στο σχέδιο νόµου «Hλεκτρονική επιτήρηση σε υπόδικους, κατάδικους και κρατούµενους σε άδεια»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "στο σχέδιο νόµου «Hλεκτρονική επιτήρηση σε υπόδικους, κατάδικους και κρατούµενους σε άδεια»"

Transcript

1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Hλεκτρονική επιτήρηση σε υπόδικους, κατάδικους και κρατούµενους σε άδεια» Με την αριθ / απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων συνεστήθη ειδική νοµοπαρασκευαστική επιτροπή για την επεξεργασία σχεδίου νόµου για τα µέσα ηλεκτρονικής ε- πιτήρησης σε υπόδικους, κατάδικους και κρατούµενους σε άδεια. Με την ίδια απόφαση ορίστηκε ότι η Επιτροπή όφειλε να περατώσει το έργο της µέχρι την 31η Οκτωβρίου Με την αριθ / απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, η προθεσµία αυτή παρατάθηκε µέχρι την 14η Δεκεµβρίου Το πλαίσιο εντός του οποίου κινήθηκε η Επιτροπή, ό- πως καθορίστηκε µε τη σχετική υπουργική απόφαση, περιλάµβανε τρία πεδία αναφοράς, ένα από τον χώρο της ποινικής δικονοµίας, ένα από τον χώρο του ουσιαστικού ποινικού δικαίου και ένα από τον χώρο του σωφρονιστικού δικαίου. Ζητούµενο για την Επιτροπή ήταν να εισηγηθεί τρόπους εφαρµογής της ηλεκτρονικής επιτήρησης στο πλαίσιο των µέτρων δικονοµικού καταναγκασµού, της απόλυσης υπό όρο και των αδειών κρατουµένων µε σκοπό την αποσυµφόρηση των καταστηµάτων κράτησης. Άρθρο 1 Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα Με την προσθήκη στον Ποινικό Κώδικα του άρθρου 110 Β εισάγεται ο θεσµός της απόλυσης καταδίκων υπό τον όρο του κατ οίκον περιορισµού µε ηλεκτρονική επιτήρηση, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 283Α Κ.Π.Δ.. Σκοπός του θεσµού αυτού είναι να συµβάλει στην αποσυµφόρηση των φυλακών από ήδη κρατούµενους σε αυτές καταδίκους χωρίς κινδύνους για τη δηµόσια ασφάλεια. Κατά τα οριζόµενα στην πρώτη παράγραφο η απόλυση του παρόντος άρθρου δύναται να χορηγηθεί µόνο σε κατάδικο που εκτίει ποινή πρόσκαιρης ή ισόβιας κάθειρξης, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα. Το δικαίωµα για χορήγηση της απόλυσης του παρόντος άρθρου προηγείται χρονικά σηµαντικά σε σχέση µε την απόλυση υπό ό- ρο κατ άρθρο 105. Επίσης, σε αντίθεση µε την απόλυση υπό όρο κατ άρθρο 105, η απόλυση του άρθρου αυτού προϋποθέτει προηγούµενη αίτηση του καταδίκου και δεν εξετάζεται από το Δικαστικό Συµβούλιο αυτεπαγγέλτως. Ωστόσο, ρητά αποκλείεται η απόλυση καταδίκων υπό τον όρο του κατ οίκον περιορισµού µε ηλεκτρονική επιτήρηση, στις περιπτώσεις των κακουργηµάτων του άρθρου 23 του ν. 4139/2013, των άρθρων 187, 187 Α, 336, 338, 339 παράγραφος 1, περίπτωση α και β, 342 παράγραφοι 1 και 2, 348 Α παράγραφος 4, 351 Α παράγραφοι 1, περίπτωση α και β και 3, 380 παράγραφοι 1 εδάφιο δεύτερο και 2 και 299 παράγραφος 1, εφόσον, στην τελευταία περίπτωση, δεν αναγνωρίστηκαν, κατά την επι- µέτρηση της επιβληθείσας ποινής, ελαφρυντικές περιστάσεις, λόγω της ιδιαίτερα µεγάλης κοινωνικής απαξίας και σοβαρότητας των συγκεκριµένων εγκληµάτων. Στη δεύτερη παράγραφο ορίζεται ο ελάχιστος πραγ- µατικός χρόνος παραµονής του καταδίκου στο κατάστη- µα κράτησης, προκειµένου ο κατάδικος να αποκτήσει το δικαίωµα να υποβάλει αίτηση για την απόλυση του παρόντος άρθρου. Οι χρονικές προϋποθέσεις έκτισης (παρ. 1) και ο ελάχιστος πραγµατικός χρόνος παραµονής στο σωφρονιστικό κατάστηµα (παρ. 2) πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά. Στην τρίτη παράγραφο ορίζεται ότι ο απολυθείς κατ άρθρο 110 έχει το δικαίωµα να εξέρχεται της οικίας του προκειµένου να εργάζεται, να εκπαιδεύεται, να καταρτίζεται επαγγελµατικά, να συµµετέχει σε προγράµµατα συντήρησης ή απεξάρτησης από ναρκωτικές ουσίες ή αλκοόλ ή και να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που του έ- χουν υποβληθεί. Οι προαναφερόµενες έννοιες θα πρέπει να ερµηνεύονται µε ευρύτητα έτσι ώστε να εντάσσονται σε αυτές όλες εκείνες οι δραστηριότητες που δύνανται να συνιστούν µία επωφελή για τον χαρακτήρα και τη συ- µπεριφορά του καταδίκου ενασχόληση. Επίσης ορίζονται οι διαδικασίες και τα αρµόδια όργανα για τον προσδιορισµό, την τροποποίηση του προγράµµατος απουσίας από την οικία και την επιβολή και τροποποίηση λοιπών υ- ποχρεώσεων. Δεν τίθεται ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση της απόλυσης του παρόντος άρθρου η προηγούµενη εύρεση εργασίας, η ένταξη σε πρόγραµµα εκπαίδευσης κ.λπ.. Μετά από τη χορήγηση της απόλυσης, όλα τα παραπάνω θέµατα ρυθµίζονται µε εισαγγελική διάταξη προκειµένου να εξασφαλίζεται η δυνατότητα ευέλικτης προσαρµογής στις ανάγκες του εκάστοτε α- πολυθέντος καταδίκου. Με την εισαγωγή ενός ενδιάµεσου σταδίου έκτισης της ποινής επιδιώκεται η σταδιακή και οµαλή µετάβαση για τον κατάδικο από το καθεστώς στέρησης της ελευθερίας στην ελεύθερη κοινωνική ζωή. Το προσαρµοσθέν τεχνικό µέσο, οι υποχρεώσεις διαµονής, το προς τήρηση καθηµερινό πρόγραµµα συνιστούν µία διαρκή υπενθύµιση στον κατάδικο ότι οφείλει να συµπεριφέρεται σύννο- µα και να τηρεί της υποχρεώσεις του. Παράλληλα, µε την εργασία, την εκπαίδευση κ.λπ. και τον προκαθορισµό (µε βούλευµα ή διάταξη του Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών) του ηµερήσιου και εβδοµαδιαίου προγράµµατός του, ο κατάδικος αποκτά µια ζωή δοµηµένη σε δικαιώµατα και υποχρεώσεις σε καθεστώς ελευθερίας γεγονός που του δίνει νέα κίνητρα για την ανάπτυξη της προσωπικότητάς του και την απόκτηση αυτοπειθαρχίας. Στις παραγράφους 4 και 5 ορίζονται οι λόγοι δυνητικής ανάκλησης και υποχρεωτικής άρσης της χορηγηθείσας απόλυσης του παρόντος άρθρου. Δυνητικοί λόγοι ανάκλησης είναι οι αναφερόµενοι στην παράγραφο 4 και υποχρεωτικοί λόγοι άρσης της απόλυσης οι α- ναφερόµενοι στην παράγραφο 5, οι οποίοι προϋποθέτουν την αµετάκλητη καταδίκη για ποινικά αδικήµατα. Το Συµβούλιο, στην περίπτωση των δυνητικών λόγων ανάκλησης, οφείλει κατ αρχάς να εξετάζει τη δυνατότητα µη ανάκλησης της χορηγηθείσας απόλυσης διά της επιβολής πρόσθετων υποχρεώσεων στο κατάδικο, την τροποποίηση των υφιστάµενων υποχρεώσεών του και του προγράµµατος απουσίας του από τον τόπο περιορισµού του, την αλλαγή αυτού κ.λπ.. Μόνο εάν πιθανολογείται ότι ο κρατούµενος δεν θα τηρήσει εκ νέου τις υποχρεώσεις του ανακαλείται η χορηγηθείσα απόλυση. Στην παράγραφο 5 ορίζεται η υποχρεωτική άρση της απόλυσης, ενόψει των σοβαρών συνεπειών που συνεπά-

2 2 γεται για την εκτιόµενη ποινή η τέλεση των παραπάνω πράξεων, προκρίνεται οι συνέπειες να επέρχονται µετά τη νέα αµετάκλητη καταδίκη, παρά το ενδεχόµενο να δηµιουργείται «χρονική ασυνέχεια» µεταξύ της απόλυσης κατ άρθρο 110Β και της απόλυσης υπό όρο κατ άρθρο 105. Ο κατάδικος έχει υψηλό κίνητρο να τηρήσει τις υποχρεώσεις του και να συµπεριφέρεται νόµιµα, σε διαφορετική περίπτωση ο κατάδικος διατρέχει τον κίνδυνο να επιστρέψει στο κατάστηµα κράτησης µε δυσµενείς για τον ίδιο συνέπειες. Ταυτόχρονα ο κατάδικος αναµένει - σε σχετικά σύντοµο χρονικό διάστηµα - την κρίση του Δικαστικού Συµβουλίου για τη χορήγηση της απόλυσης υπό όρο κατ άρθρο 105, η οποία σε σηµαντικό βαθµό θα εξαρτηθεί από τη συµπεριφορά που επέδειξε κατά το χρόνο δοκιµασίας του. Σε κάθε περίπτωση η εν γένει διαγωγή του καταδίκου λαµβάνεται υπ όψιν, ανεξαρτήτως αµετάκλητης ή µη καταδίκης, από το Συµβούλιο Πληµµελειοδικών κατά την έκδοση βουλεύµατος για τη χορήγηση ή µη της απόλυσης υπό όρο κατ άρθρο 105. Με την παράγραφο 6 ρητά ορίζεται ότι η απόλυση του παρόντος άρθρου δεν παρατείνεται πέραν του χρόνου ε- νεργοποίησης του δικαιώµατος του καταδίκου να απολυθεί υπό όρο κατ άρθρο 105. Η απόλυση συνεπώς του παρόντος άρθρου συνιστά ενδιάµεσο στάδιο έκτισης της ποινής. Προηγείται αυτής ο εγκλεισµός και έπεται αυτής η απόλυση κατ άρθρο 105 επ. Σε κάθε περίπτωση, η επιτυχής έκτιση του χρονικού διαστήµατος της απόλυσης του παρόντος άρθρου λαµβάνεται υπ όψιν από το Δικαστικό Συµβούλιο προς όφελος του καταδίκου κατά τη λήψη της απόφασης περί χορήγησης ή µη της απόλυσης υ- πό όρο κατ άρθρο 105. Επιπλέον µε την εισαγωγή αυτού του ενδιάµεσου σταδίου διευκολύνεται και γίνεται ασφαλέστερη η κρίση του Δικαστικού Συµβουλίου που διατάσσει την απόλυση υπό όρο κατ άρθρο 105 επ., καθόσον δίνεται η δυνατότητα να διαπιστωθεί και να εκτιµηθεί η συµπεριφορά του καταδίκου σε συνθήκες δοκιµασίας εκτός καταστήµατος κράτησης. Με την παράγραφο 7 τίθεται η υποχρέωση της κατ α- πόλυτη προτεραιότητα εκδίκασης των αξιόποινων πράξεων που τελέσθηκαν από τους απολυθέντες, προκειµένου να εξασφαλίζεται κατά το δυνατόν χρονική συνέχεια κατά την έκτιση των ποινών. Στο άρθρο 110 Γ ρυθµίζεται η διαδικασία για τη χορήγηση και την ανάκληση της απόλυσης κατ άρθρο 110 Β. Αρµόδιο είναι το Συµβούλιο Πληµµελειοδικών του τόπου έκτισης της ποινής. Οι προϋποθέσεις χορήγησης της απόλυσης κατ άρθρο 110Β είναι οι ίδιες µε εκείνες της απόλυσης κατ άρθρο 105 (βλ. παρ. 1 εδάφιο 3). Ως κανόνας τίθεται η χορήγηση της απόλυσης κι ως εξαίρεση η, µε ειδική αιτιολογία αναφερόµενη στη διαγωγή του καταδίκου και τον κίνδυνο τέλεσης νέων αξιόποινων πράξεων, απόρριψη της αίτησης. Στην παράγραφο 3 αναγνωρίζεται υποχρέωση προηγούµενης κλήτευσης του κατάδικου πριν από τη συνεδρίαση του δικαστικού συµβουλίου, που θα αποφασίσει για την ανάκληση της απόλυσης. Ο θεσµός της απόλυσης υπό τον όρο του κατ οίκον περιορισµού µε ηλεκτρονική επιτήρηση εισάγεται και στο δίκαιο ανηλίκων. Λόγω της ανηλικότητας των δραστών, το σύνολο των ρυθµίσεων διέπεται από την αρχή της επιείκειας. Ο ανήλικος έχει το δικαίωµα να απολυθεί υπό τον όρο του κατ οίκον περιορισµού µε ηλεκτρονική επιτήρηση νωρίτερα σε σχέση µε τους ενηλίκους. Η υποχρεωτική έκθεση τόσο της κοινωνικής υπηρεσίας του ειδικού καταστήµατος κράτησης νέων όσο και της Υπηρεσίας Επιµελητών Ανηλίκων στοχεύει στο να θέσει στη διάθεση του Δικαστηρίου Ανηλίκων όσο το δυνατό πληρέστερες πληροφορίες για τον ανήλικο. Επίσης µε τις εκθέσεις τους οι αρµόδιες υπηρεσίες δύνανται να προτείνουν στο Δικαστήριο Ανηλίκων περιορισµούς και υποχρεώσεις που θα πρέπει να υποβληθούν στον συγκεκρι- µένο απολυόµενο ανήλικο κατά την απόλυσή του, προκειµένου να µην τελέσει νέες αξιόποινες πράξεις. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η συστηµατικότερη ενασχόληση των αρµόδιων υπηρεσιών µε τους ανήλικους κρατουµένους ήδη από τις πρώτες ηµέρες του εγκλεισµού τους. Κατά τα λοιπά οι διατάξεις εναρµονίζονται µε τη λογική των διατάξεων της απόλυσης υπό τον όρο του κατ οίκον περιορισµού των ενηλίκων και της απόλυσης υπό ό- ρο για ανήλικους κατ άρθρο 129. Με το άρθρο 173 Α εισάγεται νέα ποινική διάταξη που καθιστά αξιόποινη πράξη την παραβίαση του περιορισµού κατ οίκον µε ηλεκτρονική επιτήρηση, σε αντιστοιχία µε την ισχύουσα για την απόδραση διάταξη του άρθρου 173. Κρίθηκε, όµως σκόπιµο, εν όψει του αποσπασµατικού χαρακτήρα του ποινικού δικαίου και της απαγόρευσης της αναλογικής εφαρµογής διατάξεων προς θε- µελίωση του αξιοποίνου να διατυπωθεί µία ειδική ποινική διάταξη προσαρµοσµένη στις ιδιαιτερότητες της ηλεκτρονικής επιτήρησης. Καθίστανται αξιόποινες τόσο η µε πρόθεση κάθε είδους επέµβαση στο σύστηµα ηλεκτρονικής επιτήρησης, όσο και η ίδια η διαφυγή του καταδίκου που εκµεταλλεύεται τυχόν τεχνικές βλάβες και προβλήµατα της ηλεκτρονικής συσκευής ή του ηλεκτρονικού συστήµατος επιτήρησης. Η παρούσα διάταξη ε- φαρµόζεται: α) στον κατ οίκον περιορισµό µε ηλεκτρονική επιτήρηση, ως περιοριστικό όρο, β) στην απόλυση υ- πό τον όρο του κατ οίκον περιορισµού µε ηλεκτρονική ε- πιτήρηση και γ) στη χορήγηση άδειας από κατάστηµα κράτησης µε τον όρο της ηλεκτρονικής επιτήρησης των κινήσεων. Η βαρύτητα των προβλεπόµενων ποινών είναι η ίδια µε αυτές που προβλέπονται στο άρθρο 173. Στην περίπτωση του άρθρου 182 παρ. 3 η ποινική αντι- µετώπιση είναι ηπιότερη σε σχέση µε αυτή που προβλέπεται από το άρθρο 173 Α, διότι εν προκειµένω ο δράστης δεν επιδεικνύει συµπεριφορά που στοχεύει στη διαφυγή από την ηλεκτρονική επιτήρηση. Η βαρύτητα των προβλεπόµενων ποινών είναι η ίδια µε αυτές που προβλέπονται στο άρθρο 182 παρ. 1. Η επιτροπή αποφάσισε το άρθρο 1 κατά πλειοψηφία. Η άποψη της µειοψηφίας ήταν ότι η εισαγωγή της ηλεκτρονικής επιτήρησης στο πλαίσιο µιας «άλλης» απόλυσης υπό όρο που θα προηγείται της µέχρι τώρα γνωστής πρόωρης αποφυλάκισης των άρθρων 105 επ. Π.Κ. και θα χορηγείται πριν από τη συµπλήρωση των καθορισµένων χρονικών ορίων της, δηλαδή µε τη µορφή ενός προσταδίου της απόλυσης υπό όρο, θα συρρικνώσει ουσιωδώς ή θα αδρανοποιήσει ή θα αποτρέψει την εικαζόµενη µελλοντική εφαρµογή άλλων σηµαντικών θεσµών µεταχείρισης των κρατουµένων σε καθεστώς περιορισµένης ε-

3 3 λευθερίας (όπως είναι οι άδειες απουσίας και ηµιελεύθερης διαβίωσης) αν δεν συνδυαστεί µε αναθεώρηση των χρονικών ορίων εφαρµογής τους. Επίσης, θα αφήσει α- νοικτό το ενδεχόµενο ανακολουθιών στη µεταχείριση των κρατουµένων που βρίσκονται «καθ οδόν προς την ε- λευθερία» (π.χ. να χορηγείται απόλυση µε ηλεκτρονική επιτήρηση αλλά να µη χορηγείται η «παραδοσιακή» απόλυση υπό όρο και να εκτίεται εντός της φυλακής το τελευταίο τµήµα της ποινής, αναιρώντας κάθε βάσιµη ή µη προσδοκία σταδιακής οµαλής επανόδου των καταδίκων σε συνθήκες ελεύθερου κοινωνικού βίου). Επιπλέον, η µειοψηφία υποστήριξε ότι η προσθήκη της ηλεκτρονικής επιτήρησης στο πλαίσιο της εκτέλεσης των ποινών διευρύνει τις κατασταλτικές επιλογές του ποινικού οπλοστασίου µε έναν ιδιαίτερα επαχθή για την προσωπική ελευθερία τρόπο, δυνητικά ή πραγµατικά εξίσου προσβλητικό της προσωπικής ελευθερίας µε τον εγκλεισµό στα καταστήµατα κράτησης, χωρίς να εγγυάται ότι θα συµβάλλει στον περιορισµό του φαινοµένου του υπερπληθυσµού των φυλακών ή του συνωστισµού των κρατουµένων µε τη µείωση του αριθµού των καταδίκων. Σύµφωνα µε τη διεθνή εγκληµατολογική βιβλιογραφία η προσθήκη νέων ποινικών µέτρων συνεπάγεται το φαινόµενο της επέκτασης του ιστού του ποινικού ελέγχου ( net widening ). Αυτό αποτελεί κατά µια άποψη ανεπιθύµητο αποτέλεσµα ή παρενέργεια των πολιτικών για αποσυµφόρηση των φυλακών και µείωση της χρήσης της φυλάκισης και κατά άλλη άποψη -ενδεχοµένως σκόπιµο- αποτέλεσµα εκ φύσεως συνυφασµένο µε τις ίδιες πολιτικές. Σε κάθε περίπτωση, εν ολίγοις σηµαίνει ότι τα νέα µέτρα αντί να διεκδικούν ένα µέρος του πληθυσµού που βρίσκεται στις φυλακές, επιβάλλονται σε πρόσωπα που, αν τα µέτρα αυτά δεν υπήρχαν, δεν θα κατέληγαν σε αυτές (ενώ µε τα ίδια µέτρα αυξάνεται η πιθανότητα να οδηγηθούν και αυτά ε- κεί). Συνεπώς, συνολικά το σύστηµα όχι µόνο δεν ελαφρύνεται, αλλά αντιθέτως επιβαρύνεται. Η µειοψηφία επικαλέστηκε τις προτάσεις που συζητήθηκαν στην Επιτροπή για την αναθεώρηση του Σωφρονιστικού Κώδικα ( ) για την αντιµετώπιση χρόνιων και σοβαρών προβληµάτων των καταστηµάτων κράτησης, ένα από τα οποία είναι ο υπερπληθυσµός ή συνωστισµός των κρατουµένων, υποδίκων και καταδίκων. Η σηµαντικότερη από τις προταθείσες καινοτοµίες από την Επιτροπή αναθεώρησης του ΣΚ συναρτάται µε τον δεσµευτικό προκαθορισµό συγκεκριµένου αριθµού θέσεων κράτησης (numerus clausus) ανά κατάστηµα κράτησης καθώς και µε τη λήψη µέτρων για τη µη υπέρβαση του α- ριθµού αυτού. Στο πλαίσιο αυτό και όσον αφορά τον θεσµό της απόλυσης υπό όρο, η µειοψηφία πρότεινε την εισαγωγή του µέτρου της ηλεκτρονικής παρακολούθησης ως θεσµοθετηµένο πάγιο µέτρο ελέγχου του πληθυσµού των κρατουµένων µε τη µορφή της αποφυλάκισης ήδη κρατουµένων καταδίκων, όταν παρατηρείται υπέρβαση του αποδεκτού ποσοστού κάλυψης των προκαθορισµένων σε κάθε κατάστηµα κράτησης και κατανεµηµένων στις αρµόδιες εισαγγελικές αρχές θέσεων κράτησης. Με τον συγκεκριµένο τρόπο, σύµφωνα µε την τοποθέτηση αυτή, η ηλεκτρονική παρακολούθηση καθίσταται πλήρες λειτουργικό ισοδύναµο του εγκλεισµού και ε- φαρµόζεται αποκλειστικά σε πληθυσµό προσώπων που τελούν υπό κράτηση (εν προκειµένω προσώπων που ε- κτελείται ήδη η ποινή τους στις φυλακές). Έτσι, χρησιµοποιείται ανταγωνιστικά προς τη στέρηση της ελευθερίας, διεκδικώντας µέρος του πληθυσµού των κρατουµένων. Εάν η ηλεκτρονική επιτήρηση ισοδυναµεί µε την υ- λική έκτιση της ποινής εντός των καταστηµάτων κράτησης, πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο αντί αυτής στο πλαίσιο µιας ενιαίας κρίσης που θα υλοποιείται σε δύο στάδια, αυτό του γεωεντοπισµού µε τη συνδροµή της τεχνολογίας και αυτό της νυν ισχύουσας απόλυσης υπό τον όρο της ανάκλησης. Στην παρατήρηση άλλων µελών της Επιτροπής ότι η πρόταση αυτή απαιτεί µακρόχρονη προετοιµασία και µπορεί να οδηγήσει την εφαρµογή του µέτρου στις ελληνικές καλένδες, η µειοψηφία υποστήριξε ότι είναι δυνατό να προχωρήσουµε άµεσα, αποσυνδέοντας στην αρχή το µέτρο από τον καθορισµό των θέσεων κράτησης. Αυτό µπορεί να γίνει αν η παρακολούθηση µε ηλεκτρονικά µέσα καταδίκων, ήδη εκτιόντων ποινή επιβάλλεται όταν οι ίδιοι συναινούν να τεθούν σε αυτό το καθεστώς αντί να αναµένεται η συµπλήρωση του χρονικού ο- ρίου της απόλυσής τους υπό όρο. Επιπλέον, η µειοψηφία διατύπωσε διαφορετική άποψη και στο ζήτηµα της κατά κανόνα επιβάρυνσης των ιδίων των τιθεµένων υπό ηλεκτρονική παρακολούθηση υποδίκων ή καταδίκων µε το λειτουργικό κόστος της εφαρµογής του µέτρου και το ενδεχόµενο εµπλοκής του ιδιωτικού τοµέα σε διάφορα επίπεδα διαχείρισης του συστή- µατος που απαιτείται να δηµιουργηθεί. Η µειοψηφία διατύπωσε την άποψη να µην υπάρχει καµιά οικονοµική επιβάρυνση των υπό επιτήρηση καταδίκων, εκτός ίσως από τις περιπτώσεις που αιτιολογηµένα κρίνεται ότι έχουν τη δυνατότητα να αναλάβουν την απαιτούµενη δαπάνη και να αποκλειστεί η ανάµιξη ιδιωτών στις διαδικασίες εφαρ- µογής των διάφορων µορφών του µέτρου, µε το επιχείρηµα ότι η ποινική καταστολή ανήκει στον πυρήνα των κρατικών λειτουργιών και πως ό,τι είναι συνυφασµένο µε τον ποινικό καταναγκασµό δεν πρέπει να χρηµατοδοτείται από τα πρόσωπα που υπόκεινται σε αυτόν ούτε να τίθεται στη διάθεση ιδιωτικών επιχειρήσεων, έστω υπό δηµόσιο έλεγχο. Πρότεινε η τοποθέτηση, η εφαρµογή και ο έλεγχος λειτουργίας του συστήµατος να ανατεθούν σε δηµόσιες αρχές και οι δαπάνες για τη λειτουργία του συστήµατος να καλύπτονται στο σύνολό τους α- πό έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισµού προερχόµενα από την καταβολή χρηµατικών ποινών και ποινών κατά µετατροπή. Στις θέσεις αυτές η πλειοψηφία των µελών της επιτροπής αντέτειναν τη δυσµενέστατη δηµοσιονο- µική συγκυρία και τις απότοκες πρακτικές δυσχέρειες που αντιµετωπίζουν οι δηµόσιες υπηρεσίες όσον αφορά τη στελέχωσή τους και τη δηµιουργία των απαιτούµενων υποδοµών καθώς και το δυσεφάρµοστο της µετακύλισης του οικονοµικού βάρους µόνο κατ εξαίρεση και µόνο στους αποδεδειγµένα δυνάµενους να το αναλάβουν. Το αντίθετο, η διερεύνηση του ισχυρισµού περί οικονοµικής αδυναµίας, όταν προβάλλεται για να οδηγήσει σε απαλλαγή του τιθέµενου υπό ηλεκτρονική επιτήρηση καταδίκου από την υποχρέωση καταβολής του απαιτούµενου κόστους, εκτιµάται από την πλειοψηφία των µελών της Επιτροπής ότι είναι και εφικτή και λειτουργική. Άρθρο 2 Τροποποιήσεις του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας 1. Με το υπό στοιχείο Α. κεφάλαιο προστίθεται στον ενδεικτικό κατάλογο των περιοριστικών όρων, που προ-

4 4 βλέπονται στο άρθρο 282 παρ. 2 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας, ο περιοριστικός όρος του κατ οίκον περιορισµού µε ηλεκτρονική επιτήρηση. 2. Με το υπό στοιχείο Β. κεφάλαιο µετά την παράγραφο 2 του άρθρου 282 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας προστίθεται νέα παράγραφος 3 και αναριθµούνται οι παράγραφοι 3,4 και 5 σε 4, 5 και 6 αντιστοίχως. Με το νέο σύνολο ρυθµίσεων ο περιοριστικός όρος του κατ οίκον περιορισµού µε ηλεκτρονική επιτήρηση τίθεται ανάµεσα στους λοιπούς περιοριστικούς όρους και στο µέτρο της προσωρινής κράτησης ως εξής : Πρώτα εξετάζεται η δυνατότητα να εξυπηρετηθούν οι σκοποί του άρθρου 296 Κ.Π.Δ. µε την επιβολή κάποιου από τους υπόλοιπους περιοριστικούς όρο, αν αυτό βέβαια κριθεί απαραίτητο. Στην περίπτωση, και µόνο τότε, που κριθεί αιτιολογηµένα ότι οι υπόλοιποι περιοριστικοί όροι δεν επαρκούν και εφόσον συντρέχουν όλες οι προβλεπόµενες σήµερα προϋποθέσεις και περιπτώσεις επιβολής της προσωρινής κράτησης, οι οποίες δεν µεταβάλλονται, τότε αντί για προσωρινή κράτηση επιβάλλεται ο περιοριστικός ό- ρος του κατ οίκον περιορισµού µε ηλεκτρονική επιτήρηση, µόνο εφόσον ο κατηγορούµενος έχει γνωστή διαµονή και εφόσον συναινεί σε αυτό. Ωστόσο, ρητά αποκλείεται η δυνατότητα επιβολής του όρου του κατ οίκον περιορισµού µε ηλεκτρονική επιτήρηση στις περιπτώσεις υποδίκων για τα κακουργήµατα του άρθρου 23 του ν. 4139/2013, των άρθρων 187, 187 Α, 336, 338, 339 παράγραφος 1, περίπτωση α και β, 342 παράγραφοι 1 και 2, 348 Α παράγραφος 4, 351 Α παράγραφοι 1, περίπτωση α και β και 3, 380 παράγραφοι 1 εδάφιο δεύτερο και 2 και 299 παράγραφος 1, εφόσον, στην τελευταία περίπτωση, δεν αναγνωρίστηκαν, κατά την επιµέτρηση της ε- πιβληθείσας ποινής, ελαφρυντικές περιστάσεις, λόγω της ιδιαίτερα µεγάλης κοινωνικής απαξίας και σοβαρότητας των συγκεκριµένων εγκληµάτων. Σκοπός της νέας ρύθµισης είναι να επιβάλλεται προσωρινή κράτηση ως το απολύτως έσχατο µέτρο δικονο- µικού καταναγκασµού, µόνο εφόσον ήδη συντρέχουν ό- λες οι προβλεπόµενες σήµερα προϋποθέσεις και περιπτώσεις επιβολής της και επιπρόσθετα εφόσον είτε κριθεί αιτιολογηµένα ότι δεν επαρκεί κανένας περιοριστικός όρος, συµπεριλαµβανοµένου πλέον σε αυτούς και του κατ οίκον περιορισµού µε ηλεκτρονική επιτήρηση, για την επίτευξη των σκοπών του άρθρου 296, είτε επαρκεί µεν, αλλά δεν µπορεί να διαταχθεί ο κατ οίκον περιορισµός µε ηλεκτρονική επιτήρηση λόγω έλλειψης συναίνεσης του κατηγορούµενου ή λόγω έλλειψης γνωστής διαµονής του στη χώρα. Καθίσταται έτσι σαφές ότι ο περιοριστικός όρος του κατ οίκον περιορισµού µε ηλεκτρονική επιτήρηση είναι µέτρο αποκλειστικά εναλλακτικό προς την προσωρινή κράτηση και επιβάλλεται µόνο αντ αυτής και µόνο εφόσον συντρέχουν όλες οι µέχρι σήµερα προϋποθέσεις της και κρίνεται εφικτή η επιβολή του. Πρόκειται για τον πλέον επαχθή περιοριστικό όρο, µε τον οποίο περιορίζονται ουσιωδώς µια σειρά από ελευθερίες του κατηγορούµενου και κατά τούτο προσοµοιάζει έντονα προς την προσωρινή κράτηση. Σε καµία περίπτωση, εποµένως, δεν πρέπει να επιβάλλεται στις περιπτώσεις εκείνες, που θα επαρκούσε κάποιος από τους ήδη προβλεπόµενους ελαφρύτερους περιοριστικούς όρους για την επίτευξη των σκοπών του άρθρου 296 του Κώδικα Ποινικής Δικονο- µίας, ούτε να επιβάλλεται επιπρόσθετα προς αυτούς. Κατά τα λοιπά επαναλαµβάνεται ρητά ότι η κατά νόµο βαρύτητα της πράξης δεν αρκεί από µόνη της για την ε- πιβολή του κατ οίκον περιορισµού µε ηλεκτρονική επιτήρηση αλλά και της προσωρινής κράτησης, ενώ ορίζεται, στην ίδια δικαιολογητική βάση, ότι µόνη η άρνηση του κατηγορουµένου να συναινέσει στην υποβολή του σε κατ οίκον περιορισµό µε ηλεκτρονική επιτήρηση (που α- ποτελεί προαπαιτούµενο επιβολής του όρου) δεν τον καθιστά ύποπτο φυγής ή διάπραξης νέων εγκληµάτων και δεν αρκεί για την επιβολή της προσωρινής κράτησης. Επαναλαµβάνεται επίσης ότι εάν ο κατηγορούµενος παραβιάσει τους περιοριστικούς όρους που του επιβλήθηκαν και τις σχετικές υποχρεώσεις του, συµπεριλαµβανοµένου πλέον και του κατ οίκον περιορισµού µε ηλεκτρονική επιτήρηση και νοούµενων ως συναφών υποχρεώσεών του και το να αποφεύγει κάθε επέµβαση, καταστροφή ή έστω φθορά του σχετικού εξοπλισµού και αλλοίωση των συλλεγόµενων δεδοµένων, είναι δυνατή η αντικατάσταση του περιοριστικού όρου µε προσωρινή κράτηση κατά το άρθρο 298 Κ.Π.Δ.. Τέλος, ορίζεται ότι οι ως άνω ρυθµίσεις αφορούν και ανηλίκους που έχουν συµπληρώσει το δέκατο πέµπτο έ- τος της ηλικίας τους, εφόσον η πράξη για την οποία κατηγορούνται απειλείται στο νόµο µε ποινή κάθειρξης τουλάχιστον δέκα ετών. Στην περίπτωση αυτή η έγγραφη συναίνεση πρέπει να δοθεί και από τους ασκούντες την επιµέλεια του ανηλίκου και από τον ίδιο. Ορίζονται επίσης τα χρονικά όρια, καθώς και τίθεται η γενική αρχή ότι εφόσον παραβιαστεί από τον ανήλικο ο όρος του κατ οίκον περιορισµού µε ηλεκτρονική επιτήρηση, τότε επιβάλλεται, ως µόνο εναποµείναν µέσο, η προσωρινή κράτηση. Με το υπό στοιχείο Ε. κεφάλαιο διορθώνεται ο τίτλος του άρθρου 283 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας από το σηµερινό «Ένταλµα προσωρινής κράτησης» στο συνεπέστερο µε το περιεχόµενο του άρθρου «Διαδικασία µετά την απολογία», ενώ, µε το υπό στοιχείο ΣΤ. κεφάλαιο προστίθεται νέο άρθρο αριθµούµενο µετά το άρθρο 283 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας ως άρθρο 283Α µε τίτλο «Άρθρο 283Α. Κατ οίκον περιορισµός µε ηλεκτρονική ε- πιτήρηση». Το νέο άρθρο τίθεται µετά από το άρθρο 283 που περιγράφει τι ακολουθεί την απολογία του κατηγορουµένου και ορίζει την πιθανή αντιµετώπισή του και πριν από το άρθρο 284 που ορίζει τη διαδικασία και τις λεπτοµέρειες της προσωρινής κράτησης. Με τον τρόπο αυτό καθίσταται και πάλι σαφές ότι ο περιοριστικός όρος του κατ οίκον περιορισµού µε ηλεκτρονική επιτήρηση έ- πεται των λοιπών όρων στη σειρά αντιµετώπισής τους ως ενδεχόµενων, αλλά προηγείται πάντα της εξέτασης του ενδεχοµένου επιβολής προσωρινής κράτησης. Κρίθηκε απαραίτητο να δοθεί νοµοθετικός ορισµός του εν λόγω περιοριστικού όρου και των σχετικών µε αυτό υ- ποχρεώσεων του κατηγορούµενου, ήτοι να παραµένει αυτός διαρκώς στην κατοικία του όπως αυτή ορίστηκε στην ανακριτική διάταξη, να αποφεύγει οποιαδήποτε ε- πέµβαση στον ηλεκτρονικό εξοπλισµό που χρησιµοποιείται από την αρµόδια αρχή για να παρακολουθεί την θέση του και να τηρεί σχετικό αρχείο, όπως και οποιαδήποτε επέµβαση ή αλλοίωση των συλλεγόµενων συναφών δεδοµένων. Η τήρηση του αρχείου γίνεται µε σκοπό αφενός να διασφαλίζεται η τήρηση των υποχρεώσεων του ε-

5 5 πιτηρούµενου και αφετέρου για την αποτροπή τέλεσης νέων εγκληµάτων και για την εξιχνίασή τους, εφόσον τελεστούν από τον ίδιο τον επιτηρούµενο ή τρίτον συµ- µέτοχο. Η χρήση των όρων «όργανο» και «υπηρεσία» έ- χει ως σκοπό και τον τονισµό του δηµόσιου χαρακτήρα τους, ενώ οι ειδικότερες λεπτοµέρειες θα οριστούν µε προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση του Υ- πουργού Δικαιοσύνης, όπως προβλέπεται σε άλλο άρθρο του παρόντος νοµοσχεδίου. Περαιτέρω, ορίζεται ότι ο περιοριστικός όρος του κατ οίκον περιορισµού µε ηλεκτρονική επιτήρηση αντιµετωπίζεται όπως ακριβώς η προσωρινή κράτηση σε σχέση µε την διάρκεια, τα ανώτατα όρια, την εξακολούθηση ή διακοπή του και την επανεξέτασή του στα προβλεπόµενα χρονικά διαστήµατα, µε ανάλογη εφαρµογή των άρθρων 287 και 288 του Κ.Π.Δ.. Κατά συνέπεια και οι σχετικές υ- ποθέσεις πρέπει να προσδιορίζονται και να εκδικάζονται κατά προτεραιότητα, όπως των προσωρινά κρατουµένων. Ορίζεται ως κανόνας ότι το κόστος της επιτήρησης ε- πιβάλλεται στον επιτηρούµενο και προκαταβάλλεται για χρονικό διάστηµα µέχρι έξι µήνες, καθώς τότε προβλέπεται η επανεκτίµηση από το αρµόδιο Συµβούλιο ως προς την συνέχιση του µέτρου. Μέχρι να προκαταβληθούν τα έξοδα, τα οποία θα καθοριστούν ειδικότερα µε το ως άνω εκδοθησόµενο προεδρικό διάταγµα, δεν τοποθετείται ο εξοπλισµός και ο κατηγορούµενος κρατείται, ενώ αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία επιβάλλεται πλέον προσωρινή κράτηση ως µόνη εναλλακτική λύση, καθώς για να επιβληθεί ο περιοριστικός όρος του κατ οίκον περιορισµού µε ηλεκτρονική επιτήρηση έχει ήδη κριθεί ότι δεν επαρκούν οι λοιποί λιγότερο επαχθείς περιοριστικοί όροι. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, µπορούν κατ εξαίρεση να επιβληθούν τα σχετικά έξοδα στο Δηµόσιο αν κριθεί αιτιολογηµένα ότι ο επιτηρούµενος αδυνατεί να τα καταβάλει. Προς τούτο πρέπει να χρησιµοποιούνται σχετικά εισοδηµατικά, περιουσιακά και οικογενειακά κριτήρια και κάθε πρόσφορο αποδεικτικό µέσο. Προβλέπεται επίσης η απόδοση της διαφοράς σε εκείνον που προκατέβαλε τα έξοδα αν για οποιοδήποτε λόγο δεν συµπληρώσει το προβλεπόµενο διάστηµα επιτήρησης. Αφού καταβληθούν τα έξοδα ή απαλλαγεί από αυτά ο επιτηρούµενος, προβλέπεται να οδηγηθεί χωρίς αναβολή στο πλησιέστερο αρµόδιο όργανο για την προσαρµογή και ενεργοποίηση του τεχνικού µέσου επιτήρησης, για την οποία συντάσσεται έκθεση και στη συνέχεια οδηγείται στο προκαθορισµένο µέρος της οικίας του. Πάντως, η διάρκεια του κατ οίκον περιορισµού θεωρείται ό- τι έχει αρχίσει από την ηµέρα έκδοσης της διάταξης επιβολής του. Τέλος, τροποποιείται η παράγραφος 7 του άρθρου 497 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας, ώστε εάν στο δικονοµικό αυτό στάδιο επιβληθεί στον κατηγορούµενο από το Δικαστήριο ο όρος του κατ οίκον περιορισµού µε ηλεκτρονική επιτήρηση, να εφαρµόζονται ως προς τα πρακτικά ζητήµατα της εφαρµογής του αντίστοιχα και τα ο- ριζόµενα στο άρθρο 283Α, µε την εξαίρεση της παραγράφου 2 του εν λόγω άρθρου, που ορίζει την διάρκεια, τα ανώτατα όρια, την εξακολούθηση ή διακοπή του και την επανεξέτασή του στα προβλεπόµενα χρονικά διαστήµατα µε ανάλογη εφαρµογή των άρθρων 287 και 288 του Κ.Π.Δ., που όµως µπορούν να έχουν εφαρµογή µόνο στην προδικασία και όχι στο παρόν στάδιο. Κατά τα λοιπά ισχύει ό,τι θα ίσχυε και για τους λοιπούς τυχόν επιβαλλόµενους από το Δικαστήριο σε αυτό το στάδιο περιοριστικούς όρους. Η Επιτροπή αποφάσισε το άρθρο 2 κατά πλειοψηφία. Η άποψη της µειοψηφίας ήταν ότι η ηλεκτρονική επιτήρηση µε τη µορφή µιας πρόσθετης, ενδιάµεσης επιλογής µεταξύ προσωρινής κράτησης και περιοριστικών όρων ή εναλλακτικής της προσωρινής κράτησης πρέπει να αποκρουσθεί µε επιχειρηµατολογία που παραπέµπει σε γενικές γραµµές και τηρουµένων των αναλογιών σε όσα α- ναφέρθηκαν και κατά τη συζήτηση για την απόλυση υπό όρο, στο άρθρο 1 του παρόντος. Αντί αυτών πρότεινε να θεωρήσουµε ότι η ηλεκτρονική επιτήρηση είναι µέτρο λειτουργικά ισοδύναµο µε την προσωρινή κράτηση, οπότε πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο για να την αντικαθιστά όπου δεν τίθεται ζήτηµα επιβολής περιοριστικών ό- ρων. Κατά τα λοιπά, η µειοψηφία επανέλαβε τις απόψεις που διατύπωσε και κατά τη συζήτηση για την απόλυση υ- πό όρο όσον αφορά την επέκταση του ιστού του ποινικού ελέγχου και την περαιτέρω επιβάρυνση του συστή- µατος της ποινικής καταστολής. Άρθρο 3 Τροποποιήσεις του Σωφρονιστικού Κώδικα Ως προς την εφαρµογή της ηλεκτρονικής επιτήρησης στους αδειούχους κρατουµένους, το σκεπτικό της επιτροπής ήταν να βρει τρόπους για να διευρύνει τον αριθ- µό των κρατουµένων οι οποίοι λαµβάνουν άδειες, σε περιπτώσεις που τα αρµόδια διοικητικά όργανα των φυλακών είναι αρνητικά ή ιδιαίτερα διστακτικά λόγω άλλοτε της κοινωνικής και άλλοτε της ποινικής κατάστασης των ενδιαφερόµενων κρατουµένων. Κρίθηκε ότι οι άδειες των κρατουµένων δεν συµβάλλουν µεν στην αντιµετώπιση του µεγάλου ελλείµµατος θέσεων κράτησης (κατά την ολιγοήµερη απουσία των αδειούχων δεν δηµιουργούνται κενές θέσεις), αλλά η φυσική απουσία των αδειούχων από τα καταστήµατα κράτησης αµβλύνει σε κάποιο βαθµό το πρόβληµα του συνωστισµού των κρατου- µένων που σε ορισµένες περιπτώσεις είναι ασφυκτικός. Σε αυτή τη βάση, η νοµοπαρασκευαστική επιτροπή εισηγείται δύο κύριες παρεµβάσεις στον ισχύοντα Σωφρονιστικό Κώδικα, που κυρώθηκε µε τον ν. 2776/1999. Η πρώτη αφορά τους κρατουµένους οι οποίοι στερούνται στέγης ή οικογένειας, καθώς και τους αλλοδαπούς οι οποίοι ενδέχεται να µην έχουν σταθερή διαµονή και δοµηµένο οικογενειακό περιβάλλον (άρθρο 54 παρ. 4 ισχύοντος Σ.Κ.). Ο σωφρονιστικός νοµοθέτης έχει µερι- µνήσει ώστε στις περιπτώσεις αυτές να µην υπάρχει κατά τεκµήριο κώλυµα για την χορήγηση αδειών. Δεν έχει προβεί, όµως, σε κάποια πιο εξειδικευµένη πρόβλεψη που θα διευκόλυνε τα αρµόδια Πειθαρχικά Συµβούλια των καταστηµάτων κράτησης να ξεπερνούν τους ενδοιασµούς που ευλόγως προκύπτουν από καταστάσεις στις οποίες δεν υπάρχει κάποιο σηµείο αναφοράς (σταθερή διαµονή, οικογενειακό ή άλλο κοινωνικό περιβάλλον) στη ζωή του αιτούντος άδεια καταδίκου. Σε µια προσπάθεια να καµφθούν ή να περιοριστούν τέτοιου είδους επιφυλάξεις των Πειθαρχικών Συµβούλιων και να διευρυνθεί η χορήγηση αδειών σε άστεγους, αλλοδαπούς και

6 6 στερούµενους οικογενείας κρατουµένους, προτείνεται η συµπλήρωση της τέταρτης παραγράφου του άρθρου 54 Σ.Κ. µε την πρόβλεψη για δυνητική επιβολή συγκεκριµένων περιοριστικών όρων, σχετικών µε την παρακολούθηση των κινήσεων αυτών των καταδίκων (υπό την έννοια της παρουσίας τους σε προκαθορισµένους χώρους) κατά τη διάρκεια της άδειάς τους. Η παρακολούθηση αυτή α- νατίθεται κατά κανόνα σε Υπηρεσίες Επιµελητών Ανηλίκων ή Επιµελητών Κοινωνικής Αρωγής. Επικουρικά, όταν αυτό δεν είναι δυνατό για αντικειµενικούς λόγους (π. χ. δεν λειτουργούν τέτοιες υπηρεσίες σε εύλογη απόσταση από την περιοχή κινήσεων του εν αδεία κρατουµένου ή δεν επαρκεί το προσωπικό τους λόγω ανειληµµένων υ- πηρεσιακών υποχρεώσεων), η παρακολούθηση αυτή µπορεί να γίνεται µε καταγραφή της γεωγραφικής θέσης του αδειούχου, µέσω συστήµατος γεωεντοπισµού από την αρµόδια αρχή µε τήρηση σχετικού αρχείου. Ορίζεται σαφώς ότι η εφαρµογή του µέτρου αυτού προϋποθέτει τη συναίνεση του καταδίκου (αλλοδαπού, αστέγου ή στερούµενου οικογενείας) που λαµβάνει άδεια. Η δεύτερη βασική νοµοθετική παρέµβαση προτείνεται στο άρθρο 56 παρ. 3 του ισχύοντος Σ.Κ. για τους δράστες αξιόποινων πράξεων µε ιδιαίτερη απαξία, η σοβαρότητα των οποίων τεκµαίρεται από το ύψος της εκτιό- µενης από αυτούς ποινής. Έτσι, σε περιπτώσεις καταδίκων οι οποίοι εκτίουν ποινές ισόβιας ή εικοσιπενταετούς πρόσκαιρης κάθειρξης, τις αυστηρότερες δηλαδή ποινές που προβλέπει η έννοµη τάξη µας, η επιλογή της ηλεκτρονικής παρακολούθησής τους είτε στο πλαίσιο του κατ οίκον περιορισµού τους ή µε εντοπισµό των κινήσεών τους εκτός κατοικίας, θεωρείται ότι µπορεί να ωθήσει τα αρµόδια Πειθαρχικά Συµβούλια των καταστηµάτων κράτησης στη χορήγηση περισσότερων αδειών. Εν προκειµένω, όπως και στην προηγούµενη περίπτωση, απαιτείται η συναίνεση του καταδίκου που θα τελεί υπό ηλεκτρονική παρακολούθηση σε όποια από τις δύο παραλλαγές της επιλεγεί (κατ οίκον περιορισµό ή εντοπισµό κινήσεων εκτός κατοικίας). Εξετάζοντας το θεσµικό πλαίσιο των αδειών όσον α- φορά τους περιοριστικούς όρους µε τους οποίους επιχειρείται να ελεγχθεί η δραστηριότητα των αδειούχων κρατουµένων κατά την απουσία τους από τα καταστήµατα κράτησης (άρθρο 56 παρ. 3), η Επιτροπή επισήµανε ό- τι ο σωφρονιστικός νοµοθέτης έχει παραλείψει να προβλέψει, έστω ενδεικτικά, κάποιους από αυτούς, εγκαταλείποντας, έτσι, το θέµα της επιλογής τους στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια των Πειθαρχικών Συµβουλίων. Για να υπάρξει κατά κάποιο τρόπο νοµοθετική καθοδήγηση των αρµόδιων οργάνων, χωρίς να πλήττεται η διακριτική ευχέρειά τους, προτείνεται η ενδεικτική αναφορά τεσσάρων περιοριστικών όρων, των πλέον πρόσφορων για τον θεσµό των τακτικών αδειών και των πλέον συµβατών µε τη λογική του γεωεντοπισµού, από αυτούς που προβλέπονται στην υπό όρο αναστολή εκτέλεσης της ποινής µε επιτήρηση του άρθρου 100 Π.Κ. (υποχρέωση εµφάνισης στις αστυνοµικές αρχές του τόπου διαµονής, α- παγόρευση αποµάκρυνσης από τον συνήθη τόπο διαµονής, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, απαγόρευση προσέγγισης ή επικοινωνίας µε ορισµένα πρόσωπα). Ό- πως και στην αναστολή εκτέλεσης της ποινής υπό επιτήρηση, προβλέπεται ότι οι περιοριστικοί όροι µπορεί να ε- πιβάλλονται διαζευκτικά ή σωρευτικά. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι βασικές ρυθµίσεις που έ- χουν προβλεφθεί για την εφαρµογή της ηλεκτρονικής ε- πιτήρησης στο πλαίσιο του δικονοµικού καταναγκασµού και της απόλυσης υπό όρο (αρµόδια αρχή και όργανα που αναλαµβάνουν και ελέγχουν την παρακολούθηση και την καταγραφή της θέσης του αδειούχου, καταλογισµός κόστους, επεξεργασία δεδοµένων κ.λπ.) µε τις α- ναγκαίες προσαρµογές όσον αφορά το αρµόδιο για τη χορήγηση της άδειας όργανο (Πειθαρχικό Συµβούλιο καταστήµατος κράτησης) και τη νοµική και πραγµατική κατάσταση του αδειούχου (κρατούµενος). Η Επιτροπή αποφάσισε τα ανωτέρω κατά πλειοψηφία. Η µειοψηφία διατύπωσε επιφυλάξεις όσον αφορά τη σκοπιµότητα της εισαγωγής του µέτρου στο πλαίσιο των αδειών απουσίας των κρατουµένων καταθέτοντας τις α- κόλουθες απόψεις: - Για την ελληνική έννοµη τάξη οι (τακτικές) άδειες α- πουσίας από τα καταστήµατα κράτησης αποτελούν µέσο επικοινωνίας των κρατουµένων µε το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Η επικοινωνία αυτή αποβλέπει: (α) στην εντός φυλακής οµαλή διαβίωσή τους και (β) στην ταχύτερη προσαρµογή τους στην κοινωνική ζωή µετά την α- πόλυσή τους από τις φυλακές (άρθρο 51 Σ.Κ.). Πρόκειται για µέτρο σταδιακής επανόδου των κρατουµένων σε καθεστώς πλήρους ελευθερίας (άρθρο 55 παρ. 1 4γ Σ.Κ.), έναν τρόπο έκτισης των ποινών κατά της ελευθερίας (ΑιτΕκθΣχΣΚ 1999). Ο χρόνος των αδειών είναι χρόνος έ- κτισης της ποινής (άρθρο 54 παρ. 2 Σ.Κ.) και στον αδειούχο επιβάλλονται δυνητικά περιοριστικοί όροι, ιδίως ως προς τον τόπο διαµονής και τον τρόπο διαβίωσής του (άρθρο 56 παρ. 3 Σ.Κ.). Οι περιοριστικοί όροι δεν καθορίζονται ούτε αναφέρονται έστω ενδεικτικά από την ισχύουσα νοµοθεσία, εποµένως η επιβολή και επιλογή τους εναπόκεινται στη διακριτική ευχέρεια του αρµόδιου για τη χορήγηση της άδειας οργάνου. Έλεγχος ως προς τους περιοριστικούς όρους δεν προβλέπεται, ωστόσο αυτοί πρέπει να είναι εύλογοι, αντίστοιχοι µε την προσωπική, οικογενειακή και εν γένει κοινωνική κατάσταση του αδειούχου και να µην αίρουν τον χαρακτήρα του µέτρου ούτε να παρεµποδίζουν την εκπλήρωση του σκοπού τον οποίο εξυπηρετεί. Βασικές υποχρεώσεις (όχι περιοριστικοί όροι) των αδειούχων κρατουµένων είναι η εµφάνιση στο αστυνοµικό τµήµα του τόπου διαµονής τους και η έγκαιρη ή µε δικαιολογηµένη καθυστέρηση ε- κούσια επιστροφή τους στο κατάστηµα κράτησης. - Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του θεσµού αποτελεί η οικειοθελής συµµόρφωση των κρατουµένων µε τις υποχρεώσεις που συνδέονται µε τη χορήγηση των αδειών (εµφάνιση στο αστυνοµικό τµήµα, επιστροφή στο κατάστηµα κράτησης). Η εκτίµηση ότι δεν υπάρχει κίνδυνος τελέσεως νέων εγκληµάτων κατά τη διάρκεια της άδειας και της συνδροµής λόγων που δικαιολογούν την προσδοκία ότι δεν υπάρχει κίνδυνος φυγής και ενδεχόµενο κακής χρήσης της άδειας προηγούνται της χορήγησης της άδειας (προβλέπονται ως προϋποθέσεις), δεν αποτελούν στοιχεία εκτιµώµενα εκ των υστέρων για τον καθορισµό περιοριστικών όρων. Μηχανισµός παρακολούθησης των αδειούχων κρατουµένων κατά τη διάρκεια της απουσίας τους από τα καταστήµατα κράτησης δεν υφίσταται. - Η σύνδεση της χορήγησης αδειών απουσίας στους κρατουµένους µε µηχανισµούς παρακολούθησης των κι-

7 7 νήσεών τους από ανθρώπους ή τεχνολογικά µέσα επιτήρησης (υπηρεσίες επιµελητών, ηλεκτρονικός γεωεντοπισµός), αλλοιώνει ουσιωδώς τη φύση του θεσµού που βασίζεται στη σχέση εµπιστοσύνης που αναπτύσσεται µεταξύ σωφρονιστικής διοίκησης και κρατουµένων (γι αυτό εξ άλλου οι άδειες δεν χορηγούνται ευθύς εξ αρχής, αλλά µετά την πάροδο ικανού χρόνου από την έναρξη έ- κτισης της ποινής) και στην ουσιαστική δοκιµασία στην οποία υποβάλλονται οι αδειούχοι ευρισκόµενοι σε καθεστώς ελευθερίας. - Η έκταση χρήσης του µέτρου της χορήγησης αδειών δεν επηρεάζει άµεσα και σε καθηµερινή βάση τον πληθυσµό των κρατουµένων στα καταστήµατα κράτησης, διότι οι αδειούχοι διατηρούν την ιδιότητα του κρατουµένου και δεσµεύουν τις θέσεις κράτησης που τους αναλογούν (δεν µειώνεται ο αριθµός των κρατουµένων). Εποµένως η σύνδεση της χορήγησης αδειών µε οποιονδήποτε µηχανισµό παρακολούθησης των αδειούχων κρατουµένων δεν αποτελεί µέτρο αποσυµφόρησης των φυλακών ή αύξησης των διαθέσιµων θέσεων κράτησης. - Υπό το πρίσµα της φύσης του θεσµού και της µη συσχέτισής του µε τον έλεγχο του πληθυσµού των κρατου- µένων, η εισαγωγή ρυθµίσεων για την παρακολούθηση των κινήσεων των αδειούχων κρατουµένων µε ή χωρίς τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας κρίνεται απρόσφορη. Αντιθέτως, η πρόβλεψη τέτοιων τρόπων παρακολούθησης, αυξάνει το κατασταλτικό φορτίο των αδειών και τείνει να αντικαταστήσει το θετικό, υπέρ της απόλαυσης της προσωπικής ελευθερίας πρόσηµό τους µε ένα αρνητικό, υπέρ της στέρησης της. Η άποψη αυτή δεν υιοθετήθηκε από τα άλλα µέλη της Επιτροπής, τα οποία συµφώνησαν ότι αν εισαχθεί η ηλεκτρονική επιτήρηση των αδειούχων κρατουµένων µπορεί να αποτελέσει ένα µέτρο που θα συµβάλει στη βελτίωση της κατάστασης στα καταστήµατα κράτησης, αυξάνοντας τον αριθµό των νοµίµως απόντων σε καθηµερινή βάση. Στην κατεύθυνση αυτή προτάθηκε από δύο µέλη της Επιτροπής µια µορφή «αυτόµατης» χορήγησης των αδειών, µόνο µε έλεγχο της συνδροµής των τυπικών προϋποθέσεων (συµπλήρωση του προβλεπόµενου ορίου ποινής και µη ύπαρξη εκκρεµούς ποινικής υπόθεσης σε βαθµό κακουργήµατος), χωρίς να εκτιµώνται ο κίνδυνος φυγής και ο κίνδυνος τέλεσης νέων εγκληµάτων, όταν οι ενδιαφερόµενοι κρατούµενοι συναινούν να τεθούν υπό ηλεκτρονική επιτήρηση. Τα δύο µέλη της Επιτροπής υποστήριξαν ότι κατά την άποψή τους, αυτός είναι ο µόνος τρόπος για να αυξηθεί σηµαντικά ο αριθµός των αδειούχων κρατουµένων και να υπάρξει µε πραγµατικούς ό- ρους ύφεση του προβλήµατος του συνωστισµού των κρατουµένων, αν και πάλι δεν θα εξασφαλιστούν κενές θέσεις κράτησης. Η πρόταση αυτή απορρίφθηκε από την πλειοψηφία των µελών της Επιτροπής, διότι θεωρήθηκε ότι δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες της αντεγκληµατικής πολιτικής και αφήνει εκτεθειµένη την κοινωνία στον κίνδυνο εγκληµατικής δραστηριοποίησης των αδειούχων κρατουµένων, ακόµη και αν αυτοί τίθενται σε κατ οίκον περιορισµό καθ όλη τη διάρκεια της άδειάς τους. Άρθρο 4 Η ηλεκτρονική επιτήρηση και ο γεωεντοπισµός των υ- ποδίκων, καταδίκων και κρατουµένων σε άδεια συνιστούν επεξεργασίες δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα των ενδιαφεροµένων προσώπων, υπό την έννοια του άρθρου 2 στοιχ. δ του ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι επεξεργασίες αυτές συνιστούν έντονο περιορισµό του δικαιώµατος του ατόµου στον πληροφοριακό του αυτοκαθορισµό, δηλαδή στην προστασία του από την επεξεργασία, ιδίως µε ηλεκτρονικά µέσα, των δεδοµένων του προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτό κατοχυρώνεται ιδίως από τις διατάξεις υπέρτερης τυπικής ισχύος των άρθρων 9Α του Συν/τος, 8 της Ε.Σ.Δ.Α., 8 του Χάρτη Θεµελιωδών Δικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς, επίσης, και από τις διατάξεις της Οδηγίας 95/46/ΕΚ και της Σύµβασης 108 (1981) του Συµβουλίου της Ευρώπης και εκείνες των νόµων 2472/1997 και ν. 3471/2006 για την προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Με την εισαγωγή των ως άνω προτεινόµενων από την Επιτροπή ρυθµίσεων στον Ποινικό Κώδικα, στον Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας και στο Σωφρονιστικό Κώδικα πληρούνται οι δύο θεµελιώδεις προϋποθέσεις, που απαιτούνται για τον αναγκαίο συγκερασµό του εν λόγω περιορισµού του δικαιώµατος των ενδιαφεροµένων προσώπων στην προστασία δεδοµένων τους προσωπικού χαρακτήρα µε τους σκοπούς επεξεργασίας του µέτρου της ηλεκτρονικής επιτήρησης, οι οποίοι συνίστανται στην ανάγκη διασφάλισης της συµµόρφωσης των επιτηρουµένων προσώπων προς τις εκ του νόµου υποχρεώσεις τους και την προστασία του κοινωνικού συνόλου δια της αποτροπής, πρόληψης και καταστολής νέων εγκληµάτων (Πρβλ. σχετικά ιδίως τις εξής πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα: Αποφάσεις 54/2011 και 112/2012, Γνωµοδότηση 1/2011 για τη δηµοσιοποίηση, και µάλιστα στο Διαδίκτυο, από το Υπουργείο Οικονοµικών καταλόγων φορολογουµένων και τη Γνω- µοδότηση 4/2011 για τη δηµοσιοποίηση από το Υπουργείο Οικονοµικών των οφειλετών ληξιπρόθεσµων οφειλών προς το Δηµόσιο). Ειδικότερα, καταρχάς, εισάγονται ειδικές νοµοθετικές ρυθµίσεις, που προβλέπουν ρητά τους όρους και τις προϋποθέσεις του εν λόγω περιορισµού για κάθε κατηγορία επιτηρουµένων προσώπων, ε- νώ απαιτείται επιπρόσθετα και η συναίνεση κάθε ενδιαφεροµένου προσώπου για την ηλεκτρονική του επιτήρηση. Ακολούθως, πληρούται η αρχή της αναλογικότητας (αρχές αναγκαιότητας και προσφορότητας) των δεδοµένων, που πρόκειται να τύχουν επεξεργασίας στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής επιτήρησης, σε σχέση µε τους προαναφερόµενους σκοπούς επεξεργασίας του µέτρου της ηλεκτρονικής επιτήρησης. Για τη διαµόρφωση των προτάσεών της η Επιτροπή έ- λαβε υπόψη της τα ισχύοντα, τόσο από νοµική όσο και α- πό τεχνική άποψη, σε άλλες έννοµες τάξεις (Βλ. Μ. Βρετανία, Αυστρία, Κύπρο, Ιταλία, πολιτείες των ΗΠΑ, κ.λπ.), καθώς επίσης και τη νοµολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε την προστασία του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως και τη σχετική νοµολογία του ΕΔΔΑΔ. Υπεύθυνος επεξεργασίας του συστήµατος ηλεκτρονικής επιτήρησης είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων. Με την προτεινόµενη στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου ρύθµιση παρέχεται ρητή, σαφής και ειδική εξουσιοδότηση για την έκδοση προεδρικού διατάγµατος, που θα εκδοθεί µε πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και του συναρµοδίου Υπουργού

8 8 Οικονοµικών, το οποίο θα προβλέπει κάθε ειδικότερο ζήτηµα σχετικά µε την εγκατάσταση και λειτουργία του συστήµατος ηλεκτρονικής επιτήρησης των υποδίκων, καταδίκων και κρατουµένων σε άδεια, καθώς και µε τον έλεγχο διαχείρισης του εν λόγω συστήµατος. Παρέχεται, κατά τον τρόπο αυτό, η δυνατότητα ανάθεσης της υλοποίησης και της λειτουργίας του συστήµατος σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, αλλά και η δυνατότητα επιλογής των προσφορότερων τεχνικών µέσων για την επίτευξή των σκοπών της ηλεκτρονικής επιτήρησης των ενδιαφεροµένων προσώπων σε συνάρτηση µε το σεβασµό των θεµελιωδών δικαιωµάτων τους. Εγγύηση σεβασµού των θε- µελιωδών δικαιωµάτων των επιτηρουµένων προσώπων αποτελεί, κατά την οµόφωνη άποψη των µελών της Επιτροπής, και ο έλεγχος της επεξεργασίας των δεδοµένων των ανωτέρω προσώπων από την Αρχή Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Αθήνα, 12 Σεπτεµβρίου 2013 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ι.ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Χ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

9 9

10 10

11 11 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων σε άδεια Άρθρο 1 Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα Α. Στον Ποινικό Κώδικα µετά το άρθρο 110Α προστίθενται τα ακόλουθα άρθρα: «Άρθρο 110Β Απόλυση καταδίκων υπό τον όρο του κατ οίκον περιορισµού µε ηλεκτρονική επιτήρηση 1. Όσοι καταδικάσθηκαν σε ποινή στερητική της ελευθερίας, µπορούν, κατόπιν αιτήσεώς τους, να απολυθούν υπό τον όρο του κατ οίκον περιορισµού µε ηλεκτρονική επιτήρηση, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 283Α Κ.Π.Δ., εφόσον έχουν εκτίσει: α) προκειµένου για πρόσκαιρη κάθειρξη, τα 2/5 της ποινής τους, β) προκειµένου για ισόβια κάθειρξη, τουλάχιστον 14 έ- τη. Στην περίπτωση που συντρέχουν σωρευτικά περισσότερες ποινές, ο κατάδικος πρέπει να έχει εκτίσει το ά- θροισµα των τµηµάτων των ποινών που προβλέπονται στις περιπτώσεις α και β. Σε κάθε περίπτωση ο κατάδικος µπορεί να απολυθεί, εάν έχει εκτίσει 17 έτη, ακόµη και όταν το παραπάνω άθροισµα υπερβαίνει το όριο αυτό. Ως ποινή που εκτίθηκε θεωρείται αυτή που υπολογίστηκε ευεργετικά κατά το ν. 2058/1952. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν εφαρµόζονται σε καταδίκους για τα κακουργήµατα του άρθρου 23 του ν. 4139/2013, των άρθρων 187, 187Α, 336, 338, 339 παράγραφος 1, περιπτώσεις α και β, 342 παράγραφοι 1 και 2, 348Α παράγραφος 4, 351Α παράγραφοι 1, περιπτώσεις α και β και 3, 380 παράγραφοι 1, εδάφιο δεύτερο και 2 και 299 παράγραφος 1, εφόσον, στην τελευταία περίπτωση, δεν αναγνωρίστηκαν, κατά την επιµέτρηση της επιβληθείσας ποινής, ελαφρυντικές περιστάσεις. 2. Στην περίπτωση της πρόσκαιρης κάθειρξης ο κατάδικος θα πρέπει να έχει παραµείνει στο σωφρονιστικό κατάστηµα για χρονικό διάστηµα ίσο µε το ένα πέµπτο (1/5 ) της ποινής που του επιβλήθηκε, στη δε περίπτωση της ισόβιας κάθειρξης για χρονικό διάστηµα ίσο µε δώδεκα (12) έτη. Το χρονικό διάστηµα του ενός πέµπτου (1/5) ή, σε περίπτωση ισόβιας κάθειρξης των δώδεκα (12) ετών, προσαυξάνεται κατά το ένα πέµπτο των λοιπών ποινών, που τυχόν έχουν επιβληθεί, στην περίπτωση που αυτές συντρέχουν σωρευτικά. Σε κάθε περίπτωση, όµως, ο κατάδικος µπορεί να απολυθεί, εάν έχει εκτίσει πραγµατικά στο σωφρονιστικό κατάστηµα δεκατέσσερα (14) έτη. Για την απόλυση του κρατουµένου κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν απαιτείται να έ- χει καταστεί η καταδίκη αµετάκλητη. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν εφαρµόζονται σε καταδίκους για το έγκληµα της εσχάτης προδοσίας, για τους ο- ποίους εξακολουθεί να ισχύει το άρθρο 5 του ν. 2058/ 1952 ή για το έγκληµα της ανθρωποκτονίας µε πρόθεση της παραγράφου 1 του άρθρου 299 Π.Κ., εφόσον η πράξη αυτή τελέσθηκε εναντίον υπαλλήλου κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του. 3. Ο απολυθείς σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου επιτρέπεται να ευρίσκεται προκαθορισµένες ώρες της ηµέρας εκτός του τόπου του κατ οίκον περιορισµού του αποκλειστικά για λόγους εργασίας, εκπαίδευσης ή επαγγελµατικής κατάρτισης, συµµετοχής του σε εγκεκριµένο πρόγραµµα συντήρησης ή απεξάρτησης από ναρκωτικές ουσίες ή αλκοόλ ή και εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που του έχουν επιβληθεί. Οι ώρες απουσίας του καταδίκου από τον τόπο του κατ οίκον περιορισµού του και το σύνολο των υποχρεώσεών του καθορίζονται είτε µε το βούλευµα που διέταξε την απόλυσή του είτε µετά τη χορηγηθείσα απόλυση, µε διάταξη του Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών του τόπου έκτισης της ποινής. Με διάταξή του, ο ίδιος Εισαγγελέας είτε κατόπιν αίτησης του καταδίκου είτε αυτεπάγγελτα, αποφασίζει για την αλλαγή του τόπου του κατ οίκον περιορισµού, την τροποποίηση του προγράµµατος των ωρών α- πουσίας του καταδίκου από αυτόν και την επιβολή ή τροποποίηση των υποχρεώσεων του τελευταίου. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 106 παράγραφος Η απόλυση του καταδίκου σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου µπορεί να ανακληθεί, όταν ο κατάδικος δεν συµµορφώνεται µε τις υποχρεώσεις που του ε- πιβλήθηκαν και πιθανολογείται ότι ενόψει της βαρύτητας της παράβασης των υποχρεώσεών του, του τρόπου και των εν γένει συνθηκών που αυτή συντελέστηκε, δεν παρέχει την προσδοκία ότι θα τηρήσει τις υποχρεώσεις του στο µέλλον. Σε περίπτωση ανάκλησης, ο χρόνος από την απόλυση έως τη νέα σύλληψη δεν υπολογίζεται στην ε- κτιθείσα ποινή. Ο κατάδικος διατηρεί, σε κάθε περίπτωση, το δικαίωµα να απολυθεί υπό όρο κατ άρθρο Η απόλυση του καταδίκου σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου αίρεται, όταν ο κατάδικος, κατά το χρονικό διάστηµα που προβλέπεται στην παράγραφο 6, τελέσει: α) κακούργηµα ή πληµµέληµα από δόλο που τι- µωρείται µε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) µηνών, για το οποίο καταδικάστηκε αµετακλήτως ή β) το αδίκη- µα του άρθρου 173Α. Σε περίπτωση άρσης της απόλυσης, ο χρόνος από την απόλυση έως τη νέα σύλληψη δεν υπολογίζεται στην εκτιθείσα ποινή. Ο κατάδικος στην περίπτωση αυτή δικαιούται να απολυθεί υπό όρο κατ άρθρο 105, αφού παραµείνει στο σωφρονιστικό κατάστηµα ένα επιπλέον έτος σε σχέση µε τα οριζόµενα στο άρθρο 105 παράγραφος 1 περιπτώσεις β και γ. Δεν εφαρµόζεται το προηγούµενο εδάφιο, εάν, κατά το χρόνο που κατέστη η καταδίκη αµετάκλητη, είχε ήδη χορηγηθεί στον κατάδικο η απόλυση υπό όρο κατ άρθρο 105, χωρίς να έχει ανακληθεί, µε αποτέλεσµα η ποινή για την οποία χορηγήθηκε η απόλυση να θεωρείται ότι έ- χει ήδη εκτιθεί κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 109. Εάν, κατά το χρόνο που κατέστη η καταδίκη αµετάκλητη, είχε ήδη χορηγηθεί η απόλυση κατ άρθρο 105, χωρίς όµως να έχει παρέλθει το χρονικό διάστηµα που αναφέρεται στο άρθρο 109, τότε αίρεται η χορηγηθείσα απόλυση του άρθρου 105 και ο κατάδικος αποκτά το δικαίωµα να απολυθεί υπό όρο κατ άρθρο 105, αφού παραµείνει στο σωφρονιστικό κατάστηµα ένα επιπλέον έτος σε σχέση µε τα οριζόµενα στο άρθρο 105 παράγραφος 1 περιπτώσεις β και γ. 6. Η µε το παρόν άρθρο χορηγούµενη απόλυση εκτείνεται µέχρι του χρονικού σηµείου της χορήγησης στον κατάδικο της απόλυσης υπό όρο κατ άρθρο Οι υποθέσεις οι οποίες αφορούν την τέλεση αδικη-

12 12 µάτων των απολυθέντων υπό τον όρο του κατ οίκον περιορισµού µε ηλεκτρονική επιτήρηση εκδικάζονται κατά απόλυτη προτεραιότητα. Άρθρο 110 Γ Προϋποθέσεις και διαδικασία για την απόλυση υπό τον όρο του κατ οίκον περιορισµού µε ηλεκτρονική επιτήρηση καταδίκων και την ανάκληση αυτής 1. Για την απόλυση υπό τον όρο του κατ οίκον περιορισµού µε ηλεκτρονική επιτήρηση αποφασίζει κατόπιν αιτήσεως του καταδίκου, το Συµβούλιο Πληµµελειοδικών του τόπου έκτισης της ποινής. Ο κατάδικος δεν κλητεύεται ούτε εµφανίζεται ενώπιον του Συµβουλίου, µπορεί όµως να υποβάλει έγγραφο υπόµνηµα. Εάν το Συµβούλιο κρίνει ότι τούτο είναι αναγκαίο, µπορεί να διατάξει την ενώπιόν του εµφάνιση του καταδίκου. Η απόλυση χορηγείται οπωσδήποτε, εκτός εάν κριθεί µε ειδική αιτιολογία ότι η διαγωγή του καταδίκου, κατά την έκτιση της ποινής του, καθιστά απολύτως αναγκαία τη συνέχιση της κράτησής του για να αποτραπεί η τέλεση από αυτόν νέων αξιόποινων πράξεων. Αν η διεύθυνση του καταστή- µατος κράτησης του καταδίκου κρίνει ότι δεν συντρέχουν προϋποθέσεις για τη χορήγηση της απόλυσης του άρθρου 110Β, υποβάλλει σχετική αναφορά µε έκθεση της κοινωνικής υπηρεσίας του καταστήµατος στον Εισαγγελέα των Πληµµελειοδικών, ο οποίος την εισάγει στο συµβούλιο. Στην έκθεση της κοινωνικής υπηρεσίας γίνεται ειδική µνεία στο οικογενειακό και ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον του καταδίκου, µε ιδιαίτερη αναφορά στις σχέσεις του µε τα πρόσωπα µε τα οποία ενδέχεται να συνοικήσει εάν του χορηγηθεί η απόλυση αυτή. 2. Αν η αίτηση για απόλυση υπό τον όρο του κατ οίκον περιορισµού µε ηλεκτρονική επιτήρηση δεν γίνει δεκτή, νέα αίτηση µπορεί να υποβληθεί τέσσερις (4) µήνες µετά από την απόρριψη. 3. Για την ανάκληση αποφασίζει το ίδιο Δικαστικό Συµβούλιο, ύστερα από αίτηση του Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών του τόπου έκτισης της ποινής. Ο κατάδικος κλητεύεται υποχρεωτικά δέκα (10) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση του Δικαστικού Συµβουλίου. Η απόλυση κατ άρθρο 110Β ανακαλείται οποτεδήποτε µε διάταξη του Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών του τόπου έκτισης της ποινής κατόπιν αιτήσεως του καταδίκου. 4. Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης, για να προληφθεί κίνδυνος της δηµόσιας τάξης, ο Εισαγγελέας Πληµµελειοδικών του τόπου διαµονής εκείνου που απολύθηκε, µπορεί να διατάξει την προσωρινή σύλληψή του, ύστερα από την οποία προκαλείται αµέσως, µε τη νόµιµη διαδικασία, η απόφαση για την ανάκληση. Σε περίπτωση οριστικής ανάκλησης, θεωρείται ότι αυτή επήλθε από την ηµέρα της σύλληψης». Β. Στον Ποινικό Κώδικα µετά το άρθρο 129 προστίθεται άρθρο 129Α ως εξής: «Άρθρο 129Α Απόλυση ανηλίκων υπό τον όρο του κατ οίκον περιορισµού µε ηλεκτρονική επιτήρηση 1. Ανήλικοι οι οποίοι καταδικάσθηκαν σε ποινή περιορισµού σε ειδικό κατάστηµα κράτησης νέων, µπορούν, κατόπιν αιτήσεώς τους, να απολυθούν υπό τον όρο του κατ οίκον περιορισµού µε ηλεκτρονική επιτήρηση, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 283Α Κ.Π.Δ., εφόσον έχουν ε- κτίσει το 1/3 της ποινής τους. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται µε έκθεση της Κοινωνικής Υπηρεσίας του καταστήµατος κράτησης και έκθεση της Υπηρεσίας Επιµελητών Ανηλίκων. Στις εκθέσεις αυτές γίνεται ειδική µνεία στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον του καταδίκου, µε ι- διαίτερη αναφορά στις σχέσεις του µε τα πρόσωπα µε τα οποία ενδέχεται να συνοικήσει εάν του χορηγηθεί η α- πόλυση αυτή. Ως ποινή που εκτίθηκε θεωρείται αυτή που υπολογίστηκε ευεργετικά κατά τις ισχύουσες διατάξεις. 2. Η απόλυση υπό τον όρο του κατ οίκον περιορισµού µε ηλεκτρονική επιτήρηση δεν µπορεί να χορηγηθεί, αν ο ανήλικος δεν έχει παραµείνει σε ειδικό κατάστηµα κράτησης νέων για χρονικό διάστηµα ίσο µε το ένα πέ- µπτο (1/5 ) της ποινής του. 3. Η απόλυση υπό τον όρο του κατ οίκον περιορισµού µε ηλεκτρονική επιτήρηση µπορεί να ανακληθεί, όταν ο ανήλικος δεν συµµορφώνεται µε τις υποχρεώσεις που του επιβλήθηκαν και πιθανολογείται ότι ενόψει της βαρύτητας της παράβασης των υποχρεώσεών του, του τρόπου και των εν γένει συνθηκών που αυτή συντελέσθηκε, δεν παρέχει την προσδοκία ότι στο µέλλον θα τηρήσει τις υποχρεώσεις του. Σε περίπτωση ανάκλησης, ο χρόνος από την απόλυση έως τη νέα σύλληψη δεν υπολογίζεται στην εκτιθείσα ποινή. Ο ανήλικος διατηρεί το δικαίωµα να απολυθεί υπό όρο κατ άρθρο Η απόλυση υπό τον όρο του κατ οίκον περιορισµού µε ηλεκτρονική επιτήρηση αίρεται, όταν ο ανήλικος, κατά το χρονικό διάστηµα που διαρκεί η εν λόγω απόλυση, τελέσει από δόλο πράξη - που αν την τελούσε ενήλικος θα ήταν πληµµέληµα - για την οποία καταδικάστηκε οποτεδήποτε αµετακλήτως. Σε περίπτωση άρσης, ο χρόνος από την απόλυση έως τη νέα σύλληψη δεν υπολογίζεται στην εκτιθείσα ποινή. Ο ανήλικος διατηρεί το δικαίωµα να απολυθεί υπό όρο κατ άρθρο Η απόλυση υπό τον όρο του κατ οίκον περιορισµού µε ηλεκτρονική επιτήρηση αίρεται, όταν ο ανήλικος, κατά το χρονικό διάστηµα που διαρκεί η εν λόγω απόλυση τελέσει πράξη - που αν την τελούσε ενήλικος θα ήταν κακούργηµα- για την οποία καταδικάστηκε οποτεδήποτε αµετακλήτως. Στην περίπτωση αυτή ο χρόνος από την α- πόλυση έως τη νέα σύλληψη δεν υπολογίζεται στην ε- κτιθείσα ποινή και ο ανήλικος αποκτά το δικαίωµα να α- πολυθεί υπό όρο κατ άρθρο 129, αφού παραµείνει στο ειδικό κατάστηµα κράτησης νέων ένα επιπλέον έτος σε σχέση µε τα οριζόµενα στο άρθρο 129 παράγραφοι 1 και 4. Δεν εφαρµόζεται το προηγούµενο εδάφιο, εάν κατά το χρόνο που κατέστη η καταδίκη αµετάκλητη, είχε ήδη χορηγηθεί η απόλυση υπό όρο κατ άρθρο 129 χωρίς να έχει ανακληθεί, µε αποτέλεσµα να θεωρείται η ποινή για την οποία χορηγήθηκε η απόλυση ήδη εκτιθείσα κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 129 παράγραφος 7. Εάν κατά το χρόνο που κατέστη η καταδίκη αµετάκλητη, είχε ήδη χορηγηθεί η απόλυση υπό όρο κατ άρθρο 129, χωρίς όµως να έχει παρέλθει το χρονικό διάστηµα που αναφέρεται στο άρθρο 129 παράγραφος 7, τότε αίρεται η χορηγηθείσα απόλυση κατ άρθρο 129 και ο κατάδικος αποκτά το δικαίωµα να απολυθεί υπό όρο κατ άρθρο 129, αφού παραµείνει στο ειδικό κατάστηµα κράτησης νέων ένα επιπλέον έτος σε σχέση µε τα οριζόµενα στο άρθρο 129 παράγραφοι 1 και Αντίστοιχα ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 110Β παράγραφοι 3 και 7, 110Γ παράγραφος 1 εδάφιο τρίτο

13 13 και παράγραφος 3 εδάφιο τρίτο, 129 παράγραφος 2 εδάφιο πρώτο και τρίτο, παράγραφος 4 εδάφιο πρώτο, παράγραφος 5 εδάφιο πρώτο, παράγραφοι 8 και 10.» Γ. Στον Ποινικό Κώδικα µετά το άρθρο 173 προστίθεται άρθρο 173 Α ως εξής: «Άρθρο 173Α Παραβίαση περιορισµού κατ οίκον µε ηλεκτρονική επιτήρηση 1. Όποιος, κατά το χρόνο που τελεί υπό ηλεκτρονική επιτήρηση, µε πρόθεση: α) αφαιρεί, καταστρέφει, φθείρει ή µε οποιονδήποτε τρόπο επεµβαίνει στη συσκευή ή στο σύστηµα ηλεκτρονικής επιτήρησης ή β) µε οποιονδήποτε τρόπο αλλοιώνει τα συναφή µε την επιτήρηση δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα, τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι ενός έτους. Με την ίδια ποινή τιµωρείται όποιος, κατά το χρόνο που τελεί υπό ηλεκτρονική επιτήρηση, εκµεταλλευόµενος βλάβη ή µη ορθή λειτουργία της συσκευής ή του συστήµατος ηλεκτρονικής επιτήρησης, διαφεύγει από την επιτήρηση των αρµοδίων αρχών. Η ποινή των παραπάνω αδικηµάτων εκτελείται ολόκληρη µετά την έκτιση της ποινής που επιβλήθηκε ή θα επιβληθεί για την πράξη για την οποία ο ηλεκτρονικά ε- πιτηρούµενος ήταν κρατούµενος. 2. Οποιοσδήποτε συµµετέχει στις παραπάνω πράξεις τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών. Αν ο συµµετέχων έχει την ιδιότητα του σωφρονιστικού ή α- στυνοµικού υπαλλήλου ή του αρµόδιου για την ηλεκτρονική επιτήρηση υπαλλήλου, επιβάλλεται κάθειρξη µέχρι οκτώ ετών.» Δ. Στο άρθρο 182 του Ποινικού Κώδικα προστίθεται παράγραφος 3 µε το εξής περιεχόµενο: «3. Με την ποινή της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου τιµωρείται όποιος, κατόπιν υποβολής του σε κατ οίκον περιορισµό µε ηλεκτρονική επιτήρηση, παραβιάζει περιορισµούς που του έχουν επιβληθεί νόµιµα στην ε- λευθερία της διαµονής του και τις σχετικές υποχρεώσεις του.» Άρθρο 2 Τροποποιήσεις του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας Α. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 282 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας προστίθεται η φράση «και ο κατ οίκον περιορισµός µε ηλεκτρονική επιτήρηση». Β. Στο άρθρο 282 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας µετά την παράγραφο 2 προστίθεται νέα παράγραφος µε α- ριθµό 3 ως εξής, αναριθµουµένων των λοιπών παραγράφων σε 4, 5 και 6 αντιστοίχως : «3. α) Κατ οίκον περιορισµός µε ηλεκτρονική επιτήρηση, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 283Α, επιβάλλεται µόνον εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 και κρίνεται αιτιολογηµένα ότι οι άλλοι περιοριστικοί όροι δεν επαρκούν για την επίτευξη των σκοπών του άρθρου 296, υπό την προϋπόθεση ότι ο κατηγορού- µενος διώκεται για κακούργηµα, έχει γνωστή διαµονή στη χώρα και: αα) έχει κάνει προπαρασκευαστικές ενέργειες για να διευκολύνει τη φυγή του ή κατά το παρελθόν υπήρξε φυγόποινος ή φυγόδικος ή κρίθηκε ένοχος για απόδραση κρατουµένου ή για παραβίαση περιορισµών διαµονής και από την συνδροµή ενός εκ των παραπάνω στοιχείων προκύπτει σκοπός φυγής του, ή ββ) κρίνεται αιτιολογηµένα ότι αν αφεθεί ελεύθερος είναι πολύ πιθανό, όπως προκύπτει από προηγούµενη α- µετάκλητη καταδίκη του για οµοειδή αξιόποινη πράξη, να διαπράξει και άλλα εγκλήµατα. β) Εάν η αποδιδόµενη στον κατηγορούµενο πράξη α- πειλείται στο νόµο µε ισόβια κάθειρξη ή πρόσκαιρη κάθειρξη µε ανώτατο όριο τα είκοσι έτη ή εάν το έγκληµα τελέσθηκε κατ εξακολούθηση ή υπάρχει µεγάλος αριθ- µός παθόντων από αυτό, µπορεί να διαταχθεί ο κατ οίκον περιορισµός του µε ηλεκτρονική επιτήρηση και όταν, µε βάση τα συγκεκριµένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πράξης και την εν γένει προσωπικότητα του κατηγορου- µένου, κρίνεται αιτιολογηµένα, ότι το µέτρο αυτό παρέχει βάσιµα την προσδοκία ότι ο τελευταίος δεν θα διαπράξει άλλα εγκλήµατα. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν εφαρµόζονται σε καταδίκους για τα κακουργήµατα του άρθρου 23 του ν. 4139/2013, των άρθρων 187, 187Α, 336, 338, 339 παράγραφος 1, περιπτώσεις α και β, 342 παράγραφοι 1 και 2, 348Α παράγραφος 4, 351Α παράγραφος 1, περιπτώσεις α και β και 3, 380 παράγραφοι 1 εδάφιο δεύτερο και 2 και 299 παράγραφος 1, εφόσον, στην τελευταία περίπτωση, δεν αναγνωρίστηκαν, κατά την επιµέτρηση της επιβληθείσας ποινής, ελαφρυντικές περιστάσεις. γ) Σε εντελώς εξαιρετικές περιπτώσεις µπορεί να επιβληθεί κατ οίκον περιορισµός µε ηλεκτρονική επιτήρηση του κατηγορουµένου και για το πληµµέληµα της ανθρωποκτονίας από αµέλεια κατά συρροή, αν προκύπτει σκοπός φυγής του µε βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στην περίπτωση α και πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου. Στην περίπτωση αυτή, το ανώτατο όριο διάρκειας του περιοριστικού όρου είναι έξι µήνες. δ) Μόνο η κατά νόµο βαρύτητα της πράξης δεν αρκεί για την επιβολή του κατ οίκον περιορισµού µε ηλεκτρονική επιτήρηση. Κατ οίκον περιορισµός µε ηλεκτρονική επιτήρηση δεν διατάσσεται χωρίς να προηγηθεί σχετικό αίτηµα του κατηγορουµένου. Μόνο το γεγονός της µη υ- ποβολής τέτοιου αιτήµατος από τον τελευταίο δεν τον καθιστά δίχως άλλο ύποπτο φυγής ή διάπραξης νέων ε- γκληµάτων και αυτό δεν αρκεί για την επιβολή της προσωρινής κράτησης. ε) Εάν ο κατηγορούµενος δεν συµµορφώνεται µε τις υποχρεώσεις που του επιβλήθηκαν σχετικά µε τον κατ οίκον περιορισµό µε ηλεκτρονική επιτήρηση, είναι δυνατή η αντικατάστασή τους µε προσωρινή κράτηση κατά το άρθρο 298. Σε περίπτωση όµως τέλεσης από τον κατηγορούµενο του εγκλήµατος του άρθρου 173 Α., ο κατ οίκον περιορισµός µε ηλεκτρονική επιτήρηση αντικαθίσταται µε προσωρινή κράτηση. στ) Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρµόζονται και για ανήλικο κατηγορούµενο που έχει συµπληρώσει το δέκατο πέµπτο έτος της ηλικίας του, εφόσον η πράξη για την οποία κατηγορείται, όταν τελείται από ε- νήλικο, απειλείται στο νόµο µε ποινή κάθειρξης τουλάχιστον δέκα ετών. Στην περίπτωση αυτή ο κατ οίκον περιορισµός µε ηλεκτρονική επιτήρηση δεν µπορεί να υ- περβαίνει τους έξι µήνες και µπορεί να παρατείνεται µόνο για τρεις µήνες από το δικαστήριο, στην περίπτωση του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 291. Το αίτηµα για κατ οίκον περιορισµό µε ηλεκτρονική

14 14 επιτήρηση υποβάλλεται σωρευτικά από τον ανήλικο κατηγορούµενο και από εκείνον που έχει την επιµέλειά του. Εάν ο ανήλικος δεν συµµορφώνεται µε τις υποχρεώσεις που του επιβλήθηκαν σχετικά µε τον κατ οίκον περιορισµό µε ηλεκτρονική επιτήρηση ή τελέσει το έγκλη- µα του άρθρου 173 Α., είναι δυνατή η αντικατάστασή του µε προσωρινή κράτηση.» Γ. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 282 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας αντικαθίσταται ως εξής : «Προσωρινή κράτηση µπορεί να επιβληθεί αντί: α) για κατ οίκον περιορισµό µε ηλεκτρονική επιτήρηση, όταν το µέτρο αυτό δεν επαρκεί ή δεν µπορεί να επιβληθεί λόγω έλλειψης γνωστής διαµονής του κατηγορουµένου στη χώρα ή λόγω µη υποβολής από τον τελευταίο σχετικού αιτήµατος να υποβληθεί σε αυτό και β) για περιοριστικούς όρους εάν αιτιολογηµένα κριθεί ότι τα υπό στοιχεία α και β µέτρα δεν επαρκούν εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της πρώτης παραγράφου του άρθρου αυτού, µόνον αν ο κατηγορούµενος διώκεται για κακούργηµα και δεν έχει γνωστή διαµονή στη χώρα ή έ- χει κάνει προπαρασκευαστικές ενέργειες για να διευκολύνει τη φυγή του ή κατά το παρελθόν υπήρξε φυγόποινος ή φυγόδικος ή κρίθηκε ένοχος για απόδραση κρατουµένου ή για παραβίαση περιορισµών διαµονής και α- πό τη συνδροµή των ανωτέρω στοιχείων προκύπτει σκοπός φυγής του ή κρίνεται αιτιολογηµένα ότι αν αφεθεί ε- λεύθερος είναι πολύ πιθανόν, όπως προκύπτει από προηγούµενες αµετάκλητες καταδίκες του για οµοειδείς α- ξιόποινες πράξεις, να διαπράξει και άλλα εγκλήµατα. Δ. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 282 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας αντικαθίσταται ως εξής : «6. Η παράγραφος 4 εφαρµόζεται και για ανήλικο κατηγορούµενο που έχει συµπληρώσει το δέκατο πέµπτο έτος της ηλικίας του, εφόσον η πράξη για την οποία κατηγορείται απειλείται στο νόµο µε ποινή κάθειρξης τουλάχιστον δέκα ετών». Ε. 1. Ο τίτλος του άρθρου 283 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας αντικαθίσταται µε τον τίτλο: «Διαδικασία µετά την απολογία». 2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 283 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας αντικαθίσταται ως εξής : «1. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 282 ο ανακριτής, αµέσως µετά την απολογία του κατηγορου- µένου, µπορεί να τον αφήσει ελεύθερο ή να εκδώσει διάταξη που να του θέτει περιοριστικούς όρους ή, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του προηγούµενου άρθρου, να εκδώσει διάταξη επιβολής κατ οίκον περιορισµού µε ηλεκτρονική επιτήρηση ή, αν τα ανωτέρω µέτρα δεν ε- παρκούν, να εκδώσει ειδικά και εµπεριστατωµένα αιτιολογηµένο ένταλµα προσωρινής κράτησης, αφού προηγουµένως και σε κάθε περίπτωση λάβει τη γραπτή σύµφωνη γνώµη του εισαγγελέα.» ΣΤ. Μετά το άρθρο 283 του Κώδικα Ποινικής Δικονο- µίας προστίθεται άρθρο 283Α ως εξής: «Άρθρο 283Α Κατ οίκον περιορισµός µε ηλεκτρονική επιτήρηση 1. Ως «κατ οίκον περιορισµός» νοείται η επιβολή στον κατηγορούµενο της υποχρέωσης να µην εξέρχεται από συγκεκριµένο και ειδικά ορισµένο στη διάταξη του ανακριτή κτίριο ή σύµπλεγµα κτιρίων, που αποδεδειγµένα συνιστά τον τόπο διαµονής ή κατοικίας του. Για το σκοπό αυτόν ο κατηγορούµενος επιτηρείται µε τη χρήση πρόσφορων ηλεκτρονικών µέσων. Ο κατηγορούµενος υποχρεούται να µην επεµβαίνει ή επιδρά καθ οιονδήποτε τρόπο στα ηλεκτρονικά µέσα και στα συναφή µε την επιτήρηση δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα. Αρµόδια υπηρεσία παρακολουθεί και καταγράφει µέσω συστήµατος γεωεντοπισµού µόνο τη γεωγραφική θέση του κατηγορούµενου και τηρεί σχετικό αρχείο. 2. Ως προς τη διάρκεια ισχύος του µέτρου του κατ οίκον περιορισµού µε ηλεκτρονική επιτήρηση και τη διαδικασία άρσης, εξακολούθησης ή παράτασής της εφαρµόζονται αναλόγως τα οριζόµενα στα άρθρα 287 και 288 Κ.Π.Δ.. 3. Το κόστος των ηλεκτρονικών µέσων επιτήρησης φέρει ο κατηγορούµενος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 4. Για το σκοπό αυτόν µε τη διάταξη του α- νακριτή επιβάλλεται η υποχρέωση προκαταβολής των ε- ξόδων επιτήρησης για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει τους έξι µήνες. Σε περίπτωση παράτασης της διάρκειας του µέτρου κατά το άρθρο 287, επιβάλλεται µε το σχετικό βούλευµα η προκαταβολή των επιπλέον εξόδων. Αν για οποιονδήποτε λόγο αρθεί ή αντικατασταθεί το µέτρο πριν από τη συµπλήρωση του χρονικού διαστή- µατος για το οποίο έχουν προκαταβληθεί τα έξοδα, τότε µε τη σχετική απόφαση, διάταξη ή βούλευµα διατάσσεται η απόδοση της διαφοράς σε εκείνον που τα προκατέβαλε. Αν ο κατηγορούµενος αθωωθεί, καταδικασθεί ή παύσει η εναντίον του ποινική δίωξη, εφαρµόζεται ως προς τη διαφορά αντίστοιχα το άρθρο Σε περίπτωση µη προκαταβολής των εξόδων εντός της χορηγηθείσας από τον ανακριτή προθεσµίας, ο τελευταίος, µετά από πρόταση του εισαγγελέα, επιβάλλει προσωρινή κράτηση, εκτός εάν κριθεί µε ειδική αιτιολογία ότι ο κατηγορούµενος στερείται την οικονοµική δυνατότητα να τα καταβάλει, οπότε τα έξοδα επιβάλλονται στο Δηµόσιο. 5. Εκείνος σε βάρος του οποίου επιβλήθηκε το µέτρο του κατ οίκον περιορισµού µε ηλεκτρονική επιτήρηση κρατείται µέχρι να προκαταβληθούν τα σχετικά έξοδα που του επιβλήθηκαν. Αφού καταβληθούν αυτά, οδηγείται στο αρµόδιο όργανο για την προσαρµογή του τεχνικού µέσου επιτήρησης, µαζί µε τη σχετική διάταξη του α- νακριτή. Εάν στη δικαστική περιφέρεια, στην οποία επιβλήθηκε το µέτρο, δεν είναι αυτό δυνατόν, ο κατηγορού- µενος οδηγείται χωρίς αναβολή στην πλησιέστερη δικαστική περιφέρεια, στην οποία λειτουργεί αρµόδιο όργανο. Αφού προσαρµοσθεί και ενεργοποιηθεί ο τεχνικός ε- ξοπλισµός για την ηλεκτρονική επιτήρηση, οδηγείται στο προκαθορισµένο κτίριο ή σύµπλεγµα κτιρίων και συντάσσεται έκθεση, αντίγραφο της οποίας εντάσσεται στη δικογραφία. Η διάρκεια του κατ οίκον περιορισµού αρχίζει από την ηµέρα έκδοσης της διάταξης επιβολής του.» 6. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 497 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας προστίθεται εδάφιο τελευταίο ως εξής: «Εάν στον κατηγορούµενο επιβληθεί ο περιοριστικός όρος του κατ οίκον περιορισµού µε ηλεκτρονική επιτήρηση, εφαρµόζονται αντίστοιχα και τα οριζόµενα στο άρθρο 283Α, µε την εξαίρεση της παραγράφου 2 του εν λόγω άρθρου.»

15 15 Άρθρο 3 Τροποποιήσεις του Σωφρονιστικού Κώδικα 1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 54 του Σωφρονιστικού Κώδικα (ν. 2776/1999, Α 291) αντικαθίσταται ως εξής: «4. Μόνη η ιδιότητα του αλλοδαπού, του αστέγου ή του στερουµένου οικογενείας δεν αποκλείει τη χορήγηση αδείας. Ειδικοί περιοριστικοί όροι µπορεί να τεθούν στις παραπάνω κατηγορίες από το αρµόδιο όργανο για την παρακολούθηση των κινήσεών τους από τις Υπηρεσίες Επιµελητών Ανηλίκων ή Επιµελητών Κοινωνικής Α- ρωγής. Όταν αυτό δεν είναι δυνατόν, η παρακολούθηση του καταδίκου µπορεί να γίνεται µε καταγραφή της γεωγραφικής θέσης του, µέσω συστήµατος ηλεκτρονικής ε- πιτήρησης από την αρµόδια αρχή µε τήρηση σχετικού αρχείου. Για την εφαρµογή του όρου αυτού απαιτείται η συναίνεση του καταδίκου.» 2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 56 του Σωφρονιστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «3. Στον κατάδικο στον οποίο χορηγείται άδεια µπορεί να επιβληθούν περιοριστικοί όροι, ιδίως ως προς τον τόπο διαµονής του και τον τρόπο διαβίωσής του. Τέτοιοι περιοριστικοί όροι µπορεί να είναι οι προβλεπόµενοι στις περιπτώσεις β, δ, στ και η της παραγράφου 3 του άρθρου 100 Π.Κ., διαζευκτικά ή σωρευτικά. Αν πρόκειται για έφηβο, η άδεια µπορεί να εξαρτηθεί και από τον όρο, ότι κατά την έξοδό του από το κατάστηµα και την επιστροφή του θα συνοδεύεται από το γονέα ή το άτοµο που ασκεί την επιµέλειά του ή από το πλησιέστερο συγγενικό του πρόσωπο. Ο κατάδικος που βρίσκεται σε ά- δεια υποχρεούται να παρουσιαστεί χωρίς καθυστέρηση στο αστυνοµικό τµήµα του τόπου διαµονής του. Όταν ο κατάδικος εκτίει ποινή ισόβιας ή εικοσιπενταετούς κάθειρξης, η άδεια µπορεί να χορηγείται µε τον όρο του κατ οίκον περιορισµού ή του εντοπισµού των κινήσεων µε ηλεκτρονική επιτήρηση. Για την εφαρµογή του όρου αυτού απαιτείται η συναίνεση του καταδίκου.» 3. Μετά την παράγραφο 5 του άρθρου 56 του Σωφρονιστικού Κώδικα προστίθεται παράγραφος 6, ως εξής: «6. Ως προς την έννοια και τις ειδικές ρυθµίσεις εφαρ- µογής του κατ οίκον περιορισµού και του εντοπισµού των κινήσεων µε ηλεκτρονική επιτήρηση εφαρµόζονται αντίστοιχα οι ρυθµίσεις της παραγράφου 1, των εδαφίων πρώτου και τρίτου της παραγράφου 3 και των εδαφίων πρώτου και πέµπτου της παραγράφου 5 του άρθρου 283Α Κ.Π.Δ.. Ο κατάδικος σε βάρος του οποίου επιβλήθηκε ο όρος του κατ οίκον περιορισµού ή του εντοπισµού των κινήσεων µε ηλεκτρονική επιτήρηση, αφού καταβληθούν τα έξοδα που ορίστηκαν από το αρµόδιο συµβούλιο οδηγείται στο όργανο που έχει οριστεί για την προσαρµογή του τεχνικού µέσου επιτήρησης, µε τη σχετική απόφαση του συµβουλίου. Εάν στο κατάστηµα κράτησης στο οποίο επιβλήθηκε ο όρος δεν είναι αυτό δυνατόν, ο κατάδικος µετάγεται χωρίς αναβολή, µε απόφαση του ίδιου συµβουλίου στο πλησιέστερο κατάστηµα κράτησης στο οποίο λειτουργεί το όργανο αυτό. Αφού προσαρµοσθεί και ενεργοποιηθεί ο τεχνικός εξοπλισµός για την ηλεκτρονική επιτήρηση, οδηγείται στον προκαθορισµένο χώρο, ενώ συντάσσεται έκθεση, αντίγραφο της ο- ποίας εντάσσεται στον ατοµικό φάκελο (µητρώο) του καταδίκου.» Άρθρο 4 1. Η επιλογή, προσαρµογή και εγκατάσταση των ηλεκτρονικών και λοιπών τεχνικών µέσων για την ηλεκτρονική επιτήρηση υποδίκων, καταδίκων και κρατουµένων σε άδεια και του αναγκαίου για το σκοπό αυτόν εξοπλισµού διενεργείται µε κριτήριο την αποτελεσµατική επιτήρηση των προσώπων αυτών, κατά τρόπο ώστε να γίνεται σεβαστή η προσωπικότητά τους και να συλλέγονται και υπόκεινται σε επεξεργασία µόνο εκείνα τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι αναγκαία και πρόσφορα για την επίτευξη των σκοπών της ηλεκτρονικής επιτήρησης, οι οποίοι συνίστανται στην ανάγκη διασφάλισης της συµµόρφωσης των επιτηρουµένων προσώπων προς τις εκ του νόµου υποχρεώσεις τους και την προστασία του κοινωνικού συνόλου δια της αποτροπής, πρόληψης και καταστολής νέων εγκληµάτων. 2. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και Οικονοµικών, προσδιορίζονται το είδος, οι προδιαγραφές και η διαδικασία προµήθειας των ηλεκτρονικών και λοιπών τεχνικών µέσων και εξοπλισµών και συστηµάτων επιτήρησης, η εγκατάσταση, η λειτουργία και η συντήρηση αυτών, η ενδεχόµενη πιλοτική περίοδος λειτουργίας του συστήµατος, ο τρόπος παρακολούθησης και καταγραφής της γεωγραφικής θέσης των επιτηρουµένων προσώπων, η δαπάνη που θα βαρύνει κάθε επιτηρούµενο πρόσωπο και ο τρόπος καταβολής της, η έναρξη εφαρµογής του µέτρου και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την τεχνική και επιχειρησιακή υλοποίησή του. Με το ίδιο διάταγµα ορίζονται τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, στα οποία µπορεί να ανατεθεί η υλοποίηση και η λειτουργία του συστήµατος της ηλεκτρονικής επιτήρησης των υποδίκων, καταδίκων και κρατουµένων σε ά- δεια, καθώς και η υπηρεσία που εποπτεύει, ελέγχει και παρακολουθεί τη διαχείριση του συστήµατος από τα α- νωτέρω πρόσωπα. Επίσης, µε το ίδιο διάταγµα προσδιορίζεται κάθε θέµα σχετικό µε το είδος των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που τυγχάνουν επεξεργασίας, τη συλλογή, την α- ποθήκευση, τη χρήση και τους αποδέκτες των δεδοµένων αυτών, το χρονικό διάστηµα τήρησης αυτών, τα οργανωτικά και τεχνικά µέτρα για την ασφάλεια της επεξεργασίας τους, τη διαδικασία καταστροφής των δεδο- µένων αυτών µετά το πέρας των σκοπών επεξεργασίας τους, τα δικαιώµατα των φυσικών προσώπων στα οποία αφορούν τα δεδοµένα, τη γνωστοποίηση της επεξεργασίας και τον έλεγχο από την Αρχή Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα και κάθε άλλο θέµα σχετικά µε τα δεδοµένα αυτά, σύµφωνα µε τις βασικές αρχές του ν. 2472/1997. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 12 Σεπτεµβρίου 2013 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Ι. Στουρνάρας Χ. Αθανασίου

16 16 ΕΚΘΕΣΗ Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος) Αριθµ. 221/24/2013 στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων «Ηλεκτρονική ε- πιτήρηση υποδίκων, καταδίκων και κρατουµένων σε ά- δεια» Α. Με το υπόψη σχέδιο νόµου, καθιερώνεται σύστηµα ηλεκτρονικής επιτήρησης υποδίκων, καταδίκων και κρατουµένων σε άδεια. Ειδικότερα: 1. Τροποποιούνται συµπληρώνονται συγκεκριµένες διατάξεις του Ποινικού Κώδικα (Π.Κ., π.δ. 283/1985) και προβλέπονται, µεταξύ άλλων, τα εξής: α. Επιτρέπεται η απόλυση καταδίκων υπό τον όρο του κατ οίκον περιορισµού µε ηλεκτρονική επιτήρηση, κατόπιν αίτησής τους και υπό τις ρητά οριζόµενες προϋποθέσεις. β. Καθορίζονται: αα) οι αξιόποινες πράξεις για τις ο- ποίες δεν έχει εφαρµογή η προαναφερόµενη ρύθµιση, ββ) ο χρόνος που πρέπει πραγµατικά να έχει εκτίσει ο κατάδικος στο σωφρονιστικό κατάστηµα, γγ) οι λόγοι για τους οποίους επιτρέπονται προκαθορισµένες ώρες απουσίας του κατάδικου από τον τόπο του κατ οίκον περιορισµού και οι υποχρεώσεις του, δδ) οι όροι και προϋποθέσεις για την ανάκληση ή την άρση της απόλυσης κρατουµένου κατά τα ανωτέρω. γ. Οι υποθέσεις που αφορούν στην τέλεση αδικηµάτων των απολυθέντων υπό τον όρο του κατ οίκον περιορισµού µε ηλεκτρονική επιτήρηση, εκδικάζονται κατά α- πόλυτη προτεραιότητα. δ. Καθορίζονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την απόλυση υπό τον όρο του κατ οίκον περιορισµού µε ηλεκτρονική επιτήρηση υποδίκων (ενηλίκων και ανηλίκων). ε. Θεσπίζονται οι ποινές που επιβάλλονται για την τέλεση πράξεων που συνιστούν παραβίαση του περιορισµού κατ οίκον µε ηλεκτρονική επιτήρηση. Μεταξύ άλλων, επιβάλλονται, κατά περίπτωση, φυλάκιση µέχρι έξι µήνες ή µέχρι ένα έτος, ενώ κάθειρξη µέχρι οκτώ έτη, ε- πιβάλλεται σε περίπτωση συµµετοχής σωφρονιστικού ή αστυνοµικού υπαλλήλου στις εν λόγω πράξεις. (άρθρο 1) 2. Τροποποιούνται συµπληρώνονται συγκεκριµένες διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας (Κ.Π.Δ., π.δ. 258/1986) και προβλέπονται µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: α. Προστίθεται στον κατάλογο των περιοριστικών ό- ρων, ο κατ οίκον περιορισµός µε ηλεκτρονική επιτήρηση και καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την α- ντικατάσταση αυτού µε προσωρινή κράτηση. β. Ορίζεται ως κατ οίκον περιορισµός, η επιβολή στον κατηγορούµενο της υποχρέωσης να µην εξέρχεται από το καθορισµένο ως τόπο διαµονής/ κατοικίας κτίριο και η επιτήρηση αυτού µε τη χρήση πρόσφορων ηλεκτρονικών µέσων. γ. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε το κόστος του κατ οίκον περιορισµού µε ηλεκτρονική επιτήρηση. Συγκεκριµένα, ορίζεται ότι: - Το κόστος των ηλεκτρονικών µέσων επιτήρησης φέρει ο κατηγορούµενος, ο οποίος υποχρεούται να προκαταβάλλει τα έξοδα για το διάστηµα επιτήρησης. - Σε περίπτωση άρσης / αντικατάστασης του µέτρου πριν τη συµπλήρωση του διαστήµατος για το οποίο έ- χουν προκαταβληθεί τα έξοδα, διατάσσεται η απόδοση της διαφοράς σε εκείνον που τα προκατέβαλε. - Σε περίπτωση µη προκαταβολής των εξόδων επιτήρησης εντός της οριζόµενης προθεσµίας, επιβάλλεται προσωρινή κράτηση, εκτός αν αποδεικνύεται οικονοµική αδυναµία του κατηγορουµένου, οπότε τα σχετικά έξοδα βαρύνουν το Δηµόσιο. (άρθρο 2) 3. Τροποποιούνται συµπληρώνονται συγκεκριµένες διατάξεις του Σωφρονιστικού Κώδικα (Σ.Κ., ν. 2776/ 1999), σχετικά µε τη χορήγηση αδειών και ειδικότερα : α. Επιτρέπεται στις οριζόµενες κατηγορίες κρατουµένων (αλλοδαποί, άστεγοι, στερούµενοι οικογενείας), η επιβολή περιοριστικών όρων µε παρακολούθηση από τις αρµόδιες υπηρεσίες ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό, µε καταγραφή της γεωγραφικής θέσης, µέσω συστήµατος η- λεκτρονικής επιτήρησης. β. Παρέχεται η δυνατότητα επιβολής σε καταδίκους που εκτίουν ποινή ισόβιας κάθειρξης ή εικοσιπενταετούς κάθειρξης, κατ οίκον περιορισµού ή εντοπισµού κινήσεων µε ηλεκτρονική επιτήρηση. γ. Καθορίζονται, ρητά, οι προϋποθέσεις εφαρµογής των ανωτέρω ρυθµίσεων. δ. Το κόστος επιτήρησης και στις ανωτέρω περιπτώσεις βαρύνει τον κατάδικο, σύµφωνα µε τα προαναφερό- µενα. (άρθρο 3) 4. α. Προσδιορίζονται οι αρχές, βάσει των οποίων διενεργείται η ηλεκτρονική επιτήρηση υποδίκων, καταδίκων και κρατουµένων σε άδεια. β. Παρέχεται η εξουσιοδότηση για τη ρύθµιση, µε προεδρικό διάταγµα, όλων των θεµάτων, που αφορούν: αα) στο είδος /προδιαγραφές και τη διαδικασία προµήθειας των ηλεκτρονικών και λοιπών τεχνικών µέσων επιτήρησης και εξοπλισµού, στην εγκατάσταση και συντήρηση αυτών, ββ) στον τρόπο παρακολούθησης και καταγραφής της γεωγραφικής θέσης επιτηρουµένων και την προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, γγ) στις δαπάνες που βαρύνουν τον επιτηρούµενο και τον τρόπο καταβολής τους, δδ) στην πιλοτική εφαρµογή του συστήµατος και το χρόνο έναρξης εφαρµογής του µέτρου, εε) στον ορισµό των προσώπων (φυσικών ή νοµικών) στα οποία ανατίθεται η υλοποίηση και λειτουργία του συστήµατος επιτήρησης, καθώς και της Υπηρεσίας που ε- ποπτεύει και παρακολουθεί τη διαχείριση του συστήµατος. (άρθρο 4) Β. Από τις προτεινόµενες διατάξεις, προκαλούνται τα ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα Ι. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού Ενδεχόµενη δαπάνη από τυχόν ανάληψη από το Δη- µόσιο του κόστους των ηλεκτρονικών µέσων επιτήρησης, στις περιπτώσεις οικονοµικής αδυναµίας των κρατουµένων. (άρθρα 2 ΣΤ παρ. 4 και 3 παρ. 4)

17 17 ΙΙ. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού, του προϋπολογισµού του ΤΑΧΔΙΚ και των λοιπών φορέων της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 663/1977 (Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητα Απασχολουµένων, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ κ.λπ.), καθώς και επί των προϋπολογισµών των φορέων του άρθρου 20 του ν. 4058/2012 (Μετοχικό Ταµείο Στρατού και Ταµείο Αρωγής Υπαλλήλων Αστυνοµίας Πόλεων) Ενδεχόµενη δαπάνη ή αύξηση εσόδων, κατά περίπτωση, από την επιβολή των προβλεπόµενων ποινών, σε περίπτωση παραβίασης του περιορισµού κατ οίκον µε ηλεκτρονική επιτήρηση. (άρθρο 1 Γ) Αθήνα, 11 Σεπτεµβρίου 2013 Ο Γενικός Διευθυντής Βασίλειος Κατριβέσης ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγµατος) στο σχέδιο νόµου «Ηλεκτρονική επιτήρηση υποδίκων, καταδίκων και κρατουµένων σε άδεια» Από τις διατάξεις του προτεινόµενου νοµοσχεδίου προκαλούνται τα ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα : Ι. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού Ενδεχόµενη δαπάνη από τυχόν ανάληψη από το Δη- µόσιο του κόστους των ηλεκτρονικών µέσων επιτήρησης, στις περιπτώσεις οικονοµικής αδυναµίας των κρατουµένων. (άρθρα 2 ΣΤ παρ. 4 και 3 παρ. 4) Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιµετωπίζεται από τις πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισµού. ΙΙ. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού, του προϋπολογισµού του ΤΑΧΔΙΚ και των λοιπών φορέων της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 663/1977 (Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητα Απασχολουµένων, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ κ.λπ.), καθώς και επί των προϋπολογισµών των φορέων του άρθρου 20 του ν. 4058/2012 (Μετοχικό Ταµείο Στρατού και Ταµείο Αρωγής Υπαλλήλων Αστυνοµίας Πόλεων) Ενδεχόµενη δαπάνη, από την επιβολή των προβλεπό- µενων ποινών, σε περίπτωση παραβίασης του περιορισµού κατ οίκον µε ηλεκτρονική επιτήρηση. (άρθρο 1 Γ) Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιµετωπίζεται από τις πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισµού και του προϋπολογισµού των οικείων ως άνω φορέων, κατά περίπτωση. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 13 Σεπτεµβρίου 2013 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Ι. Στουρνάρας Χ. Αθανασίου

Σχέδιο νόμου για τα μέσα ηλεκτρονικής επιτήρησης υποδίκων, καταδίκων και εν αδεία κρατουμένων. Άρθρο 1 Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα

Σχέδιο νόμου για τα μέσα ηλεκτρονικής επιτήρησης υποδίκων, καταδίκων και εν αδεία κρατουμένων. Άρθρο 1 Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα Σχέδιο νόμου για τα μέσα ηλεκτρονικής επιτήρησης υποδίκων, καταδίκων και εν αδεία κρατουμένων Άρθρο 1 Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα 1. Στον Ποινικό Κώδικα μετά το άρθρο 110 Α προστίθενται τα ακόλουθα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων σε ά- δεια»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων σε ά- δεια» Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων σε ά- δεια» Ι. Εισαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» Παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜ ΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜ ΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜ ΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ' αριθμ. 391/2013 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Τμήματος Ε' Συνεδρίαση τη ς 19ης Νοεμβρίου 2013 Σύνθεση: Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4322/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4322/2015 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Βέροια 05 Μαΐου 2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4322/2015 *************************** Τροποποιήσεις στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ τύπου

Άρθρο 1 Κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ τύπου ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» Άρθρο 1 Κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ τύπου 1. Τα άρθρα 1, πλην των παρ. 2 και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» Άρθρο 1 Κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου 1. Τα άρθρα 1, πλην των παρ. 2 και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. Για τη λειτουργία του θεσμού της ηλεκτρονικής επιτήρηση υπόδικων,

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. Για τη λειτουργία του θεσμού της ηλεκτρονικής επιτήρηση υπόδικων, ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Για τη λειτουργία του θεσμού της ηλεκτρονικής επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούμενων σε άδεια και την πιλοτική εφαρμογή του. Έχοντας υπόψη: α) το άρθρο 4 του ν. 4205/2013 Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

-Το ισχύον νομοθετικό καθεστώς επί των προϋποθέσεων της προσωρινής κρατήσεως

-Το ισχύον νομοθετικό καθεστώς επί των προϋποθέσεων της προσωρινής κρατήσεως ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΑΚΡΙΤΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Του Παναγιώτη ΜΟΥΣΣΑ του Σωτηρίου και της Ανθής, κατοίκου Παλαιού Φαλήρου, επί της οδού Μουσών αρ. 48, και προσωρινώς κρατούμενου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Επιμέτρηση της ποινής

ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Επιμέτρηση της ποινής Επιμέτρηση της ποινής Άρθρα 79 ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Επιμέτρηση της ποινής Ι. Γενικοί κανόνες ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ Άρθρο 79 Δικαστική επιμέτρηση της ποινής 1. Κατά την επιμέτρηση της ποινής στα όρια που διαγράφει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3126/2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3126/2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3126/2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ» Όπως αναφέρεται στην από 19 Οκτωβρίου 2010, προς την Βουλή των Ελλήνων, Έκθεση της Ειδικής Μόνιμης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» Άρθρο 1 Κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου 1. Τα άρθρα 1, πλην των παρ. 2 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 4322/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 4322/2015 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Βέροια 05 Μαΐου 2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 4322/2015 ********************** Σημαντικές αλλαγές επιφέρει ο νέος νόμος 4322/2015 (Μεταρρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» Άρθρο 1 Κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου 1. Τα άρθρα 1, πλην των παρ. 2, 5 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 275 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 25 13 Φεβρουαρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4043 Μέτρα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στα καταστήματα κράτησης και άλλες

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 4 Iουνίου 2010 Αρ. Πρωτ. : 122406/14910/2010 Χειριστές: Μαρία Βουτσίνου

Αθήνα, 4 Iουνίου 2010 Αρ. Πρωτ. : 122406/14910/2010 Χειριστές: Μαρία Βουτσίνου Αθήνα, 4 Iουνίου 2010 Αρ. Πρωτ. : 122406/14910/2010 Χειριστές: Μαρία Βουτσίνου Προς Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Γενική Διεύθυνση Σωφρονιστικής Πολιτικής Μεσογείων 96 115

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» Άρθρο 1 Κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου 1. Τα άρθρα 1, πλην των παρ. 2, 5 και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4188, 31/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ -----------------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4188, 31/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ ----------------------------------- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ ----------------------------------- H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 62(Ι) του 1996 12(Ι) του 1997 96(Ι) του 2005. 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Μέτρα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στα καταστήµατα κράτησης και άλλες διατάξεις»

στο σχέδιο νόµου «Μέτρα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στα καταστήµατα κράτησης και άλλες διατάξεις» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Μέτρα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στα καταστήµατα κράτησης και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Άρθρο 1 Σήµερα στα καταστήµατα κράτησης της Χώρας

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου Θέµα: ΚΩΛΥΜΑ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΩ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΙΚΗΣ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδικός Επιστήµονας: Ευτύχης Φυτράκης ΜΑΡΤΙΟΣ 2005 Ο Συνήγορος του Πολίτη

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 17-02-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/702-1/17-02-2014 Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 1/2014

Αθήνα, 17-02-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/702-1/17-02-2014 Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 1/2014 Αθήνα, 17-02-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/702-1/17-02-2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 1/2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε µετά από πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σχέδιο Νόμου Για την ενσωμάτωση της οδηγίας «2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 20 ης Οκτώβριου 2010 σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ/ν «Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις»

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ/ν «Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ/ν «Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» Θέµα: Τροποποίηση άρθρου 200 Α Κώδικα Ποινικής ικονοµίας Α. Αιτιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Άρθρο 1. Σκοπός

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Άρθρο 1. Σκοπός ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Άρθρο 1 Σκοπός 1. Σκοπός του νόμου είναι η καταπολέμηση ιδιαίτερα σοβαρών εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας, που μπορούν να διασαλεύσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» 1. Με το άρθρο 1 παρ. 1 του σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Για την ενσωµάτωση των Οδηγιών 2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Για την ενσωµάτωση των Οδηγιών 2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Για την ενσωµάτωση των Οδηγιών 2010/64/ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. Ευαγγελία Ανδρουλάκη Χριστίνα Κατάκη Χρήστος Παπαδόπουλος. Επιστημονικά Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Χριστίνα Ζαραφωνίτου

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. Ευαγγελία Ανδρουλάκη Χριστίνα Κατάκη Χρήστος Παπαδόπουλος. Επιστημονικά Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Χριστίνα Ζαραφωνίτου ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ευαγγελία Ανδρουλάκη Χριστίνα Κατάκη Χρήστος Παπαδόπουλος ΠΜΣ «Η σύγχρονη εγκληματικότητα και η αντιμετώπισή της» Πάντειο Πανεπιστήμιο Επιστημονικά Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Χριστίνα Ζαραφωνίτου

Διαβάστε περισσότερα

δικαίου προς τις διατάξεις του καταστατικού του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου που κυρώθηκε με τον ν. 3003/2002 (ΦΕΚ Α 75)»

δικαίου προς τις διατάξεις του καταστατικού του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου που κυρώθηκε με τον ν. 3003/2002 (ΦΕΚ Α 75)» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο σχέδιο νόμου «Προσαρμογή των διατάξεων του εσωτερικού δικαίου προς τις διατάξεις του καταστατικού του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου που κυρώθηκε με τον ν. 3003/2002 (ΦΕΚ Α 75)» Με

Διαβάστε περισσότερα

Δίκαιο των Ανηλίκων. Ενότητα 7: Ιδιαιτερότητες της ποινικής διαδικασίας ανηλίκων

Δίκαιο των Ανηλίκων. Ενότητα 7: Ιδιαιτερότητες της ποινικής διαδικασίας ανηλίκων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 7: Ιδιαιτερότητες της ποινικής διαδικασίας ανηλίκων Αγγελική Γ. Πιτσελά, Αν. Καθηγήτρια Εγκληματολογίας - Σωφρονιστικής Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Δικαστική συμπαράσταση. Ποιοι υποβάλλονται σε δικαστική συμπαράσταση:

Δικαστική συμπαράσταση. Ποιοι υποβάλλονται σε δικαστική συμπαράσταση: Δικαστική συμπαράσταση (Άρθρο 1666) Ποιοι υποβάλλονται σε δικαστική συμπαράσταση: Σε δικαστική συμπαράσταση υποβάλλεται ο ενήλικος όταν λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής ή λόγω σωματικής αναπηρίας

Διαβάστε περισσότερα

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4430, 21.2.2014 Ν. 18(Ι)/2014 18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L. 280, 26.10.2010,

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

[όπως ισχύει μετά το ν. 2447/1996] ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Η Σ Υ Μ Π Α Ρ Α Σ Τ Α Σ Η

[όπως ισχύει μετά το ν. 2447/1996] ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Η Σ Υ Μ Π Α Ρ Α Σ Τ Α Σ Η Αστικός Κώδικας [όπως ισχύει μετά το ν. 2447/1996] ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Η Σ Υ Μ Π Α Ρ Α Σ Τ Α Σ Η Άρθρο 1666 - Ποιοί υποβάλλονται σε δικαστική συμπαράσταση "Σε δικαστική συμπαράσταση υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4305 Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/762/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 18/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/762/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 18/2014 Αθήνα, 05-02-2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/762/05-02-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 18/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων για τη πιστοποίηση αξιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3414, 23/6/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3414, 23/6/2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3414 της 23ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2000 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

Προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Καθηγητή κ. Νίκο Παρασκευόπουλο

Προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Καθηγητή κ. Νίκο Παρασκευόπουλο Αθήνα, 14/ 04/2015 Αρ. Πρωτ.: 170 Δέγλερη 2 Αμπελόκηποι Τ.Κ. 11522 Τηλ.: 210 8701340, 332, 305 Fax: 210 8701329 Email: sedaepimelites@hotmail.com Προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων

Διαβάστε περισσότερα

24η ιδακτική Ενότητα ΠΟΙΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ- ΕΓΚΛΗΜΑ. Παρατηρήσεις - Σχόλια - Επεξηγήσεις

24η ιδακτική Ενότητα ΠΟΙΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ- ΕΓΚΛΗΜΑ. Παρατηρήσεις - Σχόλια - Επεξηγήσεις 24η ιδακτική Ενότητα ΠΟΙΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ- ΕΓΚΛΗΜΑ Παρατηρήσεις - Σχόλια - Επεξηγήσεις ιακρίσεις των ποινών Οι ποινές διακρίνονται σε κύριες και παρεπόµενες. Κύριες ποινές είναι εκείνες που µπορούν να επιβληθούν

Διαβάστε περισσότερα

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) 669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Δικαίωμα για παροχή έννομης προστασίας κατά το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ. Εννοια και περιεχόμενο. Θέσπιση από τον κοινό νομοθέτη περιορισμών και προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ ΕΝΣΤΑΣΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΗΨΗΣ DNA

Π Ρ Ο Σ ΕΝΣΤΑΣΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΗΨΗΣ DNA 1 ΚΩΣΤΑΣ ΑΛ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Σ ΚΑΝΙΓΓΟΣ 23-3ος ΟΡ. - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 38 34 545, 33 00 690 FAX 33 00 690 Π Ρ Ο Σ Τον 33 ο Ανακριτή του Πρωτοδικείου Αθηνών ΕΝΣΤΑΣΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΗΨΗΣ DNA ΑΙΤΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 31/2014 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ 1. Οι ληξιπρόθεσμες έως την 31.12.2012 οφειλές, που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υποπαράγραφος ΣΤ.1. Στην περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 146Β του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 30(Ι)/2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 30(Ι)/2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 Ν. 30(Ι)/2014 30(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΚΑΙ TΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΚΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων 1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974), όπως ισχύει, αντικαθίσταται και προστίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΜΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ Α. ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΜΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ Α. ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΜΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ Άρθρο 282 Κ.Π.Δ. Α. ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Προσωρινή κράτηση και περιοριστικοί όροι 1. `Οσο διαρκεί η προδικασία,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ, ΚΑΤΟΧΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ.

ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ, ΚΑΤΟΧΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ. ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ, ΚΑΤΟΧΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ. Με αφορµή πληθώρα αναφορών ενδιαφεροµένων αλλοδαπών, κατόχων προσωρινής άδειας παραµονής του ν. 2910/2001,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...9 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α ΕΚ ΟΣΗΣ...11 ΠΕΡΙΛΗΨΗ...13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...9 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α ΕΚ ΟΣΗΣ...11 ΠΕΡΙΛΗΨΗ...13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...9 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α ΕΚ ΟΣΗΣ...11 ΠΕΡΙΛΗΨΗ...13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Eισαγωγή 1. Ορισµοί...23 2. Πηγές ποινικής δικονοµίας...24 3. Ποινική δίκη στάδια...26 4. Οι θεµελιώδεις

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 70/2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η 70/2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 06-06-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3726/06-06-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 70/2013 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν.

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν. TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ.ν. Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 38/2014

Α Π Ο Φ Α Σ Η 38/2014 Αθήνα, 21-03-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1860/21-03-2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 38/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. Άρθρο 1. (άρθρο 1 της Οδηγίας) Αντικείμενο της ρύθμισης. Άρθρο 2. (άρθρο 2 της Οδηγίας) Ορισμοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. Άρθρο 1. (άρθρο 1 της Οδηγίας) Αντικείμενο της ρύθμισης. Άρθρο 2. (άρθρο 2 της Οδηγίας) Ορισμοί ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2011/99/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011 περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.» ----------. ---------- Άρθρο 1 Δικαιούμενοι στην άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2522 ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεως δηµόσιων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών σύµφωνα µε την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4342, 29.6.2012 Ν. 83(Ι)/2012 83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 341/2013 )

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 341/2013 ) Μαρούσι, 12 Σεπτεμβρίου 2016 Αρ. πρωτ.: 1980 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 341/2013 ) Θέμα: Θέμα: «Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας αντικείμενο τον έλεγχο της παραβάσεως της κείμενης νομοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 57(Ι) του 1992 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΤΟΞΙΚΟΜΑΝΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΙΚΑΣΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ

Αριθµός 57(Ι) του 1992 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΤΟΞΙΚΟΜΑΝΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΙΚΑΣΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 2724, 10.7.92 Ν. 57(Ι)/92 Ο περί Περίθαλψης και Μεταχείρισης Τοξικοµανών Νόµος του 1992 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / 17.5.2001 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέµα: Ειδικός ιαπραγµατευτής στην Κύρια και Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 16.12.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0171/2012, του Klaus Träger, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με διαφορετικές προθεσμίες παραγραφής στην

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΛΟΓΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ --------------------- Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.6.2013 COM(2013) 415 final 2008/0244 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης Άρθρο 1 Το άρθρο 1 του ν. 3938/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΞΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (VISA) ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΝΩΣΗ

Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΞΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (VISA) ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΝΩΣΗ 237 Digesta 2015 Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΞΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (VISA) ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΝΩΣΗ Κυριάκος Π. Παπανικολάου Λέκτωρ Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ. Κωνσταντίνος Ν. Χριστογιάννης Πρόξενος Ελλάδας στην

Διαβάστε περισσότερα

µπορεί όµως να παραγνωρίζει κανείς το γεγονός ότι πάντως αποτελεί «ποινή» που συνεπάγεται στέρηση της ελευθερίας του ανηλίκου, και άρα συνιστά γι

µπορεί όµως να παραγνωρίζει κανείς το γεγονός ότι πάντως αποτελεί «ποινή» που συνεπάγεται στέρηση της ελευθερίας του ανηλίκου, και άρα συνιστά γι ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ ΔΡΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΘΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΠΟ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταίως παρατηρείται έξαρση του φαινομένου επιθέσεων, βιαιοπραγιών και διενέργειας ελέγχων σε αλλοδαπούς μετανάστες, σε σχέση με τη νομιμότητα της

Τελευταίως παρατηρείται έξαρση του φαινομένου επιθέσεων, βιαιοπραγιών και διενέργειας ελέγχων σε αλλοδαπούς μετανάστες, σε σχέση με τη νομιμότητα της Τελευταίως παρατηρείται έξαρση του φαινομένου επιθέσεων, βιαιοπραγιών και διενέργειας ελέγχων σε αλλοδαπούς μετανάστες, σε σχέση με τη νομιμότητα της εισόδου και διαμονής αυτών στη χώρα καθώς και της ασκήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3882, 2/7/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3882, 2/7/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 4 του 1978 23 του 1978 41 του 1979 41 του 1983 164 του 1987 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου

Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου 2523/1997. 1. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται περιοριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ποινική ικονομία II. Υποχρεωτικό. Πτυχίο (1ος Κύκλος) Θα ανακοινωθεί

Ποινική ικονομία II. Υποχρεωτικό. Πτυχίο (1ος Κύκλος) Θα ανακοινωθεί Τίτλος Μαθήματος: Κωδικός Μαθήματος: Ποινική ικονομία II LLB407 Κατηγορία Μαθήματος: (Υποχρεωτικό/Επιλεγόμενο) Επίπεδο Μαθήματος: (Πρώτου, δεύτερου ή τρίτου κύκλου) Έτος Σπουδών: Τετράμηνο προσφοράς 6

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 24-12-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/24-12-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Κύριο Νικόλαο Κανελλόπουλο Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Μεσογείων - 96, 115 27 Αθήνα

Κύριο Νικόλαο Κανελλόπουλο Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Μεσογείων - 96, 115 27 Αθήνα 22 Μαΐου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: 149963/20277/2013 Πληροφορίες: Ευτ. Φυτράκης Κύριο Νικόλαο Κανελλόπουλο Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Μεσογείων - 96, 115 27

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α )

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων Γ.Γ.Δ.Ε. Μ. Πρινιωτάκη Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου καταστρώνεται σε τρία βασικά κεφάλαια: Α) Ως προς το Ταμείο Παρακαταθηκών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 4ης Απριλίου 2011

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 4ης Απριλίου 2011 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Απριλίου 2011 σχετικά με την επιβολή ειδικού φόρου τράπεζας και με τη δημιουργία ανεξάρτητου ταμείου χρηματοπιστωτικής σταθερότητας (CON/2011/29) Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΚΕΘΕΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΚΕΘΕΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΚΕΘΕΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Μετά από χρόνια προσπαθειών για προσανατολισμό της νομοθεσίας που αφορά τους εξαρτημένους στη θεραπεία και όχι τον εγκλεισμό,

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Π.Δ. 81/2002 (ΦΕΚ Α 57) περί συγχωνεύσεως των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

2. Το Π.Δ. 81/2002 (ΦΕΚ Α 57) περί συγχωνεύσεως των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 343/2002 ΦΕΚ: Α 284/22.11.2002 ΤΙΤΛΟΣ: ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 98/84 ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1998

Διαβάστε περισσότερα

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν.

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν. TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ.ν. Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 97/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 97/2012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αθήνα, 06-06-2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4022/06-06-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 97/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Α. Γενικό μέρος

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Α. Γενικό μέρος 1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Α. Γενικό μέρος 1. - Αποτελεί σταθερή επιλογή της Ελληνικής δημοκρατικής Πολιτείας η ουσιαστική προώθηση της ισότητας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 07-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3987/07-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Για σκοπούς ολοκλήρωσης της εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3 ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 1Ο Απριλίου 2013 ΠΡΟΣ

Αθήνα 1Ο Απριλίου 2013 ΠΡΟΣ ι i ιι Αθήνα 1Ο Απριλίου 2013 ΕΜΗΝΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΑ Ο ΕΣΑΓΈΛΕΥΣ ΤΟΥ ΑΡΕΟΥ ΠΑΓΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔIΟΚΗΤιΚΟ ΤΗΛ. 2106411526 ΦΑΞ 2106411523 Αριθ. Πρωτ.: 1071 Αριθμός Γνωμοδότησης: 3/13 ΠΡΟΣ το Υπουργείο Οlκονομικών- Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3818, 12/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3818, 12/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 9 42 του 1978 86 του 1986 54(Ι) του 1994 94(Ι) του 1994. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/57-2/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 117/2015

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/57-2/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 117/2015 Αθήνα, 10-11-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/57-2/10-11-2015 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 117/2015 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Ι. ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Α. ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Σελίδα [1] Ν 2776/1999 Σωφρονιστικός Κώδικας...69 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Σωφρονιστικός Κώδικας»... 134 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές παρατηρήσεις: ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Άρθρο 2 Δικαίωµα σε διερµηνεία

Εισαγωγικές παρατηρήσεις: ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Άρθρο 2 Δικαίωµα σε διερµηνεία ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Για την ενσωµάτωση των Οδηγιών 2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20ής Οκτωβρίου 2010 σχετικά µε το δικαίω- µα σε διερµηνεία και µετάφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΜΟΝΟΥ ΕΔΑΦΙΟ Ζ ΤΟΥ Ν.4093/2012 Μετάταξη- Μεταφορά Με την υποπαράγραφο Ζ1 εισάγεται η δυνατότητα μετάταξης μόνίμου και αορίστου χρόνου προσωπικού από και προς κεντρικές και περιφερειακές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ 30 Ιανουαρίου 2003 Αριθµ. Πρωτ. 19020.2/01 Ειδ. Επιστήµονας: Ευτ. Φυτράκης 210-72.89.708 Κύριο Χρήστο Νικολουτσόπουλο Πρόεδρο Ένωσης Ελλήνων Εργατολόγων Αβέρωφ 11 104

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 207(Ι)/2012 207(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως

Διαβάστε περισσότερα

11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***)

11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***) 11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***) 1. Περιφέρεια Αττικής Γενική ιεύθυνση Περιφέρειας ιεύθυνση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης υτ. Αττικής & Πειραιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ. Ι. Χρονικά όρια ισχύος των ποινικών νόµων. Άρθρο 1. Καµιά ποινή χωρίς νόµο

ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ. Ι. Χρονικά όρια ισχύος των ποινικών νόµων. Άρθρο 1. Καµιά ποινή χωρίς νόµο ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ι. Χρονικά όρια ισχύος των ποινικών νόµων Άρθρο 1 Καµιά ποινή χωρίς νόµο Ποινή δεν επιβάλλεται παρά µόνο για τις πράξεις εκείνες

Διαβάστε περισσότερα