ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΔΟΜΗΗ ΣΗΝ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗΡΙΑΚΗ ΙΕΡΑΡΧΗΗ ΧΩΡΩΝ ΣΗ ΕΕ ΜΕ ΒΑΗ ΣΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΕ ΣΟΤ ΕΠΙΔΟΕΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΔΟΜΗΗ ΣΗΝ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗΡΙΑΚΗ ΙΕΡΑΡΧΗΗ ΧΩΡΩΝ ΣΗ ΕΕ ΜΕ ΒΑΗ ΣΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΕ ΣΟΤ ΕΠΙΔΟΕΙ"

Transcript

1 23 o Εθνικό υνϋδριο τησ Ελληνικόσ Εταιρεύασ Επιχειρηςιακών Ερευνών ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΔΟΜΗΗ ΣΗΝ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗΡΙΑΚΗ ΙΕΡΑΡΧΗΗ ΧΩΡΩΝ ΣΗ ΕΕ ΜΕ ΒΑΗ ΣΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΕ ΣΟΤ ΕΠΙΔΟΕΙ Δ. Κοπύδου, Δ. Διακουλϊκη ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας ΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΣΟΜΕΑ ΙΙ Αθόνα, επτϋμβριοσ 2012

2 Περιεχόμενα Αντικεύμενο και ςτόχοι Εξϋλιξη των εκπομπών CO 2 από το βιομηχανικό τομϋα Μεθοδολογικό προςϋγγιςη Δομό μοντϋλου για τον υπολογιςμό των εκπομπών CO2 Δεδομϋνα ειςόδου Χώρεσ τησ Ε.Ε. -Βιομηχανικού κλϊδοι υγκριτικό παρουςύαςη τησ εξϋλιξη δύο χωρών Αποτελϋςματα Ανϊλυςη και εκτύμηςη τησ επύδραςησ των προςδιοριςτικών παραγόντων Αναπροςαρμογό του περιβαλλοντικού παρϊγοντα Πολυκριτηριακό Ιερϊρχηςη των χωρών υμπερϊςματα

3 Αντικεύμενο Διερεύνηςη τησ εξϋλιξησ των εκπομπών CO 2 Εφαρμογό ενόσ αλγεβρικού μοντϋλου ανϊλυςησ με χρόςη δεικτών (5 προςδιοριςτικού παρϊγοντεσ) Σομϋασ εφαρμογόσ: Βιομηχανύα Μειούμενη ςυμβολό ςτισ εκπομπϋσ Μεγϊλοσ βαθμόσ ςυγκϋντρωςησ Δυνατότητα εφαρμογόσ μϋτρων εξοικονόμηςησ ενϋργειασ Χρονικό περύοδοσ: με 2 υποπεριόδουσ ( , ) Γεωγραφικό εύροσ: 18 χώρεσ από τισ 27 τησ Ε.Ε.

4 τόχοι Ερμηνεύα τησ εξϋλιξησ των εκπομπών CO 2 ςε κϊθε χώρα και εκτύμηςη τησ επύδραςησ 5 προςδιοριςτικών παραγόντων Αναζότηςη κοινών προςδιοριςτικών παραγόντων που αποτελούν και κριτόρια αξιολόγηςησ Ιερϊρχηςη χωρών με βϊςη τισ επιδόςεισ τουσ ςτα κριτόρια

5 Ποςοςτιαύα μεταβολό των εκπομπών CO2 ςτα διαςτόματα και % 30% 20% 10% 0% -10% -20% at lt ee nl es de si fr sk fi pl cz dk gr hu it pt be se % -40% -50% -60%

6 Μεθοδολογικό προςϋγγιςη Ανϊλυςη Αποδόμηςησ (Decomposition Analysis) Πύνακεσ Ειςροών Εκροών Με χρόςη δεικτών Χρηςιμοποιεύται η Μϋθοδοσ με χρόςη δεικτών Διαθεςιμότητα και ςυγκριςιμότητα δεδομϋνων Απλούςτερη δομό μοντϋλων (Laspeyres, Log-Mean Divisia Index I)

7 Δομό μοντϋλου για τον υπολογιςμό των εκπομπών CO2 από τη βιομηχανύα Ύψοσ βιομηχανικόσ παραγωγόσ, P Ενεργειακό ϋνταςη, ei Κλαδικό διϊρθρωςη βιομηχανύασ, αi C Ενεργειακό μύγμα, si Pt et t s jt Ενεργειακό μύγμα ηλεκτροπαραγωγόσ, fi t i j f jt Μεταβολό του ύψουσ των εκπομπών ΔC ςτο χρον. διϊςτημα [n-0] C C n C 0 C P e s f n 0 n 0 n 0 i( n 0) ij( n 0) j( n 0)

8 Δεδομϋνα Ειςόδου. Χώρεσ τησ Ε.Ε. Αυςτρύα (AT) Βϋλγιο (BE) Γαλλύα (FR) Γερμανύα (DE) Δανύα (DK) Ελλϊδα (GR) Εςθονύα (EE) Ιταλύα (IT) Ιςπανύα (ES) Ολλανδύα (NL) Λιθουανύα (LT) Ουγγαρύα (HU) Πολωνύα (PL) Πορτογαλύα (PT) λοβακύα (SK) λοβενύα (SI) ουηδύα (SE) Σςεχύα (CZ)

9 Δεδομϋνα Ειςόδου. Βιομηχανικού κλϊδοι Ορυχεύα και λατομεύα Βιομηχανύα τροφύμων και ποτών, καπνοβιομηχανύα Κλωςτοώφαντουργύα και υποδόματα Βιομηχανύα ξυλεύασ Βιομηχανύα πολτού και χαρτιού Χημικό βιομηχανύα Μη μεταλλικϊ ορυκτϊ Βιομηχανύα μετϊλλων Βιομηχανύα μηχανημϊτων και μηχανικού εξοπλιςμού Εξοπλιςμόσ μεταφορών Λοιπό βιομηχανύα και ανακύκλωςη Καταςκευϋσ / Οικοδομϋσ

10 Δεδομϋνα ειςόδου. Εξϋλιξη του βιομηχανικού τομϋα για δύο χώρεσ Εςθονία Σουηδία Εκπομπζσ CO 2, tn CO Συνολική Προςτιθζμενη Αξία, mil Συνολική Ενεργειακή Ζνταςη, TJ/mil. 13,6 11,0 10,4 10,9 7,8 7,8 Σταθμιςμζνοσ ςυντελεςτήσ εκπομπήσ CO 2 ενεργειακοφ μίγματοσ ςτην ηλεκτροπαραγωγή, tn CO 2 /TJ 2 97,7 97,5 94,0 2,32 1,61 1,95 1 Eurostat database Ref.Yr ETC/ACC

11 Δεδομϋνα ειςόδου. Εξϋλιξη τησ κλαδικόσ διϊρθρωςησ Εςθονία Σουηδία Ορυχεία και λατομεία 3,8% 3,6% 4,2% 2,5% 2,1% 1,7% Τρόφιμα και ποτά, καπνοβιομηχανία 10,4% 8,4% 7,2% 7,2% 5,9% 6,4% Κλωςτοχφαντουργία και υποδήματα 8,7% 6,5% 5,4% 1,1% 0,8% 0,8% Ξυλεία 9,8% 9,4% 6,2% 3,7% 3,8% 3,6% Βιομηχανία πολτοφ και χαρτιοφ 3,1% 3,0% 3,7% 8,8% 7,2% 7,9% Χημική βιομηχανία 6,8% 6,5% 5,3% 12,2% 13,2% 16,8% Μη μεταλλικά ορυκτά 4,1% 5,2% 3,3% 1,7% 1,6% 1,9% Βιομηχανία μετάλλων 5,2% 6,2% 10,0% 14,0% 12,3% 8,0% Βιομηχανία μηχανημάτων & μηχ. εξοπλιςμοφ 5,8% 8,1% 11,4% 12,9% 18,9% 20,9% Εξοπλιςμόσ μεταφορών 2,0% 1,8% 3,0% 9,2% 10,0% 5,4% Λοιπή βιομηχανία και ανακφκλωςη 9,6% 8,3% 8,1% 5,4% 4,8% 5,4% Καταςκευζσ / Οικοδομζσ 30,7% 32,9% 32,3% 21,4% 19,4% 21,5% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Eurostat database Ref.Yr 2005

12 Δεδομϋνα ειςόδου. Εξϋλιξη του ενεργειακού μύγματοσ Εςθονύα ουηδύα

13 Αποτελϋςματα

14 Παρϊγοντασ τησ βιομηχανικόσ παραγωγόσ, ΔP 60% 50% 40% 30% 20% 10% % be dk cz gr es fr hu it nl at pt fi se si ee lt sk de pl -10% -20% -30%

15 Παρϊγοντασ τησ ενεργειακόσ ϋνταςησ, Δe 30% 20% 10% 0% -10% -20% % -40% -50% -60%

16 Παρϊγοντασ τησ κλαδικόσ διϊρθρωςησ, Δα 25% 20% 15% 10% 5% 0% % -10% -15% -20%

17 Παρϊγοντασ του ενεργειακού μύγματοσ, Δs 6% 4% 2% 0% -2% -4% % -8% -10% -12% -14%

18 Παρϊγοντασ του ενεργειακού μύγματοσ τησ ηλεκτροπαραγωγόσ, Δf 8% 6% 4% 2% 0% -2% % -6% -8% -10%

19 υνολικό μεταβολό εκπομπών CO 2 (ΔC) ςτο διϊςτημα % 40% 20% 0% -20% -40% be dk cz gr es fr hu it nl at pt fi se si ee lt sk de pl Δf Δs Δα Δe ΔP -60% -80% -100%

20 Αναπτυξιακόσ (ΔP) και περιβαλλοντικόσ (ΔF) παρϊγοντασ για το ΔP Δe Δα Δs Δf ΔP ΔF ΔC be 1% -32% -3% -8% -2% be 1% -46% -45% dk -12% -2% -6% -6% -3% dk -12% -17% -29% cz 39% -52% -5% -6% -4% cz 39% -67% -28% gr 11% -29% -2% -5% -4% gr 11% -40% -29% es 3% -8% -11% -1% -5% es 3% -25% -22% fr -2% -16% -3% -4% 1% fr -2% -22% -23% hu 11% -24% -12% -2% -3% hu 11% -41% -30% it -9% -18% -4% -2% -1% it -9% -26% -35% nl 1% -20% 8% 1% -2% nl 1% -12% -11% at 11% 10% -5% -7% -4% at 11% -6% 5% pt -11% -12% 5% -15% -2% pt -11% -24% -35% fi 16% -19% -15% -5% -2% fi 16% -41% -25% se 4% -21% -11% -24% 0% se 4% -56% -52% si 13% -30% -3% -3% -1% si 13% -37% -23% ee 19% -11% -15% 1% -2% ee 19% -26% -7% lt 43% -35% -12% 2% 0% lt 43% -44% -1% sk 52% -61% -2% -13% -1% sk 52% -77% -25% de -10% -4% -1% -5% -3% de -10% -13% -23% pl 25% -62% 15% -3% -1% pl 25% -51% -26% Median 11% -20% -4% -5% -2% Median 11% -37% -26%

21 Ανϊλυςη και εκτύμηςη ςημεύου εκκύνηςησ κϊθε χώρασ Ένταςη εκπομπών CO2 (CI) κϊθε χώρασ Ένταση εκπομπών, CI = εκπομπές CO 2 / παραγόμενη ΠΑ

22 Αναπροςαρμογό του περιβαλλοντικόσ παρϊγοντα ΔF λαμβϊνοντασ υπόψη το ςημεύο εκκύνηςησ Δεύκτησ τησ δυνατότητασ μεύωςησ των εκπομπών, r r IR IR 0 t IR 0 : Μ.Ο. CI των 18 χωρών Για κϊθε χώρα k η εν δυνϊμει μεύωςη ΔIR kt Για την ςύγκριςη τησ πραγματικόσ ΔI kt προσ τη «διορθωμϋνη» ΔΙR kt υπολογύζεται ο διορθωτικόσ ςυντελεςτόσ για κϊθε χώρα k IR cc k r kt I k0 I kt IR kt I k0 : ϋνταςη εκπομπών CO2 Διορθωμϋνοσ περιβαλλοντικόσ παρϊγοντασ FR kt cc k F kt

23 Αναπροςαρμογό του παρϊγοντα ΔF λαμβϊνοντασ υπόψη το ςημεύο εκκύνηςησ ΔP ΔF sk 52% -77% cz 39% -67% se 4% -56% pl 25% -51% be 1% -46% lt 43% -44% fi 16% -41% hu 11% -41% gr 11% -40% si 13% -37% it -9% -26% ee 19% -26% es 3% -25% pt -11% -24% fr -2% -22% dk -12% -17% de -10% -13% nl 1% -12% at 11% -6% Median 11% -37% ΔP ΔFR sk 52% -121% cz 39% -96% se 4% -81% pl 25% -60% be 1% -54% lt 43% -46% hu 11% -40% gr 11% -40% fi 16% -40% si 13% -33% it -9% -23% ee 19% -16% es 3% -16% pt -11% -16% fr -2% -12% dk -12% -8% de -10% -5% nl 1% -4% at 11% -1% Median 11% -33%

24 Πολυκριτηριακό ιερϊρχηςη των χωρών με βϊςη τισ οικονομικϋσ και περιβαλλοντικϋσ επιδόςεισ τουσ ΔFR ΔP MC_score be 1,65 0,05 0,85 dk 0,24-1,11-0,43 cz 2,92 3,62 3,27 gr 1,20 1,02 1,11 es 0,49 0,27 0,38 fr 0,37-0,16 0,11 hu 1,23 1,00 1,11 it 0,71-0,81-0,05 nl 0,12 0,07 0,09 at 0,03 1,01 0,52 pt 0,48-1,03-0,28 fi 1,20 1,45 1,33 se 2,44 0,41 1,42 si 1,00 1,25 1,13 ee 0,50 1,79 1,14 lt 1,38 4,05 2,71 sk 3,65 4,89 4,27 de 0,14-0,96-0,41 pl 1,83 2,33 2,08 W 0,5 0,5 MC_score sk 4,27 cz 3,27 lt 2,71 pl 2,08 se 1,42 fi 1,33 ee 1,14 si 1,13 hu 1,11 gr 1,11 be 0,85 at 0,52 es 0,38 fr 0,11 nl 0,09 it -0,05 pt -0,28 de -0,41 dk -0,43

25 Ιερϊρχηςη των χωρών ςτο χρονικό διϊςτημα ΔP 6,00 SK 5,00 LT CZ 4,00 3,00 ΔF NL AT EE ES FR SI FI HU GR BE PL SE 2,00 1,00 0,00 DE DK PT IT -1,00-2,00-3,00-4,00-3,00-2,00-1,00 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00-4,00

26 υμπερϊςματα Όλεσ οι χώρεσ τησ Ε.Ε. εκτόσ τησ Αυςτρύασ ςημεύωςαν ςημαντικό πρόοδο ςτη μεύωςη των εκπομπών CO2 από το βιομηχανικό τομϋα Η ανϊλυςη αποδόμηςησ επιτρϋπει την ερμηνεύα τησ εξϋλιξησ και την εκτύμηςη τησ ςυμβολόσ των επιμϋρουσ παραγόντων που ςυνϋβαλαν ς' αυτό

27 υμπερϊςματα Οι παρϊγοντεσ που ερμηνεύουν τη μεύωςη ςε κϊθε χώρα παρόλο που διαφοροποιούνται, ανϋδειξαν οριςμϋνεσ κυρύαρχεσ τϊςεισ αύξηςη τησ βιομηχανικόσ παραγωγόσ ςτισ περιςςότερεσ χώρεσ κυρύωσ το , ύφεςη το ςημαντικό μεύωςη τησ ενεργειακόσ ϋνταςησ, καλύτερη διαχεύριςη τησ ενϋργειασ μετατόπιςη προσ λιγότερο ενεργειοβόρουσ κλϊδουσ και καθαρότερεσ μορφϋσ ενϋργειασ βελτύωςη του ενεργειακού μύγματοσ και αναδιϊρθρωςη τησ βιομηχανικόσ παραγωγόσ Η ϋνταςη τησ εκπομπόσ CO 2 μειώθηκε ςε όλεσ τισ εξεταζόμενεσ χώρεσ

28 υμπερϊςματα Σα αποτελϋςματα τησ ανϊλυςησ αποδόμηςησ επιτρϋπουν την ταξινόμηςη των χωρών με βϊςη την ςυμπεριφορϊ τουσ ςτουσ επιμϋρουσ παρϊγοντεσ Η Ελλϊδα παρϊ το δυςμενϋσ ςημεύο εκκύνηςησ (υψηλό CI και f elect. ) κατϊφερε να αυξόςει τον όγκο βιομηχανικόσ παραγωγόσ και να μειώςει τισ εκπομπϋσ CO 2 Δυνατότητεσ περαιτϋρω αξιοπούηςησ ςτο πλαύςιο ΠΚΑ

29 ασ ευχαριςτώ πολύ Δόμητρα Κοπύδου ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας ΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΣΟΜΕΑ ΙΙ Αθόνα, επτϋμβριοσ 2012

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων Διούκηςη Επιχειρόςεων Ι Α Εξϊμηνο 1 Ειςαγωγικϋσ Έννοιεσ Έννοια τησ Οργϊνωςησ Οργϊνωςη εύναι μια διακριτό κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

Παραμετρικι Ανάλυςθ και φγκριςθ Μοντζλων υςτθμάτων Κυψελϊν Καυςίμου

Παραμετρικι Ανάλυςθ και φγκριςθ Μοντζλων υςτθμάτων Κυψελϊν Καυςίμου Σ Σ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΦΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Παραμετρικι Ανάλυςθ και φγκριςθ Μοντζλων υςτθμάτων Κυψελϊν Καυςίμου

Διαβάστε περισσότερα

Δόμοσ Αλεξανδρούπολησ Sustainable Energy Action Plan of Municipality of Alexandroupolis, Greece

Δόμοσ Αλεξανδρούπολησ Sustainable Energy Action Plan of Municipality of Alexandroupolis, Greece Δόμοσ Αλεξανδρούπολησ Sustainable Energy Action Plan of Municipality of Alexandroupolis, Greece χεδύο Δρϊςησ Αειφορικόσ Ενϋργειασ Δόμου Αλεξανδρούπολησ χεδύο Δρϊςησ Αειφορικόσ Ενϋργειασ Δόμου Αλεξανδρούπολησ

Διαβάστε περισσότερα

τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking)

τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking) ΧΡΗΣΟ ΜΠΟΤΡΑΝΙΔΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking) Διδακτικό Τλικό ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ MANAGEMENT ΝΟΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 2009 Σο κεύμενο αποτελεύ,

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Δόμου Μύκησ 2011 2014. τρατηγικόσ χεδιαςμόσ

Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Δόμου Μύκησ 2011 2014. τρατηγικόσ χεδιαςμόσ 2011 Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Δόμου Μύκησ 2011 2014. τρατηγικόσ χεδιαςμόσ Προγραμματικό περύοδοσ 2011-2014 Περιφϋρεια Ανατολικόσ Μακεδονύασ & Θρϊκησ Νομόσ Ξϊνθησ Δόμοσ Μύκησ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΕΙΑΓΨΓΗ 4 ΚΕΥΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΡΦΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΠΗΛΑΙΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΣΠΗΛΑΙΑ ΤΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΡΦΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΠΗΛΑΙΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΣΠΗΛΑΙΑ ΤΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Κ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : ΚΑΘ. Κ. ΒΟΥΒΑΛΙΔΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΡΦΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΠΗΛΑΙΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

υγγραφϋασ: Ειςαγωγό Τόμος VΙII Τεύχος 4

υγγραφϋασ: Ειςαγωγό Τόμος VΙII Τεύχος 4 ISSN: 1790-6881 Τόμος VΙII Τεύχος 4 Η Ελλϊδα μετϊ την κρύςη* υγγραφϋασ: Καθηγητόσ Γκύκασ Α. Φαρδούβελησ Οικονομικόσ Σύμβουλοσ Ομίλου& Επικεφαλήσ Οικονομικών Ερευνών Ανακοίνωςη ςτο Επιςτημονικό Συμπόςιο:

Διαβάστε περισσότερα

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Σηλεματικϋσ υπηρεςύεσ επϋκταςησ διαχεύριςησ Αςτικού ΚΣΕΛ Λϊριςασ Α.Ε. και εξυπηρϋτηςησ επιβατικού κοινού Αναθϋτουςα Αρχό: ΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. Προώπολογιςμόσ: 869.179,50

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010 2 ΣΙΣΛΟ Μεταπούηςη ςτισ Νϋεσ υνθόκεσ ΔΗΜΟΙΕΤΗ Ιούλιοσ 2010 ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ Τφιςτϊμενεσ Πολύ Μικρϋσ & Μικρϋσ Επιχειρόςεισ, Εταιρικϋσ επιχειρόςεισ (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ), νϋεσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ εφαρμογήσ προγραμμάτων Διαλογή ςτη Πηγή & ςυςτημάτων διαχείριςησ των βιοαποβλήτων

Οδηγόσ εφαρμογήσ προγραμμάτων Διαλογή ςτη Πηγή & ςυςτημάτων διαχείριςησ των βιοαποβλήτων Οδηγόσ εφαρμογήσ προγραμμάτων Διαλογή ςτη Πηγή & ςυςτημάτων διαχείριςησ των βιοαποβλήτων ΙΟΤΛΙΟ 2012 www.epperaa.gr www.ypeka.gr Η διαχείριςθ αςτικϊν αποβλιτων αποτελεί προτεραιότθτα περιβαλλοντικισ πολιτικισ

Διαβάστε περισσότερα

FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH

FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΙ ΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΙΟΒΕ εκέµβριος 2011 Στην ερευνητική οµάδα που

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε.

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΨΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 5 ΧΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz 1. Περί των Τύπων των Υπηρεςιών και των Δικτύων Η οικονομικώσ αποτελεςματικό χρόςη του φϊςματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγράμματα μαθημάτων Δ Εξαμήνου

Περιγράμματα μαθημάτων Δ Εξαμήνου Περιγράμματα μαθημάτων Δ Εξαμήνου ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ ΒΑΕΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΠΟΛΤΜΕΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΟΡΓΑΝΩΙΑΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΙ ΤΠΗΡΕΙΕ ΤΓΕΙΑ ΑΝΑΛΤΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΑΚΡΟΦΡΟΝΙΑ ΥΡΟΝΣΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η διαχεύριςη του Κινδύνου (Risk management) ωσ ζότημα Μϊνατζμεντ Νοςοκομεύων

Η διαχεύριςη του Κινδύνου (Risk management) ωσ ζότημα Μϊνατζμεντ Νοςοκομεύων Η διαχεύριςη του Κινδύνου (Risk management) ωσ ζότημα Μϊνατζμεντ Νοςοκομεύων Φρόςτοσ Μπουρςανύδησ Τπεύθυνοσ πουδών & Ϊρευνασ Εθνικόσ χολόσ Δημόςιασ Διούκηςησ Δημόςιο Μϊνατζμεντ Διούκηςη Τπηρεςιών Τγεύασ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΑΔΑ: ΨΞΗΛΛ-Α28 INFORMATICS ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.28 15:52:55 EEST Reason: Location:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΙΣΩΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ

Η ΕΞΙΣΩΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Η ΕΞΙΣΩΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ Νίκος Καραβίτης Γιώργος Μανιάτης Σβέτοσλαβ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακές προτεραιότητες για την Ευρώπη Παρουσίαση του Ζ. M. Μπαρόζο,

Ενεργειακές προτεραιότητες για την Ευρώπη Παρουσίαση του Ζ. M. Μπαρόζο, Ενεργειακές προτεραιότητες για την Ευρώπη Παρουσίαση του Ζ. M. Μπαρόζο, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 22 Mαΐου 2013 Νέες πραγματικότητες στην παγκόσμια αγορά ενέργειας Αντίκτυπος

Διαβάστε περισσότερα

Το Ενεργειακό δίλημμα της χώρας Αναπτυξιακό και Γεωπολιτικό

Το Ενεργειακό δίλημμα της χώρας Αναπτυξιακό και Γεωπολιτικό Το Ενεργειακό δίλημμα της χώρας Αναπτυξιακό και Γεωπολιτικό Μεταρρυθμίσεις με το Βλέμμα στο Μέλλον - Κύκλος ανοιχτών συζητήσεων στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών Δημήτρης Παπακανέλλου, Επικεφαλής Συμβουλευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΆΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΊΟΥ ΦΟΡΟΛΌΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΠΝΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΆΔΑ Svetslav Danchev. Υπεύθυνος τμήματος Μικροοικονομικής Ανάλυσης και Πολιτικής ΙΟΒΕ Γιώργος Μανιάτης. Υπεύθυνος τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ςτισ επιχειριςεισ

Ζρευνα ςτισ επιχειριςεισ ΙΔΡΤΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΤΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ζρευνα ςτισ επιχειριςεισ για την πρόβλεψη των μεταβολών ςτα περιφερειακϊ

Διαβάστε περισσότερα

16 33 37 83 86 363 367 388 Πίνακας 29: 363 366 388 63 66 68 76 77 78 87 88 Böwer Michou Ungerer 333 373 376 377 378 383 386 387 388 388 - - - - - - - - - 1/4 - - - - - -. - - - -

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Ref. Ares(2012)1449128-05/12/2012 Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τίτλος: ΑΤΤΙΚΗΣ Κωδικός Ε.Π.: 13 CCI: 2007GR161PO006 Αθήνα, Δεκέμβριος 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «Χηφιακϋσ δρϊςεισ Επιμελητηρύου Δωδεκανόςου για την ενύςχυςη τησ ανταγωνιςτικότητασ των Επιχειρόςεων» Τποϋργα: Τποϋργο 1: «Ολοκληρωμϋνο περιβϊλλον δημιουργύασ ψηφιακών δρϊςεων για την μεύωςη

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις χρήσεως του τελικού προϊόντος στην Ελληνική αγορά Deliverable 30

Προτάσεις χρήσεως του τελικού προϊόντος στην Ελληνική αγορά Deliverable 30 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Δήμος Παπάγου- Χολαργού Προτάσεις χρήσεως του τελικού προϊόντος στην Ελληνική αγορά Deliverable 30 Σ ε λ ί δ α i Περιεχόμενα 1. Γενική Επισκόπηση Ελληνικής Οικονομίας... 2 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα:

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Αλαπηπμηαθόο Νόκνο, Ξέλεο Άκεζεο Δπελδύζεηο θαη Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε ζηελ Διιάδα Δπηβιέπσλ Φπράξεο Η. πνπδάζηξηα:

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΑΤΤΙΚΗΣ Κωδικός Ε.Π.: 13 CCI: 2007GR161PO006 Αθήνα, Σεπτέµβριος 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χάραξη πολιτικής για την προώθηση αειφόρων μορφών γεωργίας και τη στήριξη νέων αγροτών

Χάραξη πολιτικής για την προώθηση αειφόρων μορφών γεωργίας και τη στήριξη νέων αγροτών Χάραξη πολιτικής για την προώθηση αειφόρων μορφών γεωργίας και τη στήριξη νέων αγροτών Αθανάσιος Θεοχαρόπουλος Γεωπόνος M.Sc., Διδάκτωρ Αγροτικής Οικονομίας Α.Π.Θ. Υπεύθυνος Τομέα Αγροτικής Πολιτικής ΔΗΜΑΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Ανταγωνιστικότητα, Απασχόληση και μη Μισθολογικό Κόστος στην Ελλάδα. Προβληματισμός και Προτάσεις της ΕΣΕΕ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Ανταγωνιστικότητα, Απασχόληση και μη Μισθολογικό Κόστος στην Ελλάδα. Προβληματισμός και Προτάσεις της ΕΣΕΕ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ανταγωνιστικότητα, Απασχόληση και μη Μισθολογικό Κόστος στην Ελλάδα Προβληματισμός και Προτάσεις της ΕΣΕΕ Αθήνα, 31 Ιανουάριου 2012 1 1. Ανταγωνιστικότητα: Μία σύνθετη

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΑΤΤΙΚΗΣ Κωδικός Ε.Π.: 13 CCI: 2007GR161PO006 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα