ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΤΜΥΨΝΑ ΜΕ ΣΟ Π.Δ. 407/80

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΤΜΥΨΝΑ ΜΕ ΣΟ Π.Δ. 407/80"

Transcript

1 Προκηρύξεισ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΔΙΔΑΚΟΝΣΨΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΤΜΥΨΝΑ ΜΕ ΣΟ Π.Δ. 407/80 Η Γεληθή πλέιεπζε Δηδηθήο χλζεζεο ηνπ Σκήκαηνο Φαξκαθεπηηθήο ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Τγείαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ, ζηελ ππ αξηζκ. 359/ ζπλεδξίαζή ηεο, απνθάζηζε ηελ πξφζιεςε ελφο δηδάζθνληνο, θαηφρνπ δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο, κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Π.Γ. 407/80, γηα ηε θάιπςε εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ καζήκαηνο Γ 01 «Φαξκαθννηθνλνκία» ηεο θαηεχζπλζεο Φαξκαθεπηηθφ Marketing ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο Η πξφζιεςε ηνπ ππνςεθίνπ πνπ ζα επηιεγεί ηειεί σπό ηην αίρεζη φηη ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ ζα εγθξίλεη ηελ πξφζιεςε. Καινχληαη νη ελδηαθεξφκελνη, Έιιελεο πνιίηεο ή πνιίηεο θξάηνπο κέινπο ηεο Δ.Δ., λα ππνβάιινπλ, κέρξη , ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο ηελ αίηεζή ηνπο, ε νπνία ζα ζπλνδεχεηαη απφ φια ηα αλαγθαία δηθαηνινγεηηθά γηα ηα νπνία ζα ελεκεξψλνληαη απφ ηελ Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο Φαξκαθεπηηθήο. Γηεχζπλζε: Παλεπηζηήκην Παηξψλ - Γξακκαηεία Φαξκαθεπηηθήο (Παλεπηζηεκηνχπνιε Ρίν Αραΐαο), ηει , θαη Iζηφηνπνο: ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΔΙΔΑΚΟΝΣΨΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΤΜΥΨΝΑ ΜΕ ΣΟ Π.Δ. 407/80 Η Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο Φαξκαθεπηηθήο ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Τγείαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ, ζηελ ππ αξηζκ. 360/ ζπλεδξίαζή ηεο, απνθάζηζε ηελ πξφζιεςε δηδαζθφλησλ, θαηφρσλ δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο, κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Π.Γ. 407/80, γηα ηε θάιπςε εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ηνπ Πξνπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο γηα ηα παξαθάησ καζήκαηα αλά εμάκελν: 1. 32Τ215 Δξγαζηήξην Γεληθήο θαη Αλαιπηηθήο Υεκείαο 3 ν εμάκελν

2 2. 32Τ222 Φαξκαθεπηηθή Μηθξνβηνινγία 4 ν εμάκελν 3. 32Τ224 Μνξηαθή Βηνινγία Γελεηηθή 4 ν εμάκελν 4. 32Τ323 Δλφξγαλε Αλάιπζε ΙΙ 6 ν εμάκελν 5. 32Τ414 Φαξκαθεπηηθή Βηνηερλνινγία 7 ν εμάκελν 6. 32Τ415 Κιηληθή Φαξκαθεπηηθή 7 ν εμάκελν 7. 32Τ424 Βηνθαξκαθεπηηθή Φαξκαθνθηλεηηθή 8 ν εμάκελν 8. 32Τ428 Βηναλφξγαλε Υεκεία Μνξηαθή Πξνζνκνίσζε 8 ν εμάκελν 9. 32ΤΔ525 Φαξκαθννηθνλνκία 10 ν εμάκελν Η πξφζιεςε ησλ ππνςεθίσλ πνπ ζα επηιεγνχλ ηειεί σπό ηην αίρεζη φηη ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ ζα εγθξίλεη ηελ πξφζιεςε δηδαζθφλησλ κε ην Π.Γ. 407/80 γηα ηε δηδαζθαιία ησλ παξαπάλσ καζεκάησλ. Καινχληαη νη ελδηαθεξφκελνη, Έιιελεο πνιίηεο ή πνιίηεο θξάηνπο κέινπο ηεο Δ.Δ., λα ππνβάιινπλ, κέρξη , ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο ηελ αίηεζή ηνπο, ε νπνία ζα ζπλνδεχεηαη απφ φια ηα αλαγθαία δηθαηνινγεηηθά γηα ηα νπνία ζα ελεκεξψλνληαη απφ ηελ Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο Φαξκαθεπηηθήο. Γηεχζπλζε: Παλεπηζηήκην Παηξψλ - Γξακκαηεία Φαξκαθεπηηθήο (Παλεπηζηεκηνχπνιε Ρίν Αραΐαο), ηει , θαη Iζηφηνπνο: ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΔΙΔΑΚΟΝΣΨΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΦΗΜΙΚΨΝ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΤΜΥΨΝΑ ΜΕ ΣΟ Π.Δ. 407/80 Η Γεληθή πλέιεπζε θαη ε Γεληθή πλέιεπζε Δηδηθήο χλζεζεο ηνπ Σκήκαηνο Υεκηθψλ Μεραληθψλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ, ζηηο ππ' αξηζκ. 445/ θαη 446/ ζπλεδξηάζεηο ηνπο, απνθάζηζαλ ηελ πξφζιεςε δηδαζθφλησλ, κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ γηα ην αθαδεκατθφ έηνο , ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Π.Γ./ηνο 407/80, γηα ηε δηδαζθαιία ησλ παξαθάησ καζεκάησλ: ΠΡΟΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΔΑΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ 1. «Αξηζκεηηθή Αλάιπζε» ΥΜ660 ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΔΑΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ 1. «Αξηζκεηηθέο Μέζνδνη» Δ741 Η πξφζιεςε ησλ ππνςεθίσλ πνπ ζα επηιεγνχλ ηειεί σπό ηην αίρεζη φηη ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ ζα εγθξίλεη ηελ πξφζιεςε δηδαζθφλησλ κε ην Π.Γ. 407/80 γηα ηε δηδαζθαιία ησλ παξαπάλσ καζεκάησλ. Οη ππνςήθηνη γηα ηα παξαπάλσ καζήκαηα ζα πξέπεη λα είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηε ρξήζε θσδίθσλ ππνινγηζηηθήο ξεπζηνκεραληθήο θαη ζε εθαξκνγέο ινγηζκηθνχ Υεκηθήο Μεραληθήο.

3 Καινχληαη νη ελδηαθεξφκελνη, Έιιελεο πνιίηεο ή πνιίηεο θξάηνπο κέινπο ηεο Δ.Δ., λα ππνβάιινπλ, κέρξη , ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο ηελ αίηεζή ηνπο, ε νπνία ζα ζπλνδεχεηαη απφ φια ηα αλαγθαία δηθαηνινγεηηθά γηα ηα νπνία ζα ελεκεξψλνληαη απφ ηελ Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο Υεκηθψλ Μεραληθψλ. Γηεχζπλζε: Παλεπηζηήκην Παηξψλ - Γξακκαηεία Σκήκαηνο Υεκηθψλ Μεραληθψλ (Παλεπηζηεκηνχπνιε Ρίν Αραΐαο), ηει , 501, 502, 503, fax.: θαη Ιζηφηνπνο: ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΔΙΔΑΚΟΝΣΨΝ ΣΟΤ ΠΑΙΔΑΓΨΓΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΤΜΥΨΝΑ ΜΕ ΣΟ Π.Δ. 407/80 Η Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηεο ρνιήο Αλζξσπηζηηθψλ θαη Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ, ζηελ ππ αξηζκ. 8/ ζπλεδξίαζή ηεο, απνθάζηζε ηελ πξφζιεςε δηδαζθφλησλ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Π.Γ. 407/80, γηα ηε δηδαζθαιία ησλ θάησζη αλαθεξνκέλσλ καζεκάησλ θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο , σο αθνινχζσο: :Προπηστιακό Πρόγραμμα ποσδών Δξγαζηήξην Τπνινγηζηψλ (Microsoft office windows Internet Γίθηπα) Πξαθηηθέο Αζθήζεηο, (2 ν εμάκελν, ππνρξεσηηθφ, 3 ψξεο εβδνκαδηαίσο) Δηζαγσγή ζηε Φπζηθή Ι Πξαθηηθέο Αζθήζεηο (3 ν εμάκελν, ππνρξεσηηθφ, 3 ψξεο εβδνκαδηαίσο) Γηδαθηηθή Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ, (4 ν εμάκελν, ππνρξεσηηθφ, 3 ψξεο εβδνκαδηαίσο), Πξαθηηθέο Αζθήζεηο ζην ρνιείν (8 ν εμάκελν, 8 ψξεο εβδνκαδηαίσο), (παξαθνινχζεζε θαη επνπηεία δηδαζθαιίαο ζηα ζρνιεία ν θαζέλαο) Οξγάλσζε θαη δηνίθεζε ηεο Δθπαίδεπζεο θαη Δθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ (6 ν εμάκελν, επηινγήο, 3 ψξεο εβδνκαδηαίσο) Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ Πνιηηηθέο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο (6 ν εμάκελν, επηινγήο, 3 ψξεο εβδνκαδηαίσο) Η πξφζιεςε ησλ ππνςεθίσλ πνπ ζα επηιεγνχλ ηειεί σπό ηην αίρεζη φηη ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ ζα εγθξίλεη ηελ πξφζιεςε δηδαζθφλησλ κε ην Π.Γ. 407/80 γηα ηε δηδαζθαιία ησλ παξαπάλσ καζεκάησλ. Καινχληαη νη ελδηαθεξφκελνη, Έιιελεο πνιίηεο ή πνιίηεο θξάηνπο κέινπο ηεο Δ.Δ., λα ππνβάιινπλ, κέρξη , ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο ηελ αίηεζή ηνπο, ε νπνία ζα ζπλνδεχεηαη απφ φια ηα αλαγθαία δηθαηνινγεηηθά γηα ηα νπνία ζα ελεκεξψλνληαη απφ ηελ Γξακκαηεία ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Γηεχζπλζε: Παλεπηζηήκην Παηξψλ - Γξακκαηεία Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο (Παλεπηζηεκηνχπνιε Ρίν Αραΐαο), ηει , FAX: θαη Iζηφηνπνο:

4 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΔΙΔΑΚΟΝΣΨΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΕΠΙΣΗΜΨΝ ΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΣΗ ΑΓΨΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΦΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΤΜΥΨΝΑ ΜΕ ΣΟ Π.Δ. 407/80 Η Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηεκψλ ηεο Δθπαίδεπζεο θαη ηεο Αγσγήο ζηελ Πξνζρνιηθή Ηιηθία ηεο ρνιήο Αλζξσπηζηηθψλ θαη Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ, ζηελ ππ' αξηζκ. 17/ ζπλεδξίαζή ηεο απνθάζηζε, ηελ πξφζιεςε δηδαζθφλησλ, κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Π.Γ./ηνο 407/80, πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη δηδαθηηθέο αλάγθεο ηνπ Πξνπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ, γηα ην αθαδεκατθφ έηνο , σο εμήο: Γηα ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ: 1. Αλαπηπμηαθή Φπρνινγία 2. Δηδηθή Δθπαίδεπζε 3. Δηδηθή Δθπαίδεπζε ΙΙ Μαζεζηαθέο δηαθνξέο θαη Γπζθνιίεο 4. Πξαθηηθή Άζθεζε 5. Δηδηθά ζέκαηα αλάπηπμεο ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία 6. Γηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε ζην λεπηαγσγείν επηινγήο 7. Πνιππνιηηηζκηθφηεηα θαη ζρεδηαζκνί κάζεζεο - επηινγήο 8. Κνηλσληνινγία ηεο Οηθνγέλεηαο Η πξφζιεςε ησλ ππνςεθίσλ πνπ ζα επηιεγνχλ ηειεί σπό ηην αίρεζη φηη ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ ζα εγθξίλεη ηελ πξφζιεςε δηδαζθφλησλ κε ην Π.Γ. 407/80 γηα ηε δηδαζθαιία ησλ παξαπάλσ καζεκάησλ. Καινχληαη νη ελδηαθεξφκελνη, Έιιελεο πνιίηεο ή πνιίηεο θξάηνπο κέινπο ηεο Δ.Δ., λα ππνβάιινπλ, κέρξη , ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο ηελ αίηεζή ηνπο, ε νπνία ζα ζπλνδεχεηαη απφ φια ηα αλαγθαία δηθαηνινγεηηθά γηα ηα νπνία ζα ελεκεξψλνληαη απφ ηελ Γξακκαηεία ηνπ αλσηέξσ Σκήκαηνο. Γηεχζπλζε: Παλεπηζηήκην Παηξψλ - Γξακκαηεία Σκήκαηνο Δπηζηεκψλ ηεο Δθπαίδεπζεο θαη ηεο Αγσγήο ζηελ Πξνζρνιηθή Ηιηθία Παλεπηζηεκηνχπνιε Ρίν Αραΐαο, ηει , , , Ιζηφηνπνο ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΔΙΔΑΚΟΝΣΨΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΓΕΨΛΟΓΙΑ ΤΜΥΨΝΑ ΜΕ ΣΟ Π.Δ. 407/80 Η Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο Γεσινγίαο ηεο ρνιήο Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ, ζηελ ππ' αξηζκ. 5/ ζπλεδξίαζή ηεο, απνθάζηζε

5 ηελ πξφζιεςε δηδαζθφλησλ, θαηφρσλ δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο, κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ γηα ην ρεηκεξηλφ θαη εαξηλφ εμάκελν ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο , ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Π.Γ./ηνο 407/80, γηα ηε δηδαζθαιία ησλ παξαθάησ καζεκάησλ: ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ 1. Πιαλήηεο Γε: Δμσγελείο Γηεξγαζίεο ππνρξεσηηθφ Α (3ψξεο/εβδνκάδα) 2. Πεηξνγξαθία Ιδεκαηνγελψλ & Μεηακνξθσκέλσλ Πεηξσκάησλ ππνρξεσηηθφ Δ (3ψξεο/εβδνκάδα) 3. Σερληθή Γεσινγία ππνρξεσηηθφ Δ (3ψξεο/εβδνκάδα) ΔΑΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ 1. Πιαλήηεο Γε: Δλδνγελείο Γηεξγαζίεο ππνρξεσηηθφ Β (3 ψξεο/εβδνκάδα) 2. Ιδεκαηνινγία ππνρξεσηηθφ Γ (3 ψξεο/εβδνκάδα) 3. Πεηξνγξαθία Μαγκαηηθψλ Πεηξσκάησλ ππνρξεσηηθφ Γ (3 ψξεο/εβδνκάδα) 4. Γεσινγία Σερληθψλ Έξγσλ θαη Πεξηβάιινλ ππνρξεσηηθφ Σ (3 ψξεο/εβδνκάδα) 5. Δηδηθά Θέκαηα Πεηξνινγίαο επηινγήο Η (3 ψξεο/εβδνκάδα) Η πξφζιεςε ησλ ππνςεθίσλ πνπ ζα επηιεγνχλ ηειεί σπό ηην αίρεζη φηη ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ ζα εγθξίλεη ηελ πξφζιεςε δηδαζθφλησλ κε ην Π.Γ. 407/80 γηα ηε δηδαζθαιία ησλ παξαπάλσ καζεκάησλ. Καινχληαη νη ελδηαθεξφκελνη, Έιιελεο πνιίηεο ή πνιίηεο θξάηνπο κέινπο ηεο Δ.Δ., λα ππνβάιινπλ, κέρξη , ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο ηελ αίηεζή ηνπο, ε νπνία ζα ζπλνδεχεηαη απφ φια ηα αλαγθαία δηθαηνινγεηηθά γηα ηα νπνία ζα ελεκεξψλνληαη απφ ηελ Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο Γεσινγίαο. Γηεχζπλζε: Παλεπηζηήκην Παηξψλ - Γξακκαηεία Σκήκαηνο Γεσινγίαο (Παλεπηζηεκηνχπνιε Ρίν Αραΐαο), ηει , , Ιζηφηνπνο: ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΔΙΔΑΚΟΝΣΨΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΨΝ ΤΛΙΚΨΝ ΤΜΥΨΝΑ ΜΕ ΣΟ Π.Δ. 407/80

6 Η Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηήκεο ησλ Τιηθψλ ηεο ρνιήο Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ, ζηελ ππ' αξηζκ. 64/ ζπλεδξίαζή ηεο, απνθάζηζε ηελ δεκνζίεπζε πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ζέζεηο δηδαζθφλησλ θαηφρσλ δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, γηα ην αθαδεκατθφ έηνο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Π.Γ./ηνο 407/80, ζην πιαίζην ηνπ Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ θαη εθφζνλ ππάξμνπλ νη ζρεηηθέο πηζηψζεηο ζην Σκήκα, πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο, ζηα παξαθάησ καζήκαηα: (ηελ παξέλζεζε αλαγξάθνληαη Γηδαθηηθέο Μνλάδεο Παξαδφζεσλ/Γηδαθηηθέο Μνλάδεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο/χλνιν Γηδαθηηθψλ Μνλάδσλ): ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι (2/2/4) 2. ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ Ι ΦΤΙΚΗ (0/1/1) 3. ΥΗΜΔΙΑ Ι (3/1/4) 4. ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΙΙ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΧΝ ΤΛΙΚΧΝ (0/1/1) 5. ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΙΙΙ ΦΤΙΚΗ (0/1/1) 6. ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ IV ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΧΝ ΤΛΙΚΧΝ (0/1/1) 7. ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΟΥΗΜΔΙΑ (0/2/2) 8. ΥΗΜΔΙΑ ΙΙΙ (2/1/3) 9. ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ VI ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΧΝ ΤΛΙΚΧΝ (0/1/1) 10. ΘΔΜΑΣΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΧΝ ΤΛΙΚΧΝ Ι (2/1/3) 11. ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΑ ΜΔΣΑΛΛΑ ΚΑΙ ΚΡΑΜΑΣΑ (2/1/3) ΔΑΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ 1. ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ Ι ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΧΝ ΤΛΙΚΧΝ (0/1/1) 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙ (2/2/4) 3. ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΙΙ ΦΤΙΚΗ (0/1/1) 4. ΥΗΜΔΙΑ ΙΙ (3/1/4) 5. ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΙΙΙ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΧΝ ΤΛΙΚΧΝ (0/1/1) 6. ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ IV ΦΤΙΚΗ (0/1/1) 7. ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ V ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΧΝ ΤΛΙΚΧΝ (0/1/1) 8. ΔΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΓΡΟΚΡΤΣΑΛΛΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ (2/1/3) 9. ΤΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ (2/1/3) 10. ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΑ ΠΛΑΣΙΚΑ (2/1/3) 11. ΘΔΜΑΣΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΙΙ (2/1/3) 12. ΚΔΡΑΜΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑΛΟΙ (2/1/3) 13. ΠΡΟΗΓΜΔΝΑ ΒΙΟΫΛΙΚΑ (2/1/3) 14. ΤΠΔΡΑΓΧΓΟΙ (2/1/3) Η πξφζιεςε ησλ ππνςεθίσλ πνπ ζα επηιεγνχλ ηειεί ππφ ηελ αίξεζε φηη ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ ζα εγθξίλεη ηελ πξφζιεςε Γηδαζθφλησλ κε ην Π.Γ. 407/80 γηα ηε δηδαζθαιία ησλ πξνθεξπζζνκέλσλ καζεκάησλ. Παξαθαινχληαη φζνη έρνπλ ηα λφκηκα πξνζφληα, λα επηθνηλσλνχλ κε ηελ Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηήκεο ησλ Τιηθψλ (ηει ) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ γηα πιεξνθνξίεο ησλ ζρεηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ ην αξγφηεξν κέρξη Η αίηεζε κπνξεί λα ππνβιεζεί είηε ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε είηε ζηελ ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε:σκήκα Δπηζηήκεο ησλ Τιηθψλ(Τπ φςηλ θαο Μ. θαπέξδα Γξακκαηεία Σκήκαηνο Δπηζηήκεο ησλ Τιηθψλ) Παλεπηζηήκην Παηξψλ Πάηξα ελψ ηα ππφινηπα δηθαηνινγεηηθά πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζηελ σο άλσ ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε. Πιεξνθνξίεο θαη ζηνλ Ιζηφηνπν ηνπ Σκήκαηνο: ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΔΙΔΑΚΟΝΣΨΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ

7 ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΨΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΤΜΥΨΝΑ ΜΕ ΣΟ Π.Δ. 407/80 Η Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο Μεραληθψλ Ηιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ θαη Πιεξνθνξηθήο ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ, ζηελ ππ αξηζκ. 44/ ζπλεδξίαζή ηεο, απνθάζηζε ηε δεκνζίεπζε πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ζέζεηο δηδαζθφλησλ θαηφρσλ δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο, κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Π.Γ./ηνο 407/80, γηα ην αθαδεκατθφ έηνο γηα ηελ θάιπςε εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ γηα ηα παξαθάησ καζήκαηα αλά Σνκέα [Σνκέαο Λνγηθνχ ησλ Τπνινγηζηψλ (ΛΤ), Σνκέαο Τιηθνχ θαη Αξρηηεθηνληθήο ησλ Τπνινγηζηψλ (ΤΑ), Σνκέαο Δθαξκνγψλ θαη Θεκειηψζεσλ ηεο Δπηζηήκεο ησλ Τπνινγηζηψλ (ΔΘ)], θαη αλά εμάκελν (ρεηκεξηλφ/εαξηλφ). ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ Α/Α ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 1. ΔΙΑΓΧΓΗ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ 2. ΟΝΣΟΚΔΝΣΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΙΙ 3. ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ Ι 4. ΠΡΟΗΓΜΔΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ 5. ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΤΦΗΛΗ ΔΠΙΓΟΗ 6. ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΙ ΓΙΑ ΓΙΑΦΟΡΙΚΔ ΔΞΙΧΔΙ 7. ΓΛΧΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ 8. ΘΔΜΑΣΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΗ ΟΡΑΗ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ 9. ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ Ι 10. ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΧΝ 11. ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΙΚΣΤΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ 12. ΠΡΟΥΧΡΗΜΔΝΑ ΘΔΜΑΣΑ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ 13. ΓΙΑΤΝΓΔΗ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ 14. ΣΟΥΑΣΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ 15. ΚΑΣΑΝΔΜΗΜΔΝΑ ΤΣΗΜΑΣΑ Ι 16. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΧΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ 17. ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ 18. ΘΔΧΡΙΑ ΑΠΟΦΑΔΧΝ 19. ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΠΑΡΑΓΧΓΗ ΔΑΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ Α/Α ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 1. ΟΝΣΟΚΔΝΣΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ Ι 2. ΓΟΜΔ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 3. ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ 4. ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ 5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΑ ΣΟΝ ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΙΣΟ 6. ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΙΙ 7. ΑΛΛΗΛΔΠΙΓΡΑΗ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ 8. ΔΙΑΓΧΓΗ ΣΗ ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 9. Δ-ΔΠΙΥΔΙΡΔΙΝ 10. ΚΟΙΝΧΝΙΚΔ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΔ ΠΛΔΤΡΔ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ 11. ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟΤ ΣΟΝ ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΙΣΟ ΚΑΙ ΓΛΧΙΚΑ ΔΡΓΑΛΔΙΑ 12. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ Δ ΤΜΒΟΛΙΚΗ ΓΛΧΑ 13. ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΛΟΓΙΚΗ ΥΔΓΙΑΗ

8 14. ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΙΙ 15. ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ 16. ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΔ ΙΙ 17. ΔΝΧΜΑΣΧΜΔΝΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ 18. ΔΙΓΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΗΣΑ 19. ΚΑΣΑΝΔΜΗΜΔΝΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΙΙ 20. ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΙΙ Η πξφζιεςε ησλ ππνςεθίσλ πνπ ζα επηιεγνχλ ηειεί σπό ηην αίρεζη φηη ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ ζα εγθξίλεη ηελ πξφζιεςε δηδαζθφλησλ κε ην Π.Γ. 407/80 γηα ηε δηδαζθαιία ησλ παξαπάλσ καζεκάησλ. Καινχληαη νη ελδηαθεξφκελνη, Έιιελεο πνιίηεο ή πνιίηεο θξάηνπο κέινπο ηεο Δ.Δ., λα ππνβάιινπλ, κέρξη , ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο ηελ αίηεζή ηνπο, ε νπνία ζα ζπλνδεχεηαη απφ φια ηα αλαγθαία δηθαηνινγεηηθά γηα ηα νπνία ζα ελεκεξψλνληαη απφ ηελ Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο Μεραληθψλ Ηιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ θαη Πιεξνθνξηθήο. Γηεχζπλζε: Παλεπηζηήκην Παηξψλ - Γξακκαηεία Σκήκαηνο Μεραληθψλ Ηιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ θαη Πιεξνθνξηθήο (Παλεπηζηεκηνχπνιε Ρίν Αραΐαο), ηει θαη Ιζηφηνπνο ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΔΙΔΑΚΟΝΣΨΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΘΕΑΣΡΙΚΨΝ ΠΟΤΔΨΝ ΤΜΥΨΝΑ ΜΕ ΣΟ Π.Δ. 407/80 Η Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο Θεαηξηθψλ πνπδψλ ηεο ρνιήο Αλζξσπηζηηθψλ θαη Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ ζηελ ππ' αξηζκ. 178/ ζπλεδξίαζή ηεο, απνθάζηζε ηελ πξφζιεςε δηδαζθφλησλ, κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Π.Γ./ηνο 407/80, γηα ηε δηδαζθαιία ησλ παξαθάησ καζεκάησλ, γηα ην ρεηκεξηλφ εμάκελν ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο σο αθνινχζσο: 1. εκηλάξην ΙΙ (Αξραίν Θέαηξν) 2. Αξραία ειιεληθή ηξαγσδία ΙΙ (νθνθιήο) 3. Γηδαθηηθή ηνπ ζεάηξνπ Ι: Δηζαγσγή ζηε ζεαηξηθή αγσγή (ζεσξία θαη πξαθηηθή) 4. θελνγξαθία, ζεαηξηθή αξρηηεθηνληθή θαη ελδπκαηνινγία ζηνπο λεφηεξνπο ρξφλνπο 5. Η θσκσδία ζην λεφηεξν επξσπατθφ ζέαηξν 6. πγθξηηηθή δξακαηνινγία Η πξφζιεςε ησλ ππνςεθίσλ πνπ ζα επηιεγνχλ ηειεί ππφ ηελ αίξεζε φηη ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ ζα εγθξίλεη ηελ πξφζιεςε Γηδαζθφλησλ κε ην Π.Γ. 407/80 γηα ηε δηδαζθαιία ησλ πξνθεξπζζνκέλσλ καζεκάησλ.

9 Καινχληαη νη ελδηαθεξφκελνη, Έιιελεο πνιίηεο ή πνιίηεο θξάηνπο κέινπο ηεο Δ.Δ., λα ππνβάιινπλ, κέρξη , ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο ηελ αίηεζή ηνπο, ε νπνία ζα ζπλνδεχεηαη απφ φια ηα αλαγθαία δηθαηνινγεηηθά γηα ηα νπνία ζα ελεκεξψλνληαη απφ ηελ Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο Θεαηξηθψλ πνπδψλ. Γηεχζπλζε: Παλεπηζηήκην Παηξψλ - Γξακκαηεία Σκήκαηνο Θεαηξηθψλ πνπδψλ (Παλεπηζηεκηνχπνιε Ρίν Αραΐαο), ηει , FAX: , θαη ζηνλ Ιζηφηνπν ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΔΙΔΑΚΟΝΣΨΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΨΝ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΚΑΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΨΝ ΤΜΥΨΝΑ ΜΕ ΣΟ Π.Δ. 407/80 Η Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ, ζηελ ππ' αξηζκ. 14/ ζπλεδξίαζή ηεο, απνθάζηζε ηελ πξφζιεςε δηδαζθφλησλ, κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ γηα ην ρεηκεξηλφ θαη εαξηλφ εμάκελν ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο , ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Π.Γ./ηνο 407/80, γηα ηε δηδαζθαιία ησλ παξαθάησ καζεκάησλ: Γχν (2) ζέζεηο γηα ην εξγαζηεξηαθφ ζθέινο ηνπ καζήκαηνο «Τεχνικό Σχέδιο» (12 ψξεο/εβδνκάδα) ηνπ ρεηκεξηλνχ εμακήλνπ Μία (1) ζέζε γηα ην κάζεκα «Αναλογικά Ολοκληρωμένα Ηλεκηρονικά» (12 ψξεο/εβδνκάδα) ηνπ ρεηκεξηλνχ εμακήλνπ θαη Γχν (2) ζέζεηο γηα ην εξγαζηεξηαθφ ζθέινο ηνπ καζήκαηνο «Ψηθιακά Συζηήμαηα Ελέγχου» (12 ψξεο/εβδνκάδα) ηνπ εαξηλνχ εμακήλνπ Η πξφζιεςε ησλ ππνςεθίσλ πνπ ζα επηιεγνχλ ηειεί σπό ηην αίρεζη φηη ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ ζα εγθξίλεη ηελ πξφζιεςε δηδαζθφλησλ κε ην Π.Γ. 407/80 γηα ηε δηδαζθαιία ησλ πξνθεξπζζνκέλσλ καζεκάησλ. Καινχληαη νη ελδηαθεξφκελνη, Έιιελεο πνιίηεο ή πνιίηεο θξάηνπο κέινπο ηεο Δ.Δ., λα ππνβάιινπλ, κέρξη , ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο ηελ αίηεζή ηνπο, ε νπνία ζα ζπλνδεχεηαη απφ φια ηα αλαγθαία δηθαηνινγεηηθά γηα ηα νπνία ζα ελεκεξψλνληαη απφ ηελ Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ. Γηεχζπλζε: Παλεπηζηήκην Παηξψλ - Γξακκαηεία Σκήκαηνο Ηιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ (Παλεπηζηεκηνχπνιε Ρίν Αραΐαο), ηει , , Ιζηφηνπνο ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ

10 ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΔΙΔΑΚΟΝΣΨΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΜΥΨΝΑ ΜΕ ΣΟ Π.Δ. 407/80 Η Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο Ιαηξηθήο ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Τγείαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ, ζηελ ππ' αξηζκ. 604/ ζπλεδξίαζή ηεο, απνθάζηζε ηελ πξφζιεςε δηδαζθφλησλ, κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ζηε βαζκίδα ηνπ επίθνπξνπ θαζεγεηή, γηα ην ρεηκεξηλφ θαη εαξηλφ εμάκελν ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο , ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Π.Γ./ηνο 407/80, σο θάησζη: ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ: 1. Αλαηνκία Νεπξναλαηνκία 2. Φπζηνινγία 3. Κιηληθή άζθεζε: «Δληαηηθή Θεξαπεία» ΔΑΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ: 1. Αλαηνκία Νεπξναλαηνκία 2. Φπζηνινγία 3. Φπζηθή Ιαηξηθή θαη Απνθαηάζηαζε 4. ΧΡΛ-κε εμεηδίθεπζε ζηελ φζθξεζε 5. Κιηληθή άζθεζε: «Δληαηηθή Θεξαπεία» 6. Μεηακνζρεχζεηο Οξγάλσλ Η πξφζιεςε ησλ ππνςεθίσλ πνπ ζα επηιεγνχλ ηειεί σπό ηην αίρεζη φηη ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ ζα εγθξίλεη ηελ πξφζιεςε δηδαζθφλησλ κε ην Π.Γ. 407/80 γηα ηε δηδαζθαιία ησλ πξνθεξπζζνκέλσλ καζεκάησλ. Καινχληαη νη ελδηαθεξφκελνη, Έιιελεο πνιίηεο ή πνιίηεο θξάηνπο κέινπο ηεο Δ.Δ., λα ππνβάιινπλ, κέρξη , ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο ηελ αίηεζή ηνπο, ε νπνία ζα ζπλνδεχεηαη απφ φια ηα αλαγθαία δηθαηνινγεηηθά γηα ηα νπνία ζα ελεκεξψλνληαη απφ ηελ Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο Ιαηξηθήο. Γηεχζπλζε: Παλεπηζηήκην Παηξψλ - Γξακκαηεία Ιαηξηθήο (Παλεπηζηεκηνχπνιε Ρίν Αραΐαο), ηει , Fax.: θαη Iζηφηνπνο: ΣΔXΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΠΑΣΡΧΝ ΠΕΡΙΛΗΧΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΚΑΙ ΤΜΠΛΗΡΨΜΑΣΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΧΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΨΝ- ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΨΝ ΤΝΕΡΓΑΣΨΝ ΓΙΑ ΣΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΣΟ Σν Σ.Δ.Ι. Παηξψλ, ζηα πιαίζηα ηεο θάιπςεο ησλ δηδαθηηθψλ αλαγθψλ γηα ην Αθαδεκατθφ Έηνο θαη γηα λα πξνζειθχζεη Δπηζηήκνλεο κε ηα πιήξε πξνζφληα ηνπ λφκνπ, απνθάζηζε ζηελ κε αξηζκ 30/ ζπλεδξίαζή ηνπ, ηελ

11 επαλαπξνθήξπμε - ζπκπιεξσκαηηθή πξνθήξπμε Δπηζηεκνληθψλ-Δξγαζηεξηαθψλ πλεξγαηψλ, φπσο παξαθάησ: Α.ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΔ ΔΞΑΜΗΝΟ ΘΔΩΡΙΑ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ 1 ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΗ 2 - Σ Β.ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΔ ΔΞΑΜΗΝΟ ΘΔΩΡΙΑ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ 1 ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ 2 - Δ ΜΔ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ 2 Η ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ ΣΗΝ - 2 Β Κ.Δ. 3 ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ - 2 Δ ΔΡΓΑΙΑ ΙΙ 4 ΚΟΙΝΧΝΙΟΛΟΓΙΑ ΣΗ 3 - Β ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ 5 ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ - 3 Β ΠΡΟΝΟΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ Η έληππε αίηεζε, θαζψο θαη ε αλαιπηηθή πξνθήξπμε, ζα παξαιακβάλνληαη απφ ηηο Γξακκαηείεο ησλ Σκεκάησλ, θαζψο θαη απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΣΔΙ ζηε δηεχζπλζε Οη αηηήζεηο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ ππνςεθίσλ, ηνπνζεηεκέλα ζε εηδηθφ θάθειν, πξέπεη λα είλαη αξηζκεκέλα θαη λα ππνβιεζνχλ, κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ επείγνληνο, κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία πέληε (5) εκεξψλ, απφ ηελ επφκελε ηηο εκεξνκελίαο ηηο ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ζηνλ εκεξήζην ηχπν θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηελ έσο θαη ηελ , ηηο αληίζηνηρεο Γξακκαηείεο ησλ Σκεκάησλ. Πιεξνθνξίεο ζα δίλνληαη απφ ηηο Γξακκαηείεο ζηα ηειέθσλα: Α/Α ΣΜΗΜΑ ΣΗΛΔΦΩΝΑ 1. Ννζειεπηηθήο Κνηλσληθήο Δξγαζίαο ΓΗΜΟ ΔΡΜΙΟΝΙΓΑ ΑΝΑΚΟΙΝΨΗ υπ' αριθμ. ΟΦ 1 / 2012 για τη ςύναψη ΤΜΒΑΗ ΕΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΕΝΟΤ ΦΡΟΝΟΤ Γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο θαη ηελ πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο παηήζηε εδψ

12 Προκόρυξη πρόςληψησ εκπαιδευτικού προςωπικού με ςύμβαςη ςτη ςχολό Αξιωματικών Νοςηλευτικόσ για το Ακαδημαώκό ϋτοσ Γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο θαη ηελ πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο παηήζηε εδψ ΓΗΜΟ ΠΔΝΣΔΛΗ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΠΕΡΙΛΗΧΗ ΑΝΑΚΟΙΝΨΗ ΣΗ ΜΕ1Α/2012 Ο Πξφεδξνο ηνπ Οξγαληζκνχ Πνιηηηζκνχ Αζιεηηζκνχ ηνπ Γήκνπ Πεληέιεο αλαθνηλψλεη Σε ζύλαςε ζύκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ κε ζπλνιηθά δύν (2) άηνκα γηα ηελ θάιπςε αλαγθώλ ηνπ ΝΠΓΓ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΗΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΗ, πνπ εδξεύεη ζηα Μειίζζηα, κε αληηθείκελν ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: «Μαζήκαηα γπκλαζηηθήο (πινπνίεζε αζιεηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ θνιύκβεζε ηέληο αεξνκπηθ ειεύζεξε γπκλαζηηθή» ζπλνιηθήο έσο δώδεθα (12) κήλεο. ην πιαίζην ησλ έξγσλ απηώλ ζα απαζρνιεζεί αλά ηόπν εθηέιεζεο, εηδηθόηεηα θαη δηάξθεηα ζύκβαζεο ν εμήο αξηζκόο αηόκσλ (βι. ΠΙΝΑΚΑ Α), κε ηα αληίζηνηρα απαηηνύκελα (ηππηθά θαη ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα (βι. ΠΙΝΑΚΑ Β): ΠΙΝΑΚΑ Α: ΔΠΙΛΟΓΔ ΑΠΑΥΟΛΗΗ Κωδικός απαζτόληζης Σόπος εκηέλεζης Διδικόηηηα Γιάρκεια ζύμβαζης Αριθμός αηόμων 101 Μειίζζηα ΠΔ ΓΤΜΝΑΣΧΝ 12 κήλεο 2 ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ Κωδικός απαζτόληζης 101 Σίηλος ζποσδών και λοιπά απαιηούμενα (ησπικά & ηστόν πρόζθεηα) προζόνηα Πηπρίν ή δίπισκα Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ ΑΔΙ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΙ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα είλαη ειηθίαο απφ 18 έσο 65 εηψλ. Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ αίηεζε κε θσδηθφ ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ ΜΔ.2 θαη λα ηελ ππνβάινπλ, είηε απηνπξνζώπσο, είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηνχο πξφζσπν, εθφζνλ ε εμνπζηνδφηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε απφ δεκφζηα αξρή, είηε ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο καο ζηελ αθφινπζε δηεχζπλζε: ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΗΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΗ,

13 Καιακβφθε 2α, Μειίζζηα, ΣΚ 15127, απεπζχλνληαο ηελ ζην Γξαθείν Πξνζσπηθνύ, ππφςηλ θαο Παπαδάθε, (ηει. επηθνηλσλίαο: ). Η πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ είλαη δέθα (10) εκέξεο (ππνινγηδφκελεο εκεξνινγηαθά) θαη αξρίδεη απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζαο ζε ηνπηθέο εθεκεξίδεο ή ηεο αλάξηεζήο ηεο ζην θαηάζηεκα ηεο ππεξεζίαο καο, δει. από 25/8/2012 έσο θαη 3/9/2012, ζηα Παξαξηήκαηά ηεο θαη ζην ρψξν αλαθνηλψζεσλ ηνπ δεκνηηθνχ θαηαζηήκαηνο, εθφζνλ ε αλάξηεζε είλαη ηπρφλ κεηαγελέζηεξε ηεο δεκνζίεπζεο ζηηο εθεκεξίδεο ΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ Προκόρυξη για την πλόρωςη θϋςεων Διδακτικού & Ερευνητικού Προςωπικού (Δ.Ε.Π.) των Σμημϊτων: α) Επιςτόμησ των Τλικών και β) Ιατρικόσ του Πανεπιςτημύου Πατρών. ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΩΝ ΤΛΙΚΩΝ - Μία (1) ζέζε ΓΔΠ ζηε βαζκίδα ηνπ Αλαπιεξσηή Καζεγεηή, κε γλσζηηθφ αληηθείκελν «Φπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηφηεηεο βηνζπκβαηψλ πιηθψλ βηνταηξηθνχ ελδηαθέξνληνο». ΦΔΚ Γεκνζίεπζεο: 770/ η.γ. ΑΓΑ: Β4ΓΦ469Β7Θ-17Π ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΣΟΜΔΑ Ι - Μία (1) ζέζε ΓΔΠ ζηε βαζκίδα ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή, κε γλσζηηθφ αληηθείκελν «Παζνινγία-Ρεπκαηνινγία». ΦΔΚ Γεκνζίεπζεο: 737/ η.γ. ΑΓΑ: Β4ΓΤ469Β7Θ-Κ8Ω Λήμε πξνζεζκίαο ππνβνιήο ππνψεθηνηήηωλ γηα ηηο αλωηέξω ζέζεηο είλαη ε Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηεύζπλζεο Δηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ (http://www.admin.upatras.gr) θαη γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζηελ αληίζηνηρε Γξακκαηεία ησλ Σκεκάησλ: α) Δπηζηήκεο ηωλ Τιηθώλ: ηει.: , Ιζηόηνπνο: β) Ιαηξηθήο: ηει.: , , Ιζηόηνπνο:

14 ΝΟΜΟ ΛΑΙΘΙΟΤ ΓΗΜΟ ΙΔΡΑΠΔΣΡΑ Ανακοινώνεται η πρόςληψη, με ςύμβαςη εργαςύασ ιδιωτικού δικαύου οριςμϋνου χρόνου, ςυνολικϊ δϋκαοκτώ (18) ατόμων για την κϊλυψη εποχικών ό παροδικών αναγκών του Δόμου Ιερϊπετρασ, που εδρεύει ςτην Ιερϊπετρα. Γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο θαη ηελ πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο παηήζηε εδψ εκείσζε : Η εκεξνκελίεο ππνβνιήο αηηήζεσλ δελ έγηλε γλσζηή κέρξη ηελ έθδνζε ηνπ ηεχρνπο ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΠΡΤΣΑΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΛΗΡΨΗ ΘΕΕΨΝ Δ.Ε.Π. ΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ, Καξπέο Σξηθάισλ ΣΚ , Σξίθαια, Πιεξνθνξίεο: θ. Γεκεηξαθφπνπινο Θσκάο, ηει , FAX: Μία (1) ζέζε Γ.Δ.Π. ζηε βαζκίδα ηνπ Αλαπιεξσηή Καζεγεηή κε γλσζηηθφ αληηθείκελν «Φπρνινγία ηεο Απφδνζεο ζηνλ Αζιεηηζκφ» (Αξηζκφο Πξνθήξπμεο 4042/ , ΦΔΚ 737/ /η. Γ ). 2. Μία (1) ζέζε Γ.Δ.Π. ζηε βαζκίδα ηνπ Αλαπιεξσηή Καζεγεηή κε γλσζηηθφ αληηθείκελν «Αζινπαηδηέο» (Αξηζκφο Πξνθήξπμεο 4043/ , ΦΔΚ 737/ /η. Γ ). ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ, Πεδίνλ Άξεσο, ΣΚ , Βόινο, Πιεξνθνξίεο: θ. Κόληαξε νθία, ηει , FAX: Μία (1) ζέζε Γ.Δ.Π. ζηε βαζκίδα ηνπ Αλαπιεξσηή Καζεγεηή κε γλσζηηθφ αληηθείκελν «Δηζαγσγή ζηελ Αξρηηεθηνληθή χλζεζε» (Αξηζκφο Πξνθήξπμεο 4391/ , ΦΔΚ 769/ /η. Γ ). ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΔΙΑ

15 ΣΜΗΜΑ ΙΑΣΡΙΚΗ, Βηφπνιηο, ΣΚ , Λάξηζα, Πιεξνθνξίεο: θ. Κνληνγηάλλε Αξεηή, ηει , , FAX: Σνκέαο Μνξθνινγίαο 1.Μία (1) ζέζε Γ.Δ.Π. ζηε βαζκίδα ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή κε γλσζηηθφ αληηθείκελν «Δκβξπνινγία» (Αξηζκφο Πξνθήξπμεο 4389/ , ΦΔΚ 769/ /η. Γ ). ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΥΗΜΔΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ, Πινχησλνο 26 θαη Αηφινπ, ΣΚ 41221, Λάξηζα, Πιεξνθνξίεο: θ. Καλδπιάξε Γήκεηξα, ηει , FAX: Μία (1) ζέζε Γ.Δ.Π. ζηε βαζκίδα ηνπ Αλαπιεξσηή Καζεγεηή κε γλσζηηθφ αληηθείκελν «Βηνηερλνινγία Φπηψλ» (Αξηζκφο Πξνθήξπμεο 4041/ , ΦΔΚ 770/ /η. Γ ). ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ, Αξγνλαπηψλ & Φηιειιήλσλ, ΣΚ , Βφινο, Πιεξνθνξίεο: θ. νπκπεληψηε Βάζσ, ηει , FAX: Μία (1) ζέζε Γ.Δ.Π. ζηε βαζκίδα ηνπ Καζεγεηή κε γλσζηηθφ αληηθείκελν «Γξακκαηηζκνί θαη Γηδαθηηθή ηεο γιψζζαο» (Αξηζκφο Πξνθήξπμεο 4394/ , ΦΔΚ 756/ /η. Γ ). ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ, Αξγνλαπηψλ- Φηιειιήλσλ, ΣΚ , Βφινο, Πιεξνθνξίεο: θ. Κνληνθψζηα Αζελά, ηει , FAX: Μία (1) ζέζε Γ.Δ.Π. ζηε βαζκίδα ηνπ Αλαπιεξσηή Καζεγεηή κε γλσζηηθφ αληηθείκελν «ρνιηθή Παηδαγσγηθή» (Αξηζκφο Πξνθήξπμεο 4393/ , ΦΔΚ 756/ /η. Γ ). Η πξνζεζκία ππνβνιήο ππνςεθηνηήησλ θαη δηθαηνινγεηηθώλ ιήγεη ζηηο Καινχληαη νη ελδηαθεξφκελνη, νη νπνίνη κπνξνχλ λα είλαη θαη πνιίηεο θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πνπ έρνπλ ηα λφκηκα πξνζφληα, λα ππνβάινπλ αίηεζε ππνςεθηφηεηαο κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, φπσο απηά αλαθέξνληαη ζην ΦΔΚ θαζψο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ιδξχκαηνο (http://www.uth.gr), ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο (παξάδνζε νίθνη) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο. Γηα ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη, θαζψο θαη γηα νπνηαδήπνηε άιιε πιεξνθνξία, νη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη λα απεπζπλζνχλ ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο. Πρόςληψη 288 Διανομϋων ςτα ΕΛΣΑ Αθόνασ και Πειραιϊ

16 Σα Ειιεληθά Σαρπδξνκεία (ΕΛΣΑ) ζα πξνζιάβνπλ πξνζσπηθό κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, δηαθόζηα νγδόληα νθηώ (288) άηνκα Δηαλνκείο, γηα ρξνληθό δηάζηεκα νθηώ (8) κελώλ, πιήξνπο απαζρόιεζεο, γηα ηελ θάιπςε επνρηθώλ θαη παξνδηθώλ αλαγθώλ ζηηο Τπεξεζηαθέο Λεηηνπξγίεο ΕΛΣΑ Αζήλαο θαη Πεηξαηά. Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα έρνπλ ειηθία από 18 έσο θαη 65 εηώλ. Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα έρνπλ νπνηνδήπνηε πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξην ηίηιν δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο, ή άιιν ηζόηηκν ηίηιν ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο αιινδαπήο, αλεμαξηήησο εηδηθόηεηαο. Επίζεο πξέπεη λα δηαζέηνπλ άδεηα νδήγεζεο κνηνζηθιέηαο θαηεγνξίαο Α (ζηαδηαθήο πξόζβαζεο), εθηόο ηνπ κνηνπνδειάηνπ, ε νπνία λα είλαη ζε ηζρύ. Εθόζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνύλ από ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζόληα, ζα θαιπθζνύλ από ππνςεθίνπο κε ην αλσηέξσ θύξην πξνζόλ κε αξηζκ. 1 θαη εξαζηηερληθή άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ, ε νπνία λα είλαη ζε ηζρύ. Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ ηελ αίηεζε κε θσδηθό ΕΝΣΤΠΟ ΑΕΠ ΟΥ.2 θαη λα ηελ ππνβάιινπλ ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, από έωο θαη ζηελ αθόινπζε: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΑ Α. Ε. ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ, Δηεύζπλζε Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ, Σκήκα Πξνζιήςεσλ, Απειινύ 1, ΑΘΗΝΑ (γηα ηελ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΟΥ 35/ 2012) Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζηα ηειέθσλα θαη

17 20 Γφθηκνη Γηθαζηηθνί Αληηπξφζσπνη ζην Ννκηθφ πκβνχιην ηνπ Κξάηνπο Πξνθήξπμε δηαγσληζκνύ γηα ηελ πιήξσζε είθνζη (20) θελώλ νξγαληθώλ ζέζεσλ Δνθίκσλ Δηθαζηηθώλ Αληηπξνζώπσλ ζην Ννκηθό πκβνύιην ηνπ Κξάηνπο. Ηκεξνκελία ελάξμεωο ηνπ δηαγωληζκνύ νξίδεηαη ε 17/09/2012. Ο δηαγσληζκόο ζα δηελεξγεζεί ζηελ Αζήλα κε βάζε ην πξόγξακκα πνπ ζα θαηαξηηζζεί από ηελ Επηηξνπή δηαγσληζκνύ θαη ζα ηνηρνθνιιεζεί ηξεηο (3) εκέξεο πξηλ από ηελ έλαξμε ηνπ δηαγσληζκνύ ζην θαηάζηεκα ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ ΝΚ. ην δηαγσληζκό έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 18 ηνπ π.δ. 238/2003, όπσο αληηθαηαζηάζεθε ελ ηέιεη κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 4002/ , όζνη είλαη δηθεγόξνη ή δηθαζηηθνί ιεηηνπξγνί θαη έρνπλ ζπκπιεξώζεη ην εηθνζηό έθην (26 ) έηνο θαη δελ έρνπλ ππεξβεί ην ηξηαθνζηό πέκπην (35) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. Γηα ηνπο δηθεγόξνπο απαηηείηαη δηεηήο άζθεζε δηθεγνξίαο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ είλαη θάηνρνη δηδαθηνξηθνύ δηπιώκαηνο λνκηθνύ ηκήκαηνο αξθεί εηήζηα άζθεζε δηθεγνξίαο. Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκό απαηηείηαη άξηζηε γλώζε ηεο αγγιηθήο ή γαιιηθήο ή γεξκαληθήο γιώζζαο, πνπ απνδεηθλύεηαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 28 ηνπ π.δ. 50/2001 (Α 39). Πεξαηηέξσ απαηηνύληαη ηα πξνζόληα πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 30 παξ. 1, 2 θαη 3 ηνπ λ. 3086/2002, θαη δελ πξέπεη λα ππάξρνπλ ηα θσιύκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 31 θαη 32 ηνπ ίδηνπ λόκνπ. Η ειηθία απνδεηθλύεηαη θαηά ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 30 παξάγξαθνη 5, 6 θαη 7 ηνπ λ. 3086/2002. Σα απαηηνύκελα πξνζόληα γηα ην δηνξηζκό πξέπεη λα ζπληξέρνπλ θαηά ην ρξόλν ηεο ελάξμεσο ηνπ δηαγσληζκνύ, θαη θαηά ην ρξόλν ηνπ δηνξηζκνύ. Μόλν ην πξνζόλ ηεο ειηθίαο αξθεί λα ππάξρεη θαηά ην ρξόλν ελάξμεσο ηνπ δηαγσληζκνύ άξζξν 30 παξ. 8 λ. 3081/2002), Σα θσιύκαηα δελ πξέπεη λα ππάξρνπλ θαηά ην ρξόλν ηνπ δηαγσληζκνύ, νύηε θαηά ην ρξόλν ηνπ δηνξηζκνύ (άξζξν 31 παξ. 2 ίδηνπ λόκνπ). ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΥΗ 1. Αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ πξνο ηνλ Πξόεδξν ηνπ ΝΚ, κε πιήξε ηα ζηνηρεία ηεο αζηπλνκηθήο ηνπ ηαπηόηεηαο, ε νπνία ππνβάιιεηαη ζηελ Κεληξηθή Τπεξεζία ηνπ Ννκηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο (Γξακκαηεία) καδί κε όια ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά, δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εκέξεο πξν ηεο εκεξνκελίαο ελάξμεσο ηνπ δηαγσληζκνύ. Ωο εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ιακβάλεηαη ε εκέξα θαηάζεζεο θαη πξσηνθόιιεζεο ηεο ζηελ Κεληξηθή Τπεξεζία ηνπ ΝΚ. 2. Αληίγξαθν ιεμηαξρηθήο πξάμεσο γελλήζεσο, ε νπνία έρεη ζπληαρζεί κέζα ζε ελελήληα εκέξεο από ηελ εκέξα γελλήζεσο. 3. Πηζηνπνηεηηθό εγγξαθήο ζηα Μεηξώα αξξέλσλ, πξνθεηκέλνπ γηα άλδξα, ή ζηα γεληθά Μεηξώα ησλ δεκνηώλ πξνθεηκέλνπ γηα γπλαίθα, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη ην έηνο γελλήζεσο, ν ηξόπνο θαη ν ρξόλνο θηήζεσο ηεο Ειιεληθήο Ιζαγέλεηαο. 4. Πηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ Δηθεγνξηθνύ πιιόγνπ, ζην νπνίν λα θαίλεηαη ε ηδηόηεηα ηνπ αηηνύληνο σο ελ ελεξγεία δηθεγόξνπ θαη νη ηπρόλ επηβιεζείζεο πεηζαξρηθέο πνηλέο. Πξνθεηκέλνπ πεξί Δηθαζηηθώλ θαη Εηζαγγειηθώλ Λεηηνπξγώλ, πηζηνπνηεηηθό ππεξεζηαθώλ κεηαβνιώλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δηθαηνζύλεο, από ην νπνίν λα πξνθύπηνπλ, ε ηδηόηεηα, ν ρξόλνο ππεξεζίαο θαη νη ηπρόλ επηβιεζείζεο πεηζαξρηθέο πνηλέο. 5. Πηζηνπνηεηηθό ζηξαηνινγίαο ηύπνπ Α γηα ηνπο άλδξεο, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη ε εθπιήξσζε ησλ ζηξαηησηηθώλ ηνπο ππνρξεώζεσλ ή ε λόκηκε απαιιαγή ηνπο από απηέο. ΕΞΕΣΑΣΕΑ ΤΛΗ Η εμεηαζηέα ύιε πεξηιακβάλεη ηα εμήο καζήκαηα: α) πληαγκαηηθό, Δηνηθεηηθό Δίθαην θαη Δηνηθεηηθή Δηθνλνκία, β) Αζηηθό θαη Εκπνξηθό Δίθαην, γ) Πνιηηηθή Δηθνλνκία, δ) ηνηρεία Φνξνινγηθνύ Δηθαίνπ, ε) ηνηρεία Πνηληθνύ Δηθαίνπ θαη Πνηληθήο Δηθνλνκίαο, ζη) ηνηρεία Δηθαίνπ ηεο Επξσπατθήο Ελώζεσο. ΣΑΔΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Η εμέηαζε ησλ δηαγσληδόκελσλ δηεμάγεηαη ζε δύν ζηάδηα, πξνθξηκαηηθό θαη ηειηθό. Σν πξνθξηκαηηθό

18 Πξόζιεςε εθπαηδεπηηθνύ Πξνζσπηθνύ κε ύκβαζε (ΔΠ) Η ρνιή Αμησκαηηθψλ Ννζειεπηηθήο, ιακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ ζρεηηθά, πξνθεξχζζεη ηελ πξφζιεςε κε επηινγή «Δθπαηδεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ κε χκβαζε (ΔΠ)» ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ θαη σξηαίαο αληηκηζζίαο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ έσο Σν θείκελν ηεο πξνθήξπμεο έρεη αλαξηεζεί ζην Πξφγξακκα «ΓΙΑΤΓΔΙΑ» κε ΑΓΑ: Β4ΓΛ6-ΦΓΔ, ζην νπνίν εκθαίλνληαη ηα καζήκαηα θαη νη ζέζεηο ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ ζα πξνζιεθζεί, ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξέπεη λα ππνβιεζνχλ θαζψο θαη νη νδεγίεο πξνο ηνπο ππνςεθίνπο γηα πξφζιεςε. Πιεξνθνξίεο ζα παξέρνληαη απφ ηε ρνιή ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο (ηει.: /636), θαζψο επίζεο θαη απφ ην Γξαθείν Δλεκεξψζεσο Κνηλνχ ηνπ ΤΠΔΘΑ (ηει θαη ) απ φπνπ νη ελδηαθεξφκελνη ζα κπνξνχλ λα παξαιάβνπλ ηηο ζρεηηθέο αηηήζεηο.

19 Μετατϊξεισ - Αποςπϊςεισ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ - ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΗ ΕΝ ΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΦΕΣΙΚΑ ΜΕ ΜΕΣΑΣΑΞΕΙ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΟ ΗΜΟ ΛΟΚΡΩΝ Ο ήµνο Λνθξψλ ηνπ Ννµνχ Φζησηηδαο Ο.Σ.Α επνπηεπφµελν απφ ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, πνπ εδξεχεη ζηελ Αηαιάληε, πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζηελ θάιπςε εθαηφλ-δεθαεπηά (117) νξγαληθψλ ζέζεσλ πξνζσπηθνχ µε µεηάηαμε ππαιιήισλ απφ Τπνπξγεία ή άιιεο εµφζηεο Τπεξεζίεο, Ο.Σ.Α θαη Ν.Π... Γηα ην ιφγν απηφ θαιεί ηνπο ελδηαθεξφµελνπο ππαιιήινπο λα ππνβάιινπλ ζρεηηθή αίηεζε ζην Γξαθείν Πξνζσπηθνχ ηνπ ήµνπ Λνθξψλ, Σαρ. /λζε: ΠΛΑΣ. ΗΜΑΡΥΔΙΟΤ ΑΣΑΛΑΝΣΗ Σ.Κ.: Οη µεηαηάμεηο ζα γίλνπλ ζχµθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Ν.3584/2007, ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν.3979/2011 (ΦΔΚ 138/ ηεχρνο Α7) «Γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε θαη ινηπέο δηαηάμεηο», ζε ζπλδπαζµφ µε ην άξζξν 35 παξ.5 ηνπ Ν.4024/2011 (ΦΔΚ 226/ ΣΔΤΥΟ Α7) «πληαμηνδνηηθέο ξπζµίζεηο, εληαίν µηζζνιφγην - βαζµνιφγην, εξγαζηαθή εθεδξεία θαη άιιεο δηαηάμεηο εθαξµνγήο ηνπ µεζνπξφζεζµνπ πιαηζίνπ δεµνζηνλνµηθήο ζηξαηεγηθήο », ρσξίο λα ππάξρεη θελή νξγαληθή ζέζε ζηελ ππεξεζία, ηνλ θιάδν ή ην θνξέα πνπ µεηαηάζζεηαη ή µεηαηίζεηαη, µε ηαπηφρξνλε µεηαθνξά ηεο ζέζεο πνπ θαηέρεη ν ππάιιεινο θαη χζηεξα απφ γλψµε ηνπ αξµφδηνπ Τπεξεζηαθνχ πµβνπιίνπ, θαηφπηλ ζπλεθηίµεζεο ησλ ηππηθψλ θαη νπζηαζηηθψλ πξνζφλησλ ησλ ππνςεθίσλ, ηεο πξνυπεξεζίαο, ηεο εµπεηξίαο θαζψο θαη ηεο ελ γέλεη πξνζσπηθφηεηαο ηνπο. Σα πξνζφληα µπνξεί λα δηαπηζησζνχλ, θαηά ηελ θξίζε ηνπ Τπεξεζηαθνχ πµβνπιίνπ θαη µεηά απφ πξνζσπηθή παξάζηαζε θαη ζπδήηεζε µε θάζε ελδηαθεξφµελν. Γηα ηηο ζέζεηο ηηο νπνίεο πξνηίζεηαη ν ήµνο λα θαιχςεη µε µεηάηαμε ππαιιήισλ, βάζε ηεο ζπγθεθξηµέλεο αλαθνίλσζεο θαζψο θαη γηα λα δηαβάζεηε ηελ πιήξε αλαθνίλσζε παηήζηε εδψ Οη ελδηαθεξφµελνη ππάιιεινη ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηα ηππηθά πξνζφληα ηεο ζέζεο ζηελ νπνία µεηαηάζζνληαη. ηθαίσµα ππνβνιήο αίηεζεο έρνπλ φινη νη µφληµνη ππάιιεινη ΟΣΑ Α' θαη Β' Βαζµνχ. Τπνπξγείσλ ή άιισλ εµφζησλ Τπεξεζηψλ ή Ν.Π..., νη νπνίνη δελ έρνπλ νπνηνδήπνηε θψιπµα απφ άιιε γεληθή ή εηδηθή δηάηαμε (π.ρ. µεηάηαμε ζε παξαµεζφξην πεξηνρή µε ππνρξεσηηθή παξαµνλή θ.η.ι.). Οη ελδηαθεξφµελνη θαινχληαη λα ππνβάιινπλ ζην Γξαθείν Πξνζσπηθνχ ηνπ ήµνπ Λνθξψλ απφ ηηο έσο θαη , ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: Αίηεζε ππνςεθηφηεηαο (Τπφδεηγµα ηεο αίηεζεο επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα) Αλαιπηηθφ βηνγξαθηθφ ζεµείσµα µε ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.1599/86 γηα ηελ πηζηφηεηα ηνπ πεξηερνµέλνπ ηνπ.

20 Δπηθπξσµέλα θσηναληίγξαθα ησλ ηίηισλ ζπνπδψλ θαη φισλ ησλ πξφζζεησλ πξνζφλησλ. Δπηθπξσµέλν θσηναληίγξαθν δειηίνπ αζηπλνµηθήο ηαπηφηεηαο. Πηζηνπνηεηηθφ Τπεξεζηαθψλ Μεηαβνιψλ Η θαηάζεζε ησλ αηηήζεσλ µεηά ησλ απαηηνχµελσλ δηθαηνινγεηηθψλ ζα γίλεηαη θαηά ηηο εξγάζηµεο εµέξεο θαη ψξεο θαη µπνξεί λα γίλεη θαη ηαρπδξνµηθψο επί απνδείμεη, ζηελ αλσηέξσ αλαγξαθφµελε δηεχζπλζε (παξ.1), εληφο ηεο νξηδφµελεο πξνζεζµίαο µε ηελ έλδεημε «Αίηεζε ζπµµεηνρήο ζηελ µε αξηζµφ 15399/ αλαθνίλσζε - πξφζθιεζε ηνπ ήµνπ Λνθξψλ. Σν εµπξφζεζµν ησλ αηηήζεσλ θξίλεηαη απφ ηελ εµεξνµελία ηεο ζθξαγίδαο ηνπ ηαρπδξνµείνπ επί ηνπ θαθέινπ, ν νπνίνο µεηά ηελ απνζθξάγηζε ηνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ αίηεζε ηνπ ππνςεθίνπ. Η Τπεξεζία µαο ζα ελεµεξψζεη ηνπο ελδηαθεξφµελνπο ππαιιήινπο γηα ηελ απνδνρή ή µε ησλ αηηήζεσλ ηνπο, µεηά ην πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο. Κάζε θνξέαο ζηνλ νπνίν ζα απνζηέιιεηαη ε παξνχζα αλαθνίλσζε, νθείιεη λα ηελ θνηλνπνηήζεη ζε φιεο ηηο Τπεξεζίεο, Ννµηθά Πξφζσπα εµνζίνπ ηθαίνπ πνπ επνπηεχεη. Η παξνχζα απνζηέιιεηαη ζην Τπνπξγείν ηνηθεηηθήο Μεηαξξχζµηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο ηαθπβέξλεζεο, πξνθεηµέλνπ λα εηζαρζεί ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ θαη ζα εηζαρζεί θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ήµνπ Λνθξψλ. Η παξνχζα αλαθνίλσζε απνηειεί πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη δελ είλαη δεζµεπηηθή γηα ηελ ππεξεζία. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφµελνη µπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζην ηειέθσλν θα Πάζζα Μαξία θ.κσλ/λν εµεηξίνπ. ΑΝΑΚΟΙΝΨΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟσ ΦΕΣΙΚΑ ΜΕ ΜΕΣΑΣΑΞΕΙ ΤΠΑΛΛΗΛΨΝ ΣΟ ΔΗΜΟ ΙΗΣΨΝ Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ππνβάιινπλ ζην Γξαθείν Πξνζσπηθνχ ηνπ Γήκνπ Ιεηψλ απφ 10 Ινπιίνπ 2012 έσο θαη 31 Απγνχζηνπ 2012 ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζην θείκελν ηεο πξφζθιεζεο. Γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο θαη ηελ πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο παηήζηε εδψ

21 ΑΝΑΚΟΙΝΨΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟσ ΦΕΣΙΚΑ ΜΕ ΜΕΣΑΣΑΞΕΙ ΤΠΑΛΛΗΛΨΝ ΣΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΑΘΕΟ ΑΜΟΤ (ύδρυμα Νταϋλ) Γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο θαη ηελ πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο παηήζηε εδψ ΑΝΑΚΟΙΝΨΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟσ ΦΕΣΙΚΑ ΜΕ ΜΕΣΑΣΑΞΕΙ ΤΠΑΛΛΗΛΨΝ ΣΟ ΔΗΜΟ ΚΤΡΟΤ ΝΟΜΟΤ ΕΤΒΟΙΑ Γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο θαη ηελ πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο παηήζηε εδψ ΑΝΑΚΟΙΝΨΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΦΕΣΙΚΑ ΜΕ ΜΕΣΑΣΑΞΕΙ ΤΠΑΛΛΗΛΨΝ ΣΟ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο θαη ηελ πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο παηήζηε εδψ ΑΝΑΚΟΙΝΨΗ - ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΜΕΣΑΣΑΞΗ ΤΠΑΛΛΗΛΨΝ ΣΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΜΟΤΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΟΤΣΖΟΤ (ΕΠΜΑ) Η Δζληθή Πηλαθνζήθε θαη Μνπζείν Αιεμάλδξνπ νύηδνπ ΔΠΜΑ (Ν.Π.Γ.Γ. επνπηεπφκελν απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ/Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηζκνχ), θαηφπηλ ηεο απφθαζεο ηνπ Γ.., θαηά ηε ζπλεδξίαζή ηνπ ζηηο , απνθάζηζε λα πξνβεί ζηελ θάιπςε ησλ ππεξεζηαθώλ αλαγθώλ ηεο Γηεύζπλζεο Γηνηθεηηθνύ- Οηθνλνκηθνύ, κε κεηάηαμε ηξηψλ (3) ππαιιήισλ ησλ θιάδσλ/εηδηθνηήησλ ΠΔ Γηνηθεηηθνχ-Λνγηζηηθνχ, ΠΔ Γηνηθεηηθνχ, θαη ΓΔ Γηνηθεηηθνχ, θαη απφ Τπνπξγεία, Ν.Π.Γ.Γ. ή άιιεο Γεκφζηεο Τπεξεζίεο. Γηα ην ιφγν απηφ θαινχληαη νη ππάιιεινη, πνπ ελδηαθέξνληαη, λα ππνβάινπλ ζρεηηθή αίηεζε ζηε Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθνχ- Οηθνλνκηθνχ ηεο ΔΠΜΑ, ζηε δηεχζπλζε: Μηραιαθνπνχινπ 1, Σ.Κ Αζήλα..

22 Γηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο έρνπλ φινη νη κφληκνη ππάιιεινη Τπνπξγείσλ, ή άιισλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ, ή Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 71 ηνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα (Ν.3528/2007, ΦΔΚ 26/Α / ), θαζψο θαη νη ππάιιεινη κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ Κξαηηθψλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ, νη νπνίνη δελ έρνπλ νπνην- -1- δήπνηε θψιπκα απφ άιιε γεληθή ή εηδηθή δηάηαμε. Οη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη, θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ππνςεθηφηεηαο, λα θαηέρνπλ ηα ηππηθά πξνζφληα ηνπ θιάδνπ, φπσο απηά νξίδνληαη ζην Ν. 1079/1980, εδ. α, β θαη γ, θεθ. Γ, άξζξν 13 (Οξγαληζκφο Λεηηνπξγίαο ηεο ΔΠΜΑ ΦΔΚ 239/Α / ), φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 80, παξ. 4, εδ. ζη ηνπ Ν. 3057/2002 (ΦΔΚ 239/Α / ), θαη ηζρχεη ζήκεξα. Οη κεηαηάμεηο ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 71 παξ. 1, 73 θαη 74 ηνπ Ν. 3528/2007 (ΦΔΚ 26/Α / ), ηνπ άξζξνπ 35 παξ. 5 ηνπ Ν.4024/2011 (ΦΔΚ 226/Α / )θαη ηνπ άξζξνπ 68 παξ. 1 ηνπ Ν. 4002/2011 (ΦΔΚ 180/Α / ), χζηεξα απφ γλψκε ηνπ Τπεξεζηαθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Φνξέα Τπνδνρήο. πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ Ν.4024/2011, νη κεηαηάμεηο δηελεξγνχληαη ρσξίο λα ππάξρνπλ θελέο νξγαληθέο ζέζεηο ζηελ ΔΠΜΑ, κε ηαπηφρξνλε κεηαθνξά ηεο ζέζεο πνπ θαηέρεη ν κεηαηαζζφκελνο, θαηφπηλ ζπλεθηίκεζεο ησλ ηππηθψλ θαη νπζηαζηηθψλ πξνζφλησλ ησλ ππνςεθίσλ, ηεο πξνυπεξεζίαο, θαη ηεο εκπεηξίαο ησλ ππνςεθίσλ. Δλ ζπλερεία, θαη αθνχ ζα έρεη νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ιήςεο απφθαζεο απφ ην Τπεξεζηαθφ πκβνχιην, θαη πάλησο πξηλ ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο κεηάηαμεο, ζα απνζηαιεί αίηεκα ζηε Γηεχζπλζε Πξνζιήςεσλ Πξνζσπηθνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο γηα έγθξηζε ηεο θάιπςεο ησλ δεηνχκελσλ ζέζεσλ κε κεηάηαμε απφ ηελ Σεηξακειή Δπηηξνπή ηεο ΠΤ 33/06, φπσο ηζρχεη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 68 ηνπ Ν.4002/2011. Οη ελδηαθεξφκελνη ππάιιεινη πξέπεη λα ππνβάιινπλ, από έως ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 1. Αίηεζε ππνςεθηφηεηαο γηα κεηάηαμε κε πιήξε ζηνηρεία (ππφδεηγκα ηεο αίηεζεο επηζπλάπηεηαη).

23 2. Αλαιπηηθφ βηνγξαθηθφ ζεκείσκα ζπλνδεπφκελν απφ ππεχζπλε δήισζε γηα ηελ πηζηφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ. 3. Δπηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο. 4. Δπηθπξσκέλα αληίγξαθα ηίηισλ πνπδψλ θαη φισλ ησλ πξφζζεησλ πξνζφλησλ. 5. Πηζηνπνηεηηθφ Τπεξεζηαθψλ Μεηαβνιψλ, ζην νπνίν λα θαίλνληαη ηπρφλ επηβιεζείζεο πεηζαξρηθέο πνηλέο ή ηπρφλ πεηζαξρηθή δηαδηθαζία ζε εθθξεκφηεηα. -2- Γηθαίσκα ππνβνιήο αηηήζεσλ έρνπλ φζνη κφληκνη ππάιιεινη έρνπλ ζπκπιεξψζεη ηε δηεηή δνθηκαζηηθή ππεξεζία. Αληίγξαθν ηεο αίηεζεο λα θνηλνπνηεζεί από ηνπο ελδηαθεξόκελνπο θαη ζηε Γηεύζπλζε Γηνηθεηηθνύ ηεο Τπεξεζίαο ζηελ νπνία ππάγνληαη. Η θαηάζεζε ησλ αηηήζεσλ ζα γίλεηαη θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο. Η αίηεζε κε ηα ζπλεκκέλα δηθαηνινγεηηθά κπνξεί λα ππνβιεζεί θαη ηαρπδξνκηθψο, επί απνδείμεη, ζηελ αλσηέξσ αλαγξαθφκελε δηεχζπλζε, εληφο ηεο νξηδφκελεο πξνζεζκίαο. (Σν εκπξφζεζκν ησλ αηηήζεσλ θξίλεηαη κε βάζε ηελ εκεξνκελία πνπ θέξεη ν θάθεινο απνζηνιήο, ν νπνίνο, κεηά ηελ απνζθξάγηζή ηνπ, επηζπλάπηεηαη ζηελ αίηεζε ηνπ ππνςεθίνπ). Η παξνχζα αλαθνίλσζε ζα ζηαιεί ζε φια ηα Τπνπξγεία. Κάζε θνξέαο, ζηνλ νπνίν απνζηέιιεηαη ε παξνχζα, νθείιεη λα ηελ θνηλνπνηήζεη ζε φιεο ηηο επνπηεπφκελεο απφ απηφλ Τπεξεζίεο, θαζψο θαη ζηα Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ θαη θξαηηθά Ννκηθά Πξφζσπα Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ πνπ επνπηεχεη. Δπίζεο, ε παξνχζα απνζηέιιεηαη θαη ζην Τπνπξγείν Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο πξνθεηκέλνπ λα εηζαρζεί ζηνλ δηθηπαθφ ηνπ ηφπν (http://www.gspa.gr). Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζην Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ ηεο ΔΠΜΑ (θα Βίβηαλ Πνιίηνπ, γξαθείν Γηνίθεζεο Πξνζσπηθνχ), ζηα ηειέθσλα , θαη Για ηην αίηηζη παηήζηε εδώ

24 Ανακούνωςη-Πρόςκληςη ενδιαφϋροντοσ ςχετικϊ με μετατϊξεισ υπαλλόλων ςτο Πανεπιςτημιακό Γενικό Νοςοκομεύο Πατρών «Παναγύα η Βοόθεια» Γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο θαη ηελ πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο παηήζηε εδψ θαη εδψ Ανακούνωςη Πρόςκληςη για τη ςτελϋχωςη του Ελληνικού Οργανιςμού Ανακύκλωςησ (Ε.Ο.ΑΝ) Γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο θαη ηελ πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο παηήζηε εδψ ΑΝΑΚΟΙΝΨΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΦΕΣΙΚΑ ΜΕ ΜΕΣΑΣΑΞΕΙ ΤΠΑΛΛΗΛΨΝ ΣΟ ΔΗΜΟ ΤΔΡΑ Γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο θαη ηελ πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο παηήζηε εδψ Ανακούνωςη πρόςκληςη για εκδόλωςη ενδιαφϋροντοσ ςχετικϊ με μετϊταξη υπαλλόλων ςτο Δόμο Δρϊμασ Γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο θαη ηελ πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο παηήζηε εδψ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ To Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη ζχκθσλα κε ηελ ππ αξηζ. 9/7-6-2012 απόθαζε ηεο 26εο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σπ' αριθμ. ΣΟΦ 1 /2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σπ' αριθμ. ΣΟΦ 1 /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔOY Απιθμ.Ππωη.2/158620 ΔΙΕΤΘΤΝΗ :ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ : ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Σασ. Δ/νζη : Πλαηεία Ελεςθεπίαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2015 γηα ηε ζχλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Η ΔΦΟΡΔΙΑ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΓΧΓΔΚΑΝΗΟΤ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2015 γηα ηε ζχλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Η ΔΦΟΡΔΙΑ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΓΧΓΔΚΑΝΗΟΤ EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ EΦOPEIA APXAIOTHTΧN ΓΧΓΔΚΑΝΗΟΤ Tαρ. Γ/λζε: Iππνηψλ-Pφδνο 85100 Πιεξνθνξίεο: Δ.Υαηδεζηεθαλή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Αζήλα, 19-03-2015 ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 6782 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ Σει. : 210-8231277 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ α) Σνπ Π.Γ 63/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2013. γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ γηα ηελ πινπνίεζε επξσπατθώλ πξνγξακκάησλ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2013. γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ γηα ηελ πινπνίεζε επξσπατθώλ πξνγξακκάησλ Ευρωπαϊκή Ένωση Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιφεπειακήρ Ανάπτςξηρ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ Μαξαζώλαο, 24/01/2013 Α.Π: ΔΞ/ΜΑΡ/237 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2013 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ γηα ηελ πινπνίεζε επξσπατθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Αζήλα, 19-03-2015 ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 6777 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ Σει. : 210-8231277 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ α) Σνπ Π.Γ 63/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΔΑ : 7Λ73ΟΞ3Μ-ΨΩΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Αζήλα, 06-08-2014 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ - ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 19359 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ Σει. : 210-8231277 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ α) Σνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Αζήλα, 19-03-2015 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ - ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 6779 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ Σει. : 210-8231277 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ α) Σνπ Π.Γ 63/2005

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΓΔΛΣΑ ΑΞΗΟΤ ΛΟΤΓΗΑ - ΑΛΗΑΚΜΟΝΑ. Αλαθνηλψλεη

Ο ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΓΔΛΣΑ ΑΞΗΟΤ ΛΟΤΓΗΑ - ΑΛΗΑΚΜΟΝΑ. Αλαθνηλψλεη Υαιάζηξα 30/2/200 ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Αξηζ. Πξση.: 844 ΓΔΛΣΑ ΑΞΗΟΤ ΛΟΤΓΗΑ ΑΛΗΑΚΜΟΝΑ Υαιάζηξα, Θεζζαινλίθεο Σ.Κ. 57300 ΣΖΛ. 2307948-ΦΑΞ. 230794368 e- mail:info@axiosdelta.gr ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ / 200 γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ

ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΓΝΧΡΙΗ ΣΙΣΛΧΝ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΧΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.) Αζήλα, 27/2/2009 Αξ.Πξση: 5622 ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Μεζζήλε: 07-10-2014 ΝΟΜΟ ΜΔΗΝΙΑ Αξ. Πξση.: 34838 ΓΗΜΟ ΜΔΗΝΗ Γ/ΝΗ: ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ: Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ & Μηζζνδνζίαο Σαρ. Γ/λζε: Π. Πησρνύ Σ.Κ.: 24200 Μεζζήλε Πιεξ/ξηεο: Υξπζαθίδεο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ (Οξζή επαλάιεςε)

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ (Οξζή επαλάιεςε) ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ.. Μνλήο Πεηξάθε 12-ΑΘΗΝΑ Σ.Κ. : 11 5 21 Σει.: 7288130-131 Αξ.Πξση.Φ.471/8811 Αξ.ρ.: 2430 Αζήλα, 7 Οθησβξίνπ 2009 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ (Οξζή επαλάιεςε) Πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ ελελήληα έμη (96)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1A / 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1A / 2014 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ & ΟΡΓΑΝΧΣΙΚΧΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΧΝ ΠΟΡΧΝ ΧΡΧΠΟΤ 156, Σ.Κ.:111 46- ΓΑΛΑΣΙ Σειέθσλν: 210-2144461, 210-2144070, 210-2144227 Fax: 210-214-4228 www.eydap.gr Αζήλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Ξάλζε 20 Απγνχζηνπ 2015 ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΖ ΚΔΝΣΡΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ. Αξηζκ. Πξση. 1750 ΓΖΜΟΤ ΞΑΝΘΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Ξάλζε 20 Απγνχζηνπ 2015 ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΖ ΚΔΝΣΡΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ. Αξηζκ. Πξση. 1750 ΓΖΜΟΤ ΞΑΝΘΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 20 Απγνχζηνπ 205 ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΖ ΚΔΝΣΡΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ Αξηζκ. Πξση. 750 ΓΖΜΟΤ ΞΑΝΘΖ Σαρ. Γ/λζε: Πι. Γηνηθεηεξίνπ Α Σαρ. Κψδηθαο: 6700 Σειέθσλν: 254072554 e-mail: kentropolitismouxanthis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Άγηνο Νηθόιανο, 25-1-2013. Θεξαπεπηήξην Υξνλίσλ Παζήζεσλ Λαζηζίνπ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Aθνύ ιάβακε ππόςε

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Άγηνο Νηθόιανο, 25-1-2013. Θεξαπεπηήξην Υξνλίσλ Παζήζεσλ Λαζηζίνπ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Aθνύ ιάβακε ππόςε ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Άγηνο Νηθόιανο, 25-1-2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ Αξηζ. Πξση.: OIΚ.252 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ Θεξαπεπηήξην Υξνλίσλ Παζήζεσλ Λαζηζίνπ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Aθνύ ιάβακε ππόςε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ : 4Α58Β-ΞΤΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Αζήλα 04-08 -2011 Αξ. Πξση. : 177803

ΑΓΑ : 4Α58Β-ΞΤΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Αζήλα 04-08 -2011 Αξ. Πξση. : 177803 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣ/ΞΗ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΠΡΟ. ΙΓ. ΓΙΚΑΙΟΤ ΣΜΗΜΑ Β' Σαρ. Γ/λζε : Αραξλώλ 2 Σαρ. Κώδ. : 101 76 FAX : 210 5235814 ΑΓΑ : 4Α58Β-ΞΤΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) 06-08-2014 Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2014. Σν ΝΠΓΓ «ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΑΝΧ ΛΗΟΗΧΝ»

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2014. Σν ΝΠΓΓ «ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΑΝΧ ΛΗΟΗΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΑΝΧ ΛΗΟΗΧΝ ΑΝΧ ΛΗΟΗΑ, 2/9/2014 Αξηζκ. Πξση.: 1678 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ, γηα ηελ πινπνίεζε επξσπατθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Αγία Παξαζθεπή, 03/06/2014 ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ Αξηζ. Πξση.: -21061- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ 2 ΓΗΔΤΘΤΝΖ: Λ. Μεζνγείσλ 415 417 ΣΖΛΔΦΧΝΟ: 2132004501

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΒΗΡΥΟΔΦΔ-ΒΧΣ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΗΑ ΓΖΜΟ ΒΟΡΔΗΑ ΚΤΝΟΤΡΗΑ Ν.Π.Γ.Γ. «ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΓΖΜΟΤ ΒΟΡΔΗΑ ΚΤΝΟΤΡΗΑ»

ΑΓΑ: ΒΗΡΥΟΔΦΔ-ΒΧΣ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΗΑ ΓΖΜΟ ΒΟΡΔΗΑ ΚΤΝΟΤΡΗΑ Ν.Π.Γ.Γ. «ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΓΖΜΟΤ ΒΟΡΔΗΑ ΚΤΝΟΤΡΗΑ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΗΑ ΓΖΜΟ ΒΟΡΔΗΑ ΚΤΝΟΤΡΗΑ Ν.Π.Γ.Γ. «ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΓΖΜΟΤ ΒΟΡΔΗΑ ΚΤΝΟΤΡΗΑ» ΑΓΑ: ΒΗΡΥΟΔΦΔ-ΒΧΣ Άζηξνο 2/01/2014 Αξ. Πξση. : 01 ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΛΗΡΧΗ ΘΔΔΧΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΛΗΡΧΗ ΘΔΔΧΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Σ.Δ.Ι. ΛΑΜΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ Σατ. Γ/νζη: 3 ν ρικ. Π.Δ.Ο. Λακίαο-Αζελψλ 35100 Λακία Πληροθορίες: αξξήο Θ. Σηλέθωνο: 22310-60104

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η για ηην πλήρφζη ηεζζάρφν (4) θέζεφν δικηγόρφν με έμμιζθη ενηολή ζηην Κενηρική Τπηρεζία ηοσ Σετνικού Δπιμεληηηρίοσ Δλλάδας

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η για ηην πλήρφζη ηεζζάρφν (4) θέζεφν δικηγόρφν με έμμιζθη ενηολή ζηην Κενηρική Τπηρεζία ηοσ Σετνικού Δπιμεληηηρίοσ Δλλάδας Δ Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ Ν Ι Κ Η 4, 1 0 2 4 8 Α Θ Η Ν Α Σ Η Λ. 2 1 0 3 2 9 1 2 0 0, F A X : 2 1 0 3 2 2 1 7 7 2 ------------ ----------- ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Πληροθορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ Νηθήηε, 07/11/2014 ΓΖΜΟ ΗΘΧΝΗΑ Αξηζ. Πξση.: 20511

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ Νηθήηε, 07/11/2014 ΓΖΜΟ ΗΘΧΝΗΑ Αξηζ. Πξση.: 20511 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ Νηθήηε, 07/11/2014 ΓΖΜΟ ΗΘΧΝΗΑ Αξηζ. Πξση.: 20511 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/ 2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Έρνληαο ππόςε: Ο ΓΖΜΟ ΗΘΧΝΗΑ 1. Σηο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2013 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο Δπξσπατθνύ Πξνγξάκκαηνο

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2013 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο Δπξσπατθνύ Πξνγξάκκαηνο Πόξην Λάγνο 28/06/2013 Αξηζκ. Πξση.: 7076 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2013 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο Δπξσπατθνύ Πξνγξάκκαηνο Ο ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΓΔΛΣΑ ΝΔΣΟΤ ΒΙΣΧΝΙΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΜΔ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΜΗΘΧΖ ΔΡΓΟΤ. Ο Γήκνο Αγίαο Παξαζθεπήο

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΜΔ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΜΗΘΧΖ ΔΡΓΟΤ. Ο Γήκνο Αγίαο Παξαζθεπήο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ Δ/νςη Εξυπηρέτηςησ του Πολίτη & Διοικητικών Τπηρεςιών Σμήμα Διοίκηςησ, Σοπικήσ Ανάπτυξησ & Ανθρώπινου Δυναμικοφ Ταχ. Διεφθυνση: Λ. Μεσογείων 415-417 153

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Κνκνηελή, 23.04.2014 Αξηζκ. Πξση. 371 ΔΤΟΣ ΙΓΡΥΣΔΩΣ 1992 Μ.Μ. Βασιλείου 6 Α, 69100 Κομοτηνή Τηλ & Fax: 2531036420 e-mail: secretary@thracehotels.gr ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ γηα ηε ζύλαςε

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηελ πξόζιεςε επνρηθνύ πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ θαηά ην άξζξν 21 ηνπ Ν. 2190/1994, όπσο ηζρύεη.

Γηα ηελ πξόζιεςε επνρηθνύ πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ θαηά ην άξζξν 21 ηνπ Ν. 2190/1994, όπσο ηζρύεη. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΓΖΜΟΤ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΣΡΩΑΓΟ 3 ΣΖΛ.: 2106011345 ΣΖΛ. & FAX.: 2106391703 Email: paidikos.stathmos@agiaparaskevi.gr Αγία Παξαζθεπή, 14/10/2011 Αξηζκ. Πξση.: 3639 Γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ/ηνο 187/2009 «Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ» (214/Α/2009).

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ/ηνο 187/2009 «Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ» (214/Α/2009). ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Γ/ΝΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ & ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ Αζήλα 3 / 12 /2010 ΣΜΖΜΑ ΔΠΟΠΣΔΗΑ Ν.Π.Γ.Γ, Ν.Π.Η.Γ. & Α.Δ. Αξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΟ ΙΧΑΝΝΙΣΧΝ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΟ ΙΧΑΝΝΙΣΧΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ Ισάλληλα 20-7-2015 ΓΗΜΟ ΙΧΑΝΝΙΣΧΝ Αξηζ. Πξση.: 54807/8758 Γ/ΝΗ Γ/ΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ Αλάπηπμεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Μεηξώσλ θαη Πξνζσπηθνύ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα