ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΤΜΥΨΝΑ ΜΕ ΣΟ Π.Δ. 407/80

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΤΜΥΨΝΑ ΜΕ ΣΟ Π.Δ. 407/80"

Transcript

1 Προκηρύξεισ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΔΙΔΑΚΟΝΣΨΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΤΜΥΨΝΑ ΜΕ ΣΟ Π.Δ. 407/80 Η Γεληθή πλέιεπζε Δηδηθήο χλζεζεο ηνπ Σκήκαηνο Φαξκαθεπηηθήο ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Τγείαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ, ζηελ ππ αξηζκ. 359/ ζπλεδξίαζή ηεο, απνθάζηζε ηελ πξφζιεςε ελφο δηδάζθνληνο, θαηφρνπ δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο, κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Π.Γ. 407/80, γηα ηε θάιπςε εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ καζήκαηνο Γ 01 «Φαξκαθννηθνλνκία» ηεο θαηεχζπλζεο Φαξκαθεπηηθφ Marketing ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο Η πξφζιεςε ηνπ ππνςεθίνπ πνπ ζα επηιεγεί ηειεί σπό ηην αίρεζη φηη ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ ζα εγθξίλεη ηελ πξφζιεςε. Καινχληαη νη ελδηαθεξφκελνη, Έιιελεο πνιίηεο ή πνιίηεο θξάηνπο κέινπο ηεο Δ.Δ., λα ππνβάιινπλ, κέρξη , ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο ηελ αίηεζή ηνπο, ε νπνία ζα ζπλνδεχεηαη απφ φια ηα αλαγθαία δηθαηνινγεηηθά γηα ηα νπνία ζα ελεκεξψλνληαη απφ ηελ Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο Φαξκαθεπηηθήο. Γηεχζπλζε: Παλεπηζηήκην Παηξψλ - Γξακκαηεία Φαξκαθεπηηθήο (Παλεπηζηεκηνχπνιε Ρίν Αραΐαο), ηει , θαη Iζηφηνπνο: ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΔΙΔΑΚΟΝΣΨΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΤΜΥΨΝΑ ΜΕ ΣΟ Π.Δ. 407/80 Η Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο Φαξκαθεπηηθήο ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Τγείαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ, ζηελ ππ αξηζκ. 360/ ζπλεδξίαζή ηεο, απνθάζηζε ηελ πξφζιεςε δηδαζθφλησλ, θαηφρσλ δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο, κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Π.Γ. 407/80, γηα ηε θάιπςε εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ηνπ Πξνπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο γηα ηα παξαθάησ καζήκαηα αλά εμάκελν: 1. 32Τ215 Δξγαζηήξην Γεληθήο θαη Αλαιπηηθήο Υεκείαο 3 ν εμάκελν

2 2. 32Τ222 Φαξκαθεπηηθή Μηθξνβηνινγία 4 ν εμάκελν 3. 32Τ224 Μνξηαθή Βηνινγία Γελεηηθή 4 ν εμάκελν 4. 32Τ323 Δλφξγαλε Αλάιπζε ΙΙ 6 ν εμάκελν 5. 32Τ414 Φαξκαθεπηηθή Βηνηερλνινγία 7 ν εμάκελν 6. 32Τ415 Κιηληθή Φαξκαθεπηηθή 7 ν εμάκελν 7. 32Τ424 Βηνθαξκαθεπηηθή Φαξκαθνθηλεηηθή 8 ν εμάκελν 8. 32Τ428 Βηναλφξγαλε Υεκεία Μνξηαθή Πξνζνκνίσζε 8 ν εμάκελν 9. 32ΤΔ525 Φαξκαθννηθνλνκία 10 ν εμάκελν Η πξφζιεςε ησλ ππνςεθίσλ πνπ ζα επηιεγνχλ ηειεί σπό ηην αίρεζη φηη ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ ζα εγθξίλεη ηελ πξφζιεςε δηδαζθφλησλ κε ην Π.Γ. 407/80 γηα ηε δηδαζθαιία ησλ παξαπάλσ καζεκάησλ. Καινχληαη νη ελδηαθεξφκελνη, Έιιελεο πνιίηεο ή πνιίηεο θξάηνπο κέινπο ηεο Δ.Δ., λα ππνβάιινπλ, κέρξη , ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο ηελ αίηεζή ηνπο, ε νπνία ζα ζπλνδεχεηαη απφ φια ηα αλαγθαία δηθαηνινγεηηθά γηα ηα νπνία ζα ελεκεξψλνληαη απφ ηελ Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο Φαξκαθεπηηθήο. Γηεχζπλζε: Παλεπηζηήκην Παηξψλ - Γξακκαηεία Φαξκαθεπηηθήο (Παλεπηζηεκηνχπνιε Ρίν Αραΐαο), ηει , θαη Iζηφηνπνο: ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΔΙΔΑΚΟΝΣΨΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΦΗΜΙΚΨΝ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΤΜΥΨΝΑ ΜΕ ΣΟ Π.Δ. 407/80 Η Γεληθή πλέιεπζε θαη ε Γεληθή πλέιεπζε Δηδηθήο χλζεζεο ηνπ Σκήκαηνο Υεκηθψλ Μεραληθψλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ, ζηηο ππ' αξηζκ. 445/ θαη 446/ ζπλεδξηάζεηο ηνπο, απνθάζηζαλ ηελ πξφζιεςε δηδαζθφλησλ, κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ γηα ην αθαδεκατθφ έηνο , ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Π.Γ./ηνο 407/80, γηα ηε δηδαζθαιία ησλ παξαθάησ καζεκάησλ: ΠΡΟΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΔΑΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ 1. «Αξηζκεηηθή Αλάιπζε» ΥΜ660 ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΔΑΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ 1. «Αξηζκεηηθέο Μέζνδνη» Δ741 Η πξφζιεςε ησλ ππνςεθίσλ πνπ ζα επηιεγνχλ ηειεί σπό ηην αίρεζη φηη ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ ζα εγθξίλεη ηελ πξφζιεςε δηδαζθφλησλ κε ην Π.Γ. 407/80 γηα ηε δηδαζθαιία ησλ παξαπάλσ καζεκάησλ. Οη ππνςήθηνη γηα ηα παξαπάλσ καζήκαηα ζα πξέπεη λα είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηε ρξήζε θσδίθσλ ππνινγηζηηθήο ξεπζηνκεραληθήο θαη ζε εθαξκνγέο ινγηζκηθνχ Υεκηθήο Μεραληθήο.

3 Καινχληαη νη ελδηαθεξφκελνη, Έιιελεο πνιίηεο ή πνιίηεο θξάηνπο κέινπο ηεο Δ.Δ., λα ππνβάιινπλ, κέρξη , ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο ηελ αίηεζή ηνπο, ε νπνία ζα ζπλνδεχεηαη απφ φια ηα αλαγθαία δηθαηνινγεηηθά γηα ηα νπνία ζα ελεκεξψλνληαη απφ ηελ Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο Υεκηθψλ Μεραληθψλ. Γηεχζπλζε: Παλεπηζηήκην Παηξψλ - Γξακκαηεία Σκήκαηνο Υεκηθψλ Μεραληθψλ (Παλεπηζηεκηνχπνιε Ρίν Αραΐαο), ηει , 501, 502, 503, fax.: θαη Ιζηφηνπνο: ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΔΙΔΑΚΟΝΣΨΝ ΣΟΤ ΠΑΙΔΑΓΨΓΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΤΜΥΨΝΑ ΜΕ ΣΟ Π.Δ. 407/80 Η Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηεο ρνιήο Αλζξσπηζηηθψλ θαη Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ, ζηελ ππ αξηζκ. 8/ ζπλεδξίαζή ηεο, απνθάζηζε ηελ πξφζιεςε δηδαζθφλησλ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Π.Γ. 407/80, γηα ηε δηδαζθαιία ησλ θάησζη αλαθεξνκέλσλ καζεκάησλ θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο , σο αθνινχζσο: :Προπηστιακό Πρόγραμμα ποσδών Δξγαζηήξην Τπνινγηζηψλ (Microsoft office windows Internet Γίθηπα) Πξαθηηθέο Αζθήζεηο, (2 ν εμάκελν, ππνρξεσηηθφ, 3 ψξεο εβδνκαδηαίσο) Δηζαγσγή ζηε Φπζηθή Ι Πξαθηηθέο Αζθήζεηο (3 ν εμάκελν, ππνρξεσηηθφ, 3 ψξεο εβδνκαδηαίσο) Γηδαθηηθή Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ, (4 ν εμάκελν, ππνρξεσηηθφ, 3 ψξεο εβδνκαδηαίσο), Πξαθηηθέο Αζθήζεηο ζην ρνιείν (8 ν εμάκελν, 8 ψξεο εβδνκαδηαίσο), (παξαθνινχζεζε θαη επνπηεία δηδαζθαιίαο ζηα ζρνιεία ν θαζέλαο) Οξγάλσζε θαη δηνίθεζε ηεο Δθπαίδεπζεο θαη Δθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ (6 ν εμάκελν, επηινγήο, 3 ψξεο εβδνκαδηαίσο) Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ Πνιηηηθέο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο (6 ν εμάκελν, επηινγήο, 3 ψξεο εβδνκαδηαίσο) Η πξφζιεςε ησλ ππνςεθίσλ πνπ ζα επηιεγνχλ ηειεί σπό ηην αίρεζη φηη ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ ζα εγθξίλεη ηελ πξφζιεςε δηδαζθφλησλ κε ην Π.Γ. 407/80 γηα ηε δηδαζθαιία ησλ παξαπάλσ καζεκάησλ. Καινχληαη νη ελδηαθεξφκελνη, Έιιελεο πνιίηεο ή πνιίηεο θξάηνπο κέινπο ηεο Δ.Δ., λα ππνβάιινπλ, κέρξη , ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο ηελ αίηεζή ηνπο, ε νπνία ζα ζπλνδεχεηαη απφ φια ηα αλαγθαία δηθαηνινγεηηθά γηα ηα νπνία ζα ελεκεξψλνληαη απφ ηελ Γξακκαηεία ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Γηεχζπλζε: Παλεπηζηήκην Παηξψλ - Γξακκαηεία Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο (Παλεπηζηεκηνχπνιε Ρίν Αραΐαο), ηει , FAX: θαη Iζηφηνπνο:

4 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΔΙΔΑΚΟΝΣΨΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΕΠΙΣΗΜΨΝ ΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΣΗ ΑΓΨΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΦΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΤΜΥΨΝΑ ΜΕ ΣΟ Π.Δ. 407/80 Η Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηεκψλ ηεο Δθπαίδεπζεο θαη ηεο Αγσγήο ζηελ Πξνζρνιηθή Ηιηθία ηεο ρνιήο Αλζξσπηζηηθψλ θαη Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ, ζηελ ππ' αξηζκ. 17/ ζπλεδξίαζή ηεο απνθάζηζε, ηελ πξφζιεςε δηδαζθφλησλ, κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Π.Γ./ηνο 407/80, πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη δηδαθηηθέο αλάγθεο ηνπ Πξνπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ, γηα ην αθαδεκατθφ έηνο , σο εμήο: Γηα ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ: 1. Αλαπηπμηαθή Φπρνινγία 2. Δηδηθή Δθπαίδεπζε 3. Δηδηθή Δθπαίδεπζε ΙΙ Μαζεζηαθέο δηαθνξέο θαη Γπζθνιίεο 4. Πξαθηηθή Άζθεζε 5. Δηδηθά ζέκαηα αλάπηπμεο ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία 6. Γηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε ζην λεπηαγσγείν επηινγήο 7. Πνιππνιηηηζκηθφηεηα θαη ζρεδηαζκνί κάζεζεο - επηινγήο 8. Κνηλσληνινγία ηεο Οηθνγέλεηαο Η πξφζιεςε ησλ ππνςεθίσλ πνπ ζα επηιεγνχλ ηειεί σπό ηην αίρεζη φηη ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ ζα εγθξίλεη ηελ πξφζιεςε δηδαζθφλησλ κε ην Π.Γ. 407/80 γηα ηε δηδαζθαιία ησλ παξαπάλσ καζεκάησλ. Καινχληαη νη ελδηαθεξφκελνη, Έιιελεο πνιίηεο ή πνιίηεο θξάηνπο κέινπο ηεο Δ.Δ., λα ππνβάιινπλ, κέρξη , ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο ηελ αίηεζή ηνπο, ε νπνία ζα ζπλνδεχεηαη απφ φια ηα αλαγθαία δηθαηνινγεηηθά γηα ηα νπνία ζα ελεκεξψλνληαη απφ ηελ Γξακκαηεία ηνπ αλσηέξσ Σκήκαηνο. Γηεχζπλζε: Παλεπηζηήκην Παηξψλ - Γξακκαηεία Σκήκαηνο Δπηζηεκψλ ηεο Δθπαίδεπζεο θαη ηεο Αγσγήο ζηελ Πξνζρνιηθή Ηιηθία Παλεπηζηεκηνχπνιε Ρίν Αραΐαο, ηει , , , Ιζηφηνπνο ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΔΙΔΑΚΟΝΣΨΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΓΕΨΛΟΓΙΑ ΤΜΥΨΝΑ ΜΕ ΣΟ Π.Δ. 407/80 Η Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο Γεσινγίαο ηεο ρνιήο Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ, ζηελ ππ' αξηζκ. 5/ ζπλεδξίαζή ηεο, απνθάζηζε

5 ηελ πξφζιεςε δηδαζθφλησλ, θαηφρσλ δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο, κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ γηα ην ρεηκεξηλφ θαη εαξηλφ εμάκελν ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο , ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Π.Γ./ηνο 407/80, γηα ηε δηδαζθαιία ησλ παξαθάησ καζεκάησλ: ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ 1. Πιαλήηεο Γε: Δμσγελείο Γηεξγαζίεο ππνρξεσηηθφ Α (3ψξεο/εβδνκάδα) 2. Πεηξνγξαθία Ιδεκαηνγελψλ & Μεηακνξθσκέλσλ Πεηξσκάησλ ππνρξεσηηθφ Δ (3ψξεο/εβδνκάδα) 3. Σερληθή Γεσινγία ππνρξεσηηθφ Δ (3ψξεο/εβδνκάδα) ΔΑΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ 1. Πιαλήηεο Γε: Δλδνγελείο Γηεξγαζίεο ππνρξεσηηθφ Β (3 ψξεο/εβδνκάδα) 2. Ιδεκαηνινγία ππνρξεσηηθφ Γ (3 ψξεο/εβδνκάδα) 3. Πεηξνγξαθία Μαγκαηηθψλ Πεηξσκάησλ ππνρξεσηηθφ Γ (3 ψξεο/εβδνκάδα) 4. Γεσινγία Σερληθψλ Έξγσλ θαη Πεξηβάιινλ ππνρξεσηηθφ Σ (3 ψξεο/εβδνκάδα) 5. Δηδηθά Θέκαηα Πεηξνινγίαο επηινγήο Η (3 ψξεο/εβδνκάδα) Η πξφζιεςε ησλ ππνςεθίσλ πνπ ζα επηιεγνχλ ηειεί σπό ηην αίρεζη φηη ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ ζα εγθξίλεη ηελ πξφζιεςε δηδαζθφλησλ κε ην Π.Γ. 407/80 γηα ηε δηδαζθαιία ησλ παξαπάλσ καζεκάησλ. Καινχληαη νη ελδηαθεξφκελνη, Έιιελεο πνιίηεο ή πνιίηεο θξάηνπο κέινπο ηεο Δ.Δ., λα ππνβάιινπλ, κέρξη , ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο ηελ αίηεζή ηνπο, ε νπνία ζα ζπλνδεχεηαη απφ φια ηα αλαγθαία δηθαηνινγεηηθά γηα ηα νπνία ζα ελεκεξψλνληαη απφ ηελ Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο Γεσινγίαο. Γηεχζπλζε: Παλεπηζηήκην Παηξψλ - Γξακκαηεία Σκήκαηνο Γεσινγίαο (Παλεπηζηεκηνχπνιε Ρίν Αραΐαο), ηει , , Ιζηφηνπνο: ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΔΙΔΑΚΟΝΣΨΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΨΝ ΤΛΙΚΨΝ ΤΜΥΨΝΑ ΜΕ ΣΟ Π.Δ. 407/80

6 Η Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηήκεο ησλ Τιηθψλ ηεο ρνιήο Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ, ζηελ ππ' αξηζκ. 64/ ζπλεδξίαζή ηεο, απνθάζηζε ηελ δεκνζίεπζε πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ζέζεηο δηδαζθφλησλ θαηφρσλ δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, γηα ην αθαδεκατθφ έηνο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Π.Γ./ηνο 407/80, ζην πιαίζην ηνπ Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ θαη εθφζνλ ππάξμνπλ νη ζρεηηθέο πηζηψζεηο ζην Σκήκα, πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο, ζηα παξαθάησ καζήκαηα: (ηελ παξέλζεζε αλαγξάθνληαη Γηδαθηηθέο Μνλάδεο Παξαδφζεσλ/Γηδαθηηθέο Μνλάδεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο/χλνιν Γηδαθηηθψλ Μνλάδσλ): ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι (2/2/4) 2. ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ Ι ΦΤΙΚΗ (0/1/1) 3. ΥΗΜΔΙΑ Ι (3/1/4) 4. ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΙΙ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΧΝ ΤΛΙΚΧΝ (0/1/1) 5. ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΙΙΙ ΦΤΙΚΗ (0/1/1) 6. ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ IV ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΧΝ ΤΛΙΚΧΝ (0/1/1) 7. ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΟΥΗΜΔΙΑ (0/2/2) 8. ΥΗΜΔΙΑ ΙΙΙ (2/1/3) 9. ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ VI ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΧΝ ΤΛΙΚΧΝ (0/1/1) 10. ΘΔΜΑΣΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΧΝ ΤΛΙΚΧΝ Ι (2/1/3) 11. ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΑ ΜΔΣΑΛΛΑ ΚΑΙ ΚΡΑΜΑΣΑ (2/1/3) ΔΑΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ 1. ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ Ι ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΧΝ ΤΛΙΚΧΝ (0/1/1) 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙ (2/2/4) 3. ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΙΙ ΦΤΙΚΗ (0/1/1) 4. ΥΗΜΔΙΑ ΙΙ (3/1/4) 5. ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΙΙΙ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΧΝ ΤΛΙΚΧΝ (0/1/1) 6. ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ IV ΦΤΙΚΗ (0/1/1) 7. ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ V ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΧΝ ΤΛΙΚΧΝ (0/1/1) 8. ΔΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΓΡΟΚΡΤΣΑΛΛΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ (2/1/3) 9. ΤΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ (2/1/3) 10. ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΑ ΠΛΑΣΙΚΑ (2/1/3) 11. ΘΔΜΑΣΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΙΙ (2/1/3) 12. ΚΔΡΑΜΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑΛΟΙ (2/1/3) 13. ΠΡΟΗΓΜΔΝΑ ΒΙΟΫΛΙΚΑ (2/1/3) 14. ΤΠΔΡΑΓΧΓΟΙ (2/1/3) Η πξφζιεςε ησλ ππνςεθίσλ πνπ ζα επηιεγνχλ ηειεί ππφ ηελ αίξεζε φηη ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ ζα εγθξίλεη ηελ πξφζιεςε Γηδαζθφλησλ κε ην Π.Γ. 407/80 γηα ηε δηδαζθαιία ησλ πξνθεξπζζνκέλσλ καζεκάησλ. Παξαθαινχληαη φζνη έρνπλ ηα λφκηκα πξνζφληα, λα επηθνηλσλνχλ κε ηελ Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηήκεο ησλ Τιηθψλ (ηει ) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ γηα πιεξνθνξίεο ησλ ζρεηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ ην αξγφηεξν κέρξη Η αίηεζε κπνξεί λα ππνβιεζεί είηε ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε είηε ζηελ ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε:σκήκα Δπηζηήκεο ησλ Τιηθψλ(Τπ φςηλ θαο Μ. θαπέξδα Γξακκαηεία Σκήκαηνο Δπηζηήκεο ησλ Τιηθψλ) Παλεπηζηήκην Παηξψλ Πάηξα ελψ ηα ππφινηπα δηθαηνινγεηηθά πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζηελ σο άλσ ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε. Πιεξνθνξίεο θαη ζηνλ Ιζηφηνπν ηνπ Σκήκαηνο: ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΔΙΔΑΚΟΝΣΨΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ

7 ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΨΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΤΜΥΨΝΑ ΜΕ ΣΟ Π.Δ. 407/80 Η Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο Μεραληθψλ Ηιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ θαη Πιεξνθνξηθήο ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ, ζηελ ππ αξηζκ. 44/ ζπλεδξίαζή ηεο, απνθάζηζε ηε δεκνζίεπζε πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ζέζεηο δηδαζθφλησλ θαηφρσλ δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο, κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Π.Γ./ηνο 407/80, γηα ην αθαδεκατθφ έηνο γηα ηελ θάιπςε εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ γηα ηα παξαθάησ καζήκαηα αλά Σνκέα [Σνκέαο Λνγηθνχ ησλ Τπνινγηζηψλ (ΛΤ), Σνκέαο Τιηθνχ θαη Αξρηηεθηνληθήο ησλ Τπνινγηζηψλ (ΤΑ), Σνκέαο Δθαξκνγψλ θαη Θεκειηψζεσλ ηεο Δπηζηήκεο ησλ Τπνινγηζηψλ (ΔΘ)], θαη αλά εμάκελν (ρεηκεξηλφ/εαξηλφ). ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ Α/Α ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 1. ΔΙΑΓΧΓΗ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ 2. ΟΝΣΟΚΔΝΣΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΙΙ 3. ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ Ι 4. ΠΡΟΗΓΜΔΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ 5. ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΤΦΗΛΗ ΔΠΙΓΟΗ 6. ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΙ ΓΙΑ ΓΙΑΦΟΡΙΚΔ ΔΞΙΧΔΙ 7. ΓΛΧΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ 8. ΘΔΜΑΣΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΗ ΟΡΑΗ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ 9. ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ Ι 10. ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΧΝ 11. ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΙΚΣΤΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ 12. ΠΡΟΥΧΡΗΜΔΝΑ ΘΔΜΑΣΑ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ 13. ΓΙΑΤΝΓΔΗ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ 14. ΣΟΥΑΣΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ 15. ΚΑΣΑΝΔΜΗΜΔΝΑ ΤΣΗΜΑΣΑ Ι 16. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΧΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ 17. ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ 18. ΘΔΧΡΙΑ ΑΠΟΦΑΔΧΝ 19. ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΠΑΡΑΓΧΓΗ ΔΑΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ Α/Α ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 1. ΟΝΣΟΚΔΝΣΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ Ι 2. ΓΟΜΔ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 3. ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ 4. ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ 5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΑ ΣΟΝ ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΙΣΟ 6. ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΙΙ 7. ΑΛΛΗΛΔΠΙΓΡΑΗ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ 8. ΔΙΑΓΧΓΗ ΣΗ ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 9. Δ-ΔΠΙΥΔΙΡΔΙΝ 10. ΚΟΙΝΧΝΙΚΔ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΔ ΠΛΔΤΡΔ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ 11. ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟΤ ΣΟΝ ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΙΣΟ ΚΑΙ ΓΛΧΙΚΑ ΔΡΓΑΛΔΙΑ 12. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ Δ ΤΜΒΟΛΙΚΗ ΓΛΧΑ 13. ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΛΟΓΙΚΗ ΥΔΓΙΑΗ

8 14. ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΙΙ 15. ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ 16. ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΔ ΙΙ 17. ΔΝΧΜΑΣΧΜΔΝΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ 18. ΔΙΓΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΗΣΑ 19. ΚΑΣΑΝΔΜΗΜΔΝΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΙΙ 20. ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΙΙ Η πξφζιεςε ησλ ππνςεθίσλ πνπ ζα επηιεγνχλ ηειεί σπό ηην αίρεζη φηη ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ ζα εγθξίλεη ηελ πξφζιεςε δηδαζθφλησλ κε ην Π.Γ. 407/80 γηα ηε δηδαζθαιία ησλ παξαπάλσ καζεκάησλ. Καινχληαη νη ελδηαθεξφκελνη, Έιιελεο πνιίηεο ή πνιίηεο θξάηνπο κέινπο ηεο Δ.Δ., λα ππνβάιινπλ, κέρξη , ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο ηελ αίηεζή ηνπο, ε νπνία ζα ζπλνδεχεηαη απφ φια ηα αλαγθαία δηθαηνινγεηηθά γηα ηα νπνία ζα ελεκεξψλνληαη απφ ηελ Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο Μεραληθψλ Ηιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ θαη Πιεξνθνξηθήο. Γηεχζπλζε: Παλεπηζηήκην Παηξψλ - Γξακκαηεία Σκήκαηνο Μεραληθψλ Ηιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ θαη Πιεξνθνξηθήο (Παλεπηζηεκηνχπνιε Ρίν Αραΐαο), ηει θαη Ιζηφηνπνο ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΔΙΔΑΚΟΝΣΨΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΘΕΑΣΡΙΚΨΝ ΠΟΤΔΨΝ ΤΜΥΨΝΑ ΜΕ ΣΟ Π.Δ. 407/80 Η Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο Θεαηξηθψλ πνπδψλ ηεο ρνιήο Αλζξσπηζηηθψλ θαη Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ ζηελ ππ' αξηζκ. 178/ ζπλεδξίαζή ηεο, απνθάζηζε ηελ πξφζιεςε δηδαζθφλησλ, κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Π.Γ./ηνο 407/80, γηα ηε δηδαζθαιία ησλ παξαθάησ καζεκάησλ, γηα ην ρεηκεξηλφ εμάκελν ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο σο αθνινχζσο: 1. εκηλάξην ΙΙ (Αξραίν Θέαηξν) 2. Αξραία ειιεληθή ηξαγσδία ΙΙ (νθνθιήο) 3. Γηδαθηηθή ηνπ ζεάηξνπ Ι: Δηζαγσγή ζηε ζεαηξηθή αγσγή (ζεσξία θαη πξαθηηθή) 4. θελνγξαθία, ζεαηξηθή αξρηηεθηνληθή θαη ελδπκαηνινγία ζηνπο λεφηεξνπο ρξφλνπο 5. Η θσκσδία ζην λεφηεξν επξσπατθφ ζέαηξν 6. πγθξηηηθή δξακαηνινγία Η πξφζιεςε ησλ ππνςεθίσλ πνπ ζα επηιεγνχλ ηειεί ππφ ηελ αίξεζε φηη ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ ζα εγθξίλεη ηελ πξφζιεςε Γηδαζθφλησλ κε ην Π.Γ. 407/80 γηα ηε δηδαζθαιία ησλ πξνθεξπζζνκέλσλ καζεκάησλ.

9 Καινχληαη νη ελδηαθεξφκελνη, Έιιελεο πνιίηεο ή πνιίηεο θξάηνπο κέινπο ηεο Δ.Δ., λα ππνβάιινπλ, κέρξη , ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο ηελ αίηεζή ηνπο, ε νπνία ζα ζπλνδεχεηαη απφ φια ηα αλαγθαία δηθαηνινγεηηθά γηα ηα νπνία ζα ελεκεξψλνληαη απφ ηελ Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο Θεαηξηθψλ πνπδψλ. Γηεχζπλζε: Παλεπηζηήκην Παηξψλ - Γξακκαηεία Σκήκαηνο Θεαηξηθψλ πνπδψλ (Παλεπηζηεκηνχπνιε Ρίν Αραΐαο), ηει , FAX: , θαη ζηνλ Ιζηφηνπν ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΔΙΔΑΚΟΝΣΨΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΨΝ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΚΑΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΨΝ ΤΜΥΨΝΑ ΜΕ ΣΟ Π.Δ. 407/80 Η Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ, ζηελ ππ' αξηζκ. 14/ ζπλεδξίαζή ηεο, απνθάζηζε ηελ πξφζιεςε δηδαζθφλησλ, κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ γηα ην ρεηκεξηλφ θαη εαξηλφ εμάκελν ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο , ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Π.Γ./ηνο 407/80, γηα ηε δηδαζθαιία ησλ παξαθάησ καζεκάησλ: Γχν (2) ζέζεηο γηα ην εξγαζηεξηαθφ ζθέινο ηνπ καζήκαηνο «Τεχνικό Σχέδιο» (12 ψξεο/εβδνκάδα) ηνπ ρεηκεξηλνχ εμακήλνπ Μία (1) ζέζε γηα ην κάζεκα «Αναλογικά Ολοκληρωμένα Ηλεκηρονικά» (12 ψξεο/εβδνκάδα) ηνπ ρεηκεξηλνχ εμακήλνπ θαη Γχν (2) ζέζεηο γηα ην εξγαζηεξηαθφ ζθέινο ηνπ καζήκαηνο «Ψηθιακά Συζηήμαηα Ελέγχου» (12 ψξεο/εβδνκάδα) ηνπ εαξηλνχ εμακήλνπ Η πξφζιεςε ησλ ππνςεθίσλ πνπ ζα επηιεγνχλ ηειεί σπό ηην αίρεζη φηη ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ ζα εγθξίλεη ηελ πξφζιεςε δηδαζθφλησλ κε ην Π.Γ. 407/80 γηα ηε δηδαζθαιία ησλ πξνθεξπζζνκέλσλ καζεκάησλ. Καινχληαη νη ελδηαθεξφκελνη, Έιιελεο πνιίηεο ή πνιίηεο θξάηνπο κέινπο ηεο Δ.Δ., λα ππνβάιινπλ, κέρξη , ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο ηελ αίηεζή ηνπο, ε νπνία ζα ζπλνδεχεηαη απφ φια ηα αλαγθαία δηθαηνινγεηηθά γηα ηα νπνία ζα ελεκεξψλνληαη απφ ηελ Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ. Γηεχζπλζε: Παλεπηζηήκην Παηξψλ - Γξακκαηεία Σκήκαηνο Ηιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ (Παλεπηζηεκηνχπνιε Ρίν Αραΐαο), ηει , , Ιζηφηνπνο ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ

10 ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΔΙΔΑΚΟΝΣΨΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΜΥΨΝΑ ΜΕ ΣΟ Π.Δ. 407/80 Η Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο Ιαηξηθήο ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Τγείαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ, ζηελ ππ' αξηζκ. 604/ ζπλεδξίαζή ηεο, απνθάζηζε ηελ πξφζιεςε δηδαζθφλησλ, κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ζηε βαζκίδα ηνπ επίθνπξνπ θαζεγεηή, γηα ην ρεηκεξηλφ θαη εαξηλφ εμάκελν ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο , ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Π.Γ./ηνο 407/80, σο θάησζη: ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ: 1. Αλαηνκία Νεπξναλαηνκία 2. Φπζηνινγία 3. Κιηληθή άζθεζε: «Δληαηηθή Θεξαπεία» ΔΑΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ: 1. Αλαηνκία Νεπξναλαηνκία 2. Φπζηνινγία 3. Φπζηθή Ιαηξηθή θαη Απνθαηάζηαζε 4. ΧΡΛ-κε εμεηδίθεπζε ζηελ φζθξεζε 5. Κιηληθή άζθεζε: «Δληαηηθή Θεξαπεία» 6. Μεηακνζρεχζεηο Οξγάλσλ Η πξφζιεςε ησλ ππνςεθίσλ πνπ ζα επηιεγνχλ ηειεί σπό ηην αίρεζη φηη ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ ζα εγθξίλεη ηελ πξφζιεςε δηδαζθφλησλ κε ην Π.Γ. 407/80 γηα ηε δηδαζθαιία ησλ πξνθεξπζζνκέλσλ καζεκάησλ. Καινχληαη νη ελδηαθεξφκελνη, Έιιελεο πνιίηεο ή πνιίηεο θξάηνπο κέινπο ηεο Δ.Δ., λα ππνβάιινπλ, κέρξη , ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο ηελ αίηεζή ηνπο, ε νπνία ζα ζπλνδεχεηαη απφ φια ηα αλαγθαία δηθαηνινγεηηθά γηα ηα νπνία ζα ελεκεξψλνληαη απφ ηελ Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο Ιαηξηθήο. Γηεχζπλζε: Παλεπηζηήκην Παηξψλ - Γξακκαηεία Ιαηξηθήο (Παλεπηζηεκηνχπνιε Ρίν Αραΐαο), ηει , Fax.: θαη Iζηφηνπνο: ΣΔXΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΠΑΣΡΧΝ ΠΕΡΙΛΗΧΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΚΑΙ ΤΜΠΛΗΡΨΜΑΣΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΧΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΨΝ- ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΨΝ ΤΝΕΡΓΑΣΨΝ ΓΙΑ ΣΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΣΟ Σν Σ.Δ.Ι. Παηξψλ, ζηα πιαίζηα ηεο θάιπςεο ησλ δηδαθηηθψλ αλαγθψλ γηα ην Αθαδεκατθφ Έηνο θαη γηα λα πξνζειθχζεη Δπηζηήκνλεο κε ηα πιήξε πξνζφληα ηνπ λφκνπ, απνθάζηζε ζηελ κε αξηζκ 30/ ζπλεδξίαζή ηνπ, ηελ

11 επαλαπξνθήξπμε - ζπκπιεξσκαηηθή πξνθήξπμε Δπηζηεκνληθψλ-Δξγαζηεξηαθψλ πλεξγαηψλ, φπσο παξαθάησ: Α.ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΔ ΔΞΑΜΗΝΟ ΘΔΩΡΙΑ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ 1 ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΗ 2 - Σ Β.ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΔ ΔΞΑΜΗΝΟ ΘΔΩΡΙΑ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ 1 ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ 2 - Δ ΜΔ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ 2 Η ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ ΣΗΝ - 2 Β Κ.Δ. 3 ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ - 2 Δ ΔΡΓΑΙΑ ΙΙ 4 ΚΟΙΝΧΝΙΟΛΟΓΙΑ ΣΗ 3 - Β ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ 5 ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ - 3 Β ΠΡΟΝΟΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ Η έληππε αίηεζε, θαζψο θαη ε αλαιπηηθή πξνθήξπμε, ζα παξαιακβάλνληαη απφ ηηο Γξακκαηείεο ησλ Σκεκάησλ, θαζψο θαη απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΣΔΙ ζηε δηεχζπλζε Οη αηηήζεηο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ ππνςεθίσλ, ηνπνζεηεκέλα ζε εηδηθφ θάθειν, πξέπεη λα είλαη αξηζκεκέλα θαη λα ππνβιεζνχλ, κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ επείγνληνο, κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία πέληε (5) εκεξψλ, απφ ηελ επφκελε ηηο εκεξνκελίαο ηηο ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ζηνλ εκεξήζην ηχπν θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηελ έσο θαη ηελ , ηηο αληίζηνηρεο Γξακκαηείεο ησλ Σκεκάησλ. Πιεξνθνξίεο ζα δίλνληαη απφ ηηο Γξακκαηείεο ζηα ηειέθσλα: Α/Α ΣΜΗΜΑ ΣΗΛΔΦΩΝΑ 1. Ννζειεπηηθήο Κνηλσληθήο Δξγαζίαο ΓΗΜΟ ΔΡΜΙΟΝΙΓΑ ΑΝΑΚΟΙΝΨΗ υπ' αριθμ. ΟΦ 1 / 2012 για τη ςύναψη ΤΜΒΑΗ ΕΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΕΝΟΤ ΦΡΟΝΟΤ Γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο θαη ηελ πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο παηήζηε εδψ

12 Προκόρυξη πρόςληψησ εκπαιδευτικού προςωπικού με ςύμβαςη ςτη ςχολό Αξιωματικών Νοςηλευτικόσ για το Ακαδημαώκό ϋτοσ Γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο θαη ηελ πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο παηήζηε εδψ ΓΗΜΟ ΠΔΝΣΔΛΗ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΠΕΡΙΛΗΧΗ ΑΝΑΚΟΙΝΨΗ ΣΗ ΜΕ1Α/2012 Ο Πξφεδξνο ηνπ Οξγαληζκνχ Πνιηηηζκνχ Αζιεηηζκνχ ηνπ Γήκνπ Πεληέιεο αλαθνηλψλεη Σε ζύλαςε ζύκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ κε ζπλνιηθά δύν (2) άηνκα γηα ηελ θάιπςε αλαγθώλ ηνπ ΝΠΓΓ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΗΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΗ, πνπ εδξεύεη ζηα Μειίζζηα, κε αληηθείκελν ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: «Μαζήκαηα γπκλαζηηθήο (πινπνίεζε αζιεηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ θνιύκβεζε ηέληο αεξνκπηθ ειεύζεξε γπκλαζηηθή» ζπλνιηθήο έσο δώδεθα (12) κήλεο. ην πιαίζην ησλ έξγσλ απηώλ ζα απαζρνιεζεί αλά ηόπν εθηέιεζεο, εηδηθόηεηα θαη δηάξθεηα ζύκβαζεο ν εμήο αξηζκόο αηόκσλ (βι. ΠΙΝΑΚΑ Α), κε ηα αληίζηνηρα απαηηνύκελα (ηππηθά θαη ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα (βι. ΠΙΝΑΚΑ Β): ΠΙΝΑΚΑ Α: ΔΠΙΛΟΓΔ ΑΠΑΥΟΛΗΗ Κωδικός απαζτόληζης Σόπος εκηέλεζης Διδικόηηηα Γιάρκεια ζύμβαζης Αριθμός αηόμων 101 Μειίζζηα ΠΔ ΓΤΜΝΑΣΧΝ 12 κήλεο 2 ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ Κωδικός απαζτόληζης 101 Σίηλος ζποσδών και λοιπά απαιηούμενα (ησπικά & ηστόν πρόζθεηα) προζόνηα Πηπρίν ή δίπισκα Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ ΑΔΙ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΙ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα είλαη ειηθίαο απφ 18 έσο 65 εηψλ. Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ αίηεζε κε θσδηθφ ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ ΜΔ.2 θαη λα ηελ ππνβάινπλ, είηε απηνπξνζώπσο, είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηνχο πξφζσπν, εθφζνλ ε εμνπζηνδφηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε απφ δεκφζηα αξρή, είηε ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο καο ζηελ αθφινπζε δηεχζπλζε: ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΗΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΗ,

13 Καιακβφθε 2α, Μειίζζηα, ΣΚ 15127, απεπζχλνληαο ηελ ζην Γξαθείν Πξνζσπηθνύ, ππφςηλ θαο Παπαδάθε, (ηει. επηθνηλσλίαο: ). Η πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ είλαη δέθα (10) εκέξεο (ππνινγηδφκελεο εκεξνινγηαθά) θαη αξρίδεη απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζαο ζε ηνπηθέο εθεκεξίδεο ή ηεο αλάξηεζήο ηεο ζην θαηάζηεκα ηεο ππεξεζίαο καο, δει. από 25/8/2012 έσο θαη 3/9/2012, ζηα Παξαξηήκαηά ηεο θαη ζην ρψξν αλαθνηλψζεσλ ηνπ δεκνηηθνχ θαηαζηήκαηνο, εθφζνλ ε αλάξηεζε είλαη ηπρφλ κεηαγελέζηεξε ηεο δεκνζίεπζεο ζηηο εθεκεξίδεο ΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ Προκόρυξη για την πλόρωςη θϋςεων Διδακτικού & Ερευνητικού Προςωπικού (Δ.Ε.Π.) των Σμημϊτων: α) Επιςτόμησ των Τλικών και β) Ιατρικόσ του Πανεπιςτημύου Πατρών. ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΩΝ ΤΛΙΚΩΝ - Μία (1) ζέζε ΓΔΠ ζηε βαζκίδα ηνπ Αλαπιεξσηή Καζεγεηή, κε γλσζηηθφ αληηθείκελν «Φπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηφηεηεο βηνζπκβαηψλ πιηθψλ βηνταηξηθνχ ελδηαθέξνληνο». ΦΔΚ Γεκνζίεπζεο: 770/ η.γ. ΑΓΑ: Β4ΓΦ469Β7Θ-17Π ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΣΟΜΔΑ Ι - Μία (1) ζέζε ΓΔΠ ζηε βαζκίδα ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή, κε γλσζηηθφ αληηθείκελν «Παζνινγία-Ρεπκαηνινγία». ΦΔΚ Γεκνζίεπζεο: 737/ η.γ. ΑΓΑ: Β4ΓΤ469Β7Θ-Κ8Ω Λήμε πξνζεζκίαο ππνβνιήο ππνψεθηνηήηωλ γηα ηηο αλωηέξω ζέζεηο είλαη ε Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηεύζπλζεο Δηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ (http://www.admin.upatras.gr) θαη γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζηελ αληίζηνηρε Γξακκαηεία ησλ Σκεκάησλ: α) Δπηζηήκεο ηωλ Τιηθώλ: ηει.: , Ιζηόηνπνο: β) Ιαηξηθήο: ηει.: , , Ιζηόηνπνο:

14 ΝΟΜΟ ΛΑΙΘΙΟΤ ΓΗΜΟ ΙΔΡΑΠΔΣΡΑ Ανακοινώνεται η πρόςληψη, με ςύμβαςη εργαςύασ ιδιωτικού δικαύου οριςμϋνου χρόνου, ςυνολικϊ δϋκαοκτώ (18) ατόμων για την κϊλυψη εποχικών ό παροδικών αναγκών του Δόμου Ιερϊπετρασ, που εδρεύει ςτην Ιερϊπετρα. Γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο θαη ηελ πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο παηήζηε εδψ εκείσζε : Η εκεξνκελίεο ππνβνιήο αηηήζεσλ δελ έγηλε γλσζηή κέρξη ηελ έθδνζε ηνπ ηεχρνπο ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΠΡΤΣΑΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΛΗΡΨΗ ΘΕΕΨΝ Δ.Ε.Π. ΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ, Καξπέο Σξηθάισλ ΣΚ , Σξίθαια, Πιεξνθνξίεο: θ. Γεκεηξαθφπνπινο Θσκάο, ηει , FAX: Μία (1) ζέζε Γ.Δ.Π. ζηε βαζκίδα ηνπ Αλαπιεξσηή Καζεγεηή κε γλσζηηθφ αληηθείκελν «Φπρνινγία ηεο Απφδνζεο ζηνλ Αζιεηηζκφ» (Αξηζκφο Πξνθήξπμεο 4042/ , ΦΔΚ 737/ /η. Γ ). 2. Μία (1) ζέζε Γ.Δ.Π. ζηε βαζκίδα ηνπ Αλαπιεξσηή Καζεγεηή κε γλσζηηθφ αληηθείκελν «Αζινπαηδηέο» (Αξηζκφο Πξνθήξπμεο 4043/ , ΦΔΚ 737/ /η. Γ ). ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ, Πεδίνλ Άξεσο, ΣΚ , Βόινο, Πιεξνθνξίεο: θ. Κόληαξε νθία, ηει , FAX: Μία (1) ζέζε Γ.Δ.Π. ζηε βαζκίδα ηνπ Αλαπιεξσηή Καζεγεηή κε γλσζηηθφ αληηθείκελν «Δηζαγσγή ζηελ Αξρηηεθηνληθή χλζεζε» (Αξηζκφο Πξνθήξπμεο 4391/ , ΦΔΚ 769/ /η. Γ ). ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΔΙΑ

15 ΣΜΗΜΑ ΙΑΣΡΙΚΗ, Βηφπνιηο, ΣΚ , Λάξηζα, Πιεξνθνξίεο: θ. Κνληνγηάλλε Αξεηή, ηει , , FAX: Σνκέαο Μνξθνινγίαο 1.Μία (1) ζέζε Γ.Δ.Π. ζηε βαζκίδα ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή κε γλσζηηθφ αληηθείκελν «Δκβξπνινγία» (Αξηζκφο Πξνθήξπμεο 4389/ , ΦΔΚ 769/ /η. Γ ). ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΥΗΜΔΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ, Πινχησλνο 26 θαη Αηφινπ, ΣΚ 41221, Λάξηζα, Πιεξνθνξίεο: θ. Καλδπιάξε Γήκεηξα, ηει , FAX: Μία (1) ζέζε Γ.Δ.Π. ζηε βαζκίδα ηνπ Αλαπιεξσηή Καζεγεηή κε γλσζηηθφ αληηθείκελν «Βηνηερλνινγία Φπηψλ» (Αξηζκφο Πξνθήξπμεο 4041/ , ΦΔΚ 770/ /η. Γ ). ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ, Αξγνλαπηψλ & Φηιειιήλσλ, ΣΚ , Βφινο, Πιεξνθνξίεο: θ. νπκπεληψηε Βάζσ, ηει , FAX: Μία (1) ζέζε Γ.Δ.Π. ζηε βαζκίδα ηνπ Καζεγεηή κε γλσζηηθφ αληηθείκελν «Γξακκαηηζκνί θαη Γηδαθηηθή ηεο γιψζζαο» (Αξηζκφο Πξνθήξπμεο 4394/ , ΦΔΚ 756/ /η. Γ ). ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ, Αξγνλαπηψλ- Φηιειιήλσλ, ΣΚ , Βφινο, Πιεξνθνξίεο: θ. Κνληνθψζηα Αζελά, ηει , FAX: Μία (1) ζέζε Γ.Δ.Π. ζηε βαζκίδα ηνπ Αλαπιεξσηή Καζεγεηή κε γλσζηηθφ αληηθείκελν «ρνιηθή Παηδαγσγηθή» (Αξηζκφο Πξνθήξπμεο 4393/ , ΦΔΚ 756/ /η. Γ ). Η πξνζεζκία ππνβνιήο ππνςεθηνηήησλ θαη δηθαηνινγεηηθώλ ιήγεη ζηηο Καινχληαη νη ελδηαθεξφκελνη, νη νπνίνη κπνξνχλ λα είλαη θαη πνιίηεο θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πνπ έρνπλ ηα λφκηκα πξνζφληα, λα ππνβάινπλ αίηεζε ππνςεθηφηεηαο κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, φπσο απηά αλαθέξνληαη ζην ΦΔΚ θαζψο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ιδξχκαηνο (http://www.uth.gr), ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο (παξάδνζε νίθνη) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο. Γηα ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη, θαζψο θαη γηα νπνηαδήπνηε άιιε πιεξνθνξία, νη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη λα απεπζπλζνχλ ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο. Πρόςληψη 288 Διανομϋων ςτα ΕΛΣΑ Αθόνασ και Πειραιϊ

16 Σα Ειιεληθά Σαρπδξνκεία (ΕΛΣΑ) ζα πξνζιάβνπλ πξνζσπηθό κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, δηαθόζηα νγδόληα νθηώ (288) άηνκα Δηαλνκείο, γηα ρξνληθό δηάζηεκα νθηώ (8) κελώλ, πιήξνπο απαζρόιεζεο, γηα ηελ θάιπςε επνρηθώλ θαη παξνδηθώλ αλαγθώλ ζηηο Τπεξεζηαθέο Λεηηνπξγίεο ΕΛΣΑ Αζήλαο θαη Πεηξαηά. Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα έρνπλ ειηθία από 18 έσο θαη 65 εηώλ. Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα έρνπλ νπνηνδήπνηε πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξην ηίηιν δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο, ή άιιν ηζόηηκν ηίηιν ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο αιινδαπήο, αλεμαξηήησο εηδηθόηεηαο. Επίζεο πξέπεη λα δηαζέηνπλ άδεηα νδήγεζεο κνηνζηθιέηαο θαηεγνξίαο Α (ζηαδηαθήο πξόζβαζεο), εθηόο ηνπ κνηνπνδειάηνπ, ε νπνία λα είλαη ζε ηζρύ. Εθόζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνύλ από ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζόληα, ζα θαιπθζνύλ από ππνςεθίνπο κε ην αλσηέξσ θύξην πξνζόλ κε αξηζκ. 1 θαη εξαζηηερληθή άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ, ε νπνία λα είλαη ζε ηζρύ. Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ ηελ αίηεζε κε θσδηθό ΕΝΣΤΠΟ ΑΕΠ ΟΥ.2 θαη λα ηελ ππνβάιινπλ ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, από έωο θαη ζηελ αθόινπζε: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΑ Α. Ε. ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ, Δηεύζπλζε Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ, Σκήκα Πξνζιήςεσλ, Απειινύ 1, ΑΘΗΝΑ (γηα ηελ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΟΥ 35/ 2012) Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζηα ηειέθσλα θαη

17 20 Γφθηκνη Γηθαζηηθνί Αληηπξφζσπνη ζην Ννκηθφ πκβνχιην ηνπ Κξάηνπο Πξνθήξπμε δηαγσληζκνύ γηα ηελ πιήξσζε είθνζη (20) θελώλ νξγαληθώλ ζέζεσλ Δνθίκσλ Δηθαζηηθώλ Αληηπξνζώπσλ ζην Ννκηθό πκβνύιην ηνπ Κξάηνπο. Ηκεξνκελία ελάξμεωο ηνπ δηαγωληζκνύ νξίδεηαη ε 17/09/2012. Ο δηαγσληζκόο ζα δηελεξγεζεί ζηελ Αζήλα κε βάζε ην πξόγξακκα πνπ ζα θαηαξηηζζεί από ηελ Επηηξνπή δηαγσληζκνύ θαη ζα ηνηρνθνιιεζεί ηξεηο (3) εκέξεο πξηλ από ηελ έλαξμε ηνπ δηαγσληζκνύ ζην θαηάζηεκα ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ ΝΚ. ην δηαγσληζκό έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 18 ηνπ π.δ. 238/2003, όπσο αληηθαηαζηάζεθε ελ ηέιεη κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 4002/ , όζνη είλαη δηθεγόξνη ή δηθαζηηθνί ιεηηνπξγνί θαη έρνπλ ζπκπιεξώζεη ην εηθνζηό έθην (26 ) έηνο θαη δελ έρνπλ ππεξβεί ην ηξηαθνζηό πέκπην (35) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. Γηα ηνπο δηθεγόξνπο απαηηείηαη δηεηήο άζθεζε δηθεγνξίαο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ είλαη θάηνρνη δηδαθηνξηθνύ δηπιώκαηνο λνκηθνύ ηκήκαηνο αξθεί εηήζηα άζθεζε δηθεγνξίαο. Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκό απαηηείηαη άξηζηε γλώζε ηεο αγγιηθήο ή γαιιηθήο ή γεξκαληθήο γιώζζαο, πνπ απνδεηθλύεηαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 28 ηνπ π.δ. 50/2001 (Α 39). Πεξαηηέξσ απαηηνύληαη ηα πξνζόληα πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 30 παξ. 1, 2 θαη 3 ηνπ λ. 3086/2002, θαη δελ πξέπεη λα ππάξρνπλ ηα θσιύκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 31 θαη 32 ηνπ ίδηνπ λόκνπ. Η ειηθία απνδεηθλύεηαη θαηά ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 30 παξάγξαθνη 5, 6 θαη 7 ηνπ λ. 3086/2002. Σα απαηηνύκελα πξνζόληα γηα ην δηνξηζκό πξέπεη λα ζπληξέρνπλ θαηά ην ρξόλν ηεο ελάξμεσο ηνπ δηαγσληζκνύ, θαη θαηά ην ρξόλν ηνπ δηνξηζκνύ. Μόλν ην πξνζόλ ηεο ειηθίαο αξθεί λα ππάξρεη θαηά ην ρξόλν ελάξμεσο ηνπ δηαγσληζκνύ άξζξν 30 παξ. 8 λ. 3081/2002), Σα θσιύκαηα δελ πξέπεη λα ππάξρνπλ θαηά ην ρξόλν ηνπ δηαγσληζκνύ, νύηε θαηά ην ρξόλν ηνπ δηνξηζκνύ (άξζξν 31 παξ. 2 ίδηνπ λόκνπ). ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΥΗ 1. Αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ πξνο ηνλ Πξόεδξν ηνπ ΝΚ, κε πιήξε ηα ζηνηρεία ηεο αζηπλνκηθήο ηνπ ηαπηόηεηαο, ε νπνία ππνβάιιεηαη ζηελ Κεληξηθή Τπεξεζία ηνπ Ννκηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο (Γξακκαηεία) καδί κε όια ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά, δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εκέξεο πξν ηεο εκεξνκελίαο ελάξμεσο ηνπ δηαγσληζκνύ. Ωο εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ιακβάλεηαη ε εκέξα θαηάζεζεο θαη πξσηνθόιιεζεο ηεο ζηελ Κεληξηθή Τπεξεζία ηνπ ΝΚ. 2. Αληίγξαθν ιεμηαξρηθήο πξάμεσο γελλήζεσο, ε νπνία έρεη ζπληαρζεί κέζα ζε ελελήληα εκέξεο από ηελ εκέξα γελλήζεσο. 3. Πηζηνπνηεηηθό εγγξαθήο ζηα Μεηξώα αξξέλσλ, πξνθεηκέλνπ γηα άλδξα, ή ζηα γεληθά Μεηξώα ησλ δεκνηώλ πξνθεηκέλνπ γηα γπλαίθα, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη ην έηνο γελλήζεσο, ν ηξόπνο θαη ν ρξόλνο θηήζεσο ηεο Ειιεληθήο Ιζαγέλεηαο. 4. Πηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ Δηθεγνξηθνύ πιιόγνπ, ζην νπνίν λα θαίλεηαη ε ηδηόηεηα ηνπ αηηνύληνο σο ελ ελεξγεία δηθεγόξνπ θαη νη ηπρόλ επηβιεζείζεο πεηζαξρηθέο πνηλέο. Πξνθεηκέλνπ πεξί Δηθαζηηθώλ θαη Εηζαγγειηθώλ Λεηηνπξγώλ, πηζηνπνηεηηθό ππεξεζηαθώλ κεηαβνιώλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δηθαηνζύλεο, από ην νπνίν λα πξνθύπηνπλ, ε ηδηόηεηα, ν ρξόλνο ππεξεζίαο θαη νη ηπρόλ επηβιεζείζεο πεηζαξρηθέο πνηλέο. 5. Πηζηνπνηεηηθό ζηξαηνινγίαο ηύπνπ Α γηα ηνπο άλδξεο, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη ε εθπιήξσζε ησλ ζηξαηησηηθώλ ηνπο ππνρξεώζεσλ ή ε λόκηκε απαιιαγή ηνπο από απηέο. ΕΞΕΣΑΣΕΑ ΤΛΗ Η εμεηαζηέα ύιε πεξηιακβάλεη ηα εμήο καζήκαηα: α) πληαγκαηηθό, Δηνηθεηηθό Δίθαην θαη Δηνηθεηηθή Δηθνλνκία, β) Αζηηθό θαη Εκπνξηθό Δίθαην, γ) Πνιηηηθή Δηθνλνκία, δ) ηνηρεία Φνξνινγηθνύ Δηθαίνπ, ε) ηνηρεία Πνηληθνύ Δηθαίνπ θαη Πνηληθήο Δηθνλνκίαο, ζη) ηνηρεία Δηθαίνπ ηεο Επξσπατθήο Ελώζεσο. ΣΑΔΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Η εμέηαζε ησλ δηαγσληδόκελσλ δηεμάγεηαη ζε δύν ζηάδηα, πξνθξηκαηηθό θαη ηειηθό. Σν πξνθξηκαηηθό

18 Πξόζιεςε εθπαηδεπηηθνύ Πξνζσπηθνύ κε ύκβαζε (ΔΠ) Η ρνιή Αμησκαηηθψλ Ννζειεπηηθήο, ιακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ ζρεηηθά, πξνθεξχζζεη ηελ πξφζιεςε κε επηινγή «Δθπαηδεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ κε χκβαζε (ΔΠ)» ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ θαη σξηαίαο αληηκηζζίαο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ έσο Σν θείκελν ηεο πξνθήξπμεο έρεη αλαξηεζεί ζην Πξφγξακκα «ΓΙΑΤΓΔΙΑ» κε ΑΓΑ: Β4ΓΛ6-ΦΓΔ, ζην νπνίν εκθαίλνληαη ηα καζήκαηα θαη νη ζέζεηο ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ ζα πξνζιεθζεί, ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξέπεη λα ππνβιεζνχλ θαζψο θαη νη νδεγίεο πξνο ηνπο ππνςεθίνπο γηα πξφζιεςε. Πιεξνθνξίεο ζα παξέρνληαη απφ ηε ρνιή ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο (ηει.: /636), θαζψο επίζεο θαη απφ ην Γξαθείν Δλεκεξψζεσο Κνηλνχ ηνπ ΤΠΔΘΑ (ηει θαη ) απ φπνπ νη ελδηαθεξφκελνη ζα κπνξνχλ λα παξαιάβνπλ ηηο ζρεηηθέο αηηήζεηο.

19 Μετατϊξεισ - Αποςπϊςεισ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ - ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΗ ΕΝ ΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΦΕΣΙΚΑ ΜΕ ΜΕΣΑΣΑΞΕΙ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΟ ΗΜΟ ΛΟΚΡΩΝ Ο ήµνο Λνθξψλ ηνπ Ννµνχ Φζησηηδαο Ο.Σ.Α επνπηεπφµελν απφ ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, πνπ εδξεχεη ζηελ Αηαιάληε, πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζηελ θάιπςε εθαηφλ-δεθαεπηά (117) νξγαληθψλ ζέζεσλ πξνζσπηθνχ µε µεηάηαμε ππαιιήισλ απφ Τπνπξγεία ή άιιεο εµφζηεο Τπεξεζίεο, Ο.Σ.Α θαη Ν.Π... Γηα ην ιφγν απηφ θαιεί ηνπο ελδηαθεξφµελνπο ππαιιήινπο λα ππνβάιινπλ ζρεηηθή αίηεζε ζην Γξαθείν Πξνζσπηθνχ ηνπ ήµνπ Λνθξψλ, Σαρ. /λζε: ΠΛΑΣ. ΗΜΑΡΥΔΙΟΤ ΑΣΑΛΑΝΣΗ Σ.Κ.: Οη µεηαηάμεηο ζα γίλνπλ ζχµθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Ν.3584/2007, ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν.3979/2011 (ΦΔΚ 138/ ηεχρνο Α7) «Γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε θαη ινηπέο δηαηάμεηο», ζε ζπλδπαζµφ µε ην άξζξν 35 παξ.5 ηνπ Ν.4024/2011 (ΦΔΚ 226/ ΣΔΤΥΟ Α7) «πληαμηνδνηηθέο ξπζµίζεηο, εληαίν µηζζνιφγην - βαζµνιφγην, εξγαζηαθή εθεδξεία θαη άιιεο δηαηάμεηο εθαξµνγήο ηνπ µεζνπξφζεζµνπ πιαηζίνπ δεµνζηνλνµηθήο ζηξαηεγηθήο », ρσξίο λα ππάξρεη θελή νξγαληθή ζέζε ζηελ ππεξεζία, ηνλ θιάδν ή ην θνξέα πνπ µεηαηάζζεηαη ή µεηαηίζεηαη, µε ηαπηφρξνλε µεηαθνξά ηεο ζέζεο πνπ θαηέρεη ν ππάιιεινο θαη χζηεξα απφ γλψµε ηνπ αξµφδηνπ Τπεξεζηαθνχ πµβνπιίνπ, θαηφπηλ ζπλεθηίµεζεο ησλ ηππηθψλ θαη νπζηαζηηθψλ πξνζφλησλ ησλ ππνςεθίσλ, ηεο πξνυπεξεζίαο, ηεο εµπεηξίαο θαζψο θαη ηεο ελ γέλεη πξνζσπηθφηεηαο ηνπο. Σα πξνζφληα µπνξεί λα δηαπηζησζνχλ, θαηά ηελ θξίζε ηνπ Τπεξεζηαθνχ πµβνπιίνπ θαη µεηά απφ πξνζσπηθή παξάζηαζε θαη ζπδήηεζε µε θάζε ελδηαθεξφµελν. Γηα ηηο ζέζεηο ηηο νπνίεο πξνηίζεηαη ν ήµνο λα θαιχςεη µε µεηάηαμε ππαιιήισλ, βάζε ηεο ζπγθεθξηµέλεο αλαθνίλσζεο θαζψο θαη γηα λα δηαβάζεηε ηελ πιήξε αλαθνίλσζε παηήζηε εδψ Οη ελδηαθεξφµελνη ππάιιεινη ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηα ηππηθά πξνζφληα ηεο ζέζεο ζηελ νπνία µεηαηάζζνληαη. ηθαίσµα ππνβνιήο αίηεζεο έρνπλ φινη νη µφληµνη ππάιιεινη ΟΣΑ Α' θαη Β' Βαζµνχ. Τπνπξγείσλ ή άιισλ εµφζησλ Τπεξεζηψλ ή Ν.Π..., νη νπνίνη δελ έρνπλ νπνηνδήπνηε θψιπµα απφ άιιε γεληθή ή εηδηθή δηάηαμε (π.ρ. µεηάηαμε ζε παξαµεζφξην πεξηνρή µε ππνρξεσηηθή παξαµνλή θ.η.ι.). Οη ελδηαθεξφµελνη θαινχληαη λα ππνβάιινπλ ζην Γξαθείν Πξνζσπηθνχ ηνπ ήµνπ Λνθξψλ απφ ηηο έσο θαη , ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: Αίηεζε ππνςεθηφηεηαο (Τπφδεηγµα ηεο αίηεζεο επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα) Αλαιπηηθφ βηνγξαθηθφ ζεµείσµα µε ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.1599/86 γηα ηελ πηζηφηεηα ηνπ πεξηερνµέλνπ ηνπ.

20 Δπηθπξσµέλα θσηναληίγξαθα ησλ ηίηισλ ζπνπδψλ θαη φισλ ησλ πξφζζεησλ πξνζφλησλ. Δπηθπξσµέλν θσηναληίγξαθν δειηίνπ αζηπλνµηθήο ηαπηφηεηαο. Πηζηνπνηεηηθφ Τπεξεζηαθψλ Μεηαβνιψλ Η θαηάζεζε ησλ αηηήζεσλ µεηά ησλ απαηηνχµελσλ δηθαηνινγεηηθψλ ζα γίλεηαη θαηά ηηο εξγάζηµεο εµέξεο θαη ψξεο θαη µπνξεί λα γίλεη θαη ηαρπδξνµηθψο επί απνδείμεη, ζηελ αλσηέξσ αλαγξαθφµελε δηεχζπλζε (παξ.1), εληφο ηεο νξηδφµελεο πξνζεζµίαο µε ηελ έλδεημε «Αίηεζε ζπµµεηνρήο ζηελ µε αξηζµφ 15399/ αλαθνίλσζε - πξφζθιεζε ηνπ ήµνπ Λνθξψλ. Σν εµπξφζεζµν ησλ αηηήζεσλ θξίλεηαη απφ ηελ εµεξνµελία ηεο ζθξαγίδαο ηνπ ηαρπδξνµείνπ επί ηνπ θαθέινπ, ν νπνίνο µεηά ηελ απνζθξάγηζε ηνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ αίηεζε ηνπ ππνςεθίνπ. Η Τπεξεζία µαο ζα ελεµεξψζεη ηνπο ελδηαθεξφµελνπο ππαιιήινπο γηα ηελ απνδνρή ή µε ησλ αηηήζεσλ ηνπο, µεηά ην πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο. Κάζε θνξέαο ζηνλ νπνίν ζα απνζηέιιεηαη ε παξνχζα αλαθνίλσζε, νθείιεη λα ηελ θνηλνπνηήζεη ζε φιεο ηηο Τπεξεζίεο, Ννµηθά Πξφζσπα εµνζίνπ ηθαίνπ πνπ επνπηεχεη. Η παξνχζα απνζηέιιεηαη ζην Τπνπξγείν ηνηθεηηθήο Μεηαξξχζµηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο ηαθπβέξλεζεο, πξνθεηµέλνπ λα εηζαρζεί ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ θαη ζα εηζαρζεί θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ήµνπ Λνθξψλ. Η παξνχζα αλαθνίλσζε απνηειεί πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη δελ είλαη δεζµεπηηθή γηα ηελ ππεξεζία. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφµελνη µπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζην ηειέθσλν θα Πάζζα Μαξία θ.κσλ/λν εµεηξίνπ. ΑΝΑΚΟΙΝΨΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟσ ΦΕΣΙΚΑ ΜΕ ΜΕΣΑΣΑΞΕΙ ΤΠΑΛΛΗΛΨΝ ΣΟ ΔΗΜΟ ΙΗΣΨΝ Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ππνβάιινπλ ζην Γξαθείν Πξνζσπηθνχ ηνπ Γήκνπ Ιεηψλ απφ 10 Ινπιίνπ 2012 έσο θαη 31 Απγνχζηνπ 2012 ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζην θείκελν ηεο πξφζθιεζεο. Γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο θαη ηελ πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο παηήζηε εδψ

21 ΑΝΑΚΟΙΝΨΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟσ ΦΕΣΙΚΑ ΜΕ ΜΕΣΑΣΑΞΕΙ ΤΠΑΛΛΗΛΨΝ ΣΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΑΘΕΟ ΑΜΟΤ (ύδρυμα Νταϋλ) Γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο θαη ηελ πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο παηήζηε εδψ ΑΝΑΚΟΙΝΨΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟσ ΦΕΣΙΚΑ ΜΕ ΜΕΣΑΣΑΞΕΙ ΤΠΑΛΛΗΛΨΝ ΣΟ ΔΗΜΟ ΚΤΡΟΤ ΝΟΜΟΤ ΕΤΒΟΙΑ Γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο θαη ηελ πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο παηήζηε εδψ ΑΝΑΚΟΙΝΨΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΦΕΣΙΚΑ ΜΕ ΜΕΣΑΣΑΞΕΙ ΤΠΑΛΛΗΛΨΝ ΣΟ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο θαη ηελ πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο παηήζηε εδψ ΑΝΑΚΟΙΝΨΗ - ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΜΕΣΑΣΑΞΗ ΤΠΑΛΛΗΛΨΝ ΣΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΜΟΤΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΟΤΣΖΟΤ (ΕΠΜΑ) Η Δζληθή Πηλαθνζήθε θαη Μνπζείν Αιεμάλδξνπ νύηδνπ ΔΠΜΑ (Ν.Π.Γ.Γ. επνπηεπφκελν απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ/Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηζκνχ), θαηφπηλ ηεο απφθαζεο ηνπ Γ.., θαηά ηε ζπλεδξίαζή ηνπ ζηηο , απνθάζηζε λα πξνβεί ζηελ θάιπςε ησλ ππεξεζηαθώλ αλαγθώλ ηεο Γηεύζπλζεο Γηνηθεηηθνύ- Οηθνλνκηθνύ, κε κεηάηαμε ηξηψλ (3) ππαιιήισλ ησλ θιάδσλ/εηδηθνηήησλ ΠΔ Γηνηθεηηθνχ-Λνγηζηηθνχ, ΠΔ Γηνηθεηηθνχ, θαη ΓΔ Γηνηθεηηθνχ, θαη απφ Τπνπξγεία, Ν.Π.Γ.Γ. ή άιιεο Γεκφζηεο Τπεξεζίεο. Γηα ην ιφγν απηφ θαινχληαη νη ππάιιεινη, πνπ ελδηαθέξνληαη, λα ππνβάινπλ ζρεηηθή αίηεζε ζηε Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθνχ- Οηθνλνκηθνχ ηεο ΔΠΜΑ, ζηε δηεχζπλζε: Μηραιαθνπνχινπ 1, Σ.Κ Αζήλα..

22 Γηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο έρνπλ φινη νη κφληκνη ππάιιεινη Τπνπξγείσλ, ή άιισλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ, ή Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 71 ηνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα (Ν.3528/2007, ΦΔΚ 26/Α / ), θαζψο θαη νη ππάιιεινη κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ Κξαηηθψλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ, νη νπνίνη δελ έρνπλ νπνην- -1- δήπνηε θψιπκα απφ άιιε γεληθή ή εηδηθή δηάηαμε. Οη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη, θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ππνςεθηφηεηαο, λα θαηέρνπλ ηα ηππηθά πξνζφληα ηνπ θιάδνπ, φπσο απηά νξίδνληαη ζην Ν. 1079/1980, εδ. α, β θαη γ, θεθ. Γ, άξζξν 13 (Οξγαληζκφο Λεηηνπξγίαο ηεο ΔΠΜΑ ΦΔΚ 239/Α / ), φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 80, παξ. 4, εδ. ζη ηνπ Ν. 3057/2002 (ΦΔΚ 239/Α / ), θαη ηζρχεη ζήκεξα. Οη κεηαηάμεηο ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 71 παξ. 1, 73 θαη 74 ηνπ Ν. 3528/2007 (ΦΔΚ 26/Α / ), ηνπ άξζξνπ 35 παξ. 5 ηνπ Ν.4024/2011 (ΦΔΚ 226/Α / )θαη ηνπ άξζξνπ 68 παξ. 1 ηνπ Ν. 4002/2011 (ΦΔΚ 180/Α / ), χζηεξα απφ γλψκε ηνπ Τπεξεζηαθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Φνξέα Τπνδνρήο. πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ Ν.4024/2011, νη κεηαηάμεηο δηελεξγνχληαη ρσξίο λα ππάξρνπλ θελέο νξγαληθέο ζέζεηο ζηελ ΔΠΜΑ, κε ηαπηφρξνλε κεηαθνξά ηεο ζέζεο πνπ θαηέρεη ν κεηαηαζζφκελνο, θαηφπηλ ζπλεθηίκεζεο ησλ ηππηθψλ θαη νπζηαζηηθψλ πξνζφλησλ ησλ ππνςεθίσλ, ηεο πξνυπεξεζίαο, θαη ηεο εκπεηξίαο ησλ ππνςεθίσλ. Δλ ζπλερεία, θαη αθνχ ζα έρεη νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ιήςεο απφθαζεο απφ ην Τπεξεζηαθφ πκβνχιην, θαη πάλησο πξηλ ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο κεηάηαμεο, ζα απνζηαιεί αίηεκα ζηε Γηεχζπλζε Πξνζιήςεσλ Πξνζσπηθνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο γηα έγθξηζε ηεο θάιπςεο ησλ δεηνχκελσλ ζέζεσλ κε κεηάηαμε απφ ηελ Σεηξακειή Δπηηξνπή ηεο ΠΤ 33/06, φπσο ηζρχεη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 68 ηνπ Ν.4002/2011. Οη ελδηαθεξφκελνη ππάιιεινη πξέπεη λα ππνβάιινπλ, από έως ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 1. Αίηεζε ππνςεθηφηεηαο γηα κεηάηαμε κε πιήξε ζηνηρεία (ππφδεηγκα ηεο αίηεζεο επηζπλάπηεηαη).

23 2. Αλαιπηηθφ βηνγξαθηθφ ζεκείσκα ζπλνδεπφκελν απφ ππεχζπλε δήισζε γηα ηελ πηζηφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ. 3. Δπηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο. 4. Δπηθπξσκέλα αληίγξαθα ηίηισλ πνπδψλ θαη φισλ ησλ πξφζζεησλ πξνζφλησλ. 5. Πηζηνπνηεηηθφ Τπεξεζηαθψλ Μεηαβνιψλ, ζην νπνίν λα θαίλνληαη ηπρφλ επηβιεζείζεο πεηζαξρηθέο πνηλέο ή ηπρφλ πεηζαξρηθή δηαδηθαζία ζε εθθξεκφηεηα. -2- Γηθαίσκα ππνβνιήο αηηήζεσλ έρνπλ φζνη κφληκνη ππάιιεινη έρνπλ ζπκπιεξψζεη ηε δηεηή δνθηκαζηηθή ππεξεζία. Αληίγξαθν ηεο αίηεζεο λα θνηλνπνηεζεί από ηνπο ελδηαθεξόκελνπο θαη ζηε Γηεύζπλζε Γηνηθεηηθνύ ηεο Τπεξεζίαο ζηελ νπνία ππάγνληαη. Η θαηάζεζε ησλ αηηήζεσλ ζα γίλεηαη θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο. Η αίηεζε κε ηα ζπλεκκέλα δηθαηνινγεηηθά κπνξεί λα ππνβιεζεί θαη ηαρπδξνκηθψο, επί απνδείμεη, ζηελ αλσηέξσ αλαγξαθφκελε δηεχζπλζε, εληφο ηεο νξηδφκελεο πξνζεζκίαο. (Σν εκπξφζεζκν ησλ αηηήζεσλ θξίλεηαη κε βάζε ηελ εκεξνκελία πνπ θέξεη ν θάθεινο απνζηνιήο, ν νπνίνο, κεηά ηελ απνζθξάγηζή ηνπ, επηζπλάπηεηαη ζηελ αίηεζε ηνπ ππνςεθίνπ). Η παξνχζα αλαθνίλσζε ζα ζηαιεί ζε φια ηα Τπνπξγεία. Κάζε θνξέαο, ζηνλ νπνίν απνζηέιιεηαη ε παξνχζα, νθείιεη λα ηελ θνηλνπνηήζεη ζε φιεο ηηο επνπηεπφκελεο απφ απηφλ Τπεξεζίεο, θαζψο θαη ζηα Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ θαη θξαηηθά Ννκηθά Πξφζσπα Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ πνπ επνπηεχεη. Δπίζεο, ε παξνχζα απνζηέιιεηαη θαη ζην Τπνπξγείν Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο πξνθεηκέλνπ λα εηζαρζεί ζηνλ δηθηπαθφ ηνπ ηφπν (http://www.gspa.gr). Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζην Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ ηεο ΔΠΜΑ (θα Βίβηαλ Πνιίηνπ, γξαθείν Γηνίθεζεο Πξνζσπηθνχ), ζηα ηειέθσλα , θαη Για ηην αίηηζη παηήζηε εδώ

24 Ανακούνωςη-Πρόςκληςη ενδιαφϋροντοσ ςχετικϊ με μετατϊξεισ υπαλλόλων ςτο Πανεπιςτημιακό Γενικό Νοςοκομεύο Πατρών «Παναγύα η Βοόθεια» Γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο θαη ηελ πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο παηήζηε εδψ θαη εδψ Ανακούνωςη Πρόςκληςη για τη ςτελϋχωςη του Ελληνικού Οργανιςμού Ανακύκλωςησ (Ε.Ο.ΑΝ) Γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο θαη ηελ πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο παηήζηε εδψ ΑΝΑΚΟΙΝΨΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΦΕΣΙΚΑ ΜΕ ΜΕΣΑΣΑΞΕΙ ΤΠΑΛΛΗΛΨΝ ΣΟ ΔΗΜΟ ΤΔΡΑ Γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο θαη ηελ πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο παηήζηε εδψ Ανακούνωςη πρόςκληςη για εκδόλωςη ενδιαφϋροντοσ ςχετικϊ με μετϊταξη υπαλλόλων ςτο Δόμο Δρϊμασ Γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο θαη ηελ πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο παηήζηε εδψ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ 1/2015. Λάριζα, 20/08/2015. Αριθμ. Πρφη.: 1190

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ 1/2015. Λάριζα, 20/08/2015. Αριθμ. Πρφη.: 1190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Ν.Δ. 17-11-1930 (ΦΕΚ 337 τ.α ) Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤ ΛΑΡΙΑΙΩΝ Πλατεία Λαού - 41 221 Σηλ. 2410. 536-886 & 531-960 Fax : 2410. 535-216 Email: dodiolar@yahoo.gr Λάριζα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΤΚΣΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΤΚΣΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΤΚΣΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ Αθήνα, 05.12.2014 ΣΜΗΜΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΘΝΧΗ ΠΡΟΚΛΗΗ. Για ηη ζηελέσωζη ηηρ Γενικήρ Διεύθςνζηρ Θδιωηικών Επενδύζεων ηος Τποςπγείος Ανάπηςξηρ και Ανηαγωνιζηικόηηηαρ

ΑΝΑΚΟΘΝΧΗ ΠΡΟΚΛΗΗ. Για ηη ζηελέσωζη ηηρ Γενικήρ Διεύθςνζηρ Θδιωηικών Επενδύζεων ηος Τποςπγείος Ανάπηςξηρ και Ανηαγωνιζηικόηηηαρ Δ Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘ ΑΝΣΑΓΧΝΘΣΘΚΟΣΗΣΑ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΤΠΟΣΗΡΘΞΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΔΘΟΘΚΗΗ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ Αζήλα, 18 Μαξηίνπ 014 Αξηζ. Πξση. :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Άγηνο Νηθόιανο, 25-1-2013. Θεξαπεπηήξην Υξνλίσλ Παζήζεσλ Λαζηζίνπ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Aθνύ ιάβακε ππόςε

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Άγηνο Νηθόιανο, 25-1-2013. Θεξαπεπηήξην Υξνλίσλ Παζήζεσλ Λαζηζίνπ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Aθνύ ιάβακε ππόςε ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Άγηνο Νηθόιανο, 25-1-2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ Αξηζ. Πξση.: OIΚ.252 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ Θεξαπεπηήξην Υξνλίσλ Παζήζεσλ Λαζηζίνπ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Aθνύ ιάβακε ππόςε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟΙΟγραθικά. Περιεχόμενα

ΓΗΜΟΙΟγραθικά. Περιεχόμενα Περιεχόμενα Πανεπιςτόμιο Κρότησ : 3 θϋςεισ καθηγητών... 3 Πανεπιςτόμιο Μακεδονύασ Οικονομικών και Κοινωνικών Επιςτημών : 7 θϋςεισ ΔΕΠ... 3 Πανεπιςτόμιο Πελοποννόςου : 3 θϋςεισ ΔΕΠ... 7 Πανεπιςτόμιο Πελοποννόςου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηελ πξόζιεςε επνρηθνύ πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ θαηά ην άξζξν 21 ηνπ Ν. 2190/1994, όπσο ηζρύεη.

Γηα ηελ πξόζιεςε επνρηθνύ πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ θαηά ην άξζξν 21 ηνπ Ν. 2190/1994, όπσο ηζρύεη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΟ ΠΑΡΟΝ ΤΓΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΕΙΣΑΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΗ ΚΑΣΑ 80% ΚΑΙ ΚΑΣΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΤ ΠΟΡΟΤ Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Πάξθνπ Πεξηζηεξίνπ & Υ. Αξάρζνπ Ησάλληλα, 25 /08/2015 Αξ. Πξση.:

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ (ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σηρ ΜΔ 1/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΣΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΑΔ)

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ (ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σηρ ΜΔ 1/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΣΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΑΔ) ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΟΣΑ (Α.Α.Η. Α.Δ. ΟΣΑ) ------------------------------------------------------- Οδόρ. Μοςζηακλή, Παγκπήηιο ηάδιο Σηλ: 2180 264560/2810215080 Απιθμ. Ππυη ΜΔ1/2011.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ To Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη ζχκθσλα κε ηελ ππ αξηζ. 9/7-6-2012 απόθαζε ηεο 26εο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Καλαμαριά 23/02/2012 ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Αρ.Πρωη.: 6806

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Καλαμαριά 23/02/2012 ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Αρ.Πρωη.: 6806 ΑΔΑ: Β44ΡΩΕΡ-Χ4Κ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Καλαμαριά 23/02/2012 ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Αρ.Πρωη.: 6806 Σατ.Δ/νζη: Αγ.Νηθνιάνπ & Μηθξνπιέα Σ.Κ.: 551 32 Πληροθορίες: Μ. Ρηδνπνύινπ e-mail: rizopoulou@kalamaria.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΟΗΟγραθηθά. Περιεχόμενα

ΓΖΜΟΗΟγραθηθά. Περιεχόμενα Περιεχόμενα Αριςτοτϋλειο Πανεπιςτόμιο Θεςςαλονύκησ: 34 θϋςεισ καθηγητών... 4 Εθνικό Μετςόβιο Πολυτεχνεύο: 2 θϋςεισ ΔΕΠ... 9 Φαροκόπειο Πανεπιςτόμιο: 1 θϋςη επύκουρου καθηγητό... 10 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ.Α. ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΧΡΔ/ΔΒΓΟΜΑΓΑ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣA Γ. Φ. Δ. Γ.Μ. ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΥΜ100 Μαζεκαηηθά Ι 3 2-4 ΥΜ115 Αλαιπηηθή Υεκεία 2 1-3 ΥΜ101 Γξακκηθή Αιγεβξα 3 1-4 ΥΜ130 Φπζηθή Ι 3 1-4 ΥΜ132 Δξγαζηήξην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Λνπηξάθη, 24/9/2015 ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑ Αξηζ.Πξση: 443 ΓΗΜΟ ΛΟΤΣΡΑΚΙΟΤ- ΑΓΙΧΝ ΘΔΟΓΧΡΧΝ Γ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π. ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΚΑΙ ΠΑΙΓΔΙΑ «ΜΔΡΙΜΝΑ» Σαρ. Γ/λζε: Δι. Βεληδέινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 17 Οθησβξίνπ 2014 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΗΛ. ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 17 Οθησβξίνπ 2014 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΗΛ. ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 17 Οθησβξίνπ 2014 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΗΛ. ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ Αξ. Πξση.: Γ2Γ 1140263 ΔΞ 2014 &

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Σν ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑ

Σν ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑ ΑΓΑ: 450ΒΒ-1ΗΦ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ Κ Α Β Α Λ Α Σαρ. Γηεύζπλζε: Σ.Θ. 08 640 12 ΑΜΤΓΓΑΛΔΩΝΑ Γηεύζπλζε: Ακπγδαιεώλαο Καβάια 27 επηεκβξίνπ 2011 Σειέθσλν: 2510391865,

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΙΟγραθηθά. Περιεχόμενα

ΔΗΜΟΙΟγραθηθά. Περιεχόμενα Περιεχόμενα Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα (Σ.Ε.Ι.) Κρήτησ : πρόςληψη Εκπαιδευτικϊν Ειδικϊν Μαθημάτων (Ε.Ε.Μ.) με ςφμβαςη εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου... 3 Πάντειο Πανεπιςτήμιο Κοινωνικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΟΗΟγξαθηθΪ. Περιεχϐμενα

ΓΖΜΟΗΟγξαθηθΪ. Περιεχϐμενα Περιεχϐμενα Πϊντειο Πανεπιςτόμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιςτημών : 3 θϋςεισ ΔΕΠ...3 Πανεπιςτόμιο Ιωαννύνων : 2 θϋςεισ καθηγητό...4 Πανεπιςτόμιο Πελοποννόςου : 1 θϋςη ΔΕΠ...5 Πανεπιςτόμιο Πατρών : 8

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ αξηζκ. ΟΥ 46/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΣΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΙΑ Α.Δ.

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ αξηζκ. ΟΥ 46/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΣΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΙΑ Α.Δ. Διιεληθά Σαρπδξνκεία Α. Δ. Πεξηθ/θή Γ/λζε Γηθηύνπ Ληαληθήο Μαθεδνλίαο - Θξάθεο Α. Π. : Μ01 /4654 / 311.31 Θεζ/λίθε: 24.09.2015 E-mail : V.Emmanouilidis@elta-net.gr ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ αξηζκ. ΟΥ 46/2015 γηα ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΛΗΡΧΗ ΘΔΔΧΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΛΗΡΧΗ ΘΔΔΧΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Σ.Δ.Ι. ΛΑΜΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ Σατ. Γ/νζη: 3 ν ρικ. Π.Δ.Ο. Λακίαο-Αζελψλ 35100 Λακία Πληροθορίες: αξξήο Θ. Σηλέθωνο: 22310-60104

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2011 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΟ ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΗΡΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2011 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΟ ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΗΡΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΑΡΓΙΣΑ ΓΗΜΟ ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΗΡΑ Σαρ. Γ/λζε: Μνξθνβνύλη Καξδίηζαο Σει. 2441 352200, Fax 2441 095308 Μνξθνβνύλη, 09/12/2011 Αξηζ. Πξση. 3646 ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2011 γηα ηε ζύλαςε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ αξηζκ. ΟΥ 49 /2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΣΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΙΑ Α.Δ.

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ αξηζκ. ΟΥ 49 /2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΣΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΙΑ Α.Δ. Πεξηθ/θή Γ/λζε Γηθηύνπ Ληαληθήο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο Α.Π: Μ01/ 4657 /311.31 Θεζ/λίθε: 24.09.2015 E-mail: V.Emmanouilidis@elta-net.gr ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ αξηζκ. ΟΥ 49 /2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ςπ' απιθμ. ΟΥ 1/2013 για ηη ζύνατη ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ςπ' απιθμ. ΟΥ 1/2013 για ηη ζύνατη ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΑΛΜΧΠΙΑ ΛΟΤΣΡΑ ΜΟΝΟΜΔΣΟΥΙΚΗ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΓΗΜΟΣΙΚΧΝ ΑΚΙΝΗΣΧΝ ΛΟΤΣΡΧΝ ΜΔ ΣΟΝ ΓΙΑΚΡΙΣΙΚΟ ΣΙΣΛΟ Α.Φ.Μ. 090090279 Γ.Ο.Τ. ΑΡΙΓΑΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Δ. 69112 / 57 / Β /

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΥΦ-1ΡΟ Δ Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘ ΑΝΣΑΓΧΝΘΣΘΚΟΣΗΣΑ

ΑΔΑ: ΒΙΚΥΦ-1ΡΟ Δ Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘ ΑΝΣΑΓΧΝΘΣΘΚΟΣΗΣΑ Δ Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘ ΑΝΣΑΓΧΝΘΣΘΚΟΣΗΣΑ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΤΠΟΣΗΡΘΞΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΔΘΟΘΚΗΗ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ Αζήλα, 5 Μαξηίνπ 2014 Αξηζ. Πξση. :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΒΟΙΧΣΙΑ Ληβαδεηά, 05.07.2013 ΓΗΜΟ ΛΔΒΑΓΔΧΝ Αξηζκ. Πξση.: 18711

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΒΟΙΧΣΙΑ Ληβαδεηά, 05.07.2013 ΓΗΜΟ ΛΔΒΑΓΔΧΝ Αξηζκ. Πξση.: 18711 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΒΟΙΧΣΙΑ Ληβαδεηά, 05.07.2013 ΓΗΜΟ ΛΔΒΑΓΔΧΝ Αξηζκ. Πξση.: 18711 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 3/2013 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΛΔΒΑΓΔΧΝ Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ Α: ΔΠΗΛΟΓΔ ΑΠΑΥΟΛΖΖ (αλά θσδηθό απαζρόιεζεο) ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό απαζρόιεζεο)

ΠΗΝΑΚΑ Α: ΔΠΗΛΟΓΔ ΑΠΑΥΟΛΖΖ (αλά θσδηθό απαζρόιεζεο) ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό απαζρόιεζεο) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ Γ/ΝΖ : Λ. Μεζνγείσλ 415-417 Σ.Κ. : 153 42 ΑΓ. ΠΑΡΑΚΔΤΖ Σει. : 213 2004 501 E-mail : tm.dioikisis@agiaparaskevi.gr ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Μεζζήλε: 07-10-2014 ΝΟΜΟ ΜΔΗΝΙΑ Αξ. Πξση.: 34838 ΓΗΜΟ ΜΔΗΝΗ Γ/ΝΗ: ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ: Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ & Μηζζνδνζίαο Σαρ. Γ/λζε: Π. Πησρνύ Σ.Κ.: 24200 Μεζζήλε Πιεξ/ξηεο: Υξπζαθίδεο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Υξπζό, 11-08-2015 ΚΔΝΣΡΟ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ Αξ. Πξση.: 326 ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΖΜΟΤ ΔΜΜ. ΠΑΠΠΑ Σαρ. Γ/λζε: 62046 ΥΡΤΟ ΔΡΡΧΝ Πιεξνθνξίεο: Σζηιεδάθε Μαξία Όξζνια Σειέθσλν: 2321352680 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα 5-10 - 2012 Αξ. Πξση. : 4314/103133

Αζήλα 5-10 - 2012 Αξ. Πξση. : 4314/103133 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣ/ΞΗ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΠΡΟ. ΙΓ. ΓΙΚΑΙΟΤ ΣΜΗΜΑ Β' Σαρ. Γ/λζε : Αραξλώλ 2 Σαρ. Κψδ. : 101 76 FAX : 210 5242508 ΑΓΑ: Β43ΦΒ-ΦΗ2 ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: Β4ΜΦΥ-ΚΑΓ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΠΔΙΓΟΝ ΠΡΟΘΔΜΙΑ

ΑΓΑ: Β4ΜΦΥ-ΚΑΓ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΠΔΙΓΟΝ ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΑΓΑ: Β4ΜΦΥ-ΚΑΓ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΠΔΙΓΟΝ ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΜΗΜΑ ΜΔΣΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΟΗΟγξαθηθά. Δβδνκαδηαία ειεθηξνληθή εθεκεξίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο

ΓΖΜΟΗΟγξαθηθά. Δβδνκαδηαία ειεθηξνληθή εθεκεξίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο Πίνακας περιεχομένων Πνιπηερλείν Κξήηεο : 4 ζέζεηο ΓΔΠ... 4 Πάληεην Παλεπηζηήκην Κνηλσληθώλ θαη Πνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ : 1 ζέζε θαζεγεηή... 6 Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα (Σ.Δ.Η.) Γπηηθήο Διιάδαο : Πξόζιεςε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΑΗΘΖΣΗΚΖ-ΚΟΜΖΣΟΛΟΓΗΑ Σαρ.Γ/λζε: ίλδνο Θεζ/λίθεο Σ.Κ.57400 ΣΘ 141 3. ΡΗΕΟΠΑΣΖ Πιεξνθνξίεο: Υξ.

ΥΟΛΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΑΗΘΖΣΗΚΖ-ΚΟΜΖΣΟΛΟΓΗΑ Σαρ.Γ/λζε: ίλδνο Θεζ/λίθεο Σ.Κ.57400 ΣΘ 141 3. ΡΗΕΟΠΑΣΖ Πιεξνθνξίεο: Υξ. Θεζζαινλίθε 22/06/2011 Αξ. Πξωη. ΓΦ 16.2/Α/3767 ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ [Α.ΣΔΙ Θ] Πξνο ηεο Δθεκεξίδεο ΥΟΛΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ 1. ΑΓΓΔΛΗΟΦΟΡΟ ΣΜΖΜΑ: ΑΗΘΖΣΗΚΖ-ΚΟΜΖΣΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΑΔΑ: 794Λ469Η2Γ-ΝΥ5 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ Ιάπιζα 17/9/2015 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, ΤΚ 41110, Ταχ. Δ/νση: Λάρισα ΤΘ 2101 Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟ ΥΡΟΝΙΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ «Ο ΝΔΟΜΑΡΣΤ ΓΔΧΡΓΙΟ»ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ 31-12-2011 ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΟ ΙΣΟΡΙΚΟ ΣΟΤ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟΤ ε ζ π λ έ ρ ε η α η ν π κ η θξνύ η ζ η ν ξ η θ ν ύ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΣΟ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΣΟ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ Ισάλληλα, 27 Φεβξνπαξίνπ 2014 Αξ. Πξση. : 481 Σαρ. Γηεχζπλζε Σαρ. Κψδηθαο Πιεξνθνξίεο Σειέθσλν FAΥ E-mail :

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ ΝΙΚΑΙΑ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΣΗ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ ΝΙΚΑΙΑ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ ΝΙΚΑΙΑ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΣΗ» Σαχ. Δ/νση : Μπαλτατζή 32 Νίκαια - Αγ. Ι. Ρέντηρ,15 /7 / 2011 Σαχ. Κώδικαρ:18233 Απιθ. Ππωτ. : 472 Σηλέυωνο: 2104823436

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ : 4Α58Β-ΞΤΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Αζήλα 04-08 -2011 Αξ. Πξση. : 177803

ΑΓΑ : 4Α58Β-ΞΤΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Αζήλα 04-08 -2011 Αξ. Πξση. : 177803 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣ/ΞΗ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΠΡΟ. ΙΓ. ΓΙΚΑΙΟΤ ΣΜΗΜΑ Β' Σαρ. Γ/λζε : Αραξλώλ 2 Σαρ. Κώδ. : 101 76 FAX : 210 5235814 ΑΓΑ : 4Α58Β-ΞΤΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ 03-10-2012 ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΣ. 2259

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ 03-10-2012 ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΣ. 2259 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ 03-10-2012 ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΣ. 2259 ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΓΗΜΟY ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ Ν.Π.Γ.Γ. Α.Φ.Μ.: 997887336 Σαχ. Γ/νση: Δλ. Βενιζέλου 18 Σ.Κ. 171 21 Σηλ.: 2132025-915

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΟΗΟγξαθηθά. Περιεχόμενα

ΓΖΜΟΗΟγξαθηθά. Περιεχόμενα Περιεχόμενα Δημοκρίτειο Πανεπιςτήμιο Θράκησ : 5 θζςεισ καθηγητή... 3 Πανεπιςτήμιο Πειραιϊσ : 2 θζςεισ καθηγητή... 4 Πανεπιςτήμιο Ιωαννίνων : 3 θζςεισ καθηγητή... 5 Τ.Ε.Ι. Δυτικήσ Ελλάδασ: πρόςληψη Επιςτημονικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2 /2013 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ γηα ηελ πινπνίεζε επξσπατθώλ πξνγξακκάησλ από λνκηθά πξόζσπα ΟΣΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2 /2013 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ γηα ηελ πινπνίεζε επξσπατθώλ πξνγξακκάησλ από λνκηθά πξόζσπα ΟΣΑ έξξεο,06/06/2013 Αξηζ. Πξση: 2870 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2 /2013 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ γηα ηελ πινπνίεζε επξσπατθώλ πξνγξακκάησλ από λνκηθά πξόζσπα ΟΣΑ Έρνληαο ππόςε: Η Κ.Δ.ΓΗ.. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΜΔ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΜΗΘΧΖ ΔΡΓΟΤ. Ο Γήκνο Αγίαο Παξαζθεπήο

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΜΔ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΜΗΘΧΖ ΔΡΓΟΤ. Ο Γήκνο Αγίαο Παξαζθεπήο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ Δ/νςη Εξυπηρέτηςησ του Πολίτη & Διοικητικών Τπηρεςιών Σμήμα Διοίκηςησ, Σοπικήσ Ανάπτυξησ & Ανθρώπινου Δυναμικοφ Ταχ. Διεφθυνση: Λ. Μεσογείων 415-417 153

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΒΗΡΥΟΔΦΔ-ΒΧΣ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΗΑ ΓΖΜΟ ΒΟΡΔΗΑ ΚΤΝΟΤΡΗΑ Ν.Π.Γ.Γ. «ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΓΖΜΟΤ ΒΟΡΔΗΑ ΚΤΝΟΤΡΗΑ»

ΑΓΑ: ΒΗΡΥΟΔΦΔ-ΒΧΣ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΗΑ ΓΖΜΟ ΒΟΡΔΗΑ ΚΤΝΟΤΡΗΑ Ν.Π.Γ.Γ. «ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΓΖΜΟΤ ΒΟΡΔΗΑ ΚΤΝΟΤΡΗΑ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΗΑ ΓΖΜΟ ΒΟΡΔΗΑ ΚΤΝΟΤΡΗΑ Ν.Π.Γ.Γ. «ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΓΖΜΟΤ ΒΟΡΔΗΑ ΚΤΝΟΤΡΗΑ» ΑΓΑ: ΒΗΡΥΟΔΦΔ-ΒΧΣ Άζηξνο 2/01/2014 Αξ. Πξση. : 01 ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/2015 γηα ηε ζχλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Η ΔΦΟΡΔΙΑ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΗΛΔΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/2015 γηα ηε ζχλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Η ΔΦΟΡΔΙΑ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΗΛΔΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ & ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΔΦΟΡΔΙΑ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΗΛΔΙΑ Σκήκα Γηνηθεηηθήο θαη Οηθνλνκηθήο Τπνζηήξημεο,

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010.

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (9) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/ 2014 γηα ηε ζχλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ γηα ηελ πινπνίεζε Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/ 2014 γηα ηε ζχλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ γηα ηελ πινπνίεζε Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ Παιαηά Δζληθή Οδφο Παηξψλ Πχξγνπ, 27052 Λάππα Αραΐαο Σει.: 26930 31939 Φαμ: 26930 31959 E-mail: fdks@otenet.gr Πιεξνθνξίεο: Γεσξγία Καξακπέξνπ Λάππα, 10/06/2014 Αξ. Πξση.: 563 Γηα ηελ πξφζιεςε επνρηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Αζπποβάληα, 19/10/2015 Απιθ. Ππυη.: 2739 Σατ. Γιεύθσνζη: Σατ. Κώδικας : Σηλέθφνο : FAX : Πληροθορίες: Αζπποβάληα 57021 2397021812 2397021813 Λεμονίδος Αλεξάνδπα ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΑΡΙΘ. ΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΙ ΤΝΕΡΓΑΣΕ

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΙ ΤΝΕΡΓΑΣΕ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΦΗ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΧΝ - ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΟΤ ΔΣΟΤ 2014-15

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2013 γηα ηε ζχλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ζ ΚΓ Δθνξεία Πξντζηνξηθψλ & Κιαζηθψλ Αξραηνηήησλ (ΚΓ ΔΠ&ΚΑ)

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2013 γηα ηε ζχλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ζ ΚΓ Δθνξεία Πξντζηνξηθψλ & Κιαζηθψλ Αξραηνηήησλ (ΚΓ ΔΠ&ΚΑ) ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο 2-04-203 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ Αριθ. Πρωτ. : Υ2/942 ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΓ ΕΥΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΙΚΩΝ ΑΡΦΑΙΟΣΗΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σν Γεκνηηθό Βξεθνθνκείν Αζελώλ

Σν Γεκνηηθό Βξεθνθνκείν Αζελώλ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2 / 2012 Αξηζκ. Πξση.: 15846-10/10/2012 Αξηζκ.Γηεθπ.: 7990-10/10/2012 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΟ ΙΧΑΝΝΙΣΧΝ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΟ ΙΧΑΝΝΙΣΧΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ Ισάλληλα 20-7-2015 ΓΗΜΟ ΙΧΑΝΝΙΣΧΝ Αξηζ. Πξση.: 54807/8758 Γ/ΝΗ Γ/ΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ Αλάπηπμεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Μεηξώσλ θαη Πξνζσπηθνύ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 1 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΑΝΘΡΩΠΘΣΘΚΩΝ, ΝΟΜΘΚΩΝ & ΚΟΘΝΩΝΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ (πεπιλαμβ. οι ηπαηιωηικέρ σολέρ) 2. Ιζηνξία ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 2 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΘΕΣΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ 3 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ

ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΓΝΧΡΙΗ ΣΙΣΛΧΝ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΧΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.) Αζήλα, 27/2/2009 Αξ.Πξση: 5623 ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ

ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΓΝΧΡΙΗ ΣΙΣΛΧΝ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΧΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.) Αζήλα, 27/2/2009 Αξ.Πξση: 5622 ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2014. Σν ΝΠΓΓ «ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΑΝΧ ΛΗΟΗΧΝ»

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2014. Σν ΝΠΓΓ «ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΑΝΧ ΛΗΟΗΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΑΝΧ ΛΗΟΗΧΝ ΑΝΧ ΛΗΟΗΑ, 2/9/2014 Αξηζκ. Πξση.: 1678 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ, γηα ηελ πινπνίεζε επξσπατθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ αξηζκ. ΟΥ 51/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΣΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΙΑ Α.Δ.

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ αξηζκ. ΟΥ 51/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΣΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΙΑ Α.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΦΥΔΡΟΜΕΙΑ Α. Ε. Περιυερειακή Διεύθσνση Κρήτης Α.Π. Τ03 / 1647 / 311.31 ΗΡΑΚΛΕΙΟ : 21.09.15 e.mail: mvlahak@elta-net.gr ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ αξηζκ. ΟΥ 51/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηελ πξόζιεςε επνρηθνύ πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ θαηά ην άξζξν 21 ηνπ Ν. 2190/1994, όπσο ηζρύεη.

Γηα ηελ πξόζιεςε επνρηθνύ πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ θαηά ην άξζξν 21 ηνπ Ν. 2190/1994, όπσο ηζρύεη. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΓΖΜΟΤ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΣΡΩΑΓΟ 3 ΣΖΛ.: 2106011345 ΣΖΛ. & FAX.: 2106391703 Email: paidikos.stathmos@agiaparaskevi.gr Αγία Παξαζθεπή, 14/10/2011 Αξηζκ. Πξση.: 3639 Γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Π Δ Ρ Ι Λ Η Φ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Χ Η ππ αξηζκ. ΟΥ 2/2014. γηα ηελ ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

Π Δ Ρ Ι Λ Η Φ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Χ Η ππ αξηζκ. ΟΥ 2/2014. γηα ηελ ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ Η ΔΦΟΡΔΙΑ ΠΡΟΨΣΟΡΙΚΧΝ & ΚΛΑΙΚΧΝ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΚΔΡΚΤΡΑ Κέξθπξα, 28824 Αξ Πξση 2 Σαρ Γ/λζε : Αξκ Βξάηια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηξάθιεην 5/6/2014 ΓΗΜΟ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΚΡΗΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ Αξηζ. Πξση.: 90546 ΑΓΙΟΤ ΣΙΣΟΤ 1 71202 ΣΜΗΜΑ: ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΗ: ΒΟΡΓΙΑ ΚΧΝΣΑΝΣΙΑ ΣΗΛΔΦΧΝΟ: 2813409160

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ αξηζκ. ΟΥ 52/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΣΑ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΑ Α.Δ.

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ αξηζκ. ΟΥ 52/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΣΑ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΑ Α.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΦΥΔΡΟΜΕΙΑ Α. Ε. Περιυερειακή Διεύθσνση Κρήτης Α.Π. Τ03 / 1646 / 311.31 ΗΡΑΚΛΕΙΟ : 21.09.15 e.mail: mvlahak@elta-net.gr ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ αξηζκ. ΟΥ 52/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β491ΟΚ6Γ-ΥΗΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΤ ΘΕΡΜΟΤ Ο.Κ.Π.Α.Π.ΔΗ.Θ.

ΑΔΑ: Β491ΟΚ6Γ-ΥΗΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΤ ΘΕΡΜΟΤ Ο.Κ.Π.Α.Π.ΔΗ.Θ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΤ ΘΕΡΜΟΤ Ο.Κ.Π.Α.Π.ΔΗ.Θ. Πιεξνθνξίεο: Εαξθαλίηε Δπζπκία Σειέθσλν: 2644.0.22275 FAX.: 2644.0.22275

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Άγηνο ηέθαλνο 27/09/2011 ΠΔΡΙΛΗΦΗ. ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 3/2011 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

ΥΔΓΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Άγηνο ηέθαλνο 27/09/2011 ΠΔΡΙΛΗΦΗ. ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 3/2011 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΥΔΓΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Άγηνο ηέθαλνο 27/09/2011 ΓΗΜΟ ΓΙΟΝΤΟΤ Αξηζκ.Πξση:30277 Γ/ΝΗ:ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ Σαρ.Γ/λζε :Λεσθ.Λίκλεο Μαξαζώλνο & Αζ.Γηάθνπ 1 Άγηνο ηέθαλνο Σ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

Σν Γαζαξρείν Καιαβξχησλ

Σν Γαζαξρείν Καιαβξχησλ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Καλάβρσηα, 14-08-2013 ΠΔΛ/ΟΤ-ΓΤΣ.ΔΛΛΑΓΑ & ΙΟΝΙΟΤ Αριθμ. Πρωη.: 92770/2174 ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΓΑΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ Γ/ΝΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΚΑΙ ΔΠΙΘΔΩΡΗΗ ΓΑΩΝ Γ/ΝΗ ΓΑΩΝ ΑΥΑΪΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΣΟ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΛΑΡΗΑ

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΣΟ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΛΑΡΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ Λάξηζα, 04/04/2014 ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΧΝ Αξηζκ. Πξση.: 639 ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΛΑΡΗΑ Σαρ. Γ/λζε: 6 ν ρικ. Δ.Ο. Λάξηζαο-Σξηθάισλ Πιεξνθνξίεο: θ. Θενθάλεο αγξήο

Διαβάστε περισσότερα