ÐåðéåóìÝíïò áýñáò ÁÅÑÏÓÕÌÐÉÅÓÔÅÓ MONOBLOCK ØÕÎÇ ÌÅ ËÁÄÉ ÁÅÑÏÓÕÌÐÉÅÓÔÅÓ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΙ ME IMANTA ÄÉÊÕËÉÍÄÑÏÉ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ÐåðéåóìÝíïò áýñáò 113.00 359.00 419.00 529.00 ÁÅÑÏÓÕÌÐÉÅÓÔÅÓ MONOBLOCK ØÕÎÇ ÌÅ ËÁÄÉ ÁÅÑÏÓÕÌÐÉÅÓÔÅÓ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΙ ME IMANTA ÄÉÊÕËÉÍÄÑÏÉ."

Transcript

1

2 Κ ÐåðéåóìÝíïò áýñáò ÁÅÑÏÓÕÌÐÉÅÓÔÅÓ MONOBLOCK ØÕÎÇ ÌÅ ËÁÄÉ FL25/2 Δοχείο : 25 VOLT : 230 HP : 2 lit/min : 192 Bar : 8 FL50/2 Δοχείο : 50 VOLT : 230 HP : 2 lit/min : 192 Bar : ÁÅÑÏÓÕÌÐÉÅÓÔÅÓ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΙ ME IMANTA ÄÉÊÕËÉÍÄÑÏÉ 100/2M/EASY VOLT : 220 HP : 2 lit/min : 246 Bar : 8 Κεφαλή μαντέμι ΤΡ Ε ΗΛ ΟΣΤΑΤΙΚΗ Β Α Φ Η Κεφαλή μαντέμι Κεφαλή μαντέμι 200/3M/EASY VOLT : 220 HP : 3 lit/min : 358 Bar : /2.5/EASY VOLT : 220 HP : 2.5 lit/min : 246 Bar :

3 90101 ÐåðéåóìÝíïò áýñáò ΚΑΡΕ : 1/2 ΣΤΡΟΦΕΣ :7,000 ΡΟΠΗ : 340Nm lit/min :115 ΜΗΚΟΣ :160 mm ΒΑΡΟΣ:2,4 Κg ÁÅÑÏÊËÅÉÄΑ ΚΑΡΕ : 1/2 ΣΤΡΟΦΕΣ :7,500 ΡΟΠΗ : 1,288Nm lit/min :113 ΜΗΚΟΣ :185 mm ΒΑΡΟΣ:1,94 Κg ÁÐÏ ÓÕÍÈÅÔÉÊÏ ÕËÉÊÏ Μηχανισμός κρούσης Rocking Dog Äßóöõñï ÁÅÑÏÊÁÓÔÁÍÉΑ ΚΑΡΕ : 1/2 ΣΤΡΟΦΕΣ :150 ΡΟΠΗ(Νm) : 68 lit/min :115 ΜΗΚΟΣ :254 mm ÁÅÑÏÔÑÏ ÏΣ ΤΣΟΚ :6 mm ΣΤΡΟΦΕΣ :22,000 lit/min :115 ΜΗΚΟΣ :170 mm ÖÕÓÇÔΗÑÁΣ ÌÅÔÁËËÉÊΟΣ F1/l ÐÉÓÔÏËÉ ÂÁÖÇÓ ÓÅÉÑÁ F1 ΜΠΕΚ : /B1 ΔΟΧΕΙΟ : 1Kg κάτω ÁÅÑΟÌÅÔÑÏ ÃÉÁ ËΑÓÔÉΧÁ ÐÅÔÑÅËÉΕÑÁ ÐËÁÓÔÉÊΗ 25/D-E 26/Ε E/20/3 ΕΙΣΟΔΟΣ-ΕΞΟΔΟΣ: 1/2 12 BAR 2200 Lit/min ÕÄÁÔÏÐÁÃÉÄA ÖÉËÔÑÏÑÕÈÌÉÓÔHÓ ÌÅ ÅËÁÉÙÔÇÑÁ E/22/3 ΕΙΣΟΔΟΣ-ΕΞΟΔΟΣ: 1/

4 Χρήση με γεννήτρια Óõãêüëëçóç ìåôüëëùí ÇËÅÊÔÑÏÓÕÃÊÏËËÇÓÅÉÓ INVERTER ΣΕΙΡΑ SPEEDY : ΑΠΛΗ, ΑΣΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΕΥΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Ôå íïëïãßá IGBT Για ηλεκτρόδια μέχρι Ζ 3.25 mm. Πιστοποίηση EN EN SPEEDY 100 VOLT KW : A : : ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ : ΒΑΡΟΣ : Kg Παραδίδεται με σετ καλωδίων SPEEDY ΙΙ 150 VOLT KW : A : : ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ : ΒΑΡΟΣ : Kg Χρήση με γεννήτρια 2.5 (mm) l (mm) 350 Τιμή κιβωτίου (3 τεμ. x 4.5Kg) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΙΒΩΤΙΟ (kg) 3 x 4.5kg ÇËÅÊÔÑÏΔΙΑ Ñåýìá óõãêüëëçóçò DC - AC Uo 50 V W SPEEDARC Ζ 2.5mm Τιμή κουτιού (1 τεμ. x 4.5Kg) x 4.5kg W Çëåêôñüäéï ãåíéêþò ñþóçò. Ζ 3.25mm ÅîáéñåôéêÜ åýêïëï îåêßíçìá ôüîïõ, áêüìç êáé óå åëáöñü óêïõñéáóìýíåò, åðéêáëõììýíåò Þ ðñü åéñá ðñïåôïéìáóìýíåò åðéöüíåéåò. LCD Techno 11 Χρόνος σκίασης : Βάρος : ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 0,0006 s 400 g ΜΕ 2 Φωτοκύτταρα LCD Techno 9-13 Χρόνος σκίασης : 0,0003 s Βάρος : 440 g Εξωτερική ρύθμιση : Επιλογή βαθμού σκίασης Εσωτερικές ρυθμίσεις : Ευαισθησίας κ χρόνου επαναφοράς LCD MASTER 9-13G Χρόνος σκίασης : 0,0003 s Βάρος : 450 g Επιλογή βαθμού σκίασης και διακόπτης τροχίσματος Ευαισθησίας κ χρόνου επαναφοράς

5 Óõãêüëëçóç ìåôüëëùí ÇËÅÊÔÑÏÓÕÃÊÏËËÇÓÅÉÓ INVERTER ΣΕ ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΑ DC OUTPUT HOT START ANTI-STICKING ARC FORCE TIG SCRATCH TIG SCRATCH SIL 313 SIL 415 SIL 417 A : A : A : ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ : ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ :1.6-4 ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ : ΣΕΙΡΑ MOSGEN PROFESSIONAL Ειδική σειρά INVERTER για ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ και TIG, ειδικές για χρήση με γεννήτρια, με απόκλιση ρεύματος εισόδου +/-30%. Ðáñáäßäεται ùñßò êáëþäéá. Ðáñáäßäεται ùñßò êáëþäéá. MOS 150GEN A:5-140 ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ: Ðáñáäßäεôáé σε βαλιτσάκι με τσιμπίδα TIG και καλώδιο με σώμα HOT START ANTI-STICKING ARC FORCE TIG Θερμική προστασία Προστασία υπερφόρτισης ΚΑΛΩΔΙΑ ΓΙΑ ÇËÅÊÔÑÏÓÕÃÊÏËËÇÓÅÉÓ INVERTER ÃÉÁ ÇËÅÊÔÑÏÄÉÁ & TIG CELLULOSIC MOS 150GEN MOS 170GEN MASTRO 40EVO T25/200A Ðáñáäßäονôáé ùñßò êáëþäéá Χρήση με γεννήτρια +/- 30% MOS 170GEN A:5-160 ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ: ΚΑΛΩΔΙΑ ΓΙΑ MASTRO 416 HD GEN SILTIG 415 DC OUTPUT HOT START ANTI-STICKING ARC FORCE LIFT TIG A: ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ:1.6-4 DC OUTPUT HOT START ANTI-STICKING ARC FORCE LIFT TIG LIFT TIG A: ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ:1.6-4 MASTRO 416 HD GEN DC OUTPUT HOT START ANTI-STICKING ARC FORCE SLOPE DOWN A: ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ: T50/300A

6 Åñãáëåßá Óõíåñãåßïõ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ÖÏÑÔÉÓÔÅÓ Προστασία : από βραχυκύκλωμα, ανάστροφη πολικότητα και υπερθέρμανση. GYSTECH 750 GYSTECH 3800 Για αυτόματη φόρτιση ή συντήρηση WATT : 16,5 WATT : 60 μπαταριών μολύβδου 6/12V ή 12V VOLT : 6/12 VOLT : 12 υγρές ή τζελ. A : 0,75 A : 3,8 Για μπαταρίες έως 20Ah Για μπαταρίες έως 120Ah (συντήρηση) ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΣΚΟΥΤΕΡ, έως 60Ah (φόρτιση) ΤΖΕΤ ΣΚΙ Κ.Λ.Π. ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ Ι.Χ ICHARGER 5.3 Για μπαταρίες έως 120Ah 6/12V - 5,3A ÁÄÉÁÂÑÏ ÏÉ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ÖÏÑÔÉÓÔÅÓ INVERTER îõðíïé öïñôéóôýò ìðáôáñéþí ðïõ óôçñßæïíôáé óå ôå íïëïãßá inverter êáé äéáèýôïõí Ýëåã ï ìå ìéêñïåðåîåñãáóôþ ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ Ι.Χ. ICHARGER 9.0 Για μπαταρίες έως 225 Ah 12V - 6A ÅËÁÖÑÏÉ, ÁÓÖÁËÅÉÓ, ÅÑÃÏÍÏÌÉÊÏÉ ÊÁÔÁËËÇËÏÉ ÃÉÁ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ Με ìéêñïåðåîåñãáóôþ IDCHARGER 15 10Α/300Αh/15h/12V ÁÄÉÁÂÑÏ ÏΙ IP - 65 IP - 65 IDCHARGER Α/400Αh/15h/12V MACH 113 MACH 214 MATIC 116 MATIC 119 VOLT 12 / 3A / maxah 40 VOLT 6-12 / 4A / maxah 60 VOLT 12 / 6A/ maxah 90 VOLT 12 / 9A / maxah

7 Åñãáëåßá Óõíåñãåßïõ ÖÏÑÔÉÓÔÅÓ ÌÐÁÔÁÑÉÁÓ 230V -1 ìå èåñìéêό, και ðñïóôáóßá από áíüóôñïöç ôïðïèýôçóç áêñïäåêôþí. FAST 7 FAST 18 WATT : 200 WATT : 460 VOLT : 12 VOLT : 12/24 Α (12V) : 7 Α (12V) : 15 A (24V) : 18 Για μπαταρίες έως 90Ah Για μπαταρίες έως 190Ah FAST 25 WATT : 460 VOLT : 12/24 Α (12V) : 17 A (24V) : 25 Για μπαταρίες έως 240Ah ÖÏÑÔÉÓÇ - ÔÁ ÅÉÁ ÖÏÑÔÉÓÇ - ÅÊÊÉÍÇÓÇ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ÖÏÑÔÉÓÔΗÓ - ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ ÌÐÁÔÁÑÉÁÓ,MONOΦΑΣΙΚΟΣ ÌÅ ÌÉÊÑÏÅÐÅÎÅÑÃÁÓÔÇ VELOX 320 VELOX 520 VOLT : 12/24 VOLT : 12/24 ΦΟΡΤΙΣΗ A(12V) : 32 ΦΟΡΤΙΣΗ A(12V) : 45 ΕΚΚΙΝΗΣΗ A(0V) : 300 ΕΚΚΙΝΗΣΗ A(0V) : 500 Για μπαταρίες έως 355Ah Για μπαταρίες έως 560Ah CYBER 1000 VOLT : 6/12/24 ΦΟΡΤΙΣΗ (12V) : 52A EΚΚΙΝΗΣΗ (0V) : 600A Για μπαταρίες έως 500Ah ÖÏÑÔÉÓÇ - ÔÁ ÅÉÁ ÖÏÑÔÉÓÇ - ÅÊÊÉÍÇÓÇ Για φόρτιση μπαταριών οξέως - μολύβδου - AGM - κλειστού τύπου, Ρύθμιση ρεύματος φόρτισης, Προστασία από υπερφόρτιση, από ανάστροφη τοποθέτηση ακροδεκτών και βραχυκυκλώματος ακροδεκτών, CU: 100% (περιέλιξη χαλκού), Τροχήλατοι Με 4 θέσεις φόρτισης START ASSIST CLASS B 350E VOLT : KW ΦΟΡΤ. : 1.1 KW ΕΚΙΝ. : 5 VOLT : 12/24 ΦΟΡΤΙΣΗ A(12V) : 35 ΕΚΚΙΝΗΣΗ A(0V) : 300 Για φόρτιση μπαταριών έως 400Ah Ρεύμα εκκίνησης (1V) : 220A CLASS B 400E VOLT : KW ΦΟΡΤ. : 1.3 KW ΕΚΙΝ. : 6 VOLT : 12/24 ΦΟΡΤΙΣΗ A(12V) : 40 ΕΚΚΙΝΗΣΗ A(0V) : 400 Για φόρτιση μπαταριών έως 500Ah Ρεύμα εκκίνησης (1V) : 270A CLASS B 4500 VOLT : KW ΦΟΡΤ. : 1.7 KW ΕΚΙΝ. : 7.5 VOLT : 12/24 ΦΟΡΤΙΣΗ A(12V) : 75 ΕΚΚΙΝΗΣΗ A(0V) : 500 Για φόρτιση μπαταριών έως 600Ah Ρεύμα εκκίνησης (1V) : 350A ταχυφόρτιση με χρονοδιακόπτη 07

8 ΚΑΡΟΤΣΟÃÑÕËÏΙ ΜΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 12 mm Åñãáëåßá Óõíåñãåßïõ 2 ton ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ Χ400Χ ton ΧΑΜΗΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ Χ475Χ ÃÑÕËÏΣ Υδραυλικός γρύλος μπουκάλας ΚΑΒΑΛΕΤΑ ΔΙΠΛΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2000 Kg 3000 Kg ΑΝΥΨΩΣΗ 80mm ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ 48mm ΜΕΓ.ΥΨΟΣ 276mm ΕΛΑΧ.ΥΨΟΣ 148mm 2 ton ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ 265 mm ΜΕΓ. ΥΨΟΣ 417 mm ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ 281 mm ΜΕΓ. ΥΨΟΣ 419 mm ÓÁÓÌÁÍÏÃÑÕËÏΣ ÃÅÑÁÍÁÊÉ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 300Kg Κg ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ 1100 mm ΜΕΓ. ΥΨΟΣ 1900 mm ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ 500Kg ΣΠΑΣΤΟ HEAVY DUTY Στιβαρή κατασκευή

9 CLEANING DIVISION ÕäñïðëõóôéêÝò Ìç áíýò ÕÄÑÏÐËÕÓÔÉÊÅÓ ÌÇ ÁÍÅÓ ÊÑÕÏÕ ÍÅÑÏÕ KR 1100 ΤΑΣΗ : KW : 1.6 ΣΤΡΟΦΕΣ : 2800 ΠΙΕΣΗ : 120bar ΠΑΡΟΧΗ : 360 l/h EASY START σύστημα που εξασφαλίζει ασφαλή εκκίνηση κάτω από οποιεσδήποτε ηλεκτρικές συνθήκες ΤOTAL STOP διακόπτει τον κινητήρα όταν το πιστόλι είναι κλειστό εξοικονομώντας ηλεκτρική ενέργεια και νερό KL1400 EXTRA ΤΑΣΗ : KW : 2.0 ΣΤΡΟΦΕΣ : 2800 ΠΙΕΣΗ : 140bar ΠΑΡΟΧΗ : 410 l/h Συμπαραδίδεται με στάνταρ ανέμη ÕÄÑÏÐËÕÓÔÉÊΗ ÌÇ ÁÍΗ ÆÅÓÔÏÕ ÍÅÑÏÕ SCOUT 150 Εγγυημένη εκκίνηση του κινητήρα σε όλες τις συνθήκες χάρη στο σύστημα EASY START. Aμπερομετρική προστασία του κινητήρα. Μανόμετρο. Ενσωματωμένα δοχεία πετρελαίου και απορρυπαντικού. Έξοδος απορρυπαντικού χαμηλής πίεσης. Βαλβίδα ασφαλείας. Διακόπτη για τον καυστήρα. Καθυστερημένη εκκίνηση του καυστήρα. Ενσωματωμένη θήκη για αξεσουάρ. Φίλτρο με στοιχείο στην εισαγωγή νερού. Συνοδεύεται από : Πιστόλι, αυλό, σωλήνα υψηλής πίεσης 8μ - R1, μπέκ νερού. KW : ΣΤΡΟΦΕΣ : ΠΙΕΣΗ : ΠΑΡΟΧΗ : bar 540 l/h ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΦΑΡΔΟΣ 550 mm ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ 1100 mm ΦΑΡΔΟΣ 685 mm ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ 1220 mm 2,5 ton 3 ton

10 ÊïðÞ ìåôüëëùí ÐÑÉÏÍÉΑ ÊÏÑÄÅËÁÓ ΑΥΤΟΜΑÔÇÓ ÊÏÐÇÓ ÎÇÑÁÓ ÊÏÐÇÓ Πρακτικό óύóôçìá ôåíôώìáôïς κορδέλας ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΟΠΗ 105mm ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΠΙΕΣΗ ΚΟΠΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ Διακόπτης ασφάλειας για γρήγορη απενεργοποίηση Εφαρμογή σε όλα τα είδη μετάλλων Κινητήρας 950 Watt με εξοικονόμηση ενέργειας Αυτόματο σβήσιμο Μέγιστη ακρίβεια στην ποιότητα κοπής Επιλογέας ταχύτητας κοπής για βέλτιστη προσαρμογή στις συνθήκες κοπής Μηχανισμός επιλογής 4 θέσεων κοπής ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΟΠΗ 105mm 780XL ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΟΠΗ 105mm ABS ÕØÇËÇÓ ÔÁ ÕÔÇÔÁÓ ÊÏÐÇÓ ÕØÇËÇÓ ÔÁ ÕÔÇÔÁÓ / ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ÊÏÐÇÓ Τεντωτήρας κορδέλας με τριβή (αποκλειστική ευρεσιτεχνία) Κινητήρας 1300WATT με ψηφιακό ηλεκτρονικό ρυθμιστή ταχύτητας CONSTANT SPEED ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΟΠΗ 120mm ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΠΙΕΣΗ ΚΟΠΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ Τεντωτήρας κορδέλας με τριβή (αποκλειστική ευρεσιτεχνία) Κινητήρας 1300WATT με ψηφιακό ηλεκτρονικό ρυθμιστή ταχύτητας CONSTANT SPEED Επίπεδη επιφάνεια για πιάσιμο σε πάγκο εργασίας 23Í VOLT : 230 WATT : 150 ΠΕΤΡΑ : Ζ125X16X(d)12,7 RPM : 2,800 ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΟΠΗ 120mm Äéðëός ïäçãός κορδέλας Επίπεδη επιφάνεια για πιάσιμο σε πάγκο εργασίας NG 120XL , Παραδίδεται με πέτρες ÐÅÔÑÁ-ÐÅÔÑÁ Ëåßáíóç CE 1~ ABS NG120 ÄÉÄÕÌÏÉ ÔÑÏ ÏÉ ÐÅÔÑÁ-ÂÏÕÑÔÓÁ-ÃÕÁËÏ ÁÑÔÏ 36Í VOLT : 230 WATT : 450 ΠΕΤΡΑ : Ζ150X20X(d)12,7 ΒΟΥΡΤΣΑ : Ζ150X20X(d)16 RPM : 2, , Äéðëός ïäçãός κορδέλας Ðáñáäßäεôáé ìå ðýôñá και âïýñôóá Ìå åéäéêü ðñïöõëáêôþñá ãéá ôá ñéíßóìáôá êáé ôç óêüíç. 10

11 Φαλτσοπρίονα îύëïõ (2 ΕΡΓΑΣΙΩΝ) TR 075 Συμπαγές & πρακτικό με δίσκο Ζ210. TR 078 Ισχυρό & ελαφρύ με επάνω τραπέζι μεγάλων διαστάσεων απο χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο και δίσκο Ζ250. VOLT : WATT : 1,800 ΖΔΙΣΚΟΣ : 250X30 ΣΤΡΟΦΕΣ : 4, VOLT : WATT : ΖΔΙΣΚΟΣ : ΣΤΡΟΦΕΣ : , X30 4, ~ ÄéáóôÜóåéò åðüíù ôñáðåæéïý 462x360mm ùñßò êáñâïõíüêéá ÖÁËÔÓÏÐÑÉÏÍO ÎÕËÏÕ - ÁËÏÕÌÉÍÉÏÕ 300 Special Νέος οδηγός πάνω τραπεζιού Áèüñõâïò åðáãùãéêüò êéíçôþñáò CE 1~ Äßóêïò ìå âßíôéá Ζ254mm Æ40 Éó õñüò, áèüñõâïò åðáãùãéêüò êéíçôþñáò 1300Watt VOLT : WATT : ΖΔΙΣΚΟΣ : ΣΤΡΟΦΕΣ : , X VOLT : WATT : ΖΔΙΣΚΟΣ : ΣΤΡΟΦΕΣ : , X30 2, F Σύστημα ολίσθησης με γραμμικά ρουλεμάν Κορμός απο χυτό αλουμίνιο Ρυθμιζόμενη γωνία κοπής o Κλίσης κεφαλής 45 Laser ΔΙΣΚΟΣ Ζ 255 ο 0 305x65 ο x65 ÐÑÉÏÍΙΑ RADIAL F36-258DB Ισχυρός κινητήρας 2000W σε λοξή θέση για μεγαλύτερες κοπές Ενσωματωμένο σύστημα κλειδώματος άξονα για γρήγορη αλλαγή δίσκου o Διπλή γωνία κλίσης κεφαλής 45 Δεξ/Αρ δεν χρειάζεται να γυρίσετε το κομμάτι Διπλό Laser ΔΙΣΚΟΣ Ζ 255 ο 0 45 ο 340x82 240x

12 F ÏéêïäïìéêÜ åñãáëåßá ΚΟΛΩΝΑΤΑ ΔΡΑΠΑΝΑ ΠΑΓΚΟΥ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΑ F Ολικό ύψος mm 540 Διατρητική ικανότητα mm 13 Διάμετρος τσοκ 1,5 Έ 13 Ισχύς P1 Watt 350 Ταχύτητες 5 RPM Στάνταρ εξοπλισμός : Προφυλακτήρας τσοκ, εργονομικό χερούλι, κλειδί τσοκ. Ολικό ύψος mm 1065 Διατρητική ικανότητα mm 16 Διάμετρος τσοκ 3 Έ 16 Ισχύς P1 Watt 450 Ταχύτητες 12 RPM F ΚΑΘΕΤΗ ΚΟΡΔΕΛΑ 245 o Σπαστή επιφάνεια εργασίας εώς 45 Με 2 τροχαλίες αλουμινίου Συγκολλημένος σκελετός για τέλεια σταθερότητα Προστατευτικό κορδέλας με διακόπτη ασφαλείας κατά την αλλαγή της Χρήση κορδέλων διαφορετικού πλάτους Υποδοχή για απορρόφηση σκόνης Πάνω και κάτω οδηγοί κορδέλας με ρουλεμάν. Πάνω οδηγός ρυθμιζόμενος. Μεγάλες δυνατότητες κοπής ο ο Κλίση τραπεζιού 0-45 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΓΚΟΥ: VOLT : WATT : ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ : 340Χ mm F36-522/C ΠΡΙΟΝΙ ΠΑΓΚΟΥ Ελαφρύ και συμπαγές, εύκολα μεταφερόμενο Επιφάνεια εργασίας και επεκτάσεις απο διαμορφωμένο χάλυβα Οδηγοί για ίσιες και γωνιακές κοπές Λεβιέδες για ρύθμιση ύψους και κλίσης δίσκου ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΓΚΟΥ: VOLT : WATT : ΖΔΙΣΚΟΣ : ΚΟΠΗ 0 : ΚΟΠΗ 45 : 446Χ , X30 73mm 58mm F20/140Α WATT Ζ ΔΙΣΚΟΥ 2000 ΚΟΠΗ ΣΙΔΗΡΟΥ ÊïðÝò F20-140A ï 90 με μόρσα X127 F36/420 ΚΟΠΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ 355X30 Κλείδωμα άξονα για εύκολη WATT 800 αλλαγή δίσκου χωρίς κλειδί Ο ΚΛΙΣΗ 0-45 Παραδίδεται με δίσκο, κλειδί και μόρσα ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΚΟΠΕΣ ΠΑΧΟΣ ΜΗΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗ LASER για υψηλή ακρίβεια F78/140 VOLT : WATT : ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΙΞΗΣ : I ÁÍÁÌÅÉÊÔÅÓ ΙΣΧΥΡΟΙ & ΑΣΦΑΛΕΙΣ F78/180 VOLT : WATT : ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΙΞΗΣ : I Παραδίδεται με εξάρτημα ανάδευσης Εργονομική λαβή 2Ταχύτητες RPM : / Παραδίδεται σε βαλιτσάκι με 2 εξαρτήματα ανάδευσης

13 Äßóêïé ÊïðÞò Äïìéêþí Õëéêþí ÃÅÍÉÊÇÓ ÑÇÓÇÓ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 94357F7D H=10 PERFORMER SP EΞ.ΔΙΑΜ. : 230 ΔΙΑΜ.ΟΠΗΣ : 22.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ : 16 ΔΙΑΣΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2.8X10X38 : EΞ.ΔΙΑΜ. : 115 ΔΙΑΜ.ΟΠΗΣ : 22.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ : 75 ΔΙΑΣΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ : 1.2X7.0 ÄÉÓÊÏÉ TURBO E 8.61 EΞ.ΔΙΑΜ. : 115 ΔΙΑΜ.ΟΠΗΣ : 22.2 ΔΙΑΣΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ : 2.2X E EΞ.ΔΙΑΜ. : 230 ΔΙΑΜ.ΟΠΗΣ : 22.2 ΔΙΑΣΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ : 2.6X7.0 QUASAR ÄÉÓÊÏÓ ÄÉÁÌÁÍÔÅ ÊÅÑÁÌÉÊÙÍ EΞ.ΔΙΑΜ. : 115 ΔΙΑΜ.ΟΠΗΣ : 22.2 ΔΙΑΣΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ : 1.6X7.0 CER/S L115 Z040 TNP ΚΟΚ. : 40 ΕΞ.ΔΙΑΜ. : 115 ΟΠΗ : 22 ΜΕΓ.ΣΤΡΟΦΕΣ : 13,300 ÐÝôñåò ÊïðÞò - Ëåßáíóçò ÐÅÔÑÅÓ ÊÏÐÇÓ ÁÍÏÎÅÉÄÙÔÏÕ - ÓÉÄÇÑÏÕ Á 46R EASY CUT ÌÉÊÑÏÕ ÐÁ ÏÕÓ Á 115/1.0/22 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ : 115 ΟΠΗ : 22.2 ΠΑΧΟΣ : 1.0 Á 125/1.0/ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ : 125 ΟΠΗ : 22.2 ΠΑΧΟΣ : L115 Z060 TNP ΚΟΚ. : 60 ΕΞ.ΔΙΑΜ. : 115 ΟΠΗ : 22 ΜΕΓ.ΣΤΡΟΦΕΣ : 13, L115 Z080 TNP ΚΟΚ. : 80 ΕΞ.ΔΙΑΜ. : 115 ΟΠΗ : 22 ΜΕΓ.ΣΤΡΟΦΕΣ : 13,300 Á 180/2.0/22 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ : 180 ΟΠΗ : 22.2 ΠΑΧΟΣ : 2.0 Á 230/2.0/ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ : 230 ΟΠΗ : 22.2 ΠΑΧΟΣ : Äßóêïé Ëåßáíóçò ÂåíôÜëéá ÅÐÉÐÅÄÏÕ ÔÕÐÏÕ ÌÅ ÂÁÓÇ ÁÐÏ ÐÏËÕÌÅÑÅÓ ÐËÁÓÔÉÊÏ L115 Z120 TNP ΚΟΚ. : 120 ΕΞ.ΔΙΑΜ. : 115 ΟΠΗ : 22 ΜΕΓ.ΣΤΡΟΦΕΣ : 13, L125 Z040 TNP ΚΟΚ. : 40 ΕΞ.ΔΙΑΜ. : 125 ΟΠΗ : 22 ΜΕΓ.ΣΤΡΟΦΕΣ : 12,200 Ïé äßóêïé åðßðåäïõ ôýðïõ ðñïóöýñïõí ï ï ãùíßá ëåßáíóçò ìåôáîý L125 Z060 TNP ΚΟΚ. : 60 ΕΞ.ΔΙΑΜ. : 125 ΟΠΗ : 22 ΜΕΓ.ΣΤΡΟΦΕΣ : 12,200 L125 Z080 TNP ΚΟΚ. : 80 ΕΞ.ΔΙΑΜ. : 125 ΟΠΗ : 22 ΜΕΓ.ΣΤΡΟΦΕΣ : 12, L125 Z120 TNP ΚΟΚ. : 120 ΕΞ.ΔΙΑΜ. : 125 ΟΠΗ : 22 ΜΕΓ.ΣΤΡΟΦΕΣ : 12, ÅðáããåëìáôéêÞ óåéñü ðïéïôéêþí äßóêùí ãéá ëåßáíóç óå áíïîåßäùôï, êïéíü Üëõâá, ìç óéäçñïý á ìýôáëëá, áëïõìßíéï ê.ë.ð. 13

14 Εργαλεία ΣΠΑΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΞΥΛΙΝΟ Μ23310 L : 2 m : 10 mm m - HIDDEN RIVETS κόκκινα νούμερα 3.00 = Αριθμός παλαμών Μ38656 L : 5 m : 25 mm mm ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ 3 BUTTONS Με 3 μπουτόν στοπ : Κεντρικό μπουτόν για συνεχές μπλοκάρισμα 2 πλαϊνά μπουτόν για προσωρινό σταμάτημα της ταινίας. Κέλυφος με κάλυμμα από λάστιχο, κλιπ στερέωσης. Ταινία εμαγιέ Μ40029 ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΕΣ ΑΠΟ FIBERGLASS L : 50 m : 13 mm Αποκλειστικό εργονομικό σχήμα (πατέντα), δεν κουράζει τον καρπό. Μ69096 mm : 530 ΠΡΙΟΝΙ ΞΥΛΟΥ cm Ελαφρύ σαν πούπουλο! Αποκλειστικό σύστημα απελευθέρωσης της ταινίας με σταθερή λαβή. Λαστιχένια, αντιολισθητική λαβή. Σε κασετίνα. ΤΟΞΟΠΡΙΟΝΟ Ρυθμιζόμενη λάμα ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ LASER Μ60976 Ακρίβεια μέτρησης : typ ± 2,0 mm Βεληνεκές : 0,10m ως 30m Ελάχιστη μονάδα ένδειξης : 1mm Τύπος - κατηγορία Laser : 635nm < 1m W (cl. II) Μ69810 Μ69486 gr : 800 ΣΠΑΤΟΥΛΑ Ξύλινη λαβή 1.23 ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΑ 0.95 Αντιολισθητική λαβή απο συνθετικό υλικό PREXISO X

15 Εργαλεία ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΑΛΦΑΔΙΑ M31353 M31356 L : 30cm L : 60cm 9.84 M31354 M31358 L : 40cm L : 80cm M31355 M31360 L : 50cm L : 100cm Μ09034 L : 150 mm ΜΑΧΑΙΡΙΑ - ΦΑΛΤΣΕΤΕΣ ΑΥΤΟΜΠΛΟΚΑΡΙΖΟΜΕΝΟ ΜΑΧΑΙΡΙ Μεταλλικό οδηγό, λάμα βαρέος τύπου, μπλοκ ασφαλείας. Συσκευασία blister. ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ Με 2 ακρυλικά μάτια, ανθεκτικό σε χτυπήματα. Διάσταση προφίλ 48x22 mm. Ανθεκτικά, ακρυλικά φιαλίδια. Βαμμένες επιφάνειες. ΜΑΧΑΙΡΙΑ - ΦΑΛΤΣΕΤΕΣ M32544 M L : 40cm L : 80cm M32545 M L : 50cm L : 100cm M32546 M L : 60cm L : 120cm Μ09121 L : 145 mm ΜΑΧΑΙΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Με επαναφερόμενη λάμα, μεταλλικό οδηγό, εφοδιασμένο με πρόσθετες λάμες ειδικού σχήματος, μεταλλικό κορμό. Σε συσκευασία blister. ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ Με 2 ακρυλικά μάτια, ανθεκτικό σε χτυπήματα. Ανθεκτικά, ακρυλικά φιαλίδια. Ανοδιωμένη βαφή. L ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ M68250 EXTRA Ανθεκτικό RUBICON Ξ Κατσαβίδι ίσιο 1,6x8x150 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ M68255 Επαγγελματικό Ξ Κατσαβίδι Phillips 3x8x

16 Επαγγελματικά Εργαλεία Χειρός 55/T5 - Μ Σετ με 5 γερμανικά διπλά 55, διαστάσεις 8x9-10x11-12x13 16x17-18x19 mm 1150ΙN - Β Πένσες γενικής χρήσης, γυαλιστερές επιχρωμιωμένες, λαβές από διπλό υλικό, 180 mm 1162IN - Β Μυτοτσίμπιδα με πλακέ μακριά ράμφη, λαβές από διπλό υλικό, 200 mm Β Μυτοτσίμπιδα με πλακέ μακριά ράμφη, λαβές καλυμμένες με PVC, 160 mm 1188A - Β Πλαγιοκόφτες, γυαλιστερό φινίρισμα, λαβές καλυμμένες με 2 στρώματα PVC, 110 mm 1081S - Α Πλαγιοκόφτες με λαβές καλυμμένες με διπλό στρώμα PVC, 160 mm S - Α Πένσες γενικής χρήσης γυαλισμένες, λαβές καλυμμένες με PVC, 180 mm 1098/220 - Α Τανάλια οικοδομής 220 mm Α Πορσέλα από ανοξείδωτο χάλυβα Α Πορσέλα από ανοξείδωτο χάλυβα /250 - Α Τανάλια οικοδομής 250 mm /D6P - Α Συλλογή με1 πένσα,1 ψαλίδι ηλεκτρολόγου, 3 κατσαβίδια για βίδες με εγκοπή και 1 για βίδες με σταυρό Phillips B LPH/C6 - Α Αυτορρυθμιζόμεη γκαζοτανάλια, Σετ με 6 μικροκατσάβιδια LP+PH, άρθρωση με περαστές λαβές, το καθένα με δύο εναλλάξιμες λάμες χερούλια καλυμμένα με 2 στρώσεις PVC

17 Επαγγελματικά Εργαλεία Χειρός 1168MQ - Β N - Β Μυτοτσίμπιδα με ημιστρόγγυλα Μυτοτσίμπιδα με ημιστρόγγυλα μακριά ράμφη, λαβή με μόνωση 1000V, μακριά ράμφη, φωσφατωμένα, 160L λαβή καλυμμένη με PVC, 160L 1130BMX - Α Ψαλίδι γενικής χρήσης, με ανοξείδωτες λάμες, με μικροοδόντωση /800 - Β Β Κόφτης καλωδίων βαρέος τύπου, Απογυμνωτής καλωδίων, πλαστικές λαβές αυτορρυθμιζόμενος, επαγγελματικός τύπος 1281/B28A - Β Σετ με 16 αναστρεφόμενες λάμες κατσαβιδιού, 9 καρυδάκια 1/4, 2 βοηθητικά εξαρτήματα και 1 λαβή, σε θήκη A Β Πιρτσιναδόρος κατάλληλος για inox, παραδίδεται με 4 εναλλακτές μήτρες Β QF/S13 - Β Ψηφιακό πολύμετρο Σετ 13 Τ Allen με 3 αρσενικά εξάγωνα άκρα, αφαιρούμενη μανέλα και κεφαλή με θηλυκή τετράγωνη υποδοχή /2 - Β Μέτρα-ρολά, περίβλημα από ανθεκτικό σε χτυπήματα ABS, βαμμένη χαλύβδινη ταινία, κλάση ακριβείας : II 1771A - Β Kοπίδι με αυτόματο μηχανισμό κλειδώματος της λεπίδας και ανταλλακτική λεπίδα στη λαβή 1777T - Α Σουγιάς με τραπεζοειδή λάμα από ανοξείδωτο χάλυβα, 5 εφεδρικές λάμες S S = 19 mm L = 2 m

18 Επαγγελματικά Εργαλεία Χειρός 1203/D7 - Α Σετ με 7 κατσαβίδια,easy, 4τεμ. ίσια (1201) και 3τεμ. Phillips (1202) ,5x3x75 0,8x4x100 1,0x5,5x100 1,2x6,5x150 mm 1203/D5 - A Σετ με 5 κατσαβίδια,easy, 3τεμ. ίσια (1201) και 2τεμ. Phillips (1202) ,6x3,5x100 1,0x5,5x150 1,2x6,5x150 mm 1202 PH0x3x60 PH1x4,5x80 PH2x6x100 mm 1202 PH1x4,5x80 PH2x6x100 mm /D8 - Α Σετ με 8 κατσαβίδια,easy, 4τεμ. ίσια (1201) και 4τεμ. Phillips (1202) ,5x3x75 0,8x4x125 1,0x5,5x150 1,2x6,5x150 mm 1293/D8H - B Σετ με 8 κατσαβίδια BMX, 5τεμ. ίσια ( ) και 3τεμ. Phillips (1292) 0,5x2,5x60 0,6x3x75 0,8x4x100 1,0x5,5x100 1,2x6,5x150 mm 1202 PH0x3x60 PH1x4,5x80 PH2x6x100 PH3x8x150 mm PH0x3x60 PH1x4,5x80 PH2x6x100mm /V7 - B Σετ με 7 κατσαβίδια, 1298RTX, σε θήκη 1293/V8 - A Σετ με 8 κατσαβίδια, σε θήκη, 355x243x45 mm, 1 kg 8x ,5x60-3x100-4x100 mm ,5x150-6,5x150 mm 1292 PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm T9-T10-T15-T20-T25-T27-T

19 Επαγγελματικά Εργαλεία Χειρός 1932RS - B Αεροδράπανο αναστρεφόμενο, 1,84 kg. Ικανότητα τσοκ 1,5Έ13 mm 222 mm 2055L - A Τσάντα "Home bag" με συλλογή 33 εργαλείων 1845S - B Αυτόματη μπαλαντέζα OUT 230V 190 mm Ζ mm Ζ1/4 GAS L = 6 m 220 mm IN 230V C27 - B Τρόλει OPEN (άδειο) Τέσσερα συρτάρια σε γλίστρες, ανοίγουν και προς τις δύο πλευρές Λαστιχένια επιφάνεια εργασίας Κεντρικό σύστημα κλειδώματος Φαρδύ διαμέρισμα για αποθήκευση εργαλείων CX24/O - B Κινητή εργαλειοθήκη με 4 συρτάρια ( άδεια) με γλίστρες με ρουλεμάν. Πλαϊνό κεντρικό κλείδωμα. Αντοχή σε στατικό φορτίο : 800 kg. Επιφάνεια εργασίας από ABS. Μπορούν να προσαρμοστούν στήριγμα για ρολό χαρτί και στήριγμα μπουκαλιών. Διάτρητα πάνελ στο πλάι για στήριξη εργαλείων /08 - A Τσάντα εργαλείων C10 με συλλογή 36 εργαλείων mm 55 /B8 6x7-8x9-10x11 12x13-14x15-16x17-18x19 20x22 mm 96 N/SP9 1,5-2-2, mm mm ,5x50-3x75 4x100-5,5x100 6,5x150 mm 1202 PΗ0x60 PH1x80 PH2x100 mm g mm mm 1692C 3 m 1130 BMX 200 mm mm mm cc 1771BM 170 mm

20 Υποδήματα εργασίας 7200BKK - Β * õðïäþìáôá äåñìüôéíá, áäéüâñï á 7201BKK - Β * ìðïôüêéá äåñìüôéíá, αδιάβροχα από 35 εως 48 από 35 εως 48 Composite προστατευτικό δακτύλων Composite αντιδιεισδυτική ενδιάμεση σόλα Composite προστατευτικό δακτύλων Composite αντιδιεισδυτική ενδιάμεση σόλα EN S3 SRC EN S3 SRC NK - Β * υποδήματα δερμάτινα, με δικτυωτά ενθέματα 7223NK - Β * υποδήματα Nubuck, μαλακά, αδιάβροχα από 37 εως 46 από 37 εως 46 EN S1P EN S WK - Β * õðïäþìáôá áðü ìéêñïàíá, ùñßò áíôéäéåéóäõôéêþ åíäéüìåóç óüëá 7227WK - Β * õðïäþìáôá áðü ìéêñïàíá, ùñßò áíôéäéåéóäõôéêþ åíäéüìåóç óüëá από 38 εως 44 από 38 εως EN S EN S * προσθέστε το νούμερο υποδήματος της επιλογής σας

21 Υποδήματα εργασίας 7228NWK - Β * õðïäþìáôá áðü ìéêñïàíá, áäéüâñï á, ùñßò áíôéäéåéóäõôéêþ åíäéüìåóç óüëá 7229WK - Β * õðïäþìáôá áðü ìéêñïàíá, áäéüâñï á, ùñßò áíôéäéåéóäõôéêþ åíäéüìåóç óüëá από 37 εως 48 από 38 εως 47 EN S2 EN S B - Β * õðïäþìáôá äåñìüôéíá, ìå αντιδιεισδυτική ενδιάμεση σόλα 7241C - Β * õðïäþìáôá äåñìüôéíá, ìå αντιδιεισδυτική ενδιάμεση σόλα από 35 εως 48 από 35 εως 48 Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων Αντιδιεισδυτική ενδιάμεση σόλα από ελαστικό χάλυβα Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων Αντιδιεισδυτική ενδιάμεση σόλα από ελαστικό χάλυβα EN S1P EN S3 SRC B - Β * ìðïôüêéá äåñìüôéíá, ìå αντιδιεισδυτική ενδιάμεση σόλα 7243C - Β * ìðïôüêéá äåñìüôéíá, ìå αντιδιεισδυτική ενδιάμεση σόλα και σύστημα για γρήγορο άνοιγμα Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων Αντιδιεισδυτική ενδιάμεση σόλα από ελαστικό χάλυβα από 35 εως 48 EN S1P Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων Αντιδιεισδυτική ενδιάμεση σόλα από ανοξείδωτο χάλυβα από 35 εως 48 EN S3 RS SRC * προσθέστε το νούμερο υποδήματος της επιλογής σας 21

22 Υποδήματα εργασίας 7255NA - Β * ìðïôüêéá óïõýô, áäéüâñï á ìå íüéëïí ενθέματα 7263NK - Β * υποδήματá óïõýô, ìå äéêôõùôü åíèýìáôá, áäéüâñï á από 38 εως 47 από 39 εως NK - Β * υποδήματá óïõέô, ìå äéêôõùôά åíèέìáôá EN S KKC - Β * υποδήματα "ελαφριά",ανθεκτικά σε τριβή, με δικτυωτά και carbon ενθέματα, σόλα racing EN S από 35 εως 46 από 41 εως 45 Composite προστατευτικό δακτύλων Composite αντιδιεισδυτική ενδιάμεση σόλα EN S1P EN S1P SRC NK - Β * υποδήματα δερμάτινα μαλακά 7329TKK - Β * μπότες Nubuck, χωρίς φόδρα από 38 εως 47 από 39 εως 45 EN S EN S * προσθέστε το νούμερο υποδήματος της επιλογής σας

23 Υποδήματα εργασίας 7336NKK - Β * ìðïôüêéá ìáëáêü óïõýô, με νάιλον ενθέματα 7342RKK - Β * õðïäþìáôá óïõýô, ìå ëáóôé Ýíéá óüëá από 40 εως 46 από 38 εως 47 EN S1P EN S1P HRO RKK - Β * ìðïôüêéá óïõýô, ìå ëáóôé Ýíéá óüëá 7346RKK - Β * ìïêáóßíéá óïõýô ìå êëåßóéìï ìå óôñáð êáé ëáóôé Ýíéá óüëá από 38 εως 46 από 38 εως 47 EN S1P HRO EN S1P HRO RKK - Β074700* õðïäþìáôá óïõýô äéüôñçôá, ìå ëáóôé Ýíéá óüëá 7348RKK - Β * õðïäþìáôá óïõýô, ìå äéêôõùôü åíèýìáôá êáé ëáóôé Ýíéá óüëá από 39 εως 43 από 41 εως 47 EN S1P HRO * προσθέστε το νούμερο υποδήματος της επιλογής σας EN S1P HRO

24 Ρούχα εργασίας Β * åëáöñý ðáíôåëüíé 5-ôóåðï άμμου μαύρο Β * Β * ðáíôåëüíé ðïëýôóåðï άμμου μπλε Β * γκρι Β * από 46(XS) εως 52(L) από 46(XS) εως 54(XL) Β * Β * βερμόυδα πολύτσεπη, μπλέ άμμου Β * γκρι Β * παντελόνι T/C καμβάς, τύπου πολύτσεπο, μπλε άμμου Β * πράσινο Β * από 46(XS) εως 56(XXL) από 46(XS) εως 54(XL) Β * βερμούδα T/C καμβάς, τύπου πολύτσεπο, πράσινο άμμου Β * Β * öïäñáñéóìýíï ôæçí ôýðïõ 5-ôóåðï, ìå ìåãüëç ðëáúíþ ôóýðç, ìðëå μπλε Β * από 46(XS) εως 56(XXL) από 46(XS) εως 56(XXL) * προσθέστε το νούμερο ενδύματος της επιλογής σας

25 QUALITY LS OO T Β * ôæçí 5-ôóåðï, ìðëå XS S M L XL XXL XXXL από 46(XS) εως 54(XL) Β * ôæçí εργασίας από προπλυμένο stretch, 68% βαμβακερό denim, 29% πολυέστερ, 3% stretch, 10 ounces από 46(XS) εως 58(XΧΧL) Β * ðïõêüìéóï ôæçí, ìðëå Β * ïíäñü ðïõêüìéóï ôæçí, ìðëå από 02(Μ) εως 05(XXL) εως 04(XL) Β * åëáöñý ðïõêüìéóï, ìðëå Β * åëáöñý êïíôïìüíéêï ðïõêüìéóï, Üììïõ άμμου Β * μπλε Β * εως 04(XL) εως 05(ΧXL) * προσθέστε το νούμερο ενδύματος της επιλογής σας 025

26 QUALITY LS OO T Β * ôå íéêü ðüëï áðü Ho-Cooling, μπλε Β * t-shirt εργασίας, 100% βαμβάκι, 145 g/m2, γκρι μαύρο Β * άμμου Β * πορτοκαλί Β * εως 04(XL) από 00(XS) εως 06(XXXL) D - Β * t-shirt εργασίας, 100% βαμβάκι, 145 g/m2, μικρό τύπωμα πίσω, γκρι πορτοκαλί Β * Β * ôñßêïõìðï ðüëï, ìáêñõìüíéêï, άσπρο μαύρο Β * από 0(ΧS) εως 6(XΧXL) εως 05(XXL) Β * ïíäñü ãéëýêï, ôýðïõ ðïëýôóåðο άμμου μπλε Β * γκρι Β * Β075660* γιλέκο T/C καμβάς, τύπου πολύτσεπο άμμου μπλε Β * πράσινο Β * εως 05(XXL) εως 06(XXXL) * προσθέστε το νούμερο ενδύματος της επιλογής σας

27 QUALITY LS OO T Β * γιλέκο ripstop νάιλον, αδιάβροχο άμμου XS 00 S 01 M 02 L 03 XL 04 XXL 05 XXXL 06 από 02(M) εως 05(XXL) μαύρο Β * Β * γιλέκο Oxford, αδιάβροχο, γκρι/πορτοκαλί άμμου/γκρι Β * εως 05(XXL) Β * γιλέκο Taslon, αδιάβροχο, άμμου Β * γιλέκο fleece, γκρι μπλε Β * άμμου Β * εως 05(XXL) εως 04(XL) Β * τζάκετ fleece, γκρι Β * πουλόβερ fleece άμμου άμμου Β * γκρι Β * εως 05(ΧXL) εως 05(XXL) * προσθέστε το νούμερο ενδύματος της επιλογής σας 27

28 QUALITY LS OO T 7640D - Β * μπλουζάκι, 60% βαμβάκι, 40% πολυέστερ, g/m, μικρό κέντημα πίσω, γκρι μπλε Β * Β * ελαφρύ τζάκετ πιλότου από Τ/C, μπλε άμμου Β * από 00(ΧS) εως 04(XL) εως 05(XXL) Β * τζάκετ τζην, Τ/C καμβάς με φόρδα Β077400* τζάκετ Parka από καμβά, αδιάβροχο άμμου μπλε Β * καφέ Β * από 02(Μ) εως 05(XXL) εως 05(XXL) Β * τζάκετ Taslon,με αφαιρούμενη φόδρα Husky (Τζάκετ Husky από πολυέστερ, καπιτονέ, 120 g), άμμου Β * φόρμα εργασίας από T/C διαγώνιας πλέξης 210 g, ενθέματα Oxford, καπνού μαύρο Β * εως 05(ΧXL) από 00(XS) εως 04(XL) XS S M L XL XXL XXXL XXXXL * προσθέστε το νούμερο ενδύματος της επιλογής σας

29 QUALITY LS OO T Β * τζάκετ εργασίας από T/C διαγώνιας πλέξης 210 g, ενθέματα Oxford, καπνού Β * τζάκετ εργασίας από T/C διαγώνιας πλέξης 180 g, με επιθέματα από T/C που δεν σκίζεται, άμμου από 00(XS) εως 05(XXL) εως 05(XXL) Ε - Β * βερμούδα εργασίας, ελαφριά, T/C 2 διαγωνάλ, 180 g/m, με επιθέματα Oxford, γκρι 7863Ε - Β * öüñìá åñãáóßáò,ελαφριά, T/C 2 διαγωνάλ, 180 g/m, με επιθέματα Oxford, γκρι από 00(ΧS) εως 07(ΧΧXXL) από 00(XS) εως 07(XXXXL) Ε - Β * Β * γιλέκο εργασίας, τύπου πολύτσεπο, τζάκετ εργασίας από T/C διαγώνιας ελαφρύ, T/C διαγωνάλ, πλέξης 180 g, με επιθέματα από T/C g/m, που δεν σκίζεται, με επιθέματα γκρι Oxford, γκρι από 00(ΧS) εως 07(ΧΧΧXL) από 00(XS) εως 05(ΧXL) * προσθέστε το νούμερο ενδύματος της επιλογής σας 29

30 QUALITY LS OO T Β * âåñìïýäá åñãáóßáò, 2 ðëýîçò 180 g/m, με åíèýìáôá Ô/C ripstop, ìðëå T/C äéáãþíéáò Β * ελαφριά φόρμα εργασίας από T/C διαγώνιας πλέξης 180 g, με επιθέματα από T/C που δεν σκίζεται, μπλε από 00(XS) εως 06(ΧXXL) από 02(Μ) εως 06(ΧXXL) Β * αμάνικο τζάκετ εργασίας από T/C διαγώνιας πλέξης 180 g, με επιθέματα από T/C που δεν σκίζεται, μπλε Β * τζάκετ εργασίας από T/C διαγώνιας πλέξης 180 g, με επιθέματα από T/C που δεν σκίζεται, μπλε από 00(ΧS) εως 05(XXL) από 00(XS) εως 06(XXXL) E - Β * 7901E - Β * παντελόνι εργασίας, τύπου πολύτσεπο, βερμούδα εργασίας από T/C καμβά, από T/C καμβά, 260 g/m2, 260 g/m2, επιθέματα Oxford, γκρι γκρι από 00(ΧS) εως 07(ΧΧΧXL) από 00(XS) εως 07(XXΧXL) * προσθέστε το νούμερο ενδύματος της επιλογής σας

31 QUALITY LS OO T Β * ελαφριά φόρμα εργασίας από T/C διαγώνιας πλέξης 180 g, με επιθέματα από T/C που δεν σκίζεται, γκρι XS S M L XL XXL XXXL XXXXL από 00(XS) εως 06(XXXL) Ε - Β * γιλέκο εργασίας, τύπου πολύτσεπο, από T/C καμβά, 260 g/m2, επιθέματα Oxford, γκρι από 00(ΧS) εως 07(XXXXL) Β * ôæüêåô åñãáóßáò áðü êáìâü T/C 270 g, åíèýìáôá Oxford, ãêñé 7930D - Β * παντελόνι εργασίας, 100% βαμβάκι, 260g/m2, μπεζ από 00(XS) εως 06(XXXL) από 00(XS) εως 06(XXXL) D - Β * φόρμα εργασίας, 100% βαμβάκι, 260g/m2, μπεζ Β * τζάκετ από PVC Tricot, αδιάβροχο, κίτρινο πράσινο Β * από 02(Μ) εως 06(XXXL) εως 05(XXL) * προσθέστε το νούμερο ενδύματος της επιλογής σας 31

32

Φθηνά και Σίγουρα! Ισχύει έως 28/02/2015

Φθηνά και Σίγουρα! Ισχύει έως 28/02/2015 Φθηνά και Σίγουρα! Ισχύει έως 28/02/2015 Jump starter (εκκινητής) και εφεδρική μπαταρία JUMP STARTER (Booster) εκκινητής μπαταριών και εφεδρική μπαταρία (Power Bank) τώρα σε μια συσκευή. Μια νέα, κομψή

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικά Χορτοκοπτικά

Ηλεκτρικά Χορτοκοπτικά Ηλεκτρικά Χορτοκοπτικά 65404 Ôýðïò: RLT-3025 F 65405 Ôýðïò: RLT-4025 65402 Ôýðïò: RLT-5030 S 65403 Ôýðïò: RLT-6038 EX Πτυσσόμενο Τηλεσκοπικό Τηλεσκοπικό Με δéáéñïýìåíï άîïíá για εύκολη μεταφορά 29 39 59

Διαβάστε περισσότερα

Φθινόπωρο 2014 Ισχύει έως 31/12/2014

Φθινόπωρο 2014 Ισχύει έως 31/12/2014 Φθηνά & Σίγουρα! www.unimac.gr Φυλλάδιο Προσφορών Φθινόπωρο 2014 Ισχύει έως 31/12/2014 Φθηνά & Σίγουρα! Εκμεταλλευτείτε τις πολύ ειδικές τιμές σε πληθώρα προϊόντων! Για τον κήπο βλ. σελίδες 2-13 Εκμεταλλευτείτε

Διαβάστε περισσότερα

Η φτώχεια θέλει καλοπέραση...

Η φτώχεια θέλει καλοπέραση... Φυλλάδιο Προσφορών Καλοκαίρι 2013 www.unimac.gr Είμαστε δίπλα σας! παρέχοντας: EðéëåãìÝíáðñïúüíôáπου συνδυάζουν ποιότητακαιπροσιτήτιμή Μεγάλη ποικιλία για ναεπιλέγετεαυτόπουακριβώςχρειάζεστε Διανομήπανελλαδικά

Διαβάστε περισσότερα

Καλό και Φθηνό, γίνεται; Ασφαλώς!

Καλό και Φθηνό, γίνεται; Ασφαλώς! www.unimac.gr Είμαστε δίπλα σας! παρέχοντας: EðéëåãìÝíá ðñïúüíôá που συνδυάζουν ποιότητα και προσιτή τιμή Μεγάλη ποικιλία για να επιλέγετε αυτό που ακριβώς χρειάζεστε Διανομή πανελλαδικά έμπειρα καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ζεστασιά προσιτή σε όλους

Ζεστασιά προσιτή σε όλους Φυλλάδιο Προσφορών Φθινόπωρο 2013 www.unimac.gr Είμαστε δίπλα σας! παρέχοντας: EðéëåãìÝíáðñïúüíôáπου συνδυάζουν ποιότητακαιπροσιτήτιμή Μεγάλη ποικιλία για ναεπιλέγετεαυτόπουακριβώςχρειάζεστε Διανομήπανελλαδικά

Διαβάστε περισσότερα

GR 2015 ΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟ & ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. www.expert-tool.com

GR 2015 ΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟ & ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. www.expert-tool.com GR 2015 ΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟ & ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ www.expert-tool.com I ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΣ ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ ΜΙΚΡΟΥ ΟΓΚΟΥ 1/2 Εργαλείο μικρού όγκου, ιδιαίτερα εύχρηστο, ιδανικό για εργασίες σε στενά ή δυσπρόσιτα σημεία - Ροπή: 678

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Α Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Μ Ε Λ Ε Τ Η Α Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 13/2014 ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 150.000,00 Μ Ε Λ Ε Τ Η Α Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ. Συμπληρωματικός κατάλογος (νέα είδη)

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ. Συμπληρωματικός κατάλογος (νέα είδη) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ Συμπληρωματικός κατάλογος (νέα είδη) 2013 ΨΗΣΤAΡIΕΣ ΚΑΡΒΟΥΝΟΥ Κωδικός: 661323 Τύπος: CG 16R ΤΙΜΗ: 21 Κωδικός: 661322 Τύπος: CG 22RB ΤΙΜΗ: 50 Ψησταριά κάρβουνου με επιχρωμιωμένη σχάρα

Διαβάστε περισσότερα

γενικό ευρετήριο νέα είδη 2011 USAG εργαλεία Matrix Griffe USAG Comec εργαλεία υδραυλικού σελ. VI σελ. 22 σελ. 207 σελ. 222 σελ. 228 σελ.

γενικό ευρετήριο νέα είδη 2011 USAG εργαλεία Matrix Griffe USAG Comec εργαλεία υδραυλικού σελ. VI σελ. 22 σελ. 207 σελ. 222 σελ. 228 σελ. γενικό ευρετήριο νέα είδη 20 σελ. VI USAG εργαλεία σελ. 22 Mtrix σελ. 207 Griffe USAG σελ. 222 Comec σελ. 228 εργαλεία υδραυλικού σελ. 234 Η ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ 202 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Επεξηγήσεις ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προιόντα προσφοράς 2015

Προιόντα προσφοράς 2015 Προιόντα προσφοράς 2015 Σταντ προβολής προϊόντων 2 kwb tools GmbH Hauptstrasse 132 D 28816 Stuhr www.kraftixx.eu Σταντ προβολής προϊόντων kwb tools GmbH Hauptstrasse 132 D 28816 Stuhr www.kraftixx.eu 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 20.355,50 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 25.037,27 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Aktionsterrassen. 2 kwb tools GmbH Hauptstrasse 132 D 28816 Stuhr www.kraftixx.de

Aktionsterrassen. 2 kwb tools GmbH Hauptstrasse 132 D 28816 Stuhr www.kraftixx.de Aktionsartikel 2014 Aktionsterrassen 2 kwb tools GmbH Hauptstrasse 132 D 28816 Stuhr www.kraftixx.de Aktionsterrassen kwb tools GmbH Hauptstrasse 132 D 28816 Stuhr www.kraftixx.de 3 Aktionsterrassen 4

Διαβάστε περισσότερα

21, 00 0,214 2682915 MAGIC 666-031-2. Κωδικός 6535350. Κωδικός 2190281. m b 3 e i 5? ; 7!

21, 00 0,214 2682915 MAGIC 666-031-2. Κωδικός 6535350. Κωδικός 2190281. m b 3 e i 5? ; 7! MAGIC 14 www.gedore.com Κωδικός 2682915 MAGIC 666-31-2 Σετ μυτών 31 τεμαχίων T Μικρό σετ μυτών σε εύχρηστη θήκη T Κατασκευασμένο στη Γερμανία e i? ; < 5 7 21, Περιεχόμενο Κωδικός Αρ.? 4 (1x) 5,5 (2x) 6,5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΔΗ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ποσότητα Ενδ/κήTιμή ΣΥΝΟΛΟ 1 Γωνιακός τροχός 2500στρ/λεπτ 1 220,00 220,00 Αναδευτήρας κόλλας πλακιδίων με 3 σπείρωμα Μ14, 2 στροφών 1 150,00

Διαβάστε περισσότερα

www.unimac.gr Είμαστε δίπλα σας! Ïé ôéìýò ðñïóöïñüò éó ýïõí έως 15 Ιουνίου 2012 και ìý ñé åîáíôëþóåùò ôùí áðïèåìüôùí.

www.unimac.gr Είμαστε δίπλα σας! Ïé ôéìýò ðñïóöïñüò éó ýïõí έως 15 Ιουνίου 2012 και ìý ñé åîáíôëþóåùò ôùí áðïèåìüôùí. www.unimac.gr Είμαστε δίπλα σας! παρέχοντας: EðéëåãìÝíá ðñïúüíôá Ðëïýóéá ãêüìá ñôéá ïñãüíùóç Ðïéïôéêü äßêôõï äéáíïìþò Ôå íéêþ õðïóôþñéîç ÌåãÜëï stock ÃñÞãïñç ðáñüäïóç ÐáíåëëáäéêÞ êüëõøç Ïé ôéìýò ðñïóöïñüò

Διαβάστε περισσότερα

www.evik-karanikolas.gr

www.evik-karanikolas.gr - Εισαγωγέας ιανοµέας www.evik-karanikolas.gr www.evik-karanikolas.gr www.stanleyworks.gr Κωδικός: 1-77-910 Μοντέλο: TLM 100i Κωδικός: 1-77-922 Μοντέλο: TLM 210i Κωδικός: 1-77-930 Μοντέλο: TLM 300 Χρησιµοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Ζ. Η. ΠΑΚΕΤΟ Η (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ)

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Ζ. Η. ΠΑΚΕΤΟ Η (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ) ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Ζ. Η. ΠΑΚΕΤΟ Η (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ) Ζ.Η.1. ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ (Κωδικός: 199) ΠΕΡΙΓΡΑΦ ΑΠΑΊΤΗΣΗ ΑΠΆΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠ To πλυντήριο θα έχει ανοξείδωτο κυψελωτό κάδο για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ MAGIC 13 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ www.gedore.com Την αναλυτική περιγραφή των συλλογών μπορείτε να τη βρείτε στις σελίδες 6-7 Κωδικός 2231522 MAGIC S-1 Διάφορα εργαλεία σε θήκες "Check-Tool"

Διαβάστε περισσότερα

2014 ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

2014 ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργαλειοθήκες 4 Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΑΘΟΣ ΜΑΣ Εργαλειοφορείς 8 Θήκες με εργαλεία 17 Καστάνιες, καρυδάκια 27 Δυναμομετρικά κλειδιά 32 Κλειδιά 35 Κατσαβίδια 38 Εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV 44510000-8: Εργαλεία

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV 44510000-8: Εργαλεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Διεύθυνση: Λ. Πεντέλης 150, 15235, Χαλάνδρι Τμήμα Κίνησης Επισκευής & Συντήρησης Οχημάτων & Μηχανημάτων Αρμόδιος :

Διαβάστε περισσότερα

Είμαστε δίπλα σας! παρέχοντας:

Είμαστε δίπλα σας! παρέχοντας: www.unimac.gr Είμαστε δίπλα σας! παρέχοντας: EðéëåãìÝíá ðñïúüíôá που συνδυάζουν ποιότητα και προσιτή τιμή Μεγάλη ποικιλία για να επιλέγετε αυτό που ακριβώς χρειάζεστε Διανομή πανελλαδικά από έμπειρα καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

THΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210 55 98 400

THΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210 55 98 400 ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΠΛΑΚΑΔΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΔΟΝΤΙ BENMAN ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΟΝΤΙ (mm) ΣΥΣΚ. 70 921 200 mm 06χ06 6 70 922 200 mm 10χ10 6 70 923 200 mm 12χ12 6 ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΠΛΑΚΑΔΩΝ ΨΙΛΟ ΔΟΝΤΙ BENMAN 70 924 200 mm 6 ΣΠΑΤΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ. www.expert-tool.com

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ. www.expert-tool.com www.expert-tool.com ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΛΑΒΗ Μεταλλική, ανθεκτική λαβή ΚΛΕΙΔΩΜΑ Κεντρικό κλείδωμα με κλειδί ΤΡΟΧΟΙ 4 τροχοί διαμέτρου 125 mm, 2 σταθεροί, 2 περιστρεφόμενοι (ο ένας με φρένο) ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Καλυμμένη

Διαβάστε περισσότερα

POWERDEALS 18 V ΣΕΤ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ! 669* 2015/2 18 V PROMO SET 1000-33% ΔΩΡΟ ΤΣΑΝΤΑ + ΜΠΛΟΥΖΑ + ΑΥΤΟΜΑΤΟ 8 ΜΕΤΡΟ

POWERDEALS 18 V ΣΕΤ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ! 669* 2015/2 18 V PROMO SET 1000-33% ΔΩΡΟ ΤΣΑΝΤΑ + ΜΠΛΟΥΖΑ + ΑΥΤΟΜΑΤΟ 8 ΜΕΤΡΟ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ! 18 V ΣΕΤ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 18 V PROMO SET BBH 18 LI ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ, 2,3 J BEWS 18-125X ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ BS 18 C LI ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΥΜΠΑΓΕΣ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ, 70 NM 2x 4.0 Ah ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

WÜRTH ON 260,00 NEO! Kατάλογος προσφορών Iανουάριος - Μάρτιος 2013 ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ SBS 10-A. Aνά τεμ. Μικρή και πρακτική σπαθοσέγα 10,8 Volt

WÜRTH ON 260,00 NEO! Kατάλογος προσφορών Iανουάριος - Μάρτιος 2013 ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ SBS 10-A. Aνά τεμ. Μικρή και πρακτική σπαθοσέγα 10,8 Volt WÜRTH ON Kατάλογος προσφορών Iανουάριος - Μάρτιος 2013 NEO! ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ SBS 10-A Aνά τεμ. Μικρή και πρακτική σπαθοσέγα 10,8 Volt 260,00 για την κοπή ξύλων, πλαστικών, μετάλλων και γυψοσανίδων.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ 500W + ΣΕΤ 14 ΤΕΜ. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ: 71,87-34% = ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ 500W + ΣΕΤ 35 ΤΜΧ.

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ 500W + ΣΕΤ 14 ΤΕΜ. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ: 71,87-34% = ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ 500W + ΣΕΤ 35 ΤΜΧ. 1 1 ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ 500W + ΣΕΤ 14 ΤΕΜ. ΕΡΓΑΛΕΙΑ KR504RE Τσοκ με κλειδί 13mm Μεταβλητή Ταχύτητα: 0-2800 rpm για συνεχή λειτουργία Λειτουργία αναστροφής, απαραίτητη για βίδωμα 42,90 900163 1 ανοιχτήρι

Διαβάστε περισσότερα

PRODUCT NEWSLETTER Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΕΡΔΙΖΕΙ! Μαίος 2014

PRODUCT NEWSLETTER Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΕΡΔΙΖΕΙ! Μαίος 2014 PRODUCT NEWSLETTER Μαίος 2014 Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΕΡΔΙΖΕΙ! Οι αναγνώστες των γερμανικών περιοδικών Autohaus & Auto Service Praxis επέλεξαν τη Würth ως την καλύτερη μάρκα στο χώρο προϊόντων περιποίησης. Αποκτήστε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 30 /2014

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 30 /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 30 /014 ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 014» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Άρθρο 1 ο Αντικείμενο Προμήθειας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Άρθρο 1 ο Αντικείμενο Προμήθειας ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ Αγγελάκη 13, 546 21 Πληροφορίες: Μ. Πέικου Τηλέφωνο:2310.296.845 Fax: 2310.233532 E-mail: m.peikou@thessaloniki.gr ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΜΙΚΡΟΜΗΧ/ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα