ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΑΝΝΙΣΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΤΡΑ Δ Η Μ Η Τ Ρ Η Σ Γ Ι Α Ν Ν Ι Σ Η Σ Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ω Ν

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΑΝΝΙΣΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΤΡΑ 2 0 1 2 Δ Η Μ Η Τ Ρ Η Σ Γ Ι Α Ν Ν Ι Σ Η Σ Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ω Ν"

Transcript

1 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΑΝΝΙΣΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΤΡΑ Δ Η Μ Η Τ Ρ Η Σ Γ Ι Α Ν Ν Ι Σ Η Σ Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ω Ν Μ ΗΧ. Ε Μ Π, M T D Β ΑΣ. Ό Λ Γ Α Σ 48, Μ Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Θ Η Ν Α

2 Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΡΟΣ Ω Π Ι ΚΑ Σ Τ ΟΙ Χ Ε Ι Α 3 I. Σ ΠΟΥ ΔΕ Σ 3 IΙ. Ε Π Α ΓΓΕ Λ Μ Α Τ Ι ΚΗ Ε Μ Π Ε Ι ΡΙ Α 4 ΙΙ.Α Δ Ι ΔΑ ΚΤ Ι ΚΗ Ε Μ Π Ε Ι ΡΙ Α 4 ΠΙ ΝΑ ΚΑΣ ΜΑΘΗ Μ Α Τ Ω Ν Δ Ι ΔΑ ΚΤ Ι ΚΗ Σ Ε Μ Π Ε Ι ΡΙ Α Σ 6 Ε ΡΕ Υ ΝΗ Τ Ι ΚΕ Σ ΚΑΙ ΔΙ Π Λ Ω Μ Α Τ Ι ΚΕ Σ Ε ΡΓΑ Σ Ι Ε Σ 8 ΙΙ.Β Σ Υ Μ Μ Ε Τ ΟΧΗ Σ Ε Ε Π Ι Τ ΡΟΠ Ε Σ -ΕΡΓΑ Σ Τ Η ΡΙ Α 11 ΙΙ.Γ Ε ΡΕ Υ ΝΗ Τ Ι ΚΗ ΚΑΙ Ε Π Ι Σ Τ Η Μ ΟΝΙ ΚΗ Ε Μ Π Ε Ι ΡΙ Α 12 ΙΙ. Δ. ΑΡΧΙ Τ Ε ΚΤ ΟΝΙ ΚΗ Δ ΡΑΣΤΗΡΙ ΟΤ Η Τ Α ΙΙ.Δ.1 ΑΡΧΙ Τ Ε ΚΤ ΟΝΙ ΚΕ Σ Μ Ε Λ Ε Τ Ε Σ ΙΙ.Δ.2 ΚΑ Τ Α Σ ΚΕ Υ Α Σ Μ Ε ΝΑ ΚΑΙ Υ Π Ο ΚΑ Τ Α Σ ΚΕ Υ Η ΈΡΓΑ 17 ΙΙ.Δ.3 ΔΙ Α ΓΩ ΝΙ Σ Μ ΟΙ 21 ΙΙΙ. Ε ΚΘΕ Σ Ε Ι Σ 24 ΙV. Δ Η Μ ΟΣ Ι Ε Υ Σ Ε Ι Σ ΑΝΑ Φ ΟΡΕ Σ Α Π Ο ΆΛ Λ ΟΥ Σ 25 V. Σ Υ ΝΕ ΔΡΙ Α -Δ Ι Α Λ Ε ΞΕ Ι Σ 29 VΙ. Σ Υ Μ Ε Τ ΟΧΗ Σ Ε Σ Υ Λ Λ ΟΓΟΥ Σ, Ε Π Α ΓΓΕ Λ Μ Α Τ Ι ΚΕ Σ Ε ΝΩ Σ Ε Ι Σ ΚΑΙ 30 Ε Τ Α Ι ΡΕ Ι Ε Σ - 2-

3 Π ΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Υ Π Η ΚΟΟΤ Η Τ Α: Ε λ λ η ν ικ ή ΗΜ Ε ΡΟΜ Η ΝΙ Α Γ Ε ΝΝΗ Σ Η Σ : 20 Φε β ρ ου α ρ ίου 1966 ΟΙ ΚΟΓΕ ΝΕ Ι Α ΚΗ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η : Μ ΟΝΙ Μ Η ΔΙ Ε Υ ΘΥ ΝΣ Η : Π α ν τρ ε μένος, Π α τέ ρ α ς δύ ο πα ιδιών Βα ς. Όλγας 48, Μα ρ ο ύσι Ε Π Ι ΚΟΙ ΝΩ ΝΙ Ε Σ : Τη λ. & f ax : GSM: e -mail: d g u p atras.g r d g mail.com I. Σ ΠΟΥΔΕΣ 1. Σ Ε Π Τ ΙΟΥ Ν. 1983: Απόφ οιτος Λυ κ ε ίου (1983) 2. Σ Ε Π Τ Φ ΕΒ. 1990: Π τυ χ ίο Αρ χ ιτε κ τον ικ ή ς α πό το Τμήμα Αρ χ ιτε κ τόν ων του Ε θ ν ικ ού Μετσ όβ ιου Π ολ υ τε χ ν ε ίου 3. Σ Ε Π Τ ΙΟΥ Ν. 1993: Master of Ar chitecture, Τμήμα Αρ χ ιτε κ τον ικ ή ς των Π α ν ε πισ τη μίων TUDelf t κ α ι TUE in d h ov en, τη ς Ο λ λ α ν δία ς, ως Α.Ι.Ο (Assistant in O p leid in g ) β οη θ ός κ α θ η γ η τή Σ το μετα πτυ χ ια κ ό πρόγ ρ α μμα Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ, Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ Κ Α Ι Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Σ Τ Η Ν Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η Κ Α Ι ΤΟ Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Ο Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν T H E S I S OF M A S T E R P R E C E D E N T B A S E D D E S I G N S U P P O R T S Y S T E M Case Study towar d s the Develop ment of the Sy stem: Un ite d Hab itation in Mar seilles, υ πεύθυνος κ α θ η γ η τή ς Pr of. A. Tzon is. 4. ΞΕ ΝΕ Σ ΓΛΩΣΣΕΣ Αγ γ λ ικ ά, Ο λ λ α ν δικ ά - 3-

4 ΙΙ. Ε ΠΑΓ Γ ΕΛΜ ΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΙΙ. Α Δ Ι ΔΑΚΤΙ ΚΗ Ε Μ ΠΕΙ ΡΙ Α - T.U.Delft Ολλανδί α ς, D.K.S. r esear ch g r ou p, Σ ε μιν ά ρ ιο τη χ ρ ή σ η των σ υ σ τη μά των H y p ercar d σ τη ν α ρ χ ιτε κ τον ικ ή έ ρ ε υ ν α (1992) - Δη μόσ ι ο Ι.Ε.Κ. Αμα ρ ου σ ίου, Σ χ ολ ή Τε χ ν ικ ών Δ ια κ όσ μησης, υ πεύθυνος διδα σ κ α λ ία ς γ ια το Η λ ε κ τρ ον ικ ό Σ χ έ διο ( ) κ α ι το Δ ομικ ό Κα τα σ κ ε υ α σ τικ ό σ χ έ διο ( ) - Δη μόσ ι ο Ι.Ε.Κ. Π ε ιραιά, Σ χ ολ ή Τε χ ν ικ ών Δ ια κ όσ μησης, υ πεύθυνος διδα σ κ α λ ία ς γ ια το Δ ομικ ό Κα τα σ κ ε υ α σ τικ ό σ χ έ διο ( ) κ α ι το Η λ ε κ τρ ον ικ ό Σ χ έ διο ( ) - Τ.Ε.Ι. Π ε ι ρ α ι ά, Σ χ ολ ή Σ ΤΕ Φ, Τμήμα Π ολ ιτικ ών Δ ομικ ών Έ ρ γ ων, Δ ιδά σ κ ων ε πί Σ υ μβ ά σ ε ι ως Ε πισ τη μον ικ ός Σ υ ν ε ρ γ ά τη ς σ το μά θ η μα Αρ χ ιτε κ τον ικ ό ς, Ο ικ οδομικ ό ς Σ χ ε δια σ μός ( ) - Π α ν ε πιστή μιο Π α τρ ών, Τμήμα Αρ χ ιτε κ τόν ων Μηχανικ ών, ως Δ ιδά σ κ ων ε πί Σ υ μβ ά σ ε ι (Π Δ 407/80) σ τα μα θ ή μα τα : Η λ ε κ τρ ον ικ ό Αρ χ ιτε κ τον ικ ό Σ χ έ διο Ι κ α ι ΙΙ ( ), Σ χ ε δια σ μός & Π ολ υ μέσα Ι κ α ι Ι Ι ( ), Αρ χ ιτε κ τον ικ ός Σ χ ε δια σ μός Ι (2003), Αρ χ ιτε κ τον ικ ός Σ χ ε δια σ μός ΙΙΙ κ α ι Ι V ( ), Αρ χ ιτε κ τον ικ ός Σ χ ε δια σ μός VΙ (2003), Αρ χ ιτε κ τον ικ ός Σ χ ε δια σ μός V κ α ι VI ( ), Μά θ η μα κ α τε ύ θ υ ν σ η ς (ΜΚ5), Ψ η φ ιακά Αρ χ ε ία Νεοε λ λ η ν ικής Αρ χ ι τε κ τον ι κής (2003) ως Λέ κ τορ α ς : Αν α πα ρ α σ τά σ ε ις 3 και 4 ( ) Αρ χ ιτε κ τον ικ ός Σ χ ε δια σ μός V κ α ι VI ( ) Ο ικ οδομικ ή Τε χ ν ολ ογ ία 1 και 2 ( ) - 4-

5 Ε ιδικ ά Κε φ ά λ α ια Αρ χ ιτε κ τον ικ ή ς Τε χ ν ολ ογ ία ς 6 Ψ η φ ιακές ε πεξεργασίες ( ), Ε ιδικ ά Κε φ ά λ α ια Αρ χ ιτε κ τ ον ικ ή ς Τε χ ν ολ ογ ία ς 5 Ψ η φ ιακά Αρ χ ε ί α Ν ε οε λ λ η ν ι κ ή ς Αρ χ ιτε κ τον ικής ( ), Ε πίβ λ ε ψ η Ε ρ ε υ ν η τικ ών κ α ι Δ ιπλωμα τικ ών ε ρ γ α σ ιών Σ υ μμετοχ ή σ ε κ ρ ιτικ έ ς ε πιτρ οπές. κ α ι ως Ε πίκ ου ρ ος κ α θ η γ η τή ς : Αρ χ ιτε κ τον ικ ός Σ χ ε δια σ μός V κ α ι VI ( ) Αρ χ ιτε κ τον ικ ός Σ χ ε δια σ μός ΙΙΙ κ α ι ΙV (2011-σ ή μερα) Αρ χ ιτε κ τον ικ ός Σ χ ε δια σ μός VΙΙ κ α ι VΙΙΙ (2010-σ ή μερα) Ε ιδικ ά Κε φ ά λ α ια Αρ χ ιτε κ τον ικ ή ς Τε χ ν ολ ογ ία ς 5 (21ΜΚ301) Ψ η φ ιακά Αρ χ ε ί α κ α ι Αν α πα ρ α σ τά σ ε ις (2010-σ ή μερα), Αρ χ ιτε κ τον ικ ή κ α ι Ο πτικ ή ε πικ οιν ων ία ΙΙ ( ) Ε πίβ λ ε ψ η Ε ρ ε υ ν η τ ικ ών κ α ι Δ ιπλωμα τικ ών ε ρ γ α σ ιών Π α ρ α κ ολ ού θ η σ η Μετα πτυ χ ια κ ή ς Δ ιπλωμα τικ ή ς ε ρ γ α σ ία (ΜΔ Ε ) Σ υ μμετοχ ή σ ε κ ρ ιτικ έ ς ε πιτρ οπές. - 5-

6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Δ ΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Π/Μ ΕΞΑΜΗΝΑ ΤΜΗΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Υποχρεωτικό Μ 1992 DKS GROUP, ΤUDELFT ΔΟΜΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Υποχρεωτικό (2 εξάμηνα) ΙΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΟΜΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Υποχρεωτικό (2 εξάμηνα) ΙΕΚ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Υποχρεωτικό (6 εξάμηνα) ΙΕΚ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Υποχρεωτικό (4 εξάμηνα) ΙΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Υποχρεωτικό Π (10 εξάμηνα) Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 1 Υποχρεωτικό Π (Χειμερινό) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2 Υποχρεωτικό Π (Εαρινό) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 3 Υποχρεωτικό Π (Χειμερινό) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Υποχρεωτικό Π (2 εξάμηνα) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 1 Υποχρεωτικό Π (3 χειμερινά εξάμηνα) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2 Υποχρεωτικό Π (3 εαρινά εξάμηνα) ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΑ 1 Επιλογής Π (2 χειμερινά εξάμηνα) ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΑ 2 Επιλογής Π (2 εαρινά εξάμηνα) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Ι Υποχρεωτικό Π 2003 Χειμερινό εξάμηνο - 6-

7 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΙΙ Υποχρεωτικό Π (3 χειμερινά εξάμηνα) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙV Υποχρεωτικό Π (3 εαρινά εξάμηνα) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ V Υποχρεωτικό Π (9 εξάμηνα) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ VΙ Υποχρεωτικό Π (9 εξάμηνα) ΜΚ5 ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Επιλογής Π χειμερινό εξάμηνο 7ΜΚ-301 ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 5 (ΨΗΦΙΑΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ) 8ΜΚ-302 ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 6 (ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ) Επιλογής Π (7 εξάμηνα) Επιλογής Π (4 εξάμηνα) ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ 3 Υποχρεωτικό Π (4 εξάμηνα) ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ 4 Υποχρεωτικό Π (4 εξάμηνα) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΙΙ Υποχρεωτικό Π σήμερα (2 χειμερινά εξάμηνα) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙV Υποχρεωτικό Π σήμερα (2 εαρινά εξάμηνα) ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ & ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Υποχρεωτικό σήμερα ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μ 2012 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΙ Υποχρεωτικό Π Π = Προπτυχιακός Κύκλος Σπουδών, Μ = Μεταπτυχιακός Κύκλος Σπουδών - 7-

8 Ε ΡΕΥΝΗΤΙ ΚΕΣ ΚΑΙ Δ Ι ΠΛΩΜ ΑΤΙ ΚΕΣ Ε ΡΓΑΣΙ ΕΣ ΩΣ Ε ΠΙΒΛΕΠΩΝ Α. ΕΡ Ε Υ ΝΗΤΙΚΕ Σ ΕΡ ΓΑΣΙΕΣ 1. Ε ΥΣ Τ Α Θ Ι Ο Υ ΓΙ Α ΝΝΗΣ -Π Ο ΝΤ Ι Κ Η ΜΙ Χ Α Ε Λ Α, "Εκ θέτοντας την Τεχνολ ογ ία", 2005 Η α ρχιτεκ τονικ ή των χώρων τεχνολ ογ ίας, περίπτερα και μ ουσεία 2. Χ Α Γ Ι Ο Υ Κ Α Τ Ι Α, Δύο Προσεγ γ ίσεις στο Ζ ήτημ α της Συλλογ ικ ής 2005 Κα τοικ ία ς, Από το Μ οντερνισμό του στον Ι ταλικ ό Νεορα σιονα λ ισμό 3. Κ Α Λ Ε Γ Ι Α Σ Α Λ Ε Ξ Α ΝΔ Ρ Ο Σ, "Μεταβολ ή στη διαμονή, Ελ αστικ οί μ εταβλητοί χώροι κ ατοίκ ισης" 4. Κ Α ΜΠΟ Λ Η Ε ΥΑ Γ Γ Ε Λ Ι Α, " Σχεδιάζοντας γ ια το παιχνίδι" Α Ρ Χ Ο ΝΤ Α Κ Η Α Ι Κ Α Τ Ε Ρ Ι ΝΗ, Κατασκευές στο τοπίο - έδαφος', (η περίπτωση του Σιγ ρίου Λέσβου ) Γ Ι Α ΝΝΟ Υ Ε Λ Ε ΝΗ, 'Λεύκα: Γειτονιά εργ οστασίων Κ Ο ΜΝΗΝΑ Κ Η Ε Λ Ι Σ Σ Α Β Ε Τ, Η Θέση της Βιβ λ ιοθήκ ης στην εποχή της ψηφ ια κ ής πληροφ όρησης Κ Α ΠΕ Α Θ Α ΝΑ Σ Ι Α, " Προετοιμ ασία για την Παιδεία, Νηπιαγωγ είο κ αι 2006 εκ παιδευτικ ό περιβ άλλον" 9. Η Ρ Ε Ι Ω Τ ΗΣ ΠΑ ΝΑ Γ Ι Ω Τ ΗΣ, Υπεραστικ οί Σταθμ οί Β Ο ΥΛ Γ Α Ρ Η Κ Α Τ Ε Ρ Ι Ν Α, Η πόλ η, ο μ ύθος, η περιπλάνηση κ αι το 2007 γ εγ ονός (Έξι α να γ νώσεις της κ ινημ ατογ ραφικ ής μ ητρόπολ ης) 11. Κ Ω ΝΣ Τ Α ΝΤ Ι ΝΟ Υ ΓΕΩ Ρ Γ Ι Α, Χ Ε Ι ΜΩ ΝΑ Έ Λ Ε ΝΑ, Λευκωσία: 'Εικ όνες' ενός 2007 Ορίου 12. Κ Ο ΥΣ Τ Α Σ Σ Ω Τ ΗΡ ΗΣ, Πνεύμα και Τοπίο στην Αρχιτεκ τονικ ή Μ Α Κ Α Ρ Ω ΝΑ Σ Θ Α ΝΑ Σ ΗΣ, το Κάθισμα και η Στάση του Σώμ ατος Κ Ο Τ Ζ Α ΜΠΑ Σ Η Σ Τ Ε Λ Λ Α, " Βασικ ά χαρακτηριστικ ά των κ τηρίων γ ια 2007 α υτοκ ίνητα: αποτέλ εσμα μιας μ ακροχρόνιας διεργ ασίας 15. Η Λ Ι Α Δ Ο Υ Ά ΝΝΑ, Αγ ροτουρισμός Δ Ρ Α Κ Ο ΥΛ Η Κ Α Τ Ε Ρ Ι ΝΑ, Projet heque: Η Εξέλ ιξη της Βιβ λ ιοθήκ ης μ έσα 2008 α πό τρεις Ανυλοποίητες προτάσεις του τέλ ους του 20 ου Αιώνα 17. Κ Α ΜΠΑ Σ Τ Α ΝΑ Δ Ε Σ ΠΟ Ι ΝΑ, 'Ι στορικ ή ανάλυση των εμ πορικ ών κ έντρων 2008 (M alls ) κ α ι η εμ φ ά νιση τους στην Ελ λ άδα' 18. Χ Α Ρ Α Λ Α ΜΠΟ ΥΣ ΑΝΑ Σ Τ Α Σ Ι Α, Η Διαφήμ ιση στο χώρο της πόλ ης Κ Α ΝΑ Κ Η ΜΑΡΙ Α, Οι Συνιστώσες της Τάξης Β Α Σ Ι Λ Α Τ Ο Υ Α Ι Κ Α Τ Ε Ρ Ι ΝΗ, Το σχολ είο Πέρασμα Λ Ε ΜΟ ΝΗΣ ΗΛ Ι Α Σ, Η Νοσηλ ευτικ ή Μ ονάδα στην Αρχιτεκ τονικ ή των 2009 Νοσοκ ομ είων 22. Κ Ο ΥΜΠΟ ΥΛ ΗΣ ΜΙ Χ Α Λ ΗΣ, Αρχιτεκ τονικ ό Παιχνίδι Δ Ι Α ΜΑ ΝΤ Α Κ Ο Υ ΒΕΡΟΝΙ Κ Η, "Ο Ακ άλυπτος, η Πίσω όψη της Πόλ ης" Χ Α Ρ Α Λ Α ΜΠΟ ΥΣ ΜΑΡΙ Α, ΟΡΙ Α Eνδιάμεσοι Χώροι Αστικ ά ρήγ μ ατα 2010 Η περίπτωση της Πράσινης Γραμμής στη Λευκωσία 25. Α Ρ Ζ Ο ΥΜΑ ΝΙ Δ ΗΣ ΑΓ Α ΠΙ Ο Σ, Μ Α ΜΑ Λ Η Α Ι Κ Α Τ Ε Ρ Ι ΝΗ, Το Νέο Μ ουσείο της Ακ ρόπολ ης 26. Δ ΗΜΑ Α Ι Κ Α Τ Ε Ρ Ι ΝΗ, Σχεδιάζοντας κ αι Κατασκευάζοντας Αρχιτεκ τονικ ή 2010 στη ψηφ ια κ ή εποχή 27. Μ Α Ρ Κ Ο ΠΟ ΥΛ Ο Υ ΜΑΡΙ Τ Ι ΝΑ, Αθήνα και Κινημ ατογ ράφος Ο Ι Κ Ο ΝΟ ΜΟ ΠΟ ΥΛ Ο Υ Ε Ι Ρ ΗΝΗ, Τα Slums ως Αστικ ές Δομ ές Π Ο Λ ΥΒ Ι Ο Υ Χ Ρ Ι Σ Τ Ι ΝΑ, Ξ ενοδοχεία και τύποι εφ ήμ ερης κ ατοίκ ησης: Η 2011 περίπτωση της Ομ όνοιας 30. Α ΝΔ Ρ Ι Κ Ο ΠΟ ΥΛ Ο Σ Σ Τ Ε Λ Ι Ο Σ, Υπόσκαφη Αρχιτεκ τονικ ή Α ΜΠΝΤ Α Λ Α Λ Ο ΥΪ Ζ Α, Η Αστικ ή πλατεία: Δύο περιπτώσεις αναπλάσεων

9 32. Κ Ι ΜΩ ΝΑ Σ ΤΡ Ι ΜΜΗΣ, Μ ουσεία Αρχαιοτήτων σε αρχαιολ ογ ικ ούς χώρους Α Γ Γ Ε Λ Ι Κ Η ΠΑ ΝΤ Ε Λ Ι Α -Ανθή Λαλιώτη, Θεωρίες Οικ ολ ογ ίας Π Α Ρ Α Σ Κ Ε ΥΗ Μ ΠΟ ΥΛ Α Κ Ο Υ, Συλλογ ικ ότητα και κ ατοίκ ιση: Τα μεγ άλα οικ ιστικ ά συγκροτήμ ατα 35. Κ Ω ΝΣ Τ Α ΝΤ Ι ΝΑ ΤΣ Ι Ο ΥΠΡ Α ΑΜΑ Λ Ι Α Κ Ω Σ Τ Ο ΠΟ ΥΛ Ο Υ, Κάστρα και οικ ισμός - η περίπτωση της Μ εθώνης Β. Δ ΙΠΛ ΩΜΑΤΙΚΕ Σ ΕΡ ΓΑΣΙΕΣ 1. Κ Α Λ Λ Ε Γ Ι Α Σ Α Λ Ε Ξ Α ΝΔ Ρ Ο Σ, 'Bloc k 16', ανοικ τός ή κ λ ειστός χώρος 2006 δια μ ονής? 2. Κ Α ΜΠΟ Λ Η Ε ΥΑ Γ Γ Ε Λ Ι Α, " Παίζοντας στην Πάτρα" Κ Α ΠΕ Α Θ Α ΝΑ Σ Ι Α, Κέντρο προσχολ ικ ής αγωγ ής (β ιωμ ατικ ή μ άθηση α υτονομ ία -δημ ιουργ ηκ ότητα) 4. Ε ΥΣ Τ Α Θ Ι Ο Υ ΓΙ Α ΝΝΗΣ, Π Ο ΝΤ Ι Κ Η Μ Ι Χ Α Ε Λ Α, 'Μ ουσείο Τεχνολ ογ ίας' Γ Ι Α ΝΝΟ Υ Ε Λ Ε ΝΗ, Δ ΗΜΟ Τ Ι Κ Ο ΠΟΛΙ Τ Ι Σ Τ Ι Κ Ο ΚΕΝΤ Ρ Ο Η Ρ Ε Ι Ω Τ ΗΣ ΠΑ ΝΑ Γ Ι Ω Τ ΗΣ, ΚΤΕΛ Αθηνών Σ Τ Α ΜΑ Τ Α Κ Η Κ Ω Σ Τ Α ΝΤ Η, Οίκ ος Ελ ιάς Μ Α ΥΡ Ι Δ Ο Υ ΝΕΛΛΗ, Σταθμ ός M ETR O Κ Ο ΥΣ Τ Α Σ Σ ΩΤΗΡ ΗΣ, Μ Α Κ Α Ρ Ω ΝΑ Σ Θ Α ΝΑ Σ ΗΣ, Κτηριακό Συγκρότημ α: M ind 2007 & Body 10. Α Ρ Χ Ο ΝΤ Α Κ Η Α Ι Κ Α Τ Ε Ρ Ι ΝΗ, 'Κέντρο Γεωτουρισμού στο Σίγ ρι: Ο 2008 Γεωτουρισμός ως φ ιλ οξενία και δραστηριότητα 11. Η Λ Ι Α Δ Ο Υ Ά ΝΝΑ, Περιβ αλλοντικ ό Κέντρο Μ ελ έτης κ αι Έρευνας Χελ ιού Κ Ο ΜΝΗΝΑ Κ Η Ε Λ Ι Σ Α Β Ε Τ, Βιβ λ ιοθήκ η στη Στοκ χόλ μ η Λ Ε Ο ΝΤ Η Κ Α Λ Λ Ι Ο ΠΗ, Επανάχρηση Βιομ ηχανικ ού Κελ ύφους μ ε κ ινητές 2008 Μ ονά δες Κα τοίκ ισης 14. ΤΣ Ε Κ Ο ΥΡ Α ΠΑ ΝΑ Γ Ι Ω Τ Α, Year R ound, W ork s hops & Exc hibit ion about 2008 Experiment ing M us ic and Sound 15. Κ Ω ΝΣ Τ Α ΝΤ Ι ΝΟ Υ ΓΕΩ Ρ Γ Ι Α, Χ Ε Ι ΜΩ ΝΑ Έ Λ Ε ΝΑ, Ενδιάμεσα Ρ Ε ΜΠΕ Λ Ο Υ Α Γ Γ Ε Λ Ι Κ Η, KM L : Ράπτης Ηλ είας Β Ο ΥΛ Γ Α Ρ Η Κ Α Τ Ε Ρ Ι ΝΑ, M arionet t ent heat er - Επανάχρηση 2008 β ιομ ηχα νικ ού χώρου για πολ ιτιστικ ές χρήσεις 18. Χ Α Ρ Α Λ Α ΜΠΟ ΥΣ ΑΝΑ Σ Τ Α Σ Ι Α, Γεροτζιηπία το Τσιφ λ ίκ ι της Γερμ ανίνας Δ Ρ Α Κ Ο ΥΛ Η Κ Α Τ Ε Ρ Ι ΝΑ, Μ ελ έτη κ αι Παραγωγ ή Τέχνης στο Τοπίο της 2009 Λεωφ όρου 20. Π Α ΠΑ Σ Β ΗΣ Σ Α Ρ Ι Ω Ν, Φ οιτητικ ή Εστία στη Πανεπιστημ ιούπολ η Πατρών Χ Α Τ Ζ ΗΣ Α ΝΤ Ω ΝΗΣ, MICRO-C UBE HOUSE Κ Α ΜΠΑ Σ Τ Α ΝΑ Δ Ε Σ ΠΟ Ι ΝΑ, M all στη Ρόδο Α ΝΑ Γ ΝΩ Σ Τ Α Κ Η ΤΑ Τ Ι Α ΝΑ, Πράσινες Διαδρομ ές στο Κέντρο της Πάτρας Κ Α ΝΑ Κ Η Μ Α Ρ Ι Α, Μ οντεσσοριανό Δημ οτικ ό Σχολ είο Β Α Σ Ι Λ Α Τ Ο Υ Α Ι Κ Α Τ Ε Ρ Ι ΝΗ, Ολ οήμ ερο Δημ οτικ ό Σχολ είο στη Πάτρα 26. Λ Ε ΜΟ ΝΗΣ ΗΛ Ι Α Σ, Ορθοπεδικ ό Νοσοκ ομ είο κ αι Κέ ντρο Φ υσικ οθερα πεία ς στο Αντίριο 27. Κ Ο ΥΜΠΟ ΥΛ ΗΣ ΜΙ Χ Α Λ ΗΣ, Καταφύγια στη πόλ η: Η περίπτωση στο Μ ονα στηρά κ ι 28. Χ Α Ρ Α Λ Α ΜΠΟ ΥΣ ΜΑΡΙ Α, ΟΡΙ ΩΝ ΔΙ ΕΛΕΥΣΙΣ: Η περίπτωση της πράσινης γ ρα μ μ ής στη Λευκωσία

10 29. Μ Α ΜΑ Λ Η Κ Α Τ Ε Ρ Ι ΝΑ, Κέντρο Δημ ιουργ ικ ής Απασχόλ ησης γ ια παιδιά 2011 στο Μ εταξουργ είο 30. Ζ Ο ΥΚ Α Β Α Σ Ι Λ Ι Κ Η, ΠΕ Ρ Α ΣΜ Α : Μ ουσείο πέντε ιστορικ ών περιόδων στη 2012 πόλ η της Πά τρα ς 31. Ο Ι Κ Ο ΝΟ ΜΟ ΠΟ ΥΛ Ο Υ Ε Ι Ρ ΗΝΗ, Κοινότητα κατοικ ιών μ ε β άση την αγροτικ ή 2012 α υτάρκ εια 32. Π Ο Λ ΥΒ Ι Ο Υ Χ Ρ Ι Σ Τ Ι ΝΑ, Φ οιτητικ ή Κατοίκ ισ η στο κ έντρο της Αθήνας Λ Ο ΥΙ Ζ Α Α ΜΠΝΤ Α Λ Α, Λουτρά στη Πόλ η των Τρικ άλων Σ ΠΥΡ Ι Δ Ο ΥΛ Α Κ Ο ΥΒ Α Ρ Α ΕΡΝΕ Σ Τ Ι ΝΑ Κ Α Ρ ΥΣ Τ Ι ΝΑ Ι Ο Υ, Ι χνηλ ατήσεις στο 2013 κ έλ υφος του Κτηρίου των Μ ύλων Αγ ίου Γεωργ ίου: Εγ κ ατάσταση Αφ ηγ ημ α τικ ών Δια δρομ ών. 35. Σ Τ Ε Λ Λ Α Κ Ο ΝΤ Ζ Α ΜΠΑ Σ Η, Aut opolis

11 ΙΙ.Β Σ ΥΜ Μ ΕΤΟΧΗ ΣΕ Ε ΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ Ε ΡΓΑΣΤΗΡΙ Α - Σ υ μμετοχ ή σ τη ν ε ξ ε τα σ τικ ή ε πιτρ οπή Διπλωμα τικ ών ε ρ γ α σ ιών του Τμήμα τος Αρ χ ιτε κ τόν ων του Ε.Μ.Π. (2003) - Σ υ μμετοχ ή σ τη ν ε ξ ε τα σ τικ ή ε πιτρ οπή θεμά των Αρ χ ιτε κ τον ικής Σ ύ ν θ ε σ η ς IV Σ χ ολ ή ς Α ρ χ ιτε κ τόν ων Μηχανικ ών του Π α ν ε πισ τη μίου Θ ε σ σ α λ ία ς (Βόλ ος 2005) - Ε ξ ε τα σ τικ ή ε πιτρ οπή άδε ια ς α σ κ ή σ ε ως ε πα γ γ έ λ μα τος α ρ χ ιτε κ τόν ων, ΤΕ Ε Αχ α ΐα ς (Π ά τρ α 2006) - Ε πίβ λ ε ψ η ε ρ γ α σ τη ρ ίου α ποτύ πωσ η ς Σ χ ε δια σ μού με θέμα Κα τα σ κ ε υ έ ς του οικείου, (μα ζ ί μ ε Φ. Γι α ν ν ί σ η λ έκ τ ορ α Σ χ ολ ή ς Α ρ χ ι τ εκτόν ω ν Π α ν επ ι σ τ η μ ί ου Θεσ σ α λ ί α ς ) Δ ιορ γ ά ν ωσ η Σ χ ολ ή Αρ χ ιτε κ τόν ων Μηχανικ ών του Π α ν ε πισ τη μίου Θ ε σ σ α λ ία ς Κοιν ότη τα Μα κ ρ ιν ίτσ α ς, Μα κ ρ ιν ίτσ α Σεπτε μβ ρ ίου Ε ξ ε τα σ τικ ή ε πιτρ οπή στα μα θ ή μα τα Ε λ ε ύ θ ε ρ ο κ α ι Γρ α μμικό Σ χ έ δι ο των κ α τα τα κ τηρίων ε ξ ε τά σ ε ων Τμήμα τος Αρ χ ιτε κ τόν ων Μηχανικ ών πα ν ε πισ τη μίου Π α τρ ών ( ) - Κρ ιτικ ή ε πιτρ οπή Δια γ ων ισ μού γ ια α ν ά θ ε σ η τη ς μελέτη ς : «Π ρ ομελέτη Κτι ρ ί ου Ο ικον ομικών Ε πιστη μών» ( ) - Κρ ιτικ ή ε πιτρ οπή Δια γ ων ισ μού γ ια α ν ά θ ε σ η τη ς μελέτη ς : «Πρ ομελέτη Κτι ρ ί ου Τμήμα τος Π α ιδα γ ωγ ικού» ( ) - Κρ ιτικ ή ε πιτρ οπή Μετα πτυ χ ια κ ών Δ ιπλωμα τικ ών Ε ρ γ α σ ιών (ΜΔ Ε ) Δ ια τμημα τικ ού προγ ρ ά μμα τος μετα πτυ χ ια κ ών σ που δών : Δ ια χ ε ίρ ισ η Μνημείων : Αρ χ α ιολ ογ ία, Π όλ η, Αρ χ ιτε κ τον ικ ή (2012) - 11-

12 IΙ.Γ ΕΡΕΥΝΗΤΙ ΚΗ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙ ΚΗ Ε Μ ΠΕΙ ΡΙ Α T H E S I S OF MA S T E R Ε κ πόν η σ η Έ ρ ε υ ν α ς σ τη διά ρ κ ε ια των μετα πτυ χ ια κ ών Σ που δών (β λ. τμήμα Ι) 1985 Ε ρ γ α σ ία γ ια τη ν προε τοιμα σ ία τη ς διε θ ν ού ς έ κ θ ε σ η ς, Η ΑΘ Η Ν Α ΤΟ Ν 20ο ΑΙΩΝ Α, σ τον ε κ θ ε σ ια κ ό χ ώρ ο του Π α ν ε πισ τη μίου Αθ η ν ών γ ια τη ν ΑΘ Η Ν Α, Π Ο ΛΙΤΙΣ ΤΙΚΗ Π ΡΩΤΕ Υ Ο ΥΣ Α τη ς Ε ΥΡΩΠ Η Σ Ο μά δα ε ρ γ α σ ία ς ΤΕ Ε γ ια λ ογ α ρ ια σ μό τη ς UIA σ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ία με του ς Γ.Σ η μα ιοφ ορ ίδη κ α ι Μ.Κα λ ογ ε ρ ά κ ου, με θέμα α ρ χ ε ιοθ έ τη σ η κ α ι προβ ολ ή τη ς Ε λ λ η ν ικ ή ς Αρ χ ιτε κ τον ικ ή ς κ λ η ρ ον ομιά ς του 20ού α ιών α σ το δίκ τυ ο Υποβ ολ ή πρότα σ η ς έ ρ ε υ ν α ς γ ια διδα κ τορ ικ ή δια τρ ιβ ή (Τομέας 4 Συνθέσεων Τε χ ν ολ ογ ικής Αιχμής ) με θέμα : Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Ο Π Τ Ι Κ Η Σ Α Ν Α Π Α Ρ Α Σ Τ Α Σ Η Σ ΑΝΤ Ι Λ Η Ψ Η Σ Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Ω Ν Λ Υ Σ Ε Ω Ν Κ Α Ι Ι Δ Ε Ω Ν Γ Ι Α Τ Η Δ Η Μ Ι Ο Υ Ρ Γ ΙΑ Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Ω Ν Ε ρ ε υ ν η τή ς σ το πρόγ ρ α μμα Διε ρ ε ύ ν η σ η τη ς Ι σ τορ ικής Τε χ ν ικής Υποδομής τη ς Ε λ λ η ν ικής Π όλ η ς : Η περίπτωσ η του υ δρ α γ ωγ ε ίου τη ς Π ύ λ ου του δή μου Π ύ λ ου. Ε πισ τη μον ικ ός υ πεύθυνος Γ. Π α ν έ τσ ος, κ ύ ρ ιος ε ρ ε υ ν η τή ς Π. Κου φ όπου λ ος Δ ιε ρ ε ύ ν η σ η πιθ α ν ών ε ν α λ λ α κ τικ ών λ ύ σ ε ων γ ια προσ θ ή κ η γ υ μναστη ρ ίου κ α ι α ίθ ου σ α ς πολ λ α πλών χ ρ ή σ ε ων σ το σ χ ολ ικ ό σ υ γ κ ρ ότη μα Αμα ρ ου σ ίου, σ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ία με τη ν πολ. Μηχ. Ε.Του μπα κ ά ρ η, γ ια λ ογ α ρ ια σ μό του σ υ λ λ όγ ου ε κ πα ιδε υ τικ ών κ α ι του σ υ λ λ όγ ου γ ον έ ων του σ χ ολ ε ίου

13 Α ΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΙΙ.Δ.1. Α ΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Ε Κ Π Ο Ν Η Σ Η Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Κ Ω Ν Δ Ι Α Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν για τη ν ε τα ιρ ία BUSSIN G Ε ΛΛΑΣ Α.Ε Ε ρ γ α σ ία σ το γ ρ α φ ε ίο του πολ. Μηχ. Μ.Χρ ισ τοφ ίδη γ ια τη μελέτη κ α ι σ χ ε δία σ η δύ ο ν έ ων πόλ ε ων σ τη ν Αλ γ ε ρ ία (προκ α τα σ κ ε υ ή ) Π Ρ Ο Σ Θ Η Κ Η Ν Ε Α Σ Π Τ Ε Ρ Υ Γ Α Σ Κ Ε Λ Ι Ω Ν Κ Α Ι Χ Ω Ρ Ο Υ Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α Ρ Ι Α Σ Τ Ο Υ Μ Ο Ν Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Υ ΧΡ Υ Σ Ο Π Η Γ Η σ τη Μπά λ λ α Αττικ ή ς γ ια λ ογ α ρ ια σ μό τη ς τε χ ν ικ ή ς ε τα ιρ ία ς Ε ΥΠ ΑΛΙΝ Ο Σ ΑΕ. - Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Τ Α Π Λ Α Ι Σ Ι Α Τ Η Σ I.A.E.S.S.T.E. Σ Τ Η Ν A R A B C O N T R A C T O R S, Αίγ υ πτος, σ ε p r oj ects σχεδια σ μού μεγάλων οικ ισ τικ ών σ υ γ κ ρ οτη μά των σ τα Κά ιρ ο Δ Ι Α Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Χ Ω Ρ Ο Υ C A M P I N G γ ια τη ν ε τα ιρ ία ΑΛΚΥΟ Ν Η ΑΕ σ το Σ χ οίν ο Αττικ ή ς. - Ε Κ Π Ο Ν Η Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Ω Ν Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ Λ Ε Ω Φ Ο Ρ Ο Υ Κ Η Φ Ι Σ Ο Υ τη ς τε χ ν ικ ή ς ε τα ιρ ία ς Ε ΥΠ ΑΛΙΝ Ο Σ ΑΕ 1990 Αρ χ ιτέ κ των ε λ ε ύ θ ε ρ ος ε πα γ γ ε λ μα τία ς, σ τη ν Αθ ή ν α σήμερα: Ο Ι Κ Ι Α Σ Τ Η Ν Κ Α Λ Ο Γ Ρ Ε Ζ Α (σ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ία με τον Αρ ισ τε ίδη Αν τον ά κ α ι τη Φοίβ η Για ν ν ίσ η ) Τ Ρ Ι Ω Ρ Ο Φ Η Π Ο Λ Υ Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α Σ Τ Ο Μ Α Ρ Ο Υ Σ Ι (σ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ία με τον Αρ ισ τε ίδη Αν τον ά κ α ι τη Φοίβ η Για ν ν ίσ η ) Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α Σ Τ Η Ν ΕΑ Μ Α Κ Ρ Η (σ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ία με τον Αρ ισ τε ίδη Αν τον ά ) - Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Σ Θ Η Κ Η Σ Ν Ε Α Σ Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α Σ κ α ι τρ οποποίη σ η τη ς υ πά ρ χ ου σ α ς σ το Π. Ψ υ χ ικ ό (σ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ία με τον Αρ ισ τε ίδη Αν τον ά ) Δ Ι Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Η Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α Σ Κ Α Ι Κ Η Π Ο Υ σ το Π ολ υ δέ ν δρ ι Αττικ ή ς Π Ρ Ο Τ Α Σ Η Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Α Δ Ι Ε Υ Θ Ε Τ Η Σ Η Τ Ο Υ Α Ρ Χ Α Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Υ Χ Ω Ρ Ο Υ - 13-

14 1997 Τ Η Σ Α Ρ Χ Α Ι Α Σ Α Γ Ο Ρ Α Σ Τ Ω Ν Α Θ Η Ν Ω Ν, σ το πλαίσ ιο του σ χ ε δίου γ ια τη ν Ε ν οποίη σ η των Αρ χ α ιολ ογ ικ ών Χώρ ων, (ως σ υ ν ε ρ γ ά τη ς σ το γ ρ α φ ε ίο Α66 των Σ ου ζά ν α κ α ι Δ η μήτρ η Αν των α κ ά κ η ) - Ο Ι Κ Ι Α, ε πέκτα σ η -προσ θ ή κ η σ ε Δ ώμα πεντα όρ οφ η ς πολ υ κ α τοικ ία ς σ το Ν. Φά λ η ρ ο Ο Ι Κ Ι Α Σ Τ Ο Λ Α Γ Ο Ν Η Σ Ι Α Τ Τ Ι Κ Η Σ (σ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ία με τον Αρ ισ τε ίδη Αν το ν ά ) - Ν Ε Ο Σ Σ Ι Δ Η Ρ Ο Δ Ρ Ο Μ Ι Κ Ο Σ Σ Τ Α Θ Μ Ο Σ Α Θ Η Ν Ω Ν, Π ρ ότα σ η σ τα πλαίσ ια ε ρ ε υ ν η τικ ού προγ ρ ά μμα τος α πό τη ν ΑΓΕ Τ Η ρ α κ λ ή ς, κ λ ε ισ τός δια γ ων ισ μός μετα ξ ύ γ ρ α φ ε ίων Α66 & Gr assi, (ως σ υ ν ε ρ γ ά τη ς των Δ η μήτρ η & Σ ου ζά ν α Αν των α κ ά κ η κ α ι Ο υ ρ α ν ία Σ τε φ α ν οπού λ ου Δ Ι Α Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Κ Α Ι Δ Ι Ε Υ Θ Ε Τ Η Σ Η Τ Ω Ν Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ω Ν Τ Η Σ Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Σ EL E C T R O M E D I C A L AE BE (σ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ία με το ν α ρ χ ιτέ κ τον α Αρ ισ τε ίδη Αν τον ά ) - Κ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α Ρ Ο Υ Χ Ω Ν Σ Τ Η Ν Ο Δ Ο Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο Υ σ τη ν Ν.Ιων ία (σ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ία με τη ν Μα ρ ία Σ ωτη ρ οπού λ ου κ α ι τον Λου κ ά Φικ ιώρ η ) Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Σ Ν Ε Α Σ Υ Π Α Ι Θ Ρ Ι Α Σ Π Ι Σ Ι Ν Α Σ Μ Ε Τ Ο Υ Σ Α Π Α Ρ Α Ι Τ Η Τ Ο Υ Σ Β Ο Η Θ Η Τ Ι Κ Ο Υ Σ Χ Ω Ρ Ο Υ Σ Κ Α Ι Δ Ι Α Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Ε Ι Σ σ τη ν Π α λ λ ή ν η Π Ρ Ο Σ Θ Η Κ Η Ο Ρ Ο Φ Ο Υ Κ Α Ι Π Ρ Ο Σ Θ Η Κ Η Ν Ε Ο Υ Κ Τ Ι Σ Μ Α Τ Ο Σ γ ια τη μετα τρ οπή υπά ρ χ ου σ α ς κ α τοικ ία ς σ ε σ υ γ κ ρ ότη μα πα ρ α θ ε ρ ισ τικ ών κ α τοικ ιών σ τη Ρα φ ή ν α Αττικ ή ς Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ Υ Γ Κ Ρ Ο Τ Η Μ Α Τ Ο Σ Τ Ρ Ι Ω Ν Π Α Ρ Α Θ Ε Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Ω Ν Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Ω Ν σ τον Κά λ α μο Αττικ ή ς Σ Υ Γ Κ Ρ Ο Τ Η Μ Α Τ Ε Σ Σ Α Ρ Ω Ν Δ Ι Ω Ρ Ο Φ Ω Ν Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Ω Ν σ τα Κιού ρ κ α Αττικ ή ς ιδιοκ τη σ ία ς Ο Ι Κ Ι Α σ τα Μελίσ σ ια Αττικ ή ς Χ Ρ Ω Μ Α Τ Ι Κ Η Μ Ε Λ Ε Τ Η Ο Ψ Ε Ω Ν Κ Τ Η Ρ Ι Ο Υ του Π ολ ε μικ ού Ν α υ τικ ού σ τη ν πλατε ία Κλ α υ θ μών ος Αθ ή να - 14-

15 - Π Ε Ν Τ Α Ο Ρ Ο Φ Η Π Ο Λ Υ Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α Σ Τ Α Μ Ε Λ Ι Σ Σ Ι Α - Α Ν Α Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Σ Τ Ρ Ι Ω Ρ Ο Φ Ο Υ Κ Τ Η Ρ Ι Ο Υ Δ Υ Ο Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Ω Ν γ ια τον Π ολ. Μηχ. Χ. Δ α λ δα β ά ν η, σ το Π ά τη μα Δ ή μου Χα λ α ν δρ ίου Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Σ Δ Ι Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Η Σ Κ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Ι Ο Υ Σ Τ Η Λ Ο Υ Τ Σ Α Α Τ Τ Ι Κ Η Σ - Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Ρ Ο Σ Θ Η Κ Η Σ Σ Ε Ι Σ Ο Γ Ε Ι Α Ο Ι Κ Ι Α στα Κιού ρ κ α Αττικ ή ς - Α Π Ο Τ Υ Π Ω Σ Η Ν Ε Ο Κ Λ Α Σ Ι Κ Ο Υ Κ Τ Η Ρ Ι Ο Υ Σ Τ Ο Σ Υ Ν Τ Α Γ Μ Α, γ ια λ ογ α ρ ια σ μό τη ς ε τα ιρ ία ς Μελετών Αρ χ ιτε κ τον ικ ή Ε Π Ε, σ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ία με τον α ρ χ ιτέ κ τον α Σ. Κα κ ά β α Μ Ε Λ Ε Τ Η Α Ν Α Σ Τ Η Λ Ω Σ Η Σ Κ Α Ι Ε Π Α Ν Α Χ Ρ Η Σ Η Σ Ε Ρ Ε Ι Π Ε Ι Ω Ν Σ Τ Ο Π Ι Τ Ρ Ο Φ Ο Ά Ν Δ Ρ Ο Υ - Μ Ε Λ Ε Τ Η Ν Ε Α Σ Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α Σ ( Σ Ε Κ Α Τ Ε Π Ε Κ Τ Α Σ Η Π Ρ Ο Σ Θ Η Κ Η ) σ τα Κιού ρ κ α Αττικ ή ς Μ Ε Λ Ε Τ Η Α Π Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Σ Ε Ρ Ε Ι Π Ω Μ Ε Ν Η Σ Ο Ι Κ Ι Α Σ Σ Τ Ο Ά Ν Ω Κ Ο Υ Ρ Ο Υ Ν Ι Κ Α Ν Ι Σ Τ Ρ Ω Ν Ε Υ Β Ο Ι Α Σ - Μ Ε Λ Ε Τ Η Α Ν Α Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η Η Σ Κ Α Ι Δ Ι Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Η Σ Π Α Λ Α Ι Ο Υ Δ Ι Α Μ Ε Ρ Ι Σ Μ Α Τ Ο Σ Σ Τ Ο Π Α Γ Κ Ρ Α Τ Ι ΑΘΗ Ν Α Μ Ε Λ Ε Τ Η Α Ν Α Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η Σ Ε Π Ι Δ Ι Ο Ρ Θ Ω Σ Η Σ Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α Σ Σ Τ Η Ν Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Π Ο Λ Ι Τ Ε Ι Α ΑΧΑΡ Ν Α Ι Α Τ Τ Ι Κ Η Σ - Μ Ε Λ Ε Τ Η Δ Ι Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Η Σ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚ Ε Υ Η Σ Δ Ι Α Μ Ε Ρ Ι Σ Μ Α Τ Ο Σ σ τη ν Αγ. Π α ρ α σ κ ε υ ή Αττικ ή ς Μ Ε Λ Ε Τ Η Α Π Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Σ Π Α Λ Α Ι Α Σ Ο Ι Κ Ι Α Σ Κ Α Ι Α Ν Α Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Σ Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Π Α Ν Α Χ Ρ Η Σ Η Τ Η Σ Ω Σ Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Υ Π Ο Δ Ο Χ Η Σ Π Ε Λ Α Τ Ω Ν Μ Ε Γ Ρ Α Φ Ε Ι Α, τη ς ε τα ιρ ε ία ς Μιν τσ ίδη Kennel, Π α λ λ ή ν η Αττικ ή ς - Α Ν Α Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η Κ Α Ι Δ Ι Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Η Α Ι Θ Ο Υ Σ Α Σ Π Ο Λ Λ Α Π Λ Ω Ν Χ Ρ Η Σ Ε Ω Ν, Τ Η Σ Ο Ρ Θ Ο Δ Ο Ξ Η Σ Χ Ρ Ι Σ Τ Ι Α Ν Ι Κ Η Σ Έ Ν Ω Σ Η Σ, σ τη ν οδό Σ ου λ ίου σ τη ν Αθ ή ν α - 15-

16 Ν ΕΑ Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α Σ Τ Η Ν. Μ Α Κ Ρ Η Α Τ Τ Ι Κ Η Σ - Ν ΕΑ Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α Σ Τ Η Π Α Λ Λ Η Ν Η Α Τ Τ Ι Κ Η Σ Υ Π Α Ι Θ Ρ Ι Ε Σ Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Ε Σ Φ Υ Λ Α Ξ Η Σ Κ Α Ι Σ Τ Ε Γ Α Σ Η Σ Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Δ Ι Ω Ν Σ Ε Σ Υ Ν Δ Υ Α Σ Μ Ο Μ Ε Φ Ω Τ Ο Β Ο Λ Τ Α Ι Κ Α Π Α Ν Ε Λ Α, σ τη ν Π α λ λ ή ν η Αττικ ή ς - Ν ΕΑ Δ Ι Ω Ρ Ο Φ Η Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α Σ Τ Ο Υ Σ Θ Ρ Α Κ Ο Μ Α Κ Ε Δ Ω Ν Ε Σ Α Τ Τ Ι Κ Η Σ Ν ΕΑ Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α Σ Τ Η Σ Α Ρ Ο Ν Ι Δ Α Α Τ Τ Ι Κ Η Σ - P E T T H E R A P Y C E N T E R σ τη περιοχ ή Αγ. Γε ρ ά σ ιμος Δ ή μου Σ πά των C AFE ΟΥΖΕΡ Ι, Δ ια μόρ φ ωσ η κ α ι σ χ ε δια σ μός ε σ ωτε ρ ικ ού κ α ι ε ξ ωτε ρ ικ ού χ ώρ ου, σ το Άλ σ ος Σ κ οπευτη ρ ίου, Κα ισ α ρ ια ν ή, σ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ία με τη ν α ρ χ ιτέ κ τον α ε σ ωτε ρ ικ ών χ ώρ ων Ρ. Σ τρ α τά κ η - 16-

17 ΙΙ.Δ.2. Κ ΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΥΠΟ Κ ΑΤΑΣΚΕ ΥΗ Έ ΡΓ Α Ο Ι Κ Ι Α -Δ ιώρ οφ η προσ θ ή κ η σ τη ν Αγ. Π α ρ α σ κ ε υ ή (σ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ία με τον Αρ ισ τε ίδη Αν τον ά κ α ι τη ν Φοίβ η Για ν ν ίσ η ) Π Ρ Ο Σ Θ Η Κ Η Μ Ι Α Σ Ν Ε Α Σ Π Τ Ε Ρ Υ Γ Α Σ Α Ι Θ Ο Υ Σ Ω Ν Δ Ι Δ Α Σ Κ Α Λ Ι Α Σ Κ Α Ι Ε Ν Ο Σ Γ Υ Μ Ν Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Υ σ ε Δ η μοτικ ό Σ χ ολ ε ίο σ τη Ρα φ ή ν α (σ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ία με τον Φ.Βα λ α τσ ό) - Ο Ι Κ Ι Α σ το Γα λ ά τσ ι Αττικ ή ς (σ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ία με τη ν Φοίβ η Για ν ν ίσ η ) Π Ο Λ Υ Ω Ρ Ο Φ Ο Κ Τ Η Ρ Ι Ο Σ Τ Α Θ Μ Ε Υ Σ Η Σ Α Υ Τ Ο Κ Ι Ν Η Τ Ω Ν τη ς ε τα ιρ ία ς Bu ssin g Ε λ λ ά ς ΑΕ σ το Βοτα ν ικ ό Αθ ή ν α ς Π Ρ Ο Σ Θ Η Κ Η 2 Ο Ρ Ο Φ Ω Ν Σ Ε Υ Π Α Ρ Χ Ο Υ Σ Α Μ Ο Ν Ο Ω Ρ Ο Φ Η Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Η στη Τε ρ ψ ιθ έ α Γλ υ φ ά δα ς (σ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ία με τη ν Φοίβ η Για ν ν ίσ η ) Δ Ι Α Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Κ Α Ι Δ Ι Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Η Ι Σ Ο Γ Ε Ι Α Σ Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α Σ Κ Α Ι Τ Ο Υ Κ Η Π Ο Υ, Π α πά γ ου Αττικ ή ς (σ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ία με τον Αρ ισ τε ίδη Αν τον ά ) - Μ Ε Λ Ε Τ Η Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Υ Τ Ρ Ι Κ Α Λ Ω Ν για τη ν ε τα ιρ ία Ε ΥΠ ΑΛΙΝ Ο Σ ΑΕ Ν ΕΑ Δ Ι Ω Ρ Ο Φ Η Δ Ι Π Λ Ο Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α σ το Σ ωρ ό Αμα ρ ου σ ίου. - Α Ν Α Π Λ Α Σ Η Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Υ Ε Ρ Μ Ο Υ Π Ο Λ Η Σ Σ Υ Ρ Ο Υ, (ως σ υ ν ε ρ γ ά τη ς του Αρ χ ιτε κ τον ικ ού Γρ α φ ε ίου Α66 των Δ η μήτρ η κ α ι Σ ου ζά ν α Αν των α κ ά κ η ) Σ Υ Γ Κ Ρ Ο Τ Η Μ Α 3 Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Ω Ν στο Γέ ρ α κ α Αττικ ή ς - Δ Ι Π Λ Ο Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α σ τον Αγ. Σ τέ φ α ν ο Αττικ ή ς (σ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ία με τον Αρ ισ τε ίδη Αν τον ά ) - Υ Π Α Ι Θ Ρ Ι Ο Θ Ε Α Τ Ρ Ο Δ Α Σ Ο Υ Σ Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ, προσ θ ή κ ε ς κ α ι τρ οποποιή σ ε ις γ ια τον Ο ρ γ α ν ισ μό Θ ε σ σ α λ ον ίκ η ς Π ολ ιτισ τικ ή ς Π ρ ωτε ύ ου σ α ς τη ς Ε υ ρ ώπης ( ως σ υ ν ε ρ γ ά τη ς - 17-

18 σ το α ρ χ ιτε κ τον ικ ό γ ρ α φ ε ίο Α66 των Δ η μήτρ η κ α ι Σ ου ζά ν α Αν των α κ ά κ η ) Δ Ι Α Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Ό ΨΗΣ Κ Α Ι Ε Ι Σ Ο Δ Ο Υ Π Ρ Α Τ Η Ρ Ι Ο Υ πώλ η σ η ς χ η μικ ών σ τη ν οδό Κολ ων ού σ τη ν Αθ ή ν α (σ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ία με τον Αρ ισ τε ίδη Αν τον ά ) - Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α σ το Αν ω Δ ά σ ος Χα ιδα ρ ίου (σ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ία με τον Αρ ισ τε ίδη Αν τον ά ) - Σ Υ Ν Ο Λ Ι Κ Η Α Ν Α Δ Ε Ι Ξ Η Κ Α Σ Τ Ρ Ο Υ Σ Ι Φ Ν Ο Υ (ως σ υ ν ε ρ γ ά τη ς σ το α ρ χ ιτε κ τον ικ ό γ ρ α φ ε ίο Α 66) - Δ Ι Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Η Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Υ Μ Ο Ν Ο Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α Σ κ α ι Υπα ιθ ρ ίου Χώρ ου σ τον Κου β α ρ ά Αττικ ή ς - Δ Ι Α Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η 5 Π Λ Α Τ Ε Ι Ω Ν στη ν Ε ρ μού πολ η Σ ύ ρ ου (ως σ υ ν ε ρ γ ά τη ς σ το α ρ χ ιτε κ τον ικ ό γ ρ α φ ε ίο Α66) - Ο Ι Κ Ι Α σ τη Ν τα ού Π ε ν τέ λ η ς, προσ θ ή κ η σ ε υ πά ρ χ ου σ α κ α τοικ ία κ α ι δια μόρ φ ωσ η μεγάλου υ πα ιθ ρ ίου Χώρ ου - Δ Ι Α Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Ό Ψ Η Σ Κ Α Ι Χ Ρ Ω Μ Α Τ Ι Κ Η Μ Ε Λ Ε Τ Η Π ολ υ κ α τοικ ία ς του 60 στο Ν. Φά λ η ρ ο Δ Ι Ω Ρ Ο Φ Ο Κ Τ Η Ρ Ι Ο 3 Π Α Ρ Α Θ Ε Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Ω Ν Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Ω Ν σ τη ν Αρ τέ μιδα Λού τσ α ς - Δ Ι Α Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Κ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ Σ Ε Δ Ι Α Τ Η Ρ Η Τ Ε Ο Κ Τ Η Ρ Ι Ο Α Π Ο Θ Η Κ Η Σ Κ Α Π Ν Ω Ν Κ Α Ι Α Π Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Ο Ψ Η Σ σ το λ ιμά ν ι του Π ε ιρ α ιά (σ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ία με το Λου κ ά Φικ ιώρ η κ α ι τη ν Μα ρ ία Σ ωτη ρ οπού λ ου ) - Τ Ρ Ε Ι Σ Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Ε Σ Σ Τ Ο Ν Α Γ. Σ Τ Ε Φ Α Ν Ο, (σ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ία με τον Αρ ισ τε ίδη Αν τον ά κ α ι τη Φοίβ η Για ν ν ίσ η ) - Δ Ι Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Η Κ Α Ι Δ Ι Α Χ Ω Ρ Ι Σ Μ Ο Σ Κ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ σ του ς Αμπελοκ ή που ς, Αθ ή ν α - Δ Ι Α Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Ε Ι Σ Ο Δ Ο Υ, Υ Π Α Ι Θ Ρ Ι Ο Υ Χ Ω Ρ Ο Υ, Κ Α Ι Χ Ρ Ω Μ Α Τ Ι Κ Η Μ Ε Λ Ε Τ Η Μ Ο Ν Ο Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α Σ Σ Τ Α Ε Ξ Α Ρ Χ Ε Ι Α, (σ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ία με τον Αρ ισ τε ίδη Αν τον ά ) - Δ Ι Α Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ο Υ Χ Ω Ρ Ο Υ Σ Ε Υ Π Α Ι Θ Ρ Ι Ο Χ Ω Ρ Ο Σ Τ Α Θ Μ Ε Υ Σ Η Σ σ το Ν. Φά λ η ρ ο Β Ι Β Λ Ι Ο Π Ω Λ Ε Ι Ο Π Α Τ Α Κ Η στη ν οδό Ακ α δη μία ς 65 (σ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ία με τον Αρ ισ τε ίδη Α ν τον ά κ α ι τη Φοίβ η Για ν ν ίσ η ) - 18-

19 - Α Π Ο Τ Υ Π Ω Σ Η, Α Π Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Κ Α Ι Δ Ι Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Η Δ Ι Ω Ρ Ο Φ Ο Υ Δ Ι Α Τ Η Ρ Η Τ Ε Ο Υ Ν Ε Ο Κ Λ Α Σ Σ Ι Κ Ο Υ σ το Μετα ξ ου ρ γ ε ίο σ τη ν Αθ ή ν α - Ο Ι Κ Ι Α σε προσ θ ή κ η 2 ορ όφ ων σ ε υ πά ρ χ ον κ τή ρ ιο σ το Γα λ ά τσ ι Αττικ ή ς. - Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α σ τη ν Κά ν τζα Π α λ λ ή ν η ς - Τ Ε Τ Ρ Α Ω Ρ Ο Φ Η Π Ο Λ Υ Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α Σ Τ Η Τ Ε Ρ Ψ Ι Θ Ε Α Γ Λ Υ Φ Α Δ Α Σ Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Κ Α Ι Π Ι Σ Ι Ν Α σ τη Ν ε ρ οτρ ιβ ιά Ε υ β οία ς (σ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ία με τον Αρ ισ τε ίδη Αν τον ά κ α ι τη Φοίβ η Για ν ν ίσ η ) - Δ Ι Α Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Μ Ε Γ Α Λ Ο Υ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Α Κ Ο Υ Χ Ω Ρ Ο Υ (ΚΔ Ο ) Κέ ν τρ ου Ε λ έ γ χ ου Ο χ η μά των γ ια τις Ασ τικ έ ς σ υ γ κ οιν ων ίε ς Ο.Α.Σ.Α σ το Αμα ξ οσ τά σ ιο τη ς οδού Π. Ρά λ λ η. - Δ Ι Ω Ρ Ο Φ Η Δ Ι Π Λ Ο Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α σ το Γέ ρ α κ α Αττικ ή ς - Μ Ε Λ Ε Τ Η Α Π Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Σ Ζ Η Μ Ι Ω Ν Α Π Ο Τ Ο Σ Ε Ι Σ Μ Ο Τ Ο Υ 1999 σ ε πα λ α ιά πολ υ κ α τοικ ία σ το Ν. Φά λ η ρ ο. - Τ Ρ Ε Ι Σ Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Ε Σ σ τον Αγ. Σ τέ φ α ν ο (σ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ία με τον Αρ ισ τε ίδη Αν τον ά κ α ι τη Φοίβ η Για ν ν ίσ η ) Σ Υ Γ Κ Ρ Ο Τ Η ΜΑ Τ Ε Σ Σ Α Ρ Ω Ν Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Ω Ν σ τον Αγ. Σ τέ φ α ν ο Αττικ ή ς - Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Σ Ε Π Ι Π Λ Ω Ν Γ Ι Α Ε Ι Δ Ι Κ Ε Σ Θ Ε Σ Ε Ι Σ Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ω Ν, Ε λ έ γ χ ου Ο χ η μά των γ ια τις Ασ τικ έ ς σ υ γ κ οιν ων ίε ς Ο.Α.Σ.Α σ το Αμα ξ οσ τά σ ιο τη ς οδού Π. Ρά λ λ η - Δ Ι Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Η Κ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ Σ Ε Π Ρ Ο Σ Θ Η Κ Η Σ Τ Ο Α Ρ Χ Ι Κ Ο Β Ι Β Λ Ι Ο Π Ω Λ Ε Ι Ο Π Α Τ Α Κ Η στη ν οδό Ακ α δη μία ς (σ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ία με τον Αρ ισ τε ίδη Αν τον ά κ α ι τη Φοίβ η Για ν ν ίσ η ) Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α σ τον Αγ. Σ τέ φ α ν ο - Δ Υ Ο Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Ε Σ Σ Τ Ο Κ Α Π Α Ν Δ Ρ Ι Τ Ι Α Τ Τ Ι Κ Η Σ - Π Α Ρ Α Θ Ε Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Η Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α σ τη θ έ σ η Αμμοι Τρ ίν ιτσ α κ οιν ότη τα ς Σ κ ά λ α ς Ν ομού Λα κ ων ία ς - Π Α Ι Δ Ι Κ Ο Σ Σ Τ Α Θ Μ Ο Σ ABC σ τη ν Αγ. Π α ρ α σ κ ε υ ή Αττικ ή ς - Σ Υ Γ Κ Ρ Ο Τ Η Μ Α Τ Ε Σ Σ Α Ρ Ω Ν Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Ω Ν Σ Τ Α Κ Ι Ο Υ Ρ Κ Α Αττικ ή ς - 19-

20 Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α σ του ς πρόποδε ς του β ου ν ού Δ έ ν δρ ου Κόν τος σ τη ν ή σ ο Αίγ ιν α - Ν ΕΑ Δ Ι Π Λ Ο Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α Σ Ε 4 Ο Ρ Ο Φ Ο Υ Σ σ το Αμα ρ ού σ ιο Αττικ ή ς - Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α σ τη Ν.Π ε ν τέ λ η - Δ Ι Α Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Υ Π Α Ι Θ Ρ Ι Ο Υ Χ Ω Ρ Ο Υ ΜΕ Π Ι Σ Ι Ν Α στο Λα γ ον ή σ ι Αττικ ή ς Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α σ το Ν τρ ά φ ι Αττικ ή ς - Α Ν Α Κ Α Ι Ν Ι Σ Η Κ Α Ι Δ Ι Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Η Δ Ι Α Μ Ε Ρ Ι Σ Μ Α Τ Ο Σ σ τη ν οδό Μισ α ρ α λ ιώτου Μα κ ρ υ γ ιά ν ν η Αθ ή ν α - Χ Ρ Ω Μ Α Τ Ι Κ Η Μ Ε Λ Ε Τ Η Ο Ψ Ε Ω Ν Π Ο Λ Υ Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α Σ σ το Μα ρ ού σ ι Αττικ ή ς πρόγ ρ α μμα α ν α κ α ίν ισ η ς όψ ε ων γ ια του ς Ο λ υ μπια κ ού ς α γ ών ε ς τη ς Αθ ή ν α ς Α Ν Α Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η Π Α Λ Α Ι Α Σ Π Ο Λ Υ Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α Σ, Α Λ Λ Α Γ Η Ό Ψ Ε Ω Ν Κ Α Ι Ν Ε Α Δ Ι Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Η Μ Ε Γ Ρ Α Φ Ε Ι Α Κ Α Ι Ε Κ Θ Ε Σ Ι Α Κ Ο Υ Σ Χ Ω Ρ Ο Υ Σ, σ τη Μετα μόρ φ ωσ η Αττικ ή ς, ιδιοκ τη σ ία ε τα ιρ ία ς δομικ ών υ λ ικ ών Baunet ΕΠΕ - Α Λ Λ Α Γ Η Χ Ρ Η Σ Η Σ P I L O T I S Σ Ε Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α, Κ Α Ι Δ Ι Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Η Υ ΠΑΡ Χ Ο Υ Σ Α Σ Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α Σ, σ του Π α πά γ ου Αττικ ή ς Π Ρ Ο Σ Θ Η Κ Η Κ Α Θ Ύ Ψ Ο Σ Γ &Δ Ο Ρ Ο Φ Ω Ν, Α Λ Λ Α Γ Η Δ Ι Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Η Σ Κ Α Ι Α Π Ο Π Ε Ρ Α Τ Ω Σ Η Ι Σ Ο Γ Ε Ι Ο Υ, Α &Β Ο Ρ Ο Φ Ω Ν Σ Ε Υ Π Α Ρ Χ Ο Ν Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Ι Κ Ο Σ Κ Ε Λ Ε Τ Ο, Π α γ κ ρ ά τι Αττικ ή ς - Π Ρ Ο Σ Θ Η Κ Η & Μ Ε Τ Α Τ Ρ Ο Π Η Π Α Λ Α Ι Α Σ Ο Ι Κ Ι Α Σ Σ Ε Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Κ Τ Η Ρ Ι Ο Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε Ω Ν, Λα γ ον ή σ ι Αττικ ή ς - Ν ΕΑ Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α Μ Ε Π Ι Σ Ι Ν Α στο Λα γ ον ή σ ι Αττικ ή ς - Μ Ε Λ Ε Τ Η Ό Ψ Ε Ω Ν Ν Ε Α Σ Π Ο Λ Υ Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α Σ σ τα Π ε τρ ά λ ων α Δ Ι Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Η Ι Σ Ο Γ Ε Ι Ο Υ Κ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ Μ Ε Π Α Τ Α ΡΙ, Κ Α Ι Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Σ Έ Κ Θ Ε Σ Η Σ, ιδιοκ τη σ ία ς BAUN E T Ε Π Ε, σ το Ε μπορ ικ ό κ έ ν τρ ο Αίθ ρ ιο -Μα ρ ού σ ι - Α Ν Α Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Σ Κ Α Ι Ν Ε Ε Σ Δ Ι Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Ε Ι Σ Σ Ε Υ Π Α Ρ Χ Ο Ν Σ Κ Ε Λ Ε Τ Ο Δ Ι Π Λ Ο Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α Σ, σ το Δ ιόν υ σ ο - 20-

21 Αττικ ή ς - Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Σ Ε Π Ι Π Λ Ω Ν Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α Σ σ το Μα ρ ού σ ι Αττικ ή ς. - Μετα τρ οπή πα λ α ιά ς οικ ία ς σ ε πολ ιτισ τικ ό κ τή ρ ιο ε κ δη λ ώσ ε ων σ το Λα γ ον ή σ ι Αττικ ή ς Ν ΕΑ Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α Σ Τ Η Ν Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Π Ο Λ Ι Τ Ε Ι Α Α Τ Τ Ι Κ Η Σ, σ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ία με τον πολ. Μηχ. Χ. Π α ν α γ ή Μ Ε Λ Ε Τ Η Ό Ψ Ε Ω Ν Π Ο Λ Υ Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α Σ Κ Α Ι Α Λ Λ Α Γ Η Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Δ Ι Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Ε Ω Ν Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Ω Ν, σ το Μα ρ ού σ ι Αττικ ή ς H O L L I D A Y S U M M E R P A R K, Δ ιε υ θ έ τη σ η ε σ ωτε ρ ικ ού χ ώρ ου, ε πεμβ ά σ ε ις κ α ι δια ρ ρ υ θ μίσ ε ις σ ε Ε κ θ ε σ ια κ ό χ ώρ ο μ2, γ ια τη δη μιου ρ γ ία ε ποχ ια κ ού πά ρ κ ου ψ υ χ α γ ωγ ία ς, σ τη Π α ια ν ία Αττικ ή ς, σ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ία με τη ν α ρ χ ιτέ κ τον α ε σ ωτε ρ ικ ών χ ώρ ων, Ρ. Σ τρ α τά κ η - Δ Ι Α Μ Ε Ρ Ι Σ Μ Α Σ Τ Η Σ Α Ρ Ω Ν Ι Δ Α Α Τ Τ Ι Κ Η Σ, Ε σ ωτε ρ ικ ή Δ ια ρ ρ ύ θ μισ η κ α ι Αν α κ α ίν ισ η σ ε πα ρ α θ ε ρ ισ τικ ή οικ ία - Δ ια μέρισ μα σ τη ν Αγ. Π α ρ α σ κ ε υ ή, Ε σ ωτε ρ ικ ή Δ ια ρ ρ ύ θ μισ η κ α ι Αν α κ α ίν ισ η σ ε υ πά ρ χ ου σ α οικ ία. ΙΙ.Δ.3. Δ ΙΑΓ ΩΝΙΣΜΟΙ Τ Μ Η Μ Α Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Ω Ν Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ω Ν Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ Π Α Τ Ρ Ω Ν (σ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ία με το α ρ χ ιτε κ τον ικ ό γ ρ α φ ε ίο Α. Γε ωρ γ ου σ όπου λ ου κ α ι Σ. Δ α ν ιή λ σ το δια γ ων ισ μό Μελέτη ς κ α τα σ κ ε υ ή ς ) Τ Ρ Ε Ι Σ Π Λ Α Τ Ε Ι Ε Σ Σ Τ Ο Ν Α Γ. Σ Τ Ε Φ Α Ν Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ (σ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ία με του ς Δ η μήτρ η Αν των α κ ά κ η, Σ ου ζά ν α Αν των α κ ά κ η, Έ φ η κ ου μα ρ ια ν ού κ α ι Ο υ ρ α ν ία Σ τε φ α ν οπού λ ου : Β Δ ιά κ ρ ισ η σ ε Δ ια γ ων ισ μό Μελέτη ς Κα τα σ κ ε υ ή ς ) Ν Ε Ε Σ Κ Τ Η Ρ Ι Α Κ Ε Σ Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ Γ Ι Α Τ Η Ν ΑΣ ΚΤ (σ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ία με του ς Δ η μήτρ η Αν των α κ ά κ η, Σ ου ζά ν α Αν των α κ ά κ η, - 21-

22 Σ τα μα τίν α Κα λ ογ ε ρ ά κ ου, Έ φ η κ ου μα ρ ια ν ού Αν των ία Κου ν α λ ά κ η, Ο υ ρ α ν ία Σ τε φ α ν οπού λ ου : Β Βρ α β ε ίο) - Π Λ Α Τ Ε Ι Α Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ι Α Σ Σ Τ Ο Κ Ο Ρ Ω Π Ι, (σ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ία με του ς Δ η μήτρ η Αν των α κ ά κ η, Σ ου ζά ν α Αν των α κ ά κ η, Αρ ισ τε ίδη Αντον ά, Φοίβ η Για ν ν ίσ η, Έ φ η κ ου μα ρ ια ν ού κ α ι Ο υ ρ α ν ία Σ τε φ α ν οπού λ ου : Β Δ ιά κ ρ ισ η σ ε Δ ια γ ων ισ μό Μελέτη ς Κα τα σ κ ε υ ή ς ) - Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Ο Κ Τ Η Ρ Ι Ο ΤΣ ΜΕΔΕ ΣΤΗ Ν Π Λ Α Τ Ε Ι Α Κ Λ Α Υ Θ Μ Ω Ν Ο Σ (σ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ία με του ς Δ η μήτρ η Αν των α κ ά κ η, Σ ου ζά ν α Αν των α κ ά κ η, Αρ ισ τε ίδη Αν τον ά, Φοίβ η Για ν ν ίσ η, Σ τα μα τίν α Κα λ ογ ε ρ ά κ ου, Έ φ η κ ου μα ρ ια ν ού Αν των ία Κου ν α λ ά κ η Ο υ ρ α ν ία Σ τε φ α ν οπού λ ου : Έ πα ιν ος ) Π Λ Α Τ Ε Ι Α Κ Ο Υ Μ Ο Υ Ν Δ Ο Υ Ρ Ο Υ (σ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ία με του ς Αρ ισ τε ίδη Αν τον ά, Φοίβ η Για ν ν ίσ η, Κώσ τα Σ τα ύ ρ ου κ α ι το ζωγ ρ ά φ ο Ζά φ ο Ξα γ ορ ά ρ η ) - Ν ΕΑ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Β Ο Υ Λ Η Σ σ ε υ π ά ρ χ ων κ τή ρ ιο ιδιοκ τη σ ία ς Βου λ ή ς (σ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ία με του ς Δ η μήτρ η Αν των α κ ά κ η, Σ ου ζά ν α Αν των α κ ά κ η, Σ τα μα τίν α Κα λ ογ ε ρ ά κ ου, Έ φ η κ ου μα ρ ια ν ού Ο υ ρ α ν ία Σ τε φ α ν οπού λ ου ) Π Λ Α Τ Ε Ι Α Σ Υ Ν Τ Α Γ Μ Α Τ Ο Σ (σ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ία με του ς Αρ ισ τε ίδη Αν τον ά, Φοίβ η Για ν ν ίσ η κ α ι Ζή σ η Κοτι ών η ), Α ε ύ φ η μος μνεία - Μ Ο Υ Σ Ε Ι Ο Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Κ Α Ι Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν Π Α Τ Ρ Α Σ, (σ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ία με του ς Αρ ισ τε ίδη Αν τον ά, Δ η μήτρ η Αν των α κ ά κ η, Σ ου ζά ν α Αν των α κ ά κ η, Σ τα μα τίν α Κα λ ογ ε ρ ά κ ου, Έ φ η Κου μα ρ ια ν ού Άν ν α Π λ α τα ν ιώτη κ α ι Ξέ ν ια Τσ ιών η ) 2000 Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Μ Ε Τ Ο Β Ι Β Λ Ι Ο Π Ω Λ Ε Ι Ο Π Α Τ Α Κ Η Σ Τ Α Β Ρ Α Β Ε Ι Α Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η Σ 2000 Τ Ο Υ Ε.Ι.Α Φ Α Ρ Ο Σ Σ Τ Ο Λ Ι Μ Ε Ν Α Β Ο Λ Ο Υ (σ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ία με τη ν Φοίβ η Για ν ν ίσ η κ α ι τη ν Έ λ ε ν α Ζα μπέλη ), Ε ξ α γ ορ ά 2006 Π Ρ Ο Τ Α Σ Η Γ Ι Α Π Ρ Ο Τ Υ Π Ο Σ Υ Γ Κ Ρ Ο Τ Η Μ Α Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Ω Ν Κ Α Ι Κ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α Τ Ω Ν Σ Τ Η Ν Ο Δ Ο Μ Υ Λ Λ Ε Ρ Ο Υ Σ Τ Ο Μ Ε Τ Α Ξ Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο - 22-

23 Κ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Σ Ε Θ Ν Ι Κ Η Σ Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η Σ Σ Τ Η Π Ρ Α Γ Α (σ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ία με τον α ρ χ ιτέ κ τον α Σ. Κα κ ά β α ) 2007 UIA ARE S WP Δ Ι Ε Θ Ν Η Σ Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Ο Σ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Σ RE N E W A B L E E N E R G Y S O U R C E S & B I O C L I M A T I C A R C H I T E C T U R E F OR S H E L L S T O S H E L T E R P E O P L E A F F E C T E D B Y N A T U R A L D I S A S T E R S - (σε συν ε ρ γ α σ ία με τους α ρ χ ιτέ κ τον ες Σ. Κα κ ά β α κ α ι Ε. Κλ ων ιζά κ η )- ε ύ φ η μος μνεία 2009 Δ Ι Ε Θ Ν Η Σ Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Ο Σ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Σ, H O U S E OF A R T S A N D C U L T U R E Β Η Ρ Υ Τ Ο Σ, Λ Ι Β Α Ν Ο Σ, (σε σ υ ν ε ρ γ α σ ία με τους α ρ χ ιτέ κ τον ες Σ. Κα κ ά β α κ α ι Ε. Κλ ων ιζά κ η ) - ε ύ φ η μος μνεία 2010 Δ Ι Ε Θ Ν Η Σ Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Ο Σ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Σ, M U S E U M OF P O L I S H H I S T O R Y (σε σ υ ν ε ρ γ α σ ία με τους α ρ χ ιτέ κ τον ες Σ. Κα κ ά β α κ α ι Ε. Κλ ων ιζά κ η ) Δ Ι Ε Θ Ν Η Σ Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Ο Σ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Σ, D U U R Z A A M D R I J V E N D W O N E N -ΑΕΙΦ Ο Ρ Ε Σ Ε Π Ι Π Λ Ε Ο Υ Σ Ε Σ Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Ε Σ A M S T E R D A M, Ο Λ Λ Α Ν Δ Ι Α, (σε σ υ ν ε ρ γ α σ ία με τον α ρ χ ιτέ κ τον α Σ. Κα κ ά β α ) Δ Ι Ε Θ Ν Η Σ Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Ο Σ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Σ, Π ΥΡΓΟ Σ Π Ε ΙΡΑΙΑ 2010 ΑΛ Λ Α Ζ Ο Ν Τ Α Σ Τ Η Ν ( Π Ρ Ο Σ )Ο Ψ Η Π Ε Ι Ρ Α Ι Α Σ, (σε σ υ ν ε ρ γ α σ ία με τον α ρ χ ιτέ κ τον α Ν. Σ μυρλή) B Έ πα ιν ος Δ Ι Ε Θ Ν Η Σ Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Ο Σ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Σ, Ι Δ Ι Ο Κ Τ Η Τ Α Γ Ρ Α Φ Ε Ι Α Τ Ο Υ Κ Υ Π Ρ Ι Α Κ Ο Υ Π Ρ Α Κ Τ Ο Ρ Ε Ι Ο Υ Ε Ι Δ Η Σ Ε Ω Ν, Λ Ε Υ Κ Ω Σ Ι Α, Κ Υ Π Ρ Ο Σ, (σε σ υ ν ε ρ γ α σ ία με του ς α ρ χ ιτέ κ τον ε ς Π. Δ ρ α γ ών α κ α ι Ν. Σ μυρλή) 2011 Δ Ι Ε Θ Ν Η Σ Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Ο Σ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Σ, Α101 U R B A N B L O C K C O M P E T I T I O N, Μ Ο Σ Χ Α, Ρ Ω Σ Ι Α, (σε σ υ ν ε ρ γ α σ ία με τον α ρ χ ιτέ κ τον α Σ. Κα κ ά β α ) 2013 Δ Ι Ε Θ Ν Η Σ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Σ I N T E R I O R D E S I G N, TH E G R E A T I N D O O R S 2013, Συμμετοχ ή με το Έ ρ γ ο UR A N U S R UG - 23-

24 ΙΙΙ. Σ ΥΜ Μ ΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ Ε ρ γ α σ ία γ ια τη ν προε τοιμα σ ία τη ς διε θ ν ού ς έ κ θ ε σ η ς, Η ΑΘ Η Ν Α ΤΟ Ν 20ο ΑΙΩΝ Α, σ τον ε κ θ ε σ ια κ ό χ ώρ ο του Π α ν ε πισ τη μίου Αθ η ν ών γ ια τη ν ΑΘ Η Ν Α, Π Ο ΛΙΤ ΙΣ ΤΙΚΗ Π ΡΩΤΕ ΥΟ ΥΣ Α τη ς Ε ΥΡΩΠ Η Σ Δ Ε Κ Α Σ Χ Ε Δ Ι Α Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Π Ο Λ Η, Ν Ε Ο Σ Σ Ι Δ Η Ρ Ο Δ Ρ Ο Μ Ι Κ Ο Σ Σ Τ Α Θ Μ Ο Σ Α Θ Η Ν Ω Ν, Έ κ θ ε σ η των προτά σ ε ων σ τα πλαίσ ια προγ ρ ά μμα τος α πό τη ν ΑΓΕ Τ Η ρ α κ λ ή ς, Ε θ ν ικ ό Ίδρ υ μα Ε ρ ε υ ν ών Η Ν ΕΑ Π Λ Α Τ Ε Ι Α Σ Υ Ν Τ Α Γ Μ Α Τ Ο Σ, Έ κ θ ε σ η των β ρ α β ε υ μ έ ν ων μελετών, Ζά ππειο Μέγαρο Δ Ι Α Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Β Ι Β Λ Ι Ο Π Ω Λ Ε Ι Ο Υ Π Α Τ Α Κ Η, σ τη ν Έ κ θ ε σ η των Βρ α β ε ίων Αρ χ ιτε κ τον ικ ή ς 2000, Ε θ ν ικ ό Ίδρ υ μα Ε ρ ε υ ν ών - Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α Π Α Σ Χ Α Λ Η Σ Τ Ο Ά Ν Ω Δ Α Σ Ο Σ Χ Α Ϊ Δ Α Ρ Ι Ο Υ, σ τη ν Έ κ θ ε σ η των Βρ α β ε ίων Αρ χ ιτε κ τον ικ ή ς 2000, Ε θ ν ικ ό Ίδρ υ μα Ε ρ ε υ ν ών - Ε πιμέ λ ε ια έ κ θ ε σ η ς φ οιτη τικ ών ε ρ γ α σ ιών σ τα πλαίσ ια προγ ρ ά μμα τος του ΚΑΜ για τις Ε λ λ η ν ικ έ ς Αρ χ ιτε κ τον ικ έ ς ν Σ χ ολ έ ς (σ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ία με τον Η λ ία Κων σ τα ν τόπου λ ο κ α ι τον Γιώρ γ ο Π α ν έ τσ ο) ΚΑΜ, Χα ν ιά Φ Α Ρ Ο Σ Σ Τ Ο Λ Ι Μ Ε Ν Α Β Ο Λ Ο Υ, Έ κ θ ε σ η των β ρ α β ε υ μένων μελετών σ το Λιμεν α ρ χ ε ίο Βόλ ου Π Ρ Ο Τ Α Σ Η Γ Ι Α Π Ρ Ο Τ Υ Π Ο Σ Υ Γ Κ Ρ Ο Τ Η Μ Α Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Ω Ν Σ Τ Ο Μ Ε Τ Α Ξ Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο 102 Χ Μ Ε Τ Α Ξ Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Κτή ρ ιο τη ς οδού Π ε ιρ α ιώς του Μου σ ε ίου Μπενάκη, Σεπτε μβ ρ ίου. Δ ιορ γ ά ν ωσ η : α ρ χ ιτε κ τον ικ ό περιοδικ ό Δ Ο Μ Ε Σ σ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ία με το τμήμα Α Ρ Χ Ε Ι Ω Ν Ν Ε Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η Σ Τ Ο Υ Μ Ο Υ Σ Ε Ι Ο Υ Μ Π Ε Ν Α Κ Η Έ Κ Θ Ε Σ Η Κ Α Ι Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η Τ Ω Ν Ε Ρ Γ Ω Ν Τ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ τη ς UIA γ ια το διε θ ν έ ς πρόγ ρ α μμα ARE S (A rch i t e ct u re & Renewab l e E n e rg y S ou rce s) Σύντα γ μα, Δ ε κ έ μβ ρ ιος 2007, διορ γ ά ν ωσ η ΤΕ Ε & UIA Π Ρ Ο Τ Α Σ Η Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Ο Υ Κ Ε Λ Υ Φ Ο Υ Σ Γ Ι Α Τ Η Σ Τ Ε Γ Α Σ Η Π Λ Η Γ Ε Ν Τ Ω Ν - 24-

25 Π Λ Η Θ Υ Σ Μ Ω Ν Α Π Ο Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Φ Υ Σ Ι Κ Ε Σ Κ Α Τ Α Σ Τ Ρ Ο Φ Ε Σ, Έ κ θ ε σ η β ρ α β ε υ μένων προτά σ ε ων του Δ ια γ ων ισ μού τη ς UIA, πρόγ ρ α μμα ARE S (Arch i t e ct u re & Renewab l e E n e rg y S ou rce s) σ το 23ο Δ ιε θ ν έ ς σ υ ν έ δρ ιο Αρ χ ιτε κ τον ικ ή ς σ το Τορ ίν ο Π Ρ Ο Τ Α Σ Η Γ Ι Α H O U S E OF A R T S A N D C U L T U R E, Ε Κ Θ Ε Σ Η Β Ρ Α Β Ε Υ Μ Ε Ν Ω Ν Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ω Ν, 8-13 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Υ, Β Υ Ρ Η Τ Τ Ο Σ, Λ Ι Β Α Ν Ο Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Η Γ Ι Α Τ Ο Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο ΠΥΡΓΟ Σ Π Ε ΙΡΑΙΑ 2010 ΑΛΛΑΖΟΝΤ Α Σ Τ Η Ν ( Π Ρ Ο Σ )Ο Ψ Η, Π ολ υ χ ώρ ος Αθ η ν α ΐς, Αθ ή ν α, 24/6 έως 7/7/ η BIE N N ALE Ν Ε ΩΝ Ε ΛΛΗ Ν ΩΝ ΑΡΧΙΤΕ Κ ΤΟ Ν ΩΝ, Σ Π Ι Τ Ι Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Κ Α Ι Τ Ε Χ Ν Ω Ν Σ Τ Ο Λ Ι Β Α Ν Ο, Μου σ ε ίο Μπενάκη, Αθ ή ν α, 16/9 έως 17/10/ A101 U R B A N B L O C K C O M P E T I T I O N, Ε Κ Θ Ε Σ Η Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ω Ν, Museum of Ar chit ecture, Μόσ χ α, Δ ε κ έ μβ ρ ιος Η Έ Κ Θ Ε Σ Η Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Ο Υ Έ Ρ Γ Ο Υ, Σ ΑΔ ΑΣ Τ Μ Η Μ Α Α Τ Τ Ι Κ Η Σ, Κα τοικ ία Σ τη Ν. Μά κ ρ η Αττικ ή ς, Ν έ α Π ιν α κ οθ ή κ η Δ ή μου Αθ η ν α ίων, 3/4 έ ως 3/6/ Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α Σ Τ Η Ν. Μ Α Κ Ρ Η Α Τ Τ Ι Κ Η Σ, Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η Σ 2013, Τε χ ν όπολ η Δ ή μου Αθ η ν α ίων, Μα ΐου 2013 IV. Δ ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Α ΝΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΆΛΛΟΥΣ Δ Ε Κ Α Σ Χ Ε Δ Ι Α Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Π Ο Λ Η, Ν Ε Ο Σ Σ Ι Δ Η Ρ Ο Δ Ρ Ο Μ Ι Κ Ο Σ Σ Τ Α Θ Μ Ο Σ Α Θ Η Ν Ω Ν Κα τά λ ογ ος έ κ θ ε σ η ς Α Π Ο Τ Η Ν ΑΓΕ Τ Η ΡΑΚΛΗ Σ (σ ε λ 22-37) ως σ υ ν ε ρ γ ά τη ς των Σ ου ζά ν α Αν των α κ ά κ η, Δ η μήτρ η Αν των α κ ά κ η, Αρ ισ τε ίδη Αν τον ά, Ο υ ρ α ν ία Σ τε φ α ν οπού λ ου κ α ι Σ πύρου Π ολ λ ά λ η ΑΡ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Ε Σ Λ Υ Σ Ε Ι Σ Χ Ω Ρ Ι Σ Σ Τ Ι Λ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Ε Κ Ζ Η Τ Η Σ Ε Ι Σ, στο περιοδικ ό TH E W O R L D O F BUILDIN GS, τε ύ χ ος 21, σ ε λ

26 ΑΡ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Ο Σ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Σ Τ Ω Ν Τ Ε Σ Σ Α Ρ Ω Ν Π Λ Α Τ Ε Ι Ω Ν Τ Η Σ Α Θ Η Ν Α Σ Ε.Α.Χ.Α. Ε ιδικ ή Μνεία σ το δια γ ων ισ μό τη ς πλατε ία ς Σ υ ν τά γ μα τος, σ ε λ.83-84, σ υ μμετοχ ή σ τη πλατε ία Κου μου ν δού ρ ου, σ ε λ ΒΡ Α Β Ε Ι Α Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η Σ 2000 Ε λ λ η ν ικ ό Ιν σ τιτού το Αρ χ ιτε κ τον ικ ή ς, κ α τοικ ία Π α σ χ ά λ η σ ε λ ΒΡ Α Β Ε Ι Α Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η Σ 2000 Ε λ λ η ν ικ ό Ιν σ τιτού το Αρ χ ιτε κ τον ικ ή ς, Βιβ λ ιοπωλ ε ίο Πατά κ η σ ε λ Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α Σ Τ Ο Δ Α Σ Ο Σ Χ Α Ϊ Δ Α Ρ Ι Ο Υ σ το περιοδικ ό Ε λ λ η ν ικ έ ς ΚΑΤΑΣ ΚΕ ΥΕ Σ τε ύ χ ος 71, Ο κ τώβ ρ ιος 2002, Ε ξ ώφ υ λ λ ο κ α ι σ ε λ Θ Ε Μ Α Τ Α Χ Ω Ρ Ο Υ Κ Α Ι Τ Ε Χ Ν Ω Ν Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α Σ Τ Ο Ά Ν Ω Δ Α Σ Ο Σ Χ Α Ϊ Δ Α Ρ Ι Ο Υ, τε ύ χ ος 33, σ ε λ Αν α φ ορ ά : Α Ν Τ Ρ Ε Α Σ Γ Ι Α Κ Ο Υ Μ Α Κ Α Τ Ο Σ, Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Τ Η Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η Σ, 20Ο Σ Α Ι Ω Ν Α Σ, Ε κ δόσ ε ις Ν Ε ΦΕ ΛΗ, Αθ ή ν α 2003, σ ε λ Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Κ Α Ι Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Μ Ι Χ Α Λ Η Σ Τ Α Θ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ σ τη ν Ν ε ρ οτρ ιβ ιά Ε υ β οία ς, περιοδικ ό Τ Α Χ Υ Δ Ρ Ο Μ Ο Σ - Τ Α Ε Ν Σ Τ Α Ν Τ Α Ν Ε Τ Η Σ Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η Σ Ι Σ Ο Ρ Ρ Ο Π Ι Α Σ, Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α Σ Τ Η Κ Α Ν Τ Ζ Α Π Α Λ Λ Η Ν Η Σ, σ το περιοδικ ό Voy ag er τε ύ χ ος 22, Φε β ρ ου ά ρ ιος 2005, σ ε λ Α Σ Π Ι Δ Α Σ Τ Ι Σ Φ Υ Σ Ι Κ Ε Σ Κ Α Τ Α Σ Τ Ρ Ο Φ Ε Σ δη μοσ ίε υ σ η β ρ α β ε υ μένων μελετών σ το Ε ν η μερωτικ ό Δ ε λ τίο ΤΕ Ε, τε ύ χ ος 2458, Ο κ τώβ ρ ιος 2007, σ ε λ Μ Ο Υ Σ Ε Ι Ο Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Κ Α Ι Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν Π Α Τ Ρ Α Σ, σ το β ιβ λ ίο Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Ε Σ Μ Ε Λ Ε Τ Ε Σ Σ Τ Η Ν Ε Λ Λ Α Δ Α : Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Ε Σ Μ Η Υ Λ Ο Π Ο Ι Η Θ Ε Ι Σ Ε Σ σ ε λ συνεργάτη ς των Αρ ισ τε ίδη Αν τον ά, Δ η μήτρ η Αν των α κ ά κ η, Σ ου ζά ν α Αν των α κ ά κ η, Σ τα μα τίν α Κα λ ογ ε ρ ά κ ου, Έ φ η Κου μα ρ ια ν ού Άν ν α Π λ α τα ν ιώτη κ α ι Ξέ ν ια Τσ ιών η. - Θ Ε Α Τ Ρ Ο Δ Α Σ Ο Υ Σ Θ ε σ σ α λ ον ίκ η 1996 στο β ιβ λ ίο A T E L I E R66 Η Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η Τ Ο Υ Δ Η Μ Η Τ Ρ Η Κ Α Ι Τ Η Σ Σ Ο Υ Ζ Α Ν Α Α Ν Τ Ω Ν Α Κ Α Κ Η, - 26-

27 ε κ δόσ ε ις Fu tura, σ ε λ ως σ υ ν ε ρ γ ά τη ς των Δ η μήτρ η Αν των α κ ά κ η, Σ ου ζά ν α Αν των α κ ά κ η, Σ τα μα τίν α Κα λ ογ ε ρ ά κ ου, Έ φ η Κου μα ρ ια ν ού Άν ν α Π λ α τα ν ιώτη κ α ι Ξέ ν ια Τσ ιών η R E N E W A B L E E N E R G Y S O U R C E S A N D B I O C L I M A T I C A R C H I T E C T U R E F O R S H E L L S T O S H E L T E R P E O P L E A F F E C T E D B Y N A T U R A L D I S A S T E R S ε κ δόσ ε ις ΤΕ Ε & UIA, τόμος μελετών δια γ ων ισ μού, σ ε λ 22 - Δ η μοσ ίε υ σ η σ το δικ τυ α κ ό τόπο: RELATION/english/UIA- ARES/UIA-ARES-ARES-COMPETITION : Δ ικ τυ α κ ή δη μοσ ίε υ σ η προτά σ ε ων δια γ ων ισ μού R E N E W A B L E E N E R G Y S O U R C E S A N D B I O C L I M A T I C A R C H I T E C T U R E F O R S H E L L S T O S H E L T E R P E O P L E A F F E C T E D B Y N A T U R A L D I S A S T E R S Δ η μοσ ίε υ σ η σ το δικ τυ α κ ό τόπο: των β ρ α β ε υ μένων προτά σ ε ων του διε θ ν ή δια γ ων ισ μού γ ια το Σ Π Ι Τ Ι Τ Ε Χ Ν Ω Ν Κ Α Ι Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Υ σ τη Βη ρ υ τό Λίβ α ν ος - Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Ο Έ Ρ Γ Ο Κ Α Ι Δ Ι Δ Α Σ Κ Α Λ Ι Α, α 2610, Π ε ρ ιοδικ ή έ κ δοσ η Τμήμα τος Αρ χ ιτε κ τόν ων Μ η χ α ν ικ ών, Π α ν ε πισ τή μιο Π α τρ ών, Τε ύ χ ος 4, 2009, σ ε λ U N I T E D H A B I T A T I O N: Ε Ν Α Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Ο T E T R I S, σ το β ιβ λ ίο V E R S LC C O N T R E 16+9 θέσεις γ ια τη ν ε πικαιρότη τα του Le Cor b u sier, ε κ δόσ ε ις Fu tur α, Αθ ή ν α 2010, σ ε λ Δ η μοσ ίε υ σ η σ το δικ τυ α κ ό τόπο Gr eek Ar chitects: h t t p ://www.g r eekar chitects.g r /comp etition 2010/p ir aeus/g r /c omp etit ion _awar d s των β ρ α β ε υ μένων προτά σ ε ων του δια γ ων ισ μού Π ΥΡΓΟ Σ Π Ε ΙΡΑΙΑ 2010 Αλλάζον τα ς τη ν (προσ )Ο Ψ Η - Κ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Ε Χ Ν Ω Ν Κ Α Ι Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Υ Σ Τ Η Β Η Ρ Υ Τ Ο, Αρ χ ιτε κ τον ικ ά Θ έ μα τα 44/2010, σ ε λ 21 - Pir aeus Tower 2010, Ch angin g the Face/Facad es Refor mation Refor min g the Ur b an Envir on ment, ε κ δόσ ε ις Gr eek Ar chitects, Τόμος μελετών δια γ ων ισ μού, σ ε λ 58 - Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α Κ Α Ι Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Τ Ο Π Α Γ Κ Ρ Α Τ ι, Δ ομές, Ε πετη ρ ίδα Ε λ λ η ν ικ ή ς Αρ χ ιτε κ τον ικ ή ς, Τόμος Β, ε κ δόσ ε ις Δ Ο ΜΕΣ, 2010, σ ε λ

28 - 6 η BIE N N ALE Ν Ε ΩΝ Ε ΛΛΗ Ν ΩΝ ΑΡΧΙΤΕ ΚΤΟ Ν ΩΝ, Σ Π Ι Τ Ι Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Κ Α Ι Τ Ε Χ Ν Ω Ν Σ Τ Ο Λ Ι Β Α Ν Ο, Έ κ δοσ η Ε λ λ η ν ικ ό Ιν σ τιτού το Αρ χ ιτε κ τον ικ ή ς, σ ε λ A E R O K O U N I A, Δ η μοσ ίε υ σ η σ το δικ τυ α κ ό τόπο E at My H ou se: h t t p ://www.eatmy h ou se.nl/o v er_dmv/#/pr oj ecten/p r oj ect/63 /Aerok ou n ia κ α ιν οτόμων προτά σ ε ων γ ια α ε ιφ όρ ε ς ε πιπλέου σ ε ς κ α τοικ ίε ς. - Η Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η Μ Ε Τ Α Τ Η Ν Κ Ρ Ι Σ Η, α 2610, Π ε ρ ιοδικ ή έ κ δοσ η Τμήμα τος Αρ χ ιτε κ τόν ων Μηχανικ ών, Π α ν ε πισ τή μιο Π α τρ ών, Τε ύ χ ος 4, 2009, σ ε λ Σ Π Ι Τ Ι Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Κ Α Ι Τ Ε Χ Ν Ω Ν Σ Τ Ο Λ Ι Β Α Ν Ο ΒΗΡΥ Τ Ο Σ, Δ η μοσ ίε υ σ η σ το δικ τυ α κ ό τόπο Ar chisear ch.gr: h t t p ://www.ar chisear ch.g r /ar ticle/207/sp iti -g r ammatwn -k ait exnwn -sto-lib ano-%e2%80%93b ir y tos ---s-k akab as-d - g iannisis -e -k lwn izaki---ar x itekton ik os -.htm, 28 Μα ρ τίου Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α Σ Τ Η Ν. Μ Α Κ Ρ Η Α Τ Τ Ι Κ Η Σ, 1η Έκθεση Αρ χ ιτε κ τον ικ ού Έ ρ γ ου, Σ ΑΔ ΑΣ Τμήμα Αττικ ή ς, Ε κ δόσ ε ις Α. Τρ ια ν τα φ ύ λ λ η ς, σ ε λ Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α Σ Τ Η Ν. Μ Α Κ Ρ Η Α Τ Τ Ι Κ Η Σ, Δ ομές, Ε πετη ρ ίδα Ε λ λ η ν ικ ή ς Αρ χ ιτε κ τον ικ ή ς, ε κ δόσ ε ις Δ Ο ΜΕΣ, 2013, σ ε λ

29 V. Σ ΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ Σ υ μπόσ ιο με κ ε ν τρ ικ ό θ έ μα 10 Y E A R S O F T O W N P L A N N I N G I N S P A I N (η Ισ πα ν ία πριν του ς Ο λ υ μπια κ ού ς α γ ών ε ς ) α ν ά λ υ σ η των ε πιπτώσ ε ων πολ ε οδομικ ών σ χ ε δια σ μών σ ε μεγαλου πόλ ε ις τη ς Ε υ ρ ώπης, σ το πα ν ε πισ τη μίου του Delf t Ο λ λ α ν δία ς Δ ιε θ ν έ ς σ υ ν έ δρ ιο με θέμα AU T O M A T I O N B A S E D C R E A T I V E D E S I G N E D U C A T I O N (ABCDE ) με τη ν ε ρ ε υ ν η τικ ή ομά δα DKS του πα ν ε πισ τη μίου του Delf t Ολλανδία ς, σ το Delf t Ολλανδία ς (Μά ιος 1992) Τ Ο Α Ρ Χ Ο Ν Τ Ο Σ Π Ι Τ Α Κ Ι α ν α κ οίν ωσ η σ τη ν Η μερίδα με θέμα Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Ε Σ Τ Ο Υ Ο Ι Κ Ε Ι Ο Υ, Τμήμα Αρ χ ιτε κ τόν ων Μηχανικ ών του Π α ν ε πισ τη μίου Θ ε σ σ α λ ία ς Δήμος Μα κ ρ ιν ίτσ α ς, Σ ε πτε μβ ρ ίου E X P L O R A T I O N N EW T E C H N O L O G I E S -DIGITAL M E D I A IN A R C H I T E C T U R A L D E S I G N, διε θ ν έ ς σ υ ν έ δρ ιο I N F O R M A T I O N & C O M M U N I C A T I O N T E C H N O L O G I E S IN C U L T U R A L H E R I T A G E του Π α ν ε πισ τη μίου Ιωα ν ν ίν ων, Ο κ τωβ ρ ίου 2008, μα ζί με τον Β.Μπού ζα διδά σ κ ων ε πί σ υ μβ ά σ ε ι (Π Δ 407/80) Η Α Ν Α Π Λ Α Σ Η Τ Η Σ Π Ε Ρ Ι Ο Χ Η Σ Τ Ο Υ Υ Δ Ρ Α Γ Ω Γ Ε Ι Ο Υ Κ Α Ι Τ Ο Υ Κ Ο Ι Μ Η Τ Η Ρ Ι Ο Υ, Ε ισ ή γ η σ η σ τη ν Ε πισ τη μον ικ ή Δ ιη μερίδα : Η Π όλ η τη ς Π ύ λ ου Μν ή μες και Οράμα τα, Δ ή μος Π ύ λ ου, Μα ρ τίου Δ Υ Ο Δ Ι Ε Θ Ν Ε Ι Σ Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Ο Ι Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Ι δη μόσ ια διά λ ε ξ η σ το πλαίσ ιο σ ε ιρ ά ς δια λ έ ξ ε ων τη ς Ε λ λ η ν ικ ή ς Αρ χ ιτε κ τον ικ ή ς Ε τα ιρ ε ία ς, α ίθ ου σ α ε κ δη λ ώσ ε ων ΤΕ Ε, 22 Φε β ρ ου α ρ ίου Η Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η Π Α Ι Δ Ε Ι Α, διά λ ε ξ η σ τα πλαίσ ια προγ ρ ά μμα τος ε πα γ γ ε λ μα τικ ού προσ α ν α τολ ισ μού των σ χ ολ ε ίων Αμα ρ ου σ ίου, Μα ρ ού σ ι, 5 Μα ΐου Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Σ Η Σ Τ Ο Ν Ε Ρ Ο, Αν α κ οίν ωσ η σ το διε θ ν έ ς σ υ ν έ δρ ιο Αρ χ ιτε κ τον ικ ή ς Τοπίου : Ύ δωρ κ α ι Πόλ η : έ ρ γ α τέ χ ν η ς πηγές ζωή ς, Τμήμα τος Αρ χ ιτε κ τον ικ ή ς Τοπίου Δ ρ ά μα ς, Δ ρ ά μα, Απριλ ίου Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Κ Α Ι Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Τ Η Σ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η Ε ΛΛΑ Δ Α, Ε ισ ήγηση σ τη Σ τρ ογ γ υ λ ή Τρ ά πεζα, Ν έ α Π ιν α κ οθ ή κ η του Δ ή μου Αθ η ν α ίων, 25 Μα ΐου

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χ Ρ ΗΜ ΑΤ ΙΣ Τ ΗΡ ΙΑ CISCO EXPO 2009 G. V a s s i l i o u - E. K o n t a k i s g.vassiliou@helex.gr - e.k on t ak is@helex.gr 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 20 0 9 Financial Services H E L E X N O C A g e

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝ Ι ΧΡ Ο ΡΙ ΩΝΟ κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ Β ί Ο Ά α (2) Ο Φα π υ ί Ο μπ α Ο α π (2) Ο Φ Άμπ Ο Β ί (2) Πλκκλδ ηόμ ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ ΜΫλ μ Αθαχωλά δμ Δέεζδθκ Μκθόεζδθκ

Διαβάστε περισσότερα

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ ΚAΖΝΚΙ 2 ΤΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΡΥΒ Τ ΖΝΚΙ THΣ ΕΠΝΗΣ 20/ΕΤΙΣ 5 ΛΙΤΡ Τ ΙΚΝΜΙΚΤΕΡ ΙΠΛΣ ΤΗΣ ΓΡΣ ΜΗΧΝΙΣΜΣ 10 GUARANTEE XΡONIA Ε Γ Γ Υ Η Σ H 8 ΛΙΤΡ NEW ΙΠΛ ΜΗΧΝΙΣΜ ΓΙ ΙΚΝΜΙ ΝΕΡΥ ΠΡΤ ΗΓΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΡΥΒΗ ΛΕΙΤΥΡΓΙ ΛΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω  α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η Ω & Η Ω ΓΩ. Η : 10/2015 Γ : 33.997,20 Ϊ Η Η Η: Ί ο π ο ο α ΔΗ ο ο υπο ογ α ο υγ ο α α α ογ Ε. Η Θ Η. Γ. Γ Η ΓΓ ΦΗ V. Η ΓΓ ΦΗ - Γ Φ Ε, ΦΕ Υ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η

Διαβάστε περισσότερα

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6!

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6! ! # %!! #!#%& ()! +,.! + /!#012!!# )3 # #4 +!#567 8%+#%/!,917#,.! + 9: %# ;:/%&. + # 9/ = 2>3/!#012!!# )3 #? +.:;/7/&7 + Α./&Β# 7. +;# 2/># 7 ΧΧ67< %#+ΧΧ #+.#17/+/ #

Διαβάστε περισσότερα

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ιο χιλ. Αρτας -Ιωαννίνων 47100 Αρτα web: www.nfantis.gr em ail:tameio@nfantis.gr Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΑ TROCAL 88+ ΛΕΥΚΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ 2-3 TROCAL

Διαβάστε περισσότερα

DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber

DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber 2012 Αειφόρος ΚΚ αα ττ αα σσ κκ ευ ήή Η ππ ροσ έέ γγ γγ ισ ήή ττ ηη ς Lafarge Αθήνα ΜΜ άά ρρ ττ ιι οο ςς 22 00 11 22 DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber Ποιοι ε ί µ α σ τ ε Ρόλος σ τ η δ ι α µ όρ φ ω

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 28/3/2014 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010

Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010 Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010 ΚΕΣΥΠ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕ ΙΑ Παρουσίαση των Σχολών του Μηχανογραφικού ελτίου Οι Σχολές και τα Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

L 96/22 EL ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 696/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 27η Μαρτ ιου 1998 για την εφαρµογ η του κανονισµο υ (ΕΚ) αριθ. 515/97 του Συµβουλ ιου περ ι τη αµοιβα ια συνδροµ η µεταξ υ των διοικητικ ων αρχ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 17ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧ Γ Ε ΒΕ Β (.Ε..) ΘΗ Χ ΓΓ Ω Γ & & ΒΗΓ Ε Γ Η ΓΓ ΦΗ Χ Ω Ε Γ Ω Ε Γ Φ, Ε ΤΗ Ε Ε Η Ε ΕΧ Ε. Ε Η Χ Ω Ε Γ Ω ΘΗ, 2015 1. Ε Ε Η Χ Η Ε Γ Σ π π υ α υ α α α α α α µ α απ α α µ π π µα α υπ α α µ π φα µ α α α υ υα µ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ Ως κοινωνικός αποκλεισμός νοείται το σύνολο των διαδικασιών που παρεμποδίζουν σε άτομα και ομάδες της κοινωνίας μας την πρόσβαση και την απορρόφηση όλων των κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010

ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010 η λκηβθέανέε κ βμμν2/01/2013 λδγησμνέε κ βμμνννννννν0 ΛΣΙΟΝ ΟΜ ΝΧΝΝ Φ Λ Ι ΝΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010 1. ΣΟΙΥ Ι ΝΣΟΤΝΠ Ρ Κ Τ Μ ΣΟΝΚ ΙΝΣ

Διαβάστε περισσότερα

11. 30: Μετάβαση και επί σκεψη στο Μακεδονι κό Μουσεί ο Σύγχρονης Τέχνης ( Διεθνής Έκθεση ).

11. 30: Μετάβαση και επί σκεψη στο Μακεδονι κό Μουσεί ο Σύγχρονης Τέχνης ( Διεθνής Έκθεση ). Ε Λ Λ Η ΝΙ Κ Η Η Μ ΟΚ Ρ Α ΤΙ Α ΥΠΟΥΡΓΕΙ Ο ΠΑΙ ΕΙ ΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙ ΦΕΡΕΙ ΑΚΗ / ΝΣΗ Π/ ΘΜΙ ΑΣ & / ΘΜΙ ΑΣ ΕΚΠ/ ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙ ΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙ ΑΣ / ΝΣΗ / ΘΜΙ ΑΣ ΕΚΠ/ ΣΗΣ Ν. ΗΜΑΘΙ ΑΣ 2 ο ΓΥΜΝΑΣΙ Ο ΝΑΟΥΣΑΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

SOLAR ENERGY SYSTEMS NIKITARA STR. 1 &FILIS AVE., 133 41 ATHENS TEL.: ++30 210 2480490, ++30 210 2474150, FAX: ++30 210 2480347 Web: www.she.com.

SOLAR ENERGY SYSTEMS NIKITARA STR. 1 &FILIS AVE., 133 41 ATHENS TEL.: ++30 210 2480490, ++30 210 2474150, FAX: ++30 210 2480347 Web: www.she.com. SOLAR ENERGY SYSTEMS NIKITARA STR. 1 &FILIS AVE., 133 41 ATHENS TEL.: ++30 210 2480490, ++30 210 2474150, FAX: ++30 210 2480347 Web: www.she.com.gr, e-mail: info@she.com.gr Α Χ A. ΓΑΜ Ε ΑΚΗΣ & Σ Α Ε. S.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ 01 - ΘΡΑΚΗΣ 09 - ΔΡΑΜΑΣ 1 05 - Α'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 4 4 06 - Β'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 9 9 15 - ΕΒΡΟΥ Α - Ω 6 6 21 - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α - Ω 4 4 23 - Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 16 16 24 - Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 4 4 49 - ΣΕΡΡΩΝ Α - Ω 2 2 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ;

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ; ! # %& #( )%!) +,& % &#. &/%) 012& #1%)%& 30%1% &0%) ) 5.&0 + %.6.!7 %&81)71#.)&9 &:&#)% 0#!91% ; 0 ( ):1))4 &#&0.)%))! # %& #( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος- Μάρτιος 2010 Τεύχος 36 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Άδηλο το μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ. Νέοι και Κοινωνικά Δίκτυα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ. Νέοι και Κοινωνικά Δίκτυα ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Νέοι και Κοινωνικά Δίκτυα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ Μίνγκα Τζεσίλντα Πετροπούλου Βαλεντίνα Τσολάκου Αρτέλα Τσελάι Ειρήνη Τζαφεράι Γκαμπριέλα Η σχέση των νέων με τα κοινωνικά δίκτυα. Ο Ευστράτιος

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Υποστήριξη. 801.11.50.50.50 candy.gr ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ CANDY

Τεχνική Υποστήριξη. 801.11.50.50.50 candy.gr ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ CANDY ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ CANDY Το δίκτυο τεχνικής υποστήριξης Candy απαρριθμεί 160 επίσημα εξειδικευμένα σημεία εξυπηρέτησης ανά την Ελλάδα. Η Candy σας προσφέρει την εμπειρία της με μια ομάδα επαγγελματιών

Διαβάστε περισσότερα

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23 Β ιλίο 23 Γράφω το Β, : Β ιλίο...... Β Β Β 1B2 3... 1 2............... Β Β.............................. 24 Χρωματίζω ό,τι αρχίζει από : 25 Χρωματίζω μόνο τα κομμάτια της εικόνας που έχουν. Τι λέπω; Βρίσκω

Διαβάστε περισσότερα

Σοργενσ Καµµερ. ςερσε. Ε ςερσε. ςοχαλσ. Σιλενοζ/Σηαγρατη. Ναιµ Αρναυδ. 21 Μιν νε νεσ εκ κο στι λλερ τι

Σοργενσ Καµµερ. ςερσε. Ε ςερσε. ςοχαλσ. Σιλενοζ/Σηαγρατη. Ναιµ Αρναυδ. 21 Μιν νε νεσ εκ κο στι λλερ τι ςοχαλσ Σιλενοζ/Σηαγρατη Ναιµ Αρναυδ Α 16 Β Χ ςερσε 21 Μιν νε νεσ εκ κο στι λλερ τι µεν 23 Κνε βλετ ι τυν γσιννετσ λεν κερ φαλλερ ϕεγ φρα Ι κκε 25 λενγερ ϖιλ ϕεγϖαερε βολ τετ φαστ ι ϖε µο δι γηε τενσ αν

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Γ Ε Ν Ι Ν Ε Υ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ω Ν Τ Α Ν Ω Ν Υ Μ Γ Ε Ν Ι Ε Τ Α Ι Α Τ Μ Ε Ν Τ Ω Ν ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΤ IKΗΣ ΚΗΣ ΣΥ ΛΕ ΣΗΣ ΟΧ ΗΣ ΟΥ ΚΗΣ ΡΙ Σ ΣΙ ΗΡΑ ΚΛΗΣ Σύµφωνα µε το Νό µο 2190/1920 και το άρ θ ρ ο 26 του Καταστατι

Διαβάστε περισσότερα

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 !! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 %,.7 6 8 74 %. ) ) % 4 4.8 % 7. () 9 %. 3 :. % 4 6 ; ) ; %.% 8 < % )#= %.) #!! )#= > #.% < + 4. # 4. 7?5 %9 3 3 %.7 4 # 3 % 4 % 5# =6 3 3 < ;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε. 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㪗哗 㪗哗 㪗哗 㪗哗 㪗哗 㪗哗 ΟΙ 㦧劧 ΟΝΟ 㧇匇 Ι 㦧劧 㥗刧 㨷叧 㦧劧 㤗則 Τ 㤗則 㨷叧 Τ 㤗則 㨷叧 㥗刧 Ι 㨷叧 㤗則 Τ 㨗剧 Ι 㧇匇 㥷劇 ΝΟ 㨷叧 㨷叧 㨷叧 㨷叧 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㨷叧 㨷叧 㨷叧 㧇匇 㨷叧 㨷叧 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

Κοιν.: Βρείτε συνημμένα την ΝΕΑ αίτηση ασφάλισης κατοικίας της κας ΦΑΚΙΝΟΥ και του κου ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ.

Κοιν.: Βρείτε συνημμένα την ΝΕΑ αίτηση ασφάλισης κατοικίας της κας ΦΑΚΙΝΟΥ και του κου ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ. Τηλ.: 700 700 27 97 (24h call center), Fax: 700 700 96 20, Κιν.: 694 442 31 80, E-mail: sgeorgiadis@sicurogroup.gr www.sicurogroup.gr FAX Προς: Κα. Χρηστοφιλοπούλου Κων. Από: ΣΠΥΡΟ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ Φαξ: 2104134794

Διαβάστε περισσότερα

㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 Athens ΟΙ 㦧劧 ΟΝΟ 㧇匇 Ι 㦧劧 㥗刧 㨷叧 㦧劧 㤗則 Τ 㤗則 㨷叧 Τ 㤗則 㨷叧 㥗刧 Ι 㨷叧 㤗則 Τ 㨗剧 Ι 㧇匇 㥷劇 ΝΟ 㨷叧 㨷叧 㨷叧 㨷叧 Ο 㨗剧 㦇吷 㥷劇 㥗刧 Π 㤗則 Ν 㤗則 㥇勧 㥷劇 㧇匇 Ο 㨷叧 Ι 㥗刧 㩗呗 㨷叧 㥷劇

Διαβάστε περισσότερα

Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη ς Ενω ση ς Κ εντρώω ν:

Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη ς Ενω ση ς Κ εντρώω ν: Με πρόσωπα από το Ελληνικό Κοινωνικό Κίνημα και τον Θεσμό (πολιτικό κόμμα), κατεβαίνει στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου η Ένωση Κεντρώων του Βασίλη Λεβέντη. Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ηµήτριος Θεοδωρίδης, Φιλόλογος καθηγητής «Σ ταθ µο ί σ τη ν ελ αιο κ αλ λ ιέ ργ εια κ αι ο Ελ αιο υργ ικ ός Σ υνεταιρισ µός Π ρίνο υ «Η Μ Η ΤΡ Α»» Ο Ελ αιο υργ ικ ός Σ υνεταιρισ µός Π ρίνο υ «ή µη τρα»

Διαβάστε περισσότερα

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ 1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ ά η: Α - Α Ε Ε Ό ο α έσος α/α Ε ώ ο Ό ο α Πα έ α Ό ος 1 Α Α Α 20 2 Α Α Α Α Ω Α 19,8 3 Α Α Α Α 19,3 4 Α Ω Α Ω Α Α Α Α Α 19,2 5 Α Α Ω Α Α 19,2 6 Α Α ΩΑ 19,2 7 Α Α Α Ω Α 19,2 8 ΩΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

Τι περιέχει ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΗ SUMMARY ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΝΑΓΛΥΦΟ ΓΕΩΛΟΓΙΑ

Τι περιέχει ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΗ SUMMARY ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΝΑΓΛΥΦΟ ΓΕΩΛΟΓΙΑ υ κ ε Λεμπ υρ εβ νοατ Φ κε Δρ τ ρ τι τω Περ βο τ κ γωγ κ δευτ κ κ αθ τ τ μ υρι τ θε Λμερο ρ Στ κδ δ γφ Σ υ ε γ ε φ κ Πρ τ ερ β γ ο ογρ τ κ α τυξ Πρ γρομμα ερ β ν ι Ε Ε ΕΕ υ ν ε η ε Ε ν ΕΕ Ε ε Εθ κ Η ιρ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Π ΑΝ Ι Ο X3 Σ ΑΛΟΝ Ι X1 ΣΧ Ε ΙΟ Κ Α ΤΟΨΗΣ ΜΠ ΑΛΚΟΝ Ι X6 ΚΟΥΖ Ι Ν Α X2 Ι ΟΝ Υ Σ Η Σ Ι ΑΜΑΝ ΤΗ Σ ΚΑΤΣ ΑΡΟΣ

Μ Π ΑΝ Ι Ο X3 Σ ΑΛΟΝ Ι X1 ΣΧ Ε ΙΟ Κ Α ΤΟΨΗΣ ΜΠ ΑΛΚΟΝ Ι X6 ΚΟΥΖ Ι Ν Α X2 Ι ΟΝ Υ Σ Η Σ Ι ΑΜΑΝ ΤΗ Σ ΚΑΤΣ ΑΡΟΣ ΧΩΛ X5 Σ ΑΛΟΝ Ι X1 Μ Π ΑΝ Ι Ο X3 ΣΧ Ε ΙΟ Κ Α ΤΟΨΗΣ ΜΠ ΑΛΚΟΝ Ι X6 Ι ΟΝ Υ Σ Η Σ Ι ΑΜΑΝ ΤΗ Σ ΘΩ ΜΑΣ ΚΑΤΣ ΑΡΟΣ Θ100 ΚΩ Σ ΤΑΣ ΚΩ Σ ΤΟΠ ΟΥ ΛΟΣ ΩΜΑΤ Ι Ο X4 ΚΟΥΖ Ι Ν Α X2 1 1 H05VVU 3 x 4 K2 1 x 4 0 A 1 x 4 0

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2011 .3556/2007

1 31 2011 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

http://vimeo.com/19145956

http://vimeo.com/19145956 I ο Επ χ η α Επ υχ α η Πα αγωγ Ε α ό α ου ΗΜΕΡ/ΙΑ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ιχ ι η α ι ή ια ί αι α σ οι ία ο α α έ α ι ές ; ι χία ι ι αι ό ί α http//vimeo.com/114556 FAX 26230 22413 2 ιχ ι η α ι ή ασ ό σ ι ο

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟ Ο F-SECURE SAFE INTERNET SECURITY. Α ίας 29,95

ΩΡΟ Ο F-SECURE SAFE INTERNET SECURITY. Α ίας 29,95 ΩΡΟ Ο ΒΡΑΒ Ο F-SECURE SAFE INTERNET SECURITY σ ό ς ς ι ια ύς ά ς αθ ής & Internet Α ίας 29,95 έ β ις Α Α Α Ω Α Α ΑΑO Α LINE Α Α & INTERNET WIND ώ α ι ά ς αθ ής & Internet έ ώς Ω Α ια ή ς αι ίς α ία ι έ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟ Σ ΚΑΤΑΡΤ ΙΖΟΜΕΝ ΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΈΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΙΑΡΚΕΙ Α Α / Α ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Ε.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Η Κ.

ΑΡΙΘΜΟ Σ ΚΑΤΑΡΤ ΙΖΟΜΕΝ ΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΈΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΙΑΡΚΕΙ Α Α / Α ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Ε.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Η Κ. Α / Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Ε.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Η Κ.ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ - ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΟΜΑ Α ΣΤΟΧΟΥ ΙΑΡΚΕΙ Α (ΩΡΕΣ) ΑΡΙΘΜΟ Σ ΚΑΤΑΡΤ ΙΖΟΜΕΝ ΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΈΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗ ΓΕΝΕΙ ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Αθήνα, 9 εκεµβρίου 04 Α.Π. οικ.

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

1έΝΥ ικ ανδ λτ πμνεαδνπλυ βμν ΰεή πμ 1.028,06 1.028,06 ζένλκδπϊνϋικ αν ΰεα α Ϊ πμ 14.948,60 1.587,27 15.976,66 2.615,33 ΓέΝΠ ΓΙΟΝ Ν ΡΓ ΣΙΚΟ

1έΝΥ ικ ανδ λτ πμνεαδνπλυ βμν ΰεή πμ 1.028,06 1.028,06 ζένλκδπϊνϋικ αν ΰεα α Ϊ πμ 14.948,60 1.587,27 15.976,66 2.615,33 ΓέΝΠ ΓΙΟΝ Ν ΡΓ ΣΙΚΟ ΛΑΜΑΣΟΣ ΧΝΙΚΗΝAE ΜΑΡΙΑΝΚΙΟΤΡΙΝ1ιγΑΝ1κκθγΝΠ ΡΑΜΑ λλκκ1κβλινάνπ ΙΡΑΙΑΝΦΑ Ν ΡΓΗΣΙΚΟ Πκ ΪΝεζεδσηεθβμΝχλά εωμνβί14 ΑιέαΝΚ ά βμ Απκ ίϋ εδμ ένοφ ΙΛΟΜ ΝΟΝΚ Φ Λ ΙΟ έν ΞΟ Ν ΓΚ Σ Σ Χ 1έΝΥ ικ ανδ λτ πμνεαδνπλυ βμν

Διαβάστε περισσότερα

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινό Εξαμήνου 2012-13

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινό Εξαμήνου 2012-13 Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινό Εξαμήνου 2012-13 Ομάδες Κωδικός Μαθ. Τίτλος Μαθήματος ECTSΜέρες Ώρες Γ + Δ έτος ΕΠΑ 100 1Ε Ολυμπιακή Παιδεία 2 Δ.. Π.. 1200-1330 Δ.. Π.. 1200-1330 Γ + Δ έτος ΕΠΑ 105 1 Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ)

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ) ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ () Τα Κέ ντρα Α πο κα τά στα σης Α πω λειών Υ γεί ας () έ χουν ι δρυ θεί σε πα ρα θαλάσσιες πε ριο χές του Ελ λα δι κού χώ ρου, εί ναι Στρα τιω τι κές Μο νά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA CHAMPIONS LEAGUE *

ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA CHAMPIONS LEAGUE * ΑΰκλΪακθ αμ δ δ άλδκ δαλε έαμ κ φέζαγζκμ ια φαζέα δ βθ παλαεκζκτγβ β σζπθ πθ θ σμ Ϋ λαμ αΰυθπθ κ ΰάπ κ «Γ. Καλαρ εϊεβμ», κδ κπκέκδ αθϋλχκθ αδ κυζϊχδ κθ έεκ δ πϋθ (25). ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19761 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1448 17 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη υποχρεωτικής της από 30 3 2011 Συλλογικής γασίας των αδειούχων πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε "τιμή πακέτου"!

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε τιμή πακέτου! Τ θ έ έ ς ύ ό ς24ω ( ά ω ) Ε ύ ά ς2έ Σ ω ώ ς& ωδ ί ω ό ή ς Ε ί δ ξ 35 Δω άπ δ ή άβ Π ή& ά ω ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Χός άς Μής ωώω ωδίως Ύψς ξωής άδς Τύ έ ίχ, ά

Διαβάστε περισσότερα

IFILIOS IFILIOS. στην οικονομική άνεση και ελευθερία ΝΑ ΚΤΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΑΣ ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΕ ΝΟΜΙΜΑ ΧΡΗΜΑΤΑ 50 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΤΗΝ 95% ΤΗΣ

IFILIOS IFILIOS. στην οικονομική άνεση και ελευθερία ΝΑ ΚΤΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΑΣ ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΕ ΝΟΜΙΜΑ ΧΡΗΜΑΤΑ 50 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΤΗΝ 95% ΤΗΣ IFILIOS IFILIOS Ακολουθήστε τα βήματα που οδηγούν στην οικονομική άνεση και ελευθερία ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ: ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΣΕ ΣΕ Ο ΗΓΕΙ Ο ΗΓΕΙ ΣΤΟ ΣΤΟ ΝΑ ΝΑ ΚΤΙΣΕΙΣ ΚΤΙΣΕΙΣ ΤΗΝ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΟΥ ΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ε Θ Ν Ε Σ Ρ Ο Τ Α Ρ Υ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α 2 4 8 4

Ι Ε Θ Ν Ε Σ Ρ Ο Τ Α Ρ Υ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α 2 4 8 4 Ι Ε Θ Ν Ε Σ Ρ Ο Τ Α Ρ Υ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α 2 4 8 4 Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Η Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ Μ η ν ι α ί α Ε π ι σ τ ο λ ή ι ο ι κ η τ ή 1 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Σ ε λ ί δ ε ς Τ ο μ ή ν υ μ α τ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2400 27 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Νέας Προποντίδας, (Δημο τική Ενότητα Μουδανιών), Νομού

Διαβάστε περισσότερα

: 14PROC002178853 . : 210 36.94.100. φ : 213 2116445 Fax : 210 3630110 E-mail : d.anagnostopoulos@tpd.gr. (PCs)». (L 335)».

: 14PROC002178853 . : 210 36.94.100. φ : 213 2116445 Fax : 210 3630110 E-mail : d.anagnostopoulos@tpd.gr. (PCs)». (L 335)». : 14PROC002178853 T Θ Ω & Ω π α α, 18-7-2014 α α 40-10174 Θ..: 5241. : 210 36.94.100 Θ : π ( 2) : ΓΣ φ :. α π υ φ : 213 2116445 Fax : 210 3630110 E-mail : d.anagnostopoulos@tpd.gr Θ : Δ α υ π υ α, α α

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

1. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr email:

Διαβάστε περισσότερα

Θ εµα Α : Θ εµα Β : Θ εµα Γ :

Θ εµα Α : Θ εµα Β : Θ εµα Γ : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµ ηµα Φυσικ ης Εξετ ασεις επ ι Πτυχ ιω στη Θεωρ ια της Ειδικ ης Σχετικ οτητας 29 Απριλ ιου 2009 Να γραφο υν τα 4 απ ο τα 5 θ εµατα Σε ολα τα θ εµατα εργαστε ιτε σε σ υστηµα µον αδων

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΙΜΑΝΣΗ προς ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΩΡΙΜΑΝΣΗ προς ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΩΡΙΜΑΝΣΗ προς ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ (Ω -ΠΓ.0) Εµπλεκόµενοι φορείς ΠΓ-0 από ΠΓ-8 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ 1 ΥΠΕΧΩ Ε / ΓΓ Ε ιευθυνση Οδικών Έργων ( 1) Χαρ. Τρικούπη 182 10178 Μελετών Έργων Οδοποιίας

Διαβάστε περισσότερα

Key Action 2 Σ α ηγι ές Σ ά εις Σχο ι ής σης η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / /

Key Action 2 Σ α ηγι ές Σ ά εις Σχο ι ής σης η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / / Key Action 2: αι ο ο ία αι ασία ια α α α ή α ώ α ι ώ Σ α ηγι ές Σ ο έας Σχο ι ής η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / / 5 ά εις σης KA2: Strategic Partnerships ο έας ο ι ής Τι ί αι: Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ. Χωρ. Αίθ. Α.Θ Όνομα Διδάσκοντος 11530 . Τ.. Α. 0900-1029. Κληρίδης Ελευθέριος 12572

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ. Χωρ. Αίθ. Α.Θ Όνομα Διδάσκοντος 11530 . Τ.. Α. 0900-1029. Κληρίδης Ελευθέριος 12572 ΠΝΠΙΣΤΗΙΟ ΚΥΠΡΟΥ /2/3 ΥΠΗΡΣΙ ΣΠΟΥΩΝ ΚΙ ΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΡΙΝΣ R0 ΠΡΟΓΡ ΙΣΚΛΙΣ Σελ: Π - πιστημών της γωγής ξάμηνο : Υποδιαίρεση ξαμήνου : - Full Term /0-02/05 αθήματος Τίτλος αθήματος Π ΤΠΣ Ώρα Κτίριο ίθ. ίθ..θ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ. O Αιτών /Η Αιτούσα

ΑΙΤΗΣΗ. O Αιτών /Η Αιτούσα ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ιοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080-1, Fax: 2103310083 E-mail: info@ kpolykentro.gr www.kpolykentro.gr ΑΙΤΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗ/ΤΡΙΑΣ στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

#INGLiveWell ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ / LUCKY NUMBERS FROM THE LOTTERY DRAW FOR THE GIFTS

#INGLiveWell ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ / LUCKY NUMBERS FROM THE LOTTERY DRAW FOR THE GIFTS 1 1002 Euromedica 1 επίσκεψη σε γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, στην Κλινική Αθήναιον 2 1008 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 3 1016 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 4 1017 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8383 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1135 7 Οκτωβρίου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1213023775 Προκήρυξη μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥ ΑΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΕΞΑΜΗΝΟ: ΕΑΡΙΝΟ ΟΜΑ Α: 1 Η

ΣΠΟΥ ΑΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΕΞΑΜΗΝΟ: ΕΑΡΙΝΟ ΟΜΑ Α: 1 Η ΤΕΙ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΠΑΡ/ΜΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΟΜΑ Α: 1 Η ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΘ ΑΙΘ. ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΘ ΑΙΘ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΘΗΓ ΑΙ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΘΗΓ ΑΙΘ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΘΗΓ ΑΙΘ Θ 8-9 ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ ( ) ΠΑΠ ΓΣ3 ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ ( ) ΠΑΠ ΓΣ3 Φ. ΜΕΓ. ΚΑΛ. ( ) ΠΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΜΟΣ. 2. Στοιχεία Οπτικής - Θεωρία Χρώματος - Φωτομετρία (3) (3) 3. Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Τέχνης 3 4. Αισθητική Ι 3

ΚΟΡΜΟΣ. 2. Στοιχεία Οπτικής - Θεωρία Χρώματος - Φωτομετρία (3) (3) 3. Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Τέχνης 3 4. Αισθητική Ι 3 ΚΟΡΜΟΣ Α Εξάμηνο /Φροντιστήριο 1. Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Τέχνης Ι 2. Στοιχεία Οπτικής - Χρώματος - Φωτομετρία. Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Τέχνης 4. Αισθητική Ι 5. Ζωγραφικής Ι 6. Γλυπτικής Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΠΣΤΧΙ ΚΗΝ ΡΓ Ι ΝΣΩΝ:Ν Ι ΟΤΝΜ Γ ΛΗΝΗΝ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν Λ ΜΠΡΟΤΝ Λ Ξ Ν ΡΟ Ι ΣΟΡΙΚΗΝ Ν ΡΟΜΗ Ν Ν Ω ΙΜ ΝΠΗΓ Ν Ν ΡΓ Ι ΚΟΠΟ,Ν ΣΟΧΟΙΝΚ ΙΝ ΡΧ Ν ΙΟΚΛΙΜ ΣΙΚΗ Ν ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ Μ κθ σλκ δκεζδηα

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΞΑΜΗΝΟ Υ/MΓΥ 2 4 2 Υ 2012 Υ/MΓΥ 2-2 - - 7 6 Υ/MΓΥ 2 1 1 - - 8 6 Υ/MΓΥ - 1 2 Υ 210A - 5 3

Α ΕΞΑΜΗΝΟ Υ/MΓΥ 2 4 2 Υ 2012 Υ/MΓΥ 2-2 - - 7 6 Υ/MΓΥ 2 1 1 - - 8 6 Υ/MΓΥ - 1 2 Υ 210A - 5 3 Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Πρόγραµµα Σπουδών, Σητεία, Ιούνιος 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ 1 ΒΙΟΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Υ 1012 Υ/MΓΥ 2 2 - Υ 400Ε -

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2011 Τεύχος 41 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial 2 Τρίμηνη έκδοση της

Διαβάστε περισσότερα

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31 ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥΜ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η ΠΡ Ο ΤΥΠΑ Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ ΠΛ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ E.K.E.T. Ε.Π.Ε ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26565 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2138 1 Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ακής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολλεγίου «ALBA ΚΟΛ ΛΕΓΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

㥗刧 γ 㱷則 ε 㮗剧 ρ 㫷劇 δ 㮗剧 㯷劧 Χρ 㫧勇 σ 㱇勧 η 㦧刧 Ε 㩧則 Α 㦷剧 ΑΙ 㧷劇 V 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㤗厷 π 㯷劧 㮇受 㫧勇 κη 㧇刧 ε 㱇則 ά 㱧剧 ρ 㬗劇 σ 㭷劧 : Σ 㱇則 ε 㱧剧 㬗劇 㯗勗 ί 㬗劇 㧇刧 ε 㮷勷 έ 㮧北 㭷劧 Copyright by MICROS-FIDELIO

Διαβάστε περισσότερα

GREAT Greek Architectural Talent

GREAT Greek Architectural Talent ΤΑ Π Ρ Ω ΤΑ ΤΟ Υ Σ Κ ΤΙ Ρ Ι Α ελτίο Τ ύ π ου GREAT Greek Architectural Talent Νέος θ ε σ µ ό ς γ ι α τ η ν α ν ά δ ε ι ξ η τ η ς ε λ λ η ν ι κ ή ς α ρ χ ι τ ε κ τ ον ι κ ή ς δ η µ ι ου ρ γ ί α ς α π ό

Διαβάστε περισσότερα

14 Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

14 Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 14 Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 1-3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΓΩΝΙΑ ΟΔΩΝ Γ' ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ) Ημερήσιο Σεμινάριο Προπονητικής Βόλεϊ Ημερήσιο Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Διοικητικού Συμ ου ίου

Κανονισμός Διοικητικού Συμ ου ίου Κανονισμός Διοικητικού Συμ ου ίου Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Ιονίων Νήσων Περιφερειακή Έν ση Δήμ ν (Π.Ε.Δ.) Ιονί ν Νήσ ν -3mm-3mm ΠΕΔ ΙΝ Ιανουάριος 2012 2 Περιε όμενα 1 Αντικείμενο του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

InfraWell. κρατήστε τον ήλιο μέρα-νύχτα σπίτι σας. InfraWell. θερμαντικά πάνελ υπερύθρων. w w w.infra w e ll-he a ting.c o m

InfraWell. κρατήστε τον ήλιο μέρα-νύχτα σπίτι σας. InfraWell. θερμαντικά πάνελ υπερύθρων. w w w.infra w e ll-he a ting.c o m κρατήστε τον ήλιο μέρα-νύχτα σπίτι σας θερμαντικά πάνελ υπερύθρων w w w.infra w e ll-he a ting.c o m κρατήστε τον ήλιο μέρα-νύχτα σπίτι σας B ring the s un into yo ur ho m e w ith Infra We ll he a te rs!

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

Ε04588 ΕΣΠΑ/ΕΠΕΑΕΚ 15.026.411,45 Ε8458 ΕΣΠΑ/ΕΠΕΑΕΚ 2.907.023,63

Ε04588 ΕΣΠΑ/ΕΠΕΑΕΚ 15.026.411,45 Ε8458 ΕΣΠΑ/ΕΠΕΑΕΚ 2.907.023,63 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 6 Μαίου 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 19688/ Ε-3014 /ΝΣΗ ΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον Αντικείμενο σκοπός Στόχοι του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση για την απόκτηση του επιστημονικού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ

Η ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ Η ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΚΟΠΟΙ - ΣΤΟΧΟΙ - ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ Ευθύμης Κιουμουρτζόγλου Συνεργάστηκαν: Ανδρέας Αυγερινός Θωμάς Κουρτέσης Γιώργος Τζέτζης Παναγιώτης Αντωνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟικοΚοινωνία Πρωτοβουλία Πολιτών για την Κοινωνική Κατοικία και την υποστήριξη της Κοινωνικής ένταξης των Τσιγγάνων πολιτών ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Η Α. Ι Α Η Η Η, ΙΑ Α Ι Ω Ι Η Ι Η Η.

Α Η Α. Ι Α Η Η Η, ΙΑ Α Ι Ω Ι Η Ι Η Η. R-9120 Α Α Η Α Η Ι Η Η Α Ι Ι Α Ι Α Α Η Α. Ι Α Η Η Η, ΙΑ Α Ι Ω Ι Η Ι Η Η. ι ό α οφο ί ι ο ία ι ο ία ο ο...1 οφ ά ι...2 α...3 ο ι ι ο ιά...4 ί ι ο ία ο ο ι ο ία...5 α ό α α ο...8 α α ι ό αι...10 ι ο ί Α

Διαβάστε περισσότερα