Οι βιταμίνεσ, που βρίςκονται ςε μικρζσ ποςότθτεσ ςτισ περιςςότερεσ τροωζσ, βοθκοφν ςτον ζλεγχο ηωτικϊν ςωματικϊν λειτουργιϊν.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οι βιταμίνεσ, που βρίςκονται ςε μικρζσ ποςότθτεσ ςτισ περιςςότερεσ τροωζσ, βοθκοφν ςτον ζλεγχο ηωτικϊν ςωματικϊν λειτουργιϊν."

Transcript

1 Μία ἀπὸ τισ βαςικζσ λειτουργίεσ των βιταμινϊν είναι θ ςυμμετοχι τουσ ςε εκείνεσ τισ χθμικζσ αντιδράςεισ του οργανιςμοφ που μετατρζπουν τα ςυςτατικά των τροφϊν (πρωτεϊνεσ, υδατάνκρακεσ, λίπθ) ςε ενζργεια. Βοθκοφν ςτο μεταβολιςμό, τθν αναπαραγωγι τθν ανάπτυξθ και είναι απαραίτθτεσ για τθν άμυνα του οργανιςμοφ. Ακόμα και μία πολφ μικρι ζλλειψθ βιταμινϊν ςτον οργανιςμό μασ, μπορεί να προκαλζςει ςυμπτϊματα ατονίασ, εκνευριςμοφ, υπνθλίασ, άγχουσ, μειωμζνθσ ενεργθτικότθτασ, κακισ διάκεςθσ, ευαιςκθςία ςε κρυολογιματα, ζλλειψθ ςυγκζντρωςθσ, παχυςαρκία κ.λ.π. Ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ δεν μπορεί να τισ ςυνκζςει απο μόνοσ του και ζτςι προςλαμβάνει τισ απαραίτθτεσ για τθ ηωι βιταμίνεσ, από τθν τροωι ι τα ςυμπλθρϊματα διατροωισ. Οι βιταμίνεσ, που βρίςκονται ςε μικρζσ ποςότθτεσ ςτισ περιςςότερεσ τροωζσ, βοθκοφν ςτον ζλεγχο ηωτικϊν ςωματικϊν λειτουργιϊν. Οι βιταμίνεσ πρζπει να παρζχονται μζςω τθσ διατροφισ, αωοφ ο οργανιςμόσ δεν είναι ςε κζςθ να παράγει τισ περιςςότερεσ. Η ανεπάρκεια βιταμινϊν ζχει αρνθτικζσ επιπτϊςεισ ςτθν υγεία, είτε αυξάνοντασ τθν ευπάκεια ςε αςκζνειεσ ι προκαλϊντασ ςυγκεκριμζνθ αβιταμίνωςθ. τα παιδιά, θ αβιταμίνωςθ μπορεί να περιορίςει τθν ανάπτυξθ. Οι βιταμίνεσ είναι μεν απαραίτθτεσ, χρειάηονται όμωσ ςε πολφ μικρζσ ποςότθτεσ. φμωωνα με τθ διαλυτότθτά τουσ, οι βιταμίνεσ χωρίηονται ςε λιποδιαλυτζσ (A, D, E, K) που διαλφονται ςτα λίπθ, και ςε υδατοδιαλυτζσ (B και C) που διαλφονται ςτο νερό. Οι λιποδιαλυτζσ αποκθκεφονται κυρίωσ ςτο ςυκϊτι και παραμζνουν ςτο ςϊμα περίπου

2 24 ϊρεσ. Οι υδατοδιαλυτζσ αποκθκεφονται ςτο ςϊμα ςε μικρότερεσ ποςότθτεσ και αποβάλλονται με τον ιδρϊτα και τα οφρα. ΠΡΟΕΛΕΤΘ. Οι περιςςότερεσ φυςικζσ τροφζσ περιζχουν κάποιεσ βιταμίνεσ. Όλεσ οι βιταμίνεσ είναι απαραίτθτεσ για τθν υγεία, ωςτόςο εάν δεν πλθροφμε τισ απαραίτθτσ ποςότθτεσ από τθ ωυςικι διατροωι, είναι ανάγκθ να ςυμπλθρϊνουμε τισ ελλείψεισ τουσ από ςυμπλθρωματικα ςκευάςματα, ιδιαιτζρωσ ςε περιόδουσ δίαιτασ αδυνατίςματοσ και ακλθτικϊν δραςτθριοτιτων. Αλλά τι είναι τζλοσ πάντων αυτζσ οι βιταμίνεσ, ποφ τόςο ρόλο παίηουν ςτθ ηωι μασ; Είναι άραγε αυτζσ που μασ δίνουν ηωι, (μια και το μισό τους όνομα είναι η λέξη βίτα, που σημαίνει ζωθ, στα λατινικά); Μιπωσ δεν είναι θ πρϊτθ και βαςικότερθ γνϊςθ τθσ ιατρικισ, αωοφ ο Ιπποκράτθσ, πριν από 2500 χρόνια ζλεγε ότι πρζπει να αναηθτοφμε τθ κεραπεία ςτθν τροφι μασ; Ζτςι κι αλλιϊσ οι βιταμίνεσ άρχιςαν να απαςχολοφν για τα καλά τουσ επιςτιμονεσ όλου του κόςμου όταν το 1912 επιςθμάνκθκαν πανθγυρικά θ φπαρξθ τουσ και ο ρόλοσ τουσ ςτθν υγεία μασ από τον Πολωνό δόκτορα Φοφνκ,ο οποίοσ ςυνζχιηε ζρευνεσ των Ζυκμαν και Λίμπιγκ ςτο ινςτιτοφτο Λίςτερ. Η νζα αυτι γνϊςθ ζκανε τουσ ερευνθτζσ να καταλάβουν ότι πρζπει να δίνουμε περιςςότερθ προςοχι ςτθν ποιότθτα τθσ τροφισ που τρϊμε, παρά τθν ποςότθτα. ΠΟΕ ΒΙΣΑΜΙΝΕ ΧΡΕΙΑΗΟΜΑΣΕ; Αλικεια ποια είναι θ ποςότθτα των βιταμινϊν που χρειαηόμαςτε κακθμερινά; Σζτοιεσ ερωτιςεισ ζκαναν αρκετοί. Λοιπόν οι απόψεισ είναι τόςο διαωορετικζσ ςτο κζμα ϊςτε άλλοι να λζνε 2500 Διεκνείσ μονάδεσ Βιταμίνθσ Α είναι αρκετζσ για τον οργανιςμό μασ και άλλοι να τισ ανεβάηουν ςε Δ.Μ. Φυςικά οι διαωορζσ δεν οωείλονται ςτθν ςτραβοξυλιά των μεν και των δε. Τπάρχουν γιατί ζχουν μετρθκεί οι ανάγκεσ διαφορετικϊν ανκρϊπων και είναι αλικεια ότι οι ανάγκεσ του ενόσ ανκρϊπου διαφζρουν από τισ ανάγκεσ του άλλου. Άλλοι ζχουν ανάγκθ μεγαλφτερθσ ποςότθτασ βιταμινϊν από κάποιο άλλο άτομο που ζχει τθν ίδια θλικία, το ίδιο φφλλο κ.λ.π. όπωσ οι καπνιςτζσ και οι θλικιωμζνοι. Πρζπει ακόμα να ποφμε ότι υπάρχει μεγάλθ διαφορά του παίρνω τόςεσ βιταμίνεσ για να μθν αρρωςταίνω και παίρνω τόςεσ βιταμίνεσ για να ζχω αρίςτθ υγεία. Δυςτυχϊσ όμωσ, δεν υπάρχουν παγκόςμια αποδεκτά ςτάνταρτσ για τισ ποςότθτεσ βιταμινϊν που χρειάηεται ο οργανιςμόσ μασ για να είναι

3 υγιισ. Τπάρχει και άλλο ζνα πρόβλθμα. Ότι θ ποςότθτα μιασ βιταμίνθσ που βρίςκεται ςε ζνα τρόωιμο ποικίλει ανάλογα με τθν εποχι που τρϊμε, το χϊμα ςτο οποίο ζχει μεγαλϊςει, τισ ςυνκικεσ ανάπτυξθσ του και, ςυχνά, από τθν φρεςκάδα του. Ζτςι, παρόλο που οι τροωζσ περιζχουν βιταμίνεσ δεν είναι τόςο εφκολο, όςο ωαίνεται να παίρνουμε από τθ φυςικι διατροφι κάκε μζρα τθν ακριβι ποςότθτα, που χρειάηεται ο οργανιςμόσ μασ. ΒΙΣΑΜΙΝΕ ΓΙΑ ΟΜΟΡΦΙΑ. Δεν πρζπει να ςασ ωανεί παράξενο αν ςασ ποφμε ότι θ εμφάνιςθ μασ ωανερϊνει τι είδουσ υγεία ζχουμε. Ή μιπωσ δεν ξζρετε ότι για να μζνουν λαμπερά τα μάτια, κακαρό το δζρμα και λαμπερά τα μαλλιά, πρζπει να περιζχει θ διατροωι μασ όλεσ τισ απαραίτθτεσ βιταμίνεσ. Μια διατροωι πλοφςια ςε «βιταμίνεσ ομορωιάσ» μπορεί να ζχει πιο καταπλθκτικά αποτελζςματα ςτθν εμφάνιςθ από τα πιο ακριβά καλλυντικά τθσ αγοράσ. ΠΕΡΙ ΒΙΣΑΜΙΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΕΡΑ Θ βιταμίνθ Α αποκθκεφεται ςτο ςυκϊτι, ςτα νεωρά, ςτουσ πνεφμονεσ, ςτουσ επινεωρίδιουσ αδζνεσ, και ςτο λίποσ του ςϊματοσ. Βοθκάει ςτθν δθμιουργία υγιοφσ δζρματοσ, ματιϊν, δοντιϊν, οφλων και πολλϊν αδζνων, επθρεάηει τον μεταβολιςμό των λιπϊν και των απαραίτθτων λιπαρϊν οξζων. Ζτςι είναι απαραίτθτθ για τθν διατιρθςθ τθσ νεότθτασ, τθ μακροηωία, αλλά και για πιο «πεηά» πράγματα, όπωσ είναι θ καλι λειτουργία του πεπτικοφ ςυςτιματοσ, του αναπνευςτικοφ και απεκκριτικοφ ςυςτιματοσ. Επίςθσ είναι απαραίτθτθ για τθν υγεία των αδζνων, τθσ ακοισ και ρυκμίηει τον κφκλο των εμμινων των γυναικων. 1.β-Καροτζνιο. Προβιταμίνθ τθσ Βιταμίνθσ Α. Βοθκά ςτθν προςταςία των κυττάρων από τισ ελεφκερεσ ρίηεσ. Μετατρζπεται ςτον οργανιςμό ςε Βιταμίνθ Α, θ οποία ενιςχφει τθν αδφνατθ όραςθ, βοθκά ςτθν άρτια λειτουργία του ανοςοποιθτικοφ ςυςτιματοσ, ςυντελεί ςτθν ανάπτυξθ και ςυμβάλλει ςε γερά οςτά, υγιζσ δζρμα, μαλλιά, δόντια και οφλα. 2.Βιταμίνθ D3 Ενεργοποιεί ςθμαντικά το αςβζςτιο και τον ωϊςωορο και είναι απαραίτθτθ για τθν ακεραιότθτα των οςτϊν. Βοθκά ςτθν αωομοίωςθ τθσ βιταμίνθσ Α και ςτθν πρόλθψθ των κρυολογθμάτων ςε ςυνδυαςμό με τισ βιταμίνεσ Α και C.

4 3.Βιταμίνθ Ε Άριςτο αντιοξειδωτικό. Προλαμβάνει και διαλφει τουσ κρόμβουσ. Μειϊνει τθν κόπωςθ και επιταχφνει τθν εποφλωςθ τραυμάτων. Προςτατεφει τα αγγεία από τθν αρτθριοςκλιρωςθ, ςυμβάλλοντασ ςτθν μείωςθ τθσ ςτεωανιαίασ νόςου. 4.Βιταμίνθ C Ενδυναμϊνει το ανοςοποιθτικό προλαμβάνοντασ μολφνςεισ από βακτιρια και ιοφσ. Ζχει αντιοξειδωτικζσ ιδιότθτεσ και αυξάνει τθν απορρόωθςθ του ςιδιρου. Διατθρεί υγιζσ το δζρμα και τα οφλα και επιταχφνει τθν ανάρρωςθ. 5.Βιταμίνθ Β1 (Θειαμίνθ) Βοθκά ςτθν ανάπτυξθ και τθ ςωςτι λειτουργία τθσ καρδιάσ και του νευρικοφ ςυςτιματοσ. Οι ανάγκεσ αυξάνονται κατά τθ διάρκεια αςκενειϊν, εγχειριςεων ι άγχουσ. Αυξάνει τθν πνευματικι δραςτθριότθτα. 6.Βιταμίνθ Β2 (Ριβοφλαβίνθ) Βοθκά ςτθν ανάπτυξθ και ςτθν αναπαραγωγι. υμβάλλει ςτθ δθμιουργία υγιοφσ δζρματοσ, νυχιϊν και μαλλιϊν. Βοθκά τθν όραςθ και καταπραψνει οιδιματα ςτόματοσ, χειλιϊν και γλϊςςασ. 7.Νιαςίνθ (Βιταμίνθ Β3) Απαραίτθτθ για τθν υγεία του δζρματοσ και του πεπτικοφ ςυςτιματοσ. Αυξάνει τθν ενζργεια αξιοποιϊντασ κατάλλθλα τισ τροωζσ. 8.Βιταμίνθ Β5 (Παντοκενικό οξφ) Βοθκά ςτθν ομαλι ςωματικι ανάπτυξθ και ςτθν ανάπτυξθ του κεντρικοφ νευρικοφ ςυςτιματοσ. Είναι ιδιαίτερα ςθμαντικι για τθν άρτια λειτουργία των επινεωριδίων και απαραίτθτθ για τθν μετατροπι του λίπουσ και τθσ ηάχαρθσ ςε ενζργεια. 9.Βιταμίνθ Β6 (Πυριδοξίνθ) υμμετζχει ςτον μεταβολιςμό αμινοξζων και πρωτεϊνϊν. Απαραίτθτθ για τθ ωυςιολογικι λειτουργία του εγκεωάλου, του νευρικοφ και του μυϊκοφ ςυςτιματοσ. Απαραίτθτθ για τθ δθμιουργία αντιςωμάτων και των ερυκρϊν αιμοςωαιρίων. 10.Βιταμίνθ Β12 (Κοβαλαμίνθ) χθματίηει και αναηωογονεί τα ερυκρά αιμοςωαίρια. Διατθρεί υγιζσ το νευρικό ςφςτθμα. Αυξάνει τθν ενεργθτικότθτα και μειϊνει τθν ευερεκιςτότθτα. Βελτιϊνει τθν αυτοςυγκζντρωςθ, τθ μνιμθ και τθν ιςορροπία. 11.Φολικό Οξφ Ανικει ςτο ςφμπλεγμα των Β βιταμινϊν. Μειϊνει τθν αρτθριοςκλιρωςθ και είναι εξαιρετικά ςθμαντικό για τθν προςταςία του καρδιαγγειακοφ ςυςτιματοσ. Είναι απαραίτθτο για τθ ςφνκεςθ του DNA και RNA του οργανιςμοφ και ςυμβάλλει ςτθν υγεία του δζρματοσ.

5 12.Βιοτίνθ (Βιταμίνθ Θ) υςτατικό «κλειδι» για το μεταβολιςμό των λιπιδίων και των αμινοξζων.ζχει κετικι επίδραςθ ςτθν τριχόπτωςθ. ΑΙΣΙΕ ΠΟΤ ΟΔΘΓΟΤΝ Ε ΕΛΛΕΙΨΘ ΒΙΣΑΜΙΝΩΝ 1. Σρόποσ μαγειρζματοσ τροφίμων. Οι βιταμίνεσ είναι ευαίςκθτα ςυςτατικά, που δυςτυχϊσ καταςτρζφονται εφκολα από παράγοντεσ όπωσ το μαγείρεμα, θ ζκκεςθ των τροφίμων ςτον ιλιο, κακι ςυντιρθςθ. Σο μαγείρεμα ςε υψθλζσ κερμο-κραςίεσ ζχει ςαν αποτζλεςμα να μειϊνεται αιςκθτά θ ποςότθτα βιταμινϊν μζςα ςε ζνα τρόωιμο ζωσ και να εξαωανίηεται. Σο ιδανικό μαγείρεμα για να κρατθκοφν όςο πιο πολλζσ βιταμίνεσ γίνεται ςε ζνα τρόωιμο είναι ςε χαμθλι κερμοκραςία, ςε ςκεφθ με αεροςτεγι ςυςκευαςία, χωρίσ πολφ νερό για να γίνεται ο βραςμόσ με τα ίδια ςυςτατικά του τροωίμου. 2. Κάπνιςμα. Σο κάπνιςμα μειϊνει ςθμαντικά τα επίπεδα οριςμζνων βιταμινϊν, μετάλλων και ιχνοςτοιχείων όπωσ βιταμίνθ C, βιταμίνθ Ε, βιταμίνθ Β12, ωολικό οξφ, ςελινιο. Αυτοί που καπνίηουν πολφ είναι ςίγουρο ότι ζχουν αν μθ τι άλλο ςοβαρι ζλλειψθ βιταμίνθσ C. (Ζνα τςιγάρο καταςτρζωει kg). 3. Αλκοόλ. Μια από τισ κυριότερεσ αιτίεσ ζλλειψθσ ςθμαντικϊν βιταμινϊν ςτον οργανιςμό μασ είναι το αλκοόλ. τθν εποχι μασ δε, κεωρείται θ πιο κφρια. Σο αλκοόλ καταλαμβάνει τθ κζςθ απαραίτθτων πρωτεϊνϊν και εμποδίηει τθν απορρόωθςθ και αποκικευςθ των βιταμινϊν. Σο αποτζλεςμα των παραπάνω είναι αυτοί που καταναλϊνουν ςυχνά αλκοόλ να χρειάηονται πολφ περιςςότερεσ βιταμίνεσ από αυτοφσ που δεν καταναλϊνουν αλκοόλ. 4. Μθ προςεγμζνο διαιτολόγιο αυςτθρι δίαιτα αδυνατίςματοσ (κακζσ διατροφικζσ ςυνικειεσ). Η παράλειψθ οριςμζνων τροωϊν από το διαιτολόγιό μασ ι θ διαωοροποίθςθ του κακθμερινοφ μενοφ ζχει ςαν αποτζλεςμα τον ελλιπι ανεωοδιαςμό του οργανιςμοφ μασ ςε βιταμίνεσ, μζταλλα και ιχνοςτοιχεία. 5. Μελαγχολία ςτρεσ. Η ςθμερινι εποχι παρουςιάηει πολφ ςυχνά το ςφμπτωμα τθσ μελαγχολίασ ςε όλουσ μασ, που εναλλάςςεται με περιόδουσ άγχουσ και ςτρεσ. Οι περίοδοι ςτρεσ και μελαγχολίασ ζχουν ςαν αποτζλεςμα τθν ζλλειψθ βιταμινϊν με βαςικότερθ αιτία τθν μείωςθ τθσ ορζξεωσ που οδθγεί ςε ελλιπι διατροωι.

6 6. Αντιςυλλθπτικά. Σα αντιςυλλθπτικά οδθγοφν ςε ανεπάρκεια βιταμίνθσ C, Β12, Β6 και ωολικό οξφ και ψευδάργυρο. 7. Αντιβίωςθ. Όταν παίρνουμε αντιβίωςθ για μεγάλα διαςτιματα καταναλϊνουμε από τον οργανιςμό μασ κυρίωσ βιταμίνεσ Β και Κ. Οπότε ςυγχρόνωσ με τθν κεραπευτικι αγωγι πρζπει να ενιςχφςουμε τον οργανιςμό μασ και με επιπλζον βιταμίνεσ. 8. Μθ προςεγμζνθ χορτοφαγία. Οι αυςτθροί χορτοωάγοι (που δεν τρϊνε οφτε γάλα οφτε αυγά) ζχουν τάςθ ζλλειψθσ Β12 (προβλιματα αναιμίασ). Γι' αυτό πρζπει οπωςδιποτε να εμπλουτίηουν το κακθμερινό τουσ μενοφ με ςφμπλεγμα Β. ΠΘΓΕ ΒΙΣΑΜΙΝΩΝ. Προβιταμίνθ Α (β-καροτζνιο). Σο β-καροτζνιο είναι θ προβιταμίνθ τθσ βιταμίνθσ Α και το βρίςκουμε ςτο ςυκϊτι, ςτα νεωρά, ςτα καρότα, ςτο βοφτυρο, ςτο τυρί, ςτο γάλα, ςτα ψάρια, ςτα αυγά, ςτο ςπανάκι, το μπρόκολα και τθ ντομάτα. Βιταμίνθ Β1 (κειαμίνθ). Η βιταμίνθ Β1 βρίςκεται ςτα όςπρια, τισ πατάτεσ, το αλεφρι ολικισ άλεςθσ, το χοιρινό κρζασ, το μαφρο ρφηι, το ςυκϊτι, τα καρφδια, τα δθμθτριακά, τα λαχανικά, το γάλα και τα κρεμμφδια. Βιταμίνθ Β2 (Ριβοφλαβίνθ). Η βιταμίνθ Β2 βρίςκεται ςτο γάλα, ςτο τυρί, το γιαοφρτι, τα αυγά, τισ ωακζσ, τα λαχανικά, το ψάρι, το ςυκϊτι και το κρζασ. Βιταμίνθ Β3 (Νιαςίνθ ι νικοτιναμίδιο). Η βιταμίνθ Β3 βρίςκεται ςτα δθμθτριακά, τισ πατάτεσ, το ςυκϊτι, το κρζασ, τα όςπρια, τουσ ξθροφσ καρποφσ τα πουλερικά, τα ςφκα, τα δαμάςκθνα και τισ ντομάτεσ. Βιταμίνθ Β5 (Παντοκενικό οξφ). Η βιταμίνθ Β5 βρίςκεται ςτα αυγά, το αλεφρι, το ρφηι, τα μανιτάρια, το καρποφηι, το κοτόπουλο, τα νεωρά, τα καρφδια και τα ωυςτίκια. Βιταμίνθ Β6 (Πυριδοξίνθ). Η βιταμίνθ Β6 βρίςκεται ςτο κρζασ, το ςυκϊτι, τισ μπανάνεσ, το πεπόνι, τα ψάρια, τα δθμθτριακά, τισ πατάτεσ, το λάχανο και τα όςπρια. Βιταμίνθ Β12 (Κοβαλαμίνθ). Η βιταμίνθ Β12 βρίςκεται ςτο γάλα, το κρζασ, το ςυκϊτι, τα αυγά, το τυρί και τα ψάρια.

7 Φολικό ι φυλλικό οξφ. Σο ωολικό οξφ βρίςκεται ςτα ςκοφρα πράςινα λαχανικά, το ςυκϊτι, τα νεωρά, το γάλα, το γιαοφρτι, το ρφηι, τα όςπρια, τα καρότα και τα ροδάκινα. Βιταμίνθ C (Αςκορβικό οξφ). Η βιταμίνθ C βρίςκεται ςτα εςπεριδοειδι ωροφτα, τα μοφρα, το κουνουπίδι, τα λαχανικά και τισ πατάτεσ. Βιταμίνθ D3 (Καλςιφερόλθ). Η βιταμίνθ D3 βρίςκεται ςτα ψάρια, τα αυγά, το βοφτυρο, το τυρί, το γάλα και ςτα ιχκυζλαια. Βιταμίνθ Ε. Η βιταμίνθ Ε βρίςκεται ςτο ελαιόλαδο, το θλιζλαιο, τουσ ξθροφσ καρποφσ, το ςιτάρι, το βοφτυρο, το ςπανάκι, τα αυγά, τα λαχανάκια Βρυξελλϊν και τισ γαρίδεσ. Βιταμίνθ Θ (Βιοτίνθ). Η βιταμίνθ Η βρίςκεται ςτο ςυκϊτι, τα μανιτάρια, το αλεφρι ολικισ άλεςθσ, τα αμφγδαλα, τα ωυςτίκια, και τα αυγά. Βιταμίνθ Κ. Η βιταμίνθ Κ βρίςκεται ςτα πράςινα λαχανικά, το γιαοφρτι, τον κρόκο του αυγοφ και το ςογιζλαιο. ΠΕΡΙ ΒΙΣΑΜΙΝΩΝ ΛΙΠΟΔΙΑΛΤΣΩΝ Τπάρχουν δφο κατθγορίεσ βιταμινϊν : οι λιποδιαλυτζσ και οι υδατοδιαλυτζσ. τθν πρϊτθ κατθγορία ανικουν οι Α, D, E, K, F, ςτθ δεφτερθ ανικει όλο το ςφμπλεγμα Β, θ C, θ Η και θ Ρ. τισ λιποδιαλυτζσ ανικουν αυτζσ που διαλφονται μόνο ςε λίποσ και μεταωζρονται ςυνδεδεμζνεσ με λιπαρά οξζα. ε αυτζσ ανικουν θ βιταμίνθ Α, θ βιταμίνθ D, θ βιταμίνθ Ε και θ βιταμίνθ Κ. Αυτζσ, ςε αντίκεςθ με τισ υδατοδιαλυτζσ, μποροφν και αποκθκεφονται ςτο ιπαρ και ςτα λιποκφτταρα του λιπϊδουσ ιςτοφ, με αποτζλεςμα τα ςυμπτϊματα ζλλειψθσ να κακυςτεροφν να εμφανιςκοφν. Βιταμίνθ Α. Η Βιταμίνθ Α αποκθκεφεται ςτο ςυκϊτι. Προβιταμίνεσ τθσ βιταμίνθσ Α είναι οι καρωτίνεσ α, β, γ και θ κυπτοξανκίνθ. Η βιταμίνθ Α περιζχεται ςτο γάλα, το βοφτυρο, τον κρόκο του αβγοφ, τα καρότα και τα άλλα λαχανικά. Μετζχει ςτο ςχθματιςμό ουςιϊν που είναι απαραίτθτεσ για τθν όραςθ ςτο θμίωωσ, κακϊσ και ςτθν οςτζωςθ και τθν οδοντοωυΐα. Η αβιταμίνωςθ Α είναι δυνατόν να προκλθκεί από ανεπαρκι πρόςλθψθ βιταμίνθσ D, κακϊσ και από τθ μθ κατανάλωςθ τροωϊν που περιζχουν μεγάλθ ποςότθτα αςβεςτίου, όπωσ το γάλα και τα προϊόντα του.

8 Βιταμίνθ Ε. Κφρια πθγι τθσ βιταμίνθσ Ε είναι τα ωυτικά λίπθ. Οι θμεριςιεσ ανάγκεσ για τον άνκρωπο δεν είναι γνωςτζσ με ακρίβεια. ε βρζωθ μικροφ βάρουσ γζννθςθσ ζχει περιγραωεί αιμολυτικι αναιμία, που αναςτζλλεται με τθ χοριγθςθ βιταμίνθσ Ε. Σελευταία χρθςιμοποιείται για τθν πρόλθψθ τθσ νόςου οπιςκοωακικισ ινοπλαςίασ των προϊρων, κακϊσ και για τθν πρόλθψθ εγκεωαλικϊν αιμορραγιϊν ςε πρόωρα με πολφ μικρό βάροσ γζννθςθσ. Βιταμίνθ Κ. Τπάρχουν δφο είδθ τθσ βιταμίνθσ Κ: θ Κ1, θ οποία βρίςκεται κυρίωσ ςτα πράςινα λαχανικά, και θ Κ2, θ οποία ςυντίκεται από τθν εντερικι χλωρίδα. ε περιπτϊςεισ ςοβαρισ ζλλειψθσ βιταμίνθσ Κ, εκδθλϊνονται αιμορραγίεσ ςε διάωορα ενδοκοιλιακά όργανα, ςτον εγκζωαλο κ.ά. Ανεπάρκεια τθσ βιταμίνθσ Κ μπορεί επίςθσ να αναπτυχκεί μετά τθ νεογνικι θλικία ςε περιπτϊςεισ κακισ απορρόωθςθσ του λίπουσ, όπωσ ςτον αποωρακτικό ίκτερο, κακϊσ και ςε περιπτϊςεισ καταςτροωισ τθσ εντερικισ χλωρίδασ, που μπορεί να ςυμβεί ζπειτα από παρατεταμζνθ χριςθ αντιβιοτικϊν. ΠΕΡΙ ΒΙΣΑΜΙΝΩΝ ΤΔΑΣΟΔΙΑΛΤΣΩΝ τισ υδατοδιαλυτζσ ανικουν αυτζσ που μποροφν να διαλφονται και να μεταωζρονται ςε νερό. Αυτζσ είναι θ βιταμίνθ C και οι βιταμίνεσ του ςυμπλζγματοσ Β (κειαμίνθ, νιαςίνθ, πυριδοξίνθ, παντοκενικό οξφ, ωυλλικό οξφ και βιοτίνθ). Κφριο χαρακτθριςτικό τουσ είναι ότι δεν ζχουν τθν δυνατότθτα αποκικευςθσ ςτον ανκρϊπινο οργανιςμό, με ςυνζπεια τα ςυμπτϊματα ζλλειψθσ να παρουςιάηονται ςε μικρό χρονικό διάςτθμα. ΒΙΣΑΜΙΝΕ υμπλζμγατοσ Β : Πρόκειται για ζνα ςφμπλεγμα βιταμινϊν, βιολογικά ομοίων μεταξφ τουσ. Αποτελοφν μζροσ των πιο πολφπλοκων ενηυματικϊν μθχανιςμϊν που ρυκμίηουν τθ ηωι ςτουσ ηϊντεσ οργανιςμοφσ. το ςφμπλεγμα Β ξεχωρίηουμε τισ ομάδεσ Β1, Β2, Β3, Β6, Β12 και ΡΡ. Ζπειτα το ςφμπλεγμα Β με τισ ομάδεσ Θ είναι ο πιο δυναμικόσ ςυνδυαςμόσ, γιατί κακορίηει τθ λειτουργία των βιταμινϊν ςτον οργανιςμό. Β1 : δθμθτριακά, πίτουρο, μαγιά μπφρασ. Β2 : ςχεδόν ςϋ όλεσ τισ τροωζσ. Β3,Β6, Β12 : εμωανίηονται ςχεδόν ςϋ όλεσ τισ τροωζσ και ςυνκζτονται ςτον οργανιςμό, με χθμικοφσ μθχανιςμοφσ, αρκετά πολφπλοκουσ. Η λειτουργία τουσ παίηει κακοριςτικό ρόλο για τθν ανάπτυξθ και τθν προςταςία πολλϊν οργάνων. Βιταμίνθ Β1 (κειαμίνθ). Περιζχεται κυρίωσ ςτθ βφνθ, ςτο γάλα και ςτα δθμθτριακά. υμμετζχει ωσ ςυνζνηυμο ςτο μεταβολιςμό των

9 υδατανκράκων. Είναι απαραίτθτθ για τθ ςφνκεςθ τθσ ουςίασ "ακετυλοχολίνθ", τθσ οποίασ θ ζλλειψθ ςυνδζεται με νευρολογικζσ διαταραχζσ. Η μακροχρόνια ζλλειψθ τθσ βιταμίνθσ Β1 προκαλεί τθ νόςο beri-beri, που χαρακτθρίηεται από περιωερειακι νευρίτιδα, οιδιματα και καρδιακι ανεπάρκεια. Βιταμίνθ Β2 (ριβοφλαβίνθ). υμμετζχει ςτισ οξειδωτικζσ αντιδράςεισ του κυττάρου. Περιζχεται κυρίωσ ςτα πράςινα λαχανικά, το γάλα και το αβγό. Η ζλλειψι τθσ εκδθλϊνεται με ωωτοωοβία, δακρφρροια, γλωςςίτιδα, γωνιακι χειλίτιδα, ςμθγματορροϊκι δερματίτιδα κ.ά. Νιαςίνθ. Βρίςκεται κυρίωσ ςτο γάλα, το κρζασ και τα πράςινα λαχανικά. ε περιπτϊςεισ αβιταμίνωςθσ εμωανίηεται πελάγρα, θ οποία εκδθλϊνεται με ωωτοευαίςκθτο ερφκθμα ςτο πρόςωπο και τα ακάλυπτα μζρθ των άκρων, διάρροια, ςτοματίτιδα, γλωςςίτιδα, κατάκλιψθ, αχπνία και παραλιρθμα. Βιταμίνθ Β6 (πυριδοξίνθ). Βρίςκεται κυρίωσ ςτο γάλα, το κρζασ και τα δθμθτριακά. Αποτελεί ςυςτατικό των ςυνενηφμων τα οποία ςυμμετζχουν ςτο μεταβολιςμό των αμινοξζων. Η ανεπάρκειά τθσ προκαλεί ςτα νεογνά και τα βρζωθ ανθςυχία, ςπαςμοφσ και υπόχρωμθ αναιμία, ενϊ ςε ενιλικουσ αςκενείσ, κατά τθ διάρκεια κεραπείασ με ιςονιαηίδθ, περιωερειακι νευρίτιδα. Πρόςωατα χρθςιμοποιείται για τθ κεραπεία τθσ υπεροξαλουρίασ, με πολφ καλά αποτελζςματα. Βιταμίνθ Β12 (κυανοκοβαλαμίνθ). Περιζχεται αποκλειςτικά ςτισ ηωικζσ τροωζσ. Μετζχει ςτθ ςφνκεςθ των πρωτεϊνϊν του πυρινα των κυττάρων. Η αβιταμίνωςθ Β12 εκδθλϊνεται με μεγαλοβλαςτικι αναιμία και νευρολογικι ςυνδρομι. Φυλλικό οξφ. Περιζχεται ςτα μθ αποωλοιωμζνα δθμθτριακά, ςτισ ηωικζσ τροωζσ και ςτο μθτρικό και αγελαδινό γάλα. Σο γάλα τθσ κατςίκασ ςτερείται ωυλλικοφ οξζοσ και γι' αυτό θ αποκλειςτικι διατροωι βρεωϊν με γάλα κατςίκασ προκαλεί αβιταμίνωςθ από ωυλλικό οξφ. Σο ωυλλικό οξφ μετζχει ςτθ διαδικαςία ωρίμανςθσ και πολλαπλαςιαςμοφ των κυττάρων. Η ανεπάρκεια του ωυλλικοφ οξζοσ προκαλεί μεγαλοβλαςτικι αναιμία, που ςυνοδεφεται από πυρετό, γαςτρεντερικζσ διατραχζσ και αφξθςθ των ορίων του ιπατοσ και του ςπλινα. Βιοτίνθ (Βιταμίνθ Θ). υντίκεται από τθν εντερικι χλωρίδα και περιζχεται ςε μεγάλθ ποςότθτα ςτθ ηφμθ, ςτα αβγά και ςτο γάλα τθσ αγελάδασ.

10 Βιταμίνθ C. Η βιταμίνθ C (αςκορβικό οξφ) ςυμμετζχει ςε πολλά ενηυμικά ςυςτιματα και είναι απόλυτα απαραίτθτθ για το ςχθματιςμό και τθ διατιρθςθ του κολλαγόνου. Σροωζσ πλοφςιεσ ςε βιταμίνθ C είναι τα ωροφτα, τα λαχανικά και κυρίωσ ο χυμόσ του λεμονιοφ και του πορτοκαλιοφ. Καταςτρζφεται με το βραςμό. Ο άνκρωποσ, ςε αντίκεςθ με όλα τα άλλα κθλαςτικά, δεν ςυνκζτει βιταμίνθ C. Η ζλλειψθ τθσ βιταμίνθσ C προκαλεί ςκορβοφτο, που εμωανίηεται κλινικά με ανθςυχία, πετεχιϊδεσ εξάνκθμα, υπερτροωία και αιμορραγία των οφλων και υποπεριοςτικζσ αιμορραγίεσ, κυρίωσ των κάτω άκρων, που εκδθλϊνονται με ζντονο πόνο κατά τθν κίνθςθ. Οι αιμορραγίεσ αυτζσ, οι οποίεσ αποτελοφν το κφριο χαρακτθριςτικό τθσ νόςου, οωείλονται ςτθν αδυναμία παραγωγισ και διατιρθςθσ του κολλαγόνου του τοιχϊματοσ των τριχοειδϊν. Η διάγνωςθ γίνεται από το ιςτορικό τθσ διατροωισ, τθν κλινικι εικόνα (αιμορραγίεσ, οςτικά άλγθ) και τον προςδιοριςμό του αςκορβικοφ οξζοσ ςτο αίμα. Η θμεριςια χοριγθςθ mg αςκορβικοφ οξζοσ αρκεί για τθ γριγορθ υποχϊρθςθ των ςυμπτωμάτων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ HIV / AIDS Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ 2011 Σελίδα 0 από 12 HIV / AIDS Το AIDS είναι ζνα ςεξουαλικό μεταδοτικό νόςθμα και δεν αποτελεί πλζον μια κανατθφόρα αςκζνεια, αλλά μία χρόνια νόςο, για τθν

Διαβάστε περισσότερα

Λιποδιαλυτές: Βιταμίνη Α (ρετινόλη, καροτινοειδή) Επιδρά στην όραση & το δέρμα. Αποθηκεύεται στο συκώτι μας.

Λιποδιαλυτές: Βιταμίνη Α (ρετινόλη, καροτινοειδή) Επιδρά στην όραση & το δέρμα. Αποθηκεύεται στο συκώτι μας. Είναι οργανικές ενώσεις απαραίτητες για την λειτουργία του οργανισμού μας, που είτε δεν μπορεί να τις συνθέσει μόνος του, είτε τις συνθέτει αλλα σε μικρότερες από τις αναγκαίες ποσότητες. Ταξινομούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ποιά ςυμπλθρϊματα και ειδικά προϊόντα διατροφισ προςφζρουν ουςιαςτικι βοικεια ςτο αδυνάτιςμα;

Ποιά ςυμπλθρϊματα και ειδικά προϊόντα διατροφισ προςφζρουν ουςιαςτικι βοικεια ςτο αδυνάτιςμα; Ποιά ςυμπλθρϊματα και ειδικά προϊόντα διατροφισ προςφζρουν ουςιαςτικι βοικεια ςτο αδυνάτιςμα; Ποιά ςκευάςματα μποροφν να ενιςχφςουν τα αποτελζςματα τθσ δίαιτασ ςτθ μείωςθ του ςωματικοφ λίπουσ; Όλεσ οι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΓΑΡΙΝΕ & ΦΤΣΙΚΕ ΣΕΡΟΛΕ : ΠΟΟ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΜΑ;

ΜΑΡΓΑΡΙΝΕ & ΦΤΣΙΚΕ ΣΕΡΟΛΕ : ΠΟΟ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΜΑ; ΜΑΡΓΑΡΙΝΕ & ΦΤΣΙΚΕ ΣΕΡΟΛΕ : ΠΟΟ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΜΑ; Τρϊτε μαργαρίνθ; Τθν προτιμάτε από το βοφτυρο πιςτεφοντασ ότι είναι πιο υγιεινό διατροφικό λίποσ; Αποφεφγετε το βοφτυρο πιςτεφοντασ ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΣΙΚΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΘΡΕΠΣΙΚΑ ΤΣΑΣΙΚΑ

ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΣΙΚΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΘΡΕΠΣΙΚΑ ΤΣΑΣΙΚΑ ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΣΙΚΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΘΡΕΠΣΙΚΑ ΤΣΑΣΙΚΑ ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΣΙΚΑ ΤΣΑΣΙΚΑ ΔΙΑΣΡΟΦΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ Μακροθρεπτικά ςυςτατικά ονομάηονται οι κρεπτικζσ ουςίεσ που προςφζρουν ενζργεια όπωσ υδατάνκρακεσ, πρωτεΐνεσ, λίποσ και χρειάηονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταςτέα ύλη και αντίςτοιχα κεφάλαια των προτεινόμενων ςυγγραμμάτων

Εξεταςτέα ύλη και αντίςτοιχα κεφάλαια των προτεινόμενων ςυγγραμμάτων Εκτόσ από τα προτεινόμενα ςυγγράμματα, ςασ κυμίηω ότι ζχουν αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα e-εκπαίδευςθ (www.education.teiath.gr) του ΤΕΙ (Γενικό τμιμα βαςικών ιατρικών μακθμάτων) ι απευκείασ ςτο https://education.teiath.gr/claroline/auth/opencourses.php?fc=22

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραςθ επιγενετικών μθχανιςμών κατά τθ διάρκεια τθσ ηωισ. Εμμ. Μ. Καραβιτάκθσ Παιδίατροσ Επιμ. Α ΜΕΝΝ Γ.Ν.Χανίων

Επίδραςθ επιγενετικών μθχανιςμών κατά τθ διάρκεια τθσ ηωισ. Εμμ. Μ. Καραβιτάκθσ Παιδίατροσ Επιμ. Α ΜΕΝΝ Γ.Ν.Χανίων Επίδραςθ επιγενετικών μθχανιςμών κατά τθ διάρκεια τθσ ηωισ Εμμ. Μ. Καραβιτάκθσ Παιδίατροσ Επιμ. Α ΜΕΝΝ Γ.Ν.Χανίων ΣΟΧΟΙ ΣΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ οριςμόσ τθσ επιγενετικισ και των μθχανιςμϊν τθσ επίδραςθ επιγενετικϊν

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιοχειρουργόσ μιλάει για την απάτη τησ χοληςτερίνησ!!!

Καρδιοχειρουργόσ μιλάει για την απάτη τησ χοληςτερίνησ!!! Καρδιοχειρουργόσ μιλάει για την απάτη τησ χοληςτερίνησ!!! Ο Δρ Dwight Lundell ςτο PreventDisease Εμείσ οι γιατροί με όλθ μασ τθν εκπαίδευςθ, τθ γνϊςθ και τθν εξουςία, αποκτοφμε ςυχνά ζνα αρκετά μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες 1 Πρωτεΐνες Πρωτεΐνεσ : Οι πρωτεΐνεσ είναι ουςίεσ «πρώτθσ» γραμμισ για τουσ οργανιςμοφσ (άρα και για τον άνκρωπο). Σα κφτταρα και οι ιςτοί αποτελοφνται κατά κφριο λόγο από πρωτεΐνεσ. Ο ςθμαντικότεροσ όμωσ

Διαβάστε περισσότερα

NutriGENE. DNA Test. Γνῶθι σαὐτόν. Διατροφογενετικόσ Ζλεγχοσ. Κάνε την τρουή σου υάρμακο Ιπποκράτης

NutriGENE. DNA Test. Γνῶθι σαὐτόν. Διατροφογενετικόσ Ζλεγχοσ. Κάνε την τρουή σου υάρμακο Ιπποκράτης NutriGENE Διατροφογενετικόσ Ζλεγχοσ DNA Test Γνῶθι σαὐτόν Κάνε την τρουή σου υάρμακο Ιπποκράτης Περιεχόμενα Ειςαγωγι... 2 1. Επιςκόπθςθ Μζτρα που πρζπει να λθφκοφν... 2 2. Αποτελζςματα... 3 3. Λεπτομζρειεσ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΡΟΦΘ, ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ, ΦΤΙΚΘ ΑΚΘΘ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ. Κϊςτασ Σςιλίδθσ Εργαςτιριο Τγιεινισ και Επιδθμιολογίασ, Ιατρικι χολι, Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων

ΔΙΑΣΡΟΦΘ, ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ, ΦΤΙΚΘ ΑΚΘΘ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ. Κϊςτασ Σςιλίδθσ Εργαςτιριο Τγιεινισ και Επιδθμιολογίασ, Ιατρικι χολι, Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων ΔΙΑΣΡΟΦΘ, ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ, ΦΤΙΚΘ ΑΚΘΘ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ Κϊςτασ Σςιλίδθσ Εργαςτιριο Τγιεινισ και Επιδθμιολογίασ, Ιατρικι χολι, Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων Αιτίεσ κανάτου Danaei G, et al. Plos Med 2009; 6:e1000058 Παράγοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφικά βοηθήματα και βότανα για το θηλαςμό

Διατροφικά βοηθήματα και βότανα για το θηλαςμό Διατροφικά βοηθήματα και βότανα για το θηλαςμό (Βαςιςμζνο ςτο βιβλίο τθσ Hilary Jacobson CH.HU.SI. Mother food for breastfeeding mothers) Γενικζσ διατροφικζσ ςυμβουλζσ για τισ μητζρεσ αμζςωσ μετά τη γζννηςη.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Περίοδοσ εξετάςεων Προςδοκία για αποτζλεςμα ανάλογο των προςπακειϊν μασ και του χρόνου που αφιερϊκθκε Τι είναι ο φόβοσ των εξετάςεων; Ο φόβοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΤΠΟΙ. Λζμφωμα (non-hodgkin) Στρωματικοί όγκοι (GIST)

ΙΣΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΤΠΟΙ. Λζμφωμα (non-hodgkin) Στρωματικοί όγκοι (GIST) ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΜΑΧΟΤ Ο καρκίνοσ του ςτομάχου, είναι μια κακοικθσ νόςοσ των κυττάρων του βλεννογόνου του ςτομάχου. Είναι ο 4 οσ ςε ςυχνότθτα καρκίνοσ παγκοςμίωσ και θ 2 θ αιτία κανάτου από καρκίνο (10,4%). Επιδθμιολογικζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΕΜΑ Α ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 Α1. - γ. ςφφιλθ Α2. - α. ερυκρόσ μυελόσ των οςτών Α3. - β. εντομοκτόνο Α4. - β. καταναλωτζσ 1θσ τάξθσ Α5. - δ. μία οικογζνεια ΘΕΜΑ Β Β1. 1.

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Χθμεία Και Μαγειρικι. Project 2012-2013 B 2

Χθμεία Και Μαγειρικι. Project 2012-2013 B 2 Χθμεία Και Μαγειρικι Project 2012-2013 B 2 Mαγειρικι και Χθμεία Κάθε ηροθή έτει ηη δική ηης μοριακή ζύζηαζη, διαθορεηική όηαν είναι ωμή και διαθορεηική όηαν είναι μαγειρεμένη. Όλες οι μέθοδοι μαγειρικής

Διαβάστε περισσότερα

Διαηροθή μηηέρας και παιδιού ζε ζτέζη με ηην εμθάνιζη παιδικής λεσταιμίας

Διαηροθή μηηέρας και παιδιού ζε ζτέζη με ηην εμθάνιζη παιδικής λεσταιμίας Διαηροθή μηηέρας και παιδιού ζε ζτέζη με ηην εμθάνιζη παιδικής λεσταιμίας Διαμανηάρας Α, Νηοσβέλης Ε, εργενηάνης Θ, Πεηρίδοσ Ε Εργαςτιριο Υγιεινισ, Επιδθμιολογίασ και Ιατρικισ Στατιςτικισ, Ιατρικι Σχολι

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

Σο 20% των Ελλθνίδων πάςχει από αλωπεκία. Θ πτϊςθ περιςςότερων από 100 τριχϊν τθν θμζρα είναι ςφμπτωμα προβλιματοσ των μαλλιϊν

Σο 20% των Ελλθνίδων πάςχει από αλωπεκία. Θ πτϊςθ περιςςότερων από 100 τριχϊν τθν θμζρα είναι ςφμπτωμα προβλιματοσ των μαλλιϊν Σο 20% των Ελλθνίδων πάςχει από αλωπεκία Θ πτϊςθ περιςςότερων από 100 τριχϊν τθν θμζρα είναι ςφμπτωμα προβλιματοσ των μαλλιϊν Σο 30% των αντρϊν θλικίασ 30 ετϊν πάςχει από αλωπεκία χεδόν ζνα 60% του πλθκυςμοφ

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, κατανομισ δαπανϊν. Αυτονομία διςωλθνίων ςυςτθμάτων, κατανομι δαπανϊν

Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, κατανομισ δαπανϊν. Αυτονομία διςωλθνίων ςυςτθμάτων, κατανομι δαπανϊν Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, Ο αςφρματοσ κερμιδομετρθτισ (1) προςαρμόηεται με ειδικό μοχλιςμό ςτιριξθσ επάνω ςτο κερμαντικό ςϊμα, χωρίσ να τρυπάει το ςϊμα και χωρίσ να μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Θρεπτικά Συστατικά Η ποιοτική διαφορά µεταξύ των τροφών, έγκειται στη περιεκτικότητα τους σε Θρεπτικά Συστατικά. Για να καταλάβει κανείς, αρκεί να συνειδητοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Τα ψθφιακά λογικά κυκλϊματα που μελετιςαμε μζχρι τϊρα ιταν ςυνδυαςτικά κυκλϊματα. Στα ςυνδυαςτικά κυκλϊματα οι ζξοδοι ςε κάκε χρονικι ςτιγμι εξαρτϊνται αποκλειςτικά και μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΙΟ ΣΥΧΝΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ( ΣΜΝ)

ΤΑ ΠΙΟ ΣΥΧΝΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ( ΣΜΝ) ΤΑ ΠΙΟ ΣΥΧΝΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ( ΣΜΝ) Σεξουαλικώσ μεταδιδόμενα νοςήματα ι ςεξουαλικώσ μεταδιδόμενεσ αςθζνειεσ ι αφροδίσια νοσήματα ονομάηονται αςκζνειεσ ι μολφνςεισ οι οποίεσ μεταδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

Αντιοξειδωτικά στην διατροφή μας

Αντιοξειδωτικά στην διατροφή μας Χάρις Μαραθεύτη Κλινική Διαιτολόγος Διατροφολόγος τηλ: 99-720235 email: harismaratheftis@hotmail.com Αντιοξειδωτικά στην διατροφή μας Τα τελευταία 50 χρόνια οι διατροφικές μας συνήθειες άλλαξαν δραστικά.

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers.

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers. ESC CAMPS H HELLENIC ROWING κζλει να δθμιουργιςει Esc Camps, ζνα ςε κάκε περιοχι των Πρωτακλθτϊν. Στόχοσ του camp είναι θ φιλοξενία νζων και ομάδων από το εξωτερικό, με απϊτερο ςκοπό τθν ακλθτικι τουριςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντθςθ φιλίασ και γνωριμίασ. LUPUS CYPRUS - LUCY www.lupuscyprus.com

Συνάντθςθ φιλίασ και γνωριμίασ. LUPUS CYPRUS - LUCY www.lupuscyprus.com Συνάντθςθ φιλίασ και γνωριμίασ LUPUS CYPRUS - LUCY www. 19/02/2014 θ ηωι μασ με τον κ.σελ Όλουσ μασ ενϊνει κάτι πολφ δυνατό και ιδιαίτερο. Δεχτικαμε εντελϊσ ξαφνικά ζνα ανεπικφμθτο και μόνιμο ςφντροφο,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Γιατί να μάκετε για το φωτιςμό χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτο ςπίτι ςασ; Ζχει εκτιμθκεί ότι περνάμε το 90% τθσ ηωισ μασ ςε εςωτερικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Διεργαςίεσ επεξεργαςίασ υγρών αποβλήτων

Διεργαςίεσ επεξεργαςίασ υγρών αποβλήτων ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΗ & ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Διεργαςίεσ επεξεργαςίασ υγρών αποβλήτων (Σεχνική Περιβάλλοντοσ) Ευθύμιοσ Νταρακάσ Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΛΙΠΗ

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΛΙΠΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Η καλή διατροφή είναι σημαντική για μια καλή υγεία. Μια υγιεινή διατροφή, ποικιλόμορφη, μπορεί να βοηθήσει στην διατήρηση ενός υγιούς βάρους, να προωθήσει την γενική μακροζωία και να

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 1-2 ENOTHTA 1 - ΠΡΟΪΟΝΣΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 1-2 ENOTHTA 1 - ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 1-2 Καλωςορίηουμε όλουσ όςουσ ιρκαν ςτθν εκπαίδευςθ. Ηθτάμε να ςυςτθκοφμε και να ποφμε δφο λόγια για τον εαυτό μασ, (τθν προςωπικι μασ μαρτυρία). Επίςθσ, ςτο τζλοσ να ποφμε «για να πετφχουμε

Διαβάστε περισσότερα

Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1

Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1 Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1 ΠΡΟΛΟΓΟ Ξεκινϊντασ να γράψω αυτό το βιβλίο, ζνιωςα μζςα μου ότι δεν ζπρεπε να δϊςω ζνα ςτεγνό ιατρικό βιβλίο. Αναλογίςτθκα όλα τα αντίςτοιχα του είδουσ

Διαβάστε περισσότερα

Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα

Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα Χρόνοσ προετοιμαςίασ: 10 λεπτά Χρόνοσ μαγειρζματοσ: 25-30 λεπτά Για 4 άτομα 600 γραμμάρια μικρζσ πατάτεσ βραςμζνεσ με τθν φλοφδα τουσ 2 τομάτεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00 Οδηγίερ: ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00 1) Το εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από 7 ζελίδερ και πεπιλαμβάνει 25 θέμαηα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ

WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ Τα περιεχόμενα αυτοφ του βιβλίου διζπονται από νόμουσ προςταςίασ πνευματικϊν δικαιωμάτων. Απαγορεφεται θ αναδιανομι, χωρίσ τθν άδεια του ςυγγραφζα. Ο ςυγγραφζασ δεν

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ υνδζςου με το μζλλον net-metering ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ net-metering ςτθ Ελλάδα Σο net-metering ι αλλιϊσ θ αυτοπαραγωγι επιτρζπει πλζον ςτον Ζλλθνα καταναλωτι να παράγει τθν θλεκτρικι ενζργεια

Διαβάστε περισσότερα

Siemens Set Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ-κατανομισ δαπανϊν

Siemens Set Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ-κατανομισ δαπανϊν Το Siemens SET προςφζρει: Άνεςθ και εξοικονόμθςθ ενζργειασ ζωσ και 40%. Δίκαιθ κατανομι δαπανών βάςθ τθσ πραγματικισ καταναλιςκόμενθσ ενζργειασ. Ο κάκε ζνοικοσ ενεργοποιεί τθν κζρμανςθ ςτο χώρο του όποτε

Διαβάστε περισσότερα

Φεςτιβάλ των Κοινών. Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά

Φεςτιβάλ των Κοινών. Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά Φεςτιβάλ των Κοινών Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά αποανάπτυξθ «ελαττοφμενθ ανάπτυξθ», από-μεγζκυνςθ, de-growth αποανάπτυξθ «ελαττοφμενθ ανάπτυξθ», από-μεγζκυνςθ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΒΛΗΣΑ ΑΠΟ ΣΙ ΧΗΜΙΚΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕ

ΑΠΟΒΛΗΣΑ ΑΠΟ ΣΙ ΧΗΜΙΚΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕ ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΑ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΝΤΑΝΑΣΘΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΟΛΑΚΘΣ ΡΑΝΑΓΙΩΤΘΣ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗΡΙΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΕΕΕΜ 3204 ΑΠΟΒΛΗΣΑ ΑΠΟ ΣΙ ΧΗΜΙΚΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΒΑΛΑ 2014 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφή & εγκυμοσύνη. Νικ. Α. Βιτωράτος, MD Β Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Δ/ντής: Καθηγητής Γ.Κ.

Διατροφή & εγκυμοσύνη. Νικ. Α. Βιτωράτος, MD Β Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Δ/ντής: Καθηγητής Γ.Κ. Διατροφή & εγκυμοσύνη Νικ. Α. Βιτωράτος, MD Β Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Δ/ντής: Καθηγητής Γ.Κ. Κρεατσάς Κύρια χαρακτηριστικά της διατροφής Η διατροφή στη διάρκεια της εγκυμοσύνης

Διαβάστε περισσότερα

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport 1. Πλικτρο αφξθςθσ ιχου (+) / SRS πλικτρο 2. Ενδεικτικι Λυχνία 3. Πλικτρο Πολλαπλϊν Λειτουργιϊν (MFB) / Play/ Pause 4. Rewind 5. Fast Forward 6. Πλικτρο μείωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Η Κριτθ είναι μία περιοχι υψθλοφ ςειςμικοφ κινδφνου. Η παρακολοφκθςθ τθσ ςειςμικισ δραςτθριότθτασ ςτθν Κριτθ αποτελεί επομζνωσ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήςησ. 2 Άςθπτθ Τεχνικι Μθ-Επαφισ (ΑΤΜΕ)

Όροι Χρήςησ. 2 Άςθπτθ Τεχνικι Μθ-Επαφισ (ΑΤΜΕ) Άςηπτη Τεχνική Μη- Επαφήσ (ΑΤΜΕ) 4θ Υγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Άςθπτθ Τεχνικι Μθ-Επαφισ (ΑΤΜΕ) Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Βαςικοί παράγοντεσ ςτθ δθμιουργία των φόβων μπορεί να είναι: Οι προθγοφμενεσ αρνθτικζσ εμπειρίεσ του παιδιοφ: π.χ. με ζνα ηϊο ι ζνα αντικείμενο.

Βαςικοί παράγοντεσ ςτθ δθμιουργία των φόβων μπορεί να είναι: Οι προθγοφμενεσ αρνθτικζσ εμπειρίεσ του παιδιοφ: π.χ. με ζνα ηϊο ι ζνα αντικείμενο. ΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΦΟΒΟΙ Ο φόβοσ είναι ζνα από τα πιο κοινά ςυναιςκιματα του ανκρϊπου και αποτελεί μια φυςιολογικι αντίδραςθ απζναντι ςε ζναν πραγματικό ι αναμενόμενο κίνδυνο. Στθν ουςία, είναι μια αντίδραςθ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ.

ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ. ΓΕΙΑ ΣΑΣ! ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ. ΕΡΕΙΔΘ ΞΕΩ ΚΑΙ ΒΛΕΡΩ, ΟΤΙ ΥΡΑΧΕΙ ΑΚΕΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΡΟΥ ΔΥΣΚΟΛΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΘΣΕΙ ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΩΣΤΘΣ ΔΙΑΤΟΦΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέςματα αξιολόγηςησ των ςυμμετεχόντων

Αποτελέςματα αξιολόγηςησ των ςυμμετεχόντων Σεμινάριο μεικτήσ μάθηςησ του ΚΠΕ Βιςτωνίδασ: «Δημιουργία παρουςιάςεων για την περιβαλλοντική εκπαίδευςη με χωροταξική οργάνωςη τησ πληροφορίασ: το διαδικτυακό εργαλείο Prezi» Αποτελέςματα αξιολόγηςησ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

«Ειςαγωγι ςτα Rebreathers»

«Ειςαγωγι ςτα Rebreathers» «Ειςαγωγι ςτα Rebreathers» Βασική θεωρία και αρχές λειτουργίας Γιϊργοσ Καμαρινόσ [BSAC AD / CMAS ] Εςείσ τι Εικόνα Ζχετε ςτο Νου; 332 π.χ. Μζγασ Αλζξανδροσ Οι Πρϊτεσ Συςκευζσ Theodore Schwann 1853 Davis

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ!

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! από τθν ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0 Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! Μοχιανάκθσ Κωςτισ Διμοσ Ηρακλείου ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟΠΟ Σο φυςικό, το τεχνικό και ανκρϊπινο

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγευμα: Μια απαραίτητη και υγιεινή συνήθεια

Πρόγευμα: Μια απαραίτητη και υγιεινή συνήθεια Πρόγευμα: Μια απαραίτητη και υγιεινή συνήθεια www.cydadiet.org www.iph.com.cy Προσφορά Συνδέσμου Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου σε συνεργασία με την εταιρεία Iacovos Photiades Foodstuff Suppliers

Διαβάστε περισσότερα

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ Μάκετε περιςςότερα για τθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ. Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ για να μεταβείτε ςε ςυγκεκριμζνα κζματα ι να μετακινθκείτε

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

To 3ο Επιςτημονικό Πεδίο περιλαμβάνει τμήματα που αναφζρονται ςτισ παρακάτω επιςτήμεσ:

To 3ο Επιςτημονικό Πεδίο περιλαμβάνει τμήματα που αναφζρονται ςτισ παρακάτω επιςτήμεσ: To 3ο Επιςτημονικό Πεδίο περιλαμβάνει τμήματα που αναφζρονται ςτισ παρακάτω επιςτήμεσ: Α.Ε.Ι. ΤΜΗΜΑΤΑ: Ιαηπικήρ Βιολογίαρ (& 2ο) Οδονηιαηπικήρ Κηηνιαηπικήρ Δπιζηήμηρ Γιαιηολογίαρ-Γιαηποθήρ Υαποκοπείος

Διαβάστε περισσότερα

1ο Λυκειο Χαιδαριου Σαξθ: Α Σμθμα: 2 χολικο Ετοσ: 2013-14 PROJECT-MARKETING. ΘΕΜΑ: Ο κοςμοσ του Μαρκετινκγ και τθσ Διαφθμιςθσ

1ο Λυκειο Χαιδαριου Σαξθ: Α Σμθμα: 2 χολικο Ετοσ: 2013-14 PROJECT-MARKETING. ΘΕΜΑ: Ο κοςμοσ του Μαρκετινκγ και τθσ Διαφθμιςθσ 1ο Λυκειο Χαιδαριου Σαξθ: Α Σμθμα: 2 χολικο Ετοσ: 2013-14 PROJECT-MARKETING ΘΕΜΑ: Ο κοςμοσ του Μαρκετινκγ και τθσ Διαφθμιςθσ Ονοματα μαθθτων: Κοντογιαννθ ελθνθ Κοντοςωρου Αννα Λατςθσ Αλεξανδροσ Κωνςταντοπουλοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΠΝΕΤΜΟΝΑ. Ανκόπουλοσ Μιχάλθσ Ογκολόγοσ Επιμελθτισ μονάδασ Χ/Θ Μποδοςάκειο Νοςοκομείο Πτολεμαΐδασ

ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΠΝΕΤΜΟΝΑ. Ανκόπουλοσ Μιχάλθσ Ογκολόγοσ Επιμελθτισ μονάδασ Χ/Θ Μποδοςάκειο Νοςοκομείο Πτολεμαΐδασ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΠΝΕΤΜΟΝΑ Ανκόπουλοσ Μιχάλθσ Ογκολόγοσ Επιμελθτισ μονάδασ Χ/Θ Μποδοςάκειο Νοςοκομείο Πτολεμαΐδασ ΤΠΑΡΧΕΙ ΟΦΕΛΟ ΑΠΟ ΣΗΝ Χ/Θ ΣΟΤ ΑΘΕΝΕΙ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΠΝΕΤΜΟΝΑ; ΜΜΚΠ Αυξάνει τα

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά Είςοδοσ ςτο πρόγραμμα Ρυιμίςεισ ζυγοφ Αλλαγι IP διεφκυνςθσ ηυγοφ Ρυκμίςεισ επικοινωνίασ Αποκικευςθ Ρυιμίςεισ εφαρμογθσ DIGICOM

Διαβάστε περισσότερα

Paragon Alignment Tool

Paragon Alignment Tool PARAGON Software Group 15615 Alton Parkway, Suite 400, Irvine, California 92618 USA Τηλ. +1.949.825.6280 Φαξ +1.949.825.6279 Email sales-usa@paragon-software.com www.paragon-software.com Paragon Alignment

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST 1 1.1 Ειςαγωγό Για να λάβετε τα δεδομζνα του Τπ. Παιδείασ μζςω του επίγειου ψθφιακοφ ςιματοσ τθσ ΝΕΡΙΣ κα πρζπει, εάν δεν διακζτετε ιδθ, να προμθκευτείτε, να εγκαταςτιςετε

Διαβάστε περισσότερα

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ασ προβλθματιςτοφμε Κάκε απόφαςθ που παίρνει κανείσ ςιμερα είναι κακοριςτικι για το μζλλον του Ασ προβλθματιςτοφμε Είναι όμωσ και άμεςα ςυνδεδεμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΜΑ ΣΑΤΡΩΝ - ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2015

ΠΕΡΜΑ ΣΑΤΡΩΝ - ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2015 ΠΕΡΜΑ ΣΑΤΡΩΝ - ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2015 1 Η ΑΝΣΖΑΒΕΛΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΟ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΟ ΣΗ CRI ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Θ από το τζλοσ του 2013 είναι αποκλειςτικόσ αντιπρόςωποσ ςτθν Ελλάδα τθσ CRI (Cooperative Resources International ενόσ

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Παγκύπρια Μέρα Διατροφής 10-5-2009 Ποικιλία - Μέτρο Ισορροπία στην Διατροφή Η Παγκύπρια μέρα Διατροφής που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 10/5 (από το 2008) φέτος είναι αφιερωμένη στις βασικές αρχές της διατροφής

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Προγράμματα Management Trainees Ένα πεδίο ανηαγφνιζμού για ηα νέα ηαλένηα Οξφσ ανταγωνιςμόσ Σε

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο

Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΟ ΔΘΜΟΤΛΚΟ ΣΧΟΛΕΛΟ ΜΑΩΝΛΟΥ- ΨΕΜΑΤΛΣΜΕΝΟΥ Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο Διαθεματική Εργαςία από τουσ μαθητέσ τησ Γ και Δ τάξησ. Δαςκάλα: Φρυςοβαλάντω Θουκυδίδου ΣΧΟΛΛΚΘ ΧΟΝΛΑ 2010 2011 ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY Περιεχόμενα 1. Oδθγία 2004/35 «Ο Ρυπαίνων πλθρϊνει» 2. Προςταςία και Διαχείριςθ Τδατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES Ζνα ςυναρπαςτικό Luxury Boutique Hotel, το Zagori Suites, είναι ςκαρφαλωμζνο ςε υψόμετρο 1000 μζτρων, ςτθ Βίτςα Κεντρικοφ Ηαγορίου, δίπλα ςτο περίφθμο Φαράγγι του Βίκου και ςτα πζτρινα γεφφρια του Βοϊδομάτθ

Διαβάστε περισσότερα

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών 1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών - Ύλη Διαλζξεων - Σκοπόσ: κοπόσ του εν λόγω ςεμιναρίου είναι να κατανοιςει ο εκπαιδευόμενοσ τισ διαδικαςίεσ προγραμματιςμοφ των ςφγχρονων εργαλειομθχανϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΕΙΑ

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΕΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΕΙΑ ΕΦΗΒΕΙΑ- ΑΝΑΓΚΕΣ v Επιτάχυνση ρυθμού ανάπτυξης v Ωρίμανση και αύξηση ιστών v Αποκτά το 20% του ύψους και το 50% του βάρους του ενήλικα, ενώ οι μύες, ο όγκος του αίματος και γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ASSOCIATE PLATINUM V7+ USER MANUAL

ASSOCIATE PLATINUM V7+ USER MANUAL 1 1. Καταγραφι γενικϊν παραμζτρων του ςυςτιματοσ 2. Εξζταςθ αςκενι και διαχείριςθ αρχείου αςκενϊν 3. Εκτφπωςθ κλινικισ εξζταςθσ 4. Κατάλογοσ και επιλογι ορκωτικοφ 5. Διαχείριςθ και Αποςτολι παραγγελιϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ Κ. ΕΡΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΑΔΗ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ Κ. ΕΡΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΑΔΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ Κ. ΕΡΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΑΔΗ ουπιωνά Ιωάννα Σςαμίλθ Χριςτίνα 1 Περιεχόμενα Ειςαγωγι 3 To Social Shopping offline 3 Social Shopping ςτό διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

7.6.2012. Δθμόςιοσ κιποσ

7.6.2012. Δθμόςιοσ κιποσ 7.6.2012 Συνάντθςθ με κ. Χρφςθ Μιχαθλίδθ (Επιτροπι Προςβάςιμου Τουριςμοφ Κφπρου ΕΚΦΚ) και καταγραφι προβλθματικϊν ςθμείων προςβαςιμότθτασ ΑΜΕΑ ςτο Δθμόςιο κιπο Λεμεςοφ και το παραλιακό μονοπάτι. Δθμόςιοσ

Διαβάστε περισσότερα

Μείωςθ του βάρουσ των καρκινοπακϊν ζςτω και κατά 5% ςυςχετίηεται με μειωμζνθ ανταπόκριςθ ςτθ χθμειοκεραπεία.

Μείωςθ του βάρουσ των καρκινοπακϊν ζςτω και κατά 5% ςυςχετίηεται με μειωμζνθ ανταπόκριςθ ςτθ χθμειοκεραπεία. Χημειοθεραπεία Ο ςτόχοσ τθσ διατροφικισ κεραπείασ κατά τθ διάρκεια τθσ Χθμειοκεραπείασ μπορεί να είναι κεραπευτικόσ αλλά και ανακουφιςτικόσ. Θεραπευτικόσ γιατί ο αςκενισ πρζπει να είναι ςε καλι διατροφικι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΟΙ ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΟΙ ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Ο σύγχρονος ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ συμπεριλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: Ψωμιά, Δημητριακά, Ρύζι και Μακαρόνια (6 με 11 μερίδες): Οι υδατάνθρακες παίζουν βασικό ρόλο σε όλα τα διαιτολόγια.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΕ ΟΔΗΓΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΕ ΟΔΗΓΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Training of trainers of the profile of tecnical consultant of sustainability. ASSURE LIFELONG LEARNING PROGRAM Ενημέρωζη Δήμων εκπαιδεσηών ζηο προθίλ ηοσ ηετνικού ζσμβούλοσ ηης βιωζιμόηηηας ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ. Εμμ. Μ. Καραβιτάκης Παιδίατρος

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ. Εμμ. Μ. Καραβιτάκης Παιδίατρος ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ Εμμ. Μ. Καραβιτάκης Παιδίατρος ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ οι χημικές αντιδράσεις που συμβαίνουν στον οργανισμό για την παραγωγή ενέργειας και τη διατήρηση της ζωής αναβολισμός

Διαβάστε περισσότερα

Μανϊλθσ Ιςχάκθσ Ζιςε με Πάκοσ! www.manolisischakis.gr

Μανϊλθσ Ιςχάκθσ Ζιςε με Πάκοσ! www.manolisischakis.gr Λίγα λόγια για τον Μανϊλθ Ιςχάκθ Ο Μανϊλθσ Ιςχάκθσ γεννικθκε ςτθν Ακινα το 1980. Με αφορμι τθν ανάγκθ του να ξεφφγει από το άγχοσ, το κυμό, τθ κλίψθ, τουσ φόβουσ, τισ ενοχζσ, τθν απογοιγτευςθ και τθ πικρία

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα