Απόσπασμα Πρακτικού 36/

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Απόσπασμα Πρακτικού 36/10-6-2014"

Transcript

1 Αναρτητέο στο Διαδίκτυο Αρ. πρωτ.: 6024/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 36/ Σήμερα, 10 Ιουνίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα π.μ., στο Γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Τσόχα 36, Αθήνα, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο, υπό την προεδρία του Προέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Σωτηρίου Γκλαβά. Παρόντες: Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται μετά από πρόσκληση ο Αντιπρόεδρος του Ι.Ε.Π. κ. Ιωάννης Κουμέντος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ.: Ιωάννης Αντωνίου, Παρασκευάς Γιαλούρης, Γεώργιος Τύπας, Θεμιστοκλής Παναγιωτόπουλος και Ηλίας Ματσαγγούρας. Χρέη Γραμματέως ασκεί η κ. Αναστασία Τζέλη, αποσπασμένη εκπαιδευτικός. Αφού διαπιστώνεται απαρτία, αρχίζει η συνεδρίαση. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Θέμα: Έγκριση προγραμματισμού υλοποίησης επιμορφωτικών σεμιναρίων Β Κύκλου των στελεχών εκπαίδευσης Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Θεσσαλίας και Αττικής στο πλαίσιο του Υποέργου 4: «Επιμόρφωση στελεχών της εκπαίδευσης στην εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης Β Κύκλος» της Πράξης με τίτλο «Προκαταρκτικές ενέργειες για την εφαρμογή συστήματος αξιολόγησης» με κωδικό ΟΠΣ Οριζόντια Πράξη. Ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι η κ. Μαρία Νίκα, Επιστημονικά Υπεύθυνη της Πράξης με τίτλο «Προκαταρκτικές ενέργειες για την εφαρμογή συστήματος αξιολόγησης» με κωδικό ΟΠΣ Οριζόντια Πράξη, έχει καταθέσει προς έγκριση την παρακάτω εισήγηση (αρ. πρωτ. Δ.Σ.: 1454/ ): «Στο πλαίσιο του Υποέργου 4: «Επιμόρφωση στελεχών της εκπαίδευσης στην εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης - Β Κύκλος» της Πράξης με τίτλο «Προκαταρκτικές ενέργειες για την εφαρμογή συστήματος αξιολόγησης» με κωδικό ΟΠΣ , πρόκειται να υλοποιηθούν σεμινάρια επιμόρφωσης των Διευθυντών σχολικών μονάδων σύμφωνα με το Π.Δ. 152, προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά με το πλαίσιο, τις διαδικασίες και τα Σελίδα 1 από 52

2 κριτήρια της αξιολόγησης, καθώς και να εξοικειωθούν με τα εργαλεία και την χρήση τους. Το περιεχόμενο, η διάρκεια και η μεθοδολογία της επιμόρφωσης για την κάθε ομάδα στόχο προσδιορίζονται από την Κεντρική Επιτροπή Επιστημονικού Συντονισμού της Πράξης σε συνεργασία με την Ειδική Επιστημονική Επιτροπή με βάση το Π.Δ Σύμφωνα με την Απόφαση Υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 4, οι επιμορφωτές του Β Κύκλου επιμόρφωσης ορίζονται μετά από εισήγηση των Περιφερειακών Ομάδων Διοίκησης και έγκριση του Δ.Σ. του ΙΕΠ και μπορεί να είναι Περιφερειακοί Δ/ντές ή Δ/ντές Εκπ/σης της αντίστοιχης Περιφέρειας, οι οποίοι έχουν επιμορφωθεί κατά τον Α Κύκλο, καθώς και οι Επιμορφωτές του Α Κύκλου της Επιμόρφωσης στελεχών. Επίσης, μπορούν να είναι Σχ. Σύμβουλοι της αντίστοιχης Περιφέρειας, οι οποίοι έχουν επιμορφωθεί κατά τον Α Κύκλο και έχουν υπηρετήσει σε διοικητική θέση. Η αμοιβή τους ορίζεται στα 30 / ώρα. Η επιμόρφωση των Δ/ντών σχολικών μονάδων είναι υποχρεωτική. Η επιμόρφωση θα είναι διήμερη, συνολικής διάρκειας 12 ωρών. Ο Β κύκλος επιμόρφωσης θα διεξαχθεί στους κατά τόπους νομούς/διευθύνσεις της χώρας και θα αξιοποιήσει τις υποδομές και τον μηχανισμό των αντίστοιχων Περιφερειακών Διευθύνσεων. Η επιμόρφωση μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε στην έδρα του νομού είτε εξακτινωμένα σε διαφορετικές περιοχές εντός του νομού, προς εξυπηρέτηση των επιμορφούμενων. Σε περιπτώσεις που δεν καταστεί δυνατή η δια ζώσης επιμόρφωση προβλέπεται να πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως, με την ευθύνη των Περιφερειακών Ομάδων Διοίκησης. Και στις δύο περιπτώσεις θα αξιοποιηθεί από τους επιμορφωτές το έντυπο και ψηφιακό υλικό που έχει παραχθεί ειδικά για την επιμόρφωση των Διευθυντών σχολικών μονάδων και θα αποσταλεί στις Περιφερειακές Ομάδες Διοίκησης προκειμένου να το παραδώσουν στους επιμορφωτές και τους επιμορφούμενους. Την ευθύνη για τη διοργάνωση των προγραμμάτων επιμόρφωσης έχουν οι Περιφερειακές Ομάδες Διοίκησης. Στο πλαίσιο του Υποέργου 4 προβλέπονται και «Υπηρεσίες μετακίνησης και διαμονής και ημιδιατροφής των εμπλεκομένων στον Β Κύκλο επιμόρφωσης» (Δράση 2). Το έργο αυτό θα υλοποιηθεί με την υποστήριξη των Περιφερειακών Ομάδων Διοίκησης, οι οποίες θα αναλάβουν την ευθύνη της οργάνωσης των μετακινήσεων, της έκδοσης των απαιτούμενων εντολών μετακίνησης, της οργάνωσης της διαμονής και διατροφής, τη συγκέντρωση και αποστολή των σχετικών παραστατικών για την αποπληρωμή τους κ.λπ.. Σημειώνεται ότι οι δαπάνες μετακίνησης, διαμονής, διατροφής και οι ημερήσιες αποζημιώσεις κατά περίπτωση θα καλυφθούν από τον προϋπολογισμό της Πράξης με τίτλο «Προκαταρκτικές ενέργειες για την εφαρμογή συστήματος αξιολόγησης» με κωδικό ΟΠΣ Οριζόντια Πράξη και συγκεκριμένα από το Υποέργο 4: «Επιμόρφωση στελεχών της εκπαίδευσης στην εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης - Β Κύκλος». Συνημμένα στο Παράρτημα υποβάλλονται για έγκριση τα περιφερειακά προγράμματα επιμόρφωσης του Β Κύκλου των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Θεσσαλίας καθώς και οι προτεινόμενοι επιμορφωτές της επιμόρφωσης β κύκλου της περιφέρειας Αττικής. Σελίδα 2 από 52

3 Μετά τα ανωτέρω εισηγούμαι: 1) την έγκριση των νέων προγραμμάτων επιμόρφωσης των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου και Θεσσαλίας, σύμφωνα με τις εισηγήσεις των αντίστοιχων Περιφερειακών Ομάδων Διοίκησης, λόγω ακύρωσης των προηγούμενων εγκεκριμένων προγραμμάτων 2) την έγκριση ανάθεσης επιμορφωτικού έργου στα στελέχη εκπαίδευσης, των ανωτέρω περιφερειών καθώς και της Αττικής, όπως αναφέρονται στον Πίνακα του Παραρτήματος, 3) την έγκριση κάλυψης των δαπανών μετακίνησης, διαμονής, διατροφής και της ημερήσιας αποζημίωσης όλων των εμπλεκόμενων που θα μετακινηθούν στο πλαίσιο υλοποίησης των ανωτέρω προγραμμάτων, θα καλυφθούν από τον προϋπολογισμό της Πράξης με τίτλο «Προκαταρκτικές ενέργειες για την εφαρμογή συστήματος αξιολόγησης» με κωδικό ΟΠΣ Οριζόντια Πράξη και συγκεκριμένα από το Υποέργο 4: «Επιμόρφωση στελεχών της εκπαίδευσης στην εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης - Β Κύκλος», σύμφωνα με την κειμένη νομοθεσία. Την ευθύνη έκδοσης των εντολών μετακίνησης έχουν οι αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ (Νέο Πρόγραμμα λόγω αδυναμίας υλοποίησης σεμιναρίων που εγκρίθηκαν με την υπ αριθμ. 32/ απόφαση του ΙΕΠ.) Τμήμα 1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντών Α/θμιας Δράμας Τόπος Διεξαγωγής: Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Δράμας Ημερομηνία: Τετάρτη 11/6/ Πέμπτη 12/6/2014 Αριθμός επιμορφούμενων: 10 Σελίδα 3 από 52

4 Τετάρτη 11 Ιουνίου Κόντογλου Δημήτριος 2 Κόντογλου Δημήτριος Ανασκόπηση, Επισημάνσεις, Συμπεράσματα 2 Κόντογλου Δημήτριος Πέμπτη 12 Ιουνίου Κόντογλου Δημήτριος 2 Κόντογλου Δημήτριος Ανασκόπηση, Επισημάνσεις, Συμπεράσματα 2 Κόντογλου Δημήτριος Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντών Α/θμιας Δράμας Τμήμα 2 Τόπος Διεξαγωγής: Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Δράμας Ημερομηνία: Τρίτη 17/6/ Τετάρτη 18/6/2014 Αριθμός επιμορφούμενων: 10 Τρίτη 17 Ιουνίου Κόντογλου Δημήτριος Σελίδα 4 από 52

5 2 Κόντογλου Δημήτριος Ανασκόπηση, Επισημάνσεις, Συμπεράσματα 2 Κόντογλου Δημήτριος Τετάρτη 18 Ιουνίου Κόντογλου Δημήτριος 2 Κόντογλου Δημήτριος Ανασκόπηση, Επισημάνσεις, Συμπεράσματα 2 Κόντογλου Δημήτριος Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντών Α/θμιας Δράμας Τμήμα 3 Τόπος Διεξαγωγής: Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Δράμας Ημερομηνία: Πέμπτη 19/6/ Παρασκευή 20/6/2014 Αριθμός επιμορφούμενων: 10 Πέμπτη 19 Ιουνίου Κόντογλου Δημήτριος 2 Κόντογλου Δημήτριος Ανασκόπηση, Επισημάνσεις, Συμπεράσματα 2 Κόντογλου Δημήτριος Παρασκευή 20 Ιουνίου 2014 Σελίδα 5 από 52

6 2 Κόντογλου Δημήτριος 2 Κόντογλου Δημήτριος Ανασκόπηση, Επισημάνσεις, Συμπεράσματα 2 Κόντογλου Δημήτριος Τμήμα 4 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντών Α/θμιας Δράμας Τόπος Διεξαγωγής: Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Δράμας Ημερομηνία: Δευτέρα 23/6/ Τρίτη 24/6/2014 Αριθμός επιμορφούμενων: 10 Δευτέρα 23 Ιουνίου Κόντογλου Δημήτριος 2 Κόντογλου Δημήτριος Ανασκόπηση, Επισημάνσεις, Συμπεράσματα 2 Κόντογλου Δημήτριος Σάββας Μελισσόπουλος Τρίτη 24 Ιουνίου Κόντογλου Δημήτριος Σελίδα 6 από 52

7 2 Κόντογλου Δημήτριος Ανασκόπηση, Επισημάνσεις, Συμπεράσματα 2 Κόντογλου Δημήτριος Σάββας Μελισσόπουλος Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντών Β/θμιας Δράμας Τμήμα 5 Τόπος Διεξαγωγής: Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Δράμας Ημερομηνία: Πέμπτη 19/6/ Παρασκευή 20/6/2014 Αριθμός επιμορφούμενων: 12 Πέμπτη 19 Ιουνίου Κιουλάνης Σπυρίδων 2 Κιουλάνης Σπυρίδων Ανασκόπηση, Επισημάνσεις, Συμπεράσματα 2 Κιουλάνης Σπυρίδων Παρασκευή 20 Ιουνίου Κιουλάνης Σπυρίδων 2 Κιουλάνης Σπυρίδων Σελίδα 7 από 52

8 Ανασκόπηση, Επισημάνσεις, Συμπεράσματα 2 Κιουλάνης Σπυρίδων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντών Β/θμιας Δράμας Τμήμα 6 Τόπος Διεξαγωγής: Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Δράμας Ημερομηνία: Δευτέρα 23/6/ Τρίτη 24/6/2014 Αριθμός επιμορφούμενων: 13 Δευτέρα 23 Ιουνίου Κιουλάνης Σπυρίδων 2 Κιουλάνης Σπυρίδων Ανασκόπηση, Επισημάνσεις, Συμπεράσματα 2 Κιουλάνης Σπυρίδων Μελισσόπουλος Σάββας Τρίτη 24 Ιουνίου Κιουλάνης Σπυρίδων 2 Κιουλάνης Σπυρίδων Ανασκόπηση, Επισημάνσεις, Συμπεράσματα 2 Κιουλάνης Σπυρίδων Μελισσόπουλος Σάββας Σελίδα 8 από 52

9 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντών Β/θμιας Δράμας Τμήμα 7 Τόπος Διεξαγωγής: Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Δράμας Ημερομηνία: Τετάρτη 25/6/ Πέμπτη 26/6/2014 Αριθμός επιμορφούμενων: 13 Τετάρτη 25 Ιουνίου Κιουλάνης Σπυρίδων 2 Κιουλάνης Σπυρίδων Ανασκόπηση, Επισημάνσεις, Συμπεράσματα 2 Κιουλάνης Σπυρίδων Πέμπτη 26 Ιουνίου Κιουλάνης Σπυρίδων 2 Κιουλάνης Σπυρίδων Ανασκόπηση, Επισημάνσεις, Συμπεράσματα 2 Κιουλάνης Σπυρίδων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντών Α/θμιας Έβρου Τμήμα 1 Τόπος Διεξαγωγής: Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Έβρου Σελίδα 9 από 52

10 Ημερομηνία: Τετάρτη 11/5/ Πέμπτη 12/6/2014 Αριθμός επιμορφούμενων: 13 Τετάρτη 11 Ιουνίου Κεχαγιά Φάνου Θεσσαλία 2 Κεχαγιά Φάνου Θεσσαλία Ανασκόπηση, Επισημάνσεις, Συμπεράσματα 2 Κεχαγιά Φάνου Θεσσαλία Πέμπτη 12 Ιουνίου Κεχαγιά Φάνου Θεσσαλία 2 Κεχαγιά Φάνου Θεσσαλία Ανασκόπηση, Επισημάνσεις, Συμπεράσματα 2 Κεχαγιά Φάνου Θεσσαλία Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντών Α/θμιας Έβρου Τμήμα 2 Τόπος Διεξαγωγής: Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Έβρου Ημερομηνία: Παρασκευή 13/6/ Δευτέρα 16/6/2014 Αριθμός επιμορφούμενων: 14 Σελίδα 10 από 52

11 Παρασκευή 13 Ιουνίου Κεχαγιά Φάνου Θεσσαλία 2 Κεχαγιά Φάνου Θεσσαλία Ανασκόπηση, Επισημάνσεις, Συμπεράσματα 2 Κεχαγιά Φάνου Θεσσαλία Σάββας Μελισσόπουλος Δευτέρα 16 Ιουνίου Κεχαγιά Φάνου Θεσσαλία 2 Κεχαγιά Φάνου Θεσσαλία Ανασκόπηση, Επισημάνσεις, Συμπεράσματα 2 Κεχαγιά Φάνου Θεσσαλία Σάββας Μελισσόπουλος Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντών Α/θμιας Έβρου Τμήμα 3 Τόπος Διεξαγωγής: Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Έβρου Ημερομηνία: Τρίτη 17/6/ Τετάρτη 18/6/2014 Αριθμός επιμορφούμενων: 10 Τρίτη 17 Ιουνίου Κεχαγιά Φάνου Θεσσαλία 2 Κεχαγιά Φάνου Θεσσαλία Σελίδα 11 από 52

12 Ανασκόπηση, Επισημάνσεις, Συμπεράσματα 2 Κεχαγιά Φάνου Θεσσαλία Τετάρτη 18 Ιουνίου Κεχαγιά Φάνου Θεσσαλία 2 Κεχαγιά Φάνου Θεσσαλία Ανασκόπηση, Επισημάνσεις, Συμπεράσματα 2 Κεχαγιά Φάνου Θεσσαλία Σάββας Μελισσόπουλος Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντών Α/θμιας Έβρου Τμήμα 4 Τόπος Διεξαγωγής: Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Έβρου Ημερομηνία: Πέμπτη 19/6/ Παρασκευή 20/6/2014 Αριθμός επιμορφούμενων: 10 Πέμπτη 19 Ιουνίου Κεχαγιά Φάνου Θεσσαλία 2 Κεχαγιά Φάνου Θεσσαλία Ανασκόπηση, Επισημάνσεις, Συμπεράσματα 2 Κεχαγιά Φάνου Θεσσαλία Παρασκευή 20 Ιουνίου Κεχαγιά Φάνου Θεσσαλία Σελίδα 12 από 52

13 2 Κεχαγιά Φάνου Θεσσαλία Ανασκόπηση, Επισημάνσεις, Συμπεράσματα 2 Κεχαγιά Φάνου Θεσσαλία Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντών Β/θμιας Έβρου Τμήμα 5 Τόπος Διεξαγωγής: Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Έβρου Ημερομηνία: Παρασκευή 13/6/ Δευτέρα 16/6/2014 Αριθμός επιμορφούμενων: 14 Παρασκευή 13 Ιουνίου Ζιαγάκης Παναγιώτης 2 Ζιαγάκης Παναγιώτης Ανασκόπηση, Επισημάνσεις, Συμπεράσματα 2 Ζιαγάκης Παναγιώτης Σάββας Μελισσόπουλος Δεύτερα 16 Ιουνίου Ζιαγάκης Παναγιώτης 2 Ζιαγάκης Παναγιώτης Σελίδα 13 από 52

14 Ανασκόπηση, Επισημάνσεις, Συμπεράσματα 2 Ζιαγάκης Παναγιώτης Σάββας Μελισσόπουλος Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντών Β/θμιας Έβρου Τμήμα 6 Τόπος Διεξαγωγής: Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Έβρου Ημερομηνία: Τρίτη 17/6/ Τετάρτη 18/6/2014 Αριθμός επιμορφούμενων: 14 Τρίτη 17 Ιουνίου Ζιαγάκης Παναγιώτης 2 Ζιαγάκης Παναγιώτης Ανασκόπηση, Επισημάνσεις, Συμπεράσματα 2 Ζιαγάκης Παναγιώτης Τετάρτη 18 Ιουνίου Ζιαγάκης Παναγιώτης 2 Ζιαγάκης Παναγιώτης Ανασκόπηση, Επισημάνσεις, Συμπεράσματα 2 Ζιαγάκης Παναγιώτης Σάββας Μελισσόπουλος Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντών Β/θμιας Έβρου Σελίδα 14 από 52

15 Τμήμα 7 Τόπος Διεξαγωγής: Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Έβρου Ημερομηνία: Πέμπτη 19/6/ Παρασκευή 20/6/2014 Αριθμός επιμορφούμενων: 11 Πέμπτη 19 Ιουνίου Ζιαγάκης Παναγιώτης 2 Ζιαγάκης Παναγιώτης Ανασκόπηση, Επισημάνσεις, Συμπεράσματα 2 Ζιαγάκης Παναγιώτης Παρασκευή 20 Ιουνίου Ζιαγάκης Παναγιώτης 2 Ζιαγάκης Παναγιώτης Ανασκόπηση, Επισημάνσεις, Συμπεράσματα 2 Ζιαγάκης Παναγιώτης Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντών Β/θμιας Έβρου Τμήμα 8 Τόπος Διεξαγωγής: Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Έβρου Ημερομηνία: Δευτέρα 23/6/ Τρίτη 24/6/2014 Σελίδα 15 από 52

16 Αριθμός επιμορφούμενων: 10 Δευτέρα 23 Ιουνίου Ζιαγάκης Παναγιώτης 2 Ζιαγάκης Παναγιώτης Ανασκόπηση, Επισημάνσεις, Συμπεράσματα 2 Ζιαγάκης Παναγιώτης Τρίτη 24 Ιουνίου Ζιαγάκης Παναγιώτης 2 Ζιαγάκης Παναγιώτης Ανασκόπηση, Επισημάνσεις, Συμπεράσματα 2 Ζιαγάκης Παναγιώτης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντών Α/θμιας Καβάλας Τμήμα 1 Τόπος Διεξαγωγής: Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Καβάλας Ημερομηνία: Τετάρτη 11/6/ Πέμπτη 12/6/2014 Αριθμός επιμορφούμενων: 13 Σελίδα 16 από 52

17 Τετάρτη 11 Ιουνίου Κουράκος Γεώργιος 2 Κουράκος Γεώργιος Ανασκόπηση, Επισημάνσεις, Συμπεράσματα 2 Κουράκος Γεώργιος Σάββας Μελισσόπουλος Πέμπτη 12 Ιουνίου Κουράκος Γεώργιος 2 Κουράκος Γεώργιος Ανασκόπηση, Επισημάνσεις, Συμπεράσματα 2 Κουράκος Γεώργιος Σάββας Μελισσόπουλος Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντών Α/θμιας Καβάλας Τμήμα 2 Τόπος Διεξαγωγής: Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Καβάλας Ημερομηνία: Παρασκευή 13/6/ Δευτέρα 16/6/2014 Αριθμός επιμορφούμενων: 17 Παρασκευή 13 Ιουνίου 2014 Σελίδα 17 από 52

18 2 Κουράκος Γεώργιος 2 Κουράκος Γεώργιος Ανασκόπηση, Επισημάνσεις, Συμπεράσματα 2 Κουράκος Γεώργιος Δευτέρα 16 Ιουνίου Κουράκος Γεώργιος 2 Κουράκος Γεώργιος Ανασκόπηση, Επισημάνσεις, Συμπεράσματα 2 Κουράκος Γεώργιος Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντών Α/θμιας Καβάλας Τμήμα 3 Τόπος Διεξαγωγής: Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Καβάλας Ημερομηνία: Τρίτη 17/6/ Τετάρτη 18/6/2014 Αριθμός επιμορφούμενων: 18 Τρίτη 17 Ιουνίου Κουράκος Γεώργιος 2 Κουράκος Γεώργιος Σελίδα 18 από 52

19 Ανασκόπηση, Επισημάνσεις, Συμπεράσματα 2 Κουράκος Γεώργιος Τετάρτη 18 Ιουνίου Κουράκος Γεώργιος 2 Κουράκος Γεώργιος Ανασκόπηση, Επισημάνσεις, Συμπεράσματα 2 Κουράκος Γεώργιος Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντών Α/θμιας Καβάλας Τμήμα 4 Τόπος Διεξαγωγής: Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Καβάλας Ημερομηνία: Πέμπτη 19/6/ Παρασκευή 20/6/2014 Αριθμός επιμορφούμενων: 17 Πέμπτη 19 Ιουνίου Κουράκος Γεώργιος 2 Κουράκος Γεώργιος Ανασκόπηση, Επισημάνσεις, Συμπεράσματα 2 Κουράκος Γεώργιος Παρασκευή 20 Ιουνίου 2014 Σελίδα 19 από 52

20 2 Κουράκος Γεώργιος 2 Κουράκος Γεώργιος Ανασκόπηση, Επισημάνσεις, Συμπεράσματα 2 Κουράκος Γεώργιος Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντών Β/θμιας Καβάλας Τμήμα 5 Τόπος Διεξαγωγής: Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Καβάλας Ημερομηνία: Τετάρτη 11/6/ Πέμπτη 12/6/2014 Αριθμός επιμορφούμενων: 8 Τετάρτη 11 Ιουνίου Χεριστανίδης Γεώργιος 2 Χεριστανίδης Γεώργιος Ανασκόπηση, Επισημάνσεις, Συμπεράσματα 2 Χεριστανίδης Γεώργιος Σάββας Μελισσόπουλος Πέμπτη 12 Ιουνίου Χεριστανίδης Γεώργιος 2 Χεριστανίδης Γεώργιος Σελίδα 20 από 52

21 Ανασκόπηση, Επισημάνσεις, Συμπεράσματα 2 Χεριστανίδης Γεώργιος Σάββας Μελισσόπουλος Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντών Β/θμιας Καβάλας Τμήμα 6 Τόπος Διεξαγωγής: Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Καβάλας Ημερομηνία: Παρασκευή 13/6/ Δευτέρα 16/6/2014 Αριθμός επιμορφούμενων: 10 Παρασκευή 13 Ιουνίου Χεριστανίδης Γεώργιος 2 Χεριστανίδης Γεώργιος Ανασκόπηση, Επισημάνσεις, Συμπεράσματα 2 Χεριστανίδης Γεώργιος Δευτέρα 16 Ιουνίου Χεριστανίδης Γεώργιος 2 Χεριστανίδης Γεώργιος Ανασκόπηση, Επισημάνσεις, Συμπεράσματα 2 Χεριστανίδης Γεώργιος Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντών Β/θμιας Καβάλας Σελίδα 21 από 52

22 Τμήμα 7 Τόπος Διεξαγωγής: Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Καβάλας Ημερομηνία: Τρίτη 17/6/ Τετάρτη 18/6/2014 Αριθμός επιμορφούμενων: 14 Τρίτη 17 Ιουνίου Χεριστανίδης Γεώργιος 2 Χεριστανίδης Γεώργιος Ανασκόπηση, Επισημάνσεις, Συμπεράσματα 2 Χεριστανίδης Γεώργιος Τετάρτη 18 Ιουνίου Χεριστανίδης Γεώργιος 2 Χεριστανίδης Γεώργιος Ανασκόπηση, Επισημάνσεις, Συμπεράσματα 2 Χεριστανίδης Γεώργιος Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντών Β/θμιας Καβάλας Τμήμα 8 Τόπος Διεξαγωγής: Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Καβάλας Ημερομηνία: Τετάρτη 25/6/ Πέμπτη 26/6/2014 Σελίδα 22 από 52

23 Αριθμός επιμορφούμενων: 10 Τετάρτη 25 Ιουνίου Χεριστανίδης Γεώργιος 2 Χεριστανίδης Γεώργιος Ανασκόπηση, Επισημάνσεις, Συμπεράσματα 2 Χεριστανίδης Γεώργιος Πέμπτη 26 Ιουνίου Χεριστανίδης Γεώργιος 2 Χεριστανίδης Γεώργιος Ανασκόπηση, Επισημάνσεις, Συμπεράσματα 2 Χεριστανίδης Γεώργιος ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντών Α/θμιας Ξάνθης Τμήμα 1 Τόπος Διεξαγωγής: Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Ξάνθης Ημερομηνία: Τρίτη 17/6/ Τετάρτη 18/6/2014 Αριθμός επιμορφούμενων: 19 Τρίτη 17 Ιουνίου 2014 Σελίδα 23 από 52

24 2 Μάρκου Αναστάσιος 2 Μάρκου Αναστάσιος Ανασκόπηση, Επισημάνσεις, Συμπεράσματα 2 Μάρκου Αναστάσιος Σάββας Μελισσόπουλος Τετάρτη 18 Ιουνίου Μάρκου Αναστάσιος 2 Μάρκου Αναστάσιος Ανασκόπηση, Επισημάνσεις, Συμπεράσματα 2 Μάρκου Αναστάσιος Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντών Α/θμιας Ξάνθης Τμήμα 2 Τόπος Διεξαγωγής: Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Ξάνθης Ημερομηνία: Πέμπτη 19/6/ Παρασκευή 20/6/2014 Αριθμός επιμορφούμενων: 19 Πέμπτη 19 Ιουνίου Μάρκου Αναστάσιος 2 Μάρκου Αναστάσιος Σελίδα 24 από 52

25 Ανασκόπηση, Επισημάνσεις, Συμπεράσματα 2 Μάρκου Αναστάσιος Παρασκευή 20 Ιουνίου Μάρκου Αναστάσιος 2 Μάρκου Αναστάσιος Ανασκόπηση, Επισημάνσεις, Συμπεράσματα 2 Μάρκου Αναστάσιος Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντών Α/θμιας Ξάνθης Τμήμα 3 Τόπος Διεξαγωγής: Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Ξάνθης Ημερομηνία: Δευτέρα 23/6/ Τρίτη 24/6/2014 Αριθμός επιμορφούμενων: 19 Δευτέρα 23 Ιουνίου Μάρκου Αναστάσιος 2 Μάρκου Αναστάσιος Ανασκόπηση, Επισημάνσεις, Συμπεράσματα 2 Μάρκου Αναστάσιος Τρίτη 24 Ιουνίου 2014 Σελίδα 25 από 52

26 2 Μάρκου Αναστάσιος 2 Μάρκου Αναστάσιος Ανασκόπηση, Επισημάνσεις, Συμπεράσματα 2 Μάρκου Αναστάσιος Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντών Α/θμιας Ξάνθης Τμήμα 4 Τόπος Διεξαγωγής: Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Ξάνθης Ημερομηνία: Τετάρτη 25/6/ Πέμπτη 26/6/2014 Αριθμός επιμορφούμενων: 18 Τετάρτη 25 Ιουνίου Μάρκου Αναστάσιος 2 Μάρκου Αναστάσιος Ανασκόπηση, Επισημάνσεις, Συμπεράσματα 2 Μάρκου Αναστάσιος Πέμπτη 26 Ιουνίου Μάρκου Αναστάσιος Σελίδα 26 από 52

27 2 Μάρκου Αναστάσιος Ανασκόπηση, Επισημάνσεις, Συμπεράσματα 2 Μάρκου Αναστάσιος Σάββας Μελισσόπουλος Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντών Β/θμιας Ξάνθης Τμήμα 5 Τόπος Διεξαγωγής: Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Ξάνθης Ημερομηνία: Πέμπτη 12/6/ Παρασκευή 13/6/2014 Αριθμός επιμορφούμενων: 16 Πέμπτη 12 Ιουνίου Παπαδόπουλος Γεώργιος 2 Παπαδόπουλος Γεώργιος Ανασκόπηση, Επισημάνσεις, Συμπεράσματα 2 Παπαδόπουλος Γεώργιος Παρασκευή 13 Ιουνίου Παπαδόπουλος Γεώργιος 2 Παπαδόπουλος Γεώργιος Σελίδα 27 από 52

28 Ανασκόπηση, Επισημάνσεις, Συμπεράσματα 2 Παπαδόπουλος Γεώργιος Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντών Β/θμιας Ξάνθης Τμήμα 6 Τόπος Διεξαγωγής: Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Ξάνθης Ημερομηνία: Τρίτη 17/6/ Πέμπτη 19/6/2014 Αριθμός επιμορφούμενων: 10 Τρίτη 17 Ιουνίου Παπαδόπουλος Γεώργιος 2 Παπαδόπουλος Γεώργιος Ανασκόπηση, Επισημάνσεις, Συμπεράσματα 2 Παπαδόπουλος Γεώργιος Σάββας Μελισσόπουλος Πέμπτη 19 Ιουνίου Παπαδόπουλος Γεώργιος 2 Παπαδόπουλος Γεώργιος Ανασκόπηση, Επισημάνσεις, Συμπεράσματα 2 Παπαδόπουλος Γεώργιος Σελίδα 28 από 52

29 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντών Β/θμιας Ξάνθης Τμήμα 7 Τόπος Διεξαγωγής: Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Ξάνθης Ημερομηνία: Παρασκευή 20/6/ Δευτέρα 23/6/2014 Αριθμός επιμορφούμενων: 7 Παρασκευή 20 Ιουνίου Παπαδόπουλος Γεώργιος 2 Παπαδόπουλος Γεώργιος Ανασκόπηση, Επισημάνσεις, Συμπεράσματα 2 Παπαδόπουλος Γεώργιος Δευτέρα 23 Ιουνίου Παπαδόπουλος Γεώργιος 2 Παπαδόπουλος Γεώργιος Ανασκόπηση, Επισημάνσεις, Συμπεράσματα 2 Παπαδόπουλος Γεώργιος Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντών Β/θμιας Ξάνθης Τμήμα 8 Τόπος Διεξαγωγής: Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Ξάνθης Σελίδα 29 από 52

30 Ημερομηνία: Τρίτη 24/6/ Πέμπτη 26/6/2014 Αριθμός επιμορφούμενων: 10 Τρίτη 24 Ιουνίου Παπαδόπουλος Γεώργιος 2 Παπαδόπουλος Γεώργιος Ανασκόπηση, Επισημάνσεις, Συμπεράσματα 2 Παπαδόπουλος Γεώργιος Πέμπτη 26 Ιουνίου Παπαδόπουλος Γεώργιος 2 Παπαδόπουλος Γεώργιος Ανασκόπηση, Επισημάνσεις, Συμπεράσματα 2 Παπαδόπουλος Γεώργιος Σάββας Μελισσόπουλος ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντών Α/θμιας Ροδόπης Τμήμα 1 Τόπος Διεξαγωγής: Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Ροδόπης Σελίδα 30 από 52

31 Ημερομηνία: Τετάρτη 18/6/ Πέμπτη 19/6/2014 Αριθμός επιμορφούμενων: 16 Τετάρτη 18 Ιουνίου Χαντζής Ηλίας 2 Χαντζής Ηλίας Ανασκόπηση, Επισημάνσεις, Συμπεράσματα 2 Χαντζής Ηλίας Πέμπτη 19 Ιουνίου Χαντζής Ηλίας 2 Χαντζής Ηλίας Ανασκόπηση, Επισημάνσεις, Συμπεράσματα 2 Χαντζής Ηλίας Σάββας Μελισσόπουλος Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντών Α/θμιας Ροδόπης Τμήμα 2 Τόπος Διεξαγωγής: Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Ροδόπης Ημερομηνία: Παρασκευή 20/6/2014 Δευτέρα 23/6/2014 Αριθμός επιμορφούμενων: 15 Σελίδα 31 από 52

32 Παρασκευή 20 Ιουνίου Χαντζής Ηλίας 2 Χαντζής Ηλίας Ανασκόπηση, Επισημάνσεις, Συμπεράσματα 2 Χαντζής Ηλίας Σάββας Μελισσόπουλος Δευτέρα 23 Ιουνίου Χαντζής Ηλίας 2 Χαντζής Ηλίας Ανασκόπηση, Επισημάνσεις, Συμπεράσματα 2 Χαντζής Ηλίας Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντών Α/θμιας Ροδόπης Τμήμα 3 Τόπος Διεξαγωγής: Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Ροδόπης Ημερομηνία: Τρίτη 24/6/ Τετάρτη 25/6/2014 Αριθμός επιμορφούμενων: 16 Σελίδα 32 από 52

33 Τρίτη 24 Ιουνίου Χαντζής Ηλίας 2 Χαντζής Ηλίας Ανασκόπηση, Επισημάνσεις, Συμπεράσματα 2 Χαντζής Ηλίας Τετάρτη 25 Ιουνίου Χαντζής Ηλίας 2 Χαντζής Ηλίας Ανασκόπηση, Επισημάνσεις, Συμπεράσματα 2 Χαντζής Ηλίας Σάββας Μελισσόπουλος Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντών Α/θμιας Ροδόπης Τμήμα 4 Τόπος Διεξαγωγής: Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Ροδόπης Ημερομηνία: Πέμπτη 26/6/ Παρασκευή 27/6/2014 Αριθμός επιμορφούμενων: 14 Πέμπτη 26 Ιουνίου 2014 Σελίδα 33 από 52

34 2 Χαντζής Ηλίας 2 Χαντζής Ηλίας Ανασκόπηση, Επισημάνσεις, Συμπεράσματα 2 Χαντζής Ηλίας Παρασκευή 27 Ιουνίου Χαντζής Ηλίας 2 Χαντζής Ηλίας Ανασκόπηση, Επισημάνσεις, Συμπεράσματα 2 Χαντζής Ηλίας Σάββας Μελισσόπουλος Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντών Β/θμιας Ροδόπης Τμήμα 5 Τόπος Διεξαγωγής: Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Ροδόπης Ημερομηνία: Πέμπτη 19/6/ Παρασκευή 20/6/2014 Αριθμός επιμορφούμενων: 14 Πέμπτη 19 Ιουνίου Μούχτσης Θεόδωρος Σελίδα 34 από 52

35 2 Μούχτσης Θεόδωρος Ανασκόπηση, Επισημάνσεις, Συμπεράσματα 2 Μούχτσης Θεόδωρος Σάββας Μελισσόπουλος Παρασκευή 20 Ιουνίου Μούχτσης Θεόδωρος 2 Μούχτσης Θεόδωρος Ανασκόπηση, Επισημάνσεις, Συμπεράσματα 2 Μούχτσης Θεόδωρος Σάββας Μελισσόπουλος Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντών Β/θμιας Ροδόπης Τμήμα 6 Τόπος Διεξαγωγής: Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Ροδόπης Ημερομηνία: Δευτέρα 23/6/ Τρίτη 24/6/2014 Αριθμός επιμορφούμενων: 14 Δευτέρα 23 Ιουνίου 2014 Αξιολόγηση στελεχών και εκπαιδευτικών: Σκοπός, Διαδικασίες, Εργαλεία, Έντυπα Καταγραφών και 2 Μούχτσης Θεόδωρος 2 Μούχτσης Θεόδωρος Σελίδα 35 από 52

36 Ανασκόπηση, Επισημάνσεις, Συμπεράσματα 2 Μούχτσης Θεόδωρος Τρίτη 24 Ιουνίου Μούχτσης Θεόδωρος Παρουσιάσεις από τους επιμορφούμενους Συζήτηση 2 Μούχτσης Θεόδωρος Ανασκόπηση, Επισημάνσεις, Συμπεράσματα 2 Μούχτσης Θεόδωρος ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΩΡΕΣ ΑΦΜ ΖΙΑΓΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΕ ΕΒΡΟΥ ΚΕΧΑΓΙΑ ΦΑΝΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΕ ΕΒΡΟΥ ΚΙΟΥΛΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΕ ΔΡΑΜΑΣ ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΑΡΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΜΘ ΜΟΥΧΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΕ ΡΟΔΟΠΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΕ ΞΑΝΘΗΣ Σελίδα 36 από 52

37 ΧΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ ΧΕΡΙΣΤΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΕ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Νέο Πρόγραμμα λόγω αδυναμίας υλοποίησης σεμιναρίων που εγκρίθηκαν με την υπ αριθμ. 32/ απόφαση του ΙΕΠ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 7 ο Δ.Σ.ΧΑΛΚΙΔΑΣ- 1 ο Τμήμα ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΙΜΗΣ Δ/ΝΤΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 27 7 ο Δ.Σ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ- 2 ο Τμήμα ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΙΜΗΣ Δ/ΝΤΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 26 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (Νέο Πρόγραμμα λόγω αδυναμίας υλοποίησης σεμιναρίων που εγκρίθηκαν με την υπ αριθμ. 30/ απόφαση του ΙΕΠ.) Σελίδα 37 από 52

38 ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 16/06/2014 (σε αντικατάσταση της 04/06) ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ : 7 ο ΔΣ Τρίπολης Αρ. Δ/ντών: 28 1 η ημέρα ΩΡΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤ. ΩΡΕΣ Γκέσουρας Φώτιος Αξιολόγηση στελεχών και εκπαιδευτικών: σκοπός, κριτήρια, μέσα, πλαίσιο Παπαζήση Ελένη Διαδικασίες, εργαλεία, έντυπα καταγραφών και αξιολόγησης. Ανάλυση κριτηρίων Παπαζήση Ελένη Ανασκόπηση, επισημάνσεις, συμπεράσματα 2 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 17/06/2014 (σε αντικατάσταση της 05/06) ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ : 7 ο ΔΣ Τρίπολης Αρ. Δ/ντών: 28 2 η ημέρα ΩΡΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤ. ΩΡΕΣ Γκέσουρας Φώτιος : ασκήσεις και μελέτες περίπτωσης Παπαζήση Ελένη : παρουσιάσεις από τους επιμορφούμενους Γκέσουρας Φώτιος Ανασκόπηση, επισημάνσεις, συμπεράσματα 2 Σελίδα 38 από 52

39 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 18/06/2014 (επανάληψη για μεμονωμένες περιπτώσεις Δ/ντών) ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ : ΔΣ Λεχαίου Αρ. Δ/ντών: 22 (μέχρι στιγμής) 1 η ημέρα ΩΡΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤ. ΩΡΕΣ Παπαγεωργάκης Παναγιώτης Παπαγεωργάκης Παναγιώτης Αξιολόγηση στελεχών και εκπαιδευτικών: σκοπός, κριτήρια, μέσα, πλαίσιο Διαδικασίες, εργαλεία, έντυπα καταγραφών και αξιολόγησης. Ανάλυση κριτηρίων Παπαγεωργάκης Παναγιώτης Ανασκόπηση, επισημάνσεις συμπεράσματα 2 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 20/06/2014 (επανάληψη για μεμονωμένες περιπτώσεις Δ/ντών) ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ : ΔΣ Λεχαίου Αρ. Δ/ντών: 22 (μέχρι στιγμής) 2 η ημέρα ΩΡΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤ. ΩΡΕΣ Ταγκάλου Αγγελική Ταγκάλου Αγγελική : ασκήσεις και μελέτες περίπτωσης : παρουσιάσεις από τους επιμορφούμενους 2 2 Σελίδα 39 από 52

40 Παπαγεωργάκης Παναγιώτης Ανασκόπηση, επισημάνσεις συμπεράσματα 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΑΦΜ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ Γκέσουρας Φώτιος Δ/ντής Α/θμιας Εκπ/σης Αρκαδίας Παπαζήση Ελένη Σχολική Σύμβουλος 1 ης Ε.Π. Αρκαδίας Παπαγεωργάκης Παναγιώτης Δ/ντής Α/θμιας Εκπ/σης Κορινθίας Ταγκάλου Αγγελική Σχολική Σύμβουλος 2 ης Ε.Π. Κορινθίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Δ/ΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Νέο Πρόγραμμα λόγω αδυναμίας υλοποίησης σεμιναρίων που εγκρίθηκαν με την υπ αριθμ. 34/ απόφαση του ΙΕΠ.) Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 11-12/06/2014 ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 10 ο Δημ. Σχολείο Τρικάλων Σελίδα 40 από 52

41 Τμήμα Τ1 Αρ. Δ/ντών: 30 ΩΡΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤ. ΩΡΕΣ ΚΑΦΑΝΕΛΗΣ ΧΑΡ. Αξιολόγηση στελεχών και εκπαιδευτικών: 2 Σκοπός, ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ ΔΗΜ» 2 «Ανάλυση Κριτηρίων» από το έντυπο επιμορφωτικό υλικό ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΑΝΕΛΗΣ ΧΑΡ. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ, ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΦΑΝΕΛΗΣ ΧΑΡ. 3 από το έντυπο επιμορφωτικό υλικό. Παρουσιάσεις από τους επιμορφούμενους ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΑΝΕΛΗΣ ΧΑΡ. ΣΥΖΗΤΗΣΗ, ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ, ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 3 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 11-12/06/2014 ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 10 ο Δημ. Σχολείο Τρικάλων Τμήμα Τ2 Αρ. Δ/ντών: 29 Σελίδα 41 από 52

42 ΩΡΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤ. ΩΡΕΣ ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΑΣΗ Σ ΧΡ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ Αξιολόγηση στελεχών και εκπαιδευτικών: Σκοπός, ΚΑΦΑΝΕΛΗΣ ΧΑΡ.» 2 «Ανάλυση Κριτηρίων» από το έντυπο επιμορφωτικό υλικό ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΑΣΗ Σ ΧΡ. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ, ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΑΣΗ Σ ΧΡ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ από το έντυπο επιμορφωτικό υλικό. Παρουσιάσεις από τους επιμορφούμενους ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ ΔΗΜ ΣΥΖΗΤΗΣΗ, ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ, ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 3 Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 11-12/06/2014 ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 5 ο Δημ. Σχολείο Καρδίτσας Σελίδα 42 από 52

43 Τμήμα Κ1 Αρ. Δ/ντών: 22 ΩΡΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤ. ΩΡΕΣ ΜΗΤΣΙΑΔΗ ΕΥΘ. Αξιολόγηση στελεχών και εκπαιδευτικών: 2 Σκοπός, ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΩΤΟΥΛΑΣ Β.» 2 «Ανάλυση Κριτηρίων» από το έντυπο επιμορφωτικό υλικό ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΩΤΟΥΛΑΣ Β. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ, ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΗΤΣΙΑΔΗ ΕΥΘ. 3 από το έντυπο επιμορφωτικό υλικό. Παρουσιάσεις από τους επιμορφούμενους ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΜΗΤΣΙΑΔΗ ΕΥΘ. ΣΥΖΗΤΗΣΗ, ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ, ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 3 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 11-12/06/2014 ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 5 ο Δημ. Σχολείο Καρδίτσας Τμήμα Κ2 Αρ. Δ/ντών: 23 Σελίδα 43 από 52

44 ΩΡΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤ. ΩΡΕΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ Β. Αξιολόγηση στελεχών και εκπαιδευτικών: 2 Σκοπός, ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΜΗΤΣΙΑΔΗ ΕΥΘ.» 2 «Ανάλυση Κριτηρίων» από το έντυπο επιμορφωτικό υλικό ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΜΗΤΣΙΑΔΗ ΕΥΘ. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ, ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΩΤΟΥΛΑΣ Β 3 από το έντυπο επιμορφωτικό υλικό. Παρουσιάσεις από τους επιμορφούμενους ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΩΤΟΥΛΑΣ Β ΣΥΖΗΤΗΣΗ, ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ, ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ Καφανέλης Χαράλαμπος Δ/ντής Αθμιας Εκπ/σης Ν. Τρικάλων 12 Καραθάνος Δημήτριος Σχολ. Σύμβουλος 5 Μπουλούμπασης Χρήστος Σχολ. Σύμβουλος 7 Μητσιάδη Ευθυμία Δ/ντρια Αθμιας Εκπ/σης Ν. 12 Σελίδα 44 από 52

45 Καρδίτσας Κωτούλας Βασίλειος Σχολ. Σύμβουλος 12 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α/α Ονοματεπώνυμο Κλάδος Ιδιότητα Έδρα 1 ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ 70 2 ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ 70 3 ΝΤΟΝΑ ΘΕΟΠΟΥΛΑ ΠΕ 70 4 ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ 70 5 ΠΙΛΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ 70 6 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΕ 70 7 ΠΑΡΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ 70 8 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΟΤΟΥΛΑ - ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΠΕ 70 Προϊστάμενος Τμήματος Ε.Π.Κ. Π.Ε. Αττικής Διευθύντρια Π.Ε. Α' Αθήνας Σχολική Σύμβουλος Σχολική Σύμβουλος Σχολική Σύμβουλος Σχολική Σύμβουλος Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. & Δ.Ε. Αττικής Δ/νση Π.Ε. Α' Αθήνας Δ/νση Π.Ε. Α' Αθήνας Δ/νση Π.Ε. Α' Αθήνας Δ/νση Π.Ε. Α' Αθήνας Δ/νση Π.Ε. Α' Αθήνας Δ/νση Π.Ε. Α' Αθήνας Δ/νση Π.Ε. Α' Αθήνας 9 ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ 70 Δ/νση Π.Ε. Α' Αθήνας Σελίδα 45 από 52

46 10 ΚΑΛΟΓΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ ΠΕ ΠΑΤΣΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ ΤΖΙΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ ΒΕΝΤΗΡΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΕ ΓΑΛΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ ΓΑΛΗΝΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ ΓΙΑΝΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ ΓΟΥΠΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ ΖΥΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ ΚΑΥΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ ΜΑΝΙΑΤΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ 70 Σχολική Σύμβουλος ΕΑΕ Διευθυντής Π.Ε. Β' Αθήνας Σχολική Σύμβουλος Σχολική Σύμβουλος Σχολική Σύμβουλος Σχολική Σύμβουλος Δ/νση Π.Ε. Α' Αθήνας Δ/νση Π.Ε. Α' Αθήνας Δ/νση Π.Ε. Α' Αθήνας Δ/νση Π.Ε. Β' Αθήνας Δ/νση Π.Ε. Β' Αθήνας Δ/νση Π.Ε. Β' Αθήνας Δ/νση Π.Ε. Β' Αθήνας Δ/νση Π.Ε. Β' Αθήνας Δ/νση Π.Ε. Β' Αθήνας Δ/νση Π.Ε. Β' Αθήνας Δ/νση Π.Ε. Β' Αθήνας Δ/νση Π.Ε. Β' Αθήνας Δ/νση Π.Ε. Β' Αθήνας Σελίδα 46 από 52

47 23 ΜΑΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ ΑΤΤΑΛΙΩΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΠΕ70 25 ΚΑΠΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70 26 ΛΑΖΑΡΑΚΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΕ70 27 ΛΕΒΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70 28 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ70 29 ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΕ ΚΑΤΣΙΜΑΡΔΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ 70 Διευθύντρια Π.Ε. Γ' Αθήνας Σχολική Σύμβουλος ΕΑΕ Σχολική Σύμβουλος Διευθυντής Π.Ε. Δ' Αθήνας Δ/νση Π.Ε. Γ' Αθήνας Δ/νση Π.Ε. Γ' Αθήνας Δ/νση Π.Ε. Γ' Αθήνας Δ/νση Π.Ε. Γ' Αθήνας Δ/νση Π.Ε. Γ' Αθήνας Δ/νση Π.Ε. Γ' Αθήνας Δ/νση Π.Ε. Δ' Αθήνας Δ/νση Π.Ε. Δ' Αθήνας 31 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ 70 Δ/νση Π.Ε. Δ' Αθήνας 32 ΚΟΥΜΕΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΠΕ ΣΑΛΤΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ 70 Σχολική Σύμβουλος Σχολική Σύμβουλος Δ/νση Π.Ε. Δ' Αθήνας Δ/νση Π.Ε. Δ' Αθήνας Δ/νση Π.Ε. Δ' Αθήνας Δ/νση Π.Ε. Δ' Αθήνας Σελίδα 47 από 52

48 36 ΡΑΠΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ ΜΟΥΤΑΒΕΛΗΣ ΑΔΡΙΑΝΟΣ ΠΕ ΞΥΘΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΠΕ ΧΙΟΥΡΕΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΕ 70 ΕΑΕ Διευθύντρια Π.Ε. Ανατολικής Αττικής Σχολική Σύμβουλος Σχολική Σύμβουλος ΕΑΕ Δ/νση Π.Ε. Δ' Αθήνας Δ/νση Π.Ε. Δ' Αθήνας Δ/νση Π.Ε. Δ' Αθήνας Δ/νση Π.Ε. Ανατολικής Αττικής Δ/νση Π.Ε. Ανατολικής Αττικής Δ/νση Π.Ε. Ανατολικής Αττικής Δ/νση Π.Ε. Ανατολικής Αττικής 43 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ 70 Δ/νση Π.Ε. Δυτικής Αττικής 44 ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ ΝΙΚΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΕ ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΕ ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ 70 Σχολική Σύμβουλος Διευθυντής Π.Ε. Πειραιά Σχολική Σύμβουλος Δ/νση Π.Ε. Δυτικής Αττικής Δ/νση Π.Ε. Δυτικής Αττικής Δ/νση Π.Ε. Πειραιά Δ/νση Π.Ε. Πειραιά Δ/νση Π.Ε. Πειραιά Δ/νση Π.Ε. Πειραιά Σελίδα 48 από 52

49 50 ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΠΕ 70 Σχολική Σύμβουλος Δ/νση Π.Ε. Πειραιά 51 ΚΑΡΥΔΑ - ΘΟΥΛΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ 70 Σχολική Σύμβουλος Δ/νση Π.Ε. Πειραιά 52 ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΕ ΜΙΛΕΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ ΜΙΤΙΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΕ ΜΠΑΛΑΜΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ ΣΚΡΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ 70 Σχολική Σύμβουλος ΕΑΕ Δ/νση Π.Ε. Πειραιά Δ/νση Π.Ε. Πειραιά Δ/νση Π.Ε. Πειραιά Δ/νση Π.Ε. Πειραιά Δ/νση Π.Ε. Πειραιά ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΔΡΑ 1 ΓΚΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ04 2 ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ14.04 ΠΕΡ/ΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ Π.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΪΣΤ/ΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ε.Π.Κ. Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ Π.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ Π.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ 3 ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ12.10 Δ/ΝΤΗΣ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑΣ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑΣ 4 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ17.03 ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑΣ Σελίδα 49 από 52

50 5 ΚΑΤΣΑΓΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ02 ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑΣ 6 ΚΕΚΚΟΥ-ΔΕΜΕΡΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑΣ 7 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ02 ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑΣ 8 ΜΑΚΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ15 ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑΣ 9 ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ12.05 ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑΣ 10 ΤΣΑΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ01 ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑΣ 11 ΤΣΙΓΚΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΕ05 ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑΣ 12 ΦΑΛΟΥΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ04 Δ/ΝΤΗΣ Δ.Δ.Ε. Β ΑΘΗΝΑΣ Δ.Δ.Ε. Β ΑΘΗΝΑΣ 13 ΤΡΙΠΟΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ11 ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Δ.Δ.Ε. Β ΑΘΗΝΑΣ 14 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Δ.Δ.Ε. Β ΑΘΗΝΑΣ 15 ΧΟΝΔΡΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕ02 ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Δ.Δ.Ε. Β ΑΘΗΝΑΣ 16 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ12 ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Δ.Δ.Ε. Β ΑΘΗΝΑΣ 17 ΖΑΦΕΙΡΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ04 Δ/ΝΤΗΣ Δ.Δ.Ε. Γ ΑΘΗΝΑΣ Δ.Δ.Ε. Γ ΑΘΗΝΑΣ 18 ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ01 ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Δ.Δ.Ε. Γ ΑΘΗΝΑΣ 19 ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ11 ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Δ.Δ.Ε. Γ ΑΘΗΝΑΣ 20 ΛΙΓΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ19 ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Δ.Δ.Ε. Γ ΑΘΗΝΑΣ 21 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΕΡΓΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ06 ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Δ.Δ.Ε. Γ ΑΘΗΝΑΣ 22 ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ03 ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Δ.Δ.Ε. Γ ΑΘΗΝΑΣ 23 ΝΤΑΒΑΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ02 ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Δ.Δ.Ε. Γ ΑΘΗΝΑΣ 24 ΜΠΙΣΚΕΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ04.01 ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Δ.Δ.Ε. Γ ΑΘΗΝΑΣ 25 ΟΡΦΑΝΟΣ ΧΑΡΙΣ ΠΕ12.05 ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Δ.Δ.Ε. Γ ΑΘΗΝΑΣ 26 ΙΑΤΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 Δ/ΝΤΡΙΑ Δ.Δ.Ε. Δ ΑΘΗΝΑΣ 27 ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΕ04 ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Δ.Δ.Ε. Δ ΑΘΗΝΑΣ 28 ΚΑΛΤΣΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ17.03 ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Δ.Δ.Ε. Δ ΑΘΗΝΑΣ 29 ΚΑΠΕΛΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕ09 Δ/ΝΤΗΣ Δ.Δ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Δ.Δ.Ε. ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ 30 ΚΑΣΤΟΡΙΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ04.04 ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Δ.Δ.Ε. ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ 31 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΠΕ04 Δ/ΝΤΗΣ Δ.Δ.Ε. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Δ.Δ.Ε. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Σελίδα 50 από 52

51 32 ΜΠΑΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ06 ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Δ.Δ.Ε. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 33 ΜΠΙΣΤΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΠΕ02 ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Δ.Δ.Ε. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 34 ΜΑΝΔΑΛΗ ΕΥΔΟΞΙΑ ΠΕ11 Δ/ΝΤΡΙΑ Δ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ Δ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ 35 ΚΟΥΜΠΑΡΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΕ02 ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Δ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ 36 ΜΠΑΡΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ03 ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Δ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ 37 ΜΠΕΧΛΙΚΟΥΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ06 ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Δ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ 38 ΤΖΑΧΡΙΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ03 ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Δ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ 39 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ11 ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Δ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ..». Ακολουθεί συζήτηση επί του θέματος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα, αποφασίζει: 1) την έγκριση των νέων προγραμμάτων επιμόρφωσης των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου και Θεσσαλίας, σύμφωνα με τις εισηγήσεις των αντίστοιχων Περιφερειακών Ομάδων Διοίκησης, λόγω ακύρωσης των προηγούμενων εγκεκριμένων προγραμμάτων, 2) την έγκριση ανάθεσης επιμορφωτικού έργου στα στελέχη εκπαίδευσης, των ανωτέρω περιφερειών καθώς και της Αττικής, όπως αναφέρονται στους παραπάνω Πίνακες, 3) την έγκριση κάλυψης των δαπανών μετακίνησης, διαμονής, διατροφής και της ημερήσιας αποζημίωσης όλων των εμπλεκόμενων που θα μετακινηθούν στο πλαίσιο υλοποίησης των ανωτέρω προγραμμάτων, θα καλυφθούν από τον προϋπολογισμό της Πράξης με τίτλο «Προκαταρκτικές ενέργειες για την εφαρμογή συστήματος αξιολόγησης» με κωδικό ΟΠΣ Οριζόντια Πράξη και συγκεκριμένα από το Υποέργο 4: «Επιμόρφωση στελεχών της εκπαίδευσης στην εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης - Β Κύκλος», σύμφωνα με την Σελίδα 51 από 52

52 κειμένη νομοθεσία. Την ευθύνη έκδοσης των εντολών μετακίνησης έχουν οι αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών... Στο σημείο αυτό, και ώρα 13:00 λήγει η συνεδρίαση. Ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής Σωτήριος Γκλαβάς Η Γραμματέας Αναστασία Τζέλη Αποσπασμένη Εκπαιδευτικός Σελίδα 52 από 52

Απόσπασμα Πρακτικού 27/12-05-2015

Απόσπασμα Πρακτικού 27/12-05-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 5549/13-05-2015 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 27/12-05-2015 Σήμερα 12 Μαΐου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στο γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού 05/20-01-2015

Απόσπασμα Πρακτικού 05/20-01-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ. 737/21-01-15 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 05/20-01-2015 Σήμερα, 20 Ιανουαρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00., στο Γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού 67/11-11-2014

Απόσπασμα Πρακτικού 67/11-11-2014 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ. 13632/28-11-2014 Απόσπασμα Πρακτικού 67/11-11-2014 Σήμερα, 11 Νοεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., στο Γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού 33/09-06-2015

Απόσπασμα Πρακτικού 33/09-06-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 6655/0-06-05 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού /09-06-05 Σήμερα 9 Ιουνίου 05, ημέρα Τρίτη και ώρα :00, στο γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΩ9-5ΝΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛΓΩ9-5ΝΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΓΩ9-5ΝΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ B1 Μαρούσι,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3, Δ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΡ9-12Φ. υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της

ΑΔΑ: ΒΛΛΡ9-12Φ. υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα : www.eye.minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας - Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας - Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού 68/18-11-2014

Απόσπασμα Πρακτικού 68/18-11-2014 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ. 13665/1-12-2014 Απόσπασμα Πρακτικού 68/18-11-2014 Σήμερα, 18 Νοεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π. μ., στο Γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ. 13839/03-12-14 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 71/02-12-2014

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ. 13839/03-12-14 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 71/02-12-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ. 13839/03-12-14 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 71/02-12-2014 Σήμερα, 02 Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.30 μ.μ., στο Γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 472 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 27/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 472 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 27/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 472 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 27/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:«Προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού 20/15-04-2015

Απόσπασμα Πρακτικού 20/15-04-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4322/15-04-2015 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 20/15-04-2015 Σήμερα 15 Απριλίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30, στο γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ279-Ζ9Ξ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΑΔΑ: ΒΕ279-Ζ9Ξ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 ----- Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΜ7Λ6-43Π. ΠΑΤΡΑ, 26 Ιουνίου 2012

ΑΔΑ: Β4ΛΜ7Λ6-43Π. ΠΑΤΡΑ, 26 Ιουνίου 2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ.Δ/νση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

8. ΓΟΝΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ/ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε. (ΜΕΣΩ Δ/ΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε.

8. ΓΟΝΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ/ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε. (ΜΕΣΩ Δ/ΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ B3 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2693 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 549 4 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα :

Διαβάστε περισσότερα

< Με την αρ. 23/2013 απόφασή του για το θέμα αυτό το Συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία :

< Με την αρ. 23/2013 απόφασή του για το θέμα αυτό το Συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 10 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης. Πράξη 55 η Ιθάκη, σήμερα 29 Μαρτίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Α.Σ.Π. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ο.Α.Σ.Π. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣµΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣµΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣµΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Α.Σ.Π.) Ο.Α.Σ.Π. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2014 ΑΘΗΝΑ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 Ο.Α.Σ.Π. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2014 2 Επιμέλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα για Διευθυντές Σχολικών Μονάδων. «Ζητήματα Οργάνωσης - Διοίκησης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα για Διευθυντές Σχολικών Μονάδων. «Ζητήματα Οργάνωσης - Διοίκησης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Επιμορφωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΙΟΛΖΛ-ΘΛΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΔΙΟΛΖΛ-ΘΛΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 19/28-12-2012 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Αριθμ. Απόφ. 202/2012 Θέμα:«Κατάταξη των υπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1 Ξενοφώντος 15 Α, 105 57 ΑΘΗΝΑ e-mail : eye-ypepth@mou.gr Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος. Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος. Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου των Πράξεων

και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου των Πράξεων ΑΝΑΡΤΗΤΕΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΕΣ Β3 & Δ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα : www.eye.minedu.gov.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 18/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 18/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 18/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 23 του

Διαβάστε περισσότερα

«Μαθητές με προβλήματα μάθησης και η αλληλεπίδρασή τους με το φυσικό, κοινωνικό και εκπαιδευτικό περιβάλλον»

«Μαθητές με προβλήματα μάθησης και η αλληλεπίδρασή τους με το φυσικό, κοινωνικό και εκπαιδευτικό περιβάλλον» 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ-ΥΠΑΤΗΣ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΕΟΡ9Ζ-9ΑΛ. Αθήνα, 04.06.2013 Αρ.Πρωτ.: 24705/771

ΑΔΑ: ΒΕΖΕΟΡ9Ζ-9ΑΛ. Αθήνα, 04.06.2013 Αρ.Πρωτ.: 24705/771 ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ. Tαχ. Δ/νση : Χαρ. Τρικούπη 5 & Βαλτετσίου Ταχ. Κώδικας : 06 8 Αθήνα Τηλέφωνο : 20 38 98 022 Fax : 20 38 98 058 E-mail : pastrima@kethi.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα