ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ. Ε.Ι.) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓ ΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΓΩΓΟ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ HOT-TAPPING ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΗΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (Α.Μ ) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΝΑΖΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το παρόν τεύχος αποτελεί την Πτυχιακή Εργασία που εκπον1)θηκε για το Τμ1)μα Μηχανολογίας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ. Ε.Ι.) πειραια και αναφ έ ρ εται στα κατασκ ευαστικά έ ργα αγωγών Μέσης και Χαμηλ1) ς Πίεσης, την εγκατάσταση και λειτουργία Μετρητικών / Ρυθμιστικών Σταθμών και την εσωτερικ1) εγκατάσταση για τη τροφοδοσία βιομηχανίας με φυσικό αέριο. Στην αρχ11 γίνεται αναφορά για το φυσικό αέριο και τις ιδιότητέ ς του, έπεται η παρουσίαση των Φορ έ ων Διανομi1ς Αερίου καθώς και τα συστ~)ματα Μ εταφοράς και Διανομ1)ς στ~1ν Ελλάδα. Στ~1 συν έχε ια αναπτύσσονται τα κατασκευαστικά έ ργα δικτύων Μ έ σης και Χαμηλ1)ς Πίεσης και τέ λος η μελέτ~1 εσωτερικ~ίς εγκατάστασης για βιομηχανικό π ε λάτ~1. Θ έλω να ευχαρισηίσω το Τ.Ε.Ι. Π ε ιραια και όλους τους καθηγητέ ς του Τμήματος Μηχανολογίας για τ~1ν πολύτιμη και συστ~1ματικ1ί βοήθεια που μας παρ ε ίχαν όλα τα χρόνια των σπουδών μου καθώς και η1 μετάδοση των γνώσεων που πρ έπει να έχε ι ένας Ν έ ος Μηχανικός για τ~1ν ε ίσοδό του στην αγορά ε ργασίας. ΑΛΕΞΑΝ ΔΡΟΣ. Γ.ΗΛΙΑΔΗΣ Srί';ΛJOOΙ-r;<H 1Έι Πε;ρΑJ Ι'

3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα Πτυχιακ1Ί Ε ργασία αναφ έ ρ εται στη κατασκ ε υ1ί παροχετευτικού αγωγού Μ έ ση ς Πίεση ς με τη μέ θοδο Hot - Tapping, τη κατασκευ1ί νέ ου δ ικτύου διανομ1ί ς κα ι παροχε τευτικού αγ ωγού Χαμη λ1ί ς Πίε ση ς καθώ ς και τη μελέ τη εσωτε ρικ~ί ς εγκατάσταση ς γ ια τροφοδ ο σία βιομηχανία ς με Φυσικό Α έ ριο. Η ανάπτυ ξη του θ έ ματο ς γίν εται σε έξ ι κε φάλαια. Στο πρώτο κ ε φάλαιο γίνε ται η γνωριμία με το φυσικό α έ ριο. Παρουσιάζονται οι ιδιότητες του ρ ευστού, οι χρήσ ε ις και τα οφ έλη που αποκομίζουμε καθ ώς και η ασφάλε ια και τα πε ριβαλλοντολογικά πλε ον ε κτ~ίματα που μας παρ έχε ι σαν καύσιμο. Στο δεύτε ρο κ ε φ άλαιο αναπτύσσονται οι Φορ ε ίς Α ε ρίου στην Ελλάδα. Συγ κ ε κριμ ένα, γίν ε ται αναφορά στη Δημόσια Επιχε ίρηση Α ε ρίου (ΔΕΠΑ) που αποτελε ί τ~1 κύρια ε πιχε ίρηση που λαμβάνε ι χώ ρα και δράση στο τομέ α του φυσικού αερίου στ~1ν Ελλάδα από τ~1 δε καετία του 80. Επιπροσθ έτως, γίν εται αναφορά στο Διαχε ιριστ~ί Εθνικού Συστi1ματος Φυσικού Α ε ρίου (ΔΕΣΦΑ), θυγατρικ1ί εταιρία τ~1 ς ΔΕΠΑ με στόχο τ~1 λε ιτουργία, συντ~1ρηση, δ ιαχε ίριση, ε κμετάλλευση και ανάπτυ ξη του Εθνικού Συστ~Ίματος Φυσικού Α ε ρίου. Στο τέλος του κε φαλαίου, παρουσιάζε ται η Εταιρία ΠαροχιΊ ς Α ε ρίου (ΕΠΑ) Αττικ~Ί ς. Γίν εται αναφορά στα δ ρώμενα τη ς εταιρία ς, στους στόχους που έχε ι θ εσπίσ ε ι και στο δίκτυο των πελατών τ~1 ς. Στο τρίτο κ εφάλαιο αναπτύσσεται οι κλάδοι μεταφοράς και διανομ1ίς φυσικού αερίου. Πιο συγκε κριμένα, παρουσιάζονται τα δίκτυα Υψη λής (Μεταφορά), Μ έ σης και Χαμη λ1ίς (Διανομή) Πίε σης στ~1ν Ελλάδ α. Π ε ριγράφ εται η εισαγωγ1ί του φυσικού αε ρίου από τους Συνοριακού ς Σταθμούς και η μεταφορά του από τα δίκτυα Υψη λ1ί ς Πί ε σης με όλες τις μετρητικές και ρυθμιστικές διατάξε ι ς. Γίνεται αναφορά στα Κέντρα Λειτουργίας και Συντήρησης ανά τ~1ν Ελλάδα καθώ ς και στο Σταθμό Υγροποιημένου φυσικού αε ρίου Ρ ε βυθούσας. Μ ελετώνται οι Μ ε τρητικοί / Ρυθμιστικοί Σταθμοί, οι λε ιτουργίε ς και οι διατάξε ις του ς. Στη συνέχε ια, π ε ριγράφεται το δίκτυο διανομ1ί ς στο νομό Αττικής. Αυτό απαρτή ζεται από χαλύβ δ ινους αγωγούς και αγωγούς πολυαιθυλενίου με ονομαστικές πιέ σε ις λε ιτουργίας 19 και 4 bar αντίστοιχα. Π ε ριγράφονται λοιπ έ ς μηχανολογικ ές διατάξ εις του

4 δικτύου που χρησιμοποιούνται για την ομαλ1ί λε ιτουργία και τροφοδοσία των τελικών καταναλω τών. Στο τ έταρτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται τα κατασκευαστικά έργα αγωγών 19bar. Στο κεφάλαιο αυτό, θα π ε ριγ ραφ ε ί η διαδικασία κατασκευ1ίς νέου παροχετευτικού αγωγού Μέσης Πίε ση ς μ ε τη μέ θοδο του Hot - Tapping (διάτρηση σε ενε ργό αγωγό). Αναπτύσσεται η δ ιαδ ικασία συγκολλ1ίσεων, η υδραυλική δοκ ιμ1ί κα ι η τελ ικ1ί συγκόλληση (Tie-ln) του νέου τμ1ίματο ς με τον ενεργό αγωγό. Στο τέλο ς, γίνεται εγκατάσταση ν έου Σταθμού Διανομ1Ίς 19/4 για τη τροφοδότηση νέου Λειτουργικού Τομέα με φυσικό αέριο. Στο πέ μπτο κεφάλαιο, παρουσ ιάζοντα ι τα κατασκευαστικ ά έ ργα αγωγών πο λυαιθυλενίου ( ΡΕ) 4bal'. Στο κεφάλαιο αυτό, πε ριγράφ εται η διαδικασία κατασκευ11ς νέου δ ικτύου χαμηλής πίε ση ς για τη τροφο δο σία του νέου λειτουργικού τομέα αλλά και η κατασκευή νέου παροχετευ τικού αγωγού γ ια την διασύνδεση βιομηχανίας με το φυσικό αέριο. Α ναλύοντα ι οι τύποι η λεκτροσυγ κολλ1ίσ εων που πρ αγ ματοπο ιούνται στους αγωγούς πολυαιθυλενίου, η πνευματικi1 δοκ ιμ11 και η δοκ ιμή αντοχής και στεγανότητας. Τέλος, γίνεται εγκατάσταση Μετρητικού / Ρυθμιστικού Σταθμού στο π ε ριβάλλο ντα χώρο τη ς βιομηχανίας. Στο τελευ ταίο κεφάλαιο, γίνεται η μελέ τη εσωτε ρική ς εγκατάστασης για τη τροφοδοσία τη ς βιομηχανίας με φυσικό αέριο. Γίνεται υπολογισμός των διαμέτρων των αγωγών, της πτώσης πίεσης του κύριου κλάδου και των δ ευτερευόντων κλάδων. Η μελέτη επίση ς περ ιλα μβάνε ι τι ς προσαγωγές αέ ρα καθώς και τον υπολογισμό γ ια τις καπνο δόχους. Π ε ριλαμβάνεται αξονομετρικό σχέδ ιο, και κατόψ ε ις του κτηρίου.

5 ΠΕ ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟ ΛΟΓΟΣ Π ΕΡ Ι Λ ΗΨΗ [] Ε ΡΙ ΕΧΟ ΜΕΝΑ Κ ΕΦΑΛΑ ΙΟ ι 0 ΦΥΣΙΚΟ ΑΕ ΡΙΟ ΦΥΣ Ι ΚΟ ΑΕΡΙΟ Τι ε ίναι το φυσ ικό αέριο Προμι?θε ια φυσ ικού αερίου Δ 1 0Τ Η ΤΕΣ Σύσταση Θερμογόνος Διίναμη ΧΡΗ ΣΕ Ι Σ ΟΦΕΛΗ Οικονσμία Ευκολία στη χριίση Καθαριότη τα και εξο ικονόμηση χώρου Ακρίβε ια στη μ έτρηση και χρέωση μ ετά την κατανάλωση Μειωμ ένο κόστος συντιjρησης συσκευών Φ ιλ ικότητα προ ς το περιβάλλον ΑΣΦΑΛΕ Ι Α Ασφάλε ι α από τη φύση του Ασφάλε ια από τι ς εγκαταστάσε ις Ασφάλ ε ια από τ ις συσκε υ ί::ς Π ΕΡ Ι ΒΑΛΛΟΝ Κ ΕΦ ΑΛΑ Ι0 2 ΟΙ ΦΟΡ Ε Ι Σ ΦΥ Σ ΙΚΟΥ Α Ε ΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛ Λ Α ΔΑ ΔΕΠ Α ΔΕΣΦΑ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΑ!ΡΙΑ /./ Η Ε.Π.Α Απικιί ς /.2 Άδε ιαδι. ανομιίς ΣΤΟΧΟΙ & ΑΞΙΕΣ Ι Η αποστολ ιί της ε ταιρία ς Στόχοι !ΣΤΟΡ!ΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Ι Από το φωταέριο στο φυσικό αέριο ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Ι Μετοχικιί σύνθεση τη ς Εταιρε ία ς Παροχ ιί ς Α ερίου Απικιίς ΔΕΠΑ Α. Ε S/ι e ll Gas Β. V ΑΝΘΡΏΠ ΙΝΟ Δ ΥΝΑΜ!ΚΟ ΕΤΑ ΙΡ!ΚΗ ΚΟΙΝΩΝ!ΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Ι Προσανατολ ισμό ς στον άνθρωπο και την ποιότητα ζωιίς ΕΠ!ΤΕΥΓΜΑΤΑ &Δ ΙΑΚΡ!ΣΕlΣ

6 Ι Τιμητικιί δ ι. άκριση από Τϋ/Ι Δ ι εθ νιίς βράβε υση από ESRJ το Δ ΙΚΤΥΟ Ι Υφιστάμενο δίκτυ ο Σε ποιους δ ιίμους τη ς Λπικ ιίς υπάρχε ι. σιίμερα δίκτυο φυσικού αερίου Επέκταση δικτύου ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ Ι Π ελάτες Ο ι κ ια κοί κα ι Εμπ ο ρι κο ί Π ελάτες κα ι Χρ ήσ εις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔIΑΝΟΜΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΕΝΤΡ ΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΚΑΙ ΚΛΑ Δ ΟΙ ΜΕΤΑ ΦΟΡΑΣ ΜΕΤΡ ΗΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΥΝΟΡΩΝ Σ!Δ ΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΜΕΤΡΗΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΥΝΟΡΩΝ ΚΗΠΩΝ ΕΒΡΟΥ ΣΤΑΘΜΟΣ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡ!ΟΥ ΡΕΒΥΘΟΥΣΑΣ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 1 ΡΥΘΜΙΣΗΣ /. 5. / Σταθμός J>ύθμιση ς Π ίεση ς Φυσ ι κού //ερίου(!~) /. 5.2 Σταθμδς Μέτρ ηση ς Φυσικοιj Αερίου (Μ) ΚΕΝΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑ Ι ΚΑ ΤΑΝΟΜΗΣΦΟΡΤΙΟΥ ΚΕΝΤΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑ Ι ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ /. 7. Ι Κέντρο Λ&Σ Νο τίου Ελλάδος /. 7.2 Κέν τρο ι/&σ Κεντρικ ιί ς Ελλάδος /. 7.3 Κέντρο Λ&Σ Βορε ίου Ελλάδος / Κέντρο Λ&Σ Ανατολ ικιί ς Ελλάδος /. 7.5 Κέν τρο ι/&σ ι\ιfετρ ητι κού Σταθμού Συνόρων Σιδ ηροκάστρου Σ Ι'ΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝ ΙΩΝ Δ ΙΑ ΝΟΜ Η Ι Σταθμ ός Τροφοδοσία ς Πόλ ης (City Gaιe Sιαιίοη) Δ ΙΚΤΥΟ Δ ΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΣΗΣ ΠΙΕΣ!-ΙΣ Ι /Jανοστάσιυ Σταθμ ός Δ ι ανομ ιi ς Λειτουργ ικού Τομέα (DIR 1914) Με τρητ ι κό ς ρυθμιστικός σταθμός μγάλου καταναλωτιi {lnc/u tγial Sιatio n) Με τρητικό ς Ρυθμιστικός Σταθμ ός Μεγάλο υ Εμπορικού Κατωιαλωτιi (Cο ιηιιι eγc iα/ Sιαιι:οη) Δ ΙΚΤΥΟ Δ ΙΑΝΟΜΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ Ι Σταθμός J> ύθμ ι.ση ς Ι Ι ίεσης 1 Μέτρηση ς 11αροχ ιί ς Ο ικ ι ακών ΚαταναλωπiJν ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΚΑΤΑΣΚΕΥ ΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓ Α ΧΑΛ ΥΒΔΙΝΩΝ ΑΓΩΓΩΝ 19 BAR ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΕΤ ΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ Μ ΕΣ Η Σ ΠΙ ΕΣ ΗΣ Συγκολλ ιiσε ις χσλύβδ ινων αγωγών Υδpαυλ ικιί δοκιμι Ξιiρανση σωλ η ναγωγού HOT- TAPPING ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΕΡΓ Ε ΙΟΥ Μ ΕΤ ΡΗΤΙΚΟΥ 1 ΡΥΘΜΙ ΣΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗ Σ M/RD/R 19/ ΚΕΦΑΛΑIΟ 5 ΚΑΤΑΣΚΕΥ ΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΓΩΓΩΝ ΠΟΛ Υ Α ΙΘΥ ΛΕΝΙΟΥ (ΡΕ) 4 BAR ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ ΙΑΝΟΜΗ ΣΦΥΣ ΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙ ΕΣ Η Σ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚ ΕΥΗ ΠΑΡΟΧ ΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ Π ΟΛ Υ ΑΙΘΥ Λ ΕΝΙΟΥ (ΡΕ) ΓΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Σ Ί Συγκόλλ ηση αγωγών και εξαρτημάτων πολυαιθυλ ενίου

7 5.1. Ι. Ι Σύνδεση με ηλεκτρο σύντηξη (elecιι o fι ιs ίοη) /.2 Σύνδεση συ γκολλ ητών άκρω1 1 (/311111~11 s io11) Έλεγχος σv γκολλ 1/σεω ν(e /ectι"οfιι.~ίο11 / bιιtt fu8ίon) / Σύν δεση μ ε ηλεκτρο σύντη ξη (e!e c ιι οjιωοη joinl) Σύνδε ση μ ε συ γκολλ ητά άκρα (bιι/ι fιιsίοη) Π νεvματ ικ ι/ δοκιμι/ Δοκιμι/ αντοχι]ς Δοκιμι] στεγανότητα ς ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΗΤΙΚΟΥ / ΡΥΘΜ Ι ΣΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ MRS /0.3 BAR Κ ΕΦ ΑΛΑ ΙΟ 6 Μ ΕΛΕΤ Η ΕΣΩΤΕ ΡΙΚΗ Σ ΕΓ Κ ΑΤΑΣΤΑΣ Η Σ Δ ΙΚΤ Υ Ο Υ ΦΥΣ Ι Κ Ο Υ ΑΕ ΡΙΟ Υ ΣΕ ΒΙΟΜΗ ΧΑ ΝΙ Α Α. ΣΤΟ Ι ΧΕ Ι Α ΚΤ Ι Ρ Ι ΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΚΑΝΟΝ Ι ΣΜΟ Ι Γ. ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΥΣ Ι ΜΟΥ - ΠΙ ΕΣ Η ΛΕ ΙΤΟΥ ΡΓΙ ΑΣ Δ. ΘΕΣ Η ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤ ΡΗ Σ Η Σ / ΡΥΘΜ Ι ΣΗΣ Ε. Π ΑΡΑ Μ ΕΤΡΟ Ι ΓΙΑ Τ Η Δ Ι ΑΣΤΑΣ Ι ΟΛΟΓ Η ΣΗ ΤΩΝ ΣΩΛ Η ΝΏΣΕΩΝ Απώλε ι ες Πίεση ς Τοπ ικϊς απώλε ι ες πίεση ς Μεταβολ ιi πίεση ς λόγω άνωσης Σvνολ ικ ιi πτώση πίεσης Παράμ ετροι Υπολογ ισμού ΣΤ. ΠΕΡ Ι Γ ΡΑΦ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣ Η Σ ΣΩΛ ΗΝ ΩΣΕΩΝ ΣΤΙ. Γεν ικ ι ί περι γραφ ι ] ΣΤ2. Υλικά ΣΤ3. Συνδέσεις σωλ ι]νων και εξαρ τημάτω ν ΣΤ3. Ι Συ γκολλ ιίσε ι ς ΣΤ3.2 Σπε ιριijμα τα ΣΤ4. ΟΔΕΥΣΗ Κύρ ι. ο ς κλάδος Δε υτερ ε ύον κλάδος Ι Δε υτερ ε ύ ο ν κλάδος Δε υτερεύον κλάδος ΣΤ5. Αποφρακτ ικές δι.ατάξε ι ς Ρυθμι. στιί ς Ανακουφι. στικιί Βαλβ ίδα z. ΚΑ ΥΣΤ ΗΡΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ Η. ΠΕΡ Ι ΓΡΑΦΗ ΑΕΡ ΙΣΜΟΥ ΧΩΡΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΠ Ι ΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΑ Η /. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣ!Ο Η2. ΧΩΡΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΦΟΥΡΝΟΙ) HJ. ΕΣΩΤΕΡ ΙΚΌ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣ/ Θ. ΚΑΜ Ι ΝΑΔΑ Ι. ΔΟΚ ΙΜΗ ΑΠ ΟΤΕΛΕΣΜ ΑΤΑ - ΜΕΤΡΗ ΣΕ Ι Σ Π ΤΩΣΗΣ Π Ι ΕΣ Η Σ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑ ΦIΑ ΠΑΡΑ ΡΤΗΜΑΤΑ

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ lo ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 1.1 ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Τι είναι το φυσικό αέριο Το φυσικό αέριο ε ίναι ένα φυσικό προϊόν που βρίσκεται σ ε υπόγ ε ια κοιτάσματα της γης και ε ίτε συναντάται μόνο του ε ίτ ε συνυπάρχε ι με κοιτάσματα πετρ ελαίου. Είναι μίγμα υδρογονανθράκων σε αέρια κατάσταση, αποτελούμενο κυρίως από μεθάνιο (σε ποσοστό άνω του 85%), που είνα ι ο ελαφρύτερος υδρογονάνθρακας, είνα ι πο λύ καθαρό, χωρίς προσμίξε ις και θειούχα συστατικά. Είναι μια «φυσικ1ί μορφ1ί εν έ ργ ε ιας» που μπορ ε ί να χρησιμοποιηθεί χωρίς ιδ ιαίτερη ε πεξε ργασία και κάνει τέλε ια καύση στις κατάλληλες συσκευές. άνθρωπο. Το φυσικό αέριο αποτελεί το φιλικότερο συμβατικό καύσιμο στο πε ριβάλλον και στον Προμήθεια φυσικού αερίου Το φυσικό αέριο υπάρχει σε μεγάλα αποθέματα που Ί1δη έχε ι διαπιστωθεί ότι επαρκούν τουλάχιστον 100 έτη σε χώρες όπως η πρώην Σοβιετικ1Ί Ένω ση, το Ιράν, το Κατάρ, το Ιράκ, η Νιγηρία, η Αλγερία, οι ΗΠΑ κ.ά. 1

9 Η Ελλάδα σήμερα προμηθεύεται φυσικό αέριο από 3 διαφορετικές πηγές: από τη Ρωσία (μέσω Βουλγαρίας) μέσω αγωγών σε αέρια μορφή, από την Αλγερία με δεξαμενόπλοια σε υγροποιημένη μορφ11 (στις εγκαταστάσεις της ν1ίσου Ρ ε βυθούσας, στον κόλπο των Μεγάρων) και από το 2007, από το Α ζερμπαϊτζάν (μέσω Τουρκίας) μέσω αγωγών σε αέρια μορφ1ί. 1.2 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Σύσταση Η σύσταση του φυσικού αερίου διαφέρει ανάλογα με την πηγ1ί προέλευσ1ίς του. Οι προδιαγραφές του φυσικού αερίου δίνονται στον παρακάτω πίνακα: Πίνακας 1 : Σύσταση φυσικού αερίου Μεθάνιο (CH4) Min 85% Αιθάνιο (C2H6) Max 8,6% Προπάνιο (C3Hs) Βουτάνια Πεντάνια και άλλοι υδρογονάνθρακες Άζωτο (Ν2) Διοξείδιο του άνθρακα (C02) Max3% Max2% Max 1% Max5% Max3% Το φυσικό αέριο είναι ελαφρύτερο από τον αέρα με σχετική πυκνότητα 0,55. Σε περίπτωση διαρρο1ίς, διαχέεται και διαφεύγει άμεσα προς την ατμόσφαιρα (σε αντίθεση με το 2

10 υγραέ ριο που ε ίναι βαρύτε ρο από τον α έ ρα και σ ε πε ρίπτωση διαφυγ11ς συγκ εντρώνεται χαμηλά). Το φυσικό αέ ριο ε ίναι άοσμο, αλλά κατά τη μεταφορά του προστίθ εται μια ε ιδ ικ1ί ουσία με χαρακτηριστικ1ί οσμ1ί ώστε να ανιχν εύ εται σ ε πε ρίπτωση διαφυγ1ί ς. Τα όρια ανάφλεξη ς του φυσικού αε ρίου ε ίναι 4,5% - 15%. Δηλαδή, η καύση δ εν μπορ ε ί να συντηρηθ ε ί ε άν η πε ριεκτικότητα του αέ ρα σ ε φυσικό αέ ριο ε ίναι ε κτό ς αυτών των ορίων. Λόγω τη ς σύστασ1ίς του κατά την καύση του έχε ι τη χαμη λότε ρη ε κπομπ1ί ρύπων από ό λα τα συμβατικά καύσιμα. Επίση ς, δεν πε ριέ χε ι μονο ξε ίδ ιο του άνθρακα συν επώ ς δ εν ε ίναι το ξ ικό. Για τα αέ ρια έ χε ι οριστε ί μια κατάσταση αναφοράς που καλε ίται " κανονικ11' ' κατάσταση (και στην οποία αν άγ ονται οι όγκοι του ς) και η οποία ε ίναι Ο 0 c για τη θ ε ρμοκρασία και 1,01325 bal' για την πί ε ση. Ο όγκος ενός κυβικού μέτρου αε ρίου σ ε κανονικ11 κατάσταση αποτελε ί έ να " κανονικό κυβικό μέ τρο " αε ρίου (1 Νηι\ Θερμογόνος Δύναμη Ανωτέ ρα Θ ε ρμογόνος Δύναμη (ΑΘΔ) ορίζε ται η εν έ ργ ε ια που ε κλύ εται κατά την καύση 1 Νιη 3 φυσικού αε ρίου όταν στα προϊόντα καύσης το νε ρό βρίσκεται σ ε υγρ 1) κατάσταση. Η τιμή τη ς ΑΘΔ δε ν ε ίναι σταθ ε ρ1) καθώ ς εξαρτάται από τη σύσταση του φυσικού α ε ρίου και υπολογίζεται κάθ ε μ~)να από τη ΔΕΠΑ σύμφωνα με μετρ1)σ ε ι ς που γίνονται στου ς σταθμούς παραλαβ1)ς του φυσικού αερίου. Μια μέ ση τιμ1) ΑΘΔ ε ίναι 11,5 kwlv'nιη 3. Αντίστοιχα ω ς Κατωτέ ρα Θ ε ρμογόνο ς Δύναμη (ΚΘΔ) ορίζε ται η εν έ ργ ε ια που ε κλύ ε ται κατά την καύση 1 Νιη 3 φυσικού αε ρίου όταν στα προϊόντα καύση ς το ν ε ρό βρίσκε ται σ ε αέ ρια κατάσταση δη λαδή σ ε μορφ1) υδρατμό)ν (οπότε έχε ι απορροφ1)σε ι 3

11 ενέργεια) και είναι χαμηλότερη περίπου 10% από τη ΑΘΔ. Μια μέση τιμ11 ΚΘΔ ε ίναι 10,4 kw11/n1n Χρήσεις Το φυσικό αέριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πλ1ίθος εφαρμογών και περιπτώσ εων στο σπίτι, στις επιχειρήσεις και στη βιομηχανία. Στον οικιακό τομέα για: κεντρικί1 θέρμανση πολυκατοικίας αυτόνομη θέρμανση μονοκατοικίας 11 διαμερίσματος παροχή ζεστού νερού μαγείρεμα κλιματισμό Στον επαγγελματικό τομέα για: θέρμανση μαγείρεμα και ψ1ίσιμο παραγωγ11 ζεστού νερού παραγωγ11 ατμού κλιματισμό συμπαραγωγή ηλεκτρικ1ίς και θερμικi1ς ενέργειας Μια σειρά επαγγελματιών μπορεί να χρησιμοποι1ίσει το φυσικό αέριο καλύπτοντας τις καθημερινές ανάγκες των επιχειρ1ίσεών τους, όπως αρτοποιεία, εστιατόρια, εργαστήρια 4

12 ζαχαροπλαστική ς, κομμωτήρια, εργαστι1ρ ια αργυροχρυσοχοί:ας, στεγνοκαθαριστιίρια, συνεργεία αυτοκινήτων με φούρνους βαφής κ.ά. Επίση ς, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα, μεγάλα κτίρια γραφείων, εμπορικά κέντρα και καταστήματα, κολυμβητι1ρια, αθλητικές εγκαταστάσ εις μπορούν να χρησιμοποιήσουν το φυσικό αέριο καλύπτοντας τις ενεργειακές τους ανάγκες με οικονο μία και ασφάλεια. Στη βιομηχανία για: κάλυψ η θερμικό)ν αναγκό)ν για όλες τις παραγωγικές διαδικασίες (παραγωγ11 ατμού, ξί1ρανση) κλιματισμό συμπαραγωγ11 ηλεκτρικ1ίς και θερμικ1ίς ενέργειας Ανταγωνιστικά καύσιμα που υποκαθιστά το φυσικό αέριο Το φυσικό αέριο μπορ εί να υποκαταστι'1σει τα περισσότερα από τα γνωστά και ευρέως χρησιμοποιούμενα καύσιμα και τις τυπικές μορφές ενέργειας. Πίνακας 2 : Χρήση φυσικού αερίου με ανταγωνισμό ΥΗΟΚΑΘΙΣΤΑΜΕΝΟ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑ ΥΣΙΜΟ Θέρμανση χώρων (κεντρ ικ1ί 1Ί αυτόνομη) Πετρέλαιο Θέρμανσης & Ηλεκτρισμός 5

13 Παραγωγ1Ί ζεστού νερού Παραγωγ1Ί ατμού Ηλεκτρισμός & Πετρέλαιο Κίνησης Πετρέλαιο Κίνησης & Μαζούτ Ηλεκτρισμός, Υγραέριο & Πετρέλαιο Μαγείρεμα-ΨΙ1σιμο Κλιματισμός (ψύξη-θέρμανση) Κίνησης Ηλεκτρισμός Βιομηχανικές χρ~)σεις Μαζούτ, Πετρέλαιο Κίνησης & Υγραέριο 1.4 ΟΦΕΛΗ Η χρήση του φυσικού αερίου σε όλους τους τομείς της κατανάλωσης, σε οικιακ1), επαγγελματικ1ί και βιομηχανικ1ί χρ~)ση, προσφέρει αναρίθμητα οφέλη στο χρ11στη, συμβάλλοντας παράλληλα σε ένα καθαρότερο περιβάλλον και αναβαθμίζοντας την ποιότητα ζω1ίς των πολιτών Οικονομία Το φυσικό αέριο αποτελεί την πιο οικονομικ~ί μορφ11 ενέργειας έχοντας ανταγωνιστικά τιμολόγια ως προς όλα τα συμβατικά καύσιμα. Είναι 18% (από Ι/1/201 1) πιο οικονομικό από το πετρέλαιο θέρμανσης και έως 60% σε σχέση με το ηλεκτρικό ρ εύμα Ευκολία στη χρήση Το φυσικό αέριο είναι διαθέσιμο όποτε το χρειάζεται ο καταναλωτ~)ς κάθε στιγμ11 μέσα από το εγκαταστημένο δίκτυο. Δεν χρειάζεται να το παραγγείλει ή να είναι σε ετοιμότητα για τ~1ν παραλαβή του. Η λειτουργία των συσκευών φυσικού αερίου είναι απλ11 και προσφέρει ευκολίες και άνεση στ~1ν καθημερινή ζωή (πχ. παροχή ζεστού νερού στ~1 στιγμ11). 6

14 1.4.3 Καθαριότητα και εξοικονόμηση χώρου Με το φυσικό αέριο δεν απαιτείται εγκατάσταση δεξαμενή ς, αφού ε ίναι δ ιαθ έσ ιμο μέ σα από το δ ίκτυο δ ιανομ11 ς, ενώ δεν ε μφανίζο μται οι δυσάρεστες οσμές και τα υπολείμματα του πετρ ελα ίου Ακρίβεια στη μέτρηση και χρέωση μετά την κατανάλωση Η μέτρηση τη ς κατανάλωσης γίνεται από τις ενδείξε ις του μετ ρητ~1, όπως στις πε ριπτώ σε ις τη ς ΔΕΗ και τη ς ΕΥ ΔΑΠ, ενώ πληρό)v εται π άντα μόνο όσο έχε ι καταναλωθεί και μετά την κατανάλωσ1ί του Μειωμένο κόστος συντήρησης συσκευών Η καθαρi1 καύση του φυσικού αερίου εξασφαλίζε ι με ιω μένο κόστος συντ~1ρηση ς συσκευό) ν και μεγαλύ τε ρη διάρκεια ζω~ί ς Φιλικότητα προς το περιβάλλον Το φυσικό αέ ριο ε ίναι από τα πιο καθαρά και λ ιγό τε ρο ρυπογ ό να συμβατικά καύσιμα. Η καύση του παράγ ε ι σχε τικά λ ιγό τ ε ρο διοξείδιο του άνθρακα, οπότε υποκαθιστό)vτας τα άλλα καύσιμα συμβάλλει στ~1 μείω ση του φαινο μένου του θερμοκηπίου. Δεν περ ιέχε ι ε νό) σ ε ις θείου σ ε σημαντικό βαθμό που ρυπαίνουν το πε ριβάλλο ν και προκαλούν το φαινόμενο τ~1 ς όξινης βροχή ς. 7

15 1.5 ΑΣΦ ΑΛΕΙΑ Ασφάλεια από τη φύση του Το φυσικό αέριο είναι ένα απολύτως φυσικό προϊόν, είναι ελαφρύτερο από τον αέρα και σε περίπτωση που απελευθ ε ρωθεί στην ατμόσφαιρα απομακρύνεται άμεσα. Είναι άοσμο αλλά προστίθεται χαρακτηριστική οσμή για την ανίχνευση πιθαν1ίς διαρρσί1ς του. Επίσης δεν είναι τοξικό, αφού δεν περιέχει μονοξείδιο του άνθρακα Ασφάλεια από τις εγκαταστάσεις Τα έργα κατασκευ11ς δικτύου φυσικού αερίου στην Αττικ1Ί πραγματοποιούνται βάσει σύγχρονων και αυστηρών προδιαγραφών. Η λειτουργία του δικτύου παρακολουθείται 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, 365 μέρες το χρόνο με ειδικό η λε κτρονικό σύστημα (SCADA) στο σύγχρονο κέντρο ελέγχου της Εταιρείας Παροχής Αερίου Αττικ1Ίς Α.Ε.. Επιπλέον γίνονται προληπτικοί και συστηματικοί επιτόπιοι έλεγχοι καλής λειτουργίας από εξειδικευ μένους τεχνικούς. Εξειδικευμένοι μηχανικοί, αδειοδοτημένοι υδραυλικοί εγκαταστάτες και αδειοδοτημένοι τεχνικοί καυστήρων αναλαμβάνουν την κατασκευή και ρύθμιση των εσωτερ ικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου εκτός και εντός του κτιρίου. Ο κανονισμός εσωτερικ~ίς εγκατάστασης που εφαρ μό ζει η Ε.Π.Α. Α. Α.Ε. είναι εναρμονισμένος με τις προδιαγραφές που ορίζει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και που εφαρμόζεται στη Δυτική Ευρώπη. 8

16 Πριν την ένα ρ ξη παροχής φυσικού αερίου, πραγματοποι είται πάντα τελικός έλεγχος τη ς εγκατάστασης από του ς τεχν ικούς επιθ εω ρητές της Εταιρείας Παροχ1Ίς Αερίου Αττικ1Ίς Ασφάλεια από τις συσκευές Σε πε ρίπτωση που σβ1ίσε ι η φ λόγα της συσκ ευ1ί ς, ο ε ιδικό ς μηχανισμός που διαθέτουν οι συσκευές φυσικού αερίου διακόπτει αυτόματα την παροχ1ί του. Επιπλέον μπορ εί να τοποθ ε τηθ εί ε ιδικός ανιχνευτής φυσικού αερίου στο χώρο με αυτοματισμό διακοmίς της παροχ1ίς του. 1.6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Το φαινόμενο τη ς ατμοσφαιρικίίς ρύπανση ς, η αυξανόμενη σημασία του φαινομένου του θερμοκηπίου, η καταστροφ1ί των δασών, έχουν καταστ~ίσε ι τ~1ν προστασία του περιβάλλοντο ς θέμα με ίζονος σημασίας. Μια και βασικ1ί αιτία τ~1ς ατμοσφαιρικ1ίς ρύπανσης αποτελεί η χρ11ση καυσίμων για τ~1ν παραγωγή ενέ ργε ιας, είναι αναγκαίο οι ε ν ε ργειακ ές επιλογές να συνδυάζουν τ~1ν ανάπτυξη με τ~1ν πε ριβαλλοντικ1ί προστασία. Το φυσικό αέριο είναι το πιο καθαρό και με τους χαμηλότερους ρύπους σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα συμβατικά καύσιμα. Η καύση του παράγ ε ι λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα, οπότε υποκαθιστώντας τα άλλα καύσιμα συμβάλλει στ~1 με ίωση του φαινομένου του θερμοκηπίου. Δεν πε ριέ χε ι ενώσ ε ις θείου σ ε βαθμό που να ρυπαίνουν το πε ριβάλλον και να προκα λούν το φαινόμενο τ~1ς όξινης βροχ1ί ς, όπως τα υπόλοιπα ορυκτά καύσιμα. 9

17 Η καύση του ε ίναι καθαρ1) και πρακτικά δ εν ε κπέ μπε ι αιθάλη και αιωρούμενα σωματίδια, πε ριορίζοντας την ατμοσφαιρικ1) ρύπανση. Ενδ ε ικτικά στο κάτωθι πίνακα δίνονται οι ε κπε μπόμενοι ρύποι κατά την καύση του φυσικού αε ρίου σε σχέ ση με άλλα καύσιμα (σε [g] ρύπου ανά [k W\1] ε ισαγόμενης θ ε ρμότητας καυσίμου). Πίνακας 3: Ρύποι φυσικού αε ρίου σε σύγκριση με άλλα καύσιμα Τύπος Διοξείδιο Διοξείδιο Μονοξείδιο Μονοξείδιο Υδρογοντου του καυσίμου του Θείου του Αζώτου άνθρακες Σωματί.δια Άνθρακα Άνθρακα Μαζούτ ' χαμηλού 260 1,147 0,046 i 0,0439 0,015 0,150 θ ε ίου Πετρ έλαιο θ έ ρμανση ς Πκίνησης ετρ έλαιο F F F FFF ' 249 0,056 0,045 Ο, 189 0,015 0,023 FFFFFF 244 0,054 0,044 0,185 0,015 0,022 F~r ~~I 0,006 ι 0,007 ~:::ό FFFFFF 10

18 ΚΕΦΑΛΑΙΟ2 ΕΛΛΑΔΑ ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ 2.1 ΔΕΠΑ Το φυσικό αέριο αποτελεί την ταχύτερα αναπτυσσόμενη μορφ11 πρωτογενούς ενέργε ιας διεθνώς, δεδομένης της υπεροχ11ς του έναντι των αντίστοιχων ενεργε ιακών μορφών και της καθοριστικής συμβολής του στην θωράκιση του τρίπτυχου «Περ ιβάλλον, Κοινωνία, Οικονομία», αναγκαίων συστατικών της Βιώσιμη ς Ανάπτυ ξης, και τούτο διότι: ε πιτρ έπ ει μεγαλύ τε ρη ενε ργ ειακή απόδοση από όλα τα άλλα ορυκτά καύσιμα σ ε όλους του ς τομ είς της Παραγωγ11ς, με προ εξάρχοντα τομέα την η λεκτ ροπαραγωγή χάρη και στην τεχνολογία του συν δυασμένου κύκλου. ε πιβαρύνε ι πολύ λιγότερο το πε ριβάλλον συγκρινόμενο με όλα τα άλλα καύσιμα ανά παραγόμ ενη ενέ ργ ε ια (κατά 38% από τον άνθρακα, κατά 28% από το μαζούτ και κατά 24% από το π ε τρ έλαιο ντ~ίζελ). Τα ποσοστά αυτά στ~1ν πραγματικότ~1τα είνα ι ακόμα μεγαλύ τε ρα αν ληφθ ε ί υπόψη ο υψηλότερος βαθμός απόδοσης του φυσικού αερίου έναντι των αντίστοιχων καυσίμων. παρ έχε ι μεγαλύτε ρη ευελ ιξία, ευκολία χρ11σης και γενικότερης διαχείρισης από τα άλλα καύσιμα τόσο στις οικιακές όσο και στις ε μπορικ ές και βιομηχανικές εφα ρμογ ές. Ο συνδυασμός αυτών των πλεονεκτ~1μάτων καθιερό)νει το φυσικό αέριο: πρωτοποριακό καύσιμο για παραγωγή ηλεκτρισμού σε βαθμό δημιουργίας στεvί1ς αλληλεξάρτησης των δύο ζωτ ικ1ί ς σημασίας αγορών, η λεκτρισμού και φυσικού αερίου 11

19 αναγκαίο καύσιμο εφεδρείας και όχι μόνον για την ουσιαστικ1ί ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας θεμελιό)δες στοιχείο ανάπτυξης νέων σημαντικών τομέων χρί1σεων, όπως η αυτοκίνηση και μελλοντικ1ίς εμπορικής παραγωγ1ίς καινοτόμων μορφό)υ ενέργειας, όπως το υδρογόνο και τα υγρά καύσιμα. βασικό εργαλείο προώθησης του Ευρωπαϊκού στόχου και κατ' ακολουθίαν της ενιαίας Ευρωπαϊκ1Ίς ΕνεργειαΚΊΊς ΠολιτιΚΊΊς. Το φυσικό αέριο αποτελεί κυρίαρχη ενεργειακή επιλογή της ΕυρωπαϊΚΊ1ς Ένωσης, θεωρείται το καύσιμο του 21 ου αιώνα και συγχρόνως γέφυρα διαχρονικ1ίς μετάβασης από τις συμβατικές στις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας. Η υλοποίηση του μεγάλου έργου της Εισαγωγ1Ίς του φυσικού αερίου στο ενεργειακό ισοζύγιο της Ελλάδος δρομολογ11θηκε με την ίδρυση της ΔΕΠΑ, το 1988, ως φορέα ανάπτυξης της απαραίτητης υποδομ1)ς και όλων των λοιπών πτυχών της βιομηχανίας φυσικού αερίου. Η ΔΕΠΑ πραγματοποίησε ένα σημαντικό, για τα Ελληνικά δεδομένα έργο βασικ1)ς υποδομ1)ς, λογιστικι'1ς αξίας άνω των 1,5 δις. ευρώ, που έφερε φυσικό αέριο από την Θράκη ως την Α ττικ1ί και σε όλα τα μεγάλα κέντρα κατανάλωσης της ηπειρωτικ1ίς χώρας. Κατασκευάστηκαν πάνω από 1000 χιλιόμετρα δικτύου υψηλ1ίς πίεσης μεταφοράς, 500 χιλιόμετρα μέσης πίεσης διανομ1ίς σ ' ένα αριθμό διαφορετικών περιοχών και ένα εκτεταμένο δίκτυο αγωγών χαμηλ1)ς πίεσης σε τουλάχιστον έξι ευρύτερες αστικές περιοχές. Ολοκληρώθηκε η κατασκευ1ί σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στην Ρεβυθούσα, συνδεόμενου μέσω υποθαλασσίων αγωγών με το κεντρικό σύστημα μεταφοράς φυσικού αερίου καθώς και ο διασυνδετ~)ριος αγωγός μεταφοράς φυσικού αερίου από η1ν Τουρκία(Καρατσαμπέ) ση1ν Ελλάδα(Κομοη1νή) μήκους 295 χιλιομέτρων. Πραγματοποιήθηκαν συνεργασίες με μεγάλες διεθνείς εταιρείες, οι οποίες ανέλαβαν η1ν επέκταση των δικτύων διανομι'1 ς και η1ν διείσδυση του φυσικού αερίου σε περιοχές με καταναλωτές μέχρι 1 Ο εκατομμύρια κυβικά μέτρα τον χρόνο. 12

20 Αναπτύχθηκε εσωτερ ικ1ί αγορά φυσικού αερίου, που καλύπτει όλους τους τομείς της οικονομικ1ίς δραστηριότητας, με δυναμικό περα ιτέρω διείσδυσης. Ο αυξανόμενος ρόλος του φυσικού αερίου στην διεθvι'1 ενεργε ιακή σκην1ί σε συνδυασμό με την κομβικ1ί γεωγραφικ1ί θέση της χώρας δημιουργεί προοπτικ ές ευ ρύτερης διασύνδεσης της υφιστάμενης υποδομής με τις υποδομές γειτονικών χωρών. Το γεωστρατηγικό αυτό πλεονέκτημα αξιοποιείται από την ΔΕΠΑ με την ενεργό συμμετοχή της σε αντίστοιχα έργα. Ήδη, ο διασυνδετ~ίριος αγωγός Τουρκίας-Ελλάδος λειτουργεί από το 2007 και μεταφ έ ρ ε ι Κασπιακό/Αζέρικο αέριο μέσω Τουρκίας, στ~1ν Ελλάδα. Ο αγωγός αυτός σχεδιάζεται να ε πεκταθεί μέχρ ι την Ιταλία ενό) η Ελληνοτουρκική διασύνδεση αποτελεί βάση του, υπό ανάπτυξη, παράπλευρου ΕλληνοΒου λγαρ ικού διασυνδετ~ίριου αγωγού Κομοτην1Ί- Staτa Zagoι-a, μ~ίκους 160 χιλιομέτρων με προοπτικ1ί περα ιτέ ρ ω επέκτασής του. Η ΔΕΠΑ με την πολύπτυχη ε μπειρ ία τη ς έχε ι έντονη παρουσία στον ευρύ τε ρο ενεργειακό χό)ρο. Από το 2007 δραστ~1ριοποιείται, ως όμιλος ετα ιρ ειών νομικά διαχωρισμένων σε όλο το φάσμα των δραστ~1ριοτ~ίτων τ~1ς βιομηχανίας φυσικού αερίου, ανταποκρινόμενη επ ιτυχώς στις προκλί1σ εις της ελεύθερης αγοράς σύμφωνα με τις προβλέψεις τ~1ς Κοινοτικ1Ίς Νομοθεσίας. Η Ευρω παϊκ1ί Ένωση στηρίζει και εν ισχύ ει, μέσω χρηματοδοτικών προγραμμάτων της, όλα τα έργα τ~1ς ΔΕΠΑ ιδίως αυ τά των οποίων η θετικ~ί συνέργ ε ια ξεπερνά τα σύνορα τ~1ς χώρας και εκτείνεται πρ ώτιστα στον χώρο της ΝΑ Ευ ρ ό)πη ς και συνακόλουθα στον ευ ρύτερο Ευ ρωπαϊκό χό)ρο. Ενδεικτικά αναφέρονται τα έργα των διασυνδέσεων Τουρκία-Ελλάδα, Ελλάδα- Ιταλία, Ελλάδα-Βουλγαρ ία, νέος σταθμό ς αεριοποίησης LNG στη βόρειο Ελλάδα, με πο λύπλευ ρη σημασία στην υλοποίηση τη ς Ευρωπαϊκ1Ί ς Πο λιτική ς αφού πέραν των άλλων, συμβάλλουν στην δ ιεύ ρυνση των πηγό)ν προμ1ίθ ε ιας, στ~1ν εδ ραίωση συνθηκό)ν ανταγωνισμού και ασφάλειας τροφοδοσίας, στ~1ν ανάπτυξη ενδ ιάμεσων αναδυόμενων αγορών, στ~1ν ενίσχυση δημιουργίας περιφερειακών αγορών φυσικού αερίου. Με βασικό μοχλό τ~1ν ΔΕΠΑ διευρύνοντα ι ο επενδυτ ικοί ορίζοντες και πο λλαπλασιά ζοντα ι οι επιχειρηματικές ευκαιρίες σε όλο το πλέγ μα των αντίστοιχων δραστηριοτήτων μέσα και έξω από την χό)ρα. Ουσιό)δης πρόκληση σ~ίμερα για την Ευρω παϊκ1ί Βιομηχανία φυσικού αε ρίου είναι η δημιουργία προϋποθέσεων για τ~1ν τροφο δοσ ία τ~1 ς αγοράς με ασφάλεια, σε ανταγωνιστικά επίπ εδα και σ ε διαχρονική βάση. 13

21 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΜΠΟΡΙΑ Δ Ι ΑΝΟΜΗ Δ Ι ΕθΝΕ ΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡ ΙΟΤ ΗΤΕΣ f 100;; ΔΕΣΦΑΑΕ ΥΑΦΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝ 50.{ ~ EDΙSON + sn ΕΠΑΑΠΙΚΗΣ 1 149)', 1 ts1:.; ΕΠΑ θεσσαλιασ ' ICGB ΕΑΟ + 5 1:ι ΕΠΑ θεσσαλονικησ 1 49 Χ ΒΕΗ ΑΠΙΚΙ OENMARK 1 ΕΝΙ Εικόνα 1 : Διάρθρωση Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου 14

22 2.2 ΔΕΣΦΑ Ο Διαχειριστι1ς Εθν ικού Συστηματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. ιδρύθηκε τι1ν 30η Μαρτίου 2007 βάσει του Ν. 3428/2005 για τι1ν απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου (ΦΕΚ 313/ ), με τον οποίο εναρ μονίσθηκε η ελληνική νομοθεσία με τι1ν Οδηγία 03/55. Ο νόμος αυτός προέβλεψε τι1 δημιουργία του ΔΕΣΦΑ ως θυγατρικής εταιρίας τι1ς ΔΕΠΑ ΑΕ. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΕΣΦΑ ορίζεται απ'ευθείας από την Κυβέρνηση για τα πρώτα 1 Ο χρόνια από τι1 σύστασ1ί του. Στον ΔΕΣΦΑ μεταβιβάστηκε από τι1 ΔΕΠΑ Α.Ε., με απόσπαση, ο κλάδος του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ). Το Εθν ικό Σύστι1μα Φυσικού Αερίου ορίζεται στο άρθρο 6 του ν. 3428/05, και περιλαμβάνει το Σύστι1μα Μεταφοράς Φ.Α. (δηλ. το σύστημα αγωγών με πίεση σχεδιασμού άνω των 19 baγ) και τον σταθμό ΥΦΑ της Ρεβυθούσας. Με τη μεταβίβαση στον ΔΕΣΦΑ του κλάδου αυτού, ο ΔΕΣΦΑ απέκτι1σε πλ1ίρες και αποκλειστικό δικαίωμα στη λειτουργία, διαχείριση, εκ μετάλλευση και ανάπτυξη του ΕΣΦΑ. Ο ΔΕΣΦΑ είνα ι και ο ιδιοκτητης του ΕΣΦΑ. Με το Προεδρικό Διάταγμα 33 που δημοσιεύτι1κε στο ΦΕΚ Α 31/ εγκρίθ ηκε το καταστατικό του ΔΕΣΦΑ. Επίσης, με το Προεδρικό Διάταγμα 34 που δη μοσιεύτι1κε στο ΦΕΚ Α 31 / εγκρίθηκαν τα κριτ~1ρια και η δ ιαδικασία για τι1 μεταφορά και ένταξη προσωπικού από τι1 ΔΕΠΑ Α.Ε. στον ΔΕΣΦΑ Με το νέο νομοθετικό πλαίσιο, ο ΔΕΣΦΑ αναλαμβάνει πλi1ρως τον έλεγχο του ΕΣΦΑ. Σκο πό ς της Εταιρίας είναι η λειτουργία, συντι1ρηση, διαχείριση, εκμετάλλευση και ανάπτυξη του Εθνικού Συστη ματο ς Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ), όπως αυτό ορίζεται στο Άρθρο 6 του ν. 3428/2005, και των δ ιασυνδ έσεών του, προκειμένου το ΕΣΦΑ να είναι οικονομικά αποδοτικό, τεχνικά άρτιο και ολοκληρωμένο και να εξυ πηρ ετούνται οι ανάγκες των Χρηστό)ν, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παρ. 31 του ν. 3428/2005, σε φυσικό αέριο κατά τρόπο ασφαλή, επαρκ1ί, αξιόπιστο και οικονομικά αποδοτικό. Σημαντικός σταθμός στι1 λειτουργία του ΕΣΦΑ 1Ίταν η έκδοση του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ τι1ν 1 11 Απριλίου Κατόπιν τούτου, η Ρεβυθούσα υποδέχθηκε το πρώτο φορτίο Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου από Χρήστι1 εκτός ΔΕΠΑ τον Μάϊο

23 2.3 ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤ ΑΙΡΙΑ Η Ε.Π.Α Απικιjς Η Εταιρεία Παροχ11ς Αερίου (ΕΠΑ) Αττικί1ς Α.Ε. ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 2001 ως ο αποκλειστικός διανομέας του φυσικού αερίου για οικιακί1 και ε παγγ ελ ματικ~ί χρήση στην γεωγραφικ1ί περιοχ11 της Α ττικ1ίς. Ο διακριτικός τίτλος της ΕΠΑ Αττικής είνα ι "Φυσικό Αέριο Αττικ1Ίς". Η ΕΠΑ Α ττικ1ίς βασίζεται στην συνε ργασία κορυφαίων εταιρ ε ιό)v στο χώρο της ενέργειας, όπως η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ) Α.Ε. και η Sl1ell Gas. Εφαρμόζοντας μια δυναμική επιχειρηματική στρατηγικ1ί, έχει επικεντρώσει την αποστολή της στο να γνωρίσει στους κατοίκους τη ς Α ττικ~ίς τις χρ1ίσε ις και τα πλεονεκτ~ίματα του φυσικού αερίου, συμβάλλοντας στ~1ν προσπάθεια τ~1ς Ελλάδας για κοινωνικ~ί και οικονομική ευημερία. Αφοσιωμένη στ~1ν ποιότ~1τα, ευέλικτ~1, με ανθρώπινο πρόσωπο, έχοντας πάντα για γνώμονα την ασφάλεια του καταναλωτ~ί, και με σεβασμό προς το περιβάλλον, προσφέρει αποτελεσματικές και οικονομικές λύσεις σε κάθε ενεργειακ1ί ανάγκη αναβαθμίζοντας την ποιότ~1τα ζωής. 16

24 Άδεια Διανομιjς Η Εταιρεία Παροχής Αερίου Αττικ1)ς έχει για 30 έτη άδεια για τη αποκλειστικ1ί Διανομ11 Φυσικού Αερίου στην Αττική από το Υπουργείο Ανάπτυξης με βάση την υπ ' αριθ. Δl / 18887/ (Φ.Ε.Κ.1521 / ) ΣΤΟΧΟΙ & ΑΞΙΕΣ Η αποστολιj της εταιρίας Η Εταιρεία Παροχ1)ς Αερίου Αττικ1)ς λε ιτουργ εί ως μια κερδοφόρος επιχείρηση που αναπτύσσει το σύστημα διανομ1)ς φυσικού αερίου με την κατασκευ1ί νέω ν δικτύων και παρ έχει φυσικό αέριο στα νοικοκυριά και τις ε πιχειρ1)σ εις της Αττικ1Ίς, με οικονομικό τρόπο, με ασφάλεια και αξιοπιστία Στόχοι Κύριος στόχος της υφιστάμενης εταιρείας είναι να δραστηριοποιείται στον τομέα τη ς διανομ11ς και εμπορίας φυσικού αερίου στην ΑττιΚΊΊ. Παράλληλα η εταιρεία επιδ ιώκει υψηλά επίπεδα απόδοσης και στοχεύει στο να διατηρ εί μια εξέχουσα θέση στον τομέα ενέργε ιας στην Ελλάδα. 17

25 2.3.3 ΙΣΤΟΡΙΚΉ ΑΝΆΔΡΟΜΗ Από το φωταέριο στο φυσικό αέριο Πρόδρομος του φυσικού αερίου στην Ελλάδα 1)ταν το φωταέριο. Το 1857 το φωταέριο αρχίζει να παράγεται με πρώτη ύλη το κάρβουνο σ ε εργοστάσιο στο Γκάζι, ενώ το 1939 η εταιρεία Φωταερίου πε ριέρχεται στο Δ~)μο Αθηναίων (ΔημοτιΚΊ) Επιχείρηση Φωταερίου Αθηνών). Η Δημοτικ1) Επιχείρηση Φωταερίου Αθηνών (ΔΕΦΑ) προμηθεύ ε ι τους καταναλωτές με φωταέριο μέχρι το 1985, όπου σταματά η λειτουργία του εργοστασίου και ξεκινά η παραγωγή αερίου από νάφθα στα Δημόσια Διυλιστ~)ρια Ασπροπύργου. Η τεχνολογικ1) εξέλ ιξη και οι σύγχρονες απαιτήσ ε ις οδηγούν στ~1 χρ~)ση πιο αποδοτικών και φιλικών προς το περιβάλλον μορφών ενέργειας. Έτσι, το 1988 εισάγεται και μεταφ έ ρεται το φυσικό αέριο στ~1ν Ελλάδα από τη ΔΕΠΑ και εξυπηρετούνται μεγάλοι πελάτες. Όταν δημιουργ1)θηκε η ΔΕΠΑ απορρόφησε τ~1 ΔΕΦΑ, το προσωπικό τ~1ς οποίας πέρασε στ~1ν ΕΔΑ (Εταιρεία Διανομής Αερίου), θυγατρικ1) τ~1ς ΔΕΠΑ. Σήμερα το προσωπικό αυτό με όλη τ~1ν πολύτιμη εμπειρία του εργάζεται στ~1ν Εταιρεία Παροχ1)ς Αερίου Α ττικ1)ς. Το ] 996 η Αθ1)να καλωσορίζει το φυσικό αέριο, που εισάγεται από τ~1 Ρωσία, μέσω αγωγών, και λίγο αργότερα από την Αλγερία, με ειδικά δεξαμενόπλοια και μεταφέρεται από τα δίκτυα της ΔΕΠΑ. Το 2001 ιδρύεται η Εταιρεία Παροχ11ς Αερίου (ΕΠΑ) Αττικ1)ς για τ~1ν αποκλειστικ1) διανομ1) του φυσικού αερίου στ~1ν Αττικ1). Σήμερα η ΕΠΑ Αττικής, μέσω ενός σύγχρονου δικτύου αγωγών που επεκτείνεται διαρκώς, διανέ μει το φυσικό αέριο καθημερινά με ασφάλεια, σε χιλιάδες νοικοκυριά κι επιχεφ~)σεις, σε όλη τ~1ν Αττικ1). 18

26 2.3.4 ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Μετοχιιοί σύνθεση της Εταιρείας Παροχιjς Αερίου Αττικιjς Η ΕΠΑ Αττικής είναι ανώνυμη ετα ιρ ε ία στην οποία συμμετέχει το δημόσιο με ποσοστό 51 % και ξένο ι επενδυτές με ποσοστό 49%, οι οποίοι έχουν και τη διοίκηση της εταιρ είας. Συγκεκριμένα, στη μετοχικ1ί σύνθεση συμμετέχουν κατά 51 % η ΕΔΑ (Ετα ιρία Διανομής Αερίου), που είναι 100% θυγατρικ1ί τη ς ΔΕΠΑ, D e 111ηaι"k Aps (σ την οποία συμμετέχει η εταιρεία Sl1ell Gas). και κατά 49% η κοινοπραξία Attiki ΔΕΠΑ Α.Ε. (ww111.depa.gy) Η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ) Α.Ε. είναι η ε ταιρ εία που ε ισ1ίγαγ ε το φυσικό αέριο στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1988, με σκοπό την ανάπτυξη της υποδομ11ς για τη με ταφορά του φυσικού αερίου στην Ελλάδα. Η ΔΕΠΑ κατασκεύασε το Σύστημα Μ εταφοράς Υψηλ1Ίς Πίεσης, έ να σύστημα αγωγόν φυσικού αερίου που δ ιατρ έχουν τη χό)ρα, καθώς κι έναν υπερσύγχρονο σταθμό υποδοχ1ίς υγροποιημένου φυσικού αερίου στη ν~ίσο Ρε βυθούσα, κοντά στην Αθ1Ίνα. Μετά τη σύνδ εση του ελληνικού ΣυσηΊματος με το αντίστοιχο ρωσικό, η ΔΕΠΑ ανέλαβε η1 λειτουργία, η1 συνη1ρηση και την επέκτασ1ί του και σ ε άλλες πε ριοχές της χώρας. Το 2007 πραγματοποη1θηκε ο νομικός διαχωρισμός των δραση1ριοηίτων μεταφορά ς και ε μπορίας τη ς ΔΕΠΑ Α.Ε. και ιδρύθηκε ο ΔΕΣΦΑ (ΔιαχειρισηΊς Εθνικού ΣυσηΊματος Φυσικού Αερίου). Ο ΔΕΣΦΑ έχει την ευθύνη η1ς λε ιτουργίας, συνηίρηση ς, διαχείρισης και ανάπτυξης του εθν ικού συστήματος φυσικού αερίου και των διασυνδέσεων του. 19

27 Η ΔΕΠΑ σήμερα έχει στην ευθύνη της την εξυπηρέτηση μεγάλων, κυρίως βιομηχανικών, καταναλωτών με ετήσια κατανάλωση άνω των 1 Ο εκατ. κυβικών μέτρων, την πώληση φυσικού αερίου στις Εταιρείες Παροχής Αερίου (ΕΠΑ), στις οποίες συμμετέχουν ιδιώτες επενδυτές κατά 49%, τη διανομή φυσικού αερίου σε περιοχές όπου δεν έχουν συσταθεί Εταιρείες Παροχ1Ίς Αερίου και τέλος την πώληση φυσικού αερίου για την κίνηση οχημάτων. Στο μετοχικό κεφάλαιο της ΔΕΠΑ συμμετέχουν κατά 65% το Ελληνικό Δημόσιο και κατά 35% τα Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. Μέχρι σήμερα η ΔΕΠΑ έχει ιδρύσει δύο ακόμη εταιρείες, τις ΕΠΑ Θεσσαλονίκης και ΕΠΑ Θεσσαλίας, ενώ προβλέπεται η ίδρυση κι άλλων με σκοπό τη διάδοση της χρ1ίσης του φυσικού αερίου στο σύνολο της ελληνικ1ίς επικράτειας Sltell Gas Β. V. (111νιιw. slie ll. co ni ) Η εταιρεία Sl1ell Gas B.V. είναι μέλος του Ομίλου Royal Dutcl1 / Sl1ell Gωup, της διεθνούς υπερδύναμης στους τομείς του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικ1ίς ενέργειας. Κατέχοντας το μεγαλύτερο μέρος των διαπιστωμένων κοιτασμάτων φυσικού αερίου στον ιδιωτικό τομέα, σ~ίμερα, ο Όμιλος της Sl1ell διατηρεί ηγετική παρουσία στην παραγωγ1ί κι επεξεργασία του υγροποιημένου φυσικού αερίου, σε περισσότερες από σαράντα χώρες ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ Δ ΥΝΑΜΙΚΟ Η Εταιρεία Παροχ1Ίς Αερίου Αττικής είναι μία αναπτυσσόμενη εταιρεία, όπου ο επαγγελματισμός όλων των εργαζομένων αποτελεί την κινητήρια δύναμη για συνεχ1ί ανάπτυξη και εξέλιξη της εταιρείας. Αποτελεί πεποίθηση ότι η επιτυχία της εταιρείας 20

28 εξαρτάται από τις επε νδύσε ις σ ε ανθρώπινο δυναμικό. Σήμε ρα η ΕΠΑ Αττικ1) ς αριθμε ί πε ρίπου 400 άτομα ω ς μόνιμο προσωπικό ΕΤ ΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Προσανατολ ι σμός στον άνθρωπο και την ποιότητα ζωιjς Για την Εταιρ ε ία ΠαροχΊ1 ς Αε ρίου Αττικ1) ς, η προοπτικ1) ανάπτυ ξη ς ε ίναι άμε σα συν δεδε μένη με την καθιέ ρωση του φυσικού αε ρίου ως τρόπου ζωή ς, αφού τα πλε ονε κτ11ματα τη ς χρήση ς του αναμφίβο λα εξασφαλίζουν μία καλύτε ρη ποιότητα ζω1) ς. Στο πλαίσιο αυτό κινε ίται ενε ργά και μ ε αφοσίω ση στην ανάπτυξη δράσ εων που προασπίζουν το συμφ έ ρον του καταναλω τή και ευνοούν την καθημε ρινότητά του, δ ίνουν κίνητρα στου ς αρμόδιου ς φορ ε ίς και καταναλωτέ ς για μεγαλύτε ρη εγρ1)γορση και κινητοποίηση κ α ι αποσκοπούν στην αποφόρτιση του πε ριβάλλοντο ς. Μ έσω της προ ό)θηση ς και δ ιάδ οση ς ν έων τεχνο λογιώ ν στο χό)ρο τη ς εν έ ργ ε ια ς, την παροχή σημαντικών οικονομικών κιν1)τρ ω ν σε οικιακού ς αλλά και μεγ άλου ς ε μπορικού ς κατανα λωτές και την ανάληψη σημαντικών πρωτοβου λιών σ ε θ έ ματα ενέργ ε ιας και πε ριβάλλοντο ς, η ΕΠΑ Αττική ς καταβ άλλε ι μία συν εχ1) προσπάθ ε ια γ ια την αναβάθμιση τη ς ποιότητας ζωής και την εξυγίανση του πε ριβάλλοντο ς. Το 2008 ανακοινώθηκ ε σ ε συν ε ργ ασία με το Υπουργ ε ίο Ανάπτυ ξη ς η πρωτοβουλία τη ς ΕΠΑ Αττική ς γ ια επιτάχυνση τη ς σύνδε ση ς κτιρίων του δημοσίου και ευρύτε ρου δημοσίου τομέα με το δ ίκτυο φυσικού αε ρίου, αναλαμβάνοντας την πλ1)ρη χρηματο δ ότηση των έ ργων σύν δε ση ς 83 δημόσιων κτιρίων, συμβ άλλοντας κατ ' αυτό τον τρόπο σ ε με ίωση ε κπομπ ό)v δ ιο ξε ιδίου του άνθρακα (C02) κατά π ε ρίπου τόνου ς. Αντίστοιχη δ ράση ο λοκληρώθηκ ε το 2007 σ ε 15 δημό σια νο σοκομε ία και 5 κολυμβητ11ρια με ε κτιμώ μενη με ίωση των ε κπομπών ρύπων κατά τόνου ς. Μ ε τις παρ απάνω δράσ ε ις η ΕΠΑ Α ττική ς συνε ισφ έ ρ ε ι σημαντικά στη βελτίω ση τη ς ε ν ε ργε ιακή ς από δ οση ς και εξοικονόμηση ς ενέ ργ ε ιας στα εν λόγω κτίρια, παρ έχοντας 21

29 παράλληλα στους αντίστοιχους φορείς σημαντικό οικονομικό και διαχειριστικό όφελος από την αντικατάσταση του καυσίμου με φυσικό αέριο, αλλά και «ανάσα ζωί1ς» στο περιβάλλον ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ & ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ Τιμητικιj διάιφιση από τϋv Τον Ιανουάριο 2008, η Εταιρεία Παροχ1Ίς Αερίου (ΕΠΑ) Αττικ1Ίς απέσπασε τιμητικ1ί διάκριση από το γερμανικό φορέα πιστοποίησης τϋν HELLAS για την αφοσίωσ1ί της στην υψηλή ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών της, αρχ11 που τηρεί απαρέγκλιτα στην καθημερινή δραστηριοποίησ1ί της στο χώρο της ενέργειας. Η ΕΠΑ Αττικ1Ίς εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001 :2000, το οποίο έχει πιστοποι1ίσει η τϋν HELLAS, από τον Φεβρουάριο του Δ ιεθνιjς βράβευση από ESRI Με διεθνή διάκριση επισφράγισε η Εταιρεία Παροχ11ς Αερίου Α ττικ11ς (ΕΠΑ Α ττικ1ίς) την παρουσία της στο 28 Διεθνές Ετήσιο Συνέδριο Χρηστών της ESRI (Enνiωn1ηental Systeιηs ReseaΓcl1 Institute, Inc.), που πραγματοποηίθηκε στις 6 Αυγούστου 2008, στο San Diego της Καλιφόρνια. Η ΕΠΑ Αττικής βραβεύτηκε με το SAG AwaΓd (Special Achieνeιηent in GIS) για την ολοκληρωμένη εφαρμογί1 και χρήση της τεχνολογίας των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών - GIS (GeogΓaphic Inforιnation Systeιηs). Η ΕΠΑ Αττικ1Ίς, πρωτοπόρος στη χρήση αποτελεσματικών τεχνολογιών, έχει υιοθετ~ίσει τ~1 χρήση του GIS 1Ίδη από το 2001 (από το 2006 χρησιμοποιεί τ~1ν πλατφόρμα AΓcGIS της ESRI) για τον προσδιορισμό, τ~1 διαχείριση, τ~1ν ανάλυση και τ~1ν αποτύπωση των τεχνικών και εμπορικών πληροφοριών της εταιρείας σε μία κοινή γεωγραφική βάση. 22

30 2.3.8 ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ Υφιστάμενο δίιcτυο Το φυσικό αέριο εισάγετα ι στη χώρα μας μέσω αγωγών υψηλής πίεσης, που διαχειρίζεται ο ΔΕΣΦΑ (Διαχειριστι)ς Εθνικού Συστι)ματος Φυσικού Αερίου). Η πορεία του συνεχίζεται μέσα από δίκτυα μέσης πίεσης, χαλύβδινοι σωλ1)νες με ονομαστικ1ί πίε ση λειτουργίας 19baΓ 1) 1 ObaΓ, στους οποίους συνδ έον ται μεγάλο ι βιομηχανικοί καταναλωτές καθώς και οι σταθμοί διανομ1)ς που τροφοδοτούν τα δίκτυα χαμηλ11ς πίε σης. Μέσα από το δίκτυο χαμηλ1)ς πίεσης εξυπηρετούνται οικιακές, ε μπορικές και βιομηχανικές χρ11σεις. ΣΊ1μερα το δίκτυο φυσικού αερίου τι1ς ΕΠΑ Αττικής πε ριλαμβάν ε ι περίπου kιη αγωγό)v χαμηλ1)ς πίε σης σ ε πάνω από 60 δήμους στην Αττικ1). Το δίκτυο αυτό αποτελείται από νέα kιη (με ονομαστική πίεση λειτουργίας 4baΓ και υλικό κατασκευ1ίς πολυαιθυλένιο) που σχεδίασε, κατασκ εύασε, έλεγξε και ενεργοποίησε η ΕΠΑ Αττικ1)ς από το 2002 και έ πε ιτα, 700 kιη (με ονομαστικ1ί πίεση 4 baγ) που παρ έλαβε η ΕΠΑ Αττικ1Ίς από τι1 ΔΕΠΑ το 2002, έλεγξε και ενεργο ποίησ ε, καθώ ς και 500 kιη παλαιού δικτύου (με ονομαστική πίεση λειτουργίας 23 ιηbaγ και υλικό κατασκευ1)ς πολυαιθυλένιο ή χυτοσίδηρο) που παρ έλαβε η ΕΠΑ Αττικ1)ς από τι1 ΔΕΦΑ (το παλαιό δίκτυο συναντάται κυρίως στι1ν πε ριοχή του κέντρου της Αθ1)νας και σταδιακά αντικαθίσταται). 23

31 Σε ποιους διίμους της Αττικιίς υπάρχει σιίμερα δίκτυο φυσικού αερίου Σήμερα πάνω από 60 δήμοι στην Αττικ1Ί έχουν 1Ίδη ενε ργοποιημένο δίκτυο φυσικού αερίου: Πίνακας 4 : Δ~Ίμοι Αττικής με ενεργοποιημένο δίκτυο φυσικού αερίου ΑΓΙΑ ΒΆΡΒΑΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΖΩΓΡΆΦΟΥ ΝΕΑΠΕΝΤΕΛΗ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΝΕΑΣΜΥΡΝΗ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΡΆΚΛΕΙΟ ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΙΛΙΟΝ ΝΕΟΨΥΧΙΚΟ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ ΝΙΚΑΙΑ ΑΙΓΑΛΕΩ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ ΑΛΙΜΟΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟ ΠΑΛΑΙΟ ΨΥΧΙΚΟ ΑΝΟΙΞΗ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΚΗΦΙΣΙΑ ΠΑΠΑΓΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΧΑΡΝΕΣ ΚΟΡΩΠΙ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΒΟΥΛΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ ΠΕΥΚΗ ΒΥΡΩΝΑΣ ΜΑΝ ΔΡΑ ΤΑΥΡΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙ ΜΑΡΟΥΣΙ ΥΜΗΤΤΟΣ ΓΛΥΦΆΔΑ ΜΕΛΙΣΣΙΑ ΦΙΛΟΘΕΗ ΔΑΦΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΑΪΔΑΡΙ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ ΜΟΣΧΆΤΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ ΧΟΛΑΡΓΟΣ 24

32 Επέιcταση διιcτύου Η επέκταση δικτύου γίνεται βάσει συγκεκριμένου χρονικού πλάνου κατασκευής και ενεργοποίηση ς και πραγματοποιείται παράλληλα σε διάφορες περιοχές τη ς Αττικ1Ίς. Οι προτεραιότητες στον προγραμματισ μό τίθενται με βάση την πυκνότητα του πληθυσμού, το ενδιαφέρον των κατοίκων για σύνδεση με το δίκτυο καθώς και διάφορες τεχνικές παραμέτρους. Στο πλαίσιο της δυναμικ1ίς της ανάπτυξης η ΕΠΑ Α ττικ1ίς από τον Οκτώβριο του 2007 με ένα αξιοσημείωτο πλάνο επέκτασης του δ ικτύου της κατασκεύασε μέχρι το τέλος του 2008 περισσότερα από 500kiη χιλιόμετρα νέου δικτύου σε 40 δήμους της Αττικής ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ Πελάτες Σύμφωνα με την εμπορική πολιτικ1ί της ΕΠΑ Α ττικ1ίς οι πελάτες χωρίζονται σε 2 μεγάλες κατηγορίες, βάσει της εηίσιας κατανάλωσης τους: B2C (Business to Consumers) με εηίσ ια κατανάλωση έως 1 ΟΟ.ΟΟΟΝ Οικιακοί Καταναλωτές Μικροί και Μεσαίοι Εμπορικοί Καταναλωτές και Βιοτέχνες Β2Β (Business to Business) με εηίσ ια κατανάλωση μεγαλύτερη από 1 ΟΟ.ΟΟΟΝ Μεγάλοι Εμπορικοί Καταναλωτές Βιομηχανικοί Καταναλωτές 25

33 Σ11μερα στην Αττικ11 χρησιμοποιούν ήδη φυσικό αέριο : Περισσότερα από νοικοκυριά Περισσότεροι από επαγγελματίες Πάνω από 220 Μεγάλοι Εμπορικοί και Βιομηχανικοί Πελάτες, όπως: ο Ξενοδοχεία (Hilton, Μ.Βρετανία, InteΓcontinental κ.ά.) ο Νοσοκομεία (Ωνάσειο, Ιασώ, Ερρίκος Ντυνάν, Ευαγγελισμός κ.ά. ) ο Υπουργεία (Ανάπτυξης, Πολιτισμού, Μεταφορών κ.ά.) και Δημόσια κτίρια ο Βιομηχανίες (VIVARTIA, ΦΑΓΕ, ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΕΙΑ κ.ά.) ο ΓυμνασηΊρια και κολυμβηη1ρια ο Το αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος και Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις Πάνω από 1200 σχολεία και δημοτικά κτίρια 26

34 Οικιακοί κα ι Εμπορικοί Πελάτες και Χ ρή σεις Πίνακας 5 : Χρ1Ίσεις φυσικού αερίου ανά πελάτη Ο ΙΚΙΑΚΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΠΟΛ ΥΚΑ ΤΟΙΚΙΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΧΡΗ ΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΉ ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ (ΛΕΒΗΤΑΣ & BOILER) Α ΥΤΟΝΟΜΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΖΕΣΤΟΝΕΡΟ Δ Ι ΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ & ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΨΗΣΙΜΟ ΚΛΙΜΑ ΤΙΣΜΟΣ ΕΜΠ ΟΡΙΚΟ Ι ΧΡΗΣΤΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΧΡΗΣΕ Ι Σ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΉΡΙΑ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ ΧΡΥΣΟΧΟΕΙΑ ΜΙΚΡΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΆ ΚΕΝΤΡΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΜΙΚΡΑ ΕΜΠΟΡΙΚΆ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΨΗΣΙΜΟ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ / ΑΤΜΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΘΕΡΜΟΣ ΑΕΡΑΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΆΛΛΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΖΕΣΤΟΝΕΡΟ ΜΑΓΕ Ι ΡΕΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΛ Ι ΜΑΤΙΣΜΟΣ 27

35 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 3.1 ΜΕΤΑΦΟΡΑ Το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου μεταφέρει φυσικό αέριο από τα ελληνοβουλγαρικά και ελληνοτουρκικά σύνορα, καθώς και από τον τερματικό σταθμό υγροποιημέν ου φυσικού αερίου, ο οποίος βρίσκεται εγκατεστημένος στη νήσο Ρεβυθούσα του κόλπου Μεγάρων, σε καταναλωτές εγκατεστημένους στην ηπε ιρωτικ1ί Ελλάδα. Αποτελείται από: Τον κεντρικό αγωγό μεταφοράς αερίου και τους κλάδους αυτού, Τους Μετρητικούς Σταθμούς Συνόρων Σιδηροκάστρου Σερρών και Κ1Ίπων Έβρου, Το Σταθμό Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) Ρεβυθούσας, Τους Μετρητικούς και Ρυθμιστικούς σταθμούς φυσικού αερίου, Τα Κέντρα Ελέγχου και Κατανομι'1ς Φορτίου, Τα Κέντρα Λειτουργίας και Συντήρησης του Μετρητικού Σταθμού Συνόρων Σιδηροκάστρου, Ανατολικ~Ίς Ελλάδος, Βορείου Ελλάδος, Κεντρικής Ελλάδος και Νοτίου Ελλάδος, και Το σύστημα Τηλελέγχου και Τηλεπικοινωνιών. 28

36 ., '"... "'..::... ΔΙΚΤΥΟ Μ!ΤΑφ()ΡΑΣ ΥΣΙΚΟΥ ιιεριου ΥΨΗΛΗΣ ΠΙεΣΗΣ - Ι!ΝΛ Ι!ΙΤΟΥΙ"ΓΙΑ ' ΔΙΟ)(Ειρισιης ΕΟν1κοV Σι.ιο τήμοτος Φuοιr.οο Αφιοu Α. Ε 29

37 3.1.1 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Εικόνα 2 : Κεντρικός αγωγός μεταφοράς Ο κεντρικός αγωγός μεταφοράς, συνολικού μίίκους 512 χλμ. και πίεσης σχεδιασμού 70 baγg, ε κτείνεται από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα (Προμαχώνας) έως την Αττικ1Ί. Από τον κεντρικό αγωγό μεταφοράς ξεκινούν κλάδοι μεταφοράς φυσικού αερίου μίίκους 706 χλμ., με σκοπό την τροφοδοσία με φυσικό αέριο των περιοχών της ανατολικ1ίς Μακεδονίας, της Θράκης, της Θεσσαλονίκης, του Πλατέος, του Βόλου, των Τρικάλων, των Οινοφύτων, των Αντικύρων, της Κορίνθου, της Θίσβης και της Αττικής. Κατά μίίκος του κεντρικού αγωγού και των κλάδων είναι εγκατεστη μένοι: Σταθμοί βαλβιδοστασίων για την τμηματικ1ί απομόνωση του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης ή προγραμματισμένης συντήρηση ς, Σταθ μοί ξεστροπαγίδων για την αποστολή και παραλαβή συσκευών καθαρισμού (ξέστρων) 1Ί συσκευών εσωτερικής επιθεώρηση ς του αγωγού, Σύστημα καθοδικ1ίς προστασίας του αγωγού από φαινόμενα διάβρωσης και 30

38 ΚαλόJδιο οπτικόjν ινών για την κάλυψη των αναγκών του συστήματος ελέγχου λειτουργίας, επικοινωνιών και τηλεχειρισμού ΜΕΤΡΗΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΥΝΟΡΩΝ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ Θέση Ο Μετρητικός Σταθμός Συνόρων Σιδηροκάστρου βρίσκεται σε απόσταση 12 χλμ. από τα σύνορα Ελλάδας - Βουλγαρίας, στο ΔΊ1μο Σιντικ1Ίς, σε κοντιvίί απόσταση από την πόλη του Σιδηροκάστρου. Αντικείμενο Το κύριο αντικείμενο του σταθμού είναι η μέτρηση της ποσότητας και ο προσδιορισμός της ποιότητας του εισαγόμενου φυσικού αερίου από τη Βουλγαρία. Επιπρόσθετα, ο σταθμός εφαρμόζει τις ακόλουθες απλές φυσικές διεργασίες στο Φ.Α.: απομάκρυνση στερεών και υγρών με φίλτρα στην είσοδο του Σταθμού, θέρμανση με εναλλάκτες θερμότητας με ζεστό νερό (όποτε είναι απαραίτητο), και ρύθμιση της παροχ11ς προς το Ελληνικό δίκτυο με βάση τον προγραμματισμό του Κέντρου Ελέγχου και Κατανομ1Ίς Φορτίου (Dispatcl1ing Cente1} Ο σταθμός λειτουργεί σε 24-ωρη βάση με απογευματιν1ί και νυκτεριν1ί βάρδια πέραν του ημερ1ίσιου προσωπικού. Εξοπλισμός Η παρακολούθηση της λειτουργίας του σταθμού και όλοι οι σημαντικοί χειρισμοί γίνονται από τον τοπικό Θάλαμο Ελέγχου μέσω ΣυσηΊματος Κατανεμημένου Ελέγχου (DistΓibuted ContΓol System - DCS). Η μέτρηση της ποσότητας Φ.Α. γίνεται σε πέντε (5) παράλληλες Μετρητικές Γραμμές με 0Γifice, η κάθε μια από τις οποίες είναι εξοπλισμένη με δύο 31

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΠΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Ε.Μ : 3153 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

>01. H ΔΕΠΑ µε µια µατιά. H ιστορία της ΔΕΠΑ. Το σύστηµα του φυσικού αερίου στην Ελλάδα. Ο όµιλος ΔΕΠΑ. Στρατηγικοί στόχοι ΔΕΠΑ

>01. H ΔΕΠΑ µε µια µατιά. H ιστορία της ΔΕΠΑ. Το σύστηµα του φυσικού αερίου στην Ελλάδα. Ο όµιλος ΔΕΠΑ. Στρατηγικοί στόχοι ΔΕΠΑ Εταιρικό Προφίλ H ΔΕΠΑ µε µια µατιά H ιστορία της ΔΕΠΑ Το σύστηµα του φυσικού αερίου στην Ελλάδα Ο όµιλος ΔΕΠΑ Στρατηγικοί στόχοι ΔΕΠΑ Νομοθετικό - ρυθµιστικό πλαίσιο Εµπορική δραστηριότητα ΔΕΠΑ Τοµείς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓ ΑΣ Ι Α ΘΕΜΑ : 'ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑ ΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤ Α ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΞΥ ΛΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓ ΑΣ Ι Α ΘΕΜΑ : 'ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑ ΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤ Α ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΞΥ ΛΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Γf Σ. Τ.ΕΦ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΠΑΣ Μι+l ΑΝ ο/\ Ο ΓιΑ-~ :fδc.c ~χ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓ ΑΣ Ι Α ΘΕΜΑ : 'ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑ ΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΣΣΩΜΑ ΤΩΜΑΤΩΝ ΞΥ ΛΟΥ (WOOD PELLET) ΑΠΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Πτυχιακής ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΣΩ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΡΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Θέμα Πτυχιακής ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΣΩ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΡΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Τ.Ε.Ι ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ INSTITUTE OF TECHNOLOGY EASTERN MACEDONIA AND THRACE ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Θέμα Πτυχιακής ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

--~ΟΘ Ι-Ι!< Η ι ~ Ι Ι ΠΕΙ Ρ ΑΙΑ

--~ΟΘ Ι-Ι!< Η ι ~ Ι Ι ΠΕΙ Ρ ΑΙΑ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΉΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ «Μελέτη και περιγραφή διαδικασίας εγκατάστασης συστήματος υ γραεριοκίνησης σε κινητήρα βενζίνης» Υπεύθυνος σπουδαστής : Παναγιώτης Παρασκευόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΟΝΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΓΟΥΡΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Ανάπτυξη και αξιολόγηση µοντέλων πρόβλεψης της κατανάλωσης φυσικού αερίου για οικιακούς και µικρούς βιοµηχανικούς καταναλωτές»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Ανάλυση των Οικονομικών Καταστάσεων των Εταιριών Φυσικού Αερίου τα τελευταία 5 Έτη ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργεια από τον κόσμο, δύναμη για την Ελλάδα. Eτήσιος. Απολογισμός

Ενέργεια από τον κόσμο, δύναμη για την Ελλάδα. Eτήσιος. Απολογισμός Ενέργεια από τον κόσμο, δύναμη για την Ελλάδα Eτήσιος Απολογισμός 2008 Περιεχόμενα Μήνυμα Προέδρου Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου 2 20 χρόνια φυσικό αέριο: Σημαντικοί σταθμοί 4 Η ΔΕΠΑ ΣΗΜΕΡΑ 6 Ένας δυναμικός

Διαβάστε περισσότερα

Η Εφαρμογή τ ε χνολογιών πληροφοριών. παροχής υπηρεσιών και ε ιδικότ ε ρα στις. Ασφαλιστικ ές Εταιρ ε ί ε ς

Η Εφαρμογή τ ε χνολογιών πληροφοριών. παροχής υπηρεσιών και ε ιδικότ ε ρα στις. Ασφαλιστικ ές Εταιρ ε ί ε ς i~ Δ.1 ΤΕΧΝΟΛΟ Γ Ι ΚΟ ΕΚΠΑ ΙΔΕΥ Τ Ι ΚΟ Ι ΔΡγΜΑ ΠΕΙΡΑ ΙΑ Η Εφαρμογή τ ε χνολογιών πληροφοριών και ε πικοινωνιων σ ε ι ε πιχ ε ιρησ ε ις ι παροχής υπηρεσιών και ε ιδικότ ε ρα στις Ασφαλιστικ ές Εταιρ ε ί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΚΑΙ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΚΑΙ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΕ/ΤΚΜ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΚΑΙ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Συνοπτική περιγραφή της υφιστάµενης κατάστασης ΤΣΑΛΙΚΙ ΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ ΝΟΥΤΣΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2002 1 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου

Ανάλυση του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου 2013 Ανάλυση του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου Φοιτήτρια: Σαραντοπούλου Κρυσταλλία Επιβλέπων: Μπίσκας Παντελής ΑΠΘ Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 4 2. ENTSOG... 9

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ:ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑ ΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (Α.Ε.Μ. 4755) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΝΑΜΛΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία. Αρχαιολογικά ευρήματα που αποκαλύφτηκαν κατά την διάνοιξη του κεντρικού αγωγού φυσικού αερίου.

Ιστορία. Αρχαιολογικά ευρήματα που αποκαλύφτηκαν κατά την διάνοιξη του κεντρικού αγωγού φυσικού αερίου. Ιστορία είσοδος του φυσικού αερίου στη χώρα μας συνιστά Η μια μεγάλη εθνική προσπάθεια που ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 1980 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα συμβάλλοντας καθοριστικά στον εξορθολογισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ - OIKONOMIKEΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΩΦΕΛΕΙΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝH ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ - OIKONOMIKEΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΩΦΕΛΕΙΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝH ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Αυτοματισμού. ΤΕΙ Πειραιά Σ.Τ.ΕΦ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ. Επιβλέπων καθηγητής: Κων/νος Αλαφοδήμος ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓ ΑΣΙΑ

Τμήμα Αυτοματισμού. ΤΕΙ Πειραιά Σ.Τ.ΕΦ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ. Επιβλέπων καθηγητής: Κων/νος Αλαφοδήμος ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓ ΑΣΙΑ ΤΕΙ Πειραιά Σ.Τ.ΕΦ. Τμήμα Αυτοματισμού ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓ ΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ Σπουδαστής: Αναγνωστόπουλος Θεόδωρος Επιβλέπων καθηγητής: Κων/νος Αλαφοδήμος 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ 2014 2023

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ 2014 2023 a ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ 2014 2023 ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Πίνακας Περιεχομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΕΣΦΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρία Παροχής Αερίου Στερεάς Ελλάδας & Εύβοιας

Εταιρία Παροχής Αερίου Στερεάς Ελλάδας & Εύβοιας Εταιρία Παροχής Αερίου Στερεάς Ελλάδας & Εύβοιας Φυσικό Αέριο Η εισαγωγή του φυσικού αερίου στην Ελλάδα Το αέριο εισάγεται κυρίως από δύο χώρες, τη Ρωσία και την Αλγερία, ενώ μικρότερες ποσότητες εισάγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ 2013 2022

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ 2013 2022 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ 2013 2022 ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 Πίνακας Περιεχομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΕΣΦΑ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

YΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ TΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

YΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ TΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το έργο συγχρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό κατά 71,42% το οποίο αντιστοιχεί σε 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ :ECOLABEL ΚΑΙ ENERGY LABEL ΣΤΙΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ :ECOLABEL ΚΑΙ ENERGY LABEL ΣΤΙΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ :ECOLABEL ΚΑΙ ENERGY LABEL ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ 2 Περιεχόμενα ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ....................... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΠΕΙΡΑΙΑ ~ ι, ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΏΝ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΏΝ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ Τ. Ε. ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΕ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΠΕΙΡΑΙΑ ~ ι, ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΏΝ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΏΝ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ Τ. Ε. ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΕ ~qι ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΠΕΙΡΑΙΑ ~ ι, ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΏΝ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΏΝ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ Τ. Ε. ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ,, n ιr ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑ ΨΥΧΗΣ «ΚΡΟΥ ΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΑ» ΠΤΥΧΙΑΚΉ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΣΕ ΔΙΩΡΟΦΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ»

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΣΕ ΔΙΩΡΟΦΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΣΕ ΔΙΩΡΟΦΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ» Η εργασία υποβάλλεται για την μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ Α.Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΕΚΠΟΝΗΤΗΣ : ΝΙΚΟΛΑΪ ΗΣ ΗΛΙΑΣ Α.Μ. 2892 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.1.2007-31.12.2007

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.1.2007-31.12.2007 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.1.2007-31.12.2007 Κύριοι Μέτοχοι, Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε προς έγκριση την Έκθεση Διαχείρισης του

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικό Αέριο: Εφαρμογές, Εγκαταστάσεις, Νέος Κανονισμός και Εξελίξεις

Φυσικό Αέριο: Εφαρμογές, Εγκαταστάσεις, Νέος Κανονισμός και Εξελίξεις Φυσικό Αέριο: Εφαρμογές, Εγκαταστάσεις, Νέος Κανονισμός και Εξελίξεις Μιχάλης Στεργιόπουλος Διπλ. Μηχ/γος Μηχ/κός M.Sc. Νοέμβριος 2012 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ Α.Μ.: 2002.05.0037 ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ Α.Μ.: 2002.05.0037 ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ Α.Μ.: 2002.05.0037 ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ»

«ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ» Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ Σ.Τ.ΕΦ. ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & Φ. Α. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ» Low and high pressure distribution networks of natural gas ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ΕΔΡΑ: ΩΡΩΠΟΥ 156, 11146 ΓΑΛΑΤΣΙ ΜΑΪΟΣ 2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 7/372/2006 ΤΗΣ Ε.Κ.

ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ΕΔΡΑ: ΩΡΩΠΟΥ 156, 11146 ΓΑΛΑΤΣΙ ΜΑΪΟΣ 2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 7/372/2006 ΤΗΣ Ε.Κ. ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ΕΔΡΑ: ΩΡΩΠΟΥ 156, 11146 ΓΑΛΑΤΣΙ ΜΑΪΟΣ 2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 7/372/2006 ΤΗΣ Ε.Κ. ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ΕΔΡΑ: ΩΡΩΠΟΥ 156, 11146 ΓΑΛΑΤΣΙ ΜΑΪΟΣ 2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα