ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΑΝΝΙΣΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΤΡΑ Δ Η Μ Η Τ Ρ Η Σ Γ Ι Α Ν Ν Ι Σ Η Σ Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ω Ν

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΑΝΝΙΣΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΤΡΑ 2 0 1 2 Δ Η Μ Η Τ Ρ Η Σ Γ Ι Α Ν Ν Ι Σ Η Σ Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ω Ν"

Transcript

1 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΑΝΝΙΣΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΤΡΑ Δ Η Μ Η Τ Ρ Η Σ Γ Ι Α Ν Ν Ι Σ Η Σ Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ω Ν Μ ΗΧ. Ε Μ Π, M T D Β ΑΣ. Ό Λ Γ Α Σ 48, Μ Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Θ Η Ν Α

2 Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΡΟΣ Ω Π Ι ΚΑ Σ Τ ΟΙ Χ Ε Ι Α 3 I. Σ ΠΟΥ ΔΕ Σ 3 IΙ. Ε Π Α ΓΓΕ Λ Μ Α Τ Ι ΚΗ Ε Μ Π Ε Ι ΡΙ Α 4 ΙΙ.Α Δ Ι ΔΑ ΚΤ Ι ΚΗ Ε Μ Π Ε Ι ΡΙ Α 4 ΠΙ ΝΑ ΚΑΣ ΜΑΘΗ Μ Α Τ Ω Ν Δ Ι ΔΑ ΚΤ Ι ΚΗ Σ Ε Μ Π Ε Ι ΡΙ Α Σ 6 Ε ΡΕ Υ ΝΗ Τ Ι ΚΕ Σ ΚΑΙ ΔΙ Π Λ Ω Μ Α Τ Ι ΚΕ Σ Ε ΡΓΑ Σ Ι Ε Σ 8 ΙΙ.Β Σ Υ Μ Μ Ε Τ ΟΧΗ Σ Ε Ε Π Ι Τ ΡΟΠ Ε Σ -ΕΡΓΑ Σ Τ Η ΡΙ Α 11 ΙΙ.Γ Ε ΡΕ Υ ΝΗ Τ Ι ΚΗ ΚΑΙ Ε Π Ι Σ Τ Η Μ ΟΝΙ ΚΗ Ε Μ Π Ε Ι ΡΙ Α 12 ΙΙ. Δ. ΑΡΧΙ Τ Ε ΚΤ ΟΝΙ ΚΗ Δ ΡΑΣΤΗΡΙ ΟΤ Η Τ Α ΙΙ.Δ.1 ΑΡΧΙ Τ Ε ΚΤ ΟΝΙ ΚΕ Σ Μ Ε Λ Ε Τ Ε Σ ΙΙ.Δ.2 ΚΑ Τ Α Σ ΚΕ Υ Α Σ Μ Ε ΝΑ ΚΑΙ Υ Π Ο ΚΑ Τ Α Σ ΚΕ Υ Η ΈΡΓΑ 17 ΙΙ.Δ.3 ΔΙ Α ΓΩ ΝΙ Σ Μ ΟΙ 21 ΙΙΙ. Ε ΚΘΕ Σ Ε Ι Σ 24 ΙV. Δ Η Μ ΟΣ Ι Ε Υ Σ Ε Ι Σ ΑΝΑ Φ ΟΡΕ Σ Α Π Ο ΆΛ Λ ΟΥ Σ 25 V. Σ Υ ΝΕ ΔΡΙ Α -Δ Ι Α Λ Ε ΞΕ Ι Σ 29 VΙ. Σ Υ Μ Ε Τ ΟΧΗ Σ Ε Σ Υ Λ Λ ΟΓΟΥ Σ, Ε Π Α ΓΓΕ Λ Μ Α Τ Ι ΚΕ Σ Ε ΝΩ Σ Ε Ι Σ ΚΑΙ 30 Ε Τ Α Ι ΡΕ Ι Ε Σ - 2-

3 Π ΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Υ Π Η ΚΟΟΤ Η Τ Α: Ε λ λ η ν ικ ή ΗΜ Ε ΡΟΜ Η ΝΙ Α Γ Ε ΝΝΗ Σ Η Σ : 20 Φε β ρ ου α ρ ίου 1966 ΟΙ ΚΟΓΕ ΝΕ Ι Α ΚΗ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η : Μ ΟΝΙ Μ Η ΔΙ Ε Υ ΘΥ ΝΣ Η : Π α ν τρ ε μένος, Π α τέ ρ α ς δύ ο πα ιδιών Βα ς. Όλγας 48, Μα ρ ο ύσι Ε Π Ι ΚΟΙ ΝΩ ΝΙ Ε Σ : Τη λ. & f ax : GSM: e -mail: d g u p atras.g r d g mail.com I. Σ ΠΟΥΔΕΣ 1. Σ Ε Π Τ ΙΟΥ Ν. 1983: Απόφ οιτος Λυ κ ε ίου (1983) 2. Σ Ε Π Τ Φ ΕΒ. 1990: Π τυ χ ίο Αρ χ ιτε κ τον ικ ή ς α πό το Τμήμα Αρ χ ιτε κ τόν ων του Ε θ ν ικ ού Μετσ όβ ιου Π ολ υ τε χ ν ε ίου 3. Σ Ε Π Τ ΙΟΥ Ν. 1993: Master of Ar chitecture, Τμήμα Αρ χ ιτε κ τον ικ ή ς των Π α ν ε πισ τη μίων TUDelf t κ α ι TUE in d h ov en, τη ς Ο λ λ α ν δία ς, ως Α.Ι.Ο (Assistant in O p leid in g ) β οη θ ός κ α θ η γ η τή Σ το μετα πτυ χ ια κ ό πρόγ ρ α μμα Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ, Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ Κ Α Ι Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Σ Τ Η Ν Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η Κ Α Ι ΤΟ Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Ο Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν T H E S I S OF M A S T E R P R E C E D E N T B A S E D D E S I G N S U P P O R T S Y S T E M Case Study towar d s the Develop ment of the Sy stem: Un ite d Hab itation in Mar seilles, υ πεύθυνος κ α θ η γ η τή ς Pr of. A. Tzon is. 4. ΞΕ ΝΕ Σ ΓΛΩΣΣΕΣ Αγ γ λ ικ ά, Ο λ λ α ν δικ ά - 3-

4 ΙΙ. Ε ΠΑΓ Γ ΕΛΜ ΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΙΙ. Α Δ Ι ΔΑΚΤΙ ΚΗ Ε Μ ΠΕΙ ΡΙ Α - T.U.Delft Ολλανδί α ς, D.K.S. r esear ch g r ou p, Σ ε μιν ά ρ ιο τη χ ρ ή σ η των σ υ σ τη μά των H y p ercar d σ τη ν α ρ χ ιτε κ τον ικ ή έ ρ ε υ ν α (1992) - Δη μόσ ι ο Ι.Ε.Κ. Αμα ρ ου σ ίου, Σ χ ολ ή Τε χ ν ικ ών Δ ια κ όσ μησης, υ πεύθυνος διδα σ κ α λ ία ς γ ια το Η λ ε κ τρ ον ικ ό Σ χ έ διο ( ) κ α ι το Δ ομικ ό Κα τα σ κ ε υ α σ τικ ό σ χ έ διο ( ) - Δη μόσ ι ο Ι.Ε.Κ. Π ε ιραιά, Σ χ ολ ή Τε χ ν ικ ών Δ ια κ όσ μησης, υ πεύθυνος διδα σ κ α λ ία ς γ ια το Δ ομικ ό Κα τα σ κ ε υ α σ τικ ό σ χ έ διο ( ) κ α ι το Η λ ε κ τρ ον ικ ό Σ χ έ διο ( ) - Τ.Ε.Ι. Π ε ι ρ α ι ά, Σ χ ολ ή Σ ΤΕ Φ, Τμήμα Π ολ ιτικ ών Δ ομικ ών Έ ρ γ ων, Δ ιδά σ κ ων ε πί Σ υ μβ ά σ ε ι ως Ε πισ τη μον ικ ός Σ υ ν ε ρ γ ά τη ς σ το μά θ η μα Αρ χ ιτε κ τον ικ ό ς, Ο ικ οδομικ ό ς Σ χ ε δια σ μός ( ) - Π α ν ε πιστή μιο Π α τρ ών, Τμήμα Αρ χ ιτε κ τόν ων Μηχανικ ών, ως Δ ιδά σ κ ων ε πί Σ υ μβ ά σ ε ι (Π Δ 407/80) σ τα μα θ ή μα τα : Η λ ε κ τρ ον ικ ό Αρ χ ιτε κ τον ικ ό Σ χ έ διο Ι κ α ι ΙΙ ( ), Σ χ ε δια σ μός & Π ολ υ μέσα Ι κ α ι Ι Ι ( ), Αρ χ ιτε κ τον ικ ός Σ χ ε δια σ μός Ι (2003), Αρ χ ιτε κ τον ικ ός Σ χ ε δια σ μός ΙΙΙ κ α ι Ι V ( ), Αρ χ ιτε κ τον ικ ός Σ χ ε δια σ μός VΙ (2003), Αρ χ ιτε κ τον ικ ός Σ χ ε δια σ μός V κ α ι VI ( ), Μά θ η μα κ α τε ύ θ υ ν σ η ς (ΜΚ5), Ψ η φ ιακά Αρ χ ε ία Νεοε λ λ η ν ικής Αρ χ ι τε κ τον ι κής (2003) ως Λέ κ τορ α ς : Αν α πα ρ α σ τά σ ε ις 3 και 4 ( ) Αρ χ ιτε κ τον ικ ός Σ χ ε δια σ μός V κ α ι VI ( ) Ο ικ οδομικ ή Τε χ ν ολ ογ ία 1 και 2 ( ) - 4-

5 Ε ιδικ ά Κε φ ά λ α ια Αρ χ ιτε κ τον ικ ή ς Τε χ ν ολ ογ ία ς 6 Ψ η φ ιακές ε πεξεργασίες ( ), Ε ιδικ ά Κε φ ά λ α ια Αρ χ ιτε κ τ ον ικ ή ς Τε χ ν ολ ογ ία ς 5 Ψ η φ ιακά Αρ χ ε ί α Ν ε οε λ λ η ν ι κ ή ς Αρ χ ιτε κ τον ικής ( ), Ε πίβ λ ε ψ η Ε ρ ε υ ν η τικ ών κ α ι Δ ιπλωμα τικ ών ε ρ γ α σ ιών Σ υ μμετοχ ή σ ε κ ρ ιτικ έ ς ε πιτρ οπές. κ α ι ως Ε πίκ ου ρ ος κ α θ η γ η τή ς : Αρ χ ιτε κ τον ικ ός Σ χ ε δια σ μός V κ α ι VI ( ) Αρ χ ιτε κ τον ικ ός Σ χ ε δια σ μός ΙΙΙ κ α ι ΙV (2011-σ ή μερα) Αρ χ ιτε κ τον ικ ός Σ χ ε δια σ μός VΙΙ κ α ι VΙΙΙ (2010-σ ή μερα) Ε ιδικ ά Κε φ ά λ α ια Αρ χ ιτε κ τον ικ ή ς Τε χ ν ολ ογ ία ς 5 (21ΜΚ301) Ψ η φ ιακά Αρ χ ε ί α κ α ι Αν α πα ρ α σ τά σ ε ις (2010-σ ή μερα), Αρ χ ιτε κ τον ικ ή κ α ι Ο πτικ ή ε πικ οιν ων ία ΙΙ ( ) Ε πίβ λ ε ψ η Ε ρ ε υ ν η τ ικ ών κ α ι Δ ιπλωμα τικ ών ε ρ γ α σ ιών Π α ρ α κ ολ ού θ η σ η Μετα πτυ χ ια κ ή ς Δ ιπλωμα τικ ή ς ε ρ γ α σ ία (ΜΔ Ε ) Σ υ μμετοχ ή σ ε κ ρ ιτικ έ ς ε πιτρ οπές. - 5-

6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Δ ΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Π/Μ ΕΞΑΜΗΝΑ ΤΜΗΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Υποχρεωτικό Μ 1992 DKS GROUP, ΤUDELFT ΔΟΜΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Υποχρεωτικό (2 εξάμηνα) ΙΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΟΜΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Υποχρεωτικό (2 εξάμηνα) ΙΕΚ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Υποχρεωτικό (6 εξάμηνα) ΙΕΚ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Υποχρεωτικό (4 εξάμηνα) ΙΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Υποχρεωτικό Π (10 εξάμηνα) Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 1 Υποχρεωτικό Π (Χειμερινό) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2 Υποχρεωτικό Π (Εαρινό) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 3 Υποχρεωτικό Π (Χειμερινό) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Υποχρεωτικό Π (2 εξάμηνα) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 1 Υποχρεωτικό Π (3 χειμερινά εξάμηνα) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2 Υποχρεωτικό Π (3 εαρινά εξάμηνα) ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΑ 1 Επιλογής Π (2 χειμερινά εξάμηνα) ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΑ 2 Επιλογής Π (2 εαρινά εξάμηνα) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Ι Υποχρεωτικό Π 2003 Χειμερινό εξάμηνο - 6-

7 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΙΙ Υποχρεωτικό Π (3 χειμερινά εξάμηνα) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙV Υποχρεωτικό Π (3 εαρινά εξάμηνα) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ V Υποχρεωτικό Π (9 εξάμηνα) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ VΙ Υποχρεωτικό Π (9 εξάμηνα) ΜΚ5 ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Επιλογής Π χειμερινό εξάμηνο 7ΜΚ-301 ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 5 (ΨΗΦΙΑΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ) 8ΜΚ-302 ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 6 (ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ) Επιλογής Π (7 εξάμηνα) Επιλογής Π (4 εξάμηνα) ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ 3 Υποχρεωτικό Π (4 εξάμηνα) ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ 4 Υποχρεωτικό Π (4 εξάμηνα) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΙΙ Υποχρεωτικό Π σήμερα (2 χειμερινά εξάμηνα) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙV Υποχρεωτικό Π σήμερα (2 εαρινά εξάμηνα) ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ & ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Υποχρεωτικό σήμερα ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μ 2012 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΙ Υποχρεωτικό Π Π = Προπτυχιακός Κύκλος Σπουδών, Μ = Μεταπτυχιακός Κύκλος Σπουδών - 7-

8 Ε ΡΕΥΝΗΤΙ ΚΕΣ ΚΑΙ Δ Ι ΠΛΩΜ ΑΤΙ ΚΕΣ Ε ΡΓΑΣΙ ΕΣ ΩΣ Ε ΠΙΒΛΕΠΩΝ Α. ΕΡ Ε Υ ΝΗΤΙΚΕ Σ ΕΡ ΓΑΣΙΕΣ 1. Ε ΥΣ Τ Α Θ Ι Ο Υ ΓΙ Α ΝΝΗΣ -Π Ο ΝΤ Ι Κ Η ΜΙ Χ Α Ε Λ Α, "Εκ θέτοντας την Τεχνολ ογ ία", 2005 Η α ρχιτεκ τονικ ή των χώρων τεχνολ ογ ίας, περίπτερα και μ ουσεία 2. Χ Α Γ Ι Ο Υ Κ Α Τ Ι Α, Δύο Προσεγ γ ίσεις στο Ζ ήτημ α της Συλλογ ικ ής 2005 Κα τοικ ία ς, Από το Μ οντερνισμό του στον Ι ταλικ ό Νεορα σιονα λ ισμό 3. Κ Α Λ Ε Γ Ι Α Σ Α Λ Ε Ξ Α ΝΔ Ρ Ο Σ, "Μεταβολ ή στη διαμονή, Ελ αστικ οί μ εταβλητοί χώροι κ ατοίκ ισης" 4. Κ Α ΜΠΟ Λ Η Ε ΥΑ Γ Γ Ε Λ Ι Α, " Σχεδιάζοντας γ ια το παιχνίδι" Α Ρ Χ Ο ΝΤ Α Κ Η Α Ι Κ Α Τ Ε Ρ Ι ΝΗ, Κατασκευές στο τοπίο - έδαφος', (η περίπτωση του Σιγ ρίου Λέσβου ) Γ Ι Α ΝΝΟ Υ Ε Λ Ε ΝΗ, 'Λεύκα: Γειτονιά εργ οστασίων Κ Ο ΜΝΗΝΑ Κ Η Ε Λ Ι Σ Σ Α Β Ε Τ, Η Θέση της Βιβ λ ιοθήκ ης στην εποχή της ψηφ ια κ ής πληροφ όρησης Κ Α ΠΕ Α Θ Α ΝΑ Σ Ι Α, " Προετοιμ ασία για την Παιδεία, Νηπιαγωγ είο κ αι 2006 εκ παιδευτικ ό περιβ άλλον" 9. Η Ρ Ε Ι Ω Τ ΗΣ ΠΑ ΝΑ Γ Ι Ω Τ ΗΣ, Υπεραστικ οί Σταθμ οί Β Ο ΥΛ Γ Α Ρ Η Κ Α Τ Ε Ρ Ι Ν Α, Η πόλ η, ο μ ύθος, η περιπλάνηση κ αι το 2007 γ εγ ονός (Έξι α να γ νώσεις της κ ινημ ατογ ραφικ ής μ ητρόπολ ης) 11. Κ Ω ΝΣ Τ Α ΝΤ Ι ΝΟ Υ ΓΕΩ Ρ Γ Ι Α, Χ Ε Ι ΜΩ ΝΑ Έ Λ Ε ΝΑ, Λευκωσία: 'Εικ όνες' ενός 2007 Ορίου 12. Κ Ο ΥΣ Τ Α Σ Σ Ω Τ ΗΡ ΗΣ, Πνεύμα και Τοπίο στην Αρχιτεκ τονικ ή Μ Α Κ Α Ρ Ω ΝΑ Σ Θ Α ΝΑ Σ ΗΣ, το Κάθισμα και η Στάση του Σώμ ατος Κ Ο Τ Ζ Α ΜΠΑ Σ Η Σ Τ Ε Λ Λ Α, " Βασικ ά χαρακτηριστικ ά των κ τηρίων γ ια 2007 α υτοκ ίνητα: αποτέλ εσμα μιας μ ακροχρόνιας διεργ ασίας 15. Η Λ Ι Α Δ Ο Υ Ά ΝΝΑ, Αγ ροτουρισμός Δ Ρ Α Κ Ο ΥΛ Η Κ Α Τ Ε Ρ Ι ΝΑ, Projet heque: Η Εξέλ ιξη της Βιβ λ ιοθήκ ης μ έσα 2008 α πό τρεις Ανυλοποίητες προτάσεις του τέλ ους του 20 ου Αιώνα 17. Κ Α ΜΠΑ Σ Τ Α ΝΑ Δ Ε Σ ΠΟ Ι ΝΑ, 'Ι στορικ ή ανάλυση των εμ πορικ ών κ έντρων 2008 (M alls ) κ α ι η εμ φ ά νιση τους στην Ελ λ άδα' 18. Χ Α Ρ Α Λ Α ΜΠΟ ΥΣ ΑΝΑ Σ Τ Α Σ Ι Α, Η Διαφήμ ιση στο χώρο της πόλ ης Κ Α ΝΑ Κ Η ΜΑΡΙ Α, Οι Συνιστώσες της Τάξης Β Α Σ Ι Λ Α Τ Ο Υ Α Ι Κ Α Τ Ε Ρ Ι ΝΗ, Το σχολ είο Πέρασμα Λ Ε ΜΟ ΝΗΣ ΗΛ Ι Α Σ, Η Νοσηλ ευτικ ή Μ ονάδα στην Αρχιτεκ τονικ ή των 2009 Νοσοκ ομ είων 22. Κ Ο ΥΜΠΟ ΥΛ ΗΣ ΜΙ Χ Α Λ ΗΣ, Αρχιτεκ τονικ ό Παιχνίδι Δ Ι Α ΜΑ ΝΤ Α Κ Ο Υ ΒΕΡΟΝΙ Κ Η, "Ο Ακ άλυπτος, η Πίσω όψη της Πόλ ης" Χ Α Ρ Α Λ Α ΜΠΟ ΥΣ ΜΑΡΙ Α, ΟΡΙ Α Eνδιάμεσοι Χώροι Αστικ ά ρήγ μ ατα 2010 Η περίπτωση της Πράσινης Γραμμής στη Λευκωσία 25. Α Ρ Ζ Ο ΥΜΑ ΝΙ Δ ΗΣ ΑΓ Α ΠΙ Ο Σ, Μ Α ΜΑ Λ Η Α Ι Κ Α Τ Ε Ρ Ι ΝΗ, Το Νέο Μ ουσείο της Ακ ρόπολ ης 26. Δ ΗΜΑ Α Ι Κ Α Τ Ε Ρ Ι ΝΗ, Σχεδιάζοντας κ αι Κατασκευάζοντας Αρχιτεκ τονικ ή 2010 στη ψηφ ια κ ή εποχή 27. Μ Α Ρ Κ Ο ΠΟ ΥΛ Ο Υ ΜΑΡΙ Τ Ι ΝΑ, Αθήνα και Κινημ ατογ ράφος Ο Ι Κ Ο ΝΟ ΜΟ ΠΟ ΥΛ Ο Υ Ε Ι Ρ ΗΝΗ, Τα Slums ως Αστικ ές Δομ ές Π Ο Λ ΥΒ Ι Ο Υ Χ Ρ Ι Σ Τ Ι ΝΑ, Ξ ενοδοχεία και τύποι εφ ήμ ερης κ ατοίκ ησης: Η 2011 περίπτωση της Ομ όνοιας 30. Α ΝΔ Ρ Ι Κ Ο ΠΟ ΥΛ Ο Σ Σ Τ Ε Λ Ι Ο Σ, Υπόσκαφη Αρχιτεκ τονικ ή Α ΜΠΝΤ Α Λ Α Λ Ο ΥΪ Ζ Α, Η Αστικ ή πλατεία: Δύο περιπτώσεις αναπλάσεων

9 32. Κ Ι ΜΩ ΝΑ Σ ΤΡ Ι ΜΜΗΣ, Μ ουσεία Αρχαιοτήτων σε αρχαιολ ογ ικ ούς χώρους Α Γ Γ Ε Λ Ι Κ Η ΠΑ ΝΤ Ε Λ Ι Α -Ανθή Λαλιώτη, Θεωρίες Οικ ολ ογ ίας Π Α Ρ Α Σ Κ Ε ΥΗ Μ ΠΟ ΥΛ Α Κ Ο Υ, Συλλογ ικ ότητα και κ ατοίκ ιση: Τα μεγ άλα οικ ιστικ ά συγκροτήμ ατα 35. Κ Ω ΝΣ Τ Α ΝΤ Ι ΝΑ ΤΣ Ι Ο ΥΠΡ Α ΑΜΑ Λ Ι Α Κ Ω Σ Τ Ο ΠΟ ΥΛ Ο Υ, Κάστρα και οικ ισμός - η περίπτωση της Μ εθώνης Β. Δ ΙΠΛ ΩΜΑΤΙΚΕ Σ ΕΡ ΓΑΣΙΕΣ 1. Κ Α Λ Λ Ε Γ Ι Α Σ Α Λ Ε Ξ Α ΝΔ Ρ Ο Σ, 'Bloc k 16', ανοικ τός ή κ λ ειστός χώρος 2006 δια μ ονής? 2. Κ Α ΜΠΟ Λ Η Ε ΥΑ Γ Γ Ε Λ Ι Α, " Παίζοντας στην Πάτρα" Κ Α ΠΕ Α Θ Α ΝΑ Σ Ι Α, Κέντρο προσχολ ικ ής αγωγ ής (β ιωμ ατικ ή μ άθηση α υτονομ ία -δημ ιουργ ηκ ότητα) 4. Ε ΥΣ Τ Α Θ Ι Ο Υ ΓΙ Α ΝΝΗΣ, Π Ο ΝΤ Ι Κ Η Μ Ι Χ Α Ε Λ Α, 'Μ ουσείο Τεχνολ ογ ίας' Γ Ι Α ΝΝΟ Υ Ε Λ Ε ΝΗ, Δ ΗΜΟ Τ Ι Κ Ο ΠΟΛΙ Τ Ι Σ Τ Ι Κ Ο ΚΕΝΤ Ρ Ο Η Ρ Ε Ι Ω Τ ΗΣ ΠΑ ΝΑ Γ Ι Ω Τ ΗΣ, ΚΤΕΛ Αθηνών Σ Τ Α ΜΑ Τ Α Κ Η Κ Ω Σ Τ Α ΝΤ Η, Οίκ ος Ελ ιάς Μ Α ΥΡ Ι Δ Ο Υ ΝΕΛΛΗ, Σταθμ ός M ETR O Κ Ο ΥΣ Τ Α Σ Σ ΩΤΗΡ ΗΣ, Μ Α Κ Α Ρ Ω ΝΑ Σ Θ Α ΝΑ Σ ΗΣ, Κτηριακό Συγκρότημ α: M ind 2007 & Body 10. Α Ρ Χ Ο ΝΤ Α Κ Η Α Ι Κ Α Τ Ε Ρ Ι ΝΗ, 'Κέντρο Γεωτουρισμού στο Σίγ ρι: Ο 2008 Γεωτουρισμός ως φ ιλ οξενία και δραστηριότητα 11. Η Λ Ι Α Δ Ο Υ Ά ΝΝΑ, Περιβ αλλοντικ ό Κέντρο Μ ελ έτης κ αι Έρευνας Χελ ιού Κ Ο ΜΝΗΝΑ Κ Η Ε Λ Ι Σ Α Β Ε Τ, Βιβ λ ιοθήκ η στη Στοκ χόλ μ η Λ Ε Ο ΝΤ Η Κ Α Λ Λ Ι Ο ΠΗ, Επανάχρηση Βιομ ηχανικ ού Κελ ύφους μ ε κ ινητές 2008 Μ ονά δες Κα τοίκ ισης 14. ΤΣ Ε Κ Ο ΥΡ Α ΠΑ ΝΑ Γ Ι Ω Τ Α, Year R ound, W ork s hops & Exc hibit ion about 2008 Experiment ing M us ic and Sound 15. Κ Ω ΝΣ Τ Α ΝΤ Ι ΝΟ Υ ΓΕΩ Ρ Γ Ι Α, Χ Ε Ι ΜΩ ΝΑ Έ Λ Ε ΝΑ, Ενδιάμεσα Ρ Ε ΜΠΕ Λ Ο Υ Α Γ Γ Ε Λ Ι Κ Η, KM L : Ράπτης Ηλ είας Β Ο ΥΛ Γ Α Ρ Η Κ Α Τ Ε Ρ Ι ΝΑ, M arionet t ent heat er - Επανάχρηση 2008 β ιομ ηχα νικ ού χώρου για πολ ιτιστικ ές χρήσεις 18. Χ Α Ρ Α Λ Α ΜΠΟ ΥΣ ΑΝΑ Σ Τ Α Σ Ι Α, Γεροτζιηπία το Τσιφ λ ίκ ι της Γερμ ανίνας Δ Ρ Α Κ Ο ΥΛ Η Κ Α Τ Ε Ρ Ι ΝΑ, Μ ελ έτη κ αι Παραγωγ ή Τέχνης στο Τοπίο της 2009 Λεωφ όρου 20. Π Α ΠΑ Σ Β ΗΣ Σ Α Ρ Ι Ω Ν, Φ οιτητικ ή Εστία στη Πανεπιστημ ιούπολ η Πατρών Χ Α Τ Ζ ΗΣ Α ΝΤ Ω ΝΗΣ, MICRO-C UBE HOUSE Κ Α ΜΠΑ Σ Τ Α ΝΑ Δ Ε Σ ΠΟ Ι ΝΑ, M all στη Ρόδο Α ΝΑ Γ ΝΩ Σ Τ Α Κ Η ΤΑ Τ Ι Α ΝΑ, Πράσινες Διαδρομ ές στο Κέντρο της Πάτρας Κ Α ΝΑ Κ Η Μ Α Ρ Ι Α, Μ οντεσσοριανό Δημ οτικ ό Σχολ είο Β Α Σ Ι Λ Α Τ Ο Υ Α Ι Κ Α Τ Ε Ρ Ι ΝΗ, Ολ οήμ ερο Δημ οτικ ό Σχολ είο στη Πάτρα 26. Λ Ε ΜΟ ΝΗΣ ΗΛ Ι Α Σ, Ορθοπεδικ ό Νοσοκ ομ είο κ αι Κέ ντρο Φ υσικ οθερα πεία ς στο Αντίριο 27. Κ Ο ΥΜΠΟ ΥΛ ΗΣ ΜΙ Χ Α Λ ΗΣ, Καταφύγια στη πόλ η: Η περίπτωση στο Μ ονα στηρά κ ι 28. Χ Α Ρ Α Λ Α ΜΠΟ ΥΣ ΜΑΡΙ Α, ΟΡΙ ΩΝ ΔΙ ΕΛΕΥΣΙΣ: Η περίπτωση της πράσινης γ ρα μ μ ής στη Λευκωσία

10 29. Μ Α ΜΑ Λ Η Κ Α Τ Ε Ρ Ι ΝΑ, Κέντρο Δημ ιουργ ικ ής Απασχόλ ησης γ ια παιδιά 2011 στο Μ εταξουργ είο 30. Ζ Ο ΥΚ Α Β Α Σ Ι Λ Ι Κ Η, ΠΕ Ρ Α ΣΜ Α : Μ ουσείο πέντε ιστορικ ών περιόδων στη 2012 πόλ η της Πά τρα ς 31. Ο Ι Κ Ο ΝΟ ΜΟ ΠΟ ΥΛ Ο Υ Ε Ι Ρ ΗΝΗ, Κοινότητα κατοικ ιών μ ε β άση την αγροτικ ή 2012 α υτάρκ εια 32. Π Ο Λ ΥΒ Ι Ο Υ Χ Ρ Ι Σ Τ Ι ΝΑ, Φ οιτητικ ή Κατοίκ ισ η στο κ έντρο της Αθήνας Λ Ο ΥΙ Ζ Α Α ΜΠΝΤ Α Λ Α, Λουτρά στη Πόλ η των Τρικ άλων Σ ΠΥΡ Ι Δ Ο ΥΛ Α Κ Ο ΥΒ Α Ρ Α ΕΡΝΕ Σ Τ Ι ΝΑ Κ Α Ρ ΥΣ Τ Ι ΝΑ Ι Ο Υ, Ι χνηλ ατήσεις στο 2013 κ έλ υφος του Κτηρίου των Μ ύλων Αγ ίου Γεωργ ίου: Εγ κ ατάσταση Αφ ηγ ημ α τικ ών Δια δρομ ών. 35. Σ Τ Ε Λ Λ Α Κ Ο ΝΤ Ζ Α ΜΠΑ Σ Η, Aut opolis

11 ΙΙ.Β Σ ΥΜ Μ ΕΤΟΧΗ ΣΕ Ε ΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ Ε ΡΓΑΣΤΗΡΙ Α - Σ υ μμετοχ ή σ τη ν ε ξ ε τα σ τικ ή ε πιτρ οπή Διπλωμα τικ ών ε ρ γ α σ ιών του Τμήμα τος Αρ χ ιτε κ τόν ων του Ε.Μ.Π. (2003) - Σ υ μμετοχ ή σ τη ν ε ξ ε τα σ τικ ή ε πιτρ οπή θεμά των Αρ χ ιτε κ τον ικής Σ ύ ν θ ε σ η ς IV Σ χ ολ ή ς Α ρ χ ιτε κ τόν ων Μηχανικ ών του Π α ν ε πισ τη μίου Θ ε σ σ α λ ία ς (Βόλ ος 2005) - Ε ξ ε τα σ τικ ή ε πιτρ οπή άδε ια ς α σ κ ή σ ε ως ε πα γ γ έ λ μα τος α ρ χ ιτε κ τόν ων, ΤΕ Ε Αχ α ΐα ς (Π ά τρ α 2006) - Ε πίβ λ ε ψ η ε ρ γ α σ τη ρ ίου α ποτύ πωσ η ς Σ χ ε δια σ μού με θέμα Κα τα σ κ ε υ έ ς του οικείου, (μα ζ ί μ ε Φ. Γι α ν ν ί σ η λ έκ τ ορ α Σ χ ολ ή ς Α ρ χ ι τ εκτόν ω ν Π α ν επ ι σ τ η μ ί ου Θεσ σ α λ ί α ς ) Δ ιορ γ ά ν ωσ η Σ χ ολ ή Αρ χ ιτε κ τόν ων Μηχανικ ών του Π α ν ε πισ τη μίου Θ ε σ σ α λ ία ς Κοιν ότη τα Μα κ ρ ιν ίτσ α ς, Μα κ ρ ιν ίτσ α Σεπτε μβ ρ ίου Ε ξ ε τα σ τικ ή ε πιτρ οπή στα μα θ ή μα τα Ε λ ε ύ θ ε ρ ο κ α ι Γρ α μμικό Σ χ έ δι ο των κ α τα τα κ τηρίων ε ξ ε τά σ ε ων Τμήμα τος Αρ χ ιτε κ τόν ων Μηχανικ ών πα ν ε πισ τη μίου Π α τρ ών ( ) - Κρ ιτικ ή ε πιτρ οπή Δια γ ων ισ μού γ ια α ν ά θ ε σ η τη ς μελέτη ς : «Π ρ ομελέτη Κτι ρ ί ου Ο ικον ομικών Ε πιστη μών» ( ) - Κρ ιτικ ή ε πιτρ οπή Δια γ ων ισ μού γ ια α ν ά θ ε σ η τη ς μελέτη ς : «Πρ ομελέτη Κτι ρ ί ου Τμήμα τος Π α ιδα γ ωγ ικού» ( ) - Κρ ιτικ ή ε πιτρ οπή Μετα πτυ χ ια κ ών Δ ιπλωμα τικ ών Ε ρ γ α σ ιών (ΜΔ Ε ) Δ ια τμημα τικ ού προγ ρ ά μμα τος μετα πτυ χ ια κ ών σ που δών : Δ ια χ ε ίρ ισ η Μνημείων : Αρ χ α ιολ ογ ία, Π όλ η, Αρ χ ιτε κ τον ικ ή (2012) - 11-

12 IΙ.Γ ΕΡΕΥΝΗΤΙ ΚΗ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙ ΚΗ Ε Μ ΠΕΙ ΡΙ Α T H E S I S OF MA S T E R Ε κ πόν η σ η Έ ρ ε υ ν α ς σ τη διά ρ κ ε ια των μετα πτυ χ ια κ ών Σ που δών (β λ. τμήμα Ι) 1985 Ε ρ γ α σ ία γ ια τη ν προε τοιμα σ ία τη ς διε θ ν ού ς έ κ θ ε σ η ς, Η ΑΘ Η Ν Α ΤΟ Ν 20ο ΑΙΩΝ Α, σ τον ε κ θ ε σ ια κ ό χ ώρ ο του Π α ν ε πισ τη μίου Αθ η ν ών γ ια τη ν ΑΘ Η Ν Α, Π Ο ΛΙΤΙΣ ΤΙΚΗ Π ΡΩΤΕ Υ Ο ΥΣ Α τη ς Ε ΥΡΩΠ Η Σ Ο μά δα ε ρ γ α σ ία ς ΤΕ Ε γ ια λ ογ α ρ ια σ μό τη ς UIA σ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ία με του ς Γ.Σ η μα ιοφ ορ ίδη κ α ι Μ.Κα λ ογ ε ρ ά κ ου, με θέμα α ρ χ ε ιοθ έ τη σ η κ α ι προβ ολ ή τη ς Ε λ λ η ν ικ ή ς Αρ χ ιτε κ τον ικ ή ς κ λ η ρ ον ομιά ς του 20ού α ιών α σ το δίκ τυ ο Υποβ ολ ή πρότα σ η ς έ ρ ε υ ν α ς γ ια διδα κ τορ ικ ή δια τρ ιβ ή (Τομέας 4 Συνθέσεων Τε χ ν ολ ογ ικής Αιχμής ) με θέμα : Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Ο Π Τ Ι Κ Η Σ Α Ν Α Π Α Ρ Α Σ Τ Α Σ Η Σ ΑΝΤ Ι Λ Η Ψ Η Σ Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Ω Ν Λ Υ Σ Ε Ω Ν Κ Α Ι Ι Δ Ε Ω Ν Γ Ι Α Τ Η Δ Η Μ Ι Ο Υ Ρ Γ ΙΑ Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Ω Ν Ε ρ ε υ ν η τή ς σ το πρόγ ρ α μμα Διε ρ ε ύ ν η σ η τη ς Ι σ τορ ικής Τε χ ν ικής Υποδομής τη ς Ε λ λ η ν ικής Π όλ η ς : Η περίπτωσ η του υ δρ α γ ωγ ε ίου τη ς Π ύ λ ου του δή μου Π ύ λ ου. Ε πισ τη μον ικ ός υ πεύθυνος Γ. Π α ν έ τσ ος, κ ύ ρ ιος ε ρ ε υ ν η τή ς Π. Κου φ όπου λ ος Δ ιε ρ ε ύ ν η σ η πιθ α ν ών ε ν α λ λ α κ τικ ών λ ύ σ ε ων γ ια προσ θ ή κ η γ υ μναστη ρ ίου κ α ι α ίθ ου σ α ς πολ λ α πλών χ ρ ή σ ε ων σ το σ χ ολ ικ ό σ υ γ κ ρ ότη μα Αμα ρ ου σ ίου, σ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ία με τη ν πολ. Μηχ. Ε.Του μπα κ ά ρ η, γ ια λ ογ α ρ ια σ μό του σ υ λ λ όγ ου ε κ πα ιδε υ τικ ών κ α ι του σ υ λ λ όγ ου γ ον έ ων του σ χ ολ ε ίου

13 Α ΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΙΙ.Δ.1. Α ΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Ε Κ Π Ο Ν Η Σ Η Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Κ Ω Ν Δ Ι Α Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν για τη ν ε τα ιρ ία BUSSIN G Ε ΛΛΑΣ Α.Ε Ε ρ γ α σ ία σ το γ ρ α φ ε ίο του πολ. Μηχ. Μ.Χρ ισ τοφ ίδη γ ια τη μελέτη κ α ι σ χ ε δία σ η δύ ο ν έ ων πόλ ε ων σ τη ν Αλ γ ε ρ ία (προκ α τα σ κ ε υ ή ) Π Ρ Ο Σ Θ Η Κ Η Ν Ε Α Σ Π Τ Ε Ρ Υ Γ Α Σ Κ Ε Λ Ι Ω Ν Κ Α Ι Χ Ω Ρ Ο Υ Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α Ρ Ι Α Σ Τ Ο Υ Μ Ο Ν Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Υ ΧΡ Υ Σ Ο Π Η Γ Η σ τη Μπά λ λ α Αττικ ή ς γ ια λ ογ α ρ ια σ μό τη ς τε χ ν ικ ή ς ε τα ιρ ία ς Ε ΥΠ ΑΛΙΝ Ο Σ ΑΕ. - Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Τ Α Π Λ Α Ι Σ Ι Α Τ Η Σ I.A.E.S.S.T.E. Σ Τ Η Ν A R A B C O N T R A C T O R S, Αίγ υ πτος, σ ε p r oj ects σχεδια σ μού μεγάλων οικ ισ τικ ών σ υ γ κ ρ οτη μά των σ τα Κά ιρ ο Δ Ι Α Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Χ Ω Ρ Ο Υ C A M P I N G γ ια τη ν ε τα ιρ ία ΑΛΚΥΟ Ν Η ΑΕ σ το Σ χ οίν ο Αττικ ή ς. - Ε Κ Π Ο Ν Η Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Ω Ν Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ Λ Ε Ω Φ Ο Ρ Ο Υ Κ Η Φ Ι Σ Ο Υ τη ς τε χ ν ικ ή ς ε τα ιρ ία ς Ε ΥΠ ΑΛΙΝ Ο Σ ΑΕ 1990 Αρ χ ιτέ κ των ε λ ε ύ θ ε ρ ος ε πα γ γ ε λ μα τία ς, σ τη ν Αθ ή ν α σήμερα: Ο Ι Κ Ι Α Σ Τ Η Ν Κ Α Λ Ο Γ Ρ Ε Ζ Α (σ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ία με τον Αρ ισ τε ίδη Αν τον ά κ α ι τη Φοίβ η Για ν ν ίσ η ) Τ Ρ Ι Ω Ρ Ο Φ Η Π Ο Λ Υ Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α Σ Τ Ο Μ Α Ρ Ο Υ Σ Ι (σ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ία με τον Αρ ισ τε ίδη Αν τον ά κ α ι τη Φοίβ η Για ν ν ίσ η ) Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α Σ Τ Η Ν ΕΑ Μ Α Κ Ρ Η (σ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ία με τον Αρ ισ τε ίδη Αν τον ά ) - Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Σ Θ Η Κ Η Σ Ν Ε Α Σ Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α Σ κ α ι τρ οποποίη σ η τη ς υ πά ρ χ ου σ α ς σ το Π. Ψ υ χ ικ ό (σ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ία με τον Αρ ισ τε ίδη Αν τον ά ) Δ Ι Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Η Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α Σ Κ Α Ι Κ Η Π Ο Υ σ το Π ολ υ δέ ν δρ ι Αττικ ή ς Π Ρ Ο Τ Α Σ Η Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Α Δ Ι Ε Υ Θ Ε Τ Η Σ Η Τ Ο Υ Α Ρ Χ Α Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Υ Χ Ω Ρ Ο Υ - 13-

14 1997 Τ Η Σ Α Ρ Χ Α Ι Α Σ Α Γ Ο Ρ Α Σ Τ Ω Ν Α Θ Η Ν Ω Ν, σ το πλαίσ ιο του σ χ ε δίου γ ια τη ν Ε ν οποίη σ η των Αρ χ α ιολ ογ ικ ών Χώρ ων, (ως σ υ ν ε ρ γ ά τη ς σ το γ ρ α φ ε ίο Α66 των Σ ου ζά ν α κ α ι Δ η μήτρ η Αν των α κ ά κ η ) - Ο Ι Κ Ι Α, ε πέκτα σ η -προσ θ ή κ η σ ε Δ ώμα πεντα όρ οφ η ς πολ υ κ α τοικ ία ς σ το Ν. Φά λ η ρ ο Ο Ι Κ Ι Α Σ Τ Ο Λ Α Γ Ο Ν Η Σ Ι Α Τ Τ Ι Κ Η Σ (σ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ία με τον Αρ ισ τε ίδη Αν το ν ά ) - Ν Ε Ο Σ Σ Ι Δ Η Ρ Ο Δ Ρ Ο Μ Ι Κ Ο Σ Σ Τ Α Θ Μ Ο Σ Α Θ Η Ν Ω Ν, Π ρ ότα σ η σ τα πλαίσ ια ε ρ ε υ ν η τικ ού προγ ρ ά μμα τος α πό τη ν ΑΓΕ Τ Η ρ α κ λ ή ς, κ λ ε ισ τός δια γ ων ισ μός μετα ξ ύ γ ρ α φ ε ίων Α66 & Gr assi, (ως σ υ ν ε ρ γ ά τη ς των Δ η μήτρ η & Σ ου ζά ν α Αν των α κ ά κ η κ α ι Ο υ ρ α ν ία Σ τε φ α ν οπού λ ου Δ Ι Α Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Κ Α Ι Δ Ι Ε Υ Θ Ε Τ Η Σ Η Τ Ω Ν Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ω Ν Τ Η Σ Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Σ EL E C T R O M E D I C A L AE BE (σ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ία με το ν α ρ χ ιτέ κ τον α Αρ ισ τε ίδη Αν τον ά ) - Κ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α Ρ Ο Υ Χ Ω Ν Σ Τ Η Ν Ο Δ Ο Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο Υ σ τη ν Ν.Ιων ία (σ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ία με τη ν Μα ρ ία Σ ωτη ρ οπού λ ου κ α ι τον Λου κ ά Φικ ιώρ η ) Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Σ Ν Ε Α Σ Υ Π Α Ι Θ Ρ Ι Α Σ Π Ι Σ Ι Ν Α Σ Μ Ε Τ Ο Υ Σ Α Π Α Ρ Α Ι Τ Η Τ Ο Υ Σ Β Ο Η Θ Η Τ Ι Κ Ο Υ Σ Χ Ω Ρ Ο Υ Σ Κ Α Ι Δ Ι Α Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Ε Ι Σ σ τη ν Π α λ λ ή ν η Π Ρ Ο Σ Θ Η Κ Η Ο Ρ Ο Φ Ο Υ Κ Α Ι Π Ρ Ο Σ Θ Η Κ Η Ν Ε Ο Υ Κ Τ Ι Σ Μ Α Τ Ο Σ γ ια τη μετα τρ οπή υπά ρ χ ου σ α ς κ α τοικ ία ς σ ε σ υ γ κ ρ ότη μα πα ρ α θ ε ρ ισ τικ ών κ α τοικ ιών σ τη Ρα φ ή ν α Αττικ ή ς Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ Υ Γ Κ Ρ Ο Τ Η Μ Α Τ Ο Σ Τ Ρ Ι Ω Ν Π Α Ρ Α Θ Ε Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Ω Ν Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Ω Ν σ τον Κά λ α μο Αττικ ή ς Σ Υ Γ Κ Ρ Ο Τ Η Μ Α Τ Ε Σ Σ Α Ρ Ω Ν Δ Ι Ω Ρ Ο Φ Ω Ν Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Ω Ν σ τα Κιού ρ κ α Αττικ ή ς ιδιοκ τη σ ία ς Ο Ι Κ Ι Α σ τα Μελίσ σ ια Αττικ ή ς Χ Ρ Ω Μ Α Τ Ι Κ Η Μ Ε Λ Ε Τ Η Ο Ψ Ε Ω Ν Κ Τ Η Ρ Ι Ο Υ του Π ολ ε μικ ού Ν α υ τικ ού σ τη ν πλατε ία Κλ α υ θ μών ος Αθ ή να - 14-

15 - Π Ε Ν Τ Α Ο Ρ Ο Φ Η Π Ο Λ Υ Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α Σ Τ Α Μ Ε Λ Ι Σ Σ Ι Α - Α Ν Α Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Σ Τ Ρ Ι Ω Ρ Ο Φ Ο Υ Κ Τ Η Ρ Ι Ο Υ Δ Υ Ο Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Ω Ν γ ια τον Π ολ. Μηχ. Χ. Δ α λ δα β ά ν η, σ το Π ά τη μα Δ ή μου Χα λ α ν δρ ίου Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Σ Δ Ι Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Η Σ Κ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Ι Ο Υ Σ Τ Η Λ Ο Υ Τ Σ Α Α Τ Τ Ι Κ Η Σ - Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Ρ Ο Σ Θ Η Κ Η Σ Σ Ε Ι Σ Ο Γ Ε Ι Α Ο Ι Κ Ι Α στα Κιού ρ κ α Αττικ ή ς - Α Π Ο Τ Υ Π Ω Σ Η Ν Ε Ο Κ Λ Α Σ Ι Κ Ο Υ Κ Τ Η Ρ Ι Ο Υ Σ Τ Ο Σ Υ Ν Τ Α Γ Μ Α, γ ια λ ογ α ρ ια σ μό τη ς ε τα ιρ ία ς Μελετών Αρ χ ιτε κ τον ικ ή Ε Π Ε, σ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ία με τον α ρ χ ιτέ κ τον α Σ. Κα κ ά β α Μ Ε Λ Ε Τ Η Α Ν Α Σ Τ Η Λ Ω Σ Η Σ Κ Α Ι Ε Π Α Ν Α Χ Ρ Η Σ Η Σ Ε Ρ Ε Ι Π Ε Ι Ω Ν Σ Τ Ο Π Ι Τ Ρ Ο Φ Ο Ά Ν Δ Ρ Ο Υ - Μ Ε Λ Ε Τ Η Ν Ε Α Σ Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α Σ ( Σ Ε Κ Α Τ Ε Π Ε Κ Τ Α Σ Η Π Ρ Ο Σ Θ Η Κ Η ) σ τα Κιού ρ κ α Αττικ ή ς Μ Ε Λ Ε Τ Η Α Π Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Σ Ε Ρ Ε Ι Π Ω Μ Ε Ν Η Σ Ο Ι Κ Ι Α Σ Σ Τ Ο Ά Ν Ω Κ Ο Υ Ρ Ο Υ Ν Ι Κ Α Ν Ι Σ Τ Ρ Ω Ν Ε Υ Β Ο Ι Α Σ - Μ Ε Λ Ε Τ Η Α Ν Α Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η Η Σ Κ Α Ι Δ Ι Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Η Σ Π Α Λ Α Ι Ο Υ Δ Ι Α Μ Ε Ρ Ι Σ Μ Α Τ Ο Σ Σ Τ Ο Π Α Γ Κ Ρ Α Τ Ι ΑΘΗ Ν Α Μ Ε Λ Ε Τ Η Α Ν Α Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η Σ Ε Π Ι Δ Ι Ο Ρ Θ Ω Σ Η Σ Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α Σ Σ Τ Η Ν Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Π Ο Λ Ι Τ Ε Ι Α ΑΧΑΡ Ν Α Ι Α Τ Τ Ι Κ Η Σ - Μ Ε Λ Ε Τ Η Δ Ι Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Η Σ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚ Ε Υ Η Σ Δ Ι Α Μ Ε Ρ Ι Σ Μ Α Τ Ο Σ σ τη ν Αγ. Π α ρ α σ κ ε υ ή Αττικ ή ς Μ Ε Λ Ε Τ Η Α Π Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Σ Π Α Λ Α Ι Α Σ Ο Ι Κ Ι Α Σ Κ Α Ι Α Ν Α Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Σ Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Π Α Ν Α Χ Ρ Η Σ Η Τ Η Σ Ω Σ Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Υ Π Ο Δ Ο Χ Η Σ Π Ε Λ Α Τ Ω Ν Μ Ε Γ Ρ Α Φ Ε Ι Α, τη ς ε τα ιρ ε ία ς Μιν τσ ίδη Kennel, Π α λ λ ή ν η Αττικ ή ς - Α Ν Α Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η Κ Α Ι Δ Ι Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Η Α Ι Θ Ο Υ Σ Α Σ Π Ο Λ Λ Α Π Λ Ω Ν Χ Ρ Η Σ Ε Ω Ν, Τ Η Σ Ο Ρ Θ Ο Δ Ο Ξ Η Σ Χ Ρ Ι Σ Τ Ι Α Ν Ι Κ Η Σ Έ Ν Ω Σ Η Σ, σ τη ν οδό Σ ου λ ίου σ τη ν Αθ ή ν α - 15-

16 Ν ΕΑ Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α Σ Τ Η Ν. Μ Α Κ Ρ Η Α Τ Τ Ι Κ Η Σ - Ν ΕΑ Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α Σ Τ Η Π Α Λ Λ Η Ν Η Α Τ Τ Ι Κ Η Σ Υ Π Α Ι Θ Ρ Ι Ε Σ Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Ε Σ Φ Υ Λ Α Ξ Η Σ Κ Α Ι Σ Τ Ε Γ Α Σ Η Σ Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Δ Ι Ω Ν Σ Ε Σ Υ Ν Δ Υ Α Σ Μ Ο Μ Ε Φ Ω Τ Ο Β Ο Λ Τ Α Ι Κ Α Π Α Ν Ε Λ Α, σ τη ν Π α λ λ ή ν η Αττικ ή ς - Ν ΕΑ Δ Ι Ω Ρ Ο Φ Η Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α Σ Τ Ο Υ Σ Θ Ρ Α Κ Ο Μ Α Κ Ε Δ Ω Ν Ε Σ Α Τ Τ Ι Κ Η Σ Ν ΕΑ Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α Σ Τ Η Σ Α Ρ Ο Ν Ι Δ Α Α Τ Τ Ι Κ Η Σ - P E T T H E R A P Y C E N T E R σ τη περιοχ ή Αγ. Γε ρ ά σ ιμος Δ ή μου Σ πά των C AFE ΟΥΖΕΡ Ι, Δ ια μόρ φ ωσ η κ α ι σ χ ε δια σ μός ε σ ωτε ρ ικ ού κ α ι ε ξ ωτε ρ ικ ού χ ώρ ου, σ το Άλ σ ος Σ κ οπευτη ρ ίου, Κα ισ α ρ ια ν ή, σ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ία με τη ν α ρ χ ιτέ κ τον α ε σ ωτε ρ ικ ών χ ώρ ων Ρ. Σ τρ α τά κ η - 16-

17 ΙΙ.Δ.2. Κ ΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΥΠΟ Κ ΑΤΑΣΚΕ ΥΗ Έ ΡΓ Α Ο Ι Κ Ι Α -Δ ιώρ οφ η προσ θ ή κ η σ τη ν Αγ. Π α ρ α σ κ ε υ ή (σ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ία με τον Αρ ισ τε ίδη Αν τον ά κ α ι τη ν Φοίβ η Για ν ν ίσ η ) Π Ρ Ο Σ Θ Η Κ Η Μ Ι Α Σ Ν Ε Α Σ Π Τ Ε Ρ Υ Γ Α Σ Α Ι Θ Ο Υ Σ Ω Ν Δ Ι Δ Α Σ Κ Α Λ Ι Α Σ Κ Α Ι Ε Ν Ο Σ Γ Υ Μ Ν Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Υ σ ε Δ η μοτικ ό Σ χ ολ ε ίο σ τη Ρα φ ή ν α (σ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ία με τον Φ.Βα λ α τσ ό) - Ο Ι Κ Ι Α σ το Γα λ ά τσ ι Αττικ ή ς (σ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ία με τη ν Φοίβ η Για ν ν ίσ η ) Π Ο Λ Υ Ω Ρ Ο Φ Ο Κ Τ Η Ρ Ι Ο Σ Τ Α Θ Μ Ε Υ Σ Η Σ Α Υ Τ Ο Κ Ι Ν Η Τ Ω Ν τη ς ε τα ιρ ία ς Bu ssin g Ε λ λ ά ς ΑΕ σ το Βοτα ν ικ ό Αθ ή ν α ς Π Ρ Ο Σ Θ Η Κ Η 2 Ο Ρ Ο Φ Ω Ν Σ Ε Υ Π Α Ρ Χ Ο Υ Σ Α Μ Ο Ν Ο Ω Ρ Ο Φ Η Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Η στη Τε ρ ψ ιθ έ α Γλ υ φ ά δα ς (σ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ία με τη ν Φοίβ η Για ν ν ίσ η ) Δ Ι Α Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Κ Α Ι Δ Ι Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Η Ι Σ Ο Γ Ε Ι Α Σ Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α Σ Κ Α Ι Τ Ο Υ Κ Η Π Ο Υ, Π α πά γ ου Αττικ ή ς (σ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ία με τον Αρ ισ τε ίδη Αν τον ά ) - Μ Ε Λ Ε Τ Η Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Υ Τ Ρ Ι Κ Α Λ Ω Ν για τη ν ε τα ιρ ία Ε ΥΠ ΑΛΙΝ Ο Σ ΑΕ Ν ΕΑ Δ Ι Ω Ρ Ο Φ Η Δ Ι Π Λ Ο Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α σ το Σ ωρ ό Αμα ρ ου σ ίου. - Α Ν Α Π Λ Α Σ Η Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Υ Ε Ρ Μ Ο Υ Π Ο Λ Η Σ Σ Υ Ρ Ο Υ, (ως σ υ ν ε ρ γ ά τη ς του Αρ χ ιτε κ τον ικ ού Γρ α φ ε ίου Α66 των Δ η μήτρ η κ α ι Σ ου ζά ν α Αν των α κ ά κ η ) Σ Υ Γ Κ Ρ Ο Τ Η Μ Α 3 Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Ω Ν στο Γέ ρ α κ α Αττικ ή ς - Δ Ι Π Λ Ο Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α σ τον Αγ. Σ τέ φ α ν ο Αττικ ή ς (σ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ία με τον Αρ ισ τε ίδη Αν τον ά ) - Υ Π Α Ι Θ Ρ Ι Ο Θ Ε Α Τ Ρ Ο Δ Α Σ Ο Υ Σ Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ, προσ θ ή κ ε ς κ α ι τρ οποποιή σ ε ις γ ια τον Ο ρ γ α ν ισ μό Θ ε σ σ α λ ον ίκ η ς Π ολ ιτισ τικ ή ς Π ρ ωτε ύ ου σ α ς τη ς Ε υ ρ ώπης ( ως σ υ ν ε ρ γ ά τη ς - 17-

18 σ το α ρ χ ιτε κ τον ικ ό γ ρ α φ ε ίο Α66 των Δ η μήτρ η κ α ι Σ ου ζά ν α Αν των α κ ά κ η ) Δ Ι Α Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Ό ΨΗΣ Κ Α Ι Ε Ι Σ Ο Δ Ο Υ Π Ρ Α Τ Η Ρ Ι Ο Υ πώλ η σ η ς χ η μικ ών σ τη ν οδό Κολ ων ού σ τη ν Αθ ή ν α (σ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ία με τον Αρ ισ τε ίδη Αν τον ά ) - Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α σ το Αν ω Δ ά σ ος Χα ιδα ρ ίου (σ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ία με τον Αρ ισ τε ίδη Αν τον ά ) - Σ Υ Ν Ο Λ Ι Κ Η Α Ν Α Δ Ε Ι Ξ Η Κ Α Σ Τ Ρ Ο Υ Σ Ι Φ Ν Ο Υ (ως σ υ ν ε ρ γ ά τη ς σ το α ρ χ ιτε κ τον ικ ό γ ρ α φ ε ίο Α 66) - Δ Ι Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Η Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Υ Μ Ο Ν Ο Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α Σ κ α ι Υπα ιθ ρ ίου Χώρ ου σ τον Κου β α ρ ά Αττικ ή ς - Δ Ι Α Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η 5 Π Λ Α Τ Ε Ι Ω Ν στη ν Ε ρ μού πολ η Σ ύ ρ ου (ως σ υ ν ε ρ γ ά τη ς σ το α ρ χ ιτε κ τον ικ ό γ ρ α φ ε ίο Α66) - Ο Ι Κ Ι Α σ τη Ν τα ού Π ε ν τέ λ η ς, προσ θ ή κ η σ ε υ πά ρ χ ου σ α κ α τοικ ία κ α ι δια μόρ φ ωσ η μεγάλου υ πα ιθ ρ ίου Χώρ ου - Δ Ι Α Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Ό Ψ Η Σ Κ Α Ι Χ Ρ Ω Μ Α Τ Ι Κ Η Μ Ε Λ Ε Τ Η Π ολ υ κ α τοικ ία ς του 60 στο Ν. Φά λ η ρ ο Δ Ι Ω Ρ Ο Φ Ο Κ Τ Η Ρ Ι Ο 3 Π Α Ρ Α Θ Ε Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Ω Ν Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Ω Ν σ τη ν Αρ τέ μιδα Λού τσ α ς - Δ Ι Α Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Κ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ Σ Ε Δ Ι Α Τ Η Ρ Η Τ Ε Ο Κ Τ Η Ρ Ι Ο Α Π Ο Θ Η Κ Η Σ Κ Α Π Ν Ω Ν Κ Α Ι Α Π Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Ο Ψ Η Σ σ το λ ιμά ν ι του Π ε ιρ α ιά (σ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ία με το Λου κ ά Φικ ιώρ η κ α ι τη ν Μα ρ ία Σ ωτη ρ οπού λ ου ) - Τ Ρ Ε Ι Σ Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Ε Σ Σ Τ Ο Ν Α Γ. Σ Τ Ε Φ Α Ν Ο, (σ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ία με τον Αρ ισ τε ίδη Αν τον ά κ α ι τη Φοίβ η Για ν ν ίσ η ) - Δ Ι Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Η Κ Α Ι Δ Ι Α Χ Ω Ρ Ι Σ Μ Ο Σ Κ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ σ του ς Αμπελοκ ή που ς, Αθ ή ν α - Δ Ι Α Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Ε Ι Σ Ο Δ Ο Υ, Υ Π Α Ι Θ Ρ Ι Ο Υ Χ Ω Ρ Ο Υ, Κ Α Ι Χ Ρ Ω Μ Α Τ Ι Κ Η Μ Ε Λ Ε Τ Η Μ Ο Ν Ο Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α Σ Σ Τ Α Ε Ξ Α Ρ Χ Ε Ι Α, (σ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ία με τον Αρ ισ τε ίδη Αν τον ά ) - Δ Ι Α Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ο Υ Χ Ω Ρ Ο Υ Σ Ε Υ Π Α Ι Θ Ρ Ι Ο Χ Ω Ρ Ο Σ Τ Α Θ Μ Ε Υ Σ Η Σ σ το Ν. Φά λ η ρ ο Β Ι Β Λ Ι Ο Π Ω Λ Ε Ι Ο Π Α Τ Α Κ Η στη ν οδό Ακ α δη μία ς 65 (σ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ία με τον Αρ ισ τε ίδη Α ν τον ά κ α ι τη Φοίβ η Για ν ν ίσ η ) - 18-

19 - Α Π Ο Τ Υ Π Ω Σ Η, Α Π Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Κ Α Ι Δ Ι Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Η Δ Ι Ω Ρ Ο Φ Ο Υ Δ Ι Α Τ Η Ρ Η Τ Ε Ο Υ Ν Ε Ο Κ Λ Α Σ Σ Ι Κ Ο Υ σ το Μετα ξ ου ρ γ ε ίο σ τη ν Αθ ή ν α - Ο Ι Κ Ι Α σε προσ θ ή κ η 2 ορ όφ ων σ ε υ πά ρ χ ον κ τή ρ ιο σ το Γα λ ά τσ ι Αττικ ή ς. - Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α σ τη ν Κά ν τζα Π α λ λ ή ν η ς - Τ Ε Τ Ρ Α Ω Ρ Ο Φ Η Π Ο Λ Υ Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α Σ Τ Η Τ Ε Ρ Ψ Ι Θ Ε Α Γ Λ Υ Φ Α Δ Α Σ Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Κ Α Ι Π Ι Σ Ι Ν Α σ τη Ν ε ρ οτρ ιβ ιά Ε υ β οία ς (σ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ία με τον Αρ ισ τε ίδη Αν τον ά κ α ι τη Φοίβ η Για ν ν ίσ η ) - Δ Ι Α Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Μ Ε Γ Α Λ Ο Υ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Α Κ Ο Υ Χ Ω Ρ Ο Υ (ΚΔ Ο ) Κέ ν τρ ου Ε λ έ γ χ ου Ο χ η μά των γ ια τις Ασ τικ έ ς σ υ γ κ οιν ων ίε ς Ο.Α.Σ.Α σ το Αμα ξ οσ τά σ ιο τη ς οδού Π. Ρά λ λ η. - Δ Ι Ω Ρ Ο Φ Η Δ Ι Π Λ Ο Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α σ το Γέ ρ α κ α Αττικ ή ς - Μ Ε Λ Ε Τ Η Α Π Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Σ Ζ Η Μ Ι Ω Ν Α Π Ο Τ Ο Σ Ε Ι Σ Μ Ο Τ Ο Υ 1999 σ ε πα λ α ιά πολ υ κ α τοικ ία σ το Ν. Φά λ η ρ ο. - Τ Ρ Ε Ι Σ Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Ε Σ σ τον Αγ. Σ τέ φ α ν ο (σ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ία με τον Αρ ισ τε ίδη Αν τον ά κ α ι τη Φοίβ η Για ν ν ίσ η ) Σ Υ Γ Κ Ρ Ο Τ Η ΜΑ Τ Ε Σ Σ Α Ρ Ω Ν Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Ω Ν σ τον Αγ. Σ τέ φ α ν ο Αττικ ή ς - Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Σ Ε Π Ι Π Λ Ω Ν Γ Ι Α Ε Ι Δ Ι Κ Ε Σ Θ Ε Σ Ε Ι Σ Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ω Ν, Ε λ έ γ χ ου Ο χ η μά των γ ια τις Ασ τικ έ ς σ υ γ κ οιν ων ίε ς Ο.Α.Σ.Α σ το Αμα ξ οσ τά σ ιο τη ς οδού Π. Ρά λ λ η - Δ Ι Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Η Κ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ Σ Ε Π Ρ Ο Σ Θ Η Κ Η Σ Τ Ο Α Ρ Χ Ι Κ Ο Β Ι Β Λ Ι Ο Π Ω Λ Ε Ι Ο Π Α Τ Α Κ Η στη ν οδό Ακ α δη μία ς (σ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ία με τον Αρ ισ τε ίδη Αν τον ά κ α ι τη Φοίβ η Για ν ν ίσ η ) Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α σ τον Αγ. Σ τέ φ α ν ο - Δ Υ Ο Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Ε Σ Σ Τ Ο Κ Α Π Α Ν Δ Ρ Ι Τ Ι Α Τ Τ Ι Κ Η Σ - Π Α Ρ Α Θ Ε Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Η Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α σ τη θ έ σ η Αμμοι Τρ ίν ιτσ α κ οιν ότη τα ς Σ κ ά λ α ς Ν ομού Λα κ ων ία ς - Π Α Ι Δ Ι Κ Ο Σ Σ Τ Α Θ Μ Ο Σ ABC σ τη ν Αγ. Π α ρ α σ κ ε υ ή Αττικ ή ς - Σ Υ Γ Κ Ρ Ο Τ Η Μ Α Τ Ε Σ Σ Α Ρ Ω Ν Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Ω Ν Σ Τ Α Κ Ι Ο Υ Ρ Κ Α Αττικ ή ς - 19-

20 Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α σ του ς πρόποδε ς του β ου ν ού Δ έ ν δρ ου Κόν τος σ τη ν ή σ ο Αίγ ιν α - Ν ΕΑ Δ Ι Π Λ Ο Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α Σ Ε 4 Ο Ρ Ο Φ Ο Υ Σ σ το Αμα ρ ού σ ιο Αττικ ή ς - Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α σ τη Ν.Π ε ν τέ λ η - Δ Ι Α Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Υ Π Α Ι Θ Ρ Ι Ο Υ Χ Ω Ρ Ο Υ ΜΕ Π Ι Σ Ι Ν Α στο Λα γ ον ή σ ι Αττικ ή ς Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α σ το Ν τρ ά φ ι Αττικ ή ς - Α Ν Α Κ Α Ι Ν Ι Σ Η Κ Α Ι Δ Ι Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Η Δ Ι Α Μ Ε Ρ Ι Σ Μ Α Τ Ο Σ σ τη ν οδό Μισ α ρ α λ ιώτου Μα κ ρ υ γ ιά ν ν η Αθ ή ν α - Χ Ρ Ω Μ Α Τ Ι Κ Η Μ Ε Λ Ε Τ Η Ο Ψ Ε Ω Ν Π Ο Λ Υ Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α Σ σ το Μα ρ ού σ ι Αττικ ή ς πρόγ ρ α μμα α ν α κ α ίν ισ η ς όψ ε ων γ ια του ς Ο λ υ μπια κ ού ς α γ ών ε ς τη ς Αθ ή ν α ς Α Ν Α Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η Π Α Λ Α Ι Α Σ Π Ο Λ Υ Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α Σ, Α Λ Λ Α Γ Η Ό Ψ Ε Ω Ν Κ Α Ι Ν Ε Α Δ Ι Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Η Μ Ε Γ Ρ Α Φ Ε Ι Α Κ Α Ι Ε Κ Θ Ε Σ Ι Α Κ Ο Υ Σ Χ Ω Ρ Ο Υ Σ, σ τη Μετα μόρ φ ωσ η Αττικ ή ς, ιδιοκ τη σ ία ε τα ιρ ία ς δομικ ών υ λ ικ ών Baunet ΕΠΕ - Α Λ Λ Α Γ Η Χ Ρ Η Σ Η Σ P I L O T I S Σ Ε Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α, Κ Α Ι Δ Ι Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Η Υ ΠΑΡ Χ Ο Υ Σ Α Σ Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α Σ, σ του Π α πά γ ου Αττικ ή ς Π Ρ Ο Σ Θ Η Κ Η Κ Α Θ Ύ Ψ Ο Σ Γ &Δ Ο Ρ Ο Φ Ω Ν, Α Λ Λ Α Γ Η Δ Ι Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Η Σ Κ Α Ι Α Π Ο Π Ε Ρ Α Τ Ω Σ Η Ι Σ Ο Γ Ε Ι Ο Υ, Α &Β Ο Ρ Ο Φ Ω Ν Σ Ε Υ Π Α Ρ Χ Ο Ν Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Ι Κ Ο Σ Κ Ε Λ Ε Τ Ο, Π α γ κ ρ ά τι Αττικ ή ς - Π Ρ Ο Σ Θ Η Κ Η & Μ Ε Τ Α Τ Ρ Ο Π Η Π Α Λ Α Ι Α Σ Ο Ι Κ Ι Α Σ Σ Ε Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Κ Τ Η Ρ Ι Ο Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε Ω Ν, Λα γ ον ή σ ι Αττικ ή ς - Ν ΕΑ Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α Μ Ε Π Ι Σ Ι Ν Α στο Λα γ ον ή σ ι Αττικ ή ς - Μ Ε Λ Ε Τ Η Ό Ψ Ε Ω Ν Ν Ε Α Σ Π Ο Λ Υ Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α Σ σ τα Π ε τρ ά λ ων α Δ Ι Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Η Ι Σ Ο Γ Ε Ι Ο Υ Κ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ Μ Ε Π Α Τ Α ΡΙ, Κ Α Ι Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Σ Έ Κ Θ Ε Σ Η Σ, ιδιοκ τη σ ία ς BAUN E T Ε Π Ε, σ το Ε μπορ ικ ό κ έ ν τρ ο Αίθ ρ ιο -Μα ρ ού σ ι - Α Ν Α Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Σ Κ Α Ι Ν Ε Ε Σ Δ Ι Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Ε Ι Σ Σ Ε Υ Π Α Ρ Χ Ο Ν Σ Κ Ε Λ Ε Τ Ο Δ Ι Π Λ Ο Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α Σ, σ το Δ ιόν υ σ ο - 20-

21 Αττικ ή ς - Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Σ Ε Π Ι Π Λ Ω Ν Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α Σ σ το Μα ρ ού σ ι Αττικ ή ς. - Μετα τρ οπή πα λ α ιά ς οικ ία ς σ ε πολ ιτισ τικ ό κ τή ρ ιο ε κ δη λ ώσ ε ων σ το Λα γ ον ή σ ι Αττικ ή ς Ν ΕΑ Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α Σ Τ Η Ν Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Π Ο Λ Ι Τ Ε Ι Α Α Τ Τ Ι Κ Η Σ, σ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ία με τον πολ. Μηχ. Χ. Π α ν α γ ή Μ Ε Λ Ε Τ Η Ό Ψ Ε Ω Ν Π Ο Λ Υ Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α Σ Κ Α Ι Α Λ Λ Α Γ Η Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Δ Ι Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Ε Ω Ν Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Ω Ν, σ το Μα ρ ού σ ι Αττικ ή ς H O L L I D A Y S U M M E R P A R K, Δ ιε υ θ έ τη σ η ε σ ωτε ρ ικ ού χ ώρ ου, ε πεμβ ά σ ε ις κ α ι δια ρ ρ υ θ μίσ ε ις σ ε Ε κ θ ε σ ια κ ό χ ώρ ο μ2, γ ια τη δη μιου ρ γ ία ε ποχ ια κ ού πά ρ κ ου ψ υ χ α γ ωγ ία ς, σ τη Π α ια ν ία Αττικ ή ς, σ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ία με τη ν α ρ χ ιτέ κ τον α ε σ ωτε ρ ικ ών χ ώρ ων, Ρ. Σ τρ α τά κ η - Δ Ι Α Μ Ε Ρ Ι Σ Μ Α Σ Τ Η Σ Α Ρ Ω Ν Ι Δ Α Α Τ Τ Ι Κ Η Σ, Ε σ ωτε ρ ικ ή Δ ια ρ ρ ύ θ μισ η κ α ι Αν α κ α ίν ισ η σ ε πα ρ α θ ε ρ ισ τικ ή οικ ία - Δ ια μέρισ μα σ τη ν Αγ. Π α ρ α σ κ ε υ ή, Ε σ ωτε ρ ικ ή Δ ια ρ ρ ύ θ μισ η κ α ι Αν α κ α ίν ισ η σ ε υ πά ρ χ ου σ α οικ ία. ΙΙ.Δ.3. Δ ΙΑΓ ΩΝΙΣΜΟΙ Τ Μ Η Μ Α Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Ω Ν Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ω Ν Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ Π Α Τ Ρ Ω Ν (σ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ία με το α ρ χ ιτε κ τον ικ ό γ ρ α φ ε ίο Α. Γε ωρ γ ου σ όπου λ ου κ α ι Σ. Δ α ν ιή λ σ το δια γ ων ισ μό Μελέτη ς κ α τα σ κ ε υ ή ς ) Τ Ρ Ε Ι Σ Π Λ Α Τ Ε Ι Ε Σ Σ Τ Ο Ν Α Γ. Σ Τ Ε Φ Α Ν Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ (σ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ία με του ς Δ η μήτρ η Αν των α κ ά κ η, Σ ου ζά ν α Αν των α κ ά κ η, Έ φ η κ ου μα ρ ια ν ού κ α ι Ο υ ρ α ν ία Σ τε φ α ν οπού λ ου : Β Δ ιά κ ρ ισ η σ ε Δ ια γ ων ισ μό Μελέτη ς Κα τα σ κ ε υ ή ς ) Ν Ε Ε Σ Κ Τ Η Ρ Ι Α Κ Ε Σ Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ Γ Ι Α Τ Η Ν ΑΣ ΚΤ (σ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ία με του ς Δ η μήτρ η Αν των α κ ά κ η, Σ ου ζά ν α Αν των α κ ά κ η, - 21-

22 Σ τα μα τίν α Κα λ ογ ε ρ ά κ ου, Έ φ η κ ου μα ρ ια ν ού Αν των ία Κου ν α λ ά κ η, Ο υ ρ α ν ία Σ τε φ α ν οπού λ ου : Β Βρ α β ε ίο) - Π Λ Α Τ Ε Ι Α Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ι Α Σ Σ Τ Ο Κ Ο Ρ Ω Π Ι, (σ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ία με του ς Δ η μήτρ η Αν των α κ ά κ η, Σ ου ζά ν α Αν των α κ ά κ η, Αρ ισ τε ίδη Αντον ά, Φοίβ η Για ν ν ίσ η, Έ φ η κ ου μα ρ ια ν ού κ α ι Ο υ ρ α ν ία Σ τε φ α ν οπού λ ου : Β Δ ιά κ ρ ισ η σ ε Δ ια γ ων ισ μό Μελέτη ς Κα τα σ κ ε υ ή ς ) - Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Ο Κ Τ Η Ρ Ι Ο ΤΣ ΜΕΔΕ ΣΤΗ Ν Π Λ Α Τ Ε Ι Α Κ Λ Α Υ Θ Μ Ω Ν Ο Σ (σ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ία με του ς Δ η μήτρ η Αν των α κ ά κ η, Σ ου ζά ν α Αν των α κ ά κ η, Αρ ισ τε ίδη Αν τον ά, Φοίβ η Για ν ν ίσ η, Σ τα μα τίν α Κα λ ογ ε ρ ά κ ου, Έ φ η κ ου μα ρ ια ν ού Αν των ία Κου ν α λ ά κ η Ο υ ρ α ν ία Σ τε φ α ν οπού λ ου : Έ πα ιν ος ) Π Λ Α Τ Ε Ι Α Κ Ο Υ Μ Ο Υ Ν Δ Ο Υ Ρ Ο Υ (σ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ία με του ς Αρ ισ τε ίδη Αν τον ά, Φοίβ η Για ν ν ίσ η, Κώσ τα Σ τα ύ ρ ου κ α ι το ζωγ ρ ά φ ο Ζά φ ο Ξα γ ορ ά ρ η ) - Ν ΕΑ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Β Ο Υ Λ Η Σ σ ε υ π ά ρ χ ων κ τή ρ ιο ιδιοκ τη σ ία ς Βου λ ή ς (σ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ία με του ς Δ η μήτρ η Αν των α κ ά κ η, Σ ου ζά ν α Αν των α κ ά κ η, Σ τα μα τίν α Κα λ ογ ε ρ ά κ ου, Έ φ η κ ου μα ρ ια ν ού Ο υ ρ α ν ία Σ τε φ α ν οπού λ ου ) Π Λ Α Τ Ε Ι Α Σ Υ Ν Τ Α Γ Μ Α Τ Ο Σ (σ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ία με του ς Αρ ισ τε ίδη Αν τον ά, Φοίβ η Για ν ν ίσ η κ α ι Ζή σ η Κοτι ών η ), Α ε ύ φ η μος μνεία - Μ Ο Υ Σ Ε Ι Ο Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Κ Α Ι Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν Π Α Τ Ρ Α Σ, (σ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ία με του ς Αρ ισ τε ίδη Αν τον ά, Δ η μήτρ η Αν των α κ ά κ η, Σ ου ζά ν α Αν των α κ ά κ η, Σ τα μα τίν α Κα λ ογ ε ρ ά κ ου, Έ φ η Κου μα ρ ια ν ού Άν ν α Π λ α τα ν ιώτη κ α ι Ξέ ν ια Τσ ιών η ) 2000 Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Μ Ε Τ Ο Β Ι Β Λ Ι Ο Π Ω Λ Ε Ι Ο Π Α Τ Α Κ Η Σ Τ Α Β Ρ Α Β Ε Ι Α Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η Σ 2000 Τ Ο Υ Ε.Ι.Α Φ Α Ρ Ο Σ Σ Τ Ο Λ Ι Μ Ε Ν Α Β Ο Λ Ο Υ (σ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ία με τη ν Φοίβ η Για ν ν ίσ η κ α ι τη ν Έ λ ε ν α Ζα μπέλη ), Ε ξ α γ ορ ά 2006 Π Ρ Ο Τ Α Σ Η Γ Ι Α Π Ρ Ο Τ Υ Π Ο Σ Υ Γ Κ Ρ Ο Τ Η Μ Α Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Ω Ν Κ Α Ι Κ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α Τ Ω Ν Σ Τ Η Ν Ο Δ Ο Μ Υ Λ Λ Ε Ρ Ο Υ Σ Τ Ο Μ Ε Τ Α Ξ Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο - 22-

23 Κ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Σ Ε Θ Ν Ι Κ Η Σ Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η Σ Σ Τ Η Π Ρ Α Γ Α (σ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ία με τον α ρ χ ιτέ κ τον α Σ. Κα κ ά β α ) 2007 UIA ARE S WP Δ Ι Ε Θ Ν Η Σ Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Ο Σ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Σ RE N E W A B L E E N E R G Y S O U R C E S & B I O C L I M A T I C A R C H I T E C T U R E F OR S H E L L S T O S H E L T E R P E O P L E A F F E C T E D B Y N A T U R A L D I S A S T E R S - (σε συν ε ρ γ α σ ία με τους α ρ χ ιτέ κ τον ες Σ. Κα κ ά β α κ α ι Ε. Κλ ων ιζά κ η )- ε ύ φ η μος μνεία 2009 Δ Ι Ε Θ Ν Η Σ Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Ο Σ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Σ, H O U S E OF A R T S A N D C U L T U R E Β Η Ρ Υ Τ Ο Σ, Λ Ι Β Α Ν Ο Σ, (σε σ υ ν ε ρ γ α σ ία με τους α ρ χ ιτέ κ τον ες Σ. Κα κ ά β α κ α ι Ε. Κλ ων ιζά κ η ) - ε ύ φ η μος μνεία 2010 Δ Ι Ε Θ Ν Η Σ Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Ο Σ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Σ, M U S E U M OF P O L I S H H I S T O R Y (σε σ υ ν ε ρ γ α σ ία με τους α ρ χ ιτέ κ τον ες Σ. Κα κ ά β α κ α ι Ε. Κλ ων ιζά κ η ) Δ Ι Ε Θ Ν Η Σ Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Ο Σ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Σ, D U U R Z A A M D R I J V E N D W O N E N -ΑΕΙΦ Ο Ρ Ε Σ Ε Π Ι Π Λ Ε Ο Υ Σ Ε Σ Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Ε Σ A M S T E R D A M, Ο Λ Λ Α Ν Δ Ι Α, (σε σ υ ν ε ρ γ α σ ία με τον α ρ χ ιτέ κ τον α Σ. Κα κ ά β α ) Δ Ι Ε Θ Ν Η Σ Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Ο Σ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Σ, Π ΥΡΓΟ Σ Π Ε ΙΡΑΙΑ 2010 ΑΛ Λ Α Ζ Ο Ν Τ Α Σ Τ Η Ν ( Π Ρ Ο Σ )Ο Ψ Η Π Ε Ι Ρ Α Ι Α Σ, (σε σ υ ν ε ρ γ α σ ία με τον α ρ χ ιτέ κ τον α Ν. Σ μυρλή) B Έ πα ιν ος Δ Ι Ε Θ Ν Η Σ Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Ο Σ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Σ, Ι Δ Ι Ο Κ Τ Η Τ Α Γ Ρ Α Φ Ε Ι Α Τ Ο Υ Κ Υ Π Ρ Ι Α Κ Ο Υ Π Ρ Α Κ Τ Ο Ρ Ε Ι Ο Υ Ε Ι Δ Η Σ Ε Ω Ν, Λ Ε Υ Κ Ω Σ Ι Α, Κ Υ Π Ρ Ο Σ, (σε σ υ ν ε ρ γ α σ ία με του ς α ρ χ ιτέ κ τον ε ς Π. Δ ρ α γ ών α κ α ι Ν. Σ μυρλή) 2011 Δ Ι Ε Θ Ν Η Σ Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Ο Σ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Σ, Α101 U R B A N B L O C K C O M P E T I T I O N, Μ Ο Σ Χ Α, Ρ Ω Σ Ι Α, (σε σ υ ν ε ρ γ α σ ία με τον α ρ χ ιτέ κ τον α Σ. Κα κ ά β α ) 2013 Δ Ι Ε Θ Ν Η Σ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Σ I N T E R I O R D E S I G N, TH E G R E A T I N D O O R S 2013, Συμμετοχ ή με το Έ ρ γ ο UR A N U S R UG - 23-

24 ΙΙΙ. Σ ΥΜ Μ ΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ Ε ρ γ α σ ία γ ια τη ν προε τοιμα σ ία τη ς διε θ ν ού ς έ κ θ ε σ η ς, Η ΑΘ Η Ν Α ΤΟ Ν 20ο ΑΙΩΝ Α, σ τον ε κ θ ε σ ια κ ό χ ώρ ο του Π α ν ε πισ τη μίου Αθ η ν ών γ ια τη ν ΑΘ Η Ν Α, Π Ο ΛΙΤ ΙΣ ΤΙΚΗ Π ΡΩΤΕ ΥΟ ΥΣ Α τη ς Ε ΥΡΩΠ Η Σ Δ Ε Κ Α Σ Χ Ε Δ Ι Α Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Π Ο Λ Η, Ν Ε Ο Σ Σ Ι Δ Η Ρ Ο Δ Ρ Ο Μ Ι Κ Ο Σ Σ Τ Α Θ Μ Ο Σ Α Θ Η Ν Ω Ν, Έ κ θ ε σ η των προτά σ ε ων σ τα πλαίσ ια προγ ρ ά μμα τος α πό τη ν ΑΓΕ Τ Η ρ α κ λ ή ς, Ε θ ν ικ ό Ίδρ υ μα Ε ρ ε υ ν ών Η Ν ΕΑ Π Λ Α Τ Ε Ι Α Σ Υ Ν Τ Α Γ Μ Α Τ Ο Σ, Έ κ θ ε σ η των β ρ α β ε υ μ έ ν ων μελετών, Ζά ππειο Μέγαρο Δ Ι Α Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Β Ι Β Λ Ι Ο Π Ω Λ Ε Ι Ο Υ Π Α Τ Α Κ Η, σ τη ν Έ κ θ ε σ η των Βρ α β ε ίων Αρ χ ιτε κ τον ικ ή ς 2000, Ε θ ν ικ ό Ίδρ υ μα Ε ρ ε υ ν ών - Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α Π Α Σ Χ Α Λ Η Σ Τ Ο Ά Ν Ω Δ Α Σ Ο Σ Χ Α Ϊ Δ Α Ρ Ι Ο Υ, σ τη ν Έ κ θ ε σ η των Βρ α β ε ίων Αρ χ ιτε κ τον ικ ή ς 2000, Ε θ ν ικ ό Ίδρ υ μα Ε ρ ε υ ν ών - Ε πιμέ λ ε ια έ κ θ ε σ η ς φ οιτη τικ ών ε ρ γ α σ ιών σ τα πλαίσ ια προγ ρ ά μμα τος του ΚΑΜ για τις Ε λ λ η ν ικ έ ς Αρ χ ιτε κ τον ικ έ ς ν Σ χ ολ έ ς (σ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ία με τον Η λ ία Κων σ τα ν τόπου λ ο κ α ι τον Γιώρ γ ο Π α ν έ τσ ο) ΚΑΜ, Χα ν ιά Φ Α Ρ Ο Σ Σ Τ Ο Λ Ι Μ Ε Ν Α Β Ο Λ Ο Υ, Έ κ θ ε σ η των β ρ α β ε υ μένων μελετών σ το Λιμεν α ρ χ ε ίο Βόλ ου Π Ρ Ο Τ Α Σ Η Γ Ι Α Π Ρ Ο Τ Υ Π Ο Σ Υ Γ Κ Ρ Ο Τ Η Μ Α Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Ω Ν Σ Τ Ο Μ Ε Τ Α Ξ Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο 102 Χ Μ Ε Τ Α Ξ Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Κτή ρ ιο τη ς οδού Π ε ιρ α ιώς του Μου σ ε ίου Μπενάκη, Σεπτε μβ ρ ίου. Δ ιορ γ ά ν ωσ η : α ρ χ ιτε κ τον ικ ό περιοδικ ό Δ Ο Μ Ε Σ σ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ία με το τμήμα Α Ρ Χ Ε Ι Ω Ν Ν Ε Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η Σ Τ Ο Υ Μ Ο Υ Σ Ε Ι Ο Υ Μ Π Ε Ν Α Κ Η Έ Κ Θ Ε Σ Η Κ Α Ι Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η Τ Ω Ν Ε Ρ Γ Ω Ν Τ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ τη ς UIA γ ια το διε θ ν έ ς πρόγ ρ α μμα ARE S (A rch i t e ct u re & Renewab l e E n e rg y S ou rce s) Σύντα γ μα, Δ ε κ έ μβ ρ ιος 2007, διορ γ ά ν ωσ η ΤΕ Ε & UIA Π Ρ Ο Τ Α Σ Η Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Ο Υ Κ Ε Λ Υ Φ Ο Υ Σ Γ Ι Α Τ Η Σ Τ Ε Γ Α Σ Η Π Λ Η Γ Ε Ν Τ Ω Ν - 24-

25 Π Λ Η Θ Υ Σ Μ Ω Ν Α Π Ο Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Φ Υ Σ Ι Κ Ε Σ Κ Α Τ Α Σ Τ Ρ Ο Φ Ε Σ, Έ κ θ ε σ η β ρ α β ε υ μένων προτά σ ε ων του Δ ια γ ων ισ μού τη ς UIA, πρόγ ρ α μμα ARE S (Arch i t e ct u re & Renewab l e E n e rg y S ou rce s) σ το 23ο Δ ιε θ ν έ ς σ υ ν έ δρ ιο Αρ χ ιτε κ τον ικ ή ς σ το Τορ ίν ο Π Ρ Ο Τ Α Σ Η Γ Ι Α H O U S E OF A R T S A N D C U L T U R E, Ε Κ Θ Ε Σ Η Β Ρ Α Β Ε Υ Μ Ε Ν Ω Ν Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ω Ν, 8-13 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Υ, Β Υ Ρ Η Τ Τ Ο Σ, Λ Ι Β Α Ν Ο Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Η Γ Ι Α Τ Ο Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο ΠΥΡΓΟ Σ Π Ε ΙΡΑΙΑ 2010 ΑΛΛΑΖΟΝΤ Α Σ Τ Η Ν ( Π Ρ Ο Σ )Ο Ψ Η, Π ολ υ χ ώρ ος Αθ η ν α ΐς, Αθ ή ν α, 24/6 έως 7/7/ η BIE N N ALE Ν Ε ΩΝ Ε ΛΛΗ Ν ΩΝ ΑΡΧΙΤΕ Κ ΤΟ Ν ΩΝ, Σ Π Ι Τ Ι Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Κ Α Ι Τ Ε Χ Ν Ω Ν Σ Τ Ο Λ Ι Β Α Ν Ο, Μου σ ε ίο Μπενάκη, Αθ ή ν α, 16/9 έως 17/10/ A101 U R B A N B L O C K C O M P E T I T I O N, Ε Κ Θ Ε Σ Η Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ω Ν, Museum of Ar chit ecture, Μόσ χ α, Δ ε κ έ μβ ρ ιος Η Έ Κ Θ Ε Σ Η Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Ο Υ Έ Ρ Γ Ο Υ, Σ ΑΔ ΑΣ Τ Μ Η Μ Α Α Τ Τ Ι Κ Η Σ, Κα τοικ ία Σ τη Ν. Μά κ ρ η Αττικ ή ς, Ν έ α Π ιν α κ οθ ή κ η Δ ή μου Αθ η ν α ίων, 3/4 έ ως 3/6/ Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α Σ Τ Η Ν. Μ Α Κ Ρ Η Α Τ Τ Ι Κ Η Σ, Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η Σ 2013, Τε χ ν όπολ η Δ ή μου Αθ η ν α ίων, Μα ΐου 2013 IV. Δ ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Α ΝΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΆΛΛΟΥΣ Δ Ε Κ Α Σ Χ Ε Δ Ι Α Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Π Ο Λ Η, Ν Ε Ο Σ Σ Ι Δ Η Ρ Ο Δ Ρ Ο Μ Ι Κ Ο Σ Σ Τ Α Θ Μ Ο Σ Α Θ Η Ν Ω Ν Κα τά λ ογ ος έ κ θ ε σ η ς Α Π Ο Τ Η Ν ΑΓΕ Τ Η ΡΑΚΛΗ Σ (σ ε λ 22-37) ως σ υ ν ε ρ γ ά τη ς των Σ ου ζά ν α Αν των α κ ά κ η, Δ η μήτρ η Αν των α κ ά κ η, Αρ ισ τε ίδη Αν τον ά, Ο υ ρ α ν ία Σ τε φ α ν οπού λ ου κ α ι Σ πύρου Π ολ λ ά λ η ΑΡ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Ε Σ Λ Υ Σ Ε Ι Σ Χ Ω Ρ Ι Σ Σ Τ Ι Λ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Ε Κ Ζ Η Τ Η Σ Ε Ι Σ, στο περιοδικ ό TH E W O R L D O F BUILDIN GS, τε ύ χ ος 21, σ ε λ

26 ΑΡ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Ο Σ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Σ Τ Ω Ν Τ Ε Σ Σ Α Ρ Ω Ν Π Λ Α Τ Ε Ι Ω Ν Τ Η Σ Α Θ Η Ν Α Σ Ε.Α.Χ.Α. Ε ιδικ ή Μνεία σ το δια γ ων ισ μό τη ς πλατε ία ς Σ υ ν τά γ μα τος, σ ε λ.83-84, σ υ μμετοχ ή σ τη πλατε ία Κου μου ν δού ρ ου, σ ε λ ΒΡ Α Β Ε Ι Α Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η Σ 2000 Ε λ λ η ν ικ ό Ιν σ τιτού το Αρ χ ιτε κ τον ικ ή ς, κ α τοικ ία Π α σ χ ά λ η σ ε λ ΒΡ Α Β Ε Ι Α Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η Σ 2000 Ε λ λ η ν ικ ό Ιν σ τιτού το Αρ χ ιτε κ τον ικ ή ς, Βιβ λ ιοπωλ ε ίο Πατά κ η σ ε λ Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α Σ Τ Ο Δ Α Σ Ο Σ Χ Α Ϊ Δ Α Ρ Ι Ο Υ σ το περιοδικ ό Ε λ λ η ν ικ έ ς ΚΑΤΑΣ ΚΕ ΥΕ Σ τε ύ χ ος 71, Ο κ τώβ ρ ιος 2002, Ε ξ ώφ υ λ λ ο κ α ι σ ε λ Θ Ε Μ Α Τ Α Χ Ω Ρ Ο Υ Κ Α Ι Τ Ε Χ Ν Ω Ν Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α Σ Τ Ο Ά Ν Ω Δ Α Σ Ο Σ Χ Α Ϊ Δ Α Ρ Ι Ο Υ, τε ύ χ ος 33, σ ε λ Αν α φ ορ ά : Α Ν Τ Ρ Ε Α Σ Γ Ι Α Κ Ο Υ Μ Α Κ Α Τ Ο Σ, Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Τ Η Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η Σ, 20Ο Σ Α Ι Ω Ν Α Σ, Ε κ δόσ ε ις Ν Ε ΦΕ ΛΗ, Αθ ή ν α 2003, σ ε λ Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Κ Α Ι Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Μ Ι Χ Α Λ Η Σ Τ Α Θ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ σ τη ν Ν ε ρ οτρ ιβ ιά Ε υ β οία ς, περιοδικ ό Τ Α Χ Υ Δ Ρ Ο Μ Ο Σ - Τ Α Ε Ν Σ Τ Α Ν Τ Α Ν Ε Τ Η Σ Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η Σ Ι Σ Ο Ρ Ρ Ο Π Ι Α Σ, Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α Σ Τ Η Κ Α Ν Τ Ζ Α Π Α Λ Λ Η Ν Η Σ, σ το περιοδικ ό Voy ag er τε ύ χ ος 22, Φε β ρ ου ά ρ ιος 2005, σ ε λ Α Σ Π Ι Δ Α Σ Τ Ι Σ Φ Υ Σ Ι Κ Ε Σ Κ Α Τ Α Σ Τ Ρ Ο Φ Ε Σ δη μοσ ίε υ σ η β ρ α β ε υ μένων μελετών σ το Ε ν η μερωτικ ό Δ ε λ τίο ΤΕ Ε, τε ύ χ ος 2458, Ο κ τώβ ρ ιος 2007, σ ε λ Μ Ο Υ Σ Ε Ι Ο Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Κ Α Ι Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν Π Α Τ Ρ Α Σ, σ το β ιβ λ ίο Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Ε Σ Μ Ε Λ Ε Τ Ε Σ Σ Τ Η Ν Ε Λ Λ Α Δ Α : Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Ε Σ Μ Η Υ Λ Ο Π Ο Ι Η Θ Ε Ι Σ Ε Σ σ ε λ συνεργάτη ς των Αρ ισ τε ίδη Αν τον ά, Δ η μήτρ η Αν των α κ ά κ η, Σ ου ζά ν α Αν των α κ ά κ η, Σ τα μα τίν α Κα λ ογ ε ρ ά κ ου, Έ φ η Κου μα ρ ια ν ού Άν ν α Π λ α τα ν ιώτη κ α ι Ξέ ν ια Τσ ιών η. - Θ Ε Α Τ Ρ Ο Δ Α Σ Ο Υ Σ Θ ε σ σ α λ ον ίκ η 1996 στο β ιβ λ ίο A T E L I E R66 Η Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η Τ Ο Υ Δ Η Μ Η Τ Ρ Η Κ Α Ι Τ Η Σ Σ Ο Υ Ζ Α Ν Α Α Ν Τ Ω Ν Α Κ Α Κ Η, - 26-

27 ε κ δόσ ε ις Fu tura, σ ε λ ως σ υ ν ε ρ γ ά τη ς των Δ η μήτρ η Αν των α κ ά κ η, Σ ου ζά ν α Αν των α κ ά κ η, Σ τα μα τίν α Κα λ ογ ε ρ ά κ ου, Έ φ η Κου μα ρ ια ν ού Άν ν α Π λ α τα ν ιώτη κ α ι Ξέ ν ια Τσ ιών η R E N E W A B L E E N E R G Y S O U R C E S A N D B I O C L I M A T I C A R C H I T E C T U R E F O R S H E L L S T O S H E L T E R P E O P L E A F F E C T E D B Y N A T U R A L D I S A S T E R S ε κ δόσ ε ις ΤΕ Ε & UIA, τόμος μελετών δια γ ων ισ μού, σ ε λ 22 - Δ η μοσ ίε υ σ η σ το δικ τυ α κ ό τόπο: RELATION/english/UIA- ARES/UIA-ARES-ARES-COMPETITION : Δ ικ τυ α κ ή δη μοσ ίε υ σ η προτά σ ε ων δια γ ων ισ μού R E N E W A B L E E N E R G Y S O U R C E S A N D B I O C L I M A T I C A R C H I T E C T U R E F O R S H E L L S T O S H E L T E R P E O P L E A F F E C T E D B Y N A T U R A L D I S A S T E R S Δ η μοσ ίε υ σ η σ το δικ τυ α κ ό τόπο: των β ρ α β ε υ μένων προτά σ ε ων του διε θ ν ή δια γ ων ισ μού γ ια το Σ Π Ι Τ Ι Τ Ε Χ Ν Ω Ν Κ Α Ι Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Υ σ τη Βη ρ υ τό Λίβ α ν ος - Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Ο Έ Ρ Γ Ο Κ Α Ι Δ Ι Δ Α Σ Κ Α Λ Ι Α, α 2610, Π ε ρ ιοδικ ή έ κ δοσ η Τμήμα τος Αρ χ ιτε κ τόν ων Μ η χ α ν ικ ών, Π α ν ε πισ τή μιο Π α τρ ών, Τε ύ χ ος 4, 2009, σ ε λ U N I T E D H A B I T A T I O N: Ε Ν Α Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Ο T E T R I S, σ το β ιβ λ ίο V E R S LC C O N T R E 16+9 θέσεις γ ια τη ν ε πικαιρότη τα του Le Cor b u sier, ε κ δόσ ε ις Fu tur α, Αθ ή ν α 2010, σ ε λ Δ η μοσ ίε υ σ η σ το δικ τυ α κ ό τόπο Gr eek Ar chitects: h t t p ://www.g r eekar chitects.g r /comp etition 2010/p ir aeus/g r /c omp etit ion _awar d s των β ρ α β ε υ μένων προτά σ ε ων του δια γ ων ισ μού Π ΥΡΓΟ Σ Π Ε ΙΡΑΙΑ 2010 Αλλάζον τα ς τη ν (προσ )Ο Ψ Η - Κ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Ε Χ Ν Ω Ν Κ Α Ι Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Υ Σ Τ Η Β Η Ρ Υ Τ Ο, Αρ χ ιτε κ τον ικ ά Θ έ μα τα 44/2010, σ ε λ 21 - Pir aeus Tower 2010, Ch angin g the Face/Facad es Refor mation Refor min g the Ur b an Envir on ment, ε κ δόσ ε ις Gr eek Ar chitects, Τόμος μελετών δια γ ων ισ μού, σ ε λ 58 - Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α Κ Α Ι Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Τ Ο Π Α Γ Κ Ρ Α Τ ι, Δ ομές, Ε πετη ρ ίδα Ε λ λ η ν ικ ή ς Αρ χ ιτε κ τον ικ ή ς, Τόμος Β, ε κ δόσ ε ις Δ Ο ΜΕΣ, 2010, σ ε λ

28 - 6 η BIE N N ALE Ν Ε ΩΝ Ε ΛΛΗ Ν ΩΝ ΑΡΧΙΤΕ ΚΤΟ Ν ΩΝ, Σ Π Ι Τ Ι Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Κ Α Ι Τ Ε Χ Ν Ω Ν Σ Τ Ο Λ Ι Β Α Ν Ο, Έ κ δοσ η Ε λ λ η ν ικ ό Ιν σ τιτού το Αρ χ ιτε κ τον ικ ή ς, σ ε λ A E R O K O U N I A, Δ η μοσ ίε υ σ η σ το δικ τυ α κ ό τόπο E at My H ou se: h t t p ://www.eatmy h ou se.nl/o v er_dmv/#/pr oj ecten/p r oj ect/63 /Aerok ou n ia κ α ιν οτόμων προτά σ ε ων γ ια α ε ιφ όρ ε ς ε πιπλέου σ ε ς κ α τοικ ίε ς. - Η Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η Μ Ε Τ Α Τ Η Ν Κ Ρ Ι Σ Η, α 2610, Π ε ρ ιοδικ ή έ κ δοσ η Τμήμα τος Αρ χ ιτε κ τόν ων Μηχανικ ών, Π α ν ε πισ τή μιο Π α τρ ών, Τε ύ χ ος 4, 2009, σ ε λ Σ Π Ι Τ Ι Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Κ Α Ι Τ Ε Χ Ν Ω Ν Σ Τ Ο Λ Ι Β Α Ν Ο ΒΗΡΥ Τ Ο Σ, Δ η μοσ ίε υ σ η σ το δικ τυ α κ ό τόπο Ar chisear ch.gr: h t t p ://www.ar chisear ch.g r /ar ticle/207/sp iti -g r ammatwn -k ait exnwn -sto-lib ano-%e2%80%93b ir y tos ---s-k akab as-d - g iannisis -e -k lwn izaki---ar x itekton ik os -.htm, 28 Μα ρ τίου Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α Σ Τ Η Ν. Μ Α Κ Ρ Η Α Τ Τ Ι Κ Η Σ, 1η Έκθεση Αρ χ ιτε κ τον ικ ού Έ ρ γ ου, Σ ΑΔ ΑΣ Τμήμα Αττικ ή ς, Ε κ δόσ ε ις Α. Τρ ια ν τα φ ύ λ λ η ς, σ ε λ Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α Σ Τ Η Ν. Μ Α Κ Ρ Η Α Τ Τ Ι Κ Η Σ, Δ ομές, Ε πετη ρ ίδα Ε λ λ η ν ικ ή ς Αρ χ ιτε κ τον ικ ή ς, ε κ δόσ ε ις Δ Ο ΜΕΣ, 2013, σ ε λ

29 V. Σ ΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ Σ υ μπόσ ιο με κ ε ν τρ ικ ό θ έ μα 10 Y E A R S O F T O W N P L A N N I N G I N S P A I N (η Ισ πα ν ία πριν του ς Ο λ υ μπια κ ού ς α γ ών ε ς ) α ν ά λ υ σ η των ε πιπτώσ ε ων πολ ε οδομικ ών σ χ ε δια σ μών σ ε μεγαλου πόλ ε ις τη ς Ε υ ρ ώπης, σ το πα ν ε πισ τη μίου του Delf t Ο λ λ α ν δία ς Δ ιε θ ν έ ς σ υ ν έ δρ ιο με θέμα AU T O M A T I O N B A S E D C R E A T I V E D E S I G N E D U C A T I O N (ABCDE ) με τη ν ε ρ ε υ ν η τικ ή ομά δα DKS του πα ν ε πισ τη μίου του Delf t Ολλανδία ς, σ το Delf t Ολλανδία ς (Μά ιος 1992) Τ Ο Α Ρ Χ Ο Ν Τ Ο Σ Π Ι Τ Α Κ Ι α ν α κ οίν ωσ η σ τη ν Η μερίδα με θέμα Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Ε Σ Τ Ο Υ Ο Ι Κ Ε Ι Ο Υ, Τμήμα Αρ χ ιτε κ τόν ων Μηχανικ ών του Π α ν ε πισ τη μίου Θ ε σ σ α λ ία ς Δήμος Μα κ ρ ιν ίτσ α ς, Σ ε πτε μβ ρ ίου E X P L O R A T I O N N EW T E C H N O L O G I E S -DIGITAL M E D I A IN A R C H I T E C T U R A L D E S I G N, διε θ ν έ ς σ υ ν έ δρ ιο I N F O R M A T I O N & C O M M U N I C A T I O N T E C H N O L O G I E S IN C U L T U R A L H E R I T A G E του Π α ν ε πισ τη μίου Ιωα ν ν ίν ων, Ο κ τωβ ρ ίου 2008, μα ζί με τον Β.Μπού ζα διδά σ κ ων ε πί σ υ μβ ά σ ε ι (Π Δ 407/80) Η Α Ν Α Π Λ Α Σ Η Τ Η Σ Π Ε Ρ Ι Ο Χ Η Σ Τ Ο Υ Υ Δ Ρ Α Γ Ω Γ Ε Ι Ο Υ Κ Α Ι Τ Ο Υ Κ Ο Ι Μ Η Τ Η Ρ Ι Ο Υ, Ε ισ ή γ η σ η σ τη ν Ε πισ τη μον ικ ή Δ ιη μερίδα : Η Π όλ η τη ς Π ύ λ ου Μν ή μες και Οράμα τα, Δ ή μος Π ύ λ ου, Μα ρ τίου Δ Υ Ο Δ Ι Ε Θ Ν Ε Ι Σ Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Ο Ι Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Ι δη μόσ ια διά λ ε ξ η σ το πλαίσ ιο σ ε ιρ ά ς δια λ έ ξ ε ων τη ς Ε λ λ η ν ικ ή ς Αρ χ ιτε κ τον ικ ή ς Ε τα ιρ ε ία ς, α ίθ ου σ α ε κ δη λ ώσ ε ων ΤΕ Ε, 22 Φε β ρ ου α ρ ίου Η Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η Π Α Ι Δ Ε Ι Α, διά λ ε ξ η σ τα πλαίσ ια προγ ρ ά μμα τος ε πα γ γ ε λ μα τικ ού προσ α ν α τολ ισ μού των σ χ ολ ε ίων Αμα ρ ου σ ίου, Μα ρ ού σ ι, 5 Μα ΐου Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Σ Η Σ Τ Ο Ν Ε Ρ Ο, Αν α κ οίν ωσ η σ το διε θ ν έ ς σ υ ν έ δρ ιο Αρ χ ιτε κ τον ικ ή ς Τοπίου : Ύ δωρ κ α ι Πόλ η : έ ρ γ α τέ χ ν η ς πηγές ζωή ς, Τμήμα τος Αρ χ ιτε κ τον ικ ή ς Τοπίου Δ ρ ά μα ς, Δ ρ ά μα, Απριλ ίου Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Κ Α Ι Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Τ Η Σ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η Ε ΛΛΑ Δ Α, Ε ισ ήγηση σ τη Σ τρ ογ γ υ λ ή Τρ ά πεζα, Ν έ α Π ιν α κ οθ ή κ η του Δ ή μου Αθ η ν α ίων, 25 Μα ΐου

1 31 2012 .3556/2007

1 31 2012 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244 ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 4444 ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙΕΣ ΥΠ ΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ Μ ΟΝΟΚΑΤΟΙ ΚΙ Α ΟΡΟΦΩ Ν ΗΛΕΚΤΡΙ ΚΗ ΕΓ ΚΑΤΑΣ ΤΑΣ Η ΕΡ ΓΟ : Το πο θ ε σία : Π λα γι ά ρ ι Θ ε σ/ νί κ

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2011 .3556/2007

1 31 2011 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ομάδα Προβολής και Δημοσιότητας του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων ( O P D. T E T R O ) του Παραρτήματος Καρδίτσας, του ΤΕΙ Λάρισας

Η Ομάδα Προβολής και Δημοσιότητας του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων ( O P D. T E T R O ) του Παραρτήματος Καρδίτσας, του ΤΕΙ Λάρισας o ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ Η Ομάδα Προβολής και Δημοσιότης του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων ( O P D. T E T R O ) του

Διαβάστε περισσότερα

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31 ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥΜ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η ΠΡ Ο ΤΥΠΑ Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ ΠΛ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ E.K.E.T. Ε.Π.Ε ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εν συντομία... Elvis Presley. Γιορτή κερασιού στοροδοχώρι. «Μονοήμερο» το φετινό φεστιβάλ CΙΟFF-Πυρσού

Εν συντομία... Elvis Presley. Γιορτή κερασιού στοροδοχώρι. «Μονοήμερο» το φετινό φεστιβάλ CΙΟFF-Πυρσού Εν συντομία... Πολιτιστικά και άλλα, του τριμήνου Περισσότερ ες μουσικές εκδηλώ σεις περιλάμβα νε το φετινό καλοκαιρινό τρίμη νο. ενώ το φολκλόρ, το θέατρο και ο κινηματογράφος μόνον «δειλές» εμ φα νίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2008, ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΕΙΑΣ Λ ΑΒ Α Α.Ε. ΛΑΒΑ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 13422/01ΑΤ /Β/86/178 Σ Ο Φ Ο Κ Λ Η ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛ Ο Υ 49-51 141

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2011 Τεύχος 41 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial 2 Τρίμηνη έκδοση της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΥΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ» Λεωνίδας Γραμματικός

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΥΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ» Λεωνίδας Γραμματικός ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΥΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ» Λεωνίδας Γραμματικός Επιβλέπων καθήγητης: Καλοκάσης Νικόλαος ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛ ΕΥ ΤΑΙΑΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2008 Κ ΑΙ ΕΝ ΑΡ Ξ ΗΣ ΕΚ Κ ΑΘ ΑΡ ΙΣΗΣ ΤΗΣ Ν ΑΥ ΤΙΚ ΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Γ ΚΛΟ ΡΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Κ Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. Π ΕΙΡΑ ΙΑ} ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ Ι ΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕ ΙΡ ΗΣΕ ΩΝ Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Ε ΠΙΒΛΕΠ Ω Ν ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Κος

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοσιακοί χοροί. , και χορογραφιες

Παραδοσιακοί χοροί. , και χορογραφιες Παραδοσιακοί χοροί, και χορογραφιες Γράφ ε ι ο Χρήστο ς Ζ άλ ιος Όλ οι έχουμε γίνει τα τελευ ταία χρόνια μ άρτυρες μιας απίστευ της παραγωγjjς τοπικών χορών. Βλέπουμ ε όχι μόνο περιοχές, αλλά και μεμονωμ

Διαβάστε περισσότερα

DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber

DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber 2012 Αειφόρος ΚΚ αα ττ αα σσ κκ ευ ήή Η ππ ροσ έέ γγ γγ ισ ήή ττ ηη ς Lafarge Αθήνα ΜΜ άά ρρ ττ ιι οο ςς 22 00 11 22 DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber Ποιοι ε ί µ α σ τ ε Ρόλος σ τ η δ ι α µ όρ φ ω

Διαβάστε περισσότερα

Μετεξέλιξη της Κοινωνικής Ασφάλισης στην Ελλάδα. Κριτήρια αποτελεσματικότητας για την περίπτωση της υποχρεωτικής εφεδρείας

Μετεξέλιξη της Κοινωνικής Ασφάλισης στην Ελλάδα. Κριτήρια αποτελεσματικότητας για την περίπτωση της υποχρεωτικής εφεδρείας Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Α Τ Ρ ΩΝ Τ Μ Η Μ Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ω Ν Μετεξέλιξη της Κοινωνικής Ασφάλισης στην Ελλάδα. Κριτήρια αποτελεσματικότητας για την περίπτωση της υποχρεωτικής εφεδρείας

Διαβάστε περισσότερα

ι Ο ο ο υμαπ ο δρ υ Δ Σ Ε α ρ κ Κο ωγ κ θ μ δα εργαοιο κριτ ρια επ ογ Ο θρι πι Δ αμ Κ γωγ ε ευκ ρ ε ατ ρτ υε δ υδρ ε γ ρ αγωγ τα ωτ Πρ ια υ δαεφ δ μ ι Πρ ι Θ Ι Περ β γωγ Πο Δ α ε ρ περ βα τ κι Θεμ τω α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 244 ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ. εκφ νησε τον επικ δειο για την Έλλη Παππ (Γ Νεκροταφε ο

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 244 ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ. εκφ νησε τον επικ δειο για την Έλλη Παππ (Γ Νεκροταφε ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Άγγελος Δεληβορριάς (διευθυντ ς). Γρα ατε α: Ελ ζα Καβρ κη (υπε θυνη γρα ατε ας). Επιστη ονικ ς συνεργ της: Στα ρος Βλ ζος Δη οσιε σεις Δραστηρι τητες Ο Άγγελος Δεληβορρι

Διαβάστε περισσότερα

Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος)

Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος) ΝΙΑ Ο }'Σ ΤΑ Ερπ ψα Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος) Του Αλέξανδ ρου Γ. Οικονόμου Αρ χιτ έκ τ ονα Μ ηχανικού Η δυτική όψη ΤΟ\ ' γι ΙΟ \1 απ ό ΤΩγ δρ όμο. Δ ιακρϊνε ται ο

Διαβάστε περισσότερα

Πολεοδομική Μελέτη Δήμου Θερμαϊκού Πολεοδομική Ενότητα Π.Ε.5Α 2

Πολεοδομική Μελέτη Δήμου Θερμαϊκού Πολεοδομική Ενότητα Π.Ε.5Α 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓ ΩΓΗ... 3 2. ΑΝΑΓ ΝΩΡΙΣΗ - ΑΝΑΛΥΣΗ... 5 2.1 Γενικές πληροφο ρίες... 5 2.1.1 Γεωγραφικός εντοπισ μό ς της περιο χής μελέτης τ ης Δ. Ε. Θε ρμαϊκού... 5 2.1.2 Το Περιφερειακό Πλαίσι ο

Διαβάστε περισσότερα

ACTIVITY MC 22,5 X 3.00 / EL. 210 2898111, 210 2818453 210 2819406 Info_Eket@lafarge.gr 800 11 42 222 09:00-17:00 210 77 93 777

ACTIVITY MC 22,5 X 3.00 / EL. 210 2898111, 210 2818453 210 2819406 Info_Eket@lafarge.gr 800 11 42 222 09:00-17:00 210 77 93 777 ACTIVITY ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜ ΕΝ Ω Ν Υ Γ ΕΙΑ Σ & Α Σ Φ Α ΛΕΙΑ Σ Σύµφωνα µε τ ο ν Κ ανο νι σ µό REACH EK 1907/2006 Έκδοση:. 3.00 / EL EN Ηµεροµ. Α ν αθ εώ DD/MM/YYYY ρη σ η ς : 01/12/2012 Α ντ ι κ αθ ι σ τ ά ό λ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, 16-18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1987 CHRONICA OF CHALKIDIKI JOURNAL OF ΤΗ Ε HI SΤORICA L Α ΝΟ FOLKLORE SOCIETY OF CHA L K I D IΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ο Ν Ο Μ Θ Χ Ρ Π Ο Υ Β Ρ Υ Ι Λ Ι Η Ε Τ Ρ Ε Ι Η Ρ Λ Η ΕΤΗΣΙΑ ΙΚ ΙΚ Η ΕΚ ΕΣΗ ΤΗΣ ΗΣΕΩ Σ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΙΟ 2009 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤ ΑΚ ΑΙ Α ΑΚ Σ» Α.Ν.Ε. Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/01ΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

Έρ ε υνα ΟΙ ΑΓ Ι Ο ΓΡΑΦΗΜΕΝ Ο Ι ΝΑΟ Ι ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΤΟ Υ 190Υ ΑΙ ΩΝΑ. Ιερός ναός Ζωοδόχου (ΠΑ ΝΑΓΙ Ω Π ΟΥΛΑ) Π η γ ή ο. 2. Ιστορία.

Έρ ε υνα ΟΙ ΑΓ Ι Ο ΓΡΑΦΗΜΕΝ Ο Ι ΝΑΟ Ι ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΤΟ Υ 190Υ ΑΙ ΩΝΑ. Ιερός ναός Ζωοδόχου (ΠΑ ΝΑΓΙ Ω Π ΟΥΛΑ) Π η γ ή ο. 2. Ιστορία. ΝΙΑΟ)'Σ ΤΑ Έρ ε υνα ΟΙ ΑΓ Ι Ο ΓΡΑΦΗΜΕΝ Ο Ι ΝΑΟ Ι ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΤΟ Υ 190Υ ΑΙ ΩΝΑ Ιερός ναός Ζωοδόχου Πηγής (ΠΑ ΝΑΓΙ Ω Π ΟΥΛΑ) Του Παύλου Κυριακίδη Πολιτικού Μηχανικού - Θεολόγου 1. Θέση Το Καθολ ικότη ς άλλοτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 6/2010 (ΝΟΕ.-ΔΕΚ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

l ϊιξi Π Ε Η "'ΑIΑ 1

l ϊιξi Π Ε Η 'ΑIΑ 1 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ: Η.Υ.Σ Τε χνο λογικ ό Εικπαιuεuη κό Ί δρυμα τ.ε.ι. ΠΕΙ ΡΑΙΑ Πτυχιακή εργασία Προσωπικά δεδομένα και εργασιακές σχέσεις Η προστασία των εργαζομένων από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε.:13418/01AT/B/86/176

ΑΡ.Μ.Α.Ε.:13418/01AT/B/86/176 Ο Ο Ν Ο Μ Θ Χ Ρ Π Ο Υ Β Ρ Υ Ι ΕΤΗΣΙΑ ΙΚ ΙΚ Η ΕΚ ΕΣΗ ΤΗΣ ΗΣΕΩ Σ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΙΟ 2010 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «Ε.Β.Ε.Σ.Κ. Α.Ε.» Ε.Β Ι.Ε.Σ.Κ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.:13418/01AT/B/86/176 Σ Ο Φ Ο Κ Λ Η Β ΕΝ Ι Ζ ΕΛ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Συ νο πτι κή πα ρου σί α ση των έρ γων, ερ γα σιών και κα τα σκευών για το χρο νι κό διά στη µα Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η Ι λιά δα, ως ε πι κό ποί η μα, δεν είναι μό νο το πρώ το δείγ μα ελ λη νι κής γρα φής, αλ λά και το πρώ το γρα πτό ελ λη νι κό κεί με νο για

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Θ Ε Μ Α : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θ Ε Μ Α : Μ Η Χ Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Η Τ Η Ρ Η ΣΗ Β Ι Β ΛΙΩΝ Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Η Σ Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι ΣΗΣ Γ Ι Α Ε Π Ι Τ Η ΔΕΥΜΑΤΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα