ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 7005 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθ. Δ5 ΗΛ/Β/Φ29/16027/06/08/2010 ΦΕΚ Β 1403/06/09/2010 Υπ. απόφασης με θέμα: «Εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου»... 1 Καθορισμός ύψους κρατικής επιχορήγησης στο Δη μόσιο Πρότυπο Παιδικό Γυμναστήριο ΚΑΙΣΑΡΙΑ ΝΗΣ και στο Εθνικό Γυμναστήριο Ο.Ι. ΦΩΚΙΑΝΟΣ για το οικον. Έτος Υπαγωγή φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων στις δι ατάξεις του ν.3459/06 περί ναρκωτικών... 3 Αναγνώριση του νερού «Πηγές Κωστηλάτας στην Ήπειρο», πηγής «Μουρτζιά II. Βρυζοκαλάμου, Κω στηλάτας» στη περιοχή Σιαμαντάς της Κοινότη τας Θεοδοριανών στο νομό Άρτας ως Φυσικό Με ταλλικό Νερό χαμηλής περιεκτικότητας σε άλατα και κατάλληλο για δίαιτα πτωχή σε Νάτριο... 4 Σύσταση και συγκρότηση Διαρκούς Συντονιστικής Επιτροπής με τίτλο «Κομβικό Σημείο Επαφής (ΚΟΣΕ)» στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρι σμού για την εφαρμογή του Ν. 3882/2010 για την Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΕΥ ΓΕΠ)... 5 Μεταφορά κενών οργανικών θέσεων ΕΕΔΙΠ... 6 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Διόρθωση σφάλματος στην αριθ. 925/54 κοινή υπουρ γική απόφαση... 7 Διόρθωση σφάλματος στην αριθ /3638/9/23972 κοινή υπουργική απόφαση... 8 Διόρθωση σφάλματος στην αριθ /7/23005/ κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εμπορικής Ναυτιλίας... 9 Διόρθωση σφάλματος στην αριθ. πρωτ. ΔΔΟ/Φ / 855/ απόφαση του Υπουργού Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ5 ΗΛ/Β/Φ29/οικ.6713 (1) Τροποποίηση της αριθ. Δ5 ΗΛ/Β/Φ29/16027/06/08/2010 ΦΕΚ Β 1403/06/09/2010 Υπ. απόφασης με θέμα: «Εφαρ μογή Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου». Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρ. 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδι κοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α 98/ ) 2. Το π.δ. 381/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Βιο μηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ Α 168/ ) όπως τροποποιήθηκε με τα π.δ. 191/1996 (ΦΕΚ Α 54/ ), π.δ. 134/2005 (ΦΕΚ Α 93/ ), π.δ. 54/2006 (ΦΕΚ Α 58/ ), σε συνδυασμό με το π.δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπο ρίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ A 19/ ), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 122/2004 «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού» (ΦΕΚ Α 85/ ) και σε συνδυασμό με το π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικο νομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και με τονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγω νιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουρ γείου Μακεδονίας Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νη σιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ Α 213/ ), το π.δ. 189/

2 7006 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α 221/ ) και το π.δ. 24/ 2010 «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουρ γείων και τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009» (ΦΕΚ Α 56/ ). 3. Το π.δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουρ γών» (ΦΕΚ Α 214/ ) και το π.δ. 89/2010 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α 154/ ). 4. Την αριθ. οικ / απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Αθανάσιο Μωραΐτη και Ιωάννη Μανιάτη» (ΦΕΚ Β 1696/ ). 5. Το άρθρο 29 του νόμου 2773/1999 (ΦΕΚ Α 286/1999), όπως ισχύει και ειδικότερα την παρ. 3, σύμφωνα με την οποία με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μετά από γνώμη της ΡΑΕ, οι κάτοχοι Άδειας μπορεί να υποχρεωθούν να διαφοροποιούν για ομάδες Καταναλωτών τα τιμο λόγιά τους, με την προϋπόθεση ότι: α) διασφαλίζεται η δυνατότητα κάλυψης των συνολικών δαπανών για κάθε κάτοχο άδειας και β) όσον αφορά τη ΔΕΗ, η μη ύπαρξη επιδοτήσεων μεταξύ Επιλεγόντων και Μη Επιλεγόντων Πελατών. 6. Την απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης (υπ αριθ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ29/23860/ , ΦΕΚ Β 2332/ ). 7. Το Άρθρο 14, παράγραφος 3, εδάφιο β του Κώδι κα Προμήθειας σε Πελάτες (Υπουργική απόφαση αριθ. 4524/ , ΦΕΚ Β 270/ ) σύμφωνα με το οποίο γίνεται η έγκριση των τιμολογίων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας από τη ΔΕΗ Α.Ε. σε Επιλέγοντες Πελάτες όταν η ΔΕΗ Α.Ε. προμηθεύει ποσοστό μεγα λύτερο του 70% της συνολικής ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας, την οποία καταναλώνουν οι Επιλέγοντες Πελάτες της χώρας. 8. Τα γενικά τιμολόγια της ΔΕΗ Α.Ε. όπως ισχύουν. 9. Την από απόφαση του Υπουργού Ανάπτυ ξης (υπ αριθ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ29/16180, ΦΕΚ Β 1389/ ), σχετικά με τις Αυξήσεις τιμολογίων πώλησης Ηλεκτρι κής Ενέργειας της ΔΕΗ Α.Ε. 10. Την αριθ. Δ5 ΗΛ/Β/Φ.29/16027/06/08/2010, ΦΕΚ Β 1403/06/09/2010 απόφαση με Θέμα: «Εφαρμογή του Κοι νωνικού Οικιακού Τιμολογίου». 11 Την αριθ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ29/οικ.4541/28/02/2011 (ΦΕΚ Β /322/ ) απόφαση με θέμα: «Τροποποίη ση της Υπουργικής απόφασης αριθ. Δ5 ΗΛ/Β/Φ29/ 16027/ «Εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου» (ΦΕΚ Β 1403/ ), όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. Δ5 ΗΛ/Β/Φ29/οικ.26884/ (ΦΕΚ Β 1963/ ) και με την αριθ. Δ5 ΗΛ/Β/Φ29/οικ.2036/ (ΦΕΚ Β 302/ ) απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλο ντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής». 12. Την ανάγκη διεύρυνσης των κριτηρίων της αριθ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ.29/16027/06/08/2010, ΦΕΚ Β 1403/06/09/2010 Υπ. απόφασης, σε συνέχεια αιτημάτων που υποβλήθη καν τόσο στη ΔΕΗ, όσο και στις κεντρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου. 13. Τη Γνωμοδότηση της ΡΑΕ αριθ. 9/2011, η οποία δι αβιβάστηκε με το αριθ. Ο Έγγραφο της Αρχής. 14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε: Α) Τροποποιούμε το άρθρο 2 της αριθ. Δ5 ΗΛ/Β/ Φ29/16027/ (ΦΕΚ Β 1403/06/09/2010 Υπ. Από φασης με Θέμα: «Εφαρμογή του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου» ως εξής: Άρθρο 2 Δικαιούχοι 1. Η ένταξη στο Κ.Ο.Τ. γίνεται για ένα ολόκληρο ημε ρολογιακό έτος (από 1/1 έως και 31/12) δηλαδή για όλους τους τετραμηνιαίους λογαριασμούς που εκδίδονται το έτος αυτό και για το σύνολο της κατανάλωσης των λογαριασμών αυτών. Οι δικαιούχοι που εντάσσονται στο Κ.Ο.Τ. πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις για κάθε μια κα τηγορία: α) Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Έχουν ετήσιο συνολικό οικογενειακό φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, εκκαθαρισμένο κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης οικονομικό έτος, μικρότερο ή ίσο από το ατομικό αφορολόγητο όριο μισθωτών συνταξιούχων, όπως αυτό καθορίζεται από τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, όπως κάθε φορά ισχύει, χωρίς τις εκάστοτε προβλεπόμενες μειώσεις εισοδήματος. Το όριο τετραμηνιαίας κατανάλωσης είναι 1400kWh. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι τιμές του Κ.Ο.Τ. Ι του Πίνακα του Παραρτήματος. β) Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Είναι γονείς με τρία παιδιά, όπως προκύπτει από την εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωσή τους κατά το προη γούμενο του έτους ένταξης έτος και έχουν ετήσιο οικογενειακό φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, εκκαθαρισμένο κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης οικονομικό έτος, μικρότερο ή ίσο από το ατομικό αφορολόγητο όριο της κατηγορίας αυτής φορολογούμενων (τριτέκνων), όπως αυτό καθορίζεται από τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, όπως κάθε φορά ισχύει, χωρίς τις εκάστοτε προβλεπό μενες μειώσεις εισοδήματος. Το όριο τετραμηνιαίας κατανάλωσης είναι 1600kWh. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι τιμές του Κ.Ο.Τ. Ι του Πίνακα του Παραρτήματος. γ) Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Είναι άνεργοι την 30η Νοεμβρίου του προηγούμενου του έτους ένταξης έτους για συνεχές χρονικό διά στημα μεγαλύτερο των δώδεκα (12) μηνών και έχουν ετήσιο οικογενειακό φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, εκκαθαρισμένο κατά το προηγού μενο του έτους ένταξης οικονομικό έτος, μικρότερο ή ίσο από το ατομικό αφορολόγητο όριο μισθωτών συνταξιούχων, όπως αυτό καθορίζεται από τις δια τάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, όπως κάθε φορά ισχύει, χωρίς τις εκάστοτε προβλεπόμενες μειώσεις εισοδήματος. Στο παραπάνω φορολογού μενο εισόδημα δεν λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες του ανέργου που τυχόν συμπεριλαμβάνεται στην παραπάνω δήλωσή του και αφορά την περίοδο που προηγήθηκε της περιόδου ανεργίας του. Το όριο τετραμηνιαίας κατανάλωσης είναι 1400kWh. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι τιμές του Κ.Ο.Τ. ΙΙ του Πίνακα του Παραρτήματος.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 7007 δ) Δ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Είναι άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ή τους βαρύνουν προστατευόμενα μέλη με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, όπως προκύπτει από την εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωσή τους κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης έτος και έχουν ετήσιο οικογενειακό φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, εκκαθαρισμένο κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης οικονομικό έτος, μικρότερο ή ίσο από το ατομικό αφορολόγητο όριο που προβλέπεται για την κατηγορία Β, ανεξάρτητα από τον αριθμό των ατόμων με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω που δηλώνονται. Το όριο τετραμηνιαίας κατανάλωσης είναι 1600kWh. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι τιμές του Κ.Ο.Τ. ΙΙ του Πίνακα του Παραρτήματος. 2. Η παροχή του Κ.Ο.Τ. για τους ενταγμένους για ένα (1) έτος γίνεται εάν για κάθε τετραμηνιαίο λογαριασμό του έτους αυτού πληρούνται τα αντίστοιχα όρια κα τανάλωσης. Εάν για κάποιο τετραμηνιαίο λογαριασμό υπάρξει υπέρβαση των ορίων κατανάλωσης, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 1, το Κ.Ο.Τ. δεν εφαρμόζεται για το τετράμηνο αυτό. Β) Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. Δ5 ΗΛ/Β/Φ29/ 16027/ (ΦΕΚ Β 1403/06/09/2010) Υπουργική απόφαση. Γ) Έναρξη Ισχύος: Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Αθήνα, 24 Μαρτίου 2011 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ Αριθμ /ΙΒ (2) Καθορισμός ύψους κρατικής επιχορήγησης στο Δημό σιο Πρότυπο Παιδικό Γυμναστήριο ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ και στο Εθνικό Γυμναστήριο Ο.Ι. ΦΩΚΙΑΝΟΣ για το οι κον. Έτος ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Του άρθρου 4 του Α.Ν. 1835/39 (ΦΕΚ 294/Α /39) «Περί του τρόπου διοικήσεως και λειτουργίας του Δημόσιου Πρότυπου Παιδικού Γυμναστηρίου Καισαριανής. 2. Του άρθρου 4 του Ν.Δ. 561/41 (ΦΕΚ 335/Α /41) «Περί του Δημοσίου Γυμναστηρίου Αθηνών Ο.Ι. ΦΩΚΙΑΝΟΣ». 3. Της παρ. 3 του άρθρου 63 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167/Α / 85) «Δομή και λειτουργία της Π.Ε. και Δ.Ε. κ.λπ.». 4. Του Α.Ν. 585/68 (ΦΕΚ 225/Α /68). 5. Τις διατάξεις του Νόμου 2362/1995 (ΦΕΚ 247/τ.Α / ) «Περί δημόσιου Λογιστικού, κ.τ.λ.» όπως τρο ποιήθηκε με τον νόμο 3871/2010 (ΦΕΚ 141/τ.Α / ) και ισχύει. 6. Την αριθ. 2672/ (ΦΕΚ 2408/τ.Β / ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουρ γούς Οικονομικών». 7. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού ύψους ,00. Για την ανωτέρω δαπάνη έχει εγγραφεί πίστωση στον τακτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2011 του ΥΠΔΒΜΘ στον ΚΑΕ 2482 του Ειδικού Φορέα Την αριθ. Φ1/Α/1443/166054/ΙΒ/ Υπουργική απόφαση περί κατανομής πιστώσεων τακτικού προ ϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων σε επι μέρους ΚΑΕ, αποφασίζουμε: Καθορίζουμε για το οικονομικό έτος 2011 το ύψος της Κρατικής Επιχορήγησης προς τα Γυμναστήρια αρμοδιό τητας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων κατά ανώτατο όριο ως ακολούθως: 1. Για το Δημόσιο Παιδικό Γυμναστήριο Καισαριανής: , Για το Εθνικό Γυμναστήριο Αθηνών «Ο.Ι. ΦΩΚΙΑΝΟΣ»: ,00. Η δαπάνη αυτή θα βαρύνει τον Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ 2482 τον Προϋπολογισμό εξόδων χρήσης 2011 του ΥΠΔΒΜΘ και η τμηματική καταβολή στα ανωτέρω Γυμναστήρια, θα γίνει στα πλαίσια του εκάστοτε εγκε κριμένου ποσοστού διάθεσης. Μαρούσι, 18 Μαρτίου 2011 ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Αριθμ. ΔΥΓ3γ/οικ (3) Υπαγωγή φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων στις δια τάξεις του ν.3459/06 περί ναρκωτικών. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν.3459/06 «Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά (Κ.Ν.Ν.)» άρθρα 1, 2, 5, 7 και 22 (ΦΕΚ Α 103). 2. Την αριθ. Α6β/6543/ Υπ. απόφαση «Καθορι σμός όρων και προϋποθέσεων της διάθεσης των ουσιών του άρθρου 4 του Ν. 1729/87...» (ΦΕΚ Β 535). 3. Το Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ Α 76) «Οργανισμός του Υπουρ γείου Υγείας και Πρόνοιας». 4. Τις αριθ / , / και / Αποφάσεις του Ε.Ο.Φ. περί χορήγη σης άδειας κυκλοφορίας των φαρμακευτικών προϊ όντων Remifentanil/Kabi 1mg, 2mg, 5mg. 5. Το από αίτημα της Εταιρείας resenius Kabi Hellas AEE. 6. Την γνωμοδότηση της Επιτροπής Ναρκωτικών, συ νεδρία αριθ. 1/ Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Την υπαγωγή των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων Remifentanil/Kabi 1mg, 2mg, 5mg, (κόνις για παρασκευή πυκνού διαλύματος για παρασκευή ενέσιμου διαλύματος

4 7008 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ή διαλύματος για έγχυση 1mg/vial, 2mg/vial, 5mg/vial), τα οποία προορίζονται για νοσοκομειακή χρήση, στον Πίνακα Γ του ν. 3459/2006 περί ναρκωτικών. Αθήνα, 23 Μαρτίου 2011 ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ Αριθμ. ΔΥΓ2/ΓΠ26442 (4) Αναγνώριση του νερού «Πηγές Κωστηλάτας στην Ήπει ρο», πηγής «Μουρτζιά II. Βρυζοκαλάμου, Κωστηλάτας» στη περιοχή Σιαμαντάς της Κοινότητας Θεοδορια νών στο νομό Άρτας ως Φυσικό Μεταλλικό Νερό χα μηλής περιεκτικότητας σε άλατα και κατάλληλο για δίαιτα πτωχή σε Νάτριο. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Το Π.Δ. 95/2000 περί Οργανισμού του Υπουργείου Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης. 2. Το Π.Δ. 433/83 (ΦΕΚ 163/Α/ ), και ιδίως το άρθρο 1 παρ. 2, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. Τις αριθ. ΔΥ1δ/59070 σχετ / , ΔΥ1δ/ 88157/5.8.10, ΔΥ1δ/166103/ και ΔΥ1δ/οικ / αποφάσεις με τις οποίες συγκροτήθηκε επιτροπή για την αναγνώριση νερών ως Φυσικών Μεταλλικών Νερών. 4. Η από Αίτηση της εταιρείας «Πηγές Κωστη λάτας Α.Ε. Euro waterland». 5. Το αριθ. 75/ πρακτικό της Επιτροπής που προ βλέπεται από το Π.Δ. 433/83 με το οποίο η Επιτροπή γνωμάτευσε για την αναγνώριση του νερού ως φυσικό μεταλλικό νερό χαμηλής περιεκτικότητας σε άλατα και κατάλληλο για δίαιτα πτωχή σε Νάτριο. 6. Ο Νόμος 3370/2005 (ΦΕΚ 176 τ.β / ) περί Οργά νωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και λοιπές διατάξεις. 7. Ο Νόμος 3172/2003 (ΦΕΚ 197/τ.Β /6.8.03) περί Οργά νωσης και εκσυγχρονισμού των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και άλλες Διατάξεις, αποφασίζουμε: Αναγνωρίζουμε το νερό «Πηγές Κωστηλάτας στην Ήπειρο» της εταιρείας Eurowaterland Α.Ε., πηγής Μουρ τζιά ΙΙ, Βρυζοκαλάμου Κωστηλάτας στην περιοχή Σια μαντάς της κοινότητας Θεοδοριανών στο νομό Άρτας σαν Φυσικό Μεταλλικό Νερό χαμηλής περιεκτικότητας σε άλατα και κατάλληλο για δίαιτα πτωχή σε Νάτριο γιατί πληροί όλες τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το Π.Δ. 433/83 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει αναφορικά με τους όρους εκμετάλλευσης και κυκλοφο ρίας στο εμπόριο των φυσικών μεταλλικών νερών. Η ετικέτα πρέπει να είναι σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα ισχύει από την ημερομηνία έκδοσής της. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2011 ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ Αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΔΙΟΙΚ/Α1/28214 (5) Σύσταση και συγκρότηση Διαρκούς Συντονιστικής Επι τροπής με τίτλο «Κομβικό Σημείο Επαφής (ΚΟΣΕ)» στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού για την εφαρμογή του Ν. 3882/2010 για την Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΕΥΓΕΠ). ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Του άρθρου 19, παρ. 1 και 2 του Ν. 3882/2010 «Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών Εναρμόνιση με την Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007 και άλλες διατάξεις. Τροποποίηση του ν. 1647/1986 «Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) και άλλες σχετικές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 141/Α )» (Φ.Ε.Κ. 166/ Α / ). 2. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α 98). 3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 186/2009 (Φ.Ε.Κ. 213/Α / ) «Συγχώνευση των Υπουργείων Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης». 4. Των άρθρων του Π.Δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (Φ.Ε.Κ. 214/Α / ). 5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 191/2003 «Οργανισμός Υπουρ γείου Πολιτισμού» (ΦΕΚ 146/Α / ), άρθρο 10, πα ράγραφος 2, εδάφιο στ. 6. Την αριθ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/49610/ (ΦΕΚ 743/ Β / ) «Εξαίρεση από τον περιορισμό των τριών υπογραφών». 7. Περί συλλογικών οργάνων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999, Φ.Ε.Κ. 45/Α / ). 8. Του άρθρου 6, παρ. 7 του Ν. 3242/2004 σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α. (Φ.Ε.Κ. 102/Α / ). 9. Της αριθ. ΔΙΑΔΠ/7841/κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών σχετικά με τη συνεδρίαση των συλλογικών οργάνων με τηλεδι άσκεψη (Φ.Ε.Κ. 539/Β / ). 10. Το αριθ. 76/ έγγραφο του Υφυπουργού Τουρισμού. 11. Το αριθ. 89/ έγγραφο του Γενικού Γραμμα τέα Πολιτιστικής και Τουριστικής Υποδομής. 12. Το αριθ. 2537/ έγγραφο της Γενικής Γραμ ματείας Αθλητισμού. 13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋ πολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Σύσταση «Κομβικού Σημείου Επαφής» 1. Συνιστάται στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού διαρκής συντονιστική επιτροπή, με τίτλο «Κομβικό Ση μείο Επαφής» (εφεξής ΚΟΣΕ). 2. Στο «ΚΟΣΕ» του Υπουργείου Πολιτισμού και Του ρισμού εκπροσωπούνται όλες οι εποπτευόμενες από το Υπουργείο δημόσιες αρχές, του πρώην Υπουργεί ου Πολιτισμού, οι οποίες εποπτεύονται από την Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού,

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 7009 της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού, της Γενικής Γραμ ματείας Αθλητισμού και της Γενικής Γραμματείας Πο λιτιστικών και Τουριστικών Υποδομών. Άρθρο 2 Αρμοδιότητες ΚΟΣΕ 1. Το ΚΟΣΕ είναι εντεταλμένο για την καταγραφή, κα θώς και τη διασφάλιση των απαιτήσεων του Ν. 3882/2010 για την προμήθεια, τήρηση και επικαιροποίηση όλων των γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών των δημόσιων αρχών που εκπροσωπούν, κατά την παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας. Το ΚΟΣΕ διενεργεί τον αναγκαίο εσω τερικό συντονισμό με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες του Υπουργείου και τους εποπτευόμενους φορείς του, και αποτελεί το επίσημο σημείο επαφής και συνεργασίας των δημοσίων αρχών που εκπροσωπεί με τον Οργανι σμό Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος. 2. Ειδικότερα, το έργο του ΚΟΣΕ του Υπουργείου Πο λιτισμού και Τουρισμού περιλαμβάνει: 2.1) Τη διαρκή και συστηματική καταγραφή υπό μορφή καταλόγου, μεταξύ άλλων: α) των μεταδεδομένων, συνόλων γεωχωρικών δεδο μένων και γεωχωρικών υπηρεσιών των δημοσίων αρχών που εκπροσωπεί, β) των αναλογικών γεωχωρικών δεδομένων των δη μοσίων αρχών που εκπροσωπεί, γ) των δεδομένων που περιλαμβάνουν εμμέσως γεω χωρική πληροφορία (π.χ. διευθύνσεις), δ) του πλήθους, κόστους και είδους των αδειών χρή σης λογισμικών συστημάτων γεωγραφικών πληροφο ριών, διαχείρισης γεωχωρικών δεδομένων και διάχυσης γεωχωρικών δεδομένων στο Διαδίκτυο, ε) του πλήθους, κόστους, είδους και όρων διάθεσης των γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών προς άλλες δημόσιες αρχές και τρίτους. 2.2) Την υποχρέωση ενημέρωσης του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος για την πρόθεση οποιουδήποτε οργάνου δημόσιας αρχής που εκπροσωπείται από το ΚΟΣΕ να προμηθευτεί, να παρά γει ή να επικαιροποιήσει γεωχωρικά δεδομένα. 2.3) Την εισήγηση προς τις δημόσιες αρχές που εκ προσωπούν για τη λήψη των αναγκαίων τεχνικών και διοικητικών μέτρων ώστε: α) τα γεωχωρικά δεδομένα, μεταδεδομένα και υπηρε σίες των δημοσίων αρχών να εντάσσονται στην Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών, β) τα πληροφοριακά συστήματα, βάσεις δεδομένων, εφαρμογές και δικτυακές υπηρεσίες που αναπτύσσονται από τις δημόσιες αρχές και αφορούν σε γεωχωρικά δε δομένα και υπηρεσίες, να συμφωνούν με τις προβλέψεις του παρόντος νόμου, γ) οι δημόσιες αρχές να εφαρμόζουν τις προβλέψεις της «Εθνικής Πολιτικής Γεωπληροφορίας» και του «Εθνι κού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας Γεωπληροφορίας και Υπηρεσιών». 2.4) Τη συμμετοχή στις ομάδες εργασίας που συ γκροτεί ο Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφή σεων Ελλάδος σύμφωνα με την 2 του άρθρου 18 του ν. 3882/ Το ΚΟΣΕ προτείνει στις δημόσιες αρχές που εκπρο σωπεί νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις για την προσαρμογή του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις του ν. 3882/2010. Άρθρο 3 Συγκρότηση Το ΚΟΣΕ είναι 16/μελές συλλογικό όργανο και απο τελείται από υπαλλήλους του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού. Τα οριζόμενα μέλη θα πρέπει να είναι πτυχιούχοι ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) Πα νεπιστημιακής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης με εξει δικευμένες γνώσεις και εμπειρία στα θέματα αρμοδιό τητάς τους. Πρόεδρος του ΚΟΣΕ ορίζεται η Γατοπούλου Ευγε νία του Γεωργίου, Μόνιμη υπάλληλος με Α Βαθμό του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων του ΥΠΠΟΤ, Γενική Διευθύντρια Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων, αναπληρούμενη από τον Αντωνόπουλο Λεωνίδα του Δημητρίου, μόνιμο υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με βαθμό Α, Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Επενδύσεων και Ανάπτυξης της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού, με Α.Δ.Τ. ΑΒ Μέλη του ΚΟΣΕ ορίζονται οι εξής: 1. Ανδρουλάκης Άγγελος του Σωτηρίου, μόνιμος υπάλ ληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με βαθμό Α, Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Επενδύσεων και Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Τουρισμού) με Α.Δ.Τ. ΑΕ Αντωνόπουλος Λεωνίδας του Δημητρίου, μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με βαθμό Α, Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Επεν δύσεων και Ανάπτυξης της Γενικής Γραμματείας Του ρισμού, με Α.Δ.Τ. ΑΒ Βαρσαμής Εμμανουήλ του Γεωργίου, υπάλληλος με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου του Ε.Ο.Τ. κλάδου ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, υποδιευθυντής της Δ/νσης Περιουσίας της Υποδιεύθυν σης Ωρίμανσης και Τοπογραφικών Μελετών της ΕΤΑ με Α.Δ.Τ. Τ Βιδάλη Άρτεμις του Ελευθερίου, υπάλληλος της ΜΟΔ Α.Ε. του κλάδου (360/ΠΕ/100) Μηχανολόγων Μηχα νικών που υπηρετεί με απόσπαση στην Ειδική Υπηρεσία Τομέα Πολιτισμού και Τουρισμού με Α.Δ.Τ. ΑΙ Γατοπούλου Ευγενία του Γεωργίου, Μόνιμη υπάλλη λος με Α Βαθμό του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων του ΥΠΠΟΤ, Γενική Διευθύντρια Αναστή λωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων. 6. Γιουρούσης Αντώνιος του Ιωάννη, μόνιμος υπάλλη λος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Τοπογρά φων Μηχανικών του ΥΠΠΟΤ με βαθμό Α, Προϊστάμενος της Δ/νσης Απαλλοτριώσεων και Ακίνητης Περιουσίας του ΥΠΠΟΤ με Α.Δ.Τ. Λ Δέτσης Ιωάννης του Αθανασίου, μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ4 Αναλυτών/Προγραμματιστών με βαθμό Α, Προϊστάμενος του τμήματος ΗΕΣ και Η/Υ (Γενική Γραμματεία Αθλητισμού) με Α.Δ.Τ. Π Καμπουράκης Άγγελος του Νικολάου, μόνιμος υπάλ ληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Τοπογρά φων Μηχανικών του ΥΠΠΟΤ με βαθμό Α, Προϊστάμενος της Δ/νσης Τοπογραφήσεων Φωτογραμμετρίας και Κτη ματολογίου του ΥΠΠΟΤ με Α.Δ.Τ. Χ Κάτσουνας Παντελής του Ιωάννη, μόνιμος υπάλ ληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών Αρχιτεκτόνων με βαθμό Α, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Χωροταξικού Σχεδιασμού (Γενική Γραμματεία Τουρισμού) με Α.Δ.Τ. ΑΙ

6 7010 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 10. Κλωνιζάκη Αριάδνη του Μιλτιάδη, υπάλληλος με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων, που υπηρετεί στη Δ/νση Προϊ στορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του ΥΠ.ΠΟ.Τ. με Βαθμό Β και Α.Δ.Τ. Ξ135094, ως μέλος του ΚΟΣΕ και συντονίστρια στον κύκλο της Γενικής Γραμματείας Πο λιτισμού. 11. Λαγάνης Σταμάτης του Ευσταθίου, μόνιμος υπάλ ληλος του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής με βαθμό Α, Προϊ στάμενος Τμήματος Πληροφορικής και Νέων Τεχνολο γιών της Διεύθυνσης Διοικητικού (Γενική Γραμματεία Τουρισμού) με Α.Δ.Τ. Τ Ξυνοστάθη Μαρία του Νικολάου, μόνιμη υπάλληλος του κλάδου ΠΕ2 Τεχνικών με βαθμό Α, Προϊσταμένη του γραφείου Εθνικού Χωροταξικού Αθλητικών Εγκα ταστάσεων (Γενική Γραμματεία Αθλητισμού) με Α.Δ.Τ. ΑΑ Παγάνης Ιωάννης του Φωτίου, μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ2 Τεχνικών με βαθμό Α, Γενικός Δ/ντής Υποστήριξης Αθλητισμού (Γενική Γραμματεία Αθλητι σμού) με Α.Δ.Τ. ΑΗ Παπαδάκη Χαρίκλεια Μαρία του Βασιλείου, υπάλλη λος (Γενική Γραμματεία Αθλητισμού) με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κλάδου ΠΕ Αγρο νόμων Τοπογράφων Μηχανικών με βαθμό Β και Α.Δ.Τ. ΑΒ ως μέλος του ΚΟΣΕ και ως συντονίστρια στον κύκλο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. 15. Σχιστού Δέσποινα του Ηλία, μόνιμη υπάλληλος με βαθμό Α, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών Αγρονόμος Τοπο γράφος Μηχανικός της Διεύθυνσης Τουριστικών Λιμένων (Γενική Γραμματεία Τουρισμού) με Α.Δ.Τ. ΑΒ Χατζηχρήστος Κωνσταντίνος του Πέτρου, μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής του ΥΠΠΟΤ με βαθμό Α, Προϊστάμενος της Δ/νσης Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΥΠ.ΠΟ.Τ. με Α.Δ.Τ. Λ Ως Γραμματέας του ΚΟΣΕ ορίζεται ο Παγιούλας Νι κόλαος του Πέτρου, υπάλληλος με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου του κλάδου ΠΕ Διοικητικών με βαθμό Β και Α.Δ.Τ. ΑΒ Οι θέσεις αριθ. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 2, 13, 16 είναι ex officio. 2. Τα μέλη του ΚΟΣΕ δεν λαμβάνουν αποζημίωση ή οποιουδήποτε άλλου είδους απολαβή για τη συμμετοχή τους σε αυτό και εργάζονται και συνεδριάζουν εντός ωραρίου εργασίας. 3. Για την Γραμματειακή Υποστήριξη στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ορίζεται η Αθανασοπούλου Ξανθίππη του Σπυρίδωνα, υπάλληλος με σχέση εργα σίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με βαθμό Β και Α.Δ.Τ. Π Για την Γραμματειακή Υποστήριξη στην Γενική Γραμματεία Τουρισμού και στην Γενική Γραμματεία Πολιτιστικών και Τουριστικών Υποδομών ορίζεται ο Κα μπίτσης Χρήστος του Γερασίμου, μόνιμος υπάλληλος με βαθμό Β της Διεύθυνσης Διοικητικού, κλάδου ΠΕ Πληροφορικής και Α.Δ.Τ. Ν Για την Γραμματειακή Υποστήριξη των υπηρεσιών του πρώην Υπουργείου Πολιτισμού ορίζεται ο Παγιούλας Νικόλαος του Πέτρου, υπάλληλος με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου του κλάδου ΠΕ Διοι κητικών με βαθμό Β και Α.Δ.Τ. ΑΒ Άρθρο 4 Λειτουργία του ΚΟΣΕ 1. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του ΚΟΣΕ επικουρούνται στο έργο τους από Γραμματεία, τα μέλη της οποίας αποτελούνται από υπαλλήλους Διοικητικού κλάδου όπως αυτοί αναφέρονται στο άρθρο 3 της παρούσης. 2. Το ΚΟΣΕ συνεδριάζει νομίμως με την παρουσία του Προέδρου, ο οποίος καθορίζει την ημέρα και ώρα των συνεδριάσεων και καλεί, μέσω της Γραμματείας, τα μέλη να συμμετάσχουν. Η πρόσκληση με τα θέμα τα της ημερησίας διάταξης γνωστοποιείται από τον Γραμματέα στα μέλη του ΚΟΣΕ τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Σε κατεπείγουσα πε ρίπτωση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης μπορούν να γνωστοποιούνται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μία (1) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση και η πρόσκληση μπορεί να γίνεται ακόμη και μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεομοιοτυπίας, τούτο όμως πρέπει να αποδεικνύεται με σχετική υπογεγραμ μένη σημείωση σε ειδικό βιβλίο ή με καταχώριση στο ηλεκτρονικό Μητρώο συνεδριάσεων του ΚΟΣΕ, στο οποίο περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα πρακτικά, οι ημερομηνίες και οι συμμετέχοντες στις συνεδριάσεις του ΚΟΣΕ. 3. Τόπος διενέργειας των συνεδριάσεων ορίζεται η Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού. Σε περίπτωση που η φυσική παρουσία των μελών του ΚΟΣΕ δεν είναι εφικτή, είναι δυνατή η πραγ ματοποίηση της συνεδρίας με τη μορφή τηλεδιάσκεψης. Στην περίπτωση αυτή, η ψηφοφορία είναι δυνατή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ενώ τα πρακτικά τηρούνται κατά τους όρους του άρθρου 5 της παρούσας. 4. Προκειμένου να επιτελέσουν το έργο τους, ιδίως για την παροχή πληροφοριών για την εφαρμογή του Ν. 3882/2010 ή τη συλλογή των απαραίτητων γεωχω ρικών δεδομένων και υπηρεσιών, τα μέλη του ΚΟΣΕ μπορούν να επικοινωνούν με τους εποπτευόμενους φο ρείς ηλεκτρονικά. Στην περίπτωση αυτή υποχρεούνται να κοινοποιούν ταυτόχρονα ηλεκτρονικά τη σχετική αλληλογραφία στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΚΟΣΕ το οποίο διατηρεί σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο. 5. Η Γραμματεία της παραγράφου 3,4,5 του άρθρου 3 παρόντος τηρεί τα ηλεκτρονικά Μητρώα, αρχεία και διευθύνσεις για τη λειτουργία του ΚΟΣΕ, σύμφωνα με τις παραγράφους 3, 4 και 5 του παρόντος, και ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που της ανατίθεται από τον Πρόεδρο. Το πρωτόκολλο τηρείται από την Γενική Διεύ θυνση Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων. 6. Κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του ΚΟΣΕ και έγγραφης συνεννόησης με τους Προϊσταμένους των υπαλλήλων, είναι δυνατόν τα μέλη του να απαλλάσσο νται από άλλα υπηρεσιακά τους καθήκοντα για συγκε κριμένο χρονικό διάστημα. Άρθρο 5 Αποφάσεις Πρακτικά 1. Οι αποφάσεις του ΚΟΣΕ, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, η δε ψηφοφορία είναι φανερή. Παρόντα μέλη θεωρούνται και αυτά που συμ μετέχουν στην τηλεδιάσκεψη. Τα μέλη της Γραμματείας δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Για τις συνεδριάσεις του ΚΟΣΕ τηρούνται πρακτικά, τα οποία συντάσσει ο Γραμματέας του και τα οποία τη ρούνται και σε ψηφιακή μορφή. Σε αυτά μνημονεύονται, ιδίως, ποια μέλη παραβρέθηκαν, ο χρόνος συνεδρίασης, τα θέματα που συζητήθηκαν με συνοπτική αλλά περιε κτική αναφορά στο περιεχόμενό τους, η μορφή και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας και οι αποφάσεις που λήφθηκαν. Καταχωρούνται, επίσης, οι γνώμες των μελών που μειοψήφησαν. 3. Το πρακτικό υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη και αναρτάται στο διαδίκτυο. Άρθρο 6 Με απόφαση του ΚΟΣΕ μπορούν να συγκροτούνται ομάδες εργασίας για τη στήριξη του ΚΟΣΕ στην εκτέ λεση του έργου του. Άρθρο 7 Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται, ειδικώς, με την παρού σα, εφαρμόζονται, αναλόγως, οι διατάξεις περί συλλογι κών οργάνων της διοίκησης του Κώδικα Διοικητικής Δια δικασίας (Ν.2690/1999, Α 45), όπως κάθε φορά ισχύει. Αθήνα, 14 Μαρτίου 2011 ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ Αριθμ. 694 (6) Μεταφορά κενών οργανικών θέσεων ΕΕΔΙΠ. Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις της παρ. 5(α) του άρθρου 14 του Ν.2817/2000 (ΦΕΚ 78/ τ.α ), Την προγραμματική συμφωνία μεταξύ του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Πανεπιστη μίου Αιγαίου (ΦΕΚ 1845/ τ.β ), Τις αποφάσεις της με αριθ. 35/ , συνεδρία σης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Την απόφαση της με αριθ. 22/ (θέμα 3.7) συνεδρίασης της Κοσμητείας της Σχολής Ανθρωπιστι κών Επιστημών. Την απόφαση της με αριθ. 1/ (θέμα 2.2) συ νεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Επι στημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού. Την απόφαση της με αριθ. 8/ (θέμα 3.2) συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπι στημίου Αιγαίου. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατι κού προϋπολογισμού ούτε του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), αποφασίζουμε: Τη μεταφορά δυο (2) κενών οργανικών θέσεων ΕΕΔΙΠ του Ιδρύματός μας, ως εξής: Μία θέση ΕΕΔΙΠ στη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών η οποία προέρχεται από τη συνταξιοδότηση μέλους ΕΕΔΙΠ Μία θέση ΕΕΔΙΠ στο Τμήμα Επιστημών της Προσχο λικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού για το έτος 2009 στο πλαίσιο της προκήρυξης κενών θέσεων Ε.Ε.ΔΙ.Π. του εγκεκριμένου τετραετούς ακαδημαϊκού αναπτυξιακού προγράμματος , από το Α.Ε.Ι. Μυτιλήνη, 10 Μαρτίου 2011 Ο Πρύτανης ΠΑΡΙΣ Α. ΤΣΑΡΤΑΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (7) Στην αριθ. 925/54 κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων από την εφαρμογή του άρθρου 4 του ν. 3717/2008 «Κοινωνικές Ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους στις εταιρείες «Ολυμπιακές Αερο γραμμές ΑΕ», «Ολυμπιακή Αεροπορία ΑΕ», «Ολυμπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες ΑΕ» και «Ολυμπιακή Αεροπλοΐα ΑΕ» και άλλες διατάξεις, όπως συμπληρώθηκε και ισχύει», η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 439/Β / , στην σελ. 6470, στήλη 2η, στην παράγρ. αριθ. 11, στη δεύτερη γραμμή, γίνεται η εξής διόρθωση: Από το εσφαλμένο: «...προκαλείται δαπάνη ύψους ,00 ευρώ», στο ορθό: «...προκαλείται δαπάνη ύψους ,00 ευρώ». Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Απασχόλησης Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΥ (8) Στην αριθ /3638/9/23972 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυ τιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 411/τ.Β / , στη σελίδα 5891, 2η στήλη και στο 2 στίχο από πάνω, διορθώνεται ο αριθμός της απόφασης ως εξής: Από το εσφαλμένο «3122.1/3638/23972», στο ορθό «3122.1/3638/9/ (Από το Εθνικό Τυπογραφείο) (9) Στην αριθ /7/23005/ κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εμπορικής Ναυτι λίας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 22/ΤΑΠΣ/ , όπως τροποποιήθηκε με την αριθ /2708/20/23005/ κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομι κών και Εμπορικής Ναυτιλίας, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 50/ΤΑΠΣ/ και αφορά στην εγκατάσταση γραφεί ου στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις των A.N. 378/68 και Ν. 27/75, 814/78, 2234/94, 3752/09 της εταιρείας NEW KRONOS STAR MARITIME COMPANY S.A., που εδρεύει στον ΠΑΝΑΜΑ, γίνεται η εξής διόρθωση, όπου στις απο φάσεις αυτές αναφέρεται η επωνυμία της εταιρείας: Από το εσφαλμένο «NEW KRONOS STAR MARITIME CO», στο σωστό «NEW KRONOS STAR MARITIME COMPANY S.A.». (Από το Υπουργείο Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας)

8 7012 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (10) Στην αριθ. ΔΔΟ/Φ /855/ απόφαση του Υπουργού Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας με θέμα «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογρα φής «με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας», που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 394/Β / , στο άρθρο 1 παράγρ. 2, στην τρίτη και τέταρτη σειρά, γίνεται η εξής διόρθωση: Από το εσφαλμένο «του Υπουργού και του Υπουργού ΥΘΥΝΑΛ», στο ορθό «του Υπουργού και του Υφυπουργού ΥΘΥΝΑΛ». (Από το Υπουργείο Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας) * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αριθ. 5 ΗΛ/Β/Φ.1.21/οικ. 12112/20.6.2013 Κατηγορίες, κριτήρια και διαδικασία ένταξης Πελατών στους Ευάλωτους Πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας (ΦΕΚ Β' 1521/21-06-2013) Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ.) (Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Δ5-ΗΛ/Β/Φ.1.20/οικ.878/17.1.2013, ΦΕΚ Β 94/23.1.2013)

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ.) (Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Δ5-ΗΛ/Β/Φ.1.20/οικ.878/17.1.2013, ΦΕΚ Β 94/23.1.2013) Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ.) (Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Δ5-ΗΛ/Β/Φ.1.20/οικ.878/17.1.2013, ΦΕΚ Β 94/23.1.2013) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α (Άτομα με ετήσιο συνολικό οικογενειακό φορολογούμενο πραγματικό

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ.) Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.2010

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ.) Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.2010 Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ.) Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.2010 Κ.Ο.Τ. Ι Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Δ5-ΗΛ/Β/Φ.1.20/οικ.878/17.1.2013 οι τιμές που αναγράφονται στο

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Δ5/ΗΛ/Β/Φ.29/οικ. 10205 (ΦΕΚ 1657/Β/23-06-2014)

Απόφαση Δ5/ΗΛ/Β/Φ.29/οικ. 10205 (ΦΕΚ 1657/Β/23-06-2014) Απόφαση Δ5/ΗΛ/Β/Φ.29/οικ. 10205 (ΦΕΚ 1657/Β/23-06-2014) Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027 Απόφασης Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου».

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3274 23 Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης Δ5 ΗΛ/Β/Φ29/ 16027/06.08.2010 «Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 66 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός μορφής και περιεχομένου της αίτησης της παραγράφου 1 και των βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.9.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, Αριθ. Πρωτ.: 51386 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΛΩΤΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΕΥΑΛΩΤΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΑΛΩΤΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ Ευάλωτοι Πελάτες Με την Δ5-ΗΛ/Β/Φ1.21/12112/20.06.2013 (ΦΕΚ Β 1521/21.06.2013) Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24867 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1731 15 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποζημίωσης των απασχολουμένων στις γραπτές απολυτήριες εξετάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25705 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2208 14 Οκτωβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 8986 Καθορισμός των δικαιολογητικών που θα προσκομίζο νται στις γραμματείες των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 819 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 32 11 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός παραβόλου για την έκδοση της βεβαί ωσης αναγγελίας άσκησης επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015)

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 4.31879/3.1604 (ΦΕΚ 3172/τ.Β/ 06-11- 2014) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: "Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

: ΕΡΓΑΣΙΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΙΙΙ- VII

: ΕΡΓΑΣΙΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΙΙΙ- VII ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Aρετής Νιώτη & Σκορδιλών 24 Ταχ. Κώδικας: Τ.Κ 712 02

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 321 17 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ- ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ- ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ 216ΥΟΔΔ/30-4-2012 ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ- ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 27 Απριλίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. Δ6Α1067305ΕΞ2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση Πληροφορίες :Β. Κοτσανοπούλου Τηλέφωνο :210-3307636 :Θεμιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2682 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χρήση κινητών τηλεφώνων.... 1 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας αποσπασμένων

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Σύσταση πειθαρχικών συμβουλίων του άρθρου 146Β του ν.3528/2007 όπως ο ν.3528/2007 τροποποιήθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012.

Θέμα: Σύσταση πειθαρχικών συμβουλίων του άρθρου 146Β του ν.3528/2007 όπως ο ν.3528/2007 τροποποιήθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 18 Ιουνίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ. 69/1/οικ.13718 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1477 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 99 31 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

Η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΕΦΔ Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» δυνάμει της 152.325/ΨΣ5072-Α1-15.09.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑ A Β ταχ. δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3436 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 407 3 Οκτωβρίου 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Tροποποίηση της αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/6/οικ.9844/ 0.4.009 (ΦΕΚ Β 67) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για την υλοποίηση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος»

ΘΕΜΑ: «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για την υλοποίηση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 22 Αυγούστου 2013 Αριθ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Κοραή 4, 10564 Αθήνα Αθήνα, 30/7/2015 Τηλέφωνο: 2105271100 Αρ. Πρωτ.: 5.20860/5.15964 Fax: 2105271167

Διεύθυνση: Κοραή 4, 10564 Αθήνα Αθήνα, 30/7/2015 Τηλέφωνο: 2105271100 Αρ. Πρωτ.: 5.20860/5.15964 Fax: 2105271167 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αγίων Ασωμάτων 11 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 320 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3224 2 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 147070 Τροποποίηση του άρθρου 2 της 19652/1906/1999 κοινής υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

*01001732708990012* 6519 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 188 29 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 142. Τροποποίηση του π.δ. 381/1998

Διαβάστε περισσότερα

1. Tις διατάξεις του π.δ. 63/2005 Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005)

1. Tις διατάξεις του π.δ. 63/2005 Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2400 27 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Νέας Προποντίδας, (Δημο τική Ενότητα Μουδανιών), Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΘΕΜΑ : «Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε Προέδρους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων». ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΦ-Β8Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΦ-Β8Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση Διεθνούς Ε&Τ Συνεργασίας Τμήμα Διακρατικών Σχέσεων Μεσογείων 14-18,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α.Π: ΕΥΠΟΤ/Α2/Ε02/4093 ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση :Θεμιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27341 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1876 13 Ιουνίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΑΠ/Φ.60/86/1435 Καθορισμός διαδικασιών υποβολής αιτήσεων έκδοσης, ανάκλησης, ανανέωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20793 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1558 13 Ιουνίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αμοιβής αξιολογητών του Προγράμμα τος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»... 1 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ. : Τεχνολογικής Ανάπτυξης : ΕΥΡΗΚΑ. Γραφείο

ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ. : Τεχνολογικής Ανάπτυξης : ΕΥΡΗΚΑ. Γραφείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση Γραφείο : Τεχνολογικής Ανάπτυξης : ΕΥΡΗΚΑ Ταχ. Δ/νση : Mεσογείων 14-18 Αθήνα, 7-10-2010 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2017 9 Σεπτεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 140384 Ορισμός Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης της ποιό τητας και της ποσότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4855 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 369 17 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.1046 Τύπος και περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης Από δοσης Φόρου Μισθωτών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α5ΜΧ-70Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4Α5ΜΧ-70Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Αριθ. πρωτ.: Δ6Α 1103045 ΕΞ 2014/11.7.2014 Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, για την προπαρασκευή των αναγκαίων προσαρμογών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για αποσπάσεις προσωπικού στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για αποσπάσεις προσωπικού στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 07 Σεπτεμβρίου2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: Δ13/Φ 6.13/17595 ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ

A Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31-10-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ : 501627 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΔ Τσόχα 7 Αμπελόκηποι 11521 Δ/νση: Διοικητικού Τμήμα Προσωπικού Τηλέφωνο:210-8707368

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Αναστολή λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ.

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Αναστολή λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκη 5-10-2012 Αριθμ.πρωτ.739 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Αναστολή λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ. Σας κοινοποιούμε το ΦΕΚ Β 2552/20-9-2012 στο οποίο δημοσιεύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3925 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 233 21 Νοεμβρίου 2008 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 173 Τροποποίηση του π.δ. 1/2008 «Οργανισμός του Εθνι κού Κέντρου Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ «Έγκριση Κανονισμού Απονομής Ελληνικού Σήματος στα Αλκοολούχα Ποτά». ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ «Έγκριση Κανονισμού Απονομής Ελληνικού Σήματος στα Αλκοολούχα Ποτά». ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, / /2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ & Κ4 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Πληροφορίες: Ρ.Πετροπουλέα

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23 Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Γ99/ 25 Βαθμός Προτεραιότητας Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 13-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 4230/128327 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΦΕΚ: 2897/τ. Β / 29-10-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα: Δημοσίων & Ιδιωτικών Επενδύσεων Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες : Αδαμαντία Κουτσολιάκου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 26 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Διόρθωση σφαλμάτων της απόφασης «Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4007 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 299 27 Φεβρουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Γε ώργιο Κατρούγκαλο.... 1 Εξωτερικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. /νση: Θεµιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα Μονάδα Α2 Πληροφορίες:. Παπαδόπουλος, Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1409 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29240/3729 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α 15), για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α95Φ-65 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4Α95Φ-65 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 405 16 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πίνακας Διατίμησης Δασικών Προϊόντων, διαχειρι στικού έτους 2011... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 25/10/2011 Α.Π. : 1448. Προς: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση : ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 2-4 ΥΜΗΤΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 25/10/2011 Α.Π. : 1448. Προς: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση : ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 2-4 ΥΜΗΤΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ&ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Για το είδος των υποβαλλόμενων στοιχείων και πληροφοριών, τον τρόπο και χρόνο υποβολής αυτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα ορίζουμε τα ακόλουθα:

Για το είδος των υποβαλλόμενων στοιχείων και πληροφοριών, τον τρόπο και χρόνο υποβολής αυτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα ορίζουμε τα ακόλουθα: ΠΟΛ.1077/26.3.2012 ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις υπηρεσιών, νομικών προσώπων και οργανώσεων σύμφωνα με τις παρ. 2 και 8 του άρθρου 82 του ν. 2238/1994, όπως τροποποιήθηκαν από τις παρ. 2 και 5 του άρθρου 17 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 146 22 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1751 Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Κύρια ξενοδοχειακά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1049 12 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιχορήγηση των Ειδικών Λογαριασμών των Πανεπι στημίων για τη λειτουργία του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 525 28 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 260/2013 Αντικατάσταση των άρθρων 88 έως 91 του Κώδικα Τρο φίμων και Ποτών

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο: 22410-34024 Ε.Υ.Δ., Σάκη Καράγιωργα 22 Τηλεομοιοτυπία: 22410-38885 Ερμούπολη 84100 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: ynmdo@culture.

Τηλέφωνο: 22410-34024 Ε.Υ.Δ., Σάκη Καράγιωργα 22 Τηλεομοιοτυπία: 22410-38885 Ερμούπολη 84100 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: ynmdo@culture. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια ΑΡΙΘ.: Α8/48012/5053/12 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 3052Β Μέγεθος κειμένου: 64 KB Αριθμ. A8/48012/5053/12

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 159 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 15 30 Ιανουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση κήρυξης και οριοθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8383 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1135 7 Οκτωβρίου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1213023775 Προκήρυξη μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3447 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 51 24 Ιανουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών στην Ελληνική επι κράτεια στον τομέα εισροών

Διαβάστε περισσότερα

Ανάδειξης Μνημείων Πληροφορίες: Λιάπη Χρ. Νικόπολης» Τηλ. 210 8211682 ΑΠΟΦΑΣΗ

Ανάδειξης Μνημείων Πληροφορίες: Λιάπη Χρ. Νικόπολης» Τηλ. 210 8211682 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ.: ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ &, ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. Δ/νση: Μπουμπουλίνας 20-22

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 0 (Τεύχος 7 ο από 9/ έως /) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 6 Νοεμβρίου 0 Η καταχώρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 / 04/ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π : 9475 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΔΑ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ε.Υ. Εφαρμογής.Π.Α.Α - Ανταγωνιστικότητα ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 1. Τι είναι το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο; Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο θεσπίστηκε από την Πολιτεία, με την υπ αριθ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.10

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2012.01.05 09:08:28 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 42587 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 222 9 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση των Ο.Τ. 30 και Ο.Τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ Δ24α/Φ.11/ΓΠοικ.54598/971 (ΦΕΚ 2621/Β/04-12-2015) Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2015.

ΚΥΑ Δ24α/Φ.11/ΓΠοικ.54598/971 (ΦΕΚ 2621/Β/04-12-2015) Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2015. ΚΥΑ Δ24α/Φ.11/ΓΠοικ.54598/971 (ΦΕΚ 2621/Β/04-12-2015) Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2015. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα, 02.04.2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 522 ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 348 30 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων τυπικών και ουσια στικών προσόντων του προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ AΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ AΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ - Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος (Δ12)- Τμήματα Α και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Α.Π.: 7384/1060/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Α.Π.: 7384/1060/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2619 8 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.26.14/756/οικ.21872 Καθορισμός του περιεχομένου των διαπιστωτικών πρά ξεων:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25599 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1871 24 Αυγούστου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 67487 Τροποποίηση της ΚΥΑ αριθμ. ΔΥΓ3α/ΓΠ 132979 (352/ Β /2005) Προσαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

1.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 9/ 10 /2014

1.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 9/ 10 /2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 9/ 10 /2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ & Κ4-14620 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2014 Αρ. Πρωτ.: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΑΑΠ/204706/120309/1047

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2014 Αρ. Πρωτ.: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΑΑΠ/204706/120309/1047 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ & ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Αγ. Ασωμάτων 11 Ταχυδρομικός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Διοργάνωση Ετήσιου Travel Trade Workshop & Συνεδρίου 2014" με κωδικό MIS 464639 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Διοργάνωση Ετήσιου Travel Trade Workshop & Συνεδρίου 2014 με κωδικό MIS 464639 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΛΑΝ Τηλέφωνο : +30 210 3253123 2103253123

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2743 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 419 7 Απριλίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Αριθμ. 4313 Προκήρυξη θέσης Καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Υποχρεωτική Εκπαίδευση Διευθυντικών Στελεχών Σχετικό: το με αρ. πρωτ. 12718/16-9-2010 έγγραφό μας

Θέμα: Υποχρεωτική Εκπαίδευση Διευθυντικών Στελεχών Σχετικό: το με αρ. πρωτ. 12718/16-9-2010 έγγραφό μας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Aθήνα, 6 /2/2012 Αρ.πρωτ. 1226 Προς: Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς Θέμα: Υποχρεωτική Εκπαίδευση Διευθυντικών Στελεχών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ 2 Ταχ. Κώδικας:54013

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών του Α Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών».

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών του Α Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών». ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Συλλογικών

Διαβάστε περισσότερα