ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 5429

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 5429"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 5429 βάλλονται είκοσι ένας (21) τιμητικοί κανονιοβολισμοί {ανά πέντε δευτερόλεπτα (5 )}: (1) Κατά την άφιξη του Προέδρου της Δημοκρατίας, όταν προβλέπεται ή διαταχθεί «Μεγάλη Υποδοχή». (2) Κατά την επίσημη υποδοχή Αρχηγού Ξένου Κρά τους. γ. Προς Νεκρούς Κατά τις κηδείες επισήμων προσώπων βάλλονται τιμη τικοί κανονιοβολισμοί κατά τα οριζόμενα από τον Πρό εδρο της Δημοκρατίας ειδικά για κάθε περίπτωση. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 4. Τα Λιμεναρχεία των Λιμένων Χαιρετισμού διατηρούν πλήρη σειρά των ξένων Σημαιών, τις οποίες χορηγούν σε κάθε περίπτωση. 5. Εάν σε εξαιρετική περίπτωση δεν διατίθεται και δεν γίνει δυνατό να ευρεθεί Σημαία του ενδιαφερομένου Κράτους, κατά τη διάρκεια απονομής των τιμών επαί ρεται η Ελληνική Σημαία. 6. Σ όλες τις περιπτώσεις οι χαιρετιστήριοι κανο νιοβολισμοί βάλλονται ένας ένας και σε ίσα χρονικά διαστήματα, τα οποία, ανάλογα της ταχυβολίας των μέσων, δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερα των τριάντα δευτερολέπτων (30 ). 7. Κάθε Διοικητής Ομάδας Πλοίων ή Κυβερνήτης μεμο νωμένου πολεμικού πλοίου του Πολεμικού Ναυτικού που μπορεί να αποδώσει χαιρετισμό, καταπλέοντας σε δικό μας «Λιμένα Χαιρετισμού», οφείλει να ειδοποιεί μέσω του Λιμενάρχη τις αρμόδιες Αρχές για το χαιρετισμό ξένων Σημαιών σχετικά με: α. Την ώρα από την οποία μπορεί να αναλάβει την υποχρέωση αυτή. β. Κάθε εμπόδιο το οποίο κάνει αδύνατη την εκτέλεση της αποστολής αυτής και την άρση αυτού. γ. Την ώρα από την οποία, λόγω αποχωρήσεως, η μέριμνα χαιρετισμού μεταβιβάζεται και πάλι σ αυτές.. Εάν για οποιοδήποτε λόγο ελληνικό πολεμικό πλοίο που καταπλέει σε ξένο «Λιμένα Χαιρετισμού» αδυνατεί να αποδώσει τον οφειλόμενο χαιρετισμό, ο Κυβερνήτης του οφείλει να ενημερώσει αμέσως τις τοπικές Αρχές και να καταστήσει γνωστούς σ αυτές τους λόγους της αδυναμίας του. 9. Κάθε άλλος χαιρετιστήριος κανονιοβολισμός εκτε λείται μόνο σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν σε κάθε Κλάδο των ΕΔ ή κατόπιν διαταγής του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Άρθρο 30 ΕΠΙΚΗΔΕΙΕΣ ΤΙΜΕΣ 1. Για τις τιμές που αποδίδουν τα Στρατεύματα σε κηδείες, ισχύουν οι ακόλουθες γενικές διατάξεις: α. Οι επικήδειες τιμές που αποδίδονται στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ρυθμίζονται με ειδικό Προεδρικό Δι άταγμα. Επίσης με Προεδρικό Διάταγμα καθορίζονται και οι επικήδειες τιμές που αποδίδονται σε ξένους Αρ χηγούς Κρατών και μέλη ξένων Βασιλικών Οίκων, που αποθνήσκουν στην Ελλάδα. β. Οι επικήδειες τιμές που αποδίδονται σε ξένες προ σωπικότητες που αποθνήσκουν στην Ελλάδα ρυθμίζο νται κάθε φορά με διαταγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ύστερα από αίτηση του Υπουργείου Εξωτερικών και σε συνεννόηση με αρμόδιους φορείς αυτού. γ. Στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη για να μην εμποδί ζεται η κυκλοφορία, κατ αρχήν δεν σχηματίζεται πεζο πόρος επικήδειος πομπή, αλλά εποχούμενη πομπή, πλην αντιθέτου διαταγής του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, που προκαλείται αρμοδίως. δ. Τα Στρατεύματα που διατίθενται για απόδοση επι κήδειων τιμών δεν φέρουν τις Σημαίες τους, εκτός εάν με Προεδρικό Διάταγμα καθορισθεί διαφορετικά. ε. Τα επικήδεια αποσπάσματα αποτελούνται κατ αρ χήν από τον Κλάδο των ΕΔ, Σώμα Ασφαλείας ή Λιμενικό Σώμα στο οποίο ανήκε αυτός που απεβίωσε και μόνο σε περίπτωση αδυναμίας αντικαθίστανται ή συμπλη ρώνονται αμοιβαία. στ. Κατά τις κηδείες δεν αποδίδονται τιμές στους επισήμους που προσέρχονται εκτός των κάτωθι περι πτώσεων: (1) Κατά την προσέλευση του Προέδρου της Δημο κρατίας και του Πρωθυπουργού αποδίδονται οι προ βλεπόμενες τιμές. (2) Κατά την προσέλευση του Υπουργού και Υφυπουρ γού Εθνικής Άμυνας, του Προέδρου της Ιεράς Συνόδου και Αξιωματικών, οι οποίοι είναι άμεσοι προϊστάμενοι αυτού που έχει το Γενικό Πρόσταγμα, τα προς απόδοση επικήδειων τιμών τμήματα λαμβάνουν τη στάση προσο χής, αλλά δεν ανακρούεται εμβατήριο. ζ. Εάν το επικήδειο απόσπασμα διοικείται από Αξκό τότε απαραίτητα συνοδεύεται και από τμήμα Στρατιω τικής Μουσικής, εφόσον υπάρχει στη Φρουρά, η οποία κατά την κηδεία προηγείται της επικήδειας πομπής. Επίσης Μουσικής συνοδεύει και τα επικήδεια αποσπάσματα που συγκροτούνται από Στρατιωτικές Σχολές. η. Το γενικό πρόσταγμα κατά την απόδοση επικηδεί ων τιμών έχει κατ αρχήν Αξιωματικός ομοιόβαθμος με αυτόν που απεβίωσε. θ. Κατά την περιφορά των Επιταφίων των Ιερών Ναών, τη Μ. Παρασκευή αποδίδονται τιμές από επικήδειο από σπασμα και σχηματίζεται πεζοπόρα επικήδεια πομπή σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο αυτό. ι. Οι επικήδειες τιμές ρυθμίζονται από τις κατά τό πους Αρχές των αντιστοίχων Κλάδων των ΕΔ, των Σωμάτων Ασφαλείας ή του Λιμενικού Σώματος (ειδικά για το Στρατό από τα Φρουραρχεία, εφόσον η κηδεία λάβει χώρα σε άλλο τόπο από την έδρα της Μονά δας, στην οποία υπηρετούσε ο θανών) και αποδίδονται στον τόπο της ταφής από Στρατεύματα της Φρουράς (εφόσον υπάρχουν). Με ειδική διαταγή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας είναι δυνατή η μετακίνηση Στρατευ μάτων προς απόδοση επικήδειων τιμών. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αυτές οι Αρχές, οι επικήδειες τιμές ρυθμίζονται από τις Αρχές που εκτελούν Φρουραρχικά καθήκοντα. Εάν η ταφή γίνει σε τόπο όπου δεν εδρεύει Μονάδα των Ενόπλων Δυνάμεων δεν αποδίδονται τιμές, αλλά η Μονάδα του θανόντος αποστέλλει ανάλογη αντι προσωπεία σύμφωνα με τις διαταγές που ισχύουν. ΕΠΙΚΗΔΕΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ 2. Η δύναμη των επικήδειων αποσπασμάτων εξαρτά ται από το βαθμό και τη θέση αυτού που απεβίωσε και διατίθεται, όπως καθορίζεται στον παρακάτω πίνακα, με βάση την οργάνωση του Στρατού Ξηράς.

2 5430 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΒΑΘΜΟΣ ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΕΠΙΚΗΔΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΒΑΘΜΟΥ ΘΕΣΕΩΣ Πρωθυπουργός, Αντιπρόεδροι της Κυβερνήσεως, Πρό εδρος της Βουλής, Υπουργός ή Υφυπουργοί Εθνικής Άμυ νας και Πρόεδρος της Ιεράς Συνόδου. Λοιποί Υπουργοί γενικά. Υφυπουργοί, Αρχιεπίσκοποι και Επίσκοποι, που κη δεύονται στην περιφέρειά τους. Αρχιεπίσκοποι και Επίσκοποι, που κηδεύονται εκτός της περιφερείας τους και Επίσκοποι, που δεν έχουν ποίμνιο. Νομάρχες που κηδεύονται στην περιφέρειά τους. Κάθε Αξιωματικός του Στρατού, Διοικητής Σχηματι σμού, Συγκροτήματος ή Μονάδας ή Διοικητής Όπλου Σχηματισμού ή Διευθυντής Σώματος ή Διοικητής Υπο μονάδας ή τος αυτής που κηδεύεται σε πόλη που εδρεύει τμήμα Στρατεύματος, του οποίου υπήρ ξε Διοικητής. Στην ανωτέρω περίπτωση τη διοίκηση του επικήδειου αποσπάσματος αναλαμβάνει ένας από τους αμέσως υφισταμένους του αποβιώσαντος, βαθμού αναλόγου προς το διατιθέμενο τμήμα, οριζόμενος από το Διοικητή του Σχηματισμού, του Συγκροτήματος ή της Μονάδας. Επίσης οι ίδιες τιμές αποδίδονται σε Αξιωματικούς του Ναυτικού, Αεροπορίας, Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού και Πυροσβεστικού Σώμα τος, προϊσταμένους αντιστοίχων Κλιμακίων Διοικήσεως ή Υπηρεσιών. ΕΠΙΚΗΔΕΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Ένα (1) Πεζοπόρο Σύνταγμα (ένα τάγμα από κάθε Κλάδο των ΕΔ) ή εάν η Φρουρά της Πόλεως δεν υπερ βαίνει το Σύνταγμα, όλη η δύναμη αυτής. Το απόσπασμα διοικείται από τον αντίστοιχο προς τις Μονάδες αυτές Διοικητή. Μία (1) Διλοχία. Ένας (1) Λόχος. Δύο (2) Διμοιρίες. Δύο (2) Διμοιρίες Ολόκληρο το τμήμα του οποίου υπήρξε Διοικητής (πλην των κωλυομένων λόγω υπηρεσίας) υπό την προ ϋπόθεση ότι αυτό δεν υπερβαίνει το εις τον πίνακα της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, προβλεπόμενο για το βαθμό του τμήμα. Διαφορετικά μέρος του ως άνω τμήματος ίσο προς το κατά τον πίνακα της παρα γράφου 3 του παρόντος άρθρου δικαιούμενο υπ αυτού, βάσει του βαθμού του. 3. Οι επικήδειες τιμές του λοιπού εν ενεργεία προσωπικού των Κλάδων των ΕΔ, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος που δεν αναφέρονται στον πίνακα της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, απονέμονται από ένοπλο απόσπασμα που προέρχεται, εφόσον είναι δυνατόν, από το Όπλο ή Σώμα στο οποίο ανήκε αυτός που απεβίωσε. Η δύναμη των επικήδειων αποσπασμάτων καθορίζεται στον παρακάτω πίνακα:

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 5431 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΘΝΗΣΚΟΝΤΕΣ ΑΞΚΟΥΣ ΕΕ-ΠΔ ΚΑΙ ΟΠΛΙΤΕΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΟΛΗ ΑΞΚΩΝ ΕΠΙΚΗΔΕΙΟ ΤΕΛΕΤΑΡΧΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΒΟΗΘΟΣ (α) (β) (γ) (δ) (ε) (στ) ΣΤΓΟΣ Οκτώ () Ανώτατοι, Ένα (1)Τάγμα Ταξχος και 1-2 Λοχαγοί (Α/ΓΕΕΘΑ) οι τέσσερις (4) των τριών (3) (2) Αντγοι για τις ταινίες Λόχων ανά Ανχης του φερέτρου. Δύο (2) Υπτγοι Δύο (2) Ταξχοι ένας (1) εκ των τριών Κλάδων των ΕΔ. χαιρετιστηρίων (10) ΑΝΤΓΟΣ (3) απεριόριστοι Εξι (6) Ανώτατοι, οι τέσσερις (4) ομοιόβαθμοι για τις ταινίες του φερέτρου. Ενας (1) Υπτγος Ενας (1) Ταξχος Ενας (1) Λόχος των τριών (3) διμοιριών των (10) Σχης και Τχης 1-2 Ανθλγοί ΥΠΤΓΟΣ ΤΑΞΧΟΣ απεριόριστοι Τέσσερις (4) Ανώτατοι ομοιόβαθμοι για τις ταινίες του φερέτρου. Δύο (2) Σχες. Ενας (1) Λόχος των δύο (2) διμοιριών των Ανχης βοηθός Τχης και του 1-2 Ανθλγοί ή ΔΕΑ χαιρετιστηρίων (10)

4 5432 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) (α) (β) (γ) (δ) (ε) (στ) ΣΧΗΣ Εξι (6) Ανώτεροι, οι Ενας (1) Λόχος Ανώτερος και 1-2 Ανθστές τέσσερις (4) ομοιόβαθμοι των δύο ή ΔΕΑ για τις ταινίες του φερέτρου. (2) των διμοιριών Λοχαγός (10) ΑΝΧΗΣ ΤΧΗΣ Εξι (6) Ανώτεροι, οι τέσσερις (4) ομοιόβαθμοι για τις ταινίες του φερέτρου. Λόχος των δύο (2) διμοιριών των Ανώτερος και Λοχαγός 1-2 Ανθστές ή ΔΕΑ (10) ΛΓΟΣ Εξι (6) κατώτεροι, οι τέσσερις (4) ομοιόβαθμοι για τις ταινίες του φερέτρου. Μία (1) διμοιρία των (10) Λγός και Υπλγός 1 Υπξκός ΥΠΛΓΟΣ ΑΝΘΛΓΟΣ Λοιποί παριστάμενοι Εξι (6) κατώτεροι, οι τέσσερις (4) ομοιόβαθμοι για τις ταινίες φερέτρου. Μία (1) διμοιρία των (10) Λγός και Υπλγός 1 Υπξκός

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 5433 (α) (β) (γ) (δ) (ε) (στ) Εξι (6) κατώτεροι, Μία (1) διμοιρία Λγός και 1 Υπξκός οι τέσσερις (4) των ομοιόβαθμοι για τις Υπλγός ταινίες φερέτρου. ΑΝΘΣΤΗΣ- ΔΕΑ των (10) ΑΛΧΙΑΣ- ΕΠΧΙΑΣ Προϊστάμενος - Υφιστάμενος Μία (1) διμοιρία των Λγός και Υπλγός ΛΟΧΙΑΣ ΔΕΚΑΝΕΑΣ ΣΤΡΤΗΣ Προϊστάμενος - Υφιστάμενος ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: (1) Όπου στον πίνακα αναφέρονται οι βαθμοί του ΣΞ νο ούνται και οι αντίστοιχοι των άλλων Κλάδων των ΕΔ. (2) Διατίθενται και από τους τρεις Κλάδους. (3) Σε περίπτωση μη δυνατότητας διαθέσεως ομοι οβάθμου, μπορούν να διατεθούν και από τους αμέσως επόμενους βαθμούς. 4. Σε περίπτωση που οι ανωτέρω βαθμοφόροι (πα ράγραφοι 2 και 3 του παρόντος άρθρου) των Κλάδων των ΕΔ, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος κηδεύονται σε πόλη, στην οποία δεν εδρεύει η Μονάδα ή η Υπηρεσία που διοικούσαν, οι κατά τόπους αρμόδιες Αρχές καθορίζουν τα της κηδείας τους, με τρόπο ώστε να συγκροτηθεί το επικήδειο απόσπασμα από Μονάδες που εδρεύουν στην πόλη αυτή, κατά προ τίμηση από τον ίδιο Κλάδο ή Σώμα στο οποίο ανήκε αυτός που πέθανε. 5. Στους μαθητές των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαι δευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) και Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) αποδίδονται επικήδειες τιμές του βαθμού εξόδου τους από την αντίστοιχη Σχο λή. Το απόσπασμα διατίθεται από την ίδια τη Σχολή, εάν η κηδεία λαμβάνει χώρα στην έδρα της, ή από άλλη Σχολή και σε έλλειψη από Στρατεύματα της Φρουράς Πόλεως, εφόσον η κηδεία λαμβάνει χώρα μακριά από την έδρα της οικείας Σχολής. 6. Στους αποθνήσκοντες εν αποστρατεία Αξιωματι κούς αποδίδονται οι τιμές που αναφέρονται στον Πίνα κα της παραγράφου 29 του παρόντος άρθρου. 7. Επικήδειες Πομπές Απόδοση Τιμών Οι επικήδειες πομπές μπορεί να είναι πεζοπόρες ή εποχούμενες και οι επικήδειες τιμές σε κάθε μία απ αυτές αποδίδονται ως ακολούθως: των (10) των δέκα (10) Ανθλγός και Υπξκός των πέντε (5) α. Πεζοπόρος Πομπή (1) Τα Στρατεύματα για απόδοση των επικήδειων τιμών παρατάσσονται προ της οικίας του νεκρού ή του Ναού. Ακολούθως συνοδεύουν την κηδεία μέχρι του κοιμητη ρίου με ρυθμό εξήντα (60) βημάτων ανά ένα λεπτό (1 ). Η επικήδεια πομπή σχηματίζεται ως εξής: (α) Εάν το επικήδειο απόσπασμα είναι δυνάμεως μι κροτέρας Λόχου βαδίζει σε φάλαγγα κατ άνδρα επί δύο στοιχείων και από τις δύο πλευρές του φερέτρου, με την κεφαλή να ευρίσκεται στο ύψος του Σταυρού. (β) Εάν είναι δυνάμεως Λόχου τότε μία Διμοιρία βαδί ζει μπροστά σε παράταξη ή σε εξάδες (ανάλογα με το πλάτος της οδού) η άλλη δε με τον ίδιο τρόπο όπισθεν της συνοδείας. Η υπόλοιπη δύναμη βαδίζει κατ άνδρα και από τις δύο πλευρές του φερέτρου. (γ) Εάν είναι δυνάμεως ανωτέρας του Λόχου, τότε το ένα τέταρτο (1/4) της δυνάμεως βαδίζει εμπρός σε φάλαγγα κατά Διμοιρίες ή σε Ομάδες, ανά μία Διμοιρία εκατέρωθεν του φερέτρου κατ άνδρα και το υπόλοιπο σε φάλαγγα όπισθεν της πομπής. (2) Οι άνδρες που βαδίζουν από τις δύο πλευρές του φερέτρου φέρουν το όπλο υπό μάλης, όσοι δε βαδίζουν σε φάλαγγα ή παράταξη φέρουν το όπλο «επ ώμου» με τη λόγχη στη θήκη. (3) Οι άνδρες των επικήδειων αποσπασμάτων είναι ομοιόμορφα οπλισμένοι με τυφέκιο πλην των ομα δαρχών, οι οποίοι είναι δυνατό να φέρουν αυτόματο όπλο. (4) Γι αποσπάσματα δυνάμεως μέχρι Λόχου, ο Λόχος αποτελείται από τρεις (3) Διμοιρίες. Κάθε μία Διμοιρία είναι δυνάμεως είκοσι ενός (21) έως τριάντα (30) Για αποσπάσματα μεγαλύτερα του Λόχου η δύναμη αυτών δύναται να είναι μικρότερη.

6 5434 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) (5) Κατά την εκφορά της σωρού από την οικία του νεκρού, την είσοδο και έξοδο στο Ναό και κατά την άφιξη στο κοιμητήριο τα Στρατεύματα αποδίδουν τιμές παρουσιάζοντας όπλα. Μία Διμοιρία από το επικήδειο απόσπασμα ή ολόκληρο απόσπασμα, εάν είναι μικρό τερης δύναμης της Διμοιρίας, μετά την απόδοση τιμών εισέρχεται εντός του κοιμητηρίου και αφού ταχθεί σε κατάλληλη θέση βάλλει τρεις (3) φορές ομαδικά με αβολίδωτα φυσίγγια κατά τον ενταφιασμό του νεκρού, ενώ η Μουσική παιανίζει το Εμβατήριο της Σημαίας. β. Εποχούμενη Πομπή Σε περίπτωση εποχούμενης πομπής οι επικήδειες τι μές αποδίδονται ως εξής: (1) Προ του Ναού, στον οποίο θα ψαλεί η νεκρώσιμη Ακολουθία και στην είσοδο του κοιμητηρίου παρατάσ σεται για την απόδοση τιμών μέρος από το προβλεπό μενο τιμητικό απόσπασμα της ακόλουθης δύναμης: (α) Εάν η συνολική δύναμη είναι ίση με Σύνταγμα, από μία (1) Διλοχία με Μουσική υπό Ανώτερο Αξιωματικό. (β) Εάν η συνολική δύναμη είναι ίση με Τάγμα, από ένα (1) Λόχο με Μουσική. (γ) Εάν η συνολική δύναμη είναι ίση με Λόχο, από μία (1) Διμοιρία με Μουσική. (δ) Εάν η συνολική δύναμη είναι μικρότερη από Λόχο ή αντίστοιχο τμήμα, αποδίδονται τιμές μόνο στην είσοδο κοιμητηρίου, από ολόκληρο το τμήμα. (2) Η ταχύτητα της εποχούμενης πομπής κυμαίνεται από δέκα (10) έως δεκαπέντε (15) χιλ. την ώρα. (3) Κατά την εποχούμενη πομπή δεν κρατώνται ταινίες. Επίσης, τα πρόσωπα που αποτελούν την αντιπροσωπεία επιβαίνουν οχημάτων και εντάσσονται στην πομπή. (4) Εντός του κοιμητηρίου βάλλονται κατά τον εντα φιασμό οι βολές όπως και στην πεζοπόρο πομπή.. Αντιπροσωπείες κατά τις Κηδείες Οι αντιπροσωπείες Αξιωματικών που ορίζονται στις κηδείες είναι οι ακόλουθες: α. Εν Ενεργεία Στρατιωτικών (1) Την κηδεία όλων των εν ενεργεία Αξιωματικών και Υπαξιωματικών οφείλουν να ακολουθούν αφενός ο άμεσος προϊστάμενος του νεκρού Αξιωματικός (και τούτου κωλυομένου ο νόμιμος αντικαταστάτης του) και αφετέρου οι αμέσως υφιστάμενοί του Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί και οπλίτες, εφόσον δεν αποτελούν μέ ρος του επικηδείου αποσπάσματος. Προκειμένου περί Αξιωματικού, τέσσερις (4) ομοιόβαθμοι του νεκρού κρα τούν τις ταινίες του φερέτρου. (2) Στην περίπτωση που ο εν ενεργεία Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός κηδεύεται σε πόλη όπου δεν εδρεύει η Μονάδα ή η Υπηρεσία στην οποία ανήκε, τότε ορίζεται αντιπροσωπεία από τον ΑΔΦ, προκειμένου μεν για Αξι ωματικό από οκτώ () Αξιωματικούς ομοιόβαθμους του νεκρού, εν ανάγκη δε και κατωτέρων, από τους οποίους τέσσερις του αυτού Κλάδου κρατούν τις ταινίες του φε ρέτρου, προκειμένου δε για Υπαξιωματικό από τέσσερις (4) Υπαξιωματικούς ομοιόβαθμους του νεκρού. (3) Για τους μαθητές των ΑΣΕΙ ΑΣΣΥ ορίζεται από το Διοικητή της Σχολής αντιπροσωπεία για την κηδεία απ όλες τις τάξεις, τέσσερις δε συμμαθητές του νεκρού (εφό σον πρόκειται για μαθητή ΑΣΕΙ) κρατούν τις ταινίες. β. Εν Αποστρατεία Στρατιωτικών Όπως καθορίζεται στον Πίνακα της παραγράφου 29 του παρόντος άρθρου. γ. Για τους Νομάρχες και τους Αρχιεπισκόπους και Επισκόπους που κηδεύονται στην περιφέρειά τους ορί ζεται αντιπροσωπεία από δύο (2) Ανώτερους Αξιωματι κούς, δύο (2) Λοχαγούς και δύο (2) Υπολοχαγούς. δ. Για τα άλλα μη στρατιωτικά πρόσωπα που δικαι ούνται επικηδείου αποσπάσματος οι αντιπροσωπείες καθορίζονται με διαταγές του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ. ΠΕΝΘΟΣ 9. Οι Σημαίες και οι Αξιωματικοί πενθούν για το θά νατο του Προέδρου της Δημοκρατίας για χρόνο που ορίζεται με Προεδρικό Διάταγμα. 10. Οι Αξιωματικοί πενθούν το θάνατο του Διοικητού Σχηματισμού, Διοικητών Όπλων και Διευθυντών Σω μάτων των Σχηματισμών του Στρατού Ξηράς, Διοικη τού Συγκροτήματος, Διοικητού Μονάδας ή Διευθυντού Υπηρεσίας και αντιστοίχων των άλλων Κλάδων των ΕΔ, υπό τις διαταγές του οποίου υπήγοντο, επί επτά (7) ημέρες. 11. Το στρατιωτικό πένθος για τη Σημαία συνίστα ται από δύο ταινίες μέλανος διαφανούς υφάσματος (κρεπίου) πλάτους δέκα εκατοστών και μήκους ίσου με το πλάτος της Σημαίας, οι οποίες υψώνονται από την ανώτερη θηλιά αυτής. 12. Το μέλαν περιβραχιόνιο που φέρουν οι Αξιωματικοί λόγω εθνικού ή οικογενειακού πένθους, έχει πλάτος 0,00μ. και φέρεται στον αριστερό βραχίονα, σε όλες τις στολές, εκτός από τις χλαίνες. Το μέλαν περιβρα χιόνιο λόγω οικογενειακού πένθους φέρεται από τους Αξιωματικούς άνευ αδείας της Υπηρεσίας. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 13. Σε περίπτωση μεταφοράς του αποβιώσαντος εν ενεργεία Στρατιωτικού σε άλλο τόπο για ταφή, οι κα θοριζόμενες τιμές αποδίδονται στον τόπο ταφής. 14. Έκτακτα είναι δυνατό με διαταγή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας να αποδοθούν επικήδειες τιμές ανώ τερες από αυτές που ορίζει ο Κανονισμός αυτός, λόγω των εξαιρετικών υπηρεσιών που προσφέρθηκαν από το θανόντα προς το Εθνος. 15. Το φέρετρο Ανώτατου Αξιωματικού των Κλάδων των ΕΔ που απεβίωσε ενώ ήταν στην ενέργεια, τοπο θετείται σε κιλλίβαντα πυροβόλου για τη μεταφορά του κατά την κηδεία. 16. Στο φέρετρο θανόντος Αξιωματικού εναποτίθεται το ξίφος και το πηλίκιό του, τα δε μετάλλια αυτού, το ποθετούνται σε μαύρο προσκέφαλο και φέρονται από το καθοριζόμενο στον Πίνακα της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου προσωπικό, που βαδίζει μπροστά από το φέρετρο και πίσω από το Σταυρό. 17. Το φέρετρο κάθε Αξιωματικού ή Ανθυπασπιστού εν ενεργεία ή αποστρατεία θανόντος, καθώς και των Υπαξιωματικών και Οπλιτών που πέθαναν ενώ υπηρε τούσαν, καλύπτεται από την Εθνική Σημαία (πλην των αυτοκτονούντων). H Σημαία που καλύπτει το φέρετρο παραδίδεται στους οικείους του νεκρού. 1. Όταν η νεκρώσιμη ακολουθία ψάλλεται σε Ναό κοι μητηρίου και ο προ αυτού χώρος δεν επαρκεί, οι επική δειες τιμές αποδίδονται μπροστά από την είσοδο του κοιμητηρίου. Σε περιπτώσεις που ο τόπος της νεκρώσι μης ακολουθίας (Ναός) είναι διαφορετικός από εκείνον της ταφής (κοιμητήριο) αποδίδονται τιμές στο Ναό και στη συνέχεια εφόσον είναι δυνατό το τμήμα απόδοσης τιμών προωθείται στο κοιμητήριο. Εάν δεν είναι δυνατή η έγκαιρη άφιξη του τμήματος απόδοσης τιμών στο κοι μητήριο τότε στο χρόνο της ταφής βάλλονται μόνο οι χαιρετιστήριες βολές από το προβλεπόμενο τμήμα. 19. Εάν κατά την κηδεία Στρατιωτικού δεν ορισθεί Τελετάρχης καθήκοντα αυτού εκτελεί ένας Αξιωματικός της αντιπροσωπείας που ορίζεται από τον αρχαιότερο Αξιωματικό αυτής.

7 20. Κατά τις κηδείες Υπαξιωματικών και Οπλιτών δεν Παρακολουθούν την κηδεία, εκφράζουν τα συλλυπη φέρονται ταινίες στο φέρετρο. τήριά τους προς τους οικείους του νεκρού και φεύγουν 21. Εάν Στρατιωτικός απεβίωσε σε πλοίο, ο Κυβερνήτης μετά την ταφή. του πλοίου συνεννοείται με τις κατά τόπους αρμόδιες 26. Κατά τις κηδείες Στρατιωτικών και όταν τελειώσει Αρχές, για την απόδοση των τιμών που προβλέπονται. η νεκρώσιμη ακολουθία στο Ναό, εκφωνείται ένας μόνο 22. Σ όλους τους Αξκούς που αποθνήσκουν ενώ ευρί επικήδειος λόγος από Αξκό. Η διάρκεια του επικήδειου σκονται στην κατάσταση της Πολεμικής Διαθεσιμότη λόγου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα δέκα (10) λεπτά. τας αποδίδονται επικήδειες τιμές που αποδίδονται για 27. Με Πάγια Διαταγή του ΓΕΕΘΑ, ρυθμίζονται οι λεπτο τους εν ενεργεία ομοιοβάθμους τους. μέρειες της διακομιδής των νεκρών σε περίπτωση που ο 23. Οι Έφεδροι Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί και Οπλί τόπος ταφής είναι διαφορετικός από τον τόπο θανάτου. τες που αποθνήσκουν κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας 2. Σε περίπτωση συνταρακτικού γεγονότος που έχει δικαιούνται τις ίδιες τιμές που αποδίδονται στους μο σχέση με τις Ενοπλες Δυνάμεις και προκάλεσε συγκίνη νίμους ομοιοβάθμους τους. ση της κοινής γνώμης μπορεί να κηρυχθεί στρατιωτικό 24. Δεν αποδίδονται τιμές λόγω βαθμού σε Αξιωματι πένθος με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας με κούς που τέθηκαν σε απόταξη για πράξεις που αντιβαί την οποία καθορίζεται και η διάρκεια αυτού. νουν στη στρατιωτική τιμή και αξιοπρέπεια. 29. Οι τιμές που αποδίδονται στους αποθνήσκοντες 25. Όσοι Στρατιωτικοί παρίστανται κατόπιν διαταγής εν αποστρατεία Αξιωματικούς και Επιτίμους αντιστοι σε κηδεία φέρουν τη στολή (εκτός αν ήθελε διατα χούν στο βαθμό που έφεραν εν ενεργεία. Η δύναμη των χθεί διαφορετικά) που προβλέπει ο οικείος Κανονισμός επικήδειων αποσπασμάτων καθορίζεται στον παρακάτω Στολών. πίνακα: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΘΝΗΣΚΟΝΤΕΣ ΑΞΚΟΥΣ ΕΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΙΜΟΥΣ ΒΑΘΜΟΣ ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΣΤΓΟΙ (Α/ΓΕΕΘΑ) ΔΙΟΙΚΗΣΕ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΟΥ ΒΑΘ ΜΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΟΛΗ ΑΞΚΩΝ ΑΝΤ/ΠΕΙ ΑΣ ΕΠΙΚΗΔΕΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΕΛΕΤΑΡΧΗΣ (α) (β) (γ) (δ) (ε) (στ) Τρεις (3) Υπτγοι, Τρεις (3) Ταξχοι, Τρεις (3) Σχες ( Ενας από κάθε Κλάδο). Οι τέσσερις (4) για τις ταινίες του φε ρέτρου. Λοιποί παριστά μενοι. ΑΝΤΓΟΣ Δύο (2) Υπτγοι, Δύο (2) Ταξχοι, Δύο (2) Σχες. Οι τέσσερις (4) για τις ταινίες του φερέτρου. Λοιποί παριστάμενοι. ΥΠΤΓΟΣ ΤΑΞΧΟΣ ΥΠΤΓΟΣ ΤΑΞΧΟΣ ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 5435 Εξι (6) Ανώτεροι Αξκοί. Οι τέσσερις (4) για τις ταινίες του φε ρέτρου. Λοιποί παριστά μενοι. Εξι (6) Ανώτεροι Λοιποί παριστά μενοι. ΣΧΗΣ Δύο (2) Ανώτεροι Δύο (2) Λοχαγοί Δύο (2) Υπολοχαγοί Μικτός Λόχος τριών (3) Διμοιριών των ανδρών (10) 1 2 βαθμοφόροι για τα παράσημα Λόχος των (2) Διμοιριών των ανδρών (10) 1 2 βαθμοφόροι για τα παράσημα Λόχος των (2) Διμοιρι ών των ανδρών (10) 1 2 βαθμοφόροι για τα παράσημα ΟΧΙ Ανχης και βοη θός του Τχης Ανχης και βοη θός του Τχης Ανχης και βοη θός του Τχης ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ

8 5436 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΑΝΧΗΣ Ένας (1) Ανώτερος, Ένας (1) Λοχαγός, Ένας (1) Υπολο χαγός ΤΧΗΣ Ένας (1) Τχης, Ένας (1) Λοχαγός Ένας (1) Υπολοχαγός ΛΓΟΣ Ένας (1) Λγος Ένας (1) Υπλγός, Ένας (1) Ανθλγός ΥΠΛΓΟΣ ΑΝΘΛΓΟΣ Ένας (1) Υπλγός, Δύο (2) Ανθλγοί ΑΝΘΣΤΗΣ Δύο (2) Ανθστές, Ένας (1) Υπξκός ΥΠΞΚΟΣ Δύο (2) Ομοιόβαθ μοι, Ένας (1) κατώτερός του. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Όπου στον πίνακα αναφέρονται οι βαθμοί του ΣΞ, νοούνται και οι αντίστοιχοι των άλλων Κλάδων των ΕΔ, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Λι μενικού Σώματος. Άρθρο 31 ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ 1. Οι σχέσεις των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος προς Αξιωματούχους της αλλοδαπής, καθορίζονται ως εξής: 2. Τιμές Από τους ξένους επίσημους δικαιούνται τιμές οι πα ρακάτω: α. Οι Δικαιούμενοι Υποδοχής Αυτοί καθορίζονται στο άρθρο 2 του Κανονισμού αυτού. β. Οι Αξιωματικοί Οι σκοποί απονέμουν σ όσους μεμονωμένους ξένους Αξιωματικούς φέρουν στολή τις τιμές που απονέμουν σε ομοιόβαθμούς τους Έλληνες Αξκούς. 3. Επισκέψεις Οι Ναυτικοί Διοικητές, οι Διοικητές Ναυτικών Δυνά μεων ή οι Κυβερνήτες μεμονωμένων πολεμικών πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού, οι Λιμενάρχες ή οι ΑΔΦ ανταλ λάσσουν επισκέψεις με τους Αρχηγούς ξένων Ναυτικών Δυνάμεων ή Κυβερνήτες Ξένων μεμονωμένων πολεμικών πλοίων, που καταπλέουν στους Λιμένες του Κράτους, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 21 και τηρουμέ νων των κατωτέρω διατυπώσεων: α. Αμέσως μετά τον κατάπλου των ξένων πλοίων, οι ανωτέρω αποστέλλουν προς το Διοικητή της Ξένης Ναυτικής Δύναμης ή τον Κυβερνήτη του μεμονωμένου πλοίου έναν Αξιωματικό τους, για να ευχηθεί το «Καλώς ήλθατε» και να γνωρίσει σ αυτόν την ώρα κατά την οποία θα αναμείνουν την επίσκεψή του ή αντίστροφα, να ζητήσει την ώρα κατά την οποία μπορεί αυτός να δεχθεί την επίσκεψή τους, ανάλογα με την περίπτωση, βάσει και με όσα ορίζονται στο άρθρο 21. β. Κατά την απόδοση επίσκεψης των ξένων Αξιωμα τικών, τμήμα αποδόσεως τιμών απονέμει σ αυτούς τις τιμές τις οποίες απονέμουν οι φρουρές προς τους Δι οικητές τους κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27. ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ γ. Από τις επισκέψεις απαλλάσσονται οι υπόχρεοι αυ τών, εφόσον τα ξένα πολεμικά πλοία καταπλέουν σε λι μένες κατά τη διάρκεια συμμετοχής τους σε ασκήσεις. 4. Ξένα Αγήματα Η αποβίβαση ξένων αγημάτων είναι επιτρεπτή μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις: α. Για Απόδοση Τιμών Απαιτείται έγκριση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας με εισήγηση των κατά τόπους Λιμενικών, Ναυτικών ή Αερο πορικών Αρχών, μέσω του ΑΔΦ, οι οποίες ευρίσκονται σε υπηρεσιακή επαφή με τις ενδιαφερόμενες ξένες Αρ χές. Η παραμονή των ξένων αγημάτων στην ξηρά ποτέ δεν μπορεί να παραταθεί μετά τη δύση του ηλίου. β. Για Ασκήσεις Στην περίπτωση αυτή αρμόδιος να εγκρίνει είναι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, σε συνεργασία με τον Υπουργό Εξωτερικών, κατόπιν ειδικής διαδικασίας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΕΚΛΟΓΕΣ Άρθρο Φύλαξη Εκλογικών Τμημάτων Τήρηση της Τάξης κατά την Ψηφοφορία α. Η φύλαξη του χώρου των εκλογικών καταστημάτων ανήκει αποκλειστικά στην αρμοδιότητα της Ελληνικής Αστυνομίας και ενεργείται είτε με τη διάθεση φρουράς κατά εκλογικό τμήμα, είτε με την επιτήρηση κατά ευρύ τερες μονάδες στέγασης των εκλογικών τμημάτων. β. Η φροντίδα για την τήρηση της δημόσιας τάξης και ασφαλείας στον τόπο της ψηφοφορίας και γύρω απ αυτόν, ανήκει στην εφορευτική επιτροπή, με επιτηρητή τον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής. γ. Για το έργο της αυτό υπάγεται αμέσως σε αυτή και εκτελεί τις εντολές της η δύναμη της Ελληνικής Αστυνομίας, που έχει ταχθεί για το σκοπό αυτόν (παρ. 1 άρθρου 6 π.δ. 96/2007 ΦΕΚ Α 116). 2. Απαγορεύσεις α. Απαγορεύεται η παρουσία κάθε ένοπλης δύναμης στον τόπο ψηφοφορίας και γύρω απ αυτόν (παρ. 1 άρθρου 7 π.δ. 96/2007). β. Απαγορεύεται να πλησιάζει στον τόπο της ψηφοφο ρίας ή γύρω του οποιοσδήποτε εκλογέας ή πολίτης ή αξιωματικός που φέρει όπλο ή οποιοδήποτε όργανο κα τάλληλο για επίθεση (παρ. 3 άρθρου 7 π.δ. 96/2007).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25 ΠΕΝΘΗ - ΕΠΙΚΗ ΕΙΕΣ ΤΙΜΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25 ΠΕΝΘΗ - ΕΠΙΚΗ ΕΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25 ΠΕΝΘΗ - ΕΠΙΚΗ ΕΙΕΣ ΤΙΜΕΣ Άρθρο : 2501. Μεγάλο και µικρό πένθος. Λαµβανόµενα µέτρα. 1. Τα ακόλουθα µέτρα λαµβάνονται από τα Π.Πλοία και τις Ν.Υπηρεσίες, όπου αυτά είναι δυνατόν να εκτελεσθούν,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26 ΤΕΛΕΤΕΣ. Άρθρο 2601 : Εορτές και τελετές - παρατάξεις και παρελάσεις στην ξηρά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26 ΤΕΛΕΤΕΣ. Άρθρο 2601 : Εορτές και τελετές - παρατάξεις και παρελάσεις στην ξηρά. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26 ΤΕΛΕΤΕΣ Άρθρο 2601 : Εορτές και τελετές - παρατάξεις και παρελάσεις στην ξηρά. Οι εορτές και τελετές - παρατάξεις και παρελάσεις στην ξηρά κατά τις οποίες συµµετέχουν όλοι οι Κλάδοι των Ενόπλων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΙΟΥΛΙΟ 2012-ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2012-ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2014 ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΙΟΥΛΙΟ 2012-ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2012-ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2014 ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΙΟΥΛΙΟ -ΑΥΓΟΥΣΤΟ -ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΙΟΥΛΙΟ σε ΙΟΥΛ ΣΕ ΝΟΕ ΜΕ ΙΟΥΛ ΙΟΥΛΙΟ (ΧΩΡΙΣ Α/ΓΕΕΘΑ ΑΓΑΜΟΣ 60% 5,555.27 4,434.80-1,120.47-20.1695% 5,009.37 574.57 51.2794%

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Καθορισμός αποζημίωσης και λοιπών εξόδων υπηρετούντων στην Κύπρο Στρατιωτικών» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Καθορισμός αποζημίωσης και λοιπών εξόδων υπηρετούντων στην Κύπρο Στρατιωτικών» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα 28-11- 2014 ΓΕΝ.ΓΡΑΜ.ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.πρωτ.2/80054/ΔΕΠ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠ.ΟΠ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠ.ΟΠ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠ.ΟΠ Φ.416/205235/12-11-01 «Ρυθμίσεις Θεμάτων Επαγγελματιών Οπλιτών» (ΦΕΚ Β 1610/5-12-2001) όπως ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίησή της με τη Φ.424/35/160822/Σ.2037/19-12-2007 (ΦΕΚ Β 2507/31-12-2007)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Φ. 400/32/82424 Σ. 343

Διαβάστε περισσότερα

Φ.951.1/1/682193/Σ.61/5 Ιαν 2011/ΥΠΕΘΑ/ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ/ΔΟΙ/1γ

Φ.951.1/1/682193/Σ.61/5 Ιαν 2011/ΥΠΕΘΑ/ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ/ΔΟΙ/1γ ΠΡΟΣ: ΣΧΗΜ/ΔΟΙ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/1γ Τηλέφ. 210-6552403 Φ.951.1/49/6897 ΚΟΙΝ: ΓΕΕΘΑ/ΔΙΔΥΠ/Τμ.Οικ. Σ. 2385 ΓΕΕΘΑ/Β ΚΛΑΔΟΣ/ΔΟΙ Αθήνα, 21 Μαρ 2011 ΓΕΣ/ΕΓ-Δνσεις ΓΕΣ/ΔΟΙ/1γ-1ο-2ο-3ο-4ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Άρθρο : 1201. Ανάθεση καθηκόντων ιοικητού ή ιευθυντού. 1. Σε κάθε Ναυτική Υπηρεσία ξηράς ανεξάρτητη ή υποτεταγµένη και ανάλογα µε την αρµοδιότητα της

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός σειράς προβαδίσματος των, κατά τις επίσημες εορτές και τελετές, προσκαλουμένων από τις δημόσιες αρχές, οργανισμούς και ιδρύματα.

Καθορισμός σειράς προβαδίσματος των, κατά τις επίσημες εορτές και τελετές, προσκαλουμένων από τις δημόσιες αρχές, οργανισμούς και ιδρύματα. ΦΕΚ B 1488/6.10.2006 Αριθμ. 52749 /28.9.2006 Καθορισμός σειράς προβαδίσματος των, κατά τις επίσημες εορτές και τελετές, προσκαλουμένων από τις δημόσιες αρχές, οργανισμούς και ιδρύματα. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ των ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ με τους ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ των ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ που ΑΜΕΙΒΟΝΤΑΙ με το ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ του

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ των ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ με τους ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ των ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ που ΑΜΕΙΒΟΝΤΑΙ με το ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ του ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ των ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ με τους ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ των ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ που ΑΜΕΙΒΟΝΤΑΙ με το ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ του Ν.4024/2011 ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ των ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3417,

Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3417, Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3417, 7.7.2000 750 Κ.Δ.Π. 191/2000 Αριθμός 191 Οι περί Αιαμνημονεύσεων του Στρατού της Δημοκρατίας Κανονισμοί του 2000 οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο, δυνάμει του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα «Α» ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4γ Τηλέφ. (Εσωτ) 3233 Φ.400/28/322787

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 21802 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 21802 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 21802 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2 ΠΡΟΣ: Ταχ. Κώδικας: 101

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 107 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 14 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 18 Κύρωση του Διακλαδικού Κανονισμού Στολών του στρατιωτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001 Τίτλος: Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας. Προοίμιο: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2007

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2007 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/1γ Φ.951.1/36/492461 Σ. 1401 Αθήνα, 8 Μαρ 2007 ΘΕΜΑ: Μετοχικό Ταµείο Στρατού (ΜΤΣ) ΣΧΕΤ: α. Φ. 951.1/101/64/Σ. 2819/ Μαϊ 2001 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 783) β. Φ. 951.1/132/8839/Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Στεγάσεις Στρατιωτικού Προσωπικού

Στεγάσεις Στρατιωτικού Προσωπικού ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα «Α» ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ (Πλήν 0700-0730, 4534-4544) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ/1 ο Τηλεφ. (Εσωτ.) 3407 ΚΟΙΝ : ΓΕΣ/ Υ Μ/1 ο ΜΠ/1α Φ. 910/ 33 / 384346 Σ. 1554 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Hλεκτρονική διεύθυνση: www.espeth.gr και espeth.blogspot.gr e-mail : espeth2012@gmail.com

Hλεκτρονική διεύθυνση: www.espeth.gr και espeth.blogspot.gr e-mail : espeth2012@gmail.com ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Ε.Σ.ΠΕ.Θ.) Νόµιµα αναγνωρισµένο σωµατείο µε την υπ αριθµ. 361/2012 διαταγή του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λάρισας, καταχωρηµένο στα βιβλία σωµατείων του αυτού δικαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ

ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ 1. Μόνιµοι εν ενεργεία Αξιωµατικοί, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωµατικοί (Μόνιµοι, Εθελοντές, Ανακαταταγέντες, ΕΜΘ, ΕΠΥ, ΕΠΟΠ κλπ), άνδρες και γυναίκες. α. Κανονική Άδεια ή 4ήµερη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ

ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ 1. Μόνιµοι εν ενεργεία Αξιωµατικοί, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωµατικοί (Μόνιµοι, Εθελοντές, Ανακαταταγέντες, ΕΜΘ, ΕΠΥ, ΕΠΟΠ κλπ), άνδρες και γυναίκες. α. Κανονική Άδεια ή 4ήµερη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 02 ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 02 ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 02 ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ Άρθρο 0201: Ορισµός του Πολεµικού Ναυτικού 1. Ο όρος "Πολεµικό Ναυτικό", όπως χρησιµοποιείται στο κείµενο των ιατάξεων, δηλώνει το σύνολο των Ναυτικών και Αεροναυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ Ι ΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1. Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ Ι ΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1. Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ Ι ΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ Άρθρο 1 Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς 1. Επιτρέπεται µε άδεια που εκδίδεται από τον Αρχηγό του Λιµενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 86 του Ν.4307/2014»

ΘΕΜΑ: ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 86 του Ν.4307/2014» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β' ΚΛΑΔΟΣ/ΔΝΣΗ Β2/1 ΤΜ. ΕΘΝ. ΚΑΙ ΣΤΡΑΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑΚΛ. ΣΧΟΛΩΝ Τηλέφ. 2106574234 Φ.337.1/260/257234 Σ. 2009 Aθήνα, 5 Iουν 14 ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 626 11 Μαΐου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση του κανονισµού εσωτερικής υπηρεσίας του Αναθεωρητικού ικαστηρίου.. Έγκριση των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Άρθρο : 2001. Γενικές διατάξεις. 1. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου παρατίθενται διά συστηµατικούς λόγους και δεν τροποποιούν κειµένη νοµοθεσία. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Πειραιάς, Αριθ. Πρωτ.: / /16. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Πειραιάς, Αριθ. Πρωτ.: / /16. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ β Ταχ. Δ/νση Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ Άρθρο: 0601. Ισχύς των διατάξεων του Κεφαλαίου. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου παρατίθενται διά συστηµατικούς λόγους και δεν τροποποιούν κειµένη νοµοθεσία.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ Άρθρο 1 Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς 1. Επιτρέπεται με άδεια που εκδίδεται από τον Αρχηγό

Διαβάστε περισσότερα

posyfy.gr Αθήνα, 11 /12/2014 Αρ.Πρωτ.οικ.2/95266/ΔΕΠ ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών

posyfy.gr Αθήνα, 11 /12/2014 Αρ.Πρωτ.οικ.2/95266/ΔΕΠ ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών posyfy.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19 Α ΕΙΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19 Α ΕΙΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19 Α ΕΙΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Άρθρο : 1901. Γενικά - ιάταξη της ύλης του Κεφαλαίου. 1. Οι γενικές διατάξεις που αφορούν όλες τις άδειες απουσίας µε εξαιρέσεις, όπου ειδικώς αναφέρεται, καθορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Συντάξεις Ειρηνικής Περιόδου (Αναγνώριση Χρόνου Πραγματικής Συντάξιμης Υπηρεσίας των ΕΜΘ, Αξκων Μακράς Ανακατάταξης).

Συντάξεις Ειρηνικής Περιόδου (Αναγνώριση Χρόνου Πραγματικής Συντάξιμης Υπηρεσίας των ΕΜΘ, Αξκων Μακράς Ανακατάταξης). ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ. : ΣΧΗΜ/ΔΟΙ ΚΤΣ ΚΤΕΘ Μονάδες με ΑΔΧ ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ ΓΕΕΘΑ/ΔΟΙ ΓΕΣ/EΓΑ ΓΕΣ/ΔΟΙ/1ο-2ο-3ο-4α-5ο ΓΕΣ/ΕΓ - ΔΝΣΕΙΣ Γρ. ΓΕΠΣ Β Υ/ΓΕΣ ΕΛΔΑΠ, ΟΛΚΕΣ, ΝΠΔΔ/ΥΕΘΑ/ΓΕΣ ΣΧΟ, ΕΥΣΑ, ΕΥΣΘ Υπουργείο Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΔΑ: ΒΓΘ6-Γ ΑΝ ΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ : Πίνακα Αποδεκτών ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β' ΚΛΑΔΟΣ/Β/ΤΜ. ΕΘΝ. ΣΤΡ. ΕΚΠ/ΣΗΣ Τηλ. 10-657186 Φ.7.1//1575 Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31 εκεµβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31 εκεµβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31 εκεµβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 51568 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. /νση: Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας: 101 83 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 04 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΟΥΝΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 04 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΟΥΝΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 04 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΟΥΝΤΟΣ Άρθρο 0401: Κλιµάκωση της ιοικήσεως στο Π.Ν. 1. Μετά τον Υπουργό Εθνικής Αµύνης και τον Αναπληρωτή Υπουργό ή/ και Υφυπουργούς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22 ΤΙΜΕΣ. 3. Τιµές διά της συρίκτρας στην κλίµακα αποδίδονται από την ώρα επάρσεως της Σηµαίας µέχρι της υποστολής της στους ακολούθους :

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22 ΤΙΜΕΣ. 3. Τιµές διά της συρίκτρας στην κλίµακα αποδίδονται από την ώρα επάρσεως της Σηµαίας µέχρι της υποστολής της στους ακολούθους : ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22 ΤΙΜΕΣ Άρθρο : 2201. Γενικές διατάξεις. 1. Στα καθοριζόµενα περί τιµών στις ιατάξεις του Π.Ν. το ρήµα "αποδίδω" χρησιµοποιείται διά να δείξει τις επιβαλλόµενες ενέργειες από τον πρώτον απονέµοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΑ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΤΑΜΕΙΑ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΤΑΜΕΙΑ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΜΤΣ ΜΤΝ ΜΤΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΛΟΑΣ ΕΛΟΑΝ ΕΛΟΑΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΕΚΟΕΜΣ ΕΚΟΕΜΝ ΕΚΟΕΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΞ/ΝΣΗ - ΒΙΩΣ/ΤΗΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ: ΜΤΣ Το

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 130 της 20.3/10.4.84: Κύρωση του Γενικού Κανονισμού Υπηρεσίας στο Στρατό. (Α` 42). Έχοντας υπόψη: α) Τα άρθρα 5 παράγραφος 8 και 18 παράγραφος 1

Π.Δ. 130 της 20.3/10.4.84: Κύρωση του Γενικού Κανονισμού Υπηρεσίας στο Στρατό. (Α` 42). Έχοντας υπόψη: α) Τα άρθρα 5 παράγραφος 8 και 18 παράγραφος 1 Π.Δ. 130 της 20.3/10.4.84: Κύρωση του Γενικού Κανονισμού Υπηρεσίας στο Στρατό. (Α` 42). Έχοντας υπόψη: α) Τα άρθρα 5 παράγραφος 8 και 18 παράγραφος 1 εδάφιο ι του Νόμου 660/77 "περί Υπουργείου Εθνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμός: Φ. 411 /253437/Σ. 23 Έτος: 2013 ΦΕΚ: Β 1631 20130701 Τέθηκε σε ισχύ: 01.07.2013 Αρμόδιος Φορέας: Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΜΤΣ) ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (ΕΛΟΑΣ ΕΚΟΕΜΣ) ΚΛΑΔΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΣΥΝΟΛΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΜΤΣ) ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (ΕΛΟΑΣ ΕΚΟΕΜΣ) ΚΛΑΔΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΓΕΝΙΚΗ 31 Δεκ 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΜΤΣ) ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (ΕΛΟΑΣ ΕΚΟΕΜΣ) Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΜΤΣ) ΜΕΤΟΧΟΙ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΟΙ Ο συνολικός

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΗ ΤΩΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΡΜΑΓΕΔΔΩΝΑ ΑΡΜΑΓΕΔΔΩΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙ

ΖΩΗ ΤΩΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΡΜΑΓΕΔΔΩΝΑ ΑΡΜΑΓΕΔΔΩΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙ Η ΖΩΗ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΡΜΑΓΕΔΔΩΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΙΣ Ε.Δ. ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Υπλγος (Ο) Ηλίας Νατσιούλας 3/12/2012 1 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(α) Να είναι απόφοιτοι αναγνωρισμένης Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τουλάχιστον.

(α) Να είναι απόφοιτοι αναγνωρισμένης Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τουλάχιστον. Επιλογή Υποψήφιων Βαθμοφόρων (Υ/Β) Οι Νεοσύλλεκτοι Στρατιώτες (Ν/Σ) οι οποίοι εξέφρασαν, με τη δήλωση επιλογικών στοιχείων, επιθυμία επιλογής ως Υ/Β, χαρακτηρίζονται ως υποψήφιοι και τους επιτρέπεται η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΕΩΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΕΩΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΕΩΣ ΣΚΟΠΟΣ Η ενηµέρωσή σας, για της υποχρεώσεις τους γραφείου αθλητισµού του ΣΞ και τα καθήκοντα απορρέουν από αυτό. 2 ΠΑΓΙΕΣΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΔ ΣΤΗΝ ANAΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΔ ΣΤΗΝ ANAΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΔ ΣΤΗΝ ANAΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΔ ΣΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ Την 15 Ιαν 2002,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΔΑ:ΒΛΝ6-Μ7Π ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ : Πίνακα Αποδεκτών ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β' ΚΛΑΔΟΣ/Β/ΤΜ. ΕΘΝ. ΣΤΡ. ΕΚΠ/ΣΗΣ Τηλ. 10-657186

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ (Π.Ο.Ε.Σ.) ΠΡΟΣ: Υπουργό Εθνικής Άμυνας Αρ. Πρωτ. 122/2016 κ. Πάνο Καμμένο Αθήνα, 11 Απρ 2016

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ (Π.Ο.Ε.Σ.) ΠΡΟΣ: Υπουργό Εθνικής Άμυνας Αρ. Πρωτ. 122/2016 κ. Πάνο Καμμένο Αθήνα, 11 Απρ 2016 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ (Π.Ο.Ε.Σ.) Νόμιμα αναγνωρισμένη Ομοσπονδία με την υπ αριθμ. 453/2013 διαταγή του Ειρηνοδικείου Αθηνών, καταχωρημένη στα βιβλία Ομοσπονδιών του Πρωτοδικείου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια 12/11/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.:οικ.451793/1735 ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια 12/11/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.:οικ.451793/1735 ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια 12/11/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.:οικ.451793/1735 ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Tαχ. Δ/νση : Μητροπόλεως 44 Ταχ. Κώδικας : 59100 Πληροφορίες : Ελένη Νικολαϊδου-Τσατίρη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. O Περιφερειάρχης Αττικής κ. Ιωάννης Σγουρός και ï Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά ê Στέφανος Γ. Χρήστου

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. O Περιφερειάρχης Αττικής κ. Ιωάννης Σγουρός και ï Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά ê Στέφανος Γ. Χρήστου Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η O Περιφερειάρχης Αττικής κ. Ιωάννης Σγουρός και ï Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά ê Στέφανος Γ. Χρήστου σας προσκαλούν να τιμήσετε με την παρουσία σας τις Εορταστικές Εκδηλώσεις για την Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ (Π.Ο.Ε.Σ.)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ (Π.Ο.Ε.Σ.) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ (Π.Ο.Ε.Σ.) Νόμιμα αναγνωρισμένη Ομοσπονδία με την υπ αριθμ. 453/2013 διαταγή του Ειρηνοδικείου Αθηνών, καταχωρημένη στα βιβλία Ομοσπονδιών του Πρωτοδικείου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα «Α» ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4γ Τηλέφ. (Εσωτ) 5662 Φ. 400/46/368778

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΜΤΣ) ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (ΕΛΟΑΣ - ΕΚΟΕΜΣ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΜΤΣ) ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (ΕΛΟΑΣ - ΕΚΟΕΜΣ) ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΓΕΝΙΚΗ 26 Μαΐου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΜΤΣ) ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (ΕΛΟΑΣ - ΕΚΟΕΜΣ) Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΜΤΣ) ΜΕΤΟΧΟΙ - ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή και με e-mail

Αποστολή και με e-mail Αποστολή και με e-mail ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα 28 Φεβρουαρίου 2014 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 8428 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3925 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 233 21 Νοεμβρίου 2008 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 173 Τροποποίηση του π.δ. 1/2008 «Οργανισμός του Εθνι κού Κέντρου Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 21801 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΦΕΚ 1631/1-7-2013, τ. Β') ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β' ΚΛΑΔΟΣ/Β1 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Φ.411/253437 Σ. 2358 ΑΠΟΦΑΣΗ «Συμβούλια Μεταθέσεων των Κλάδων των Ενόπλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λουτράκι 24/10/2016 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Αρ.Πρωτ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λουτράκι 24/10/2016 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Αρ.Πρωτ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η HM: 24/10/2016 21:39:07. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λουτράκι 24/10/2016 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Αρ.Πρωτ. 18804 ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Δ/νση: Ιάσονος & Εθν. Αντίστασης Λουτράκι, Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών -Διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος

ΘΕΜΑ: Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών -Διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 20 Αυγούστου 2007 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ. 18.19/1555/οικ.21192

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΛΑΙΟ 23 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

ΚΕΦΑΛΛΑΙΟ 23 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΛΑΙΟ 23 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ Άρθρο : 2301. Χαιρετισµός διά βολών πυροβόλου Γενικές διατάξεις. 1. Ο χαιρετισµός διά βολών πυροβόλου όπως καθορίζεται στα κατωτέρω άρθρα αυτού του Κεφαλαίου αποδίδεται ή ανταποδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Ν. 2936/01 «Επαγγελματίες Οπλίτες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 166 Α /25-7-01), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το Ν.3036/02 (ΦΕΚ 171 Α /23-7-02) και το Ν.3648/08 (ΦΕΚ 38 Α /29-2-08 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καβάλα : 21 10 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ.: 01/οικ. 1352 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καβάλα : 21 10 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ.: 01/οικ. 1352 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καβάλα : 21 10 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ.: 01/οικ. 1352 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΡΟΣ: 1. Αποδέκτες Πίνακα Διανομής ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ Λεωφ. Μεσογείων 96, Αθήνα, ΤΚ 11527, Αθήνα Αμπελόκηποι (Γραφεία ΠΟΑΣΥ), FAX 2107770682 ηλεκτρονική διεύθυνση: www. sysmed.gr e-mail: info@sysmed.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιημένο ΠΔ 292/2001 Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας επιλογής υποψηφίων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΦΕΚ Α 204/14-9-01)

Τροποποιημένο ΠΔ 292/2001 Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας επιλογής υποψηφίων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΦΕΚ Α 204/14-9-01) Τροποποιημένο ΠΔ 292/2001 Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας επιλογής υποψηφίων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΦΕΚ Α 204/14-9-01) [Με μαύρο και Bold, φαίνονται οι διατάξεις που τροποποιήθηκαν με το ΠΔ 6 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 20-1 οπως τροποποιήθηκε το 2002

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 20-1 οπως τροποποιήθηκε το 2002 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 20-1 οπως τροποποιήθηκε το 2002 Π.Δ. 130/10.4.84 (ΦΕΚ 42 Α ) : Κύρωση του Γενικού Κανονισμού Υπηρεσίας στο Στρατό. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εχοντας υπόψη : α) Τα αρθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Πίνακα Αποδεκτών ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4α Τηλεφ. (εσωτ) 3036 Φ.400/165/326681

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικοί περίπατοι και εκπαιδευτικές εκδρομές μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Σχολικοί περίπατοι και εκπαιδευτικές εκδρομές μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σχολικοί περίπατοι και εκπαιδευτικές εκδρομές μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 3 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ (Π.Ο.Ε.Σ.)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ (Π.Ο.Ε.Σ.) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ (Π.Ο.Ε.Σ.) Νόμιμα αναγνωρισμένη Ομοσπονδία με την υπ αριθμ. 453/2013 διαταγή του Ειρηνοδικείου Αθηνών, καταχωρημένη στα βιβλία Ομοσπονδιών του Πρωτοδικείου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα «Α» ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ Αποδέκτες Πίνακα «B9» ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΤΕΣΑΦ - ΕΛ ΥΚΟ-3 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4γ

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμοί. Αλλαγές v.2.17 1 ΑΡΧΗΓΟΣ Γ.Ε.ΕΘ.Α Το κελί με αυτό το χρώμα αφορά το βαθμό 588 Α8 2 ΑΡΧΗΓΟΣ Γ.Ε.Σ. Αλλαγές v.2.16

Βαθμοί. Αλλαγές v.2.17 1 ΑΡΧΗΓΟΣ Γ.Ε.ΕΘ.Α Το κελί με αυτό το χρώμα αφορά το βαθμό 588 Α8 2 ΑΡΧΗΓΟΣ Γ.Ε.Σ. Αλλαγές v.2.16 Βαθμοί Αλλαγές v.2.17 1 ΑΡΧΗΓΟΣ Γ.Ε.ΕΘ.Α Το κελί με αυτό το χρώμα αφορά το βαθμό 588 Α8 2 ΑΡΧΗΓΟΣ Γ.Ε.Σ. Αλλαγές v.2.16 3 ΑΡΧΗΓΟΣ ΣΤΡΑΤΙΑΣ-ΓΕΝ. ΕΠ. ΣΤΡΑΤΟΥ τους 4 ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ βαθμούς που προστέθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Πίνακα Αποδεκτών ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4α Τηλεφ. (εσωτ) 3036 Φ.400/99/313924

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα «Α» ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4γ Τηλέφ. (Εσωτ) 5662 Φ. 400/31/325129

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1965 13 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.415/9/170957/Σ.7312/24.12.2013 Προκήρυξη μετάταξης Μονίμων Υπαξιωματικών Ανθυ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21 ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ Βαθμός Ασφαλείας.. Αθήνα, 1 Μαρτίου 2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ (ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. - Ε.Σ.Υ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΟΥ ΕΣΥ (ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο.-Ε.Σ.Υ.) Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΓΕΑ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΣ: ΓΕΑ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Κερατσίνι 3 Οκτωβρίου 2016 ΠΡΟΣ: ΓΕΑ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Το Γραφείο Τελετών Αγαθάκη, ξεκίνησε την δραστηριότητά του το 1972 σ αυτόν τον ιδιαίτερα ευαίσθητο χώρο. Επιτελώντας πρωτίστως λειτούργημα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. πρωτ.: /69155/2016 ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣ: -Ως Π.Δ.

Αριθμ. πρωτ.: /69155/2016 ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣ: -Ως Π.Δ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 05 /08/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ Αριθμ. πρωτ.: 2415.1/69155/2016 ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 11 14 Ιανουαρίου 2014 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5 Τροποποίηση του π.δ. 37/1992 «Οργανισμός Σχολής Ελικοπτέρων Ναυτικού»

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC E Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι Α Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ &Δ.Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 60 55 5 50 10 45 15 40 20 35 25 30

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 60 55 5 50 10 45 15 40 20 35 25 30 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 55 60 5 50 10 45 15 40 20 35 30 25 ΣΚΟΠΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΤΑΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 20 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Θ Ε Μ Α : ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 20 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 31 / 08 / 2015 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8 Ταχ. Κώδικας: 102 41 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ- ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΜΥΝΑΣ I ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ- ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΜΥΝΑΣ I ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ- ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΜΥΝΑΣ I ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1. Ο περί της Εθνικής Φρουράς 2006. (Πρόταση νόμου του κ. Νεόφυτου Κωνσταντίνου, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1461 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 104 19 Απριλίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάκληση της υπ αριθμ 3549/12 6 2002 (ΦΕΚ. 717/τ.Δ/ 22 08 2002) απόφασης κήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1990 ΜΕΧΡΙ 2013 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1990 ΜΕΧΡΙ 2013 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1990 ΜΕΧΡΙ 2013 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 2. Ερμηνεία. 3. Πεδίο εφαρμογής του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1506 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ. 11321/οικ. 10219/688 Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο : Φράγκου Όνομα : Δημήτριος Όν. Πατρός : Διογένης Διεύθυνση : Χρυσοστόμου Σμύρνης 6 Χολαργός Τ.Κ. 15 562 Τηλέφωνο : 6944 692232,2106543996 Τόπος γεννήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Φωτ. Αεροδρόμιο Σερρών

Φωτ. Αεροδρόμιο Σερρών Η Ιστορία της Αεροπορίας Στρατού 1. Χρονική αφετηρία της Αεροπορίας Στρατού θεωρείται το έτος 1947 όταν τον Ιανουάριο εκείνης της χρονιάς μετέβησαν οι πρώτοι Αξιωματικοί του πυροβολικού στην Αγγλία στη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 394/2001 (ΦΕΚ Α-274/ ) Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας (1)

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 394/2001 (ΦΕΚ Α-274/ ) Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας (1) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 394/2001 (ΦΕΚ Α-274/3.12.2001) Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας (1) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις των άρθρων 26 παρ. 10 και 53

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 9227 21 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 197 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115 Καθορισμός του τρόπου άσκησης ελέγχου ταυτότητας οδηγών και έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΥΝΑΜΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΗΣ ΦΑΛΑΓΓΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΥΝΑΜΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΗΣ ΦΑΛΑΓΓΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΥΝΑΜΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΗΣ ΦΑΛΑΓΓΑΣ β. Επιτελείο του ΕΓΠ Όχήματα 1/4 τον 3 3 3 ΦΑΛΑΓΓΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 2 ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΔ 957 ΤΣΝ α. Δκτής Τμήματος Οχήματα 1/4 τον. 2 0 4 β. Τμήμα Οχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09. Οικονομολόγος. Πολιτική Παιδεία. Β Τάξη Γενικού Λυκείου

Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09. Οικονομολόγος. Πολιτική Παιδεία. Β Τάξη Γενικού Λυκείου Πολιτική Παιδεία Β Τάξη Γενικού Λυκείου 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ 4.2 Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 2 Άρθρο 26 του Συντάγματος Η εκτελεστική λειτουργία ασκείται από τον ΠτΔ και την Κυβέρνηση.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ.: /19075/2016 ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣ: -Ως Π.Δ.

Αριθμ. Πρωτ.: /19075/2016 ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣ: -Ως Π.Δ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 03/03/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ Αριθμ. Πρωτ.: 2415.9/19075/2016 ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 15 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 15297 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 15 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 15297 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 15 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 15297 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

: 2131313 394, -378, - 373, -212 : - 365, - 375, - 372, - 371 : - 335, - 337, - 338, - 340 : - 257, - 249

: 2131313 394, -378, - 373, -212 : - 365, - 375, - 372, - 371 : - 335, - 337, - 338, - 340 : - 257, - 249 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16409 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1139 3 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διοικητικά και άλλα ευεργετικά μέτρα για κατηγορί ες στρατιωτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

: 2131313 394, -378, - 373, -215

: 2131313 394, -378, - 373, -215 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΣΥΡΟΣ-ΕΥΔΗΛΟΣ-ΑΓ.ΚΗΡΥΚΟΣ-ΦΟΥΡΝΟΙ-ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ-ΒΑΘΥ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΣΥΡΟΣ-ΕΥΔΗΛΟΣ-ΑΓ.ΚΗΡΥΚΟΣ-ΦΟΥΡΝΟΙ-ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ-ΒΑΘΥ Από ΠΕΙΡΑΙΑ προς: (Αναχώρηση από Πειραιά και αντιστρόφως) ΣΥΡΟ ΕΥΔΗΛΟ ΑΓ.ΚΗΡΥΚΟ ΦΟΥΡΝΟΙ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ ΒΑΘΥ SUPER ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ Οικονομική θέση -- 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 DTS Οικονομική θέση 27,00 36,00

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Πίνακα Αποδεκτών ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4α Τηλεφ. (εσωτ) 3036 Φ.400/239/339968

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 04/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 04/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αναρτητέα στο Διαύγεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 04/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Φακ.: 214.1 Αριθ. Σχεδ.: 12989

Διαβάστε περισσότερα

«Κύρωση του ιακλαδικού Κανονισμού Στολών του στρατιωτικού προσωπικού των Ε»

«Κύρωση του ιακλαδικού Κανονισμού Στολών του στρατιωτικού προσωπικού των Ε» «Κύρωση του ιακλαδικού Κανονισμού Στολών του στρατιωτικού προσωπικού των Ε» Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της διακλαδικότητας, αλλά και της επίτευξης ομοιομορφίας στην εμφάνιση του προσωπικού, εκδόθηκε ο ιακλαδικός

Διαβάστε περισσότερα