ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΙΣ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 172,59 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 230,83. ΚΑΣΩ 5ΕΣΙΑ (4ο & 5ο ΕΣΟ ΑΦ.) - 2η ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ (852,63)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΙΣ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 172,59 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 230,83. ΚΑΣΩ 5ΕΣΙΑ (4ο & 5ο ΕΣΟ ΑΦ.) - 2η ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ (852,63)"

Transcript

1 Οι νζεσ ειςφορζσ με βάςη το Νόμο 3986/2011 (Φ.Ε.Κ. 152/ ) διαμορφώνονται ωσ εξήσ: (θα ιςχφςουν αναδρομικά από την ςφμφωνα με τον μεταγενζςτερο νόμο 4019/2011 (Φ.Ε.Κ. 216/ )) Α. ΝΕΟ ΑΦΑΛΙΣΙΚΟ Σε παρζνκεςθ δίπλα από κάκε αςφαλιςτικι κατθγορία αναγράφεται το ποςό βάςει του οποίου γίνονται οι υπολογιςμοί των ειςφορϊν για αυτι τθν κατθγορία. ΚΑΣΩ ΣΡΙΕΣΙΑ (1ο 3ο ΕΣΟ ΑΦΑΛΙΗ) - 1η ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ (693,35) Μετά τθ ςυμπλιρωςθ τριετίασ ςτθν 1 θ αςφαλιςτικι κατθγορία υπάγονται υποχρεωτικά ςτθν 2 θ αςφ. κατθγορία, μετά τθ ςυμπλιρωςθ τριετίασ ςτθ 2θ υπάγονται υποχρεωτικά ςτθν 3θ, κ.ο.κ. ανά τριετία, μζχρι τθ 14 θ αςφ. κατθγορία. Κλάδοσ κφριασ ςφνταξθσ 10,00% 69,34 Αςφάλιςθσ 3,00% 20,80 Κλάδοσ Εφάπαξ παροχϊν 4,00% 27,73 Κλάδοσ Υγείασ Τεχνικϊν 6,45% 44,72 υπαγωγι 8,40% 58,24 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΙΣ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 172,59 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 230,83 ΚΑΣΩ 5ΕΣΙΑ (4ο & 5ο ΕΣΟ ΑΦ.) - 2η ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ (852,63) Πςοι ζχουν ιδθ ςυμπλθρϊςει τριετία αςφάλιςθσ ςτο ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ μζχρι 31/12/2011 μετατάςςονται υποχρεωτικά ςτη 2η αςφαλιςτική κατηγορία από 1/1/2012 πράγμα που ςθμαίνει ότι οι ειςφορζσ τουσ υπολογίηονται επί του ποςοφ των 852,63 αντί για το ποςό των 693,35. Η προβλεπόμενθ μείωςθ για τουσ κάτω πενταετίασ εξακολουκεί να εφαρμόηεται. Μετά τθ ςυμπλιρωςθ τριετίασ ςτθ 2θ αςφ. κατθγορία υπάγονται υποχρεωτικά ςτθν 3θ αςφ. κατθγορία, κ.ο.κ. ανά τριετία, μζχρι τθ 14θ αςφ. κατθγορία. Κλάδοσ κφριασ ςφνταξθσ 10,00% 85,26 Αςφάλιςθσ 3,00% 25,58 Κλάδοσ Εφάπαξ παροχϊν 4,00% 34,11 Κλάδοσ Υγείασ Τεχνικϊν 6,45% 54,99 υπαγωγι 8,40% 58,24 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΙΣ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 209,94 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 268,18

2 ΑΝΩ 5ΕΣΙΑ (6ο ΕΣΟ ΑΦ.) - 2η ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ (852,63) ΗΜΑΝΣΙΚΟ: Όλοι όςοι ζχουν ςυμπληρώςει από 5 ζτη αςφάλιςησ και πάνω υπάγονται ςτη 2 η αςφαλιςτική κατηγορία. Μετά τη ςυμπλήρωςη τριετίασ ςτη 2 η αςφ. κατηγορία υπάγονται υποχρεωτικά ςτην 3 η αςφ. κατηγορία, κ.ο.κ. ανά τριετία, μζχρι τη 14 η αςφ. κατηγορία. Πμωσ ειδικά για τον κλάδο τθσ Ειδικισ Ρροςαφξθςθσ για τον υπολογιςμό τθσ αςφ. κατθγορίασ λαμβάνεται υπόψθ θ θμερομθνία υπαγωγισ του αςφαλιςμζνου ςε αυτι, και όχι θ θμερομθνία υπαγωγισ ςτθν αςφάλιςθ του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Σε κάποιεσ περιπτϊςεισ λοιπόν δεν ςυμπίπτουν θ αςφ. κατθγορία του κλάδου ειδικισ προςαφξθςθσ με τθν αςφ. κατθγορία των υπόλοιπων κλάδων. Η ειδικι προςαφξθςθ είναι υποχρεωτικι για όςουσ ζχουν ςυμπλθρϊςει δεκαετι αςφάλιςθ ςτον κλάδο κφριασ ςφνταξθσ και το 35ο ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ. Κλάδοσ κφριασ ςφνταξθσ 20,00% 170,53 Αςφάλιςθσ 6,00% 51,16 υπαγωγι 12,00% 83,20 Κλάδοσ Εφάπαξ παροχϊν 4,00% 34,11 1θ Αςφ. Κατθγορία 12,00% 83,20 Κλάδοσ Υγείασ Τεχνικϊν 6,45% 54,99 2θ Αςφ. Κατθγορία 12,00% 102,32 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΙΣ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 320,78 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 320,78 423,10 7ο 9ο ΕΣΟ ΑΦΑΛΙΗ - 3η ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ (1010,86) Κλάδοσ κφριασ ςφνταξθσ 20,00% 202,17 Αςφάλιςθσ 6,00% 60,65 υπαγωγι 12,00% 83,20 Κλάδοσ Εφάπαξ παροχϊν 4,00% 40,43 2θ Αςφ. Κατθγορία 12,00% 102,32 Κλάδοσ Υγείασ Τεχνικϊν 6,45% 65,20 3θ Αςφ. Κατθγορία 12,00% 121,30 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΙΣ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 378,46 ΣΕΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 378, ο 12ο ΕΣΟ ΑΦΑΛΙΗ - 4η ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ (1168,60) Κλάδοσ κφριασ ςφνταξθσ 20,00% 233,72 1θ Αςφ. Κατθγορία Αςφάλιςθσ 6,00% 70,12 12,00% 83,20 Κλάδοσ Εφάπαξ παροχϊν 4,00% 46,74 2θ Αςφ. Κατθγορία 12,00% 102,32 Κλάδοσ Υγείασ Τεχνικϊν 6,45% 75,37 3θ Αςφ. Κατθγορία 12,00% 121,30 4θ Αςφ. Κατθγορία 12,00% 140,23

3 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΙΣ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 435,95 ΣΕΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 519,16 576,19 13ο 15ο ΕΣΟ ΑΦΑΛΙΗ - 5η ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ (1319,65) Κλάδοσ κφριασ ςφνταξθσ 20,00% 263,93 2θ Αςφ. Κατθγορία Αςφάλιςθσ 6,00% 79,18 12,00% 102,32 Κλάδοσ Εφάπαξ παροχϊν 4,00% 52,79 3θ Αςφ. Κατθγορία 12,00% 121,30 Κλάδοσ Υγείασ Τεχνικϊν 6,45% 85,12 4θ Αςφ. Κατθγορία 12,00% 140,23 5θ Αςφ. Κατθγορία 12,00% 158,36 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΙΣ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 491,01 ΣΕΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 593,33 649,37 16ο 18ο ΕΣΟ ΑΦΑΛΙΗ - 6η ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ (1435,66) Κλάδοσ κφριασ ςφνταξθσ 20,00% 287,13 3θ Αςφ. Κατθγορία Αςφάλιςθσ 6,00% 86,14 12,00% 121,30 Κλάδοσ Εφάπαξ παροχϊν 4,00% 57,43 4θ Αςφ. Κατθγορία 12,00% 140,23 Κλάδοσ Υγείασ Τεχνικϊν 6,45% 92,60 5θ Αςφ. Κατθγορία 12,00% 158,36 6θ Αςφ. Κατθγορία 12,00% 172,28 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΙΣ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 533,30 ΣΕΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 654,60 705,58 19ο 21ο ΕΣΟ ΑΦΑΛΙΗ - 7η ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ (1547,81) Κλάδοσ κφριασ ςφνταξθσ 20,00% 309,56 4θ Αςφ. Κατθγορία Αςφάλιςθσ 6,00% 92,87 12,00% 140,23 Κλάδοσ Εφάπαξ παροχϊν 4,00% 61,91 5θ Αςφ. Κατθγορία 12,00% 158,36 Κλάδοσ Υγείασ Τεχνικϊν 6,45% 99,83 6θ Αςφ. Κατθγορία 12,00% 172,28 7θ Αςφ. Κατθγορία 12,00% 185,74 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΙΣ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 574,18 ΣΕΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 714,41 759,91

4 22ο 24ο ΕΣΟ ΑΦΑΛΙΗ - 8η ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ (1659,99) Κλάδοσ κφριασ ςφνταξθσ 20,00% 332,00 5θ Αςφ. Κατθγορία Αςφάλιςθσ 6,00% 99,60 12,00% 158,36 Κλάδοσ Εφάπαξ παροχϊν 4,00% 66,40 6θ Αςφ. Κατθγορία 12,00% 172,28 Κλάδοσ Υγείασ Τεχνικϊν 6,45% 107,07 7θ Αςφ. Κατθγορία 12,00% 185,74 8θ Αςφ. Κατθγορία 12,00% 199,20 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΙΣ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 615,07 ΣΕΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 773,42 814,27 25ο 27ο ΕΣΟ ΑΦΑΛΙΗ - 9η ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ (1772,15) Κλάδοσ κφριασ ςφνταξθσ 20,00% 354,43 6θ Αςφ. Κατθγορία Αςφάλιςθσ 6,00% 106,33 12,00% 172,28 Κλάδοσ Εφάπαξ παροχϊν 4,00% 70,89 7θ Αςφ. Κατθγορία 12,00% 185,74 Κλάδοσ Υγείασ Τεχνικϊν 6,45% 114,30 8θ Αςφ. Κατθγορία 12,00% 199,20 9θ Αςφ. Κατθγορία 12,00% 212,66 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΙΣ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 655,95 ΣΕΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 828,23 868,61 28ο 30ο ΕΣΟ ΑΦΑΛΙΗ - 10η ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ (1884,34) Κλάδοσ κφριασ ςφνταξθσ 20,00% 376,87 7θ Αςφ. Κατθγορία Αςφάλιςθσ 6,00% 113,06 12,00% 185,74 Κλάδοσ Εφάπαξ παροχϊν 4,00% 75,37 8θ Αςφ. Κατθγορία 12,00% 199,20 Κλάδοσ Υγείασ Τεχνικϊν 6,45% 121,54 9θ Αςφ. Κατθγορία 12,00% 212,66 10θ Αςφ. Κατθγορία 12,00% 226,12 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΙΣ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 696,84 ΣΕΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 882,58 922,96

5 31ο 33ο ΕΣΟ ΑΦΑΛΙΗ - 11η ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ (1996,51) Κλάδοσ κφριασ ςφνταξθσ 20,00% 399,30 8θ Αςφ. Κατθγορία Αςφάλιςθσ 6,00% 119,79 12,00% 199,20 Κλάδοσ Εφάπαξ παροχϊν 4,00% 79,86 9θ Αςφ. Κατθγορία 12,00% 212,66 Κλάδοσ Υγείασ Τεχνικϊν 6,45% 128,77 10θ Αςφ. Κατθγορία 12,00% 226,12 11θ Αςφ. Κατθγορία 12,00% 239,58 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΙΣ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 737,73 ΣΕΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 936,93 977,31 34ο 36ο ΕΣΟ ΑΦΑΛΙΗ - 12η ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ (2018,67) Κλάδοσ κφριασ ςφνταξθσ 20,00% 421,73 9θ Αςφ. Κατθγορία Αςφάλιςθσ 6,00% 126,52 12,00% 212,66 Κλάδοσ Εφάπαξ παροχϊν 4,00% 84,35 10θ Αςφ. Κατθγορία 12,00% 226,12 Κλάδοσ Υγείασ Τεχνικϊν 6,45% 130,20 11θ Αςφ. Κατθγορία 12,00% 239,58 12θ Αςφ. Κατθγορία 12,00% 242,24 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΙΣ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 772,81 ΣΕΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 985, ,05 37ο 39ο ΕΣΟ ΑΦΑΛΙΗ - 13η ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ (2220,85) Κλάδοσ κφριασ ςφνταξθσ 20,00% 444,17 10θ Αςφ. Κατθγορία Αςφάλιςθσ 6,00% 133,25 12,00% 226,12 Κλάδοσ Εφάπαξ παροχϊν 4,00% 88,83 11θ Αςφ. Κατθγορία 12,00% 239,58 Κλάδοσ Υγείασ Τεχνικϊν 6,45% 143,24 12θ Αςφ. Κατθγορία 12,00% 242,24 13θ Αςφ. Κατθγορία 12,00% 266,50 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΙΣ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 819,50 ΣΕΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 1045, ,00

6 ΑΝΩ ΣΩΝ 39 ΕΣΩΝ ΑΦΑΛΙΗ - 14η ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ (2333,02) Κλάδοσ κφριασ ςφνταξθσ 20,00% 466,60 Αςφάλιςθσ 6,00% 139,98 11θ Αςφ. Κατθγορία 12,00% 239,58 Κλάδοσ Εφάπαξ παροχϊν 4,00% 93,32 Κλάδοσ Υγείασ Τεχνικϊν 6,45% 150,48 12θ Αςφ. Κατθγορία 12,00% 242,24 13θ Αςφ. Κατθγορία 12,00% 266,50 14θ Αςφ. Κατθγορία 12,00% 279,96 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΙΣ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 860,39 ΣΕΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 1099, ,35 Β. ΠΑΛΑΙΟ ΑΦΑΛΙΣΙΚΟ ΠΑΛΑΙΟ ΑΦΑΛΙΣΙΚΟ (ΜΕΧΡΙ 31/12/1993) Κλάδοσ κφριασ ςφνταξθσ 22,00% Αςφάλιςθσ 6,60% 45,76 14,00% Κλάδοσ Εφάπαξ παροχϊν 4,40% 30,51 Κλάδοσ Υγείασ Τεχνικϊν 7.10% 49,23 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΙΣ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 288,03 ΣΕΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 385,10

Προγράμματα Οικειοκελοφσ Αποχϊρθςθσ Προςωπικοφ ΟΤΕ

Προγράμματα Οικειοκελοφσ Αποχϊρθςθσ Προςωπικοφ ΟΤΕ Προγράμματα Οικειοκελοφσ Αποχϊρθςθσ Προςωπικοφ ΟΤΕ Χριςιμεσ πλθροφορίεσ για κατανόθςθ των Προγραμμάτων Οικειοκελοφσ Αποχϊρθςθσ (427/Δ.1667/9.11.2012 Απόφαςθ του Προζδρου Δ.Σ. & Δ/ντοσ Συμβοφλου) Ακινα,

Διαβάστε περισσότερα

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ασ προβλθματιςτοφμε Κάκε απόφαςθ που παίρνει κανείσ ςιμερα είναι κακοριςτικι για το μζλλον του Ασ προβλθματιςτοφμε Είναι όμωσ και άμεςα ςυνδεδεμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτφςοντασ μια κοινωνικι επιχείρθςθ Θεςςαλονίκθ, 8, 9, 10 Δεκεμβρίου 2014 Διοργάνωςθ: Οικολογικι Κίνθςθ Θεςςαλονίκθσ, Κδρυμα Χαίνριχ Μπελ Ελλάδασ

Αναπτφςοντασ μια κοινωνικι επιχείρθςθ Θεςςαλονίκθ, 8, 9, 10 Δεκεμβρίου 2014 Διοργάνωςθ: Οικολογικι Κίνθςθ Θεςςαλονίκθσ, Κδρυμα Χαίνριχ Μπελ Ελλάδασ Αναπτφςοντασ μια κοινωνικι επιχείρθςθ Θεςςαλονίκθ, 8, 9, 10 Δεκεμβρίου 2014 Διοργάνωςθ: Οικολογικι Κίνθςθ Θεςςαλονίκθσ, Κδρυμα Χαίνριχ Μπελ Ελλάδασ Ράνια ωτθρίου «Κοινωνικι Συνεταιριςτικι Επιχείρθςθ» είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΤΝΕΣΑΙΡΙΣΙΚΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΤΝΕΣΑΙΡΙΣΙΚΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΤΝΕΣΑΙΡΙΣΙΚΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ Δημιουργώντασ μια Κοινωνική υνεταιριςτική Επιχείρηςη «Κοινωνικι Συνεταιριςτικι Επιχείρθςθ» είναι αςτικόσ ςυνεταιριςμόσ με κοινωνικό ςκοπό και διακζτει εκ του νόμου τθν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Μετακζςεισ εκπαιδευτικϊν Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςχολικοφ ζτουσ 2014-15

ΘΕΜΑ : Μετακζςεισ εκπαιδευτικϊν Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςχολικοφ ζτουσ 2014-15 ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΘ Δ/ΝΣΘ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ Ρ.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΡΟΣ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡ/ΣΘΣ ΤΜΘΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Εργασίας Θέμα: Ασφαλιστικά Θέματα Μηχανικών

Ομάδα Εργασίας Θέμα: Ασφαλιστικά Θέματα Μηχανικών 11/2012 Ομάδα Εργασίας Θέμα: Ασφαλιστικά Θέματα Μηχανικών Ιωάννης Γιαννακουδάκης, μηχανολόγος μηχανικός Αγγελική Μυρίλλα, πολιτικός μηχανικός Μαρία Σαρτζετάκη, αγρονόμος τοπογράφος μηχανικός Ελένη Χαλβατζάκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ Τι σηµαίνει ότι θεµελιώνω συνταξιοδοτικό δικαίωµα; Θεµελιώνω σηµαίνει ότι κατοχυρώνω δικαίωµα για σύνταξη, αφού συµπληρώσω τα απαιτούµενα έτη ασφάλισης που

Διαβάστε περισσότερα

Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΑ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛ : 1117 ΦΟΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση «Μισθός 2005»

Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Έκδοση 8.5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βιμα 1 ο. Κάνουμε φφλαξθ των αρχείων από τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ του προγράμματοσ. Εργαλεία Φφλαξθ c:\msteuro\20111001 *Εντάξει+ Όποσ: 20111001

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ασφαλιστικό καθεστώς προσλαμβανομένων για πρώτη φορά στο Δημόσιο από 1.1.2011, άρθρο 2 του ν.3865/2010 (152 Α )»

ΘΕΜΑ: «Ασφαλιστικό καθεστώς προσλαμβανομένων για πρώτη φορά στο Δημόσιο από 1.1.2011, άρθρο 2 του ν.3865/2010 (152 Α )» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Σταδίου 29 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Όποι και διαδικαζία είζππαξηρ επιζηποθήρ για ηην εθαπμογή ηος ηλεκηπονικού παπάβολος» Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

Θέμα: «Όποι και διαδικαζία είζππαξηρ επιζηποθήρ για ηην εθαπμογή ηος ηλεκηπονικού παπάβολος» Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Η. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ & ΔΗΠΡΑΞΖ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΗΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΖΜΑΣΑ Α, Γ Σασ. Γ/νζη : Πανεπιζηημίος

Διαβάστε περισσότερα

MARKS AND SPENCER-ΜΑΙΝΟΡΟΥΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ανϊνυμοσ Βιομθχανικι Εμπορικι και Τεχνικι Εταιρεία

MARKS AND SPENCER-ΜΑΙΝΟΡΟΥΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ανϊνυμοσ Βιομθχανικι Εμπορικι και Τεχνικι Εταιρεία MARKS AND SPENCER-ΜΑΙΝΟΡΟΥΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ανϊνυμοσ Βιομθχανικι Εμπορικι και Τεχνικι Εταιρεία Οικονομικζσ Καταςτάςεισ για το ζτοσ που ζλθξε ςτισ 29 Μαρτίου 2014 ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστικά Θέματα «Υπολογισμός συντάξεων γήρατος - Ισχύον και νέο καθεστώς»

Ασφαλιστικά Θέματα «Υπολογισμός συντάξεων γήρατος - Ισχύον και νέο καθεστώς» Ασφαλιστικά Θέματα «Υπολογισμός συντάξεων γήρατος - Ισχύον και νέο καθεστώς» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικές παρατηρήσεις. 4 Ισχύον σύστημα υπολογισμού συντάξεων...4 Νέο σύστημα υπολογισμού σύνταξης.....6 Συνδυαστικός

Διαβάστε περισσότερα

Με ποιο τρόπο; Πότε; & Πώς;

Με ποιο τρόπο; Πότε; & Πώς; ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Με ποιο τρόπο; Πότε; & Πώς; Ενημερωθείτε για θέματα που σας αφορούν! Tα κρυφά μπόνους για άμεση συνταξιοδότηση. Πως μπορούν να βγουν νωρίτερα στην σύνταξη οι ασφαλισμένοι

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : Β TAX. Δ/ΝΣΗ : Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

Insurance.Office: version 1.40 Release Notes

Insurance.Office: version 1.40 Release Notes Insurance.Office 1 Insurance.Office: version 1.40 Release Notes τθν επετειακι ζκδοςθ Insurance.Office 1.40, που ζγινε επίςθμα διακζςιμθ ςτισ 30/05/2011, κα βρείτε τισ περιςςότερεσ από 55 αλλαγζσ-βελτιϊςεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΝΕΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ (όπωσ ζχει ψθφιςτεί ςτθ Βουλι)

ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΝΕΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ (όπωσ ζχει ψθφιςτεί ςτθ Βουλι) ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΝΕΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ (όπωσ ζχει ψθφιςτεί ςτθ Βουλι) Οι Θζςεισ όλων των κατθγοριϊν εκπαίδευςθσ (ΡΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) κατατάςςονται ςε 6 ςυνολικά βακμοφσ. Σ Ε Δ Γ Β Α Οι προαγωγζσ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Anadiarthrositsmedeteliko Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Στο Ταµείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ηµοσίων Εργων (Τ.Σ.Μ.Ε..Ε.), που διέπεται από τις διατάξεις του α.ν. 2326/1940 «περί ΤΣΜΕ Ε» (Α, 145), όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΡΟ 41 - ΔΡΑΗ L123β «Αφξηςη τησ αξίασ των δαςοκομικϊν προϊόντων»

ΜΕΣΡΟ 41 - ΔΡΑΗ L123β «Αφξηςη τησ αξίασ των δαςοκομικϊν προϊόντων» 1 Η ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΞΟΝΑ 4 ΣΟΤ Π.Α.Α. (LEADER) ΣΗ Ο.Σ.Δ. «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑ - ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ Ο.Σ.Α.» ΜΕΣΡΟ 41 - ΔΡΑΗ L123β «Αφξηςη τησ αξίασ των δαςοκομικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012 ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣ ΑΣΚΟΥΝΤΩΝ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012 ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣ ΑΣΚΟΥΝΤΩΝ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012 ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣ ΑΣΚΟΥΝΤΩΝ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ Σας ενηµερώνουµε ότι σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία οι εισφορές Α εξαµήνου 2012 των ελευθέρως

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ Γενικϊν Εξαιρζςεων Παρεχομζνων Καλφψεων

Πίνακασ Γενικϊν Εξαιρζςεων Παρεχομζνων Καλφψεων Πίνακασ Γενικϊν Εξαιρζςεων Παρεχομζνων Καλφψεων Σθσ αςφαλιςτικισ καλφψεωσ εξαιροφνται γενικά οι κίνδυνοι, οι οποίοι προζρχονται ι οφείλονται άμεςα ι ζμμεςα, ολικά ι εν' μζρει ςτισ παρακάτω περιπτϊςεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΘΘ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΘΘ (Δ.ΘΛΕ.Δ.) Γ.Γ.Δ.Ε. ΟΔΘΓΙΕ ΧΡΘΘ ΓΙΑ ΣΘΝ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΤΠΟΒΟΛΘ ΔΘΛΩΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002873698 2015-06-25

15PROC002873698 2015-06-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.: Κ.Παπαπετροποφλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΙΚΟΥ ΚΑΦΦΕ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΙΚΟΥ ΚΑΦΦΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΙΚΟΥ ΚΑΦΦΕ με τίτλο: Ασφαλιστικό: Μοχλός ή τροχοπέδη στην ανάπτυξη στην διημεριδα του ΤΕΕ με θέμα: Διοικητική Μεταρρύθμιση Οι τεχνικές υπηρεσίες και οι διπλ. Μηχανικοί ως μοχλός ανάπτυξης Εισαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΨΘΦΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΓΙΑ ΣΘΝ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΕΞΤΠΘΡΕΣΘΘ & ΣΘΝ ΑΤΞΘΘ ΣΘ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΘΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΡΣΑ

ΘΕΜΑ: ΨΘΦΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΓΙΑ ΣΘΝ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΕΞΤΠΘΡΕΣΘΘ & ΣΘΝ ΑΤΞΘΘ ΣΘ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΘΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΡΣΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΑΡΣΑ Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ : Κ.Αιτωλοφ & Ν.Πριοβόλου, Σ. Κ. 47100 Άρτα Σθλζφωνο : 26810 28728 Fax : 26810 78654 Πλθροφορίεσ : κ. Κολοβόσ Χριςτοσ Θλεκτρονικό Σαχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΧΕΕΙ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤΡΚΙΑ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟΤ ΕΟΣ ΣΗΝ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΧΕΕΙ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤΡΚΙΑ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟΤ ΕΟΣ ΣΗΝ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΗ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΧΕΕΙ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤΡΚΙΑ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟΤ ΕΟΣ ΣΗΝ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΗ Επιβλζπων: Δημήτριοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Προαιρετική Ασφάλιση..4. Παλαιοί Ασφαλισμένοι..4. Νέοι Ασφαλισμένοι..7. Μακροχρόνια Άνεργοι..8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Προαιρετική Ασφάλιση..4. Παλαιοί Ασφαλισμένοι..4. Νέοι Ασφαλισμένοι..7. Μακροχρόνια Άνεργοι..8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προαιρετική Ασφάλιση..4 Παλαιοί Ασφαλισμένοι..4 Νέοι Ασφαλισμένοι..7 Μακροχρόνια Άνεργοι..8 Ασφαλισμένοι ενταχθέντων στο Ι.Κ.Α. Ασφαλιστικών Οργανισμών 10 Αυτασφάλιση..10 Αυτασφάλιση Απολυόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΜΟΛΟΓΗΗ ΤΝΣΑΓΩΝ ΜΕ ΥΑΡΜΑΚΑ ΠΟΤ ΕΦΟΤΝ ΣΙΜΗ ΑΝΑΥΟΡΑ ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΣΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗ

ΣΙΜΟΛΟΓΗΗ ΤΝΣΑΓΩΝ ΜΕ ΥΑΡΜΑΚΑ ΠΟΤ ΕΦΟΤΝ ΣΙΜΗ ΑΝΑΥΟΡΑ ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΣΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΣΙΜΟΛΟΓΗΗ ΤΝΣΑΓΩΝ ΜΕ ΥΑΡΜΑΚΑ ΠΟΤ ΕΦΟΤΝ ΣΙΜΗ ΑΝΑΥΟΡΑ ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΣΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗ Μπορεί να ςυμβαίνει αυτό; Ναί. Απλά τϊρα εμφανίςτθκαν τζτοιεσ τιμζσ ςτον κατάλογο φαρμάκων. Μζχρι τϊρα πάντα οι τιμζσ

Διαβάστε περισσότερα