ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ"

Transcript

1 ΡΟΓΑΜΜΑ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΩΝ» ΦΟΡΕΑ ΕΡΓΟΤ: ΔΗΜΟ ΖΑΚΤΝΘΟΤ ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ ΣΗ ΠΟΛΗ ΣΗ ΖΑΚΤΝΘΟΤ Σ. 1. Α Σ Ε Τ Χ Ο Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Ε Ρ Γ Ο Τ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2011 ΣΥΝΕΤΑΙΙΣΤΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (ΣΑΖ) ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σ.1.1. Σ1.6. Σ.1.2. Σ.1.3. Σ.1.4. Σ.1.5. Σ.1.7. Σ.1.6. Σ.1.8. ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΤ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΠΩΗ ΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΠΙΝΑΚΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΩΝ ΤΠΑΡΧΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΩΝ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΕΔΑΦΟΚΑΛΤΨΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΣΟΤ ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΟΤ ΘΕΡΜΙΚΟΤ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΟ ΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ (ΒΛ. ΣΕΤΧΟ ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ) ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΝΣΡΩΝ ΦΤΣΩΝ ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ (ΒΛ. ΣΕΤΧΟ ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ) ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΗ (ΒΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σ.1.1. Σ.1.6.) ΜΙΚΡΤΝΗ ΧΕΔΙΩΝ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΗ ΡΟΓΑΜΜΑ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΩΝ»

3 Σ.1.1. Σ1.6. ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΤ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΗ ΡΟΓΑΜΜΑ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΩΝ» 1

4 1. ΙΣΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Η παροφςα μελζτθ αφορά τθν υποβολι του Φακζλου Βιοκλιματικϊν Στοιχείων Ρράξθσ για τθν ζνταξθ τμιματοσ του Κζντρου τθσ πόλθσ τθσ Ζακφνκου ςτο οικείο πρόγραμμα του οποίου ενδιάμεςοσ Φορζασ Διαχείριςθσ είναι το ΚΕΝΤΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΡΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΓΕΙΑΣ με ςυντετμθμζνο τίτλο του «ΚΑΡΕ». ΡΟΓΑΜΜΑ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΩΝ» 2

5 2. ΕΠΙΛΕΓΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ Η περιοχι τθσ Ζακφνκου που επιλζχκθκε να ενταχκεί ςτο παραπάνω πρόγραμμα είναι το κζντρο τθσ πόλθσ τθσ Ζακφνκου και ςυγκεκριμζνα θ Ρλατεία Σολωμοφ, θ Λεωφόροσ Δθμοκρατίασ που είναι πεηόδρομοσ κακϊσ και οι γφρω δρόμοι. Η περιοχι αυτι αφορά και ςε ζνα βαςικό ςθμείο αναφοράσ του νθςιοφ και άρα μία βιοκλιματικι παρζμβαςθ εκεί κα ζχει τθ μεγαλφτερθ δυνατι απιχθςθ για το νθςί. Επιπλζον θ περιοχι αυτι ενδείκνυται ςαφϊσ για να ενταχκεί ςτο ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα, κακϊσ πλθροί όλεσ τισ προδιαγραφζσ για βελτίωςθ τθσ βιοκλιματικισ τθσ ςυμπεριφοράσ λόγω: Γεωγραφικισ Θζςθσ και Ρροςανατολιςμοφ: Συνορεφει με τθ κάλαςςα με κφριο άξονα τον ΒΔ ΝΑ Μορφολογίασ: Είναι ζνασ ςθμαντικισ ζκταςθσ τελείωσ ανοικτόσ επίπεδοσ χϊροσ Λειτουργίασ: Αποτελεί μία περιοχι με πολφ μεγάλθ προςβαςιμότθτα επιςκεπτϊν όλεσ τισ εποχζσ του χρόνου και τισ ϊρεσ κάκε θμζρασ. ΡΟΓΑΜΜΑ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΩΝ» 3

6 3. ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΤΦΙΣΑΜΕΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ Πλατεία ολωμοφ Η κεντρικι πλατεία τθσ Ζακφνκου, θ Ρλατεία Σολωμοφ, βρίςκεται ςτθ είςοδο τθσ πόλθσ. Αναπνζει άμεςα τθν αφρα τθσ κάλαςςασ και τθν ειςάγει μζςα από τα ςοκάκια τθσ προσ τον πυρινα τθσ πόλθσ. Η ζκταςθ τθσ πλατείασ Σολομοφ είναι ςθμαντικι. Ιδιαίτερα αξιόλογθ είναι θ αρχιτεκτονικι που περιβάλλει τθν πλατεία Σολωμοφ. Η πλατεία υπζςτθ πολφ μεγάλθ καταςτροφι μετά τον ςειςμό του 1953, που ζπλθξε τθν Ζάκυνκο. Τότε γκρεμίςτθκε και το Δθμοτικό Θζατρο τθσ Ζακφνκου, ζνα ςθμαντικό αρχιτεκτόνθμα του Τςίλερ, ςθμείο αναφοράσ εκείνθσ τθσ εποχισ. Η νζα διαμόρφωςθ τθσ Ρλατείασ Σολωμοφ ζγινε μετζπειτα από τον αρχιτζκτονα Γ. Κοφτςθ. Αυτι είναι και θ ςθμερινι διαμόρφωςθ τθσ, εκτόσ από κάποιεσ ελάχιςτεσ τροποποιιςεισ που ζχουν πραγματοποιθκεί ενδιάμεςα, κυρίωσ επιςκευαςτικοφ χαρακτιρα. ΡΟΓΑΜΜΑ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΩΝ» 4

7 Η πλατεία περιβάλλεται από διόροφα /τριόροφα κτίρια ιδιαίτερθσ παραδοςιακισ αρχιτεκτονικισ που εξυπθρετοφν το δθμόςιο χαρακτιρα τθσ πόλθσ. Συγκεκριμζνα ςτθν βορειοδυτικι πλευρά βρίςκεται το Βυηαντινό Μουςείο, και παραδίπλα ζνα ιδιωτικό ξενοδοχείο. Στθ νοτιοδυτικι πλευρά βρίςκεται το Δθμαρχείο και θ Εκνικι Τράπεηα. Στθ βορειοανατολικι πλευρά βρίςκονται το Ρνευματικό Κζντρο, κτιριο που χτίςκθκε ςτθ κζςθ του κατεδαφιςκζντοσ από το ςειςμό του 1953, Δθμοτικοφ Θεάτρου, και ο Ναόσ του Αγ. Νικολάου του Μϊλου, μοναδικό δείγμα ενετικοφ ρυκμοφ, που χρονολογείται από το 1561 Η νοτιοανατολικι πλευρά τθσ πλατείασ είναι ανοικτι προσ τθ κάλαςςα. Το Βυηαντινό Μουςείο Το νζο Ρνευματικό Κζντρο Τα κτίρια τθσ Εκνικισ Τράπεηασ και του Δθμαρχείου Ο Ναόσ Αγ. Νικολάου του Μϊλου Η πλατεία ςιμερα είναι πλακοςτρωμζνθ κυρίωσ με ςυμβατικισ ςυμπεριφοράσ τςιμεντόπλακεσ. Επιπλζον ςτθ νοτιοδυτικι πλευρά ςυνορεφει με τθν οδό Καρβζλα, θ οποία ςιμερα παραλαμβάνει ςθμαντικό κυκλοφοριακό φόρτο και επιπλζον είναι επιφορτιςμζνοσ με τθν άναρχθ δόμθςθ οχθμάτων. Στθ νότια πλευρά του ςυνορεφει με τθν παραλιακι λεωφόρο, επίςθσ επιφορτιςμζνθ με μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο. Σθμερινι επίςτρωςθ με ςυμβατικζσ τςιμεντόπλακεσ ΡΟΓΑΜΜΑ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΩΝ» 5

8 Η φφτευςθ τθσ πλατείασ Σολωμοφ ςιμερα είναι αξιόλογθ μεν, με μεγάλα δζντρα, αλλά επιδζχεται εμπλουτιςμό. Συγκεκριμζνα ςτο κζντρο τθσ πλατείασ, περιμετρικά του ανδριάντα του Δ. Σολωμοφ κακϊσ και ςτθ βορειοδυτικι πλευρά, μπροςτά από το Βυηαντινό Μουςείο ζχει παρτζρια με μεγάλουσ φοίνικεσ. Επίςθσ θ νοτιοανατολικι πλευρά που είναι ανοικτι προσ τθ κάλαςςα είναι ςτο μεγαλφτερο μζροσ τθσ φυτεμζνθ και διακζτει μεγάλο αρικμό από φοίνικεσ. Τζλοσ θ νοτιοδυτικι και θ βορειονατολικι πλευρά είναι επίςθσ πλαιςιωμζνεσ με παρτζρια με φφτευςθ από κάμνουσ και μεγάλα δζντρα. Επίςθσ αξίηει να αναφερκεί ότι ςτθ ςθμερινι κατάςταςθ, τόςο ςτο κζντρο τθσ πλατείασ Σολωμοφ, όςο και ςτθν βορειοανατολικι πλευρά ζχουν τοποκετθκεί μεγάλεσ τζντεσ για τθν εξυπθρζτθςθ καταςτθμάτων αναψυχισ. ΡΟΓΑΜΜΑ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΩΝ» 6

9 Λεωφόροσ Δθμοκρατίασ Η Λεωφόροσ Δθμοκρατίασ αποτελεί τθν κεντρικι οδό που ςυνδζει τθν πλατεία Σολωμοφ με τθν πλατεία Αγίου Μάρκου, τθν πιο ιςτορικι πλατεία τθσ πόλθσ. Η διαμόρφωςθ τθσ πλακόςτρωςθσ τθσ οδοφ αυτισ ζγινε πρόςφατα, και αποτελεί μία αξιόλογθ αρχιτεκτονικι παρζμβαςθ ςτον ιςτό τθσ πόλθσ. Αυτι θ πρόςφατθ πλακόςτρωςθ ζγινε με ςυμβατικοφσ κυβόλικουσ και λωρίδεσ μαρμάρου. Η φφτευςθ τθσ οδοφ, εφόςον ζχει γίνει πρόςφατα θ διαμόρφωςι τθσ, είναι οργανωμζνθ με αρκετά μεγάλα δζντρα. Ραρόλαυτα επιδζχεται επιπλζον φφτευςθσ. Επίςθσ πρζπει να αναφερκεί ότι θ Λεωφόροσ Δθμοκρατίασ ςιμερα ζχει πολλά καταςτιματα κυρίωσ αναψυχισ, αλλά και εξυπθρζτθςθσ, που ςυμβάλλουν ςτθν προςζλευςθ και παραμονι μεγάλου αρικμοφ επιςκεπτϊν ςτον δρόμο αυτό. Η απαραίτθτθ ςκίαςθ για τθν εξυπθρζτθςθ των καταςτθμάτων επιτυγχάνεται ςιμερα με ιδιωτικζσ τζντεσ. ΡΟΓΑΜΜΑ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΩΝ» 7

10 Γφρω Δρόμοι Η περιοχι περιβάλλεται από ζνα δίκτυο δρόμων ποικίλθσ και διαφορετικισ μεταξφ τουσ λειτουργικισ χροιάσ. Συγκεκριμζνα οι οδοι ϊμα και Αγ. Ράντων (παραλιακι οδόσ) είναι περιφερειακοί οδοί τθσ περιοχισ μελζτθσ με κυκλοφοριακό χαρακτιρα. Η οδόσ Καρβζλα βρίςκεται ςτθν δυτικι πλευρά τθσ πλατείασ Σολωμοφ και δθμιουργεί ςθμαντικι όχλθςθ λόγω του επιφορτιςμζνου κυκλοφοριακοφ χαρακτιρα και τθσ αλόγιςτθσ άναρχθσ ςτάκμευςθσ. Η οδόσ Αντιςτάςεωσ, είναι αδιζξοδοσ και εξυπθρετεί κυρίωσ τθν ςτάκμευςθ οχθμάτων. Οι οδοί Δεςφλα και Σφικα οι οποίοι προορίηονται να γίνουν πεηόδρομοι, κακϊσ βρίςκονται παραπλζυρωσ τθσ κεντρικισ πλατείασ και δεν ςυμβάλλουν κακόλου ςτθ λοιπι κυκλοφοριακι ροι. Τζλοσ θ οδόσ Ζϊθ, τμιμα τθσ οποίασ αποτελεί ςθμαντικό κυκλοφοριακό άξονα, ενϊ το υπόλοιπο τμιμα μπορεί να μετατραπεί ςε πεηόδρομο κακϊσ εξυπθρετεί μονάχα τα προςκείμενα ςε αυτιν κτίρια. Οδόσ Καρβζλα (βόρειο τμιμα) Οδόσ Εκνικισ Αντιςτάςεωσ Οδόσ Καρβζλα (νότιο τμιμα) Οδόσ Καρβζλα (βόρειο τμιμα) Οδόσ Σφικα Οδόσ Δεςφλα ΡΟΓΑΜΜΑ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΩΝ» 8

11 4. ΒΑΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ Ππωσ ιδθ ζχουμε αναφζρει, κατά τθ γνϊμθ μασ θ περιοχι ζχει πάρα πολλά πλεονεκτιματα και προςφζρεται ιδανικά για τθν εν λόγω ανάπτυξθ. Ωσ εκ τοφτου θ πρόταςι μασ επικεντρϊνεται ςτθν εκμετάλλευςθ και επζκταςθ αυτϊν των πλεονεκτθμάτων, ςε ςυνδυαςμό με τισ βιοκλιματικζσ παρεμβάςεισ, ϊςτε να αποτελζςει ζνα νζο πυρινα κερμικισ άνεςθσ ςτο κζντρο τθσ πόλθσ. Ριο ςυγκεκριμζνα : Η νζα πρόταςθ διατθρεί δφο βαςικζσ παραδοχζσ πριν τθ διαμόρφωςθ νζων δεδομζνων. Οι παραδοχζσ αυτζσ είναι: Η διατιρθςθ και ανάδειξθ τθσ φυςιογνωμίασ κάκε περιοχισ όπωσ είναι ςιμερα. Η περιοχι που προτείνεται για ζνταξθ ςτο πρόγραμμα διατθρεί πολλζσ μνιμεσ από το μακρινό αλλά και το πιο πρόςφατο παρελκόν, οι οποίεσ ζχουν παγιωκεί ςτθν αντίλθψθ του νθςιοφ και αποτελοφν τμιμα τθσ ιςτορίασ του. Τα ςτοιχεία αυτά αφοροφν τόςο τθν μορφι τθσ γενικότερθ αρχιτεκτονικι διάταξθ τθσ πλατείασ Σολωμοφ, όςο και τισ χριςεισ των κτιρίων που περιβάλλουν τθν πλατεία και τθ λεωφόρο Δθμοκρατίασ. Το δθμοτικό κζατρο, ζργο του Τςίλερ, που κατεδαφίςκθκε με το ςειςμό του 1953 Εκδιλωςθ ςτον ναό του Αγ. Νικολάου του Μόλου, μοναδικό δείγμα ενετικοφ ρυκμοφ, που χρονολογείται από το 1561 Η διατιρθςθ των πρόςφατων ζργων ανάπλαςθσ. Τα ζργα αυτά, που κυρίωσ αφοροφν πλακοςτρϊςεισ, ζχουν γίνει μετά από ςυγκροτθμζνεσ μελζτεσ και ζχουν ςυμβάλλει ςτθν ανάδειξθ τθσ περιοχισ αυτισ. Ρρόςφατθ ανάπλαςθ του πεηόδρομου τθσ λεωφόρου Δθμοκρατίασ. ΡΟΓΑΜΜΑ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΩΝ» 9

12 Με βάςει τα παραπάνω οι βαςικοί άξονεσ ςχεδιαςμοφ τθσ Αρχιτεκτονικισ Βιοκλιματικισ Ραρζμβαςθσ είναι οι εξισ: Νζα αρχιτεκτονικι οργάνωςθ τθσ κεντρικισ πλατείασ ολωμοφ ςτα χνάρια τθσ υφιςτάμενθσ μορφισ τθσ. Ειςαγωγι πολλαπλϊν ςτοιχείων που ςυμβάλλουν ςτθν βιοκλιματικι εξυγίανςθ τθσ πλατείασ ολωμοφ. Σα ςτοιχεία αυτά αφοροφν ςτο είδοσ των δαπεδοςτρϊςεων με χριςθ κυρίωσ ψυχρϊν υλικϊν ςτον εμπλουτιςμό με κατάλλθλθ φφτευςθ και ςτθν ειςαγωγι επιπλζον ςτοιχείων ςκιαςμοφ. Ειςαγωγι δφο νζων βιοκλιματικϊν καναλιϊν ςτον ΒΔ-ΝΑ άξονα, εκατζρωκεν τθσ πλατείασ, που ειςάγουν τθν καλαςςινι αφρα προσ το εςωτερικό τθσ πόλθσ Αναδιοργάνωςθ του νότιου τμιματοσ τθσ πλατείασ και εμπλουτιςμόσ τθσ υφιςτάμενθσ φφτευςθσ με επιπλζον χαμθλι και υψθλι φφτευςθ. Διατιρθςθ τθσ πρόςφατθσ ανάπλαςθσ τθσ λεωφόρου Δθμοκρατίασ και ειςαγωγι νζων ςτοιχείων βιοκλιματικισ εξυγίανςθσ ενταγμζνων ςτθν υφιςτάμενθ χάραξθ Πεηοδρόμθςθ οριςμζνων εςωτερικϊν μικρϊν δρόμων που δεν επθρεάηουν τθν κυκλοφορία με χριςθ κατάλλθλθσ δαπεδόςτρωςθσ με ψυχρά υλικά που ςυμβάλλει ςτθ ςυνολικι κερμικι ςυμπεριφορά τθσ περιοχισ Περιοριςμόσ του κυκλοφοριακοφ φόρτου και τθσ ςτάκμευςθσ τθσ οδοφ Καρβζλα και μετατροπι του βορειότερου τμιματόσ τθσ ςε δρόμο ιπιασ κυκλοφορίασ, με ταυτόχρονθ βιοκλιματικι εξυγίανςθ Μετατροπι τθσ υφιςτάμενθσ αςφάλτου όλων των περιμετρικϊν δρόμων κυκλοφορίασ οχθμάτων ςε ψυχρι άςφαλτο, που κα επιφζρει ςθμαντικι βελτίωςθ τθσ κερμικισ άνεςθσ Εμπλουτιςμόσ τθσ φφτευςθσ ςτθν πλατεία που βρίςκεται πίςω από το Πνευματικό Κζντρο. ΡΟΓΑΜΜΑ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΩΝ» 10

13 5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ Στθ ςυνζχεια αναλφονται οι άξονεσ ςχεδιαςμοφ τθσ πρόταςθσ για τθν ζνταξθ τμιματοσ του Κζντρου τθσ πόλθσ τθσ Ζακφνκου ςτο πρόγραμμα του οποίου ενδιάμεςοσ Φορζασ Διαχείριςθσ είναι το «ΚΑΡΕ». ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΣΗΝ ΠΛΑΣΕΙΑ ΟΛΩΜΟΤ Ππωσ ιδθ αναφζρκθκε, θ πλατεία Σολωμοφ αποτελεί ζνα τόπο που κουβαλάει ςθμαντικζσ ιςτορικζσ μνιμεσ που ζχουν ςθμαδζψει τθν ιςτορία του νθςιοφ. Οι παρεμβάςεισ που προτείνονται ζχουν ςτόχο τθν ανάδειξθ τθσ ιςτορικότθτασ τθσ πλατείασ, τθ διατιρθςθ των βαςικϊν αρχϊν ςχεδιαςμοφ που τθ διζπουν υπό το πρίςμα μίασ νζασ ςυγκρότθςθσ και τθν ειςαγωγι βιοκλιματικϊν ςτοιχείων που κα ςυμβάλλουν το μζγιςτο ςτθν βελτίωςθ τθσ κερμικισ άνεςθσ ςτον επιςκζπτθ. Ο ανδριάντασ του Διονφςιου Σολωμοφ με τουσ φοίνικεσ που τον περιβάλλουν, το άγαλμα τθσ Ελευκερίασ και θ κυκλικι κζςθ τθσ μπάντασ, αποτελοφν ςθμαντικά ςθμεία αναφοράσ τθσ πλατείασ και παραμζνουν ωσ ζχουν. Επίςθσ γίνεται προςπάκεια να παραμείνουν όλα τα μεγάλα δζντρα τθσ πλατείασ ςτισ κζςεισ που βρίςκονται. Πμωσ το ςφνολο τθσ πλατείασ αντιμετωπίηεται υπό το πρίςμα ενόσ νζου αφανοφσ κανάβου, βάςει του οποίου οργανϊνονται όλα εκείνα τα ςτοιχεία που ςθματοδοτοφν τθ νζα διαμόρφωςι τθσ. Κατά ςυνζπεια ο νζοσ κάναβοσ υπαγορεφει το ςχεδιαςμό όλων των παρακάτω ςτοιχείων: Νζα δαπεδόςτρωςθ τθσ πλατείασ Ρροτείνεται ςε όλο το κεντρικό τμιμα τθσ νζα διάςτρωςθ με μαρμάρινεσ πλάκεσ αντιολιςκθρζσ και χτενιςτζσ, οι οποίεσ κα ςυμβάλλουν ςε μία νζα πιο πολυτελι άποψθ τθσ πλατείασ. Διαμορφϊνονται κάποια τμιματα με ειδικοφσ ψυχροφσ κυβόλικουσ, ανοιχτόχρωμων αποχρϊςεων. Διαμορφϊνονται κάποια τμιματα που βρίςκονται κάτω από τισ νζεσ πζργκολεσ ςκιαςμοφ, ςε ξφλινεσ επιφάνειεσ (deck). Επιπλζον προτείνονται κάποιεσ πλάκεσ οι οποίεσ είναι γυάλινεσ και ενςωματϊνουν επιδαπζδιο φωτιςμό, και οι οποίεσ βρίςκονται ςε κατάλλθλεσ κζςεισ για τθν ανάδειξθ των βαςικϊν αξόνων τθσ πλατείασ. Τζλοσ διαμορφϊνονται περιγράμματα από μαρμάρινα φιλζτα διαφορετικϊν αποχρϊςεων, ςτα οποία εντάςςονται επιδαπζδια φωτιςτικά ςιμανςθσ για τθν ςθματοδότθςθ των αξόνων. Αποτφπωςθ ςτο ζδαφοσ του ίχνουσ του πρϊθν Δθμοτικοφ Θεάτρου Το Δθμοτικό Θζατρο τθσ Ζακφνκου, αξιόλογο δείγμα τθσ αρχιτεκτονικισ του Τςίλερ, και ςθμείο αναφοράσ τθσ πόλθσ τθσ Ζακφνκου από τισ αρχζσ του αιϊνα, κατεδαφίςτθκε με το μεγάλο ςειςμό του Στθ κζςθ του χτίςτθκε κτίριο που ςιμερα ςτεγάηει το Ρνευματικό Κζντρο τθσ πόλθσ. Πμωσ το αλλοτινό ςτολίδι τθσ πλατείασ ςυνεχίηει να παραμζνει ηωντανό ςτθ μνιμθ τθσ πόλθσ. Για το λόγο αυτό προτείνεται ο ςχεδιαςμόσ του ίχνουσ του κτιρίου αυτοφ, ςαν ςκιά ςτθ κζςθ που βριςκόταν, με κατάλλθλθ δαπεδόςτρωςθ από μαρμάρινεσ πλάκεσ. Με τον τρόπο αυτό θ ιςτορία του κτιρίου αυτοφ κα αναβιϊςει ςτθ μνιμθ τθσ πόλθσ. ΡΟΓΑΜΜΑ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΩΝ» 11

14 Νζα παρτζρια χαμθλισ και ψθλισ φφτευςθσ Ρροτείνεται θ διαμόρφωςθ νζων παρτεριϊν φφτευςθσ τα οποία διαφζρουν από τα υφιςτάμενα ζτςι ϊςτε να ακολουκοφν τθ νζα χάραξθ τθσ πλατείασ. Ραρόλαυτα οι νζεσ κζςεισ για τα παρτζρια προβλζφκθκε να τοποκετθκοφν ζτςι ϊςτε να μθν όλοι οι φοίνικεσ και τα λοιπά μεγάλα δζντρα να μθ χρειάηεται να αποκοποφν ι να μετακινθκοφν. Επιπλζον ςτα παρτζρια αυτά προτείνεται να φυτευτοφν και νζα μεγάλα δζντρα. Διαμόρφωςθ ςτο εδάφουσ του πολφχρωμου μουςικοφ πενταγράμμου Ρροτείνεται μία γραμμικι επιδαπζδια διαμόρφωςθ από τςιμεντοκονία βαμμζνθ με ψυχρά υλικά ςε αποχρϊςεισ του ουράνιου τόξου, θ οποία προςομοιάηει μορφολογικά ζνα χρωματιςτό μουςικό πεντάγραμμο. Η διαμόρφωςθ αυτι ςθματοδοτεί τθν νοθτι ςφνδεςθ του βιοκλιματικοφ άξονα ςτθν ανατολικι πλευρά τθσ πλατείασ με τθ κάλαςςα. Η ιδζα αυτισ τθσ διαμόρφωςθσ ολοκλθρϊνεται με τθν εκατζρωκεν προσ τθν πλατεία διαμόρφωςθ των χρωματιςτϊν διαδοχικϊν αναβακμϊν. ΡΟΓΑΜΜΑ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΩΝ» 12

15 Νζεσ πζργκολεσ ςκιαςμοφ Στθ ςθμερινι διαμόρφωςθ τθσ πλατείασ, εξαιτίασ τθσ λειτουργίασ καταςτθμάτων αναψυχισ περιμετρικά, ζχουν τοποκετθκεί μεγάλεσ κινθτζσ ιδιωτικζσ τζντεσ, ςε κεντρικά ςθμεία μζςα ςτθν πλατεία. Κακότι αυτι δεν κεωρείται μία δόκιμθ λφςθ ςε τζτοιεσ περιπτϊςεισ, προτείνεται να αντικαταςτακοφν αυτζσ οι τζντεσ με ξφλινεσ ςτακερζσ πζργκολεσ ςε κατάλλθλεσ κζςεισ ςτθν πλατεία που κα εξυπθρετιςουν είτε τα παραπάνω καταςτιματα, είτε τθν παραμονι επιςκεπτϊν ςτθν πλατεία εφόςον δεν λειτουργοφν τα καταςτιματα. Διαμόρφωςθ διαδοχικϊν αναβακμϊν (κερκίδων) γφρω από τθν κυκλικι μπάντα Ρροτείνεται θ διαμόρφωςθ 4 διαδοχικϊν αναβακμϊν γφρω από τθν υφιςτάμενθ κυκλικι μπάντα. Με αυτι τθ διάταξθ θ πλατεία αποκτάει ζνα τρίτο πόλο αναφοράσ (οι άλλοι δφο είναι ο ανδριάντασ του ποιθτι και θ πρόςβαςθ προσ τον Ναό), και αποκτάει μία ιςοβαρικι διάταξθ. Επίςθσ, προτείνεται οι αναβακμοί αυτοί να καταςκευαςτοφν από ςκυρόδεμα, και θ τελικι επίςτρωςθ να βαφτεί με ψυχρά χρϊματα, ϊςτε θ παρζμβαςθ αυτι να αποτελζςει ςτοιχείο βιοκλιματικοφ ςχεδιαςμοφ. Ρροτείνονται χρϊματα του ουράνιου τόξου, που, όπωσ αναφζρεται και για τθν περίπτωςθ του μουςικοφ πενταγράμμου, φζρουν μία ανάλαφρθ νότα ςτθν παρζμβαςθ. Η διαμόρφωςθ αυτι ςθματοδοτεί τθν νοθτι ςφνδεςθ του βιοκλιματικοφ άξονα ςτθν δυτικι πλευρά τθσ πλατείασ με τθ κάλαςςα. Νζα οργάνωςθ τθσ νότιασ πλευράσ τθσ πλατεία Η νότια πλευρά τθσ πλατείασ αναδιοργανϊνεται, ςτο φφοσ μεν τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ, αλλά ςφμφωνα με τθν νζα χάραξθ που προτείνεται. Τα αγάλματα που κοςμοφν τθν περιοχι αυτι επανατοποκετοφνται ςε πιο οργανωμζνεσ κζςεισ. Πλθ αυτι θ περιοχι ςιμερα ζχει χαμθλι φφτευςθ και φοίνικεσ. Στθ νζα οργάνωςθ θ χαμθλι φφτευςθ εμπλουτίηεται, οι φοίνικεσ παραμζνουν ςτθ κζςθ τουσ, ενϊ προςτίκενται επιπλζον μεγάλα δζντρα, που κα ςυμβάλλουν ςθμαντικά ςτθν βιοκλιματικι αναβάκμιςθ όλθσ τθσ πλατείασ. ΡΟΓΑΜΜΑ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΩΝ» 13

16 ΧΑΡΑΞΗ ΣΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΑΕΡΙΜΟΤ / ΓΕΩΕ-ΝΑΛΛΑΚΣΕ ΕΚΑΣΕΡΩΘΕΝ ΣΗ ΠΛΑΣΕΙΑ Κςωσ θ πιο ςθμαντικι παρζμβαςθ, όςον αφορά τθ βελτίωςθ τθσ βιοκλιματικισ ςυμπεριφοράσ τθσ περιοχισ επζμβαςθσ, είναι θ διαμόρφωςθ των δφο καναλιϊν αεριςμοφ /14 γεω-εναλλάκτεσ, εκατζρωκεν τθσ πλατείασ από τθ κάλαςςα προσ το εςωτερικό τθσ πόλθσ. Τα δφο αυτά κανάλια αεριςμοφ βρίςκονται ςτον άξονα ΝΑ-ΒΔ που αφορά και τθν κφρια κατεφκυνςθ των ανζμων ςτθν περιοχι. Στόχοσ αυτϊν των καναλιϊν είναι να ειςάγουν τον καλαςςινό αζρα προσ τον πυρινα τθσ περιοχισ επζμβαςθσ και το κζντρο τθσ πόλθσ γενικότερα. Μζςω ενόσ μθχανικοφ ςυςτιματοσ που αποτελείται από ζναν ςωλινα αναρρόφθςθσ, μία αντλία αεριςμοφ, ζναν υπόγειο ςωλινα μεταφοράσ του αζρα και από ζναν ςωλινα εξαεριςμοφ ςε υπολογιςμζνεσ αποςτάςεισ μεταξφ τουσ ο αζρασ κινείται με τθ φυςικι του ροι υπογείωσ όπου και ψφχεται, και εξζρχεται από τον ςωλινα εξαεριςμοφ ψυχρόσ, ςυμβάλλοντασ ςτθν βελτίωςθ τθσ κερμικισ ςυμπεριφοράσ ςτο επίπεδο που κινοφνται οι άνκρωποι. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΓΕΩ-ΕΝΑΛΛΑΚΣΩΝ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΕΔΑΦΟΤ Η χριςθ του εδάφουσ για τον δροςιςμό εξωτερικϊν χϊρων βαςίηεται ςτθν απαγωγι τθσ κερμότθτασ από τισ καταςκευζσ ςε κοινόχρθςτουσ χϊρουσ προσ το ζδαφοσ, επειδι το καλοκαίρι το ζδαφοσ ζχει μικρότερθ κερμοκραςία από εκείνθ του περιβάλλοντοσ και λειτουργεί ωσ φυςικι δεξαμενι κερμότθτασ (καταβόκρα). Ο δροςιςμόσ από το ζδαφοσ εξαςφαλίηεται με τισ υπόςκαφεσ (ι θμιυπόςκαφεσ) καταςκευζσ και τουσ εναλλάκτεσ κερμότθτασ αζρα εδάφουσ. ΡΟΓΑΜΜΑ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΩΝ» 14

17 ΕΝΑΛΛΑΚΣΕ ΘΕΡΜΟΣΗΣΑ ΑΕΡΑ-ΕΔΑΦΟΤ Μία πολλά υποςχόμενθ τεχνολογία ςτο πλαίςιο αξιοποίθςθσ τoυ εδάφουσ ςε αςτικζσ βιοκλιματικζσ αναβακμίςεισ αποτελοφν οι εναλλάκτεσ κερμότθτασ αζρα-εδάφουσ (earth to air heat exchangers). Η ονομαςία τθσ ςυγκεκριμζνθσ διάταξθσ ποικίλλει κακϊσ κάποιεσ φορζσ ςυναντάται ωσ ςωλινεσ εδάφουσ (earth tubes) ι ακόμα ωσ προςαρμοςμζνοι ςτο ζδαφοσ εναλλάκτεσ κερμότθτασ αζρα (ground-coupled air heat exchangers). Ριο ςυγκεκριμζνα, θ βελτίωςθ τθσ κλιματικισ ποιότθτασ μιασ περιοχισ επιτυγχάνεται με τθν τοποκζτθςθ αεραγωγϊν ςε τάφρουσ. Ο αζρασ τθσ ατμόςφαιρασ ειςζρχεται ςε αυτοφσ και εξζρχεται ςτο χϊρο επζμβαςθσ. Ππωσ προαναφζρκθκε, το ζδαφοσ χαρακτθρίηεται από τθν ικανότθτά του να αποκθκεφει τθν προςπίπτουςα θλιακι ακτινοβολία υπό μορφι κερμότθτασ με αποτζλεςμα θ κερμοκραςία μετά από ζνα οριςμζνο βάκοσ να παραμζνει ςτακερι κακ' όλθ τθ διάρκεια του χρόνου. Κατ' επζκταςθ, θ κερμοκραςία του υπεδάφουσ είναι χαμθλότερθ από τθν εξωτερικι κερμοκραςία το καλοκαίρι και υψθλότερθ το χειμϊνα, με αποτζλεςμα όταν ο περιβαλλοντικόσ αζρασ διοχετεφεται μζςα ςτουσ υπόγειουσ ςωλινεσ να ψφχεται το καλοκαίρι και να κερμαίνεται το χειμϊνα. ΑΝΑΛΤΗ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΧΕΔΙΑΜΟΤ Η διαςταςιολόγθςθ ενόσ εναλλάκτθ κερμότθτασ γίνεται με τζτοιο τρόπο ζτςι ϊςτε να ςυναντά τισ απαιτιςεισ ςχεδιαςμοφ. Για παράδειγμα, κατά τθ διάρκεια του χειμϊνα ο αζρασ ςτθν ζξοδό του κα πρζπει να κερμαίνεται ςε κερμοκραςία μεγαλφτερθ του ςθμείου ψφξεωσ προκειμζνου να αποφεφγεται το "πάγωμα" ςτο ςθμείο εκείνο ι ακόμθ και άλλων τμθμάτων ανάκτθςθσ κερμότθτασ του ςυςτιματοσ εξαεριςμοφ. Εναλλακτικά, ο αζρασ που εξάγεται από τον εναλλάκτθ κα διανζμει ολόκλθρο ι τμιμα του ψυκτικοφ φορτίου κατά τθ διάρκεια μίασ καλοκαιρινισ θμζρασ. Οι απαιτιςεισ αυτζσ επιτυγχάνονται κερμαίνοντασ ι ψφχοντασ τον αζρα εξαεριςμοφ ςτον υπόγειο αγωγό, από τθν εξωτερικι κερμοκραςία του αζρα προσ τθν κερμοκραςία του εδάφουσ πλθςίον του αγωγοφ. ΡΟΓΑΜΜΑ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΩΝ» 15

18 Από τθ φφςθ του προβλιματοσ, επιλζγονται οι ακόλουκεσ παράμετροι διαςταςιολόγθςθσ όπωσ : ο ρυκμόσ ροισ μάηασ του αζρα θ κερμοκραςία του αζρα που ειςζρχεται θ επικυμθτι κερμοκραςία του εξαγόμενου αζρα. Ο ρυκμόσ ροισ μάηασ του αζρα και θ κερμοκραςία του εξαγόμενου αζρα κακορίηονται από τισ απαιτιςεισ ςχεδιαςμοφ. Η κερμοκραςία του ειςαγόμενου ςτον αγωγό αζρα και θ κερμοκραςία του εδάφουσ προκφπτουν από τα κλιματικά δεδομζνα του προβλιματοσ. Ριο ςυγκεκριμζνα, θ κερμοκραςία του εδάφουσ προςδιορίηεται από τισ ςυνκικεσ του περιβάλλοντοσ και από τθ ςφνκεςθ του εδάφουσ, τισ κερμικζσ του ιδιότθτεσ και τθν περιεκτικότθτα του ςε νερό. Η μείωςθ τθσ κερμοκραςίασ του αζρα κατά τθν ζξοδο ςε μια καλοκαιρινι μζρα εξαρτάται από τθν κερμοκραςία του αζρα ειςαγωγισ, τθ κερμοκραςία του εδάφουσ ςτο βάκοσ του εναλλάκτθ, τθ κερμικι αγωγιμότθτα των ςωλινων, το ςυντελεςτι κερμικισ διάχυςθσ του εδάφουσ, κακϊσ και τθ ταχφτθτα του αζρα και τισ διαςτάςεισ ςωλινα. Η κυκλοφορία του αζρα μζςα ςτον εναλλάκτθ επιτυγχάνεται με φυγοκεντρικό ανεμιςτιρα. Ο ανεμιςτιρασ κα τοποκετθκεί ςτθν είςοδο ι τθν ζξοδο του εναλλάκτθ κερμότθτασ και κα επιλεγεί ζτςι ϊςτε να επιτευχκεί μια γραμμικι ταχφτθτα περι τα 5 m/s ςτον αγωγό. Η προτεινόμενθ τιμι για τθν ταχφτθτα του αντιςτοιχεί ςε ζνα καμμζνο ςωλινα μικουσ τουλάχιςτον 25 m μικοσ, ςε 2.75 m βάκοσ και κατ' ανϊτατο όριο διάμετρο 0.25 m. Ο ανεμιςτιρασ κα είναι μικροφ μεγζκουσ και κα πρζπει να ζχει πολφ χαμθλι ακουςτικι όχλθςθ. Η ζξοδοσ του αζρα κα είναι ςε ζνα οριςμζνο φψοσ για να αποφφγει τθν άμεςθ κυκλοφορία του αζρα ςε ανκρϊπινα πρόςωπα. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΑΕΡΙΜΟΤ/ ΓΕΩ-ΕΝΑΛΛΑΚΣΕ ΣΗΝ ΠΡΟΣΑΗ ΖΑΚΤΝΘΟΤ Στθν μελζτθ προτείνεται θ εγκατάςταςθ 14 γεω-εναλλακτϊν εκατζρωκεν τθσ πλατείασ με κατζυκυνςθ προσ τον εςωτερικό τθσ πόλθσ, με είςοδο-εξοδο ανά 40 μζτρα. Σε κάκε πλευρά κα τοποκετθδοφν δθλαδι από 7 ςυςτιματα ειςαγωγισ εξαγωγισ αζρα. Καταςκευάηεται μία τάφροσ ςε βάκοσ 2.5 μζτρων μζςα ςτθν οποία τοποκετείται ςωλινασ πολυπροπυλενίου (πχ RAU-PP 2387/2400 antimicrobial) ι PVC, με διάμετρο 31,5 εκατοςτά κατά μικοσ του δρόμου. Κάκε ςωλινασ κα τοποκετθκεί ςε ςτρϊμα χϊματοσ αργιλικοφ ι άλλου με καλζσ ιδιότθτεσ εναλλαγισ κερμότθτασ, τουλάχιςτον 10cm και κα να καλυφκεί με το ίδιο υλικό πάχουσ τουλάχιςτον 10cm και ςτθ ςυνζχεια από χϊμα υψθλισ πυκνότθτασ. Οι ςωλινεσ να ζχουν κλίςθ 1-2% και ςτα χαμθλότερα ςθμεία να ανοιχκεί τρφπα ι κα τοποκετθκεί ςχετικό πρόςκετο για τθν απορροι πικανϊν ςυμπυκνϊςεων. Το υπζργειο κομμάτι του δικτφου αποτελείται από αεραγωγοφσ προςαγωγισ και εξαγωγισ αζρα. Οι αεραγωγοί αυτοί ζχουν διάμετρο 31,5εκ. Η αναρρόφθςθ κα είναι είτε κοντά ςτο ζδαφοσ και κάτω από φυλλωςιά κάμνου ι ςε φψοσ 2.65 μζτρων πάνω από τθ ςτάκμθ του εδάφουσ. Η εξαγωγι κα είναι ςε φψοσ 2.65 μζτρων πάνω από τθ ςτάκμθ του εδάφουσ. Σε φψοσ 55εκ καταςκευάηεται κφρα διαςτάςεων 60Χ30εκ. Η κφρα αυτι είναι απαραίτθτθ για τθν πρόςβαςθ ςτον ανεμιςτιρα παροχισ. ΡΟΓΑΜΜΑ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΩΝ» 16

19 Σε κάκε εναλλάκτθ κα τοποκετθκεί ανεμιςτιρασ ικανόσ να πετφχει τουλάχιςτον 8m/sec μζςθ ταχφτθτα μζςα ςτο ςωλινα. Ο ανεμιςτιρασ (φτερωτι και κινθτιρασ) βρίςκεται ςτο τελείωμα του αεραγωγοφ και ςτθρίηεται ςε κατακόρυφα ςτοιχεία. Ο ανεμιςτιρασ κα βιδωκεί πάνω ςε αυτά τα ςτοιχεία. Στα ςτόμια ειςόδου και εξόδου (Ø200mm) κα προβλεφκεί ςφςτθμα ςχάρασ για τθν αποφυγι ειςόδου εντόμων ι ςκόνθσ ςτουσ ςωλινεσ. Πλα τα εξωτερικά τμιματα του ςωλινα κα πρζπει να είναι μονωμζνα και να ζχουν ειδικι επζνδυςθ (πχ αλουμίνιο). Στθ ςφνδεςθ του υπζργειου τμιματοσ του ςωλινα με το υπεδάφιο τμιμα χρειάηεται προςοχι ςτθ ςτεγανοποίθςθ γι αυτό και χρθςιμοποιείται ειδικι μεμβράνθ. Εςωτερικά τοποκετείται μεμβράνθ ςτεγανοποίθςθσ θ οποία ξεκινά από τθν εξωτερικι επιφάνεια κάλυψθσ και φτάνει ωσ τα ςτοιχεία ςκυροδζματοσ που ςτθρίηουν τον ανεμιςτιρα. Η λειτουργία των εναλλακτϊν κα είναι μόνο τθν κερινι περίοδο, και με ενδεικτικι διάρκεια λειτουργίασ 11:00 17:00. Οι εξωτερικοί αεραγωγοί προςαγωγισ και εξαγωγισ αεριςμοφ αποτελοφν αντικείμενο ιδιαίτερου αρχιτεκτονικοφ ςχεδιαςμοφ. Η όλθ επζμβαςθ επιςθμαίνεται αρχιτεκτονικά με τθν διαμόρφωςθ ενόσ ξεχωριςτοφ άξονα που αποτυπϊνεται επιδαπζδια. Συγκεκριμζνα ο άξονασ αυτόσ διαμορφϊνεται από κονία θ οποία βάφεται με ψυχρι βαφι γαλάηιασ απόχρωςθσ. Η χάραξθ του άξονα αυτοφ δζνει αρμονικά με τισ λοιπζσ προτεινόμενεσ δαπεδοςτρϊςεισ, με διαφορετικό τρόπο ςε κάκε πλευρά. Συγκεκριμζνα ο δυτικόσ άξονασ εναλλάςςεται με λωρίδεσ φφτευςθσ οι οποίεσ ςυνεχίηονται ςε όλο το μικοσ τθσ οδοφ Καρβζλα προσ τα βόρεια ενϊ καταλιγει νότια ςτισ πολφχρωμεσ κερκίδεσ γφρω από τθν μπάντα. Αντίςτοιχα ο ανατολικόσ άξονασ ξεκινάει νότια ςαν επζκταςθ του πολφχρωμου μουςικοφ πενταγράμμου, ςτθ ςυνζχεια ςυναντάει μία διαμόρφωςθ με χαμθλοφσ πίδακεσ νεροφ, εμπλζκεται με τθν αποτφπωςθ ςτο ζδαφοσ του πρϊθν Δθμοτικοφ Θεάτρου, και τζλοσ επεκτείνεται κατά μικοσ του πεηοδρόμου τθ Λεωφόρου Δθμοκρατίασ παράλλθλα με τισ νζεσ λωρίδεσ φφτευςθσ, επθρεάηονται ςτο ελάχιςτο τθν υφιςτάμενθ πλακόςτρωςθ. Ζάκυνκοσ, Ρλατεία Σολωμοφ Ραραδείγματα εξωτερικϊν ςωλινων ειςαγωγισ/ εξαγωγισ αζρα ΡΟΓΑΜΜΑ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΩΝ» 17

20 ΔΙΑΜΟΡΦΩΕΙ ΣΗΝ ΛΕΩΦΟΡΟ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ππωσ ιδθ αναφζρκθκε, θ διαμόρφωςθ του πεηοδρόμου τθσ λεωφόρου Δθμοκρατίασ ζχει γίνει ςχετικά πρόςφατα και ζχει αποτελζςει μια επιτυχθμζνθ παρζμβαςθ. Βζβαια οι κοινοί κυβόλικοι που χρθςιμοποιικθκαν για τθν δαπεδόςτρωςθ δεν αντιςτοιχοφν με τισ ςθμερινζσ προδιαγραφζσ των νζων ψυχρϊν κυβόλικων. Ωσ εκ τοφτου, για να επιτευχκεί βελτίωςθ τθσ κερμικισ άνεςθσ χωρίσ να αντικαταςτακεί θ υφιςτάμενθ δαπεδόςτρωςθ, προςτίκενται άλλα ςτοιχεία, ςε κζςεισ κατάλλθλεσ ϊςτε να εναρμονιςτοφν με τθ χάραξθ του υφιςτάμενου ςχεδιαςμοφ. Συγκεκριμζνα: Βιοκλιματικό κανάλι αεριςμοφ Ππωσ εξθγικθκε αναλυτικά, θ ζνταξθ του καναλιοφ αεριςμοφ κατά μικοσ του πεηόδρομου ςυμβάλλει κακοριςτικά ςτθ βελτίωςθ τθσ μικροκλίματοσ του πεηόδρομου. Το κανάλι τοποκετείται παράλλθλα με τθν υφιςτάμενθ χάραξθ, ςε ζναν νζο άξονα από ψυχρι τςιμεντοκονία ςε γαλάηια απόχρωςθ. Εμπλουτιςμόσ των αξόνων φφτευςθσ Στθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ παρατθρείται οργανωμζνθ χαμθλι φφτευςθ με ςθμαντικό αρικμό μεγάλων δζντρων. Στθν πρόταςθ οι χϊροι φφτευςθσ αυξάνονται ςτα χνάρια τθσ υφιςτάμενθσ χάραξθσ και με τθν ελάχιςτθ διατάραξθ τθσ υφιςτάμενθσ πλακόςτρωςθσ, και προςτίκενται επιπλζον μεγάλα δζντρα, ζτςι ϊςτε να επιτευχκοφν ακόμθ καλυτζρα αποτελζςματα κερμικισ άνεςθσ. Νζεσ πζργκολεσ ςκιαςμοφ Στθ ςθμερινι διαμόρφωςθ του πεηόδρομου, όπωσ ακριβϊσ ςυμβαίνει και ςτθν πλατεία Σολωμοφ, εξαιτίασ τθσ λειτουργίασ πολλϊν καταςτθμάτων αναψυχισ, ζχουν τοποκετθκεί μεγάλεσ κινθτζσ ιδιωτικζσ τζντεσ. Ρροτείνεται θ αντικατάςταςθ των τεντϊν αυτϊν με ξφλινεσ ςτακερζσ πζργκολεσ, ίδιασ μορφισ με αυτζσ που προτείνονται ςτθν πλατεία. Οι πζργκολεσ αυτζσ τοποκετοφνται ςε κατάλλθλεσ κζςεισ που κα εξυπθρετιςουν τα παραπάνω καταςτιματα, αλλά και κα προςαρμόηονται ςχεδιαςτικά ςτθν υφιςτάμενθ χάραξθ. Νζα ξφλινα deck Τζλοσ προτείνεται θ αντικατάςταςθ των κοινϊν τςιμεντόπλακων που βρίςκονται μπροςτά από τα καταςτιματα με ξφλινα deck, τα οποία ζχουν πολφ καλφτερθ βιοκλιματικι ςυμπεριφορά και επιπλζον ενιςχφουν τθν χριςθ αναψυχισ που εξυπθρετεί ο ςυγκεκριμζνοσ πεηόδρομοσ. ΡΟΓΑΜΜΑ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΩΝ» 18

21 ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΕ ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΚΣΤΟ ΔΡΟΜΩΝ Ρολφ ςθμαντικό ρόλο για τθν βελτίωςθ τθσ κερμικισ ςυμπεριφοράσ τθσ επιλεγείςασ περιοχισ ζχουν οι παρεμβάςεισ που μποροφν να γίνουν ςτισ περιμετρικζσ οδοφσ τθσ επιλεγείςασ περιοχισ, κακϊσ και ςτο δίκτυο των δρόμων που περικλείονται ςε αυτιν. Οι παρεμβάςεισ αυτζσ αφοροφν κατά κφριο λόγο ςτθν κατάλλθλθ επεξεργαςία των υφιςτάμενων εδαφοκαλφψεων, ι τθ χριςθ νζων ψυχρϊν δαπεδοςτρϊςεων, όπου κρίνεται απαραίτθτο. Επίςθσ ςθμαντικό ρόλο ζχει ο περιοριςμόσ, όςο το δυνατόν τθσ ςυγκοινωνιακισ ροισ και ςτάκμευςθσ οχθμάτων, και τζλοσ ο εμπλουτιςμόσ τθσ υφιςτάμενθσ χαμθλισ και ψθλισ φφτευςθσ. Κατά ςυνζπεια τα μζτρα που προτείνονται ςτο δίκτυο των δρόμων που περιβάλλουν ι περικλείονται και ςτθν επιλεγείςα περιοχισ είναι:: Περιφερειακοί Οδοί Σε όλεσ τισ οδοφσ που περικλείουν τθν επιλεγείςα περιοχι προτείνεται θ επεξεργαςία του άνω τμιματοσ τθσ κοινισ αςφάλτου, ϊςτε να μετατραπεί ςε ψυχρι άςφαλτοσ. Το μζτρο αυτό κα ςυμβάλλει ςθμαντικά ςτθ ςυνολικι βελτίωςθ του τοπικοφ μικροκλίματοσ. Οδόσ Καρβζλα Στθ ςυγκεκριμζνθ περιφερειακι οδό, δεδομζνου ότι ςυνορεφει άμεςα με τθν πλατεία, προτείνονται επιπλζον μζτρα. Αυτά αφοροφν ςτον περιοριςμό του πλάτουσ του δρόμου ςτα νότιο τμιμα του κακϊσ και ςτθν οργάνωςθ των κζςεων ςτάκμευςθσ. Στθ μετατροπι του βόρειου τμιματοσ ςε δρόμο ιπιασ κυκλοφορίασ με επιπλζον χωροκζτθςθ ενόσ άξονα χαμθλισ και ψθλισ φφτευςθσ. Τζλοσ είναι ςθμαντικό να επιςθμανκεί ότι ο άξονασ του δυτικοφ βιοκλιματικοφ καναλιοφ που ιδθ ζχει αναλυκεί επαρκϊσ, διαςχίηει ακριβϊσ τθν οδό Καρβζλα ςε όλο το μικοσ τθσ. Εςωτερικοί Οδοί Οι οδοί που περικλείονται ςτθν επιλεγείςα περιοχι είναι θ οδόσ Δεςφλα, θ οδόσ Σφικα και τμιμα τθσ οδοφ Ζϊθ. Και οι τρεισ αυτζσ οδοί εξυπθρετοφν μονάχα τθν τοπικι μικροκυκλοφορία. Κατά ςυνζπεια, και όπωσ ιδθ προβλζπεται από τθν εγκεκριμζνθ κυκλοφοριακι μελζτθ τθσ περιοχισ, οι δρόμοι αυτοί μποροφν να μετατραποφν ςε πεηόδρομοφσ ι δρόπουσ περιοριςμζνθσ κυκλοφορίασ. Στθν παροφςα μελζτθ προτείνεται νζα διάςτρωςθ όλων αυτϊν των οδϊν με ψυχροφσ κυβόλικουσ ανοιχτόχρωμων αποχρϊςεων και θ προςκικθ επαρκοφσ φφτευςθσ ςε όλο το μικοσ τουσ. ΡΟΓΑΜΜΑ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΩΝ» 19

22 6. κοπιμότθτα πράξθσ ωσ προσ τθν ρεαλιςτικότθτα των βιοκλιματικϊν ςτόχων του ζργου Επίτευξθ ςτόχων Το Ρρόγραμμα «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΧΩΩΝ» αποςκοπεί αρχικά ςτθν επιβράδυνςθ και ςτθ ςυνζχεια ςτθν αναςτροφι τθσ αςτικισ κλιματικισ μεταβολισ. Θεωροφμε ότι θ ανάπλαςθ, ςτα πλαίςια τθσ ρεαλιςτικότθτασ των βιοκλιματικϊν ςτόχων του ζργου κακϊσ και ςε ςχζςθ με τισ προαναφερόμενεσ παρεμβάςεισ που κα υλοποιθκοφν και τισ ςυνκικεσ μικροκλίματοσ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ, κα προςφζρει : Αιςκθτικι βελτίωςθ του κζντρου τθσ πόλθσ λόγω των αρχιτεκτονικϊν παρεμβάςεων, τθσ αλλαγισ των υλικϊν, αλλά και τθσ οργάνωςθσ όλων των χϊρων κυκλοφορίασ Αφξθςθ τθσ λειτουργικότθτασ τθσ περιοχισ και διαμόρφωςθ μίασ ενιαίασ μορφολογικισ και αιςκθτικισ αντιμετϊπιςθσ ςτο κζντρο τθσ πόλθσ θμαντικά βελτιωμζνο μικροκλίμα ςτθ ςυγκεκριμζνθ περιοχι Μείωςθ ενεργειακισ κατανάλωςθσ & θλεκτρικοφ φορτίου αιχμισ κατά τθ κερινι & χειμερινι περίοδο Καλφτερθ ποιότθτα ηωισ των κατοίκων Προςταςία του ευπακοφσ πλθκυςμοφ ςε περιόδουσ καφςωνα Σθ δθμιουργία ενόσ επιπλζον ευνοϊκοφ κριτθρίου για τθν επανακατοίκθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ περιοχισ του κζντρου Σθ δθμιουργία μιασ περιοχισ πιλότου, που κα αποτελζςει παράδειγμα και για άλλεσ περιοχζσ τθσ Ζακφνκου με παρόμοια χαρακτθριςτικά και υπάρχουν αρκετζσ. ΡΟΓΑΜΜΑ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΩΝ» 20

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers.

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers. ESC CAMPS H HELLENIC ROWING κζλει να δθμιουργιςει Esc Camps, ζνα ςε κάκε περιοχι των Πρωτακλθτϊν. Στόχοσ του camp είναι θ φιλοξενία νζων και ομάδων από το εξωτερικό, με απϊτερο ςκοπό τθν ακλθτικι τουριςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, κατανομισ δαπανϊν. Αυτονομία διςωλθνίων ςυςτθμάτων, κατανομι δαπανϊν

Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, κατανομισ δαπανϊν. Αυτονομία διςωλθνίων ςυςτθμάτων, κατανομι δαπανϊν Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, Ο αςφρματοσ κερμιδομετρθτισ (1) προςαρμόηεται με ειδικό μοχλιςμό ςτιριξθσ επάνω ςτο κερμαντικό ςϊμα, χωρίσ να τρυπάει το ςϊμα και χωρίσ να μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

7.6.2012. Δθμόςιοσ κιποσ

7.6.2012. Δθμόςιοσ κιποσ 7.6.2012 Συνάντθςθ με κ. Χρφςθ Μιχαθλίδθ (Επιτροπι Προςβάςιμου Τουριςμοφ Κφπρου ΕΚΦΚ) και καταγραφι προβλθματικϊν ςθμείων προςβαςιμότθτασ ΑΜΕΑ ςτο Δθμόςιο κιπο Λεμεςοφ και το παραλιακό μονοπάτι. Δθμόςιοσ

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Αθηνιού

Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Αθηνιού Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Αθηνιού Μελετητής: ταύρος Κωνσταντινίδης Πολιτικός Μηχανικός υγκοινωνιολόγος Αθήνα, επτέμβριος 2008 ΜΔΛΔΣΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΑΘΗΝΙΟΤ Ομάδα μελέηης ηαύρος Κωνζηανηινίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΑΛΑΑ

ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΑΛΑΑ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΑΛΑΑ Η ΘΕΗ ΣΟΤ ΠΑΡΚΟΤ ΑΘΑΛΑΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΟΤ ΠΑΡΚΟΤ Η ςυνολικι ζκταςθ 840 εκτάρια (ι 8,4 km 2 ) Θταν κυβερνθτικό τςιφλίκι, ζνασ άγονοσ γυμνότοποσ και θ αναδάςωςθ του άρχιςε το

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων

Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων Γιατί να μάκετε για τα παράκυρα και τα ςυςτιματα παρακφρων; Η απάντθςθ είναι γιατί: Αποτελοφν μζροσ των μζτρων για ενεργειακι απόδοςθ που όταν

Διαβάστε περισσότερα

Siemens Set Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ-κατανομισ δαπανϊν

Siemens Set Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ-κατανομισ δαπανϊν Το Siemens SET προςφζρει: Άνεςθ και εξοικονόμθςθ ενζργειασ ζωσ και 40%. Δίκαιθ κατανομι δαπανών βάςθ τθσ πραγματικισ καταναλιςκόμενθσ ενζργειασ. Ο κάκε ζνοικοσ ενεργοποιεί τθν κζρμανςθ ςτο χώρο του όποτε

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Πράςινο Σαμείο/Τπ. ΠΕ.Κ.Α. Αςτικι Αναηωογόνθςθ 2012-2015 Αρ. Απόφαςθσ: 78.10/2014. ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΣΕΤΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΦΑΚΕΛΟ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ (ΦΑΤ)

ΕΡΓΟ: Πράςινο Σαμείο/Τπ. ΠΕ.Κ.Α. Αςτικι Αναηωογόνθςθ 2012-2015 Αρ. Απόφαςθσ: 78.10/2014. ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΣΕΤΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΦΑΚΕΛΟ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ (ΦΑΤ) 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Κ. Μ. ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: «Τλοποίθςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΣΟΠΙΟΤ: ΑΝΑΚΑΙΝΙΕΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΣΟΠΙΟΤ: ΑΝΑΚΑΙΝΙΕΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΣΟΠΙΟΤ: ΑΝΑΚΑΙΝΙΕΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ Κείμενο/Φωτογράφθςθ: Χάρθσ Παπαϊωάννου Στόχοσ του παρόντοσ άρκρου είναι θ εξερεφνθςθ του ςχεδιαςμοφ περιβάλλοντοσ χϊρου και θ ςυςτθματικι παρουςίαςθ κάποιων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Γιατί να μάκετε για το φωτιςμό χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτο ςπίτι ςασ; Ζχει εκτιμθκεί ότι περνάμε το 90% τθσ ηωισ μασ ςε εςωτερικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗ Μ. ΜΑΛΕΚΚΙΔΗ & ΤΝΕΡΓΑΣΕ

ΓΡΗΓΟΡΗ Μ. ΜΑΛΕΚΚΙΔΗ & ΤΝΕΡΓΑΣΕ Με η α η π ο πήρ η ων Σ σ ο λ ι κ ών Εγ κ α η α ζ η ά ζ ε ων Αγ ί ο ς Ι ωά ν ν η Πι η ζ ι λ ι ά ρ ζε Κο ι ν ο η ι κ ο ύ ρ Χώπ ο ς ρ Φι λ ο ξ ε ν ί α ρ Κέ ν η π ο Πλ η π ο θό π η ζ η ρ γ ι α η η ν Ες π

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΕΜΑ Α ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 Α1. - γ. ςφφιλθ Α2. - α. ερυκρόσ μυελόσ των οςτών Α3. - β. εντομοκτόνο Α4. - β. καταναλωτζσ 1θσ τάξθσ Α5. - δ. μία οικογζνεια ΘΕΜΑ Β Β1. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ ΠΡΟΛΟΓΟ ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ Κατά τθν διάρκεια των τελευταίων χρόνων, ζχει αυξθκεί ο αρικμόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α ΑΠΑΝΣΗΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΕΠΕΚΣΑΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. ΚΑΙ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΕΠΙΒΑΣΙΚΟΤ ΚΟΙΝΟΤ» Ερώτηςη 1: A1.3, ςελ.

Διαβάστε περισσότερα

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS Έκδοζη: 27 Μαρηίου 2012 Τποδομι groupsms: Γενικά Πλεονεκτιματα Βελτιςτοποιθμζνθ διαδικαςία SMS αποςτολϊν Μαηικζσ αποςτολζσ μζςω πολλαπλϊν γραμμϊν που

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ ΣΕΥΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΟΤ 2015

ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ ΣΕΥΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΟΤ 2015 ΔΗΜΟ ΣΕΥΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΟΤ 2015 ΔΗΜΟ ΣΕΥΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΟΤ 2015 ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ Α/Α ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΠΙΣΩΕΙ 2015 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΩΜΕ ΕΩ ΤΠΟΛΟΙΠΟ ΟΦΕΙΛΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 30-09-2014 30-09-2014 ΣΡΕΥΟΤΕ ΤΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : Ανακαίνιςη κοςμηματοπωλείου ςε διατηρητζο κτίριο

Θζμα : Ανακαίνιςη κοςμηματοπωλείου ςε διατηρητζο κτίριο Θζμα : Ανακαίνιςη κοςμηματοπωλείου ςε διατηρητζο κτίριο Πτυχιακι εργαςία : Ζλενα Αλυφαντάρου Επιβλζπουςα κακθγιτρια : κα Χριςτίνα Πανουτςοποφλου [1] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ειςαγωγι. Ζρευνα για το διατθρθτζο Γεωγραφικι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 1) Αρχικά πρζπει να γίνει ζλεγχοσ του υποςτρϊματοσ για : ςκόνεσ, υγραςία, επιπεδότθτα. Ππου κρίνεται απαραίτθτο πρζπει να γίνεται κακαριςμόσ, υδροβολι,

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες 1 Πρωτεΐνες Πρωτεΐνεσ : Οι πρωτεΐνεσ είναι ουςίεσ «πρώτθσ» γραμμισ για τουσ οργανιςμοφσ (άρα και για τον άνκρωπο). Σα κφτταρα και οι ιςτοί αποτελοφνται κατά κφριο λόγο από πρωτεΐνεσ. Ο ςθμαντικότεροσ όμωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΜΕΣΡΗΕΩΝ Σελίδα 1 από 31 Ιςχφει από : 04/07/2011. Ραπανικολάου Νικόλαοσ

ΕΚΘΕΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΜΕΣΡΗΕΩΝ Σελίδα 1 από 31 Ιςχφει από : 04/07/2011. Ραπανικολάου Νικόλαοσ Σελίδα 1 από 31 Τίτλοσ Εγγράφου: ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΗΣΕΩΝ ΑΔΙΟΦΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΑΛΑΤΟΣΡΗΛΑΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7 Συντάκτθσ Ζκκεςθσ: Ραπανικολάου Νικόλαοσ Απαγορεφεται η μερική αναπαραγωγή τησ

Διαβάστε περισσότερα

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES Ζνα ςυναρπαςτικό Luxury Boutique Hotel, το Zagori Suites, είναι ςκαρφαλωμζνο ςε υψόμετρο 1000 μζτρων, ςτθ Βίτςα Κεντρικοφ Ηαγορίου, δίπλα ςτο περίφθμο Φαράγγι του Βίκου και ςτα πζτρινα γεφφρια του Βοϊδομάτθ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ.

ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ. ΓΕΙΑ ΣΑΣ! ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ. ΕΡΕΙΔΘ ΞΕΩ ΚΑΙ ΒΛΕΡΩ, ΟΤΙ ΥΡΑΧΕΙ ΑΚΕΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΡΟΥ ΔΥΣΚΟΛΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΘΣΕΙ ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΩΣΤΘΣ ΔΙΑΤΟΦΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2.

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μηχανιςμόσ μάθηςησ και ανάπτυξησ/ενίςχυςησ ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST 1 1.1 Ειςαγωγό Για να λάβετε τα δεδομζνα του Τπ. Παιδείασ μζςω του επίγειου ψθφιακοφ ςιματοσ τθσ ΝΕΡΙΣ κα πρζπει, εάν δεν διακζτετε ιδθ, να προμθκευτείτε, να εγκαταςτιςετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για τα Φωτοβολταϊκά Πάνελ

Οδηγόσ αρχαρίων για τα Φωτοβολταϊκά Πάνελ Οδηγόσ αρχαρίων για τα Φωτοβολταϊκά Πάνελ Γιατί να μάκετε για τα φωτοβολταϊκά πάνελ; Γιατί: Παράγουν κακαρι πθγι ενζργειασ Μπορείτε να αμειφκείτε για τθν ενζργεια που παράγετε ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ειςαγωγή 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ Ερευνθτικι Ομάδα για τθν Σεχνολογικι, Οικονομικι και τρατθγικι Ανάλυςθ τθσ Κοινωνίασ τθσ Πλθροφορίασ (INFOSTRAG) Εργαςτιριο Βιομθχανικισ και Ενεργειακισ Οικονομίασ (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Ανάπτυξθ

Διαβάστε περισσότερα

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ ROUGE PARIS είναι Μοντζρνα ροφχα, για όλεσ τισ ϊρεσ τθσ θμζρασ, για κάκε περίςταςθ από τα ψϊνια, τθ δουλειά ωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00 Οδηγίερ: ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00 1) Το εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από 7 ζελίδερ και πεπιλαμβάνει 25 θέμαηα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση «Μισθός 2005»

Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Έκδοση 8.5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βιμα 1 ο. Κάνουμε φφλαξθ των αρχείων από τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ του προγράμματοσ. Εργαλεία Φφλαξθ c:\msteuro\20111001 *Εντάξει+ Όποσ: 20111001

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΕΟΠΤΤ

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΕΟΠΤΤ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΕΟΠΤΤ Οι τρεισ προτάςεισ που ζχουν κατατεκεί ςτο Υπουργείο Υγείασ (από τον ΕΟΠΥΥ ςε ςυνεργαςία με τθν ΕΣΔΥ, από επιςτθμονικι επιτροπι που ςυγκρότθςε το Υπουργείο Υγείασ,

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Τα ψθφιακά λογικά κυκλϊματα που μελετιςαμε μζχρι τϊρα ιταν ςυνδυαςτικά κυκλϊματα. Στα ςυνδυαςτικά κυκλϊματα οι ζξοδοι ςε κάκε χρονικι ςτιγμι εξαρτϊνται αποκλειςτικά και μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Μειέηε Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο (ΜΔΑ) Δλεκεξωηηθή Ηκεξίδα κε ζέκα: «ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΚΔΝΑΚ» ΠΓΜΗ-ΜΗΒΔ-ΠΓΜΗ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Καβάια 25.1.

Μειέηε Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο (ΜΔΑ) Δλεκεξωηηθή Ηκεξίδα κε ζέκα: «ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΚΔΝΑΚ» ΠΓΜΗ-ΜΗΒΔ-ΠΓΜΗ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Καβάια 25.1. Μειέηε Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο (ΜΔΑ) Δλεκεξωηηθή Ηκεξίδα κε ζέκα: «ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΚΔΝΑΚ» ΠΓΜΗ-ΜΗΒΔ-ΠΓΜΗ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Καβάια 25.1.2011 Περιετόμενα Μελέηης Ενεργειακής απόδοζης Η Μελζτθ Ενεργειακισ Απόδοςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά Είςοδοσ ςτο πρόγραμμα Ρυιμίςεισ ζυγοφ Αλλαγι IP διεφκυνςθσ ηυγοφ Ρυκμίςεισ επικοινωνίασ Αποκικευςθ Ρυιμίςεισ εφαρμογθσ DIGICOM

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙΑΔΗΡΟΤΕ ΕΡΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΡΟΥ ΑΡΑΙΤΕΙ ΑΦΑΙΕΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΡΠ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ.

ΟΡΟΙΑΔΗΡΟΤΕ ΕΡΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΡΟΥ ΑΡΑΙΤΕΙ ΑΦΑΙΕΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΡΠ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ. W88210DAP S88211DAP 1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ Αφιςτε αρκετά ανοίγματα για τον ςωςτό εξαεριςμό τθσ ςυςκευισ. 2) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ Μθν χρθςιμοποιείτε μθχανικζσ διατάξεισ ι άλλα μζςα για να επιταχφνετε

Διαβάστε περισσότερα

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport 1. Πλικτρο αφξθςθσ ιχου (+) / SRS πλικτρο 2. Ενδεικτικι Λυχνία 3. Πλικτρο Πολλαπλϊν Λειτουργιϊν (MFB) / Play/ Pause 4. Rewind 5. Fast Forward 6. Πλικτρο μείωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ υνδζςου με το μζλλον net-metering ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ net-metering ςτθ Ελλάδα Σο net-metering ι αλλιϊσ θ αυτοπαραγωγι επιτρζπει πλζον ςτον Ζλλθνα καταναλωτι να παράγει τθν θλεκτρικι ενζργεια

Διαβάστε περισσότερα

1ο Λυκειο Χαιδαριου Σαξθ: Α Σμθμα: 2 χολικο Ετοσ: 2013-14 PROJECT-MARKETING. ΘΕΜΑ: Ο κοςμοσ του Μαρκετινκγ και τθσ Διαφθμιςθσ

1ο Λυκειο Χαιδαριου Σαξθ: Α Σμθμα: 2 χολικο Ετοσ: 2013-14 PROJECT-MARKETING. ΘΕΜΑ: Ο κοςμοσ του Μαρκετινκγ και τθσ Διαφθμιςθσ 1ο Λυκειο Χαιδαριου Σαξθ: Α Σμθμα: 2 χολικο Ετοσ: 2013-14 PROJECT-MARKETING ΘΕΜΑ: Ο κοςμοσ του Μαρκετινκγ και τθσ Διαφθμιςθσ Ονοματα μαθθτων: Κοντογιαννθ ελθνθ Κοντοςωρου Αννα Λατςθσ Αλεξανδροσ Κωνςταντοπουλοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ. Η Ελλθνικι κλάςθ Dragon ςε ςυνεργαςία με τον Ναυτικό Πμιλο Ελλάδοσ και υπό τθν αιγίδα τθσ Ελλθνικισ Ιςτιοπλοϊκισ Ομοςπονδίασ, κα διοργανώςει τουσ ακόλουκουσ αγώνεσ το 2011 1. ΚΤΠΕΛΛΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ - MARITIME

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Περίοδοσ εξετάςεων Προςδοκία για αποτζλεςμα ανάλογο των προςπακειϊν μασ και του χρόνου που αφιερϊκθκε Τι είναι ο φόβοσ των εξετάςεων; Ο φόβοσ

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Αλυςίδα αξίασ τροφίμων Η αλυςίδα αξίασ των τροφίμων: από το χωράφι ςτο ράφι και ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι (from farm

Διαβάστε περισσότερα

Φεςτιβάλ των Κοινών. Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά

Φεςτιβάλ των Κοινών. Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά Φεςτιβάλ των Κοινών Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά αποανάπτυξθ «ελαττοφμενθ ανάπτυξθ», από-μεγζκυνςθ, de-growth αποανάπτυξθ «ελαττοφμενθ ανάπτυξθ», από-μεγζκυνςθ,

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Προγράμματα Management Trainees Ένα πεδίο ανηαγφνιζμού για ηα νέα ηαλένηα Οξφσ ανταγωνιςμόσ Σε

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & Ν. ΣΕΩΝ Ιςτορικι Αναδρομι 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα Σουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005: Κυκλοφορεί

Διαβάστε περισσότερα

ELVHX 2012: ΟΔΘΓΟΣ ΚΕΜΕΛΛΑΚΘΣ ΓΕΛΩΣΘΣ 1

ELVHX 2012: ΟΔΘΓΟΣ ΚΕΜΕΛΛΑΚΘΣ ΓΕΛΩΣΘΣ 1 ELVHX 2012: ΟΔΘΓΟΣ ΚΕΜΕΛΛΑΚΘΣ ΓΕΛΩΣΘΣ 1 Π Ε Ρ Ι Ε Φ Ο Μ Ε Ν Α 1. Ποιοι είμαςτε..ςελ.3-4 2. Ειςαγωγι...ςελ.5 3. Είδθ γείωςθσ.ςελ.6-10 4. ΕΛΟΣ HD 384 - Πλεονεκτιματα κεμελιακισ γείωςθσ ςελ.11 5. Η ειδικι

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική για ψυκτικούς ΕΠΑ.Λ

Θερμοδυναμική για ψυκτικούς ΕΠΑ.Λ Θερμοδυναμική για ψυκτικούς ΕΠΑ.Λ Οδυςςζασ Κόντοσ ΠΕ 12.04 *Επιλογι θμερομθνίασ+ Κεφ 1 Μονάδεσ και ςφμβολα ςτθ κερμοδυναμικι Μζγεκοσ Σφμβολο Μονάδα Σφμβολο Άλλεσ μονάδεσ και υποδιαιρζςεισ μονάδασ Μικοσ

Διαβάστε περισσότερα

τθμονιάρθσ Δθμιτρθσ Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ ΤΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ

τθμονιάρθσ Δθμιτρθσ Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ ΤΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ τθμονιάρθσ Δθμιτρθσ Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ ΤΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ Δεκζμβριοσ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Επιςκόπθςθ παρουςίαςθσ Η ιδέα Το Έπγο Η ςλοποίηζη Τα αποηελέζμαηα Τα ζςμπεπάζμαηα 2 Τα ιδιαίηεπα ηοπικά σαπακηηπιζηικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΚΟΜΟ ΚΤΦΙΔΗ

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΚΟΜΟ ΚΤΦΙΔΗ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΚΟΜΟ ΚΤΦΙΔΗ 2014 ΠΡΟΘΕΕΙ 1 Πίλαθαο πεξηερνκέλωλ Πίνακας περιεχομένων... 1 Αθξωηεξηαζκόο... 3 Τη θάλεηε κεηά ηελ Εγρείξηζε... 4 Σε πεξίπηωζε Αθξωηεξηαζκνύ Κλήκεο... 4 Τη πξέπεη λα θάλεηε κεηά

Διαβάστε περισσότερα

Τ.1.2. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Τ.1.2. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» 1 1. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΟΛΩΜΟΥ Συνολική άποψη της πλατείας Σολωμού από ψηλά Απόψεις της πλατείας Σολωμού

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

GRILLI CAMINETTI. Η εςωτερικι επζνδυςθ από μαντζμι, μπορεί να αντικαταςτακεί από θφαιςτειογενζσ πζτρωμα (PEPERINO) για περιςςότερθ αυτονομία.

GRILLI CAMINETTI. Η εςωτερικι επζνδυςθ από μαντζμι, μπορεί να αντικαταςτακεί από θφαιςτειογενζσ πζτρωμα (PEPERINO) για περιςςότερθ αυτονομία. Τα ενεργειακά τηάκια τθσ ςειράσ AF 2000 και COMPACT είναι εςτίεσ τριπλοφ τοιχώματοσ από ατςάλι και μαντζμι ιταλικισ καταςκευισ. Όλα τα μοντζλα μποροφν να εφοδιαςτοφν με ventilater 116 Watt, με ροι αζρα

Διαβάστε περισσότερα

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Η Κριτθ είναι μία περιοχι υψθλοφ ςειςμικοφ κινδφνου. Η παρακολοφκθςθ τθσ ςειςμικισ δραςτθριότθτασ ςτθν Κριτθ αποτελεί επομζνωσ

Διαβάστε περισσότερα

Μθχανιματα Donuts. In.Con.Eq Hellas. Ο Νζοσ Κόςμοσ των Donuts κοντά ςασ. Αυτόματεσ μθχανζσ κοπισ Donut Τθγανιζρεσ Γεμιςτικά Στόφεσ

Μθχανιματα Donuts. In.Con.Eq Hellas. Ο Νζοσ Κόςμοσ των Donuts κοντά ςασ. Αυτόματεσ μθχανζσ κοπισ Donut Τθγανιζρεσ Γεμιςτικά Στόφεσ Μθχανιματα Donuts Ο Νζοσ Κόςμοσ των Donuts κοντά ςασ Αυτόματεσ μθχανζσ κοπισ Donut Τθγανιζρεσ Γεμιςτικά Στόφεσ Γλαςιζρεσ Ταχυηυμωτιρια Σφολιατομθχανζσ Αξεςουάρ 2013 In.Con.Eq Hellas Μθχανζσ Κοπισ Donuts

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργαςία. Τεχνολογία λειτουργίασ και ελζγχου.

Πτυχιακή εργαςία. Τεχνολογία λειτουργίασ και ελζγχου. Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα Καβάλασ χολι Σεχνολογικϊν Εφαρμογϊν Σμιμα Μθχανολογίασ Πτυχιακή εργαςία Σφγχρονεσ μη ςυμβατικζσ εργαλειομηχανζσ κοπήσ. Τεχνολογία λειτουργίασ και ελζγχου. Σπουδαςτήσ: Iτςόπουλοσ

Διαβάστε περισσότερα

YPEF Educational material 2014. Young People in European Forests

YPEF Educational material 2014. Young People in European Forests Young People in European Forests YPEF European contest about forests and forestry Educational material Greek edition, 2014 Περιεχόμενα Τα δάςθ ςτθν Ευρϊπθ 3 Τα δάςθ ςτθν/-o Αυςτρία 14 Βζλγιο 17 Κφπρο...20

Διαβάστε περισσότερα

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0 www.aratos.gr 1 Η προςτικζμενθ αξία Η Άρατοσ Τεχνολογίεσ Α.Ε. μζςα από το ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ECM-PLUS παρζχει μια αποδοτικι λφςθ τθλεπικοινωνίασ για

Διαβάστε περισσότερα

Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν Τροποποίθςθ και Κωδικοποίθςθ τθσ Απόφαςθσ τθσ ΕΕΤΤ ΑΠ. 480/017/13-05-2008

Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν Τροποποίθςθ και Κωδικοποίθςθ τθσ Απόφαςθσ τθσ ΕΕΤΤ ΑΠ. 480/017/13-05-2008 COMPUTERS, SOFTWARE / HARDWARE Λ. Βεϊκου 62 & Φαρρϊν 4 Γαλάτςι Τ.Κ. 11147 Τθλ: 210-2136815 / 2138228 Fax: 210-2136816 Email: info@info-world.gr web: www.info-world.gr Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν

Διαβάστε περισσότερα

Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία

Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία Οδηγίεσ Εγκατάςταςησ Εφαρμογήσ Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία (School Edition) Περιεχόμενα I. Εγκατάςταςθ Extra Λογιςτικι Διαχείριςθ (School Edition)...3 A. Eγκατάςταςθ εφαρμογϊν Σειράσ

Διαβάστε περισσότερα