ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 Signature Not Verified Digitally signed by VARVARA ZACHARAKI Date: :18:58 EEST Reason: Signed PD (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πρακτική Άσκηση ή Μαθητεία καταρτιζομένων ΙΕΚ Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ μιας Εκπαίδευσης Νηπιαγωγείου Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ μιας Εκπαίδευσης Δημοτικού Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ μιας Εκπαίδευσης Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγεί ου με ΜΦΠΑΔ Χορήγηση άδειας ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου... 5 Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγ γελματικής Κατάρτισης με διακριτικό τίτλο I.Ι.Ε.Κ. ΚΟΡΕΛΚΟ, ως προς την προσθήκη νέας δομής. 6 Έγκριση της υπ αρ. 70/2015 απόφασης του Διοικητι κού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ» Δήμου Καλλιθέας, περί σύστασης σαράντα έξι προσω ποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο ΝΠΔΔ Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛ ΛΟΣ» Δήμου Καλλιθέας, σε εφαρμογή τελεσίδι κων δικαστικών αποφάσεων Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευ σης του Δήμου Κω έτους ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Διορθώσεις σφαλμάτων 1) στην αριθ. Φ.6661/2015/ / απόφαση του Γενι κού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη σης Μακεδονίας Θράκης που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1402/Β / και 2) στην αριθμ. Φ.4290/2014/ / που δημοσιεύ θηκε στο ΦΕΚ 1492/Β / Διόρθωση σφάλματος στην υπ αριθμ. ΙΕ/ΟΕ/ 33079/472/Π02/4/00180/Ε/Ν.3299/2004/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ /Κ1 (1) Πρακτική Άσκηση ή Μαθητεία καταρτιζομένων ΙΕΚ. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ). 2. Τις διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 242 του Ν.4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περι βάλλοντος Νέα εταιρική μορφή Σήματα Μεσίτες Ακινήτων Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 86 Α ), όπως ισχύει. 3. Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 60 παρ. 3 του A.N. 1846/1951 (ΦΕΚ 179 Α ) «Περί Κοινωνικών Ασφαλί σεων», όπως ισχύει. 4. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κρά τους και Άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247 Α ). 5. Τις διατάξεις του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προ γραμματική περίοδο » (ΦΕΚ 267 Α ) όπως ισχύει. 6. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικη τικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρό γραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 7. Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. α. του Ν. 3896/2010 (ΦΕΚ 207 Α ) «Εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιρι ών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης Εναρμόνιση της κείμενης νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006 και άλλες συναφείς διατάξεις». 8. Τις διατάξεις των άρθρων 20, 23 και 183 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α ): «Αρχές δημοσιονομικής δι αχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα του άρθρου 183 αυτού.

2 23162 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9. Τις διατάξεις του Π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20 Α ) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων». 10. Τις διατάξεις του Π.δ. 65/2015 (ΦΕΚ 106 Α ) «Διο ρισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ πουργών». 11. Τις διατάξεις του άρθρου 51 του Π.δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181 Α ) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ μάτων», όπως ισχύει. 12. Την υπουργική απόφαση υπ αριθμ /Α1/ (ΦΕΚ 1185 Β ) «Μεταβίβαση δικαιώματος υπο γραφής Με εντολή Υπουργού στο Γενικό Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και στους Προ ϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της ΓΓΔΒΜΝΓ του ΥΠΟΠΑΙΘ». 13. Τις διατάξεις του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α ) «Αναδι άρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 14. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α ) «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίη σης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις». 15. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 25 του Ν. 4203/2013 (ΦΕΚ 235 Α ) «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώ σιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις». 16. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8 Α ) «Άδεια εγκατάστασης και λει τουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης και άλλες διατάξεις». 17. Τις διατάξεις του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118 Α ) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις». 18. Την υπουργική απόφαση υπ αριθμ. 5954/ (ΦΕΚ 1807 Β ) «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)». 19. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 17 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α ) «Αναδιάρθρωση της Δευτε ροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 20. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξε ων της παρούσας προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουρ γείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων (Ειδ. Φ ΚΑΕ 2599). 21. Την αριθ. 2679/Β2/ εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ., Άρθρο 1 Πρακτική Άσκηση ή Μαθητεία καταρτιζομένων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης Η εξάμηνη Πρακτική Άσκηση ή η Μαθητεία σε χώρους εργασίας, διάρκειας 960 ωρών, είναι υποχρεωτική για τους σπουδαστές των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κα τάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρ τισης. Μέσω της Πρακτικής Άσκησης ή της Μαθητείας, οι καταρτιζόμενοι των Ι.Ε.Κ. ενισχύουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους και αποκτούν επαγγελματική εμπει ρία σε συναφείς με την κατάρτιση τους κλάδους, σε θέσεις που προσφέρονται από φορείς και επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Η Πρακτική Άσκη ση ή η Μαθητεία σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς είναι δυνατόν να χρηματοδοτείται από εθνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. Άρθρο 2 Ασφάλιση Πρακτικά Ασκούμενων/Μαθητευόμενων Για τους σπουδαστές των δημόσιων φορέων η έκδοση των πιστοποιητικών υγείας και οι ιατρικές πράξεις που απαιτούνται για την Πρακτική Άσκηση ή τη Μαθητεία σε χώρους εργασίας, εφόσον οι σπουδαστές δεν είναι άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένοι, γίνονται δωρεάν από δημόσια νοσοκομεία ή από ιατρούς συμβεβλημένους με το Δημόσιο ή με φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Τα Ι.Ε.Κ., δημόσια και ιδιωτικά, μεριμνούν για την ασφάλιση των πρακτικά ασκούμενων/μαθητευόμενων στο Ι.Κ.Α., μόνο για την περίπτωση ατυχήματος στους χώρους εργασίας κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης της Πρα κτικής Άσκησης ή της Μαθητείας, με ποσοστό 1% επί του ετήσιου τεκμαρτού ημερομισθίου της δωδέκατης ασφαλιστικής κλάσης του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, όπως ισχύει κάθε φορά. Η εν λόγω δαπάνη βαρύνει τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Πο λιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, για τα δημόσια Ι.Ε.Κ. που υπάγονται στην αρμοδιότητα της. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΙΑΟΥ ΔΗΜΑΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ /Δ1 (2) Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νηπιαγωγείου. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.682/1977 (244 Α ). 2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρ θρου πρώτου του Ν.4093/2012 (222 Α ) «Έγκριση Μεσο πρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής », όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν.4111/2013 (18 Α ) «Συνταξιοδοτικές ρυθ μίσεις... και άλλες επείγουσες διατάξεις» και όπως αντι καταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του Ν.4152/2013 (107 Α ) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής... και 4127/2013», του άρθρου 33 του Ν.4186/2013 (193 Α ) λοιπές διατάξεις» και της παρ.3 του άρθρου έκτου του Ν.4218/2013 (268 Α ) «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Περιεχομένου..και άλλες διατάξεις», του άρθρου 11 του Ν.4229/2014 (8 Α ) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργί ας χώρου παραστάσεων... και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 48 του Ν.4264/2014 (118 Α ) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις». 3. Τη με αριθμ. πρωτ / υπουργική από φαση «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κα τάρτισης κατά την παρ. Θ του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012» (3057 Β ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τη με αριθμ. πρωτ /ΙΑ/ κοινή υπουρ γική απόφαση (756 Β ). 4. Τη με αριθμ. πρωτ /ΙΑ/ υπουργική απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών... ΝΠΔΔ» (3324 Β ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την με αριθμ. πρωτ /ΙΑ/ υπουργική απόφαση (1584 Β ). 5. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.2.Α/49645/Δ5/ (914 Β / ) απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νηπιαγωγείου στο Σωματείο «Αρμένικος Κυανούς Σταυρός». 6. Το με αριθμ. πρωτ /Δ1/ αίτημα των ενδιαφερομένων του ως άνω Σωματείου με το οποίο δι αβιβάστηκαν τα δικαιολογητικά για την αλλαγή νομίμου εκπροσώπου, καθώς και το από απόσπασμα πρακτικών του Δ.Σ του ως άνω Σωματείου. 7. Το Π.δ. 65/2015 (ΦΕΚ 106 Α ) διορισμού της Αγγε λικής Ευφροσύνης Κιάου Δημάκου στη θέση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Τροποποιούμε τη με αριθμ. πρωτ. Φ.2.Α/49645/Δ5/ (914 Β / ) άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νηπιαγωγείου ως προς το νόμιμο εκπρόσωπο, ως ακολούθως: Από το σχολικό έτος , χορηγούμε στο Σωμα τείο «ΑΡΜΕΝΙΚΟΣ ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ» άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νηπιαγωγείου, δύο (2) αιθουσών με τριάντα τρία (33) νήπια. Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Νηπιαγωγείου είναι «Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο ΑΡΜΕ ΝΙΚΟΣ ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ». Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει στην οδό Φλωρίνης και Λαμίας, στη Νίκαια Αττικής, με νόμιμο εκπρόσωπο στο ΥΠΟΠΑΙΘ τη Σέτα Οβακιμιάν. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΙΑΟΥ ΔΗΜΑΚΟΥ Αριθμ /Δ1 (3) Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοτικού. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.682/1977 (244 Α ). 2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρ θρου πρώτου του Ν.4093/2012 (222 Α ) «Έγκριση Μεσο πρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής », όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν.4111/2013 (18 Α ) «Συνταξιοδοτικές ρυθ μίσεις... και άλλες επείγουσες διατάξεις» και όπως αντι καταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του Ν.4152/2013 (107 Α ) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής... και 4127/2013», του άρθρου 33 του Ν.4186/2013 (193 Α ) λοιπές διατάξεις» και της παρ.3 του άρθρου έκτου του Ν.4218/2013 (268 Α ) «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου..και άλλες διατάξεις», του άρθρου 11 του Ν.4229/2014 (8 Α ) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργί ας χώρου παραστάσεων... και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 48 του Ν.4264/2014 (118 Α ) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις». 3. Τη με αριθμ. πρωτ / υπουργική από φαση «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κα τάρτισης κατά την παρ. Θ του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012» (3057 Β ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την με αριθμ. πρωτ /ΙΑ/ κοινή υπουρ γική απόφαση (756 Β ). 4. Τη με αριθμ. πρωτ /ΙΑ/ υπουργική απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών... ΝΠΔΔ» (3324 Β ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την με αριθμ. πρωτ /ΙΑ/ υπουργική απόφαση (1584 Β ). 5. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.2.Α/119923/Δ5/ (298 Β / ) απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοτικού στην Ιερά Καθολική Μονή των Αδελφών του Τάγματος του Αγίου Ιωσήφ της Εμφανίσεως Βόλου. 6. Το με αριθμ. πρωτ /Δ1/ αίτημα των ενδιαφερομένων. 7. Την με αριθμ. πρωτ. ΔΑ/59374/ απόφαση διατύπωσης γνώμης του ΕΟΠΠΕΠ. 8. Το Π.δ. 65/2015 (ΦΕΚ 106 Α ) διορισμού της Αγγε λικής Ευφροσύνης Κιάου Δημάκου στη θέση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Τροποποιούμε τη με αριθμ. πρωτ. Φ.2.Α/119923/Δ5/ (298 Β / ) άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοτικού ως προς τον αριθμό των αιθουσών διδασκαλίας, ως ακολούθως: Από το σχολικό έτος , χορηγούμε στην Ιερά Καθολική Μονή των Αδελφών του Τάγματος του Αγίου Ιωσήφ της Εμφανίσεως Βόλου άδεια Ιδιωτικού Σχολεί ου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοτικού για δώδεκα (12) αίθουσες διδασκαλίας, δυναμικότητας οι οκτώ είκοσι οκτώ (28) μαθητών, οι δύο είκοσι επτά (27) μαθητών, η μία είκοσι ενός (21) μαθητών και η μία δέκα οκτώ (18) μαθητών, για ένα εργαστήριο, ένα γυμναστήριο και ένα θέατρο. Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Δημοτικού είναι «Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ». Το δημοτικό θα λειτουργήσει στην οδό Σπ. Σπυρίδη 130 στο Βόλο, με νόμιμο εκπρόσωπο στο ΥΠΟΠΑΙΘ τη Μοναχή Αικατερίνη Περρή. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΙΑΟΥ ΔΗΜΑΚΟΥ

4 23164 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ /Δ1 (4) Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ μιας Εκπαίδευσης Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου με ΜΦΠΑΔ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.682/1977 (244 Α ). 2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρ θρου πρώτου του Ν.4093/2012 (222 Α ) «Έγκριση Μεσο πρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής », όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν.4111/2013 (18 Α ) «Συνταξιοδοτικές ρυθ μίσεις... και άλλες επείγουσες διατάξεις» και όπως αντι καταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του Ν.4152/2013 (107 Α ) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής... και 4127/2013», του άρθρου 33 του Ν.4186/2013 (193 Α ) λοιπές διατάξεις» και της παρ.3 του άρθρου έκτου του Ν.4218/2013 (268 Α ) «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου..και άλλες διατάξεις», του άρθρου 11 του Ν.4229/2014 (8 Α ) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργί ας χώρου παραστάσεων... και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 48 του Ν.4264/2014 (118 Α ) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις». 3. Τη με αριθμ. πρωτ / υπουργική από φαση «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κα τάρτισης κατά την παρ. Θ του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012» (3057 Β ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την με αριθμ. πρωτ /ΙΑ/ κοινή υπουρ γική απόφαση (756 Β ). 4. Τη με αριθμ. πρωτ /ΙΑ/ υπουργική απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών... ΝΠΔΔ» (3324 Β ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την με αριθμ. πρωτ /ΙΑ/ υπουργική απόφαση (1584 Β ). 5. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.2.ΓΒ/167782/Δ5/ (382 Β / ) απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Συστεγαζόμε νου Νηπιαγωγείου με ΜΦΠΑΔ στην Μπράχου Μαρία. 6. Τη με αριθμ. πρωτ /4986/ απόφαση του Δήμου Ιωαννιτών. 7. Το με αριθμ. πρωτ /Δ1/ αίτημα της ενδιαφερόμενης. 8. Τη με αριθμ. πρωτ. ΔΑ/54085/ απόφαση διατύπωσης γνώμης του ΕΟΠΠΕΠ. 9. Το Π.δ. 65/2015 (ΦΕΚ 106 Α ) διορισμού της Αγγε λικής Ευφροσύνης Κιάου Δημάκου στη θέση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Τροποποιούμε τη με αριθμ. πρωτ. Φ.2.ΓΒ/167782/Δ5/ (382 Β / ) άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νηπιαγωγείου Συστεγα ζόμενου με ΜΦΠΑΔ ιδιοκτησίας της ως προς τη διεύ θυνση λειτουργίας του, ως ακολούθως: Από το σχολικό έτος , χορηγούμε στην ΜΠΡΑ ΧΟΥ ΜΑΡΙΑ άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου για δύο (2) αίθουσες, δυναμικότητας είκοσι οκτώ (28) νηπίων έκαστη. Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Νηπιαγωγείου είναι «Ιδιωτικό Συστεγαζόμενο Νη πιαγωγείο ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ». Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει στην οδό Γ Σεπτεμ βρίου 3, στην Ανατολή Ιωαννίνων. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΙΑΟΥ ΔΗΜΑΚΟΥ Αριθμ /Δ1 (5) Χορήγηση άδειας ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.682/1977 (244 Α ). 2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρ θρου πρώτου του Ν.4093/2012 (222 Α ) «Έγκριση Μεσο πρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής », όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν.4111/2013 (18 Α ) «Συνταξιοδοτικές ρυθ μίσεις... και άλλες επείγουσες διατάξεις» και όπως αντι καταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του Ν.4152/2013 (107 Α ) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής... και 4127/2013», του άρθρου 33 του Ν.4186/2013 (193 Α ) λοιπές διατάξεις» και της παρ.3 του άρθρου έκτου του Ν.4218/2013 (268 Α ) «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου..και άλλες διατάξεις», του άρθρου 11 του Ν.4229/2014 (8 Α ) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργί ας χώρου παραστάσεων... και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 48 του Ν.4264/2014 (118 Α ) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις». 3. Τη με αρ.10135/ υπουργική απόφαση «Κα θορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά την παρ. Θ του πρώτου άρθρου του Ν.4093/2012» (3057 Β ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την με αρ / ΙΑ/ κοινή υπουργική απόφαση (756 Β ). 4. Τη με αρ /ια/ υπουργική απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών... ΝΠΔΔ» (3324 Β ), όπως τροποποιήθηκε από την με αρ. πρωτ /ΙΑ/ υπουργική απόφαση (1584 Β ). 5. Τη με αριθμ. πρωτ / απόφαση του Δήμου Αλεξανδρούπολης. 6. Τη με αριθμ. πρωτ /Δ1/ αίτηση της ενδιαφερόμενης. 7. Τη με αριθμ. πρωτ. ΔΑ/54085/ απόφαση διατύπωσης γνώμης του ΕΟΠΠΕΠ. 8. Το Π.δ. 65/2015 (ΦΕΚ 106 Α ) διορισμού της Αγγε λικής Ευφροσύνης Κιάου Δημάκου στη θέση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Από το σχολικό έτος , χορηγούμε στην ΑΓ ΓΕΛΙΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ άδεια ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ μιας Εκπαίδευσης Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με τη ΜΦΠΑΔ «BABY PARKING», ιδιοκτησίας της, για μία (1) αίθουσα διδασκαλίας, δυναμικότητας είκοσι τριών (23) νηπίων. Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Νηπιαγωγείου είναι : «Ιδιωτικό Συστεγαζόμενο Νη πιαγωγείο ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ». Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει στην οδό Ορφέα αρ.4 στην Αλεξανδρούπολη.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΙΑΟΥ ΔΗΜΑΚΟΥ Αριθμ /Κ1 (6) Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελμα τικής Κατάρτισης με διακριτικό τίτλο I.Ι.Ε.Κ. ΚΟΡΕΛ ΚΟ, ως προς την προσθήκη νέας δομής. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Τις διατάξεις του Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163/Α / ) «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις», ιδίως τα άρθρα 2, 6, 12, όπως τροποποιήθηκαν ή αντι καταστάθηκαν και ισχύουν. 2. Τις διατάξεις του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α / ) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δη μοσιονομικής Στρατηγικής », άρθρο πρώτο, παράγραφος Θ, υποπαράγραφοι Θ3, Θ4, Θ5, Θ6, Θ10, Θ15, Θ17, Θ18 και Θ19, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 3. Τις διατάξεις του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α / ) λοιπές διατάξεις» άρθρα 17 έως 27, 31, 38, 44, 47, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 4. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε, άρθρο 30 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α / ). 5. Τη με αρ /ΙΑ/2012 (ΦΕΚ 3324/Β / ) απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση, την τροποποίηση και την επικαιρο ποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Φροντιστηρί ου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ), Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προ σώπων και ΝΠΔΔ.» 6. Τις διατάξεις του Ν.4218/2013 (ΦΕΚ 268/Α / ) άρθρο 6, παράγραφος 3, «Θέματα Ιδιωτικής εκπαίδευ σης». 7. Τη με αρ /ΙΑ/2012 (ΦΕΚ 3057/Β / ) από φαση «Καθορισμός διαδικασίας της υποβολής των προ γραμμάτων σπουδών ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέ ντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο». 8. Τη με αρ /ΙΑ/2013 (ΦΕΚ 756/Β / ) από φαση «Τροποποίηση της αριθμ /2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρημα τικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά την παράγραφο Θ του Πρώτου Άρθρου του Ν. 4093/2012». 9. Τις διατάξεις του Ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8/Α / ) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστά σεων Άδεια παράστασης και άλλες διατάξεις» άρθρο 11 «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», παρ. 1 «Θέματα Φορέων Εκπαίδευσης», περίπτωση Το Π.δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181/Α / ) «Οργανι σμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων». 11. Το Π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α / ) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμ ματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων», άρθρο Τη με αρ /Γ2/2015 (ΦΕΚ 197/ΥΟΔΔ/ ) Απόφαση «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μά θησης και Νέας Γενιάς, του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων». 13. Το Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α / ) «Κωδικοποίη ση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητι κά όργανα» άρθρο 50 «Γενικοί Γραμματείς Υπουργείων» παρ 2. περί διορισμού και παύσης γενικών Γραμματέων. 14. Τη με αρ / αίτηση της ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΡΕΛΚΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά σχετικά με τροπο ποίηση άδειας λειτουργίας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγ γελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ). 15. Τη θετική γνώμη του Δ.Σ. του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προ σανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) όπως διατυπώθηκε στη με αρ. πρωτ. ΔΑ/63007/ απόφασή του, της με αρ. 142/ συνεδρίασης. 16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ πολογισμού, αποφασίζει: Την τροποποίηση της υπ αριθμ /ΙΑ/ άδειας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτι σης με το διακριτικό τίτλο «Ι.Ι.Ε.Κ. ΚΟΡΕΛΚΟ» της εται ρείας: ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΡΕΛΚΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με έδρα την ΑΘΗΝΑ. Η τροποποίηση αδείας συνίσταται στην έγκριση προ σθήκης νέας δομής στο Ι.Ι.Ε.Κ. ΚΟΡΕΛΚΟ στην ΑΘΗΝΑ, επί της οδού Κατακουζηνού 2 και Θεμιστοκλέους, ΤΚ συνολικής δυναμικότητας 291 ατόμων. Τα έγγραφα θετικής διατύπωσης γνώμης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ως προς τη συνδρομή των κτιριολογικών προϋποθέσεων του Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελμα τικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ) προσαρτώνται στην παρούσα τροποποίηση αδείας, της οποίας αποτελούν οργανικό τμήμα. Μαρούσι, 7 Σεπτεμβρίου 2015 Ο Γενικός Γραμματέας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΠΑΘΗΣ Αριθμ /33358 (7) Έγκριση της υπ αρ. 70/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ» Δήμου Καλλιθέας, περί σύστασης σαράντα έξι προσωποπαγών θέσε ων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο ΝΠΔΔ Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ» Δήμου Καλλιθέας, σε εφαρμογή τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. Τις διατάξεις: α) του Π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α / ) «Οργανι σμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής»,

6 23166 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) β) του άρθρου 225 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α /2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε ντρωμένης Διοίκησης», γ) του άρθρου 10 του Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143/Α /2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοι νοτικών Υπαλλήλων», δ) του άρθρου 1 του Ν. 3068/2002 (ΦΕΚ 274/Α / ) «Συμμόρφωση της διοίκησης σε δικαστικές αποφάσεις και λοιπές διατάξεις», ε) την απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνε δρίου της 3ης Συνεδρίασης της 17ης Φεβρουαρίου 2010, στ) του άρθρου 56 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α /2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσω τερικών» σε συνδυασμό με το άρθρο 28 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α /2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης Κα ταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυ βέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις», ζ) την υπ αρ. 4/ πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 24/Α / ) περί αποδοχής πα ραιτήσεως του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 2. Την υπ αρ. 1391/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία αναγνωρίστηκε ότι οι 41 ενάγοντες συνδέονται με το εναγόμενο ΝΠΔΔ Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ» Δήμου Καλλιθέας, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου. 3. Το υπ αρ /2013 Πιστοποιητικό του Πρωτοδι κείου Αθηνών, Τμήμα Πολιτικών Ένδικων Μέσων από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχει ασκηθεί ένδικο μέσο (τακτικό ή έκτακτο) από οποιονδήποτε, κατά της υπ αρ. 1391/2013 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. 4. Την υπ αρ. 212/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρω τοδικείου Αθηνών, με την οποία αναγνωρίστηκε ότι η ενάγουσα συνδέεται με το εναγόμενο ΝΠΔΔ Οργανι Δήμου Καλλιθέας, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου. 5. Το υπ αρ /2013 Πιστοποιητικό του Πρωτοδι κείου Αθηνών, Τμήμα Πολιτικών Ένδικων Μέσων από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχει ασκηθεί ένδικο μέσο (τακτικό ή έκτακτο) από οποιονδήποτε, κατά της υπ αρ. 212/2013 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. 6. Την υπ αρ. 2584/2006 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία αναγνωρίστηκε ότι οι δύο (2) ενάγοντες συνδέονται με το εναγόμενο ΝΠΔΔ Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ» Δήμου Καλλιθέας, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου. 7. Το υπ αρ. 6188/2015 Πιστοποιητικό του Πρωτοδι κείου Αθηνών, Τμήμα Πολιτικών Ένδικων Μέσων από το οποίο προκύπτει ότι έχει ασκηθεί η υπ αρ. 70/ αναίρεση κατά της υπ αρ. 2584/2006 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και εκτός αυτής της αναίρεσης κανένα άλλο ένδικο μέσο δεν έχει ασκηθεί μέχρι και χθες από οποιονδήποτε κατά της ανωτέρω απόφασης. 8. Την υπ αρ. 6/2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβου λίου ΝΠΔΔ Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ» Δήμου Καλλιθέας περί παραίτησης επί της ασκηθείσας αίτησης αναίρεσης ενώπιον του Άρειου Πάγου, και την αποδοχή της υπ αρ. 2584/2006 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. 9. Την υπ αρ. 840/2012 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία αναγνωρίστηκε ότι πέντε (5) εκ των τριάντα δύο (32) εναγόντων συνδέονται με το εναγόμενο ΝΠΔΔ Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ» Δήμου Καλλιθέας, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου. 10. Το υπ αρ. 65/2015 πρακτικό συνεδρίασης του Εφε τείου Αθηνών της από , 5ο Τμήμα Εργατικών Μονομελές, στο οποίο αναφέρεται ότι η πληρεξούσια δικηγόρος του ΝΠΔΔ, δήλωσε ότι παραιτείται του δι κογράφου της έφεσης με αρ. καταθέσεως 6583/2012, κατά της υπ αρ. 840/2012 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. 11. Την υπ αρ. 3408/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία αναγνωρίστηκε ότι ο ενάγων συνδέεται με το εναγόμενο ΝΠΔΔ Οργανι Δήμου Καλλιθέας, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου. 12. Το υπ αρ. 890/2015 Πιστοποιητικό του Πρωτοδι κείου Αθηνών, Τμήμα Πολιτικών Ένδικων Μέσων από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχει ασκηθεί ένδικο μέσο (τακτικό ή έκτακτο) από οποιονδήποτε, κατά της υπ αρ. 3408/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. 13. Την υπ αρ. 61/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμ βουλίου του ΝΠΔΔ Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ» Δήμου Καλλιθέας, περί σύστασης σαράντα έξι (46) προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο ΝΠΔΔ Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ» Δήμου Καλλιθέας, σε εφαρμογή τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων. 14. Την υπ αρ. 271/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμ βουλίου Καλλιθέας, περί έγκρισης της ανωτέρω από φασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Οργανι Δήμου Καλλιθέας. 15. Την υπ αρ. 70/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμ βουλίου του ΝΠΔΔ Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ» Δήμου Καλλιθέας, περί ορθή επανάληψη της με αρ. 61/2015 απόφασής του. 16. Την υπ αρ. 316/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμ βουλίου Καλλιθέας, περί έγκρισης της ανωτέρω από φασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Οργανι Δήμου Καλλιθέας. 17. Το υπ αρ. πρωτ / έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με το οποίο εφόσον η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου, με την οποία αναγνωρίζεται ότι η έννομη σχέση που συνδέει τους ενάγοντες με τον εναγόμενο Δήμο είναι σχέση εργα σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, έχει καταστεί τελεσίδικη, παράγει δεδικασμένο ως προς την κριθείσα έννομη σχέση και εκτελεστότητα και η Διοίκηση υπο χρεούται να την εφαρμόσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3068/2002 σε συνδυασμό με τα άρθρα 321, 324, 904 παρ. 2 περ. α του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, Εγκρίνουμε την υπ αρ. 70/2015 απόφαση του Διοικητι κού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Οργανισμός Παιδικής Αγω

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) γής και Άθλησης «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ» Δήμου Καλλιθέας, περί σύσταση σαράντα έξι (46) προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο ΝΠΔΔ Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ» Δήμου Καλλιθέας, σε εφαρμογή τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων, ως εξής: Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 1. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΝΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 2. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 3. ΜΟΥΡΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 4. ΧΑΜΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 5. ΣΟΥΓΙΟΛΤΖΟΥΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 6. ΠΟΡΙΑΖΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 7. ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 8. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 9. ΑΛΕΞΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 10. ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΛΟΥΙΖΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 11. ΔΟΥΣΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 12. ΚΑΛΛΗ ΝΤΑΒΕΛΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 13. ΚΑΠΑΜΑΤΖΙΑΝ ΕΜΠΡΟΥ ΤΑΚΒΟΡ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 14. ΚΑΡΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 15. ΚΑΡΝΑΒΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΦΩΤΙΟΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 16. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΗΛΙΑΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 17. ΜΠΟΥΣΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 18. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 19. ΠΟΛΙΤΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 20. ΣΟΦΡΑ ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΤΑΛΕΝΑ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 21. ΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΗΛΙΑΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 22. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΩΝ 23. ΜΑΥΡΙΑΚΑ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ ΛΑΜΠΡΟΣ ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΩΝ 24. ΑΓΓΕΛΗ ΑΝΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ 25. ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ 26. ΔΑΜΟΥΛΙΑΝΟΥ ΝΤΑΡΜΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ 27. ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ 28. ΜΗΛΙΩΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ 29. ΜΟΥΣΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 30. ΑΘΑΝΑΣΟΥ ΒΕΛΗΣΣΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 31. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 32. ΚΟΛΟΒΑΚΟΥ ΔΟΜΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 33. ΠΑΝΙΔΗ ΠΑΡΘΕΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 34. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΛΙΝΤΙΑ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 35. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 36. ΣΑΡΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 37. ΣΠΥΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑ ΒΛΑΔΗΜΗΡΟΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 38. ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 39. ΤΣΑΜΟΥΡΑ ΜΥΡΣΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 40. ΣΠΥΡΑΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 41. ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 42. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 43. ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΟΣΜΑΣ ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 44. ΣΑΒΟΥΡΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 45. ΚΟΦΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΦΩΤΙΟΣ ΔΕ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΣΚΑΚΙΟΥ 46. ΖΑΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

8 23168 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Οι παραπάνω θέσεις θα συμπεριληφθούν στον οργα νισμό εσωτερικής υπηρεσίας (ΟΕΥ) του ΝΠΔΔ Οργανι Δήμου Καλλιθέας. Οι εν λόγω θέσεις καταργούνται μό λις κενωθούν με οποιονδήποτε τρόπο. Από την απόφαση αυτή θα προκληθεί δαπάνη για το κόστος μισθοδοσίας του παραπάνω προσωπικού ύψους ,00 περίπου, στον προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ» Δήμου Καλλιθέας οικονομικού έτους 2015 σε βάρος των Κ.Α. 15/ και 15/ , ανάλογη δε δαπάνη ύψους ,00 περίπου θα προβλεφθεί στους αντίστοιχους ΚΑ των προϋπολογισμών των επό μενων οικονομικών ετών. Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2015 Η Ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ Αριθμ. αποφ. 142/2015 (8) Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης του Δήμου Κω έτους ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ 1. Τις διατάξεις της περ.12 της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ του πρώτου άρθρου του Ν.4093/ Τις διατάξεις το άρθρου 20 του Ν. 4024/ Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 176 του Ν. 4261/2014 (ΦΕΚ Α 107/ ). 4. Την εγκύκλιο με αριθμό πρωτοκόλλου 2/41768/ 0022/ του Υπ. Οικονομικών. 5. Τις διατάξεις του Ν. 1069/ Την πρόβλεψη των σχετικών πιστώσεων στον ψη φισθέντα προϋπολογισμό του έτους 2015 της ΔΕΥΑ Δήμου Κω. 7. Την επιβεβλημένη και επιτακτική ανάγκη, λόγω τη ιδιαιτερότητας και εξαιρετικότητας των παρεχομένων υπηρεσιών, για πρόσθετη υπερωριακή απογευματινή εργασία, ώστε να διασφαλιστεί η συνεχής, τακτική, εύρυθμη, ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών και των δικτύων της ΔΕΥΑ Δήμου Κω. 8. Το γεγονός ότι σε συνεννόηση με την Τεχνική και Οικονομική Υπηρεσία για την υπερωριακή απασχόλη ση υπαλλήλων της ΔΕΥΑ Δήμου Κω για το έτος 2015 αποφασίζει ομόφωνα: 1) Εγκρίνει την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης του τακτικού προσωπικού της ΔΕΥΑ Δήμου Κω μέχρι 31/12/2015 ως ακολούθως: 1.1 Εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά υπάλληλο ανά εξάμη νο του έτους 2015, όπου δεν μπορούν να υπερβαίνουν κατ' ανώτατο όριο τις εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά υπάλληλο για κάθε εξάμηνο του έτους, όπου θα απα σχοληθούν έως τριάντα ένα (31) εργαζόμενοι. Τα παραπάνω όρια αριθμού υπαλλήλων και ωρών απασχόλησης είναι τα ανώτερα και δύναται να πραγ ματοποιηθούν μόνο εφόσον το επιβάλουν οι ανάγκες της ΔΕΥΑ Δήμου Κω. 1.2 Την εναλλάξ απασχόληση των εργαζομένων με την προϋπόθεση ότι σε καμιά περίπτωση δεν θα γίνει η υπέρβαση του ανώτατου αριθμού ωρών ανά εργαζόμενο. 2) Η αμοιβή του προσωπικού για την απασχόληση του υπερωριακά, θα είναι κάθε φοράει προβλεπόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία. 3) Εγκρίνει τη δαπάνη και δεσμεύει τη σχετική πίστω ση των Κ.Α και του οικονομικού έτους 2015 και Κως, 7 Αυγούστου 2015 Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ΜΗΝΑΣ ΚΙΑΡΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (9) 1. Στην αριθμ. πρωτ. Φ.6661/2015/ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49, τ.α ) και δημοσιεύθηκε στο 1402/ ΦΕΚ (τ.β ) στην σελίδα διορθώνεται: το όνομα του πατέρα από το λανθασμένο «ΦΙΛΛΙΠ ΠΟΣ», στο ορθό «ΦΙΛΙΠΠΟΣ». 2. Στην αριθμ. πρωτ. Φ.4290/2014/ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49, τ.α ) και δημοσιεύθηκε στο 1492/ ΦΕΚ (τ.β ) στην σελίδα διορθώνεται: το επώνυμο από το λανθασμένο «ΓΡΑΖΝΤΑΝΗΣ», στο ορθό «ΓΚΡΑΖΝΤΑΝΗΣ». (Από τη Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης) (10) Στο ΦΕΚ 1766/ (τ.β ) στο οποίο δημοσιεύθηκε η ΙΕ/ΟΕ/33079/472/Π02/4/00180/Ε/Ν.3299/2004/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Ανα τολικής Μακεδονίας Θράκης για την υπαγωγή της επένδυσης της εταιρείας «ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.», διορθώνεται ο αριθμός πρωτ. της απόφασης υπαγωγής από το εσφαλμένο «ΙΕ/ΟΕ/10997/115/Π02/4/00180/ Ε/Ν.3299/2004/ », στο ορθό «ΙΕ/ΟΕ/33079/472/Π02/4/00180/Ε/Ν.3299/2004/ ». (Από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης) * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9975 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 909 19 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση άδειας εγκατάστασης στο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για το Μετρητικό Σταθμό Φυσικού Αερίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7237 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 627 17 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγ γελματικής Κατάρτισης με διακριτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26943 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2143 5 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση Επιστημονικού Συμβουλίου ΝΙΜΤΣ.... 1 Χορήγηση άδειας Ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13833 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 918 11 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 7195/23 12 2010 Υπουργικής Απόφασης «Περί τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14853 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1337 2 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της με αριθμ. 104/7056/21 01 2015 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 147 τ.β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11081 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1021 3 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση άδειας ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24479 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1954 18 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη διενέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40937 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3555 30 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.... 1 Αναμόρφωση του Ωρολογίου Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 661 21 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 61512/2900/2002 (ΦΕΚ Β /1548/ 11.06.2002) απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 411 20 Φεβρουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης δύο (2) αστυ νομικών υπαλλήλων που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11161 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1031 3 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση ad hoc Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για το έργο: «Παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 1 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάκληση άδειας Κολλεγίου UINDY ATHENS COLLEGE... 1 Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1717 17 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αριθμού εισακτέων στην Εθνική Σχο λή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1553 23 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 208068/Κ1/19 12 2014 κοι νής Υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14805 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1329 2 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της με αρ. Φ.1/192329/Β3/13 12 2013 (ΦΕΚ 3185 Β ) υπουργική απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14729 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1316 1 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Είδος και ποσοστό δαπανών που πληρώνονται σε βάρος της Πάγιας Προκαταβολής της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15907 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1135 27 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2/37345/0004/4 6 2010 (ΦΕΚ 784/Β/4 6 2010) απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21435 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1387 2 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥΝΤΑ ΒΙΟ ΛΟΓΙΚΑ ΑΓΡΑΚΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34329 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2815 20 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας πολιτικών υπαλ λήλων της Αρχής Καταπολέμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4687 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 361 16 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός παγίου κατ αποκοπή χορηγήματος κα θαριότητας για την Περιφερειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 826 12 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Άδειο άσκησης του επαγγέλματος οικονομολόγου (ελεύθερου επαγγελματία) στον Κωνσταντίνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31041 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2199 6 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση αποφάσεως θέσεως σε ισχύ του Κα νονισμού Λειτουργίας του Βρεφονηπιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41923 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3646 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση τροποποίησης του Εσωτερικού Κανονισμού Οργάνωσης της ΜΟΔ Α.Ε....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17271 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1220 14 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβολή της διεύθυνσης κατοικίας, των στοιχείων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43795 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3033 30 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση ωραρίου εργασίας του προσωπικού ασφαλείας των δημοτικών κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31801 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2280 12 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτητών Τ.Ε.Ι. στο Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1115 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 116 21 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός κατ αποκοπή χορηγήματος για καθα ριότητα της Υ.Δ.Ε. Ν. Τρικάλων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 928 14 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αρ. οικ. 2/13917/0022/17 2 2012 (ΦΕΚ 414 Β ) Κ.Υ.Α. για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4229 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2883 20 Δεκεμβρίου 20 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της με αριθμ. 4886/28 03 20 απόφα σης του Υπουργού Οικονομικών αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1963 21 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Περίληψη της υπ αριθμ. 39/2012/2014 Καταλογιστι κής Πράξης σε βάρος του JUNAID

Διαβάστε περισσότερα