Príručka pokynov a upozornení. Inštalatér Užívateľ Technik. UB INOX Solar ANTIKOROVÝ ZÁSOBNÍK TÚV SO ZABUDOVANÝM SOLÁRNYM OKRUHOM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Príručka pokynov a upozornení. Inštalatér Užívateľ Technik. UB INOX Solar ANTIKOROVÝ ZÁSOBNÍK TÚV SO ZABUDOVANÝM SOLÁRNYM OKRUHOM"

Transcript

1 SK Príručka pokynov a upozornení Inštalatér Užívateľ Technik UB INOX Solar ANTIKOROVÝ ZÁSOBNÍK TÚV SO ZABUDOVANÝM SOLÁRNYM OKRUHOM

2 Vážený zákazník, gratulujeme Vám, že ste si zvolil vysoko kvalitný výrobok firmy Immergas, ktorý Vám na dlhý čas zabezpečí pohodlie a bezpečnosť. Ako zákazník firmy Immergas sa môžete taktiež spoľahnúť na popredajný servis, ktorý je pripravený a zaškolený zabezpečiť Vám nepretržitú spoľahlivú prevádzku Vášho zásobníka TUV. Prečítajte si pozorne nasledujúce strany. Nájdete v nich užitočné rady týkajúce sa správneho používania prístroja, dodržiavanie ktorých vám zaistí spokojnosť s výrobkom firmy Immergas. Pre akékoľvek údržbárske zásahy alebo pravidelnú údržbu kontaktujte autorizované centrá Immergas: tieto majú originálne náhradné diely a majú výhodu špeciálnej prípravy technikov priamo od výrobcu Všeobecné odporúčania Užívateľská príručka je neoddeliteľnou a dôležitou súčasťou výrobku a musí byť doručená užívateľovi. Je potrebné si príručku pozorne prečítať a starostlivo uschovať, pretože vo všetkých upozorneniach sú uvedené dôležité informácie týkajúce sa bezpečnosti počas inštalácie, používania a údržby. Inštalácia a údržba musia byť vykonávané v súlade s platnými nariadeniami, podľa pokynov výrobcu a odborne kvalifikovaným personálom, čo znamená personál so špecifickými technickými zručnosťami v danej oblasti tak, ako je stanovené platnými zákonmi. Nesprávna inštalácia môže spôsobiť zranenia osôb a zvierat ako aj poškodenie majetku, za čo výrobca nie je zodpovedný. Údržba musí byť vykonávaná skúseným a zaškoleným technickým personálom. Popredajný autorizovaný servis Immergas predstavuje záruku odbornosti a profesionality. Prístroj musí byť používaný výhradne k účelu pre ktorý bol výslovne určený. Akékoľvek iné použitie bude považované za nevhodné a teda nebezpečné.. Ak sa počas inštalácie, chodu a údržby vyskytnú chyby z dôvodu nedodržania platných technických zákonov, noriem alebo predpisov uvedených v tejto príručke (alebo iným spôsobom dodaných výrobcom), zbavuje sa výrobca akejkoľvek zmluvnej alebo mimozmluvnej zodpovednosti za škody a záruka na prístroj zaniká. Ďalšie informácie o normatívnych predpisoch týkajúcich sa inštalácie zásobníkov TÚV získate na internetovej stránke Immergas: PREHLÁSENIE O ZHODE EU Pre účel a účinok smernice 97/23/CE PED, smernice 2004/108/CE EMC a smernice pre nízke napätie 2006/95/CE. Výrobca: Immergas S.p.A. v. Cisa Ligure n Brescello (RE) Mauro Guareschi VYHLASUJE, ŽE: zásobníky Immergas model: UB INOX Solar sú v zhode s rovnakými smernicami Európskeho spoločenstva. Podpis: Vedúci výskumu a vývoja OBSAH INŠTALATÉR strana UŽÍVATEĽ strana TECHNK strana 1 Inštalácia zásobníka Odporúčania pre inštaláciu Hlavné rozmery Pripojenie Elektrické pripojenie: Naplnenie systému Zásobník TÚV Odolnosť hydraulického okruhu Obehové čerpadlo Zmiešavací ventil TÚV Voliteľné sady Hlavné diely Hlavné diely obehovej jednotky Hlavné diely obehovej jednotky Spustenie Naplnenie systému solárneho okruhu Inštrukcie pre solár. riadiacu jednotku Inštrukcie pre používanie a údržbu Čistenie a údržba Vyprázdňovanie zásobníka Čistenie krytu Vypnutie Riadiaci panel Riadenie a údržba Hydraulický diagram Elektrická schéma Ročná kontrola a údržba zariadenia Odstránenie krytu Výmena anódy Technické údaje...28 Immergas S.p.A. nepreberá zodpovednosť za chyby spôsobené tlačou alebo prepisom, rezervujúc si právo na vykonanie akýchkoľvek zmien vo svojich technických a obchodných dokumentoch bez upozornenia vopred.

3 INSTALLER 1 INŠTALÁCIA ZÁSOBNÍKA 1.1 ODPORÚČANIA PRE INŠTALÁCIU. Len odborne vyškolení inštalatéri sú oprávnení inštalovať výrobky Immergas. Inštalácia musí byť vykonaná podľa štandardov, súčasnej legislatívy a v súlade s miestnymi technickými usmerneniami a požadovanými technickými postupmi. Pred inštaláciou výrobku sa uistite, že bol dodaný v bezchybnom stave; ak máte pochybnosti, okamžite kontaktujte dodávateľa. Baliace materiály (svorky, klince, plastové vrecia, polystyrénová pena, atď.) predstavujú riziko a musia byť uložené mimo dosahu detí. Ak je výrobok inštalovaný vo vnútri alebo medzi skrinkami, zabezpečte dostatočný priestor pre bežný servis; odporúčame nechať medzeru 2 3 cm medzi krytom zásobníka a stranami skrinky. V prípade nesprávnej funkčnosti alebo chýb, okamžite vypnite výrobok a kontaktujte kvalifikovaného technika (napr. Technické centrum Immergas, ktoré má špeciálne školený personál a originálne náhradné diely). Nepokúšajte sa upraviť alebo opraviť výrobok sami. Porušenie vyššie spomenutých odporúčaní znamená osobnú zodpovednosť a zneplatnenie záruky. Inštalačné štandardy: Tieto zásobníky boli navrhnuté pre podlahové inštalácie; musia byť používané pre uskladnenie domácej teplej vody a na podobné účely Nie sú určené pre inštaláciu na stenu. Dôležité: tieto jednotky sa používajú na uskladnenie vody s teplotou pod bodom varu pri atmosférickom tlaku. Musia byť pripojené k bojleru a k distribučnej sieti TÚV. Musia byť inštalované v miestnostiach, kde teplota nemôže klesnúť pod 0 C a nesmú byť vystavené atmosférickým činiteľom. 1.2 HLAVNÉ ROZMERY. Legenda: V - Elektrické zapojenie AC - Výstup TÚV AF - Vstup domácej teplej vody RU - Vratná vetva do zásobníka MU -Odtok zo zásobníka RP - Návrat do solárnych panelov MP -Tok zo solárnych panelov RC - Čerpadlo (Voliteľné) SYSTÉM CONNECTIONS TÚV MU-RU MP-RP AF AC RC 3/4 3/4 3/4 3/4 1/ PRIPOJENIE. RU MU V AC AF RP MP RC Key: V - Elektrické zapojenie AC - 3/4 výstup teplej úžitkovej vody RU - 3/4" spiatočka zo zásobníka MU - 3/4" prívod do zásobníka AF - 3/4'' vstup úžitkovej vody RP - 3/4" spiatočka k solar panelom MP - 3/4 prívod zo solar panelov RC - 1/2 cirkulácia (voliteľné) Hydraulické pripojenie. Pred pripojením musí byť celý systém riadne premytý, aby sa odstránili akékoľvek zvyšky, ktoré by mohli ovplyvniť správne fungovanie zásobníka. Vodné pripojenia musia byť urobené rozumne použitím spojok na šablóne zásobníka. Výstup bezpečnostného ventilu zásobníka musí byť pripojený k odtokovému lieviku. 1-2 Ak to nie je takto vykonané, výrobca zásobníka odmieta akúkoľvek zodpovednosť v prípade vytečenia, ak sa ventil poškodí IE

4 1.4 ELEKTRICKÉ PRIPOJENIE: Zásobník má stupeň ochrany IPX0D celého zariadenia. Elektrická bezpečnosť výrobku sa dosiahne len pri správnom pripojení na účinný zemniaci systém ako je špecifikované aktuálnymi bezpečnostnými štandardami. Dôležité : I m m e r g a s S. p. A. odmieta akúkoľvek zodpovednosť za škody alebo fyzické zranenia spôsobené chybným pripojením zásobníka na zemniaci systém alebo nedodržaním referenčných štandardov. Uistite sa tiež, že elektrická inštalácia sa zhoduje s maximálnym príkonom, ktorý je zobrazený na údajovom štítku zásobníka. Zásobník je dodaný kompletne s napájacím káblom typu X bez prípojky. Pripojenie sondy solárneho kolektora. Pripojte sondu kolektora na kolíky 45 a 46 na terminálovej doske (obr. 1-5 pozícia 17), ktorá sa nachádza vo vnútri zásobníka. Dbajte na to, aby ste odstránili odpor R15, ako je to znázornené na elektrickej schéme. Pripojenie zásobníka ku kotlu Pripojte zásobník ku kotlu podľa elektrickej schémy použitím kábla (nenachádza sa) na pripojenie svoriek 36 a 37 ku kotlu a k zásobníku. Elektrické pripojenie zásobníka. Napájací kábel musí byť pripojený na 230V ±10% / 50Hz sieťového napájania rešpektujúc L - N polaritu a uzemnenie.táto Sieť musí tiež mať viacpolárny prerušovač okruhu triedy III prepäťovej kategórie. Pri výmene napájacieho kábla, kontaktujte kvalifikovaného technika (napr. Immergas technicko - asistenčný servis). Nikdy nepoužívajte adaptéry, multi zástrčky alebo predlžovačky na hlavné napájanie Hydraulic circuit resistance. zariadenia. Pripojenie sondy solárneho kolektora (voliteľné) Pripojte sondu kolektora na kontakty 8 a 7 na základnej doske nachádzajúcej sa vo vnútri zásobníka. Dôležité: po pripojení musí byť na riadiacej jednotke nastavená nová schéma systému nasledovne - stlačte i na asi 10 sekúnd; - pomocou tlačidiel nájdite parameter 27 (konfigurácia systému); - stlačte i na asi 2 sekundy. - v parametri 27 nájdite nastavenú konfiguráciu 1 a pomocou tlačidiel nastavte konfiguráciu 2. - stlačte i na potvrdenie vybranej konfigurácie. 1.5 NAPLNENIE SYSTÉMU. Po pripojení zásobníka, naplňte systém pomocou plniaceho ventilu kotla. Naplnenie je vykonané pri nízkej rýchlosti, aby sa zabezpečilo uvoľnenie vzduchových bublín z vody cez kotol a výpusty ÚK. Zatvorte plniaci ventil, keď manometer kotla ukazuje približne 1.2 bar (pozri manuál kotla). 1.6 ZÁSOBNÍK TÚV. Zásobník musí byť napojený na kotol. Pripojenie obsahuje veľké potrubie výmenníka tepla z nerezovej ocele, čo umožňuje výrazne redukovať časy výroby teplej vody. Zásobník s nerezovým krytom a dnami zaručuje trvácnosť. Koncept montáže a zvárania (T.I.G.) je vypracovaný do najmenších detailov, aby zabezpečil maximálnu spoľahlivosť. Horná inšpekčná príruba poskytuje praktickú kontrolu zásobníka a potrubia výmenníka tepla a jednoduché vnútorné čistenie. Spojky TÚV sú umiestnené na viečku príruby (studený vstup a teplý výstup). Držiak magnéziovej anódy, obsahujúci to isté, dodaný podľa štandardu pre vnútornú ochranu zásobníka voči korózii sa nachádza na boku zásobníka.. Po z n. : ú č i n n o s ť m a g n é z i ovej a n ó d y zásobníka musí byť každoročne kontrolovaná kvalifikovaným technikom (napr. autorizovaný servis Immergas). Zásobník je pripravený na nainštalovanie cirkulačného čerpadla pre TÚV. 1.7 ODPOR HYDRAULICKÉHO OKRUHU. Pre zaručenie dostatočného prietoku TÚV je dôležité vziať do úvahy odpor hydraulického zásobníka spojeného s kotlom (obr. 1-3). Pre správne pripojenie zásobníka ku kotlu Immergas, pozri manuál pre kotol. 1.8 OBEHOVÉ SOLÁRNE ČERPADLO. Zásobník je dodávaný so zabudovaným obehovým čerpadlom s elektrickou kontrolou rýchlosti s troma pozíciami. Ak je obehové čerpadlo na prvej rýchlosti, je pravdepodobné, že cirkulácia nie je dostatočná. Obehové čerpadlo je vybavené kondenzátorom. Odblokovanie čerpadla. Ak je po dlhšej dobe nečinnosti obehové čerpadlo zablokované, odskrutkujte čelné veko a otočte hriadeľom motora použitím skrutkovača. Dbajte na to, aby ste pri tom nepoškodili motor. INSTALLER Výtlak (kpa) A Výtlak (m/h2o) A - Odpor hydraulic. okruhu zásobníka Prietok (l/h) 1-3 Circulation group available head. Výtlak (kpa) A B Výtlak (m/h2o) A = Tlaková výška dosiahnuteľná s čerpadlom na tretej rýchlosti B = Tlaková výška dosiahnuteľná s čerpadlom na druhej rýchlosti Prietok (l/h) IE

5 INSTALLER 1.9 ZMIEŠAVACÍ VENTIL TÚV. Termostatický zmiešavací ventil zmiešava studenú a teplú vodu a pomocou vnútorného elementu citlivého na teplotu automaticky kontroluje teplotu zmiešavanej vody nastavenej používateľom. Pozn.: pre najlepšie riadenie teplôt musí byť zmiešavací ventil nastavený inštalatérom na bezpečnú teplotu požadovanú používateľom. Výstupná teplota TÚV môže tiež závisieť od nastavenej hodnoty na bojleri, avšak horná hodnota teploty TÚV je vždy určená pozíciou zmiešavacieho ventilu: Pozícia otočného gombíka 1 = 42 C, 2 = 48 C, 3 = 54 C, 4 = 60 C (podľa štandardu). Naznačené hodnoty zodpovedajú teplote vody 70 C v zásobníku. Odblokovanie trojcestného zmiešavacieho ventilu. Ak je po dlhšej dobe nečinnosti zmiešavací ventil zablokovaný, je potrebné ručne nastaviť maximum na otočnom gombíku tak, aby sa odblokoval uzáver samotného ventilu SADY DOSTUPNÉ NA POŽIADANIE. Cirkulačná sada (na požiadanie). Zásobník je pripravený na použitie cirkulačnej sady. Immergas dodáva sériu armatúr a prípojok, ktoré umožňujú spojenie zásobníka so systémom TÚV. Prípojka cirkulačnej sady je taktiež predzobrazená na šablóne. Sada elektronickej anódy( na požiadanie ). Jednosmerný prúd je nútený cirkulovať medzi zariadením a zásobníkom, aby bol chránený špeciálnou titánovou anódou. Na inštaláciu anódy použite voľnú armatúru na hornej prírube zásobníka. Vyššie spomenuté sady sú kompletne dodávané s návodmi na montáž a použitie HLAVNÉ DIELY Legenda: 1 - Zmiešavací ventil okruhu TÚV. 2 - Nerezová špirála pre zásobník 3 - Sonda TÚV 4 - Expanzná nádoba TÚV 5 - Magnéziová anóda 6 - Blokovacia sonda TÚV solár. ohrevu 7-8 bar bezpečnostný ventil 8 - Odtokový ventil zásobníka 9 - Uzatvárací ventil s teplomerom 10-6 bar bezpečnostný ventil 11 - Solárne čerpadlo 12 - Teplomerová sonda 13 - Prietokomer 14 - Solárna expanzná nádoba 15 - Nerezová špirála, kt. môže byť spojená so solárnymi panelmi 16 - Sonda TÚV solár. ohrevu 17 - Základná doska elektrických pripojení zásobníka IE

6 1.12 HLAVNÉ DIELY OBEHOVEJ JEDNOTKY. Čerpadlová jednotka umožňuje pripojiť zásobník k solárnemu kolektoru, spôsobujúc cirkuláciu vody podľa požiadaviek riadiacej jednotky SPUSTENIE. Predbežné kontroly solárneho systému Pred naplnením hydraulického okruhu a spustením systému vykonajte nasledujúce kontroly: - uistite sa, že vyhlásenie o zhode montáže solárneho systému je dodané s výrobkom ; - skontrolujte prítomnosť bezpečnostných prvkov a ich funkčnosť, obzvlášť: - bezpečnostný ventil (6 bar) - expanzná nádoba - termostatický zmiešavací ventil - skontrolujte, či v hydraulickom okruhu nie sú úniky; - uistite sa, že odvzdušňovací ventil je umiestnený v najvyššom bode okruhu nad kolektorom a že je funkčný; - skontrolujte pripojenie na 230V-50Hz siete, správnu L-N polaritu a uzemnenie; - skontrolujte, či všetky predpisy týkajúce sa kotla a okruhu ÚK boli dodržané ako je predpísané v manuáli kotla. Ak čo i len jedna bezpečnostná kontrola vykazuje negatívny výsledok, nespúšťajte systém. Výrobcom nastavený tlak expanznej nádoby hydraulickej jednotky solárneho okruhu. Kvôli vyrovnaniu vysokých teplôt, ktoré môže kvapalina v okruhu dosiahnuť a jej následnému rozpínaniu, bola expanzná nádoba zásobníka UB INOX Solar navrhnutá s dostatočnou kapacitou. Expanzné nádoby sú výrobcom prednastavené na tlak 2.5 bar. Je preto potrebné zaťažiť ich na tlak potrebný pre okruh IN Legenda: 1 - Solárne čerpadlo 2 - Uzatvárací ventil s teplomerom 3 - Odtoková armatúra bezpečnostného ventilu 4 - Prietokomer 5-6 bar bezpečnostný ventil 6-3/4 pripojenie pre expanznú nádobu 7 - Manometer 4 Expanzná nádoba musí byť zaťažená na : bar bar pre každý meter vodného stĺpca meter vodného stĺpca znamená zvislú vzdialenosť, ktorá sa nachádza medzi expanznou nádobou a solárnym kolektorom. Príklad: Obehová jednotka sa nachádza na prízemí a solárny kolektor je na streche v hypotetickej výške 6 metrov, vzdialenosť, ktorá má byť vypočítaná je: 6 m x 0.1 bar = 0.6 bar Preto expanzná nádoba musí byť zaťažená na 1,5 + 0,6 = 2.1 bar Bezpečnostný ventil hydraulickej jednotky. Na hydraulickej jednotke sa nachádza bezpečnostný ventil, ktorý chráni systém pred nadmerným nárastom tlaku. Tento ventil zasiahne vypustením kvapaliny pri dosiahnutí tlaku 6 bar v okruhu. Ak bezpečnostný ventil zasiahne a časť kvapaliny v okruhu je vypustená, musí sa doplniť NAPLNENIE SYSTÉMU SOLÁRNEHO OKRUHU. Systém môže byť naplnený len keď: - bol kompletne namontovaný; - boli odstránené akékoľvek pracovné zvyšky, ktoré by mohli spôsobiť prekážky a po čase poškodiť vlastnosti glykolu ; - všetka voda v systéme, ktorá by mohla spôsobiť poškodenie systému v zime, bola odstránená - neprítomnosť únikov bola overená vzduchovou skúškou; - bol naplnený zásobník; - bola expanzná nádoba zaťažená podľa požiadaviek systému. 1 2 OUT Odtokový ventil 9 - Plniaci ventil 10 -Izolačný kryt 11 - Regulátor prietoku 12 - Vstup 13 - Výstup 14 - Stupnica pre odčítanie prietoku 1-6 Systém musí byť naplnený len použitím glykolu dodaným spoločnosťou Immergas pomocou automatického čerpadla. Pri napĺňaní systému musí byť odvzdušňovací ventil zatvorený. Pre naplnenie systému postupujte nasledovne: 1 pripojte potrubie automatického čerpadla k armatúre napĺňacieho ventilu (pozícia 9, obr. 1-6), ktorý je umiestnený pod čerpadlom, a otvorte samotný ventil. 2 pripojte spätné potrubie automatického čerpadla k armatúre odtokového ventilu (pozícia 8, obr.. 1-6) a otvorte odtokový ventil. 3 Nastavovacia skrutka prietokového regulátora (pozícia 11, obr. 1-6) musí byť vodorovne, aby sa zabezpečilo uzavretie integrovaného guľového ventilu. Otvorte guľový ventil s teplomerom (pozícia 2, obr. 1-6) umiestnený nad čerpadlom. 4 naplňte nádrž plniaceho čerpadla potrebným množstvom glykolu plus minimálnou zásobou, ktorá má ostať na dne zásobníka, aby sa zabránilo cirkulácii vzduchu vo vnútri okruhu. 5 Fáza napĺňania musí trvať minimálne minút. Tento čas je potrebný pre úplné odstránenie vzduchu z okruhu. Z času na čas otvorte nastavovaciu skrutku prietokového regulátora, aby ste odstránili vzduch (zvislá pozícia). 6 Odstráňte všetok vzduch zo solárneho systému, najlepšie tzv. tlakovým nárazom, ktorý pozostáva z nárastu plniaceho tlaku okruhu, za ktorým nasleduje rýchle otvorenie spätného ventilu (pozícia 8, obr. 1-6). Táto metóda umožňuje vyhnať vzduch. INSTALLER 21 - IE

7 INSTALLER 7 Uzatvorte plniaci ventil a vypnite plniace čerpadlo, otvorte nastavovaciu skrutku prietokového regulátora (drážka vo zvislej pozícii) 8 Nechajte okruh pod tlakom. Akýkoľvek pokles tlaku naznačuje únik zo systému. 9 Nastavte prevádzkový tlak v okruhu na 1.5 bar bar pre každý meter vo vzdialenosti medzi solárnym kolektorom a expanznou nádobou (prakticky, nastavte rovnaký tlak medzi expanznou nádobou a systémom). Pozn.: Neprekračujte 2.5 bar. 10 Zapnite solárne čerpadlo na maximálnu rýchlosť a nechajte ho bežať minimálne 15 minút. 11 Odpojte plniace čerpadlo a uzavrite armatúry použitím príslušných skrutkovacích zátok. 12 Úplne otvorte guľový ventil nad čerpadlom. Nenapĺňajte systém pri silnej insolácii a ak sú kolektory na najvyššej teplote. Uistite sa, že všetky vzduchové bubliny boli úplne odstránené POUŽÍVATEĽSKÉ INŚTRUKCIE PRE SOLÁRNU RIADIACU JEDNOTKU. Používateľské inštrukcie pre solárnu riadiacu jednotku sú popísané postupne. Popis displeja. Symbol Stav Popis Bliká Solárne čerpadlo v prevádzke Svieti Svieti Horák kotla aktivovaný Komunikácia s kotlom aktívna Bliká Prítomnosť poruchy Svieti Teplota solárneho kolektora dostatočná pre prevádzku Sn Bliká Svieti Svieti Svieti Svieti Protimrazová funkcia aktívna Číslice pre zobrazenie teplôt, parametrov a hodnôt Sonda aktívna S1 - TÚV blokovacia sonda (NTC) S2 Sonda solárneho zásobníka (NTC) S3 Sonda solárneho kolektora (PT1000) Symbol pripojenia zásobníka Symbol pripojenia solárneho panela/ panelov Popis riadiaceho panela. Symbol Popis Zapnutie vypnutie riadiacej jednotky/návrat do predchádzajúceho menu Parameter/výber ďalšej hodnoty Parameter/výber predchádzajúcej hodnoty Prístup k parametrom/systémové info/potvrdenie hodnoty Programovanie funkcií. Prístup do menu parametrov je pomocou tlačidiel nachádzajúcich sa na riadiacej jednotke. Pre prístup do menu parametrov a zmenu hodnôt je potrebné: - Stlačte ( ) raz a podržte 10 sekúnd (prístup do menu). - Pre zmenu parametrov stláčajte tlačidlá ( ) a ( ). - Vyberte hodnotu a stlačte ( ) na potvrdenie. Ak nie, stlačte ( ) pre výstup. V tomto prípade hodnota nebude uložená, ale ostane predchádzajúca hodnota. - Pre výstup z menu parametrov tlačidlo ( ) musí byť stlačené raz alebo počkajte 60 sekúnd bez stláčania akýchkoľvek tlačidiel. - Stlačte ( ) a potom ( ) pre zmenu hodnoty vybraného parametra IE

8 Zoznam a opis dostupných parametrov. Doska má 34 parametrov. Parametre od 1 po 11sú jednoduché informácie a nemôžu byť zmenené. Číslo Parametra Popise Parametra Rozsah Predvolené 1 Softvérová verzia Aktuálna teplota S1: NTC snímač ( C) Aktuálna teplota S2: NTC snímač ( C) Aktuálna teplota S3: PT1000 snímač ( C) Aktuálna teplota S4: PT1000 snímač ( C) Maximálna teplota S1 (s obdobím 24 hodín začínajúc od posledného zapnutia zariadenia z režimu VYP): NTC snímač ( C) Maximálna teplota S2 (s obdobím 24 hodín začínajúc od posledného zapnutia zariadenia z režimu VYP): NTC snímač ( C) Maximálna teplota S3 (s obdobím 24 hodín začínajúc od posledného zapnutia zariadenia z režimu VYP): PT1000 snímač ( C) Maximálna teplota S4 (s obdobím 24 hodín začínajúc od posledného zapnutia zariadenia z režimu VYP): PT1000 snímač ( C) Aktuálna rýchlosť modulačného čerpadla (v1=40% v5=100%) 0 100% Časovač prevádzky systému Hodnota Δ toku diferenciál teploty návratu do solárneho kolektora pre zapnutie solárneho čerpadla (ak je prítomná vratná sonda) 5 30 C 10 C 13 Hodnota diferenciálu teploty pre moduláciu solárneho čerpadla (pre rýchlosti 1 a 2) 5 20 C 10 C 14 Hodnota diferenciálu teploty pre moduláciu solárneho čerpadla (pre rýchlosti 3, 4 a 5) 2 10 C 5 C 15 Nastavovací bod nádrže (teplota vypnutia solárneho čerpadla) C 70 C 16 Hodnota Δ toku solárneho kolektora diferenciál teploty nádrže pre zapnutie solárneho čerpadla 3 20 C * 5 C 17 Maximálna teplota toku solárneho kolektora ( C) C 140 C 18 Maximálna teplota nádrže ( C) C 80 C 19 Hodnota teplotného diferenciálu medzi maximálnou teplotou solárneho kolektora (PAR 17) teplotou solárneho kolektora, nad ktorou sa aktivuje funkcia chladenia solárneho 0 20 C 0 kolektora (Funkcia chladenia solárneho kolektora)(0=funkcia deaktivovaná) 20 Prevádzka meniča (0 = Vyp., 1 = Auto, 2 = Zap.) Hodnota Δ toku- diferenciál teploty návratu, pod ktorou je kolektor rozpoznaný ako studený (Funkcia rozpoznania studeného solárneho kolektora.) 0 10 C 5 C 22 Hodnota Δ toku kolektora- diferenciál teploty nádrže pre vypnutie solárneho čerpadla 1 10 C * 3 C 23 Hodnota protimrazovej teploty solárneho kolektora (Pozri Protimrazovú funkciu solárneho kolektora ) (0=funkcia deaktivovaná, 1 10 C=ochranná teplota) 0 10 C 0 24 Prevádzka solárneho čerpadla (0=Zap./Vyp., 1=Modulácia, 2 = Zap., 3 = Vyp.) Konfigurácia zariadenia (stáť samostatne=1, PLB-BUS=2, len diaľkové ovládanie PLB-BUS =3) Schéma vybraného systému - NEMENIŤ Konfigurácia systému (rozsah hodnôt sa mení na základe vybraného systému) Prioritizácia (1= S1 má prioritu nad S2 / 2= S2 má prioritu nad S1) Termostatová teplota pripojenia (S1) C 30 C 30 Termostatová teplota odpojenia (S2)) C 30 C 31 Nastavenie TÚV C 45 C 32 Prioritná integrácia (0=funkcia deaktivovaná) 0 10 C 5 C 33 Paralelná integrácia (0= funkcia deaktivovaná) 0 20 C 10 C 34 Prevádzka solárneho čerpadla (0 = Vyp., 1 = Auto, 2 = Zap.) INSTALLER *=rozsah parametrov 16 a 22 je dynamický a nie je povolené nastaviť medzi týmito dvomi parametrami menej ako IE

9 INSTALLER Používanie a prevádzka. - Spustenie displeja. Pri každom pripojení zariadenia displej zobrazí všetky symboly na dve sekundy: 1-7 Počas ďalších 5 sekúnd zobrazí softvérovú verziu panela: 1-8 Po tomto sa zobrazia nasledujúce informácie ohľadne typu systému, teplota solárneho kolektora (1 170 C horné číslice) a teplota sondy zásobníka (1 125 C spodné číslice): Prevádzka. 1-9 Pre opis parametrov pozri tabuľku v predchádzajúcom paragrafe. - Režim OFF (Vyp.) Stlačením ( ) na 3 sekundy zariadenie prejde do režimu Vyp (taktiež ak sa vyskytujú chyby). V tomto prípade displej nie je funkčný a vypne sa. Aktívna zostane protimrazová funkcia a protiblokovacia funkcia čerpadla. - Prevádzka solárneho čerpadla. Čerpadlo sa aktivuje a deaktivuje automaticky, ak sa nastaví na režim On/Off. Aktivácia: čerpadlo sa aktivuje panelom, ak sa naraz vyskytnú nasledujúce podmienky: T zásobníka < PAR15 PAR16 a T solar kolektor - T zásobníka > PAR16 Deaktivácia: panel deaktivuje solárne čerpadlo, ak sa vyskytne jedna z nasledujúcich podmienok: T zásobníka > PAR 15 alebo T solar collector < T zásobníka + PAR 22 Manuálna prevádzka: Čerpadlo môže byť nastavené do režimu On (vždy Zap) alebo Off (vždy Vyp). V prípade manuálneho nastavenia sú blokované ochranné funkcie. - Chladiaca funkcia kolektora. Táto funkcia je použitá na riadenie čerpadla v prípade prehriatia solárneho panelu podľa tabuľky: Popis Aktivácia čerpadla Deaktivácia čerpadla Podmienka PAR 15 < T zásobník < PAR 18 + T solar kolektor > PAR 17 - PAR 19 T solar kolektor (PAR 17 - PAR 19) -1 C alebo T zásobník PAR C alebo T solar kolektor > PAR 17 (reaktivuje s T solar kolektor < PAR17-1 C) Ak parameter 19=0, je chladiaca funkcia s olárneho kolektora deaktivovaná; nasledujúce podmienky ostávajú aktívne: T solar kolektor > PAR17 => Solár čerp Off T solar kolektor < PAR17 1 C => Solár čerp On. - Funkcia rozpoznania studeného kolektora. Panel deaktivuje solárne čerpadlo (existuje len so sondou návratu) keď: T solar kolektor T spiatočky solar kolektor < PAR 21 - Protimrazová funkcia kolektora. Čerpadlo sa aktivuje keď: T solar kolektor < PAR 23 Panel nedeaktivuje čerpadlo, až kým: T solar kolektor > PAR C Dôležité: prednastavená protimrazová funkcia je deaktivovaná ak PAR 23=0. - Protiblokovacia funkcia čerpadla. Po 24 hodinách nečinnosti sú čerpadlá systému aktivované na 3 sekundy. - Protiblokovacia funkcia ventilu meniča. Po 24 hodinách nečinnosti je ventil meniča aktivovaný na 5 sekúnd (v systémoch, kde sa ventil meniča nachádza). - Prioritná solárna funkcia. Funkcia je aktívna, keď: blokovacia sonda TÚV (PAR 31 - PAR 33) < nastavenie TÚV (paralelná integrácia). blokovacia sonda TÚV (PAR 31 - PAR 33) < nastavenie TÚV (prioritná integrácia) a solárne záťažové čerpadlo je Off. po dobu > 5 min. Poruchy Nasledujúca tabuľka opisuje možné poruchové stavy, ktoré sú zobrazené na základe výberu systému. Možné chyby sú zobrazované na displeji. Ak by sa mala objaviť chyba, ( ) symbol začne blikať ako aj zadná kontrolka (chyba). Ak by sa mali objaviť chyby komunikácie, ( ) + ( ) symboly začnú blikať ako aj zadná kontrolka (chyba komunikácie). Popis poruchy Poruchový kód Chyba NTC sondy S1 81 Chyba NTC sondy S2 82 Chyba P1000 sondy S3 83 Solar čerpadlo Off 87 - Chyba 81/ chyba snímača N T C: napr. skrat alebo prerušený obvod spôsobujúci deaktiváciu solar čerpadla (aktívna ochrana systému). Keď je chyba odstránená, ochrana sa deaktivuje. - Chyba 82/ chyba snímača NTC: napr. skrat alebo prerušený obvod spôsobujúci deaktiváciu solar čerpadla (aktívna ochrana systému). Keď je chyba odstránená, ochrana sa deaktivuje. - Chyba 83/ chyba snímača PT1000: napr. skrat alebo prerušený obvod spôsobujúci deaktiváciu s. čerpadla (aktívna ochrana systému). Keď je chyba odstránená, ochrana sa deaktivuje. - Solárne čerpadlo Off.: solárna riadiaca jednotka signalizuje, že solárne čerpadlo je v nútenom Off režime (parameter 24). Technické údaje. Napájanie: Vac + 10% 15% Frekvencia:...50 Hz ±5% Sieť(PF1):...3,15 AF (rýchla) 5x20 Voľné kontaktné výstupy...5a 30 Vdc relé, 10 A 250 Vdc (Max. povolené zaťaženie: 0,25 A 230 Vac) 24 - IE

10 2 INŠTRUKCIE PRE POUŽÍVANIE A ÚDRŽBU. 2.1 ČISTENIE A ÚDRŽBA. Zariadenie musí byť servisované každoročne. To zaručí, že optimálna bezpečnosť, výkon a prevádzkové charakteristiky zariadenia ostanú dlhodobo nezmenené. 2.2 VYPRÁZDŇOVANIE ZÁSOBNÍKA. Na vypustenie zásobníka použite špeciálny ventil umiestnený v jeho spodnej časti (obr poz. 8). Pred vypustením sa uistite, že vstupný ventil TÚV je uzavretý INSTALLER 2.3 ČISTENIE KRYTOV. Použite vlhké handry a neutrálny čistiaci prostriedok na čistenie krytu zásobníka. Nikdy nepoužívajte abrazívne alebo práškové prostriedky. 2.4 VYPNUTIE. V prípade, že chcete natrvalo odstaviť zásobník, kontaktujte profesionálny personál pre vykonanie príslušných operácií, okrem iného sa uistite, že dodávka vody je prerušená. 2.5 OVLÁADCÍ PANEL. Legenda: 1 - Solárna riadiaca jednotky 2 - Solárny tlakomer IE

11 3 RIADENIA A ÚDRŽBA INSTALLER 3.1 HYDRAULICKÁ SCHÉMA. Legenda: 1 - Odtokový ventil zásobníka 2-8 bar bezpečnostný ventil 3 - magnéziová anóda 4 - Expanzná nádoba TÚV 5 - Nerezová špirála pre zásobník 6 - Odtokový ventil systému 7 - Zmiešavací ventil okruhu TÚV 8 - Filter zmiešavacieho ventilu 9 - Jednocestný ventil (OV 20) 10 - Vstupný filter studenej vody 11 - Jednocestný ventil(ov 15) (voliteľné) 12 - Vstupný kohút studenej vody 13 - Jednocestný ventil 14-6 bar bezpečnostný ventil 15 - Uzatvárací ventil s teplomerom 16 - Solárna expanzná nádoba 17 - Solárne čerpadlo 18 - Prietokomer 19 - Sonda TÚV 20 - Vstupná sonda TÚV 21 - Nerezová špirála, kt. môže byť na solárne panely 22 Odtokový ventil solárneho systému 23 Sonda solárnych panelov AC - Výstup TÚV RC - Čerpadlo (voliteľné) AF - Vstup DCW (domácej studenej vody) MA - Tok zásobníka RA - Návrat do zásobníka MP - Tok zo solárnych panelov RP - Návrat do solárnych panelov IE

12 3.2 ELEKTRICKÁ SCHÉMA. Modrá Hnedá Modrá Hnedá Žltá Žltá Zelená Zelená Biela Biela Čierna Čierna Hnedá Modrá žlto/zelená žlto/zelená žlto/zelená Šedá Čierna Napájanie 230Vac 50 Hz Čierna Čierna Biela INSTALLER Biela Zelená Oranžová SVORKY KOTLA 36 a 37 Fialová Modrá Hnedá Modrá Červená Červená Hnedá PRIPOJENIE TÚV Legenda: A12- Solárna riadiaca jednotka B2 - Sonda TÚV (NTC) B11 - Sonda solárneho kolektora (PT1000) B12 - Sonda solárneho zásobníka (NTC) B19 - Blokovacia sonda (NTC) B20 - Sonda spiatočky do solárneho kolektora (PT1000) (voliteľné) M6 - Čerpadlo solárneho okruhu R8 - Blokovací odpor ohrevu zásobníka TÚV R15 - Blokovací odpor sondy solárneho kolektora 3-2 Sonda solárneho kolektora (B 11) musí byť napojená na svorky 45 a 46 rušiac odpor R ROČNÁ KONTROLA A ÚDRŽBA ZARIADENIA. Nasledujúce kontroly a údržba by mali byť urobené aspoň raz za rok. - Vizuálne skontrolujte úniky vody alebo oxidáciu z/ na spojeniach; - Vizuálne skontrolujte, že s bezpečnostnými a riadiacimi prvkami nebolo manipulované, obzvlášť so sondou NTC regulácie TÚV; - Skontrolujte celistvosť magnéziovej anódy zásobníka; - Skontrolujte stav vnútornej špirály; - Skontrolujte, či sa na dne zásobníka nenachádzajú vrstvy kalu IE

13 INSTALLER 3.4 ODSTRÁNENIE KRYTU. Aby sme umožnili údržbu zásobníka, kryt môže byť nasledovne odstránený: Pozn.: postup odstraňovania krytu je rovnaký u všetkých modelov zásobníkov. - odstráňte veko(1) ťahaním dohora; - uvoľnite skrutky (2) a ťahajte predný panel smerom von (3); - uvoľnite skrutky (4) bočných kusov (5) umiestnené navrchu a na spodnej časti bočných kusov. Po uvoľnení skrutiek môžu byť kryty odobrané ťahaním dopredu a potom dohora VÝMENA ANÓDY. Magnéziová anóda (obr. 1-5 poz. 5), prítomná v zásobníku musí byť každoročne vymenená za inú s rovnakými vlastnosťami TECHNICKÉ ÚDAJE. Užitočný objem zásobníka l 200 Maximálny tlak na strane TÚV bar 8 Maximálna teplota na strane TúV C 99 Expanzná nádoba TÚV l 8 Disperzia kwh/24h 2.2 Hrúbka špirály mm 0.8 Dĺžka solárnej špirály mm 6,500 Dĺžka špirály ÚK mm 10,700 Výmenný povrch solárnej špirály m Výmenný povrch špirály ÚK m Kapacita solárnej špirály l 1.73 Kapacita špirály ÚK l 2.84 Prietok ÚK / solárnej primárnej kvapaliny (špirála) l/h 1,140 / 1,140 Strata tlakovej výšky špirály pri 1000 l/h kpa (m c.a.) 12.3 (120.71) Maximálny tlak centrálneho vykurovania bar 6 Maximálna teplota centrálneho vykurovania C 90 Maximálny výstup solárnej výmeny tepla kw 23.8 Maximálny výstup ÚK výmeny tepla kw 26.5 Váha plného kg 311 Váha prázdneho kg 106 Celkový obsah vody l 205 Maximálny tlak solárneho okruhu bar 6 Celkový objem solárnej expanznej nádoby l 18 Výrobcom nastavený tlak solárnej expanznej nádoby bar 2.5 Obsah glykolovej vody v solárnom okruhu l 3.7 Výkon absorbovaný solárnym čerpadlom W 45 Elektrická ochrana zariadenia - IPX0D Maximálna tlaková výška solárneho čerpadla m c.a. 6 Maximálna vrcholová teplota solárneho okruhu C 150 Maximálna nepretržitá pracovná teplota solárneho okruhu C IE

14

15

16 IMM SK_ _04/2012_ver01 Cod rev /003-06/2011 Immergas S.p.A Brescello (RE) - Italy T F immergas.com

Zostavy solárnych panelov

Zostavy solárnych panelov Zostavy solárnych panelov Návod na použitie a upozornenia Vážený zákazník, Blahoželáme vám k zakúpeniu vysoko kvalitného výrobku spoločnosti Immergas, ktorý vám na dlhú dobu zaistí spokojnosť a bezpečie.

Διαβάστε περισσότερα

Regulátor tlaku prepúšťaním AVA (PN 25)

Regulátor tlaku prepúšťaním AVA (PN 25) Údajový list Regulátor tlaku prepúšťaním AVA (PN 25) Popis AVA je priamočinný regulátor tlaku prepúšťaním, vyvinutý predovšetkým pre systémy centrálneho zásobovania teplom. Regulátor je spravidla zatvorený

Διαβάστε περισσότερα

Inteligentný elektronický Solárny regulátor pre ohrev TUV SR868C8. Návod na použitie

Inteligentný elektronický Solárny regulátor pre ohrev TUV SR868C8. Návod na použitie Inteligentný elektronický Solárny regulátor pre ohrev TUV SR868C8 Návod na použitie 1, Zobrazovacia jednotka display: Číslo Tlačítko na panely Popis tlačítka 1 Zelená kontrolka Kontrolka siete 2 Zapnuté/

Διαβάστε περισσότερα

Lev KKZ Lev Heliotwin KKZ

Lev KKZ Lev Heliotwin KKZ Solárne systémy Plynové kondenzačné kotly condens Lev KKZ Lev Heliotwin KKZ Stacionárne kondenzačné kotly Kompaktné jednotky na vykurovanie a ohrev teplej vody v zabudovanom zásobníku. Vysokoúčinné, úsporné

Διαβάστε περισσότερα

Nová generácia tepelných čerpadiel Gorenje Informácie o výrobku Názov modelu: Aerogor ECO prevodník 10 A Typ: vzduch na vodu (DC prevodník)

Nová generácia tepelných čerpadiel Gorenje Informácie o výrobku Názov modelu: Aerogor ECO prevodník 10 A Typ: vzduch na vodu (DC prevodník) Nová generácia tepelných čerpadiel Gorenje Informácie o výrobku Názov modelu: Aerogor ECO prevodník 10 A Typ: vzduch na vodu (DC prevodník) Vykurovací systém s tepelným čerpadlom vzduch - voda (Aerogor

Διαβάστε περισσότερα

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Výpočet lineárneho stratového súčiniteľa tepelného mosta vzťahujúceho sa k vonkajším rozmerom: Ψ e podľa STN EN ISO 10211 Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Objednávateľ: Ing. Natália Voltmannová

Διαβάστε περισσότερα

Príslušenstvo kotla. Vonkajší snímač Priestorové regulátory Thermolink - ekvitermická regulácia Prestavba kotla KKO pre funkciu ohrevu teplej vody

Príslušenstvo kotla. Vonkajší snímač Priestorové regulátory Thermolink - ekvitermická regulácia Prestavba kotla KKO pre funkciu ohrevu teplej vody Príslušenstvo kotla Vonkajší snímač Priestorové regulátory Thermolink - ekvitermická regulácia Prestavba kotla KKO pre funkciu ohrevu teplej vody Vonkajší snímač Vonkajší snímač pripájame ku kotlu len

Διαβάστε περισσότερα

OLYMPS DOOR spol. s r.o. Návod na inštaláciu a obsluhu

OLYMPS DOOR spol. s r.o. Návod na inštaláciu a obsluhu Návod na inštaláciu a obsluhu Dôležité informácie Gratulujeme vám, že ste si vybrali výrobok firmy Nice. Prečítajte si prosím tento návod. Aby boli tieto pokyny lepšie zrozumiteľné, boli usporiadané do

Διαβάστε περισσότερα

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory www.eurofluid.sk 20-1 Membránové akumulátory... -3 Vakové akumulátory... -4 Piestové akumulátory... -5 Bezpečnostné a uzatváracie bloky, príslušenstvo... -7 Hydromotory 20 www.eurofluid.sk -2 www.eurofluid.sk

Διαβάστε περισσότερα

AerobTec Altis Micro

AerobTec Altis Micro AerobTec Altis Micro Záznamový / súťažný výškomer s telemetriou Výrobca: AerobTec, s.r.o. Pionierska 15 831 02 Bratislava www.aerobtec.com info@aerobtec.com Obsah 1.Vlastnosti... 3 2.Úvod... 3 3.Princíp

Διαβάστε περισσότερα

NÁVOD NA MONTÁŽ A INŠTALÁCIU PRE ZÁSOBNÍKOVÉ OHRIEVAČE VODY A AKUMULAČNÉ ZÁSOBNÍKY ZÁRUČNÝ LIST

NÁVOD NA MONTÁŽ A INŠTALÁCIU PRE ZÁSOBNÍKOVÉ OHRIEVAČE VODY A AKUMULAČNÉ ZÁSOBNÍKY ZÁRUČNÝ LIST SK NÁVOD NA MONTÁŽ A INŠTALÁCIU PRE ZÁSOBNÍKOVÉ OHRIEVAČE VODY A AKUMULAČNÉ ZÁSOBNÍKY ZÁRUČNÝ LIST OHRIEVAČE VODY S NEPRIAMYM OHREVOM TÚV S JEDNÝM VYMENNIKOM: ЕV (Х)S 200; 300; 500; 800; 1000; 1500; 2000

Διαβάστε περισσότερα

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop 1) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet obvodu kruhu. O=2xπxr ; S=πxrxr Vstup r O = 2*π*r S = π*r*r Vystup O, S 2) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet celkovej ceny výrobku s

Διαβάστε περισσότερα

Lenovo A5000. Príručka so stručným návodom v1.0. Slovenčina

Lenovo A5000. Príručka so stručným návodom v1.0. Slovenčina Lenovo A5000 Príručka so stručným návodom v1.0 Slovenčina Slovenčina Pred použitím vášho smartfónu si pozorne prečítajte túto príručku. Ďalšie informácie Získanie podpory Upozornenie na elektrické vyžarovanie

Διαβάστε περισσότερα

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk SLUŽBY s. r. o.

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk   SLUŽBY s. r. o. SLUŽBY s. r. o. Staromlynská 9, 81 06 Bratislava tel: 0 456 431 49 7, fax: 0 45 596 06 http: //www.ecssluzby.sk e-mail: ecs@ecssluzby.sk Asynchrónne elektromotory TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA. Nominálne výkony

Διαβάστε περισσότερα

DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831. CZ - Návod k použití

DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831. CZ - Návod k použití DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831 CZ - Návod k použití 1. INFORMACE O BEZPEČNOSTI 1 1.1. ÚVOD 2 1.2. BĚHEM POUŽÍVÁNÍ 2 1.3. SYMBOLY 2 1.4. ÚDRŽBA 3 2. POPIS PŘEDNÍHO PANELU 3 3. SPECIFIKACE 3 3.1. VŠEOBECNÉ SPECIFIKACE

Διαβάστε περισσότερα

Uživateľská príručka. Diaľ kové ovládanie kotla a týždenný termostat. IMMERGAS, s.r.o. Comando Amico Remoto

Uživateľská príručka. Diaľ kové ovládanie kotla a týždenný termostat. IMMERGAS, s.r.o. Comando Amico Remoto Comando Amico Remoto Diaľ kové ovládanie kotla a týždenný termostat Uživateľská príručka Výrobca: IMMERGAS S.p.A. 42041 Brescello(RE) Taliansko Obchodné zastúpenie a servisný garant pre Slovensko: Zlatovská

Διαβάστε περισσότερα

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou M6: Model Hydraulický ytém dvoch záobníkov kvapaliny interakciou Úlohy:. Zotavte matematický popi modelu Hydraulický ytém. Vytvorte imulačný model v jazyku: a. Matlab b. imulink 3. Linearizujte nelineárny

Διαβάστε περισσότερα

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť Baumit Prednástrek / Vorspritzer Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Prednástrek / Vorspritzer 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Prednástrek / Vorspritzer 2. Typ, číslo výrobnej dávky

Διαβάστε περισσότερα

Calypso Pohon pre krídlové brány

Calypso Pohon pre krídlové brány Calypso Pohon pre krídlové brány Strana 1 z 7 CALYPSO DOLEŽITÉ UPOZORNENIA V2 ELETTRONICA si vyhradzuje právo upravovať produkt bez predchádzajúceho upozornenia. Taktiež spoločnosť odmieta zodpovednosť

Διαβάστε περισσότερα

Návod na obsluhu GHSD 8

Návod na obsluhu GHSD 8 Vždy na Vašej strane Návod na obsluhu GHSD 8 FES2... B M SK Obsah Obsah 1 Bezpečnosť... 3 1.1 Výstražné upozornenia vzťahujúce sa na činnosť... 3 1.2 Použitie podľa určenia... 3 1.3 Všeobecné bezpečnostné

Διαβάστε περισσότερα

Solárny kombinovaný zásobník STORACELL

Solárny kombinovaný zásobník STORACELL Návod na inštaláciu a údržbu pre servisného technika Solárny kombinovaný zásobník STORACELL 6 720 610 983-00.2J SP 750 solar 6 720 613 952 (2007/03) OSW Obsah Obsah 1 Bezpečnostné upozornenia a vysvetlenie

Διαβάστε περισσότερα

Návod na montáž a obsluhu

Návod na montáž a obsluhu Návod na montáž a obsluhu Solárny modul SM1 so solárnym zastavením funkcie kotla Wolf Slovenská republika s.r.o., Galvaniho 7, 821 04 Bratislava, tel. +421 2 4820 0802, fax +421 2 4820 0822, www.wolfsr.sk

Διαβάστε περισσότερα

1. písomná práca z matematiky Skupina A

1. písomná práca z matematiky Skupina A 1. písomná práca z matematiky Skupina A 1. Vypočítajte : a) 84º 56 + 32º 38 = b) 140º 53º 24 = c) 55º 12 : 2 = 2. Vypočítajte zvyšné uhly na obrázku : β γ α = 35 12 δ a b 3. Znázornite na číselnej osi

Διαβάστε περισσότερα

Návod na inštaláciu TIGER CONDENS 25 KKZ21 25 KKZ42

Návod na inštaláciu TIGER CONDENS 25 KKZ21 25 KKZ42 Návod na inštaláciu TIGER CONDENS 25 KKZ2 25 KKZ42 OBSAH ÚVOD Návod...3. Dokumentácia k výrobku...3.2 Príslušné dokumenty...3.3 Vysvetlenie symbolov...3 2 Popis zariadenia...3 2. Ochranné funkcie zariadenia...3

Διαβάστε περισσότερα

Regulátor rozdielového tlaku (PN 25) AVP montáž do spiatočky a montáž do prívodu, meniteľné nastavenie

Regulátor rozdielového tlaku (PN 25) AVP montáž do spiatočky a montáž do prívodu, meniteľné nastavenie Údajový list Regulátor rozdielového tlaku (PN 25) AVP montáž do spiatočky a montáž do prívodu, meniteľné nastavenie Popis AVP(-F) je priamočinný regulátor rozdielového tlaku, vyvinutý predovšetkým pre

Διαβάστε περισσότερα

Ponorné čerpadlá 4HS. Návod na montáž a prevádzku

Ponorné čerpadlá 4HS. Návod na montáž a prevádzku Ponorné čerpadlá 4HS Návod na montáž a prevádzku Obsah 1. Úvod do rady ponorných čerpadiel 4HS... 3 2. Bezpečnostné predpisy... 4 3. Podmienky skladovania... 4 4. Obsah balenia... 5 5. Všeobecné technické

Διαβάστε περισσότερα

Kompaktný frekvenčný menič pre riadenie čerpadiel na konštantný tlak.

Kompaktný frekvenčný menič pre riadenie čerpadiel na konštantný tlak. Kompaktný frekvenčný menič pre riadenie čerpadiel na konštantný tlak. 1. CHARAKTERISTIKA 3 2. PRACOVNÉ PODMIENKY 3 3. UPOZORNENIE A RIZIKÁ 4 4. MONTÁŽE A INŠTALÁCIA 4 4.1 Upevnenie invertora na stenu vo

Διαβάστε περισσότερα

Preklad pôvodného návodu na použitie NÁVOD NA POUŽITIE

Preklad pôvodného návodu na použitie NÁVOD NA POUŽITIE Preklad pôvodného návodu na použitie NÁVOD NA POUŽITIE POPIS ČASTÍ 1- tlačidlom RESET 2- indikátor zastavenia chodu na sucho 3- napäťový indikátor 4- svorky pripojenia motora 5- nastavovacia skrutka prevádzkového

Διαβάστε περισσότερα

Solárny modul SM2/SM2-2

Solárny modul SM2/SM2-2 Návod na montáž a obsluhu Solárny modul SM2/SM2-2 s blokovaním kotla solárnym zariadením WOLF GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tel. +49-8751/74-0 www.wolf-heiztechnik.de Art.nr.: 3062222_201607 Zmeny

Διαβάστε περισσότερα

Ventilová sada VOS Inštrukcie pre montáž, obsluhu a údržbu

Ventilová sada VOS Inštrukcie pre montáž, obsluhu a údržbu Ventilová sada VOS SD30 TBVC BPV AV TBVC SD30 AV BPV Inštrukcie pre montáž, obsluhu a údržbu SK VOS VOS, sada ventilov on/off -cestný kombinovaný regulačný a vyvažovací ventil so servopohonom, uzatváracím

Διαβάστε περισσότερα

condens Návod na inštaláciu PANTHER CONDENS 12 KKO 25 KKO 30 KKO 25 KKV

condens Návod na inštaláciu PANTHER CONDENS 12 KKO 25 KKO 30 KKO 25 KKV condens Návod na inštaláciu PANTHER CONDENS KKO 5 KKO 30 KKO 5 KKV OBSAH ÚVOD Návod... 3. Dokumentácia k výrobku...3. Príslušné dokumenty...3.3 Vysvetlenie symbolov...3 Popis zariadenia... 3. Ochranné

Διαβάστε περισσότερα

Redukčné ventily (PN 25) AVD na vodu AVDS na paru

Redukčné ventily (PN 25) AVD na vodu AVDS na paru Údajový list Redukčné ventily (PN 25) AVD na vodu na paru Popis Základné údaje AVD DN 15-50 k VS 0,4 25 m 3 /h PN 25 Rozsah nastavenia: 1 5 bar/3 12 bar Teplota: - cirkul. voda/voda s glykolom do 30 %:

Διαβάστε περισσότερα

condens Návod na inštaláciu PANTHER CONDENS 12 KKO 25 KKO 25 KKV

condens Návod na inštaláciu PANTHER CONDENS 12 KKO 25 KKO 25 KKV condens Návod na inštaláciu PANTHER CONDENS KKO 5 KKO 5 KKV OBSAH ÚVOD Návod Popis zariadenia. Dokumentácia k výrobku.... Príslušné dokumenty.... Vysvetlenie symbolov.... Ochranné funkcie zariadenia....

Διαβάστε περισσότερα

Základná charakteristika. Vlastnosti Technické parametre Schéma funkcie Ochranné funkcie kotla

Základná charakteristika. Vlastnosti Technické parametre Schéma funkcie Ochranné funkcie kotla Základná charakteristika Vlastnosti Technické parametre Schéma funkcie Ochranné funkcie kotla Vlastnosti Plynulá modulácia výkonu Ekvitermická regulácia (pri použití zodpovedajúceho priestorového regulátora

Διαβάστε περισσότερα

Regulátor rozdielu teplôt

Regulátor rozdielu teplôt 3 337 Synco 100 Regulátor rozdielu teplôt R27 Regulátor rozdielu teplôt pre solárne systémy so zásobníkmi 2 dvojpolohové ovládacie výstupy 24230 V ~ Kompaktná konštrukcia Použitie Zariadenia: Solárne zariadenia

Διαβάστε περισσότερα

Hoval Modul-plus Ohrievač vody. Popis produktu. Hoval ohrievač vody Modul-plus. Ovládací panel s termostatmi

Hoval Modul-plus Ohrievač vody. Popis produktu. Hoval ohrievač vody Modul-plus. Ovládací panel s termostatmi Ohrievač vody Popis produktu Hoval ohrievač vody Ohrievač teplej vody z nerezu Plášť vykurovacej vody z ocele Tepelný výmenník vo forme modulových buniek z ocele pre tepelné výkony až 0 000 l/h à 60 C

Διαβάστε περισσότερα

Solárny modul SM1 / SM1-2so

Solárny modul SM1 / SM1-2so Návod na montáž a obsluhu Solárny modul SM1 / SM1-2so solárnym zastavením funkcie kotla WOLF GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tel. +49-8751/74-0 www.wolf-heiztechnik.de Art.nr.: 3062221_201607 SK Obsah

Διαβάστε περισσότερα

TECHNICKÝ CENNÍK 2015 / 10. Od októbra 2015 novinka možnosť predĺženej záruky na nové kondenzačné kotly! rokov Z Á R U K A A V N Á P R E D Ĺ Ž E N Á

TECHNICKÝ CENNÍK 2015 / 10. Od októbra 2015 novinka možnosť predĺženej záruky na nové kondenzačné kotly! rokov Z Á R U K A A V N Á P R E D Ĺ Ž E N Á A V N Á O T N A R A G rokov Z Á R U K A P R E D Ĺ Ž E N Á Od októbra 215 novinka možnosť predĺženej záruky na nové kondenzačné kotly! TECHNICKÝ CENNÍK 215 / 1 Platný od 1. októbra 215 do odvolania alebo

Διαβάστε περισσότερα

Návod na montáž, obsluhu a údržbu CLAS B CF CLAS B 24 CF

Návod na montáž, obsluhu a údržbu CLAS B CF CLAS B 24 CF Návod na montáž, obsluhu a údržbu CLAS B 24 CF 2 Obsah: Základné údaje Dôležité upozornenia 3 Značka CE 3 Symboly na výrobnom štítku 4 Bezpečnostné pokyny 4 Popis výrobku Ovládací panel 6 Rozmery kotla

Διαβάστε περισσότερα

REZISTORY. Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických

REZISTORY. Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických REZISTORY Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických obvodoch. Základnou vlastnosťou rezistora je jeho odpor. Odpor je fyzikálna vlastnosť, ktorá je daná štruktúrou materiálu

Διαβάστε περισσότερα

CONDENSING. HERCULES Solar 26. Stacionárny kondenzačný kotol so zabudovaným solárnym systémom

CONDENSING. HERCULES Solar 26. Stacionárny kondenzačný kotol so zabudovaným solárnym systémom CONDENSING HERCULES Solar 26 Stacionárny kondenzačný kotol so zabudovaným solárnym systémom POHODLIE & TECHNOLÓGIA Stacionárny kondenzačný kotol so zabudovaným solárnym systémom Dlhoročné skúsenosti spoločnosti

Διαβάστε περισσότερα

Tlaková nádrž pre Solárne Systémy. Návod na použitie

Tlaková nádrž pre Solárne Systémy. Návod na použitie Tlaková nádrž pre Solárne Systémy Návod na použitie Obsah 1. Charakteristika 2. Do pozornosti 3. Technické údaje 4. Inštalácia a prepojenia 5. Používanie 6. Údržba 7. Závady a ich odstránenie 1.Charakteristika

Διαβάστε περισσότερα

Základná charakteristika. Vlastnosti Technické parametre Schéma funkcie Ochranné funkcie kotla

Základná charakteristika. Vlastnosti Technické parametre Schéma funkcie Ochranné funkcie kotla Základná charakteristika Vlastnosti Technické parametre Schéma funkcie Ochranné funkcie kotla Vlastnosti Plynulá modulácia výkonu Ekvitermická regulácia (pri použití zodpovedajúceho priestorového regulátora

Διαβάστε περισσότερα

Ekvačná a kvantifikačná logika

Ekvačná a kvantifikačná logika a kvantifikačná 3. prednáška (6. 10. 004) Prehľad 1 1 (dokončenie) ekvačných tabliel Formula A je ekvačne dokázateľná z množiny axióm T (T i A) práve vtedy, keď existuje uzavreté tablo pre cieľ A ekvačných

Διαβάστε περισσότερα

Cenník tepelných čerpadiel. Prečo Vaillant? Naša planéta v sebe skrýva nepredstaviteľnú energiu, ktorá teraz môže slúžiť i Vám.

Cenník tepelných čerpadiel. Prečo Vaillant? Naša planéta v sebe skrýva nepredstaviteľnú energiu, ktorá teraz môže slúžiť i Vám. Cenník tepelných čerpadiel Prečo Vaillant? Naša planéta v sebe skrýva nepredstaviteľnú energiu, ktorá teraz môže slúžiť i Vám. platný od 1. 2. 2014 Označovanie výrobkov Vaillant VUW VU VUI VKK VSC MAG

Διαβάστε περισσότερα

Inštalačný a pracovný manuál SR868/SR868C8Q SOLÁRNY OVLÁDAČ

Inštalačný a pracovný manuál SR868/SR868C8Q SOLÁRNY OVLÁDAČ Veda a technológia vytvárajú dokonalosť Inštalačný a pracovný manuál SR868/SR868C8Q SOLÁRNY OVLÁDAČ Pre delený tlakový systém teplej vody Starostlivo si prečítajte tieto pokyny pred manipuláciou! Obsah

Διαβάστε περισσότερα

Montážna a užívateľská príručka living eco Elektronická radiátorová termostatická hlavica

Montážna a užívateľská príručka living eco Elektronická radiátorová termostatická hlavica Montážna a užívateľská príručka living eco Elektronická radiátorová termostatická hlavica Danfoss Heating Solutions VIIDB229 09/2013 1 Montážna príručka Montážna príručka 1. Montáž 1.1 Identifikácia vašej

Διαβάστε περισσότερα

Návod na použitie a upozornenia 24 2 ERP * SLO*

Návod na použitie a upozornenia 24 2 ERP * SLO* Návod na použitie a upozornenia SK AVIO 24 2 ERP *1.038455SLO* Vážený zákazník, Blahoprajeme vám k zakúpeniu vysoko kvalitného výrobku firmy Immergas, ktorý vám na dlhú dobu zaistí spokojnosť a bezpečie.

Διαβάστε περισσότερα

Návod na montáž, obsluhu a údržbu. CLAS system. CLAS system 15 FF CLAS system 24 FF CLAS system 28 FF CLAS system 32 FF

Návod na montáž, obsluhu a údržbu. CLAS system. CLAS system 15 FF CLAS system 24 FF CLAS system 28 FF CLAS system 32 FF Návod na montáž, obsluhu a údržbu CLAS system CLAS system 15 FF CLAS system 24 FF CLAS system 28 FF CLAS system 32 FF CLAS SYSTEM FF 2 Obsah: Základné údaje Dôležité upozornenia 3 Značka CE 3 Symboly na

Διαβάστε περισσότερα

Regulátory vykurovania a prípravy TÚV pre systémy CZT

Regulátory vykurovania a prípravy TÚV pre systémy CZT Regulátory vykurovania a prípravy TÚV pre systémy CZT 2 381 RVD110 RVD130 Regulátory na použitie v odovzdávacích staniciach a zariadeniach systémov CZT. Regulácia vykurovacieho okruhu s čerpadlom. Príprava

Διαβάστε περισσότερα

TEPELNÉ ČERPADLO. Montážna a užívateľská príručka. pre ohrievanie a chladenie vody v bazénoch HP 900 COMPACT PREMIUM HP 1200 COMPACT PREMIUM

TEPELNÉ ČERPADLO. Montážna a užívateľská príručka. pre ohrievanie a chladenie vody v bazénoch HP 900 COMPACT PREMIUM HP 1200 COMPACT PREMIUM TEPELNÉ ČERPADLO pre ohrievanie a chladenie vody v bazénoch Montážna a užívateľská príručka HP 900 COMPACT PREMIUM HP 1200 COMPACT PREMIUM Verzia: 03/2016 Montážna a užívateľská príručka HP900/1200 COMPACT

Διαβάστε περισσότερα

Poznámky. Solárne systémy. Solárne zásobníky Solárne kolektory Príslušenstvo pre solárne systémy

Poznámky. Solárne systémy. Solárne zásobníky Solárne kolektory Príslušenstvo pre solárne systémy Poznámky Solárne zásobníky... 274 Solárne kolektory... 286 Príslušenstvo pre solárne systémy... 309 272 273 Solárna technika Solárna technika Základy solárnej techniky Slnečná energia Slnko nám ponúka

Διαβάστε περισσότερα

NÁVOD NA POUŽITIE. Reklamáciu uplatňujte u predajcu. Záručný a pozáručný servis zabezpečuje:

NÁVOD NA POUŽITIE. Reklamáciu uplatňujte u predajcu. Záručný a pozáručný servis zabezpečuje: NÁVOD NA POUŽITIE Frekvenčné meniče typ IMMP 1.1, IMMP 1.5, IMTP 1.5 Reklamáciu uplatňujte u predajcu. Záručný a pozáručný servis zabezpečuje: ProRain, spol. s r. o. Hrubá Borša 35, 925 23 Hrubá Borša,

Διαβάστε περισσότερα

TEPLOTNÝ REGULÁTOR N1040 Prevádzkový manuál

TEPLOTNÝ REGULÁTOR N1040 Prevádzkový manuál TEPLOTNÝ REGULÁTOR N1040 Prevádzkový manuál INŠTALÁCIA Regulátor môže byť zabudovaný do panela, do otvoru 46 x 46 mm. Najprv snímte upevňovanie svorky a vložte regulátor do vyrezaného otvoru v paneli.

Διαβάστε περισσότερα

Plynový nástenný kotol CERACLASSEXCELLENCE

Plynový nástenný kotol CERACLASSEXCELLENCE Návod na inštaláciu a údržbu pre servisného technika Plynový nástenný kotol CERACLASSEXCELLENCE 70 3 085-00.O ZSC 4-3 MFA... ZSC 8-3 MFA... ZSC 35-3 MFA... ZWC 4-3 MFA... ZWC 8-3 MFA... ZWC 35-3 MFA...

Διαβάστε περισσότερα

Návod na montáž a údržbu

Návod na montáž a údržbu 6 720 612 747 10/2008 SK Pre odborných pracovníkov Návod na montáž a údržbu Plynový nástenný kotol Logamax U052-24/28K Logamax U052-24/28 6 720 612 229-00.1O Pred začatím montáže a údržby si prosím pozorne

Διαβάστε περισσότερα

NÁVOD NA INŠTALÁCIU, OBSLUHU A ÚDRŽBU KOTLA

NÁVOD NA INŠTALÁCIU, OBSLUHU A ÚDRŽBU KOTLA NÁVOD NA INŠTALÁCIU, OBSLUHU A ÚDRŽBU KOTLA TerMoMaX inka 24 / 35 / 24K / 35K kondenzačný kotol na plyn s výmenníkom z liatiny a hliníka, uzatvorenou spaľovacou komorou a keramickým horákom s predzmiešaním

Διαβάστε περισσότερα

Návod na montáž, obsluhu a údržbu CLAS CLAS 24 FF CLAS 28 FF

Návod na montáž, obsluhu a údržbu CLAS CLAS 24 FF CLAS 28 FF Návod na montáž, obsluhu a údržbu CLAS CLAS 24 FF CLAS 28 FF CLAS FF 2 Obsah: Základné údaje Dôležité upozornenia 3 Značka CE 3 Symboly na výrobnom štítku 4 Bezpečnostné pokyny 4 Popis výrobku Ovládací

Διαβάστε περισσότερα

Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm

Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm Spoločnosť LUFBERG predstavuje servopohony s krútiacim momentom 8Nm, 16Nm, 24Nm pre použitie v systémoch vykurovania, ventilácie a chladenia. Vysoko

Διαβάστε περισσότερα

Lev. Návod na obsluhu a inštaláciu kotla. Závesný kondenzačný kotol Výkon 5-27,9 kw / 5,7-31,7 kw Ohrev teplej vody (24 / 28 KKV) 24 KKV 28 KKV 28 KKO

Lev. Návod na obsluhu a inštaláciu kotla. Závesný kondenzačný kotol Výkon 5-27,9 kw / 5,7-31,7 kw Ohrev teplej vody (24 / 28 KKV) 24 KKV 28 KKV 28 KKO Lev Návod na obsluhu a inštaláciu kotla 24 KKV 28 KKV 28 KKO Závesný kondenzačný kotol Výkon 5-27,9 kw / 5,7-31,7 kw Ohrev teplej vody (24 / 28 KKV) SK verzia 0020041820_01 Protherm Lev 24 KKV, 28 KKV,

Διαβάστε περισσότερα

SOLÁRNE SYSTÉMY IMMERGAS. solárne kolektory a zostavy

SOLÁRNE SYSTÉMY IMMERGAS. solárne kolektory a zostavy SOLÁRNE SYSTÉMY IMMERGAS solárne kolektory a zostavy PRINCÍP ČINNOSTI Ako to funguje? Solárnú energiu aktívne absorbujú a spracovávajú solárné kolektory. Sú to samostatne stojace panely, ktoré môžu byť

Διαβάστε περισσότερα

Wolf Slovenská republika s.r.o., Galvaniho 7, Bratislava, tel , fax ,

Wolf Slovenská republika s.r.o., Galvaniho 7, Bratislava, tel , fax , Montážny návod Plynový závesný kotol CGB-35 kondenzačný kotol CGB-50 kondenzačný kotol CGB-K40-35 kombinovaný kotol Wolf Slovenská republika s.r.o., Galvaniho 7, 821 04 Bratislava, tel. +421 2 4820 0802,

Διαβάστε περισσότερα

Nepriamo vyhrievaný teplovodný zásobník STORACELL

Nepriamo vyhrievaný teplovodný zásobník STORACELL Návod na inštaláciu a údržbu pre servisného technika Nepriamo vyhrievaný teplovodný zásobník STORACELL pre pripojenie k plynovému kotlu Junkers $ % $! &! 4 ST 120-2 E... ST 160-2 E... 6 720 613 998 SK

Διαβάστε περισσότερα

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU termet NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU Plynové kondenzačné kotly ústredého kúrenia s integrovaným zásobníkom DVOJFUNKČNÉ ECOCONDENS INTEGRA-20 ECOCONDENS INTEGRA-25 VÁŽENÝ ZÁKAZNÍK str.2 Gratulujeme

Διαβάστε περισσότερα

RenoventExcelent300/400/450(Plus)

RenoventExcelent300/400/450(Plus) RenoventExcelent300/400/450(Plus) TECHNICKÉÚDAJE (Slovensky) Dodávka...Kapitola 1 1.1 Obsah dodávky Pred inštaláciou skontrolujte, či je vetracia jednotka nepoškodená. Dodávka vetracej jednotky obsahuje

Διαβάστε περισσότερα

DOMÁCE VODNÉ TEPELNÉ ČERPADLO SPLIT - NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU

DOMÁCE VODNÉ TEPELNÉ ČERPADLO SPLIT - NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU DOMÁCE VODNÉ TEPELNÉ ČERPADLO SPLIT - NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU SK 1 SLOVENČINA DHWHPU26G ON/OFF Pred použitím vášho domáceho tepelného vodného čerpadla si prosím pozorne prečítajte tento návod a uschovajte

Διαβάστε περισσότερα

Návod na montáž a údržbu

Návod na montáž a údržbu Návod na montáž a údržbu Kompaktná kondenzačná vykurovacia centrála 6720613308-00 Logamax plus GB152-16T 120 Logamax plus GB152-24T 150 Logamax plus GB152-24T 83S Logamax plus GB152-24T 170SR Pre odborných

Διαβάστε περισσότερα

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm PRUŽINY PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY VIAC AKO 200 RUHOV SKRUTNÝCH PRUŽÍN PRIEMER ROTU d = 0,4-6,3 mm èíslo 3.0 22.8.2008 8:28:57 22.8.2008 8:28:58 PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY TECHNICKÉ PARAMETRE h d L S Legenda

Διαβάστε περισσότερα

Návod na montáž a údržbu

Návod na montáž a údržbu Návod na montáž a údržbu Plynový závesný kondenzačný kotol Logamax plus GB022-24K Pre odborných pracovníkov Pred vykonaním montáže a údržby si prosím pozorne prečítajte 724 7900 (2009/0 9 ) SK 2 3 3 4

Διαβάστε περισσότερα

CERAPURACU-Smart. Plynový kondenzačný kotol so zabudovaným zásobníkom teplej vody ZWSB 30-4 A. Návod na inštaláciu a údržbu (2011/12) SK

CERAPURACU-Smart. Plynový kondenzačný kotol so zabudovaným zásobníkom teplej vody ZWSB 30-4 A. Návod na inštaláciu a údržbu (2011/12) SK Návod na inštaláciu a údržbu Plynový kondenzačný kotol so zabudovaným zásobníkom teplej vody CERAPURACU-Smart 6 720 647 458-00-1O ZWSB 30-4 A 6 720 647 439 (2011/12) SK Obsah Obsah 1 Vysvetlenie symbolov

Διαβάστε περισσότερα

Návod na obsluhu a údržbu

Návod na obsluhu a údržbu Návod na obsluhu a údržbu Jednotka na komfortné vetranie CWL - 300/400 Excellent Wolf Slovenská republika s.r.o., Galvaniho 7, 821 04 Bratislava, tel. +421 2 4820 0802, www.wolfsr.sk Obsah............................................................

Διαβάστε περισσότερα

Regulátor prietoku (PN16) AVQ montáž do spiatočky a montáž do prívodu

Regulátor prietoku (PN16) AVQ montáž do spiatočky a montáž do prívodu Údajový list Regulátor prietoku (PN16) montáž do spiatočky a montáž do prívodu Popis je priamočinný regulátor prietoku vyvinutý predovšetkým pre systémy centrálneho zásobovania teplom. Regulátor sa zatvára

Διαβάστε περισσότερα

CENNÍK VYBRANÝCH VÝROBKOV

CENNÍK VYBRANÝCH VÝROBKOV CENNÍK VYBRANÝCH VÝROBKOV platný od 1. 4. 2015 POISTNÉ VENTILY 311 Poistný ventil. Vypúšťací pretlak 20 %. Uzatvárací rozdiel 20 %. PN 10 Prevádzková teplota 5 110 C Nastavenia: 2,5-3 - 3,5-4 - 5-6 - 7-8

Διαβάστε περισσότερα

CENNÍK CENNÍK 2011 CENNÍK 2011

CENNÍK CENNÍK 2011 CENNÍK 2011 CENNÍK CENNÍK 011 CENNÍK 2011 OBSAH Obsah Ceny platné od 1. 2. 2011 Názov/typ kotla Charakteristika Objednávací Cena Cena Str. kód bez DPH s DPH Kondenzačné kotly s výkonom od 50 kw vhodné aj do kaskády

Διαβάστε περισσότερα

NÁVOD NA OBSLUHU VRC Sa - 15 C Party VRC-VCC +1 +2

NÁVOD NA OBSLUHU VRC Sa - 15 C Party VRC-VCC +1 +2 NÁVOD NA OBSLUHU C VRC 410-2 -1 0 +1 +2 Sa - 15 C Party -3 +3 VRC-VCC SK Vážená zákazníčka, vážený zákazník! Kúpou regulačného zariadenia VRC 410 ste získali špičkový výrobok od firmy Vaillant. Aby ste

Διαβάστε περισσότερα

PRED INŠTALÁCIOU ALEBO SPUSTENÍM ZARIADENIA SI POZORNE PREŠTUDUJTE TENTO NÁVOD.

PRED INŠTALÁCIOU ALEBO SPUSTENÍM ZARIADENIA SI POZORNE PREŠTUDUJTE TENTO NÁVOD. 230 V~ ±10% 50/60Hz 1x230 V~ 1500W max 25 50Hz Sirio Entry 230 Návod na použitie Rel. 7.42 POZOR: PRED INŠTALÁCIOU ALEBO SPUSTENÍM ZARIADENIA SI POZORNE PREŠTUDUJTE TENTO NÁVOD. Výrobca poskytuje na tento

Διαβάστε περισσότερα

Kondenzačný kotol typu. návod na obsluhu. 02/ v y k u r o v a c i a t e c h n i k a

Kondenzačný kotol typu. návod na obsluhu. 02/ v y k u r o v a c i a t e c h n i k a Kondenzačný kotol typu THRi návod na obsluhu 02/44 25 56 33 www.geminox.sk Návod na obsluhu THRi Vážený zákazník, ďakujeme vám, že ste si vybrali plynový kondenzačnáý kotol Geminox modelového radu THRi.

Διαβάστε περισσότερα

TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. TEC 220 TM TEC 300 TM TEC 300 TM SOL. Tepelné čerpadlo pro přípravu teplé vody Obsluha a instalace 2

TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. TEC 220 TM TEC 300 TM TEC 300 TM SOL. Tepelné čerpadlo pro přípravu teplé vody Obsluha a instalace 2 TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. CZ Tepelné čerpadlo pro přípravu teplé vody Obsluha a instalace 2 TEC 220 TM TEC 300 TM TEC 300 TM SOL SK Tepelné čerpadlo na prípravu teplej vody Obsluha a inštalácia

Διαβάστε περισσότερα

Model redistribúcie krvi

Model redistribúcie krvi .xlsx/pracovný postup Cieľ: Vyhodnoťte redistribúciu krvi na začiatku cirkulačného šoku pomocou modelu založeného na analógii s elektrickým obvodom. Úlohy: 1. Simulujte redistribúciu krvi v ľudskom tele

Διαβάστε περισσότερα

Návod na montáž a údržbu

Návod na montáž a údržbu Návod na montáž a údržbu Zásobník TÚV $ % $! &! 4 Logalux WU 120 W WU 160 W Pre odborné zaobchádzanie Pred montážou si prosím pozorne prečítajte! 6 720 642 856 (04/2010) Obsah Obsah 1 Vysvetlenie symbolov

Διαβάστε περισσότερα

Návod na montáž, obsluhu a údržbu kondenzačných kotlov Q7K-12-SOLO Q7K-18-SOLO Q7K-24-SOLO Q7K-30-SOLO Q7K-24-COMBI Q7K-28-COMBI Q7K-32-COMBI

Návod na montáž, obsluhu a údržbu kondenzačných kotlov Q7K-12-SOLO Q7K-18-SOLO Q7K-24-SOLO Q7K-30-SOLO Q7K-24-COMBI Q7K-28-COMBI Q7K-32-COMBI Návod na montáž, obsluhu a údržbu kondenzačných kotlov Q7K-12-SOLO Q7K-18-SOLO Q7K-24-SOLO Q7K-30-SOLO Q7K-24-COMBI Q7K-28-COMBI Q7K-32-COMBI OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY... 3 VŠEOBECNE... 3 INŠTALÁCIA

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY

ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY 3,5 4,4 5,5 Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci.

Διαβάστε περισσότερα

Obsah 1. Logano G221 A Hlavné části kotla Pripojovacie rozmery Technické údaje Typy používaných palív

Obsah 1. Logano G221 A Hlavné části kotla Pripojovacie rozmery Technické údaje Typy používaných palív 2 Obsah 1. Logano G221 A..... 4 1.1. Hlavné části kotla.... 4 1.2. Pripojovacie rozmery.... 5 1.3. Technické údaje.. 6 1.4. Typy používaných palív.. 7 1.5. Inštalácia... 7 1.6. Pripojenie k elektrickej

Διαβάστε περισσότερα

ATTACK DPX - Splyňovací kotol

ATTACK DPX - Splyňovací kotol ATTACK DPX - Splyňovací kotol - Montáž, kontrolné rozkúrenie a zaškolenie obsluhy vykoná montážny technik zaškolený výrobcom, ktorý tiež vyplní protokol o inštalácii kotla. - Pri splyňovaní dochádza v

Διαβάστε περισσότερα

Návod na montáž a údržbu

Návod na montáž a údržbu Návod na montáž a údržbu Plynový kondenzačný kotol 6 720 619 605-00.1O Logamax plus GB172-14 GB172-20 GB172-24 GB172-24K Pre odborných pracovníkov Pred montážou a údržbou si prosím dôkladne prečítajte

Διαβάστε περισσότερα

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť.

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť. Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť. Ktoré fyzikálne jednotky zodpovedajú sústave SI: a) Dĺžka, čas,

Διαβάστε περισσότερα

NÁVOD NA INŠTALÁCIU, OBSLUHU A ÚDRŽBU KOTLA

NÁVOD NA INŠTALÁCIU, OBSLUHU A ÚDRŽBU KOTLA NÁVOD NA INŠTALÁCIU, OBSLUHU A ÚDRŽBU KOTLA TERMOMAX INKA M /n /MB /nb 50 kondenzačný kotol na plyn s výmenníkom z liatiny a hliníka, uzatvorenou spaľovacou komorou a keramickým horákom s predzmiešaním

Διαβάστε περισσότερα

Článok: Verzia: Devireg TM 535 Návod na inštaláciu a použitie

Článok: Verzia: Devireg TM 535 Návod na inštaláciu a použitie Článok: 08095875 Verzia: 01.01 SK Devireg TM 535 Návod na inštaláciu a použitie Gratulujeme Obsah..., že ste si kúpili elektrický podlahový výhrevný systém DEVI. Vaša podlaha získa nové vlastnosti s elektrickým

Διαβάστε περισσότερα

CERAPURSMART. Plynový závesný kondenzačný kotol ZSB 14-3 C... ZSB 22-3C... ZWB 24-3 C... Návod na inštaláciu a údržbu pre servisného technika

CERAPURSMART. Plynový závesný kondenzačný kotol ZSB 14-3 C... ZSB 22-3C... ZWB 24-3 C... Návod na inštaláciu a údržbu pre servisného technika Návod na inštaláciu a údržbu pre servisného technika Plynový závesný kondenzačný kotol CERAPURSMART 6 70 63 085-00.O ZSB 4-3 C... ZSB - 3C... ZWB 4-3 C... 6 70 65 77 (0/04) SK Obsah Obsah Vysvetlenie symbolov

Διαβάστε περισσότερα

Káblový snímač teploty

Káblový snímač teploty 1 831 1847P01 Káblový snímač teploty QAP... Použitie Káblové snímače teploty sa používajú vo vykurovacích, vetracích a klimatizačných zariadeniach na snímanie teploty miestnosti. S daným príslušenstvom

Διαβάστε περισσότερα

INŠTRUKCIE PRE POUŽÍVATEĽA

INŠTRUKCIE PRE POUŽÍVATEĽA PROTHERM LEV 30 KKZ Výrobné číslo kotla je vyznačené na štítku pripevnenom na ploche elektroskrinky kotla s ovládacím panelom, ktorá je prístupná po zložení predného krytu kotla. V časti Inštrukcie pre

Διαβάστε περισσότερα

NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU

NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU Kombinované ohrievače a zásobníky vody pre zvislú montáž ZÁSOBNÍKOVÝ OHRIEVAČ VODY ZÁSOBNÍKY TEPLEJ VODY OKC 80 OKC 100 OKC 100/1 m 2 OKC 125 OKC 125/1 m 2 OKC 160 OKC 160/1

Διαβάστε περισσότερα

TTI-TCB-660 Návod na použitie

TTI-TCB-660 Návod na použitie TTI-TCB-660 Návod na použitie Obsah 1. Obsah balenia 2. Inštalácia 3. Funkcie a ovládacie prvky 4. LCD Displej 5. Mikrofón 6. Menu nastavenia funkcií 7. Ako ovládať rádiostanicu 8. Výber normy 9. Riešenie

Διαβάστε περισσότερα

Soline EV. Návod na použitie a upozornenia

Soline EV. Návod na použitie a upozornenia Soline EV SK Návod na použitie a upozornenia OBSAH 1 VŠEOBECNÉ UPOZORNENIA 2 BALENIE 3 TECHNICKÉ VLASTNOSTI A ROZMERY 3.1 POPIS... 5 3.2 ROZMERY... 5 3.3 TECHNICKÉ ÚDAJE... 5 3.4 STRATY HYDRAULICKÝM ODPOROM...

Διαβάστε περισσότερα

YTONG U-profil. YTONG U-profil

YTONG U-profil. YTONG U-profil Odpadá potreba zhotovovať debnenie Rýchla a jednoduchá montáž Nízka objemová hmotnosť Ideálna tepelná izolácia železobetónového jadra Minimalizovanie možnosti vzniku tepelných mostov Výborná požiarna odolnosť

Διαβάστε περισσότερα

Spalinový výmenník medený výmenník s výkonom 24 kw zabezpečuje dokonalé využitie teploty spalín.

Spalinový výmenník medený výmenník s výkonom 24 kw zabezpečuje dokonalé využitie teploty spalín. Riadiaca elektronika zabezpečuje spoľahlivú, bezpečnú a plne automatickú prevádzku kotla, je osadená diagnostickými funkciami a umožňuje veľmi ľahké nastavenie základných parametrov pre vykurovanie a prípravu

Διαβάστε περισσότερα

Remeha Calenta inovátor komfortu. Remeha Calenta 15s/25s/28c/35s/35c PRODUKTOVÝ LIST

Remeha Calenta inovátor komfortu. Remeha Calenta 15s/25s/28c/35s/35c PRODUKTOVÝ LIST PRODUKTOVÝ LIST Remeha 15s/25s/28c/35s/35c Remeha inovátor komfortu Nový rad kondenzačných kotlov s unikátnym výmenníkom, s prípravou aj bez prípravy teplej vody, so vstavaným trojcestným ventilom. Remeha

Διαβάστε περισσότερα

Návod na montáž a údržbu

Návod na montáž a údržbu Návod na montáž a údržbu Plynový nástenný kotol 6 720 613 0-00.1O Logamax U052-24/28T U054-24/28T Pre odborných pracovníkov Pred začatím montáže a údržby si prosím pozorne prečítajte 6 720 613 007 (2011/05)

Διαβάστε περισσότερα

Modul zmiešavača MM/MM-2

Modul zmiešavača MM/MM-2 ávod na montáž a obsluhu Modul zmiešavača /-2 WOLF GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tel. +49-8751/74-0 www.wolf-heiztechnik.de Art.-r.: 3061889_201607 SK Obsah Bezpečnostné pokyny... 4 ormy a predpisy...

Διαβάστε περισσότερα

Návod na montáž a obsluhu

Návod na montáž a obsluhu Návod na montáž a obsluhu Plynový závesný kondenzačný kotol CGB-75 CGB-100 Wolf Slovenská republika s.r.o., Galvaniho 7, 821 04 Bratislava, tel. +421 2 4820 0802, fax +421 2 4820 0822, www.wolfsr.sk Art.-Nr.

Διαβάστε περισσότερα