ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 71/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Προµήθεια απορριµµατοφόρου οχήµατος ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ τύπου πρέσας, χωρητικότητας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 71/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Προµήθεια απορριµµατοφόρου οχήµατος ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ τύπου πρέσας, χωρητικότητας"

Transcript

1 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 71/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Προµήθεια απορριµµατοφόρου οχήµατος ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ τύπου πρέσας, χωρητικότητας 24 m3 /ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: ,00 Ταχ. /νση: Παλαιό ηµαρχείο Νεάπολης Τ.Κ.: ΑΓΡΙΝΙΟ Πληροφορίες : Α. Τσιρογιάννης Τηλέφωνο : FAX : Ε-mail : µε ΦΠΑ CPV : Απορριµµατοφόρα οχήµατα µε συµπιεστή απορριµµάτων ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα µελέτη αφορά στην προµήθεια ενός καινούριου απορριµµατοφόρου οχήµατος µε συµπιεστή απορριµµάτων (τύπου πρέσας) 24 κυβικών µέτρων µε σύστηµα ανύψωσης κάδων που προορίζεται για την κάλυψη των αναγκών της ιεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του ήµου Αγρινίου και θα χρησιµοποιηθεί σε εργασίες αποκοµιδής και µεταφοράς αστικών απορριµµάτων. Η µελέτη συντάχτηκε σύµφωνα µε το άρθρο 4 της 11389/93 Υ.Α. ΥΠ. ΕΣΩΤ. και τις σχετικές εγκυκλίους του καθώς και του «Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων» όπως ισχύει. Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός ανέρχεται στο ποσό των ,00 συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23% και θα βαρύνει τον K.A του προϋπολογισµού Ο.Ε του ήµου Αγρινίου. Η σύναψη σύµβασης για την προµήθεια θα πραγµατοποιηθεί µε δηµόσιο ανοικτό διαγωνισµό και µε κριτήριο κατακύρωσης «τη συµφερότερη προσφορά»», σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία που διέπει µη εξαιρούµενες προµήθειες φορέων Ο.Τ.Α., Υ.Α /1993 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και µε βάση τους όρους της διακήρυξης που θα εγκρίνει η Οικονοµική Επιτροπή του ήµου Αγρινίου. Αγρίνιο Ο Συντάξας και Προϊστάµενος Θεωρήθηκε Η ιευθύντρια Αριστείδης Τσιρογιάννης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Μαρία Ρόκκου Τοπογράφος Μηχανικός 1

2 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 71/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Προµήθεια απορριµµατοφόρου οχήµατος ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ τύπου πρέσας, χωρητικότητας 24 m3 /ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: ,00 Ταχ. /νση: Παλαιό ηµαρχείο Νεάπολης Τ.Κ.: ΑΓΡΙΝΙΟ Πληροφορίες : Α. Τσιρογιάννης Τηλέφωνο : FAX : Ε-mail : µε ΦΠΑ CPV : Απορριµµατοφόρα οχήµατα µε συµπιεστή απορριµµάτων ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή έχει σκοπό να καθορίσει τις ελάχιστες απαιτήσεις για την προµήθεια απορριµµατοφόρου οχήµατος µε συµπιεστή απορριµµάτων (τύπου πρέσας) 24 κυβικών µέτρων µε σύστηµα ανύψωσης κάδων. Όλες οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών είναι ουσιώδεις και απαράβατες, η τυχόν ύπαρξη απόκλισης θα σηµαίνει απόρριψη της προσφοράς. Όπου απαίτηση αναφέρεται µε τη λέξη «περίπου» γίνεται αποδεκτή απόκλιση + 5% της αναφερόµενης τιµής. Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1). Γενικές απαιτήσεις Το προσφερόµενο όχηµα (τόσο το αυτοκίνητο πλαίσιο όσο και η υπερκατασκευή) θα είναι απολύτως καινούργιο, αµεταχείριστο και πρόσφατης κατασκευής. Να δοθούν τεχνικά φυλλάδια/prospectus, στην Ελληνική γλώσσα κατά προτίµηση ή στην Αγγλική, του προσφερόµενου πλαισίου των οχήµατος, όπου θα φαίνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτού. 2) Πλαίσιο οχήµατος Το απορριµµατοφόρο όχηµα θα αποτελείται από αυτοκίνητο πλαίσιο κατάλληλο για κατασκευή απορριµµατοφόρου (αποκοµιδή και µεταφορά απορριµµάτων). Ο τύπος πλαισίου οχήµατος θα είναι 6x2*4. Το συνολικό µικτό φορτίο θα είναι τουλάχιστον 26tn. Το ολικό µικτό επιτρεπόµενο φορτίο πρέπει να προκύπτει από τους καταλόγους των κατασκευαστικών οίκων, όπως και το ίδιο νεκρό βάρος του πλαισίου µε την καµπίνα οδήγησης, το δε βάρος της υπερκατασκευής µε το µηχανισµό ανύψωσης κάδων από όµοιο κατάλογο ή υπεύθυνη περιγραφή του κατασκευαστή της. Το πλαίσιο του οχήµατος θα είναι σταθερό και άκαµπτο το δυνατό κατά τη φόρτωση και θα αποτελείται από διαµήκεις δοκούς που να συνδέονται µεταξύ τους µε ικανό αριθµό γεφυρών, έτσι 2

3 ώστε να έχει απαιτούµενη αντοχή για φορτίο τουλάχιστον 20% µεγαλύτερο του ανώτερου επιτρεποµένου. Θα φέρει άγκιστρο (πείρο) έλξεως εµπρός. Η ικανότητα του πλαισίου οχήµατος σε ωφέλιµο φορτίο απορριµµάτων θα είναι τουλάχιστον 12tn. Ως ωφέλιµο φορτίο του πλαισίου θεωρείται το υπόλοιπο που µένει µετά την από το ολικό µικτό επιτρεπόµενο φορτίο αφαίρεση του ιδίου νεκρού βάρους, στο οποίο περιλαµβάνεται η καµπίνα οδήγησης, το προσωπικό (οδηγός και δυο εργάτες), το βάρος του καυσίµου, του λιπαντικού ελαίου, του νερού, ο εφεδρικός τροχός, τα εργαλεία συντήρησης, η κενή απορριµµάτων υπερκατασκευή µε το µηχανισµό ανύψωσης κάδων και όλη γενικά η εξάρτηση του οχήµατος. Οι διαστάσεις, τα βάρη, η κατανοµή των φορτίων, οι πρόβολοι κ.λπ., θα ικανοποιούν τις ισχύουσες διατάξεις για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα. εδοµένων των υπόλοιπων απαιτήσεων είναι επιθυµητές οι µικρότερες κατά το δυνατό διαστάσεις για τη γενικότερη ευελιξία του οχήµατος, όπου αυτές δεν ορίζονται σαφώς, και ειδικά για το µεταξόνιο η διάσταση θα είναι µεταξύ 4.05 και 4.15 m. Το ωφέλιµο φορτίο του πλαισίου δεν µπορεί να είναι µικρότερο του απαιτούµενου, για την µεταφορά συµπιεσµένων απορριµµάτων βάρους 500kgr/m 3. Το αυτοκίνητο θα παραδοθεί µε τις απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά σηµεία που θα καθορίσει ο ήµος. Θα φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισµού σύµφωνα µε τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ., θα είναι εφοδιασµένο µε τους προβλεπόµενους καθρέπτες, φωτιστικά ηχητικά σήµατα και ηχητικό σύστηµα επικοινωνίας των εργατών µε τον οδηγό. Ακόµα ο προµηθευτής υποχρεούται να προβεί σε οποιαδήποτε συµπλήρωση, ενίσχυση ή τροποποίηση που θα απαιτούσε ο έλεγχος ΚΤΕΟ και η υπηρεσία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας. Με τις προσφορές που θα υποβληθούν κατά τον διαγωνισµό πρέπει να δοθούν απαραίτητα και µάλιστα κατά τρόπο σαφή και υπεύθυνο τα παρακάτω τεχνικά στοιχεία και πληροφορίες: Εργοστάσιο κατασκευής του πλαισίου και τύπος. Μεταξόνιο. Μέγιστο πλάτος, µέγιστο µήκος, µέγιστο ύψος (χωρίς φορτίο). Βάρη πλαισίου. Ανώτατο επιτρεπόµενο, για το πλαίσιο, µικτό βάρος (GROSS WEIGHT). Ίδιο (νεκρό) βάρος του πλαισίου µε το θαλαµίσκο του οδηγού. Το καθαρό ωφέλιµο φορτίο. Η ικανότητα φόρτισης του µπροστινού και του πίσω άξονα. 3) Κινητήρας Ο κινητήρας θα είναι πετρελαιοκίνητος, τετράχρονος, 6/κύλινδρος, υδρόψυκτος, από τους γνωστούς σε κυκλοφορία τύπους, νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EURO 6, DIESEL, από τους πλέον εξελιγµένους τύπους, άριστης φήµης και µεγάλης κυκλοφορίας. Η ονοµαστική ισχύς κατά DIN θα είναι τουλάχιστον 370Hp στις 1900 rpm και η ροπή τουλάχιστον 1.900Nm στις rpm. Θα διαθέτει στροβιλοσυµπιεστή καυσαερίων (Turbo) µε ψύξη αέρα υπερπλήρωσης (Intercooler). Ο κυβισµός του κινητήρα θα είναι τουλάχιστον cc. Να δοθούν οι καµπύλες µεταβολής της πραγµατικής ισχύος και της ροπής στρέψεως σε σχέση µε τον αριθµό των στροφών (επίσηµα διαγράµµατα κατασκευαστή), καθώς και οι καµπύλες οικονοµίας καυσίµου. Είναι επιθυµητό η ροπή στρέψης να είναι όσο το δυνατόν υψηλότερη στις χαµηλότερες δυνατές στροφές του κινητήρα και να παραµένει επίπεδη στο µεγαλύτερο δυνατό εύρος στροφών. Η εξαγωγή των καυσαερίων θα γίνεται κατακόρυφα, πίσω από την καµπίνα µε µονωµένη σωλήνα εξάτµισης και εξαγωγή που εµποδίζει την είσοδο νερού της βροχής. 3

4 Ο κινητήρας µε τον οποίο θα εξοπλίζεται το προσφερόµενο πλαίσιο θα διαθέτει δευτερεύον σύστηµα πέδησης, «µηχανόφρενο», το οποίο θα υποβοηθά το κυρίως σύστηµα πέδησης του οχήµατος. Με το σύστηµα αυτό θα αυξάνεται η ασφάλεια κατά την οδήγηση σε κεκλιµένο έδαφος και θα βελτιώνεται ο έλεγχος του οχήµατος µε πλήρες φορτίο. Να δοθούν τα χαρακτηριστικά στοιχεία του κινητήρα, ήτοι: Τύπος και κατασκευαστής. Η πραγµατική ισχύς, στον αριθµό στροφών ονοµαστικής λειτουργίας. Η µεγαλύτερη ροπή στρέψεως στο πεδίο του αριθµού στροφών του. Οι καµπύλες µεταβολής της πραγµατικής ισχύος και της ροπής στρέψεως σε σχέση µε τον αριθµό των στροφών. Ο κύκλος λειτουργίας (4-χρονος). Ο αριθµός και η διάταξη των κυλίνδρων και ο κυλινδρισµός. 4) Σύστηµα µετάδοσης Το κιβώτιο ταχυτήτων θα είναι αυτοµατοποιηµένο. Η µετάδοση της κίνησης από τον κινητήρα στους οπίσθιους κινητήριους τροχούς να γίνεται διαµέσου του κιβωτίου ταχυτήτων, των διαφορικών και των ηµιαξονίων. Το διαφορικό θα πρέπει να είναι αναλόγου κατασκευής ώστε το όχηµα να είναι ικανό να κινείται ασφαλώς µε πλήρες φορτίο σε δρόµο µε κλίση 15% και συντελεστή τριβής 0,60 και θα περιλαµβάνει διάταξη κλειδώµατος του διαφορικού στον πίσω άξονα, για υψηλή πρόσφυση κατά την εκκίνηση σε αντίξοες συνθήκες (π.χ. ολισθηρό υπέδαφος, χειµερινές συνθήκες οδοστρώµατος κλπ.) µε αποτέλεσµα την υψηλή οδηγική συµπεριφορά και κυκλοφοριακή ασφάλεια κατά τις διαδροµές σε µη ασφαλτοστρωµένους δρόµους. Οι πίσω τροχοί θα διαθέτουν σύστηµα υποµείωσης στροφών. 5) Σύστηµα πέδησης Το σύστηµα πέδησης θα είναι διπλού κυκλώµατος µε αέρα, ενώ ταυτόχρονα θα διαθέτει ηλεκτρονικό σύστηµα πέδησης (E.B.S) µε ενσωµατωµένη λειτουργία συστήµατος Αντιµπλοκαρίσµατος Τροχών (Α.Β.S.) και σύστηµα ηλεκτρονικού ελέγχου σταθεροποίησης (Electronic Stability System ESP). Επιθυµητό είναι το όχηµα να διαθέτει σύστηµα κατανοµής πίεσης πέδησης ανάλογα µε το φορτίο, στον πίσω άξονα, ή σύστηµα αντίστοιχου τύπου. To φορτηγό πλαίσιο θα διαθέτει στους εµπρόσθιους τροχούς δισκόφρενα και στους οπίσθιους τροχούς δισκόφρενα ή ταµπούρα ή συνδυασµό αυτών, σύµφωνα µε τους κανονισµούς της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (Οδηγία 1991/422/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής). Να αναφερθούν τα χαρακτηριστικά του. Το χειρόφρενο θα λειτουργεί µε ελατηριωτό κύλινδρο φορτίου και θα επενεργεί στους πίσω τροχούς του οχήµατος. Σε περίπτωση βλάβης στο σύστηµα (απώλεια πίεσης αέρα) τότε το όχηµα θα ακινητοποιείται. Το υλικό τριβής των φρένων δεν θα περιέχει αµίαντο µε αποτέλεσµα να είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Λόγω των µεγάλων κλίσεων της οδού πρόσβασης στον ΧΥΤΑ Στράτου, όπου γίνεται η διάθεση των απορριµµάτων του ήµου Αγρινίου, απαιτείται το όχηµα να φέρει υδραυλικό επιβραδυντή (retarder). 6) Σύστηµα διεύθυνσης Το τιµόνι να βρίσκεται στο αριστερό µέρος του οχήµατος και θα έχει υδραυλική υποβοήθηση σύµφωνα µε την Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής. Το τιµόνι θα διαθέτει µεγάλο εύρος ρυθµίσεων και θα µπορεί να έρθει σχεδόν σε κάθετη θέση για βολική επιβίβαση και αποβίβαση. 4

5 Να δοθούν όλα τα στοιχεία για τις ακτίνες στροφής του οχήµατος. Η ακτίνα στροφής να είναι η ελάχιστη δυνατή. 7) Άξονες αναρτήσεις Το πλαίσιο θα είναι 3 αξόνων. Οι αναρτήσεις του εµπρόσθιου άξονα θα είναι χαλύβδινες και των πίσω αξόνων θα είναι χαλύβδινες µε αερόφουσκες (air suspension). Να δοθεί ο τύπος, ο κατασκευαστής και οι ικανότητες αξόνων και αναρτήσεων. Ο πρώτος άξονας θα έχει ικανότητα Kg τουλάχιστον. Η κίνηση θα µεταδίδεται στον δεύτερο άξονα (6Χ2). Ο κινητήριος πίσω άξονας θα πρέπει να καλύπτει ικανοποιητικά τις απαιτήσεις φόρτισης για όλες τις συνθήκες κίνησης. Θα είναι ικανότητας Kg τουλάχιστον. Ο τρίτος άξονας θα είναι αναρτούµενος και διευθυντήριος. Θα είναι ικανότητας Kg τουλάχιστον. Το όχηµα θα φέρει ελαστικά επίσωτρα καινούργια ακτινωτού τύπου (radial), χωρίς αεροθάλαµο (tubeless), πέλµατος ασφάλτου στον µπροστινό άξονα και τρακτερωτό στους πίσω, σύµφωνα µε την Οδηγία 2001/43/ΕΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής και να ανταποκρίνονται στους κανονισµούς ETRTO. Η πραγµατική φόρτωση των αξόνων του αυτοκινήτου µε πλήρες ωφέλιµο φορτίο περιλαµβανοµένων όλων των µηχανισµών της υπερκατασκευής, εργατών, καυσίµων, εργαλείων, ανυψωτικού κάδων κλπ., δεν επιτρέπεται να είναι µεγαλύτερη από το µέγιστο επιτρεπόµενο φορτίο κατ' άξονα συνολικά για το πλαίσιο. Να δοθεί κατά τρόπο σαφή ο τύπος, ο κατασκευαστής και οι ικανότητες αξόνων, αναρτήσεων και ελαστικών (σύµφωνα µε την Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής). 8) Καµπίνα οδήγησης Η καµπίνα θα είναι ανακλινόµενου τύπου και τύπου καµπίνας ηµέρας και θα εδράζεται επί του πλαισίου µέσω αντιδονητικού συστήµατος αέρος (αερανάρτηση). Το κάθισµα του οδηγού θα διαθέτει πνευµατική ανάρτηση πολλαπλών ρυθµίσεων και θα προσφέρει άνεση στον οδηγό, µε ενσωµατωµένη ζώνη ασφάλειας τριών σηµείων. Το όχηµα θα διαθέτει επίσης µεσαίο κάθισµα και κάθισµα συνοδηγού µε ζώνες ασφαλείας 3 σηµείων εξασφαλίζοντας µε αυτό τον τρόπο θέση για τον οδηγό και δύο (2) συνοδηγούς. Θα φέρει τα συνήθη όργανα ελέγχου µε τα αντίστοιχα φωτεινά σήµατα, ανεµοθώρακα από γυαλί SECURIT κ.λ.π. ή παρόµοιου τύπου ασφαλείας, θερµική µόνωση µε επένδυση από πλαστικό δέρµα, δύο τουλάχιστον ηλεκτρικούς υαλοκαθαριστήρες, δύο τουλάχιστον αλεξήλια ρυθµιζόµενης θέσης, δάπεδο καλυµµένο από πλαστικά ταπέτα, σύστηµα θέρµανσης µε δυνατότητα εισαγωγής µέσα στο θαλαµίσκο µη θερµαινοµένου φρέσκου αέρα, aircondition, πλαφονιέρα φωτισµού, στερεοφωνικό / ράδιο CD (µε την απαραίτητη εγκατάσταση καλωδίωση, κεραία και ηχεία), ρευµατοδότη για την τοποθέτηση µπαλαντέζας και γενικά κάθε εξάρτηση ενός θαλαµίσκου σύγχρονου αυτοκινήτου. Το αυτοκίνητο θα παραδοθεί µε τις απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά σηµεία που θα καθορίσει ο ήµος Αγρινίου. Θα φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισµού σύµφωνα µε τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ., θα είναι εφοδιασµένο µε τους προβλεπόµενους καθρέπτες, φωτιστικά και ηχητικά σήµατα. Ακόµα ο προµηθευτής υποχρεούται να προβεί σε οποιαδήποτε συµπλήρωση, ενίσχυση ή τροποποίηση που θα απαιτούσε ο έλεγχος ΚΤΕΟ και η υπηρεσία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας. 9) Χρωµατισµός 5

6 Εξωτερικά το απορριµµατοφόρο θα είναι χρωµατισµένο µε χρώµα µεταλλικό ή ακρυλικό σε δύο τουλάχιστον στρώσεις µετά από σωστό πλύσιµο, απολίπανση, στοκάρισµα και αστάρωµα των επιφανειών, ανταποκρινόµενο στις σύγχρονες τεχνικές βαφής και τα ποιοτικά πρότυπα που εφαρµόζονται στα σύγχρονα οχήµατα. Να δοθούν τα χαρακτηριστικά βαφής του οχήµατος. Η απόχρωση του χρωµατισµού του οχήµατος, εκτός από τα τµήµατα που καλύπτονται από έλασµα αλουµινίου ή άλλου ανοξείδωτου µετάλλου, καθώς και οι απαιτούµενες επιγραφές θα καθορίζονται κατά την υπογραφή της τελικής σύµβασης σε εύλογο χρονικό διάστηµα και τις οποίες ο Προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να αποδεχθεί, σε αντίθετη περίπτωση θα είναι λευκού χρώµατος. 10) ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑ 10.1) Γενικά: Η υπερκατασκευή θα είναι µε συµπιεστή απορριµµάτων τύπου πρέσας. Ο ωφέλιµος όγκος σε συµπιεσµένα απορρίµµατα θα είναι τουλάχιστον 24m 3. Θα είναι κατάλληλη για φόρτωση απορριµµάτων συσκευασµένων σε πλαστικούς σάκους, σε χαρτοκιβώτια ή ξυλοκιβώτια και για απορρίµµατα χωρίς συσκευασία που θα φορτώνονται µε φτυάρι κ.λπ. και θα είναι κλειστού τύπου για την αθέατη αλλά και υγιεινή µεταφορά των απορριµµάτων Ο χρόνος αυτόµατου κύκλου εκκένωσης των κάδων θα είναι µικρότερος από 1 min. Να αναφερθεί ο χρόνος εκκένωσης της υπερκατασκευής. Το ύψος χειρωνακτικής αποκοµιδής απορριµµάτων (από οριζόντιο έδαφος), σε συµµόρφωση µε το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1501 θα είναι τουλάχιστον 1m. Το ύψος µηχανικής (µε κάδους) αποκοµιδής απορριµµάτων (από οριζόντιο έδαφος), θα είναι σε συµµόρφωση µε το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ Το συνολικό πλάτος της υπερκατασκευής δεν πρέπει να υπερβαίνει αυτό του οχήµατος-πλαισίου. Η υπερκατασκευή θα τοποθετηθεί / βιδωθεί µε ασφάλεια πάνω στο σασί µε εξασφάλιση της κατανοµής των βαρών. Όλοι οι µηχανισµοί στην υπερκατασκευή θα είναι επισκέψιµοι. Η θέση των φλας και των πινακίδων κυκλοφορίας πρέπει να είναι τέτοια ώστε να µην καταστρέφονται από την απλή πρόσκρουση του αυτοκινήτου σε πορεία προς τα όπισθεν ή κατά τη διαδικασία εκκένωσης των κάδων. Στο πίσω µέρος του οχήµατος θα υπάρχει θέση για την τοποθέτηση µιας σκούπας, ενός φαρασιού και ενός φτυαριού για τυχόν απαιτούµενο καθαρισµό της περιοχής εκκένωσης του κάδου. Να δοθεί το εργοστάσιο και η ηµεροµηνία κατασκευής της υπερκατασκευής. Να δοθεί το βάρος της υπερκατασκευής. Η κατανοµή βαρών να είναι σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά του πλαισίου. Η κιβωτάµαξα θα είναι πλήρως στεγανή. 10.2) Κυρίως σώµα υπερκατασκευής: Το σώµα της υπερκατασκευής που δέχεται και έρχεται σε επαφή µε απορρίµµατα θα είναι από χαλυβδοέλασµα αντιτριβικού τύπου, εξαιρετικής ποιότητας, ικανού πάχους και υψηλής ανθεκτικότητας στη φθορά και στη διάβρωση. Ειδικότερα, για τα τµήµατα που δέχονται αυξηµένες πιέσεις, τριβές και γενικότερα µηχανικές καταπονήσεις (να προσδιοριστούν συγκεκριµένα, όπως η χοάνη τροφοδοσίας και το εσωτερικό δάπεδο του σώµατος) ο χρησιµοποιούµενος χάλυβας θα είναι τύπου HARDOX 450 ή ανθεκτικότερος. Το πάχος των πλευρικών τοιχωµάτων θα είναι τουλάχιστον 3 mm και το πάχος δαπέδου τουλάχιστον 4mm. Τα πλευρικά τοιχώµατα και η οροφή θα είναι κυρτής µορφής και τα πλευρικά τοιχώµατα θα είναι χωρίς ενδιάµεσες ενισχύσεις. Να προσκοµιστούν κατάλληλα πιστοποιητικά που να αποδεικνύουν την ποιότητα, τις ιδιότητες και το πάχος των χρησιµοποιούµενων ελασµάτων της υπερκατασκευής. (παραστατικά αγοράς). Όλες οι συγκολλήσεις επί της υπερκατασκευής πρέπει να αποτελούνται από πλήρεις ραφές σε ολόκληρο το µήκος των συνδεόµενων επιφανειών ώστε να υπάρχει αυξηµένη αντοχή και καλή εµφάνιση. Θα υπάρχει µηχανισµός για σταθερή στήριξη σε περίπτωση επισκευής. Η πίσω θύρα/πόρτα εκφόρτωσης στο πίσω µέρος θα ανοιγοκλείνει µε δύο πλευρικούς υδραυλικούς κυλίνδρους (µπουκάλες) στην πόρτα και απόλυτα στεγανά. Το άνοιγµα της θύρας θα µπορεί να γίνεται από τη θέση του οδηγού ενώ το κλείσιµο οπωσδήποτε µόνο από πίσω ώστε να είναι ορατό 6

7 το πεδίο του κλεισίµατος της θύρας. Τα έµβολα θα βρίσκονται στις πλευρές του σώµατος έτσι ώστε να εξασφαλίζεται πλήρης στεγανότητα µε την τοποθέτηση ελαστικού παρεµβύσµατος σε όλη την επιφάνεια µεταξύ σώµατος και πόρτας. 10.3) Σύστηµα συµπίεσης: Το σύστηµα συµπίεσης θα είναι κατάλληλο για τα ελληνικά απορρίµµατα, τα οποία περιέχουν µεγάλη ποσότητα υγρών και για το λόγο αυτό οι τριβόµενοι µηχανισµοί και τα εξαρτήµατα συµπίεσης δεν πρέπει να επηρεάζονται από τα υλικά που περιέχονται στα απορρίµµατα. Το άκρο των πλακών προώθησης και συµπίεσης θα φέρει ειδικές ενισχύσεις. Η πλάκα απόρριψης θα είναι ενισχυµένη µε αυτοτελές προφίλ χάλυβα για αυξηµένη αντοχή. Η χοάνη φόρτωσης θα είναι κατασκευασµένη από χαλυβδοελάσµατα τύπου HARDOX 450 ή ανθεκτικότερα. Η χωρητικότητα / άνοιγµα χοάνης για φόρτωση και ογκωδών αντικειµένων θα είναι τουλάχιστον 1,5 m 3. Το πάχος του ελάσµατος των πλακών προώθησης και συµπίεσης, απόρριψης και χοάνης φόρτωσης, ικανό για αντοχή στην πίεση των υδραυλικών εµβόλων, θα είναι τουλάχιστον 5 mm. Η συνολική συµπίεση των απορριµµάτων ως προς τον ωφέλιµο όγκο της υπερκατασκευής θα είναι τουλάχιστον 500 kg/m 3 και η συνολική σχέση όγκου συµπιεσµένων απορριµµάτων προς ασυµπίεστα θα είναι τουλάχιστον 5:1. Στο σύστηµα συµπίεσης πρέπει να επιτυγχάνονται κατόπιν επιλογής οι ακόλουθοι κύκλοι εργασίας: συνεχής αυτόµατος µιας φάσης συµπίεσης καθώς και ο τελείως χειροκίνητος διακοπτόµενος κύκλος συµπίεσης. Οι σωληνώσεις και τα ρακόρ του συστήµατος συµπίεσης θα είναι µεγάλης αντοχής (για πιέσεις µεγαλύτερες από 350 bar) και ποιότητας για µακροχρόνια καλή λειτουργία και να είναι εύκολες στην πρόσβαση και επισκευή. Όλα τα υδραυλικά έµβολα κίνησης του συστήµατος, καθώς και οι σωληνώσεις του υδραυλικού κυκλώµατος δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή µε τα απορρίµµατα. Τα υδραυλικά έµβολα του µαχαιριού συµπίεσης και του φορείου θα είναι αντεστραµµένα. Το υδραυλικό σύστηµα πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε ασφαλιστικά και µηχανισµούς ανακουφίσεως για την αποφυγή υπερφορτώσεων του οχήµατος. Να αναφερθούν οι αναπτυσσόµενες δυνάµεις στην πλάκα συµπίεσης. Το υδραυλικό χειριστήριο εντολών της υπερκατασκευής θα είναι αναλογικού τύπου έτσι ώστε να είναι δυνατός ο εντοπισµός των σφαλµάτων, η µεταβλητή λειτουργία του υδραυλικού συστήµατος και η παρακολούθηση των κινήσεων των εµβόλων. Η αντίσταση του ωθητήρα απόρριψης των απορριµµάτων θα είναι ηλεκτρονικά ρυθµιζόµενη έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η µέγιστη συµπίεση και απόδοση του συστήµατος ανάλογα µε το τύπο και την φύση των απορριµµάτων. Θα υπάρχουν κατάλληλες υποδοχές, ώστε µε τη χρήση φορητού µανόµετρου να µπορούν εύκολα να εντοπιστούν τυχόν διαρροές. Κατά την ανύψωση της πίσω πόρτας θα υπάρχει ηχητικό σήµα. 10.4) Σύστηµα ανύψωσης κάδων Η χοάνη υποδοχής των απορριµµάτων θα δέχεται µεταλλικούς και πλαστικούς κάδους χωρητικότητας από 80 lt έως τουλάχιστον 1300 lt (ενδεικτικά, κατά DIN 30740, DIN και ΕΝ 840), µέσω υδραυλικού συστήµατος ανύψωσης και εκκένωσης κάδων τύπου βραχιόνων ή/και xτένας. Η ανυψωτική ικανότητα µηχανισµού θα είναι τουλάχιστον 800 kg. Θα υπάρχουν ασφαλιστικές διατάξεις συγκράτησης των κάδων και ελαστικά προστασίας από τις κρούσεις. Ο χειρισµός του συστήµατος θα γίνεται από εξωτερικό σηµείο του οχήµατος, κατά προτίµηση πίσω δεξιά. Κατά την κάθοδο του κάδου και πριν ο κάδος ακουµπήσει στο έδαφος, θα µειώνεται αυτόµατα η ταχύτητα καθόδου διαµέσου κατάλληλης ηλεκτροϋδραυλικής διάταξης έτσι ώστε να µην καταπονούνται οι τροχοί των κάδων και παραµορφώνονται ή σπάνε. Θα υπάρχει η δυνατότητα ανύψωσης δύο κάδων lt ταυτόχρονα. Να αναφερθούν τα στοιχεία των υδραυλικών κυλίνδρων. 10.5) υναµολήπτης (P.T.O.) Η υπερκατασκευή θα κινείται συνολικά από τον κινητήρα του οχήµατος µέσω δυναµολήπτη (P.T.O) και µέσω αντλίας ελαίου µεταβλητής ροής αντλίας (όπου θα κινεί την πρέσα, θα ανοίγει τη θύρα, 7

8 θα ανυψώνει και θα εκκενώνει τους κάδους µε το σχετικό ταρακούνηµα και θα κινούν αντίστροφα το έµβολο εκκένωσης του οχήµατος χωρίς να επηρεάζεται η ταχύτητα των εµβόλων από συγχρονισµένη κίνηση). Να δοθεί ο τύπος, η µέγιστη παροχή στις διάφορες στροφές και η µέγιστη πίεση της αντλίας (παροχή κατάλληλων διαγραµµάτων). Θα υπάρχει ωρόµετρο λειτουργίας δυναµολήπτη (P.T.O.) 11) Λειτουργικότητα, Αποδοτικότητα και Ασφάλεια Η υπερκατασκευή θα έχει χαρακτηριστικά που θα παρέχουν υψηλή προστασία και υγιεινή στους χειριστές αλλά και στους πολίτες (ειδικότερα κατά τις συχνές στάσεις για φόρτωση απορριµµάτων). Θα φέρει όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφαλούς λειτουργίας, τα οποία θα περιγραφούν στην τεχνική προσφορά και θα ικανοποιεί απόλυτα τις βασικές απαιτήσεις: Ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/108/ΕΚ (ενσωµάτωση µε την ΥΑ 50268/5137/07/ΦΕΚ 1853 τ. Β /2007). Ασφάλειας µηχανών σήµανση CE σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/42 (ενσωµάτωση µε το Π..57/2010, ΦΕΚ 97 τ. Α / ). Να κατατεθεί το αντίστοιχο Πιστοποιητικό Εξέτασης Τύπου ΕΚ κατά το παράρτηµα IX της οδηγίας 2006/42/ΕΚ πρωτοτύπου όµοιο µε το προσφερόµενο είδος από διεθνώς Κοινοποιηµένο Φορέα. Το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ :1998, ΕΝ :2009, ΕΝ :2011. Να κατατεθεί αναλυτική δήλωση συµµόρφωσης του προσφερόµενου οχήµατος σύµφωνα µε τo Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ :1998. Η υπερκατασκευή επίσης θα φέρει ανακλινόµενους, αντιολισθητικούς και ισχυρούς βατήρες στο πίσω µέρος του οχήµατος για την ασφαλή µεταφορά δύο εργατών σε κατάλληλες προστατευόµενες θέσεις όρθιων (µε χειρολαβές συγκράτησης σε κατάλληλα σηµεία, φτερά και λασπωτήρες στο όχηµα ώστε να µην ενοχλείται το προσωπικό φόρτωσης) (συµµόρφωση µε το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1501, όπως ισχύει σήµερα). Για τη διευκόλυνση των ελιγµών του οχήµατος, οι βατήρες θα συµπτύσσονται. Θα υπάρχει σύστηµα/µηχανισµός µε διακόπτες εκτάκτου ανάγκης stop και στις δύο πλευρές του χώρου εργασίας των εργατών, το οποίο να απενεργοποιεί όλο το σύστηµα συµπίεσης και για το οποίο απαιτείται χειροκίνητα η επαναφορά του. Ο µηχανισµός απεγκλωβισµού θα λειτουργεί από πλήκτρο στο χειριστήριο. Θα υπάρχει έγχρωµη κάµερα επισκόπησης (CCTV) του χώρου φόρτωσης µε οθόνη στην καµπίνα του οδηγού και ηχητική επικοινωνία οδηγού και εργατών. Κατά τη διαδικασία εκφόρτωσης θα απασφαλίζεται και θα ανοίγει πλήρως η οπίσθια θύρα. Το κλείσιµο θα γίνεται µόνο εξωτερικά µε το ταυτόχρονο πάτηµα δύο κοµβίων στο πίσω µέρος του οχήµατος. Όταν η θύρα κλείνει τελείως θα ασφαλίζεται µε ειδικό µηχανισµό. Το όχηµα θα φέρει ηλεκτρονικό κύκλωµα παρακολούθησης των ανακλινόµενων βατήρων µεταφοράς των εργαζοµένων. ια του κυκλώµατος αυτού δεν επιτρέπεται η ανάπτυξη ταχύτητας του οχήµατος πέραν των 30km/h (ή της µέγιστης ταχύτητας που ορίζεται από την ισχύουσα κάθε φορά νοµοθεσία) ενώ απαγορεύεται και η οπισθοπορεία του οχήµατος όταν οι εργάτες βρίσκονται πάνω σε αυτό. Με τους βατήρες κατεβασµένους (πρότυπο ΕΝ 1501, όπως ισχύει σήµερα στην πιο πρόσφατη έκδοση του) το ηλεκτρονικό κύκλωµα παρακολούθησης να δίνει κατάλληλες εντολές δια των οποίων το όχηµα να σταµατά. Η απενεργοποίηση του παραπάνω κυκλώµατος δεν πρέπει να είναι εφικτή. Θα υπάρχει πλήρης ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισµού και σηµάτων για την κυκλοφορία, σύµφωνα µε τον ισχύοντα Κ.Ο.K. και θα είναι εφοδιασµένο µε τους απαραίτητους προβολείς (και για οπισθοπορεία), φώτα πορείας, σταθµεύσεως, οµίχλης και ενδεικτικά περιµετρικά του οχήµατος. Θα διαθέτει δύο (2) περιστρεφόµενους φάρους πορτοκαλί χρώµατος, έναν στο µπροστά και έναν στο πίσω µέρος του απορριµµατοφόρου, προβολείς εργασίας λειτουργίας (πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση) και για νυχτερινή αποκοµιδή απορριµµάτων, ειδικές αντανακλαστικές φωσφορίζουσες ταινίες σε όλο το πίσω και εµπρόσθιο µέρος του οχήµατος (ζέβρες). Απαιτούµενη η ύπαρξη σηµάνσεων για αποφυγή επικίνδυνων ενεργειών από τους εργαζόµενους. Η στάθµη του εκπεµπόµενου θορύβου της υπερκατασκευής κατά τη λειτουργία της θα είναι µικρότερη από 85 db, σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2000/14/ΕΚ (ενσωµάτωση µε την ΚΥΑ 8

9 37393/2028/ΦΕΚ 1418 τ. Β / ), όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 2005/88/ΕΚ (ΥΑ 9272/471/ΦΕΚ 286 τ. Β'/ ). Να κατατεθεί µελέτη µέτρησης θορύβου. Ο πίνακας των ενδείξεων και µετρήσεων θα είναι πλήρης και αξιόπιστος στη χρήση, τα δε χειριστήρια εργονοµικά σχεδιασµένα. Να περιγραφούν οι σχετικές διατάξεις. Όλες οι γραµµές µεταφοράς του ηλεκτρικού ρεύµατος πρέπει να οδεύουν µε ασφάλεια (τοποθετηµένες σε στεγανούς αγωγούς) και να µην είναι εκτεθειµένες, ενώ παράλληλα να είναι ευχερής η επίσκεψη και αντικατάστασή τους χωρίς την ανάγκη διανοίξεως οπών στο όχηµα. Θα υπάρχει µηχανισµός ασφάλειας (να αναφερθεί) που δεν θα επιτρέπει υπερφόρτωση του οχήµατος, ούτε τη δηµιουργία υπέρβασης της ανώτατης επιτρεπόµενης συµπίεσης των απορριµµάτων. Το όχηµα θα φέρει τις χαρακτηριστικές ενδείξεις του κατασκευαστή σε ειδική πινακίδα, όπως όνοµα, διεύθυνση, τύπο υπερκατασκευής, αριθµό σειράς κ.λπ. Θα υπάρχει πρόληψη για λήψη όλων των απαραίτητων µέτρων ασφαλούς λειτουργίας και κάθε ειδικής διάταξης για την ασφάλεια χειρισµού και λειτουργίας. Το όχηµα θα παραδοθεί µε τα ακόλουθα παρελκόµενα: Πλήρης εφεδρικός τροχός, όµοιος µε τους βασικά περιλαµβανόµενους, τοποθετηµένος σε ευχερώς προσπελάσιµη θέση. Σειρά εργαλείων σε κατάλληλη εργαλειοθήκη που να προσδιορίζονται αναλυτικώς σε κατάσταση, γρύλος, τάκοι κ.ά. ύο (2) τουλάχιστον πυροσβεστήρες σύµφωνα µε τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) (όπως θα ισχύει κατά την ηµεροµηνία έκδοσης άδειας κυκλοφορίας του οχήµατος). Πλήρες φαρµακείο σύµφωνα µε τον Κ.Ο.Κ. Τρίγωνο βλαβών. Τα απαραίτητα έντυπα / τεχνικά εγχειρίδια για τη συντήρηση, επισκευή και καλή λειτουργία του οχήµατος, σε δύο σειρές για τον κινητήρα, το πλαίσιο και την υπερκατασκευή στην Ελληνική γλώσσα (κατά προτίµηση) ή σε επίσηµη µετάφραση αυτής ή στην Αγγλική γλώσσα, καθώς και αντίστοιχα βιβλία ή ψηφιακοί δίσκοι (υλικό σε ηλεκτρονική µορφή) ανταλλακτικών (εικονογραφηµένα µε κωδικοποίηση κατά το δυνατόν). 12) Ποιότητα, Καταλληλότητα και Αξιοπιστία Με την προσφορά θα κατατεθούν: ήλωση για ότι θα προσκοµισθεί µε την παράδοση Ελληνική έγκριση τύπου του προσφερόµενου πλήρους οχήµατος. ήλωση συµµόρφωσης ΕΚ (CE) για όλη την κατασκευή (υπερκατασκευή) (στην Ελληνική γλώσσα ή επίσηµη µετάφραση σε αυτή) συνοδευµένη από Πιστοποιητικό Εξέτασης Τύπου ΕΚ κατά το παράρτηµα IX της οδηγίας 2006/42/ΕΚ πρωτοτύπου όµοιο µε το προσφερόµενο είδος από διεθνώς Κοινοποιηµένο Φορέα. Αντίγραφο πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 9001:2008, 14001:2004 και 18001:2007 του κατασκευαστή της υπερκατασκευής. Τα πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευµένους φορείς πιστοποίησης, διαπιστευµένους προς τούτο από το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ..) ή από φορέα διαπίστευσης µέλος της Ευρωπαϊκής συνεργασίας για τη διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation) και µέλος της ανατιστοιχης συµφωνίας αµοιβαίας αναγνώρισης (Μ.L.A.) Τουλάχιστον δέκα (10) βεβαιώσεις καλής συµπεριφοράς και αξιόπιστης λειτουργίας των ίδιων ή παροµοίων απορριµµατοφόρων οχηµάτων (τύπου πρέσας διαφορετικής χωρητικότητας), από αντίστοιχους φορείς χρήσης και γενικά δήλωση της δυνατότητας χρήσης των οχηµάτων από τους εν λόγω φορείς χωρίς προβλήµατα. Να αναφερθεί το έτος πρώτης παραγωγής του προσφερόµενου µοντέλου (τύπου) ή του αρχικού του αν πρόκειται για βελτίωση προγενέστερου µοντέλου (παράγοντας αξιοπιστίας οχηµάτων). 13) Τεχνική Υποστήριξη, εµπειρία και ειδίκευση Προς απόδειξη της τεχνικής επάρκειας ο προµηθευτής µε την προσφορά οφείλει να καταθέσει: Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 έτη για το πλήρες όχηµα (η εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόµενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση και να 9

10 καλύπτει, χωρίς καµία επιπλέον επιβάρυνση του Αγοραστή, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συµβεί, µη οφειλόµενης σε κακό χειρισµό). Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης αντισκωριακής προστασίας πλαισίου και υπερκατασκευής τουλάχιστον 3 έτη. Υπεύθυνη δήλωση παροχής ανταλλακτικών τουλάχιστον για 10 έτη. Το διάστηµα παράδοσης των ζητούµενων κάθε φορά ανταλλακτικών θα είναι µικρότερο από 10 ηµέρες. Οι εκπτώσεις που θα τυγχάνει ο Αγοραστής επί των εκάστοτε κάθε φορά επίσηµων τιµοκαταλόγων σε ανταλλακτικά και εργασίες θα είναι µεγαλύτερες του 20%. Υπεύθυνη δήλωση για τον τρόπο αντιµετώπισης των αναγκών συντήρησης/service. Η ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης/αποκατάστασης θα γίνεται το πολύ εντός δύο (2) εργασίµων ηµερών από την εγγραφή ειδοποίηση περί βλάβης και η έντεχνη αποκατάσταση το πολύ εντός είκοσι (20) εργασίµων ηµερών. Να κατατεθεί άδεια λειτουργίας του συνεργείου συντήρησης στην Ελλάδα. Θεωρηµένη κατάσταση προσωπικού από την οποία να προκύπτει/αιτιολογείται η επάρκεια ύπαρξης τεχνικού προσωπικού, δέκα πέντε (15) εξειδικευµένοι τεχνίτες για τον κατασκευαστή της υπερκατασκευής καθώς επίσης εφόσον ο προσφέρων δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής της υπερκατασκευής θα πρέπει να διαθέτει τρείς (3) εξειδικευµένους τεχνίτες. Ως αποδεικτικά έγγραφα πρέπει να προσκοµισθούν, όλα τα επόµενα: Με εξαρτηµένη σχέση εργασίας: Γνήσιο φωτοαντίγραφο πρόσφατης κατάστασης προσωπικού το οποίο να έχει καταθέσει ο υποψήφιος Ανάδοχος στην Επιθεώρηση Εργασίας, στο οποίο να αναγράφεται η ειδικότητα µε την οποία έχει προσληφθεί το φυσικό πρόσωπο. Τίτλοι σπουδών ή άδεια εξάσκησης επαγγέλµατος για τους συγκεκριµένους τεχνίτες. Σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της σύµβασης. Με παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών: Σύµβαση ή δήλωση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών η οποία να έχει απαραίτητα θεωρηµένα γνήσια υπογραφής των συµβαλλοµένων από Αρµόδια Αρχή. Τίτλους σπουδών ή άδεια εξάσκησης επαγγέλµατος, ήλωση θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής, από Αρµόδια Αρχή, µε την οποία θα δεσµεύονται οι ανωτέρω ότι θα προσφέρουν τις Υπηρεσίες τους στον Υποψήφιο Ανάδοχο για δώδεκα (12) τουλάχιστον µήνες µετά την ηµεροµηνία οριστικής παραλαβής. Η διαδικασία τεχνικής υποστήριξης να είναι πιστοποιηµένη κατά ISO 9001 ή ισοδύναµο αυτού και στην τεχνική προσφορά να επισυναφθεί το αντίστοιχο πιστοποιητικό. Υπεύθυνη δήλωση ανάληψης της πλήρους συντήρησης (εργασία, αναλώσιµα, ανταλλακτικά) µετά το πέρας της προσφερόµενης εγγύησης καλής λειτουργίας µέχρι τη συµπλήρωση δέκα (10) ετών αθροιστικά. Προς απόδειξη της εµπειρίας και ειδίκευσης ο προµηθευτής µε την προσφορά οφείλει να καταθέσει: Κατάλογο µε τις πωλήσεων των ιδίων ή παροµοίων απορριµµατοφόρων οχηµάτων (τύπου πρέσας, διαφορετικής χωρητικότητας) στο δηµόσιο ή σε ιδιώτες. Οι παραδόσεις αποδεικνύονται εάν µεν ο αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή µε πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρµοδία αρχή ή τον οικονοµικό φορέα, εάν δε ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας µε βεβαίωση του αγοραστή ή του οικονοµικού φορέα. Ελάχιστη απαίτηση: Για τον κατασκευαστή 30 συνολικά παραδόσεις τουλάχιστον για την τελευταία τριετία (ή 10 ανά έτος εάν η επιχείρηση δραστηριοποιείται για µικρότερο χρονικό διάστηµα) όµοιων ή παρόµοιων οχηµάτων όπως το αντικείµενο της σύµβασης και για τον προµηθευτή 1 παράδοση. Υπεύθυνη δήλωση για τον χρόνο δραστηριοποίησης του κατασκευαστή και του προµηθευτή στην κατασκευή, προµήθεια και την τεχνική υποστήριξη οµοίων ή παροµοίων τύπων 10

11 υπερκατασκευών, καθώς και ο κύκλος εργασιών της τελευταίας τριετίας σε οχήµατα παρόµοιας κατηγορίας. 14) είγµα Προκειµένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν πληρέστερα όλα τα λειτουργικά και τεχνικά στοιχεία του προσφερόµενου είδους καθώς και η συµµόρφωσή του προς τις τεχνικές προδιαγραφές, πρέπει, εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή ή τον Αγοραστή, εντός 5 ηµερών από την έγγραφη ειδοποίησή τους οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να επιδείξουν δείγµα του απορριµµατοφόρου οχήµατος µε ίδιο ή όµοιο όχηµα µε το προσφερόµενο στις εγκαταστάσεις της αναθέτουσας αρχής. 15) Εκπαίδευση Προσωπικού Ο προµηθευτής οφείλει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση για την εκπαίδευση των εργατών - χειριστών του αγοραστή για το χειρισµό και συντήρηση κάθε απορριµµατοφόρου. Να κατατεθεί αναλυτικό πρόγραµµα εκπαίδευσης (πρόγραµµα εκπαίδευσης προσωπικού, αριθµός εκπαιδευτών, χρησιµοποιούµενα εγχειρίδια και άλλα εποπτικά µέσα κ.λπ.). 16) Παράδοση Οχηµάτων Η τελική παράδοση του οχήµατος θα γίνει στην έδρα του Αγοραστή µε τα έξοδα να βαρύνουν τον Προµηθευτή. Το όχηµα θα παραδοθεί µε όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις, πιστοποιήσεις για την έκδοση των πινακίδων. Ο χρόνος παράδοσης δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος από 120 ηµερολογιακές ηµέρες. 17) Συµπληρωµατικά Στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς Στην τεχνική προσφορά να περιλαµβάνονται πλήρη τεχνικά στοιχεία και περιγραφές του πλαισίου και υπερκατασκευής του προσφερόµενου οχήµατος, σχεδιαγράµµατα ή σχέδια από τα οποία να προκύπτουν σαφώς τα τεχνικά στοιχεία και οι δυνατότητες του προσφερόµενου οχήµατος. Ο Προµηθευτής αναλαµβάνει την ευθύνη να προβεί σε οποιαδήποτε συµπλήρωση, ενίσχυση ή και τροποποίηση που θα απαιτηθεί από τον τεχνικό έλεγχο οχηµάτων από αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών κατά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας του οχήµατος. Θα ληφθούν θετικά υπόψη οι µικρότερες λειτουργικές ενεργειακές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις των εκποµπών CO 2, NO x, NMHC και εκποµπών αιωρούµενων σωµατιδίων. Αγρίνιο Ο Συντάξας και Προϊστάµενος Θεωρήθηκε Η ιευθύντρια Αριστείδης Τσιρογιάννης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Μαρία Ρόκκου Τοπογράφος Μηχανικός 11

12 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 71/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Προµήθεια απορριµµατοφόρου οχήµατος ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ τύπου πρέσας, χωρητικότητας 24 m3 /ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: ,00 Ταχ. /νση: Παλαιό ηµαρχείο Νεάπολης Τ.Κ.: ΑΓΡΙΝΙΟ Πληροφορίες : Α. Τσιρογιάννης Τηλέφωνο : FAX : Ε-mail : µε ΦΠΑ CPV : Απορριµµατοφόρα οχήµατα µε συµπιεστή απορριµµάτων ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Η δαπάνη της προµήθειας έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά σε ,00 (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) το οποίο αποτελεί το συνολικό ποσό για την «Προµήθεια απορριµµατοφόρου οχήµατος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 24 m3». Αναλυτικά ο προϋπολογισµός είναι ο κάτωθι : ΕΙ ΟΣ Προµήθεια απορριµµατοφόρου οχήµατος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 24 m3 ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ( ) ΤΕΜ. ΣΥΝΟΛΟ ( ) , ,00 Φ.Π.Α. 23% ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,00 Αγρίνιο Ο Συντάξας και Προϊστάµενος Θεωρήθηκε Η ιευθύντρια Αριστείδης Τσιρογιάννης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Μαρία Ρόκκου Τοπογράφος Μηχανικός 12

13 ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Α/Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 Γενικές Απαιτήσεις 1.1 Τα προσφερόµενα οχήµατα (τόσο το αυτοκίνητο πλαίσιο όσο και η υπερκατασκευή) να είναι απολύτως καινούργια, αµεταχείριστα και πρόσφατης κατασκευής 1.2 Τεχνικά φυλλάδια/prospectus, στην Ελληνική γλώσσα κατά προτίµηση ή στην Αγγλική, των προσφερόµενων πλαισίων των οχηµάτων, όπου θα φαίνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτών 2 Πλαίσιο Οχήµατος 2.1 Το απορριµµατοφόρο όχηµα να αποτελείται από αυτοκίνητο πλαίσιο κατάλληλο για κατασκευή απορριµµατοφόρου (αποκοµιδή και µεταφορά απορριµµάτων). 2.2 Τύπος πλαισίου οχήµατος 6x2*4 2.3 Ικανότητα πλαισίου οχήµατος σε µικτό φορτίο > 26 tn (βάρος) 2.4 Ικανότητα πλαισίου οχήµατος σε ωφέλιµο φορτίο απορριµµάτων (ως ωφέλιµο φορτίο του πλαισίου θεωρείται το υπόλοιπο που µένει µετά την από το ολικό µικτό επιτρεπόµενο φορτίο αφαίρεση του ιδίου νεκρού βάρους, στο οποίο περιλαµβάνεται η καµπίνα οδήγησης, το > 12tn προσωπικό (οδηγός και δυο εργάτες), το βάρος του καυσίµου, του λιπαντικού ελαίου, του νερού, ο εφεδρικός τροχός, τα εργαλεία συντήρησης, η κενή απορριµµάτων υπερκατασκευή µε το µηχανισµό ανύψωσης κάδων και όλη γενικά η εξάρτηση του οχήµατος) 2.5 Το ολικό µικτό επιτρεπόµενο φορτίο πρέπει να προκύπτει από τους καταλόγους των κατασκευαστικών οίκων, όπως και το ίδιο νεκρό βάρος του πλαισίου µε την καµπίνα οδήγησης, το δε βάρος της υπερκατασκευής µε το µηχανισµό ανύψωσης κάδων από όµοιο κατάλογο ή υπεύθυνη περιγραφή του κατασκευαστή της. 2.6 Το πλαίσιο του οχήµατος (σταθερό και άκαµπτο το δυνατό κατά τη φόρτωση) να αποτελείται από διαµήκεις δοκούς που να συνδέονται µεταξύ τους µε ικανό αριθµό γεφυρών, έτσι ώστε να έχει απαιτούµενη αντοχή για φορτίο τουλάχιστον 20% µεγαλύτερο του ανώτερου επιτρεποµένου 2.7 Το όχηµα να φέρει άγκιστρο (πείρο) έλξεως εµπρός 2.8 Να αναφερθούν / δοθούν κατά τρόπο σαφή τα παρακάτω χαρακτηριστικά και πληροφορίες για το πλαίσιο: 13

14 Α/Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Εργοστάσιο κατασκευής πλαισίου ιαστάσεις οχήµατος, όπως ενδεικτικά το µεταξόνιο, µετατρόχιο, µέγιστο πλάτος, µέγιστο µήκος, µέγιστο ύψος (χωρίς φορτίο), ελάχιστο ελεύθερο ύψος του πλαισίου από το οριζόντιο έδαφος, ύψος δαπέδου καµπίνας κ.ά. Είναι επιθυµητές οι µικρότερες το δυνατό διαστάσεις για την ευελιξία γενικότερα του οχήµατος, όπου αυτές δεν ορίζονται σαφώς. Ειδικά το µεταξόνιο θα είναι µεταξύ 4,05-4,15 µέτρα Υλικά κατασκευής σκελετού Βάρη πλαισίου Ίδιο (νεκρό) βάρος του πλαισίου µε την καµπίνα οδήγησης Ικανότητα φόρτισης του µπροστινού και του πίσω άξονα Μπαταρία (να δοθεί ο τύπος και τα χαρακτηριστικά της, π.χ. ΑΗ, Volt) 2.9 Οι διαστάσεις γενικά του απορριµµατοφόρου, τα βάρη κατ' άξονα, η κατανοµή των φορτίων, οι πρόβολοι και τα λοιπά κατασκευαστικά στοιχεία, πρέπει οπωσδήποτε να πληρούν τις ισχύουσες διατάξεις για έκδοση άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα για το ανώτερο οριζόµενο ελάχιστο ωφέλιµο εκµεταλλεύσιµο ειδικό φορτίο σε απορρίµµατα 2.10 Να περιγραφεί ο τρόπος προστασίας έναντι πλευρικών προσκρούσεων του πλαισίου και της υπερκατασκευής 2.11 Αισθητική εξωτερική παρουσία του οχήµατος. Να περιγραφεί 3 Κινητήρας 3.1 Ο κινητήρας του πλαισίου να είναι πετρελαιοκίνητος, τετράχρονος, υδρόψυκτος, από τους γνωστούς σε κυκλοφορία τύπους 3.2 Ισχύς κινητήρα > 370 HP 3.3 Λόγος ισχύος κινητήρα ανά τόνο µικτού φορτίου >13 HP/τόνο 3.4 Ροπή στρέψης κινητήρα >1900Νm 3.5 Κινητήρας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας > EURO Η εξαγωγή των καυσαερίων να γίνεται κατακόρυφα προς τα επάνω, πίσω από την καµπίνα οδήγησης µε µονωµένη σωλήνα εξάτµισης και εξαγωγή που εµποδίζει την είσοδο νερού της βροχής 3.7 Να αναφερθούν / δοθούν κατά τρόπο σαφή τα παρακάτω χαρακτηριστικά και πληροφορίες: Τύπος και κατασκευαστής κινητήρα Οι καµπύλες µεταβολής της πραγµατικής ισχύος, και της ροπής στρέψεως σε σχέση µε τον αριθµό των στροφών (επίσηµα διαγράµµατα 14

15 Α/Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ κατασκευαστή), καθώς και οι καµπύλες οικονοµίας καυσίµου. Είναι επιθυµητό η ροπή στρέψης να είναι όσο το δυνατόν υψηλότερη στις χαµηλότερες δυνατές στροφές του κινητήρα και να παραµένει επίπεδη στο µεγαλύτερο δυνατό εύρος στροφών Ο αριθµός και η διάταξη των κυλίνδρων, ο κυλινδρισµός / κυβισµός και η σχέση συµπιέσεως Το σύστηµα ψύξεως και το σύστηµα εκκινήσεως Περιγραφή περιοριστή ταχύτητας 3.9 Σύστηµα υπερπλήρωσης / υπερτροφοδοσίας (turbo) 3.10 Ο κυβισµός του κινητήρα θα είναι τουλάχιστον cc. 4 Σύστηµα Μετάδοσης 4.1 Αυτοµατοποιηµένο κιβώτιο ταχυτήτων. 4.2 Η µετάδοση της κίνησης από τον κινητήρα στους οπίσθιους κινητήριους τροχούς να γίνεται διαµέσου του κιβωτίου ταχυτήτων, των διαφορικών και των ηµιαξονίων. 4.3 Το κιβώτιο ταχυτήτων να διαθέτει κατάλληλο δυναµολήπτη (P.T.O.) για τη µετάδοση της κίνησης στην υπερκατασκευή του οχήµατος 4.4 Τα διαφορικά πρέπει να είναι ισχυρής κατασκευής (ανάλογης του συµπλέκτη), ώστε το όχηµα να είναι ικανό να κινηθεί µε πλήρες φορτίο σε δρόµο µε κλίση 15% και συντελεστή τριβής 0,60. 5 Σύστηµα Πέδησης 5.1 Το σύστηµα πεδήσεως πρέπει να εξασφαλίζει απόλυτα το όχηµα και τους επιβαίνοντες. Το σύστηµα πεδήσεως να εξασφαλίζει απόλυτα την ασφαλή πέδηση µε πλήρες φορτίο, να είναι κατασκευασµένο µε άριστα υλικά και ικανής αντοχής (ανεξάρτητου διπλού κυκλώµατος πεπιεσµένου αέρα ή άλλου τύπου αντίστοιχης ικανότητας), ώστε να εγγυώνται τη µακροχρόνια καλή λειτουργία και να ενεργεί µπρος σε δισκόφρενα και πίσω σε δισκόφρενα ή ταµπούρα ή συνδυασµό αυτών σύµφωνα µε τους κανονισµούς της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (Οδηγία 1991/422/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής). Να αναφερθούν τα χαρακτηριστικά του 5.2 Ηλεκτρονικό σύστηµα πέδησης (EBS) µε ενσωµατωµένο σύστηµα αντιµπλοκαρίσµατος των τροχών (ΑΒS) 5.3 Σύστηµα ηλεκτρονικού ελέγχου σταθεροποίησης (Electronic Stability System ESP) του οχήµατος 5.4 Το χειρόφρενο να είναι ικανό να ασφαλίζει απόλυτα το όχηµα υπό πλήρες φορτίο σε κλίση 15

16 Α/Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ δρόµου τουλάχιστον 10%, µε σβηστό κινητήρα και νεκρά στο κιβώτιο ταχυτήτων 5.5 Οι σωληνώσεις, τα ρακόρ κλπ. του συστήµατος πέδησης να είναι µεγάλης αντοχής και ποιότητας για µακροχρόνια καλή λειτουργία. 5.6 Σύστηµα για την βελτίωση της ισχύος πέδησης ανάλογα το φορτίο ή σύστηµα αντίστοιχου Επιθυµητό τύπου 5.7 Το όχηµα θα φέρει υδραυλικό επιβραδυντή (retarder). 6 Σύστηµα ιεύθυνσης 6.1 Το τιµόνι να βρίσκεται στο αριστερό µέρος του οχήµατος και να έχει υδραυλική υποβοήθηση σύµφωνα µε την Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής 6.2 Το τιµόνι να είναι ρυθµιζόµενο σε ύψος 6.3 Να δοθούν όλα τα στοιχεία για τις ακτίνες στροφής του οχήµατος. 7 Άξονες Αναρτήσεις 7.1 Αριθµός αξόνων πλαισίου Ο κινητήριος πίσω άξονας πρέπει να καλύπτει ικανοποιητικά τις απαιτήσεις φόρτισης για όλες τις συνθήκες κίνησης (σύµφωνα µε την Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής). Να γίνει σχετική αναφορά 7.3 Η πραγµατική φόρτωση των αξόνων του αυτοκινήτου µε πλήρες ωφέλιµο φορτίο περιλαµβανοµένων όλων των µηχανισµών της υπερκατασκευής, εργατών, καυσίµων, εργαλείων, ανυψωτικού κάδων κλπ., δεν επιτρέπεται να είναι µεγαλύτερη από το µέγιστο επιτρεπόµενο φορτίο κατ' άξονα συνολικά για το πλαίσιο 7.4 ιπλοί πίσω τροχοί στον δεύτερο άξονα και µονοί στον τρίτο άξονα 7.5 Ο τρίτος άξονας θα είναι αναρτούµενος και διευθυντήριος 7.6 Το όχηµα να φέρει ελαστικά επίσωτρα καινούργια ( ακτινωτού τύπου (radial), χωρίς αεροθάλαµο (tubeless), πέλµατος ασφάλτου ή ηµιτρακτερωτό, σύµφωνα µε την Οδηγία 2001/43/ΕΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής και να ανταποκρίνονται στους κανονισµούς ETRTO 7.7 Να αναφερθεί το σύστηµα ανάρτησης, το οποίο πρέπει να είναι ισχυρό: ενδεικτικά οι αναρτήσεις του εµπρόσθιου άξονα θα είναι χαλύβδινες και των πίσω αξόνων θα είναι χαλύβδινες µε αερόφουσκες (air suspension). 7.8 Να δοθεί κατά τρόπο σαφή ο τύπος, ο κατασκευαστής και οι ικανότητες αξόνων, NAI 16

17 Α/Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ αναρτήσεων και ελαστικών (σύµφωνα µε την Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής) 8 Καµπίνα Οδήγησης 8.1 Η καµπίνα να είναι ανακλινόµενου τύπου και τύπου καµπίνας ηµέρας και να εδράζεται επί του πλαισίου µέσω αντιδονητικού συστήµατος αέρος (αερανάρτηση). 8.2 Η καµπίνα να φέρει: Κάθισµα οδηγού και δύο συνοδηγών Ανεµοθώρακα από γυαλί SECURIT, TRIPLEX κλπ. ή παρόµοιου τύπου ασφαλείας µε εκτόξευση νερού Θερµική µόνωση µε επένδυση από συνθετικό δέρµα Ηλεκτρικούς υαλοκαθαριστήρες > Αλεξήλια ρυθµιζόµενης θέσης > άπεδο καλυµµένο από πλαστικά ταπέτα Σύστηµα θέρµανσης µε δυνατότητα εισαγωγής µέσα στην καµπίνα µη θερµαινόµενου φρέσκου αέρα Σύστηµα ψύξης του αέρα aircondition Ζώνες µε προεντατήρες Ηλεκτρικά παράθυρα Στερεοφωνικό / ράδιο CD (µε την απαραίτητη εγκατάσταση καλωδίωση, κεραία και ηχεία) Πλαφονιέρα φωτισµού Ρευµατοδότη για την τοποθέτηση µπαλαντέζας Τα συνήθη όργανα ελέγχου µε τα αντίστοιχα φωτεινά σήµατα (να αναφερθούν) Ψηφιακό ταχογράφο Οθόνη για την παρακολούθηση των εργασιών από το θάλαµο οδήγησης που θα παίρνει εικόνα από έγχρωµη κάµερα επισκόπησης (CCTV) (τοποθετηµένη στο πίσω µέρος της υπερκατασκευής) Ηχητικό σύστηµα επικοινωνίας των εργατών µε τον οδηγό Ηχητικά σήµατα (κόρνες) Καθρέπτες Κάθε πρόσθετη εξάρτηση ενός θαλαµίσκου σύγχρονου αυτοκινήτου (να αναφερθεί) 9 Χρωµατισµός 9.1 Εξωτερικά το απορριµµατοφόρο να είναι χρωµατισµένο µε χρώµα µεταλλικό ή ακρυλικό σε δύο τουλάχιστον στρώσεις µετά από σωστό πλύσιµο, απολίπανση, στοκάρισµα και αστάρωµα των επιφανειών, ανταποκρινόµενο στις σύγχρονες τεχνικές βαφής και τα ποιοτικά πρότυπα που εφαρµόζονται στα σύγχρονα οχήµατα. Να δοθούν τα χαρακτηριστικά βαφής 17

18 Α/Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ του οχήµατος 9.2 Η απόχρωση του χρωµατισµού του οχήµατος, εκτός από τα τµήµατα που καλύπτονται από έλασµα αλουµινίου ή άλλου ανοξείδωτου µετάλλου, καθώς και οι απαιτούµενες επιγραφές θα καθορίζονται κατά την υπογραφή της τελικής σύµβασης σε εύλογο χρονικό διάστηµα και τις οποίες ο Προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να αποδεχθεί σε αντίθετη περίπτωση θα είναι λευκού χρώµατος 10 Υπερκατασκευή 10.1 Γενικά: Υπερκατασκευή µε συµπιεστή απορριµµάτων τύπου πρέσας Ωφέλιµος όγκος σε συµπιεσµένα απορρίµµατα > 24 m Η υπερκατασκευή πρέπει να είναι κατάλληλη για φόρτωση απορριµµάτων συσκευασµένων σε πλαστικούς σάκους, σε χαρτοκιβώτια ή ξυλοκιβώτια και για απορρίµµατα χωρίς συσκευασία που θα φορτώνονται µε φτυάρι κ.λπ Η υπερκατασκευή να είναι κλειστού τύπου για την αθέατη αλλά και υγιεινή µεταφορά των απορριµµάτων Χρόνος αυτόµατου κύκλου εκκένωσης των κάδων < 1 min Να αναφερθεί ο χρόνος εκκένωσης της υπερκατασκευής Ύψος χειρονακτικής αποκοµιδής απορριµµάτων (από οριζόντιο έδαφος), σε συµµόρφωση µε το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ Ύψος µηχανικής (µε κάδους) αποκοµιδής απορριµµάτων (από οριζόντιο έδαφος), σε συµµόρφωση µε το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ Το συνολικό πλάτος της υπερκατασκευής δεν πρέπει να υπερβαίνει αυτό του οχήµατοςπλαισίου Η υπερκατασκευή να τοποθετηθεί / βιδωθεί µε ασφάλεια πάνω στο σασί µε εξασφάλιση της κατανοµής των βαρών. Όλοι οι µηχανισµοί στην υπερκατασκευή να είναι επισκέψιµοι Η θέση των φλας και των πινακίδων κυκλοφορίας πρέπει να είναι τέτοια ώστε να µην καταστρέφονται από την απλή πρόσκρουση του αυτοκινήτου σε πορεία προς τα όπισθεν ή κατά τη διαδικασία εκκένωσης των κάδων Στο πίσω µέρος του οχήµατος να υπάρχει θέση για την τοποθέτηση µιας σκούπας, ενός φαρασιού και ενός φτυαριού για τυχόν απαιτούµενο καθαρισµό της περιοχής εκκένωσης > 1 m (µέτρο) 18

19 Α/Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ του κάδου Να δοθεί το εργοστάσιο και η ηµεροµηνία 4 κατασκευής της υπερκατασκευής Να δοθεί το βάρος της υπερκατασκευής Η κατανοµή βαρών να είναι σύµφωνα µε τα 6 χαρακτηριστικά του πλαισίου Η κιβωτάµαξα να είναι πλήρως στεγανή Κυρίως σώµα υπερκατασκευής: Το σώµα της υπερκατασκευής που δέχεται και έρχεται σε επαφή µε απορρίµµατα να είναι από χαλυβδοέλασµα αντιτριβικού τύπου, εξαιρετικής ποιότητας, ικανού πάχους και υψηλής ανθεκτικότητας στη φθορά και στη διάβρωση. Ειδικότερα, για τα τµήµατα που δέχονται αυξηµένες πιέσεις, τριβές και γενικότερα µηχανικές καταπονήσεις (να προσδιοριστούν συγκεκριµένα, όπως η χοάνη τροφοδοσίας και το εσωτερικό δάπεδο του σώµατος) ο χρησιµοποιούµενος χάλυβας να είναι τύπου HARDOX 450 ή ανθεκτικότερος Πάχος πλευρικών τοιχωµάτων > 3 mm Πάχος δαπέδου > 4 mm Τα πλευρικά τοιχώµατα και η οροφή να είναι κυρτής µορφής και τα πλευρικά τοιχώµατα να είναι χωρίς ενδιάµεσες ενισχύσεις Προσκόµιση κατάλληλων πιστοποιητικών κατά την τελευταία τριετία που να αποδεικνύουν την ποιότητα, τις ιδιότητες και το πάχος των χρησιµοποιούµενων ελασµάτων της υπερκατασκευής. (παραστατικά αγοράς) Όλες οι συγκολλήσεις επί της υπερκατασκευής πρέπει να αποτελούνται από πλήρεις ραφές σε ολόκληρο το µήκος των συνδεόµενων επιφανειών ώστε να υπάρχει αυξηµένη αντοχή και καλή εµφάνιση Μηχανισµός για σταθερή στήριξη σε περίπτωση επισκευής (να περιγραφεί) Θύρα/πόρτα εκφόρτωσης στο πίσω µέρος που να ανοιγοκλείνει µε δύο πλευρικούς υδραυλικούς κυλίνδρους (µπουκάλες) στην πόρτα και απόλυτα στεγανά Το άνοιγµα της θύρας να µπορεί να γίνεται από τη θέση του οδηγού ενώ το κλείσιµο οπωσδήποτε µόνο από πίσω ώστε να είναι ορατό το πεδίο του κλεισίµατος της θύρας Τα έµβολα να βρίσκονται στις πλευρές του σώµατος έτσι ώστε να εξασφαλίζεται πλήρης στεγανότητα µε την τοποθέτηση ελαστικού παρεµβύσµατος σε όλη την επιφάνεια µεταξύ σώµατος και πόρτας > 60 19

20 Α/Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 10.3 Σύστηµα συµπίεσης: Σύστηµα συµπίεσης κατάλληλο για τα ελληνικά απορρίµµατα, τα οποία περιέχουν µεγάλη ποσότητα υγρών και για το λόγο αυτό οι τριβόµενοι µηχανισµοί και τα εξαρτήµατα συµπίεσης δεν πρέπει να επηρεάζονται από τα υλικά που περιέχονται στα απορρίµµατα Το άκρο των πλακών προώθησης και συµπίεσης να φέρει ειδικές ενισχύσεις. Η πλάκα απόρριψης να είναι ενισχυµένη µε αυτοτελές προφίλ χάλυβα για αυξηµένη αντοχή Η χοάνη φόρτωσης να είναι κατασκευασµένη από χαλυβδοελάσµατα τύπου HARDOX 450 ή NAI ανθεκτικότερα Επαρκής χωρητικότητα / άνοιγµα χοάνης για > 1,5 m 3 φόρτωση και ογκωδών αντικειµένων Πάχος του ελάσµατος των πλακών προώθησης και συµπίεσης, απόρριψης και χοάνης φόρτωσης > 5 mm ικανό για αντοχή στην πίεση των υδραυλικών εµβόλων Συνολική συµπίεση των απορριµµάτων ως προς > 500 kg/m 3 τον ωφέλιµο όγκο της υπερκατασκευής Συνολική σχέση όγκου συµπιεσµένων > 5:1 απορριµµάτων προς ασυµπίεστα Στο σύστηµα συµπίεσης πρέπει να επιτυγχάνονται κατόπιν επιλογής οι ακόλουθοι κύκλοι εργασίας: συνεχής αυτόµατος µιας φάσης συµπίεσης καθώς και ο τελείως χειροκίνητος διακοπτόµενος κύκλος συµπίεσης Οι σωληνώσεις και τα ρακόρ του συστήµατος συµπίεσης να είναι µεγάλης αντοχής (για πιέσεις µεγαλύτερες από 350 bar) και ποιότητας για µακροχρόνια καλή λειτουργία και να είναι εύκολες στην πρόσβαση και επισκευή. Όλα τα υδραυλικά έµβολα κίνησης του συστήµατος, καθώς και οι σωληνώσεις του υδραυλικού κυκλώµατος δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή µε τα απορρίµµατα Τα υδραυλικά έµβολα του µαχαιριού συµπίεσης και του φορείου να είναι αντεστραµµένα Το υδραυλικό σύστηµα πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε ασφαλιστικά και µηχανισµούς ανακουφίσεως για την αποφυγή υπερφορτώσεων του οχήµατος Να αναφερθούν οι αναπτυσσόµενες δυνάµεις στην πλάκα συµπίεσης Το υδραυλικό χειριστήριο εντολών της υπερκατασκευής θα είναι αναλογικού τύπου έτσι ώστε να είναι δυνατός ο εντοπισµός των σφαλµάτων η µεταβλητή λειτουργία του υδραυλικού συστήµατος και η παρακολούθηση των κινήσεων των εµβόλων 20

επιβατικού αυτοκινήτου και ενός 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

επιβατικού αυτοκινήτου και ενός 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Κ.Α. : 30.7132.001 Πληροφορίες: Χρήστος Σιδηρόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Προμήθεια μικρού γερανοφόρου φορτηγού 2,5 3τόνων μικτού φορτίου. Ηράκλειο ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ.Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 14 Ταχ. Κώδικας: 171 21 Ν.Σμύρνη Πληροφ. : Γ.Στεφανάτος Τηλ.: 2132025811 Αρ. Fax: 2109355681 Αρ. Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 20 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 20 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 20 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή έχει σκοπό να καθορίσει τις ελάχιστες απαιτήσεις των Αγοραστών/Οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ και ΠΟΙΟΤΗΤΑ α. Γενικά Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά στην προµήθεια καινούριου απορριµµατοφόρου οχήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 16 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 16 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 16 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ και ΠΟΙΟΤΗΤΑ α. Γενικά Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά στην προµήθεια καινούριου απορριµµατοφόρου οχήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 101/2016

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 101/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 101/2016 Προμήθεια αυτοκινήτων Δήμου Αγράφων Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ:

Τηλ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. µελέτης : 26η/ 2016 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Προµήθεια επιβατικών αυτοκινήτων για ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ την κάλυψη των αναγκών της /νσης /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση μετέχουν με δικαίωμα ψήφου τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ. Ανδρεάδης Ευάγγελος και Παπαδάκης Ευάγγελος.

Στη συνεδρίαση μετέχουν με δικαίωμα ψήφου τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ. Ανδρεάδης Ευάγγελος και Παπαδάκης Ευάγγελος. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. απόφασης: 276/2017 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της με αρ. 20/2017 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

CRV 1000. Για αληθινά καθαρές πόλεις.

CRV 1000. Για αληθινά καθαρές πόλεις. CRV 1000 Το CRV 1000 είναι ένα απορριμματοφόρο όχημα με σύστημα συμπίεσης, χωρητικότητας 4-8m3, το οποίο έχει όλa τα πλεονεκτήματα ενός κλασικού οχήματος τύπου πρέσας της KAOUSSIS και επιπλέον τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Βόλος 16/08/2013

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Βόλος 16/08/2013 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Θέμα: Προμήθεια οχήματος (4Χ4) άμεσης επέμβασης με δεξαμενή για κάλυψη δράσεων Πυροπροστασίας. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα μελέτη πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να δώσει προσφορά για οποιοδήποτε όχημα ή και για το σύνολο των οχημάτων.

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να δώσει προσφορά για οποιοδήποτε όχημα ή και για το σύνολο των οχημάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Κ.Α. : 30.7132.001 Πληροφορίες: Χρήστος Σιδηρόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

, , , , , , ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

, , , , , , ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:79 /2017 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.690.740,00 Κ.Α.20.7132.03,

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προµήθεια ενός ανοιχτού αυτοκινήτου µε αρπάγη, µε ανατροπή και καρότσα ωφέλιµου φορτίου 6tn.

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προµήθεια ενός ανοιχτού αυτοκινήτου µε αρπάγη, µε ανατροπή και καρότσα ωφέλιµου φορτίου 6tn. Αριθµός Απόφασης: 22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προµήθεια ενός ανοιχτού αυτοκινήτου µε αρπάγη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανίαα Κρήτηατήτης Ταχ. Κώδικας: 73135

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ 12 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ 12 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ 12 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή έχει σκοπό να καθορίσει τις ελάχιστες απαιτήσεις των Αγοραστών/Οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ ΗΣ Η Ε Κ Δ ΗΛΩΣΗΣ Ε Ν ΔΙ Α Φ Ε ΡΟ Ν Τ Ο Σ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ ΗΣ Η Ε Κ Δ ΗΛΩΣΗΣ Ε Ν ΔΙ Α Φ Ε ΡΟ Ν Τ Ο Σ Κορυδαλλός 14/07/2017 Αρ. πρωτ.: 23629 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. Δ/νση : Γρ. Λαμπράκη 240, Τ.Κ. : 181.20 Κορυδαλλός Ηλ/κή δ /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΣΜΕΝΟΥ ΤΕΤΡΑΞΟΝΙΚΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΣΜΕΝΟΥ ΤΕΤΡΑΞΟΝΙΚΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση Φαρμακίδου 15 341 00 Χαλκίδα Πληροφ: Κοραής Ιωάννης Τηλ : 2221079604 Fax : 2221079604 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (.Ε.Υ.Α.Α.Ν.) Ταχ. /νση: Λατούς 8 72 100 Άγιος Νικόλαος Πληροφορίες: Πεδιαδίτης Γεώργιος τηλ.: 28410 91219 fax: 28410 91211 Αριθµός Μελέτης : 17_2016

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 14 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΔΩΝ 1 ΚΥΒΙΚΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 14 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΔΩΝ 1 ΚΥΒΙΚΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 14 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΔΩΝ 1 ΚΥΒΙΚΟΥ ΜΕΤΡΟΥ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή έχει σκοπό να καθορίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΘΕΜΑ: «Προµήθεια Κινητού Μηχ/κού εξοπλισµού αντιρρυπαντικής τεχνολογίας για τον εκσυγχρονισµό του στόλου των οχηµάτων Καθαριότητας του ήµου Θεσσαλονίκης,» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθµ. Μελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Τµήµα Συντήρησης και Κίνησης Οχηµάτων Αρ. Μελέτης: 18 /2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚH EKΘΕΣΗ. Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την παρακάτω νομοθεσία:

ΤΕΧΝΙΚH EKΘΕΣΗ. Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την παρακάτω νομοθεσία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΣΑΣ 16 μ3 Α.Μ.: 153/16 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 59.000,00 (με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Δημοκρατίας 2, Χίος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Δημοκρατίας 2, Χίος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Δημοκρατίας 2, 82100 Χίος ΜΕΛΕΤΗ 04/2016 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές αφορούν στην περιγραφή του προς προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ VAN ΕΝΝΙΑ ΘΕΣΕΩΝ (8 + 1) 1.1. Ωφέλιμο φορτίο τουλάχιστον 1000 kg. 1.2. Το ολικό μήκος του αυτοκινήτου να είναι

Διαβάστε περισσότερα

15REQ

15REQ 15REQ003188238 2015-10-20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ /ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 4 / 2015 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: Προµήθεια οχηµάτων µηχανηµάτων. Προϋπολογισµός: 949.797,28 Α.Μ.: 39 / 2014

ΜΕΛΕΤΗ: Προµήθεια οχηµάτων µηχανηµάτων. Προϋπολογισµός: 949.797,28 Α.Μ.: 39 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Τµήµα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων και Μηχανηµάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ CPV

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ CPV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ CPV 34144900-7 ΑΡ. ΜΕΛ.: 35 / 2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΥΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 16 m 3

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΥΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 16 m 3 ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΔΑΜ: 15REQ003107032 2015 09 30 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Συνεδρίαση 21 η της Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΓΡΑΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Συνεδρίαση 21 η της Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΓΡΑΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Συνεδρίαση 21 η της 15-07-2016 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικό από την 21 η Συνεδρίαση της 15-07-2016 της Οικονομικής Επιτροπής.

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ: , 545 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τηλ: , 545  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. µελέτης : 10/ 2015 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.075.000,00 Φ.Π.Α. 23%: 247.250,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 1.322.250,00

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.075.000,00 Φ.Π.Α. 23%: 247.250,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 1.322.250,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νίκαια: 17/10/2013 ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Aρ.Πρωτ: 75952 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφορίες: Αλεξάνδρα Αλογάκου

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΓΟ: Προμήθεια μηχανικού σαρώθρου Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ χωρητικότητας πέντε (5) κυβικών. ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΕΞ/ΜΟΥ Ηράκλειο 1 / 9 / 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ------------------------------------------- ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ : «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ 5 ΘΕΣΕΩΝ 4Χ2 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. Η προδιαγραφή αυτή καθορίζει τις απαιτήσεις για την προμήθεια επιβατηγών οχημάτων μικτής χρήσης, 5

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚH ΕΚΘΕΣΗ. Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση τη προμήθεια υπάγονται στι διατάξει :

ΤΕΧΝΙΚH ΕΚΘΕΣΗ. Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση τη προμήθεια υπάγονται στι διατάξει : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: Προμήθεια ενό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 14PROC002465695 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 54/2014 Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΑ 10/12/2014 Αρ.Πρωτ.:39562

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. ΕΡΓΟ: «Προμήθεια δυο (2) απορριμματοφόρων οχημάτων τύπου πρέσας χωρητικότητας 16m3»

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. ΕΡΓΟ: «Προμήθεια δυο (2) απορριμματοφόρων οχημάτων τύπου πρέσας χωρητικότητας 16m3» Ψηφιακά υπογεγραμμένο από THOMAS BOCHTIS Ημερομηνία: 2017.03.01 12:50:02 EET ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ ΔΙΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα

15REQ

15REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ /ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 5/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ (1) ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος κα Ελένη Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΑΠΟΦΑΣΗ 201

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος κα Ελένη Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΑΠΟΦΑΣΗ 201 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 201 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 13/7/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.30, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια επιβατικών αυτοκινήτων για την εξυπηρέτηση των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου. Προϋπολογισμού: 46.

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια επιβατικών αυτοκινήτων για την εξυπηρέτηση των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου. Προϋπολογισμού: 46. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια επιβατικών αυτοκινήτων για την εξυπηρέτηση των αναγκών των Υπηρεσιών του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της με αρ. 25/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της με αρ. 25/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Δ Η Μ Ο Σ Σ Η Τ Ε Ι Α Σ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της με αρ. 25/04.12.2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Απόφασης 317/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. µελέτης : 39/ 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & & ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 22/2015 Προμήθεια δύο μεταχειρισμένων ημιφορτηγών Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Ταχ.Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 14 Ταχ. Κώδικας: 171 21 Ν.Σμύρνη Πληρ. : Γ.Στεφανάτος Τηλ.: 2132025811 Αρ. Fax: 2109355681

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟ : «Κατασκευή Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (Χ.Y.T.A.) ήµου Νάξου (Ν1100a)» 9.512.000 ευρώ εκέµβριος 2012 K:\N1100a\cons\tefhi\MAPS.doc N1100a/5176

Διαβάστε περισσότερα

Ζάκυνθος 27/11/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ζάκυνθος 27/11/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ζάκυνθος 27/11/ 2013 Αρ. πρωτ.: OIK 67868/8956 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Μάργαρη Ιωάννα Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Euro IV (Blue Tec 4) 6 - κύλινδροι - V - κινητήρας. Διάμετρος / διαδρομή

Euro IV (Blue Tec 4) 6 - κύλινδροι - V - κινητήρας. Διάμετρος / διαδρομή Περιγραφή S 411 HD Τεχνικά στοιχεία Μήκος 10.160 mm Φάρδος 2.550 mm Ύψος 3.760 mm Εσωτερικό ύψος διαδρόμου 2.100 mm Ύψος χώρου οδηγού (έδαφος) 1.060 mm Μεταξόνιο 4.985 mm Εμπρόσθιος πρόβολος 2.215 mm Οπίσθιος

Διαβάστε περισσότερα

έτους 2008) και αμεταχείριστο. Θα είναι κατασκευασμένο από γνωστούς οίκους, με ευρεία κυκλοφορία στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

έτους 2008) και αμεταχείριστο. Θα είναι κατασκευασμένο από γνωστούς οίκους, με ευρεία κυκλοφορία στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜ ΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ 1 Προμήθεια Μικρού απορριμματοφόρου αυτοκινήτου μικτού βάρους 3.500 kgr Με υπερκατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Συστήµατος Μεταφοράς

ιεύθυνση Συστήµατος Μεταφοράς ιεύθυνση Συστήµατος Μεταφοράς ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Υ ΡΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 5m3 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΑ Το προσφερόµενο όχηµα θα πρέπει να είναι απόλυτα καινούριο, ισχυρής κατασκευής και γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Μελέτης : 6/2017 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αριθμ. Μελέτης : 6/2017 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Τμήμα ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Τηλ 2109933200 Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) διάρκειας πέντε (5) ετών CPV 341000008

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: Προµήθεια οχηµάτων µηχανηµάτων

ΜΕΛΕΤΗ: Προµήθεια οχηµάτων µηχανηµάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Τµήµα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων και Μηχανηµάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 510.450 ΕΥΡΩ ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΙΕΘΝΗΣ ANOIKΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 510.450 ΕΥΡΩ ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΙΕΘΝΗΣ ANOIKΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (και Ταµείο Συνοχής) ή Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η-Μ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ταχ. /νση : ΙΩΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - Ε ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - Ε ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - Ε ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑ Α ΗΜΟΥ ΓΑΥ ΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟ Α ΕΡΓΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΕΡ) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 58.500,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 71.955,00

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΕΡ) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 58.500,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 71.955,00 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΕΡ) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 58.500,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 71.955,00 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.060 mm Μεταξόνιο εμπρός Μεταξόνιο πίσω Εμπρόσθιος πρόβολος Οπίσθιος πρόβολος Κύκλος στροφής

1.060 mm Μεταξόνιο εμπρός Μεταξόνιο πίσω Εμπρόσθιος πρόβολος Οπίσθιος πρόβολος Κύκλος στροφής Περιγραφή S 417 HDH Τεχνικά στοιχεία Μήκος 14.050 mm Φάρδος 2.550 mm Ύψος 3.860 mm Εσωτερικό ύψος διαδρόμου 2.100 mm Ύψος χώρου οδηγού (έδαφος) 1.060 mm Μεταξόνιο εμπρός 7.110 mm Μεταξόνιο πίσω 1.350 mm

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗ

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 16Μ3 ΣΕ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 55.350,00 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ μάτων έτους 2013

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ μάτων έτους 2013 AΡ.ΜΕΛ. 72 /2013 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 58.420,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 71.856,60 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ προµήθεια ενός αυτοκινήτου (φορτηγάκι κλειστού τύπου κλούβα)

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ προµήθεια ενός αυτοκινήτου (φορτηγάκι κλειστού τύπου κλούβα) Έργο : «Προµήθεια ενός αυτοκινήτου (φορτηγάκι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ κλειστού τύπου κλούβα) ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. µελέτης: 23α/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. µελέτης: 23α/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. µελέτης: 23α/2012 ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ενός ανοικτού αυτοκινήτου µε αρπάγη, µε ανατροπή και καρότσα ωφέλιµου φορτίου 6 tn ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 100.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΕΣΩΝ

Α) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΕΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δαναού 3 Άργος Τ.Κ. 212 00 27513-60700 Fax: 27510-23506 e-mail: dimos@argos Πληροφορίες : κ. Αναστάσιος Καμπόσος Fax: 27510-69153

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανθρωπιστική Βοήθεια Funded by The European Union Humanitarian Aid Θεσσαλονίκη 27/7/2016 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ VAN - ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΕΠΤΑ ΘΕΣΕΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. Ηράκλειο Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. Ηράκλειο Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Προµήθεια: Μηχανικού σαρώθρου χωρητικότητας πέντε (5) κυβικών. Ηράκλειο 18-9-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ, 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ, 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (LEASING) ΤΡΙΩΝ (3) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΔΙΠΛΟΚΑΜΠΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ 5 ΘΕΣΕΩΝ & ¾ ton ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΟ ΤΕΤΡΑΘΥΡΟ Η προδιαγραφή αυτή καθορίζει τις απαιτήσεις για την προμήθεια οχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

99000-SWIFT-014 02/2015

99000-SWIFT-014 02/2015 99000-SWIFT-014 02/2015 5MT ΑΝΕΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 1,2 L 5MT GL+ GL+ Ηλεκτρική υποβοήθηση τιμονιού Ρύθμιση τιμονιού καθ ύψος Ρύθμιση τιμονιού τηλεσκοπική Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός Ηλεκτρικά παράθυρα πίσω

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή S 416 GT HD

Περιγραφή S 416 GT HD Περιγραφή S 416 GT HD Τεχνικά στοιχεία Μήκος Φάρδος Ύψος Εσωτερικό ύψος διαδρόμου Ύψος χώρου οδηγού (έδαφος) Μεταξόνιο εμπρός Μεταξόνιο πίσω Εμπρόσθιος πρόβολος Οπίσθιος πρόβολος Κύκλος στροφής Κυβισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Άρθρο 1ο. Άρθρο 2ο. Άρθρο 3ο. κατατεθεί σχετική Υπεύθυνη ήλωση του Ν. 1599/1986). Άρθρο 4ο

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Άρθρο 1ο. Άρθρο 2ο. Άρθρο 3ο. κατατεθεί σχετική Υπεύθυνη ήλωση του Ν. 1599/1986). Άρθρο 4ο ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Άρθρο 1ο Η τιµή της προσφοράς θα περιλαµβάνει µεταφορά, εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία των οχηµάτων, καθώς και την εκπαίδευση των τεχνιτών και οδηγών της Υπηρεσίας. εκτές γίνονται

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικά στοιχεία. Εσ. ύψος διαδρόμου πάνω. Ύψος χώρου οδηγού. Μεταξόνιο εμπρός Μεταξόνιο πίσω Εμπρόσθιος πρόβολος Οπίσθιος πρόβολος Κύκλος στροφής

Τεχνικά στοιχεία. Εσ. ύψος διαδρόμου πάνω. Ύψος χώρου οδηγού. Μεταξόνιο εμπρός Μεταξόνιο πίσω Εμπρόσθιος πρόβολος Οπίσθιος πρόβολος Κύκλος στροφής Περιγραφή S 431 DT Τεχνικά στοιχεία Μήκος Φάρδος Ύψος Εσ. ύψος διαδρόμου κάτω Εσ. ύψος διαδρόμου πάνω Ύψος χώρου οδηγού (έδαφος) Μεταξόνιο εμπρός Μεταξόνιο πίσω Εμπρόσθιος πρόβολος Οπίσθιος πρόβολος Κύκλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΓΟ: Μετατροπή απορριµµατοφόρου /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ σε πρέσα. ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ηράκλειο 14 /11 / 2012 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ (ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΤΕΤΡΑΞΟΝΙΚΟΥ)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ (ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΤΕΤΡΑΞΟΝΙΚΟΥ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Π/ΜΙΑΣ Προμήθεια : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ (ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΤΕΤΡΑΞΟΝΙΚΟΥ) Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 20 22 κ.μ. με εξοπλισμό πλύσης κάδων

Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 20 22 κ.μ. με εξοπλισμό πλύσης κάδων Αρ. Μελέτης 6/2015 Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 20 22 κ.μ. με εξοπλισμό πλύσης κάδων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ α) Τεχνική Έκθεση β) Τεχνικές Προδιαγραφές γ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 55.000,00 (χωρίς Φ.Π.Α. 24%) ΕΚΤΕΛΕΣΗ: - ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΣΙΚΑΣΙΑ) - - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Προµήθεια Ενός Απορριµµατοφόρου 16 κµ. Τµήµα Κίνησης και επισκευής Οχηµάτων Αρ.Μελέτης: 62 / 2013 Προϋπολογισµός µε ΦΠΑ 23% 160.000,00 ΕΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΟ (2) ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΕ Υ ΡΑΥΛΙΚΟ ΓΕΡΑΝΟ ΚΑΙ ΑΡΠΑΓΗ» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΟ (2) ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΕ Υ ΡΑΥΛΙΚΟ ΓΕΡΑΝΟ ΚΑΙ ΑΡΠΑΓΗ» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ.: Σοφοκλής Μαυροµµάτης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

16,0 2,0 1. 2. , 3.

16,0    2,0  1. 2. ,   3. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Προµήθεια Ενός Απορριµµατοφόρου ανακύκλωσης 16 κµ. Τµήµα Κίνησης και επισκευής Οχηµάτων Αρ.Μελέτης: 56 / 2012 Προϋπολογισµός µε ΦΠΑ 23% 153.750,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΟ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια μηχανικού σαρώθρου ΤΜΗΜΑ ΙΑΧ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛ. χωρητικότητας πέντε (5) κυβικών. Ηράκλειο 14-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΤΖΙΠ 5-7 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΟ ΠΕΝΤΑΘΥΡΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΤΖΙΠ 5-7 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΟ ΠΕΝΤΑΘΥΡΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΤΖΙΠ 5-7 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΟ ΠΕΝΤΑΘΥΡΟ Η προδιαγραφή αυτή καθορίζει τις απαιτήσεις για την προμήθεια οχημάτων τύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - Ε ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - Ε ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - Ε ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑ Α ΗΜΟΥ ΓΑΥ ΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟ Α ΕΡΓΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ( 2 ) ΔΥΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ( 2 ) ΔΥΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Προμήθεια ( 2 ) απορριμματοφόρων γερανοφόρων οχημάτων Προϋπολογισμός: 405.900 ΕΥΡΩ ( Συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ

Σελίδα 1 από 29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ Ε Π Α Ν Α Λ Η Π Τ Ι Κ Ο Σ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΌΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΌΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 62/2016 Προμήθεια ενός μεταχειρισμένου ημιφορτηγού Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC : 03-03-2015..: 6923 /, ηυ η./η:.!" & υ#υ η.: $η"., % &. η.:2681362243-240 Fax :268362253 e-mail : petsimeris@arta.gr '" υ!(η: ) " )#": 1) " )#" υ )υ 58 υ *. 3852/2010. 2) " )#" υ )υ 209 υ *. 3463/2006.

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Α/Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1 Γενικές Απαιτήσεις 1.1 Οι προσφερόμενοι κάδοι να είναι απολύτως καινούργιοι, αμεταχείριστοι και πρόσφατης κατασκευής 1.2 Οι κάδοι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. CPV:34300000-0 Μέρη και εξαρτήµατα για αυτοκίνητα οχήµατα και για τους κινητήρες τους

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. CPV:34300000-0 Μέρη και εξαρτήµατα για αυτοκίνητα οχήµατα και για τους κινητήρες τους ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV:34300000-0 Μέρη και εξαρτήµατα για αυτοκίνητα οχήµατα και για τους κινητήρες τους Η παρούσα µελέτη αυτή αφορά την προµήθεια και τοποθέτηση νέου βενζινοκινητήρα για το µηχάνηµα ρίψης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προµήθεια κάδων απορριµµάτων 2010 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα τεχνική έκθεση προβλέπεται η προµήθεια κάδων απορριµµάτων για την κάλυψη αναγκών της Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 2 / 2015 Προμήθεια επιβατικού οχήματος Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΕΣΑΣ (ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΘΡΟ 10 ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Mercedes-Benz The best or nothing. Mercerdes-Benz Τύπος C 180 Κατασκευαστική

Mercedes-Benz The best or nothing. Mercerdes-Benz Τύπος C 180 Κατασκευαστική Mercerdes-Benz Τύπος C 180 Κατασκευαστική 205.040.1 σειρά: EUR Όχημα στο βασικό εξοπλισμό από εργοστάσιο κατασκευαστή 24 993,27 Χρώμα βαφής: 992 Μεταλλικό "selenite" γκρι 819,00 Εσωτερική επένδυση: 001

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (4Χ4)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (4Χ4) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (4Χ4) 1. Γενική Περιγραφή και Προορισµός: Φορτηγό αυτοκίνητο (4χ4) µε γερανοβραχίονα που προορίζεται για µεταφορές στα εργοτάξια του ικτύου Μεταφοράς.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ : Προμήθεια δικύκλων Ηράκλειο 25 / / 20 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Σκοπός Οι παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων.

Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων. ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 7 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων. 2. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ Εκάστοτε Υπεύθυνος (Τεχνικός ιευθυντής, Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ 35 t (45 m) ΠΑΝΤΟΕΙ ΟΥΣ Ε ΑΦΟΥΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ 35 t (45 m) ΠΑΝΤΟΕΙ ΟΥΣ Ε ΑΦΟΥΣ ιεύθυνση Συστήµατος Μεταφοράς ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ 35 t (45 m) ΠΑΝΤΟΕΙ ΟΥΣ Ε ΑΦΟΥΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Γερανός αυτοκινούµενος υδραυλικός παντοειδούς εδάφους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑΕΞΙ (16) ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑΕΞΙ (16) ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ KENTΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Α

ΤΕΥΧΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΕΡΓΟ : «Αντικατάσταση Ρυπογόνων Δημοτικών Οχημάτων του ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΚΑΘ/ΤΑΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια Κάδων 120-240-360 και 500 λίτρα. Ηράκλειο 31/08/2010 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι παρακάτω αναφερόμενες Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

09/2012 99000-SPLAS-012 multimedia

09/2012 99000-SPLAS-012 multimedia 09/2012 99000-SPLAS-012 multimedia 09/2012 99000-SPLAS-012 multimedia ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 5, ΑΘΗΝΑ 24ΩΡΗ ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΗΛ.: 210 9988168 www.suzuki.gr 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 4 Ο ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ 4 Ο ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 Ο ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ PICK UP ΧΡΗΣΗ : Ι.Π. 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 19.926,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 16/01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 59.000,00 (χωρίς Φ.Π.Α. 24%) ΕΚΤΕΛΕΣΗ: - ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΣΙΚΑΣΙΑ) - - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ

Διαβάστε περισσότερα