ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 2693 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού... 1» Τουρισμού... 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (1) Με την αριθμ. Υ.ΠΑΙ.Θ.ΠΑ./ΔΙΟΙΚ/Α1/124620/11505/ 9768/4469/ απόφαση του Αναπληρωτή Υπουρ γού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλη τισμού, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με διατάξεις του άρθρου 30 (παρ. 2, περ. β) του Ν. 1558/85, όπως κωδι κοποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 55 (παρ. 2, περ. β) του ΠΔ/τος 63/05, διορίζεται από ο Σταμάτης Γεώργιος του Αναστασίου, με Α.Δ.Τ. ΑΚ , ως μετα κλητός δημόσιος υπάλληλος με το βασικό μισθό του ΣΤ Βαθμού της ΤΕ Κατηγορίας, στο Πολιτικό Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ πρώην ΥΠΠΟ/7816/ ). (Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ ναμικού του Ελληνικού Δημοσίου / ). Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ - Αριθ Σύσταση και συγκρότηση Ομάδων Εργασίας Επιμόρφωσης Γ φάσης και διαρκούς Υποστήριξης των εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος στο πλαίσιο των Πράξε ων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστή ριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση». O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: 1.1. Του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμο γή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » (267Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 2860/00 (251Α). «Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις» Του θεσμικού πλαισίου που διέπει την Ειδική Υπη ρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπ. Παι δείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΥΠΔΒΜΘ) και ειδικότερα την παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 3027/2002 (152Α) «Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρί ων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», περί σύστασης της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Εκπαι δευτικών Δράσεων, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 12 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003 (141Α) Του άρθρου 50 του Ν. 2413/1996 (124Α) με τον οποίο συστάθηκε ο Ειδικός Λογαριασμός Του άρθρου 11 παρ. 2 του Ν. 2640/1998 (206Α) Του Ν. 2362/1995 (247Α) «περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» Του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α) «Κύρωση κώδικα Διοι κητικής Διαδικασίας» Του άρθρου 55 παρ. 4 του Ν. 1566/1985 (167Α) και τις διατάξεις του Ν. 2621/1998 (136Α) Του άρθρου 21 παρ. 2 του Ν. 4024/2011 (226Α) «Συ νταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολό γιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατη γικής » Του Ν. 3861/2010 (112Α) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργά νων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις Τoυ άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (98Α) «Κωδικο ποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση τα Κυβερ νητικά όργανα» Του ΠΔ. 85/2012 (ΦΕΚ 141 Α/ ) «Ίδρυση και Μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» Του ΠΔ. 86/2012 (ΦΕΚ 141 Α/ ) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών». 2. Τις Αποφάσεις: 2.1 Με αριθμό 20087/2008 κοινή υπουργική απόφαση

2 2694 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) (2665Β) σχετικά με την «Οργάνωση της Ειδικής Υπη ρεσίας Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ του ΥΠΕΠΘ» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 11726/2010 κοινή υπουργική απόφαση (2126Β). 2.2 Με αριθμό 141/2004 (269Β) υπουργική απόφαση «Έγκριση οδηγού διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Υπ.Ε.Π.Θ.» 2.3 Με αριθμό 329/2005 κοινή υπουργική απόφαση (210Β) σχετικά με τη σύσταση Ειδικού Λογαριασμού στο Υπουργείο Παιδείας ΔΒΜΘ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την κοινή υπουργική απόφαση με αριθ. 4327/2010 (1387Β). 2.4 Με αριθμ. Φ908/84294/Η/ κοινή υπουργι κή απόφαση (363/ΥΟΔΔ/ ) περί διορισμού του κου Αθανάσιου Κυριαζή στη θέση του Γενικού Γραμ ματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Με αριθμ /ΣΤ5/ (1724 Β) υπουργική απόφαση περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής στο Γ.Γ. 3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1828/2006 της Επι τροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κα νόνων σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφε ρειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ) με αριθ μό 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. 4. Την υπ αριθ / η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Πρόγραμμα εξειδικευ μένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Άξο νας Προτεραιότητας 1» στον Άξονα Προτεραιότητας 1 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και κάθε τροποποίηση αυτής. 5. Την υπ αριθ / η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Πρόγραμμα εξειδικευ μένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Άξο νας Προτεραιότητας 2» στον Άξονα Προτεραιότητας 2 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και κάθε τροποποίηση αυτής. 6. Την υπ αριθ / η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Πρόγραμμα εξειδικευ μένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Άξο νας Προτεραιότητας 3» στον Άξονα Προτεραιότητας 3 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και κάθε τροποποίηση αυτής. 7. Τα Τεχνικά Δελτία των ανωτέρω εγκεκριμένων Πράξεων. 8. Την ανάγκη για τη συγκρότηση Ομάδων Εργασίας για τη διαρκή υποστήριξη και επιμόρφωση των εκπαι δευτικών (Γ φάση) του Προγράμματος της εξειδικευμέ νης εκπαιδευτικής υποστήριξης κατά το σχολικό έτος όπως περιγράφεται στα Τεχνικά Δελτίου Έργου των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκ παιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με ανα πηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» στους ΑΠ 1, 2 και 3 του ΕΠ «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», αποφασίζουμε: 1. Τη σύσταση και συγκρότηση δεκαπέντε (15) Ομάδων Εργασίας Επιμόρφωσης Γ φάσης και διαρκούς Υποστή ριξης των εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 2 των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευ τικές ανάγκες» στους ΑΠ 1, 2 και 3 του ΕΠ «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση». 2. Ορίζουμε τα μέλη των Ομάδων Εργασίας ανά Διεύ θυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως εξής: 2.1 Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β Αθήνας: 1. Μαρία Πανταζοπούλου του Ιωάννη, με ΑΔΤ ΑΕ , εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, Προϊσταμένη στο ΚΕΔΔΥ Β 2. Κωνσταντίνος Λιάσκος του Ιωάννη, με ΑΔΤ ΑΕ , εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, αποσπασμένος στο ΚΕΔΔΥ Β 3. Δημήτριος Μαυρωνάς του Νικολάου, με ΑΔΤ ΑΕ , εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, αποσπασμένος στο ΚΕΔΔΥ Β 4. Αθηνά Μιχαλιάδου του Εμμανουήλ, με ΑΔΤ Χ , εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, αποσπασμένη στο ΚΕΔΔΥ Β 5. Δήμητρα Τσιατσούλη του Χαράλαμπου, με ΑΔΤ ΑΕ , εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, του ΚΕΔΔΥ Β 6. Δήμητρα Ματθαίου του Εμμανουήλ, με ΑΔΤ ΑΕ , εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ06, του ΚΕΔΔΥ Β 7. Αγαθή Σταθοπούλου του Γεωργίου, με ΑΔΤ Χ , εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, αποσπασμένη στο ΚΕΔΔΥ Β 8. Αθηνά Μπούρα του Σπυρίδωνα, με ΑΔΤ ΑΖ , εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ06, του ΚΕΔΔΥ Β 9. Λουΐζα Γερακίδου του Σπυρίδωνα, με ΑΔΤ Π , εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ06, του ΚΕΔΔΥ Β 10. Τζένη Μόσιαλου του Βάϊου, με ΑΔΤ ΑΗ , εκ παιδευτικός κλάδου ΠΕ60, του ΚΕΔΔΥ Β Αθήνας 11. Στέφανος Λουκέρης του Θεαγένη, με ΑΔΤ Ρ , εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ60, του ΚΕΔΔΥ Β 12. Αναστασία Παντελιού του Νικολάου, με ΑΔΤ ΑΖ257401, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ60, του ΚΕΔΔΥ Β η Μαρία Πανταζοπούλου. Γραμματέας της Ομάδας Εργασίας ορίζεται η Ελισά βετ Κρίπα του Ιωάννη, με ΑΔΤ Τ , εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ05, αποσπασμένη στην Διεύθυνση Δευτερο βάθμιας Εκπαίδευσης Β 2.2 Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ Αθήνας: 1. Αδριανός Μουταβελής του Γεωργίου, με ΑΔΤ ΑΚ , Σχολικός Σύμβουλος 4ης Περιφέρειας ΕΑΕ Αττικής. 2. Θεοδώρα Αστέρη του Κωνσταντίνου, με ΑΔΤ ΑΖ , εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη ΚΕΔΔΥ Δ 3. Σταυρούλα Σακκοπούλου του Δημητρίου, με ΑΔΤ ΑΒ , εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, του ΚΕΔΔΥ Δ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) Αγάπη Δουλκερίδου του Παναγιώτη, με ΑΔΤ ΑΚ , εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ11, του ΚΕΔΔΥ Δ Αθή νας. 5. Διονυσία Πρεντουλή του Γεωργίου, με ΑΔΤ Χ , εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, του ΚΕΔΔΥ Δ 6. Πέτρος Γαλάνης του Φωτίου, με ΑΔΤ ΑΒ , εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, του ΚΕΔΔΥ Δ 7. Αγγελική Καλλιάνου του Παναγιώτη, με ΑΔΤ Χ , εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, του ΚΕΔΔΥ Δ 8. Γεράσιμος Σπηλιωτόπουλος του Νικολάου, με ΑΔΤ Χ , εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03, του ΚΕΔΔΥ Δ 9. Ευαγγελία Παυλοπούλου του Πέτρου, με ΑΔΤ ΑΙ , εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, του ΚΕΔΔΥ Δ ο Αδριανός Μουταβελής. Γραμματέας της Ομάδας Εργασίας ορίζεται η Δήμη τρα Ντάλκου του Γεωργίου, με ΑΔΤ Π , εκπαι δευτικός κλάδου ΠΕ60, αποσπασμένη στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ 2.3 Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας: 1. Ιωάννης Καλτσάς του Κωνσταντίνου, με ΑΔΤ ΑΗ , εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, Προϊστάμενος ΚΕΔΔΥ Ευβοίας. 2. Ανδρέας Καρυστινός του Ηλία, με ΑΔΤ , ειδι κό εκπαιδευτικό προσωπικό κλάδου ΠΕ23, του ΚΕΔΔΥ Ευβοίας. 3. Σταυρούλα Μόσχου του Κωνσταντίνου, με ΑΔΤ ΑΗ , εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, του ΚΕΔΔΥ Ευβοίας. 4. Δήμητρα Λινάρδου του Σταματίου, με ΑΔΤ Φ , εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ60, του ΚΕΔΔΥ Ευβοίας. ο Ιωάννης Καλτσάς. Γραμματέας της Ομάδας Εργασίας ορίζεται η Άννα Καράγεωργα του Περικλή, με ΑΔΤ Χ , υπάλλη λος κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων του ΚΕΔΔΥ Ευβοίας. 2.4 Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φω κίδας: 1. Ελένη Λαπαντζή του Γεωργίου, με ΑΔΤ ΑΒ , Σχολική Σύμβουλος 13ης Περιφέρειας ΕΑΕ Στερεάς Ελ λάδας. 2. Φανή Παπαθωμά του Γεωργίου, με ΑΔΤ ΑΒ , εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, Προϊσταμένη ΚΕΔΔΥ Βοιω τίας. 3. Ευθυμία Σαΐτη του Δημητρίου, με ΑΔΤ Π , εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ11, του ΚΕΔΔΥ Φθιώτιδας. 4. Ελισάβετ Ουγγρίνου του Κωνσταντίνου, με ΑΔΤ Χ , εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ60, του ΚΕΔΔΥ Ευ ρυτανίας. 5. Δημήτριος Σισσαμπέρης του Ιωάννη, με ΑΔΤ Χ , εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, Προϊστάμενος ΚΕΔΔΥ Φθιώτιδας. 6. Μαγδαληνή Ζημιανίτη του Γεωργίου, με ΑΔΤ Τ , εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ30, του ΚΕΔΔΥ Φωκίδας. 7. Μαρία Δαλδαβάνη του Εμμανουήλ, με ΑΔΤ ΑΒ , εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ30, του ΚΕΔΔΥ Βοιωτίας. η Ελένη Λαπαντζή. Γραμματέας της Ομάδας Εργασίας ορίζεται η Αθα νασία Μπακολουκά του Γεωργίου, με ΑΔΤ ΑΗ , εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ60, του Γραφείου Σχολικών Συμβούλων ΠΕ Φθιώτιδας. 2.5 Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας, Άρτας και Πρέβεζας: 1. Κωνσταντίνος Κολιός του Γαβριήλ, με ΑΔΤ ΑΖ , εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, Αναπληρωτής Προϊστάμενος ΚΕΔΔΥ Άρτας. 2. Ζαχαρούλα Θεοδωροπούλου του Γεωργίου, με ΑΔΤ Χ , εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, του ΚΕΔΔΥ Θε σπρωτίας. 3. Λαμπρινή Κώτση του Θεοφάνη, με ΑΔΤ ΑΗ , εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ60, του ΚΕΔΔΥ Θεσπρωτίας. 4. Λαμπρινή Νταλαγιάννη του Παναγιώτη, με ΑΔΤ ΑΕ , εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ60, του ΚΕΔΔΥ Πρέ βεζας. ο Κωνσταντίνος Κολιός. Γραμματέας της Ομάδας Εργασίας ορίζεται η Ου ρανία Επιστήμη Κάραλη του Δημητρίου, με ΑΔΤ ΑΖ , εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, του ΚΕΔΔΥ Άρτας. 2.6 Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων: 1. Μηνάς Ευσταθίου του Ανδρέα, με ΑΔΤ ΑΒ , Σχολικός Σύμβουλος 6ης Περιφέρειας ΕΑΕ Ηπείρου. 2. Αλεξία Σταύρου του Χριστόφορου, με ΑΔΤ ΑΗ , εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ60, Αναπληρώτρια Προϊσταμέ νη ΚΕΔΔΥ Ιωαννίνων. 3. Όλγα Μάντζιου του Κωνσταντίνου, με ΑΔΤ ΑΗ , εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, του ΚΕΔΔΥ Ιωαννίνων. 4. Θεοχάρης Λωρίδας του Σωκράτη, με ΑΔΤ Ι , εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, του Ειδικού Δημ. Σχολ. Τυ φλών Ιωαννίνων. ο Μήνας Ευσταθίου. Γραμματέας της Ομάδας Εργασίας ορίζεται ο Κων σταντίνος Δήμος του Ευάγγελου, με ΑΔΤ ΑΕ , εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, αποσπασμένος στην Περι φερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου. 2.7 Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α Θεσσαλονίκης, Κιλκίς και Χαλκιδικής: 1. Μαρίνα Πατσίδου Ηλιάδου του Γεωργίου, με ΑΔΤ ΑΖ , Σχολικός Σύμβουλος 7ης Περιφέρειας ΕΑΕ Κεντρικής Μακεδονίας. 2. Απόστολος Παπαδόπουλος του Νικολάου, με ΑΔΤ Ρ , εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ11, Αναπληρωτής Προϊστάμενος ΚΕΔΔΥ Α 3. Ελένη Κωνσταντινίδου του Ιωάννη, με ΑΔΤ ΑΙ , εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ60, του ΚΕΔΔΥ Α Θεσσαλο 4. Στυλιανός Τακαρίδης του Αριστείδη, με ΑΔΤ ΑΗ , εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, του ΚΕΔΔΥ Α 5. Ανδρομάχη Νάνου του Αλέξανδρου, με ΑΔΤ ΑΙ , εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ60, του ΚΕΔΔΥ Α

4 2696 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) 6. Βασιλική Πεσλή του Νικολάου, με ΑΔΤ Ξ , εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, αποσπασμένη στο ΚΕΔΔΥ Α 7. Βασιλική Τάνου του Ιωάννη, με ΑΔΤ ΑΑ , εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, αποσπασμένη στο ΚΕΔΔΥ Α 8. Ευρυδίκη Καββαδά του Ιωάννη, με ΑΔΤ ΑΗ , εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, του ΚΕΔΔΥ Α Θεσσαλο 9. Αλεξάνδρα Τζουμάκα του Παναγιώτη, με ΑΔΤ ΑΕ680789, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, του ΚΕΔΔΥ Α 10. Βασίλειος Πετράς του Αντωνίου, με ΑΔΤ ΑΚ , εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, του ΚΕΔΔΥ Α Θεσσαλο 11. Δημήτριος Συριανίδης του Ευστράτιου, με ΑΔΤ ΑΖ , εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, Αναπληρωτής Προϊστάμενος ΚΕΔΔΥ Κιλκίς. 12. Λάζαρος Λαζάρου του Χρήστου, με ΑΔΤ ΑΒ , εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, Αναπληρωτής Προϊστάμε νος ΚΕΔΔΥ Χαλκιδικής 13. Δημητράκης Μανδώρας του Γεωργίου, με ΑΔΤ ΑΗ , εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, του ΚΕΔΔΥ Χαλκιδικής. 14. Θεοδώρα Αποστόλου του Πέτρου, με ΑΔΤ Ρ , εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, του ΚΕΔΔΥ Χαλκιδικής η Μαρίνα Πατσίδου Ηλιάδου. Γραμματέας της Ομάδας Εργασίας ορίζεται ο Ισαάκ Στόγιος του Σταύρου, με ΑΔΤ ΑΖ , εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, αποσπασμένος στην Περιφερειακή Διεύ θυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας. 2.8 Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β Θεσσαλονίκης: 1. Βασιλική Κουτσοκώστα του Αναστασίου, με ΑΔΤ ΑΕ , Σχολική Σύμβουλος 10ης Περιφέρειας ΕΑΕ Κεντρικής Μακεδονίας. 2. Αθανασία Ματσούκα του Γεράσιμου, με ΑΔΤ Ρ , εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, του ΚΕΔΔΥ Β 3. Νικόλαος Απτέσλης του Λουκά, με ΑΔΤ ΑΗ , εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, Αναπληρωτής Προϊστάμε νος ΚΕΔΔΥ Β 4. Ιωάννα Παπαδοπούλου του Γεωργίου, με ΑΔΤ Τ , εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, του ΚΕΔΔΥ Β 5. Φωτεινή Κιτσάκη του Χρήστου, με ΑΔΤ ΑΑ , εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ60, του ΚΕΔΔΥ Β Θεσσαλο 6. Ευαγγελία Καρυστινού του Ιωάννη, με ΑΔΤ Φ , εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ60, του ΚΕΔΔΥ Β Θεσσαλο 7. Σταματία Κουκουτσέλου του Χρήστου, με ΑΔΤ Μ , εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ60, του ΚΕΔΔΥ Β 8. Ελένη Κίμογλου του Γεωργίου, με ΑΔΤ Τ , εκ παιδευτικός κλάδου ΠΕ70, του ΚΕΔΔΥ Β 9. Ελεωνόρα Νικολαϊδου του Ιωάννη, με ΑΔΤ ΑΕ , εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, του ΚΕΔΔΥ Β Θεσσαλο 10. Βικτωρία Σκιπιτάρη του Βασιλείου, με ΑΔΤ ΑΖ , εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, του ΚΕΔΔΥ Β 11. Θεοδώρα Μπαχούρου του Ιωάννη, με ΑΔΤ ΑΒ , εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02.50, του ΚΕΔΔΥ Β η Βασιλική Κουτσοκώστα. Γραμματέας της Ομάδας Εργασίας ορίζεται ο Πανα γιώτης Αθανασίου του Ευσταθίου, με ΑΔΤ ΑΒ , υπάλληλος κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων του ΚΕΔΔΥ 2.9 Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας, Ημαθίας και Πιερίας: 1. Νικόλαος Μπίνιας του Γεωργίου, με ΑΔΤ ΑΕ , εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ11, Αναπληρωτής Προϊστάμε νος ΚΕΔΔΥ Πιερίας. 2. Βικτωρία Κατανά του Κωνσταντίνου,, με ΑΔΤ ΑΗ , εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ60, του ΚΕΔΔΥ Πιερίας. 3. Χρήστος Σχολίδης του Σταύρου, με ΑΔΤ ΑΚ , εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, Αναπληρωτής Προϊστάμε νος ΚΕΔΔΥ Πέλλας. 4. Σωκράτης Βόλτσης του Σταύρου, με ΑΔΤ ΑΖ , εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, του ΚΕΔΔΥ Πέλλας. 5. Αναστασία Στύλου του Αθανασίου, με ΑΔΤ Χ , εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, του ΚΕΔΔΥ Πέλλας. 6. Ιωάννης Σιβένας του Αθανάσιου με ΑΔΤ ΑΙ , εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, του ΚΕΔΔΥ Πέλλας. 7. Ειρήνη Αναγνώστου του Δημητρίου, με ΑΔΤ ΑΕ , ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό κλάδου ΠΕ23, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη ΚΕΔΔΥ Ημαθίας. 8. Ελένη Λαδοπούλου του Δημητρίου, με ΑΔΤ ΑΙ , εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ60.5, του ΚΕΔΔΥ Ημαθίας. 9. Αναστασία Χρηστάκη του Γεωργίου, με ΑΔΤ ΑΕ , εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ71 του ΚΕΔΔΥ Ημαθίας. ο Νικόλαος Μπίνιας. Γραμματέας της Ομάδας Εργασίας ορίζεται η Χριστί να Μπακλέ του Ιωσήφ, με ΑΔΤ ΑΒ , εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ30, του ΚΕΔΔΥ Πιερίας Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών, Δράμας και Καβάλας: 1. Πασχάλης Καβαλιώτης του Γεωργίου, με ΑΔΤ ΑΕ , Σχολικός Σύμβουλος 8ης Περιφέρειας ΕΑΕ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 2. Δέσποινα Καϊτατζή Χουλιούμη του Ακρίτα, με ΑΔΤ ΑΖ , ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό κλάδου ΠΕ23, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη ΚΕΔΔΥ Σερρών. 3. Μαρία Μαυρίδου του Χρήστου, με ΑΔΤ ΑΕ , εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, του ΚΕΔΔΥ Σερρών. 4. Φωτεινή Μακράκη του Δήμου, με ΑΔΤ ΑΖ , εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ60, του ΚΕΔΔΥ Σερρών 5. Κωνσταντίνος Τουμπαλίδης του Ράδη, με ΑΔΤ Χ , εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, Αναπληρωτής Προϊστάμενος ΚΕΔΔΥ Δράμας. 6. Ανθή Κυριακοπούλου του Χαράλαμπου, με ΑΔΤ ΑΕ , εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, του ΚΕΔΔΥ Δράμας. 7. Ζωή Κυριακού του Δημοσθένη, με ΑΔΤ Χ , αναπληρώτρια εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ71, του ΚΕΔΔΥ Καβάλας.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) Αικατερίνη Ιωάννα Λυτριάνη του Γεωργίου, με ΑΔΤ ΑΖ , εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, του ΚΕΔΔΥ Καβάλας. ο Πασχάλης Καβαλιώτης. Γραμματέας της Ομάδας Εργασίας ορίζεται η Αγγελι κή Βαλσαμάρα του Βαλσάμη, με ΑΔΤ Φ , κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων του ΚΕΔΔΥ Καβάλας Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου 1. Ελένη Μακρή του Γεωργίου, με ΑΔΤ ΑΒ , εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ60.50, Αναπληρώτρια Προϊ σταμένη ΚΕΔΔΥ Σάμου. 2. Σοφία Γκίνη του Αθανάσιου, με ΑΔΤ ΑΕ , ει δικό εκπαιδευτικό προσωπικό κλάδου ΠΕ23 του ΚΕΔΔΥ Σάμου. 3. Θάλεια Κονδύλα του Ευάγγελου, με ΑΔΤ ΑΒ , εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70,με διάθεση στο ΚΕΔΔΥ Σά μου. η Ελένη Μακρή. Γραμματέας της Ομάδας Εργασίας ορίζεται η Ειρήνη Καλαρρύτη του Βασιλείου, με ΑΔΤ Μ , κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων του ΚΕΔΔΥ Σάμου Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου: 1. Βασιλεία Παπαδοπούλου του Ανδρέα, με ΑΔΤ Χ , ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό κλάδου ΠΕ30, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη ΚΕΔΔΥ Ρόδου. 2. Ιωάννης Τσούμπανος του Μιχαήλ, με ΑΔΤ ΑΕ , εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, του ΚΕΔΔΥ Ρόδου. 3. Μιχαήλ Αυγουστής του Κυριάκου, με ΑΔΤ ΑΙ , εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, του ΚΕΔΔΥ Ρόδου. 4. Χρυσάνθη Σαρίδου του Αιμίλιου, με ΑΔΤ X , εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, του ΚΕΔΔΥ Ρόδου. 5. Ελένη Λουιζίδου του Ευάγγελου, με ΑΔΤ ΑΖ , εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ60, του ΚΕΔΔΥ Ρόδου. η Βασιλεία Παπαδοπούλου. Γραμματέας της Ομάδας Εργασίας ορίζεται η Πανα γιώτα Μουγκοπέτρου του Αντωνίου, με ΑΔΤ ΑΒ , ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό κλάδου ΠΕ30, του ΚΕΔ ΔΥ Ρόδου Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου και Λασιθίου: 1. Κωνσταντίνος Τριπολιτάκης του Μάρκου, με ΑΔΤ ΑΑ , Σχολικός σύμβουλος 16ης Περιφέρειας ΕΑΕ Κρήτης. 2. Μαρία Μαρκάκη του Ιωάννη, με ΑΔΤ Λ , εκ παιδευτικός κλάδου ΠΕ60, του ΚΕΔΔΥ Λασιθίου. 3. Ιωάννα Βεριγάκη του Νικολάου, με ΑΔΤ ΑΕ , ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό κλάδου ΠΕ23, του Ειδι κού Γυμνασίου Ηρακλείου. 4. Κωνσταντίνος Κακουλάκης του Γεωργίου, με ΑΔΤ ΑΗ , εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, του Ειδικού Γυμνασίου Ηρακλείου. ο Κωνσταντίνος Τριπολιτάκης. Γραμματέας της Ομάδας Εργασίας ορίζεται ο Σω τήριος Τοκαμάνης του Ιωάννη, με ΑΔΤ ΑΗ , εκ παιδευτικός κλάδου ΠΕ02, με διάθεση στη Γραμματεία Σχολικών Συμβούλων ΔΕ Ν. Ηρακλείου Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου: 1. Ελένη Κουρρή του Σάββα, με ΑΔΤ Κυπριακής Δημο κρατίας , εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, του ΚΕΔΔΥ Ρεθύμνου. 2. Μαρία Γεωργιάδη του Σταύρου, με ΑΔΤ ΑΕ , εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, του ΚΕΔΔΥ Ρεθύμνου. 3. Φωτεινή Βαλσαμίδου του Παναγιώτη, με ΑΔΤ ΑΒ968043, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, του ΚΕΔΔΥ Ρεθύμνου. η Ελένη Κουρρή. Γραμματέας της Ομάδας Εργασίας ορίζεται ο Ηλίας Στρατιδάκης του Εμμανουήλ, με ΑΔΤ ΑΖ , ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων του ΚΕΔΔΥ Ρεθύμνου Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας: 1. Αργύριος Μπίρης του Δημητρίου, με ΑΔΤ T , ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό κλάδου ΠΕ23, Αναπλη ρωτής Προϊστάμενος ΚΕΔΔΥ Μαγνησίας. 2. Ελένη Αντωνιάδου του Νικολάου, με ΑΔΤ ΑΗ , εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, του ΚΕΔΔΥ Μαγνησίας. 3. Μαρίνα Λουάρη του Αλεξίου, με ΑΔΤ Φ , εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, του ΚΕΔΔΥ Μαγνησίας. ο Αργύριος Μπίρης. Γραμματέας της Ομάδας Εργασίας ορίζεται ο Γεώρ γιος Λιάπης του Σταύρου, με ΑΔΤ Τ , Διοικητικός Υπάλληλος, ΠΕ Οικονομικού, του ΚΕΔΔΥ Μαγνησίας. Το έργο των Ομάδων Εργασίας Επιμόρφωσης Γ φάσης και διαρκούς Υποστήριξης των εκπαιδευτικών ορίζεται ως εξής: i. Πραγματοποίηση επισκέψεων σε όλες τις Σχολικές Μονάδες των περιοχών ευθύνης τους με στόχο την διαρκή υποστήριξη εκπαιδευτικών για την απρόσκοπτη υλοποίηση του προγράμματος. ii. Μηνιαίες Εκθέσεις με συμπεράσματα από τις επι σκέψεις στις Σχολικές Μονάδες. iii. Συμβουλευτική υποστήριξη στους εκπαιδευτικούς του προγράμματος για την εκπόνηση ημερολογίων (σχεδίων δράσης) τα οποία θα συμπληρώνονται σε συ νεργασία με τους εκπαιδευτικούς και θα κοινοποιούνται στην ΕΥΕ Εκπαιδευτικών Δράσεων. iv. Διοργάνωση και υλοποίηση μηνιαίων επιμορφωτι κών συναντήσεων (τουλάχιστον πέντε ωρών), με θέματα τα οποία θα επιλέγονται ύστερα από συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς. v. Τήρηση παρουσιολογίου επιμορφούμενων και απο στολή στην ΕΥΕ Εκπαιδευτικών Δράσεων. vi. Μηνιαίες εκθέσεις για την πορεία της Γ φάσης επιμόρφωσης και της υποστήριξης των εκπαιδευτικών και αποστολή τους στην ΕΥΕ Εκπαιδευτικών Δράσεων. vii. Εκπόνηση σχεδίων εξατομικευμένων προγραμμά των και στοχευμένων δράσεων για την αποτελεσματι κότερη υποστήριξη των εκπαιδευτικών και αποστολή τους στην ΕΥΕ Εκπαιδευτικών δράσεων. viii. Δημιουργία ειδικών κλειδών παρατήρησης σε συ νεργασία με τους εκπαιδευτικούς για την ανατροφοδό τηση και την αξιολόγηση της εφαρμογής των πρακτικών με στόχο τη βελτίωση και της αποτελεσματικότητας του Προγράμματος και αποστολή τους στην ΕΥΕ Εκ παιδευτικών Δράσεων.

6 2698 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) ix. Προώθηση των φύλλων εσωτερικής αξιολόγησης για συμπλήρωση από ομάδες στόχους, συγκέντρωση και αποστολή τους στην ΕΥΕ Εκπαιδευτικών Δράσεων. 3. Οι Ομάδες Εργασίας ορίζονται αμειβόμενες. Η αμοι βή των μελών της Ομάδων θα καθοριστεί με Κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών και του ΥΠΑΙΘΠΑ. 4. Οι Ομάδες Εργασίας Επιμόρφωσης Γ φάσης και διαρκούς Υποστήριξης των εκπαιδευτικών θα απασχο ληθούν από την ημερομηνία δημοσίευσης της Απόφα σης ορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μέχρι και τις 30/6/ Οι Ομάδες Εργασίας Επιμόρφωσης Γ φάσης και διαρκούς Υποστήριξης των εκπαιδευτικών για τις εργα σίες τους θα τηρούν πρακτικά συνεδριάσεων. Οι συνε δριάσεις των μελών των Ομάδων θα πραγματοποιούνται πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας τους και εκτός του χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή απασχό ληση. Οι Ομάδες Επιμόρφωσης Γ φάσης και διαρκούς Υποστήριξης των εκπαιδευτικών θα λειτουργήσουν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί συλλογικών οργάνων. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 22 Νοεμβρίου 2012 Με εντολή Υπουργού Ο Γενικός Γραμματέας ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ F ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθ Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Καζίνο. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Έχοντας υπόψη: α. Το άρθρο 1 του Ν. 2206/1994 «Ίδρυση, Λειτουρ γία, Έλεγχος Καζίνων και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 62/Α/1994), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 57 του νόμου 2224/1994 (Φ.Ε.Κ. 112/Α /1994) και το άρθρο 52 του νόμου 3105/2003 (Φ.Ε.Κ. 29/Α /2003), και ισχύει. β. Το Ν. 2993/2002 (ΦΕΚ 58/Α/2002) «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών (κ.ν. 1756/1988) και του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων (κ.ν. 2812/2000) και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, και ειδικότερα το άρθρο 2 παρ. 2. γ. Το Ν. 3270/2004 «Αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού» (Φ.Ε.Κ. 187/Α/2004). δ. Το Ν. 4024/2011 «Συντάξεις Δημοσίου, ενιαίο μι σθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δη μοσιονομικής στρατηγικής » (Φ.Ε.Κ. 226/A /2011) και συγκεκριμένα το άρθρο 21 παρ.2 και 4. ε. Το Π.Δ. 149/2005 «Οργανισμός του Υπουργείου Του ριστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 211/Α /2005). στ. Το Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουρ γείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Φ.Ε.Κ. 141/Α /2012), όπως τροποποιήθηκε, με το Π.Δ. 98/2012, άρθρο 4, (Φ.Ε.Κ. 160/Α /2012) και ισχύει. (2) ζ. Το Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Φ.Ε.Κ. 141/Α /2012). η. Την Τ/6736/ (ΦΕΚ 929/Β / ) από φαση του Υπουργού Ανάπτυξης «Κανονισμός Διοικη τικού Ελέγχου και Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο», όπως τροποποιήθηκε [με τις υπουργικές απο φάσεις T/14704/2003 (ΦΕΚ Β 1798), 7025/2006 (ΦΕΚ Β 917), 9927/2006 (ΦΕΚ Β 1330), 748/2007 (ΦΕΚ Β 89), 14593/2009 (ΦΕΚ Β 1787), 9501/2010 (ΦΕΚ Β 1404)] και σήμερα ισχύει. θ. Την υπ αριθμ / απόφαση του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης, περί ανασυγκρότη σης της Επιτροπής Καζίνο, του άρθρου 3, παρ.2, του ν.2206/1994, όπως τροποποιήθηκε [μεταξύ άλλων και με την υπουργική απόφαση 12436/ (Φ.Ε.Κ. 430/ τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ./ )] και σήμερα ισχύει. ι. Το υπ αριθμ. Φ/1/9842/ (Αρ.Πρ Γραφ, Υπουρ γού Τουρισμού: 1044/ ) έγγραφο του Προέδρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Γ. Κυδωνάκη, για υπόδειξη νέου εκπροσώπου του Διοικητικού Συμβου λίου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ως μέ λος στην Επιτροπή Καζίνο, σε αντικατάσταση του από ορισθέντος μέλους αυτής, Γεωργίου Μπάτσου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 8 και 3 παρ. 2 του ν.2206/94 (ΦΕΚ Α 62), όπως ισχύει σήμερα, αποφασίζουμε: 1. Την τροποποίηση της ανωτέρω θ σχετικής από φασης του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης (ήδη Τουρισμού), με την οποία ανασυγκροτήθηκε η Επι τροπή Καζίνο του άρθρου 1 παρ. 8 και 3 παρ. 2 του ν.2206/94 (ΦΕΚ Α 62) και, σε αντικατάσταση του από ορισθέντος μέλους αυτής, Γεωργίου Μπάτσου, ορίζουμε την Ευφροσύνη Καραγιάννη του Χρήστου, μέλος της Κεντρικής Διοίκησης (Δ.Σ.) του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, κατόπιν δε τού του, η σύνθεση της εν λόγω Επιτροπής διαμορφώνε ται ως ακολούθως: α) Ιωάννης Κασωτάκης του Εμμανουήλ, με Α.Δ.Τ.: ΑΚ , Επίτιμος Αρεοπαγίτης, Πρόεδρος (δυνάμει της υπουργικής απόφασης 10433/ ). β) Κωνσταντίνος Χατζηδάκης του Νικολάου, με Α.Δ.Α.Τ.: ΑΙ , Διευθυντής (της Γενικής Γραμματείας Εμπο ρίου) του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, μέλος (δυνάμει της υπουργικής απόφασης 6753/ ). γ) Μιχάλης Μιχαλόπουλος του Παναγιώτη, με Α.Δ.Τ.: ΑΗ , Ειδικός Σύμβουλος της Τράπεζας της Ελλά δος, μέλος (δυνάμει της υπουργικής απόφασης 12838/ ). δ) Ευφροσύνη Καραγιάννη του Χρήστου, με Α.Δ.Τ. ΑΑ , Μέλος του Δ.Σ. του Οικονομικού Επιμελη τηρίου της Ελλάδος, μέλος. ε) Ιωάννης Αλεξόπουλος του Σωτηρίου, με Α.Δ.Τ.: ΑΕ , Ορκωτός Εκτιμητής του Δημοσίου (Σ.Ο.Ε), μέλος, (δυνάμει της Υ.Α. 9347/ ). στ) Βασίλειος Κυριακάτος του Ιωάννη, με Α.Δ.Α.Τ.: AΕ , Προϊστάμενος Διεύθυνσης του Υπουργείου Οικονομικών, μέλος (δυνάμει της υπουργικής απόφασης 12436/ ). Στις εργασίες της Επιτροπής παρίσταται, χωρίς δι καίωμα ψήφου, ο Νομικός Σύμβουλος του Υπουργείου Τουρισμού,

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) Ενόψει της συγκρότησης της Επιτροπής Καζίνο, η οποία δεν αποτελείται αμιγώς από δημοσίους υπαλ λήλους, αλλά και από ιδιώτες, εκπροσώπους φορέων, κυρίως δε, λόγω της σπουδαιότητας του αντικειμένου της, αλλά και της υποχρέωσης αυτής, η οποία απορρέ ει από την υπουργική απόφαση Τ/6736/2003, άρθρο 31, παρ. 1, να συνεδριάζει, ανάλογα με τις ειδικότερες ανά γκες, εντός και εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας των Δημοσίων Υπηρεσιών, χωρίς περιορισμό ωρών και εξαιρέσιμων ημερών και αργιών, η Επιτροπή Καζίνο λει τουργεί εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας και εκτός του χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόλη ση, η δε αποζημίωση των συμμετεχόντων στην εν λόγω Επιτροπή καθορίζεται με την κοινή απόφαση των Υπουρ γών Οικονομικών και Τουρισμού, που θα εκδοθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν.4024/2011, άρθρο 21, παρ. 2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2012 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ

8 2700 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 6 Αυγούστου 015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 117/Δ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1386 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Μαΐου 2014 Αριθμ. απόφ. 1434/21/6 5 2014 Λειτουργία Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ΟΑΕΔ κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 51 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 30 Ιανουαρίου 2015 Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων του εισαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 219 8 Νοεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4091 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημο κρατίας και του Καναδά σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 47 27 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4240 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 198 24 Σεπτεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4287 Κύρωση της Συμφωνίας για την Ίδρυση Διεθνούς Ακαδημίας κατά της Διαφθοράς ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 250 19 Φεβρουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 6855/105 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εποχική εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 31 23 Φεβρουαρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4047 Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4591 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 266 10 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4216 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση κατά της Εμπορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 150 27 Ιουνίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3984 Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 78 1 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4140 Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6267 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 211 23 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4016 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσε ως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1413 30 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 1192 Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 320 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 176 16 Δεκεμβρίου 2015 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4354 Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθο λογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 599 16 Αυγούστου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Mε την υπ αριθμ. 89181/Δ2/10.8.2007 απόφαση της Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 151 1 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3985 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012 2015. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 525 28 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 260/2013 Αντικατάσταση των άρθρων 88 έως 91 του Κώδικα Τρο φίμων και Ποτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1250 16 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 10294 Ένταξη των υπηρετούντων διοικητικών υπαλλήλων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2287 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 157 9 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4165 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 4 Φεβρουαρίου 204 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 34/90 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3647 31 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2795/164131 Έγκριση των προϋπολογισμών έτους 2015 των φορέων του Κεφ. Α του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 7 9 Ιανουαρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4107 Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Ελλη νικής Δημοκρατίας και της Κοινοπολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.11.25 19:21:38 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 6951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2418 10 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1247 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β 1808/21.8.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 303 26 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 111316/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των τίτλων σπουδών των Δη μοσίων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 116 23 Μαΐου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4153 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 56 15 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.: 1011 Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης και ορισμός διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 772 4 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποδοχών στελεχών της Δημοτικής Κα τασκήνωσης Νέας Ιωνίας Ν. Αττικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45749 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 326 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή Οργανικών θέσεων μόνιμου Διοικητικού Προ σωπικού στις Διευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1581 30 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/οικ/1161/15.7.2005 (Β 1064) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX 2104950710 www.osye.org.gr e-mail: osye@otenet.gr ΜΕΛΟΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ Κορυδαλλός,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεµβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6835 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 18 Δεκεμβρίου 2009 (1) NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3811 Αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρό θεση (Εναρμόνιση της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6869 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 239 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 194 Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α 231), όπως αυτό ισχύ ει μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 22 Δεκεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4033 Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 740 28 Μαΐου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.63696 Κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ). Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1113 11 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89884/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 173 8 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 3448 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέμα τος Καστρόλακκα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 220 24 Οκτωβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4023 Διεύρυνση της άμεσης και συμμετοχικής δημοκρατίας με τη διενέργεια δημοψηφίσματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12129 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 750 26 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ: 1080 Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1401 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 66 15 Απριλίου 2016 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4380 Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου με ταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22679 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1564 17 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α Τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ).... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 166 23 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4171 Κύρωση του Mνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6095 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 472 19 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 183295 Τροποποίηση του Παραρτήματος Ι του Προεδρικού Δια τάγματος αριθ. 115/1997

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2398 9 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2253.1 31.1/34144/15 Καθορισμός ενδεικτικού γενικού δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 641 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 48 15 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1014 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του πα ρακρατούμενου φόρου 15%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8169 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 743 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανανέωση αναγνώρισης «EUROCERT ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1298 29 Μαΐου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ.. 1119 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1600 27 Νοεμβρίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αριθμ. 10518 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2145 30 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/23254 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 405 16 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πίνακας Διατίμησης Δασικών Προϊόντων, διαχειρι στικού έτους 2011... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1409 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29240/3729 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α 15), για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 079 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 94 5 Μαΐου 05 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραµµα των µαθηµάτων των Α, Β, Γ και τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4062 Aξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού Πρό γραμμα ΗΛΙΟΣ Προώθηση της χρήσης ενέργει ας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1103 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 103 27 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.883/530/16.9.1999 από φασης του Υπουργού Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.06.28 16:37:24 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 22 14 Φεβρουαρίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3640 Κύρωση Συμφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας μετα ξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7653 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1133 9 Νοεμβρίου 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ Αριθμ. 1415025587 Προκήρυξη μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 67 0 Απριλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/6/οικ.9844 Καθορισμός υπηρεσιών διάθεσης των αποφοίτων της 2ης εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1396 16 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89406/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ρωσικής Γλώσσας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2222 9 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.151/123835/Β6 Τροποποίηση της υπ αριθ. Φ.253/143554/Β6/12 11 2010 (Φ.Ε.Κ. 1794/τ.Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1502 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 46217 Απλούστευση διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργεί ου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 215 30 Σεπτεµβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4018 Αναδιοργάνωση του συστήµατος αδειοδότησης για τη διαµονή αλλοδαπών στη χώρα υπό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11491 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 718 21 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός διοικητικής διαδικασίας μεταδημότευ σης υποψηφίου σε δημοτικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3729 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 905 11 Δεκεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20191 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1484 17 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διεκπεραίωση μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέ τησης της έκδοσης άδειας λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.08.22 12:09:48 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 3893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22391 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1488 19 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 12952 Τροποποίηση της υπ αρ. 7073/17 5 2011 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3117 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 226 5 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 628 * Σύσταση και συγκρότηση είκοσι μία (21) Ομάδων Ερ γασίας Επιμόρφωσης Γ φάσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2083 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 680 Αυγούστου 205 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 36023/909 Καθορισμός αριθμού θέσεων για το Υπουργείο Υγείας, που πληρούνται από άτομα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 761 29 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 39/19 03 2015 Αντικατάσταση της υπ αρ. Β7/178/22 8 1994 (ΦΕΚ 628 τ. Β ) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας τουυπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων

Ο Γενικός Γραμματέας τουυπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 128 3 Αυγούστου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κε φαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17773 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1054 4 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ. 22729/14 11 2011 απόφασης Δημάρχου (ΦΕΚ 2770/τ. Β /2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2029 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 229 16 Ιουλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1007/56359 Επικύρωση του καθορισμού των οριογραμμών τμήμα τος χειμάρρου Αμύρου, ρέματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3440 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 24 Δεκεμβρίου 2012 Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων Πολιτικού Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12645 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 991 26 Μαΐου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 55678/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτήριων τίτλων σπου δών των Δημόσιων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14889 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 990 22 Απριλίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Α 7788/633 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Α 33824/2683/30 09 2004 (Β 1514) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2705 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 142 11 Ιουλίου 2008 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3679 Κύρωση της δι ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων Συµφωνίας για την τροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 15 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 19 Τροποποίηση του Π.δ. 184/1996 «Όροι υγειονομικού ελέγ χου που διέπουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9775 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 640 4 Μαρτίου 04 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8055/9 Συμπλήρωση τροποποίηση της με αριθμ. 34/90/ 304 κοινής υπουργικής απόφασης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9279 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1260 1 Νοεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Με την υπ αριθμ. 11388/9.10.2013 απόφαση του Υπουργού Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα