Ημερομηνία Διενέργειας 6/10/2014 Γενικό Νοσοκομείου Αττικής Σισμανόγλειο- Αμαλία Τόπος Διενέργειας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ημερομηνία Διενέργειας 6/10/2014 Γενικό Νοσοκομείου Αττικής Σισμανόγλειο- Αμαλία Τόπος Διενέργειας"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ.: ΠΛΗΡ: Ε. ΜΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡ: 25/9/2014 ΤΗΛ: FAX: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΥ No 34/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ «ΥΝΤΗΡΗΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΕΥΗ ΑΝΕΛΚΥΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΓΝΑ ΙΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ» ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟ ΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ,07 ΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΗ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Είδος διαγωνισμού Πρόχειρος Διαγωνισμός Κριτήριο Κατακύρωσης Χαμηλότερη Τιμή Ημερομηνία Διενέργειας 6/10/2014 Γενικό Νοσοκομείου Αττικής ισμανόγλειο- Αμαλία Τόπος Διενέργειας Φλέμιγκ ισμανογλείου 1, Μαρούσι Περιγραφή Είδους ΥΝΤΗΡΗΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΕΥΗ ΑΝΕΛΚΥΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΓΝΑ ΙΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ (CPV: ) Προϋπολογισθείσα Δαπάνη ,07 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ Έχοντας υπόψη: 1. τις διατάξεις του N. 3329/05 «περί Ε..Υ.» 2. τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων) 3. τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» 4. τις διατάξεις του Ν. 3918, άρ.13 (Ρύθμιση για τη διενέργεια διαγωνισμών) και του Ν.4038/2012( Επείγουσες Ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής τρατηγικής ) 5. Το υπ αριθμ.6881/ έγγραφο της ΕΠΥ που αφορά σε οδηγίες εκτέλεσης και εφαρμογής του ΠΠΥΥ Το υπ αριθμ.14313/ έγγραφο της 1 ης ΥΠΕ Αττικής περί ορισμού φορέων διενέργειας διαγωνισμών για την υλοποίηση του ΠΠΥΥ τον Ν.4152/2013, υποπαρ.ζ5 περί συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίων αρχών 8. την υπ αριθμ. 10/ θ.21 Ο απόφαση Διοικητικού υμβουλίου περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμών από το ΠΠΥΥ την υπ αριθ.πρωτ.15205/ περίληψη της διακήρυξης όπως δημοσιεύτηκε στις 27/6/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΟΥΜΕ Πρόχειρο διαγωνισμό με κατάθεση γραπτών και σφραγισμένων προσφορών, για την προμήθεια «ΥΝΤΗΡΗΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΕΥΗ ΑΝΕΛΚΥΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΓΝΑ ΙΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ», για ένα (1) έτος, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ,07 συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές: Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Νοσοκομείο (Γρ. Προμηθειών) ενώπιον επιτροπής, την , ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ, ώρα πμ. Η ημερομηνία λήξης κατάθεσης των προσφορών είναι η προηγούμενη (εργάσιμη) ημέρα από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται στο Γραφείο Προμηθειών αφού προηγουμένως

2 πρωτοκολληθούν στη Γραμματεία του Νοσοκομείου. Προσφορές που κατατίθενται στην Υπηρεσία μετά την παραπάνω ημερομηνία είναι εκπρόθεσμες και θα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. Διευκρινήσεις: 1. Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης είναι αναρτημένο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής: 2. Περίληψη της Διακήρυξης δημοσιεύτηκε κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ΠΔ118/2007 στον Ελληνικό Τύπο. 3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους της Διακήρυξης. 4. Οι προσφορές θα κατατεθούν στην ελληνική γλώσσα μέσα σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος) ο οποίος θα περιλαμβάνει δύο υποφακέλους: έναν υποφάκελο με τις τεχνική προσφορά και έναν υποφάκελο με την οικονομική προσφορά. 5. Ο κυρίως φάκελος θα φέρει τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα. 6. Μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται τα παρακάτω: Α) Καλά σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ στον οποίο τοποθετείται η τεχνική προσφορά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και αντίγραφο αυτής. την τεχνική προσφορά ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά τη συμμόρφωση ή μη των προσφερόμενων ειδών σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της Διακήρυξης. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα ζητούμενα στοιχεία, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση οδηγίες. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να δηλώσουν κάθε στοιχείο σχετικό με την αναφερόμενη προμήθεια, με πληροφοριακά έντυπα (πιστοποιήσεις CE, ISO, HACCP, κ.λπ.) και να δηλώνουν το όνομα ή την Εμπορική Επωνυμία και Διεύθυνση του παραγωγού συσκευαστή. Β) Καλά σφραγισμένος υποφάκελος με τα ανωτέρω στοιχεία και την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ στον οποίο τοποθετείται η οικονομική προσφορά και αντίγραφο αυτής. 7. Οι τιμές των προσφορών για τα προσφερόμενα είδη θα εκφράζονται σε Ευρώ. την προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός ΦΠΑ. Από την οικονομική προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για κάθε προσφερόμενο είδος. Είδος που αξιολογήθηκε κατά την Τεχνική Προσφορά και δεν αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά ή αναφέρεται χωρίς τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική αξία. Προσφορές στις οποίες δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, ή που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 8. Η ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ των προσφορών θα γίνει Δημόσια και ενιαία χωρίς διάκριση σταδίων /φάσεων (τεχνική και οικονομική προσφορά ταυτόχρονα ). 9. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες στο διαγωνισμό ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών, που απαραίτητα θα πρέπει να έχουν νόμιμο παραστατικό εκπροσώπησης. 10. Οι τιμές είναι δεσμευτικές καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 11. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται. Με την υπογραφή της σύμβασης, ο προμηθευτής υποχρεούται στην έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, ίση με το 10% της συμβατικής αξίας πλέον ΦΠΑ. 12. Οι προσφορές θα ισχύουν για χρονικό διάστημα τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) ημερών και θα αναγράφουν την αποδοχή των όρων της διακήρυξης. 13. Τρόπος Πληρωμής: ύμφωνα με το άρθρο 18 (παρ. 8 & 9) του Ν.2469/1997, μετά την έγκριση του σχετικού εντάλματος από το Ελεγκτικό υνέδριο, μετά την παράδοση και οριστική παραλαβή με βάση όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά. ε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΔ 166/2003 (ΦΕΚ 138/ ) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους

3 χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. Oι κρατήσεις είναι οι εξής: α) 1,5% υπέρ ΜΤΠΥ και επ αυτού χαρτόσημο 2% β) ΟΓΑ χαρτ/μου 20% επί χαρτ. ΜΤΠΥ- επί χαρτ. ΕΑΑΔΗΥ γ) 4% προκαταβολή φόρου δ) 2% (Ν. 3580/07) υπέρ της Ψυχικής Υγείας ε) υπέρ ΕΑΑΔΗΥ 0,10% και επ αυτού χαρτόσημο 2% 14. Η διάρκεια της σύμβασης θα ορισθεί για ένα έτος και μέχρι εξάντλησης των συμβατικών ποσοτήτων. 15. Οι προσφερόμενες τιμές που θα προκύψουν κατά τη διενέργεια του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, με την κατακύρωση του αποτελέσματος αυτού, θα εναρμονίζονται υποχρεωτικά με τις τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών. 16. Η ισχύς των υπόψη συμβάσεων θα διακόπτεται αυτοδικαίως σύμφωνα με το υπ αριθμ.14313/ έγγραφο της 1 ης ΥΠΕ Αττικής, περί ορισμού φορέων διενέργειας διαγωνισμών για την υλοποίηση του Π.Π.Υ.Υ. 2012, όπου αναφέρεται ότι «σε περίπτωση κατά την οποία ολοκληρωθεί ενιαίος διαγωνισμός από νοσοκομείο που υπάγεται στην υγειονομική περιφέρεια ή όποιος άλλος διαγωνισμός από κεντρική αναθέτουσα αρχή οι τυχόν υπογεγραμμένες συμβάσεις θα διακοπούν» 17. ΠΑΡΑΔΟΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙ ΑΝΑΓΚΕ ΤΟΥ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΥ. Η ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤOΥ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΕΠΟΙΝΑ ΤΑΓΔΗ

4 ΤΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΕΤΗΙΑ ΥΝΤΗΡΗΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΕΥΗ ΑΝΕΛΚΥΤΗΡΩΝ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΥ Παροχή υπηρεσιών ετήσιας προληπτικής συντήρησης, ελέγχου, αποκατάστασης βλαβών (άνευ ανταλλακτικών), απεγκλωβισμού (σε περίπτωση αδυναμίας του τεχνικού προσωπικού του Νοσοκομείου) των (25) ανελκυστήρων και (1) πλατφόρμας του κτηριακού συγκροτήματος του Γ.Ν.Α ισμανόγλειου και (1) ανελκυστήρα στον Ξενώνα επί της Λεωφόρου Πεντέλης στα Βριλήσσια, όπως συνοπτικά περιγράφονται παρακάτω: Α ΚΩΔΙΚΟ ΑΝΕΛΚΥ- ΤΗΡΑ 1 1 ΑΡΙΘΜΟ ΑΤΟΜΩΝ 8 (Μεταφοράς φαγητού) ΦΟΡΤΙΟ KG ΤΥΠΟ ΘΥΡΩΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΑΕΩΝ ΤΥΠΟ ΑΝΕΛΚΥΤΗΡΑ 600 Ημιαυτόματες 5 Μηχανικός 2 2 Μεταφοράς απορριμμάτων 150 Ημιαυτόματες 6 Μηχανικός Ημιαυτόματες 6 Μηχανικός (Φορειοφόρος) 600 Αυτόματες 6 Μηχανικός Ημιαυτόματες 5 Μηχανικός Ημιαυτόματες 6 Μηχανικός (Φορειοφόρος) 600 Ημιαυτόματες 6 Μηχανικός Ημιαυτόματες 6 Μηχανικός (Μεταφοράς φαγητού) 600 Ημιαυτόματες 5 Μηχανικός Μεταφοράς απορριμμάτων 150 Ημιαυτόματες 6 Μηχανικός Μεταφοράς τροφίμων 600 Ημιαυτόματες 2 Υδραυλικός (Φορειοφόρος- ΜΕΘ) 1950 Αυτόματες 2 Υδραυλικός Μεταφοράς απορριμμάτων 1050 Ημιαυτόματες 6 Μηχανικός (Φορειοφόρος) 2625 Αυτόματες 5 Μηχανικός (Φορτίου) 2625 Αυτόματες 6 Μηχανικός (Φορειοφόρος) 2625 Αυτόματες 5 Μηχανικός Αποστείρωσης 750 Ημιαυτόματες 2 Μηχανικός Αυτόματες 7 Μηχανικός Αυτόματες 4 Μηχανικός (Φορειοφόρος/Φορτίου) 1350 Αυτόματες 6 Μηχανικός (Φορειοφόρος) 1350 Αυτόματες 6 Μηχανικός (Φορειοφόρος) 1350 Αυτόματες 6 Μηχανικός Αυτόματες 6 Μηχανικός 24 Ψ Αυτόματες 4 Υδραυλικός 25 Ψ Αυτόματες 3 Υδραυλικός 26 Πλατφόρμα Υδραυλικός 27 Ξενώνας Ημιαυτόματες 4 Μηχανικός 2. ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. το Διαγωνισμό γίνονται δεκτά τεχνικά γραφεία συντήρησης ανελκυστήρων με βεβαίωση θεωρημένη από το Μητρώο που τηρείται στη Διεύθυνση Ανάπτυξης με τα πλήρη στοιχεία της άδειας του γραφείου και τυχόν κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στο Γραφείο. Η μη προσκόμιση αυτών των στοιχείων συνεπάγεται τον άμεσο αποκλεισμό από το διαγωνισμό.

5 2. Ο συντηρητής είναι υποχρεωμένος να διαθέτει σε ισχύ τα καθοριζόμενα υπό του Νόμου (ΦΕΚ 2604/ , άρθρο 5) συνεργεία συντήρησης σε αριθμό και άδειες. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να δηλώσουν (με βεβαιώσεις από την Διεύθυνση Ανάπτυξης) τον συνολικό αριθμό των ανελκυστήρων που είναι καταχωρημένοι για συντήρηση στη μερίδα τους, καθώς επίσης και βεβαιώσεις (από τις αρμόδιες Δημ. Υπηρεσίες) που να αναφέρουν τον αριθμό των τεχνικών και τις άδειες του προσωπικού που απασχολούν. 3. Με Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 Ν.1599/1986, ο κάθε διαγωνιζόμενος αποδέχεται τους όρους της παρούσας διακήρυξης, έχει επί τόπου εξετάσει τους ανελκυστήρες, γνωρίζει την κατάσταση τους και έχουν ληφθεί υπόψη όλοι οι παράγοντες που θα ήταν δυνατόν να επηρεάσουν την προσφορά του. 4. Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες θα πρέπει να πάρουν βεβαίωση από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου ότι έλαβαν γνώση του έργου. 5. Ο συντηρητής υποχρεούται να προβαίνει στις απαιτούμενες από την ισχύουσα Νομοθεσία ενέργειες συντήρησης των ανελκυστήρων, (σύμφωνα με το ΦΕΚ 2604/ , ΦΕΚ 424/ , ΒΔ37_ΦΕΚ 10/ ) ανά 15νθήμερον (κάθε 1 η και 15 η του μήνα), απαραίτητα κατά τις πρωινές ώρες παρουσία της αρμόδιας επιτροπής. 6. Ο συντηρητής εκτός από την προβλεπόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία συντήρηση είναι υποχρεωμένος να προσέρχεται στο Νοσοκομείο σε περίπτωση βλάβης ανελκυστήρα ή αδυναμίας απεγκλωβισμού από το τεχνικό προσωπικό του Νοσοκομείου σε διάστημα 2 ωρών το πολύ μετά την αναγγελία της βλάβης. την αποκατάσταση της βλάβης περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες που σχετίζονται με την καλή και ασφαλή λειτουργία των ανελκυστήρων. ε περίπτωση υπέρβασης αυτής της προθεσμίας θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα 150 ανά ώρα για τους φορειοφόρους ανελκυστήρες και 20 ανά ώρα για τους λοιπούς. Ο συντηρητής δεν μπορεί να επικαλεστεί έλλειψη προσωπικού ή τεχνολογικού εξοπλισμού για την δικαιολόγηση καθυστερήσεων στην αποκατάσταση της λειτουργίας των ανελκυστήρων. 7. Ο συντηρητής θα έχει σταθερή βάση αναγγελίας βλαβών που θα λειτουργεί επί 24ωρου βάσεως την οποία θα δηλώσει εγγράφως στην Τεχνική Υπηρεσία με την υπογραφή της σύμβασης. 8. Ο συντηρητής με την υπογραφή της σύμβασης, υποχρεούται να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την ανάληψη της συντήρησης των ανελκυστήρων, καθώς και την έκδοση των απαραίτητων εγγράφων ή βιβλίων όπως αυτά αναφέρονται στην ισχύουσα νομοθεσία (ΦΕΚ 2604/ , ΦΕΚ 424/ , ΒΔ37_ΦΕΚ 10/ ) και εντός 15 ημερών. 9. Θα ενεργεί πάντοτε ως ανεξάρτητος εργολάβος και θα ευθύνεται για την άμεση εποπτεία του προσωπικού του. Η εποπτεία θα ασκείται από τον ίδιο ή εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους του, στον καθορισμένο από τη σύμβαση τόπο εργασίας. 10. Είναι υποχρεωμένος να τηρεί και να εφαρμόζει τις σχετικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας καθώς και τους νόμους που αφορούν στην κοινωνική ασφάλιση των εργαζομένων και να χρησιμοποιεί προσωπικό νόμιμα ασφαλισμένο. Επίσης να τηρεί τους νόμους, τις Υπουργικές Αποφάσεις και τις Αστυνομικές Διατάξεις περί υγείας και ασφάλειας του προσωπικού που χρησιμοποιεί. Είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ποινικά και αστικά για τυχόν ατύχημα που ήθελε συμβεί στο προσωπικό του και φέρει την αστική και ποινική ευθύνη για κάθε αξίωση εκ μέρους οιουδήποτε μισθωτού του καθώς και κάθε τρίτου για πράξεις ή παραλείψεις του και των οργάνων αυτού. 11. Αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποζημιώνει το Γ.Ν.Α ΙΜΑΝΟΓΛΕΙΟ για κάθε ζημιά ή βλάβη που θα προκληθεί σ αυτό, στις εγκαταστάσεις του, στο προσωπικό του, στους επισκέπτες του ή τρίτους και θα οφείλεται αποκλειστικά σε δόλο ή αμέλεια του αναδόχου ή των υπαλλήλων του κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 12. Αναλαμβάνει την υποχρέωση να ασφαλίσει σε ασφαλιστική εταιρεία της επιλογής του τον κίνδυνο της Γενικής Ασφαλιστικής Ευθύνης για ζημιές ή βλάβες που τυχόν θα προκληθούν στο κτηριακό συγκρότημα ή στις εγκαταστάσεις του Γ.Ν.Α ΙΜΑΝΟΓΛΕΙΟ, για σωματικές βλάβες ή θάνατο στο εργαζόμενο στο Γ.Ν.Α ΙΜΑΝΟΓΛΕΙΟ προσωπικό, στους επισκέπτες του ή σε οποιονδήποτε τρίτο, από δόλο ή αποκλειστική αμέλεια του αναδόχου ή των υπαλλήλων του για όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης για συνολικό καλυπτόμενο ποσό τουλάχιστον ,00 ευρώ. 13. Αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταστήσει γνωστό εξ αρχής της σύμβασης το όνομα του Γ.Ν.Α ΙΜΑΝΟΓΛΕΙΟ στην ασφαλιστική εταιρεία ως καλυπτόμενου από την ως άνω ασφάλιση και να διατηρεί σε ισχύ την παραπάνω ασφαλιστική κάλυψη καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 14. Κάθε τροποποίηση, ακύρωση ή λήξη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου θα γνωστοποιείται στα ενδιαφερόμενα μέρη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών εγγράφως. 15. Με την υπογραφή της σύμβασης θα παραδώσει στο Γ.Ν.Α ΙΜΑΝΟΓΛΕΙΟ πιστοποιητικό, το οποίο θα αποδεικνύει τη σύναψη της παραπάνω ασφαλιστικής κάλυψης. 16. Το πρόγραμμα της προληπτικής συντήρησης θα εκτελείται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του εργοστασίου κατασκευής των ανελκυστήρων και την ισχύουσα νομοθεσία περί λειτουργίας, συντήρησης και ελέγχου των ανελκυστήρων όπως αυτή θα ισχύει καθ όλη την διάρκεια της σύμβασης. 17. Κατά την μηνιαία συντήρηση αναλαμβάνει τη χορήγηση, με δαπάνες του, υλικών απαραίτητων για την προληπτική συντήρηση, όπως λιπαντικά (εκτός του υδραυλικού λαδιού αντλίας), αντιδιαβρωτικά και στουπιά.

6 18. Τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιούνται για την επισκευή βλαβών κ.λ.π. θα εγκρίνονται από την Τεχνική Υπηρεσία, αφού πρώτα αναφέρονται από τον ανάδοχο συντηρητή τα εξής : Ι. Αν διατίθενται αποκλειστικά από τον ίδιο, ο οποίος και μόνος τα κατέχει σ αυτή τη μορφή: α. Η ονομασία των ανταλλακτικών και η κωδική ονομασία αυτού. β. Η Τεχνική Περιγραφή, σχέδια, εγχειρίδια οδηγιών κ.λ.π. του ανταλλακτικού και επίσης όποιο εργαλείο απαιτείται για την συντήρηση ή επισκευή του. γ. Η αξία προμήθειάς του ως υλικού ή συσκευής ή μηχανήματος, μη εγκατεστημένου. ΙΙ. Για τα υλικά που μπορεί να προμηθεύονται από τρίτους : α. Τα ανωτέρω α και β. β. Το όνομα και η διεύθυνση των κατασκευαστών τους, ή των προμηθευτών τους. ε κάθε επισκευή τα αφαιρούμενα υλικά θα προσκομίζονται από τον συντηρητή στην Τεχνική Υπηρεσία. 19. Η Τεχνική Υπηρεσία σε κάθε περίπτωση διατηρεί το δικαίωμα της απ ευθείας προμήθειας των ανταλλακτικών, εφ όσων αυτή κρίνεται συμφέρουσα τεχνικά ή οικονομικά για την Υπηρεσία. Για την προτίμηση των υλικών θα εκτιμάται η ευρύτερη χρήση στην αγορά και η διαδεδομένη εμπειρία στην συντήρησή τους. 3. ΥΠΟΛΟΓΙΜΟ ΤΙΜΗΜΑΤΟ ΥΜΒΑΗ 1. Οι συμμετέχοντες θα δώσουν τιμές για συντήρηση των ανελκυστήρων ανά μήνα και ανελκυστήρα αναλυτικά. την τιμή αυτή θα περιλαμβάνονται: Οι εργασίες τακτικής συντήρησης, ρυθμίσεις, απεγκλωβισμοί καθώς και εργασίες αποκατάστασης βλαβών, όποτε αυτές ήθελε παρουσιαστούν, χωρίς το κόστος των ανταλλακτικών ή επισκευές στοιχείων (π.χ. περιελίξεις κινητήρων. επισκευές στοιχείων μειωτήρα, κλπ.) Επίσης οι συμμετέχοντες θα καταθέσουν οπωσδήποτε τιμοκατάλογο ανταλλακτικών (επισυνάπτεται) που θα περιλαμβάνει τιμές ανταλλακτικών αναλυτικά και επισκευές στοιχείων εγκατάστασης (π.χ. περιελίξεις κλπ.) Ο εν λόγω τιμοκατάλογος θα είναι δεσμευτικός για τον συντηρητή και για όλη τη χρονική περίοδο που ισχύει η σύμβαση. Η εξεύρεση των ανταλλακτικών περιλαμβάνεται στην συμβατική υποχρέωση του συντηρητή. 2. Η επιλογή του Αναδόχου (Μειοδότη) θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω: Οι συμμετέχοντες θα δώσουν τιμές για τη συντήρηση των ανελκυστήρων αναλυτικά αλλά και συνολικά για ένα έτος, η οποία θα αποτελεί το άθροισμα (ποσόν) Α. Επίσης θα δώσουν τιμές για ανταλλακτικά με τη συμπλήρωση του συνημμένου καταλόγου. Τα εν λόγω ανταλλακτικά έχουν χωρισθεί σε κατηγορίες. Το άθροισμα της κάθε κατηγορίας δίδει τα επί μέρους αθροίσματα 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 7. Η κάθε κατηγορία έχει ένα συντελεστή βαρύτητας (αναφέρεται) ο οποίος είναι συνάρτηση της συχνότητας αντικατάστασης των ανταλλακτικών. Το άθροισμα των επί μέρους αθροισμάτων με τους συντελεστές (1,2..7) δίδεται το άθροισμα. Ανάδοχος επιλέγεται εκείνος ο οποίος είναι μειοδότης στο ολικό άθροισμα που προκύπτει από τη συνολική τιμή συντήρησης στο έτος Α και το άθροισμα. Ήτοι Μ = Α +. Όπου Α : Το ποσό για συντήρηση ετησίως. και = , , (Με 2.5, 1.0, 0.2, 0.14, 0.1, 0.06, 0.05, οι συντελεστές βαρύτητας των κατηγοριών 1,2,3,4,5,6,7). Διευκρινίζετε ότι η τιμή υπογραφής της σύμβασης θα είναι το άθροισμα (ποσόν) Α. 3. Εάν διαπιστωθεί, από την επίσκεψη των εγκαταστάσεων, ότι θα πρέπει να περιγραφούν και άλλα ανταλλακτικά που δεν περιγράφονται στις συνημμένες καταστάσεις, αυτά θα αναφερθούν και θα τιμολογηθούν ξεχωριστά από τις αναφερόμενες κατηγορίες. Οι τιμολογήσεις των ανταλλακτικών αυτών δεν θα ληφθούν υπ όψιν στην επιλογή του μειοδότη, θα είναι όμως δεσμευτικές για τον ανάδοχο καθ όλο το διάστημα που ισχύει η σύμβαση. 4. την προσφορά δεν περιλαμβάνονται οι εργασίες εκσυγχρονισμού, οι περιπτώσεις πυρκαγιάς και πλημμύρας. 5. Εφ όσων διαπιστωθεί τεκμηριωμένα ότι οι προσφερόμενες τιμές ανταλλακτικών, δεν αντιστοιχούν σε πραγματικές τιμές αγοράς, η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη, έπειτα από γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. 4. ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1

7 ΥΝΤΕΛΕΤΗ : 2.5 ΤΙΜΟΛΟΓΗΗ 1. ΥΡΜΑΤΟΧΟΙΝΟ Ω Φ11 8x19 ΜΕΤΡΟ 2. ΕΠΑΦΗ ΠΟΡΤΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 3. ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 1ΤΑΧ. Ω 10HP ΤΕΜΑΧΙΟ 4. ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 1ΤΑΧ. Ω 20HP ΤΕΜΑΧΙΟ 5. ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 2ΤΑΧ. Ω 10HP ΤΕΜΑΧΙΟ 6. ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 2ΤΑΧ. Ω 20HP ΤΕΜΑΧΙΟ 7. ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟ ΙΧΥΟ Ω 40Α ΤΕΜΑΧΙΟ 8. ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟ ΙΧΥΟ Ω 80Α ΤΕΜΑΧΙΟ 9. ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟ ΙΧΥΟ Ω 100Α ΤΕΜΑΧΙΟ 10. Μ/ ΠΟΛΛΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΜΟΝΟΦΑ. 300KVA ΤΕΜΑΧΙΟ 11. Μ/ ΠΟΛΛΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΤΡΙΦΑ. 300KVA ΤΕΜΑΧΙΟ 12. Μ/ ΠΟΛΛΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΜΟΝΟΦΑ. 600KVA ΤΕΜΑΧΙΟ 13. Μ/ ΠΟΛΛΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΤΡΙΦΑ. 600KVA ΤΕΜΑΧΙΟ 14. ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΠΗΝΙΟΥ ΦΡΕΝΟΥ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗ Ω 10HP ΤΕΜΑΧΙΟ 15. ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΠΗΝΙΟΥ ΦΡΕΝΟΥ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗ Ω 20HP ΤΕΜΑΧΙΟ 16. ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ AC ή DC 2 ή 3 ΕΠΑΦΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 17. ΧΡΟΝΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 18. ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟ ΓΗ ΜΕ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 19. ΩΘΗΤΗΡΑ ΠΟΡΤΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 20. ΛΑΤΙΧΟ ΩΘΗΤΗΡΑ ΠΟΡΤΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 21. ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΑΠΛΗ ΑΝΤΙΚ/Η ΜΕ ΟΜΟΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 22. ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΑΠΛΗ ΑΝΤΙΚ/Η ΜΕ ΑΛΛΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 23. ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΔΙΠΛΗ ΑΝΤΙΚ/Η ΜΕ ΟΜΟΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 24. ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΔΙΠΛΗ ΑΝΤΙΚ/Η ΜΕ ΑΛΛΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 25. ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΑΠΛΗ ΑΝΤΙΚ/Η ΜΕ ΤΥΠΟΥ ΕΛΟΤ ΤΕΜΑΧΙΟ 26. ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΔΙΠΛΗ ΑΝΤΙΚ/Η ΜΕ ΤΥΠΟΥ ΕΛΟΤ ΤΕΜΑΧΙΟ 27. ΜΠΡΑΤΟ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 28. ΦΕΡΜΟΥΙΤ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗ Ω 10HP ΤΕΜΑΧΙΟ 29. ΦΕΡΜΟΥΙΤ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗ Ω 20HP ΤΕΜΑΧΙΟ 30. ΑΝΤΙΚΑΤΑΤΑΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΧΕΙΛΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 31. ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 12x1 ΠΛΑΚΕ ΕΓΚΑΤΕΤΗΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 32. ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 20x1 ΠΛΑΚΕ ΕΓΚΑΤΕΤΗΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 33. ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΑ 1mm 2 Ε ΩΛΗΝΑ ή ΚΑΝΑΛΙ ΕΓΚΑΤΕΤΗΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 34. ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΑ 7x1mm 2 Ε ΩΛΗΝΑ ή ΚΑΝΑΛΙ ΕΓΚΑΤΕΤΗΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 35. ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥY 3x2.5mm 2 Ε ΩΛΗΝΑ ή ΚΑΝΑΛΙ ΕΓΚΑΤΕΤΗΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 36. ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥY 3x4mm 2 Ε ΩΛΗΝΑ ή ΚΑΝΑΛΙ ΕΓΚΑΤΕΤΗΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 37. ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥY 3x6mm 2 Ε ΩΛΗΝΑ ή ΚΑΝΑΛΙ ΕΓΚΑΤΕΤΗΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 38. ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥY 3x10mm 2 Ε ΩΛΗΝΑ ή ΚΑΝΑΛΙ ΕΓΚΑΤΕΤΗΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 39. ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥY 3x16mm 2 Ε ΩΛΗΝΑ ή ΚΑΝΑΛΙ ΕΓΚΑΤΕΤΗΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 40. ΩΛΗΝΑ HELIFLEX Φ12 ΜΕΤΡΟ 41. ΩΛΗΝΑ HELIFLEX Φ16 ΜΕΤΡΟ 42. ΩΛΗΝΑ HELIFLEX Φ20 ΜΕΤΡΟ 43. ΚΑΝΑΛΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ή ΠΛΑΤΙΚΟ 40x100 ΜΕΤΡΟ 44. ΚΟΥΤΙ ΠΛΑΤΙΚΟ 100x100 ΤΕΜΑΧΙΟ 45. ΚΟΥΤΙ ΠΛΑΤΙΚΟ 100x150 ΤΕΜΑΧΙΟ 46. ΙΜΑΝΤΑ ΘΥΡΑ ΘΑΛΑΜΟΥ (ΠΟΡΤΑ BUS) ΤΕΜΑΧΙΟ 47. ΒΑΗ ΚΟΜΒΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 48. ΕΤ ΨΑΛΙΔΙΟΥ (ΚΑΜΑ) ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΘΥΡΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 49. ΡΑΟΥΛΟ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΘΥΡΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 50. ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΨΑΛΙΔΙΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΘΥΡΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 51. ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ (ΠΛΗΡΗ ΟΔΗΓΟ ΟΛΙΘΗΗ) ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΘΥΡΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 52. ΔΙΧΑΛΟ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΘΥΡΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΥΝΟΛΟ:1 = Ε

8 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 ΥΝΤΕΛΕΤΗ : 1.0 ΤΙΜΟΛΟΓΗΗ 1. ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ Ω 10 ΗΡ ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 2. ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ Ω 20 ΗΡ ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 3. ΘΕΡΜΙΚΟ ΤΡΙΦΑΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 4. ΑΝΟΡΘΩΤΗ Ω 5 Α ΤΕΜΑΧΙΟ 5. ΑΝΟΡΘΩΤΗ Ω 10Α ΤΕΜΑΧΙΟ 6. ΠΥΚΝΩΤΗ Ω 1000 ΤΕΜΑΧΙΟ 7. ΔΙΟΔΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 8. ΕΠΙΤΗΡΗΤΗ ΤΑΗ ΤΕΜΑΧΙΟ 9. CONTROL SIMPLEX 2ΤΑΧ. 6ΤΑ. 10ΗΡ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 10. CONTROL SIMPLEX 2ΤΑΧ. 6ΤΑ. 20ΗΡ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 11. CONTROL SIMPLEX ΥΔΡ. 6ΤΑ. 25HΡ ΤΕΜΑΧΙΟ 12. CONTROL SIMPLEX ΥΔ 6ΤΑ. 40ΗΡ ΤΕΜΑΧΙΟ 13. ΠΛΑΚΕΤΑ SIMPLEX 2ΤΑΧ. Ω 6ΤΑ. ΤΕΜΑΧΙΟ 14. ΠΛΑΚΕΤΑ SIMPLEX ΓΙΑ ΥΔΡ. Ω 6ΤΑ. ΤΕΜΑΧΙΟ 15. ΕΤ ΦΩΤΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΓΙΑ ΜΟΝΟ Ω 6ΤΑ. ΤΕΜΑΧΙΟ 16. ΕΤ ΦΩΤΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΓΙΑ ΔΙΠΛΟ Ω 6ΤΑ. ΤΕΜΑΧΙΟ 17. ΔΙΑΚΟΠΤΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 18. ΦΩΤΟΚΟΥΡΤΙΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 19. ΠΛΑΚΕΤΑ ΥΝΤΗΡΗΗ ΤΕΜΑΧΙΟ 20. ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΟΡΤΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ ΥΝΟΛΟ:2 = Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 ΥΝΤΕΛΕΤΗ : 0.2 ΤΙΜΟΛΟΓΗΗ 1. ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟ ΑΠΛΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΤΑΗ ΑΝΩ ΜΕΡΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 2. ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟ ή ΟΡΟΦΟΔΙΑΛΟΓΕΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΤΑΗ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 3. ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟ ΑΠΛΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΤΑΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΜΕΡΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 4. ΛΑΤΙΧΑ ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 5. ΟΛΙΘΗΤΗΡΑ ΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΛΗΡΗ ΤΕΜΑΧΙΟ 6. ΟΛΙΘΗΤΗΡΑ ΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ PVC ΤΕΜΑΧΙΟ 7. ΟΛΙΘΗΤΗΡΑ ΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ertalon ΤΕΜΑΧΙΟ 8. ΕΛΑΤΙΚΑ ΠΑΡΕΜΒΥΜΑΤΑ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΑ ΟΛΙΘΗΤΗΡΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 9. ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΑΝΕΜΙΤΗΡΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 10. ΑΝΕΜΙΤΗΡΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΟΝΟΦΑΙΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 11. ΑΝΕΜΙΤΗΡΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΤΡΙΦΑΙΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 12. ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΜΑΝΔΑΛΩΗ ΤΕΜΑΧΙΟ 13. ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΠΗΝΙΟΥ ΦΡΕΝΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧ. Ω 10 ΗΡ ΤΕΜΑΧΙΟ 14. ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΠΗΝΙΟΥ ΦΡΕΝΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧ. Ω 20 ΗΡ ΤΕΜΑΧΙΟ 15. ΕΠΑΦΕ ΟΡΟΦΟΔΙΑΛΟΓΕΑ ΑΝΑ ΤΑΗ ΤΕΜΑΧΙΟ 16. ΑΙ ΘΑΛΑΜΟΥ ΠΛΗΡΕ (ΜΕ ΥΤΗΜΑ ΑΡΠΑΓΗ) ΤΕΜΑΧΙΟ 17. ΕΠΙΚΡΟΥΤΗΡΕ ΘΑΛΑΜΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 18. ΕΠΙΚΡΟΥΤΗΡΕ ΑΝΤΙΒΑΡΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 19. ΔΙΑΤΑΞΗ ΖΥΓΙΕΩ ΤΕΜΑΧΙΟ 20. ΤΙΜΟΥΧΑ Τ20 / Φ70mm ΤΕΜΑΧΙΟ 21. ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΛΑΔΙ ISO 46 (ΔΟΧΕΙΟ 20LT) ΤΕΜΑΧΙΟ Ε

9 22. ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΛΑΔΙ ISO 220 (ΔΟΧΕΙΟ 20LT) ΤΕΜΑΧΙΟ ΥΝΟΛΟ:3 = ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 ΥΝΤΕΛΕΤΗ : 0.14 ΤΙΜΟΛΟΓΗΗ 1. ΟΡΟΦΟΔΙΑΛΟΓΕΑ Ω 6ΤΑ. ΤΕΜΑΧΙΟ 2. ΟΡΟΦΟΔΙΑΛΟΓΕΑ Ω 10ΤΑ. ΤΕΜΑΧΙΟ 3. ΟΡΟΦΟΔΙΑΛΟΓΕΑ Ω 10ΤΑ. ΔΙΚΟΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 4. ΟΡΟΦΟΔΙΑΛΟΓΕΑ ΚΟΝΤΑΚ ΤΕΜΑΧΙΟ 5. ΑΛΥΙΔΑ ΟΡΟΦΟΔΙΑΛΟΓΕΑ ΚΟΜΠΛΕ ΜΕΤΡΟ 6. ΛΑΜΠΤΗΡΕ ΠΥΡΑΚΤΩΕΩ ΘΑΛΑΜΟΥ 42/220V ΤΕΜΑΧΙΟ 7. ΛΑΜΠΤΗΡΕ ΦΘΟΡΙΜΟΥ 60 εκ. ΤΕΜΑΧΙΟ 8. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΦΩΤΙΜΟΥ ΑΠΌ ΠΥΡΑΚΤΩΕΩ Ε ΦΘΟΡΙΜΟΥ (ΕΤ ΚΟΜΠΛΕ) ΤΕΜΑΧΙΟ 9. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕ ΤΕΜΑΧΙΟ 10. ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΠΑΤΩΜΑΤΟ ΘΥΡΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 11. ΕΤ ΛΑΤΙΧΑ ΑΙ ΚΟΜΠΛΕ ΤΕΜΑΧΙΟ 12. ΠΛΑΤΙΚΑ ΟΡΟΦΗ M 2 ΥΝΟΛΟ:4 = Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5 ΥΝΤΕΛΕΤΗ : 0.1 ΤΙΜΟΛΟΓΗΗ 1. ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΦΛΑΤΖΩΤΗ Ω Φ500/4 ΥΡΜ. ΤΕΜΑΧΙΟ 2. ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΦΛΑΤΖΩΤΗ Ω Φ500/6 ΥΡΜ. ΤΕΜΑΧΙΟ 3. ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΦΛΑΤΖΩΤΗ Ω Φ500/8 ΥΡΜ. ΤΕΜΑΧΙΟ 4. ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΦΛΑΤΖΩΤΗ Ω Φ700/4 ΥΡΜ. ΤΕΜΑΧΙΟ 5. ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΦΛΑΤΖΩΤΗ Ω Φ700/6 ΥΡΜ. ΤΕΜΑΧΙΟ 6. ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΦΛΑΤΖΩΤΗ Ω Φ700/8 ΥΡΜ. ΤΕΜΑΧΙΟ 7. ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΠΡΕΑΡΙΤΗ Ω Φ500/4 ΥΡΜ. ΤΕΜΑΧΙΟ 8. ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΠΡΕΑΡΙΤΗ Ω Φ500/6 ΥΡΜ. ΤΕΜΑΧΙΟ 9. ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΠΡΕΑΡΙΤΗ Ω Φ500/8 ΥΡΜ. ΤΕΜΑΧΙΟ 10. ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΠΡΕΑΡΙΤΗ Ω Φ700/4 ΥΡΜ. ΤΕΜΑΧΙΟ 11. ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΠΡΕΑΡΙΤΗ Ω Φ700/6 ΥΡΜ. ΤΕΜΑΧΙΟ 12. ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΠΡΕΑΡΙΤΗ Ω Φ700/8 ΥΡΜ. ΤΕΜΑΧΙΟ 13. ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΕΩ Ω Φ500/4 ΥΡΜ. ΤΕΜΑΧΙΟ 14. ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΕΩ Ω Φ500/6 ΥΡΜ. ΤΕΜΑΧΙΟ 15. ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΕΩ Ω Φ500/8 ΥΡΜ. ΤΕΜΑΧΙΟ 16. ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΕΩ Ω Φ700/4 ΥΡΜ. ΤΕΜΑΧΙΟ 17. ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΕΩ Ω Φ700/6 ΥΡΜ. ΤΕΜΑΧΙΟ 18. ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΕΩ Ω Φ700/8 ΥΡΜ. ΤΕΜΑΧΙΟ 19. ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ ΜΗΧΑΝΗ ή ΚΙΝΗΤΗΡΑ Ω 10ΗΡ ΤΕΜΑΧΙΟ 20. ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ ΜΗΧΑΝΗ ή ΚΙΝΗΤΗΡΑ Ω 20ΗΡ ΤΕΜΑΧΙΟ 21. ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΜΗΧΑΝΗ ή ΚΙΝΗΤΗΡΑ Ω 10ΗΡ ΤΕΜΑΧΙΟ 22. ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΜΗΧΑΝΗ ή ΚΙΝΗΤΗΡΑ Ω 20ΗΡ ΤΕΜΑΧΙΟ 23. ΡΟΥΛΕΜΑΝ & ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ ΜΗΧΑΝΗ ή ΚΙΝΗΤΗΡΑ Ω 10ΗΡ ΤΕΜΑΧΙΟ 24. ΡΟΥΛΕΜΑΝ & ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ ΜΗΧΑΝΗ ή ΚΙΝΗΤΗΡΑ Ω 20ΗΡ ΤΕΜΑΧΙΟ 25. ΚΩΝΟ ΥΡΜΑΤΟΧΟΙΝΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 26. ΠΑΤΩΜΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΠΛΗΡΕ ΤΕΜΑΧΙΟ 27. ΠΑΤΩΜΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΤΑΗ ΕΠΙΤΡΩΗ ΤΕΜΑΧΙΟ 28. ΚΟΜΒΙΟΔΟΧΗ ΘΕΕΩΝ ΜΕ 1 ΗΜΕΙΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 29. ΚΟΜΒΙΟΔΟΧΗ ΘΕΕΩΝ ΜΕ 2 ΗΜΕΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 30. ΚΟΜΒΙΟΔΟΧΗ ΘΕΕΩΝ ΜΕ 5 ΗΜΕΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ Ε

10 31. ΚΟΜΒΙΟΔΟΧΗ ΘΕΕΩΝ ΜΕ 10 ΗΜΕΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 32. ΚΟΜΒΙΟΔΟΧΗ ΘΕΕΩΝ ΜΕ 15 ΗΜΕΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 33. ΚΟΜΒΙΟ ΑΠΛΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 34. ΚΟΜΒΙΟ ΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΟ 35. ΚΟΜΒΙΟ ΑΝΤΙΒΑΝΔΑΛΙΤΙΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 36. DISPLAY & ΤΟΞΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 37. ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΚΟΜΒΙΟΔΟΧΗ ΤΕΜΑΧΙΟ 38. ΑΝΑΓΝΩΤΗ ΚΑΡΤΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 39. ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΟΡΤΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ ΥΝΟΛΟ:5 = ΥΝΤΕΛΕΤΗ : 0.06 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6 ΤΙΜΟΛΟΓΗΗ 1. ΚΟΡΩΝΑ ΠΗΝΙΟ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΤΑΗ ΓΙΑ ΜΗΧ. Ω 10ΗΡ ΤΕΜΑΧΙΟ 2. ΚΟΡΩΝΑ ΠΗΝΙΟ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΤΑΗ ΓΙΑ ΜΗΧ. Ω 14ΗΡ ΤΕΜΑΧΙΟ 3. ΚΟΡΩΝΑ ΠΗΝΙΟ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΤΑΗ ΓΙΑ ΜΗΧ. Ω 20ΗΡ ΤΕΜΑΧΙΟ 4. ΠΟΜΟΛΟ ΘΥΡΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 5. ΑΝΤΙΚΑΤΑΤΑΗ ΕΠΕΝΔΥΗ ΘΑΛΑΜΟΥ ΜΕ ΦΥΛΛΑ SIMEX M 2 6. ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕΤΡΟ ΥΝΟΛΟ:6 = Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 7 ΥΝΤΕΛΕΤΗ : 0.05 ΤΙΜΟΛΟΓΗΗ 1. ΜΗΧΑΝΗ ΕΓΧΩΡΙΑ ΕΩ 8ΗΡ ΤΕΜΑΧΙΟ 2. ΜΗΧΑΝΗ ΕΓΧΩΡΙΑ ΕΩ 14ΗΡ ΤΕΜΑΧΙΟ 3. ΜΗΧΑΝΗ ΕΓΧΩΡΙΑ ΕΩ 20ΗΡ ΤΕΜΑΧΙΟ ΥΝΟΛΟ: 7 = Ε ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕ ΤΙΜΟΛΟΓΗΗ Ε

11 (υμπληρώνεται από τον συμμετέχοντα) 5. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΑΘΗΝΑ. ΠΡΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΜΑΝΟΓΛΕΙΟ. ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ :. ΠΡΟΦΟΡΑ ΥΝΤΗΡΗΗ ΑΝΕΛΚΥΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Α ΚΩΔΙΚΟ ΑΝΕΛΚΥΤΗΡΑ ΜΗΝΙΑΙΟ ΤΙΜΗΜΑ ( )

12 Ψ1 25 Ψ2 26 Πλατφόρμα 27 Ξενώνας 1.Η μηνιαία αποζημίωση για την τακτική συντήρηση, τις εργασίες αποκατάστασης βλαβών και απεγκλωβισμών όλων των ανελκυστήρων θα είναι. πλέον Φ.Π.Α. 23% υνολικά για τους 26 ανελκυστήρες και την 1 πλατφόρμα η ετήσια αποζημίωση είναι :. πλέον Φ.Π.Α. 23%. 2.Η τιμή για τα ανταλλακτικά θα είναι : 1=...Χ 2,50=.. 2= Χ 1,00=.. 3= Χ 0,20=... 4=..Χ 0,14=.. 5= Χ 0,10=... 6= Χ 0,06=.. 7= Χ 0,05=.. =..... πλέον Φ.Π.Α. 23% Ολικό άθροισμα Μ=Α+ =.+ Α= πλέον ΦΠΑ 23% =. πλέον ΦΠΑ 23% Μ=. πλέον Φ.Π.Α. 23% Δεν περιλαμβάνονται οι εργασίες εκσυγχρονισμού και περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμύρας. ΙΧΥ ΠΡΟΦΟΡΑ: Η προσφορά μας ισχύει για εκατόν είκοσι (120) ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

Ημερομηνία Διενέργειας 11/09/2015. Γενικό Νοσοκομείου Αττικής Σισμανόγλειο-Φλέμιγκ Σισμανογλείου 1, 151 26- Μαρούσι.

Ημερομηνία Διενέργειας 11/09/2015. Γενικό Νοσοκομείου Αττικής Σισμανόγλειο-Φλέμιγκ Σισμανογλείου 1, 151 26- Μαρούσι. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ.: 18951 ΠΛΗΡ: Δ. ΛΟΥΚΙΔΟΥ ΗΜΕΡ: 13/8/15 ΤΗΛ: 213 2058458 FAX: 213 2058614 E-mail: loukidou@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Διενέργειας 10/09/2015 Τόπος Διενέργειας

Ημερομηνία Διενέργειας 10/09/2015 Τόπος Διενέργειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ.: 18948/13-8-15 ΠΛΗΡ: Δ. ΛΟΥΚΙΔΟΥ ΤΗΛ: 213 2058458 FAX: 213 2058614 E-mail: loukidou@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π305/15 ΤΕΥΧΟΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π305/15 ΤΕΥΧΟΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ :20.03.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ: 3606/26.03.2015 1η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, ΤΚ 152 36, Π. ΠΕΝΤΕΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Διενέργειας 30/04/2015 Τόπος Διενέργειας

Ημερομηνία Διενέργειας 30/04/2015 Τόπος Διενέργειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ.: 8258 ΠΛΗΡ: Δ. ΛΟΥΚΙΔΟΥ ΗΜΕΡ: 14/04/2015 ΤΗΛ: 213 2058371 FAX: 213 2058614 E-mail: loukidou@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Διενέργειας 05.02.2015 Γενικό Νοσοκομείου Αττικής Σισμανόγλειο- Αμαλία Τόπος Διενέργειας

Ημερομηνία Διενέργειας 05.02.2015 Γενικό Νοσοκομείου Αττικής Σισμανόγλειο- Αμαλία Τόπος Διενέργειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ: 1412 ΠΛΗΡ: ΤΣΕΛΛΟΣ Γ. ΗΜΕΡ: 20.01.2015 ΤΗΛ: 213 2058448 FAX: 213 2058614 ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No ΠΔ 14/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No ΠΔ 14/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17235/15-7-2014 ΠΛΗΡ: ΤΣΕΛΛΟΣΓ. ΤΗΛ: 213 2058448 FAX: 213 2058614 E-mail:tsellos@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 9 η /Π/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 9 η /Π/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Ταχ. Δ/νση: ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 145.64 Πληρ. : Ε.Ταγιάδου Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα,11.11.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ιεύθυνση : Οικονοµικoύ Τµήµα : Προµηθειών ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 20136726/18-12-2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 20-04-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 8825 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002934595 2015-07-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

15PROC002934595 2015-07-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες Αικατερίνη Μπουµπουρή Τηλ. 213 2086333, φαξ 213 2086757, 670 prom2@kat-hosp.gr Κηφισιά, 24-07-2015 Αριθ. πρωτ. 9485

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΟΥ :Κορίνθου ΑΦΜ : 999049011 Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 10431/17.11.2014 για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

/02/2014 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Αρ. Πρωτ. 3311 Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530 e-mail: prom@hippocratio.

/02/2014 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Αρ. Πρωτ. 3311 Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530 e-mail: prom@hippocratio. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα,24-02-2014 /02/2014 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Αρ. Πρωτ. 3311 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.ΑΡ. 3 /2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ, ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΥΠ.ΑΡ. 3 /2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ, ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΧΞ34690Β5-Α5Ξ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Μοναδικός Κωδικός - ΑΔΑΜ: 15PROC002524488 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 26/11/14 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: E. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘ 20/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ) ΜΕ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘ 20/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ) ΜΕ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δελφών 124 Τ.Κ. 546

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Τ.Κ. Πόλη: 11527 Αθήνα Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530 e-mail: prom@hippocratio.

Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Τ.Κ. Πόλη: 11527 Αθήνα Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530 e-mail: prom@hippocratio. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Τ.Κ. Πόλη: 11527 Αθήνα Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΔΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8, Π. Πεντέλη Αθήνα 27/01/2015 ΤΚ 15236 Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών Αρ. Πρωτ 955 Πληροφ.

Διαβάστε περισσότερα

Προς : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Προς : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γραφείο : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Α Α: ΒΙΗ54690ΒΜ-7Υ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 14-04-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ.: Β/9208 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Α Α: ΒΙΚΣ4690ΒΜ-15Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 10-03-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ.: B/5594 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ»

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» ΠΡΟΣ : 251ΓΝΑ/ΔΟΥ/Τμήμα Προμηθειών 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλεφ. 2107464102 ΚΟΙΝ.: 251ΓΝΑ/ΔΟΥ/ΔΔ1-ΦΕΞΑ Φ.800/ΑΔ.77/2051

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Α.Π. ΚΑΜΚ/212/31-3-2015 Ταχ. Διεύθυνση: 84 600 KAMK Τηλέφωνο: 22890-79001

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 16/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 16/2014 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ: Γ. ΤΣΕΛΛΟΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 13208 ΤΗΛ: 213 2058448 ΗΜΕΡ/ΝΙΑ : 30.05.2014 FAX: 213 2058614 anastach@sismanoglio.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/5/15 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. CPV 90524400-0 προϋπολογισμός: 30.000,00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/5/15 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. CPV 90524400-0 προϋπολογισμός: 30.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ : 03/03/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ : 2619 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, TK 15236, Π. ΠΕΝΤΕΛΗ ΤΗΛ: 213-2052518/508 ΦΑΞ: 213-2052441

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 7 /2015

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 7 /2015 Γενική Δ/νση: Οικονομικών Υποθέσεων Δ/νση: Οικονομικών Τμήμα: Προμηθειών και Αποθηκών Πληροφορίες: Β. Σωτήρογλου Τηλ.: 210-8110971 Fax: 210-8110985 Ταχ. Δ/νση: Απ. Παύλου 12, Μαρούσι E-mail: vsotiroglou@eopyy.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΡ0Λ469Η8Κ-ΙΨΡ. υπηρεσίες συντήρησης & επισκευής Ανελκυστήρων του Γ.Ν. Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ Γενικό Νοσοκομείο Κ.Υ. Ικαρίας

ΑΔΑ: ΩΡ0Λ469Η8Κ-ΙΨΡ. υπηρεσίες συντήρησης & επισκευής Ανελκυστήρων του Γ.Ν. Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ Γενικό Νοσοκομείο Κ.Υ. Ικαρίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 Η ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ: ΣΑΜΟΥ Γ.Ν. Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Πρωτ. 2188 Ικαρία 10/07/2014 ΑΔΑ: ΩΡ0Λ469Η8Κ-ΙΨΡ Διεύθυνση: Άγιος Κήρυκος Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα