ΟΙΝΟ ΕΤΦΡΑΙΝΕΙ ΚΑΡΔΙΑΝ...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙΝΟ ΕΤΦΡΑΙΝΕΙ ΚΑΡΔΙΑΝ..."

Transcript

1 ΟΙΝΟ ΕΤΦΡΑΙΝΕΙ ΚΑΡΔΙΑΝ... Ομαδικι εργαςία Project Α Λυκείου Α Τετραμινου 1 ο Γενικό Λφκειο Θρακλείου Αττικισ Θζμα Project: Κραςί: «Ελλ-οίνων χϊρα» Ομάδα: A Πνομα ομάδασ: Οιππότεσ Τίτλοσ υποκζματοσ: Το κραςί και θ πορεία του μζςα ςτουσ αιϊνεσ 1

2 Για τθν παρακάτω εργαςία εργάςτθκαν αλφαβθτικά οι μακθτζσ: 1. Αριδάσ Γεώργιοσ 2. Δθμθτρακόπουλοσ Ιωάννθσ 3. Κοφτςελοσ Αλζξιοσ 4. Λιάτςοσ Γεώργιοσ Ελευκζριοσ 5. Σκοφρασ Ιωάννθσ Υπεφκυνοι Κακθγθτζσ: 1. Ταγκαλάκθ Ευκυμία (ΡΕ01) 2. Αντωνίου Γεώργιοσ (ΡΕ09) 2

3 Ομάδα 1θ 3

4 Κεφάλαιο 1 ο : ΛΣΤΟΛΑ ΤΟΥ ΚΑΣΛΟΥ ( ΔΘΜΘΤΑΚΟΡΟΥΛΟΣ ΛΩΑΝΝΘΣ) 4

5 ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΘ ΤΟΥ ΚΑΣΙΟΥ «Θ γνϊςθ είναι δφναμθ!». Θ γνωςτι αυτι φράςθ του άγγλου φιλόςοφου και ςυγγραφζα Φράνςισ Μπζικον (Francis Bacon) αφορά ςχεδόν κάκε τι. Ακόμα και ό,τι ζχει απευκείασ ςχζςθ με τισ ανκρϊπινεσ αιςκιςεισ και τθν απόλαυςθ, όπωσ είναι το κραςί. ΕΝΝΟΙΑ Το κραςί, ζνα προϊόν που πρωτοεμφανίηεται ςτα βάκθ τθσ ιςτορίασ. Δεν αποτελεί απλϊσ βαςικό ςτοιχείο του χϊρου τθσ γεφςθσ αλλά για πολλοφσ λαοφσ είναι αναπόςπαςτα ςυνδεδεμζνο με τον πολιτιςμό και τισ παραδόςεισ τουσ. Στθ ςθμερινι εποχι αποκτά ςυνεχϊσ νζουσ φίλουσ ςε όλα τα μικθ και πλάτθ τθσ γισ. Θ Ελλάδα με μακραίωνθ παράδοςθ και ζνα απίςτευτο πλοφτο ποικιλιϊν, γεφςεων,και αρωμάτων ζρχεται να πάρει τθ κζςθ που τθσ αξίηει. Σφμφωνα με τουσ παλαιοντολόγουσ το κραςί ευδοκιμοφςε πριν από τθν εποχι των παγετϊνων ςτθ περιοχι του Καυκάςου, όπου μεταξφ Εφξεινου Ρόντου, Καςπίασ Κάλαςςασ και Μεςοποταμίασ γεννικθκε το είδοσ Άμπελοσ θ Οινοφόροσ θ οποία καλλιεργείται μζχρι ςιμερα. Το αμπζλι, από το οποίο προζρχεται το κραςί ζχει ςφμφωνα με τουσ παλαιοντολόγουσ, προϊςτορία πολλϊν εκατομμυρίων ετϊν. Απολικωμζνα κλιματα θλικίασ 60 εκατομμυρίων ετϊν αποτελοφν τθν αρχαιότερθ επιςτθμονικι απόδειξθ τθσ θλικίασ τθσ αμπζλου. Ρριν ακόμα από τθν εποχι των παγετϊνων ευδοκιμοφςε ςτθν πολικι ηϊνθ, κυρίωσ ςτθν Λςλανδία, ςτθ Βόρεια Ευρϊπθ αλλά και τθ βορειοδυτικι Αςία. Οι παγετϊνεσ περιόριςαν ςθμαντικά τθν εξάπλωςι του και επζβαλαν κατά κάποιο τρόπο τθ γεωγραφικι απομόνωςθ πολλϊν ποικιλιϊν, μζροσ των οποίων εξελίχκθκαν και ςε διαφορετικά είδθ. Στθν πορεία των χρόνων, διάφοροι πλθκυςμοί άγριων αμπζλων μετακινικθκαν προσ κερμότερεσ ηϊνεσ, κυρίωσ προσ τθν ευρφτερθ περιοχι του νοτίου Καυκάςου. Στθν περιοχι αυτι, μεταξφ Ευξείνου Ρόντου, Καςπίασ κάλαςςασ και Μεςοποταμίασ, γεννικθκε το είδοσ Άμπελοσ θ οινοφόροσ (λατ. Vitis vinifera). Οι διαφορετικζσ ποικιλίεσ αυτοφ του είδουσ καλλιεργοφνται και ςιμερα. Ράντωσ, το πρϊτο υπόλειμμα κραςιοφ ςε δοχείο βρζκθκε -βάςει των τελευταίων ανακαλφψεων- ςτθν επαρχία Henan τθσ Κίνασ και ζχει θλικία ετϊν, ενϊ το προθγοφμενο εφρθμα ςτο Hajji Firuz Tepe του Λράν ιταν θλικίασ ετϊν, και το αμζςωσ προθγοφμενο από αυτό, από τθν ίδια περιοχι ιταν θλικίασ ετϊν. ΕΛΛΘΝΕΣ Θ διαδικαςία τθσ αμπελουργίασ εικάηεται πωσ ζχει τισ ρίηεσ τθσ ςτθν αγροτικι επανάςταςθ και τθ μόνιμθ εγκατάςταςθ πλθκυςμϊν με ςκοπό τθν καλλιζργεια, χρονολογείται δθλαδι γφρω ςτο π.χ. Ρρϊτοι γνωςτοί αμπελοκαλλιεργθτζσ κεωροφνται οι αρχαίοι Ρζρςεσ, οι Σθμιτικοί λαοί και οι Αςςφριοι. Θ τζχνθ τθσ καλλιζργειασ του αμπελιοφ πζραςε κατόπιν ςτουσ 5

6 Αιγφπτιουσ, τουσ λαοφσ τθσ Φοινίκθσ και ςτουσ κατοίκουσ του Ελλαδικοφ χϊρου. Δεν είναι βεβαιωμζνο από που διδάχκθκαν τθν οινοποιία. Το πιο πικανό όμωσ είναι ότι αςχολοφνται με τθν αμπελοκαλλιζργεια πριν το 1700 π.χ. Ρικανοί δάςκαλοί τουσ οι ανατολικοί λαοί (Φοίνικεσ, Αιγφπτιοι). Άλλεσ αναφορζσ φζρουν το κραςί να ζρχεται από τθ Κράκθ (ασ μθν ξεχνάμε ότι θ λατρεία του Διονφςου κεωρείται κρακικισ μκραςιατικισ προζλευςθσ). Απ όπου και αν ζμακαν τθν τζχνθ τθσ αμπελοκαλλιζργειασ, οι Ζλλθνεσ αγάπθςαν το κραςί. Οι μεγαλφτεροι οινοποιοί που υπιρξαν ιταν οι αρχαίοι ζλλθνεσ, από τθν εποχι που άρχιςαν το εμπόριο με τουσ αιγφπτιουσ και τουσ φοίνικεσ και πιραν τθν τζχνθ του κραςιοφ Χϊρεσ (Γαλλία, Λταλία, Λςπανία) που ζχουν παράδοςθ ςτθ παραγωγι..κραςιϊν. χρωςτάνε πολλά ςτουσ Ζλλθνεσ. 6

7 Κεφάλαιο 2 ο : ΚΑΣΛ ΚΑΛ ΑΧΑΛΑ ΕΛΛΑΔΑ ( ΑΛΔΑΣ ΓΕΩΓΛΟΣ ) 7

8 Σφμφωνα με κάποιουσ ερευνθτζσ θ πρϊτθ καλλιζργεια αμπελιοφ ζγινε ςτθν Κριτθ, ενϊ για κάποιουσ άλλουσ ςτθν Κράκθ και χρονολογοφνται γφρω ςτο 1000 π.χ. Στισ Αχάρνεσ τθσ Κριτθσ μάλιςτα ζχει βρεκεί και ζχει διαςωκεί το πιο παλιό πατθτιρι ςτον κόςμο. Ππωσ και αν ζχουν τα πράγματα, οι Ζλλθνεσ διζπρεψαν ςτθν οινοποιία, μονοπωλϊντασ ςχεδόν τθν αγορά για αιϊνεσ. Το εξαγωγικό εμπόριο των ελλθνικϊν κραςιϊν ιταν πολφ καλά οργανωμζνο και απλωνόταν ςε ολόκλθρθ τθ Μεςόγειο, μζχρι τθν Λβθρικι χερςόνθςο και φυςικά ςτον Εφξεινο Ρόντο. Σε αντάλλαγμα του οίνου και του λαδιοφ οι Ζλλθνεσ ειςιγαγαν δθμθτριακά και χρυςό από τθν Αίγυπτο και τθν Μαφρθ Κάλαςςα, χαλκό από τθν Συρία και τθν Κφπρο, ελεφαντόδοντο από τθν Αφρικι. Ιταν μία από τισ ςθμαντικότερεσ οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ,γεγονόσ που αποδεικνφεται και από το πλικοσ νομιςμάτων που απεικονίηουν ςταφφλια ςτθ μια όψθ και το Διόνυςο ςτθν άλλθ. Σε πολλζσ πόλεισ μάλιςτα, υπιρχαν ειδικοί νόμοι για να εξαςφαλίηουν τθν ποιότθτα του κραςιοφ αλλά και τθν προςταςία του υγειοφσ οινεμπορίου. Σε αρχαία ναυάγια πάλι ζχουν βρεκεί αμφορείσ που μετζφεραν το κραςί ςτισ αγορζσ τθσ εποχισ εκείνθσ και μάλιςτα αναγράφονταν ο τόποσ παραγωγισ. Κραςί όπωσ κα λζγαμε ςιμερα «με ονομαςία προζλευςθσ». Άλλωςτε, οι οινικοί νόμοι τθσ Κάςου του 5ου αιϊνα π.χ. αποτελοφν ζνα από τα πιο αρχαιότερα νομοκετικά κείμενα για τθν προςταςία των Οίνων Ονομαςίασ Ρροζλευςθσ. Ζτςι, όςα πλοία με ξζνο κραςί πλθςίαηαν το νθςί, δθμεφονταν! Από διάφορεσ πθγζσ μασ ζχουν διαςωκεί τα ονόματα των οινοπαραγωγικϊν περιοχϊν και των κραςιϊν που ζβγαηαν.αρχικά, τα πιο ξακουςτά κραςιά που εξάγονταν εκείνθ τθν εποχι ιταν αυτά του βορείου Αιγαίου. Ο περίφθμοσ Αριοφςιοσ οίνοσ τθσ Χίου, ο Λζςβιοσ με τα ζντονα αρϊματα, και ο υπνωτικόσ Κάςιοσ ιταν οι πιο ακρθβοπλθρωμζνοι οίνοι κατά τον 4ο π.χ. αιϊνα. Αργότερα, μετά τθν κλαςικι εποχι, απζκτθςαν μεγάλθ φιμθ και τα λεπτότατα κραςιά τθσ όδου, τθσ Κω και των λοιπϊν Δωδεκανιςων, τα γλυκά και μαλακά τθσ Κιρασ, τθσ Κριτθσ και τθσ Κφπρου. Οι Αρχαίοι Ζλλθνεσ, λαόσ και άρχοντεσ, κακϊσ και οι φιλόςοφοι όλων ςχεδόν των ρευμάτων, από τουσ Ρροςωκρατικοφσ και τουσ Λδεαλιςτζσ ( Ρλάτων, Σωκράτθσ κ.ο.κ. ) μζχρι τουσ Επικοφριουσ, αγαποφςαν το κραςί, ενϊ και οι ποιθτζσ δεν παρζλειψαν να το υμνιςουν. Ο Πμθροσ ςτθν «Οδφςςεια» περιγράφει πολλζσ ςκθνζσ οινοποςίασ,ενϊ ςτθν «Λλιάδα» μιλάει για τθν αςπίδα του Αχιλλζα που είναι διακοςμθμζνθ με μια ςκθνι τρφγου. Ο Ευρυπίδθσ 8

9 ςτο ςατυρικό δράμα «Κφκλωψ», ( ςτιχ ) αναφζρεται πωσ ο Οδυςςζασ μζκυςε τον Ρολφφθμο με το δυνατό κραςί ( Μαρϊνειοσ Οίνοσ) που του ζδωςε ο ιερζασ Μάρωνασ και τον τφφλωςε. Ο Αλκαίοσ, μεγάλοσ λυρικόσ ποιθτισ, μασ παροτρφνει να μθν φυτζψουμε κανζνα άλλο δζνδρο παρά μόνο αμπζλι, «Μηδ εν άλλο φυτεφςησ πρότερον δζνδρεον αμπζλω...» Στθν αξία του κραςιοφ αναφζρονται ο Ρλάτωνασ και ο Ξενοφώντασ ςτα «Συμπόςιά» τουσ. «Χαλεπόν τοισ ανθρώποισ η μζθη»,δθλ. «Φοβερόν ελλάτωμα για τουσ ανκρϊπουσ θ μζκθ» ( Ρλατ. Συμπόςιον c, 176 ) αλλά και ο Ακιναιοσ ςτουσ «Δειπνοςοφιςτζσ», όπου αποκαλεί το κραςί «Οίνοσ, ο αγαθόσ δαίμονασ». Στο ίδιο ζργο, ς ζνα απόςπαςμα, ο Εφβουλοσ ( κωμικόσ ποιθτισ του 4ου π.χ. αιϊνα) παριςτάνει τον Διόνυςο να λζει ότι το κραςί είναι απαραίτθτο ςτον άνκρωπο, αλλά με μζτρο, γιατί αν πιει περιςςότερο τότε παραφζρεται. Τα ςυμπόςια, εξάλλου των Αρχαίων Ελλινων, είχαν γίνει κεςμόσ, απόκτθςαν κανονιςμοφσ και εκιμοτυπία. Ρραγματοποιοφνταν ςτθν αίκουςα του ςπιτιοφ που λεγόταν ανδρϊν,ενϊ οι προςκεκλθμζνοι ςτθριηόμενοι ςτο αριςτερό τουσ χζρι ξαπλωναν ςτα ανάκλιντρα.. Σε κωνικά κφπελλα τθσ ίδιασ εποχισ που βρζκθκαν ςτον οικιςμό Αποδοφλου ςτθν Κοιλάδα του Αμαρίου ςτθν Κριτθ, οι αναλφςεισ ζδειξαν ότι περιείχαν κραςί αρωματιςμζνο με ρθτίνθ τερεβίνκου. Σε τριποδικζσ χφτρεσ από τον ίδιο οικιςμό, βρζκθκε φωςφορικό οξφ, ζνωςθ που ζχει βρεκεί και ςε κάδουσ ηυκοποιίασ πριν από το 3000 π.χ. ςτθν Λεράκων Ρόλθ ςτθν Ανω Αίγυπτο και που μαηί με τθν 2-οκτανόλθ που ανιχνεφκθκε, κεωρείται ότι δείχνει τθν φπαρξθ ηφκου. Στισ Μυκινεσ, οι αναλφςεισ κραυςμάτων τοιχωμάτων αμφορζων, ψευδόςτομων αμφορζων, χαναανίτικων ι ςυροπαλαιςτινιακϊν αμφορζων (πιλινα αγγεία, κωνικά, με μζςο φψοσ περίπου 50 εκ.), πίκων, και κυλίκων, ζδειξαν ότι περιείχαν διάφορα είδθ κραςιοφ: απλό, με ρθτίνθ, με κάποιο προϊόν που δεν παραςκευαηόταν με ηφμωςθ (ίςωσ χυλό ι υδρόμελι). Οι αναλφςεισ των ευρθμάτων ςε αγγεία (τριποδικζσ χφτρεσ, μαγειρικζσ λεκάνεσ, μαγειρικοφσ αμφορείσ, κωνικά κφπελλα, ρυτά), από τθν Κριτθ, τισ Μυκινεσ, και τθν Θπειρωτικι Ελλάδα και τθν Κφπρο, ςτα π.χ. παρζχουν ενδείξεισ για τθν παρουςία βοτάνων ςτο κραςί και ςτο κραςί με ρθτίνθ όπωσ απιγανο, λεβάντα, δάφνθ, φαςκόμθλο, αλλά και οδθγοφν ςτθν πικανότθτα φπαρξθσ ενόσ ανάμεικτου ηυμωμζνου ποτοφ αποτελοφμενου από κραςί, ηφκο από κρικάρι, και υδρόμελι, αλλά και μζλι, τρυγικό οξφ, λάδι, κερί μελιςςϊν (κεωρουμζνου ότι το λάδι και το κερί χρθςίμευαν για τθ ςυντιρθςθ του κραςιοφ και τθν ςφράγιςθ των δοχείων). Λςωσ όμωσ τα ευριματα αυτά να ερμθνεφονται και από τθ διαδοχικι χριςθ των αγγείων για κραςί, ηφκο από κρικάρι, και υδρόμελι. 9

10 1 ΙΣΤΟΙΑ ΑΜΡΕΛΟΥ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥ Οι διθγιςεισ οι μικρζσ, αλλά και οι μεγάλεσ ιςτορίεσ, τα ανζκδοτα και οι απλζσ ενδείξεισ όπου μπλζκονται αξεδιάλυτα τα γεγονότα με τουσ μφκουσ και οι αρχαίεσ κεότθτεσ (Διόνυςοσ) με τουσ αγίουσ του χριςτιανικοφ εορτολογίου (Άγιοσ Τρφφωνασ, Saint Vincent) βοθκοφν ςτθν κατανόθςθ των ςυνθκειϊν και τθσ νοοτροπίασ όλων αυτϊν των ανϊνυμων και επϊνυμων αμπελουργϊν, οινοποιϊν και... οινοποτϊν που ςυνζχιςαν ακοφραςτα και με τα μζςα που μποροφςαν να διακζςουν ςτθν εποχι του ο κακζνασ, να φτιάχνουν και να πίνουν κραςί ςε όλον το ρου τθσ ιςτορίασ. Και που οδθγεί θ γνϊςθ τθσ ιςτορίασ αυτισ. Οδθγεί ςτο να αγαπθκεί το αμπζλι και το κραςί του ςιμερα, μζςα από τθ γνϊςθ του παρελκόντοσ του και αφοφ τοποκετθκεί ςτθ κζςθ που ζχει πραγματικά ςτθ ηωι του ανκρϊπου: τροφι, μζςο βιοποριςμοφ, τεχνολογία, εμπόρευμα, γιορτι, χαρά, φάρμακο, ζμπνευςθ, υπζρβαςθ, ςφμβολο, κεότθτα, δθμιουργόσ πολιτιςμοφ. Κι αυτό γιατί ςε τελικι ανάλυςθ, θ ιςτορία τθσ αμπζλου και του οίνου είναι μια μεγάλθ περιπλάνθςθ μζςα ςτθν ιςτορία και τον πολιτιςμό του ανκρϊπου.θ άμπελοσ και ο οίνοσ ςτον ελλθνικό χϊρο.οι ευνοϊκζσ για τθν αμπελοκαλλιζργεια ςυνκικεσ, κλιματολογικζσ, εδαφολογικζσ κ.λ.π. επζτρεψαν τθν ευρεία διάδοςι τθσ ςε όλον τον ελλθνικό χϊρο από πολφ νωρίσ. Ζτςι, θ άμπελοσ και ο οίνοσ που κεοποιικθκαν ςτα πρόςωπα του Διονφςου, μπόρεςαν να αςκιςουν τθ γονικι επίδραςι τουσ ςτο ελλθνικό πνεφμα και τον πολιτιςμό. Στο χϊρο αυτόν λοιπόν παριχκθςαν πολλοί οίνοι ξακουςτοί για τθν ποιότθτά τουσ (Χίοσ, Λζςβιοσ και Κάςιοσ μεταξφ άλλων) των οποίων μάλιςτα τθν αυκεντικότθτα προςτάτευαν ειδικά νομοκετικά κείμενα. Οι βαςικζσ αρχζσ τθσ αμπελοοινικισ πολιτικισ που ακολουκικθκε για τθν παραγωγι τουσ ςυνεχίηουν ακόμθ και ςιμερα να αποτελοφν προχποκζςεισ για τθ δθμιουργία κραςιοφ ποιότθτασ (επιλογι εκλεκτισ ποικιλίασ, χαμθλά ςυςτιματα διαμόρφωςθσ, πρζμνα μθ υποςτθριηόμενα από δζντρα, πυκνότθτα φφτευςθσ, αυςτθρό κλάδεμα, αποφυγι φορτϊματοσ και άλλεσ). Οι επικερδείσ εξαγωγζσ των οίνων αυτϊν άφθςαν ωσ μνθμεία του εκτεταμζνου ελλθνικοφ οινεμπορίου, ςφραγιςμζνουσ με τον τόπο τθσ προζλευςισ τουσ αμφορείσ κατεςτραμμζνουσ ςε όλον τον τότε γνωςτό κόςμο. Καλλιτζχνεσ, εμπνευςμζνοι από τουσ μφκουσ και τθ λατρεία του Διόνυςου, δθμιοφργθςαν ζργα τζχνθσ ακάνατα: δοχεία του ποτοφ μετάλλινα (αγγεία από τον «τάφο του Φιλίππου» ςτθ Βεργίνα) ι κεραμικά (κρατιρεσ του Εξθκία), ςκεφθ (ςουρωτιρια, αναδευτιρεσ) και νομίςματα (ςτατιρασ τθσ Κάςου, τετράδραχμο τθσ Μζνδθσ και τθσ Τορϊνθσ) όλα ςτολιςμζνα με μοναδικζσ παραςτάςεισ. Από τα δϊρα του Διόνυςου άντλθςαν ζμπνευςθ ι ςε αυτά αναφζρονται πάμπολλα κείμενα. Ρρόκειται κυρίωσ για ζργα ποιθτικά (ομθρικά ζπθ, λυρικι ποίθςθ κ.α.) κακϊσ και για φιλοςοφικοφσ διάλογουσ (τα Συμπόςια του Ρλάτωνα και του Ξενοφϊντα, οι Δειπνοςοφιςτζσ του Ακιναιου κ.α.) όπου υπάρχει και πλικοσ χριςιμων πλθροφοριϊν για τουσ οίνουσ τθσ αρχαιότθτασ. Το δράμα, κορυφαία ζκφραςθ τθσ εποχισ, γεννικθκε από τον διονυςιακό δικφραμβο. Ζντονα διονυςιακό χαρακτιρα είχαν οι 1 Ανικει ςτο κεφάλαιο 1 10

11 πολυάρικμεσ γιορτζσ και κυρίωσ τα αφιερωμζνα ςτο Διόνυςο Μικρά και Μεγάλα Διονφςια, οπότε γίνονταν και οι κεατρικοί αγϊνεσ. Αλλά και τα ςυμπόςια, κοινωνικόσ κεςμόσ τθσ αρχαιότθτασ, ευκαιρία για πνευματικζσ ςυηθτιςεισ και ανταλλαγι ιδεϊν, είχαν ωσ άξονα τθν εκιμοτυπικά κακοριςμζνθ οινοποςία. Από τθν αρχαιότθτα ωσ τισ μζρεσ μασ θ άμπελοσ και ο οίνοσ κρατοφν ςτακερά τθ μεγάλθ ςυμβολικι τουσ δφναμθ ςτον ελλθνικό χϊρο. Ζργα τθσ βυηαντινισ εικονογραφίασ και αργυροχρυςοχοϊασ αλλά και μερικά από τα ωραιότερα δθμοτικά τραγοφδια κακϊσ και αριςτουργιματα τθσ λαϊκισ χειροτεχνίασ (κεντιματα, ξυλόγλυπτα κ.α.) αποτελοφν αδιάψευςτουσ μάρτυρεσ τθσ δθμιουργικισ αυτισ πνοισ μαηί βζβαια με τον πλοφτο τθσ προφορικισ παράδοςθσ. Και αν ο Διόνυςοσ ζδωςε τθ κζςθ του ςτον Άγιο Τρφφωνα και ςε μια ςειρά άλλων αγίων που ςχετίηονται με το αμπζλι και το κραςί, θ άμπελοσ και ο οίνοσ δεν ζπαψαν ποτζ να αποτελοφν πθγι ζμπνευςθσ και τρόπο ηωισ για τουσ Ζλλθνεσ. Το κραςί ζχει ςπουδαία ιςτορία. Σφμφωνα με τθν Αγία Γραφι, ο οίνοσ ςυνόδευε τθν πορεία του ανκρϊπου ςυνδεδεμζνοσ με γεγονότα και μυςτιρια του χριςτιανιςμοφ: οίνοσ τθσ Κείασ λειτουργίασ, Κείασ κοινωνίασ. 11

12 Κεφάλαιο 3 ο : ΤΟ ΚΑΣΛ ΣΤΟ ΧΛΣΤΛΑΝΛΣΜΟ ( ΛΛΑΤΣΟΣ ΓΕΩΓΛΟΣ ΕΛΕΥΚΕΛΟΣ ) 12

13 Το κραςί, όπωσ είναι φανερό κι από τισ παρακάτω πλθροφορίεσ, ζχει επθρεάςει τθ Χριςτιανικι κρθςκεία ςε μεγάλο βακμό. Κατ αρχάσ αυτι θ επιρροι είναι φανερι ςτθν Καινι Διακικθ: Ρρϊτα απ όλα ο Λθςοφσ Χριςτόσ ζκανε ζνα καφμα ςχετικό με το κραςί ςτο γάμο τησ Κανά. Εκεί, επειδι τζλειωςε ο οίνοσ, που ιταν βαςικό ςτοιχείο τθσ διαςκζδαςθσ των καλεςμζνων, ο Χριςτόσ ηιτθςε από τουσ υπθρζτεσ να φζρουν μπροςτά Του τα ζξι λίκινα πικάρια που χρθςιμοποιοφνταν κατά τθν ςυνικεια του κακαριςμοφ των Λουδαίων. Αφοφ γζμιςαν τα πικάρια, που χωροφςαν 2-3 μζτρα (μονάδα μζτρθςθσ υγρϊν τθσ εποχισ) με νερό, τουσ είπε να φζρουν ς αυτόν τον αρχιτρίκλινο ( υπεφκυνοσ του τραπεηιοφ). Αυτόσ ιρκε και αφοφ δοκίμαςε το νερό που είχε μεταβλθκεί ςε κραςί, και δεν ιξερε από ποφ προερχόταν οι υπθρζτεσ όμωσ που είχαν γεμίςει τα κανάτια με νερό ιξεραν- φϊναξε τον γαμπρό ΚΑΙ ΛΕΓΕΙ ΡΟΣ ΑΥΤΟΝ ΡΑΣ ΑΝΘΩΡΟΣ ΡΩΤΟΝ ΤΟΝ ΚΑΛΟΝ ΟΙΝΟΝ ΒΑΛΛΕΙ ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΡΙΩΣΙ ΡΟΛΥ ΤΟΤΕ ΤΟΝ ΚΑΤΩΤΕΟΝ. ΣΥ ΕΦΥΛΑΞΑΣ ΤΟΝ ΚΑΛΟΝ ΟΙΝΟΝ ΕΩΣ ΤΩΑ. Αυτι ιταν θ αρχι των καυμάτων του Χριςτοφ που φανζρωςε τθν δόξα του και τότε πίςτεψαν ς αυτόν οι μακθτζσ του. Από τθν Καινι Διακικθ υπάρχει ακόμα το παράδειγμα τθσ Παραβολήσ του «καλοφ αμαρείτη». Στθν παραβολι αυτι, φανερϊνονται οι κεραπευτικζσ ιδιότθτεσ του κραςιοφ, αφοφ ο Σαμαρείτθσ χρθςιμοποιεί κραςί για να κεραπεφςει τισ πλθγζσ του ςυνανκρϊπου του. ΚΑΙ ΡΛΗΣΙΑΣΑΣ ΕΔΕΣΕ ΤΑΣ ΡΛΗΓΑΣ ΑΥΤΟΥ ΕΡΙΧΕΩΝ ΕΛΑΙΟΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΝ Μετά, δεν είναι τυχαίο πωσ υπάρχει ζνασ Άγιοσ, ο Άγιοσ Σρφφωνασ, που είναι προςτάτθσ των αμπελιϊν. Ο Άγιοσ Τρφφωνασ εικονίηεται ωσ «νζοσ, αγζνειοσ, ςγουρομάλλθσ, κρατϊν κλαδευτιρι». Ο Άγιοσ γεννικθκε ςτθ Λάμψακο τθσ Φρυγίασ και μαρτφρθςε το 249 μ.χ. επί του Αυτοκράτορα Δεκίου. Θ μνιμθ του τιμάται τθν 1 θ Φεβρουαρίου. Πςον αφορά, τϊρα, τθ ςχζςθ του Αγίου Τρφφωνα με το αμπζλι, ο τόποσ γζννθςισ του ιταν γνωςτόσ για τουσ αμπελϊνεσ του και οι πόλεισ τθσ περιοχισ φθμίηονταν για τθν αφκονία των κραςιϊν τθσ. Επίςθσ, θ κζςθ τθσ γιορτισ του τον ςυςχετίηει με το αμπζλι, κακϊσ ςτισ αρχζσ Φεβρουαρίου αρχίηει παραδοςιακά θ ςθμαντικότερθ ίςωσ αμπελουργικι φροντίδα, το κλάδεμα. Το μόνο ςίγουρο για το λόγο που ο Άγιοσ Τρφφωνασ είναι προςτάτθσ του αμπελιοφ και του τρφγου, είναι πωσ θ Εκκλθςία ικελε ςτα πρϊτα χρόνια τθσ να αντικαταςτιςει τον Διόνυςο από δζκτθ των προςευχϊν και τθσ δοξολογίασ των αγροτϊν, που ηθτοφςαν να καρποφοριςουν τα αμπζλια τουσ. 13

14 Εικόνα 1: Ευχι του Αγίου Τρφφωνα για αγιαςμό χωραφιών Το κραςί παίηει ακόμα ςθμαντικό ρόλο και ςτα μυςτιρια τθσ Ορκόδοξθσ Χριςτιανικισ Εκκλθςίασ, ςτθ Θεία Λειτουργία και Ευχαριςτία και το γάμο. Θ Κεία Ευχαριςτία αποτελεί το ςπουδαιότερο μυςτιριο τθσ Εκκλθςίασ. Κεωρείται ότι αποτελεί πρόγευςθ των εςχάτων, τθσ Βαςιλείασ του Κεοφ. Στο παρελκόν όλα τα υπόλοιπα μυςτιρια τελοφνταν μζςα ςτθ Κεία Ευχαριςτία, από τον 12ο αιϊνα και μετά όμωσ άρχιςαν να τελοφνται χωριςτά. Στθ Θεία Ευχαριςτία ο άρτοσ και ο οίνοσ, με τθν ενζργεια του Αγίου Ρνεφματοσ μετατρζπονται-μεταβάλλονται ςε «ςϊμα» και «αίμα» Κυρίου. Κατά τον Λγνάτιο Φιλαδελεφείασ «φάρμακον ακαναςίασ, αντίδοτον του μθ αποκανείν αλλά ηθν εν Χριςτϊ Λθςοφ δια παντόσ». Στθν Καινι Διακικθ χρθςιμοποιοφνται οι όροι «κυριακὸν δεῖπνον» («δείπνο του Κυρίου») και «κλάςθ τοῦ ἄρτου» («το ςπάςιμο του ψωμιοφ») για να περιγράψουν το τελετουργικό γεφμα που ο Λθςοφσ Χριςτόσ ζδωςε εντολι ςτουσ μακθτζσ του να τθροφν λζγοντασ: «Τοῦτο ποιεῖτε εἰσ τὴν ἐμὴν ἀνάμνθςιν». Θ προθγοφμενθ φράςθ προζρχεται από το Μυςτικό Δείπνο, ςτον οποίο το κραςί ζπαιξε, για άλλθ μια φορά, βαςικό ρόλο. Τθν τελευταία μζρα τθσ ηωισ Του ςτθ Γθ, ο Λθςοφσ Χριςτόσ μάηεψε τουσ μακθτζσ του ς ζνα υπερϊο (πατάρι), και αφοφ τουσ ζπλυνε τα πόδια, όπωσ ςυνικιηαν οι δοφλοι τθσ εποχισ, για να φανερϊςει τθν ταπείνωςθ και τθν διακονία, δθλαδι τθν ανιδιοτελι προςφορά υπθρεςιϊν που πρζπει να χαρακτθρίηει τθ ηωι των Χριςτιανϊν, ξεκίνθςαν να δειπνοφν. Πταν αποχϊρθςε ο Λοφδασ τουσ παρζδωςε το μυςτιριο τθσ Κείασ Ευχαριςτίασ. Ρροςζφερε άρτο λζγοντασ: «Λάβετε φάγετε τοφτο εςτι το ςϊμα μου» και κραςί λζγοντασ: «πίετε εξ αυτοφ πάντεσ τοφτο γαρ εςτί το αίμα μου το τθσ καινισ διακικθσ το περί πολλϊν εκχυνόμενον εισ άφεςιν αμαρτιϊν». Από τα παραπάνω καταλαβαίνουμε πωσ το κραςί ςτθ κεία κοινωνία ςυμβολίηει το αίμα του Κυρίου. Πςον αφορά ςτο γάμο, τζλοσ, το κραςί παίηει εξίςου ςθμαντικό ρόλο. Κατά τθν τζλεςθ του μυςτθρίου, ο ιερζασ λαβϊν το ποτιριον και ευχαριςτιςασ ζδωκεν αυτοίσ λζγων: πίετε εξ αυτοφ πάντεσ τοφτο γαρ εςτί το αίμα μου, το τθσ καινισ διακικθσ, το περί πολλϊν 14

15 εκχυνόμενον εισ άφεςιν αμαρτιϊν Χριςτοφ ςτο Μυςτικό Δείπνο. Μτθ κςτ, 27-28, χρθςιμοποιεί δθλαδι τθ φράςθ του Εικόνα 2: Απόςπαςμα από τθν ευλογία του κοινοφ ποτθρίου κατά το μυςτιριο του γάμου Το κραςί ς αυτι τθν περίπτωςθ, το κοινό ποτιριον, είναι ςφμβολο ζνωςθσ και φζρει τθν Ευλογία του ιερζα και του Κεοφ για τθν υπόλοιπθ κοινι ηωι του ηευγαριοφ. Ο Λθςοφσ τζλοσ τονίηει πωσ είναι «το αμπζλι που δίνει ηωι ςτα κλιματα» και ότι μόνο μζςα ςτο αμπζλι αυτό μπορεί να καρποφοριςει ο Χριςτιανόσ. Αλϊςτε θ ςθμαςία του κραςιοφ ςτον Ορκόδοξο Χριςτιανιςμό είναι φανερό και από πολλζσ φράςεισ τθσ Αγίασ γραφισ, με ποιο χαρακτθριςτικι τθν: Οίνοσ ευφραίνει καρδίαν ανκρϊπου Ψαλμ

16 2 ΑΜΡΕΛΙ ΚΑΙ ΑΝΘΩΡΟΣ Εδϊ και αιϊνεσ, αμπζλι και άνκρωποσ είναι δεμζνοι με μια ςχζςθ, που όςον αφορά τουλάχιςτον τθν παραγωγι κραςιοφ είναι αλλθλζνδετθ. Σε ςυνδυαςμό με τισ ποικιλίεσ αμπζλου, το ζδαφοσ και το κλίμα μιασ περιοχισ, αυτό δθλαδι που λζμε οικοςφςτθμα (αμπελοτόπι ι terroir), ο ανκρϊπινοσ παράγοντασ παίηει τόςο κακοριςτικό ρόλο, που πολλοί τον εντάςςουν μαηί με τισ μεκόδουσ και τισ τεχνικζσ που χρθςιμοποιεί μζςα ςε αυτό. Τον κεωροφν μζροσ του οικοςυςτιματοσ. Σε κάκε περίπτωςθ, κανείσ δεν μπορεί να αρνθκεί πωσ το κραςί είναι αποτζλεςμα του ςυνδυαςμοφ δφο ςτοιχείων, του οικοςυςτιματοσ και του ανκρϊπου. Υπάρχουν βζβαια οριςμζνα χαρακτθριςτικά του οικοςυςτιματοσ τα οποία ο άνκρωποσ δεν μπορεί να αλλάξει, τουλάχιςτον από ζνα οριςμζνο επίπεδο και πζρα. Αυτά είναι τα εδαφολογικά (φυςικι ςφςταςθ εδάφουσ), τα τοπογραφικά (κλίςθ, ζκκεςθ, υψόμετρο) και τα κλιματικά (κερμοκραςία, θλιοφάνεια και βροχοπτϊςεισ). Ωςτόςο, θ ςχζςθ αμπελιοφ και ανκρώπου είναι δυναμικι και εξελίξιμθ. Ο αμπελουργόσ μπορεί να βελτιϊςει το ζδαφοσ με ποικίλεσ καλλιεργθτικζσ τεχνικζσ, φυςικζσ (π.χ. όργωμα) και χθμικζσ (π.χ. βακιά και ετιςια λίπανςθ). Μπορεί να επιλζξει το υποκείμενο και τθν ποικιλία αμπζλου, τθν πυκνότθτα φφτευςθσ και τθ διαμόρφωςθ, ζτςι ϊςτε να είναι κατάλλθλα προςαρμοςμζνα ςτο περιβάλλον. Μπορεί να επζμβει ακόμα και ςε αυτιν τθ ηωι του αμπελιοφ του, με ειδικζσ καλλιεργθτικζσ τεχνικζσ και φροντίδεσ: με τισ απαραίτθτεσ λιπάνςεισ και τα οργϊματα, με τα κλαδζματα, τα κορφολογιματα και τα αραιϊματα, με τθν προςταςία από αςκζνειεσ και ηιηάνια. Το φάςμα των καλλιεργθτικϊν τεχνικϊν που βοθκοφν ςτθν πραγμάτωςθ του επικυμθτοφ αποτελζςματοσ είναι πλατφ και θ αγάπθ, θ φροντίδα και ο ςεβαςμόσ που ο άνκρωποσ περιβάλλει το αμπζλι του μεταδίδονται ςτουσ απογόνουσ του και περνοφν από γενιά ςε γενιά. Ζτςι, θ ςχζςθ αμπελιοφ και ανκρώπου διατθρείται ηωντανι και δίνει ετθςίωσ τθ ςκυτάλθ ςτουσ οινοποιοφσ, που μζςω των μεκόδων τθσ οινοποίθςθσ μετουςιϊνουν το ςταφφλι ςε κραςί. 2 Ανικει ςτο κεφάλαιο 1 16

17 3 ΚΑΣΙ ΤΟ 1821 ΚΑΙ ΜΕΤΑ Τζλοσ, αναφερόμενοι ςτα νεότερα ελλθνικά πράγματα, να ποφμε ότι θ ελλθνικι αμπελουργία υπζςτθ ςχεδόν ολοκλθρωτικι καταςτροφι κατά τθν επανάςταςθ του 1821, αλλά κατόπιν γριγορα οι καλλιεργοφμενεσ εκτάςεισ αποκαταςτάκθκαν και μάλιςτα αυξικθκαν. Μεγάλο μζροσ τουσ όμωσ, κυρίωσ ςτθν Ρελοπόννθςο, φυτεφτθκε πλζον όχι με άμπελο για οινοποιία, αλλά με ςταφιδάμπελο: θ κορινκιακι ςταφίδα ιταν το κφριο εξαγωγικό προϊόν και ςτφλοσ τθσ εκνικισ οικονομίασ του νεοςφςτατου κράτουσ, με ανοδικζσ τάςεισ μζχρι και το τζλοσ του 19ου αιϊνοσ. Ασ ςθμειωκεί ότι θ ςταφίδα αυτι ςυνικωσ προοριηόταν για παραγωγι ξθροςταφιδίτθ οίνου ςτο εξωτερικό -κυρίωσ ςτθ Γαλλία, που εκείνα τα χρόνια, ζχανε τα αμπζλια τθσ από τθ φυλλοξιρα. Σε αυτζσ και τισ επόμενεσ δεκαετίεσ θ αμπελουργία ςυνολικά αναπτφχκθκε και οι αντίςτοιχεσ εκτάςεισ ςτθν ελλθνικι επικράτεια αυξικθκαν, ειδικά με τισ προςαρτιςεισ τθσ Κεςςαλίασ, τθσ Μακεδονίασ και τθσ Κριτθσ. Ζωσ τα μζςα όμωσ του 20οφ αιϊνα είχε επζλκει ξανά ςθμαντικι πτϊςθ, οφειλόμενθ ςτθν επιδθμία φυλλοξιρασ που ζπλθξε τθ Μακεδονία, αλλά και ςτισ πολυτάραχεσ ιςτορικζσ ςυγκυρίεσ. Σθμαντικό πάντωσ για τθν ελλθνικι οινοποιία από τθν επανάςταςθ και μετά είναι ότι ςτθν περίοδο αυτι μπικαν οι βάςεισ τθσ ελλθνικισ οινολογίασ και τθσ -επιςτθμονικοφ πλζον επιπζδου- παραγωγισ κραςιοφ ελεγχόμενθσ και υψθλισ ποιότθτασ, που ξζφυγε από τα δεδομζνα του πατροπαράδοτου ςπιτικοφ κραςιοφ και του -ςυχνά άκλιου εκείνα τα χρόνια κραςιοφ των καπθλειϊν. 3 Ανικει ςτο κεφάλαιο 1 17

18 Κεφάλαιο 4 ο : ΤΟ ΚΑΣΛ ΣΤΛΣ ΓΛΟΤΕΣ ΚΑΛ ΤΑ ΕΚΛΜΑ ( ΣΚΟΥΑΣ ΛΩΑΝΝΘΣ ) 18

19 Το θμερολογιακό ζτοσ είναι διάςπαρτο με γιορτζσ και ζκιμα που ςχετίηονται με τθν καλλιζργεια, τθν ανάπτυξθ και τθν καρποφορία του αμπελιοφ ωσ και τθν παραγωγι του πολφτιμου χυμοφ του. Ρρωτοχρονιά Τθσ Μεςοπεντθκοςτισ περίπου ςτα μιςά του Μάθ Τθσ Αναλιψεωσ Τθν Μεγάλθ Ραραςκευι Του Αγίου Κεοδϊρου του Τιρωνοσ ςτισ 17 Φεβρουαρίου Το Μζγα Σάββατο Τθσ Αγίασ Ραραςκευισ ςτισ 26 Λουνίου Του Αγίου Κθρφκου ςτισ 15 Λουλίου Τθσ Κοίμθςθσ τθσ Κεοτόκου ςτισ 15 Αυγοφςτου Γενζκλια τθσ Κεοτόκου ςτισ 8 Σεπτεμβρίου Του Αγίου Τρφφωνα ςτισ 1 Φεβρουαρίου Ο Άγιοσ Τρφφωνασ κεωρείτο ο προςτάτθσ των κιπων και των αμπελιϊν και εικονίηεται να κρατά κλαδευτιρι. Αμπελουργοί και κθπουροί λάμβαναν μζροσ ςτθ λειτουργία και προςζφεραν αρτοκλαςία και κόλλυβα. Τθν Κακαρά Δευτζρα Στθν Κφπρο, μικροί και μεγάλοι εξορμοφςαν με τισ οικογζνειεσ τουσ ςτουσ αγροφσ για να κόψουν τθν «μοφττθ τθσ Σαρακοςτισ», να μεκφςουν δθλαδι τόςο πολφ, ϊςτε να μθν βλζπουν οφτε τθν μφτθ τουσ. Των Αγίων Σαράντα ςτισ 9 Μαρτίου Λατρεφονται οι Σαράντα μάρτυρεσ τθσ Σεβάςτειασ. Το νοφμερο κεωροφνταν μαγικό και γίνονταν ζκιμα πολλά για τθν ευθμερία και τθν καρποφορία. Στθ Λιμνο φυτεφανε τα δζντρα και τα αμπζλια, τθ ςυγκεκριμζνθ μζρα γιατί πίςτευαν ότι μόνο τότε κα απζφεραν καρποφσ. Τθν Κυριακι των Βαΐων Στθ Σκφρο μόλισ τζλειωνε θ εκκλθςία κατζβαιναν ςτα αμπζλια και τα ευλογοφςανε με ζναν ςταυρό από βάγια που φτιάχνανε οι γυναίκεσ τθν προθγοφμενθ μζρα. Τθν Μεγάλθ Ρζμπτθ Σε διάφορα μζρθ τθσ Κράκθ τθν Μεγάλθ Ρζμπτθ και τισ δφο επόμενεσ Ρζμπτεσ τθροφςαν αργία, αλλιϊσ κα καταςτρζφονταν τα αμπζλια. Το Ράςχα Σε κάποια μζρθ αφινανε το γιορτινό τραπζηι ςτρωμζνο για τρεισ μζρεσ και όταν το μάηευαν τελικά τα ψίχουλα τα ζριχναν ςτα αμπζλια για αφκονία. Στθ Δευτερανάςταςθ ςτθ Λιμνο πιγαιναν όλοι από μια κλθματςίδα ςτθν εκκλθςία, τισ ζςτθναν όρκιεσ και ζβαηαν φωτιά. Τθν πρϊτθ του Μάθ 19

20 Στθ Λζςβο, μόλισ ξυπνοφςαν το πρωί ζβαηαν ςτο ςτόμα τουσ ζνα ςφκο, ζναν βλαςτό από κλιμα και αντίδωρο τθσ Μ. Ρζμπτθσ και αυτά για να μθν τουσ «κομπϊςει» ο γάιδαροσ. Αν το ςυμπακζσ τετράποδο προλάβαινε να γκαρίξει πρϊτο, όςο ιταν ακόμα νθςτικοί, τότε δεν κα πζρναγε ο λόγοσ τουσ πάνω του. Τθσ Αγίασ Μαρίνασ ςτισ 17 Λουλίου Θ Αγία Μαρίνα προςτάτευε τα ςπαρτά από ςκακάρια και άλλα ζντομα και για αυτό κάνανε ςε πολλά μζρθ τθσ Κράκθσ ραντιςμοφσ και αγιαςμοφσ. Αλλοφ ζκοβαν και τα πρϊτα ςταφφλια ενϊ αυτι τθ μζρα ζπρεπε να αρχίςει ο τρφγοσ ςτθν Τινο. Του Σωτιροσ ςτισ 6 Αυγοφςτου Στθν Τινο πιγαιναν τα πρϊτα ςταφφλια ςτθν εκκλθςία να τα ευλογιςει ο παπάσ. Το ζκιμο κυμίηει τισ αρχαίεσ «απαρχζσ». Το ίδιο και ςτθ Στενιμαχο και ςτθν Κφπρο όπου μετά τον αγιαςμό των ςταφυλιϊν ςτθν εκκλθςία, ζτρωγαν ςταφφλι για πρϊτθ φορά. Τθσ υψϊςεωσ του Σταυροφ ςτισ 14 Σεπτεμβρίου Ρανελλαδικά γιορτάηανε οι αμπελουργοί αυτιν τθν μεγάλθ γιορτι του Σεπτζμβρθ. Στθ Λζςβο το βράδυ του Σταυροφ μετά το πανθγφρι ζλθγε θ περίοδοσ φφλαξθσ των αμπελϊνων. Κατζβαιναν λοιπόν ςτα αμπζλια και οι δραγάτεσ βάηανε φωτιά ςτισ καλφβεσ τουσ, τα παιδία μπαινοβγαίνανε ςε αμπζλια και χωράφια ελεφκερα και κόβανε ςταφφλια και άλλα φροφτα. Πταν χαμθλϊνανε οι φωτιζσ από τισ καλφβεσ πθδοφςαν από πάνω και ξεφϊνιηαν χαροφμενα. ΓΛΟΤΘ ΚΑΣΛΟΥ ΔΑΦΝΩΝ Το 1976, το Κοινοτικό Συμβοφλιο Δαφνϊν αξιοποιϊντασ το πλεονζκτθμα τθσ ποιότθτασ και τθσ φιμθσ του Δαφνιανοφ κραςιοφ ξεκίνθςε τισ πολιτιςτικζσ - εορταςτικζσ εκδθλϊςεισ, οι οποίεσ καταξιϊκθκαν πλζον, με το όνομα ΓΛΟΤΘ ΚΑΣΛΟΥ ΔΑΦΝΩΝ.Στόχοσ ιταν και είναι πάντα, θ ευρφτερθ προβολι του Δαφνιανοφ κραςιοφ, θ καλλιζργεια ευνοϊκισ καταναλωτικισ ςυνείδθςθσ γενικότερα για το κραςί, θ προβολι τθσ Κρθτικισ παραδοςιακισ διατροφισ, θ διαφφλαξθ και διάδοςθ τθσ Κρθτικισ μουςικισ και παράδοςθσ, και γενικά θ αναβάκμιςθ του πολιτιςτικοφ επιπζδου των κατοίκων τθσ περιοχισ μασ. Οι εκδθλϊςεισ διαρκοφν από 10 μζχρι 15 θμζρεσ,όπου ο επιςκζπτθσ μπορεί να διαλζξει και να απολαφςει δωρεάν καλό Δαφνιανό κραςί, να γευτεί τουσ πλοφςιουσ παραδοςιακοφσ μεηζδεσ και φαγθτά, παρζα με τθν γνιςια Κρθτικι μουςικι και χοροφσ από εκλεκτοφσ καλλιτζχνεσ με διαφορετικό ςυγκρότθμα κάκε βράδυ. ΓΛΟΤΘ ΚΑΣΛΟΥ ΣΤΘ ΣΑΜΟ Τόςο ςτα Δθμοτικά Διαμερίςματα όςο και ςτθν Ρόλθ τθσ Σάμου, κατά τθ διάρκεια ενόσ επταθμζρου, εμφανίηονται χορευτικά ςυγκροτιματα όλων των ςυλλόγων του νθςιοφ, που παρουςιάηουν παραδοςιακοφσ χοροφσ, κακϊσ και χορευτικά από άλλεσ περιοχζσ τθσ Ελλάδασ. Στισ Γιορτζσ το κραςί είναι δωρεάν, ςτο χϊρο υπάρχουν περίπτερα με διάφορα κζματα και διοργανϊνονται κάκε χρόνο διάφορα happenings. Λόγω τθσ ελεφκερθσ ειςόδου και του 20

21 ανοιχτοφ χαρακτιρα των Γιορτϊν, θ προςζλευςθ είναι μεγάλθ και κεωροφνται ωσ θ κορυφαία ψυχαγωγικι εκδιλωςθ του καλοκαιριοφ ςτο νθςί ΓΛΟΤΘ ΚΑΣΛΟΥ ΜΕΣΕΝΛΚΟΛΑΣ Θ Γιορτι Κραςιοφ Μεςενικόλα αποτελεί μια από τισ κορυφαίεσ εκδθλϊςεισ του Ν. Καρδίτςασ, που ζγινε κεςμόσ και πολιτιςτικό γεγονόσ ευρφτερθσ ακτινοβολίασ.ξεκίνθςε τθ δεκαετία του 1960 ωσ Γιορτι Σταφυλιοφ και Κραςιοφ Μεςενικόλα. Γινόταν ςτθ κεντρικι πλατεία του χωριοφ ςτισ αρχζσ Σεπτεμβρίου, ςε ςυνεργαςία με τθ Διεφκυνςθ Γεωργίασ Ν. Καρδίτςασ, με παράλλθλθ ζκκεςθ και βράβευςθ αγροτικϊν προϊόντων. ΓΛΟΤΘ ΚΑΣΛΟΥ ΑΜΡΕΛΩΝΑ Θ γιορτι αυτι ξεκίνθςε τον Αφγουςτο του 1959.Μια τολμθρι για τθν εποχι προςπάκεια, με τα μζςα που διζκεταν και τισ τότε δυνατότθτεσ.μια προςπάκεια Λάριςα με ςτόχο τθν απλι ζςτω προβολι τθσ ιδιαιτερότθτασ τθσ περιοχισ: Αμπζλι- Σταφφλι- Κραςί. Θ εφαρμογι του «κεςμοφ» αυτοφ ςυνεχίηεται μζχρι ςιμερα γνωρίηοντασ πολφ μεγάλθ επιτυχία. Τα χαρακτθριςτικά γνωρίςματα που παρουςιάηει αυτι θ εκδιλωςθ, ςυνίςτανται ςτο ότι πρόκειται ςαφϊσ για ζνα αξιόλογο πολιτιςτικό-ψυχαγωγικό γεγονόσ, το οποίο μπορεί να γνωςτοποιιςει τθν ιςτορία και τθν παράδοςθ, τθν εξζλιξθ μζςα ςτο χρόνο και τθ ςφγχρονθ μορφι του Αμπελϊνα. ΒΛΒΛΛΟΓΑΦΛΑ Οι Θρθςκείεσ, Εκδοτικι Ακθνϊν, Ακινα 1992 Θρθςκευτικά Α Λυκείου, ΟΕΔΒ, Ευχολόγιον το Μζγα, Τυπογραφείο του Ρατριαρχίου, Κωνςταντινοφπολθ B118/%CE%94%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE %A0%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%84%CE%BF/%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF %CE%BF%20%CE%9C%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%AE/kefalaio5.pdf Το κραςί ςτον Χριςτιανιςμό. Pdf φυλλάδιο Θρθςκευτικϊν Α λυκείου, «μάκθμα 11: Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΙΣΤΟΥ», κα Ταγκαλάκθ 21

22 1 Ο ΛΥΚΕΛΟ Ν. ΘΑΚΛΕΛΟΥ ΕΕΥΝΘΤΛΚΘ ΕΓΑΣΛΑ 1 Ο ΤΕΤΑΜΘΝΟΥ ΚΕΜΑ: ΚΑΣΛ : ΕΛΛ-ΟΛΝΩΝ ΧΩΑ ΥΡΟ-ΚΕΜΑ ( Β ΟΜΑΔΑ) ΤΟ ΚΑΣΛ ΣΤΘΝ ΥΓΕΛΑ ΚΑΛ ΤΘΝ ΔΛΑΤΟΦΘ ΤΟΥ ΑΝΚΩΡΟΥ ΥΡΕΥΚΥΝΟΛ ΚΑΚΘΓΘΤΕΣ : ΤΑΓΚΑΛΑΚΘ ΕΥΚΥΜΛΑ, ΑΝΤΩΝΛΟΥ ΓΕΩΓΛΟΣ ΚΑΣΙ: ΝΕΚΤΑ ΘΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΩΡΩΝ!!! ΤΟ ΚΑΣΙ ΣΤΘΝ ΔΙΑΤΟΦΘ ΤΟΥ ΑΝΘΩΡΟΥ (ΑΡΟ ΤΘΝ ΑΧΑΛΟΤΘΤΑ ΜΕΧΛ ΣΘΜΕΑ) Οι Αρχαίοι Ζλλθνεσ αγαποφςαν ιδιαίτερα το κραςί, αφοφ ο ο ί ν ο σ μαηί με το ς ι τ ά ρ ι και το λ ά δ ι αποτζλεςαν τθν τριάδα τθσ μεςογειακισ διατροφισ, γεγονόσ που οι πρόγονοι μασ τιμοφςαν ιδιαίτερα γι αυτό και το ςυγκεκριμζνο αλκοολοφχο ποτό διαδραμάτιςε ςθμαντικό ρόλο ςτθν κακθμερινι τουσ διατροφι. Ριο ςυγκεκριμζνα, ςτθν Αρχαία Ελλάδα υπιρχαν τζςςερα είδθ κραςιοφ ( το άςπρο, το κιτρινωπό, το μαφρο και το κόκκινο) τα οποία καταναλϊνονταν πάντα αφοφ πρϊτα τα είχαν αναμείξει με νερό ( αλμυρό ι γλυκό) και ςυνόδευαν όλα τα γεφματα των Αρχαίων Ελλινων τα οποία αποτελοφνταν από τθγανίτεσ βουτθγμζνεσ ςτο λάδι και γαρνιριςμζνεσ με μζλι, ςφκα, δαμάςκθνα από τθ Δαμαςκό, βραςτοφσ λοβοφσ, ραπάνια και πίτεσ παραγεμιςμζνεσ με τυρί, μζλι και διάφορα άλλα υλικά. Το γεφμα που φροντιηόταν περιςςότερο από όλα από τουσ προγόνουσ μασ ιταν το δείπνο που αποτελοφνταν ςυνικωσ από ψωμί, γλυκίςματα, φροφτα, ελιζσ, κρζατα, χορταρικά και φυςικά άφκονο κραςί. Οι μόνοι λιτοδίαιτοι ιταν οι Σπαρτιάτεσ οι οποίοι ζπιναν κραςί μόνο τθσ γιορτινζσ μζρεσ και το ςυνόδευαν με λίγο βραςτό χοιρινό και καμιά πίτα γλυκιά αλλιϊσ το κακθμερινό τουσ φαγθτό ιταν μία κοφπα με μζλανα ηωμό και ζνα κομμάτι ψωμί. Οι αρχαίοι, ακόμθ, ζβαηαν ςυχνά μζςα ςτα κραςιά τουσ και διάφορα αρϊματα, όπωσ κυμάρι, μζντα, γλυκάνιςο, δεντρολίβανο, μυρτιά, ακόμθ και μζλι, αλλά ποτζ ρετςίνθ. Ζνα τόςο ευωδιαςτό κραςί ζπαιρνε και το χαρακτθριςτικό του όνομα, το ζλεγαν <<τρίμα>>. Τα πιο περιηιτθτα κραςιά τθσ εποχισ ιταν τα μαφρα και τα κόκκινα τα οποία είχαν γλυκιά γεφςθ. Τα ςυγκεκριμζνα κραςιά τα ςυνδφαηαν κυρίωσ με κρζατα. 22

23 Στθν ςφγχρονθ Ελλάδα το κραςί παραμζνει το καλφτερο ςυνοδευτικό για το φαγθτό. Ριο ςυγκεκριμζνα, ςτισ μζρεσ μασ μποροφμε να κάνουμε εξαιρετικοφσ ςυνδυαςμοφσ κραςιοφ με φαγθτό. Οριςμζνοι πολφ πετυχθμζνοι ςυνδυαςμοί είναι οι παρακάτω. Τα κόκκινα κρζατα πθγαίνουν καλφτερα με λεπτά, φινετςάτα ι μεςτά κόκκινα κραςιά ( ανάλογα με τον τφπο του κόκκινου κρζατοσ). Τα μαφρα κρζατα που προζρχονται από κυνιγι ταιριάηουν με παλαιωμζνα,δυνατά κραςιά με δυνατι γεφςθ και πλοφςιο άρωμα. Τα άςπρα κρζατα ςερβίρονται με ροηζ, λεπτά ςε γεφςθ κόκκινα και εφγευςτα λεφκα κραςιά. Τα καλαςςινά αναμφίβολα ταιριάηουν μόνο με λεφκα κραςιά εκτόσ από το κινζηικο που κζλουν μόνο ροηζ οίνο. Τα πιο δφςκολα φαγθτά που κζλουν πολφ προςοχι ςτο ςυνδυαςμό είναι τα αυγά, τα τυριά, τα πάςτα ψάρια,τα γλφκα και τα φροφτα. Τα αυγά και τα τυριά κζλουν όξινα κραςιά για να ςπάει θ λιπαρότθτα τουσ Τα πάςτα ψάρια ταιριάηουν ςυνδυαςμόσ και ταιριάηουν μόνο με το κραςί Μαυροδάφνθ που ζχει τθν χαμθλι οξφτθτα, το ίδιο ιςχφει και για τα φροφτα. Ο αφρϊδθσ οίνοσ που ςυμβολίηει τθν πολυτζλεια ςερβίρεται ςτο τζλοσ ι ςτθν αρχι του γεφματοσ ςε ψθλά κολονάτα ποτιρια και ςυνοδεφει εξαιρετικά τα φροφτα και τα γλφκα. Τζλοσ, τα κραςιά ςερβίρονται ςε διάφανα ποτιρια ϊςτε να μθν εμποδίηεται το διαυγζσ χρϊμα του οίνου. Επίςθσ, πολφ ςθμαντικό είναι το ποτιρι να ζχει λεπτό και ψθλό πόδι ϊςτε να μθ πιάνουμε το ποτιρι και να μθν μεταβάλουμε τθ κερμοκραςία του κραςιοφ. Από τα παραπάνω κατανοοφμε τθ ςθμαςία του οίνου από τθν αρχαιότθτα μζχρι ςιμερα. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΛΟΓΙΑΝΝΙΤΘ ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΤΟΣ Στα παλαιότερα χρόνια μζχρι το 1970 ςτα χωριά και ςτισ κωμοπόλεισ δεν υπιρχαν ηαχαροπλαςτεία με αποτζλεςμα τα μόνο γλυκά που ζτρωγαν να είναι μόνο από φιλζματα θ από γλυκίςματα που παραςκεφαηαν οι νοικοκυρζσ!τα ποιο διαχρονικά φιλζματα είναι από μουςτο.καποια από αυτά είναι : -Το πετιμζηι -Θ μουςτόπιτα 23

24 -Τα μουςτοκοφλουρα -Θ μουςταλευριά -Οι μουςτόπιτεσ -Τα ρετςζλια -Οι τάρτεσ με κρζμα και ςταφφλι -Το γλυκό ςταφυλάκι 24

25 ΑΛΚΟΟΛΛΣΜΟΣ ΚΑΛ ΚΑΣΛ Ο όροσ αναφζρεται για πρϊτθ φορά από ζναν Ολλανδό γιατρό ςτα τζλθ τθσ δεκαετίασ του 1840, ενϊ αναλφκθκε ςε νόςο το 1972 από το γιατρό John Coakley Lettson. Αλκοολιςμόσ ςθμαίνει δθλθτθρίαςθ από αλκοόλ και παρουςιάηεται ςε δφο μορφζσ, τθν οξεία και χρόνια μζκθ. Στθν οξεία μζκθ, ανάλογα με τθν ποςότθτα του οινοπνεφματοσ που ζχει καταναλωκεί και τθν κατάςταςθ του ατόμου (βακμό πλθρϊςεωσ ςτομάχου, ιδιοςυγκραςία, φφλο κ.τ.λ.) υπάρχουν διαταραχζσ ςυνειδιςεωσ, αναςτολι φραγμϊν, μειωμζνθ αντίλθψθ ζωσ κϊμα και κάνατοσ. Στθ χρόνια μζκθ ζχουμε κακθμερινι χριςθ μεγάλθσ ποςότθτασ αικανόλθσ. Τα άτομα αυτά, ανίκανα να αντιςτακοφν ςτθν αυξθμζνθ επικυμία τουσ, οδθγοφνται ςιγά-ςιγά ςε αδυναμία να λειτουργιςουν εάν δεν πιουν (ςυμπτϊματα ςτζρθςθσ), πράγμα καταςτροφικό τόςο για τουσ ίδιουσ όςο και για τον περίγυρο. Στον χρόνιο αλκοολιςμό, παρουςιάηονται διαταραχζσ ποικίλου βακμοφ του νευρικοφ ςυςτιματοσ (τρεμοφλιαςμα, πολυνευρίτιδα, διανοθτικι ςφγχυςθ, παραιςκιςεισ, τρομϊδεσ παραλιρθμα) του ιπατοσ, (αλκοολικι κίρρωςθ, δθλαδι καταςτροφι του ιςτοφ του οργάνου) του κυκλοφορικοφ ςυςτιματοσ (αρτθριοςκλιρωςθ). Επιπλζον τα άτομα που πάςχουν από αλκοολιςμό παρουςιάηουν ςυνικωσ διαταραχζσ τθσ ςυμπεριφοράσ, χαρακτθριηόμενεσ από αςτάκεια τθσ ψυχικισ διακζςεωσ, περιοριςμό τθσ ικανότθτασ κρίςεωσ και τθσ βουλιςεωσ, θκικι κατάπτωςθ. Με απλά λόγια ο όροσ αλκοολιςμόσ ςθμαίνει τθν υπερβολικι χριςθ οινοπνεφματοσ, τθν εξάρτθςθ από το οινόπνευμα αλλά και τισ βλάβεσ που αυτό προκαλεί. Διαγνωςτικά κριτιρια Ο αλκοολιςμόσ είναι νόςοσ και κα πρζπει να αντιμετωπίηεται ανάλογα. Υπάρχουν μεγάλεσ ομοιότθτεσ - όςο και αν αυτό ξενίηει οριςμζνουσ- μεταξφ ενόσ αλκοολικοφ και ενόσ τοξικομανοφσ. Ο αλκοολιςμόσ χαρακτθρίηεται από: Ψυχικι εξάρτθςθ: (ζντονθ επικυμία για κατανάλωςθ αλκοόλ, λόγω τθσ ευφορίασ και τθσ ευχαρίςτθςθσ που αυτι προςφζρει. Σωματικι εξάρτθςθ: (ανάγκθ για λιψθ αλκοόλ λόγω του γεγονότοσ οτι ο οργανιςμόσ το χρειάηεται ςαν βαςικό διατροφικό ςτοιχείο, φςτερα από χρόνια κατανάλωςθ). Ραρατθροφνται οργανικζσ και λειτουργικζσ διαταραχζσ αν δεν καταναλωκεί αλκοόλ. Αντοχι: Ο αλκοολικόσ αναηθτά ολοζνα και μεγαλφτερθ ποςότθτα για να αιςκανκεί το επικυμθτό αποτζλεςμα. Απϊλεια οποιουδιποτε ενδιαφζροντοσ και αδιαφορία για τισ κοινωνικζσ του δραςτθριότθτεσ. Ρρζπει να ςθμειωκεί τα παραπάνω ςθμεία χαρακτθρίηουν τθν τυπικι μορφι του αλκοολιςμοφ χωρίσ αυτό να ςθμαίνει ότι κάποιοσ πρζπει να παρουςιάηει αποκλειςτικά αυτά προκειμζνου να κεωρθκεί αλκοολικόσ. Ο Ραγκόςμιοσ Οργανιςμόσ Υγείασ ζχει ορίςει τα κριτιρια για τθ διάγνωςθ τθσ εξάρτθςθσ από το οινόπνευμα. Αυτά είναι: Ανοχι. Κακορίηεται ωσ θ ανάγκθ ςυνεχοφσ αυξανόμενθσ κατανάλωςθσ αλκοόλ για τθν επίτευξθ του επικυμθτοφ αποτελζςματοσ. Στζρθςθ. Εκδθλϊνεται με ζνα ςφνολο ςυμπτωμάτων (τρόμοσ, ναυτία, εμετόσ, κεφαλαλγία κ.τ.λ.) εάν δεν γίνει λιψθ αλκοόλ. Κατανάλωςθ μεγάλων ποςοτιτων οινοπνεφματοσ για μεγάλεσ περιόδουσ. 25

26 Ανεπιτυχείσ προςπάκειεσ διακοπισ. Συνεχϊσ αυξανόμενθ προςπάκεια για προμικεια οινοπνεφματοσ. Ρεριοριςμόσ κοινωνικϊν και επαγγελματικϊν δραςτθριοτιτων που οφείλονται ςτθ λιψθ αλκοόλ. Συνεχιηόμενθ χριςθ παρά τα προβλιματα υγείασ εξαιτίασ του οινοπνεφματοσ. Ο ςυνδυαςμόσ τριϊν από τα παραπάνω κριτιρια ςε μια περίοδο 12 μθνϊν κζτει τθ διάγνωςθ τθσ εξάρτθςθσ από τθν αικανόλθ. ΤΟ ΡΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΑΛΚΟΟΛ ΣΤΘΝ ΕΛΛΑΔΑ Μεταξφ του 1975 και του 1980 υπιρξε μια απότομθ αφξθςθ τθσ κατανάλωςθσ από 5,3, ςτα 10,2 λίτρα ανά άτομο.από τότε θ κατανάλωςθ ζπεςε για το 1996 ςτα 8,7. O AΛΚΟΟΛΛΣΜΟΣ: Καταςτρζφει τθν υγεία Διαλφει οικογζνειεσ Δθμιουργεί προβλιματα ςτο χϊρο εργαςίασ Ο Δ Θ Γ Ε Λ Σ Τ Ο Κ Α Ν Α Τ O ΤΟ ΚΑΣΙ Ακόμθ οι ιρωεσ του Ομιρου ζπιναν κραςί πριν φφγουν και όταν γφριηαν από τθ μάχθ, για να ξεδιψάςουν ι να πάρουν δυνάμεισ και κουράγιο, με τθν ψυχοςωματικι επίδραςθ του κραςιοφ. Το κραςί εμφανίηεται ανά τουσ αιϊνεσ δεμζνο με τον άνκρωπο, και κατζχει εξζχουςα κζςθ ςε πολλοφσ πολιτιςμοφσ και κρθςκείεσ ωσ μοναδικό ποτό, αρμονικά ςυνδεδεμζνο με το μζτρο, τθν καλι ςωματικι και ψυχικι κατάςταςθ, του ιςορροπθμζνου τρόπου ηωισ και τθ μακροηωία. Ραράλλθλα, όμωσ το οινόπνευμα, το οποίο ςε ποςοςτό περίπου 12% περιζχεται ςτο κραςί ευκφνεται και για βλαβερζσ επιδράςεισ ςτον οργανιςμό όταν γίνεται κατάχρθςθ, όπωσ ςτον αλκοολιςμό. Ρροκαλεί άμεςεσ τοξικζσ βλάβεσ ςτον εγκζφαλο και τα νεφρα, (οίδθμα, εκφφλιςθ) ςτθν καρδιά (μυοκαρδιοπάκεια), ςτο ςτομάχι (γαςτρίτιδεσ), ςτο πάγκρεασ (παγκρεατίτιδεσ), ενϊ ζμμεςα κεωρείται υπεφκυνο και για άλλεσ βλάβεσ που οφείλονται ςτθν κακι, ςυνικωσ, διατροφι των ατόμων που κάνουν κατάχρθςθ. Ραρά το γεγονόσ ότι οι αλκοολικοί κραςιοφ είναι ελάχιςτοι (1-2% των αλκοολικϊν) θ περιςταςιακι κατάχρθςθ αλλά και ο κακόσ τρόποσ μζτριασ χριςθσ, προκαλεί προβλιματα, όπωσ πονοκζφαλο, μείωςθ τθσ κρίςθσ, τθσ προςοχισ και των αντανακλαςτικϊν (ατυχιματα) αλλαγισ τθσ ςυμπεριφοράσ κ.α. Σιμερα γνωρίηουμε ότι το κραςί δρα με τθν αλκοόλθ, τα φαινολικά παράγωγα και τα ςαλικυλικά που περιζχει.θ αλκοόλθ αυξάνει τθν HDL ι υψθλισ πυκνότθτασ λιποπρωτείνθ (καλι χολθςτερίνθ) και τα παράγωγα τθσ ( HDL2 και HDL 3) τα οποία εμποδίηουν τθ δθμιουργία ακθρωματωδϊν πλακϊν ςτα αγγεία. Τα φαινολικά παράγωγα, κυρίωσ κατεχίνεσ και κερκετίνθ, ζχουν ζντονθ αντιοξειδωτικι δράςθ. Δεςμεφουν τισ ελεφκερεσ ρίηεσ του οξυγόνου του οργανιςμοφ και εμποδίηουν ζτςι τθν οξείδωςθ τθσ LDL ι χαμθλισ πυκνότθτασ χολθςτερίνθ (κακι χολθςτερίνθ). Θ LDL χρειάηεται να οξειδωκεί για να μπορεί να ενςωματωκεί ςτο τοίχωμα των αγγείων και να ςχθματίςει ακθρωματϊδεισ πλάκεσ οι οποίεσ φράςςουν τα αγγεία και αποτελοφν τθ βάςθ για ςχθματιςμό κρόμβων. Φαινολικά παράγωγα βρίςκονται ςτο φλοιό και γίγαρτα του ςταφυλιοφ και απουςιάηουν ςυνεπϊσ από το λευκό κραςί. Οι 26

27 ςαλικυλικζσ ενϊςεισ δρουν όπωσ θ αςπιρίνθ, και εμποδίηουν ςυ ςυγκόλλθςθ των αιμοπεταλίων που είναι το κφριο ςτοιχείο ςτον ςχθματιςμό κρόμβων, βοθκϊντασ ζτςι ςτθν αποφυγι ενδοαγγειακϊν κρομβϊςεων. Υπάρχουν βεβαίωσ όπωσ είναι γνωςτό περιςταςιακζσ υπερβάςεισ του μζτρου, κυρίωσ ςε κοινωνικζσ ςυγκεντρϊςεισ με δυςάρεςτεσ ςυνζπειεσ, οι οποίεσ οφείλονται ςτο αυξθμζνο επίπεδο οινοπνεφματοσ ςτο αίμα. Το επίπεδο αυτό εξαρτάται από τθν ολικι ποςότθτα κραςιοφ που πίνουμε τθ διάρκεια και τον ρυκμό, τθν απορρόφθςθ από το ζντερο και τον μεταβολιςμό από το ιπαρ. Το ιπαρ με τθν αλκοολικι αφυδρογόναςθ, μεταβολίηει το οινόπνευμα ςε ακεταλδεφδθ, με ρυκμό περίπου 8 γραμ/ϊρα. Εάν το ζντερο απορροφιςει μεγαλφτερθ ποςότθτα και ταχφτερα, όπωσ ςυμβαίνει ςτθ δίψα, θ περίςςια κυκλοφορεί ςε ανάλογα υψθλά επίπεδα ςτο αίμα, για να μεταβολιςτεί με το χρόνο. Κα πρζπει, ςυνεπϊσ όταν πρόκειται να υπερβοφμε το μζτρο, να ξεδιψοφμε πρϊτα με νερό για να μειϊςουμε τθν απορροφθτικότθτα του εντζρου και ακόμθ, να επιβραδφνουμε τθ διζλευςθ του κραςιοφ από το ςτομάχι προσ το ζντερο. Τοφτο επιτυγχάνεται πίνοντασ κραςί με αρκετό βραδφ ρυκμό και μετά από φαγθτό. Ζτςι παρατείνεται θ παραμονι του κραςιοφ ςτο ςτομάχι, όπου αρκετό οινόπνευμα μεταβολίηεται από τθν αλκοολικι αφυδρογονάςθ του βλεννογόνου. Το ζνηυμο αυτό είναι μειωμζνο ςε γαςτρίτιδεσ και καταςτρζφεται από τθν αςπιρίνθ. Στο ςτομάχι των γυναικϊν βρίςκεται περίπου το ½ τθσ αφυδρογονάςθσ των ανδρϊν, και μεταβολίηεται γι αυτό το 25% τθσ ποςότθτασ του οινοπνεφματοσ των αντρϊν. Λόγω τθσ φυςιολογικισ αυτισ διαφοράσ, και τθσ μικρότερθσ ποςότθτασ αίματοσ κα πρζπει οι γυναίκεσ να πίνουν λιγότερο από τουσ άνδρεσ. Ασ μάκουμε λοιπόν να πίνουμε κραςί όχι ςαν πότεσ αλλά ςαν ςυμποςιαςτζσ, ςτα χνάρια των αρχαίων προγόνων μασ, οι οποίοι ζπιναν κραςί ςτα περίφθμα ςυμπόςια όπου επικρατοφςαν ο κανόνασ, το μζτρο, θ ςυντροφικότθτα, το πνεφμα και θ απόλαυςθ. Ευτφχθμα είναι το ότι ςτθ χϊρα μασ δεν παρουςιάηεται με επικίνδυνθ ςυχνότθτα το φαινόμενο αυτό, ενϊ ςε άλλεσ χϊρεσ και ιδιαίτερα ςτισ βόρειεσ - παρουςιάηεται με ξεχωριςτι ζξαρςθ. H αποδοχι του προβλιματοσ του αλκοολιςμοφ είναι το πρϊτο βιμα για τθν αντιμετϊπιςι του και ςτθ ςυνζχεια κα χρειαςτοφν μία ςειρά αλλαγϊν ςτθν ςυμπεριφορά, ςτθν νοοτροπία και ςτον τρόπο ηωισ του εξαρτθμζνου ανκρϊπου. ΣΘΜΑΣΛΑ ΕΧΕΛ ΟΤΛ ΣΘΜΕΑ ΣΤΟ ΡΟΒΛΘΜΑ ΤΟΥ ΑΛΚΟΟΛΛΣΜΟΥ ΥΡΑΧΕΛ ΛΥΣΘ! 27

28 ΤΟ ΚΡΑΣΙ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Το κραςί είναι ζνα πολφ ςπουδαίο φυςικό φάρμακο,και ιδιαίτερα το κόκκινο κραςί,λόγω δίαφορων ουςιϊν που περιζχει ςτθν ςφςταςι του,κυρίωσ όμωσ του οινοπνεφματοσ και μιασ χθμικισ ουςίασ,τθσ ρεςβερατρόλθσ.υπάρχουν ποικίλεσ φαρμακευτικζσ εφαρμογζσ του κραςιοφ,από μοναςτθριακι ιατρικι ωσ πρόλθψθ των αρνθτικϊν επιδράςεων του οργανιςμοφ μασ ςτθν ζλλειψθ βαρφτθτασ. 28

29 1.Το οινόπνευμα ι αλκοόλ Το αλκοόλ χρθςιμοποιείται ωσ: -Τονωτικό -διεγερτικό -Κεραπευτικι ουςία για οξείεσ αςκζνειεσ,όπωσ αναιμία,φυματίωςθ,τυφοειδισ πυρετόσ κ.α. -Αντιςθπτικό Το αλκοόλ,όταν καταλωνεται ςε μικρζσ ποςότθτεσ και όχι υπερβολικζσ,επιδράει κετικά και όχι αρνθτικά ςτον οργανιςμό,όπωσ πολλοί άνκρωποι πιςτεφουν,με όλεσ αυτζσ τισ ευεργετικζσ ιδιότθτεσ. 29

30 Μφκοσ όμωσ αποτελεί το γεγονόσ ότι θ κατανάλωςθ αλκοόλ μπορεί να βοθκιςει ςτθν αφξθςθ τθσ κερμοκραςίασ του ςϊματοσ από,π.χ. υποκερμία.ζρευνεσ ζχουν αποδείξει ότι το αλκοόλ,και ςε τελικι ανάλυςθ το κραςί,μπορεί να δίνει αυτι τθν αίςκθςθ ηεςταςιάσ όταν καταναλωκεί,αλλά αυτό ςυμβαίνει μόνο επιφανειακά και όχι ςτο εςωτερικό του ςϊματοσ. Ππωσ προαναφζρκθκε όμωσ,το αλκοόλ δεν είναι το μόνο ευεργετκό ςυςτατικό του κραςιοφ.το ςυςτατικό με τισ περιςςότερεσ ευεργετικζσ ιδιότθτεσ είναι θ ρεςβερατρόλθ. 2.εςβερατρόλθ Θ χθμικι ουςία ρεςβερατρόλθ ζχει ποικίλεσ φαρμακευτικζσ ιδιότθτεσ: -Αντιωξειδωτικι δράςθ,θ οποία προλαμβάνει αρϊςτιεσ των γειρατιϊν,όπωσ το πάρκινςον και το αλτςχάιμερ,όπωσ και τα ίδια τα γειρατειά -Κεραπεία για τον διαβιτθ.θ ρεςβερατρόλθ ζχει τθν ιδιότθτα να μειϊνει το ςάκχαρο του αίματοσ και να προλαμβάνει φκορζσ από υπερβολικι κατανάλωςθ λιπαρϊν. -εςβερατρόλθ αντί για άςκθςθ και δίαιτα.ζνα πείραμα που διεξιχκθ ςε 11 παχφςαρκουσ εκελοντζσ ζδειξε ότι θ χοριγθςθ χαπιϊν κακαρισ ρεςβερατρόλθσ είχε το ίδιο αποτζλεςμα με τθν ελαφριά άςκθςθ και και χαμθλι κερμιδικι διατροφι 30

31 -Ρρόλθψθ αρνθτικϊν επιδράςεων του οργανιςμοφ ςε ςυνκικεσ ζλειψθσ βαρφτθτασ.θ ρεςβςερατρόλθ αποτρζπει τθσ ςυνζπειεσ τθσ ζλλειψθσ άςκθςθσ ςτο διάςτθμα κακϊσ και άλλεσ μεταβολζσ του ςϊματοσ ςε ζλλειψθ βαρφτθτασ,όπωσ αντίςταςθ ςτθν ινςουλίνθ και μείωςθ ςτθν πυκνότθτα των μετάλλων ςτα οςτά. -Τζλοσ,θ ρεςβερατρόλθ μπορεί να χορθγθκεί ςε μυικά παράλυτουσ αςκενείσ,όπωσ για παράδειγμα ζνασ αςκενισ ςε αναπθρικό καροτςάκι,ϊςτε να υπάρξει κάποια μυικι ενδυνάμωςθ. Στθ ςυνζχεια δίνονται μερικζσ εφκολα εφαρμοηόμενεσ ςυνταγζσ για κεραπεία διαφόρων προβλθμάτων. Αναιμία: Βράηετε κραςί, 100 δράμια αγριάδα, 100 δράμια ηάχαρθ, 100 δράμια κινά, 2 χοφφτεσ ςκορπίδι (φυτό) και πίνετε το υγρό. Ρλθγζσ βαριζσ: Βράηετε φφλλο κεραςιάσ μζςα ςτο κραςί και το φφλλο αυτό το βάηετε ςτθν πλθγι. Βγάηετε το φφλλο και πλζνετε τθν πλθγι με ρετςινόλαδο. Ρόνοσ αυτιών: Ηωμόσ αψικιάσ με άςπρο κραςί, ηεςτά επικζματα μαλλιοφ προβάτου με γλυκό αμυγδαλόλαδο. ΤΟ ΚΡΑΣΙ ΦΑΡΜΑΚΟ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ Το κραςί ςτθν αρχαία Ελλάδα,και γενικά ςτον αρχαίο κόςμο,ωσ φάρμακο είχε αρκετζσ χριςεισ: -Αντιςθπτικό.Οι αρχαίοι ζλλθνεσ αναμείγνειαν το νερό τουσ με κραςί,για απολφμανςθ. -Αναμθγμζνο με βότανα αλλά και μόνο του,είχε διάφορεσ κεραπευτικζσ ιδότθτεσ για τουσ αρχαίουσ.ραραδείγματοσ χάρθ,ο Λπποκράτθσ χορθγοφςε ςτουσ αςκενείσ με πυρετό κραςί αραιωμζνο με λίγο νερο. 31

32 -Θταν και τότε γνωςτό ότι θ κατανάλωςθ κραςιοφ,με μζτρο,επιμικυνε τθν ηωι των αρχαίων και ςυνζβαλλε ςτθν αναπαραγωγικι διαδικαςία. -Το κραςί χρθςιμοποιοφνταν και ωσ χαλαρωτικό. Οι Ζλλθνεσ είχαν δϊςει ςτον Διόνυςο, το κεό του κραςιοφ γι' αυτι του τθν ιδιότθτα το όνομα Λφςιοσ (επειδι ζλυνε τθ γλϊςςα). -Κερμαντικό.Καταναλϊνονταν πολφ τον χειμϊνα,για να κρατάει το ςϊμα ηεςτό. Ο Λπποκράτθσ,διάςθμοσ γιατρόσ τθσ αρχαιότθτασ 32

33 Ο Λπποκράτθσ εξετάηει ζναν αςκενι του PROJECT ΤΟ ΚΑΣΛ Θ υπερβολικι κατανάλωςθ αλκοόλ ςυνοδεφεται από κινδφνουσ για το καρδιαγγειακό ςφςτθμα. Ψθλϊνει τθν πίεςθ και τον κίνδυνο για καρδιακι ανεπάρκεια,με ακοόλ κα υπάρξουν εγγεφαλικά επιςόδια,ξαφνικόσ κάνατοσ. Ο αλκοολιςμόσ τθσ εγγφου γυναίκασ μπορεί με ςοβαρζσ ςυνζπιεσ για το παιδί να βρεκεί ςε κίνδυνο κανάτου κατά τθ γζννθςθ,μειωμζνεσ πνευματικζσ ικανότθτεσ και χαμθλό βάροσ γζννθςθσ. Το αλκοόλ καταςτρζφει τθ ηωι. Τα κετικά αποτελζςματα τθσ μζτριασ κατανάλωςθσ του κραςιοφ για τθν καρδιά και για τθν μείωςθ τθσ πίεςθσ αποδόκθκαν ςτισ αντιωξειδωτικζσ ουςίεσ όπωσ οι φλαβονοειδείσ που περιζχονται ςε αυτό. Αυτοί που δεν άρχιςαν ακόμα να πίνου αλκοολοφχα ποτά ςυςτείνεται να μθν αρχίςουν,ενϊ αυτοί που πίνουν να πίνουν με μζτρο. 33

34 Ζνα ποτό ιςοδυναμεί με :1)355 χιλιοςτά του λίτρου μπίρασ 2)118 χιλιοςτά του λίτρου κραςιοφ ποτϊν 3)και από χιλιοςτά του λίτρου πιο δυνατϊν αλκοολοφχων Θυπερβολικι κατανάλωςθ αλκοόλ και αλκοολιςμόσ είναι πθγι πολλϊν κακϊν,ενϊ θ μζτρια κατανάλωςθ δίνει κετικά αποτελζςματα. Υπάρχουν καλφτεροι τρόποι παρά του αλκοόλ για να βελτιϊςει κάποιοσ τθν υγεία και να μειϊςει τουσ κινδφνουσ για τθν καρδία του. 34

35 Θ ΣΥΜΜΟΛΑ ΤΩΝ 2Χ2,5 ΟΜΑΔΑ Γ ΤΑ ΜΟΝΟΡΑΤΛΑ ΤΟΥ ΚΑΣΛΟΥ 1ο ΓΕΛ. ΘΑΚΛΕΛΟΥ ΑΤΤΛΚΘΣ ΕΤΟΣ

36 ΡΕΛΕΧΟΜΕΝΑ 1)Αβραμίδθσ Φοίβοσ Τα βιματα για τθν οινοποίθςθ(τρφγοσ) 2)Ραλαφοφτασ Λωάννθσ Οινοποιεία Αττικισ 3)Κομίνθσ Χριςτοσ &Τςοφβαλοσ Λωάννθσ Είδθ κραςιϊν και οικονομία 36

37 4)Ντζμα Άννυ Διαφθμίςεισ κραςιϊν 37

38 Τα βιματα για τθν οινοποίθςθ (ΤΥΓΟΣ) ΣΥΓΚΟΜΛΔΘ Τα ςταφφλια που αφινονται ϊςτε να φκάςουν ςτθν πλιρθ ωριμότθτα ςτθν άμπελο θ που είναι μερικϊσ ξζρα από τθν ζκκεςθ ςτον ιλιο μετά τθ ςυγκομιδι εμφανίηουν υψθλι περιεκτικότθτα ςε ηάχαρθ ωσ αποτζλεςμα τθσ φυςικισ απϊλειασ υγραςίασ. Ζνασ ευεργετικόσ μφκθτασ, μπορεί επίςθσ να χρθςιμοποιθκεί για να επιταχφνει τθν απϊλεια υγραςίασ. Αυτά τα ςταφφλια χρθςιμοποιοφνται για να παραγάγουν τουσ γλυκοφσ επιτραπζηιουσ οίνουσ. Ειδικζσ μζκοδοι που υιοκετοφνται ϊςτε να παραχκοφν αυτά τα κραςιά περιλαμβάνουν τθν προςκικθ διοξειδίου του κείου, τθ χριςθ μικρϊν δοχείων ηφμωςθσ κατά τθ διάρκεια τθσ κατεργαςίασ, ι τθ χριςθ χαμθλϊν κερμοκραςιϊν με ςτόχο το ςταμάτθμα τθσ ηφμωςθσ προτοφ να ηυμωκεί όλθ θ ηάχαρθ. 38

39 Λόγω τθσ επίδραςθσ του ςτθ ςφςταςθ των ςταφυλιϊν,ο κατάλλθλοσ ςυγχρονιςμόσ τθσ ςυγκομιδισ είναι μεγάλθσ ςπουδαιότθτασ.θ πρόωρθ ςυγκομιδι οδθγεί ςτα λεπτά, χαμθλισ περιεκτικότθτασ ςε οινόπνευμα κραςιά, ενϊ κακυςτερθμζνθ ςυγκομιδι μπορεί να παραγάγει κραςιά με υψθλι περιεκτικότθτα ςε αλκοόλ και χαμθλι οξφτθτα. Θ ςυγκομιδι μπορεί να ολοκλθρωκεί ςε ζνα θ περιςςότερα ςτάδια. Οι ςυςτάδεσ ςταφυλιϊν κόβονται από τθν άμπελο και τοποκετοφνται ςε κάδουσ θ ςε κουτιά και ζπειτα μεταφζρονται ςε μεγαλφτερα εμπορευματοκιβϊτια για τθ μεταφορά ςτθν οινοποιία. Στθν οινοποιία τα ςταφφλια μποροφν να πεταχτοφν άμεςα ςτο κραυςτιρα θ μποροφν να ξεφορτωκοφν ςε ζνα φρεάτιο και να φερκοφν ςτο κραυςτιρα από ζνα ςυνεχζσ ςφςτθμα μεταφορζων. 39

40 ΚΑΥΣΘ Στθ ςφγχρονθ μθχανοποιθμζνθ παράγωγθ κραςιοφ, τα ςταφφλια ςυνικωσ ςυνκλίβονται και αποςπάται το κοτςάνι τουσ ςυγχρόνωσ από ζναν κραυςτιρα, που αποτελείται από ζνα διάτρθτο κφλινδρο που περιζχει πτερφγια που περιςτρζφονται με 600 ζωσ ςτροφζσ το λεπτά. Τα ςταφφλια ςυνκλίβονται και πζφτουν μζςα από τισ οπζσ του κυλίνδρου, οι περιςςότεροι από τουσ μίςχουσ περνοφν από το τζλοσ του κυλίνδρου. Ζνασ κυλινδρικόσ κραυςτιρασ μπορεί επίςθσ να χρθςιμοποιθκεί. Οι αρχαίεσ μζκοδοι με τα πόδια θ με τα παποφτςια εφαρμόηονται ςπάνια. Πταν κόκκινα ςταφφλια χρθςιμοποιοφνται για τθν παραγωγι άςπρου χυμοφ, όπωσ ςτθν περιοχι τθσ Καμπανιάσ ςτθ Γαλλία, θ κραφςθ ολοκλθρϊνεται με τθ ςυμπίεςθ. Τα κόκκινα ςταφφλια μερικζσ φορζσ ειςάγονται ολόκλθρα ςτισ δεξαμενζσ, οι οποίεσ ςτθ ςυνζχεια παραμζνουν κλειςτζσ. Θ προκφπτουςα αναπνοι ςτα φροφτα καταναλϊνει οξυγόνο και παράγει διοξείδιο του άνκρακα, με αποτζλεςμα τθν κανάτωςθ των κυττάρων του φλοιοφ, ο οποίοσ χάνει τθν θμί-διαπερατότθτά του και επιτρζπει τθν εφκολθ εξαγωγι χρϊματοσ. Υπάρχει επίςθσ κάποια ενδοκυτταρικι αναπνοι του μθλικοφ οξζοσ. Αυτι θ διαδικαςία αναπνοισ είναι αργι και ςτισ 40

41 κερμζσ περιοχζσ μπορεί να οδθγιςει ςτα κραςιά χαμθλοφ χρϊματοσ και οξφτθτασ, με διακριτικό άρωμα. Ο ΔΛΑΧΩΛΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΥΜΟΥ Πταν ο χυμόσ των άςπρων ςταφυλιϊν υποβάλλεται ςε επεξεργαςία ι όταν είναι επικυμθτι θ παραγωγι ενόσ λευκοφ κραςιοφ, ο χυμόσ είναι ςυνικωσ διαχωριςμζνοσ από τουσ φλοιοφσ και τουσ ςπόρουσ αμζςωσ μετά από τθ κραφςθ. Σε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ όταν είναι επικυμθτι θ αφξθςθ τθσ εξαγωγισ γεφςθσ, οι φλοιοί των λευκϊν ςταφυλιϊν αφινονται ςε επαφι με το χυμό για 12 ζωσ 24 ϊρεσ, αυτι όμωσ θ διαδικαςία αυξάνει επίςθσ τθν εξαγωγι χρϊματοσ που ςυχνά είναι ανεπικφμθτθ. Δφο κφριεσ διαδικαςίεσ υιοκετοφνται ϊςτε να διαχωριςτεί ο χυμόσ από τα ςτερεά. Ζνα μεγάλο μζροσ του χυμοφ μπορεί να εξαχκεί με τθν τοποκζτθςθ των ςυντετριμμζνων ςταφυλιϊν ςε ζνα κοντζινερ που ζχει ζνα ψεφτικο κατϊτατο ςθμείο και ςυχνά ψεφτικεσ πλευρζσ. Θ μάηα των ςυντετριμμζνων ςταφυλιϊν ονομάηεται μοφςτοσ, ζνασ όροσ που χρθςιμοποιείται επίςθσ για να αναφερκεί ςτο μθ ηυμωμζνοσ χυμό ςταφυλιϊν, με ι χωρίσ το φλοιό. Συχνότερα, τα ςυντετριμμζνα ςταφφλια τοποκετοφνται ςε ζναν πιεςτιριο. Μία οριηόντια πρζςα που εφαρμόηει πίεςθ και ςτισ δφο άκρεσ, αντικακιςτά βακμιαία τθν παραδοςιακι πρζςα. Οι ςυνεχείσ κοχλιωτζσ πρζςεσ επίςθσ χρθςιμοποιοφνται, ειδικά για τον αποςτραγγιςμζνο πολτό. Θ πρζςα Willmes που χρθςιμοποιείται ευρζωσ για τουσ άςπρουσ μοφςτουσ, αποτελείται από ζναν διάτρθτο κφλινδρο που περιζχει ζναν διογκϊςιμο ςωλινα. Τα ςυντετριμμζνα 41

42 ςταφφλια ειςάγονται κφλινδρο, και ο ςωλινασ όντασ διογκωμζνοσ πιζηει τα ςταφφλια ενάντια ςτισ πλευρζσ του περιςτρεφόμενου κυλίνδρου και αναγκάηει το χυμό να εξαχκεί μζςω των διατριςεων. Διάφορεσ ςυμπιζςεισ μποροφν να γίνουν χωρίσ εκτενι χειρονακτικι εργαςία. παραδοσιακή πρέσα πρέσα Willmes Οι ςυνεχείσ πρζςεσ είναι περιςςότερο αποτελεςματικζσ για τθν παραγωγι κόκκινων κραςιϊν, ςτα οποία ο φλοιόσ, οι ςπόροι και ο χυμόσ ηυμϊνονται μαηί. Ο διαχωριςμόσ του χυμοφ είναι απλοφςτερθ διαδικαςία διότι θ ηφμωςθ ζχει ωσ αποτζλεςμα ο φλοιόσ να είναι λιγότερο γλιςτερόσ και θ ποςότθτα του χυμοφ που λαμβάνεται είναι πολφ μεγαλφτερθ ςε ςχζςθ με το μθ ηυμωμζνο μοφςτο. Ο διαχωριςμόσ λιγότερο γλιςτερϊν ςτερεϊν από το χυμό με εφαρμογι πίεςθσ είναι επίςθσ απλοφςτεροσ. Το ξθρό υπόλειμμα που παραμζνει μετά από τθν εξαγωγι του χυμοφ από τα ςταφφλια, από τισ ηυμϊςεισ άςπρων ι κόκκινων ςταφυλιϊν, μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για να παρζχει το απόςταγμα για τθν παραγωγι των άλλων ειδϊν αλκοολοφχων ποτϊν. 42

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

6-PACK ΚΟΙΛΙΑΚΫΝ, ΣΨΙΩΤΟΙ ΓΛΟΥΤΟΙ, ΑΡΑΩΟ ΣΫΜΑ, ΕΥΕΞΙΑ, ΩΑΑ, ΥΓΕΙΑ. Αυτι είναι θ εικόνα του τομζα τθσ φυςικισ κατάςταςθσ που προβάλλεται και

6-PACK ΚΟΙΛΙΑΚΫΝ, ΣΨΙΩΤΟΙ ΓΛΟΥΤΟΙ, ΑΡΑΩΟ ΣΫΜΑ, ΕΥΕΞΙΑ, ΩΑΑ, ΥΓΕΙΑ. Αυτι είναι θ εικόνα του τομζα τθσ φυςικισ κατάςταςθσ που προβάλλεται και 6-PACK ΚΟΙΛΙΑΚΫΝ, ΣΨΙΩΤΟΙ ΓΛΟΥΤΟΙ, ΑΡΑΩΟ ΣΫΜΑ, ΕΥΕΞΙΑ, ΩΑΑ, ΥΓΕΙΑ. Αυτι είναι θ εικόνα του τομζα τθσ φυςικισ κατάςταςθσ που προβάλλεται και προωκείται από τθ βιομθχανία fitness ςιμερα Αλλά ζχετε ποτζ αναρωτθκεί

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Μζρη διαςκζδαςησ παιδιών

Μζρη διαςκζδαςησ παιδιών ΚΙΜΩΛΟΣ Αξιοθζατα Εχει ωραία αξιοκζατα όπωσ το κάςτρο, ο βράχοσ μανιτάρι και ο μεγάλοσ βράχοσ ελζφαντασ, από όπου ςκαρφαλϊνουν και κάνουν πολλζσ βουτιζσ τα παιδιά το καλοκαίρι!! Φαγητό διαςκζδαςη Τα εςτιατόρια

Διαβάστε περισσότερα

Μαρίλια Διόλα Ιωςθφίνα Πεαηίνου Στ τάξθ

Μαρίλια Διόλα Ιωςθφίνα Πεαηίνου Στ τάξθ Μαρίλια Διόλα Ιωςθφίνα Πεαηίνου Στ τάξθ Στθν Ιταλία θ περίοδοσ των Χριςτουγζννων ζχει τθ μεγαλφτερθ διάρκεια από όλεσ τισ άλλεσ των χριςτιανικών χωρών. Αρχίηει από τισ 8 Δεκεμβρίου και ολοκλθρώνεται ςτισ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα

τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα Τα χάλκιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα 1. Γιατί τα λζμε χάλκινα πνευςτά όργανα; Πνευςτά χαρακτθρίηονται όλα τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται από τθν (ανα)πνοι

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά Τα νύλιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά τα ξφλινα! 1. Γιατί τα λζμε ξφλινα πνευςτά; Πνευςτά ονομάηονται τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται μζςα ςε ζνα ςωλινα απ όπου περνάει ο

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΛΙΠΗ ΕΙΑΓΩΓΗ. (1 γραμμάριο λίπουσ αποδίδει 9-9,3 kcal ι περίπου 38 joule). ΕΙΔΗ ΛΙΠΩΝ. Tα λίπθ είναι τριϊν ειδϊν: τα κορεςμζνα λιπαρά οξζα,

ΣΑ ΛΙΠΗ ΕΙΑΓΩΓΗ. (1 γραμμάριο λίπουσ αποδίδει 9-9,3 kcal ι περίπου 38 joule). ΕΙΔΗ ΛΙΠΩΝ. Tα λίπθ είναι τριϊν ειδϊν: τα κορεςμζνα λιπαρά οξζα, ΣΑ ΛΙΠΗ ΕΙΑΓΩΓΗ Τα λίπθ αποτελοφν μία μεγάλθ ανομοιογενι ομάδα κρεπτικϊν ουςιϊν που ζχουν κοινά χαρακτθριςτικά όπωσ ότι είναι ουςίεσ αδιάλυτεσ ςτο νερό κι αναλφονται ςε οργανικά διαλφματα. Από άποψθ κρεπτικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΕΜΑ Α ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 Α1. - γ. ςφφιλθ Α2. - α. ερυκρόσ μυελόσ των οςτών Α3. - β. εντομοκτόνο Α4. - β. καταναλωτζσ 1θσ τάξθσ Α5. - δ. μία οικογζνεια ΘΕΜΑ Β Β1. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ. Θζλω ςε αυτό το κομμάτι, να μιλιςουμε λίγο για τουσ φυςικοφσ νόμουσ που υπάρχουν ςτο ςϊμα μασ και πϊσ το επθρεάηουν

ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ. Θζλω ςε αυτό το κομμάτι, να μιλιςουμε λίγο για τουσ φυςικοφσ νόμουσ που υπάρχουν ςτο ςϊμα μασ και πϊσ το επθρεάηουν ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ Όςο κι αν με «τάραηε» το μάκθμα τθσ «φυςικισ» ςτο ςχολείο, όπου κι αν το ςυνάντθςα αυτό, (γυμνάςιο, λφκειο, ςχολι, διαιτολογία κλπ), το ίδιο και θ «βιολογία-βιοχθμεία», τόςο τα εκτίμθςα

Διαβάστε περισσότερα

Ρανεμιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ Σχολι Καλϊν Τεχνϊν Φλϊρινασ Τμιμα Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν. Ο καπνόσ ωσ υλικό για δθμιουργία

Ρανεμιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ Σχολι Καλϊν Τεχνϊν Φλϊρινασ Τμιμα Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν. Ο καπνόσ ωσ υλικό για δθμιουργία Ρανεμιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ Σχολι Καλϊν Τεχνϊν Φλϊρινασ Τμιμα Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν Ο καπνόσ ωσ υλικό για δθμιουργία Μάκθμα : Τεχνολογία Υλικϊν - Νζεσ Τεχνολογίεσ & Διαγνωςτικι Ζργων Τζχνθσ

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Το Άγιον Προσ είναι θ μεγαλφτερθ και ςθμαντικότερθ ορκόδοξθ κοινότθτα ςτθν Ελλάδα. Είναι θ πθγι τθσ πίςτεωσ, για εκατομμφρια πιςτϊν Ορκοδόξων Χριςτιανϊν, και είναι επίςθσ μζροσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

Μάκθμα 6: Άγχοσ ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΤ ΛΟΓΟΤ

Μάκθμα 6: Άγχοσ ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΤ ΛΟΓΟΤ Μάκθμα 6: Άγχοσ ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΤ ΛΟΓΟΤ Σα φοιτθτικά χρόνια είναι ίςωσ τα καλφτερα χρόνια ςτθ ηωι ενόσ ανκρϊπου. Όμωσ, κατά τθ διάρκεια τθσ φοιτθτικισ ηωισ, οι φοιτθτζσ αντιμετωπίηουν ζνα ςοβαρό πολλζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ Βϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ

ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ Βϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ Βϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΘΕΜΑ: ΝΑΙ ΣΘΝ ΑΚΘΘ, ΟΧΙ ΣΟ ΚΑΠΝΙΜΑ ΤΠΕΤΘΤΝΘ ΚΑΘΘΓΘΣΡΙΑ: ΣΙΑΚΑΡΑ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ 01 Ομάδα PROJECT X Όλγα Κωςτοποφλου Νάςοσ Κοτρώτςιοσ Κωνςταντίνοσ Παναγιωτόπουλοσ Γιοχάννα Χάιηε

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά

Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά (Παραμφκι δθμιουργθμζνο από τα παιδιά του Παιδικοφ τακμοφ «Παιδικό Χαμόγελο», Εκπαιδευτικός: Αλζξανδρος Πανταηις, Ρζκυμνο 2013) -«Καλθμζρα αράχνθ!» Είπε λαχανιαςμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Φφλλο Εργαςίασ Ονοματεπώνυμο. Παραγωγή και διάδοςη του ήχου Ήχοσ παράγεται όταν τα ςωματίδια κάποιου υλικοφ μζςου αναγκαςκοφν να εκτελζςουν ταλάντωςθ. Για να διαδοκεί ο ιχοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912 ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912 Το 1912 ξζςπαςε ο Αϋ Βαλκανικόσ Πόλεμοσ, ςτον οποίο θ Βουλγαρία, θ Σερβία, θ Ελλάδα και το Μαυροβοφνιο ςυμμάχθςαν εναντίον τθσ Οκωμανικισ Αυτοκρατορίασ,

Διαβάστε περισσότερα

Μόδα είναι και αλλάηει

Μόδα είναι και αλλάηει Μόδα είναι και αλλάηει Οριςμόσ μόδασ Παροδικι ςυνικεια που για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα γενικεφεται ςε μεγάλο φάςμα τθσ κοινωνίασ, ςε ότι αφορά τθν ενδυμαςία, τθν κόμμωςθ, τθ μουςικι. Κακρεφτίηει τισ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθοφν, γράφοντασ ςτο τετράδιό ςασ, δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ HIV / AIDS Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ 2011 Σελίδα 0 από 12 HIV / AIDS Το AIDS είναι ζνα ςεξουαλικό μεταδοτικό νόςθμα και δεν αποτελεί πλζον μια κανατθφόρα αςκζνεια, αλλά μία χρόνια νόςο, για τθν

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Δυνατότθτα κάλυψθσ κερμαντικϊν αναγκϊν ζωσ και 100% (εξαρτάται από τθν τοποκεςία, τθν ςυλλεκτικι επιφάνεια και τθν μάηα νεροφ αποκθκεφςεωσ) βελτιςτοποιθμζνο ςφςτθμα με εγγυθμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα Δια-γενεακι κινθτικότθτα Κατά κανόνα οι τρζχουςεσ επιλογζσ των ατόμων ζχουν ςυνζπειεσ ςτο μζλλον (δυναμικι ςχζςθ). Σε ότι αφορά τισ επιλογζσ των ατόμων ςε ςχζςθ με τθν εκπαίδευςθ γνωρίηουμε ότι τα άτομα

Διαβάστε περισσότερα

Νεότερη ελληνικθ ζωγραφικθ Τρία μεγάλα πρόςωπα τησ ελληνικθσ ζωγραφικθσ. Tři osobnosti řeckého malířství

Νεότερη ελληνικθ ζωγραφικθ Τρία μεγάλα πρόςωπα τησ ελληνικθσ ζωγραφικθσ. Tři osobnosti řeckého malířství Νεότερη ελληνικθ ζωγραφικθ Τρία μεγάλα πρόςωπα τησ ελληνικθσ ζωγραφικθσ Tři osobnosti řeckého malířství Δομθνικοσ Θεοτοκόπουλοσ Ο Δομινικοσ Θεοτοκόπουλοσ (Χάνδακασ 1541-Σολζδο 1614), γνωςτόσ επίςθσ με

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηςη τησ Εμφάνιςησ τησ Νόςου Νοςηρότητα : Επίπτωςη, Επιπολαςμόσ. Δρ. Ιωάννθσ Δετοράκθσ

Μέτρηςη τησ Εμφάνιςησ τησ Νόςου Νοςηρότητα : Επίπτωςη, Επιπολαςμόσ. Δρ. Ιωάννθσ Δετοράκθσ Μέτρηςη τησ Εμφάνιςησ τησ Νόςου Νοςηρότητα : Επίπτωςη, Επιπολαςμόσ Δρ. Ιωάννθσ Δετοράκθσ Πληθυςμόσ : Η εξζλιξη τησ νόςου από υγιζσ άτομα ςε άτομα με βαθμό ςοβαρότητασ τησ νόςου που είναι μεταβαλλόμενοσ

Διαβάστε περισσότερα

WARM-UP. Galazoulas Christos Lecturer of Basketball Coaching

WARM-UP. Galazoulas Christos Lecturer of Basketball Coaching WARM-UP Galazoulas Christos Lecturer of Basketball Coaching Η επίδραςθ τθσ προκζρμανςθσ ςτθν απόδοςθ εξετάηεται από τθ δεκαετία του 30 για το αν και πόςο ςυνειςφζρει ςτθ βελτίωςθ τθσ ακλθτικισ απόδοςθσ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα. Απαντιςεισ. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ.

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα. Απαντιςεισ. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ. Απαντιςεισ Α1. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ. Βαςικά ςθμεία: Λόγοι προςταςίασ: 1. Εκφραςτζσ δθμοκρατικοφ πνεφματοσ 2. Χϊροι ψυχαγωγίασ και πολιτιςμικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ:

ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ: ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ: 2008030075 ΕΙΑΓΩΓΗ Το Heartstone είναι ζνα ψθφιακό παιχνίδι καρτϊν που διεξάγιεται πάνω ςτο Battle.net, ζναν διακομιςτι τθσ εταιρίασ

Διαβάστε περισσότερα

Ζπειτα κάναμε μια ςυηιτθςθ και εκφράςαμε τισ απορίεσ που είχαμε. Όλεσ οι ερωτιςεισ που κάναμε ςτον κ. Γιάννθ είναι: Επ : Πωρ μοξπώ μα

Ζπειτα κάναμε μια ςυηιτθςθ και εκφράςαμε τισ απορίεσ που είχαμε. Όλεσ οι ερωτιςεισ που κάναμε ςτον κ. Γιάννθ είναι: Επ : Πωρ μοξπώ μα Στα πλαίςια του προγράμματοσ Κυκλοφοριακισ Αγωγισ : «Ασ μάκουμε τα ςιματα, μθν πάκουμε ατυχιματα» που υλοποιεί θ τάξθ μασ κατά τθ φετινι ςχολικι χρονιά, τθν Τρίτθ 17 Φεβρουαρίου 2015 πραγματοποιιςαμε επίςκεψθ

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

ANIMONDA Η ΠΡΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΑΣΑ Α

ANIMONDA Η ΠΡΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΑΣΑ Α ANIMONDA Η ΠΡΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΑΣΑ Α Η ANIMONDA όλα αυτά τα χρόνια μζςα από τθν πείρα τθσ, τθν επιςτθμονικι τθσ εξειδίκευςθ και με γνϊμονα τισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ γάτασ ςτθ διατροφι τθσ,ζχει δθμιουργιςει

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στερεών τρουών

Εισαγωγή στερεών τρουών Εισαγωγή στερεών τρουών Η μετάβαςθ του βρζφουσ από το μθτρικό κθλαςμό ι τθν τεχνθτι διατροφι (ξζνο γάλα) ςτισ ςτερεζσ τροφζσ, αποτελεί ςθμαντικό ςτάδιο ανάπτυξισ του Οι πλθροφορίεσ του φυλλαδίου αυτοφ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΞΗ : Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ. ΘΕΜΑ: ΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΜΟ 3 ο ΣΡΙΜΗΝΟ

ΣΑΞΗ : Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ. ΘΕΜΑ: ΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΜΟ 3 ο ΣΡΙΜΗΝΟ ΣΑΞΗ : Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ ΘΕΜΑ: ΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΜΟ 3 ο ΣΡΙΜΗΝΟ ΟΙΣΜΟΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΘΣ ΒΙΑΣ Κατάςταςθ κατά τθν οποία αςκείται εςκεμμζνθ, απρόκλθτθ, ςυςτθματικι και επαναλαμβανόμενθ βία και επικετικι

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

Αςφυξία και πνιγμονθ

Αςφυξία και πνιγμονθ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Ηλικιακθ ωριμότητα 0-3 ετϊν: τα περιςςότερα παιδιά κάτω των τριϊν ετϊν δεν μποροφν να αντιλθφκοφν τθν επικινδυνότθτα μιασ πράξθσ ι να κυμθκοφν μια ςυμβουλι για πρόλθψθ ατυχιματοσ. Γι

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Δρ. Θεοδώρου Παύλοσ theodorou@uoc.gr Περιεχόμενα Τι είναι οι Βάςεισ Δεδομζνων (DataBases) Τι είναι Σφςτθμα Διαχείριςθσ Βάςεων Δεδομζνων (DBMS) Οι Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

Αλάγλωζε εηθαζηηθώλ έργωλ ως ηζηορηθώλ πεγώλ. Γεκήηρηος Βιάτος, Στοιηθός Σύκβοσιος Φηιοιόγωλ Ροδόπες

Αλάγλωζε εηθαζηηθώλ έργωλ ως ηζηορηθώλ πεγώλ. Γεκήηρηος Βιάτος, Στοιηθός Σύκβοσιος Φηιοιόγωλ Ροδόπες Αλάγλωζε εηθαζηηθώλ έργωλ ως ηζηορηθώλ πεγώλ Γεκήηρηος Βιάτος, Στοιηθός Σύκβοσιος Φηιοιόγωλ Ροδόπες Ανάγνωςθ εικαςτικϊν ζργων ωσ ιςτορικϊν πθγϊν Τρία επίπεδα ερμθνείασ που αντιςτοιχοφν, κατά τον Ζρβιν

Διαβάστε περισσότερα

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου!

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 4ο Δημοτικό Σχολείο Νζασ Ευκαρπίασ Αρχαιολογικό Μουςείο Θεςςαλονίκησ Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 1 Συμμετζχοντεσ Σχολείο: 4 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ευκαρπίασ Τάξη / Τμήμα: Β1 Αριθμόσ μαθητών: 19 Αριθμόσ παλιννοςτοφντων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΟΡΙΘΕΝΣΩΝ 2006-2007 34 2007-2008 40 2008-2009 38 2009-2010 25 2010-2011 13 ΤΝΟΛΟ: 150 ΔΙΟΡΙΜΟΙ ( ΜΕΟ ΟΡΟ 30 ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΑΝΑ ΕΣΟ) Με

Διαβάστε περισσότερα

Το ςχολείο ςταματά αλλά θ δθμιουργικότθτα των παιδιϊν ςυνεχίηει να αναπτφςςεται! Ζλα κι εςφ ςτθν παρζα μασ!

Το ςχολείο ςταματά αλλά θ δθμιουργικότθτα των παιδιϊν ςυνεχίηει να αναπτφςςεται! Ζλα κι εςφ ςτθν παρζα μασ! Summer Cαmp 2016 ςτα Εκπαιδευτιρια Σακκά (νζο) Το ςχολείο ςταματά αλλά θ δθμιουργικότθτα των παιδιϊν ςυνεχίηει να αναπτφςςεται! Ζλα κι εςφ ςτθν παρζα μασ! Το κερινό πρόγραμμα δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ και

Διαβάστε περισσότερα

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM 1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΜΠΟ FM; Πρόκειται για μια θλεκτρονικι διάταξθ που ςκοπό ζχει τθν εκπομπι ραδιοςυχνότθτασ

Διαβάστε περισσότερα

Τγρότοποσ Κορϊνειασ Βόλβθσ: «ζνασ κρυμμζνοσ κθςαυρόσ»

Τγρότοποσ Κορϊνειασ Βόλβθσ: «ζνασ κρυμμζνοσ κθςαυρόσ» Τηλ.6937122299 - Email: nasthem1@hotmail.com Τγρότοποσ Κορϊνειασ Βόλβθσ: «ζνασ κρυμμζνοσ κθςαυρόσ» Κείμενο Φωτογραφίεσ: Θζμιδα Ναςοποφλου Ξεναγόσ Εκνικϊν Δρυμϊν & Υγροτόπων MSc Biodiversity Σε μικρι απόςταςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πρόγραμμα Επιμόρυωσης Τποψηυίων Καθηγητών Σεχνολογίας. Ηλεκτρονικά ΙΙ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πρόγραμμα Επιμόρυωσης Τποψηυίων Καθηγητών Σεχνολογίας. Ηλεκτρονικά ΙΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πρόγραμμα Επιμόρυωσης Τποψηυίων Καθηγητών Σεχνολογίας Ηλεκτρονικά ΙΙ Πέμπτη 3/3/2011 Διδάζκων: Γιώργος Χαηζηιωάννοσ Τηλέθωνο: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy Ώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΙΜΟΣΗΣΑ ΜΕΣΑΛΛΩΝ. Τα μζταλλα ζχουν τριπλό ρόλο : Δομικό, λειτουργικό και ρυκμιςτικό.

ΕΙΑΓΩΓΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΙΜΟΣΗΣΑ ΜΕΣΑΛΛΩΝ. Τα μζταλλα ζχουν τριπλό ρόλο : Δομικό, λειτουργικό και ρυκμιςτικό. ΕΙΑΓΩΓΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ Η λιψθ επαρκοφσ ποςότθτασ μετάλλων από τισ τροφζσ, βοθκά ςτθν ρφκμιςθ του οργανικοφ ιςοηυγίου ςε νερό, ςτθν ομαλότερθ διακίνθςθ των κρεπτικϊν ςυςτατικϊν, ςτθν διατιρθςθ τθσ φυςιολογικισ

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1]

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1] Το e-class του Πανελλινιου Σχολικοφ Δίκτυου [ΠΣΔ/sch.gr] είναι μια πολφ αξιόλογθ και δοκιμαςμζνθ πλατφόρμα για αςφγχρονο e-learning. Ανικει ςτθν κατθγορία του ελεφκερου λογιςμικοφ. Αρχίηουμε από τθ διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ.

Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ. Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ. Πρωτότυπο: The bullying prevention roll play Game. Πθγι : Social Skills Central. Μετάφραςθ: Μουρελάτου ταμοφλα - Εργοκεραπεφτρια Δφο ι περιςςότεροι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΙΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑ:ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΚΟΠΑΝΟΤ ΕΤΘΑΛΙΑ ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΣΡΙΚΑΛΩΝ

ΕΡΓΑΙΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑ:ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΚΟΠΑΝΟΤ ΕΤΘΑΛΙΑ ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΕΡΓΑΙΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑ:ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΚΟΠΑΝΟΤ ΕΤΘΑΛΙΑ ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2015-16 3 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΣΡΙΚΑΛΩΝ Γεωργική τεχνολογία Είναι ζνασ επιςτθμονικόσ Κλάδοσ τθσ Γεωπονίασ και τθσ Σεχνολογίασ Δθλαδι

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο

Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΟ ΔΘΜΟΤΛΚΟ ΣΧΟΛΕΛΟ ΜΑΩΝΛΟΥ- ΨΕΜΑΤΛΣΜΕΝΟΥ Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο Διαθεματική Εργαςία από τουσ μαθητέσ τησ Γ και Δ τάξησ. Δαςκάλα: Φρυςοβαλάντω Θουκυδίδου ΣΧΟΛΛΚΘ ΧΟΝΛΑ 2010 2011 ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ.

Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ. Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ. Μια μζρα ςαν όλεσ τισ άλλεσ, ζνα ναυάγιο (Σιτανικόσ) τράβθξε τθν προςοχι μασ και μασ ζδωςε τροφι για ςκζψθ. Ζτςι καταλιξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΙΜΕ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΗ ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ ΣΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΠΡΩΙΜΕ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΗ ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ ΣΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΩΙΜΕ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΗ ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ ΣΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Κυριακή Παπαδοποφλου-Λεγμπζλου Λζκτορας Παιδιατρικής-Παιδοκαρδιολογίας ΑΠΘ ΔϋΠαιδιατρικι Κλινικι Νοςοκομείο «Παπαγεωργίου» Θεςςαλονίκθ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙΑΔΗΡΟΤΕ ΕΡΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΡΟΥ ΑΡΑΙΤΕΙ ΑΦΑΙΕΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΡΠ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ.

ΟΡΟΙΑΔΗΡΟΤΕ ΕΡΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΡΟΥ ΑΡΑΙΤΕΙ ΑΦΑΙΕΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΡΠ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ. UND1448R 1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ Αφιςτε αρκετά ανοίγματα για τον ςωςτό εξαεριςμό τθσ ςυςκευισ. 2) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ Μθν χρθςιμοποιείτε μθχανικζσ διατάξεισ ι άλλα μζςα για να επιταχφνετε τθν διαδικαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ Ένασ από τουσ πρϊτουσ ανκρϊπουσ που μίλθςε για τθν ικανότθτα των παιδιϊν να ςκζφτονται αφθρθμζνα ιταν ο ιδρυτισ τθσ Φιλοςοφίασ για παιδιά Matthew Lipman.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Γιατί να μάκετε για το φωτιςμό χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτο ςπίτι ςασ; Ζχει εκτιμθκεί ότι περνάμε το 90% τθσ ηωισ μασ ςε εςωτερικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Τποθέςεων 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Τποθέςεων 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Τποθέςεων 1 Λονδίνο, Μάρτιος 2014 Μη αλκοολοφχα ποτά: τοιχεία κατανάλωςησ Χυμοί φροφτων: ςτοιχεία κατανάλωςησ (2012) και ειςαγωγών ςτο Ηνωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές χαλάρωσης στο άγχος. Κοσρνέτας Παύλος,Φσσικοθεραπεστής Κωνσταντάκη Φρόσω,Βιολόγος

Τεχνικές χαλάρωσης στο άγχος. Κοσρνέτας Παύλος,Φσσικοθεραπεστής Κωνσταντάκη Φρόσω,Βιολόγος Τεχνικές χαλάρωσης στο άγχος Κοσρνέτας Παύλος,Φσσικοθεραπεστής Κωνσταντάκη Φρόσω,Βιολόγος ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΘ Άγχοσ - τρεσ τθσ κακθμερινότθτασ ζχει επιπτϊςεισ ςτθν υγεία και ποιότθτα τθσ ηωισ μασ Διακρίνεται :Οξφ-χρόνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Δ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Δ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00 ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ 4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Δ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00 Οδηγίερ: 1) Το εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από 5 ζελίδερ και πεπιλαμβάνει 25 θέμαηα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα

Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα Χρόνοσ προετοιμαςίασ: 10 λεπτά Χρόνοσ μαγειρζματοσ: 25-30 λεπτά Για 4 άτομα 600 γραμμάρια μικρζσ πατάτεσ βραςμζνεσ με τθν φλοφδα τουσ 2 τομάτεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΛΛΘΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΘΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΘΣ

ΡΑΝΕΛΛΘΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΘΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΘΣ ΡΑΝΕΛΛΘΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΘΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΘΣ Θζμα Α Α1: γ, Α2: β, Α3: α, Α4: β, A5: β Θζμα Β Β1: Σ ι Λ (ελλιπισ διατφπωςθ), Λ, Σ, Σ, Σ Β2: α) Οι διαφορζσ μεταξφ ς και π δεςμοφ είναι: α. Στον ς

Διαβάστε περισσότερα

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers.

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers. ESC CAMPS H HELLENIC ROWING κζλει να δθμιουργιςει Esc Camps, ζνα ςε κάκε περιοχι των Πρωτακλθτϊν. Στόχοσ του camp είναι θ φιλοξενία νζων και ομάδων από το εξωτερικό, με απϊτερο ςκοπό τθν ακλθτικι τουριςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Κοινόσ κεραπευτικόσ ςτόχοσ Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ κεραπείασ είναι θ μακροχρόνια βελτίωςη τησ ποιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Γ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00

4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Γ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00 ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ 4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Γ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00 Οδηγίερ: 1) Το εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από 6 ζελίδερ και πεπιλαμβάνει 25 θέμαηα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ (ΑΕΕ)

ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ (ΑΕΕ) ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ (ΑΕΕ) Σα ΑΕΕ είναι θ ςυχνότερθ αιτία πρόκλθςθσ αναπθρίασ και θ τζταρτθ αιτία κανάτου 82-92% των ΑΕΕ είναι ιςχαιμικά και το 18-8% είναι αιμορραγικά. φμφωνα με τθν Παγκόςμια

Διαβάστε περισσότερα

Μια Ενεργειακή και Πνευματική Θεραπεφτρια ςτη Παρζα του Astrocosmos!

Μια Ενεργειακή και Πνευματική Θεραπεφτρια ςτη Παρζα του Astrocosmos! Μια Ενεργειακή και Πνευματική Θεραπεφτρια ςτη Παρζα του Astrocosmos! Με χαρά το site Astrocosmos φζρνει κοντά ςασ μζςα από αυτι τθ ςυνζντευξθ τθν Ενεργειακι κεραπεφτρια Ελευκερία Γαβριθλίδου. Αφοφ γνωρίςαμε

Διαβάστε περισσότερα

Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ

Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ Γρθγόρθσ Μπογδάνθσ, PhD, Επίκουροσ Κακθγθτισ ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ Παιδικι Παχυςαρκία

Διαβάστε περισσότερα

- Σετάρτθ ξεκοφραςθ (Ο)!!!

- Σετάρτθ ξεκοφραςθ (Ο)!!! Ε ΑΤΣΗ ΣΗ ΕΙΡΑ, Α ΠΑΡΑΘΕΣΩ ΣΗΝ ΚΛΑΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ ΠΡΟΠΟΝΗΗ, Η ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΕΙΣΑΙ Ω ΒΑΗ, ΚΑΙ ΠΑΝΩ Ε ΑΤΣΗ, ΜΠΟΡΕΙΣΕ ΟΟ ΠΕΡΝΑΣΕ ΣΑΔΙΑ ΚΑΙ ΓΙΝΕΣΕ ΠΙΟ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΙ, ΝΑ ΚΑΝΕΣΕ ΣΙ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΟΤ Α ΑΝΑΦΕΡΩ ΣΟ ΣΕΛΟ ΑΤΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

τα κρουςτά! Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα κρουςτά

τα κρουςτά! Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα κρουςτά Τα κροσζηά! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα κρουςτά τα κρουςτά! 1. Γιατί ονομάηονται κρουςτά όργανα; Το όνομα «κρουςτά» όργανα προζρχεται από το ριμα κροφω/χτυπώ και δθλϊνει τον τρόπο με τον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΙΑΝ-ΑΠΡ 2015 ΜΑΛΑΞΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ Σο μυαλό δεν χρηςιμοποιείται πραγματικά εάν δεν πράττει το καλό. A.T.Still Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1

Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΙΑΝ-ΑΠΡ 2015 ΜΑΛΑΞΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ Σο μυαλό δεν χρηςιμοποιείται πραγματικά εάν δεν πράττει το καλό. A.T.Still Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΙΑΝ-ΑΠΡ 2015 ΜΑΛΑΞΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ Επίςθμο Περιοδικό Όργανο του Ελ.Ι.Μ. Σο μυαλό δεν χρηςιμοποιείται πραγματικά εάν δεν πράττει το καλό. A.T.Still Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΗΜΕΙΩΜΑ ΤΝΣΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise. Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ

Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise. Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Mini Sports Club Ζχουμε τθν τεχνογνωςία και τθν εμπειρία να ςασ προςφζρουμε μια κερδοφόρο επαγγελματικι πρόταςθ με αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ Θερμοδυναμική ΑΕ Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. 40 χρόνια τϊρα θ Kombi ζχει εδραιωκεί ωσ ζνα από τα πιο δυναμικά ςυγκροτήματα ςτον τομζα τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΩΝ: ΕΡΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΘΕΤΕ ΣΕ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΣΕ 8-10 ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΩΝ: ΕΡΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΘΕΤΕ ΣΕ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΣΕ 8-10 ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΙΣ (ΔΕΙΤΕ ΡΩΤΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΡΟΥ ΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΑΚΙΒΩΣ ΑΡΟ ΚΑΤΩ, ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ -ΚΑΤΩ ΑΡΟ ΤΟΥΣ ΡΙΝΑΚΕΣ, ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΤΟΡΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ. ΑΡΟ ΚΑΤΩ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ, ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΧΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ).

Διαβάστε περισσότερα

SUPERBAND PREMIUM ΑΓΙΑΒΡΟΧΟ ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ ΜΗ ΛΙΠΑΡΟ ΓΔΝ ΠΔΡΙΔΧΔΙ DEET

SUPERBAND PREMIUM ΑΓΙΑΒΡΟΧΟ ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ ΜΗ ΛΙΠΑΡΟ ΓΔΝ ΠΔΡΙΔΧΔΙ DEET ΑΓΙΑΒΡΟΧΟ ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ ΜΗ ΛΙΠΑΡΟ ΓΔΝ ΠΔΡΙΔΧΔΙ DEET Τι είναι το εντομοαπωθητικό βραχιόλι SuperBand Σο Superband είναι ζνα αδιάβροχο, μη τοξικό και αςφαλζσ εντομοαπωκθτικό βραχιόλι το οποίο καταςκευάηεται με

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Περίοδοσ εξετάςεων Προςδοκία για αποτζλεςμα ανάλογο των προςπακειϊν μασ και του χρόνου που αφιερϊκθκε Τι είναι ο φόβοσ των εξετάςεων; Ο φόβοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ. Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ. Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης ΣΙ ΕIΝΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ Επιδθμιολογία είναι θ μελζτθ τθσ κατανομισ μιασ νόςου ςτον πλθκυςμό και οι παράγοντεσ που επθρεάηουν ι προςδιορίηουν αυτι τθν κατανομι.

Διαβάστε περισσότερα

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης αρικμθτικό ςφςτθμα αρίκμθςθσ (Number System) Αξία (value) παράςταςθ Οι αξίεσ (π.χ. το βάροσ μιασ ποςότθτασ μιλων) μποροφν να παραςτακοφν με πολλοφσ τρόπουσ

Διαβάστε περισσότερα

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013 1 Φεβρουάριοσ 2013 2 Οδηγίεσ για την ειδική πρόςβαςη ςτο WeatherExpert 1. Μζςω του browser του υπολογιςτι ςασ (π.χ. InternetExplorer, Mozilla Firefox κ.α.) ςυνδεκείτε ςτθν ιςτοςελίδα μασ : http://www.weatherexpert.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Προγράμματα Management Trainees Ένα πεδίο ανηαγφνιζμού για ηα νέα ηαλένηα Οξφσ ανταγωνιςμόσ Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 1) Αρχικά πρζπει να γίνει ζλεγχοσ του υποςτρϊματοσ για : ςκόνεσ, υγραςία, επιπεδότθτα. Ππου κρίνεται απαραίτθτο πρζπει να γίνεται κακαριςμόσ, υδροβολι,

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

Μθχανολογικό Σχζδιο, από τθ κεωρία ςτο πρακτζο Χριςτοσ Καμποφρθσ, Κων/νοσ Βαταβάλθσ

Μθχανολογικό Σχζδιο, από τθ κεωρία ςτο πρακτζο Χριςτοσ Καμποφρθσ, Κων/νοσ Βαταβάλθσ Λεπτζσ Αξονικζσ γραμμζσ χρθςιμοποιοφνται για να δθλϊςουν τθν φπαρξθ ςυμμετρίασ του αντικειμζνου. Υπενκυμίηουμε ότι οι άξονεσ ςυμμετρίασ χρθςιμοποιοφνται μόνον όταν το ίδιο το εξάρτθμα είναι πραγματικά

Διαβάστε περισσότερα