Schroder International Selection Fund Ενημερωτικό Δελτίo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Schroder International Selection Fund Ενημερωτικό Δελτίo"

Transcript

1 Schroder International Selection Fund Ενημερωτικό Δελτίo (εταιρεία επενδύσεων ανoικτoύ τύπoυ με έδρα στo Λoυξεμβoύργo) Μαїος 2010 Ελλάδα ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕN ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Αυτό το Ενημερωτικό Δελτίο δεν είναι έγκυρο, εκτός και αν συνοδεύεται από το Συμπλήρωμα του Δεκεμβρίου 2010

2

3 Schroder International Selection Fund (εταιρεία επενδύσεων ανoικτoύ τύπoυ με έδρα στo Λoυξεμβoύργo) Ενημερωτικό Δελτίo Μαїος 2010 Αυτό το Ενημερωτικό Δελτίο δεν είναι έγκυρο, εκτός και αν συνοδεύεται από το Συμπλήρωμα του Δεκεμβρίου 2010 Διεύθυνση της Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. Διαδίκτυo:

4 Schroder International Selection Fund Σε περίπτωση που προκύψει οιαδήποτε διαφορά μεταξύ του μεταφρασμένου κειμένου και τις Αγγλικής έκδοσης του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, υπερτερεί πάντοτε η Αγγλική έκδοση.

5 Schroder International Selection Fund Ενημερωτικό Δελτίo Σημαντικές πληροφορίες Σελίδα 5 Για την παραλαβή αντιγράφων του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου και για τυχόν ερωτήσεις σχετικά με την Εταιρεία μπορείτε να απευθυνθείτε στην ακόλουθη διεύθυνση: Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. 5, rue Höhenhof L-1736 Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg Tηλ: (+352) Φαξ: (+352) To παρόν ενημερωτικό δελτίο (το «Ενημερωτικό Δελτίο») πρέπει να αναγνωσθεί στο σύνoλό του προτού υποβληθεί οποιαδήποτε αίτηση για Μερίδια. Σε περίπτωση που έχετε αμφιβολίες σχετικά με το περιεχόμενο του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, απευθυνθείτε στο χρηματοοικονομικό σας σύμβουλο ή σε άλλον επαγγελματία σύμβoυλo. Τα Μερίδια πρoσφέρονται βάσει των πληρoφoριών που περιλαμβάνονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο και των εγγράφων που αναφέρονται στο παρόν. Κανένα πρόσωπο δεν έχει εξουσιοδοτηθεί για τη δημοσίευση διαφήμισης ή την παροχή πληροφοριών ή για να δώσει εγγυήσεις σχετικά με την προσφορά, τοποθέτηση, εγγραφή, πώληση, μετατροπή ή εξαγορά Μεριδίων πέρα από αυτές που περιλαμβάνονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο και εάν δημοσιευτούν, δοθούν ή πραγματοποιηθούν οι εν λόγω διαφημίσεις, πληροφορίες ή εγγυήσεις δεν θα πρέπει να ληφθούν υπόψη ωσάν να έχουν εγκριθεί από την Εταιρεία ή την Εταιρεία Διαχείρισης. Ούτε η παράδοση του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, ούτε η πρoσφορά, τοποθέτηση, εγγραφή ή έκδοση οποιωνδήποτε από τα Μερίδια επιφέρουν σε καμία περίπτωση συνέπειες ούτε συνιστούν δήλωση περί της ορθότητας των πληροφοριών που εμπεριέχονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο καθ' οιανδήποτε χρονική στιγμή μεταγενέστερη της ημερομηνίας του παρόντος. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, των οποίων τα ονόματα παρουσιάζονται εν συνεχεία, έλαβαν όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο ανταποκρίνονται, όσο είναι εις θέση να γνωρίζουν, στην πραγματικότητα και δεν παραλείπεται κανένα ουσιώδες σχετικό στοιχείο. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αναλαμβάνουν την αντίστοιχη ευθύνη. Σε ορισμένες χώρες είναι πιθανό να υπάρχουν περιορισμοί αναφορικά με τη διάθεση του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, των συνοδευτικών εγγράφων του και στην προσφορά Μεριδίων. Οι Επενδυτές που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για Μερίδια πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με τις υφιστάμενες στη χώρα τους απαιτήσεις που αφoρoύν τις συναλλαγές Μεριδίων, οποιουσδήποτε ισχύοντες συναλλαγματικούς περιορισμούς και τις φoρoλoγικές συνέπειες οποιωνδήποτε συναλλαγών με Μερίδια. Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο δεν αποτελεί πρoσφoρά ή παρακίνηση από οποιονδήποτε σε οποιαδήποτε χώρα στην οποία μια τέτοια προσφορά ή παρακίνηση δεν θεωρούνται νόμιμες ή επιτρεπτές, ή προς οποιοδήπoτε πρόσωπo προς το oπoίo είναι παράνομη η υπoβoλή μιας τέτοιας πρoσφοράς ή παρακίνησης. Οι Επενδυτές πρέπει να λάβουν υπόψη ότι ενδέχεται να μην βρίσκουν εφαρμογή όλες οι προστασίες που παρέχονται υπό το αντίστοιχο κανονιστικό καθεστώς τους και ενδέχεται να μην υφίσταται δικαίωμα αποζημίωσης υπό το εν λόγω κανονιστικό καθεστώς σε αυτή την περίπτωση. Η διατήρηση και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με τους Επενδυτές είναι απαραίτητες ώστε η Εταιρεία Διαχείρισης να είναι σε θέση να εκπληρώσει τις υπηρεσίες που απαιτούν οι Επενδυτές και να συμμορφώνεται με τις νομικές και ρυθμιστικές της υποχρεώσεις. Πραγματοποιώντας εγγραφή για Μερίδια της Εταιρείας, οι Επενδυτές συμφωνούν ρητά ότι τα προσωπικά δεδομένα τους θα φυλάσσονται, θα τροποποιούνται, θα χρησιμοποιούνται με διαφορετικό τρόπo ή θα γνωστoπoιoύνται (i) στη Schroders και σε άλλους, οι oπoίoι παρεμβαίνουν στη διαδικασία της επιχειρηματικής σχέσης (π.χ., εξωτερικά κέντρα επεξεργασίας, πράκτορες διανομής ή πληρωμών), συμπεριλαμβανομένων εταιρειών με βάση σε χώρες όπου ενδέχεται να μην υπάρχουν νόμοι περί προστασίας των δεδομένων ή όπου οι νόμοι αυτοί ενδέχεται να είναι κατωτέρου επιπέδου από τους αντίστοιχους νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή (ii) όταν απαιτείται από νόμο ή κανονισμό (του Λουξεμβούργου ή διαφορετικής δικαιοδοσίας). Τα προσωπικά δεδομένα δεν θα χρησιμοποιούνται ούτε θα γνωστοποιούνται σε οποιοδήποτε πρόσωπο διαφορετικό από αυτά που περιγράφονται στην προηγούμενη παράγραφο χωρίς τη συναίνεση των Επενδυτών.

6 Σελίδα 6 Schroder International Selection Fund Ενημερωτικό Δελτίo Έχουν ληφθεί εύλογα μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων που διαβιβάζονται εντός της Schroders. Ωστόσο, λόγω του ότι οι πληροφορίες διαβιβάζονται ηλεκτρονικά και γίνονται διαθέσιμες εκτός του Λουξεμβούργου, κατά την τήρηση των πληροφοριών στο εξωτερικό δεν είναι δυνατό να εγγυηθούμε επίπεδο εμπιστευτικότητας και επίπεδο προστασίας, όσον αφορά τους κανονισμούς προστασίας των δεδομένων, ίδιο με αυτά που υπάρχουν σε ισχύ επί του παρόντος στο Λουξεμβούργο. Η Schroders δεν αποδέχεται καμία ευθύνη σε περίπτωση που οποιοσδήποτε μη εξουσιοδοτημένος τρίτος λάβει γνώση ή αποκτήσει πρόσβαση στα εν λόγω προσωπικά δεδομένα, παρά μόνο σε περίπτωση που στοιχειοθετείται αμέλεια της Schroders. Οι Επενδυτές έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα και δικαίωμα διόρθωσης αυτών σε περιπτώσεις όπου τα δεδομένα αυτά είναι εσφαλμένα ή ελλιπή. Τα προσωπικά δεδομένα δεν θα τηρούνται για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του απαιτούμενου σε σχέση με το σκοπό της επεξεργασίας των δεδομένων. Για τη διανομή του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου σε ορισμένες χώρες ενδέχεται να απαιτηθεί η μετάφραση του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου στις γλώσσες που ορίζονται από τις εποπτικές αρχές αυτών των χωρών. Σε περίπτωση που προκύψει οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ του μεταφρασμένου κειμένου και της αγγλικής έκδοσης του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, υπερισχύει πάντοτε η αγγλική έκδοση. Η Εταιρεία Διαχείρισης έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει διαδικασίες καταγραφής των τηλεφωνικών συνομιλιών για να καταγράψει οιαδήποτε συνομιλία. Οι Επενδυτές θεωρείται ότι συναινούν στην καταγραφή των συνομιλιών που διεξάγονται με την Εταιρεία Διαχείρισης και στη χρήση των εν λόγω συνομιλιών από την Εταιρεία Διαχείρισης και/ή την Εταιρεία για νομικές διαδικασίες ή άλλως κατά τη διακριτική τους ευχέρεια. Η τιμή των Μεριδίων της Εταιρείας και τα έσοδα εξ αυτών ενδέχεται να μειωθούν ή και να αυξηθούν και ο Επενδυτής ενδέχεται να μην ανακτήσει το ποσό που επένδυσε.

7 Schroder International Selection Fund Ενημερωτικό Δελτίo Πίνακας Περιεχομένων Σελίδα 7 Ορισμοί Διοικητικό Συμβούλιο Διοίκηση Ενότητα 1 1. Η Εταιρεία Δομή Επενδυτικοί στόχοι και πολιτικές Κατηγορίες Μεριδίων Ενότητα 2 2. Συναλλαγές μεριδίων Εγγραφή για μερίδια Εξαγορά και μετατροπή μεριδίων Υπολογισμός της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού Αναστολή ή μετάθεση Πολιτική χρονισμού αγοράς και συχνών συναλλαγών Ενότητα 3 3. Γενικές πληροφορίες Στοιχεία, χρεώσεις και έξοδα διοίκησης Πληροφορίες σχετικά με την Εταιρεία Μερίσματα Φορολογία Συνελεύσεις και Εκθέσεις Πληροφορίες σχετικά με τα Μερίδια Συγκέντρωση στοιχείων ενεργητικού αμοιβαίων κεφαλαίων (pooling) Συνδιαχείριση Προσάρτημα Ι Επενδυτικοί περιορισμοί Επενδύσεις σε Κινητές Αξίες και Ρευστοποιήσιμο Ενεργητικό Επενδύσεις σε άλλα στοιχεία ενεργητικού Χρηματοοικονομικά Παράγωγα Μέσα Χρήση τεχνικών και μέσων που σχετίζονται με κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς Διαδικασία διαχείρισης επενδυτικού κινδύνου Διάφορα Προσάρτημα IΙ Επενδυτικοί κίνδυνοι Γενικοί κίνδυνοι Κίνδυνος επενδυτικού στόχου Ρυθμιστικός κίνδυνος Κίνδυνος αναστολής των συναλλαγών με Μερίδια Κίνδυνος Επιτοκίου Πιστωτικός κίνδυνος Κίνδυνος ρευστότητας Κίνδυνος πληθωρισμού/ αποπληθωρισμού Κίνδυνος Χρηματοοικονομικών Παράγωγων Μέσων Κίνδυνος τίτλων επιλογών Κίνδυνος συμβάσεων ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου (credit default swaps) Κίνδυνος Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ), Δικαιωμάτων Προαίρεσης και Προθεσμιακών Συμβάσεων Κίνδυνος ομολόγων τύπου CLN (συνδεδεμένων με τον πιστωτικό κίνδυνο υποκείμενου μέσου) Κίνδυνος ομολόγων τύπου ELN (συνδεδεμένων με μετοχές) Γενικός κίνδυνος που συνδέεται με εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές Κίνδυνος αντισυμβαλλόμενου

8 Σελίδα 8 Schroder International Selection Fund Ενημερωτικό Δελτίo 17. Κίνδυνος θεματοφύλακα Κίνδυνος μικρότερων εταιρειών Κίνδυνος εταιρειών τεχνολογίας Κίνδυνος χρεωστικών τίτλων χαμηλότερης αξιολόγησης και υψηλότερης απόδοσης Κίνδυνος τίτλων των εταιρειών ακινήτων Κίνδυνοι τίτλων που συνδέονται με υποθήκες και είναι διασφαλισμένοι με άλλα στοιχεία ενεργητικού Κίνδυνος αρχικής προσφοράς με διαδικασία δημόσιας εγγραφής Κίνδυνος που συνδέεται με χρεωστικούς τίτλους που εκδίδονται σύμφωνα με τον Κανόνα 144Α του Νόμου περί Χρεογράφων του Κίνδυνος αναδυόμενων και λιγότερο αναπτυγμένων αγορών Ειδικοί κίνδυνοι που συνδέονται με συναλλαγές δανεισμού και επαναγοράς τίτλων Πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων Προσάρτημα IΙΙ Στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Κοινά Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Ειδικά Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια με μετοχές ανάπτυξης/ αξίας Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Alpha Ποσοτικά Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαία Κεφάλαια Απόλυτης Απόδοσης Κοινά Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια Ειδικά Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια Ειδικά Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια (Μέτριου έως υψηλότερου επενδυτικού κινδύνου) Συντηρητικά Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαία Κεφάλαια Διαθεσίμων Αμοιβαία Κεφάλαια Ξένων Νομισμάτων Προσάρτημα IV Λοιπές πληροφορίες Προσθήκη Δεκεμβρίου 2010 στο Ενημερωτικό Δελτίο Schroder International Selection Fund του Μαΐου Ι. Νέα Αμοιβαία Κεφάλαια II. Αλλαγές στα Αμοιβαία Κεφάλαια III. Άλλες Αλλαγές IV. Διοίκηση V. Ορισμοί

9 Schroder International Selection Fund Ενημερωτικό Δελτίo Ορισμοί Σελίδα 9 Μερίδια Σώρευσης Άρθρα AUD Εργάσιμη Ημέρα CHF Εταιρεία Θεματοφύλακας CSSF Ημέρα Συναλλαγής Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διοικητικό Συμβούλιο Διανομέας Περίοδος Διανομής Μερίδια Διανομής ΕΟΧ Αποδεκτή Αγορά Αποδεκτό Κράτος ΟΝΕ ΕΕ EUR Αμοιβαίο Κεφάλαιο GBP HKD Επενδυτής μερίδια που σωρεύουν το εισόδημά τους έτσι ώστε το εισόδημα να περιλαμβάνεται στην τιμή των μεριδίων τα άρθρα του καταστατικού της Εταιρείας και οι περιστασιακές τροποποιήσεις τους Δολάρια Αυστραλίας μία ημέρα της εβδομάδας κατά την οποία οι τράπεζες είναι κανονικά ανοικτές για το κοινό στο Λουξεμβούργο (εάν πέφτει σε ημέρα της εβδομάδας που κανονικά θεωρείται εργάσιμη, η 24 η Δεκεμβρίου δεν είναι Εργάσιμη Ημέρα) Ελβετικό φράγκο Schroder International Selection Fund Η J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. ενεργεί ως τράπεζα θεματοφυλακής και διαχειριστής του αμοιβαίου κεφαλαίου Commission de Surveillance du Secteur Financier (Επιτροπή Εποπτείας του Χρηματοοικονομικού Τομέα στο Λουξεμβούργο) εκτός εάν υπάρχει διαφορετική πρόβλεψη στα στοιχεία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο Προσάρτημα ΙΙΙ, ημέρα συναλλαγής είναι μία Εργάσιμη Ημέρα που δεν εμπίπτει σε περίοδο αναστολής του υπολογισμού της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού ανά Μερίδιο του αντίστοιχου Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Επίσης, η Εταιρεία Διαχείρισης μπορεί να λαμβάνει υπόψη εάν τα αντίστοιχα κατά τόπους χρηματιστήρια και/ή Οργανωμένες Αγορές είναι ανοιχτά για συναλλαγές και διακανονισμούς και μπορεί κατ'επιλογή της να θεωρήσει τις ημέρες που αυτά είναι κλειστά ως μη Ημέρες Συναλλαγής για τα Αμοιβαία Κεφάλαια τα οποία επενδύουν ένα σημαντικό ποσό του χαρτοφυλακίου τους στα εν λόγω κλειστά χρηματιστήρια και/ ή Οργανωμένες Αγορές. Μια λίστα με τις προβλεπόμενες ως μη Ημέρες Συναλλαγής για τα Αμοιβαία Κεφάλαια παρέχεται από την Εταιρεία Διαχείρισης κατόπιν αιτήματος ενώ δημοσιεύεται και στην ιστοσελίδα το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ορίζεται ενίοτε, κατά τα δέοντα, από την Εταιρεία Διαχείρισης για να διανέμει ή να μεριμνά για τη διανομή των Μεριδίων η περίοδος από μια ημερομηνία κατά την οποία πληρώνονται μερίσματα από την Εταιρεία έως την επόμενη ημερομηνία. Η περίοδος αυτή μπορεί να είναι ένα έτος ή μικρότερη όπου τα μερίσματα πληρώνονται σε πιο τακτά διαστήματα μερίδια που διανέμουν το εισόδημά τους Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος ένα επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη Οργανωμένη Αγορά κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΕΕ»), κάθε κράτος μέλος του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη («ΟΟΣΑ») και κάθε άλλο κράτος το οποίο θεωρούν κατάλληλο τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε σχέση με τον επενδυτικό στόχο κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου Οικονομική και Νομισματική Ένωση Ευρωπαϊκή Ένωση η μονάδα του ευρωπαϊκού νομίσματος (αναφέρεται και ως Ευρώ) ένα συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στα πλαίσια της Εταιρείας με δική του καθαρή αξία ενεργητικού που αντιπροσωπεύεται από μια ξεχωριστή Κατηγορία Μεριδίων ή Κατηγορίες Μεριδίων Λίρα Αγγλίας Δολάριο Χονγκ Κονγκ ο εγγραφόμενος για Μερίδια

10 Σελίδα 10 Schroder International Selection Fund Ενημερωτικό Δελτίo JPY Εταιρεία Διαχείρισης Καθαρή Αξία Ενεργητικού Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο OTC Οργανωμένη Αγορά Κανονισμοί Schroders SGD Μερίδιο Κατηγορία Μεριδίων Μεριδιούχος ΟΣΕΚΑ ΟΣΕ UK Κατάσταση Διανομέα στο Ηνωμένο Βασίλειο ΗΠΑ USD Γεν Ιαπωνίας Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο (όπως περιγράφεται στη συνέχεια) πολλαπλασιαζόμενη επί τον αριθμό των Μεριδίων η αξία ανά Μερίδιο κάθε Κατηγορίας Μεριδίων η οποία ορίζεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις που αναφέρονται υπό τον τίτλο «Υπολογισμός Καθαρής Αξίας Ενεργητικού» στην Ενότητα 2.3 εξωχρηματιστηριακά μια αγορά που είναι οργανωμένη, λειτουργεί κανονικά και είναι αναγνωρισμένη και ανοικτή στο κοινό σε ένα Αποδεκτό Κράτος ο νόμος περί οργανισμών συλλογικών επενδύσεων της 20ής Δεκεμβρίου 2002 όπως και οι σημερινοί ή μελλοντικοί συναφείς νόμοι του Λουξεμβούργου ή εκτελεστικοί κανονισμοί, εγκύκλιοι και θέσεις της CSSF (Επιτροπή Εποπτείας του Χρηματοοικονομικού Τομέα) η απώτατη εταιρεία συμμετοχών της Εταιρείας Διαχείρισης και οι θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες της ανά την υφήλιο Δολάρια Σιγκαπούρης ένα μερίδιο χωρίς ονομαστική αξία σε οποιαδήποτε κατηγορία στο κεφάλαιο της Εταιρείας μια κατηγορία Μεριδίων με συγκεκριμένη δομή αμοιβών ο κάτοχος Μεριδίων ο «οργανισμός συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες» κατά την έννοια του Άρθρου 1(2) της Οδηγίας του Συμβουλίου 85/611/ΕΟΚ της 20ής Δεκεμβρίου 1985 και των τροποποιήσεών της ο «οργανισμός συλλογικών επενδύσεων» κατά την έννοια του πρώτου και του δεύτερου εδαφίου του Άρθρου 1(2) της Οδηγίας του Συμβουλίου 85/611/ΕΟΚ της 20ής Δεκεμβρίου 1985 και των τροποποιήσεών της Ηνωμένο Βασίλειο φορολογική κατάσταση σε σχέση με τους Μεριδιούχους στο Ηνωμένο Βασίλειο οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (περιλαμβανομένων των Πολιτειών και της Περιφέρειας της Columbia), τα εδάφη, οι κτήσεις και οποιεσδήποτε άλλες περιοχές υπαγόμενες στη δικαιοδοσία τους Δολάριο Ηνωμένων Πολιτειών Όλες οι αναφορές σε ώρα στο παρόν έγγραφο είναι αναφορές στην Ώρα Λουξεμβούργου, εκτός εάν επισημαίνεται διαφορετικά. Λέξεις στον ενικό αριθμό, όπου το κείμενο επιτρέπει, θα περιλαμβάνουν και τον πληθυντικό αριθμό και αντιστρόφως.

11 Schroder International Selection Fund Ενημερωτικό Δελτίo Διοικητικό Συμβούλιο Σελίδα 11 Πρόεδρος: Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Massimo TOSATO Αντιπρόεδρος Schroders PLC 31 Gresham Street Λονδίνο EC2V 7QA Ηνωμένο Βασίλειο Jacques ELVINGER Δικηγόρος, Elvinger, Hoss & Prussen 2, place Winston Churchill L-2014 Λουξεμβούργο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου Daniel DE FERNANDO GARCIA Σύμβουλος José Abascal 58 7 Derecha Μαδρίτη Ισπανία Achim KUESSNER Country Head (Διευθυντής Χώρας) Γερμανία, Αυστρία & CEE Schroder Investment Management GmbH Taunustor Φρανκφούρτη Γερμανία Richard MOUNTFORD Global Head of Retail (Παγκόσμιος Διευθυντής Λιανικής) 31 Gresham Street Λονδίνο EC2V 7QA Ηνωμένο Βασίλειο Ketil PETERSEN Country Head (Διευθυντής Χώρας) Δανία Schroder Investment Management Fondsmaeglerselskabet A/S Store Stranstraede Κοπεγχάγη K Δανία Gavin RALSTON Global Head of Product (Παγκόσμιος Διευθυντής Προϊόντων) 31 Gresham Street Λονδίνο EC2V 7QA Ηνωμένο Βασίλειο Georges-Arnaud SAIER Σύμβουλος VERY SAS 10 Rue de la Grange Bateliθre Παρίσι Γαλλία

12 Σελίδα 12 Schroder International Selection Fund Ενημερωτικό Δελτίo Διοίκηση Καταστατική Έδρα: Εταιρεία Διαχείρισης και Τοπικός Πράκτορας Διαχειριστές Επενδύσεων Θεματοφύλακας Ανεξάρτητοι Ελεγκτές Κύριος Νομικός Σύμβουλος 5, rue Höhenhof L-1736 Senningerberg Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. 5, rue Höhenhof L-1736 Senningerberg Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου Schroder Investment Management (Switzerland) AG Central 2 CH-8021 Ζυρίχη Ελβετία 31, Gresham Street Λονδίνο EC2V 7QA Ηνωμένο Βασίλειο Schroder Investment Management Australia Limited Level 20 Angel Place, 123 Pitt Street Σίδνεϊ NSW 2000 Αυστραλία Schroder Investment Management Brasil DTVM S.A. Rua Joaquim Floriano, 72-14º andar - cj. 141 / 142 / 143 / Σάο Πάολο SP Βραζιλία Schroder Investment Management North America Inc. 875 Third Avenue, 22nd Floor, Νέα Υόρκη Νέα Υόρκη Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited Suites 3301, Level 33, Two Pacific Place 88 Queensway Χονγκ Κονγκ Schroder Investment Management (Japan) Limited 21st Floor Marunouchi Trust Tower Main, Marunouchi, Chiyoda-Ku Tόκιο Ιαπωνία Schroder Investment Management (Singapore) Limited 65 Chulia Street 46-00, OCBC Centre Σιγκαπούρη European Investors Inc. 717 Fifth Avenue, Νέα Υόρκη Νέα Υόρκη Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Fisch Asset Management AG Bellerive 241 Postfach CH-8034, Ζυρίχη Ελβετία J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. European Bank & Business Centre 6, route de Trθves L-2633 Senningerberg Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου PricewaterhouseCoopers S.ΰ.r.l. 400, route d'esch L-1471 Λουξεμβούργο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου Elvinger, Hoss & Prussen 2, place Winston Churchill L-2014 Λουξεμβούργο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου

13 Schroder International Selection Fund Ενημερωτικό Δελτίo Σελίδα 13 Κύριος Πράκτορας Πληρωμών Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. 5, rue Höhenhof L-1736 Senningerberg Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου

14 Σελίδα 14 Schroder International Selection Fund Ενημερωτικό Δελτίo Ενότητα 1 1. Η Εταιρεία 1.1 Δομή Η Εταιρεία είναι μία εταιρεία επενδύσεων ανοικτού τύπου, η οποία λειτουργεί ως «ανώνυμη εταιρεία» σύμφωνα με τους νόμους του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου και πληροί τις προϋποθέσεις ως Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου («SICAV»). Η Εταιρεία διαθέτει χωριστά Αμοιβαία Κεφάλαια, το καθένα από τα οποία αντιπροσωπεύεται από μια ή περισσότερες Κατηγορίες Μεριδίων. Τα Αμοιβαία Κεφάλαια διακρίνονται από την ειδική επενδυτική πολιτική τους ή οποιαδήποτε άλλα ειδικά χαρακτηριστικά. Η Εταιρεία αποτελεί ένα ενιαίο νομικό πρόσωπο, αλλά το ενεργητικό κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα επενδύεται αποκλειστικά προς όφελος των Μεριδιούχων του αντίστοιχου Αμοιβαίου Κεφαλαίου και οι οφειλές, δεσμεύσεις και υποχρεώσεις ενός συγκεκριμένου Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα επιβαρύνουν αποκλειστικά το αντίστοιχο Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβoυλίoυ μπορούν οποτεδήποτε να αποφασίσουν τη σύσταση νέων Αμοιβαίων Κεφαλαίων και/ή τη δημιουργία εντός του κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου μίας ή περισσοτέρων Kατηγοριών Μεριδίων οπότε το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο θα τρoπoπoιείται αναλόγως. Επιπλέον, τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν οποτεδήποτε να αποφασίσουν το κλείσιμo κάποιου Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή μιας ή περισσοτέρων Kατηγοριών Μεριδίων εντός κάποιου Αμοιβαίου Κεφαλαίου για περαιτέρω εγγραφές. Ορισμένα Μερίδια είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβoυλίoυ μπορούν να αποφασίσουν να υποβάλουν αίτηση για την εισαγωγή άλλων Μεριδίων, καθώς και για την εισαγωγή όλων των μεριδίων αυτού του τύπου σε οιοδήποτε αναγνωρισμένο χρηματιστήριο. 1.2 Επενδυτικοί στόχοι και πολιτικές Ο αποκλειστικός στόχος της Εταιρείας είναι η τοποθέτηση των διαθέσιμων κεφαλαίων της σε κινητές αξίες και άλλα επιτρεπόμενα στοιχεία ενεργητικού οποιουδήποτε τύπου, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών παράγωγων μέσων, με στόχο να διασπείρει τον επενδυτικό κίνδυνο και να παρέχει στους Μεριδιούχους της τις αποδόσεις της διαχείρισης των χαρτοφυλακίων της. Ο συγκεκριμένος επενδυτικός στόχος και η πολιτική κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου περιγράφονται στο Προσάρτημα III. Οι επενδύσεις κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου πρέπει ανά πάσα στιγμή να συμμορφώνονται με τους περιορισμούς που τίθενται στο Προσάρτημα I και οι Επενδυτές oφείλoυν, πριν πραγματοποιήσουν οιαδήποτε επένδυση, να λάβουν δεόντως υπόψη τους κινδύνους των επενδύσεων που παρατίθενται στο Προσάρτημα II. 1.3 Κατηγορίες Μεριδίων Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να αποφασίσουν τη δημιουργία εντός του κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου διαφόρων Kατηγοριών Μεριδίων των οποίων το ενεργητικό θα επενδύεται συνήθως σύμφωνα με τη συγκεκριμένη επενδυτική πολιτική του αντίστοιχου Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ωστόσο ειδική δομή χρεώσεων, νόμισμα έκφρασης ή άλλα ειδικά χαρακτηριστικά μπορούν να ισχύουν για κάθε Kατηγορία. Για κάθε Kατηγορία Μεριδίων θα υπολογίζεται ξεχωριστή Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο, που ενδέχεται να είναι διαφορετική ως συνέπεια αυτών των μεταβλητών παραγόντων. Οι επενδυτές ενημερώνονται για το γεγονός ότι όλοι οι Διανομείς δεν προσφέρουν όλες τις Kατηγορίες Μεριδίων. Τα Μερίδια εκδίδονται εν γένει υπό μορφή Μεριδίων Σώρευσης. Μερίδια Διανομής θα εκδίδονται στα πλαίσια κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι επενδυτές μπορούν να απευθύνονται στην Εταιρεία Διαχείρισης ή στον Διανομέα τους για να ενημερώνονται εάν διατίθενται Μερίδια Διανομής εντός κάθε Κατηγορίας Μεριδίων και Αμοιβαίου Κεφαλαίου Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε Kατηγορίας Μεριδίων είναι τα ακόλουθα:

15 Schroder International Selection Fund Ενημερωτικό Δελτίo Σελίδα 15 Αρχική Χρέωση και Χρέωση Διανομής Αρχική χρέωση Μερίδια Αρχική χρέωση Μερίδια Α και ΑΧ έως 5,00% του συνολικού ποσού εγγραφής (ισοδύναμο με το 5,26315% της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού ανά Μερίδιο) Μερίδια A1 έως 4,00% του συνολικού ποσού εγγραφής (ισοδύναμο με το 4,16667% της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού ανά Μερίδιο) Μερίδια B Καμία Μερίδια B1 Καμία Μερίδια C έως 3,00% του συνολικού ποσού εγγραφής (ισοδύναμο με το 3,09278% της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού ανά Μερίδιο) Μερίδια D Καμία Μερίδια Ι Καμία Μερίδια J Καμία Μερίδια P έως 3,00% του συνολικού ποσού εγγραφής (ισοδύναμο με το 3,09278% της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού ανά Μερίδιο) Μερίδια Χ Καμία Η Εταιρεία Διαχείρισης και οι Διανομείς δικαιούνται την αρχική χρέωση από την οποία μπορούν να παραιτηθούν εν μέρει ή εν όλω κατά τη διακριτική ευχέρεια των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Χρέωση διανομής Μερίδια Μερίδια Α και ΑΧ Μερίδια A1 1 Χρέωση διανομής Καμία 0,50% ετησίως του καθαρού ενεργητικού των Αμοιβαίων Κεφαλαίων και κατ εξαίρεση 0,10% ετησίως του καθαρού ενεργητικού των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Διαθεσίμων (Liquidity Funds) Μερίδια B 2 Equity Funds 0,60% ετησίως του καθαρού ενεργητικού των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Absolute Return Funds 0,50% ετησίως του καθαρού ενεργητικού των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Bond Funds 0,50% ετησίως του καθαρού Ενεργητικού των Αμοιβαίων Κεφαλαίων με εξαίρεση το EURO Short Term Bond με προμήθεια 0,10% ετησίως του καθαρού ενεργητικού του Defensive Funds 0,55% ετησίως του καθαρού ενεργητικού των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Liquidity Funds 0,10% ετησίως του καθαρού ενεργητικού των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Currency Funds 0,50% ετησίως του καθαρού ενεργητικού των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Asset Allocation Funds 0,60% ετησίως του καθαρού ενεργητικού των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Μερίδια Β1 1 1,25% ετησίως του καθαρού ενεργητικού των Αμοιβαίων Κεφαλαίων (περιλαμβανομένης της αμοιβής εξυπηρέτησης μεριδιούχου ύψους 0,25% ετησίως) Μερίδια C Καμία Μερίδια D 1 1% ετησίως του καθαρού ενεργητικού των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Μερίδια Ι Καμία Μερίδια J Καμία Μερίδια P Καμία Μερίδια Χ Καμία 1 Οι προμήθειες διανομής όσον αφορά τα Μερίδια Α1, Β1 και D καταβάλλονται κατά τα διαστήματα που μπορούν να συμφωνούνται κατά καιρούς από την Εταιρεία και τους Διανομείς οι οποίοι έχουν ορισθεί ειδικά για τους σκοπούς της διανομής τέτοιων Μεριδίων. 2 Οι προμήθειες διανομής όσον αφορά τα Μερίδια Β καταβάλλονται τριμηνιαίως.

16 Σελίδα 16 Schroder International Selection Fund Ενημερωτικό Δελτίo Ελάχιστο Ποσό Εγγραφής, Ελάχιστο Ποσό Πρόσθετης Εγγραφής και Ελάχιστο Ποσό Συμμετοχής Μερίδια Α, ΑΧ, Α1, Β, Β1, D και Ρ Το ελάχιστο ποσό εγγραφής για Μερίδια Α, ΑΧ, Α1, Β, Β1, D και P είναι EUR ή USD ή το πλησιέστερο ισόποσο τους σε οποιοδήποτε άλλο ελευθέρως μετατρέψιμο νόμισμα. Το ελάχιστο ποσό πρόσθετης εγγραφής για Μερίδια Α, ΑΧ, Α1, Β, Β1, D και P είναι EUR ή USD ή το πλησιέστερο ισόποσό τους σε οποιοδήποτε άλλο ελευθέρως μετατρέψιμο νόμισμα. Το ελάχιστο ποσό συμμετοχής για Μερίδια Α, ΑΧ, Α1, Β, Β1, D και P είναι EUR ή USD ή το πλησιέστερο ισόποσό τους σε όποιο άλλο ελευθέρως μετατρέψιμο νόμισμα. Είναι στη διακριτική ευχέρεια των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου να αίρει ενίοτε τα εν λόγω ελάχιστα ποσά για τα Μερίδια Α, ΑΧ, Α1, Β, Β1, D και Ρ. Μερίδια C Το ελάχιστο ποσό εγγραφής για Μερίδια C είναι EUR ή USD ή το πλησιέστερο ισόποσό τους σε οποιοδήποτε άλλο ελευθέρως μετατρέψιμο νόμισμα. Το ελάχιστο ποσό πρόσθετης εγγραφής για Μερίδια C είναι EUR ή USD ή το πλησιέστερο ισόποσό τους σε οποιοδήποτε άλλο ελευθέρως μετατρέψιμο νόμισμα. Το ελάχιστο ποσό συμμετοχής για Μερίδια C είναι EUR ή USD ή το πλησιέστερο ισόποσό τους σε οποιοδήποτε άλλο ελευθέρως μετατρέψιμο νόμισμα. Είναι στη διακριτική ευχέρεια των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου να αίρει ενίοτε τα εν λόγω ελάχιστα ποσά για τα Μερίδια C. Μερίδια Ι (βλέπε ενότητα «Ειδικά Χαρακτηριστικά» στη συνέχεια) Μερίδια J (βλέπε ενότητα «Ειδικά Χαρακτηριστικά» στη συνέχεια) Μερίδια Χ (βλέπε ενότητα «Ειδικά Χαρακτηριστικά» στη συνέχεια) Ειδικά χαρακτηριστικά ορισμένων Κατηγοριών Μεριδίων Μερίδια AX, A1 και B1 Τα Μερίδια ΑΧ, Α1 και Β1 θα διατίθενται αποκλειστικά σε Επενδυτές οι οποίοι κατά το χρόνο λήψης της σχετικής εντολής εγγραφής είναι πελάτες ορισμένων Διανομέων που ορίζονται ειδικά για τους σκοπούς της διανομής των Μεριδίων ΑΧ, Α1 και Β1 και αποκλειστικά όσον αφορά Αμοιβαία Κεφάλαια για τα οποία έχουν συναφθεί συμφωνίες διανομής με τους εν λόγω Διανομείς. Μερίδια B1 Δεν καταβάλλεται καμία αρχική χρέωση από Επενδυτή για την απόκτηση Μεριδίων Β1 οιουδήποτε Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Αντ' αυτού προμήθεια δυνητικής μελλοντικής διάθεσης «ΠΔΜΔ» [contingent deferred sales charge] μπορεί να είναι πληρωτέα στην Εταιρεία Διαχείρισης ή σε άλλο μέρος που ενδεχομένως ορίζεται κατά καιρούς από την Εταιρεία Διαχείρισης. Σε περίπτωση που τα Μερίδια Β1 εξαγοράζονται εντός 4 ετών από την ημερομηνία έκδοσης τους, το προϊόν εξαγοράς των Μεριδίων αυτών θα υπόκειται σε ΠΔΜΔ με τα ποσοστά που παρατίθενται στον κατωτέρω πίνακα:

17 Schroder International Selection Fund Ενημερωτικό Δελτίo Σελίδα 17 Εξαγορά κατά έτη από την έκδοση Ισχύον ποσοστό ΠΔΜΔ 1ο Έτος 4% 2ο Έτος 3% 3ο Έτος 2% 4ο Έτος 1% Μετά το τέλος του 4ου Έτους Καμία Το ισχύον ποσοστό της ΠΔΜΔ ορίζεται δι' αναφοράς στη συνολική διάρκεια του χρόνου κατά τον οποίο τα Μερίδια που εξαγοράζονται (περιλαμβανομένων των Μεριδίων Β1 από τα οποία προήλθαν (εφόσον υφίστανται) ως αποτέλεσμα μετατροπής από άλλο Αμοιβαίο Κεφάλαιο) ήταν υπό έκδοση. Για να καθοριστεί εάν θα επιβληθεί ΠΔΜΔ, ο υπολογισμός πραγματοποιείται κατά ένα τρόπο που οδηγεί στην επιβολή του χαμηλότερου δυνατού ποσοστού. Ως εκ τούτου, θεωρείται ότι, πρώτα, θα πραγματοποιηθεί εξαγορά εκείνων των Μεριδίων Β1 που έχουν εκδοθεί για περίοδο που υπερβαίνει τα τέσσερα έτη και, στη συνέχεια, για εκείνα τα Μερίδια Β1 που έχουν εκδοθεί για την πιο μακρά χρονική περίοδο εντός της περιόδου των τεσσάρων ετών. Δεν καταβάλλεται ΠΔΜΔ για εκείνα τα Μερίδια Β1 που έχουν εκδοθεί για χρονική περίοδο που υπερβαίνει τα τέσσερα έτη. Τα μερίσματα που καταβάλλονται για τις Κατηγορίες Μεριδίων B1 διανομής μερίσματος δεν επανεπενδύονται αυτόματα και θα πληρώνονται τοις μετρητοίς. Το ποσό της ΠΔΜΔ υπολογίζεται με πολλαπλασιασμό του αντίστοιχου ποσοστού, ως ορίζεται ανωτέρω, με το χαμηλότερο από α) την Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο των Μεριδίων που εξαγοράζονται τη συγκεκριμένη Ημέρα Συναλλαγής ή β) την τιμή που καταβλήθηκε για την αρχική έκδοση των Μεριδίων που εξαγοράζονται ή για τα Μερίδια Β1 άλλου Αμοιβαίου Κεφαλαίου με το οποίο ανταλλάχθηκαν αυτά τα Μερίδια, και σε αμφότερες τις περιπτώσεις υπολογίζεται στο αντίστοιχο νόμισμα συναλλαγής των Μεριδίων που εξαγοράζονται. Στους επενδυτές σε Μερίδια B1 δεν θα επιτρέπεται να μετατρέπουν τη διακράτησή τους σε αυτά τα Μερίδια σε άλλες Kατηγορίες Μεριδίων, ούτε και θα τους επιτρέπεται να μεταβιβάζουν αυτά τα Μερίδια από έναν Διανομέα σε κάποιον άλλο. Εντούτοις, οι διακρατήσεις σε Μερίδια B1 θα μετατρέπονται αυτομάτως σε Μερίδια A1 την τελευταία Εργάσιμη Ημέρα του μήνα της έκτης επετείου από την έκδοση αυτών των Μεριδίων βάσει της αντίστοιχης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού ανά Μερίδιο των σχετικών Μεριδίων Β1 και των Μεριδίων Α1. Η μετατροπή ενδέχεται να επιφέρει φορολογικές υποχρεώσεις για τους Επενδυτές σε ορισμένες δικαιοδοσίες. Οι Επενδυτές οφείλουν να συμβουλεύονται τον φοροτεχνικό τους σύμβουλο σχετικά με τη δική τους τοποθέτηση. Σε όλες τις περιπτώσεις ανταλλαγής που περιλαμβάνουν Μερίδια B1 σε άλλη Κατηγορία Μεριδίων B1, η ημερομηνία απόκτησης των παλαιών Μεριδίων Β1 θα μεταφερθεί και θα συνεχιστεί και στα νέα Μερίδια B1. Δεν καταβάλλεται ΠΔΜΔ κατά την ανταλλαγή των Μεριδίων B1 με Μερίδια B1 σε άλλο Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Τα Μερίδια B1 θα υπόκεινται, επίσης, σε ετήσια χρέωση διανομής 1% και σε ετήσια αμοιβή εξυπηρέτησης μεριδιούχου 0,25% που υπολογίζονται αμφότερες και προσαυξάνονται ημερησίως δι' αναφοράς στην Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο αυτών των Μεριδίων και καταβάλλονται μηνιαίως στην Εταιρεία Διαχείρισης ή σε άλλο μέρος που ενδεχομένως ορίζεται κατά καιρούς από την Εταιρεία Διαχείρισης. Τα ποσά που συσσωρεύονται ως ΠΔΜΔ, η ετήσια χρέωση διανομής και η αμοιβή εξυπηρέτησης μεριδιούχου επιβάλλονται για την παροχή ορισμένων υπηρεσιών που αφορούν τις πωλήσεις, την προώθηση, τη διαφήμιση και την χρηματοδότηση των Μεριδίων Β1. Οι Κατηγορίες Μεριδίων Β1 είναι πλέον κλειστές για εγγραφές από νέους και ήδη υπάρχοντες Επενδυτές. Μερίδια D Τα Μερίδια D θα διατίθενται αποκλειστικά σε Επενδυτές οι οποίοι κατά το χρόνο λήψης της σχετικής εντολής εγγραφής είναι πελάτες ορισμένων Διανομέων που ορίζονται ειδικά για τους σκοπούς της διανομής των Μεριδίων D και αποκλειστικά όσον αφορά Αμοιβαία Κεφάλαια για τα οποία έχουν συναφθεί συμφωνίες διανομής με τους εν λόγω Διανομείς. Δεν καταβάλλεται καμία αρχική χρέωση από Επενδυτή για την απόκτηση Μεριδίων D οιουδήποτε Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ωστόσο, μερικές χρεώσεις, όπως, για παράδειγμα, οι χρεώσεις εξαγοράς ή διοίκησης ενδεχομένως να παρακρατηθούν από το Διανομέα από

18 Σελίδα 18 Schroder International Selection Fund Ενημερωτικό Δελτίo το προϊόν εξαγοράς, όπως έχει συμφωνηθεί ξεχωριστά μεταξύ των Μεριδιούχων και του Διανομέα. Οι μεριδιούχοι πρέπει να απευθύνονται στους αντίστοιχους Διανομείς για λεπτομέρειες σχετικά με αυτή τη συμφωνία. Στους επενδυτές σε Μερίδια D δεν θα επιτρέπεται να μετατρέπουν τη διακράτησή τους σε αυτά τα Μερίδια σε άλλες Kατηγορίες Μεριδίων, ούτε και θα τους επιτρέπεται να μεταβιβάζουν αυτά τα Μερίδια από έναν Διανομέα σε κάποιον άλλο. Μερίδια Ι Τα Μερίδια Ι θα προσφέρονται αποκλειστικά σε Επενδυτές: (A) (B) οι οποίοι, τη στιγμή της λήψης της σχετικής εντολής εγγραφής, είναι πελάτες της Schroders, με συμφωνία η οποία καλύπτει τη δομή χρεώσεων που αντιστοιχεί στις επενδύσεις των πελατών στα εν λόγω Μερίδια, και οι οποίοι είναι θεσμικοί επενδυτές, ως ορίζονται κατά καιρούς από τις οδηγίες ή τις υποδείξεις που εκδίδονται από την εποπτική αρχή του Λουξεμβούργου. Το ελάχιστο ποσό εγγραφής για Μερίδια I είναι EUR ή USD ή το πλησιέστερο ισόποσό τους σε οποιοδήποτε άλλο ελευθέρως μετατρέψιμο νόμισμα. Το ελάχιστο ποσό πρόσθετης εγγραφής για Μερίδια I είναι EUR ή USD ή το πλησιέστερο ισόποσό τους σε οποιοδήποτε άλλο ελευθέρως μετατρέψιμο νόμισμα. Το ελάχιστο ποσό συμμετοχής για Μερίδια I είναι EUR ή USD ή το πλησιέστερο ισόποσό τους σε οποιοδήποτε άλλο ελευθέρως μετατρέψιμο νόμισμα. Είναι στη διακριτική ευχέρεια των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου να αίρει ενίοτε τα εν λόγω ελάχιστα ποσά για τα Μερίδια I. Η Εταιρεία δεν θα εκδίδει Μερίδια Ι, ούτε και θα προβαίνει στη μετατροπή τους για οποιονδήποτε Επενδυτή που δεν θεωρείται θεσμικός επενδυτής. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δύνανται, κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, να καθυστερήσουν την έγκριση οιασδήποτε εγγραφής για Μερίδια I που περιορίζεται σε θεσμικούς επενδυτές έως την ημερομηνία κατά την οποία η Εταιρεία Διαχείρισης λάβει επαρκή αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την ιδιότητα του συγκεκριμένου Επενδυτή ως θεσμικού επενδυτή. Εάν οιαδήποτε στιγμή προκύπτει ότι κάτοχος Μεριδίων I δεν είναι θεσμικός επενδυτής, τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα δώσουν εντολή στην Εταιρεία Διαχείρισης να προτείνει ο εν λόγω κάτοχος να μετατρέψει τα Μερίδια του σε μια Κατηγορία Μεριδίων του σχετικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου που δεν περιορίζεται σε θεσμικούς επενδυτές (υπό την προϋπόθεση ότι υφίσταται Kατηγορία Μεριδίων με παρεμφερή χαρακτηριστικά). Σε περίπτωση που ο Μεριδιούχος αρνηθεί αυτήν την μετατροπή, έγκειται στη διακριτική ευχέρεια των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να δώσουν εντολή στην Εταιρεία Διαχείρισης να εξαγοράσει τα αντίστοιχα Μερίδια σύμφωνα με τις διατάξεις που παρατίθενται στην ενότητα «Εξαγορά και Μετατροπή Μεριδίων». Καθώς τα Μερίδια I έχουν σχεδιαστεί, μεταξύ άλλων, για να διευκολύνουν μία εναλλακτική δομή χρεώσεων σύμφωνα με την οποία ο Επενδυτής είναι πελάτης της Schroders και επιβαρύνεται με αμοιβές διαχείρισης απευθείας από την Schroders, δεν θα επιβάλλονται αμοιβές διαχείρισης για Μερίδια I από το καθαρό ενεργητικό του αντίστοιχου Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Τα Μερίδια I θα επιβαρύνονται αναλογικά με το μέρος που τους αναλογεί από τις αμοιβές που καταβάλλονται στον Θεματοφύλακα και την Εταιρεία Διαχείρισης, καθώς και από τις άλλες χρεώσεις και έξοδα. Μερίδια J Τα Μερίδια J θα διατίθενται αποκλειστικά και θα μπορούν να αποκτηθούν μόνο από το Japanese Fund of Funds, το οποίο είναι θεσμικοί επενδυτές ως ορίζονται κατά καιρούς από τις οδηγίες ή τις υποδείξεις που εκδίδονται από την εποπτική αρχή του Λουξεμβούργου. «Japanese Fund of Funds» θεωρείται ένας οργανισμός επενδύσεων με τη μορφή trust ή μια εταιρεία επενδύσεων που έχει συσταθεί σύμφωνα με το Νόμο περί Οργανισμών Επενδύσεων με τη μορφή trust και Εταιρειών Επενδύσεων (Νόμος 198 του 1951, όπως τροποποιήθηκε) της Ιαπωνίας («οργανισμός επενδύσεων με τη μορφή trust») σκοπός του οποίου είναι να επενδύει το ενεργητικό του μόνο σε επωφελείς συμμετοχές σε άλλους οργανισμούς επενδύσεων με τη μορφή trust ή μερίδια εταιρειών επενδύσεων

19 Schroder International Selection Fund Ενημερωτικό Δελτίo Σελίδα 19 ή σχημάτων συλλογικών επενδύσεων παρόμοιων με αυτά, τα οποία έχουν συσταθεί σύμφωνα με τους νόμους οποιασδήποτε χώρας εκτός της Ιαπωνίας. Η Εταιρεία δεν θα εκδίδει Μερίδια J σε οποιονδήποτε Επενδυτή ο οποίος δεν αποτελεί ένα Japanese Fund of Funds ούτε θα επιτρέπει την μετατροπή τυχόν Μεριδίου J σε μερίδιο (ή μερίδια) οποιασδήποτε άλλης Kατηγορίας Μεριδίων της Εταιρείας. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μπορούν, κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, να αρνηθούν να εγκρίνουν τυχόν αίτηση για εγγραφή σε Μερίδια J έως ότου και εκτός αν η Εταιρεία Διαχείρισης ειδοποιήσει τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις του αιτούντος για εγγραφή ως Japanese Fund of Funds. Το ελάχιστο ποσό εγγραφής για τα Μερίδια J είναι USD ή το πλησιέστερο ισόποσό τους σε οποιοδήποτε άλλο ελευθέρως μετατρέψιμο νόμισμα. Το ελάχιστο ποσό πρόσθετης εγγραφής για τα Μερίδια J είναι USD ή το πλησιέστερο ισόποσό τους σε οποιοδήποτε άλλο ελευθέρως μετατρέψιμο νόμισμα. Το ελάχιστο ποσό συμμετοχής για τα Μερίδια J είναι USD ή το πλησιέστερο ισόποσό τους σε οποιοδήποτε άλλο ελευθέρως μετατρέψιμο νόμισμα. Μερίδια P Τα Μερίδια P εκδίδονται γενικά σε σχέση με Αμοιβαία Κεφάλαια με σταθερό επενδυτικό ορίζοντα και ως εκ τούτου είναι κατάλληλα μόνο για Επενδυτές που δεν σκοπεύουν να εξαγοράσουν ή να μετατρέψουν τα Μερίδια τους πριν τη λήξη του σχετικού επενδυτικού ορίζοντα. Μερίδια Χ Τα Μερίδια Χ θα διατίθενται μόνο, με προηγούμενη συμφωνία της Εταιρείας Διαχείρισης, σε θεσμικούς επενδυτές, ως ενδεχομένως ορίζονται κατά καιρούς από τις οδηγίες ή συστάσεις που εκδίδονται από την εποπτική αρχή του Λουξεμβούργου. Δεν καταβάλλεται καμία αρχική χρέωση από Επενδυτή για την απόκτηση Μεριδίων Χ οιουδήποτε Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Το ελάχιστο ποσό εγγραφής για τα Μερίδια Χ είναι EUR ή το πλησιέστερο ισόποσό τους σε οποιοδήποτε άλλο ελευθέρως μετατρέψιμο νόμισμα. Το ελάχιστο ποσό πρόσθετης εγγραφής για τα Μερίδια Χ είναι EUR ή το πλησιέστερο ισόποσό τους σε οποιοδήποτε άλλο ελευθέρως μετατρέψιμο νόμισμα. Το ελάχιστο ποσό συμμετοχής για τα Μερίδια Χ είναι EUR ή το πλησιέστερο ισόποσό τους σε οποιοδήποτε άλλο ελευθέρως μετατρέψιμο νόμισμα. Είναι στη διακριτική ευχέρεια των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου να αίρει ενίοτε τα εν λόγω ελάχιστα ποσά για τα Μερίδια Χ.

20 Σελίδα 20 Schroder International Selection Fund Ενημερωτικό Δελτίo Ενότητα 2 2. Συναλλαγές μεριδίων 2.1 Εγγραφή για μερίδια Πώς να προχωρήσετε σε εγγραφή για μερίδια Οι Επενδυτές που εγγράφονται για Μερίδια για πρώτη φορά πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο της αίτησης και να το αποστείλουν μαζί με τα απαιτούμενα έγγραφα για τη εξακρίβωση της ταυτότητας τους απευθείας στην Εταιρεία Διαχείρισης μέσω ταχυδρομείου. Τα έντυπα της αίτησης γίνονται αποδεκτά εφόσον διαβιβασθούν μέσω φαξ ή άλλο μέσο αποδεκτό από την Εταιρεία Διαχείρισης, υπό τον όρο ότι έπεται η άμεση αποστολή του πρωτοτύπου μέσω ταχυδρομείου. Εάν ληφθούν από την Εταιρεία Διαχείρισης συμπληρωμένα έντυπα αιτήσεων και εκκαθαρισμένα κεφάλαια για οποιαδήποτε Ημέρα Συναλλαγής πριν από 1,00 μ.μ., εκτός από τα Αμοιβαία Κεφάλαια Australian Equity, EURO Equity Secure 2010, European Defensive, European Defensive Monthly, European Defensive 6 Monthly, Global Tactical Asset Allocation και World Defensive 3 Monthly (βλέπε ακολούθως) Τα Μερίδια θα εκδίδονται συνήθως στην αντίστοιχη Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο, όπως ορίζεται στην ενότητα «Υπολογισμός Καθαρής Αξίας Ενεργητικού», καθορίζεται την Ημέρα Συναλλαγής (συν κάθε υφιστάμενη αρχική χρέωση). Για συμπληρωμένες αιτήσεις που λαμβάνονται μετά από 1,00 μ.μ. Τα Μερίδια θα θα εκδίδονται κανονικά στην αντίστοιχη Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο κατά την αμέσως επόμενη Ημέρα Συναλλαγής (συν την τυχόν ισχύουσα αρχική χρέωση). Σε κάθε Επενδυτή θα δοθεί ένας αριθμός λογαριασμού ο οποίος, παράλληλα με οιονδήποτε σχετικό αριθμό συναλλαγής, θα πρέπει να αναγράφεται σε κάθε πληρωμή δια τραπεζικής μεταφοράς. Κάθε σχετικός αριθμός συναλλαγής καθώς και ο αριθμός προσωπικού λογαριασμού πρέπει να χρησιμοποιούνται σε κάθε αλληλογραφία με την Εταιρεία Διαχείρισης ή οιονδήποτε Διανομέα. Διαφορετικές διαδικασίες εγγραφής δύνανται να εφαρμόζονται σε περίπτωση που οι αιτήσεις για Μερίδια υποβάλλονται μέσω Διανομέων. Όλες οι αιτήσεις εγγραφής για την απόκτηση Μεριδίων θα διεκπεραιώνονται με βάση άγνωστη Καθαρή Αξία Ενεργητικού πριν τον καθορισμό της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού ανά Μερίδια για τη συγκεκριμένη Ημέρα Συναλλαγής. Ωστόσο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επιτρέψουν, εάν το θεωρούν σκόπιμο, διάφορες ώρες παύσης συναλλαγών που θα προσδιορίζονται σε δικαιολογημένες περιπτώσεις, όπως για τη διανομή σε Επενδυτές που βρίσκονται σε δικαιοδοσίες με διαφορά ώρας. Οι διαφορετικές ώρες παύσης μπορεί είτε να συμφωνηθούν ειδικά με τους Διανομείς, είτε να δημοσιευθούν σε οιοδήποτε προσάρτημα του Ενημερωτικού Δελτίου ή σε άλλο έγγραφο προώθησης που χρησιμοποιείται στη συγκεκριμένη δικαιοδοσία. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η ισχύουσα ώρες παύσης συναλλαγώνπου επιβάλλεται στους Μεριδιούχους πρέπει πάντοτε να προηγείται το σημείο αποτίμησης των Αμοιβαίων Κεφαλαίων για εκείνη την Ημέρα Συναλλαγής. Η έναρξη διάθεσης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου EURO Equity Secure 2010 έγινε στις 25 Οκτωβρίου 2005 και εγγραφές έγιναν δεκτές μόνο κατά την ημέρα της έναρξης διάθεσης. Δεν θα γίνονται δεκτές περαιτέρω εγγραφές ή μετατροπές σε αυτό το Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Αναφορικά με τα Αμοιβαία Κεφάλαια Australian Equity, European Defensive Monthly, European Defensive 6 Monthly και World Defensive 3 Monthly, τα έντυπα της αίτησης και τα εκκαθαρισμένα χρηματικά ποσά πρέπει να παραλαμβάνονται πριν από τη 1:00 μ.μ., προκειμένου να διεκπεραιωθούν στην αντίστοιχη Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο την επόμενη Ημέρα Συναλλαγής, ως ορίζεται κατωτέρω στην ενότητα «Υπολογισμός της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού», εκείνη την ημέρα (συν κάθε υφιστάμενη αρχική χρέωση). Τα έντυπα των αιτήσεων και τα εκκαθαρισμένα κεφάλαια για Μερίδια που παραλαμβάνονται μετά τη 1.00 μ.μ. θα διεκπεραιώνονται τη δεύτερη επόμενη Ημέρα Συναλλαγής. Τα έντυπα των αιτήσεων και τα εκκαθαρισμένα κεφάλαια για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Global Tactical Asset Allocation πρέπει να παραλαμβάνονται πριν από τη 1.00 μ.μ. δύο Εργάσιμες Ημέρες πριν από την Ημέρα Συναλλαγής προκειμένου να διεκπεραιωθούν στην αντίστοιχη Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο, όπως ορίζεται στη συνέχεια στην Ενότητα "Υπολογισμός Καθαρής Αξίας Ενεργητικού", υπολογιζόμενη εκείνη την ημέρα (συν κάθε ισχύουσα αρχική χρέωση). Τα έντυπα της αίτησης και τα εκκαθαρισμένα χρηματικά ποσά για Μερίδια που παραλαμβάνονται μετά τη 1:00 μ.μ. θα διεκπεραιώνονται την επόμενη Ημέρα Συναλλαγής. Για μεταγενέστερες εγγραφές για Μερίδια δεν απαιτείται συμπλήρωση επιπρόσθετου εντύπου αίτησης. Ωστόσο οι Επενδυτές πρέπει να προσκομίσουν γραπτές οδηγίες, ως συμφωνήθηκε με την Εταιρεία Διαχείρισης, προκειμένου να διασφαλίσουν την ομαλή διεκπεραίωση των μεταγενέστερων εγγραφών. Οι οδηγίες μπορούν επίσης να διαβιβασθούν με επιστολή, μέσω φαξ, σε κάθε περίπτωση νομοτύπως υπογεγραμμένα, ή άλλα μέσα που είναι αποδεκτά από την Εταιρεία Διαχείρισης. Επιβεβαίωση σχετικά με τις συναλλαγές θα αποστέλλεται κανονικά κατά την Εργάσιμη Ημέρα μετά η εκτέλεση των οδηγιών για την εγγραφή. Οι Μεριδιούχοι πρέπει αμέσως να ελέγξουν αυτές τις βεβαιώσεις για να εξασφαλίσουν ότι είναι ορθές ως προς κάθε λεπτομέρεια. Στους Επενδυτές συνιστάται να ανατρέξουν στους όρους και τις

21 Schroder International Selection Fund Ενημερωτικό Δελτίo Σελίδα 21 προϋποθέσεις που αναγράφονται στο έντυπο της αίτησης για να ενημερωθούν πλήρως σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προσυπογράφουν. Πώς να κάνετε πληρωμές Η πληρωμή πρέπει να πραγματοποιείται δια ηλεκτρονικής τραπεζικής μεταφοράς καθαρή από όλες τις τραπεζικές προμήθειες (δηλαδή με έξοδα του Επενδυτή). Στο έντυπο της αίτησης παρατίθενται περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την εξόφληση. Τα Μερίδια εκδίδονται κανονικά μόλις παραληφθεί η εξόφληση σε εκκαθαρισμένα χρηματικά ποσά. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης από εγκεκριμένους χρηματοοικονομικούς διαμεσολαβητές ή άλλους επενδυτές αποδεκτούς από την Εταιρεία Διαχείρισης, η έκδοση των Μεριδίων εξαρτάται από την παραλαβή της εξόφλησης εντός της εκ των προτέρων συμφωνηθείσας προθεσμίας που δεν υπερβαίνει τρεις Εργάσιμες Ημέρες από την αντίστοιχη Ημέρα Συναλλαγής (μία Εργάσιμη Ημέρα για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο EURO Government Liquidity). Εάν, κατά την ημερομηνία εξόφλησης, οι τράπεζες στη χώρα του νομίσματος εξόφλησης δεν είναι ανοικτές για συναλλαγές, η εξόφληση θα πραγματοποιείται την επόμενη Εργάσιμη Ημέρα κατά την οποία οι συγκεκριμένες τράπεζες είναι ανοικτές. Η εξόφληση πρέπει να εμφανίζεται στον αντίστοιχο τραπεζικό λογαριασμό, όπως ορίζεται στις οδηγίες διακανονισμού, το αργότερο έως τις 5.00 μ.μ. Ώρα Λουξεμβούργου κατά την ημερομηνία διακανονισμού. Οι εξοφλήσεις ποσών που λαμβάνονται μετά από αυτή την ώρα θα θεωρείται ότι έχουν διακανονιστεί την επόμενη Εργάσιμη Ημέρα κατά την οποία η τράπεζα είναι ανοιχτή. Εάν δεν πραγματοποιηθεί έγκαιρη εξόφληση, η αίτηση ενδέχεται να απολέσει την ισχύ της και να ακυρωθεί με δαπάνη του αιτούντα ή του χρηματοοικονομικού διαμεσολαβητή του/ της. Η μη εξόφληση με τον προβλεπόμενο τρόπο κατά την ημερομηνία εξόφλησης ενδέχεται να προκαλέσει την λήψη μέτρων από την Εταιρεία έναντι του αθετούντα Επενδυτή ή του χρηματοοικονομικού διαμεσολαβητή του/της ή την αφαίρεση οιωνδήποτε δαπανών ή ζημιών που υπέστη η Εταιρεία ή η Εταιρεία Διαχείρισης από οιαδήποτε υφιστάμενη επένδυση του αιτούντα στην Εταιρεία. Σε κάθε περίπτωση, οιαδήποτε βεβαίωση συναλλαγής και οιοδήποτε χρηματικό ποσό επιστρεπτέο στον Επενδυτή θα παρακρατούνται από την Εταιρεία Διαχείρισης χωρίς καταβολή των τόκων εφόσον εκκρεμεί η παραλαβή του εμβάσματος. Πληρωμές τοις μετρητοίς δεν είναι αποδεκτές. Οι πληρωμές τρίτων μερών θα γίνονται αποδεκτές μόνον κατά τη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας Διαχείρισης. Διαφορετικές διαδικασίες εξόφλησης δύνανται να εφαρμόζονται σε περίπτωση που οι αιτήσεις για Μερίδια υποβάλλονται μέσω Διανομέων. Η πληρωμή καταβάλλεται κανονικά στο νόμισμα της αντίστοιχης Κατηγορίας Μεριδίων. Εντούτοις, υπηρεσία ανταλλαγής συναλλάγματος για εγγραφές παρέχεται από την Εταιρεία Διαχείρισης για λογαριασμό και με δαπάνη και κίνδυνο του Επενδυτή. Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από την Εταιρεία Διαχείρισης ή οιονδήποτε από τους Διανομείς, κατόπιν αιτήματος. Πληροφορίες σχετικά με Τιμές Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο μίας ή περισσοτέρων Κατηγοριών Μεριδίων δημοσιεύεται ημερησίως σε εφημερίδες ή άλλες ηλεκτρονικές υπηρεσίες ως ορίζεται κατά καιρούς από τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρουσιάζεται στη διαδικτυακή τοποθεσία της Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. στη διεύθυνση "http://www.schroders.lu" και διατίθεται από την καταστατική έδρα της Εταιρείας. Ούτε η Εταιρεία, ούτε οι Διανομείς αποδέχονται ευθύνη για οιοδήποτε σφάλμα κατά τη δημοσίευση ή για τη μη δημοσίευση της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού ανά Μερίδιο. Tύποι Μεριδίων Τα Μερίδια εκδίδονται μόνο σε ονομαστική μορφή.τα ονομαστικά Μερίδια έχουν άυλη (μη ενσώματη) μορφή. Κλασματικοί τίτλοι επί ονομαστικών Μεριδίων θα στρογγυλοποιούνται σε δύο δεκαδικά ψηφία. Τα Μερίδια ενδέχεται επίσης να κατέχονται και να μεταβιβάζονται μέσω λογαριασμών που τηρούνται με συστήματα συμψηφισμού. Για οιονδήποτε ενσώματο τίτλο ανώνυμων Μεριδίων υπό έκδοση κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου σημειώνεται ότι ενδέχεται να υπάρξει χρονική καθυστέρηση για την έκδοση ενσώματων τίτλων ανωνύμων Μεριδίων προς αντικατάσταση τούτων και ότι η Εταιρεία Διαχείρισης διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει στον Επενδυτή το ποσό των 100 EUR κατ ανώτατο όριο ανά παράδοση για τις δαπάνες εκτύπωσης και επεξεργασίας αυτών των τίτλων. Για αποφυγή κάθε αμφιβολίας, η Εταιρεία δε θα εκδώσει νέα ανώνυμα μερίδια.

22 Σελίδα 22 Schroder International Selection Fund Ενημερωτικό Δελτίo Γενικά Οι οδηγίες για εγγραφή, μόλις δοθούν, είναι αμετάκλητες, εξαιρουμένης της περίπτωσης αναστολής ή μετάθεσης της συναλλαγής. Η Εταιρεία Διαχείρισης και/ή η Εταιρεία διατηρούν, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια, το δικαίωμα απόρριψης οποιασδήποτε αίτησης εν όλω ή εν μέρει. Σε περίπτωση που απορριφθεί αίτηση, οιοδήποτε παραληφθέν χρηματικό ποσό για εγγραφή θα επιστραφεί χωρίς τόκο, με δαπάνη και κίνδυνο του αιτούντα. Οι μελλοντικοί αιτούντες πρέπει να ενημερώνονται για τις σχετικές νομικές και φορολογικές ρυθμίσεις καθώς και τους περιορισμούς αγοραπωλησίας συναλλάγματος εν ισχύ στις αντίστοιχες χώρες ιθαγένειας, διαμονής ή κατοικίας. Η Εταιρεία Διαχείρισης ενδέχεται να έχει συνάψει συμφωνίες με ορισμένους Διανομείς σύμφωνα με τις οποίες οι Διανομείς συμφωνούν να διορίζουν κατόχους βάσει εννόμου σχέσεως ή να ενεργούν ως τέτοιοι για Επενδυτές που εγγράφονται για Μερίδια μέσω των εγκαταστάσεων των Διανομέων. Υπό την ιδιότητά του αυτή, ο Διανομέας ενδέχεται να καθιστά ισχυρές εγγραφές, μετατροπές και εξαγορές Μεριδίων στο όνομα του κατόχου βάσει εννόμου σχέσεως για λογαριασμό των ιδιωτών επενδυτών και να ζητά την καταχώριση των εν λόγω εργασιών στο Μητρώο Μεριδιούχων της Εταιρείας στο όνομα του κατόχου βάσει εννόμου σχέσεως. Ο Διανομέας ή ο κάτοχος βάσει εννόμου σχέσεως διατηρεί τα δικά του αρχεία και παρέχει στον επενδυτή εξατομικευμένες πληροφορίες σχετικά με την κατοχή του Μεριδίων. Εκτός σε περίπτωση που η τοπική νομοθεσία ή εθιμικό δίκαιο απαγορεύει την εν λόγω πρακτική, οι επενδυτές μπορούν να επενδύουν άμεσα στην Εταιρεία και να μην επωφελούνται από την υπηρεσία κατόχου βάσει εννόμου σχέσεως. Εκτός σε περίπτωση που προβλέπεται διαφορετικά από την τοπική νομοθεσία, οποιοσδήποτε Μεριδιούχος κατέχει μερίδια σε λογαριασμό κατόχου βάσει εννόμου σχέσεως με κάποιο Διανομέα, έχει δικαίωμα να ζητήσει, ανά πάσα στιγμή, άμεσο τίτλο κυριότητας των εν λόγω Μεριδίων. Εγγραφές σε είδος Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί κατά καιρούς να αποδέχεται εγγραφές για Μερίδια έναντι εισφοράς σε είδος αξιών ή άλλων στοιχείων ενεργητικού που δύνανται να αποκτηθούν από το σχετικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο σύμφωνα με την πολιτική και τους περιορισμούς των επενδύσεων του. Κάθε τέτοια εγγραφή σε είδος θα πραγματοποιείται στην Καθαρή Αξία ενεργητικού των εισφερομένων περιουσιακών στοιχείων που υπολογίζεται σύμφωνα με τους κανόνες που παρατίθενται στην Ενότητα 2.3 κατωτέρω και θα αποτελέσει αντικείμενο μίας έκθεσης ανεξάρτητων ελεγκτών συντεταγμένης σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας του Λουξεμβούργου και θα χρεώνεται στον εγγραφόμενο. Σε περίπτωση που η Εταιρεία δεν λάβει καθαρό τίτλο επί των εισφερομένων στοιχείων ενεργητικού, αυτό ενδέχεται να ωθήσει την Εταιρεία να λάβει ένδικα μέτρα έναντι του αθετούντα Επενδυτή ή του χρηματοοικονομικού διαμεσολαβητή του/της ή να αφαιρέσει οιεσδήποτε δαπάνες ή ζημίες που υπέστησαν η Εταιρεία ή η Εταιρεία Διαχείρισης από οιαδήποτε επένδυση του αιτούντα στην Εταιρεία. Διαδικασίες κατά του Ξεπλύματος Χρήματος Σύμφωνα με το νόμο του Λουξεμβούργου της 19ης Φεβρουαρίου 1973 και τις τροποποιήσεις του για την καταπολέμηση του εθισμού σε ναρκωτικές ουσίες, το νόμο της 5ης Απριλίου 1993 και τις τροποποιήσεις του σχετικά με τον χρηματοοικονομικό τομέα, το νόμο της 12ης Νοεμβρίου 2004 και τις τροποποιήσεις του σχετικά με την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών οργανώσεων και την εγκύκλιο της εποπτικής αρχής CSSF 08/387, επιβλήθηκαν υποχρεώσεις στα πιστωτικά και χρηματοοικονομικά ιδρύματα, όπως η Εταιρεία, προκειμένου να αποτραπεί το ξέπλυμα χρήματος και η χρηματοδότηση τρομοκρατικών οργανώσεων. Ως αποτέλεσμα, η Εταιρεία απαιτεί από τους Επενδυτές να παρέχουν στοιχεία ταυτότητας. Το έντυπο της αίτησης ενός Επενδυτή πρέπει να συνοδεύεται, στην περίπτωση φυσικών προσώπων, από αντίγραφο του διαβατηρίου ή του Δελτίου ταυτότητας και/ή στην περίπτωση νομικών προσώπων, από αντίγραφο του καταστατικού και απόσπασμα από το εμπορικό μητρώο (ή εναλλακτικό έγγραφο σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία). Επιπρόσθετα, οι Επενδυτές πρέπει να παρέχουν, κατόπιν αιτήματος, πληροφορίες σχετικά με τις επαγγελματικές ή επιχειρηματικές δραστηριότητές τους (κατά τα δέοντα) και σχετικά με την προέλευση των κεφαλαίων που πρόκειται να επενδυθούν. Κάθε αντίγραφο των προαναφερθέντων εγγράφων πρέπει να επικυρώνεται

Schroder International Selection Fund Ενημερωτικό Δελτίo

Schroder International Selection Fund Ενημερωτικό Δελτίo Schroder International Selection Fund Ενημερωτικό Δελτίo (εταιρεία επενδύσεων ανoικτoύ τύπoυ με έδρα στo Λoυξεμβoύργo) Οκτωβρίου 2012 Ελλάδα ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

(εταιρεία επενδύσεων ανοικτού τύπου με έδρα στο Λουξεμβούργο) Δεκεμβρίος 2009

(εταιρεία επενδύσεων ανοικτού τύπου με έδρα στο Λουξεμβούργο) Δεκεμβρίος 2009 Schroder Alternative Solutions Ενημερωτικo Δελτίo (εταιρεία επενδύσεων ανοικτού τύπου με έδρα στο Λουξεμβούργο) Δεκεμβρίος 2009 Ελλάδα Σε περίπτωση που προκύψει οιαδήποτε διαφορά μεταξύ του μεταφρασμένου

Διαβάστε περισσότερα

Schroder International Selection Fund Ενημερωτικό Δελτίο

Schroder International Selection Fund Ενημερωτικό Δελτίο Schroder International Selection Fund Ενημερωτικό Δελτίο (εταιρεία επενδύσεων ανoικτoύ τύπoυ με έδρα στo Λoυξεμβoύργo) Ιούλιος 2014 Ελλάδα ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

(εταιρεία επενδύσεων ανoικτoύ τύπoυ με έδρα στo Λoυξεμβoύργo) Μαρτίου 2010

(εταιρεία επενδύσεων ανoικτoύ τύπoυ με έδρα στo Λoυξεμβoύργo) Μαρτίου 2010 Strategic Solutions Ενημερωτικό Δελτίο (εταιρεία επενδύσεων ανoικτoύ τύπoυ με έδρα στo Λoυξεμβoύργo) Μαρτίου 2010 Ελλάδα ΤΑ ΑΜOΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕXOΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠOΔOΣΗ ΚΑΙ OΙ ΠΡOΗΓOΥΜΕΝΕΣ ΑΠOΔOΣΕΙΣ ΔΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Schroder GAIA Ενημερωτικό Δελτίo

Schroder GAIA Ενημερωτικό Δελτίo Schroder GAIA Ενημερωτικό Δελτίo (εταιρεία επενδύσεων ανoικτoύ τύπoυ με έδρα στo Λoυξεμβoύργo) Μαїος 2011 Ελλάδα ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕN ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους των Χαρτοφυλακίων Goldman Sachs Japan Small Cap Portfolio ή και Goldman Sachs Japan Portfolio

Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους των Χαρτοφυλακίων Goldman Sachs Japan Small Cap Portfolio ή και Goldman Sachs Japan Portfolio Αυτό το έγγραφο είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν έχετε αμφιβολίες ως προς τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον επενδυτικό σύμβουλο, διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

JPMorgan Liquidity Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office:

JPMorgan Liquidity Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office: JPMorgan Liquidity Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Διαβάστε περισσότερα

CS Investment Funds 14

CS Investment Funds 14 Ανακοίνωση στους μεριδιούχους Με την παρούσα ανακοινώνεται στους μεριδιούχους των υπο-κεφαλαίων Credit Suisse (Lux) Short Term CHF Bond Fund (το «Απορροφώμενο Υπο-Κεφάλαιο») και Credit Suisse (Lux) Corporate

Διαβάστε περισσότερα

ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B (η «Εταιρεία»)

ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B (η «Εταιρεία») ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B 47.586 (η «Εταιρεία») ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ Δεδομένου ότι κατά την προηγούμενη Έκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 9 Μαρτίου 2012 Αθήνα, Ελλάδα: Ο Ευάγγελος Βενιζέλος, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομικών της Ελληνικής Δημοκρατίας,

Διαβάστε περισσότερα

(εταιρεία επενδύσεων ανοικτού τύπου με έδρα στο Λουξεμβούργο) Ιούνιος 2016

(εταιρεία επενδύσεων ανοικτού τύπου με έδρα στο Λουξεμβούργο) Ιούνιος 2016 Schroder GAIA Ενημερωτικό Δελτίο (εταιρεία επενδύσεων ανοικτού τύπου με έδρα στο Λουξεμβούργο) Ιούνιος 2016 Ελλάδα ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου του Λουξεμβούργου Κατηγορία ΟΣΕΚΑ Έδρα: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Αρ. Μητρώου Εμπορίου και

Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου του Λουξεμβούργου Κατηγορία ΟΣΕΚΑ Έδρα: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Αρ. Μητρώου Εμπορίου και Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου του Λουξεμβούργου Κατηγορία ΟΣΕΚΑ Έδρα: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Αρ. Μητρώου Εμπορίου και Εταιρειών Λουξεμβούργου B 33363 Με στόχο την απλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

(εταιρεία επενδύσεων ανοικτού τύπου με έδρα στο Λουξεμβούργο) Μάρτιος 2016

(εταιρεία επενδύσεων ανοικτού τύπου με έδρα στο Λουξεμβούργο) Μάρτιος 2016 Schroder Alternative Solutions Ενημερωτικό Δελτίο (εταιρεία επενδύσεων ανοικτού τύπου με έδρα στο Λουξεμβούργο) Μάρτιος 2016 Ελλάδα ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 BNP PARIBAS INSTICASH GBP Τμήμα της BNP Paribas InstiCash, εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου διεπόμενης από το δίκαιο του Λουξεμβούργου (εφεξής "SICAV") που συστάθηκε στις 30 Ιουνίου 1998 ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ING (L) Patrimonial (η «Εταιρία») Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, rue Jean Piret L 2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 24.

ING (L) Patrimonial (η «Εταιρία») Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, rue Jean Piret L 2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 24. ING (L) Patrimonial (η «Εταιρία») Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, rue Jean Piret L 2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 24.401 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

1. JPMorgan Funds Global Absolute Return Bond Fund και JPMorgan Funds Global Strategic Bond Fund

1. JPMorgan Funds Global Absolute Return Bond Fund και JPMorgan Funds Global Strategic Bond Fund JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 8478 Αλλαγές στα JPMorgan Funds (το

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιµέρους αµοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιµέρους αµοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιµέρους αµοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά µε τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως µεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

Schroder International Selection Fund. (εταιρεία επενδύσεων ανoικτoύ τύπoυ με έδρα στo Λoυξεμβoύργo) Οκτώβριος 2016

Schroder International Selection Fund. (εταιρεία επενδύσεων ανoικτoύ τύπoυ με έδρα στo Λoυξεμβoύργo) Οκτώβριος 2016 Schroder International Selection Fund Ενημερωτικό Δελτίο (εταιρεία επενδύσεων ανoικτoύ τύπoυ με έδρα στo Λoυξεμβoύργo) Οκτώβριος 2016 Ελλάδα ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 9 Μαρτίου 2012 Αθήνα, Ελλάδα: Η Ελληνική Δημοκρατία ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα των προσφορών ανταλλαγής και των προσκλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office:

JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office: JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ & ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ και ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «EMPORIKI MINOAS» ΤΗΣ AMUNDI

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ & ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ και ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «EMPORIKI MINOAS» ΤΗΣ AMUNDI ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ & ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ και ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «EMPORIKI MINOAS» ΤΗΣ AMUNDI ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Τo Αμοιβαίο Κεφάλαιο EMPORIKI MINOAS

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Strategic Solutions Εξαμηνιαία Έκθεση. Ελλάδα. 31 Μαρτίου 2011

Strategic Solutions Εξαμηνιαία Έκθεση. Ελλάδα. 31 Μαρτίου 2011 Strategic Solutions Εξαμηνιαία Έκθεση 31 Μαρτίου 2011 Ελλάδα ΤΑ ΑΜOΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕXOΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠOΔOΣΗ ΚΑΙ OΙ ΠΡOΗΓOΥΜΕΝΕΣ ΑΠOΔOΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙZOΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛOΝΤΙΚΕΣ Strategic Solutions Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση προς τους Μετόχους

Ανακοίνωση προς τους Μετόχους NN (L) INTERNATIONAL Société d investissement à capital variable 3, rue Jean Piret, L 2350 Luxembourg Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) Λουξεμβούργου αρ. B 47586 (η

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικά νέα από το ΔΣ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σας

Σημαντικά νέα από το ΔΣ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σας JPMORGAN INVESTMENT FUNDS 13 Μαρτίου 2015 Σημαντικά νέα από το ΔΣ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σας Αγαπητέ μεριδιούχε, Με την παρούσα επιστολή σας ανακοινώνουμε ότι ένα επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο, μερίδια

Διαβάστε περισσότερα

Multi Asset (Πολυκλαδικές) Schroder Global Diversified Growth Fund. Strategic Solutions. Παραδοσιακές και εναλλακτικές επενδύσεις

Multi Asset (Πολυκλαδικές) Schroder Global Diversified Growth Fund. Strategic Solutions. Παραδοσιακές και εναλλακτικές επενδύσεις Για επαγγελματίες επενδυτές και συμβούλους μόνο Strategic Solutions Schroder Global Diversified Growth Fund Multi Asset (Πολυκλαδικές) Παραδοσιακές και εναλλακτικές επενδύσεις ΑΠΟΦ. ΕΠΙΤΡ. ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ALPHA ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005 Αρ. Αδείας

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Ιούνιος 2007 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες Για τους Έλληνες Επενδυτές Η UBS Asset Management AG (Η Εταιρεία) έχει συνάψει συμφωνία με την Κύπρου Asset Management ΑΕΔΑΚ (ο Αντιπρόσωπος) (Φειδιππίδου 26 και Χαλκηδόνος, 115 27 Αθήνα, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες Για τους Έλληνες Επενδυτές Η UBS Asset Management AG (Η Εταιρεία) έχει συνάψει συμφωνία με την Κύπρου ΑΕΔΑΚ (ο Αντιπρόσωπος) (Φειδιππίδου 26 και Χαλκηδόνος, 115 27 Αθήνα, τηλ. 210 77 65 441,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΛΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΟ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΛΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΛΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΟ 15.04.2016 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΚΥΡΙΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

ΣΥΝΟΨΗ ΚΥΡΙΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΨΗ ΚΥΡΙΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ Η παρούσα σύνοψη πρέπει να διαβάζεται ως εισαγωγή στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο και κάθε απόφαση επένδυσης στο RAAM EUROPE πρέπει να βασίζεται στην εκτίμηση του Ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009 Εταιρεία ιαχειρίσεως : Κύπρου Asset Management Α.Ε..Α.Κ. Θεµατοφύλακας : Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙOY ΚΕΦΑΛΑΙOY «EMPORIKI PROTECTED FUND MIDAS VΙ» ΤΗΣ AMUNDI

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙOY ΚΕΦΑΛΑΙOY «EMPORIKI PROTECTED FUND MIDAS VΙ» ΤΗΣ AMUNDI . ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ & ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ και ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙOY ΚΕΦΑΛΑΙOY «EMPORIKI PROTECTED FUND MIDAS VΙ» ΤΗΣ AMUNDI ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τo Αμοιβαίο Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Η Emporiki Bank επίσης λειτουργεί και ως τράπεζα πληρωμών (εφεξής «πληρώτρια τράπεζα», LPA ).

Η Emporiki Bank επίσης λειτουργεί και ως τράπεζα πληρωμών (εφεξής «πληρώτρια τράπεζα», LPA ). ΔΙΚΤΥΟ EMPORIKI BANK - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ & ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ και ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙOY ΚΕΦΑΛΑΙOY «EMPORIKI PROTECTED FUND MIDAS IV» ΤΗΣ CREDIT AGRICOLE ASSET

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Αμοιβαία Κεφάλαια

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Αμοιβαία Κεφάλαια ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Αμοιβαία Κεφάλαια Γενικά Tα Αμοιβαία Κεφάλαια εδώ και δεκαετίες θεωρούνται διεθνώς ώς μια από τις πιο αποτελεσματικές μορφές επένδυσης. Αποτελούν συλλογικά επενδυτικά σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 BNP PARIBAS INSTICASH EUR Τμήμα της BNP Paribas InstiCash, εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου διεπόμενης από το δίκαιο του Λουξεμβούργου (εφεξής "SICAV") η οποία συστάθηκε στις 30 Ιουνίου 1998 ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009. Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009. Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009 Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συστημένο 10 Μαΐου 2012 Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους της Goldman Sachs Funds (το «Κεφάλαιο»)

Συστημένο 10 Μαΐου 2012 Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους της Goldman Sachs Funds (το «Κεφάλαιο») Αυτό το έγγραφο είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν δεν είστε βέβαιοι για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, συμβουλευτείτε το χρηματιστή, το διευθυντή τράπεζας, το δικηγόρο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 σύμφωνα με

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 σύμφωνα με ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 σύμφωνα με το άρθρο 5(1) του κυπριακού Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005), και

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα EIRO Περιεχόμενα Άρθρο 1. Ορισμοί... 3 Άρθρο 2. Συμβατική Σχέση... 3 Άρθρο 3. Καταχώρηση Πιστώσεων... 4 Άρθρο 4. Χρεωστικό Υπόλοιπο σε Χρήματα... 4 Άρθρο 5. Απλή Εκτέλεση...

Διαβάστε περισσότερα

PARVEST RUSSIA Τμήμα της PARVEST, εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (SICAV)

PARVEST RUSSIA Τμήμα της PARVEST, εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (SICAV) Τμήμα της PARVEST, εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (SICAV) Το τμήμα PARVEST Russia ενεργοποιήθηκε στις 21 Φεβρουαρίου 2008. Απλοποιημένο ενημερωτικό δελτίο ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009 Το παρόν ενημερωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Eurobank Asset Management Α.Ε..Α.Κ. (εφεξής: Εταιρεία ) έχει θεσπίσει και εφαρµόζει την παρούσα πολιτική που της επιτρέπει να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Strategic Solutions Ελεγμένη Ετήσια Έκθεση. Ελλάδα. 30 Σεπτεμβρίου 2011

Strategic Solutions Ελεγμένη Ετήσια Έκθεση. Ελλάδα. 30 Σεπτεμβρίου 2011 Strategic Solutions Ελεγμένη Ετήσια Έκθεση 30 Σεπτεμβρίου 2011 Ελλάδα ΤΑ ΑΜOΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕXOΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠOΔOΣΗ ΚΑΙ OΙ ΠΡOΗΓOΥΜΕΝΕΣ ΑΠOΔOΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙZOΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛOΝΤΙΚΕΣ Strategic Solutions

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ, ΑΜΕΣΩΣ Ή ΕΜΜΕΣΩΣ, ΣΤΙΣ Η.Π.Α., ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ, ΑΜΕΣΩΣ Ή ΕΜΜΕΣΩΣ, ΣΤΙΣ Η.Π.Α., ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ Ανακοίνωση [17.11.2015] Η Alpha Bank ανακοινώνει ότι έχει λάβει ενδιαφέρον από θεσμικούς επενδυτές το οποίο υπερκαλύπτει το αρχικώς σκοπούμενο ποσό των Ευρώ 1,55 δισ. Η Τράπεζα θα διατηρήσει ανοικτό το

Διαβάστε περισσότερα

CS Investment Funds 2 CS Investment Funds 11

CS Investment Funds 2 CS Investment Funds 11 1. Ανακοίνωση προς τους μεριδιούχους του υπο-κεφαλαίου Credit Suisse (Lux) European Property Equity Fund (το «Απορροφώμενο Υπο-Κεφάλαιο»), ενός υπο-κεφαλαίου της και προς τους μετόχους του υπο-κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001 ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001 Το παρόν Παράρτηµα συµπληρώνει τις Γενικές ιατάξεις, που

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών 1. Γενικά 1.1. Η Plus500CY Ltd (εφεξής, η Εταιρεία ) είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (Investor Compensation Fund,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ EMPORIKI MINOAS ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΡΙΔΙΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ EMPORIKI MINOAS ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΡΙΔΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ EMPORIKI MINOAS ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΡΙΔΙΑ Άρθρο 1 - Μερίδια σε συνιδιοκτησία Τα δικαιώματα των συγκυρίων εκφράζονται σε μερίδια, όπου κάθε μερίδιο αντιστοιχεί στο

Διαβάστε περισσότερα

ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμος του 2012

ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμος του 2012 ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμος του 2012 Οδηγία ΟΔ78-2012-18 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τους ΟΣΕΚΑ εγγυημένου κεφαλαίου ή εγγυημένης απόδοσης ή τους ΟΣΕΚΑ με προστασία

Διαβάστε περισσότερα

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών Παρουσίαση στο πλαίσιο του Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Θεσσαλονίκη, 11/3/2015 Γνωστοποίηση Αποποίηση ευθύνης Η HellasFin ΑΕΠΕΥ

Διαβάστε περισσότερα

Schroder International Selection Fund Ελεγμένη Ετήσια Έκθεση

Schroder International Selection Fund Ελεγμένη Ετήσια Έκθεση International Selection Fund Ελεγμένη Ετήσια Έκθεση 31 Δεκεμβρίου 2010 Ελλάδα ΤΑ ΑΜOΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕXOΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠOΔOΣΗ ΚΑΙ OΙ ΠΡOΗΓOΥΜΕΝΕΣ ΑΠOΔOΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙZOΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛOΝΤΙΚΕΣ. International

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη 1. Εισαγωγή Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες το σύνολο των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις χώρες του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 3.700 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 5,04% 1,550 5.735,00 5,04% 5.735,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 15,84% 18.001,00

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 3.700 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 5,04% 1,550 5.735,00 5,04% 5.735,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 15,84% 18.001,00 ΤΕΜΑΧΙΑ MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 3/568/09.06.2005 ΦΕΚ: 838/Β/27.6.2005 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 17 εκεμβρίου 2012 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟ ΟΧΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ Αθήνα, Ελλάδα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διαδικασία γνωστοποίησης μεταβολών σημαντικών συμμετοχών από τα υπόχρεα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009 Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ επί αξίας πινακιδίου. ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΝΤΟΛΕΣ Έως 1,25% Έως 7. Online Trading Από 0,35% Τηλεφωνική Εντολή Από 0,60%

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ επί αξίας πινακιδίου. ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΝΤΟΛΕΣ Έως 1,25% Έως 7. Online Trading Από 0,35% Τηλεφωνική Εντολή Από 0,60% ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ Χ.Α, ΟΜΟΛΟΓΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ (Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα) 1. ΑΜΟΙΒΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με το άρθρο 7(1) του κυπριακού Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαμβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 «Εκδότες» νοούνται τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένων. 2 Ως «χρηματοπιστωτικά μέσα» νοούνται

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 «Εκδότες» νοούνται τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένων. 2 Ως «χρηματοπιστωτικά μέσα» νοούνται ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ/ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ και ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ Ή ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

Schroder International Selection Fund Εξαμηνιαία Έκθεση

Schroder International Selection Fund Εξαμηνιαία Έκθεση International Selection Fund Εξαμηνιαία Έκθεση 30 Ιουνίου 2011 Ελλάδα ΤΑ ΑΜOΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕXOΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠOΔOΣΗ ΚΑΙ OΙ ΠΡOΗΓOΥΜΕΝΕΣ ΑΠOΔOΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙZOΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛOΝΤΙΚΕΣ. International Selection

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαχειριστής επιλέγει κατά την κρίση του ένα χαρτοφυλάκιο χρεωστικών τίτλων συμπεριλαμβανομένων χρεογράφων σταθερού

Ο διαχειριστής επιλέγει κατά την κρίση του ένα χαρτοφυλάκιο χρεωστικών τίτλων συμπεριλαμβανομένων χρεογράφων σταθερού ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/20 03/06/2016 Κατευθυντήριες γραμμές Όρια για τα ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος που εκτελούν τραπεζικές δραστηριότητες εκτός ρυθμιζόμενου πλαισίου σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 247/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.9.2013 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Ιουλίου 2013 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2011/23

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου 1. Κάτω από ποιές προϋποθέσεις ενεργοποιείται το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων; Το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες Για τους Έλληνες Επενδυτές Η UBS Asset Management AG (Η Εταιρεία) έχει συνάψει συµφωνία µε την Κύπρου Asset Management ΑΕ ΑΚ (ο Αντιπρόσωπος) (Φειδιππίδου 26 και Χαλκηδόνος, 115 27 Αθήνα, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α/Κ ΗΛΟΣ TOP-30 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( Άδεια Σύστασης: ΦΕΚ. 52/26.01.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α/Κ ΗΛΟΣ TOP-30 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( Άδεια Σύστασης: ΦΕΚ. 52/26.01. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυµη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Προς Το ιοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ Asset Management Α.Ε..Α.Κ» Ενταύθα Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

JPMorgan Funds JF Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ιαπωνίας (JF Japan Equity Fund) (το «Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο»)

JPMorgan Funds JF Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ιαπωνίας (JF Japan Equity Fund) (το «Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο») JPMorgan Funds JF Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ιαπωνίας (JF Japan Equity Fund) (το «Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο») Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο Αύγουστος 2009 Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο της JPMorgan Funds

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2013 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12)

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2013 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12) MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " METLIFE ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Χ.Α. " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 14/250/08.06.2001 ΦEK: 902/B/13.07.2001 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 163/18.12.12 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I.

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 4209/2013. Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ (AIFMD) για τους Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ) στην Ελληνική Νομοθεσία

Νόμος 4209/2013. Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ (AIFMD) για τους Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ) στην Ελληνική Νομοθεσία Νόμος 4209/2013 Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ (AIFMD) για τους Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ) στην Ελληνική Νομοθεσία Ηλίας Πολυζωγόπουλος Προϊστάμενος Τμήματος Αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.»

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.» ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.» Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2012 Μιχαλακοπούλου 80, 11528 Αθήνα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Allianz Global Investors Fund. Απλοποιημένο Ενημερωτικό ελτίο 27 Ιανουαρίου 2011. Allianz Global Investors Luxembourg S.A.

Allianz Global Investors Fund. Απλοποιημένο Ενημερωτικό ελτίο 27 Ιανουαρίου 2011. Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Το παρόν Απλοποιημένο Ενημερωτικό ελτίο συμπληρώνεται, καθίσταται έγκυρο και πρέπει να διαβάζεται αποκλειστικά σε συνδυασμό και στο πλαίσιο των κάτωθι: ΠαράρτημαΑτουΑπλοποιημένουΕνημερωτικού ελτίου με

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View Όροι και Προϋποθέσεις HSBC Global View Η υπηρεσία HSBC Global View (η «Υπηρεσία») παρέχεται από την HSBC Holdings plc και τις θυγατρικές της σε όλο τον κόσμο (κάθε μια από τις οποίες θα εννοείται όταν

Διαβάστε περισσότερα

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής :

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής : ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Σκοπός και Ιδιότητα H παρούσα Δήλωση Γνωστοποίησης παραθέτει τις υπηρεσίες που παρέχει σε Ιδιώτες Πελάτες («Πελάτες») η εταιρεία «Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.»

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλέον Πληροφορίες για τις Επενδυτικές Υπηρεσίες. Εταιρικές Πράξεις

Επιπλέον Πληροφορίες για τις Επενδυτικές Υπηρεσίες. Εταιρικές Πράξεις Επιπλέον Πληροφορίες για τις Επενδυτικές Υπηρεσίες Εταιρικές Πράξεις Εισαγωγή Στις Επιπλέον Πληροφορίες για τις Επενδυτικές Υπηρεσίες, η εταιρεία DEGIRO παρέχει τις λεπτομέρειες των συμβατικών σχέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με βασικές έννοιες της οδηγίας ΔΟΕΕ 13.08.2013 ESMA/2013/611 Ημερομηνία: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Πίνακας περιεχομένων I. Πεδίο εφαρμογής 3 II. Ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Fund of Funds Μετοχικό Διεθνές

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Fund of Funds Μετοχικό Διεθνές ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Fund of Funds Μετοχικό Διεθνές Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 57/16.6.2010 ΑΡΘΡΟ 1 Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ & ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EURIBOR+ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ALPHA ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005 Αρ. Αδείας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.

ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΤΡΟΠΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Δ.Τ. «ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε.13493/06/Β/86/13 ΓΕ.ΜΗ. 311301000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

NBG SYNESIS FUNDS SICAV Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου Société d investissement à capital variable Λουξεμβούργο. Ενημερωτικό Δελτίο

NBG SYNESIS FUNDS SICAV Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου Société d investissement à capital variable Λουξεμβούργο. Ενημερωτικό Δελτίο NBG SYNESIS FUNDS SICAV Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου Société d investissement à capital variable Λουξεμβούργο Ενημερωτικό Δελτίο ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο (όπως ορίζεται παρακάτω)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 08/11 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα