Ι. Νομοθεσία. ΙΙ. Δημοσιεύσεις: Α. Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για τα ΑΕΙ: Β. Αρμοδιότητες Συμβουλίου. Γ. Αρμοδιότητες Πρύτανη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ι. Νομοθεσία. ΙΙ. Δημοσιεύσεις: Α. Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για τα ΑΕΙ: Β. Αρμοδιότητες Συμβουλίου. Γ. Αρμοδιότητες Πρύτανη"

Transcript

1 Η Γιαννούλα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου είναι πτυχιούχος του τότε Τμήματος Νομικής της τότε Σχολής ΝΟΕ του ΑΠΘ. Έχει μεταπτυχιακό δίπλωμα του κλάδου Ιδιωτικού Δικαίου του παραπάνω Τμήματος και είναι διδάκτορας Νομικών Επιστημών του ίδιου Τμήματος. Είναι καθηγήτρια Αστικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ. Υπήρξε Κοσμήτορας της τότε Σχολής ΝΟΠΕ κατά τα έτη , Πρόεδρος της Νομικής Επιτροπής του ΑΠΘ κατά τα έτη , μέλος του Συμβουλίου του ΑΠΘ από τον Φεβρουάριο του έτους 2013 έως και τον Μάιο του έτους 2014, ενώ από τον Οκτώβριο του έτους 2014 είναι, εκ νέου, Πρόεδρος της Νομικής Επιτροπής του ΑΠΘ. Διδάσκει Αστικό Δίκαιο, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Είναι μέλος επιστημονικών φορέων, όπως της Εταιρείας Νομικών Βορείου Ελλάδος, της Ένωσης Ελλήνων Αστικολόγων και της Μακεδονικής Ένωσης Εμπορικού Δικαίου. Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα κινούνται στο χώρο του Αστικού Δικαίου και, ιδίως, των Γενικών Αρχών, του Εμπραγμάτου Δικαίου και του Κληρονομικού Δικαίου, ενώ, παράλληλα, έχει ασχοληθεί και με το Δίκαιο των Αρχαιοτήτων. Έχει συγγράψει μονογραφίες που επικεντρώνονται σε ζητήματα των Γενικών Αρχών, του Εμπραγμάτου Δικαίου και του Δικαίου των Αρχαιοτήτων, καθώς και μελέτες που κινούνται στον ευρύτερο χώρο του Αστικού Δικαίου και του Δικαίου των Αρχαιοτήτων. Ι. Νομοθεσία Α. Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για τα ΑΕΙ: Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα ( ). Β. Αρμοδιότητες Συμβουλίου Γ. Αρμοδιότητες Πρύτανη ΙΙ. Δημοσιεύσεις: Α. Μονογραφίες-Βιβλία 1. Η πλήρης προσωπική δουλεία της οίκησης. Συμβολή στην ερμηνεία των δουλειών (1986). Διδακτορική διατριβή. 2. Η έγκριση των δικαιοπραξιών. Συμβολή στην ερμηνεία των ΑΚ 236 και 238 (1990). 3. Η ακυρότητα λόγω εικονικότητας. Συμβολή στην ερμηνεία των ΑΚ και 139 (1 η έκδ. 1998, 2 η έκδ. 2004).

2 4. α) Property and Trust Law in Hellas, vol. 1/Supplement 4 of the International Encyclopaedia of Laws/ Property and Trust Law, Kluwer Law International, The Hague/London/New York, 2003 ανατ η έκδοση β) Property and Trust Law in Hellas, Ant. N. Sakkoulas Publishers, Athens/Komotini (2003). 5. Τα μνημεία και η κατοχή τους (κατά το Ν. 3028/2002 «για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς») (2004). 6. Νομικό καθεστώς μνημείων. Συλλέκτες, αρχαιοπώλες και έμποροι νεότερων μνημείων (2009). 7. Δίκαιο Κτηματολογίου, Νομοθεσία-Νομολογία (2013) (σε συνεργασία με τον αν. καθηγητή Γεώργιο Διαμαντόπουλο). Β. Μελέτες/ Γνωμοδοτήσεις 1. Προβλήματα Διεθνούς Διαιτησίας, Αρμ 33(1979), σ Πηγές του θετικού δικαίου, ΕπιστΕπετηρΑρμ 1980, σ Έκταση εφαρμογής της ΑΚ 465, Αφιέρωμα εις τον Κωνσταντίνον Βαβούσκον, τομ. Β (1990), σ Θεμελιώδεις αρχές του ελληνικού εμπράγματου δικαίου, ΕπΚυπρΔ 11(1993) (3, 4), σ Επέκταση σε ύψος προσφυγικού ακινήτου. Προσύμφωνο πώλησης του σχετικού δικαιώματος, Αρμ 47(1993), σ (Γνμδ). 6. Άρνηση έγκρισης, Ενθύμημα Άλκη Αργυριάδη, τομ. Ι (1996), σ = ΕλλΔνη 34(1993), σ Η ευθύνη στο πεδίο των δικαιοπραξιών που επιχειρούνται στο όνομα άλλου χωρίς πληρεξουσιότητα, ΕπιστΕπετΤμΝομικής Σχολής Ν.Ο.Ε./ 4. Αφιέρωμα στον Νικόλαο Παπαντωνίου (1996), σ = ΕλλΔνη 35 (1994), σ Εγγραφή προσημείωσης υποθήκης με βάση ανακριβές αντίγραφο της απόφασης ασφαλιστικών μέτρων. Μεταγενέστερη εγγραφή νέας προσημείωσης υποθήκης, στο ίδιο ακίνητο, από άλλο δανειστή. Χρονολογική τάξη των σχετικών εγγραφών, Αρμ 50(1996), σ (Γνμδ). 9. Ενεχύραση συναλλαγματικής, ΕπισκΕμπΔ 5/Γ(1999), σ Τεκμήριο ακρίβειας κτηματολογικών εγγραφών και δημόσια πίστη (άρθρ. 13 Ν. 2664/1998), ΕλλΔνη 40(1999), σ Εικονική μεταβίβαση μετοχών ανώνυμης εταιρείας, ΕλλΔνη 40(1999), σ (Γνμδ).

3 12. Εκτελεστής διαθήκης. Διαχείριση της κληρονομικής μερίδας δικαιοπρακτικά ανίκανου κληρονόμου, στην οποία περιλαμβάνονται και εταιρικά μερίδια Ε.Π.Ε. Περισσότεροι εκτελεστές Τρόπος ενέργειας και συμμετοχής τους στις συνελεύσεις των εταιριών. Προσωποπαγής χαρακτήρας δικαιώματος δικαστικού συμπαραστάτη Συνέπειες, ΕλλΔνη 42(2001), σ (Γνμδ σε συνεργασία με Αικατερίνη Φουντεδάκη). 13. Το άρθρ. 11 Ν. 2737/1999 «περί μεταμοσχεύσεων ανθρωπίνων ιστών και οργάνων» και η σχέση του προς το άρθρ. 105 ΕισΝΑΚ, ΕπισκΕμπΔ 9/Β(2003), σ Τα μνημεία και οι διακρίσεις τους (κατά το Ν. 3028/2002 «για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς»), ΕπιστΕπετΤμΝομικής Σχολής Ν.Ο.Π.Ε./ 8, Αφιέρωμα στον Λάμπρο Κοτσίρη (2004), σ = Αρμ 57(2003), σ Μη κύριος-νομέας ακινήτου και δήλωση του άρθρου 2 Ν. 2308/1995 «Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου. Διαδικασία έως τις πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία και άλλες διατάξεις», ΕπιστΕπετΤμΝομικής Σχολής Ν.Ο.Π.Ε./ 7, Αφιέρωμα στον Αστέριο Γεωργιάδη (2005), σ The boundaries of property (real) rights under Greek Law, RHDI 59(2006), σ Κυριότητα και νομή μνημείων: Νομοθετική ρύθμιση, έννοια, περιεχόμενο και ειδικές μορφές (κατά το Ν. 3028/2002 «για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς»), Γενέθλιον Απόστολου Γεωργιάδη, τομ. I (2006), σ Κτήση κυριότητας μνημείων (κατά το Ν. 3028/2002 «για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς»), ΕπιστΕπετΤμΝομικής Σχολής Ν.Ο.Π.Ε./ 9, Αφιέρωμα στην Πελαγία Γέσιου-Φαλτσή, τομ. Ι (2007), σ Η κατοχή αρχαίων κινητών μνημείων και η προστασία της (κατά το Ν. 3028/2002 «για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς»), Τιμητικός τόμος για τον Ιωάννη Μανωλεδάκη, τομ. ΙΙΙ (2007), σ Η επιστήμη του δικαίου στο πλαίσιο της τάσης για «συμφιλίωση» των επιστημών, Τόμος Πρακτικών Συνεδρίου με θέμα «Το μέλλον των ανθρωπιστικών σπουδών» (2008), σ Πολλαπλή κτήση κυριότητας. Αντιφατικές αιτιολογίες δικαστικής απόφασης. Σιγή απόρριψη ένστασης χρησικτησίας. Προϋποθέσεις και έννομες συνέπειες τακτικής και έκτακτης χρησικτησίας, ΕλλΔνη 50(2009), σ (Γνμδ σε συνεργασία με Γεώργιο Διαμαντόπουλο). 22. Νομικό καθεστώς συλλεκτών μνημείων (κατά το Ν. 3028/2002 «για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς»), ΕπιστΕπετΤμΝομικής Σχολής Ν.Ο.Π.Ε./10, Χαριστήριο εις Λουκά

4 Θεοχαρόπουλο και Δήμητρα Κοντόγιωργα-Θεοχαροπούλου, τομ. ΙΙΙ(2009), σ Παρακράτηση οίκησης από κύριο ή συγκυρίους οικοδομής ή διαμερίσματός της, Τόμος προς τιμή Μαριάννου Καράση, σ Παρακράτηση οίκησης από συγκυρίους οικοδομής, ΕλλΔνη 2011, σ (Γνμδ). 25. Επικύρωση «ανώμαλης» δικαιοπραξίας και κτηματολογικές εγγραφές ΠειρΝ 34(2012), σ (Γνμδ σε συνεργασία με Γεώργιο Διαμαντόπoυλο). 26. Άρνηση μεταγενέστερης εγγραφής στα κτηματολογικά βιβλία, με την αιτιολογία ότι από τη σχετική συμβολαιογραφική πράξη δεν προκύπτει η ταυτότητα του ακινήτου. Η προβληματική ενόψει της κατά τα άρθρα 23 παρ. 4 Ν. 4014/2011 και 49 παρ. 16 Ν. 4030/2011 «τακτοποίησης», ΕλλΔνη 53 (2012), σ (Γνμδ). 27. Επικύρωση ανώμαλης δικαιοπραξίας: Η περίπτωση των μεταβιβάσεων με ιδιωτικό έγγραφο βέβαιης χρονολογίας, ΕλλΔνη 54(2013), σ Κτηματολόγιο και κληρονομική διαδοχή, ΝοΒ 62(2014), σ Κτήση κυριότητας ακινήτου ελεύθερης ιδιοκτησίας με έκτακτη χρησικτησία(νομολογιακά ζητήματα στο πεδίο του Κτηματολογικού Κανονισμού Δωδεκανήσου), ΕλλΔνη 56(2015), σ ΙII. Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα: Ερευνητικό πρόγραμμα σχετικό με το Εθνικό Κτηματολόγιο. Συμβολή με τη μελέτη «Security rights on immovables according to Greek law» (2003), ως ειδικής επιστήμονος από την Ελλάδα, σε ερευνητικό πρόγραμμα, με θέμα «land securities», το οποίο λειτούργησε στο πλαίσιο ευρύτερου προγράμματος, που είχε ανατεθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε διεθνή ερευνητική ομάδα και είχε θέμα «a Study on property law and non contractual liability law as they relate to contract law». ΙV. Οργάνωση επιστημονικής φοιτητικής διημερίδας, με θέμα «Προστασία προσωπικότητας» ( ). V. Ενδεικτική παράθεση εισηγήσεων, παρεμβάσεων και διαλέξεων σε επιστημονικές εκδηλώσεις: Θεμελιώδεις αρχές του ελληνικού εμπραγμάτου δικαίου ( : εισήγηση). Προβλήματα Κληρονομικού Δικαίου ( : διάλεξη). Κτήση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο με σύμβαση ( : διάλεξη). Κτήση κυριότητας με χρησικτησία ( : διάλεξη).

5 Επίκληση της ακυρότητας λόγω εικονικότητας και ΑΚ 281 ( : παρέμβαση). Ζητήματα από το δίκαιο της εμπράγματης ασφάλειας ( : διάλεξη). Ζητήματα από το δίκαιο της επικαρπίας ( : διάλεξη). Ενεχύραση συναλλαγματικής ( : εισήγηση). Τεκμήριο ακρίβειας κτηματολογικών εγγραφών και δημόσια πίστη (άρθρ. 13 Ν. 2664/1998) ( και : εισήγηση). Το άρθρ. 11 Ν. 2737/1999 «περί μεταμοσχεύσεων ανθρωπίνων ιστών και οργάνων» και η σχέση του προς το άρθρ. 105 ΕισΝΑΚ ( : παρέμβαση). Μη κύριος-νομέας ακινήτου και δήλωση του άρθρ. 2 Ν. 2308/1995 ( : παρέμβαση). Απόκτηση εμπράγματου δικαιώματος από μη κύριο ( : διάλεξη). Η κυριότητα και οι περιορισμοί της ( : διάλεξη). Η προστασία του κληρονόμου ( : διάλεξη). Ζητήματα από το Δίκαιο των Αρχαιοτήτων (2003: διάλεξη) Η κατοχή αρχαίων μνημείων και η προστασία της ( : εισήγηση). (Αν)ικανότητα για δικαιοπραξία» ( : εισήγηση). Η επιστήμη του δικαίου στο πλαίσιο της τάσης για συμφιλίωση των επιστημών ( και : εισήγηση). Νομικό καθεστώς συλλεκτών μνημείων (κατά το Ν. 3028/2002 «για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς» ( : εισήγηση). (In)capacity to carry out juridical acts ( : εισήγηση). Συλλέκτες μνημείων ( : διάλεξη) Κτηματολόγιο και κληρονομική διαδοχή ( και : εισήγηση) The principle of publicity and its achievement within the framework of Greek Property Law ( : εισήγηση) VI. Έπαινοι: Προς τιμήν του αποχωρούντος Καθηγητή Δημητρίου Η. Παπαστερίου ( ). Σε ανάμνηση της Καθηγήτριας Γιώτας Κραβαρίτου ( ). VII. Διαλέξεις σε φοιτητικές εκδηλώσεις (ενδεικτικά): Ενιαίος Ευρωπαϊκός Νομικός χώρος και Νομικές Σπουδές ( ). Μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Νομικής του Α.Π.Θ. ( ). Πιστωτικές μονάδες και παράρτημα σπουδών (2005). Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας: Ημέρα μνήμης, αποτιμήσεων και νέων στοχασμών ( ). VIII. Βιβλιοπαρουσιάσεις Παρουσίαση του βιβλίου του καθ. Φοίβου Γκικόπουλου «άλλος λόγος». IX. Επίβλεψη ή συμμετοχή σε 3μελείς συμβουλευτικές επιτροπές διδακτορικών διατριβών και επίβλεψη μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών:

6 Α. Διδακτορικές διατριβές: 1. Επίβλεψη: α. Μαυρίδου Χρυσούλα (Υποκατάσταση και προσαύξηση στη διαδοχή από διαθήκη) β. Λισγάρα Σωσσάνα (Κτήση κυριότητας στο Εθνικό Κτηματολόγιο) γ. Γεωργιάδης Γεώργιος-Αλέξανδρος (Παραίτηση από δικαίωμα (με έμφαση στο εμπράγματο δικαίωμα) δ. Ταμιωλάκης Εμμανουήλ (Απόκτηση της υποθήκης) ε. Πλιάτσικας Κωνσταντίνος (Η διόρθωση των κτηματολογικών εγγραφών) 2. Μέλος συμβουλευτικών επιτροπών: α. Γκατζηρούλης Αχιλλέας (Τα όρια της ιδιωτικής αυτονομίας στις συζυγικές έννομες σχέσεις Ιδίως η καταχρηστική άσκηση της συμβατικής ελευθερίας κατά τη διαμόρφωση των συνεπειών του διαζυγίου) β. Τσαταλάς Χρήστος-Νικόλαος (Η απάτη ως λόγος ακυρωσίας) γ. Αλεξίου Βασιλική (Ενεχύραση αξιογράφων) δ. Πλαστήρα Μάρθα (Απώλεια κυριότητας στο Εθνικό Κτηματολόγιο) ε. Τσιουμπέκου Αγλαία (Νομική μεταχείριση ιδανικού μεριδίου στη συγκυριότητα) στ. Δελήβεης-Δομένικος Θεολόγος (Ζητήματα από το δίκαιο των αιρέσεων) ζ. Τέμα Ειρήνη (Η ένσταση της δικαιωματικής νομής ή κατοχής) η. Τουμανίδου Σοφία (Η αγωγή διόρθωσης κτηματολογικών εγγραφών) θ. Καραμάλη Αικατερίνη (Η νομική θέση των ζώων στο αστικό δίκαιο) ι. Ρόλδης Γεώργιος (Η διαμόρφωση των έννομων σχέσεων των προσώπων που συνδέονται με την οικογενειακή στέγη κατά την έγγαμη συμβίωση, τη διάσταση των συζύγων και τη λύση του γάμου) Β. Επίβλεψη μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών: 1. Καραναστάσης Βασίλειος (Κτήση ακινήτου από μη κύριο: 2003) 2. Αλεξίου Βασιλική (Ενέχυρο επί αξιογράφων: 2003) 3. Σπυράτος Παρασκευάς (Το Κληρονομητήριο: 2003)

7 4. Τσιουμπέκου Αγλαία (Η εξασφαλιστική μεταβίβαση της κυριότητας: 2003) 5. Γεωργούση Βανέσσας (Προσημείωση υποθήκης: Έννοια, αρχές που τη διέπουν, σύσταση και έκταση: 2004) 6. Παπαθεοχάρη Ιουλιάνα (Το πλασματικό ενέχυρο σύμφωνα με το Ν. 2844/2000: 2004) 7. Στεφανίδου Παρασκευή (Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και αστικές αξιώσεις: 2004) 8. Τσόγιας Παναγιώτης (Η εργολαβική σύμβαση ανέγερσης οικοδομής επί αντιπαροχή: 2004) 9. Μιχαηλίδης Ιπποκράτης (Σχέσεις μεταξύ συγκυρίων: 2004) 10. Οικονομίδης Δημοσθένης (Η άμυνα του εναγομένου στη διεκδικητική αγωγή και στην αγωγή περί κλήρου: Συγκριτική επισκόπηση: 2005) 11. Παυλίδου Μαρία (Η αποδοχή της κληρονομίας με το ευεργέτημα της απογραφής: 2006) 12. Ιακωβάκη Αλεξάνδρα (Ζητήματα από το δίκαιο της αναγκαστικής συγκυριότητας: 2006) 13. Σωτηρίου Δέσποινα (Η προσημείωση υποθήκης: Δικονομικές προσεγγίσεις: 2007) 14. Μαυρίδου Χρυσούλα (Αποδοχή και αποποίηση της κληρονομίας: 2008) 15. Τσιμινάκη Αικατερίνης (Επικαρπία πράγματος: Μορφολογία και σύσταση: 2008) 16. Δουλάμη Μαρία (Πράγματα ανεπίδεκτα και εξαιρούμενα χρησικτησίας: 2008) 17. Λισγάρα Σωσσάνα (Οριστικοποίηση των πρώτων κτηματολογικών εγγραφών και ζητήματα από την εφαρμογή του νόμου για το Εθνικό Κτηματολόγιο στο πεδίο της οριζόντιας και της κάθετης ιδιοκτησίας: 2009) 18. Γκικοπούλου Αγλαΐα (Νόμιμη μοίρα: Προσβολή και Προστασία: 2012) 19. Μπασδραγιάννη Λαζαρούλα (Η έλλειψη της πληρεξουσιότητας: 2012) 20. Σιαμέτης Σωκράτης (Η έκτακτη χρησικτησία και η λειτουργία της στο πλαίσιο των συστημάτων των Βιβλίων Μεταγραφών και του Κτηματολογίου: 2012)

8 21. Πλιάτσικας Κωνσταντίνος (Η υποχρέωση παροχής διόδου κατά τα άρθρα ΑΚ: 2012) 22. Γκουτζίκα Αγγελική (Η μέμψη άστοργης δωρεάς: 2013) 23. Πουγαρίδου Δόμνα [(Αν)ικανότητα για σύνταξη διαθήκης: 2013] 24. Σολιδάκη Μαρία (Κτήση κυριότητας με επιδίκαση: 2014) 25. Χατζηδημητρίου Γεώργιος (Σχετική εικονικότητα των δικαιοπραξιών: 2014) X. Διοικητικό έργο: Μέλος του Συμβουλίου του ΑΠΘ ( ) Κοσμήτορας της τότε Σχολής ΝΟΠΕ του ΑΠΘ ( ). Με την ιδιότητα αυτή, μέλος της Συγκλήτου, της Επιτροπής Κοσμητόρων και του ΔΣ της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης του ΑΠΘ. Πρόεδρος της Νομικής Επιτροπής του ΑΠΘ ( , 2014 έως σήμερα). Μέλος της ίδια Επιτροπής ( ). Διευθύντρια του Τομέα Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου ( ). Μέλος της Επιτροπής Διαχείρισης Κληροδοτημάτων του ΑΠΘ ( , ). Μέλος της Επιτροπής Εποπτείας της (Κεντρικής) Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ ( ). Μέλος του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Προσωπικού του ΑΠΘ (τακτικό κατά τα έτη και αναπληρωματικό κατά τα έτη ). Μέλος του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού του ΑΠΘ (αναπληρωματικό κατά τα έτη ). Μέλος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια Πρυτανικών Εκλογών (τακτικό κατά τις εκλογές των ετών 2003 και 2006 και αναπληρωματικό κατά τις εκλογές των ετών 1994, 1997, 2000). Πρόεδρος Επιτροπής Ενστάσεων κατά διακηρύξεων/ διαγωνισμών της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης του ΑΠΘ ( ). Μέλος επιτροπών ελέγχου των διακηρύξεων διαγωνισμών, διενέργειας διαγωνισμών και ελέγχου των συμβάσεων που ακολουθούν. Εκπρόσωπος ΔΕΠ στο αρμόδιο για το Πανεπιστημιακό Άσυλο Όργανο σύμφωνα με το άρθρο 2 Ν. 1268/1982 (Συνεδρίαση Συγκλήτου με αρ. 2785/ ).

9 Μέλος της Προσωρινής ΓΣ του Τμήματος Κινηματογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ ( ). Μέλος της ΓΣ του τότε Τμήματος Νομικής (κατά τα ακαδημαϊκά έτη , , , , , και μέχρι και ). Αντιπρόεδρος του ΔΣ της Εταιρίας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Α.Π.Θ. ( ). Μέλος της Κοινής Επιτροπής Α.Π.Θ. και Ζώνης Καινοτομίας (από ). Μέλος του Διοικητικού του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ (τακτικό κατά τα έτη και αναπληρωματικό κατά τα έτη ). Μέλος του ΔΣ του ΔΙΚΑΤΣΑ και ήδη ΔΟΑΤΑΠ ( ). Μέλος του ΔΣ του Τελλογλείου Ιδρύματος Τεχνών (από το έτος 2013). Αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστικολόγων (από το έτος 2014) και μέλος του ΔΣ της ίδιας Ένωσης (κατά τα έτη ).

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ. Υπόμνημα Για τις σπουδές και το Έργο

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ. Υπόμνημα Για τις σπουδές και το Έργο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Υπόμνημα Για τις σπουδές και το Έργο Θεοφανούς Παπαζήση Καθηγήτριας Αστικού Δικαίου ΝΟΠΕ/ΑΠΘ Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα σπουδών 14 ης σειράς εκπαιδευομένων Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης

Πρόγραμμα σπουδών 14 ης σειράς εκπαιδευομένων Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ Πρόγραμμα σπουδών 14 ης σειράς εκπαιδευομένων Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. Αστικό δίκαιο 5 II. Πολιτική δικονομία 11 III. Εμπορικό δίκαιο 15 IV.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2015 2 3 ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ-ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 1. Ιστορία της Δικαιοσύνης

Διαβάστε περισσότερα

HESSALONICA-Acts xvii.t Θεσσαλονίκη, Η πύλη του Βαρδάρη

HESSALONICA-Acts xvii.t Θεσσαλονίκη, Η πύλη του Βαρδάρη HESSALONICA-Acts xvii.t Θεσσαλονίκη, Η πύλη του Βαρδάρη ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ο Σ

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ο Σ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMIC & REGIONAL DEVELOPMENT Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΟ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ [01]

ΑΣΤΙΚΟ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ [01] ΑΣΤΙΚΟ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ [01] ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ [01.01.---] Κιάντος Β. Ιδιωτικό Δίκαιο του Διεθνούς Εμπορίου Δ Έκδοση Εκδόσεις Σάκκουλα 2005 01.01.001

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ 1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ K ΣΕΙΡΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Δ.Σ.Α. Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Στο Βιβλιογραφικό Δελτίο καταγράφονται οι εκδόσεις που εισέρχονται στη Βιβλιοθήκη ανά εξάμηνο, καθώς επίσης επίκαιρα άρθρα, γνωμοδοτήσεις και εγκύκλιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Καθηγητής Dr. M.Α. ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ. Τηλ.:+ 302461068163 E-mail: drjohnvel@gmail.com

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Καθηγητής Dr. M.Α. ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ. Τηλ.:+ 302461068163 E-mail: drjohnvel@gmail.com ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ GR 50100 ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Καθηγητής Dr. M.Α. ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

117 Νομικής Αθήνας. Σκοπός. Διάρκεια & Περιεχόμενο Σπουδών. Επαγγελματικές Διέξοδοι. Πρόγραμμα Σπουδών. α) Υποχρεωτικά μαθήματα (31):

117 Νομικής Αθήνας. Σκοπός. Διάρκεια & Περιεχόμενο Σπουδών. Επαγγελματικές Διέξοδοι. Πρόγραμμα Σπουδών. α) Υποχρεωτικά μαθήματα (31): 117 Νομικής Αθήνας Σκοπός Τα Τμήματα της Νομικής έχουν σκοπό να εφοδιάσουν τους φοιτητές τους με τις απαραίτητες γνώσεις των διαφόρων κλάδων του Δικαίου, να τους εξοικειώσουν με τη νομική σκέψη και να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Σχολιασμένη βιβλιογραφία Ελληνικών Νομικών

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Νομική Σχολή Τομέας Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Νομική Σχολή Τομέας Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Νομική Σχολή Τομέας Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου Καθηγήτρια Δέσποινα Κλαβανίδου Προς τον Κοσμήτορα της Νομικής Σχολής ΑΠΘ Προς την Ειδική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ÔÌÈÎ. π ø. ƒ øƒπ POE PO. ƒ øƒπ π POE PO KA H HT E IKOYPOI KA H HTE. ÀÃπ ªπ EKTOP. Ανδρέας Καπαρδής. Νικήτας Χατζημιχαήλ.

ÔÌÈÎ. π ø. ƒ øƒπ POE PO. ƒ øƒπ π POE PO KA H HT E IKOYPOI KA H HTE. ÀÃπ ªπ EKTOP. Ανδρέας Καπαρδής. Νικήτας Χατζημιχαήλ. ÔÌÈÎ ƒ øƒπ POE PO Ανδρέας Καπαρδής ƒ øƒπ π POE PO Νικήτας Χατζημιχαήλ KA H HT Ανδρέας Καπαρδής E IKOYPOI KA H HTE Χαράλαμπος Παπαχαραλάμπους Τατιάνα-Ελένη Συνοδινού Νικήτας Χατζημιχαήλ EKTOP Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β. Δ Ο Υ Β Λ Η

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β. Δ Ο Υ Β Λ Η Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β. Δ Ο Υ Β Λ Η Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο Β α σ ί λ ε ι ο ς Δ ο ύ β λ η ς Όνομα Πατρός Αλέξανδρος Όνομα Μητρός Μαγδαληνή Τόπος και Χρόνος Γέννησης Αθήνα, 1954

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ -ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ -ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ -ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΣΤΑ ΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 6 1. Ιστορία της ικαιοσύνης 6 2. Η νοµοθεσία για την

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΌΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΗ ΡΎΘΜΙΣΗ

Η ΠΡΌΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΗ ΡΎΘΜΙΣΗ Η ΠΡΌΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΗ ΡΎΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΎΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΉΣ ΔΙΑΔΟΧΉΣ ΒΡΥΞΈΛΛΕΣ ΙV * ΚΛΑΊΡΗΣ Κ. ΣΠΎΡΟΥ ** Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Η σπουδαιότητα των διασυνοριακών περιπτώσεων κληρονομικής διαδοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ 1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΣΤΑ ΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 4 1. Ιστορία της ικαιοσύνης 4 2. Η νοµοθεσία για την οργάνωση της ικαιοσύνης στην Ελλάδα και στα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ Ευάγγελος Βεγίρης, Νίκη Θεοδώρου, Κυριακή Κοντάκου * & Ανδρονίκη Αγγελική Μάστορη ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η συγγραφή ενός κειμένου σχετικά με τους περιορισμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Δ.Σ.Α.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Δ.Σ.Α. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Δ.Σ.Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στο Βιβλιογραφικό Δελτίο καταγράφονται οι εκδόσεις που εισέρχονται στη Βιβλιοθήκη ανά εξάμηνο, καθώς επίσης επίκαιρα άρθρα που δημοσιεύονται σε νομικά περιοδικά και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ...1 1. Εισαγωγικά... 3 I. Έννοια - Βασικά χαρακτηριστικά - Νομική φύση της ανώνυμης εταιρίας...3 1. Έννοια... 3 2. Βασικά χαρακτηριστικά της ανώνυμης εταιρίας... 3 α. Εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009. μηχανισμό. του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα.

Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009. μηχανισμό. του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα. Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009 Η παρουσίαση δεν κρίνει το νόμο, αλλά τον αναλύει σαν μηχανισμό. Τόσο οι υπέρ του νόμου όσο και οι εναντίον του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα. Μέρος Πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ.Σ.Α.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ.Σ.Α. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ.Σ.Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στο Βιβλιογραφικό ελτίο καταγράφονται οι εκδόσεις που εισέρχονται στη Βιβλιοθήκη ανά εξάµηνο, καθώς επίσης επίκαιρα άρθρα που δηµοσιεύονται σε νοµικά περιοδικά και καταχωρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ Πανεπιστημιακές Παραδόσεις Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Επισκέπτης Καθηγητής, Europa-Institut, Universität des

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων of 52 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 1268/82 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 87Α Μέγεθος κειμένου: 522,126 KB Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87)

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Δ.Σ.Α. Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Στο Βιβλιογραφικό Δελτίο καταγράφονται οι εκδόσεις που εισέρχονται στη Βιβλιοθήκη ανά εξάμηνο, καθώς επίσης επίκαιρα άρθρα, γνωμοδοτήσεις και εγκύκλιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ Ι ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ. ΠPΩTO MEPOΣ Ρυθμίσεις Αστικού Κώδικα KEΦAΛAIO Α. Έννοια και στοιχεία της μίσθωσης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ Ι ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ. ΠPΩTO MEPOΣ Ρυθμίσεις Αστικού Κώδικα KEΦAΛAIO Α. Έννοια και στοιχεία της μίσθωσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ Ι ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠPΩTO MEPOΣ Ρυθμίσεις Αστικού Κώδικα KEΦAΛAIO Α Έννοια και στοιχεία της μίσθωσης 1. Έννοια μίσθωσης... Α. Γενικά... Β. Φύση μισθωτικής σύμβασης... Γ. Στοιχεία μίσθωσης...

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ, ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΑΝ.Α.Α.Ε.) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ, ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΑΝ.Α.Α.Ε.) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ, ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΑΝ.Α.Α.Ε.) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1 Διάρθρωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πανεπιστηµιακές παραδόσεις στις Γενικές Αρχές του Αστικού ικαίου Μάθηµα: Εµπορικό ίκαιο ιδάσκων: Βασίλης Τουντόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΔ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΔ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΔ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ \ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ... 4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ... 4 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ... 5 1. Συνταγματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ Ι. Ατομικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο : Ευγενία Αλεξανδροπούλου Τόπος Γεννήσεως : Θεσσαλονίκη Τηλέφωνα : Γραφείου : 2310 891896 κιν. 6944/996221 Κατοικίας : 2310

Διαβάστε περισσότερα