ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 12 εκεµβρίου /0136(COD) PE2 ***IΙ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε δεύτερη ανάγνωση στις 12 εκεµβρίου 2001 εν όψει της έγκρισης οδηγίας 2001/ /ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τη µείωση του επιπέδου ρυπαντικών εκποµπών των δίκυκλων και τρίκυκλων οχηµάτων µε κινητήρα και την τροποποίηση της οδηγίας 97/24/ΕΚ (2000/0136(COD) PE2) PE EL EL

2 ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε δεύτερη ανάγνωση στις 12 εκεµβρίου 2001 εν όψει της έγκρισης οδηγίας 2001/ /ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τη µείωση του επιπέδου ρυπαντικών εκποµπών των δίκυκλων και τρίκυκλων οχηµάτων µε κινητήρα και την τροποποίηση της οδηγίας 97/24/ΕΚ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής 1, έχοντας υπόψη τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής 2, αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης 3, Εκτιµώντας τα εξής: (1) Το πέµπτο πρόγραµµα δράσης για την προστασία του περιβάλλοντος, οι γενικές γραµµές του οποίου εγκρίθηκαν από το Συµβούλιο µε το ψήφισµα της 1ης Φεβρουαρίου 1993 του Συµβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών µελών συνερχοµένων στα πλαίσια του Συµβουλίου 4, προβλέπει πρόσθετες προσπάθειες για σηµαντική µείωση των σηµερινών επιπέδων εκποµπών ρύπων από µηχανοκίνητα οχήµατα. (2) Η οδηγία 97/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 5 της 17ης Ιανουαρίου 1997 σχετικά µε ορισµένα στοιχεία και χαρακτηριστικά των δίκυκλων ή τρίκυκλων οχηµάτων µε κινητήρα είναι µία από τις επιµέρους οδηγίες στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης τύπου η οποία καθορίζεται από την οδηγία 92/61/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 30ής Ιουνίου 1992 περί εγκρίσεως τύπου των δίκυκλων ή τρίκυκλων οχηµάτων µε κινητήρα ΕΕ C 337 Ε της , σ. 140 και ΕΕ C 240 Ε της , σ ΕΕ C 123 της , σ. 22. Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Φεβρουαρίου 2001 (ΕΕ C 276 της , σ. 135), κοινή θέση του Συµβουλίου της 13ης Ιουλίου 2001 (ΕΕ C 301 της , σ. 43), και θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης εκεµβρίου ΕΕ C 138 της , σ. 1. ΕΕ L 226 της , σ. 1. ΕΕ L 225 της , σ. 72. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 2000/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 106 της , σ. 1)

3 (3) Σύµφωνα µε το άρθρο 5 της οδηγίας 97/24/ΕΚ, εντός 24 µηνών από την ηµεροµηνία έκδοσης της οδηγίας αυτής, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο πρόταση βασισµένη στις έρευνες και στην εκτίµηση κόστους/ωφέλειας εκ της εφαρµογής των αυστηρότερων οριακών τιµών, θέτοντας ένα επόµενο στάδιο, κατά το οποίο θα ληφθούν µέτρα περαιτέρω ενίσχυσης των οριακών τιµών ρυπογόνων και ηχητικών εκποµπών των οικείων οχηµάτων. Η δράση αυτή περιορίζεται στις µοτοσικλέτες, δεδοµένου ότι ένα µεταγενέστερο στάδιο µε αυστηρότερες οριακές τιµές για τα µοτοποδήλατα, οι οποίες θα ισχύουν από τις 17 Ιουνίου 2002, προβλέπεται ήδη στην οδηγία 97/24/ΕΚ. (4) Με βάση την εκτίµηση της τεχνικής εφικτότητας και του κόστους/ωφέλειας καθορίστηκε µία δέσµη νέων οριακών τιµών για την δοκιµή τύπου I, οι οποίες θα ισχύουν από το 2003 για όλες τις µοτοσικλέτες και µειώνουν κατά 60% τις εκποµπές υδρογονανθράκων και µονοξειδίου του άνθρακα από τετράχρονες µοτοσικλέτες, και κατά 70% και 30% αντιστοίχως τις εκποµπές υδρογονανθράκων και µονοξειδίου του άνθρακα από δίχρονες µοτοσικλέτες. Για τις τετράχρονες µοτοσικλέτες µια περαιτέρω µείωση των οξειδίων του αζώτου θεωρήθηκε ανέφικτη µε τις προβλεπόµενες τεχνολογίες. Για τις δίχρονες µοτοσικλέτες, η εφαρµογή της προηγµένης τεχνολογίας άµεσης έγχυσης καυσίµου, η οποία παρέχει τις µεγαλύτερες δυνατότητες περιορισµού του µονοξειδίου του άνθρακα και των υδρογονανθράκων, συνεπάγεται αναπόφευκτα µια µέτρια αύξηση της οριακής τιµής οξειδίων του αζώτου ως προς τις ισχύουσες οριακές τιµές, και έτσι η οριακή τιµή εξοµοιώνεται µε εκείνη για τις τετράχρονες µοτοσικλέτες. Αυτό θεωρείται ως αποδεκτό, δεδοµένου ότι µε βάση την καταγραφή των εκποµπών διαπιστώνεται ότι στο σύνολο των εκποµπών οξειδίων του αζώτου των οδικών µεταφορών το µερίδιο από τις µοτοσικλέτες είναι ελάχιστο. (5) Λόγω των ιδιαιτεροτήτων και της χρήσης ορισµένων κατηγοριών οχηµάτων γνωστών ως µοτοσικλετών παντός εδάφους (enduro και trial), και λαµβανοµένου υπόψη του πολύ µικρού ποσοστού συµµετοχής τους στις συνολικές εκποµπές λόγω των µικρών ετησίων πωλήσεών τους στην Ευρώπη, θα πρέπει να δοθεί προσωρινή παρέκκλιση, σε σχέση µε τις νέες οριακές τιµές που θα αρχίσουν να ισχύουν από το 2003, προκειµένου οι κατασκευαστές να µπορέσουν να εισαγάγουν την κατάλληλη τεχνολογία. (6) Οι επιθεωρήσεις και η συντήρηση θεωρούνται ουσιαστικά στοιχεία ώστε τα επίπεδα εκποµπών από νέα οχήµατα να µην επιδεινωθούν κατά τη χρήση τους υπερβαίνοντας τα αποδεκτά επίπεδα. Εν προκειµένω, και σύµφωνα µε τις αντίστοιχες διατάξεις για τα επιβατικά αυτοκίνητα, οι απαιτήσεις για τις δοκιµές τύπου ΙΙ, και ιδίως το όριο του 4,5% κατ όγκον για τη συγκέντρωση του µονοξειδίου του άνθρακα, πρέπει να αντικατασταθεί από απαιτήσεις για τη µέτρηση και καταγραφή των αναγκαίων δεδοµένων για τους σκοπούς του τεχνικού ελέγχου των οχηµάτων. (7) Τα τρίκυκλα και τα τετράκυκλα έχουν είτε ανάφλεξη µε σπινθηριστή είτε κινητήρες ανάφλεξης µε συµπίεση (ντηζελοκινητήρες). Ανάλογα προς τις οριακές τιµές εκποµπών για τα επιβατικά οχήµατα, για κάθε κατηγορία απαιτείται χωριστή δέσµη οριακών τιµών. Για τα οχήµατα µε κινητήρες ανάφλεξης µε συµπίεση (ντηζελοκινητήρες) θα πρέπει να καθορισθούν οριακές τιµές για τις εκποµπές σωµατιδίων

4 (8) Τα χαρακτηριστικά των καυσίµων αναφοράς που χρησιµοποιούνται για τις δοκιµές των εκποµπών θα πρέπει να εξοµοιωθούν µε εκείνα που χρησιµοποιούνται για τα επιβατικά αυτοκίνητα, ώστε να ανταποκρίνονται στην εξέλιξη των προδιαγραφών στην αγορά καυσίµων, σύµφωνα µε την κοινοτική νοµοθεσία σχετικά µε την ποιότητα του πετρελαίου και του ντήζελ. (9) Θα πρέπει να επιτραπεί στα κράτη µέλη να επιταχύνουν, δια φορολογικών κινήτρων, τη διάθεση στην αγορά οχηµάτων που να πληρούν τις απαιτήσεις που θεσπίζονται σε κοινοτικό επίπεδο και να προωθούν πλέον προηγµένες οικολογικές τεχνολογίες βάσει υποχρεωτικών τιµών εκποµπών. Τα κίνητρα αυτά θα πρέπει να τηρούν τη Συνθήκη και να πληρούν ορισµένες προϋποθέσεις προς αποφυγή στρεβλώσεων στην εσωτερική αγορά. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει το δικαίωµα των κρατών µελών να περιλαµβάνουν τις εκποµπές ρύπων και άλλων ουσιών στις βάσεις υπολογισµού των τελών οδικής κυκλοφορίας των δίκυκλων και τρίκυκλων οχηµάτων. (10) Τα κράτη µέλη θα µπορούν να λάβουν µέτρα για να ενθαρρύνουν τον µεταγενέστερο εξοπλισµό δίκυκλων ή τρίκυκλων οχηµάτων περασµένης τεχνολογίας µε κινητήρα µε διατάξεις και εξαρτήµατα µείωσης των εκποµπών. Τα µέτρα αυτά δεν πρέπει να επιφέρουν δυσµενή µεταχείριση των κατόχων οχηµάτων περασµένης τεχνολογίας. (11) Πρέπει να εισαχθεί νέος κύκλος δοκιµών για την έγκριση τύπου που θα επιτρέπει την αξιολόγηση των επιδόσεων εκποµπών υπό συνθήκες δοκιµών οι οποίες να προσεγγίζουν περισσότερο στις συνθήκες χρήσης των οχηµάτων και να αντικατοπτρίζουν ακριβέστερα τους διαφορετικούς τρόπους οδήγησης µικρών και µεγάλων µοτοσικλετών. Εκτελούνται περαιτέρω εργασίες τεχνολογικής ανάπτυξης για να τεκµηριωθεί επιστηµονικώς η εισαγωγή νέου κύκλου δοκιµών. (12) Είναι αναγκαίο να καθοριστεί το επόµενο στάδιο υποχρεωτικών οριακών τιµών από το 2006 για τις εκποµπές, το οποίο θα περιλαµβάνει ουσιαστικές µειώσεις σε σχέση µε τις οριακές τιµές που ορίστηκαν για το (13) Προκειµένου να διασφαλισθεί η τήρηση των οριακών τιµών εκποµπών, καθιερώνεται από 1ης Ιανουαρίου 2006 ο έλεγχος της συµµόρφωσης των κυκλοφορούντων δίκυκλων και τρίκυκλων οχηµάτων µε κινητήρα (επιθεώρηση των εν κυκλοφορία οχηµάτων). Ειδικές απαιτήσεις για την ορθή λειτουργία των διατάξεων µείωσης των εκποµπών κατά την κανονική διάρκεια ζωής των δίκυκλων ή τρίκυκλων οχηµάτων µε κινητήρα θεσπίζονται από 1ης Ιανουαρίου 2004 για χρονικό διάστηµα µέχρι πέντε έτη ή µέχρι τα χλµ., ανάλογα µε το ποιο κριτήριο πληρούται νωρίτερα, και από 1ης Ιανουαρίου 2006 για χρονικό διάστηµα µέχρι πέντε έτη ή µέχρι τα χλµ., ανάλογα µε το ποιο κριτήριο πληρούται νωρίτερα

5 (14) Πρέπει επίσης να διασφαλίζεται ότι οι συνθήκες λειτουργίας των δίκυκλων και τρίκυκλων οχηµάτων µε κινητήρα ανταποκρίνονται στις ρυθµίσεις για τον κύκλο δοκιµών και ότι δεν χρησιµοποιούνται διατάξεις διακοπής της λειτουργίας (defeat device) ή άλλες διατάξεις παράκαµψης (by-pass). (15) Επειδή το ποσοστό των εκποµπών CO 2 από δίκυκλα και τρίκυκλα οχήµατα µε κινητήρα στο συνολικό ύψος των τιµών των εκποµπών στις µεταφορές διαρκώς αυξάνεται, είναι απαραίτητο να καταγραφούν το ταχύτερο δυνατό οι εκποµπές CO 2 και/ή κατανάλωση καυσίµων των δίκυκλων και τρίκυκλων οχηµάτων µε κινητήρα και να περιληφθούν στην κοινοτική στρατηγική για τη µείωση των εκποµπών CO 2 στην οδική κυκλοφορία. (16) εδοµένου ότι ο στόχος της προτεινοµένης δράσης, ήτοι η µείωση του επιπέδου ρυπαντικών εκποµπών από δίκυκλα και τρίκυκλα οχήµατα µε κινητήρα, δεν µπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη µέλη και, λόγω της κλίµακας ή των επιπτώσεων της δράσης, µπορεί να επιτευχθεί καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα µπορεί να λάβει µέτρα σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της Συνθήκης. Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία προς επίτευξη του στόχου αυτού. (17) Συνεπώς η οδηγία 97/24/ΕΚ πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως, ΕΞΕ ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο ΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Η παρούσα οδηγία επιδιώκει µείωση του επιπέδου ρυπαντικών εκποµπών από δίκυκλα και τρίκυκλα οχήµατα µε κινητήρα δια της µειώσεως των οριακών τιµών των εκποµπών αυτών. Άρθρο 2 1. Από την 1η Ιανουαρίου 2002, τα κράτη µέλη δεν δύνανται, για λόγους σχετικούς µε µέτρα κατά της ατµοσφαιρικής ρύπανσης: να αρνούνται τη χορήγηση έγκρισης ΕΚ τύπου σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 1 της οδηγίας 92/61/ΕΟΚ, ή να απαγορεύουν την ταξινόµηση, πώληση ή θέση σε κυκλοφορία οχηµάτων, εάν τα µέτρα κατά της ατµοσφαιρικής ρύπανσης πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας 97/24/ΕΚ

6 2. Από την 1η Ιανουαρίου 2003 τα κράτη µέλη δύνανται να αρνούνται τη χορήγηση έγκρισης ΕΚ τύπου σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 1 της οδηγίας 92/61/ΕΟΚ για οποιοδήποτε τύπο οχήµατος για λόγους σχετικούς µε τα µέτρα κατά της ατµοσφαιρικής ρύπανσης, εφόσον ο τύπος οχήµατος δεν πληροί τις διατάξεις της οδηγίας 97/24/ΕΚ. Για τη δοκιµή τύπου Ι για µοτοποδήλατα, χρησιµοποιούνται οι οριακές τιµές που ορίζονται στη δεύτερη γραµµή του πίνακα του κεφαλαίου 5, παράρτηµα Ι, σηµείο της οδηγίας 97/24/ΕΚ. Για τη δοκιµή τύπου Ι, για δίκυκλες και τρίκυκλες µοτοσικλέτες, χρησιµοποιούνται οι οριακές τιµές που ορίζονται στη γραµµή Α του πίνακα του κεφαλαίου 5 παράρτηµα ΙΙ σηµείο της οδηγίας 97/24/ΕΚ. 3. Από την 1η Ιουλίου 2004, τα κράτη µέλη: θεωρούν ότι τα πιστοποιητικά συµµόρφωσης που συνοδεύουν νέα οχήµατα σύµφωνα µε την οδηγία 92/61/ΕΟΚ δεν ισχύουν πλέον, και αρνούνται την ταξινόµηση, πώληση ή θέση σε κυκλοφορία νέων οχηµάτων που δεν συνοδεύονται από πιστοποιητικό συµµόρφωσης σύµφωνο µε την οδηγία 92/61/ΕΟΚ, για λόγους σχετικούς µε τα µέτρα κατά της ατµοσφαιρικής ρύπανσης, εάν τα οχήµατα δεν πληρούν τις διατάξεις της οδηγίας 97/24/ΕΚ. Για τη δοκιµή τύπου Ι για µοτοποδήλατα, χρησιµοποιούνται οι οριακές τιµές που ορίζονται στη δεύτερη γραµµή του πίνακα του κεφαλαίου 5, παράρτηµα Ι, σηµείο της οδηγίας 97/24/ΕΚ. Για τη δοκιµή Τύπου Ι, για δίκυκλες και τρίκυκλες µοτοσικλέτες, χρησιµοποιούνται οι οριακές τιµές που ορίζονται στη γραµµή Α του πίνακα του κεφαλαίου 5 παράρτηµα ΙΙ, σηµείο της οδηγίας 97/24/ΕΚ. 4. Για τις δίκυκλες µοτοσικλέτες τύπου τράϊαλ και εντούρο, σύµφωνα µε την οδηγία 92/61/ΕΟΚ, η ηµεροµηνία που ορίζεται στην 2 παρ. 2 είναι η 1η Ιανουαρίου 2004, ενώ η ηµεροµηνία που ορίζεται στην 2 παρ. 3 είναι η 1η Ιουλίου Ως µοτοσικλέτες τράιαλ θεωρούνται τα οχήµατα µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: (γ) (δ) µέγιστο ύψος καθίσµατος (σέλας): 700 mm, ελάχιστη απόσταση από το έδαφος: 280 mm, µέγιστη χωρητικότητα δεξαµενής καυσίµου: 4 lt, ελάχιστη συνολική σχέση µετάδοσης στην τελευταία ταχύτητα του κιβωτίου ταχυτήτων (πρωτεύουσα σχέση x σχέση κιβωτίου x τελική σχέση) 7,

7 Ως µοτοσικλέτες εντούρο θεωρούνται τα οχήµατα µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: (γ) ελάχιστο ύψος καθίσµατος (σέλας): 900 mm, ελάχιστη απόσταση από το έδαφος: 310 mm, ελάχιστη συνολική σχέση µετάδοσης στην τελευταία ταχύτητα του κιβωτίου ταχυτήτων (πρωτεύουσα σχέση x σχέση κιβωτίου x τελική σχέση) 6. Άρθρο 3 1. Από την 1η Ιανουαρίου 2006 τα κράτη µέλη οφείλουν για ένα νέο όχηµα, για λόγους σχετικούς µε µέτρα καταπολέµησης της ατµοσφαιρικής ρύπανσης, να αρνούνται τη χορήγηση έγκρισης ΕΚ, τύπου σύµφωνα µε το άρθρο 4, παράγραφος 1, της οδηγίας 92/61/ΕΟΚ, εφόσον αυτό δεν πληροί τις διατάξεις της οδηγίας 97/24/ΕΚ. Για τη δοκιµή τύπου Ι χρησιµοποιούνται οι οριακές τιµές που ορίζονται στη γραµµή Β του πίνακα του κεφαλαίου 5, παράρτηµα II, σηµείο της οδηγίας 97/24/ΕΚ. 2. Από την 1η Ιανουαρίου 2007 τα κράτη µέλη: θεωρούν ότι δεν ισχύουν πλέον πιστοποιητικά συµµόρφωσης τα οποία συνοδεύουν νέα οχήµατα σύµφωνα µε την οδηγία 92/61/ΕΟΚ και αρνούνται την ταξινόµηση, πώληση ή θέση σε κυκλοφορία νέων οχηµάτων τα οποία δεν συνοδεύονται από πιστοποιητικό συµµόρφωσης σύµφωνα µε την οδηγία 92/61/ΕΟΚ, για λόγους σχετικούς µε τα µέτρα κατά της ατµοσφαιρικής ρύπανσης, εάν τα οχήµατα δεν πληρούν τις διατάξεις της οδηγίας 97/24/ΕΚ. Για τη δοκιµή τύπου Ι χρησιµοποιούνται οι οριακές τιµές που ορίζονται στη γραµµή Β του πίνακα του κεφαλαίου 5, παράρτηµα ΙΙ, σηµείο της οδηγίας 97/24/ΕΚ. Για οχήµατα µε πωλήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν υπερβαίνουν στις µονάδες ετησίως, ισχύει η 1η Ιανουαρίου

8 Άρθρο 4 1. Τα κράτη µέλη επιτρέπεται να παρέχουν φορολογικά κίνητρα µόνον για οχήµατα που τηρούν την οδηγία 97/24/ΕΚ. Τα κίνητρα πληρούν µία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: εφαρµόζονται σε όλα τα προσφερόµενα για πώληση στην αγορά κράτους µέλους νέα οχήµατα τα οποία πληρούν εκ των προτέρων τις υποχρεωτικές οριακές τιµές που καθορίζονται στη γραµµή Α του πίνακα του κεφαλαίου 5, παράρτηµα ΙΙ τµήµα της οδηγίας 97/24/ΕΚ παύουν να ισχύουν από τη στιγµή της υποχρεωτικής εφαρµογής των οριακών τιµών εκποµπών που καθορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 2, παράγραφος 3 για τα νέα οχήµατα, ή εφαρµόζονται σε όλα τα προσφερόµενα για πώληση στην αγορά κράτους µέλους νέα οχήµατα τα οποία πληρούν πριν την καθορισθείσα ηµεροµηνία τις υποχρεωτικές οριακές τιµές που καθορίζονται στη γραµµή Β του πίνακα του κεφαλαίου 5 παράρτηµα ΙΙ σηµείο της οδηγίας 97/24/ΕΚ. Λήγουν την ηµεροµηνία της υποχρεωτικής εφαρµογής των οριακών τιµών εκποµπών για νέα οχήµατα που καθορίζονται στο άρθρο 3, παράγραφος 2, της παρούσας οδηγίας. 2. Για κάθε τύπο οχηµάτων της παραγράφου 1 τα φορολογικά κίνητρα δεν υπερβαίνουν το πρόσθετο κόστος απόκτησης και εγκατάστασης στο όχηµα τεχνικών λύσεων που διασφαλίζουν τη συµµόρφωση µε τις οριακές τιµές που καθορίζονται είτε στη γραµµή Α είτε στη γραµµή Β του πίνακα του κεφαλαίου 5, παράρτηµα ΙΙ τµήµα της οδηγίας 97/24/ΕΚ. 3. Τα κράτη µέλη µπορούν να θεσπίζουν µεταξύ άλλων φορολογικά ή οικονοµικά κίνητρα για τον µεταγενέστερο εξοπλισµό παλαιότερων δίκυκλων ή τρίκυκλων οχηµάτων µε κινητήρα, εφόσον κατ αυτόν τον τρόπο τηρούνται οι οριακές τιµές που περιέχονται στην παρούσα οδηγία ή στην οδηγία 97/24/ΕΚ πριν από την τροποποίησή της. 4. Η Επιτροπή ενηµερώνεται εγκαίρως σχετικά µε σχέδια για την καθιέρωση ή αλλαγή των φορολογικών κινήτρων της παραγράφου 1, για να µπορέσει να υποβάλει τις παρατηρήσεις της

9 Άρθρο 5 1. Κατά τις εγκρίσεις τύπου πρέπει να βεβαιούται η καταλληλότητα της λειτουργίας των διατάξεων µείωσης των εκποµπών κατά τη κανονική διάρκεια ζωής των δίκυκλων ή τρίκυκλων οχηµάτων µε κινητήρα, και συγκεκριµένα: από την 1η Ιανουαρίου 2004 για νέους τύπους οχηµάτων και από την 1η Ιανουαρίου 2005 για όλους τους τύπους οχηµάτων για περίοδο µέχρι πέντε έτη ή έως ότου το όχηµα διανύσει χιλιόµετρα, ανάλογα µε το ποιο κριτήριο πληρούται νωρίτερα από την 1 Ιανουαρίου 2006 για νέους τύπους οχηµάτων και από την 1η Ιανουαρίου 2007 για όλους τους τύπους οχηµάτων για διάστηµα έως πέντε έτη ή έως ότου το όχηµα διανύσει χιλιόµετρα, ανάλογα µε το ποιο κριτήριο πληρούται νωρίτερα. 2. Η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο για τη θέσπιση συµπληρωµατικών διατάξεων το αργότερο έως την 31η εκεµβρίου Άρθρο 6 1. Από την 1η Ιανουαρίου 2006, κατά τις εγκρίσεις τύπου για νέα δίκυκλα και τρίκυκλα οχήµατα µε κινητήρα, και από την 1η Ιανουαρίου 2007 για όλους τους τύπους οχηµάτων, πρέπει να βεβαιούται και η καταλληλότητα της λειτουργίας των διατάξεων µείωσης των εκποµπών κατά την κανονική διάρκεια ζωής ενός οχήµατος υπό κανονικές συνθήκες χρήσης (έλεγχος της συµµόρφωσης των κυκλοφορούντων οχηµάτων τα οποία συντηρούνται και χρησιµοποιούνται κανονικά). 2. Η Επιτροπή προτείνει συµπληρωµατικές διατάξεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο το αργότερο έως την 31η εκεµβρίου Οι διατάξεις αυτές περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων: (γ) (δ) (ε) κριτήρια για τη διεξαγωγή ελέγχων κριτήρια για την επιλογή των οχηµάτων που πρέπει να υποβληθούν σε έλεγχο κριτήρια για τη διεξαγωγή των δοκιµών κανόνες για τη διόρθωση ενδεχόµενης βλάβης κριτήρια για τη µη οικονοµική επιβάρυνση του ιδιοκτήτη/χρήστη του οχήµατος

10 Άρθρο 7 1. Από την 1η Ιανουαρίου 2004, τα κράτη µέλη µπορούν, για δίκυκλα και τρίκυκλα οχήµατα µε κινητήρα άνω των 150 cc: να µην χορηγούν πλέον έγκριση ΕΚ τύπου και πρέπει να αρνούνται τη χορήγηση εθνικής έγκρισης τύπου, για λόγους σχετικούς µε τις εκποµπές CO 2 και την κατανάλωση καυσίµων όταν οι τιµές εκποµπών και κατανάλωσης καυσίµων δεν προκύπτουν µε βάση τις απαιτήσεις της οδηγίας 80/1268/ΕΟΚ του Συµβουλίου 1 όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 93/116/ΕΚ της Επιτροπής Από την 1η Ιανουαρίου 2005 τα κράτη µέλη: θεωρούν ότι δεν ισχύουν πλέον πιστοποιητικά συµµόρφωσης τα οποία συνοδεύουν νέα δίκυκλα οχήµατα µε κινητήρα άνω των 150 cc, σύµφωνα µε την οδηγία 92/61/ΕΟΚ, και αρνούνται τη ταξινόµηση, πώληση ή θέση σε κυκλοφορία νέων οχηµάτων τα οποία δεν συνοδεύονται από πιστοποιητικό συµµόρφωσης σύµφωνα µε την οδηγία 92/61/ΕΟΚ, για λόγους σχετικούς µε την εκποµπή CO 2 και την κατανάλωση καυσίµων, όταν οι τιµές εκποµπών και κατανάλωσης καυσίµων δεν προκύπτουν σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της οδηγίας 80/1268/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 93/116/ΕΚ. Άρθρο 8 1. Η Επιτροπή εξετάζει τη δυνατότητα περαιτέρω εξέλιξης των προδιαγραφών για τις εκποµπές των οχηµάτων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας, λαµβάνοντας υπόψη: τις τεχνικές εξελίξεις στον τοµέα της τεχνολογίας ελέγχου των εκποµπών και την τεχνική και οικονοµική δυνατότητα εφαρµογής τους στις µοτοσικλέτες, την πρόοδο στην ανάπτυξη πλέον αντιπροσωπευτικού κύκλου δοκιµών για τις µοτοσικλέτες, ο οποίος να καλύπτει τις ελλείψεις του ισχύοντος κύκλου δοκιµών, όπως εκκίνηση εν ψυχρώ και δυναµικές καταστάσεις οδήγησης, 1 2 ΕΕ L 375 της , σ. 36. ΕΕ L 329 της , σ

11 (γ) (δ) (ε) τη σκοπιµότητα εναρµόνισης του κύκλου δοκιµών παγκοσµίως, τη συσχέτιση των οριακών τιµών του ισχύοντος και του νέου κύκλου δοκιµών, τις περαιτέρω εργασίες για τις εκποµπές σωµατιδίων, και το θέµα των εκποµπών σωµατιδίων από κινητήρες ανάφλεξης µε συµπίεση και ανάφλεξης µε σπινθήρα, (στ) τις περαιτέρω εργασίες για την διαχρονική αντοχή και συµµόρφωση των εν χρήσει οχηµάτων, (ζ) (η) (θ) τις διεξαγόµενες εργασίες για την εκκίνηση εν ψυχρώ, τα ενσωµατωµένα συστήµατα διάγνωσης (OBD) και τις εκποµπές λόγω εξάτµισης, τις διεξαγόµενες εργασίες για τους ανταλλακτικούς καταλυτικούς µετατροπείς, τις οικονοµικές επιπτώσεις στους µικρούς κατασκευαστές. Επίσης, η Επιτροπή θα εκπονήσει µεθοδολογία για τη µέτρηση των ειδικών εκποµπών CO2 από δίκυκλα ή τρίκυκλα οχήµατα µε κινητήρα. 2. Η Επιτροπή θα υποβάλει στην επιτροπή προσαρµογής στην τεχνική πρόοδο, το αργότερο µέχρι την 31η εκεµβρίου 2002, πρόταση για τον καθορισµό της µεθόδου δοκιµής για την µέτρηση των εκποµπών σωµατιδίων σύµφωνα µε την παράγραφο 1, στοιχείο ε), που θα εφαρµόζεται στις νέες εγκρίσεις τύπου από την 1η Ιανουαρίου Η Επιτροπή θα υποβάλλει, το αργότερο µέχρι την 31η εκεµβρίου 2002 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο πρόταση η οποία περιλαµβάνει: υποχρεωτικές οριακές τιµές εκποµπών κατά τη δοκιµή τύπου Ι για τρίκυκλα και τετράτροχα οχήµατα για τη φάση Β που θα εφαρµόζονται από το 2006 και υποχρεωτικές οριακές τιµές εκποµπών σύµφωνα µε την παράγραφο 1, στοιχείο ε) που θα εφαρµόζονται από το 2006, υποχρέωση µέτρησης των ειδικών εκποµπών CO 2 κατά την έγκριση τύπου, σύµφωνα µε το άρθρο 7 επιπλέον η Επιτροπή υποβάλλει προτάσεις για την ενσωµάτωση των δίκυκλων και τρίκυκλων οχηµάτων µε κινητήρα που εντάσσονται στην κοινοτική στρατηγική για τη µείωση του CO 2 από µεταφορές (συµφωνία για τη µείωση του µέσου όρου των εκποµπών CO 2, την επισήµανση και τα φορολογικά κίνητρα),

12 (γ) (δ) (ε) διατάξεις για τις απαιτήσεις διαχρονικής αντοχής από την 1η Ιανουαρίου 2004 σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5, ρυθµίσεις για την καθιέρωση ελέγχου συµµόρφωσης των κυκλοφορούντων οχηµάτων (επιθεώρηση των εν κυκλοφορία οχηµάτων) στη διαδικασία έγκρισης τύπου για δίκυκλα και τρίκυκλα οχήµατα µε κινητήρα από την 1η Ιανουαρίου 2006 σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 και κατ αναλογίαν προς τις διατάξεις της οδηγίας 98/69/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 1998, σχετικά µε τα µέτρα καταπολέµησης της ατµοσφαιρικής ρύπανσης από αυτοκίνητα οχήµατα και η οποία τροποποιεί την οδηγία 70/220/ΕΟΚ του Συµβουλίου 1, νέο σύνολο οριακών τιµών (στάδιο ΙΙΙ) για τα µοτοποδήλατα, συµπεριλαµβανοµένων των τιµών εκποµπών σωµατιδίων σύµφωνα µε την παράγραφο 1, στοιχείο ε), που θα εφαρµοστούν από το Οι διατάξεις για τις απαιτήσεις διαχρονικής αντοχής και η υποχρέωση µέτρησης των ειδικών εκποµπών CO 2 κατά την έγκριση τύπου θα εφαρµόζονται επίσης και στα µοτοποδήλατα. 4. Η Επιτροπή υποβάλλει προτάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο για την επιθεώρηση και τη συντήρηση, τα ενσωµατωµένα συστήµατα διάγνωσης (OBD) και τον έλεγχο των εκποµπών λόγω εξάτµισης. Επιπλέον η Επιτροπή διασφαλίζει ότι κυκλοφορούν στην αγορά αποκλειστικά ανταλλακτικά και εξοπλισµοί για συστήµατα εξάτµισης που πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας 97/24/ΕΚ και της παρούσας οδηγίας. Η χορήγηση έγκρισης τύπου πρέπει να µπορεί να υποβάλλεται σε έλεγχο και τα στοιχεία των εγκρίσεων τύπου που έχουν χορηγηθεί πρέπει να µπορούν να εντοπίζονται και να ανακαλούνται κατά τρόπο ταχύ, αποτελεσµατικό και διαφανή σε ένα ευρωπαϊκό σύστηµα δεδοµένων. Άρθρο 9 Το κεφάλαιο 5 της οδηγίας 97/24/ΕΚ τροποποιείται σύµφωνα µε το κείµενο του παραρτήµατος. Άρθρο 10 Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία εντός... *. Ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή σχετικά. Όταν τα κράτη µέλη θεσπίζουν τα εν λόγω µέτρα, αυτά περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόµοια αναφορά κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη µέλη. 1 * ΕΕ L 350 της , σ µήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας

13 Άρθρο 11 Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα δηµοσίευσής της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Άρθρο 12 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη. Έγινε στις Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Η Πρόεδρος Για το Συµβούλιο Ο Πρόεδρος

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5 ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 97/42/ΕΚ: 1) Το παράρτηµα ΙΙ τροποποιείται ως εξής: Το σηµείο 1.4. αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: «1.4. Ως «αέριοι ρύποι»: νοούνται οι εκποµπές καυσαερίων µονοξειδίου του άνθρακα, οξειδίων του αζώτου που εκφράζονται σε ισοδύναµη ποσότητα διοξειδίου του αζώτου (NO 2 ), και υδρογονανθράκων, προϋποθέτοντας σχέση: C 1 H 1.85 για το πετρέλαιο, C 1 H 1.86 για το ντήζελ.» Προστίθενται τα εξής σηµεία: «1.5. «Σύστηµα αναστολής» σηµαίνει σύστηµα το οποίο µετρά, ανιχνεύει ή έχει αισθητήρες για µεταβλητές λειτουργίας (π.χ. ταχύτητα οχήµατος, ταχύτητα κινητήρα, χρησιµοποιούµενη ταχύτητα, θερµοκρασία, πίεση εισαγωγής η οποιαδήποτε άλλη παράµετρο) µε σκοπό την ενεργοποίηση, τη διαµόρφωση, την καθυστέρηση ή την απενεργοποίηση της λειτουργίας οποιουδήποτε στοιχείου ή λειτουργίας του συστήµατος ελέγχου εκποµπών και το οποίο µειώνει την απόδοση του συστήµατος ελέγχου των εκποµπών υπό συνθήκες κανονικής χρήσης του οχήµατος εκτός εάν η χρήση του συστήµατος αυτού περιλαµβάνεται κατ ουσίαν στην εφαρµοζόµενη διαδικασία δοκιµής για την πιστοποίηση των εκποµπών Ανορθολογική στρατηγική ελέγχου εκποµπών» σηµαίνει οποιαδήποτε στρατηγική ή µέτρο που, όταν το όχηµα λειτουργεί υπό συνθήκες κανονικής χρήσης, µειώνει την απόδοση του συστήµατος ελέγχου εκποµπών σε επίπεδο κάτω του αναµενόµενου για την εφαρµοστέα διαδικασία δοκιµής εκποµπών.» (γ) Το σηµείο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: « οκιµή τύπου Ι (έλεγχος των κατά µέσο όρο εκποµπών αερίων ρύπων σε αστική ζώνη µε κυκλοφοριακή συµφόρηση) Η δοκιµή διεξάγεται µε τη διαδικασία που περιγράφεται στο προσάρτηµα 1. Για τη συλλογή και την ανάλυση των αερίων ακολουθούνται οι προδιαγεγραµµένες µέθοδοι Στην εικόνα Ι.2.2. επεξηγούνται οι δυνατότητες για τη διενέργεια της δοκιµής του τύπου Ι Το όχηµα τοποθετείται επί δυναµοµετρικού πλαισίου εφοδιασµένου µε τα µέσα για την προσοµοίωση φορτίου και αδρανείας

15 Εικόνα Ι.2.2. ιάγραµµα ροής για τη δοκιµή τύπου Ι Μία δοκιµή Vi1 0,70 L ναι έγκριση ναι όχι Vi1 > 1,10 L όχι ύο δοκιµές Vi1 0,85 L και < Vi2 L και Vi1 + < Vi2 1,70 L ναι έγκριση όχι ναι Vi2 > 1,10 L ή Vi1 L και Vi2 L όχι Τρεις δοκιµές Vi1 και Vi2 και Vi3 < L < L L ναι έγκριση ναι όχι Vi3 > 1,10 L όχι ναι Vi3 L και Vi2 L ή Vi1 L όχι (Vi1 + Vi2 + Vi3)/3 < L ναι έγκριση όχι απόρριψη

16 Κατά τη δοκιµή τα καυσαέρια αραιώνονται και συλλέγονται αναλογικά δείγµατα σε έναν ή περισσότερους σάκους. Τα καυσαέρια του υπό δοκιµή οχήµατος αραιώνονται, λαµβάνονται δείγµατά τους και αναλύονται σύµφωνα µε την κατωτέρω διαδικασία και µετράται ο συνολικός όγκος του αραιωµένου καυσαερίου Η διαδικασία επαναλαµβάνεται τρεις φορές σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του σηµείου Οι µάζες αερίων εκποµπών που προκύπτουν σε κάθε δοκιµή πρέπει να είναι κατώτερες από τις οριακές τιµές που εµφαίνονται στον κατωτέρω πίνακα (γραµµή A για το έτος 2003 και Β για το έτος 2006): Κλάση Μάζα µονοξειδίου του άνθρακα (CO) Μάζα υδρογονανθ ράκων (HC) Μάζα οξειδίων του αζώτου (NO x ) L 1 (g/km) L 2 (g/km) L 3 (g/km) Οριακές τιµές για την έγκριση τύπου και τη συµµόρφωση της παραγωγής (δίκυκλων) µοτοσικλετών A (2003) I ( 150cc) 5,5 1,2 0,3 ΙΙ (> 150cc) 5,5 1,0 0,3 B (2006) I (<150cc) (ΣΑΚ, 2,0 0,8 0,15 ψυχρός κινητήρας) 1 II ( 150cc) (ΣΑΚ+ ΚΟΕΠ ψυχρός κινητήρας) 2 2,0 0,3 0,15 Οριακές τιµές για την έγκριση τύπου και τη συµµόρφωση της παραγωγής τρίκυκλων και τετράτροχων (επιβαλλόµενη ανάφλεξη) A (2003) Όλες 7,0 1,5 0,4 Οριακές τιµές για την έγκριση τύπου και τη συµµόρφωση της παραγωγής τρίκυκλων και τετράτροχων (ανάφλεξη µε συµπίεση) A (2003) Όλες 2,0 1,0 0, Κύκλος δοκιµών: ΟΕΕ Κ40 κύκλος µε εκποµπές που µετρούνται και για τους 6 τρόπους (δειγµατοληψία αρχίζει στο T=0). Κύκλος δοκιµών: ΟΕΕ Κ40+ΚΟΕΠ (εκποµπές που µετρούνται για όλους τους τρόπους δειγµατοληψία αρχίζει στο T=0), µε τη µέγιστη ταχύτητα των 120 km/h

17 Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων του σηµείου , για κάθε ρύπο ή συνδυασµό ρύπων, µια από τις τρεις µάζες που προκύπτουν επιτρέπεται να υπερβαίνει, αλλά όχι περισσότερο από 10%, το προδιαγεγραµµένο όριο, υπό τον όρο ότι ο αριθµητικός µέσος των τριών αποτελεσµάτων είναι κατώτερος από το προδιαγεγραµµένο όριο. Σε περίπτωση υπέρβασης των προδιαγεγραµµένων ορίων περισσοτέρων του ενός ρύπων, είναι αδιάφορο εάν αυτό συµβαίνει κατά την ίδια ή διαφορετικές δοκιµές Κατά τον καθορισµό των οριακών τιµών της στήλης Β για το 2006, η µεγίστη ταχύτητα για δίκυκλα οχήµατα µε επιτρεπόµενη µεγίστη ταχύτητα 110 km/h περιορίζεται στα 90 km/h στον κύκλο δοκιµών εκτός πόλης (ΚΟΕΠ) Ο αριθµός των δοκιµών κατά το σηµείο µειώνεται υπό τις κατωτέρω οριζόµενες προϋποθέσεις, όπου V 1 δηλώνει το αποτέλεσµα της πρώτης δοκιµής και V 2 το αποτέλεσµα της δεύτερης δοκιµής για κάθε ρύπο Eάν το αποτέλεσµα που προέκυψε για κάθε ρύπο είναι µικρότερο ή ίσο προς 0,70 L (δηλ. V1 # 0,70 L) διενεργείται µία µόνον δοκιµή Αν δεν πληρούται η απαίτηση του σηµείου , διενεργούνται δύο µόνο δοκιµές εάν για κάθε ρύπο πληρούνται οι εξής απαιτήσεις: V 1 # 0,85 L και V 1 + V 2 # 1,70 L και V 2 # L.» (δ) (ε) Ο Πίνακας I και ο Πίνακας II του σηµείου 2.2 διαγράφονται. Το σηµείο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: « οκιµή τύπου II (δοκιµή µέτρησης του µονοξειδίου του άνθρακα σε στροφές βραδυπορίας) και δεδοµένα εκποµπών που απαιτούνται για τις δοκιµές τεχνικού ελέγχου Η απαίτηση αυτή εφαρµόζεται σε όλα τα οχήµατα µε κινητήρα επιβαλλόµενης ανάφλεξης για τα οποία ζητείται έγκριση ΕΚ τύπου σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία

18 Κατά τη δοκιµή σύµφωνα µε το προσάρτηµα 2 (δοκιµή τύπου ΙΙ) σε κανονικές στροφές βραδυπορίας: Καταγράφεται η κατ όγκον περιεκτικότητα των εκπεµποµένων καυσαερίων σε µονοξείδιο του άνθρακα. Καταγράφεται ο αριθµός των στροφών του κινητήρα κατά τη διάρκεια της δοκιµής, περιλαµβανοµένων τυχόν ανοχών Κατά τη δοκιµή µε «υψηλό αριθµό» στροφών αέργου κινητήρα (δηλ. >2000 min-1): Καταγράφεται η κατ όγκον περιεκτικότητα των εκπεµποµένων καυσαερίων σε µονοξείδιο του άνθρακα. Καταγράφεται ο αριθµός των στροφών του κινητήρα κατά τη διάρκεια της δοκιµής, περιλαµβανοµένων τυχόν ανοχών Η θερµοκρασία του λαδιού του κινητήρα µετράται και καταγράφεται Με τα καταγραφέντα δεδοµένα συµπληρώνονται τα σχετικά σηµεία του εγγράφου που προβλέπεται στο παράρτηµα VII της οδηγίας 92/61/ΕΟΚ.» (στ) Προστίθεται το εξής σηµείο: «2.3. Η χρήση συστήµατος αναστολής ή/και ανορθολογικής στρατηγικής ελέγχου εκποµπών απαγορεύεται Ένα εξάρτηµα, λειτουργία, σύστηµα ή µέτρο ελέγχου του κινητήρα µπορεί να εγκαθίσταται σε ένα όχηµα εφόσον: ενεργοποιείται µόνον για σκοπούς όπως η προστασία του κινητήρα, η εκκίνηση εν ψυχρώ ή η προθέρµανση, ή ενεργοποιείται µόνον για σκοπούς όπως η λειτουργική ασφάλεια ή οι στρατηγικές ασφάλειας και οι στρατηγικές µειωµένων στροφών του κινητήρα λόγω βλάβης

19 Η χρήση εξαρτήµατος, λειτουργίας, συστήµατος ή µέτρου ελέγχου του κινητήρα η οποία οδηγεί στη χρήση διαφορετικής ή τροποποιηµένης στρατηγικής ελέγχου του κινητήρα από εκείνη που χρησιµοποιείται κανονικά κατά τους εφαρµοστέους κύκλους δοκιµών για τις εκποµπές επιτρέπεται εάν, τηρουµένων των απαιτήσεων του τµήµατος 2.3.3, αποδεικνύεται πλήρως ότι το µέτρο δεν µειώνει την απόδοση του συστήµατος ελέγχου εκποµπών. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, τα συστήµατα αυτά θεωρούνται ως συστήµατα αναστολής Ο κατασκευαστής υποβάλλει φάκελο πληροφοριών ο οποίος παρέχει πρόσβαση στο βασικό σχεδιασµό του συστήµατος και τα µέσα µε τα οποία ελέγχει τις µεταβλητές εξόδου του, αµέσως ή εµµέσως. Ο επίσηµος φάκελος πληροφοριών, ο οποίος πρέπει να προσκοµίζεται στην Τεχνική Υπηρεσία κατά την υποβολή της αίτησης έγκρισης τύπου, περιλαµβάνει πλήρη περιγραφή του συστήµατος. Τα σχετικά έγγραφα µπορούν να είναι συνοπτικά αλλά πρέπει να αποδεικνύουν ότι εντοπίζονται όλες οι εξαγωγές που επιτρέπονται από πίνακα που περιλαµβάνει ολόκληρο το φάσµα ελέγχου των εισαγωγών των επιµέρους µονάδων. Τα έγγραφα πρέπει να αιτιολογούν τη χρήση οποιουδήποτε εξαρτήµατος, συστήµατος ή µέτρου ελέγχου του κινητήρα και να περιέχουν πρόσθετες πληροφορίες και δεδοµένα δοκιµών που αποδεικνύουν τις επιπτώσεις που έχει για τα καυσαέρια η εγκατάσταση οποιουδήποτε τέτοιου εξαρτήµατος στο όχηµα. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να προσαρτώνται στα έγγραφα που απαιτούνται σύµφωνα µε το Παράρτηµα V. Πρόσθετες πληροφορίες για τις παραµέτρους που τροποποιούνται από οποιοδήποτε εξάρτηµα, λειτουργία, σύστηµα ή µέτρο ελέγχου του κινητήρα καθώς και τα όρια συνθηκών υπό τις οποίες λειτουργούν τα µέτρα αυτά. Οι πρόσθετες πληροφορίες πρέπει να περιγράφουν τη λογική ελέγχου του συστήµατος καυσίµου, τις στρατηγικές χρονισµού και τα σηµεία αλλαγής για όλους τους τρόπους λειτουργίας. Οι πληροφορίες αυτές παραµένουν αυστηρά εµπιστευτικές και διατηρούνται από τον κατασκευαστή, αλλά επιτρέπεται να επιθεωρούνται κατά την έγκριση τύπου.» (ζ) Το σηµείο αντικαθίσταται ως εξής: « Λαµβάνεται ένα όχηµα από τη σειρά παραγωγής και υπόκειται στις δοκιµές που περιγράφονται στο σηµείο Ο οριακές τιµές για τον έλεγχο της συµµόρφωσης της παραγωγής είναι οι αναφερόµενες στον πίνακα του σηµείου »

20 (η) Το πρώην σηµείο λαµβάνει τη νέα αρίθµηση και τροποποιείται ως ακολούθως: οι λέξεις «στους Πίνακες Ι και ΙΙ» αντικαθίστανται από τις λέξεις «στον Πίνακα του σηµείου », οι λέξεις «στους πίνακες του σηµείου » αντικαθίστανται από τις λέξεις «στον πίνακα του σηµείου » (θ) Το σηµείο του προσαρτήµατος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο: « Η στεγανότητα του συστήµατος εισαγωγής µπορεί να ελεγχθεί για να διαπιστωθεί ότι η εξαέρωση δεν επηρεάζεται από τυχαία εισαγωγή αέρα.» (ι) Στο σηµείο του προσαρτήµατος 1 τροποποιείται η τελευταία πρόταση ως εξής: «Πριν από τη συλλογή των καυσαερίων διενεργούνται δύο πλήρεις κύκλοι προετοιµασίας.» (ια) Το σηµείο του προσαρτήµατος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: « Πριν από την έναρξη του πρώτου κύκλου προετοιµασίας, το δίκυκλο ή τρίκυκλο υποβάλλεται σε ρεύµα αέρος µεταβλητής ταχύτητας. Ακολουθούν δύο πλήρεις κύκλοι, στη διάρκεια των οποίων δεν συλλέγονται καυσαέρια. Το σύστηµα αερισµού πρέπει να περιλαµβάνει ένα µηχανισµό που ελέγχεται από την ταχύτητα του κυλίνδρου της κλίνης, έτσι ώστε, µεταξύ 10 και 50 km/h, η γραµµική ταχύτητα του αέρα στην έξοδο να ισούται µε τη σχετική ταχύτητα του κυλίνδρου κατά προσέγγιση 10%. Για ταχύτητες του κυλίνδρου µικρότερες των 10 km/h, η ταχύτητα του ρεύµατος µπορεί να είναι µηδέν. Η τοµή της εξόδου του µηχανισµού που στέλνει το ρεύµα αέρα πρέπει να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: (i) επιφάνεια τουλάχιστον 0,4 m 2, (ii) ύψος του κάτω χείλους της µεταξύ 0,15 και 0,20 m από το έδαφος, (iii) απόσταση από το εµπρόσθιο άκρο του δίκυκλου ή τρίκυκλου µεταξύ 0,30 και 0,45 m

21 6.1.3α. Για τη δοκιµή συµµόρφωσης µε τις οριακές τιµές της γραµµής ΒΙ (πίνακας, σηµείο ) ισχύουν τα εξής: Πριν από την έναρξη της δοκιµής, το δίκυκλο ή τρίκυκλο υποβάλλεται σε δοκιµασία µε ρεύµα αέρα µε µεταβλητή ταχύτητα. Το σύστηµα αερισµού πρέπει να περιλαµβάνει ένα µηχανισµό που ελέγχεται από την ταχύτητα του κυλίνδρου της κλίνης, έτσι ώστε, στο πεδίο µεταξύ 10 και 50 km/h, η γραµµική ταχύτητα του αέρα στην έξοδο ισούται µε τη σχετική ταχύτητα του κυλίνδρου κατά προσέγγιση 10%. Για ταχύτητες του κυλίνδρου µικρότερες των 10 km/h, η ταχύτητα του ανέµου µπορεί να είναι ακόµη και µηδέν. Η τοµή της εξόδου του µηχανισµού που στέλνει το ρεύµα αέρα πρέπει να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: i) επιφάνεια τουλάχιστον 0,4m 2, ii) iii) απόσταση από το έδαφος της κάτω πλευράς του η οποία είναι από 0,15 έως 0,20 m, απόσταση από το µπροστινό άκρο της µοτοσικλέτας ή του τρικύκλου η οποία να είναι από 0,3 έως 0,45 m.» (ιβ) Το σηµείο του προσαρτήµατος 1 αντικαθίσταται ως εξής: « Ο πρώτος κύκλος αρχίζει µε τη δειγµατοληψία και τη µέτρηση των περιστροφών της αντλίας.» (ιγ) Το σηµείο του προσαρτήµατος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: « Μετά από δύο κύκλους προετοιµασίας (την πρώτη στιγµή του πρώτου κύκλου) διενεργούνται ταυτοχρόνως οι ενέργειες που προβλέπονται στα σηµεία µέχρι α. Για τη δοκιµή συµµόρφωσης µε τις οριακές τιµές της γραµµής ΒΙ (πίνακας, σηµείο ) ισχύουν τα εξής: Με την εκκίνηση του κινητήρα ενεργοποιούνται ταυτόχρονα και οι µηχανισµοί που προβλέπονται στα σηµεία µέχρι »

22 (ιδ) Το σηµείο 7.4 του προσαρτήµατος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: «7.4. Ανάλυση Τα καυσαέρια που περιέχονται στο σάκο πρέπει να αναλύονται το συντοµότερο δυνατόν και οπωσδήποτε πριν παρέλθουν 20 λεπτά από το τέλος του κύκλου δοκιµής Πριν από κάθε ανάλυση δείγµατος η κλίµακα τιµών του αναλυτή που χρησιµοποιείται για κάθε ρύπο πρέπει να µηδενίζεται, µε το κατάλληλο αέριο µηδενισµού Εν συνεχεία οι αναλυτές ρυθµίζονται σύµφωνα µε τις καµπύλες βαθµονόµησης, µε τη χρήση αερίων βαθµονόµησης ονοµαστικής συγκέντρωσης 70 µέχρι 100% της κλίµακας τιµών Εν συνεχεία επανελέγχονται οι µηδενικές τιµές των αναλυτών. Εάν η ανάγνωση διαφέρει περισσότερο από 2% της κλίµακας τιµών που καθορίστηκε σύµφωνα µε το σηµείο η διαδικασία επαναλαµβάνεται Ακολούθως αναλύονται τα δείγµατα Μετά την ανάλυση, τα σηµεία µηδενισµού και βαθµονόµησης επανελέγχονται µε τα ίδια αέρια. Εάν τα αποτελέσµατα δεν αποκλίνουν περισσότερο από 2% από τα αποτελέσµατα του σηµείου η ανάλυση θεωρείται αποδεκτή Σε όλα τα υποσηµεία του παρόντος σηµείου οι παροχές και οι πιέσεις των διαφόρων αερίων πρέπει να είναι οι ίδιες µε τις χρησιµοποιούµενες κατά τη βαθµονόµηση των αναλυτών Ως µέγεθος της συγκέντρωσης κάθε ρύπου που µετρήθηκε στα αέρια θεωρείται η τιµή που διαπιστώνεται µετά τη σταθεροποίηση της διάταξης µέτρησης.» (ιε) Το σηµείο 2.2. του προσαρτήµατος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: «2.2. Η δοκιµή µέτρησης τύπου ΙΙ που ορίζεται από το σηµείο του παραρτήµατος ΙΙ πρέπει να γίνεται αµέσως µετά την δοκιµή τύπου Ι µε τον κινητήρα σε κανονικές στροφές βραδυπορίας και σε «υψηλό αριθµό» στροφών αέργου κινητήρα.»

23 2) Το παράρτηµα IV αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΥΣΙΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΒΕΝΖΙΝΗ) Ως καύσιµο αναφοράς χρησιµοποιείται το περιγραφόµενο στο παράρτηµα IX µέρος 1 της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΥΣΙΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΝΤΗΖΕΛ) Ως καύσιµο αναφοράς χρησιµοποιείται το περιγραφόµενο στο παράρτηµα IX µέρος 2 της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ.»

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 334/36 Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης εκεµβρίου 1999 για τηνπροσαρµογή στηντεχνική πρόοδο της οδηγίας 80/1268/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε το εκπεµπόµενο διοξείδιο του άνθρακα και την κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 252/20 EL 20.9.2002 Ο ΗΓΙΑ 2002/51/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Ιουλίου 2002 για την µείωση του επιπέδου ρυπαντικών εκποµπών των δίκυκλων και τρίκυκλων οχηµάτων µε κινητήρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας και Πολιτικής των Καταναλωτών 9 Φεβρουαρίου 2001 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ 2000/0211(COD) ***I ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την πρόταση οδηγίας του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 2001/92/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο ΗΓΙΑ 2001/92/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 291/24 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 8.11.2001 Ο ΗΓΙΑ 2001/92/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Οκτωβρίου 2001 για προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 92/22/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Οικ. Φ1/26579/3183 ΦΕΚ Β 790/18.5.2007

Αριθμ. Οικ. Φ1/26579/3183 ΦΕΚ Β 790/18.5.2007 Αριθμ. Οικ. Φ1/26579/3183 ΦΕΚ Β 790/18.5.2007 Καθορισμός μεθόδων μέτρησης και επιτρεπομένων ορίων του μονοξειδίου του άνθρακα (CO) και των υδρογονανθράκων (HC) στα καυσαέρια των βενζινοκίνητων και υγραεριοκίνητων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 14.06.2001 COM(2001) 318 τελικό 2001/0135 (COD) ΤΟΜΟΣ II Πρόταση Ο ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 92/6/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 49/36 19.2.2004 Ο ΗΓΙΑ 2004/3/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Φεβρουαρίου 2004 για την τροποποίηση των οδηγιών 70/156/ΕΟΚ και 80/1268/EΟΚ του Συµβουλίου όσον αφορά την µέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2000/25/ΕΚ είναι

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2000/25/ΕΚ είναι 1.3.2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 55/35 ΟΔΗΓΙΑ 2005/13/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Φεβρουαρίου 2005 για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1976L0756 EL 15.10.2008 009.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιουλίου 1976 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών

Διαβάστε περισσότερα

τιµές µειώθηκαν για πρώτη φορά µε την οδηγία 74/290/ΕΟΚ (7) και συµπληρώθηκαν, βάσει της οδηγίας 77/102/ΕΟΚ της Επιτροπής (8), µε οριακές τιµές για

τιµές µειώθηκαν για πρώτη φορά µε την οδηγία 74/290/ΕΟΚ (7) και συµπληρώθηκαν, βάσει της οδηγίας 77/102/ΕΟΚ της Επιτροπής (8), µε οριακές τιµές για Οδηγία 94/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβούλιου της 23ης Μαρτίου 1994 περί των µέτρων που πρέπει να ληφθούν κατά της ατµοσφαιρικής ρύπανσης από τις εκποµπές των οχηµάτων µε κινητήρα και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Έγγραφο συνόδου 2009 C6-0029/2005 2003/0130(COD) 27/01/2005 Κοινή θέση Κοινή θέση η οποία καθορίσθηκε από το Συµβούλιο στις 24 Ιανουαρίου 2005 για την έκδοση της οδηγίας του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.1.2014 COM(2014) 28 final Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και (ΕΚ) αριθ. 595/2009

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2012 (OR. en) 15606/12 ENV 823 ENT 277 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2012 (OR. en) 15606/12 ENV 823 ENT 277 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2012 (OR. en) 15606/12 ENV 823 ENT 277 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: 26 Οκτωβρίου 2012 Αποδέκτης: Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Σεπτεμβρίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Σεπτεμβρίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Σεπτεμβρίου 2015 (OR. en) 12353/15 ENV 586 ENT 199 MI 583 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 23 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2012/36/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΟΔΗΓΙΑ 2012/36/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 321/54 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.11.2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/36/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓIΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟIΝΟΒΟΥΛIΟΥ ΚΑI ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓIΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟIΝΟΒΟΥΛIΟΥ ΚΑI ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.10.2010 COM(2010) 607 τελικό 2010/0301 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓIΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟIΝΟΒΟΥΛIΟΥ ΚΑI ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/25/EΚ όσον αφορά τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.6.2010 COM(2010)331 τελικό 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά µε το κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 1.11.2000 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 279/33 Ο ΗΓΙΑ 2000/55/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Σεπτεµβρίου 2000 σχετικά µε τις απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Μαΐου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Μαΐου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Μαΐου 2016 (OR. en) 9386/16 ENV 358 ENT 95 MI 373 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 10 Μαΐου 2016 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL A7-0278/182. Τροπολογία

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL A7-0278/182. Τροπολογία 8.4.2014 A7-0278/182 182 Άρθρο 12 α (νέο) Άρθρο 12 α Κυρώσεις Τα κράτη µέλη προβλέπουν αποτελεσµατικές, αναλογικές και αποτρεπτικές ποινές για την περίπτωση που ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας δεν ζητήσει

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΟΜΟ Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 257, 10.10.1996, σ. 26. L 33, 4.2.2006, σ. 1. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης με την πράξη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας,

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 11.9.2013 EP-PE_TC1-COD(2012)0075 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 11 Σεπτεµβρίου 2013 εν όψει της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 15 εκεµβρίου 1999 1999 /0022(COD) PE1 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 15 εκεµβρίου 1999 εν όψει της

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1996R2232 EL 20.11.2003 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: Τεχνολογία και Ηλεκτρολογία/Ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 για τροποποίηση της οδηγίας 80/777/ΕΟΚ του Συµβουλίου περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

1. Το κείµενο των διατάξεων που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙ αντικαθίσταται από

1. Το κείµενο των διατάξεων που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙ αντικαθίσταται από Οδηγία του Συµβουλίου της 23ης εκεµβρίου 1991 για την τυποποίηση και τον εξορθολογισµό των εκθέσεων που αφορούν την εφαρµογή ορισµένων οδηγιών για το περιβάλλον (91/692/ΕΟΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 2.4.2014 EP-PE_TC1-COD(2011)0228 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 2 Απριλίου 2014 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγές, από τη Γροιλανδία αλιευτικών προϊόντων, ζώντων δίθυρων µαλακίων, εχινόδερµων, χιτωνόζωων και θαλάσσιων γαστερόποδων ***Ι

Εισαγωγές, από τη Γροιλανδία αλιευτικών προϊόντων, ζώντων δίθυρων µαλακίων, εχινόδερµων, χιτωνόζωων και θαλάσσιων γαστερόποδων ***Ι P7_TA(2011)0135 Εισαγωγές, από τη Γροιλανδία αλιευτικών προϊόντων, ζώντων δίθυρων µαλακίων, εχινόδερµων, χιτωνόζωων και θαλάσσιων γαστερόποδων ***Ι Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τον οριστικό χαρακτήρα του διακανονισµού και τη σύσταση ασφαλειών

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τον οριστικό χαρακτήρα του διακανονισµού και τη σύσταση ασφαλειών Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τον οριστικό χαρακτήρα του διακανονισµού και τη σύσταση ασφαλειών /* COM/96/0193 ΤΕΛΙΚΟ - COD 96/0126 */ Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο (COM(2011)0483),

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο (COM(2011)0483), P7_TA-PROV(20)0526 Επιστρεπτέα ενίσχυση και χρηµατοοικονοµική τεχνική ***I Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της ης εκεµβρίου 20 σχετικά µε την πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/40/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2006/40/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 161/12 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.6.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/40/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Μαΐου 2006 για τις εκπομπές των συστημάτων κλιματισμού των μηχανοκίνητων

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αέρια Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 315/Α/1977, Π.. Υπ Αριθ. 922 Περί Απαγορεύσεως της χρήσεως πετρελαίου τύπου Μαζούτ εις κτιριακάς εγκαταστάσεις καύσεως.

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 2016 (OR. en) 11158/16 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 6 Ιουλίου 2016 Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: D045112/01

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1991L0692 EL 20.11.2003 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης εκεµβρίου 1991 για την τυποποίηση και τον εξορθολογισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.1.2014 SWD(2014) 32 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση για την τροποποίηση του περί Συσκευών αερολυμάτων (Αεροζόλ) Νόμου για σκοπούς εναρμόνισης με Οδηγία 2016/2037/ΕΕ

Δημόσια Διαβούλευση για την τροποποίηση του περί Συσκευών αερολυμάτων (Αεροζόλ) Νόμου για σκοπούς εναρμόνισης με Οδηγία 2016/2037/ΕΕ Λευκωσία, 24 Ιουλίου 2017 Προς: Όλα τα Μέλη Κυρίες/Κύριοι, Δημόσια Διαβούλευση για την τροποποίηση του περί Συσκευών αερολυμάτων (Αεροζόλ) Νόμου για σκοπούς εναρμόνισης με Οδηγία 2016/2037/ΕΕ Θα θέλαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 17 Iουνίου 2008 (26.06) (OR. en) 10724/08 Διοργανικός φάκελος : 2005/0283 (COD)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 17 Iουνίου 2008 (26.06) (OR. en) 10724/08 Διοργανικός φάκελος : 2005/0283 (COD) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 17 Iουνίου 2008 (26.06) (OR. en) 10724/08 Διοργανικός φάκελος : 2005/0283 (COD) TRANS 204 ENT 127 ENV 374 MAP 17 CODEC 774 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ της : Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο (COM(2002) 158),

έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο (COM(2002) 158), P5_TA(2002)0529 Πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία ***I Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που τροποποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής, για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων για την πιστοποίηση αξιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

[12] ΕΕ αριθ. L 226 της 3.8.1989, σ. 1. ότι οι εργασίες που διεξήγαγε η Επιτροπή σαυτόν τον τοµέα κατέδειξαν ότι η Κοινότητα διαθέτει ή τελειοποιεί

[12] ΕΕ αριθ. L 226 της 3.8.1989, σ. 1. ότι οι εργασίες που διεξήγαγε η Επιτροπή σαυτόν τον τοµέα κατέδειξαν ότι η Κοινότητα διαθέτει ή τελειοποιεί Οδηγία του Συµβουλίου της 26ης Ιουνίου 1991 για την τροποποίηση της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ σχετικά µε την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών για τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά της ρύπανσης του

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Στρασβούργο, 26 Φεβρουαρίου 2014 (OR. en) 2012/0191 (COD) LEX 1440 PE-CONS 106/1/13 REV 1 ENV 965 ENT 290 CODEC 2362

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Στρασβούργο, 26 Φεβρουαρίου 2014 (OR. en) 2012/0191 (COD) LEX 1440 PE-CONS 106/1/13 REV 1 ENV 965 ENT 290 CODEC 2362 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Στρασβούργο, 26 Φεβρουαρίου 2014 (OR. en) 2012/0191 (COD) LEX 1440 PE-CONS 106/1/13 REV 1 ENV 965 ENT 290 CODEC 2362 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D045884/03 ANNEX 17.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D045884/03 ANNEX 17. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) 5365/17 ADD 6 ENT 13 ENV 28 MI 46 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 16 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.10.2013 COM(2013) 704 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2004/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Οικ. 392541/1010/88 Καθορισμός μέτρων για την ποιότητα της ατμόσφαιρας και ειδικότερα των οριακών τιμών για την περιεκτικότητα της βενζίνης σε μόλυβδο. (ΦΕΚ 366/Β/8-6-1988) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας και Πολιτικής των Καταναλωτών 27 Ιουνίου 2003 PE 328.792/38-59 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 38-59 Σχέδιο έκθεσης Bernd Lange (PE 328.792) Πρόταση οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/0301(COD) της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/0301(COD) της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 28.1.2011 2010/0301(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4110, 9/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ --------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4110, 9/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ -------------------------- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ -------------------------- Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 115, 9.5.2003, σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 12.5.2015 2014/0012(COD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 14-75 Σχέδιο γνωμοδότησης Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PE552.114v01-00)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/0195(COD) της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/0195(COD) της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 15.10.2010 2010/0195(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Σεπτεµβρίου 1984 για την επιτρεπτή στάθµη

Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Σεπτεµβρίου 1984 για την επιτρεπτή στάθµη Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Σεπτεµβρίου 1984 για την επιτρεπτή στάθµη ακουστικής ισχύος των µηχανοκίνητων αεροσυµπιεστών ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ Οδηγία 89/655/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 30ής Νοεµβρίου 1989 σχετικά µε τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιµοποίηση εξοπλισµού από τους εργαζοµένους κατά την εργασία τους ( εύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15 11.11.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1014/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την παρακολούθηση και την αναφορά δεδομένων ταξινόμησης των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ. Κοινή δήλωση για τα άρθρα 22 και 29 της συµφωνίας

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ. Κοινή δήλωση για τα άρθρα 22 και 29 της συµφωνίας 521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Erklärungen Griechisch (Normativer Teil) 1 von 7 ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ Κοινή δήλωση για τα άρθρα 22 και 29 της συµφωνίας Τα µέρη δηλώνουν ότι κατά την εφαρµογή των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ Ι Πεδίο εφαρµογής

ΤΙΤΛΟΣ Ι Πεδίο εφαρµογής Οδηγία 92/3/ΕΥΡΑΤΟΜ του Συµβουλίου της 3ης Φεβρουαρίου 1992 για την επιτήρηση και τον έλεγχο των αποστολών ραδιενεργών αποβλήτων µεταξύ κρατών µελών καθώς και προς και από την Κοινότητα ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - D016983/03.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - D016983/03. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 17 Ιανουαρίου 2012 (OR. en) 5446/12 ENT 11 ENV 24 MI 23 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: 11 Ιανουαρίου 2011 Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.11.2011 COM(2011) 710 τελικό 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2009L0126 EL 12.11.2014 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΟΔΗΓΙΑ 2009/126/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006 L 396/854 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Έγγραφο συνόδου 2004 C5-0273/1999 29/11/1999 ***II ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ Θέµα : Κοινή θέση (EK) αριθ..../1999 η οποία καθορίστηκε από το Συµβούλιο στις 15 Νοεµβρίου 1999για την έκδοση Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.10.2014 COM(2014) 678 final 2014/0313 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ένωσης στη διοικητική επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

γ/ Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 595/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 1 / 4

γ/ Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 595/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 1 / 4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤ/ΤΑΣ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Αθήνα, 9/5/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 31687/1738/16 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 11.5.2011 EP-PE_TC1-COD(2010)0259 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 11 Μαΐου 2011 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

CONSLEG - 76L /12/ σ.

CONSLEG - 76L /12/ σ. Οδηγία 91/157/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991 για τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές που περιέχουν ορισµένες επικίνδυνες ουσίες Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 078 της 26/03/1991 σ. 0038-0041

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο Βρυξέλλες, C ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής για τη διαρκή αξιοπλοΐα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΥΣΗΣ. Μέρος 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΥΣΗΣ. Μέρος 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ [Άρθρα 2(1), 47(2), (3), (4), (5), (8), (9), (10), 48 (1), (2)(α), 49(3)(γ) και (4)(δ), 50(1)(δ), 51(2), 55(1), (2), 56, 57(1)(α), (2), (3) και 99(1), (2) και (3)] ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.3.2017 COM(2017) 111 final 2017/0047 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1986L0378 EL 09.03.1997 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουλίου 1986 για την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95

Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95 Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95 ΦΕΚ 134/Β/01-03-1995 Τροποποίηση της υπ αριθ. 15233/3.7.1991 (ΦΕΚ 487/Β/4.7.1991) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Βιοµηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

5665/1/07 REV 1 CZV/ag,mks DG C I

5665/1/07 REV 1 CZV/ag,mks DG C I ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 19 Απριλίου 2007 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2006/0018 (COD) 5665/1/07 REV 1 ENT 10 ENV 48 CODEC 71 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: Κοινή θέση που εγκρίθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 25.3.2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0518/2009, του Tamás Benocz, ουγγρικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενες παραβιάσεις της νομοθεσίας ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη έκδοση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη έκδοση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.5.2009 COM(2009) 235 τελικό 2006/0250 (CNS) C7-0045/09 Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 16.6.2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ (52/2011) Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη του Cortes Generales του Βασιλείου της Ισπανίας σχετικά με την πρόταση οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ

Ο ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ Ε.Ε. Παρ. III(I) 3596 Κ.Δ.Π. 613/2003 Αρ. 3739, 25.7.2003 Αριθμός 613 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) (Αρ. 3) Κανονισμοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.8.2017 COM(2017) 421 final 2017/0188 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης 2014/797/ΕΕ, με την οποία επιτρέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET PUIGARNAU, Διευθυντής Ημερομηνία Παραλαβής: 6 Ιανουαρίου 2012

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET PUIGARNAU, Διευθυντής Ημερομηνία Παραλαβής: 6 Ιανουαρίου 2012 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, η Φεβρουαρίου 0 (OR. en) 5786/ ENV 5 ENT 8 DELACT 3 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET PUIGARNAU,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την οδηγία 2009/119/ΕΚ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 26.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 188/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Φεβρουαρίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. που τροποποιεί

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. που τροποποιεί ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 22.12.2006 COM(2006) 910 τελικό 2006/0305 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που τροποποιεί την οδηγία 2004/39/ΕΚ για τις

Διαβάστε περισσότερα

P7_TA(2010)0380 Χρηματοδοτικό μέσο για την προαγωγή της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου παγκοσμίως ***I

P7_TA(2010)0380 Χρηματοδοτικό μέσο για την προαγωγή της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου παγκοσμίως ***I P7_TA(2010)0380 Χρηματοδοτικό μέσο για την προαγωγή της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου παγκοσμίως ***I Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 22.12.2006 COM(2006) 909 τελικό 2006/0282 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 10.5.2007 EP-PE_TC2-COD(2003)0153 ***II ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε δεύτερη ανάγνωση στις 10 Μαΐου 2007 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126/34 22.5.2003 Ο ΗΓΙΑ 2003/40/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Μαΐου 2003 για τον καθορισµό του καταλόγου, των οριακών τιµών συγκεντρώσεων και των ενδείξεων για την επισήµανση των συστατικών των φυσικών µεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. Αρ. Πρωτ.: 43917/5066/ ΦΕΚ Β/1468/2006

Κ.Υ.Α. Αρ. Πρωτ.: 43917/5066/ ΦΕΚ Β/1468/2006 Κ.Υ.Α. Αρ. Πρωτ.: 43917/5066/4-10-2006 ΦΕΚ Β/1468/2006 Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2003/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Απριλίου 2003, σχετικά με την υποχρεωτική

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 2.2.2017 EP-PE_TC1-COD(2015)0112 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 2 Φεβρουαρίου 2017 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.2.2003 L 31/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 223/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Φεβρουαρίου 2003 για τις απαιτήσεις στον τοµέα της επισήµανσης τις συναφείς µε τον βιολογικό τρόπο παραγωγής για τις ζωοτροφές, τις

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Στέρεα Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 179/Α/2001, Νόµος Υπ Αριθ. 2939 Ανακύκλωση συσκευασιών και άλλων προϊόντων (µπαταρίες, ηλεκτρονικά απόβλητα) 2. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.7.2011 SEC(2011) 959 τελικό C7-0212/11 EL ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση για Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα Αντιμετώπισης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης

Μέτρα Αντιμετώπισης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης Μέτρα Αντιμετώπισης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 1. Κατηγοριοποίηση Οχημάτων για την Εφαρμογή των Μέτρων Η εφαρμογή των μέτρων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης προϋποθέτει την κατηγοριοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής, για τη διαρκή αξιοπλοΐα αεροσκάφους και των αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 29.11.2002 L 324/53 Ο ΗΓΙΑ 2002/84/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Νοεµβρίου 2002 για την τροποποίηση των οδηγιών για την ασφάλεια στη ναυτιλία και την πρόληψη της ρύπανσης από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Γραφείο Τύπου Πληροφορίες : κa. Ελεάννα Πετράκη Τηλέφωνο : 210-6891400 e-mail address : info@seaa.gr Αρ. πρ. 22241 Αθήνα, 19 η Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ EL Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ παραγόµενο από το σύστηµα CONSLEG της Υπηρεσίας Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων CONSLEG: 1983L0183 28/11/1989 Αριθµός σελίδων: 7 < Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

1. Από ποια μέρη αποτελείται η περιστροφική αντλία πετρελαίου ; Πώς διανέμεται το καύσιμο στους διάφορους κυλίνδρους ;

1. Από ποια μέρη αποτελείται η περιστροφική αντλία πετρελαίου ; Πώς διανέμεται το καύσιμο στους διάφορους κυλίνδρους ; Απαντήσεις στο διαγώνισμα του 6 ου κεφαλαίου 1. Από ποια μέρη αποτελείται η περιστροφική αντλία πετρελαίου ; 197 1. τον κινητήριο άξονα ( περιστρέφεται με τις μισές στροφές του στροφάλου για 4-χρονο κινητήρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας και Πολιτικής των Καταναλωτών 30 Αυγούστου 2001 PE 304.678/35-46 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 35-46 Σχέδιο σύστασης για τη δεύτερη ανάγνωση (PE 304.678)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3772, 24/11/2003 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3772, 24/11/2003 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2003 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2003 H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος 224(1) του 2002 5(1) του 2003 77(1) του

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία των πεζών και άλλων ανεπαρκώς προστατευόµενων χρηστών των οδών ***I

Προστασία των πεζών και άλλων ανεπαρκώς προστατευόµενων χρηστών των οδών ***I P5_TA(2003)0331 Προστασία των πεζών και άλλων ανεπαρκώς προστατευόµενων χρηστών των οδών ***I Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα