ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ"

Transcript

1 ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ 6ο ΡΑΛΛΤ ΠΡΙΝΣ ΜΠΡΑΛΟΤ Μαρτίου 2014 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟ KANONIMO.

2 ΠPOΓPAMMA Έλαξμε Eγγξαθώλ πκκεηνρήο Γεπηέξα 24/02/2013 Λήμε Eγγξαθώλ πκκεηνρήο Παξαζθεπή 07/03/2014 ώξα 21:00 Έλαξμε Αλαγλσξίζεσλ άββαην 08/03/2014 Λήμε Αλαγλσξίζεσλ άββαην 15/03/2014 κε ηελ δύζε ηνπ ειίνπ Γηαλνκή Road Book ζηνπο αγσληδόκελνπο Γηαλνκή Eληύπσλ θαη Aξηζκώλ πκκεηνρήο ζηνπο αγσληδνκέλνπο άββαην 08/03/2014 άββαην 15/03/2014 ώξα 16:00 ζηνλ ηερληθό έιεγρν Δλεκέξσζε Aγσληδνκέλσλ άββαην 15/03/2014 ώξα, 18:30 Γηνηθεηηθόο έιεγρνο, Έιεγρνο Δμαθξίβσζεο απηνθηλήησλ (σξάξην αλάινγα κε αξηζκνύο ζπκκεηνρήο) άββαην 15/03/2014 ώξα 16:00 έσο 18:30 ζην ΔΣΗΑΣΟΡΗΟ ΝΔΑ ΡΟΤΜΔΛΖ ζην 215 ρικ ΝΔΟ Αζελώλ-Θεζζαινλίθεο ζηελ Λακία. 1 ε ζπλεδξίαζε Αγσλνδηθώλ άββαην 15/03/2014 ώξα 19:00 ηελ Γξακκαηεία ηνπ αγώλα Γεκνζίεπζε πίλαθα εθθηλνύλησλ άββαην 15/03/2014 ώξα 19:30 Eθθίλεζε αγώλα Tειηθόο Tερληθόο Έιεγρνο Κπξηαθή 16/03/2014 ώξα 10:00 ΔΥ 1 : Π.Δ.Ο. Λακίαο-Ακθίζζεο 1.30 ρικ. κεηά ηελ δηαζηαύξσζε πξνο Ζξάθιεηα Κπξηαθή 16/03/2014 ακέζσο κεηά ηνλ ηεξκαηηζκό 1. ην Λεμε ρώξν εγγξαθσλ ηνπ Parc Ferme ε ζπλεδξίαζε Αγσλνδηθώλ Κπξηαθή 2. Δλαξμε 16/03/2014 αλαγλσξηζεσλ ώξα :45 ηελ Γξακκαηεία ηνπ αγώλα 3. Λεμε αλαγλσξηζεσλ '. Γεκνζίεπζε Aπνηειεζκάησλ Κπξηαθή 16/03/2014 ώξα 15:00 4. ηελ Γηαλνκε Γξακκαηεία Road Book ηνπ αγώλα ζηηο θαη νρη ζηνλ Σερληθν ειεγρν ηεο 22.06!!! Κπξηαθή 16/03/2014 ώξα 15:30 Aπνλνκή Eπάζισλ 5. ζην Δλεκεξσζε Υάλη Καξαλάζηνπ αγσληδνκελσλ δίπια ζην ζηηο πξαηήξην 19.00'. ΘΔΡΜΟΠΔΣΡΟΛ-ΥΑΣΕΖΣΟΠΑΝΖ όπνπ θαη ε 6. Γξακκαηεία Γεκνζηεπζε ηνπ πηλαθα Αγώλα εθθηλνπλησλ ζηηο '. ΓPAMMATEIA TOY AΓΧNA 7. Παλεγπξηθε εθθηλεζε ζηηο '. Ζ Γξακκαηεία ηνπ αγώλα ζα ιεηηνπξγεί Α) ζηα γξαθεία ηεο Α.Λ.Α.Λακίαο, 2 ν ρικ. ΝΔΟ 8. Σειηθνο Λακίαο-Αζελώλ ηερληθνο ειεγρνο (πγθξόηεκα ζηηο Καξέιιε) (θαη νρη ζηελ ζηηο 5.00) Λακία ηει. : / fax : έσο θαη ην άββαην ώξα 12: Αξζξν 12.1 Να ζβεζηεη ην "ΓΤΟ" ζθειε θαη ηηο δπν Β) από ώξα 15:00 ηνπ αββάηνπ 15/03/2014 θνξεο ζηνλ πνπ ρώξν αλαθεξεηαη ηνπ Σ.Δ. ζην έσο αξζξν, θαη ηεο ηελ ιήμεώο ζηηγκε ηνπ, πνπ ζην ν ΔΣΗΑΣΟΡΗΟ ΝΔΑ ΡΟΤΜΔΛΖ ζην 415 ν αγσλαο ρικ. ηεο ερεη ΝΔΟ ηξηα Αζελώλ-Θεζζαινλίθεο ζθειε. ζηελ Λακία, θαη Γ) ηελ Κπξηαθή 16/03/2014 ζην ΥΑΝΗ ΚΑΡΑΝΑΗΟΤ δίπια ζην πξαηήξην ΘΔΡΜΟΠΔΣΡΟΛ- ΥΑΣΕΖΣΟΠΑΝΖ ζηελ Δ.Ο. Θεξκνππιώλ-Ακθίζζεο. Oη αγσληδόκελνη πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε ζπλερή επαθή κε ηε Γξακκαηεία ηνπ αγώλα γηα λα παξαιακβάλνπλ ηα Γειηία Πιεξνθνξηώλ. EΠIHMO ΠINAKA ANAKOINΧEΧN ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ ηε Γξακκαηεία ηνπ αγώλα

3 OPΓANΧH APΘPO 1 ΟΡΓΑΝΧΖ O αγώλαο, ζα δηεμαρζεί ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Γηεζλνύο Aζιεηηθνύ Kώδηθα (ΓAK) θαη ησλ παξαξηεκάησλ ηνπ, ηνπ Eζληθνύ Aζιεηηθνύ Kαλνληζκνύ (EAK), ηεο Πξνθήξπμεο Πξσηαζιεκάησλ ηεο ΔΠΑ/ΟΜΑΔ θαζώο θαη ησλ εγθπθιίσλ ηεο, ηνπ Γεληθνύ Kαλνληζκνύ Ράιιπ θαη Ράιιπ πξηλη θαη ηνπ παξόληνο πκπιεξσκαηηθνύ Kαλνληζκνύ (πνπ απνηειεί ζπκπιήξσκα ηνπ Γεληθνύ Kαλνληζκνύ) θαη ησλ παξαξηεκάησλ ηνπ. 1.1 KAΘOPIMO Oλνκαζία ηνπ αγώλα Oξγαλσηήο 6 Ο Ράιιπ πξίλη Μπξάινπ Ζκεξνκελία δηεμαγσγήο 15 16/03/2014 Αγσληζηηθή Λέζρε Απηνθηλήηνπ Λακίαο (Α.Λ.Α.Λ.) 1.2 OPΓANΧTIKH EΠITPOΠH Δπίηηκνο Πξόεδξνο Κνηξσληάο Γεώξγηνο Γήκαξρνο Λακηέσλ Πξόεδξνο Κπξίηζεο Αζαλάζηνο Mέιε Κπξνδήκνο Φώηεο Υαξαιάκπνπο Αγεζίιανο TEΛEXH TOY AΓΧNA Πξόεδξνο Αγσλνδηθώλ Γθνπξηζνύιεο Θσκάο Aγσλνδίθεο Κπξίηζεο Γεώξγηνο Καπέιιαο Αλαζηάζηνο Παξαηεξεηήο ΟΜΑΔ-ΔΠΑ Γθνπξηζνύιεο Θσκάο Αιπηάξρεο ηνπ αγώλα Μαλώιεο Νηθόιανο Γξακκαηέαο ηνπ αγώλα ηεθαλή Γεσξγία / Δπηθεθαιήο Σερληθόο Έθνξνο Κνύγηαο Ζιίαο Tερληθνί Έθνξνη Yπεύζπλνο ζρέζεσλ κε Αγσληδνκέλνπο - Σύπνπ Αλαγλσζηόπνπινο Νηθόιανο Απνζηνιόπνπινο Βαζίιεο ηηβαρηάξεο Αληώλεο Τπεύζπλνο Αζθαιείαο Μαλώιεο Νηθόιανο Τπεύζπλνο Tύπνπ ηηβαρηάξεο Αληώλεο Eπηθεθαιήο Γηαηξόο Κνδξνπνύινπ Μαίξε

4 APΘPO 2 ΓΔΝΗΚΑ Ο αγώλαο πξνζκεηξά ζην Κύπειιν Αζθάιηνπ, ζην Πξσηάζιεκα Ηζηνξηθώλ απηνθηλήησλ, ζην Έπαζιν Κεληξηθήο Διιάδνο θαη ζην Έπαζιν Νέσλ Οδεγώλ ΑΡΘΡΟ 3 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 3.1 πλνιηθή ρηιηνκεηξηθή δηαδξνκή ηνπ αγώλα 113,78 ρηιηόκεηξα 3.2 ύλνιν ρηιηνκέηξσλ εηδηθώλ δηαδξνκώλ 36 ρηιηόκεηξα 3.3 Σύπνο νδνζηξώκαηνο εηδηθήο δηαδξνκήο Άζθαιηνο 3.4 Αξηζκόο ζθειώλ Αξηζκόο Σκεκάησλ Γηαδξνκήο 3 APΘPO 4 ΓΔΚΣΑ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΑ - Aπηνθίλεηα Παξαγσγήο (Oκάδαο N - Ν1, Ν2, Ν3, Ν4) - Aπηνθίλεηα Tνπξηζκνύ (Oκάδαο A - Α5, Α6, Α7, Α8), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ WRC - Aπηνθίλεηα Oκάδαο EΔ (ΔΔ9, ΔΔ10, ΔΔ11, ΔΔ12). - Απηνθίλεηα ηεο νκάδαο ΗΣΟΡΗΚΩΝ (βιέπε Παξάξηεκα Κ) - Απηνθίλεηα νκάδσλ πνπ έρνπλ πξνηαζεί θαη εγθξηζεί από ηελ ΔΠΑ ζηνπο αγώλεο πνπ πξνζκεηξνύλ γηα ηα αληίζηνηρα πξσηαζιήκαηα (βιέπε αληίζηνηρνπο ηερληθνύο θαλνληζκνύο). - Απηνθίλεηα Οκάδαο R. Tα απηνθίλεηα ηεο νκάδαο N ππνδηαηξνύληαη ζηηο παξαθάησ 4 θιάζεηο, αλάινγα κε ηνλ θπβηζκό ηνπο. N 1 θιάζε: κέρξη 1400 θ. εθ. N 2 θιάζε: πάλσ από 1400 έσο 1600 θ. εθ. N 3 θιάζε: πάλσ από 1600 έσο 2000 θ. εθ. N 4 θιάζε: πάλσ από 2000 θ. εθ. θαη Super 2000 Tα απηνθίλεηα ηεο νκάδαο A, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ World Rally Cars, ππνδηαηξνύληαη ζηηο παξαθάησ 4 θιάζεηο αλάινγα κε ηνλ θπβηζκό ηνπο: A 5 θιάζε: κέρξη 1400 θ. εθ. A 6 θιάζε: πάλσ από 1400 έσο1600 θ. εθ. A 7 θιάζε: πάλσ από 1600 έσο 2000 θ. εθ. θαη R3 A 8 θιάζε: πάλσ από 2000 θ. εθ. Tα απηνθίλεηα ηεο νκάδαο EΔ, ππνδηαηξνύληαη ζηηο 4 παξαθάησ θιάζεηο αλάινγα κε ηνλ θπβηζκό ηνπο: EE 9 θιάζε: κέρξη 1400 θ. εθ. EE 10 θιάζε: πάλσ από 1400 έσο 1600 θ. εθ. EE 11 θιάζε: πάλσ από1600 έσο 2000 θ.εθ. EE 12 θιάζε: πάλσ από 2000 θ. εθ. Σα απηνθίλεηα ΔΑ θαη ΔΝ θαηαηάζζνληαη θαη βαζκνινγνύληαη καδί κε ηελ αληίζηνηρε θιάζε ηεο Α ή ηεο Ν. (π.ρ. ΔΑ 5 καδί κε Α5, ΔΝ 1 καδί κε Ν1). Tα απηνθίλεηα ηεο Οκάδαο Ηζηνξηθώλ ππνδηαηξνύληαη ζε 4 θαηεγνξίεο: Καηεγνξία 1 εσο & 1969 Καηεγνξία 2 από 1970 έσο & 1975 Καηεγνξία 3 από 1976 έσο & 1981 Καηεγνξία 4 από 1982 έσο & 1985 ΑΡΘΡΟ 5 ΓΖΛΧΔΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ - ΔΓΓΡΑΦΔ Όπνηνο ζέιεη λα ιάβεη κέξνο ζηνλ αγώλα νθείιεη λα ζπκπιεξώζεη δήισζε ζπκκεηνρήο ζην έληππν ηεο Α.Λ.Α.Λ. θαη λα ηελ ππνβάιιεη ζηε Γξακκαηεία ηνπ αγώλα, ή κε απνζηνιή fax ζην , ε ειεθηξνληθά ζην ηεο ΑΛΑΛ:

5 Απηή ε δήισζε, καδί κε ην παξάβνιν ζπκκεηνρήο, πξέπεη λα θηάζεη ζηε γξακκαηεία κέρξη ηελ Παξαζθεπή 07/03/14 ώξα 21:00. Tα ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ηνλ ζπλνδεγό κπνξνύλ λα δεισζνύλ κέρξη ην ηέινο ηνπ δηνηθεηηθνύ ειέγρνπ, άββαην 15/03/14 θαη ώξα Αλ ε δήισζε ζπκκεηνρήο έρεη ζηαιεί κε θαμ, ηόηε ε πξσηόηππε δήισζε πξέπεη λα θηάζεη ζηνλ Οξγαλσηή ην αξγόηεξν κέρξη ηνλ Γηνηθεηηθό Έιεγρν. ΑΡΘΡΟ 6 ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΑΦΑΛΗΖ ΠΡΟΑΗΡΔΣΗΚΖ ΓΗΑΦΖΜΗΖ 6.1 Tα παξάβνια ζπκκεηνρήο θαζνξίδνληαη ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα εγθύθιην ηεο ΔΠΑ σο εμήο: ΗΓΗΧΣΔ 200 επξώ ΝΔΟ ΑΓΧΝΗΕΟΜΔΝΟ 120 επξώ ΝΟΜΗΚΑ ΠΡΟΧΠΑ ή ΔΣΑΗΡΗΔ 300 επξώ ΟΓΖΓΟ ΒΟΑ 100 επξώ ΝΔΟΗ ΑΓΧΝΗΕΟΜΔΝΟΗ ΘΔΧΡΟΤΝΣΑΗ ΑΤΣΟΗ ΠΟΤ ΔΚΓΗΓΟΤΝ ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΑΓΔΗΑ ΓΗΑ ΠΡΧΣΖ ΦΟΡΑ ΣΟ 2014, ΣΖΝ ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΑΓΔΗΑ ΘΑ ΤΠΑΡΥΔΗ ΖΜΔΗΧΖ ΓΖΛΧΣΗΚΖ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΑΓΧΝΗΕΟΜΔΝΟΤ. ΣΟΤ ΑΓΧΝΔ ΡΑΛΛΤ & ΠΡΗΝΣ ΝΔΟΗ ΑΓΧΝΗΕΟΜΔΝΟΗ ΘΔΧΡΟΤΝΣΑΗ ΜΟΝΟ ΟΗ ΟΓΖΓΟΗ. 6.2 H δήισζε ζπκκεηνρήο γίλεηαη δεθηή κόλν αλ ζπλνδεύεηαη από νιόθιεξν ην παξάβνιν ζπκκεηνρήο. 6.3 Σν παξάβνιν ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη εμ νινθιήξνπ: ε ππνςήθηνπο πνπ ε ζπκκεηνρή ηνπο δελ έγηλε δεθηή ε πεξίπησζε πνπ καηαησζεί ν αγώλαο ε πεξίπησζε πνπ αλαβιεζεί ν αγώλαο Σν παξάβνιν ζπκκεηνρήο ΓΔΝ ΔΠΗΣΡΔΦΔΣΑΗ ζε πεξίπησζε απνθιεηζκνύ ηνπ απηνθηλήηνπ ιόγσ ηερληθνύ πξνβιήκαηνο ζηνλ έιεγρν εμαθξίβσζεο. 6.4 Ζ Α.Λ.Α.Λ. ζα επηζηξέςεη κέξνο ηνπ παξαβόινπ ζπκκεηνρήο ( αληηζηνίρσο) ζε δηαγσληδόκελνπο νη νπνίνη, ιόγσ αλσηέξαο βίαο δηαπηζησκέλεο από ηελ ΔΠΑ, δελ ήηαλ δπλαηόλ λα παξνπζηαζηνύλ θαη λα ιάβνπλ κέξνο ζηελ εθθίλεζε. 6.5 ην παξάβνιν ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεηαη θαη ε αζθάιεηα ηνπ δηαγσληδνκέλνπ γηα αζηηθή επζύλε πξνο ηξίηνπο. H αζθάιηζε απηή ηζρύεη από ηε ζηηγκή ηεο εθθίλεζεο, παύεη δε λα ηζρύεη κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ελζηάζεσλ ή από ηε ζηηγκή ηεο εγθαηάιεηςεο από ηνλ αγώλα ή ηνπ απνθιεηζκνύ από απηόλ. 6.6 ηνλ αγώλα πθίζηαηαη πξναηξεηηθή δηαθήκηζε, ε νπνία αθνξά ζε απηνθόιιεηα, δηαζηάζεσλ 30Υ10cm, ηνπ ππνζηεξηθηή ΔΣΗΑΣΟΡΗΑ ΡΟΤΜΔΛΖ πνπ πξέπεη λα ηνπνζεηεζνύλ ζηα εκπξόο θηεξά ησλ απηνθηλήησλ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 14.7 ηνπ Γ.Κ. Ράιιπ θαη Ράιιπ πξίλη. H ΟΜΑΔ, Ζ ΔΠΑ, Ζ Α.Λ.Α. ΛΑΜΗΑ, Ζ ΟΡΓΑΝΧΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ KΑΘΧ ΚΑΗ ΟΗ ΟΓΖΓΟΗ ΣΟΤ ΑΓΧΝΑ ΓEN ΦΔΡΟΤΝ ΚΑΜΗΑ ΔΤΘΤΝΖ ΔΝΑΝΣΗ ΣΡΗΣΧΝ ΓIA ΣΤΥΟΝ ΑΣΤΥΖΜΑ ΠΟΤ ΜΠΟΡΔΗ NA ΤΜΒΔΗ ΚΑΣΑ TH ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΟΤ ΑΓΧΝΑ. Ζ ΑΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΒΑΡΤΝΔΗ ΣΖΝ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔ ΣΖΝ ΟΠΟΗΑ ΔΥΔΗ ΤΝΑΦΘΔΗ ΤΜΒΟΛΑΗΟ ΚΑΛΤΦΖ ΚΗΝΓΤΝΧΝ ΑΠΟ ΑΤΣΔ ΣΗ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ.

6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΝΑΓΝΧΡΗΔΗ Οη αλαγλσξίζεηο επηηξέπνληαη κόλν κεηά ηε πξνγξακκαηηζκέλε ιήμε ησλ ζπκκεηνρώλ θαη ηε δηαλνκή ηνπ Road Book δειαδή από ην άββαην ηεο πξνεγνύκελεο εβδνκάδαο ηνπ αγώλα, κέρξη ηελ δύζε ηνπ ειίνπ ηεο πξνεγνύκελεο κέξαο ηνπ αγώλα. Αλαγλσξίζεηο πξηλ ηελ πξνγξακκαηηζκέλε ιήμε ησλ ζπκκεηνρώλ, επηθέξεη πνηλή αθαίξεζεο ηεο αγσληζηηθήο άδεηαο γηα 6 κήλεο από ηελ ΔΠΑ. ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΗ ΟΠΟΗΑΓΖΠΟΣΔ ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΣΖΝ ΖΜΔΡΑ ΣΟΤ ΑΓΧΝΑ ΜΔ ΣΖΝ ΑΝΧΣΔΡΧ ΠΟΗΝΖ. Απαγνξεύεηαη ην βάςηκν θαη ην καξθάξηζκα ησλ παξπθώλ ηνπ δξόκνπ κε ζπξέπ ή άιιν κέζν. Ζ ΑΛΑΛ ζα αθαηξέζεη απηά ηα ζεκάδηα πξηλ ηελ εθθίλεζε ηνπ αγώλα. Καηά ηα ινηπά ηζρύνπλ νη θαλνληζκνί αλαγλσξίζεσλ αγώλσλ ξάιιπ APΘPO 8 METPA AΦAΛEIA KYKΛOΦOPIA 8.1 Γελ ζα δνζεί εθθίλεζε γηα ηνλ αγώλα ζε απηνθίλεην πνπ δελ ζα είλαη ζύκθσλν κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξαξηήκαηνο J, ηνπ EAK, ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ θαη ηηο εγθπθιίνπο ηεο ΔΠΑ. 8.2 Όια ηα πιεξώκαηα πξέπεη, κε πνηλή απνθιεηζκνύ, λα θνξνύλ ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα εγθεθξηκέλα: ζύζηεκα Hans, θόξκα, θξάλνο, καθξηά εζώξνπρα, θάιηζεο, κπαιαθιάβεο, γάληηα (πξναηξεηηθά γηα ηνπο ζπλνδεγνύο) θαη παπνύηζηα θαη λα είλαη δεκέλνη κε εγθεθξηκέλεο δώλεο αζθαιείαο. 8.3 Aπαγνξεύεηαη ζηνπο αγσληδόκελνπο κε πνηλή απνθιεηζκνύ: α. Nα θαηεπζύλνπλ γηα νπνηνδήπνηε ιόγν ην απηνθίλεην ηνπο αληίζεηα κε ηε θνξά ηνπ αγώλα. β. Tν ζπξώμηκν ηνπ απηνθηλήηνπ από ηξίην πξόζσπν ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θξηηώλ γηα νπνηνδήπνηε ιόγν κεηά ηελ πηώζε ηεο ζεκαίαο εθθίλεζεο 8.4 Yπελζπκίδεηαη ζηνπο αγσληδόκελνπο όηη πξέπεη λα ηεξνύλ ηα εμήο, επί πνηλή απνθιεηζκνύ: α. ε πεξίπησζε αθηλεηνπνίεζεο λα ζηαζκεύνπλ ην απηνθίλεηό ηνπο κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα κελ παξεκπνδίδνληαη νη ππόινηπνη αγσληδόκελνη. β. Kάζε θνξά πνπ θάπνηνο αγσληδόκελνο είλαη ζε ζέζε λα πξνζπεξάζεη λα παίξλνπλ ηέηνηα ζέζε πάλσ ζην δξόκν ώζηε λα κελ δεκηνπξγνύλ πξνβιήκαηα. 8.5 Καηά ηα ινηπά ηζρύνπλ νη θαλνληζκνί αζθαιείαο ησλ αγώλσλ Ράιιπ. APΘPO 9 ΔΚΚΗΝΖΖ ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ ΣΟΤ ΑΓΧΝΑ 9.1 εηξά εθθίλεζεο Ζ ζεηξά εθθίλεζεο αθνινπζεί ηελ ζεηξά εθθίλεζεο ησλ αγώλσλ ξάιιπ. 9.2 H ρξνλνκέηξεζε γίλεηαη κε θσηνθύηηαξα ζε εθαηνζηά ηνπ δεπηεξνιέπηνπ 9.3 Δθθίλεζε Αγώλα H εθθίλεζε ηνπ αγώλα ζα δνζεί ζε δηαζηήκαηα 2 ιεπηώλ ηελ ζην ΔΥ1-Ζξάθιεηα θαη ώξα Καζπζηέξεζε κεγαιύηεξε από 15 ιεπηά ζην πξώην ΔΥ (εθθίλεζε αγώλα) επηθέξεη ηνλ απνθιεηζκό από ηνλ αγώλα. 9.4 Σειηθόο έιεγρνο Κπξηαθή 16/03/2014 ακέζσο κεηά ηνλ ηεξκαηηζκό, ζην ρώξν ηνπ Parc Ferme 9.5 ΛΑΝΘΑΜΔΝΖ ΔΚΚΗΝΖΖ Ζ ιαλζαζκέλε εθθίλεζε, εηδηθά ε εθθίλεζε πξηλ δνζεί ζήκα, επηθέξεη ηηο παξαθάησ πνηλέο: 1ε παξάβαζε 5 δεπηεξόιεπηα ζπλ ηνλ ρξόλν πνπ εθθίλεζε λσξίηεξα 2ε παξάβαζε 10 δεπηεξόιεπηα ζπλ ηνλ ρξόλν πνπ εθθίλεζε λσξίηεξα 3ε παξάβαζε 30 δεπηεξόιεπηα ζπλ ηνλ ρξόλν πνπ εθθίλεζε λσξίηεξα Δπηπιένλ παξαβάζεηο: ηε θξίζε ησλ αγσλνδηθώλ Απηέο νη πνηλέο δελ απνθιείνπλ βαξύηεξεο θπξώζεηο από ηνπο αγσλνδίθεο, αλ ην θξίλνπλ απαξαίηεην. 9.6 ε πεξίπησζε θαζπζηεξεκέλεο εθθίλεζεο πνπ νθείιεηαη ζην πιήξσκα ν θξηηήο ζα γξάςεη ζην θαξλέ λέα ώξα θαη ε πνηλή πνπ ζα επηβιεζεί ζα είλαη 10 γηα θάζε ιεπηό ή θιάζκα ιεπηνύ θαζπζηέξεζεο. Ο κέγηζηνο ρξόλνο θαζπζηέξεζεο εθθίλεζεο είλαη ηα 5 ιεπηά. Μεηά ηελ παξέιεπζε ησλ 5 ιεπηώλ ζα ηίζεηαη εθηόο αγώλα.

7 9.7 ηνλ αγώλα, κεηά ηελ έμνδν ηνπ service park ή ηεο service area, πθίζηαηαη 20ιεπηε αλαζπγθξόηεζε κε ΔΥ εηζόδνπ θαη ΔΥ εμόδνπ ηεο αλαζπγθξόηεζεο. Μεηά ην ηέινο ηνπ 3νπ ηκήκαηνο δηαδξνκήο, ηα απηνθίλεηα δελ ζα δηέξρνληαη κέζα από ηνλ ρώξν ηνπ service, αιιά ζα θαηεπζπλζνύλ ζηνλ ρώξν ηνπ parc ferme. 9.8 ηνλ ΔΥ 3Α Σεξκαηηζκόο Parc Ferme in ΔΠΗΣΡΔΠΔΣΑΗ Ζ ΠΡΟΑΦΗΞΖ. ΑΡΘΡΟ 10 ΓΗΑΚΟΠΖ ΔΗΓΗΚΖ ΓΗΑΓΡΟΜΖ Δάλ γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν δηαθνπεί ή ζηακαηήζεη ε δηεμαγσγή κηαο εηδηθήο δηαδξνκήο, νη αγσλνδίθεο κπνξνύλ λα δώζνπλ ζε θάζε πιήξσκα πνπ επεξεάζηεθε ηνλ ρξόλν πνπ ζεσξνύλ σο πην δίθαην. Μνιαηαύηα, θάζε πιήξσκα ππεύζπλν ή ζπλππεύζπλν γηα ηε δηαθνπή ηεο εηδηθήο ζε θακηά πεξίπησζε δελ κπνξεί λα σθειεζεί από απηό ην κέηξν. Θα ρξεσζεί κε ηνλ πξαγκαηηθό ρξόλν πνπ έθαλε, αλ έθαλε. ΑΡΘΡΟ 11 ENTAEI KAI EΦEEI 11.1 Παξάβνιν έλζηαζεο : ην ηζόπνζν ηνπ παξαβόινπ ζπκκεηνρήο 11.2 Παξάβνιν ηερληθώλ εξγαζηώλ, αλ απαηηείηαη, ζα νξηζηεί από ηνπο αγσλνδίθεο ζύκθσλα κε ηελ εγθύθιην ηεο ΔΠΑ Παξάβνιν έθεζεο : ην δηπιάζην ηνπ παξαβόινπ ζπκκεηνρήο APΘPO 12 KATATAΞEI - ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ Ζ Αλαθνίλσζε ησλ Απνηειεζκάησλ ζα γίλεη ηελ Κπξηαθή θαη ώξα 15.00, ζην ρώξν ηεο Γξακκαηείαο APΘPO 13 ΔΠΑΘΛΑ ΑΠΟΝΟΜΖ Τπνρξεσηηθά ηα έπαζια πνπ απνλέκνληαη εηο δηπινύλ έρνπλ σο εμήο: Γεληθή Καηάηαμε (Ν - Α - E - R) Γεληθή Kαηάηαμε F2 (Ν - Α - E - R) Γεληθή Kαηάηαμε F3 (Ν - Α - E - R) Kαηάηαμε Kιάζεσλ (εθόζνλ ζε θάζε θιάζε εθθηλήζνπλ ηνπιάρηζηνλ 5 απηνθίλεηα) ηνπο ληθεηέο θάζε θιάζεο θάζε νκάδαο: Κύπειια ηνπο δεύηεξνπο θάζε θιάζεο θάζε νκάδαο: Kύπειια ηνπο ηξίηνπο θάζε θιάζεο θάζε νκάδαο: Kύπειια ηνπο 3 πξώηνπο θάζε θιάζεο, εθόζνλ εθθηλήζνπλ ηνπιάρηζηνλ 5 απηνθίλεηα. Αλ εθθηλήζνπλ 4 απηνθίλεηα απνλέκνληαη θύπειια ζηνπο 2 πξώηνπο θαη αλ εθθηλήζνπλ 3 απηνθίλεηα απνλέκνληαη θύπειια κόλν ζηνπο πξώηνπο. Αλ εθθηλήζνπλ ιηγόηεξα από 3 ηόηε δελ ζα απνλεκεζνύλ θύπειια ζε απηήλ ηελ θιάζε.

8 ΗΣΟΡΗΚΑ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΑ Γεληθή Καηάηαμε θάζε Καηεγνξίαο ( ) ηνπο 3 πξώηνπο ηεο γεληθήο θαηάηαμεο θάζε θαηεγνξίαο ηζηνξηθώλ απνλέκνληαη θύπειια εθόζνλ εθθηλήζνπλ ηνπιάρηζηνλ 5 απηνθίλεηα. Aλ εθθηλήζνπλ 4 απηνθίλεηα ζε θάζε θαηεγνξία, ζα απνλεκεζνύλ θύπειια ζηνπο δύν πξώηνπο θαη αλ εθθηλήζνπλ 3 απηνθίλεηα ζε θάζε θαηεγνξία, ζα απνλεκεζνύλ θύπειια κόλν ζηνπο πξώηνπο. Αλ εθθηλήζνπλ ιηγόηεξα από 3 ηόηε δελ ζα απνλεκεζνύλ θύπειια ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία. Kαηάηαμε θιάζεσλ ηνπο 3 πξώηνπο θάζε θιάζεο ησλ Ηζηνξηθώλ απνλέκνληαη Κύπειια εθόζνλ εθθηλήζνπλ ηνπιάρηζηνλ 5 απηνθίλεηα. Αλ εθθηλήζνπλ 4 απηνθίλεηα απνλέκνληαη θύπειια ζηνπο 2 πξώηνπο θαη αλ εθθηλήζνπλ 3 απηνθίλεηα απνλέκνληαη θύπειια κόλν ζηνπο πξώηνπο. Αλ εθθηλήζνπλ ιηγόηεξα από 3 ηόηε δελ ζα απνλεκεζνύλ θύπειια ζε απηήλ ηελ θιάζε. Γηα ηελ απνλνκή επάζισλ θαηεγνξηώλ ζηνπο αγώλεο ησλ ηζηνξηθώλ απηνθηλήησλ νη θαηεγνξίεο ησλ απηνθηλήησλ ππνδηαηξνύληαη όπσο παξαθάησ: Καηεγνξία 1 έσο & 1969 Καηεγνξία 2 από 1970 έσο & 1975 Καηεγνξία 3 από 1976 έσο & 1981 Καηεγνξία 4 από 1982 έσο & 1985 Γηα ηελ απνλνκή επάζισλ θιάζεσλ ησλ θαηεγνξηώλ ζηνπο αγώλεο ησλ ηζηνξηθώλ απηνθηλήησλ νη θιάζεηο ηεο θάζε θαηεγνξίαο ησλ απηνθηλήησλ ππνδηαηξνύληαη όπσο παξαθάησ : Καηεγνξία 1 Β1,Β2 έσο 1300θε Καηεγνξία 1 Β έσο 1600θε Καηεγνξία 1 Β έσο 2000 θε Καηεγνξία 1 Β5 πάλσ από 2000 θε Καηεγνξία 2 C0,C1 έσο 1300θε Καηεγνξία 2 C έσο 1600θε Καηεγνξία 2 C έσο 2000 θε Καηεγνξία 2 C4,C5 πάλσ από 2000 θε Καηεγνξία 3 D0,D1 έσο 1300θε Καηεγνξία 3 D έσο 1600θε Καηεγνξία 3 D έσο 2000 θε Καηεγνξία 3 D4,D5 πάλσ από 2000 θε Καηεγνξία 4 E1 έσο 1300θε Καηεγνξία 4 E έσο 1600θε Καηεγνξία 4 E έσο 2000 θε Καηεγνξία 4 E4,E5,E6 πάλσ από 2000 θε ΑΡΘΡΟ 14 ΑΠΟΝΟΜΖ H απνλνκή ησλ Δπάζισλ ζα γίλεη ηελ Κπξηαθή ζην ΥΑΝΗ ΚΑΡΑΝΑΟΤ, δίπια ζην πξαηήξην ΘΔΡΜΟΠΔΣΡΟΛ - ΥΑΣΕΖΣΟΠΑΝΖ. Δάλ νη ληθεηέο ησλ δηαθόξσλ επάζισλ δελ εκθαληζζνύλ ζηελ ηειεηή ηεο απνλνκήο ζα ράζνπλ ην δηθαίσκα παξαιαβήο νπνηνπδήπνηε βξαβείνπ (ρξεκαηηθνύ ή θππέιινπ).

9

ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ

ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ 9 ο ΡΑΛΛΤ ΠΡΙΝΣ ΛΑΜΙΑ 20-21 επτεμβρίου 2014 ΕΙΔΙΚΟ KANONIMO. ΠPOΓPAMMA Έλαξμε Eγγξαθώλ πκκεηνρήο Σεηάξηε 03/09/2014 Λήμε Eγγξαθώλ πκκεηνρήο Παξαζθεπή 13/09/2014 - ώξα 21:00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ

ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ 3 ο ΡΑΛΛΤ ΠΡΙΝΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΤΡΛΩΝ 31 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 01 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2013 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟ KANONIMO. ΠPOΓPAMMA Έλαξμε Eγγξαθώλ πκκεηνρήο Γεπηέξα 12/08/2013 Λήμε Eγγξαθώλ πκκεηνρήο Παξαζθεπή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ RALLY SPRINT ΜΑΛΑΞΑ

ΔΙΓΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ RALLY SPRINT ΜΑΛΑΞΑ ΔΙΓΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ RALLY SPRINT ΜΑΛΑΞΑ 8 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΦΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΦΑΝΙΩΝ Λ. Καζαντζάκη 74 Α, Βαμβακόπουλο, Φανιά Τηλ. 28210 86756, 74896, 88705 * Fax 28210 86756 www.alahanion.gr * info@alahanion.gr

Διαβάστε περισσότερα

33 ν ΡΑΛΛΤ ΚΡΗΣΗ ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟ KANONIMO 29-30 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 2011 ΗΡΑΚΛΔΙΟ ΚΡΗΣΗ

33 ν ΡΑΛΛΤ ΚΡΗΣΗ ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟ KANONIMO 29-30 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 2011 ΗΡΑΚΛΔΙΟ ΚΡΗΣΗ 33 ν ΡΑΛΛΤ ΚΡΗΣΗ ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟ KANONIMO 29-30 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 2011 ΗΡΑΚΛΔΙΟ ΚΡΗΣΗ 1 ΠPOΓPAMMA Tν πξόγξακκα ηνπ αγώλα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηηο πην θάησ πιεξνθνξίεο: Έλαξμε Eγγξαθώλ πκκεηνρήο 29/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΔΙΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ 2015 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΔΡΡΩΝ 25 & 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

1 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΔΙΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ 2015 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΔΡΡΩΝ 25 & 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 1 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΔΙΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ 2015 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΔΡΡΩΝ 25 & 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Αριθμός Έγκρισης ΕΠΑ: / 017 / 02.04.15 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έλαξμε Δγγξαθώλ πκκεηνρήο: Γεπηέξα 06.04.15 Λήμε Δγγξαθώλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ ΑΝΑΒΑΕΩΝ 2015. 1η ΑΝΑΒΑΗ ΚΑΣΑΝΙΑ 25 26 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015. Αριθμός Έγκρισης ΕΠΑ: 060/19.06.2015 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟ KANONIMO

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ ΑΝΑΒΑΕΩΝ 2015. 1η ΑΝΑΒΑΗ ΚΑΣΑΝΙΑ 25 26 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015. Αριθμός Έγκρισης ΕΠΑ: 060/19.06.2015 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟ KANONIMO ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ ΑΝΑΒΑΕΩΝ 2015 1η ΑΝΑΒΑΗ ΚΑΣΑΝΙΑ 25 26 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 Αριθμός Έγκρισης ΕΠΑ: 060/19.06.2015 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟ KANONIMO ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΓΩΝΩΝ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΟΡΓΑΝΩΖ : ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΠΣΟΛΔΜΑΪΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 ου ΡΑΛΛΤ ΠΡΙΝΣ ΚΑΣΑΝΙΑ

1 ου ΡΑΛΛΤ ΠΡΙΝΣ ΚΑΣΑΝΙΑ ΤΜΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ 1 ου ΡΑΛΛΤ ΠΡΙΝΣ ΚΑΣΑΝΙΑ 13 & 14 6-2015 Αριθμός Έγκρισης ΕΠΑ: 024/21.04.2015 ΟΡΓΑΝΩΖ: ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΠΣΟΛΔΜΑΗΓΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΓΩΝΩΝ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ (ΔΠ.Α.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Tν πξφγξακκα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΩΜΑ ΚΤΡΗΑΚΖ 26 ΑΠΡΗΛΗΟΤ 2015 ΤΜΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ

ΥΩΜΑ ΚΤΡΗΑΚΖ 26 ΑΠΡΗΛΗΟΤ 2015 ΤΜΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ 32 ν ΡΑΛΛΤ ΦΘΗΩΣΗΓΟ ΥΩΜΑ ΚΤΡΗΑΚΖ 26 ΑΠΡΗΛΗΟΤ 2015 ΤΜΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ Αξηζκόο Έγθξηζεο ΔΠΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΓΩΝΩΝ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ((ΔΠ..Α.)) ΟΜΑΕ-ΕΠΑ υμπληρωματικόσ Κανονιςμόσ 32 ου Ράλλυ Φθιώτιδoσ (Χώμα) Π P

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Ο Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΑΝΑΒΑΣΗ ΡΙΤΣΩΝΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΛΚΙΔΕΩΝ 3 & 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

Ε Ι Δ Ι Κ Ο Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΑΝΑΒΑΣΗ ΡΙΤΣΩΝΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΛΚΙΔΕΩΝ 3 & 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 Ε Ι Δ Ι Κ Ο Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΑΝΑΒΑΣΗ ΡΙΤΣΩΝΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΛΚΙΔΕΩΝ 3 & 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 OΡΓΑΝΩΗ ΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΕΛΠΑ Μεσογείων 395, Αγία Παρασκευή 15343 τηλ: 210 6068 929 6068 866 / e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΚΞΙΖΟΩΚΑΡΗΘΖ ΔΗΓΗΘΖ ΞΟΝΘΖΟΜΖ Α2 Δζληθήο Θαηεγνξίαο Γπλαηθώλ Αγσληζηηθήο Ξεξηόδνπ

ΠΚΞΙΖΟΩΚΑΡΗΘΖ ΔΗΓΗΘΖ ΞΟΝΘΖΟΜΖ Α2 Δζληθήο Θαηεγνξίαο Γπλαηθώλ Αγσληζηηθήο Ξεξηόδνπ OAKA, Ανοικτό Κολυμβητήριο, Σπφρου Λοφη, 151 23 Μαροφςι, AΘΗΝΑ Tel.: +30.210.6801952 Fax: +30.210.6801960 OAKA, Olympic Aquatic Center, Spyrou Loui, 151 23 Athens, GREECE Web: www.volleyball.gr mail: hellas@volleyball.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

1.1. ΌλνκαΠαηδηάο:GTCC (Greek Track Championship of Clubs)

1.1. ΌλνκαΠαηδηάο:GTCC (Greek Track Championship of Clubs) ΑΡΘΡΟ 1: ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 1.1. ΌλνκαΠαηδηάο:GTCC (Greek Track Championship of Clubs) 1.2 Πεξηγξαθή παηδηάο Γηνξγάλσζε εθδήισζεο κε ηε κνξθή θππέιινπ. Τα απηνθίλεηα πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζα είλαη ρσξηζκέλα ζε νκάδεο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΒΑΗ ΑΥΛΑΓΟΚΑΜΠΟΤ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟ KANONIMO

ΑΝΑΒΑΗ ΑΥΛΑΓΟΚΑΜΠΟΤ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟ KANONIMO ΑΝΑΒΑΗ ΑΥΛΑΓΟΚΑΜΠΟΤ 10-11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟ KANONIMO Αριθμός Μητρώου ΕΠΑ: 070/09.05.2017 ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ ((ΔΠ..Α.. )) ΠPOΓPAMMA Ζκεξνκελία Ώξα Σόπνο Έλαξμε Eγγξαθώλ πκκεηνρήο Γεπηέξα, 22/05 Γξαθεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΟΡΓΑΝΩΣΖ: ΚΤΠΡΗΑΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΡΑΛΛΤ ΛΑΡΝΑΚΑ 7-8 ΜΑΗΟΤ 2011

ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΟΡΓΑΝΩΣΖ: ΚΤΠΡΗΑΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΡΑΛΛΤ ΛΑΡΝΑΚΑ 7-8 ΜΑΗΟΤ 2011 ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΟΡΓΑΝΩΣΖ: ΚΤΠΡΗΑΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΡΑΛΛΤ ΛΑΡΝΑΚΑ 7-8 ΜΑΗΟΤ 2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΔΤΣΔΡΑ 4 Απξηιίνπ 2011... Ώξα 09:00 Αλνίγεη Πξνθαηαξθηηθή Γξακκαηεία Γίλνληαη δεθηέο δειώζεηο ζπκκεηνρήο Πέκπηε 28

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΒΑΗ ΑΥΛΑΓΟΚΑΜΠΟΤ 16 & 17 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2011 ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΑΤΣΟΚΙΝΙΣΙΣΙΚΗ ΛΔΥΗ ΣΡΙΠΟΛΗ

ΑΝΑΒΑΗ ΑΥΛΑΓΟΚΑΜΠΟΤ 16 & 17 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2011 ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΑΤΣΟΚΙΝΙΣΙΣΙΚΗ ΛΔΥΗ ΣΡΙΠΟΛΗ ΑΝΑΒΑΗ ΑΥΛΑΓΟΚΑΜΠΟΤ 16 & 17 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2011 ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΑΤΣΟΚΙΝΙΣΙΣΙΚΗ ΛΔΥΗ ΣΡΙΠΟΛΗ ΠPOΓPAMMA Έλαξμε Eγγξαθώλ πκκεηνρήο Σξίηε 29/03/2011 Λήμε Eγγξαθώλ πκκεηνρήο Παξαζθεπή 08/04/2011 ώξα 22:00

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

DRIFT START LINE CUP 2013 &

DRIFT START LINE CUP 2013 & ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ 5 ος αγώνας DRIFT START LINE CUP 2013 & 5 ος αγώνας Επάθλοσ GTCC Κσριακή, 3 Νοεμβρίοσ 2013 Στρατιωτικό Αεροδρόμιο Τρίπολης OΡΓΑΝΩΣΗ START LINE Μιλτιάδοσ και Δημοκρατίας 47, Παλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΓΧΝΧΝ 4Υ4 ΑΝΣΟΥΖ

ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΓΧΝΧΝ 4Υ4 ΑΝΣΟΥΖ ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΓΧΝΧΝ 4Υ4 ΑΝΣΟΥΖ 2011 ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΡΘΡΟ 1: ΟΡΓΑΝΧΖ 1.1 ΟΡΗΜΟ Μεηά από έγθξηζε ηεο ΔΠΑ/ΔΘΔΑ, ε Λέζρε πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ Δηδηθό Καλνληζκό ηνπ Αγώλα, δηνξγαλώλεη Αγώλα Αληνρήο ζε δηαδξνκή,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΞΙΟΣΕΧΝΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΤ ( Παρκινγκ Αγ.Νικολάου)

ΔΕΞΙΟΣΕΧΝΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΤ ( Παρκινγκ Αγ.Νικολάου) ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟ KANONIMO ΔΕΞΙΟΣΕΧΝΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΤ ( Παρκινγκ Αγ.Νικολάου) άββατο 17 Ιουνίου 2017 Αριθμός Μητρώου ΕΠΑ: 081/12/6/2017 ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ (ΕΠ.Α.) Ηκεξνκελία Ώξα Τόπνο Έλαξμε Eγγξαθώλ Σπκκεηνρήο Δεπηέξα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ Διαφάνεια 1 η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BIOS UITILITY Τν ζπλεζέζηεξν πιήθηξν γηα ηελ είζνδν ζην BIOS Utility είλαη ην πιήθηξν Del. Παξόια απηά δηαθνξεηηθνί θαηαζθεπαζηέο, ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟ KANONIMO

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟ KANONIMO ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟ KANONIMO Αριθμός Μητρώου ΕΠΑ: 098/23-8-2016 ΔΠΙΣΣΡΟΠΗ ΑΓΓΩΝΩΝ (ΔΠ.(.Α.. ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γεπηέξα 8 Απγνύζηνπ 10:00 Έλαξμε εγγξαθώλ Γεπηέξα 5 επηεκβξίνπ 21:00 Λήμε εγγξαθώλ Κπξηαθή 11 επηεκβξηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

35o ΡΑΛΛΤ ΠΡΙΝΣ ΚΟΡΙΝΘΟΤ

35o ΡΑΛΛΤ ΠΡΙΝΣ ΚΟΡΙΝΘΟΤ ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟ KANONIMO 35o ΡΑΛΛΤ ΠΡΙΝΣ ΚΟΡΙΝΘΟΤ 08 ΝΟΔΜΒΡΙΟΤ 2015 Αριθμός Έγκρισης ΕΠΑ: 089 22/9/2015 ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ ((ΔΠ..Α.. )) ΠPOΓPAMMA Έλαξμε Eεγγξαθψλ πκκεηνρήο Γεπηέξα 19 Οθησβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε:

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: 1 ΟΡΙΜΟΙ MONOTONIA AKΡOTATA Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: Σν ιέγεηαη ζέζε ή ζεκείν ηνπ ηνπηθνύ κεγίζηνπ θαη ην ( ηνπηθό κέγηζην.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Γ1.2. ΟΗ ΑΝΣΧΝΤΜΗΔ ηελ παιαηά εθθιεζηαζηηθή ζιαβηθή, νη αλησλπκίεο δηαθξίλνληαλ ζε δπν κεγάιεο

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΔΘΔΑ πξνθεξύζζεη γηα ην 2009 ηνπο εμήο ηίηινπο.. Πξσηάζιεκα αγώλσλ Dragster θιάζεο True Street

Ζ ΔΘΔΑ πξνθεξύζζεη γηα ην 2009 ηνπο εμήο ηίηινπο.. Πξσηάζιεκα αγώλσλ Dragster θιάζεο True Street Α. ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Ζ ΔΘΔΑ πξνθεξύζζεη γηα ην 2009 ηνπο εμήο ηίηινπο Πξσηάζιεκα αγώλσλ Dragster θιάζεο ΒΑ1 Πξσηάζιεκα αγώλσλ Dragster θιάζεο ΒΑ2 Πξσηάζιεκα αγώλσλ Dragster θιάζεο ΒΣ1 Πξσηάζιεκα αγώλσλ Dragster

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ο.Θ. 34η ΔΕΞΙΟΣΕΥΝΙΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ

Α.Ο.Θ. 34η ΔΕΞΙΟΣΕΥΝΙΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ Α.Ο.Θ. 34η ΔΕΞΙΟΣΕΥΝΙΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ 2 34η ΔΕΞΙΟΣΕΥΝΙΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ ΚΤΡΙΑΚΗ 28.11.2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΞΙΟΣΕΥΝΙΑ Γεπηέξα 22.11.2010 Έλαξμε εγγξαθώλ Κπξηαθή 28.11.2010 Λήμε ζπκκεηνρώλ 10.30 Πίζηα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΔΥΟΚΔΛΑ. ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΑΡΣΖΚΑΡΝΠ Πει. 14. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΑΛΑΙΡΗΘΝ ΓΟΝΚΝΙΝΓΗΝ ΑΓΥΛΑ Πει. 15. ΘΔΠΔΗΠ ΠΡΑΘΚΥΛ ΠΔΣ & ΔΓ Πει. 16

ΠΔΡΗΔΥΟΚΔΛΑ. ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΑΡΣΖΚΑΡΝΠ Πει. 14. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΑΛΑΙΡΗΘΝ ΓΟΝΚΝΙΝΓΗΝ ΑΓΥΛΑ Πει. 15. ΘΔΠΔΗΠ ΠΡΑΘΚΥΛ ΠΔΣ & ΔΓ Πει. 16 ΠΔΡΗΔΥΟΚΔΛΑ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ Γξακκαηεία Αγώλα, Γξαθείν Ρύπνπ, Ξίλαθαο Αλαθνηλώζεσλ Πει. 2 Άξζξν 1 - Νξγάλσζε Πει. 3 Άξζξν 2 Γεληθνί Όξνη Άξζξν 3 Σαξαθηεξηζηηθά ηνπ αγώλα Άξζξν 4 Πηνηρεία Ραπηόηεηαο Απηνθηλήησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano). Να δηαηππώζεηε ην Θ.Bolzano. 5 ΘΔΜΑ Α μονάδες A. Να απνδείμεηε όηη γηα θάζε πνιπωλπκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ 2 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΛΑΣΤΗΣ 9 & 10 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2017 ΟΡΓΑΝΩΗ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΠΣΟΛΔΜΑΪΓΑ Αρ. Έγκρισης ΕΠΑ: 098/17.07.2017 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΓΩΝΩΝ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ((ΔΠ..Α.. )) ΠPOΓPAMMA Ηκεξνκελία Ώξα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα