ÐåðéåóìÝíïò áýñáò ÁÅÑÏÓÕÌÐÉÅÓÔÅÓ MONOBLOCK ØÕÎÇ ÌÅ ËÁÄÉ ÁÅÑÏÓÕÌÐÉÅÓÔÅÓ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΙ ME IMANTA ÄÉÊÕËÉÍÄÑÏÉ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ÐåðéåóìÝíïò áýñáò 113.00 359.00 419.00 529.00 ÁÅÑÏÓÕÌÐÉÅÓÔÅÓ MONOBLOCK ØÕÎÇ ÌÅ ËÁÄÉ ÁÅÑÏÓÕÌÐÉÅÓÔÅÓ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΙ ME IMANTA ÄÉÊÕËÉÍÄÑÏÉ."

Transcript

1

2 Κ ÐåðéåóìÝíïò áýñáò ÁÅÑÏÓÕÌÐÉÅÓÔÅÓ MONOBLOCK ØÕÎÇ ÌÅ ËÁÄÉ FL25/2 Δοχείο : 25 VOLT : 230 HP : 2 lit/min : 192 Bar : 8 FL50/2 Δοχείο : 50 VOLT : 230 HP : 2 lit/min : 192 Bar : ÁÅÑÏÓÕÌÐÉÅÓÔÅÓ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΙ ME IMANTA ÄÉÊÕËÉÍÄÑÏÉ 100/2M/EASY VOLT : 220 HP : 2 lit/min : 246 Bar : 8 Κεφαλή μαντέμι ΤΡ Ε ΗΛ ΟΣΤΑΤΙΚΗ Β Α Φ Η Κεφαλή μαντέμι Κεφαλή μαντέμι 200/3M/EASY VOLT : 220 HP : 3 lit/min : 358 Bar : /2.5/EASY VOLT : 220 HP : 2.5 lit/min : 246 Bar :

3 90101 ÐåðéåóìÝíïò áýñáò ΚΑΡΕ : 1/2 ΣΤΡΟΦΕΣ :7,000 ΡΟΠΗ : 340Nm lit/min :115 ΜΗΚΟΣ :160 mm ΒΑΡΟΣ:2,4 Κg ÁÅÑÏÊËÅÉÄΑ ΚΑΡΕ : 1/2 ΣΤΡΟΦΕΣ :7,500 ΡΟΠΗ : 1,288Nm lit/min :113 ΜΗΚΟΣ :185 mm ΒΑΡΟΣ:1,94 Κg ÁÐÏ ÓÕÍÈÅÔÉÊÏ ÕËÉÊÏ Μηχανισμός κρούσης Rocking Dog Äßóöõñï ÁÅÑÏÊÁÓÔÁÍÉΑ ΚΑΡΕ : 1/2 ΣΤΡΟΦΕΣ :150 ΡΟΠΗ(Νm) : 68 lit/min :115 ΜΗΚΟΣ :254 mm ÁÅÑÏÔÑÏ ÏΣ ΤΣΟΚ :6 mm ΣΤΡΟΦΕΣ :22,000 lit/min :115 ΜΗΚΟΣ :170 mm ÖÕÓÇÔΗÑÁΣ ÌÅÔÁËËÉÊΟΣ F1/l ÐÉÓÔÏËÉ ÂÁÖÇÓ ÓÅÉÑÁ F1 ΜΠΕΚ : /B1 ΔΟΧΕΙΟ : 1Kg κάτω ÁÅÑΟÌÅÔÑÏ ÃÉÁ ËΑÓÔÉΧÁ ÐÅÔÑÅËÉΕÑÁ ÐËÁÓÔÉÊΗ 25/D-E 26/Ε E/20/3 ΕΙΣΟΔΟΣ-ΕΞΟΔΟΣ: 1/2 12 BAR 2200 Lit/min ÕÄÁÔÏÐÁÃÉÄA ÖÉËÔÑÏÑÕÈÌÉÓÔHÓ ÌÅ ÅËÁÉÙÔÇÑÁ E/22/3 ΕΙΣΟΔΟΣ-ΕΞΟΔΟΣ: 1/

4 Χρήση με γεννήτρια Óõãêüëëçóç ìåôüëëùí ÇËÅÊÔÑÏÓÕÃÊÏËËÇÓÅÉÓ INVERTER ΣΕΙΡΑ SPEEDY : ΑΠΛΗ, ΑΣΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΕΥΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Ôå íïëïãßá IGBT Για ηλεκτρόδια μέχρι Ζ 3.25 mm. Πιστοποίηση EN EN SPEEDY 100 VOLT KW : A : : ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ : ΒΑΡΟΣ : Kg Παραδίδεται με σετ καλωδίων SPEEDY ΙΙ 150 VOLT KW : A : : ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ : ΒΑΡΟΣ : Kg Χρήση με γεννήτρια 2.5 (mm) l (mm) 350 Τιμή κιβωτίου (3 τεμ. x 4.5Kg) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΙΒΩΤΙΟ (kg) 3 x 4.5kg ÇËÅÊÔÑÏΔΙΑ Ñåýìá óõãêüëëçóçò DC - AC Uo 50 V W SPEEDARC Ζ 2.5mm Τιμή κουτιού (1 τεμ. x 4.5Kg) x 4.5kg W Çëåêôñüäéï ãåíéêþò ñþóçò. Ζ 3.25mm ÅîáéñåôéêÜ åýêïëï îåêßíçìá ôüîïõ, áêüìç êáé óå åëáöñü óêïõñéáóìýíåò, åðéêáëõììýíåò Þ ðñü åéñá ðñïåôïéìáóìýíåò åðéöüíåéåò. LCD Techno 11 Χρόνος σκίασης : Βάρος : ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 0,0006 s 400 g ΜΕ 2 Φωτοκύτταρα LCD Techno 9-13 Χρόνος σκίασης : 0,0003 s Βάρος : 440 g Εξωτερική ρύθμιση : Επιλογή βαθμού σκίασης Εσωτερικές ρυθμίσεις : Ευαισθησίας κ χρόνου επαναφοράς LCD MASTER 9-13G Χρόνος σκίασης : 0,0003 s Βάρος : 450 g Επιλογή βαθμού σκίασης και διακόπτης τροχίσματος Ευαισθησίας κ χρόνου επαναφοράς

5 Óõãêüëëçóç ìåôüëëùí ÇËÅÊÔÑÏÓÕÃÊÏËËÇÓÅÉÓ INVERTER ΣΕ ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΑ DC OUTPUT HOT START ANTI-STICKING ARC FORCE TIG SCRATCH TIG SCRATCH SIL 313 SIL 415 SIL 417 A : A : A : ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ : ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ :1.6-4 ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ : ΣΕΙΡΑ MOSGEN PROFESSIONAL Ειδική σειρά INVERTER για ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ και TIG, ειδικές για χρήση με γεννήτρια, με απόκλιση ρεύματος εισόδου +/-30%. Ðáñáäßäεται ùñßò êáëþäéá. Ðáñáäßäεται ùñßò êáëþäéá. MOS 150GEN A:5-140 ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ: Ðáñáäßäεôáé σε βαλιτσάκι με τσιμπίδα TIG και καλώδιο με σώμα HOT START ANTI-STICKING ARC FORCE TIG Θερμική προστασία Προστασία υπερφόρτισης ΚΑΛΩΔΙΑ ΓΙΑ ÇËÅÊÔÑÏÓÕÃÊÏËËÇÓÅÉÓ INVERTER ÃÉÁ ÇËÅÊÔÑÏÄÉÁ & TIG CELLULOSIC MOS 150GEN MOS 170GEN MASTRO 40EVO T25/200A Ðáñáäßäονôáé ùñßò êáëþäéá Χρήση με γεννήτρια +/- 30% MOS 170GEN A:5-160 ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ: ΚΑΛΩΔΙΑ ΓΙΑ MASTRO 416 HD GEN SILTIG 415 DC OUTPUT HOT START ANTI-STICKING ARC FORCE LIFT TIG A: ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ:1.6-4 DC OUTPUT HOT START ANTI-STICKING ARC FORCE LIFT TIG LIFT TIG A: ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ:1.6-4 MASTRO 416 HD GEN DC OUTPUT HOT START ANTI-STICKING ARC FORCE SLOPE DOWN A: ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ: T50/300A

6 Åñãáëåßá Óõíåñãåßïõ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ÖÏÑÔÉÓÔÅÓ Προστασία : από βραχυκύκλωμα, ανάστροφη πολικότητα και υπερθέρμανση. GYSTECH 750 GYSTECH 3800 Για αυτόματη φόρτιση ή συντήρηση WATT : 16,5 WATT : 60 μπαταριών μολύβδου 6/12V ή 12V VOLT : 6/12 VOLT : 12 υγρές ή τζελ. A : 0,75 A : 3,8 Για μπαταρίες έως 20Ah Για μπαταρίες έως 120Ah (συντήρηση) ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΣΚΟΥΤΕΡ, έως 60Ah (φόρτιση) ΤΖΕΤ ΣΚΙ Κ.Λ.Π. ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ Ι.Χ ICHARGER 5.3 Για μπαταρίες έως 120Ah 6/12V - 5,3A ÁÄÉÁÂÑÏ ÏÉ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ÖÏÑÔÉÓÔÅÓ INVERTER îõðíïé öïñôéóôýò ìðáôáñéþí ðïõ óôçñßæïíôáé óå ôå íïëïãßá inverter êáé äéáèýôïõí Ýëåã ï ìå ìéêñïåðåîåñãáóôþ ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ Ι.Χ. ICHARGER 9.0 Για μπαταρίες έως 225 Ah 12V - 6A ÅËÁÖÑÏÉ, ÁÓÖÁËÅÉÓ, ÅÑÃÏÍÏÌÉÊÏÉ ÊÁÔÁËËÇËÏÉ ÃÉÁ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ Με ìéêñïåðåîåñãáóôþ IDCHARGER 15 10Α/300Αh/15h/12V ÁÄÉÁÂÑÏ ÏΙ IP - 65 IP - 65 IDCHARGER Α/400Αh/15h/12V MACH 113 MACH 214 MATIC 116 MATIC 119 VOLT 12 / 3A / maxah 40 VOLT 6-12 / 4A / maxah 60 VOLT 12 / 6A/ maxah 90 VOLT 12 / 9A / maxah

7 Åñãáëåßá Óõíåñãåßïõ ÖÏÑÔÉÓÔÅÓ ÌÐÁÔÁÑÉÁÓ 230V -1 ìå èåñìéêό, και ðñïóôáóßá από áíüóôñïöç ôïðïèýôçóç áêñïäåêôþí. FAST 7 FAST 18 WATT : 200 WATT : 460 VOLT : 12 VOLT : 12/24 Α (12V) : 7 Α (12V) : 15 A (24V) : 18 Για μπαταρίες έως 90Ah Για μπαταρίες έως 190Ah FAST 25 WATT : 460 VOLT : 12/24 Α (12V) : 17 A (24V) : 25 Για μπαταρίες έως 240Ah ÖÏÑÔÉÓÇ - ÔÁ ÅÉÁ ÖÏÑÔÉÓÇ - ÅÊÊÉÍÇÓÇ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ÖÏÑÔÉÓÔΗÓ - ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ ÌÐÁÔÁÑÉÁÓ,MONOΦΑΣΙΚΟΣ ÌÅ ÌÉÊÑÏÅÐÅÎÅÑÃÁÓÔÇ VELOX 320 VELOX 520 VOLT : 12/24 VOLT : 12/24 ΦΟΡΤΙΣΗ A(12V) : 32 ΦΟΡΤΙΣΗ A(12V) : 45 ΕΚΚΙΝΗΣΗ A(0V) : 300 ΕΚΚΙΝΗΣΗ A(0V) : 500 Για μπαταρίες έως 355Ah Για μπαταρίες έως 560Ah CYBER 1000 VOLT : 6/12/24 ΦΟΡΤΙΣΗ (12V) : 52A EΚΚΙΝΗΣΗ (0V) : 600A Για μπαταρίες έως 500Ah ÖÏÑÔÉÓÇ - ÔÁ ÅÉÁ ÖÏÑÔÉÓÇ - ÅÊÊÉÍÇÓÇ Για φόρτιση μπαταριών οξέως - μολύβδου - AGM - κλειστού τύπου, Ρύθμιση ρεύματος φόρτισης, Προστασία από υπερφόρτιση, από ανάστροφη τοποθέτηση ακροδεκτών και βραχυκυκλώματος ακροδεκτών, CU: 100% (περιέλιξη χαλκού), Τροχήλατοι Με 4 θέσεις φόρτισης START ASSIST CLASS B 350E VOLT : KW ΦΟΡΤ. : 1.1 KW ΕΚΙΝ. : 5 VOLT : 12/24 ΦΟΡΤΙΣΗ A(12V) : 35 ΕΚΚΙΝΗΣΗ A(0V) : 300 Για φόρτιση μπαταριών έως 400Ah Ρεύμα εκκίνησης (1V) : 220A CLASS B 400E VOLT : KW ΦΟΡΤ. : 1.3 KW ΕΚΙΝ. : 6 VOLT : 12/24 ΦΟΡΤΙΣΗ A(12V) : 40 ΕΚΚΙΝΗΣΗ A(0V) : 400 Για φόρτιση μπαταριών έως 500Ah Ρεύμα εκκίνησης (1V) : 270A CLASS B 4500 VOLT : KW ΦΟΡΤ. : 1.7 KW ΕΚΙΝ. : 7.5 VOLT : 12/24 ΦΟΡΤΙΣΗ A(12V) : 75 ΕΚΚΙΝΗΣΗ A(0V) : 500 Για φόρτιση μπαταριών έως 600Ah Ρεύμα εκκίνησης (1V) : 350A ταχυφόρτιση με χρονοδιακόπτη 07

8 ΚΑΡΟΤΣΟÃÑÕËÏΙ ΜΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 12 mm Åñãáëåßá Óõíåñãåßïõ 2 ton ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ Χ400Χ ton ΧΑΜΗΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ Χ475Χ ÃÑÕËÏΣ Υδραυλικός γρύλος μπουκάλας ΚΑΒΑΛΕΤΑ ΔΙΠΛΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2000 Kg 3000 Kg ΑΝΥΨΩΣΗ 80mm ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ 48mm ΜΕΓ.ΥΨΟΣ 276mm ΕΛΑΧ.ΥΨΟΣ 148mm 2 ton ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ 265 mm ΜΕΓ. ΥΨΟΣ 417 mm ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ 281 mm ΜΕΓ. ΥΨΟΣ 419 mm ÓÁÓÌÁÍÏÃÑÕËÏΣ ÃÅÑÁÍÁÊÉ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 300Kg Κg ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ 1100 mm ΜΕΓ. ΥΨΟΣ 1900 mm ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ 500Kg ΣΠΑΣΤΟ HEAVY DUTY Στιβαρή κατασκευή

9 CLEANING DIVISION ÕäñïðëõóôéêÝò Ìç áíýò ÕÄÑÏÐËÕÓÔÉÊÅÓ ÌÇ ÁÍÅÓ ÊÑÕÏÕ ÍÅÑÏÕ KR 1100 ΤΑΣΗ : KW : 1.6 ΣΤΡΟΦΕΣ : 2800 ΠΙΕΣΗ : 120bar ΠΑΡΟΧΗ : 360 l/h EASY START σύστημα που εξασφαλίζει ασφαλή εκκίνηση κάτω από οποιεσδήποτε ηλεκτρικές συνθήκες ΤOTAL STOP διακόπτει τον κινητήρα όταν το πιστόλι είναι κλειστό εξοικονομώντας ηλεκτρική ενέργεια και νερό KL1400 EXTRA ΤΑΣΗ : KW : 2.0 ΣΤΡΟΦΕΣ : 2800 ΠΙΕΣΗ : 140bar ΠΑΡΟΧΗ : 410 l/h Συμπαραδίδεται με στάνταρ ανέμη ÕÄÑÏÐËÕÓÔÉÊΗ ÌÇ ÁÍΗ ÆÅÓÔÏÕ ÍÅÑÏÕ SCOUT 150 Εγγυημένη εκκίνηση του κινητήρα σε όλες τις συνθήκες χάρη στο σύστημα EASY START. Aμπερομετρική προστασία του κινητήρα. Μανόμετρο. Ενσωματωμένα δοχεία πετρελαίου και απορρυπαντικού. Έξοδος απορρυπαντικού χαμηλής πίεσης. Βαλβίδα ασφαλείας. Διακόπτη για τον καυστήρα. Καθυστερημένη εκκίνηση του καυστήρα. Ενσωματωμένη θήκη για αξεσουάρ. Φίλτρο με στοιχείο στην εισαγωγή νερού. Συνοδεύεται από : Πιστόλι, αυλό, σωλήνα υψηλής πίεσης 8μ - R1, μπέκ νερού. KW : ΣΤΡΟΦΕΣ : ΠΙΕΣΗ : ΠΑΡΟΧΗ : bar 540 l/h ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΦΑΡΔΟΣ 550 mm ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ 1100 mm ΦΑΡΔΟΣ 685 mm ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ 1220 mm 2,5 ton 3 ton

10 ÊïðÞ ìåôüëëùí ÐÑÉÏÍÉΑ ÊÏÑÄÅËÁÓ ΑΥΤΟΜΑÔÇÓ ÊÏÐÇÓ ÎÇÑÁÓ ÊÏÐÇÓ Πρακτικό óύóôçìá ôåíôώìáôïς κορδέλας ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΟΠΗ 105mm ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΠΙΕΣΗ ΚΟΠΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ Διακόπτης ασφάλειας για γρήγορη απενεργοποίηση Εφαρμογή σε όλα τα είδη μετάλλων Κινητήρας 950 Watt με εξοικονόμηση ενέργειας Αυτόματο σβήσιμο Μέγιστη ακρίβεια στην ποιότητα κοπής Επιλογέας ταχύτητας κοπής για βέλτιστη προσαρμογή στις συνθήκες κοπής Μηχανισμός επιλογής 4 θέσεων κοπής ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΟΠΗ 105mm 780XL ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΟΠΗ 105mm ABS ÕØÇËÇÓ ÔÁ ÕÔÇÔÁÓ ÊÏÐÇÓ ÕØÇËÇÓ ÔÁ ÕÔÇÔÁÓ / ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ÊÏÐÇÓ Τεντωτήρας κορδέλας με τριβή (αποκλειστική ευρεσιτεχνία) Κινητήρας 1300WATT με ψηφιακό ηλεκτρονικό ρυθμιστή ταχύτητας CONSTANT SPEED ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΟΠΗ 120mm ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΠΙΕΣΗ ΚΟΠΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ Τεντωτήρας κορδέλας με τριβή (αποκλειστική ευρεσιτεχνία) Κινητήρας 1300WATT με ψηφιακό ηλεκτρονικό ρυθμιστή ταχύτητας CONSTANT SPEED Επίπεδη επιφάνεια για πιάσιμο σε πάγκο εργασίας 23Í VOLT : 230 WATT : 150 ΠΕΤΡΑ : Ζ125X16X(d)12,7 RPM : 2,800 ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΟΠΗ 120mm Äéðëός ïäçãός κορδέλας Επίπεδη επιφάνεια για πιάσιμο σε πάγκο εργασίας NG 120XL , Παραδίδεται με πέτρες ÐÅÔÑÁ-ÐÅÔÑÁ Ëåßáíóç CE 1~ ABS NG120 ÄÉÄÕÌÏÉ ÔÑÏ ÏÉ ÐÅÔÑÁ-ÂÏÕÑÔÓÁ-ÃÕÁËÏ ÁÑÔÏ 36Í VOLT : 230 WATT : 450 ΠΕΤΡΑ : Ζ150X20X(d)12,7 ΒΟΥΡΤΣΑ : Ζ150X20X(d)16 RPM : 2, , Äéðëός ïäçãός κορδέλας Ðáñáäßäεôáé ìå ðýôñá και âïýñôóá Ìå åéäéêü ðñïöõëáêôþñá ãéá ôá ñéíßóìáôá êáé ôç óêüíç. 10

11 Φαλτσοπρίονα îύëïõ (2 ΕΡΓΑΣΙΩΝ) TR 075 Συμπαγές & πρακτικό με δίσκο Ζ210. TR 078 Ισχυρό & ελαφρύ με επάνω τραπέζι μεγάλων διαστάσεων απο χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο και δίσκο Ζ250. VOLT : WATT : 1,800 ΖΔΙΣΚΟΣ : 250X30 ΣΤΡΟΦΕΣ : 4, VOLT : WATT : ΖΔΙΣΚΟΣ : ΣΤΡΟΦΕΣ : , X30 4, ~ ÄéáóôÜóåéò åðüíù ôñáðåæéïý 462x360mm ùñßò êáñâïõíüêéá ÖÁËÔÓÏÐÑÉÏÍO ÎÕËÏÕ - ÁËÏÕÌÉÍÉÏÕ 300 Special Νέος οδηγός πάνω τραπεζιού Áèüñõâïò åðáãùãéêüò êéíçôþñáò CE 1~ Äßóêïò ìå âßíôéá Ζ254mm Æ40 Éó õñüò, áèüñõâïò åðáãùãéêüò êéíçôþñáò 1300Watt VOLT : WATT : ΖΔΙΣΚΟΣ : ΣΤΡΟΦΕΣ : , X VOLT : WATT : ΖΔΙΣΚΟΣ : ΣΤΡΟΦΕΣ : , X30 2, F Σύστημα ολίσθησης με γραμμικά ρουλεμάν Κορμός απο χυτό αλουμίνιο Ρυθμιζόμενη γωνία κοπής o Κλίσης κεφαλής 45 Laser ΔΙΣΚΟΣ Ζ 255 ο 0 305x65 ο x65 ÐÑÉÏÍΙΑ RADIAL F36-258DB Ισχυρός κινητήρας 2000W σε λοξή θέση για μεγαλύτερες κοπές Ενσωματωμένο σύστημα κλειδώματος άξονα για γρήγορη αλλαγή δίσκου o Διπλή γωνία κλίσης κεφαλής 45 Δεξ/Αρ δεν χρειάζεται να γυρίσετε το κομμάτι Διπλό Laser ΔΙΣΚΟΣ Ζ 255 ο 0 45 ο 340x82 240x

12 F ÏéêïäïìéêÜ åñãáëåßá ΚΟΛΩΝΑΤΑ ΔΡΑΠΑΝΑ ΠΑΓΚΟΥ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΑ F Ολικό ύψος mm 540 Διατρητική ικανότητα mm 13 Διάμετρος τσοκ 1,5 Έ 13 Ισχύς P1 Watt 350 Ταχύτητες 5 RPM Στάνταρ εξοπλισμός : Προφυλακτήρας τσοκ, εργονομικό χερούλι, κλειδί τσοκ. Ολικό ύψος mm 1065 Διατρητική ικανότητα mm 16 Διάμετρος τσοκ 3 Έ 16 Ισχύς P1 Watt 450 Ταχύτητες 12 RPM F ΚΑΘΕΤΗ ΚΟΡΔΕΛΑ 245 o Σπαστή επιφάνεια εργασίας εώς 45 Με 2 τροχαλίες αλουμινίου Συγκολλημένος σκελετός για τέλεια σταθερότητα Προστατευτικό κορδέλας με διακόπτη ασφαλείας κατά την αλλαγή της Χρήση κορδέλων διαφορετικού πλάτους Υποδοχή για απορρόφηση σκόνης Πάνω και κάτω οδηγοί κορδέλας με ρουλεμάν. Πάνω οδηγός ρυθμιζόμενος. Μεγάλες δυνατότητες κοπής ο ο Κλίση τραπεζιού 0-45 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΓΚΟΥ: VOLT : WATT : ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ : 340Χ mm F36-522/C ΠΡΙΟΝΙ ΠΑΓΚΟΥ Ελαφρύ και συμπαγές, εύκολα μεταφερόμενο Επιφάνεια εργασίας και επεκτάσεις απο διαμορφωμένο χάλυβα Οδηγοί για ίσιες και γωνιακές κοπές Λεβιέδες για ρύθμιση ύψους και κλίσης δίσκου ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΓΚΟΥ: VOLT : WATT : ΖΔΙΣΚΟΣ : ΚΟΠΗ 0 : ΚΟΠΗ 45 : 446Χ , X30 73mm 58mm F20/140Α WATT Ζ ΔΙΣΚΟΥ 2000 ΚΟΠΗ ΣΙΔΗΡΟΥ ÊïðÝò F20-140A ï 90 με μόρσα X127 F36/420 ΚΟΠΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ 355X30 Κλείδωμα άξονα για εύκολη WATT 800 αλλαγή δίσκου χωρίς κλειδί Ο ΚΛΙΣΗ 0-45 Παραδίδεται με δίσκο, κλειδί και μόρσα ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΚΟΠΕΣ ΠΑΧΟΣ ΜΗΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗ LASER για υψηλή ακρίβεια F78/140 VOLT : WATT : ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΙΞΗΣ : I ÁÍÁÌÅÉÊÔÅÓ ΙΣΧΥΡΟΙ & ΑΣΦΑΛΕΙΣ F78/180 VOLT : WATT : ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΙΞΗΣ : I Παραδίδεται με εξάρτημα ανάδευσης Εργονομική λαβή 2Ταχύτητες RPM : / Παραδίδεται σε βαλιτσάκι με 2 εξαρτήματα ανάδευσης

13 Äßóêïé ÊïðÞò Äïìéêþí Õëéêþí ÃÅÍÉÊÇÓ ÑÇÓÇÓ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 94357F7D H=10 PERFORMER SP EΞ.ΔΙΑΜ. : 230 ΔΙΑΜ.ΟΠΗΣ : 22.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ : 16 ΔΙΑΣΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2.8X10X38 : EΞ.ΔΙΑΜ. : 115 ΔΙΑΜ.ΟΠΗΣ : 22.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ : 75 ΔΙΑΣΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ : 1.2X7.0 ÄÉÓÊÏÉ TURBO E 8.61 EΞ.ΔΙΑΜ. : 115 ΔΙΑΜ.ΟΠΗΣ : 22.2 ΔΙΑΣΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ : 2.2X E EΞ.ΔΙΑΜ. : 230 ΔΙΑΜ.ΟΠΗΣ : 22.2 ΔΙΑΣΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ : 2.6X7.0 QUASAR ÄÉÓÊÏÓ ÄÉÁÌÁÍÔÅ ÊÅÑÁÌÉÊÙÍ EΞ.ΔΙΑΜ. : 115 ΔΙΑΜ.ΟΠΗΣ : 22.2 ΔΙΑΣΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ : 1.6X7.0 CER/S L115 Z040 TNP ΚΟΚ. : 40 ΕΞ.ΔΙΑΜ. : 115 ΟΠΗ : 22 ΜΕΓ.ΣΤΡΟΦΕΣ : 13,300 ÐÝôñåò ÊïðÞò - Ëåßáíóçò ÐÅÔÑÅÓ ÊÏÐÇÓ ÁÍÏÎÅÉÄÙÔÏÕ - ÓÉÄÇÑÏÕ Á 46R EASY CUT ÌÉÊÑÏÕ ÐÁ ÏÕÓ Á 115/1.0/22 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ : 115 ΟΠΗ : 22.2 ΠΑΧΟΣ : 1.0 Á 125/1.0/ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ : 125 ΟΠΗ : 22.2 ΠΑΧΟΣ : L115 Z060 TNP ΚΟΚ. : 60 ΕΞ.ΔΙΑΜ. : 115 ΟΠΗ : 22 ΜΕΓ.ΣΤΡΟΦΕΣ : 13, L115 Z080 TNP ΚΟΚ. : 80 ΕΞ.ΔΙΑΜ. : 115 ΟΠΗ : 22 ΜΕΓ.ΣΤΡΟΦΕΣ : 13,300 Á 180/2.0/22 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ : 180 ΟΠΗ : 22.2 ΠΑΧΟΣ : 2.0 Á 230/2.0/ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ : 230 ΟΠΗ : 22.2 ΠΑΧΟΣ : Äßóêïé Ëåßáíóçò ÂåíôÜëéá ÅÐÉÐÅÄÏÕ ÔÕÐÏÕ ÌÅ ÂÁÓÇ ÁÐÏ ÐÏËÕÌÅÑÅÓ ÐËÁÓÔÉÊÏ L115 Z120 TNP ΚΟΚ. : 120 ΕΞ.ΔΙΑΜ. : 115 ΟΠΗ : 22 ΜΕΓ.ΣΤΡΟΦΕΣ : 13, L125 Z040 TNP ΚΟΚ. : 40 ΕΞ.ΔΙΑΜ. : 125 ΟΠΗ : 22 ΜΕΓ.ΣΤΡΟΦΕΣ : 12,200 Ïé äßóêïé åðßðåäïõ ôýðïõ ðñïóöýñïõí ï ï ãùíßá ëåßáíóçò ìåôáîý L125 Z060 TNP ΚΟΚ. : 60 ΕΞ.ΔΙΑΜ. : 125 ΟΠΗ : 22 ΜΕΓ.ΣΤΡΟΦΕΣ : 12,200 L125 Z080 TNP ΚΟΚ. : 80 ΕΞ.ΔΙΑΜ. : 125 ΟΠΗ : 22 ΜΕΓ.ΣΤΡΟΦΕΣ : 12, L125 Z120 TNP ΚΟΚ. : 120 ΕΞ.ΔΙΑΜ. : 125 ΟΠΗ : 22 ΜΕΓ.ΣΤΡΟΦΕΣ : 12, ÅðáããåëìáôéêÞ óåéñü ðïéïôéêþí äßóêùí ãéá ëåßáíóç óå áíïîåßäùôï, êïéíü Üëõâá, ìç óéäçñïý á ìýôáëëá, áëïõìßíéï ê.ë.ð. 13

14 Εργαλεία ΣΠΑΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΞΥΛΙΝΟ Μ23310 L : 2 m : 10 mm m - HIDDEN RIVETS κόκκινα νούμερα 3.00 = Αριθμός παλαμών Μ38656 L : 5 m : 25 mm mm ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ 3 BUTTONS Με 3 μπουτόν στοπ : Κεντρικό μπουτόν για συνεχές μπλοκάρισμα 2 πλαϊνά μπουτόν για προσωρινό σταμάτημα της ταινίας. Κέλυφος με κάλυμμα από λάστιχο, κλιπ στερέωσης. Ταινία εμαγιέ Μ40029 ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΕΣ ΑΠΟ FIBERGLASS L : 50 m : 13 mm Αποκλειστικό εργονομικό σχήμα (πατέντα), δεν κουράζει τον καρπό. Μ69096 mm : 530 ΠΡΙΟΝΙ ΞΥΛΟΥ cm Ελαφρύ σαν πούπουλο! Αποκλειστικό σύστημα απελευθέρωσης της ταινίας με σταθερή λαβή. Λαστιχένια, αντιολισθητική λαβή. Σε κασετίνα. ΤΟΞΟΠΡΙΟΝΟ Ρυθμιζόμενη λάμα ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ LASER Μ60976 Ακρίβεια μέτρησης : typ ± 2,0 mm Βεληνεκές : 0,10m ως 30m Ελάχιστη μονάδα ένδειξης : 1mm Τύπος - κατηγορία Laser : 635nm < 1m W (cl. II) Μ69810 Μ69486 gr : 800 ΣΠΑΤΟΥΛΑ Ξύλινη λαβή 1.23 ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΑ 0.95 Αντιολισθητική λαβή απο συνθετικό υλικό PREXISO X

15 Εργαλεία ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΑΛΦΑΔΙΑ M31353 M31356 L : 30cm L : 60cm 9.84 M31354 M31358 L : 40cm L : 80cm M31355 M31360 L : 50cm L : 100cm Μ09034 L : 150 mm ΜΑΧΑΙΡΙΑ - ΦΑΛΤΣΕΤΕΣ ΑΥΤΟΜΠΛΟΚΑΡΙΖΟΜΕΝΟ ΜΑΧΑΙΡΙ Μεταλλικό οδηγό, λάμα βαρέος τύπου, μπλοκ ασφαλείας. Συσκευασία blister. ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ Με 2 ακρυλικά μάτια, ανθεκτικό σε χτυπήματα. Διάσταση προφίλ 48x22 mm. Ανθεκτικά, ακρυλικά φιαλίδια. Βαμμένες επιφάνειες. ΜΑΧΑΙΡΙΑ - ΦΑΛΤΣΕΤΕΣ M32544 M L : 40cm L : 80cm M32545 M L : 50cm L : 100cm M32546 M L : 60cm L : 120cm Μ09121 L : 145 mm ΜΑΧΑΙΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Με επαναφερόμενη λάμα, μεταλλικό οδηγό, εφοδιασμένο με πρόσθετες λάμες ειδικού σχήματος, μεταλλικό κορμό. Σε συσκευασία blister. ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ Με 2 ακρυλικά μάτια, ανθεκτικό σε χτυπήματα. Ανθεκτικά, ακρυλικά φιαλίδια. Ανοδιωμένη βαφή. L ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ M68250 EXTRA Ανθεκτικό RUBICON Ξ Κατσαβίδι ίσιο 1,6x8x150 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ M68255 Επαγγελματικό Ξ Κατσαβίδι Phillips 3x8x

16 Επαγγελματικά Εργαλεία Χειρός 55/T5 - Μ Σετ με 5 γερμανικά διπλά 55, διαστάσεις 8x9-10x11-12x13 16x17-18x19 mm 1150ΙN - Β Πένσες γενικής χρήσης, γυαλιστερές επιχρωμιωμένες, λαβές από διπλό υλικό, 180 mm 1162IN - Β Μυτοτσίμπιδα με πλακέ μακριά ράμφη, λαβές από διπλό υλικό, 200 mm Β Μυτοτσίμπιδα με πλακέ μακριά ράμφη, λαβές καλυμμένες με PVC, 160 mm 1188A - Β Πλαγιοκόφτες, γυαλιστερό φινίρισμα, λαβές καλυμμένες με 2 στρώματα PVC, 110 mm 1081S - Α Πλαγιοκόφτες με λαβές καλυμμένες με διπλό στρώμα PVC, 160 mm S - Α Πένσες γενικής χρήσης γυαλισμένες, λαβές καλυμμένες με PVC, 180 mm 1098/220 - Α Τανάλια οικοδομής 220 mm Α Πορσέλα από ανοξείδωτο χάλυβα Α Πορσέλα από ανοξείδωτο χάλυβα /250 - Α Τανάλια οικοδομής 250 mm /D6P - Α Συλλογή με1 πένσα,1 ψαλίδι ηλεκτρολόγου, 3 κατσαβίδια για βίδες με εγκοπή και 1 για βίδες με σταυρό Phillips B LPH/C6 - Α Αυτορρυθμιζόμεη γκαζοτανάλια, Σετ με 6 μικροκατσάβιδια LP+PH, άρθρωση με περαστές λαβές, το καθένα με δύο εναλλάξιμες λάμες χερούλια καλυμμένα με 2 στρώσεις PVC

17 Επαγγελματικά Εργαλεία Χειρός 1168MQ - Β N - Β Μυτοτσίμπιδα με ημιστρόγγυλα Μυτοτσίμπιδα με ημιστρόγγυλα μακριά ράμφη, λαβή με μόνωση 1000V, μακριά ράμφη, φωσφατωμένα, 160L λαβή καλυμμένη με PVC, 160L 1130BMX - Α Ψαλίδι γενικής χρήσης, με ανοξείδωτες λάμες, με μικροοδόντωση /800 - Β Β Κόφτης καλωδίων βαρέος τύπου, Απογυμνωτής καλωδίων, πλαστικές λαβές αυτορρυθμιζόμενος, επαγγελματικός τύπος 1281/B28A - Β Σετ με 16 αναστρεφόμενες λάμες κατσαβιδιού, 9 καρυδάκια 1/4, 2 βοηθητικά εξαρτήματα και 1 λαβή, σε θήκη A Β Πιρτσιναδόρος κατάλληλος για inox, παραδίδεται με 4 εναλλακτές μήτρες Β QF/S13 - Β Ψηφιακό πολύμετρο Σετ 13 Τ Allen με 3 αρσενικά εξάγωνα άκρα, αφαιρούμενη μανέλα και κεφαλή με θηλυκή τετράγωνη υποδοχή /2 - Β Μέτρα-ρολά, περίβλημα από ανθεκτικό σε χτυπήματα ABS, βαμμένη χαλύβδινη ταινία, κλάση ακριβείας : II 1771A - Β Kοπίδι με αυτόματο μηχανισμό κλειδώματος της λεπίδας και ανταλλακτική λεπίδα στη λαβή 1777T - Α Σουγιάς με τραπεζοειδή λάμα από ανοξείδωτο χάλυβα, 5 εφεδρικές λάμες S S = 19 mm L = 2 m

18 Επαγγελματικά Εργαλεία Χειρός 1203/D7 - Α Σετ με 7 κατσαβίδια,easy, 4τεμ. ίσια (1201) και 3τεμ. Phillips (1202) ,5x3x75 0,8x4x100 1,0x5,5x100 1,2x6,5x150 mm 1203/D5 - A Σετ με 5 κατσαβίδια,easy, 3τεμ. ίσια (1201) και 2τεμ. Phillips (1202) ,6x3,5x100 1,0x5,5x150 1,2x6,5x150 mm 1202 PH0x3x60 PH1x4,5x80 PH2x6x100 mm 1202 PH1x4,5x80 PH2x6x100 mm /D8 - Α Σετ με 8 κατσαβίδια,easy, 4τεμ. ίσια (1201) και 4τεμ. Phillips (1202) ,5x3x75 0,8x4x125 1,0x5,5x150 1,2x6,5x150 mm 1293/D8H - B Σετ με 8 κατσαβίδια BMX, 5τεμ. ίσια ( ) και 3τεμ. Phillips (1292) 0,5x2,5x60 0,6x3x75 0,8x4x100 1,0x5,5x100 1,2x6,5x150 mm 1202 PH0x3x60 PH1x4,5x80 PH2x6x100 PH3x8x150 mm PH0x3x60 PH1x4,5x80 PH2x6x100mm /V7 - B Σετ με 7 κατσαβίδια, 1298RTX, σε θήκη 1293/V8 - A Σετ με 8 κατσαβίδια, σε θήκη, 355x243x45 mm, 1 kg 8x ,5x60-3x100-4x100 mm ,5x150-6,5x150 mm 1292 PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm T9-T10-T15-T20-T25-T27-T

19 Επαγγελματικά Εργαλεία Χειρός 1932RS - B Αεροδράπανο αναστρεφόμενο, 1,84 kg. Ικανότητα τσοκ 1,5Έ13 mm 222 mm 2055L - A Τσάντα "Home bag" με συλλογή 33 εργαλείων 1845S - B Αυτόματη μπαλαντέζα OUT 230V 190 mm Ζ mm Ζ1/4 GAS L = 6 m 220 mm IN 230V C27 - B Τρόλει OPEN (άδειο) Τέσσερα συρτάρια σε γλίστρες, ανοίγουν και προς τις δύο πλευρές Λαστιχένια επιφάνεια εργασίας Κεντρικό σύστημα κλειδώματος Φαρδύ διαμέρισμα για αποθήκευση εργαλείων CX24/O - B Κινητή εργαλειοθήκη με 4 συρτάρια ( άδεια) με γλίστρες με ρουλεμάν. Πλαϊνό κεντρικό κλείδωμα. Αντοχή σε στατικό φορτίο : 800 kg. Επιφάνεια εργασίας από ABS. Μπορούν να προσαρμοστούν στήριγμα για ρολό χαρτί και στήριγμα μπουκαλιών. Διάτρητα πάνελ στο πλάι για στήριξη εργαλείων /08 - A Τσάντα εργαλείων C10 με συλλογή 36 εργαλείων mm 55 /B8 6x7-8x9-10x11 12x13-14x15-16x17-18x19 20x22 mm 96 N/SP9 1,5-2-2, mm mm ,5x50-3x75 4x100-5,5x100 6,5x150 mm 1202 PΗ0x60 PH1x80 PH2x100 mm g mm mm 1692C 3 m 1130 BMX 200 mm mm mm cc 1771BM 170 mm

20 Υποδήματα εργασίας 7200BKK - Β * õðïäþìáôá äåñìüôéíá, áäéüâñï á 7201BKK - Β * ìðïôüêéá äåñìüôéíá, αδιάβροχα από 35 εως 48 από 35 εως 48 Composite προστατευτικό δακτύλων Composite αντιδιεισδυτική ενδιάμεση σόλα Composite προστατευτικό δακτύλων Composite αντιδιεισδυτική ενδιάμεση σόλα EN S3 SRC EN S3 SRC NK - Β * υποδήματα δερμάτινα, με δικτυωτά ενθέματα 7223NK - Β * υποδήματα Nubuck, μαλακά, αδιάβροχα από 37 εως 46 από 37 εως 46 EN S1P EN S WK - Β * õðïäþìáôá áðü ìéêñïàíá, ùñßò áíôéäéåéóäõôéêþ åíäéüìåóç óüëá 7227WK - Β * õðïäþìáôá áðü ìéêñïàíá, ùñßò áíôéäéåéóäõôéêþ åíäéüìåóç óüëá από 38 εως 44 από 38 εως EN S EN S * προσθέστε το νούμερο υποδήματος της επιλογής σας

21 Υποδήματα εργασίας 7228NWK - Β * õðïäþìáôá áðü ìéêñïàíá, áäéüâñï á, ùñßò áíôéäéåéóäõôéêþ åíäéüìåóç óüëá 7229WK - Β * õðïäþìáôá áðü ìéêñïàíá, áäéüâñï á, ùñßò áíôéäéåéóäõôéêþ åíäéüìåóç óüëá από 37 εως 48 από 38 εως 47 EN S2 EN S B - Β * õðïäþìáôá äåñìüôéíá, ìå αντιδιεισδυτική ενδιάμεση σόλα 7241C - Β * õðïäþìáôá äåñìüôéíá, ìå αντιδιεισδυτική ενδιάμεση σόλα από 35 εως 48 από 35 εως 48 Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων Αντιδιεισδυτική ενδιάμεση σόλα από ελαστικό χάλυβα Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων Αντιδιεισδυτική ενδιάμεση σόλα από ελαστικό χάλυβα EN S1P EN S3 SRC B - Β * ìðïôüêéá äåñìüôéíá, ìå αντιδιεισδυτική ενδιάμεση σόλα 7243C - Β * ìðïôüêéá äåñìüôéíá, ìå αντιδιεισδυτική ενδιάμεση σόλα και σύστημα για γρήγορο άνοιγμα Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων Αντιδιεισδυτική ενδιάμεση σόλα από ελαστικό χάλυβα από 35 εως 48 EN S1P Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων Αντιδιεισδυτική ενδιάμεση σόλα από ανοξείδωτο χάλυβα από 35 εως 48 EN S3 RS SRC * προσθέστε το νούμερο υποδήματος της επιλογής σας 21

22 Υποδήματα εργασίας 7255NA - Β * ìðïôüêéá óïõýô, áäéüâñï á ìå íüéëïí ενθέματα 7263NK - Β * υποδήματá óïõýô, ìå äéêôõùôü åíèýìáôá, áäéüâñï á από 38 εως 47 από 39 εως NK - Β * υποδήματá óïõέô, ìå äéêôõùôά åíèέìáôá EN S KKC - Β * υποδήματα "ελαφριά",ανθεκτικά σε τριβή, με δικτυωτά και carbon ενθέματα, σόλα racing EN S από 35 εως 46 από 41 εως 45 Composite προστατευτικό δακτύλων Composite αντιδιεισδυτική ενδιάμεση σόλα EN S1P EN S1P SRC NK - Β * υποδήματα δερμάτινα μαλακά 7329TKK - Β * μπότες Nubuck, χωρίς φόδρα από 38 εως 47 από 39 εως 45 EN S EN S * προσθέστε το νούμερο υποδήματος της επιλογής σας

23 Υποδήματα εργασίας 7336NKK - Β * ìðïôüêéá ìáëáêü óïõýô, με νάιλον ενθέματα 7342RKK - Β * õðïäþìáôá óïõýô, ìå ëáóôé Ýíéá óüëá από 40 εως 46 από 38 εως 47 EN S1P EN S1P HRO RKK - Β * ìðïôüêéá óïõýô, ìå ëáóôé Ýíéá óüëá 7346RKK - Β * ìïêáóßíéá óïõýô ìå êëåßóéìï ìå óôñáð êáé ëáóôé Ýíéá óüëá από 38 εως 46 από 38 εως 47 EN S1P HRO EN S1P HRO RKK - Β074700* õðïäþìáôá óïõýô äéüôñçôá, ìå ëáóôé Ýíéá óüëá 7348RKK - Β * õðïäþìáôá óïõýô, ìå äéêôõùôü åíèýìáôá êáé ëáóôé Ýíéá óüëá από 39 εως 43 από 41 εως 47 EN S1P HRO * προσθέστε το νούμερο υποδήματος της επιλογής σας EN S1P HRO

24 Ρούχα εργασίας Β * åëáöñý ðáíôåëüíé 5-ôóåðï άμμου μαύρο Β * Β * ðáíôåëüíé ðïëýôóåðï άμμου μπλε Β * γκρι Β * από 46(XS) εως 52(L) από 46(XS) εως 54(XL) Β * Β * βερμόυδα πολύτσεπη, μπλέ άμμου Β * γκρι Β * παντελόνι T/C καμβάς, τύπου πολύτσεπο, μπλε άμμου Β * πράσινο Β * από 46(XS) εως 56(XXL) από 46(XS) εως 54(XL) Β * βερμούδα T/C καμβάς, τύπου πολύτσεπο, πράσινο άμμου Β * Β * öïäñáñéóìýíï ôæçí ôýðïõ 5-ôóåðï, ìå ìåãüëç ðëáúíþ ôóýðç, ìðëå μπλε Β * από 46(XS) εως 56(XXL) από 46(XS) εως 56(XXL) * προσθέστε το νούμερο ενδύματος της επιλογής σας

25 QUALITY LS OO T Β * ôæçí 5-ôóåðï, ìðëå XS S M L XL XXL XXXL από 46(XS) εως 54(XL) Β * ôæçí εργασίας από προπλυμένο stretch, 68% βαμβακερό denim, 29% πολυέστερ, 3% stretch, 10 ounces από 46(XS) εως 58(XΧΧL) Β * ðïõêüìéóï ôæçí, ìðëå Β * ïíäñü ðïõêüìéóï ôæçí, ìðëå από 02(Μ) εως 05(XXL) εως 04(XL) Β * åëáöñý ðïõêüìéóï, ìðëå Β * åëáöñý êïíôïìüíéêï ðïõêüìéóï, Üììïõ άμμου Β * μπλε Β * εως 04(XL) εως 05(ΧXL) * προσθέστε το νούμερο ενδύματος της επιλογής σας 025

26 QUALITY LS OO T Β * ôå íéêü ðüëï áðü Ho-Cooling, μπλε Β * t-shirt εργασίας, 100% βαμβάκι, 145 g/m2, γκρι μαύρο Β * άμμου Β * πορτοκαλί Β * εως 04(XL) από 00(XS) εως 06(XXXL) D - Β * t-shirt εργασίας, 100% βαμβάκι, 145 g/m2, μικρό τύπωμα πίσω, γκρι πορτοκαλί Β * Β * ôñßêïõìðï ðüëï, ìáêñõìüíéêï, άσπρο μαύρο Β * από 0(ΧS) εως 6(XΧXL) εως 05(XXL) Β * ïíäñü ãéëýêï, ôýðïõ ðïëýôóåðο άμμου μπλε Β * γκρι Β * Β075660* γιλέκο T/C καμβάς, τύπου πολύτσεπο άμμου μπλε Β * πράσινο Β * εως 05(XXL) εως 06(XXXL) * προσθέστε το νούμερο ενδύματος της επιλογής σας

27 QUALITY LS OO T Β * γιλέκο ripstop νάιλον, αδιάβροχο άμμου XS 00 S 01 M 02 L 03 XL 04 XXL 05 XXXL 06 από 02(M) εως 05(XXL) μαύρο Β * Β * γιλέκο Oxford, αδιάβροχο, γκρι/πορτοκαλί άμμου/γκρι Β * εως 05(XXL) Β * γιλέκο Taslon, αδιάβροχο, άμμου Β * γιλέκο fleece, γκρι μπλε Β * άμμου Β * εως 05(XXL) εως 04(XL) Β * τζάκετ fleece, γκρι Β * πουλόβερ fleece άμμου άμμου Β * γκρι Β * εως 05(ΧXL) εως 05(XXL) * προσθέστε το νούμερο ενδύματος της επιλογής σας 27

28 QUALITY LS OO T 7640D - Β * μπλουζάκι, 60% βαμβάκι, 40% πολυέστερ, g/m, μικρό κέντημα πίσω, γκρι μπλε Β * Β * ελαφρύ τζάκετ πιλότου από Τ/C, μπλε άμμου Β * από 00(ΧS) εως 04(XL) εως 05(XXL) Β * τζάκετ τζην, Τ/C καμβάς με φόρδα Β077400* τζάκετ Parka από καμβά, αδιάβροχο άμμου μπλε Β * καφέ Β * από 02(Μ) εως 05(XXL) εως 05(XXL) Β * τζάκετ Taslon,με αφαιρούμενη φόδρα Husky (Τζάκετ Husky από πολυέστερ, καπιτονέ, 120 g), άμμου Β * φόρμα εργασίας από T/C διαγώνιας πλέξης 210 g, ενθέματα Oxford, καπνού μαύρο Β * εως 05(ΧXL) από 00(XS) εως 04(XL) XS S M L XL XXL XXXL XXXXL * προσθέστε το νούμερο ενδύματος της επιλογής σας

29 QUALITY LS OO T Β * τζάκετ εργασίας από T/C διαγώνιας πλέξης 210 g, ενθέματα Oxford, καπνού Β * τζάκετ εργασίας από T/C διαγώνιας πλέξης 180 g, με επιθέματα από T/C που δεν σκίζεται, άμμου από 00(XS) εως 05(XXL) εως 05(XXL) Ε - Β * βερμούδα εργασίας, ελαφριά, T/C 2 διαγωνάλ, 180 g/m, με επιθέματα Oxford, γκρι 7863Ε - Β * öüñìá åñãáóßáò,ελαφριά, T/C 2 διαγωνάλ, 180 g/m, με επιθέματα Oxford, γκρι από 00(ΧS) εως 07(ΧΧXXL) από 00(XS) εως 07(XXXXL) Ε - Β * Β * γιλέκο εργασίας, τύπου πολύτσεπο, τζάκετ εργασίας από T/C διαγώνιας ελαφρύ, T/C διαγωνάλ, πλέξης 180 g, με επιθέματα από T/C g/m, που δεν σκίζεται, με επιθέματα γκρι Oxford, γκρι από 00(ΧS) εως 07(ΧΧΧXL) από 00(XS) εως 05(ΧXL) * προσθέστε το νούμερο ενδύματος της επιλογής σας 29

30 QUALITY LS OO T Β * âåñìïýäá åñãáóßáò, 2 ðëýîçò 180 g/m, με åíèýìáôá Ô/C ripstop, ìðëå T/C äéáãþíéáò Β * ελαφριά φόρμα εργασίας από T/C διαγώνιας πλέξης 180 g, με επιθέματα από T/C που δεν σκίζεται, μπλε από 00(XS) εως 06(ΧXXL) από 02(Μ) εως 06(ΧXXL) Β * αμάνικο τζάκετ εργασίας από T/C διαγώνιας πλέξης 180 g, με επιθέματα από T/C που δεν σκίζεται, μπλε Β * τζάκετ εργασίας από T/C διαγώνιας πλέξης 180 g, με επιθέματα από T/C που δεν σκίζεται, μπλε από 00(ΧS) εως 05(XXL) από 00(XS) εως 06(XXXL) E - Β * 7901E - Β * παντελόνι εργασίας, τύπου πολύτσεπο, βερμούδα εργασίας από T/C καμβά, από T/C καμβά, 260 g/m2, 260 g/m2, επιθέματα Oxford, γκρι γκρι από 00(ΧS) εως 07(ΧΧΧXL) από 00(XS) εως 07(XXΧXL) * προσθέστε το νούμερο ενδύματος της επιλογής σας

31 QUALITY LS OO T Β * ελαφριά φόρμα εργασίας από T/C διαγώνιας πλέξης 180 g, με επιθέματα από T/C που δεν σκίζεται, γκρι XS S M L XL XXL XXXL XXXXL από 00(XS) εως 06(XXXL) Ε - Β * γιλέκο εργασίας, τύπου πολύτσεπο, από T/C καμβά, 260 g/m2, επιθέματα Oxford, γκρι από 00(ΧS) εως 07(XXXXL) Β * ôæüêåô åñãáóßáò áðü êáìâü T/C 270 g, åíèýìáôá Oxford, ãêñé 7930D - Β * παντελόνι εργασίας, 100% βαμβάκι, 260g/m2, μπεζ από 00(XS) εως 06(XXXL) από 00(XS) εως 06(XXXL) D - Β * φόρμα εργασίας, 100% βαμβάκι, 260g/m2, μπεζ Β * τζάκετ από PVC Tricot, αδιάβροχο, κίτρινο πράσινο Β * από 02(Μ) εως 06(XXXL) εως 05(XXL) * προσθέστε το νούμερο ενδύματος της επιλογής σας 31

32

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ...8 ΘΗΚΕΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ...10 ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΘΗΚΕΣ ...13 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΡΑΦΙΑ ...14 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ...

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ...8 ΘΗΚΕΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ...10 ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΘΗΚΕΣ ...13 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΡΑΦΙΑ ...14 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ... ...8 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ΘΗΚΕΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ...10...13 ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΘΗΚΕΣ...14 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΡΑΦΙΑ...15 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ...15 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ...17 ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ www.expert-tool.com 7 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ... ΠΡΕΣΑΡΙΣΜΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ 182... ΚΟΠΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 182... ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΟΝΩΣΗΣ 183... ΑΠΟΓΥΜΝΩΣΗ 183... ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 183... ΠΕΝΣΕΣ ΜΟΝΩΜΕΝΕΣ 1000 VOTS 184... ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΜΟΝΩΜΕΝΑ 1000 VOTS 186... ΣΟΥΓΙΑΔΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 24 ΠΡΕΣΑΡΙΣΜΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ 24 ΚΟΠΉ ΚΑΛΩΔΊΩΝ 2 ΑΦΑΊΡΕΣΗ ΜΌΝΩΣΗΣ 2 ΑΠΟΓΎΜΝΩΣΗ 26 ΠΈΝΣΕΣ ΜΟΝΩΜΈΝΕΣ 000 VOTS 28 ΚΑΤΣΑΒΊΔΙΑ ΜΟΝΩΜΈΝΑ 000 VOTS 220 ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΌ ΚΑΤΣΑΒΊΔΙ 220 ΣΟΥΓΙΆΔΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΌΓΩΝ 220 ΨΑΛΊΔΙΑ ΗλΕΚΤΡΟΛΌΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΈΝΣΕΣ ...160 ΓΚΑΖΟΤΑΝΆΛΙΕΣ ...162 ΜΕ ΠΕΝΣΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΌΦΤΕΣ ...163 ΜΥΤΟΤΣΊΜΠΙΔΑ ...165 ...166 ΤΑΝΆΛΙΕΣ ...168 ΠΈΝΣΕΣ-ΓΚΡΙΠ

ΠΈΝΣΕΣ ...160 ΓΚΑΖΟΤΑΝΆΛΙΕΣ ...162 ΜΕ ΠΕΝΣΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΌΦΤΕΣ ...163 ΜΥΤΟΤΣΊΜΠΙΔΑ ...165 ...166 ΤΑΝΆΛΙΕΣ ...168 ΠΈΝΣΕΣ-ΓΚΡΙΠ ...60 ΣΕΤ ΜΕ ΠΕΝΣΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ...6 ΓΚΑΖΟΤΑΝΆΛΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΉΣ...6 ΚΌΦΤΕΣ...63 ΜΥΤΟΤΣΊΜΠΙΔΑ...6 ΤΣΙΜΠΊΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΏΝ...66 ΤΑΝΆΛΙΕΣ...68 -ΓΚΡΙΠ...68 ΠΕΝΣΕΣ ΜΟΝΩΜΕΝΕΣ 000 VOTS ΚΑΙ ΠΕΝΣΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ... Βλέπε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ HMIEΠAΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ HMIEΠAΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Δράπανο Πιστολέτο Trimmer Κατσαβίδι μπαταρίας Δράπανο μπαταρίας Γων. Τροχός Τριβείο Δισκοπρίονο Σέγα Σπαθόσεγα Πλανάκι Ρούτερ Κολλητήρι Θερμοκολλητικό Αερόθερμο ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ: ΣΥΜΒΟΛΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ : Όλα τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΝΣΕΣ ... ΣΕΤ ΜΕ ΠΕΝΣΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ... ΓΚΑΖΟΤΑΝΑΛΙΕΣ ... ΠΕΝΣΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ... ΚΟΦΤΕΣ ... ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΑ ... ΤΣΙΜΠΙΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ...

ΠΕΝΣΕΣ ... ΣΕΤ ΜΕ ΠΕΝΣΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ... ΓΚΑΖΟΤΑΝΑΛΙΕΣ ... ΠΕΝΣΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ... ΚΟΦΤΕΣ ... ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΑ ... ΤΣΙΜΠΙΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ... ... ΣΕΤ ΜΕ ΠΕΝΣΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 140... ΓΚΑΖΟΤΑΝΑΛΙΕΣ 139... ΠΕΝΣΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 140... ΚΟΦΤΕΣ 140... ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΑ 141... ΤΣΙΜΠΙΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 143... ΠΕΝΣΕΣ-ΓΚΡΙΠ 144... ΤΑΝΑΛΙΕΣ 145 ΠΕΝΣΕΣ ΜΟΝΩΜΕΝΕΣ 1000 VOTS

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ. Εγγύηση εφόρου ζωής! με την προϋπόθεση της σωστής χρήσης του εργαλείου

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ. Εγγύηση εφόρου ζωής! με την προϋπόθεση της σωστής χρήσης του εργαλείου ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ G E R M A N Y Εγγύηση εφόρου ζωής! με την προϋπόθεση της σωστής χρήσης του εργαλείου ΠΕΝΣΕΣ 800334 00334 60 6 800336 00336 85 6 800338 00338 200 6 ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΕΣ ΒΑΡΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

αεροσυμπιεστεσ συνεργειο

αεροσυμπιεστεσ συνεργειο 5. αεροσυμπιεστεσ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 5 Αεροσυμπιεστές & Συνεργείο Κωδικός 008316 MY206524 Αεροφυλ. Μονομπλόκ Με λάδι 24 lt Τάση (Volt) 230 Πίεση (bar) 8 Ισχύς (HP) 2 Βάρος (kg) 25 Τιμή 129,90 Belgium 364953 Λάδι

Διαβάστε περισσότερα

10. εξοπλισμος προστασιας

10. εξοπλισμος προστασιας 10. εξοπλισμος προστασιας 10Εξοπλισμός προστασίας Basic Line Μπουφάν εργασίας, 65% polyester, 35% βαμβακερό, 245g/m2 Κωδικός 415384 S/48 Τιμή 26,90 Κωδικός 415391 M/50 Τιμή 26,90 Κωδικός 415407 L/52 Τιμή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΕΞΩΛΚΕΥΣΗ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΕΞΩΛΚΕΥΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΕΞΩΛΚΕΥΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 204 ΥΔΡΑΥΛΙΚΆ... 208 ΕΞΏΛΚΕΥΣΗ... 2 203 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΕΞΩΛΚΕΥΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΉ ΕΡΓΑΛΕΊΩΝ - Συλλογή ιδανική για μετακινούμενη συντήρηση. - 24 τεμ. - Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΦΑΔΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ (62-12-000045)

ΑΛΦΑΔΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ (62-12-000045) ΑΛΦΑΔΙΑ 62-12-000024 1000ΜΜ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ 62-12-000025 1200ΜΜ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ 62-12-000019 300ΜΜ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ 62-12-000020 400ΜΜ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ 62-12-000021 500ΜΜ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ 62-12-000022 600ΜΜ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ 62-12-000023 800ΜΜ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία υδραυλικών. Σωληνοκάβουρες Σωληνοκόφτες Επιτραπέζια σωληνομέγγενη. υδραυλικού. Εργονομικό σχήμα

Εργαλεία υδραυλικών. Σωληνοκάβουρες Σωληνοκόφτες Επιτραπέζια σωληνομέγγενη. υδραυλικού. Εργονομικό σχήμα Εργονομία UNIOR προστατέψτε τα χέρια σας Εργαλεία υδραυλικών Σωληνοκάβουρες Σωληνοκόφτες Επιτραπέζια σωληνομέγγενη Τρίποδα Άλλά εργαλεία υδραυλικού Συλλογή από σωληνοκάβουρες Πολυάριθμα επιπρόσθετα εξαρτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Αρ.Μελέτης: 14 / 28-06-2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2014. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοπλισμός αυλάκωσης

Εξοπλισμός αυλάκωσης Εξοπλισμός αυλάκωσης Εργαλεία σχεδιασμένα να βελτιώνουν την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα για συστήματα πυρόσβεσης και άλλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Ευρεία επιλογή μηχανικών και υδραυλικών μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά VDE BI. Σειρά VDE. κλειδιά. Κατσαβίδια ΜΟΝΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΛΕΙΑ IEC 60900: V 06 ΜΟΝΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Σειρά VDE BI. Σειρά VDE. κλειδιά. Κατσαβίδια ΜΟΝΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΛΕΙΑ IEC 60900: V 06 ΜΟΝΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΟΝΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΛΕΙΑ Τ ο μ έ λ λ ο ν δ ε ν α π ο φ ε ύ γ ε ι τ η ν υ ψ η λ ή τ ά σ η ΜΟΝΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΙΣΤΕ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΣ; Έχετε λάβει μέτρα προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Νέα γραναζωτή κλειδαριά πολλών σημείων για πόρτες αλουμινίου με σώμα πάχους 15,5 mm

Νέα γραναζωτή κλειδαριά πολλών σημείων για πόρτες αλουμινίου με σώμα πάχους 15,5 mm PPP Νέα γραναζωτή κλειδαριά πολλών σημείων για πόρτες αλουμινίου με σώμα πάχους 5,5 mm 5,5 mm ΑΥΤΟΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΡΕΒΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ Ο μηχανισμός με γρανάζια ελαχιστοποιεί την απαιτούμενη δύναμη και διευκολύνει

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλη δύναμη σε μικρό μέγεθος.

Μεγάλη δύναμη σε μικρό μέγεθος. Μεγάλη δύναμη σε μικρό μέγεθος. Expert Universal Easy New Compact Generation Easy Universal Expert Η νέα γενιά Compact κρουστικών δραπάνων της Bosch. Είτε πρόκειται για το Easy, το Universal ή το Expert

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΑ ( ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ 2015 & ΑΡ. ΜΕΛ. 43 /2014 ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ) A/A Ειδος Π

Διαβάστε περισσότερα

ATHENSFLEX ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2016 Α.ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ - Φ.ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΟΕ ΛΑΘΕΑΣ 5 & ΠΟΡΙΩΤΗ ΑΧΑΡΝΑΙ ΤΚ ΤΗΛ: FAX:

ATHENSFLEX ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2016 Α.ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ - Φ.ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΟΕ ΛΑΘΕΑΣ 5 & ΠΟΡΙΩΤΗ ΑΧΑΡΝΑΙ ΤΚ ΤΗΛ: FAX: ATHENSFLEX ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2016 Α.ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ - Φ.ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΟΕ ΛΑΘΕΑΣ 5 & ΠΟΡΙΩΤΗ ΑΧΑΡΝΑΙ ΤΚ.13674 ΤΗΛ:210-2446323 FAX:210-2446324 www.athensflex.gr info@athensflex.gr KR 1100 TotalStop Θερμική προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ- ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.511,56 ΕΥΡΩ Κ.Α

ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ- ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.511,56 ΕΥΡΩ Κ.Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΟΣ 2016 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, Αρ. Μελέτης: 69 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Τμήμα Πρασίνου και Κοιμητηρίων ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ- ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ARMATEH AT9081, ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΤΡΥΠΑΝΙ 12V. Μπαταρία Ισχύς Μπαταρίας. 12 V Χωρητικότητα Μπαταρίας 1,3. Ταχύτητα 350 / 1250

ARMATEH AT9081, ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΤΡΥΠΑΝΙ 12V. Μπαταρία Ισχύς Μπαταρίας. 12 V Χωρητικότητα Μπαταρίας 1,3. Ταχύτητα 350 / 1250 ARMATEH AT9081, ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΤΡΥΠΑΝΙ 12V ΑΤ9081 9003898090819 199250-0024 Μπαταρία 2xNiCd Μπαταρίας 12 V Χωρητικότητα Μπαταρίας 1,3 Χρόνος φόρτισης 1 ώρα Ταχύτητα 350 / 1250 Τύπος Τσοκ Γρήγορης αλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

TOP SELLER 969, 2016/17 HIGHLIGHT. gedore.com/topseller

TOP SELLER 969, 2016/17 HIGHLIGHT. gedore.com/topseller TOP SELLER 2016/17 WSL-BAK WORKSTER ΤΡΟΧΉΛΑΤΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΉΚΗ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΉ ΕΡΓΑΛΕΊΩΝ, 147 ΤΕΜΑΧΊΩΝ + ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΆΒΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΊΑΣ BOSCH + 19 M ΠΡΟΈΚΤΑΣΗ HIGHLIGHT 00 969, gedore.com/topseller TOP SELLER 2016/17

Διαβάστε περισσότερα

99,00. Black SPECIAL EDITION. 100% εγγυηση 0% σχολια ΑΠΟΛΥΤΗ ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑ. Σεπτέμβριος 2012. Σετ καστάνιας με καρυδάκια ¼ 34 τεμ. ΔΩΡΟ MONO!

99,00. Black SPECIAL EDITION. 100% εγγυηση 0% σχολια ΑΠΟΛΥΤΗ ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑ. Σεπτέμβριος 2012. Σετ καστάνιας με καρυδάκια ¼ 34 τεμ. ΔΩΡΟ MONO! ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΖΕΒRΑ Σεπτέμβριος 2012 1960 1970 1980 1990 2000 2012 ΑΠΟΛΥΤΗ ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑ Πάνω από 40 χρόνια τα προϊόντα Zebra αποτελούν την κορυφαία μάρκα της Würth. Είναι μια απόφαση αγοράς για όλους όσους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΠΗ ... ΜΕΤΑΛΛΟΠΡΙΟΝΑ ... ΨΑΛΙΔΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ... ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΟΦΤΕΣ ... ΨΑΛΙΔΙΑ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ ... ΚΟΠΙΔΙΑ. www.expert-tool.com 159

ΚΟΠΗ ... ΜΕΤΑΛΛΟΠΡΙΟΝΑ ... ΨΑΛΙΔΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ... ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΟΦΤΕΣ ... ΨΑΛΙΔΙΑ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ ... ΚΟΠΙΔΙΑ. www.expert-tool.com 159 ... ΜΕΤΑΛΛΟΠΡΙΟΝΑ 160... ΨΑΛΙΔΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 161... ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΟΦΤΕΣ 162... ΨΑΛΙΔΙΑ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ 162... ΚΟΠΙΔΙΑ 165 www.expert-too.com 159 ΜΕΤΑΛΛΟΠΡΙΟΝΑ ΜΕΤΑΛΛΟΠΡΙΟΝΟ ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ + 1 ΛΑΜΑ - Μεταλλοπρίονο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ Τρύπα για κρέμασμα στην λαβή για προστασία STHT0-05786 Σπάτουλα γυψοσανιδάς 4 /101MM - 6 3253560057862 7,18 STHT0-05799 Σπάτουλα γυψοσανιδάς 5 /127MM - 6 3253560057992

Διαβάστε περισσότερα

Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών MV 2 *EU-I

Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών MV 2 *EU-I Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών MV 2 *EU-I Η ισχυρή και ενεργιακά αποδοτική σκούπα πολλαπλών εφαρμογών MV2 περιλαμβάνει ένα ανθεκτικό και στιβαρό πλαστικό κάδο 12l και είναι η ιδανική συσκευή αρχικής κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

4. ΗΛΕΚΤΡ/ΣΕΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ

4. ΗΛΕΚΤΡ/ΣΕΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ 4. ΗΛΕΚΤΡ/ΣΕΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ 4 Ηλεκτροσ/σεις - Φορτιστές Inverter - κασετίνα Κωδικός 611005 514009 516003 617007 BIT2500 BIT4000 BIT6000 BIT7000 5-80 A 5-160 A 5-180 A 15-200 A Απόδοση (Α) 80 (45%)* 160 (45%)*

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 97 Υ ΡΟΠΛΥΣΤΙΚΑ ΚΡΥΟΥ Περιστασιακή Περιστασιακή 116 (12767) 100 360 1,3 kw, 3400 rpm, 23 x 22 x 46 260 (12907) γάντζος σωλήνα Αντλία 3αξονικών εμβόλων με έλεγχο από παλλόμενο δίσκο Αυτόματη βαλβίδα ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Μεταλλικά πλεκτά ΤΙΜΗ ΣΕΤ ΤΙΜΗ ΣΕΤ

Μεταλλικά πλεκτά ΤΙΜΗ ΣΕΤ ΤΙΜΗ ΣΕΤ Μεταλλικά πλεκτά ΤΙΜΗ ΣΕΤ 660 ΚΩΔ.: 201061 WICKER ΚΑΦΕ 660 Καναπές 131χ69χ79 εκ. ύψος Πολυθρόνα 73x69x79 εκ. ύψος Τραπεζάκι 92x50x39 εκ. ύψος Μαξιλάρια μόνο κάθισμα ΚΡΕΜ Πλαίσιο μεταλλικό ΤΙΜΗ ΣΕΤ 630

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 43 /2015 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ A/A Ειδος ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΥΠΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 1 Argon 2 Αλουμίνια 3 Αλουμίνια ΑΤ 4 Ασετυλίνη 5 Αταλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ ΚΛΕΙΔΙΑ

ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ...20 ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ ΚΛΕΙΔΙΑ...26 ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ...28 ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΡΘΡΩΤΗΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ...29 ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ ΚΟΝΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ...30 ΠΟΛΥΓΩΝΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ...30 ΠΟΛΥΓΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός. Κωδικός ΑΤΛΑΣ S1-P 62-10-000040 #40 62-10-000041 #41 62-10-000042 #42 62-10-000043 #43 62-10-000044 #44 62-10-000045 #45 62-10-000046 #46

Κωδικός. Κωδικός ΑΤΛΑΣ S1-P 62-10-000040 #40 62-10-000041 #41 62-10-000042 #42 62-10-000043 #43 62-10-000044 #44 62-10-000045 #45 62-10-000046 #46 ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΚΙΤΡΙΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S5 61-10-000032 #41 61-10-000033 #42 61-10-000027 #44 ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΑΣΠΡΕΣ ΕΝ 345 S4 62-10-131739 #39 62-10-131740 #40 62-10-131741 #41 62-10-131742 #42 62-10-131743 #43 62-10-131744

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ-ΡΟΥΧΑ (υπερκατηγορία)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ-ΡΟΥΧΑ (υπερκατηγορία) ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ-ΡΟΥΧΑ (υπερκατηγορία) Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία ρούχων, (ανδρικά, γυναικεία & παιδικά), για διαφημιστική προβολή των δραστηριοτήτων σας. Αυτά είναι: Μπλουζάκια T-Shirts (κοντομάνικα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ CY-135 (62-05-000326) Προσφέρεται με βάση και ταχυμέγγινη. ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ CY-210 (62-05-000099)

ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ CY-135 (62-05-000326) Προσφέρεται με βάση και ταχυμέγγινη. ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ CY-210 (62-05-000099) ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ MD150 (62-05-000294) Προσφέρεται με λάμα Bimetal M42, με 6/10 δ/ίντζα. Είναι ξηρής κοπής. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΟΥ ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ CY-275 (62-05-000207) ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΛΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικά Εργαλεία RYOBI

Ηλεκτρικά Εργαλεία RYOBI Ηλεκτρικά Εργαλεία RYOBI ΠΑΛΜΙΚΑ ΤΡΙΒΕΙΑ Εύκολη, γρήγορη και σταθερή τοποθέτηση του φύλλου λείανσης Χαμηλό επίπεδο δόνησης για ομαλό έλεγχο και φινίρισμα ÊÙÄÉÊÏÓ 65259 ESS 200 RS ÉÓ ÕÓ (Watt) 200 TAXYTHTA

Διαβάστε περισσότερα

Σωλήνας πλαστικός από PE, κατά EN 12201, Φ 16x2 mm m 200 Σωλήνας πλαστικός από PE, κατά EN 12201, Φ 18x2 mm m 300

Σωλήνας πλαστικός από PE, κατά EN 12201, Φ 16x2 mm m 200 Σωλήνας πλαστικός από PE, κατά EN 12201, Φ 18x2 mm m 300 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ-ΚΑΘAΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ TMHMA ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Έργο: «Προµήθεια υλικώνανταλλακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΖΕΒRΑ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΖΕΒRΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΖΕΒRΑ Απρίλιος 2012 Η απαίτηση για ένα προϊόν ZEBRA είναι μία: ΑΠΟΛΥΤΗ ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑ! Διότι μόνο τα προϊόντα κορυφαίας ποιότητας που προσφέρουν έξυπνες λύσεις, άριστη εργονομία, συνεχώς αυξανόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2015

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2015 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2015 ΟΙΚΙΑΚΑ ΚΟΥΖΙΝΑΚΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ (ΕΜΑΓΙΕ) ΚΩΔ: 0248/ΟΙ.001 1 Εστία μεγάλη, Σώμα εμαγιέ, (Λευκό, Μελί, Μπλέ, Πράσινο), Σχάρα εμαγιέ (κατάλληλη για τέλεια εφαρμογή των σκέυων), Βαλβίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΔΩΜΑ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ PRIMO ΚΑΤΣΑΒΊΔΙΑ-ΚΑΡΥΔΆΚΙ ΑΛΛΕΝ ΚΑΙ TORX ΜΕ ΛΑΒΉ Τ

ΒΙΔΩΜΑ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ PRIMO ΚΑΤΣΑΒΊΔΙΑ-ΚΑΡΥΔΆΚΙ ΑΛΛΕΝ ΚΑΙ TORX ΜΕ ΛΑΒΉ Τ ...4 ΚΑΤΣΑΒΊΔΙΑ... ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ PRIMO... ΚΑΤΣΑΒΊΔΙΑ-ΚΑΡΥΔΆΚΙ... ΚΑΤΣΑΒΊΔΙΑ ΆΛΛΕΝ... ΚΛΕΙΔΙΆ ΆΛΛΕΝ ΚΑΙ TORX... ΚΛΕΙΔΙΆ ΑΛΛΕΝ ΚΑΙ TORX ΜΕ ΛΑΒΉ Τ... ΧΤΥΠΗΤΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΚΑΣΕΤΙΝΕΣ ΜΕ ΜΥΤΕΣ ΤΟΣ......0 ΜΎΤΕΣ ΒΙΔΏΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΝΣΑ ΕΝΔ. ΤΥΠΟΥ KNIPEX 1000 Volt ("ή αντίστοιχου τύπου")

ΠΕΝΣΑ ΕΝΔ. ΤΥΠΟΥ KNIPEX 1000 Volt (ή αντίστοιχου τύπου) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προμήθεια εργαλείων ηλεκτρολογικών και άλλων ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ.Α. 20-7135.075 για το έτος 2015 Δ/ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : Ηλεκτροφωτισμού και Σήμανσης ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοπλισμός κουρμπαρίσματος

Εξοπλισμός κουρμπαρίσματος Εξοπλισμός κουρμπαρίσματος Ευρεία γκάμα για συγκεκριμένες ανάγκες κουρμπαρίσματος και διαμόρφωσης άκρων. Ποιότητα που μπορείτε να εμπιστευτείτε. Τύπος μοντέλων Σελίδα Κουρμπαδόροι Υδραυλικές εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΖΕΒRΑ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΖΕΒRΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΖΕΒRΑ Ιούνιος 2012 Σειρά Προϊόντων ZEBRA ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΑ! Γιατί τα προϊόντα Zebra αποτελούν την κορυφαία μάρκα Wurth για εκείνους που θέλουν το καλύτερο. Κανένας συμβιβασμός εάν εμπιστευθείτε

Διαβάστε περισσότερα

...smart technology ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

...smart technology ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ MADE IN GERMANY...smart technology ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Για περισσότερο από 50 χρόνια η γερμανική εταιρία Brennenstuhl καινοτομεί στην ανάπτυξη νέων προϊόντων ηλεκτρονικού & ηλεκτρολογικού εξοπλισμού με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/νση: Οδός 25 Η Πλατεία Αγ.Τριάδας ΤΚ 167 77 Ελληνικό Τηλ.: 213.2026.064, Fax: 210.9607711 Αργυρούπολη:18-6-13 ΕΙΔΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΚΟΡ ΠΛΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΡΑΚΟΡ ΠΛΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΣ FORCE 145 ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ Αντλία με κεφαλή ντουραλουμινίου και ενσωματωμένη βαλβίδα by-pass Σύστημα αυτόματης έναρξης παύσης λειτουργίας (Total Stop) Τροχήλατο με εργονομική λαβή Ευέλικτο και εργονομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΒΟΥΡΑ ΡΑΝΤΙΑΛ (ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΚΟ) (66-13-000043) Κωδικός 66-13-000043 Ισχύς (W) / Τάση (V) 735 (1HP) / 220 Ταχύτητα (στρ./λεπτό) 2900 Δίσκος (χιλ.

ΣΒΟΥΡΑ ΡΑΝΤΙΑΛ (ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΚΟ) (66-13-000043) Κωδικός 66-13-000043 Ισχύς (W) / Τάση (V) 735 (1HP) / 220 Ταχύτητα (στρ./λεπτό) 2900 Δίσκος (χιλ. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ 22 ΣΥΝΘΕΤΟ ΜΕ ΜΟΡΣΟΤΡΥΠΑΝΟ (62-12-000185) 62-12-000185 Μοτέρ (3) 2x1500W & 1x1100W ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 940x410 κυλιόμενου 400x250 Μήκος γωνιάσματος κυλιόμενου 750 λάμας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΔΙΆ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ... ... ... ... ΜΕ ΚΛΕΙΔΙΆ ΚΑΣΤΆΝΙΑΣ ... ... ... ΠΟΛΎΓΩΝΑ ΚΕΚΑΜΈΝΑ ΚΛΕΙΔΙΆ ... ... ... ΡΑΚΟΡΌΚΛΕΙΔΑ ... ...

ΚΛΕΙΔΙΆ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ... ... ... ... ΜΕ ΚΛΕΙΔΙΆ ΚΑΣΤΆΝΙΑΣ ... ... ... ΠΟΛΎΓΩΝΑ ΚΕΚΑΜΈΝΑ ΚΛΕΙΔΙΆ ... ... ... ΡΑΚΟΡΌΚΛΕΙΔΑ ... ... ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ 2 ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΎΓΩΝΑ ΚΛΕΙΔΙΆ ΚΑΣΤΆΝΙΑΣ ΠΟΛΎΓΩΝΑ ΚΛΕΙΔΙΆ ΚΑΣΤΆΝΙΑΣ ΠΟΛΎΓΩΝΑ ΚΛΕΙΔΙΆ ΚΑΣΤΆΝΙΑΣ " ΣΕ " ΘΉΚΕΣ ΜΕ ΚΛΕΙΔΙΆ ΚΑΣΤΆΝΙΑΣ 3 ΓΕΡΜΑΝΙΚΆ ΚΛΕΙΔΙΆ 3 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ DIN 3 ΠΟΛΎΓΩΝΑ ΚΕΚΑΜΈΝΑ ΚΛΕΙΔΙΆ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗΛΗ 1 ΣΤΗΛΗ 2 ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ ΦΠΑ) ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗΛΗ 1 ΣΤΗΛΗ 2 ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ ΦΠΑ) ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΔΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 24610 52707 ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ταινίες Χαρτοταινίες

Ταινίες Χαρτοταινίες ality by Mentor MENTOR ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 5558 5559/1 5557 5559 5556 19 mm 25 mm 30 mm 38 mm 50 mm 96 τεμ. 72 τεμ. 60 τεμ. 48 τεμ. 36 τεμ. Υψηλής ποιότητας PROFESSIONAL Αφαιρείται εύκολα και

Διαβάστε περισσότερα

Καρυδάκια με παρελκόμενα

Καρυδάκια με παρελκόμενα Καρυδάκια με παρελκόμενα Καρυδάκια 1/4 Καρυδάκια 3/8 Καρυδάκια 1/2 Καρυδάκια 3/4 Καρυδάκια 1 Καρυδάκια αέρος 3/8 Κλειδιά καρυδάκια με λαβή ΤΑΦ Σωληνωτά κλειδιά και κλειδιά καρυδάκια Μπουλονόκλειδα Σταυροί

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολογικό υλικό Διακόπτες & πριζες πολυτελείας

Ηλεκτρολογικό υλικό Διακόπτες & πριζες πολυτελείας LARISSA DESPINA Διακόπτης απλός 500-12400 600-12400 700-12400 Διακόπτης διπλός 500-12402 600-12402 700-12402 Διακόπτης A/R 500-12401 600-12401 700-12401 Διακόπτης K/R - A/R 500-12403 600-12403 700-12403

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεσμοι στερέωσης για στέγες

Σύνδεσμοι στερέωσης για στέγες Σύνδεσμοι στερέωσης για στέγες Συστήματα Στερέωσης Στέγης άγκιστρα στέγης ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Με 3 θέσεις στερέωσης Αλουμίνιο (ΕΝ-AW-6082 T6) g Χαμηλό βάρος Ευελιξία χάριν της προσαρμοστικότητας σε ύψος και πλευρά

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Σχεδιασμός Μονάδα άντλησης ακαθάρτων υδάτων (υπέργεια εγκατάσταση) Εφαρμογές Μονάδα άντλησης λυμάτων για την αυτόματη αποστράγγιση ντους, νιπτήρων,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΕ 02.35.7131.002: Προµήθεια εργαλείων και µηχανηµάτων πυρόσβεσης 6.000,00

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΕ 02.35.7131.002: Προµήθεια εργαλείων και µηχανηµάτων πυρόσβεσης 6.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΕ 02.35.7131.002: Προµήθεια εργαλείων και µηχανηµάτων πυρόσβεσης 6.000,00 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ Σεπτέµβρης 2012 1. ΓΕΝΙΚΑ Ο ήµος Χανίων,

Διαβάστε περισσότερα

Τιμ ς... που βγάζουν μάτι! Εργαλεία σε. Βίδωσε, Τρύπησε, Κόψε, Τρίψε, Φώτησε... και όλα με τις ίδιες μπαταρίες! NEO.

Τιμ ς... που βγάζουν μάτι! Εργαλεία σε. Βίδωσε, Τρύπησε, Κόψε, Τρίψε, Φώτησε... και όλα με τις ίδιες μπαταρίες! NEO. Εργαλεία σε Τιμς... ΤΕΥΧΟΣ 1/2016 ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ! που βγάζουν μάτι! Βίδωσε, Τρύπησε, Κόψε, Τρίψε, Φώτησε... και όλα με τις ίδιες μπαταρίες! 331 169 όλα μαζί μόνο: 18V System Δραπανοκατσάβιδο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ. Χαρακτηριστικά των κατσαβιδιών UNIOR. * λάμα: χάλυβας ποιότητας χρωμίου, βαναδίου, μολυβδαινίου

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ. Χαρακτηριστικά των κατσαβιδιών UNIOR. * λάμα: χάλυβας ποιότητας χρωμίου, βαναδίου, μολυβδαινίου Από τί εξαρτάται η σιγουριά της ροπής περιστροφής; Από την ολίσθηση. Ξεχάστε την! ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ Ο ι η μ έ ρ ε ς τ ο υ μ έ λ λ ο ν τ ο ς α π ο τ ε λ ο ύ ν τ α ι α π ό π ο λ λ ά σ τ ο ι χ ε ί α Τα κατσαβίδια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΙΣΧΥΟΣ. νεα προϊοντα 2013. DPX 3 250 με πολυόργανο μετρήσεων. DPX 3 αυτόματοι διακόπτες. Αυτόματοι διακόπτες ισχύος.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΙΣΧΥΟΣ. νεα προϊοντα 2013. DPX 3 250 με πολυόργανο μετρήσεων. DPX 3 αυτόματοι διακόπτες. Αυτόματοι διακόπτες ισχύος. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΙΣΧΥΟΣ Αυτόματοι διακόπτες ισχύος DPX Αυτόματοι διακόπτες ισχύος DMX Διακόπτες φορτίου νεο σ. 24 DPX 3 60 από 6 Α έως 60 Α νεο σ. 27 DPX 3 250 με πολυόργανο μετρήσεων νεο σ. 32 DMX 3 Διακόπτες

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «Προμήθεια λοιπών αναλωσίμων - αναλωσίμων μικροεργαλείων και λοιπού εξοπλισμού»

Έργο: «Προμήθεια λοιπών αναλωσίμων - αναλωσίμων μικροεργαλείων και λοιπού εξοπλισμού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Μελέτης: 75 /2014 Έργο: «Προμήθεια λοιπών αναλωσίμων - αναλωσίμων μικροεργαλείων και λοιπού εξοπλισμού» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : «Προμήθεια Διαφόρων Λαμπτήρων» ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π : /2016 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τα προς προμήθεια είδη, θα είναι καινούρια πρώτης

Διαβάστε περισσότερα

A. TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΕΡΓΟY 1:

A. TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΕΡΓΟY 1: A. TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΕΡΓΟY 1: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ" 1.1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.1.1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ενδεικτική Διάσταση : 1.60*80* 72 cm έως

Διαβάστε περισσότερα

τραπέζια για ομπρέλες

τραπέζια για ομπρέλες τραπέζια για ομπρέλες made in Italy 3 2 Περιστρεφόμενος χώρος αποθήκευσης που δεν παρεμβαίνει στην επιφάνεια του τραπεζιού 1 4 Σταχτοδοχείο με αδιάβροχο κάλυμμα 5 Κλειδαριά (προαιρετική) 8 6 Λουκέτο (προαιρετικό)

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνή καλύµατα καθισµάτων

ιεθνή καλύµατα καθισµάτων ιεθνή καλύµατα καθισµάτων Κατασκευασµένο από σκληρό ανθεκτικό νάιλον ύφασµα. εν απορροφά λάδι γράσο και νερό. Μπορεί να πλυθεί. ιαθέσιµο σε 7 διαφορετικά χρώµατα και 2 συνδιασµούς χρωµάτων Τα καλύµατα

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοσυστήματα SC 5.800 C. Βασικός εξοπλισμός: Βαλβίδα ασφαλείας. Τεχνικά στοιχεία

Ατμοσυστήματα SC 5.800 C. Βασικός εξοπλισμός: Βαλβίδα ασφαλείας. Τεχνικά στοιχεία Ατμοσυστήματα SC 5.800 C Υψηλή κατηγορία για υψηλές απαιτήσεις. Δυνατότητα ρύθμισης του ατμού σε ξηρού - υγρού ανάλογα με τις απαιτήσεις. Συνεχής εργασία χάρη στο σύστημα δύο κάδων. Βασικός εξοπλισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F H[m] 5 Wilo-DrainLift XS-F 4 0 0 4 5 6 7 8 Q[m³/h] Σχεδιασμός Μικρή μονάδα άντλησης λυμάτων (επιτοίχια εγκατάσταση) Εφαρμογές Έτοιμη για σύνδεση μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Έχουν τις αναλογίες και τις διαστάσεις του χρήστη,

Έχουν τις αναλογίες και τις διαστάσεις του χρήστη, Τα εργονομικά εργαλεία της BAHCO ERGO σχεδιάζονται για να εκπληρώνουν τις ανάγκες του επαγγελματία χρήστη. Μειώνουν τη μυαλγία και τη κούραση και αυξάνουν την αποτελεσματικότητα των άκρων. Έχουν τις αναλογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη, 24/11/2016 ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: 9651 ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. : FAX:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη, 24/11/2016 ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: 9651 ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. : FAX: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη, 24/11/2016 ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: 9651 ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. : 24623 51123 FAX: 24623 51146 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Δήμος στα πλαίσια των λειτουργικών

Διαβάστε περισσότερα

Πλανητικά μίξερ BE5 300 W. (από 15 έως 220 ανά λεπτό)

Πλανητικά μίξερ BE5 300 W. (από 15 έως 220 ανά λεπτό) Πλανητικά Μίξερ 2 dito electrolux πλανητικά μίξερ Πλανητικά μίξερ Πανίσχυρα, κατασκευασμένα για να αντέχουν σε φορτία. Η Dito Electrolux προσφέρει πλούσια γκάμα πλανητικών μίξερ από 5 έως 80 λίτρων, για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος, 2-11-2016 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ:2/92496 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ: 22410-35445 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (απευθείας

Διαβάστε περισσότερα

NEA monteλα ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ WÜRTH MASTER

NEA monteλα ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ WÜRTH MASTER NEA monteλα ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ WÜRTH MASTER ΕΡΓΑΛΕΙΑ WÜRTH MASTER Δημιουργούμε συνεχώς νέα, καινοτόμα προϊόντα Βραβευμένα προϊόντα προσφέρουν έξυπνες λύσεις, άριστη εργονομία, συνεχώς αυξανόμενη αποδοτικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Τασκούδης Χρήστος Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. Δομικά υλικά

Τασκούδης Χρήστος Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. Δομικά υλικά Εξαρτήματα για προφίλ αλουμινίου Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1889 και από τότε έχει κατακτήσει ηγετική θέση στην παραγωγή εξαρτημάτων για πόρτες και παράθυρα από προφίλ αλουμινίου στην Ευρωπαϊκή και παγκόσμια

Διαβάστε περισσότερα

μεσα ατομικησ προστασιασ

μεσα ατομικησ προστασιασ μεσα ατομικησ προστασιασ νεα σειρα νεα σειρα νεα σειρα νεα σειρα μπλουζα t-shirt Ύφασμα 100% βαμβάκι πενιέ Κοντό μανίκι Λωρίδα κάλυψης ραφών λαιμόκοψης Βάρος 145gr/m 2 7,90 Λογότυπο Würth στο αριστερό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Αυτόματος βραχίονας που καταργεί την χρήση του λεβιέ με πλήρη αυτόματες κινήσεις

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Αυτόματος βραχίονας που καταργεί την χρήση του λεβιέ με πλήρη αυτόματες κινήσεις ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Γενική περιγραφή Υπεραυτόµατος ξεµονταριστής µε εξελιγμένο βραχίονα εργαλείων (πιάτο νύχι) ο οποίος καταργεί εντελώς την χρήση του λεβίε, ιδανικός για ελαστικά φορτηγών, λεωφορείων, χωματουργικών

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία REMS (επιλεγμένα εργαλεία REMS)

Εργαλεία REMS (επιλεγμένα εργαλεία REMS) (επιλεγμένα εργαλεία ) Πρέσα ακτινική χειρός ECO-PRESS 574000 216,80 Ακτινική πρέσα του χεριού για την κατασκευή πρεσαριστών συνδέσεων με πλαστικούς και σύνθετους σωλήνες 0 10-26 mm. Για την κίνηση των

Διαβάστε περισσότερα

Γεννήτριες & Βενζινοκινητήρες

Γεννήτριες & Βενζινοκινητήρες Γεννήτριες & Βενζινοκινητήρες ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 63747 KG 1.0 63748 KG 1.0 HD Εναλλάκτης 100% Χαλκού 63749 KG 1.5 63750 KG 3.5 ÊÙ ÄÉÊOÓ 63747 63748 63749 63750 ÔÕÐOÓ KG 1.0 KG 1.0 HD KG 1.5 KG 3.5 ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοσυστήματα SC 2.600 CB. Βασικός εξοπλισμός: Βαλβίδα ασφαλείας. Τεχνικά στοιχεία

Ατμοσυστήματα SC 2.600 CB. Βασικός εξοπλισμός: Βαλβίδα ασφαλείας. Τεχνικά στοιχεία Ατμοσυστήματα SC 2.600 CB Μικρό, συμπαγές με διαρκή παραγωγή ατμού. Κατάλληλο για τον καθαρισμό δαπέδων, τοίχων, την απομάκρυνση αλάτων από το μπάνιο και λίπη από την κουζίνα. Η συσκευασία περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

STANLEY BLACK & DECKER (ΕΛΛΑΣ) ΕΠΕ Στράβωνος 7- Γλυφάδα 166 74. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ Tηλ: 210 8981616 ΦΑΞ: 210 8983570. stanleytools.

STANLEY BLACK & DECKER (ΕΛΛΑΣ) ΕΠΕ Στράβωνος 7- Γλυφάδα 166 74. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ Tηλ: 210 8981616 ΦΑΞ: 210 8983570. stanleytools. STANLEY BLACK & DECKER (ΕΛΛΑΣ) ΕΠΕ Στράβωνος 7- Γλυφάδα 166 74 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ Tηλ: 210 8981616 ΦΑΞ: 210 8983570 stanleytools.com Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε τροποποιήσεις χωρίς καμία ειδοποίηση.

Διαβάστε περισσότερα

NT 35/1 Tact Bs. Η ιδανική σκούπα για αρτοποιεία

NT 35/1 Tact Bs. Η ιδανική σκούπα για αρτοποιεία Εύχρηστη μηχανή ξηρής-υγρής αναρρόφησης με ένα μοτέρ, αυτόματο σύστημα καθαρισμού των φίλτρων - ΤACT - και κάδο όγκου 35, κατάλληλη για κάθε τύπου εφαρμογές σε αρτοποιεία και εργαστήρια ζαχαροπλαστικής.

Διαβάστε περισσότερα

Τιμ ς... 126 + που βγάζουν μάτι! 24,90 35,70 179,90-30% Μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων 41,50-40% 54,90-35%

Τιμ ς... 126 + που βγάζουν μάτι! 24,90 35,70 179,90-30% Μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων 41,50-40% 54,90-35% Φθινόπωρο 2013 Τιμς... Μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων που βγάζουν μάτι! Αντλία καθαρού νερού 250W 41,50-40% 24,90 Ηλεκτρική σκούπα στάχτης 800W 54,90-35% 35,70 179,90-30% 126 + Μήκος 2,8m 200 Εξουσιοδοτημένα

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αριθ. Πρωτ.11911 /11-10-2016 ΠΡΟΣ DO IT M.I.K.E, Νέα Κερασούντα, Φιλιππιάδα Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για το

Διαβάστε περισσότερα

NT 35/1 Tact Te. Σύστημα Tact (Αυτόματο σύστημα αυτόματου καθαρισμού φίλτρων) Πρίζα

NT 35/1 Tact Te. Σύστημα Tact (Αυτόματο σύστημα αυτόματου καθαρισμού φίλτρων) Πρίζα Η NT 35/1 Tact Te είναι μια εύχρηστη και ισχυρή μηχανή ξηρής & υγρής αναρρόφησης για επαγγελματικές εφαρμογές. Είναι εξοπλισμένη με το καινοτόμο, κατοχυρωμένο με πατέντα σύστημα Tact, για αυτόματο καθαρισμό

Διαβάστε περισσότερα

(77-05-000181) (77-05-000182) (77-05-003421) (77-05-003121) (77-05-003022) (77-05-004022) (77-05-000218) (77-05-000216) (77-05-000215) (77-05-000214)

(77-05-000181) (77-05-000182) (77-05-003421) (77-05-003121) (77-05-003022) (77-05-004022) (77-05-000218) (77-05-000216) (77-05-000215) (77-05-000214) (77-05-003221) (77-05-003421) (77-05-003121) (77-05-003022) (77-05-004022) ΑΠΛΙΚΕΣ 77-05-003221 ΕΔΑΦΟΥΣ 100W 77-05-003421 ΚΡΕΜΑΣΤΗ 100W 77-05-003121 ΤΟΙΧΟΥ 100W ΛΑΜΠΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ 77-05-003022 ΤΟΙΧΟΥ 60W

Διαβάστε περισσότερα

(61-01-000125) (61-01-001333) (62-05-000013) (62-05-000016)

(61-01-000125) (61-01-001333) (62-05-000013) (62-05-000016) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ & ΕΙΔΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ 10 (61-01-000125) (61-01-001333) (62-05-000013) (62-05-000016) (61-01-000118) (61-01-000100) Δοχείο Αναρρόφηση αέρα Πίεση Ισχύς Τάση Βάρος (λίτρα) (λιτ../λεπτό)

Διαβάστε περισσότερα

ομπρέλες για ακτές και πισίνες made in Italy

ομπρέλες για ακτές και πισίνες made in Italy ομπρέλες για ακτές και πισίνες made in Italy ποσειδών 2 230 ø 55 275 230 295 ø 55 245 ø 55 275 230 275 ø 55 230 55 295 245 285 ø 55 245 ø 55 275 230 320 245 ø 55 ø 55 285 245 ø 55 320 245 ø 55 AM6/20 AM6/116

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΞΕΡ DYN ΔΡΑΠΑΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ DYN ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ Δ-Α ΔΡΑΠΑΝΟ DYN 500W. με στέλεχος. Σε. βαλίτσα. Σε πρακτική βαλίτσα. Ιδανικό για ανάμιξη χρωμάτων και

ΜΙΞΕΡ DYN ΔΡΑΠΑΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ DYN ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ Δ-Α ΔΡΑΠΑΝΟ DYN 500W. με στέλεχος. Σε. βαλίτσα. Σε πρακτική βαλίτσα. Ιδανικό για ανάμιξη χρωμάτων και ΔΡΑΠΑΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ DYN ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ Δ-Α (62-05-000225) Περιέχει: πολλά χρήσιμα εξαρτήματα. Πρακτική θήκη τρυπανιών στη χειρολαβή. Σε πρακτική βαλίτσα. ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ DYN SDS-plus ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ Φ26 (62-05-000146)

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός 321039 Τιμή 3, 2 6. Πλαγιοκόφτης. Κωδικός 321060 160mm Τιμή 3, 4 7 Κωδικός 321077 180mm Τιμή 4,69. Πλατυτσίμπιδο 160mm

Κωδικός 321039 Τιμή 3, 2 6. Πλαγιοκόφτης. Κωδικός 321060 160mm Τιμή 3, 4 7 Κωδικός 321077 180mm Τιμή 4,69. Πλατυτσίμπιδο 160mm 10. εργαλεια χειροσ 10 Εργαλεία χειρός Γκαζοτανάλια 250mm Κωδικός 321398 Τιμή 8, 0 6 Μυτοτσίμπιδο κυρτό 160mm Κωδικός 321039 Τιμή 3, 2 6 Πένσα Κωδικός 320988 160mm Τιμή 3, 9 8 Κωδικός 320995 180mm Τιμή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Προµήθεια ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΜΙΚΡΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΡΟΣ και ΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 1) Κ.Α.: 20/6699.01.91(

Διαβάστε περισσότερα

Σκούπες ξηρής και υγρής αναρρόφησης NT 45/1 Tact

Σκούπες ξηρής και υγρής αναρρόφησης NT 45/1 Tact Σκούπες ξηρής και υγρής αναρρόφησης NT 45/1 Tact H NT 45/1 Τact είναι μια εύχρηστη και ισχυρή μηχανή ξηρής & υγρής αναρρόφησης για επαγγελματικές εφαρμογές. Είναι εξοπλισμένη με το καινοτόμο, κατοχυρωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Εικόνα 1. Ηλεκτρολογική συνδεσμολογία ηλ. περίφραξης 1. Βγάζουμε τη συσκευή (κεντρική μονάδα) από τη συσκευασία (εικ. 2). Εικόνα 2. Κεντρική μονάδα 2. Τη στερεώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Όργανα μέτρησης. Ακρίβεια μετρήσεων. Χρήση με δοκιμασμένη ασφάλεια. Πολλαπλές εκδόσεις. Δυναμόκλειδα

Όργανα μέτρησης. Ακρίβεια μετρήσεων. Χρήση με δοκιμασμένη ασφάλεια. Πολλαπλές εκδόσεις. Δυναμόκλειδα Εργονομία UNIOR προστατέψτε τα χέρια σας Όργανα μέτρησης Δυναμόκλειδα Αναλογικά παχύμετρα Αλφάδια Αλφαδοπήχεις οικοδόμων Γωνίες Φίλερ Αλλα εργαλεία μέτρησης Μετροταινίες τσέπης Ακρίβεια μετρήσεων Τα μέτρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΗΠΟΥ. Φάσμα θερμοκρασιών. Δεν πιάνει πουρί. Πλέξη ανθεκτική στη συστροφή. Πλέξη ανθεκτική στα τσακίσματα. Ανακυκλώσιμο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΗΠΟΥ. Φάσμα θερμοκρασιών. Δεν πιάνει πουρί. Πλέξη ανθεκτική στη συστροφή. Πλέξη ανθεκτική στα τσακίσματα. Ανακυκλώσιμο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΗΠΟΥ Φάσμα θερμοκρασιών Πλέξη ανθεκτική στη συστροφή Πλέξη ανθεκτική στα τσακίσματα Ανακυκλώσιμο Ανθεκτικό σε υπεριώδη ακτινοβολία Δέσμες ψεκασμού Με ρυθμιζόμενη δέσμη ψεκασμού Πιστόλια ποτίσματος

Διαβάστε περισσότερα

πάντοτε το σωστό εργαλείο.

πάντοτε το σωστό εργαλείο. Θέλετε ακόμα περισσότερες ιδέες; Επισκεφθείτε μας στη διεύθυνση www.bosch.gr και πάρτε ιδέες γύρω από τη διακόσμηση και το σχεδιασμό του σπιτιού σας. Εδώ δε θα βρείτε μόνο συμβουλές και τεχνάσματα για

Διαβάστε περισσότερα

ONSITE ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΕΥΧΟΣ 38 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ

ONSITE ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΕΥΧΟΣ 38 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ ONSITE ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΕΥΧΟΣ 38 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΕΙΡΑΣ XR ΝΕΑ ΥΨΗΛΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Σχεδιασμένες για να αποθηκεύουν περισσότερη ενέργεια - παρέχοντας στα XR εργαλεία μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

NT 14/1 Ap Te Adv. Πτυσσόμενη χειρολαβή. Δε χρειάζεται σκύψιμο, ούτε τράβηγμα. Η μηχανή μεταφέρεται με την πρακτική χειρολαβή για εύκολη μεταφορά.

NT 14/1 Ap Te Adv. Πτυσσόμενη χειρολαβή. Δε χρειάζεται σκύψιμο, ούτε τράβηγμα. Η μηχανή μεταφέρεται με την πρακτική χειρολαβή για εύκολη μεταφορά. Η μηχανή ξηρής & υγρής αναρρόφησης NT 14/1 Eco Τe Advanced είναι κάτι παραπάνω από μια απλή ηλεκτρική σκούπα. Αποτελεί την ιδανική μηχανή για τεχνίτες - σχεδιασμένη σε στενή συνεργασία με επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ BESTÅ/INREDA. Σύστημα αποθήκευσης

ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ BESTÅ/INREDA. Σύστημα αποθήκευσης ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ BESTÅ/INREDA Σύστημα αποθήκευσης ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ Το γυαλί ασφαλείας πρέπει να χειρίζεται με προσοχή! Μια χτυπημένη γωνία ή μια γρατζουνισμένη επιφάνεια μπορεί, σε εξαιρετικές περιπτώσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Συσκευών Υγραερίου 2014

Τιμοκατάλογος Συσκευών Υγραερίου 2014 Τιμοκατάλογος Συσκευών Υγραερίου 2014 w w w. t e l e t h e r m a n s i. g r Κουζίνες υγραερίου (εμαγιέ - ανοξείδωτες) 024 Κουζίνα υγραερίου οικιακής χρήσης. Διαστάσεις: 60 x 60cm Σώμα εμαγιέ λευκό. 4 εστίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1- Γενικά Σελίδα 1 2- Εγκατάσταση.. Σελίδα 5 3- Ηλεκτρικές συνδέσεις.. Σελίδα 6 4- Υδραυλικές συνδέσεις........

Διαβάστε περισσότερα

Εξοπλισμός για ερμάρια βάσης

Εξοπλισμός για ερμάρια βάσης ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 15άρι-συρόμενο βάσης Σελίδα 2 3 Για προσόψεις 90 και 45 με πολλαπλές λειτουργίες Συρόμενο βάσης COMFORT Σελίδα 2 9 Για προσόψεις 90 και 45 COMFORT DISPENSA Junior Σελίδα 2 15 Εξοπλισμός για

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομα Ηλιακά Φωτιστικά Δρόμου - Κήπου Σειρά LED. ΝΑΝΟΔΟΜΗ, Ασκληπιού 109, 11472 Αθήνα, Τηλ. 2103629581 email: info@nanodomi.com

Αυτόνομα Ηλιακά Φωτιστικά Δρόμου - Κήπου Σειρά LED. ΝΑΝΟΔΟΜΗ, Ασκληπιού 109, 11472 Αθήνα, Τηλ. 2103629581 email: info@nanodomi.com Αυτόνομα Ηλιακά Φωτιστικά Δρόμου - Κήπου Σειρά LED ΝΑΝΟΔΟΜΗ, Ασκληπιού 109, 11472 Αθήνα, Τηλ. 2103629581 email: info@nanodomi.com Διαμόρφωση ηλιακού φωτιστικού δρόμου Ένα αυτόνομο ηλιακό φωτιστικό αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Ultra-έξυπνες λύσεις για την εγκατάσταση

Ultra-έξυπνες λύσεις για την εγκατάσταση Σειρά καναλιών Ultra Ultra-έξυπνες λύσεις για την εγκατάσταση Σύστημα διαχείρισης καλωδίων Ιούλιος 2012 Η αποτελεσματική αξιοποίηση του χρόνου και του κόστους, ωφελεί εσάς και τους πελάτες σας Το Ultra

Διαβάστε περισσότερα

LAMELLO SWISS MADE. Mod. Classic C3. Ισχύς 750 Watt. Δίσκος Φ100 x 4 x 22mm Z6 (3+3) Μέγιστο βάθος κοπής 20mm Βάρος 3,1kg. Mod.

LAMELLO SWISS MADE. Mod. Classic C3. Ισχύς 750 Watt. Δίσκος Φ100 x 4 x 22mm Z6 (3+3) Μέγιστο βάθος κοπής 20mm Βάρος 3,1kg. Mod. LAMELLO SWISS MADE Mod. Classic C3 Επαγγελματική ηλεκτρική καβιλιέρα. Η αυθεντική καβιλιέρα Lamello απαραίτητη για κάθε ξυλουργική εργασία. Μηχάνημα υψηλής ακρίβειας και πολύ μεγάλης αντοχής, με ρυθμιστή

Διαβάστε περισσότερα