Partner details Στοιχεία συντρόφου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Partner details Στοιχεία συντρόφου"

Transcript

1 Partner details Στοιχεία συντρόφου This form is part of your partner s claim or ongoing entitlement for payment. The information requested on this form is needed so the Australian Government Department of Human Services can decide whether to pay your partner a pension/benefit/allowance. The authority to request this information is contained in the Australian Social Security (Administration) Act This form is not a claim for payment. All questions must be answered. Definition of a partner For the Department of Human Services purposes a person is considered to be your partner if you and the person are living together, or usually live together, and are: married, or in a registered relationship (opposite-sex or same-sex), or in a de facto relationship (opposite-sex or same-sex). We recognise all couples, opposite-sex and same-sex. A registered relationship is one that is registered under certain prescribed Australian state and territory laws that provide for registration of relationships opposite-sex or same-sex. Same-sex marriages and relationships registered in other countries are not recognised by Australian social security law. However, you will be recognised as partnered (de facto) for our purposes. A de facto relationship is where two people who are not married are living together or usually live together and are members of a couple. A de facto relationship can be between people of the opposite-sex or same-sex. We consider a couple to be in a de facto relationship from the time they commence living together as a member of a couple. If you identify yourself as a member of a couple we will not generally undertake an assessment of your relationship. Where an assessment is required, establishing whether two people are members of a couple involves consideration of the financial and social aspects of the relationship, nature of the household, presence or absence of a sexual relationship, and nature of the commitment. Evidence relating to these factors is considered, although not all factors need to be present for a decision that a person is in a de facto relationship to be made. You can get more information by going to our website Αυτό το έντυπο αποτελεί μέρος της διεκδίκησης ή του συνεχιζόμενου δικαιώματος πληρωμής του συντρόφου σας. Οι πληροφορίες που ζητούνται σ' αυτό το έντυπο χρειάζονται για να μπορεί να αποφασίσει το Department of Human Services της Αυστραλιανής κυβέρνησης αν θα πληρώνει τον/την σύντροφό σας σύνταξη/παροχή/επίδομα. Η εξουσιοδότηση να σας ζητήσουμε αυτές τις πληροφορίες περιλαμβάνεται στον Αυστραλιανό Νόμο Περί (Διαχείρισης) Κοινωνικής Ασφάλισης του Αυτό το έντυπο δεν αποτελεί αίτηση για πληρωμή. Πρέπει να απαντήσετε όλες τις ερωτήσεις. Ορισμός της λέξης «σύντροφος» Για τους σκοπούς του Department of Human Services, ένα άτομο θεωρείται ότι είναι ο/η σύντροφός σας εάν εσείς και το άτομο αυτό συμβιώνετε, ή συμβιώνετε συνήθως, και είστε: παντρεμένοι, ή σε δηλωμένη σχέση (του αντίθετου ή του ίδιου φύλου), ή σε ντε φάκτο σχέση (του αντίθετου ή του ίδιου φύλου). Αναγνωρίζουμε όλα τα ζευγάρια, του ίδιου και του αντίθετου φύλου. Δηλωμένη λέγεται μια σχέση όταν έχει δηλωθεί σύμφωνα με συγκεκριμένους θεσπισμένους Αυστραλιανούς νόμους πολιτειών και επικρατειών που προβλέπουν την δήλωση σχέσεων του αντίθετου ή του ίδιου φύλου. Οι γάμοι μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου, καθώς και οι σχέσεις που έχουν δηλωθεί σε άλλες χώρες, δεν αναγνωρίζονται από τον Αυστραλιανό νόμο κοινωνικής ασφάλισης. Εντούτοις, η σχέση σας θα αναγνωρίζεται ως συντροφική (ντε φάκτο) για τους σκοπούς μας. Ντε φάκτο λέγεται μια σχέση όταν συμβιώνουν ή συνήθως συμβιώνουν δυο άνθρωποι που δεν είναι παντρεμένοι και είναι μέλη ενός ζευγαριού. Μια σχέση ντε φάκτο μπορεί να είναι μεταξύ δυο ανθρώπων του αντίθετου ή του ίδιου φύλου. Θεωρούμε ότι ένα ζευγάρι έχει ντε φάκτο σχέση από τη στιγμή που ξεκινά να συμβιώνει ως μέλος ενός ζευγαριού. Εάν θεωρείτε ότι είστε μέλος ενός ζευγαριού, συνήθως δεν υποβάλλουμε τη σχέση σας σε αξιολόγηση. Σε περιπτώσεις όπου απαιτείται αξιολόγηση, εξετάζονται οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της σχέσης, το είδος του νοικοκυριού, η παρουσία ή απουσία σεξουαλικής σχέσης και η μορφή της δέσμευσης για να εξακριβωθεί εάν τα δυο άτομα είναι μέλη ενός ζευγαριού. Εξετάζονται στοιχεία που σχετίζονται με αυτούς τους παράγοντες, παρόλο ότι δεν είναι απαραίτητο να συντρέχουν όλοι οι παράγοντες αυτοί για να ληφθεί η απόφαση ότι ένα άτομο έχει σχέση ντε φάκτο. Μπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες από τον ιστοχώρο μας στοwww.humanservices.gov.au/moc AUS174GR of 10 / 1 από 10

2 This form is to be completed by Αυτό το έντυπο πρέπει να συμπληρωθεί από τον/την Partner of Σύντροφο του/της Payment type Είδος πληρωμής Centrelink Reference Number Αριθμός Μητρώου Πελάτη Centrelink Please return this form: Παρακαλείστε να επιστρέψετε αυτό το έντυπο: to στο by μέχρι Department of Human Services International Services PO Box 7809 Canberra BC ACT 2610 AUSTRALIA Personal details / Προσωπικά στοιχεία 1 Your details Τα στοιχεία σας Title (e.g. Mr, Mrs, Ms, Dr) Τίτλος (π.χ. Κος, Κα, Δις, Δρ) Family name Επώνυμο Given name(s) Όνομα(τα) Sex Φύλο Male Άρρεν Female Θήλυ Date of birth Ημερομηνία γεννήσεως Country of birth Χώρα γεννήσεως Country of citizenship Χώρα υπηκοότητας Home Address Διεύθυνση Κατοικίας Postcode Ταχ. Κώδικας How long have you lived at this address? Πόσο καιρό έχετε ζήσει σ' αυτή τη διεύθυνση; Years Έτη Months Μήνες 2 Do you have, or have you ever had, any other names? e.g. maiden name, previous married name or clan/tribal name. Έχετε, ή είχατε ποτέ, οποιαδήποτε άλλα ονόματα; π.χ. πατρικό επώνυμο, προηγούμενο όνομα εκ γάμου ή όνομα φατρίας/φυλής. List the other names Αναγράψτε τα άλλα ονόματα Describe the type of name(s) Περιγράψτε το είδος ονόματος/ονομάτων CLK0AUS174GR 1402 AUS174GR of 10 / 2 από 10

3 Relationship status / Κατάσταση σχέσης 3 What is your CURRENT relationship status? We recognise both opposite-sex and same-sex relationships. This includes de facto relationships and relationships registered under Australian state or territory law. If you and your same-sex partner have married or had your relationship registered outside Australia, please indicate your relationship as partnered in the list. Select ONE option that best describes your current relationship status. Ποια είναι η ΣΗΜΕΡΙΝΗ οικογενειακή σας κατάσταση; Αναγνωρίζουμε τόσο σχέσεις ανάμεσα σε άτομα του αντίθετου φύλου, όσο και ανάμεσα σε άτομα του ίδιου φύλου. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται οι σχέσεις ντε φάκτο και όσες σχέσεις έχουν δηλωθεί σύμφωνα με τους νόμους των Αυστραλιανών πολιτειών ή επικρατειών. Εάν εσείς και ο/η σύντροφός σας του ίδιου φύλου έχετε παντρευτεί ή έχετε δηλώσει τη σχέση σας σε χώρα εκτός Αυστραλίας, παρακαλείστε να αναγράψετε ότι η σχέση σας είναι συντροφική σχέση partnered στον παρακάτω κατάλογο. Επιλέξτε ΜΙΑ περίπτωση που περιγράφει καλύτερα τη σημερινή οικογενειακή σας κατάσταση. Married Έγγαμος/η Registered relationship (opposite-sex or same-sex relationship registered under Australian state or territory law) Δηλωμένη σχέση (σχέση ανάμεσα σε άτομα του ίδιου ή του αντίθετου φύλου που έχει δηλωθεί σύμφωνα με τους νόμους των Αυστραλιανών πολιτειών ή επικρατειών) Partnered (living together in an opposite-sex or same-sex relationship, including de facto) Συντροφική σχέση (σχέση συμβίωσης ανάμεσα σε άτομα του ίδιου ή του αντίθετου φύλου, συμπεριλαμβανομένης σχέσης ντε φάκτο) Date of marriage Ημερομηνία γάμου If you are living apart indefinitely because of illness or infirmity, tick this box Εάν ζείτε χωριστά επ αόριστον λόγω ασθένειας ή αδυναμίας, σημαδέψτε αυτό το τετράγωνο με Date of registration Ημερομηνία δήλωσης If you are living apart indefinitely because of illness or infirmity, tick this box Εάν ζείτε χωριστά επ αόριστον λόγω ασθένειας ή αδυναμίας, σημαδέψτε αυτό το τετράγωνο με Date you started living together as a couple Ημερομηνία κατά την οποία ξεκινήσατε να συμβιώνετε ως ζευγάρι If you are living apart indefinitely because of illness or infirmity, tick this box Εάν ζείτε χωριστά επ αόριστον λόγω ασθένειας ή αδυναμίας, σημαδέψτε αυτό το τετράγωνο με Dependent children / Εξαρτώμενα παιδιά 4 Please supply details of all children under the age of 16 who have been to Australia. Παρακαλείστε να παράσχετε τα στοιχεία όλων των παιδιών κάτω των 16 ετών που έχουν πάει στην Αυστραλία. Name Όνομα Date of birth Ημερομηνία γεννήσεως If you have more than 3 children, please provide details on a separate sheet. Αν έχετε περισσότερα από 3 παιδιά, παρακαλείστε να παράσχετε τα στοιχεία τους σε ξεχωριστό φύλλο χαρτιού. AUS174GR of 10 / 3 από 10

4 Australian residence / Αυστραλιανή διαμονή 5 List details of all countries (including Australia) where you have lived since birth Lived means you lived permanently or long term in that country (do not include holidays or short trips). Αναγράψτε τα στοιχεία όλων των χωρών (συμπεριλαμβανομένης της Αυστραλίας) όπου έχετε ζήσει από τη γέννησή σας Ζήσει σημαίνει ότι ζήσατε μόνιμα ή για μεγάλο χρονικό διάστημα στην χώρα αυτή (μην συμπεριλάβετε διακοπές ή μικρά ταξίδια). Country of residence Χώρα διαμονής I lived there from Έζησα εκεί από To Έως Time worked in the country Χρόνος που εργάστηκα στην χώρα If you need more space please attach a separate sheet with details. Αν χρειάζεστε περισσότερο χώρο, παρακαλείστε να παράσχετε λεπτομέρειες σε ξεχωριστό φύλλο. Income and assets details / Στοιχεία εισοδήματος και περιουσιακών στοιχείων 6 What is your estimate of the net value of your normal household contents and personal effects? Net value is what you would get if you sold your household contents and personal effects. It is not the replacement or insured value. Ποιος είναι ο κατά προσέγγιση υπολογισμός σας για την καθαρή αξία των συνηθισμένων ειδών οικοσκευής (περιεχομένου κατοικίας) και των προσωπικών ειδών σας; Η καθαρή αξία είναι το ποσό που παίρνατε αν πωλούσατε τα είδη οικοσκευής και τα προσωπικά είδη σας. Δεν είναι η αξία αντικατάστασης ή το ποσό για το οποίο τα έχετε ασφαλίσει. Household contents include all normal furniture such as soft furnishing (e.g. curtains), electrical appliances (other than fixtures such as stoves and builtin items), antiques and works of art. Personal effects include jewellery for personal use and hobby collections (e.g. stamps, coins). Στα είδη οικοσκευής συμπεριλαμβάνονται όλη η κανονική επίπλωση όπως οικιακά εξαρτήματα (π.χ. κουρτίνες), ηλεκτρικές συσκευές (εκτός από μόνιμα εξαρτήματα όπως κουζίνες μαγειρέματος και εντοιχισμένα είδη), αντίκες και έργα τέχνης. Στα προσωπικά είδη συμπεριλαμβάνονται κοσμήματα για προσωπική χρήση και συλλογές χόμπι (π.χ. γραμματόσημα, νομίσματα). Total net value Συνολική καθαρή αξία Your share of total value Το μερίδιό σας από τη συνολική αξία Your partner s share of total value Το μερίδιο του/της συντρόφου σας από τη συνολική αξία Currency Νόμισμα AUS174GR of 10 / 4 από 10

5 7 Do you have any life insurance policies that can be cashed in? Do NOT include details of life office or friendly society insurance bonds in this question. You will be asked about this in a later question. Έχετε οποιαδήποτε ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής που μπορούν να εξαργυρωθούν; ΜΗΝ συμπεριλάβετε ασφαλιστικά ομόλογα ή ομόλογα αλληλοβοηθείας. Θα ερωτηθείτε για αυτά σε ερώτηση παρακάτω. Give details below Δώστε λεπτομέρειες παρακάτω AND ΚΑΙ Please attach the policy document and the latest statement for each policy listed below. Παρακαλείστε να επισυνάψετε το ασφαλιστήριο έγγραφο και την πιο πρόσφατη κατάσταση για κάθε ασφαλιστήριο που αναγράφεται παρακάτω. Name of insurance company Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας Policy number Αριθμός ασφαλιστηρίου Surrender value Αξία εξαγοράς Currency Νόμισμα If you need more space, please attach a separate sheet with details. Αν χρειάζεστε περισσότερο χώρο, παρακαλείστε να παράσχετε λεπτομέρειες σε ξεχωριστό φύλλο. 8 Do you own any motor vehicles, boats, caravans or trailers? Do NOT include a motor vehicle, boat, caravan or trailer in which you live. Είστε ιδιοκτήτης οποιωνδήποτε μηχανοκίνητων οχημάτων, βαρκών, καμπινών ή τροχόσπιτων; ΜΗΝ συμπεριλάβετε ένα μηχανοκίνητο όχημα, βάρκα, καμπίνα ή τροχόσπιτο στο οποίο διαμένετε. Give details below Δώστε λεπτομέρειες παρακάτω Make (eg. Fiat) Μάρκα (π.χ. Fiat) Model (eg. Uno) Μοντέλο (π.χ. Uno) Year Έτος Market value Αξία αγοράς Amount owing Οφειλόμενο ποσό Currency Νόμισμα Percentage owned by: Ποσοστό που ανήκει σε: You Partner Εσάς Σύντροφο If you need more space, please attach a separate sheet with details. Αν χρειάζεστε περισσότερο χώρο, παρακαλείστε να παράσχετε λεπτομέρειες σε ξεχωριστό φύλλο. 9 Do you have any other assets? e.g. timeshare, taxi plates, race horses, gold bullion, investment collections (e.g. wine, art, books, coins, jewellery). Please provide estimated value and currency. Έχετε οποιαδήποτε άλλα περιουσιακά στοιχεία; π.χ. χρονομερίδια [timeshare], πινακίδες ταξί, άλογα ιπποδρομιών, ράβδους χρυσού, επενδυτικές συλλογές (π.χ. κρασί, έργα τέχνης, βιβλία, κέρματα, κοσμήματα). Παρακαλείστε να παράσχετε κατ' εκτίμηση αξία και νόμισμα. Give details below Δώστε λεπτομέρειες παρακάτω Asset Περιουσιακό στοιχείο Value Αξία Currency Νόμισμα If you need more space, please attach a separate sheet with details. Αν χρειάζεστε περισσότερο χώρο, παρακαλείστε να παράσχετε λεπτομέρειες σε ξεχωριστό φύλλο. AUS174GR of 10 / 5 από 10

6 10 Do you have money deposited in bank accounts or other similar organisations? This includes money held in term deposits or joint accounts, and accounts you hold in any other name. Έχετε καταθέσεις χρημάτων σε τραπεζικούς λογαριασμούς ή άλλους παρόμοιους οργανισμούς; Αυτό συμπεριλαμβάνει χρήματα σε προθεσμιακές καταθέσεις ή κοινούς λογαριασμούς, και λογαριασμούς που έχετε σε οποιοδήποτε άλλο όνομα. Give details below Δώστε λεπτομέρειες παρακάτω AND ΚΑΙ Please attach the latest statement for each account. Παρακαλείστε να επισυνάψετε την πιο πρόσφατη κατάσταση για κάθε λογαριασμό. Name of institution Όνομα ιδρύματος Type of account (e.g. savings, cheque) Είδος λογαριασμού (π.χ. ταμιευτηρίου, επιταγών) Account number Αριθμός λογαριασμού Name of account holder(s) Όνομα κατόχου/ων λογαριασμού Account balance Υπόλοιπο λογαριασμού Currency Νόμισμα If you need more space, please attach a separate sheet with details. Αν χρειάζεστε περισσότερο χώρο, παρακαλείστε να παράσχετε λεπτομέρειες σε ξεχωριστό φύλλο. 11 Do you receive money from: Λαμβάνετε χρήματα από: employment? έμμισθη εργασία; boarders and lodgers? οικοτρόφους και ενοικιαστές; other government payments? άλλες κυβερνητικές πληρωμές; pensions/superannuation or retirement benefits? συντάξεις/επαγγελματική σύνταξη εφάπαξ ή επιδόματα συνταξιοδότησης; If you answered, please provide details of the payments on a separate sheet, including amounts and how often received. Attach pay slips, statements etc. Αν απαντήσατε, παρακαλείστε να παράσχετε λεπτομέρειες των πληρωμών σε χωριστό φύλλο, συμπεριλαμβάνοντας τα ποσά και πόσο συχνά τα λαμβάνετε. Επισυνάψτε δελτία μισθοδοσίας, καταστάσεις κλπ. 12 Do you have money invested in: Έχετε χρήματα επενδυμένα σε: bonds/debentures/loans? ομόλογα/χρεόγραφα/ δάνεια; shares? μετοχές; superannuation? επαγγελματική σύνταξη εφάπαξ; employer pensions? συντάξεις εργοδοτών; approved deposit funds? εγκεκριμένα ταμεία καταθέσεων; investment trusts? επενδυτικά καταπιστεύματα; If you answered, please provide details of the payments on a separate sheet, including amounts and how often received. Attach pay slips, statements etc. Αν απαντήσατε, παρακαλείστε να παράσχετε λεπτομέρειες των πληρωμών σε χωριστό φύλλο, συμπεριλαμβάνοντας τα ποσά και πόσο συχνά τα λαμβάνετε. Επισυνάψτε δελτία μισθοδοσίας, καταστάσεις κλπ. AUS174GR of 10 / 6 από 10

7 13 Prior to the commencement of your current relationship, what was your main source of income? Πριν ξεκινήσει η σημερινή σας σχέση, ποια ήταν η κύρια πηγή εισοδήματός σας; Main source of income Κύρια πηγή εισοδήματος If you need more space, please attach a separate sheet with details. Αν χρειάζεστε περισσότερο χώρο, παρακαλείστε να παράσχετε λεπτομέρειες σε ξεχωριστό φύλλο. Will this income continue? Θα συνεχιστεί αυτό το εισόδημα; Please explain why this income will not continue Παρακαλείστε να εξηγήσετε γιατί δεν θα συνεχιστεί αυτό το εισόδημα 14 Do you own or partly own any property or real estate, apart from the home in which you live? Είστε ιδιοκτήτης εξ ολοκλήρου ή εν μέρει οποιουδήποτε ακινήτου ή ακίνητης περιουσίας, εκτός από το σπίτι στο οποίο ζείτε; R You will need to complete and attach a Real estate details form (Mod R). A separate form must be used for each property. If you do not have this form, go to our website or contact us. Θα χρειαστεί να συμπληρώσετε και να επισυνάψετε ένα έντυπο Real estate details (Mod R) (Στοιχεία Ακινήτων). Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ξεχωριστό έντυπο για κάθε ακίνητο. Αν δεν έχετε αυτό το έντυπο, επικοινωνήστε μαζί μας ή πηγαίνετε στον ιστοχώρο μας στοwww.humanservices.gov.au 15 Have you received or are you receiving or able to claim compensation or damages as a result of injury, illness or accident? e.g. accident at work, work related illness, motor vehicle accident or public liability claim. Έχετε λάβει ή λαμβάνετε ή είστε σε θέση να διεκδικήσετε αποζημίωση ως αποτέλεσμα τραυματισμού, ασθένειας ή ατυχήματος; π.χ. ατύχημα στη δουλειά, ασθένεια σχετική με την εργασία, αυτοκινητιστικό ατύχημα ή διεκδίκηση αποζημίωσης έναντι αστικής ευθύνης. C You will need to complete and attach a Compensation and damages form (Mod C). If you do not have this form, go to our website or contact us. Θα χρειαστεί να συμπληρώσετε και να επισυνάψετε ένα έντυπο Compensation and damages (Mod C) (Αποζημίωση και επιδικασθείσα αποζημίωση). Αν δεν έχετε αυτό το έντυπο, επικοινωνήστε μαζί μας ή πηγαίνετε στον ιστοχώρο μας στοwww.humanservices.gov.au AUS174GR of 10 / 7 από 10

8 16 Are you, or have you been, involved in a private trust? You may be, or have been: a trustee an appointor a beneficiary or have made a loan to a private trust made a gift of cash, assets, or private property to a private trust in the last 5 years relinquished control of a private trust since 1 January 2002 a private annuity a life interest an interest in a deceased estate. Συμμετέχετε ή έχετε συμμετάσχει σε κάποιο ιδιωτικό καταπίστευμα; Μπορεί να είστε τώρα ή να είχατε διατελέσει: καταπιστευματοδόχος εντολοδόχος δικαιούχος ή να έχετε κάνει δάνειο σε ιδιωτικό καταπίστευμα κάνει δωρεά σε μετρητά, περιουσιακά στοιχεία ή ιδιωτική ακίνητη περιουσία σε ιδιωτικό καταπίστευμα μέσα στα τελευταία 5 χρόνια εγκαταλείψει τον έλεγχο ιδιωτικού καταπιστεύματος από την 1η Iανουαρίου 2002 ιδιωτική ετήσια πρόσοδο ισόβια επικαρπία δικαιώματα σε περιουσία αποθανόντος. PT You will need to complete and attach a Private Trust form (Mod PT). If you do not have this form, go to our website or contact us. Θα χρειαστεί να συμπληρώσετε και να επισυνάψετε ένα έντυπο Private Trust (Mod PT) (Ιδιωτικό Καταπίστευμα). Αν δεν έχετε αυτό το έντυπο, επικοινωνήστε μαζί μας ή πηγαίνετε στον ιστοχώρο μας στοwww.humanservices.gov.au 17 Are you, or have you been, involved in a private company? You may be, or have been: a director a shareholder or have made a loan to a private company transferred shares in a private company since 1 January 2002 made a gift of cash, assets, or property to a private company in the last 5 years. Συμμετέχετε ή έχετε συμμετάσχει σε κάποια ιδιωτική εταιρία; Μπορεί να είστε τώρα ή να έχετε διατελέσει: διευθυντής μέτοχος ή να έχετε κάνει δάνειο σε ιδιωτική εταιρία μεταβιβάσει μετοχές σε ιδιωτική εταιρία από την 1η Iανουαρίου 2002 κάνει δωρεά σε μετρητά, περιουσιακά στοιχεία, ή ακίνητη περιουσία σε ιδιωτική εταιρία μέσα στα τελευταία 5 χρόνια. PC You will need to complete and attach a Private Company form (Mod PC). If you do not have this form, go to our website or contact us. Θα χρειαστεί να συμπληρώσετε και να επισυνάψετε ένα έντυπο Private Company (Mod PC) (Ιδιωτική Εταιρία). Αν δεν έχετε αυτό το έντυπο, επικοινωνήστε μαζί μας ή πηγαίνετε στον ιστοχώρο μας στοwww.humanservices.gov.au AUS174GR of 10 / 8 από 10

9 18 Are you involved in any other type of business (this includes a farm) as: Συμμετέχετε σε οποιοδήποτε άλλο είδος επιχείρησης (συμπεριλαμβανομένου αγροκτήματος) ως: a sole trader? ελεύθερος επαγγελματίας R, F You will need to complete and attach a Business details form (Mod F) and a Real estate details form (Mod R). If you do not have these forms, go to our website or contact us. Θα χρειαστεί να συμπληρώσετε και να επισυνάψετε ένα έντυπο Business details (Mod F) (Στοιχεία Επιχείρησης) και ένα έντυπο Real estate details (Mod R) (Στοιχεία Ακινήτων). Αν δεν έχετε αυτά τα έντυπα, επικοινωνήστε μαζί μας ή πηγαίνετε στον ιστοχώρο μας στοwww.humanservices.gov.au a partnership? συνέταιρος R, F You will need to complete and attach a Business details form (Mod F) and a Real estate details form (Mod R). If you do not have these forms, go to our website or contact us. Θα χρειαστεί να συμπληρώσετε και να επισυνάψετε ένα έντυπο Business details (Mod F) (Στοιχεία Επιχείρησης) και ένα έντυπο Real estate details (Mod R) (Στοιχεία Ακινήτων). Αν δεν έχετε αυτά τα έντυπα, επικοινωνήστε μαζί μας ή πηγαίνετε στον ιστοχώρο μας στοwww.humanservices.gov.au a sub-contractor? υπεργολάβος; R, F You will need to complete and attach a Business details form (Mod F) and a Real estate details form (Mod R). If you do not have these forms, go to our website or contact us. Θα χρειαστεί να συμπληρώσετε και να επισυνάψετε ένα έντυπο Business details (Mod F) (Στοιχεία Επιχείρησης) και ένα έντυπο Real estate details (Mod R) (Στοιχεία Ακινήτων). Αν δεν έχετε αυτά τα έντυπα, επικοινωνήστε μαζί μας ή πηγαίνετε στον ιστοχώρο μας στοwww.humanservices.gov.au AUS174GR of 10 / 9 από 10

10 19 IMPORTANT INFORMATION ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Statement / Δήλωση Privacy and your personal information Your personal information is protected by law, including the Privacy Act 1988, and is collected by the Australian Government Department of Human Services for the assessment and administration of payments and services. This information is required to process your application or claim. Your information may be used by the department or given to other parties for the purposes of research, investigation or where you have agreed or it is required or authorised by law. You can get more information about the way in which the Department of Human Services will manage your personal information, including our privacy policy at or by requesting a copy from the department. Απόρρητο και προσωπικές πληροφορίες Οι προσωπικές σας πληροφορίες προστατεύονται από τη νομοθεσία, όπως για παράδειγμα από το Νόμο περί Απορρήτου (Privacy Act) 1988 και συλλέγονται από το Department of Human Services της αυστραλιανής κυβέρνησης για το σκοπό της αξιολόγησης και διαχείρισης πληρωμών και υπηρεσιών. Αυτές οι πληροφορίες είναι αναγκαίες για την διεκπεραίωση της αίτησης ή της προσφυγής σας. Οι πληροφορίες σας μπορεί να χρησιμοποιηθούν από την υπηρεσία ή να παραχωρηθούν σε τρίτους για σκοπούς έρευνας και διερεύνησης. Επίσης, μπορούν να παραχωρηθούν εάν παράσχετε τη συναίνεσή σας ή εάν αυτό απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο. Μπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που το Department of Human Services θα διαχειρίζεται τα προσωπικά σας στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης της Δήλωσης Απορρήτου μας, στη διεύθυνσηwww.humanservices.gov.au/privacy ή να ζητήσετε ένα αντίγραφο από την υπηρεσία. 19 Your statement Η δήλωσή σας I declare that: I understand that: Δηλώνω ότι: Καταλαβαίνω ότι: Your signature Η υπογραφή σας Date Ημερομηνία the information I have given is correct. giving false or misleading information is a serious offence. the Australian Government Department of Human Services can make any enquiries necessary to help work out how much should be paid to my partner. the Australian Government Department of Human Services can make relevant enquiries to make sure I receive the correct entitlement. οι πληροφορίες που έχω δώσει είναι σωστές. η παροχή ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών αποτελεί σοβαρό αδίκημα. το Department of Human Services της Αυστραλιανής κυβέρνησης μπορεί να κάνει οποιεσδήποτε έρευνες που χρειάζονται για να βοηθήσουν να υπολογιστεί πόσο θα πρέπει να καταβληθεί στον/στην σύντροφό μου. το Department of Human Services της Αυστραλιανής κυβέρνησης μπορεί να κάνει τις σχετικές έρευνες ώστε να διασφαλίσει ότι λαμβάνω τη σωστή σύνταξη. AUS174GR of 10 / 10 από 10

MOD. Income and Assets Eισόδημα και περιουσιακά στοιχεία. Purpose of this form Σκοπός αυτού του εντύπου. If you have a partner Εάν έχετε σύντροφο

MOD. Income and Assets Eισόδημα και περιουσιακά στοιχεία. Purpose of this form Σκοπός αυτού του εντύπου. If you have a partner Εάν έχετε σύντροφο Income and Assets Eισόδημα και περιουσιακά στοιχεία MOD IA Purpose of this form Σκοπός αυτού του εντύπου This form is part of your claim for an Australian Age Pension. Αυτό το έντυπο είναι μέρος της αίτησής

Διαβάστε περισσότερα

MOD. Income and Assets Eισόδημα και περιουσιακά στοιχεία. Purpose of this form Σκοπός αυτού του εντύπου. If you have a partner Εάν έχετε σύντροφο

MOD. Income and Assets Eισόδημα και περιουσιακά στοιχεία. Purpose of this form Σκοπός αυτού του εντύπου. If you have a partner Εάν έχετε σύντροφο Income and Assets Eισόδημα και περιουσιακά στοιχεία MOD IA Purpose of this form Σκοπός αυτού του εντύπου This form is part of your claim for an Australian Age Pension. Αυτό το έντυπο είναι μέρος της αίτησής

Διαβάστε περισσότερα

Customer s name Όνοµα πελάτη Centrelink Reference Number Αριθµός Μητρώου Πελάτη του Centrelink

Customer s name Όνοµα πελάτη Centrelink Reference Number Αριθµός Μητρώου Πελάτη του Centrelink Request for information SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND GREECE Αίτηµα για πληροφορίες ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΑ ΑΣ OFFICE USE ONLY ΓIA EΠIΣHMH XPHΣH MONO

Διαβάστε περισσότερα

Notes for claiming Australian Age Pension Social Security Agreement between Australia and the Hellenic Republic

Notes for claiming Australian Age Pension Social Security Agreement between Australia and the Hellenic Republic tes for claiming Australian Age Pension Social Security Agreement between Australia and the Hellenic Republic Σημειώσεις για την υποβολή αίτησης για Αυστραλιανή Σύνταξη Γήρατος Συμφωνια Κοινωνικης Ασφαλισης

Διαβάστε περισσότερα

Notes for claiming Australian Pension Social Security Agreement between Australia and Cyprus

Notes for claiming Australian Pension Social Security Agreement between Australia and Cyprus tes for claiming Australian Pension Social Security Agreement between Australia and Cyprus Σημειώσεις για την υποβολή αίτησης για Αυστραλιανή Σύνταξη Συμφωνία Κοινωνικής Ασφάλισης Μεταξύ Αυστραλίας Και

Διαβάστε περισσότερα

Notes for claiming Australian Pension

Notes for claiming Australian Pension tes for claiming Australian Pension Social Security Agreement between Australia and Cyprus Σημειώσεις για την υποβολή αίτησης για Αυστραλιανή Σύνταξη Συμφωνια Κοινωνικης Ασφαλισης Μεταξυ Αυστραλιας Και

Διαβάστε περισσότερα

Notes for claiming Australian Age Pension Social Security Agreement between Australia and the Hellenic Republic

Notes for claiming Australian Age Pension Social Security Agreement between Australia and the Hellenic Republic tes for claiming Australian Age Pension Social Security Agreement between Australia and the Hellenic Republic Σημειώσεις για την υποβολή αίτησης για Αυστραλιανή Σύνταξη Γήρατος Συμφωνια Κοινωνικης Ασφαλισης

Διαβάστε περισσότερα

Notes for claiming Australian Age Pension Social Security Agreement between Australia and the Hellenic Republic

Notes for claiming Australian Age Pension Social Security Agreement between Australia and the Hellenic Republic tes for claiming Australian Age Pension Social Security Agreement between Australia and the Hellenic Republic Σημειώσεις για την υποβολή αίτησης για Αυστραλιανή Σύνταξη Γήρατος Συμφωνια Κοινωνικης Ασφαλισης

Διαβάστε περισσότερα

Request for information. Αίτημα για πληροφορίες SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND GREECE

Request for information. Αίτημα για πληροφορίες SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND GREECE Request for information SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND GREECE Αίτημα για πληροφορίες ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑΣ OFFICE USE ONLY ΓIA EΠIΣHMH XPHΣH MONO

Διαβάστε περισσότερα

Notes for claiming Australian Age pension SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND THE HELLENIC REPUBLIC

Notes for claiming Australian Age pension SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND THE HELLENIC REPUBLIC AUS140-GR(1).0807 (Page 1 of 31/Σελίδα 1 από 31) tes for claiming Australian Age pension SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND THE HELLENIC REPUBLIC Σημειώσεις για την υποβολή αίτησης για Αυστραλιανή

Διαβάστε περισσότερα

Request for information. Αίτημα για πληροφορίες SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND GREECE

Request for information. Αίτημα για πληροφορίες SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND GREECE AUS193.0808 (Page 1 of 7/Σελίδα 1 από 7) Request for information SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND GREECE Αίτημα για πληροφορίες ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Είστε μέλος ζευγαριού;

Είστε μέλος ζευγαριού; Είστε μέλος ζευγαριού; Στις περισσότερες περιπτώσεις, πληρωμές και υπηρεσίες που λαβαίνετε από την Australian Government επηρεάζονται από την κατάσταση της σχέσης σας. Στις περισσότερες περιπτώσεις, πληρωμές

Διαβάστε περισσότερα

Work capacity Customer Information Ικανότητα για εργασία Πληροφορίες Πελάτη

Work capacity Customer Information Ικανότητα για εργασία Πληροφορίες Πελάτη Work capacity Customer Information Ικανότητα για εργασία Πληροφορίες Πελάτη Who should complete this form? This form should be completed by a person with a disability, illness or injury who is looking

Διαβάστε περισσότερα

1419 GRE. Application for a Visitor visa Tourist stream Αίτηση για Visitor visa Tourist stream (Βίζα Επισκέπτη για Τουριστικούς σκοπούς)

1419 GRE. Application for a Visitor visa Tourist stream Αίτηση για Visitor visa Tourist stream (Βίζα Επισκέπτη για Τουριστικούς σκοπούς) Application for a Visitor visa Tourist stream Αίτηση για Visitor visa Tourist stream (Βίζα Επισκέπτη για Τουριστικούς σκοπούς) Form 1419 GRE GREEK Σχετικά με αυτό το έντυπο Σημαντικό Παρακαλείστε να διαβάσετε

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνία κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ Αυστραλίας και Κύπρου

Συμφωνία κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ Αυστραλίας και Κύπρου Συμφωνία κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ Αυστραλίας και Κύπρου Σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στην Αυστραλία Το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στην Αυστραλία διαφέρει από τα αντίστοιχα συστήματα στις περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνία κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ Αυστραλίας και Ελλάδας

Συμφωνία κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ Αυστραλίας και Ελλάδας Συμφωνία κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ Αυστραλίας και Ελλάδας Σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στην Αυστραλία GREEK Το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στην Αυστραλία διαφέρει από τα αντίστοιχα συστήματα στις περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά: α) Ν. 2185/1994 (ΦΕΚ 14, τ. Α ), Ν. 3677/2008 (ΦΕΚ 140, τ. Α ) β) Εγκύκλιοι 22/1994 και 82/2008 της Διεύθυνσής μας

Σχετικά: α) Ν. 2185/1994 (ΦΕΚ 14, τ. Α ), Ν. 3677/2008 (ΦΕΚ 140, τ. Α ) β) Εγκύκλιοι 22/1994 και 82/2008 της Διεύθυνσής μας ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αθήνα, 02.08..2012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΜΕΡΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση: Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Γραφεία:

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να κάνω αν αλλάξει η κατάστασή μου;

Τι πρέπει να κάνω αν αλλάξει η κατάστασή μου; GREEK How to make a complaint or provide feedback Αποφύγετε μια οφειλή Τι πρέπει να κάνω αν αλλάξει η κατάστασή μου; Αν λαμβάνετε μία πληρωμή Centrelink, πρέπει να μας ενημερώσετε για το εισόδημά σας και

Διαβάστε περισσότερα

BusinessGuard Directors & Officers Liability Ευθύνη Στελεχών ιοίκησης Proposal Form

BusinessGuard Directors & Officers Liability Ευθύνη Στελεχών ιοίκησης Proposal Form BusinessGuard Directors & Officers Liability Ευθύνη Στελεχών ιοίκησης Proposal Form Πρόταση Ασφάλισης Agency Πρακτορείο Company Details Στοιχεία Εταιρίας 1. Name of Company: Επωνυµία Εταιρίας : VAT No

Διαβάστε περισσότερα

Architects & Engineers Professional Indemnity Proposal Form

Architects & Engineers Professional Indemnity Proposal Form Architects & Engineers Professional Indemnity Proposal Form Πρόταση Ασφάλισης Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Αριχτεκτόνων & Μηχανικών Methodology/Οδηγίες συμπλήρωσης Please answer all questions fully.

Διαβάστε περισσότερα

Application to enrol in a NSW Government school

Application to enrol in a NSW Government school Application to enrol in a NSW Government school Αίτηση Application εγγραφής to enrol σε in κρατικό a NSW σχολείο Government της NSW school Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον που εκδηλώσατε να εγγράψετε

Διαβάστε περισσότερα

[I acknowledge receipt of the Electronic Health Information System Fact Sheet. I have read and understand the Fact Sheet.]

[I acknowledge receipt of the Electronic Health Information System Fact Sheet. I have read and understand the Fact Sheet.] NYU LANGONE MEDICAL CENTER NYU Hospitals Center και NYU School of Medicine Συγκατάθεση για Ηλεκτρονικό Σύστημα Πληροφοριών Υγείας [Consent for Electronic Health Information System] Έχω λάβει το Φύλλο Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

TDR. Treating doctor s report (Outside Australia) Έκθεση θεράποντος ιατρού (εκτός Αυστραλίας) 1 of 53. Patient s details Στοιχεία ασθενή.

TDR. Treating doctor s report (Outside Australia) Έκθεση θεράποντος ιατρού (εκτός Αυστραλίας) 1 of 53. Patient s details Στοιχεία ασθενή. Treating doctor s report (Outside Australia) Έκθεση θεράποντος ιατρού (εκτός Αυστραλίας) TDR Patient s details Στοιχεία ασθενή Name Όνοµα Address ιεύθυνση Date of birth Hµεροµηνία γέννησης Instructions

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Απαλλαγής / Προκαταβολής

Ασφάλιση Απαλλαγής / Προκαταβολής (English Version Pages 6-10) Ασφάλιση Απαλλαγής / Προκαταβολής Σε κάθε περίπτωση συμβάντος που καλύπτεται από το παρόν συμβόλαιο επικοινωνήστε μαζί μας στο +30 211 10 99894 Για πληροφορίες σχετικά με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Εφαρμογή της Αμερικανικής Νομοθεσίας Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Εφαρμογή της Αμερικανικής Νομοθεσίας Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Προς Όλο το Παραγωγικό Δίκτυο της Εταιρίας Αθήνα, 30/ 06/ 2014 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Εφαρμογή της Αμερικανικής Νομοθεσίας Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

Διαβάστε περισσότερα

Proposal Form / Πρόταση Ασφάλισης. Public Professional Liability Insurance of M.O.T. Companies Γενική και Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιδιωτικών ΚΤΕΟ

Proposal Form / Πρόταση Ασφάλισης. Public Professional Liability Insurance of M.O.T. Companies Γενική και Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιδιωτικών ΚΤΕΟ Proposal Form / Πρόταση Ασφάλισης Public Professional Liability Insurance of M.O.T. Companies Γενική και Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιδιωτικών ΚΤΕΟ The present Proposal Form is filled out by the Proposer,

Διαβάστε περισσότερα

CASH IN TRANSIT / SAFE / FIDELITY INSURANCE APPLICATION

CASH IN TRANSIT / SAFE / FIDELITY INSURANCE APPLICATION Κ Λ Α Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν Α Π Ω Λ Ε Ι Ω Ν CASH IN TRANSIT / SAFE / FIDELITY INSURANCE APPLICATION ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ / ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ / ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ AGENCY:

Διαβάστε περισσότερα

Η συνταξ ιοδοτική ασφάλιση

Η συνταξ ιοδοτική ασφάλιση Γρήγορες (Greek) Cbus speaks your language Superannuation at a glance Η Cbus μιλάει τη γλώσσα σας Η συνταξ ιοδοτική ασφάλιση με μια ματιά General advice warning This information is about Cbus. It doesn

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνος στην εν λόγω θέση Name(s) & Qualifications

Χρόνος στην εν λόγω θέση Name(s) & Qualifications ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ INSURANCE BROKERS, INSURANCE INTERMEDIARIES, INSURANCE CONSULTANTS PROFESSIONAL INDEMNITY INSURANCE PROPOSAL FORM Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Your Payments While You Are Outside The United States. Οι πληρωμές σας όταν είστε εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών

Your Payments While You Are Outside The United States. Οι πληρωμές σας όταν είστε εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών Your Payments While You Are Outside The United States Οι πληρωμές σας όταν είστε εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών Contacting Social Security Visit our website Our website, www.socialsecurity.gov, is a valuable

Διαβάστε περισσότερα