ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ"

Transcript

1 ΡΟΓΑΜΜΑ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΩΝ» ΦΟΡΕΑ ΕΡΓΟΤ: ΔΗΜΟ ΖΑΚΤΝΘΟΤ ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ ΣΗ ΠΟΛΗ ΣΗ ΖΑΚΤΝΘΟΤ Σ. 1. Α Σ Ε Τ Χ Ο Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Ε Ρ Γ Ο Τ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2011 ΣΥΝΕΤΑΙΙΣΤΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (ΣΑΖ) ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σ.1.1. Σ1.6. Σ.1.2. Σ.1.3. Σ.1.4. Σ.1.5. Σ.1.7. Σ.1.6. Σ.1.8. ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΤ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΠΩΗ ΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΠΙΝΑΚΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΩΝ ΤΠΑΡΧΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΩΝ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΕΔΑΦΟΚΑΛΤΨΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΣΟΤ ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΟΤ ΘΕΡΜΙΚΟΤ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΟ ΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ (ΒΛ. ΣΕΤΧΟ ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ) ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΝΣΡΩΝ ΦΤΣΩΝ ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ (ΒΛ. ΣΕΤΧΟ ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ) ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΗ (ΒΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σ.1.1. Σ.1.6.) ΜΙΚΡΤΝΗ ΧΕΔΙΩΝ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΗ ΡΟΓΑΜΜΑ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΩΝ»

3 Σ.1.1. Σ1.6. ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΤ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΗ ΡΟΓΑΜΜΑ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΩΝ» 1

4 1. ΙΣΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Η παροφςα μελζτθ αφορά τθν υποβολι του Φακζλου Βιοκλιματικϊν Στοιχείων Ρράξθσ για τθν ζνταξθ τμιματοσ του Κζντρου τθσ πόλθσ τθσ Ζακφνκου ςτο οικείο πρόγραμμα του οποίου ενδιάμεςοσ Φορζασ Διαχείριςθσ είναι το ΚΕΝΤΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΡΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΓΕΙΑΣ με ςυντετμθμζνο τίτλο του «ΚΑΡΕ». ΡΟΓΑΜΜΑ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΩΝ» 2

5 2. ΕΠΙΛΕΓΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ Η περιοχι τθσ Ζακφνκου που επιλζχκθκε να ενταχκεί ςτο παραπάνω πρόγραμμα είναι το κζντρο τθσ πόλθσ τθσ Ζακφνκου και ςυγκεκριμζνα θ Ρλατεία Σολωμοφ, θ Λεωφόροσ Δθμοκρατίασ που είναι πεηόδρομοσ κακϊσ και οι γφρω δρόμοι. Η περιοχι αυτι αφορά και ςε ζνα βαςικό ςθμείο αναφοράσ του νθςιοφ και άρα μία βιοκλιματικι παρζμβαςθ εκεί κα ζχει τθ μεγαλφτερθ δυνατι απιχθςθ για το νθςί. Επιπλζον θ περιοχι αυτι ενδείκνυται ςαφϊσ για να ενταχκεί ςτο ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα, κακϊσ πλθροί όλεσ τισ προδιαγραφζσ για βελτίωςθ τθσ βιοκλιματικισ τθσ ςυμπεριφοράσ λόγω: Γεωγραφικισ Θζςθσ και Ρροςανατολιςμοφ: Συνορεφει με τθ κάλαςςα με κφριο άξονα τον ΒΔ ΝΑ Μορφολογίασ: Είναι ζνασ ςθμαντικισ ζκταςθσ τελείωσ ανοικτόσ επίπεδοσ χϊροσ Λειτουργίασ: Αποτελεί μία περιοχι με πολφ μεγάλθ προςβαςιμότθτα επιςκεπτϊν όλεσ τισ εποχζσ του χρόνου και τισ ϊρεσ κάκε θμζρασ. ΡΟΓΑΜΜΑ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΩΝ» 3

6 3. ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΤΦΙΣΑΜΕΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ Πλατεία ολωμοφ Η κεντρικι πλατεία τθσ Ζακφνκου, θ Ρλατεία Σολωμοφ, βρίςκεται ςτθ είςοδο τθσ πόλθσ. Αναπνζει άμεςα τθν αφρα τθσ κάλαςςασ και τθν ειςάγει μζςα από τα ςοκάκια τθσ προσ τον πυρινα τθσ πόλθσ. Η ζκταςθ τθσ πλατείασ Σολομοφ είναι ςθμαντικι. Ιδιαίτερα αξιόλογθ είναι θ αρχιτεκτονικι που περιβάλλει τθν πλατεία Σολωμοφ. Η πλατεία υπζςτθ πολφ μεγάλθ καταςτροφι μετά τον ςειςμό του 1953, που ζπλθξε τθν Ζάκυνκο. Τότε γκρεμίςτθκε και το Δθμοτικό Θζατρο τθσ Ζακφνκου, ζνα ςθμαντικό αρχιτεκτόνθμα του Τςίλερ, ςθμείο αναφοράσ εκείνθσ τθσ εποχισ. Η νζα διαμόρφωςθ τθσ Ρλατείασ Σολωμοφ ζγινε μετζπειτα από τον αρχιτζκτονα Γ. Κοφτςθ. Αυτι είναι και θ ςθμερινι διαμόρφωςθ τθσ, εκτόσ από κάποιεσ ελάχιςτεσ τροποποιιςεισ που ζχουν πραγματοποιθκεί ενδιάμεςα, κυρίωσ επιςκευαςτικοφ χαρακτιρα. ΡΟΓΑΜΜΑ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΩΝ» 4

7 Η πλατεία περιβάλλεται από διόροφα /τριόροφα κτίρια ιδιαίτερθσ παραδοςιακισ αρχιτεκτονικισ που εξυπθρετοφν το δθμόςιο χαρακτιρα τθσ πόλθσ. Συγκεκριμζνα ςτθν βορειοδυτικι πλευρά βρίςκεται το Βυηαντινό Μουςείο, και παραδίπλα ζνα ιδιωτικό ξενοδοχείο. Στθ νοτιοδυτικι πλευρά βρίςκεται το Δθμαρχείο και θ Εκνικι Τράπεηα. Στθ βορειοανατολικι πλευρά βρίςκονται το Ρνευματικό Κζντρο, κτιριο που χτίςκθκε ςτθ κζςθ του κατεδαφιςκζντοσ από το ςειςμό του 1953, Δθμοτικοφ Θεάτρου, και ο Ναόσ του Αγ. Νικολάου του Μϊλου, μοναδικό δείγμα ενετικοφ ρυκμοφ, που χρονολογείται από το 1561 Η νοτιοανατολικι πλευρά τθσ πλατείασ είναι ανοικτι προσ τθ κάλαςςα. Το Βυηαντινό Μουςείο Το νζο Ρνευματικό Κζντρο Τα κτίρια τθσ Εκνικισ Τράπεηασ και του Δθμαρχείου Ο Ναόσ Αγ. Νικολάου του Μϊλου Η πλατεία ςιμερα είναι πλακοςτρωμζνθ κυρίωσ με ςυμβατικισ ςυμπεριφοράσ τςιμεντόπλακεσ. Επιπλζον ςτθ νοτιοδυτικι πλευρά ςυνορεφει με τθν οδό Καρβζλα, θ οποία ςιμερα παραλαμβάνει ςθμαντικό κυκλοφοριακό φόρτο και επιπλζον είναι επιφορτιςμζνοσ με τθν άναρχθ δόμθςθ οχθμάτων. Στθ νότια πλευρά του ςυνορεφει με τθν παραλιακι λεωφόρο, επίςθσ επιφορτιςμζνθ με μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο. Σθμερινι επίςτρωςθ με ςυμβατικζσ τςιμεντόπλακεσ ΡΟΓΑΜΜΑ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΩΝ» 5

8 Η φφτευςθ τθσ πλατείασ Σολωμοφ ςιμερα είναι αξιόλογθ μεν, με μεγάλα δζντρα, αλλά επιδζχεται εμπλουτιςμό. Συγκεκριμζνα ςτο κζντρο τθσ πλατείασ, περιμετρικά του ανδριάντα του Δ. Σολωμοφ κακϊσ και ςτθ βορειοδυτικι πλευρά, μπροςτά από το Βυηαντινό Μουςείο ζχει παρτζρια με μεγάλουσ φοίνικεσ. Επίςθσ θ νοτιοανατολικι πλευρά που είναι ανοικτι προσ τθ κάλαςςα είναι ςτο μεγαλφτερο μζροσ τθσ φυτεμζνθ και διακζτει μεγάλο αρικμό από φοίνικεσ. Τζλοσ θ νοτιοδυτικι και θ βορειονατολικι πλευρά είναι επίςθσ πλαιςιωμζνεσ με παρτζρια με φφτευςθ από κάμνουσ και μεγάλα δζντρα. Επίςθσ αξίηει να αναφερκεί ότι ςτθ ςθμερινι κατάςταςθ, τόςο ςτο κζντρο τθσ πλατείασ Σολωμοφ, όςο και ςτθν βορειοανατολικι πλευρά ζχουν τοποκετθκεί μεγάλεσ τζντεσ για τθν εξυπθρζτθςθ καταςτθμάτων αναψυχισ. ΡΟΓΑΜΜΑ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΩΝ» 6

9 Λεωφόροσ Δθμοκρατίασ Η Λεωφόροσ Δθμοκρατίασ αποτελεί τθν κεντρικι οδό που ςυνδζει τθν πλατεία Σολωμοφ με τθν πλατεία Αγίου Μάρκου, τθν πιο ιςτορικι πλατεία τθσ πόλθσ. Η διαμόρφωςθ τθσ πλακόςτρωςθσ τθσ οδοφ αυτισ ζγινε πρόςφατα, και αποτελεί μία αξιόλογθ αρχιτεκτονικι παρζμβαςθ ςτον ιςτό τθσ πόλθσ. Αυτι θ πρόςφατθ πλακόςτρωςθ ζγινε με ςυμβατικοφσ κυβόλικουσ και λωρίδεσ μαρμάρου. Η φφτευςθ τθσ οδοφ, εφόςον ζχει γίνει πρόςφατα θ διαμόρφωςι τθσ, είναι οργανωμζνθ με αρκετά μεγάλα δζντρα. Ραρόλαυτα επιδζχεται επιπλζον φφτευςθσ. Επίςθσ πρζπει να αναφερκεί ότι θ Λεωφόροσ Δθμοκρατίασ ςιμερα ζχει πολλά καταςτιματα κυρίωσ αναψυχισ, αλλά και εξυπθρζτθςθσ, που ςυμβάλλουν ςτθν προςζλευςθ και παραμονι μεγάλου αρικμοφ επιςκεπτϊν ςτον δρόμο αυτό. Η απαραίτθτθ ςκίαςθ για τθν εξυπθρζτθςθ των καταςτθμάτων επιτυγχάνεται ςιμερα με ιδιωτικζσ τζντεσ. ΡΟΓΑΜΜΑ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΩΝ» 7

10 Γφρω Δρόμοι Η περιοχι περιβάλλεται από ζνα δίκτυο δρόμων ποικίλθσ και διαφορετικισ μεταξφ τουσ λειτουργικισ χροιάσ. Συγκεκριμζνα οι οδοι ϊμα και Αγ. Ράντων (παραλιακι οδόσ) είναι περιφερειακοί οδοί τθσ περιοχισ μελζτθσ με κυκλοφοριακό χαρακτιρα. Η οδόσ Καρβζλα βρίςκεται ςτθν δυτικι πλευρά τθσ πλατείασ Σολωμοφ και δθμιουργεί ςθμαντικι όχλθςθ λόγω του επιφορτιςμζνου κυκλοφοριακοφ χαρακτιρα και τθσ αλόγιςτθσ άναρχθσ ςτάκμευςθσ. Η οδόσ Αντιςτάςεωσ, είναι αδιζξοδοσ και εξυπθρετεί κυρίωσ τθν ςτάκμευςθ οχθμάτων. Οι οδοί Δεςφλα και Σφικα οι οποίοι προορίηονται να γίνουν πεηόδρομοι, κακϊσ βρίςκονται παραπλζυρωσ τθσ κεντρικισ πλατείασ και δεν ςυμβάλλουν κακόλου ςτθ λοιπι κυκλοφοριακι ροι. Τζλοσ θ οδόσ Ζϊθ, τμιμα τθσ οποίασ αποτελεί ςθμαντικό κυκλοφοριακό άξονα, ενϊ το υπόλοιπο τμιμα μπορεί να μετατραπεί ςε πεηόδρομο κακϊσ εξυπθρετεί μονάχα τα προςκείμενα ςε αυτιν κτίρια. Οδόσ Καρβζλα (βόρειο τμιμα) Οδόσ Εκνικισ Αντιςτάςεωσ Οδόσ Καρβζλα (νότιο τμιμα) Οδόσ Καρβζλα (βόρειο τμιμα) Οδόσ Σφικα Οδόσ Δεςφλα ΡΟΓΑΜΜΑ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΩΝ» 8

11 4. ΒΑΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ Ππωσ ιδθ ζχουμε αναφζρει, κατά τθ γνϊμθ μασ θ περιοχι ζχει πάρα πολλά πλεονεκτιματα και προςφζρεται ιδανικά για τθν εν λόγω ανάπτυξθ. Ωσ εκ τοφτου θ πρόταςι μασ επικεντρϊνεται ςτθν εκμετάλλευςθ και επζκταςθ αυτϊν των πλεονεκτθμάτων, ςε ςυνδυαςμό με τισ βιοκλιματικζσ παρεμβάςεισ, ϊςτε να αποτελζςει ζνα νζο πυρινα κερμικισ άνεςθσ ςτο κζντρο τθσ πόλθσ. Ριο ςυγκεκριμζνα : Η νζα πρόταςθ διατθρεί δφο βαςικζσ παραδοχζσ πριν τθ διαμόρφωςθ νζων δεδομζνων. Οι παραδοχζσ αυτζσ είναι: Η διατιρθςθ και ανάδειξθ τθσ φυςιογνωμίασ κάκε περιοχισ όπωσ είναι ςιμερα. Η περιοχι που προτείνεται για ζνταξθ ςτο πρόγραμμα διατθρεί πολλζσ μνιμεσ από το μακρινό αλλά και το πιο πρόςφατο παρελκόν, οι οποίεσ ζχουν παγιωκεί ςτθν αντίλθψθ του νθςιοφ και αποτελοφν τμιμα τθσ ιςτορίασ του. Τα ςτοιχεία αυτά αφοροφν τόςο τθν μορφι τθσ γενικότερθ αρχιτεκτονικι διάταξθ τθσ πλατείασ Σολωμοφ, όςο και τισ χριςεισ των κτιρίων που περιβάλλουν τθν πλατεία και τθ λεωφόρο Δθμοκρατίασ. Το δθμοτικό κζατρο, ζργο του Τςίλερ, που κατεδαφίςκθκε με το ςειςμό του 1953 Εκδιλωςθ ςτον ναό του Αγ. Νικολάου του Μόλου, μοναδικό δείγμα ενετικοφ ρυκμοφ, που χρονολογείται από το 1561 Η διατιρθςθ των πρόςφατων ζργων ανάπλαςθσ. Τα ζργα αυτά, που κυρίωσ αφοροφν πλακοςτρϊςεισ, ζχουν γίνει μετά από ςυγκροτθμζνεσ μελζτεσ και ζχουν ςυμβάλλει ςτθν ανάδειξθ τθσ περιοχισ αυτισ. Ρρόςφατθ ανάπλαςθ του πεηόδρομου τθσ λεωφόρου Δθμοκρατίασ. ΡΟΓΑΜΜΑ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΩΝ» 9

12 Με βάςει τα παραπάνω οι βαςικοί άξονεσ ςχεδιαςμοφ τθσ Αρχιτεκτονικισ Βιοκλιματικισ Ραρζμβαςθσ είναι οι εξισ: Νζα αρχιτεκτονικι οργάνωςθ τθσ κεντρικισ πλατείασ ολωμοφ ςτα χνάρια τθσ υφιςτάμενθσ μορφισ τθσ. Ειςαγωγι πολλαπλϊν ςτοιχείων που ςυμβάλλουν ςτθν βιοκλιματικι εξυγίανςθ τθσ πλατείασ ολωμοφ. Σα ςτοιχεία αυτά αφοροφν ςτο είδοσ των δαπεδοςτρϊςεων με χριςθ κυρίωσ ψυχρϊν υλικϊν ςτον εμπλουτιςμό με κατάλλθλθ φφτευςθ και ςτθν ειςαγωγι επιπλζον ςτοιχείων ςκιαςμοφ. Ειςαγωγι δφο νζων βιοκλιματικϊν καναλιϊν ςτον ΒΔ-ΝΑ άξονα, εκατζρωκεν τθσ πλατείασ, που ειςάγουν τθν καλαςςινι αφρα προσ το εςωτερικό τθσ πόλθσ Αναδιοργάνωςθ του νότιου τμιματοσ τθσ πλατείασ και εμπλουτιςμόσ τθσ υφιςτάμενθσ φφτευςθσ με επιπλζον χαμθλι και υψθλι φφτευςθ. Διατιρθςθ τθσ πρόςφατθσ ανάπλαςθσ τθσ λεωφόρου Δθμοκρατίασ και ειςαγωγι νζων ςτοιχείων βιοκλιματικισ εξυγίανςθσ ενταγμζνων ςτθν υφιςτάμενθ χάραξθ Πεηοδρόμθςθ οριςμζνων εςωτερικϊν μικρϊν δρόμων που δεν επθρεάηουν τθν κυκλοφορία με χριςθ κατάλλθλθσ δαπεδόςτρωςθσ με ψυχρά υλικά που ςυμβάλλει ςτθ ςυνολικι κερμικι ςυμπεριφορά τθσ περιοχισ Περιοριςμόσ του κυκλοφοριακοφ φόρτου και τθσ ςτάκμευςθσ τθσ οδοφ Καρβζλα και μετατροπι του βορειότερου τμιματόσ τθσ ςε δρόμο ιπιασ κυκλοφορίασ, με ταυτόχρονθ βιοκλιματικι εξυγίανςθ Μετατροπι τθσ υφιςτάμενθσ αςφάλτου όλων των περιμετρικϊν δρόμων κυκλοφορίασ οχθμάτων ςε ψυχρι άςφαλτο, που κα επιφζρει ςθμαντικι βελτίωςθ τθσ κερμικισ άνεςθσ Εμπλουτιςμόσ τθσ φφτευςθσ ςτθν πλατεία που βρίςκεται πίςω από το Πνευματικό Κζντρο. ΡΟΓΑΜΜΑ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΩΝ» 10

13 5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ Στθ ςυνζχεια αναλφονται οι άξονεσ ςχεδιαςμοφ τθσ πρόταςθσ για τθν ζνταξθ τμιματοσ του Κζντρου τθσ πόλθσ τθσ Ζακφνκου ςτο πρόγραμμα του οποίου ενδιάμεςοσ Φορζασ Διαχείριςθσ είναι το «ΚΑΡΕ». ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΣΗΝ ΠΛΑΣΕΙΑ ΟΛΩΜΟΤ Ππωσ ιδθ αναφζρκθκε, θ πλατεία Σολωμοφ αποτελεί ζνα τόπο που κουβαλάει ςθμαντικζσ ιςτορικζσ μνιμεσ που ζχουν ςθμαδζψει τθν ιςτορία του νθςιοφ. Οι παρεμβάςεισ που προτείνονται ζχουν ςτόχο τθν ανάδειξθ τθσ ιςτορικότθτασ τθσ πλατείασ, τθ διατιρθςθ των βαςικϊν αρχϊν ςχεδιαςμοφ που τθ διζπουν υπό το πρίςμα μίασ νζασ ςυγκρότθςθσ και τθν ειςαγωγι βιοκλιματικϊν ςτοιχείων που κα ςυμβάλλουν το μζγιςτο ςτθν βελτίωςθ τθσ κερμικισ άνεςθσ ςτον επιςκζπτθ. Ο ανδριάντασ του Διονφςιου Σολωμοφ με τουσ φοίνικεσ που τον περιβάλλουν, το άγαλμα τθσ Ελευκερίασ και θ κυκλικι κζςθ τθσ μπάντασ, αποτελοφν ςθμαντικά ςθμεία αναφοράσ τθσ πλατείασ και παραμζνουν ωσ ζχουν. Επίςθσ γίνεται προςπάκεια να παραμείνουν όλα τα μεγάλα δζντρα τθσ πλατείασ ςτισ κζςεισ που βρίςκονται. Πμωσ το ςφνολο τθσ πλατείασ αντιμετωπίηεται υπό το πρίςμα ενόσ νζου αφανοφσ κανάβου, βάςει του οποίου οργανϊνονται όλα εκείνα τα ςτοιχεία που ςθματοδοτοφν τθ νζα διαμόρφωςι τθσ. Κατά ςυνζπεια ο νζοσ κάναβοσ υπαγορεφει το ςχεδιαςμό όλων των παρακάτω ςτοιχείων: Νζα δαπεδόςτρωςθ τθσ πλατείασ Ρροτείνεται ςε όλο το κεντρικό τμιμα τθσ νζα διάςτρωςθ με μαρμάρινεσ πλάκεσ αντιολιςκθρζσ και χτενιςτζσ, οι οποίεσ κα ςυμβάλλουν ςε μία νζα πιο πολυτελι άποψθ τθσ πλατείασ. Διαμορφϊνονται κάποια τμιματα με ειδικοφσ ψυχροφσ κυβόλικουσ, ανοιχτόχρωμων αποχρϊςεων. Διαμορφϊνονται κάποια τμιματα που βρίςκονται κάτω από τισ νζεσ πζργκολεσ ςκιαςμοφ, ςε ξφλινεσ επιφάνειεσ (deck). Επιπλζον προτείνονται κάποιεσ πλάκεσ οι οποίεσ είναι γυάλινεσ και ενςωματϊνουν επιδαπζδιο φωτιςμό, και οι οποίεσ βρίςκονται ςε κατάλλθλεσ κζςεισ για τθν ανάδειξθ των βαςικϊν αξόνων τθσ πλατείασ. Τζλοσ διαμορφϊνονται περιγράμματα από μαρμάρινα φιλζτα διαφορετικϊν αποχρϊςεων, ςτα οποία εντάςςονται επιδαπζδια φωτιςτικά ςιμανςθσ για τθν ςθματοδότθςθ των αξόνων. Αποτφπωςθ ςτο ζδαφοσ του ίχνουσ του πρϊθν Δθμοτικοφ Θεάτρου Το Δθμοτικό Θζατρο τθσ Ζακφνκου, αξιόλογο δείγμα τθσ αρχιτεκτονικισ του Τςίλερ, και ςθμείο αναφοράσ τθσ πόλθσ τθσ Ζακφνκου από τισ αρχζσ του αιϊνα, κατεδαφίςτθκε με το μεγάλο ςειςμό του Στθ κζςθ του χτίςτθκε κτίριο που ςιμερα ςτεγάηει το Ρνευματικό Κζντρο τθσ πόλθσ. Πμωσ το αλλοτινό ςτολίδι τθσ πλατείασ ςυνεχίηει να παραμζνει ηωντανό ςτθ μνιμθ τθσ πόλθσ. Για το λόγο αυτό προτείνεται ο ςχεδιαςμόσ του ίχνουσ του κτιρίου αυτοφ, ςαν ςκιά ςτθ κζςθ που βριςκόταν, με κατάλλθλθ δαπεδόςτρωςθ από μαρμάρινεσ πλάκεσ. Με τον τρόπο αυτό θ ιςτορία του κτιρίου αυτοφ κα αναβιϊςει ςτθ μνιμθ τθσ πόλθσ. ΡΟΓΑΜΜΑ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΩΝ» 11

14 Νζα παρτζρια χαμθλισ και ψθλισ φφτευςθσ Ρροτείνεται θ διαμόρφωςθ νζων παρτεριϊν φφτευςθσ τα οποία διαφζρουν από τα υφιςτάμενα ζτςι ϊςτε να ακολουκοφν τθ νζα χάραξθ τθσ πλατείασ. Ραρόλαυτα οι νζεσ κζςεισ για τα παρτζρια προβλζφκθκε να τοποκετθκοφν ζτςι ϊςτε να μθν όλοι οι φοίνικεσ και τα λοιπά μεγάλα δζντρα να μθ χρειάηεται να αποκοποφν ι να μετακινθκοφν. Επιπλζον ςτα παρτζρια αυτά προτείνεται να φυτευτοφν και νζα μεγάλα δζντρα. Διαμόρφωςθ ςτο εδάφουσ του πολφχρωμου μουςικοφ πενταγράμμου Ρροτείνεται μία γραμμικι επιδαπζδια διαμόρφωςθ από τςιμεντοκονία βαμμζνθ με ψυχρά υλικά ςε αποχρϊςεισ του ουράνιου τόξου, θ οποία προςομοιάηει μορφολογικά ζνα χρωματιςτό μουςικό πεντάγραμμο. Η διαμόρφωςθ αυτι ςθματοδοτεί τθν νοθτι ςφνδεςθ του βιοκλιματικοφ άξονα ςτθν ανατολικι πλευρά τθσ πλατείασ με τθ κάλαςςα. Η ιδζα αυτισ τθσ διαμόρφωςθσ ολοκλθρϊνεται με τθν εκατζρωκεν προσ τθν πλατεία διαμόρφωςθ των χρωματιςτϊν διαδοχικϊν αναβακμϊν. ΡΟΓΑΜΜΑ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΩΝ» 12

15 Νζεσ πζργκολεσ ςκιαςμοφ Στθ ςθμερινι διαμόρφωςθ τθσ πλατείασ, εξαιτίασ τθσ λειτουργίασ καταςτθμάτων αναψυχισ περιμετρικά, ζχουν τοποκετθκεί μεγάλεσ κινθτζσ ιδιωτικζσ τζντεσ, ςε κεντρικά ςθμεία μζςα ςτθν πλατεία. Κακότι αυτι δεν κεωρείται μία δόκιμθ λφςθ ςε τζτοιεσ περιπτϊςεισ, προτείνεται να αντικαταςτακοφν αυτζσ οι τζντεσ με ξφλινεσ ςτακερζσ πζργκολεσ ςε κατάλλθλεσ κζςεισ ςτθν πλατεία που κα εξυπθρετιςουν είτε τα παραπάνω καταςτιματα, είτε τθν παραμονι επιςκεπτϊν ςτθν πλατεία εφόςον δεν λειτουργοφν τα καταςτιματα. Διαμόρφωςθ διαδοχικϊν αναβακμϊν (κερκίδων) γφρω από τθν κυκλικι μπάντα Ρροτείνεται θ διαμόρφωςθ 4 διαδοχικϊν αναβακμϊν γφρω από τθν υφιςτάμενθ κυκλικι μπάντα. Με αυτι τθ διάταξθ θ πλατεία αποκτάει ζνα τρίτο πόλο αναφοράσ (οι άλλοι δφο είναι ο ανδριάντασ του ποιθτι και θ πρόςβαςθ προσ τον Ναό), και αποκτάει μία ιςοβαρικι διάταξθ. Επίςθσ, προτείνεται οι αναβακμοί αυτοί να καταςκευαςτοφν από ςκυρόδεμα, και θ τελικι επίςτρωςθ να βαφτεί με ψυχρά χρϊματα, ϊςτε θ παρζμβαςθ αυτι να αποτελζςει ςτοιχείο βιοκλιματικοφ ςχεδιαςμοφ. Ρροτείνονται χρϊματα του ουράνιου τόξου, που, όπωσ αναφζρεται και για τθν περίπτωςθ του μουςικοφ πενταγράμμου, φζρουν μία ανάλαφρθ νότα ςτθν παρζμβαςθ. Η διαμόρφωςθ αυτι ςθματοδοτεί τθν νοθτι ςφνδεςθ του βιοκλιματικοφ άξονα ςτθν δυτικι πλευρά τθσ πλατείασ με τθ κάλαςςα. Νζα οργάνωςθ τθσ νότιασ πλευράσ τθσ πλατεία Η νότια πλευρά τθσ πλατείασ αναδιοργανϊνεται, ςτο φφοσ μεν τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ, αλλά ςφμφωνα με τθν νζα χάραξθ που προτείνεται. Τα αγάλματα που κοςμοφν τθν περιοχι αυτι επανατοποκετοφνται ςε πιο οργανωμζνεσ κζςεισ. Πλθ αυτι θ περιοχι ςιμερα ζχει χαμθλι φφτευςθ και φοίνικεσ. Στθ νζα οργάνωςθ θ χαμθλι φφτευςθ εμπλουτίηεται, οι φοίνικεσ παραμζνουν ςτθ κζςθ τουσ, ενϊ προςτίκενται επιπλζον μεγάλα δζντρα, που κα ςυμβάλλουν ςθμαντικά ςτθν βιοκλιματικι αναβάκμιςθ όλθσ τθσ πλατείασ. ΡΟΓΑΜΜΑ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΩΝ» 13

16 ΧΑΡΑΞΗ ΣΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΑΕΡΙΜΟΤ / ΓΕΩΕ-ΝΑΛΛΑΚΣΕ ΕΚΑΣΕΡΩΘΕΝ ΣΗ ΠΛΑΣΕΙΑ Κςωσ θ πιο ςθμαντικι παρζμβαςθ, όςον αφορά τθ βελτίωςθ τθσ βιοκλιματικισ ςυμπεριφοράσ τθσ περιοχισ επζμβαςθσ, είναι θ διαμόρφωςθ των δφο καναλιϊν αεριςμοφ /14 γεω-εναλλάκτεσ, εκατζρωκεν τθσ πλατείασ από τθ κάλαςςα προσ το εςωτερικό τθσ πόλθσ. Τα δφο αυτά κανάλια αεριςμοφ βρίςκονται ςτον άξονα ΝΑ-ΒΔ που αφορά και τθν κφρια κατεφκυνςθ των ανζμων ςτθν περιοχι. Στόχοσ αυτϊν των καναλιϊν είναι να ειςάγουν τον καλαςςινό αζρα προσ τον πυρινα τθσ περιοχισ επζμβαςθσ και το κζντρο τθσ πόλθσ γενικότερα. Μζςω ενόσ μθχανικοφ ςυςτιματοσ που αποτελείται από ζναν ςωλινα αναρρόφθςθσ, μία αντλία αεριςμοφ, ζναν υπόγειο ςωλινα μεταφοράσ του αζρα και από ζναν ςωλινα εξαεριςμοφ ςε υπολογιςμζνεσ αποςτάςεισ μεταξφ τουσ ο αζρασ κινείται με τθ φυςικι του ροι υπογείωσ όπου και ψφχεται, και εξζρχεται από τον ςωλινα εξαεριςμοφ ψυχρόσ, ςυμβάλλοντασ ςτθν βελτίωςθ τθσ κερμικισ ςυμπεριφοράσ ςτο επίπεδο που κινοφνται οι άνκρωποι. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΓΕΩ-ΕΝΑΛΛΑΚΣΩΝ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΕΔΑΦΟΤ Η χριςθ του εδάφουσ για τον δροςιςμό εξωτερικϊν χϊρων βαςίηεται ςτθν απαγωγι τθσ κερμότθτασ από τισ καταςκευζσ ςε κοινόχρθςτουσ χϊρουσ προσ το ζδαφοσ, επειδι το καλοκαίρι το ζδαφοσ ζχει μικρότερθ κερμοκραςία από εκείνθ του περιβάλλοντοσ και λειτουργεί ωσ φυςικι δεξαμενι κερμότθτασ (καταβόκρα). Ο δροςιςμόσ από το ζδαφοσ εξαςφαλίηεται με τισ υπόςκαφεσ (ι θμιυπόςκαφεσ) καταςκευζσ και τουσ εναλλάκτεσ κερμότθτασ αζρα εδάφουσ. ΡΟΓΑΜΜΑ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΩΝ» 14

17 ΕΝΑΛΛΑΚΣΕ ΘΕΡΜΟΣΗΣΑ ΑΕΡΑ-ΕΔΑΦΟΤ Μία πολλά υποςχόμενθ τεχνολογία ςτο πλαίςιο αξιοποίθςθσ τoυ εδάφουσ ςε αςτικζσ βιοκλιματικζσ αναβακμίςεισ αποτελοφν οι εναλλάκτεσ κερμότθτασ αζρα-εδάφουσ (earth to air heat exchangers). Η ονομαςία τθσ ςυγκεκριμζνθσ διάταξθσ ποικίλλει κακϊσ κάποιεσ φορζσ ςυναντάται ωσ ςωλινεσ εδάφουσ (earth tubes) ι ακόμα ωσ προςαρμοςμζνοι ςτο ζδαφοσ εναλλάκτεσ κερμότθτασ αζρα (ground-coupled air heat exchangers). Ριο ςυγκεκριμζνα, θ βελτίωςθ τθσ κλιματικισ ποιότθτασ μιασ περιοχισ επιτυγχάνεται με τθν τοποκζτθςθ αεραγωγϊν ςε τάφρουσ. Ο αζρασ τθσ ατμόςφαιρασ ειςζρχεται ςε αυτοφσ και εξζρχεται ςτο χϊρο επζμβαςθσ. Ππωσ προαναφζρκθκε, το ζδαφοσ χαρακτθρίηεται από τθν ικανότθτά του να αποκθκεφει τθν προςπίπτουςα θλιακι ακτινοβολία υπό μορφι κερμότθτασ με αποτζλεςμα θ κερμοκραςία μετά από ζνα οριςμζνο βάκοσ να παραμζνει ςτακερι κακ' όλθ τθ διάρκεια του χρόνου. Κατ' επζκταςθ, θ κερμοκραςία του υπεδάφουσ είναι χαμθλότερθ από τθν εξωτερικι κερμοκραςία το καλοκαίρι και υψθλότερθ το χειμϊνα, με αποτζλεςμα όταν ο περιβαλλοντικόσ αζρασ διοχετεφεται μζςα ςτουσ υπόγειουσ ςωλινεσ να ψφχεται το καλοκαίρι και να κερμαίνεται το χειμϊνα. ΑΝΑΛΤΗ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΧΕΔΙΑΜΟΤ Η διαςταςιολόγθςθ ενόσ εναλλάκτθ κερμότθτασ γίνεται με τζτοιο τρόπο ζτςι ϊςτε να ςυναντά τισ απαιτιςεισ ςχεδιαςμοφ. Για παράδειγμα, κατά τθ διάρκεια του χειμϊνα ο αζρασ ςτθν ζξοδό του κα πρζπει να κερμαίνεται ςε κερμοκραςία μεγαλφτερθ του ςθμείου ψφξεωσ προκειμζνου να αποφεφγεται το "πάγωμα" ςτο ςθμείο εκείνο ι ακόμθ και άλλων τμθμάτων ανάκτθςθσ κερμότθτασ του ςυςτιματοσ εξαεριςμοφ. Εναλλακτικά, ο αζρασ που εξάγεται από τον εναλλάκτθ κα διανζμει ολόκλθρο ι τμιμα του ψυκτικοφ φορτίου κατά τθ διάρκεια μίασ καλοκαιρινισ θμζρασ. Οι απαιτιςεισ αυτζσ επιτυγχάνονται κερμαίνοντασ ι ψφχοντασ τον αζρα εξαεριςμοφ ςτον υπόγειο αγωγό, από τθν εξωτερικι κερμοκραςία του αζρα προσ τθν κερμοκραςία του εδάφουσ πλθςίον του αγωγοφ. ΡΟΓΑΜΜΑ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΩΝ» 15

18 Από τθ φφςθ του προβλιματοσ, επιλζγονται οι ακόλουκεσ παράμετροι διαςταςιολόγθςθσ όπωσ : ο ρυκμόσ ροισ μάηασ του αζρα θ κερμοκραςία του αζρα που ειςζρχεται θ επικυμθτι κερμοκραςία του εξαγόμενου αζρα. Ο ρυκμόσ ροισ μάηασ του αζρα και θ κερμοκραςία του εξαγόμενου αζρα κακορίηονται από τισ απαιτιςεισ ςχεδιαςμοφ. Η κερμοκραςία του ειςαγόμενου ςτον αγωγό αζρα και θ κερμοκραςία του εδάφουσ προκφπτουν από τα κλιματικά δεδομζνα του προβλιματοσ. Ριο ςυγκεκριμζνα, θ κερμοκραςία του εδάφουσ προςδιορίηεται από τισ ςυνκικεσ του περιβάλλοντοσ και από τθ ςφνκεςθ του εδάφουσ, τισ κερμικζσ του ιδιότθτεσ και τθν περιεκτικότθτα του ςε νερό. Η μείωςθ τθσ κερμοκραςίασ του αζρα κατά τθν ζξοδο ςε μια καλοκαιρινι μζρα εξαρτάται από τθν κερμοκραςία του αζρα ειςαγωγισ, τθ κερμοκραςία του εδάφουσ ςτο βάκοσ του εναλλάκτθ, τθ κερμικι αγωγιμότθτα των ςωλινων, το ςυντελεςτι κερμικισ διάχυςθσ του εδάφουσ, κακϊσ και τθ ταχφτθτα του αζρα και τισ διαςτάςεισ ςωλινα. Η κυκλοφορία του αζρα μζςα ςτον εναλλάκτθ επιτυγχάνεται με φυγοκεντρικό ανεμιςτιρα. Ο ανεμιςτιρασ κα τοποκετθκεί ςτθν είςοδο ι τθν ζξοδο του εναλλάκτθ κερμότθτασ και κα επιλεγεί ζτςι ϊςτε να επιτευχκεί μια γραμμικι ταχφτθτα περι τα 5 m/s ςτον αγωγό. Η προτεινόμενθ τιμι για τθν ταχφτθτα του αντιςτοιχεί ςε ζνα καμμζνο ςωλινα μικουσ τουλάχιςτον 25 m μικοσ, ςε 2.75 m βάκοσ και κατ' ανϊτατο όριο διάμετρο 0.25 m. Ο ανεμιςτιρασ κα είναι μικροφ μεγζκουσ και κα πρζπει να ζχει πολφ χαμθλι ακουςτικι όχλθςθ. Η ζξοδοσ του αζρα κα είναι ςε ζνα οριςμζνο φψοσ για να αποφφγει τθν άμεςθ κυκλοφορία του αζρα ςε ανκρϊπινα πρόςωπα. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΑΕΡΙΜΟΤ/ ΓΕΩ-ΕΝΑΛΛΑΚΣΕ ΣΗΝ ΠΡΟΣΑΗ ΖΑΚΤΝΘΟΤ Στθν μελζτθ προτείνεται θ εγκατάςταςθ 14 γεω-εναλλακτϊν εκατζρωκεν τθσ πλατείασ με κατζυκυνςθ προσ τον εςωτερικό τθσ πόλθσ, με είςοδο-εξοδο ανά 40 μζτρα. Σε κάκε πλευρά κα τοποκετθδοφν δθλαδι από 7 ςυςτιματα ειςαγωγισ εξαγωγισ αζρα. Καταςκευάηεται μία τάφροσ ςε βάκοσ 2.5 μζτρων μζςα ςτθν οποία τοποκετείται ςωλινασ πολυπροπυλενίου (πχ RAU-PP 2387/2400 antimicrobial) ι PVC, με διάμετρο 31,5 εκατοςτά κατά μικοσ του δρόμου. Κάκε ςωλινασ κα τοποκετθκεί ςε ςτρϊμα χϊματοσ αργιλικοφ ι άλλου με καλζσ ιδιότθτεσ εναλλαγισ κερμότθτασ, τουλάχιςτον 10cm και κα να καλυφκεί με το ίδιο υλικό πάχουσ τουλάχιςτον 10cm και ςτθ ςυνζχεια από χϊμα υψθλισ πυκνότθτασ. Οι ςωλινεσ να ζχουν κλίςθ 1-2% και ςτα χαμθλότερα ςθμεία να ανοιχκεί τρφπα ι κα τοποκετθκεί ςχετικό πρόςκετο για τθν απορροι πικανϊν ςυμπυκνϊςεων. Το υπζργειο κομμάτι του δικτφου αποτελείται από αεραγωγοφσ προςαγωγισ και εξαγωγισ αζρα. Οι αεραγωγοί αυτοί ζχουν διάμετρο 31,5εκ. Η αναρρόφθςθ κα είναι είτε κοντά ςτο ζδαφοσ και κάτω από φυλλωςιά κάμνου ι ςε φψοσ 2.65 μζτρων πάνω από τθ ςτάκμθ του εδάφουσ. Η εξαγωγι κα είναι ςε φψοσ 2.65 μζτρων πάνω από τθ ςτάκμθ του εδάφουσ. Σε φψοσ 55εκ καταςκευάηεται κφρα διαςτάςεων 60Χ30εκ. Η κφρα αυτι είναι απαραίτθτθ για τθν πρόςβαςθ ςτον ανεμιςτιρα παροχισ. ΡΟΓΑΜΜΑ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΩΝ» 16

19 Σε κάκε εναλλάκτθ κα τοποκετθκεί ανεμιςτιρασ ικανόσ να πετφχει τουλάχιςτον 8m/sec μζςθ ταχφτθτα μζςα ςτο ςωλινα. Ο ανεμιςτιρασ (φτερωτι και κινθτιρασ) βρίςκεται ςτο τελείωμα του αεραγωγοφ και ςτθρίηεται ςε κατακόρυφα ςτοιχεία. Ο ανεμιςτιρασ κα βιδωκεί πάνω ςε αυτά τα ςτοιχεία. Στα ςτόμια ειςόδου και εξόδου (Ø200mm) κα προβλεφκεί ςφςτθμα ςχάρασ για τθν αποφυγι ειςόδου εντόμων ι ςκόνθσ ςτουσ ςωλινεσ. Πλα τα εξωτερικά τμιματα του ςωλινα κα πρζπει να είναι μονωμζνα και να ζχουν ειδικι επζνδυςθ (πχ αλουμίνιο). Στθ ςφνδεςθ του υπζργειου τμιματοσ του ςωλινα με το υπεδάφιο τμιμα χρειάηεται προςοχι ςτθ ςτεγανοποίθςθ γι αυτό και χρθςιμοποιείται ειδικι μεμβράνθ. Εςωτερικά τοποκετείται μεμβράνθ ςτεγανοποίθςθσ θ οποία ξεκινά από τθν εξωτερικι επιφάνεια κάλυψθσ και φτάνει ωσ τα ςτοιχεία ςκυροδζματοσ που ςτθρίηουν τον ανεμιςτιρα. Η λειτουργία των εναλλακτϊν κα είναι μόνο τθν κερινι περίοδο, και με ενδεικτικι διάρκεια λειτουργίασ 11:00 17:00. Οι εξωτερικοί αεραγωγοί προςαγωγισ και εξαγωγισ αεριςμοφ αποτελοφν αντικείμενο ιδιαίτερου αρχιτεκτονικοφ ςχεδιαςμοφ. Η όλθ επζμβαςθ επιςθμαίνεται αρχιτεκτονικά με τθν διαμόρφωςθ ενόσ ξεχωριςτοφ άξονα που αποτυπϊνεται επιδαπζδια. Συγκεκριμζνα ο άξονασ αυτόσ διαμορφϊνεται από κονία θ οποία βάφεται με ψυχρι βαφι γαλάηιασ απόχρωςθσ. Η χάραξθ του άξονα αυτοφ δζνει αρμονικά με τισ λοιπζσ προτεινόμενεσ δαπεδοςτρϊςεισ, με διαφορετικό τρόπο ςε κάκε πλευρά. Συγκεκριμζνα ο δυτικόσ άξονασ εναλλάςςεται με λωρίδεσ φφτευςθσ οι οποίεσ ςυνεχίηονται ςε όλο το μικοσ τθσ οδοφ Καρβζλα προσ τα βόρεια ενϊ καταλιγει νότια ςτισ πολφχρωμεσ κερκίδεσ γφρω από τθν μπάντα. Αντίςτοιχα ο ανατολικόσ άξονασ ξεκινάει νότια ςαν επζκταςθ του πολφχρωμου μουςικοφ πενταγράμμου, ςτθ ςυνζχεια ςυναντάει μία διαμόρφωςθ με χαμθλοφσ πίδακεσ νεροφ, εμπλζκεται με τθν αποτφπωςθ ςτο ζδαφοσ του πρϊθν Δθμοτικοφ Θεάτρου, και τζλοσ επεκτείνεται κατά μικοσ του πεηοδρόμου τθ Λεωφόρου Δθμοκρατίασ παράλλθλα με τισ νζεσ λωρίδεσ φφτευςθσ, επθρεάηονται ςτο ελάχιςτο τθν υφιςτάμενθ πλακόςτρωςθ. Ζάκυνκοσ, Ρλατεία Σολωμοφ Ραραδείγματα εξωτερικϊν ςωλινων ειςαγωγισ/ εξαγωγισ αζρα ΡΟΓΑΜΜΑ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΩΝ» 17

20 ΔΙΑΜΟΡΦΩΕΙ ΣΗΝ ΛΕΩΦΟΡΟ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ππωσ ιδθ αναφζρκθκε, θ διαμόρφωςθ του πεηοδρόμου τθσ λεωφόρου Δθμοκρατίασ ζχει γίνει ςχετικά πρόςφατα και ζχει αποτελζςει μια επιτυχθμζνθ παρζμβαςθ. Βζβαια οι κοινοί κυβόλικοι που χρθςιμοποιικθκαν για τθν δαπεδόςτρωςθ δεν αντιςτοιχοφν με τισ ςθμερινζσ προδιαγραφζσ των νζων ψυχρϊν κυβόλικων. Ωσ εκ τοφτου, για να επιτευχκεί βελτίωςθ τθσ κερμικισ άνεςθσ χωρίσ να αντικαταςτακεί θ υφιςτάμενθ δαπεδόςτρωςθ, προςτίκενται άλλα ςτοιχεία, ςε κζςεισ κατάλλθλεσ ϊςτε να εναρμονιςτοφν με τθ χάραξθ του υφιςτάμενου ςχεδιαςμοφ. Συγκεκριμζνα: Βιοκλιματικό κανάλι αεριςμοφ Ππωσ εξθγικθκε αναλυτικά, θ ζνταξθ του καναλιοφ αεριςμοφ κατά μικοσ του πεηόδρομου ςυμβάλλει κακοριςτικά ςτθ βελτίωςθ τθσ μικροκλίματοσ του πεηόδρομου. Το κανάλι τοποκετείται παράλλθλα με τθν υφιςτάμενθ χάραξθ, ςε ζναν νζο άξονα από ψυχρι τςιμεντοκονία ςε γαλάηια απόχρωςθ. Εμπλουτιςμόσ των αξόνων φφτευςθσ Στθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ παρατθρείται οργανωμζνθ χαμθλι φφτευςθ με ςθμαντικό αρικμό μεγάλων δζντρων. Στθν πρόταςθ οι χϊροι φφτευςθσ αυξάνονται ςτα χνάρια τθσ υφιςτάμενθσ χάραξθσ και με τθν ελάχιςτθ διατάραξθ τθσ υφιςτάμενθσ πλακόςτρωςθσ, και προςτίκενται επιπλζον μεγάλα δζντρα, ζτςι ϊςτε να επιτευχκοφν ακόμθ καλυτζρα αποτελζςματα κερμικισ άνεςθσ. Νζεσ πζργκολεσ ςκιαςμοφ Στθ ςθμερινι διαμόρφωςθ του πεηόδρομου, όπωσ ακριβϊσ ςυμβαίνει και ςτθν πλατεία Σολωμοφ, εξαιτίασ τθσ λειτουργίασ πολλϊν καταςτθμάτων αναψυχισ, ζχουν τοποκετθκεί μεγάλεσ κινθτζσ ιδιωτικζσ τζντεσ. Ρροτείνεται θ αντικατάςταςθ των τεντϊν αυτϊν με ξφλινεσ ςτακερζσ πζργκολεσ, ίδιασ μορφισ με αυτζσ που προτείνονται ςτθν πλατεία. Οι πζργκολεσ αυτζσ τοποκετοφνται ςε κατάλλθλεσ κζςεισ που κα εξυπθρετιςουν τα παραπάνω καταςτιματα, αλλά και κα προςαρμόηονται ςχεδιαςτικά ςτθν υφιςτάμενθ χάραξθ. Νζα ξφλινα deck Τζλοσ προτείνεται θ αντικατάςταςθ των κοινϊν τςιμεντόπλακων που βρίςκονται μπροςτά από τα καταςτιματα με ξφλινα deck, τα οποία ζχουν πολφ καλφτερθ βιοκλιματικι ςυμπεριφορά και επιπλζον ενιςχφουν τθν χριςθ αναψυχισ που εξυπθρετεί ο ςυγκεκριμζνοσ πεηόδρομοσ. ΡΟΓΑΜΜΑ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΩΝ» 18

21 ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΕ ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΚΣΤΟ ΔΡΟΜΩΝ Ρολφ ςθμαντικό ρόλο για τθν βελτίωςθ τθσ κερμικισ ςυμπεριφοράσ τθσ επιλεγείςασ περιοχισ ζχουν οι παρεμβάςεισ που μποροφν να γίνουν ςτισ περιμετρικζσ οδοφσ τθσ επιλεγείςασ περιοχισ, κακϊσ και ςτο δίκτυο των δρόμων που περικλείονται ςε αυτιν. Οι παρεμβάςεισ αυτζσ αφοροφν κατά κφριο λόγο ςτθν κατάλλθλθ επεξεργαςία των υφιςτάμενων εδαφοκαλφψεων, ι τθ χριςθ νζων ψυχρϊν δαπεδοςτρϊςεων, όπου κρίνεται απαραίτθτο. Επίςθσ ςθμαντικό ρόλο ζχει ο περιοριςμόσ, όςο το δυνατόν τθσ ςυγκοινωνιακισ ροισ και ςτάκμευςθσ οχθμάτων, και τζλοσ ο εμπλουτιςμόσ τθσ υφιςτάμενθσ χαμθλισ και ψθλισ φφτευςθσ. Κατά ςυνζπεια τα μζτρα που προτείνονται ςτο δίκτυο των δρόμων που περιβάλλουν ι περικλείονται και ςτθν επιλεγείςα περιοχισ είναι:: Περιφερειακοί Οδοί Σε όλεσ τισ οδοφσ που περικλείουν τθν επιλεγείςα περιοχι προτείνεται θ επεξεργαςία του άνω τμιματοσ τθσ κοινισ αςφάλτου, ϊςτε να μετατραπεί ςε ψυχρι άςφαλτοσ. Το μζτρο αυτό κα ςυμβάλλει ςθμαντικά ςτθ ςυνολικι βελτίωςθ του τοπικοφ μικροκλίματοσ. Οδόσ Καρβζλα Στθ ςυγκεκριμζνθ περιφερειακι οδό, δεδομζνου ότι ςυνορεφει άμεςα με τθν πλατεία, προτείνονται επιπλζον μζτρα. Αυτά αφοροφν ςτον περιοριςμό του πλάτουσ του δρόμου ςτα νότιο τμιμα του κακϊσ και ςτθν οργάνωςθ των κζςεων ςτάκμευςθσ. Στθ μετατροπι του βόρειου τμιματοσ ςε δρόμο ιπιασ κυκλοφορίασ με επιπλζον χωροκζτθςθ ενόσ άξονα χαμθλισ και ψθλισ φφτευςθσ. Τζλοσ είναι ςθμαντικό να επιςθμανκεί ότι ο άξονασ του δυτικοφ βιοκλιματικοφ καναλιοφ που ιδθ ζχει αναλυκεί επαρκϊσ, διαςχίηει ακριβϊσ τθν οδό Καρβζλα ςε όλο το μικοσ τθσ. Εςωτερικοί Οδοί Οι οδοί που περικλείονται ςτθν επιλεγείςα περιοχι είναι θ οδόσ Δεςφλα, θ οδόσ Σφικα και τμιμα τθσ οδοφ Ζϊθ. Και οι τρεισ αυτζσ οδοί εξυπθρετοφν μονάχα τθν τοπικι μικροκυκλοφορία. Κατά ςυνζπεια, και όπωσ ιδθ προβλζπεται από τθν εγκεκριμζνθ κυκλοφοριακι μελζτθ τθσ περιοχισ, οι δρόμοι αυτοί μποροφν να μετατραποφν ςε πεηόδρομοφσ ι δρόπουσ περιοριςμζνθσ κυκλοφορίασ. Στθν παροφςα μελζτθ προτείνεται νζα διάςτρωςθ όλων αυτϊν των οδϊν με ψυχροφσ κυβόλικουσ ανοιχτόχρωμων αποχρϊςεων και θ προςκικθ επαρκοφσ φφτευςθσ ςε όλο το μικοσ τουσ. ΡΟΓΑΜΜΑ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΩΝ» 19

22 6. κοπιμότθτα πράξθσ ωσ προσ τθν ρεαλιςτικότθτα των βιοκλιματικϊν ςτόχων του ζργου Επίτευξθ ςτόχων Το Ρρόγραμμα «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΧΩΩΝ» αποςκοπεί αρχικά ςτθν επιβράδυνςθ και ςτθ ςυνζχεια ςτθν αναςτροφι τθσ αςτικισ κλιματικισ μεταβολισ. Θεωροφμε ότι θ ανάπλαςθ, ςτα πλαίςια τθσ ρεαλιςτικότθτασ των βιοκλιματικϊν ςτόχων του ζργου κακϊσ και ςε ςχζςθ με τισ προαναφερόμενεσ παρεμβάςεισ που κα υλοποιθκοφν και τισ ςυνκικεσ μικροκλίματοσ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ, κα προςφζρει : Αιςκθτικι βελτίωςθ του κζντρου τθσ πόλθσ λόγω των αρχιτεκτονικϊν παρεμβάςεων, τθσ αλλαγισ των υλικϊν, αλλά και τθσ οργάνωςθσ όλων των χϊρων κυκλοφορίασ Αφξθςθ τθσ λειτουργικότθτασ τθσ περιοχισ και διαμόρφωςθ μίασ ενιαίασ μορφολογικισ και αιςκθτικισ αντιμετϊπιςθσ ςτο κζντρο τθσ πόλθσ θμαντικά βελτιωμζνο μικροκλίμα ςτθ ςυγκεκριμζνθ περιοχι Μείωςθ ενεργειακισ κατανάλωςθσ & θλεκτρικοφ φορτίου αιχμισ κατά τθ κερινι & χειμερινι περίοδο Καλφτερθ ποιότθτα ηωισ των κατοίκων Προςταςία του ευπακοφσ πλθκυςμοφ ςε περιόδουσ καφςωνα Σθ δθμιουργία ενόσ επιπλζον ευνοϊκοφ κριτθρίου για τθν επανακατοίκθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ περιοχισ του κζντρου Σθ δθμιουργία μιασ περιοχισ πιλότου, που κα αποτελζςει παράδειγμα και για άλλεσ περιοχζσ τθσ Ζακφνκου με παρόμοια χαρακτθριςτικά και υπάρχουν αρκετζσ. ΡΟΓΑΜΜΑ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΩΝ» 20

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ - ΜΕΛΕΣΩΝ Ζργο : ΒΕΛΣΙΩΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ Θζςθ :

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ μέρος Α ΚΟΝΤΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕ12.04 1 ΚΜ: Κλιματιςτικι μονάδα Ορολογία ΚΚΜ: Κεντρικι κλιματιςτικι μονάδα ΗΚΜ: Ημικεντρικι κλιματιςτικι μονάδα ΤΚΜ: Σοπικι κλιματιςτικι μονάδα Δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΔΟΗ ΘΕΡΜΟΣΗΣΑ. Μιςθρλισ Δθμιτριοσ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΣΕ

ΜΕΣΑΔΟΗ ΘΕΡΜΟΣΗΣΑ. Μιςθρλισ Δθμιτριοσ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ΜΕΣΑΔΟΗ ΘΕΡΜΟΣΗΣΑ Μιςθρλισ Δθμιτριοσ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΣΕ 1 Άδειεσ Χρήςησ Σο παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Υπερβαίνοντασ τουσ Ενεργειακοφσ Στόχουσ μζςω αφξθςθσ τθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ Δθμόςιων Κτιρίων

Υπερβαίνοντασ τουσ Ενεργειακοφσ Στόχουσ μζςω αφξθςθσ τθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ Δθμόςιων Κτιρίων Υπερβαίνοντασ τουσ Ενεργειακοφσ Στόχουσ μζςω αφξθςθσ τθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ Δθμόςιων Κτιρίων Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων πολιτών Πζτροσ Χριςτοδουλίδησ Ειδικευμζνοσ Εμπειρογνώμονασ για κατοικίεσ και μη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας 1 ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας Μόνιμα Φορτία Ίδιον Βάροσ (για Οπλιςμζνο Σκυρόδεμα): g=25 KN/m 3 Σε οδικζσ γζφυρεσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΕ ΝΗΙΔΕ «ΑΣΙΚΟ ΠΡΑΙΝΟ ΧΟΛΙΚΕ ΑΤΛΕ» Ημερίδα "Αςτικό Πράςινο - χολικζσ αυλζσ"

ΘΕΡΜΙΚΕ ΝΗΙΔΕ «ΑΣΙΚΟ ΠΡΑΙΝΟ ΧΟΛΙΚΕ ΑΤΛΕ» Ημερίδα Αςτικό Πράςινο - χολικζσ αυλζσ ΘΕΡΜΙΚΕ ΝΗΙΔΕ 1 «ΑΣΙΚΟ ΠΡΑΙΝΟ ΧΟΛΙΚΕ ΑΤΛΕ» Σι είναι 2 Σο φαινόμενο «Θερμικι Νθςίδα», παρά το γεγονόσ ότι είναι εξίςου ςθμαντικό με τα ςυνθκιςμζνα περιβαλλοντικά προβλιματα (αςτικόσ κόρυβοσ, ατμοςφαιρικι

Διαβάστε περισσότερα

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM 1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΜΠΟ FM; Πρόκειται για μια θλεκτρονικι διάταξθ που ςκοπό ζχει τθν εκπομπι ραδιοςυχνότθτασ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά Τα νύλιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά τα ξφλινα! 1. Γιατί τα λζμε ξφλινα πνευςτά; Πνευςτά ονομάηονται τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται μζςα ςε ζνα ςωλινα απ όπου περνάει ο

Διαβάστε περισσότερα

Εςωτερικό υδραγωγείο

Εςωτερικό υδραγωγείο Εςωτερικό υδραγωγείο Εςωτερικό υδραγωγείο ι εςωτερικό δίκτυο φδρευςθσ είναι το ςφςτθμα που αποτελείται από τον κεντρικό τροφοδοτικό αγωγό και το δίκτυο των αγωγϊν για τθ διανομι του νεροφ ςτουσ καταναλωτζσ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Δυνατότθτα κάλυψθσ κερμαντικϊν αναγκϊν ζωσ και 100% (εξαρτάται από τθν τοποκεςία, τθν ςυλλεκτικι επιφάνεια και τθν μάηα νεροφ αποκθκεφςεωσ) βελτιςτοποιθμζνο ςφςτθμα με εγγυθμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιςτϊν 2-Rooftop Networking Project

Δίκτυα Υπολογιςτϊν 2-Rooftop Networking Project Ονοματεπώνυμα και Α.Μ. μελών ομάδασ Κοφινάσ Νίκοσ ΑΜ:2007030111 Πζρροσ Ιωακείμ ΑΜ:2007030085 Site survey Τα κτιρια τθσ επιλογισ μασ αποτελοφν το κτιριο επιςτθμϊν και το κτιριο ςτο οποίο ςτεγάηεται θ λζςχθ

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ - ΣΤΕΕΩΣΗ ΤΗΣ ΞΥΛΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ. Μιχάλθσ Σκαρβζλθσ Κακθγθτισ

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ - ΣΤΕΕΩΣΗ ΤΗΣ ΞΥΛΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ. Μιχάλθσ Σκαρβζλθσ Κακθγθτισ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ - ΣΤΕΕΩΣΗ ΤΗΣ ΞΥΛΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Μιχάλθσ Σκαρβζλθσ Κακθγθτισ Η ςθμαςία τθσ κεμελίωςθσ Κρατάει τθν καταςκευι οριηόντια, εμποδίηει τθν ανφψωςθ του εδάφουσ λόγω παγετϊν και αντιςτζκεται ςε οριηόντιεσ

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ ΙΙ ΚΟΝΤΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕ12.04

ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ ΙΙ ΚΟΝΤΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕ12.04 ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ ΙΙ ΚΟΝΤΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕ12.04 1 κλιματιςμόσ χώρου ρφκμιςθ χαρακτθριςτικών αζρα: δθμιουργία ςυνκθκών άνεςησ Η ςωςτή ποςότητα του κλιματιςμζνου αζρα που τροφοδοτείται ςτο χώρο από τθν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Φφλλο Εργαςίασ Ονοματεπώνυμο. Παραγωγή και διάδοςη του ήχου Ήχοσ παράγεται όταν τα ςωματίδια κάποιου υλικοφ μζςου αναγκαςκοφν να εκτελζςουν ταλάντωςθ. Για να διαδοκεί ο ιχοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Εργονομία

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Εργονομία ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ Εργονομία, ωςτι ςτάςθ εργαςίασ, Εικονοςτοιχείο (pixel), Ανάλυςθ οκόνθσ (resolution), Μζγεκοσ οκόνθσ Ποιεσ επιπτϊςεισ μπορεί να ζχει θ πολφωρθ χριςθ του υπολογιςτι ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΣΗΕΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΩΝ ΤΝΕΔΡΩΝ

ΚΡΑΣΗΕΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΩΝ ΤΝΕΔΡΩΝ ΕΠΙΛΟΓΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΩΝ ΤΝΕΔΡΩΝ ΚΡΑΣΗΕΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ Οι φνεδροι κα πρζπει να διευκετιςουν οι ίδιοι τισ κρατιςεισ ξενοδοχείων. τα ξενοδοχεία Holiday Inn και Castelli θ Οργανωτικι Επιτροπι

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers.

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers. ESC CAMPS H HELLENIC ROWING κζλει να δθμιουργιςει Esc Camps, ζνα ςε κάκε περιοχι των Πρωτακλθτϊν. Στόχοσ του camp είναι θ φιλοξενία νζων και ομάδων από το εξωτερικό, με απϊτερο ςκοπό τθν ακλθτικι τουριςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β

ΧΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β 4 o ΔΙΓΩΝΙΜ ΠΡΙΛΙΟ 04: ΔΝΔΔΙΚΣΙΚΔ ΠΝΣΗΔΙ ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΤΔΥΘΥΝΣΗΣ 4 ο ΔΙΓΩΝΙΣΜ ΔΝΔΔΙΚΤΙΚΔΣ ΠΝΤΗΣΔΙΣ ΘΔΜ. β. β 3. α 4. γ 5. α.σ β.σ γ.λ δ.σ ε.λ. ΘΔΜ Β Σωςτι είναι θ απάντθςθ γ. Έχουμε ελαςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αρταρίων για ηη θερμική άνεζη και εσκολία ζηο ζπίηι

Οδηγός αρταρίων για ηη θερμική άνεζη και εσκολία ζηο ζπίηι Οδηγός αρταρίων για ηη θερμική άνεζη και εσκολία ζηο ζπίηι Όλα όςα χρειάηεται να γνωρίηετε ςχετικά με το: - πϊσ να αιςκάνεςτε άνετα ςτο ςπίτι - τι μετριςεισ μπορείτε να κάνετε ϊςτε να μειϊςετε τουσ λογαριαςμοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΙΩΕΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΕΙΗΓΗΣΗ: ΚΑΡΑΒΕΛΗ ΓΡΗΓΟΡΗ

ΗΜΕΙΩΕΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΕΙΗΓΗΣΗ: ΚΑΡΑΒΕΛΗ ΓΡΗΓΟΡΗ ΗΜΕΙΩΕΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΕΙΗΓΗΣΗ: ΚΑΡΑΒΕΛΗ ΓΡΗΓΟΡΗ 1 ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ 2 ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΧΩΡΙ ΜΠΑΛΑ ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

7.6.2012. Δθμόςιοσ κιποσ

7.6.2012. Δθμόςιοσ κιποσ 7.6.2012 Συνάντθςθ με κ. Χρφςθ Μιχαθλίδθ (Επιτροπι Προςβάςιμου Τουριςμοφ Κφπρου ΕΚΦΚ) και καταγραφι προβλθματικϊν ςθμείων προςβαςιμότθτασ ΑΜΕΑ ςτο Δθμόςιο κιπο Λεμεςοφ και το παραλιακό μονοπάτι. Δθμόςιοσ

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ειδική Γραμματεία Τδάτων ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Έτοσ αναφοράσ 2010 Μάιοσ 2011 ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 2010 Ε Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Σ Ο Ι Χ Ε Ι Α Η ποιότθτα των υδάτων κολφμβθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΙΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΕΝΘΑΛΠΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΒΙΩΙΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΕΝΘΑΛΠΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΒΙΩΙΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΕΝΘΑΛΠΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γιϊργοσ Κωνςταντάκθσ φμβουλοσ Διοίκθςθσ Ομίλου ΙΣΑ Νοζμβριοσ 2013 1 ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ ΑΠΕ ΒΑΕΙ ΓΕΝΕΙΟΤΡΓΟΤ ΠΗΓΗ Οι γενεςιουργζσ πθγζσ των γνωςτϊν ΑΠΕ είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

Ένα πρόβλθμα γραμμικοφ προγραμματιςμοφ βρίςκεται ςτθν κανονικι μορφι όταν:

Ένα πρόβλθμα γραμμικοφ προγραμματιςμοφ βρίςκεται ςτθν κανονικι μορφι όταν: Μζθοδος Simplex Η πλζον γνωςτι και περιςςότερο χρθςιμοποιουμζνθ μζκοδοσ για τθν επίλυςθ ενόσ γενικοφ προβλιματοσ γραμμικοφ προγραμματιςμοφ, είναι θ μζκοδοσ Simplex θ οποία αναπτφχκθκε από τον George Dantzig.

Διαβάστε περισσότερα

Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, κατανομισ δαπανϊν. Αυτονομία διςωλθνίων ςυςτθμάτων, κατανομι δαπανϊν

Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, κατανομισ δαπανϊν. Αυτονομία διςωλθνίων ςυςτθμάτων, κατανομι δαπανϊν Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, Ο αςφρματοσ κερμιδομετρθτισ (1) προςαρμόηεται με ειδικό μοχλιςμό ςτιριξθσ επάνω ςτο κερμαντικό ςϊμα, χωρίσ να τρυπάει το ςϊμα και χωρίσ να μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ. Φιλιοποφλου Ειρινθ

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ. Φιλιοποφλου Ειρινθ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ Φιλιοποφλου Ειρινθ Προςθήκη νζων πεδίων Ασ υποκζςουμε ότι μετά τθ δθμιουργία του πίνακα αντιλαμβανόμαςτε ότι ζχουμε ξεχάςει κάποια πεδία. Είναι ζνα πρόβλθμα το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΑΛΑΑ

ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΑΛΑΑ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΑΛΑΑ Η ΘΕΗ ΣΟΤ ΠΑΡΚΟΤ ΑΘΑΛΑΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΟΤ ΠΑΡΚΟΤ Η ςυνολικι ζκταςθ 840 εκτάρια (ι 8,4 km 2 ) Θταν κυβερνθτικό τςιφλίκι, ζνασ άγονοσ γυμνότοποσ και θ αναδάςωςθ του άρχιςε το

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων

Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων Ενότητα 3: υςτιματα ουρϊν αναμονισ Κακθγθτισ Γιάννθσ Γιαννίκοσ χολι Οργάνωςθσ και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Σμιμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Σκοποί ενότητασ Μελζτθ ςυςτθμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΙ ΚΙΝΗΗ ΠΛΑΝΗΣΩΝ ΣΟΤ ΚΕΠΛΕΡ

ΝΟΜΟΙ ΚΙΝΗΗ ΠΛΑΝΗΣΩΝ ΣΟΤ ΚΕΠΛΕΡ ΝΟΜΟΙ ΚΙΝΗΗ ΠΛΑΝΗΣΩΝ ΣΟΤ ΚΕΠΛΕΡ 1. Νόμοσ των ελλειπτικών τροχιών Η τροχιζσ των πλανθτϊν είναι ελλείψεισ, των οποίων τθ μία εςτία κατζχει ο Ήλιοσ. Προφανϊσ όλοι οι πλανιτεσ του ίδιου πλανθτικοφ ςυςτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων. (v.1.0.7) Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων (v.1.0.7) 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ ςτθλών βιβλίου Εςόδων - Εξόδων.

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

Μζρη διαςκζδαςησ παιδιών

Μζρη διαςκζδαςησ παιδιών ΚΙΜΩΛΟΣ Αξιοθζατα Εχει ωραία αξιοκζατα όπωσ το κάςτρο, ο βράχοσ μανιτάρι και ο μεγάλοσ βράχοσ ελζφαντασ, από όπου ςκαρφαλϊνουν και κάνουν πολλζσ βουτιζσ τα παιδιά το καλοκαίρι!! Φαγητό διαςκζδαςη Τα εςτιατόρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Αθηνιού

Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Αθηνιού Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Αθηνιού Μελετητής: ταύρος Κωνσταντινίδης Πολιτικός Μηχανικός υγκοινωνιολόγος Αθήνα, επτέμβριος 2008 ΜΔΛΔΣΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΑΘΗΝΙΟΤ Ομάδα μελέηης ηαύρος Κωνζηανηινίδης

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙΑΔΗΡΟΤΕ ΕΡΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΡΟΥ ΑΡΑΙΤΕΙ ΑΦΑΙΕΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΡΠ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ.

ΟΡΟΙΑΔΗΡΟΤΕ ΕΡΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΡΟΥ ΑΡΑΙΤΕΙ ΑΦΑΙΕΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΡΠ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ. UND1448R 1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ Αφιςτε αρκετά ανοίγματα για τον ςωςτό εξαεριςμό τθσ ςυςκευισ. 2) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ Μθν χρθςιμοποιείτε μθχανικζσ διατάξεισ ι άλλα μζςα για να επιταχφνετε τθν διαδικαςία

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων

Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων Γιατί να μάκετε για τα παράκυρα και τα ςυςτιματα παρακφρων; Η απάντθςθ είναι γιατί: Αποτελοφν μζροσ των μζτρων για ενεργειακι απόδοςθ που όταν

Διαβάστε περισσότερα

Παρουςίαςθ Λογιςμικοφ Μαριάννα Χατηοποφλου. Προμθκευτισ: HYPER SYSTEMS.

Παρουςίαςθ Λογιςμικοφ Μαριάννα Χατηοποφλου. Προμθκευτισ: HYPER SYSTEMS. Λογιςμικό: Η γλϊςςα με τα μάτια μου Κατθγορία αναπθρίασ: Κϊφωςθ-Βαρθκοΐα Μάκθμα:Γλϊςςα και Λογοτεχνία για Κωφοφσ και Βαρικοουσ μακθτζσ Τάξθ/εισ: Αϋ, Βϋ, Γϋ Δθμοτικοφ Παρουςίαςθ Λογιςμικοφ Μαριάννα Χατηοποφλου

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ Θερμοδυναμική ΑΕ Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. 40 χρόνια τϊρα θ Kombi ζχει εδραιωκεί ωσ ζνα από τα πιο δυναμικά ςυγκροτήματα ςτον τομζα τθσ

Διαβάστε περισσότερα

3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1) Τίτλοσ τθσ ζρευνασ: «Ποια είναι θ επίδραςθ τθσ κερμοκραςίασ ςτθ διαλυτότθτα των ςτερεϊν ςτο νερό;» 2) Περιγραφι του ςκοποφ τθσ ζρευνασ: Η ζρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ςυςτιματα γραμμικϊν εξιςϊςεων

ςυςτιματα γραμμικϊν εξιςϊςεων κεφάλαιο 7 Α ςυςτιματα γραμμικϊν εξιςϊςεων αςικζσ ζννοιεσ Γραμμικά, λζγονται τα ςυςτιματα εξιςϊςεων ςτα οποία οι άγνωςτοι εμφανίηονται ςτθν πρϊτθ δφναμθ. Σα γραμμικά ςυςτιματα με δφο εξιςϊςεισ και δφο

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτεσ Διαχείριςθ Μνιμθσ. Βαγγζλθσ Οικονόμου Διάλεξθ 8

Δείκτεσ Διαχείριςθ Μνιμθσ. Βαγγζλθσ Οικονόμου Διάλεξθ 8 Δείκτεσ Διαχείριςθ Μνιμθσ Βαγγζλθσ Οικονόμου Διάλεξθ 8 Δείκτεσ Κάκε μεταβλθτι ςχετίηεται με μία κζςθ ςτθν κφρια μνιμθ του υπολογιςτι. Κάκε κζςθ ςτθ μνιμθ ζχει τθ δικι τθσ ξεχωριςτι διεφκυνςθ. Με άμεςθ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ. 3 ο Εργαςτιριο υγχρονιςμόσ Διεργαςιϊν

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ. 3 ο Εργαςτιριο υγχρονιςμόσ Διεργαςιϊν ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ 3 ο Εργαςτιριο υγχρονιςμόσ Διεργαςιϊν Παράλλθλεσ Διεργαςίεσ (1/5) Δφο διεργαςίεσ λζγονται «παράλλθλεσ» (concurrent) όταν υπάρχει ταυτοχρονιςμόσ, δθλαδι οι εκτελζςεισ τουσ επικαλφπτονται

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιότθτεσ πεδίων Γενικζσ.

Ιδιότθτεσ πεδίων Γενικζσ. Οι ιδιότθτεσ των πεδίων διαφζρουν ανάλογα με τον τφπο δεδομζνων που επιλζγουμε. Ορίηονται ςτο κάτω μζροσ του παρακφρου ςχεδίαςθσ του πίνακα, ςτθν καρτζλα Γενικζσ. Ιδιότθτα: Μζγεκοσ πεδίου (Field size)

Διαβάστε περισσότερα

3 θ διάλεξθ Επανάλθψθ, Επιςκόπθςθ των βαςικϊν γνϊςεων τθσ Ψθφιακισ Σχεδίαςθσ

3 θ διάλεξθ Επανάλθψθ, Επιςκόπθςθ των βαςικϊν γνϊςεων τθσ Ψθφιακισ Σχεδίαςθσ 3 θ διάλεξθ Επανάλθψθ, Επιςκόπθςθ των βαςικϊν γνϊςεων τθσ Ψθφιακισ Σχεδίαςθσ 1 2 3 4 5 6 7 Παραπάνω φαίνεται θ χαρακτθριςτικι καμπφλθ μετάβαςθσ δυναμικοφ (voltage transfer characteristic) για ζναν αντιςτροφζα,

Διαβάστε περισσότερα

Μθχανολογικό Σχζδιο, από τθ κεωρία ςτο πρακτζο Χριςτοσ Καμποφρθσ, Κων/νοσ Βαταβάλθσ

Μθχανολογικό Σχζδιο, από τθ κεωρία ςτο πρακτζο Χριςτοσ Καμποφρθσ, Κων/νοσ Βαταβάλθσ Λεπτζσ Αξονικζσ γραμμζσ χρθςιμοποιοφνται για να δθλϊςουν τθν φπαρξθ ςυμμετρίασ του αντικειμζνου. Υπενκυμίηουμε ότι οι άξονεσ ςυμμετρίασ χρθςιμοποιοφνται μόνον όταν το ίδιο το εξάρτθμα είναι πραγματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ IMC (Key Stage II) 9 Μαρτίου 2016 ΧΡΟΝΟΣ: 2 ΩΡΕΣ Λύςεισ : Πρόβλημα 1 (α) Να βρείτε τθν τιμι του για να ιςχφει θ πιο κάτω ςχζςθ: (β) Ο Ανδρζασ τελειϊνει

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων. Α Σάξη. Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1. 6 Ομαδοποίθςθ, Μοτίβα,

Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων. Α Σάξη. Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1. 6 Ομαδοποίθςθ, Μοτίβα, Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων Α Σάξη Α/ Μαθηματικό περιεχόμενο Δείκτεσ Επιτυχίασ Ώρεσ Α Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1 Αλ1.1 υγκρίνουν και ταξινομοφν αντικείμενα ςφμφωνα με κάποιο χαρακτθριςτικό/κριτιριο/ιδιότθτά Ομαδοποίθςθ,

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

1 θ διάλεξθ Παρουςίαςθ του μακιματοσ

1 θ διάλεξθ Παρουςίαςθ του μακιματοσ 1 θ διάλεξθ Παρουςίαςθ του μακιματοσ 1 2 3 4 5 6 7 Παραπάνω φαίνεται θ χαρακτθριςτικι καμπφλθ μετάβαςθσ δυναμικοφ (voltage transfer characteristic) για ζναν αντιςτροφζα, και φαίνεται θ διαδικαςία εξαγωγισ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα Δια-γενεακι κινθτικότθτα Κατά κανόνα οι τρζχουςεσ επιλογζσ των ατόμων ζχουν ςυνζπειεσ ςτο μζλλον (δυναμικι ςχζςθ). Σε ότι αφορά τισ επιλογζσ των ατόμων ςε ςχζςθ με τθν εκπαίδευςθ γνωρίηουμε ότι τα άτομα

Διαβάστε περισσότερα

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης αρικμθτικό ςφςτθμα αρίκμθςθσ (Number System) Αξία (value) παράςταςθ Οι αξίεσ (π.χ. το βάροσ μιασ ποςότθτασ μιλων) μποροφν να παραςτακοφν με πολλοφσ τρόπουσ

Διαβάστε περισσότερα

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη. Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη. Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ Βάςεισ Δεδομζνων Ι Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Πράςινο Σαμείο/Τπ. ΠΕ.Κ.Α. Αςτικι Αναηωογόνθςθ 2012-2015 Αρ. Απόφαςθσ: 78.10/2014. ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΣΕΤΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΦΑΚΕΛΟ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ (ΦΑΤ)

ΕΡΓΟ: Πράςινο Σαμείο/Τπ. ΠΕ.Κ.Α. Αςτικι Αναηωογόνθςθ 2012-2015 Αρ. Απόφαςθσ: 78.10/2014. ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΣΕΤΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΦΑΚΕΛΟ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ (ΦΑΤ) 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Κ. Μ. ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: «Τλοποίθςθ

Διαβάστε περισσότερα

Ανϊτερεσ πνευματικζσ λειτουργίεσ Μνιμθ Μάκθςθ -Συμπεριφορά

Ανϊτερεσ πνευματικζσ λειτουργίεσ Μνιμθ Μάκθςθ -Συμπεριφορά Ανϊτερεσ πνευματικζσ λειτουργίεσ Μνιμθ Μάκθςθ -Συμπεριφορά Οδθγίεσ Προτείνεται να γίνει ςαφισ ο ρόλοσ κάκε τμιματοσ του ΚΝΣ και να αναδειχκεί θ ςχζςθ που ζχουν τα μζρθ αυτά με τισ ανϊτερεσ πνευματικζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΦΩΣΙΜΟ. Σετάρτη 3 Απριλίου 2013, 11:30 π.μ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΦΩΣΙΜΟ. Σετάρτη 3 Απριλίου 2013, 11:30 π.μ. Διαδικτυακό εμινάριο (webinar) για Δήμουσ τησ Ελλάδασ & τησ Κφπρου με θζμα τισ υμβάςεισ Ενεργειακήσ Απόδοςησ (ΕΑ) Σετάρτη 3 Απριλίου 2013, 11:30 π.μ. Παρουςίαςη: κ. Παφλοσ Καμάρασ, Γεν. Γραμματζασ του

Διαβάστε περισσότερα

Έργα με χρθματοδότθςθ από το ΕΠΠΕΡΑΑ ςτθν Περιφερειακι Ενότθτα Κοηάνθσ. όκουτθσ Γιάννθσ Αντιπεριφερειάρχθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Κοηάνθσ

Έργα με χρθματοδότθςθ από το ΕΠΠΕΡΑΑ ςτθν Περιφερειακι Ενότθτα Κοηάνθσ. όκουτθσ Γιάννθσ Αντιπεριφερειάρχθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Κοηάνθσ Έργα με χρθματοδότθςθ από το ΕΠΠΕΡΑΑ ςτθν Περιφερειακι Ενότθτα Κοηάνθσ όκουτθσ Γιάννθσ Αντιπεριφερειάρχθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Κοηάνθσ Περιφερειακι Ενότθτα Κοηάνθσ-Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Περιβάλλοντοσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 1) Αρχικά πρζπει να γίνει ζλεγχοσ του υποςτρϊματοσ για : ςκόνεσ, υγραςία, επιπεδότθτα. Ππου κρίνεται απαραίτθτο πρζπει να γίνεται κακαριςμόσ, υδροβολι,

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων

Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων c AM (t) x(t) ΤΕΙ Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σειρά Β Ειςηγητήσ: Δρ Απόςτολοσ Γεωργιάδησ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ι Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων Θζμα 1 ο (1 μον.) Ζςτω περιοδικό ςιμα πλθροφορίασ με περίοδο.

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS Έκδοζη: 27 Μαρηίου 2012 Τποδομι groupsms: Γενικά Πλεονεκτιματα Βελτιςτοποιθμζνθ διαδικαςία SMS αποςτολϊν Μαηικζσ αποςτολζσ μζςω πολλαπλϊν γραμμϊν που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΖσ ΒΆΕΩΝ ΔΕΔΟΜΖΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΥΟΤ. Ειρινθ Φιλιοποφλου

ΕΦΑΡΜΟΓΖσ ΒΆΕΩΝ ΔΕΔΟΜΖΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΥΟΤ. Ειρινθ Φιλιοποφλου ΕΦΑΡΜΟΓΖσ ΒΆΕΩΝ ΔΕΔΟΜΖΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΥΟΤ Ειρινθ Φιλιοποφλου Ειςαγωγι Ο Παγκόςμιοσ Ιςτόσ (World Wide Web - WWW) ι πιο απλά Ιςτόσ (Web) είναι μία αρχιτεκτονικι για τθν προςπζλαςθ διαςυνδεδεμζνων εγγράφων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΕΜΑ Α ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 Α1. - γ. ςφφιλθ Α2. - α. ερυκρόσ μυελόσ των οςτών Α3. - β. εντομοκτόνο Α4. - β. καταναλωτζσ 1θσ τάξθσ Α5. - δ. μία οικογζνεια ΘΕΜΑ Β Β1. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΠΟΙΙΑ

ΣΕΤΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Φυςική δόμηςη, βιοκλιματικόσ ςχεδιαςμόσ κτιρίων και εξοικονόμηςη ενζργειασ.

Φυςική δόμηςη, βιοκλιματικόσ ςχεδιαςμόσ κτιρίων και εξοικονόμηςη ενζργειασ. Φυςική δόμηςη, βιοκλιματικόσ ςχεδιαςμόσ κτιρίων και εξοικονόμηςη ενζργειασ. Ειςαγωγή Η φυςικι δόμθςθ και θ βιοκλιματικι αρχιτεκτονικι είναι δφο πρακτικζσ που ζχουν ςαν αποτζλεςμα τθν εξοικονόμθςθ πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονο γραφείο. Αυτοματιςμόσ γραφείου Μάθημα 1 ο 29/6/2015

Σύγχρονο γραφείο. Αυτοματιςμόσ γραφείου Μάθημα 1 ο 29/6/2015 Αυτοματιςμόσ γραφείου Μάθημα 1 ο Μαΰργιώτησ Αντώνησ Σύγχρονο γραφείο Δεν είναι απλϊσ ςφνολο από καρζκλεσ, γραφεία και μθχανζσ Αποτελεί χϊρο όπου οι ςφγχρονοι εργαηόμενοι περνοφν το περιςςότερο χρόνο τουσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Ιοφνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1.Εθνικό Τυπογραφείο... 3 1.1. Είςοδοσ... 3 1.2. Αρχική Οθόνη... 4 1.3. Διεκπεραίωςη αίτηςησ...

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ «Προωθώντασ την Ποιότητα και την Ιςότητα ςτην Εκπαίδευςη: Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηςη Παρεμβατικοφ Προγράμματοσ για Παροχή Ίςων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών ςε όλουσ τουσ Μαθητζσ» Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΣΟΠΙΟΤ: ΑΝΑΚΑΙΝΙΕΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΣΟΠΙΟΤ: ΑΝΑΚΑΙΝΙΕΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΣΟΠΙΟΤ: ΑΝΑΚΑΙΝΙΕΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ Κείμενο/Φωτογράφθςθ: Χάρθσ Παπαϊωάννου Στόχοσ του παρόντοσ άρκρου είναι θ εξερεφνθςθ του ςχεδιαςμοφ περιβάλλοντοσ χϊρου και θ ςυςτθματικι παρουςίαςθ κάποιων

Διαβάστε περισσότερα