ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 26577 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ου στην Ανώνυμη Εταιρεία «ICBS Επιχειρησιακό Κολέγιο Λάρισας ΑΕ» ου στην Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΒΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ» Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ICBS Επιχειρησιακό Κολέγιο Αθήνας ΕΠΕ» ου στην Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «ΚΟΛΛΕΓΙΟ INSTITUTION D ETUDES RANCOPHONES (IdE)» και δ.τ. «Το ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ της ΕΛΛΑΔΑΣ» Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΤΟΥ ΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΛΟΛΛΕΓΙΟ ΤΟΥ ΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ THE EUROPEAN COLLEGE OR TOYRISM STUDIES» Χορήγηση άδειας λειτουργίας εκπαιδευτηρίου μεταλυκει ακής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολλεγίου στην ανώ νυμη εκπαιδευτική εταιρία με την επωνυμία «AEGEAN OMIROS ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙ ΡΙΑ» και δ.τ. «AEGEAN OMIROS COLLEGE» ου στην Ετερόρρυθμη Εταιρεία με την επωνυμία «Χ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ Ε.Ε.» και δ.τ. «D.E.I. COLLEGE»... 7 στην Ομόρρυθμη Εταιρία με την επωνυμία «E. & M. ΦΟΥΚΑΡΑΚΗΣ Ο.Ε.» και δ.τ. «MBS COLLEGE». 8 «ΚΟΛΛΕΓΙΟ CITY U ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ» με δ.τ. «CITY UNITY COLLEGE L.T.D.»... 9 «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ» με δ.τ. «ΚΟΛΛΕ ΓΙΟ RENÉ DESCARTES» τα «Σ. ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ Π. ΦΑΡΑΩΝΗΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟ CMA (Centre for Management and Administration) Ο.Ε». 11 ου «ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΠΑΝΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ» με δ.τ. «PANDIDAKTIRION COLLEGE ΕΠΕ».. 12 ταλυκειακής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολλε γίου «Ανώνυμη Εταιρία Εκπαίδευσης και Κατάρ τισης Μινωϊκή Εκπαιδευτική» με δ.τ. «MINOAN EDUCATIONAL S.A.» ου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΙ ΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» με δ.τ. «AAS COLLEGE APPLIED ARTS STUDIES» ου «ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟ ΛΗΣ» με δ.τ. «ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΠΕΡΡΩΤΗΣ» ου «ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΙΩΣΗΦΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘ ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ /Δ6 (1) Χορήγηση άδειας λειτουργίας εκπαιδευτηρίου μεταλυκεια κής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολλεγίου στην Ανώνυμη Εταιρεία «ICBS Επιχειρησιακό Κολέγιο Λάρισας ΑΕ». ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

2 26578 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ξεις της παραγράφου 2 του 4. Την υπ αριθμ /Δ6/ άδεια ίδρυσης 5. Την υπ αριθμ /Δ6/ αίτηση της Ανώνυ μης Εταιρείας με την επωνυμία «ICBS Επιχειρησιακό Κολέ γιο Λάρισας ΑΕ» με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά σχετικά με χορήγηση άδειας λειτουργίας εκπαιδευτηρίου μεταλυκειακής μη τυπικής εκπαίδευσης τηρίου μεταλυκειακής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολ λεγίου στην Ανώνυμη Εταιρεία «ICBS Επιχειρησιακό Κολέγιο Λάρισας ΑΕ» με έδρα τη Λάρισα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 18 της υπ αριθμ. Μαρούσι, 30 Σεπτεμβρίου 2009 Αριθμ /Δ6 (2) Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΒΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ». ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του ν. 3696/2008 Την υπ αριθμ /Δ6/ απόφαση του Την παρ. 7 του άρθρου 18 της υπ αριθμ /Δ6/ υπουργικής απόφασης με θέμα «Εξειδίκευση των κριτηρί ων για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε Κολλέγια που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του Την υπ αριθμ /Δ6/ άδεια ίδρυσης σης Κολλεγίου Την υπ αριθμ /Δ6/ αίτηση της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυ μία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΒΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ» με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά σχετικά με χορήγηση άδειας λειτουργίας εκπαιδευτηρίου μεταλυκειακής μη τυπικής εκπαίδευσης Το υπ αριθμ. 3/2009 πρακτικό της Επιτροπής Αξι Την ανάγκη χορήγησης άδειας λειτουργίας εκπαι Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο γισμού, αποφασίζουμε: ρίου μετα στην Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΒΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ» με έδρα την Αθήνα, σύμ φωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 18 της υπ αριθμ. Μαρούσι, 30 Σεπτεμβρίου 2009 Αριθμ /Δ6 (3) Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ICBS Επιχειρησιακό Κολέγιο Αθήνας ΕΠΕ». ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ξεις της παραγράφου 2 του 4. Την υπ αριθμ /Δ6/ άδεια ίδρυσης 5. Την υπ αριθμ /Δ6/ αίτηση της Εται ρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ICBS Επιχειρησιακό Κολέγιο Αθήνας ΕΠΕ» με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά σχετικά με χορήγηση άδειας λειτουργίας εκπαιδευτηρίου μεταλυκειακής μη τυπικής εκπαίδευσης

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) τηρίου μεταλυκειακής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολ λεγίου στην Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ICBS Επιχειρησιακό Κολέγιο Αθήνας ΕΠΕ» με έδρα την Αθήνα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 18 της υπ αριθμ /Δ6/ υπουργικής απόφασης. Αριθμ /Δ6 (4) ου στην Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «ΚΟΛΛΕΓΙΟ INSTITUTION D ETUDES RANCOPHONES (IdE)» και δ.τ. «Το ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ της ΕΛΛΑΔΑΣ». ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ6/ υπουργικής απόφασης με θέμα «Εξειδίκευση των κριτηρίων για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε Κολλέγια που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του 4. Την υπ αριθμ /Δ6/ άδεια ίδρυσης 5. Την υπ αριθμ /Δ6/ αίτηση της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΛΛΕΓΙΟ INSTITUTION D ETUDES RANCOPHONES (IdE)» και τον διακριτικό τίτλο «Το ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΟΛΛΕ ΠΟ της ΕΛΛΑΔΑΣ» με τα συνημμένα σε αυτή δικαι ολογητικά σχετικά με χορήγηση άδειας λειτουργίας ρίου μετα στην Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «ΚΟΛΛΕΓΙΟ INSTITUTION D ETUDES RANCOPHONES (IdE)» και τον διακριτικό τίτλο «Το ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΟΛΛΕ ΓΙΟ της ΕΛΛΑΔΑΣ» με έδρα την Αθήνα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 18 της un αρ. Αριθμ /Δ6 (5) στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΚΟΛΛΕ ΓΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ THE EUROPEAN COLLEGE OR TOURISM STUDIES». ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ. ξεις της παραγράφου 2 του 4. Την υπ αριθμ /Δ6/ άδεια ίδρυσης 5. Την υπ αριθμ /Δ6/ αίτηση της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΤΟΥ ΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΛΛΕ ΓΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ THE EUROPEAN COLLEGE OR TOURISM STUDIES» με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά σχετικά με χορήγη ση άδειας λειτουργίας εκπαιδευτηρίου μεταλυκειακής μη τυπικής εκπαίδευσης

4 26580 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Χορηγούμε υπό όρους άδεια λειτουργίας εκπαιδευτηρίου μεταλυ Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙ ΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΤΟΥΡΙ ΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ THE EUROPEAN COLLEGE OR TOURISM STUDIES» με έδρα την Κέρκυρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα σιην παρ. 7 του άρθρου 18 της υπ αριθμ. Αριθμ /Δ6 (6) στην ανώνυμη εκπαιδευτική εταιρία με την επωνυ μία «AEGEAN OMIROS ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΠΑΙ ΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «AEGEAN OMIROS COL LEGE». ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ξεις της παραγράφου 2 του 4. Την υπ αριθμ /Δ6/ άδεια ίδρυσης 5. Την υπ αριθμ /Δ6/ αίτηση της Ανώνυμης Εκπαιδευτικής Εταιρείας με την επωνυμία «AEGEAN OMIROS ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «AEGEAN OMIROS COLLEGE» με τα συ νημμένα σε αυτή δικαιολογητικά σχετικά με χορήγηση άδειας λειτουργίας εκπαιδευτηρίου μεταλυκειακής μη τυπικής εκπαίδευσης Χορηγούμε υπό όρους άδεια λειτουργίας εκπαιδευτηρίου μεταλυ ανώνυμη εκπαιδευτική εταιρία με την επωνυμία «AEGEAN OMIROS ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «AEGEAN OMIROS COLLEGE» με έδρα την Αθήνα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 18 της υπ αριθμ. Αριθμ /Δ6 (7) Ετερόρρυθμη Εταιρεία με την επωνυμία «Χ. ΣΤΕΡΓΙ ΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ Ε.Ε.» και δ.τ. «D.E.I COL LEGE». ξεις της παραγράφου 2 του 4. Την υπ αριθμ /Δ6/ άδεια ίδρυσης σης Κολλεγίου 5. Την υπ αριθμ /Δ6/ αίτηση της Ετε ρόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία «Χ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ Ε.Ε.», και το διακριτικό τίτλο «D.E.I COLLEGE» με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά σχε τικά με χορήγηση άδειας λειτουργίας εκπαιδευτηρίου μεταλυκειακής μη τυπικής εκπαίδευσης τηρίου μεταλυκειακής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολ λεγίου στην Ετερόρρυθμη Εταιρεία με την επωνυμία «Χ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ Ε.Ε.» με δ.τ. «D.E.I COLLEGE» με έδρα τη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 18 της υπ αριθμ.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ /Δ6 (8) Ομόρρυθμη Εταιρία με την επωνυμία «E. & M. ΦΟΥ ΚΑΡΑΚΗΣ Ο.Ε.» και δ.τ. «MBS COLLEGE.» 3. Την παρ. 7 του άρθρου 18 της /Δ6/ υπουργικής απόφασης με θέμα «Εξειδίκευση των κριτη ρίων για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε Κολλέγια που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του 4. Την υπ αριθμ /Δ6/ άδεια ίδρυσης 5. Την υπ αριθμ /Δ6/ αίτηση της Ομόρ ρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία «E. & M. ΦΟΥΚΑΡΑ ΚΗΣ Ο.Ε.» και το διακριτικό τίτλο MBS COLLEGE με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά σχετικά με χορήγη ση άδειας λειτουργίας εκπαιδευτηρίου μεταλυκειακής μη τυπικής εκπαίδευσης 6. Το υπ αριθμ. 3/2009 πρακτικό της Επιτροπής Αξιο λόγησης και Ελέγχου Κολλεγίων του άρθρου 13 του ν. 3696/2008 (Φ.Ε.Κ. 177/τ.Α / ). τηρίου μεταλυκειακής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολ λεγίου στην Ομόρρυθμη Εταιρία με την επωνυμία «E. & M. ΦΟΥΚΑΡΑΚΗΣ Ο.Ε.» και το διακριτικό τίτλο MBS COLLEGE με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 18 της υπ αριθμ. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Αριθμ /Δ6 (9) κειακής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολλεγίου «ΚΟΛ ΛΕΓΙΟ CITY U ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ» με δ.τ. «CITY UNITY COLLEGE L.T.D.». Δ6/ υπουργικής απόφασης με θέμα «Εξειδίκευ ση των κριτηρίων για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε Κολλέγια που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 3696/2008». 4. Την υπ αριθμ /Δ6/ άδεια ίδρυσης 5. Την υπ αριθμ /Δ6/ αίτηση της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΚΟΛΛΕΓΙΟ CITY U ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ» με δ.τ. «CITY UNITY COLLEGE L.T.D.» με τα συνημμένα σε αυτή δι καιολογητικά σχετικά με χορήγηση άδειας λειτουργίας ρίου μετα στην Εταιρία Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΚΟΛΛΕΓΙΟ CITY U ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ» με δ.τ. «CITY UNITY COLLEGE L.T.D.» με έδρα την Αθήνα, σύμφωνα με τα οριζόμενα ττψ παρ. 7 του άρθρου 18 της υπ αριθμ /A6/ υπουργικής απόφασης. Αριθμ /Δ6 (10) κειακής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολλεγίου «ΑΘΗ ΝΑΪΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ» με δ.τ. «ΚΟΛΛΕΓΙΟ RENÉ DESCARTES»..

6 26582 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Δ6/ υπουργικής απόφασης με θέμα «Εξειδίκευ ση των κριτηρίων για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε Κολλέγια που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 3696/2008». 4. Την υπ αριθμ /Δ6/ άδεια ίδρυσης σης Κολλεγίου. 5. Την υπ αριθμ /Δ6/ αίτηση της Εται ρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΑΘΗ ΝΑΪΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ» με δ.τ. «ΚΟΛΛΕΓΙΟ RENÉ DESCARTES» με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά σχετικά με χορήγηση άδειας λειτουργίας εκπαιδευτη ρίου μεταλυκειακής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολλε γίου. ρίου με ου στην Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυ μία «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ» με δ.τ. «ΚΟΛΛΕΓΙΟ RENÉ DESCARTES» με έδρα την Αθήνα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 18 της υπ αριθμ. Aριθμ /Δ6 (11) κειακής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολλεγίου «Σ. ΑΥ ΛΩΝΙΤΗΣ Π.ΦΑΡΑΩΝΗΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟ CMA (Centre for Management and Administration) Ο.Ε». Δ6/ υπουργικής απόφασης με θέμα «Εξειδίκευ ση των κριτηρίων για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε Κολλέγια που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 3696/2008». 4. Την υπ αριθμ /Δ6/ άδεια ίδρυσης 5. Την υπ αριθμ /Δ6/ αίτηση της Ομόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία «Σ.ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ Π.ΦΑΡΑΩΝΗΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟ CMA (Centre for Management and Administration) Ο.Ε.» με τα συνημμένα σε αυτή δι καιολογητικά σχετικά με χορήγηση άδειας λειτουργίας τηρίου μεταλυκειακής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολ λεγίου στην Ομόρρυθμη Εταιρεία με την επωνυμία «Σ. ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ Π.ΦΑΡΑΩΝΗΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟ CMA (Centre for Management and Administration) Ο.Ε» με έδρα την Αθήνα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρ θρου 18 της υπ αριθμ /Δ6/ υπουργικής απόφασης. Aριθμ /Δ6 (12) κειακής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολλεγίου «ΚΟΛ ΛΕΓΙΟ ΠΑΝΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ» με δ.τ. «PANDIDAKTIRION COLLEGE ΕΠΕ».. Δ6/ υπουργικής απόφασης με θέμα «Εξειδίκευ ση των κριτηρίων για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε Κολλέγια που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 3696/2008». 4. Την υπ αριθμ /Δ6/ άδεια ίδρυσης

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Την υπ αριθμ. 911/Δ6/ αίτηση της Εταιρεί ας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΚΟΛΛΕ ΓΙΟ ΠΑΝΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ» με δ.τ. «PANDIDAKTIRION COLLEGE ΕΠΕ» με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά σχετικά με χορήγηση άδειας λειτουργίας εκπαιδευτηρίου μεταλυκειακής μη τυπικής εκπαίδευσης ρίου μεταλυκειακής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολλεγίου στην Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΠΑΝΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ» με δ.τ. «PANDIDAKTIRION COLLEGE ΕΠΕ» με έδρα την Αθήνα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 18 της υπ αριθμ. Aριθμ /Δ6 (13) κειακής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολλεγίου «Ανώ νυμη Εταιρία Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Μινωϊκή Εκπαιδευτική» με δ.τ. «MINOAN EDUCATIONAL S.A.».. ξεις της παραγράφου 2 του 4. Την υπ αριθμ /Δ6/ άδεια ίδρυσης 5. Την υπ αριθμ /Δ6/ αίτηση της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρία Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Μινωϊκή Εκπαιδευτική» και το διακριτικό τίτλο MINOAN EDUCATIONAL S.A. με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά σχετικά με χορήγη ση άδειας λειτουργίας εκπαιδευτηρίου μεταλυκειακής μη τυπικής εκπαίδευσης ρίου μεταλυκειακής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολλεγίου στην ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Ανώνυμη Εται ρία Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Μινωϊκή Εκπαιδευτική» με δ.τ. «MINOAN EDUCATIONAL S.A.» με έδρα τον Λιμένα Χερσονήσου Κρήτης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 18 της υπ αριθμ /Δ6/ υπουργικής απόφασης. Aριθμ /Δ6 (14) Χορήγηση άδειας λειτουργίας εκπαιδευτηρίου μεταλυκει ακής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολλεγίου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» με δ.τ. «AAS COLLEGE APPLIED ARTS STUDIES».. ξεις της παραγράφου 2 του 4. Την υπ αριθμ /Δ6/ άδεια ίδρυσης 5. Την υπ αριθμ /Δ6/ αίτηση της Ομόρ ρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟ ΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» με δ.τ. «AAS COLLEGE APPLIED ARTS STUDIES» με τα συ νημμένα σε αυτή δικαιολογητικά σχετικά με χορήγηση άδειας λειτουργίας εκπαιδευτηρίου μεταλυκειακής μη τυπικής εκπαίδευσης

8 26584 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Χορηγούμε υπό όρους άδεια λειτουργίας εκπαιδευτηρίου μεταλυκειακής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολλεγίου στην Ομόρρυθμη Εταιρία με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟ ΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» με δ.τ. «AAS COLLEGE APPLIED ARTS STUDIES» με έδρα τη Θεσσα λονίκη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 18 της υπ αριθμ. Aριθμ /Δ6 (15) κειακής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολλεγίου «ΟΜΙ ΛΟΣ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡ ΤΙΣΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ» με δ.τ. «ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΠΕΡΡΩΤΗΣ».. ξεις της παραγράφου 2 του 4. Την υπ αριθμ /Δ6/ άδεια ίδρυσης 5. Την υπ αριθμ /Δ6/ αίτηση του Σω ματείου με την επωνυμία «ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡ ΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ» με δ.τ. «ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΠΕΡΡΩΤΗΣ» με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά σχετικά με χορήγη ση άδειας λειτουργίας εκπαιδευτηρίου μεταλυκειακής μη τυπικής εκπαίδευσης ρίου μεταλυκειακής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολλεγίου στο Σωματείο με την επωνυμία «ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙ ΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ» με δ.τ. «ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΠΕΡΡΩΤΗΣ» με * * έδρα τη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 18 της υπ αριθμ /Δ6/ υπουργικής απόφασης. Αριθμ /Δ6 (16) κειακής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολλεγίου «ΚΑΛΛΙ ΟΠΗ ΙΩΣΗΦΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».. ξεις της παραγράφου 2 του 4. Την υπ αριθμ /Δ6/ άδεια ίδρυσης 5. Την υπ αριθμ /Δ6/ αίτηση της Eτερόρρυθμης Eταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΙΩΣΗΦΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τα συ νημμένα σε αυτή δικαιολογητικά σχετικά με χορήγηση άδειας λειτουργίας εκπαιδευτηρίου μεταλυκειακής μη τυπικής εκπαίδευσης ρίου μεταλυκειακής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολλεγί ου στην Eτερόρρυθμη Eταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΛ ΛΙΟΠΗ ΙΩΣΗΦΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με έδρα την Αθήνα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 18 της υπ αριθμ /Δ6/ υπουρ γικής απόφασης. ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26565 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2138 1 Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ακής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολλεγίου «ALBA ΚΟΛ ΛΕΓΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by THEODOROS MOUMOURIS Date: 2013.08.16 10:05:23 EEST Reason: Signed PD (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 28077 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17667 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1320 27 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ λυ... 1 λυ... 2 λυ... 3 λυ... 4 λυ... 5 λυ... 6 λυ... 7 λυ... 8 λυ... 9 Ανάκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16971 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1248 6 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση αποφάσεως καθορισμού αριθμού σπουδαστών Τ.Ε.Ι. δυναμένων να ασκούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17523 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1302 18 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση νέας άδειας λειτουργίας Κέντρου Μετα λυκειακής Εκπαίδευσης.... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ 1. Της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Συλλόγων ιδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Π.Ο.Σ..Ε.Π.), µε έδρα στην Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31801 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2280 12 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτητών Τ.Ε.Ι. στο Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4077 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 309 12 Φεβρουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 16074/10803/20.12.2010 αποφάσεως του Προέδρου της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19567 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1533 27 Ιουλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της Εταιρείας «GREEN ESCAPE HOTEL A.E.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9595 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 380 5 Σεπτεμβρίου 014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση μεταβίβασης της με αριθμ. 10854/ΙΑ/05 08 013 (ΦΕΚ 01 Β ) Άδειας του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17685 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1036 26 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Εξωτερικών Δημητρίου Κούρκουλα... 1 Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 449 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2890 26 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη δι ενέργεια έκτακτου ελέγχου της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28327 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2007 14 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση Άδειας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελμα τικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 5834 2 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2599 15 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κα τάρτισης (ΔΙΕΚ)... 1 Ίδρυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2707 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 192 31 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο βάθμιας Εκπαίδευσης Συστεγαζόμενου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28717 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2298 27 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση άδειας ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Συστεγαζόμενου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9595 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 380 5 Σεπτεμβρίου 014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση μεταβίβασης της με αριθμ. 10854/ΙΑ/05 08 013 (ΦΕΚ 01 Β ) Άδειας του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25421 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1785 24 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παροχή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για κά λυψη ομολογιακού δανείου εκδόσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16457 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1145 7 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής εργασίας δύο (2) οδηγών του Προέδρου του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2295 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 209 9 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Οργάνωση και Λειτουργία του Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογίας Εθνικής Άμυνας...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28927 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2061 23 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση Άδειας Κολλεγίου στο «NEW YORK COLLEGE».... 1 Χορήγηση Αδειας Κολλεγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14393 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 897 15 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διάθεση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Σιθωνίας Νομού Χαλκιδικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26599 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1810 8 Ιουνίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αυτοδίκαιη Ανάκληση της υπ αρ. 76772 /Δ6/30 6 2009 Άδειας Ίδρυσης εκπαιδευτηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43061 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2795 16 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ανώτατου ορίου ύψους αποζημίωσης ανά δικαιούχο από απαίτηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25949 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2095 29 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ αριθμ. 266355/ 11.2.2009 κοινή υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23921 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1671 18 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση αρμοδιότητας ανάθεσης και εκτέλεσης ενεργειών Τεχνικής Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21021 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της υπ αριθμ. 95914/Γ6/21.9.2005 (Φ.Ε.Κ. 1397/τ.Β /10.10.2005) κοινής υπουργικής απόφασης «Ιδρυση, Προαγωγή και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19335 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1189 15 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Π4γ/Φ.421/Φ.422/Φ.423/Φ.221/ οικ. 6286/1997 κοινή υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.10.12 09:49:28 EEST Reason: Signed PD (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 30333 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα