1 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΔΙΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ 2015 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΔΡΡΩΝ 25 & 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΔΙΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ 2015 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΔΡΡΩΝ 25 & 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015"

Transcript

1 1 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΔΙΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ 2015 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΔΡΡΩΝ 25 & 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Αριθμός Έγκρισης ΕΠΑ: / 017 / ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ 1

2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έλαξμε Δγγξαθώλ πκκεηνρήο: Γεπηέξα Λήμε Δγγξαθώλ: Παξαζθεπή ώξα Γηνηθεηηθόο & Σερληθόο Έιεγρνο: άββαην ώξα Γεκνζίεπζε Πίλαθα Δθθηλνύλησλ: άββαην ώξα Δλεκέξσζε Αγσληδνκέλσλ: άββαην ώξα στο σώπο τος Διοικητικού Ελέγσος Έλαξμε Υξνλνκεηξεκέλσλ Γνθηκώλ: άββαην ώξα Δθθίλεζε Αγώλα: Κπξηαθή ώξα Σειηθόο Σερληθόο Έιεγρνο: Κπξηαθή μετά τη λήξη τος 2ος σκέλοςρ Γεκνζίεπζε Απνηειεζκάησλ: Κπξηαθή ώξα Απνλνκή Δπάζισλ: Κπξηαθή ώξα ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΟΤ ΑΓΩΝΑ ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ Ζ Γξακκαηεία θαη ην Γξαθείν Σύπνπ ηνπ αγώλα ζα ιεηηνπξγνύλ Α) κέρξη ηελ Παξαζθεπή ζηα γξαθεία ηεο ΛΑΜ Αζ. Πάξθν Οκόλνηαο ηει Β) ην άββαην & ηελ Κπξηαθή ζην ρώξν ηεο αθεηεξίαο Οη αγσληδόκελνη πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε ζπλερή επαθή κε ηε Γξακκαηεία ηνπ αγώλα γηα λα παξαιακβάλνπλ ηα Γειηία Πιεξνθνξηώλ. Σειέθσλα επηθνηλσλίαο , (ΛΗΘΑΡΖ ΩΣΖΡΖ). ΔΠΙΗΜΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΩΝ Ο Δπίζεκνο Πίλαθαο Αλαθνηλώζεσλ ζα βξίζθεηαη ζηνλ ηεξκαηηζκό ηεο αλάβαζεο. Η ΟΜΑΔ, ε ΔΠΑ, ην Αζιεηηθό σκαηείν Λ.Α.Μ.., ε Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή θαζώο θαη νη Οδεγνί ηνπ αγώλα δελ θέξνπλ θακία επζύλε έλαληη ηξίησλ γηα ηπρόλ αηύρεκα πνπ κπνξεί λα ζπκβεί θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δνθηκώλ ή ηνπ αγώλα. Η αζηηθή επζύλε βαξύλεη ηελ αζθαιηζηηθή εηαηξεία κε ηελ νπνία έρεη ζπλαθζεί ζπκβόιαην θάιπςεο θηλδύλσλ από απηέο ηηο δξαζηεξηόηεηεο. ΑΡΘΡΟ 1 ΟΡΓΑΝΩΗ Σν Αζιεηηθό σκαηείν Λ.Α.Μ.., κεηά από έγθξηζε ηεο ΟΜΑΔ-ΔΠΑ, νξγαλώλεη ηελ 1ε Αλάβαζε Βνξείνπ Διιάδνο 2015 πνπ ζα δηεμαρζεί ζηηο 25 & 26 Απξηιίνπ 2015 ζηε Νηγξίηα εξξώλ. Ο αγώλαο ζα δηεμαρζεί ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο: - Σνπ Γηεζλνύο Αζιεηηθνύ Κώδηθα (ΓΑΚ) θαη ησλ παξαξηεκάησλ ηνπ - Σνπ Δζληθνύ Αζιεηηθνύ Καλνληζκνύ (ΔΑΚ) θαη ησλ παξαξηεκάησλ ηνπ - Σεο Πξνθήξπμεο πξσηαζιεκάησλ ηεο ΟΜΑΔ-ΔΠΑ θαζώο θαη ησλ εγθπθιίσλ ηεο - Σνπ Γεληθνύ Καλνληζκνύ Αλαβάζεσλ Σνπ παξόληνο ζπκπιεξσκαηηθνύ Καλνληζκνύ 1.1 ΚΑΘΟΡΙΜΟ Ολνκαζία: Αλάβαζε Νηγξίηαο εξξώλ Οξγαλσηήο: Λέζρε Απηνθηλήηνπ Μνηνζπθιέηαο εξξώλ (Λ.Α.Μ..) Γηεύζπλζε Γξακκαηείαο: Αζιεηηθό Πάξθν Οκόλνηαο έξξεο. 2

3 1.2 ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Πξόεδξνο Οξγαλσηηθήο: ΒΟΤΓΟΤΡΖ ΓΔΩΡΓΗΟ Μέιε ΠΑΠΑΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΟΓΤΔΑ ΣΟΪΛΑ ΗΩΑΝΝΖ 1.3 ΣΔΛΔΥΗ ΣΟΤ ΑΓΩΝΑ Παξαηεξεηήο/Πξόεδξνο Αγσλνδηθώλ: Θα ανακοινωθεί Αγσλνδίθεο: ΣΕΟΤΜΑΪΛΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΘΔΟΥΑΡΑΚΖ ΠΑΥΑΛΖ Αιπηάξρεο: ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΣΔΡΓΗΟ Β Αιπηάξρεο: ΛΗΘΑΡΖ ΩΣΖΡΖ Γξακκαηεία ηνπ αγώλα: ΒΟΤΕΟΤΚΑ ΝΗΚΟΛΑΟ Δπηθεθαιήο Σερληθόο Έθνξνο: ΠΑΥΑΛΗΓΖ ΠΑΥΑΛΖ Σερληθόο Έθνξνο: ΠΑΥΑΛΗΓΖ ΥΡΖΣΟ Τπεύζπλνο ρώξνπ PITS: Τπεύζπλνο Αζθαιείαο: Τπεύζπλνο Parc Fermé: Τπεύζπλνο Γηαηξόο: Τπεύζπλνο Γξαθείνπ Σύπνπ: ρέζεηο κε Αγσληδνκέλνπο: Έθνξνο απνηειεζκάησλ: Έθνξνο Κξηηώλ: ΔΤΓΔΝΗΓΖ ΓΔΩΡΓΗΟ ΛΔΛΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΣΟΤΡΑΜΑΝΗΓΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ΜΠΑΛΗΟ ΘΔΟΓΩΡΟ ΠΔΡΓΗΚΗΓΖ ΒΑΗΛΔΗΟ ΛΗΘΑΡΖ ΩΣΖΡΖ ΜΔΡΗΜΝΑ Λ.Α.Μ.. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΓΔΝΙΚΑ Ο Αγώλαο πεξηιακβάλεηαη ζην Κύπειιν Αλαβάζεσλ - Σαρύηεηαο Β. Διιάδνο 2015 θαη είλαη ν 1νο αγώλαο ηνπ πξνθεξπρζέληνο Κππέιινπ Αλαβάζεσλ - Σαρύηεηαο Β. Διιάδνο. ΑΡΘΡΟ 3 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ H Αλάβαζε ζα γίλεη ζε δηαδξνκή 3251 κέηξα ηελ νπνία νη αγσληδόκελνη ζα αλέβνπλ δύν θνξέο θαη γηα ηελ θαηάηαμε ζα ιακβάλεηαη ππόςε ην άζξνηζκα ησλ ρξόλσλ ησλ δύν ζθειώλ ηεο. APΘPO 4 AYTOKINHTA ΓEKTA 4.1 Απηνθίλεηα ησλ νκάδσλ N θαη A πνπ είλαη αλαγλσξηζκέλα κέρξη ηελ εκεξνκελία ηνπ ειέγρνπ εμαθξίβσζεο, ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Παξαξηήκαηνο J ηνπ ΓAK. 4.2 Απηνθίλεηα ησλ νκάδσλ Δ, ζύκθσλα κε ηνπο αληίζηνηρνπο ηερληθνύο θαλνληζκνύο. 4.3 Απηνθίλεηα νπνηαζδήπνηε νκάδαο πνπ έρεη πξνηαζεί θαη εγθξηζεί από ηελ ΔΠΑ, (π.ρ. Δληαίν θιπ). 4.4 Ηζηνξηθά Απηνθίλεηα, ζύκθσλα κε ην Παξάξηεκα Κ 4.5 Σα απηνθίλεηα ηεο θαηεγνξίαο FORMULA SALOON Σα απηνθίλεηα ησλ παξαθάησ νκάδσλ Ν, A, Δ, Ηζηνξηθά, ζα ρσξηζζνύλ ζε θιάζεηο, αλάινγα κε ηνλ θπβηζκό ηνπο. 4.6 Κιάζεηο Σα απηνθίλεηα ηεο Οκάδαο N ππνδηαηξνύληαη ζε 4 θιάζεηο: N 1 θιάζε : έσο 1400 cc N 2 θιάζε : πάλσ από 1400 έσο 1600 cc N 3 θιάζε : πάλσ από 1600 έσο 2000 cc N 4 θιάζε : πάλσ από 2000 cc Σα απηνθίλεηα ηεο Οκάδαο A ππνδηαηξνύληαη ζε 4 θιάζεηο: A 5 θιάζε: έσο 1400 cc A 6 θιάζε : πάλσ από 1400 έσο 1600 cc θαη R2 A 7 θιάζε : πάλσ από 1600 έσο 2000 cc θαη R3 A 8 θιάζε : πάλσ από 2000 cc θαη A7 kitcar θαη R4 θαη R5 θαη RGT θαη S2000 θαη WRC 3

4 4.6.3 Tα απηνθίλεηα ηεο Οκάδαο ΔE ππνδηαηξνύληαη ζε 4 θιάζεηο: EE 9 θιάζε : έσο 1400 cc EE 10 θιάζε : πάλσ από 1400 έσο 1600 cc EE 11 θιάζε : πάλσ από 1600 έσο 2000 cc EE 12 θιάζε : πάλσ από 2000 cc δηθίλεηα Σα απηνθίλεηα ΔΑ θαη ΔΝ θαηαηάζζνληαη θαη βαζκνινγνύληαη καδί κε ηελ αληίζηνηρε θιάζε ηεο Α ή ηεο Ν. (π.ρ. ΔΑ 5 καδί κε Α5, ΔΝ 1 καδί κε Ν1) Σα απηνθίλεηα ησλ Ηζηνξηθώλ ππνδηαηξνύληαη ζε 5 θαηεγνξίεο: Έσο 1150cc (1/Β1, 1/Β2, 2/C0, 3/D0, 4/E1, 4/E5,) Έσο 1300cc (1/B2, 2/C1, 3/D1, 4/E1) Από 1300 έσο 1600 cc (1/B3, 2/C2, 3/D2, 4/E2, 4/E5) Από 1600 έσο 2000 cc (1/B4, 2/C3, 3/D3, 4/E3) Πάλσ από 2000 cc (1/B5, 2/C4, 2/C5, 3/D4, 4/E4, 4/E6) Σα απηνθίλεηα ηεο θαηεγνξίαο FORMULA SALOON ππνδηαηξνύληαη ζε 3 θιάζεηο: Κιάζε FSA (Αηκνζθαηξηθά) Κιάζε FST (Turbo) Κιάζε FST2 ΑΡΘΡΟ 5 ΓΙΚΑΙΟΤΜΔΝΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 5.1 Γίλεηαη δεθηό θάζε θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν πνπ θαηέρεη έγθπξε άδεηα δηαγσληδνκέλνπ ή αγσληδνκέλνπ. 5.2 ηνπο αγώλεο Αλαβάζεσλ έλαο αγσληδόκελνο ΓΔΝ κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη κε δηαθνξεηηθό απηνθίλεην ζε δύν δηαθνξεηηθέο νκάδεο θαη θιάζεηο. 5.3 Σν ληνπκπιάξηζκα απηνθηλήηνπ απαγνξεύεηαη. 5.4 Έλαο αγσληδόκελνο πνπ ζην πξώην ζθέινο ηνπ αγώλα δελ ηεξκάηηζε, έρεη ην δηθαίσκα λα ζπκκεηάζρεη ζην δεύηεξν ζθέινο, εθόζνλ ην απηνθίλεην ειεγρζεί από ηνλ ηερληθό έθνξν θαη βξεζεί αζθαιέο. ηελ πεξίπησζε απηή ν ζπγθεθξηκέλνο αγσληδόκελνο ηξέρεη εθηόο ζπλαγσληζκνύ θαη δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηα απνηειέζκαηα ηνπ αγώλα. AΡΘΡΟ 6 ΓΗΛΩΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΔΓΓΡΑΦΔ Όπνηνο ζέιεη λα ιάβεη κέξνο ζηελ Αλάβαζε πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη δήισζε ζπκκεηνρήο θαη λα ηελ ππνβάιεη ζηε Γξακκαηεία ηνπ αγώλα κέρξη ηελ Παξαζθεπή θαη ώξα 22.00, ζηα γξαθεία ηεο Λ.Α.Μ.., Αζιεηηθό Πάξθν Οκόλνηαο. Ζ ηνπνζέηεζε ησλ απηνθηλήησλ ζηα pits ζα γίλεη θαηά θαηεγνξία, κε πξώηε ηελ θαηεγνξία πνπ ζα μεθηλάεη πξώηε. ε πεξίπησζε πνπ έρνπκε νκάδα service ε νπνία ππνζηεξίδεη πεξηζζόηεξα από έλα απηνθίλεηα δηαθόξσλ θαηεγνξηώλ, ζα ηνπνζεηείηαη ζην ρώξν ηεο θαηεγνξίαο πνπ μεθηλάεη πξώηε. Κάζε αγσληδόκελνο πνπ επηζπκεί λα έρεη θνηλό service κε άιινλ αγσληδόκελν, ππνρξενύηαη λα ην δειώλεη ζηελ δήισζε ζπκκεηνρήο ΑΡΘΡΟ 7 ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΑΦΑΛΙΗ 7.1 Σα παξάβνια ζπκκεηνρήο βάζεη ηεο εγθπθιίνπ ηεο ΟΜΑΔ-ΔΠΑ. θαζνξίδνληαη ζε: γηα όια ηα απηνθίλεηα H δήισζε ζπκκεηνρήο δελ γίλεηαη δεθηή αλ δελ ζπλνδεύεηαη από ην παξάβνιν ζπκκεηνρήο, ηνλ αξηζκό αγσληζηηθήο αδείαο, ηνλ αξηζκό δηπιώκαηνο θαη ηνλ αξηζκό θπθινθνξίαο ηνπ απηνθηλήηνπ (πηλαθίδεο ηνπ Τπνπξγείνπ ή αγσληζηηθέο ή Ηζηνξηθέο). Απαγνξεύνληαη ΑΤΣΗΡΑ νη πηλαθίδεο ΓΟΚ θαη Μ. 7.3 ην παξάβνιν ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεηαη θαη ε αζθάιηζε ηνπ αγσληδόκελνπ πνπ θαιύπηεη αζηηθή επζύλε πξνο ηξίηνπο. H αζθάιηζε απηή ηζρύεη ζε όιε ηε δηάξθεηα ησλ δνθηκώλ, όπσο απηέο νξίδνληαη ζην πξόγξακκα θαη ηνπ αγώλα, από ηε ζηηγκή ηεο εθθίλεζήο ηνπ θαη παύεη λα ηζρύεη κε ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο έλζηαζεο ή δηαθνξεηηθά από ηε ζηηγκή εγθαηάιεηςεο ηνπ αγώλα ή ηνπ απνθιεηζκνύ από απηόλ. 7.4 Tν παξάβνιν ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηηο εμήο πεξηπηώζεηο: 4

5 α. Eάλ ε δήισζε ζπκκεηνρήο δελ γίλεη δεθηή θαη β. Eάλ ν αγώλαο καηαησζεί ή αλαβιεζεί ΑΡΘΡΟ 8 ΔΙΡΑ ΔΚΚΙΝΗΗ / ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΙΑ / ΔΛΔΓΥΟ ΔΞΑΚΡΙΒΩΗ / ΓΟΚΙΜΔ ΑΓΩΝΑ εηξά εθθίλεζεο H ζεηξά εθθίλεζεο ησλ απηνθηλήησλ ζα θαζνξίδεηαη σο εμήο: νκάδα Ν (Ν1-ΔΝ1,Ν2-ΔΝ2,Ν3-ΔΝ3,Ν4-ΔΝ4) νκάδα Α (Α5-ΔΑ5,Α6-ΔΑ6,Α7-ΔΑ7,Α8-ΔΑ8) νκάδα ΔΔ (ΔΔ9, ΔΔ10, ΔΔ11, ΔΔ12) θαηεγνξία Ηζηνξηθώλ θαηεγνξία FORMULA SALOOΝ 8.1 ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΙΑ-ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ Όπσο αλαθέξνληαη ζηνλ Γ.Κ. Αλαβάζεσλ 2015 Απαγνξεύεηαη όηαλ ηα αγσληζηηθά απηνθίλεηα επηζηξέθνπλ από ην parc fermé ηνπ ηεξκαηηζκνύ πξνο ηα pits, (αγώλαο θαη δνθηκέο) λα επηβαίλνπλ άιια άηνκα εθηόο από ηνλ ζπκκεηέρνληα ζηνλ αγώλα νδεγό επί πνηλή απνθιεηζκνύ από ηνλ αγώλα. 8.2 Έιεγρνο εμαθξίβσζεο Ο έιεγρνο εμαθξίβσζεο ζα γίλεη ην άββαην , ώξα ζηελ Πιαηεία Μπνπγαηζνπνύινπ, ζηε Νηγξίηα εξξώλ 8.3 Γνθηκέο AΠAΓOPEYETAI θάζε δνθηκή ή αλαγλώξηζε ζηηο δηαδξνκέο πνπ αλαθέξνληαη ζην πξσηάζιεκα Αλαβάζεσλ, νπνηαδήπνηε ώξα θαη εκέξα κε απηνθίλεην πνπ ζα δηαζέηεη Roll bar, Roll cage, θαζίζκαηα κπάθεη, αγσληζηηθή εμάηκηζε, δώλεο 4 ή 6 ζεκείσλ ή αγσληζηηθή εμσηεξηθή εκθάληζε. Αλαγλσξίζεηο κε νπνηνδήπνηε άιιν απηνθίλεην ζε ξπζκνύο αγώλα απαγνξεύνληαη. Απαγνξεύνληαη νη αλαγλσξίζεηο ην άββαην θαη ηελ Κπξηαθή ηνπ αγώλα από ηηο 08:00 έσο ηελ ιήμε ησλ δνθηκώλ θαη ηνπ αγώλα. O νδεγόο πνπ ζα παξαβεί ηα παξαπάλσ ζα ηηκσξείηαη κε απνθιεηζκό από ηνλ ζπγθεθξηκέλν αγώλα. Oη νξγαλσηέο ζα είλαη ππεύζπλνη γηα ηελ ηήξεζε ησλ αλσηέξσ. ηελ ίδηα δηαδξνκή πνπ έρεη νξηζζεί γηα ηνλ αγώλα ζα γίλνπλ ηελ πξνεγνύκελε εκέξα θαη ώξα νη δνθηκέο. Θα γίλνληαη ηξεηο (3) ρξνλνκεηξεκέλεο δνθηκέο γηα όινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Oη δνθηκέο ζα γίλνπλ θαηά ην δπλαηόλ θάησ από ηηο ίδηεο ζπλζήθεο κε απηέο ηνπ αγώλα. Οη εθθηλήζεηο θαη ζηα 3 ζθέιε ζα γίλνληαη ζύκθσλα κε ηνλ αξηζκό ζπκκεηνρήο. Σα απνηειέζκαηα θαη από ηηο 3 ρξνλνκεηξεκέλεο δνθηκέο ζα αλαθνηλώλνληαη άκεζα ζηνπο αγσληδόκελνπο. Οδεγόο πνπ δελ ζα ιάβεη κέξνο ηνπιάρηζηνλ ζε κηα από ηηο δνθηκέο απνθιείεηαη από ηνλ αγώλα. Δάλ έλαο αγσληδόκελνο γηα πνιύ ζνβαξό ιόγν, πνπ πξέπεη λα πηζηνπνηεζεί, δελ κπόξεζε λα θάλεη ρξνλνκεηξεκέλεο δνθηκέο ή εθθίλεζε αιιά δελ νινθιήξσζε ηε δνθηκή, ηόηε, κε απόθαζε ησλ αγσλνδηθώλ, ζα εμεηαζζεί αλ ζα εθθηλήζεη ηνλ αγώλα. Μόλν ιόγσ αλσηέξαο βίαο θαη κεηά από απόθαζε ησλ Αγσλνδηθώλ θαη εηζήγεζε ηνπ Σερληθνύ Δθόξνπ, επηηξέπεηαη ζηνλ νδεγό λα ρξεζηκνπνηήζεη ζηηο δνθηκέο άιιν απηνθίλεην από απηό πνπ έρεη δειώζεη εγγξάθσο ζηελ Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή. ην απηνθίλεην απηό, πνπ ζα πξέπεη λα έρεη ηα αλάινγα κέηξα αζθαιείαο θαη πνπ ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κόλν ζηηο δνθηκέο, ζα δνζεί ηδηαίηεξνο αξηζκόο ζπκκεηνρήο θαη ν ρξόλνο ηνπ δελ ζα αλαθνηλσζεί. ηηο δνθηκέο ηζρύνπλ όια όζα ηζρύνπλ θαη ζηνλ αγώλα. 8.4 Αγώλαο Η εθθίλεζε ηνπ πξώηνπ απηνθηλήηνπ ζα δνζεί ηελ Κπξηαθή ζηηο Γελ επηηξέπεηαη ε δηνξγάλσζε WARM UP αλεμάξηεηα αλ έρνπλ αιιάμεη ή όρη νη θαηξηθέο ζπλζήθεο από ηηο δνθηκέο ηνπ αββάηνπ. Απαγνξεύεηαη νπνηαδήπνηε θίλεζε γηα πξνζέξκαλζε ζηνλ ρώξν ησλ PITS. Σν όξην ηαρύηεηαο εληόο ησλ pits θαζνξίδεηαη ζηα 30 ρικ. Ζ παξαθνινύζεζε ηεο ηαρύηεηαο ζα γίλεηαη από εμνπζηνδνηεκέλν θξηηή. 5

6 Παξάβαζε ησλ αλσηέξσ ζα επηθέξεη πνηλή 10 γηα ηελ πξώηε παξάβαζε θαη εθηόο αγώλα ζηελ δεύηεξε. Ο ρξόλνο κεηαμύ ησλ εθθηλήζεσλ ησλ απηνθηλήησλ, δελ κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξνο από 30 Μόιηο ν αγσληδόκελνο θιεζεί λα πξνζέιζεη ζηελ Αθεηεξία πξέπεη λα βάιεη εκπξόο ηε κεραλή κε ηε κίδα, παξνπζία θξηηή. ηε γξακκή εθθίλεζεο ηα απηνθίλεηα πξέπεη λα είλαη αθίλεηα κε αλακκέλε ηε κεραλή θαη λα επηβαίλεη ζε απηά κόλνλ ν νδεγόο. H εθθίλεζε ζα δνζεί κε ηε ζεκαία ηνπ Αθέηε. Σν απηνθίλεην ζεσξείηαη όηη μεθίλεζε από ηε ζηηγκή πνπ νη ελεξγνπνηεζεί ην ζύζηεκα ρξνλνκέηξεζεο από ην απηνθίλεην. H ρξνλνκέηξεζε ηνπ Κππέιινπ Αλαβάζεσλ - Σαρύηεηαο Β. Διιάδνο αγώλσλ γίλεηαη κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ πξνηείλεη ε Ο.Μ.Α.Δ. Γελ δίλεηαη δεύηεξε εθθίλεζε παξά κόλν εθόζνλ νη Αγσλνδίθεο θξίλνπλ όηη ηνύην είλαη αλαγθαίν. ηελ πεξίπησζε πνπ ην απηνθίλεην, ελώ βξίζθεηαη ζηε γξακκή αθεηεξίαο θαη κεηά ηελ πηώζε ηεο ζεκαίαο εθθίλεζεο θαη πξηλ ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ κεραληζκνύ ρξνλνκέηξεζεο, δελ μεθηλήζεη ιόγσ βιάβεο, ν αγσληδόκελνο έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ 2 ιεπηά γηα λα πξνζπαζήζεη λα ηελ επηζθεπάζεη. Αλ ζην δηάζηεκα απηό ην απηνθίλεην δελ επηζθεπαζζεί ηόηε ζα απνρσξήζεη από ηε γξακκή εθθίλεζεο θαη ζα δνζεί εθθίλεζε ζηα επόκελα απηνθίλεηα, ην δε απηνθίλεην πνπ παξνπζίαζε ηε βιάβε έρεη δηθαίσκα λα εκθαληζηεί γηα εθθίλεζε ην αξγόηεξν 10 ιεπηά κεηά ηελ αξρηθά πξνγξακκαηηζκέλε ώξα εθθίλεζήο ηνπ. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ 10 ιέπηνπ απνθιείεηαη. Δάλ έλαο αγσληδόκελνο θιεζεί θαη δελ παξνπζηαζζεί ζηνλ ρώξν ηεο αθεηεξίαο ζηε ζεηξά ηνπ κπνξεί λα μεθηλήζεη θαζπζηεξεκέλα, εθόζνλ παξνπζηαζζεί ζηελ εθθίλεζε ην αξγόηεξν εληόο 3ιέπηνπ από ηελ αξρηθά πξνγξακκαηηζκέλε ώξα εθθίλεζήο ηνπ θαη αηηηνινγήζεη ζηνπο αγσλνδίθεο ηνπο ιόγνπο ηεο θαζπζηέξεζήο ηνπ, δηαθνξεηηθά απνθιείεηαη. Όηαλ ζηελ αλάβαζε ζπκκεηέρνπλ πάλσ από 60 απηνθίλεηα, θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 1νπ ζθέινπο ηνπ αγώλα, θαη αθνύ έρνπλ αγσληζζεί πεξίπνπ ην 50% ησλ αγσληδνκέλσλ, θαη πάλησο λα έρεη ζπκπιεξσζεί ε Οκάδα, ζα ζηακαηά ε δηαδηθαζία ηνπ αγώλα θαη ηα απηνθίλεηα πνπ ηεξκάηηζαλ ζην 1ν ζθέινο ζα επηζηξέθνπλ ζηνλ ρώξν ησλ pits ζπλνδεία απηνθηλήηνπ ηεο νξγάλσζεο πξνθεηκέλνπ λα εηνηκαζζνύλ γηα ην 2ν ζθέινο. Αθνύ νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ηεο επηζηξνθήο ησλ απηνθηλήησλ, ν αγώλαο ζα ζπλερηζζεί κε ηα ππόινηπα απηνθίλεηα. Ο Αιπηάξρεο ζα κπνξεί λα ζπλερίζεη ηε δηαδηθαζία εθθηλήζεσλ ρσξίο δηαθνπή, ζε ζπλελλόεζε κε ηνπο Αγσλνδίθεο, αλ αθξαία θαηξηθά θαηλόκελα ή θαζπζηεξήζεηο από βιάβεο / εμόδνπο θιπ ζα επεξεάζνπλ ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα. 8.5 Σειηθόο ηερληθόο έιεγρνο ηνλ ηεξκαηηζκό ζα γίλεηαη πιήξεο ηερληθόο έιεγρνο ηνπ απηνθηλήηνπ. Δπίζεο κπνξεί λα γίλεηαη θαη κεηαμύ ηνπ πξώηνπ θαη ηνπ δεύηεξνπ ζθέινπο. ε πεξίπησζε ππνβνιήο έλζηαζεο, νη έιεγρνη ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ. (ζα αλαθνηλσζεί). O αγσληδόκελνο ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα θαη ησλ επηζήκσλ δνθηκώλ νθείιεη λα θέξεη πάλσ ζην απηνθίλεηό ηνπ ηνπιάρηζηνλ ηελ πίζσ πηλαθίδα θπθινθνξίαο ηνπ απηνθηλήηνπ (Τπνπξγείνπ, ή αγσληζηηθέο ή Ηζηνξηθέο). ΑΡΘΡΟ 9 ΔΝΣΑΔΙ ΚΑΙ ΔΦΔΔΙ 9.1 Σν παξάβνιν έλζηαζεο ηζνύηαη κε ην ηζόπνζν ηνπ παξαβόινπ ζπκκεηνρήο θαη επηζηξέθεηαη εθόζνλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή. 9.2 Σν παξάβνιν ηερληθώλ εξγαζηώλ, αλ απαηηείηαη, ζα νξηζηεί από ηνπο αγσλνδίθεο ζύκθσλα κε ηελ ζρεηηθή εγθύθιην ηεο OMAE. 9.3 Σν παξάβνιν έθεζεο νξίδεηαη κε ην ηξηπιάζην ηνπ παξαβόινπ. ΑΡΘΡΟ 10 ΚΑΣΑΣΑΞΔΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ 10.1 Σν απνηέιεζκα δίλεηαη από ην άζξνηζκα ησλ ρξόλσλ ησλ δύν ζθειώλ. Γηα λα ζεσξεζεί όηη ηεξκάηηζε έλαο δηαγσληδόκελνο είλαη ππνρξεσηηθόο ν ηεξκαηηζκόο θαη ζηα δύν ζθέιε. ηελ πεξίπησζε πνπ δύν ή πεξηζζόηεξνη νδεγνί ηζνβαζκίζνπλ ζην ηέινο ηνπ αγώλα ηόηε ε ηζνβαζκία ιύλεηαη ππέξ ηνπ αγσληδόκελνπ πνπ ζην πξώην ζθέινο έθαλε θαιύηεξν ρξόλν. Δάλ ε ηζνβαζκία δελ ιπζεί ηόηε νη ηζνβαζκνύληεο παίξλνπλ ηελ ίδηα ζέζε ζηελ θαηάηαμε θαη ν επόκελνο παίξλεη ηε κεζεπόκελε Μεηά ηνλ ηεξκαηηζκό θάζε ζθέινπο ζα εθδνζνύλ πξνζσξηλά απνηειέζκαηα γηα θάζε νκάδα 10.3 Αλαθνίλσζε απνηειεζκάησλ: Κπξηαθή 26 Απξηιίνπ 2015 (30 ιεπηά κεηά ην πέξαο ηνπ β ζθέινπο) ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ζηνλ ηεξκαηηζκό Σα απνηειέζκαηα ηεο ηειηθήο θαηάηαμεο θάζε νκάδαο (ζην ηέινο ηνπ δεύηεξνπ ζθέινπο, νξηζηηθνπνηνύληαη 30 ιεπηά κεηά ηελ αλάξηεζε ηνπο). 6

7 ΑΡΘΡΟ 11 ΔΠΑΘΛΑ Όπσο νξίδεηαη από ηνλ Γεληθό Καλνληζκό Αλαβάζεσλ ηνπ 2015 H Αλαθνίλσζε Νηθεηώλ θαη ε Απνλνκή Δπάζισλ κε βάζε ηε Γεληθή Καηάηαμε αλεμαξηήησο νκάδαο απαγνξεύεηαη. ΑΡΘΡΟ 12 ΑΠΟΝΟΜΗ Η απνλνκή ησλ Δπάζισλ ζα γίλεη ηελ Κπξηαθή ώξα Δάλ νη ληθεηέο δελ εκθαληζζνύλ ζηελ ηειεηή ηεο απνλνκήο ζα ράζνπλ ην δηθαίσκα παξαιαβήο νπνηνπδήπνηε βξαβείνπ. 7

ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ

ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ 3 ο ΡΑΛΛΤ ΠΡΙΝΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΤΡΛΩΝ 31 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 01 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2013 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟ KANONIMO. ΠPOΓPAMMA Έλαξμε Eγγξαθώλ πκκεηνρήο Γεπηέξα 12/08/2013 Λήμε Eγγξαθώλ πκκεηνρήο Παξαζθεπή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΓΥΛΑΠ ΑΙΗΒΔΟΗ 2015 ΝΓΖΓΗΔΠ ΞΙΝ

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΓΥΛΑΠ ΑΙΗΒΔΟΗ 2015 ΝΓΖΓΗΔΠ ΞΙΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΓΥΛΑΠ ΑΙΗΒΔΟΗ 2015 ΝΓΖΓΗΔΠ ΞΙΝ 1. ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΗ Ο Αγώλαο ΑΛΙΒΔΡΙ 2015 ζα δηεμαρζεί ζύκθσλα µε: 1.1 Σνπο θαλνληζκνύο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 ηεο Πξνθήξπμεο ηνπ αγώλα, όπσο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Η Ειιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία αθνύ έιαβε ππόςε : α. Σν Καηαζηαηηθό ηεο. β. Σνπο Καλνληζκνύο ηεο γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: Β4ΒΒΗ-ΔΒΛ ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 28 Μαξηίνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ. Πξση.:ΓΔΦΚ Α 5014610 ΔΞ 2012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο:

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91).

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 ηνπ Ν. 1100/1980

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο.

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο. 2011 Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α Πξννίκην... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Ίδξπζε Δπσλπκία... 1 ΑΡΘΡΟ 2 Έδξα θνπόο... 1 ΑΡΘΡΟ 3 Δπηηξνπή Γηνίθεζεο Καηεγνξίεο ζρνιώλ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002420617 2014-11-21

14PROC002420617 2014-11-21 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ, ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΗΝ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ, ΓΙΑ ΣΙ ΔΡΓΑΙΔ ΒΙΒΛΙΟΓΔΣΗΗ ΣΧΝ ΑΙΣΗΔΧΝ ΓΗΛΧΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Health (A 6000)(κωδ.30207) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30207 / 02.2009 / I.3. / Ind. L. / E.O. Ζ Δηαηξία θαιύπηεη ηνλ θπξίσο Αζθαιηζκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ,

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Αξ.πξ.: Φ333/Ε1-02/Γ1/1014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΛΔ Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011 ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Ο Γήκνο Αιίκνπ δηνξγαλώλεη ςπραγσγηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά,

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαη ηελ θαιύηεξε ξνή ηεο δηαδηθαζίαο απνγξαθήο, πξηλ μεθηλήζεηε ηελ απνγξαθή, ζα πξέπεη: λα έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR EC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR ΠΡΟΟΥΗ: θαιό είλαη κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πξνγξακκαηηζηή θαη πξηλ ηνλ πξνγξακκαηηζκό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, θαη ζπγθεθξηκέλα:

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, θαη ζπγθεθξηκέλα: ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαη ηελ θαιύηεξε ξνή ηεο δηαδηθαζίαο απνγξαθήο, πξηλ μεθηλήζεηε ηελ απνγξαθή, ζα πξέπεη: λα έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ

Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ EΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ Σαρ. Γηεύζπλζε : Οπιαξρεγνύ ερηώηε 1 Σαρ. Κώδηθαο : 221 00 - Σξίπνιε

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Τιηθό θηηαγκέλν από ηε Νεπηαγωγό Απηό δελ ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πνιύ. Ζ λεπηαγσγόο έρεη νπζηαζηηθόηεξα πξάγκαηα λα θάλεη από ην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε

Διαβάστε περισσότερα

Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη επί ζπλόινπ είθνζη επηά (27) κειώλ βξέζεθαλ δέθα επηά (17), ήηνη:

Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη επί ζπλόινπ είθνζη επηά (27) κειώλ βξέζεθαλ δέθα επηά (17), ήηνη: A Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ. 9/2015 πλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Δήκοσ Θήρας. ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΟΦΑΔΧ : 110/2015 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ ΓΗΜΑΡΥΟ ΘΗΡΑ : ΑΝΑΣΤΑΣΘΟΣ-ΝΘΚΟΛΑΟΣ ΖΩΡΖΟΣ. ΠΡΟΔΓΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο)

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο) «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΣΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Γηθαηνύρνο Φνξέαο πκπξάηηνληεο Δπηζηεκνληθνί Φνξείο Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ 1. ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Η Γηαδηθαζία απηή θαζνξίδεη ηελ κέζνδν πνπ αθνινπζείηαη απφ ηνλ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ γηα ηελ απνλνκή Διιεληθνχ ήκαηνο ζην γάια θαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ

Α Π Ο Φ Α Η ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ EΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αθήνα, 22 Ιουλίου 2009 Α. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1073215/353/0015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛ. 1094 1. 15 η

Διαβάστε περισσότερα