ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ"

Transcript

1 ΡΟΓΑΜΜΑ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΩΝ» ΦΟΡΕΑ ΕΡΓΟΤ: ΔΗΜΟ ΖΑΚΤΝΘΟΤ ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ ΣΗ ΠΟΛΗ ΣΗ ΖΑΚΤΝΘΟΤ Σ. 1. Α Σ Ε Τ Χ Ο Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Ε Ρ Γ Ο Τ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2011 ΣΥΝΕΤΑΙΙΣΤΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (ΣΑΖ) ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σ.1.1. Σ1.6. Σ.1.2. Σ.1.3. Σ.1.4. Σ.1.5. Σ.1.7. Σ.1.6. Σ.1.8. ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΤ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΠΩΗ ΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΠΙΝΑΚΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΩΝ ΤΠΑΡΧΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΩΝ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΕΔΑΦΟΚΑΛΤΨΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΣΟΤ ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΟΤ ΘΕΡΜΙΚΟΤ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΟ ΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ (ΒΛ. ΣΕΤΧΟ ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ) ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΝΣΡΩΝ ΦΤΣΩΝ ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ (ΒΛ. ΣΕΤΧΟ ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ) ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΗ (ΒΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σ.1.1. Σ.1.6.) ΜΙΚΡΤΝΗ ΧΕΔΙΩΝ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΗ ΡΟΓΑΜΜΑ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΩΝ»

3 Σ.1.1. Σ1.6. ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΤ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΗ ΡΟΓΑΜΜΑ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΩΝ» 1

4 1. ΙΣΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Η παροφςα μελζτθ αφορά τθν υποβολι του Φακζλου Βιοκλιματικϊν Στοιχείων Ρράξθσ για τθν ζνταξθ τμιματοσ του Κζντρου τθσ πόλθσ τθσ Ζακφνκου ςτο οικείο πρόγραμμα του οποίου ενδιάμεςοσ Φορζασ Διαχείριςθσ είναι το ΚΕΝΤΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΡΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΓΕΙΑΣ με ςυντετμθμζνο τίτλο του «ΚΑΡΕ». ΡΟΓΑΜΜΑ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΩΝ» 2

5 2. ΕΠΙΛΕΓΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ Η περιοχι τθσ Ζακφνκου που επιλζχκθκε να ενταχκεί ςτο παραπάνω πρόγραμμα είναι το κζντρο τθσ πόλθσ τθσ Ζακφνκου και ςυγκεκριμζνα θ Ρλατεία Σολωμοφ, θ Λεωφόροσ Δθμοκρατίασ που είναι πεηόδρομοσ κακϊσ και οι γφρω δρόμοι. Η περιοχι αυτι αφορά και ςε ζνα βαςικό ςθμείο αναφοράσ του νθςιοφ και άρα μία βιοκλιματικι παρζμβαςθ εκεί κα ζχει τθ μεγαλφτερθ δυνατι απιχθςθ για το νθςί. Επιπλζον θ περιοχι αυτι ενδείκνυται ςαφϊσ για να ενταχκεί ςτο ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα, κακϊσ πλθροί όλεσ τισ προδιαγραφζσ για βελτίωςθ τθσ βιοκλιματικισ τθσ ςυμπεριφοράσ λόγω: Γεωγραφικισ Θζςθσ και Ρροςανατολιςμοφ: Συνορεφει με τθ κάλαςςα με κφριο άξονα τον ΒΔ ΝΑ Μορφολογίασ: Είναι ζνασ ςθμαντικισ ζκταςθσ τελείωσ ανοικτόσ επίπεδοσ χϊροσ Λειτουργίασ: Αποτελεί μία περιοχι με πολφ μεγάλθ προςβαςιμότθτα επιςκεπτϊν όλεσ τισ εποχζσ του χρόνου και τισ ϊρεσ κάκε θμζρασ. ΡΟΓΑΜΜΑ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΩΝ» 3

6 3. ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΤΦΙΣΑΜΕΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ Πλατεία ολωμοφ Η κεντρικι πλατεία τθσ Ζακφνκου, θ Ρλατεία Σολωμοφ, βρίςκεται ςτθ είςοδο τθσ πόλθσ. Αναπνζει άμεςα τθν αφρα τθσ κάλαςςασ και τθν ειςάγει μζςα από τα ςοκάκια τθσ προσ τον πυρινα τθσ πόλθσ. Η ζκταςθ τθσ πλατείασ Σολομοφ είναι ςθμαντικι. Ιδιαίτερα αξιόλογθ είναι θ αρχιτεκτονικι που περιβάλλει τθν πλατεία Σολωμοφ. Η πλατεία υπζςτθ πολφ μεγάλθ καταςτροφι μετά τον ςειςμό του 1953, που ζπλθξε τθν Ζάκυνκο. Τότε γκρεμίςτθκε και το Δθμοτικό Θζατρο τθσ Ζακφνκου, ζνα ςθμαντικό αρχιτεκτόνθμα του Τςίλερ, ςθμείο αναφοράσ εκείνθσ τθσ εποχισ. Η νζα διαμόρφωςθ τθσ Ρλατείασ Σολωμοφ ζγινε μετζπειτα από τον αρχιτζκτονα Γ. Κοφτςθ. Αυτι είναι και θ ςθμερινι διαμόρφωςθ τθσ, εκτόσ από κάποιεσ ελάχιςτεσ τροποποιιςεισ που ζχουν πραγματοποιθκεί ενδιάμεςα, κυρίωσ επιςκευαςτικοφ χαρακτιρα. ΡΟΓΑΜΜΑ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΩΝ» 4

7 Η πλατεία περιβάλλεται από διόροφα /τριόροφα κτίρια ιδιαίτερθσ παραδοςιακισ αρχιτεκτονικισ που εξυπθρετοφν το δθμόςιο χαρακτιρα τθσ πόλθσ. Συγκεκριμζνα ςτθν βορειοδυτικι πλευρά βρίςκεται το Βυηαντινό Μουςείο, και παραδίπλα ζνα ιδιωτικό ξενοδοχείο. Στθ νοτιοδυτικι πλευρά βρίςκεται το Δθμαρχείο και θ Εκνικι Τράπεηα. Στθ βορειοανατολικι πλευρά βρίςκονται το Ρνευματικό Κζντρο, κτιριο που χτίςκθκε ςτθ κζςθ του κατεδαφιςκζντοσ από το ςειςμό του 1953, Δθμοτικοφ Θεάτρου, και ο Ναόσ του Αγ. Νικολάου του Μϊλου, μοναδικό δείγμα ενετικοφ ρυκμοφ, που χρονολογείται από το 1561 Η νοτιοανατολικι πλευρά τθσ πλατείασ είναι ανοικτι προσ τθ κάλαςςα. Το Βυηαντινό Μουςείο Το νζο Ρνευματικό Κζντρο Τα κτίρια τθσ Εκνικισ Τράπεηασ και του Δθμαρχείου Ο Ναόσ Αγ. Νικολάου του Μϊλου Η πλατεία ςιμερα είναι πλακοςτρωμζνθ κυρίωσ με ςυμβατικισ ςυμπεριφοράσ τςιμεντόπλακεσ. Επιπλζον ςτθ νοτιοδυτικι πλευρά ςυνορεφει με τθν οδό Καρβζλα, θ οποία ςιμερα παραλαμβάνει ςθμαντικό κυκλοφοριακό φόρτο και επιπλζον είναι επιφορτιςμζνοσ με τθν άναρχθ δόμθςθ οχθμάτων. Στθ νότια πλευρά του ςυνορεφει με τθν παραλιακι λεωφόρο, επίςθσ επιφορτιςμζνθ με μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο. Σθμερινι επίςτρωςθ με ςυμβατικζσ τςιμεντόπλακεσ ΡΟΓΑΜΜΑ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΩΝ» 5

8 Η φφτευςθ τθσ πλατείασ Σολωμοφ ςιμερα είναι αξιόλογθ μεν, με μεγάλα δζντρα, αλλά επιδζχεται εμπλουτιςμό. Συγκεκριμζνα ςτο κζντρο τθσ πλατείασ, περιμετρικά του ανδριάντα του Δ. Σολωμοφ κακϊσ και ςτθ βορειοδυτικι πλευρά, μπροςτά από το Βυηαντινό Μουςείο ζχει παρτζρια με μεγάλουσ φοίνικεσ. Επίςθσ θ νοτιοανατολικι πλευρά που είναι ανοικτι προσ τθ κάλαςςα είναι ςτο μεγαλφτερο μζροσ τθσ φυτεμζνθ και διακζτει μεγάλο αρικμό από φοίνικεσ. Τζλοσ θ νοτιοδυτικι και θ βορειονατολικι πλευρά είναι επίςθσ πλαιςιωμζνεσ με παρτζρια με φφτευςθ από κάμνουσ και μεγάλα δζντρα. Επίςθσ αξίηει να αναφερκεί ότι ςτθ ςθμερινι κατάςταςθ, τόςο ςτο κζντρο τθσ πλατείασ Σολωμοφ, όςο και ςτθν βορειοανατολικι πλευρά ζχουν τοποκετθκεί μεγάλεσ τζντεσ για τθν εξυπθρζτθςθ καταςτθμάτων αναψυχισ. ΡΟΓΑΜΜΑ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΩΝ» 6

9 Λεωφόροσ Δθμοκρατίασ Η Λεωφόροσ Δθμοκρατίασ αποτελεί τθν κεντρικι οδό που ςυνδζει τθν πλατεία Σολωμοφ με τθν πλατεία Αγίου Μάρκου, τθν πιο ιςτορικι πλατεία τθσ πόλθσ. Η διαμόρφωςθ τθσ πλακόςτρωςθσ τθσ οδοφ αυτισ ζγινε πρόςφατα, και αποτελεί μία αξιόλογθ αρχιτεκτονικι παρζμβαςθ ςτον ιςτό τθσ πόλθσ. Αυτι θ πρόςφατθ πλακόςτρωςθ ζγινε με ςυμβατικοφσ κυβόλικουσ και λωρίδεσ μαρμάρου. Η φφτευςθ τθσ οδοφ, εφόςον ζχει γίνει πρόςφατα θ διαμόρφωςι τθσ, είναι οργανωμζνθ με αρκετά μεγάλα δζντρα. Ραρόλαυτα επιδζχεται επιπλζον φφτευςθσ. Επίςθσ πρζπει να αναφερκεί ότι θ Λεωφόροσ Δθμοκρατίασ ςιμερα ζχει πολλά καταςτιματα κυρίωσ αναψυχισ, αλλά και εξυπθρζτθςθσ, που ςυμβάλλουν ςτθν προςζλευςθ και παραμονι μεγάλου αρικμοφ επιςκεπτϊν ςτον δρόμο αυτό. Η απαραίτθτθ ςκίαςθ για τθν εξυπθρζτθςθ των καταςτθμάτων επιτυγχάνεται ςιμερα με ιδιωτικζσ τζντεσ. ΡΟΓΑΜΜΑ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΩΝ» 7

10 Γφρω Δρόμοι Η περιοχι περιβάλλεται από ζνα δίκτυο δρόμων ποικίλθσ και διαφορετικισ μεταξφ τουσ λειτουργικισ χροιάσ. Συγκεκριμζνα οι οδοι ϊμα και Αγ. Ράντων (παραλιακι οδόσ) είναι περιφερειακοί οδοί τθσ περιοχισ μελζτθσ με κυκλοφοριακό χαρακτιρα. Η οδόσ Καρβζλα βρίςκεται ςτθν δυτικι πλευρά τθσ πλατείασ Σολωμοφ και δθμιουργεί ςθμαντικι όχλθςθ λόγω του επιφορτιςμζνου κυκλοφοριακοφ χαρακτιρα και τθσ αλόγιςτθσ άναρχθσ ςτάκμευςθσ. Η οδόσ Αντιςτάςεωσ, είναι αδιζξοδοσ και εξυπθρετεί κυρίωσ τθν ςτάκμευςθ οχθμάτων. Οι οδοί Δεςφλα και Σφικα οι οποίοι προορίηονται να γίνουν πεηόδρομοι, κακϊσ βρίςκονται παραπλζυρωσ τθσ κεντρικισ πλατείασ και δεν ςυμβάλλουν κακόλου ςτθ λοιπι κυκλοφοριακι ροι. Τζλοσ θ οδόσ Ζϊθ, τμιμα τθσ οποίασ αποτελεί ςθμαντικό κυκλοφοριακό άξονα, ενϊ το υπόλοιπο τμιμα μπορεί να μετατραπεί ςε πεηόδρομο κακϊσ εξυπθρετεί μονάχα τα προςκείμενα ςε αυτιν κτίρια. Οδόσ Καρβζλα (βόρειο τμιμα) Οδόσ Εκνικισ Αντιςτάςεωσ Οδόσ Καρβζλα (νότιο τμιμα) Οδόσ Καρβζλα (βόρειο τμιμα) Οδόσ Σφικα Οδόσ Δεςφλα ΡΟΓΑΜΜΑ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΩΝ» 8

11 4. ΒΑΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ Ππωσ ιδθ ζχουμε αναφζρει, κατά τθ γνϊμθ μασ θ περιοχι ζχει πάρα πολλά πλεονεκτιματα και προςφζρεται ιδανικά για τθν εν λόγω ανάπτυξθ. Ωσ εκ τοφτου θ πρόταςι μασ επικεντρϊνεται ςτθν εκμετάλλευςθ και επζκταςθ αυτϊν των πλεονεκτθμάτων, ςε ςυνδυαςμό με τισ βιοκλιματικζσ παρεμβάςεισ, ϊςτε να αποτελζςει ζνα νζο πυρινα κερμικισ άνεςθσ ςτο κζντρο τθσ πόλθσ. Ριο ςυγκεκριμζνα : Η νζα πρόταςθ διατθρεί δφο βαςικζσ παραδοχζσ πριν τθ διαμόρφωςθ νζων δεδομζνων. Οι παραδοχζσ αυτζσ είναι: Η διατιρθςθ και ανάδειξθ τθσ φυςιογνωμίασ κάκε περιοχισ όπωσ είναι ςιμερα. Η περιοχι που προτείνεται για ζνταξθ ςτο πρόγραμμα διατθρεί πολλζσ μνιμεσ από το μακρινό αλλά και το πιο πρόςφατο παρελκόν, οι οποίεσ ζχουν παγιωκεί ςτθν αντίλθψθ του νθςιοφ και αποτελοφν τμιμα τθσ ιςτορίασ του. Τα ςτοιχεία αυτά αφοροφν τόςο τθν μορφι τθσ γενικότερθ αρχιτεκτονικι διάταξθ τθσ πλατείασ Σολωμοφ, όςο και τισ χριςεισ των κτιρίων που περιβάλλουν τθν πλατεία και τθ λεωφόρο Δθμοκρατίασ. Το δθμοτικό κζατρο, ζργο του Τςίλερ, που κατεδαφίςκθκε με το ςειςμό του 1953 Εκδιλωςθ ςτον ναό του Αγ. Νικολάου του Μόλου, μοναδικό δείγμα ενετικοφ ρυκμοφ, που χρονολογείται από το 1561 Η διατιρθςθ των πρόςφατων ζργων ανάπλαςθσ. Τα ζργα αυτά, που κυρίωσ αφοροφν πλακοςτρϊςεισ, ζχουν γίνει μετά από ςυγκροτθμζνεσ μελζτεσ και ζχουν ςυμβάλλει ςτθν ανάδειξθ τθσ περιοχισ αυτισ. Ρρόςφατθ ανάπλαςθ του πεηόδρομου τθσ λεωφόρου Δθμοκρατίασ. ΡΟΓΑΜΜΑ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΩΝ» 9

12 Με βάςει τα παραπάνω οι βαςικοί άξονεσ ςχεδιαςμοφ τθσ Αρχιτεκτονικισ Βιοκλιματικισ Ραρζμβαςθσ είναι οι εξισ: Νζα αρχιτεκτονικι οργάνωςθ τθσ κεντρικισ πλατείασ ολωμοφ ςτα χνάρια τθσ υφιςτάμενθσ μορφισ τθσ. Ειςαγωγι πολλαπλϊν ςτοιχείων που ςυμβάλλουν ςτθν βιοκλιματικι εξυγίανςθ τθσ πλατείασ ολωμοφ. Σα ςτοιχεία αυτά αφοροφν ςτο είδοσ των δαπεδοςτρϊςεων με χριςθ κυρίωσ ψυχρϊν υλικϊν ςτον εμπλουτιςμό με κατάλλθλθ φφτευςθ και ςτθν ειςαγωγι επιπλζον ςτοιχείων ςκιαςμοφ. Ειςαγωγι δφο νζων βιοκλιματικϊν καναλιϊν ςτον ΒΔ-ΝΑ άξονα, εκατζρωκεν τθσ πλατείασ, που ειςάγουν τθν καλαςςινι αφρα προσ το εςωτερικό τθσ πόλθσ Αναδιοργάνωςθ του νότιου τμιματοσ τθσ πλατείασ και εμπλουτιςμόσ τθσ υφιςτάμενθσ φφτευςθσ με επιπλζον χαμθλι και υψθλι φφτευςθ. Διατιρθςθ τθσ πρόςφατθσ ανάπλαςθσ τθσ λεωφόρου Δθμοκρατίασ και ειςαγωγι νζων ςτοιχείων βιοκλιματικισ εξυγίανςθσ ενταγμζνων ςτθν υφιςτάμενθ χάραξθ Πεηοδρόμθςθ οριςμζνων εςωτερικϊν μικρϊν δρόμων που δεν επθρεάηουν τθν κυκλοφορία με χριςθ κατάλλθλθσ δαπεδόςτρωςθσ με ψυχρά υλικά που ςυμβάλλει ςτθ ςυνολικι κερμικι ςυμπεριφορά τθσ περιοχισ Περιοριςμόσ του κυκλοφοριακοφ φόρτου και τθσ ςτάκμευςθσ τθσ οδοφ Καρβζλα και μετατροπι του βορειότερου τμιματόσ τθσ ςε δρόμο ιπιασ κυκλοφορίασ, με ταυτόχρονθ βιοκλιματικι εξυγίανςθ Μετατροπι τθσ υφιςτάμενθσ αςφάλτου όλων των περιμετρικϊν δρόμων κυκλοφορίασ οχθμάτων ςε ψυχρι άςφαλτο, που κα επιφζρει ςθμαντικι βελτίωςθ τθσ κερμικισ άνεςθσ Εμπλουτιςμόσ τθσ φφτευςθσ ςτθν πλατεία που βρίςκεται πίςω από το Πνευματικό Κζντρο. ΡΟΓΑΜΜΑ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΩΝ» 10

13 5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ Στθ ςυνζχεια αναλφονται οι άξονεσ ςχεδιαςμοφ τθσ πρόταςθσ για τθν ζνταξθ τμιματοσ του Κζντρου τθσ πόλθσ τθσ Ζακφνκου ςτο πρόγραμμα του οποίου ενδιάμεςοσ Φορζασ Διαχείριςθσ είναι το «ΚΑΡΕ». ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΣΗΝ ΠΛΑΣΕΙΑ ΟΛΩΜΟΤ Ππωσ ιδθ αναφζρκθκε, θ πλατεία Σολωμοφ αποτελεί ζνα τόπο που κουβαλάει ςθμαντικζσ ιςτορικζσ μνιμεσ που ζχουν ςθμαδζψει τθν ιςτορία του νθςιοφ. Οι παρεμβάςεισ που προτείνονται ζχουν ςτόχο τθν ανάδειξθ τθσ ιςτορικότθτασ τθσ πλατείασ, τθ διατιρθςθ των βαςικϊν αρχϊν ςχεδιαςμοφ που τθ διζπουν υπό το πρίςμα μίασ νζασ ςυγκρότθςθσ και τθν ειςαγωγι βιοκλιματικϊν ςτοιχείων που κα ςυμβάλλουν το μζγιςτο ςτθν βελτίωςθ τθσ κερμικισ άνεςθσ ςτον επιςκζπτθ. Ο ανδριάντασ του Διονφςιου Σολωμοφ με τουσ φοίνικεσ που τον περιβάλλουν, το άγαλμα τθσ Ελευκερίασ και θ κυκλικι κζςθ τθσ μπάντασ, αποτελοφν ςθμαντικά ςθμεία αναφοράσ τθσ πλατείασ και παραμζνουν ωσ ζχουν. Επίςθσ γίνεται προςπάκεια να παραμείνουν όλα τα μεγάλα δζντρα τθσ πλατείασ ςτισ κζςεισ που βρίςκονται. Πμωσ το ςφνολο τθσ πλατείασ αντιμετωπίηεται υπό το πρίςμα ενόσ νζου αφανοφσ κανάβου, βάςει του οποίου οργανϊνονται όλα εκείνα τα ςτοιχεία που ςθματοδοτοφν τθ νζα διαμόρφωςι τθσ. Κατά ςυνζπεια ο νζοσ κάναβοσ υπαγορεφει το ςχεδιαςμό όλων των παρακάτω ςτοιχείων: Νζα δαπεδόςτρωςθ τθσ πλατείασ Ρροτείνεται ςε όλο το κεντρικό τμιμα τθσ νζα διάςτρωςθ με μαρμάρινεσ πλάκεσ αντιολιςκθρζσ και χτενιςτζσ, οι οποίεσ κα ςυμβάλλουν ςε μία νζα πιο πολυτελι άποψθ τθσ πλατείασ. Διαμορφϊνονται κάποια τμιματα με ειδικοφσ ψυχροφσ κυβόλικουσ, ανοιχτόχρωμων αποχρϊςεων. Διαμορφϊνονται κάποια τμιματα που βρίςκονται κάτω από τισ νζεσ πζργκολεσ ςκιαςμοφ, ςε ξφλινεσ επιφάνειεσ (deck). Επιπλζον προτείνονται κάποιεσ πλάκεσ οι οποίεσ είναι γυάλινεσ και ενςωματϊνουν επιδαπζδιο φωτιςμό, και οι οποίεσ βρίςκονται ςε κατάλλθλεσ κζςεισ για τθν ανάδειξθ των βαςικϊν αξόνων τθσ πλατείασ. Τζλοσ διαμορφϊνονται περιγράμματα από μαρμάρινα φιλζτα διαφορετικϊν αποχρϊςεων, ςτα οποία εντάςςονται επιδαπζδια φωτιςτικά ςιμανςθσ για τθν ςθματοδότθςθ των αξόνων. Αποτφπωςθ ςτο ζδαφοσ του ίχνουσ του πρϊθν Δθμοτικοφ Θεάτρου Το Δθμοτικό Θζατρο τθσ Ζακφνκου, αξιόλογο δείγμα τθσ αρχιτεκτονικισ του Τςίλερ, και ςθμείο αναφοράσ τθσ πόλθσ τθσ Ζακφνκου από τισ αρχζσ του αιϊνα, κατεδαφίςτθκε με το μεγάλο ςειςμό του Στθ κζςθ του χτίςτθκε κτίριο που ςιμερα ςτεγάηει το Ρνευματικό Κζντρο τθσ πόλθσ. Πμωσ το αλλοτινό ςτολίδι τθσ πλατείασ ςυνεχίηει να παραμζνει ηωντανό ςτθ μνιμθ τθσ πόλθσ. Για το λόγο αυτό προτείνεται ο ςχεδιαςμόσ του ίχνουσ του κτιρίου αυτοφ, ςαν ςκιά ςτθ κζςθ που βριςκόταν, με κατάλλθλθ δαπεδόςτρωςθ από μαρμάρινεσ πλάκεσ. Με τον τρόπο αυτό θ ιςτορία του κτιρίου αυτοφ κα αναβιϊςει ςτθ μνιμθ τθσ πόλθσ. ΡΟΓΑΜΜΑ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΩΝ» 11

14 Νζα παρτζρια χαμθλισ και ψθλισ φφτευςθσ Ρροτείνεται θ διαμόρφωςθ νζων παρτεριϊν φφτευςθσ τα οποία διαφζρουν από τα υφιςτάμενα ζτςι ϊςτε να ακολουκοφν τθ νζα χάραξθ τθσ πλατείασ. Ραρόλαυτα οι νζεσ κζςεισ για τα παρτζρια προβλζφκθκε να τοποκετθκοφν ζτςι ϊςτε να μθν όλοι οι φοίνικεσ και τα λοιπά μεγάλα δζντρα να μθ χρειάηεται να αποκοποφν ι να μετακινθκοφν. Επιπλζον ςτα παρτζρια αυτά προτείνεται να φυτευτοφν και νζα μεγάλα δζντρα. Διαμόρφωςθ ςτο εδάφουσ του πολφχρωμου μουςικοφ πενταγράμμου Ρροτείνεται μία γραμμικι επιδαπζδια διαμόρφωςθ από τςιμεντοκονία βαμμζνθ με ψυχρά υλικά ςε αποχρϊςεισ του ουράνιου τόξου, θ οποία προςομοιάηει μορφολογικά ζνα χρωματιςτό μουςικό πεντάγραμμο. Η διαμόρφωςθ αυτι ςθματοδοτεί τθν νοθτι ςφνδεςθ του βιοκλιματικοφ άξονα ςτθν ανατολικι πλευρά τθσ πλατείασ με τθ κάλαςςα. Η ιδζα αυτισ τθσ διαμόρφωςθσ ολοκλθρϊνεται με τθν εκατζρωκεν προσ τθν πλατεία διαμόρφωςθ των χρωματιςτϊν διαδοχικϊν αναβακμϊν. ΡΟΓΑΜΜΑ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΩΝ» 12

15 Νζεσ πζργκολεσ ςκιαςμοφ Στθ ςθμερινι διαμόρφωςθ τθσ πλατείασ, εξαιτίασ τθσ λειτουργίασ καταςτθμάτων αναψυχισ περιμετρικά, ζχουν τοποκετθκεί μεγάλεσ κινθτζσ ιδιωτικζσ τζντεσ, ςε κεντρικά ςθμεία μζςα ςτθν πλατεία. Κακότι αυτι δεν κεωρείται μία δόκιμθ λφςθ ςε τζτοιεσ περιπτϊςεισ, προτείνεται να αντικαταςτακοφν αυτζσ οι τζντεσ με ξφλινεσ ςτακερζσ πζργκολεσ ςε κατάλλθλεσ κζςεισ ςτθν πλατεία που κα εξυπθρετιςουν είτε τα παραπάνω καταςτιματα, είτε τθν παραμονι επιςκεπτϊν ςτθν πλατεία εφόςον δεν λειτουργοφν τα καταςτιματα. Διαμόρφωςθ διαδοχικϊν αναβακμϊν (κερκίδων) γφρω από τθν κυκλικι μπάντα Ρροτείνεται θ διαμόρφωςθ 4 διαδοχικϊν αναβακμϊν γφρω από τθν υφιςτάμενθ κυκλικι μπάντα. Με αυτι τθ διάταξθ θ πλατεία αποκτάει ζνα τρίτο πόλο αναφοράσ (οι άλλοι δφο είναι ο ανδριάντασ του ποιθτι και θ πρόςβαςθ προσ τον Ναό), και αποκτάει μία ιςοβαρικι διάταξθ. Επίςθσ, προτείνεται οι αναβακμοί αυτοί να καταςκευαςτοφν από ςκυρόδεμα, και θ τελικι επίςτρωςθ να βαφτεί με ψυχρά χρϊματα, ϊςτε θ παρζμβαςθ αυτι να αποτελζςει ςτοιχείο βιοκλιματικοφ ςχεδιαςμοφ. Ρροτείνονται χρϊματα του ουράνιου τόξου, που, όπωσ αναφζρεται και για τθν περίπτωςθ του μουςικοφ πενταγράμμου, φζρουν μία ανάλαφρθ νότα ςτθν παρζμβαςθ. Η διαμόρφωςθ αυτι ςθματοδοτεί τθν νοθτι ςφνδεςθ του βιοκλιματικοφ άξονα ςτθν δυτικι πλευρά τθσ πλατείασ με τθ κάλαςςα. Νζα οργάνωςθ τθσ νότιασ πλευράσ τθσ πλατεία Η νότια πλευρά τθσ πλατείασ αναδιοργανϊνεται, ςτο φφοσ μεν τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ, αλλά ςφμφωνα με τθν νζα χάραξθ που προτείνεται. Τα αγάλματα που κοςμοφν τθν περιοχι αυτι επανατοποκετοφνται ςε πιο οργανωμζνεσ κζςεισ. Πλθ αυτι θ περιοχι ςιμερα ζχει χαμθλι φφτευςθ και φοίνικεσ. Στθ νζα οργάνωςθ θ χαμθλι φφτευςθ εμπλουτίηεται, οι φοίνικεσ παραμζνουν ςτθ κζςθ τουσ, ενϊ προςτίκενται επιπλζον μεγάλα δζντρα, που κα ςυμβάλλουν ςθμαντικά ςτθν βιοκλιματικι αναβάκμιςθ όλθσ τθσ πλατείασ. ΡΟΓΑΜΜΑ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΩΝ» 13

16 ΧΑΡΑΞΗ ΣΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΑΕΡΙΜΟΤ / ΓΕΩΕ-ΝΑΛΛΑΚΣΕ ΕΚΑΣΕΡΩΘΕΝ ΣΗ ΠΛΑΣΕΙΑ Κςωσ θ πιο ςθμαντικι παρζμβαςθ, όςον αφορά τθ βελτίωςθ τθσ βιοκλιματικισ ςυμπεριφοράσ τθσ περιοχισ επζμβαςθσ, είναι θ διαμόρφωςθ των δφο καναλιϊν αεριςμοφ /14 γεω-εναλλάκτεσ, εκατζρωκεν τθσ πλατείασ από τθ κάλαςςα προσ το εςωτερικό τθσ πόλθσ. Τα δφο αυτά κανάλια αεριςμοφ βρίςκονται ςτον άξονα ΝΑ-ΒΔ που αφορά και τθν κφρια κατεφκυνςθ των ανζμων ςτθν περιοχι. Στόχοσ αυτϊν των καναλιϊν είναι να ειςάγουν τον καλαςςινό αζρα προσ τον πυρινα τθσ περιοχισ επζμβαςθσ και το κζντρο τθσ πόλθσ γενικότερα. Μζςω ενόσ μθχανικοφ ςυςτιματοσ που αποτελείται από ζναν ςωλινα αναρρόφθςθσ, μία αντλία αεριςμοφ, ζναν υπόγειο ςωλινα μεταφοράσ του αζρα και από ζναν ςωλινα εξαεριςμοφ ςε υπολογιςμζνεσ αποςτάςεισ μεταξφ τουσ ο αζρασ κινείται με τθ φυςικι του ροι υπογείωσ όπου και ψφχεται, και εξζρχεται από τον ςωλινα εξαεριςμοφ ψυχρόσ, ςυμβάλλοντασ ςτθν βελτίωςθ τθσ κερμικισ ςυμπεριφοράσ ςτο επίπεδο που κινοφνται οι άνκρωποι. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΓΕΩ-ΕΝΑΛΛΑΚΣΩΝ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΕΔΑΦΟΤ Η χριςθ του εδάφουσ για τον δροςιςμό εξωτερικϊν χϊρων βαςίηεται ςτθν απαγωγι τθσ κερμότθτασ από τισ καταςκευζσ ςε κοινόχρθςτουσ χϊρουσ προσ το ζδαφοσ, επειδι το καλοκαίρι το ζδαφοσ ζχει μικρότερθ κερμοκραςία από εκείνθ του περιβάλλοντοσ και λειτουργεί ωσ φυςικι δεξαμενι κερμότθτασ (καταβόκρα). Ο δροςιςμόσ από το ζδαφοσ εξαςφαλίηεται με τισ υπόςκαφεσ (ι θμιυπόςκαφεσ) καταςκευζσ και τουσ εναλλάκτεσ κερμότθτασ αζρα εδάφουσ. ΡΟΓΑΜΜΑ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΩΝ» 14

17 ΕΝΑΛΛΑΚΣΕ ΘΕΡΜΟΣΗΣΑ ΑΕΡΑ-ΕΔΑΦΟΤ Μία πολλά υποςχόμενθ τεχνολογία ςτο πλαίςιο αξιοποίθςθσ τoυ εδάφουσ ςε αςτικζσ βιοκλιματικζσ αναβακμίςεισ αποτελοφν οι εναλλάκτεσ κερμότθτασ αζρα-εδάφουσ (earth to air heat exchangers). Η ονομαςία τθσ ςυγκεκριμζνθσ διάταξθσ ποικίλλει κακϊσ κάποιεσ φορζσ ςυναντάται ωσ ςωλινεσ εδάφουσ (earth tubes) ι ακόμα ωσ προςαρμοςμζνοι ςτο ζδαφοσ εναλλάκτεσ κερμότθτασ αζρα (ground-coupled air heat exchangers). Ριο ςυγκεκριμζνα, θ βελτίωςθ τθσ κλιματικισ ποιότθτασ μιασ περιοχισ επιτυγχάνεται με τθν τοποκζτθςθ αεραγωγϊν ςε τάφρουσ. Ο αζρασ τθσ ατμόςφαιρασ ειςζρχεται ςε αυτοφσ και εξζρχεται ςτο χϊρο επζμβαςθσ. Ππωσ προαναφζρκθκε, το ζδαφοσ χαρακτθρίηεται από τθν ικανότθτά του να αποκθκεφει τθν προςπίπτουςα θλιακι ακτινοβολία υπό μορφι κερμότθτασ με αποτζλεςμα θ κερμοκραςία μετά από ζνα οριςμζνο βάκοσ να παραμζνει ςτακερι κακ' όλθ τθ διάρκεια του χρόνου. Κατ' επζκταςθ, θ κερμοκραςία του υπεδάφουσ είναι χαμθλότερθ από τθν εξωτερικι κερμοκραςία το καλοκαίρι και υψθλότερθ το χειμϊνα, με αποτζλεςμα όταν ο περιβαλλοντικόσ αζρασ διοχετεφεται μζςα ςτουσ υπόγειουσ ςωλινεσ να ψφχεται το καλοκαίρι και να κερμαίνεται το χειμϊνα. ΑΝΑΛΤΗ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΧΕΔΙΑΜΟΤ Η διαςταςιολόγθςθ ενόσ εναλλάκτθ κερμότθτασ γίνεται με τζτοιο τρόπο ζτςι ϊςτε να ςυναντά τισ απαιτιςεισ ςχεδιαςμοφ. Για παράδειγμα, κατά τθ διάρκεια του χειμϊνα ο αζρασ ςτθν ζξοδό του κα πρζπει να κερμαίνεται ςε κερμοκραςία μεγαλφτερθ του ςθμείου ψφξεωσ προκειμζνου να αποφεφγεται το "πάγωμα" ςτο ςθμείο εκείνο ι ακόμθ και άλλων τμθμάτων ανάκτθςθσ κερμότθτασ του ςυςτιματοσ εξαεριςμοφ. Εναλλακτικά, ο αζρασ που εξάγεται από τον εναλλάκτθ κα διανζμει ολόκλθρο ι τμιμα του ψυκτικοφ φορτίου κατά τθ διάρκεια μίασ καλοκαιρινισ θμζρασ. Οι απαιτιςεισ αυτζσ επιτυγχάνονται κερμαίνοντασ ι ψφχοντασ τον αζρα εξαεριςμοφ ςτον υπόγειο αγωγό, από τθν εξωτερικι κερμοκραςία του αζρα προσ τθν κερμοκραςία του εδάφουσ πλθςίον του αγωγοφ. ΡΟΓΑΜΜΑ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΩΝ» 15

18 Από τθ φφςθ του προβλιματοσ, επιλζγονται οι ακόλουκεσ παράμετροι διαςταςιολόγθςθσ όπωσ : ο ρυκμόσ ροισ μάηασ του αζρα θ κερμοκραςία του αζρα που ειςζρχεται θ επικυμθτι κερμοκραςία του εξαγόμενου αζρα. Ο ρυκμόσ ροισ μάηασ του αζρα και θ κερμοκραςία του εξαγόμενου αζρα κακορίηονται από τισ απαιτιςεισ ςχεδιαςμοφ. Η κερμοκραςία του ειςαγόμενου ςτον αγωγό αζρα και θ κερμοκραςία του εδάφουσ προκφπτουν από τα κλιματικά δεδομζνα του προβλιματοσ. Ριο ςυγκεκριμζνα, θ κερμοκραςία του εδάφουσ προςδιορίηεται από τισ ςυνκικεσ του περιβάλλοντοσ και από τθ ςφνκεςθ του εδάφουσ, τισ κερμικζσ του ιδιότθτεσ και τθν περιεκτικότθτα του ςε νερό. Η μείωςθ τθσ κερμοκραςίασ του αζρα κατά τθν ζξοδο ςε μια καλοκαιρινι μζρα εξαρτάται από τθν κερμοκραςία του αζρα ειςαγωγισ, τθ κερμοκραςία του εδάφουσ ςτο βάκοσ του εναλλάκτθ, τθ κερμικι αγωγιμότθτα των ςωλινων, το ςυντελεςτι κερμικισ διάχυςθσ του εδάφουσ, κακϊσ και τθ ταχφτθτα του αζρα και τισ διαςτάςεισ ςωλινα. Η κυκλοφορία του αζρα μζςα ςτον εναλλάκτθ επιτυγχάνεται με φυγοκεντρικό ανεμιςτιρα. Ο ανεμιςτιρασ κα τοποκετθκεί ςτθν είςοδο ι τθν ζξοδο του εναλλάκτθ κερμότθτασ και κα επιλεγεί ζτςι ϊςτε να επιτευχκεί μια γραμμικι ταχφτθτα περι τα 5 m/s ςτον αγωγό. Η προτεινόμενθ τιμι για τθν ταχφτθτα του αντιςτοιχεί ςε ζνα καμμζνο ςωλινα μικουσ τουλάχιςτον 25 m μικοσ, ςε 2.75 m βάκοσ και κατ' ανϊτατο όριο διάμετρο 0.25 m. Ο ανεμιςτιρασ κα είναι μικροφ μεγζκουσ και κα πρζπει να ζχει πολφ χαμθλι ακουςτικι όχλθςθ. Η ζξοδοσ του αζρα κα είναι ςε ζνα οριςμζνο φψοσ για να αποφφγει τθν άμεςθ κυκλοφορία του αζρα ςε ανκρϊπινα πρόςωπα. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΑΕΡΙΜΟΤ/ ΓΕΩ-ΕΝΑΛΛΑΚΣΕ ΣΗΝ ΠΡΟΣΑΗ ΖΑΚΤΝΘΟΤ Στθν μελζτθ προτείνεται θ εγκατάςταςθ 14 γεω-εναλλακτϊν εκατζρωκεν τθσ πλατείασ με κατζυκυνςθ προσ τον εςωτερικό τθσ πόλθσ, με είςοδο-εξοδο ανά 40 μζτρα. Σε κάκε πλευρά κα τοποκετθδοφν δθλαδι από 7 ςυςτιματα ειςαγωγισ εξαγωγισ αζρα. Καταςκευάηεται μία τάφροσ ςε βάκοσ 2.5 μζτρων μζςα ςτθν οποία τοποκετείται ςωλινασ πολυπροπυλενίου (πχ RAU-PP 2387/2400 antimicrobial) ι PVC, με διάμετρο 31,5 εκατοςτά κατά μικοσ του δρόμου. Κάκε ςωλινασ κα τοποκετθκεί ςε ςτρϊμα χϊματοσ αργιλικοφ ι άλλου με καλζσ ιδιότθτεσ εναλλαγισ κερμότθτασ, τουλάχιςτον 10cm και κα να καλυφκεί με το ίδιο υλικό πάχουσ τουλάχιςτον 10cm και ςτθ ςυνζχεια από χϊμα υψθλισ πυκνότθτασ. Οι ςωλινεσ να ζχουν κλίςθ 1-2% και ςτα χαμθλότερα ςθμεία να ανοιχκεί τρφπα ι κα τοποκετθκεί ςχετικό πρόςκετο για τθν απορροι πικανϊν ςυμπυκνϊςεων. Το υπζργειο κομμάτι του δικτφου αποτελείται από αεραγωγοφσ προςαγωγισ και εξαγωγισ αζρα. Οι αεραγωγοί αυτοί ζχουν διάμετρο 31,5εκ. Η αναρρόφθςθ κα είναι είτε κοντά ςτο ζδαφοσ και κάτω από φυλλωςιά κάμνου ι ςε φψοσ 2.65 μζτρων πάνω από τθ ςτάκμθ του εδάφουσ. Η εξαγωγι κα είναι ςε φψοσ 2.65 μζτρων πάνω από τθ ςτάκμθ του εδάφουσ. Σε φψοσ 55εκ καταςκευάηεται κφρα διαςτάςεων 60Χ30εκ. Η κφρα αυτι είναι απαραίτθτθ για τθν πρόςβαςθ ςτον ανεμιςτιρα παροχισ. ΡΟΓΑΜΜΑ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΩΝ» 16

19 Σε κάκε εναλλάκτθ κα τοποκετθκεί ανεμιςτιρασ ικανόσ να πετφχει τουλάχιςτον 8m/sec μζςθ ταχφτθτα μζςα ςτο ςωλινα. Ο ανεμιςτιρασ (φτερωτι και κινθτιρασ) βρίςκεται ςτο τελείωμα του αεραγωγοφ και ςτθρίηεται ςε κατακόρυφα ςτοιχεία. Ο ανεμιςτιρασ κα βιδωκεί πάνω ςε αυτά τα ςτοιχεία. Στα ςτόμια ειςόδου και εξόδου (Ø200mm) κα προβλεφκεί ςφςτθμα ςχάρασ για τθν αποφυγι ειςόδου εντόμων ι ςκόνθσ ςτουσ ςωλινεσ. Πλα τα εξωτερικά τμιματα του ςωλινα κα πρζπει να είναι μονωμζνα και να ζχουν ειδικι επζνδυςθ (πχ αλουμίνιο). Στθ ςφνδεςθ του υπζργειου τμιματοσ του ςωλινα με το υπεδάφιο τμιμα χρειάηεται προςοχι ςτθ ςτεγανοποίθςθ γι αυτό και χρθςιμοποιείται ειδικι μεμβράνθ. Εςωτερικά τοποκετείται μεμβράνθ ςτεγανοποίθςθσ θ οποία ξεκινά από τθν εξωτερικι επιφάνεια κάλυψθσ και φτάνει ωσ τα ςτοιχεία ςκυροδζματοσ που ςτθρίηουν τον ανεμιςτιρα. Η λειτουργία των εναλλακτϊν κα είναι μόνο τθν κερινι περίοδο, και με ενδεικτικι διάρκεια λειτουργίασ 11:00 17:00. Οι εξωτερικοί αεραγωγοί προςαγωγισ και εξαγωγισ αεριςμοφ αποτελοφν αντικείμενο ιδιαίτερου αρχιτεκτονικοφ ςχεδιαςμοφ. Η όλθ επζμβαςθ επιςθμαίνεται αρχιτεκτονικά με τθν διαμόρφωςθ ενόσ ξεχωριςτοφ άξονα που αποτυπϊνεται επιδαπζδια. Συγκεκριμζνα ο άξονασ αυτόσ διαμορφϊνεται από κονία θ οποία βάφεται με ψυχρι βαφι γαλάηιασ απόχρωςθσ. Η χάραξθ του άξονα αυτοφ δζνει αρμονικά με τισ λοιπζσ προτεινόμενεσ δαπεδοςτρϊςεισ, με διαφορετικό τρόπο ςε κάκε πλευρά. Συγκεκριμζνα ο δυτικόσ άξονασ εναλλάςςεται με λωρίδεσ φφτευςθσ οι οποίεσ ςυνεχίηονται ςε όλο το μικοσ τθσ οδοφ Καρβζλα προσ τα βόρεια ενϊ καταλιγει νότια ςτισ πολφχρωμεσ κερκίδεσ γφρω από τθν μπάντα. Αντίςτοιχα ο ανατολικόσ άξονασ ξεκινάει νότια ςαν επζκταςθ του πολφχρωμου μουςικοφ πενταγράμμου, ςτθ ςυνζχεια ςυναντάει μία διαμόρφωςθ με χαμθλοφσ πίδακεσ νεροφ, εμπλζκεται με τθν αποτφπωςθ ςτο ζδαφοσ του πρϊθν Δθμοτικοφ Θεάτρου, και τζλοσ επεκτείνεται κατά μικοσ του πεηοδρόμου τθ Λεωφόρου Δθμοκρατίασ παράλλθλα με τισ νζεσ λωρίδεσ φφτευςθσ, επθρεάηονται ςτο ελάχιςτο τθν υφιςτάμενθ πλακόςτρωςθ. Ζάκυνκοσ, Ρλατεία Σολωμοφ Ραραδείγματα εξωτερικϊν ςωλινων ειςαγωγισ/ εξαγωγισ αζρα ΡΟΓΑΜΜΑ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΩΝ» 17

20 ΔΙΑΜΟΡΦΩΕΙ ΣΗΝ ΛΕΩΦΟΡΟ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ππωσ ιδθ αναφζρκθκε, θ διαμόρφωςθ του πεηοδρόμου τθσ λεωφόρου Δθμοκρατίασ ζχει γίνει ςχετικά πρόςφατα και ζχει αποτελζςει μια επιτυχθμζνθ παρζμβαςθ. Βζβαια οι κοινοί κυβόλικοι που χρθςιμοποιικθκαν για τθν δαπεδόςτρωςθ δεν αντιςτοιχοφν με τισ ςθμερινζσ προδιαγραφζσ των νζων ψυχρϊν κυβόλικων. Ωσ εκ τοφτου, για να επιτευχκεί βελτίωςθ τθσ κερμικισ άνεςθσ χωρίσ να αντικαταςτακεί θ υφιςτάμενθ δαπεδόςτρωςθ, προςτίκενται άλλα ςτοιχεία, ςε κζςεισ κατάλλθλεσ ϊςτε να εναρμονιςτοφν με τθ χάραξθ του υφιςτάμενου ςχεδιαςμοφ. Συγκεκριμζνα: Βιοκλιματικό κανάλι αεριςμοφ Ππωσ εξθγικθκε αναλυτικά, θ ζνταξθ του καναλιοφ αεριςμοφ κατά μικοσ του πεηόδρομου ςυμβάλλει κακοριςτικά ςτθ βελτίωςθ τθσ μικροκλίματοσ του πεηόδρομου. Το κανάλι τοποκετείται παράλλθλα με τθν υφιςτάμενθ χάραξθ, ςε ζναν νζο άξονα από ψυχρι τςιμεντοκονία ςε γαλάηια απόχρωςθ. Εμπλουτιςμόσ των αξόνων φφτευςθσ Στθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ παρατθρείται οργανωμζνθ χαμθλι φφτευςθ με ςθμαντικό αρικμό μεγάλων δζντρων. Στθν πρόταςθ οι χϊροι φφτευςθσ αυξάνονται ςτα χνάρια τθσ υφιςτάμενθσ χάραξθσ και με τθν ελάχιςτθ διατάραξθ τθσ υφιςτάμενθσ πλακόςτρωςθσ, και προςτίκενται επιπλζον μεγάλα δζντρα, ζτςι ϊςτε να επιτευχκοφν ακόμθ καλυτζρα αποτελζςματα κερμικισ άνεςθσ. Νζεσ πζργκολεσ ςκιαςμοφ Στθ ςθμερινι διαμόρφωςθ του πεηόδρομου, όπωσ ακριβϊσ ςυμβαίνει και ςτθν πλατεία Σολωμοφ, εξαιτίασ τθσ λειτουργίασ πολλϊν καταςτθμάτων αναψυχισ, ζχουν τοποκετθκεί μεγάλεσ κινθτζσ ιδιωτικζσ τζντεσ. Ρροτείνεται θ αντικατάςταςθ των τεντϊν αυτϊν με ξφλινεσ ςτακερζσ πζργκολεσ, ίδιασ μορφισ με αυτζσ που προτείνονται ςτθν πλατεία. Οι πζργκολεσ αυτζσ τοποκετοφνται ςε κατάλλθλεσ κζςεισ που κα εξυπθρετιςουν τα παραπάνω καταςτιματα, αλλά και κα προςαρμόηονται ςχεδιαςτικά ςτθν υφιςτάμενθ χάραξθ. Νζα ξφλινα deck Τζλοσ προτείνεται θ αντικατάςταςθ των κοινϊν τςιμεντόπλακων που βρίςκονται μπροςτά από τα καταςτιματα με ξφλινα deck, τα οποία ζχουν πολφ καλφτερθ βιοκλιματικι ςυμπεριφορά και επιπλζον ενιςχφουν τθν χριςθ αναψυχισ που εξυπθρετεί ο ςυγκεκριμζνοσ πεηόδρομοσ. ΡΟΓΑΜΜΑ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΩΝ» 18

21 ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΕ ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΚΣΤΟ ΔΡΟΜΩΝ Ρολφ ςθμαντικό ρόλο για τθν βελτίωςθ τθσ κερμικισ ςυμπεριφοράσ τθσ επιλεγείςασ περιοχισ ζχουν οι παρεμβάςεισ που μποροφν να γίνουν ςτισ περιμετρικζσ οδοφσ τθσ επιλεγείςασ περιοχισ, κακϊσ και ςτο δίκτυο των δρόμων που περικλείονται ςε αυτιν. Οι παρεμβάςεισ αυτζσ αφοροφν κατά κφριο λόγο ςτθν κατάλλθλθ επεξεργαςία των υφιςτάμενων εδαφοκαλφψεων, ι τθ χριςθ νζων ψυχρϊν δαπεδοςτρϊςεων, όπου κρίνεται απαραίτθτο. Επίςθσ ςθμαντικό ρόλο ζχει ο περιοριςμόσ, όςο το δυνατόν τθσ ςυγκοινωνιακισ ροισ και ςτάκμευςθσ οχθμάτων, και τζλοσ ο εμπλουτιςμόσ τθσ υφιςτάμενθσ χαμθλισ και ψθλισ φφτευςθσ. Κατά ςυνζπεια τα μζτρα που προτείνονται ςτο δίκτυο των δρόμων που περιβάλλουν ι περικλείονται και ςτθν επιλεγείςα περιοχισ είναι:: Περιφερειακοί Οδοί Σε όλεσ τισ οδοφσ που περικλείουν τθν επιλεγείςα περιοχι προτείνεται θ επεξεργαςία του άνω τμιματοσ τθσ κοινισ αςφάλτου, ϊςτε να μετατραπεί ςε ψυχρι άςφαλτοσ. Το μζτρο αυτό κα ςυμβάλλει ςθμαντικά ςτθ ςυνολικι βελτίωςθ του τοπικοφ μικροκλίματοσ. Οδόσ Καρβζλα Στθ ςυγκεκριμζνθ περιφερειακι οδό, δεδομζνου ότι ςυνορεφει άμεςα με τθν πλατεία, προτείνονται επιπλζον μζτρα. Αυτά αφοροφν ςτον περιοριςμό του πλάτουσ του δρόμου ςτα νότιο τμιμα του κακϊσ και ςτθν οργάνωςθ των κζςεων ςτάκμευςθσ. Στθ μετατροπι του βόρειου τμιματοσ ςε δρόμο ιπιασ κυκλοφορίασ με επιπλζον χωροκζτθςθ ενόσ άξονα χαμθλισ και ψθλισ φφτευςθσ. Τζλοσ είναι ςθμαντικό να επιςθμανκεί ότι ο άξονασ του δυτικοφ βιοκλιματικοφ καναλιοφ που ιδθ ζχει αναλυκεί επαρκϊσ, διαςχίηει ακριβϊσ τθν οδό Καρβζλα ςε όλο το μικοσ τθσ. Εςωτερικοί Οδοί Οι οδοί που περικλείονται ςτθν επιλεγείςα περιοχι είναι θ οδόσ Δεςφλα, θ οδόσ Σφικα και τμιμα τθσ οδοφ Ζϊθ. Και οι τρεισ αυτζσ οδοί εξυπθρετοφν μονάχα τθν τοπικι μικροκυκλοφορία. Κατά ςυνζπεια, και όπωσ ιδθ προβλζπεται από τθν εγκεκριμζνθ κυκλοφοριακι μελζτθ τθσ περιοχισ, οι δρόμοι αυτοί μποροφν να μετατραποφν ςε πεηόδρομοφσ ι δρόπουσ περιοριςμζνθσ κυκλοφορίασ. Στθν παροφςα μελζτθ προτείνεται νζα διάςτρωςθ όλων αυτϊν των οδϊν με ψυχροφσ κυβόλικουσ ανοιχτόχρωμων αποχρϊςεων και θ προςκικθ επαρκοφσ φφτευςθσ ςε όλο το μικοσ τουσ. ΡΟΓΑΜΜΑ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΩΝ» 19

22 6. κοπιμότθτα πράξθσ ωσ προσ τθν ρεαλιςτικότθτα των βιοκλιματικϊν ςτόχων του ζργου Επίτευξθ ςτόχων Το Ρρόγραμμα «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΧΩΩΝ» αποςκοπεί αρχικά ςτθν επιβράδυνςθ και ςτθ ςυνζχεια ςτθν αναςτροφι τθσ αςτικισ κλιματικισ μεταβολισ. Θεωροφμε ότι θ ανάπλαςθ, ςτα πλαίςια τθσ ρεαλιςτικότθτασ των βιοκλιματικϊν ςτόχων του ζργου κακϊσ και ςε ςχζςθ με τισ προαναφερόμενεσ παρεμβάςεισ που κα υλοποιθκοφν και τισ ςυνκικεσ μικροκλίματοσ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ, κα προςφζρει : Αιςκθτικι βελτίωςθ του κζντρου τθσ πόλθσ λόγω των αρχιτεκτονικϊν παρεμβάςεων, τθσ αλλαγισ των υλικϊν, αλλά και τθσ οργάνωςθσ όλων των χϊρων κυκλοφορίασ Αφξθςθ τθσ λειτουργικότθτασ τθσ περιοχισ και διαμόρφωςθ μίασ ενιαίασ μορφολογικισ και αιςκθτικισ αντιμετϊπιςθσ ςτο κζντρο τθσ πόλθσ θμαντικά βελτιωμζνο μικροκλίμα ςτθ ςυγκεκριμζνθ περιοχι Μείωςθ ενεργειακισ κατανάλωςθσ & θλεκτρικοφ φορτίου αιχμισ κατά τθ κερινι & χειμερινι περίοδο Καλφτερθ ποιότθτα ηωισ των κατοίκων Προςταςία του ευπακοφσ πλθκυςμοφ ςε περιόδουσ καφςωνα Σθ δθμιουργία ενόσ επιπλζον ευνοϊκοφ κριτθρίου για τθν επανακατοίκθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ περιοχισ του κζντρου Σθ δθμιουργία μιασ περιοχισ πιλότου, που κα αποτελζςει παράδειγμα και για άλλεσ περιοχζσ τθσ Ζακφνκου με παρόμοια χαρακτθριςτικά και υπάρχουν αρκετζσ. ΡΟΓΑΜΜΑ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΩΝ» 20

ELVHX 2012: ΟΔΘΓΟΣ ΚΕΜΕΛΛΑΚΘΣ ΓΕΛΩΣΘΣ 1

ELVHX 2012: ΟΔΘΓΟΣ ΚΕΜΕΛΛΑΚΘΣ ΓΕΛΩΣΘΣ 1 ELVHX 2012: ΟΔΘΓΟΣ ΚΕΜΕΛΛΑΚΘΣ ΓΕΛΩΣΘΣ 1 Π Ε Ρ Ι Ε Φ Ο Μ Ε Ν Α 1. Ποιοι είμαςτε..ςελ.3-4 2. Ειςαγωγι...ςελ.5 3. Είδθ γείωςθσ.ςελ.6-10 4. ΕΛΟΣ HD 384 - Πλεονεκτιματα κεμελιακισ γείωςθσ ςελ.11 5. Η ειδικι

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Αθηνιού

Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Αθηνιού Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Αθηνιού Μελετητής: ταύρος Κωνσταντινίδης Πολιτικός Μηχανικός υγκοινωνιολόγος Αθήνα, επτέμβριος 2008 ΜΔΛΔΣΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΑΘΗΝΙΟΤ Ομάδα μελέηης ηαύρος Κωνζηανηινίδης

Διαβάστε περισσότερα

Διμοσ Παραλιμνίου φμφωνο των Δθμάρχων

Διμοσ Παραλιμνίου φμφωνο των Δθμάρχων φντομθ περίλθψθ Σο φμφωνο των Δθμάρχων είναι μια φιλόδοξθ πρωτοβουλία που εμπλζκει Ευρωπαϊκά αςτικά κζντρα και πόλεισ ςτον αγϊνα κατά τθσ κλιματικισ αλλαγισ. Οι Διμαρχοι, που υπογράφουν το φμφωνο, δεςμεφονται

Διαβάστε περισσότερα

ΦΨΓΧΥΣΞΕΦ ΕΤΕΜΒΑΦΕΠΦ ΦΕ ΤΑΛΠΑ ΣΠΞΣΤΣΠΕΠΑ

ΦΨΓΧΥΣΞΕΦ ΕΤΕΜΒΑΦΕΠΦ ΦΕ ΤΑΛΠΑ ΣΠΞΣΤΣΠΕΠΑ ΦΧΣΛΡ ΑΥΧΠΧΕΟΧΣΞΩΞ ΜΡΧΑΞΠΟΩΞ Ε.Μ.Τ. ΧΣΜΕΑΦ ΦΨΞΝΕΦΕΩΞ - ΔΠΑΛΕΡ ΣΟΧΩΒΥΠΣΦ 2011 ΦΨΓΧΥΣΞΕΦ ΕΤΕΜΒΑΦΕΠΦ ΦΕ ΤΑΛΠΑ ΣΠΞΣΤΣΠΕΠΑ πουδαςτικι ομάδα: Βλάςςθ Ελζνθ Ρλατυπόδθ Γεωργία Σκιαδά Μαργαρίτα Επιβλζποντεσ κακθγθτζσ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΛΛΙΓΕΡΟ ΕΜΜ. ΝΙΚΟΛΑΟ Α.Μ. : ΜΣΕ 0940 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ «ΣΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΨΘΦΙΑΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ»

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΛΛΙΓΕΡΟ ΕΜΜ. ΝΙΚΟΛΑΟ Α.Μ. : ΜΣΕ 0940 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ «ΣΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΨΘΦΙΑΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ «ΣΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΨΘΦΙΑΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ» ΚΑΣΕΤΘΤΝΘ : ΣΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΨΘΦΙΑΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ «ΥΘΜΙΣ ΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟ ΟΙΚΟΝ ΟΜΙΚΑ ΗΘΤΘΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΑ/ΠΟΔΗΛΑΤΑ & ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 50κ.ε

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΑ/ΠΟΔΗΛΑΤΑ & ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 50κ.ε Όροι και προχποθζςεισ λειτουργίασ επιχειρήςεων εκμίςθωςησ μοτοποδηλάτων/ποδηλάτων και μοτοςυκλετών άνω των 50 κ.ε. και λοιπζσ διατάξεισ περί τρίτροχων και τετράτροχων ςτο Δήμο Χερςονήςου Ειςαγωγή Τα τρίτροχα

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων

Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων Γιατί να μάκετε για τα παράκυρα και τα ςυςτιματα παρακφρων; Η απάντθςθ είναι γιατί: Αποτελοφν μζροσ των μζτρων για ενεργειακι απόδοςθ που όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ. Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Διπλωματική εργασία

ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ. Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Διπλωματική εργασία ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Διπλωματική εργασία χεδίαση αεροδυναμικού κελύφους για μη επανδρωμένο όχημα κάθετης προσγείωσης-απογείωσης ΓΚΑΣΗ ΜΑΡΙΑ ΦΑΝΙΑ 2011 1 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ Κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΨΑΛΑΛΟ 1 ΡΕΛΓΑΨΘ ΤΘΣ ΥΨΛΣΤΑΜΕΝΘΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΨΑΛΣΤΟΥ

ΚΕΨΑΛΑΛΟ 1 ΡΕΛΓΑΨΘ ΤΘΣ ΥΨΛΣΤΑΜΕΝΘΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΨΑΛΣΤΟΥ Ρ Ε Λ Ε Ω Ο Μ Ε Ν Α ΕΛΣΑΓΫΓΘ 1. Θεςμικό πλαίςιο επιχειρθςιακών προγραμμάτων 3 2. κοποί των τετραετών επιχειρθςιακών προγραμμάτων 3 2.1 Προώκθςθ τθσ τοπικισ ανάπτυξθσ 4 2.2 Εςωτερικι ανάπτυξθ του ΟΣΑ ωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΤΠΟΛΕΙΜΜΑΣΙΚΗ ΒΙΟΜΑΖΑ» ΕΠΙΒΛΕΠΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ: ΛΑΖΑΡΙΔΟΤ ΑΝΑΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΛΧΕΛΘΣΛΑΚΟ ΣΧΕΔΛΟ ΔΘΜΟΥ ΜΥΛΟΡΟΤΑΜΟΥ 2011-2014

ΕΡΛΧΕΛΘΣΛΑΚΟ ΣΧΕΔΛΟ ΔΘΜΟΥ ΜΥΛΟΡΟΤΑΜΟΥ 2011-2014 Περιεχόμενα ΕΛΣΑΓΩΓΛΚΟ ΚΕΦΑΛΑΛΟ... 3 ENOTHTA 1:... 11 Κεφάλαιο 1.1: ΣΥΝΟΡΤΛΚΘ ΡΕΛΓΑΦΘ ΚΑΛ ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘ ΤΘΣ ΥΦΛΣΤΑΜΕΝΘΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ... 11 1.1.1 Συνοπτικι περιγραφι και αξιολόγθςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΒΕΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΒΕΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΒΕΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΒΑΙΛΕΙΟ Ι. ΚΑΝΕΛΛΙΔΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ περιεχομζνων Περίλθψθ... 3 Ευχαριςτίεσ... 4 1. Ειςαγωγι... 5

Πίνακασ περιεχομζνων Περίλθψθ... 3 Ευχαριςτίεσ... 4 1. Ειςαγωγι... 5 Πίνακασ περιεχομζνων Περίλθψθ... 3 Ευχαριςτίεσ... 4 1. Ειςαγωγι... 5 1.1. Θ Θαλάςςια Χελϊνα Caretta caretta... 5 1.2. Οι Νεοςςοί τθσ Caretta caretta και ο Εντοπιςμόσ τθσ Θάλαςςασ... 9 1.3. Θ Επίδραςθ των

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ρλατφόρμα παροχισ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν για τθν ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ και τθσ ςυμμετοχισ του πολίτθ ςτα κοινά ςτο Νζο Διμο Εμμανουιλ Ραππά Νομοφ Σερρϊν» Ανακζτουςα Αρχι:

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Ολοκληρωμϋνο Πολυκαναλικό Σύςτημα Διαχεύριςησ και Παρακολούθηςησ Συνθηκών Κύνηςησ ςτο Οδικό Δύκτυο των Καλλικρϊτειων Δόμων Λαμιϋων, Δομοκού, Μακρακώμησ, Στυλύδασ Ανακζτουςα

Διαβάστε περισσότερα

Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια Τοςπιζηική Ανάπηςξη για ηην Αζηςπάλαια

Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια Τοςπιζηική Ανάπηςξη για ηην Αζηςπάλαια ΑΤΙΥΦΡΦΕΝΕΙΡ ΣΑΟΕΣΙΥΦΘΞΙΡ ΘΕΥΥΑΝΡΟΙΜΘΥ ΣΡΝΧΦΕΧΟΙΜΘ ΥΧΡΝΘ ΦΞΘΞΑ ΣΡΝΙΦΙΜΩΟ ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ ΞΕΦΑΣΦΧΧΙΑΜΡ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΥΣΡΧΔΩΟ: ΔΙΡΙΜΘΥΘ & ΔΙΑΧΕΙΤΙΥΘ ΦΕΧΟΙΜΩΟ ΕΤΓΩΟ ΔΙΣΝΩΞΑΦΙΜΘ ΕΤΓΑΥΙΑ Θζμα: Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΤΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΗΡΑΓΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΤΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΗΡΑΓΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΤΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΗΡΑΓΓΩΝ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΟΝΗΗ ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΟΣΗΣΑ ΑΠΟ ΣΗ ΔΙΕΛΕΤΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΜΕΣΑΦΕΡΟΤΝ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΑ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη ύνθετων Διακένων Αέρα-Διηλεκτρικού με Καταπόνηση σε Κρουστική Σάση

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη ύνθετων Διακένων Αέρα-Διηλεκτρικού με Καταπόνηση σε Κρουστική Σάση ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΗΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΤΦΗΛΧΝ ΣΑΔΧΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ τοσ Φοιτητή τοσ Σμήματος Ηλεκτρολόγων Μητανικών και Σετνολογίας Τπολογιστών ΕΞΑΡΥΟ ΩΣΗΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ

ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΧΑΝΙΑ 2011 Τπ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Τπουργείο Ναυτιλίασ και Αιγαίου Περιεχόμενα ΕΛΑΓΩΓΘ... 2 1.ΚΕΘ ΣΟΤ ΣΟΜΕΑ ΣΟ ΕΚΝΛΚΟ ΚΑΛ ΕΤΡΩΠΑΛΚΟ ΠΕΡΛΒΑΛΛΟΝ... 3 2. ΑΠΟΣΛΜΘΘ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΜΕΧΡΛ

Διαβάστε περισσότερα

YPEF Educational material 2014. Young People in European Forests

YPEF Educational material 2014. Young People in European Forests Young People in European Forests YPEF European contest about forests and forestry Educational material Greek edition, 2014 Περιεχόμενα Τα δάςθ ςτθν Ευρϊπθ 3 Τα δάςθ ςτθν/-o Αυςτρία 14 Βζλγιο 17 Κφπρο...20

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΒΕΛΣΙΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΣΟΤ ΤΝΟΡΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΗ ΔΟΪΡΑΝΗ»

ΕΡΓΟ: «ΒΕΛΣΙΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΣΟΤ ΤΝΟΡΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΗ ΔΟΪΡΑΝΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν. Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ. Αρικμόσ Μθτρϊου Δ.Ε.-Μ.Τ. /0914

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν. Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ. Αρικμόσ Μθτρϊου Δ.Ε.-Μ.Τ. /0914 ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΕΛΑΛΑ ΤΜΘΜΑ ΟΓΑΝΩΣΘ ΚΑΛ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΔΕΚΕΜΒΛΟΣ 2011 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν Διοίκθςθ Επιχειριςεων-Μάνατημεντ Τουριςτικϊν Επιχειριςεων Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ Αρικμόσ Μθτρϊου

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ 2008-2016 ΣΤΟ ΡΛΑΛΣΛΟ ΤΘΣ ΟΔΘΓΛΑΣ 2006/32/ΕΚ Αθήνα, επτέμβριος 2011 2008-2016 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΘΜΑ ΟΓΑΝΩΣΘΣ ΚΑΛ ΔΟΛΚΘΣΘΣ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΤΥΧΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΓΛΑ ΣΤΕΛΕΧΘ (E-MBA) Οικονομοτεχνικι Ανάλυςθ και Αξιολόγθςθ

ΤΜΘΜΑ ΟΓΑΝΩΣΘΣ ΚΑΛ ΔΟΛΚΘΣΘΣ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΤΥΧΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΓΛΑ ΣΤΕΛΕΧΘ (E-MBA) Οικονομοτεχνικι Ανάλυςθ και Αξιολόγθςθ ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΕΛΑΛΩΣ ΤΜΘΜΑ ΟΓΑΝΩΣΘΣ ΚΑΛ ΔΟΛΚΘΣΘΣ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΤΥΧΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΓΛΑ ΣΤΕΛΕΧΘ (E-MBA) Οικονομοτεχνικι Ανάλυςθ και Αξιολόγθςθ Νζων Ευρυηωνικϊν Σεχνολογιϊν (FTTx)

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Επγασία. Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ

Διπλωματική Επγασία. Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Διπλωματική Επγασία Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ανάπτυξθ Μεκοδολογίασ και υςτιματοσ Τποςτιριξθσ Αποφάςεων υγκριτικισ Αξιολόγθςθσ Ιςτοςελίδων Μποφτςθσ Παναγιϊτθσ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Σφςτθμα Διαχείριςθσ, Απομακρυςμζνθσ Ραρακολοφκθςθσ και Ολοκλθρωμζνων Συναλλαγών για το δίκτυο φδρευςθσ του Διμου Εμμανουιλ Ραππά» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΘΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΘΛ ΡΑΡΡΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB Περονικολισ

Διαβάστε περισσότερα