ÐåðéåóìÝíïò áýñáò ÁÅÑÏÓÕÌÐÉÅÓÔÅÓ MONOBLOCK ØÕÎÇ ÌÅ ËÁÄÉ ÁÅÑÏÓÕÌÐÉÅÓÔÅÓ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΙ ME IMANTA ÄÉÊÕËÉÍÄÑÏÉ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ÐåðéåóìÝíïò áýñáò 113.00 359.00 419.00 529.00 ÁÅÑÏÓÕÌÐÉÅÓÔÅÓ MONOBLOCK ØÕÎÇ ÌÅ ËÁÄÉ ÁÅÑÏÓÕÌÐÉÅÓÔÅÓ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΙ ME IMANTA ÄÉÊÕËÉÍÄÑÏÉ."

Transcript

1

2 Κ ÐåðéåóìÝíïò áýñáò ÁÅÑÏÓÕÌÐÉÅÓÔÅÓ MONOBLOCK ØÕÎÇ ÌÅ ËÁÄÉ FL25/2 Δοχείο : 25 VOLT : 230 HP : 2 lit/min : 192 Bar : 8 FL50/2 Δοχείο : 50 VOLT : 230 HP : 2 lit/min : 192 Bar : ÁÅÑÏÓÕÌÐÉÅÓÔÅÓ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΙ ME IMANTA ÄÉÊÕËÉÍÄÑÏÉ 100/2M/EASY VOLT : 220 HP : 2 lit/min : 246 Bar : 8 Κεφαλή μαντέμι ΤΡ Ε ΗΛ ΟΣΤΑΤΙΚΗ Β Α Φ Η Κεφαλή μαντέμι Κεφαλή μαντέμι 200/3M/EASY VOLT : 220 HP : 3 lit/min : 358 Bar : /2.5/EASY VOLT : 220 HP : 2.5 lit/min : 246 Bar :

3 90101 ÐåðéåóìÝíïò áýñáò ΚΑΡΕ : 1/2 ΣΤΡΟΦΕΣ :7,000 ΡΟΠΗ : 340Nm lit/min :115 ΜΗΚΟΣ :160 mm ΒΑΡΟΣ:2,4 Κg ÁÅÑÏÊËÅÉÄΑ ΚΑΡΕ : 1/2 ΣΤΡΟΦΕΣ :7,500 ΡΟΠΗ : 1,288Nm lit/min :113 ΜΗΚΟΣ :185 mm ΒΑΡΟΣ:1,94 Κg ÁÐÏ ÓÕÍÈÅÔÉÊÏ ÕËÉÊÏ Μηχανισμός κρούσης Rocking Dog Äßóöõñï ÁÅÑÏÊÁÓÔÁÍÉΑ ΚΑΡΕ : 1/2 ΣΤΡΟΦΕΣ :150 ΡΟΠΗ(Νm) : 68 lit/min :115 ΜΗΚΟΣ :254 mm ÁÅÑÏÔÑÏ ÏΣ ΤΣΟΚ :6 mm ΣΤΡΟΦΕΣ :22,000 lit/min :115 ΜΗΚΟΣ :170 mm ÖÕÓÇÔΗÑÁΣ ÌÅÔÁËËÉÊΟΣ F1/l ÐÉÓÔÏËÉ ÂÁÖÇÓ ÓÅÉÑÁ F1 ΜΠΕΚ : /B1 ΔΟΧΕΙΟ : 1Kg κάτω ÁÅÑΟÌÅÔÑÏ ÃÉÁ ËΑÓÔÉΧÁ ÐÅÔÑÅËÉΕÑÁ ÐËÁÓÔÉÊΗ 25/D-E 26/Ε E/20/3 ΕΙΣΟΔΟΣ-ΕΞΟΔΟΣ: 1/2 12 BAR 2200 Lit/min ÕÄÁÔÏÐÁÃÉÄA ÖÉËÔÑÏÑÕÈÌÉÓÔHÓ ÌÅ ÅËÁÉÙÔÇÑÁ E/22/3 ΕΙΣΟΔΟΣ-ΕΞΟΔΟΣ: 1/

4 Χρήση με γεννήτρια Óõãêüëëçóç ìåôüëëùí ÇËÅÊÔÑÏÓÕÃÊÏËËÇÓÅÉÓ INVERTER ΣΕΙΡΑ SPEEDY : ΑΠΛΗ, ΑΣΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΕΥΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Ôå íïëïãßá IGBT Για ηλεκτρόδια μέχρι Ζ 3.25 mm. Πιστοποίηση EN EN SPEEDY 100 VOLT KW : A : : ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ : ΒΑΡΟΣ : Kg Παραδίδεται με σετ καλωδίων SPEEDY ΙΙ 150 VOLT KW : A : : ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ : ΒΑΡΟΣ : Kg Χρήση με γεννήτρια 2.5 (mm) l (mm) 350 Τιμή κιβωτίου (3 τεμ. x 4.5Kg) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΙΒΩΤΙΟ (kg) 3 x 4.5kg ÇËÅÊÔÑÏΔΙΑ Ñåýìá óõãêüëëçóçò DC - AC Uo 50 V W SPEEDARC Ζ 2.5mm Τιμή κουτιού (1 τεμ. x 4.5Kg) x 4.5kg W Çëåêôñüäéï ãåíéêþò ñþóçò. Ζ 3.25mm ÅîáéñåôéêÜ åýêïëï îåêßíçìá ôüîïõ, áêüìç êáé óå åëáöñü óêïõñéáóìýíåò, åðéêáëõììýíåò Þ ðñü åéñá ðñïåôïéìáóìýíåò åðéöüíåéåò. LCD Techno 11 Χρόνος σκίασης : Βάρος : ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 0,0006 s 400 g ΜΕ 2 Φωτοκύτταρα LCD Techno 9-13 Χρόνος σκίασης : 0,0003 s Βάρος : 440 g Εξωτερική ρύθμιση : Επιλογή βαθμού σκίασης Εσωτερικές ρυθμίσεις : Ευαισθησίας κ χρόνου επαναφοράς LCD MASTER 9-13G Χρόνος σκίασης : 0,0003 s Βάρος : 450 g Επιλογή βαθμού σκίασης και διακόπτης τροχίσματος Ευαισθησίας κ χρόνου επαναφοράς

5 Óõãêüëëçóç ìåôüëëùí ÇËÅÊÔÑÏÓÕÃÊÏËËÇÓÅÉÓ INVERTER ΣΕ ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΑ DC OUTPUT HOT START ANTI-STICKING ARC FORCE TIG SCRATCH TIG SCRATCH SIL 313 SIL 415 SIL 417 A : A : A : ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ : ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ :1.6-4 ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ : ΣΕΙΡΑ MOSGEN PROFESSIONAL Ειδική σειρά INVERTER για ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ και TIG, ειδικές για χρήση με γεννήτρια, με απόκλιση ρεύματος εισόδου +/-30%. Ðáñáäßäεται ùñßò êáëþäéá. Ðáñáäßäεται ùñßò êáëþäéá. MOS 150GEN A:5-140 ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ: Ðáñáäßäεôáé σε βαλιτσάκι με τσιμπίδα TIG και καλώδιο με σώμα HOT START ANTI-STICKING ARC FORCE TIG Θερμική προστασία Προστασία υπερφόρτισης ΚΑΛΩΔΙΑ ΓΙΑ ÇËÅÊÔÑÏÓÕÃÊÏËËÇÓÅÉÓ INVERTER ÃÉÁ ÇËÅÊÔÑÏÄÉÁ & TIG CELLULOSIC MOS 150GEN MOS 170GEN MASTRO 40EVO T25/200A Ðáñáäßäονôáé ùñßò êáëþäéá Χρήση με γεννήτρια +/- 30% MOS 170GEN A:5-160 ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ: ΚΑΛΩΔΙΑ ΓΙΑ MASTRO 416 HD GEN SILTIG 415 DC OUTPUT HOT START ANTI-STICKING ARC FORCE LIFT TIG A: ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ:1.6-4 DC OUTPUT HOT START ANTI-STICKING ARC FORCE LIFT TIG LIFT TIG A: ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ:1.6-4 MASTRO 416 HD GEN DC OUTPUT HOT START ANTI-STICKING ARC FORCE SLOPE DOWN A: ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ: T50/300A

6 Åñãáëåßá Óõíåñãåßïõ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ÖÏÑÔÉÓÔÅÓ Προστασία : από βραχυκύκλωμα, ανάστροφη πολικότητα και υπερθέρμανση. GYSTECH 750 GYSTECH 3800 Για αυτόματη φόρτιση ή συντήρηση WATT : 16,5 WATT : 60 μπαταριών μολύβδου 6/12V ή 12V VOLT : 6/12 VOLT : 12 υγρές ή τζελ. A : 0,75 A : 3,8 Για μπαταρίες έως 20Ah Για μπαταρίες έως 120Ah (συντήρηση) ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΣΚΟΥΤΕΡ, έως 60Ah (φόρτιση) ΤΖΕΤ ΣΚΙ Κ.Λ.Π. ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ Ι.Χ ICHARGER 5.3 Για μπαταρίες έως 120Ah 6/12V - 5,3A ÁÄÉÁÂÑÏ ÏÉ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ÖÏÑÔÉÓÔÅÓ INVERTER îõðíïé öïñôéóôýò ìðáôáñéþí ðïõ óôçñßæïíôáé óå ôå íïëïãßá inverter êáé äéáèýôïõí Ýëåã ï ìå ìéêñïåðåîåñãáóôþ ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ Ι.Χ. ICHARGER 9.0 Για μπαταρίες έως 225 Ah 12V - 6A ÅËÁÖÑÏÉ, ÁÓÖÁËÅÉÓ, ÅÑÃÏÍÏÌÉÊÏÉ ÊÁÔÁËËÇËÏÉ ÃÉÁ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ Με ìéêñïåðåîåñãáóôþ IDCHARGER 15 10Α/300Αh/15h/12V ÁÄÉÁÂÑÏ ÏΙ IP - 65 IP - 65 IDCHARGER Α/400Αh/15h/12V MACH 113 MACH 214 MATIC 116 MATIC 119 VOLT 12 / 3A / maxah 40 VOLT 6-12 / 4A / maxah 60 VOLT 12 / 6A/ maxah 90 VOLT 12 / 9A / maxah

7 Åñãáëåßá Óõíåñãåßïõ ÖÏÑÔÉÓÔÅÓ ÌÐÁÔÁÑÉÁÓ 230V -1 ìå èåñìéêό, και ðñïóôáóßá από áíüóôñïöç ôïðïèýôçóç áêñïäåêôþí. FAST 7 FAST 18 WATT : 200 WATT : 460 VOLT : 12 VOLT : 12/24 Α (12V) : 7 Α (12V) : 15 A (24V) : 18 Για μπαταρίες έως 90Ah Για μπαταρίες έως 190Ah FAST 25 WATT : 460 VOLT : 12/24 Α (12V) : 17 A (24V) : 25 Για μπαταρίες έως 240Ah ÖÏÑÔÉÓÇ - ÔÁ ÅÉÁ ÖÏÑÔÉÓÇ - ÅÊÊÉÍÇÓÇ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ÖÏÑÔÉÓÔΗÓ - ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ ÌÐÁÔÁÑÉÁÓ,MONOΦΑΣΙΚΟΣ ÌÅ ÌÉÊÑÏÅÐÅÎÅÑÃÁÓÔÇ VELOX 320 VELOX 520 VOLT : 12/24 VOLT : 12/24 ΦΟΡΤΙΣΗ A(12V) : 32 ΦΟΡΤΙΣΗ A(12V) : 45 ΕΚΚΙΝΗΣΗ A(0V) : 300 ΕΚΚΙΝΗΣΗ A(0V) : 500 Για μπαταρίες έως 355Ah Για μπαταρίες έως 560Ah CYBER 1000 VOLT : 6/12/24 ΦΟΡΤΙΣΗ (12V) : 52A EΚΚΙΝΗΣΗ (0V) : 600A Για μπαταρίες έως 500Ah ÖÏÑÔÉÓÇ - ÔÁ ÅÉÁ ÖÏÑÔÉÓÇ - ÅÊÊÉÍÇÓÇ Για φόρτιση μπαταριών οξέως - μολύβδου - AGM - κλειστού τύπου, Ρύθμιση ρεύματος φόρτισης, Προστασία από υπερφόρτιση, από ανάστροφη τοποθέτηση ακροδεκτών και βραχυκυκλώματος ακροδεκτών, CU: 100% (περιέλιξη χαλκού), Τροχήλατοι Με 4 θέσεις φόρτισης START ASSIST CLASS B 350E VOLT : KW ΦΟΡΤ. : 1.1 KW ΕΚΙΝ. : 5 VOLT : 12/24 ΦΟΡΤΙΣΗ A(12V) : 35 ΕΚΚΙΝΗΣΗ A(0V) : 300 Για φόρτιση μπαταριών έως 400Ah Ρεύμα εκκίνησης (1V) : 220A CLASS B 400E VOLT : KW ΦΟΡΤ. : 1.3 KW ΕΚΙΝ. : 6 VOLT : 12/24 ΦΟΡΤΙΣΗ A(12V) : 40 ΕΚΚΙΝΗΣΗ A(0V) : 400 Για φόρτιση μπαταριών έως 500Ah Ρεύμα εκκίνησης (1V) : 270A CLASS B 4500 VOLT : KW ΦΟΡΤ. : 1.7 KW ΕΚΙΝ. : 7.5 VOLT : 12/24 ΦΟΡΤΙΣΗ A(12V) : 75 ΕΚΚΙΝΗΣΗ A(0V) : 500 Για φόρτιση μπαταριών έως 600Ah Ρεύμα εκκίνησης (1V) : 350A ταχυφόρτιση με χρονοδιακόπτη 07

8 ΚΑΡΟΤΣΟÃÑÕËÏΙ ΜΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 12 mm Åñãáëåßá Óõíåñãåßïõ 2 ton ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ Χ400Χ ton ΧΑΜΗΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ Χ475Χ ÃÑÕËÏΣ Υδραυλικός γρύλος μπουκάλας ΚΑΒΑΛΕΤΑ ΔΙΠΛΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2000 Kg 3000 Kg ΑΝΥΨΩΣΗ 80mm ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ 48mm ΜΕΓ.ΥΨΟΣ 276mm ΕΛΑΧ.ΥΨΟΣ 148mm 2 ton ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ 265 mm ΜΕΓ. ΥΨΟΣ 417 mm ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ 281 mm ΜΕΓ. ΥΨΟΣ 419 mm ÓÁÓÌÁÍÏÃÑÕËÏΣ ÃÅÑÁÍÁÊÉ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 300Kg Κg ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ 1100 mm ΜΕΓ. ΥΨΟΣ 1900 mm ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ 500Kg ΣΠΑΣΤΟ HEAVY DUTY Στιβαρή κατασκευή

9 CLEANING DIVISION ÕäñïðëõóôéêÝò Ìç áíýò ÕÄÑÏÐËÕÓÔÉÊÅÓ ÌÇ ÁÍÅÓ ÊÑÕÏÕ ÍÅÑÏÕ KR 1100 ΤΑΣΗ : KW : 1.6 ΣΤΡΟΦΕΣ : 2800 ΠΙΕΣΗ : 120bar ΠΑΡΟΧΗ : 360 l/h EASY START σύστημα που εξασφαλίζει ασφαλή εκκίνηση κάτω από οποιεσδήποτε ηλεκτρικές συνθήκες ΤOTAL STOP διακόπτει τον κινητήρα όταν το πιστόλι είναι κλειστό εξοικονομώντας ηλεκτρική ενέργεια και νερό KL1400 EXTRA ΤΑΣΗ : KW : 2.0 ΣΤΡΟΦΕΣ : 2800 ΠΙΕΣΗ : 140bar ΠΑΡΟΧΗ : 410 l/h Συμπαραδίδεται με στάνταρ ανέμη ÕÄÑÏÐËÕÓÔÉÊΗ ÌÇ ÁÍΗ ÆÅÓÔÏÕ ÍÅÑÏÕ SCOUT 150 Εγγυημένη εκκίνηση του κινητήρα σε όλες τις συνθήκες χάρη στο σύστημα EASY START. Aμπερομετρική προστασία του κινητήρα. Μανόμετρο. Ενσωματωμένα δοχεία πετρελαίου και απορρυπαντικού. Έξοδος απορρυπαντικού χαμηλής πίεσης. Βαλβίδα ασφαλείας. Διακόπτη για τον καυστήρα. Καθυστερημένη εκκίνηση του καυστήρα. Ενσωματωμένη θήκη για αξεσουάρ. Φίλτρο με στοιχείο στην εισαγωγή νερού. Συνοδεύεται από : Πιστόλι, αυλό, σωλήνα υψηλής πίεσης 8μ - R1, μπέκ νερού. KW : ΣΤΡΟΦΕΣ : ΠΙΕΣΗ : ΠΑΡΟΧΗ : bar 540 l/h ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΦΑΡΔΟΣ 550 mm ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ 1100 mm ΦΑΡΔΟΣ 685 mm ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ 1220 mm 2,5 ton 3 ton

10 ÊïðÞ ìåôüëëùí ÐÑÉÏÍÉΑ ÊÏÑÄÅËÁÓ ΑΥΤΟΜΑÔÇÓ ÊÏÐÇÓ ÎÇÑÁÓ ÊÏÐÇÓ Πρακτικό óύóôçìá ôåíôώìáôïς κορδέλας ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΟΠΗ 105mm ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΠΙΕΣΗ ΚΟΠΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ Διακόπτης ασφάλειας για γρήγορη απενεργοποίηση Εφαρμογή σε όλα τα είδη μετάλλων Κινητήρας 950 Watt με εξοικονόμηση ενέργειας Αυτόματο σβήσιμο Μέγιστη ακρίβεια στην ποιότητα κοπής Επιλογέας ταχύτητας κοπής για βέλτιστη προσαρμογή στις συνθήκες κοπής Μηχανισμός επιλογής 4 θέσεων κοπής ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΟΠΗ 105mm 780XL ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΟΠΗ 105mm ABS ÕØÇËÇÓ ÔÁ ÕÔÇÔÁÓ ÊÏÐÇÓ ÕØÇËÇÓ ÔÁ ÕÔÇÔÁÓ / ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ÊÏÐÇÓ Τεντωτήρας κορδέλας με τριβή (αποκλειστική ευρεσιτεχνία) Κινητήρας 1300WATT με ψηφιακό ηλεκτρονικό ρυθμιστή ταχύτητας CONSTANT SPEED ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΟΠΗ 120mm ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΠΙΕΣΗ ΚΟΠΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ Τεντωτήρας κορδέλας με τριβή (αποκλειστική ευρεσιτεχνία) Κινητήρας 1300WATT με ψηφιακό ηλεκτρονικό ρυθμιστή ταχύτητας CONSTANT SPEED Επίπεδη επιφάνεια για πιάσιμο σε πάγκο εργασίας 23Í VOLT : 230 WATT : 150 ΠΕΤΡΑ : Ζ125X16X(d)12,7 RPM : 2,800 ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΟΠΗ 120mm Äéðëός ïäçãός κορδέλας Επίπεδη επιφάνεια για πιάσιμο σε πάγκο εργασίας NG 120XL , Παραδίδεται με πέτρες ÐÅÔÑÁ-ÐÅÔÑÁ Ëåßáíóç CE 1~ ABS NG120 ÄÉÄÕÌÏÉ ÔÑÏ ÏÉ ÐÅÔÑÁ-ÂÏÕÑÔÓÁ-ÃÕÁËÏ ÁÑÔÏ 36Í VOLT : 230 WATT : 450 ΠΕΤΡΑ : Ζ150X20X(d)12,7 ΒΟΥΡΤΣΑ : Ζ150X20X(d)16 RPM : 2, , Äéðëός ïäçãός κορδέλας Ðáñáäßäεôáé ìå ðýôñá και âïýñôóá Ìå åéäéêü ðñïöõëáêôþñá ãéá ôá ñéíßóìáôá êáé ôç óêüíç. 10

11 Φαλτσοπρίονα îύëïõ (2 ΕΡΓΑΣΙΩΝ) TR 075 Συμπαγές & πρακτικό με δίσκο Ζ210. TR 078 Ισχυρό & ελαφρύ με επάνω τραπέζι μεγάλων διαστάσεων απο χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο και δίσκο Ζ250. VOLT : WATT : 1,800 ΖΔΙΣΚΟΣ : 250X30 ΣΤΡΟΦΕΣ : 4, VOLT : WATT : ΖΔΙΣΚΟΣ : ΣΤΡΟΦΕΣ : , X30 4, ~ ÄéáóôÜóåéò åðüíù ôñáðåæéïý 462x360mm ùñßò êáñâïõíüêéá ÖÁËÔÓÏÐÑÉÏÍO ÎÕËÏÕ - ÁËÏÕÌÉÍÉÏÕ 300 Special Νέος οδηγός πάνω τραπεζιού Áèüñõâïò åðáãùãéêüò êéíçôþñáò CE 1~ Äßóêïò ìå âßíôéá Ζ254mm Æ40 Éó õñüò, áèüñõâïò åðáãùãéêüò êéíçôþñáò 1300Watt VOLT : WATT : ΖΔΙΣΚΟΣ : ΣΤΡΟΦΕΣ : , X VOLT : WATT : ΖΔΙΣΚΟΣ : ΣΤΡΟΦΕΣ : , X30 2, F Σύστημα ολίσθησης με γραμμικά ρουλεμάν Κορμός απο χυτό αλουμίνιο Ρυθμιζόμενη γωνία κοπής o Κλίσης κεφαλής 45 Laser ΔΙΣΚΟΣ Ζ 255 ο 0 305x65 ο x65 ÐÑÉÏÍΙΑ RADIAL F36-258DB Ισχυρός κινητήρας 2000W σε λοξή θέση για μεγαλύτερες κοπές Ενσωματωμένο σύστημα κλειδώματος άξονα για γρήγορη αλλαγή δίσκου o Διπλή γωνία κλίσης κεφαλής 45 Δεξ/Αρ δεν χρειάζεται να γυρίσετε το κομμάτι Διπλό Laser ΔΙΣΚΟΣ Ζ 255 ο 0 45 ο 340x82 240x

12 F ÏéêïäïìéêÜ åñãáëåßá ΚΟΛΩΝΑΤΑ ΔΡΑΠΑΝΑ ΠΑΓΚΟΥ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΑ F Ολικό ύψος mm 540 Διατρητική ικανότητα mm 13 Διάμετρος τσοκ 1,5 Έ 13 Ισχύς P1 Watt 350 Ταχύτητες 5 RPM Στάνταρ εξοπλισμός : Προφυλακτήρας τσοκ, εργονομικό χερούλι, κλειδί τσοκ. Ολικό ύψος mm 1065 Διατρητική ικανότητα mm 16 Διάμετρος τσοκ 3 Έ 16 Ισχύς P1 Watt 450 Ταχύτητες 12 RPM F ΚΑΘΕΤΗ ΚΟΡΔΕΛΑ 245 o Σπαστή επιφάνεια εργασίας εώς 45 Με 2 τροχαλίες αλουμινίου Συγκολλημένος σκελετός για τέλεια σταθερότητα Προστατευτικό κορδέλας με διακόπτη ασφαλείας κατά την αλλαγή της Χρήση κορδέλων διαφορετικού πλάτους Υποδοχή για απορρόφηση σκόνης Πάνω και κάτω οδηγοί κορδέλας με ρουλεμάν. Πάνω οδηγός ρυθμιζόμενος. Μεγάλες δυνατότητες κοπής ο ο Κλίση τραπεζιού 0-45 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΓΚΟΥ: VOLT : WATT : ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ : 340Χ mm F36-522/C ΠΡΙΟΝΙ ΠΑΓΚΟΥ Ελαφρύ και συμπαγές, εύκολα μεταφερόμενο Επιφάνεια εργασίας και επεκτάσεις απο διαμορφωμένο χάλυβα Οδηγοί για ίσιες και γωνιακές κοπές Λεβιέδες για ρύθμιση ύψους και κλίσης δίσκου ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΓΚΟΥ: VOLT : WATT : ΖΔΙΣΚΟΣ : ΚΟΠΗ 0 : ΚΟΠΗ 45 : 446Χ , X30 73mm 58mm F20/140Α WATT Ζ ΔΙΣΚΟΥ 2000 ΚΟΠΗ ΣΙΔΗΡΟΥ ÊïðÝò F20-140A ï 90 με μόρσα X127 F36/420 ΚΟΠΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ 355X30 Κλείδωμα άξονα για εύκολη WATT 800 αλλαγή δίσκου χωρίς κλειδί Ο ΚΛΙΣΗ 0-45 Παραδίδεται με δίσκο, κλειδί και μόρσα ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΚΟΠΕΣ ΠΑΧΟΣ ΜΗΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗ LASER για υψηλή ακρίβεια F78/140 VOLT : WATT : ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΙΞΗΣ : I ÁÍÁÌÅÉÊÔÅÓ ΙΣΧΥΡΟΙ & ΑΣΦΑΛΕΙΣ F78/180 VOLT : WATT : ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΙΞΗΣ : I Παραδίδεται με εξάρτημα ανάδευσης Εργονομική λαβή 2Ταχύτητες RPM : / Παραδίδεται σε βαλιτσάκι με 2 εξαρτήματα ανάδευσης

13 Äßóêïé ÊïðÞò Äïìéêþí Õëéêþí ÃÅÍÉÊÇÓ ÑÇÓÇÓ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 94357F7D H=10 PERFORMER SP EΞ.ΔΙΑΜ. : 230 ΔΙΑΜ.ΟΠΗΣ : 22.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ : 16 ΔΙΑΣΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2.8X10X38 : EΞ.ΔΙΑΜ. : 115 ΔΙΑΜ.ΟΠΗΣ : 22.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ : 75 ΔΙΑΣΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ : 1.2X7.0 ÄÉÓÊÏÉ TURBO E 8.61 EΞ.ΔΙΑΜ. : 115 ΔΙΑΜ.ΟΠΗΣ : 22.2 ΔΙΑΣΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ : 2.2X E EΞ.ΔΙΑΜ. : 230 ΔΙΑΜ.ΟΠΗΣ : 22.2 ΔΙΑΣΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ : 2.6X7.0 QUASAR ÄÉÓÊÏÓ ÄÉÁÌÁÍÔÅ ÊÅÑÁÌÉÊÙÍ EΞ.ΔΙΑΜ. : 115 ΔΙΑΜ.ΟΠΗΣ : 22.2 ΔΙΑΣΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ : 1.6X7.0 CER/S L115 Z040 TNP ΚΟΚ. : 40 ΕΞ.ΔΙΑΜ. : 115 ΟΠΗ : 22 ΜΕΓ.ΣΤΡΟΦΕΣ : 13,300 ÐÝôñåò ÊïðÞò - Ëåßáíóçò ÐÅÔÑÅÓ ÊÏÐÇÓ ÁÍÏÎÅÉÄÙÔÏÕ - ÓÉÄÇÑÏÕ Á 46R EASY CUT ÌÉÊÑÏÕ ÐÁ ÏÕÓ Á 115/1.0/22 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ : 115 ΟΠΗ : 22.2 ΠΑΧΟΣ : 1.0 Á 125/1.0/ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ : 125 ΟΠΗ : 22.2 ΠΑΧΟΣ : L115 Z060 TNP ΚΟΚ. : 60 ΕΞ.ΔΙΑΜ. : 115 ΟΠΗ : 22 ΜΕΓ.ΣΤΡΟΦΕΣ : 13, L115 Z080 TNP ΚΟΚ. : 80 ΕΞ.ΔΙΑΜ. : 115 ΟΠΗ : 22 ΜΕΓ.ΣΤΡΟΦΕΣ : 13,300 Á 180/2.0/22 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ : 180 ΟΠΗ : 22.2 ΠΑΧΟΣ : 2.0 Á 230/2.0/ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ : 230 ΟΠΗ : 22.2 ΠΑΧΟΣ : Äßóêïé Ëåßáíóçò ÂåíôÜëéá ÅÐÉÐÅÄÏÕ ÔÕÐÏÕ ÌÅ ÂÁÓÇ ÁÐÏ ÐÏËÕÌÅÑÅÓ ÐËÁÓÔÉÊÏ L115 Z120 TNP ΚΟΚ. : 120 ΕΞ.ΔΙΑΜ. : 115 ΟΠΗ : 22 ΜΕΓ.ΣΤΡΟΦΕΣ : 13, L125 Z040 TNP ΚΟΚ. : 40 ΕΞ.ΔΙΑΜ. : 125 ΟΠΗ : 22 ΜΕΓ.ΣΤΡΟΦΕΣ : 12,200 Ïé äßóêïé åðßðåäïõ ôýðïõ ðñïóöýñïõí ï ï ãùíßá ëåßáíóçò ìåôáîý L125 Z060 TNP ΚΟΚ. : 60 ΕΞ.ΔΙΑΜ. : 125 ΟΠΗ : 22 ΜΕΓ.ΣΤΡΟΦΕΣ : 12,200 L125 Z080 TNP ΚΟΚ. : 80 ΕΞ.ΔΙΑΜ. : 125 ΟΠΗ : 22 ΜΕΓ.ΣΤΡΟΦΕΣ : 12, L125 Z120 TNP ΚΟΚ. : 120 ΕΞ.ΔΙΑΜ. : 125 ΟΠΗ : 22 ΜΕΓ.ΣΤΡΟΦΕΣ : 12, ÅðáããåëìáôéêÞ óåéñü ðïéïôéêþí äßóêùí ãéá ëåßáíóç óå áíïîåßäùôï, êïéíü Üëõâá, ìç óéäçñïý á ìýôáëëá, áëïõìßíéï ê.ë.ð. 13

14 Εργαλεία ΣΠΑΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΞΥΛΙΝΟ Μ23310 L : 2 m : 10 mm m - HIDDEN RIVETS κόκκινα νούμερα 3.00 = Αριθμός παλαμών Μ38656 L : 5 m : 25 mm mm ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ 3 BUTTONS Με 3 μπουτόν στοπ : Κεντρικό μπουτόν για συνεχές μπλοκάρισμα 2 πλαϊνά μπουτόν για προσωρινό σταμάτημα της ταινίας. Κέλυφος με κάλυμμα από λάστιχο, κλιπ στερέωσης. Ταινία εμαγιέ Μ40029 ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΕΣ ΑΠΟ FIBERGLASS L : 50 m : 13 mm Αποκλειστικό εργονομικό σχήμα (πατέντα), δεν κουράζει τον καρπό. Μ69096 mm : 530 ΠΡΙΟΝΙ ΞΥΛΟΥ cm Ελαφρύ σαν πούπουλο! Αποκλειστικό σύστημα απελευθέρωσης της ταινίας με σταθερή λαβή. Λαστιχένια, αντιολισθητική λαβή. Σε κασετίνα. ΤΟΞΟΠΡΙΟΝΟ Ρυθμιζόμενη λάμα ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ LASER Μ60976 Ακρίβεια μέτρησης : typ ± 2,0 mm Βεληνεκές : 0,10m ως 30m Ελάχιστη μονάδα ένδειξης : 1mm Τύπος - κατηγορία Laser : 635nm < 1m W (cl. II) Μ69810 Μ69486 gr : 800 ΣΠΑΤΟΥΛΑ Ξύλινη λαβή 1.23 ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΑ 0.95 Αντιολισθητική λαβή απο συνθετικό υλικό PREXISO X

15 Εργαλεία ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΑΛΦΑΔΙΑ M31353 M31356 L : 30cm L : 60cm 9.84 M31354 M31358 L : 40cm L : 80cm M31355 M31360 L : 50cm L : 100cm Μ09034 L : 150 mm ΜΑΧΑΙΡΙΑ - ΦΑΛΤΣΕΤΕΣ ΑΥΤΟΜΠΛΟΚΑΡΙΖΟΜΕΝΟ ΜΑΧΑΙΡΙ Μεταλλικό οδηγό, λάμα βαρέος τύπου, μπλοκ ασφαλείας. Συσκευασία blister. ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ Με 2 ακρυλικά μάτια, ανθεκτικό σε χτυπήματα. Διάσταση προφίλ 48x22 mm. Ανθεκτικά, ακρυλικά φιαλίδια. Βαμμένες επιφάνειες. ΜΑΧΑΙΡΙΑ - ΦΑΛΤΣΕΤΕΣ M32544 M L : 40cm L : 80cm M32545 M L : 50cm L : 100cm M32546 M L : 60cm L : 120cm Μ09121 L : 145 mm ΜΑΧΑΙΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Με επαναφερόμενη λάμα, μεταλλικό οδηγό, εφοδιασμένο με πρόσθετες λάμες ειδικού σχήματος, μεταλλικό κορμό. Σε συσκευασία blister. ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ Με 2 ακρυλικά μάτια, ανθεκτικό σε χτυπήματα. Ανθεκτικά, ακρυλικά φιαλίδια. Ανοδιωμένη βαφή. L ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ M68250 EXTRA Ανθεκτικό RUBICON Ξ Κατσαβίδι ίσιο 1,6x8x150 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ M68255 Επαγγελματικό Ξ Κατσαβίδι Phillips 3x8x

16 Επαγγελματικά Εργαλεία Χειρός 55/T5 - Μ Σετ με 5 γερμανικά διπλά 55, διαστάσεις 8x9-10x11-12x13 16x17-18x19 mm 1150ΙN - Β Πένσες γενικής χρήσης, γυαλιστερές επιχρωμιωμένες, λαβές από διπλό υλικό, 180 mm 1162IN - Β Μυτοτσίμπιδα με πλακέ μακριά ράμφη, λαβές από διπλό υλικό, 200 mm Β Μυτοτσίμπιδα με πλακέ μακριά ράμφη, λαβές καλυμμένες με PVC, 160 mm 1188A - Β Πλαγιοκόφτες, γυαλιστερό φινίρισμα, λαβές καλυμμένες με 2 στρώματα PVC, 110 mm 1081S - Α Πλαγιοκόφτες με λαβές καλυμμένες με διπλό στρώμα PVC, 160 mm S - Α Πένσες γενικής χρήσης γυαλισμένες, λαβές καλυμμένες με PVC, 180 mm 1098/220 - Α Τανάλια οικοδομής 220 mm Α Πορσέλα από ανοξείδωτο χάλυβα Α Πορσέλα από ανοξείδωτο χάλυβα /250 - Α Τανάλια οικοδομής 250 mm /D6P - Α Συλλογή με1 πένσα,1 ψαλίδι ηλεκτρολόγου, 3 κατσαβίδια για βίδες με εγκοπή και 1 για βίδες με σταυρό Phillips B LPH/C6 - Α Αυτορρυθμιζόμεη γκαζοτανάλια, Σετ με 6 μικροκατσάβιδια LP+PH, άρθρωση με περαστές λαβές, το καθένα με δύο εναλλάξιμες λάμες χερούλια καλυμμένα με 2 στρώσεις PVC

17 Επαγγελματικά Εργαλεία Χειρός 1168MQ - Β N - Β Μυτοτσίμπιδα με ημιστρόγγυλα Μυτοτσίμπιδα με ημιστρόγγυλα μακριά ράμφη, λαβή με μόνωση 1000V, μακριά ράμφη, φωσφατωμένα, 160L λαβή καλυμμένη με PVC, 160L 1130BMX - Α Ψαλίδι γενικής χρήσης, με ανοξείδωτες λάμες, με μικροοδόντωση /800 - Β Β Κόφτης καλωδίων βαρέος τύπου, Απογυμνωτής καλωδίων, πλαστικές λαβές αυτορρυθμιζόμενος, επαγγελματικός τύπος 1281/B28A - Β Σετ με 16 αναστρεφόμενες λάμες κατσαβιδιού, 9 καρυδάκια 1/4, 2 βοηθητικά εξαρτήματα και 1 λαβή, σε θήκη A Β Πιρτσιναδόρος κατάλληλος για inox, παραδίδεται με 4 εναλλακτές μήτρες Β QF/S13 - Β Ψηφιακό πολύμετρο Σετ 13 Τ Allen με 3 αρσενικά εξάγωνα άκρα, αφαιρούμενη μανέλα και κεφαλή με θηλυκή τετράγωνη υποδοχή /2 - Β Μέτρα-ρολά, περίβλημα από ανθεκτικό σε χτυπήματα ABS, βαμμένη χαλύβδινη ταινία, κλάση ακριβείας : II 1771A - Β Kοπίδι με αυτόματο μηχανισμό κλειδώματος της λεπίδας και ανταλλακτική λεπίδα στη λαβή 1777T - Α Σουγιάς με τραπεζοειδή λάμα από ανοξείδωτο χάλυβα, 5 εφεδρικές λάμες S S = 19 mm L = 2 m

18 Επαγγελματικά Εργαλεία Χειρός 1203/D7 - Α Σετ με 7 κατσαβίδια,easy, 4τεμ. ίσια (1201) και 3τεμ. Phillips (1202) ,5x3x75 0,8x4x100 1,0x5,5x100 1,2x6,5x150 mm 1203/D5 - A Σετ με 5 κατσαβίδια,easy, 3τεμ. ίσια (1201) και 2τεμ. Phillips (1202) ,6x3,5x100 1,0x5,5x150 1,2x6,5x150 mm 1202 PH0x3x60 PH1x4,5x80 PH2x6x100 mm 1202 PH1x4,5x80 PH2x6x100 mm /D8 - Α Σετ με 8 κατσαβίδια,easy, 4τεμ. ίσια (1201) και 4τεμ. Phillips (1202) ,5x3x75 0,8x4x125 1,0x5,5x150 1,2x6,5x150 mm 1293/D8H - B Σετ με 8 κατσαβίδια BMX, 5τεμ. ίσια ( ) και 3τεμ. Phillips (1292) 0,5x2,5x60 0,6x3x75 0,8x4x100 1,0x5,5x100 1,2x6,5x150 mm 1202 PH0x3x60 PH1x4,5x80 PH2x6x100 PH3x8x150 mm PH0x3x60 PH1x4,5x80 PH2x6x100mm /V7 - B Σετ με 7 κατσαβίδια, 1298RTX, σε θήκη 1293/V8 - A Σετ με 8 κατσαβίδια, σε θήκη, 355x243x45 mm, 1 kg 8x ,5x60-3x100-4x100 mm ,5x150-6,5x150 mm 1292 PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm T9-T10-T15-T20-T25-T27-T

19 Επαγγελματικά Εργαλεία Χειρός 1932RS - B Αεροδράπανο αναστρεφόμενο, 1,84 kg. Ικανότητα τσοκ 1,5Έ13 mm 222 mm 2055L - A Τσάντα "Home bag" με συλλογή 33 εργαλείων 1845S - B Αυτόματη μπαλαντέζα OUT 230V 190 mm Ζ mm Ζ1/4 GAS L = 6 m 220 mm IN 230V C27 - B Τρόλει OPEN (άδειο) Τέσσερα συρτάρια σε γλίστρες, ανοίγουν και προς τις δύο πλευρές Λαστιχένια επιφάνεια εργασίας Κεντρικό σύστημα κλειδώματος Φαρδύ διαμέρισμα για αποθήκευση εργαλείων CX24/O - B Κινητή εργαλειοθήκη με 4 συρτάρια ( άδεια) με γλίστρες με ρουλεμάν. Πλαϊνό κεντρικό κλείδωμα. Αντοχή σε στατικό φορτίο : 800 kg. Επιφάνεια εργασίας από ABS. Μπορούν να προσαρμοστούν στήριγμα για ρολό χαρτί και στήριγμα μπουκαλιών. Διάτρητα πάνελ στο πλάι για στήριξη εργαλείων /08 - A Τσάντα εργαλείων C10 με συλλογή 36 εργαλείων mm 55 /B8 6x7-8x9-10x11 12x13-14x15-16x17-18x19 20x22 mm 96 N/SP9 1,5-2-2, mm mm ,5x50-3x75 4x100-5,5x100 6,5x150 mm 1202 PΗ0x60 PH1x80 PH2x100 mm g mm mm 1692C 3 m 1130 BMX 200 mm mm mm cc 1771BM 170 mm

20 Υποδήματα εργασίας 7200BKK - Β * õðïäþìáôá äåñìüôéíá, áäéüâñï á 7201BKK - Β * ìðïôüêéá äåñìüôéíá, αδιάβροχα από 35 εως 48 από 35 εως 48 Composite προστατευτικό δακτύλων Composite αντιδιεισδυτική ενδιάμεση σόλα Composite προστατευτικό δακτύλων Composite αντιδιεισδυτική ενδιάμεση σόλα EN S3 SRC EN S3 SRC NK - Β * υποδήματα δερμάτινα, με δικτυωτά ενθέματα 7223NK - Β * υποδήματα Nubuck, μαλακά, αδιάβροχα από 37 εως 46 από 37 εως 46 EN S1P EN S WK - Β * õðïäþìáôá áðü ìéêñïàíá, ùñßò áíôéäéåéóäõôéêþ åíäéüìåóç óüëá 7227WK - Β * õðïäþìáôá áðü ìéêñïàíá, ùñßò áíôéäéåéóäõôéêþ åíäéüìåóç óüëá από 38 εως 44 από 38 εως EN S EN S * προσθέστε το νούμερο υποδήματος της επιλογής σας

21 Υποδήματα εργασίας 7228NWK - Β * õðïäþìáôá áðü ìéêñïàíá, áäéüâñï á, ùñßò áíôéäéåéóäõôéêþ åíäéüìåóç óüëá 7229WK - Β * õðïäþìáôá áðü ìéêñïàíá, áäéüâñï á, ùñßò áíôéäéåéóäõôéêþ åíäéüìåóç óüëá από 37 εως 48 από 38 εως 47 EN S2 EN S B - Β * õðïäþìáôá äåñìüôéíá, ìå αντιδιεισδυτική ενδιάμεση σόλα 7241C - Β * õðïäþìáôá äåñìüôéíá, ìå αντιδιεισδυτική ενδιάμεση σόλα από 35 εως 48 από 35 εως 48 Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων Αντιδιεισδυτική ενδιάμεση σόλα από ελαστικό χάλυβα Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων Αντιδιεισδυτική ενδιάμεση σόλα από ελαστικό χάλυβα EN S1P EN S3 SRC B - Β * ìðïôüêéá äåñìüôéíá, ìå αντιδιεισδυτική ενδιάμεση σόλα 7243C - Β * ìðïôüêéá äåñìüôéíá, ìå αντιδιεισδυτική ενδιάμεση σόλα και σύστημα για γρήγορο άνοιγμα Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων Αντιδιεισδυτική ενδιάμεση σόλα από ελαστικό χάλυβα από 35 εως 48 EN S1P Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων Αντιδιεισδυτική ενδιάμεση σόλα από ανοξείδωτο χάλυβα από 35 εως 48 EN S3 RS SRC * προσθέστε το νούμερο υποδήματος της επιλογής σας 21

22 Υποδήματα εργασίας 7255NA - Β * ìðïôüêéá óïõýô, áäéüâñï á ìå íüéëïí ενθέματα 7263NK - Β * υποδήματá óïõýô, ìå äéêôõùôü åíèýìáôá, áäéüâñï á από 38 εως 47 από 39 εως NK - Β * υποδήματá óïõέô, ìå äéêôõùôά åíèέìáôá EN S KKC - Β * υποδήματα "ελαφριά",ανθεκτικά σε τριβή, με δικτυωτά και carbon ενθέματα, σόλα racing EN S από 35 εως 46 από 41 εως 45 Composite προστατευτικό δακτύλων Composite αντιδιεισδυτική ενδιάμεση σόλα EN S1P EN S1P SRC NK - Β * υποδήματα δερμάτινα μαλακά 7329TKK - Β * μπότες Nubuck, χωρίς φόδρα από 38 εως 47 από 39 εως 45 EN S EN S * προσθέστε το νούμερο υποδήματος της επιλογής σας

23 Υποδήματα εργασίας 7336NKK - Β * ìðïôüêéá ìáëáêü óïõýô, με νάιλον ενθέματα 7342RKK - Β * õðïäþìáôá óïõýô, ìå ëáóôé Ýíéá óüëá από 40 εως 46 από 38 εως 47 EN S1P EN S1P HRO RKK - Β * ìðïôüêéá óïõýô, ìå ëáóôé Ýíéá óüëá 7346RKK - Β * ìïêáóßíéá óïõýô ìå êëåßóéìï ìå óôñáð êáé ëáóôé Ýíéá óüëá από 38 εως 46 από 38 εως 47 EN S1P HRO EN S1P HRO RKK - Β074700* õðïäþìáôá óïõýô äéüôñçôá, ìå ëáóôé Ýíéá óüëá 7348RKK - Β * õðïäþìáôá óïõýô, ìå äéêôõùôü åíèýìáôá êáé ëáóôé Ýíéá óüëá από 39 εως 43 από 41 εως 47 EN S1P HRO * προσθέστε το νούμερο υποδήματος της επιλογής σας EN S1P HRO

24 Ρούχα εργασίας Β * åëáöñý ðáíôåëüíé 5-ôóåðï άμμου μαύρο Β * Β * ðáíôåëüíé ðïëýôóåðï άμμου μπλε Β * γκρι Β * από 46(XS) εως 52(L) από 46(XS) εως 54(XL) Β * Β * βερμόυδα πολύτσεπη, μπλέ άμμου Β * γκρι Β * παντελόνι T/C καμβάς, τύπου πολύτσεπο, μπλε άμμου Β * πράσινο Β * από 46(XS) εως 56(XXL) από 46(XS) εως 54(XL) Β * βερμούδα T/C καμβάς, τύπου πολύτσεπο, πράσινο άμμου Β * Β * öïäñáñéóìýíï ôæçí ôýðïõ 5-ôóåðï, ìå ìåãüëç ðëáúíþ ôóýðç, ìðëå μπλε Β * από 46(XS) εως 56(XXL) από 46(XS) εως 56(XXL) * προσθέστε το νούμερο ενδύματος της επιλογής σας

25 QUALITY LS OO T Β * ôæçí 5-ôóåðï, ìðëå XS S M L XL XXL XXXL από 46(XS) εως 54(XL) Β * ôæçí εργασίας από προπλυμένο stretch, 68% βαμβακερό denim, 29% πολυέστερ, 3% stretch, 10 ounces από 46(XS) εως 58(XΧΧL) Β * ðïõêüìéóï ôæçí, ìðëå Β * ïíäñü ðïõêüìéóï ôæçí, ìðëå από 02(Μ) εως 05(XXL) εως 04(XL) Β * åëáöñý ðïõêüìéóï, ìðëå Β * åëáöñý êïíôïìüíéêï ðïõêüìéóï, Üììïõ άμμου Β * μπλε Β * εως 04(XL) εως 05(ΧXL) * προσθέστε το νούμερο ενδύματος της επιλογής σας 025

26 QUALITY LS OO T Β * ôå íéêü ðüëï áðü Ho-Cooling, μπλε Β * t-shirt εργασίας, 100% βαμβάκι, 145 g/m2, γκρι μαύρο Β * άμμου Β * πορτοκαλί Β * εως 04(XL) από 00(XS) εως 06(XXXL) D - Β * t-shirt εργασίας, 100% βαμβάκι, 145 g/m2, μικρό τύπωμα πίσω, γκρι πορτοκαλί Β * Β * ôñßêïõìðï ðüëï, ìáêñõìüíéêï, άσπρο μαύρο Β * από 0(ΧS) εως 6(XΧXL) εως 05(XXL) Β * ïíäñü ãéëýêï, ôýðïõ ðïëýôóåðο άμμου μπλε Β * γκρι Β * Β075660* γιλέκο T/C καμβάς, τύπου πολύτσεπο άμμου μπλε Β * πράσινο Β * εως 05(XXL) εως 06(XXXL) * προσθέστε το νούμερο ενδύματος της επιλογής σας

27 QUALITY LS OO T Β * γιλέκο ripstop νάιλον, αδιάβροχο άμμου XS 00 S 01 M 02 L 03 XL 04 XXL 05 XXXL 06 από 02(M) εως 05(XXL) μαύρο Β * Β * γιλέκο Oxford, αδιάβροχο, γκρι/πορτοκαλί άμμου/γκρι Β * εως 05(XXL) Β * γιλέκο Taslon, αδιάβροχο, άμμου Β * γιλέκο fleece, γκρι μπλε Β * άμμου Β * εως 05(XXL) εως 04(XL) Β * τζάκετ fleece, γκρι Β * πουλόβερ fleece άμμου άμμου Β * γκρι Β * εως 05(ΧXL) εως 05(XXL) * προσθέστε το νούμερο ενδύματος της επιλογής σας 27

28 QUALITY LS OO T 7640D - Β * μπλουζάκι, 60% βαμβάκι, 40% πολυέστερ, g/m, μικρό κέντημα πίσω, γκρι μπλε Β * Β * ελαφρύ τζάκετ πιλότου από Τ/C, μπλε άμμου Β * από 00(ΧS) εως 04(XL) εως 05(XXL) Β * τζάκετ τζην, Τ/C καμβάς με φόρδα Β077400* τζάκετ Parka από καμβά, αδιάβροχο άμμου μπλε Β * καφέ Β * από 02(Μ) εως 05(XXL) εως 05(XXL) Β * τζάκετ Taslon,με αφαιρούμενη φόδρα Husky (Τζάκετ Husky από πολυέστερ, καπιτονέ, 120 g), άμμου Β * φόρμα εργασίας από T/C διαγώνιας πλέξης 210 g, ενθέματα Oxford, καπνού μαύρο Β * εως 05(ΧXL) από 00(XS) εως 04(XL) XS S M L XL XXL XXXL XXXXL * προσθέστε το νούμερο ενδύματος της επιλογής σας

29 QUALITY LS OO T Β * τζάκετ εργασίας από T/C διαγώνιας πλέξης 210 g, ενθέματα Oxford, καπνού Β * τζάκετ εργασίας από T/C διαγώνιας πλέξης 180 g, με επιθέματα από T/C που δεν σκίζεται, άμμου από 00(XS) εως 05(XXL) εως 05(XXL) Ε - Β * βερμούδα εργασίας, ελαφριά, T/C 2 διαγωνάλ, 180 g/m, με επιθέματα Oxford, γκρι 7863Ε - Β * öüñìá åñãáóßáò,ελαφριά, T/C 2 διαγωνάλ, 180 g/m, με επιθέματα Oxford, γκρι από 00(ΧS) εως 07(ΧΧXXL) από 00(XS) εως 07(XXXXL) Ε - Β * Β * γιλέκο εργασίας, τύπου πολύτσεπο, τζάκετ εργασίας από T/C διαγώνιας ελαφρύ, T/C διαγωνάλ, πλέξης 180 g, με επιθέματα από T/C g/m, που δεν σκίζεται, με επιθέματα γκρι Oxford, γκρι από 00(ΧS) εως 07(ΧΧΧXL) από 00(XS) εως 05(ΧXL) * προσθέστε το νούμερο ενδύματος της επιλογής σας 29

30 QUALITY LS OO T Β * âåñìïýäá åñãáóßáò, 2 ðëýîçò 180 g/m, με åíèýìáôá Ô/C ripstop, ìðëå T/C äéáãþíéáò Β * ελαφριά φόρμα εργασίας από T/C διαγώνιας πλέξης 180 g, με επιθέματα από T/C που δεν σκίζεται, μπλε από 00(XS) εως 06(ΧXXL) από 02(Μ) εως 06(ΧXXL) Β * αμάνικο τζάκετ εργασίας από T/C διαγώνιας πλέξης 180 g, με επιθέματα από T/C που δεν σκίζεται, μπλε Β * τζάκετ εργασίας από T/C διαγώνιας πλέξης 180 g, με επιθέματα από T/C που δεν σκίζεται, μπλε από 00(ΧS) εως 05(XXL) από 00(XS) εως 06(XXXL) E - Β * 7901E - Β * παντελόνι εργασίας, τύπου πολύτσεπο, βερμούδα εργασίας από T/C καμβά, από T/C καμβά, 260 g/m2, 260 g/m2, επιθέματα Oxford, γκρι γκρι από 00(ΧS) εως 07(ΧΧΧXL) από 00(XS) εως 07(XXΧXL) * προσθέστε το νούμερο ενδύματος της επιλογής σας

31 QUALITY LS OO T Β * ελαφριά φόρμα εργασίας από T/C διαγώνιας πλέξης 180 g, με επιθέματα από T/C που δεν σκίζεται, γκρι XS S M L XL XXL XXXL XXXXL από 00(XS) εως 06(XXXL) Ε - Β * γιλέκο εργασίας, τύπου πολύτσεπο, από T/C καμβά, 260 g/m2, επιθέματα Oxford, γκρι από 00(ΧS) εως 07(XXXXL) Β * ôæüêåô åñãáóßáò áðü êáìâü T/C 270 g, åíèýìáôá Oxford, ãêñé 7930D - Β * παντελόνι εργασίας, 100% βαμβάκι, 260g/m2, μπεζ από 00(XS) εως 06(XXXL) από 00(XS) εως 06(XXXL) D - Β * φόρμα εργασίας, 100% βαμβάκι, 260g/m2, μπεζ Β * τζάκετ από PVC Tricot, αδιάβροχο, κίτρινο πράσινο Β * από 02(Μ) εως 06(XXXL) εως 05(XXL) * προσθέστε το νούμερο ενδύματος της επιλογής σας 31

32

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ... ΠΡΕΣΑΡΙΣΜΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ 182... ΚΟΠΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 182... ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΟΝΩΣΗΣ 183... ΑΠΟΓΥΜΝΩΣΗ 183... ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 183... ΠΕΝΣΕΣ ΜΟΝΩΜΕΝΕΣ 1000 VOTS 184... ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΜΟΝΩΜΕΝΑ 1000 VOTS 186... ΣΟΥΓΙΑΔΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ...8 ΘΗΚΕΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ...10 ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΘΗΚΕΣ ...13 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΡΑΦΙΑ ...14 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ...

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ...8 ΘΗΚΕΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ...10 ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΘΗΚΕΣ ...13 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΡΑΦΙΑ ...14 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ... ...8 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ΘΗΚΕΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ...10...13 ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΘΗΚΕΣ...14 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΡΑΦΙΑ...15 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ...15 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ...17 ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ www.expert-tool.com 7 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ HMIEΠAΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ HMIEΠAΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Δράπανο Πιστολέτο Trimmer Κατσαβίδι μπαταρίας Δράπανο μπαταρίας Γων. Τροχός Τριβείο Δισκοπρίονο Σέγα Σπαθόσεγα Πλανάκι Ρούτερ Κολλητήρι Θερμοκολλητικό Αερόθερμο ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ: ΣΥΜΒΟΛΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ : Όλα τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΝΣΕΣ ... ΣΕΤ ΜΕ ΠΕΝΣΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ... ΓΚΑΖΟΤΑΝΑΛΙΕΣ ... ΠΕΝΣΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ... ΚΟΦΤΕΣ ... ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΑ ... ΤΣΙΜΠΙΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ...

ΠΕΝΣΕΣ ... ΣΕΤ ΜΕ ΠΕΝΣΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ... ΓΚΑΖΟΤΑΝΑΛΙΕΣ ... ΠΕΝΣΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ... ΚΟΦΤΕΣ ... ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΑ ... ΤΣΙΜΠΙΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ... ... ΣΕΤ ΜΕ ΠΕΝΣΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 140... ΓΚΑΖΟΤΑΝΑΛΙΕΣ 139... ΠΕΝΣΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 140... ΚΟΦΤΕΣ 140... ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΑ 141... ΤΣΙΜΠΙΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 143... ΠΕΝΣΕΣ-ΓΚΡΙΠ 144... ΤΑΝΑΛΙΕΣ 145 ΠΕΝΣΕΣ ΜΟΝΩΜΕΝΕΣ 1000 VOTS

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ. Εγγύηση εφόρου ζωής! με την προϋπόθεση της σωστής χρήσης του εργαλείου

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ. Εγγύηση εφόρου ζωής! με την προϋπόθεση της σωστής χρήσης του εργαλείου ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ G E R M A N Y Εγγύηση εφόρου ζωής! με την προϋπόθεση της σωστής χρήσης του εργαλείου ΠΕΝΣΕΣ 800334 00334 60 6 800336 00336 85 6 800338 00338 200 6 ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΕΣ ΒΑΡΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Αρ.Μελέτης: 14 / 28-06-2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2014. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΕΞΩΛΚΕΥΣΗ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΕΞΩΛΚΕΥΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΕΞΩΛΚΕΥΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 204 ΥΔΡΑΥΛΙΚΆ... 208 ΕΞΏΛΚΕΥΣΗ... 2 203 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΕΞΩΛΚΕΥΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΉ ΕΡΓΑΛΕΊΩΝ - Συλλογή ιδανική για μετακινούμενη συντήρηση. - 24 τεμ. - Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΦΑΔΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ (62-12-000045)

ΑΛΦΑΔΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ (62-12-000045) ΑΛΦΑΔΙΑ 62-12-000024 1000ΜΜ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ 62-12-000025 1200ΜΜ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ 62-12-000019 300ΜΜ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ 62-12-000020 400ΜΜ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ 62-12-000021 500ΜΜ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ 62-12-000022 600ΜΜ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ 62-12-000023 800ΜΜ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΑ ( ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ 2015 & ΑΡ. ΜΕΛ. 43 /2014 ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ) A/A Ειδος Π

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλη δύναμη σε μικρό μέγεθος.

Μεγάλη δύναμη σε μικρό μέγεθος. Μεγάλη δύναμη σε μικρό μέγεθος. Expert Universal Easy New Compact Generation Easy Universal Expert Η νέα γενιά Compact κρουστικών δραπάνων της Bosch. Είτε πρόκειται για το Easy, το Universal ή το Expert

Διαβάστε περισσότερα

Νέα γραναζωτή κλειδαριά πολλών σημείων για πόρτες αλουμινίου με σώμα πάχους 15,5 mm

Νέα γραναζωτή κλειδαριά πολλών σημείων για πόρτες αλουμινίου με σώμα πάχους 15,5 mm PPP Νέα γραναζωτή κλειδαριά πολλών σημείων για πόρτες αλουμινίου με σώμα πάχους 5,5 mm 5,5 mm ΑΥΤΟΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΡΕΒΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ Ο μηχανισμός με γρανάζια ελαχιστοποιεί την απαιτούμενη δύναμη και διευκολύνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ Τρύπα για κρέμασμα στην λαβή για προστασία STHT0-05786 Σπάτουλα γυψοσανιδάς 4 /101MM - 6 3253560057862 7,18 STHT0-05799 Σπάτουλα γυψοσανιδάς 5 /127MM - 6 3253560057992

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 97 Υ ΡΟΠΛΥΣΤΙΚΑ ΚΡΥΟΥ Περιστασιακή Περιστασιακή 116 (12767) 100 360 1,3 kw, 3400 rpm, 23 x 22 x 46 260 (12907) γάντζος σωλήνα Αντλία 3αξονικών εμβόλων με έλεγχο από παλλόμενο δίσκο Αυτόματη βαλβίδα ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός. Κωδικός ΑΤΛΑΣ S1-P 62-10-000040 #40 62-10-000041 #41 62-10-000042 #42 62-10-000043 #43 62-10-000044 #44 62-10-000045 #45 62-10-000046 #46

Κωδικός. Κωδικός ΑΤΛΑΣ S1-P 62-10-000040 #40 62-10-000041 #41 62-10-000042 #42 62-10-000043 #43 62-10-000044 #44 62-10-000045 #45 62-10-000046 #46 ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΚΙΤΡΙΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S5 61-10-000032 #41 61-10-000033 #42 61-10-000027 #44 ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΑΣΠΡΕΣ ΕΝ 345 S4 62-10-131739 #39 62-10-131740 #40 62-10-131741 #41 62-10-131742 #42 62-10-131743 #43 62-10-131744

Διαβάστε περισσότερα

Εξοπλισμός κουρμπαρίσματος

Εξοπλισμός κουρμπαρίσματος Εξοπλισμός κουρμπαρίσματος Ευρεία γκάμα για συγκεκριμένες ανάγκες κουρμπαρίσματος και διαμόρφωσης άκρων. Ποιότητα που μπορείτε να εμπιστευτείτε. Τύπος μοντέλων Σελίδα Κουρμπαδόροι Υδραυλικές εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «Προμήθεια λοιπών αναλωσίμων - αναλωσίμων μικροεργαλείων και λοιπού εξοπλισμού»

Έργο: «Προμήθεια λοιπών αναλωσίμων - αναλωσίμων μικροεργαλείων και λοιπού εξοπλισμού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Μελέτης: 75 /2014 Έργο: «Προμήθεια λοιπών αναλωσίμων - αναλωσίμων μικροεργαλείων και λοιπού εξοπλισμού» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

Μεταλλικά πλεκτά ΤΙΜΗ ΣΕΤ ΤΙΜΗ ΣΕΤ

Μεταλλικά πλεκτά ΤΙΜΗ ΣΕΤ ΤΙΜΗ ΣΕΤ Μεταλλικά πλεκτά ΤΙΜΗ ΣΕΤ 660 ΚΩΔ.: 201061 WICKER ΚΑΦΕ 660 Καναπές 131χ69χ79 εκ. ύψος Πολυθρόνα 73x69x79 εκ. ύψος Τραπεζάκι 92x50x39 εκ. ύψος Μαξιλάρια μόνο κάθισμα ΚΡΕΜ Πλαίσιο μεταλλικό ΤΙΜΗ ΣΕΤ 630

Διαβάστε περισσότερα

Ταινίες Χαρτοταινίες

Ταινίες Χαρτοταινίες ality by Mentor MENTOR ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 5558 5559/1 5557 5559 5556 19 mm 25 mm 30 mm 38 mm 50 mm 96 τεμ. 72 τεμ. 60 τεμ. 48 τεμ. 36 τεμ. Υψηλής ποιότητας PROFESSIONAL Αφαιρείται εύκολα και

Διαβάστε περισσότερα

...smart technology ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

...smart technology ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ MADE IN GERMANY...smart technology ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Για περισσότερο από 50 χρόνια η γερμανική εταιρία Brennenstuhl καινοτομεί στην ανάπτυξη νέων προϊόντων ηλεκτρονικού & ηλεκτρολογικού εξοπλισμού με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ CY-135 (62-05-000326) Προσφέρεται με βάση και ταχυμέγγινη. ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ CY-210 (62-05-000099)

ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ CY-135 (62-05-000326) Προσφέρεται με βάση και ταχυμέγγινη. ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ CY-210 (62-05-000099) ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ MD150 (62-05-000294) Προσφέρεται με λάμα Bimetal M42, με 6/10 δ/ίντζα. Είναι ξηρής κοπής. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΟΥ ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ CY-275 (62-05-000207) ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΛΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2015

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2015 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2015 ΟΙΚΙΑΚΑ ΚΟΥΖΙΝΑΚΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ (ΕΜΑΓΙΕ) ΚΩΔ: 0248/ΟΙ.001 1 Εστία μεγάλη, Σώμα εμαγιέ, (Λευκό, Μελί, Μπλέ, Πράσινο), Σχάρα εμαγιέ (κατάλληλη για τέλεια εφαρμογή των σκέυων), Βαλβίδα

Διαβάστε περισσότερα

NEA monteλα ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ WÜRTH MASTER

NEA monteλα ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ WÜRTH MASTER NEA monteλα ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ WÜRTH MASTER ΕΡΓΑΛΕΙΑ WÜRTH MASTER Δημιουργούμε συνεχώς νέα, καινοτόμα προϊόντα Βραβευμένα προϊόντα προσφέρουν έξυπνες λύσεις, άριστη εργονομία, συνεχώς αυξανόμενη αποδοτικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

A. TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΕΡΓΟY 1:

A. TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΕΡΓΟY 1: A. TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΕΡΓΟY 1: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ" 1.1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.1.1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ενδεικτική Διάσταση : 1.60*80* 72 cm έως

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F H[m] 5 Wilo-DrainLift XS-F 4 0 0 4 5 6 7 8 Q[m³/h] Σχεδιασμός Μικρή μονάδα άντλησης λυμάτων (επιτοίχια εγκατάσταση) Εφαρμογές Έτοιμη για σύνδεση μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

STANLEY BLACK & DECKER (ΕΛΛΑΣ) ΕΠΕ Στράβωνος 7- Γλυφάδα 166 74. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ Tηλ: 210 8981616 ΦΑΞ: 210 8983570. stanleytools.

STANLEY BLACK & DECKER (ΕΛΛΑΣ) ΕΠΕ Στράβωνος 7- Γλυφάδα 166 74. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ Tηλ: 210 8981616 ΦΑΞ: 210 8983570. stanleytools. STANLEY BLACK & DECKER (ΕΛΛΑΣ) ΕΠΕ Στράβωνος 7- Γλυφάδα 166 74 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ Tηλ: 210 8981616 ΦΑΞ: 210 8983570 stanleytools.com Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε τροποποιήσεις χωρίς καμία ειδοποίηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΞΕΡ DYN ΔΡΑΠΑΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ DYN ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ Δ-Α ΔΡΑΠΑΝΟ DYN 500W. με στέλεχος. Σε. βαλίτσα. Σε πρακτική βαλίτσα. Ιδανικό για ανάμιξη χρωμάτων και

ΜΙΞΕΡ DYN ΔΡΑΠΑΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ DYN ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ Δ-Α ΔΡΑΠΑΝΟ DYN 500W. με στέλεχος. Σε. βαλίτσα. Σε πρακτική βαλίτσα. Ιδανικό για ανάμιξη χρωμάτων και ΔΡΑΠΑΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ DYN ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ Δ-Α (62-05-000225) Περιέχει: πολλά χρήσιμα εξαρτήματα. Πρακτική θήκη τρυπανιών στη χειρολαβή. Σε πρακτική βαλίτσα. ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ DYN SDS-plus ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ Φ26 (62-05-000146)

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνή καλύµατα καθισµάτων

ιεθνή καλύµατα καθισµάτων ιεθνή καλύµατα καθισµάτων Κατασκευασµένο από σκληρό ανθεκτικό νάιλον ύφασµα. εν απορροφά λάδι γράσο και νερό. Μπορεί να πλυθεί. ιαθέσιµο σε 7 διαφορετικά χρώµατα και 2 συνδιασµούς χρωµάτων Τα καλύµατα

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός 321039 Τιμή 3, 2 6. Πλαγιοκόφτης. Κωδικός 321060 160mm Τιμή 3, 4 7 Κωδικός 321077 180mm Τιμή 4,69. Πλατυτσίμπιδο 160mm

Κωδικός 321039 Τιμή 3, 2 6. Πλαγιοκόφτης. Κωδικός 321060 160mm Τιμή 3, 4 7 Κωδικός 321077 180mm Τιμή 4,69. Πλατυτσίμπιδο 160mm 10. εργαλεια χειροσ 10 Εργαλεία χειρός Γκαζοτανάλια 250mm Κωδικός 321398 Τιμή 8, 0 6 Μυτοτσίμπιδο κυρτό 160mm Κωδικός 321039 Τιμή 3, 2 6 Πένσα Κωδικός 320988 160mm Τιμή 3, 9 8 Κωδικός 320995 180mm Τιμή

Διαβάστε περισσότερα

(61-01-000125) (61-01-001333) (62-05-000013) (62-05-000016)

(61-01-000125) (61-01-001333) (62-05-000013) (62-05-000016) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ & ΕΙΔΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ 10 (61-01-000125) (61-01-001333) (62-05-000013) (62-05-000016) (61-01-000118) (61-01-000100) Δοχείο Αναρρόφηση αέρα Πίεση Ισχύς Τάση Βάρος (λίτρα) (λιτ../λεπτό)

Διαβάστε περισσότερα

(77-05-000181) (77-05-000182) (77-05-003421) (77-05-003121) (77-05-003022) (77-05-004022) (77-05-000218) (77-05-000216) (77-05-000215) (77-05-000214)

(77-05-000181) (77-05-000182) (77-05-003421) (77-05-003121) (77-05-003022) (77-05-004022) (77-05-000218) (77-05-000216) (77-05-000215) (77-05-000214) (77-05-003221) (77-05-003421) (77-05-003121) (77-05-003022) (77-05-004022) ΑΠΛΙΚΕΣ 77-05-003221 ΕΔΑΦΟΥΣ 100W 77-05-003421 ΚΡΕΜΑΣΤΗ 100W 77-05-003121 ΤΟΙΧΟΥ 100W ΛΑΜΠΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ 77-05-003022 ΤΟΙΧΟΥ 60W

Διαβάστε περισσότερα

πάντοτε το σωστό εργαλείο.

πάντοτε το σωστό εργαλείο. Θέλετε ακόμα περισσότερες ιδέες; Επισκεφθείτε μας στη διεύθυνση www.bosch.gr και πάρτε ιδέες γύρω από τη διακόσμηση και το σχεδιασμό του σπιτιού σας. Εδώ δε θα βρείτε μόνο συμβουλές και τεχνάσματα για

Διαβάστε περισσότερα

Πλανητικά μίξερ BE5 300 W. (από 15 έως 220 ανά λεπτό)

Πλανητικά μίξερ BE5 300 W. (από 15 έως 220 ανά λεπτό) Πλανητικά Μίξερ 2 dito electrolux πλανητικά μίξερ Πλανητικά μίξερ Πανίσχυρα, κατασκευασμένα για να αντέχουν σε φορτία. Η Dito Electrolux προσφέρει πλούσια γκάμα πλανητικών μίξερ από 5 έως 80 λίτρων, για

Διαβάστε περισσότερα

6. ξυλο - μεταλλο οικοδομικα

6. ξυλο - μεταλλο οικοδομικα 6. ξυλο - μεταλλο οικοδομικα Ξύλο - Μέταλλο - Οικοδομικά 6 ñüíéá Åããýçóç Φαλτσοπρίονο 210mm με λέιζερ Κωδικός 017028 HM80L 1500 Watt Τάση (Volt) 230 Ταχύτητα χωρίς 5000 φορτίο (rpm) 0º-0º : 120 x 60mm

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΖΕΒRΑ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΖΕΒRΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΖΕΒRΑ Νοέμβριος 2012 Οργάνωση - Τάξη - Προστασία Όλοι οι επαγγελματίες έχουμε στην κατοχή μας πολλά αναγκαία και πολύτιμα για την καθημερινή μας εργασία εργαλεία. Πολλές φορές όμως παραβλέπουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολογικό υλικό Διακόπτες & πριζες πολυτελείας

Ηλεκτρολογικό υλικό Διακόπτες & πριζες πολυτελείας LARISSA DESPINA Διακόπτης απλός 500-12400 600-12400 700-12400 Διακόπτης διπλός 500-12402 600-12402 700-12402 Διακόπτης A/R 500-12401 600-12401 700-12401 Διακόπτης K/R - A/R 500-12403 600-12403 700-12403

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΙΣΧΥΟΣ. νεα προϊοντα 2013. DPX 3 250 με πολυόργανο μετρήσεων. DPX 3 αυτόματοι διακόπτες. Αυτόματοι διακόπτες ισχύος.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΙΣΧΥΟΣ. νεα προϊοντα 2013. DPX 3 250 με πολυόργανο μετρήσεων. DPX 3 αυτόματοι διακόπτες. Αυτόματοι διακόπτες ισχύος. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΙΣΧΥΟΣ Αυτόματοι διακόπτες ισχύος DPX Αυτόματοι διακόπτες ισχύος DMX Διακόπτες φορτίου νεο σ. 24 DPX 3 60 από 6 Α έως 60 Α νεο σ. 27 DPX 3 250 με πολυόργανο μετρήσεων νεο σ. 32 DMX 3 Διακόπτες

Διαβάστε περισσότερα

Die Kompetenzmarke für Energiesparsysteme. Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS

Die Kompetenzmarke für Energiesparsysteme. Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS Γενική παρουσίαση Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS για λειτουργία με διπλή ή απλή καπνοδόχο 105% (H i ) 99% (H s ) COB για θέρμανση

Διαβάστε περισσότερα

ONSITE ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΕΥΧΟΣ 38 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ

ONSITE ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΕΥΧΟΣ 38 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ ONSITE ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΕΥΧΟΣ 38 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΕΙΡΑΣ XR ΝΕΑ ΥΨΗΛΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Σχεδιασμένες για να αποθηκεύουν περισσότερη ενέργεια - παρέχοντας στα XR εργαλεία μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Ultra-έξυπνες λύσεις για την εγκατάσταση

Ultra-έξυπνες λύσεις για την εγκατάσταση Σειρά καναλιών Ultra Ultra-έξυπνες λύσεις για την εγκατάσταση Σύστημα διαχείρισης καλωδίων Ιούλιος 2012 Η αποτελεσματική αξιοποίηση του χρόνου και του κόστους, ωφελεί εσάς και τους πελάτες σας Το Ultra

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία REMS (επιλεγμένα εργαλεία REMS)

Εργαλεία REMS (επιλεγμένα εργαλεία REMS) (επιλεγμένα εργαλεία ) Πρέσα ακτινική χειρός ECO-PRESS 574000 216,80 Ακτινική πρέσα του χεριού για την κατασκευή πρεσαριστών συνδέσεων με πλαστικούς και σύνθετους σωλήνες 0 10-26 mm. Για την κίνηση των

Διαβάστε περισσότερα

Τασκούδης Χρήστος Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. Δομικά υλικά

Τασκούδης Χρήστος Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. Δομικά υλικά Εξαρτήματα για προφίλ αλουμινίου Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1889 και από τότε έχει κατακτήσει ηγετική θέση στην παραγωγή εξαρτημάτων για πόρτες και παράθυρα από προφίλ αλουμινίου στην Ευρωπαϊκή και παγκόσμια

Διαβάστε περισσότερα

(80-12-025029) (80-12-025025) (80-12-025022) (80-12-025027) (80-12-025020) (80-12-025024)

(80-12-025029) (80-12-025025) (80-12-025022) (80-12-025027) (80-12-025020) (80-12-025024) 226 (80-10-028162) 80-10-028162 ΜΑΣΚΑ ΣΚΟΝΗΣ Ρ1 80-10-028163 ΜΑΣΚΑ ΣΚΟΝΗΣ Ρ2 80-10-028164 ΜΑΣΚΑ ΣΚΟΝΗΣ Ρ3 (80-10-028163) (80-10-028164) (80-10-028177) (80-10-028175) (80-10-028179) (80-10-028178) (80-10-028174)

Διαβάστε περισσότερα

Σκούπες ξηρής και υγρής αναρρόφησης NT 35/1 Tact

Σκούπες ξηρής και υγρής αναρρόφησης NT 35/1 Tact Σκούπες ξηρής και υγρής αναρρόφησης NT 35/1 Tact Η μηχανή ξηρής & υγρής αναρρόφησης NT 35/1 Tact είναι μια εύχρηστη και ισχυρή μηχανή ξηρής & υγρής αναρρόφησης για επαγγελματικές εφαρμογές. Είναι εξοπλισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Εξοπλισμός συνεργείου

Εξοπλισμός συνεργείου Εργονομία UNIOR προστατέψτε τα χέρια σας Εξοπλισμός συνεργείου Εργαλειοφορείς Πάγκοι εργασίας Εργαλειοθήκες Εργαλειοθήκες Ντουλάπια Ερμάρια ιματιοθήκης Καθαρή αποθήκευση του εργαλείου Ο εξοπλισμός συνεργείου

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομα Ηλιακά Φωτιστικά Δρόμου - Κήπου Σειρά LED. ΝΑΝΟΔΟΜΗ, Ασκληπιού 109, 11472 Αθήνα, Τηλ. 2103629581 email: info@nanodomi.com

Αυτόνομα Ηλιακά Φωτιστικά Δρόμου - Κήπου Σειρά LED. ΝΑΝΟΔΟΜΗ, Ασκληπιού 109, 11472 Αθήνα, Τηλ. 2103629581 email: info@nanodomi.com Αυτόνομα Ηλιακά Φωτιστικά Δρόμου - Κήπου Σειρά LED ΝΑΝΟΔΟΜΗ, Ασκληπιού 109, 11472 Αθήνα, Τηλ. 2103629581 email: info@nanodomi.com Διαμόρφωση ηλιακού φωτιστικού δρόμου Ένα αυτόνομο ηλιακό φωτιστικό αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

10 ΦΡΑΠΙΕΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΕΙΡΑ EXCLUSSIVE LUXURY CLASSIC LUXURY POP ROYAL ΛΕΜΟΝΟΣΤΥΦΤΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΕΙΡΑ WOOD ΑΚ/5 ΔΡΥΣ - ΚΑΡΥΔΙΑ

10 ΦΡΑΠΙΕΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΕΙΡΑ EXCLUSSIVE LUXURY CLASSIC LUXURY POP ROYAL ΛΕΜΟΝΟΣΤΥΦΤΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΕΙΡΑ WOOD ΑΚ/5 ΔΡΥΣ - ΚΑΡΥΔΙΑ περιεχόμενα ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2014 4-5 ΦΡΑΠΙΕΡΑ ABS ΜΙΧ 2010 ECONOMY ΜΙΧ 2010/A ECONOMY SUPER MIX 2010/A ECONOMY ΜΙΧ 2010 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΜΙΧ 2010/A ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ SUPER MIX 2010/A ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 6 ΦΡΑΠΙΕΡΑ ABS ΜΙΧ 2010 ΧΡΩΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΤΩΝ ΡΟΠΌΚΛΕΙΔΩΝ UNIOR

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΤΩΝ ΡΟΠΌΚΛΕΙΔΩΝ UNIOR ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Η κ ά θ ε κ α ι ν ο ύ ρ γ ι α η μ έ ρ α έ χ ε ι τ α δ ι κ ά τ η ς μ έ τ ρ α ΑΠΟ ΤΙ ΚΡΙΝΕΤΕ ΤΟΝ ΟΓΚΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ; Από την ακρίβεια του εργαλείου μέτρησης. Από το κατάλληλο για το συγκεκριμένο

Διαβάστε περισσότερα

A registered trademark of SNA Europe Group BAHCO COMPETE 2014. Έως 31/12/2014 και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Καθαρές τιμές χωρίς ΦΠΑ

A registered trademark of SNA Europe Group BAHCO COMPETE 2014. Έως 31/12/2014 και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Καθαρές τιμές χωρίς ΦΠΑ A registered trademark of SNA Europe Group BAHCO COMPETE 2014 Έως 31/12/2014 και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 1470KC ΦΟΡΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 2/3 ΔΙΣΚΩΝ 3 και 2 επίπεδα Δίσκοι

Διαβάστε περισσότερα

υποδοχή & δωμάτια Στις επόμενες σελίδες θα βρείτε τη συλλογή μας σε εξοπλισμό για την υποδοχή, τους κοινόχρηστους χώρους, τα δωμάτια και τις

υποδοχή & δωμάτια Στις επόμενες σελίδες θα βρείτε τη συλλογή μας σε εξοπλισμό για την υποδοχή, τους κοινόχρηστους χώρους, τα δωμάτια και τις & δωμάτια Στις επόμενες σελίδες θα βρείτε τη συλλογή μας σε εξοπλισμό για την υποδοχή, τους κοινόχρηστους χώρους, τα δωμάτια και τις τουαλέτες ξενοδοχείων. Παράλληλα περιλάβαμε και μια ικανή συλλογή μικροσυσκευών,

Διαβάστε περισσότερα

K 4 Silent. K 4 Silent, 1.637-350.0, 2015-05-30

K 4 Silent. K 4 Silent, 1.637-350.0, 2015-05-30 Τέλος πια στα μπερδεμένα λάστιχα και στους κόμπους! Το K4 Silent προσφέρει το λάστιχο PremiumFlex με σύστημα που αποτρέπει το σχηματισμό κόμπων και γυρισμάτων του λάστιχου. Το μηχάνημα είναι εξοπλισμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/4 ΣΕΤ 15 ΤΜΧ. ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/4 0-86-775 Σετ 15 τεμ. Καρυδάκια 1/4 (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm. 1 1/4 καστανιά ταχείας απεμπλοκής. 2 Μπάρες προέκτασης 150, 75mm. 1 μπάρα

Διαβάστε περισσότερα

LAMELLO SWISS MADE. Mod. Classic C3. Ισχύς 750 Watt. Δίσκος Φ100 x 4 x 22mm Z6 (3+3) Μέγιστο βάθος κοπής 20mm Βάρος 3,1kg. Mod.

LAMELLO SWISS MADE. Mod. Classic C3. Ισχύς 750 Watt. Δίσκος Φ100 x 4 x 22mm Z6 (3+3) Μέγιστο βάθος κοπής 20mm Βάρος 3,1kg. Mod. LAMELLO SWISS MADE Mod. Classic C3 Επαγγελματική ηλεκτρική καβιλιέρα. Η αυθεντική καβιλιέρα Lamello απαραίτητη για κάθε ξυλουργική εργασία. Μηχάνημα υψηλής ακρίβειας και πολύ μεγάλης αντοχής, με ρυθμιστή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Εικόνα 1. Ηλεκτρολογική συνδεσμολογία ηλ. περίφραξης 1. Βγάζουμε τη συσκευή (κεντρική μονάδα) από τη συσκευασία (εικ. 2). Εικόνα 2. Κεντρική μονάδα 2. Τη στερεώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΕΣ ΟΥΛΕΙΕΣ. work. don t play. ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ BHE 20 COMPACT, BHE 20 IDR

ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΕΣ ΟΥΛΕΙΕΣ. work. don t play. ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ BHE 20 COMPACT, BHE 20 IDR ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ BHE 20 COMPACT, BHE 20 IDR work. don t play. ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΕΣ ΟΥΛΕΙΕΣ. + Εξαιρετικά ελαφρύ, µε βάρος µόνο 2,1 kg (χωρίς IDR) Άνετη εργασία σε στενό χώρο και πάνω από το κεφάλι Ιδανικό για διατρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

1.500 1,98 2.970,00 2. Λαμπτήρας φθορισμού 36W, μήκους 1.20 εκατοστών, με ψυχρή απόχρωση φωτισμού.

1.500 1,98 2.970,00 2. Λαμπτήρας φθορισμού 36W, μήκους 1.20 εκατοστών, με ψυχρή απόχρωση φωτισμού. Α.Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Α/Τ Ε/Μ 1.. 3. 4. Λαμπτήρας Ατμών Υδραργύρου Υψηλής πίεσης ελλειψοειδής τύπου, ισχύος : 15W HG με κάλυκα Ε7 Λαμπτήρας Μικτού φωτισμού ελλειψοειδής τύπου PHILIPS ML 160 W ή OSRAM HWL

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόντα Καταλόγου. Διάφορα

Προϊόντα Καταλόγου. Διάφορα Προϊόντα Καταλόγου 50mm 145m 5mm 153mm 2 1 Διάφορα 3 4 5 Κουρτινόβεργα διπλή στενή. 11cm 36cm Μήκος βέργας 6m 19152 19153 Κομπλέ με εξαρτήματα 6,34 Αλουμινίου 7,00 Λευκή Απλή 19150 2,34 Αλουμινίου 19151

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΡΔΙΣΤΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΟΡΤΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΕΙΑ ΤΗΣ DEWALT ΣΤΟ ΜΟΤΟ GP TO NISSAN NAVARA DEWALT! DEWALT ΤΕΥΧΟΣ 28

ΚΕΡΔΙΣΤΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΟΡΤΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΕΙΑ ΤΗΣ DEWALT ΣΤΟ ΜΟΤΟ GP TO NISSAN NAVARA DEWALT! DEWALT ΤΕΥΧΟΣ 28 ΚΕΡΔΙΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΟΡΤΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΕΙΑ ΤΗΣ DEWALT ΣΤΟ ΜΟΤΟ GP TO NISSAN NAVARA DEWALT! Για περισσότερες πληροφορίες επισκευθελιτε www.dewalt.eu ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΚΕΡΔΙΣΤΕ WIN TO A LIMITED NISSAN EDITION

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑ: ΚΑΒΑΛΑΣ 3 & ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, 142 31 Ν. ΙΩΝΙΑ, ΑΠΟΘΗΚΗ: 63 Ο ΧΛΜ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΤΕΛ.: 210 27 91 067, 210 27 92 419, FAX: 210 27 92 419,

ΕΔΡΑ: ΚΑΒΑΛΑΣ 3 & ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, 142 31 Ν. ΙΩΝΙΑ, ΑΠΟΘΗΚΗ: 63 Ο ΧΛΜ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΤΕΛ.: 210 27 91 067, 210 27 92 419, FAX: 210 27 92 419, E ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΤΥΠΟΥ BUS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΕΔΡΑ: ΚΑΒΑΛΑΣ 3 & ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, 142 31 Ν. ΙΩΝΙΑ, ΑΠΟΘΗΚΗ: 63 Ο ΧΛΜ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΤΕΛ.: 210 27 91 067, 210 27 92 419, FAX: 210 27 92

Διαβάστε περισσότερα

Λαβή τριών συστατικών

Λαβή τριών συστατικών Εργονομία UNIOR προστατέψτε τα χέρια σας Κατσαβίδια TBI Κατσαβίδια R Κατσαβίδια NI Κατσαβίδια VE Κατσαβίδια VE TBI Κατσαβίδια Μύτες Κατσαβίδια κρούσης Λοιπά εξαρτήματα Μεγαλύτερη ροπή στρέψης Λαβή τριών

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Συσκευών Υγραερίου 2014

Τιμοκατάλογος Συσκευών Υγραερίου 2014 Τιμοκατάλογος Συσκευών Υγραερίου 2014 w w w. t e l e t h e r m a n s i. g r Κουζίνες υγραερίου (εμαγιέ - ανοξείδωτες) 024 Κουζίνα υγραερίου οικιακής χρήσης. Διαστάσεις: 60 x 60cm Σώμα εμαγιέ λευκό. 4 εστίες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟ Α: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013» ΕΡΓΟ Β: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ και ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Σκευών, ηλεκτρικών συσκευών, µηχανηµάτων κλιµατισµού (Τοπικές κλιµατιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Προμήθεια οικοδομικών υλικών ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισμός: 30.000,00 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΡΓΟ: Προμήθεια οικοδομικών υλικών ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισμός: 30.000,00 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΓΟ: Προμήθεια οικοδομικών υλικών ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισμός: 0.000,00 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Mονάδα Ενδεικτική Τιμή Μερικό Α/Α Περιγραφή υλικού μέτρησης ποσότητα

Διαβάστε περισσότερα

κουζίνα 01-210 Σφυρί κρέατος με μεταλλική άκρη 6 6,13 Διαστάσεις: 6χ30cm.

κουζίνα 01-210 Σφυρί κρέατος με μεταλλική άκρη 6 6,13 Διαστάσεις: 6χ30cm. κουζίνα 01-040 Κούτσουρο κρέατος 40χ40χ20cm 1 180,18 01-041 Κούτσουρο κρέατος 40χ40χ40cm 1 196,95 01-042 Κούτσουρο κρέατος 50χ50χ20cm 1 240,24 01-043 Κούτσουρο κρέατος 50χ50χ40cm 1 337,15 01-044 Κούτσουρο

Διαβάστε περισσότερα

COSMOSUN ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ GLASS ΕΥΡΩ ΤΥΠΟΣ BOILER ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ. 08H10815 80 1x1.50 1,50 1,00 x 1,50 450 x 900 480,00 -

COSMOSUN ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ GLASS ΕΥΡΩ ΤΥΠΟΣ BOILER ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ. 08H10815 80 1x1.50 1,50 1,00 x 1,50 450 x 900 480,00 - ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ GLASS 08H10815 80 1x1.50 1,50 1,00 x 1,50 450 x 900 480,00-08H11220 120 1x1.89 1,89 1,23 x 1,50 500 x 1050 600,00 640,00 - Εξωτερικό περίβλημα από βαρέως τύπου ναυπηγικό αλουμίνιο.

Διαβάστε περισσότερα

Multi X3... 3 Σαντουιτσιέρα S-627 Green Toast... 4 Ceramic BBQ 4832... 4 Μίξερ χειρός 2009 Profimix 350... 5 Μίξερ με βάση 2019B Profimix 350...

Multi X3... 3 Σαντουιτσιέρα S-627 Green Toast... 4 Ceramic BBQ 4832... 4 Μίξερ χειρός 2009 Profimix 350... 5 Μίξερ με βάση 2019B Profimix 350... 2 Multi X......................... Σαντουιτσιέρα S-627 Green Toast............ 4 Ceramic BBQ 482................... 4 Μίξερ χειρός 2009 Profimix 50............. 5 Μίξερ με βάση 2019B Profimix 50............

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ. ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) Προμήθεια Μικροεργαλείων-Μικροϋλικών Συνεργείων 2012

Δ Ε Υ Α Ρ. ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) Προμήθεια Μικροεργαλείων-Μικροϋλικών Συνεργείων 2012 Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥ ΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟ Α: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013» ΕΡΓΟ Β: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

παρουσίαση νέο www.newvolkan.gr 44

παρουσίαση νέο www.newvolkan.gr 44 παρουσίαση 02-490 Βιτρίνα PG 2 ραφιών (συρόμενοι δίσκοι) 1 134,16 Διαστάσεις: 50χ40χ32Υcm. Από παχύ, διάφανο, ακρυλικό υλικό με συρόμενους δίσκους για να βγαίνουν και να δουλεύονται ευκολότερα. 02-491

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Ελληνικό-Αργυρούπολη Απρίλιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

p +30 2610 461010 e info@ansoltd.gr w www.ansoltd.com ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΕΣ

p +30 2610 461010 e info@ansoltd.gr w www.ansoltd.com ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΕΣ p +30 2610 461010 e info@ansoltd.gr w www.ansoltd.com ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΕΣ 2 TOOLS ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ. ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΥΣΤΗΡΟΤΕΡΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ, ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

επικοινωνία σήμανση προβολή

επικοινωνία σήμανση προβολή επικοινωνία σήμανση προβολή www.organizerstores.gr Αυτοστήρικτα σταντ για αφίσες SNAP! Σταντ δαπέδου Α-BOARD Διπλής όψης με προφίλ snap 3,2cm. Εύκολη & γρήγορη αλλαγή μηνύματος χάρη στη λειτουργία snap.

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικά μηχανήματα για αρχή K 2.200 Balcony

Πλυστικά μηχανήματα για αρχή K 2.200 Balcony Πλυστικά μηχανήματα για αρχή K 2.200 Balcony Κατάλληλο για τον καθαρισμό μπαλκονιών. Ιδανικό για τον καθαρισμό της βεράντας και των επίπλων. Καλύτερα και γρηγορότερα αποτελέσματα από τη χρήση σφουγγαρίστρας

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Δίκτυα & Βιομηχανικές Εφαρμογές. Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Ενεργειακά Δίκτυα & Βιομηχανικές Εφαρμογές. Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ, ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ V1.1/04/12 1. Οθόνη LCD με φωτισμό. 2. Σύνδεση αισθητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Καταναλωτικά Πλυστικά Μηχανήματα. Ισχυρό πλυστικό μηχανήματα για όλες τις χρήσεις με ανέμη - υψηλή απόδοση και ευχρηστία

Καταναλωτικά Πλυστικά Μηχανήματα. Ισχυρό πλυστικό μηχανήματα για όλες τις χρήσεις με ανέμη - υψηλή απόδοση και ευχρηστία Το μοντέλο είναι πολύ ευκίνητο και φιλικό προς το χρήστη λόγω του κάθετου εργονομικού σχεδιασμού του και την ανέμη επί του σκάφους. Η ενσωματωμένη τηλεσκοπική χειρολαβή μειώνει τον απαιτούμενο χώρο αποθήκευσης

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικό μηχάνημα K 2 Car & Home

Πλυστικό μηχάνημα K 2 Car & Home Πλυστικό μηχάνημα K 2 Car & Home Το μηχάνημα υψηλής πίεσης "K2 Car & Home» είναι πραγματικά για όλες τις δουλειές. Περιλαμβάνει ρόδες για εύκολη μεταφορά και είναι σχεδιασμένο για περιστασιακή χρήση και

Διαβάστε περισσότερα

Βύσματα Φωτοβολταϊκών MC4 (συμβατά) IP67

Βύσματα Φωτοβολταϊκών MC4 (συμβατά) IP67 Βύσματα Φωτοβολταϊκών MC4 (συμβατά) IP67 wβύσματα MC4 Φ4mm για καλώδιο 4-6 mm 2 & 10-16 mm 2, με επικασσιτερωμένους ακροδέκτες. wχαρακτηριστικά: 1000VDC, 25Α εως 60Α, IP67, εύρος λειτουργίας -40 o C έως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ. Α/Α Είδος Υλικού ΜΜ Ποσότητα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ. Α/Α Είδος Υλικού ΜΜ Ποσότητα ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ Α/Α Είδος Υλικού ΜΜ Ποσότητα 1 ΑΚΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΕΝΑΥΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ Φ10 ΤΕΜ 4 mm ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ 2 ΑΚΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΕΝΑΥΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ Φ11 ΤΕΜ 4 mm ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ 3 ΑΚΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΕΝΑΥΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ Φ8

Διαβάστε περισσότερα

ASTRA ARGO ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

ASTRA ARGO ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Αντλίες Αποστράγγισης & Λυμάτων ASTRA ARGO ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Οι σειρές ASTRA, ARGO αποτελούν μία ολοκληρωμένη επιλογή αντλιών με σκοπό την εύκολη σε χρήση και παράλληλα ποιοτική οικιακή εφαρμογή. Η επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΥΤΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΙΔΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΟΥΤΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ FIBER. ΚΟΥΤΙ ΑΡΧΕΙΟΥ Α4 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 2,5 εκ. ράχη ΚΟΥΤΙΑ ΚΟΦΤΑ FIBER

ΚΟΥΤΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΙΔΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΟΥΤΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ FIBER. ΚΟΥΤΙ ΑΡΧΕΙΟΥ Α4 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 2,5 εκ. ράχη ΚΟΥΤΙΑ ΚΟΦΤΑ FIBER ΚΛΑΣΕΡ ΚΛΑΣΕΡ ΠΛΑΣΤΙΚΟ SKAG Υψηλής ποιότητας ανθεκτικό υλικό, με κρίκο, με μηχανισμό rado για καλύτερο κλείσιμο των εγγράφων και με μεταλλικές γωνίες. Σε διάφορα χρώματα και μεγέθη και σε συσκευασία 10

Διαβάστε περισσότερα

αερόθερμα 1 τεμ/κιβ 8 τεμ/κιβ 6 τεμ/κιβ αερόθερμο δαπέδου PTC 07 αερόθερμο δαπέδου PTC 03 αερόθερμο δαπέδου PTC 16 2000W Ισχύς 2000W. Ισχύς 2000W.

αερόθερμα 1 τεμ/κιβ 8 τεμ/κιβ 6 τεμ/κιβ αερόθερμο δαπέδου PTC 07 αερόθερμο δαπέδου PTC 03 αερόθερμο δαπέδου PTC 16 2000W Ισχύς 2000W. Ισχύς 2000W. θα κάτσω σπίτι... αερόθερμα αερόθερμο δαπέδου PTC 03 αερόθερμο δαπέδου PTC 07 αερόθερμο δαπέδου PTC 6 σε τρία σε τρία 6 250W σύστημα PTC 8 Ισχύς. Περιστρεφόμενο. 3 ς. Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης. Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

...a better point of view

...a better point of view ...a better point of view ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ TV ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤABLETS & SMARTPHONES Από το 1988 η εταιρία Barkan εξειδικεύεται στη σχεδίαση και κατασκευή καινοτόμων και πρωτοποριακών συστημάτων στήριξης ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2009: ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2009: ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2009: ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ST 006 ΜΠΟΥΛΟΝΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ Μπουλόνι αγκύρωσης σε μορφή βίδας που προσδένει την κατασκευή, χωρίς να γίνονται ορατές οι αλυσίδες (ενώνονται κάτω από την κατασκευή). Με

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ!!! ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑ. 01-004 Σταντ δίσκων ξύλινο πτυσσόμενο 6 25,77. 05-009 Σταντ δίσκων μεταλλικό πτυσσόμενο 6 20,48

ΝΕΑ!!! ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑ. 01-004 Σταντ δίσκων ξύλινο πτυσσόμενο 6 25,77. 05-009 Σταντ δίσκων μεταλλικό πτυσσόμενο 6 20,48 Παραµάνες...57 Σταντ δίσκων...57 Δίσκοι φελού-pp...58 Δίσκοι αντιολισθητικοί...59 Σουπλά ξύλινα...60 Δαντέλες - Σουβέρ...60 Πιατέλες - Πιάτα inox...61 Μελιέρες - Ζαχαριέρες...62 Μπουκάλια κέτσαπ...63 Σαλτσιέρες...63

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩN ΑΘΗΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκδοση ΝΕΑ Καινοτομία

Ειδική Έκδοση ΝΕΑ Καινοτομία Ειδική Έκδοση ΝΕΑ Καινοτομία Επαγγελματικά Εργαλεία Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ι Κ Α Ε Ρ Γ Α Λ Ε Ι Α Tα εργαλεία του 21 ου αιώνα Το παγκόσμιο δίκτυο αντιπροσώπων της TOPTUL έχει δημιουργήσει μια τρομακτική επιτυχία

Διαβάστε περισσότερα

MACO RUSTICO. Μηχανισμοί πατζουριών. Οδηγίες τοποθέτησης. Τεχνολογία σε κίνηση

MACO RUSTICO. Μηχανισμοί πατζουριών. Οδηγίες τοποθέτησης. Τεχνολογία σε κίνηση MACO RUSTICO Μηχανισμοί πατζουριών Οδηγίες τοποθέτησης! Προσοχή!!! Ακολουθείστε πιστά τις οδηγίες συναρμολόγησης. Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλειά σας! Υπολογισμός και συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΤΜΑΝΙΔΗΣ PATMANIDIS Δημητρας 15 Ακαδημια Πλάτωνος Αθήνα 10442 Τηλ 2105141807, 2105157906, 2105141132 Φαξ 2105153030.

ΠΑΤΜΑΝΙΔΗΣ PATMANIDIS Δημητρας 15 Ακαδημια Πλάτωνος Αθήνα 10442 Τηλ 2105141807, 2105157906, 2105141132 Φαξ 2105153030. ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΤΗΣ BS5501 BS5501 ΒΑΛΙΤΣΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΕΤ 110ΤΕΜ BS9839 BS9839 Κωδικός: 17403015 Barcode: 17403015 Κωδικός: 52602007 Barcode: 52602007 ΒΑΣΗ ΛΕΒΙΕ ΕΙΣΑΓΩ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ BS3701 BS3701 ΒΟΥΡΤΣΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικό μηχάνημα K 2 Classic

Πλυστικό μηχάνημα K 2 Classic Το Κ2 ενσωματώνει δύο τροχούς ομαλής κύλισης, πιστόλι με σκανδάλη, ένα λάστιχο υψηλής πίεσης 4μ, λόγχη ψεκασμού, ένα μπεκ για δύκολους ρύπους, και φίλτρο νερού που προστατεύει την αντλία από τους ρύπους.

Διαβάστε περισσότερα

> Σκελετός κατά 60 cm μεγαλύτερος από το ύψος του πλατύσκαλου. > Σκελετός από αλουμίνιο > Σκαλιά και πλατύσκαλο από χάλυβα

> Σκελετός κατά 60 cm μεγαλύτερος από το ύψος του πλατύσκαλου. > Σκελετός από αλουμίνιο > Σκαλιά και πλατύσκαλο από χάλυβα ALIUM ΣΚΛΕΣ Οικιακές και επαγγελματικές Οικιακή σκάλα ALIUM > Σταθερές αλλά ελαφριές (αλουμίνιο) > Άνετο πλατύσκαλο από ατσάλι με ενσωματωμένο αντιολισθητικό πλαστικό > Οι άκρες των σκαλιών και του πλατύσκαλου

Διαβάστε περισσότερα

Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών WD 7.300

Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών WD 7.300 Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών WD 7.300 Κορυφαία κατηγορία - Εργαστείτε όπωςοι επαγγελματίες. Ιδανικός εξοπλισμός για κάθε περίπτωση: οι κορυφαίες σκούπες της εταιρείας μας με μέγιστη ισχύ, μεγάλο κάδο και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΜΠΑΟΥΛΑ ΝΕΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΙΝΗΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΜΠΑΟΥΛΟ ΚΙΝΗΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΜΠΑΟΥΛΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΗΚΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΜΠΑΟΥΛΑ ΝΕΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΙΝΗΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΜΠΑΟΥΛΟ ΚΙΝΗΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΜΠΑΟΥΛΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΜΠΑΟΥΛΑ ΚΙΝΗΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΜΠΑΟΥΛΟ Αφαιρούμενη ταμπακιέρα για ευκολία και μέγιστη οργάνωση μικρών εξαρτημάτων Εύκολα προσβάσιμα ηλεκρικά εργαλεία είτε από τον κινητό δίσκο είτε

Διαβάστε περισσότερα

Εγγύηση 5 χρόνια. Η Ελληνική Ολοκληρωμένη Πιστοποιημένη πρόταση!

Εγγύηση 5 χρόνια. Η Ελληνική Ολοκληρωμένη Πιστοποιημένη πρόταση! Η Ελληνική Ολοκληρωμένη Πιστοποιημένη πρόταση! Τεχνικά Χαρακτηριστικά Εγγύηση 5 χρόνια Δοχείων ΖΝΧ & Αποθήκευσης ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΟΧΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 80L 2000L o Μονής ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

χρωματολογιο βαφή σε απομίμηση ξύλου

χρωματολογιο βαφή σε απομίμηση ξύλου χρωματολογιο ΠΡΟΦΙΛ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ βαφή σε απομίμηση ξύλου ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΒΑΦΗΣ ΣΕ ΑΠΟΜΙΜΗΣΗ ΞΥΛΟΥ 12600Κ ΔΡΥΣ ΟΞΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΜΕ ΒΑΦΗ ΞΥΛΟΥ ή ΑΝΟΔΕΙΩΣΗ ή ηλεκτροστιλβωση ΦΑΛΤΣΟ / ΡΑΜΠΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΜΜΟΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΕΩΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΜΜΟΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΕΩΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΜΜΟΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΕΩΣ 1.0 ΓΕΝΙΚΑ Τα φίλτρα αυτά χρησιµοποιούνται σε πολλές εφαρµογές και αποτελούνται συνήθως από 3 4 στρώµατα λεπτής άµµου και γρανάτη διάφορων µεγεθών. Τα πολυστρωµατικά αµµόφιλτρα

Διαβάστε περισσότερα

Συμπληρωματικός τιμοκατάλογος 2015 Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου

Συμπληρωματικός τιμοκατάλογος 2015 Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου Συμπληρωματικός τιμοκατάλογος 2015 Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου 1 Επίτοιχοι λέβητες αερίου συμπύκνωσης Condens 2000 W Αναμένεται Νοέμβριο του 2015 Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης Για φυσικό αέριο

Διαβάστε περισσότερα

Πριόνισμα & διάτρηση

Πριόνισμα & διάτρηση Πριόνισμα & διάτρηση Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Ανθεκτικός σχεδιασμός. Τύπος Δυνατότητα μοντέλων Σελίδα Σιδηροπρίονα & λάμες 5 18 455 6.2 Δισκοπρίονα ξηράς κοπής 2 6.3 Παλινδρομικά ταχυπρίονα Μοντέλο 530-2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΑΔΙΩΝ ΛΙΠΑΝΣΗΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΑΔΙΩΝ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΑΔΙΩΝ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΑΕΡΑΝΤΛΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΝΕΜΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΛΑΔΙΟΥ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΛΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΔΟΧΕΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΟΓΚΟΥ-ΧΩΝΙΑ ΑΝΤΛΙΕΣ -Οι αεροκίνητες αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές περσίδες αλουμινίου

Εξωτερικές περσίδες αλουμινίου Εξωτερική σκίαση Εξωτερικές περσίδες αλουμινίου Model 90ZEP, 90ZMP Συστήματα σκίασης περιστεφούμενων και ανυψούμενων οριζόντιων εξωτερικών περσίδων αλουμινίου, χειροκίνησης και ηλεκτροκίνησης. Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα