Ο Παλμός. της Aνθρωπιάς. Το τέλος των διακοπών. πρωτ. Χρι στό δου λος Μπί θας προ ϊ στά με νος Ι. Ν. Παμ με γί στων Τα ξια ρχών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο Παλμός. της Aνθρωπιάς. Το τέλος των διακοπών. πρωτ. Χρι στό δου λος Μπί θας προ ϊ στά με νος Ι. Ν. Παμ με γί στων Τα ξια ρχών"

Transcript

1 ΜΟΣΧΑΤΟ 248 Ο Παλμός της Aνθρωπιάς H Ακαδημία Αθηνών βράβευσε την Κοινωνική Μέριμνα Μοσχάτου το 1993 για το κοινωνικό της έργο ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ETOΣ 32 ο AP. ΦYΛΛOY 392 ΚΩΔ KOPAH 40 MOΣXATO Το τέλος των διακοπών Σάβ βα το βρά δυ, αρ χές Σε πτεμ βρί ου. Το βου η - τό της πό λης μο νό το νο κι ε κνευ ρι στι κό. Οι κα λο και ρι νές ά δει ες τε λεί ω σαν κι ό σοι «τυ χε - ροί» εί χαν την οι κο νο μι κή δυ να τό τη τα να δρα πε - τεύ σουν α πό το πά λαι πο τέ «κλει νόν ά στυ», γύ ρι σαν πί σω. Συ ζη τή σεις στα Α θη να ϊ κά μπαλ κό νια για τους τό πους των δι α κο πών, τις πα ρα λί ες, τις «μπα τα ρί ες που γέ μι σαν», τα χρή μα τα που ξο δεύ τη καν. Κου βέν τες για ό μορ φα νη σιά και ε ξω τι κές πα ρα λί ες, για τα ξί δια στο ε ξω τε ρι κό, για γα στρο νο μι κές παν δαι σί ες, για εν τυ πω σια κά κλαμπ, για πο - λύ ω ρες οι νο πο σί ες, για ε ρω τι κές «πε ρι πέ - τει ες». Να κρα τού σε κι άλ λο η κα λο και ρι νή σχό λη, να εί χα με πολ λά χρή μα τα και να μην δου λεύ α με, να κερ δί ζα με το λα χεί ο... Ε πί φα ση ευ τυ χί ας σε η λι ο καμ μέ να πρό σω - πα, μα οι ψυ χές βα ρει ές και δυ σκο λε μέ νες. Κι ό χι μό νο λό γω της οι κο νο μι κής κρί σης. Και τα χρό νια της ευ μά ρειας, κά θε Σε πτέμ - βριο η ί δια πάν τα θλί ψη, η ί δια πάν τα α παι - σι ο δο ξί α. Έ γι νε η ζω ή μας ε πί πε δη και ρη χή και χά - σα με την ι σορ ρο πί α μας. Κά να με τις δι α κο πές μας πα ρω δί α α να ψυ χής, με τα φέ ρα με την έν τα ση της με γα λού πο λης στην ε ξο χή, τις ί δι ες συ νή θει ες, τον ί διο τρό πο δι α σκέ δα σης, τον ί διο θό ρυ βο. Τυ πο - ποι ή σα με τα πάν τα, το φα γη τό, τα ρού χα, την μου - σι κή. Μα ζεύ α με λε φτά ό λο τον χρό νο για να ζή - σου με λί γο την ψευ δαί σθη ση του πλού του, να βρού με χα ρά στην θε ρι νή υ περ κα τα νά λω ση. Α φού κα τα στρέ ψα με τις πό λεις, «εκ συγ χρο νί σα με» και την ε παρ χί α με την ξι πα σιά του πρω τευ ου σιά νου. Κυ ρι εύ τη κε η κά πο τε πα νέ μορ φη Ελ λη νι κή ύ παι - θρος α πό κα κο γου στιά, στα κτί ρια, στις πα ρα λί ες, στα μα γα ζιά. Γέ μι σε η ε πι κρά τεια α πό «βιλίτσες», αυ θαί ρε τες και νό μι μες, α κρι βό τε ρες συ νή θως α - πό ό,τι ε πι τρέ πει το οι κο νο μι κό ε πί πε δο του κα θε - νός μας. Α τέ λει ω τες ώ ρες δου λειάς και χρέ η για πο λυ τε λή σπί τια που κα τοι κούν ται τό πο λύ γιά έ - να μή να τον χρό νο. Κι ό λα αυ τά τα πλη ρώ σα με α κρι βά. Ο α λό γι στος δα νει σμός και η πα ρά λο γη κα τα νά λω ση αλ λοί ω σαν τον τρό πο ζω ής μας και μας ο δή γη σαν στην οι κο - νο μι κή κρί ση. Μπο ρεί η σκλη ρό τη τα των οι κο νο μι - κών παι χνι δι ών του νε ο φι λε λευ θε ρι σμού να α πει - λούν τις οι κο νο μί ες των α δύ να των χω ρών και το μέλ λον της ε νω μέ νης Ευ ρώ πης, μα κι ε μείς έ χου - με ευ θύ νη με γά λη για τον τρό πο ζω ής που ε πι λέ - ξα με. Για τί η κρί ση έ χει πρω τί στως πνευ μα τι κό χα - πρωτ. Χρι στό δου λος Μπί θας προ ϊ στά με νος Ι. Ν. Παμ με γί στων Τα ξια ρχών ρα κτή ρα κι έ χει να κά νει με την κρί ση α ξι ών στην οποία ο λο έ να και πε ρισ σό τε ρο βυ θί ζε ται η χώ ρα μας. Α ναγ καί ο το δι ά λειμ μα στον άν θρω πο της σύγ - χρο νης ε πο χής. Να δι α κο πεί λί γο ο έν το νος ρυθμός της κα θη με ρι νό τη τας, να μα ζευ τεί η οι κο γένεια που ε λά χι στα βρί σκε ται μα ζί πια, να χα ρού με την ξε γνοια σιά της θά λασ σας, το γα λά ζιο του ου - ρα νού, τον κα θα ρό α έ ρα, τις κα λο και ρι νές βρα δι ές μα κριά α πό το νέ φος της με γα λού πο λης. Ξε χάσα με ό μως πως «δενείναιοτόπος,αλλ οτρόπος» 1 που ξε κου ρά ζει την ψυ χή. Λη σμο νή σα με πως «εκείπουείναιοθησαυρόςσου,εκείθαείναικαιη καρδιάσου» 2.Κι η καρ διά μας δο σμέ νη τα χρό νια που πέ ρα σαν ή ταν στραμ μέ νη στην λα τρεί α του πλού του, του εύ κο λου κέρ δους, της πο λυ τέ λειας, της ευ δαι μο νί ας, της α λό γι στης ε ρω τι κής ε πι θυ μί - ας. Αυ τά α πο ζη τού σα με και στις δι α κο πές μας, τά - χα για να μας «ξε κου ρά σουν». Δύ σκο λο ό μως να ξε κου ρα στεί η ψυ χή, ό ταν δεν υ πάρ χει σκο πός και νό η μα στην ζω ή, δύ σκο λο να ει ρη νεύ σει ό ταν η α στο χί α γί νε ται κα νό νας. Υ περ - βή κα με το μέ τρο και αλ λο τρι ω θή κα με. Χά σα με την α πλό τη τα στον κα θη με ρι νό βί ο, στις σχέ σεις μας, στην ε πι κοι νω νί α μας. Χω ρίς πί στη στον Θε ό πλέ - ον οι πε ρισ σό τε ροι, α να ζη τού με νό η μα στο α σή - μαν το, ψά χνου με την χα ρά στο ε φή με ρο. Μο νό - δρο μος οι ε πι λο γές μας, παυ σί πο να στην μο να ξιά μας, στην έλ λει ψη νο ή μα τος. Ευ λο γί α οι δι α κο πές ό ταν γί νουν πρό τυ πο ζω ής, ό ταν α να ζη τή σου με την γα λή νη που λείπει α πό την σύγ χρο νη πραγ μα τι κό τη τα, ό - ταν ψη λα φή σου με έ ναν άλ λο τρό πο ζω ής. Κον τά στην φύ ση η δο ξο λο γί α βγαί νει πιο εύ κο λα α πό την ψυ χή, θαυ μά ζει ο άν θρω - πος τα έρ γα του Θε ού, την ο μορ φιά της πλά σης. Ευ και ρί α να ζή σου με λι τά, χω ρίς τα πε ριτ τά που συσ σω ρεύ σα με στην πό λη, να προ σπα θή σου με (ε πι τέ λους) να ε πι κοι - νω νή σου με με τα α γα πη μέ να μας πρό σω πα, να στο χα στού με πά νω σ ό λα αυ τά που συ - νή θως τον υ πό λοι πο χρό νο θέ λου με να ξε - χά σου με, να γνω ρί σου με λί γο τον ε αυ τό μας, να ο μο λο γή σου με τις α δυ να μί ες μας, να α να ζη τή σου με τον χα μέ νο χρό νο, να με - λε τή σου με, ν α πο ζη τή σου με νό η μα που τό σο λεί πει α πό την ζω ή μας. Σάβ βα το βρά δυ, αρ χές Σε πτεμ βρί ου. Το βου η τό της πό λης σκε πά ζει τα λό για. Άλ λο έ να κα λο καί ρι πέ ρα σε, άλ λος έ νας χει μώ νας θα ρθει. Πολ λοί φέ τος δεν έ κα ναν δι α κο πές, για τί ή ταν ά - νερ γοι ή για τί δεν εί χαν την οι κο νο μι κή δυ να τό τη - τα να πά νε. Μα κι ό σοι πή γαν, πιο σφι χτά και με - τρη μέ να πέ ρα σαν τον χρό νο τους, και ό λοι εί χαν την ί δια α γω νί α: Θα έ χου με ά ρα γε και του χρό νου αυ τή την δυ να τό τη τα; Θα ζή σου με πά λι την χα ρά των δι α κο πών; Θα συ νε χί σου με να πραγ μα το ποι - ού με τα ό νει ρά μας; Ας ευ χη θού με ό λο αυ τό το ζο φε ρό το πί ο της σύγ χρο νης πραγ μα τι κό τη τας, κά που να μας ο δη - γή σει. Να α φυ πνι στού με ως λα ός, ό χι μό νο για να ξε πε ρά σου με την έν δεια α πό την ο ποί α χει μά ζεται με γά λο μέ ρος του λα ού, μα πρώ τα α π ό λα για να α να γεν νη θού με πνευ μα τι κά και να ξα να βρού με νό η μα, α ξί ες και πί στη στην ζω ή μας. Σάβ βα το βρά δυ, αρ χές Σε πτεμ βρί ου. Στα χεί λη έρ χε ται αυ θόρ μη τα η ι κε σί α του ψαλ μω δού ως ευ - χή και ι κε σί α: «Πλούσιοι επτώχευσαν και επείνασαν,οιδεεκζητούντεςτονκύριονουκελαττωθήσονταιπαντόςαγαθού» 3. 1 Αγ. Ιωάννης Χρυσόστομος 2 Κατά Ματθαίον, στ 21 3 Από τον Ψαλμό 33 του Δαυίδ Το παζάρι της Κ.Μ.Μ. λειτουργεί όλο το χρόνο ΔΙΑΒΑΣΤΕ Προς: Νοικοκυριά, Βιομηχανίες, Βιοτεχνίες και Καταστήματα. Το καθιερωμένο παζάρι μας λειτουργεί όλο το χρόνο. Αποτελεί σημαντική πηγή πόρων, που μας επιτρέπει να συνεχίζουμε τη συντήρηση και τη φροντίδα των ηλικιωμένων προστατευομένων μας. Στηρίξτε μας δωρίζοντας οποιοδήποτε είδος καινούριο ή σε καλή κατάσταση για τον εμπλουτισμό του παζαριού, καθώς και αγοράζοντας χρήσιμα αντικείμενα σε συμφέρουσες τιμές. Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη! Το Δ.Σ. της Κοινωνικής Μέριμνας Μοσχάτου Δωρεά Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» στην ΚΜΜ! ΣΕΛΙΔΑ 5 Εορτασμός Ημέρας Τρίτης Ηλικίας ΣΕΛΙΔΑ 5 22ος Μαθητικός Διαγωνισμός Έκθεσης ΣΕΛΙΔΑ 5

2 O ΠΑΛΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Καλό φθινόπωρο με ανανέωση Στην ΚΜΜ ο Σεπτέμβρης μας βρίσκει ανανεωμένους και με διάθεση να συνεχίσουμε τις προσπάθειες για την προσφορά αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης στους αναξιοπαθούντες ηλικιωμένους συνανθρώπους μας! Η δική σας ακούραστη συμπαράσταση μας εμψυχώνει σε πείσμα των καιρών να διατηρούμε την πίστη μας στην καλοσύνη των ανθρώπων και με αισιοδοξία να αναζητούμε τρόπους ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου για τα θέματα και τα ζητήματα που αφορούν την Τρίτη Ηλικία. Στο πλαίσιο της προσπάθειας αυτής, προχωρήσαμε στην ανανέωση του περιεχομένου και της μορφής του «Παλμού της Ανθρωπιάς», της μηνιαίας εφημερίδας του Σωματείου μας, η οποία έχει ως κύριο σκοπό να σας ενημερώνει για τις δράσεις και τα νέα μας, αλλά και να φέρνει στο προσκήνιο την Τρίτη Ηλικία. Έτσι, διατηρήσαμε αγαπημένες στήλες, όπως την «Κριτικήβιβλίου» και τους «Παλιούς μαςφίλους», ενώ προσθέσαμε τέσσερις νέες μόνιμες στήλες. Η στήλη «ΠρότυπασεβασμούστηνΤρίτηΗλικία» αναδεικνύει παραδείγματα τιμητικής συμπεριφοράς προς τους ηλικιωμένους συνανθρώπους μας, αντλώντας από την πλούσια πολιτισμική παράδοση της χώρας μας. Η ιατρική μας στήλη «ΕιςυγείαντηςΤρίτης Ηλικίας!» έχει ως στόχο να ενημερώσει για τα ζητήματα υγείας που μας απασχολούν, όσο μεγαλώνουμε. Η στήλη «Έναόραμαμπορείνααλλάξειτονκόσμο» προσφέρει μια νότα αισιοδοξίας, αναδεικνύοντας οράματα ανθρώπων, που όσο ουτοπικά και αν ακούγονταν στην εποχή τους, συνέβαλαν στη βελτίωση της ζωής πολλών. Τέλος, με αφορμή τα 50 χρόνια της ΚΜΜ, που διανύουμε φέτος, στην τελευταία σελίδα θα βρείτε στιγμές από την ιστορία της Μέριμνας, για να θυμούνται οι παλαιότεροι και να μαθαίνουν οι νεότεροι. Ελπίζουμε ο ανανεωμένος «Παλμός» να σας αρέσει. Η συντακτική επιτροπή είναι πάντα ανοιχτή σε οποιεσδήποτε τυχόν προτάσεις σας. Καλό φθινόπωρο και καλή ανάγνωση! ΗΕκδότρια Επιστροφή στα θρανία Θάνατος Στυλιανού Ρούσσου ΚΑΛΗΣΧΟΛΙΚΗΧΡΟΝΙΑαπότουςπαππούδες καιτιςγιαγιάδεςτηςκ.μ.μ.! Ο Μαθητής Το πρωί μόλις ξυπνήσω και τα μάτια μου ανοίξω θα πλυθώ και θα ντυθώ, μα και θα προσευχηθώ! Τα βιβλία μου στον ώμο και με προσοχή στο δρόμο. Στο σχολείο μου να φτάσω, να διαβάσω και να γράψω. Όμως, πριν να ξεκινήσω μέσα στην καρδιά θα κλείσω της Μανούλας το φιλί για το ώρα μου καλή! Να κι ο δάσκαλος στην τάξη που τα λόγια κάνει πράξη. Και το μάθημα αρχίζει, που τη σκέψη μας φωτίζει! Κι όταν πάλι θα σχολάσω στο σπιτάκι μου θα φτάσω. Σαν κρινάκι να μυρίσω και να το μοσχοβολήσω! Ελένη Μουζάκη-Μπουρίτσα Συλλογή: Σταθμοί Αγάπης Αγαπητή Φιλιώ Ο χρόνος δεν είναι αρκετός για να προετοιμαστούμε, να δεχθούμε, να συμφιλιωθούμε. Ο αποχωρισμός είναι πάντα επώδυνος. Ιδιαίτερα όταν φεύγει από τη ζωή αγαπημένο μας πρόσωπο. Δεν υπάρχουν λόγια για να σε παρηγορήσω όταν εσύ έχασες τρία και όχι ένα αγαπημένα σου πρόσωπα. Πρώτα τα παιδιά σου, τον Κώστα σε ηλικία 30 ετών, τον Δημήτρη 41 και τώρα το σύζυγό σου Στέλιο. Φιλιώ, ο αποχωρισμός πονάει γιατί δεν υπάρχει επιστροφή. Υπάρχει όμως συνέχεια. Είμαι σίγουρη ότι το πιστεύεις μέσα σου και αυτό σου έδωσε τη δύναμη και την παρηγοριά να συνεχίσεις να ζεις ύστερα από το χαμό των παιδιών σου. Εύχομαι την ίδια δύναμη να δείξεις και τώρα, μετά την απώλεια του συζύγου σου. Ειρ. Θ. ΤοΔ.Σ.εκφράζειταεγκάρδιασυλλυπητήριάτουστηνκ.ΤριανταφυλλιάΡούσσου,ηοποίαεπίσειρά ετών συμπαραστέκεται στο έργομας. Ανάγκες σε τρόφιμα και είδη Γάλα Πάνες ακράτειας Νο 4 Καφές O ΠAΛMOΣ THΣ ANΘPΩΠIAΣ Iδιοκτήτης: Mηνιαία Eκδοση του Φιλανθρωπικού Σωματείου Kοινωνική Mέριμνα Mοσχάτου ΚΩΔ Eκδότης - Δ/ντής: Μαρία Κουρή Kοραή 40, Mοσχάτο Tηλ Fax: Συντακτική Επιτροπή: Μαρία Κουρή Δέσποινα Μπόζου Αναστασία Χριστοδουλάκη Τασώ Γαΐαλα Γιώργος Ζαχαρίου Ειρήνη Θεοφιλάτου - Κατσούγκρη Διορθώσεις: Βάσω Σεραφείμ Yπεύθυνος Aτελιέ: ΔEΣMOΣ N.Γ. ΠAΠAΔOΠOYΛOΣ Tηλ.: Fax: E. Γιάνναρη 5, Τρόποι συμπαράστασης στο έργο της ΚΜΜ: Οικονομικές δωρεές Οι δωρεές των φίλων του Σωματείου μας κατατίθενται στον Τραπεζικό Λογαριασμό μας στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: 148/ Για οποιαδήποτε κατάθεση αποστέλλεται απόδειξη είσπραξης, η οποία επιφέρει μερική φορολογική ελάφρυνση. Σε περίπτωση μη λήψης της, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τα γραφεία μας στα τηλέφωνα & Υλικές δωρεές Είδη διατροφής, υγιεινής (πχ. πάνες ακράτειας) και καθαριότητας, ιματισμός, έπιπλα, ηλεκτρονικά είδη, συσκευές, αλλά και κάθε είδους αντικείμενα καινούρια ή σε καλή κατάσταση είναι για εμάς πολύτιμα. Χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των αναγκών των τροφίμων μας ή εμπλουτίζουν το παζάρι μας, που λειτουργεί όλο τον χρόνο. Εξαιρετικά σημαντική είναι και η προσφορά δώρων για τις λαχειοφόρους αγορές μας, που αποτελούν σημαντική πηγή εσόδων για τη συνέχιση του έργου μας. Παράθεση γεύματος Παραθέστε ένα γεύμα στους ηλικιωμένους προστατευόμενούς μας στο «Σπίτι της Ανθρωπιάς». Για να το οργανώσετε, επικοινωνήστε μαζί μας. Μπορείτε είτε να μας φέρετε τα τρόφιμα του γεύματος, είτε να προσφέρετε στο Σωματείο οποιοδήποτε ποσό και να οργανώσουμε το γεύμα σας εμείς, βάσει των επιθυμιών σας. Ζητούν την αγάπη σας Η ΚΜΜ είναι φιλανθρωπικό σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με κύρια δράση την φιλοξενία και την περίθαλψη απόρων και εγκαταλελειμμένων ηλικιωμένων συνανθρώπων μας σε μια στέγη αγάπης. Συνδράμετε και εσείς το φιλανθρωπικό έργο, που εδώ και 50 χρόνια ακούραστα επιτελούμε, δεδομένου ότι το Σωματείο μας δεν λαμβάνει κρατική επιχορήγηση, αλλά συντηρείται αποκλειστικά από τα ευγενή σας αισθήματα και τις δικές σας δωρεές. Μην ξεχνάτε τους υπερήλικες προστατευόμενούς μας! Αποζητούν και υπολογίζουν στην αγάπη σας. Δώστε την απλόχερα, την αξίζουν! Θυμηθείτε: οποιαδήποτε προσφορά, μικρή ή μεγάλη, δεν είναι απλώς καλοδεχούμενη, είναι απολύτως αναγκαία! Δωρεά υπηρεσιών Βελτιώστε την ποιότητα ζωής των προστατευομένων μας, προσφέροντάς τους αναγκαίες υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα ιατρικής, αισθητικής (πχ. περιποίηση μαλλιών), ψυχαγωγίας κλπ. Άυλες δωρεές Ένα χαμόγελο, μια γλυκιά κουβέντα και αγάπη ομορφαίνουν τη μέρα όλων, πόσο μάλλον εκείνων που βρίσκονται στο λυκόφως της ζωής τους. Μοιραστείτε λίγο από τον πολύτιμο χρόνο σας και ομορφύνετε την ζωή των ηλικιωμένων προστατευομένων μας, κρατώντας τους συντροφιά ή βοηθώντας την καθημερινότητά τους. Παζάρι Προς: Νοικοκυριά, Βιομηχανίες, Βιοτεχνίες και Καταστήματα. Το καθιερωμένο παζάρι μας λειτουργεί όλο το χρόνο και αποτελεί πολύτιμη πηγή εσόδων για τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Υποστηρίξτε το αγοράζοντας χρήσιμα αντικείμενα σε συμφέρουσες τιμές ή δωρίζοντάς μας είδη καινούρια ή σε καλή κατάσταση για τον εμπλουτισμό του (πχ. είδη ιματισμού, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, βιβλία, παιχνίδια κλπ.). Ενοικίαση «Μιχαλοδημητρακείου Αίθουσας» Η πρόσφατα ανακαινισμένη αίθουσα εκδηλώσεων του Σωματείου μας χωρητικότητας 350 ατόμων διατίθεται προς ενοικίαση για πολιτιστικές και επιστημονικές εκδηλώσεις, συγκεντρώσεις φορέων και συλλόγων και για λοιπές κοινωνικές εκδηλώσεις (πχ. χορούς, εορτασμούς πρωτοχρονιάς, επετείων, βαπτίσεων και γάμων, προσφορά καφέ κλπ.). Διαθέτει μικροφωνική εγκατάσταση και κλιματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες ή ερωτήσεις σχετικά με τους τρόπους προσφοράς στο Σωματείο μας, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα τηλέφωνα &

3 O ΠΑΛΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Π Ρ O Σ Φ O Ρ Ε Σ Σ Τ Η Ν Κ Μ Μ ΑΠΟ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΔΩΡΕΕΣ - Κλεοπάτρα Τσίγκα Χρυσάνθη Καραγεώργη...10 ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ -Παναγιώτης Ελευθερίου, στη μνήμη Ευμορφίας Ελευθερίου Παναγιώτης Βρανάς, στη μνήμη συζύγου του Μοσχούλας Πηνελόπη Δημητρίου, στη μνήμη συζύγου της Λεωνίδα Δημητρίου Σοφία Θωμαϊδου, στη μνήμη αδελφού της Βασιλείου Μαρία Ελευθερίου, στη μνήμη συζύγου της Δημητρίου Ελευθερίου Αικατερίνη Στράντζαλη, στη μνήμη Παναγιώτη Στράντζαλη Στέλιος Ντάντης, στη μνήμη Δημητρίου Πάλλα Μαρία Ζαμάνου, στη μνήμη αδελφού της Λουκά Ντούνα Δέσποινα Τσιριγώτη, στη μνήμη γονέων & συγγενών Αριθ.αποδ.846, στη μνήμη συζύγου Μιχαήλ Θεόδωρος Σπανός, στη μνήμη Μαρίας Λαχανοπούλου Φωτεινή Ντάκαρη, στη μνήμη συζύγου Αθανασίου & γονέων Αναστάσιος Κοκκίνης, στη μνήμη γονέων...20 ΑΠΟ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΑΛΛΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΔΩΡΕΕΣ -Μαρία Μίκελσον ΦΑΡΜΑ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΙΔΗ ΕΠΕ -ΤΣΟΧΑΤΑΡΙΔΗΣ ΦΩΤΗΣ -ΚΟΝΤΟΒΕΡΟΣ ΑΕΒΕ -ΙΔΡΥΜΑ «ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» -ΖΑΧ/ΣΤΕΙΟ «ΚΩΣΤΗΣ» -ΣΑΛΑΠΑΤΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ -ΜΑΙΜΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ -ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ «ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ» -ΤΑΒΕΡΝΑ «ΤΟ ΚΟΥΤΟΥΚΙ» -HANDMADE CHOCOLATES MAX PERRY ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ -ΠΟΥΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ -ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ -ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ -ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΙΣΤΕΣ -ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΕΦΡΑΙΜ -ΑΡΤΕΜΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε -ΒΑΛΒΗ ΠΟΠΗ -ΒΙΤΣΑ ΣΟΦΙΑ & ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ -ΒΟΝΑΖΟΥΝΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ -ΒΟΣΚΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ -ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ -ΓΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΦΗ -ΓΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ -ΓΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ -ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΤΡΑ -ΓΚΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ -ΓΚΙΟΥΛΜΠΑΞΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ -ΓΚΡΙΜΠΟΥΡΑ ΑΝΝΑ -ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ -ΔΗΜΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΚΗ -ΔΗΜΗΤΟΓΛΟΥ ΑΛΙΚΗ -ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ -ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ -ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΩΡΕΕΣ ΣΕ ΕΙΔOΣ -ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ -ΖΟΥΓΑΝΕΛΗ ΕΛΕΝΗ -ΚΑΒΑΚΑ ΜΑΡΙΝΑ -ΚΑΒΑΛΛΑΡΗ ΑΡΓΥΡΩ -ΚΑΖΕΠΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ -ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ -ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ -ΚΑΤΣΙΜΠΕΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ -ΚΑΤΣΙΜΠΕΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ -ΚΙΑΡΗ ΑΝΤΩΝΙΑ -ΚΟΚΚΑΛΗ ΜΑΡΙΑ -ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ -ΚΟΝΤΟΖΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΚΑ -ΚΟΡΡΕΣ ΜΙΧΑΗΛ -ΚΟΚΡΗ-ΜΠΙΘΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ -ΚΟΣΚΕΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ -ΚΟΥΡΟΥΠΑ ΕΙΡΗΝΗ -ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ -ΚΟΥΦΟΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ -ΚΡΑΒΑΡΗ ΔΕΣΠΩ -ΚΡΙΠΑΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ -ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ -ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ -ΚΩΣΤΗ-ΚΑΛΠΑΚΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ -ΛΕΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ -ΛΥΚΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ -ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ ΝΙΚΗ -ΜΑΡΚΕΤΗ ΚΩΝ/ΝΑ -ΜΑΡΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ -ΜΑΥΡΙΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ -ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ -ΜΕΛΑ-ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ -ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΕΝΗ -ΜΟΣΧΟΥ ΣΟΦΙΑ -ΜΠΙΘΑ-ΚΟΚΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ -Γεώργιος Μαλαμούσης Ιωάννης Κοζυράκης...30 ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ -Βαρβάρα Λαζαρίδου, στη μνήμη γονέων Στέλιος Τρύφωνας, στη μνήμη του αλησμόνητου εξαδέλφου & φίλου Χρήστου Καραγκούνη Έφη Καπράλου στη μνήμη Θεόδωρου Καπραλου Αθανάσιος Μπόμπορης, στη μνήμη Μαγδαληνής Μπόμπορη Οικογένειες Εμμανουήλ Πασσά & Νικολάου Κυρλόγλου, στη μνήμη Μενέλαου Πασσά Έφη Καπράλου στη μνήμη Ταξιάρχη Γραβιά Σουμέλα Πανοπούλου, τη μνήμη συζύγου της Ευδόκιμου Μαρία Λαζαρίδου, στη μνήμη μητρός της Σοφίας Ελένη Καπιτσιμάδη, στη μνήμη Κων/νου Αδριανού Βασιλική Θανοπούλου, στη μνήμη συζύγου της Νικήτα Νικόλαος Κοκολάκης, στη μνήμη μητρός του Θεοδοσίας Κοκολάκη Παντελής Καραγεώργης, στη μνήμη Κων/νου Τσανακτσή Ενωτικός Σύλλογος Εργαζομένων Τράπεζας EFG EUROBANK-ERGASIAS, στη μνήμη συναδέλφου Κων/νου Μουρίκη Αργυρώ Αρετάκη στη μνήμη συζύγου Αλέξανδρου Κλειώ Μιμαρίδη-Μεϊμαρίδη, στη μνήμη Αχιλλέα Μοίρα Αντώνης Λαλεχός & Οικογ.Δημητρίου Μακέτα χρηματικό ποσόν -Ιωάννης Κώττης, στη μνήμη Νικολάου Κώττη ΜΠΟΥΓΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ -ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗ ΣΤΕΛΛΑ -ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ -ΝΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ -ΝΟΔΑΡΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΕΠΕ -ΞΗΡΑΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ -ΞΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ -ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ -ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ -ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ -ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ -ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑΝΝΑ -ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ -ΠΕΤΣΙΤΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ -ΠΛΟΥΜΠΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ -ΠΟΛΙΤΗ ΜΑΡΙΑ -ΠΡΙΑΓΓΕΛΟΥ ΣΟΦΙΑ -ΣΑΡΑΚΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ -ΣΑΡΙΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ -ΣΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ -ΣΟΥΡΓΙΑΔΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ -ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ & ΕΙΡΗΝΗ -ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗ ΑΝΝΑ -ΣΧΟΙΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ -ΤΙΤΑ ΣΟΦΙΑ -ΤΡΙΧΙΑ ΕΥΔΟΞΙΑ -ΤΡΟΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ -ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ -ΤΣΙΡΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ -ΤΣΟΥΜΠΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ -ΤΣΟΥΧΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ -ΦΥΝΤΑΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ -ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ -ΧΑΤΟΥΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ -ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ -ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ -ΨΙΛΟΓΛΟΥ ΕΣΘΗΡ -ΨΥΧΟΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Κατέθεσαν στη μνήμη Κυριάκου Καράμπαμπα: -Βασίλειος & Ειρήνη Καράμπαμπα Μαργαρίτα Κουρή Αικατερίνη Στράντζαλη Κατέθεσαν αντί στεφάνου, στη μνήμη Χριστίνας Μπουζαρέλου: -Οικογ. Νικολάου Κουντουρόπουλου Μαίρη Γαρόζη Λίτσα Ευγενικού Αναστάσιος Κατσογιάννης Γιάννα Μπουζαρέλου Αλέξανδρος Τσουλής...50 ΥΠΕΡ ΥΓΕΙΑΣ - Κων/νος Θωμαϊδης, υπέρ υγείας υιού τους Νικολάου Ελευθερία Παυλίδου, υπέρ υγείας αγαπημένων προσώπων Αικατερίνη Πιτσαρή Χριστόφορος Σαραντής Στυλιανή Αχριάνη, υπέρ υγείας της οικογένειας...10 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΔΩΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΖΑΡΙ ΠΟΥ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ -ΑΘΥΜΑΡΗΤΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ -ΑΛΙΜΠΕΡΤΗ ΝΙΚΗ -ΑΡΓΥΡΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ -ΑΧΡΙΑΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ -ΒΕΤΣΑ ΒΑΝΑ -ΒΟΥΝΙΔΗ ΜΑΡΙΑ -ΓΑΛΕΟΥ ΜΑΡΙΑ -ΓΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΦΗ -ΓΕΩΡΓΑΝΤΗ ΕΙΡΗΝΗ -ΓΟΥΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΗ -ΓΡΥΠΑΡΗ ΜΑΝΤΑΛΕΝΑ -ΖΑΓΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ -ΖΑΜΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ -ΚΑΒΑΛΛΑΡΗ ΠΕΤΡΙΝΑ & ΓΙΩΡΓΟΣ -ΚΑΚΟΥΛΙΔΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ -ΚΑΤ/ΜΑ «DONNA VERA» -ΚΑΤΣΙΒΕΛΑΚΗ ΚΟΡΤΕΣΑ -ΚΕΧΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ -ΚΟΝΤΟΓΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ -ΚΟΝΤΟΛΑΙΜΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ -ΚΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ -ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ -ΚΟΣΙΩΡΗ ΣΟΦΙΑ -ΜΠΑΞΕΒΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ -ΜΠΕΡΖΟΒΙΤΗΣ ΑΡΗΣ -ΜΠΟΖΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ -ΠΙΤΣΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ -ΣΑΡΙΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ -ΣΕΡΡΑ ΦΑΙΔΡΑ -ΣΟΥΡΓΙΑΔΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ -ΤΖΗΡΙΤΑ ΤΖΕΝΗ -ΧΑΪΔΟΥΛΗ ΣΟΦΙΑ Παράθεσε κι εσύ ένα γεύμα στο «ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΑΣ» της Κ.Μ.Μ. Κατά το μήνα Αύγουστο και Σεπτέμβριο παρέθεσαν γεύμα στους προστατευόμενούς μας, οι παρακάτω: -Πηνελόπη Δημητρού, στη μνήμη συζύγου της Λεωνίδα -Σουμέλα Πανοπούλου, στη μνήμη συζύγου της Ευδόκιμου -Βασιλική Θανοπούλου, στη μνήμη συζύγου της Νικήτα -Έφη Καπράλου, στη μνήμη συζύγου της Θεόδωρου Καπράλου, για την συμπλήρωση 3 χρόνων από το θάνατό του

4 O ΠΑΛΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Τα νέα μας... Εορτασμός της κοιμήσεως του Αγίου Γερασίμου στην ΚΜΜ Στις 16 Αυγούστου 2012 εορτάστηκε η Κοίμηση του Αγίου Γερασίμου Κεφαλληνίας, του προστάτη του Σωματείου μας, με την τέλεση Θείας Λειτουργίας και αρτοκλασίας από τον Πατέρα Γεώργιο Πολυχρονόπουλο, προϊστάμενο του Ιερού Ναού Μεταμόρφωσης Σωτήρος στο ναΐδριο του Αγίου Γερασίμου, παρουσία φίλων και προστατευομένων μας. Στις Οκτωβρίου 2012, όπως κάθε χρόνο, θα εορταστεί η ανακομιδή των ιερών λειψάνων του Αγίου. Αναλυτικό πρόγραμμα της ιεράς πανήγυρης θα δημοσιευθεί στο επόμενο φύλλο του «Παλμού». Η φιλανθρωπία δεν έχει όριο ηλικίας! Ως γνωστόν, η ΚΜΜ συνεχίζει το κοινωφελές έργο της βασιζόμενη αποκλειστικά στις συνεισφορές φίλων και δωρητών. Πιστεύοντας στα φιλάνθρωπα αισθήματα καθενός και αναγνωρίζοντας ηθικά οποιαδήποτε προσφορά, μικρή ή μεγάλη, δημοσιεύει ανελλιπώς στα φύλλα του «Παλμού» όλους όσους υποστηρίζουν το έργο της. Αν και κάθε προσφορά είναι μοναδική, θα θέλαμε να μοιραστούμε μαζί σας μια κίνηση που μας συγκίνησε ιδιαίτερα. Ο κ. Ιωάννης Κοζυράκης από το Νέο Ηράκλειο προσέφερε για τους σκοπούς του Σωματείου μας μια δωρεά, η οποία προήλθε από τον κουμπαρά του παιδιού του. Όλοι μας θυμόμαστε, πώς συγκεντρώναμε δεκάρα-δεκάρα το χαρτζηλίκι μας, όταν ήμασταν παιδιά. Ακριβώς επειδή η δωρεά αυτή προέρχεται από ένα παιδί, αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό. Η ΚΜΜ αποδίδει θερμές ευχαριστίες και συγχαρητήρια στην οικογένεια Κοζυράκη, διότι έμπρακτα καλλιεργεί στα μέλη της ήδη από τις μικρές ηλικίες τα πρότυπα της ανιδιοτελούς προσφοράς στους αναξιοπαθούντες συνανθρώπους μας. Είθε η κίνηση αυτή να βρει και άλλους μιμητές! Αγανακτισμένοι αλλά όχι εγωκεντρικοί Η παρούσα κατάσταση της κρίσης έχει επηρεάσει όλους μας με διάφορους τρόπους. Η εύκολη λύση είναι να οργιστεί κανείς και να κλειστεί στον εαυτό του αναμασώντας τη δυσαρέσκεια, τον θυμό και την απογοήτευσή του. Ευτυχώς, οι «Αγανακτισμένοι Μοτοσυκλετιστές» δεν ανήκουν στην κατηγορία εκείνων που στρέφουν την αγανάκτησή τους ενάντια στο κοινωνικό σύνολο. Αντίθετα, αγκάλιασαν τους παππούδες και τις γιαγιάδες της ΚΜΜ προσφέροντάς μας για δεύτερη φορά μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα είδη ρουχισμού. Τους ευχαριστούμε θερμά και χαιρόμαστε που τους έχουμε συνοδοιπόρους στο έργο μας! Δούναι και Λαβείν Ο τίτλος του ποιήματος αποτελεί την τελική έκφραση αποδοχής και αγάπης για τον εαυτό. Έριξα στο νερό ένα χαμόγελο, ταξίδεψε μακριά Στην απέραντη ταραγμένη θάλασσα της ζωής. Και είδα να'ρχονται χαμόγελα πιο πολλά Απ' όσα μπορούσα να μετρήσω. Χτύπησα τα χέρια ενώ ψιθύριζα, Τα σύννεφα θα διαλυθούν. Ένιωσα πως η ζωή μου ήταν ευλογημένη Όλες τις ώρες της ημέρας. Έστειλα μια σκέψη ευτυχίας Εκεί που τη χρειάζονταν απελπισμένα Και σύντομα είδα ν' ανταμείβομαι Με τη Χαρά. Μοιράστηκα σοφά τα φτωχικά υπάρχοντά μου, Τα χρυσά νομίσματα που κέρδισα με κόπο, Γρήγορα όμως κύλησαν πίσω σ' εμένα. Στο εκατονταπλάσιο. Βοήθησα κάποιον να σκαρφαλώσει ένα λόφο, Κάτι πολύ μικρό: Παρ' όλα αυτά μου'φερε μια πλούσια ανταμοιβή, Μια καινούρια φιλία. Κάθε πρωΐ μόλις ξυπνώ Σκέφτομαι πως μπορώ να επιτύχω Ξέρω όμως πως προχωρώ μπροστά όταν υπηρετώ, Όταν δίνω, λαμβάνω. Thomas Gaines Συνάντηση Τριών Γενεών Ο Παιδικός Σταθμός Καισαρεία, είναι Σταθμός στον οποίο φοιτούν παιδιά ηλικίας 2-6 ετών Γεωργιανής καταγωγής, τα οποία γεννήθηκαν και ζουν εδώ στην Ελλάδα. Τον σταθμό διευθύνει η κ. Μάϊα Σαμχαράτζε, Γεωργιανή Ελληνίστρια, η οποία διδάσκει στους μικρούς μαθητές του σταθμού της, όχι μόνο τη Γεωργιανή γλώσσα και κουλτούρα αλλά και την αντίστοιχη ελληνική. Αποτέλεσμα, τα μικρά Γεωργιανά αγγελούδια να είναι δίγλωσσα και να αγαπούν και τις δύο χώρες, Γεωργία και Ελλάδα, για πατρίδες τους. Η κ. Μ. Σαμχαράτζε με το σκεπτικό ότι οι μικροί μαθητές της δεν έχουν γνωρίσει τους φυσικούς τους παππούδες και γιαγιάδες που ζουν στην μακρινή Γεωργία και για να φέρει τα παιδιά κοντά στην Γ' ηλικία, αποφάσισε τη διοργάνωση εκδήλωσης στην Κ. Μέριμνα, μιας γιορτής όπου τα παιδιά θα έρχονταν σε επαφή πολλά από αυτά για πρώτη φορά, με ηλικιωμένα άτομα. 15η Ιουλίου, η ημέρα που διεξήχθη η γιορτή, μία εκδήλωση γεμάτη ζεστασιά και αγάπη. Από την μία πλευρά, οι μικροί Γεωργιανοί γνώρισαν παππούδες και γιαγιάδες που στην καρδιά τους θα πάρουν τη θέση εκείνων στην Γεωργία και, από την άλλη οι ηλικιωμένοι Έλληνες δέχτηκαν τη ζεστή αγκαλιά και τα φιλιά των μικρών ξένων, αποδεικνύοντας πως η αγάπη δεν έχει σύνορα! Ο Παιδ. Στ. Καισάρεια, στη μικρή αυτή γιορτή, προσέφερε εδέσματα και αναψυκτικά στους φιλοξενούμενους της Κ. Μέριμνας, τα παιδιά χόρεψαν, τραγούδησαν και απήγγειλαν ποιήματα στα Γεωργιανά και τα Ελληνικά και λίγο πριν το τέλος της γιορτής η σκηνή μετετράπη σε σχολική τάξη όπου τα παιδιά στο μάθημά τους παρουσίασαν με καμάρι στους παππούδες και τις γιαγιάδες όλες τις μέχρι τώρα γνώσεις τους. Το τέλος της γιορτής ήταν γεμάτο δάκρυα συγκίνησης από τους παππούδες και τις γιαγιάδες καθώς δέχονταν από ένα λουλούδι σύμβολο αιώνιας φιλίας και αγάπης από τα χεράκια των μικρών Γεωργιανών. 15 Ιουλίου έγινε αυτή η συνάντηση των τριών γενεών, παππούδες, καλεσμένοι, γονείς και παιδιά, όλα αυτά στη μεγάλη αίθουσα δεξιώσεων της Κ. Μέριμνας, στην οποία εργάζομαι χρόνια και με την μεσολάβησή μου ενοικιάζεται αυτός ο θαυμάσιος χώρος για την διεξαγωγή πλήθους εκδηλώσεων της πατρίδας μου Γεωργίας Ευχαριστώ τα μέλη του Δ.Σ. της Κ. Μέριμνας, που με τη δική τους άδεια, φιλοξενούνται στην Κ.Μ.Μ. οι εκδηλώσεις των συμπατριωτών μου, νοιώθω δε υπερήφανη που είμαι ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στην Κ. Μέριμνα και τους συμπατριώτες μου. Προσέξατε το φως του ήλιου πώς μπορεί να εισχωρήσει και σε ένα πηγάδι και πίσω από μια κλειστή πόρτα; Πόρτα που μας άνοιξε για να μπει το φως, θεωρώ την Κ. Μέριμνα και ευχαριστώ το Δ.Σ. του Σωματείου καθώς επίσης και την κα. Ειρήνη Θεοφιλάτου για τη δυνατότητα που παρέχει στους συμπατριώτες μου, της παραχώρησης αιθούσης για τις εκδηλώσεις τους. Ισαβέλα Ντασνιάνι

5 O ΠΑΛΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Δωρεά του ιδρύματος «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ» στην ΚΜΜ! Με μεγάλη χαρά σας ανακοινώνουμε ότι ύστερα από αξιολόγηση η ΚΜΜ επιλέχθηκε και εντάχθηκε στο πρόγραμμα δωρεών 2012 του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος»! Πρόκειται για την πλέον θετική έκβαση της αίτησής μας, που καταθέσαμε τον Μάιο 2012, προκειμένου να ζητήσουμε την οικονομική ενίσχυση του Ιδρύματος για την πραγματοποίηση πολλών τεχνικών εργασιών συντήρησης και ανακαίνισης του κτηρίου μας. Η δωρεά θα καλύψει μεταξύ άλλων εργασίες στεγανοποίησης και ελαιοχρωματισμού, προμήθειας και τοποθέτησης πλακιδίων, κουφωμάτων, εσωτερικών πορτών και ντουλαπιών, καθώς και την προμήθεια ειδικών κομοδίνων για τα δωμάτια των προστατευομένων μας. Οι ανωτέρω εργασίες ήταν απολύτως απαραίτητες λόγω της παλαιότητας του κτηρίου μας, η ανέγερση του οποίου ξεκίνησε ήδη το Καθώς οι δωρεές των φιλανθρώπων αφιερώνονται κατ εξοχήν στην καθημερινή φροντίδα των ηλικιωμένων προστατευόμενών μας, δεν μπορούσαμε να καλύψουμε τις εργασίες αυτές από ιδίους πόρους. Έτσι, η ολοκλήρωσή τους θα επιτρέψει την ανανέωση και τη βελτίωση των χώρων διαβίωσης των ηλικιωμένων τροφίμων μας! Ευχαριστούμε θερμά και εκ μέρους των φιλοξενούμενών μας το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» για την έγκριση της πολύτιμης αυτής δωρεάς προς το Σωματείο μας, η οποία σε καιρούς χαλεπούς στηρίζει ουσιαστικά το έργο μας! Σε ένδειξη ευγνωμοσύνης, το ΔΣ ομόφωνα αποφάσισε την ανακήρυξη του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» σε «Μεγάλο Ευεργέτη» του Σωματείου μας κατά τον εορτασμό της Ημέρας της Τρίτης Ηλικίας, τη Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2012 (βλ. σχετική ανακοίνωση στο παρόν φύλλο). Παράλληλα, θα προβεί σε αναλυτικό αφιέρωμα του πολύπλευρου και εκτενούς κοινωφελούς έργου του Ιδρύματος σε επόμενο φύλλο του «Παλμού». Την τεχνική επίβλεψη των εργασιών ανέλαβε εξ ολοκλήρου και εθελοντικά ο πολιτικός μηχανικός κ. Μάριος Παπαντώνης. Το ΔΣ τον ευχαριστεί θερμά για την προσφορά του αυτή, που έμπρακτα ενισχύει τη φιλανθρωπική δράση της ΚΜΜ! 1η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ: ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Παρουσίαση του προγράμματος της εκδήλωσης Διανύοντας 50 χρόνια ζωής, προσφοράς και ενεργούς δράσης της Κοινωνικής Μέριμνας Μοσχάτου, θα εορτάσουμε και φέτος τη Διεθνή Ημέρα της Τρίτης Ηλικίας τη Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2012, και ώρα 7 μ.μ. στη «Μιχαλοδημητράκειο» αίθουσα του Σωματείου μας σε μια ιδιαίτερη εκδήλωση. Πρόκειται για την ημέρα τιμής στους ηλικιωμένους συνανθρώπους μας, η οποία καθιερώθηκε ύστερα από τις επίπονες προσπάθειες του Σωματείου μας. Η ημέρα αυτή έχει ως στόχο να διατηρεί και να ενισχύει τους άρρηκτους δεσμούς μεταξύ των γενεών, και κυρίως να φέρει στο προσκήνιο και να προβάλει τη φωνή και τις ανάγκες των παλαιμάχων της ζωής. Φέτος έχουμε την τιμή να φιλοξενήσουμε ως κεντρικό ομιλητή της εκδήλωσής μας τον συγγραφέα και Καθηγητή Πολιτισμού και Επικοινωνίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Βασίλη Καραποστόλη. Ο κ. Καραποστόλης διδάσκει στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Έχει δημοσιεύσει πολλές μελέτες, δοκίμια και άρθρα για την ηθική και τα ήθη στον σύγχρονο κόσμο, τον ιδιωτικό και δημόσιο βίο, την εμπειρία της συμβίωσης κ.ά.. Υπήρξε για πολλά χρόνια συνεργάτης της εφημερίδας Νέα και είναι συνεργάτης της Καθημερινής της Κυριακής. Στις μελέτες-δοκίμια ανήκουν τα: «Προς τοπαρόν-κείμεναγιατασύγχροναήθη», «ΟΠειρασμός του Ηρόστρατου-περί ηθών και αισθημάτων», «ΣυμβίωσηκαιΕπικοινωνίαστηνΕλλάδα», «Ταενάντια-Ητέχνητηςπαραμυθίας», ενώ πρόσφατα εξέδωσε τα δοκίμια «ΔιχασμόςκαιΕξιλέωση:περίτηςπολιτικήςηθικήςτωνΕλλήνων» και «ΗΕποχήτηςΌρεξης». Στα λογοτεχνικά του έργα ανήκουν «ΤοΧάρισμα»και «XειροποίητηΠόλη-η Aθήναανάμεσαστοναικαιτοόχι». Το θέμα της ομιλίας του κ. Καραποστόλη θα είναι «Η Τρίτη Ηλικία και η σημασία της πείρας». Ο φετινός εορτασμός θα έχει μια ακόμη ιδιαίτερη νότα. Θα βραβεύσουμε το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» για την πολυετή κοινωφελή δράση του και κυρίως για την καίρια υ π ο σ τ ή ρ ι ξ ή του στο Σωματείο μας. Όπως αναγράφουμε στο παρόν φύλλο, το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος», ύστερα από αξιολόγηση πολλών αιτημάτων, συμπεριέλαβε την ΚΜΜ στο πρόγραμμα δωρεών 2012, προσφέροντάς μας σημαντική οικονομική υποστήριξη για την υλοποίηση πολλών αναγκαίων εργασιών ανακαίνισης και συντήρησης στο κτήριο της ΚΜΜ, το «Σπίτι της Ανθρωπιάς»! Η δωρεά του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» ήρθε την κατάλληλη στιγμή, για να στηρίξει την ΚΜΜ σε μια δύσκολη για όλους συγκυρία. Έτσι, το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωνικής Μέριμνας Μοσχάτου ομόφωνα αποφάσισε την ανακήρυξη του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» σε «Μεγάλο Ευεργέτη» του Σωματείου μας, κατά τον εορτασμό της Ημέρας της Τρίτης Ηλικίας σε ένδειξη ευγνωμοσύνης για την πολύτιμη συμπαράστασή του στους σκοπούς και το έργο μας. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα παρουσιαστεί η δράση και το έργο του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος», θα επιδοθεί στον εκπρόσωπο του Ιδρύματος τιμητική πλακέτα και η επωνυμία του Ιδρύματος θα αναρτηθεί με χρυσά γράμματα στον τοίχο των Μεγάλων Ευεργετών στην είσοδο του κτηρίου μας. Δύο νέοι, ταλαντούχοι μουσικοί θα πλαισιώσουν την εκδήλωση. Η Κύπρια μουσικολόγος και μουσικός κα. Αναστασία Χατζηπαύλου ευγενικά προσφέρθηκε να τραγουδήσει αγαπημένα τραγούδια, υπό τη συνοδεία του μουσικού και συνθέτη κ. Σπύρου Λούκου, προκειμένου να ομορφύνουν την εκδήλωσή μας και να τέρψουν τους φίλους μας. Η παρουσία σας στην εκδήλωσή μας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα και θα μας εμψυχώσει να συνεχίσουμε τις προσπάθειες για τη στήριξη της Τρίτης Ηλικίας, που ακούραστα επιτελούμε χάρη στη δική σας συμπαράσταση και αγάπη εδώ και 50 χρόνια. Σας περιμένουμε! 22ος ΕΤΗΣΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΚΜΜ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ Το ΔΣ της ΚΜΜ προκήρυξε και φέτος τον Ετήσιο Μαθητικό Διαγωνισμό Έκθεσης του σχολικού έτους με θέμα την Τρίτη Ηλικία. Πρόκειται για έναν πολυετή θεσμό που ξεκίνησε το 1990 και λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο με τη συμμετοχή και τη συνεργασία των Δημοτικών Σχολείων του Δήμου μας. Συγκεκριμένα, ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές της ΣΤ τάξης Δημοτικού και έχει ως στόχο την καλλιέργεια ήδη από τις μικρές ηλικίες του ενδιαφέροντος, της αγάπης καθώς και αισθημάτων σεβασμού και αλληλεγγύης προς τους Ηλικιωμένους. Στιγμιότυπο από την τελετή βράβευσης του 21ου Μαθητικού Διαγωνισμού Έκθεσης (2011). Το θέμα του φετινού διαγωνισμού είναι: «Μια δύσκολη στιγμή στη ζωή του παππού /της γιαγιάς μου: πώς αντιμετώπισε τη δυσκολία αυτή;» Στόχος του θέματος αυτού είναι τα παιδιά να προσεγγίσουν, να ενδιαφερθούν και να ανοίξουν διάλογο με τον παππού ή την γιαγιά τους, με αφορμή τη διήγηση στιγμών από τη ζωή των τελευταίων. Παράλληλα, λαμβάνοντας υπ όψιν ότι η παρούσα κρίση επηρεάζει και αποθαρρύνει σε μεγάλο βαθμό τη νέα γενιά, σκοπός του θέματος είναι τα παιδιά να ακούσουν από τους ανθρώπους με μεγαλύτερη πορεία και εμπειρία ότι οι δυσκολίες είναι μεν κομμάτι της ζωής, ξεπερνιούνται δε με δύναμη, κουράγιο και αγώνα. Με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν μια διαφορετική, πιο δυναμική και ενδεχομένως περισσότερο αισιόδοξη οπτική της καθημερινότητας, προκειμένου να μην απογοητεύονται και παραιτούνται. Όπως κάθε χρόνο, ο Σύλλογος των Διδασκόντων κάθε συμμετέχοντος σχολείου θα αξιολογήσει τις εκθέσεις των παιδιών και θα επιλέξει τις δύο καλύτερες για το πρώτο και το δεύτερο βραβείο αντίστοιχα. Συνολικά θα επιδοθούν 7 πρώτα και 7 δεύτερα βραβεία, που θα συνοδευτούν από τιμητικά διπλώματα και χρηματικά έπαθλα, προσφορά χορηγών, ενώ αναμνηστικά διπλώματα θα επιδοθούν σε όλους τους συμμετέχοντες μαθητές. Η τελετή βράβευσης θα λάβει χώρα στις 15 Οκτωβρίου και ώρα π.μ. στη «Μιχαλοδημητράκειο» αίθουσα του Σωματείου μας. Όλες οι βραβευθείσες εκθέσεις θα δημοσιευθούν σε φύλλα του «Παλμού της Ανθρωπιάς».

6 O ΠΑΛΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Tαξιδιωτικό Θρησκευτικό άρθρο Στη Χάρη Της Αυγούστου + Κοίμησις της Θεοτόκου Εορτή των εορτών. 15Αύγουστο. Η Ορθοδοξία τιμά την Μητέρα όλων μας και, με αφορμή αυτήν την Μεγάλη της Χριστιανοσύνης εορτή, μια συνοπτική αναφορά σε 2 οίκους της Μητέρας Παναγίας, 2 τόπους λατρείας της, μνημεία Βυζαντινής τέχνης που βρίσκονται στην Καστοριά. Καστοριά, η πόλη της Μακεδονίας που τρεις κυρίως δείκτες χαρακτηρίζουν την ταυτότητά της: Βυζαντινά και Μεταβυζαντινά μνημεία, οι γουναράδες της και φυσικά η πανέμορφη και ταυτισμένη με την ιστορία της και την ύπαρξή της Λίμνη της Καστοριάς (ή Ορεστιάς). Παναγία Κουμπελίδικη (φωτ.: 1915). Ο βυζαντινός τρούλος ακέραιος, πρόκειται γι αυτόν που βομβάρδισαν οι Ιταλοί το Η Καστοριά, λόγω της γεωγραφικής της θέσης, αναδείχθηκε σε εξέχον κέντρο ακτινοβολίας του μεσαιωνικού Ελληνισμού, τόσο στα βυζαντινά χρόνια, όσο και την περίοδο της Τουρκοκρατίας. Βρισκόμαστε στα τέλη του 9ου και στις αρχές του 10ου αιώνα. Είναι η περίοδος που η Καστοριά αποτελεί σύμβολο του πολιτισμού στα Βαλκάνια, περίοδος που χτίστηκαν Βυζαντινές εκκλησίες, οι περισσότερες έχοντας εξωτερική φροντισμένη τοιχοποιΐα με πλίνθινη διακόσμηση, ναοί μονόχωροι αλλά και τρίκογχοι, ναοί σπουδαία Βυζαντινά μνημεία. Η Καστοριά, που με τα μνημεία της είναι ολόκληρη ένα μουσείο του Βυζαντίου και ταυτόχρονα απόδειξη της συνέχειας και ποιότητας του Ελληνισμού, είναι και ο νοερός προορισμός μας για προσευχή και περισυλλογή, για ένα κερί στην Χάρη Της και στους Ναούς... Παναγία η Κουμπελίδικη. Τρίκογχος Βυζαντινός Ναός των μέσων του 9ου αιώνα με τον μοναδικό στην πόλη της Καστοριάς ψηλό κυλινδρικό τρούλο (κουμπέ) στον οποίο οφείλει και το όνομά της. Ο Ναός διασώθηκε αλώβητος μέσα στους αιώνες, έως και την 1η Νοεμβρίου του Τότε, από βομβαρδισμό των Ιταλών κατεστράφη ο τρούλος που ανακατασκευάστηκε το Μονή της Παναγίας της Μαυριώτισσας. Το περίφημο Μοναστήρι με τις ενδιαφέρουσες τοιχογραφίες, κτίσμα του 11ου αιώνα. Στο Καθολικό της Μονής συναντάμε ένα σπάνιο εικονογραφικό θέμα: την λιποθυμία της Παναγίας στη Σταύρωση. Μία ακόμη έξοχη τοιχογραφία στο Καθολικό της Μονής αυτής είναι Η Κοίμησις της Θεοτόκου. Τοιχογραφίες, έργα προικισμένων καλλιτεχνών που εκφράζουν τις τάσεις εκείνης της εποχής με την έντονη εξπρεσιονιστική διάθεση. Στην Καστοριά την πόλη (περιοχή Σιάτιστα), που στις 13 Οκτωβρίου του 1904 έπεσε νεκρός ο ήρωας του Μακεδονικού αγώνα Παύλος Μελάς, μπορείτε στο νοερό ή πραγματικό ταξίδι προσκυνήματος στη Χάρη Της να επισκεφτείτε την Μονή της Παναγίας της Μαυριώτισσας. Στον νάρθηκα του Καθολικού της δεσπόζει η εκπληκτική ζωγραφιά-σύνθεση Δευτέρα Παρουσία. Στην Καστοριά, λοιπόν, αγαπημένη πόλη των Βυζαντινών Αυτοκρατόρων Κομνηνών και Παλαιολόγων, επισκεφθείτε και τα αναφερόμενα μνημεία Βυζαντινής Τέχνης, τους Ναούς: Άγιος Στέφανος, Ταξιάρχης της Μητροπόλεως, Άγιοι Ανάργυροι, Μεταμόρφωση του Σωτήρος, Άγιος Νικόλαος του Κασνίτζη, ναοί κομψοτεχνήματα, χώροι προσευχής και κατάνυξης, δέησης στο Θεό από τους πιστούς, μέσα σε ατμόσφαιρα γαλήνης... Πηγή φωτογραφικού υλικού: 7 ΗΜΕΡΕΣ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Τασσώ Γαΐλα Οι Παλιοί μας φίλοι Γιώργος Οικονομίδης ΟΓιώργος Οικονομίδης ήταν ο κονφερανσιέ που άφησε εποχή και που υπηρέτησε αυτό το χώρο πιστά σχεδόν 50 ολόκληρα χρόνια. Η γνωστή του προσφώνηση «φίλοι μου αγαπημένοι» ταξίδεψε τη ζεστασιά της φωνής του και την ποιότητα των προγραμμάτων του σε όλη την Ελλάδα. Με τα προγράμματά του έδινε μηνύματα αγάπης, χιούμορ, τραγουδιού, ποίησης και στις κρίσιμες ώρες του 40 ξεσήκωσε κόσμο με την παρωδία «Κορόιδο Μουσσολίνι». Γύρω στα 1940, όταν κηρύχτηκε ο πόλεμος, ο νεαρός Οικονομίδης ήταν τριτοετής της Νομικής. Δεν πήρε ποτέ πτυχίο. Την ημέρα που μπήκαν οι Γερμανοί στην Ελλάδα ο πατέρας του αυτοκτόνησε και ο Γιώργος παράτησε τις σπουδές για να ζήσει την οικογένειά του, τη μητέρα του, τον μικρότερο αδερφό του και την αδερφή του. Από πολύ μικρός έγραφε στίχους. Εκείνη την εποχή η «Όαση» ήταν το μεγαλύτερο βαριετέ της εποχής, με θέσεις και γέμιζε κάθε βράδυ. Κονφερανσιέ ήταν ο Μίμης Τραϊφόρος και παίζαν όλα τα πρώτα ονόματα της εποχής. Πήγε λοιπόν στον επιχειρηματία τον Αντώνη Ζερβό και του έδειξε ένα κωμικό νούμερο που είχε γράψει. Του Ζερβού του άρεσε και το αγόρασε. Το έπαιξαν ο Σπαρίδης και η Μαντινειού και άρεσε πολύ, ο κόσμος ξεκαρδιζότανε στα γέλια. Ο Ζερβός πίστεψε πολύ στον Οικονομίδη και όταν το θέατρό του «Αλάμπρα», γωνία Πατησίων και Χαλκοκονδύλη δεν πήγε καλά με τη πρόζα, αποφάσισε να βάλει μέσα βαριετέ με πρωταγωνιστές τον Γιώργο Οικονομίδη και τον Βασίλη Μεσολογγίτη. Το έργο δουλεύει τρελά, σκίζει και το ίδιο καλοκαίρι ο Ζερβός τον παίρνει στην «Όαση» όπου γεννιέται ο κύριος «φίλοι μου αγαπημένοι», ο κονφερανσιέ με την μεγαλύτερη ακτινοβολία. Το επόμενο καλοκαίρι πήγε στα «Πεύκα» άλλο μεγάλο βαριετέ. Αποτέλεσμα, κλείσιμο της «Όασης» και τρελά λεφτά για τα «Πεύκα». Θρίαμβος ο ένας μετά τον άλλον, με τα μεγαλύτερα ονόματα, Νίκο Σταυρίδη, Γιάννη Σπαρίδη, Κούλα Νικολαϊδου, Ζαζά, Mανέλη, Πέτρο Κυριακό, Mητσάρα και άλλους πολλούς. Στην κατοχή τον πιάσανε οι Ιταλοί και τον κλείσαν στο Χαϊδάρι με αιτιολογικό ότι ο μικρός του αδερφός Νίκος ήταν αντάρτης. Ο Γιώργος Οικονομίδης ήταν αυτός που καθιέρωσε την εκπομπή «Νέα Ταλέντα» και αλήθεια πόσα δεν περάσανε από εκεί: Νάνα Μούσχουρη, Τζένη Βάνου, Γιάννης Βογιατζής, τρίο Καντσόνε, και... και... μάλιστα όταν το ταλέντο είχε πραγματικά αυτό το κάτι άλλο που διέκρινε ο Οικονομίδης, τελείωνε με την μαγική φράση «.. και κάντε μια αίτηση στο ΕΙΡ». Τότε για να ακουστείς από την Ελληνική Ραδιοφωνία έπρεπε να περάσεις από επιτροπή και εξετάσεις. Ο Γιώργος Οικονομίδης δημιούργησε τη δική του Σχολή, τον δικό του τρόπο γέλιου. Ό,τι και να έλεγε πάνω στη σκηνή, ό,τι και να έγραφε δεν είχε ποτέ ίχνος χυδαιότητας, είχε όμως σάτιρα και πνεύμα και όταν ήθελε να πει κάτι τολμηρό το καμουφλάριζε τόσο έξυπνα και με τόση φινέτσα που έβγαζε πολύ γέλιο χωρίς να σοκάρει καθόλου. Μια φορά στριμώχτηκε με έναν χοντρό σε μια πόρτα και σαν πιο αδύνατος ο Οικονομίδης πέρασε πρώτος οπότε ο άλλος γυρίζει και του λέει «Γουρούνι». Ο Οικονομίδης σαν μοναδικός ετοιμόλογος που ήταν γύρισε και του είπε «Χάρηκα πολύ, Γιώργος Οικονομίδης». Οι παρλάτες του, τα ανέκδοτά του ήταν όλα γραμμένα από τον ίδιο. Έγραψε δεκάδες επιθεωρήσεις μαζί με τον Ασημάκη Γιαλαμά και τον Γιώργο Θίσβιο. Το πρώτο του ανέκδοτο που έμεινε κλασικό είναι το εξής: 'Ενας κάθεται σε μια παραλία που απαγορεύεται το Ψάρεμα και ψαρεύει. Τον πλησιάζει ο ακτοφύλακας και τον ρωτάει: -Τι κάνεις εδώ; -Ονειροπολώ. -Δεν ψαρεύεις; -Όχι. -Κι αυτό που κρατάς τι είναι; -Καλάμι. -Και αυτό που έχει στην άκρη του τι είναι; -Σκουλήκι. -Και επιμένεις ότι δεν ψαρεύεις; -Μάλιστα. -Τότε τι κάνεις; -Μαθαίνω κολύμπι στο σκουλήκι. Κάποια μέρα κάθεται μαζί με τρεις φίλους του σε ένα ζαχαροπλαστείο. Όλοι πήραν από ένα κανταΐφι και ο Οικονομίδης πάστα. Τρώει μια κουταλιά και την αφήνει. Έρχεται ο καταστηματάρχης, βλέπει τη πάστα και λέει: -Γιατί κύριε Οικονομίδη δε φάγατε τη πάστα; -Γιατί δεν ήταν φρέσκια. -Με προσβάλλετε κύριε Οικονομίδη, εγώ ξέρετε κάνω πάστες πριν τον πόλεμο. -Και ήταν ανάγκη αγαπητέ μου να μας τις σερβίρετε τώρα; Απάντησε χαμογελώντας ο Οικονομίδης. Ιδιωτικώς ο Οικονομίδης ήταν λάτρης της ωραίας γυναίκας. Ο πρώτος του μεγάλος έρωτας ήταν η Ρένα Ντορ και ο δεσμός κράτησε 7 χρόνια. Μετά εκείνη αγάπησε τον Αλέκο Λειβαδίτη και έμεινε μαζί του μια ζωή και εκείνος τη Λιάνα Βιτσώρη, κόρη της Νίτσας Τσαγανέα και έμεινε μαζί της όλη του τη ζωή. Θα μπορούσα να σας πω πολλά για τον εξαιρετικό Γιώργο Οικονομίδη, ο χώρος είναι λίγος και ας κλείσουμε με μια παρλάτα που τραγουδάει σε δίσκους και που λέγεται «Η Ζήλεια»: Θά θελα νάσουνα λιγάκι στραβοκάνα ν' αλληθωρίζουν τα ματάκια σου τα πλάνα, να είχες μούσι και μουστάκι, και να ετραύλιζες λιγάκι, νάσουν φαφούτα ζαρωμένη, με κεφάλι φαλακρό όπως τ' αυγό γιατί έτσι δεν θα σε ζήλευα εγώ. Περικλής Ματαράγκας ΒιΒλίο ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΟΣΚΟΦΙΔΗ Σκόρπια Φθινοπωρινά Φύλλα Η Φωνή της Μικρασίας, Φιλοπατρίας Ύμνοι Δοξαστικοί, Σκιρτήματα Καρδιάς, Το ανέσπερον φως της Κύπρου, οι τίτλοι της μέχρι σήμερα εργογραφίας του τυφλού θεολόγου-ποιητή Νικολάου Μοσκοφίδη, εργογραφίας στην οποία έρχεται να προστεθεί το παρουσιαζόμενο: Σκόρπια Φθινοπωρινά Φύλλα Σκόρπια; Επιλογή του ποιητή στίχων του από τα τέσσερα προηγηθέντα βιβλία του σ' αυτήν την ογκώδη ποιητική συλλογή του, που ευγενικά ο αξιόλογος επιστήμων και ποιητής προσέφερε στην βιβλιοθήκη της Κ. Μέριμνας. Γνωστός και καλός ποιητής ο κ. Νικόλαος Μοσκοφίδης, Μικρασιατικής καταγωγής, λάτρης της κλασσικής ποίησης, ακολουθώντας τα βήματα των καλών ποιητών μας με τους λυρικούς ομοιοκατάληκτους στίχους του, γνήσιος, αληθινός που δίκαια στο έργο του ξεχωρίζει και συγκινεί. Στις ποιητικές συλλογές του θα βρείτε όμορφα νοήματα χριστιανικά, πατριωτικά, θεολογικά, φιλοσοφικά, κοινωνικά. Όμορφα νοήματα, όμορφες λέξεις, πολλές ξεχασμένες από πολλούς, όχι όμως από τον εκλεκτό θεολόγο-ποιητή Νικόλαο Μοσκοφίδη, λάτρη της Ελλάδας των προγόνων μας αλλά και της παρακμής του σήμερα, λάτρη της Ορθοδοξίας μας, λάτρη της ζωής... Τίτλος: Δεν μας αφήνει ο Θεός. Όποια δεινά κι αν μας συμβούν και όποιες δυσκολίες, θα'ρθουν και πάλι στη ζωή μεγάλες ευκολίες. Πάλι θ' ανθίσουν οι μυρτιές κι ο ήλιος θ' ανατείλει, κι ένα γλυκό χαμόγελο θα βγει από τα χείλη. Δεν θα μας λείψει η χαρά, καθόλου η ελπίδα, γρήγορο να'χουμε το νου κι αλάνθαστη πυξίδα. Θα ρθουνε μέρες πιο καλές, δε χάθηκε η πίστη, κουράγιο μας χρειάζεται απ' το Θεό τον Κτίστη. Ρόδα θ' ανθίσουν γύρω μας, πουλιά θα κελαϊδήσουν, όρθρο θα ψέλνουν την αυγή την πλάση θα υμνήσουν. Δε μας αφήνει ο Θεός, ποτέ δεν μας ξεχνάει, τα πλάσματά Του ελεεί, για πάντα τ' αγαπάει. Ποίημα γραμμένο από τον Ν.Μ. το Τις αρχές του Χριστιανισμού στέλνει στους αναγνώστες του ο ποιητής, πώς περνώντας τα ανθρώπινα όρια και αντοχές να φτάσουν στην εξιδανίκευση και στην τελειότητα του ανθρώπινου όντος, προσεγγίζοντας με την πίστη τους τον Σωτήρα και Δημιουργό Θεό, που δεν αφήνει... κανέναν. Κανένας δεν θ' αφήσει από τα χέρια του την εξαίρετη συλλογή του Ν. Μοσκοφίδη, συλλογή-απολογισμό της μέχρι σήμερα παρουσίας του στα γράμματα, πριν να σταματήσει πολλές-πολλές φορές καθηλωμένος από τους όμορφους λυρικούς στίχους του δημιουργού. Βαθειά θρησκευόμενο άτομο ο ποιητής, πατριώτης, ανθρωπιστής, λάτρης της φύσης. Τα πιστεύω του καταθέτει στο: Σκόρπια Φθινοπωρινά Φύλλα, αισθήματα, βιώματα που προφανώς ταυτίζονται με πολλών συνανθρώπων του αιτία των πολλών θαυμαστών του. Φίλοι της ποίησης, της καλής ποίησης, η συλλογή του σύγχρονου κλασσικού ποιητή κ. Νικολάου Μοσκοφίδη, το Σκόρπια Φθινοπωρινά Φύλλα έχει την μοναδικότητα της ομορφιάς των... σκόρπιων φθινοπωρινών φύλλων στο χρώμα του χρυσού. Σας την συνιστώ ανεπιφύλαχτα. Τασσώ Γαΐλα

7 O ΠΑΛΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Ο σεβασμόςστουςπαλαίμαχουςτηςζωήςδενείναι, βέβαια, σύγχρονη υπόθεση. Αντίθετα, προέρχεται απόταβάθητηςιστορίαςκαιμάλιστααπότιςεποχές εκείνες,όπουησοφίαπουκέρδιζεκάποιοςύστερααπό έναν μακρύ βίο, αποτελούσε τεράστιο κεφάλαιο για την διατήρησηκαιτηνπρόοδοτωνανθρώπινωνκοινωνιών. Κατά συνέπεια, οι παλαιότεροι απέδιδαν στους ηλικιωμένους την τιμητική θέση που τους άξιζε, έμπρακτααναγνωρίζονταςτησοφία,τηνεμπειρίακαιτην προσφοράτους. Ησύγχρονηκοινωνίαμαςδίνειέμφασηστηνμεκάθε τρόποδιατήρησηακόμηκαιμιαςεπίπλαστηςνεότητας. Ως ακόλουθο, καθιστά το γήρας ταμπού, αρνούμενη τηναναγνώρισητηςσυνεχιζόμενηςκαισημαντικήςπροσφοράςτηςτρίτηςηλικίας καιτονπρέποντασεβασμό προςαυτήν. Μεαυτήτηστήληεπιδιώκουμενααναδείξουμεπρότυπα σεβασμού, τιμητικής συμπεριφοράς και ειλικρινούςεκτίμησηςπροςτουςηλικιωμένουςσυνανθρώπους μας, όπως αναδύονται μέσα από την πλούσια πολιτισμικήπαράδοσητηςχώραςμας,καισυγκεκριμένααπό τηνελληνικήαρχαιότητα. Ο Διαγόρας ο Ρόδιος και η Καλλιπάτειρα Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Λονδίνου 2012 ολοκληρώθηκαν. Ήταν η 30η διοργάνωση Θερινών Ολυμπιακών Αγώνων στη σύγχρονη εποχή μετά την αναβίωσή τους από τον Γάλλο Πιέρ ντε Κουμπερτέν το Όπως είναι γνωστό, οι Ολυμπιακοί Αγώνες έχουν την καταγωγή τους στην ελληνική αρχαιότητα, όπου ο πρώτος καταγεγραμμένος εορτασμός εκτιμάται στην Ολυμπία το 776 π.χ. Επρόκειτο για έναν από τους σημαντικότερους αθλητικούς και θρησκευτικούς εορτασμούς της αρχαιότητας. Τόση ήταν η σπουδαιότητά τους, που κατά τη διάρκειά τους εφαρμοζόταν εκεχειρία μεταξύ των ελληνικών πόλεων-κρατών, δηλαδή σταματούσαν πόλεμοι και εχθροπραξίες, προκειμένου αθλητές και θεατές από όλα τα μέρη να μπορούν να μεταβούν στην Ολυμπία και να συμμετάσχουν στους αγώνες. Οι Ολυμπιακοί αγώνες είχαν έντονο θρησκευτικό χαρακτήρα, καθώς ήταν αφιερωμένοι στον πατέρα των Θεών, τον Δία. Οι Ολυμπιονίκες κέρδιζαν τον θαυμασμό όλων και περνούσαν στην αθανασία μέσα από ποιήματα και γλυπτά. Μοναδικό έπαθλο για τους νικητές ήταν ο κότινος, δηλαδή στεφάνι από κλαδί της ιερής ελιάς. Ο Διαγόρας ο Ρόδιος ήταν Ολυμπιονίκης, θρυλικός πυγμάχος της αρχαιότητας και γενάρχης Ολυμπιονικών. Κατα- Πρότυπα σεβασμού της Τρίτης Ηλικίας Εις υγείαν της Τρίτης Ηλικίας! ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ προετοιμασία για την τέταρτη Όσο μεγαλώνει κάποιος, τόσο πιο σημαντικό είναι να τρέφεται σωστά. Τα νιάτα μπορούν να εξισορροπήσουν λάθη στη διατροφή, τα γηρατειά όχι. Καθώς τα χρόνια περνούν, οι απαιτήσεις του οργανισμού αλλάζουν και συχνά παρουσιάζονται ελλείψεις σε διατροφικά συστατικά. Οι ηλικιωμένοι χρειάζονται περισσότερη βοήθεια από άλλες ηλικίες, για να παίρνουν τις βιταμίνες και τα ιχνοστοιχεία που έχουν ανάγκη. Άλλωστε, για την τρίτη ηλικία τα χρόνια ή άλλα προβλήματα υγείας αποτελούν συχνά μέρος της καθημερινής ζωής. Η κατάσταση αυτή (έλλειψη σε διατροφικά συστατικά, προβλήματα υγείας) δεν είναι αμετάκλητη. Τα γηρατειά μπορούν να καθυστερήσουν. Της Μαρίας Κουρή γόταν από την οικογένεια των Ερατιδών της Ιαλυσού (αρχαίας ροδιακής πόλης). Πρόγονός του ήταν ο Δαμάγητος, βασιλιάς της Ιαλυσού καθώς και ο Μεσσήνιος ήρωας Αριστομένης. Ο Διαγόρας νίκησε στο αγώνισμα της πυγμαχίας σε δύο Ολυμπιάδες, μεταξύ των οποίων η 79η Ολυμπιάδα το 464 π.χ. Υπήρξε περιοδιονίκης (νικητής και των τεσσάρων πανελλήνιων αγώνων), αφού είχε επίσης νικήσει τέσσερις φορές στα Ίσθμια, δύο στα Νέμεα και τουλάχιστον μια φορά στα Πύθια. Τη φήμη του Διαγόρα και των απογόνων του εξυμνεί ο Πίνδαρος στον Ζ Ολυμπιόνικο. Και οι τρεις γιοί του Διαγόρα υπήρξαν Ολυμπιονίκες. Ο μεγαλύτερος γιός του, Δαμάγητος, κέρδισε στο παγκράτιο το 452 και το 448 π.χ. και ο δεύτερος γιός του, Ακουσίλαος, στην πυγμαχία το 448 π.χ. Ο Διαγόρας, σε προχωρημένη ήδη ηλικία, ήταν παρών, όταν οι δυο γιοί του στέφθηκαν Ολυμπιονίκες. Εορτάζοντας τη νίκη τους, ο Δαμάγητος και ο Ακουσίλαος ανέβασαν τον γέρο πατέρα τους στους ώμους τους και τον περιέφεραν θριαμβευτικά στο στάδιο υπό τις επευφημίες του πλήθους. Ήταν η κορωνίδα της ευτυχίας, που θα μπορούσε ένας άνθρωπος να βιώσει: να έχει επιτύχει εν ζωή τόσο μεγάλη δόξα και όμως η δόξα του να υπερβαίνεται από τα ίδια τα παιδιά του. Σύμφωνα με τον θρύλο, κατά τον γύρο αυτό του θριάμβου ένας από τους θεατές αναφώνησε «Κάτθανε, Διαγόρα, οὐ καὶ ἐς Ὅλυμπον ἀναβήσῃ», δηλαδή «Ώρα να πεθάνεις πια Διαγόρα, μην περιμένεις να ανέβεις και στον Όλυμπο», εννοώντας ότι παρ όλο που ο Διαγόρας πέτυχε σχεδόν θεϊκή ευδαιμονία, δεν θα μπορούσε και να γίνει θεός. Εν μέσω των επευφημιών των θεατών και πλήρης ευδαιμονίας ο Διαγόρας άφησε την τελευταία του πνοή και θεωρήθηκε ο ευτυχέστερος των θνητών. Ολυμπιονίκης στέφθηκε και ο τρίτος γιος του, Δωριεύς, καθώς και τα εγγόνια του Ευκλής και Πεισίρροδος, γιοι των θυγατέρων του Φερενίκης και Καλλιπάτειρας. Σύμφωνα με έναν ακόμη θρύλο που αναβίωσε ο Παυσανίας, η κόρη του Διαγόρα Καλλιπάτειρα («κόρη του ωραίου πατρός») ήταν η μόνη γυναίκα που εισήλθε στον αθλητικό ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ Η ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ Τα προ βιοτικά γιαούρτια περιέχουν ειδικούς μικροοργανισμούς ικανούς να προστατεύουν τη χλωρίδα του εντέρου, ώστε να γίνεται καλύτερα η απορρόφηση των τροφών και η σύνθεση πολύτιμων βιταμινών που διατηρούν τον οργανισμό γερό. Το σκόρδο είναι τροφή υψηλής βιολογικής αξίας που προστατεύει την καρδιά. Τα ψάρια (τσιπούρα, σολομός, μπαρμπούνι, φαγκρί) περιέχουν πολύτιμα ιχθυέλαια, τα ω3, που κρατούν την καρδιά γερή και αποδοτική. Για να καθυστερήσετε τη φθορά του χρόνου και να πάρετε πολύτιμα αντιοξειδωτικά, αν η διατροφή σας είναι φτωχή σε φρέσκες τροφές, μπορείτε να καταφύγετε σε ένα πολυβιταμινούχο σκεύασμα - πάντοτε με τη σύμφωνη γνώμη του γιατρού σας, βέβαια. ΠΕΡΑΣΑΤΕ ΤΑ 65; Τι πρέπει να κάνετε Δείξτε φροντίδα για τα δόντια σας. Αν χάσατε τα δικά σας, εξασφαλίστε μια οδοντοστοιχία με καλή εφαρμογή. Οι έρευνες δείχνουν ότι πολλοί άνθρωποι δε μασάνε αρκετά τις τροφές τους ή αποφεύγουν τις σκληρές τροφές, με αποτέλεσμα να στερούνται πολύτιμα συστατικά. Μην αφήνετε τους άλλους να κάνουν τις δουλειές σας. Διατηρήστε την ενεργητικότητά σας. Οι άνθρωποι που συνεχίζουν ισόβια να χρησιμοποιούν το σώμα και τον εγκέφαλό τους ζουν περισσότερο και παραμένουν νέοι. Αν υποφέρετε από πόνους οποιασδήποτε μορφής κι αιτίας, ζητήστε τη βοήθεια του γιατρού, για να σας συστήσει όχι μόνο φάρμακα, αλλά και τεχνικές ανακούφισης του πόνου με χαλάρωση ή ετεροαπασχόληση. Διατηρήστε τις παρέες σας κι αποκτήστε καινούριους φίλους. Η μοναξιά και η μελαγχολία στην τρίτη ηλικία μπορεί να οδηγήσει σε αυτοεγκατάλειψη. Δυναμώστε το αμυντικό σας σύστημα. Περισσότερο από ποτέ έχετε ανάγκη από λαχανικά, φρούτα, γάλα, γιαούρτι και αναποφλοίωτες τροφές (π.χ. ψωμί ολικής αλέσεως). Χρησιμοποιήστε ελαιόλαδο και αποφύγετε τα ορατά και τα κρυμμένα λίπη. Το ελαιόλαδο είναι η τροφή των αιωνόβιων. Στ. Καραγιαννόπουλος Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών χώρο και παρακολούθησε τους Ολυμπιακούς αγώνες της αρχαιότητας. Με εξαίρεση την ιέρεια της Δήμητρας, οι κανονισμοί απαγόρευαν την είσοδο και την παρακολούθηση των γυμνικών αγώνων στις γυναίκες, υπό την απειλή της κατακρήμνισης από το βραχώδες όρος Τυπαίο. Η Καλλιπάτειρα, θέλοντας να θαυμάσει το γιο της Πεισίρροδο που αγωνιζόταν στην πάλη καθώς και τον ανηψιό της Ευκλή, τόλμησε να αγνοήσει τη σχετική απαγόρευση και την επαπειλούμενη ποινή. Μεταμφιέστηκε λοιπόν σε γυμναστή, ώστε να παρακολουθήσει τον αγώνα. Προδόθηκε όμως από τον υπέρμετρο και δικαιολογημένο ενθουσιασμό της για τη νίκη του γιου της. Έτσι, οδηγήθηκε μπροστά στους Ελλανοδίκες, προκειμένου να δικαστεί για την ασέβειά της αυτή και να τιμωρηθεί. Η Καλλιπάτειρα δήλωσε ότι, εάν κάποια γυναίκα επιτρεπόταν να παραβλέψει την απαγόρευση, θα έπρεπε να είναι εκείνη, έχοντας πατέρα, τρεις αδελφούς, γιο και ανηψιό Ολυμπιονίκες, και ανήκοντας σε μια οικογένεια με συνολικά οκτώ Ολυμπιακές νίκες στο ιστορικό της. Οι δικαστές θαύμασαν τη στάση της και την αθώωσαν. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Παυσανία, ορίστηκε νέος νόμος, βάσει του οποίου οι προπονητές θα εισέρχονταν στον αγωνιστικό χώρο γυμνοί, προκειμένου να αποφεύγονταν στο μέλλον παρόμοια συμβάντα. Η ιστορία της Καλλιπάτειρας, της κόρης του Ολυμπιονίκη Διαγόρα του Ροδίου, εντυπωσίασε τους συγχρόνους της καθώς και τις μετέπειτα γενεές. Ενέπνευσε και τον Λορέντζο Μαβίλη, ο οποίος της αφιέρωσε το παρακάτω σονέτο του, που θεωρείται ένα από τα ωραιότερα δεκατετράστιχα ποιήματά του. Καλλιπάτειρα «Ἀρχόντισσα Ροδίτισσα, πῶς μπῆκες; Γυναῖκες διώχνει μιὰ συνήθεια ἀρχαία ἐδῶθε.» «Ἔχω ἕνα ἀνίψι, τὸν Εὐκλέα, τρία ἀδέρφια, γιό, πατέρα, Ὀλυμπιονίκες νὰ μὲ ἀφήσετε πρέπει, Ἑλλανοδίκες, κι ἐγὼ νὰ καμαρώσω μὲς τὰ ὡραῖα κορμιά, ποὺ γιὰ τὸ ἀγρίλι τοῦ Ἡρακλέα παλεύουν, θαυμαστὲς ψυχὲς ἀντρίκειες. Μὲ τὲς ἄλλες γυναῖκες δὲν εἶμ ὅμοια στὸν αἰῶνα τὸ σόι μου θὰ φαντάζει μὲ τῆς ἀντρειᾶς τ ἀμάραντα προνόμια μὲ μάλαμα γραμμένο τὸ δοξάζει σὲ ἀστραφτερὸ κατεβατὸ μαρμάρου ὕμνος χρυσός, τοῦ ἀθάνατου Πινδάρου.» Λορέντζος Μαβίλης (Ἰθάκη Δρίσκος Ἰωαννίνων 1912) Είναι στο χέρι μας... Του Γιάννη Χριστόπουλου Αν οι Έλληνες μπορούσαν να ανακαθορίσουν το γενέθλιο χρόνο τους ίσως να έβαζαν την αρχή του κάπου κοντά στο πέρας του καλοκαιριού. Η θάλασσα μήτρα δόξας και επιτυχιών για τους Έλληνες, το καλοκαίρι λειτουργεί λυτρωτικά, λες και παίρνει από μέσα μας τα βάσανα τις πίκρες και την κούραση που έχουν μαζευτεί ολόκληρη χρονιά. Ξεπλένει την ψυχή μας από το έρμα που έχει μαζέψει μέσα της. Ιδιαίτερα τούτη τη χρονιά που τα πάντα μοιάζουν να είναι ξένα και αλλόκοτα με όσα είχαμε συνηθίσει. Η συνήθεια γίνεται δεύτερη φύση και κακός σύμβουλος τις περισσότερες φορές. Εμείς τώρα καλούμαστε να πολεμήσουμε αυτό τον κακό μας εαυτό. Να αλλάξουμε ό,τι κάναμε λάθος μέχρι τώρα είναι αυτό που ακούς σε όλες τις συντροφιές σε όλες τις κουβέντες. Μπορούμε; γεννιέται το ερώτημα. Μπορούμε η ιστορική απάντηση Θέλουμε; η αμέσως επόμενη ερώτηση. Εδώ δυσκολεύουν τα πράγματα και δεν υπάρχει εύκολη απάντηση. Εδώ πρέπει να αναμετρηθούμε με τα πιστεύω μας τα πρέπει μας τα σημαντικά και ασήμαντα της ζωής μας τις αξίες μας και τις αρχές μας. Αν ξεπεράσουμε και αυτό το ερώτημα και φτάσουμε στο πώς, εκεί αρχίζουμε να στυλώνουμε τα πόδια. Η λύση απλή, αρκεί να διδαχτούμε από την ιστορία μας. Όταν οι Έλληνες υπέταξαν το Εγώ στο Εμείς, έκαναν θαύματα. Όταν ο εγωισμός και το ατομικό συμφέρον θυσιάζονται για το κοινό καλό, τότε γίνονται θαύματα. Όταν σταματήσουμε να λειτουργούμε ως άρπαγες του δημόσιου πλούτου, μπορούμε να ελπίζουμε. Όταν αρχίσουμε να μιλάμε με όροuς αλληλεγγύης και εμπιστοσύνης ο ένας με τον άλλον, κάτι μπορεί να πετύχουμε. Όταν σταματήσουμε να περιφρονούμε την πραγματικότητα και κοιτάξουμε τον εαυτό μας στον καθρέφτη, κάτι μπορεί να αλλάξει. Μέχρι τότε όμως θα είμαστε δέσμιοι ενός υπερτιμημένου παρελθόντος. Για το παρόν, ούτε κουβέντα. Το μέλλον, άγνωστη λέξη. Στο ταξίδι της ζωής θα πρέπει ως άλλος Οδυσσέας να κοιτάζουμε το λιμάνι του προορισμού, το αύριο, το μέλλον. Ας ευχηθούμε αυτοί οι αγώνες να μην δίνονται, όπως γράφει και ο ποιητής, για ένα πουκάμισο αδειανό, για μια Ελένη.

Ο Παλμός. της Aνθρωπιάς. Η Αρχιτεκτονική των Ανθρώπων. Της Μαρίας Σφυράκη

Ο Παλμός. της Aνθρωπιάς. Η Αρχιτεκτονική των Ανθρώπων. Της Μαρίας Σφυράκη ΜΟΣΧΑΤΟ 248 Ο Παλμός της Aνθρωπιάς H Ακαδημία Αθηνών βράβευσε την Κοινωνική Μέριμνα Μοσχάτου το 1993 για το κοινωνικό της έργο ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ETOΣ 37 ο AP. ΦYΛΛOY 404 ΚΩΔ. 03-3067 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Ο Παλμός. της Aνθρωπιάς

Ο Παλμός. της Aνθρωπιάς ΜΟΣΧΑΤΟ 248 Ο Παλμός της Aνθρωπιάς H Ακαδημία Αθηνών βράβευσε την Κοινωνική Μέριμνα Μοσχάτου το 1993 για το κοινωνικό της έργο ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ETOΣ 37 ο AP. ΦYΛΛOY 399 ΚΩΔ. 03-3067 e-mail: kmerimna@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο Παλμός. της Aνθρωπιάς. Η Τρίτη Ηλικία και η σημασία της πείρας

Ο Παλμός. της Aνθρωπιάς. Η Τρίτη Ηλικία και η σημασία της πείρας ΜΟΣΧΑΤΟ 248 Ο Παλμός της Aνθρωπιάς H Ακαδημία Αθηνών βράβευσε την Κοινωνική Μέριμνα Μοσχάτου το 1993 για το κοινωνικό της έργο ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ETOΣ 32 ο AP. ΦYΛΛOY 394 ΚΩΔ. 03-3067 e-mail: kmerimna@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο Παλμός. της Aνθρωπιάς. Ένα πολύτιμο δώρο. της Δέσποινας Μπόζου

Ο Παλμός. της Aνθρωπιάς. Ένα πολύτιμο δώρο. της Δέσποινας Μπόζου ΜΟΣΧΑΤΟ 248 Ο Παλμός της Aνθρωπιάς H Ακαδημία Αθηνών βράβευσε την Κοινωνική Μέριμνα Μοσχάτου το 1993 για το κοινωνικό της έργο ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ETOΣ 32 ο AP. ΦYΛΛOY 395 ΚΩΔ. 03-3067 e-mail: kmerimna@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο Παλμός. της Aνθρωπιάς. Hμέρα Αναγνώρισης Κοινωνικής Προσφοράς 2014. Εάν είναι κάτι που χαρακτηρίζει τη διαδρομή μου όλα αυτά τα χρόνια στην Κ.Μ.Μ.

Ο Παλμός. της Aνθρωπιάς. Hμέρα Αναγνώρισης Κοινωνικής Προσφοράς 2014. Εάν είναι κάτι που χαρακτηρίζει τη διαδρομή μου όλα αυτά τα χρόνια στην Κ.Μ.Μ. ΜΟΣΧΑΤΟ 248 Ο Παλμός της Aνθρωπιάς H Ακαδημία Αθηνών βράβευσε την Κοινωνική Μέριμνα Μοσχάτου το 1993 για το κοινωνικό της έργο ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ETOΣ 38 ο AP. ΦYΛΛOY 406 ΚΩΔ. 03-3067 e-mail: kmerimna@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ο παλμός Τέταρτον, να κλείσουμε την πόρτα του ύ- πνου και ν' ανοίξουμε την πόρτα της αφύπνισης

ο παλμός Τέταρτον, να κλείσουμε την πόρτα του ύ- πνου και ν' ανοίξουμε την πόρτα της αφύπνισης ΜΟΣΧΑΤΟ ο παλμός της ANΘPΩΠIAΣ H KOINΩNIKH MEPIMNA MOΣXATOY BPABEYTHKE AΠO THN AKAΔHMIA AΘHNΩN TO ETOΣ 1993 ΓIA TO KOINΩNIKO THΣ EPΓO ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ETOΣ 32 ο AP. ΦYΛΛOY 387 ΚΩΔ. 3067 e-mail: kmerimna@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο Παλμός. της Aνθρωπιάς. Ο αγώνας της Κ.Μ.Μ. συνεχίζεται... Της Προέδρου Κ.Μ.Μ. Κοσμοπούλου Χρυσούλας

Ο Παλμός. της Aνθρωπιάς. Ο αγώνας της Κ.Μ.Μ. συνεχίζεται... Της Προέδρου Κ.Μ.Μ. Κοσμοπούλου Χρυσούλας ΜΟΣΧΑΤΟ 248 Ο Παλμός της Aνθρωπιάς H Ακαδημία Αθηνών βράβευσε την Κοινωνική Μέριμνα Μοσχάτου το 1993 για το κοινωνικό της έργο ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ 2015 ETOΣ 38 ο AP. ΦYΛΛOY 416 ΚΩΔ. 23-3067 e-mail: kmerimna@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΛΙΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 02. Η απάντηση των Τρικαλινών στην Μέρκελ... ΣΑΛΟΣ!!

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΛΙΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 02. Η απάντηση των Τρικαλινών στην Μέρκελ... ΣΑΛΟΣ!! ΜΕΓΑΛΟ ΔΩΡΟ! με το voukino apple υπολογιστής ΤΙΜΗ ΤΕΥΧΟΥΣ 499,90 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΛΙΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 02 Η απάντηση των Τρικαλινών στην Μέρκελ... vs Ζάτς Κωνστάντο!!! Αργυρούσης vs Χατζηνικολάου Δέχτηκα

Διαβάστε περισσότερα

Τι κρίμα να μην πουλάει υπερτιμημένους καπουτσίνους και σινιέ συνολάκια... Μεγάλη συναυλία αλληλεγγύης προς τιμή του Χρήστου Νικολόπουλου CCHIO

Τι κρίμα να μην πουλάει υπερτιμημένους καπουτσίνους και σινιέ συνολάκια... Μεγάλη συναυλία αλληλεγγύης προς τιμή του Χρήστου Νικολόπουλου CCHIO καθημερινή καθηµερινή ενημέρωση ενηµέρωση 24ώρες: ώρες: 24 e-epikaira. gr e-epikaira.gr Νέα Σµύρνη Σμύρνη Νέος ΆγιοςΚόσµος Δημήτριος Ελληνικό-Αργυρούπολη Γλυφάδα Άλιμος Παλαιό Φάληρο Μοσχάτο-Ταύρος Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνος 14ος Αριθμός φύλλου 59 Iούνιος - Ιούλιος - Αύγουστος 2011

Χρόνος 14ος Αριθμός φύλλου 59 Iούνιος - Ιούλιος - Αύγουστος 2011 4199 Κωδ. εντύπου: 4117 Τρίμηνη Πολιτιστική έκδοση του Εξωραϊστικού και Επιμορφωτικού Συλλόγου Αρτεμισιωτών Αττικής Γραφεία: Γλάδστωνος 10 Αθήνα Τ.Κ. 10677 Τηλ: 210-6231 889 site:www.kakouri.gr e-mail:tokakouri@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ - ΑΡΧΕΣ - ΣΤΟΧΟΙ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ - ΑΡΧΕΣ - ΣΤΟΧΟΙ 02 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ - ΑΡΧΕΣ - ΣΤΟΧΟΙ Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ: Ο Σύλλογος Προστασίας Παιδιών «ΒΕΝΙΑΜΙΝ» είναι ένας φιλανθρωπικός φορέας, με έδρα την Κατερίνη, και γραφείο στο Los Angeles των Η.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Μετά από λίγες μέρες, από την κυκλοφορία της

Μετά από λίγες μέρες, από την κυκλοφορία της 4199 Κωδ. εντύπου: 4117 Τρίμηνη Πολιτιστική έκδοση του Εξωραϊστικού και Επιμορφωτικού Συλλόγου Αρτεμισιωτών Αττικής Γραφεία: Γλάδστωνος 10 Αθήνα Τ.Κ.10677 Τηλ: 210-6231 889 site:www.kakouri.gr e-mail:tokakouri@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΒΔΟΥ ΕΝΩΣΗ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΒΑΒΔΟΥ ΟΙ ΝΕΟΙ ΑΓΚΑΛΙΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΛΛΟΥΝ ΤΟΝ ΒΑΒΔΟ. Η «αναγέννηση» της ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΣΤΟΝ ΒΑΒΔΟ

ΒΑΒΔΟΥ ΕΝΩΣΗ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΒΑΒΔΟΥ ΟΙ ΝΕΟΙ ΑΓΚΑΛΙΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΛΛΟΥΝ ΤΟΝ ΒΑΒΔΟ. Η «αναγέννηση» της ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΣΤΟΝ ΒΑΒΔΟ Φωνήτου ΒΑΒΔΟΥ 20 Εφημερίδα της Ένωσης Βαβδινών Θεσσαλονίκης Γενικού ενδιαφέροντος και τοπικών ειδήσεων Διεύθυνση ιστοσελίδας: www.vavdos.net ΧΡΟΝΟΣ 26ος - ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 111 - Σεπτέμβριος 2011 Ταχυδρομική

Διαβάστε περισσότερα

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος γιορτάσαμε

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος γιορτάσαμε 4199 Κωδ. εντύπου: 4117 Τρίμηνη Πολιτιστική έκδοση του Εξωραϊστικού και Επιμορφωτικού Συλλόγου Αρτεμισιωτών Αττικής Γραφεία: Γλάδστωνος 10 Αθήνα Τ.Κ. 10677 Τηλ: 210-6231 889 site:www.kakouri.gr e-mail:tokakouri@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ. Στις 6-7-2013 έγιναν τα εγκαίνια της αμαξιτής οδού που συνδέει την Ήπειρο με τη Θεσσαλία από το Ματσούκι και τους Καλλαρύτες, μέσω

ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ. Στις 6-7-2013 έγιναν τα εγκαίνια της αμαξιτής οδού που συνδέει την Ήπειρο με τη Θεσσαλία από το Ματσούκι και τους Καλλαρύτες, μέσω ΚΚΑ ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ 152 ΚΩΔΙΚΟΣ: 01-3734 ΠΕΡΙΟΔΟΣ Τριμηνιαίο όργανο της Αδελφότητας Αγναντιτών 1 1 Γραφεία: Σοφοκλέους 33-5ος όροφος - Τ.Κ. 10552 - Τηλ. - Fax: 210-3313.067 Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ

ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ Κωδ. 1928 Διμηνιαίο Δελτίο Ενημέρωσης και Επικοινωνίας των Απανταχού εξ Ελληνικού Γορτυνίας Έτος 19ο Αρ. φύλλου 123 Ιούλιος - Αύγουστος 2012 Εμ. Μπενάκη 73 10681 ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ Και μέσα στη κρίση

Διαβάστε περισσότερα

πετάχτηκαν από αγνώστους σε στροφή του δρόμου στα πέρα Λακκώματα. Η κ. Άννα Παπαμιχαήλ ανέφερε και αυτή ότι η πρόσβαση στην τοποθεσία Αποκλείστρα

πετάχτηκαν από αγνώστους σε στροφή του δρόμου στα πέρα Λακκώματα. Η κ. Άννα Παπαμιχαήλ ανέφερε και αυτή ότι η πρόσβαση στην τοποθεσία Αποκλείστρα TΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΠΕΡΙΣΣΟΥ Tριμηνιαία Έκδοση Έτος 32 ο Αρ. Φύλλου: 124 Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2010 Έκδοση - Διεύθυνση: Σύλλογος Καστανιωτών Γραφεία: Προμάχων 3, 142 32 Ν. Ιωνία GREECE Τηλ.: 210 25.16.938

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 68- ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2006-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 68- ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2006-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 68- ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2006-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ η mum m m m Βρισκόμαστε ήδη στην εποχή του καλοκαιριού. Χαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ. Α θή να, 20-12-2008 ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙ ΚΗ ΤΙ ΚΟ ΣΥΜ ΒΟΥ ΛΙΟ Ο ΠΡΟ Ε ΔΡΟΣ Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜ ΜΑ ΤΕ ΑΣ ΧΡ. ΧΡΙ ΣΤΟ ΔΟΥ ΛΟΥ Α ΝΤ.

ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ. Α θή να, 20-12-2008 ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙ ΚΗ ΤΙ ΚΟ ΣΥΜ ΒΟΥ ΛΙΟ Ο ΠΡΟ Ε ΔΡΟΣ Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜ ΜΑ ΤΕ ΑΣ ΧΡ. ΧΡΙ ΣΤΟ ΔΟΥ ΛΟΥ Α ΝΤ. ΚΩΔΙΚΟΣ: 3734 ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Τριμηνιαίο όργανο της Αδελφότητας Αγναντιτών 1 1 Γραφεία: Σοφοκλέους 33-5ος όροφος - Τ.Κ. 10552 - Τηλ. - Fax: 210-3313.067 Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2010,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Σπυρίδων Γεωργαντάς γεννήθηκε

Ο Σπυρίδων Γεωργαντάς γεννήθηκε Διμηνιαίο Δελτίο Ενημέρωσης και Επικοινωνίας των Απανταχού εξ Ελληνικού Γορτυνίας Έτος 20ο Αρ. φύλλου 127 Μάρτιος - Απρίλιος 2013 Εμ. Μπενάκη 73 10681 Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΟΨΕ ΤΗΝ ΠΙΤΑ Σε μια σεμνή τελετή που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 1Τ -ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 65-ΝΟΕΜΒΡΙΟΙ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΙ 2005-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 1Τ -ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 65-ΝΟΕΜΒΡΙΟΙ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΙ 2005-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ $βΰ>μ4 www. geroplatanos.org ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 1Τ -ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 65-ΝΟΕΜΒΡΙΟΙ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΙ 05-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΜΙΑ ΠΡΟΤΡΟΠΗ Αγαπητοί φίλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 74- ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2007-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 74- ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2007-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ www. geroplatanos.org ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 74- ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 07-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Βρισκόμαστε ήδη στην πε ρίοδο του καλοκαιριού.

Διαβάστε περισσότερα

Θα νικήσουμε την κρίση

Θα νικήσουμε την κρίση ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΕΝΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 34 ΜΑΡΤΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ 2013 Η Α ΘΗ ΕΝ Ο Υ ΔΙΕΚΔΙΚEI ΕΛΕΥΘΕΡΗ Δ IΑΚΙΝΗ ΣΗ ΑΘ ΗΕΝΟΥ Π ΥΡΟ Ϊ Λ ΕΥΚΩΣΙΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΠΑΡΠΑ Αντίο στον άγγελο που μας

Διαβάστε περισσότερα

Τώρα που η χώρα μας βρίσκεται σ αιχμαλωσία

Τώρα που η χώρα μας βρίσκεται σ αιχμαλωσία ΙΛΙΟΥ 91 Kωδικός 013622 EΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΖΟΥΡΤΣΑΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΝΕΩΝ ΦΙΓΑΛΕΩΝ (ΖΟΥΡΤΣΑΝΩΝ) ΑΘΗΝΑΣ ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 23 Α, 104 32 ΑΘΗΝΑ ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 114 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

www.stipsi.gr/efimerida/ ΕΤΟΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 1992 * ΦΥΛΛΟ 64* ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΥΨΗΣ

www.stipsi.gr/efimerida/ ΕΤΟΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 1992 * ΦΥΛΛΟ 64* ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΥΨΗΣ Η ΣΤΥΨΗ www.stipsi.gr/efimerida/ ΕΤΟΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 1992 * ΦΥΛΛΟ 64* ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΥΨΗΣ Το προηγούμενο φύλλο Όπως γνωρίζουν καλα οί τακτίκοί αναγνωστες της «Στυψης», ίδίαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ. Το Δ.Σ.

ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ. Το Δ.Σ. ΚΩΔΙΚΟΣ: 3734 ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Τριμηνιαίο όργανο της Αδελφότητας Αγναντιτών Γραφεία: Σοφοκλέους 33-5ος όροφος - Τ.Κ. 10552 - Τηλ. - Fax: 210-3313.067 Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2009, Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ. Σχολικό έτος 2003-2004

Η ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ. Σχολικό έτος 2003-2004 Η ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Σχολικό έτος 2003-2004 Υ πεύ θυ νος φο ρέ α: Μι χά λης Αγ. Πα πα δό που λος Ο μό τι μος Κα θη γη τής Α.Π.Θ. Πρό ε δρος του Παι δα γω γι κού

Διαβάστε περισσότερα

Η εφημερίδα ]ias εύχεται σ' ofloos του \wpiavoos, φιβουό και ανα^νώστεβ Χρόνια OToflfla και Ευτυχισμένο το 9{εο Έτοδ

Η εφημερίδα ]ias εύχεται σ' ofloos του \wpiavoos, φιβουό και ανα^νώστεβ Χρόνια OToflfla και Ευτυχισμένο το 9{εο Έτοδ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 4- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 23 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΙ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΙ 1998 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΟΧΩΡΓΟ Σ ε λίγες ημέρες θα γιορτάσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΑΜΑΝΤΑΣ (ΚΩΜΗ) Όταν θυμάμαι το χωριό μου, είναι σαν να θυμάμαι τον ίδιον μου τον εαυτό. Τσαμαντιωτών ο «Άγιος Δημή-

ΤΣΑΜΑΝΤΑΣ (ΚΩΜΗ) Όταν θυμάμαι το χωριό μου, είναι σαν να θυμάμαι τον ίδιον μου τον εαυτό. Τσαμαντιωτών ο «Άγιος Δημή- αρ. αδείας 01-8652 KKA ΙΛΙΟΥ 179 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΤΣΑΜΑΝΤΙΩΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΕΤΟΣ ΦΥΛΛΟ 1ο 12ο ΦΥΛΛΟ -IOYΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 5ο ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - 2012 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Είναι μία από τα ίδια ή θα πρέ πει ί σως πολ λοί

Είναι μία από τα ίδια ή θα πρέ πει ί σως πολ λοί ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Γεώργιος Αγγελίδης ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: Πολυτελή διαμερίσματα με αυτόνομη θέρμανση, αποθήκη και πάρκινγκ ΣΤΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΛΜΥΡΗ ΚΟΡΙΝΘΟΣ: Πειρήνης & Γ. Μπαλή 14 τηλ. 27410 21952, fax 27410

Διαβάστε περισσότερα