ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ REACH-IT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ REACH-IT"

Transcript

1 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ REACH-IT ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ REACH-IT ΠΡΙΝ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ. ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΑΙΝΕΣΕΤΕ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ «ΣΥΜΦΩΝΩ» (AGREE). ΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ «ΑΠΟΡΡΙΨΗ» (REJECT). Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ REACH-IT ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ. 1. Ορισμοί (α) Εκτός εάν ορίζεται ρητά το αντίθετο, οι όροι που χρησιμοποιούνται στο παρόν έχουν την ακόλουθη έννοια: REACH-IT: το κεντρικό σύστημα ΤΠ που περιλαμβάνει την επίσημη διαδικτυακή εφαρμογή και τον δικτυακό τόπο του REACH-IT, όπως ορίζει ο ECHA, για την υποβολή δεδομένων του REACH- IT και για την κοινοποίηση όλων των αποφάσεων και της αλληλογραφίας που σχετίζονται με την εν λόγω υποβολή. Το σύστημα λειτουργεί σύμφωνα με: i) τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/EΚ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ και της συναφούς νομοθεσίας (εφεξής «REACH»), καθώς και ii) τις απαιτήσεις που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/EΟΚ και 1999/45/EΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1907/2006 (εφεξής «CLP») Δεδομένα του REACH-IT: κάθε δεδομένο, πληροφορία ή κοινοποίηση που υποβάλλεται για την κάλυψη των απαιτήσεων που καθορίζονται στον κανονισμό REACH και της σχετικής με 1

2 αυτόν νομοθεσίας, καθώς και για την κάλυψη των απαιτήσεων που καθορίζονται στον κανονισμό CLP ECHA: ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων που συστάθηκε στο Ελσίνκι της Φινλανδίας το 2007 Απόφαση: Κοινοποίηση: Μέρος: Χρήστης: Όροι και προϋποθέσεις: κάθε απόφαση που εκδίδεται από τον ECHA στο πλαίσιο άσκησης των κανονιστικών του καθηκόντων κάθε έγγραφο με το οποίο ζητείται απάντηση στον ECHA εντός καθορισμένης προθεσμίας κάθε νομική οντότητα που έχει εγγραφεί στο REACH-IT προκειμένου να λάβει δικαιώματα πρόσβασης και να μπορεί να υποβάλλει πληροφορίες ή/και δεδομένα του REACH-IT το ή τα άτομα τα οποία έχει διορίσει και εξουσιοδοτήσει το μέρος να έχουν πρόσβαση στο REACH-IT και να το χρησιμοποιούν οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις, όπως ισχύουν και τροποποιούνται από καιρού εις καιρόν MSCA: η αρμόδια αρχή η οποία έχει επιφορτιστεί με το καθήκον της εφαρμογής του κανονισμού REACH και της σχετικής με αυτόν νομοθεσίας, καθώς και του κανονισμού CLP από ένα συγκεκριμένο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς επίσης από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα: τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, με την έννοια που τους αποδίδεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 ή την οδηγία 95/46/ΕΚ για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα: το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, με την έννοια που του αποδίδεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 ή την οδηγία 95/46/ΕΚ για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. (β) Οι επικεφαλίδες παρέχονται μόνο για λόγους αναφοράς και δεν αποτελούν μέρος των παρόντων όρων και προϋποθέσεων. Οι λέξεις στον ενικό περιλαμβάνουν και τον πληθυντικό αριθμό και αντίστροφα οι λέξεις που αφορούν ένα γένος περιλαμβάνουν όλα τα γένη και οι λέξεις που χαρακτηρίζουν πρόσωπα περιλαμβάνουν και εταιρείες και το αντίστροφο. 2. Η υπηρεσία REACH-IT Το REACH-IT παρέχει στα μέρη μια διαδικτυακή πλατφόρμα για τον έλεγχο ή/και την υποβολή δεδομένων του REACH-IT στον ECHA. Επιπλέον, το REACH-IT αποτελεί επίσης το μοναδικό μέσο με το οποίο ο ECHA κοινοποιεί στα μέρη τις αποφάσεις καθώς και άλλου είδους ειδοποιήσεις που σχετίζονται με τα δεδομένα του REACH-IT. 2

3 3. Αποδοχή και αναγνώριση των όρων και προϋποθέσεων α) Για να αποκτήσει ένα μέρος πρόσβαση στο REACH-IT, θα πρέπει να συνδεθεί χρησιμοποιώντας το ή τα καταχωρισμένα αναγνωριστικά χρήστη και τον ή τους κωδικούς πρόσβασης χρήστη του. Η πρόσβαση και χρήση της υπηρεσίας REACH-IT εκχωρείται στο μέρος υπό και σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. β) Πριν συνδεθεί στο REACH-IT, δημιουργώντας έναν λογαριασμό REACH-IT ο οποίος αποτελείται από ένα αναγνωριστικό χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης χρήστη, κάθε χρήστης θα πρέπει να διαβάσει και να αποδεχθεί τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, κάνοντας κλικ στο πλήκτρο «Αποδοχή» (Accept). Αν ένα μέρος ορίσει περισσότερους από έναν χρήστες, αυτή η υποχρέωση ισχύει για κάθε έναν από αυτούς. Ο ECHA διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα, κατά την αποκλειστική του ευχέρεια, να τροποποιήσει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή και με οποιονδήποτε τρόπο και οι χρήστες του μέρους θα κληθούν να διαβάσουν και να αποδεχθούν τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις κατά την πρώτη τους απόπειρα σύνδεσης στο REACH-IT, μετά την πραγματοποίηση των αλλαγών. Η σύνδεση ή/και η συνέχιση της χρήσης του REACH-IT υποδηλώνει ότι οι χρήστες του μέρους αποδέχονται ειδικά τους εν λόγω τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. 4. Όροι χρήσης α) Ένα μέρος έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί το REACH-IT προκειμένου να καλύψει ή/και να εξακριβώσει τις νομικές δεσμεύσεις του ιδίου ή των εταιρειών που εκπροσωπεί δυνάμει των κανονισμών REACH και CLP και της σχετικής με αυτούς νομοθεσίας. Το REACH-IT δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κανέναν άλλο σκοπό. β) Το μέρος συμφωνεί ότι κάθε χρήστης που χρησιμοποιεί το ή τα αναγνωριστικά χρήστη και τον ή τους κωδικούς πρόσβασης χρήστη ενεργεί για λογαριασμό του μέρους και ότι έχει τη νομική εξουσία να ενεργεί για λογαριασμό του. Οποιαδήποτε αναφορά των παρόντων όρων και προϋποθέσεων στους χρήστες του μέρους που συνδέονται στο REACH-IT ή συνεχίζουν να χρησιμοποιούν το REACH-IT ή άλλως να έχουν πρόσβαση σε αυτό, περιλαμβάνει κάθε πράξη που διενεργείται από οποιοδήποτε άτομο χρησιμοποιεί το ή τα αναγνωριστικά χρήστη και τον ή τους κωδικούς πρόσβασης χρήστη του μέρους (είτε έχει λάβει εξουσιοδότηση από το μέρος είτε όχι). γ) Το μέρος συμφωνεί ότι θα λάβει τη συναίνεση του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα προτού υποβάλει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μέσω του REACH-IT, εφόσον κάτι τέτοιο απαιτείται νομίμως για την υποβολή ή την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο REACH-IT. Αν το μέρος δεν έχει λάβει την εν λόγω συναίνεση, δεν θα είναι δυνατή η υποβολή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα παρέχονται στην ανακοίνωση για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στον δικτυακό τόπο του ECHA. Το μέρος συναινεί (και έχει λάβει τη συναίνεση κάθε προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα) ότι επιτρέπεται η επεξεργασία των παρεχόμενων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τον ECHA ή/και τις MSCA προκειμένου να καταστεί δυνατή η εφαρμογή των κανονισμών REACH και CLP και κάθε άλλης σχετικής με αυτούς κοινοτικής νομοθεσίας και η εκπλήρωση των υποχρεώσεων του μέρους δυνάμει των κανονισμών REACH και CLP και κάθε άλλης σχετικής με αυτούς κοινοτικής νομοθεσίας. δ) Σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις και στο πλαίσιο του προβλεπόμενου σκοπού τους, ο ECHA και οι MSCA έχουν δικαίωμα πρόσβασης, αναπαραγωγής, ελέγχου, χρήσης, εξαγωγής και αποθήκευσης κάθε πληροφορίας που υποβάλλεται στο REACH-IT. Εκτός των εμπιστευτικών πληροφοριών και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο ECHA και οι MSCA επιτρέπεται επίσης να παραθέτουν, να δημιουργούν παράγωγα έργα, να 3

4 δημοσιεύουν ή άλλως να καθιστούν διαθέσιμα στο κοινό δεδομένα του REACH-IT, σύμφωνα με τα θεσμικά καθήκοντα και στόχους τους, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της εφαρμογής του κανονισμού REACH και της σχετικής με αυτόν νομοθεσίας, καθώς και του κανονισμού CLP. ε) Το μέρος αναγνωρίζει ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001 για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής ισχύει για τα δεδομένα του REACH-IT. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1367/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2006, για την εφαρμογή στα θεσμικά όργανα και στους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Κοινότητας των διατάξεων της Σύμβασης του Aarhus σχετικά με την πρόσβαση στις πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα δύναται να ισχύει για τα δεδομένα του REACH-IT. στ) Το μέρος συμφωνεί να τηρεί τα στοιχεία των χρηστών του επικαιροποιημένα ανά πάσα στιγμή. Για τον σκοπό αυτόν, ο ECHA δύναται να ζητήσει από τους χρήστες να επιβεβαιώνουν τα στοιχεία τους σε ετήσια βάση. 5. Παράδοση των δεδομένων του REACH-IT και εγγυήσεις α) Όλα τα δεδομένα του REACH-IT παρέχονται στον ECHA, σε ηλεκτρονική μορφή ελεύθερη από ιούς, σύμφωνα με τη μορφή και τις διαδικασίες που καθορίζονται περιστασιακά από τον ECHA ή σε κάθε άλλη μορφή που δύναται να προσδιορίζεται και να κοινοποιείται περιστασιακά από τον ECHA. β) Το μέρος δεν δύναται επουδενί να υποβάλει πληροφορίες, κοινοποιήσεις ή άλλο υλικό που παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα εμπορικά σήματα ή μυστικά ή άλλα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου μέρους. γ) Ο ECHA και το μέρος αναγνωρίζουν ότι λόγω της απρόβλεπτης συμφόρησης επισκεπτών, κακόβουλων τρίτων μερών και άλλων λόγων, το Διαδίκτυο είναι ένα εγγενώς μη αξιόπιστο μέσο επικοινωνίας και ότι αυτή η έλλειψη αξιοπιστίας είναι πέραν της δυνατότητας ελέγχου του μέρους ή του ECHA. Το μέρος και ο ECHA αναγνωρίζουν ότι, ως αποτέλεσμα της έλλειψης αξιοπιστίας, δύναται να υπάρχουν καθυστερήσεις στη μετάδοση και λήψη των πληροφοριών, των κοινοποιήσεων ή άλλου υλικού, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση της επεξεργασίας των εν λόγω πληροφοριών, κοινοποιήσεων ή άλλου υλικού που υποβάλλεται μέσω του REACH-IT. Ο ECHA και το μέρος αναγνωρίζουν ότι δεν είναι δυνατή η διατήρηση ενός άριστου επιπέδου ασφαλείας. Ο ECHA καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι το REACH-IT θα λειτουργεί σωστά. Ο ECHA δεν φέρει ευθύνη για τυχόν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο REACH- IT από οποιοδήποτε τρίτο μέρος ή για τυχόν βλάβες, σφάλματα ή καθυστερήσεις που σχετίζονται με τη σύνδεση του μέρους στο Διαδίκτυο. δ) Το μέρος δηλώνει, εγγυάται και αναλαμβάνει την ευθύνη απέναντι στον ECHA για τα εξής: i) οποιαδήποτε δεδομένα του REACH-IT που υποβάλλονται από αυτό είναι αληθή, επικαιροποιημένα και ακριβή, και συνεπώς μη παραπλανητικά, ατελή ή αναληθή ii) οποιαδήποτε δεδομένα του REACH-IT που υποβάλλονται στον ECHA μέσω του REACH-IT διαμέσου του λογαριασμού REACH του μέρους θεωρούνται ότι έχουν υποβληθεί από το μέρος 4

5 iii) είναι κάτοχος κάθε δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας που σχετίζεται με τα δεδομένα του REACH-IT που έχει υποβάλει, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων ή ονομασιών, ή είναι δεόντως εξουσιοδοτημένο από τον κάτοχο των εν λόγω δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας δυνάμει των παρόντων όρων και προϋποθέσεων. ε) Επιπλέον, δια του παρόντος το μέρος εγγυάται στον ECHA τα εξής: i) όλες οι πληροφορίες που παρέχονται στον ECHA σε σχέση με την αίτησή του να αποκτήσει την ιδιότητα του μέρους και όλες οι πληροφορίες που δύναται να παρέχονται περιστασιακά στη συνέχεια για τη διατήρηση της ιδιότητας του μέρους είναι πλήρεις, ορθές και επικαιροποιημένες ii) η εγγραφή του για χρήση του REACH-IT και η αποδοχή και εκπλήρωση των υποχρεώσεών του δυνάμει των παρόντων όρων και προϋποθέσεων είναι δεόντως εξουσιοδοτημένες και φέρουν όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις εταιρειών ή τρίτων μερών, και δεν παραβιάζουν τα καταστατικά έγγραφα του μέρους ή οποιαδήποτε νομοθεσία, κανονισμό ή άλλη δεσμευτική συμφωνία του μέρους iii) οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις αποτελούν νομικά δεσμευτική και εκτελεστή σύμβαση και iv) όσον αφορά το δικαίωμα χρήσης του REACH-IT, το μέρος συμμορφώνεται με κάθε ισχύουσα νομοθεσία και κανονισμό συμπεριλαμβανομένων, χωρίς κανένα περιορισμό, όλων των διαδικασιών και οδηγιών που κοινοποιεί ή δημοσιεύει ο ECHA. 6. Αποποίηση και περιορισμός ευθύνης α) Η παρούσα διάταξη δεν θίγει το άρθρο 101 του κανονισμού REACH σχετικά με την ευθύνη του ECHA. β) Το μέρος αναγνωρίζει ότι η χρήση και η εξάρτηση από οποιοδήποτε τμήμα του REACH- IT διενεργείται με αποκλειστικά δική του ευθύνη. Το μέρος αναγνωρίζει επίσης ότι η χρήση του REACH-IT παρέχεται «ως έχει» και «ως διατίθεται» και χωρίς εγγυήσεις ή προϋποθέσεις οποιουδήποτε είδους, ρητές ή σιωπηρές. γ) Ο ECHA δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη οποιουδήποτε είδους για τυχόν υποβολές που πραγματοποιήθηκαν μέσω του REACH-IT. Η σύνδεση ή/και η συνέχιση της χρήσης του REACH-IT ή/και η παροχή κωδικών πρόσβασης στους χρήστες για την υποβολή δεδομένων του REACH-IT συνεπάγεται την πλήρη ευθύνη του μέρους για το σύνολο των δεδομένων του REACH-IT που παρέχονται στον ECHA μέσω του REACH-IT. Ο ECHA δεν φέρει ευθύνη (εξ αδικοπραξίας, συμβατική ή άλλη) για οποιαδήποτε αξίωση έναντι απώλειας ή ζημίας οποιουδήποτε είδους (είτε άμεση είτε έμμεση, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, τυχόν απώλειας κέρδους, απώλειας εσόδων, απώλειας αναμενόμενης εξοικονόμησης πόρων ή απώλειας φήμης και πελατείας) που προκύπτει από τη χρήση ή την εξάρτηση από το REACH-IT ή κάθε άλλου σχετικού συστήματος ή λογισμικού, συμπεριλαμβανομένων τυχόν λανθασμένων χειρισμών, παράλειψης, μη παράδοσης, καθυστέρησης, αμελούς ή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του REACH-IT ή από το ή τα καταχωρισμένα αναγνωριστικά χρήστη και τον ή τους κωδικούς πρόσβασης χρήστη του μέρους. δ) Ο ECHA δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για την ακρίβεια, την πληρότητα ή την αξιοπιστία του περιεχομένου ή της μορφής οποιωνδήποτε δεδομένων του REACH-IT, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή πριν ή μετά την υποβολή τους μέσω του REACH-IT. Το μέρος είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για τη διασφάλιση ότι όλα τα δεδομένα του REACH-IT είναι 5

6 ακριβή και σύμφωνα με όλες τις ισχύουσες νομικές διατάξεις, και ότι έχουν λάβει σχετική έγκριση υποβολής από το μέρος. ε) Ο ECHA δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ανάληψη ενέργειας ή αδυναμία, παρακώλυση ή καθυστέρηση στην εκπλήρωση του συνόλου ή μέρους των υποχρεώσεων του δυνάμει των παρόντων όρων και προϋποθέσεων εφόσον η εν λόγω ενέργεια, αδυναμία, παρακώλυση ή καθυστέρηση οφείλεται σε λόγους πέραν του ελέγχου του ECHA. Στους λόγους αυτούς περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, ενέργειες ανωτέρας βίας, εργασιακές διαφορές, μηχανικές βλάβες, βλάβες του συστήματος ή των υπολογιστών ή άλλες βλάβες στον εξοπλισμό, βλάβες ή ελαττώματα του λογισμικού του συστήματος ή των υπολογιστών, καταστροφή των υπολογιστών λόγω μη εξουσιοδοτημένου προγραμματισμού, μη διαθεσιμότητας ή περιορισμών των μέσων επικοινωνίας για οποιονδήποτε λόγο, διακοπών ρεύματος, νομοθεσίας, διατάγματος, κανονισμού ή άλλης διάταξης κρατικής, δικαστικής ή άλλης αρμόδιας αρχής ή υπερεθνικών οργάνων και κάθε άλλος λόγος που εκτείνεται πέραν του ελέγχου του ECHA. στ) Το μέρος συμφωνεί αμετάκλητα και άνευ όρων να υπερασπίζεται, να αποζημιώνει πλήρως και να απαλλάσσει τον ECHA από και έναντι κάθε ευθύνης, ζημίας, αξιώσεων, ενεργειών, κόστους και δαπανών (συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών εξόδων) που σχετίζονται ή προκύπτουν από τη λήψη, τη μετάδοση, τη δημοσίευση, την αποθήκευση ή την κατοχή δεδομένων του REACH-IT μέσω του REACH-IT ή/και από την παραβίαση, από το μέρος, των παρόντων όρων και προϋποθέσεων ή/και την ακατάλληλη χρήση του REACH-IT από αυτό. 7. Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας α) Με εξαίρεση τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας που μπορεί να έχει το μέρος σε σχέση με οποιαδήποτε δεδομένα του REACH-IT, το μέρος αναγνωρίζει ότι το περιεχόμενο και το υλικό του REACH-IT (συμπεριλαμβανομένης της οργάνωσης και της δομής του δικτυακού τόπου) είναι ιδιοκτησία του ECHA ή τρίτων μερών και ότι τα δικαιώματα που σχετίζονται με την πνευματική ιδιοκτησία, τη βάση δεδομένων, τους καταλόγους και άλλα σχετικά δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας ανήκουν στον ECHA ή σε τρίτα μέρη. β) Το μέρος αναγνωρίζει ότι το REACH-IT και τα σχετικά με αυτό συστήματα και λογισμικό είναι ιδιοκτησία του ECHA. Το μέρος δεν επιτρέπεται να προβεί σε παραποίηση, τροποποίηση, αποσυμπίληση, ανάδρομη τεχνική έρευνα ή άλλου είδους μεταβολή του REACH-IT ή οποιουδήποτε άλλου λογισμικού που σχετίζεται με αυτό, ούτε να επιχειρήσει να αποκτήσει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε οποιοδήποτε μέρος του REACH-IT. Ο ECHA έχει δικαίωμα να αρνηθεί την πρόσβαση του μέρους στο σύνολο ή σε επιμέρους τμήμα του REACH-IT, εάν το μέρος προβεί σε κάποια από τις ανωτέρω ενέργειες ή εάν ο ECHA έχει εύλογη υπόνοια ότι το μέρος έχει εκτελέσει ή επιχειρήσει να εκτελέσει κάποια από τις ανωτέρω ενέργειες. 8. Τροποποίηση, διακοπή ή τερματισμός α) Ο ECHA επιφυλάσσεται του δικαιώματος τροποποίησης, προσωρινής ή μόνιμης διακοπής του REACH-IT (ή οποιουδήποτε τμήματος ή λειτουργίας του) ανά πάσα στιγμή κατόπιν ενημέρωσης του μέρους, εφόσον κάτι τέτοιο είναι εφικτό, ή ακόμα και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, εφόσον κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό. Ο ECHA δύναται να τερματίσει ή να αναστείλει την πρόσβαση του μέρους στο REACH-IT ή σε συγκεκριμένα τμήματα αυτού, οποιαδήποτε στιγμή θεωρεί κατάλληλη και για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της παραβίασης των παρόντων όρων και προϋποθέσεων ή κάθε άλλου όρου ή προϋπόθεσης τους οποίους κοινοποιεί ο ECHA κατά καιρούς. 6

7 β) Κατά την άσκηση της διακριτικής του ευχέρειας δυνάμει του παρόντος άρθρου, ο ECHA θα λαμβάνει υπόψη όλες τις σχετικές περιστάσεις και υποχρεώσεις του μέρους που απορρέουν από τους κανονισμούς REACH και CLP και τη σχετική με αυτούς νομοθεσία. Συγκεκριμένα, ο ECHA έχει το δικαίωμα, κατά την αποκλειστική του ευχέρεια, να αναστείλει προσωρινά το REACH-IT ή τμήματα αυτού προκειμένου να προβεί σε αναβάθμιση ή τροποποίηση του REACH-IT ή σχετικών με αυτό συστημάτων ή λογισμικών, ή/και να περιορίσει το δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης του REACH-IT από το μέρος, εφόσον το θεωρεί ευλόγως απαραίτητο για τη λειτουργία ή τη συντήρηση του REACH-IT ή κάθε σχετικού με αυτό συστήματος ή λογισμικού. Ο ECHA δεν φέρει ευθύνη απέναντι στο μέρος ή κάθε τρίτο μέρος για οποιεσδήποτε αξιώσεις σχετίζονται με τον εν λόγω τερματισμό, περιορισμό ή αναστολή του REACH-IT. 9. Κοινοποίηση αποφάσεων και ειδοποιήσεων α) Το μέρος αναγνωρίζει και συμφωνεί ρητά ότι το REACH-IT είναι το αποκλειστικό μέσο με το οποίο θα του κοινοποιεί ο ECHA τυχόν αποφάσεις και ειδοποιήσεις. Για τον σκοπό αυτόν, το REACH-IT περιλαμβάνει μια ειδική σελίδα κοινοποιήσεων στην οποία έχουν πρόσβαση όλοι οι χρήστες και η οποία περιέχει αποφάσεις και ειδοποιήσεις, ταξινομημένες κατά χρονολογική σειρά. β) Οι αποφάσεις και οι ειδοποιήσεις λαμβάνονται μόλις ανοιχθούν για πρώτη φορά από οποιονδήποτε χρήστη του μέρους στο οποίο απευθύνονται. γ) Η ημερομηνία κοινοποίησης των αποφάσεων και ειδοποιήσεων είναι η ημερομηνία κατά την οποία καθίστανται διαθέσιμες στους λογαριασμούς των χρηστών του μέρους μέσω του REACH-IT. δ) Το μέρος συμφωνεί ρητά ότι ως ημερομηνία λήψης των αποφάσεων και ειδοποιήσεων θεωρείται η ημερομηνία επτά ημερολογιακές ημέρες μετά την κοινοποίησή τους, εφόσον κανένας από τους χρήστες του δεν τις έχει ανοίξει μέχρι τότε. Ως εκ τούτου, το μέρος συμφωνεί ότι ο ή οι χρήστες του θα συνδέονται και θα διαβάζουν τακτικά κάθε απόφαση και ειδοποίηση που λαμβάνουν στον ή στους λογαριασμούς τους. ε) Οι αποφάσεις και οι ειδοποιήσεις που εμπίπτουν στην ακόλουθη κανονιστική διαδικασία θα ενεργοποιούν κατ εξαίρεση την ισχύουσα προθεσμία απάντησης ή ανάληψης ενέργειας από τα μέρη, κατόπιν σχετικής κοινοποίησής τους: i) Έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων και διαδικασιών παρασκευής (PPORD) - Ο ECHA προσδιορίζει ελλιπή κοινοποίηση (άρθρο 9 παράγραφος 5 του κανονισμού REACH) ii) Έλεγχος τεχνικής πληρότητας (TCC) - Ο ECHA προσδιορίζει ελλιπή καταχώριση (άρθρο 20 παράγραφος 2 του κανονισμού REACH) iii) Εναλλακτική χημική ονομασία - Ο ECHA διατυπώνει αντιρρήσεις (άρθρο 24 παράγραφος 3 του κανονισμού CLP) iv) Κοινοχρησία δεδομένων - αίτημα στον έτερο καταχωρίζοντα να υποβάλει τα «αποδεικτικά στοιχεία» του (άρθρο 27 παράγραφος 6 και άρθρο 30 παράγραφος 3 του κανονισμού REACH) v) Αξιολόγηση - ο καταχωρίζων να υποβάλλει σχόλια για πρόταση τροποποίησης (άρθρο 51 παράγραφος 5 και άρθρο 52 παράγραφος 2 του κανονισμού REACH) vi) Πρόσβαση σε αιτήσεις για έγγραφα - διαβουλεύσεις με τρίτα μέρη (άρθρο 4 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001). 7

8 στ) Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, ο ECHA δύναται να εφαρμόζει ένα αυτοματοποιημένο σύστημα αποστολής προειδοποιητικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προκειμένου να ενημερώνει τον ή τους χρήστες για αποφάσεις που κοινοποιούνται στο REACH-IT. Το εν λόγω σύστημα, εφόσον εφαρμοστεί, θα λειτουργεί συμπληρωματικά προς τη διαδικασία κοινοποίησης που περιγράφεται στο άρθρο 9 παράγραφος α ανωτέρω, και το μέρος οφείλει σε κάθε περίπτωση να παρακολουθεί τις εισερχόμενες κοινοποιήσεις όπως ορίζεται στο άρθρο 9 παράγραφος δ ανωτέρω. 10. Διάφορες διατάξεις α) Σε περίπτωση που κάποια διάταξη του παρόντος κριθεί άκυρη ή ανεφάρμοστη σε οποιονδήποτε βαθμό, η εν λόγω διάταξη θα ερμηνευτεί, εκληφθεί και τροποποιηθεί στον βαθμό που θεωρείται εύλογα απαραίτητος προκειμένου να καταστεί έγκυρη, εφαρμοστέα και συνεπής με την αρχική της πρόθεση. Κάθε διάταξη των παρόντων όρων και προϋποθέσεων είναι ξεχωριστή και εάν μία ή περισσότερες διατάξεις καταστούν άκυρες ή μη εφαρμοστέες, οι υπόλοιπες διατάξεις θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και θα παράγουν αποτελέσματα. β) Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις δεν αποσκοπούν στην καταστρατήγηση υποχρεωτικών απαιτήσεων που θεσπίζονται σε ισχύοντες υποχρεωτικούς κανονισμούς, ούτε στην εξαίρεση από ευθύνη για ζητήματα τα οποία δεν δύναται να εξαιρεθούν δυνάμει των εν λόγω κανονισμών. γ) Οι όροι και προϋποθέσεις διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το δίκαιο της Φινλανδίας, με εξαίρεση τις διατάξεις περί επιλογής δικαίου. δ) Κάθε διαφορά, αντιδικία ή αξίωση που προκύπτει από την παρούσα σύμβαση ή σχετίζεται με αυτήν, με τυχόν παραβίασή της ή με την εγκυρότητά της διευθετείται από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο του Ελσίνκι, στη Φινλανδία. 8

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΝΕΦΟΥΣ IUCLID (IUCLID CLOUD)

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΝΕΦΟΥΣ IUCLID (IUCLID CLOUD) ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΝΕΦΟΥΣ IUCLID (IUCLID CLOUD) ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ IUCLID CLOUD, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Εισαγωγή : Ο παρών διαδικτυακός τόπος αποτελεί την ηλεκτρονική ιστοσελίδα της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View Όροι και Προϋποθέσεις HSBC Global View Η υπηρεσία HSBC Global View (η «Υπηρεσία») παρέχεται από την HSBC Holdings plc και τις θυγατρικές της σε όλο τον κόσμο (κάθε μια από τις οποίες θα εννοείται όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Τελευταία ενημέρωση: 06/06/2014 Οι υπηρεσίες που σας παρέχει η Εφαρμογή Ογκομέτρησης Δεξαμενών ( ΕΟΔ ) υπόκεινται στους ακόλουθους Όρους Παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Ελσίνκι, 25 Μαρτίου 2009 Έγγρ.: MB/12/2008 τελικό

Ελσίνκι, 25 Μαρτίου 2009 Έγγρ.: MB/12/2008 τελικό Ελσίνκι, 25 Μαρτίου 2009 Έγγρ.: MB/12/2008 τελικό ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1049/2001 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Η χρήση της παρούσας «Δημοτικής Δικτυακής Πύλης» (εφεξής «ΔΔΠ») υπόκειται στους Όρους Χρήσης που παρατίθενται στη συνέχεια. Οι Όροι Χρήσης απευθύνονται σε κάθε άτομο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο (εφεξής «χρήστης»

Διαβάστε περισσότερα

Safe Hunter Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου

Safe Hunter Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου Safe Hunter Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου H Εταιρεία δημιούργησε τον παρόντα Διαδικτυακό Τόπο με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση των πελατών της. Δύναται να προβαίνει σε χρήση συγκεκριμένων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79/7

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79/7 21.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79/7 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 254/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Μαρτίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 340/2008 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης. 1. Εισαγωγή

Όροι χρήσης. 1. Εισαγωγή Όροι χρήσης 1. Εισαγωγή 1.1. Ο παρών διαδικτυακός χώρος «andreasmichailos.gr» είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης δικηγορικών υπηρεσιών της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΙΧΑΗΛΟΣ-ΠΕΓΚΑ Α.Ε.» που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου της Nestlé που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Οι ακόλουθοι Όροι ισχύουν για την υπηρεσία Alpha Alerts Καρτών (εφεξής η «Υπηρεσία») :

Οι ακόλουθοι Όροι ισχύουν για την υπηρεσία Alpha Alerts Καρτών (εφεξής η «Υπηρεσία») : ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΚΑΡΤΩΝ ΤΗΣ ALPHA BANK CYPRUS LTD Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις (εφεξής «οι Όροι») θα διέπονται από τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις της Alpha

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Όροι χρήσης Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Όροι χρήσης Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 1. Η πλατφόρμα διαβούλευσης http://hello.crowdapps.net/participation-roma-ekka/ ανήκει στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ο εν λόγω διαδικτυακός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών Ενημέρωση Χρηστών Η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς, σύμφωνα με το περιεχόμενο και την εφαρμογή του ν. 2472/1997, ενημέρωνει

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης Όροι και προϋποθέσεις χρήσης 1. Αποδοχή Η πρόσβαση και η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου υπόκεινται στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις και σε όλους τους νόμους που εφαρμόζονται σχετικά. Με την πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.11.2012 COM(2012) 677 final 2012/0320 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι:

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι: Οι παρόντες Όροι Χρήσης Ιστοσελίδων της Abbott Laboratories (εφεξής καλούμενοι «Όροι Χρήσης») διέπουν την πρόσβαση σας σε ιστοσελίδες που ελέγχονται από την Abbott Laboratories, συμπεριλαμβανομένων των

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.5.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 440/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Μαΐου 2010 σχετικά με τα τέλη που καταβάλλονται στον

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα http://www.globonweb.com, το περιεχόμενο της οποίας ανήκει εξ ολοκλήρου στον ΓΟΥΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ (GLOBONWEB), με την ιδιότητά του ως παρόχου υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΟΥΜΠΙΟΥ I ACCEPT ( ΑΠΟΔΟΧΗ ), ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΟΤΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΤΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ

ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΟΥΜΠΙΟΥ I ACCEPT ( ΑΠΟΔΟΧΗ ), ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΟΤΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΤΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΟΥΜΠΙΟΥ I ACCEPT ( ΑΠΟΔΟΧΗ ), ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΟΤΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΤΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ MICROSOFT ( ΟΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SEAGATE

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SEAGATE ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SEAGATE ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ (Σ.Α.Χ.Τ.Χ.). ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ «I AGREE» Ή

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Ορισµοί Όροι και Προϋποθέσεις: Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης Εξοπλισµού (εφεξής: «ΟΠΠΕ»). Fon Technology, S.L.: Η Εταιρία η οποία προµηθεύει ή πωλεί τα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ( ΣΥΜΦΩΝΙΑ ) ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ MICROBIOLOGICS, INC. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ή MBL ) ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟΥ, ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη δικαιούχο ή συνδικαιούχο καταθετικού λογαριασμού (εφεξής «Δικαιούχος») την «Υπηρεσία Alpha Alerts» (εφεξής «Υπηρεσία»), η οποία αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1. Ο παρών διαδικτυακός τόπος «Προδιαγραφές ΕΔ» ανήκει στο ΓΕΕΘΑ. Ο εν λόγω διαδικτυακός τόπος προσφέρει στους χρήστες/επισκέπτες υπηρεσίες ενημέρωσης,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Σε περίπτωση απόκλισης ερμηνείας, υπερισχύει το κείμενο στην αγγλική γλώσσα.

Σε περίπτωση απόκλισης ερμηνείας, υπερισχύει το κείμενο στην αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση απόκλισης ερμηνείας, υπερισχύει το κείμενο στην αγγλική γλώσσα. Όροι Χρήσης XtraMath Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω Όρους Λειτουργίας. Με τη δημιουργία ενός λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις προγράμματος VIP Skrill Έκδοση 2 Μάιος Πεδίο εφαρμογής Όρων και Προϋποθέσεων VIP Skrill

Όροι και Προϋποθέσεις προγράμματος VIP Skrill Έκδοση 2 Μάιος Πεδίο εφαρμογής Όρων και Προϋποθέσεων VIP Skrill Όροι και Προϋποθέσεις προγράμματος VIP Skrill Έκδοση 2 Μάιος 2016 1. Πεδίο εφαρμογής Όρων και Προϋποθέσεων VIP Skrill 1.1. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις («Όροι και Προϋποθέσεις VIP») ισχύουν για το

Διαβάστε περισσότερα

CREATIVE COMMONS CC0 1.0 UNIVERSAL

CREATIVE COMMONS CC0 1.0 UNIVERSAL CREATIVE COMMONS CC0 1.0 UNIVERSAL ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ CREATIVE COMMONS CORPORATION ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. Η ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ/ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΥΤΗΣ ΔΕΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΠΕΛΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4135, 18/7/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4135, 18/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ --------------------- Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της. E.E L 166, 11.6.1998, σ.51: L

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά εκτυπωτών HP Designjet L Περιορισμένη εγγύηση

Σειρά εκτυπωτών HP Designjet L Περιορισμένη εγγύηση Σειρά εκτυπωτών HP Designjet L28500 Περιορισμένη εγγύηση 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 1η έκδοση Νομικές σημειώσεις Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν έγγραφο υπόκεινται σε αλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ των Διαδικτυακών Τοποθεσιών της TomTom

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ των Διαδικτυακών Τοποθεσιών της TomTom ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ των Διαδικτυακών Τοποθεσιών της TomTom 1 Αντικείμενο Οι παρόντες Όροι χρήσης διέπουν τη χρήση των Διαδικτυακών Τοποθεσιών της TomTom και περιλαμβάνουν τα δικαιώματά σας, τις υποχρεώσεις και

Διαβάστε περισσότερα

NewYork-Presbyterian Hospital Τοποθεσία: Όλα τα κέντρα Εγχειρίδιο Πολιτικών και Διαδικασιών Νοσοκομείου Αριθμός: Σελίδα 1 από 7

NewYork-Presbyterian Hospital Τοποθεσία: Όλα τα κέντρα Εγχειρίδιο Πολιτικών και Διαδικασιών Νοσοκομείου Αριθμός: Σελίδα 1 από 7 Σελίδα 1 από 7 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ: Η Πολιτική Είσπραξης (εφεξής η «Πολιτική») αποσκοπεί στην προώθηση της πρόσβασης των ασθενών σε ποιοτική υγειονομική περίθαλψη, ελαχιστοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ελσίνκι, 23 Απριλίου 2008 Έγγρ.: MB/17/2008 τελικό 1. (Έγγραφο που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο) ED/25/2012)

Ελσίνκι, 23 Απριλίου 2008 Έγγρ.: MB/17/2008 τελικό 1. (Έγγραφο που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο) ED/25/2012) Ελσίνκι, 23 Απριλίου 2008 Έγγρ.: MB/17/2008 τελικό 1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ Ή ΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτή είναι η επίσημη ιστοσελίδα της Amway Hellas Ε.Π.Ε. ( Amway ).

Αυτή είναι η επίσημη ιστοσελίδα της Amway Hellas Ε.Π.Ε. ( Amway ). Όροι Χρήσης της ιστοσελίδας www.amway.gr Αυτή είναι η επίσημη ιστοσελίδα της Amway Hellas Ε.Π.Ε. ( Amway ). Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα μας. Η Amway διατηρεί την ιστοσελίδα αυτή ως υπηρεσία προς τους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Όροι Χρήσης Εάν επιθυμείτε να κάνετε χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου και του ηλεκτρονικού καταστήματος all-about-sneakers.com, οφείλετε να αποδεχτείτε τους όρους χρήσης και αγορών όπως αυτοί εκτίθενται

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί όροι χρήσης για την εγγραφή και τη χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής MyBosch (ενημέρωση: )

Γενικοί όροι χρήσης για την εγγραφή και τη χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής MyBosch (ενημέρωση: ) Γενικοί όροι χρήσης για την εγγραφή και τη χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής MyBosch (ενημέρωση: 01.02.2016) Αυτοί οι όροι χρήσης ισχύουν στην ισχύουσα κατά τη σύναψη της σύμβασης έκδοση για την εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: XXXX

Αριθμός Διακήρυξης: XXXX Αριθμός Διακήρυξης: XXXX Αντικείμενο: Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης λειτουργίας και συντήρησης δικτύου επικοινωνιών ΔΕΔΔΗΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 5 ΑΠΟ 13 Αντικείμενο : «Υλοποίηση του Δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων Στην Αθήνα σήμερα την μεταξύ των: 1. Του με την επωνυμία, με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ, όπως νομίμως εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Άδειας Χρήσης (εφεξής η «Άδεια») µεταξύ της TOTAL IMMERSION και

Διαβάστε περισσότερα

Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης

Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, Η "AMAZON" Ή "ΕΜΕΙΣ"). ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ήλθατε στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων (www.iom.gr).

Καλώς ήλθατε στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων (www.iom.gr). Καλώς ήλθατε στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων (www.im.gr). Όροι και προϋποθέσεις χρήσης Στόχος του δικτυακού αυτού τόπου είναι να ενθαρρύνει την πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

11917/1/12 REV 1 IKS+ROD+GA/ag,alf DG C1

11917/1/12 REV 1 IKS+ROD+GA/ag,alf DG C1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2012 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2010/0197 (COD) 11917/1/12 REV 1 WTO 244 FDI 20 CODEC 1777 PARLNAT 324 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1) Ορισμοί. Άδεια. Υπηρεσίες περιεχομένου της TomTom. Αποστολή Χρήση Περιεχόμενο δημιουργημένο από το χρήστη

1) Ορισμοί. Άδεια. Υπηρεσίες περιεχομένου της TomTom. Αποστολή Χρήση Περιεχόμενο δημιουργημένο από το χρήστη Όροι και προϋποθέσεις για τις υπηρεσίες περιεχομένου της της International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Ολλανδία ( ) 1) Ορισμοί Άδεια Άδεια χρήσης του περιεχομένου της και του κουμπιού όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ H PROGRAMMA η εταιρεία που δημιούργησε τον δικτυακό τόπο programma.com.gr προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι όρους χρήσης τους οποίους ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων του δικτυακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΝΙΟ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ

ΠΑΙΓΝΙΟ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΠΑΙΓΝΙΟ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ Σύμβαση Προσχώρησης Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ, δυνάμει του Ν.4183/2013 (Κύρωση της από 30.07.2013 Σύμβασης Παραχώρησης), έχει το αποκλειστικό δικαίωμα παραγωγής,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης. Γενικά. Πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της RASH Media

Όροι Χρήσης. Γενικά. Πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της RASH Media Όροι Χρήσης Εχετε επισκεφθεί τη δικτυακή μας πύλη http://www.rash.gr Ελπίζουμε ότι θα επωφεληθείτε από την περιήγησή σας και θα ανακαλύψετε άφθονες προτάσεις για να μορφοποιήσετε την προσωπική ή επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Η εταιρεία με την επωνυμία «General Motors Ελλάς Α.Ε.», η οποία εδρεύει στον Δήμο Αμαρουσίου, επί της Λεωφόρου Κηφισίας 56 & Δελφών 2, με ΑΦΜ 094139058 της ΔΟΥ Φ.Α.Ε. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) 12841/15 INST 349 DELACT 131 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για το Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

2012 PEOPLECERT. All rights reserved Process: Physical & Information Security ID No: PIS_D_01-4ver02.2_GR/ 29.10.12 Page 1 of 5

2012 PEOPLECERT. All rights reserved Process: Physical & Information Security ID No: PIS_D_01-4ver02.2_GR/ 29.10.12 Page 1 of 5 Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και Υπηρεσιών O δικτυακός αυτός τόπος (www.peoplecert.org) και οι συσχετιζόμενες με αυτόν ηλεκτρονικές υπηρεσίες (π.χ. passport.peoplecert.org, candidate.peoplecert.org, webcandidate.peoplecert.org,

Διαβάστε περισσότερα

Καθοδήγηση σχετικά µε τα απόβλητα και τις ανακτηµένες ουσίες

Καθοδήγηση σχετικά µε τα απόβλητα και τις ανακτηµένες ουσίες Αριθ. Αναφ.: ECHA-2010-FS-01-EL Ηµεροµηνία: 09/06/2010 Γλώσσα: Ελληνικά Καθοδήγηση σχετικά µε τα απόβλητα και τις ανακτηµένες ουσίες Ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Χηµικών Προϊόντων (ECHA) εκδίδει σειρά ενηµερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισμός απο το e-zwdia.gr

Διαγωνισμός απο το e-zwdia.gr Διαγωνισμός απο το e-zwdia.gr Ι. Εισαγωγή 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «INFOTYPE ΕΠΕ.» (εφεξής καλούμενη «INFOTYPE»), που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, διοργανώνει τον παρόντα διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/06 06.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον ελάχιστο κατάλογο υπηρεσιών ή εγκαταστάσεων που είναι απαραίτητες προκειμένου να μπορεί ένας αποδέκτης να ασκεί τις δραστηριότητες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Ο δικτυακός τόπος unilife.gr αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας ΓΙΟΥΝΙΛΑΪΦ ΙΚΕ, η οποία εδρεύει στο Π. Φάληρο, Λεωφ. Αμφιθέας 70. Με την είσοδό του στο δικτυακό αυτό τόπο ο επισκέπτης/χρήστης

Διαβάστε περισσότερα

4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 4.1. Ο Διαχειριστής λαµβάνει όλα τα εύλογα µέτρα για την διασφάλιση των Προσωπικών Δεδοµένων που υπόκειν

4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 4.1. Ο Διαχειριστής λαµβάνει όλα τα εύλογα µέτρα για την διασφάλιση των Προσωπικών Δεδοµένων που υπόκειν 1. ΓΕΝΙΚΟΙ, ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1.1. Οι παρόντες όροι χρήσης (Γενικοί Όροι Χρήσης) αποτελούν τους κανόνες και τις προϋποθέσεις χρήσης του διαδικτυακού ιστοτόπου (web site) «http://peloponnisossearch.com»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ O παρών δικτυακός τόπος http: //www.playopap.gr ( εφεξής η «ιστοσελίδα»), ανήκει στην ΟΠΑΠ Α.Ε. και έχει ως στόχο την πληροφόρηση/ προσωπική ενημέρωση των συνεργατών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Η Υπηρεσία Μαζικής Αποστολής Μηνυμάτων (Bulk SMS) (που στο εξής θα καλείται «η Υπηρεσία») παρέχει τη δυνατότητα σε οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

HP 104-in Dual Roll Kit. Νομικές πληροφορίες

HP 104-in Dual Roll Kit. Νομικές πληροφορίες HP 104-in Dual Roll Kit Νομικές πληροφορίες 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Πρώτη έκδοση Νομικές σημειώσεις Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν έγγραφο υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς ειδοποίηση.

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΣΗ ΙΑ

2. ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΣΗ ΙΑ ΟΡΟΙ ΦΡΗΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ Oι παρόντες Όροι Χρήσης επέχουν θέση συμφωνίας μεταξύ αφενός της ατομικής επιχείρησης του Θεοδώρου Μπένου (καλουμένης εφεξής στο παρόν χάριν συντομίας Πάροχος Τπηρεσιών ), η οποία -

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.6.2014 L 179/17 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 664//2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

2. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

2. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ Όροι Χρήσης Η χρήση της παρούσας δικτυακής εφαρμογής (εφεξής καλούμενη «Παρατηρητήριο Μεταρρυθμίσεων») υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση του Παρατηρητηρίου Μεταρρυθμίσεων αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην Αθήνα, σήμερα, την.., μεταξύ αφενός: A. Της ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, με έδρα την Αθήνα, οδός Πειραιώς 132, Αθήνα Τ.Κ. 118 54, με αριθμό φορολογικού μητρώου 099441906,

Διαβάστε περισσότερα

3(I)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

3(I)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4550, 5.2.2016 Ν. 3(I)/2016 3(I)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ 2015 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 185(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε. 5 Μαΐου 2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά εκτυπωτών DesignJet T900 και T1500. Περιορισμένη εγγύηση

Σειρά εκτυπωτών DesignJet T900 και T1500. Περιορισμένη εγγύηση Σειρά εκτυπωτών DesignJet T900 και T1500 Περιορισμένη εγγύηση Περιορισμένη εγγύηση HP Προϊόν HP Εκτυπωτής Λογισμικό Κεφαλή εκτύπωσης Δοχείο μελανιού Διάρκεια περιορισμένης εγγύησης 1 έτος 90 ημέρες από

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΜΙΛΟΥ EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις προϋποθέσεις για τη χρηματοπιστωτική στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΝΙΟ ΛΑΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ

ΠΑΙΓΝΙΟ ΛΑΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΠΑΙΓΝΙΟ ΛΑΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ Σύμβαση Προσχώρησης Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ, δυνάμει του Ν.4183/2013 (Κύρωση της από 30.07.2013 Σύμβασης Παραχώρησης), έχει το αποκλειστικό δικαίωμα παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας,

Διαβάστε περισσότερα

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2011. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και η μετάδοση οποιουδήποτε τμήματος της παρούσας, σε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

«Διαφημιστική»), διοργανώνει το προωθητικό πρόγραμμα με τίτλο. 2] Εξαιρούνται της συμμετοχής στο Πρόγραμμα οι εργαζόμενοι της

«Διαφημιστική»), διοργανώνει το προωθητικό πρόγραμμα με τίτλο. 2] Εξαιρούνται της συμμετοχής στο Πρόγραμμα οι εργαζόμενοι της ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Honda Roadtrips» Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ Α.Ε.Β.Μ.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις σχετικά με την Προωθητική προσφορά «Εποχή για πτήσεις» της Parrot Drones

Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις σχετικά με την Προωθητική προσφορά «Εποχή για πτήσεις» της Parrot Drones Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις σχετικά με την Προωθητική προσφορά «Εποχή για πτήσεις» της Parrot Drones Αυτοί οι Συγκεκριμένοι Όροι και Προϋποθέσεις συμφωνούνται ανάμεσα στην Parrot Drones, γαλλική εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.6.2014 COM(2014) 351 final 2014/0179 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ

Διαβάστε περισσότερα

1. Αποδοχή όρων χρήσης. 2. Δικαιώματα χρήσης και περιορισμοί. 3. Περιορισμοί

1. Αποδοχή όρων χρήσης. 2. Δικαιώματα χρήσης και περιορισμοί. 3. Περιορισμοί 1. Αποδοχή όρων χρήσης Το παρόν προϊόν λογισμικού (εφεξής, Λογισμικό) συνιστά λογισμικό συστήματος τεκμηρίωσης ερευνητικής δραστηριότητας και ανήκει στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/03 29.07.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα όρια ενεργοποίησης για τη χρήση μέτρων έγκαιρης παρέμβασης σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ 1 Περιεχόμενα Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ε ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΜΗΜΑ 3 ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

ΜΕΡΟΣ Ε ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΜΗΜΑ 3 ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ, ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Ε ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4334, 25/5/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4334, 25/5/2012 Αρ. 4334, 25.5.2012 54(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς περαιτέρω εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Όροι υπηρεσίας Norton ConnectSafe

Όροι υπηρεσίας Norton ConnectSafe Όροι υπηρεσίας Norton ConnectSafe Η υπηρεσία Norton ConnectSafe (η "Υπηρεσία") παρέχεται από τη Symantec Corporation, αν βρίσκεστε στην Αμερική, τη Symantec Limited, αν βρίσκεστε στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Δεκέμβριος 2011 ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Έχοντας υπόψη αφενός ότι η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») έχει

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.12.2016 COM(2016) 771 final 2016/0383 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Χιλής σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με βασικές έννοιες της οδηγίας ΔΟΕΕ 13.08.2013 ESMA/2013/611 Ημερομηνία: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Πίνακας περιεχομένων I. Πεδίο εφαρμογής 3 II. Ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

εναρμόνισης των διατάξεων περί καθορισμού των διατάξεων χρηματοδότησης της Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας με

εναρμόνισης των διατάξεων περί καθορισμού των διατάξεων χρηματοδότησης της Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας με Ε.Ε. Παρ. 111(1) 1192 Κ.Λ.Π. 141/2005 Αρ. 3968, 18.3.2005 Αριθμός 141 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΉΡΕΣΙΡ..Ν ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 20 (θ), 118 (2)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ My UV PATCH

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ My UV PATCH Η «L Oréal Hellas A,E», εταιρεία η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία με έδρα στην Ν. Ιωνία Αττικής (Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 39Α τηλ. επικοινωνίας: 800 11 30 030SA (στο

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό Aegate - Όροι χρήσης

Λογισμικό Aegate - Όροι χρήσης Λογισμικό Aegate - Όροι χρήσης Οι παρόντες όροι χρήσης ("Όροι") ισχύουν ανάμεσα σε εσάς ("Εσείς") και την Aegate Limited της Aegate Ltd, H9 The Courtyard, Melbourn Science Park, Melbourn, Herts, SG8 6HB,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ O δικτυακός τόπος cloudlog.gr (domain) (στο εξής ο «δικτυακός τόπος») που είναι καταχωρημένος στο Μητρώο Ονομάτων Internet με αριθμό πρωτοκόλλου 1835106, καθώς και όλοι οι υποχώροι του (subdomains),

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης. 1. Γενικά

Όροι χρήσης. 1. Γενικά Όροι χρήσης 1. Γενικά Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του διαδικτυακού τόπου www.metonkyriako.gr, οι οποίοι διατυπώνονται κατά τρόπο σαφή, συγκεκριμένο και εύληπτο διέπουν τη χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ PLAY90.GR

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ PLAY90.GR ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ PLAY90.GR Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης. Εφόσον χρησιµοποιείτε τις υπηρεσίες του play90.gr, αυτό σηµαίνει αυτόµατα την ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ µέρους σας όλων των όρων που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Η παρούσα Περιορισμένη εγγύηση κατασκευαστή ( Εγγύηση ) ισχύει μόνο για τα γνήσια προϊόντα Nokia με Windows Phone τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Η εταιρία «Α. ΜΑΤΑΛΩΝ Ε. ΤΖΑΦΟΥ Α.Ε.», εφεξής αναφερόμενη και ως Εταιρία, διοργανώνει διαγωνισμό μέσω της εφαρμογής MALLFOX με τίτλο Κερδίστε ένα Βραβευμένο συμβατό μελάνι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενηµερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια και Όροι Χρήσης του Kindle για iphone Ψηφιακό Περιεχόμενο Το Κατάστημα Kindle. Χρήση του Ψηφιακού Περιεχομένου. Περιορισμοί.

Άδεια και Όροι Χρήσης του Kindle για iphone Ψηφιακό Περιεχόμενο Το Κατάστημα Kindle. Χρήση του Ψηφιακού Περιεχομένου. Περιορισμοί. Άδεια και Όροι Χρήσης του Kindle για iphone ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (ΣΥΛΛΗΒΔΗΝ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ,, Η «AMAZON» Ή «ΕΜΕΙΣ»).

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ. (Απόφαση του διοικητικού συμβουλίου)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ. (Απόφαση του διοικητικού συμβουλίου) Ελσίνκι, 12 Νοεμβρίου 2010 MB/D/29/2010 τελικό ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ (Απόφαση του διοικητικού συμβουλίου) ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ ALPHA E-STATEMENTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ ALPHA E-STATEMENTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ ALPHA E-STATEMENTS Η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») προσφέρει στον Πελάτη κάτοχο (εφεξής «Πελάτης») των καρτών που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 3(I)/2016 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4550 Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου 2016 9 Ο περί Αποβλήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Γενικά Η ιστοσελίδα www.dpd.gr (στο εξής "η ιστοσελίδα") ανήκει στην εταιρεία με την επωνυμία DPD Dynamic Parcel Distribution GmbH & Co. KG, που εδρεύει στο Aschaffenburg Γερμανίας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 170/7

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 170/7 1.7.2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 170/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1002/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιουνίου 2005 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1239/95 όσον αφορά τη χορήγηση υποχρεωτικών

Διαβάστε περισσότερα