ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ"

Transcript

1 ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ 9 ο ΡΑΛΛΤ ΠΡΙΝΣ ΛΑΜΙΑ επτεμβρίου 2014 ΕΙΔΙΚΟ KANONIMO.

2 ΠPOΓPAMMA Έλαξμε Eγγξαθώλ πκκεηνρήο Σεηάξηε 03/09/2014 Λήμε Eγγξαθώλ πκκεηνρήο Παξαζθεπή 13/09/ ώξα 21:00 Έλαξμε Αλαγλσξίζεσλ άββαην 14/09/2014 Λήμε Αλαγλσξίζεσλ άββαην 20/09/ κε ηε δύζε ηνπ ειίνπ Γηαλνκή Road Book ζηνπο αγσληδόκελνπο Γηαλνκή Eληύπσλ θαη Aξηζκώλ πκκεηνρήο ζηνπο αγσληδνκέλνπο άββαην 14/09/2014 άββαην 20/09/ ώξα 16:00 ζηνλ Σερληθό Έιεγρν Δλεκέξσζε Aγσληδνκέλσλ άββαην 20/09/ ώξα 18:30 Γηνηθεηηθόο Έιεγρνο - Έιεγρνο Δμαθξίβσζεο απηνθηλήησλ (σξάξην αλάινγα κε αξηζκνύο ζπκκεηνρήο) άββαην 20/09/ ώξα 16:00 έσο 18:30 ζην ΔΣΗΑΣΟΡΗΟ ΡΟΤΜΔΛΖ, ζην 3 ν ρικ ΝΔΟ Λακίαο-Αζελώλ, ζηελ είζνδν ηεο Λακίαο 1 ε πλεδξίαζε Αγσλνδηθώλ άββαην 20/09/ ώξα 19:00 ζηε Γξακκαηεία ηνπ αγώλα Γεκνζίεπζε Πίλαθα Δθθηλνύλησλ άββαην 20/09/ ώξα 19:30 Eθθίλεζε Αγώλα Κπξηαθή 21/09/ ώξα 10:30 ΔΥ 1 : ηνλ δξόκν Λακίαο-Γίβξεο, 2,8 ρικ. πξηλ ην ρσξηό Γίβξε, όπνπ δηαζηαύξσζε κε ηζηκεληόδξνκν πξνο Αγ. Νηθόιαν (100 m κεηά) 1. Λεμε εγγξαθσλ Tειηθόο Tερληθόο Έιεγρνο Κπξηαθή 21/09/ ακέζσο Δλαξμε κεηά αλαγλσξηζεσλ ηνλ ηεξκαηηζκό, ζην ρώξν ηνπ Parc Ferme 2 ε πλεδξίαζε Αγσλνδηθώλ 3. Λεμε αλαγλσξηζεσλ '. Κπξηαθή 21/09/ ώξα 14:00 ζηε 4. Γηαλνκε Γξακκαηεία Road Book ηνπ αγώλα ζηηο θαη νρη ζηνλ Σερληθν ειεγρν ηεο 22.06!!! Γεκνζίεπζε Aπνηειεζκάησλ Κπξηαθή 21/09/ ώξα 14:30 5. ζηε Δλεκεξσζε Γξακκαηεία αγσληδνκελσλ ηνπ αγώλα ζηηο 19.00'. Aπνλνκή Eπάζισλ 6. Γεκνζηεπζε πηλαθα εθθηλνπλησλ ζηηο '. Κπξηαθή 21/09/ ώξα 15:00 7. ζην Παλεγπξηθε ΔΣΗΑΣΟΡΗΟ εθθηλεζε ΡΟΤΜΔΛΖ ζηηο ζην 21.00'. 3 ν ρικ ΝΔΟ Λακίαο-Αζελώλ ζηελ είζνδν ηεο Λακίαο, όπνπ θαη ε 8. Γξακκαηεία Σειηθνο ηερληθνο ηνπ Αγώλα ειεγρνο ζηηο (θαη νρη ζηηο 5.00) ΓPAMMATEIA TOY AΓΧNA 9. Αξζξν 12.1 Να ζβεζηεη ην "ΓΤΟ" ζθειε θαη ηηο δπν Η Γξακκαηεία ηνπ αγώλα ζα ιεηηνπξγεί θνξεο πνπ αλαθεξεηαη ζην αξζξν, ηελ ζηηγκε πνπ ν Α) έσο θαη ηελ Παξαζθεπή , αγσλαο ζηα γξαθεία ερεη ηξηα ηεο ζθειε. Α.Λ.Α.Λακίαο ζην 2 ν ρικ. ΝΔΟ Λακίαο- Αζελώλ (πγθξόηεκα Καξέιιε) ζηελ Λακία, ηει.: / & fax: Β) από ώξα 14:00 ηνπ αββάηνπ 20/09/2014, ζην ΔΣΗΑΣΟΡΗΟ ΡΟΤΜΔΛΖ ζην 3 ν ρικ ΝΔΟ Λακίαο-Αζελώλ ζηελ είζνδν ηεο Λακίαο Oη αγσληδόκελνη πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε ζπλερή επαθή κε ηε Γξακκαηεία ηνπ αγώλα γηα λα παξαιακβάλνπλ ηα Γειηία Πιεξνθνξηώλ. EΠIHMO ΠINAKA ANAKOINΧEΧN ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ ηε Γξακκαηεία ηνπ αγώλα

3 OPΓANΧH APΘPO 1 ΟΡΓΑΝΧΖ O αγώλαο, ζα δηεμαρζεί ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Γηεζλνύο Aζιεηηθνύ Kώδηθα (ΓAK) θαη ησλ παξαξηεκάησλ ηνπ, ηνπ Eζληθνύ Aζιεηηθνύ Kαλνληζκνύ (EAK), ηεο Πξνθήξπμεο Πξσηαζιεκάησλ ηεο ΔΠΑ/ΟΜΑΔ θαζώο θαη ησλ εγθπθιίσλ ηεο, ηνπ Γεληθνύ Kαλνληζκνύ Ράιιπ θαη Ράιιπ πξηλη θαη ηνπ παξόληνο Δηδηθνύ Kαλνληζκνύ (πνπ απνηειεί ζπκπιήξσκα ηνπ Γεληθνύ Kαλνληζκνύ) θαη ησλ παξαξηεκάησλ ηνπ. 1.1 KAΘOPIMO Oλνκαζία ηνπ αγώλα 9 ν Ράιιπ πξίλη Λακίαο Oξγαλσηήο Αγσληζηηθή Λέζρε Απηνθηλήηνπ Λακίαο (Α.Λ.Α.Λ.) Ζκεξνκελία δηεμαγσγήο 20 21/09/ OPΓANΧTIKH EΠITPOΠH Δπίηηκνο Πξόεδξνο ηαπξνγηάλλεο Νηθόιανο Γήκαξρνο Λακηέσλ Πξόεδξνο Κπξίηζεο Αζαλάζηνο Mέιε εβαζηόπνπινο Δπάγγεινο Υαξαιάκπνπο Αγεζίιανο TEΛEXH TOY AΓΧNA Πξόεδξνο Αγσλνδηθώλ Γθνπξηζνύιεο Θσκάο Aγσλνδίθεο Κπξίηζεο Γεώξγηνο Καπέιιαο Αλαζηάζηνο Παξαηεξεηήο ΟΜΑΔ-ΔΠΑ Αιπηάξρεο ηνπ αγώλα Γξακκαηεία Γθνπξηζνύιεο Θσκάο Μαλώιεο Νηθόιανο ηεθαλή Γεσξγία Σδώξνπ Ναληηα Παπαλάγλνπ Γεκήηξεο Δπηθεθαιήο Σερληθόο Έθνξνο Κνύγηαο Ζιίαο Σερληθνί Έθνξνη Yπεύζ. ζρέζεσλ κε Αγσληδνκέλνπο Αλαγλσζηόπνπινο Νηθόιανο Απνζηνιόπνπινο Βαζίιεο ηηβαρηάξεο Αληώλεο Τπεύζπλνο Αζθαιείαο Μαλώιεο Νηθόιανο Τπεύζπλνο Απνηειεζκάησλ Infomega Αλδξηηζάθεο Νηθόιανο Eπηθεθαιήο Γηαηξόο Κνδξνπνύινπ Μαίξε Τπεύζπλνο Δπηθνηλσληώλ Δπαγγειόπνπινο πύξνο Τπεύζπλνο GPS Tracking MY TRACK Τπεύζπλνο Γξαθείνπ Σύπνπ Γνπδίλαο Νώληαο

4 APΘPO 2 ΓΔΝΗΚΑ Ο αγώλαο πξνζκεηξά ζην Κύπειιν αγώλσλ Ράιιπ Υώκαηνο. ΑΡΘΡΟ 3 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 3.1 πλνιηθή ρηιηνκεηξηθή δηαδξνκή ηνπ αγώλα 85,30 ρηιηόκεηξα 3.2 ύλνιν ρηιηνκέηξσλ εηδηθώλ δηαδξνκώλ 35,70 ρηιηόκεηξα 3.3 Σύπνο νδνζηξώκαηνο εηδηθήο δηαδξνκήο Υώκα 3.4 Αξηζκόο ζθειώλ Αξηζκόο Σκεκάησλ Γηαδξνκήο 2 APΘPO 4 ΓΔΚΣΑ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΑ - Aπηνθίλεηα Παξαγσγήο (Oκάδαο N - Ν1, Ν2, Ν3, Ν4) - Aπηνθίλεηα Tνπξηζκνύ (Oκάδαο A - Α5, Α6, Α7, Α8), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ WRC - Aπηνθίλεηα Oκάδαο EΔ (ΔΔ9, ΔΔ10, ΔΔ11, ΔΔ12). - Απηνθίλεηα ηεο Καηεγνξίαο (Σ1, Σ2, Σ3, Σ6, Σ7, Σ8, Σ9, Δκπνξίνπ, SUV) - Απηνθίλεηα νκάδσλ πνπ έρνπλ πξνηαζεί θαη εγθξηζεί από ηελ ΔΠΑ ζηνπο αγώλεο πνπ πξνζκεηξνύλ γηα ηα αληίζηνηρα πξσηαζιήκαηα (βιέπε αληίζηνηρνπο ηερληθνύο θαλνληζκνύο). - Απηνθίλεηα Οκάδαο R. Tα απηνθίλεηα ηεο νκάδαο N ππνδηαηξνύληαη ζηηο παξαθάησ 4 θιάζεηο, αλάινγα κε ηνλ θπβηζκό ηνπο. N 1 θιάζε: κέρξη 1400 θ. εθ. N 2 θιάζε: πάλσ από 1400 έσο 1600 θ. εθ. N 3 θιάζε: πάλσ από 1600 έσο 2000 θ. εθ. N 4 θιάζε: πάλσ από 2000 θ. εθ. θαη Super 2000 Tα απηνθίλεηα ηεο νκάδαο A, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ World Rally Cars, ππνδηαηξνύληαη ζηηο παξαθάησ 4 θιάζεηο αλάινγα κε ηνλ θπβηζκό ηνπο: A 5 θιάζε: κέρξη 1400 θ. εθ. A 6 θιάζε: πάλσ από 1400 έσο1600 θ. εθ. A 7 θιάζε: πάλσ από 1600 έσο 2000 θ. εθ. θαη R3 A 8 θιάζε: πάλσ από 2000 θ. εθ. Tα απηνθίλεηα ηεο νκάδαο EΔ, ππνδηαηξνύληαη ζηηο 4 παξαθάησ θιάζεηο αλάινγα κε ηνλ θπβηζκό ηνπο: EE 9 θιάζε: κέρξη 1400 θ. εθ. EE 10 θιάζε: πάλσ από 1400 έσο 1600 θ. εθ. EE 11 θιάζε: πάλσ από 1600 έσο 2000 θ.εθ. EE 12 θιάζε: πάλσ από 2000 θ. εθ. Σα απηνθίλεηα ΔΑ θαη ΔΝ θαηαηάζζνληαη θαη βαζκνινγνύληαη καδί κε ηελ αληίζηνηρε θιάζε ηεο Α ή ηεο Ν. (π.ρ. ΔΑ 5 καδί κε Α5, ΔΝ 1 καδί κε Ν1). ΑΡΘΡΟ 5 ΓΖΛΧΔΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ - ΔΓΓΡΑΦΔ Όπνηνο ζέιεη λα ιάβεη κέξνο ζηνλ αγώλα νθείιεη λα ζπκπιεξώζεη δήισζε ζπκκεηνρήο ζην έληππν ηεο Α.Λ.Α.Λ. θαη λα ηελ ππνβάιιεη ζηε Γξακκαηεία ηνπ αγώλα, ή κε απνζηνιή fax ζην , ε ειεθηξνληθά ζην ηεο ΑΛΑΛ: Απηή ε δήισζε, καδί κε ην παξάβνιν ζπκκεηνρήο, πξέπεη λα θηάζεη ζηε γξακκαηεία κέρξη ηελ Παξαζθεπή 13/09/14 ώξα 21:00. Tα ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ηνλ ζπλνδεγό κπνξνύλ λα δεισζνύλ κέρξη ην ηέινο ηνπ δηνηθεηηθνύ ειέγρνπ, άββαην 20/09/14 θαη ώξα Αλ ε δήισζε ζπκκεηνρήο έρεη ζηαιεί κε θαμ, ηόηε ε πξσηόηππε δήισζε πξέπεη λα θηάζεη ζηνλ Οξγαλσηή ην αξγόηεξν κέρξη ηνλ Γηνηθεηηθό Έιεγρν.

5 ΑΡΘΡΟ 6 ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΑΦΑΛΗΖ ΠΡΟΑΗΡΔΣΗΚΖ ΓΗΑΦΖΜΗΖ 6.1 Tα παξάβνια ζπκκεηνρήο θαζνξίδνληαη ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα εγθύθιην ηεο ΔΠΑ σο εμήο: ΗΓΗΧΣΔ 200 επξώ ΝΔΟ ΑΓΧΝΗΕΟΜΔΝΟ 120 επξώ ΝΟΜΗΚΑ ΠΡΟΧΠΑ ή ΔΣΑΗΡΗΔ 300 επξώ ΟΓΖΓΟ ΒΟΑ 100 επξώ ΝΔΟΗ ΑΓΧΝΗΕΟΜΔΝΟΗ ΘΔΧΡΟΤΝΣΑΗ ΑΤΣΟΗ ΠΟΤ ΔΚΓΗΓΟΤΝ ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΑΓΔΗΑ ΓΗΑ ΠΡΧΣΖ ΦΟΡΑ ΣΟ 2014, ΣΖΝ ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΑΓΔΗΑ ΘΑ ΤΠΑΡΥΔΗ ΖΜΔΗΧΖ ΓΖΛΧΣΗΚΖ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΑΓΧΝΗΕΟΜΔΝΟΤ. ΣΟΤ ΑΓΧΝΔ ΡΑΛΛΤ & ΠΡΗΝΣ ΝΔΟΗ ΑΓΧΝΗΕΟΜΔΝΟΗ ΘΔΧΡΟΤΝΣΑΗ ΜΟΝΟ ΟΗ ΟΓΖΓΟΗ. 6.2 H δήισζε ζπκκεηνρήο γίλεηαη δεθηή κόλν αλ ζπλνδεύεηαη από νιόθιεξν ην παξάβνιν ζπκκεηνρήο. 6.3 Σν παξάβνιν ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη εμ νινθιήξνπ: ε ππνςήθηνπο πνπ ε ζπκκεηνρή ηνπο δελ έγηλε δεθηή ε πεξίπησζε πνπ καηαησζεί ν αγώλαο ε πεξίπησζε πνπ αλαβιεζεί ν αγώλαο Σν παξάβνιν ζπκκεηνρήο ΓΔΝ ΔΠΗΣΡΔΦΔΣΑΗ ζε πεξίπησζε απνθιεηζκνύ ηνπ απηνθηλήηνπ ιόγσ ηερληθνύ πξνβιήκαηνο ζηνλ έιεγρν εμαθξίβσζεο. 6.4 Ζ Α.Λ.Α.Λ. ζα επηζηξέςεη κέξνο ηνπ παξαβόινπ ζπκκεηνρήο ( αληηζηνίρσο) ζε δηαγσληδόκελνπο νη νπνίνη, ιόγσ αλσηέξαο βίαο δηαπηζησκέλεο από ηελ ΔΠΑ, δελ ήηαλ δπλαηόλ λα παξνπζηαζηνύλ θαη λα ιάβνπλ κέξνο ζηελ εθθίλεζε. 6.5 ην παξάβνιν ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεηαη θαη ε αζθάιεηα ηνπ δηαγσληδνκέλνπ γηα αζηηθή επζύλε πξνο ηξίηνπο. H αζθάιηζε απηή ηζρύεη από ηε ζηηγκή ηεο εθθίλεζεο, παύεη δε λα ηζρύεη κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ελζηάζεσλ ή από ηε ζηηγκή ηεο εγθαηάιεηςεο από ηνλ αγώλα ή ηνπ απνθιεηζκνύ από απηόλ. H ΟΜΑΔ, Ζ ΔΠΑ, Ζ Α.Λ.Α. ΛΑΜΗΑ, Ζ ΟΡΓΑΝΧΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ KΑΘΧ ΚΑΗ ΟΗ ΟΓΖΓΟΗ ΣΟΤ ΑΓΧΝΑ ΓEN ΦΔΡΟΤΝ ΚΑΜΗΑ ΔΤΘΤΝΖ ΔΝΑΝΣΗ ΣΡΗΣΧΝ ΓIA ΣΤΥΟΝ ΑΣΤΥΖΜΑ ΠΟΤ ΜΠΟΡΔΗ NA ΤΜΒΔΗ ΚΑΣΑ TH ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΟΤ ΑΓΧΝΑ. Ζ ΑΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΒΑΡΤΝΔΗ ΣΖΝ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔ ΣΖΝ ΟΠΟΗΑ ΔΥΔΗ ΤΝΑΦΘΔΗ ΤΜΒΟΛΑΗΟ ΚΑΛΤΦΖ ΚΗΝΓΤΝΧΝ ΑΠΟ ΑΤΣΔ ΣΗ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ. ΑΡΘΡΟ 7 ΑΝΑΓΝΧΡΗΔΗ Οη αλαγλσξίζεηο επηηξέπνληαη κόλν κεηά ηε πξνγξακκαηηζκέλε ιήμε ησλ ζπκκεηνρώλ θαη ηε δηαλνκή ηνπ Road Book δειαδή από ην άββαην ηεο πξνεγνύκελεο εβδνκάδαο ηνπ αγώλα, κέρξη ηελ δύζε ηνπ ειίνπ ηεο πξνεγνύκελεο κέξαο ηνπ αγώλα. Αλαγλσξίζεηο πξηλ ηελ πξνγξακκαηηζκέλε ιήμε ησλ ζπκκεηνρώλ, επηθέξνπλ πνηλή αθαίξεζεο ηεο αγσληζηηθήο άδεηαο γηα 6 κήλεο από ηελ ΔΠΑ. ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΗ ΟΠΟΗΑΓΖΠΟΣΔ ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΣΖΝ ΖΜΔΡΑ ΣΟΤ ΑΓΧΝΑ ΜΔ ΣΖΝ ΑΝΧΣΔΡΧ ΠΟΗΝΖ. Απαγνξεύεηαη ην βάςηκν θαη ην καξθάξηζκα ησλ παξπθώλ ηνπ δξόκνπ κε ζπξέπ ή άιιν κέζν. Ζ ΑΛΑΛ ζα αθαηξέζεη απηά ηα ζεκάδηα πξηλ ηελ εθθίλεζε ηνπ αγώλα. Καηά ηα ινηπά ηζρύνπλ νη θαλνληζκνί αλαγλσξίζεσλ αγώλσλ ξάιιπ. APΘPO 8 METPA AΦAΛEIA KYKΛOΦOPIA 8.1 Γελ ζα δνζεί εθθίλεζε γηα ηνλ αγώλα ζε απηνθίλεην πνπ δελ ζα είλαη ζύκθσλν κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξαξηήκαηνο J, ηνπ EAK, ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ θαη ηηο εγθπθιίνπο ηεο ΔΠΑ. 8.2 Όια ηα πιεξώκαηα πξέπεη, κε πνηλή απνθιεηζκνύ, λα θνξνύλ ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα εγθεθξηκέλα: ζύζηεκα Hans, θόξκα, θξάλνο, καθξηά εζώξνπρα, θάιηζεο, κπαιαθιάβεο, γάληηα (πξναηξεηηθά γηα ηνπο ζπλνδεγνύο) θαη παπνύηζηα θαη λα είλαη δεκέλνη κε εγθεθξηκέλεο δώλεο αζθαιείαο.

6 8.3 Aπαγνξεύεηαη ζηνπο αγσληδόκελνπο κε πνηλή απνθιεηζκνύ: α. Nα θαηεπζύλνπλ γηα νπνηνδήπνηε ιόγν ην απηνθίλεην ηνπο αληίζεηα κε ηε θνξά ηνπ αγώλα. β. Tν ζπξώμηκν ηνπ απηνθηλήηνπ από ηξίην πξόζσπν ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θξηηώλ γηα νπνηνδήπνηε ιόγν κεηά ηελ πηώζε ηεο ζεκαίαο εθθίλεζεο. 8.4 Yπελζπκίδεηαη ζηνπο αγσληδόκελνπο όηη πξέπεη λα ηεξνύλ ηα εμήο, επί πνηλή απνθιεηζκνύ: α. ε πεξίπησζε αθηλεηνπνίεζεο λα ζηαζκεύνπλ ην απηνθίλεηό ηνπο κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα κελ παξεκπνδίδνληαη νη ππόινηπνη αγσληδόκελνη. β. Kάζε θνξά πνπ θάπνηνο αγσληδόκελνο είλαη ζε ζέζε λα πξνζπεξάζεη λα παίξλνπλ ηέηνηα ζέζε πάλσ ζην δξόκν ώζηε λα κελ δεκηνπξγνύλ πξνβιήκαηα. 8.5 Καηά ηα ινηπά ηζρύνπλ νη θαλνληζκνί αζθαιείαο ησλ αγώλσλ Ράιιπ. APΘPO 9 ΔΚΚΗΝΖΖ ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ ΣΟΤ ΑΓΧΝΑ 9.1 εηξά εθθίλεζεο Η ζεηξά εθθίλεζεο αθνινπζεί ηελ ζεηξά εθθίλεζεο ησλ αγώλσλ ξάιιπ. 9.2 H ρξνλνκέηξεζε γίλεηαη κε θσηνθύηηαξα ζε εθαηνζηά ηνπ δεπηεξνιέπηνπ 9.3 Δθθίλεζε Αγώλα H εθθίλεζε ηνπ αγώλα ζα δνζεί ζε δηαζηήκαηα 2 ιεπηώλ ηελ ζηνλ ΔΥ 1- ΓΙΒΡΗ θαη ώξα Καζπζηέξεζε κεγαιύηεξε από 15 ιεπηά ζην πξώην ΔΥ (εθθίλεζε αγώλα) επηθέξεη ηνλ απνθιεηζκό από ηνλ αγώλα. 9.4 Σειηθόο έιεγρνο Κπξηαθή 21/09/2014 ακέζσο κεηά ηνλ ηεξκαηηζκό, ζην ρώξν ηνπ Parc Ferme 9.5 ΛΑΝΘΑΜΔΝΖ ΔΚΚΗΝΖΖ Η ιαλζαζκέλε εθθίλεζε, εηδηθά ε εθθίλεζε πξηλ δνζεί ζήκα, επηθέξεη ηηο παξαθάησ πνηλέο: 1ε παξάβαζε 5 δεπηεξόιεπηα ζπλ ηνλ ρξόλν πνπ εθθίλεζε λσξίηεξα 2ε παξάβαζε 10 δεπηεξόιεπηα ζπλ ηνλ ρξόλν πνπ εθθίλεζε λσξίηεξα 3ε παξάβαζε 30 δεπηεξόιεπηα ζπλ ηνλ ρξόλν πνπ εθθίλεζε λσξίηεξα Δπηπιένλ παξαβάζεηο: ηε θξίζε ησλ αγσλνδηθώλ Απηέο νη πνηλέο δελ απνθιείνπλ βαξύηεξεο θπξώζεηο από ηνπο αγσλνδίθεο, αλ ην θξίλνπλ απαξαίηεην. 9.6 ε πεξίπησζε θαζπζηεξεκέλεο εθθίλεζεο πνπ νθείιεηαη ζην πιήξσκα ν θξηηήο ζα γξάςεη ζην θαξλέ λέα ώξα θαη ε πνηλή πνπ ζα επηβιεζεί ζα είλαη 10 γηα θάζε ιεπηό ή θιάζκα ιεπηνύ θαζπζηέξεζεο. Ο κέγηζηνο ρξόλνο θαζπζηέξεζεο εθθίλεζεο είλαη ηα 5 ιεπηά. Μεηά ηελ παξέιεπζε ησλ 5 ιεπηώλ ζα ηίζεηαη εθηόο αγώλα. 9.7 ηνλ αγώλα πθίζηαηαη Service Area όπνπ θάζε αγσληδόκελνο δηθαηνύηαη ΜΟΝΟΝ ΔΝΑ απηνθίλεην sevice, κεηά ηελ έμνδν ηεο νπνίαο ππάξρεη 20ιεπηε αλαζπγθξόηεζε κε ΔΥ εηζόδνπ θαη ΔΥ εμόδνπ ηεο αλαζπγθξόηεζεο, θαη ακέζσο κεηά εηδηθά νξηνζεηεκέλνο ρώξνο γηα αλεθνδηαζκό. Μεηά ην ηέινο ηνπ 2νπ ηκήκαηνο δηαδξνκήο, ηα απηνθίλεηα δελ ζα δηέξρνληαη κέζα από ηνλ ρώξν ηεο service area, αιιά ζα θαηεπζπλζνύλ ζηνλ ρώξν ηνπ parc ferme- Σεξκαηηζκόο κέζσ δηαθνξεηηθήο δηαδξνκήο. 9.8 ηνλ ΔΥ 2Α ΛΑΜΗΑ Σεξκαηηζκόο Parc Ferme in ΔΠΗΣΡΔΠΔΣΑΗ Ζ ΠΡΟΑΦΗΞΖ. 9.9 Ο αγώλαο θαζ όιε ηελ δηάξθεηά ηνπ ζα θαιύπηεηαη από ζύζηεκα παξαθνινύζεζεο ηεο MY-TRACK-Real Time Gps Tracking Systems. Για τον λόγο αυτό πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ νη αγσληδόκελνη λα έρνπλ πξνβιέςεη ζηα απηνθίλεηά ηνπο ηελ ύπαξμε 12 Volt παξνρήο, ζε εκθαλέο ζεκείν, γηα ηελ ζύλδεζε ηνπ Tracker από άλζξσπν ηεο MY TRACK θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ Τερληθνύ Ειέγρνπ.

7 ΑΡΘΡΟ 10 ΓΗΑΚΟΠΖ ΔΗΓΗΚΖ ΓΗΑΓΡΟΜΖ Δάλ γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν δηαθνπεί ή ζηακαηήζεη ε δηεμαγσγή κηαο εηδηθήο δηαδξνκήο, νη αγσλνδίθεο κπνξνύλ λα δώζνπλ ζε θάζε πιήξσκα πνπ επεξεάζηεθε ηνλ ρξόλν πνπ ζεσξνύλ σο πην δίθαην. Μνιαηαύηα, θάζε πιήξσκα ππεύζπλν ή ζπλππεύζπλν γηα ηε δηαθνπή ηεο εηδηθήο ζε θακηά πεξίπησζε δελ κπνξεί λα σθειεζεί από απηό ην κέηξν. Θα ρξεσζεί κε ηνλ πξαγκαηηθό ρξόλν πνπ έθαλε, αλ έθαλε. ΑΡΘΡΟ 11 ENTAEI KAI EΦEEI 11.1 Παξάβνιν έλζηαζεο: ην ηζόπνζν ηνπ παξαβόινπ ζπκκεηνρήο 11.2 Παξάβνιν ηερληθώλ εξγαζηώλ, αλ απαηηείηαη, ζα νξηζηεί από ηνπο αγσλνδίθεο ζύκθσλα κε ηελ εγθύθιην ηεο ΔΠΑ Παξάβνιν έθεζεο: ην δηπιάζην ηνπ παξαβόινπ ζπκκεηνρήο APΘPO 12 KATATAΞEI - ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ Η Αλαθνίλσζε ησλ Απνηειεζκάησλ ζα γίλεη ηελ Κπξηαθή θαη ώξα 14.30, ζην ρώξν ηεο Γξακκαηείαο APΘPO 13 ΔΠΑΘΛΑ ΑΠΟΝΟΜΖ Τπνρξεσηηθά ηα έπαζια πνπ απνλέκνληαη εηο δηπινύλ έρνπλ σο εμήο: Γεληθή Καηάηαμε (Ν - Α - E - R) ηνπο Nηθεηέο: Kύπειια ηνπο δεύηεξνπο: Kύπειια ηνπο ηξίηνπο: Kύπειια Γεληθή Kαηάηαμε F2 (Ν - Α - E - R) ηνπο Nηθεηέο: Kύπειια ηνπο δεύηεξνπο: Kύπειια ηνπο ηξίηνπο: Kύπειια Γεληθή Kαηάηαμε F3 (Ν - Α - E - R) ηνπο Nηθεηέο: Kύπειια ηνπο δεύηεξνπο: Kύπειια ηνπο ηξίηνπο: Kύπειια Kαηάηαμε Kιάζεσλ (εθόζνλ ζε θάζε θιάζε εθθηλήζνπλ ηνπιάρηζηνλ 5 απηνθίλεηα) ηνπο ληθεηέο θάζε θιάζεο θάζε νκάδαο: Κύπειια ηνπο δεύηεξνπο θάζε θιάζεο θάζε νκάδαο: Kύπειια ηνπο ηξίηνπο θάζε θιάζεο θάζε νκάδαο: Kύπειια ηνπο 3 πξώηνπο θάζε θιάζεο, εθόζνλ εθθηλήζνπλ ηνπιάρηζηνλ 5 απηνθίλεηα. Αλ εθθηλήζνπλ 4 απηνθίλεηα απνλέκνληαη θύπειια ζηνπο 2 πξώηνπο θαη αλ εθθηλήζνπλ 3 απηνθίλεηα απνλέκνληαη θύπειια κόλν ζηνπο πξώηνπο. Αλ εθθηλήζνπλ ιηγόηεξα από 3 ηόηε δελ ζα απνλεκεζνύλ θύπειια ζε απηήλ ηελ θιάζε. ΑΡΘΡΟ 14 ΑΠΟΝΟΜΖ H Απνλνκή ησλ Δπάζισλ ζα γίλεη ηελ Κπξηαθή θαη ώξα 15:00 ζην ΔΣΙΑΣΟΡΙΟ ΡΟΤΜΔΛΗ ζην 3 ν ρικ Λακίαο Αζελώλ ζηελ είζνδν ηεο Λακίαο. Δάλ νη ληθεηέο ησλ δηαθόξσλ επάζισλ δελ εκθαληζζνύλ ζηελ ηειεηή ηεο απνλνκήο ζα ράζνπλ ην δηθαίσκα παξαιαβήο νπνηνπδήπνηε βξαβείνπ (ρξεκαηηθνύ ή θππέιινπ).

ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ

ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ 3 ο ΡΑΛΛΤ ΠΡΙΝΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΤΡΛΩΝ 31 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 01 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2013 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟ KANONIMO. ΠPOΓPAMMA Έλαξμε Eγγξαθώλ πκκεηνρήο Γεπηέξα 12/08/2013 Λήμε Eγγξαθώλ πκκεηνρήο Παξαζθεπή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΓΥΛΑΠ ΑΙΗΒΔΟΗ 2015 ΝΓΖΓΗΔΠ ΞΙΝ

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΓΥΛΑΠ ΑΙΗΒΔΟΗ 2015 ΝΓΖΓΗΔΠ ΞΙΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΓΥΛΑΠ ΑΙΗΒΔΟΗ 2015 ΝΓΖΓΗΔΠ ΞΙΝ 1. ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΗ Ο Αγώλαο ΑΛΙΒΔΡΙ 2015 ζα δηεμαρζεί ζύκθσλα µε: 1.1 Σνπο θαλνληζκνύο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 ηεο Πξνθήξπμεο ηνπ αγώλα, όπσο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Η Ειιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία αθνύ έιαβε ππόςε : α. Σν Καηαζηαηηθό ηεο. β. Σνπο Καλνληζκνύο ηεο γ.

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: Β4ΒΒΗ-ΔΒΛ ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 28 Μαξηίνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ. Πξση.:ΓΔΦΚ Α 5014610 ΔΞ 2012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91).

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 ηνπ Ν. 1100/1980

Διαβάστε περισσότερα

Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ

Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ EΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ Σαρ. Γηεύζπλζε : Οπιαξρεγνύ ερηώηε 1 Σαρ. Κώδηθαο : 221 00 - Σξίπνιε

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002420617 2014-11-21

14PROC002420617 2014-11-21 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ, ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΗΝ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ, ΓΙΑ ΣΙ ΔΡΓΑΙΔ ΒΙΒΛΙΟΓΔΣΗΗ ΣΧΝ ΑΙΣΗΔΧΝ ΓΗΛΧΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ,

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Αξ.πξ.: Φ333/Ε1-02/Γ1/1014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΛΔ Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά,

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαη ηελ θαιύηεξε ξνή ηεο δηαδηθαζίαο απνγξαθήο, πξηλ μεθηλήζεηε ηελ απνγξαθή, ζα πξέπεη: λα έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή

Διαβάστε περισσότερα

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico Πξνζηαζία Αξρείσλ Δηαηξίαο θαη Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, θαη ζπγθεθξηκέλα:

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, θαη ζπγθεθξηκέλα: ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαη ηελ θαιύηεξε ξνή ηεο δηαδηθαζίαο απνγξαθήο, πξηλ μεθηλήζεηε ηελ απνγξαθή, ζα πξέπεη: λα έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR EC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR ΠΡΟΟΥΗ: θαιό είλαη κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πξνγξακκαηηζηή θαη πξηλ ηνλ πξνγξακκαηηζκό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ

ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ Θέκα 1 Ο : ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ Θεζκηθό πιαίζην: H ρνξήγεζε αληηγξάθσλ εγγξάθσλ, πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ N.2690 «Κύξσζε

Διαβάστε περισσότερα

Δ 95.12.10. Έκδοζη 1.1/27.07.2011 95 ΚΑΘΗΚΟΝΣΟΛΟΓΙΑ 12 ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΩΝ ΦΤΛΑΚΩΝ ΙΟΠΔΓΩΝ ΓΙΑΒΑΔΩΝ

Δ 95.12.10. Έκδοζη 1.1/27.07.2011 95 ΚΑΘΗΚΟΝΣΟΛΟΓΙΑ 12 ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΩΝ ΦΤΛΑΚΩΝ ΙΟΠΔΓΩΝ ΓΙΑΒΑΔΩΝ Δ 95.12.10 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΡΑΜΜΗ Έκδοζη 1.1/27.07.2011 95 ΚΑΘΗΚΟΝΣΟΛΟΓΙΑ 12 ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ 10 ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΩΝ ΦΤΛΑΚΩΝ ΙΟΠΔΓΩΝ ΓΙΑΒΑΔΩΝ Η Οδηγία ηέθηκε ζε ιζσύ με ηην ςπ απιθμ.../

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2011

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ.Πξση.: ΓΔΦΚ 5008261 ΔΞ2011 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ & Δ.Φ.Κ. Γ/ΝΔΙ Δ.Φ.Κ, Τποστήπιξηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΔΙΑΥΩΡΙΜΟΤ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) )

ΔΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΔΙΑΥΩΡΙΜΟΤ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) ΔΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΔΙΑΥΩΡΙΜΟΤ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο 1. Σύκθσλα κε ην άξζξν 39 παξ. 7 ηνπ Καλνληζκνύ (ΕΕ) 648/2012 (European Market Infrastructure EIR), ν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011 ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Ο Γήκνο Αιίκνπ δηνξγαλώλεη ςπραγσγηθή

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΠΗΖΜΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΑ ΦΑΓΔΗΑ ΟΠΛΖΦΟΡΧΝ

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΠΗΖΜΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΑ ΦΑΓΔΗΑ ΟΠΛΖΦΟΡΧΝ ver. 3 ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΠΗΖΜΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΑ ΦΑΓΔΗΑ ΟΠΛΖΦΟΡΧΝ (ΜΖΡΤΚΑΣΗΚΑ ΥΟΗΡΟΗ) ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ (Inspection tasks) ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΧΝ ΚΑΣ/ΣΧΝ ΤΓ/ΚΟΤ ΔΝΓ/ΝΣΟ & ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΑΙΓΝΙΧΝ ΣΗΛ. 213 2008062 (θ. Παπαζσκά)

ΣΜΗΜΑ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΧΝ ΚΑΣ/ΣΧΝ ΤΓ/ΚΟΤ ΔΝΓ/ΝΣΟ & ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΑΙΓΝΙΧΝ ΣΗΛ. 213 2008062 (θ. Παπαζσκά) ΣΜΗΜΑ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΧΝ ΚΑΣ/ΣΧΝ ΤΓ/ΚΟΤ ΔΝΓ/ΝΣΟ & ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΑΙΓΝΙΧΝ ΣΗΛ. 213 2008062 (θ. Παπαζσκά) ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΑ ΙΓΡΤΗ & ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΟ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ (ύκθσλα κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα