ΟΙΝΟ ΕΤΦΡΑΙΝΕΙ ΚΑΡΔΙΑΝ...

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙΝΟ ΕΤΦΡΑΙΝΕΙ ΚΑΡΔΙΑΝ..."

Transcript

1 ΟΙΝΟ ΕΤΦΡΑΙΝΕΙ ΚΑΡΔΙΑΝ... Ομαδικι εργαςία Project Α Λυκείου Α Τετραμινου 1 ο Γενικό Λφκειο Θρακλείου Αττικισ Θζμα Project: Κραςί: «Ελλ-οίνων χϊρα» Ομάδα: A Πνομα ομάδασ: Οιππότεσ Τίτλοσ υποκζματοσ: Το κραςί και θ πορεία του μζςα ςτουσ αιϊνεσ 1

2 Για τθν παρακάτω εργαςία εργάςτθκαν αλφαβθτικά οι μακθτζσ: 1. Αριδάσ Γεώργιοσ 2. Δθμθτρακόπουλοσ Ιωάννθσ 3. Κοφτςελοσ Αλζξιοσ 4. Λιάτςοσ Γεώργιοσ Ελευκζριοσ 5. Σκοφρασ Ιωάννθσ Υπεφκυνοι Κακθγθτζσ: 1. Ταγκαλάκθ Ευκυμία (ΡΕ01) 2. Αντωνίου Γεώργιοσ (ΡΕ09) 2

3 Ομάδα 1θ 3

4 Κεφάλαιο 1 ο : ΛΣΤΟΛΑ ΤΟΥ ΚΑΣΛΟΥ ( ΔΘΜΘΤΑΚΟΡΟΥΛΟΣ ΛΩΑΝΝΘΣ) 4

5 ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΘ ΤΟΥ ΚΑΣΙΟΥ «Θ γνϊςθ είναι δφναμθ!». Θ γνωςτι αυτι φράςθ του άγγλου φιλόςοφου και ςυγγραφζα Φράνςισ Μπζικον (Francis Bacon) αφορά ςχεδόν κάκε τι. Ακόμα και ό,τι ζχει απευκείασ ςχζςθ με τισ ανκρϊπινεσ αιςκιςεισ και τθν απόλαυςθ, όπωσ είναι το κραςί. ΕΝΝΟΙΑ Το κραςί, ζνα προϊόν που πρωτοεμφανίηεται ςτα βάκθ τθσ ιςτορίασ. Δεν αποτελεί απλϊσ βαςικό ςτοιχείο του χϊρου τθσ γεφςθσ αλλά για πολλοφσ λαοφσ είναι αναπόςπαςτα ςυνδεδεμζνο με τον πολιτιςμό και τισ παραδόςεισ τουσ. Στθ ςθμερινι εποχι αποκτά ςυνεχϊσ νζουσ φίλουσ ςε όλα τα μικθ και πλάτθ τθσ γισ. Θ Ελλάδα με μακραίωνθ παράδοςθ και ζνα απίςτευτο πλοφτο ποικιλιϊν, γεφςεων,και αρωμάτων ζρχεται να πάρει τθ κζςθ που τθσ αξίηει. Σφμφωνα με τουσ παλαιοντολόγουσ το κραςί ευδοκιμοφςε πριν από τθν εποχι των παγετϊνων ςτθ περιοχι του Καυκάςου, όπου μεταξφ Εφξεινου Ρόντου, Καςπίασ Κάλαςςασ και Μεςοποταμίασ γεννικθκε το είδοσ Άμπελοσ θ Οινοφόροσ θ οποία καλλιεργείται μζχρι ςιμερα. Το αμπζλι, από το οποίο προζρχεται το κραςί ζχει ςφμφωνα με τουσ παλαιοντολόγουσ, προϊςτορία πολλϊν εκατομμυρίων ετϊν. Απολικωμζνα κλιματα θλικίασ 60 εκατομμυρίων ετϊν αποτελοφν τθν αρχαιότερθ επιςτθμονικι απόδειξθ τθσ θλικίασ τθσ αμπζλου. Ρριν ακόμα από τθν εποχι των παγετϊνων ευδοκιμοφςε ςτθν πολικι ηϊνθ, κυρίωσ ςτθν Λςλανδία, ςτθ Βόρεια Ευρϊπθ αλλά και τθ βορειοδυτικι Αςία. Οι παγετϊνεσ περιόριςαν ςθμαντικά τθν εξάπλωςι του και επζβαλαν κατά κάποιο τρόπο τθ γεωγραφικι απομόνωςθ πολλϊν ποικιλιϊν, μζροσ των οποίων εξελίχκθκαν και ςε διαφορετικά είδθ. Στθν πορεία των χρόνων, διάφοροι πλθκυςμοί άγριων αμπζλων μετακινικθκαν προσ κερμότερεσ ηϊνεσ, κυρίωσ προσ τθν ευρφτερθ περιοχι του νοτίου Καυκάςου. Στθν περιοχι αυτι, μεταξφ Ευξείνου Ρόντου, Καςπίασ κάλαςςασ και Μεςοποταμίασ, γεννικθκε το είδοσ Άμπελοσ θ οινοφόροσ (λατ. Vitis vinifera). Οι διαφορετικζσ ποικιλίεσ αυτοφ του είδουσ καλλιεργοφνται και ςιμερα. Ράντωσ, το πρϊτο υπόλειμμα κραςιοφ ςε δοχείο βρζκθκε -βάςει των τελευταίων ανακαλφψεων- ςτθν επαρχία Henan τθσ Κίνασ και ζχει θλικία ετϊν, ενϊ το προθγοφμενο εφρθμα ςτο Hajji Firuz Tepe του Λράν ιταν θλικίασ ετϊν, και το αμζςωσ προθγοφμενο από αυτό, από τθν ίδια περιοχι ιταν θλικίασ ετϊν. ΕΛΛΘΝΕΣ Θ διαδικαςία τθσ αμπελουργίασ εικάηεται πωσ ζχει τισ ρίηεσ τθσ ςτθν αγροτικι επανάςταςθ και τθ μόνιμθ εγκατάςταςθ πλθκυςμϊν με ςκοπό τθν καλλιζργεια, χρονολογείται δθλαδι γφρω ςτο π.χ. Ρρϊτοι γνωςτοί αμπελοκαλλιεργθτζσ κεωροφνται οι αρχαίοι Ρζρςεσ, οι Σθμιτικοί λαοί και οι Αςςφριοι. Θ τζχνθ τθσ καλλιζργειασ του αμπελιοφ πζραςε κατόπιν ςτουσ 5

6 Αιγφπτιουσ, τουσ λαοφσ τθσ Φοινίκθσ και ςτουσ κατοίκουσ του Ελλαδικοφ χϊρου. Δεν είναι βεβαιωμζνο από που διδάχκθκαν τθν οινοποιία. Το πιο πικανό όμωσ είναι ότι αςχολοφνται με τθν αμπελοκαλλιζργεια πριν το 1700 π.χ. Ρικανοί δάςκαλοί τουσ οι ανατολικοί λαοί (Φοίνικεσ, Αιγφπτιοι). Άλλεσ αναφορζσ φζρουν το κραςί να ζρχεται από τθ Κράκθ (ασ μθν ξεχνάμε ότι θ λατρεία του Διονφςου κεωρείται κρακικισ μκραςιατικισ προζλευςθσ). Απ όπου και αν ζμακαν τθν τζχνθ τθσ αμπελοκαλλιζργειασ, οι Ζλλθνεσ αγάπθςαν το κραςί. Οι μεγαλφτεροι οινοποιοί που υπιρξαν ιταν οι αρχαίοι ζλλθνεσ, από τθν εποχι που άρχιςαν το εμπόριο με τουσ αιγφπτιουσ και τουσ φοίνικεσ και πιραν τθν τζχνθ του κραςιοφ Χϊρεσ (Γαλλία, Λταλία, Λςπανία) που ζχουν παράδοςθ ςτθ παραγωγι..κραςιϊν. χρωςτάνε πολλά ςτουσ Ζλλθνεσ. 6

7 Κεφάλαιο 2 ο : ΚΑΣΛ ΚΑΛ ΑΧΑΛΑ ΕΛΛΑΔΑ ( ΑΛΔΑΣ ΓΕΩΓΛΟΣ ) 7

8 Σφμφωνα με κάποιουσ ερευνθτζσ θ πρϊτθ καλλιζργεια αμπελιοφ ζγινε ςτθν Κριτθ, ενϊ για κάποιουσ άλλουσ ςτθν Κράκθ και χρονολογοφνται γφρω ςτο 1000 π.χ. Στισ Αχάρνεσ τθσ Κριτθσ μάλιςτα ζχει βρεκεί και ζχει διαςωκεί το πιο παλιό πατθτιρι ςτον κόςμο. Ππωσ και αν ζχουν τα πράγματα, οι Ζλλθνεσ διζπρεψαν ςτθν οινοποιία, μονοπωλϊντασ ςχεδόν τθν αγορά για αιϊνεσ. Το εξαγωγικό εμπόριο των ελλθνικϊν κραςιϊν ιταν πολφ καλά οργανωμζνο και απλωνόταν ςε ολόκλθρθ τθ Μεςόγειο, μζχρι τθν Λβθρικι χερςόνθςο και φυςικά ςτον Εφξεινο Ρόντο. Σε αντάλλαγμα του οίνου και του λαδιοφ οι Ζλλθνεσ ειςιγαγαν δθμθτριακά και χρυςό από τθν Αίγυπτο και τθν Μαφρθ Κάλαςςα, χαλκό από τθν Συρία και τθν Κφπρο, ελεφαντόδοντο από τθν Αφρικι. Ιταν μία από τισ ςθμαντικότερεσ οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ,γεγονόσ που αποδεικνφεται και από το πλικοσ νομιςμάτων που απεικονίηουν ςταφφλια ςτθ μια όψθ και το Διόνυςο ςτθν άλλθ. Σε πολλζσ πόλεισ μάλιςτα, υπιρχαν ειδικοί νόμοι για να εξαςφαλίηουν τθν ποιότθτα του κραςιοφ αλλά και τθν προςταςία του υγειοφσ οινεμπορίου. Σε αρχαία ναυάγια πάλι ζχουν βρεκεί αμφορείσ που μετζφεραν το κραςί ςτισ αγορζσ τθσ εποχισ εκείνθσ και μάλιςτα αναγράφονταν ο τόποσ παραγωγισ. Κραςί όπωσ κα λζγαμε ςιμερα «με ονομαςία προζλευςθσ». Άλλωςτε, οι οινικοί νόμοι τθσ Κάςου του 5ου αιϊνα π.χ. αποτελοφν ζνα από τα πιο αρχαιότερα νομοκετικά κείμενα για τθν προςταςία των Οίνων Ονομαςίασ Ρροζλευςθσ. Ζτςι, όςα πλοία με ξζνο κραςί πλθςίαηαν το νθςί, δθμεφονταν! Από διάφορεσ πθγζσ μασ ζχουν διαςωκεί τα ονόματα των οινοπαραγωγικϊν περιοχϊν και των κραςιϊν που ζβγαηαν.αρχικά, τα πιο ξακουςτά κραςιά που εξάγονταν εκείνθ τθν εποχι ιταν αυτά του βορείου Αιγαίου. Ο περίφθμοσ Αριοφςιοσ οίνοσ τθσ Χίου, ο Λζςβιοσ με τα ζντονα αρϊματα, και ο υπνωτικόσ Κάςιοσ ιταν οι πιο ακρθβοπλθρωμζνοι οίνοι κατά τον 4ο π.χ. αιϊνα. Αργότερα, μετά τθν κλαςικι εποχι, απζκτθςαν μεγάλθ φιμθ και τα λεπτότατα κραςιά τθσ όδου, τθσ Κω και των λοιπϊν Δωδεκανιςων, τα γλυκά και μαλακά τθσ Κιρασ, τθσ Κριτθσ και τθσ Κφπρου. Οι Αρχαίοι Ζλλθνεσ, λαόσ και άρχοντεσ, κακϊσ και οι φιλόςοφοι όλων ςχεδόν των ρευμάτων, από τουσ Ρροςωκρατικοφσ και τουσ Λδεαλιςτζσ ( Ρλάτων, Σωκράτθσ κ.ο.κ. ) μζχρι τουσ Επικοφριουσ, αγαποφςαν το κραςί, ενϊ και οι ποιθτζσ δεν παρζλειψαν να το υμνιςουν. Ο Πμθροσ ςτθν «Οδφςςεια» περιγράφει πολλζσ ςκθνζσ οινοποςίασ,ενϊ ςτθν «Λλιάδα» μιλάει για τθν αςπίδα του Αχιλλζα που είναι διακοςμθμζνθ με μια ςκθνι τρφγου. Ο Ευρυπίδθσ 8

9 ςτο ςατυρικό δράμα «Κφκλωψ», ( ςτιχ ) αναφζρεται πωσ ο Οδυςςζασ μζκυςε τον Ρολφφθμο με το δυνατό κραςί ( Μαρϊνειοσ Οίνοσ) που του ζδωςε ο ιερζασ Μάρωνασ και τον τφφλωςε. Ο Αλκαίοσ, μεγάλοσ λυρικόσ ποιθτισ, μασ παροτρφνει να μθν φυτζψουμε κανζνα άλλο δζνδρο παρά μόνο αμπζλι, «Μηδ εν άλλο φυτεφςησ πρότερον δζνδρεον αμπζλω...» Στθν αξία του κραςιοφ αναφζρονται ο Ρλάτωνασ και ο Ξενοφώντασ ςτα «Συμπόςιά» τουσ. «Χαλεπόν τοισ ανθρώποισ η μζθη»,δθλ. «Φοβερόν ελλάτωμα για τουσ ανκρϊπουσ θ μζκθ» ( Ρλατ. Συμπόςιον c, 176 ) αλλά και ο Ακιναιοσ ςτουσ «Δειπνοςοφιςτζσ», όπου αποκαλεί το κραςί «Οίνοσ, ο αγαθόσ δαίμονασ». Στο ίδιο ζργο, ς ζνα απόςπαςμα, ο Εφβουλοσ ( κωμικόσ ποιθτισ του 4ου π.χ. αιϊνα) παριςτάνει τον Διόνυςο να λζει ότι το κραςί είναι απαραίτθτο ςτον άνκρωπο, αλλά με μζτρο, γιατί αν πιει περιςςότερο τότε παραφζρεται. Τα ςυμπόςια, εξάλλου των Αρχαίων Ελλινων, είχαν γίνει κεςμόσ, απόκτθςαν κανονιςμοφσ και εκιμοτυπία. Ρραγματοποιοφνταν ςτθν αίκουςα του ςπιτιοφ που λεγόταν ανδρϊν,ενϊ οι προςκεκλθμζνοι ςτθριηόμενοι ςτο αριςτερό τουσ χζρι ξαπλωναν ςτα ανάκλιντρα.. Σε κωνικά κφπελλα τθσ ίδιασ εποχισ που βρζκθκαν ςτον οικιςμό Αποδοφλου ςτθν Κοιλάδα του Αμαρίου ςτθν Κριτθ, οι αναλφςεισ ζδειξαν ότι περιείχαν κραςί αρωματιςμζνο με ρθτίνθ τερεβίνκου. Σε τριποδικζσ χφτρεσ από τον ίδιο οικιςμό, βρζκθκε φωςφορικό οξφ, ζνωςθ που ζχει βρεκεί και ςε κάδουσ ηυκοποιίασ πριν από το 3000 π.χ. ςτθν Λεράκων Ρόλθ ςτθν Ανω Αίγυπτο και που μαηί με τθν 2-οκτανόλθ που ανιχνεφκθκε, κεωρείται ότι δείχνει τθν φπαρξθ ηφκου. Στισ Μυκινεσ, οι αναλφςεισ κραυςμάτων τοιχωμάτων αμφορζων, ψευδόςτομων αμφορζων, χαναανίτικων ι ςυροπαλαιςτινιακϊν αμφορζων (πιλινα αγγεία, κωνικά, με μζςο φψοσ περίπου 50 εκ.), πίκων, και κυλίκων, ζδειξαν ότι περιείχαν διάφορα είδθ κραςιοφ: απλό, με ρθτίνθ, με κάποιο προϊόν που δεν παραςκευαηόταν με ηφμωςθ (ίςωσ χυλό ι υδρόμελι). Οι αναλφςεισ των ευρθμάτων ςε αγγεία (τριποδικζσ χφτρεσ, μαγειρικζσ λεκάνεσ, μαγειρικοφσ αμφορείσ, κωνικά κφπελλα, ρυτά), από τθν Κριτθ, τισ Μυκινεσ, και τθν Θπειρωτικι Ελλάδα και τθν Κφπρο, ςτα π.χ. παρζχουν ενδείξεισ για τθν παρουςία βοτάνων ςτο κραςί και ςτο κραςί με ρθτίνθ όπωσ απιγανο, λεβάντα, δάφνθ, φαςκόμθλο, αλλά και οδθγοφν ςτθν πικανότθτα φπαρξθσ ενόσ ανάμεικτου ηυμωμζνου ποτοφ αποτελοφμενου από κραςί, ηφκο από κρικάρι, και υδρόμελι, αλλά και μζλι, τρυγικό οξφ, λάδι, κερί μελιςςϊν (κεωρουμζνου ότι το λάδι και το κερί χρθςίμευαν για τθ ςυντιρθςθ του κραςιοφ και τθν ςφράγιςθ των δοχείων). Λςωσ όμωσ τα ευριματα αυτά να ερμθνεφονται και από τθ διαδοχικι χριςθ των αγγείων για κραςί, ηφκο από κρικάρι, και υδρόμελι. 9

10 1 ΙΣΤΟΙΑ ΑΜΡΕΛΟΥ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥ Οι διθγιςεισ οι μικρζσ, αλλά και οι μεγάλεσ ιςτορίεσ, τα ανζκδοτα και οι απλζσ ενδείξεισ όπου μπλζκονται αξεδιάλυτα τα γεγονότα με τουσ μφκουσ και οι αρχαίεσ κεότθτεσ (Διόνυςοσ) με τουσ αγίουσ του χριςτιανικοφ εορτολογίου (Άγιοσ Τρφφωνασ, Saint Vincent) βοθκοφν ςτθν κατανόθςθ των ςυνθκειϊν και τθσ νοοτροπίασ όλων αυτϊν των ανϊνυμων και επϊνυμων αμπελουργϊν, οινοποιϊν και... οινοποτϊν που ςυνζχιςαν ακοφραςτα και με τα μζςα που μποροφςαν να διακζςουν ςτθν εποχι του ο κακζνασ, να φτιάχνουν και να πίνουν κραςί ςε όλον το ρου τθσ ιςτορίασ. Και που οδθγεί θ γνϊςθ τθσ ιςτορίασ αυτισ. Οδθγεί ςτο να αγαπθκεί το αμπζλι και το κραςί του ςιμερα, μζςα από τθ γνϊςθ του παρελκόντοσ του και αφοφ τοποκετθκεί ςτθ κζςθ που ζχει πραγματικά ςτθ ηωι του ανκρϊπου: τροφι, μζςο βιοποριςμοφ, τεχνολογία, εμπόρευμα, γιορτι, χαρά, φάρμακο, ζμπνευςθ, υπζρβαςθ, ςφμβολο, κεότθτα, δθμιουργόσ πολιτιςμοφ. Κι αυτό γιατί ςε τελικι ανάλυςθ, θ ιςτορία τθσ αμπζλου και του οίνου είναι μια μεγάλθ περιπλάνθςθ μζςα ςτθν ιςτορία και τον πολιτιςμό του ανκρϊπου.θ άμπελοσ και ο οίνοσ ςτον ελλθνικό χϊρο.οι ευνοϊκζσ για τθν αμπελοκαλλιζργεια ςυνκικεσ, κλιματολογικζσ, εδαφολογικζσ κ.λ.π. επζτρεψαν τθν ευρεία διάδοςι τθσ ςε όλον τον ελλθνικό χϊρο από πολφ νωρίσ. Ζτςι, θ άμπελοσ και ο οίνοσ που κεοποιικθκαν ςτα πρόςωπα του Διονφςου, μπόρεςαν να αςκιςουν τθ γονικι επίδραςι τουσ ςτο ελλθνικό πνεφμα και τον πολιτιςμό. Στο χϊρο αυτόν λοιπόν παριχκθςαν πολλοί οίνοι ξακουςτοί για τθν ποιότθτά τουσ (Χίοσ, Λζςβιοσ και Κάςιοσ μεταξφ άλλων) των οποίων μάλιςτα τθν αυκεντικότθτα προςτάτευαν ειδικά νομοκετικά κείμενα. Οι βαςικζσ αρχζσ τθσ αμπελοοινικισ πολιτικισ που ακολουκικθκε για τθν παραγωγι τουσ ςυνεχίηουν ακόμθ και ςιμερα να αποτελοφν προχποκζςεισ για τθ δθμιουργία κραςιοφ ποιότθτασ (επιλογι εκλεκτισ ποικιλίασ, χαμθλά ςυςτιματα διαμόρφωςθσ, πρζμνα μθ υποςτθριηόμενα από δζντρα, πυκνότθτα φφτευςθσ, αυςτθρό κλάδεμα, αποφυγι φορτϊματοσ και άλλεσ). Οι επικερδείσ εξαγωγζσ των οίνων αυτϊν άφθςαν ωσ μνθμεία του εκτεταμζνου ελλθνικοφ οινεμπορίου, ςφραγιςμζνουσ με τον τόπο τθσ προζλευςισ τουσ αμφορείσ κατεςτραμμζνουσ ςε όλον τον τότε γνωςτό κόςμο. Καλλιτζχνεσ, εμπνευςμζνοι από τουσ μφκουσ και τθ λατρεία του Διόνυςου, δθμιοφργθςαν ζργα τζχνθσ ακάνατα: δοχεία του ποτοφ μετάλλινα (αγγεία από τον «τάφο του Φιλίππου» ςτθ Βεργίνα) ι κεραμικά (κρατιρεσ του Εξθκία), ςκεφθ (ςουρωτιρια, αναδευτιρεσ) και νομίςματα (ςτατιρασ τθσ Κάςου, τετράδραχμο τθσ Μζνδθσ και τθσ Τορϊνθσ) όλα ςτολιςμζνα με μοναδικζσ παραςτάςεισ. Από τα δϊρα του Διόνυςου άντλθςαν ζμπνευςθ ι ςε αυτά αναφζρονται πάμπολλα κείμενα. Ρρόκειται κυρίωσ για ζργα ποιθτικά (ομθρικά ζπθ, λυρικι ποίθςθ κ.α.) κακϊσ και για φιλοςοφικοφσ διάλογουσ (τα Συμπόςια του Ρλάτωνα και του Ξενοφϊντα, οι Δειπνοςοφιςτζσ του Ακιναιου κ.α.) όπου υπάρχει και πλικοσ χριςιμων πλθροφοριϊν για τουσ οίνουσ τθσ αρχαιότθτασ. Το δράμα, κορυφαία ζκφραςθ τθσ εποχισ, γεννικθκε από τον διονυςιακό δικφραμβο. Ζντονα διονυςιακό χαρακτιρα είχαν οι 1 Ανικει ςτο κεφάλαιο 1 10

11 πολυάρικμεσ γιορτζσ και κυρίωσ τα αφιερωμζνα ςτο Διόνυςο Μικρά και Μεγάλα Διονφςια, οπότε γίνονταν και οι κεατρικοί αγϊνεσ. Αλλά και τα ςυμπόςια, κοινωνικόσ κεςμόσ τθσ αρχαιότθτασ, ευκαιρία για πνευματικζσ ςυηθτιςεισ και ανταλλαγι ιδεϊν, είχαν ωσ άξονα τθν εκιμοτυπικά κακοριςμζνθ οινοποςία. Από τθν αρχαιότθτα ωσ τισ μζρεσ μασ θ άμπελοσ και ο οίνοσ κρατοφν ςτακερά τθ μεγάλθ ςυμβολικι τουσ δφναμθ ςτον ελλθνικό χϊρο. Ζργα τθσ βυηαντινισ εικονογραφίασ και αργυροχρυςοχοϊασ αλλά και μερικά από τα ωραιότερα δθμοτικά τραγοφδια κακϊσ και αριςτουργιματα τθσ λαϊκισ χειροτεχνίασ (κεντιματα, ξυλόγλυπτα κ.α.) αποτελοφν αδιάψευςτουσ μάρτυρεσ τθσ δθμιουργικισ αυτισ πνοισ μαηί βζβαια με τον πλοφτο τθσ προφορικισ παράδοςθσ. Και αν ο Διόνυςοσ ζδωςε τθ κζςθ του ςτον Άγιο Τρφφωνα και ςε μια ςειρά άλλων αγίων που ςχετίηονται με το αμπζλι και το κραςί, θ άμπελοσ και ο οίνοσ δεν ζπαψαν ποτζ να αποτελοφν πθγι ζμπνευςθσ και τρόπο ηωισ για τουσ Ζλλθνεσ. Το κραςί ζχει ςπουδαία ιςτορία. Σφμφωνα με τθν Αγία Γραφι, ο οίνοσ ςυνόδευε τθν πορεία του ανκρϊπου ςυνδεδεμζνοσ με γεγονότα και μυςτιρια του χριςτιανιςμοφ: οίνοσ τθσ Κείασ λειτουργίασ, Κείασ κοινωνίασ. 11

12 Κεφάλαιο 3 ο : ΤΟ ΚΑΣΛ ΣΤΟ ΧΛΣΤΛΑΝΛΣΜΟ ( ΛΛΑΤΣΟΣ ΓΕΩΓΛΟΣ ΕΛΕΥΚΕΛΟΣ ) 12

13 Το κραςί, όπωσ είναι φανερό κι από τισ παρακάτω πλθροφορίεσ, ζχει επθρεάςει τθ Χριςτιανικι κρθςκεία ςε μεγάλο βακμό. Κατ αρχάσ αυτι θ επιρροι είναι φανερι ςτθν Καινι Διακικθ: Ρρϊτα απ όλα ο Λθςοφσ Χριςτόσ ζκανε ζνα καφμα ςχετικό με το κραςί ςτο γάμο τησ Κανά. Εκεί, επειδι τζλειωςε ο οίνοσ, που ιταν βαςικό ςτοιχείο τθσ διαςκζδαςθσ των καλεςμζνων, ο Χριςτόσ ηιτθςε από τουσ υπθρζτεσ να φζρουν μπροςτά Του τα ζξι λίκινα πικάρια που χρθςιμοποιοφνταν κατά τθν ςυνικεια του κακαριςμοφ των Λουδαίων. Αφοφ γζμιςαν τα πικάρια, που χωροφςαν 2-3 μζτρα (μονάδα μζτρθςθσ υγρϊν τθσ εποχισ) με νερό, τουσ είπε να φζρουν ς αυτόν τον αρχιτρίκλινο ( υπεφκυνοσ του τραπεηιοφ). Αυτόσ ιρκε και αφοφ δοκίμαςε το νερό που είχε μεταβλθκεί ςε κραςί, και δεν ιξερε από ποφ προερχόταν οι υπθρζτεσ όμωσ που είχαν γεμίςει τα κανάτια με νερό ιξεραν- φϊναξε τον γαμπρό ΚΑΙ ΛΕΓΕΙ ΡΟΣ ΑΥΤΟΝ ΡΑΣ ΑΝΘΩΡΟΣ ΡΩΤΟΝ ΤΟΝ ΚΑΛΟΝ ΟΙΝΟΝ ΒΑΛΛΕΙ ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΡΙΩΣΙ ΡΟΛΥ ΤΟΤΕ ΤΟΝ ΚΑΤΩΤΕΟΝ. ΣΥ ΕΦΥΛΑΞΑΣ ΤΟΝ ΚΑΛΟΝ ΟΙΝΟΝ ΕΩΣ ΤΩΑ. Αυτι ιταν θ αρχι των καυμάτων του Χριςτοφ που φανζρωςε τθν δόξα του και τότε πίςτεψαν ς αυτόν οι μακθτζσ του. Από τθν Καινι Διακικθ υπάρχει ακόμα το παράδειγμα τθσ Παραβολήσ του «καλοφ αμαρείτη». Στθν παραβολι αυτι, φανερϊνονται οι κεραπευτικζσ ιδιότθτεσ του κραςιοφ, αφοφ ο Σαμαρείτθσ χρθςιμοποιεί κραςί για να κεραπεφςει τισ πλθγζσ του ςυνανκρϊπου του. ΚΑΙ ΡΛΗΣΙΑΣΑΣ ΕΔΕΣΕ ΤΑΣ ΡΛΗΓΑΣ ΑΥΤΟΥ ΕΡΙΧΕΩΝ ΕΛΑΙΟΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΝ Μετά, δεν είναι τυχαίο πωσ υπάρχει ζνασ Άγιοσ, ο Άγιοσ Σρφφωνασ, που είναι προςτάτθσ των αμπελιϊν. Ο Άγιοσ Τρφφωνασ εικονίηεται ωσ «νζοσ, αγζνειοσ, ςγουρομάλλθσ, κρατϊν κλαδευτιρι». Ο Άγιοσ γεννικθκε ςτθ Λάμψακο τθσ Φρυγίασ και μαρτφρθςε το 249 μ.χ. επί του Αυτοκράτορα Δεκίου. Θ μνιμθ του τιμάται τθν 1 θ Φεβρουαρίου. Πςον αφορά, τϊρα, τθ ςχζςθ του Αγίου Τρφφωνα με το αμπζλι, ο τόποσ γζννθςισ του ιταν γνωςτόσ για τουσ αμπελϊνεσ του και οι πόλεισ τθσ περιοχισ φθμίηονταν για τθν αφκονία των κραςιϊν τθσ. Επίςθσ, θ κζςθ τθσ γιορτισ του τον ςυςχετίηει με το αμπζλι, κακϊσ ςτισ αρχζσ Φεβρουαρίου αρχίηει παραδοςιακά θ ςθμαντικότερθ ίςωσ αμπελουργικι φροντίδα, το κλάδεμα. Το μόνο ςίγουρο για το λόγο που ο Άγιοσ Τρφφωνασ είναι προςτάτθσ του αμπελιοφ και του τρφγου, είναι πωσ θ Εκκλθςία ικελε ςτα πρϊτα χρόνια τθσ να αντικαταςτιςει τον Διόνυςο από δζκτθ των προςευχϊν και τθσ δοξολογίασ των αγροτϊν, που ηθτοφςαν να καρποφοριςουν τα αμπζλια τουσ. 13

14 Εικόνα 1: Ευχι του Αγίου Τρφφωνα για αγιαςμό χωραφιών Το κραςί παίηει ακόμα ςθμαντικό ρόλο και ςτα μυςτιρια τθσ Ορκόδοξθσ Χριςτιανικισ Εκκλθςίασ, ςτθ Θεία Λειτουργία και Ευχαριςτία και το γάμο. Θ Κεία Ευχαριςτία αποτελεί το ςπουδαιότερο μυςτιριο τθσ Εκκλθςίασ. Κεωρείται ότι αποτελεί πρόγευςθ των εςχάτων, τθσ Βαςιλείασ του Κεοφ. Στο παρελκόν όλα τα υπόλοιπα μυςτιρια τελοφνταν μζςα ςτθ Κεία Ευχαριςτία, από τον 12ο αιϊνα και μετά όμωσ άρχιςαν να τελοφνται χωριςτά. Στθ Θεία Ευχαριςτία ο άρτοσ και ο οίνοσ, με τθν ενζργεια του Αγίου Ρνεφματοσ μετατρζπονται-μεταβάλλονται ςε «ςϊμα» και «αίμα» Κυρίου. Κατά τον Λγνάτιο Φιλαδελεφείασ «φάρμακον ακαναςίασ, αντίδοτον του μθ αποκανείν αλλά ηθν εν Χριςτϊ Λθςοφ δια παντόσ». Στθν Καινι Διακικθ χρθςιμοποιοφνται οι όροι «κυριακὸν δεῖπνον» («δείπνο του Κυρίου») και «κλάςθ τοῦ ἄρτου» («το ςπάςιμο του ψωμιοφ») για να περιγράψουν το τελετουργικό γεφμα που ο Λθςοφσ Χριςτόσ ζδωςε εντολι ςτουσ μακθτζσ του να τθροφν λζγοντασ: «Τοῦτο ποιεῖτε εἰσ τὴν ἐμὴν ἀνάμνθςιν». Θ προθγοφμενθ φράςθ προζρχεται από το Μυςτικό Δείπνο, ςτον οποίο το κραςί ζπαιξε, για άλλθ μια φορά, βαςικό ρόλο. Τθν τελευταία μζρα τθσ ηωισ Του ςτθ Γθ, ο Λθςοφσ Χριςτόσ μάηεψε τουσ μακθτζσ του ς ζνα υπερϊο (πατάρι), και αφοφ τουσ ζπλυνε τα πόδια, όπωσ ςυνικιηαν οι δοφλοι τθσ εποχισ, για να φανερϊςει τθν ταπείνωςθ και τθν διακονία, δθλαδι τθν ανιδιοτελι προςφορά υπθρεςιϊν που πρζπει να χαρακτθρίηει τθ ηωι των Χριςτιανϊν, ξεκίνθςαν να δειπνοφν. Πταν αποχϊρθςε ο Λοφδασ τουσ παρζδωςε το μυςτιριο τθσ Κείασ Ευχαριςτίασ. Ρροςζφερε άρτο λζγοντασ: «Λάβετε φάγετε τοφτο εςτι το ςϊμα μου» και κραςί λζγοντασ: «πίετε εξ αυτοφ πάντεσ τοφτο γαρ εςτί το αίμα μου το τθσ καινισ διακικθσ το περί πολλϊν εκχυνόμενον εισ άφεςιν αμαρτιϊν». Από τα παραπάνω καταλαβαίνουμε πωσ το κραςί ςτθ κεία κοινωνία ςυμβολίηει το αίμα του Κυρίου. Πςον αφορά ςτο γάμο, τζλοσ, το κραςί παίηει εξίςου ςθμαντικό ρόλο. Κατά τθν τζλεςθ του μυςτθρίου, ο ιερζασ λαβϊν το ποτιριον και ευχαριςτιςασ ζδωκεν αυτοίσ λζγων: πίετε εξ αυτοφ πάντεσ τοφτο γαρ εςτί το αίμα μου, το τθσ καινισ διακικθσ, το περί πολλϊν 14

15 εκχυνόμενον εισ άφεςιν αμαρτιϊν Χριςτοφ ςτο Μυςτικό Δείπνο. Μτθ κςτ, 27-28, χρθςιμοποιεί δθλαδι τθ φράςθ του Εικόνα 2: Απόςπαςμα από τθν ευλογία του κοινοφ ποτθρίου κατά το μυςτιριο του γάμου Το κραςί ς αυτι τθν περίπτωςθ, το κοινό ποτιριον, είναι ςφμβολο ζνωςθσ και φζρει τθν Ευλογία του ιερζα και του Κεοφ για τθν υπόλοιπθ κοινι ηωι του ηευγαριοφ. Ο Λθςοφσ τζλοσ τονίηει πωσ είναι «το αμπζλι που δίνει ηωι ςτα κλιματα» και ότι μόνο μζςα ςτο αμπζλι αυτό μπορεί να καρποφοριςει ο Χριςτιανόσ. Αλϊςτε θ ςθμαςία του κραςιοφ ςτον Ορκόδοξο Χριςτιανιςμό είναι φανερό και από πολλζσ φράςεισ τθσ Αγίασ γραφισ, με ποιο χαρακτθριςτικι τθν: Οίνοσ ευφραίνει καρδίαν ανκρϊπου Ψαλμ

16 2 ΑΜΡΕΛΙ ΚΑΙ ΑΝΘΩΡΟΣ Εδϊ και αιϊνεσ, αμπζλι και άνκρωποσ είναι δεμζνοι με μια ςχζςθ, που όςον αφορά τουλάχιςτον τθν παραγωγι κραςιοφ είναι αλλθλζνδετθ. Σε ςυνδυαςμό με τισ ποικιλίεσ αμπζλου, το ζδαφοσ και το κλίμα μιασ περιοχισ, αυτό δθλαδι που λζμε οικοςφςτθμα (αμπελοτόπι ι terroir), ο ανκρϊπινοσ παράγοντασ παίηει τόςο κακοριςτικό ρόλο, που πολλοί τον εντάςςουν μαηί με τισ μεκόδουσ και τισ τεχνικζσ που χρθςιμοποιεί μζςα ςε αυτό. Τον κεωροφν μζροσ του οικοςυςτιματοσ. Σε κάκε περίπτωςθ, κανείσ δεν μπορεί να αρνθκεί πωσ το κραςί είναι αποτζλεςμα του ςυνδυαςμοφ δφο ςτοιχείων, του οικοςυςτιματοσ και του ανκρϊπου. Υπάρχουν βζβαια οριςμζνα χαρακτθριςτικά του οικοςυςτιματοσ τα οποία ο άνκρωποσ δεν μπορεί να αλλάξει, τουλάχιςτον από ζνα οριςμζνο επίπεδο και πζρα. Αυτά είναι τα εδαφολογικά (φυςικι ςφςταςθ εδάφουσ), τα τοπογραφικά (κλίςθ, ζκκεςθ, υψόμετρο) και τα κλιματικά (κερμοκραςία, θλιοφάνεια και βροχοπτϊςεισ). Ωςτόςο, θ ςχζςθ αμπελιοφ και ανκρώπου είναι δυναμικι και εξελίξιμθ. Ο αμπελουργόσ μπορεί να βελτιϊςει το ζδαφοσ με ποικίλεσ καλλιεργθτικζσ τεχνικζσ, φυςικζσ (π.χ. όργωμα) και χθμικζσ (π.χ. βακιά και ετιςια λίπανςθ). Μπορεί να επιλζξει το υποκείμενο και τθν ποικιλία αμπζλου, τθν πυκνότθτα φφτευςθσ και τθ διαμόρφωςθ, ζτςι ϊςτε να είναι κατάλλθλα προςαρμοςμζνα ςτο περιβάλλον. Μπορεί να επζμβει ακόμα και ςε αυτιν τθ ηωι του αμπελιοφ του, με ειδικζσ καλλιεργθτικζσ τεχνικζσ και φροντίδεσ: με τισ απαραίτθτεσ λιπάνςεισ και τα οργϊματα, με τα κλαδζματα, τα κορφολογιματα και τα αραιϊματα, με τθν προςταςία από αςκζνειεσ και ηιηάνια. Το φάςμα των καλλιεργθτικϊν τεχνικϊν που βοθκοφν ςτθν πραγμάτωςθ του επικυμθτοφ αποτελζςματοσ είναι πλατφ και θ αγάπθ, θ φροντίδα και ο ςεβαςμόσ που ο άνκρωποσ περιβάλλει το αμπζλι του μεταδίδονται ςτουσ απογόνουσ του και περνοφν από γενιά ςε γενιά. Ζτςι, θ ςχζςθ αμπελιοφ και ανκρώπου διατθρείται ηωντανι και δίνει ετθςίωσ τθ ςκυτάλθ ςτουσ οινοποιοφσ, που μζςω των μεκόδων τθσ οινοποίθςθσ μετουςιϊνουν το ςταφφλι ςε κραςί. 2 Ανικει ςτο κεφάλαιο 1 16

17 3 ΚΑΣΙ ΤΟ 1821 ΚΑΙ ΜΕΤΑ Τζλοσ, αναφερόμενοι ςτα νεότερα ελλθνικά πράγματα, να ποφμε ότι θ ελλθνικι αμπελουργία υπζςτθ ςχεδόν ολοκλθρωτικι καταςτροφι κατά τθν επανάςταςθ του 1821, αλλά κατόπιν γριγορα οι καλλιεργοφμενεσ εκτάςεισ αποκαταςτάκθκαν και μάλιςτα αυξικθκαν. Μεγάλο μζροσ τουσ όμωσ, κυρίωσ ςτθν Ρελοπόννθςο, φυτεφτθκε πλζον όχι με άμπελο για οινοποιία, αλλά με ςταφιδάμπελο: θ κορινκιακι ςταφίδα ιταν το κφριο εξαγωγικό προϊόν και ςτφλοσ τθσ εκνικισ οικονομίασ του νεοςφςτατου κράτουσ, με ανοδικζσ τάςεισ μζχρι και το τζλοσ του 19ου αιϊνοσ. Ασ ςθμειωκεί ότι θ ςταφίδα αυτι ςυνικωσ προοριηόταν για παραγωγι ξθροςταφιδίτθ οίνου ςτο εξωτερικό -κυρίωσ ςτθ Γαλλία, που εκείνα τα χρόνια, ζχανε τα αμπζλια τθσ από τθ φυλλοξιρα. Σε αυτζσ και τισ επόμενεσ δεκαετίεσ θ αμπελουργία ςυνολικά αναπτφχκθκε και οι αντίςτοιχεσ εκτάςεισ ςτθν ελλθνικι επικράτεια αυξικθκαν, ειδικά με τισ προςαρτιςεισ τθσ Κεςςαλίασ, τθσ Μακεδονίασ και τθσ Κριτθσ. Ζωσ τα μζςα όμωσ του 20οφ αιϊνα είχε επζλκει ξανά ςθμαντικι πτϊςθ, οφειλόμενθ ςτθν επιδθμία φυλλοξιρασ που ζπλθξε τθ Μακεδονία, αλλά και ςτισ πολυτάραχεσ ιςτορικζσ ςυγκυρίεσ. Σθμαντικό πάντωσ για τθν ελλθνικι οινοποιία από τθν επανάςταςθ και μετά είναι ότι ςτθν περίοδο αυτι μπικαν οι βάςεισ τθσ ελλθνικισ οινολογίασ και τθσ -επιςτθμονικοφ πλζον επιπζδου- παραγωγισ κραςιοφ ελεγχόμενθσ και υψθλισ ποιότθτασ, που ξζφυγε από τα δεδομζνα του πατροπαράδοτου ςπιτικοφ κραςιοφ και του -ςυχνά άκλιου εκείνα τα χρόνια κραςιοφ των καπθλειϊν. 3 Ανικει ςτο κεφάλαιο 1 17

18 Κεφάλαιο 4 ο : ΤΟ ΚΑΣΛ ΣΤΛΣ ΓΛΟΤΕΣ ΚΑΛ ΤΑ ΕΚΛΜΑ ( ΣΚΟΥΑΣ ΛΩΑΝΝΘΣ ) 18

19 Το θμερολογιακό ζτοσ είναι διάςπαρτο με γιορτζσ και ζκιμα που ςχετίηονται με τθν καλλιζργεια, τθν ανάπτυξθ και τθν καρποφορία του αμπελιοφ ωσ και τθν παραγωγι του πολφτιμου χυμοφ του. Ρρωτοχρονιά Τθσ Μεςοπεντθκοςτισ περίπου ςτα μιςά του Μάθ Τθσ Αναλιψεωσ Τθν Μεγάλθ Ραραςκευι Του Αγίου Κεοδϊρου του Τιρωνοσ ςτισ 17 Φεβρουαρίου Το Μζγα Σάββατο Τθσ Αγίασ Ραραςκευισ ςτισ 26 Λουνίου Του Αγίου Κθρφκου ςτισ 15 Λουλίου Τθσ Κοίμθςθσ τθσ Κεοτόκου ςτισ 15 Αυγοφςτου Γενζκλια τθσ Κεοτόκου ςτισ 8 Σεπτεμβρίου Του Αγίου Τρφφωνα ςτισ 1 Φεβρουαρίου Ο Άγιοσ Τρφφωνασ κεωρείτο ο προςτάτθσ των κιπων και των αμπελιϊν και εικονίηεται να κρατά κλαδευτιρι. Αμπελουργοί και κθπουροί λάμβαναν μζροσ ςτθ λειτουργία και προςζφεραν αρτοκλαςία και κόλλυβα. Τθν Κακαρά Δευτζρα Στθν Κφπρο, μικροί και μεγάλοι εξορμοφςαν με τισ οικογζνειεσ τουσ ςτουσ αγροφσ για να κόψουν τθν «μοφττθ τθσ Σαρακοςτισ», να μεκφςουν δθλαδι τόςο πολφ, ϊςτε να μθν βλζπουν οφτε τθν μφτθ τουσ. Των Αγίων Σαράντα ςτισ 9 Μαρτίου Λατρεφονται οι Σαράντα μάρτυρεσ τθσ Σεβάςτειασ. Το νοφμερο κεωροφνταν μαγικό και γίνονταν ζκιμα πολλά για τθν ευθμερία και τθν καρποφορία. Στθ Λιμνο φυτεφανε τα δζντρα και τα αμπζλια, τθ ςυγκεκριμζνθ μζρα γιατί πίςτευαν ότι μόνο τότε κα απζφεραν καρποφσ. Τθν Κυριακι των Βαΐων Στθ Σκφρο μόλισ τζλειωνε θ εκκλθςία κατζβαιναν ςτα αμπζλια και τα ευλογοφςανε με ζναν ςταυρό από βάγια που φτιάχνανε οι γυναίκεσ τθν προθγοφμενθ μζρα. Τθν Μεγάλθ Ρζμπτθ Σε διάφορα μζρθ τθσ Κράκθ τθν Μεγάλθ Ρζμπτθ και τισ δφο επόμενεσ Ρζμπτεσ τθροφςαν αργία, αλλιϊσ κα καταςτρζφονταν τα αμπζλια. Το Ράςχα Σε κάποια μζρθ αφινανε το γιορτινό τραπζηι ςτρωμζνο για τρεισ μζρεσ και όταν το μάηευαν τελικά τα ψίχουλα τα ζριχναν ςτα αμπζλια για αφκονία. Στθ Δευτερανάςταςθ ςτθ Λιμνο πιγαιναν όλοι από μια κλθματςίδα ςτθν εκκλθςία, τισ ζςτθναν όρκιεσ και ζβαηαν φωτιά. Τθν πρϊτθ του Μάθ 19

20 Στθ Λζςβο, μόλισ ξυπνοφςαν το πρωί ζβαηαν ςτο ςτόμα τουσ ζνα ςφκο, ζναν βλαςτό από κλιμα και αντίδωρο τθσ Μ. Ρζμπτθσ και αυτά για να μθν τουσ «κομπϊςει» ο γάιδαροσ. Αν το ςυμπακζσ τετράποδο προλάβαινε να γκαρίξει πρϊτο, όςο ιταν ακόμα νθςτικοί, τότε δεν κα πζρναγε ο λόγοσ τουσ πάνω του. Τθσ Αγίασ Μαρίνασ ςτισ 17 Λουλίου Θ Αγία Μαρίνα προςτάτευε τα ςπαρτά από ςκακάρια και άλλα ζντομα και για αυτό κάνανε ςε πολλά μζρθ τθσ Κράκθσ ραντιςμοφσ και αγιαςμοφσ. Αλλοφ ζκοβαν και τα πρϊτα ςταφφλια ενϊ αυτι τθ μζρα ζπρεπε να αρχίςει ο τρφγοσ ςτθν Τινο. Του Σωτιροσ ςτισ 6 Αυγοφςτου Στθν Τινο πιγαιναν τα πρϊτα ςταφφλια ςτθν εκκλθςία να τα ευλογιςει ο παπάσ. Το ζκιμο κυμίηει τισ αρχαίεσ «απαρχζσ». Το ίδιο και ςτθ Στενιμαχο και ςτθν Κφπρο όπου μετά τον αγιαςμό των ςταφυλιϊν ςτθν εκκλθςία, ζτρωγαν ςταφφλι για πρϊτθ φορά. Τθσ υψϊςεωσ του Σταυροφ ςτισ 14 Σεπτεμβρίου Ρανελλαδικά γιορτάηανε οι αμπελουργοί αυτιν τθν μεγάλθ γιορτι του Σεπτζμβρθ. Στθ Λζςβο το βράδυ του Σταυροφ μετά το πανθγφρι ζλθγε θ περίοδοσ φφλαξθσ των αμπελϊνων. Κατζβαιναν λοιπόν ςτα αμπζλια και οι δραγάτεσ βάηανε φωτιά ςτισ καλφβεσ τουσ, τα παιδία μπαινοβγαίνανε ςε αμπζλια και χωράφια ελεφκερα και κόβανε ςταφφλια και άλλα φροφτα. Πταν χαμθλϊνανε οι φωτιζσ από τισ καλφβεσ πθδοφςαν από πάνω και ξεφϊνιηαν χαροφμενα. ΓΛΟΤΘ ΚΑΣΛΟΥ ΔΑΦΝΩΝ Το 1976, το Κοινοτικό Συμβοφλιο Δαφνϊν αξιοποιϊντασ το πλεονζκτθμα τθσ ποιότθτασ και τθσ φιμθσ του Δαφνιανοφ κραςιοφ ξεκίνθςε τισ πολιτιςτικζσ - εορταςτικζσ εκδθλϊςεισ, οι οποίεσ καταξιϊκθκαν πλζον, με το όνομα ΓΛΟΤΘ ΚΑΣΛΟΥ ΔΑΦΝΩΝ.Στόχοσ ιταν και είναι πάντα, θ ευρφτερθ προβολι του Δαφνιανοφ κραςιοφ, θ καλλιζργεια ευνοϊκισ καταναλωτικισ ςυνείδθςθσ γενικότερα για το κραςί, θ προβολι τθσ Κρθτικισ παραδοςιακισ διατροφισ, θ διαφφλαξθ και διάδοςθ τθσ Κρθτικισ μουςικισ και παράδοςθσ, και γενικά θ αναβάκμιςθ του πολιτιςτικοφ επιπζδου των κατοίκων τθσ περιοχισ μασ. Οι εκδθλϊςεισ διαρκοφν από 10 μζχρι 15 θμζρεσ,όπου ο επιςκζπτθσ μπορεί να διαλζξει και να απολαφςει δωρεάν καλό Δαφνιανό κραςί, να γευτεί τουσ πλοφςιουσ παραδοςιακοφσ μεηζδεσ και φαγθτά, παρζα με τθν γνιςια Κρθτικι μουςικι και χοροφσ από εκλεκτοφσ καλλιτζχνεσ με διαφορετικό ςυγκρότθμα κάκε βράδυ. ΓΛΟΤΘ ΚΑΣΛΟΥ ΣΤΘ ΣΑΜΟ Τόςο ςτα Δθμοτικά Διαμερίςματα όςο και ςτθν Ρόλθ τθσ Σάμου, κατά τθ διάρκεια ενόσ επταθμζρου, εμφανίηονται χορευτικά ςυγκροτιματα όλων των ςυλλόγων του νθςιοφ, που παρουςιάηουν παραδοςιακοφσ χοροφσ, κακϊσ και χορευτικά από άλλεσ περιοχζσ τθσ Ελλάδασ. Στισ Γιορτζσ το κραςί είναι δωρεάν, ςτο χϊρο υπάρχουν περίπτερα με διάφορα κζματα και διοργανϊνονται κάκε χρόνο διάφορα happenings. Λόγω τθσ ελεφκερθσ ειςόδου και του 20

21 ανοιχτοφ χαρακτιρα των Γιορτϊν, θ προςζλευςθ είναι μεγάλθ και κεωροφνται ωσ θ κορυφαία ψυχαγωγικι εκδιλωςθ του καλοκαιριοφ ςτο νθςί ΓΛΟΤΘ ΚΑΣΛΟΥ ΜΕΣΕΝΛΚΟΛΑΣ Θ Γιορτι Κραςιοφ Μεςενικόλα αποτελεί μια από τισ κορυφαίεσ εκδθλϊςεισ του Ν. Καρδίτςασ, που ζγινε κεςμόσ και πολιτιςτικό γεγονόσ ευρφτερθσ ακτινοβολίασ.ξεκίνθςε τθ δεκαετία του 1960 ωσ Γιορτι Σταφυλιοφ και Κραςιοφ Μεςενικόλα. Γινόταν ςτθ κεντρικι πλατεία του χωριοφ ςτισ αρχζσ Σεπτεμβρίου, ςε ςυνεργαςία με τθ Διεφκυνςθ Γεωργίασ Ν. Καρδίτςασ, με παράλλθλθ ζκκεςθ και βράβευςθ αγροτικϊν προϊόντων. ΓΛΟΤΘ ΚΑΣΛΟΥ ΑΜΡΕΛΩΝΑ Θ γιορτι αυτι ξεκίνθςε τον Αφγουςτο του 1959.Μια τολμθρι για τθν εποχι προςπάκεια, με τα μζςα που διζκεταν και τισ τότε δυνατότθτεσ.μια προςπάκεια Λάριςα με ςτόχο τθν απλι ζςτω προβολι τθσ ιδιαιτερότθτασ τθσ περιοχισ: Αμπζλι- Σταφφλι- Κραςί. Θ εφαρμογι του «κεςμοφ» αυτοφ ςυνεχίηεται μζχρι ςιμερα γνωρίηοντασ πολφ μεγάλθ επιτυχία. Τα χαρακτθριςτικά γνωρίςματα που παρουςιάηει αυτι θ εκδιλωςθ, ςυνίςτανται ςτο ότι πρόκειται ςαφϊσ για ζνα αξιόλογο πολιτιςτικό-ψυχαγωγικό γεγονόσ, το οποίο μπορεί να γνωςτοποιιςει τθν ιςτορία και τθν παράδοςθ, τθν εξζλιξθ μζςα ςτο χρόνο και τθ ςφγχρονθ μορφι του Αμπελϊνα. ΒΛΒΛΛΟΓΑΦΛΑ Οι Θρθςκείεσ, Εκδοτικι Ακθνϊν, Ακινα 1992 Θρθςκευτικά Α Λυκείου, ΟΕΔΒ, Ευχολόγιον το Μζγα, Τυπογραφείο του Ρατριαρχίου, Κωνςταντινοφπολθ B118/%CE%94%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE %A0%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%84%CE%BF/%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF %CE%BF%20%CE%9C%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%AE/kefalaio5.pdf Το κραςί ςτον Χριςτιανιςμό. Pdf φυλλάδιο Θρθςκευτικϊν Α λυκείου, «μάκθμα 11: Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΙΣΤΟΥ», κα Ταγκαλάκθ 21

22 1 Ο ΛΥΚΕΛΟ Ν. ΘΑΚΛΕΛΟΥ ΕΕΥΝΘΤΛΚΘ ΕΓΑΣΛΑ 1 Ο ΤΕΤΑΜΘΝΟΥ ΚΕΜΑ: ΚΑΣΛ : ΕΛΛ-ΟΛΝΩΝ ΧΩΑ ΥΡΟ-ΚΕΜΑ ( Β ΟΜΑΔΑ) ΤΟ ΚΑΣΛ ΣΤΘΝ ΥΓΕΛΑ ΚΑΛ ΤΘΝ ΔΛΑΤΟΦΘ ΤΟΥ ΑΝΚΩΡΟΥ ΥΡΕΥΚΥΝΟΛ ΚΑΚΘΓΘΤΕΣ : ΤΑΓΚΑΛΑΚΘ ΕΥΚΥΜΛΑ, ΑΝΤΩΝΛΟΥ ΓΕΩΓΛΟΣ ΚΑΣΙ: ΝΕΚΤΑ ΘΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΩΡΩΝ!!! ΤΟ ΚΑΣΙ ΣΤΘΝ ΔΙΑΤΟΦΘ ΤΟΥ ΑΝΘΩΡΟΥ (ΑΡΟ ΤΘΝ ΑΧΑΛΟΤΘΤΑ ΜΕΧΛ ΣΘΜΕΑ) Οι Αρχαίοι Ζλλθνεσ αγαποφςαν ιδιαίτερα το κραςί, αφοφ ο ο ί ν ο σ μαηί με το ς ι τ ά ρ ι και το λ ά δ ι αποτζλεςαν τθν τριάδα τθσ μεςογειακισ διατροφισ, γεγονόσ που οι πρόγονοι μασ τιμοφςαν ιδιαίτερα γι αυτό και το ςυγκεκριμζνο αλκοολοφχο ποτό διαδραμάτιςε ςθμαντικό ρόλο ςτθν κακθμερινι τουσ διατροφι. Ριο ςυγκεκριμζνα, ςτθν Αρχαία Ελλάδα υπιρχαν τζςςερα είδθ κραςιοφ ( το άςπρο, το κιτρινωπό, το μαφρο και το κόκκινο) τα οποία καταναλϊνονταν πάντα αφοφ πρϊτα τα είχαν αναμείξει με νερό ( αλμυρό ι γλυκό) και ςυνόδευαν όλα τα γεφματα των Αρχαίων Ελλινων τα οποία αποτελοφνταν από τθγανίτεσ βουτθγμζνεσ ςτο λάδι και γαρνιριςμζνεσ με μζλι, ςφκα, δαμάςκθνα από τθ Δαμαςκό, βραςτοφσ λοβοφσ, ραπάνια και πίτεσ παραγεμιςμζνεσ με τυρί, μζλι και διάφορα άλλα υλικά. Το γεφμα που φροντιηόταν περιςςότερο από όλα από τουσ προγόνουσ μασ ιταν το δείπνο που αποτελοφνταν ςυνικωσ από ψωμί, γλυκίςματα, φροφτα, ελιζσ, κρζατα, χορταρικά και φυςικά άφκονο κραςί. Οι μόνοι λιτοδίαιτοι ιταν οι Σπαρτιάτεσ οι οποίοι ζπιναν κραςί μόνο τθσ γιορτινζσ μζρεσ και το ςυνόδευαν με λίγο βραςτό χοιρινό και καμιά πίτα γλυκιά αλλιϊσ το κακθμερινό τουσ φαγθτό ιταν μία κοφπα με μζλανα ηωμό και ζνα κομμάτι ψωμί. Οι αρχαίοι, ακόμθ, ζβαηαν ςυχνά μζςα ςτα κραςιά τουσ και διάφορα αρϊματα, όπωσ κυμάρι, μζντα, γλυκάνιςο, δεντρολίβανο, μυρτιά, ακόμθ και μζλι, αλλά ποτζ ρετςίνθ. Ζνα τόςο ευωδιαςτό κραςί ζπαιρνε και το χαρακτθριςτικό του όνομα, το ζλεγαν <<τρίμα>>. Τα πιο περιηιτθτα κραςιά τθσ εποχισ ιταν τα μαφρα και τα κόκκινα τα οποία είχαν γλυκιά γεφςθ. Τα ςυγκεκριμζνα κραςιά τα ςυνδφαηαν κυρίωσ με κρζατα. 22

23 Στθν ςφγχρονθ Ελλάδα το κραςί παραμζνει το καλφτερο ςυνοδευτικό για το φαγθτό. Ριο ςυγκεκριμζνα, ςτισ μζρεσ μασ μποροφμε να κάνουμε εξαιρετικοφσ ςυνδυαςμοφσ κραςιοφ με φαγθτό. Οριςμζνοι πολφ πετυχθμζνοι ςυνδυαςμοί είναι οι παρακάτω. Τα κόκκινα κρζατα πθγαίνουν καλφτερα με λεπτά, φινετςάτα ι μεςτά κόκκινα κραςιά ( ανάλογα με τον τφπο του κόκκινου κρζατοσ). Τα μαφρα κρζατα που προζρχονται από κυνιγι ταιριάηουν με παλαιωμζνα,δυνατά κραςιά με δυνατι γεφςθ και πλοφςιο άρωμα. Τα άςπρα κρζατα ςερβίρονται με ροηζ, λεπτά ςε γεφςθ κόκκινα και εφγευςτα λεφκα κραςιά. Τα καλαςςινά αναμφίβολα ταιριάηουν μόνο με λεφκα κραςιά εκτόσ από το κινζηικο που κζλουν μόνο ροηζ οίνο. Τα πιο δφςκολα φαγθτά που κζλουν πολφ προςοχι ςτο ςυνδυαςμό είναι τα αυγά, τα τυριά, τα πάςτα ψάρια,τα γλφκα και τα φροφτα. Τα αυγά και τα τυριά κζλουν όξινα κραςιά για να ςπάει θ λιπαρότθτα τουσ Τα πάςτα ψάρια ταιριάηουν ςυνδυαςμόσ και ταιριάηουν μόνο με το κραςί Μαυροδάφνθ που ζχει τθν χαμθλι οξφτθτα, το ίδιο ιςχφει και για τα φροφτα. Ο αφρϊδθσ οίνοσ που ςυμβολίηει τθν πολυτζλεια ςερβίρεται ςτο τζλοσ ι ςτθν αρχι του γεφματοσ ςε ψθλά κολονάτα ποτιρια και ςυνοδεφει εξαιρετικά τα φροφτα και τα γλφκα. Τζλοσ, τα κραςιά ςερβίρονται ςε διάφανα ποτιρια ϊςτε να μθν εμποδίηεται το διαυγζσ χρϊμα του οίνου. Επίςθσ, πολφ ςθμαντικό είναι το ποτιρι να ζχει λεπτό και ψθλό πόδι ϊςτε να μθ πιάνουμε το ποτιρι και να μθν μεταβάλουμε τθ κερμοκραςία του κραςιοφ. Από τα παραπάνω κατανοοφμε τθ ςθμαςία του οίνου από τθν αρχαιότθτα μζχρι ςιμερα. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΛΟΓΙΑΝΝΙΤΘ ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΤΟΣ Στα παλαιότερα χρόνια μζχρι το 1970 ςτα χωριά και ςτισ κωμοπόλεισ δεν υπιρχαν ηαχαροπλαςτεία με αποτζλεςμα τα μόνο γλυκά που ζτρωγαν να είναι μόνο από φιλζματα θ από γλυκίςματα που παραςκεφαηαν οι νοικοκυρζσ!τα ποιο διαχρονικά φιλζματα είναι από μουςτο.καποια από αυτά είναι : -Το πετιμζηι -Θ μουςτόπιτα 23

24 -Τα μουςτοκοφλουρα -Θ μουςταλευριά -Οι μουςτόπιτεσ -Τα ρετςζλια -Οι τάρτεσ με κρζμα και ςταφφλι -Το γλυκό ςταφυλάκι 24

25 ΑΛΚΟΟΛΛΣΜΟΣ ΚΑΛ ΚΑΣΛ Ο όροσ αναφζρεται για πρϊτθ φορά από ζναν Ολλανδό γιατρό ςτα τζλθ τθσ δεκαετίασ του 1840, ενϊ αναλφκθκε ςε νόςο το 1972 από το γιατρό John Coakley Lettson. Αλκοολιςμόσ ςθμαίνει δθλθτθρίαςθ από αλκοόλ και παρουςιάηεται ςε δφο μορφζσ, τθν οξεία και χρόνια μζκθ. Στθν οξεία μζκθ, ανάλογα με τθν ποςότθτα του οινοπνεφματοσ που ζχει καταναλωκεί και τθν κατάςταςθ του ατόμου (βακμό πλθρϊςεωσ ςτομάχου, ιδιοςυγκραςία, φφλο κ.τ.λ.) υπάρχουν διαταραχζσ ςυνειδιςεωσ, αναςτολι φραγμϊν, μειωμζνθ αντίλθψθ ζωσ κϊμα και κάνατοσ. Στθ χρόνια μζκθ ζχουμε κακθμερινι χριςθ μεγάλθσ ποςότθτασ αικανόλθσ. Τα άτομα αυτά, ανίκανα να αντιςτακοφν ςτθν αυξθμζνθ επικυμία τουσ, οδθγοφνται ςιγά-ςιγά ςε αδυναμία να λειτουργιςουν εάν δεν πιουν (ςυμπτϊματα ςτζρθςθσ), πράγμα καταςτροφικό τόςο για τουσ ίδιουσ όςο και για τον περίγυρο. Στον χρόνιο αλκοολιςμό, παρουςιάηονται διαταραχζσ ποικίλου βακμοφ του νευρικοφ ςυςτιματοσ (τρεμοφλιαςμα, πολυνευρίτιδα, διανοθτικι ςφγχυςθ, παραιςκιςεισ, τρομϊδεσ παραλιρθμα) του ιπατοσ, (αλκοολικι κίρρωςθ, δθλαδι καταςτροφι του ιςτοφ του οργάνου) του κυκλοφορικοφ ςυςτιματοσ (αρτθριοςκλιρωςθ). Επιπλζον τα άτομα που πάςχουν από αλκοολιςμό παρουςιάηουν ςυνικωσ διαταραχζσ τθσ ςυμπεριφοράσ, χαρακτθριηόμενεσ από αςτάκεια τθσ ψυχικισ διακζςεωσ, περιοριςμό τθσ ικανότθτασ κρίςεωσ και τθσ βουλιςεωσ, θκικι κατάπτωςθ. Με απλά λόγια ο όροσ αλκοολιςμόσ ςθμαίνει τθν υπερβολικι χριςθ οινοπνεφματοσ, τθν εξάρτθςθ από το οινόπνευμα αλλά και τισ βλάβεσ που αυτό προκαλεί. Διαγνωςτικά κριτιρια Ο αλκοολιςμόσ είναι νόςοσ και κα πρζπει να αντιμετωπίηεται ανάλογα. Υπάρχουν μεγάλεσ ομοιότθτεσ - όςο και αν αυτό ξενίηει οριςμζνουσ- μεταξφ ενόσ αλκοολικοφ και ενόσ τοξικομανοφσ. Ο αλκοολιςμόσ χαρακτθρίηεται από: Ψυχικι εξάρτθςθ: (ζντονθ επικυμία για κατανάλωςθ αλκοόλ, λόγω τθσ ευφορίασ και τθσ ευχαρίςτθςθσ που αυτι προςφζρει. Σωματικι εξάρτθςθ: (ανάγκθ για λιψθ αλκοόλ λόγω του γεγονότοσ οτι ο οργανιςμόσ το χρειάηεται ςαν βαςικό διατροφικό ςτοιχείο, φςτερα από χρόνια κατανάλωςθ). Ραρατθροφνται οργανικζσ και λειτουργικζσ διαταραχζσ αν δεν καταναλωκεί αλκοόλ. Αντοχι: Ο αλκοολικόσ αναηθτά ολοζνα και μεγαλφτερθ ποςότθτα για να αιςκανκεί το επικυμθτό αποτζλεςμα. Απϊλεια οποιουδιποτε ενδιαφζροντοσ και αδιαφορία για τισ κοινωνικζσ του δραςτθριότθτεσ. Ρρζπει να ςθμειωκεί τα παραπάνω ςθμεία χαρακτθρίηουν τθν τυπικι μορφι του αλκοολιςμοφ χωρίσ αυτό να ςθμαίνει ότι κάποιοσ πρζπει να παρουςιάηει αποκλειςτικά αυτά προκειμζνου να κεωρθκεί αλκοολικόσ. Ο Ραγκόςμιοσ Οργανιςμόσ Υγείασ ζχει ορίςει τα κριτιρια για τθ διάγνωςθ τθσ εξάρτθςθσ από το οινόπνευμα. Αυτά είναι: Ανοχι. Κακορίηεται ωσ θ ανάγκθ ςυνεχοφσ αυξανόμενθσ κατανάλωςθσ αλκοόλ για τθν επίτευξθ του επικυμθτοφ αποτελζςματοσ. Στζρθςθ. Εκδθλϊνεται με ζνα ςφνολο ςυμπτωμάτων (τρόμοσ, ναυτία, εμετόσ, κεφαλαλγία κ.τ.λ.) εάν δεν γίνει λιψθ αλκοόλ. Κατανάλωςθ μεγάλων ποςοτιτων οινοπνεφματοσ για μεγάλεσ περιόδουσ. 25

26 Ανεπιτυχείσ προςπάκειεσ διακοπισ. Συνεχϊσ αυξανόμενθ προςπάκεια για προμικεια οινοπνεφματοσ. Ρεριοριςμόσ κοινωνικϊν και επαγγελματικϊν δραςτθριοτιτων που οφείλονται ςτθ λιψθ αλκοόλ. Συνεχιηόμενθ χριςθ παρά τα προβλιματα υγείασ εξαιτίασ του οινοπνεφματοσ. Ο ςυνδυαςμόσ τριϊν από τα παραπάνω κριτιρια ςε μια περίοδο 12 μθνϊν κζτει τθ διάγνωςθ τθσ εξάρτθςθσ από τθν αικανόλθ. ΤΟ ΡΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΑΛΚΟΟΛ ΣΤΘΝ ΕΛΛΑΔΑ Μεταξφ του 1975 και του 1980 υπιρξε μια απότομθ αφξθςθ τθσ κατανάλωςθσ από 5,3, ςτα 10,2 λίτρα ανά άτομο.από τότε θ κατανάλωςθ ζπεςε για το 1996 ςτα 8,7. O AΛΚΟΟΛΛΣΜΟΣ: Καταςτρζφει τθν υγεία Διαλφει οικογζνειεσ Δθμιουργεί προβλιματα ςτο χϊρο εργαςίασ Ο Δ Θ Γ Ε Λ Σ Τ Ο Κ Α Ν Α Τ O ΤΟ ΚΑΣΙ Ακόμθ οι ιρωεσ του Ομιρου ζπιναν κραςί πριν φφγουν και όταν γφριηαν από τθ μάχθ, για να ξεδιψάςουν ι να πάρουν δυνάμεισ και κουράγιο, με τθν ψυχοςωματικι επίδραςθ του κραςιοφ. Το κραςί εμφανίηεται ανά τουσ αιϊνεσ δεμζνο με τον άνκρωπο, και κατζχει εξζχουςα κζςθ ςε πολλοφσ πολιτιςμοφσ και κρθςκείεσ ωσ μοναδικό ποτό, αρμονικά ςυνδεδεμζνο με το μζτρο, τθν καλι ςωματικι και ψυχικι κατάςταςθ, του ιςορροπθμζνου τρόπου ηωισ και τθ μακροηωία. Ραράλλθλα, όμωσ το οινόπνευμα, το οποίο ςε ποςοςτό περίπου 12% περιζχεται ςτο κραςί ευκφνεται και για βλαβερζσ επιδράςεισ ςτον οργανιςμό όταν γίνεται κατάχρθςθ, όπωσ ςτον αλκοολιςμό. Ρροκαλεί άμεςεσ τοξικζσ βλάβεσ ςτον εγκζφαλο και τα νεφρα, (οίδθμα, εκφφλιςθ) ςτθν καρδιά (μυοκαρδιοπάκεια), ςτο ςτομάχι (γαςτρίτιδεσ), ςτο πάγκρεασ (παγκρεατίτιδεσ), ενϊ ζμμεςα κεωρείται υπεφκυνο και για άλλεσ βλάβεσ που οφείλονται ςτθν κακι, ςυνικωσ, διατροφι των ατόμων που κάνουν κατάχρθςθ. Ραρά το γεγονόσ ότι οι αλκοολικοί κραςιοφ είναι ελάχιςτοι (1-2% των αλκοολικϊν) θ περιςταςιακι κατάχρθςθ αλλά και ο κακόσ τρόποσ μζτριασ χριςθσ, προκαλεί προβλιματα, όπωσ πονοκζφαλο, μείωςθ τθσ κρίςθσ, τθσ προςοχισ και των αντανακλαςτικϊν (ατυχιματα) αλλαγισ τθσ ςυμπεριφοράσ κ.α. Σιμερα γνωρίηουμε ότι το κραςί δρα με τθν αλκοόλθ, τα φαινολικά παράγωγα και τα ςαλικυλικά που περιζχει.θ αλκοόλθ αυξάνει τθν HDL ι υψθλισ πυκνότθτασ λιποπρωτείνθ (καλι χολθςτερίνθ) και τα παράγωγα τθσ ( HDL2 και HDL 3) τα οποία εμποδίηουν τθ δθμιουργία ακθρωματωδϊν πλακϊν ςτα αγγεία. Τα φαινολικά παράγωγα, κυρίωσ κατεχίνεσ και κερκετίνθ, ζχουν ζντονθ αντιοξειδωτικι δράςθ. Δεςμεφουν τισ ελεφκερεσ ρίηεσ του οξυγόνου του οργανιςμοφ και εμποδίηουν ζτςι τθν οξείδωςθ τθσ LDL ι χαμθλισ πυκνότθτασ χολθςτερίνθ (κακι χολθςτερίνθ). Θ LDL χρειάηεται να οξειδωκεί για να μπορεί να ενςωματωκεί ςτο τοίχωμα των αγγείων και να ςχθματίςει ακθρωματϊδεισ πλάκεσ οι οποίεσ φράςςουν τα αγγεία και αποτελοφν τθ βάςθ για ςχθματιςμό κρόμβων. Φαινολικά παράγωγα βρίςκονται ςτο φλοιό και γίγαρτα του ςταφυλιοφ και απουςιάηουν ςυνεπϊσ από το λευκό κραςί. Οι 26

27 ςαλικυλικζσ ενϊςεισ δρουν όπωσ θ αςπιρίνθ, και εμποδίηουν ςυ ςυγκόλλθςθ των αιμοπεταλίων που είναι το κφριο ςτοιχείο ςτον ςχθματιςμό κρόμβων, βοθκϊντασ ζτςι ςτθν αποφυγι ενδοαγγειακϊν κρομβϊςεων. Υπάρχουν βεβαίωσ όπωσ είναι γνωςτό περιςταςιακζσ υπερβάςεισ του μζτρου, κυρίωσ ςε κοινωνικζσ ςυγκεντρϊςεισ με δυςάρεςτεσ ςυνζπειεσ, οι οποίεσ οφείλονται ςτο αυξθμζνο επίπεδο οινοπνεφματοσ ςτο αίμα. Το επίπεδο αυτό εξαρτάται από τθν ολικι ποςότθτα κραςιοφ που πίνουμε τθ διάρκεια και τον ρυκμό, τθν απορρόφθςθ από το ζντερο και τον μεταβολιςμό από το ιπαρ. Το ιπαρ με τθν αλκοολικι αφυδρογόναςθ, μεταβολίηει το οινόπνευμα ςε ακεταλδεφδθ, με ρυκμό περίπου 8 γραμ/ϊρα. Εάν το ζντερο απορροφιςει μεγαλφτερθ ποςότθτα και ταχφτερα, όπωσ ςυμβαίνει ςτθ δίψα, θ περίςςια κυκλοφορεί ςε ανάλογα υψθλά επίπεδα ςτο αίμα, για να μεταβολιςτεί με το χρόνο. Κα πρζπει, ςυνεπϊσ όταν πρόκειται να υπερβοφμε το μζτρο, να ξεδιψοφμε πρϊτα με νερό για να μειϊςουμε τθν απορροφθτικότθτα του εντζρου και ακόμθ, να επιβραδφνουμε τθ διζλευςθ του κραςιοφ από το ςτομάχι προσ το ζντερο. Τοφτο επιτυγχάνεται πίνοντασ κραςί με αρκετό βραδφ ρυκμό και μετά από φαγθτό. Ζτςι παρατείνεται θ παραμονι του κραςιοφ ςτο ςτομάχι, όπου αρκετό οινόπνευμα μεταβολίηεται από τθν αλκοολικι αφυδρογονάςθ του βλεννογόνου. Το ζνηυμο αυτό είναι μειωμζνο ςε γαςτρίτιδεσ και καταςτρζφεται από τθν αςπιρίνθ. Στο ςτομάχι των γυναικϊν βρίςκεται περίπου το ½ τθσ αφυδρογονάςθσ των ανδρϊν, και μεταβολίηεται γι αυτό το 25% τθσ ποςότθτασ του οινοπνεφματοσ των αντρϊν. Λόγω τθσ φυςιολογικισ αυτισ διαφοράσ, και τθσ μικρότερθσ ποςότθτασ αίματοσ κα πρζπει οι γυναίκεσ να πίνουν λιγότερο από τουσ άνδρεσ. Ασ μάκουμε λοιπόν να πίνουμε κραςί όχι ςαν πότεσ αλλά ςαν ςυμποςιαςτζσ, ςτα χνάρια των αρχαίων προγόνων μασ, οι οποίοι ζπιναν κραςί ςτα περίφθμα ςυμπόςια όπου επικρατοφςαν ο κανόνασ, το μζτρο, θ ςυντροφικότθτα, το πνεφμα και θ απόλαυςθ. Ευτφχθμα είναι το ότι ςτθ χϊρα μασ δεν παρουςιάηεται με επικίνδυνθ ςυχνότθτα το φαινόμενο αυτό, ενϊ ςε άλλεσ χϊρεσ και ιδιαίτερα ςτισ βόρειεσ - παρουςιάηεται με ξεχωριςτι ζξαρςθ. H αποδοχι του προβλιματοσ του αλκοολιςμοφ είναι το πρϊτο βιμα για τθν αντιμετϊπιςι του και ςτθ ςυνζχεια κα χρειαςτοφν μία ςειρά αλλαγϊν ςτθν ςυμπεριφορά, ςτθν νοοτροπία και ςτον τρόπο ηωισ του εξαρτθμζνου ανκρϊπου. ΣΘΜΑΣΛΑ ΕΧΕΛ ΟΤΛ ΣΘΜΕΑ ΣΤΟ ΡΟΒΛΘΜΑ ΤΟΥ ΑΛΚΟΟΛΛΣΜΟΥ ΥΡΑΧΕΛ ΛΥΣΘ! 27

28 ΤΟ ΚΡΑΣΙ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Το κραςί είναι ζνα πολφ ςπουδαίο φυςικό φάρμακο,και ιδιαίτερα το κόκκινο κραςί,λόγω δίαφορων ουςιϊν που περιζχει ςτθν ςφςταςι του,κυρίωσ όμωσ του οινοπνεφματοσ και μιασ χθμικισ ουςίασ,τθσ ρεςβερατρόλθσ.υπάρχουν ποικίλεσ φαρμακευτικζσ εφαρμογζσ του κραςιοφ,από μοναςτθριακι ιατρικι ωσ πρόλθψθ των αρνθτικϊν επιδράςεων του οργανιςμοφ μασ ςτθν ζλλειψθ βαρφτθτασ. 28

29 1.Το οινόπνευμα ι αλκοόλ Το αλκοόλ χρθςιμοποιείται ωσ: -Τονωτικό -διεγερτικό -Κεραπευτικι ουςία για οξείεσ αςκζνειεσ,όπωσ αναιμία,φυματίωςθ,τυφοειδισ πυρετόσ κ.α. -Αντιςθπτικό Το αλκοόλ,όταν καταλωνεται ςε μικρζσ ποςότθτεσ και όχι υπερβολικζσ,επιδράει κετικά και όχι αρνθτικά ςτον οργανιςμό,όπωσ πολλοί άνκρωποι πιςτεφουν,με όλεσ αυτζσ τισ ευεργετικζσ ιδιότθτεσ. 29

30 Μφκοσ όμωσ αποτελεί το γεγονόσ ότι θ κατανάλωςθ αλκοόλ μπορεί να βοθκιςει ςτθν αφξθςθ τθσ κερμοκραςίασ του ςϊματοσ από,π.χ. υποκερμία.ζρευνεσ ζχουν αποδείξει ότι το αλκοόλ,και ςε τελικι ανάλυςθ το κραςί,μπορεί να δίνει αυτι τθν αίςκθςθ ηεςταςιάσ όταν καταναλωκεί,αλλά αυτό ςυμβαίνει μόνο επιφανειακά και όχι ςτο εςωτερικό του ςϊματοσ. Ππωσ προαναφζρκθκε όμωσ,το αλκοόλ δεν είναι το μόνο ευεργετκό ςυςτατικό του κραςιοφ.το ςυςτατικό με τισ περιςςότερεσ ευεργετικζσ ιδιότθτεσ είναι θ ρεςβερατρόλθ. 2.εςβερατρόλθ Θ χθμικι ουςία ρεςβερατρόλθ ζχει ποικίλεσ φαρμακευτικζσ ιδιότθτεσ: -Αντιωξειδωτικι δράςθ,θ οποία προλαμβάνει αρϊςτιεσ των γειρατιϊν,όπωσ το πάρκινςον και το αλτςχάιμερ,όπωσ και τα ίδια τα γειρατειά -Κεραπεία για τον διαβιτθ.θ ρεςβερατρόλθ ζχει τθν ιδιότθτα να μειϊνει το ςάκχαρο του αίματοσ και να προλαμβάνει φκορζσ από υπερβολικι κατανάλωςθ λιπαρϊν. -εςβερατρόλθ αντί για άςκθςθ και δίαιτα.ζνα πείραμα που διεξιχκθ ςε 11 παχφςαρκουσ εκελοντζσ ζδειξε ότι θ χοριγθςθ χαπιϊν κακαρισ ρεςβερατρόλθσ είχε το ίδιο αποτζλεςμα με τθν ελαφριά άςκθςθ και και χαμθλι κερμιδικι διατροφι 30

31 -Ρρόλθψθ αρνθτικϊν επιδράςεων του οργανιςμοφ ςε ςυνκικεσ ζλειψθσ βαρφτθτασ.θ ρεςβςερατρόλθ αποτρζπει τθσ ςυνζπειεσ τθσ ζλλειψθσ άςκθςθσ ςτο διάςτθμα κακϊσ και άλλεσ μεταβολζσ του ςϊματοσ ςε ζλλειψθ βαρφτθτασ,όπωσ αντίςταςθ ςτθν ινςουλίνθ και μείωςθ ςτθν πυκνότθτα των μετάλλων ςτα οςτά. -Τζλοσ,θ ρεςβερατρόλθ μπορεί να χορθγθκεί ςε μυικά παράλυτουσ αςκενείσ,όπωσ για παράδειγμα ζνασ αςκενισ ςε αναπθρικό καροτςάκι,ϊςτε να υπάρξει κάποια μυικι ενδυνάμωςθ. Στθ ςυνζχεια δίνονται μερικζσ εφκολα εφαρμοηόμενεσ ςυνταγζσ για κεραπεία διαφόρων προβλθμάτων. Αναιμία: Βράηετε κραςί, 100 δράμια αγριάδα, 100 δράμια ηάχαρθ, 100 δράμια κινά, 2 χοφφτεσ ςκορπίδι (φυτό) και πίνετε το υγρό. Ρλθγζσ βαριζσ: Βράηετε φφλλο κεραςιάσ μζςα ςτο κραςί και το φφλλο αυτό το βάηετε ςτθν πλθγι. Βγάηετε το φφλλο και πλζνετε τθν πλθγι με ρετςινόλαδο. Ρόνοσ αυτιών: Ηωμόσ αψικιάσ με άςπρο κραςί, ηεςτά επικζματα μαλλιοφ προβάτου με γλυκό αμυγδαλόλαδο. ΤΟ ΚΡΑΣΙ ΦΑΡΜΑΚΟ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ Το κραςί ςτθν αρχαία Ελλάδα,και γενικά ςτον αρχαίο κόςμο,ωσ φάρμακο είχε αρκετζσ χριςεισ: -Αντιςθπτικό.Οι αρχαίοι ζλλθνεσ αναμείγνειαν το νερό τουσ με κραςί,για απολφμανςθ. -Αναμθγμζνο με βότανα αλλά και μόνο του,είχε διάφορεσ κεραπευτικζσ ιδότθτεσ για τουσ αρχαίουσ.ραραδείγματοσ χάρθ,ο Λπποκράτθσ χορθγοφςε ςτουσ αςκενείσ με πυρετό κραςί αραιωμζνο με λίγο νερο. 31

32 -Θταν και τότε γνωςτό ότι θ κατανάλωςθ κραςιοφ,με μζτρο,επιμικυνε τθν ηωι των αρχαίων και ςυνζβαλλε ςτθν αναπαραγωγικι διαδικαςία. -Το κραςί χρθςιμοποιοφνταν και ωσ χαλαρωτικό. Οι Ζλλθνεσ είχαν δϊςει ςτον Διόνυςο, το κεό του κραςιοφ γι' αυτι του τθν ιδιότθτα το όνομα Λφςιοσ (επειδι ζλυνε τθ γλϊςςα). -Κερμαντικό.Καταναλϊνονταν πολφ τον χειμϊνα,για να κρατάει το ςϊμα ηεςτό. Ο Λπποκράτθσ,διάςθμοσ γιατρόσ τθσ αρχαιότθτασ 32

33 Ο Λπποκράτθσ εξετάηει ζναν αςκενι του PROJECT ΤΟ ΚΑΣΛ Θ υπερβολικι κατανάλωςθ αλκοόλ ςυνοδεφεται από κινδφνουσ για το καρδιαγγειακό ςφςτθμα. Ψθλϊνει τθν πίεςθ και τον κίνδυνο για καρδιακι ανεπάρκεια,με ακοόλ κα υπάρξουν εγγεφαλικά επιςόδια,ξαφνικόσ κάνατοσ. Ο αλκοολιςμόσ τθσ εγγφου γυναίκασ μπορεί με ςοβαρζσ ςυνζπιεσ για το παιδί να βρεκεί ςε κίνδυνο κανάτου κατά τθ γζννθςθ,μειωμζνεσ πνευματικζσ ικανότθτεσ και χαμθλό βάροσ γζννθςθσ. Το αλκοόλ καταςτρζφει τθ ηωι. Τα κετικά αποτελζςματα τθσ μζτριασ κατανάλωςθσ του κραςιοφ για τθν καρδιά και για τθν μείωςθ τθσ πίεςθσ αποδόκθκαν ςτισ αντιωξειδωτικζσ ουςίεσ όπωσ οι φλαβονοειδείσ που περιζχονται ςε αυτό. Αυτοί που δεν άρχιςαν ακόμα να πίνου αλκοολοφχα ποτά ςυςτείνεται να μθν αρχίςουν,ενϊ αυτοί που πίνουν να πίνουν με μζτρο. 33

34 Ζνα ποτό ιςοδυναμεί με :1)355 χιλιοςτά του λίτρου μπίρασ 2)118 χιλιοςτά του λίτρου κραςιοφ ποτϊν 3)και από χιλιοςτά του λίτρου πιο δυνατϊν αλκοολοφχων Θυπερβολικι κατανάλωςθ αλκοόλ και αλκοολιςμόσ είναι πθγι πολλϊν κακϊν,ενϊ θ μζτρια κατανάλωςθ δίνει κετικά αποτελζςματα. Υπάρχουν καλφτεροι τρόποι παρά του αλκοόλ για να βελτιϊςει κάποιοσ τθν υγεία και να μειϊςει τουσ κινδφνουσ για τθν καρδία του. 34

35 Θ ΣΥΜΜΟΛΑ ΤΩΝ 2Χ2,5 ΟΜΑΔΑ Γ ΤΑ ΜΟΝΟΡΑΤΛΑ ΤΟΥ ΚΑΣΛΟΥ 1ο ΓΕΛ. ΘΑΚΛΕΛΟΥ ΑΤΤΛΚΘΣ ΕΤΟΣ

36 ΡΕΛΕΧΟΜΕΝΑ 1)Αβραμίδθσ Φοίβοσ Τα βιματα για τθν οινοποίθςθ(τρφγοσ) 2)Ραλαφοφτασ Λωάννθσ Οινοποιεία Αττικισ 3)Κομίνθσ Χριςτοσ &Τςοφβαλοσ Λωάννθσ Είδθ κραςιϊν και οικονομία 36

37 4)Ντζμα Άννυ Διαφθμίςεισ κραςιϊν 37

38 Τα βιματα για τθν οινοποίθςθ (ΤΥΓΟΣ) ΣΥΓΚΟΜΛΔΘ Τα ςταφφλια που αφινονται ϊςτε να φκάςουν ςτθν πλιρθ ωριμότθτα ςτθν άμπελο θ που είναι μερικϊσ ξζρα από τθν ζκκεςθ ςτον ιλιο μετά τθ ςυγκομιδι εμφανίηουν υψθλι περιεκτικότθτα ςε ηάχαρθ ωσ αποτζλεςμα τθσ φυςικισ απϊλειασ υγραςίασ. Ζνασ ευεργετικόσ μφκθτασ, μπορεί επίςθσ να χρθςιμοποιθκεί για να επιταχφνει τθν απϊλεια υγραςίασ. Αυτά τα ςταφφλια χρθςιμοποιοφνται για να παραγάγουν τουσ γλυκοφσ επιτραπζηιουσ οίνουσ. Ειδικζσ μζκοδοι που υιοκετοφνται ϊςτε να παραχκοφν αυτά τα κραςιά περιλαμβάνουν τθν προςκικθ διοξειδίου του κείου, τθ χριςθ μικρϊν δοχείων ηφμωςθσ κατά τθ διάρκεια τθσ κατεργαςίασ, ι τθ χριςθ χαμθλϊν κερμοκραςιϊν με ςτόχο το ςταμάτθμα τθσ ηφμωςθσ προτοφ να ηυμωκεί όλθ θ ηάχαρθ. 38

39 Λόγω τθσ επίδραςθσ του ςτθ ςφςταςθ των ςταφυλιϊν,ο κατάλλθλοσ ςυγχρονιςμόσ τθσ ςυγκομιδισ είναι μεγάλθσ ςπουδαιότθτασ.θ πρόωρθ ςυγκομιδι οδθγεί ςτα λεπτά, χαμθλισ περιεκτικότθτασ ςε οινόπνευμα κραςιά, ενϊ κακυςτερθμζνθ ςυγκομιδι μπορεί να παραγάγει κραςιά με υψθλι περιεκτικότθτα ςε αλκοόλ και χαμθλι οξφτθτα. Θ ςυγκομιδι μπορεί να ολοκλθρωκεί ςε ζνα θ περιςςότερα ςτάδια. Οι ςυςτάδεσ ςταφυλιϊν κόβονται από τθν άμπελο και τοποκετοφνται ςε κάδουσ θ ςε κουτιά και ζπειτα μεταφζρονται ςε μεγαλφτερα εμπορευματοκιβϊτια για τθ μεταφορά ςτθν οινοποιία. Στθν οινοποιία τα ςταφφλια μποροφν να πεταχτοφν άμεςα ςτο κραυςτιρα θ μποροφν να ξεφορτωκοφν ςε ζνα φρεάτιο και να φερκοφν ςτο κραυςτιρα από ζνα ςυνεχζσ ςφςτθμα μεταφορζων. 39

40 ΚΑΥΣΘ Στθ ςφγχρονθ μθχανοποιθμζνθ παράγωγθ κραςιοφ, τα ςταφφλια ςυνικωσ ςυνκλίβονται και αποςπάται το κοτςάνι τουσ ςυγχρόνωσ από ζναν κραυςτιρα, που αποτελείται από ζνα διάτρθτο κφλινδρο που περιζχει πτερφγια που περιςτρζφονται με 600 ζωσ ςτροφζσ το λεπτά. Τα ςταφφλια ςυνκλίβονται και πζφτουν μζςα από τισ οπζσ του κυλίνδρου, οι περιςςότεροι από τουσ μίςχουσ περνοφν από το τζλοσ του κυλίνδρου. Ζνασ κυλινδρικόσ κραυςτιρασ μπορεί επίςθσ να χρθςιμοποιθκεί. Οι αρχαίεσ μζκοδοι με τα πόδια θ με τα παποφτςια εφαρμόηονται ςπάνια. Πταν κόκκινα ςταφφλια χρθςιμοποιοφνται για τθν παραγωγι άςπρου χυμοφ, όπωσ ςτθν περιοχι τθσ Καμπανιάσ ςτθ Γαλλία, θ κραφςθ ολοκλθρϊνεται με τθ ςυμπίεςθ. Τα κόκκινα ςταφφλια μερικζσ φορζσ ειςάγονται ολόκλθρα ςτισ δεξαμενζσ, οι οποίεσ ςτθ ςυνζχεια παραμζνουν κλειςτζσ. Θ προκφπτουςα αναπνοι ςτα φροφτα καταναλϊνει οξυγόνο και παράγει διοξείδιο του άνκρακα, με αποτζλεςμα τθν κανάτωςθ των κυττάρων του φλοιοφ, ο οποίοσ χάνει τθν θμί-διαπερατότθτά του και επιτρζπει τθν εφκολθ εξαγωγι χρϊματοσ. Υπάρχει επίςθσ κάποια ενδοκυτταρικι αναπνοι του μθλικοφ οξζοσ. Αυτι θ διαδικαςία αναπνοισ είναι αργι και ςτισ 40

41 κερμζσ περιοχζσ μπορεί να οδθγιςει ςτα κραςιά χαμθλοφ χρϊματοσ και οξφτθτασ, με διακριτικό άρωμα. Ο ΔΛΑΧΩΛΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΥΜΟΥ Πταν ο χυμόσ των άςπρων ςταφυλιϊν υποβάλλεται ςε επεξεργαςία ι όταν είναι επικυμθτι θ παραγωγι ενόσ λευκοφ κραςιοφ, ο χυμόσ είναι ςυνικωσ διαχωριςμζνοσ από τουσ φλοιοφσ και τουσ ςπόρουσ αμζςωσ μετά από τθ κραφςθ. Σε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ όταν είναι επικυμθτι θ αφξθςθ τθσ εξαγωγισ γεφςθσ, οι φλοιοί των λευκϊν ςταφυλιϊν αφινονται ςε επαφι με το χυμό για 12 ζωσ 24 ϊρεσ, αυτι όμωσ θ διαδικαςία αυξάνει επίςθσ τθν εξαγωγι χρϊματοσ που ςυχνά είναι ανεπικφμθτθ. Δφο κφριεσ διαδικαςίεσ υιοκετοφνται ϊςτε να διαχωριςτεί ο χυμόσ από τα ςτερεά. Ζνα μεγάλο μζροσ του χυμοφ μπορεί να εξαχκεί με τθν τοποκζτθςθ των ςυντετριμμζνων ςταφυλιϊν ςε ζνα κοντζινερ που ζχει ζνα ψεφτικο κατϊτατο ςθμείο και ςυχνά ψεφτικεσ πλευρζσ. Θ μάηα των ςυντετριμμζνων ςταφυλιϊν ονομάηεται μοφςτοσ, ζνασ όροσ που χρθςιμοποιείται επίςθσ για να αναφερκεί ςτο μθ ηυμωμζνοσ χυμό ςταφυλιϊν, με ι χωρίσ το φλοιό. Συχνότερα, τα ςυντετριμμζνα ςταφφλια τοποκετοφνται ςε ζναν πιεςτιριο. Μία οριηόντια πρζςα που εφαρμόηει πίεςθ και ςτισ δφο άκρεσ, αντικακιςτά βακμιαία τθν παραδοςιακι πρζςα. Οι ςυνεχείσ κοχλιωτζσ πρζςεσ επίςθσ χρθςιμοποιοφνται, ειδικά για τον αποςτραγγιςμζνο πολτό. Θ πρζςα Willmes που χρθςιμοποιείται ευρζωσ για τουσ άςπρουσ μοφςτουσ, αποτελείται από ζναν διάτρθτο κφλινδρο που περιζχει ζναν διογκϊςιμο ςωλινα. Τα ςυντετριμμζνα 41

42 ςταφφλια ειςάγονται κφλινδρο, και ο ςωλινασ όντασ διογκωμζνοσ πιζηει τα ςταφφλια ενάντια ςτισ πλευρζσ του περιςτρεφόμενου κυλίνδρου και αναγκάηει το χυμό να εξαχκεί μζςω των διατριςεων. Διάφορεσ ςυμπιζςεισ μποροφν να γίνουν χωρίσ εκτενι χειρονακτικι εργαςία. παραδοσιακή πρέσα πρέσα Willmes Οι ςυνεχείσ πρζςεσ είναι περιςςότερο αποτελεςματικζσ για τθν παραγωγι κόκκινων κραςιϊν, ςτα οποία ο φλοιόσ, οι ςπόροι και ο χυμόσ ηυμϊνονται μαηί. Ο διαχωριςμόσ του χυμοφ είναι απλοφςτερθ διαδικαςία διότι θ ηφμωςθ ζχει ωσ αποτζλεςμα ο φλοιόσ να είναι λιγότερο γλιςτερόσ και θ ποςότθτα του χυμοφ που λαμβάνεται είναι πολφ μεγαλφτερθ ςε ςχζςθ με το μθ ηυμωμζνο μοφςτο. Ο διαχωριςμόσ λιγότερο γλιςτερϊν ςτερεϊν από το χυμό με εφαρμογι πίεςθσ είναι επίςθσ απλοφςτεροσ. Το ξθρό υπόλειμμα που παραμζνει μετά από τθν εξαγωγι του χυμοφ από τα ςταφφλια, από τισ ηυμϊςεισ άςπρων ι κόκκινων ςταφυλιϊν, μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για να παρζχει το απόςταγμα για τθν παραγωγι των άλλων ειδϊν αλκοολοφχων ποτϊν. 42

ΦΨΓΧΥΣΞΕΦ ΕΤΕΜΒΑΦΕΠΦ ΦΕ ΤΑΛΠΑ ΣΠΞΣΤΣΠΕΠΑ

ΦΨΓΧΥΣΞΕΦ ΕΤΕΜΒΑΦΕΠΦ ΦΕ ΤΑΛΠΑ ΣΠΞΣΤΣΠΕΠΑ ΦΧΣΛΡ ΑΥΧΠΧΕΟΧΣΞΩΞ ΜΡΧΑΞΠΟΩΞ Ε.Μ.Τ. ΧΣΜΕΑΦ ΦΨΞΝΕΦΕΩΞ - ΔΠΑΛΕΡ ΣΟΧΩΒΥΠΣΦ 2011 ΦΨΓΧΥΣΞΕΦ ΕΤΕΜΒΑΦΕΠΦ ΦΕ ΤΑΛΠΑ ΣΠΞΣΤΣΠΕΠΑ πουδαςτικι ομάδα: Βλάςςθ Ελζνθ Ρλατυπόδθ Γεωργία Σκιαδά Μαργαρίτα Επιβλζποντεσ κακθγθτζσ:

Διαβάστε περισσότερα

Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1

Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1 Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1 ΠΡΟΛΟΓΟ Ξεκινϊντασ να γράψω αυτό το βιβλίο, ζνιωςα μζςα μου ότι δεν ζπρεπε να δϊςω ζνα ςτεγνό ιατρικό βιβλίο. Αναλογίςτθκα όλα τα αντίςτοιχα του είδουσ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΘΦΛΑΚΘ ΡΑΟΥΣΛΑΣΘ ΜΟΥΣΕΛΟΥ ΚΑΡΝΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΨΘΦΛΑΚΘ ΡΑΟΥΣΛΑΣΘ ΜΟΥΣΕΛΟΥ ΚΑΡΝΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 2011 ΨΘΦΛΑΚΘ ΡΑΟΥΣΛΑΣΘ ΜΟΥΣΕΛΟΥ ΚΑΡΝΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ Το Μουςείο Καπνοφ Καβάλασ είναι το μοναδικό ςτθν Ευρϊπθ. Ο καπνόσ αποτελεί τθ βάςθ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ και ιδιαίτερα για τθν περιοχι μασ. Το λιμάνι τθσ

Διαβάστε περισσότερα

WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ

WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ Τα περιεχόμενα αυτοφ του βιβλίου διζπονται από νόμουσ προςταςίασ πνευματικϊν δικαιωμάτων. Απαγορεφεται θ αναδιανομι, χωρίσ τθν άδεια του ςυγγραφζα. Ο ςυγγραφζασ δεν

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνθτικι Εργαςία Project B2

Ερευνθτικι Εργαςία Project B2 2014 Ερευνθτικι Εργαςία Project B2 Θ κοινωνικι διάςταςθ του ακλθτιςμοφ. Οφζλθ και πακογζνειεσ. Γεννάδειοσ Σχολι Λδιωτικό Λφκειο Β. Ηϊθ 1/1/2014 Αφοφ ςυηθτιςαμε όλοι μαηί μζςα ςτθν τάξθ, αποφαςίςαμε να

Διαβάστε περισσότερα

«Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ φαινομζνων βίασ»

«Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ φαινομζνων βίασ» ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΝΘΣ ΕΕΥΝΘΤΙΚΘ ΕΓΑΣΙΑ Αϋ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΘ & ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Αϋ ΤΕΤΑΜΘΝΟ 2011-2012 «Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ.

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ. Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΑΡΤΑ 2010 Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου Πτυχιακι εργαςία Ψωμόπουλοσ Αλζξανδροσ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Ράπτθσ Θεοχάρθσ

Διαβάστε περισσότερα

ην ηξερνύκελν κειάλη ΜΑΤΛΟΣ 2011 ΛΟΝΛΟ ΧΟΛΘ το περιοδικό του ςχολείου μασ

ην ηξερνύκελν κειάλη ΜΑΤΛΟΣ 2011 ΛΟΝΛΟ ΧΟΛΘ το περιοδικό του ςχολείου μασ ΛΟΝΛΟ ΧΟΛΘ το περιοδικό του ςχολείου μασ ην ηξερνύκελν κειάλη ΜΑΤΛΟΣ 2011 Λουκι Ακρίτα 10 15237, Φιλοκζθ 210 6857130 www.ionios.gr e-mail: info@ionios.gr E d i t o r i a l Αγαπητού αναγνώςτεσ, Μϋςα από

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

ReBRANDing GREECE. τροφμπα Νικολζτα ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ. Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. 25/10/2012

ReBRANDing GREECE. τροφμπα Νικολζτα ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ. Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. 25/10/2012 2012 ReBRANDing GREECE ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. τροφμπα Νικολζτα 25/10/2012 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

YPEF Educational material 2014. Young People in European Forests

YPEF Educational material 2014. Young People in European Forests Young People in European Forests YPEF European contest about forests and forestry Educational material Greek edition, 2014 Περιεχόμενα Τα δάςθ ςτθν Ευρϊπθ 3 Τα δάςθ ςτθν/-o Αυςτρία 14 Βζλγιο 17 Κφπρο...20

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ακλθτζσ τθσ Πίςτθσ

Οι Ακλθτζσ τθσ Πίςτθσ Σ Θ Μ Ε Λ Ω Σ Ε Λ Σ Γ Λ Α Μ Α Κ Θ Μ Α Τ Α Β Λ Β Λ Λ Κ Ω Ν Τ Α Ξ Ε Ω Ν ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ Οι Ακλθτζσ τθσ Πίςτθσ Καταςκινωςθ ουνίου 2014 Ε λ ε φ κ ε ρ ε σ Ε υ α γ γ ε λ ι κ ζ σ Ε κ κ λ θ ς ί ε σ Ε λ λ ά δ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 4 ΦΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΨΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ

ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΧΑΝΙΑ 2011 Τπ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΤΠΟΛΕΙΜΜΑΣΙΚΗ ΒΙΟΜΑΖΑ» ΕΠΙΒΛΕΠΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ: ΛΑΖΑΡΙΔΟΤ ΑΝΑΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ»

Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ» Α Ν Α Ρ Γ Τ Ρ Ο Δ Ε Ν Α Ξ Α Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ» Εν μζςω πολιτικισ και οικονομικισ κρίςθσ, με τθν κεντρικι διοίκθςθ να προςπακεί να απαλλαγεί

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ 2014 Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ Για τθν Cineμάκεια Χίου Ζλενα Καλογρίδου, ςκθνοκζτθσ Ηκοποιόσ Αϋ: Ζτοιμθ. Ηκοποιόσ Βϋ: Ζτοιμοσ. Οπερατζρ: Ζτοιμοσ. κθνοκζτθσ: Να φφγει

Διαβάστε περισσότερα

Διεργαςίεσ επεξεργαςίασ υγρών αποβλήτων

Διεργαςίεσ επεξεργαςίασ υγρών αποβλήτων ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΗ & ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Διεργαςίεσ επεξεργαςίασ υγρών αποβλήτων (Σεχνική Περιβάλλοντοσ) Ευθύμιοσ Νταρακάσ Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ

Διαβάστε περισσότερα

Κατηχητικό Παιχνίδι Β

Κατηχητικό Παιχνίδι Β Κατηχητικό έτοσ 2012-2013 Κατηχητικό Παιχνίδι Β Συναντήςεισ παιδιών προςχολικήσ και πρώτησ ςχολικήσ ηλικίασ Βοηθητικό υλικό για τον Κατηχητή Λευκάδα 2012 Κατηχητικό έτοσ 2012-2013 Κατηχητικό Παιχνίδι

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποίθςθ και Κίνδυνοσ Σραπεηικών Ιδρυμάτων ςτθν Ελλάδα

Διαφοροποίθςθ και Κίνδυνοσ Σραπεηικών Ιδρυμάτων ςτθν Ελλάδα ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΟΜΕΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ Διαφοροποίθςθ και Κίνδυνοσ Σραπεηικών Ιδρυμάτων ςτθν Ελλάδα ΚΑΣΑΝΕΒΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Επιβλζπων Κακθγθτισ: ΠΑΙΟΤΡΑ ΦΩΣΙΟ Εξεταςτικι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. τατιςτικι επεξεργαςία ιατρικϊν δεδομζνων: μελζτθ περίπτωςθσ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. τατιςτικι επεξεργαςία ιατρικϊν δεδομζνων: μελζτθ περίπτωςθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΣΩΝ ΑΠΟΦΑΕΩΝ τατιςτικι επεξεργαςία ιατρικϊν δεδομζνων: μελζτθ περίπτωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Μελζτθ & ςχεδιαςμόσ του ρζματοσ Πικροδάφνθσ ςε χϊρο αναψυχισ.

Μελζτθ & ςχεδιαςμόσ του ρζματοσ Πικροδάφνθσ ςε χϊρο αναψυχισ. ΤΜΘΜΑ ΕΡΛΣΤΘΜΘΣ ΦΥΤΛΚΘΣ ΡΑΑΓΩΓΘΣ ΕΓΑΣΤΘΛΟ ΑΝΚΟΚΟΜΛΑΣ & ΑΧΛΤΕΚΤΟΝΛΚΘΣ ΤΟΡΛΟΥ Μελζτθ & ςχεδιαςμόσ του ρζματοσ Πικροδάφνθσ ςε χϊρο αναψυχισ. Επιβλζπουςα κακθγιτρια: Aναπληρώτρια Καθηγήτρια Παπαφωτίου Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ Σελίδα1 υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ EΡΩΣΗΗ Ρϊσ να οργανϊςω τθ μελζτθ μου από τϊρα και μζχρι τισ εξετάςεισ του Μαΐου; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ασ ταξινομιςουμε τουσ μακθτζσ ςε τρεισ κατθγορίεσ: Πρώτη κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΛΞΘ ΔΛΕΩΚΩΡΧΘ ΑΓΦΣΨΛΞΘΧ ΕΦΕΩΡΑΧ ΛΡΧΨΛΨΣΩΨΣ ΠΕΧΣΓΕΛΑΞΩΡ ΔΑΧΛΞΩΡ ΣΛΞΣΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ & ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑΧ ΔΑΧΛΞΩΡ ΥΦΣΝΣΡΨΩΡ

ΓΕΡΛΞΘ ΔΛΕΩΚΩΡΧΘ ΑΓΦΣΨΛΞΘΧ ΕΦΕΩΡΑΧ ΛΡΧΨΛΨΣΩΨΣ ΠΕΧΣΓΕΛΑΞΩΡ ΔΑΧΛΞΩΡ ΣΛΞΣΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ & ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑΧ ΔΑΧΛΞΩΡ ΥΦΣΝΣΡΨΩΡ ΓΕΡΛΞΘ ΔΛΕΩΚΩΡΧΘ ΑΓΦΣΨΛΞΘΧ ΕΦΕΩΡΑΧ ΛΡΧΨΛΨΣΩΨΣ ΠΕΧΣΓΕΛΑΞΩΡ ΔΑΧΛΞΩΡ ΣΛΞΣΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ & ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑΧ ΔΑΧΛΞΩΡ ΥΦΣΝΣΡΨΩΡ ΕΟΟΘΡΛΞΣΧ ΣΦΓΑΡΛΧΠΣΧ ΑΡΑΥΨΩΘΧ ΞΣΛΡΩΦΕΟΩΡ ΕΦΓΩΡ ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΕΦΑΜΟΓΘΣ Μζκοδοι και Σχεδιαςμόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition]

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] Τ.Ε.Λ. ΘΡΕΛΟΥ ΣΧΟΛΘ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΛΑΣ & ΡΟΝΟΛΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΟΚΕΑΡΕΛΑΣ ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μανϊλθσ Ιςχάκθσ Ζιςε με Πάκοσ! www.manolisischakis.gr

Μανϊλθσ Ιςχάκθσ Ζιςε με Πάκοσ! www.manolisischakis.gr Λίγα λόγια για τον Μανϊλθ Ιςχάκθ Ο Μανϊλθσ Ιςχάκθσ γεννικθκε ςτθν Ακινα το 1980. Με αφορμι τθν ανάγκθ του να ξεφφγει από το άγχοσ, το κυμό, τθ κλίψθ, τουσ φόβουσ, τισ ενοχζσ, τθν απογοιγτευςθ και τθ πικρία

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Πτυχιακή Εργασία

Πτυχιακή Εργασία. Πτυχιακή Εργασία ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΓΑΡΙΝΕ & ΦΤΣΙΚΕ ΣΕΡΟΛΕ : ΠΟΟ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΜΑ;

ΜΑΡΓΑΡΙΝΕ & ΦΤΣΙΚΕ ΣΕΡΟΛΕ : ΠΟΟ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΜΑ; ΜΑΡΓΑΡΙΝΕ & ΦΤΣΙΚΕ ΣΕΡΟΛΕ : ΠΟΟ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΜΑ; Τρϊτε μαργαρίνθ; Τθν προτιμάτε από το βοφτυρο πιςτεφοντασ ότι είναι πιο υγιεινό διατροφικό λίποσ; Αποφεφγετε το βοφτυρο πιςτεφοντασ ότι

Διαβάστε περισσότερα

Κατηχητικό έτος 2012-2013

Κατηχητικό έτος 2012-2013 Κατηχητικό έτος 2012-2013 «Τωμ Προφητώμ το κήρυγμα...» Συμαμτήσεις για Παιδιά Δημοτικού Σχολείου Βοηθητικό υλικό για τομ Κατηχητή Λευκάδα 2012 Κασηφησικό έσξρ 2012-2013 «Σψμ Ππξυησώμ σξ κήπτγμα...» τμαμσήςειρ

Διαβάστε περισσότερα