ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΑΝΝΙΣΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΤΡΑ Δ Η Μ Η Τ Ρ Η Σ Γ Ι Α Ν Ν Ι Σ Η Σ Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ω Ν

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΑΝΝΙΣΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΤΡΑ 2 0 1 2 Δ Η Μ Η Τ Ρ Η Σ Γ Ι Α Ν Ν Ι Σ Η Σ Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ω Ν"

Transcript

1 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΑΝΝΙΣΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΤΡΑ Δ Η Μ Η Τ Ρ Η Σ Γ Ι Α Ν Ν Ι Σ Η Σ Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ω Ν Μ ΗΧ. Ε Μ Π, M T D Β ΑΣ. Ό Λ Γ Α Σ 48, Μ Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Θ Η Ν Α

2 Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΡΟΣ Ω Π Ι ΚΑ Σ Τ ΟΙ Χ Ε Ι Α 3 I. Σ ΠΟΥ ΔΕ Σ 3 IΙ. Ε Π Α ΓΓΕ Λ Μ Α Τ Ι ΚΗ Ε Μ Π Ε Ι ΡΙ Α 4 ΙΙ.Α Δ Ι ΔΑ ΚΤ Ι ΚΗ Ε Μ Π Ε Ι ΡΙ Α 4 ΠΙ ΝΑ ΚΑΣ ΜΑΘΗ Μ Α Τ Ω Ν Δ Ι ΔΑ ΚΤ Ι ΚΗ Σ Ε Μ Π Ε Ι ΡΙ Α Σ 6 Ε ΡΕ Υ ΝΗ Τ Ι ΚΕ Σ ΚΑΙ ΔΙ Π Λ Ω Μ Α Τ Ι ΚΕ Σ Ε ΡΓΑ Σ Ι Ε Σ 8 ΙΙ.Β Σ Υ Μ Μ Ε Τ ΟΧΗ Σ Ε Ε Π Ι Τ ΡΟΠ Ε Σ -ΕΡΓΑ Σ Τ Η ΡΙ Α 11 ΙΙ.Γ Ε ΡΕ Υ ΝΗ Τ Ι ΚΗ ΚΑΙ Ε Π Ι Σ Τ Η Μ ΟΝΙ ΚΗ Ε Μ Π Ε Ι ΡΙ Α 12 ΙΙ. Δ. ΑΡΧΙ Τ Ε ΚΤ ΟΝΙ ΚΗ Δ ΡΑΣΤΗΡΙ ΟΤ Η Τ Α ΙΙ.Δ.1 ΑΡΧΙ Τ Ε ΚΤ ΟΝΙ ΚΕ Σ Μ Ε Λ Ε Τ Ε Σ ΙΙ.Δ.2 ΚΑ Τ Α Σ ΚΕ Υ Α Σ Μ Ε ΝΑ ΚΑΙ Υ Π Ο ΚΑ Τ Α Σ ΚΕ Υ Η ΈΡΓΑ 17 ΙΙ.Δ.3 ΔΙ Α ΓΩ ΝΙ Σ Μ ΟΙ 21 ΙΙΙ. Ε ΚΘΕ Σ Ε Ι Σ 24 ΙV. Δ Η Μ ΟΣ Ι Ε Υ Σ Ε Ι Σ ΑΝΑ Φ ΟΡΕ Σ Α Π Ο ΆΛ Λ ΟΥ Σ 25 V. Σ Υ ΝΕ ΔΡΙ Α -Δ Ι Α Λ Ε ΞΕ Ι Σ 29 VΙ. Σ Υ Μ Ε Τ ΟΧΗ Σ Ε Σ Υ Λ Λ ΟΓΟΥ Σ, Ε Π Α ΓΓΕ Λ Μ Α Τ Ι ΚΕ Σ Ε ΝΩ Σ Ε Ι Σ ΚΑΙ 30 Ε Τ Α Ι ΡΕ Ι Ε Σ - 2-

3 Π ΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Υ Π Η ΚΟΟΤ Η Τ Α: Ε λ λ η ν ικ ή ΗΜ Ε ΡΟΜ Η ΝΙ Α Γ Ε ΝΝΗ Σ Η Σ : 20 Φε β ρ ου α ρ ίου 1966 ΟΙ ΚΟΓΕ ΝΕ Ι Α ΚΗ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η : Μ ΟΝΙ Μ Η ΔΙ Ε Υ ΘΥ ΝΣ Η : Π α ν τρ ε μένος, Π α τέ ρ α ς δύ ο πα ιδιών Βα ς. Όλγας 48, Μα ρ ο ύσι Ε Π Ι ΚΟΙ ΝΩ ΝΙ Ε Σ : Τη λ. & f ax : GSM: e -mail: d g u p atras.g r d g mail.com I. Σ ΠΟΥΔΕΣ 1. Σ Ε Π Τ ΙΟΥ Ν. 1983: Απόφ οιτος Λυ κ ε ίου (1983) 2. Σ Ε Π Τ Φ ΕΒ. 1990: Π τυ χ ίο Αρ χ ιτε κ τον ικ ή ς α πό το Τμήμα Αρ χ ιτε κ τόν ων του Ε θ ν ικ ού Μετσ όβ ιου Π ολ υ τε χ ν ε ίου 3. Σ Ε Π Τ ΙΟΥ Ν. 1993: Master of Ar chitecture, Τμήμα Αρ χ ιτε κ τον ικ ή ς των Π α ν ε πισ τη μίων TUDelf t κ α ι TUE in d h ov en, τη ς Ο λ λ α ν δία ς, ως Α.Ι.Ο (Assistant in O p leid in g ) β οη θ ός κ α θ η γ η τή Σ το μετα πτυ χ ια κ ό πρόγ ρ α μμα Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ, Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ Κ Α Ι Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Σ Τ Η Ν Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η Κ Α Ι ΤΟ Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Ο Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν T H E S I S OF M A S T E R P R E C E D E N T B A S E D D E S I G N S U P P O R T S Y S T E M Case Study towar d s the Develop ment of the Sy stem: Un ite d Hab itation in Mar seilles, υ πεύθυνος κ α θ η γ η τή ς Pr of. A. Tzon is. 4. ΞΕ ΝΕ Σ ΓΛΩΣΣΕΣ Αγ γ λ ικ ά, Ο λ λ α ν δικ ά - 3-

4 ΙΙ. Ε ΠΑΓ Γ ΕΛΜ ΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΙΙ. Α Δ Ι ΔΑΚΤΙ ΚΗ Ε Μ ΠΕΙ ΡΙ Α - T.U.Delft Ολλανδί α ς, D.K.S. r esear ch g r ou p, Σ ε μιν ά ρ ιο τη χ ρ ή σ η των σ υ σ τη μά των H y p ercar d σ τη ν α ρ χ ιτε κ τον ικ ή έ ρ ε υ ν α (1992) - Δη μόσ ι ο Ι.Ε.Κ. Αμα ρ ου σ ίου, Σ χ ολ ή Τε χ ν ικ ών Δ ια κ όσ μησης, υ πεύθυνος διδα σ κ α λ ία ς γ ια το Η λ ε κ τρ ον ικ ό Σ χ έ διο ( ) κ α ι το Δ ομικ ό Κα τα σ κ ε υ α σ τικ ό σ χ έ διο ( ) - Δη μόσ ι ο Ι.Ε.Κ. Π ε ιραιά, Σ χ ολ ή Τε χ ν ικ ών Δ ια κ όσ μησης, υ πεύθυνος διδα σ κ α λ ία ς γ ια το Δ ομικ ό Κα τα σ κ ε υ α σ τικ ό σ χ έ διο ( ) κ α ι το Η λ ε κ τρ ον ικ ό Σ χ έ διο ( ) - Τ.Ε.Ι. Π ε ι ρ α ι ά, Σ χ ολ ή Σ ΤΕ Φ, Τμήμα Π ολ ιτικ ών Δ ομικ ών Έ ρ γ ων, Δ ιδά σ κ ων ε πί Σ υ μβ ά σ ε ι ως Ε πισ τη μον ικ ός Σ υ ν ε ρ γ ά τη ς σ το μά θ η μα Αρ χ ιτε κ τον ικ ό ς, Ο ικ οδομικ ό ς Σ χ ε δια σ μός ( ) - Π α ν ε πιστή μιο Π α τρ ών, Τμήμα Αρ χ ιτε κ τόν ων Μηχανικ ών, ως Δ ιδά σ κ ων ε πί Σ υ μβ ά σ ε ι (Π Δ 407/80) σ τα μα θ ή μα τα : Η λ ε κ τρ ον ικ ό Αρ χ ιτε κ τον ικ ό Σ χ έ διο Ι κ α ι ΙΙ ( ), Σ χ ε δια σ μός & Π ολ υ μέσα Ι κ α ι Ι Ι ( ), Αρ χ ιτε κ τον ικ ός Σ χ ε δια σ μός Ι (2003), Αρ χ ιτε κ τον ικ ός Σ χ ε δια σ μός ΙΙΙ κ α ι Ι V ( ), Αρ χ ιτε κ τον ικ ός Σ χ ε δια σ μός VΙ (2003), Αρ χ ιτε κ τον ικ ός Σ χ ε δια σ μός V κ α ι VI ( ), Μά θ η μα κ α τε ύ θ υ ν σ η ς (ΜΚ5), Ψ η φ ιακά Αρ χ ε ία Νεοε λ λ η ν ικής Αρ χ ι τε κ τον ι κής (2003) ως Λέ κ τορ α ς : Αν α πα ρ α σ τά σ ε ις 3 και 4 ( ) Αρ χ ιτε κ τον ικ ός Σ χ ε δια σ μός V κ α ι VI ( ) Ο ικ οδομικ ή Τε χ ν ολ ογ ία 1 και 2 ( ) - 4-

5 Ε ιδικ ά Κε φ ά λ α ια Αρ χ ιτε κ τον ικ ή ς Τε χ ν ολ ογ ία ς 6 Ψ η φ ιακές ε πεξεργασίες ( ), Ε ιδικ ά Κε φ ά λ α ια Αρ χ ιτε κ τ ον ικ ή ς Τε χ ν ολ ογ ία ς 5 Ψ η φ ιακά Αρ χ ε ί α Ν ε οε λ λ η ν ι κ ή ς Αρ χ ιτε κ τον ικής ( ), Ε πίβ λ ε ψ η Ε ρ ε υ ν η τικ ών κ α ι Δ ιπλωμα τικ ών ε ρ γ α σ ιών Σ υ μμετοχ ή σ ε κ ρ ιτικ έ ς ε πιτρ οπές. κ α ι ως Ε πίκ ου ρ ος κ α θ η γ η τή ς : Αρ χ ιτε κ τον ικ ός Σ χ ε δια σ μός V κ α ι VI ( ) Αρ χ ιτε κ τον ικ ός Σ χ ε δια σ μός ΙΙΙ κ α ι ΙV (2011-σ ή μερα) Αρ χ ιτε κ τον ικ ός Σ χ ε δια σ μός VΙΙ κ α ι VΙΙΙ (2010-σ ή μερα) Ε ιδικ ά Κε φ ά λ α ια Αρ χ ιτε κ τον ικ ή ς Τε χ ν ολ ογ ία ς 5 (21ΜΚ301) Ψ η φ ιακά Αρ χ ε ί α κ α ι Αν α πα ρ α σ τά σ ε ις (2010-σ ή μερα), Αρ χ ιτε κ τον ικ ή κ α ι Ο πτικ ή ε πικ οιν ων ία ΙΙ ( ) Ε πίβ λ ε ψ η Ε ρ ε υ ν η τ ικ ών κ α ι Δ ιπλωμα τικ ών ε ρ γ α σ ιών Π α ρ α κ ολ ού θ η σ η Μετα πτυ χ ια κ ή ς Δ ιπλωμα τικ ή ς ε ρ γ α σ ία (ΜΔ Ε ) Σ υ μμετοχ ή σ ε κ ρ ιτικ έ ς ε πιτρ οπές. - 5-

6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Δ ΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Π/Μ ΕΞΑΜΗΝΑ ΤΜΗΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Υποχρεωτικό Μ 1992 DKS GROUP, ΤUDELFT ΔΟΜΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Υποχρεωτικό (2 εξάμηνα) ΙΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΟΜΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Υποχρεωτικό (2 εξάμηνα) ΙΕΚ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Υποχρεωτικό (6 εξάμηνα) ΙΕΚ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Υποχρεωτικό (4 εξάμηνα) ΙΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Υποχρεωτικό Π (10 εξάμηνα) Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 1 Υποχρεωτικό Π (Χειμερινό) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2 Υποχρεωτικό Π (Εαρινό) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 3 Υποχρεωτικό Π (Χειμερινό) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Υποχρεωτικό Π (2 εξάμηνα) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 1 Υποχρεωτικό Π (3 χειμερινά εξάμηνα) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2 Υποχρεωτικό Π (3 εαρινά εξάμηνα) ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΑ 1 Επιλογής Π (2 χειμερινά εξάμηνα) ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΑ 2 Επιλογής Π (2 εαρινά εξάμηνα) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Ι Υποχρεωτικό Π 2003 Χειμερινό εξάμηνο - 6-

7 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΙΙ Υποχρεωτικό Π (3 χειμερινά εξάμηνα) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙV Υποχρεωτικό Π (3 εαρινά εξάμηνα) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ V Υποχρεωτικό Π (9 εξάμηνα) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ VΙ Υποχρεωτικό Π (9 εξάμηνα) ΜΚ5 ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Επιλογής Π χειμερινό εξάμηνο 7ΜΚ-301 ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 5 (ΨΗΦΙΑΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ) 8ΜΚ-302 ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 6 (ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ) Επιλογής Π (7 εξάμηνα) Επιλογής Π (4 εξάμηνα) ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ 3 Υποχρεωτικό Π (4 εξάμηνα) ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ 4 Υποχρεωτικό Π (4 εξάμηνα) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΙΙ Υποχρεωτικό Π σήμερα (2 χειμερινά εξάμηνα) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙV Υποχρεωτικό Π σήμερα (2 εαρινά εξάμηνα) ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ & ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Υποχρεωτικό σήμερα ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μ 2012 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΙ Υποχρεωτικό Π Π = Προπτυχιακός Κύκλος Σπουδών, Μ = Μεταπτυχιακός Κύκλος Σπουδών - 7-

8 Ε ΡΕΥΝΗΤΙ ΚΕΣ ΚΑΙ Δ Ι ΠΛΩΜ ΑΤΙ ΚΕΣ Ε ΡΓΑΣΙ ΕΣ ΩΣ Ε ΠΙΒΛΕΠΩΝ Α. ΕΡ Ε Υ ΝΗΤΙΚΕ Σ ΕΡ ΓΑΣΙΕΣ 1. Ε ΥΣ Τ Α Θ Ι Ο Υ ΓΙ Α ΝΝΗΣ -Π Ο ΝΤ Ι Κ Η ΜΙ Χ Α Ε Λ Α, "Εκ θέτοντας την Τεχνολ ογ ία", 2005 Η α ρχιτεκ τονικ ή των χώρων τεχνολ ογ ίας, περίπτερα και μ ουσεία 2. Χ Α Γ Ι Ο Υ Κ Α Τ Ι Α, Δύο Προσεγ γ ίσεις στο Ζ ήτημ α της Συλλογ ικ ής 2005 Κα τοικ ία ς, Από το Μ οντερνισμό του στον Ι ταλικ ό Νεορα σιονα λ ισμό 3. Κ Α Λ Ε Γ Ι Α Σ Α Λ Ε Ξ Α ΝΔ Ρ Ο Σ, "Μεταβολ ή στη διαμονή, Ελ αστικ οί μ εταβλητοί χώροι κ ατοίκ ισης" 4. Κ Α ΜΠΟ Λ Η Ε ΥΑ Γ Γ Ε Λ Ι Α, " Σχεδιάζοντας γ ια το παιχνίδι" Α Ρ Χ Ο ΝΤ Α Κ Η Α Ι Κ Α Τ Ε Ρ Ι ΝΗ, Κατασκευές στο τοπίο - έδαφος', (η περίπτωση του Σιγ ρίου Λέσβου ) Γ Ι Α ΝΝΟ Υ Ε Λ Ε ΝΗ, 'Λεύκα: Γειτονιά εργ οστασίων Κ Ο ΜΝΗΝΑ Κ Η Ε Λ Ι Σ Σ Α Β Ε Τ, Η Θέση της Βιβ λ ιοθήκ ης στην εποχή της ψηφ ια κ ής πληροφ όρησης Κ Α ΠΕ Α Θ Α ΝΑ Σ Ι Α, " Προετοιμ ασία για την Παιδεία, Νηπιαγωγ είο κ αι 2006 εκ παιδευτικ ό περιβ άλλον" 9. Η Ρ Ε Ι Ω Τ ΗΣ ΠΑ ΝΑ Γ Ι Ω Τ ΗΣ, Υπεραστικ οί Σταθμ οί Β Ο ΥΛ Γ Α Ρ Η Κ Α Τ Ε Ρ Ι Ν Α, Η πόλ η, ο μ ύθος, η περιπλάνηση κ αι το 2007 γ εγ ονός (Έξι α να γ νώσεις της κ ινημ ατογ ραφικ ής μ ητρόπολ ης) 11. Κ Ω ΝΣ Τ Α ΝΤ Ι ΝΟ Υ ΓΕΩ Ρ Γ Ι Α, Χ Ε Ι ΜΩ ΝΑ Έ Λ Ε ΝΑ, Λευκωσία: 'Εικ όνες' ενός 2007 Ορίου 12. Κ Ο ΥΣ Τ Α Σ Σ Ω Τ ΗΡ ΗΣ, Πνεύμα και Τοπίο στην Αρχιτεκ τονικ ή Μ Α Κ Α Ρ Ω ΝΑ Σ Θ Α ΝΑ Σ ΗΣ, το Κάθισμα και η Στάση του Σώμ ατος Κ Ο Τ Ζ Α ΜΠΑ Σ Η Σ Τ Ε Λ Λ Α, " Βασικ ά χαρακτηριστικ ά των κ τηρίων γ ια 2007 α υτοκ ίνητα: αποτέλ εσμα μιας μ ακροχρόνιας διεργ ασίας 15. Η Λ Ι Α Δ Ο Υ Ά ΝΝΑ, Αγ ροτουρισμός Δ Ρ Α Κ Ο ΥΛ Η Κ Α Τ Ε Ρ Ι ΝΑ, Projet heque: Η Εξέλ ιξη της Βιβ λ ιοθήκ ης μ έσα 2008 α πό τρεις Ανυλοποίητες προτάσεις του τέλ ους του 20 ου Αιώνα 17. Κ Α ΜΠΑ Σ Τ Α ΝΑ Δ Ε Σ ΠΟ Ι ΝΑ, 'Ι στορικ ή ανάλυση των εμ πορικ ών κ έντρων 2008 (M alls ) κ α ι η εμ φ ά νιση τους στην Ελ λ άδα' 18. Χ Α Ρ Α Λ Α ΜΠΟ ΥΣ ΑΝΑ Σ Τ Α Σ Ι Α, Η Διαφήμ ιση στο χώρο της πόλ ης Κ Α ΝΑ Κ Η ΜΑΡΙ Α, Οι Συνιστώσες της Τάξης Β Α Σ Ι Λ Α Τ Ο Υ Α Ι Κ Α Τ Ε Ρ Ι ΝΗ, Το σχολ είο Πέρασμα Λ Ε ΜΟ ΝΗΣ ΗΛ Ι Α Σ, Η Νοσηλ ευτικ ή Μ ονάδα στην Αρχιτεκ τονικ ή των 2009 Νοσοκ ομ είων 22. Κ Ο ΥΜΠΟ ΥΛ ΗΣ ΜΙ Χ Α Λ ΗΣ, Αρχιτεκ τονικ ό Παιχνίδι Δ Ι Α ΜΑ ΝΤ Α Κ Ο Υ ΒΕΡΟΝΙ Κ Η, "Ο Ακ άλυπτος, η Πίσω όψη της Πόλ ης" Χ Α Ρ Α Λ Α ΜΠΟ ΥΣ ΜΑΡΙ Α, ΟΡΙ Α Eνδιάμεσοι Χώροι Αστικ ά ρήγ μ ατα 2010 Η περίπτωση της Πράσινης Γραμμής στη Λευκωσία 25. Α Ρ Ζ Ο ΥΜΑ ΝΙ Δ ΗΣ ΑΓ Α ΠΙ Ο Σ, Μ Α ΜΑ Λ Η Α Ι Κ Α Τ Ε Ρ Ι ΝΗ, Το Νέο Μ ουσείο της Ακ ρόπολ ης 26. Δ ΗΜΑ Α Ι Κ Α Τ Ε Ρ Ι ΝΗ, Σχεδιάζοντας κ αι Κατασκευάζοντας Αρχιτεκ τονικ ή 2010 στη ψηφ ια κ ή εποχή 27. Μ Α Ρ Κ Ο ΠΟ ΥΛ Ο Υ ΜΑΡΙ Τ Ι ΝΑ, Αθήνα και Κινημ ατογ ράφος Ο Ι Κ Ο ΝΟ ΜΟ ΠΟ ΥΛ Ο Υ Ε Ι Ρ ΗΝΗ, Τα Slums ως Αστικ ές Δομ ές Π Ο Λ ΥΒ Ι Ο Υ Χ Ρ Ι Σ Τ Ι ΝΑ, Ξ ενοδοχεία και τύποι εφ ήμ ερης κ ατοίκ ησης: Η 2011 περίπτωση της Ομ όνοιας 30. Α ΝΔ Ρ Ι Κ Ο ΠΟ ΥΛ Ο Σ Σ Τ Ε Λ Ι Ο Σ, Υπόσκαφη Αρχιτεκ τονικ ή Α ΜΠΝΤ Α Λ Α Λ Ο ΥΪ Ζ Α, Η Αστικ ή πλατεία: Δύο περιπτώσεις αναπλάσεων

9 32. Κ Ι ΜΩ ΝΑ Σ ΤΡ Ι ΜΜΗΣ, Μ ουσεία Αρχαιοτήτων σε αρχαιολ ογ ικ ούς χώρους Α Γ Γ Ε Λ Ι Κ Η ΠΑ ΝΤ Ε Λ Ι Α -Ανθή Λαλιώτη, Θεωρίες Οικ ολ ογ ίας Π Α Ρ Α Σ Κ Ε ΥΗ Μ ΠΟ ΥΛ Α Κ Ο Υ, Συλλογ ικ ότητα και κ ατοίκ ιση: Τα μεγ άλα οικ ιστικ ά συγκροτήμ ατα 35. Κ Ω ΝΣ Τ Α ΝΤ Ι ΝΑ ΤΣ Ι Ο ΥΠΡ Α ΑΜΑ Λ Ι Α Κ Ω Σ Τ Ο ΠΟ ΥΛ Ο Υ, Κάστρα και οικ ισμός - η περίπτωση της Μ εθώνης Β. Δ ΙΠΛ ΩΜΑΤΙΚΕ Σ ΕΡ ΓΑΣΙΕΣ 1. Κ Α Λ Λ Ε Γ Ι Α Σ Α Λ Ε Ξ Α ΝΔ Ρ Ο Σ, 'Bloc k 16', ανοικ τός ή κ λ ειστός χώρος 2006 δια μ ονής? 2. Κ Α ΜΠΟ Λ Η Ε ΥΑ Γ Γ Ε Λ Ι Α, " Παίζοντας στην Πάτρα" Κ Α ΠΕ Α Θ Α ΝΑ Σ Ι Α, Κέντρο προσχολ ικ ής αγωγ ής (β ιωμ ατικ ή μ άθηση α υτονομ ία -δημ ιουργ ηκ ότητα) 4. Ε ΥΣ Τ Α Θ Ι Ο Υ ΓΙ Α ΝΝΗΣ, Π Ο ΝΤ Ι Κ Η Μ Ι Χ Α Ε Λ Α, 'Μ ουσείο Τεχνολ ογ ίας' Γ Ι Α ΝΝΟ Υ Ε Λ Ε ΝΗ, Δ ΗΜΟ Τ Ι Κ Ο ΠΟΛΙ Τ Ι Σ Τ Ι Κ Ο ΚΕΝΤ Ρ Ο Η Ρ Ε Ι Ω Τ ΗΣ ΠΑ ΝΑ Γ Ι Ω Τ ΗΣ, ΚΤΕΛ Αθηνών Σ Τ Α ΜΑ Τ Α Κ Η Κ Ω Σ Τ Α ΝΤ Η, Οίκ ος Ελ ιάς Μ Α ΥΡ Ι Δ Ο Υ ΝΕΛΛΗ, Σταθμ ός M ETR O Κ Ο ΥΣ Τ Α Σ Σ ΩΤΗΡ ΗΣ, Μ Α Κ Α Ρ Ω ΝΑ Σ Θ Α ΝΑ Σ ΗΣ, Κτηριακό Συγκρότημ α: M ind 2007 & Body 10. Α Ρ Χ Ο ΝΤ Α Κ Η Α Ι Κ Α Τ Ε Ρ Ι ΝΗ, 'Κέντρο Γεωτουρισμού στο Σίγ ρι: Ο 2008 Γεωτουρισμός ως φ ιλ οξενία και δραστηριότητα 11. Η Λ Ι Α Δ Ο Υ Ά ΝΝΑ, Περιβ αλλοντικ ό Κέντρο Μ ελ έτης κ αι Έρευνας Χελ ιού Κ Ο ΜΝΗΝΑ Κ Η Ε Λ Ι Σ Α Β Ε Τ, Βιβ λ ιοθήκ η στη Στοκ χόλ μ η Λ Ε Ο ΝΤ Η Κ Α Λ Λ Ι Ο ΠΗ, Επανάχρηση Βιομ ηχανικ ού Κελ ύφους μ ε κ ινητές 2008 Μ ονά δες Κα τοίκ ισης 14. ΤΣ Ε Κ Ο ΥΡ Α ΠΑ ΝΑ Γ Ι Ω Τ Α, Year R ound, W ork s hops & Exc hibit ion about 2008 Experiment ing M us ic and Sound 15. Κ Ω ΝΣ Τ Α ΝΤ Ι ΝΟ Υ ΓΕΩ Ρ Γ Ι Α, Χ Ε Ι ΜΩ ΝΑ Έ Λ Ε ΝΑ, Ενδιάμεσα Ρ Ε ΜΠΕ Λ Ο Υ Α Γ Γ Ε Λ Ι Κ Η, KM L : Ράπτης Ηλ είας Β Ο ΥΛ Γ Α Ρ Η Κ Α Τ Ε Ρ Ι ΝΑ, M arionet t ent heat er - Επανάχρηση 2008 β ιομ ηχα νικ ού χώρου για πολ ιτιστικ ές χρήσεις 18. Χ Α Ρ Α Λ Α ΜΠΟ ΥΣ ΑΝΑ Σ Τ Α Σ Ι Α, Γεροτζιηπία το Τσιφ λ ίκ ι της Γερμ ανίνας Δ Ρ Α Κ Ο ΥΛ Η Κ Α Τ Ε Ρ Ι ΝΑ, Μ ελ έτη κ αι Παραγωγ ή Τέχνης στο Τοπίο της 2009 Λεωφ όρου 20. Π Α ΠΑ Σ Β ΗΣ Σ Α Ρ Ι Ω Ν, Φ οιτητικ ή Εστία στη Πανεπιστημ ιούπολ η Πατρών Χ Α Τ Ζ ΗΣ Α ΝΤ Ω ΝΗΣ, MICRO-C UBE HOUSE Κ Α ΜΠΑ Σ Τ Α ΝΑ Δ Ε Σ ΠΟ Ι ΝΑ, M all στη Ρόδο Α ΝΑ Γ ΝΩ Σ Τ Α Κ Η ΤΑ Τ Ι Α ΝΑ, Πράσινες Διαδρομ ές στο Κέντρο της Πάτρας Κ Α ΝΑ Κ Η Μ Α Ρ Ι Α, Μ οντεσσοριανό Δημ οτικ ό Σχολ είο Β Α Σ Ι Λ Α Τ Ο Υ Α Ι Κ Α Τ Ε Ρ Ι ΝΗ, Ολ οήμ ερο Δημ οτικ ό Σχολ είο στη Πάτρα 26. Λ Ε ΜΟ ΝΗΣ ΗΛ Ι Α Σ, Ορθοπεδικ ό Νοσοκ ομ είο κ αι Κέ ντρο Φ υσικ οθερα πεία ς στο Αντίριο 27. Κ Ο ΥΜΠΟ ΥΛ ΗΣ ΜΙ Χ Α Λ ΗΣ, Καταφύγια στη πόλ η: Η περίπτωση στο Μ ονα στηρά κ ι 28. Χ Α Ρ Α Λ Α ΜΠΟ ΥΣ ΜΑΡΙ Α, ΟΡΙ ΩΝ ΔΙ ΕΛΕΥΣΙΣ: Η περίπτωση της πράσινης γ ρα μ μ ής στη Λευκωσία

10 29. Μ Α ΜΑ Λ Η Κ Α Τ Ε Ρ Ι ΝΑ, Κέντρο Δημ ιουργ ικ ής Απασχόλ ησης γ ια παιδιά 2011 στο Μ εταξουργ είο 30. Ζ Ο ΥΚ Α Β Α Σ Ι Λ Ι Κ Η, ΠΕ Ρ Α ΣΜ Α : Μ ουσείο πέντε ιστορικ ών περιόδων στη 2012 πόλ η της Πά τρα ς 31. Ο Ι Κ Ο ΝΟ ΜΟ ΠΟ ΥΛ Ο Υ Ε Ι Ρ ΗΝΗ, Κοινότητα κατοικ ιών μ ε β άση την αγροτικ ή 2012 α υτάρκ εια 32. Π Ο Λ ΥΒ Ι Ο Υ Χ Ρ Ι Σ Τ Ι ΝΑ, Φ οιτητικ ή Κατοίκ ισ η στο κ έντρο της Αθήνας Λ Ο ΥΙ Ζ Α Α ΜΠΝΤ Α Λ Α, Λουτρά στη Πόλ η των Τρικ άλων Σ ΠΥΡ Ι Δ Ο ΥΛ Α Κ Ο ΥΒ Α Ρ Α ΕΡΝΕ Σ Τ Ι ΝΑ Κ Α Ρ ΥΣ Τ Ι ΝΑ Ι Ο Υ, Ι χνηλ ατήσεις στο 2013 κ έλ υφος του Κτηρίου των Μ ύλων Αγ ίου Γεωργ ίου: Εγ κ ατάσταση Αφ ηγ ημ α τικ ών Δια δρομ ών. 35. Σ Τ Ε Λ Λ Α Κ Ο ΝΤ Ζ Α ΜΠΑ Σ Η, Aut opolis

11 ΙΙ.Β Σ ΥΜ Μ ΕΤΟΧΗ ΣΕ Ε ΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ Ε ΡΓΑΣΤΗΡΙ Α - Σ υ μμετοχ ή σ τη ν ε ξ ε τα σ τικ ή ε πιτρ οπή Διπλωμα τικ ών ε ρ γ α σ ιών του Τμήμα τος Αρ χ ιτε κ τόν ων του Ε.Μ.Π. (2003) - Σ υ μμετοχ ή σ τη ν ε ξ ε τα σ τικ ή ε πιτρ οπή θεμά των Αρ χ ιτε κ τον ικής Σ ύ ν θ ε σ η ς IV Σ χ ολ ή ς Α ρ χ ιτε κ τόν ων Μηχανικ ών του Π α ν ε πισ τη μίου Θ ε σ σ α λ ία ς (Βόλ ος 2005) - Ε ξ ε τα σ τικ ή ε πιτρ οπή άδε ια ς α σ κ ή σ ε ως ε πα γ γ έ λ μα τος α ρ χ ιτε κ τόν ων, ΤΕ Ε Αχ α ΐα ς (Π ά τρ α 2006) - Ε πίβ λ ε ψ η ε ρ γ α σ τη ρ ίου α ποτύ πωσ η ς Σ χ ε δια σ μού με θέμα Κα τα σ κ ε υ έ ς του οικείου, (μα ζ ί μ ε Φ. Γι α ν ν ί σ η λ έκ τ ορ α Σ χ ολ ή ς Α ρ χ ι τ εκτόν ω ν Π α ν επ ι σ τ η μ ί ου Θεσ σ α λ ί α ς ) Δ ιορ γ ά ν ωσ η Σ χ ολ ή Αρ χ ιτε κ τόν ων Μηχανικ ών του Π α ν ε πισ τη μίου Θ ε σ σ α λ ία ς Κοιν ότη τα Μα κ ρ ιν ίτσ α ς, Μα κ ρ ιν ίτσ α Σεπτε μβ ρ ίου Ε ξ ε τα σ τικ ή ε πιτρ οπή στα μα θ ή μα τα Ε λ ε ύ θ ε ρ ο κ α ι Γρ α μμικό Σ χ έ δι ο των κ α τα τα κ τηρίων ε ξ ε τά σ ε ων Τμήμα τος Αρ χ ιτε κ τόν ων Μηχανικ ών πα ν ε πισ τη μίου Π α τρ ών ( ) - Κρ ιτικ ή ε πιτρ οπή Δια γ ων ισ μού γ ια α ν ά θ ε σ η τη ς μελέτη ς : «Π ρ ομελέτη Κτι ρ ί ου Ο ικον ομικών Ε πιστη μών» ( ) - Κρ ιτικ ή ε πιτρ οπή Δια γ ων ισ μού γ ια α ν ά θ ε σ η τη ς μελέτη ς : «Πρ ομελέτη Κτι ρ ί ου Τμήμα τος Π α ιδα γ ωγ ικού» ( ) - Κρ ιτικ ή ε πιτρ οπή Μετα πτυ χ ια κ ών Δ ιπλωμα τικ ών Ε ρ γ α σ ιών (ΜΔ Ε ) Δ ια τμημα τικ ού προγ ρ ά μμα τος μετα πτυ χ ια κ ών σ που δών : Δ ια χ ε ίρ ισ η Μνημείων : Αρ χ α ιολ ογ ία, Π όλ η, Αρ χ ιτε κ τον ικ ή (2012) - 11-

12 IΙ.Γ ΕΡΕΥΝΗΤΙ ΚΗ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙ ΚΗ Ε Μ ΠΕΙ ΡΙ Α T H E S I S OF MA S T E R Ε κ πόν η σ η Έ ρ ε υ ν α ς σ τη διά ρ κ ε ια των μετα πτυ χ ια κ ών Σ που δών (β λ. τμήμα Ι) 1985 Ε ρ γ α σ ία γ ια τη ν προε τοιμα σ ία τη ς διε θ ν ού ς έ κ θ ε σ η ς, Η ΑΘ Η Ν Α ΤΟ Ν 20ο ΑΙΩΝ Α, σ τον ε κ θ ε σ ια κ ό χ ώρ ο του Π α ν ε πισ τη μίου Αθ η ν ών γ ια τη ν ΑΘ Η Ν Α, Π Ο ΛΙΤΙΣ ΤΙΚΗ Π ΡΩΤΕ Υ Ο ΥΣ Α τη ς Ε ΥΡΩΠ Η Σ Ο μά δα ε ρ γ α σ ία ς ΤΕ Ε γ ια λ ογ α ρ ια σ μό τη ς UIA σ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ία με του ς Γ.Σ η μα ιοφ ορ ίδη κ α ι Μ.Κα λ ογ ε ρ ά κ ου, με θέμα α ρ χ ε ιοθ έ τη σ η κ α ι προβ ολ ή τη ς Ε λ λ η ν ικ ή ς Αρ χ ιτε κ τον ικ ή ς κ λ η ρ ον ομιά ς του 20ού α ιών α σ το δίκ τυ ο Υποβ ολ ή πρότα σ η ς έ ρ ε υ ν α ς γ ια διδα κ τορ ικ ή δια τρ ιβ ή (Τομέας 4 Συνθέσεων Τε χ ν ολ ογ ικής Αιχμής ) με θέμα : Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Ο Π Τ Ι Κ Η Σ Α Ν Α Π Α Ρ Α Σ Τ Α Σ Η Σ ΑΝΤ Ι Λ Η Ψ Η Σ Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Ω Ν Λ Υ Σ Ε Ω Ν Κ Α Ι Ι Δ Ε Ω Ν Γ Ι Α Τ Η Δ Η Μ Ι Ο Υ Ρ Γ ΙΑ Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Ω Ν Ε ρ ε υ ν η τή ς σ το πρόγ ρ α μμα Διε ρ ε ύ ν η σ η τη ς Ι σ τορ ικής Τε χ ν ικής Υποδομής τη ς Ε λ λ η ν ικής Π όλ η ς : Η περίπτωσ η του υ δρ α γ ωγ ε ίου τη ς Π ύ λ ου του δή μου Π ύ λ ου. Ε πισ τη μον ικ ός υ πεύθυνος Γ. Π α ν έ τσ ος, κ ύ ρ ιος ε ρ ε υ ν η τή ς Π. Κου φ όπου λ ος Δ ιε ρ ε ύ ν η σ η πιθ α ν ών ε ν α λ λ α κ τικ ών λ ύ σ ε ων γ ια προσ θ ή κ η γ υ μναστη ρ ίου κ α ι α ίθ ου σ α ς πολ λ α πλών χ ρ ή σ ε ων σ το σ χ ολ ικ ό σ υ γ κ ρ ότη μα Αμα ρ ου σ ίου, σ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ία με τη ν πολ. Μηχ. Ε.Του μπα κ ά ρ η, γ ια λ ογ α ρ ια σ μό του σ υ λ λ όγ ου ε κ πα ιδε υ τικ ών κ α ι του σ υ λ λ όγ ου γ ον έ ων του σ χ ολ ε ίου

13 Α ΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΙΙ.Δ.1. Α ΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Ε Κ Π Ο Ν Η Σ Η Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Κ Ω Ν Δ Ι Α Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν για τη ν ε τα ιρ ία BUSSIN G Ε ΛΛΑΣ Α.Ε Ε ρ γ α σ ία σ το γ ρ α φ ε ίο του πολ. Μηχ. Μ.Χρ ισ τοφ ίδη γ ια τη μελέτη κ α ι σ χ ε δία σ η δύ ο ν έ ων πόλ ε ων σ τη ν Αλ γ ε ρ ία (προκ α τα σ κ ε υ ή ) Π Ρ Ο Σ Θ Η Κ Η Ν Ε Α Σ Π Τ Ε Ρ Υ Γ Α Σ Κ Ε Λ Ι Ω Ν Κ Α Ι Χ Ω Ρ Ο Υ Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α Ρ Ι Α Σ Τ Ο Υ Μ Ο Ν Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Υ ΧΡ Υ Σ Ο Π Η Γ Η σ τη Μπά λ λ α Αττικ ή ς γ ια λ ογ α ρ ια σ μό τη ς τε χ ν ικ ή ς ε τα ιρ ία ς Ε ΥΠ ΑΛΙΝ Ο Σ ΑΕ. - Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Τ Α Π Λ Α Ι Σ Ι Α Τ Η Σ I.A.E.S.S.T.E. Σ Τ Η Ν A R A B C O N T R A C T O R S, Αίγ υ πτος, σ ε p r oj ects σχεδια σ μού μεγάλων οικ ισ τικ ών σ υ γ κ ρ οτη μά των σ τα Κά ιρ ο Δ Ι Α Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Χ Ω Ρ Ο Υ C A M P I N G γ ια τη ν ε τα ιρ ία ΑΛΚΥΟ Ν Η ΑΕ σ το Σ χ οίν ο Αττικ ή ς. - Ε Κ Π Ο Ν Η Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Ω Ν Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ Λ Ε Ω Φ Ο Ρ Ο Υ Κ Η Φ Ι Σ Ο Υ τη ς τε χ ν ικ ή ς ε τα ιρ ία ς Ε ΥΠ ΑΛΙΝ Ο Σ ΑΕ 1990 Αρ χ ιτέ κ των ε λ ε ύ θ ε ρ ος ε πα γ γ ε λ μα τία ς, σ τη ν Αθ ή ν α σήμερα: Ο Ι Κ Ι Α Σ Τ Η Ν Κ Α Λ Ο Γ Ρ Ε Ζ Α (σ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ία με τον Αρ ισ τε ίδη Αν τον ά κ α ι τη Φοίβ η Για ν ν ίσ η ) Τ Ρ Ι Ω Ρ Ο Φ Η Π Ο Λ Υ Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α Σ Τ Ο Μ Α Ρ Ο Υ Σ Ι (σ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ία με τον Αρ ισ τε ίδη Αν τον ά κ α ι τη Φοίβ η Για ν ν ίσ η ) Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α Σ Τ Η Ν ΕΑ Μ Α Κ Ρ Η (σ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ία με τον Αρ ισ τε ίδη Αν τον ά ) - Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Σ Θ Η Κ Η Σ Ν Ε Α Σ Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α Σ κ α ι τρ οποποίη σ η τη ς υ πά ρ χ ου σ α ς σ το Π. Ψ υ χ ικ ό (σ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ία με τον Αρ ισ τε ίδη Αν τον ά ) Δ Ι Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Η Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α Σ Κ Α Ι Κ Η Π Ο Υ σ το Π ολ υ δέ ν δρ ι Αττικ ή ς Π Ρ Ο Τ Α Σ Η Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Α Δ Ι Ε Υ Θ Ε Τ Η Σ Η Τ Ο Υ Α Ρ Χ Α Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Υ Χ Ω Ρ Ο Υ - 13-

14 1997 Τ Η Σ Α Ρ Χ Α Ι Α Σ Α Γ Ο Ρ Α Σ Τ Ω Ν Α Θ Η Ν Ω Ν, σ το πλαίσ ιο του σ χ ε δίου γ ια τη ν Ε ν οποίη σ η των Αρ χ α ιολ ογ ικ ών Χώρ ων, (ως σ υ ν ε ρ γ ά τη ς σ το γ ρ α φ ε ίο Α66 των Σ ου ζά ν α κ α ι Δ η μήτρ η Αν των α κ ά κ η ) - Ο Ι Κ Ι Α, ε πέκτα σ η -προσ θ ή κ η σ ε Δ ώμα πεντα όρ οφ η ς πολ υ κ α τοικ ία ς σ το Ν. Φά λ η ρ ο Ο Ι Κ Ι Α Σ Τ Ο Λ Α Γ Ο Ν Η Σ Ι Α Τ Τ Ι Κ Η Σ (σ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ία με τον Αρ ισ τε ίδη Αν το ν ά ) - Ν Ε Ο Σ Σ Ι Δ Η Ρ Ο Δ Ρ Ο Μ Ι Κ Ο Σ Σ Τ Α Θ Μ Ο Σ Α Θ Η Ν Ω Ν, Π ρ ότα σ η σ τα πλαίσ ια ε ρ ε υ ν η τικ ού προγ ρ ά μμα τος α πό τη ν ΑΓΕ Τ Η ρ α κ λ ή ς, κ λ ε ισ τός δια γ ων ισ μός μετα ξ ύ γ ρ α φ ε ίων Α66 & Gr assi, (ως σ υ ν ε ρ γ ά τη ς των Δ η μήτρ η & Σ ου ζά ν α Αν των α κ ά κ η κ α ι Ο υ ρ α ν ία Σ τε φ α ν οπού λ ου Δ Ι Α Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Κ Α Ι Δ Ι Ε Υ Θ Ε Τ Η Σ Η Τ Ω Ν Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ω Ν Τ Η Σ Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Σ EL E C T R O M E D I C A L AE BE (σ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ία με το ν α ρ χ ιτέ κ τον α Αρ ισ τε ίδη Αν τον ά ) - Κ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α Ρ Ο Υ Χ Ω Ν Σ Τ Η Ν Ο Δ Ο Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο Υ σ τη ν Ν.Ιων ία (σ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ία με τη ν Μα ρ ία Σ ωτη ρ οπού λ ου κ α ι τον Λου κ ά Φικ ιώρ η ) Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Σ Ν Ε Α Σ Υ Π Α Ι Θ Ρ Ι Α Σ Π Ι Σ Ι Ν Α Σ Μ Ε Τ Ο Υ Σ Α Π Α Ρ Α Ι Τ Η Τ Ο Υ Σ Β Ο Η Θ Η Τ Ι Κ Ο Υ Σ Χ Ω Ρ Ο Υ Σ Κ Α Ι Δ Ι Α Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Ε Ι Σ σ τη ν Π α λ λ ή ν η Π Ρ Ο Σ Θ Η Κ Η Ο Ρ Ο Φ Ο Υ Κ Α Ι Π Ρ Ο Σ Θ Η Κ Η Ν Ε Ο Υ Κ Τ Ι Σ Μ Α Τ Ο Σ γ ια τη μετα τρ οπή υπά ρ χ ου σ α ς κ α τοικ ία ς σ ε σ υ γ κ ρ ότη μα πα ρ α θ ε ρ ισ τικ ών κ α τοικ ιών σ τη Ρα φ ή ν α Αττικ ή ς Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ Υ Γ Κ Ρ Ο Τ Η Μ Α Τ Ο Σ Τ Ρ Ι Ω Ν Π Α Ρ Α Θ Ε Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Ω Ν Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Ω Ν σ τον Κά λ α μο Αττικ ή ς Σ Υ Γ Κ Ρ Ο Τ Η Μ Α Τ Ε Σ Σ Α Ρ Ω Ν Δ Ι Ω Ρ Ο Φ Ω Ν Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Ω Ν σ τα Κιού ρ κ α Αττικ ή ς ιδιοκ τη σ ία ς Ο Ι Κ Ι Α σ τα Μελίσ σ ια Αττικ ή ς Χ Ρ Ω Μ Α Τ Ι Κ Η Μ Ε Λ Ε Τ Η Ο Ψ Ε Ω Ν Κ Τ Η Ρ Ι Ο Υ του Π ολ ε μικ ού Ν α υ τικ ού σ τη ν πλατε ία Κλ α υ θ μών ος Αθ ή να - 14-

15 - Π Ε Ν Τ Α Ο Ρ Ο Φ Η Π Ο Λ Υ Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α Σ Τ Α Μ Ε Λ Ι Σ Σ Ι Α - Α Ν Α Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Σ Τ Ρ Ι Ω Ρ Ο Φ Ο Υ Κ Τ Η Ρ Ι Ο Υ Δ Υ Ο Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Ω Ν γ ια τον Π ολ. Μηχ. Χ. Δ α λ δα β ά ν η, σ το Π ά τη μα Δ ή μου Χα λ α ν δρ ίου Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Σ Δ Ι Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Η Σ Κ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Ι Ο Υ Σ Τ Η Λ Ο Υ Τ Σ Α Α Τ Τ Ι Κ Η Σ - Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Ρ Ο Σ Θ Η Κ Η Σ Σ Ε Ι Σ Ο Γ Ε Ι Α Ο Ι Κ Ι Α στα Κιού ρ κ α Αττικ ή ς - Α Π Ο Τ Υ Π Ω Σ Η Ν Ε Ο Κ Λ Α Σ Ι Κ Ο Υ Κ Τ Η Ρ Ι Ο Υ Σ Τ Ο Σ Υ Ν Τ Α Γ Μ Α, γ ια λ ογ α ρ ια σ μό τη ς ε τα ιρ ία ς Μελετών Αρ χ ιτε κ τον ικ ή Ε Π Ε, σ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ία με τον α ρ χ ιτέ κ τον α Σ. Κα κ ά β α Μ Ε Λ Ε Τ Η Α Ν Α Σ Τ Η Λ Ω Σ Η Σ Κ Α Ι Ε Π Α Ν Α Χ Ρ Η Σ Η Σ Ε Ρ Ε Ι Π Ε Ι Ω Ν Σ Τ Ο Π Ι Τ Ρ Ο Φ Ο Ά Ν Δ Ρ Ο Υ - Μ Ε Λ Ε Τ Η Ν Ε Α Σ Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α Σ ( Σ Ε Κ Α Τ Ε Π Ε Κ Τ Α Σ Η Π Ρ Ο Σ Θ Η Κ Η ) σ τα Κιού ρ κ α Αττικ ή ς Μ Ε Λ Ε Τ Η Α Π Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Σ Ε Ρ Ε Ι Π Ω Μ Ε Ν Η Σ Ο Ι Κ Ι Α Σ Σ Τ Ο Ά Ν Ω Κ Ο Υ Ρ Ο Υ Ν Ι Κ Α Ν Ι Σ Τ Ρ Ω Ν Ε Υ Β Ο Ι Α Σ - Μ Ε Λ Ε Τ Η Α Ν Α Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η Η Σ Κ Α Ι Δ Ι Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Η Σ Π Α Λ Α Ι Ο Υ Δ Ι Α Μ Ε Ρ Ι Σ Μ Α Τ Ο Σ Σ Τ Ο Π Α Γ Κ Ρ Α Τ Ι ΑΘΗ Ν Α Μ Ε Λ Ε Τ Η Α Ν Α Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η Σ Ε Π Ι Δ Ι Ο Ρ Θ Ω Σ Η Σ Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α Σ Σ Τ Η Ν Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Π Ο Λ Ι Τ Ε Ι Α ΑΧΑΡ Ν Α Ι Α Τ Τ Ι Κ Η Σ - Μ Ε Λ Ε Τ Η Δ Ι Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Η Σ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚ Ε Υ Η Σ Δ Ι Α Μ Ε Ρ Ι Σ Μ Α Τ Ο Σ σ τη ν Αγ. Π α ρ α σ κ ε υ ή Αττικ ή ς Μ Ε Λ Ε Τ Η Α Π Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Σ Π Α Λ Α Ι Α Σ Ο Ι Κ Ι Α Σ Κ Α Ι Α Ν Α Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Σ Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Π Α Ν Α Χ Ρ Η Σ Η Τ Η Σ Ω Σ Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Υ Π Ο Δ Ο Χ Η Σ Π Ε Λ Α Τ Ω Ν Μ Ε Γ Ρ Α Φ Ε Ι Α, τη ς ε τα ιρ ε ία ς Μιν τσ ίδη Kennel, Π α λ λ ή ν η Αττικ ή ς - Α Ν Α Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η Κ Α Ι Δ Ι Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Η Α Ι Θ Ο Υ Σ Α Σ Π Ο Λ Λ Α Π Λ Ω Ν Χ Ρ Η Σ Ε Ω Ν, Τ Η Σ Ο Ρ Θ Ο Δ Ο Ξ Η Σ Χ Ρ Ι Σ Τ Ι Α Ν Ι Κ Η Σ Έ Ν Ω Σ Η Σ, σ τη ν οδό Σ ου λ ίου σ τη ν Αθ ή ν α - 15-

16 Ν ΕΑ Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α Σ Τ Η Ν. Μ Α Κ Ρ Η Α Τ Τ Ι Κ Η Σ - Ν ΕΑ Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α Σ Τ Η Π Α Λ Λ Η Ν Η Α Τ Τ Ι Κ Η Σ Υ Π Α Ι Θ Ρ Ι Ε Σ Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Ε Σ Φ Υ Λ Α Ξ Η Σ Κ Α Ι Σ Τ Ε Γ Α Σ Η Σ Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Δ Ι Ω Ν Σ Ε Σ Υ Ν Δ Υ Α Σ Μ Ο Μ Ε Φ Ω Τ Ο Β Ο Λ Τ Α Ι Κ Α Π Α Ν Ε Λ Α, σ τη ν Π α λ λ ή ν η Αττικ ή ς - Ν ΕΑ Δ Ι Ω Ρ Ο Φ Η Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α Σ Τ Ο Υ Σ Θ Ρ Α Κ Ο Μ Α Κ Ε Δ Ω Ν Ε Σ Α Τ Τ Ι Κ Η Σ Ν ΕΑ Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α Σ Τ Η Σ Α Ρ Ο Ν Ι Δ Α Α Τ Τ Ι Κ Η Σ - P E T T H E R A P Y C E N T E R σ τη περιοχ ή Αγ. Γε ρ ά σ ιμος Δ ή μου Σ πά των C AFE ΟΥΖΕΡ Ι, Δ ια μόρ φ ωσ η κ α ι σ χ ε δια σ μός ε σ ωτε ρ ικ ού κ α ι ε ξ ωτε ρ ικ ού χ ώρ ου, σ το Άλ σ ος Σ κ οπευτη ρ ίου, Κα ισ α ρ ια ν ή, σ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ία με τη ν α ρ χ ιτέ κ τον α ε σ ωτε ρ ικ ών χ ώρ ων Ρ. Σ τρ α τά κ η - 16-

17 ΙΙ.Δ.2. Κ ΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΥΠΟ Κ ΑΤΑΣΚΕ ΥΗ Έ ΡΓ Α Ο Ι Κ Ι Α -Δ ιώρ οφ η προσ θ ή κ η σ τη ν Αγ. Π α ρ α σ κ ε υ ή (σ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ία με τον Αρ ισ τε ίδη Αν τον ά κ α ι τη ν Φοίβ η Για ν ν ίσ η ) Π Ρ Ο Σ Θ Η Κ Η Μ Ι Α Σ Ν Ε Α Σ Π Τ Ε Ρ Υ Γ Α Σ Α Ι Θ Ο Υ Σ Ω Ν Δ Ι Δ Α Σ Κ Α Λ Ι Α Σ Κ Α Ι Ε Ν Ο Σ Γ Υ Μ Ν Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Υ σ ε Δ η μοτικ ό Σ χ ολ ε ίο σ τη Ρα φ ή ν α (σ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ία με τον Φ.Βα λ α τσ ό) - Ο Ι Κ Ι Α σ το Γα λ ά τσ ι Αττικ ή ς (σ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ία με τη ν Φοίβ η Για ν ν ίσ η ) Π Ο Λ Υ Ω Ρ Ο Φ Ο Κ Τ Η Ρ Ι Ο Σ Τ Α Θ Μ Ε Υ Σ Η Σ Α Υ Τ Ο Κ Ι Ν Η Τ Ω Ν τη ς ε τα ιρ ία ς Bu ssin g Ε λ λ ά ς ΑΕ σ το Βοτα ν ικ ό Αθ ή ν α ς Π Ρ Ο Σ Θ Η Κ Η 2 Ο Ρ Ο Φ Ω Ν Σ Ε Υ Π Α Ρ Χ Ο Υ Σ Α Μ Ο Ν Ο Ω Ρ Ο Φ Η Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Η στη Τε ρ ψ ιθ έ α Γλ υ φ ά δα ς (σ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ία με τη ν Φοίβ η Για ν ν ίσ η ) Δ Ι Α Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Κ Α Ι Δ Ι Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Η Ι Σ Ο Γ Ε Ι Α Σ Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α Σ Κ Α Ι Τ Ο Υ Κ Η Π Ο Υ, Π α πά γ ου Αττικ ή ς (σ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ία με τον Αρ ισ τε ίδη Αν τον ά ) - Μ Ε Λ Ε Τ Η Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Υ Τ Ρ Ι Κ Α Λ Ω Ν για τη ν ε τα ιρ ία Ε ΥΠ ΑΛΙΝ Ο Σ ΑΕ Ν ΕΑ Δ Ι Ω Ρ Ο Φ Η Δ Ι Π Λ Ο Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α σ το Σ ωρ ό Αμα ρ ου σ ίου. - Α Ν Α Π Λ Α Σ Η Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Υ Ε Ρ Μ Ο Υ Π Ο Λ Η Σ Σ Υ Ρ Ο Υ, (ως σ υ ν ε ρ γ ά τη ς του Αρ χ ιτε κ τον ικ ού Γρ α φ ε ίου Α66 των Δ η μήτρ η κ α ι Σ ου ζά ν α Αν των α κ ά κ η ) Σ Υ Γ Κ Ρ Ο Τ Η Μ Α 3 Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Ω Ν στο Γέ ρ α κ α Αττικ ή ς - Δ Ι Π Λ Ο Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α σ τον Αγ. Σ τέ φ α ν ο Αττικ ή ς (σ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ία με τον Αρ ισ τε ίδη Αν τον ά ) - Υ Π Α Ι Θ Ρ Ι Ο Θ Ε Α Τ Ρ Ο Δ Α Σ Ο Υ Σ Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ, προσ θ ή κ ε ς κ α ι τρ οποποιή σ ε ις γ ια τον Ο ρ γ α ν ισ μό Θ ε σ σ α λ ον ίκ η ς Π ολ ιτισ τικ ή ς Π ρ ωτε ύ ου σ α ς τη ς Ε υ ρ ώπης ( ως σ υ ν ε ρ γ ά τη ς - 17-

18 σ το α ρ χ ιτε κ τον ικ ό γ ρ α φ ε ίο Α66 των Δ η μήτρ η κ α ι Σ ου ζά ν α Αν των α κ ά κ η ) Δ Ι Α Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Ό ΨΗΣ Κ Α Ι Ε Ι Σ Ο Δ Ο Υ Π Ρ Α Τ Η Ρ Ι Ο Υ πώλ η σ η ς χ η μικ ών σ τη ν οδό Κολ ων ού σ τη ν Αθ ή ν α (σ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ία με τον Αρ ισ τε ίδη Αν τον ά ) - Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α σ το Αν ω Δ ά σ ος Χα ιδα ρ ίου (σ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ία με τον Αρ ισ τε ίδη Αν τον ά ) - Σ Υ Ν Ο Λ Ι Κ Η Α Ν Α Δ Ε Ι Ξ Η Κ Α Σ Τ Ρ Ο Υ Σ Ι Φ Ν Ο Υ (ως σ υ ν ε ρ γ ά τη ς σ το α ρ χ ιτε κ τον ικ ό γ ρ α φ ε ίο Α 66) - Δ Ι Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Η Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Υ Μ Ο Ν Ο Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α Σ κ α ι Υπα ιθ ρ ίου Χώρ ου σ τον Κου β α ρ ά Αττικ ή ς - Δ Ι Α Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η 5 Π Λ Α Τ Ε Ι Ω Ν στη ν Ε ρ μού πολ η Σ ύ ρ ου (ως σ υ ν ε ρ γ ά τη ς σ το α ρ χ ιτε κ τον ικ ό γ ρ α φ ε ίο Α66) - Ο Ι Κ Ι Α σ τη Ν τα ού Π ε ν τέ λ η ς, προσ θ ή κ η σ ε υ πά ρ χ ου σ α κ α τοικ ία κ α ι δια μόρ φ ωσ η μεγάλου υ πα ιθ ρ ίου Χώρ ου - Δ Ι Α Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Ό Ψ Η Σ Κ Α Ι Χ Ρ Ω Μ Α Τ Ι Κ Η Μ Ε Λ Ε Τ Η Π ολ υ κ α τοικ ία ς του 60 στο Ν. Φά λ η ρ ο Δ Ι Ω Ρ Ο Φ Ο Κ Τ Η Ρ Ι Ο 3 Π Α Ρ Α Θ Ε Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Ω Ν Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Ω Ν σ τη ν Αρ τέ μιδα Λού τσ α ς - Δ Ι Α Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Κ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ Σ Ε Δ Ι Α Τ Η Ρ Η Τ Ε Ο Κ Τ Η Ρ Ι Ο Α Π Ο Θ Η Κ Η Σ Κ Α Π Ν Ω Ν Κ Α Ι Α Π Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Ο Ψ Η Σ σ το λ ιμά ν ι του Π ε ιρ α ιά (σ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ία με το Λου κ ά Φικ ιώρ η κ α ι τη ν Μα ρ ία Σ ωτη ρ οπού λ ου ) - Τ Ρ Ε Ι Σ Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Ε Σ Σ Τ Ο Ν Α Γ. Σ Τ Ε Φ Α Ν Ο, (σ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ία με τον Αρ ισ τε ίδη Αν τον ά κ α ι τη Φοίβ η Για ν ν ίσ η ) - Δ Ι Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Η Κ Α Ι Δ Ι Α Χ Ω Ρ Ι Σ Μ Ο Σ Κ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ σ του ς Αμπελοκ ή που ς, Αθ ή ν α - Δ Ι Α Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Ε Ι Σ Ο Δ Ο Υ, Υ Π Α Ι Θ Ρ Ι Ο Υ Χ Ω Ρ Ο Υ, Κ Α Ι Χ Ρ Ω Μ Α Τ Ι Κ Η Μ Ε Λ Ε Τ Η Μ Ο Ν Ο Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α Σ Σ Τ Α Ε Ξ Α Ρ Χ Ε Ι Α, (σ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ία με τον Αρ ισ τε ίδη Αν τον ά ) - Δ Ι Α Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ο Υ Χ Ω Ρ Ο Υ Σ Ε Υ Π Α Ι Θ Ρ Ι Ο Χ Ω Ρ Ο Σ Τ Α Θ Μ Ε Υ Σ Η Σ σ το Ν. Φά λ η ρ ο Β Ι Β Λ Ι Ο Π Ω Λ Ε Ι Ο Π Α Τ Α Κ Η στη ν οδό Ακ α δη μία ς 65 (σ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ία με τον Αρ ισ τε ίδη Α ν τον ά κ α ι τη Φοίβ η Για ν ν ίσ η ) - 18-

19 - Α Π Ο Τ Υ Π Ω Σ Η, Α Π Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Κ Α Ι Δ Ι Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Η Δ Ι Ω Ρ Ο Φ Ο Υ Δ Ι Α Τ Η Ρ Η Τ Ε Ο Υ Ν Ε Ο Κ Λ Α Σ Σ Ι Κ Ο Υ σ το Μετα ξ ου ρ γ ε ίο σ τη ν Αθ ή ν α - Ο Ι Κ Ι Α σε προσ θ ή κ η 2 ορ όφ ων σ ε υ πά ρ χ ον κ τή ρ ιο σ το Γα λ ά τσ ι Αττικ ή ς. - Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α σ τη ν Κά ν τζα Π α λ λ ή ν η ς - Τ Ε Τ Ρ Α Ω Ρ Ο Φ Η Π Ο Λ Υ Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α Σ Τ Η Τ Ε Ρ Ψ Ι Θ Ε Α Γ Λ Υ Φ Α Δ Α Σ Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Κ Α Ι Π Ι Σ Ι Ν Α σ τη Ν ε ρ οτρ ιβ ιά Ε υ β οία ς (σ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ία με τον Αρ ισ τε ίδη Αν τον ά κ α ι τη Φοίβ η Για ν ν ίσ η ) - Δ Ι Α Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Μ Ε Γ Α Λ Ο Υ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Α Κ Ο Υ Χ Ω Ρ Ο Υ (ΚΔ Ο ) Κέ ν τρ ου Ε λ έ γ χ ου Ο χ η μά των γ ια τις Ασ τικ έ ς σ υ γ κ οιν ων ίε ς Ο.Α.Σ.Α σ το Αμα ξ οσ τά σ ιο τη ς οδού Π. Ρά λ λ η. - Δ Ι Ω Ρ Ο Φ Η Δ Ι Π Λ Ο Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α σ το Γέ ρ α κ α Αττικ ή ς - Μ Ε Λ Ε Τ Η Α Π Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Σ Ζ Η Μ Ι Ω Ν Α Π Ο Τ Ο Σ Ε Ι Σ Μ Ο Τ Ο Υ 1999 σ ε πα λ α ιά πολ υ κ α τοικ ία σ το Ν. Φά λ η ρ ο. - Τ Ρ Ε Ι Σ Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Ε Σ σ τον Αγ. Σ τέ φ α ν ο (σ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ία με τον Αρ ισ τε ίδη Αν τον ά κ α ι τη Φοίβ η Για ν ν ίσ η ) Σ Υ Γ Κ Ρ Ο Τ Η ΜΑ Τ Ε Σ Σ Α Ρ Ω Ν Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Ω Ν σ τον Αγ. Σ τέ φ α ν ο Αττικ ή ς - Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Σ Ε Π Ι Π Λ Ω Ν Γ Ι Α Ε Ι Δ Ι Κ Ε Σ Θ Ε Σ Ε Ι Σ Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ω Ν, Ε λ έ γ χ ου Ο χ η μά των γ ια τις Ασ τικ έ ς σ υ γ κ οιν ων ίε ς Ο.Α.Σ.Α σ το Αμα ξ οσ τά σ ιο τη ς οδού Π. Ρά λ λ η - Δ Ι Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Η Κ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ Σ Ε Π Ρ Ο Σ Θ Η Κ Η Σ Τ Ο Α Ρ Χ Ι Κ Ο Β Ι Β Λ Ι Ο Π Ω Λ Ε Ι Ο Π Α Τ Α Κ Η στη ν οδό Ακ α δη μία ς (σ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ία με τον Αρ ισ τε ίδη Αν τον ά κ α ι τη Φοίβ η Για ν ν ίσ η ) Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α σ τον Αγ. Σ τέ φ α ν ο - Δ Υ Ο Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Ε Σ Σ Τ Ο Κ Α Π Α Ν Δ Ρ Ι Τ Ι Α Τ Τ Ι Κ Η Σ - Π Α Ρ Α Θ Ε Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Η Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α σ τη θ έ σ η Αμμοι Τρ ίν ιτσ α κ οιν ότη τα ς Σ κ ά λ α ς Ν ομού Λα κ ων ία ς - Π Α Ι Δ Ι Κ Ο Σ Σ Τ Α Θ Μ Ο Σ ABC σ τη ν Αγ. Π α ρ α σ κ ε υ ή Αττικ ή ς - Σ Υ Γ Κ Ρ Ο Τ Η Μ Α Τ Ε Σ Σ Α Ρ Ω Ν Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Ω Ν Σ Τ Α Κ Ι Ο Υ Ρ Κ Α Αττικ ή ς - 19-

20 Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α σ του ς πρόποδε ς του β ου ν ού Δ έ ν δρ ου Κόν τος σ τη ν ή σ ο Αίγ ιν α - Ν ΕΑ Δ Ι Π Λ Ο Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α Σ Ε 4 Ο Ρ Ο Φ Ο Υ Σ σ το Αμα ρ ού σ ιο Αττικ ή ς - Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α σ τη Ν.Π ε ν τέ λ η - Δ Ι Α Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Υ Π Α Ι Θ Ρ Ι Ο Υ Χ Ω Ρ Ο Υ ΜΕ Π Ι Σ Ι Ν Α στο Λα γ ον ή σ ι Αττικ ή ς Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α σ το Ν τρ ά φ ι Αττικ ή ς - Α Ν Α Κ Α Ι Ν Ι Σ Η Κ Α Ι Δ Ι Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Η Δ Ι Α Μ Ε Ρ Ι Σ Μ Α Τ Ο Σ σ τη ν οδό Μισ α ρ α λ ιώτου Μα κ ρ υ γ ιά ν ν η Αθ ή ν α - Χ Ρ Ω Μ Α Τ Ι Κ Η Μ Ε Λ Ε Τ Η Ο Ψ Ε Ω Ν Π Ο Λ Υ Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α Σ σ το Μα ρ ού σ ι Αττικ ή ς πρόγ ρ α μμα α ν α κ α ίν ισ η ς όψ ε ων γ ια του ς Ο λ υ μπια κ ού ς α γ ών ε ς τη ς Αθ ή ν α ς Α Ν Α Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η Π Α Λ Α Ι Α Σ Π Ο Λ Υ Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α Σ, Α Λ Λ Α Γ Η Ό Ψ Ε Ω Ν Κ Α Ι Ν Ε Α Δ Ι Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Η Μ Ε Γ Ρ Α Φ Ε Ι Α Κ Α Ι Ε Κ Θ Ε Σ Ι Α Κ Ο Υ Σ Χ Ω Ρ Ο Υ Σ, σ τη Μετα μόρ φ ωσ η Αττικ ή ς, ιδιοκ τη σ ία ε τα ιρ ία ς δομικ ών υ λ ικ ών Baunet ΕΠΕ - Α Λ Λ Α Γ Η Χ Ρ Η Σ Η Σ P I L O T I S Σ Ε Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α, Κ Α Ι Δ Ι Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Η Υ ΠΑΡ Χ Ο Υ Σ Α Σ Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α Σ, σ του Π α πά γ ου Αττικ ή ς Π Ρ Ο Σ Θ Η Κ Η Κ Α Θ Ύ Ψ Ο Σ Γ &Δ Ο Ρ Ο Φ Ω Ν, Α Λ Λ Α Γ Η Δ Ι Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Η Σ Κ Α Ι Α Π Ο Π Ε Ρ Α Τ Ω Σ Η Ι Σ Ο Γ Ε Ι Ο Υ, Α &Β Ο Ρ Ο Φ Ω Ν Σ Ε Υ Π Α Ρ Χ Ο Ν Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Ι Κ Ο Σ Κ Ε Λ Ε Τ Ο, Π α γ κ ρ ά τι Αττικ ή ς - Π Ρ Ο Σ Θ Η Κ Η & Μ Ε Τ Α Τ Ρ Ο Π Η Π Α Λ Α Ι Α Σ Ο Ι Κ Ι Α Σ Σ Ε Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Κ Τ Η Ρ Ι Ο Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε Ω Ν, Λα γ ον ή σ ι Αττικ ή ς - Ν ΕΑ Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α Μ Ε Π Ι Σ Ι Ν Α στο Λα γ ον ή σ ι Αττικ ή ς - Μ Ε Λ Ε Τ Η Ό Ψ Ε Ω Ν Ν Ε Α Σ Π Ο Λ Υ Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α Σ σ τα Π ε τρ ά λ ων α Δ Ι Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Η Ι Σ Ο Γ Ε Ι Ο Υ Κ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ Μ Ε Π Α Τ Α ΡΙ, Κ Α Ι Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Σ Έ Κ Θ Ε Σ Η Σ, ιδιοκ τη σ ία ς BAUN E T Ε Π Ε, σ το Ε μπορ ικ ό κ έ ν τρ ο Αίθ ρ ιο -Μα ρ ού σ ι - Α Ν Α Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Σ Κ Α Ι Ν Ε Ε Σ Δ Ι Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Ε Ι Σ Σ Ε Υ Π Α Ρ Χ Ο Ν Σ Κ Ε Λ Ε Τ Ο Δ Ι Π Λ Ο Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α Σ, σ το Δ ιόν υ σ ο - 20-

21 Αττικ ή ς - Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Σ Ε Π Ι Π Λ Ω Ν Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α Σ σ το Μα ρ ού σ ι Αττικ ή ς. - Μετα τρ οπή πα λ α ιά ς οικ ία ς σ ε πολ ιτισ τικ ό κ τή ρ ιο ε κ δη λ ώσ ε ων σ το Λα γ ον ή σ ι Αττικ ή ς Ν ΕΑ Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α Σ Τ Η Ν Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Π Ο Λ Ι Τ Ε Ι Α Α Τ Τ Ι Κ Η Σ, σ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ία με τον πολ. Μηχ. Χ. Π α ν α γ ή Μ Ε Λ Ε Τ Η Ό Ψ Ε Ω Ν Π Ο Λ Υ Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α Σ Κ Α Ι Α Λ Λ Α Γ Η Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Δ Ι Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Ε Ω Ν Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Ω Ν, σ το Μα ρ ού σ ι Αττικ ή ς H O L L I D A Y S U M M E R P A R K, Δ ιε υ θ έ τη σ η ε σ ωτε ρ ικ ού χ ώρ ου, ε πεμβ ά σ ε ις κ α ι δια ρ ρ υ θ μίσ ε ις σ ε Ε κ θ ε σ ια κ ό χ ώρ ο μ2, γ ια τη δη μιου ρ γ ία ε ποχ ια κ ού πά ρ κ ου ψ υ χ α γ ωγ ία ς, σ τη Π α ια ν ία Αττικ ή ς, σ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ία με τη ν α ρ χ ιτέ κ τον α ε σ ωτε ρ ικ ών χ ώρ ων, Ρ. Σ τρ α τά κ η - Δ Ι Α Μ Ε Ρ Ι Σ Μ Α Σ Τ Η Σ Α Ρ Ω Ν Ι Δ Α Α Τ Τ Ι Κ Η Σ, Ε σ ωτε ρ ικ ή Δ ια ρ ρ ύ θ μισ η κ α ι Αν α κ α ίν ισ η σ ε πα ρ α θ ε ρ ισ τικ ή οικ ία - Δ ια μέρισ μα σ τη ν Αγ. Π α ρ α σ κ ε υ ή, Ε σ ωτε ρ ικ ή Δ ια ρ ρ ύ θ μισ η κ α ι Αν α κ α ίν ισ η σ ε υ πά ρ χ ου σ α οικ ία. ΙΙ.Δ.3. Δ ΙΑΓ ΩΝΙΣΜΟΙ Τ Μ Η Μ Α Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Ω Ν Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ω Ν Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ Π Α Τ Ρ Ω Ν (σ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ία με το α ρ χ ιτε κ τον ικ ό γ ρ α φ ε ίο Α. Γε ωρ γ ου σ όπου λ ου κ α ι Σ. Δ α ν ιή λ σ το δια γ ων ισ μό Μελέτη ς κ α τα σ κ ε υ ή ς ) Τ Ρ Ε Ι Σ Π Λ Α Τ Ε Ι Ε Σ Σ Τ Ο Ν Α Γ. Σ Τ Ε Φ Α Ν Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ (σ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ία με του ς Δ η μήτρ η Αν των α κ ά κ η, Σ ου ζά ν α Αν των α κ ά κ η, Έ φ η κ ου μα ρ ια ν ού κ α ι Ο υ ρ α ν ία Σ τε φ α ν οπού λ ου : Β Δ ιά κ ρ ισ η σ ε Δ ια γ ων ισ μό Μελέτη ς Κα τα σ κ ε υ ή ς ) Ν Ε Ε Σ Κ Τ Η Ρ Ι Α Κ Ε Σ Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ Γ Ι Α Τ Η Ν ΑΣ ΚΤ (σ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ία με του ς Δ η μήτρ η Αν των α κ ά κ η, Σ ου ζά ν α Αν των α κ ά κ η, - 21-

22 Σ τα μα τίν α Κα λ ογ ε ρ ά κ ου, Έ φ η κ ου μα ρ ια ν ού Αν των ία Κου ν α λ ά κ η, Ο υ ρ α ν ία Σ τε φ α ν οπού λ ου : Β Βρ α β ε ίο) - Π Λ Α Τ Ε Ι Α Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ι Α Σ Σ Τ Ο Κ Ο Ρ Ω Π Ι, (σ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ία με του ς Δ η μήτρ η Αν των α κ ά κ η, Σ ου ζά ν α Αν των α κ ά κ η, Αρ ισ τε ίδη Αντον ά, Φοίβ η Για ν ν ίσ η, Έ φ η κ ου μα ρ ια ν ού κ α ι Ο υ ρ α ν ία Σ τε φ α ν οπού λ ου : Β Δ ιά κ ρ ισ η σ ε Δ ια γ ων ισ μό Μελέτη ς Κα τα σ κ ε υ ή ς ) - Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Ο Κ Τ Η Ρ Ι Ο ΤΣ ΜΕΔΕ ΣΤΗ Ν Π Λ Α Τ Ε Ι Α Κ Λ Α Υ Θ Μ Ω Ν Ο Σ (σ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ία με του ς Δ η μήτρ η Αν των α κ ά κ η, Σ ου ζά ν α Αν των α κ ά κ η, Αρ ισ τε ίδη Αν τον ά, Φοίβ η Για ν ν ίσ η, Σ τα μα τίν α Κα λ ογ ε ρ ά κ ου, Έ φ η κ ου μα ρ ια ν ού Αν των ία Κου ν α λ ά κ η Ο υ ρ α ν ία Σ τε φ α ν οπού λ ου : Έ πα ιν ος ) Π Λ Α Τ Ε Ι Α Κ Ο Υ Μ Ο Υ Ν Δ Ο Υ Ρ Ο Υ (σ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ία με του ς Αρ ισ τε ίδη Αν τον ά, Φοίβ η Για ν ν ίσ η, Κώσ τα Σ τα ύ ρ ου κ α ι το ζωγ ρ ά φ ο Ζά φ ο Ξα γ ορ ά ρ η ) - Ν ΕΑ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Β Ο Υ Λ Η Σ σ ε υ π ά ρ χ ων κ τή ρ ιο ιδιοκ τη σ ία ς Βου λ ή ς (σ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ία με του ς Δ η μήτρ η Αν των α κ ά κ η, Σ ου ζά ν α Αν των α κ ά κ η, Σ τα μα τίν α Κα λ ογ ε ρ ά κ ου, Έ φ η κ ου μα ρ ια ν ού Ο υ ρ α ν ία Σ τε φ α ν οπού λ ου ) Π Λ Α Τ Ε Ι Α Σ Υ Ν Τ Α Γ Μ Α Τ Ο Σ (σ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ία με του ς Αρ ισ τε ίδη Αν τον ά, Φοίβ η Για ν ν ίσ η κ α ι Ζή σ η Κοτι ών η ), Α ε ύ φ η μος μνεία - Μ Ο Υ Σ Ε Ι Ο Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Κ Α Ι Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν Π Α Τ Ρ Α Σ, (σ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ία με του ς Αρ ισ τε ίδη Αν τον ά, Δ η μήτρ η Αν των α κ ά κ η, Σ ου ζά ν α Αν των α κ ά κ η, Σ τα μα τίν α Κα λ ογ ε ρ ά κ ου, Έ φ η Κου μα ρ ια ν ού Άν ν α Π λ α τα ν ιώτη κ α ι Ξέ ν ια Τσ ιών η ) 2000 Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Μ Ε Τ Ο Β Ι Β Λ Ι Ο Π Ω Λ Ε Ι Ο Π Α Τ Α Κ Η Σ Τ Α Β Ρ Α Β Ε Ι Α Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η Σ 2000 Τ Ο Υ Ε.Ι.Α Φ Α Ρ Ο Σ Σ Τ Ο Λ Ι Μ Ε Ν Α Β Ο Λ Ο Υ (σ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ία με τη ν Φοίβ η Για ν ν ίσ η κ α ι τη ν Έ λ ε ν α Ζα μπέλη ), Ε ξ α γ ορ ά 2006 Π Ρ Ο Τ Α Σ Η Γ Ι Α Π Ρ Ο Τ Υ Π Ο Σ Υ Γ Κ Ρ Ο Τ Η Μ Α Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Ω Ν Κ Α Ι Κ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α Τ Ω Ν Σ Τ Η Ν Ο Δ Ο Μ Υ Λ Λ Ε Ρ Ο Υ Σ Τ Ο Μ Ε Τ Α Ξ Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο - 22-

23 Κ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Σ Ε Θ Ν Ι Κ Η Σ Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η Σ Σ Τ Η Π Ρ Α Γ Α (σ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ία με τον α ρ χ ιτέ κ τον α Σ. Κα κ ά β α ) 2007 UIA ARE S WP Δ Ι Ε Θ Ν Η Σ Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Ο Σ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Σ RE N E W A B L E E N E R G Y S O U R C E S & B I O C L I M A T I C A R C H I T E C T U R E F OR S H E L L S T O S H E L T E R P E O P L E A F F E C T E D B Y N A T U R A L D I S A S T E R S - (σε συν ε ρ γ α σ ία με τους α ρ χ ιτέ κ τον ες Σ. Κα κ ά β α κ α ι Ε. Κλ ων ιζά κ η )- ε ύ φ η μος μνεία 2009 Δ Ι Ε Θ Ν Η Σ Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Ο Σ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Σ, H O U S E OF A R T S A N D C U L T U R E Β Η Ρ Υ Τ Ο Σ, Λ Ι Β Α Ν Ο Σ, (σε σ υ ν ε ρ γ α σ ία με τους α ρ χ ιτέ κ τον ες Σ. Κα κ ά β α κ α ι Ε. Κλ ων ιζά κ η ) - ε ύ φ η μος μνεία 2010 Δ Ι Ε Θ Ν Η Σ Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Ο Σ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Σ, M U S E U M OF P O L I S H H I S T O R Y (σε σ υ ν ε ρ γ α σ ία με τους α ρ χ ιτέ κ τον ες Σ. Κα κ ά β α κ α ι Ε. Κλ ων ιζά κ η ) Δ Ι Ε Θ Ν Η Σ Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Ο Σ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Σ, D U U R Z A A M D R I J V E N D W O N E N -ΑΕΙΦ Ο Ρ Ε Σ Ε Π Ι Π Λ Ε Ο Υ Σ Ε Σ Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Ε Σ A M S T E R D A M, Ο Λ Λ Α Ν Δ Ι Α, (σε σ υ ν ε ρ γ α σ ία με τον α ρ χ ιτέ κ τον α Σ. Κα κ ά β α ) Δ Ι Ε Θ Ν Η Σ Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Ο Σ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Σ, Π ΥΡΓΟ Σ Π Ε ΙΡΑΙΑ 2010 ΑΛ Λ Α Ζ Ο Ν Τ Α Σ Τ Η Ν ( Π Ρ Ο Σ )Ο Ψ Η Π Ε Ι Ρ Α Ι Α Σ, (σε σ υ ν ε ρ γ α σ ία με τον α ρ χ ιτέ κ τον α Ν. Σ μυρλή) B Έ πα ιν ος Δ Ι Ε Θ Ν Η Σ Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Ο Σ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Σ, Ι Δ Ι Ο Κ Τ Η Τ Α Γ Ρ Α Φ Ε Ι Α Τ Ο Υ Κ Υ Π Ρ Ι Α Κ Ο Υ Π Ρ Α Κ Τ Ο Ρ Ε Ι Ο Υ Ε Ι Δ Η Σ Ε Ω Ν, Λ Ε Υ Κ Ω Σ Ι Α, Κ Υ Π Ρ Ο Σ, (σε σ υ ν ε ρ γ α σ ία με του ς α ρ χ ιτέ κ τον ε ς Π. Δ ρ α γ ών α κ α ι Ν. Σ μυρλή) 2011 Δ Ι Ε Θ Ν Η Σ Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Ο Σ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Σ, Α101 U R B A N B L O C K C O M P E T I T I O N, Μ Ο Σ Χ Α, Ρ Ω Σ Ι Α, (σε σ υ ν ε ρ γ α σ ία με τον α ρ χ ιτέ κ τον α Σ. Κα κ ά β α ) 2013 Δ Ι Ε Θ Ν Η Σ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Σ I N T E R I O R D E S I G N, TH E G R E A T I N D O O R S 2013, Συμμετοχ ή με το Έ ρ γ ο UR A N U S R UG - 23-

24 ΙΙΙ. Σ ΥΜ Μ ΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ Ε ρ γ α σ ία γ ια τη ν προε τοιμα σ ία τη ς διε θ ν ού ς έ κ θ ε σ η ς, Η ΑΘ Η Ν Α ΤΟ Ν 20ο ΑΙΩΝ Α, σ τον ε κ θ ε σ ια κ ό χ ώρ ο του Π α ν ε πισ τη μίου Αθ η ν ών γ ια τη ν ΑΘ Η Ν Α, Π Ο ΛΙΤ ΙΣ ΤΙΚΗ Π ΡΩΤΕ ΥΟ ΥΣ Α τη ς Ε ΥΡΩΠ Η Σ Δ Ε Κ Α Σ Χ Ε Δ Ι Α Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Π Ο Λ Η, Ν Ε Ο Σ Σ Ι Δ Η Ρ Ο Δ Ρ Ο Μ Ι Κ Ο Σ Σ Τ Α Θ Μ Ο Σ Α Θ Η Ν Ω Ν, Έ κ θ ε σ η των προτά σ ε ων σ τα πλαίσ ια προγ ρ ά μμα τος α πό τη ν ΑΓΕ Τ Η ρ α κ λ ή ς, Ε θ ν ικ ό Ίδρ υ μα Ε ρ ε υ ν ών Η Ν ΕΑ Π Λ Α Τ Ε Ι Α Σ Υ Ν Τ Α Γ Μ Α Τ Ο Σ, Έ κ θ ε σ η των β ρ α β ε υ μ έ ν ων μελετών, Ζά ππειο Μέγαρο Δ Ι Α Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Β Ι Β Λ Ι Ο Π Ω Λ Ε Ι Ο Υ Π Α Τ Α Κ Η, σ τη ν Έ κ θ ε σ η των Βρ α β ε ίων Αρ χ ιτε κ τον ικ ή ς 2000, Ε θ ν ικ ό Ίδρ υ μα Ε ρ ε υ ν ών - Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α Π Α Σ Χ Α Λ Η Σ Τ Ο Ά Ν Ω Δ Α Σ Ο Σ Χ Α Ϊ Δ Α Ρ Ι Ο Υ, σ τη ν Έ κ θ ε σ η των Βρ α β ε ίων Αρ χ ιτε κ τον ικ ή ς 2000, Ε θ ν ικ ό Ίδρ υ μα Ε ρ ε υ ν ών - Ε πιμέ λ ε ια έ κ θ ε σ η ς φ οιτη τικ ών ε ρ γ α σ ιών σ τα πλαίσ ια προγ ρ ά μμα τος του ΚΑΜ για τις Ε λ λ η ν ικ έ ς Αρ χ ιτε κ τον ικ έ ς ν Σ χ ολ έ ς (σ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ία με τον Η λ ία Κων σ τα ν τόπου λ ο κ α ι τον Γιώρ γ ο Π α ν έ τσ ο) ΚΑΜ, Χα ν ιά Φ Α Ρ Ο Σ Σ Τ Ο Λ Ι Μ Ε Ν Α Β Ο Λ Ο Υ, Έ κ θ ε σ η των β ρ α β ε υ μένων μελετών σ το Λιμεν α ρ χ ε ίο Βόλ ου Π Ρ Ο Τ Α Σ Η Γ Ι Α Π Ρ Ο Τ Υ Π Ο Σ Υ Γ Κ Ρ Ο Τ Η Μ Α Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Ω Ν Σ Τ Ο Μ Ε Τ Α Ξ Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο 102 Χ Μ Ε Τ Α Ξ Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Κτή ρ ιο τη ς οδού Π ε ιρ α ιώς του Μου σ ε ίου Μπενάκη, Σεπτε μβ ρ ίου. Δ ιορ γ ά ν ωσ η : α ρ χ ιτε κ τον ικ ό περιοδικ ό Δ Ο Μ Ε Σ σ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ία με το τμήμα Α Ρ Χ Ε Ι Ω Ν Ν Ε Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η Σ Τ Ο Υ Μ Ο Υ Σ Ε Ι Ο Υ Μ Π Ε Ν Α Κ Η Έ Κ Θ Ε Σ Η Κ Α Ι Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η Τ Ω Ν Ε Ρ Γ Ω Ν Τ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ τη ς UIA γ ια το διε θ ν έ ς πρόγ ρ α μμα ARE S (A rch i t e ct u re & Renewab l e E n e rg y S ou rce s) Σύντα γ μα, Δ ε κ έ μβ ρ ιος 2007, διορ γ ά ν ωσ η ΤΕ Ε & UIA Π Ρ Ο Τ Α Σ Η Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Ο Υ Κ Ε Λ Υ Φ Ο Υ Σ Γ Ι Α Τ Η Σ Τ Ε Γ Α Σ Η Π Λ Η Γ Ε Ν Τ Ω Ν - 24-

25 Π Λ Η Θ Υ Σ Μ Ω Ν Α Π Ο Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Φ Υ Σ Ι Κ Ε Σ Κ Α Τ Α Σ Τ Ρ Ο Φ Ε Σ, Έ κ θ ε σ η β ρ α β ε υ μένων προτά σ ε ων του Δ ια γ ων ισ μού τη ς UIA, πρόγ ρ α μμα ARE S (Arch i t e ct u re & Renewab l e E n e rg y S ou rce s) σ το 23ο Δ ιε θ ν έ ς σ υ ν έ δρ ιο Αρ χ ιτε κ τον ικ ή ς σ το Τορ ίν ο Π Ρ Ο Τ Α Σ Η Γ Ι Α H O U S E OF A R T S A N D C U L T U R E, Ε Κ Θ Ε Σ Η Β Ρ Α Β Ε Υ Μ Ε Ν Ω Ν Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ω Ν, 8-13 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Υ, Β Υ Ρ Η Τ Τ Ο Σ, Λ Ι Β Α Ν Ο Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Η Γ Ι Α Τ Ο Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο ΠΥΡΓΟ Σ Π Ε ΙΡΑΙΑ 2010 ΑΛΛΑΖΟΝΤ Α Σ Τ Η Ν ( Π Ρ Ο Σ )Ο Ψ Η, Π ολ υ χ ώρ ος Αθ η ν α ΐς, Αθ ή ν α, 24/6 έως 7/7/ η BIE N N ALE Ν Ε ΩΝ Ε ΛΛΗ Ν ΩΝ ΑΡΧΙΤΕ Κ ΤΟ Ν ΩΝ, Σ Π Ι Τ Ι Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Κ Α Ι Τ Ε Χ Ν Ω Ν Σ Τ Ο Λ Ι Β Α Ν Ο, Μου σ ε ίο Μπενάκη, Αθ ή ν α, 16/9 έως 17/10/ A101 U R B A N B L O C K C O M P E T I T I O N, Ε Κ Θ Ε Σ Η Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ω Ν, Museum of Ar chit ecture, Μόσ χ α, Δ ε κ έ μβ ρ ιος Η Έ Κ Θ Ε Σ Η Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Ο Υ Έ Ρ Γ Ο Υ, Σ ΑΔ ΑΣ Τ Μ Η Μ Α Α Τ Τ Ι Κ Η Σ, Κα τοικ ία Σ τη Ν. Μά κ ρ η Αττικ ή ς, Ν έ α Π ιν α κ οθ ή κ η Δ ή μου Αθ η ν α ίων, 3/4 έ ως 3/6/ Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α Σ Τ Η Ν. Μ Α Κ Ρ Η Α Τ Τ Ι Κ Η Σ, Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η Σ 2013, Τε χ ν όπολ η Δ ή μου Αθ η ν α ίων, Μα ΐου 2013 IV. Δ ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Α ΝΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΆΛΛΟΥΣ Δ Ε Κ Α Σ Χ Ε Δ Ι Α Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Π Ο Λ Η, Ν Ε Ο Σ Σ Ι Δ Η Ρ Ο Δ Ρ Ο Μ Ι Κ Ο Σ Σ Τ Α Θ Μ Ο Σ Α Θ Η Ν Ω Ν Κα τά λ ογ ος έ κ θ ε σ η ς Α Π Ο Τ Η Ν ΑΓΕ Τ Η ΡΑΚΛΗ Σ (σ ε λ 22-37) ως σ υ ν ε ρ γ ά τη ς των Σ ου ζά ν α Αν των α κ ά κ η, Δ η μήτρ η Αν των α κ ά κ η, Αρ ισ τε ίδη Αν τον ά, Ο υ ρ α ν ία Σ τε φ α ν οπού λ ου κ α ι Σ πύρου Π ολ λ ά λ η ΑΡ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Ε Σ Λ Υ Σ Ε Ι Σ Χ Ω Ρ Ι Σ Σ Τ Ι Λ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Ε Κ Ζ Η Τ Η Σ Ε Ι Σ, στο περιοδικ ό TH E W O R L D O F BUILDIN GS, τε ύ χ ος 21, σ ε λ

26 ΑΡ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Ο Σ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Σ Τ Ω Ν Τ Ε Σ Σ Α Ρ Ω Ν Π Λ Α Τ Ε Ι Ω Ν Τ Η Σ Α Θ Η Ν Α Σ Ε.Α.Χ.Α. Ε ιδικ ή Μνεία σ το δια γ ων ισ μό τη ς πλατε ία ς Σ υ ν τά γ μα τος, σ ε λ.83-84, σ υ μμετοχ ή σ τη πλατε ία Κου μου ν δού ρ ου, σ ε λ ΒΡ Α Β Ε Ι Α Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η Σ 2000 Ε λ λ η ν ικ ό Ιν σ τιτού το Αρ χ ιτε κ τον ικ ή ς, κ α τοικ ία Π α σ χ ά λ η σ ε λ ΒΡ Α Β Ε Ι Α Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η Σ 2000 Ε λ λ η ν ικ ό Ιν σ τιτού το Αρ χ ιτε κ τον ικ ή ς, Βιβ λ ιοπωλ ε ίο Πατά κ η σ ε λ Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α Σ Τ Ο Δ Α Σ Ο Σ Χ Α Ϊ Δ Α Ρ Ι Ο Υ σ το περιοδικ ό Ε λ λ η ν ικ έ ς ΚΑΤΑΣ ΚΕ ΥΕ Σ τε ύ χ ος 71, Ο κ τώβ ρ ιος 2002, Ε ξ ώφ υ λ λ ο κ α ι σ ε λ Θ Ε Μ Α Τ Α Χ Ω Ρ Ο Υ Κ Α Ι Τ Ε Χ Ν Ω Ν Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α Σ Τ Ο Ά Ν Ω Δ Α Σ Ο Σ Χ Α Ϊ Δ Α Ρ Ι Ο Υ, τε ύ χ ος 33, σ ε λ Αν α φ ορ ά : Α Ν Τ Ρ Ε Α Σ Γ Ι Α Κ Ο Υ Μ Α Κ Α Τ Ο Σ, Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Τ Η Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η Σ, 20Ο Σ Α Ι Ω Ν Α Σ, Ε κ δόσ ε ις Ν Ε ΦΕ ΛΗ, Αθ ή ν α 2003, σ ε λ Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Κ Α Ι Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Μ Ι Χ Α Λ Η Σ Τ Α Θ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ σ τη ν Ν ε ρ οτρ ιβ ιά Ε υ β οία ς, περιοδικ ό Τ Α Χ Υ Δ Ρ Ο Μ Ο Σ - Τ Α Ε Ν Σ Τ Α Ν Τ Α Ν Ε Τ Η Σ Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η Σ Ι Σ Ο Ρ Ρ Ο Π Ι Α Σ, Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α Σ Τ Η Κ Α Ν Τ Ζ Α Π Α Λ Λ Η Ν Η Σ, σ το περιοδικ ό Voy ag er τε ύ χ ος 22, Φε β ρ ου ά ρ ιος 2005, σ ε λ Α Σ Π Ι Δ Α Σ Τ Ι Σ Φ Υ Σ Ι Κ Ε Σ Κ Α Τ Α Σ Τ Ρ Ο Φ Ε Σ δη μοσ ίε υ σ η β ρ α β ε υ μένων μελετών σ το Ε ν η μερωτικ ό Δ ε λ τίο ΤΕ Ε, τε ύ χ ος 2458, Ο κ τώβ ρ ιος 2007, σ ε λ Μ Ο Υ Σ Ε Ι Ο Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Κ Α Ι Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν Π Α Τ Ρ Α Σ, σ το β ιβ λ ίο Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Ε Σ Μ Ε Λ Ε Τ Ε Σ Σ Τ Η Ν Ε Λ Λ Α Δ Α : Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Ε Σ Μ Η Υ Λ Ο Π Ο Ι Η Θ Ε Ι Σ Ε Σ σ ε λ συνεργάτη ς των Αρ ισ τε ίδη Αν τον ά, Δ η μήτρ η Αν των α κ ά κ η, Σ ου ζά ν α Αν των α κ ά κ η, Σ τα μα τίν α Κα λ ογ ε ρ ά κ ου, Έ φ η Κου μα ρ ια ν ού Άν ν α Π λ α τα ν ιώτη κ α ι Ξέ ν ια Τσ ιών η. - Θ Ε Α Τ Ρ Ο Δ Α Σ Ο Υ Σ Θ ε σ σ α λ ον ίκ η 1996 στο β ιβ λ ίο A T E L I E R66 Η Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η Τ Ο Υ Δ Η Μ Η Τ Ρ Η Κ Α Ι Τ Η Σ Σ Ο Υ Ζ Α Ν Α Α Ν Τ Ω Ν Α Κ Α Κ Η, - 26-

27 ε κ δόσ ε ις Fu tura, σ ε λ ως σ υ ν ε ρ γ ά τη ς των Δ η μήτρ η Αν των α κ ά κ η, Σ ου ζά ν α Αν των α κ ά κ η, Σ τα μα τίν α Κα λ ογ ε ρ ά κ ου, Έ φ η Κου μα ρ ια ν ού Άν ν α Π λ α τα ν ιώτη κ α ι Ξέ ν ια Τσ ιών η R E N E W A B L E E N E R G Y S O U R C E S A N D B I O C L I M A T I C A R C H I T E C T U R E F O R S H E L L S T O S H E L T E R P E O P L E A F F E C T E D B Y N A T U R A L D I S A S T E R S ε κ δόσ ε ις ΤΕ Ε & UIA, τόμος μελετών δια γ ων ισ μού, σ ε λ 22 - Δ η μοσ ίε υ σ η σ το δικ τυ α κ ό τόπο: RELATION/english/UIA- ARES/UIA-ARES-ARES-COMPETITION : Δ ικ τυ α κ ή δη μοσ ίε υ σ η προτά σ ε ων δια γ ων ισ μού R E N E W A B L E E N E R G Y S O U R C E S A N D B I O C L I M A T I C A R C H I T E C T U R E F O R S H E L L S T O S H E L T E R P E O P L E A F F E C T E D B Y N A T U R A L D I S A S T E R S Δ η μοσ ίε υ σ η σ το δικ τυ α κ ό τόπο: των β ρ α β ε υ μένων προτά σ ε ων του διε θ ν ή δια γ ων ισ μού γ ια το Σ Π Ι Τ Ι Τ Ε Χ Ν Ω Ν Κ Α Ι Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Υ σ τη Βη ρ υ τό Λίβ α ν ος - Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Ο Έ Ρ Γ Ο Κ Α Ι Δ Ι Δ Α Σ Κ Α Λ Ι Α, α 2610, Π ε ρ ιοδικ ή έ κ δοσ η Τμήμα τος Αρ χ ιτε κ τόν ων Μ η χ α ν ικ ών, Π α ν ε πισ τή μιο Π α τρ ών, Τε ύ χ ος 4, 2009, σ ε λ U N I T E D H A B I T A T I O N: Ε Ν Α Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Ο T E T R I S, σ το β ιβ λ ίο V E R S LC C O N T R E 16+9 θέσεις γ ια τη ν ε πικαιρότη τα του Le Cor b u sier, ε κ δόσ ε ις Fu tur α, Αθ ή ν α 2010, σ ε λ Δ η μοσ ίε υ σ η σ το δικ τυ α κ ό τόπο Gr eek Ar chitects: h t t p ://www.g r eekar chitects.g r /comp etition 2010/p ir aeus/g r /c omp etit ion _awar d s των β ρ α β ε υ μένων προτά σ ε ων του δια γ ων ισ μού Π ΥΡΓΟ Σ Π Ε ΙΡΑΙΑ 2010 Αλλάζον τα ς τη ν (προσ )Ο Ψ Η - Κ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Ε Χ Ν Ω Ν Κ Α Ι Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Υ Σ Τ Η Β Η Ρ Υ Τ Ο, Αρ χ ιτε κ τον ικ ά Θ έ μα τα 44/2010, σ ε λ 21 - Pir aeus Tower 2010, Ch angin g the Face/Facad es Refor mation Refor min g the Ur b an Envir on ment, ε κ δόσ ε ις Gr eek Ar chitects, Τόμος μελετών δια γ ων ισ μού, σ ε λ 58 - Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α Κ Α Ι Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Τ Ο Π Α Γ Κ Ρ Α Τ ι, Δ ομές, Ε πετη ρ ίδα Ε λ λ η ν ικ ή ς Αρ χ ιτε κ τον ικ ή ς, Τόμος Β, ε κ δόσ ε ις Δ Ο ΜΕΣ, 2010, σ ε λ

28 - 6 η BIE N N ALE Ν Ε ΩΝ Ε ΛΛΗ Ν ΩΝ ΑΡΧΙΤΕ ΚΤΟ Ν ΩΝ, Σ Π Ι Τ Ι Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Κ Α Ι Τ Ε Χ Ν Ω Ν Σ Τ Ο Λ Ι Β Α Ν Ο, Έ κ δοσ η Ε λ λ η ν ικ ό Ιν σ τιτού το Αρ χ ιτε κ τον ικ ή ς, σ ε λ A E R O K O U N I A, Δ η μοσ ίε υ σ η σ το δικ τυ α κ ό τόπο E at My H ou se: h t t p ://www.eatmy h ou se.nl/o v er_dmv/#/pr oj ecten/p r oj ect/63 /Aerok ou n ia κ α ιν οτόμων προτά σ ε ων γ ια α ε ιφ όρ ε ς ε πιπλέου σ ε ς κ α τοικ ίε ς. - Η Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η Μ Ε Τ Α Τ Η Ν Κ Ρ Ι Σ Η, α 2610, Π ε ρ ιοδικ ή έ κ δοσ η Τμήμα τος Αρ χ ιτε κ τόν ων Μηχανικ ών, Π α ν ε πισ τή μιο Π α τρ ών, Τε ύ χ ος 4, 2009, σ ε λ Σ Π Ι Τ Ι Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Κ Α Ι Τ Ε Χ Ν Ω Ν Σ Τ Ο Λ Ι Β Α Ν Ο ΒΗΡΥ Τ Ο Σ, Δ η μοσ ίε υ σ η σ το δικ τυ α κ ό τόπο Ar chisear ch.gr: h t t p ://www.ar chisear ch.g r /ar ticle/207/sp iti -g r ammatwn -k ait exnwn -sto-lib ano-%e2%80%93b ir y tos ---s-k akab as-d - g iannisis -e -k lwn izaki---ar x itekton ik os -.htm, 28 Μα ρ τίου Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α Σ Τ Η Ν. Μ Α Κ Ρ Η Α Τ Τ Ι Κ Η Σ, 1η Έκθεση Αρ χ ιτε κ τον ικ ού Έ ρ γ ου, Σ ΑΔ ΑΣ Τμήμα Αττικ ή ς, Ε κ δόσ ε ις Α. Τρ ια ν τα φ ύ λ λ η ς, σ ε λ Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α Σ Τ Η Ν. Μ Α Κ Ρ Η Α Τ Τ Ι Κ Η Σ, Δ ομές, Ε πετη ρ ίδα Ε λ λ η ν ικ ή ς Αρ χ ιτε κ τον ικ ή ς, ε κ δόσ ε ις Δ Ο ΜΕΣ, 2013, σ ε λ

29 V. Σ ΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ Σ υ μπόσ ιο με κ ε ν τρ ικ ό θ έ μα 10 Y E A R S O F T O W N P L A N N I N G I N S P A I N (η Ισ πα ν ία πριν του ς Ο λ υ μπια κ ού ς α γ ών ε ς ) α ν ά λ υ σ η των ε πιπτώσ ε ων πολ ε οδομικ ών σ χ ε δια σ μών σ ε μεγαλου πόλ ε ις τη ς Ε υ ρ ώπης, σ το πα ν ε πισ τη μίου του Delf t Ο λ λ α ν δία ς Δ ιε θ ν έ ς σ υ ν έ δρ ιο με θέμα AU T O M A T I O N B A S E D C R E A T I V E D E S I G N E D U C A T I O N (ABCDE ) με τη ν ε ρ ε υ ν η τικ ή ομά δα DKS του πα ν ε πισ τη μίου του Delf t Ολλανδία ς, σ το Delf t Ολλανδία ς (Μά ιος 1992) Τ Ο Α Ρ Χ Ο Ν Τ Ο Σ Π Ι Τ Α Κ Ι α ν α κ οίν ωσ η σ τη ν Η μερίδα με θέμα Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Ε Σ Τ Ο Υ Ο Ι Κ Ε Ι Ο Υ, Τμήμα Αρ χ ιτε κ τόν ων Μηχανικ ών του Π α ν ε πισ τη μίου Θ ε σ σ α λ ία ς Δήμος Μα κ ρ ιν ίτσ α ς, Σ ε πτε μβ ρ ίου E X P L O R A T I O N N EW T E C H N O L O G I E S -DIGITAL M E D I A IN A R C H I T E C T U R A L D E S I G N, διε θ ν έ ς σ υ ν έ δρ ιο I N F O R M A T I O N & C O M M U N I C A T I O N T E C H N O L O G I E S IN C U L T U R A L H E R I T A G E του Π α ν ε πισ τη μίου Ιωα ν ν ίν ων, Ο κ τωβ ρ ίου 2008, μα ζί με τον Β.Μπού ζα διδά σ κ ων ε πί σ υ μβ ά σ ε ι (Π Δ 407/80) Η Α Ν Α Π Λ Α Σ Η Τ Η Σ Π Ε Ρ Ι Ο Χ Η Σ Τ Ο Υ Υ Δ Ρ Α Γ Ω Γ Ε Ι Ο Υ Κ Α Ι Τ Ο Υ Κ Ο Ι Μ Η Τ Η Ρ Ι Ο Υ, Ε ισ ή γ η σ η σ τη ν Ε πισ τη μον ικ ή Δ ιη μερίδα : Η Π όλ η τη ς Π ύ λ ου Μν ή μες και Οράμα τα, Δ ή μος Π ύ λ ου, Μα ρ τίου Δ Υ Ο Δ Ι Ε Θ Ν Ε Ι Σ Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Ο Ι Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Ι δη μόσ ια διά λ ε ξ η σ το πλαίσ ιο σ ε ιρ ά ς δια λ έ ξ ε ων τη ς Ε λ λ η ν ικ ή ς Αρ χ ιτε κ τον ικ ή ς Ε τα ιρ ε ία ς, α ίθ ου σ α ε κ δη λ ώσ ε ων ΤΕ Ε, 22 Φε β ρ ου α ρ ίου Η Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η Π Α Ι Δ Ε Ι Α, διά λ ε ξ η σ τα πλαίσ ια προγ ρ ά μμα τος ε πα γ γ ε λ μα τικ ού προσ α ν α τολ ισ μού των σ χ ολ ε ίων Αμα ρ ου σ ίου, Μα ρ ού σ ι, 5 Μα ΐου Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Σ Η Σ Τ Ο Ν Ε Ρ Ο, Αν α κ οίν ωσ η σ το διε θ ν έ ς σ υ ν έ δρ ιο Αρ χ ιτε κ τον ικ ή ς Τοπίου : Ύ δωρ κ α ι Πόλ η : έ ρ γ α τέ χ ν η ς πηγές ζωή ς, Τμήμα τος Αρ χ ιτε κ τον ικ ή ς Τοπίου Δ ρ ά μα ς, Δ ρ ά μα, Απριλ ίου Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Κ Α Ι Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Τ Η Σ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η Ε ΛΛΑ Δ Α, Ε ισ ήγηση σ τη Σ τρ ογ γ υ λ ή Τρ ά πεζα, Ν έ α Π ιν α κ οθ ή κ η του Δ ή μου Αθ η ν α ίων, 25 Μα ΐου

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Ε Β ΕΘΕ 20 α υα ί υ 2014 Ε ΗΓΗ Η «Ε Γ Ω ΧΕ Ω : πα χ μ π π π αμ χ α α απ υ α π χ α μα ;» Φ : μ Β.. ΕΘΕ, φ α μ υ Θ α ία, π μ α ί α, f.alexakos@yahoo.gr Γ μα α : π π ΓΕΩ ΕΕ. Ε, μ Β μ α ΕΕ/.Β. Θ α ία, goumas.kostas@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΟΩΞ465ΦΘ3-ΝΔΞ. α ούσι, 09 /06/2015 90911 / email. t08dea1@minedu.gov.gr 210-3442190, 2194,2577, 210-3442929,2928.

ΑΔΑ: ΩΟΩΞ465ΦΘ3-ΝΔΞ. α ούσι, 09 /06/2015 90911 / email. t08dea1@minedu.gov.gr 210-3442190, 2194,2577, 210-3442929,2928. INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.09 15:43:51 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΟΩΞ465ΦΘ3-ΝΔΞ Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ο Ο, Α Α Α Η Α Ω Η Η Ο Ω..

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. --------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. -------------- ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ Α ΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν Kύριοι Μ έ τ οχοι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ο Ν όµ ο κ α ι τ ο Κα τ α σ τ α τ ικ ό τ ης ε

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς.

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4ο Ε Α α ο σίο Α' ίο 4-2015 ρε νη ική ρ ασία Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4η Ο ά α 1ο Τ τ ά η ο Y ο ώτη α: ι ές α ές άσ ησης ια ο ς φήβο ς. Γενικές αρχές άσκησης: Εί η Άσ ησης Ια ι ός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χ Ρ ΗΜ ΑΤ ΙΣ Τ ΗΡ ΙΑ CISCO EXPO 2009 G. V a s s i l i o u - E. K o n t a k i s g.vassiliou@helex.gr - e.k on t ak is@helex.gr 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 20 0 9 Financial Services H E L E X N O C A g e

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Π ρ ο µ ο ί ω Μ η χ α ν ο ί Ε λ έ γ χ ο υ τ ο υ Χ ρ ό ν ο υ Φάσεις σο ση ς ισµ ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Φάσεις τ η ς π ρ ο σο µ ο ί ω ση ς i. Κατασκευή το υ µ ο ν τέ λ ο υ π ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

Μι ο α ι ές ια ά ις ό α 3: ί ς αι ια ά ις φ ι ώ αύ ος Κο ο ί ς Πο ι ή Η ο ό Μ α ι ώ αι ο ο ιάς ο ο ισ ώ ο οί ό ας ιό ς φ ι ώ αι ά σ ο ς σ α ασ ή ήσι ι ο α ι ώ ι ύ 2 Π ι ό α ό ας Μα ι ά ι ά ιό ς φ ι ώ ια

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 14 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 76 /2012 Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ τ... μαθητ...... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος Çëßáò Ã. ÊáñêáíéÜò - Έφη Ι. Σουλιώτου Τετράδιο Πρώτης Γραφής Α Δημοτικού Β ΤΕΥΧΟΣ Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ τ. Ε. I. Ν-λ ε λ λ λ ς : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; MIX. ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε α ο Σ στ α Κο ω ς Ασφά ε ας- Ε Σ στ α Κο ω ς Ασφά σ ς φά αιο Α Α ές αι ό α α ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο ιώ ις α ές ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο θ ι ό βού ιο οι ι ής Ασφά

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΟΡΕ ΤΙΑ Α 1 3 3 ΤΡΙΓ Ο Ι ΑΙΑ 1 1 ΑΓΓΑΙΟ. Page 1 of 28

1 ΟΡΕ ΤΙΑ Α 1 3 3 ΤΡΙΓ Ο Ι ΑΙΑ 1 1 ΑΓΓΑΙΟ. Page 1 of 28 Ι Ο Α ΡΑ Α ΡΑ Α Ο ΑΤΟ. Ε ΡΟ Ο ΙΟ ΑΡΑ Ε ΤΙΟ ΡΟ Ο ΤΑ Η 1 ΡΑ Α 2 5 1 Ο ΑΤΟ 1 2 2 Α AM Α ΙΟ 1 1 1 ΑΤ Ε ΡΟ Ο ΙΟ 1 2 1 ΑΡΑ Ε ΤΙΟ 1 1 2 Ι Η ΟΡΟ 1 1 1 ΡΟ Ο ΤΑ Η 1 2 2 ΙΤΑΓΡ 1 1 9 15 Ε ΡΟ Α Ε Α ΡΟ Ο Η Ο ΙΟ Ι ΟΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡΟ ΑΣ ΔΙΞΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΑΣΙΑΣ Αλ Α

ΓΕΝΙκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡΟ ΑΣ ΔΙΞΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΑΣΙΑΣ Αλ Α Λ ε Ν ΛΛ Ν Η Δ ΡΑΑ γπ Γ ΓΑΣ Σ ΝΩ ΗΣ ΣΦ Λ ΣΗΣ ΠΡ Ν ΑΣ ΓΕΝκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡ ΑΣ ΔΥΘΥΝΣΗ ΠΡΣ ΑΣΑΣ Αλ Α λ Η Α α Δ ν η Πε ρ ωδκα Πληρφ ρ ε Γηλ φων Λ πρ υ Ε η υ ρ πρλ λ α Φ Γ θ Π Σ ΠΝΑ ΑΣ Α Δ Ω Θ Α Νε κα ντκδ λα

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ A- KAI A+

ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ A- KAI A+ ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ A- KAI A+ Περιορισµοί Προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στη δηµιουργία ψηφιακών προπτυχιακών µαθηµάτων καθώς απευθύνονται σε σαφώς µεγαλύτερο «κοινό».

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας Α ΧΑ Α 9- α ο α ίο ι «Α αιο ο ι οί ιά ο οι» ί αι έ ας έος θ σ ός, έ ας ια ής ι ι ός αι α ασ ο ασ ι ός ιά ο ος ια ις α αιό ς αι α αιο ο ία σ σ ι ή οι ία. βασι ή ο ο φή ί αι έ α ήσιο, α οι ό σ έ ιο / ή σ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ 69269/5387/90 DIR 97/11/EK

ΚΥΑ 69269/5387/90 DIR 97/11/EK ιαδικασίες Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης Εργων και ραστηριοτήτων Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Επαµεινώνδας Τολέρης ιευθυντής ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ Ε Περιεχόµενα Παρουσίασης Ο θεσµός των ΜΠΕ στην Ελλάδα - Ιστορική Αναδροµή Κοινοτική

Διαβάστε περισσότερα

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α Η Η ΗΜ ΑΤ Α Γ ΜΩ Μ ΤΑΦ Ω Τ Τ Ω 2 0 1 5 α α α Μητ ω ο ηπτ ατα ευα τ Με ετητ Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 Χ Γ Α Α Χ Μ «Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω» Χ ΓΑ Α Χ Μ Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω Ά ο

Διαβάστε περισσότερα

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝ Ι ΧΡ Ο ΡΙ ΩΝΟ κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ Β ί Ο Ά α (2) Ο Φα π υ ί Ο μπ α Ο α π (2) Ο Φ Άμπ Ο Β ί (2) Πλκκλδ ηόμ ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ ΜΫλ μ Αθαχωλά δμ Δέεζδθκ Μκθόεζδθκ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

2006 (20/5/06 31/12/06)

2006 (20/5/06 31/12/06) ΤΣΙΜΕΝΤΑ Χ ΑΛ Κ Ι Ο Σ ΙΕΘ ΝΗ Σ Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΙΣ ΜΕΤ Α ΣΧ Η ΜΑ Τ ΙΣΜΟΥ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ Τ Α ΙΕΘ ΝΗ Π Ρ ΟΤ Υ Π Α Χ Ρ Η ΜΑ Τ ΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σ Π Λ Η Ρ ΟΦ ΟΡ Η ΣΗ Σ Γ ΙΑ Τ

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΤΠ ΠΑΣΡΑ. 4ο Γ Λ ΠΑΣΡΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ ESCAPE. χοζδεό έτος 2014-15

Κ ΤΠ ΠΑΣΡΑ. 4ο Γ Λ ΠΑΣΡΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ ESCAPE. χοζδεό έτος 2014-15 Κ ΤΠ ΠΑΣΡΑ 4 Γ Λ ΠΑΣΡΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ Ε π Κπ υ ό Π όγ ESCAPE ή γ ω ό υ 1 χζδεό έτ 2014-15 1 Σ : Σ Ά Χ ΛΙ ΝΚΟ Ν ΝΝ ΩΡΟΤΝΚΩΝ Σ ΝΣΙΝ ΓΚ Μ Ρ ΝΜ ΡΘ ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΤΛΟΤΝΜ ΡΙ Θ Ο ΩΡΙ ΟΤΝΓ ΩΡΓΙ Κ Ρ ΓΙ ΝΝ ΝΚ ΛΛΟΠ

Διαβάστε περισσότερα

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια.

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια. ΟΠΟ Η ΙΑΒΟ Η Α ιο ό σ ς α ο σ α ι ό ας ια ά ς Ο ίας / / ια ις ια ι ασί ς οσφ ής σ ο ο έα ς σύ α ς οσί σ βάσ Η σ ή σ ί * ί ο ι ή. α ό η α ερω ηθέν ων * Α αφέ α ο ά ος έ ος σας: * Π οσ ιο ίσ ι ιό ά σας:

Διαβάστε περισσότερα

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ ΚAΖΝΚΙ 2 ΤΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΡΥΒ Τ ΖΝΚΙ THΣ ΕΠΝΗΣ 20/ΕΤΙΣ 5 ΛΙΤΡ Τ ΙΚΝΜΙΚΤΕΡ ΙΠΛΣ ΤΗΣ ΓΡΣ ΜΗΧΝΙΣΜΣ 10 GUARANTEE XΡONIA Ε Γ Γ Υ Η Σ H 8 ΛΙΤΡ NEW ΙΠΛ ΜΗΧΝΙΣΜ ΓΙ ΙΚΝΜΙ ΝΕΡΥ ΠΡΤ ΗΓΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΡΥΒΗ ΛΕΙΤΥΡΓΙ ΛΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &...

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %& (! ) /01 2#,,( 0 3 1 456 7!! +, # (! () 83, 9: 1, ;;1 ? 2 + /. )).Α.7% %&&!!!.)# )& Β&Χ:Χ& 1& ). ! +!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))>

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α: Α Α Α Α Α / /2010 / / : Α Α Α Α Α: Α Α - Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α: Α Α Α Α Α / /2010 / / : Α Α Α Α Α: Α Α - Α Α 2 Α α ήθ α α α ισ ήσ ύθ αθ ή ια αι οϊσ α έ ο ή α ος.

Διαβάστε περισσότερα

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr Ο Α Α Ο ΙΟ ΟΙ Ο Ο Ι Ω Α ΙΟ Ο ί ς -7 Αθή α T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr ί, β ίο 2014 ίο ύ ο ί α έ ι ίσ ι ή οι ο ο ία α έ α ούς θ ούς α ά ς, βασισ έ σ αύ σ ς σ ι ής οι ο ο ι ής

Διαβάστε περισσότερα

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ιο χιλ. Αρτας -Ιωαννίνων 47100 Αρτα web: www.nfantis.gr em ail:tameio@nfantis.gr Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΑ TROCAL 88+ ΛΕΥΚΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ 2-3 TROCAL

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 1. Εισαγωγή 5 1.1 Το θεσμικό πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 6 1.2 Οι σκοποί του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

L = 10 34 cm -2 sec -1.

L = 10 34 cm -2 sec -1. Μελέτη της επίδρασης της ευθυγράµµισης τω ν αν ιχ ν ευτώ ν µιο ν ίω ν, το υ πειράµατο ς A T L A S, στην αν ακ άλυψ η το υ σω µατιδίο υ H 4µ Ροή Ο µ ι λ ί α ς 1. Ο α ν ι χ ν ε υ τ ή ς ATLAS: Γ ε ν ι κ ά.

Διαβάστε περισσότερα

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6!

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6! ! # %!! #!#%& ()! +,.! + /!#012!!# )3 # #4 +!#567 8%+#%/!,917#,.! + 9: %# ;:/%&. + # 9/ = 2>3/!#012!!# )3 #? +.:;/7/&7 + Α./&Β# 7. +;# 2/># 7 ΧΧ67< %#+ΧΧ #+.#17/+/ #

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ο Π Ο Δ Η Λ Α ΤΟ Δ Η Μ Η ΤΡ Η Σ Κ Λ Ω ΝΑΡ ΑΣ Τ Μ Η Μ Α : Ά1 Κ ΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΝΟΣ Π ΑΡΑΣΚ ΕΥΟΠΟΥ Λ Ο Σ. Π ε ρ ί λ η ψ η

Τ Ο Π Ο Δ Η Λ Α ΤΟ Δ Η Μ Η ΤΡ Η Σ Κ Λ Ω ΝΑΡ ΑΣ Τ Μ Η Μ Α : Ά1 Κ ΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΝΟΣ Π ΑΡΑΣΚ ΕΥΟΠΟΥ Λ Ο Σ. Π ε ρ ί λ η ψ η Τ Ο Π Ο Δ Η Λ Α ΤΟ Δ Η Μ Η ΤΡ Η Σ Κ Λ Ω ΝΑΡ ΑΣ Τ Μ Η Μ Α : Ά1 Κ ΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΝΟΣ Π ΑΡΑΣΚ ΕΥΟΠΟΥ Λ Ο Σ Π ε ρ ί λ η ψ η Π ο δ ή λ α τ ο ο ν ο μ ά ζ ε τ α ι τ ο δ ί τ ρ ο χ ο ( μ ε ρ ι κέ ς φ ο ρ έ

Διαβάστε περισσότερα

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία. Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω  α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η Ω & Η Ω ΓΩ. Η : 10/2015 Γ : 33.997,20 Ϊ Η Η Η: Ί ο π ο ο α ΔΗ ο ο υπο ογ α ο υγ ο α α α ογ Ε. Η Θ Η. Γ. Γ Η ΓΓ ΦΗ V. Η ΓΓ ΦΗ - Γ Φ Ε, ΦΕ Υ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η

Διαβάστε περισσότερα

! # % & ( % # ) # + +, / / + % ) +

! # % & ( % # ) # + +, / / + % ) + ! # ! # % & ( % # ) # + +,,. / / + % ) + 0 1223 444444444444444444444444444 ( 6 3 99291 5 2?9=3 322 5 2?9=3 333 5 4 Α % 5 +++ 5 7 8 : ; 31 22 /0 ! # % & ( # )) +, +,+. / / 4 0 1 2 3 2 + ( 5 3 4,.

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α 1) Α Α Α Α Α Α 3) Α Α Α Α Α Α Α ο οθ σία -> > ό ος ύ α -> Ύ α η α α αίο φα αίο 4) α ασ άσ ις οβά ω ο οθέ ηση α ασ άσ ω

Α Α Α Α Α Α 1) Α Α Α Α Α Α 3) Α Α Α Α Α Α Α ο οθ σία -> > ό ος ύ α -> Ύ α η α α αίο φα αίο 4) α ασ άσ ις οβά ω ο οθέ ηση α ασ άσ ω 1 ΕΙΣΓΩΓΗ Η οβ ο οφί σ η Κύ ο ο ί ό χιο ω χ ό ω έ ό ο ς ιο ση ι ούς ο ς ης η ο οφίςτ όβ ού η β σ ηση, ις βοσ ές ι ό ό οι οϊό ω ω ι ώ ι ιώ Πέ ό ό ό ως έχ ι ή ης σχό ηση σ 3000 ί ο οι ο έ ι ς ο έχο 325000

Διαβάστε περισσότερα

! # %# %# & &! ( # # )

! # %# %# & &! ( # # ) ! # %# %# & &! ( # #) +, ./ / / 0(12 / /301/ / 01 1 4 5./ ) 4 4)/ 5.06 137897:; 3 3 0 / 0 54 0 4 04 / 5( /( 5 / 9+ & & 8 # 4? # #Α +, # 0? & &! ( #?) Β Χ # # 4 Ε # +# & 6. # Φ# & 60 #=#>! #

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

22,875 17,944. 25.7 Central line associated bloodstream infection 18,432 1,257

22,875 17,944. 25.7 Central line associated bloodstream infection 18,432 1,257 Α Α Η Α Ο CHECKLIST Α Η Ω Η Ο Α Ω GRAMΩ Α Ο Ο Ω Α Ο Ο Ο Ο Ο * αά ος α ί ος., *, ο ια ί ι ς οι ώ, αά ο Έ α, α ίβ ας α α ιώ ς.. α ιίας, α ιία, ή α οη ε ι ής..ι., Αθή α, ή α Πα ε βάεω ε Χώ ο ς Πα η.π., Πά

Διαβάστε περισσότερα

ο. 3199/2003 αι ο Π.. 51/2007

ο. 3199/2003 αι ο Π.. 51/2007 ι ής ισ ο ίας), σ α ι ά ο ία αι α ιό ο ς α ά ιο ισ έ ς έ ι σή α οσ ασι ό ας α ές. Α ό άς ύ α σ ς αι α οιώσ σ οι ί ς φ σι ής ο ο ιάς, ο ά ο όβ α ί αι ύ α σ ο ιού αι ο α ασ ι ού ό ο, ώ αισθ ι ά οι οι ο ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919. Αθή α, 16-7-2015. α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr . 210-6479000, FAX: 210-6479285

Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919. Αθή α, 16-7-2015. α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr . 210-6479000, FAX: 210-6479285 Α Α Α Α Α Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919 Αθή α, 16-7-2015 Α Α Α Α ιθ..: 30/002/000/4371 / Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4033/26-6-2015 Α, Α & Α Α A (A Α : Α - ) α. / σ : Α. σό α ος: α. ώ ι ας : 11521-Αθή

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010

Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010 Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010 ΚΕΣΥΠ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕ ΙΑ Παρουσίαση των Σχολών του Μηχανογραφικού ελτίου Οι Σχολές και τα Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber

DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber 2012 Αειφόρος ΚΚ αα ττ αα σσ κκ ευ ήή Η ππ ροσ έέ γγ γγ ισ ήή ττ ηη ς Lafarge Αθήνα ΜΜ άά ρρ ττ ιι οο ςς 22 00 11 22 DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber Ποιοι ε ί µ α σ τ ε Ρόλος σ τ η δ ι α µ όρ φ ω

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Η Α - 2005 Α Α ο ο ιο ι 27.435 ια

Α Α Α Α Α Η Α - 2005 Α Α ο ο ιο ι 27.435 ια Α Α Α Α Α Α Α ύ 2010 Α Η Α Η ια ι α ο οία ο οι α ό ι ο ι ο ά α αι ία βο α ιο ο ία EMPLOY ό ίβ βο α ιο ο ία αι ία.. ό ιο α ί ο - αο ά ο αι ο ά - αι ι ο. α ό ο α ί ιο, φα ιο α ο α α α α ι α α ά α ι ο α οι

Διαβάστε περισσότερα

η. : 2513 503435 e-mail: aspakkavalas@gmail.com

η. : 2513 503435 e-mail: aspakkavalas@gmail.com Α Α Α Η Α Η αβά α, 0 / 01 / 2014 «Α Η Α Α Α Η. Α Α Α» Α.. : 52 θ ι ής Α ίσ ασης,.. η. : 2513 503435 e-mail: aspakkavalas@gmail.com 2 η Α Α Α Η Η Η Η Η Α Η Α Α Η Η Α Η «ο ι ό σ έ ιο άσης ια η βιώσι η α

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ' 11ΑΥΛΕΙΑ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΑΎΛΟ ΣΤΗ ΣΎΓΧΡΟΝΗΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΙΕ' 11ΑΥΛΕΙΑ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΑΎΛΟ ΣΤΗ ΣΎΓΧΡΟΝΗΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΝΑΟΥΣΗΣ & ΚΑΜπΑΝΙΑΣ ΙΕ' 11ΑΥΛΕΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΑΎΛΟ ΣΤΗ ΣΎΓΧΡΟΝΗΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Κυριακή 31 ΜιΧϊου 07:00 20:30 Τρίτη 2 Ιουν ίου

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΌ - ΕΩΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΌ - ΕΩΣ Αρ.Ε.Τ 1ο 2ο 3ο 4ο 5ο 6ο 7ο 8ο 9ο 10ο 11ο 12ο 13ο 14ο 15ο 16ο 17ο ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΌ - ΕΩΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Α - ΓΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΓΕ - ΖΑΡΖ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΖΑΡΚ - ΚΑΡΑΓ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΚΑΡΑΔ -

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

y ay uoy Uy t -1050 m -9,8 m/s^2 0 m/s

y ay uoy Uy t -1050 m -9,8 m/s^2 0 m/s ΚΙΝ ΣΟ ΠΙΠ Ο ΠαλΪ δΰηα 1 Π υ β παεϋ ου ίοάγ δαμ απσ Ϋθα α λοπζϊθο Σκ α λκπζϊθκ εδθ έ αδ κλδασθ δα η ηέα αγ λά αξτ β α +115 m / s εαδ υοση λκ 1050 m. Καγκλέ κθ απαδ κτη θκ ξλσθκ πκυ ξλ δϊα αδ κ παεϋ κ ΰδα

Διαβάστε περισσότερα

α ία,anastasiosba@gmail.com goumas.kostas@gmail.com

α ία,anastasiosba@gmail.com goumas.kostas@gmail.com Η - 14 ο ο 2015 «Η ν οχ ( ο ν ν ο : χ ο) : / ο : ων ( ν χ ο ων χ ν ο ) οο» anastasiosba@gmailcom goumaskostas@gmailcom - Η 2000/60 & & & ) Η & Η ( & & - 90% Ζ 2000/60 Ζ & 1 & Ο & 2000 1979/87 2000/60 &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ CIMIC CIMIC CIMIC ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπλγος (ΜΧ) Ευ ρι πί δης Κ. Χα νιάς ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση CIMIC εί ναι τα αρ χι κά των λέ ξε ων Civil Military Co-operation

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912)

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912) σ ι ή Α Ω (2.000..-148. Ο Ο Α έ ι / ισ ι έ Ο Ω - Α Ο ί ι Α.) Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Α Α Ο Ο Α Ο Ο Ο Ω Α Ω Α Ο Α Ο Α (313-1430) ΑΟ (1430-1912) Α Ο (1912) Α Ω Α Ο Ω - Α.. Ο Α Α...-148 ιί ή ι ί ώ ισ

Διαβάστε περισσότερα

. α : 517861-LLP-1-2011-1-AT-LEONARDO-LMP

. α : 517861-LLP-1-2011-1-AT-LEONARDO-LMP Γ Η Θ Η Η Η I Έ Να όγ Νω Νπ Ν Ν π ό αν υ 2013. α : 517861-LLP-1-2011-1-AT-LEONARDO-LMP α α έ 8 π π Ν : ό Ν υ α αν : 1 Case Management for unemployed Youth CHARISM Γ Η Θ Η Η Η I Έ Να όγ Νω Νπ Ν Ν π ό α

Διαβάστε περισσότερα

Μ ια αρκούδα καφ έ ή το Κ αφ έ Χ ρώ μ α

Μ ια αρκούδα καφ έ ή το Κ αφ έ Χ ρώ μ α Μ ια αρκούδα κα ή το Κ α Χ ρώ μ α 1η φωνή 2η φωνή 4 4 4 = 160 5 Σ τίχο ι:μ αρ ια ν ίν α Κ ρ ιεζή Μ ο υσ ικ ή : Δ η μ ητρ η ς Μ αρ α γκ ό πο υλ ο ς Μ ι αρ κ ο ύ δα κ α, μ ι αρ κ ο ύ δα κ α 8 χει φ ο ρ τω

Διαβάστε περισσότερα

α, 04-12 - 2015 φ : 210-6454595, 210-6457402 210-6430589 Fax: 210-6463886 ostratigaki@dmeo.gr ilimnioti@dmeo.gr Σ λί α 1 από 9

α, 04-12 - 2015 φ : 210-6454595, 210-6457402 210-6430589 Fax: 210-6463886 ostratigaki@dmeo.gr ilimnioti@dmeo.gr Σ λί α 1 από 9 Γ Φ & Γ Γ / α, 04-12 - 2015..: / /5776 α. / :. α 19 Φ.. φ 114 73 α. α,. α,. φ : 210-6454595, 210-6457402 210-6430589 Fax: 210-6463886 e-mail: ostratigaki@dmeo.gr ilimnioti@dmeo.gr ΔΧα α α υ Ε Γ Φ & Έ α

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ

ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ ΧΟΚ Ν Ψ ΟΙΝ Ι Σ Ι ΝΣΟΤΝΠΡΟ ΛΗΜ ΣΟ ΣΟΤ Ν Ν ΟΤ π π ά π ( π φ π π π ) π π π. Ν- π π π ΠΡΟΓΡ ΜΜ Σ ΝΣΟΤΝΟΚ Ν ΠΡΟΛΗΦΗ Θ Ρ Π Ι ΚΟΙΝΧΝΙΚΗΝ Π Ν ΝΣ ΞΗ Κ ΝΣΡ ΝΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΚ Ν Ν-ΣΟΠΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 28/3/2014 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης ΦΟΡΕΑΣ: Υπουργείο / Αποκεντρωµένη ιοίκηση..... ΕΙ ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Γενική γραµµατεία... / Περιφέρεια..... Αναφορά για το µήνα: Ετος: 2012 ΣΑ έργου (Π Ε) Υποχρεώσεις πιστοποιηµένων εργασιών χωρίς τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Κοιν.: Βρείτε συνημμένα την ΝΕΑ αίτηση ασφάλισης κατοικίας της κας ΦΑΚΙΝΟΥ και του κου ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ.

Κοιν.: Βρείτε συνημμένα την ΝΕΑ αίτηση ασφάλισης κατοικίας της κας ΦΑΚΙΝΟΥ και του κου ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ. Τηλ.: 700 700 27 97 (24h call center), Fax: 700 700 96 20, Κιν.: 694 442 31 80, E-mail: sgeorgiadis@sicurogroup.gr www.sicurogroup.gr FAX Προς: Κα. Χρηστοφιλοπούλου Κων. Από: ΣΠΥΡΟ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ Φαξ: 2104134794

Διαβάστε περισσότερα

Caption describing picture or graphic.

Caption describing picture or graphic. Α Ω Α ύ ια σ ία: Α Α Α έ α ια ι ό σ Α Α σ ι ό ί ο ι ώ σ οι ί ι ι ώ α ώ ί αι ι ή ο ία α ώ ι ό α: ι ο ο ία 1-3 ι θ ίς έσ ις 3-4 ά ς 4 Α θέ σ Α σ ο ίς α α οί σ ι ι ή βέ σ, σ ια οσ άθ ια α σ ί ι ό ή α σ ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧ Γ Ε ΒΕ Β (.Ε..) ΘΗ Χ ΓΓ Ω Γ & & ΒΗΓ Ε Γ Η ΓΓ ΦΗ Χ Ω Ε Γ Ω Ε Γ Φ, Ε ΤΗ Ε Ε Η Ε ΕΧ Ε. Ε Η Χ Ω Ε Γ Ω ΘΗ, 2015 1. Ε Ε Η Χ Η Ε Γ Σ π π υ α υ α α α α α α µ α απ α α µ π π µα α υπ α α µ π φα µ α α α υ υα µ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

L 96/22 EL ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 696/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 27η Μαρτ ιου 1998 για την εφαρµογ η του κανονισµο υ (ΕΚ) αριθ. 515/97 του Συµβουλ ιου περ ι τη αµοιβα ια συνδροµ η µεταξ υ των διοικητικ ων αρχ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριες και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Η Α Α Α Η Ω Α Η Α Α Η Α Α Α Η Ω Α Ω Ο Ο Ο Α Ο Α Ο Η Α. ά ς α α ι α ί ς ασι ά ι αιώ α α ια Α θ ώ ο ς ά ι σο α ασ α ι ός ά ς ο σ ί α ό ο α όσ ιο ο α ισ ό ίας αι ιέ α 5 βασι ές α ές οι ο οί ς έ ο έ ς σ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ H π ι κ ρ ή α λ ή θ ε ι α ε ί ν α ι ό τ ι κ α ι σ τ ο π α ρ ε λ θ ό ν κ α ι σ τ ο π α ρ ό ν κ α ι σ τ ο μ έ λ λ ο ν π ο λ ύ λ ί γ ο ι α ν α κ ά λ υ ψ α ν, α ν α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

Γε κ γ α Κ ΦΑλ αγωγη Η λεκτρ κι τροπεζ κ εγ α α ετ κ ε ολλ κτ κ τροπεζ κ κα λ Στ Ελλ δα Πρω εμφ τ κε τ ο τ ΕΓΝΑ Α ρ πεζο κο κοτ π ακολ Θ α υ λο ε τρ πεζε Τ εσω ερ κ Σ μερο υ π ρε ε λεκτρ κι τροπεζ κ δ

Διαβάστε περισσότερα

! % & % & ( ) +,+ 1 + 2 & %!4 % / % 5

! % & % & ( ) +,+ 1 + 2 & %!4 % / % 5 ! #! % & % &( ) +,+.+)! / &+! / 0 ) &+ 12+! )+& &/. 3 %&)+&2+! 1 +2&%!4%/ %5 (!% 67,+.! %+,8+% 5 & +% #&)) +++&9+% :;&+! & +)) +< %(+%%=)) +%> 1 / 73? % & 10+&(/ 5? 0%)&%& % 7%%&(% (+% 0 (+% + %+72% 0

Διαβάστε περισσότερα

1745 P. v. Musschenbroek 1752. Franklin Α 1785 Coulomb. ό ος Coulomb 1800 A. Volta. 1 1820 H. C. Oersted. 1820 Α.. Ampere. 1827 G. S.

1745 P. v. Musschenbroek 1752. Franklin Α 1785 Coulomb. ό ος Coulomb 1800 A. Volta. 1 1820 H. C. Oersted. 1820 Α.. Ampere. 1827 G. S. Η ο :Η ι ά ο ί ισ ς ύ ος Κο ο ί ς ο ή ο ι ή ή Η ο ι ώ ο οί Η οι οί σ φι βσι ά ο ι ά 2 ι Η ο Η ι ι ι ίο ισ ς 3 Η ο ισ ς Κ σσι ς. έ ι 900.Χ. «οσ ς» ο ι σί ι άς Ασί 600.Χ. ής ύ ιβής 1000 ; ήσ ά ύ ισ ι ι ισ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ Αρ.Ε.Τ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΌ - ΕΩΣ 1ο Α - ΒΛ 2ο ΒΝ - ΔΗ 3ο ΔΙ - ΚΑΛΙ 4ο ΚΑΛΛ - ΚΑΤΣΑ 5ο ΚΑΤΣΙ - ΚΟΥΣ 6ο ΚΟΥΤ - ΜΑΚΡΗ 7ο ΜΑΚΡΟ - ΜΠΑΜ 8ο ΜΠΑΝ - Ν

Διαβάστε περισσότερα

11. 30: Μετάβαση και επί σκεψη στο Μακεδονι κό Μουσεί ο Σύγχρονης Τέχνης ( Διεθνής Έκθεση ).

11. 30: Μετάβαση και επί σκεψη στο Μακεδονι κό Μουσεί ο Σύγχρονης Τέχνης ( Διεθνής Έκθεση ). Ε Λ Λ Η ΝΙ Κ Η Η Μ ΟΚ Ρ Α ΤΙ Α ΥΠΟΥΡΓΕΙ Ο ΠΑΙ ΕΙ ΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙ ΦΕΡΕΙ ΑΚΗ / ΝΣΗ Π/ ΘΜΙ ΑΣ & / ΘΜΙ ΑΣ ΕΚΠ/ ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙ ΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙ ΑΣ / ΝΣΗ / ΘΜΙ ΑΣ ΕΚΠ/ ΣΗΣ Ν. ΗΜΑΘΙ ΑΣ 2 ο ΓΥΜΝΑΣΙ Ο ΝΑΟΥΣΑΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010

ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010 η λκηβθέανέε κ βμμν2/01/2013 λδγησμνέε κ βμμνννννννν0 ΛΣΙΟΝ ΟΜ ΝΧΝΝ Φ Λ Ι ΝΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010 1. ΣΟΙΥ Ι ΝΣΟΤΝΠ Ρ Κ Τ Μ ΣΟΝΚ ΙΝΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΑΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ν.2238/1994.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΑΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ν.2238/1994. I Fl ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝνΟΜΙΑ ΠΣΕ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΟΝ \Δ Ω \ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ; ΕΠΑΓΩΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΙΣΗΓΉΤΡΙΑ; κ" Αναγ\ ώστου Δήμτ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΑΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος- Μάρτιος 2010 Τεύχος 36 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Άδηλο το μέλλον

Διαβάστε περισσότερα