφές μελετών Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΓΠΣ) και Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) και αμοιβές μηχανικών για την εκπόνηση μελετών». 14. Ν.2965/2001 «Βιώσιμη ανάπτυξη, ανάπτυξη Αττικής και ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός, συγχώνευση και μετεγκατάσταση βιομηχανιών και αποθηκών» (ΦΚ 270/Α / ). 15. Ν. 3010/2002 «Διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις» (ΦΚ 91/Α / ). Μελέτη Πράξης φαρμογής Π. 1,8,9 και 13 Δ.. Παλλήνης Σελίδα 3 από 8

4 16. Ν.3208/2003 «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπράγματων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΚ 303/Α /2003). 17. Την υπ αρ / (ΦΚ 285/Δ / ) απόφαση Υπ. Π.ΧΩ.Δ.. «Έγκριση πολεοδομικών σταθεροτύπων (standards) και ανώτατα όρια πυκνοτήτων που εφαρμόζονται κατά την εκπόνηση των γενικών πολεοδομικών σχεδίων, των σχεδίων χωρικής και οικιστικής οργάνωσης ανοικτής πόλης και των πολεοδομικών μελετών» 18. γκ. 1099/ «Οδηγίες για την εφαρμογή του Ν3208/ Π.Δ. 111/2004 «Καθορισμός του απαιτούμενου αριθμού θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων αναλόγως των...» (ΦΚ 76/Α / ). 20. Ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» και τα εκτελεστικά αυτού Προεδρικά Διατάγματα και Υπουργικές Αποφάσεις. 21. ΔΜΟ/α/ο/1257/ και ΔΜΟ/α/ο/ αποφάσεις Υπ. Π.ΧΩ.Δ.. «Έγκριση κανονισμού προεκτιμωμένων Αμοιβών μελετών και υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 3316/ Την εγκύκλιο 38 (ΟΡΘΗ ΠΑΝΑΛΗΨΗ) αρ. πρωτ. Υ.Π.ΧΩ.Δ / «Οδηγός εκπόνησης μελετών δημοσίων έργων». 23. Την με αριθμ. ΔΜΟ/α/ο/2229/ απόφαση Υπ. Π.ΧΩ.Δ.. (ΦΚ 900/ Β / ) «Έγκριση της Β βελτίωσης Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 3316/2005». 24. Την με αριθμ. Πρωτ. Δ17γ/10/33/ΦΝ 417/ (γκύκλιο 7) «Οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της ίσης μεταχείρισης και διαφάνειας στις διαδικασίες ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων έργων και μελετών». 25. Την με αριθμ. Πρωτ. Δ17γ/08/77/ΦΝ 439.4/ (γκύκλιο 11) του Υ.Π.ΧΩ.Δ.. «Οδηγίες για τη θεσμοθέτηση αποφαινομένων και γνωμοδοτούντων οργάνων στις συμβάσεις του ν.3316/2005». 26. Την με αρ. πρωτ. Οικ.51192/ (εγκύκλιο 38) του ΥΠΣΔΑ «Καθορισμός αποφαινομένων και γνωμοδοτούντων οργάνων των Ο.Τ.Α. Α βαθμού και λοιπών αναφερομένων φορέων σε εφαρμογή του Ν. 3316/05». 27. Την με αρ. πρωτ. Δ17γ/03/114/ΦΝ 433/ (γκύκλιο 20) του Υ.Π.ΧΩ.Δ.. «Τροποποιήσεις νομοθετικού πλαισίου έργων και μελετών». 28. Την με αρ. πρωτ. Δ17γ/06/157/ΦΝ 439.3/ απόφαση του Υ.Π.ΧΩ.Δ.. (ΦΚ 1611 Β / ) «Περιεχόμενο των Τεχνικών κθέσεων της παρ. 3 α του άρθρου 6 και των Τεχνικών κθέσεων της παρ. 4 α του άρθρου 7 του ν. 3316/2005». Μελέτη Πράξης φαρμογής Π. 1,8,9 και 13 Δ.. Παλλήνης Σελίδα 4 από 8

5 29. Την υπ αρ. Υ.Π.ΧΩ.Δ../.Υ.Π../οικ / (ΦΚ 1225/Β /2006) διυπουργική απόφαση, «κτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42/Κ». 30. Την με αρ. πρωτ. Δ17α/08/173/ΦΝ443/ (γκύκλιο 28) του Υ.Π.ΧΩ.Δ.. «Διευκρινίσεις σχετικά με την προσθήκη εκπροσώπου των εργοληπτικών οργανώσεων στη σύνθεση των Τεχνικών Συμβουλίων των φορέων του δημοσίου τομέα». 31. Την με αρ. πρωτ. Δ17γ/05/157/ΦΝ 439.3/ απόφαση του Υ.Π.ΧΩ.Δ.. (ΦΚ 1591Β / ) Καθορισμός της διαδικασίας αναθεώρησης της συμβατικής αμοιβής αναδόχου κατά της διατάξεις του Ν.3316/2005». 32. Την με αρ. πρωτ. Δ17γ/04/157/ΦΝ 439.3/ απόφαση του Υ.Π.ΧΩ.Δ.. (ΦΚ 1561 Β / ) «Διαδικασία φύλαξης των οικονομικών προσφορών από την υποβολή μέχρι και την αποσφράγισή τους κατά την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων μελετών και παροχή συναφών υπηρεσιών». 33. Την με αρ. πρωτ. Δ17γ/01/17/ΦΝ 439/ απόφαση του Υ.Π.ΧΩ.Δ.. «Οδηγίες για τη ορθή εφαρμογή διατάξεων του ν. 3316/05, που αφορούν τη συγκρότηση της ομάδας μελέτης των διαγωνιζομένων και τον τρόπο σύνταξης των τεχνικών και οικονομικών προσφορών». 34. Την με αριθ. πρωτ. Δ17γ/03/170/ΦΝ439.1/ (γκύκλιο 29) του Υ.Π.ΧΩ.Δ.. «Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή των νέων εγκεκριμένων προκηρύξεων τύπου Α (διαδικασία άρθρου 7) και Γ (διαδικασία άρθρου 9) για την ανάθεση συμβάσεων μελετών και υπηρεσιών κατά το ν. 3316/05». 35. Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΚ 87/Α / ). 36. Την με αριθμ. Πρωτ. Δ17γ/06/11/ΦΝ 439/ (γκύκλιο 2) του ΥΠ.Υ.Μ.ΔΙ. «Οδηγίες για τον ορθό έλεγχο των τεχνικών προσφορών και την ορθή αιτιολόγηση της βαθμολόγησής τους κατά τη διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών (Ν.3316/2005)». 37. Την με αριθμ. Πρωτ. Δ15γ/οικ/3676 / (γκύκλιο; 10) του ΥΠ.Υ.Μ.ΔΙ. «Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2013». 38. Ν.3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» (ΦΚ 32/Α / ). 39. Την με αριθμ. Πρωτ. Δ15/οικ/6655/ (ΦΚ 734Β / ) απόφ. ΥΠ.Υ.Μ.ΔΙ. «Απόφαση ορίων αμοιβών μελετών έτους 2011». 40. Την με αριθμ. Πρωτ. Δ17γ/06/102/ΦΝ 439.1/ Απόφ. του ΥΠ.Υ.Μ.ΔΙ. «Προσαρμογή των προτύπων τευχών προκηρύξεων για τις διαδικασίες των άρθρων 6 και 8 καθώς και των άρθρων 7 και 9 του Ν.3316/05 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3919/11 (Α 32)» καθώς και κάθε άλλη διάταξη (Νόμος, ΠΔ, Υπουργική απόφαση, κ.λπ.) που ισχύει κατά την ημέρα αποστολής της προκήρυξης στον τύπο. Μελέτη Πράξης φαρμογής Π. 1,8,9 και 13 Δ.. Παλλήνης Σελίδα 5 από 8

6 πισημαίνεται ότι, σε ότι αφορά τα τιμολόγια που αναφέρονται στις παραπάνω υπουργικές αποφάσεις, υπερισχύουν τα αναφερόμενα στο τεύχος Προεκτιμώμενης Αμοιβής, της παρούσας προκήρυξης, βάσει του Κανονισμού Προεκτιμωμένων Αμοιβών Μελετών, κατά τη διαδικασία της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του Ν.3316/2005 και των βελτιώσεων αυτού. 4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΑΚΛΟΥ ΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΝΩΝ ΜΛΤΩΝ Τα βασικά στοιχεία του φακέλου που θα χρησιμοποιηθούν για την εκπόνηση της μελέτης είναι τα ακόλουθα : Πολεοδομικό ρυμοτομικό σχέδιο σε κλίμακα 1: 2500 που δημοσιεύθηκε στο ΦΚ 89 Α.Α.Π/ ντός 15 ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης ανάθεσης εκπόνησης, ο ργοδότης υποχρεούται να χορηγήσει στον Ανάδοχο όλα τα λοιπά στοιχεία που διαθέτει και τα οποία αφορούν την υπόψη μελέτη όπως τις μέχρι σήμερα δηλώσεις ιδιοκτησίας και να συνδράμει τον ανάδοχο κατά την εκπόνηση της μελέτης της πράξης εφαρμογής. στην απόκτηση στοιχείων ή δεδομένων ή προτάσεων από άλλες συναρμόδιες Υπηρεσίες.. 5. ΠΡΟΘΣΜΙΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΜΛΤΗΣ Η συνολική προθεσμία για την ολοκλήρωση του αντικειμένου της σύμβασης, ορίζεται σε τριάντα τέσσερεις (34) μήνες από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού. Ο καθαρός χρόνος για την εκπόνηση της μελέτης ορίζεται σε είκοσι δύο (22) μήνες, χωρίς δηλαδή τον χρόνο των αναγκαίων εγκρίσεων των σταδίων της μελέτης, της διενέργειας των προβλεπομένων διαδικασιών ανάρτησης γνωμοδότησης των συναρμόδιων φορέων, κ.λ.π. Οι καθαρές τμηματικές προθεσμίες εκπόνησης της μελέτης πράξης εφαρμογής έ- χουν ως εξής : Α Στάδιο : Περιλαμβάνει την ενημέρωση των κτηματογραφικών διαγραμμάτων Β Στάδιο : Περιλαμβάνει το Γ και Β κεφάλαιο της Π.. 11 μήνες 11 μήνες Σύνολο : μήνες Μελέτη Πράξης φαρμογής Π. 1,8,9 και 13 Δ.. Παλλήνης Σελίδα 6 από 8

7 ΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Γ.Γ.Π.Α. Δήμος Παλλήνης ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΡΓΑΣΙΩΝ ΜΛΤΗΣ - ΓΚΡΙΣΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΩΝ ΧΡΟΝΟΣ Σ ΜΗΝΣ 12 ΜΗΝΣ 12 ΜΗΝΣ ΡΓΑΣΙΣ ΝΗΜΡΩΣΗ Κ/ΤΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ /ΠΞΡΓΑΣΙΑ ΔΗΛΩΣΩΝ Μ Μ Μ Μ Μ Μ Μ Μ Μ Μ Δ Γ ΚΦΑΛΑΙΟ Π. Μ Μ Μ Μ Μ Μ Μ Μ Μ Β' ΚΦΑΛΑΙΟ Π. Μ Μ Μ Μ Μ Μ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΣ - ΑΝΑΡΤΗΣΗ Α ΙΣΗΓΗΣΗ ΜΛΤΗΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΝΣΤΑΣΩΝ ΔΙΟΡΘΩΣΙΣ Π.. Δ Δ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΣ - ΑΝΑΡΤΗΣΗ ή ΑΤΟΜΙΚΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ΙΣΗΓΗΣΗ ΜΛΤΗΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΝΣΤΑΣΩΝ ΚΥΡΩΣΗ Π.. ΓΚΡΙΣΗ Γ ΚΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΠΡΑΞΙΣ ΠΙΒΟΛΗΣ ΙΣΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΛΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΓΚΡΙΣΗ Μ ΜΛΤΗΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΙΜΝΟ ΓΚΡΙΣΙΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΙΣ Δ Α ΔΙΟΡΘΩΣΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΙΣ Μελέτη Πράξης φαρμογής Π. 1,8,9 και 13 Δ.. Παλλήνης Σελίδα 7 από 8

8 Γέρακας IOYΝΙΟΣ 2014 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΡΗΘΗΚ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ Μελέτη Πράξης φαρμογής Π. 1,8,9 και 13 Δ.. Παλλήνης Σελίδα 8 από 8

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ο /25-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 167/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ο /25-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 167/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ο /25-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 167/2015 ΘΕΜΑ: 7 ο Ανάκληση της προκήρυξης του διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Υπηρεσίες ενημέρωσης μέσω διαδικτύου

ΕΡΓΟ : Υπηρεσίες ενημέρωσης μέσω διαδικτύου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : Υπηρεσίες ενημέρωσης μέσω διαδικτύου K. Μ. : Π47/2012 ΠΡΟΫΠ.: 1.845,00 με το Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Εισηγήτρια: ΠΑΛΙΕΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ Διπλ. Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Σχέδιο Νόμου Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 1 Σχέδιο Νόμου Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση Βιώσιμη ανάπτυξη, εγκαταλελειμμένοι οικισμοί και Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί Χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2 ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ... 1 3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ... 5

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2 ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ... 1 3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ... 5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2 ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ... 1 3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ... 5 4 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ... 8 5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 16ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 16ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γρηγορίου Ε 50, Χανιά Κρήτης 73135 Πληροφορίες: Ζωή Εύδου Τηλ.: 2821341712 Fax: 2821341716 www. chania. gr ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 16ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (85%) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (15%)

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (85%) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (15%) ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (85%) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (15%) Ταχ. Δ/νση: Λαρίσης 191, Βόλος Αρ. Πρωτ.: 666 Ταχ. Κώδικας: 38334 Ημερομηνία: 15.11.2012 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 1337 της 12/14.3.83. Επέκταση των πολεοδοµικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθµίσεις (Α' 33)

Νόµος 1337 της 12/14.3.83. Επέκταση των πολεοδοµικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθµίσεις (Α' 33) Νόµος 1337 της 12/14.3.83. Επέκταση των πολεοδοµικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθµίσεις (Α' 33) ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 9 παρ. 7 εδ. δεύτερο του Ν. 1512/1985 (Α 4): "Σε περιοχές που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ψηφιακές Δράσεις Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς για την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002008152 2014-04-25

14PROC002008152 2014-04-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λιµ. Χερσονήσου, 22 Απριλίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: οικ. 10368 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΠΝΩΚΞ-Φ9Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: - 19115 - ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΑΔΑ: 45ΠΝΩΚΞ-Φ9Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: - 19115 - ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: - 19115 - ΑΔΑ: 45ΠΝΩΚΞ-Φ9Ω ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Στο Πέραμα σήμερα ημέρα της εβδομάδας Τρίτη, 04 Οκτωβρίου 2011 στα γραφεία του Δήμου Μυλοποτάμου,

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α'/22-2-05

Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α'/22-2-05 Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α'/22-2-05 - Διορθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ 85 Α/7-4- 05) : Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ Διεύθυνση: Φρυ Κάσος, ΤΚ 85899 Τηλέφωνο - Fax: 22450 41100 22450 41442 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ταχ.Διεύθυνση: Αγίου Τίτου Τ.Κ. 7202, Ηράκλειο Κρήτης Πληροφορίες: Δέσποινα Διαλυνά / Στυλιανή Κορνάρου Τηλέφωνο: 283409779/283409403 Fax: 28340978 Ηράκλειο, 25-02- 205 Αρ.πρ. (περ.

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε.

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) Ταχυδρομική Διεύθυνση : ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΥ 1- ΠΛ. ΟΔΗΣΣΟΥ ΤΚ 18531 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για το έργο WOODE3, με αριθμό διακήρυξης : 3200/133 11-1-2013

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για το έργο WOODE3, με αριθμό διακήρυξης : 3200/133 11-1-2013 Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για το έργο WOODE3, με αριθμό διακήρυξης : 3200/133 11-1-2013 1. Επικοινωνία και διάχυση αποτελεσμάτων του έργου WOODE3, 2. Υπηρεσίες μετάφρασης υλικού και διοργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4123 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 182 14 Οκτωβρίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3889 Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πρά σινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ Α Π Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Μ Ε Ν Η Σ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Π Ε Λ Ο Π Ο Ν Ν Η Σ Ο Υ Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Α Σ & Ι Ο Ν Ι Ο Υ

Ο Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ Α Π Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Μ Ε Ν Η Σ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Π Ε Λ Ο Π Ο Ν Ν Η Σ Ο Υ Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Α Σ & Ι Ο Ν Ι Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΠΟ Κ Ε Ν ΤΡ Ω Μ Ε Ν Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

( ΦΕΚ-33/Α/4-3-83). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ.

( ΦΕΚ-33/Α/4-3-83). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ. Ν-1337/83 ( ΦΕΚ-33/Α/4-3-83). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ. ΑΡΘΡΟΝ-1: ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ. [Δεν εφαρμόζεται πλέον μετά την έκδοση του Ν-2508/97 βλέπε και Εγκ-41/97 Αρθ-25]

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 3316/2005) Αποκατάσταση πρανούς οδού Εργασίας λόγω κατολίσθησηςστη ΔΚ Αγ. Στεφάνου ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 3316/2005) Αποκατάσταση πρανούς οδού Εργασίας λόγω κατολίσθησηςστη ΔΚ Αγ. Στεφάνου ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Γεωτεχνική μελέτη- έρευνα για Αποκατάσταση πρανούς οδού Εργασίας λόγω κατολίσθησηςστη ΔΚ Αγ. Στεφάνου ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙΨ9ΟΡ10-5ΣΑ ΑΔΑΜ:14PROC001836355

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙΨ9ΟΡ10-5ΣΑ ΑΔΑΜ:14PROC001836355 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙΨ9ΟΡ10-5ΣΑ ΑΔΑΜ:14PROC001836355

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη ιαγωνισμού για το Έργο Αναθέτουσα Αρχή

ιακήρυξη ιαγωνισμού για το Έργο Αναθέτουσα Αρχή ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ιακήρυξη ιαγωνισμού για το Έργο «Αρχειοθέτηση και Ψηφιοποίηση Φυσικού Αρχείου της Υπηρεσίας όμησης του ήμου Αθηναίων» Αναθέτουσα Αρχή ΗΜΟΣ ΑΘΗΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Δηλαδή διαπιστώθηκε η απαραίτητη ανάγκη προμήθειας :

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Δηλαδή διαπιστώθηκε η απαραίτητη ανάγκη προμήθειας : ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 19/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες: Τηλέφωνα : FAX : E-mail : Γρ. Μαρασλή 1 69100 Κομοτηνή Μ. Μερέτη 25310/23175,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ Διεύθυνση: Πλάτανος, Λέρος ΤΚ 85400 Τηλέφωνο - Fax:... ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Πρόεδρος του Δ.Σ του ΠΤΑ Κρήτης

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Πρόεδρος του Δ.Σ του ΠΤΑ Κρήτης Aναρτητέα στο διαδίκτυο E.13.OΔ-1.2 Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Ηράκλειο,14/01/2013 Αρ.Πρωτ.:4677 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Πρόεδρος του Δ.Σ του ΠΤΑ Κρήτης Λαμβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. του Ν.3852/2010 «Νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Ι. Μικρού 1, 501 00 Κοζάνη Τηλ: +30 24610 51500 / 51523 Φαξ: +30 24610 51550 Email: lkypir@deyakoz.gr Πληροφορίες : κ. Πανούσης Ι. Βασίλειος ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. Έννοιες Ορισµοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. Έννοιες Ορισµοί Νόµος 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 42/22.2.2005) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Έννοιες Ορισµοί Για

Διαβάστε περισσότερα